Postup : 2016/0359(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0269/2018

Předložené texty :

A8-0269/2018

Rozpravy :

PV 27/03/2019 - 25
CRE 27/03/2019 - 25

Hlasování :

PV 28/03/2019 - 8.3

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0321

ZPRÁVA     ***I
PDF 1547kWORD 195k
25.7.2018
PE 610.684v03-00 A8-0269/2018

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Angelika Niebler

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0723),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 53 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0475/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0269/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a také parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Cílem této směrnice je odstranit překážky bránící uplatňování základních svobod, například volného pohybu kapitálu a svobody usazování, které vyplývají z rozdílů mezi vnitrostátními právními předpisy a postupy týkajícími se preventivní restrukturalizace, insolvence a druhé šance. Tato směrnice se snaží odstranit tyto překážky tím, že zajistí, aby životaschopné podniky ve finančních obtížích měly přístup k účinným vnitrostátním rámcům pro preventivní restrukturalizaci, které jim umožní pokračovat v činnosti, dále aby poctiví předlužení podnikatelé dostali po úplném oddlužení po uplynutí přiměřené doby druhou šanci Cílem této směrnice je odstranit překážky bránící uplatňování základních svobod, například volného pohybu kapitálu a svobody usazování, které vyplývají z rozdílů mezi vnitrostátními právními předpisy a postupy týkajícími se preventivní restrukturalizace, insolvence a druhé šance.

(1)  Cílem této směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu a odstranit překážky bránící uplatňování základních svobod, například volného pohybu kapitálu a svobody usazování, které vyplývají z rozdílů mezi vnitrostátními právními předpisy a postupy týkajícími se preventivní restrukturalizace, insolvence a druhé šance. Aniž by tato směrnice ovlivňovala základní práva a svobody pracovníků, snaží se odstranit tyto překážky tím, že zajistí, aby životaschopné podniky a podnikatelé ve finančních obtížích, včetně jednotlivých podnikatelů, kteří se zabývají ekonomicky realistickým podnikáním, měli přístup k účinným vnitrostátním rámcům pro preventivní restrukturalizaci, které jim umožní pokračovat v činnosti, aby poctiví předlužení podnikatelé dostali po úplném oddlužení po absolvování insolvenčního řízení druhou šanci. Cílem této směrnice je odstranit překážky bránící uplatňování základních svobod, například volného pohybu kapitálu a svobody usazování, které vyplývají z rozdílů mezi vnitrostátními právními předpisy a postupy týkajícími se preventivní restrukturalizace, insolvence a druhé šance.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Restrukturalizace by měla podnikům ve finančních obtížích umožnit i nadále zcela nebo částečně pokračovat v podnikání, a to změnou složení, podmínek nebo struktury aktiv a závazků nebo své kapitálové struktury, včetně prodeje aktiv nebo částí podniku. Rámce pro preventivní restrukturalizaci by měly podnikům především umožnit, aby se včas restrukturalizovaly a vyhnuly se platební neschopnosti. Tyto rámce by měly maximalizovat celkovou hodnotu pro věřitele, vlastníky a hospodářství jako celek a měly by zabránit zbytečným ztrátám pracovních míst a ztrátám znalostí a dovedností. Měly by také zabránit hromadění úvěrů v selhání. V procesu restrukturalizace by měla být chráněna práva všech zúčastněných stran. Zároveň by neživotaschopné podniky bez vyhlídky na přežití měly být co nejrychleji zlikvidovány.

(2)  Restrukturalizace a výsledky náležitých realizovatelných zpráv odborníků by měly podnikům a podnikatelům s vlastní odpovědností ve finančních obtížích umožnit i nadále zcela nebo částečně pokračovat v podnikání, a to změnou složení, podmínek nebo struktury aktiv a závazků nebo své kapitálové struktury, včetně prodeje aktiv, samotného podniku nebo jeho částí. Rámce pro preventivní restrukturalizaci by měly podnikům především umožnit, aby se urychleně a včas restrukturalizovaly a vyhnuly se platební neschopnosti a aby nedošlo k likvidaci životaschopných podniků. Tyto rámce pro rychlou preventivní restrukturalizaci by měly zabránit ztrátám pracovních míst i znalostí a dovedností a maximalizovat celkovou hodnotu pro věřitele ve srovnání s tím, co by obdrželi v případě zpeněžení aktiv společnosti, jakož i hodnotu pro vlastníky a hospodářství jako celek. Měly by také zabránit hromadění úvěrů v selhání. V procesu restrukturalizace by měla být chráněna práva všech zúčastněných stran včetně práv pracovníků. Zároveň by neživotaschopné podniky bez vyhlídky na přežití měly být co nejrychleji zlikvidovány. Dostupnost postupů včasné preventivní restrukturalizace by navíc zajistila podniknutí kroků ještě dříve, než společnosti přestanou splácet své úvěry. To by přispělo ke snížení nebezpečí, že se z úvěrů ve fázích cyklického poklesu stanou úvěry v selhání, takže by se zmenšil související nepříznivý dopad na finanční sektor. Pokud by existovaly preventivní postupy ve všech členských státech, kde mají tyto společnosti své provozovny, majetek nebo věřitele, dalo by se zachránit významné procento společností a pracovních míst.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Mezi členskými státy existují rozdíly, pokud jde o škálu postupů, jež mají dlužníci ve finančních obtížích k dispozici za účelem restrukturalizace svého podnikání. Některé členské státy mají omezenou škálu postupů, což znamená, že firmy mohou provést restrukturalizaci poměrně pozdě, v rámci insolvenčních řízení. V jiných členských státech je restrukturalizace možná v dřívějším stadiu, ale dostupné postupy nejsou tak účinné, jak by mohly být, nebo jsou velmi formální a zejména omezují používání mimosoudních postupů. Podobně se liší také vnitrostátní předpisy, které podnikatelům poskytují druhou šanci, zejména tím, že jim přiznávají prominutí dluhů, které vznikly v průběhu jejich podnikání, a to co do trvání lhůty pro oddlužení i podmínek, za nichž lze oddlužení povolit.

(3)  Mezi členskými státy existují rozdíly, pokud jde o škálu postupů, jež mají dlužníci ve finančních obtížích k dispozici za účelem restrukturalizace svého podnikání. Některé členské státy mají omezenou škálu postupů, což znamená, že firmy mohou provést restrukturalizaci poměrně pozdě, v rámci insolvenčního řízení. V jiných členských státech je restrukturalizace možná v dřívějším stadiu, ale dostupné postupy nejsou tak účinné, jak by mohly být, nebo jsou velmi formální a zejména omezují používání mimosoudních postupů. Preventivní řešení se v moderním insolvenčním právu stále více rozmáhá. Tento trend směřuje k upřednostňování přístupů, které mají na rozdíl od tradiční likvidace podniku v krizi za cíl obnovit jeho zdraví nebo alespoň zachránit ty jeho části, které jsou stále ekonomicky životaschopné. Tato praxe často pomáhá zachovat pracovní místa nebo snížit ztráty, kterým lze předejít. Podobně se liší také vnitrostátní předpisy, které podnikatelům poskytují druhou šanci, zejména tím, že jim přiznávají prominutí dluhů, které vznikly v průběhu jejich podnikání, a to co do trvání lhůty pro oddlužení i podmínek, za nichž lze oddlužení povolit. Rovněž míra zapojení soudních nebo správních orgánů a odborníků jmenovaných těmito orgány se pohybuje v rozmezí od minimálního zapojení v některých členských státech až po plné zapojení v jiných.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Příliš dlouhé trvání postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení v několika členských státech je důležitým faktorem způsobujícím nízkou míru výtěžnosti úvěrů a odrazujícím investory od podnikání v jurisdikcích, kde hrozí, že budou tyto postupy trvat příliš dlouho.

(5)  Příliš dlouhé trvání postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení v několika členských státech je důležitým faktorem způsobujícím nízkou míru výtěžnosti úvěrů a odrazujícím investory od podnikání v jurisdikcích, kde hrozí, že budou tyto postupy trvat příliš dlouho a budou nadmíru nákladné.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Všechny tyto rozdíly se promítají do dalších nákladů pro investory při posuzování rizikovosti dlužníků, kteří se dostávají do finančních obtíží v jednom nebo více členských státech, a nákladů pro restrukturalizující se společnosti, jež mají podniky, věřitele nebo aktiva v jiných členských státech, což je nejzřetelněji případ restrukturalizace mezinárodních skupin společností. Mnoho investorů uvádí nejistotu ohledně insolvenčních pravidel nebo nebezpečí zdlouhavých či složitých insolvenčních řízení v jiné zemi jako hlavní důvod, proč neinvestují ani nevstupují do obchodního vztahu s protějškem mimo svou vlastní zemi.

(6)  Všechny tyto rozdíly se promítají do dalších nákladů pro investory při posuzování rizikovosti dlužníků, kteří se dostávají do finančních obtíží v jednom nebo více členských státech, nebo při posuzování rizik spojených s převzetím životaschopných operací prováděných podniky v obtížích a nákladů pro restrukturalizující se společnosti, jež mají podniky, věřitele nebo aktiva v jiných členských státech, což je nejzřetelněji případ restrukturalizace mezinárodních skupin společností. Mnoho investorů uvádí nejistotu ohledně insolvenčních pravidel nebo nebezpečí zdlouhavých či složitých insolvenčních řízení v jiné zemi jako hlavní důvod, proč neinvestují ani nevstupují do obchodního vztahu s protějškem mimo svou vlastní zemi. Tato nejistota má tudíž odrazující účinek, který brání svobodě usazování podniků a prosazování podnikání a ohrožuje řádné fungování vnitřního trhu. Zdroje nezbytné k hodnocení rizik spojených s přeshraniční činností chybějí v převážné míře zejména malým a středním podnikům.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Tyto rozdíly vedou k nerovným podmínkám pro přístup k úvěrům a k nestejné míře jejich výtěžnosti v různých členských státech. Vyšší míra harmonizace v oblasti restrukturalizace, insolvence a druhé šance je tudíž nezbytná pro dobře fungující jednotný trh obecně a pro funkční unii kapitálových trhů zvlášť.

(7)  Tyto rozdíly vedou k nerovným podmínkám pro přístup k úvěrům a k nestejné míře jejich výtěžnosti v různých členských státech. Vyšší míra harmonizace v oblasti restrukturalizace, insolvence a druhé šance je tudíž nezbytná pro dobře fungující jednotný trh obecně a pro funkční unii kapitálových trhů zvlášť, jakož i pro životaschopnost hospodářské činnosti, a tudíž i pro zachování a vytváření pracovních míst. Současně by vyšší míra harmonizace dále přispěla k vytvoření společných evropských obchodních právních předpisů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Všeobecně se uznává, že jakékoli restrukturalizační operace, zejména zásahy velkého rozsahu a zásahy s významným dopadem, by měly být doprovázeny vysvětlením a zdůvodněním zúčastněným stranám, které by zahrnovalo i výběr navrhovaných opatření v souvislosti s cíli a alternativní možnosti a zajistilo plné a náležité zapojení zástupců pracovníků na všech úrovních. Toto vysvětlení a zdůvodnění by mělo být připraveno s dostatečným předstihem, aby se zúčastněné strany mohly připravit na konzultace předtím, než společnost přijme příslušné rozhodnutí1a.

 

_________________

 

1a Přijaté texty, P7_TA(2013)0005. Informování a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Ze soudržnějšího přístupu na úrovni Unie by měly mít prospěch zejména malé a střední podniky, jelikož ty nemají potřebné zdroje, aby se vypořádaly s vysokými náklady na restrukturalizaci a využily účinnější postupy restrukturalizace v některých členských státech. Malé a střední podniky, zejména když čelí finančním obtížím, často nemají prostředky, aby si mohly najmout odborné poradce, a proto je nutno zavést nástroje včasného varování, které dlužníky upozorní na naléhavost potřeby jednat. Aby se tyto podniky mohly snáze restrukturalizovat při nízkých nákladech, je rovněž nutno na vnitrostátní úrovni vypracovat modelové plány restrukturalizace a zpřístupnit je na internetu. Dlužníci by měli být schopni je používat a přizpůsobit si je vlastním potřebám a specifikům svého podnikání. Z působnosti této směrnice je vhodné vyjmout tyto dlužníky:

(13)  Z jednotnějšího přístupu na úrovni Unie by měly mít prospěch podniky, zejména malé a střední podniky, jež představují 99 % všech podniků v Unii, jelikož existuje neúměrně vyšší pravděpodobnost, že na ně bude uvaleno likvidační řízení, než že projdou restrukturalizací, a že budou při přeshraničních postupech v porovnání s domácími postupy muset nést dvakrát vyšší náklady než větší společnosti. Malé a střední podniky, zejména pokud čelí finančním obtížím, a zástupci pracovníků často nemají nezbytné prostředky, aby se vypořádaly s vysokými náklady na restrukturalizaci a využily účinnější postupy restrukturalizace, které jsou možné pouze v některých členských státech. Aby se tyto podniky mohly snáze restrukturalizovat při nízkých nákladech, je rovněž nutno na vnitrostátní úrovni vypracovat kontrolní seznamy pro plány restrukturalizace a zpřístupnit je v elektronické podobě. Členské státy by při sestavování takovýchto kontrolních seznamů měly zohlednit především potřeby a zvláštnosti malých a středních podniků. S přihlédnutím k jejich omezeným prostředkům na to, aby si mohly najmout odborné poradce, by měly být zavedeny nástroje včasného varování, které by dlužníky upozornily na naléhavou potřebu rychle jednat.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Věřitelé a pracovníci by měli mít možnost navrhnout alternativní restrukturalizační plán. Členské státy by měly stanovit podmínky, za kterých by mohli tento plán předložit.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)  Komise by za účelem ucelenějšího přístupu měla zvážit vytvoření insolvenčního rejstříku v Unii, který by věřitelům zajistil větší transparentnost a zjednodušil by přístup k informacím, zejména v případě malých a středních podniků a zaměstnanců.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Předluženost spotřebitelů je záležitost velkého hospodářského a společenského zájmu a úzce souvisí se snižováním dluhového převisu. Kromě toho často nelze jasně rozlišit mezi spotřebitelskými a podnikatelskými dluhy podnikatele. Režim druhé šance pro podnikatele by nebyl efektivní, pokud by podnikatel musel absolvovat samostatné postupy s různými podmínkami přístupu a lhůtami pro oddlužení, aby se zbavil svých obchodních osobních dluhů i neobchodních osobních dluhů. Z těchto důvodů, přestože tato směrnice neobsahuje závazná pravidla ohledně předluženosti spotřebitelů, by členské státy měly být schopny uplatňovat ustanovení o oddlužení také na spotřebitele.

(15)  Předluženost spotřebitelů je záležitost velkého hospodářského a společenského zájmu a úzce souvisí se snižováním dluhového převisu. Kromě toho často nelze jasně rozlišit mezi spotřebitelskými a podnikatelskými dluhy podnikatele. Režim druhé šance pro podnikatele by nebyl efektivní, pokud by podnikatel musel absolvovat samostatné postupy s různými podmínkami přístupu a lhůtami pro oddlužení, aby se zbavil svých obchodních osobních dluhů i neobchodních osobních dluhů. Z těchto důvodů, přestože tato směrnice neobsahuje závazná pravidla ohledně předluženosti spotřebitelů, se členským státům doporučuje, aby ustanovení o oddlužení začaly uplatňovat co nejdříve také na spotřebitele.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Členské státy a Komise by měly v zájmu dosažení větší jasnosti vypracovat studii zaměřenou na stanovení klíčových ukazatelů osobní nadměrné zadluženosti. Na základě výsledků této studie by měly přijmout opatření zavádějící systém nástrojů včasného varování před předlužeností spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Čím dříve může dlužník zjistit své finanční obtíže a přijmout vhodná opatření, tím vyšší je pravděpodobnost, že se vyhne hrozící platební neschopnosti, nebo – v případě firmy, jejíž ekonomická životaschopnost je trvale narušena – tím spořádanější a efektivnější bude proces likvidace firmy. Je proto nutné zavést jasné informace o dostupných postupech preventivní restrukturalizace a nástrojích včasného varování, jež umožní motivovat dlužníky, kteří začínají mít finančních obtíže, k přijetí včasných opatření. Možné mechanismy včasného varování by měly zahrnovat účetní a kontrolní povinnosti dlužníka nebo jeho managementu, jakož i ohlašovací povinnosti na základě úvěrových smluv. Kromě toho třetí strany s relevantními informacemi, jako jsou například účetní nebo orgány daňové správy a sociálního zabezpečení, by mohly být motivovány nebo mít dokonce podle vnitrostátního práva povinnost, aby upozorňovaly na negativní vývoj.

(16)  Čím dříve může dlužník, podnikatel nebo zástupce pracovníků zjistit, že má podnik finanční obtíže, a přijmout vhodná opatření, tím vyšší je pravděpodobnost, že se vyhne hrozící platební neschopnosti, nebo – v případě firmy, jejíž ekonomická životaschopnost je trvale narušena – že proces likvidace firmy bude tím spořádanější a efektivnější. Je proto nutné zavést jasné informace o dostupných postupech preventivní restrukturalizace a nástrojích včasného varování, jež umožní motivovat dlužníky, kteří začínají mít finančních obtíže, k přijetí včasných opatření. Možné mechanismy včasného varování by měly zahrnovat účetní a kontrolní povinnosti dlužníka nebo jeho managementu, jakož i ohlašovací povinnosti na základě úvěrových smluv. Kromě toho třetí strany s relevantními informacemi, jako jsou například účetní nebo orgány daňové správy a sociálního zabezpečení, by mohly být motivovány nebo mít dokonce podle vnitrostátního práva povinnost, aby upozorňovaly na negativní vývoj. Zástupci pracovníků by měli mít přístup k příslušným informacím a měli by mít právo sdělovat své obavy dalším subjektům, kterých se to týká. Členské státy by měly poskytnout možnost používat k oznamování a internetové komunikaci nové technologie IT a zpřístupnit informace o včasném systému varování na k tomu vyhrazené internetové stránce.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Účelem preventivní fáze včasného varování, která má předjímat vznik krize, je fungovat jako podpůrný nástroj, jenž dlužníka upozorní na obtíže a poskytne mu možnost příčiny hospodářských a finančních problémů podniku rychle analyzovat a řešit, přičemž k tomu nabízí rozličné nástroje, jejichž použití je dobrovolné, aniž by dlužník musel jednat předepsaným způsobem nebo aniž by se o krizi dověděly třetí strany. Je tedy důležité ponechat rozhodnutí o omezení povinného mechanismu včasného varování na malé a střední podniky na členských státech. Právě malé a střední podniky jsou často stěží schopny samostatně zahájit proces restrukturalizace, a to vzhledem k řadě faktorů, jež snižují jejich konkurenceschopnost, jako je poddimenzovanost, slabá struktura řízení společnosti, nedostatky v provozních systémech, chybějící monitorování a plánování, a vzhledem k jejich menší schopnosti nést náklady na tento proces.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Dlužníkům by měl být k dispozici restrukturalizační rámec, aby mohli řešit své finanční obtíže v raném stadiu, kdy se zdá pravděpodobné, že lze zabránit jejich platební neschopnosti a zajistit pokračování jejich podnikání. Restrukturalizační rámec by měl být k dispozici dříve, než se dlužník podle vnitrostátních právních předpisů dostane do platební neschopnosti, tzn. nežli začne splňovat podmínky pro zahájení kolektivního insolvenčního řízení, které obvykle znamená úplné zabavení majetku dlužníka a jmenování konkurzního správce. Test životaschopnosti by proto neměl být předpokladem podmiňujícím zahájení vyjednávání a schválení přerušení vymáhání nároků. Životaschopnost podniku by spíše měla být nejčastěji způsobem posouzení, k němuž by měli přistoupit dotčení věřitelé, kteří ve své většině souhlasí s jistými úpravami svých pohledávek. Aby se však zamezilo zneužití příslušných postupů, měly by být finanční obtíže dlužníka takové povahy, že by pravděpodobně vedly k jeho platební neschopnosti, a plán restrukturalizace by měl být schopen zabránit jeho platební neschopnosti a zajistit životaschopnost podniku.

(17)  Dlužníkům by měl být k dispozici restrukturalizační rámec, aby mohli řešit své finanční obtíže v raném stadiu, kdy se zdá pravděpodobné, že lze zabránit jejich platební neschopnosti a zajistit pokračování jejich podnikání. Restrukturalizační rámec by měl být k dispozici dříve, než se dlužník podle vnitrostátních právních předpisů dostane do platební neschopnosti, tzn. nežli začne splňovat podmínky pro zahájení kolektivního insolvenčního řízení, které obvykle znamená úplné zabavení majetku dlužníka a jmenování konkurzního správce. Členské státy by měly mít možnost v případě podniků, které podle soudu daného členského státu porušily povinnosti týkající se účtování a vedení účetnictví, omezit přístup k restrukturalizačnímu rámci. Členské státy by měly mít také možnost umožnit přístup k restrukturalizačnímu rámci na žádost věřitelů a zástupců pracovníků. Test životaschopnosti by proto neměl být předpokladem podmiňujícím zahájení vyjednávání a schválení přerušení vymáhání nároků. K posuzování životaschopnosti podniku by naopak měli nejčastěji přistupovat dotyční věřitelé, kteří ve své většině souhlasí s jistými úpravami svých pohledávek. Aby se však zamezilo zneužití příslušných postupů, měly by být finanční obtíže dlužníka takové povahy, že by pravděpodobně vedly k jeho platební neschopnosti, a plán restrukturalizace by měl být schopen zabránit jeho platební neschopnosti a zajistit životaschopnost podniku.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Dodržování povinností týkajících se účtování a vedení účetnictví se považuje za účinný nástroj, který podnikům a podnikatelům umožní uvědomit si, že jim hrozí, že nebudou schopni zaplatit své dluhy v okamžiku jejich splatnosti. Je vhodné stanovit, aby členské státy měly možnost omezit přístup k restrukturalizačním řízením na podniky a podnikatele, kteří tyto povinnosti týkající se účtování a vedení účetnictví dodržují.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Aby se podpořila jejich účinnost a snížila se zpoždění a náklady, měly by součástí vnitrostátních rámců pro preventivní restrukturalizaci být pružné postupy omezující zapojení soudních nebo správních orgánů jen na situace, kdy je to nezbytné a přiměřené, aby byly chráněny zájmy věřitelů a jiných zúčastněných stran, jež by mohly být dotčeny. Aby se zabránilo zbytečným nákladům a aby byla zohledněna včasná povaha daného postupu, dlužníkům by v zásadě měla být ponechána kontrola nad jejich majetkem a každodenním provozem jejich firmy. Jmenování odborníka na restrukturalizaci – ať už se jedná o mediátora podporujícího vyjednávání o plánu restrukturalizace, nebo o insolvenčního správce, který dohlíží na činnost dlužníka – by nemělo být v každém případě povinné, ale mělo by se provádět případ od případu v závislosti na okolnostech případu nebo konkrétních potřebách dlužníka. Kromě toho by k zahájení procesu restrukturalizace neměl být nezbytný soudní příkaz; proces restrukturalizace může být neformální, pokud nejsou dotčena práva třetích stran. Měla by být nicméně zajištěna určitá míra dozoru, pokud je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů jednoho nebo více věřitelů či jiné zúčastněné strany. Tak tomu může být zvláště tehdy, když soudní nebo správní orgán rozhodne o všeobecném přerušení vymáhání individuálních nároků, nebo tam, kde se zdá být nezbytné vnutit plán restrukturalizace nesouhlasícím třídám věřitelů.

(18)  Aby se podpořila jejich účinnost a snížila se zpoždění a náklady, měly by součástí vnitrostátních rámců pro preventivní restrukturalizaci být pružné postupy omezující zapojení soudních nebo správních orgánů jen na situace, kdy je to nezbytné a přiměřené, aby byly chráněny zájmy věřitelů a jiných zúčastněných stran, jež by mohly být dotčeny. Aby se zabránilo zbytečným nákladům a aby byla zohledněna včasná povaha daného postupu, dlužníkům by v zásadě měla být ponechána kontrola nad jejich majetkem a každodenním provozem jejich firmy. Jmenování odborníka na restrukturalizaci – ať už se jedná o mediátora podporujícího vyjednávání o plánu restrukturalizace, nebo o insolvenčního správce, který dohlíží na činnost dlužníka – by nemělo být povinné v každém případě, ale mělo by se provádět případ od případu v závislosti na okolnostech případu nebo konkrétních potřebách dlužníka. Podmínky tohoto jmenování by měly stanovit členské státy. Insolvenční správce by však měl být jmenován, pokud je zajištěno přerušení vymáhání nároků, pokud musí restrukturalizační plán potvrdit soudní nebo správní orgán proti vůli několika dotyčných tříd věřitelů nebo pokud to požaduje dlužník či většina věřitelů. Kromě toho by k zahájení procesu restrukturalizace neměl být nezbytný soudní příkaz; proces restrukturalizace může být neformální, pokud nejsou dotčena práva třetích stran. Měla by být nicméně zajištěna určitá míra dozoru, pokud je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů jednoho nebo více věřitelů či jiné zúčastněné strany. Tak tomu může být zvláště tehdy, když soudní nebo správní orgán rozhodne o všeobecném přerušení vymáhání individuálních nároků, nebo tam, kde se zdá být nezbytné vnutit plán restrukturalizace nesouhlasícím třídám věřitelů. Členské státy by měly dále zajistit, aby byly zástupcům pracovníků poskytovány jasné a transparentní informace.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Dlužník by měl mít možnost požádat soudní nebo správní orgán o dočasné přerušení vymáhání individuálních nároků, čímž by se měla rovněž přerušit platnost povinnosti požádat o zahájení insolvenčního řízení, pokud by tato opatření mohla mít nepříznivý dopad na vyjednávání a mařila by vyhlídky na restrukturalizaci dlužníkovy firmy. Přerušení vymáhání nároků by mohlo být všeobecné, tzn. vztahovat se na všechny věřitele, nebo by mohlo být zaměřeno na jednotlivé věřitele. Aby byla zajištěna spravedlivá rovnováha mezi právy dlužníka a věřitelů, přerušení vymáhání nároků by mělo být uděleno na dobu nejdéle čtyř měsíců. Složité případy restrukturalizace však mohou vyžadovat více času. Členské státy mohou rozhodnout, že v takových případech může soudní nebo správní orgán povolit prodloužení této doby, pokud existují důkazy o tom, že vyjednávání o plánu restrukturalizace postupují kupředu a že věřitelé nejsou nespravedlivě poškozeni. Pokud jsou povolena další prodloužení, musí se soudní nebo správní orgán přesvědčit, že existuje velká pravděpodobnost, že bude plán restrukturalizace přijat. Členské státy by měly zajistit, že každá žádost o prodloužení původní délky přerušení vymáhání nároků je podána v přiměřené lhůtě, aby soudní nebo správní orgány mohly vynést rozhodnutí v předepsané lhůtě. Pokud soudní nebo správní orgán nepřijme rozhodnutí o prodloužení doby přerušení vymáhání nároků, nežli tato doba uplyne, mělo by přerušení přestat platit v den, kdy dotyčná doba uplyne. V zájmu právní jistoty by celková doba přerušení měla být omezena na dvanáct měsíců.

(19)  Dlužník by měl mít možnost požádat soudní nebo správní orgán o dočasné přerušení vymáhání individuálních nároků, pokud by tato opatření mohla mít nepříznivý dopad na vyjednávání a mařila by vyhlídky na restrukturalizaci dlužníkovy firmy. Tuto žádost by mělo být možné podat pouze v případě, že ještě nevznikla povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Přerušení vymáhání nároků by mohlo být všeobecné, tzn. vztahovat se na všechny věřitele, nebo by mohlo být zaměřeno na jednotlivé věřitele, avšak pouze na ty, kteří se účastní jednání. Aby byla zajištěna spravedlivá rovnováha mezi právy dlužníka a věřitelů, přerušení vymáhání nároků by mělo být uděleno na dobu nejdéle čtyř měsíců. Složité případy restrukturalizace však mohou vyžadovat více času. Členské státy mohou rozhodnout, že v takových případech může soudní nebo správní orgán povolit prodloužení této doby, pokud existují důkazy o tom, že vyjednávání o plánu restrukturalizace postupují kupředu a že věřitelé nejsou nespravedlivě poškozeni. Členské státy by měly pro prodloužení doby přerušení vymáhání nároků stanovit další podmínky. Pokud jsou povolena další prodloužení, musí se soudní nebo správní orgán přesvědčit, že existuje velká pravděpodobnost, že bude plán restrukturalizace přijat. Členské státy by měly zajistit, že každá žádost o prodloužení původní délky přerušení vymáhání nároků je podána v přiměřené lhůtě, aby soudní nebo správní orgány mohly vynést rozhodnutí v předepsané lhůtě. Pokud soudní nebo správní orgán nepřijme rozhodnutí o prodloužení doby přerušení vymáhání nároků, než tato doba uplyne, mělo by přerušení přestat platit v den, kdy dotyčná doba uplyne. V zájmu právní jistoty by celková doba přerušení měla být omezena na deset měsíců. Pokud bylo během tří měsíců předcházejících podání žádosti o přerušení vymáhání nároků přemístěno sídlo společnosti do jiného členského státu, měla by být celková doba tohoto přerušení omezena na dva měsíce.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Aby bylo zajištěno, že věřitelé neutrpí újmu, nemělo by být přerušení povoleno nebo – pokud již je povoleno – neměla by být jeho doba prodloužena, případně by mělo být zrušeno, pokud jsou věřitelé přerušením vymáhání nároků nespravedlivě poškozeni. Při stanovení, zda jsou věřitelé nespravedlivě poškozeni, mohou soudní nebo správní orgány brát v úvahu, zda by se přerušením uchovala celková hodnota majetku, zda dlužník jedná ve zlém úmyslu nebo s úmyslem způsobit újmu nebo obecně působí proti legitimním očekáváním věřitelů jako celku. Jediný věřitel nebo třída věřitelů by byli nespravedlivě poškozeni přerušením vymáhání nároků například v případě, že by se jejich pohledávky v důsledku přerušení dostaly do podstatně nevýhodnějšího postavení, než kdyby nebylo přerušení povoleno, nebo je-li věřitel uveden do nevýhodnějšího postavení než ostatní věřitelé v podobné situaci.

(20)  Aby bylo zajištěno, že věřitelé neutrpí újmu, nemělo by být přerušení povoleno nebo – pokud již je povoleno – neměla by být jeho doba prodloužena, případně by mělo být zrušeno, pokud jsou věřitelé přerušením vymáhání nároků nespravedlivě poškozeni nebo pokud již vznikla zákonná povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Při stanovení, zda jsou věřitelé nespravedlivě poškozeni, mohou soudní nebo správní orgány brát v úvahu, zda by se přerušením uchovala celková hodnota majetku, zda dlužník jedná ve zlém úmyslu nebo s úmyslem způsobit újmu nebo obecně působí proti legitimním očekáváním věřitelů jako celku. Jediný věřitel nebo třída věřitelů by byli nespravedlivě poškozeni přerušením vymáhání nároků například v případě, že by se jejich pohledávky v důsledku přerušení dostaly do podstatně nevýhodnějšího postavení, než kdyby nebylo přerušení povoleno, nebo je-li věřitel uveden do nevýhodnějšího postavení než ostatní věřitelé v podobné situaci.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Věřitelé by měli mít právo přerušení napadnout poté, co bylo soudním nebo správním orgánem přiznáno. Když není přerušení již dále nezbytné k usnadnění přijetí plánu restrukturalizace, například jelikož je jasné, že restrukturalizaci nepodporuje většina věřitelů, jak to požadují vnitrostátní právní předpisy, měli by mít věřitelé možnost požádat o zrušení přerušení.

(23)  Věřitelé by měli mít právo přerušení napadnout poté, co bylo soudním nebo správním orgánem přiznáno. Když není přerušení již dále nezbytné k usnadnění přijetí plánu restrukturalizace, například jelikož je jasné, že restrukturalizaci nepodporuje většina věřitelů, jak to požadují vnitrostátní právní předpisy, měli by mít věřitelé možnost požádat o zrušení přerušení. Kromě toho by měli mít jednotliví věřitelé nebo třída věřitelů stejné právo napadnout přerušení vymáhání nároků, pokud je restrukturalizační plán nespravedlivě poškozuje nebo pokud se jedná o ohrožené věřitele, kteří se potýkají se závažnými hospodářskými problémy.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Všichni věřitelé, na něž se vztahuje plán restrukturalizace, a pokud to povolují vnitrostátní právní předpisy, také držitelé majetkových podílů, by měli mít právo hlasovat o přijetí plánu restrukturalizace. Strany nedotčené plánem restrukturalizace by neměly mít v souvislosti s plánem žádná hlasovací práva ani by neměla být požadována jejich podpora pro schválení jakéhokoli plánu. Hlasování může mít podobu formálního postupu hlasování nebo konzultace a dohody s potřebnou většinou dotčených stran. Pokud však má hlasování podobu konzultace a dohody, dotčeným stranám, jejichž souhlas nebyl zapotřebí, by měla být nicméně nabídnuta možnost připojit se k plánu restrukturalizace.

(24)  O přijetí plánu restrukturalizace by měli mít právo hlasovat všichni věřitelé, na něž se vztahuje plán restrukturalizace, včetně pracovníků, a pokud to povolují vnitrostátní právní předpisy, tak i držitelé majetkových podílů. Strany nedotčené plánem restrukturalizace by neměly mít v souvislosti s plánem žádná hlasovací práva ani by neměla být požadována jejich podpora pro schválení jakéhokoli plánu. Hlasování může mít podobu formálního postupu hlasování nebo konzultace a dohody s potřebnou většinou dotčených stran. Pokud však má hlasování podobu konzultace a dohody, dotčeným stranám, jejichž souhlas nebyl zapotřebí, by měla být nicméně nabídnuta možnost připojit se k plánu restrukturalizace. Pokud to umožňují jejich právní předpisy a zavedené postupy, měly by členské státy také zajistit, aby v případě, že by restrukturalizační plán vedl ke změně organizace práce nebo smluvních ujednání, museli tento plán potvrdit také pracovníci.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Aby bylo zajištěno, že se s právy, která jsou zásadně podobná, zachází spravedlivě a že lze přijmout plány restrukturalizace, aniž by byla nepřiměřeně poškozena práva dotčených stran, měly by být dotčené strany zařazeny do oddělených tříd, jež odrážejí kritéria tvorby tříd podle vnitrostátních právních předpisů. Minimálně by zajištění věřitelé a nezajištění věřitelé měli být vždy zařazeni do samostatných tříd. Vnitrostátní právní předpisy mohou stanovit, že zajištěné pohledávky lze rozdělit na zajištěné a nezajištěné pohledávky na základě ocenění hodnoty zajištění. Vnitrostátní právní předpisy mohou rovněž stanovit zvláštní pravidla podporující takovou tvorbu tříd, ze které by měli prospěch nediverzifikovaní či jinak zvláště zranitelní věřitelé, jako jsou pracovníci nebo drobní dodavatelé. Vnitrostátní právní předpisy by měly v každém případě zajistit, aby se odpovídajícím způsobem řešily otázky, které jsou zvlášť důležité pro účely tvorby tříd, jako jsou například pohledávky propojených stran, a měly by obsahovat pravidla, která se zabývají podmíněnými pohledávkami a spornými pohledávkami. Soudní nebo správní orgán by měl prozkoumat tvorbu tříd, když je plán restrukturalizace předložen k potvrzení, ale členské státy by mohly stanovit, že tyto orgány mohou také zkoumat tvorbu tříd v dřívější fázi, pokud navrhovatel plánu předem požádal o vyhodnocení nebo poučení.

(25)  Aby bylo zajištěno, že se s právy, která jsou zásadně podobná, zachází spravedlivě a že lze přijmout plány restrukturalizace, aniž by byla nepřiměřeně poškozena práva dotyčných stran, měly by být dotyčné strany zařazeny do oddělených tříd, jež odrážejí kritéria tvorby tříd podle vnitrostátních právních předpisů. Pokud se restrukturalizační plán týká i pracovníků, měli by se považovat za samostatnou třídu. Minimálně by měli být do samostatných tříd zařazeni vždy zajištění věřitelé a nezajištění věřitelé. Vnitrostátní právní předpisy mohou stanovit, že zajištěné pohledávky lze rozdělit na zajištěné a nezajištěné pohledávky na základě ocenění hodnoty zajištění. Vnitrostátní právní předpisy mohou rovněž stanovit zvláštní pravidla podporující takovou tvorbu tříd, ze které by měli prospěch nediverzifikovaní či jinak zvláště zranitelní věřitelé, jako jsou pracovníci nebo drobní dodavatelé. Vnitrostátní právní předpisy by měly v každém případě zajistit, aby se odpovídajícím způsobem řešily otázky, které jsou zvlášť důležité pro účely tvorby tříd, jako jsou například pohledávky propojených stran, a měly by obsahovat pravidla, která se zabývají podmíněnými pohledávkami a spornými pohledávkami. Soudní nebo správní orgán by měl prozkoumat tvorbu tříd, když je plán restrukturalizace předložen k potvrzení, ale členské státy by mohly stanovit, že tyto orgány mohou také zkoumat tvorbu tříd v dřívější fázi, pokud navrhovatel plánu předem požádal o vyhodnocení nebo poučení.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Vnitrostátní právní předpisy by měly stanovit počty hlasů nezbytné pro získání většiny, aby menšina dotčených stran v každé třídě nemohla bránit přijetí plánu restrukturalizace, který nespravedlivě neomezuje jejich práva a zájmy. Bez pravidla o hlasovací většině, které je závazné i pro nesouhlasící zajištěné věřitele, by včasná restrukturalizace v mnoha případech nebyla možná, například když je zapotřebí finanční restrukturalizace, ale firma je jinak životaschopná. Aby bylo zajištěno, že budou mít strany při přijímání plánů restrukturalizace takový vliv, který je úměrný podílům, jež ve firmě vlastní, měla by být požadovaná většina v každé třídě založena na množství pohledávek věřitelů nebo podílů vlastněných držiteli majetkových podílů.

(26)  Vnitrostátní právní předpisy by měly stanovit počty hlasů nezbytné pro získání většiny, aby menšina dotyčných stran v každé třídě nemohla bránit přijetí plánu restrukturalizace, který nespravedlivě neomezuje jejich práva a zájmy. Bez pravidla o hlasovací většině, které je závazné i pro nesouhlasící zajištěné věřitele, by včasná restrukturalizace v mnoha případech nebyla možná, například když je zapotřebí finanční restrukturalizace, ale firma je jinak životaschopná. Aby bylo zajištěno, že při přijímání plánů restrukturalizace se bude se všemi stranami zacházet spravedlivě, měla by požadovaná většina v každé třídě představovat většinu množství pohledávek věřitelů nebo podílů vlastněných držiteli majetkových podílů a zároveň většinu věřitelů v dané třídě.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Ačkoli by měl být plán restrukturalizace vždy považován za přijatý, jestliže jej podporuje požadovaná většina v každé dotčené třídě, plán restrukturalizace, který není podporován potřebnou většinou v každé dotčené třídě, může být i přesto potvrzen soudním nebo správním orgánem, pokud jej podporuje alespoň jedna dotčená třída věřitelů a pokud nejsou nesouhlasící třídy na základě navrhovaného plánu nespravedlivě poškozeny (tzv. „cross-class cram-down mechanismus“). Plán by měl zejména splňovat pravidlo absolutní priority, které zaručuje, že nesouhlasící třída věřitelů bude v plné výši vyplacena, nežli může jakákoli méně prioritní třída na základě plánu restrukturalizace obdržet nebo si ponechat jakýkoli podíl. Pravidlo absolutní priority slouží jako základní mechanismus rozdělování hodnoty mezi věřitele při restrukturalizaci. Přímým důsledkem pravidla absolutní priority je to, že žádná třída věřitelů na základě plánu restrukturalizace nemůže obdržet nebo si ponechat ekonomické hodnoty nebo výhody, jejichž rozsah přesahuje plnou výši nároků nebo podílů takové třídy. Pravidlo absolutní priority umožňuje určit, ve srovnání s kapitálovou strukturou podniku procházejícího restrukturalizací, přidělenou hodnotu, kterou mají zúčastněné strany obdržet v rámci plánu restrukturalizace na základě hodnoty fungujícího podniku.

(28)  Ačkoli by měl být plán restrukturalizace vždy považován za přijatý, jestliže jej podporuje požadovaná většina v každé dotyčné třídě a také většina věřitelů, plán restrukturalizace, který není podporován potřebnou většinou v každé dotyčné třídě, může být i přesto potvrzen soudním nebo správním orgánem, pokud jej podporuje většina dotyčných věřitelů a pokud nejsou nesouhlasící třídy na základě navrhovaného plánu nespravedlivě poškozeny (tzv. „cross-class cram-down mechanismus“). Toto potvrzení by mělo být vyžadováno také v případě, že restrukturalizační plán zahrnuje ztrátu více než 25 % pracovních míst. Plán by měl zejména splňovat pravidlo absolutní priority, které zaručuje, že nesouhlasící třída věřitelů bude v plné výši vyplacena, než může kterákoli méně prioritní třída na základě plánu restrukturalizace obdržet nebo si ponechat jakýkoli podíl. Pravidlo absolutní priority slouží jako základní mechanismus rozdělování hodnoty mezi věřitele při restrukturalizaci. Přímým důsledkem pravidla absolutní priority je to, že žádná třída věřitelů nemůže na základě plánu restrukturalizace obdržet nebo si ponechat ekonomické hodnoty nebo výhody, jejichž rozsah přesahuje plnou výši nároků nebo podílů takové třídy. Pravidlo absolutní priority umožňuje určit, ve srovnání s kapitálovou strukturou podniku procházejícího restrukturalizací, přidělenou hodnotu, kterou mají zúčastněné strany obdržet v rámci plánu restrukturalizace na základě hodnoty fungujícího podniku. Jednou z podmínek potvrzení restrukturalizačního plánu by mělo navíc být řádné informování zástupců pracovníků.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Ačkoli by oprávněné zájmy akcionářů nebo jiných držitelů majetkových podílů měly být chráněny, členské státy by měly zajistit, aby akcionáři nemohli nepřiměřeně blokovat přijímání plánů restrukturalizace, které by vedly k obnovení ekonomické životaschopnosti dlužníka. Přijetí plánu restrukturalizace by například nemělo být podmíněno souhlasem držitelů majetkových podílů, jejichž smluvní hodnota neodpovídá tržní ceně, jmenovitě držitelů majetkových podílů, kteří by po ocenění podniku neobdrželi žádnou platbu ani jiné plnění, pokud by se použilo normální pořadí priorit při likvidaci. Členské státy mohou k dosažení tohoto cíle použít různé prostředky, například to, že držitelům majetkových podílů neudělí právo hlasovat o plánu restrukturalizace. Pokud však mají držitelé majetkových podílů právo hlasovat o plánu restrukturalizace, soudní nebo správní orgán by měl být schopen plán potvrdit bez ohledu na nesouhlas jedné nebo více tříd držitelů majetkových podílů, a to prostřednictvím tzv. „cross-class cram-down mechanismu“. Pokud existují různé třídy majetkových podílů s různými právy, může být zapotřebí více tříd držitelů majetkových podílů. Držitelé majetkových podílů v malých a středních podnicích, kteří nejsou pouhými investory, ale jsou vlastníky firmy a přispívají na její provoz dalšími způsoby, například prostřednictvím svých manažerských zkušeností, nemusí mít za takových podmínek motivaci k restrukturalizaci. Proto by cross-class cram-down mechanismus měl zůstat pro navrhovatele plánu nepovinný.

(29)  Ačkoli by oprávněné zájmy akcionářů nebo jiných držitelů majetkových podílů měly být chráněny, členské státy by měly zajistit, aby akcionáři nemohli nepřiměřeně blokovat přijímání plánů restrukturalizace, které by vedly k obnovení ekonomické životaschopnosti dlužníka a které by podporovala většina tříd dlužníků. Přijetí plánu restrukturalizace by například nemělo být podmíněno souhlasem držitelů majetkových podílů, jejichž smluvní hodnota neodpovídá tržní ceně, jmenovitě držitelů majetkových podílů, kteří by po ocenění podniku neobdrželi žádnou platbu ani jiné plnění, pokud by se použilo normální pořadí priorit při likvidaci. Členské státy mohou k dosažení tohoto cíle použít různé prostředky, například to, že držitelům majetkových podílů neudělí právo hlasovat o plánu restrukturalizace. Pokud však mají držitelé majetkových podílů právo hlasovat o plánu restrukturalizace, soudní nebo správní orgán by měl být schopen plán potvrdit bez ohledu na nesouhlas jedné nebo více tříd držitelů majetkových podílů, a to prostřednictvím tzv. „cross-class cram-down mechanismu“. Pokud existují různé třídy majetkových podílů s různými právy, může být zapotřebí více tříd držitelů majetkových podílů. Držitelé majetkových podílů v malých a středních podnicích, kteří nejsou pouhými investory, ale jsou vlastníky firmy a přispívají na její provoz dalšími způsoby, například prostřednictvím svých manažerských zkušeností, nemusí mít za takových podmínek motivaci k restrukturalizaci. Proto by cross-class cram-down mechanismus měl zůstat pro navrhovatele plánu nepovinný.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Pokud jde o postupy v rámci plánu restrukturalizace, měl by tento plán předpokládat možnost držitelů majetkových podílů v malých a středních podnicích přispět k restrukturalizaci nepeněžní formou, například zkušenostmi, dobrým jménem či obchodními kontakty.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Úspěch plánu restrukturalizace může často záviset na tom, zda jsou k dispozici finanční prostředky za prvé na chod podniku během vyjednávání o restrukturalizaci a za druhé na provedení plánu restrukturalizace po jeho potvrzení. Nové financování nebo prozatímní financování by proto mělo být vyňato z působnosti vylučovacích žalob, jejichž cílem je dosáhnout prohlášení takového financování za neplatné, relativně neplatné nebo nevymahatelné, jakožto úkonu, který v souvislosti s následnými insolvenčními řízeními poškozuje věřitele jako celek. Vnitrostátní předpisy v oblasti insolvenčního práva, které umožňují vylučovací žaloby, jestliže a když se dlužník nakonec dostane do platební neschopnosti, nebo které stanoví, že noví věřitelé mohou být vystaveni občanskoprávním, správním nebo trestním sankcím za poskytnutí úvěru dlužníkům ve finančních obtížích, ohrožují dostupnost financování nezbytného pro úspěšné vyjednávání a provádění plánu restrukturalizace. Oproti novému financování, které by měl jakožto součást plánu restrukturalizace potvrdit soudní nebo správní orgán, při poskytnutí prozatímního financování zúčastněné strany nevědí, zda bude plán nakonec potvrzen, či nikoli. Omezení ochrany prozatímního financování na případy, kdy plán přijmou věřitelé nebo jej potvrdí soudní nebo správní orgán, by odrazovalo od poskytování prozatímního financování. Aby se předešlo možným případům zneužití, mělo by být chráněno pouze financování, které je důvodně a okamžitě nezbytné pro pokračování činnosti nebo přežití dlužníkovy firmy nebo pro zachování či zlepšení hodnoty jeho firmy do doby, než bude daný plán potvrzen. Ochrana proti vylučovacím žalobám a ochrana před osobní odpovědností jsou minimální záruky přiznávané prozatímnímu financování a novému financování. Povzbuzování nových věřitelů, aby na sebe brali zvýšené riziko investování do životaschopného dlužníka ve finančních obtížích, může vyžadovat další pobídky, jako je například upřednostňování takového financování v následných insolvenčních řízeních alespoň před nezajištěnými pohledávkami.

(31)  Úspěch plánu restrukturalizace může často záviset na tom, zda jsou k dispozici finanční prostředky za prvé na chod podniku během vyjednávání o restrukturalizaci a za druhé na provedení plánu restrukturalizace po jeho potvrzení. Nové financování nebo prozatímní financování by proto mělo být vyňato z působnosti vylučovacích žalob, jejichž cílem je dosáhnout prohlášení takového financování za neplatné, relativně neplatné nebo nevymahatelné, jakožto úkonu, který v souvislosti s následnými insolvenčními řízeními poškozuje věřitele jako celek. Vnitrostátní předpisy v oblasti insolvenčního práva, které umožňují vylučovací žaloby, jestliže a když se dlužník nakonec dostane do platební neschopnosti, nebo které stanoví, že noví věřitelé mohou být vystaveni občanskoprávním, správním nebo trestním sankcím za poskytnutí úvěru dlužníkům ve finančních obtížích, ohrožují dostupnost financování nezbytného pro úspěšné vyjednávání a provádění plánu restrukturalizace. Oproti novému financování, které by měl jakožto součást plánu restrukturalizace potvrdit soudní nebo správní orgán, při poskytnutí prozatímního financování zúčastněné strany nevědí, zda bude plán nakonec potvrzen, či nikoli. Omezení ochrany prozatímního financování na případy, kdy plán přijmou věřitelé nebo jej potvrdí soudní nebo správní orgán, by odrazovalo od poskytování prozatímního financování. Aby se předešlo možným případům zneužití, mělo by být chráněno pouze financování, které je důvodně a okamžitě nezbytné pro pokračování činnosti nebo přežití dlužníkovy firmy nebo pro zachování či zlepšení hodnoty jeho firmy do doby, než bude daný plán potvrzen. Ochrana proti vylučovacím žalobám a ochrana před osobní odpovědností jsou minimální záruky přiznávané prozatímnímu financování a novému financování.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Zúčastněné dotčené strany by měly mít možnost se proti rozhodnutí o potvrzení plánu restrukturalizace odvolat. Aby se však zajistila účinnost plánu, snížila nejistota a zabránilo se neodůvodněným průtahům, odvolání by nemělo mít odkladný účinek na provedení plánu restrukturalizace. Pokud se prokáže, že menšinoví věřitelé utrpěli na základě plánu neodůvodnitelnou újmu, členské státy by měly jako alternativu ke zrušení plánu zvážit poskytnutí peněžní náhrady příslušným nesouhlasícím věřitelům, kterou by měl vyplatit dlužník nebo věřitelé, kteří hlasovali ve prospěch plánu.

(32)  Zúčastněné dotyčné strany by měly mít možnost se proti rozhodnutí o potvrzení plánu restrukturalizace odvolat. Aby se však zajistila účinnost plánu restrukturalizace, snížila nejistota a zabránilo se neodůvodněným průtahům, odvolání by nemělo mít odkladný účinek na provedení plánu restrukturalizace. Pokud se prokáže, že menšinoví věřitelé utrpěli na základě restrukturalizačního plánu neodůvodnitelnou újmu, členské státy by měly jako alternativu ke zrušení tohoto plánu zvážit poskytnutí peněžní náhrady příslušným nesouhlasícím věřitelům, kterou by měl vyplatit dlužník nebo věřitelé, kteří hlasovali ve prospěch plánu, s výjimkou třídy pracovníků.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Během postupů preventivní restrukturalizace by měli pracovníci požívat plné ochrany podle pracovního práva. Zejména nejsou touto směrnicí dotčena práva pracovníků zaručená směrnicí Rady 98/59/ES68, směrnicí Rady 2001/23/ES69, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES70, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES71 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES72. Povinnosti týkající se informování a konzultování pracovníků podle vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí výše uvedená směrnice, zůstávají zcela beze změny. Patří sem povinnost informovat a konzultovat zástupce pracovníků ohledně rozhodnutí využít rámec pro preventivní restrukturalizaci v souladu se směrnicí 2002/14/ES. Vzhledem k potřebě zajistit přiměřenou úroveň ochrany pracovníků by členské státy měly v zásadě nesplacené pohledávky pracovníků definované ve směrnici 2008/94/ES vyjmout z působnosti jakéhokoli přerušení vymáhání nároků bez ohledu na to, zda tyto pohledávky vznikly před nebo po vydání rozhodnutí o přerušení. Takové přerušení by mělo být přípustné pouze u takových částek a na takovou dobu, jak je splacení těchto pohledávek účinně zaručeno jinými prostředky podle vnitrostátních právních předpisů. Pokud členské státy působnost záruky vyplacení nesplacených pohledávek pracovníků podle směrnice 2008/94/ES rozšíří na postupy preventivní restrukturalizace stanovené touto směrnicí, vynětí pohledávek pracovníků z působnosti přerušení vymáhání nároků již není v rozsahu krytém uvedenou zárukou odůvodněné. Pokud podle vnitrostátních právních předpisů existují omezení odpovědnosti záručních institucí, ať už se jedná o délku záruky, nebo o částku vyplácenou pracovníkům, měli by být pracovníci schopni své pohledávky za případný rozdíl vymáhat na zaměstnavateli i během doby přerušení vymáhání nároků.

(34)  Během postupů preventivní restrukturalizace by měli pracovníci požívat plné ochrany podle pracovního práva. Zejména nejsou touto směrnicí dotčena práva pracovníků zaručená směrnicí Rady 98/59/ES68, směrnicí Rady 2001/23/ES69, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES70, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES71 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES72. Povinnosti týkající se informování a konzultování pracovníků podle vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí výše uvedená směrnice, zůstávají zcela beze změny. Patří sem povinnost informovat a konzultovat zástupce pracovníků ohledně rozhodnutí využít rámec pro preventivní restrukturalizaci v souladu se směrnicí 2002/14/ES. Vzhledem k potřebě zajistit přiměřenou úroveň ochrany pracovníků by mělo být od členských států požadováno, aby vyjmuly nesplacené pohledávky pracovníků z působnosti jakéhokoli přerušení vymáhání nároků bez ohledu na to, zda tyto pohledávky vznikly před nebo po vydání rozhodnutí o přerušení. Takové přerušení by mělo být přípustné pouze u takových částek a na takovou dobu, u nichž je splacení těchto pohledávek účinně zaručeno na stejné úrovni jinými prostředky podle vnitrostátních právních předpisů. Pokud podle vnitrostátních právních předpisů existují omezení odpovědnosti záručních institucí, ať už se jedná o délku záruky, nebo o částku vyplácenou pracovníkům, měli by být pracovníci schopni své pohledávky za případný rozdíl vymáhat na zaměstnavateli i během doby přerušení vymáhání nároků.

__________________

__________________

68 Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění, Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 16.

68 Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění, Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 16.

69 Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů, Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16.

69 Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů, Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16.

70 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství, Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29.

70 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství, Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29.

71 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, Úř. věst. L 283, 28.10.2008, s. 36.

71 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, Úř. věst. L 283, 28.10.2008, s. 36.

72 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství, Úř. věst. L 122, 16.5.2009, s. 28.

72 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství, Úř. věst. L 122, 16.5.2009, s. 28.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34a)  Pracovníkům a jejich zástupcům by měly být poskytnuty všechny dokumenty a informace týkající se navrhovaného plánu restrukturalizace, aby mohli provést podrobné posouzení různých scénářů. Pracovníci a jejich zástupci by navíc měli mít možnost zapojit se do všech fází konzultací a schvalování za účelem vypracování plánu a měli by mít zaručen přístup k odbornému poradenství v souvislosti s restrukturalizací.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Pokud plán restrukturalizace předpokládá převod části podniku nebo závodu, práva zaměstnanců vyplývající z pracovní smlouvy nebo z pracovního poměru, a to zejména včetně práva na mzdy, by měla být zajištěna v souladu s články 3 a 4 směrnice 2001/23/ES, aniž by byla dotčena zvláštní pravidla použitelná v případě insolvenčního řízení podle článku 5 uvedené směrnice a zejména možnosti povolené podle čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice. Kromě toho, a aniž by byla dotčena práva na informování a projednávání, včetně informování a projednávání ohledně rozhodnutí, která pravděpodobně povedou k podstatným změnám v organizaci práce nebo ve smluvních vztazích s cílem dosáhnout dohody o těchto rozhodnutích, jež jsou zaručena směrnicí 2002/14/ES, by pracovníci, kteří jsou dotčeni plánem restrukturalizace, měli mít podle této směrnice právo o plánu hlasovat. Členské státy mohou rozhodnout, že pro účely hlasování o plánu restrukturalizace zařadí pracovníky do samostatné třídy, oddělené od ostatních tříd věřitelů.

(35)  Pokud plán restrukturalizace předpokládá převod části podniku nebo závodu, práva zaměstnanců vyplývající z pracovní smlouvy nebo z pracovního poměru, a to zejména včetně práva na mzdy, by měla být zajištěna v souladu s články 3 a 4 směrnice 2001/23/ES, přičemž článek 5 uvedené směrnice by mělo být možné použít pouze v případě platební neschopnosti, avšak nikoliv v případě plánu restrukturalizace. Kromě toho, a aniž by byla dotčena práva na informování a projednávání, včetně informování a projednávání ohledně rozhodnutí, která pravděpodobně povedou k podstatným změnám v organizaci práce nebo ve smluvních vztazích s cílem dosáhnout dohody o těchto rozhodnutích, jež jsou zaručena směrnicí 2002/14/ES, by pracovníci, kteří jsou dotčeni plánem restrukturalizace, měli mít podle této směrnice právo o něm hlasovat a jejich schválení by mělo být pro potvrzení plánu závazné. Členské státy by měly pro účely hlasování o plánu restrukturalizace zařadit pracovníky do samostatné třídy, oddělené od ostatních tříd věřitelů, a měly by zajistit, aby bylo této třídě uděleno přednostní právo.

Odůvodnění

Článek 5 směrnice 2001/23 ES se použije, „pokud je převodce předmětem konkursního řízení nebo obdobného úpadkového řízení, které bylo zahájeno s cílem likvidace majetku“, a nelze jej použít v případě plánu restrukturalizace.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35a)  Jakákoli navrhovaná restrukturalizační operace by měla být plně vysvětlena zástupcům zaměstnanců, jimž by měly být o navrhované restrukturalizaci poskytnuty takové informace, aby mohli provést hloubkové posouzení a případně se připravit na konzultace.1a

 

_________________

 

1a Přijatý text P7_TA(2013)0005 Informovanost a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Za účelem další podpory preventivních restrukturalizací je důležité zajistit, aby ředitelé nebyli odrazováni od uplatňování rozumného obchodního úsudku nebo podstupování přiměřených obchodních rizik, zejména pokud by to zvýšilo šance na restrukturalizaci potenciálně životaschopných podniků. Pokud se podnik dostane do finančních obtíží, měli by ředitelé přijmout taková opatření jako: vyhledání odborného poradenství včetně poradenství ohledně restrukturalizace a insolvence, například využitím nástrojů včasného varování, pokud je to vhodné; ochrana majetku společnosti, aby se maximalizovala hodnota a nedošlo ke ztrátě klíčových aktiv; zvážení struktury a funkcí firmy za účelem přezkoumání její životaschopnosti a snížení výdajů; neuzavírání takových typů firemních transakcí, které by mohly být předmětem vylučovacích žalob, bez přiměřeného podnikatelského zdůvodnění; pokračování v obchodování za okolností, kdy je to vhodné, aby se maximalizovala hodnota fungující firmy; vyjednávání s věřiteli a zahájení postupů preventivní restrukturalizace. Jestliže dlužníkovi hrozí platební neschopnost, je také důležité chránit oprávněné zájmy věřitelů před rozhodnutími vedení firmy, která mohou mít nepříznivý dopad na stav majetku dlužníka, zejména pokud tato rozhodnutí mohou mít za následek další zmenšování hodnoty majetku, který je k dispozici pro snahy o restrukturalizaci nebo pro rozdělení mezi věřitele. Je proto nezbytné, aby se za takových okolností ředitelé vyhnuli jakýmkoli úmyslným nebo hrubě nedbalým krokům, jež vedou k osobnímu prospěchu na úkor zúčastněných stran, jako je například souhlas s podhodnocenými transakcemi nebo přijímání opatření, která vedou k nespravedlivému upřednostnění jedné nebo více zúčastněných stran před druhými. Pro účely této směrnice by ředitelé měly být osoby odpovědné za rozhodování o hospodaření společnosti.

(36)  Za účelem další podpory preventivních restrukturalizací je důležité zajistit, aby ředitelé a podnikatelé nebyli odrazováni od uplatňování rozumného obchodního úsudku nebo podstupování přiměřených obchodních rizik, zejména pokud by to zvýšilo šance na restrukturalizaci potenciálně životaschopných podniků. Pokud se podnik dostane do finančních obtíží, měli by ředitelé přijmout taková opatření jako: vyhledání odborného poradenství včetně poradenství ohledně restrukturalizace a insolvence, například využitím nástrojů včasného varování, pokud je to vhodné; ochrana majetku společnosti, aby se maximalizovala hodnota a nedošlo ke ztrátě klíčových aktiv; zvážení struktury a funkcí firmy za účelem přezkoumání její životaschopnosti a snížení výdajů; neuzavírání takových typů firemních transakcí, které by mohly být předmětem vylučovacích žalob, bez přiměřeného podnikatelského zdůvodnění; pokračování v obchodování za okolností, kdy je to vhodné, aby se maximalizovala hodnota fungující firmy; vyjednávání s věřiteli a zahájení postupů preventivní restrukturalizace. Ředitelé by rovněž měli dodržovat všechny své povinnosti vůči věřitelům, zástupcům zaměstnanců a dalším zúčastněným stranám. Jestliže dlužníkovi hrozí platební neschopnost, je také důležité chránit oprávněné zájmy věřitelů před rozhodnutími vedení firmy, která mohou mít nepříznivý dopad na stav majetku dlužníka, zejména pokud tato rozhodnutí mohou mít za následek další zmenšování hodnoty majetku, který je k dispozici pro snahy o restrukturalizaci nebo pro rozdělení mezi věřitele. Je proto nezbytné, aby se za takových okolností ředitelé vyhnuli jakýmkoli úmyslným nebo hrubě nedbalým krokům, jež vedou k osobnímu prospěchu na úkor zúčastněných stran, jako je například souhlas s podhodnocenými transakcemi nebo jiným způsobem úmyslné snížení hodnoty společnosti nebo přijímání opatření, která vedou k nespravedlivému upřednostnění jedné nebo více zúčastněných stran před druhými. Pro účely této směrnice by ředitelé měly být osoby odpovědné za rozhodování o hospodaření společnosti. Nedodržení této povinnosti by mělo potenciálně za následek prodloužení lhůty pro oddlužení nebo přísnější podmínky pro oddlužení.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Různé možnosti druhé šance v členských státech mohou motivovat předlužené podnikatele k přesídlení do jiných členských států, aby bylo možno využít kratší lhůty nebo výhodnější podmínky pro oddlužení, což vede k další právní nejistotě a nákladům pro věřitele při vymáhání jejich pohledávek. Navíc dopady úpadku, zejména sociální stigma, právní důsledky, například že podnikatelé nesmějí zahájit a provozovat podnikatelskou činnost, a také trvalá neschopnost splácet dluhy, představují pro podnikatele, kteří chtějí začít podnikat nebo dostat druhou šanci, významné překážky, ačkoli z důkazů vyplývá, že podnikatelé, kteří se ocitli v úpadku, mají na podruhé větší šanci uspět. Proto je nutné přijmout opatření ke snížení nepříznivých účinků předluženosti a úpadku na podnikatele, a to zejména povolením úplného oddlužení po uplynutí určité doby a omezením délky zákazů činnosti vydaných v souvislosti s předlužeností dlužníka.

(37)  Různé možnosti druhé šance v členských státech mohou motivovat předlužené podnikatele k přesídlení do jiných členských států, aby bylo možno využít kratší lhůty nebo výhodnější podmínky pro oddlužení, což vede k další právní nejistotě a nákladům pro věřitele při vymáhání jejich pohledávek. Navíc dopady úpadku, zejména sociální stigma, právní důsledky, například že podnikatelé nesmějí zahájit a provozovat podnikatelskou činnost, a také trvalá neschopnost splácet dluhy, představují pro podnikatele, kteří chtějí začít podnikat nebo dostat druhou šanci, významné překážky, ačkoli z důkazů vyplývá, že podnikatelé, kteří se ocitli v úpadku, mají na podruhé větší šanci uspět. Proto je nutné přijmout opatření ke snížení nepříznivých účinků předluženosti a úpadku na podnikatele, a to zejména povolením úplného oddlužení po uplynutí určité doby a omezením délky zákazů činnosti vydaných v souvislosti s předlužeností dlužníka. Lhůta pro oddlužení by měla být stanovena na pět let od data první žádosti dlužník a členské státy by měly mít možnost stanovit delší lhůtu v případě druhé nebo následující lhůty pro oddlužení.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Úplné oddlužení nebo ukončení zákazu činnosti po krátké době nejsou vhodné za všech okolností, například v případech, kdy dlužník je nepoctivý nebo jednal ve zlém úmyslu. Členské státy by měly poskytnout soudním nebo správním orgánům jasné pokyny, jak posuzovat poctivost podnikatele. Například při zjišťování, zda dlužník jednal nečestně, mohou soudní nebo správní orgány vzít v úvahu takové okolnosti, jako jsou povaha a rozsah dluhů, doba jejich vzniku, snaha dlužníka dluhy splácet a dodržovat zákonné povinnosti včetně požadavků týkajících se veřejného financování a řádného vedení účetnictví, jakož i kroky, jež dlužník učinil ve snaze zmařit snahu věřitelů o jeho postih. Zákazy činnosti mohou být vydány na delší nebo neurčitou dobu v situacích, kdy podnikatel vykonává určité profese, které jsou považovány v daných členských státech za citlivé, nebo pokud byl odsouzen za trestnou činnost. V takových případech by podnikatelé mohli využít oddlužení, ale stále budou mít na delší nebo neurčitou dobu zakázán výkon dané profese.

(38)  Úplné oddlužení nebo ukončení zákazu činnosti po krátké době nejsou vhodné za všech okolností, a to ani po provedení insolvenčního řízení, například v případech, kdy dlužník je nepoctivý nebo jednal ve zlém úmyslu. Členské státy by měly poskytnout soudním nebo správním orgánům jasné pokyny a kritéria týkající se způsobu, jak posuzovat poctivost podnikatele. Například při zjišťování, zda dlužník jednal nečestně, mohou soudní nebo správní orgány vzít v úvahu takové okolnosti, jako jsou povaha a rozsah dluhů, doba jejich vzniku, snaha dlužníka dluhy splácet a dodržovat zákonné povinnosti včetně požadavků týkajících se veřejného financování a řádného vedení účetnictví, jakož i kroky, jež dlužník učinil ve snaze zmařit snahu věřitelů o jeho postih. Zákazy činnosti mohou být vydány na delší nebo neurčitou dobu v situacích, kdy podnikatel vykonává určité profese, které jsou považovány v daných členských státech za citlivé, nebo pokud byl odsouzen za trestnou činnost. V takových případech by podnikatelé mohli využít oddlužení, ale stále budou mít na delší nebo neurčitou dobu zakázán výkon dané profese.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Je nutné udržet a posílit transparentnost a předvídatelnost postupů při dosahování výsledků, které jsou příznivé pro zachování firem a pro poskytování druhé šance podnikatelům, nebo takových výsledků, které umožňují účinnou likvidaci neživotaschopných podniků. V mnoha členských státech je také nutné zkrátit nadměrnou délku insolvenčních řízení, která vede k právní nejistotě pro věřitele a investory a nízké míře výtěžnosti úvěrů. A konečně, vzhledem k posíleným mechanismům spolupráce mezi soudy a příslušnými odborníky v přeshraničních případech stanoveným nařízením (EU) 2015/848 je nutno pozvednout profesionalitu všech zapojených subjektů na srovnatelně vysokou úroveň v celé Unii. K dosažení těchto cílů by měly členské státy zajistit, aby byli členové soudních a správních orgánů řádně vyškoleni a měli odborné znalosti a zkušenosti v insolvenčních záležitostech. Taková odbornost členů soudních orgánů by měla umožnit přijímat rozhodnutí s potenciálně významnými hospodářskými a sociálními dopady rychle a neměla by znamenat, že členové soudních orgánů musí řešit pouze záležitosti restrukturalizace, insolvence a druhé šance. Účinným způsobem, jak těchto cílů dosáhnout, by mohlo být například vytvoření specializovaných soudů nebo komor v souladu s vnitrostátními právními předpisy upravujícími uspořádání soudního systému.

(39)  Specializovaní insolvenční správci a soudci a dostupnost digitálních nástrojů mohou významně napomoci zkrátit příslušné postupy, snížit náklady a zlepšit kvalitu poskytované pomoci nebo vykonávaného dohledu. Je nutné udržet a posílit transparentnost a předvídatelnost postupů při dosahování výsledků příznivých pro zachování firem a pro poskytování druhé šance poctivým podnikatelům, nebo takových výsledků, které umožňují rychlou a účinnou likvidaci neživotaschopných podniků. V mnoha členských státech je také nutné zkrátit nadměrnou délku insolvenčních řízení, která vede k právní nejistotě pro věřitele a investory a nízké míře výtěžnosti úvěrů. Aby se zkrátila nadměrná délka insolvenčního řízení, je také nutné v rámci takových postupů uplatňovat digitální komunikační prostředky. A konečně, vzhledem k posíleným mechanismům spolupráce mezi soudy a příslušnými odborníky v přeshraničních případech stanoveným nařízením (EU) 2015/848 je nutno pozvednout profesionalitu a odbornost všech zapojených subjektů na srovnatelně vysokou úroveň v celé Unii. K dosažení těchto cílů by měly členské státy zajistit, aby byli členové soudních a správních orgánů řádně vyškoleni a měli odborné znalosti a zkušenosti v insolvenčních záležitostech. Taková odbornost členů soudních orgánů by měla umožnit přijímat rozhodnutí s potenciálně významnými hospodářskými a sociálními dopady rychle a neměla by znamenat, že členové soudních orgánů musí řešit pouze záležitosti restrukturalizace, insolvence a druhé šance. Účinným způsobem, jak těchto cílů dosáhnout, by mohlo být například vytvoření specializovaných soudů nebo komor v souladu s vnitrostátními právními předpisy upravujícími uspořádání soudního systému.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Členské státy by také měly zajistit, aby odborníci na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci, kteří jsou jmenováni soudními nebo správními orgány, byli řádně vyškoleni a aby byli při provádění svých úkolů pod dohledem, aby byli jmenováni transparentním způsobem s patřičným ohledem na potřebu zajistit účinné postupy a aby plnili své úkoly poctivě. Tito odborníci by také měli dodržovat nepovinné kodexy chování, které mají zajistit odpovídající úroveň kvalifikace a vzdělání, transparentnost při provádění povinností těchto odborníků a pravidla pro stanovení jejich odměňování, sjednávání pojištění profesní odpovědnosti a zavedení dohledových a regulačních mechanismů, které by měly zahrnovat vhodný a účinný režim pro sankcionování těch, kteří při plnění svých povinností selhali. Takových norem lze dosáhnout v zásadě bez nutnosti vytvářet nové profese nebo kvalifikace.

(40)  Členské státy by také měly zajistit, aby odborníci na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci, kteří jsou jmenováni soudními nebo správními orgány, byli řádně vyškoleni a aby byli při provádění svých úkolů pod dohledem, aby byli jmenováni transparentním způsobem s patřičným ohledem na potřebu zajistit účinné postupy a aby plnili své úkoly poctivě, s ohledem na dosažení hlavního cíle obnovení životaschopnosti společnosti. Tito odborníci by měli zachraňovat, nikoli likvidovat, a měli by také dodržovat profesní kodex chování, který má zaručit odpovídající úroveň kvalifikace a vzdělání a zajistit transparentnost při provádění povinností těchto odborníků a pravidla pro stanovení jejich odměňování, sjednávání pojištění profesní odpovědnosti a zavedení dohledových a regulačních mechanismů, které by měly zahrnovat vhodný a účinný režim pro sankcionování těch, kteří při plnění svých povinností selhali. Takových norem lze dosáhnout v zásadě bez nutnosti vytvářet nové profese nebo kvalifikace. Členské státy by měly zajistit, aby byly informace o správních orgánech, které vykonávají dohled nebo kontrolu nad odborníky na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci, veřejně přístupné.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

42.  Je důležité shromáždit spolehlivé údaje o výkonnosti postupů pro řešení restrukturalizace, insolvence a oddlužení, aby bylo možno sledovat provádění a uplatňování této směrnice. Členské státy by proto měly shromažďovat a agregovat údaje, které jsou dostatečně podrobné, aby umožňovaly přesně posoudit, jak směrnice funguje v praxi.

42.  Je důležité shromáždit spolehlivé údaje o výkonnosti postupů pro řešení restrukturalizace, insolvence a oddlužení, aby bylo možno sledovat provádění a uplatňování této směrnice. Členské státy by proto měly zvýšit své úsilí o shromažďování, agregaci a předávání údajů Komisi. Tyto údaje by měly být dostatečně podrobné, aby umožňovaly přesně posoudit, jak směrnice funguje v praxi.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46a)  Pracovníci by neměli být zatíženi postupy restrukturalizace, insolvence a oddlužení a dluhy vůči nim, jako jsou nezaplacené mzdy, by měly být vždy plně a bezodkladně uhrazeny. Aby byla zaručena kontinuita výroby a zaměstnání a lépe potírány taktické a podvodné postupy ze strany vedení, pracovníci by také měli být v počáteční fázi postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení informováni a konzultováni.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(47a)  Je třeba provést další posouzení za účelem vyhodnocení nezbytnosti předložení legislativních návrhů zabývajících se insolvencí osob nevykonávajících obchod, živnost, řemeslo nebo povolání srovnatelné s činnostmi zaměstnavatele, které coby spotřebitelé nebo uživatelé zboží nebo veřejných či soukromých služeb nejsou v dobré víře dočasně nebo trvale schopny splácet dluhy v termínu jejich splatnosti, a eventuálně tyto návrhy předložit. Tyto legislativní návrhy by měly stanovit, že těmto osobám bude zabezpečen přístup k základnímu zboží a službám, aby jim byly zajištěny důstojné životní podmínky.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  postupů preventivní restrukturalizace, jež jsou k dispozici dlužníkům ve finančních obtížích, když existuje pravděpodobnost platební neschopnosti;

a)  rychlých postupů preventivní restrukturalizace, jež jsou k dispozici dlužníkům ve finančních obtížích, když existuje pravděpodobnost platební neschopnosti a reálná možnost zachránit podnik od insolvenčního řízení;

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  postupů, které vedou k oddlužení předlužených podnikatelů a které jim umožňují zahájit novou činnost;

b)  postupů, které vedou k oddlužení předlužených podnikatelů poté, co absolvovali insolvenční řízení, a které jim umožňují zahájit novou činnost;

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „insolvenčním řízením“ se rozumí kolektivní insolvenční řízení, které zahrnuje částečné nebo úplné zabavení majetku dlužníka a jmenování konkurzního správce;

1)  „insolvenčním řízením“ se rozumí kolektivní insolvenční řízení, které zahrnuje částečné nebo úplné zabavení majetku dlužníka a jmenování insolvenčního správce;

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  „pravděpodobností platební neschopnosti“ se rozumí situace, kdy dlužník není podle vnitrostátních právních předpisů v platební neschopnosti, ale je skutečně a vážně ohrožena budoucí schopnost dlužníka splácet dluhy v termínu jejich splatnosti;

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „vykonatelnými smlouvami“ se rozumí smlouvy mezi dlužníkem a jedním nebo více věřiteli, podle nichž v okamžiku, kdy je nařízeno přerušení vymáhání individuálních nároků, ještě mají obě strany povinnosti, jež musí splnit;

5)  „zásadními vykonatelnými smlouvami“ se rozumí smlouvy mezi dlužníkem a jedním nebo více věřiteli, podle nichž v okamžiku, kdy je nařízeno přerušení vymáhání individuálních nároků, ještě mají obě strany povinnosti, jež musí splnit, a které jsou nezbytné pro pokračování běžného provozu podniku, včetně veškerých dodávek, jejichž přerušení by vedlo k zastavení provozu společnosti;

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  „tvorbou tříd“ se rozumí seskupení dotčených věřitelů a držitelů majetkových podílů v rámci plánu restrukturalizace způsobem, který odráží práva a senioritu dotčených nároků a podílů, s přihlédnutím k možným již existujícím nárokům, zástavním právům nebo dohodám mezi věřiteli, a zacházení s nimi v rámci plánu restrukturalizace;

6)  „tvorbou tříd“ se rozumí seskupení dotčených věřitelů a držitelů majetkových podílů v rámci plánu restrukturalizace způsobem, který odráží práva a senioritu dotčených nároků a podílů, s přihlédnutím k možným již existujícím nárokům, zástavním právům nebo dohodám mezi věřiteli, a zacházení s nimi v rámci plánu restrukturalizace; pro účely přijetí plánu restrukturalizace jsou věřitelé, dle předpisů v jednotlivých členských státech, rozděleni do různých tříd věřitelů, v jejichž rámci jsou minimálně zajištěné a nezajištěné pohledávky zařazeny do samostatných tříd;

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „cross-class cram-down mechanismem“ se rozumí potvrzení – soudním nebo správním orgánem – plánu restrukturalizace proti vůli jedné nebo několika dotčených tříd věřitelů;

8)  „cross-class cram-down mechanismem“ se rozumí potvrzení – soudním nebo správním orgánem – plánu restrukturalizace proti vůli několika dotčených tříd věřitelů;

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11)  „novým financováním“ se rozumí jakékoli nové finanční prostředky, ať už poskytované stávajícím, nebo novým věřitelem, které jsou nezbytné k provedení plánu restrukturalizace a které jsou stanoveny v daném plánu restrukturalizace a následně potvrzeny soudním nebo správním orgánem;

11)  „novým financováním“ se rozumí jakékoli nové finanční prostředky, včetně úvěru, ať už poskytované stávajícím, nebo novým věřitelem, které jsou nezbytné k provedení plánu restrukturalizace a které jsou stanoveny v daném plánu restrukturalizace a následně potvrzeny soudním nebo správním orgánem;

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12)  „prozatímním financováním“ se rozumí jakékoli finanční prostředky poskytované ať už stávajícím, nebo novým věřitelem, které jsou přiměřeně a bezprostředně nezbytné k tomu, aby dlužníkova firma mohla pokračovat v podnikání nebo aby přežila, případně k zachování nebo zvýšení hodnoty dané firmy do doby, než bude potvrzen plán restrukturalizace;

12)  „prozatímním financováním“ se rozumí jakékoli finanční prostředky, včetně úvěru, poskytované ať už stávajícím, nebo novým věřitelem, které jsou přiměřeně a bezprostředně nezbytné k tomu, aby dlužníkova firma mohla pokračovat v podnikání nebo aby přežila, případně k zachování nebo zvýšení hodnoty dané firmy do doby, než bude potvrzen plán restrukturalizace;

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13)  „předluženým podnikatelem“ se rozumí fyzická osoba vykonávající obchod, živnost, řemeslo nebo svobodné povolání, která je jinak než dočasně neschopna splácet dluhy v termínu jejich splatnosti;

13)  „předluženým podnikatelem“ se rozumí fyzická osoba vykonávající obchod, živnost, řemeslo nebo svobodné povolání, která je jinak než dočasně neschopna splácet dluhy v termínu jejich splatnosti, a rovněž podnikatel, který není schopen splácet dluhy, jež mu vznikly jako fyzické osobě, ale jsou spojené s financováním zahájení jeho podnikatelské činnosti, a také osoba, jejíž podnikatelská činnost je výlučně vedlejší činností a jejíž profesní dluhy a osobní dluhy nelze rozumně oddělit;

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14)  „úplným oddlužením“ se rozumí zrušení nesplaceného dluhu v návaznosti na postup zahrnující zpeněžení aktiv a/nebo plán splacení či vypořádání;

14)  „úplným oddlužením“ se rozumí zrušení nesplaceného dluhu v návaznosti na insolvenční postup;

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15)  „odborníkem na restrukturalizaci“ se rozumí jakákoli osoba nebo orgán ustanovené soudním nebo správním orgánem k provádění jednoho nebo více z těchto úkolů:

15)  „odborníkem na restrukturalizaci“ se rozumí jakákoli osoba nebo orgán kvalifikované podle vnitrostátního práva k provádění jednoho nebo více z těchto úkolů:

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pomáhat dlužníkovi nebo věřitelům při vypracování plánu restrukturalizace nebo vyjednávání o něm;

a)  pomáhat dlužníkovi nebo věřitelům při vypracování plánu restrukturalizace nebo vyjednávání o něm nebo plánu převodu životaschopných částí podniku;

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

15a)  „splátkovým kalendářem“ se rozumí program, podle něhož dlužník v rámci plánu restrukturalizace splácí věřitelům stanovené částky ve stanovených termínech;

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

15b)  „životaschopným“ se rozumí schopnost zajistit vhodnou předpokládanou návratnost kapitálu po uhrazení všech nákladů včetně odpisů a finančních poplatků;

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 3

Článek 3

Včasné varování

Včasné varování a přístup k informacím

1.  Členské státy zajistí, aby dlužníci a podnikatelé měli přístup k nástrojům včasného varování, které mohou odhalit zhoršující se obchodní vývoj firmy a upozornit dlužníka nebo podnikatele na naléhavou potřebu neprodleně jednat.

1.  Členské státy vytvoří jasné a transparentní nástroje včasného varování, které mohou odhalit zhoršující se obchodní vývoj firmy a upozornit dlužníka, podnikatele nebo zástupce pracovníků na naléhavou potřebu neprodleně jednat, a zajistí přístup k těmto nástrojům. V tomto ohledu mohou členské státy využít nové informační technologie pro oznamování a on-line komunikaci.

 

1a. Nástroje včasného varování mohou zahrnovat:

 

a) účetní a kontrolní povinnosti dlužníka nebo jeho managementu;

 

b) ohlašovací povinnosti na základě úvěrových smluv; a

 

c) povinnosti třetích stran, jako jsou například účetní, orgány daňové správy a sociálního zabezpečení nebo určité druhy věřitelů, jako jsou banky, podávat pravidelně zprávy nebo poskytovat informace;

2.  Členské státy zajistí, aby dlužníci a podnikatelé měli přístup k příslušným aktuálním, přehledným, výstižným a uživatelsky přívětivým informacím o dostupnosti nástrojů včasného varování a jakýchkoli prostředků, které jsou jim k dispozici za účelem včasné restrukturalizace nebo získání rozhodnutí o prominutí jejich osobního dluhu.

2.  Členské státy zajistí, aby dlužníci, podnikatelé a zástupci pracovníků měli přístup k příslušným aktuálním, přehledným, výstižným a uživatelsky přívětivým informacím o dostupnosti nástrojů včasného varování a jakýchkoli prostředků, které jsou jim k dispozici za účelem včasné restrukturalizace nebo získání rozhodnutí o prominutí jejich osobního dluhu.

 

2a. Členské státy zveřejní na zvláštní internetové stránce uživatelsky vstřícným způsobem postup, jakým mohou dlužníci a podnikatelé ve svém členském státě získat přístup k nástrojům včasného varování. Členské státy zajistí, aby přístup k těmto informacím měly zejména malé a střední podniky.

 

2b. Členské státy zajistí, aby zástupci pracovníků měli přístup k relevantním a aktuálním informacím o situaci podniku a aby mohli informovat dlužníky a podnikatele o obavách týkajících se situace podniku a nutnosti zvážit využití mechanismů restrukturalizace.

3.  Členské státy mohou omezit přístup podle odstavců 1 a 2 jen na malé a střední podniky nebo na podnikatele.

 

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

Článek 4

Dostupnost rámců pro preventivní restrukturalizaci

Dostupnost rámců pro preventivní restrukturalizaci

1.  Členské státy zajistí, aby tam, kde je pravděpodobnost platební neschopnosti, měli dlužníci ve finančních obtížích přístup k účinnému rámci pro preventivní restrukturalizaci, který jim umožní restrukturalizovat své dluhy nebo podnikání, obnovit svou ekonomickou životaschopnost a vyhnout se platební neschopnosti.

1. Členské státy zajistí, aby tam, kde je pravděpodobnost platební neschopnosti, měli dlužníci ve finančních obtížích přístup k účinnému rámci pro preventivní restrukturalizaci, který jim umožní restrukturalizovat své dluhy nebo podnikání, obnovit svou ekonomickou životaschopnost a vyhnout se platební neschopnosti nebo nalézt jiná řešení s cílem vyvarovat se insolventnosti, a tím ochránit pracovní místa a udržet podnikání.

 

1a. Členské státy mohou stanovit, že přístup k restrukturalizačním řízením je omezen na podniky, které nebyly nakonec odsouzeny za vážná porušení povinností v oblasti účetních služeb a vedení účetnictví podle vnitrostátních právních předpisů.

2.  Rámce pro preventivní restrukturalizaci mohou být tvořeny jedním nebo více postupy či opatřeními.

2.  Rámce pro preventivní restrukturalizaci mohou být tvořeny jedním nebo více postupy či opatřeními, a to buď mimosoudními, nebo nařízenými správním či soudním orgánem.

3.  Členské státy zavedou ustanovení omezující zapojení soudního nebo správního orgánu jen na takový rozsah, jaký je nezbytný a přiměřený, aby byla chráněna práva kterýchkoli dotčených stran.

3. Členské státy mohou zavést ustanovení omezující zapojení soudního nebo správního orgánu jen na takový rozsah, jaký je nezbytný a přiměřený, přičemž současně zajistí, aby byla chráněna práva kterýchkoli dotčených stran.

4.  Rámce pro preventivní restrukturalizaci musí být k dispozici na vyžádání ze strany dlužníků, případně věřitelů se souhlasem dlužníků.

4. Rámce pro preventivní restrukturalizaci musí být k dispozici na vyžádání ze strany dlužníků.

 

4a. Členské státy mohou také stanovit, že rámce pro restrukturalizaci musí být se souhlasem dlužníka k dispozici na žádost věřitelů a zástupců pracovníků.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

Článek 5

Dlužník s dispozičními oprávněními

Dlužník s dispozičními oprávněními

1.   Členské státy zajistí, aby dlužníci přistupující k postupům preventivní restrukturalizace měli i nadále úplnou nebo alespoň částečnou kontrolu nad svým majetkem a každodenním provozem firmy.

1  Členské státy zajistí, aby dlužníci přistupující k postupům preventivní restrukturalizace měli i nadále úplnou nebo alespoň částečnou kontrolu nad svým majetkem a každodenním provozem firmy.

2.  Jmenování odborníka na restrukturalizaci soudním nebo správním orgánem by nemělo být povinné v každém případu.

2.  Bez ohledu na to, zda je dohled nad postupem restrukturalizace prováděným odborníkem v oblasti restrukturalizace povinný, podléhá ve všech případech vnitrostátním právním předpisům, aby byla zajištěna práva dotčených stran.

3.  Členské státy mohou požadovat jmenování odborníka na restrukturalizaci v těchto případech:

3.  Členské státy požadují jmenování odborníka na restrukturalizaci v těchto případech:

a)  pokud je dlužníkovi přiznáno všeobecné přerušení vymáhání individuálních nároků podle článku 6;

a)  pokud je dlužníkovi přiznáno přerušení vymáhání nároků podle článku 6;

b)  pokud musí být plán restrukturalizace potvrzen soudním nebo správním orgánem prostřednictvím „cross-class cram-down mechanismu“ podle článku 11.

b)  pokud musí být plán restrukturalizace potvrzen soudním nebo správním orgánem prostřednictvím „cross-class cram-down mechanismu“ podle článku 11.

 

ba)  pokud to požaduje dlužník nebo většina věřitelů.

 

3a.  Členské státy zajistí, aby zástupci pracovníků dlužníka obdrželi jasné a transparentní informace o postupu restrukturalizace a aby byli pravidelně informováni o aktuálním vývoji situace.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

Článek 6

Přerušení vymáhání individuálních nároků

Přerušení vymáhání individuálních nároků

1.  Členské státy zajistí, aby dlužníci, kteří vyjednávají o plánu restrukturalizace se svými věřiteli, mohli využít přerušení vymáhání individuálních nároků, a to tehdy a do té míry, jak je takové přerušení nezbytné na podporu vyjednávání o plánu restrukturalizace.

1.  Pokud povinnost dlužníka podat návrh na zahájení insolvenčního řízení dosud nevznikla, členské státy zajistí, aby dlužníci, kteří vyjednávají o plánu restrukturalizace se svými věřiteli, mohli využít přerušení vymáhání individuálních nároků, a to tehdy a do té míry, jak je takové přerušení nezbytné na podporu vyjednávání o plánu restrukturalizace a za předpokladu, že se pravděpodobně předejde tomu, aby společnost podstoupila insolvenční řízení.

2.  Členské státy zajistí, aby mohlo být nařízeno přerušení vymáhání individuálních nároků v souvislosti se všemi typy věřitelů včetně zajištěných a přednostních věřitelů. V souladu s vnitrostátními právními předpisy může být přerušení všeobecné, tzn. že se vztahuje na všechny věřitele, nebo omezené, tzn. že se vztahuje jen na jednoho nebo několik jednotlivých věřitelů.

2.  Členské státy zajistí, aby mohlo být nařízeno přerušení vymáhání individuálních nároků v souvislosti se všemi typy věřitelů včetně zajištěných a přednostních věřitelů, pokud dlužník zapojil tyto věřitele do jednání o plánu restrukturalizace. V souladu s vnitrostátními právními předpisy může být přerušení všeobecné, tzn. že se vztahuje na všechny věřitele, nebo omezené, tzn. že se vztahuje jen na jednoho nebo několik jednotlivých věřitelů.

3.  Ustanovení odstavce 2 se nevztahují na nesplacené pohledávky pracovníků; to neplatí v případě a v rozsahu, v jakém členské státy zajistí jinými prostředky, aby bylo splacení těchto nároků zaručeno při takové úrovni ochrany, která je přinejmenším rovnocenná úrovni stanovené v příslušných vnitrostátních právních předpisech provádějících směrnici 2008/94/ES do vnitrostátního práva.

3.  Ustanovení odstavce 2 se nevztahují na nesplacené pohledávky pracovníků; to neplatí v případě a v rozsahu, v jakém členské státy zajistí jinými prostředky, aby bylo splacení těchto nároků zaručeno při obdobné úrovni ochrany.

4.  Členské státy omezí trvání přerušení vymáhání individuálních nároků na dobu nejvýše čtyř měsíců.

4.  Trvání přerušení vymáhání individuálních nároků je omezeno na dobu nejvýše čtyř měsíců.

5.  Členské státy mohou nicméně umožnit, aby soudní nebo správní orgány na žádost dlužníka nebo věřitelů prodloužily trvání původního přerušení vymáhání individuálních nároků nebo rozhodly o novém přerušení vymáhání individuálních nároků. Takové prodloužení nebo nová doba přerušení vymáhání individuálních nároků budou přiznány pouze tehdy, pokud existují důkazy, že:

5.  Členské státy mohou nicméně umožnit, aby soudní nebo správní orgány na žádost dlužníka nebo věřitelů prodloužily trvání původního přerušení vymáhání individuálních nároků nebo rozhodly o novém přerušení vymáhání individuálních nároků. Členské státy stanoví podmínky pro prodloužení nebo novou dobu přerušení. Takové prodloužení nebo nová doba přerušení vymáhání individuálních nároků budou přiznány pouze tehdy, pokud existují důkazy, že:

 

-a)  zajištění věřitelé, na něž se plán vztahuje, s takovým prodloužením nebo novou dobou přerušení souhlasili; a

a)  ve vyjednáváních o plánu restrukturalizace bylo dosaženo významného pokroku; a dále

a)  ve vyjednáváních o plánu restrukturalizace bylo dosaženo významného pokroku; a dále

b)  že pokračováním přerušení vymáhání individuálních nároků nejsou nespravedlivě poškozena práva nebo zájmy kterýchkoli dotčených stran.

b)  že pokračováním přerušení vymáhání individuálních nároků nejsou nespravedlivě poškozena práva nebo zájmy kterýchkoli dotčených stran; a

 

ba)  že dlužníkovi dosud nevznikla povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení podle vnitrostátních právních předpisů.

6.  Případná další prodloužení budou povolena pouze v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v odst. 5 písm. a) a b) a okolnosti případu ukazují, že existuje velká pravděpodobnost, že bude plán restrukturalizace přijat.

6.  Případná další prodloužení budou povolena pouze v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v odst. 5 písm. a) až ba) a okolnosti případu ukazují, že existuje velká pravděpodobnost, že bude plán restrukturalizace přijat.

7.  Celkové trvání včetně případných prodloužení a obnovení nesmí přesáhnout dvanáct měsíců.

7.  Celkové trvání včetně případných prodloužení a obnovení nesmí přesáhnout deset měsíců. Pokud bylo během tří měsíců předcházejících podání žádosti o zahájení restrukturalizačního řízení přemístěno sídlo společnosti do jiného členského státu, je celkové trvání přerušení omezeno na dva měsíce.

8.  Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní orgány mohly přerušení vymáhání individuálních nároků zcela nebo částečně zrušit:

8.  Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní orgány mohly rozhodnout, že přerušení vymáhání individuálních nároků neudělí, nebo aby mohly přerušení vymáhání individuálních nároků zcela nebo částečně zrušit:

a)  pokud je zřejmé, že určitá část věřitelů, kteří by podle vnitrostátních právních předpisů mohli blokovat přijetí plánu restrukturalizace, nepodporuje pokračování ve vyjednávání; nebo

a)  pokud je zřejmé, že určitá část věřitelů, kteří by podle vnitrostátních právních předpisů mohli blokovat přijetí plánu restrukturalizace, nepodporuje pokračování ve vyjednávání; nebo

b)  na žádost dlužníka či odborníka na restrukturalizaci.

b)  na žádost dlužníka či odborníka na restrukturalizaci nebo většiny dotyčných věřitelů; nebo

 

ba)  pokud jednotlivý věřitel nebo jedna třída věřitelů jsou nebo by byli přerušením vymáhání individuálních nároků nespravedlivě poškozeni;

 

bb) pokud by zranitelný věřitel čelil značným hospodářským potížím.

9.  Členské státy zajistí, aby v případě, že jednotlivý věřitel nebo jedna třída věřitelů jsou nebo by byli přerušením vymáhání individuálních nároků nespravedlivě poškozeni, mohl soudní nebo správní orgán rozhodnout, že přerušení vymáhání individuálních nároků neudělí nebo aby mohl přerušení vymáhání individuálních nároků již udělené v souvislosti s daným věřitelem nebo skupinou věřitelů na žádost dotyčných věřitelů zrušit.

 

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Všeobecné přerušení vztahující se na všechny věřitele zabrání zahájení insolvenčního řízení na žádost jednoho nebo více věřitelů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy se mohou odchýlit od ustanovení odstavce 1, pokud se dlužník stane nelikvidním, a proto není schopen splácet své dluhy ve lhůtách splatnosti během doby přerušení. V takovém případě členské státy zajistí, aby restrukturalizační postupy nebyly automaticky ukončeny a aby při zkoumání vyhlídek na dosažení dohody o úspěšném plánu restrukturalizace během doby přerušení mohl soudní nebo správní orgán odložit zahájení insolvenčního řízení a ponechat v platnosti možnost využít přerušení vymáhání individuálních nároků.

3.  Členské státy se mohou odchýlit od ustanovení odstavce 1, pokud se dlužník stane nelikvidním, a proto není schopen splácet své dluhy ve lhůtách splatnosti během doby přerušení. V takovém případě členské státy zajistí, aby restrukturalizační postupy nebyly automaticky ukončeny a aby při zkoumání vyhlídek na dosažení dohody o úspěšném plánu restrukturalizace nebo o převodu ekonomicky životaschopného podniku během doby přerušení mohl soudní nebo správní orgán odložit zahájení insolvenčního řízení a ponechat v platnosti možnost využít přerušení vymáhání individuálních nároků.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby během doby přerušení nemohli věřitelé, na které se přerušení vztahuje, bránit plnění vykonatelných smluv nebo tyto smlouvy ukončit, urychlit nebo jakýmkoli jiným způsobem upravit na úkor dlužníka ohledně dluhů vzniklých před vydáním rozhodnutí o přerušení. Členské státy mohou omezit uplatnění tohoto ustanovení na zásadní smlouvy, které jsou nezbytné pro pokračování každodenního provozu firmy.

4.  Členské státy zajistí, aby během doby přerušení nemohli věřitelé, na které se přerušení vztahuje, bránit plnění zásadních vykonatelných smluv nebo tyto smlouvy ukončit, urychlit nebo jakýmkoli jiným způsobem upravit na úkor dlužníka ve vztahu k dluhům vzniklým před vydáním rozhodnutí o přerušení, pod podmínkou, že věřitelům nejsou způsobeny žádné závažné finanční obtíže. Pro účely tohoto odstavce je vykonatelná smlouva zásadní, pokud je nezbytná pro pokračování každodenního provozu firmy, včetně veškerých dodávek, jejichž přerušení by vedlo k zastavení provozu společnosti.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  Členské státy zajistí, aby věřitelé nemohli bránit plnění vykonatelných smluv nebo tyto smlouvy ukončit, urychlit nebo jakýmkoli jiným způsobem upravit na úkor dlužníka prostřednictvím smluvní doložky stanovující příslušná opatření, a to pouze z důvodu vstupu dlužníka do jednání o restrukturalizaci, žádosti o přerušení vymáhání individuálních nároků, vydání rozhodnutí o přerušení jako takovém nebo jiné obdobné události související s přerušením.

5)  Členské státy mohou požadovat, aby věřitelům bylo zakázáno bránit plnění vykonatelných smluv nebo tyto smlouvy ukončit, urychlit nebo jakýmkoli jiným způsobem upravit na úkor dlužníka prostřednictvím smluvní doložky stanovující příslušná opatření, a to pouze z důvodu vstupu dlužníka do jednání o restrukturalizaci, žádosti o přerušení vymáhání individuálních nároků, vydání rozhodnutí o přerušení jako takovém nebo jiné obdobné události související s přerušením, ledaže by přerušením byli dotčeni a mohli prokázat, že by takovou událostí byli značně znevýhodněni.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členské státy zajistí, aby dlužníkovi nic nebránilo splácet v běžném sledu obchodní pohledávky nedotčených věřitelů a pohledávky dotčených věřitelů, jež vzniknou po vydání rozhodnutí o přerušení a které i nadále vznikají po celou dobu přerušení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

Článek 8

Obsah plánů restrukturalizace

Obsah plánů restrukturalizace

1.  Členské státy jsou povinny požadovat, aby plány restrukturalizace předkládané k potvrzení soudním nebo správním orgánem obsahovaly alespoň tyto informace:

1.  Členské státy jsou povinny požadovat, aby plány restrukturalizace byly potvrzeny soudním nebo správním orgánem, a zajistit, aby byly pro informaci předávány zástupcům pracovníků a konzultovány s nimi. Plány restrukturalizace obsahují alespoň tyto informace:

a)  totožnost dlužníka nebo jeho podniku, jichž se navrhovaný plán restrukturalizace týká;

a)  totožnost dlužníka nebo jeho podniku, jichž se navrhovaný plán restrukturalizace týká;

b)  ocenění současné hodnoty dlužníka nebo jeho podniku, jakož i odůvodněné prohlášení o příčinách a rozsahu finančních obtíží dlužníka;

b)  ocenění současné tržní hodnoty dlužníka nebo jeho podniku v době předložení plánu k potvrzení, včetně vyhodnocení finančních závazků a finančních toků v době provádění plánu restrukturalizace, jakož i předpokládané ocenění likvidační hodnoty dlužníka nebo podniku dlužníka, vše připravené soudním znalcem, a odůvodněné prohlášení o příčinách a rozsahu finančních obtíží dlužníka, včetně popisu aktiv a dluhů;

c)  totožnost dotčených stran, ať už vyjmenovaných jednotlivě, nebo popsaných odkazem na jednu nebo více kategorií dluhu, jakož i jejich pohledávek nebo podílů, na něž se vztahuje plán restrukturalizace;

c)  totožnost dotčených stran, ať už vyjmenovaných jednotlivě, nebo popsaných odkazem na jednu nebo více kategorií dluhu, jakož i jejich pohledávek nebo podílů, na něž se vztahuje plán restrukturalizace;

d)  třídy, do nichž jsou dotčené strany sdruženy za účelem přijetí plánu, společně s odůvodněním tohoto roztřídění a informacemi o příslušných hodnotách věřitelů a členů v každé třídě;

d)  třídy, do nichž jsou dotčené strany sdruženy na základě objektivních kritérií za účelem přijetí plánu, společně s odůvodněním tohoto roztřídění a informacemi o příslušných hodnotách věřitelů a členů v každé třídě;

e)  totožnost nedotčených stran, ať už vyjmenovaných jednotlivě, nebo popsaných odkazem na jednu nebo více kategorií dluhu, spolu s uvedením důvodů, proč se nenavrhuje, aby se jich plán restrukturalizace týkal;

e)  totožnost nedotčených stran, ať už vyjmenovaných jednotlivě, nebo popsaných odkazem na jednu nebo více kategorií dluhu, spolu s uvedením důvodů, proč se nenavrhuje, aby se jich plán restrukturalizace týkal;

 

(ea)  totožnost odborníka na restrukturalizaci, je-li to relevantní;

f)  podmínky plánu, včetně například:

f)  podmínky plánu, včetně například:

i)  navrhovaného trvání;

i)  navrhovaného trvání;

ii)  jakéhokoli návrhu, podle něhož se mění rozvržení dluhů nebo jsou dluhy prominuty či převedeny na jiné formy závazku;

ii)  jakéhokoli návrhu, podle něhož se mění rozvržení dluhů nebo jsou dluhy prominuty či převedeny na jiné formy závazku;

 

iia)  jakéhokoli návrhu na přerušení vymáhání individuálních nároků v rámci plánu restrukturalizace;

 

iib)  podmínky poskytování informací zástupcům pracovníků a konzultace s nimi v souladu unijním a vnitrostátním právem;

 

iic)  organizační aspekty s důsledky pro zaměstnanecký poměr pracovníků, jako je propouštění, práce na zkrácený úvazek a podobně;

g)  stanoviska nebo odůvodněného prohlášení osoby odpovědné za navržení plánu restrukturalizace, které vysvětluje, proč je podnik životaschopný, jak provedení navrhovaného plánu pravděpodobně povede k tomu, aby se dlužník vyhnul platební neschopnosti a obnovil svou dlouhodobou ekonomickou životaschopnost, a uvádí případné nezbytné předpoklady jeho úspěšnosti.

g)  stanoviska nebo odůvodněného prohlášení osoby odpovědné za navržení plánu restrukturalizace, které vysvětluje, proč je podnik životaschopný, jak provedení navrhovaného plánu pravděpodobně povede k tomu, aby se dlužník vyhnul platební neschopnosti, případně aby obnovil svou dlouhodobou ekonomickou životaschopnost, a uvádí případné nezbytné předpoklady jeho úspěšnosti. Členské státy mohou stanovit, že stanovisko nebo odůvodněné prohlášení musí potvrdit externí odborník, například odborník na restrukturalizaci.

 

1a.  Členské státy mohou určit, zda věřitelé mohou navrhovat alternativní plány restrukturalizace. V tomto případě stanoví členský stát podmínky, za nichž věřitelé mohou navrhovat alternativní plány restrukturalizace navrhovat.

2.  Členské státy vypracují model plánu restrukturalizace, který bude dostupný online. Tento model musí obsahovat alespoň informace vyžadované podle příslušných vnitrostátních právních předpisů a poskytovat obecné, ale praktické informace o tom, jak se má model používat. Model bude k dispozici v úředním jazyce nebo jazycích dotyčného členského státu. Členské státy se vynasnaží zpřístupnit model i v dalších jazycích, zejména v jazycích používaných v mezinárodním obchodě a podnikání. Musí být navržen tak, aby jej bylo možno přizpůsobit potřebám a okolnostem každého případu.

2.  Členské státy poskytnou pro plán restrukturalizace kontrolní seznam, který bude dostupný online. Tento kontrolní seznam musí obsahovat alespoň informace vyžadované podle příslušných vnitrostátních právních předpisů a poskytovat obecné praktické informace o restrukturalizačním řízení dostupné v daném členském státě Kontrolní seznam bude k dispozici v úředním jazyce nebo jazycích dotyčného členského státu. Členské státy se vynasnaží zpřístupnit kontrolní seznam i v dalších jazycích, zejména v jazycích používaných v mezinárodním obchodě a podnikání. Musí být navržen tak, aby jej bylo možno přizpůsobit potřebám a okolnostem každého případu.

3.  Zúčastněné strany se mohou rozhodnout, zda modelový plán restrukturalizace použijí, či nikoli.

 

 

3a.  Aniž by byl dotčen čl. 6 odst. 3 této směrnice, členské státy zajistí, aby plány restrukturalizace neměly dopad na práva a nároky pracovníků. Členské státy rovněž zajistí, aby plány restrukturalizace neměly dopad na zaměstnanecké penzijní fondy a plány.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 9

Článek 9

Přijímání plánů restrukturalizace

Přijímání plánů restrukturalizace

1.  Členské státy zajistí, aby všichni dotčení věřitelé měli právo hlasovat o přijetí plánu restrukturalizace. Členské státy mohou tato hlasovací práva udělit rovněž dotčeným držitelům majetkových podílů podle čl. 12 odst. 2.

1.  Členské státy zajistí, aby všichni dotčení věřitelé včetně pracovníků měli právo hlasovat o přijetí plánu restrukturalizace a byli přitom plně informováni o postupu a možných důsledcích. Členské státy mohou tato hlasovací práva udělit rovněž dotčeným držitelům majetkových podílů podle čl. 12 odst. 2. Věřitelé, kteří nejsou dotčeni plánem na restrukturalizaci nemají při přijímání tohoto plánu hlasovací právo.

 

1a.  Členské státy zajistí, aby v případě, že plán zahrnuje rozhodnutí, která by mohla vést ke změnám v organizaci práce nebo ve smluvních vztazích, byly tyto plány potvrzeny pracovníky, pokud toto potvrzení vyžaduje vnitrostátní právo.

2.  Členské státy zajistí, aby byly dotčené strany zařazeny do samostatných tříd, které odrážejí kritéria tvorby tříd. Třídy musí být vytvořeny tak, že každá třída zahrnuje pohledávky nebo podíly s právy, která jsou dostatečně podobná, aby bylo možno odůvodněně považovat členy třídy za homogenní skupinu se společnými zájmy. Přinejmenším se pro účely přijetí plánu restrukturalizace musí zajištěné pohledávky a nezajištěné pohledávky zařadit do samostatných tříd. Členské státy mohou rovněž stanovit, že pracovníci jsou zařazeni do zvláštní, samostatné třídy.

2.  Členské státy zajistí, aby byly dotčené strany zařazeny do samostatných tříd, které odrážejí kritéria tvorby tříd podle vnitrostátního práva. Třídy musí být vytvořeny tak, že každá třída zahrnuje pohledávky nebo podíly s právy, která jsou dostatečně podobná, aby bylo možno odůvodněně považovat členy třídy za homogenní skupinu se společnými zájmy. Přinejmenším se pro účely přijetí plánu restrukturalizace musí zajištěné pohledávky a nezajištěné pohledávky zařadit do samostatných tříd. Členské státy rovněž stanoví, že pracovníci tvoří samostatnou třídu, jsou-li dotčeni plánem. Členské státy mohou rovněž stanovit, že držitelé majetkových podílů jsou zařazeni do zvláštní, samostatné třídy.

3.  Tvorbu tříd posoudí soudní nebo správní orgán při podání žádosti o potvrzení plánu restrukturalizace.

3.  Hlasovací práva a tvorbu tříd posoudí soudní nebo správní orgán při podání žádosti o potvrzení plánu restrukturalizace. Členské státy mohou stanovit, že hlasovací práva a tvorbu tříd musí posoudit soudní nebo správní orgán v dřívější fázi.

4.  Plán restrukturalizace se považuje za přijatý dotčenými stranami, pokud je v každé třídě dosaženo většiny podle hodnoty nároků nebo podílů jednotlivých členů třídy. Členské státy stanoví počet hlasů potřebný k získání většiny pro přijetí plánu restrukturalizace, který musí být v každém případě nejvýše 75 % podle hodnoty nároků nebo podílů jednotlivých členů každé třídy.

4.  Plán restrukturalizace se považuje za přijatý dotčenými stranami, pokud je v každé třídě dosaženo většiny podle hodnoty nároků nebo podílů a většiny věřitelů jednotlivých členů třídy. Členské státy stanoví počet hlasů potřebný k získání většiny pro přijetí plánu restrukturalizace.

5.   Členské státy mohou stanovit, že hlasování o přijetí plánu restrukturalizace má podobu konzultace a dohody potřebné většiny dotčených stran v každé třídě.

5.   Členské státy mohou stanovit, že hlasování o přijetí plánu restrukturalizace má podobu konzultace a dohody potřebné většiny dotčených stran v každé třídě.

6.  Jestliže není dosaženo potřebné většiny v jedné nebo více nesouhlasících hlasovacích třídách, může být plán přesto potvrzen, pokud splňuje požadavky na tzv. cross-class cram-down mechanismus stanovené v článku 11.

6.  Jestliže není dosaženo potřebné většiny v jedné nebo více nesouhlasících hlasovacích třídách, může být plán přesto potvrzen soudním nebo správním orgánem, pokud splňuje požadavky na tzv. cross-class cram-down mechanismus stanovené v článku 11.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

Článek 10

Potvrzování plánů restrukturalizace

Potvrzování plánů restrukturalizace

1.  Členské státy zajistí, aby se následující plány restrukturalizace mohly stát pro zúčastněné strany závaznými, pouze pokud je potvrdí soudní nebo správní orgán:

1.  Členské státy zajistí, aby se následující plány restrukturalizace mohly stát pro zúčastněné strany závaznými, pouze pokud je potvrdí soudní nebo správní orgán:

a)  plány restrukturalizace, které se dotýkají zájmů nesouhlasících dotčených stran;

a)  plány restrukturalizace, které se dotýkají zájmů nesouhlasících dotčených stran;

b)  plány restrukturalizace, které předpokládají nové financování.

b)  plány restrukturalizace, které předpokládají nové financování.

 

ba)  plány restrukturalizace, které způsobí ztrátu více než 25 % pracovních míst;

2.  Členské státy zajistí, aby podmínky, za kterých může být plán restrukturalizace potvrzen soudním nebo správním orgánem, byly jasně vymezeny a zahrnovaly alespoň tyto body:

2.  Členské státy zajistí, aby podmínky, za kterých může být plán restrukturalizace potvrzen soudním nebo správním orgánem, byly jasně vymezeny v jejich vnitrostátních právních předpisech a zahrnovaly alespoň tyto body:

a)  plán restrukturalizace byl přijat v souladu s článkem 9 a byli o něm vyrozuměni všichni známí věřitelé, kteří by jím mohli být dotčeni;

a)  plán restrukturalizace byl přijat v souladu s požadavky stanovenými v článku 9 a byli o něm vyrozuměni všichni známí věřitelé, kteří by jím mohli být dotčeni;

b)   plán restrukturalizace splňuje test nejlepších zájmů věřitelů;

b)   plán restrukturalizace splňuje test nejlepších zájmů věřitelů;

c)  případné nové financování je nutné k provedení plánu restrukturalizace a nespravedlivě nepoškozuje zájmy věřitelů.

c)  případné nové financování je nutné a přiměřené k provedení plánu restrukturalizace.

 

ca)  zástupci pracovníků byli informováni a konzultováni.

3.  Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní orgány mohly odmítnout potvrdit plán restrukturalizace, pokud tento plán nemá reálnou naději zabránit insolvenci dlužníka a zajistit životaschopnost podniku.

3.  Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní orgány odmítly potvrdit plán restrukturalizace, pokud tento plán nemá reálnou naději zabránit insolvenci dlužníka a zajistit životaschopnost podniku.

4.  Členské státy zajistí, aby v případě, že je závaznost plánu restrukturalizace podmíněna jeho potvrzením soudním nebo správním orgánem, bylo příslušné rozhodnutí přijato bez zbytečného odkladu poté, co byla podána žádost o potvrzení, a v každém případě nejpozději 30 dnů po podání žádosti.

4.  Členské státy zajistí, aby v případě, že je závaznost plánu restrukturalizace podmíněna jeho potvrzením soudním nebo správním orgánem, bylo příslušné rozhodnutí přijato v přiměřené lhůtě a bez zbytečného odkladu poté, co byla podána žádost o potvrzení.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

Článek 11

Cross-class cram-down mechanismus

Cross-class cram-down mechanismus

1.  Členské státy zajistí, aby plán restrukturalizace, který není schválen každou třídou dotčených stran, mohl být potvrzen soudním nebo správním orgánem na návrh dlužníka nebo na návrh věřitele se souhlasem dlužníka a stal se závazným pro jednu nebo více nesouhlasících tříd, pokud daný plán restrukturalizace:

1.  Členské státy zajistí, aby plán restrukturalizace, který není schválen každou třídou dotčených stran, mohl být potvrzen soudním nebo správním orgánem na návrh dlužníka nebo, stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy, na návrh věřitele se souhlasem dlužníka a stal se závazným pro jednu nebo více nesouhlasících tříd, pokud daný plán restrukturalizace:

a)  splňuje podmínky stanovené v čl. 10 odst. 2;

a)  splňuje podmínky stanovené v čl. 10 odst. 2 a zároveň zajišťuje dodržování všech požadavků stanovených ve vnitrostátním právu;

b)  byl schválen alespoň jednou jinou třídou dotčených věřitelů, než je třída držitelů majetkových podílů a jakákoli jiná třída, která by při ocenění podniku neobdržela žádnou platbu ani jiné plnění, pokud by se použilo normální pořadí priorit při likvidaci;

b)  byl schválen většinou tříd dotčených věřitelů, mezi nimiž není třída držitelů majetkových podílů ani jakákoli jiná třída, která by při ocenění podniku neobdržela žádnou platbu ani jiné plnění, pokud by se použilo normální pořadí priorit při likvidaci;

c)   je v souladu s pravidlem absolutní priority.

c)   je v souladu s pravidlem absolutní priority.

2.  Členské státy mohou stanovit odlišný minimální počet dotčených tříd, který je nezbytný pro schválení plánu podle odst. 1 písm. b).

2.  Členské státy mohou stanovit vyšší minimální počet dotčených tříd, který je nezbytný pro schválení plánu podle odst. 1 písm. b), pokud tento minimální počet stále zahrnuje většinu tříd.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby v případě, že existuje pravděpodobnost insolvence, nesměli akcionáři a další držitelé majetkových podílů ve firmě dlužníka nepřiměřeně bránit přijetí nebo provádění plánu restrukturalizace, který by obnovil životaschopnost firmy.

1.  Členské státy zajistí, aby v případě, že existuje pravděpodobnost insolvence, nesměli akcionáři a další držitelé majetkových podílů ve firmě dlužníka nepřiměřeně bránit nebo vytvářet překážky přijetí nebo provádění plánu restrukturalizace, který by obnovil životaschopnost firmy.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Pracovníci

 

Členské státy zajistí, aby v důsledku procesu restrukturalizace nedošlo k oslabení práv pracovníků a aby existoval nezávislý dohled nad zajištěním souladu s příslušnými unijními a vnitrostátními předpisy. Mezi tato práva patří zejména:

 

1)  právo na kolektivní vyjednávání a protestní akce; a dále

 

2)  právo pracovníků a zástupců pracovníků na informování a projednávání, především včetně přístupu k informacím o veškerých postupech, které by mohly mít dopad na zaměstnanost anebo možnost pracovníků získat své mzdy a jakékoli další výplaty, a to i zaměstnanecké penzijní pojištění.

 

Členské státy rovněž zajistí, aby pracovníci byli vždy považováni za přednostní a zajištěnou třídu věřitelů.

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud jsou proti plánu restrukturalizace vzneseny námitky z důvodu údajného nesplnění testu nejlepších zájmů věřitelů, určí likvidační hodnotu soudní nebo správní orgán.

1.  Pokud jsou proti plánu restrukturalizace nebo plánu prodeje vzneseny námitky z důvodu údajného nesplnění testu nejlepších zájmů věřitelů, určí likvidační hodnotu soudní nebo správní orgán.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby plány restrukturalizace, jež potvrdí soudní nebo správní orgán, byly závazné pro každou ze stran uvedených v plánu.

1.  Členské státy zajistí, aby plány restrukturalizace, jež potvrdí soudní nebo správní orgán, byly závazné pro všechny strany uvedené v plánu.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  plán potvrdit a přiznat nesouhlasícím věřitelům peněžní kompenzaci splatnou dlužníkem nebo věřiteli, kteří hlasovali ve prospěch plánu.

b)  plán potvrdit a posoudit možnost přiznat nesouhlasícím věřitelům, kteří na základě plánu utrpěli neodůvodněnou újmu, peněžní kompenzaci a v příslušných případech tuto kompenzaci, kterou by hradil dlužník, nařídit.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy mohou stanovit, že transakce uvedené v odst. 2 písm. e) musí schválit odborník na restrukturalizaci nebo soudní či správní orgán, aby se mohly těšit ochraně podle odstavce 1.

3.  Členské státy stanoví, že transakce uvedené v odst. 2 písm. e) musí schválit odborník na restrukturalizaci nebo soudní či správní orgán, aby se mohly těšit ochraně podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 18

Článek 18

Povinnosti ředitelů

Úkoly a povinnosti správců

Členské státy stanoví pravidla, která zajistí, aby v případě, že existuje pravděpodobnost platební neschopnosti, měli ředitelé tyto povinnosti:

1. Členské státy stanoví pravidla, která zajistí, aby v případě, že existuje pravděpodobnost platební neschopnosti, měli ředitelé a podnikatelé tyto povinnosti:

a)  podniknout okamžité kroky k minimalizaci ztrát pro věřitele, pracovníky, akcionáře a další zúčastněné strany;

a)  podniknout okamžité kroky k minimalizaci ztrát pro věřitele, pracovníky, akcionáře a další zúčastněné strany;

b)  mít náležitý ohled na zájmy věřitelů a dalších zúčastněných stran;

b)  mít náležitý ohled na zájmy věřitelů, pracovníků a dalších zúčastněných stran;

 

(ba)  plnit veškeré své závazky vůči věřitelům, pracovníkům, dalším zúčastněným stranám, státu a jeho odnožím.

c)  podniknout přiměřené kroky k zabránění platební neschopnosti;

c)  podniknout přiměřené kroky k zabránění platební neschopnosti;

d)  vyhnout se úmyslnému nebo hrubě nedbalému jednání, které ohrožuje životaschopnost podniku.

d)  vyhnout se úmyslnému nebo hrubě nedbalému jednání, které ohrožuje životaschopnost podniku.

 

da)  nesnižovat úmyslně hodnotu čistého obchodního jmění společnosti;

 

2.  K nesplnění povinností uvedených v odstavci 1 se přihlédne při stanovování lhůty a podmínek oddlužení v souladu s článkem 22.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby předlužení podnikatelé mohli být zcela zbaveni svých dluhů v souladu s touto směrnicí.

1.  Členské státy zajistí, aby předlužení podnikatelé jednající v dobré víře mohli být zcela zbaveni svých dluhů v souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Úplné oddlužení se provede pouze tehdy, pokud zadlužený podnik splnil požadavky článku 18 této směrnice. Podnikatelé, kteří porušují pracovní právo anebo právo hospodářské soutěže, jsou z úplného oddlužení vyloučení.

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy poskytnou podnikatelům, kterých se druhá šance týká, podporu v oblasti podnikání a opatření na obnovu, která by jim pomohla znovu obnovit jejich podnikatelské možnosti.

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Článek 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 20

Článek 20

Lhůta pro oddlužení

Lhůta pro oddlužení

1.  Doba, po jejímž uplynutí mohou být předlužení podnikatelé zcela zbaveni svých dluhů, nesmí být delší než tři roky počínaje:

1.  Doba, po jejímž uplynutí mohou být předlužení podnikatelé poprvé zcela zbaveni svých dluhů, nesmí být delší než pět let počínaje:

a)  datem, kdy soudní nebo správní orgán rozhodl o žádosti o zahájení příslušného postupu, v případě postupu vedoucího ke zpeněžení aktiv předluženého podnikatele; nebo

a)  datem, kdy soudní nebo správní orgán rozhodl o žádosti o zahájení příslušného postupu, v případě postupu vedoucího ke zpeněžení aktiv předluženého podnikatele; nebo

b)  datem zahájení provádění splátkového kalendáře v případě postupu, jehož součástí je splátkový kalendář.

b)  datem zahájení provádění splátkového kalendáře v případě postupu, jehož součástí je splátkový kalendář.

2.  Členské státy zajistí, aby k datu vypršení lhůty pro oddlužení byli předlužení podnikatelé zbaveni svých dluhů, aniž by se museli znovu obracet na soudní nebo správní orgán.

2.  Členské státy zajistí, aby k datu vypršení lhůty pro oddlužení byli předlužení podnikatelé zbaveni svých dluhů.

 

2a.  Členské státy mohou stanovit delší lhůty pro oddlužení v případě podnikatelů, kteří žádají o druhé a následná oddlužení.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Odchylně od článků 19, 20 a 21 mohou členské státy zachovat nebo zavést ustanovení, která omezují přístup k oddlužení nebo stanoví delší lhůty pro úplné oddlužení nebo delší doby zákazu činnosti za určitých přesně stanovených okolností a pokud jsou taková omezení odůvodněna obecným zájmem, a to zejména jestliže:

1.  Odchylně od článků 19, 20 a 21 členské státy zachovají nebo zavedou ustanovení, která omezují přístup k oddlužení nebo stanoví delší lhůty pro úplné oddlužení nebo delší doby zákazu činnosti za určitých přesně stanovených okolností a pokud jsou taková omezení odůvodněna obecným zájmem, a to zejména jestliže:

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  předlužený podnikatel jednal při zadlužování nebo splácení dluhů nepoctivě nebo se zlým úmyslem vůči věřitelům;

a)  předlužený podnikatel jednal při zadlužování nebo splácení dluhů nepoctivě nebo se zlým úmyslem vůči věřitelům. Komise poskytne členským státům pokyny ke stanovení souboru kritérií týkajících se toho, co představuje nepoctivé jednání nebo zlý úmysl;

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  předlužený podnikatel nedodržuje splátkový kalendář nebo jinou zákonnou povinnost, která má chránit zájmy věřitelů;

b)  předlužený podnikatel zásadně nedodržuje splátkový kalendář nebo jinou zákonnou povinnost, která má chránit zájmy věřitelů, s přihlédnutím k obtížím mikropodniků a malých podniků při dodržování postupů insolvenčního řízení a restrukturalizace.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  podnikatelé anebo jejich ředitelé porušili své povinnosti podle článku 18 této směrnice nebo pokud podnikatelé anebo jejich ředitelé porušili pracovní právo anebo právo hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy mohou stanovit delší lhůty pro oddlužení v případech, kdy se na hlavní bydliště předluženého podnikatele nevztahuje možnost zpeněžení majetku, aby se chránily základní životní potřeby předluženého podnikatele a jeho rodiny.

2.  Členské státy mohou stanovit delší lhůty pro oddlužení v zájmu zajištění živobytí předluženého podnikatele a jeho rodiny, pokud se na jeho hlavní bydliště nevztahuje možnost zpeněžení majetku.

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy mohou některé kategorie dluhu, jako jsou zajištěné pohledávky nebo dluhy vyplývajících z trestních sankcí či občanskoprávní odpovědnosti, vyloučit z působnosti oddlužení nebo mohou stanovit delší lhůtu pro oddlužení, pokud taková vyloučení nebo delší lhůty odůvodňuje obecný zájem.

3.  Členské státy mohou vyloučit z působnosti oddlužení některé kategorie dluhu, jako jsou zajištěné pohledávky nebo dluhy vyplývající z trestních sankcí či občanskoprávní odpovědnosti, nebo mohou stanovit delší lhůtu pro oddlužení, pokud taková vyloučení nebo delší lhůty odůvodňuje obecný zájem.

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Odchylně od článku 21 mohou členské státy stanovit delší nebo neurčitou dobu platnosti zákazů činnosti, pokud předlužený podnikatel vykonává profesi, na kterou se vztahují zvláštní etická pravidla, nebo pokud byly zákazy činnosti nařízeny soudem v rámci trestního řízení.

4.  Odchylně od článku 21 mohou členské státy stanovit delší nebo neurčitou dobu platnosti zákazů činnosti, pokud předlužený podnikatel vykonává profesi, na kterou se vztahují zvláštní etická pravidla, a podnikatel tato pravidla porušil, nebo pokud byly zákazy činnosti nařízeny soudem v rámci trestního řízení.

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Pokud jde o odst. 1 písm. a), Komise poskytne členským státům pokyny pro stanovení souboru kritérií, jež umožní definovat, co v tomto kontextu představuje nepoctivé jednání nebo zlý úmysl.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby v případě, že předlužený podnikatel má profesní dluhy vzniklé při provozování jeho obchodu, živnosti, řemesla nebo svobodného povolání a zároveň má i osobní dluhy vzniklé mimo rámec těchto činností, spadaly všechny tyto dluhy pro účely oddlužení do působnosti jediného řízení.

1.  Členské státy zajistí, aby se v případě, že předlužený podnikatel má profesní dluhy vzniklé při provozování jeho obchodu, živnosti, řemesla nebo svobodného povolání a zároveň má i osobní dluhy vzniklé mimo rámec těchto činností, s těmito profesními dluhy zacházelo samostatně, odděleně od osobních dluhů. Pokud existují postupy pro oddlužení v případě profesních a osobních dluhů, lze tyto postupy za účelem oddlužení v souladu s touto směrnicí koordinovat.

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy se mohou odchýlit od odstavce 1 a stanovit, že profesní dluhy a osobní dluhy mají být řešeny v samostatných řízeních za předpokladu, že tyto postupy lze koordinovat za účelem oddlužení v souladu s touto směrnicí.

vypouští se

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, že mediátoři, insolvenční správci a další odborníci jmenovaní v záležitostech restrukturalizace, insolvence a druhé šance, absolvují počáteční a další vzdělávání, aby se zajistilo, že budou tito odborníci poskytovat své služby efektivním, nestranným, nezávislým a kompetentním způsobem ve vztahu k zúčastněným stranám.

1.  Členské státy zajistí, že mediátoři, insolvenční správci a další odborníci jmenovaní v záležitostech restrukturalizace, insolvence a druhé šance, absolvují počáteční a další vzdělávání a získají potřebné kvalifikace, aby se zajistilo, že budou tito odborníci poskytovat své služby efektivním, nestranným, nezávislým a kompetentním způsobem ve vztahu k zúčastněným stranám.

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise usnadní výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy za účelem zlepšení kvality vzdělávání v Unii, a to i prostřednictvím navazováním kontaktů, výměny zkušeností a nástrojů na budování kapacit, a v případě nutnosti uspořádá školení pro členy soudních a správních orgánů, kteří se zabývají záležitostmi restrukturalizace, insolvence a druhé šance.

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy budou všemi prostředky, jež považují za vhodné, podporovat tvorbu a dodržování dobrovolných kodexů chování odborníků na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci, jakož i dalších účinných mechanismů dohledu v souvislosti s poskytováním takových služeb.

2.  Členské státy zajistí, aby odborníci na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci, jakož i další účinné mechanismy dohledu v souvislosti s poskytováním takových služeb splňovali statutární kodexy chování, které zahrnují přinejmenším relevantní ustanovení ohledně: vzdělávání, kvalifikace, udělování licencí, registrace, osobní odpovědnosti, pojištění a dobré pověsti.

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy stanoví účinné sankce za nesplnění povinností odborníků podle tohoto článku a dalších příslušných právních předpisů Unie nebo členských států.

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1а.  Členské státy zajistí, aby informace o orgánech vykonávajících dohled nebo kontrolu nad odborníky na restrukturalizaci byly veřejně dostupné.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 27a

 

Informace dostupné podnikatelům, kterým byla dána druhá šance

 

1.  Členské státy zajistí, aby podnikatelé, kterým byla dána druhá šance, měli přístup k příslušným aktuálním, přehledným, výstižným a uživatelsky přívětivým informacím o dostupnosti individuálně přizpůsobené administrativní, právní, podnikatelské nebo finanční podpory a veškerých prostředků, které jsou jim k dispozici, aby jim usnadnily založení nového podniku.

 

2.  Členské státy každoročně předávají Komisi informace, které jí mají být poskytnuty podle odstavce 1.

 

3.  Komise zveřejní informace, které mají být poskytovány podle odstavce 1 a obdrženy podle odstavce 2, uživatelsky přívětivým způsobem na svých internetových stránkách.

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Během restrukturalizačních řízení není přípustná žádná změna místa, kde jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, jak je definováno v nařízení 2015/848.

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zasílání oznámení věřitelům;

c)  zasílání oznámení věřitelům, včetně zástupců pracovníků;

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  počtu pracovních míst, jež byla ztracena, převodů části podniku nebo celého podniku, podílu propouštění a dopadu dohod o restrukturalizaci na zaměstnanost, porušení povinnosti ředitelů a úroveň veřejných financí.

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gb)  počtu dlužníků, kteří poté, co podstoupili řízení či postup uvedený pod písm. a) bodem iii), zahájili nové podnikání.

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gc)  v případě dlužníků, kteří zahájili nové podnikání poté, co podstoupili řízení či postup uvedený pod písm. a) bodem ii) a iii), údaje o průměrné době, jež uplynula mezi ukončením řízení či postupu a zahájením nové podnikatelské činnosti;

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gd)  počtu pracovních míst, jež byla ztracena, převodů části podniku nebo celého podniku, podílu propouštění a dopadu dohod o restrukturalizaci na zaměstnanost a úroveň veřejných financí;

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ge)  počtu pracovních míst, jež byla ztracena, převodů části podniku nebo celého podniku a dopadu dohod o restrukturalizaci na zaměstnanost.

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g f (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gf)  údaje o počtu podvodných restrukturalizací a insolvenčních řízení a fungování zavedených mechanismů vymáhání.

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy sestaví statistiky z agregovaných údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 za celé kalendářní roky končící 31. prosincem každého roku, počínaje údaji shromážděnými za první celý kalendářní rok po [datum zahájení uplatňování prováděcích opatření]. Tyto statistiky budou sděleny Komisi prostřednictvím standardního formuláře pro sdělování údajů, a to každoročně vždy do 31. března kalendářního roku následujícího po roce, za který se údaje shromažďují.

3.  Členské státy sestaví statistiky z agregovaných údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 za celé kalendářní roky končící 31. prosincem každého roku, počínaje údaji shromážděnými za první celý kalendářní rok po [datum zahájení uplatňování prováděcích opatření]. Tyto statistiky budou sděleny Komisi prostřednictvím standardního formuláře pro sdělování údajů, a to každoročně vždy do 31. března kalendářního roku následujícího po roce, za který se údaje shromažďují. Členské státy prezentují statistické údaje prostřednictvím uživatelsky přívětivých internetových stránek.

Pozměňovací návrh    105

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise na svých internetových stránkách shromáždí informace stanovené v odstavcích 1 až 3, které zdarma a uživatelsky přívětivým způsobem zpřístupní veřejnosti.

Pozměňovací návrh    106

Návrh směrnice

Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 30a

 

Povinnost předkládat zprávy

 

1.  Každý dlužník, který je zapojen do restrukturalizace, insolvence nebo oddlužení v jednom členském státě a který rovněž působí v jiném členském státě, uvědomí příslušný orgán, správní orgán nebo soud v obou členských státech o zahájení tohoto postupu.

 

2.  Dlužník je povinen informovat správu soudu podílejícího se na restrukturalizaci insolvenčním řízení nebo oddlužení o činnosti, objemu a struktuře svého podniku v jiném členském státě nebo ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    107

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  Směrnice 2008/94/ES.

Pozměňovací návrh    108

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejpozději do [5 let od data zahájení uplatňování prováděcích opatření] a poté každých 7 let předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování této směrnice, včetně informací o tom, zda by se mělo zvážit přijetí dalších opatření ke konsolidaci a posílení právního rámce v oblasti restrukturalizace, insolvence a druhé šance.

Nejpozději do [3 let od data zahájení uplatňování prováděcích opatření] a poté každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování a dopadu této směrnice. Komise na základě tohoto posouzení případně předloží legislativní návrh navazující na přezkum této směrnice včetně zvážení dalších opatření ke konsolidaci a harmonizaci právního rámce v oblasti restrukturalizace, insolvence a druhé šance, zejména v oblastech, jako jsou podmínky pro zahájení insolvenčního řízení, společná definice insolvence, určování pořadí pohledávek nebo vylučovací žaloby.


STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (7.12.2017)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Cílem této směrnice je odstranit překážky bránící uplatňování základních svobod, například volného pohybu kapitálu a svobody usazování, které vyplývají z rozdílů mezi vnitrostátními právními předpisy a postupy týkajícími se preventivní restrukturalizace, insolvence a druhé šance. Tato směrnice se snaží odstranit tyto překážky tím, že zajistí, aby životaschopné podniky ve finančních obtížích měly přístup k účinným vnitrostátním rámcům pro preventivní restrukturalizaci, které jim umožní pokračovat v činnosti, aby poctiví předlužení podnikatelé dostali po úplném oddlužení po uplynutí přiměřené doby druhou šanci a aby se zlepšila účinnost postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení, zejména s cílem zkrátit jejich trvání.

(1)  Cílem této směrnice je přispět k řádném fungování vnitřního trhu tím, že se odstraní překážky bránící uplatňování základních svobod, například volného pohybu kapitálu a svobody usazování, které vyplývají z rozdílů mezi vnitrostátními právními předpisy a postupy týkajícími se preventivní restrukturalizace, insolvence a druhé šance, a tím přispět k vytvoření skutečné unie kapitálových trhů. Tato směrnice se snaží odstranit tyto překážky tím, že zajistí, aby životaschopné podniky ve finančních obtížích měly přístup k účinným vnitrostátním rámcům pro preventivní restrukturalizaci, které jim umožní pokračovat v činnosti, aby poctiví předlužení podnikatelé dostali po úplném oddlužení po uplynutí přiměřené doby druhou šanci a aby se zlepšila účinnost postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení, zejména s cílem zkrátit jejich trvání. Preventivní řešení, někdy nazývaná „pre-pack“, odpovídají rostoucímu trendu moderního insolvenčního práva, kdy jsou upřednostňovány přístupy, jejichž cílem je na rozdíl od klasického přístupu, jehož cílem byla likvidace podniku v krizi, finanční obnova takovéhoto podniku nebo alespoň záchrana jeho stále ekonomicky životaschopných částí, což má přispět k zachování pracovních míst.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Restrukturalizace by měla podnikům ve finančních obtížích umožnit i nadále zcela nebo částečně pokračovat v podnikání, a to změnou složení, podmínek nebo struktury aktiv a závazků nebo své kapitálové struktury, včetně prodeje aktiv nebo částí podniku. Rámce pro preventivní restrukturalizaci by měly podnikům především umožnit, aby se včas restrukturalizovaly a vyhnuly se platební neschopnosti. Tyto rámce by měly maximalizovat celkovou hodnotu pro věřitele, vlastníky a hospodářství jako celek a měly by zabránit zbytečným ztrátám pracovních míst a ztrátám znalostí a dovedností. Měly by také zabránit hromadění úvěrů v selhání. V procesu restrukturalizace by měla být chráněna práva všech zúčastněných stran. Zároveň by neživotaschopné podniky bez vyhlídky na přežití měly být co nejrychleji zlikvidovány.

(2)  Restrukturalizace by měla podnikům ve finančních obtížích umožnit i nadále zcela nebo částečně pokračovat v podnikání, a to změnou složení, podmínek nebo struktury aktiv a závazků nebo své kapitálové struktury, včetně prodeje aktiv, částí podniku nebo samotného podniku, pokud tyto operace přispívají stejně jako zpeněžení aktiv k uspokojení nároků věřitelů. Rámce pro preventivní restrukturalizaci by měly podnikům především umožnit, aby se včas restrukturalizovaly a vyhnuly se platební neschopnosti. Tyto rámce by měly maximalizovat celkovou hodnotu pro věřitele ve srovnání s tím, co by dostali v případě zpeněžení aktiv, a pro vlastníky a hospodářství jako celek a měly by zabránit zbytečným ztrátám pracovních míst a ztrátám znalostí a dovedností. Měly by také zabránit hromadění úvěrů v selhání, jejichž neúčinnější řešení spočívá v komplexním a koordinovaném přístupu, který spojuje řadu doplňujících politických kroků na státní, příp. na unijní úrovni. V procesu restrukturalizace by měla být chráněna práva všech zúčastněných stran. Zároveň by neživotaschopné podniky bez vyhlídky na přežití měly být co nejrychleji zlikvidovány.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Příliš dlouhé trvání postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení v několika členských státech je důležitým faktorem způsobujícím nízkou míru výtěžnosti úvěrů a odrazujícím investory od podnikání v jurisdikcích, kde hrozí, že budou tyto postupy trvat příliš dlouho.

(5)  Příliš dlouhé trvání postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení v několika členských státech je důležitým faktorem způsobujícím nízkou míru výtěžnosti úvěrů a odrazujícím investory od podnikání v jurisdikcích, kde hrozí, že budou tyto postupy trvat příliš dlouho a budou příliš nákladné.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Všechny tyto rozdíly se promítají do dalších nákladů pro investory při posuzování rizikovosti dlužníků, kteří se dostávají do finančních obtíží v jednom nebo více členských státech, a nákladů pro restrukturalizující se společnosti, jež mají podniky, věřitele nebo aktiva v jiných členských státech, což je nejzřetelněji případ restrukturalizace mezinárodních skupin společností. Mnoho investorů uvádí nejistotu ohledně insolvenčních pravidel nebo nebezpečí zdlouhavých či složitých insolvenčních řízení v jiné zemi jako hlavní důvod, proč neinvestují ani nevstupují do obchodního vztahu s protějškem mimo svou vlastní zemi.

(6)  Všechny tyto rozdíly se promítají do dalších nákladů pro investory při posuzování rizikovosti dlužníků, kteří se dostávají do finančních obtíží v jednom nebo více členských státech, nebo při posuzování rizik spojených s převzetím životaschopných operací prováděných podniky v obtížích a nákladů pro restrukturalizující se společnosti, jež mají podniky, věřitele nebo aktiva v jiných členských státech, což je nejzřetelněji případ restrukturalizace mezinárodních skupin společností. Mnoho investorů uvádí nejistotu ohledně insolvenčních pravidel nebo nebezpečí zdlouhavých či složitých insolvenčních řízení v jiné zemi jako hlavní důvod, proč neinvestují ani nevstupují do obchodního vztahu s protějškem mimo svou vlastní zemi. Tato nejistota má tudíž odrazující účinek, který brání svobodě usazování podniků a ochotě podnikat a ohrožuje řádné fungování vnitřního trhu. Zdroje nezbytné k hodnocení rizik spojených s přeshraniční činností nemají v převážné míře zejména malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Tyto rozdíly vedou k nerovným podmínkám pro přístup k úvěrům a k nestejné míře jejich výtěžnosti v různých členských státech. Vyšší míra harmonizace v oblasti restrukturalizace, insolvence a druhé šance je tudíž nezbytná pro dobře fungující jednotný trh obecně a pro funkční unii kapitálových trhů zvlášť.

(7)  Tyto rozdíly vedou k nerovným podmínkám pro přístup k úvěrům a k nestejné míře jejich výtěžnosti v různých členských státech a také brání volnému pohybu kapitálu na vnitřním trhu. Analýzy ukazují, že účinné rámce pro preventivní restrukturalizaci mají pozitivní spojitost s úrovní podnikání ve všech členských státech a mohly by také vést k méně neblahým výsledkům snižování míry zadlužení z hlediska finanční stability a hospodářské činnosti. Vyšší míra harmonizace v oblasti restrukturalizace, insolvence a druhé šance je tudíž nezbytná pro dobře fungující jednotný trh obecně a pro funkční unii kapitálových trhů zvlášť a také pro životaschopnost hospodářské činnosti.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Harmonizace insolvenčního práva je nezbytným krokem k vytvoření společného evropského obchodního práva. Právní předpisy Unie v oblasti obchodního práva jsou však jednak nejednotné, a jednak neúplné. V zájmu správného fungování evropského jednotného trhu je nutné jejich další sbližování.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Překážky uplatňování základních svobod se neomezují jen na čistě přeshraniční situace. Stále více propojený jednotný trh – na kterém probíhá volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a pracovníků – se stále silnějším digitálním rozměrem znamená, že jen velmi málo společností je čistě vnitrostátních, pokud se vezmou v úvahu všechny relevantní prvky, jako jsou jejich klientská základna, dodavatelský řetězec, rozsah činností nebo investorská a kapitálová základna. Dokonce i čistě vnitrostátní případy insolvence mohou mít dopad na fungování jednotného trhu prostřednictvím tzv. dominového efektu insolvencí, kdy insolvence jednoho podniku může vyvolat insolvenci dalších firem v dodavatelském řetězci.

(9)  Překážky uplatňování základních svobod se neomezují jen na čistě přeshraniční situace. Stále více propojený jednotný trh – na kterém probíhá volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a pracovníků – se stále silnějším digitálním rozměrem znamená, že jen velmi málo společností je čistě vnitrostátních, pokud se vezmou v úvahu všechny relevantní prvky, jako jsou jejich klientská základna, dodavatelský řetězec, rozsah činností nebo investorská a kapitálová základna. Dokonce i čistě vnitrostátní případy insolvence mohou mít dopad na fungování jednotného trhu prostřednictvím tzv. dominového efektu insolvencí, kdy insolvence jednoho podniku může vyvolat insolvenci dalších firem v dodavatelském řetězci, což ohrožuje zejména malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/84862 se zabývá otázkami soudní příslušnosti, uznávání a vymáhání, rozhodného práva a spolupráce v přeshraničních insolvenčních řízeních, jakož i vzájemného propojení insolvenčních rejstříků. Jeho oblast působnosti pokrývá preventivní postupy, které přispívají k záchraně ekonomicky životaschopných dlužníků, jakož i postupy, které poskytují podnikatelům druhou šanci. Nařízení (EU) 2015/848 se však nezabývá rozdíly mezi těmito postupy, jak jsou stanoveny ve vnitrostátních právních předpisech. Kromě toho nástroj omezený pouze na přeshraniční případy insolvence by neodstranil všechny překážky volného pohybu a pro investory by ani nebylo proveditelné, aby předem určovali přeshraniční nebo vnitrostátní povahu budoucích možných finančních obtíží dlužníka. Proto je nezbytné jít nad rámec problematiky soudní spolupráce a stanovit zásadní minimální standardy.

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/84862 se zabývá otázkami soudní příslušnosti, uznávání a vymáhání, rozhodného práva a spolupráce v přeshraničních insolvenčních řízeních, jakož i otázkami vzájemného propojení insolvenčních rejstříků. Jeho oblast působnosti pokrývá preventivní postupy zahájené veřejným rozhodnutím, které přispívají k záchraně ekonomicky životaschopných dlužníků, jakož i postupy, které poskytují podnikatelům druhou šanci. Nařízení (EU) 2015/848 se však nezabývá rozdíly mezi těmito postupy, jak jsou stanoveny ve vnitrostátních právních předpisech, a nevztahuje se na důvěrné postupy. Kromě toho nástroj omezený pouze na přeshraniční případy insolvence by neodstranil všechny překážky volného pohybu a pro investory by ani nebylo proveditelné, aby předem určovali přeshraniční nebo vnitrostátní povahu budoucích možných finančních obtíží dlužníka. Proto je nezbytné jít nad rámec problematiky soudní spolupráce a stanovit zásadní minimální standardy.

_________________

_________________

62 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19).

62 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19).

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Je nezbytné snížit náklady na restrukturalizaci jak pro dlužníky, tak pro věřitele. Proto by se měly omezit rozdíly, které brání včasné restrukturalizaci životaschopných podniků ve finančních obtížích a poskytování druhé šance poctivým podnikatelům. To by mělo přinést větší transparentnost, právní jistotu a předvídatelnost v Unii. Také by to mělo maximalizovat výnosy pro všechny typy věřitelů a investorů a podpořit přeshraniční investice. Větší soudržnost by rovněž usnadnila restrukturalizaci skupin společností bez ohledu na místo usazení jednotlivých členů skupiny v Unii.

(11)  Je nezbytné snížit náklady na restrukturalizaci jak pro dlužníky, tak pro věřitele, kteří je často nesou nepřímo, když dojde k nižšímu splácení. Proto by se měly omezit rozdíly, které brání včasné restrukturalizaci životaschopných podniků ve finančních obtížích a poskytování druhé šance poctivým podnikatelům. To by mělo přinést větší transparentnost, větší právní jistotu a předvídatelnost v Unii, a to jak v případě dlužníků, tak i věřitelů. Také by to mělo maximalizovat výnosy pro všechny typy věřitelů a investorů a podpořit přeshraniční investice. Větší soudržnost by rovněž usnadnila restrukturalizaci skupin společností bez ohledu na místo usazení jednotlivých členů skupiny v Unii.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Odstranění překážek bránících účinné restrukturalizaci životaschopných podniků ve finančních obtížích přispívá k minimalizaci ztrát pracovních míst a ztrát pro věřitele v dodavatelském řetězci, zachovává know-how a dovednosti, a tudíž prospívá širší ekonomice. Usnadnění druhé šance pro podnikatele zabraňuje jejich vyloučení z trhu práce a umožňuje jim znovu zahájit podnikání, přičemž se mohou poučit se z předchozích zkušeností. A konečně, zkrácení postupů restrukturalizace by mělo za následek vyšší míru výtěžnosti úvěrů pro věřitele, jelikož plynutí času by mělo za normálních okolností za následek pouze další ztrátu hodnoty podniku. Účinné insolvenční rámce by navíc umožnily lepší posouzení rizik spojených s rozhodnutími o půjčkách a výpůjčkách a u předlužených podniků by usnadnily korekci, což by minimalizovalo hospodářské a sociální náklady spojené s procesem snižování míry jejich zadlužení.

(12)  Odstranění překážek bránících účinné restrukturalizaci životaschopných podniků ve finančních obtížích přispívá k minimalizaci ztrát pracovních míst a ztrát pro věřitele v dodavatelském řetězci, zachovává know-how a dovednosti, a tudíž prospívá širší ekonomice. K dosažení tohoto cíle a udržení pracovních míst a provozu je třeba zajistit, aby tyto postupy mohly probíhat celkově nebo částečně v důvěrném rámci, což znamená zejména lépe stanovit práva pracujících. Usnadnění druhé šance pro podnikatele zabraňuje jejich vyloučení z trhu práce a umožňuje jim znovu zahájit podnikání, přičemž se mohou poučit se z předchozích zkušeností. A konečně, zkrácení postupů restrukturalizace by mělo za následek vyšší míru výtěžnosti úvěrů pro věřitele, jelikož plynutí času by mělo za normálních okolností za následek pouze další ztrátu hodnoty podniku. Účinné insolvenční rámce by navíc umožnily lepší posouzení rizik spojených s rozhodnutími o půjčkách a výpůjčkách a u předlužených podniků by usnadnily korekci, což by minimalizovalo hospodářské a sociální náklady spojené s procesem snižování míry jejich zadlužení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Ze soudržnějšího přístupu na úrovni Unie by měly mít prospěch zejména malé a střední podniky, jelikož ty nemají potřebné zdroje, aby se vypořádaly s vysokými náklady na restrukturalizaci a využily účinnější postupy restrukturalizace v některých členských státech. Malé a střední podniky, zejména když čelí finančním obtížím, často nemají prostředky, aby si mohly najmout odborné poradce, a proto je nutno zavést nástroje včasného varování, které dlužníky upozorní na naléhavost potřeby jednat. Aby se tyto podniky mohly snáze restrukturalizovat při nízkých nákladech, je rovněž nutno na vnitrostátní úrovni vypracovat modelové plány restrukturalizace a zpřístupnit je na internetu. Dlužníci by měli být schopni je používat a přizpůsobit si je vlastním potřebám a specifikům svého podnikání. Z působnosti této směrnice je vhodné vyjmout tyto dlužníky:

(13)  Ze soudržnějšího přístupu na úrovni Unie by měly mít prospěch zejména malé a střední podniky, jelikož ty nemají potřebné zdroje, aby se vypořádaly s vysokými náklady na restrukturalizaci a využily účinnější postupy restrukturalizace v některých členských státech. Malé a střední podniky, zejména když čelí finančním obtížím, často nemají prostředky, aby si mohly najmout odborné poradce, a proto je nutno zavést nástroje včasného varování, které dlužníky upozorní na naléhavost potřeby jednat. Aby se tyto podniky mohly snáze restrukturalizovat při nízkých nákladech, je rovněž nutno na vnitrostátní úrovni vypracovat modelové plány restrukturalizace a zpřístupnit je na internetu. Dlužníci by měli být schopni je používat a přizpůsobit si je vlastním potřebám a specifikům svého podnikání. Z působnosti této směrnice je vhodné vyjmout tyto dlužníky: Dlužník musí mít možnost najít s třetími stranami nebo s věřiteli specifická a konkrétní řešení, tedy buď najít řešení pro snížení dluhu vůči všem nebo většině věřitelů, nebo odprodat životaschopnou část firmy, a přispět tak k uspokojení nároků věřitelů lépe než zpeněžením aktiv. Kromě toho by měly být k dispozici odborné rady osob pohybujících se v oblasti restrukturalizace za podpory ze strany podnikatelských sdružení a dalších zainteresovaných stran, s přihlédnutím ke specifické situaci malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Předluženost spotřebitelů je záležitost velkého hospodářského a společenského zájmu a úzce souvisí se snižováním dluhového převisu. Kromě toho často nelze jasně rozlišit mezi spotřebitelskými a podnikatelskými dluhy podnikatele. Režim druhé šance pro podnikatele by nebyl efektivní, pokud by podnikatel musel absolvovat samostatné postupy s různými podmínkami přístupu a lhůtami pro oddlužení, aby se zbavil svých obchodních osobních dluhů i neobchodních osobních dluhů. Z těchto důvodů, přestože tato směrnice neobsahuje závazná pravidla ohledně předluženosti spotřebitelů, by členské státy měly být schopny uplatňovat ustanovení o oddlužení také na spotřebitele.

(15)  Předluženost spotřebitelů je záležitost velkého hospodářského a společenského zájmu a úzce souvisí se snižováním dluhového převisu. Kromě toho se v některých jurisdikcích jasně rozlišuje mezi spotřebitelskými a podnikatelskými dluhy podnikatele, zatímco v jiných jurisdikcích je takové rozlišování obtížnější a nepředstavuje běžnou praxi. V těchto jurisdikcích by režim druhé šance pro podnikatele nemusel být efektivní, pokud by podnikatel musel absolvovat samostatné postupy s různými podmínkami přístupu a lhůtami pro oddlužení, aby se zbavil svých obchodních osobních dluhů i neobchodních osobních dluhů. Z těchto důvodů, přestože tato směrnice neobsahuje závazná pravidla ohledně předluženosti spotřebitelů, by členské státy měly být schopny uplatňovat ustanovení o oddlužení také na spotřebitele.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Čím dříve může dlužník zjistit své finanční obtíže a přijmout vhodná opatření, tím vyšší je pravděpodobnost, že se vyhne hrozící platební neschopnosti, nebo – v případě firmy, jejíž ekonomická životaschopnost je trvale narušena – tím spořádanější a efektivnější bude proces likvidace firmy. Je proto nutné zavést jasné informace o dostupných postupech preventivní restrukturalizace a nástrojích včasného varování, jež umožní motivovat dlužníky, kteří začínají mít finančních obtíže, k přijetí včasných opatření. Možné mechanismy včasného varování by měly zahrnovat účetní a kontrolní povinnosti dlužníka nebo jeho managementu, jakož i ohlašovací povinnosti na základě úvěrových smluv. Kromě toho třetí strany s relevantními informacemi, jako jsou například účetní nebo orgány daňové správy a sociálního zabezpečení, by mohly být motivovány nebo mít dokonce podle vnitrostátního práva povinnost, aby upozorňovaly na negativní vývoj.

(16)  Čím dříve může dlužník zjistit své finanční obtíže a přijmout vhodná opatření, tím vyšší je pravděpodobnost, že se vyhne hrozící platební neschopnosti, nebo – v případě firmy, jejíž ekonomická životaschopnost je trvale narušena – tím spořádanější a efektivnější bude proces likvidace firmy. Je proto nutné zavést jasné informace o dostupných postupech preventivní restrukturalizace a nástrojích včasného varování, jež umožní motivovat dlužníky, kteří začínají mít finančních obtíže, k přijetí včasných opatření. Možné mechanismy včasného varování by měly zahrnovat účetní a kontrolní povinnosti dlužníka nebo jeho managementu, s přihlédnutím k nedostatečným finančním zdrojům malých a středních podniků, jakož i ohlašovací povinnosti na základě úvěrových smluv. Kromě toho by orgány sociálního zabezpečení a daňové správy a auditorské orgány měly mít podle vnitrostátního práva možnost, jak co nejdříve upozornit na negativní vývoj obchodních dluhů. Přístup k veřejným, bezplatným a snadno použitelným informacím o právních postupech týkajících se restrukturalizace a insolvence je prvním krokem směrem ke zvýšení informovanosti dlužníků a podnikatelů a k zabránění případům insolvence. Vedle toho by Komise měla v souladu se svou strategií pro jednotný digitální trh prosazovat používání a rozvoj nových informačních technologií pro oznamování a on-line komunikaci za účelem zajištění účinnějších postupů včasného varování.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Účelem preventivní fáze včasného varování, která má předjímat vznik krize, je fungovat jako podpůrný nástroj, jenž dlužníka upozorní na obtíže a poskytne mu možnost příčiny hospodářských a finančních problémů podniku rychle analyzovat a řešit, přičemž k tomu nabízí rozličné nástroje, jejichž použití je dobrovolné, aniž by dlužník musel jednat předepsaným způsobem nebo aniž by se o krizi dověděly třetí strany. Je tedy důležité ponechat rozhodnutí o omezení povinného mechanismu včasného varování na malé a střední podniky na členských státech: právě malé a střední podniky jsou často stěží schopny samostatně zahájit proces včasné restrukturalizace, a to vzhledem k řadě faktorů, jež snižují jejich konkurenceschopnost (poddimenzovanost, slabá struktura řízení společnosti, nedostatky v provozních systémech, chybějící monitorování a plánování), a k jejich menší schopnosti nést náklady na tento proces.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Aby se podpořila jejich účinnost a snížila se zpoždění a náklady, měly by součástí vnitrostátních rámců pro preventivní restrukturalizaci být pružné postupy omezující zapojení soudních nebo správních orgánů jen na situace, kdy je to nezbytné a přiměřené, aby byly chráněny zájmy věřitelů a jiných zúčastněných stran, jež by mohly být dotčeny. Aby se zabránilo zbytečným nákladům a aby byla zohledněna včasná povaha daného postupu, dlužníkům by v zásadě měla být ponechána kontrola nad jejich majetkem a každodenním provozem jejich firmy. Jmenování odborníka na restrukturalizaci – ať už se jedná o mediátora podporujícího vyjednávání o plánu restrukturalizace, nebo o insolvenčního správce, který dohlíží na činnost dlužníka – by nemělo být v každém případě povinné, ale mělo by se provádět případ od případu v závislosti na okolnostech případu nebo konkrétních potřebách dlužníka. Kromě toho by k zahájení procesu restrukturalizace neměl být nezbytný soudní příkaz; proces restrukturalizace může být neformální, pokud nejsou dotčena práva třetích stran. Měla by být nicméně zajištěna určitá míra dozoru, pokud je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů jednoho nebo více věřitelů či jiné zúčastněné strany. Tak tomu může být zvláště tehdy, když soudní nebo správní orgán rozhodne o všeobecném přerušení vymáhání individuálních nároků, nebo tam, kde se zdá být nezbytné vnutit plán restrukturalizace nesouhlasícím třídám věřitelů.

(18)  Aby se podpořila jejich účinnost a snížila se zpoždění a náklady, měly by součástí vnitrostátních rámců pro preventivní restrukturalizaci být pružné a včasné postupy omezující zapojení soudních nebo správních orgánů jen na situace, kdy je to nezbytné a přiměřené, aby byly chráněny zájmy věřitelů a jiných zúčastněných stran, jež by mohly být dotčeny. Aby se zabránilo zbytečným nákladům a aby byla zohledněna včasná povaha daného postupu, dlužníkům by v zásadě měla být ponechána kontrola nad jejich majetkem a každodenním provozem jejich firmy. Jmenování odborníka na restrukturalizaci – ať už se jedná o mediátora podporujícího vyjednávání o plánu restrukturalizace, nebo o insolvenčního správce, který dohlíží na činnost dlužníka – by nemělo být povinné v každém případě, neboť takový požadavek nemusí být vždy relevantní, užitečný nebo v zájmu dlužníka, a to především v jednoduchých případech, které se týkají nemnoha dlužníků, a může na některé jurisdikce uvalit nepřiměřeně velké administrativní břemeno. Místo toho by se mělo provádět případ od případu v závislosti na okolnostech případu nebo konkrétních potřebách dlužníka. Kromě toho by k zahájení procesu restrukturalizace neměl být nezbytný soudní příkaz; proces restrukturalizace může být neformální, pokud nejsou dotčena práva třetích stran. Měla by být nicméně zajištěna určitá míra dozoru, pokud je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů jednoho nebo více věřitelů či jiné zúčastněné strany. Tak tomu může být zvláště tehdy, když soudní nebo správní orgán rozhodne o všeobecném přerušení vymáhání individuálních nároků, nebo tam, kde se zdá být nezbytné vnutit plán restrukturalizace nesouhlasícím třídám věřitelů, nebo pokud by jinak platila povinnost podat návrh na vyhlášení platební neschopnosti či pokud je celá firma nebo její část převedena na jiný podnik.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Dlužník by měl mít možnost požádat soudní nebo správní orgán o dočasné přerušení vymáhání individuálních nároků, čímž by se měla rovněž přerušit platnost povinnosti požádat o zahájení insolvenčního řízení, pokud by tato opatření mohla mít nepříznivý dopad na vyjednávání a mařila by vyhlídky na restrukturalizaci dlužníkovy firmy. Přerušení vymáhání nároků by mohlo být všeobecné, tzn. vztahovat se na všechny věřitele, nebo by mohlo být zaměřeno na jednotlivé věřitele. Aby byla zajištěna spravedlivá rovnováha mezi právy dlužníka a věřitelů, přerušení vymáhání nároků by mělo být uděleno na dobu nejdéle čtyř měsíců. Složité případy restrukturalizace však mohou vyžadovat více času. Členské státy mohou rozhodnout, že v takových případech může soudní nebo správní orgán povolit prodloužení této doby, pokud existují důkazy o tom, že vyjednávání o plánu restrukturalizace postupují kupředu a že věřitelé nejsou nespravedlivě poškozeni. Pokud jsou povolena další prodloužení, musí se soudní nebo správní orgán přesvědčit, že existuje velká pravděpodobnost, že bude plán restrukturalizace přijat. Členské státy by měly zajistit, že každá žádost o prodloužení původní délky přerušení vymáhání nároků je podána v přiměřené lhůtě, aby soudní nebo správní orgány mohly vynést rozhodnutí v předepsané lhůtě. Pokud soudní nebo správní orgán nepřijme rozhodnutí o prodloužení doby přerušení vymáhání nároků, nežli tato doba uplyne, mělo by přerušení přestat platit v den, kdy dotyčná doba uplyne. V zájmu právní jistoty by celková doba přerušení měla být omezena na dvanáct měsíců.

(19)  Dlužník by měl mít možnost požádat soudní nebo správní orgán o dočasné přerušení vymáhání individuálních nároků, čímž by se měla rovněž přerušit platnost povinnosti požádat o zahájení insolvenčního řízení, pokud by tato opatření mohla mít nepříznivý dopad na vyjednávání a mařila by vyhlídky na restrukturalizaci dlužníkovy firmy. Přerušení vymáhání nároků by mohlo být všeobecné, tzn. vztahovat se na všechny věřitele, nebo by mohlo být zaměřeno na jednotlivé věřitele. Toto omezení by nemělo ohrozit účinnost a úspěch plánu restrukturalizace. Členské státy by měly ve vztahu k veřejným věřitelům dosáhnout rovnováhy mezi hlavním cílem, kterým je zachování kontinuity společnosti, a všeobecným veřejným cílem. Aby byla zajištěna spravedlivá rovnováha mezi právy dlužníka a věřitelů, měly by členské státy omezit délku přerušení vymáhání nároků na dobu nejméně tří měsíců a nejdéle šesti měsíců. Složité případy restrukturalizace však mohou vyžadovat více času. Členské státy mohou rozhodnout, že v takových případech může soudní nebo správní orgán povolit prodloužení této doby, pokud existují důkazy o tom, že vyjednávání o plánu restrukturalizace postupují kupředu a že věřitelé nejsou nespravedlivě poškozeni. Pokud jsou povolena další prodloužení, musí se soudní nebo správní orgán přesvědčit, že existuje velká pravděpodobnost, že bude plán restrukturalizace přijat. Členské státy by měly zajistit, že každá žádost o prodloužení původní délky přerušení vymáhání nároků je podána v přiměřené lhůtě, aby soudní nebo správní orgány mohly vynést rozhodnutí v předepsané lhůtě. Pokud soudní nebo správní orgán nepřijme rozhodnutí o prodloužení doby přerušení vymáhání nároků, nežli tato doba uplyne, mělo by přerušení přestat platit v den, kdy dotyčná doba uplyne. V zájmu právní jistoty by celková doba přerušení měla být omezena na devět měsíců.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Aby bylo zajištěno, že se s právy, která jsou zásadně podobná, zachází spravedlivě a že lze přijmout plány restrukturalizace, aniž by byla nepřiměřeně poškozena práva dotčených stran, měly by být dotčené strany zařazeny do oddělených tříd, jež odrážejí kritéria tvorby tříd podle vnitrostátních právních předpisů. Minimálně by zajištění věřitelé a nezajištění věřitelé měli být vždy zařazeni do samostatných tříd. Vnitrostátní právní předpisy mohou stanovit, že zajištěné pohledávky lze rozdělit na zajištěné a nezajištěné pohledávky na základě ocenění hodnoty zajištění. Vnitrostátní právní předpisy mohou rovněž stanovit zvláštní pravidla podporující takovou tvorbu tříd, ze které by měli prospěch nediverzifikovaní či jinak zvláště zranitelní věřitelé, jako jsou pracovníci nebo drobní dodavatelé. Vnitrostátní právní předpisy by měly v každém případě zajistit, aby se odpovídajícím způsobem řešily otázky, které jsou zvlášť důležité pro účely tvorby tříd, jako jsou například pohledávky propojených stran, a měly by obsahovat pravidla, která se zabývají podmíněnými pohledávkami a spornými pohledávkami. Soudní nebo správní orgán by měl prozkoumat tvorbu tříd, když je plán restrukturalizace předložen k potvrzení, ale členské státy by mohly stanovit, že tyto orgány mohou také zkoumat tvorbu tříd v dřívější fázi, pokud navrhovatel plánu předem požádal o vyhodnocení nebo poučení.

(25)  Aby bylo zajištěno, že se s právy, která jsou zásadně podobná, zachází spravedlivě a že lze přijmout plány restrukturalizace, aniž by byla nepřiměřeně poškozena práva dotčených stran, měly by být dotčené strany zařazeny do oddělených tříd, jež odrážejí kritéria tvorby tříd podle vnitrostátních právních předpisů. Minimálně by zajištění věřitelé a nezajištění věřitelé měli být vždy zařazeni do samostatných tříd. Vnitrostátní právní předpisy mohou stanovit, že zajištěné pohledávky lze rozdělit na zajištěné a nezajištěné pohledávky na základě ocenění hodnoty zajištění. Vnitrostátní právní předpisy by měly rovněž stanovit zvláštní pravidla podporující takovou tvorbu tříd, ze které by měli prospěch nediverzifikovaní či jinak zvláště zranitelní věřitelé, jako jsou pracovníci nebo drobní dodavatelé. Vnitrostátní právní předpisy by měly v každém případě zajistit, aby se odpovídajícím způsobem řešily otázky, které jsou zvlášť důležité pro účely tvorby tříd, jako jsou například pohledávky propojených stran, a měly by obsahovat pravidla, která se zabývají podmíněnými pohledávkami a spornými pohledávkami. Soudní nebo správní orgán by měl prozkoumat tvorbu tříd, když je plán restrukturalizace předložen k potvrzení, ale členské státy by mohly stanovit, že tyto orgány mohou také zkoumat tvorbu tříd v dřívější fázi, pokud navrhovatel plánu předem požádal o vyhodnocení nebo poučení.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Ačkoli by měl být plán restrukturalizace vždy považován za přijatý, jestliže jej podporuje požadovaná většina v každé dotčené třídě, plán restrukturalizace, který není podporován potřebnou většinou v každé dotčené třídě, může být i přesto potvrzen soudním nebo správním orgánem, pokud jej podporuje alespoň jedna dotčená třída věřitelů a pokud nejsou nesouhlasící třídy na základě navrhovaného plánu nespravedlivě poškozeny (tzv. „cross-class cram-down mechanismus“). Plán by měl zejména splňovat pravidlo absolutní priority, které zaručuje, že nesouhlasící třída věřitelů bude v plné výši vyplacena, nežli může jakákoli méně prioritní třída na základě plánu restrukturalizace obdržet nebo si ponechat jakýkoli podíl. Pravidlo absolutní priority slouží jako základní mechanismus rozdělování hodnoty mezi věřitele při restrukturalizaci. Přímým důsledkem pravidla absolutní priority je to, že žádná třída věřitelů na základě plánu restrukturalizace nemůže obdržet nebo si ponechat ekonomické hodnoty nebo výhody, jejichž rozsah přesahuje plnou výši nároků nebo podílů takové třídy. Pravidlo absolutní priority umožňuje určit, ve srovnání s kapitálovou strukturou podniku procházejícího restrukturalizací, přidělenou hodnotu, kterou mají zúčastněné strany obdržet v rámci plánu restrukturalizace na základě hodnoty fungujícího podniku.

(28)  Ačkoli by měl být plán restrukturalizace vždy považován za přijatý, jestliže jej podporuje požadovaná většina v každé dotyčné třídě, plán restrukturalizace, který není podporován potřebnou většinou v každé dotyčné třídě, může být i přesto potvrzen soudním nebo správním orgánem, pokud jej podporuje alespoň jedna dotyčná třída věřitelů s většinou pohledávek a pokud nejsou nesouhlasící třídy na základě navrhovaného plánu nespravedlivě poškozeny (tzv. „cross-class cram-down mechanismus“). Plán by měl zejména splňovat pravidlo absolutní priority, které zaručuje, že nesouhlasící třída věřitelů bude v plné výši vyplacena, nežli může jakákoli méně prioritní třída na základě plánu restrukturalizace obdržet nebo si ponechat jakýkoli podíl. Pravidlo absolutní priority slouží jako základní mechanismus rozdělování hodnoty mezi věřitele při restrukturalizaci. Přímým důsledkem pravidla absolutní priority je to, že žádná třída věřitelů na základě plánu restrukturalizace nemůže obdržet nebo si ponechat ekonomické hodnoty nebo výhody, jejichž rozsah přesahuje plnou výši nároků nebo podílů takové třídy. Pravidlo absolutní priority umožňuje určit, ve srovnání s kapitálovou strukturou podniku procházejícího restrukturalizací, přidělenou hodnotu, kterou mají zúčastněné strany obdržet v rámci plánu restrukturalizace na základě hodnoty fungujícího podniku.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Pokud jde o postupy v rámci plánu restrukturalizace, plán by měl předpokládat možnost držitelů majetkových podílů v malých a středních podnicích přispět k restrukturalizaci nepeněžní formou (například zkušenostmi, dobrým jménem, obchodními kontakty).

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Během postupů preventivní restrukturalizace by měli pracovníci požívat plné ochrany podle pracovního práva. Zejména nejsou touto směrnicí dotčena práva pracovníků zaručená směrnicí Rady 98/59/ES68, směrnicí Rady 2001/23/ES69, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES70, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES71, a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES72. Povinnosti týkající se informování a konzultování pracovníků podle vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí výše uvedená směrnice, zůstávají zcela beze změny. Patří sem povinnost informovat a konzultovat zástupce pracovníků ohledně rozhodnutí využít rámec pro preventivní restrukturalizaci v souladu se směrnicí 2002/14/ES. Vzhledem k potřebě zajistit přiměřenou úroveň ochrany pracovníků by členské státy měly v zásadě nesplacené pohledávky pracovníků definované ve směrnici 2008/94/ES vyjmout z působnosti jakéhokoli přerušení vymáhání nároků bez ohledu na to, zda tyto pohledávky vznikly před nebo po vydání rozhodnutí o přerušení. Takové přerušení by mělo být přípustné pouze u takových částek a na takovou dobu, jak je splacení těchto pohledávek účinně zaručeno jinými prostředky podle vnitrostátních právních předpisů. Pokud členské státy působnost záruky vyplacení nesplacených pohledávek pracovníků podle směrnice 2008/94/ES rozšíří na postupy preventivní restrukturalizace stanovené touto směrnicí, vynětí pohledávek pracovníků z působnosti přerušení vymáhání nároků již není v rozsahu krytém uvedenou zárukou odůvodněné. Pokud podle vnitrostátních právních předpisů existují omezení odpovědnosti záručních institucí, ať už se jedná o délku záruky, nebo o částku vyplácenou pracovníkům, měli by být pracovníci schopni své pohledávky za případný rozdíl vymáhat na zaměstnavateli i během doby přerušení vymáhání nároků.

(34)  Během postupů preventivní restrukturalizace by měli pracovníci požívat plné ochrany podle pracovního práva. Nemají-li být touto směrnicí dotčena práva pracovníků zaručená směrnicí Rady 98/59/ES68, směrnicí Rady 2001/23/ES69, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES70, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES71 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES72, měla by upravovat postupy výkonu těchto práv, které umožňují udržení pracovních míst a zachování činnosti, zejména zachování důvěrnosti, jež je pro toto udržení nezbytná, a současně zajišťovat účinný výkon těchto práv. Povinnosti týkající se informování a konzultování pracovníků podle vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí výše uvedená směrnice, zůstávají zcela beze změny. Patří sem povinnost informovat a konzultovat zástupce pracovníků ohledně rozhodnutí využít rámec pro preventivní restrukturalizaci v souladu se směrnicí 2002/14/ES. Vzhledem k potřebě zajistit přiměřenou úroveň ochrany pracovníků by členské státy měly v zásadě nesplacené pohledávky pracovníků definované ve směrnici 2008/94/ES vyjmout z působnosti jakéhokoli přerušení vymáhání nároků bez ohledu na to, zda tyto pohledávky vznikly před nebo po vydání rozhodnutí o přerušení. Takové přerušení by mělo být přípustné pouze u takových částek a na takovou dobu, jak je splacení těchto pohledávek účinně zaručeno jinými prostředky podle vnitrostátních právních předpisů. Pokud členské státy působnost záruky vyplacení nesplacených pohledávek pracovníků podle směrnice 2008/94/ES rozšíří na postupy preventivní restrukturalizace stanovené touto směrnicí, vynětí pohledávek pracovníků z působnosti přerušení vymáhání nároků již není v rozsahu krytém uvedenou zárukou odůvodněné. Pokud podle vnitrostátních právních předpisů existují omezení odpovědnosti záručních institucí, ať už se jedná o délku záruky, nebo o částku vyplácenou pracovníkům, měli by být pracovníci schopni své pohledávky za případný rozdíl vymáhat na zaměstnavateli i během doby přerušení vymáhání nároků.

_________________

_________________

68 Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění, Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 16.

68 Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění, Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 16.

69 Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů, Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16.

69 Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů, Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16.

70 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství, Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29.

70 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství, Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29.

71 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, Úř. věst. L 283, 28.10.2008, s. 36.

71 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, Úř. věst. L 283, 28.10.2008, s. 36.

72 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství, Úř. věst. L 122, 16.5.2009, s. 28.

72 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství, Úř. věst. L 122, 16.5.2009, s. 28.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Různé možnosti druhé šance v členských státech mohou motivovat předlužené podnikatele k přesídlení do jiných členských států, aby bylo možno využít kratší lhůty nebo výhodnější podmínky pro oddlužení, což vede k další právní nejistotě a nákladům pro věřitele při vymáhání jejich pohledávek. Navíc dopady úpadku, zejména sociální stigma, právní důsledky, například že podnikatelé nesmějí zahájit a provozovat podnikatelskou činnost, a také trvalá neschopnost splácet dluhy, představují pro podnikatele, kteří chtějí začít podnikat nebo dostat druhou šanci, významné překážky, ačkoli z důkazů vyplývá, že podnikatelé, kteří se ocitli v úpadku, mají na podruhé větší šanci uspět. Proto je nutné přijmout opatření ke snížení nepříznivých účinků předluženosti a úpadku na podnikatele, a to zejména povolením úplného oddlužení po uplynutí určité doby a omezením délky zákazů činnosti vydaných v souvislosti s předlužeností dlužníka.

(37)  Různé možnosti druhé šance v členských státech mohou motivovat předlužené podnikatele k přesídlení do jiných členských států, aby bylo možno využít kratší lhůty nebo výhodnější podmínky pro oddlužení, což vede k další právní nejistotě a nákladům pro věřitele při vymáhání jejich pohledávek. Navíc dopady úpadku, zejména sociální stigma, právní důsledky, například že podnikatelé nesmějí zahájit a provozovat podnikatelskou činnost, a také trvalá neschopnost splácet dluhy, představují pro podnikatele, kteří chtějí začít podnikat nebo dostat druhou šanci, významné překážky, ačkoli z důkazů vyplývá, že podnikatelé, kteří se ocitli v úpadku, mají na podruhé větší šanci uspět. Proto je nutné přijmout opatření ke snížení nepříznivých účinků předluženosti a úpadku na podnikatele, a to zejména povolením úplného oddlužení po uplynutí určité doby, vytvořením režimu odpovědnosti, který by tento krok podpořil, a omezením délky zákazů činnosti vydaných v souvislosti s předlužeností dlužníka. Členské státy by měly dodržovat předpisy týkající se poskytování státní pomoci a zároveň poskytnout podnikatelům, kteří dostanou druhou šanci, podnikatelskou podporu a možnost znovu zahájit činnost, zajistit jim přístup k aktuálním informacím o dostupnosti správní, právní, podnikatelské nebo finanční pomoci uzpůsobené jejich potřebám a k jakýmkoli prostředkům, které by jim usnadnily založení nového podniku a umožnily znovu zahájit podnikatelskou činnost.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Úplné oddlužení nebo ukončení zákazu činnosti po krátké době nejsou vhodné za všech okolností, například v případech, kdy dlužník je nepoctivý nebo jednal ve zlém úmyslu. Členské státy by měly poskytnout soudním nebo správním orgánům jasné pokyny, jak posuzovat poctivost podnikatele. Například při zjišťování, zda dlužník jednal nečestně, mohou soudní nebo správní orgány vzít v úvahu takové okolnosti, jako jsou povaha a rozsah dluhů, doba jejich vzniku, snaha dlužníka dluhy splácet a dodržovat zákonné povinnosti včetně požadavků týkajících se veřejného financování a řádného vedení účetnictví, jakož i kroky, jež dlužník učinil ve snaze zmařit snahu věřitelů o jeho postih. Zákazy činnosti mohou být vydány na delší nebo neurčitou dobu v situacích, kdy podnikatel vykonává určité profese, které jsou považovány v daných členských státech za citlivé, nebo pokud byl odsouzen za trestnou činnost. V takových případech by podnikatelé mohli využít oddlužení, ale stále budou mít na delší nebo neurčitou dobu zakázán výkon dané profese.

(38)  Úplné oddlužení nebo ukončení zákazu činnosti po krátké době nejsou vhodné za všech okolností, například v případech, kdy je dlužník nepoctivý nebo jednal ve zlém úmyslu. Členské státy by měly poskytnout soudním nebo správním orgánům jasné pokyny, jak posuzovat poctivost podnikatele. Například při zjišťování, zda dlužník jednal nečestně, mohou soudní nebo správní orgány vzít v úvahu takové okolnosti, jako jsou povaha a rozsah dluhů, doba jejich vzniku, snaha dlužníka dluhy splácet a dodržovat zákonné povinnosti včetně požadavků týkajících se veřejného financování a řádného vedení účetnictví, jakož i kroky, jež dlužník učinil ve snaze zmařit snahu věřitelů o jeho postih. Členské státy by měly moci některé kategorie dluhu z tohoto zjišťování vyloučit. Pokud se toto vyloučení vztahuje na veřejné věřitele, měly by členské státy zohlednit nezbytnou rovnováhu mezi všeobecným veřejným zájmem a podporou podnikání. Zákazy činnosti mohou být vydány na delší nebo neurčitou dobu v situacích, kdy podnikatel vykonává určité profese, které jsou považovány v daných členských státech za citlivé, nebo pokud byl odsouzen za trestnou činnost. V takových případech by podnikatelé mohli využít oddlužení, ale stále budou mít na delší nebo neurčitou dobu zakázán výkon dané profese.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Je nutné udržet a posílit transparentnost a předvídatelnost postupů při dosahování výsledků, které jsou příznivé pro zachování firem a pro poskytování druhé šance podnikatelům, nebo takových výsledků, které umožňují účinnou likvidaci neživotaschopných podniků. V mnoha členských státech je také nutné zkrátit nadměrnou délku insolvenčních řízení, která vede k právní nejistotě pro věřitele a investory a nízké míře výtěžnosti úvěrů. A konečně, vzhledem k posíleným mechanismům spolupráce mezi soudy a příslušnými odborníky v přeshraničních případech stanoveným nařízením (EU) 2015/848 je nutno pozvednout profesionalitu všech zapojených subjektů na srovnatelně vysokou úroveň v celé Unii. K dosažení těchto cílů by měly členské státy zajistit, aby byli členové soudních a správních orgánů řádně vyškoleni a měli odborné znalosti a zkušenosti v insolvenčních záležitostech. Taková odbornost členů soudních orgánů by měla umožnit přijímat rozhodnutí s potenciálně významnými hospodářskými a sociálními dopady rychle a neměla by znamenat, že členové soudních orgánů musí řešit pouze záležitosti restrukturalizace, insolvence a druhé šance. Účinným způsobem, jak těchto cílů dosáhnout, by mohlo být například vytvoření specializovaných soudů nebo komor v souladu s vnitrostátními právními předpisy upravujícími uspořádání soudního systému.

(39)  Je nutné udržet a posílit transparentnost a předvídatelnost postupů při dosahování výsledků, které jsou příznivé pro zachování firem a pro poskytování druhé šance podnikatelům, nebo takových výsledků, které umožňují účinnou likvidaci neživotaschopných podniků. Zvýšená transparentnost a předvídatelnost by rovněž zajistily vyšší právní jistotu pro investory a věřitele účastnící se postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení. V mnoha členských státech je také nutné zkrátit nadměrnou délku insolvenčních řízení, která vede k právní nejistotě pro věřitele a investory a nízké míře výtěžnosti úvěrů. Tohoto zkrácení by mělo být možné dosáhnout zejména zavedením postupů, které by byly zpočátku důvěrné, což částečně díky jejich důvěrné povaze umožní připravit plán nebo prodej, aniž by došlo ke ztrátě hodnoty v souvislosti se zveřejněním daného záměru. A konečně, vzhledem k posíleným mechanismům spolupráce mezi soudy a příslušnými odborníky v přeshraničních případech stanoveným nařízením (EU) 2015/848, které platí pro veřejně zahájená řízení, je nutno pozvednout profesionalitu všech zapojených subjektů na srovnatelně vysokou úroveň v celé Unii. K dosažení těchto cílů by měly členské státy zajistit, aby byli členové soudních a správních orgánů řádně vyškoleni a měli odborné znalosti a zkušenosti v insolvenčních záležitostech. Taková odbornost členů soudních orgánů by měla umožnit přijímat rozhodnutí s potenciálně významnými hospodářskými a sociálními dopady rychle a neměla by znamenat, že členové soudních orgánů musí řešit pouze záležitosti restrukturalizace, insolvence a druhé šance. Účinným způsobem, jak těchto cílů dosáhnout, by mohlo být například vytvoření soudů nebo komor se specializovanými soudci v souladu s vnitrostátními právními předpisy upravujícími uspořádání soudního systému.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Členské státy by také měly zajistit, aby odborníci na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci, kteří jsou jmenováni soudními nebo správními orgány, byli řádně vyškoleni a aby byli při provádění svých úkolů pod dohledem, aby byli jmenováni transparentním způsobem s patřičným ohledem na potřebu zajistit účinné postupy a aby plnili své úkoly poctivě. Tito odborníci by také měli dodržovat nepovinné kodexy chování, které mají zajistit odpovídající úroveň kvalifikace a vzdělání, transparentnost při provádění povinností těchto odborníků a pravidla pro stanovení jejich odměňování, sjednávání pojištění profesní odpovědnosti a zavedení dohledových a regulačních mechanismů, které by měly zahrnovat vhodný a účinný režim pro sankcionování těch, kteří při plnění svých povinností selhali. Takových norem lze dosáhnout v zásadě bez nutnosti vytvářet nové profese nebo kvalifikace.

(40)  Členské státy by také měly zajistit, aby odborníci na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci, kteří jsou jmenováni soudními nebo správními orgány, měli dostatečné odborné zkušenosti a aby byli při provádění svých úkolů pod dohledem, aby byli jmenováni transparentním způsobem s patřičným ohledem na potřebu zajistit účinné postupy a aby plnili své úkoly poctivě a měli přitom na paměti hlavní cíl, kterým je obnova životaschopnosti společnosti. Tito odborníci by měli být zachránci, nikoli konkurzními správci, přičemž je nezbytné, aby dodržovali profesní kodex chování, který má zajistit odpovídající úroveň kvalifikace a vzdělání, transparentnost při provádění povinností těchto odborníků a pravidla pro stanovení jejich odměňování, sjednávání pojištění profesní odpovědnosti a zavedení dohledových a regulačních mechanismů, které by měly zahrnovat vhodný a účinný režim pro sankcionování těch, kteří při plnění svých povinností selhali. Takových norem lze dosáhnout v zásadě bez nutnosti vytvářet nové profese nebo kvalifikace.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Je důležité shromáždit spolehlivé údaje o výkonnosti postupů pro řešení restrukturalizace, insolvence a oddlužení, aby bylo možno sledovat provádění a uplatňování této směrnice. Členské státy by proto měly shromažďovat a agregovat údaje, které jsou dostatečně podrobné, aby umožňovaly přesně posoudit, jak směrnice funguje v praxi.

(42)  Je důležité shromáždit spolehlivé údaje o výkonnosti postupů pro řešení restrukturalizace, insolvence a oddlužení, aby bylo možno sledovat provádění a uplatňování této směrnice. Členské státy by proto měly shromažďovat a agregovat údaje, které jsou dostatečně podrobné, aby umožňovaly přesně posoudit, jak směrnice funguje v praxi, s cílem zahájit v případě nezbytnosti dodatečné reformy. Členské státy by proto měly postupovat metodou shromažďování a analýzy údajů rozčleněných podle druhu postupu či řízení, aby měly k dispozici spolehlivé statistické údaje, které by byly použitelné při srovnávání.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Stabilita finančních trhů je silně závislá na dohodách o finančním zajištění, zejména když se zajištění poskytuje v souvislosti s účastí v určených systémech nebo operacích centrálních bank a když jsou ústředním protistranám poskytovány marže. Jelikož hodnota finančních nástrojů poskytnutých jako zajištění může být velmi volatilní, je zcela nezbytné jejich hodnotu rychle zpeněžit, nežli klesne. Proto by touto směrnicí neměly být dotčeny směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 199874, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES75 a nařízení (EU) č. 648/201276 .

(43)  Stabilita finančních trhů je silně závislá na dohodách o finančním zajištění, zejména když se zajištění poskytuje v souvislosti s účastí v určených systémech nebo operacích centrálních bank a když jsou ústředním protistranám poskytovány marže. Jelikož hodnota finančních nástrojů poskytnutých jako zajištění může být velmi volatilní, je zcela nezbytné jejich hodnotu rychle zpeněžit, nežli klesne. Přednost před touto směrnicí by měla mít ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 199874, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES75 a nařízení (EU) č. 648/201276.

_________________

_________________

74 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45).

74 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45).

75 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2012 o dohodách o finančním zajištění (Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 43).

75 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2012 o dohodách o finančním zajištění (Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 43).

76 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

76 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  postupů preventivní restrukturalizace, jež jsou k dispozici dlužníkům ve finančních obtížích, když existuje pravděpodobnost platební neschopnosti;

a)  postupů preventivní restrukturalizace, jež jsou k dispozici dlužníkům ve finančních obtížích, když existuje pravděpodobnost platební neschopnosti a možnost, že by dlužníkův podnik existoval i nadále. Prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci Komise kromě toho určí, co se rozumí pod pojmem „pravděpodobnost platební neschopnosti“;

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  „insolvenčním řízením“ se rozumí kolektivní insolvenční řízení, které zahrnuje částečné nebo úplné zabavení majetku dlužníka a jmenování konkurzního správce;

(1)  „insolvenčním řízením“ se rozumí kolektivní insolvenční řízení, které zahrnuje částečné nebo úplné zabavení majetku dlužníka a jmenování odborníka na insolvenci;

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „restrukturalizací“ se rozumí změna složení, podmínek nebo struktury aktiv a závazků dlužníka nebo jakékoli jiné části kapitálové struktury dlužníka, včetně základního kapitálu, nebo kombinace těchto prvků, včetně prodeje aktiv nebo částí firmy, s cílem umožnit, aby podnik v plném nebo částečném rozsahu dále fungoval;

(2)  „restrukturalizací“ se rozumí postup nebo opatření, ať už veřejné nebo důvěrné, které umožní změnu složení, podmínek nebo struktury aktiv a závazků dlužníka nebo jakékoli jiné části kapitálové struktury dlužníka, včetně základního kapitálu, nebo kombinace těchto prvků, včetně prodeje aktiv nebo celé firmy či její části, s cílem umožnit, aby podnik v plném nebo částečném rozsahu dále fungoval;

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  „dotčenými stranami“ se rozumí věřitelé nebo třídy věřitelů a případně podle vnitrostátního práva držitelé majetkových podílů, jejichž pohledávky nebo podíly jsou dotčeny na základě plánu restrukturalizace;

(3)  „dotčenými stranami“ se rozumí věřitelé nebo třídy věřitelů, včetně veřejných věřitelů a smluvních partnerů v rámci vykonatelných smluv, a případně podle vnitrostátního práva držitelé majetkových podílů a pracovníci, jejichž pohledávky nebo podíly jsou dotčeny na základě plánu restrukturalizace;

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  „přerušením vymáhání individuálních nároků“ se rozumí dočasné přerušení práva věřitele vymáhat na dlužníkovi pohledávku, nařízené soudním nebo správním orgánem;

(4)  „přerušením vymáhání individuálních nároků“ se rozumí dočasné přerušení práva věřitele nebo skupiny věřitelů vymáhat na dlužníkovi nebo skupině dlužníků pohledávku, nařízené soudním nebo správním orgánem;

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  „tvorbou tříd“ se rozumí seskupení dotčených věřitelů a držitelů majetkových podílů v rámci plánu restrukturalizace způsobem, který odráží práva a senioritu dotčených nároků a podílů, s přihlédnutím k možným již existujícím nárokům, zástavním právům nebo dohodám mezi věřiteli, a zacházení s nimi v rámci plánu restrukturalizace;

(6)  „tvorbou tříd“ se rozumí seskupení dotčených věřitelů a držitelů majetkových podílů v rámci plánu restrukturalizace způsobem, který odráží práva a senioritu dotčených nároků a podílů, s přihlédnutím k možným již existujícím nárokům, zástavním právům nebo dohodám mezi věřiteli, a zacházení s nimi v rámci plánu restrukturalizace. Za účelem přijetí plánu restrukturalizace jsou věřitelé rozděleni do různých věřitelských tříd, přičemž přinejmenším se zajištěnými a nezajištěnými pohledávkami se zachází v rámci odlišných tříd, zatímco pracovníci představují oddělenou třídu;

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  „novým financováním“ se rozumí jakékoli nové finanční prostředky, ať už poskytované stávajícím, nebo novým věřitelem, které jsou nezbytné k provedení plánu restrukturalizace a které jsou stanoveny v daném plánu restrukturalizace a následně potvrzeny soudním nebo správním orgánem;

(11)  „novým financováním“ se rozumí jakékoli nové finanční prostředky nebo úvěr, ať už poskytované stávajícím, nebo novým věřitelem, které jsou nezbytné k provedení plánu restrukturalizace a které jsou stanoveny v daném plánu restrukturalizace a následně potvrzeny soudním nebo správním orgánem;

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  „prozatímním financováním“ se rozumí jakékoli finanční prostředky poskytované ať už stávajícím, nebo novým věřitelem, které jsou přiměřeně a bezprostředně nezbytné k tomu, aby dlužníkova firma mohla pokračovat v podnikání nebo aby přežila, případně k zachování nebo zvýšení hodnoty dané firmy do doby, než bude potvrzen plán restrukturalizace;

(12)  „prozatímním financováním“ se rozumí jakékoli finanční prostředky nebo úvěr poskytované ať už stávajícím, nebo novým věřitelem, které jsou přiměřeně a bezprostředně nezbytné k tomu, aby dlužníkova firma mohla pokračovat v podnikání nebo aby přežila, případně k zachování nebo zvýšení hodnoty dané firmy do doby, než bude potvrzen plán restrukturalizace;

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  „odborníkem na restrukturalizaci“ se rozumí jakákoli osoba nebo orgán ustanovené soudním nebo správním orgánem k provádění jednoho nebo více z těchto úkolů:

(15)  „odborníkem na restrukturalizaci“ se rozumí jakákoli osoba nebo orgán, který provádí jeden nebo více z těchto úkolů:

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  „plánem splácení“ se rozumí plán plateb stanovených částek ve stanovených termínech ze strany dlužníka věřitelům v rámci plánu restrukturalizace;

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b)  „životaschopným“ se rozumí schopný zajistit vhodnou plánovanou návratnost kapitálu po uhrazení všech svých nákladů včetně odpisů a finančních poplatků.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby dlužníci a podnikatelé měli přístup k nástrojům včasného varování, které mohou odhalit zhoršující se obchodní vývoj firmy a upozornit dlužníka nebo podnikatele na naléhavou potřebu neprodleně jednat.

1.  Členské státy zajistí, aby dlužníci a podnikatelé měli přístup k nástrojům včasného varování, které mohou odhalit zhoršující se obchodní vývoj firmy a upozornit dlužníka nebo podnikatele na naléhavou potřebu neprodleně jednat. V tomto ohledu Komise bude v rámci své strategie pro jednotný digitální trh prosazovat používání a vývoj nových informačních technologií pro oznamování a on-line komunikaci za účelem zajištění účinnějších postupů včasného varování.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby dlužníci a podnikatelé měli přístup k příslušným aktuálním, přehledným, výstižným a uživatelsky přívětivým informacím o dostupnosti nástrojů včasného varování a jakýchkoli prostředků, které jsou jim k dispozici za účelem včasné restrukturalizace nebo získání rozhodnutí o prominutí jejich osobního dluhu.

2.  Členské státy zajistí příslušné veřejné, bezplatné, aktuální, přehledné, výstižné a uživatelsky přívětivé informace o dostupnosti nástrojů včasného varování a jakýchkoli prostředků, které jsou dlužníkům a podnikatelům k dispozici za účelem včasné restrukturalizace nebo získání rozhodnutí o prominutí jejich osobního dluhu.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise:

 

a)  vydá seznam varovných ukazatelů, který bude propojen s kroky, jež budou muset dlužníci a podnikatelé uskutečnit, pokud bude těchto ukazatelů dosaženo,

 

b)  soustředí uživatelsky přívětivým způsobem na svých internetových stránkách informace stanovené v odstavci 2. Členské státy poskytují Komisi aktualizované informace každý rok.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy mohou omezit přístup podle odstavců 1 a 2 jen na malé a střední podniky nebo na podnikatele.

3.  Členské státy zajistí ve všech fázích přístup malých a středních podniků nebo podnikatelů k odbornému poradenství poskytovanému odborníky na restrukturalizaci, např. prostřednictvím obchodních komor nebo sdružení podnikatelů a notářů, a přihlížejí přitom k tomu, že tato opatření by měla být finančně dostupná pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy zajistí, aby měly orgány daňové správy, sociálního zabezpečení a auditorské orgány podle vnitrostátního práva dostatečné možnosti, jak co nejdříve upozornit na jakýkoli znepokojivý vývoj.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy podnítí dlužníky ve finančních obtížích k přijetí včasných opatření tím, že jim poskytnou informace o dostupných postupech preventivní restrukturalizace a nástrojích včasného varování.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Rámce pro preventivní restrukturalizaci mohou být tvořeny jedním nebo více postupy či opatřeními.

2.  Rámce pro preventivní restrukturalizaci mohou být tvořeny jedním nebo více postupy či opatřeními, a to buď mimosoudními, nebo nařízenými správním nebo soudním orgánem.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy mohou dlužníkům poskytnout kromě prostředků, které vyžaduje tato směrnice, jiné prostředky, jak získat ochranu, včetně smluvních prostředků.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zavedou ustanovení omezující zapojení soudního nebo správního orgánu jen na takový rozsah, jaký je nezbytný a přiměřený, aby byla chráněna práva kterýchkoli dotčených stran.

3.  Členské státy mohou zavést ustanovení omezující zapojení soudního nebo správního orgánu jen na takový rozsah, jaký je nezbytný a přiměřený, přičemž současně zajistí, aby byla chráněna práva kterýchkoli dotčených stran.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Jmenování odborníka na restrukturalizaci soudním nebo správním orgánem by nemělo být povinné v každém případu.

2.  Členské státy mohou požadovat jmenování odborníka na restrukturalizaci soudním nebo správním orgánem, pokud to bude nutné a vhodné pro zajištění práv dotčených stran, a přihlédnou přitom k tomu, že tato opatření by měla být finančně dostupná pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy mohou požadovat jmenování odborníka na restrukturalizaci těchto případech:

3.  Členské státy zajistí jmenování odborníka na restrukturalizaci ze strany soudního nebo správního orgánu alespoň v těchto případech:

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  pokud povinnost dlužníka podat návrh na zahájení insolvenčního řízení podle vnitrostátních právních předpisů vznikne během doby přerušení vymáhání individuálních nároků;

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  pokud plán počítá s převodem celého podniku nebo jeho části na jiný podnik bez uspokojení všech věřitelů v plné výši a bez převzetí všech pracovníků.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby dlužníci, kteří vyjednávají o plánu restrukturalizace se svými věřiteli, mohli využít přerušení vymáhání individuálních nároků, a to tehdy a do té míry, jak je takové přerušení nezbytné na podporu vyjednávání o plánu restrukturalizace.

1.  Členské státy zajistí, aby dlužníci, kteří vyjednávají o plánu restrukturalizace se svými věřiteli, mohli využít přerušení vymáhání individuálních nároků. Jsou stanoveny konkrétní podmínky, aby bylo zajištěno, že je takové přerušení nezbytné, s cílem umožnit vyjednávání o plánu restrukturalizace. Členské státy požadují alespoň to, aby byly podniky dlužníků, kteří využívají přerušení vymáhání individuálních nároků, životaschopné.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby mohlo být nařízeno přerušení vymáhání individuálních nároků v souvislosti se všemi typy věřitelů včetně zajištěných a přednostních věřitelů. V souladu s vnitrostátními právními předpisy může být přerušení všeobecné, tzn. že se vztahuje na všechny věřitele, nebo omezené, tzn. že se vztahuje jen na jednoho nebo několik jednotlivých věřitelů.

2.  Členské státy zajistí, aby mohlo být nařízeno přerušení vymáhání individuálních nároků v souvislosti se všemi typy věřitelů včetně veřejných, obchodních, zajištěných a přednostních věřitelů. V souladu s vnitrostátními právními předpisy může být přerušení všeobecné, tzn., že se vztahuje na všechny věřitele, nebo omezené, tzn., že se vztahuje jen na jednoho nebo několik jednotlivých věřitelů. Toto omezení nesmí ohrozit účinnost a úspěch plánu restrukturalizace. Členské státy by měly ve vztahu k veřejným věřitelům dosáhnout rovnováhy mezi hlavním cílem, kterým je zachování kontinuity společnosti, a všeobecným veřejným cílem.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Ustanovení odstavce 2 se nevztahují na nesplacené pohledávky pracovníků; to neplatí v případě a v rozsahu, v jakém členské státy zajistí jinými prostředky, aby bylo splacení těchto nároků zaručeno při takové úrovni ochrany, která je přinejmenším rovnocenná úrovni stanovené v příslušných vnitrostátních právních předpisech provádějících směrnici 2008/94/ES do vnitrostátního práva.

3.  Ustanovení odstavce 2 se nevztahují na pohledávky mikropodniků a malých podniků a na nesplacené pohledávky pracovníků; to neplatí v případě a v rozsahu, v jakém členské státy zajistí jinými prostředky, aby bylo splacení těchto nároků zaručeno při takové úrovni ochrany, která je přinejmenším rovnocenná úrovni stanovené v příslušných vnitrostátních právních předpisech provádějících směrnici 2008/94/ES do vnitrostátního práva.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy omezí trvání přerušení vymáhání individuálních nároků na dobu nejvýše čtyř měsíců.

4.  Členské státy stanoví maximální dobu přerušení vymáhání individuálních nároků. Tato maximální doba činí nejméně tři měsíce a nejvíce šest měsíců.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Celkové trvání včetně případných prodloužení a obnovení nesmí přesáhnout dvanáct měsíců.

7.  Celkové trvání včetně případných prodloužení a obnovení nesmí přesáhnout devět měsíců.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Členské státy zajistí, aby v případě, že jednotlivý věřitel nebo jedna třída věřitelů jsou nebo by byli přerušením vymáhání individuálních nároků nespravedlivě poškozeni, mohl soudní nebo správní orgán rozhodnout, že přerušení vymáhání individuálních nároků neudělí nebo aby mohl přerušení vymáhání individuálních nároků již udělené v souvislosti s daným věřitelem nebo skupinou věřitelů na žádost dotyčných věřitelů zrušit.

9.  Členské státy zajistí, aby v případě, že jednotlivý věřitel nebo jedna třída věřitelů jsou nebo by byli přerušením vymáhání individuálních nároků nespravedlivě poškozeni nebo že by zranitelný věřitel čelil finančním potížím, mohl soudní nebo správní orgán rozhodnout, že přerušení vymáhání individuálních nároků neudělí nebo aby mohl přerušení vymáhání individuálních nároků již udělené v souvislosti s daným věřitelem nebo skupinou věřitelů na žádost dotyčných věřitelů zrušit. Za nespravedlivé poškození věřitele se považuje přinejmenším případ, kdy se věřitel nebo třída věřitelů potýká se značnými hospodářskými těžkostmi.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Všeobecné přerušení vztahující se na všechny věřitele zabrání zahájení insolvenčního řízení na žádost jednoho nebo více věřitelů.

2.  Všeobecné přerušení vztahující se na všechny věřitele zapojené do jednání o plánu restrukturalizace zabrání zahájení insolvenčního řízení na žádost jednoho nebo více věřitelů, přičemž výjimkou jsou v souladu s čl. 6 odst. 3 pracovníci.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy se mohou odchýlit od ustanovení odstavce 1, pokud se dlužník stane nelikvidním, a proto není schopen splácet své dluhy ve lhůtách splatnosti během doby přerušení. V takovém případě členské státy zajistí, aby restrukturalizační postupy nebyly automaticky ukončeny a aby při zkoumání vyhlídek na dosažení dohody o úspěšném plánu restrukturalizace během doby přerušení mohl soudní nebo správní orgán odložit zahájení insolvenčního řízení a ponechat v platnosti možnost využít přerušení vymáhání individuálních nároků.

3.  Členské státy se mohou odchýlit od ustanovení odstavce 1, pokud se dlužník stane nelikvidním, a proto není schopen splácet své dluhy ve lhůtách splatnosti během doby přerušení. V takovém případě má soudní nebo správní orgán pravomoc odložit zahájení insolvenčního řízení a ponechat v platnosti možnost využít přerušení vymáhání individuálních nároků, pokud to věřitelům nezpůsobí vážné finanční potíže, a to za účelem zkoumání vyhlídek na dosažení dohody o úspěšném plánu restrukturalizace nebo převodu životaschopného podnikání během doby přerušení.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby během doby přerušení nemohli věřitelé, na které se přerušení vztahuje, bránit plnění vykonatelných smluv nebo tyto smlouvy ukončit, urychlit nebo jakýmkoli jiným způsobem upravit na úkor dlužníka ohledně dluhů vzniklých před vydáním rozhodnutí o přerušení. Členské státy mohou omezit uplatnění tohoto ustanovení na zásadní smlouvy, které jsou nezbytné pro pokračování každodenního provozu firmy.

4.  Členské státy zajistí, aby během doby přerušení nemohli věřitelé, na které se přerušení vztahuje, bránit plnění důležitých vykonatelných smluv nebo tyto smlouvy ukončit, urychlit nebo jakýmkoli jiným způsobem upravit na úkor dlužníka ohledně dluhů vzniklých před vydáním rozhodnutí o přerušení, za předpokladu, že věřitelům nebudou způsobeny závažné finanční potíže. Za účelem tohoto odstavce je vykonatelná smlouva důležitá, pokud je nezbytná k pokračování každodenního provozu firmy, včetně veškerých dodávek, jejichž přerušení by vedlo k zastavení provozu společnosti.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy zajistí, aby věřitelé nemohli bránit plnění vykonatelných smluv nebo tyto smlouvy ukončit, urychlit nebo jakýmkoli jiným způsobem upravit na úkor dlužníka prostřednictvím smluvní doložky stanovující příslušná opatření, a to pouze z důvodu vstupu dlužníka do jednání o restrukturalizaci, žádosti o přerušení vymáhání individuálních nároků, vydání rozhodnutí o přerušení jako takovém nebo jiné obdobné události související s přerušením.

5.  Členské státy mohou předepsat, že věřitelé nesmějí bránit plnění vykonatelných smluv nebo tyto smlouvy ukončit, urychlit nebo jakýmkoli jiným způsobem upravit na úkor dlužníka prostřednictvím smluvní doložky stanovující příslušná opatření, a to pouze z důvodu vstupu dlužníka do jednání o restrukturalizaci, žádosti o přerušení vymáhání individuálních nároků, vydání rozhodnutí o přerušení jako takovém nebo jiné obdobné události související s přerušením.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členské státy zajistí, aby dlužníkovi nic nebránilo splácet v běžném sledu obchodní pohledávky nedotčených věřitelů a pohledávky dotčených věřitelů, jež vzniknou po vydání rozhodnutí o přerušení a které i nadále vznikají po celou dobu přerušení.

6.  Členské státy zajistí, aby dlužníkovi nic nebránilo splácet v běžném sledu obchodní pohledávky nedotčených věřitelů a pohledávky dotčených věřitelů, jež vzniknou kdykoli po celou dobu přerušení. Během tohoto období mohou dlužníci provádět transakce, které jsou v zájmu zachování běhu firmy.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  stanoviska nebo odůvodněného prohlášení osoby odpovědné za navržení plánu restrukturalizace, které vysvětluje, proč je podnik životaschopný, jak provedení navrhovaného plánu pravděpodobně povede k tomu, aby se dlužník vyhnul platební neschopnosti a obnovil svou dlouhodobou ekonomickou životaschopnost, a uvádí případné nezbytné předpoklady jeho úspěšnosti.

g)  stanoviska nebo odůvodněného prohlášení osoby odpovědné za navržení plánu restrukturalizace, které vysvětluje, proč je podnik životaschopný, jak provedení navrhovaného plánu pravděpodobně povede k tomu, aby se dlužník vyhnul platební neschopnosti, případně aby obnovil svou dlouhodobou ekonomickou životaschopnost, a uvádí případné nezbytné předpoklady jeho úspěšnosti.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  pohledávky pracovníků nebo jiná jejich práva se zpracovávají s ohledem na to, že veškeré finanční nároky pracovníků jsou naprosto prioritní.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní právní předpisy účinně zaručovaly důvěrnost diskuzí, výměn názorů, jednání nebo informačních setkání s lidmi, kteří podepsali dohodu o mlčenlivosti.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Členské státy mohou stanovit, že jeden či několik věřitelů má právo předložit se souhlasem dlužníka plán, který bude alternativou k plánu předloženému dlužníkem nebo věřitelem.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c.  Postupy při provádění plánů restrukturalizace, které přisuzují věřitelům alespoň tak velký podíl, jaký by získali v případě prodeje majetku, a určení pořadí věřitelů na základě insolvenčního řízení představují konkurzní řízení ve smyslu výše uvedených směrnic.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Plány restrukturalizace nejsou dotčeny pohledávky či jiná práva pracovníků.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby všichni dotčení věřitelé měli právo hlasovat o přijetí plánu restrukturalizace. Členské státy mohou tato hlasovací práva udělit rovněž dotčeným držitelům majetkových podílů podle čl. 12 odst. 2.

1.  Členské státy zajistí, aby právo hlasovat o přijetí plánu restrukturalizace měli všichni dotčení věřitelé, včetně veřejných věřitelů a pracovníků, a aby přitom byli plně informováni o důsledcích, které plán bude mít pro každého z nich. Členské státy mohou tato hlasovací práva udělit rovněž dotčeným držitelům majetkových podílů podle čl. 12 odst. 2.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby byly dotčené strany zařazeny do samostatných tříd, které odrážejí kritéria tvorby tříd. Třídy musí být vytvořeny tak, že každá třída zahrnuje pohledávky nebo podíly s právy, která jsou dostatečně podobná, aby bylo možno odůvodněně považovat členy třídy za homogenní skupinu se společnými zájmy. Přinejmenším se pro účely přijetí plánu restrukturalizace musí zajištěné pohledávky a nezajištěné pohledávky zařadit do samostatných tříd. Členské státy mohou rovněž stanovit, že pracovníci jsou zařazeni do zvláštní, samostatné třídy.

2.  Členské státy zajistí, aby byly dotčené strany zařazeny do samostatných tříd, které odrážejí kritéria tvorby tříd. Třídy musí být vytvořeny tak, že každá třída zahrnuje pohledávky nebo podíly s právy, která jsou dostatečně podobná, aby bylo možno odůvodněně považovat členy třídy za homogenní skupinu se společnými zájmy. Přinejmenším se pro účely přijetí plánu restrukturalizace musí zajištěné pohledávky a nezajištěné pohledávky zařadit do samostatných tříd. Členské státy rovněž stanoví, že pracovníci jsou zařazeni do zvláštní, samostatné třídy. Členské státy mohou stanovit také konkrétní pravidla na podporu vytvoření samostatné třídy ohrožených věřitelů, jako jsou malí dodavatelé a mikropodniky či malé podniky.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Plán restrukturalizace se považuje za přijatý dotčenými stranami, pokud je v každé třídě dosaženo většiny podle hodnoty nároků nebo podílů jednotlivých členů třídy. Členské státy stanoví počet hlasů potřebný k získání většiny pro přijetí plánu restrukturalizace, který musí být v každém případě nejvýše 75 % podle hodnoty nároků nebo podílů jednotlivých členů každé třídy.

4.  Plán restrukturalizace se považuje za přijatý dotčenými stranami, pokud je v každé třídě dosaženo většiny podle hodnoty nároků nebo podílů jednotlivých členů třídy. Členské státy stanoví počet hlasů potřebný k získání většiny pro přijetí plánu restrukturalizace, který musí být v každém případě nejvýše 75 % podle hodnoty nároků nebo podílů jednotlivých členů každé třídy. Plán prodeje schvaluje příslušný soud podle vnitrostátního postupu, který umožňuje takový prodej schválit a uskutečnit.

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Jestliže není dosaženo potřebné většiny v jedné nebo více nesouhlasících hlasovacích třídách, může být plán přesto potvrzen, pokud splňuje požadavky na tzv. cross-class cram-down mechanismus stanovené v článku 11.

6.  Jestliže není dosaženo potřebné většiny v jedné nebo více nesouhlasících hlasovacích třídách, může být plán přesto potvrzen soudním nebo správním orgánem, pokud splňuje požadavky na tzv. cross-class cram-down mechanismus stanovené v článku 11.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Členské státy zaručí, že pokud ostatní věřitelé nespolupracují, může být plán restrukturalizace pracovníků předložen příslušnému správnímu orgánu nebo soudu a přijat bez souhlasu nespolupracujících věřitelů.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby se následující plány restrukturalizace mohly stát pro zúčastněné strany závaznými, pouze pokud je potvrdí soudní nebo správní orgán:

1.  Členské státy zajistí, aby se plány restrukturalizace, které se dotýkají zájmů nesouhlasících dotčených stran, mohly stát pro zúčastněné strany závaznými, pouze pokud je potvrdí soudní nebo správní orgán.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  plán restrukturalizace splňuje test nejlepších zájmů věřitelů;

b)  v případě, že věřitelé zpochybní, že plán restrukturalizace splňuje test nejlepších zájmů věřitelů;

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  případné nové financování je nutné k provedení plánu restrukturalizace a nespravedlivě nepoškozuje zájmy věřitelů.

c)  případné nové financování je nutné k provedení plánu restrukturalizace a nespravedlivě nepoškozuje zájmy stávajících věřitelů.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby v případě, že je závaznost plánu restrukturalizace podmíněna jeho potvrzením soudním nebo správním orgánem, bylo příslušné rozhodnutí přijato bez zbytečného odkladu poté, co byla podána žádost o potvrzení, a v každém případě nejpozději 30 dnů po podání žádosti.

4.  Členské státy zajistí, aby v případě, že je závaznost plánu restrukturalizace podmíněna jeho potvrzením nebo závaznost plánu prodeje jeho povolením soudním nebo správním orgánem, bylo příslušné rozhodnutí přijato bez zbytečného odkladu poté, co byla podána žádost o potvrzení, a v každém případě nejpozději 30 dnů po podání žádosti.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  splňuje podmínky stanovené v čl. 10 odst. 2;

a)  splňuje podmínky stanovené v čl. 10 odst. 2, není v rozporu s čl. 10 odst. 3 a splňuje podmínku, které je v něm stanovena;

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy mohou zajistit, aby plán předpokládal možnost držitelů majetkových podílů v malých a středních podnicích přispět k restrukturalizaci nepeněžní formou.

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Pracovníci

 

Členské státy zajistí, aby v důsledku procesu restrukturalizace nedošlo k oslabení práv pracovníků a aby existoval nezávislý dohled nad zajištěním souladu s příslušnými vnitrostátními a unijními právními předpisy, včetně předpisů uvedených v této směrnici. Mezi tato práva patří zejména:

 

i)  právo na kolektivní vyjednávání a protestní akce,

 

ii)  právo pracovníků a jejich zástupců na informování a projednávání, mj. zejména právo na přístup k informacím o veškerých postupech, které by mohly mít dopad na zaměstnanost anebo možnost pracovníků získat svou mzdu a jakékoli další výplaty, a to i zaměstnanecké penzijní pojištění.

 

Členské státy rovněž zajistí, aby pracovníci byli vždy považováni za přednostní a zajištěnou třídu věřitelů.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud jsou proti plánu restrukturalizace vzneseny námitky z důvodu údajného nesplnění testu nejlepších zájmů věřitelů, určí likvidační hodnotu soudní nebo správní orgán.

1.  Pokud jsou proti plánu restrukturalizace nebo plánu prodeje vzneseny námitky z důvodu údajného nesplnění testu nejlepších zájmů věřitelů, určí likvidační hodnotu soudní nebo správní orgán.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hodnotu podniku určí soudní nebo správní orgán na základě hodnoty, kterou lze za podnik obdržet v případě, že bude prodán jako fungující firma, v následujících případech:

2.  Hodnotu podniku určí soudní nebo správní orgán na základě hodnoty, kterou lze za podnik obdržet v případě, že bude prodán jako fungující firma, a hodnoty výnosu z prodeje jeho majetku insolvenčním správcem v rámci insolvenčního řízení, v následujících případech:

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na věřitele, kteří se nepodílejí na přijetí plánu restrukturalizace, nesmí mít plán žádný dopad.

2.  Na věřitele, kteří nejsou uvedeni v plánu restrukturalizace potvrzeném soudním nebo správním orgánem, nesmí mít plán žádný dopad.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  plán potvrdit a přiznat nesouhlasícím věřitelům peněžní kompenzaci splatnou dlužníkem nebo věřiteli, kteří hlasovali ve prospěch plánu.

b)  plán potvrdit a posoudit možnost přiznat nesouhlasícím věřitelům, kteří na základě plánu utrpěli neodůvodněnou újmu, peněžní kompenzaci a v příslušných případech tuto kompenzaci, kterou by hradil dlužník, přiznat.

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy mohou stanovit, že transakce uvedené v odst. 2 písm. e) musí schválit odborník na restrukturalizaci nebo soudní či správní orgán, aby se mohly těšit ochraně podle odstavce 1.

3.  Členské státy stanoví, že transakce uvedené v odst. 2 písm. e) musí schválit odborník na restrukturalizaci nebo soudní či správní orgán, aby se mohly těšit ochraně podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  mít náležitý ohled na zájmy věřitelů a dalších zúčastněných stran;

b)  brát náležitý ohled na zájmy věřitelů a dalších zúčastněných stran, včetně otázky zaměstnanců;

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  plnit co nejvíce v souladu se zásadou zachování důvěrnosti povinnosti vyplývající z aktů Unie o přiznávání práv pracovníkům.

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  nesnížit úmyslně hodnotu čistého obchodního jmění společnosti pod úroveň, která je zapotřebí k vyrovnání závazků vzniklých vůči pracovníkům;

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy poskytnou podnikatelům, kterých se druhá šance týká, podporu v oblasti podnikání a opatření na obnovu, která by jim pomohla znovu obnovit jejich podnikatelské možnosti.

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby k datu vypršení lhůty pro oddlužení byli předlužení podnikatelé zbaveni svých dluhů, aniž by se museli znovu obracet na soudní nebo správní orgán.

2.  Členské státy zajistí, aby k datu vypršení lhůty pro oddlužení byli předlužení podnikatelé po oficiálním potvrzení zbaveni svých dluhů.

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  předlužený podnikatel jednal při zadlužování nebo splácení dluhů nepoctivě nebo se zlým úmyslem vůči věřitelům;

a)  předlužený podnikatel jednal při zadlužování nebo splácení dluhů nepoctivě nebo se zlým úmyslem vůči věřitelům. Komise poskytne členským státům pokyny ke stanovení souboru kritérií týkajících se toho, co představuje nepoctivé jednání nebo zlý úmysl;

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  předlužený podnikatel nedodržuje splátkový kalendář nebo jinou zákonnou povinnost, která má chránit zájmy věřitelů;

b)  předlužený podnikatel zásadně nedodržuje splátkový kalendář nebo jinou zákonnou povinnost, která má chránit zájmy věřitelů, s přihlédnutím k obtížím mikropodniků a malých podniků při dodržování postupů insolvenčního řízení a restrukturalizace.

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  se jedná o případ zneužití možnosti využít postupy oddlužení;

vypouští se

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  se jedná o opakované využití postupů oddlužení během určitého období.

d)  se jedná o opakované zneužití možnosti využití postupů oddlužení během určitého období.

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy mohou některé kategorie dluhu, jako jsou zajištěné pohledávky nebo dluhy vyplývajících z trestních sankcí či občanskoprávní odpovědnosti, vyloučit z působnosti oddlužení nebo mohou stanovit delší lhůtu pro oddlužení, pokud taková vyloučení nebo delší lhůty odůvodňuje obecný zájem.

3.  Členské státy mohou některé kategorie dluhu, jako jsou zajištěné pohledávky nebo dluhy vyplývající z práva na výživné, trestních sankcí či občanskoprávní odpovědnosti, vyloučit z působnosti oddlužení nebo mohou stanovit delší lhůtu pro oddlužení, pokud taková vyloučení nebo delší lhůty odůvodňuje obecný zájem. Pokud vyloučení zahrnuje veřejné věřitele, členské státy zohlední nezbytnou rovnováhu mezi všeobecným veřejným zájmem a podporou podnikání.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby v případě, že předlužený podnikatel má profesní dluhy vzniklé při provozování jeho obchodu, živnosti, řemesla nebo svobodného povolání a zároveň má i osobní dluhy vzniklé mimo rámec těchto činností, spadaly všechny tyto dluhy pro účely oddlužení do působnosti jediného řízení.

1.  Členské státy zajistí, aby se v případě, že předlužený podnikatel má profesní dluhy vzniklé při provozování jeho obchodu, živnosti, řemesla nebo svobodného povolání a zároveň má i osobní dluhy vzniklé mimo rámec těchto činností, s těmito profesními dluhy zacházelo samostatně, odděleně od osobních dluhů. Pokud existují postupy pro oddlužení v případě profesních a osobních dluhů, lze tyto postupy za účelem oddlužení v souladu s touto směrnicí koordinovat.

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy se mohou odchýlit od odstavce 1 a stanovit, že profesní dluhy a osobní dluhy mají být řešeny v samostatných řízeních za předpokladu, že tyto postupy lze koordinovat za účelem oddlužení v souladu s touto směrnicí.

vypouští se

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby členové soudních a správních orgánů, které se zabývají záležitostmi restrukturalizace, insolvence a druhé šance, absolvovali počáteční a další vzdělávání na vhodné úrovni odpovídající jejich oblastem odpovědnosti.

1.  Členské státy zajistí, aby členové soudních a správních orgánů, které se zabývají záležitostmi restrukturalizace, insolvence a druhé šance, měli odborné znalosti a zkušenosti na takové úrovni, která by odpovídala jejich oblasti odpovědnosti.

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, že mediátoři, insolvenční správci a další odborníci jmenovaní v záležitostech restrukturalizace, insolvence a druhé šance, absolvují počáteční a další vzdělávání, aby se zajistilo, že budou tito odborníci poskytovat své služby efektivním, nestranným, nezávislým a kompetentním způsobem ve vztahu k zúčastněným stranám.

1.  Členské státy zajistí, aby mediátoři, insolvenční správci a další odborníci jmenovaní v záležitostech restrukturalizace, insolvence a druhé šance, měli rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti, aby se zajistilo, že budou tito odborníci poskytovat své služby efektivním, nestranným, nezávislým a kompetentním způsobem ve vztahu k zúčastněným stranám. Členské státy zajistí také dostupnost veřejného seznamu registrovaných správců a mediátorů s cílem usnadnit podporu dlužníků, aby získali ochranu na základě smluvních prostředků, kromě prostředků, které vyžaduje tato směrnice.

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise usnadní výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy za účelem zlepšení kvality vzdělávání v Unii, a to i prostřednictvím navazováním kontaktů, výměny zkušeností a nástrojů na budování kapacit, a v případě nutnosti uspořádá školení pro členy soudních a správních orgánů, kteří se zabývají záležitostmi restrukturalizace, insolvence a druhé šance.

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy budou všemi prostředky, jež považují za vhodné, podporovat tvorbu a dodržování dobrovolných kodexů chování odborníků na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci, jakož i dalších účinných mechanismů dohledu v souvislosti s poskytováním takových služeb.

2.  Komise vybídne členské státy, aby stanovily minimální normy pro správce, jako je vzdělání a profesní kvalifikace, registrace coby správce, postup získání licence, osobní odpovědnost a profesní etický kodex, pojištění a bezúhonnost.

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud jsou odborníci na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci jmenováni soudním nebo správním orgánem, členské státy zajistí, aby kritéria týkající se způsobu, jakým soudní nebo správní orgán takového odborníka vybírá, byly jasné a transparentní. Při výběru odborníka na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci pro konkrétní případ musí být náležitá pozornost věnována jeho zkušenostem a odborným znalostem. Tam, kde je to vhodné, budou při výběru odborníka konzultováni dlužníci a věřitelé.

3.  Pokud jsou odborníci na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci jmenováni soudním nebo správním orgánem, členské státy zajistí, aby kritéria týkající se způsobu, jakým soudní nebo správní orgán takového odborníka vybírá, byly jasné a transparentní. Při výběru odborníka na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci pro konkrétní případ musí být náležitá pozornost věnována jeho zkušenostem a odborným znalostem, a to nejen v právních, ale také v ekonomických záležitostech. Tam, kde je to vhodné, budou při výběru odborníka konzultováni dlužníci a věřitelé.

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby se poplatky účtované odborníky na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci řídily pravidly, která motivují k včasnému a účinnému završení jednotlivých řízení s přihlédnutím ke složitosti daného případu. Členské státy zajistí dostupnost vhodných postupů, jejichž nedílnou součástí jsou nezbytné záruky, aby mohly být případné spory ohledně odměňování včas vyřešeny.

2.  Členské státy zajistí, aby se poplatky účtované odborníky na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci řídily pravidly, která motivují k včasnému a účinnému završení jednotlivých řízení s přihlédnutím ke složitosti daného případu. Účinnost postupu se měří v rámci odpovědnosti správního nebo soudního orgánu nejen z hlediska výtěžnosti úvěrů pro věřitele, ale také z hlediska dané společnosti nebo daného podnikatele a obnovy životaschopnosti. Členské státy zajistí dostupnost vhodných postupů, jejichž nedílnou součástí jsou nezbytné záruky, aby mohly být případné spory ohledně odměňování včas vyřešeny.

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 27a

 

Informace dostupné podnikatelům, kterým byla dána druhá šance

 

1.  Členské státy zajistí, aby podnikatelé, kterým byla dána druhá šance, měli přístup k příslušným aktuálním, přehledným, výstižným a uživatelsky přívětivým informacím o dostupnosti individuálně přizpůsobené administrativní, právní, podnikatelské nebo finanční podpory a veškerých prostředků, které jsou jim k dispozici, aby jim usnadnily založení nového podniku.

 

2.  Členské státy každoročně předávají Komisi informace, které jí mají být poskytnuty podle odstavce 1.

 

3.  Komise zveřejní informace, které mají být poskytovány podle odstavce 1 a obdrženy podle odstavce 2, uživatelsky přívětivým způsobem na svých internetových stránkách.

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zasílání oznámení věřitelům;

c)  zasílání oznámení věřitelům a zástupcům pracovníků;

Pozměňovací návrh    105

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  počtu dlužníků, kteří poté, co podstoupili postup uvedený pod písm. a) bodem iii) tohoto odstavce, jsou vystaveni dalšímu takovému postupu nebo jinému postupu nebo řízení uvedenému v písm. a) tohoto odstavce.

g)  počtu dlužníků, kteří poté, co podstoupili postup uvedený pod písm. a) bodem ii) a iii) tohoto odstavce, jsou vystaveni dalšímu takovému postupu nebo jinému postupu nebo řízení uvedenému v písm. a) tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh    106

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  v případě dlužníků, kteří zahájili nové podnikání poté, co podstoupili řízení či postup uvedený pod písm. a) bodem ii) a iii), údaje o průměrné době, jež uplynula mezi ukončením řízení či postupu a zahájením nové podnikatelské činnosti;

Pozměňovací návrh    107

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gb)  údaje o počtu pracovních míst, jež byla zrušena, převodů části podniku nebo celého podniku, podílu propuštěných pracovníků a dopadu dohod o restrukturalizaci na zaměstnanost a úroveň veřejných financí;

Pozměňovací návrh    108

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gc)  údaje o práci vykonané jednotlivými odborníky a výsledcích, pokud jde o údaje uvedené v bodech a) až e) tohoto odstavce;

Pozměňovací návrh    109

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gd)  údaje o počtu podvodných restrukturalizací a insolvenčních řízení a fungování zavedených mechanismů vymáhání.

Pozměňovací návrh    110

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy sestaví statistiky z agregovaných údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 za celé kalendářní roky končící 31. prosincem každého roku, počínaje údaji shromážděnými za první celý kalendářní rok po [datum zahájení uplatňování prováděcích opatření]. Tyto statistiky budou sděleny Komisi prostřednictvím standardního formuláře pro sdělování údajů, a to každoročně vždy do 31. března kalendářního roku následujícího po roce, za který se údaje shromažďují.

3.  Členské státy sestaví statistiky z agregovaných údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 za celé kalendářní roky končící 31. prosincem každého roku, počínaje údaji shromážděnými za první celý kalendářní rok po [datum zahájení uplatňování prováděcích opatření]. Tyto statistiky budou sděleny Komisi prostřednictvím standardního formuláře pro sdělování údajů, a to každoročně vždy do 31. března kalendářního roku následujícího po roce, za který se údaje shromažďují. Členské státy prezentují statistické údaje prostřednictvím uživatelsky přívětivých internetových stránek.

Pozměňovací návrh    111

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise na svých internetových stránkách soustředí informace stanovené v odstavci 1, 2 a 3 podané uživatelsky přívětivým způsobem.

Pozměňovací návrh    112

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Touto směrnicí nejsou dotčeny tyto legislativní akty:

1.  Členské státy ve svých právních a správních předpisech zajistí, aby:

Pozměňovací návrh    113

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry80 ;

a)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry80, a zejména ochrana práv a povinností uvedených v článcích 3 až 9 této směrnice;

__________________

__________________

80 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.

80 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.

Pozměňovací návrh    114

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění81; a dále

b)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění81, a zejména ochrana práv a povinností uvedených v článcích 4 až 8 této směrnice a

__________________

__________________

81 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2012 o dohodách o finančním zajištění, Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 43.

81 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2012 o dohodách o finančním zajištění, Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 43.

Pozměňovací návrh    115

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  81 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů.

c)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů82, a zejména požadavek poskytnout zajištění nebo marži v souladu s články 11, 41 a 46 tohoto nařízení,

__________________

__________________

82 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

82 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

Pozměňovací návrh    116

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

měly přednost před ustanoveními této směrnice a zejména před právy dlužníků v rámci jakéhokoli přerušení vymáhání nároků v souladu s článkem 6.

Pozměňovací návrh    117

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejpozději do [5 let od data zahájení uplatňování prováděcích opatření] a poté každých 7 let předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování této směrnice, včetně informací o tom, zda by se mělo zvážit přijetí dalších opatření ke konsolidaci a posílení právního rámce v oblasti restrukturalizace, insolvence a druhé šance.

Nejpozději do [3 let od data zahájení uplatňování prováděcích opatření] a poté každých 5 let předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování této směrnice, včetně informací o tom, zda by se mělo zvážit přijetí dalších opatření ke konsolidaci a posílení právního rámce v oblasti restrukturalizace, insolvence a druhé šance, a rovněž o dostupnosti zdrojů a specializovaných soudů.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Preventivní rámce restrukturalizace, druhá šance a opatření pro zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, platební neschopnosti a oddlužení

Referenční údaje

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

16.1.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

16.1.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Enrique Calvet Chambon

24.11.2016

Projednání ve výboru

30.8.2017

 

 

 

Datum přijetí

4.12.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

2

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Enrique Calvet Chambon, Ashley Fox, Marian Harkin, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Tibor Szanyi

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Bogdan Brunon Wenta

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

33

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Sander Loones

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Alain Lamassoure, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

2

-

ENF

Gerolf Annemans, Sylvie Goddyn

4

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (5.12.2017)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Zpravodaj: Edouard Martin

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Z pohledu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci je v tomto legislativním návrhu znepokojující skutečnost, že pracovníci zaměstnaní v podniku jsou zde klasifikováni jako věřitelé stejně jako banky nebo jakýkoli držitel majetkového podílu.

Tato představa o podniku na jedné straně omezuje návrh pouze na finanční otázky a na druhé straně ozdravění podniku vnímá a popisuje pouze jako finanční restrukturalizaci zúčastněných stran za účelem „nového začátku“, aniž by brala skutečně v potaz pracovníky.

Mimoto tato představa vede k tomu, že věřitelé jsou téměř ztotožňováni se spotřebiteli, jak zdůrazňuje i úvodní text, který se neodvažuje vyslovit tuto myšlenku přímo, ale uvažuje o možnosti uplatnit tuto koncepci ve spotřebitelských záležitostech. Předkládané pozměňovací návrhy sledují několik linií:

  zajistit uznání sociální odpovědnosti podniku, který nelze charakterizovat jednoduše jako organizovanou síť smluv mezi podnikatelem, držiteli majetkových podílů, půjčovateli kapitálu, dodavateli, zákazníky a pracovníky, ale jako sociální organizaci, která formou individuální a kolektivní práce svých zaměstnanců produkuje hodnoty, a z toho důvodu představují pracovníci třídu, která není stejná jako třídy ostatní;

  dát pracovníkům a jejich zástupcům, kteří mohou vycházet ze znalostí svého pracovního prostředí, možnost upozorňovat na ekonomickou situaci, kterou by považovali za znepokojivou; v rámci brzké restrukturalizace postavit navíc pracovníky naroveň ostatním zúčastněným stranám nebo věřitelům (jak je text označuje), a dát tak pracovníkům a jejich zástupcům právo na přístup k nástrojům analýzy a poradenství, jež jim chybí;

  vzít v potaz případy, kdy by byli případně postiženi bývalí, nyní penzionovaní, pracovníci podniku, kterému hrozí úpadek (podnikové spoření, penzijní fondy), a považovat je v takových případech za „třídu“ ve smyslu této směrnice.

Evropská komise ve svém úvodním textu vítá pozitivní vliv práva na informování a projednávání, což ovšem může být reálné pouze tehdy, pokud tato práva skutečně existují, což zatím nebylo prokázáno. Jen pro připomenutí: v článku 27 Listiny základních práv je zakotveno „právo pracovníků na informování a projednávání v podniku“. Je mimořádně důležité, aby brzké restrukturalizace nejen neporušovaly tyto zásady, ale aby dokonce poskytovaly veškerý potřebný prostor pro sociální dialog. Opatření navržená v tomto stanovisku ovlivní toto právo pozitivně, jelikož těmito návrhy nejsou dotčeny stávající právní předpisy Unie v této oblasti a návrhy navíc poskytuje dotčeným pracovníkům právo hlasovat o plánech restrukturalizace.

Předkládané pozměňovací návrhy mimoto posilují čtyři z osmi „výhod“ uvedených ve studii o posouzení dopadu (1-3-5-8): „účinné možnosti včasné restrukturalizace“, usnadnění „pokračování dlužníkova podnikání během restrukturalizace“, „zvýšení šancí na úspěšnost plánů restrukturalizace“ a vyšší „účinnost postupů pro řešení restrukturalizace, insolvence a druhé šance“.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) Všichni pracovníci by měli mít právo na ochranu svých pohledávek pro případ, že se jejich zaměstnavatel ocitne v insolvenci, jak je stanoveno v Evropské sociální chartě.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Cílem této směrnice je odstranit překážky bránící uplatňování základních svobod, například volného pohybu kapitálu a svobody usazování, které vyplývají z rozdílů mezi vnitrostátními právními předpisy a postupy týkajícími se preventivní restrukturalizace, insolvence a druhé šance. Tato směrnice se snaží odstranit tyto překážky tím, že zajistí, aby životaschopné podniky ve finančních obtížích měly přístup k účinným vnitrostátním rámcům pro preventivní restrukturalizaci, které jim umožní pokračovat v činnosti, aby poctiví předlužení podnikatelé dostali po úplném oddlužení po uplynutí přiměřené doby druhou šanci a aby se zlepšila účinnost postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení, zejména s cílem zkrátit jejich trvání.

(1)  Cílem této směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu odstraněním překážek bránících uplatňování základních svobod, například volného pohybu kapitálu a svobody usazování, které vyplývají z rozdílů mezi vnitrostátními právními předpisy a postupy týkajícími se preventivní restrukturalizace, insolvence a druhé šance. Aniž jsou dotčena základní práva a svobody pracovníků, snaží se tato směrnice odstranit tyto překážky tím, že zajistí, aby životaschopné podniky ve finančních obtížích měly přístup k účinným vnitrostátním rámcům pro preventivní restrukturalizaci, které jim umožní, aby pokračovaly v činnosti, a tak omezily zbytečné ztráty pracovních míst, zároveň však přispívaly k uspokojení nároků věřitelů ve stejném rozsahu, jako by tomu bylo v případě likvidace, dále aby poctiví předlužení podnikatelé dostali po úplném oddlužení po uplynutí přiměřené doby druhou šanci a aby se zlepšila účinnost postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení, zejména s cílem zkrátit jejich trvání.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Restrukturalizace by měla podnikům ve finančních obtížích umožnit i nadále zcela nebo částečně pokračovat v podnikání, a to změnou složení, podmínek nebo struktury aktiv a závazků nebo své kapitálové struktury, včetně prodeje aktiv nebo částí podniku. Rámce pro preventivní restrukturalizaci by měly podnikům především umožnit, aby se včas restrukturalizovaly a vyhnuly se platební neschopnosti. Tyto rámce by měly maximalizovat celkovou hodnotu pro věřitele, vlastníky a hospodářství jako celek a měly by zabránit zbytečným ztrátám pracovních míst a ztrátám znalostí a dovedností. Měly by také zabránit hromadění úvěrů v selhání. V procesu restrukturalizace by měla být chráněna práva všech zúčastněných stran. Zároveň by neživotaschopné podniky bez vyhlídky na přežití měly být co nejrychleji zlikvidovány.

(2)  Restrukturalizace a výsledky náležitých a proveditelných zpráv odborníků by měly podnikům ve finančních obtížích umožnit i nadále zcela nebo částečně pokračovat v podnikání, a to změnou složení, podmínek nebo struktury aktiv a závazků nebo své kapitálové struktury, včetně prodeje aktiv nebo částí podniku. Rámce pro preventivní restrukturalizaci by měly podnikům především umožnit, aby se včas restrukturalizovaly a vyhnuly se platební neschopnosti a likvidaci životaschopných společností. Tyto rámce by měly zabránit ztrátám pracovních míst i znalostí a dovedností a maximalizovat celkovou hodnotu pro věřitele ve srovnání s tím, co by dostali v případě zpeněžení aktiv společnosti, jakož i pro vlastníky a hospodářství jako celek. Měly by také zabránit hromadění úvěrů v selhání. V procesu restrukturalizace by měla být chráněna práva všech zúčastněných stran včetně práv pracovníků. Zároveň by neživotaschopné podniky bez vyhlídky na přežití měly být co nejrychleji zlikvidovány.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Členské státy by se měly zabývat možností vytvořit mechanismy pro prevenci nadměrného či nepatřičného využívání odborníků ze strany zaměstnanců hrazeného podnikem, neboť by takovéto využívání mělo v konečném důsledku negativní dopad na finanční situaci daného podniku.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Společný legislativní rámec by byl pozitivní pro zájmy podniků a podnikatelů přejících si rozšířit svou činnost do jiných členských států a pro nadnárodní investory, neboť by zmírnil právní nejistotu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c)  Je třeba stanovit zvláštní zacházení s pracovníky, kteří jsou v důchodu a jejichž důchody zcela nebo částečně závisí na podnikových penzijních plánech a včasná restrukturalizace by je mohla poškodit.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V mnoha členských státech trvá déle než tři roky, než se mohou zkrachovalí, ale poctiví podnikatelé zbavit svých dluhů jejich prominutím a začít znovu. V důsledku neefektivních rámců pro poskytování druhé šance se musí podnikatelé přemísťovat do jiných jurisdikcí, aby mohli využít možnost začít v přiměřené lhůtě znovu podnikat, což způsobuje značné další náklady jak jejich věřitelům, tak i dlužníkům samotným. Dlouhé zákazy činnosti, které často doprovázejí postup vedoucí k oddlužení, vytvářejí překážky, jež brání tomu, aby dotyčná osoba mohla zahájit a provozovat samostatně výdělečnou, podnikatelskou činnost.

(4)  V mnoha členských státech trvá déle než tři roky, než se mohou zkrachovalí, ale poctiví podnikatelé zbavit svých dluhů jejich prominutím a začít znovu. V důsledku neefektivních rámců pro poskytování druhé šance se musí podnikatelé přemísťovat do jiných jurisdikcí, aby mohli využít možnost začít v přiměřené lhůtě znovu podnikat, což způsobuje značné další náklady jak jejich věřitelům, tak i dlužníkům samotným. Dlouhé zákazy činnosti, které často doprovázejí postup vedoucí k oddlužení, vytvářejí překážky, jež brání tomu, aby dotyčná osoba mohla provozovat podnikatelskou činnost.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Druhou šanci je třeba chápat jako krok směrem k úspěchu, a nikoli jako synonymum neúspěchu. Mechanismy druhé šance, které umožňují osvobození od nesplacených závazků pro dlužníky, u nichž se má za to, že jednali v dobré víře, odrazují od stínového hospodářství a podporují podnikatelskou kulturu, čímž se pozitivně projevují na zaměstnanosti. Členským státům by mělo být umožněno rozšířit mechanismy druhé šance na fyzické osoby.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Příliš dlouhé trvání postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení v několika členských státech je důležitým faktorem způsobujícím nízkou míru výtěžnosti úvěrů a odrazujícím investory od podnikání v jurisdikcích, kde hrozí, že budou tyto postupy trvat příliš dlouho.

(5)  Příliš dlouhé trvání postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení v několika členských státech nebo skutečnost, že v některých případech tyto postupy prakticky neexistují, jsou důležitými faktory, které mají dlouhodobé nepříznivé důsledky pro dotčené pracovníky, způsobují nízkou míru podnikatelské výtěžnosti úvěrů, odrazují investory od podnikání v dotčených zemích a dramaticky přispívají ke zvyšování počtu občanů ohrožených chudobou nebo sociálním a pracovním vyloučením, čímž narušují sociální a ekonomickou odolnost společnosti jako celku.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Všechny tyto rozdíly se promítají do dalších nákladů pro investory při posuzování rizikovosti dlužníků, kteří se dostávají do finančních obtíží v jednom nebo více členských státech, a nákladů pro restrukturalizující se společnosti, jež mají podniky, věřitele nebo aktiva v jiných členských státech, což je nejzřetelněji případ restrukturalizace mezinárodních skupin společností. Mnoho investorů uvádí nejistotu ohledně insolvenčních pravidel nebo nebezpečí zdlouhavých či složitých insolvenčních řízení v jiné zemi jako hlavní důvod, proč neinvestují ani nevstupují do obchodního vztahu s protějškem mimo svou vlastní zemi.

(6)  Všechny tyto rozdíly se promítají do dalších nákladů pro investory nebo banky při posuzování rizikovosti dlužníků, kteří se dostávají do finančních obtíží v jednom nebo více členských státech, nebo při posuzování rizik spojených s převzetím životaschopných operací prováděných podniky v obtížích a nákladů pro restrukturalizující se společnosti, jež mají podniky, věřitele nebo aktiva v jiných členských státech, což je nejzřetelněji případ restrukturalizace mezinárodních skupin společností. Mnoho investorů uvádí nejistotu ohledně insolvenčních pravidel nebo nebezpečí zdlouhavých či složitých insolvenčních řízení v jiné zemi jako hlavní důvod, proč neinvestují ani nevstupují do obchodního vztahu s protějškem mimo svou vlastní zemi. Takováto nejistota tudíž odrazuje od investic, brání svobodě usazování podniků a poškozuje řádné fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Tyto rozdíly vedou k nerovným podmínkám pro přístup k úvěrům a k nestejné míře jejich výtěžnosti v různých členských státech. Vyšší míra harmonizace v oblasti restrukturalizace, insolvence a druhé šance je tudíž nezbytná pro dobře fungující jednotný trh obecně a pro funkční unii kapitálových trhů zvlášť.

(7)  Tyto rozdíly vedou k nerovným podmínkám pro přístup k úvěrům a k nestejné míře jejich výtěžnosti v různých členských státech. Vyšší míra harmonizace v oblasti restrukturalizace, insolvence a druhé šance je tudíž nezbytná pro dobře fungující jednotný trh obecně a pro funkční unii kapitálových trhů zvlášť, jakož i pro životaschopnost hospodářské činnosti, a tudíž i pro zachování a vytváření pracovních míst.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Je také nutno odstranit další náklady spojené s posuzováním rizik a přeshraničním vymáháním, jež vznikají věřitelům předlužených podnikatelů, kteří se přemístí do jiného členského státu, aby mnohem dříve získali druhou šanci. Rovněž je nezbytné snížit další náklady pro podnikatele vyplývající z nutnosti přemístit se do jiného členského státu, aby mohli využít druhou šanci. Kromě toho překážky vyplývající z dlouhých zákazů činnosti souvisejících s předlužením podnikatele potlačují podnikání.

(8)  Je také nutno odstranit další náklady spojené s posuzováním rizik a přeshraničním vymáháním, jež vznikají věřitelům předlužených podnikatelů, kteří se přemístí do jiného členského státu, aby mnohem dříve získali druhou šanci. Rovněž je nezbytné snížit další náklady pro podnikatele vyplývající z nutnosti přemístit se do jiného členského státu, aby mohli využít druhou šanci. Kromě toho překážky vyplývající z dlouhých zákazů činnosti souvisejících s předlužením podnikatele brání podnikání.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Je všeobecně uznáváno, že jakékoli restrukturalizační operace, zejména zásahy velkého rozsahu a s významným dopadem, by měly být doprovázeny vysvětlením a zdůvodněním zúčastněným stranám, která zahrnují i výběr navrhovaných opatření v souvislosti s cíli a alternativními možnostmi a dodržují plné a náležité zapojení zástupců pracovníků na všech úrovních; toto vysvětlení a zdůvodnění bude připraveno s dostatečným předstihem, aby se zúčastněné strany mohly připravit na konzultace dříve, než společnost přijme rozhodnutí1a.

 

__________________

 

1a(P7_TA(2013)0005, Informovanost a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace)

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Ze soudržnějšího přístupu na úrovni Unie by měly mít prospěch zejména malé a střední podniky, jelikož ty nemají potřebné zdroje, aby se vypořádaly s vysokými náklady na restrukturalizaci a využily účinnější postupy restrukturalizace v některých členských státech. Malé a střední podniky, zejména když čelí finančním obtížím, často nemají prostředky, aby si mohly najmout odborné poradce, a proto je nutno zavést nástroje včasného varování, které dlužníky upozorní na naléhavost potřeby jednat. Aby se tyto podniky mohly snáze restrukturalizovat při nízkých nákladech, je rovněž nutno na vnitrostátní úrovni vypracovat modelové plány restrukturalizace a zpřístupnit je na internetu. Dlužníci by měli být schopni je používat a přizpůsobit si je vlastním potřebám a specifikům svého podnikání.

(13)  Ze soudržného přístupu na úrovni Unie by měly mít prospěch zejména malé a střední podniky, jelikož ty nemají potřebné zdroje, aby se vypořádaly s vysokými náklady na restrukturalizaci a využily ty postupy restrukturalizace v některých členských státech, které se ukázaly jako účinné. Malé a střední podniky, zejména když čelí finančním obtížím, a zástupci pracovníků často nemají prostředky, aby si mohli najmout odborné poradce, a proto je nutno zavést nástroje včasného varování, které dlužníky upozorní na naléhavost potřeby jednat. Aby se tyto podniky mohly snáze restrukturalizovat při nízkých nákladech, je rovněž nutno na vnitrostátní úrovni vypracovat modelové plány restrukturalizace a zpřístupnit je na internetu. Dlužníci by měli být schopni je používat a přizpůsobit si je vlastním potřebám a specifikům svého podnikání.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Komise by za účelem ucelenějšího přístupu měla zvážit zřízení insolvenčního rejstříku v Evropské unii, který by všem věřitelům zajistil větší transparentnost a zjednodušil by přístup k informacím, zejména pro malé a střední podniky a zaměstnance.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Čím dříve může dlužník zjistit své finanční obtíže a přijmout vhodná opatření, tím vyšší je pravděpodobnost, že se vyhne hrozící platební neschopnosti, nebo – v případě firmy, jejíž ekonomická životaschopnost je trvale narušena – tím spořádanější a efektivnější bude proces likvidace firmy. Je proto nutné zavést jasné informace o dostupných postupech preventivní restrukturalizace a nástrojích včasného varování, jež umožní motivovat dlužníky, kteří začínají mít finanční obtíže, k přijetí včasných opatření. Možné mechanismy včasného varování by měly zahrnovat účetní a kontrolní povinnosti dlužníka nebo jeho managementu, jakož i ohlašovací povinnosti na základě úvěrových smluv. Kromě toho třetí strany s relevantními informacemi, jako jsou například účetní nebo orgány daňové správy a sociálního zabezpečení, by mohly být motivovány nebo mít dokonce podle vnitrostátního práva povinnost, aby upozorňovaly na negativní vývoj.

(16)  Čím dříve může dlužník nebo zástupce pracovníků sdělit své obavy týkající se znepokojující situace nebo finančních obtíží podniku a přijmout vhodná opatření, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude možné vyhnout se hrozící platební neschopnosti, nebo – v případě firmy, jejíž ekonomická životaschopnost je trvale narušena – tím spořádanější a efektivnější bude proces likvidace firmy. Je proto nutné zavést jasné informace o dostupných postupech preventivní restrukturalizace a nástrojích včasného varování, jež umožní motivovat dlužníky, kteří začínají mít finanční obtíže, k přijetí včasných opatření a zplnomocní dotčené pracovníky k tomu, aby mohli hrát aktivní úlohu v procesu restrukturalizace. Možné mechanismy včasného varování by měly zahrnovat účetní a kontrolní povinnosti dlužníka nebo jeho managementu, jakož i ohlašovací povinnosti na základě úvěrových smluv. Kromě toho by orgány sociálního zabezpečení, orgány pro hospodářskou soutěž a auditní orgány měly podle vnitrostátního daňového práva dostatečné možnosti k tomu, aby co nejdříve upozornily na jakýkoli nebezpečný vývoj.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Aby se podpořila jejich účinnost a snížila se zpoždění a náklady, měly by součástí vnitrostátních rámců pro preventivní restrukturalizaci být pružné postupy omezující zapojení soudních nebo správních orgánů jen na situace, kdy je to nezbytné a přiměřené, aby byly chráněny zájmy věřitelů a jiných zúčastněných stran, jež by mohly být dotčeny. Aby se zabránilo zbytečným nákladům a aby byla zohledněna včasná povaha daného postupu, dlužníkům by v zásadě měla být ponechána kontrola nad jejich majetkem a každodenním provozem jejich firmy. Jmenování odborníka na restrukturalizaci – ať už se jedná o mediátora podporujícího vyjednávání o plánu restrukturalizace, nebo o insolvenčního správce, který dohlíží na činnost dlužníka – by nemělo být v každém případě povinné, ale mělo by se provádět případ od případu v závislosti na okolnostech případu nebo konkrétních potřebách dlužníka. Kromě toho by k zahájení procesu restrukturalizace neměl být nezbytný soudní příkaz; proces restrukturalizace může být neformální, pokud nejsou dotčena práva třetích stran. Měla by být nicméně zajištěna určitá míra dozoru, pokud je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů jednoho nebo více věřitelů či jiné zúčastněné strany. Tak tomu může být zvláště tehdy, když soudní nebo správní orgán rozhodne o všeobecném přerušení vymáhání individuálních nároků, nebo tam, kde se zdá být nezbytné vnutit plán restrukturalizace nesouhlasícím třídám věřitelů.

(18)  Aby se podpořila jejich účinnost a snížila se zpoždění a náklady, měly by součástí vnitrostátních rámců pro preventivní restrukturalizaci být pružné postupy omezující zapojení soudních nebo správních orgánů jen na situace, kdy je to nezbytné a přiměřené, aby byly chráněny zájmy věřitelů a jiných zúčastněných stran, jež by mohly být dotčeny. Aby se zabránilo zbytečným nákladům a aby byla zohledněna včasná povaha daného postupu, dlužníkům by v zásadě měla být ponechána kontrola nad jejich majetkem a každodenním provozem jejich firmy. Jmenování odborníka na restrukturalizaci – ať už se jedná o mediátora podporujícího vyjednávání o plánu restrukturalizace, nebo o insolvenčního správce, který dohlíží na činnost dlužníka – by nemělo být v každém případě povinné, ale mělo by se provádět případ od případu v závislosti na okolnostech případu nebo konkrétních potřebách dlužníka. Kromě toho by k zahájení procesu restrukturalizace neměl být nezbytný soudní příkaz; proces restrukturalizace může být neformální, pokud nejsou dotčena práva třetích stran. Měla by být nicméně zajištěna určitá míra dozoru, pokud je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů jednoho nebo více věřitelů či jiné zúčastněné strany. Tak tomu může být zvláště tehdy, když soudní nebo správní orgán rozhodne o všeobecném přerušení vymáhání individuálních nároků, nebo tam, kde se zdá být nezbytné vnutit plán restrukturalizace nesouhlasícím třídám věřitelů, nebo pokud je celá firma nebo její část převedena na jiný podnik.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Zúčastněné dotčené strany by měly mít možnost se proti rozhodnutí o potvrzení plánu restrukturalizace odvolat. Aby se však zajistila účinnost plánu, snížila nejistota a zabránilo se neodůvodněným průtahům, odvolání by nemělo mít odkladný účinek na provedení plánu restrukturalizace. Pokud se prokáže, že menšinoví věřitelé utrpěli na základě plánu neodůvodnitelnou újmu, členské státy by měly jako alternativu ke zrušení plánu zvážit poskytnutí peněžní náhrady příslušným nesouhlasícím věřitelům, kterou by měl vyplatit dlužník nebo věřitelé, kteří hlasovali ve prospěch plánu.

(32)  Zúčastněné dotčené strany by měly mít možnost se proti rozhodnutí o potvrzení plánu restrukturalizace odvolat. Aby se však zajistila účinnost plánu restrukturalizace, snížila nejistota a zabránilo se neodůvodněným průtahům, odvolání by nemělo mít odkladný účinek na provedení plánu restrukturalizace. Pokud se prokáže, že menšinoví věřitelé utrpěli na základě plánu neodůvodnitelnou újmu, členské státy by měly jako alternativu ke zrušení plánu restrukturalizace zvážit poskytnutí peněžní náhrady příslušným nesouhlasícím věřitelům, kterou by měl vyplatit dlužník nebo věřitelé, kteří hlasovali ve prospěch plánu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Během postupů preventivní restrukturalizace by měli pracovníci požívat plné ochrany podle pracovního práva. Zejména nejsou touto směrnicí dotčena práva pracovníků zaručená směrnicí Rady 98/59/ES68, směrnicí Rady 2001/23/ES69, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES70, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES71 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES72. Povinnosti týkající se informování a konzultování pracovníků podle vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí výše uvedená směrnice, zůstávají zcela beze změny. Patří sem povinnost informovat a konzultovat zástupce pracovníků ohledně rozhodnutí využít rámec pro preventivní restrukturalizaci v souladu se směrnicí 2002/14/ES. Vzhledem k potřebě zajistit přiměřenou úroveň ochrany pracovníků by členské státy měly v zásadě nesplacené pohledávky pracovníků definované ve směrnici 2008/94/ES vyjmout z působnosti jakéhokoli přerušení vymáhání nároků bez ohledu na to, zda tyto pohledávky vznikly před nebo po vydání rozhodnutí o přerušení. Takové přerušení by mělo být přípustné pouze u takových částek a na takovou dobu, jak je splacení těchto pohledávek účinně zaručeno jinými prostředky podle vnitrostátních právních předpisů. Pokud členské státy působnost záruky vyplacení nesplacených pohledávek pracovníků podle směrnice 2008/94/ES rozšíří na postupy preventivní restrukturalizace stanovené touto směrnicí, vynětí pohledávek pracovníků z působnosti přerušení vymáhání nároků již není v rozsahu krytém uvedenou zárukou odůvodněné. Pokud podle vnitrostátních právních předpisů existují omezení odpovědnosti záručních institucí, ať už se jedná o délku záruky, nebo o částku vyplácenou pracovníkům, měli by být pracovníci schopni své pohledávky za případný rozdíl vymáhat na zaměstnavateli i během doby přerušení vymáhání nároků.

(34)  Během postupů preventivní restrukturalizace by měli pracovníci požívat plné ochrany podle pracovního práva. Zejména nejsou touto směrnicí dotčena práva pracovníků zaručená směrnicí Rady 98/59/ES68, směrnicí Rady 2001/23/ES69, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES70, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES71 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES72. Povinnosti týkající se informování a konzultování pracovníků podle vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí výše uvedená směrnice, zůstávají zcela beze změny. Patří sem povinnost informovat a konzultovat zástupce pracovníků ohledně rozhodnutí využít rámec pro preventivní restrukturalizaci v souladu se směrnicí 2002/14/ES. Vzhledem k potřebě zajistit přiměřenou úroveň ochrany pracovníků by členské státy měly nesplacené pohledávky pracovníků definované ve směrnici 2008/94/ES vyjmout z působnosti jakéhokoli přerušení vymáhání nároků bez ohledu na to, zda tyto pohledávky vznikly před nebo po vydání rozhodnutí o přerušení. Takové přerušení by mělo být přípustné pouze u takových částek a na takovou dobu, jak je splacení těchto pohledávek účinně zaručeno jinými prostředky podle vnitrostátních právních předpisů. Pokud členské státy působnost záruky vyplacení nesplacených pohledávek pracovníků podle směrnice 2008/94/ES rozšíří na postupy preventivní restrukturalizace stanovené touto směrnicí, vynětí pohledávek pracovníků z působnosti přerušení vymáhání nároků již není v rozsahu krytém uvedenou zárukou odůvodněné. Pokud podle vnitrostátních právních předpisů existují omezení odpovědnosti záručních institucí, ať už se jedná o délku záruky, nebo o částku vyplácenou pracovníkům, měli by být pracovníci schopni své pohledávky za případný rozdíl vymáhat na zaměstnavateli i během doby přerušení vymáhání nároků.

__________________

__________________

68 Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění, Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 16.

68 Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění, Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 16.

69 Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů, Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16.

69 Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů, Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16.

70 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství, Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29.

70 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství, Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29.

71 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, Úř. věst. L 283, 28.10.2008, s. 36.

71 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, Úř. věst. L 283, 28.10.2008, s. 36.

72 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství, Úř. věst. L 122, 16.5.2009, s. 28.

72 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství, Úř. věst. L 122, 16.5.2009, s. 28.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Pokud plán restrukturalizace předpokládá převod části podniku nebo závodu, práva zaměstnanců vyplývající z pracovní smlouvy nebo z pracovního poměru, a to zejména včetně práva na mzdy, by měla být zajištěna v souladu s články 3 a 4 směrnice 2001/23/ES, aniž by byla dotčena zvláštní pravidla použitelná v případě insolvenčního řízení podle článku 5 uvedené směrnice a zejména možnosti povolené podle čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice. Kromě toho, a aniž by byla dotčena práva na informování a projednávání, včetně informování a projednávání ohledně rozhodnutí, která pravděpodobně povedou k podstatným změnám v organizaci práce nebo ve smluvních vztazích s cílem dosáhnout dohody o těchto rozhodnutích, jež jsou zaručena směrnicí 2002/14/ES, by pracovníci, kteří jsou dotčeni plánem restrukturalizace, měli mít podle této směrnice právo o plánu hlasovat. Členské státy mohou rozhodnout, že pro účely hlasování o plánu restrukturalizace zařadí pracovníky do samostatné třídy, oddělené od ostatních tříd věřitelů.

(35)  Pokud plán restrukturalizace předpokládá převod části podniku nebo závodu, práva zaměstnanců vyplývající z pracovní smlouvy nebo z pracovního poměru, a to zejména včetně práva na mzdy, by měla být zajištěna v souladu s články 3 a 4 směrnice 2001/23/ES, aniž by byla dotčena zvláštní pravidla použitelná v případě insolvenčního řízení podle článku 5 uvedené směrnice a zejména možnosti povolené podle čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice. Kromě toho, a aniž by byla dotčena práva na informování a projednávání, včetně informování a projednávání ohledně rozhodnutí, která pravděpodobně povedou k podstatným změnám v organizaci práce nebo ve smluvních vztazích s cílem dosáhnout dohody o těchto rozhodnutích, jež jsou zaručena směrnicí 2002/14/ES, by pracovníci, kteří jsou dotčeni plánem restrukturalizace, měli mít podle této směrnice právo o plánu hlasovat. Členské státy mohou rozhodnout, že pro účely hlasování o plánu restrukturalizace zařadí pracovníky do samostatné třídy, oddělené od ostatních tříd věřitelů. Je třeba brát ohled na rozhodnutí Soudního dvora, na něž se nedávno odvolal ve svém stanovisku generální advokát Mengozzi ve věci C-126/16.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Úplné oddlužení nebo ukončení zákazu činnosti po krátké době nejsou vhodné za všech okolností, například v případech, kdy dlužník je nepoctivý nebo jednal ve zlém úmyslu. Členské státy by měly poskytnout soudním nebo správním orgánům jasné pokyny, jak posuzovat poctivost podnikatele. Například při zjišťování, zda dlužník jednal nečestně, mohou soudní nebo správní orgány vzít v úvahu takové okolnosti, jako jsou povaha a rozsah dluhů, doba jejich vzniku, snaha dlužníka dluhy splácet a dodržovat zákonné povinnosti včetně požadavků týkajících se veřejného financování a řádného vedení účetnictví, jakož i kroky, jež dlužník učinil ve snaze zmařit snahu věřitelů o jeho postih. Zákazy činnosti mohou být vydány na delší nebo neurčitou dobu v situacích, kdy podnikatel vykonává určité profese, které jsou považovány v daných členských státech za citlivé, nebo pokud byl odsouzen za trestnou činnost. V takových případech by podnikatelé mohli využít oddlužení, ale stále budou mít na delší nebo neurčitou dobu zakázán výkon dané profese.

(38)  Úplné oddlužení nebo ukončení zákazu činnosti po krátké době nejsou vhodné za všech okolností, například v případech, kdy dlužník je nepoctivý nebo jednal ve zlém úmyslu. Členské státy by měly poskytnout soudním nebo správním orgánům jasné pokyny a kritéria týkající se způsobu, jak posuzovat poctivost podnikatele. Například při zjišťování, zda dlužník jednal nečestně, mohou soudní nebo správní orgány vzít v úvahu takové okolnosti, jako jsou povaha a rozsah dluhů, doba jejich vzniku, snaha dlužníka dluhy splácet a dodržovat zákonné povinnosti včetně požadavků týkajících se veřejného financování a řádného vedení účetnictví, jakož i kroky, jež dlužník učinil ve snaze zmařit snahu věřitelů o jeho postih. Zákazy činnosti mohou být vydány na delší nebo neurčitou dobu v situacích, kdy podnikatel vykonává určité profese, které jsou považovány v daných členských státech za citlivé, nebo pokud byl odsouzen za trestnou činnost. V takových případech by podnikatelé mohli využít oddlužení, ale stále budou mít na delší nebo neurčitou dobu zakázán výkon dané profese.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Je nutné udržet a posílit transparentnost a předvídatelnost postupů při dosahování výsledků, které jsou příznivé pro zachování firem a pro poskytování druhé šance podnikatelům, nebo takových výsledků, které umožňují účinnou likvidaci neživotaschopných podniků. V mnoha členských státech je také nutné zkrátit nadměrnou délku insolvenčních řízení, která vede k právní nejistotě pro věřitele a investory a nízké míře výtěžnosti úvěrů. A konečně, vzhledem k posíleným mechanismům spolupráce mezi soudy a příslušnými odborníky v přeshraničních případech stanoveným nařízením (EU) 2015/848 je nutno pozvednout profesionalitu všech zapojených subjektů na srovnatelně vysokou úroveň v celé Unii. K dosažení těchto cílů by měly členské státy zajistit, aby byli členové soudních a správních orgánů řádně vyškoleni a měli odborné znalosti a zkušenosti v insolvenčních záležitostech. Taková odbornost členů soudních orgánů by měla umožnit přijímat rozhodnutí s potenciálně významnými hospodářskými a sociálními dopady rychle a neměla by znamenat, že členové soudních orgánů musí řešit pouze záležitosti restrukturalizace, insolvence a druhé šance. Účinným způsobem, jak těchto cílů dosáhnout, by mohlo být například vytvoření specializovaných soudů nebo komor v souladu s vnitrostátními právními předpisy upravujícími uspořádání soudního systému.

(39)  Je nutné udržet a posílit transparentnost a předvídatelnost postupů při dosahování výsledků, které jsou příznivé pro zachování firem a pro poskytování druhé šance podnikatelům, nebo takových výsledků, které umožňují účinnou likvidaci neživotaschopných podniků. V mnoha členských státech je také nutné zkrátit nadměrnou délku insolvenčních řízení, která vede k právní nejistotě pro věřitele a investory a nízké míře výtěžnosti úvěrů. A konečně, vzhledem k posíleným mechanismům spolupráce mezi soudy a příslušnými odborníky v přeshraničních případech stanoveným nařízením (EU) 2015/848 je nutno pozvednout profesionalitu všech zapojených subjektů na srovnatelně vysokou úroveň v celé Unii. K dosažení těchto cílů by měly členské státy zajistit, aby byli členové soudních a správních orgánů řádně vyškoleni a měli odborné znalosti a zkušenosti v insolvenčních záležitostech. Taková odbornost členů soudních orgánů by měla umožnit přijímat rozhodnutí s potenciálně významnými hospodářskými a sociálními dopady rychle a neměla by znamenat, že členové soudních orgánů musí řešit pouze záležitosti restrukturalizace, insolvence a druhé šance. Účinným způsobem, jak těchto cílů dosáhnout, by mohlo být například vytvoření soudů nebo komor se specializovanými soudci v souladu s vnitrostátními právními předpisy upravujícími uspořádání soudního systému.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Členské státy by také měly zajistit, aby odborníci na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci, kteří jsou jmenováni soudními nebo správními orgány, byli řádně vyškoleni a aby byli při provádění svých úkolů pod dohledem, aby byli jmenováni transparentním způsobem s patřičným ohledem na potřebu zajistit účinné postupy a aby plnili své úkoly poctivě. Tito odborníci by také měli dodržovat nepovinné kodexy chování, které mají zajistit odpovídající úroveň kvalifikace a vzdělání, transparentnost při provádění povinností těchto odborníků a pravidla pro stanovení jejich odměňování, sjednávání pojištění profesní odpovědnosti a zavedení dohledových a regulačních mechanismů, které by měly zahrnovat vhodný a účinný režim pro sankcionování těch, kteří při plnění svých povinností selhali. Takových norem lze dosáhnout v zásadě bez nutnosti vytvářet nové profese nebo kvalifikace.

(40)  Členské státy by také měly zajistit, aby odborníci na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci, kteří jsou jmenováni soudními nebo správními orgány, byli řádně vyškoleni a aby byli při provádění svých úkolů pod dohledem, aby byli jmenováni transparentním způsobem s patřičným ohledem na potřebu zajistit účinné postupy a aby plnili své úkoly poctivě a zohledňovali cíl obnovit životaschopnost společnosti. Tito odborníci by měli zachraňovat, nikoli likvidovat a měli by dodržovat kodex chování, který má zajistit odpovídající úroveň kvalifikace a vzdělání, transparentnost při provádění povinností těchto odborníků a pravidla pro stanovení jejich odměňování, sjednávání pojištění profesní odpovědnosti a zavedení dohledových a regulačních mechanismů, které by měly zahrnovat vhodný a účinný režim pro sankcionování těch, kteří při plnění svých povinností selhali. Takových norem lze dosáhnout v zásadě bez nutnosti vytvářet nové profese nebo kvalifikace.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(47a)  Je třeba provést další posouzení za účelem vyhodnocení nezbytnosti případných legislativních návrhů zabývajících se insolvencí osob nevykonávajících obchod, živnost, řemeslo nebo povolání srovnatelné s činnostmi zaměstnavatele, které coby spotřebitelé nebo uživatelé zboží nebo veřejných či soukromých služeb nejsou v dobré víře dočasně nebo trvale schopny splácet dluhy v termínu jejich splatnosti, a eventuálně tyto návrhy předložit. Tyto legislativní návrhy by měly stanovit, že těmto osobám bude zabezpečen přístup k základnímu zboží a službám, aby jim byly zajištěny důstojné životní podmínky.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  postupů preventivní restrukturalizace, jež jsou k dispozici dlužníkům ve finančních obtížích, když existuje pravděpodobnost platební neschopnosti;

a)  postupů preventivní restrukturalizace, jež jsou k dispozici dlužníkům ve finančních obtížích, když existuje pravděpodobnost platební neschopnosti, nebo postupů používaných ke snížení částek dlužených všem nebo některým věřitelům nebo k převodu všech nebo části životaschopných obchodních činností do jiného podniku v rámci dlouhodobé strategie;

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  „tvorbou tříd“ se rozumí seskupení dotčených věřitelů a držitelů majetkových podílů v rámci plánu restrukturalizace způsobem, který odráží práva a senioritu dotčených nároků a podílů, s přihlédnutím k možným již existujícím nárokům, zástavním právům nebo dohodám mezi věřiteli, a zacházení s nimi v rámci plánu restrukturalizace;

6)  „tvorbou tříd“ se rozumí seskupení dotčených věřitelů a držitelů majetkových podílů v rámci plánu restrukturalizace způsobem, který odráží práva a senioritu dotčených nároků a podílů, s přihlédnutím k možným již existujícím nárokům, zástavním právům nebo dohodám mezi věřiteli, a zacházení s nimi v rámci plánu restrukturalizace; členské státy jsou odpovědné za vymezení těchto seskupení, přičemž zohledňují skutečnost, že pracovníci jsou třída přednostních věřitelů; aby se zajistila právní jistota, neovlivní žádná legislativní změna týkající se vymezení těchto kategorií probíhající plán restrukturalizace;

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  „schválením plánu proti vůli nesouhlasících věřitelů“ se rozumí potvrzení – soudním nebo správním orgánem – plánu restrukturalizace, který má podporu hodnotové většiny věřitelů nebo hodnotové většiny věřitelů v každé třídě věřitelů, i přes nesouhlas menšiny věřitelů nebo nesouhlas menšiny věřitelů v každé třídě;

7)  „schválením plánu proti vůli nesouhlasících věřitelů“ se rozumí potvrzení – soudním nebo správním orgánem – plánu restrukturalizace, který má podporu hodnotové většiny věřitelů nebo hodnotové většiny věřitelů v každé třídě věřitelů, nebo plánu restrukturalizace, jehož převodní cena nestačí na úplné vyplacení všech věřitelů, i přes nesouhlas menšiny věřitelů nebo nesouhlas menšiny věřitelů v každé třídě či nesouhlas věřitelů, kteří neobdrží plnou úhradu svých pohledávek;

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pomáhat dlužníkovi nebo věřitelům při vypracování plánu restrukturalizace nebo vyjednávání o něm;

a)  pomáhat dlužníkovi nebo věřitelům při vypracování životaschopného plánu restrukturalizace či prodejního plánu nebo vyjednávání o něm;

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  dohlížet na činnost dlužníka během vyjednávání o plánu restrukturalizace a podávat příslušné zprávy soudnímu nebo správnímu orgánu;

b)  dohlížet na činnost dlužníka během vyjednávání o plánu restrukturalizace nebo prodejního plánu a podávat příslušné zprávy soudnímu nebo správnímu orgánu;

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby dlužníci a podnikatelé měli přístup k nástrojům včasného varování, které mohou odhalit zhoršující se obchodní vývoj firmy a upozornit dlužníka nebo podnikatele na naléhavou potřebu neprodleně jednat.

1.  Členské státy zajistí, aby dlužníci, podnikatelé i pracovníci a jejich zástupci měli přístup k nástrojům včasného varování, které mohou odhalit zhoršující se obchodní vývoj firmy a upozornit dlužníka nebo podnikatele na naléhavou potřebu neprodleně jednat.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby dlužníci a podnikatelé měli přístup k příslušným aktuálním, přehledným, výstižným a uživatelsky přívětivým informacím o dostupnosti nástrojů včasného varování a jakýchkoli prostředků, které jsou jim k dispozici za účelem včasné restrukturalizace nebo získání rozhodnutí o prominutí jejich osobního dluhu.

2.  Členské státy zajistí, aby dlužníci, podnikatelé i pracovníci a jejich zástupci měli přístup k příslušným aktuálním, přehledným, výstižným a uživatelsky přívětivým informacím o dostupnosti nástrojů včasného varování a jakýchkoli prostředků, které jsou jim k dispozici za účelem včasné restrukturalizace nebo získání rozhodnutí o prominutí jejich osobního dluhu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V případě, že bude třeba přijmout opatření, členské státy zajistí, aby zástupci pracovníků měli neomezený přístup k informacím a aby s nimi byly vedeny konzultace.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy zajistí, aby zástupci pracovníků mohli dlužníkům a podnikatelům sdělit své znepokojení nad obtížnou situací podniku a nad její naléhavostí.

 

Členské státy zajistí, aby se zástupci pracovníků mohli obrátit na nezávislého odborníka dle vlastního výběru v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, a měli tak přístup k užitečným, aktuálním, jasným, stručným a snadno použitelným informacím o finanční situaci podniku a jednotlivých zvažovaných možnostech restrukturalizace včetně převodu podniku na pracovníky.

 

Členské státy rovněž zajistí, aby orgány daňové správy, sociálního zabezpečení, orgány pro hospodářskou soutěž a auditorské orgány mohly podle vnitrostátních právních předpisů co nejdříve upozornit na jakýkoli znepokojivý vývoj ve finanční oblasti.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

Článek 4

Dostupnost rámců pro preventivní restrukturalizaci

Dostupnost rámců pro preventivní restrukturalizaci

1.  Členské státy zajistí, aby tam, kde je pravděpodobnost platební neschopnosti, měli dlužníci ve finančních obtížích přístup k účinnému rámci pro preventivní restrukturalizaci, který jim umožní restrukturalizovat své dluhy nebo podnikání, obnovit svou ekonomickou životaschopnost a vyhnout se platební neschopnosti.

1.  Členské státy zajistí, aby tam, kde je pravděpodobnost platební neschopnosti, měli dlužníci ve finančních obtížích přístup k účinnému rámci pro preventivní restrukturalizaci, který jim umožní restrukturalizovat své dluhy nebo podnikání, obnovit svou ekonomickou životaschopnost nebo zajistit udržitelné řízení ze strany jiné společnosti a vyhnout se platební neschopnosti nebo nalézt řešení, jak přispět ke splacení pohledávek věřitelů, ochraně pracovních míst a zachování podnikatelských aktivit, které by bylo uspokojivější než zpeněžení majetku.

2.  Rámce pro preventivní restrukturalizaci mohou být tvořeny jedním nebo více postupy či opatřeními.

2.  Rámce pro preventivní restrukturalizaci mohou být tvořeny jedním nebo více postupy či opatřeními, které budou řádně projednány a konzultovány s případnými zástupci pracovníků, jejichž práva na kolektivní vyjednávání a na protestní akci v rámci tohoto vyjednávání musí být zachována. Tyto rámce také stanoví v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy postupy či opatření určené k záchraně zadlužené společnosti za pomoci pracovníků.

3.  Členské státy zavedou ustanovení omezující zapojení soudního nebo správního orgánu jen na takový rozsah, jaký je nezbytný a přiměřený, aby byla chráněna práva kterýchkoli dotčených stran.

3.  Členské státy zavedou ustanovení omezující zapojení soudního nebo správního orgánu jen na takový rozsah, jaký je nezbytný a přiměřený, a zároveň zajistí, aby byla chráněna práva kterýchkoli dotčených stran.

4.  Rámce pro preventivní restrukturalizaci musí být k dispozici na vyžádání ze strany dlužníků, případně věřitelů se souhlasem dlužníků.

4.  Rámce pro preventivní restrukturalizaci musí být k dispozici na vyžádání ze strany dlužníků, pracovníků nebo jiných věřitelů se souhlasem dlužníků.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy mohou požadovat jmenování odborníka na restrukturalizaci v těchto případech:

3.  Členské státy zajistí jmenování odborníka na restrukturalizaci alespoň v těchto případech:

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  pokud plán počítá s převodem celého podniku nebo jeho části na jiný podnik bez převzetí všech pracovníků.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby dlužníci, kteří vyjednávají o plánu restrukturalizace se svými věřiteli, mohli využít přerušení vymáhání individuálních nároků, a to tehdy a do té míry, jak je takové přerušení nezbytné na podporu vyjednávání o plánu restrukturalizace.

1.  Členské státy zajistí, aby dlužníci, kteří vyjednávají o plánu restrukturalizace nebo prodejního plánu se svými věřiteli, mohli využít přerušení vymáhání individuálních nároků, a to tehdy a do té míry, jak je takové přerušení nezbytné na podporu vyjednávání o plánu restrukturalizace.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby mohlo být nařízeno přerušení vymáhání individuálních nároků v souvislosti se všemi typy věřitelů včetně zajištěných a přednostních věřitelů. V souladu s vnitrostátními právními předpisy může být přerušení všeobecné, tzn. že se vztahuje na všechny věřitele, nebo omezené, tzn. že se vztahuje jen na jednoho nebo několik jednotlivých věřitelů.

2.  Členské státy zajistí, aby mohlo být nařízeno přerušení vymáhání individuálních nároků v souvislosti se všemi typy věřitelů včetně zajištěných a přednostních věřitelů, avšak s výjimkou pracovníků. V souladu s vnitrostátními právními předpisy může být přerušení všeobecné, tzn. že se vztahuje na všechny věřitele, nebo omezené, tzn. že se vztahuje jen na jednoho nebo několik jednotlivých věřitelů.

Odůvodnění

Je vhodné zachovat čl. 6 odst. 3, ale v obecném znění čl. 6 odst. 1 je třeba uvést, že třída pracovníků má zvláštní postavení.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  ve vyjednáváních o plánu restrukturalizace bylo dosaženo významného pokroku; a dále

a)  a) ve vyjednáváních o plánu restrukturalizace nebo o převedení životaschopné části podniku na jiný podnik za podmínek stanovených v této směrnici bylo dosaženo významného pokroku; a dále

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy se mohou odchýlit od ustanovení odstavce 1, pokud se dlužník stane nelikvidním, a proto není schopen splácet své dluhy ve lhůtách splatnosti během doby přerušení. V takovém případě členské státy zajistí, aby restrukturalizační postupy nebyly automaticky ukončeny a aby při zkoumání vyhlídek na dosažení dohody o úspěšném plánu restrukturalizace během doby přerušení mohl soudní nebo správní orgán odložit zahájení insolvenčního řízení a ponechat v platnosti možnost využít přerušení vymáhání individuálních nároků.

3.  Členské státy se mohou odchýlit od ustanovení odstavce 1, pokud se dlužník stane nelikvidním, a proto není schopen splácet své dluhy ve lhůtách splatnosti během doby přerušení. V takovém případě členské státy zajistí, aby restrukturalizační postupy nebyly automaticky ukončeny a aby při zkoumání vyhlídek na dosažení dohody o úspěšném plánu restrukturalizace nebo o plánu na převod fungujícího podniku během doby přerušení mohl soudní nebo správní orgán odložit zahájení insolvenčního řízení a ponechat v platnosti možnost využít přerušení vymáhání individuálních nároků.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ocenění současné hodnoty dlužníka nebo jeho podniku, jakož i odůvodněné prohlášení o příčinách a rozsahu finančních obtíží dlužníka;

b)  ocenění současné hodnoty dlužníka, a to pouplatnění postupů pro řešení problémů nebo zpeněžení majetku, nebo jeho podniku, jakož i odůvodněné prohlášení o příčinách a rozsahu finančních obtíží dlužníka; aniž jsou dotčena unijní a vnitrostátní pravidla týkající se důvěrnosti údajů, zahrne se podrobný popis veškerého majetku, dluhů a jejich umístění a spojitost mezi finančními povinnostmi a peněžními toky s mateřskými a dceřinými podniky dotčené firmy.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  podmínky plánu, včetně například:

f)  podmínky plánu, včetně například:

i)  navrhovaného trvání;

i)  navrhovaného trvání;

ii)  jakéhokoli návrhu, podle něhož se mění rozvržení dluhů nebo jsou dluhy prominuty či převedeny na jiné formy závazku;

ii)  jakéhokoli návrhu, podle něhož se mění rozvržení dluhů nebo jsou dluhy prominuty či převedeny na jiné formy závazku;

iii)  případného nového financování, s nímž se v rámci plánu restrukturalizace počítá;

iii)  případného nového financování, s nímž se v rámci plánu restrukturalizace počítá;

 

iiia)  jeho dopadů na všechny typy důchodů pracovníků v důchodu i současných pracovníků;

 

iiib)  jeho dopadů na pracovní podmínky a na odměňování pracovníků;

 

iiic)  jeho dopadů na dceřiné společnosti a subdodavatele.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  posouzení zaměstnatelnosti a individuálních a kolektivních schopností zaměstnanců, kteří jsou plánem dotčeni.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pohledávky či jiná práva pracovníků nejsou dotčeny plány restrukturalizace a třída pracovníků má přednost.

V procesu včasné restrukturalizace se ve výjimečných případech může znovu jednat o smluvních podmínkách na úrovni podniku mezi vedením a zástupci pracovníků, pokud to slouží k pokračování podnikatelské činnosti a zachování pracovních míst.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby všichni dotčení věřitelé měli právo hlasovat o přijetí plánu restrukturalizace. Členské státy mohou tato hlasovací práva udělit rovněž dotčeným držitelům majetkových podílů podle čl. 12 odst. 2.

1.  Členské státy zajistí, aby postupy stanovené podle vnitrostátních právních předpisů umožnily, aby měli věřitelé, včetně pracovníků, kterých se dotýká plán na snížení pohledávky, právo hlasovat o přijetí plánu restrukturalizace poté, co byli náležitě informováni o postupu a jeho případných důsledcích pro společnost. Členské státy mohou tato hlasovací práva udělit rovněž dotčeným držitelům majetkových podílů podle čl. 12 odst. 2.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2  Členské státy zajistí, aby byly dotčené strany zařazeny do samostatných tříd, které odrážejí kritéria tvorby tříd. Třídy musí být vytvořeny tak, že každá třída zahrnuje pohledávky nebo podíly s právy, která jsou dostatečně podobná, aby bylo možno odůvodněně považovat členy třídy za homogenní skupinu se společnými zájmy. Přinejmenším se pro účely přijetí plánu restrukturalizace musí zajištěné pohledávky a nezajištěné pohledávky zařadit do samostatných tříd. Členské státy mohou rovněž stanovit, že pracovníci jsou zařazeni do zvláštní, samostatné třídy.

2  Členské státy zajistí, aby byly strany, kterých se dotýká plán na snížení pohledávky, zařazeny do samostatných tříd, které odrážejí kritéria tvorby tříd. Třídy musí být vytvořeny tak, že každá třída zahrnuje pohledávky nebo podíly s právy, která jsou dostatečně podobná, aby bylo možno odůvodněně považovat členy třídy za homogenní skupinu se společnými zájmy. Přinejmenším se pro účely přijetí plánu restrukturalizace musí zajištěné pohledávky a nezajištěné pohledávky zařadit do samostatných tříd. S ohledem na skutečnost, že pracovníci jsou třída přednostních věřitelů, zajistí rovněž členské státy s výjimkou řádně odůvodněných okolností, aby mzdové pohledávky pro aktivní pracovníky a důchodové pohledávky pro pracovníky v důchodu byly zařazeny do zvláštní, samostatné přednostní třídy, a zaručí, aby tyto pohledávky byly prioritou.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Plán restrukturalizace se považuje za přijatý dotčenými stranami, pokud je v každé třídě dosaženo většiny podle hodnoty nároků nebo podílů jednotlivých členů třídy. Členské státy stanoví počet hlasů potřebný k získání většiny pro přijetí plánu restrukturalizace, který musí být v každém případě nejvýše 75 % podle hodnoty nároků nebo podílů jednotlivých členů každé třídy.

4.  Plán restrukturalizace se považuje za přijatý dotčenými stranami, pokud je v každé třídě dosaženo většiny podle hodnoty nároků nebo podílů jednotlivých členů třídy a počtu osob oprávněných hlasovat v každé třídě, včetně třídy pracovníků. Členské státy stanoví počet hlasů potřebný k získání většiny pro přijetí plánu restrukturalizace, který musí být v každém případě nejvýše 75 % podle hodnoty nároků nebo podílů jednotlivých členů každé třídy. Plán prodeje schvaluje příslušný soud podle vnitrostátních právních předpisů, které umožňují schvalovat a provádět tento prodej.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy mohou stanovit, že hlasování o přijetí plánu restrukturalizace má podobu konzultace a dohody potřebné většiny dotčených stran v každé třídě.

5.  Členské státy mohou stanovit, že hlasování o přijetí plánu restrukturalizace má podobu konzultace a dohody potřebné většiny dotčených stran v každé třídě. Ve třídě pracovníků toto hlasování probíhá v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  plány restrukturalizace, které ruší více než 10 pracovních míst v podniku za měsíc;

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  plány restrukturalizace, které jsou předmětem protinávrhů pracovníků, zejména za účelem prosazení těch, které zahrnují změnu akcionáře podporovanou pracovníky, nebo plány restrukturalizace, podle nichž budou pracovníci budoucími nabyvateli a které třída pracovníků schválila poté, co o plánech byli informováni a plány s nimi byly konzultovány.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zajistí, aby byly plány na prodej podniku jako fungující firmy pro zúčastněné strany závazné teprve po potvrzení soudním nebo správním orgánem podle vnitrostátních právních předpisů.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní orgány mohly odmítnout potvrdit plán restrukturalizace, pokud tento plán nemá reálnou naději zabránit insolvenci dlužníka a zajistit životaschopnost podniku.

3.  Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní orgány mohly odmítnout potvrdit plán restrukturalizace zahrnující snížení pohledávek, pokud tento plán nemá reálnou naději zabránit insolvenci dlužníka a zajistit životaschopnost podniku nebo pokud nebyly realizovány závazky dlužníka vůči pracovníkům dle platných směrnic. Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní orgány mohly odmítnout povolit plán prodeje, pokud tento plán nemá reálnou naději zajistit platbu věřitelského podílu věřitelům přinejmenším ve stejné hodnotě, kterou by obdrželi při vypořádání kupní ceny aktiv po konkurzním řízení, a v případě, že podnik, který pokračuje v činnosti, nepředstavuje záruku životaschopnosti převáděné firmy.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby v případě, že je závaznost plánu restrukturalizace podmíněna jeho potvrzením soudním nebo správním orgánem, bylo příslušné rozhodnutí přijato bez zbytečného odkladu poté, co byla podána žádost o potvrzení, a v každém případě nejpozději 30 dnů po podání žádosti.

4.  Členské státy zajistí, aby v případě, že je závaznost plánu restrukturalizace podmíněna jeho potvrzením nebo závaznost plánu prodeje jeho povolením soudním nebo správním orgánem, bylo příslušné rozhodnutí přijato bez zbytečného odkladu poté, co byla podána žádost o potvrzení, a v každém případě nejpozději 30 dnů po podání žádosti.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud jsou proti plánu restrukturalizace vzneseny námitky z důvodu údajného nesplnění testu nejlepších zájmů věřitelů, určí likvidační hodnotu soudní nebo správní orgán.

1.  Pokud jsou proti plánu restrukturalizace nebo plánu prodeje vzneseny námitky z důvodu údajného nesplnění testu nejlepších zájmů věřitelů, určí likvidační hodnotu soudní nebo správní orgán.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hodnotu podniku určí soudní nebo správní orgán na základě hodnoty, kterou lze za podnik obdržet v případě, že bude prodán jako fungující firma, v následujících případech:

2.  Hodnotu podniku určí soudní nebo správní orgán na základě hodnoty, kterou lze za podnik obdržet v případě, že bude prodán jako fungující firma, a hodnoty výnosu z prodeje jeho majetku insolvenčním správcem v rámci insolvenčního řízení, v následujících případech:

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  pokud plán zahrnuje převod celého podniku nebo jeho části.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy mohou poskytovatelům nového nebo prozatímního financování přiznat právo obdržet v rámci následných likvidačních řízení platbu přednostně před jinými věřiteli, kteří by jinak měli vyšší nebo stejné nároky na peníze nebo majetek. V takových případech členské státy upřednostní nové financování a prozatímní financování alespoň před pohledávkami běžných nezajištěných věřitelů.

vypouští se

Odůvodnění

Toto ustanovení představuje obrovskou výsadu pro subjekty poskytující nové a prozatímní financování. Může vést k degradaci ostatních věřitelů včetně pracovníků a může snížit zbývající význam dotčeného podniku a tím dále ohrozit pracovníky.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podniknout okamžité kroky k minimalizaci ztrát pro věřitele, pracovníky, akcionáře a další zúčastněné strany;

a)  podniknout okamžité kroky k minimalizaci ztrát pro věřitele, pracovníky, akcionáře a další zúčastněné strany, včetně pracovních míst a zájmů a práv pracovníků;

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy mohou rozšířit oblast působnosti mechanismu druhé šance pro podnikatele i na fyzické osoby, aby se tak vztahoval na osoby nevykonávající obchod, živnost, řemeslo nebo povolání srovnatelné s činnostmi zaměstnavatele. Cílem rozšíření oblasti působnosti je předcházet předlužení fyzických osob v dobré víře postupem oddlužení, aby mohly mít dluhy po částečném splacení a měly znovu přístup k úvěrům. Komise provede posouzení dopadu, v němž uvede, jak by rozšíření oblasti působnosti mechanismu druhé šance pomohlo členským státům snížit chudobu a omezit sociální vyloučení a podporovat hospodářské činnosti.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy budou všemi prostředky, jež považují za vhodné, podporovat tvorbu a dodržování dobrovolných kodexů chování odborníků na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci, jakož i dalších účinných mechanismů dohledu v souvislosti s poskytováním takových služeb.

2.  Členské státy budou všemi prostředky, jež považují za vhodné, podporovat tvorbu a dodržování kodexu chování odborníků na restrukturalizaci, insolvenci a druhou šanci, jakož i dalších účinných mechanismů dohledu v souvislosti s poskytováním takových služeb, jako je udělování licencí a registrace.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zasílání oznámení věřitelům;

c)  zasílání oznámení věřitelům, včetně zástupců pracovníků;

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  počtu ztracených pracovních míst, převodů části nebo celého podniku, podílu propouštění a dopadu dohod o restrukturalizaci na zaměstnanost a veřejné finance;

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gb)  hodnocení práce, kterou odvedli odborníci, a jejích výsledků;

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Formulář pro sdělování údajů zmíněný v odstavci 3 Komise zavede prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 30 odst. 2.

4.  Formulář pro sdělování údajů zmíněný v odstavci 3 Komise zavede prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Preventivní rámce restrukturalizace, druhá šance a opatření pro zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, platební neschopnosti a oddlužení

Referenční údaje

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

16.1.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

16.1.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Edouard Martin

17.1.2017

Projednání ve výboru

3.5.2017

 

 

 

Datum přijetí

10.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

1

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Theodoros Zagorakis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

39

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Laura Agea

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Theodoros Zagorakis

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

ENF

Dominique Martin

5

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Preventivní rámce restrukturalizace, druhá šance a opatření pro zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, platební neschopnosti a oddlužení

Referenční údaje

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Datum předložení EP

22.11.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

16.1.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

16.1.2017

EMPL

16.1.2017

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Angelika Niebler

28.11.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

12.7.2017

10.10.2017

7.12.2017

 

Datum přijetí

2.7.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

7

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Nicola Danti, Kateřina Konečná, Nils Torvalds

Datum předložení

25.7.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

14

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Viktor Uspaskich

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

7

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 27. srpna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí