BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU

21.8.2018 - (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Angelika Niebler


Procedure : 2016/0359(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0269/2018
Indgivne tekster :
A8-0269/2018
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0723),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53 og 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0475/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget samt udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0269/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Formålet med dette direktiv er at fjerne hindringer for udøvelsen af grundlæggende frihedsrettigheder såsom frie kapitalbevægelser og etableringsfriheden, der skyldes forskelle mellem de nationale lovgivninger og procedurer vedrørende forebyggende rekonstruktion, insolvensbehandling og muligheden for en ny chance. Dette direktiv tager sigte på at fjerne disse hindringer ved at sikre, at levedygtige virksomheder i økonomiske vanskeligheder har adgang til effektive nationale regler for forebyggende rekonstruktion, der giver dem mulighed for at fortsætte driften, at ærlige overforgældede iværksættere får en ny chance efter en komplet gældssanering efter en rimelig periode, og at procedurerne for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering forbedres, især for at gøre dem kortere.

(1)  Formålet med dette direktiv er at bidrage til, at det indre marked fungerer korrekt, og fjerne hindringer for udøvelsen af grundlæggende frihedsrettigheder såsom frie kapitalbevægelser og etableringsfriheden, der skyldes forskelle mellem de nationale lovgivninger og procedurer vedrørende forebyggende rekonstruktion, insolvensbehandling og muligheden for en ny chance. Uden at dette berører arbejdstagernes grundlæggende frihedsrettigheder, tager dette direktiv sigte på at fjerne disse hindringer ved at sikre, at levedygtige virksomheder og iværksættere i økonomiske vanskeligheder, herunder individuelle iværksættere, som er økonomisk levedygtige, har adgang til effektive nationale regler for forebyggende rekonstruktion, der giver dem mulighed for at fortsætte driften, at ærlige overforgældede iværksættere får en ny chance efter en komplet gældssanering, efter at de er gjort til genstand for en insolvensbehandling, og at procedurerne for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering forbedres, især for at gøre dem kortere.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Rekonstruktion skal gøre det muligt for virksomheder i økonomiske vanskeligheder at fortsætte driften helt eller delvist ved at ændre sammensætningen af eller vilkårene eller strukturen for virksomhedens aktiver og passiver eller kapitalstruktur, herunder gennem salg af aktiver eller dele af virksomheden. Regler for forebyggende rekonstruktion bør først og fremmest gøre det muligt for virksomheder at omstrukturere på et tidligt tidspunkt og at undgå insolvens. Disse regler bør maksimere den samlede værdi for kreditorer, ejere og økonomien som helhed og bør forhindre unødvendige tab af arbejdspladser og tab af viden og færdigheder. De bør også forhindre akkumulering af misligholdte lån. Under rekonstruktionsprocessen bør alle parters rettigheder beskyttes. Samtidig bør virksomheder, der ikke er levedygtige, og som ikke har udsigt til at kunne overleve, likvideres hurtigst muligt.

(2)  Rekonstruktion og resultatet af passende og realistiske sagkyndige erklæringer skal gøre det muligt for virksomheder og iværksættere, der hæfter personligt, i økonomiske vanskeligheder at fortsætte driften helt eller delvist ved at ændre sammensætningen af eller vilkårene eller strukturen for virksomhedens aktiver og passiver eller kapitalstruktur, herunder gennem salg af aktiver eller dele af virksomheden eller selve virksomheden. Regler for forebyggende rekonstruktion bør først og fremmest gøre det muligt for virksomheder at omstrukturere hurtigt på et tidligt tidspunkt og at undgå insolvens og likvidation af levedygtige virksomheder. Disse hurtigt virkende forebyggende regler bør forhindre tab af arbejdspladser og tab af viden og færdigheder og maksimere den samlede værdi for kreditorer i forhold til, hvad de ville have modtaget i tilfælde af likvidation af virksomhedens aktiver, og for ejere og økonomien som helhed. De bør også forhindre akkumulering af misligholdte lån. Under rekonstruktionsprocessen bør alle berørte parters, herunder arbejdstagernes, rettigheder beskyttes. Samtidig bør virksomheder, der ikke er levedygtige, og som ikke har udsigt til at kunne overleve, likvideres hurtigst muligt. Adgang til forebyggende og hurtige rekonstruktionsprocedurer ville sikre, at der skrides ind, før virksomhederne misligholder deres lån, og dermed bidrage til at mindske risikoen for, at lån bliver misligholdt i nedgangstider, og således mindske den negative indvirkning på den finansielle sektor. En betydelig procentdel af virksomhederne og arbejdspladserne kunne reddes, hvis der fandtes forebyggende foranstaltninger i alle de medlemsstater, hvor virksomhederne har forretningssteder, aktiver eller kreditorer.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Der er forskelle mellem medlemsstaterne i relation til antallet af ordninger, som skyldnere i finansielle vanskeligheder har adgang til med henblik på at omstrukturere deres virksomhed. Nogle medlemsstater har et begrænset antal ordninger, hvilket betyder, at virksomhederne først er i stand til at omstrukturere på et relativt sent stadium som led i en insolvensbehandling. I andre medlemsstater er der mulighed for en rekonstruktion på et tidligere tidspunkt, men procedurerne herfor er ikke altid så effektive som de kunne være, eller de kan være meget formelle, navnlig med hensyn til brug af udenretslige ordninger. På samme måde er der også forskelle mellem de nationale regler, der har til formål at give iværksættere en ny chance, navnlig gennem sanering af den gæld, de har stiftet i forbindelse med deres virksomhed, og disse forskelle drejer sig især om gældssaneringens varighed og kriterierne for at opnå gældssanering.

(3)  Der er forskelle mellem medlemsstaterne i relation til antallet af ordninger, som skyldnere i finansielle vanskeligheder har adgang til med henblik på at omstrukturere deres virksomhed. Nogle medlemsstater har et begrænset antal ordninger, hvilket betyder, at virksomhederne først er i stand til at omstrukturere på et relativt sent stadium som led i en insolvensbehandling. I andre medlemsstater er der mulighed for en rekonstruktion på et tidligere tidspunkt, men procedurerne herfor er ikke altid så effektive som de kunne være, eller de kan være meget formelle, navnlig med hensyn til brug af udenretslige ordninger. Forebyggende løsninger er en voksende tendens i moderne insolvensret. Tendensen er at foretrække en tilgang, der til forskel fra den klassiske tilgang med likvidation af den kriseramte virksomhed har til formål at genoprette virksomheden eller i det mindste redde dens økonomisk levedygtige enheder. Denne praksis bidrager ofte til at bevare arbejdspladser eller reducere undgåelige tab af arbejdspladser. På samme måde er der også forskelle mellem de nationale regler, der har til formål at give iværksættere en ny chance, navnlig gennem sanering af den gæld, de har stiftet i forbindelse med deres virksomhed, og disse forskelle drejer sig især om gældssaneringens varighed og kriterierne for at opnå gældssanering. Desuden varierer inddragelsen af retslige eller administrative myndigheder og aktører udpeget af retslige eller administrative myndigheder fra minimal inddragelse i visse medlemsstater til fuld inddragelse i andre medlemsstater.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  De uforholdsmæssigt lange procedurer i forbindelse med rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering i flere medlemsstater er stærkt medvirkende til de lave inddrivelsesprocenter og til at afholde investorer fra at investere i jurisdiktioner, hvor procedurerne risikerer at være for langvarige.

(5)  De uforholdsmæssigt lange procedurer i forbindelse med rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering i flere medlemsstater er stærkt medvirkende til de lave inddrivelsesprocenter og til at afholde investorer fra at investere i jurisdiktioner, hvor procedurerne risikerer at være for langvarige og urimeligt dyre.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Alle disse forskelle resulterer i ekstraomkostninger for investorer ved vurderingen af risikoen for, at skyldnere kommer i finansielle vanskeligheder i en eller flere medlemsstater, og omkostningerne forbundet med rekonstruktion af virksomheder med forretningssteder, kreditorer eller aktiver i andre medlemsstater, typisk i forbindelse med rekonstruktion af internationale koncerner. Mange investorer nævner usikkerheden omkring insolvensreglerne eller risikoen for langvarige insolvensprocedurer i et andet land som en af hovedårsagerne til ikke at investere eller etablere forretningsforbindelser uden for deres hjemland.

(6)  Alle disse forskelle resulterer i ekstraomkostninger for investorer ved vurderingen af risikoen for, at skyldnere kommer i finansielle vanskeligheder i en eller flere medlemsstater, eller ved vurderingen af risikoen i forbindelse med overtagelse af rentable aktiviteter i virksomheder i vanskeligheder og omkostningerne forbundet med rekonstruktion af virksomheder med forretningssteder, kreditorer eller aktiver i andre medlemsstater, typisk i forbindelse med rekonstruktion af internationale koncerner. Mange investorer nævner usikkerheden omkring insolvensreglerne eller risikoen for langvarige insolvensprocedurer i et andet land som en af hovedårsagerne til ikke at investere eller etablere forretningsforbindelser uden for deres hjemland. Denne usikkerhed har derfor en afskrækkende virkning, som skaber hindringer for virksomhedernes etableringsfrihed og fremme af iværksættervirksomhed og hæmmer det indre marked i at fungere korrekt. Navnlig små og mellemstore virksomheder råder for størstedelens vedkommende ikke over de nødvendige ressourcer til at foretage en risikovurdering i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Disse forskelle resulterer i uensartede vilkår for adgang til kredit og til uensartede inddrivelsesprocenter i medlemsstaterne. En større harmonisering inden for rekonstruktion, insolvensbehandling og muligheden for en ny chance er derfor absolut nødvendig for et velfungerende indre marked generelt og for en fungerende kapitalmarkedsunion i særdelshed.

(7)  Disse forskelle resulterer i uensartede vilkår for adgang til kredit og til uensartede inddrivelsesprocenter i medlemsstaterne. En større harmonisering inden for rekonstruktion, insolvensbehandling og muligheden for en ny chance er derfor absolut nødvendig for et velfungerende indre marked generelt og for en fungerende kapitalmarkedsunion i særdeleshed samt for økonomiske aktiviteters rentabilitet og dermed bevarelse og skabelse af arbejdspladser. Samtidig ville en højere grad af harmonisering bidrage yderligere til at opnå en fælles EU-handelslovgivning.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Det er almindeligt anerkendt, at enhver omstrukturering, især en større, som forventes at have betydelig indvirkning, bør ledsages af en forklaring og en begrundelse over for aktørerne, der dækker valget af de påtænkte foranstaltninger set i forhold til målsætningerne og alternative løsninger, og som respekterer fuldstændig og behørig inddragelse af arbejdstagernes repræsentanter på alle niveauer. Denne forklaring og begrundelse bør forberedes i god tid for at gøre det muligt for aktørerne at forberede sig på høringer, inden virksomheden træffer en afgørelse1a.

 

_________________

 

1a Vedtagen tekst, P7_TA(2013)0005. Information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  En mere kohærent tilgang på EU-plan bør være til gavn for især små og mellemstore virksomheder, der ikke har de fornødne ressourcer til at gennemføre bekostelige rekonstruktioner og drage fordel af de mere effektive rekonstruktionsordninger, der findes i nogle medlemsstater. Når de havner i finansielle vanskeligheder, har små og mellemstore virksomheder ofte ikke ressourcer til at indkøbe professionel rådgivning, og derfor bør der indføres tidlige varslingsmekanismer, der kan advare skyldnere om, at der er behov for hurtig handling. For at hjælpe sådanne virksomheder med at gennemføre en billig rekonstruktion bør der også udvikles modeller til rekonstruktionsplaner på nationalt plan, som bør gøres tilgængelige på internettet. Skyldnere bør kunne anvende og tilpasse dem til deres egne behov og til de særlige forhold i deres virksomhed.

(13)  En mere kohærent tilgang på EU-plan bør være til gavn for virksomhederne og især små og mellemstore virksomheder, som udgør 99 % af alle virksomheder i EU, da de i uforholdsmæssigt omfang risikerer at træde i likvidation frem for at blive omfattet af rekonstruktion, og de står over for dobbelt så høje omkostninger som større virksomheder i forbindelse med grænseoverskridende procedurer set i forhold til indenlandske procedurer. Når de havner i finansielle vanskeligheder, har små og mellemstore virksomheder samt arbejdstagerrepræsentanter ofte ikke de fornødne ressourcer til at gennemføre bekostelige rekonstruktioner og drage fordel af de mere effektive rekonstruktionsordninger, der findes i nogle medlemsstater. For at hjælpe sådanne virksomheder med at gennemføre en billig rekonstruktion bør der også udvikles tjeklister for rekonstruktionsplaner på nationalt plan, som bør gøres tilgængelige elektronisk. Medlemsstaterne bør navnlig tage hensyn til små og mellemstore virksomheders behov og særlige forhold, når de udarbejder sådanne tjeklister. Da små og mellemstore virksomheder har begrænsede ressourcer til ansættelse af professionelle eksperter, bør der indføres tidlige varslingsmekanismer, der kan advare skyldnere om, at der er et presserende behov for hurtig handling.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Kreditorer og arbejdstagere bør have mulighed for at foreslå en alternativ rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne bør fastsætte, på hvilke betingelser de kan få lov til at foreslå en sådan plan.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b)  For at sikre en mere sammenhængende tilgang bør Kommissionen overveje at oprette et register over insolvenssager i Unionen, hvilket ville skabe større gennemsigtighed for kreditorer og forenkle adgangen til information, navnlig for små og mellemstore virksomheder og for arbejdstagere.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Gældstyngede forbrugere er et stort økonomisk og socialt problem, som har tæt relation til nedbringelse af den alt for store gældsætning. Desuden er det ofte ikke muligt at skelne klart mellem en iværksætters forbrugergæld og erhvervsgæld. En ordning, der giver iværksættere mulighed for en ny chance vil ikke være effektiv, hvis de skal tvinges gennem forskellige procedurer med forskellige adgangsbetingelser og gældssaneringsperioder for at få afviklet deres forretningsgæld og deres personlige ikke-forretningsmæssige gæld. Derfor bør medlemsstaterne også kunne anvende bestemmelserne om gældssanering på forbrugere, selv om direktivet ikke indeholder bindende regler om forbrugeres overgældsætning.

(15)  Gældstyngede forbrugere er et stort økonomisk og socialt problem, som har tæt relation til nedbringelse af den alt for store gældsætning. Desuden er det ofte ikke muligt at skelne klart mellem en iværksætters forbrugergæld og erhvervsgæld. En ordning, der giver iværksættere mulighed for en ny chance vil ikke være effektiv, hvis de skal tvinges gennem forskellige procedurer med forskellige adgangsbetingelser og gældssaneringsperioder for at få afviklet deres forretningsgæld og deres personlige ikke-forretningsmæssige gæld. Derfor rådes medlemsstaterne til hurtigst muligt også at anvende bestemmelserne om gældssanering på forbrugere, selv om direktivet ikke indeholder bindende regler om forbrugeres overgældsætning.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  For at skabe større klarhed bør medlemsstaterne og Kommissionen foretage en undersøgelse for at identificere nøgleindikatorer for personlig overgældsætning. I lyset af resultaterne af denne undersøgelse bør medlemsstaterne og Kommissionen vedtage foranstaltninger til oprettelse af et system med tidlige varslingsmekanismer vedrørende forbrugeres overgældsætning.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Jo tidligere en skyldner kan opdage sine finansielle vanskeligheder og træffe passende foranstaltninger, desto større er sandsynligheden for, at vedkommende kan undgå en forestående insolvens, eller, hvis der er tale om en permanent svækket virksomhed, desto mere ordnet og effektivt kan afviklingen finde sted. Der bør derfor udformes tydelig information om tilgængelige procedurer for forebyggende rekonstruktion og indrettes tidlige varslingsmekanismer, der kan give skyldnere, der begynder at opleve finansielle problemer, incitament til hurtigt at skride ind. De mulige tidlige varslingsmekanismer bør omfatte regnskabs- og tilsynsmæssige forpligtelser for skyldner eller skyldners ledelse og en indberetningspligt i forbindelse med låneaftaler. Desuden bør tredjeparter med relevante oplysninger såsom revisorer, skatte- og socialsikringsmyndigheder i henhold til national ret opmuntres eller forpligtes til at gøre opmærksom på en negativ udvikling.

(16)  Jo tidligere en skyldner, en iværksætter eller en arbejdstagerrepræsentant kan opdage sine finansielle vanskeligheder og træffe passende foranstaltninger, desto større er sandsynligheden for, at vedkommende kan undgå en forestående insolvens, eller, hvis der er tale om en permanent svækket virksomhed, desto mere ordnet og effektivt kan afviklingen finde sted. Der bør derfor udformes tydelig information om tilgængelige procedurer for forebyggende rekonstruktion og indrettes tidlige varslingsmekanismer, der kan give skyldnere, der begynder at opleve finansielle problemer, incitament til hurtigt at skride ind. De mulige tidlige varslingsmekanismer bør omfatte regnskabs- og tilsynsmæssige forpligtelser for skyldner eller skyldners ledelse og en indberetningspligt i forbindelse med låneaftaler. Desuden bør tredjeparter med relevante oplysninger såsom revisorer, skatte- og socialsikringsmyndigheder i henhold til national ret opmuntres eller forpligtes til at gøre opmærksom på en negativ udvikling. Arbejdstagernes repræsentanter bør have adgang til relevante oplysninger og have ret til at videreformidle deres bekymringer til andre involverede aktører. Medlemsstaterne bør gøre det muligt at anvende nye IT-teknologier til indsendelse af meddelelser og onlinekommunikation, og de bør stille oplysninger om det tidlige varslingssystem til rådighed på et dedikeret websted.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Den tidlige varslingsfase, hvis formål er at forhindre en krise, er ment som et støtteinstrument, der skal advare skyldneren om vanskelighederne og give denne mulighed for en hurtig analyse af og løsning på årsagerne til virksomhedens økonomiske og finansielle problemer, idet der - på frivillig basis - stilles forskellige ressourcer til rådighed med henblik herpå, uden at der stilles krav om en bestemt adfærd, og uden at krisen nødvendigvis afsløres for tredjemand. Det er derfor vigtigt at overlade det til de enkelte medlemsstater at tage stilling til, om de obligatoriske tilsynsbestemmelser kun skal gælde for små og mellemstore virksomheder, da små og mellemstore virksomheder ofte ikke selv er i stand til uafhængigt at indlede en rekonstruktionsproces på grund af en række faktorer, der forringer deres konkurrenceevne, som f.eks. underdimensionering, svag ledelse, mangler i driftssystemerne, manglende tilsyn og planlægning og det faktum, at de i ringere grad har råd til det.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Skyldnere bør have adgang til en ramme for rekonstruktion for at sætte dem i stand til at tackle deres finansielle vanskeligheder på et tidligt tidspunkt, når der er sandsynlighed for, at deres insolvens kan forhindres, og at deres virksomhed kan videreføres. Der bør være adgang til en rekonstruktionsramme, før en skyldner bliver insolvent i henhold til national ret, dvs. før skyldner opfylder betingelserne for at blive genstand for en kollektiv insolvensprocedure, der normalt betyder, at skyldner mister rådigheden over sine aktiver, og at der udpeges en kurator. En levedygtighedstest bør derfor ikke være en forudsætning for indledning af forhandlinger og for suspension af kreditforfølgning. Bedømmelsen af en virksomheds levedygtighed bør snarere oftest være et anliggende for de berørte kreditorer, hvor et flertal går med til visse justeringer af deres fordringer. For at undgå misbrug af procedurerne bør skyldners finansielle vanskeligheder afspejle en sandsynlighed for insolvens, og rekonstruktionsplanen bør være egnet til at afværge skyldners insolvens og sikre virksomhedens overlevelse.

(17)  Skyldnere bør have adgang til en ramme for rekonstruktion for at sætte dem i stand til at tackle deres finansielle vanskeligheder på et tidligt tidspunkt, når der er sandsynlighed for, at deres insolvens kan forhindres, og at deres virksomhed kan videreføres. Der bør være adgang til en rekonstruktionsramme, før en skyldner bliver insolvent i henhold til national ret, dvs. før skyldner opfylder betingelserne for at blive genstand for en kollektiv insolvensprocedure, der normalt betyder, at skyldner mister rådigheden over sine aktiver, og at der udpeges en kurator. Medlemsstaterne bør have mulighed for at begrænse adgangen til rekonstruktionsnetværket i forhold til virksomheder, der ifølge en domstol i en medlemsstat har overtrådt regnskabs- eller bogføringsmæssige forpligtelser. Medlemsstaterne bør også have mulighed for at give adgang til rekonstruktionsrammerne efter anmodning fra kreditorer og arbejdstagerrepræsentanter. En levedygtighedstest bør derfor ikke være en forudsætning for indledning af forhandlinger og for suspension af kreditforfølgning. Bedømmelsen af en virksomheds levedygtighed bør snarere oftest være et anliggende for de berørte kreditorer, hvor et flertal går med til visse justeringer af deres fordringer. For at undgå misbrug af procedurerne bør skyldners finansielle vanskeligheder afspejle en sandsynlighed for insolvens, og rekonstruktionsplanen bør være egnet til at afværge skyldners insolvens og sikre virksomhedens overlevelse.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Overholdelse af regnskabs- og bogføringsmæssige forpligtelser anses for at være et effektivt redskab til at gøre virksomheder og iværksættere opmærksomme på, at de risikerer ikke at kunne betale deres gæld til forfaldsdatoen. Det er hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne får mulighed for at begrænse adgangen til rekonstruktionsprocedurerne til de virksomheder og iværksættere, der overholder disse regnskabs- og bogføringsmæssige forpligtelser.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at fremme effektivitet og mindske forsinkelser og omkostninger bør regler for forebyggende rekonstruktion inkludere fleksible procedurer, der begrænser inddragelsen af retslige eller administrative myndigheder til, hvad der er nødvendigt og passende for at beskytte kreditorernes interesser og interesserne for andre interesserede parter, der kan blive berørt. For at undgå unødvendige omkostninger og afspejle det forhold, at proceduren anvendes på et tidligt tidspunkt, bør skyldnere i princippet bevare kontrollen over deres aktiver og virksomhedens daglige drift. Det bør ikke i alle tilfælde være obligatorisk at udpege en rekonstruktionsekspert, hvad enten der er tale om en mægler, som støtter forhandlingerne om en rekonstruktionsplan, eller en insolvensbehandler, der fører tilsyn med skyldners handlinger, men bør afgøres fra sag til sag afhængigt af sagens omstændigheder eller skyldners specifikke behov. Desuden bør der ikke nødvendigvis træffes en retsafgørelse om indledning af rekonstruktionsprocessen, der kan være uformel, så længe tredjeparters rettigheder ikke berøres. Ikke desto mindre bør der sikres en vis grad af tilsyn, når det er nødvendigt for at beskytte en eller flere kreditorers eller andre berørte parters legitime interesser. Det kan især være tilfældet, når den retslige eller administrative myndighed bevilger en generel suspension af individuel kreditforfølgning, eller når det forekommer nødvendigt at påtvinge en kategori af kreditorer, der ikke samtykker, en rekonstruktionsplan.

(18)  For at fremme effektivitet og mindske forsinkelser og omkostninger bør regler for forebyggende rekonstruktion inkludere fleksible procedurer, der begrænser inddragelsen af retslige eller administrative myndigheder til, hvad der er nødvendigt og passende for at beskytte kreditorernes interesser og interesserne for andre interesserede parter, der kan blive berørt. For at undgå unødvendige omkostninger og afspejle det forhold, at proceduren anvendes på et tidligt tidspunkt, bør skyldnere i princippet bevare kontrollen over deres aktiver og virksomhedens daglige drift. Det bør ikke i alle tilfælde være obligatorisk at udpege en rekonstruktionsekspert, hvad enten der er tale om en mægler, som støtter forhandlingerne om en rekonstruktionsplan, eller en insolvensbehandler, der fører tilsyn med skyldners handlinger, men bør afgøres fra sag til sag afhængigt af sagens omstændigheder eller skyldners specifikke behov. Det bør overlades til medlemsstaterne at fastsætte vilkårene for sådanne beskikkelser. Der bør imidlertid beskikkes en bobestyrer, når der bevilges en suspension, når det er nødvendigt, at en retslig eller administrativ myndighed stadfæster en rekonstruktionsplan ved hjælp af en gennemtvingelse af en rekonstruktion over for alle kreditorklasser, eller efter anmodning fra skyldner eller et flertal af kreditorer. Desuden bør der ikke nødvendigvis træffes en retsafgørelse om indledning af rekonstruktionsprocessen, der kan være uformel, så længe tredjeparters rettigheder ikke berøres. Ikke desto mindre bør der sikres en vis grad af tilsyn, når det er nødvendigt for at beskytte en eller flere kreditorers eller andre berørte parters legitime interesser. Det kan især være tilfældet, når den retslige eller administrative myndighed bevilger en generel suspension af individuel kreditforfølgning, eller når det forekommer nødvendigt at påtvinge en kategori af kreditorer, der ikke samtykker, en rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne bør endvidere sikre, at arbejdstagernes repræsentanter modtager klar og gennemskuelig information.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  En skyldner bør kunne anmode den retslige eller administrative myndighed om midlertidigt at suspendere individuel kreditforfølgning, hvilket bør indebære, at forpligtelsen til at indlede en insolvensprocedure stilles i bero, når disse skridt kan vanskeliggøre forhandlingerne og svække udsigterne til en rekonstruktion af skyldners virksomhed. Suspensionen af kreditforfølgning kan være generel, dvs. angå alle kreditorer, eller være rettet mod individuelle kreditorer. For at sikre en rimelig balance mellem skyldners og kreditorers rettigheder bør en suspension af kreditforfølgning bevilges for en periode på maksimalt fire måneder. Komplekse rekonstruktioner kan imidlertid kræve længere tid. Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at i sådanne tilfælde kan den retslige eller administrative myndighed forlænge denne periode, forudsat at der findes bevis for, at forhandlingerne om rekonstruktionsplanen skrider fremad, og at kreditorer ikke skades uretmæssigt. Hvis der bevilges yderligere forlængelser, bør den retslige eller administrative myndighed finde det godtgjort, at der er stor sandsynlighed for, at rekonstruktionsplanen vil blive vedtaget. Medlemsstaterne bør sikre, at enhver anmodning om en forlængelse af den oprindelige suspension fremsættes inden for en rimelig frist, således at den retslige eller administrative myndighed kan levere en afgørelse inden for en rimelig tid. Hvis en retslig eller administrativ myndighed ikke træffer en afgørelse om en suspension af kreditforfølgning, inden den udløber, bør den ophøre med at have virkning den dag, hvor suspensionen udløber. Af hensyn til retssikkerheden bør suspensionens samlede varighed ikke overstige tolv måneder.

(19)  En skyldner bør kunne anmode den retslige eller administrative myndighed om midlertidigt at suspendere individuel kreditforfølgning, når disse skridt kan vanskeliggøre forhandlingerne og svække udsigterne til en rekonstruktion af skyldners virksomhed. En sådan anmodning bør kun være mulig, hvis der endnu ikke er opstået en forpligtelse til at begære insolvensbehandling. Suspensionen af kreditforfølgning kan være generel, dvs. angå alle kreditorer, eller være rettet mod individuelle kreditorer, men kun de kreditorer, der er involveret i forhandlingerne. For at sikre en rimelig balance mellem skyldners og kreditorers rettigheder bør en suspension af kreditforfølgning bevilges for en periode på maksimalt fire måneder. Komplekse rekonstruktioner kan imidlertid kræve længere tid. Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at i sådanne tilfælde kan den retslige eller administrative myndighed forlænge denne periode, forudsat at der findes bevis for, at forhandlingerne om rekonstruktionsplanen skrider fremad, og at kreditorer ikke skades uretmæssigt. Medlemsstaterne bør fastsætte de yderligere betingelser for forlængelse af suspensionen. Hvis der bevilges yderligere forlængelser, bør den retslige eller administrative myndighed finde det godtgjort, at der er stor sandsynlighed for, at rekonstruktionsplanen vil blive vedtaget. Medlemsstaterne bør sikre, at enhver anmodning om en forlængelse af den oprindelige suspension fremsættes inden for en rimelig frist, således at den retslige eller administrative myndighed kan levere en afgørelse inden for en rimelig tid. Hvis en retslig eller administrativ myndighed ikke træffer en afgørelse om en suspension af kreditforfølgning, inden den udløber, bør den ophøre med at have virkning den dag, hvor suspensionen udløber. Af hensyn til retssikkerheden bør suspensionens samlede varighed ikke overstige ti måneder. Når en virksomhed har overført sit vedtægtsmæssige hjemsted til en anden medlemsstat inden for tre måneder forud for indgivelsen af anmodningen om suspension, bør den samlede varighed af suspensionen være begrænset til to måneder.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at sikre, at kreditorerne ikke lider skade, bør suspensionen ikke bevilges, og hvis den bevilges, bør den ikke forlænges, eller den bør ophæves, når kreditorer lider urimelig skade som følge af suspensionen. Ved bestemmelsen af, om kreditorer lider urimelig skade, kan retslige eller administrative myndigheder tage hensyn til, om suspensionen vil bevare boets samlede værdi, om skyldner handler i ond tro eller med det formål at forårsage skade eller generelt handler i strid med den samlede kreditormasses legitime forventninger. En enkelt kreditor eller klasse af kreditorer vil lide urimelig skade som følge af suspensionen, hvis eksempelvis deres fordringer bliver stillet dårligere som følge af suspensionen, end hvis suspensionen ikke var blevet bevilget, eller hvis kreditor stilles ringere end andre kreditorer i en tilsvarende situation.

(20)  For at sikre, at kreditorerne ikke lider skade, bør suspensionen ikke bevilges, og hvis den bevilges, bør den ikke forlænges, eller den bør ophæves, når kreditorer lider urimelig skade som følge af suspensionen, eller når den retlige forpligtelse til at begære insolvensbehandling allerede er opstået. Ved bestemmelsen af, om kreditorer lider urimelig skade, kan retslige eller administrative myndigheder tage hensyn til, om suspensionen vil bevare boets samlede værdi, om skyldner handler i ond tro eller med det formål at forårsage skade eller generelt handler i strid med den samlede kreditormasses legitime forventninger. En enkelt kreditor eller klasse af kreditorer vil lide urimelig skade som følge af suspensionen, hvis eksempelvis deres fordringer bliver stillet dårligere som følge af suspensionen, end hvis suspensionen ikke var blevet bevilget, eller hvis kreditor stilles ringere end andre kreditorer i en tilsvarende situation.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Kreditorer bør have ret til at klage over suspensionen, når først en retslig eller administrativ myndighed har bevilget denne. Når suspensionen ikke længere er nødvendig for at lette vedtagelsen af en rekonstruktionsplan, f.eks. når det står klart, at der er manglende støtte til rekonstruktionen fra et flertal af kreditorerne som påkrævet efter national ret, bør kreditorerne også kunne anmode om, at suspensionen ophæves.

(23)  Kreditorer bør have ret til at klage over suspensionen, når først en retslig eller administrativ myndighed har bevilget denne. Når suspensionen ikke længere er nødvendig for at lette vedtagelsen af en rekonstruktionsplan, f.eks. når det står klart, at der er manglende støtte til rekonstruktionen fra et flertal af kreditorerne som påkrævet efter national ret, bør kreditorerne også kunne anmode om, at suspensionen ophæves. Desuden bør individuelle kreditorer eller en kreditorklasse have den samme ret til at klage over suspensionen, hvis de lider urimelig skade som følge af planen eller er sårbare kreditorer, som kommer ud for væsentlige økonomiske vanskeligheder.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Kreditorer, der berøres af rekonstruktionsplanen, og, såfremt dette er tilladt i henhold til national ret, aktionærer bør have ret til at stemme om vedtagelsen af rekonstruktionsplanen. Parter, der ikke berøres af rekonstruktionsplanen, bør ikke have stemmeret i forhold til planen, og der bør ikke stilles krav om deres støtte for at godkende planen. Afstemningen kan tage form af en formel afstemningsproces eller en høring og aftale med det påkrævede flertal af berørte parter. Hvis afstemningen tager form af en høring og aftale, bør parter, hvis samtykke ikke var nødvendigt, ikke desto mindre have mulighed for at tilslutte sig rekonstruktionsplanen.

(24)  Kreditorer, der berøres af rekonstruktionsplanen, herunder arbejdstagere, og, såfremt dette er tilladt i henhold til national ret, aktionærer bør have ret til at stemme om vedtagelsen af rekonstruktionsplanen. Parter, der ikke berøres af rekonstruktionsplanen, bør ikke have stemmeret i forhold til planen, og der bør ikke stilles krav om deres støtte for at godkende planen. Afstemningen kan tage form af en formel afstemningsproces eller en høring og aftale med det påkrævede flertal af berørte parter. Hvis afstemningen tager form af en høring og aftale, bør parter, hvis samtykke ikke var nødvendigt, ikke desto mindre have mulighed for at tilslutte sig rekonstruktionsplanen. Medlemsstaterne bør også sikre, i det omfang national ret og praksis tillader det, at planen bliver godkendt af arbejdstagerne, hvis den medfører betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  For at sikre, at rettigheder, som i alt væsentligt ligner hinanden, behandles ensartet, og at rekonstruktionsplaner kan vedtages uden urimelig skade for de berørte parters rettigheder, bør de berørte parter behandles i særskilte klasser, der afspejler kriterierne for klasseinddeling i national ret. Som et minimum bør sikrede og usikrede kreditorer altid behandles i forskellige klasser. National ret kan bestemme, at sikrede fordringer kan opdeles i sikrede og usikrede fordringer baseret på en værdiansættelse af sikkerheden. National ret kan også foreskrive specifikke regler, som støtter klasseinddeling, såfremt ikke-diversificerede eller på anden vis særligt sårbare kreditorer, f.eks. arbejdstagere eller små leverandører, kunne drage fordel af dannelsen af en sådan klasse. National lovgivning bør under alle omstændigheder sikre en passende behandling af spørgsmål af særlig betydning for klasseinddelingen, f.eks. fordringer fra forbundne parter, og den bør indeholde regler om eventualfordringer og bestridte fordringer. Den retslige eller administrative myndighed bør undersøge klassedannelse, når en rekonstruktionsplan forelægges til stadfæstelse, men medlemsstaterne kunne foreskrive, at disse myndigheder også kan undersøge klasseinddeling på et tidligere tidspunkt, forslagsstilleren til planen søger validering eller vejledning i forvejen.

(25)  For at sikre, at rettigheder, som i alt væsentligt ligner hinanden, behandles ensartet, og at rekonstruktionsplaner kan vedtages uden urimelig skade for de berørte parters rettigheder, bør de berørte parter behandles i særskilte klasser, der afspejler kriterierne for klasseinddeling i national ret. Arbejdstagerne bør betragtes som en særskilt klasse, hvis de bliver påvirket af planen. Som et minimum bør sikrede og usikrede kreditorer altid behandles i forskellige klasser. National ret kan bestemme, at sikrede fordringer kan opdeles i sikrede og usikrede fordringer baseret på en værdiansættelse af sikkerheden. National ret kan også foreskrive specifikke regler, som støtter klasseinddeling, såfremt ikke-diversificerede eller på anden vis særligt sårbare kreditorer, f.eks. arbejdstagere eller små leverandører, kunne drage fordel af dannelsen af en sådan klasse. National lovgivning bør under alle omstændigheder sikre en passende behandling af spørgsmål af særlig betydning for klasseinddelingen, f.eks. fordringer fra forbundne parter, og den bør indeholde regler om eventualfordringer og bestridte fordringer. Den retslige eller administrative myndighed bør undersøge klassedannelse, når en rekonstruktionsplan forelægges til stadfæstelse, men medlemsstaterne kunne foreskrive, at disse myndigheder også kan undersøge klasseinddeling på et tidligere tidspunkt, forslagsstilleren til planen søger validering eller vejledning i forvejen.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  National ret bør indeholde regler om påkrævede flertal for at sikre, at et mindretal af berørte parter i hver klasse ikke kan hindre vedtagelsen af rekonstruktionsplaner, der ikke forringer deres rettigheder eller interesser i urimeligt omfang. Uden en majoritetsregel, som binder sikrede kreditorer, der ikke samtykker, ville det i mange tilfælde ikke være muligt at gennemføre en tidlig rekonstruktion, f.eks. når der er behov for en finansiel rekonstruktion, men virksomheden ellers er levedygtig. For at sikre, at parter har indflydelse på vedtagelsen af rekonstruktionsplaner i en grad, der står i forhold til deres interesser i virksomheden, bør den påkrævede majoritet baseres på størrelsen af kreditorers fordringer eller kapitalejernes interesser i en given klasse.

(26)  National ret bør indeholde regler om påkrævede flertal for at sikre, at et mindretal af berørte parter i hver klasse ikke kan hindre vedtagelsen af rekonstruktionsplaner, der ikke forringer deres rettigheder eller interesser i urimeligt omfang. Uden en majoritetsregel, som binder sikrede kreditorer, der ikke samtykker, ville det i mange tilfælde ikke være muligt at gennemføre en tidlig rekonstruktion, f.eks. når der er behov for en finansiel rekonstruktion, men virksomheden ellers er levedygtig. For at sikre, at alle parter behandles retfærdigt ved vedtagelsen af rekonstruktionsplaner, bør den påkrævede majoritet både repræsentere et flertal hvad angår størrelsen af kreditorers fordringer eller kapitalejernes interesser i en given klasse og et flertal af kreditorer i den pågældende klasse.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  En rekonstruktionsplan bør altid erklæres vedtaget, hvis det påkrævede flertal i hver berørt klasse støtter planen, men en rekonstruktionsplan, der ikke støttes af det påkrævede flertal i hver berørt klasse, kan stadig stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed, hvis den støttes af mindst en berørt klasse af kreditorer, og klasser, der ikke samtykker, ikke behandles urimeligt i den foreslåede plan (den såkaldte "cross-class cram-down"-mekanisme). Navnlig gælder det, at planen bør respektere reglen om absolut prioritet, der sikrer, at en klasse af kreditorer, der ikke samtykker, modtager fuld betaling, før en lavere prioriteret klasse kan modtage et beløb eller beholde eventuelle interesser i henhold til rekonstruktionsplanen. Reglen om absolut prioritet bør tjene som grundlag for værdifordelingen blandt kreditorerne i forbindelse med en rekonstruktion. Som en følge af reglen om absolut prioritet, kan ingen klasse af kreditorer i henhold til rekonstruktionsplanen modtage eller beholde økonomiske værdier eller ydelser, der overstiger det fulde beløb af klassens fordringer eller interesser. Reglen om absolut prioritet gør det muligt at bestemme, sammenholdt med kapitalstrukturen i den virksomhed, der er under rekonstruktion, værditildelingen til parterne i henhold til rekonstruktionsplanen på grundlag af virksomhedens værdi som en going concern.

(28)  En rekonstruktionsplan bør altid erklæres vedtaget, hvis det påkrævede flertal i hver berørt klasse samt et flertal af kreditorer støtter planen, men en rekonstruktionsplan, der ikke støttes af det påkrævede flertal, kan stadig stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed, hvis den støttes af flertallet af de berørte kreditorer, og klasser, der ikke samtykker, ikke behandles urimeligt i den foreslåede plan (den såkaldte "cross-class cram-down"-mekanisme). En sådan stadfæstelse bør også være påkrævet, hvis planen indebærer et tab af over 25 % af arbejdsstyrken. Navnlig gælder det, at planen bør respektere reglen om absolut prioritet, der sikrer, at en klasse af kreditorer, der ikke samtykker, modtager fuld betaling, før en lavere prioriteret klasse kan modtage et beløb eller beholde eventuelle interesser i henhold til rekonstruktionsplanen. Reglen om absolut prioritet bør tjene som grundlag for værdifordelingen blandt kreditorerne i forbindelse med en rekonstruktion. Som en følge af reglen om absolut prioritet, kan ingen klasse af kreditorer i henhold til rekonstruktionsplanen modtage eller beholde økonomiske værdier eller ydelser, der overstiger det fulde beløb af klassens fordringer eller interesser. Reglen om absolut prioritet gør det muligt at bestemme, sammenholdt med kapitalstrukturen i den virksomhed, der er under rekonstruktion, værditildelingen til parterne i henhold til rekonstruktionsplanen på grundlag af virksomhedens værdi som en going concern. Desuden bør en korrekt informering af arbejdstagernes repræsentanter være en forudsætning for stadfæstelsen.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Samtidig med at beskytte aktionærernes og andre kapitalejeres legitime interesser bør medlemsstaterne sikre, at aktionærer ikke uretmæssigt kan blokere vedtagelsen af rekonstruktionsplaner, der vil kunne genskabe skyldners levedygtighed. For eksempel bør vedtagelsen af en rekonstruktionsplan ikke gøres betinget af en aftale mellem "out-of-the-money"-kapitalejere, dvs. kapitalejere, der efter en værdiansættelse af virksomheden ikke ville modtage nogen betaling eller anden erstatning, hvis den normale rangordning af prioriterede fordringer i en likvidation blev anvendt. Medlemsstaterne kan benytte forskellige midler til at nå dette mål, f.eks. vælge ikke at give kapitalejere ret til at stemme om en rekonstruktionsplan. Når kapitalejere har ret til at stemme om en rekonstruktionsplan, bør en retslig eller administrativ myndighed imidlertid kunne stadfæste planen, uanset om en eller flere klasser af kapitalejere ikke samtykker, gennem en "cross-class cram-down"-mekanisme. Der kan være behov for flere klasser af kapitalejere, når der findes forskellige klasser af kapitalandele med forskellige rettigheder. Kapitalejere i små og mellemstore virksomheder, der ikke blot er investorer, men ejere af virksomheden og bidrager til virksomheden på andre måder, f.eks. med ledelsesekspertise, har muligvis ikke et incitament til at omstrukturere under sådanne forhold. Derfor bør "cross-class cram-down"-mekanismen være frivillig for den, der foreslår planen.

(29)  Samtidig med at beskytte aktionærernes og andre kapitalejeres legitime interesser bør medlemsstaterne sikre, at aktionærer ikke uretmæssigt kan blokere vedtagelsen af rekonstruktionsplaner, der vil kunne genskabe skyldners levedygtighed, og som støttes af et flertal af klasserne. For eksempel bør vedtagelsen af en rekonstruktionsplan ikke gøres betinget af en aftale mellem "out-of-the-money"-kapitalejere, dvs. kapitalejere, der efter en værdiansættelse af virksomheden ikke ville modtage nogen betaling eller anden erstatning, hvis den normale rangordning af prioriterede fordringer i en likvidation blev anvendt. Medlemsstaterne kan benytte forskellige midler til at nå dette mål, f.eks. vælge ikke at give kapitalejere ret til at stemme om en rekonstruktionsplan. Når kapitalejere har ret til at stemme om en rekonstruktionsplan, bør en retslig eller administrativ myndighed imidlertid kunne stadfæste planen, uanset om en eller flere klasser af kapitalejere ikke samtykker, gennem en "cross-class cram-down"-mekanisme. Der kan være behov for flere klasser af kapitalejere, når der findes forskellige klasser af kapitalandele med forskellige rettigheder. Kapitalejere i små og mellemstore virksomheder, der ikke blot er investorer, men ejere af virksomheden og bidrager til virksomheden på andre måder, f.eks. med ledelsesekspertise, har muligvis ikke et incitament til at omstrukturere under sådanne forhold. Derfor bør "cross-class cram-down"-mekanismen være frivillig for den, der foreslår planen.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  Med henblik på gennemførelsen af rekonstruktionsplanen bør planen gøre det muligt for kapitalejere af små og mellemstore virksomheder at yde et ikke-økonomisk bidrag til rekonstruktionen, f.eks. i form af erfaring, omdømme eller forretningsforbindelser.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  En rekonstruktionsplans succes kan ofte afhænge af, om der er finansielle ressourcer til rådighed til at støtte for det første virksomhedens drift under rekonstruktionsforhandlingerne og for det andet gennemførelsen af rekonstruktionsplanen efter stadfæstelsen heraf. Ny finansiering og midlertidig finansiering bør derfor være undtaget fra anfægtelsessøgsmål, der søger at erklære en sådan finansiering ugyldig, omstødelig eller ikke mulig at håndhæve som en handling til skade for kreditormassen i forbindelse med den efterfølgende insolvensbehandling. National insolvenslovgivning, der giver mulighed for anfægtelse, hvis og når skyldner bliver insolvent, eller som bestemmer, at nye långivere kan pådrage sig civilretlige, forvaltningsretlige eller strafferetlige sanktioner for kreditgivning til skyldnere i finansielle vanskeligheder, bringer adgangen til den finansiering, der er nødvendig for en vellykket forhandling om og gennemførelse af rekonstruktionsplanen i fare. I modsætning til ny finansiering, der bør stadfæstes af et retslig eller administrativ myndighed som led i en rekonstruktionsplan, ved parterne i forbindelse med tilrådighedsstillelse af midlertidig finansiering ikke, om planen i sidste ende vil blive stadfæstet eller ej. En begrænsning af midlertidig finansiering til de sager, hvor planen vedtages af kreditorer eller stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed, vil afskrække fra tilrådighedsstillelse af midlertidig finansiering. For at undgå potentielle misbrug er det kun finansiering, der er rimelig og umiddelbart nødvendig for fortsættelsen eller overlevelsen af skyldners virksomhed eller for at bevare eller forøge virksomhedens værdi i afventning af planens stadfæstelse, der bør beskyttes. Beskyttelse mod anfægtelsessøgsmål og beskyttelse mod personlig hæftelse er minimumsgarantier, der indrømmes ved midlertidig finansiering og ny finansiering. For at opmuntre nye långivere til at tage den øgede risiko ved at investere i en levedygtig skyldner i finansielle vanskeligheder kan der imidlertid være behov for endnu andre incitamenter som f.eks. at prioritere finansiering højere end usikrede fordringer i forbindelse med en senere insolvensprocedure.

(31)  En rekonstruktionsplans succes kan ofte afhænge af, om der er finansielle ressourcer til rådighed til at støtte for det første virksomhedens drift under rekonstruktionsforhandlingerne og for det andet gennemførelsen af rekonstruktionsplanen efter stadfæstelsen heraf. Ny finansiering og midlertidig finansiering bør derfor være undtaget fra anfægtelsessøgsmål, der søger at erklære en sådan finansiering ugyldig, omstødelig eller ikke mulig at håndhæve som en handling til skade for kreditormassen i forbindelse med den efterfølgende insolvensbehandling. National insolvenslovgivning, der giver mulighed for anfægtelse, hvis og når skyldner bliver insolvent, eller som bestemmer, at nye långivere kan pådrage sig civilretlige, forvaltningsretlige eller strafferetlige sanktioner for kreditgivning til skyldnere i finansielle vanskeligheder, bringer adgangen til den finansiering, der er nødvendig for en vellykket forhandling om og gennemførelse af rekonstruktionsplanen i fare. I modsætning til ny finansiering, der bør stadfæstes af et retslig eller administrativ myndighed som led i en rekonstruktionsplan, ved parterne i forbindelse med tilrådighedsstillelse af midlertidig finansiering ikke, om planen i sidste ende vil blive stadfæstet eller ej. En begrænsning af midlertidig finansiering til de sager, hvor planen vedtages af kreditorer eller stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed, vil afskrække fra tilrådighedsstillelse af midlertidig finansiering. For at undgå potentielle misbrug er det kun finansiering, der er rimelig og umiddelbart nødvendig for fortsættelsen eller overlevelsen af skyldners virksomhed eller for at bevare eller forøge virksomhedens værdi i afventning af planens stadfæstelse, der bør beskyttes. Beskyttelse mod anfægtelsessøgsmål og beskyttelse mod personlig hæftelse er minimumsgarantier, der indrømmes ved midlertidig finansiering og ny finansiering.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Interesserede berørte parter bør have mulighed for at klage over en afgørelse om stadfæstelse af en rekonstruktionsplan. For imidlertid at sikre, at planen er effektiv, mindske usikkerheden og forhindre unødige forsinkelser bør klager ikke have opsættende virkning for gennemførelsen af rekonstruktionsplanen. Når det fastslås, at minoritetskreditorer har lidt uberettiget skade under planen, bør medlemsstaterne som et alternativ til ophævelse af planen overveje muligheden for at yde økonomisk kompensation til de afvisende kreditorer, som skal betales af skyldneren eller de kreditorer, der stemte for planen.

(32)  Interesserede berørte parter bør have mulighed for at klage over en afgørelse om stadfæstelse af en rekonstruktionsplan. For imidlertid at sikre, at rekonstruktionsplanen er effektiv, mindske usikkerheden og forhindre unødige forsinkelser bør klager ikke have opsættende virkning for gennemførelsen af rekonstruktionsplanen. Når det fastslås, at minoritetskreditorer har lidt uberettiget skade under planen, bør medlemsstaterne som et alternativ til ophævelse af rekonstruktionsplanen overveje muligheden for at yde økonomisk kompensation til de afvisende kreditorer, som skal betales af skyldneren eller de kreditorer, der stemte for planen, med undtagelse af arbejdstagerklassen.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Arbejdstagerne bør indrømmes fuldstændig arbejdsretlig beskyttelse under procedurerne for forebyggende rekonstruktion. Dette direktiv bør navnlig ikke berøre arbejdstagernes rettigheder i henhold til Rådets direktiv 98/59/EF68, Rådets direktiv 2001/23/EF69, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF70, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF71 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF72. Forpligtelserne vedrørende information og høring af arbejdstagere i henhold til den nationale lovgivning til gennemførelse af ovennævnte direktiver forbliver helt uforandrede. Dette inkluderer forpligtelsen til at informere og høre arbejdstagernes repræsentanter om beslutninger om at anvende en ramme for forebyggende rekonstruktion i overensstemmelse med direktiv 2002/14/EF. Grundet behovet for at sikre arbejdstagere et passende beskyttelsesniveau bør medlemsstaterne i princippet udelukke arbejdstagernes tilgodehavender som defineret i direktiv 2008/94/EF fra en eventuel suspension af kreditforfølgning, uanset om disse tilgodehavender er opstået før eller efter bevillingen af suspensionen. En sådan suspension bør kun tillades for de beløb og den periode, hvor betalingen af sådanne tilgodehavender reelt garanteres på anden vis i henhold til national ret. Hvis medlemsstaterne udvider dækningen af garantien for betaling af arbejdstageres tilgodehavender som fastsat i direktiv 2008/94/EF til procedurer for forebyggende rekonstruktion efter dette direktiv, er det ikke længere berettiget at udelukke arbejdstagernes tilgodehavender suspensionen, eftersom de dækkes af garantien. Hvis der i henhold til national ret gælder begrænsninger af garantiinstitutionernes ansvar med hensyn til enten garantiens længde eller det beløb, der udbetales til arbejdstagere, bør arbejdstagere have mulighed for at håndhæve deres fordringer i forhold til arbejdsgiveren, selv under en suspension.

(34)  Arbejdstagerne bør indrømmes fuldstændig arbejdsretlig beskyttelse under procedurerne for forebyggende rekonstruktion. Dette direktiv bør navnlig ikke berøre arbejdstagernes rettigheder i henhold til Rådets direktiv 98/59/EF68, Rådets direktiv 2001/23/EF69, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF70, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF71 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF72. Forpligtelserne vedrørende information og høring af arbejdstagere i henhold til den nationale lovgivning til gennemførelse af ovennævnte direktiver forbliver helt uforandrede. Dette inkluderer forpligtelsen til at informere og høre arbejdstagernes repræsentanter om beslutninger om at anvende en ramme for forebyggende rekonstruktion i overensstemmelse med direktiv 2002/14/EF. Grundet behovet for at sikre arbejdstagere et passende beskyttelsesniveau bør medlemsstaterne pålægges at udelukke arbejdstagernes tilgodehavender fra en eventuel suspension af kreditforfølgning, uanset om disse tilgodehavender er opstået før eller efter bevillingen af suspensionen. En sådan suspension bør kun tillades for de beløb og den periode, hvor betalingen af sådanne tilgodehavender reelt garanteres på et tilsvarende niveau på anden vis i henhold til national ret. Hvis der i henhold til national ret gælder begrænsninger af garantiinstitutionernes ansvar med hensyn til enten garantiens længde eller det beløb, der udbetales til arbejdstagere, bør arbejdstagere have mulighed for at håndhæve deres fordringer i forhold til arbejdsgiveren, selv under en suspension.

__________________

__________________

68 Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16).

68 Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16).

69 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

69 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

70 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).

70 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).

71 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (EUT L 283 af 28.10.2008, s. 36).

71 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (EUT L 283 af 28.10.2008, s. 36).

72 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28).

72 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28).

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34a)  Arbejdstagerne og deres repræsentanter bør modtage alle dokumenter og oplysninger om den foreslåede rekonstruktionsplan, således at de har mulighed for at foretage en tilbundsgående vurdering af de forskellige mulige scenarier. Arbejdstagerne og deres repræsentanter bør desuden have mulighed for at være aktivt involveret i alle hørings- og godkendelsesfaser i forbindelse med fastlæggelsen af planen, og de bør sikres adgang til sagkyndig rådgivning i forbindelse med rekonstruktionen.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Når en rekonstruktion medfører overførsel af en del af en virksomhed eller bedrift, bør de arbejdstagerrettigheder, der følger af en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold, herunder navnlig retten til løn, varetages i overensstemmelse med artikel 3 og 4 i direktiv 2001/23/EF, jf. dog de særlige regler, der finder anvendelse i tilfælde af insolvensbehandling i henhold til direktivets artikel 5, og de muligheder, der følger af artikel 5, stk. 2, i det pågældende direktiv. Desuden og med forbehold af retten til information og høring, herunder om beslutninger, der kan medføre betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og kontraktlige forhold med henblik på at nå en aftale om sådanne beslutninger, der er garanteret ved direktiv 2002/14/EF, bør arbejdstagere, der berøres af rekonstruktionsplanen have ret til at stemme om planen. Med henblik på afstemningen om en rekonstruktionsplan kan medlemsstaterne beslutte at placere arbejdstagerne i en anden klasse end andre kreditorer.

(35)  (35) Når en rekonstruktion medfører overførsel af en del af en virksomhed eller bedrift, bør de arbejdstagerrettigheder, der følger af en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold, herunder navnlig retten til løn, varetages i overensstemmelse med artikel 3 og 4 i direktiv 2001/23/EF, hvorimod det kun bør være muligt at anvende artikel 5 i nævnte direktiv i tilfælde af insolvens, men ikke i tilfælde af en rekonstruktionsplan. Desuden og med forbehold af retten til information og høring, herunder om beslutninger, der kan medføre betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og kontraktlige forhold med henblik på at nå en aftale om sådanne beslutninger, der er garanteret ved direktiv 2002/14/EF, bør arbejdstagere, der berøres af rekonstruktionsplanen have ret til at stemme om den, og deres godkendelse bør være en forudsætning for planens stadfæstelse. Med henblik på afstemningen om en rekonstruktionsplan bør medlemsstaterne placere arbejdstagerne i en anden klasse end andre kreditorer og sikre, at denne klasse gives fortrinsret.

Begrundelse

Artikel 5 i direktiv 2001/23/EF finder anvendelse, "når der mod overdrageren er indledt konkursbehandling eller en anden tilsvarende insolvensbehandling, som tager sigte på realisering af overdragerens aktiver", og den kan ikke anvendes i tilfælde af en rekonstruktionsplan.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35a)  Der bør i fuld udstrækning redegøres for enhver foreslået omstrukturering over for arbejdstagernes repræsentanter, som bør modtage information om de foreslåede omstruktureringer, således at de kan foretage en tilbundsgående vurdering og, om nødvendigt, forberede sig på høringer.1a

 

_________________

 

1a Vedtagen tekst, P7_TA(2013)0005. Information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af rekonstruktioner.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  For yderligere at fremme forebyggende rekonstruktioner er det vigtigt at sikre, at virksomhedsledere ikke afskrækkes fra at foretage rimelige forretningsmæssige vurderinger eller tage rimelige forretningsmæssige risici, navnlig når dette ville forbedre mulighederne for rekonstruktion af potentielt levedygtige virksomheder. Hvis virksomheden oplever finansielle vanskeligheder, bør dens ledere tage skridt til f.eks. at søge professionel rådgivning, herunder om rekonstruktion og insolvens, eksempelvis ved efter behov at anvende tidlige varslingsmekanismer, at beskytte virksomhedens aktiver for at maksimere værdien og undgå tab af vigtige aktiver, at se nærmere på virksomhedens struktur og funktioner for at undersøge levedygtigheden og mindske udgifterne, ikke at udsætte virksomheden for typer af transaktioner, der kunne blive genstand for anfægtelsessøgsmål, medmindre der kan gøres en passende forretningsmæssig begrundelse gældende, at fortsætte med at handle under omstændigheder, hvor det er hensigtsmæssigt for at maksimere værdien som going concern samt at forhandle med kreditorer og indlede procedurer til forebyggende rekonstruktion. Hvis skyldner befinder sig på kanten af insolvens er det også vigtigt at beskytte kreditorers berettigede interesse mod ledelsesbeslutninger, der kan få indvirkning på skyldners bo, navnlig når sådanne beslutninger kan bevirke en yderligere mindskelse af værdien af den del af boet, der er tilgængelig til rekonstruktion eller fordeling blandt kreditorer. Under sådanne omstændigheder er det derfor nødvendigt, at virksomhedsledere undgår forsætlige eller groft uagtsomme handlinger, der resulterer i en personlig gevinst på bekostning af interessenter, og at de ikke godkender transaktioner til underværdi eller tager skridt, der fører til en urimelig fordel for en eller flere interessenter i forhold til andre. Med henblik på dette direktiv bør virksomhedsledere forstås som personer, der er ansvarlige for beslutninger vedrørende virksomhedens ledelse.

(36)  For yderligere at fremme forebyggende rekonstruktioner er det vigtigt at sikre, at virksomhedsledere og iværksættere ikke afskrækkes fra at foretage rimelige forretningsmæssige vurderinger eller tage rimelige forretningsmæssige risici, navnlig når dette ville forbedre mulighederne for rekonstruktion af potentielt levedygtige virksomheder. Hvis virksomheden oplever finansielle vanskeligheder, bør dens ledere tage skridt til f.eks. at søge professionel rådgivning, herunder om rekonstruktion og insolvens, eksempelvis ved efter behov at anvende tidlige varslingsmekanismer, at beskytte virksomhedens aktiver for at maksimere værdien og undgå tab af vigtige aktiver, at se nærmere på virksomhedens struktur og funktioner for at undersøge levedygtigheden og mindske udgifterne, ikke at udsætte virksomheden for typer af transaktioner, der kunne blive genstand for anfægtelsessøgsmål, medmindre der kan gøres en passende forretningsmæssig begrundelse gældende, at fortsætte med at handle under omstændigheder, hvor det er hensigtsmæssigt for at maksimere værdien som going concern samt at forhandle med kreditorer og indlede procedurer til forebyggende rekonstruktion. Virksomhedsledere bør også overholde alle deres forpligtelser i forhold til kreditorer, arbejdstagerrepræsentanter og andre interesserede parter. Hvis skyldner befinder sig på kanten af insolvens er det også vigtigt at beskytte kreditorers berettigede interesse mod ledelsesbeslutninger, der kan få indvirkning på skyldners bo, navnlig når sådanne beslutninger kan bevirke en yderligere mindskelse af værdien af den del af boet, der er tilgængelig til rekonstruktion eller fordeling blandt kreditorer. Under sådanne omstændigheder er det derfor nødvendigt, at virksomhedsledere undgår forsætlige eller groft uagtsomme handlinger, der resulterer i en personlig gevinst på bekostning af interessenter, og at de ikke godkender transaktioner til underværdi eller på anden måde forsætligt mindsker virksomhedens værdi eller tager skridt, der fører til en urimelig fordel for en eller flere interessenter i forhold til andre. Med henblik på dette direktiv bør virksomhedsledere forstås som personer, der er ansvarlige for beslutninger vedrørende virksomhedens ledelse. Manglende overholdelse af disse retningslinjer bør eventuelt føre til en længere gældssaneringsperiode eller strengere betingelser for afvikling.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  De forskellige muligheder for en ny chance i medlemsstaterne kan tilskynde overforgældede iværksættere til at flytte mellem medlemsstaterne for at drage fordel af kortere gældssaneringsperioder eller gunstigere betingelser for afvikling, hvilket fører til yderligere juridisk usikkerhed og yderligere omkostninger for kreditorer, når de skal inddrive deres fordringer. Virkningerne af en konkurs, især den deraf følgende stigmatisering, dens juridiske konsekvenser såsom udelukkelse af iværksættere fra at optage og drive erhvervsvirksomhed og den fortsat manglende betalingsevne, afholder mange fra at etablere sig som iværksættere eller søge at opnå en ny chance, selv om alt tyder på, at der er større chancer for, at en iværksætter, der er gået konkurs en gang, får bedre held med sig anden gang. Der bør derfor tages skridt til at mindske de negative virkninger af overgældsætning og konkurs for iværksættere, især ved at muliggøre en fuldstændig sanering af gæld efter en vis tid og ved at begrænse varigheden af forbud mod udøvelse af erhvervsvirksomhed udstedt i forbindelse med skyldnerens overgældsætning.

(37)  De forskellige muligheder for en ny chance i medlemsstaterne kan tilskynde overforgældede iværksættere til at flytte mellem medlemsstaterne for at drage fordel af kortere gældssaneringsperioder eller gunstigere betingelser for afvikling, hvilket fører til yderligere juridisk usikkerhed og yderligere omkostninger for kreditorer, når de skal inddrive deres fordringer. Virkningerne af en konkurs, især den deraf følgende stigmatisering, dens juridiske konsekvenser såsom udelukkelse af iværksættere fra at optage og drive erhvervsvirksomhed og den fortsat manglende betalingsevne, afholder mange fra at etablere sig som iværksættere eller søge at opnå en ny chance, selv om alt tyder på, at der er større chancer for, at en iværksætter, der er gået konkurs en gang, får bedre held med sig anden gang. Der bør derfor tages skridt til at mindske de negative virkninger af overgældsætning og konkurs for iværksættere, især ved at muliggøre en fuldstændig sanering af gæld efter en vis tid og ved at begrænse varigheden af forbud mod udøvelse af erhvervsvirksomhed udstedt i forbindelse med skyldnerens overgældsætning. Gældssaneringsperioden bør være af fem års varighed regnet fra den dato, hvor en skyldner først indgiver en ansøgning, og det bør være muligt for medlemsstaterne at fastsætte en længere periode, når det drejer sig om en anden eller efterfølgende gældssaneringsperiode.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  En fuldstændig gældssanering eller en ophævelse af forbuddet efter et kort tidsrum er ikke berettiget i alle tilfælde, f.eks. i sager, hvor skyldner er uhæderlig eller har handlet i ond tro. Medlemsstaterne bør forsyne retslige og administrative myndigheder med klare retningslinjer for, hvordan det bedømmes, om en iværksætter er hæderlig. Når de eksempelvis fastslår, om skyldner var uhæderlig, kan retslige og administrative myndigheder tage hensyn til forhold såsom gældens karakter og omfang, hvornår gælden opstod, hvilke anstrengelser skyldner har gjort for at betale sin gæld og opfylde retlige krav, herunder krav om offentlig tilladelse og korrekt bogføring, og om skyldner har handlet på en måde, der forhindrer foranstaltninger fra kreditorernes side. Forbud mod udøvelse af erhvervsvirksomhed kan vare længere eller på ubestemt tid i situationer, hvor iværksætteren udøver visse erhverv, der betragtes som følsomme i den pågældende medlemsstat, eller hvor vedkommende er dømt for strafbare handlinger. I sådanne tilfælde vil det være muligt for iværksættere at drage fordel af en gældssanering, men de vil stadig være udelukket fra at udøve en bestemt profession i længere tid eller ubestemt tid.

(38)  En fuldstændig gældssanering eller en ophævelse af forbuddet efter et kort tidsrum er ikke berettiget i alle tilfælde, selv efter gennemførelse af en insolvensbehandling, f.eks. i sager, hvor skyldner er uhæderlig eller har handlet i ond tro. Medlemsstaterne bør forsyne retslige og administrative myndigheder med klare retningslinjer og kriterier for metoden til bedømmelse af, om en iværksætter er hæderlig. Når de eksempelvis fastslår, om skyldner var uhæderlig, kan retslige og administrative myndigheder tage hensyn til forhold såsom gældens karakter og omfang, hvornår gælden opstod, hvilke anstrengelser skyldner har gjort for at betale sin gæld og opfylde retlige krav, herunder krav om offentlig tilladelse og korrekt bogføring, og om skyldner har handlet på en måde, der forhindrer foranstaltninger fra kreditorernes side. Forbud mod udøvelse af erhvervsvirksomhed kan vare længere eller på ubestemt tid i situationer, hvor iværksætteren udøver visse erhverv, der betragtes som følsomme i den pågældende medlemsstat, eller hvor vedkommende er dømt for strafbare handlinger. I sådanne tilfælde vil det være muligt for iværksættere at drage fordel af en gældssanering, men de vil stadig være udelukket fra at udøve en bestemt profession i længere tid eller ubestemt tid.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Det er nødvendigt at fastholde og øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden i procedurerne med hensyn til levering af resultater, der er gunstige for bevarelsen af virksomheder og for at give iværksættere en ny chance, eller som muliggør en effektiv likvidation af ikke-levedygtige virksomheder. Det er også nødvendigt at afkorte de uforholdsmæssigt lange insolvensprocedurer i mange medlemsstater, der resulterer i juridisk usikkerhed for kreditorer og investorer og lave inddrivelsesprocenter. Endelig gælder det, at i betragtning af de forstærkede samarbejdsmekanismer mellem retter og insolvensbehandlere i grænseoverskridende sager, der blev indført ved forordning (EU) 2015/848, bør alle de involverede aktørers faglighed højnes til ensartet niveau i hele Unionen. For at nå disse mål bør medlemsstaterne sikre, at medlemmerne af retslige og administrative organer er korrekt uddannede og har specialviden og erfaringer inden for spørgsmål vedrørende insolvens. En sådan specialisering af medlemmer af retsvæsenet bør gøre det muligt at træffe hurtige afgørelser med potentielt betydelige økonomiske og sociale konsekvenser og bør ikke betyde, at disse medlemmer af retsvæsenet udelukkende skal behandle sager vedrørende rekonstruktion, insolvens og en ny chance. Et effektivt middel til at nå dette mål kunne eksempelvis være oprettelse af specialiserede domstole eller domstolskamre i henhold til den nationale lovgivning om retsvæsenets organisation.

(39)  Specialiserede insolvensbehandlere og dommere samt adgang til digitale værktøjer kan i høj grad bidrage til at forkorte behandlingen, sænke omkostningerne og forbedre bistands- og tilsynskvaliteten. Det er nødvendigt at fastholde og øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden i procedurerne med hensyn til levering af resultater, der er gunstige for bevarelsen af virksomheder og for at give ærlige iværksættere en ny chance, eller som muliggør en hurtig og effektiv likvidation af ikke-levedygtige virksomheder. Det er også nødvendigt at afkorte de uforholdsmæssigt lange insolvensprocedurer i mange medlemsstater, der resulterer i juridisk usikkerhed for kreditorer og investorer og lave inddrivelsesprocenter. Med henblik på at afkorte de uforholdsmæssigt lange insolvensprocedurer er det også nødvendigt at indføre digitale kommunikationsmidler i sådanne procedurer. Endelig gælder det, at i betragtning af de forstærkede samarbejdsmekanismer mellem retter og insolvensbehandlere i grænseoverskridende sager, der blev indført ved forordning (EU) 2015/848, bør alle de involverede aktørers faglighed og specialisering højnes til ensartet niveau i hele Unionen. For at nå disse mål bør medlemsstaterne sikre, at medlemmerne af retslige og administrative organer er korrekt uddannede og har specialviden og erfaringer inden for spørgsmål vedrørende insolvens. En sådan specialisering af medlemmer af retsvæsenet bør gøre det muligt at træffe hurtige afgørelser med potentielt betydelige økonomiske og sociale konsekvenser og bør ikke betyde, at disse medlemmer af retsvæsenet udelukkende skal behandle sager vedrørende rekonstruktion, insolvens og en ny chance. Et effektivt middel til at nå dette mål kunne eksempelvis være oprettelse af specialiserede domstole eller domstolskamre i henhold til den nationale lovgivning om retsvæsenets organisation.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Medlemsstaterne bør også sikre, at personer, der beskæftiger sig med rekonstruktion, insolvensbehandling og en ny chance, og som udpeges af retslige eller administrative myndigheder, er korrekt uddannet og kontrolleres i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, og at de udpeges på åben vis med tanke på behovet for at sikre effektive procedurer, og at de udfører deres opgaver med integritet. Sådanne personer bør også overholde frivillige adfærdskodekser, der tjener til at sikre et passende kvalifikations- og uddannelsesniveau, gennemsigtighed omkring deres opgaver og regler for deres aflønning, tegning af en erhvervsansvarsforsikring samt tilsyns- og reguleringsmekanismer, der bør omfatte en passende og effektiv ordning for sanktionering af personer, der har svigtet deres opgaver. Sådanne standarder kan nås, uden at der i princippet er behov for at skabe nye professioner eller kvalifikationer.

(40)  (40) Medlemsstaterne bør også sikre, at personer, der beskæftiger sig med rekonstruktion, insolvensbehandling og en ny chance, og som udpeges af retslige eller administrative myndigheder, er korrekt uddannet og kontrolleres i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, og at de udpeges på åben vis med tanke på behovet for at sikre effektive procedurer, og at de udfører deres opgaver med integritet med henblik på, at hovedformålet er at genoprette virksomhedens levedygtighed. Sådanne personer bør være redningsfolk og ikke likvidatorer, og de bør også overholde en professionel adfærdskodeks for at garantere et passende kvalifikations- og uddannelsesniveau og sikre gennemsigtighed omkring deres opgaver og regler for deres aflønning, tegning af en erhvervsansvarsforsikring samt tilsyns- og reguleringsmekanismer, der bør omfatte en passende og effektiv ordning for sanktionering af personer, der har svigtet deres opgaver. Sådanne standarder kan nås, uden at der i princippet er behov for at skabe nye professioner eller kvalifikationer. Medlemsstaterne bør sikre, at oplysninger om de administrative myndigheder, der fører tilsyn eller kontrol med bobestyrere inden for rekonstruktion, insolvens og en ny chance, er offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Det er vigtigt at samle pålidelige data om resultaterne af rekonstruktions-, insolvens- og gældsafviklingsprocedurer for at kunne overvåge gennemførelsen og anvendelsen af dette direktiv. Derfor bør medlemsstaterne indsamle og aggregere data, der er tilstrækkeligt detaljerede til at muliggøre en nøjagtig vurdering af, hvordan direktivet fungerer i praksis.

(42)  Det er vigtigt at samle pålidelige data om resultaterne af rekonstruktions-, insolvens- og gældsafviklingsprocedurer for at kunne overvåge gennemførelsen og anvendelsen af dette direktiv. Derfor bør medlemsstaterne intensivere deres bestræbelser for at indsamle, aggregere og levere disse data til Kommissionen. Sådanne data bør være tilstrækkeligt detaljerede til at muliggøre en nøjagtig vurdering af, hvordan direktivet fungerer i praksis.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46a)  Arbejdstagerne bør ikke bære byrden af rekonstruktions-, insolvens- og gældssaneringsprocedurer, og deres tilgodehavender, som f.eks. ubetalte lønninger, bør altid dækkes først. For at sikre kontinuiteten i produktionen og beskæftigelsen og for bedre at kunne bekæmpe taktiske eller svigagtige handlinger fra ledelsens side bør også arbejdstagerne informeres og høres i den indledende fase af rekonstruktions-, insolvens- og gældssaneringsprocedurer.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(47a)  Der bør foretages en yderligere vurdering for at evaluere, om det er nødvendigt at fremsætte lovgivningsforslag til at håndtere insolvens, der berører personer, som ikke driver forretning eller udøver et erhverv, der kan sammenlignes med de aktiviteter, der udøves af en arbejdsgiver, og som i deres egenskab af forbrugere eller brugere af varer eller offentlige eller private tjenesteydelser i god tro enten midlertidigt eller permanent ikke er i stand til at betale deres gæld, efterhånden som den forfalder. Sådanne lovgivningsforslag bør indeholde bestemmelser om, at adgang til basale varer og tjenesteydelser garanteres for disse personer for at sikre, at de nyder godt af anstændige levevilkår.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  procedurer for forebyggende rekonstruktion af en skyldner i økonomiske vanskeligheder med sandsynlighed for insolvens

(a)  hurtige procedurer for forebyggende rekonstruktion af en skyldner i økonomiske vanskeligheder med sandsynlighed for insolvens og en reel mulighed for at forebygge en insolvensbehandling af virksomheden

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  procedurer for gældssanering af håbløst gældsatte iværksættere og muligheden for, at de kan opstarte en ny aktivitet

(b)  procedurer for gældssanering af håbløst gældsatte iværksættere, efter at de har gennemgået en insolvensbehandling, og muligheden for, at de kan opstarte en ny aktivitet

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  "insolvensprocedure": en kollektiv insolvensprocedure, som indebærer, at en skyldner helt eller delvist fratages rådigheden over sine aktiver, og at der udpeges en kurator

(1)  "insolvensprocedure": en kollektiv insolvensprocedure, som indebærer, at en skyldner helt eller delvist fratages rådigheden over sine aktiver, og at der udpeges en insolvensbehandler

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  "sandsynlighed for insolvens": en situation, hvor skyldneren ikke er insolvent i henhold til national ret, men hvor der er en reel og alvorlig trussel mod skyldnerens fremtidige evne til at betale sin gæld, efterhånden som den forfalder

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  "gensidigt bebyrdende aftale": en aftale mellem en skyldner og en eller flere fordringshavere, hvorefter der stadig påhviler begge parter forpligtelser på tidspunktet for afgørelsen om suspension af individuel kreditorforfølgning

(5)  "særlig vigtig gensidigt bebyrdende aftale": en aftale mellem en skyldner og en eller flere fordringshavere, hvorefter der stadig påhviler begge parter forpligtelser på tidspunktet for afgørelsen om suspension af individuel kreditorforfølgning, og som er nødvendig for opretholdelsen af virksomhedens daglige drift, herunder leverancer, hvor en indstilling af leverancer ville føre til stilstand i virksomheden

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  "klasseinddeling": inddeling af de af rekonstruktionsplanen berørte fordringshavere og kapitalejere i grupper, som afspejler de rettigheder og gældsklasser, der er knyttet til de berørte krav og interesser, idet der tages hensyn til eventuelle allerede eksisterende rettigheder, pantefordringer og interne aftaler mellem fordringshavere, og hvordan de behandles i rekonstruktionsplanen

(6)  "klasseinddeling": inddeling af de af rekonstruktionsplanen berørte fordringshavere og kapitalejere i grupper, som afspejler de rettigheder og gældsklasser, der er knyttet til de berørte krav og interesser, idet der tages hensyn til eventuelle allerede eksisterende rettigheder, pantefordringer og interne aftaler mellem fordringshavere, og hvordan de behandles i rekonstruktionsplanen; med henblik på vedtagelsen af en rekonstruktionsplan inddeles fordringshavere i forskellige kreditorklasser, der er reguleret af medlemsstaterne, og hvor sikrede og usikrede fordringer som minimum behandles i særskilte klasser

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  "gennemtvingelse over for alle kreditorklasser": en retslig eller administrativ myndigheds stadfæstelse af en rekonstruktionsplan på trods af at en eller flere berørte klasser ikke har tiltrådt planen

(8)  "gennemtvingelse over for alle kreditorklasser": en retslig eller administrativ myndigheds stadfæstelse af en rekonstruktionsplan på trods af at flere berørte klasser ikke har tiltrådt planen

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  "ny finansiering": al ny finansiering, der tilvejebringes af en eksisterende eller en ny fordringshaver, som er nødvendig for gennemførelsen af en rekonstruktionsplan og aftales i forbindelse med rekonstruktionsplanen, og som efterfølgende stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed

(11)  "ny finansiering": al ny finansiering, herunder kreditgivning, der tilvejebringes af en eksisterende eller en ny fordringshaver, som er nødvendig for gennemførelsen af en rekonstruktionsplan og aftales i forbindelse med rekonstruktionsplanen, og som efterfølgende stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  "midlertidig finansiering": al finansiering, der tilvejebringes af en eksisterende eller en ny fordringshaver, som er rimelig og umiddelbart nødvendig for, at skyldners virksomhed kan fortsætte sin drift eller overleve, eller for at bevare eller øge værdien af denne virksomhed i afventning af stadfæstelsen af en rekonstruktionsplan

(12)  "midlertidig finansiering": al finansiering, herunder kreditgivning, der tilvejebringes af en eksisterende eller en ny fordringshaver, som er rimelig og umiddelbart nødvendig for, at skyldners virksomhed kan fortsætte sin drift eller overleve, eller for at bevare eller øge værdien af denne virksomhed i afventning af stadfæstelsen af en rekonstruktionsplan

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  "håbløst gældsat iværksætter": en fysisk person, som driver forretning eller udøver et erhverv, og som ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, forudsat at denne manglende betalingsdygtighed ikke blot er forbigående

(13)  "håbløst gældsat iværksætter": en fysisk person, som driver forretning eller udøver et erhverv, og som ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, forudsat at denne manglende betalingsdygtighed ikke blot er forbigående, samt endvidere en iværksætter, som er ude af stand til at betale gæld, den pågældende har stiftet som fysisk person, men i forbindelse med finansieringen af opstarten af iværksætterens erhvervsaktivitet, samt en person, hvis erhvervsaktivitet udelukkende er en bibeskæftigelse, og hvis erhvervsmæssige gæld og personlige gæld ikke med rimelighed lader sig adskille

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  "fuld gældssanering": bortfald af udestående gæld som følge af en procedure, der omfatter en realisering af aktiver og/eller en tilbagebetalings-/rekonstruktionsplan

(14)  "fuld gældssanering": bortfald af udestående gæld som følge af en insolvensprocedure

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  "bobehandler": en person eller et organ, som er beskikket af en retslig eller administrativ myndighed med henblik på at varetage en eller flere af følgende opgaver:

(15)  "bobehandler": en person eller et organ, som i henhold til national ret er kvalificeret til at varetage en eller flere af følgende opgaver:

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  at bistå skyldner eller fordringshaverne i udarbejdelsen eller forhandlingerne om en rekonstruktionsplan

(a)  at bistå skyldner eller fordringshaverne i udarbejdelsen eller forhandlingerne om en rekonstruktionsplan eller en afhændelsesplan for de levedygtige dele af virksomheden

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  "tilbagebetalingsplan": et betalingsprogram for skyldneren for betaling af bestemte beløb på bestemte datoer til fordringshavere som led i en rekonstruktionsplan

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15b)  "levedygtig": i stand til at opnå et passende forventet afkast på kapitalen efter at have dækket alle omkostninger, herunder afskrivninger og finansielle udgifter

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3

Artikel 3

Tidlig varsling

Tidlig varsling og adgang til oplysninger

1.  Medlemsstaterne sikrer, at skyldnere og iværksættere har adgang til tidlige varslingsmekanismer, som kan hjælpe med at afsløre en forværring af den forretningsmæssige udvikling og give tegn til skyldneren eller iværksætteren om nødvendigheden af at træffe omgående foranstaltninger.

1.  Medlemsstaterne udvikler og sikrer adgang til klare og gennemskuelige tidlige varslingsmekanismer, som kan hjælpe med at afsløre en forværring af den forretningsmæssige udvikling og give tegn til skyldneren, iværksætteren eller arbejdstagerrepræsentanten om nødvendigheden af at træffe omgående foranstaltninger. I denne forbindelse kan medlemsstaterne gøre brug af nye IT-teknologier til meddelelser og onlinekommunikation.

 

1a. Tidlige varslingsmekanismer kan omfatte følgende:

 

(a) regnskabsmæssige og tilsynsmæssige forpligtelser for skyldner eller skyldners ledelse

 

(b) indberetningspligt i forbindelse med låneaftaler og

 

(c) indberetnings- eller oplysningsforpligtelser for tredjemand, såsom revisorer, skatte- og socialsikringsmyndigheder eller visse typer kreditorer som f.eks. banker.

2.  Medlemsstaterne sørger for, at skyldnere og iværksættere har adgang til relevante ajourførte, klare, præcise og brugervenlige oplysninger om muligheden for at anvende tidlige varslingsmekanismer og andre instrumenter med henblik på rekonstruktion på et tidligt stadie eller på personlig gældssanering.

2.  Medlemsstaterne sørger for, at skyldnere, iværksættere og arbejdstagerrepræsentanter har adgang til relevante ajourførte, klare, præcise og brugervenlige oplysninger om muligheden for at anvende tidlige varslingsmekanismer og andre instrumenter med henblik på rekonstruktion på et tidligt stadie eller på personlig gældssanering.

 

2a. Medlemsstaterne sørger for offentligt på et dedikeret websted og på en brugervenlig måde at tilkendegive, hvordan skyldnere og iværksættere kan få adgang til tidlige varslingsmekanismer i deres medlemsstat. Medlemsstaterne sikrer, at navnlig små og mellemstore virksomheder har adgang til denne information.

 

2b. Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagernes repræsentanter får adgang til relevante og ajourførte oplysninger om virksomhedens situation, og at de kan tilkendegive deres bekymringer over for skyldnere og iværksættere med hensyn til virksomhedens situation og behovet for at overveje brug af rekonstruktionsordninger.

3.  Medlemsstaterne kan begrænse den adgang, der er omhandlet i stk. 1 og 2, til små og mellemstore virksomheder eller til iværksættere.

 

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Adgang til forebyggende rekonstruktion

Adgang til forebyggende rekonstruktion

1.  Medlemsstaterne sikrer, at en skyldner i økonomiske vanskeligheder ved sandsynlighed for insolvens har adgang til en effektiv ordning for forebyggende rekonstruktion, som sætter skyldner i stand til at omstrukturere sin gæld eller virksomhed, genoprette rentabilitet og undgå insolvens.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en skyldner i økonomiske vanskeligheder ved sandsynlighed for insolvens har adgang til en effektiv ordning for forebyggende rekonstruktion, som sætter skyldner i stand til at omstrukturere sin gæld eller virksomhed, genoprette rentabilitet og undgå insolvens eller finde andre løsninger for at undgå insolvens og dermed beskytte arbejdspladser og opretholde erhvervsaktiviteten.

 

1a. Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om, at adgang til rekonstruktionsprocedurer er begrænset til virksomheder, der ikke har fået en endelig dom for alvorlige overtrædelser af regnskabsmæssige og bogføringsmæssige forpligtelser i henhold til national ret.

2.  Forebyggende rekonstruktion kan bestå i en eller flere procedurer eller foranstaltninger.

2.  Forebyggende rekonstruktion kan bestå i en eller flere procedurer eller foranstaltninger, enten udenretslige eller bestemt af en administrativ eller retslig myndighed.

3.  Medlemsstaterne vedtager bestemmelser, som begrænser inddragelsen af retslige eller administrative myndigheder til, hvad der er nødvendigt og passende, for at beskytte de berørte parters rettigheder.

3. Medlemsstaterne kan vedtage bestemmelser, som begrænser inddragelsen af retslige eller administrative myndigheder til, hvad der er nødvendigt og passende, og sikrer samtidig, at de berørte parters rettigheder beskyttes.

4.  Begæring om forebyggende rekonstruktion indgives af skyldner eller af fordringshaverne med skyldners samtykke.

4. 4. Begæring om forebyggende rekonstruktion indgives af skyldner.

 

4a. Medlemsstaterne kan også fastsætte bestemmelser om, at der kan indgives begæring om rekonstruktion af fordringshaverne og arbejdstagerrepræsentanterne med skyldners samtykke.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Skyldners bevarelse af rådighed

Skyldners bevarelse af rådighed

1.   Medlemsstaterne sikrer, at en skyldner, der indleder forebyggende rekonstruktion, bevarer fuld eller i det mindste delvis kontrol over sine aktiver og virksomhedens daglige drift.

1  Medlemsstaterne sikrer, at en skyldner, der indleder forebyggende rekonstruktion, bevarer fuld eller i det mindste delvis kontrol over sine aktiver og virksomhedens daglige drift.

2.  Det er ikke i alle tilfælde påkrævet, at en retslig eller administrativ myndighed beskikker en bobehandler.

2.  Uanset om en bobehandler obligatorisk skal føre tilsyn med en rekonstruktionsprocedure eller ej, skal et sådant tilsyn under alle omstændigheder være underlagt national ret for at sikre de berørte parters rettigheder.

3.  Medlemsstaterne kan kræve beskikkelse af en bobehandler i følgende tilfælde:

3.  Medlemsstaterne kræver som minimum beskikkelse af en bobehandler i følgende tilfælde:

(a)  hvis skyldneren indrømmes en generel suspension af individuel kreditorforfølgning i medfør af artikel 6

(a)  hvis skyldneren indrømmes en suspension af kreditorforfølgning i medfør af artikel 6

(b)  hvis rekonstruktionsplanen skal stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed ved gennemtvingelse over for alle kreditorklasser efter artikel 11.

(b)  hvis rekonstruktionsplanen skal stadfæstes af en restlig eller administrativ myndighed ved gennemtvingelse over for alle kreditorklasser efter artikel 11.

 

(ba)  hvis skyldneren eller et flertal af fordringshaverne anmoder herom.

 

3a.  Medlemsstaterne sikrer, at repræsentanterne for skyldnerens ansatte modtager klare og gennemskuelige oplysninger om rekonstruktionsproceduren og regelmæssigt bliver underrettet om eventuelle fremskridt.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Suspension af individuel kreditorforfølgning

Suspension af individuel kreditorforfølgning

1.  Medlemsstaterne sørger for, at en skyldner, der er i forhandling med sine fordringshavere om en rekonstruktionsplan, kan indrømmes en suspension af individuel kreditorforfølgning, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at understøtte forhandlingerne om en rekonstruktionsplan.

1.  Hvis en skyldners pligt til at begære insolvensbehandling endnu ikke er opstået, sørger medlemsstaterne for, at en skyldner, der er i forhandling med sine fordringshavere om en rekonstruktionsplan, kan indrømmes en suspension af individuel kreditorforfølgning, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at understøtte forhandlingerne om en rekonstruktionsplan, og forudsat at der er sandsynlighed for at undgå, at virksomheden må underkaste sig en insolvensbehandling.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at individuel kreditorforfølgning kan suspenderes for alle typer af fordringshavere, herunder panthavere og privilegerede fordringshavere. Suspension kan gælde generelt og omfatte alle fordringshavere, eller den kan være begrænset og omfatte en eller flere individuelle fordringshavere, i overensstemmelse med national lov.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at individuel kreditorforfølgning kan suspenderes for alle typer af fordringshavere, herunder panthavere og privilegerede fordringshavere, forudsat at skyldner inddrager disse fordringshavere i forhandlingerne om en rekonstruktionsplan. Suspension kan gælde generelt og omfatte alle fordringshavere, eller den kan være begrænset og omfatte en eller flere individuelle fordringshavere, i overensstemmelse med national lov.

3.  Stk. 2 finder ikke anvendelse på lønmodtagerkrav, medmindre og i det omfang medlemsstaten på anden vis sikrer, at fyldestgørelsen af sådanne krav som minimum er garanteret på et niveau svarende til niveauet i den nationale lov, der gennemfører direktiv 2008/94/EF.

3.  Stk. 2 finder ikke anvendelse på lønmodtagerkrav, medmindre og i det omfang medlemsstaten på anden vis sikrer, at fyldestgørelsen af sådanne krav er garanteret på det samme niveau.

4.  Medlemsstaterne begrænser varigheden af suspensionen af den individuelle kreditorforfølgning til højst fire måneder.

4.  Varigheden af suspensionen af den individuelle kreditorforfølgning er begrænset til højst fire måneder.

5.  Medlemsstaterne kan imidlertid bestemme at, de retslige eller administrative myndigheder efter anmodning fra skyldner eller fordringshaverne kan forlænge varigheden af suspensionen af individuel kreditorforfølgning eller give en ny suspension. En sådan forlængelse eller fornyet suspension af individuel kreditorforfølgning gives udelukkende, når der er dokumentation for:

5.  Medlemsstaterne kan imidlertid bestemme at, de retslige eller administrative myndigheder efter anmodning fra skyldner eller fordringshaverne kan forlænge varigheden af suspensionen af individuel kreditorforfølgning eller give en ny suspension. Medlemsstaterne fastsætter betingelserne for en forlængelse eller fornyet suspension. En sådan forlængelse eller fornyet suspension af individuel kreditorforfølgning gives udelukkende, når der er dokumentation for:

 

(-a)  at de sikrede fordringshavere, der er berørt af planen, har accepteret en sådan forlængelse eller fornyet suspension, og

(a)  at der er gjort fremskridt i forhandlingerne om rekonstruktionsplanen, og

(a)  at der er gjort fremskridt i forhandlingerne om rekonstruktionsplanen, og

(b)  at videreførelsen af suspensionen af individuel kreditorforfølgning ikke urimeligt skader nogen af de berørte parters rettigheder eller interesser

(b)  at videreførelsen af suspensionen af individuel kreditorforfølgning ikke urimeligt skader nogen af de berørte parters rettigheder eller interesser, og

 

(ba)  at der endnu ikke er opstået en pligt for skyldner til at begære insolvensbehandling i henhold til national ret.

6.  Der indrømmes kun yderligere forlængelser, hvis betingelserne i stk. 5, litra a) og b), er opfyldt, og der ud fra omstændighederne i den pågældende sag skønnes at være stor sandsynlighed for vedtagelse af en rekonstruktionsplan.

6.  Der indrømmes kun yderligere forlængelser, hvis betingelserne i stk. 5, litra a) - b a), er opfyldt, og der ud fra omstændighederne i den pågældende sag skønnes at være stor sandsynlighed for vedtagelse af en rekonstruktionsplan.

7.  Suspensionens samlede varighed, inklusive forlængelser og fornyelser, må ikke overstige 12 måneder.

7.  Suspensionens samlede varighed, inklusive forlængelser og fornyelser, må ikke overstige ti måneder. Suspensionens samlede varighed er begrænset til to måneder, hvis selskabets vedtægtsmæssige hjemsted er blevet flyttet til en anden medlemsstat inden for en periode på tre måneder forud for indgivelsen af en anmodning om indledning af en rekonstruktionsprocedure.

8.  Medlemsstaterne sørger for, at de retslige eller administrative myndigheder kan ophæve suspensionen helt eller delvist:

8.  Medlemsstaterne sørger for, at de retslige eller administrative myndigheder kan beslutte ikke at bevilge suspension af individuel kreditorforfølgning eller kan ophæve suspensionen helt eller delvist:

(a)  hvis det viser sig, at en bestemt andel af fordringshaverne, som efter national lov ville kunne blokere for vedtagelsen af rekonstruktionsplanen, ikke ønsker at fortsætte forhandlingerne, eller

(a)  hvis det viser sig, at en bestemt andel af fordringshaverne, som efter national lov ville kunne blokere for vedtagelsen af rekonstruktionsplanen, ikke ønsker at fortsætte forhandlingerne, eller

(b)  efter anmodning fra skyldner eller bobehandleren.

(b)  efter anmodning fra skyldner eller bobehandleren eller et flertal af de berørte fordringshavere, eller

 

(ba)  hvis en enkelt fordringshaver eller en enkelt kreditorklasse påvirkes eller vil lide urimelig skade på grund af en suspension af den individuelle kreditorforfølgning,

 

(bb) hvis en sårbar fordringshaver vil blive udsat for væsentlige økonomiske vanskeligheder.

9.  Medlemsstaterne sikrer, at de retslige eller administrative myndigheder, hvis en enkelt fordringshaver eller en enkelt kreditorklasse påvirkes eller vil blive påvirket negativt af en suspension af den individuelle kreditorforfølgning, kan beslutte ikke at indrømme en suspension af individuel kreditorforfølgning eller at ophæve en suspension, der allerede er givet for den pågældende fordringshaver eller kreditorklasse, på dennes anmodning.

 

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Er der givet generel suspension omfattende alle fordringshavere, kan der ikke indledes insolvensbehandling efter anmodning fra en eller flere fordringshavere.

udgår

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan fravige stk. 1, hvis skyldneren bliver insolvent og derfor ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder i løbet af suspensionen. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at rekonstruktionsbehandlingen ikke automatisk ophører, og at en retslig eller administrativ myndighed efter at have undersøgt mulighederne for enighed om en rekonstruktionsplan inden for suspensionsperioden kan beslutte at udskyde indledningen af insolvensbehandlingen og at opretholde suspensionen af den individuelle kreditorforfølgning.

3.  Medlemsstaterne kan fravige stk. 1, hvis skyldneren bliver insolvent og derfor ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder i løbet af suspensionen. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at rekonstruktionsbehandlingen ikke automatisk ophører, og at en retslig eller administrativ myndighed efter at have undersøgt mulighederne for enighed om en rekonstruktionsplan eller en plan for overførsel af den levedygtige aktivitet inden for suspensionsperioden kan beslutte at udskyde indledningen af insolvensbehandlingen og at opretholde suspensionen af den individuelle kreditorforfølgning.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne sørger for, at de fordringshavere, som suspensionen omfatter, i løbet af suspensionsperioden ikke kan blokere for gennemførelsen af eller ophæve, fremskynde eller på nogen måde ændre gensidigt bebyrdende aftaler til skade for skyldner i forbindelse med fordringer, der er opstået før suspensionen. Medlemsstaterne kan begrænse anvendelsen af denne bestemmelse til særlig vigtige aftaler, som er nødvendige for opretholdelsen af virksomhedens daglige drift.

4.  Medlemsstaterne sørger for, at de fordringshavere, som suspensionen omfatter, i løbet af suspensionsperioden ikke kan blokere for gennemførelsen af eller ophæve, fremskynde eller på nogen måde ændre særlig vigtige gensidigt bebyrdende aftaler til skade for skyldner med hensyn til fordringer, der er opstået før suspensionen, forudsat at dette ikke giver anledning til alvorlige økonomiske vanskeligheder for fordringshaverne. I henhold til dette stykke anses en gensidigt bebyrdende aftale som særlig vigtig, når den er nødvendig for opretholdelsen af virksomhedens daglige drift, herunder med hensyn til leverancer, hvor en indstilling af leverancer ville føre til stilstand i virksomheden.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne drager omsorg for, at kreditorer ikke kan blokere for gennemførelsen af eller ophæve, fremskynde eller på nogen anden måde ændre gensidigt bebyrdende aftaler til skade for skyldner ved at indføre en klausul herom i aftalen, som anvendes alene på grund af skyldners indtræden i rekonstruktionsbehandling, en anmodning om suspensionen af individuel kreditorforfølgning, en afgørelse om suspension eller en tilsvarende begivehed i forbindelse med en suspension.

5.  5. Medlemsstaterne kan kræve, at kreditorer ikke blokere for gennemførelsen af eller ophæve, fremskynde eller på nogen anden måde ændre gensidigt bebyrdende aftaler til skade for skyldner ved at indføre en klausul herom i aftalen, som anvendes alene på grund af skyldners indtræden i rekonstruktionsbehandling, en anmodning om suspensionen af individuel kreditorforfølgning, en afgørelse om suspension eller en tilsvarende begivenhed i forbindelse med en suspension, medmindre de er berørt af suspensionen og kan bevise, at en sådan begivenhed vil have væsentlige negative følger for dem.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne sikrer, at der ikke er noget til hinder for, at skyldner som led i den normale drift fyldestgør fordringshavere, der ikke er berørt af suspensionen, og fordringshavere, der er berørt af suspensionen, for krav som er opstået efter suspensionen, eller som fortsat opstår i løbet af suspensionen.

udgår

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

Artikel 8

Indholdet af en rekonstruktionsplan

Indholdet af en rekonstruktionsplan

1.  Medlemsstaterne fastsætter, at rekonstruktionsplaner, som indgives til en retslig eller administrativ myndigheds stadfæstelse, som minimum skal indeholde følgende oplysninger:

1.  Medlemsstaterne fastsætter, at rekonstruktionsplaner skal stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed, og sikrer, at rekonstruktionsplaner bliver forelagt for arbejdstagernes repræsentanter til orientering og høring. Rekonstruktionsplaner skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

(a)  skyldners identitet eller den del af skyldners virksomhed, som rekonstruktionsplanen vedrører

(a)  skyldners identitet eller den del af skyldners virksomhed, som rekonstruktionsplanen vedrører

(b)  en værdiansættelse af skyldners nutidsværdi eller nutidsværdien af skyldners virksomhed samt en begrundet redegørelse for årsagerne til og omfanget af skyldners økonomiske vanskeligheder

(b)  en værdiansættelse af skyldners markedsværdi eller markedsværdien af skyldners virksomhed, herunder en evaluering af de økonomiske forpligtelser og de finansielle strømme sideløbende med rekonstruktionsplanens gennemførelse, på tidspunktet for planens indgivelse til stadfæstelse samt en forventet likvidationsvurdering af skyldner eller skyldners virksomhed, som alt sammen er udarbejdet af en juridisk ekspert, og en begrundet redegørelse for årsagerne til og omfanget af skyldners økonomiske vanskeligheder, herunder en beskrivelse af aktiver og gældsposter

(c)  identiteten af de berørte parter, enten individuelt eller ved henvisning til en eller flere gældsklasser, samt de af deres krav eller interesser, der er omfattet af rekonstruktionsplanen

(c)  identiteten af de berørte parter, enten individuelt eller ved henvisning til en eller flere gældsklasser, samt de af deres krav eller interesser, der er omfattet af rekonstruktionsplanen

(d)  de klasser, som de berørte parter er inddelt i med henblik på vedtagelsen af planen, samt en begrundelse herfor og oplysninger om værdien af de krav, som de enkelte kreditorer og medlemmer i hver klasse repræsenterer

(d)  de klasser, som de berørte parter er inddelt i på grundlag af objektive kriterier med henblik på vedtagelsen af planen, samt en begrundelse herfor og oplysninger om værdien af de krav, som de enkelte kreditorer og medlemmer i hver klasse repræsenterer

(e)  identiteten af de parter, der ikke berøres af planen, enten individuelt eller ved henvisning til en eller flere gældsklasser, og en begrundet redegørelse for, hvorfor de ikke skal berøres

(e)  identiteten af de parter, der ikke berøres af planen, enten individuelt eller ved henvisning til en eller flere gældsklasser, og en begrundet redegørelse for, hvorfor de ikke skal berøres

 

(ea)  bobehandlerens identitet i givet fald

(f)  planens betingelser, herunder bl.a.:

(f)  planens betingelser, herunder bl.a.:

i)  foreslået varighed

i)  foreslået varighed

ii)  eventuelle forslag om gældssanering eller -eftergivelse eller om at omlægge gælden til andre former for forpligtelser

ii)  eventuelle forslag om gældssanering eller -eftergivelse eller om at omlægge gælden til andre former for forpligtelser

 

iia)  eventuelle forslag om suspension af individuel kreditorforfølgning som led i rekonstruktionsplanen

 

iib)  regler for information og høring af arbejdstagerrepræsentanter i overensstemmelse med EU-retten og national ret

 

iic)  organisatoriske aspekter i forbindelse med konsekvenserne for beskæftigelsen som f.eks. afskedigelser, korttidsarbejde eller lignende

(g)  en udtalelse eller erklæring fra den person, der er ansvarlig for at foreslå rekonstruktionsplanen, med en redegørelse for, hvorfor virksomheden anses for levedygtig, hvordan gennemførelsen af den foreslåede plan kan forventes at forhindre skyldners insolvens og føre til genoprettelse af rentabilitet på lang sigt, og med en beskrivelse af eventuelle forventninger om nødvendige forudsætninger for et godt resultat.

(g)  en udtalelse eller erklæring fra den person, der er ansvarlig for at foreslå rekonstruktionsplanen, med en redegørelse for, hvorfor virksomheden anses for levedygtig, hvordan gennemførelsen af den foreslåede plan kan forventes at forhindre skyldners insolvens og/eller føre til genoprettelse af rentabilitet på lang sigt, og med en beskrivelse af eventuelle forventninger om nødvendige forudsætninger for et godt resultat. Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om godkendelse af den pågældende udtalelse eller begrundede redegørelse fra en ekstern sagkyndigs side, som f.eks. en bobehandler.

 

1a.  Medlemsstaterne kan bestemme, om fordringshaverne skal have mulighed for at foreslå en alternativ rekonstruktionsplan. Når en medlemsstat beslutter dette, bestemmer medlemsstaten, på hvilke betingelser fordringshaverne skal have mulighed for at foreslå en alternativ rekonstruktionsplan.

2.  Medlemsstaterne stiller en standardmodel for rekonstruktionsplaner tilgængelig online. Denne standardmodel skal som minimum indeholde de oplysninger, der kræves efter national lov, og generel men praktisk vejledning i, hvordan den bør anvendes. Standardmodellen offentliggøres på medlemsstatens officielle sprog. Medlemsstaterne bestræber sig på at offentliggøre standardmodellen på andre sprog, især de sprog der bruges i det internationale erhvervsliv. Den udarbejdes på en måde, så den kan tilpasses behovene og omstændighederne i hver enkelt sag.

2.  Medlemsstaterne stiller en tjekliste for rekonstruktionsplaner tilgængelig online. Denne tjekliste skal som minimum indeholde de oplysninger, der kræves efter national lov, og en generel og praktisk vejledning om de rekonstruktionsprocedurer, der er til rådighed i medlemsstaten. Tjeklisten offentliggøres på medlemsstatens officielle sprog. Medlemsstaterne bestræber sig på at offentliggøre tjeklisten på andre sprog, især de sprog, der bruges i det internationale erhvervsliv. Den udarbejdes på en måde, så den kan tilpasses behovene og omstændighederne i hver enkelt sag.

3.  Parterne kan beslutte, hvorvidt de ønsker at benytte standardmodellen eller ej.

 

 

3a.  Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagernes rettigheder og tilgodehavender ikke berøres af rekonstruktionsplaner, jf. artikel 6, stk. 3, i dette direktiv. Medlemsstaterne sikrer også, at rekonstruktionsplaner ikke har nogen indvirkning på arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser og -ordninger.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

Artikel 9

Vedtagelse af rekonstruktionsplaner

Vedtagelse af rekonstruktionsplaner

1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle berørte kreditorer har ret til at stemme om vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne kan også give berørte kapitalejere sådanne stemmerettigheder, jf. artikel 12, stk. 2.

1.  1. Medlemsstaterne sikrer, at alle berørte kreditorer, herunder arbejdstagere, har ret til at stemme om vedtagelsen af en rekonstruktionsplan efter at være blevet behørigt informeret om proceduren og dens mulige konsekvenser. Medlemsstaterne kan også give berørte kapitalejere sådanne stemmerettigheder, jf. artikel 12, stk. 2. Kreditorer, der ikke er berørt af en rekonstruktionsplan, har ikke stemmeret med hensyn til vedtagelsen af den pågældende plan.

 

1a.  Medlemsstaterne sikrer, at en plan, der omfatter foranstaltninger, som medfører ændringer i arbejdstilrettelæggelsen eller kontraktlige forhold, skal godkendes af arbejdstagerne i de tilfælde, hvor national lovgivning og praksis indeholder bestemmelser om en sådan godkendelse.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at berørte parter behandles i særskilte klasser, der afspejler kriterierne for konkursordenens klasseinddeling. Inddelingen i klasser foretages på en sådan måde, at hver klasse omfatter krav eller interesser med rettigheder, der er tilstrækkeligt ensartede til, at medlemmerne af denne klasse kan betragtes som en homogen gruppe med fælles interesser. Sikrede og usikrede krav skal som et minimum behandles i forskellige klasser ved vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne kan også bestemme, at lønmodtagere behandles i en særskilt klasse.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at berørte parter behandles i særskilte klasser, der afspejler kriterierne for konkursordenens klasseinddeling i henhold til national ret. Inddelingen i klasser foretages på en sådan måde, at hver klasse omfatter krav eller interesser med rettigheder, der er tilstrækkeligt ensartede til, at medlemmerne af denne klasse kan betragtes som en homogen gruppe med fælles interesser. Sikrede og usikrede krav skal som et minimum behandles i forskellige klasser ved vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne bestemmer også, at lønmodtagere behandles i en særskilt klasse i de tilfælde, hvor de bliver berørt af planen. Medlemsstaterne kan ligeledes sikre, at kapitalejere behandles i en særskilt klasse.

3.  Klasseinddelingen efterprøves af den retslige eller administrative myndighed, når der anmodes om stadfæstelse af rekonstruktionsplanen.

3.  Stemmerettighederne og klasseinddelingen efterprøves af den retslige eller administrative myndighed, når der anmodes om stadfæstelse af rekonstruktionsplanen. Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om, at stemmerettighederne og klasseinddelingen efterprøves af en retslig eller administrativ myndighed på et tidligere tidspunkt.

4.  En rekonstruktionsplan anses for at være vedtaget af de berørte parter, når den tiltrædes af parter, der repræsenterer et flertal af kravenes eller interessernes beløb i hver klasse. Medlemsstaterne fastsætter det flertal, der kræves for vedtagelse af en rekonstruktionsplan, som dog under ingen omstændigheder må være på over 75 % af de repræsenterede krav eller interesser i hver klasse.

4.  En rekonstruktionsplan anses for at være vedtaget af de berørte parter, når den tiltrædes af parter, der repræsenterer et flertal af kravenes eller interessernes beløb og et flertal af kreditorer i hver klasse. Medlemsstaterne fastsætter det flertal, der kræves for vedtagelse af en rekonstruktionsplan.

5.  Medlemsstaterne kan foreskrive, at en afstemning om vedtagelse af en rekonstruktionsplan sker i form af høring og tiltrædelse af det krævede flertal i hver klasse.

5.  Medlemsstaterne kan foreskrive, at en afstemning om vedtagelse af en rekonstruktionsplan sker i form af høring og tiltrædelse af det krævede flertal i hver klasse.

6.  Selv om der ikke er opnået det krævede flertal i en eller flere klasser, der ikke tiltræder rekonstruktionsplanen, vil den alligevel kunne stadfæstes, hvis den opfylder de i artikel 11 fastsatte krav til gennemtvingelse af en rekonstruktion på tværs af kreditorklasser.

6.  Selv om der ikke er opnået det krævede flertal i en eller flere klasser, der ikke tiltræder rekonstruktionsplanen, vil den alligevel kunne stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed, hvis den opfylder de i artikel 11 fastsatte krav til gennemtvingelse af en rekonstruktion på tværs af kreditorklasser.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

Artikel 10

Stadfæstelse af rekonstruktionsplaner

Stadfæstelse af rekonstruktionsplaner

1.  Medlemsstaterne sikrer, at nedennævnte former for rekonstruktionsplaner kun kan blive bindende for parterne, hvis de er stadfæstet af en retslig eller administrativ myndighed:

1.  Medlemsstaterne sikrer, at nedennævnte former for rekonstruktionsplaner kun kan blive bindende for parterne, hvis de er stadfæstet af en retslig eller administrativ myndighed:

(a)  rekonstruktionsplaner, der berører ikke tiltrædende parters interesser

(a)  rekonstruktionsplaner, der berører ikke tiltrædende parters interesser

(b)  rekonstruktionsplaner, der indebærer ny finansiering.

(b)  rekonstruktionsplaner, der indebærer ny finansiering

 

(ba)  rekonstruktionsplaner, der indebærer tab af mere end 25 % af arbejdsstyrken.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at betingelserne for en retslig eller administrativ myndigheds stadfæstelse af en rekonstruktionsplan er klart definerede og mindst omfatter krav om:

2.  Medlemsstaterne sikrer, at betingelserne for en retslig eller administrativ myndigheds stadfæstelse af en rekonstruktionsplan er klart definerede i deres nationale lovgivning og mindst omfatter krav om:

(a)  at rekonstruktionsplanen er vedtaget i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9, og er meddelt alle kendte kreditorer, der kan antages at blive berørt af den

(a)  at rekonstruktionsplanen er vedtaget under overholdelse af kravene i artikel 9, og er meddelt alle kendte kreditorer, der kan antages at blive berørt af den

(b) at rekonstruktionsplanen opfylder kriterierne for at være i kreditorernes bedste interesse

(b) at rekonstruktionsplanen opfylder kriterierne for at være i kreditorernes bedste interesse

(c)  at en eventuel ny finansiering er nødvendig for rekonstruktionsplanens gennemførelse og ikke uberettiget tilsidesætter kreditorers rettigheder.

(c)  at en eventuel ny finansiering er nødvendig for og står i rimeligt forhold til rekonstruktionsplanens gennemførelse.

 

(ca)  at arbejdstagernes repræsentanter er blevet informeret og hørt.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at den retslige eller administrative myndighed kan nægte at stadfæste en rekonstruktionsplan, hvis planen ikke har rimelig udsigt til at afværge skyldners insolvens og sikre skyldners rentabilitet.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at den retslige eller administrative myndighed nægter at stadfæste en rekonstruktionsplan, hvis planen ikke har rimelig udsigt til at afværge skyldners insolvens og sikre skyldners rentabilitet.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at når en rekonstruktionsplan for at blive bindende skal stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed, træffes afgørelsen herom uden unødig forsinkelse efter indgivelsen af anmodningen om stadfæstelse og under alle omstændigheder senest 30 dage efter anmodningens indgivelse.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at når en rekonstruktionsplan for at blive bindende skal stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed, træffes afgørelsen herom inden for rimelig tid og uden unødig forsinkelse efter indgivelsen af anmodningen om stadfæstelse.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

Artikel 11

Gennemtvingelse af en rekonstruktion over for alle kreditorklasser

Gennemtvingelse af en rekonstruktion over for alle kreditorklasser

1.  Medlemsstaterne sikrer, at en rekonstruktionsplan, der ikke er tiltrådt af alle klasser af berørte parter, efter anmodning fra en skyldner eller fra en fordringshaver med skyldners samtykke vil kunne stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed og gøres bindende for en eller flere klasser, der ikke har tiltrådt rekonstruktionsplanen, når den:

1.  Medlemsstaterne sikrer, at en rekonstruktionsplan, der ikke er tiltrådt af alle klasser af berørte parter, efter anmodning fra en skyldner eller, hvis dette er fastsat i national ret, fra en fordringshaver med skyldners samtykke vil kunne stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed og gøres bindende for en eller flere klasser, der ikke har tiltrådt rekonstruktionsplanen, når den:

(a)  opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 2 (l)

(a)  opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 2, og samtidig sikrer overholdelse af alle krav i national ret

(b)  er tiltrådt af mindst én klasse af berørte parter, som ikke er kapitalejere, samt af en af de klasser, som efter en værdiansættelse af virksomheden ikke ville blive fyldestgjort, hvis den normale konkursorden blev fulgt

(b)  er tiltrådt af flertallet af klasser af berørte parter, blandt hvilke der hverken er kapitalejere eller nogen af de klasser, som efter en værdiansættelse af virksomheden ikke ville blive fyldestgjort, hvis den normale konkursorden blev fulgt

(c)  stemmer overens med princippet om absolut fortrinsstilling.

(c)  stemmer overens med princippet om absolut fortrinsstilling.

2.  Medlemsstaterne kan som mindstekrav for godkendelse af rekonstruktionsplanen fastsætte et andet antal af klasser end det i stk. 1, litra b), fastsatte.

2.  Medlemsstaterne kan som mindstekrav for godkendelse af rekonstruktionsplanen fastsætte et højere antal af klasser end det i stk. 1, litra b), fastsatte, i det omfang dette mindstekrav stadig dækker flertallet af klasser.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når der er sandsynlighed for insolvens, kan skyldners aktionærer og andre kapitalejere ikke urimeligt forhindre vedtagelsen eller gennemførelsen af en rekonstruktionsplan, der vil kunne genoprette skyldners rentabilitet.

1.  1. Medlemsstaterne sikrer, at når der er sandsynlighed for insolvens, kan skyldners aktionærer og andre kapitalejere ikke urimeligt forhindre eller lægge hindringer i vejen for vedtagelsen eller gennemførelsen af en rekonstruktionsplan, der vil kunne genoprette skyldners rentabilitet.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Arbejdstagere

 

Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagernes rettigheder, herunder rettighederne i dette direktiv, ikke undergraves af rekonstruktionsprocessen, og at der er uafhængigt tilsyn med overholdelsen af den relevante EU-ret og nationale ret. Disse rettigheder omfatter navnlig:

 

(1)  retten til kollektive forhandlinger og faglige aktioner og

 

(2)  retten til information og høring, herunder navnlig retten til adgang til oplysninger om procedurer, der kan have betydning for beskæftigelsen eller muligheden for, om arbejdstagerne kan få dækket deres lønkrav og fremtidige betalinger, herunder arbejdsmarkedspensioner.

 

Medlemsstaterne skal endvidere sikre, at arbejdstagerne altid behandles som en privilegeret og sikret klasse af kreditorer.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis der gøres indsigelse mod en rekonstruktionsplan med påstand om tilsidesættelse af kreditorernes bedste interesse, udarbejder den retslige eller administrative myndighed en likvidationsopgørelse.

1.  Hvis der gøres indsigelse mod en rekonstruktionsplan eller en afhændelsesplan med påstand om tilsidesættelse af kreditorernes bedste interesse, udarbejder den retslige eller administrative myndighed en likvidationsopgørelse.

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at rekonstruktionsplaner, der er stadfæstet af en retslig eller administrativ myndighed, er bindende for alle parter nævnt i planen.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at rekonstruktionsplaner, der er stadfæstet af en retslig eller administrativ myndighed, er bindende for hver eneste part, der er nævnt i planen.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  stadfæste planen og tilkende fordringshavere, som ikke har tiltrådt planen, en økonomisk kompensation, som skal betales af skyldner eller af de fordringshavere, der stemte for planen.

(b)  stadfæste planen og vurdere mulighederne for, at fordringshavere, som ikke har tiltrådt planen, og som uberettiget lider skade som følge af planen, kan få økonomisk kompensation, og i givet fald fastsætte, at en sådan kompensation skal betales af skyldner.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan bestemme, at de i stk. 2, litra e), omhandlede dispositioner skal godkendes af en rekonstruktør eller af en retslig eller administrativ myndighed for at være underlagt beskyttelse efter stk. 1.

3.  Medlemsstaterne bestemmer, at de i stk. 2, litra e), omhandlede dispositioner skal godkendes af en rekonstruktør eller af en retslig eller administrativ myndighed for at være underlagt beskyttelse efter stk. 1.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 18

Artikel 18

Ledelsens pligter

Ledelsens opgaver og forpligtelser

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at virksomhedens ledelse i tilfælde af sandsynlighed for insolvens har følgende pligter:

1. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at virksomhedens ledelse og iværksættere i tilfælde af sandsynlighed for insolvens har følgende forpligtelser:

(a)  omgående at tage skridt til at begrænse tabet for kreditorer, lønmodtagere, kapitalejere og andre interessenter mest muligt

(a)  omgående at tage skridt til at begrænse tabet for kreditorer, lønmodtagere, kapitalejere og andre interessenter mest muligt

(b)  at tage behørigt hensyn til kreditorernes og andre interessenters interesser

(b)  at tage behørigt hensyn til kreditorernes, lønmodtagernes og andre interessenters interesser

 

(ba)  at overholde alle deres forpligtelser over for kreditorer, lønmodtagere, andre interessenter, staten og dens organer

(c)  at tage rimelige skridt til at afværge insolvens

(c)  at tage rimelige skridt til at afværge insolvens

(d)  at afstå fra enhver forsætlig eller groft uagtsom handling, der kan bringe virksomhedens levedygtighed i fare.

(d)  at afstå fra enhver forsætlig eller groft uagtsom handling, der kan bringe virksomhedens levedygtighed i fare.

 

(da)  ikke forsætligt at reducere værdien af virksomhedens nettoaktiver.

 

2.  Manglende udførelse af de opgaver, der er omhandlet i stk. 1, tages med i betragtning ved fastsættelsen af længden af gældssaneringsperioden og betingelserne for gældssanering i overensstemmelse med artikel 22.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at håbløst gældsatte iværksættere vil kunne opnå fuld gældssanering efter reglerne i dette direktiv.

1.  1. Medlemsstaterne sikrer, at håbløst gældsatte iværksættere i god tro vil kunne opnå fuld gældssanering efter reglerne i dette direktiv.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  En fuld gældssanering gælder kun, hvis den gældsatte iværksætter har overholdt kravene i artikel 18 i dette direktiv. Iværksættere, der overtræder ansættelses- eller konkurrenceretten, udelukkes fra fuld gældssanering.

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne stiller erhvervsstøtte og genskabelsesforanstaltninger til rådighed for iværksættere, der har fået en ny chance, for at bistå dem med at genstarte deres iværksættervirksomhed.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 20

Artikel 20

Gældssaneringsperiode

Gældssaneringsperiode

1.  Den periode, ved hvis udløb iværksætteren er blevet gældfri, må ikke være på over tre år regnet fra

1.  Den periode, ved hvis udløb iværksætteren for første gang er blevet gældfri, må ikke være på over fem år regnet fra

(a)  den dato, hvor den retslige eller administrative myndighed traf afgørelse om begæringen om gældssanering, når der er tale om en sanering, der resulterer i afvikling af den gældsatte iværksætters aktiver eller

(a)  den dato, hvor den retslige eller administrative myndighed traf afgørelse om begæringen om gældssanering, når der er tale om en sanering, der resulterer i afvikling af den gældsatte iværksætters aktiver eller

(b)  den dato, hvor tilbagebetalingsplanen blev iværksat, når der er tale om en gældssanering med en tilbagebetalingsplan.

(b)  den dato, hvor tilbagebetalingsplanen blev iværksat, når der er tale om en gældssanering med en tilbagebetalingsplan.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at gældsatte iværksættere ved gældssaneringsperiodens udløb er frigjort for deres gæld, uden at det er nødvendigt at indgive ny begæring til en retslig eller administrativ myndighed.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at gældsatte iværksættere ved gældssaneringsperiodens udløb er frigjort for deres gæld.

 

2a.  Medlemsstaterne kan fastsætte længere gældssaneringsperioder for iværksættere, der anmoder om en anden gældssaneringsprocedure eller eventuelle efterfølgende procedurer.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Uanset artikel 19, 20 og 21 kan medlemsstaterne opretholde eller indføre bestemmelser, der under nærmere fastsatte omstændigheder begrænser adgangen til gældssanering eller fastsætter længere frister for opnåelse af fuld gældsfrigørelse eller længere forbudsperioder, når sådanne begrænsninger er begrundet i hensyn til en almen interesse, især

1.  Uanset artikel 19, 20 og 21 opretholder eller indfører medlemsstaterne bestemmelser, der under nærmere fastsatte omstændigheder begrænser adgangen til gældssanering eller fastsætter længere frister for opnåelse af fuld gældsfrigørelse eller længere forbudsperioder, når sådanne begrænsninger er begrundet i hensyn til en almen interesse, især

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  hvis den gældsatte iværksætter har handlet uhæderligt eller i ond tro over for kreditorerne ved sin gældsætning eller ved gældens inddrivelse

(a)  hvis den gældsatte iværksætter har handlet uhæderligt eller i ond tro over for kreditorerne ved sin gældsætning eller ved gældens inddrivelse. Kommissionen udarbejder retningslinjer til medlemsstaterne for fastsættelsen af kriterierne for, hvad der skal anses for uhæderlig adfærd eller ond tro

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  hvis den gældsatte iværksætter ikke overholder en tilbagebetalingsplan eller enhver anden juridisk forpligtelse til sikring af kreditorernes interesser

(b)  hvis den gældsatte iværksætter ikke i væsentlig grad overholder en tilbagebetalingsplan eller enhver anden juridisk forpligtelse til sikring af kreditorernes interesser, idet der tages hensyn til de problemer med at følge insolvens- og rekonstruktionsprocedurer, som mikrovirksomheder og små virksomheder møder.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(da)  hvis iværksættere eller deres ledelse har handlet i strid med deres forpligtelser i henhold til artikel 18 i dette direktiv, eller hvis iværksættere eller deres ledelse har overtrådt ansættelses- eller konkurrenceretten.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan fastsætte længere gældssaneringsperioder i tilfælde, hvor en gældsat iværksætters primære bolig ikke kan kræves realiseret på grund af hensynet til opretholdelsen af den gældsatte iværksætters og dennes families eksistensgrundlag.

2.  Medlemsstaterne kan fastsætte længere gældssaneringsperioder på grund af hensynet til opretholdelsen af den gældsatte iværksætters og dennes families eksistensgrundlag, hvor hans eller hendes primære bolig ikke kan kræves realiseret.

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan udelukke særlige kategorier af gæld såsom sikret gæld eller gæld som følge af strafferetlige bødepålæg eller erstatningsansvar fra gældssanering eller fastsætte en længere gældssaneringsperiode, når en sådan udelukkelse eller sådanne længere perioder er begrundet i hensyn til en almen interesse.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Uanset artikel 21 kan medlemsstaterne fastsætte længere eller tidsubegrænsede forbudsperioder, når den gældsatte iværksætter udøver et erhverv, for hvilket der gælder særlige etiske regler, eller hvis forbuddet blev pålagt af en domstol i en straffesag.

4.  Uanset artikel 21 kan medlemsstaterne fastsætte længere eller tidsubegrænsede forbudsperioder, når den gældsatte iværksætter udøver et erhverv, for hvilket der gælder særlige etiske regler, og iværksætteren har tilsidesat disse regler, eller hvis forbuddet blev pålagt af en domstol i en straffesag.

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Med hensyn til stk. 1, litra a), udarbejder Kommissionen retningslinjer til medlemsstaterne for fastsættelsen af kriterier for, hvad der skal anses for uhæderlig adfærd eller ond tro i denne sammenhæng.

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når en gældsat iværksætter har erhvervsmæssig gæld stiftet som led i driften af sin forretning eller udøvelsen af et erhverv såvel som personlig gæld stiftet uden for rammerne af disse aktiviteter, behandles al gæld samlet i forbindelse med en gældssanering.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når en gældsat iværksætter har erhvervsmæssig gæld stiftet som led i driften af sin forretning eller udøvelsen af et erhverv såvel som personlig gæld stiftet uden for rammerne af disse aktiviteter, skal erhvervsmæssig gæld behandles særskilt i forhold til personlig gæld i forbindelse med en gældssanering. Såfremt der forefindes procedurer for gældssanering af både erhvervsmæssig og personlig gæld, kan disse procedurer samordnes i forbindelse med en gældssanering i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan uanset stk. 1 bestemme, at erhvervsmæssig og personlig gæld skal behandles hver for sig, forudsat at behandlingen kan koordineres i forbindelse med en gældssanering efter reglerne i dette direktiv.

udgår

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at mæglere, insolvensbehandlere og andre bobestyrere, som er beskikket i sager om rekonstruktion, insolvens og en ny chance, modtager den nødvendige grunduddannelse og efteruddannelse med henblik på at sikre, at deres tjenester ydes på en effektiv, upartisk, uafhængig og kompetent måde i forhold til parterne.

1.  1. Medlemsstaterne sikrer, at mæglere, insolvensbehandlere og andre bobestyrere, som er beskikket i sager om rekonstruktion, insolvens og en ny chance, modtager grunduddannelse og efteruddannelse og opnår de nødvendige kvalifikationer med henblik på at sikre, at deres tjenester ydes på en effektiv, upartisk, uafhængig og kompetent måde i forhold til parterne.

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen fremmer udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne med henblik på at forbedre uddannelsernes kvalitet i hele Unionen, bl.a. ved hjælp af netværk og udveksling af erfaringer og kapacitetsopbygning, og tilrettelægger om nødvendigt uddannelse af ansatte ved domstole og i forvaltningsmyndigheder, som beskæftiger sig med sager i forbindelse med rekonstruktion, insolvens og en ny chance.

Ændringsforslag    92

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne fremmer med de midler, som de finder hensigtsmæssige, udarbejdelsen og overholdelsen af frivillige adfærdskodekser blandt bobestyrer inden for rekonstruktion, insolvens og en ny chance, samt andre effektive tilsynsmekanismer for levering af disse tjenester.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at bobestyrere inden for rekonstruktion, insolvens og en ny chance samt andre effektive tilsynsmekanismer for levering af disse tjenester overholder lovbestemte adfærdskodekser, som mindst skal omfatte bestemmelser om uddannelse, erhvervsuddannelse, autorisation, registrering, personligt ansvar, forsikring og vandel.

Ændringsforslag    93

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne fastsætter effektive sanktioner for manglende overholdelse af bobestyrernes forpligtelser i henhold til denne artikel og anden relevant EU-ret og national ret.

Ændringsforslag    94

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1а.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger om de myndigheder, der fører tilsyn eller kontrol med bobehandlere, er offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    95

Forslag til direktiv

Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 27a

 

Oplysninger til iværksættere, der får en ny chance

 

1.  Medlemsstaterne sikrer, at iværksættere, der har fået en ny chance, har adgang til relevante, ajourførte, klare, præcise og brugervenlige oplysninger om adgang til administrativ, juridisk, forretningsmæssig og finansiel støtte, der er tilpasset dem, og de midler, der står til rådighed for dem med henblik på at lette etablering af en ny virksomhed.

 

2.  Medlemsstaterne indberetter hvert år de oplysninger, der skal gives i medfør af stk. 1, til Kommissionen.

 

3.  Kommissionen offentliggør de oplysninger, der skal gives i medfør af stk. 1, og som er modtaget i henhold til stk. 2, på en brugervenlig måde på sit websted.

Ændringsforslag    96

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Ændring af centret for skyldnerens hovedinteresser som defineret i forordning (EU) 2015/848 er ikke tilladt under rekonstruktionsprocedurer.

Ændringsforslag    97

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  underretning af kreditorer

(c)  underretning af kreditorer, herunder arbejdstagernes repræsentanter

Ændringsforslag    98

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ga)  antallet af tabte arbejdspladser, overførsel af en del af eller hele virksomheden, andelen af afskedigelser, virkningerne af rekonstruktionsaftaler på beskæftigelsen, tilsidesættelse af ledelsernes forpligtelser samt omfanget af offentlige tilskud.

Ændringsforslag    99

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(gb)  antallet af skyldnere, som efter at have været genstand for en procedure som omhandlet i litra a), nr. iii), har startet en ny virksomhed

Ændringsforslag    100

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(gc)  for skyldnere, som efter at have været genstand for en procedure som omhandlet i litra a), nr. ii) og iii), har startet en ny virksomhed, den gennemsnitlige tid mellem afslutningen af proceduren og opstarten af den nye virksomhed

Ændringsforslag    101

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(gd)  antallet af tabte arbejdspladser, overførsel af en del af eller hele virksomheden, andelen af afskedigelser og virkningerne af rekonstruktionsaftaler på beskæftigelsen samt niveauet af offentlige tilskud

Ændringsforslag    102

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ge)  antallet af mistede arbejdspladser, overførsel af en del af eller hele virksomheden og virkningerne af rekonstruktionsaftaler på beskæftigelsessituationen

Ændringsforslag    103

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(gf)  antallet af svigagtige rekonstruktions- og insolvensprocedurer og de eksisterende håndhævelsesmekanismers funktion.

Ændringsforslag    104

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne udarbejder statistikker på grundlag af de aggregerede data, som er omhandlet i stk. 1 og 2, og gør dette for hele kalenderår, som afsluttes den 31. december hvert år, første gang med data indsamlet for det første hele kalenderår efter [datoen for anvendelsen af gennemførelsesforanstaltningerne]. Disse statistikker meddeles Kommissionen årligt på grundlag af en standardiseret formular til dataoverførsel, hvilket senest skal ske den 31. marts i det på indsamlingsåret følgende kalenderår.

3.  Medlemsstaterne udarbejder statistikker på grundlag af de aggregerede data, som er omhandlet i stk. 1 og 2, og gør dette for hele kalenderår, som afsluttes den 31. december hvert år, første gang med data indsamlet for det første hele kalenderår efter [datoen for anvendelsen af gennemførelsesforanstaltningerne]. Disse statistikker meddeles Kommissionen årligt på grundlag af en standardiseret formular til dataoverførsel, hvilket senest skal ske den 31. marts i det på indsamlingsåret følgende kalenderår. Medlemsstaterne offentliggør disse statistiske oplysninger på et brugervenligt websted.

Ændringsforslag    105

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen samler de i stk. 1- 3 i denne artikel omhandlede oplysninger på sit websted på en offentligt tilgængelig, gratis og brugervenlig måde.

Ændringsforslag    106

Forslag til direktiv

Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 30a

 

Indberetningspligt

 

1.  En skyldner, der deltager i en rekonstruktions-, insolvens- eller gældssaneringsprocedure i en medlemsstat, og som også driver virksomhed i en anden medlemsstat, skal underrette den kompetente myndighed, forvaltning eller domstol i begge lande om indledningen af disse procedurer.

 

2.  Skyldneren har pligt til at indberette aktiviteterne, omfanget samt indretningen af sin virksomhed i en anden medlemsstat eller i tredjelande til den domstolsforvaltning, der er involveret i rekonstruktions-, insolvens- eller gældssaneringsproceduren.

Ændringsforslag    107

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF.

Ændringsforslag    108

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest [5 år efter datoen for påbegyndelsen af anvendelsen af gennemførelsesforanstaltninger] og hvert 7. år derefter forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om anvendelsen af dette direktiv, herunder om der bør overvejes yderligere foranstaltninger til at konsolidere og styrke den retlige ramme for rekonstruktion, insolvens og en ny chance.

Senest [3 år efter datoen for påbegyndelsen af anvendelsen af gennemførelsesforanstaltninger] og hvert femte år derefter forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om anvendelsen og indvirkningen af dette direktiv. På grundlag af denne vurdering forelægger Kommissionen, hvis det er passende, et lovgivningsforslag efter gennemgangen af dette direktiv, hvor der overvejes yderligere foranstaltninger til at konsolidere og harmonisere den retlige ramme for rekonstruktion, insolvens og en ny chance, særlig med hensyn til betingelserne for indledning af insolvensbehandling, en fælles definition på insolvens, rangordning af krav i tilfælde af insolvens samt anfægtelsessøgsmål.

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (7.12.2017)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU
(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Ordfører for udtalelse: Enrique Calvet Chambon

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Formålet med dette direktiv er at fjerne hindringer for udøvelsen af grundlæggende frihedsrettigheder såsom frie kapitalbevægelser og etableringsfriheden, der skyldes forskelle mellem de nationale lovgivninger og procedurer vedrørende forebyggende rekonstruktion, insolvensbehandling og muligheden for en ny chance. Dette direktiv tager sigte på at fjerne disse hindringer ved at sikre, at levedygtige virksomheder i økonomiske vanskeligheder har adgang til effektive nationale regler for forebyggende rekonstruktion, der giver dem mulighed for at fortsætte driften, at ærlige overforgældede iværksættere får en ny chance efter en komplet gældssanering efter en rimelig periode, og at procedurerne for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering forbedres, især for at gøre dem kortere.

(1)  Formålet med dette direktiv er at bidrage til, at det indre marked fungerer korrekt, ved at fjerne hindringer for udøvelsen af grundlæggende frihedsrettigheder såsom frie kapitalbevægelser og etableringsfriheden, der skyldes forskelle mellem de nationale lovgivninger og procedurer vedrørende forebyggende rekonstruktion, insolvensbehandling og muligheden for en ny chance, og dermed bidrage til etableringen af en egentlig kapitalmarkedsunion. Dette direktiv tager sigte på at fjerne disse hindringer ved at sikre, at levedygtige virksomheder i økonomiske vanskeligheder har adgang til effektive nationale regler for forebyggende rekonstruktion, der giver dem mulighed for at fortsætte driften, at ærlige overforgældede iværksættere får en ny chance efter en komplet gældssanering efter en rimelig periode, og at procedurerne for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering forbedres, især for at gøre dem kortere. Forebyggende løsninger, også kaldet "pre-pack"-løsninger, er et led i den stigende tendens i moderne insolvensret til at foretrække tilgange, der til forskel fra den klassiske med likvidation af den kriseramte virksomhed har til formål at genoprette virksomheden eller i det mindste redde dens økonomisk levedygtige enheder og dermed bidrage til bevarelsen af arbejdspladser.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Rekonstruktion skal gøre det muligt for virksomheder i økonomiske vanskeligheder at fortsætte driften helt eller delvist ved at ændre sammensætningen af eller vilkårene eller strukturen for virksomhedens aktiver og passiver eller kapitalstruktur, herunder gennem salg af aktiver eller dele af virksomheden. Regler for forebyggende rekonstruktion bør først og fremmest gøre det muligt for virksomheder at omstrukturere på et tidligt tidspunkt og at undgå insolvens. Disse regler bør maksimere den samlede værdi for kreditorer, ejere og økonomien som helhed og bør forhindre unødvendige tab af arbejdspladser og tab af viden og færdigheder. De bør også forhindre akkumulering af misligholdte lån. Under rekonstruktionsprocessen bør alle parters rettigheder beskyttes. Samtidig bør virksomheder, der ikke er levedygtige, og som ikke har udsigt til at kunne overleve, likvideres hurtigst muligt.

(2)  Rekonstruktion skal gøre det muligt for virksomheder i økonomiske vanskeligheder at fortsætte driften helt eller delvist ved at ændre sammensætningen af eller vilkårene eller strukturen for virksomhedens aktiver og passiver eller kapitalstruktur, herunder gennem salg af aktiver, dele af virksomheden eller hele virksomheden, hvis disse foranstaltninger i samme grad som likvidationen af aktiverne bidrager til fyldestgørelse af kreditorerne. Regler for forebyggende rekonstruktion bør først og fremmest gøre det muligt for virksomheder at omstrukturere på et tidligt tidspunkt og at undgå insolvens. Disse regler bør maksimere den samlede værdi for kreditorerne i forhold til, hvad de ville have modtaget gennem en likvidation af aktiverne, samt for ejerne og økonomien som helhed og bør forhindre unødvendige tab af arbejdspladser og tab af viden og færdigheder. De bør også forhindre akkumulering af misligholdte lån, hvilket mest effektivt kan udvirkes gennem en samlet og koordineret tilgang, der kombinerer et blanding af supplerende politiske foranstaltninger på nationalt plan og i givet fald på EU-plan. Under rekonstruktionsprocessen bør alle parters rettigheder beskyttes. Samtidig bør virksomheder, der ikke er levedygtige, og som ikke har udsigt til at kunne overleve, likvideres hurtigst muligt.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  De uforholdsmæssigt lange procedurer i forbindelse med rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering i flere medlemsstater er stærkt medvirkende til de lave inddrivelsesprocenter og til at afholde investorer fra at investere i jurisdiktioner, hvor procedurerne risikerer at være for langvarige.

(5)  De uforholdsmæssigt lange procedurer i forbindelse med rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering i flere medlemsstater er stærkt medvirkende til de lave inddrivelsesprocenter og til at afholde investorer fra at investere i jurisdiktioner, hvor procedurerne risikerer at være for langvarige og være urimeligt dyre.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Alle disse forskelle resulterer i ekstraomkostninger for investorer ved vurderingen af risikoen for, at skyldnere kommer i finansielle vanskeligheder i en eller flere medlemsstater, og omkostningerne forbundet med rekonstruktion af virksomheder med forretningssteder, kreditorer eller aktiver i andre medlemsstater, typisk i forbindelse med rekonstruktion af internationale koncerner. Mange investorer nævner usikkerheden omkring insolvensreglerne eller risikoen for langvarige insolvensprocedurer i et andet land som en af hovedårsagerne til ikke at investere eller etablere forretningsforbindelser uden for deres hjemland.

(6)  Alle disse forskelle resulterer i ekstraomkostninger for investorer eller banker ved vurderingen af risikoen for, at skyldnere kommer i finansielle vanskeligheder i en eller flere medlemsstater, eller ved vurderingen af risikoen i forbindelse med overtagelse af rentable aktiviteter i virksomheder i vanskeligheder og omkostningerne forbundet med rekonstruktion af virksomheder med forretningssteder, kreditorer eller aktiver i andre medlemsstater, typisk i forbindelse med rekonstruktion af internationale koncerner. Mange investorer nævner usikkerheden omkring insolvensreglerne eller risikoen for langvarige insolvensprocedurer i et andet land som en af hovedårsagerne til ikke at investere eller etablere forretningsforbindelser uden for deres hjemland. Denne usikkerhed har derfor en afskrækkende virkning, som skaber hindringer for virksomhedernes etableringsfrihed og viljen til at sætte ting i værk og hæmmer det indre marked i at fungere korrekte. Navnlig små og mellemstore virksomheder råder for størstedelens vedkommende ikke over de nødvendige ressourcer til at foretage en risikovurdering i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Disse forskelle resulterer i uensartede vilkår for adgang til kredit og til uensartede inddrivelsesprocenter i medlemsstaterne. En større harmonisering inden for rekonstruktion, insolvensbehandling og muligheden for en ny chance er derfor absolut nødvendig for et velfungerende indre marked generelt og for en fungerende kapitalmarkedsunion i særdelshed.

(7)  Disse forskelle resulterer i uensartede vilkår for adgang til kredit og i uensartede inddrivelsesprocenter i medlemsstaterne og hæmmer kapitalens frie bevægelighed i det indre marked. Analyser tyder på, at effektive lovrammer for forebyggende rekonstruktioner har en positiv virkning på iværksætterniveauet i medlemsstaterne, og derfor også kan medføre mindre negative konsekvenser for den finansielle stabilitet og økonomiske aktivitet i tilfælde af gældsafvikling. En større harmonisering inden for rekonstruktion, insolvensbehandling og muligheden for en ny chance er derfor absolut nødvendig for et velfungerende indre marked generelt og for en fungerende kapitalmarkedsunion i særdeleshed samt for levedygtigheden af de økonomiske aktiviteter.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Harmonisering af insolvensretten er et nødvendigt skridt i retning af en fælles europæisk erhvervsret. EU’s gældende regelsæt inden for erhvervsret er både uensartet og ufuldstændig. Det er afgørende med yderligere konvergens for at sikre, at EU's indre marked er velfungerende.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Hindringer for udøvelse af grundlæggende frihedsrettigheder begrænser sig ikke til rent grænseoverskridende situationer. Et stadig mere sammenkoblet indre marked med fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdstagere og med en stadig større digital dimension betyder, at meget få virksomheder er rent nationale, hvis alle relevante elementer tages i betragtning, f.eks. deres kundegrundlag, forsyningskæde, virksomhedsområder, investorer og kapitalgrundlag. Selv rent nationale tilfælde af insolvens kan påvirke det indre markeds funktion gennem dominoeffekten af insolvens, hvor en virksomheds konkurs kan udløse yderligere konkurser i forsyningskæden.

(9)  Hindringer for udøvelse af grundlæggende frihedsrettigheder begrænser sig ikke til rent grænseoverskridende situationer. Et stadig mere sammenkoblet indre marked med fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdstagere og med en stadig større digital dimension betyder, at meget få virksomheder er rent nationale, hvis alle relevante elementer tages i betragtning, f.eks. deres kundegrundlag, forsyningskæde, virksomhedsområder, investorer og kapitalgrundlag. Selv rent nationale tilfælde af insolvens kan påvirke det indre markeds funktion gennem dominoeffekten af insolvens, hvor en virksomheds konkurs kan udløse yderligere konkurser i forsyningskæden, som små og mellemstore virksomheder er særligt sårbare over for.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/84862 handler om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse, om den lovgivning, der finder anvendelse, og om samarbejde i forbindelse med grænseoverskridende konkursbehandlinger samt sammenkoblingen af insolvensregistre. Den omhandler forebyggende procedurer, der styrker forudsætningerne for at redde økonomisk levedygtige virksomheder, og procedurer for at give iværksættere en ny chance. Forordning (EU) 2015/848 løser imidlertid ikke problemet med forskellene mellem disse procedurer i national ret. Desuden vil et instrument, der begrænser sig til grænseoverskridende insolvenssager, ikke fjerne alle hindringer for den fri bevægelighed, og det vil heller ikke være muligt for investorerne på forhånd at bestemme den grænseoverskridende eller indenlandske karakter af en skyldners potentielle finansielle vanskeligheder i fremtiden. Det er derfor nødvendigt at gå videre end retligt samarbejde og at fastætte væsentlige minimumsstandarder.

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 handler om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse, om den lovgivning, der finder anvendelse, og om samarbejde i forbindelse med grænseoverskridende konkursbehandlinger samt sammenkoblingen af insolvensregistre. Den omhandler forebyggende procedurer, der indledes ved en beslutning fra offentlige myndigheders side, og som styrker forudsætningerne for at redde økonomisk levedygtige virksomheder, og procedurer for at give iværksættere en ny chance. Forordning (EU) 2015/848 løser imidlertid ikke problemet med forskellene mellem disse procedurer i national ret og vedrører ikke fortrolige procedurer. Desuden vil et instrument, der begrænser sig til grænseoverskridende insolvenssager, ikke fjerne alle hindringer for den fri bevægelighed, og det vil heller ikke være muligt for investorerne på forhånd at bestemme den grænseoverskridende eller indenlandske karakter af en skyldners potentielle finansielle vanskeligheder i fremtiden. Det er derfor nødvendigt at gå videre end retligt samarbejde og at fastsætte væsentlige minimumsstandarder.

_________________

_________________

62 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 19).

62 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 19).

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Det er nødvendigt at reducere omkostninger forbundet med rekonstruktion for både skyldnere og kreditorer. Det betyder, at de forskelle, der lægger hindringer i vejen for en tidlig rekonstruktion af levedygtige virksomheder i finansielle vanskeligheder og muligheden og for at give en ny chance til ærlige iværksættere, bør reduceres. Det bør føre til større gennemsigtighed, retssikkerhed og forudsigelighed i Unionen. Det bør også maksimere afkastet for alle typer kreditorer og investorer og fremme grænseoverskridende investeringer. En bedre sammenhæng bør også lette rekonstruktion af koncerner, uanset hvor koncernens medlemmer er etableret i Unionen.

(11)  Det er nødvendigt at reducere omkostninger forbundet med rekonstruktion for både skyldnere og kreditorer, der ofte belastes indirekte i form af nedskæringer i deres udlodninger. Det betyder, at de forskelle, der lægger hindringer i vejen for en tidlig rekonstruktion af levedygtige virksomheder i finansielle vanskeligheder og muligheden og for at give en ny chance til ærlige iværksættere, bør reduceres. Det bør føre til større gennemsigtighed og mere retssikkerhed og forudsigelighed for både skyldnere og fordringshavere i Unionen Det bør også maksimere afkastet for alle typer kreditorer og investorer og fremme grænseoverskridende investeringer. En bedre sammenhæng bør også lette rekonstruktion af koncerner, uanset hvor koncernens medlemmer er etableret i Unionen.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Fjernelse af hindringerne for en effektiv rekonstruktion af levedygtige virksomheder i finansielle vanskeligheder bidrager til at minimere tabet af arbejdspladser, tabene for kreditorer i forsyningskæden, bevarer knowhow og færdigheder og er dermed til fordel for økonomien som helhed. Ved at gøre det nemmere for iværksættere at få en ny chance undgår de at blive ekskluderet fra arbejdsmarkedet, og de får mulighed for at genoptage deres iværksættervirksomhed ved at trække på deres tidligere erfaring. Endelig vil en afkortning af rekonstruktionsprocedurer resultere i højere inddrivelsesprocenter for kreditorer, for jo længere tid, der går, desto større tab vil virksomheden normalt lide. Endvidere vil effektive insolvensregler muliggøre en bedre vurdering af de risici, der er forbundet med långivning og lånoptagelse, og en mere gnidningsløs tilpasningsproces i de mest gældstyngede virksomheder og dermed minimere de økonomiske og sociale omkostninger forbundet med deres gældsafvikling.

(12)  Fjernelse af hindringerne for en effektiv rekonstruktion af levedygtige virksomheder i finansielle vanskeligheder bidrager til at minimere tabet af arbejdspladser, tabene for kreditorer i forsyningskæden, bevarer knowhow og færdigheder og er dermed til fordel for økonomien som helhed. For at nå dette mål og bevare arbejdspladserne og aktiviteterne er det nødvendigt at sikre, at disse procedurer kan foregå helt eller delvis inden for fortrolige rammer, hvilket navnlig forudsætter en bedre fastlæggelse af reglerne for udøvelsen af arbejdstagernes rettigheder. Ved at gøre det nemmere for iværksættere at få en ny chance undgår de at blive ekskluderet fra arbejdsmarkedet, og de får mulighed for at genoptage deres iværksættervirksomhed ved at trække på deres tidligere erfaring. Endelig vil en afkortning af rekonstruktionsprocedurer resultere i højere inddrivelsesprocenter for kreditorer, for jo længere tid, der går, desto større tab vil virksomheden normalt lide. Endvidere vil effektive insolvensregler muliggøre en bedre vurdering af de risici, der er forbundet med långivning og lånoptagelse, og en mere gnidningsløs tilpasningsproces i de mest gældstyngede virksomheder og dermed minimere de økonomiske og sociale omkostninger forbundet med deres gældsafvikling.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  En mere kohærent tilgang på EU-plan bør være til gavn for især små og mellemstore virksomheder, der ikke har de fornødne ressourcer til at gennemføre bekostelige rekonstruktioner og drage fordel af de mere effektive rekonstruktionsordninger, der findes i nogle medlemsstater. Når de havner i finansielle vanskeligheder, har små og mellemstore virksomheder ofte ikke ressourcer til at indkøbe professionel rådgivning, og derfor bør der indføres tidlige varslingsmekanismer, der kan advare skyldnere om, at der er behov for hurtig handling. For at hjælpe sådanne virksomheder med at gennemføre en billig rekonstruktion bør der også udvikles modeller til rekonstruktionsplaner på nationalt plan, som bør gøres tilgængelige på internettet. Skyldnere bør kunne anvende og tilpasse dem til deres egne behov og til de særlige forhold i deres virksomhed.

(13)  En mere kohærent tilgang på EU-plan bør være til gavn for især små og mellemstore virksomheder, der ikke har de fornødne ressourcer til at gennemføre bekostelige rekonstruktioner og drage fordel af de mere effektive rekonstruktionsordninger, der findes i nogle medlemsstater. Når de havner i finansielle vanskeligheder, har små og mellemstore virksomheder ofte ikke ressourcer til at indkøbe professionel rådgivning, og derfor bør der indføres tidlige varslingsmekanismer, der kan advare skyldnere om, at der er behov for hurtig handling. For at hjælpe sådanne virksomheder med at gennemføre en billig rekonstruktion bør der også udvikles modeller til rekonstruktionsplaner på nationalt plan, som bør gøres tilgængelige på internettet. Skyldnere bør kunne anvende og tilpasse dem til deres egne behov og til de særlige forhold i deres virksomhed. Skyldnere bør have mulighed for at finde ad hoc- og særløsninger sammen med tredjeparter eller kreditorer med henblik på enten at nedbringe gælden til alle eller en stor del af deres kreditorer eller frasælge de(n) levedygtige aktivitet(er) og derved bidrage til, at kreditorerne får en bedre fyldestgørelse, end det ville have været tilfældet ved likvidation af aktiverne. Endelig bør der tilbydes professionel rådgivning fra eksperter i rekonstruktion med støtte fra brancheforeninger og andre interesserede parter under særlig hensyntagen til små og mellemstore virksomheders særlige forhold.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Gældstyngede forbrugere er et stort økonomisk og socialt problem, som har tæt relation til nedbringelse af den alt for store gældsætning. Desuden er det ofte ikke muligt at skelne klart mellem en iværksætters forbrugergæld og erhvervsgæld. En ordning, der giver iværksættere mulighed for en ny chance vil ikke være effektiv, hvis de skal tvinges gennem forskellige procedurer med forskellige adgangsbetingelser og gældssaneringsperioder for at få afviklet deres forretningsgæld og deres personlige ikke-forretningsmæssige gæld. Derfor bør medlemsstaterne også kunne anvende bestemmelserne om gældssanering på forbrugere, selv om direktivet ikke indeholder bindende regler om forbrugeres overgældsætning.

(15)  Gældstyngede forbrugere er et stort økonomisk og socialt problem, som har tæt relation til nedbringelse af den alt for store gældsætning. Mens der i visse jurisdiktioner skelnes klart mellem en iværksætters forbrugergæld og erhvervsgæld, er denne sondring desuden vanskeligere i andre jurisdiktioner og ikke almindelig praksis. I Sådanne jurisdiktioner vil en ordning, der giver iværksættere mulighed for en ny chance muligvis ikke være effektiv, hvis de skal tvinges gennem forskellige procedurer med forskellige adgangsbetingelser og gældssaneringsperioder for at få afviklet deres forretningsgæld og deres personlige ikke-forretningsmæssige gæld. Derfor bør medlemsstaterne også kunne anvende bestemmelserne om gældssanering på forbrugere, selv om direktivet ikke indeholder bindende regler om forbrugeres overgældsætning.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Jo tidligere en skyldner kan opdage sine finansielle vanskeligheder og træffe passende foranstaltninger, desto større er sandsynligheden for, at vedkommende kan undgå en forestående insolvens, eller, hvis der er tale om en permanent svækket virksomhed, desto mere ordnet og effektivt kan afviklingen finde sted. Der bør derfor udformes tydelig information om tilgængelige procedurer for forebyggende rekonstruktion og indrettes tidlige varslingsmekanismer, der kan give skyldnere, der begynder at opleve finansielle problemer, incitament til hurtigt at skride ind. De mulige tidlige varslingsmekanismer bør omfatte regnskabs- og tilsynsmæssige forpligtelser for skyldner eller skyldners ledelse og en indberetningspligt i forbindelse med låneaftaler. Desuden bør tredjeparter med relevante oplysninger såsom revisorer, skatte- og socialsikringsmyndigheder i henhold til national ret opmuntres eller forpligtes til at gøre opmærksom på en negativ udvikling.

(16)  Jo tidligere en skyldner kan opdage sine finansielle vanskeligheder og træffe passende foranstaltninger, desto større er sandsynligheden for, at vedkommende kan undgå en forestående insolvens, eller, hvis der er tale om en permanent svækket virksomhed, desto mere ordnet og effektivt kan afviklingen finde sted. Der bør derfor udformes tydelig information om tilgængelige procedurer for forebyggende rekonstruktion og indrettes tidlige varslingsmekanismer, der kan give skyldnere, der begynder at opleve finansielle problemer, incitament til hurtigt at skride ind. De mulige tidlige varslingsmekanismer bør omfatte regnskabs- og tilsynsmæssige forpligtelser for skyldner eller skyldners ledelse, idet der dog skal tages hensyn til små og mellemstore virksomheders manglende økonomiske ressourcer, og en indberetningspligt i forbindelse med låneaftaler. Desuden bør socialsikrings- skatte- og revisionsmyndigheder tilstræbe at få mulighed for i henhold til national ret at gøre opmærksom på enhver form for farlig udvikling i forretningsgæld på et så tidligt tidspunkt som muligt. Adgang til offentlig, gratis og brugervenlig information om de retlige procedurer i forbindelse med rekonstruktion og insolvens er et første skridt i retning af at øge bevidstheden hos skyldnere og iværksættere og undgå tilfælde af insolvens. Derudover bør Kommissionen i overensstemmelse med sin strategi for det digitale indre marked fremme brugen og udviklingen af nye IT-teknologier til online-indberetning og -kommunikation med henblik på at etablere en mere effektiv tidlig varslingsprocedure.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Den tidlige varslingsfase, hvis formål er at forhindre, at krisen bryder ud, er ment som et støtteinstrument, der skal advare skyldneren om vanskelighederne og give denne mulighed for en hurtig analyse af og løsning på årsagerne til virksomhedens økonomiske og finansielle krise, idet der - på frivillig basis - stilles forskellige midler til rådighed med henblik herpå, uden at der stilles krav om en bestemt adfærd, og uden at krisen nødvendigvis afsløres for tredjemand. Det er derfor vigtigt at overlade det til de enkelte medlemsstater at træffe beslutning om at begrænse de obligatoriske tilsynsbestemmelser til små og mellemstore virksomheder, da små og mellemstore virksomheder ofte ikke selv er i stand til at indlede en uafhængig omstrukturering på grund af en række faktorer, som forringer deres konkurrenceevne som f.eks. underdimensionering, svag ledelse, mangler i driftssystemerne, manglende tilsyn og planlægning og af, at de i ringere grad har råd til det.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at fremme effektivitet og mindske forsinkelser og omkostninger bør regler for forebyggende rekonstruktion inkludere fleksible procedurer, der begrænser inddragelsen af retslige eller administrative myndigheder til, hvad der er nødvendigt og passende for at beskytte kreditorernes interesser og interesserne for andre interesserede parter, der kan blive berørt. For at undgå unødvendige omkostninger og afspejle det forhold, at proceduren anvendes på et tidligt tidspunkt, bør skyldnere i princippet bevare kontrollen over deres aktiver og virksomhedens daglige drift. Det bør ikke i alle tilfælde være obligatorisk at udpege en rekonstruktionsekspert, hvad enten der er tale om en mægler, som støtter forhandlingerne om en rekonstruktionsplan, eller en insolvensbehandler, der fører tilsyn med skyldners handlinger, men bør afgøres fra sag til sag afhængigt af sagens omstændigheder eller skyldners specifikke behov. Desuden bør der ikke nødvendigvis træffes en retsafgørelse om indledning af rekonstruktionsprocessen, der kan være uformel, så længe tredjeparters rettigheder ikke berøres. Ikke desto mindre bør der sikres en vis grad af tilsyn, når det er nødvendigt for at beskytte en eller flere kreditorers eller andre berørte parters legitime interesser. Det kan især være tilfældet, når den retslige eller administrative myndighed bevilger en generel suspension af individuel kreditforfølgning, eller når det forekommer nødvendigt at påtvinge en kategori af kreditorer, der ikke samtykker, en rekonstruktionsplan.

(18)  For at fremme effektivitet og mindske forsinkelser og omkostninger bør regler for forebyggende rekonstruktion inkludere fleksible og rettidige procedurer, der begrænser inddragelsen af retslige eller administrative myndigheder til, hvad der er nødvendigt og passende for at beskytte kreditorernes interesser og interesserne for andre interesserede parter, der kan blive berørt. For at undgå unødvendige omkostninger og afspejle det forhold, at proceduren anvendes på et tidligt tidspunkt, bør skyldnere i princippet bevare kontrollen over deres aktiver og virksomhedens daglige drift. Det bør ikke i alle tilfælde være obligatorisk at udpege en rekonstruktionsekspert, hvad enten der er tale om en mægler, som støtter forhandlingerne om en rekonstruktionsplan, eller en insolvensbehandler, der fører tilsyn med skyldners handlinger, da et sådant krav ikke altid er relevant, nødvendigt, nyttigt eller i skyldnerens interesse, især i ukomplicerede tilfælde, hvor der er få kreditorer involveret, og kan forårsage uforholdsmæssigt stor administrative byrder i visse jurisdiktioner. Det bør i stedet afgøres fra sag til sag afhængigt af sagens omstændigheder eller skyldners specifikke behov. Desuden bør der ikke nødvendigvis træffes en retsafgørelse om indledning af rekonstruktionsprocessen, der kan være uformel, så længe tredjeparters rettigheder ikke berøres. Ikke desto mindre bør der sikres en vis grad af tilsyn, når det er nødvendigt for at beskytte en eller flere kreditorers eller andre berørte parters legitime interesser. Det kan især være tilfældet, når den retslige eller administrative myndighed bevilger en generel suspension af individuel kreditforfølgning, når det forekommer nødvendigt at påtvinge en kategori af kreditorer, der ikke samtykker, en rekonstruktionsplan, når der ellers ville være pligt til at indgive en insolvenserklæring, eller når hele eller en del af aktiviteten overføres til en anden virksomhed.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  En skyldner bør kunne anmode den retslige eller administrative myndighed om midlertidigt at suspendere individuel kreditforfølgning, hvilket bør indebære, at forpligtelsen til at indlede en insolvensprocedure stilles i bero, når disse skridt kan vanskeliggøre forhandlingerne og svække udsigterne til en rekonstruktion af skyldners virksomhed. Suspensionen af kreditforfølgning kan være generel, dvs. angå alle kreditorer, eller være rettet mod individuelle kreditorer. For at sikre en rimelig balance mellem skyldners og kreditorers rettigheder bør en suspension af kreditforfølgning bevilges for en periode på maksimalt fire måneder. Komplekse rekonstruktioner kan imidlertid kræve længere tid. Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at i sådanne tilfælde kan den retslige eller administrative myndighed forlænge denne periode, forudsat at der findes bevis for, at forhandlingerne om rekonstruktionsplanen skrider fremad, og at kreditorer ikke skades uretmæssigt. Hvis der bevilges yderligere forlængelser, bør den retslige eller administrative myndighed finde det godtgjort, at der er stor sandsynlighed for, at rekonstruktionsplanen vil blive vedtaget. Medlemsstaterne bør sikre, at enhver anmodning om en forlængelse af den oprindelige suspension fremsættes inden for en rimelig frist, således at den retslige eller administrative myndighed kan levere en afgørelse inden for en rimelig tid. Hvis en retslig eller administrativ myndighed ikke træffer en afgørelse om en suspension af kreditforfølgning, inden den udløber, bør den ophøre med at have virkning den dag, hvor suspensionen udløber. Af hensyn til retssikkerheden bør suspensionens samlede varighed ikke overstige tolv måneder.

(19)  En skyldner bør kunne anmode den retslige eller administrative myndighed om midlertidigt at suspendere individuel kreditforfølgning, hvilket bør indebære, at forpligtelsen til at indlede en insolvensprocedure stilles i bero, når disse skridt kan vanskeliggøre forhandlingerne og svække udsigterne til en rekonstruktion af skyldners virksomhed. Suspensionen af kreditforfølgning kan være generel, dvs. angå alle kreditorer, eller være rettet mod individuelle kreditorer. En sådan begrænsning bør ikke indebære en risiko for effektiviteten og en vellykket gennemførelse af rekonstruktionsplanen. Medlemsstaterne bør finde en balance mellem hovedmålet om kontinuitet i virksomheden og almenhedens interesse i forhold til offentlige kreditorer. For at sikre en rimelig balance mellem skyldners og kreditorers rettigheder bør medlemsstaterne begrænse varigheden af suspensionen af kreditforfølgning til en maksimumsperiode på mindst tre måneder og højst seks måneder. Komplekse rekonstruktioner kan imidlertid kræve længere tid. Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at i sådanne tilfælde kan den retslige eller administrative myndighed forlænge denne periode, forudsat at der findes bevis for, at forhandlingerne om rekonstruktionsplanen skrider fremad, og at kreditorer ikke skades uretmæssigt. Hvis der bevilges yderligere forlængelser, bør den retslige eller administrative myndighed finde det godtgjort, at der er stor sandsynlighed for, at rekonstruktionsplanen vil blive vedtaget. Medlemsstaterne bør sikre, at enhver anmodning om en forlængelse af den oprindelige suspension fremsættes inden for en rimelig frist, således at den retslige eller administrative myndighed kan levere en afgørelse inden for en rimelig tid. Hvis en retslig eller administrativ myndighed ikke træffer en afgørelse om en suspension af kreditforfølgning, inden den udløber, bør den ophøre med at have virkning den dag, hvor suspensionen udløber. Af hensyn til retssikkerheden bør suspensionens samlede varighed ikke overstige ni måneder.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  For at sikre, at rettigheder, som i alt væsentligt ligner hinanden, behandles ensartet, og at rekonstruktionsplaner kan vedtages uden urimelig skade for de berørte parters rettigheder, bør de berørte parter behandles i særskilte klasser, der afspejler kriterierne for klasseinddeling i national ret. Som et minimum bør sikrede og usikrede kreditorer altid behandles i forskellige klasser. National ret kan bestemme, at sikrede fordringer kan opdeles i sikrede og usikrede fordringer baseret på en værdiansættelse af sikkerheden. National ret kan også foreskrive specifikke regler, som støtter klasseinddeling, såfremt ikke-diversificerede eller på anden vis særligt sårbare kreditorer, f.eks. arbejdstagere eller små leverandører, kunne drage fordel af dannelsen af en sådan klasse. National lovgivning bør under alle omstændigheder sikre en passende behandling af spørgsmål af særlig betydning for klasseinddelingen, f.eks. fordringer fra forbundne parter, og den bør indeholde regler om eventualfordringer og bestridte fordringer. Den retslige eller administrative myndighed bør undersøge klassedannelse, når en rekonstruktionsplan forelægges til stadfæstelse, men medlemsstaterne kunne foreskrive, at disse myndigheder også kan undersøge klasseinddeling på et tidligere tidspunkt, forslagsstilleren til planen søger validering eller vejledning i forvejen.

(25)  For at sikre, at rettigheder, som i alt væsentligt ligner hinanden, behandles ensartet, og at rekonstruktionsplaner kan vedtages uden urimelig skade for de berørte parters rettigheder, bør de berørte parter behandles i særskilte klasser, der afspejler kriterierne for klasseinddeling i national ret. Som et minimum bør sikrede og usikrede kreditorer altid behandles i forskellige klasser. National ret kan bestemme, at sikrede fordringer kan opdeles i sikrede og usikrede fordringer baseret på en værdiansættelse af sikkerheden. National ret bør også foreskrive specifikke regler, som støtter klasseinddeling, såfremt ikke-diversificerede eller på anden vis særligt sårbare kreditorer, f.eks. arbejdstagere eller små leverandører, kunne drage fordel af dannelsen af en sådan klasse. National lovgivning bør under alle omstændigheder sikre en passende behandling af spørgsmål af særlig betydning for klasseinddelingen, f.eks. fordringer fra forbundne parter, og den bør indeholde regler om eventualfordringer og bestridte fordringer. Den retslige eller administrative myndighed bør undersøge klassedannelse, når en rekonstruktionsplan forelægges til stadfæstelse, men medlemsstaterne kunne foreskrive, at disse myndigheder også kan undersøge klasseinddeling på et tidligere tidspunkt, forslagsstilleren til planen søger validering eller vejledning i forvejen.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  En rekonstruktionsplan bør altid erklæres vedtaget, hvis det påkrævede flertal i hver berørt klasse støtter planen, men en rekonstruktionsplan, der ikke støttes af det påkrævede flertal i hver berørt klasse, kan stadig stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed, hvis den støttes af mindst en berørt klasse af kreditorer, og klasser, der ikke samtykker, ikke behandles urimeligt i den foreslåede plan (den såkaldte "cross-class cram-down"-mekanisme). Navnlig gælder det, at planen bør respektere reglen om absolut prioritet, der sikrer, at en klasse af kreditorer, der ikke samtykker, modtager fuld betaling, før en lavere prioriteret klasse kan modtage et beløb eller beholde eventuelle interesser i henhold til rekonstruktionsplanen. Reglen om absolut prioritet bør tjene som grundlag for værdifordelingen blandt kreditorerne i forbindelse med en rekonstruktion. Som en følge af reglen om absolut prioritet, kan ingen klasse af kreditorer i henhold til rekonstruktionsplanen modtage eller beholde økonomiske værdier eller ydelser, der overstiger det fulde beløb af klassens fordringer eller interesser. Reglen om absolut prioritet gør det muligt at bestemme, sammenholdt med kapitalstrukturen i den virksomhed, der er under rekonstruktion, værditildelingen til parterne i henhold til rekonstruktionsplanen på grundlag af virksomhedens værdi som en going concern.

(28)  En rekonstruktionsplan bør altid erklæres vedtaget, hvis det påkrævede flertal i hver berørt klasse støtter planen, men en rekonstruktionsplan, der ikke støttes af det påkrævede flertal i hver berørt klasse, kan stadig stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed, hvis den støttes af mindst en berørt klasse af kreditorer, der repræsenterer et flertal af fordringerne, og klasser, der ikke samtykker, ikke behandles urimeligt i den foreslåede plan (den såkaldte "cross-class cram-down"-mekanisme). Navnlig gælder det, at planen bør respektere reglen om absolut prioritet, der sikrer, at en klasse af kreditorer, der ikke samtykker, modtager fuld betaling, før en lavere prioriteret klasse kan modtage et beløb eller beholde eventuelle interesser i henhold til rekonstruktionsplanen. Reglen om absolut prioritet bør tjene som grundlag for værdifordelingen blandt kreditorerne i forbindelse med en rekonstruktion. Som en følge af reglen om absolut prioritet, kan ingen klasse af kreditorer i henhold til rekonstruktionsplanen modtage eller beholde økonomiske værdier eller ydelser, der overstiger det fulde beløb af klassens fordringer eller interesser. Reglen om absolut prioritet gør det muligt at bestemme, sammenholdt med kapitalstrukturen i den virksomhed, der er under rekonstruktion, værditildelingen til parterne i henhold til rekonstruktionsplanen på grundlag af virksomhedens værdi som en going concern.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  I forbindelse med gennemførelsen af rekonstruktionsplanen bør den gøre det muligt for kapitalejere af små og mellemstore virksomheder at yde et ikke-monetært bidrag til rekonstruktionen, f.eks. i form af erfaring, omdømme og forretningsforbindelser.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Arbejdstagerne bør indrømmes fuldstændig arbejdsretlig beskyttelse under procedurerne for forebyggende rekonstruktion. Dette direktiv bør navnlig ikke berøre arbejdstagernes rettigheder i henhold til Rådets direktiv 98/59/EF68, Rådets direktiv 2001/23/EF69, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF70, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF71 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF72. Forpligtelserne vedrørende information og høring af arbejdstagere i henhold til den nationale lovgivning til gennemførelse af ovennævnte direktiver forbliver helt uforandrede. Dette inkluderer forpligtelsen til at informere og høre arbejdstagernes repræsentanter om beslutninger om at anvende en ramme for forebyggende rekonstruktion i overensstemmelse med direktiv 2002/14/EF. Grundet behovet for at sikre arbejdstagere et passende beskyttelsesniveau bør medlemsstaterne i princippet udelukke arbejdstagernes tilgodehavender som defineret i direktiv 2008/94/EF fra en eventuel suspension af kreditforfølgning, uanset om disse tilgodehavender er opstået før eller efter bevillingen af suspensionen. En sådan suspension bør kun tillades for de beløb og den periode, hvor betalingen af sådanne tilgodehavender reelt garanteres på anden vis i henhold til national ret. Hvis medlemsstaterne udvider dækningen af garantien for betaling af arbejdstageres tilgodehavender som fastsat i direktiv 2008/94/EF til procedurer for forebyggende rekonstruktion efter dette direktiv, er det ikke længere berettiget at udelukke arbejdstagernes tilgodehavender suspensionen, eftersom de dækkes af garantien. Hvis der i henhold til national ret gælder begrænsninger af garantiinstitutionernes ansvar med hensyn til enten garantiens længde eller det beløb, der udbetales til arbejdstagere, bør arbejdstagere have mulighed for at håndhæve deres fordringer i forhold til arbejdsgiveren, selv under en suspension.

(34)  Arbejdstagerne bør indrømmes fuldstændig arbejdsretlig beskyttelse under procedurerne for forebyggende rekonstruktion. Hvis dette direktiv ikke skal berøre arbejdstagernes rettigheder i henhold til Rådets direktiv 98/59/EF68, Rådets direktiv 2001/23/EF69, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF70, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF71 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF72, skal det fastlægge vilkårene for udøvelsen af disse rettigheder, som gør det muligt at bevare arbejdspladserne og videreføre de økonomiske aktiviteter, bl.a. om den fortrolighed, der er nødvendig herfor, og samtidig sikre, at disse rettigheder reelt kan gøres gældende. Forpligtelserne vedrørende information og høring af arbejdstagere i henhold til den nationale lovgivning til gennemførelse af ovennævnte direktiver forbliver helt uforandrede. Dette inkluderer forpligtelsen til at informere og høre arbejdstagernes repræsentanter om beslutninger om at anvende en ramme for forebyggende rekonstruktion i overensstemmelse med direktiv 2002/14/EF. Grundet behovet for at sikre arbejdstagere et passende beskyttelsesniveau bør medlemsstaterne i princippet udelukke arbejdstagernes tilgodehavender som defineret i direktiv 2008/94/EF fra en eventuel suspension af kreditforfølgning, uanset om disse tilgodehavender er opstået før eller efter bevillingen af suspensionen. En sådan suspension bør kun tillades for de beløb og den periode, hvor betalingen af sådanne tilgodehavender reelt garanteres på anden vis i henhold til national ret. Hvis medlemsstaterne udvider dækningen af garantien for betaling af arbejdstageres tilgodehavender som fastsat i direktiv 2008/94/EF til procedurer for forebyggende rekonstruktion efter dette direktiv, er det ikke længere berettiget at udelukke arbejdstagernes tilgodehavender suspensionen, eftersom de dækkes af garantien. Hvis der i henhold til national ret gælder begrænsninger af garantiinstitutionernes ansvar med hensyn til enten garantiens længde eller det beløb, der udbetales til arbejdstagere, bør arbejdstagere have mulighed for at håndhæve deres fordringer i forhold til arbejdsgiveren, selv under en suspension.

_________________

_________________

68 Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16).

68 Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16).

69 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

69 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

70 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).

70 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).

71 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (EUT L 283 af 28.10.2008, s. 36).

71 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (EUT L 283 af 28.10.2008, s. 36).

72 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28).

72 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28).

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  De forskellige muligheder for en ny chance i medlemsstaterne kan tilskynde overforgældede iværksættere til at flytte mellem medlemsstaterne for at drage fordel af kortere gældssaneringsperioder eller gunstigere betingelser for afvikling, hvilket fører til yderligere juridisk usikkerhed og yderligere omkostninger for kreditorer, når de skal inddrive deres fordringer. Virkningerne af en konkurs, især den deraf følgende stigmatisering, dens juridiske konsekvenser såsom udelukkelse af iværksættere fra at optage og drive erhvervsvirksomhed og den fortsat manglende betalingsevne, afholder mange fra at etablere sig som iværksættere eller søge at opnå en ny chance, selv om alt tyder på, at der er større chancer for, at en iværksætter, der er gået konkurs en gang, får bedre held med sig anden gang. Der bør derfor tages skridt til at mindske de negative virkninger af overgældsætning og konkurs for iværksættere, især ved at muliggøre en fuldstændig sanering af gæld efter en vis tid og ved at begrænse varigheden af forbud mod udøvelse af erhvervsvirksomhed udstedt i forbindelse med skyldnerens overgældsætning.

(37)  De forskellige muligheder for en ny chance i medlemsstaterne kan tilskynde overforgældede iværksættere til at flytte mellem medlemsstaterne for at drage fordel af kortere gældssaneringsperioder eller gunstigere betingelser for afvikling, hvilket fører til yderligere juridisk usikkerhed og yderligere omkostninger for kreditorer, når de skal inddrive deres fordringer. Virkningerne af en konkurs, især den deraf følgende stigmatisering, dens juridiske konsekvenser såsom udelukkelse af iværksættere fra at optage og drive erhvervsvirksomhed og den fortsat manglende betalingsevne, afholder mange fra at etablere sig som iværksættere eller søge at opnå en ny chance, selv om alt tyder på, at der er større chancer for, at en iværksætter, der er gået konkurs en gang, får bedre held med sig anden gang. Der bør derfor tages skridt til at mindske de negative virkninger af overgældsætning og konkurs for iværksættere, især ved at muliggøre en fuldstændig sanering af gæld efter en vis tid, ved at indføre en ansvarlighedsordning for at fremme indledningen af en sådan procedure og ved at begrænse varigheden af forbud mod udøvelse af erhvervsvirksomhed udstedt i forbindelse med skyldnerens overgældsætning. Under overholdelse af statsstøttereglerne bør medlemsstaterne yde iværksættere, der har fået en ny chance, forretningsmæssig støtte og støtte til genlancering og give dem adgang til ajourførte oplysninger om mulighederne for administrativ, juridisk, forretningsmæssige og finansiel støtte, der er tilpasset dem, og alle de tilbud, som de har adgang til, og som kan hjælpe dem med at etablere en ny virksomhed og dermed muligvis med at genstarte deres iværksættervirksomhed.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  En fuldstændig gældssanering eller en ophævelse af forbuddet efter et kort tidsrum er ikke berettiget i alle tilfælde, f.eks. i sager, hvor skyldner er uhæderlig eller har handlet i ond tro. Medlemsstaterne bør forsyne retslige og administrative myndigheder med klare retningslinjer for, hvordan det bedømmes, om en iværksætter er hæderlig. Når de eksempelvis fastslår, om skyldner var uhæderlig, kan retslige og administrative myndigheder tage hensyn til forhold såsom gældens karakter og omfang, hvornår gælden opstod, hvilke anstrengelser skyldner har gjort for at betale sin gæld og opfylde retlige krav, herunder krav om offentlig tilladelse og korrekt bogføring, og om skyldner har handlet på en måde, der forhindrer foranstaltninger fra kreditorernes side. Forbud mod udøvelse af erhvervsvirksomhed kan vare længere eller på ubestemt tid i situationer, hvor iværksætteren udøver visse erhverv, der betragtes som følsomme i den pågældende medlemsstat, eller hvor vedkommende er dømt for strafbare handlinger. I sådanne tilfælde vil det være muligt for iværksættere at drage fordel af en gældssanering, men de vil stadig være udelukket fra at udøve en bestemt profession i længere tid eller ubestemt tid.

(38)  En fuldstændig gældssanering eller en ophævelse af forbuddet efter et kort tidsrum er ikke berettiget i alle tilfælde, f.eks. i sager, hvor skyldner er uhæderlig eller har handlet i ond tro. Medlemsstaterne bør forsyne retslige og administrative myndigheder med klare retningslinjer for, hvordan det bedømmes, om en iværksætter er hæderlig. Når de eksempelvis fastslår, om skyldner var uhæderlig, kan retslige og administrative myndigheder tage hensyn til forhold såsom gældens karakter og omfang, hvornår gælden opstod, hvilke anstrengelser skyldner har gjort for at betale sin gæld og opfylde retlige krav, herunder krav om offentlig tilladelse og korrekt bogføring, og om skyldner har handlet på en måde, der forhindrer foranstaltninger fra kreditorernes side. Medlemsstaterne bør have mulighed for at udelukke særlige gældskategorier. Når en sådan udelukkelse vedrører offentlige kreditorer, bør medlemsstaterne tage hensyn til den nødvendige balance mellem almenhedens interesse og fremme af iværksættervirksomhed. Forbud mod udøvelse af erhvervsvirksomhed kan vare længere eller på ubestemt tid i situationer, hvor iværksætteren udøver visse erhverv, der betragtes som følsomme i den pågældende medlemsstat, eller hvor vedkommende er dømt for strafbare handlinger. I sådanne tilfælde vil det være muligt for iværksættere at drage fordel af en gældssanering, men de vil stadig være udelukket fra at udøve en bestemt profession i længere tid eller ubestemt tid.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Det er nødvendigt at fastholde og øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden i procedurerne med hensyn til levering af resultater, der er gunstige for bevarelsen af virksomheder og for at give iværksættere en ny chance, eller som muliggør en effektiv likvidation af ikke-levedygtige virksomheder. Det er også nødvendigt at afkorte de uforholdsmæssigt lange insolvensprocedurer i mange medlemsstater, der resulterer i juridisk usikkerhed for kreditorer og investorer og lave inddrivelsesprocenter. Endelig gælder det, at i betragtning af de forstærkede samarbejdsmekanismer mellem retter og insolvensbehandlere i grænseoverskridende sager, der blev indført ved forordning (EU) 2015/848, bør alle de involverede aktørers faglighed højnes til ensartet niveau i hele Unionen. For at nå disse mål bør medlemsstaterne sikre, at medlemmerne af retslige og administrative organer er korrekt uddannede og har specialviden og erfaringer inden for spørgsmål vedrørende insolvens. En sådan specialisering af medlemmer af retsvæsenet bør gøre det muligt at træffe hurtige afgørelser med potentielt betydelige økonomiske og sociale konsekvenser og bør ikke betyde, at disse medlemmer af retsvæsenet udelukkende skal behandle sager vedrørende rekonstruktion, insolvens og en ny chance. Et effektivt middel til at nå dette mål kunne eksempelvis være oprettelse af specialiserede domstole eller domstolskamre i henhold til den nationale lovgivning om retsvæsenets organisation.

(39)  Det er nødvendigt at fastholde og øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden i procedurerne med hensyn til levering af resultater, der er gunstige for bevarelsen af virksomheder og for at give iværksættere en ny chance, eller som muliggør en effektiv likvidation af ikke-levedygtige virksomheder. Øget gennemsigtighed og forudsigelighed vil også sikre større retssikkerhed for de investorer og kreditorer, der er involveret i rekonstruktions-, insolvens- og gældssaneringsprocedurer. Det er også nødvendigt at afkorte de uforholdsmæssigt lange insolvensprocedurer i mange medlemsstater, der resulterer i juridisk usikkerhed for kreditorer og investorer og lave inddrivelsesprocenter. Det bør navnlig være muligt at opnå en sådan afkortning ved som et første skridt at indføre fortrolige procedurer, der, delvist på grund af fortroligheden, ville gøre det muligt at forberede planen eller frasalget uden den værdiforringelse, som ville optræde, hvis hensigten blev offentliggjort. Endelig gælder det, at i betragtning af de forstærkede samarbejdsmekanismer mellem retter og insolvensbehandlere i grænseoverskridende sager, der blev indført ved forordning (EU) 2015/848 og finder anvendelse på procedurer, der indledes af offentlige myndigheder, bør alle de involverede aktørers faglighed højnes til ensartet niveau i hele Unionen. For at nå disse mål bør medlemsstaterne sikre, at medlemmerne af retslige og administrative organer er korrekt uddannede og har specialviden og erfaringer inden for spørgsmål vedrørende insolvens. En sådan specialisering af medlemmer af retsvæsenet bør gøre det muligt at træffe hurtige afgørelser med potentielt betydelige økonomiske og sociale konsekvenser og bør ikke betyde, at disse medlemmer af retsvæsenet udelukkende skal behandle sager vedrørende rekonstruktion, insolvens og en ny chance. Et effektivt middel til at nå dette mål kunne eksempelvis være oprettelse af domstole eller domstolskamre med specialiserede dommere i henhold til den nationale lovgivning om retsvæsenets organisation.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Medlemsstaterne bør også sikre, at personer, der beskæftiger sig med rekonstruktion, insolvensbehandling og en ny chance, og som udpeges af retslige eller administrative myndigheder, er korrekt uddannet og kontrolleres i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, og at de udpeges på åben vis med tanke på behovet for at sikre effektive procedurer, og at de udfører deres opgaver med integritet. Sådanne personer bør også overholde frivillige adfærdskodekser, der tjener til at sikre et passende kvalifikations- og uddannelsesniveau, gennemsigtighed omkring deres opgaver og regler for deres aflønning, tegning af en erhvervsansvarsforsikring samt tilsyns- og reguleringsmekanismer, der bør omfatte en passende og effektiv ordning for sanktionering af personer, der har svigtet deres opgaver. Sådanne standarder kan nås, uden at der i princippet er behov for at skabe nye professioner eller kvalifikationer.

(40)  Medlemsstaterne bør også sikre, at personer, der beskæftiger sig med rekonstruktion, insolvensbehandling og en ny chance, og som udpeges af retslige eller administrative myndigheder, er korrekt uddannet og kontrolleres i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, og at de udpeges på åben vis med tanke på behovet for at sikre effektive procedurer, og at de udfører deres opgaver med integritet under hensyntagen til hovedmålet om at genoprette virksomhedens levedygtighed. Sådanne personer bør være redningsmænd og ikke kuratorer, og det er af afgørende betydning, at de også overholder en professionel adfærdskodeks, der tjener til at sikre et passende kvalifikations- og uddannelsesniveau, gennemsigtighed omkring deres opgaver og regler for deres aflønning, tegning af en erhvervsansvarsforsikring samt tilsyns- og reguleringsmekanismer, der bør omfatte en passende og effektiv ordning for sanktionering af personer, der har svigtet deres opgaver. Sådanne standarder kan nås, uden at der i princippet er behov for at skabe nye professioner eller kvalifikationer.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Det er vigtigt at samle pålidelige data om resultaterne af rekonstruktions-, insolvens- og gældsafviklingsprocedurer for at kunne overvåge gennemførelsen og anvendelsen af dette direktiv. Derfor bør medlemsstaterne indsamle og aggregere data, der er tilstrækkeligt detaljerede til at muliggøre en nøjagtig vurdering af, hvordan direktivet fungerer i praksis.

(42)  Det er vigtigt at samle pålidelige data om resultaterne af rekonstruktions-, insolvens- og gældsafviklingsprocedurer for at kunne overvåge gennemførelsen og anvendelsen af dette direktiv. Derfor bør medlemsstaterne indsamle og aggregere data, der er tilstrækkeligt detaljerede til at muliggøre en nøjagtig vurdering af, hvordan direktivet fungerer i praksis, med henblik på om nødvendigt at gennemføre yderligere reformer. Medlemsstaterne bør derfor indsamle analytiske data, opdelt efter proceduretype, så der kan udarbejdes pålidelige og brugbare sammenlignelige statistikker.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Stabiliteten på finansmarkederne afhænger i høj grad af aftaler om finansiel sikkerhed, navnlig når sikkerheden stilles i forbindelse med deltagelse i udpegede systemer eller i centralbanktransaktioner, og når der gives marginer til centrale modparter (CCP'er). Eftersom værdien af finansielle instrumenter, der stilles som sikkerhed, kan være meget ustabil, er det vigtigt at realisere deres værdi, inden den falder. Dette direktiv bør derfor ikke påvirke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 199874, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF75 og forordning (EU) nr. 648/201276.

(43)  Stabiliteten på finansmarkederne afhænger i høj grad af aftaler om finansiel sikkerhed, navnlig når sikkerheden stilles i forbindelse med deltagelse i udpegede systemer eller i centralbanktransaktioner, og når der gives marginer til centrale modparter (CCP'er). Eftersom værdien af finansielle instrumenter, der stilles som sikkerhed, kan være meget ustabil, er det vigtigt at realisere deres værdi, inden den falder. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 199874, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF75 og forordning (EU) nr. 648/201276 bør have forrang i forhold til dette direktiv.

_________________

_________________

74 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45).

74 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45).

75 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2012 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43).

75 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2012 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43).

76 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

76 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  procedurer for forebyggende rekonstruktion af en skyldner i økonomiske vanskeligheder med sandsynlighed for insolvens

a)  procedurer for forebyggende rekonstruktion af en skyldner i økonomiske vanskeligheder med sandsynlighed for insolvens og en mulighed for overlevelse Kommissionen skal endvidere præcisere begrebet "sandsynlighed for insolvens” ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "insolvensprocedure": en kollektiv insolvensprocedure, som indebærer, at en skyldner helt eller delvist fratages rådigheden over sine aktiver, og at der udpeges en kurator;

1)  "insolvensprocedure": en kollektiv insolvensprocedure, som indebærer, at en skyldner helt eller delvist fratages rådigheden over sine aktiver, og at der udpeges en insolvensbehandler:

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "rekonstruktion": en ændring af sammensætningen af, vilkårene for eller strukturen i skyldnerens aktiver og passiver eller af enhver del af skyldnerens kapitalstruktur, herunder aktiekapital, eller en kombination heraf, herunder salg af aktiver eller dele af forretningen, med det formål at sætte virksomheden i stand til helt eller delvis af videreføre sin drift;

2)  "rekonstruktion": en procedure eller foranstaltninger, uanset om de er offentlige eller fortrolige, som sigter mod en ændring af sammensætningen af, vilkårene for eller strukturen i skyldnerens aktiver og passiver eller af enhver del af skyldnerens kapitalstruktur, herunder aktiekapital, eller en kombination heraf, herunder salg af aktiver eller hele eller en del af forretningen, med det formål at sætte virksomheden i stand til helt eller delvis at videreføre sin drift;

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "berørte parter": fordringshavere eller kreditorklasser og, hvor det er relevant i henhold til national lov, kapitalejere, hvis krav eller interesser berøres af en rekonstruktionsplan;

3)  "berørte parter": fordringshavere eller kreditorklasser, herunder offentlige kreditorer eller medkontrahenter i gensidigt bebyrdende aftaler og, hvor det er relevant i henhold til national lov, kapitalejere og arbejdstagere, hvis krav eller interesser berøres af en rekonstruktionsplan;

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "suspension af individuel kreditorforfølgning": en afgørelse fra en retslig eller administrativ myndighed om midlertidig suspension af retten til fuldbyrdelse af en fordringshavers krav mod en skyldner;

4)  "suspension af individuel kreditorforfølgning": en afgørelse fra en retslig eller administrativ myndighed om midlertidig suspension af retten til fuldbyrdelse af en fordringshavers eller en gruppe af fordringshaveres krav mod en skyldner eller en gruppe af skyldnere;

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  "klasseinddeling": inddeling af de af rekonstruktionsplanen berørte fordringshavere og kapitalejere i grupper, som afspejler de rettigheder og gældsklasser, der er knyttet til de berørte krav og interesser, idet der tages hensyn til eventuelle allerede eksisterende rettigheder, pantefordringer og interne aftaler mellem fordringshavere, og hvordan de behandles i rekonstruktionsplanen

6)  "klasseinddeling": inddeling af de af rekonstruktionsplanen berørte fordringshavere og kapitalejere i grupper, som afspejler de rettigheder og gældsklasser, der er knyttet til de berørte krav og interesser, idet der tages hensyn til eventuelle allerede eksisterende rettigheder, pantefordringer og interne aftaler mellem fordringshavere, og hvordan de behandles i rekonstruktionsplanen. Med henblik på vedtagelsen af en rekonstruktionsplan inddeles fordringshavere i forskellige kreditorklasser, hvor sikrede og usikrede fordringer som minimum behandles i særskilte klasser, medens arbejdstagere udgør en klasse for sig selv;

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11)  "ny finansiering": al ny finansiering, der tilvejebringes af en eksisterende eller en ny fordringshaver, som er nødvendig for gennemførelsen af en rekonstruktionsplan og aftales i forbindelse med rekonstruktionsplanen, og som efterfølgende stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed

11)  "ny finansiering": al ny finansiering eller kreditstillelse, der tilvejebringes af en eksisterende eller en ny fordringshaver, som er nødvendig for gennemførelsen af en rekonstruktionsplan og aftales i forbindelse med rekonstruktionsplanen, og som efterfølgende stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12)  "midlertidig finansiering": al finansiering, der tilvejebringes af en eksisterende eller en ny fordringshaver, som er rimelig og umiddelbart nødvendig for, at skyldners virksomhed kan fortsætte sin drift eller overleve, eller for at bevare eller øge værdien af denne virksomhed i afventning af stadfæstelsen af en rekonstruktionsplan

12)  "midlertidig finansiering": al finansiering eller kreditstillelse, der tilvejebringes af en eksisterende eller en ny fordringshaver, som er rimelig og umiddelbart nødvendig for, at skyldners virksomhed kan fortsætte sin drift eller overleve, eller for at bevare eller øge værdien af denne virksomhed i afventning af stadfæstelsen af en rekonstruktionsplan

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15)  "bobehandler": en person eller et organ, som er beskikket af en retslig eller administrativ myndighed med henblik på at varetage en eller flere af følgende opgaver:

15)  "bobehandler": en person eller et organ, som varetager en eller flere af følgende opgaver:

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15a)  "tilbagebetalingsplan": et betalingsplan for skyldneren for betaling af bestemte beløb på bestemte datoer til fordringshavere som en del af en rekonstruktionsplan

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15b)  "levedygtig": i stand til at opnå et passende forventet afkast på kapitalen efter at have dækket alle omkostninger, herunder afskrivninger og finansielle udgifter.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at skyldnere og iværksættere har adgang til tidlige varslingsmekanismer, som kan hjælpe med at afsløre en forværring af den forretningsmæssige udvikling og give tegn til skyldneren eller iværksætteren om nødvendigheden af at træffe omgående foranstaltninger.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at skyldnere og iværksættere har adgang til tidlige varslingsmekanismer, som kan hjælpe med at afsløre en forværring af den forretningsmæssige udvikling og give tegn til skyldneren eller iværksætteren om nødvendigheden af at træffe omgående foranstaltninger. I den henseende skal Kommissionen som del af sin strategi for det digitale indre marked fremme brugen og udviklingen af nye IT-teknologier til underretninger og online kommunikation med henblik på at sikre mere effektive procedurer til tidlig varsling.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sørger for, at skyldnere og iværksættere har adgang til relevante ajourførte, klare, præcise og brugervenlige oplysninger om muligheden for at anvende tidlige varslingsmekanismer og andre instrumenter med henblik på rekonstruktion på et tidligt stadie eller på personlig gældssanering.

2.  Medlemsstaterne stiller offentligt tilgængelige, gratis, relevante og ajourførte, klare, præcise og brugervenlige oplysninger om muligheden for at anvende tidlige varslingsmekanismer og andre instrumenter til rådighed for skyldnere og iværksættere med henblik på rekonstruktion på et tidligt stadie eller på personlig gældssanering.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen:

 

a)  udsteder en liste over varslingsindikatorer, der er knyttet til et sæt af handlinger, der skal udføres af debitorer og iværksættere, hvis disse indikatorer er til stede;

 

b)  samler de i stk. 2 omhandlede oplysninger på sit websted på en brugervenlig måde. Medlemsstaterne indberetter ajourførte oplysninger til Kommissionen hvert år.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan begrænse den adgang, der er omhandlet i stk. 1 og 2, til små og mellemstore virksomheder eller til iværksættere.

3.  Medlemsstaterne giver i alle faser små og mellemstore virksomheder eller iværksættere adgang til professionel rådgivning fra en rekonstruktionsekspert, f.eks. gennem handelskamre eller branche- og notarsammenslutninger, idet der skal tages hensyn til, at disse foranstaltninger skal være overkommelige for små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne sikrer, at skatte-, socialsikrings- og revisionsmyndighederne råder over tilstrækkelige beføjelser i henhold til national ret til at kunne signalere enhver foruroligende udvikling så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne tilskynder skyldnere i økonomiske vanskeligheder til hurtigt at gribe ind ved at sørge for klare oplysninger om de tilgængelige forebyggende rekonstruktionsprocedurer og tidlige varslingsmekanismer.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forebyggende rekonstruktion kan bestå i en eller flere procedurer eller foranstaltninger.

2.  Forebyggende rekonstruktion kan bestå i en eller flere procedurer eller foranstaltninger, enten udenretslige eller bestemt af en administrativ eller retslig myndighed.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne kan indføre bestemmelser om andre metoder til, at skyldnere kan opnå beskyttelse, ud over dem, der kræves i dette direktiv, herunder aftaleretlige bestemmelser.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne vedtager bestemmelser, som begrænser inddragelsen af retslige eller administrative myndigheder til, hvad der er nødvendigt og passende, for at beskytte de berørte parters rettigheder.

3.  Medlemsstaterne kan vedtage bestemmelser, som begrænser inddragelsen af retslige eller administrative myndigheder til, hvad der er nødvendigt og passende, og sikrer samtidig, at de berørte parters rettigheder beskyttes.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det er ikke i alle tilfælde påkrævet, at en retslig eller administrativ myndighed beskikker en bobehandler.

2.  Medlemsstaterne kan kræve, at en retslig eller administrativ myndighed beskikker en bobehandler, hvis det er nødvendigt og hensigtsmæssigt for at beskytte de berørte parters rettigheder, idet der skal tages hensyn til, at disse foranstaltninger skal være overkommelige for små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan kræve beskikkelse af en bobehandler i følgende tilfælde:

3.  Medlemsstaterne sikrer, at en retslig eller administrativ myndighed beskikker en bobehandler i det mindste i følgende tilfælde:

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  hvis en skyldners pligt til at begære insolvensbehandling efter national lov opstår i den periode, der er omfattet af en suspension af individuel kreditorforfølgning.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  hvis planen omfatter overførsel af hele eller dele af virksomheden til en anden virksomhed, uden at hverken fordringshaverne betales fuldt ud eller at alle arbejdstagere overtages.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sørger for, at en skyldner, der er i forhandling med sine fordringshavere om en rekonstruktionsplan, kan indrømmes en suspension af individuel kreditorforfølgning, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at understøtte forhandlingerne om en rekonstruktionsplan.

1.  Medlemsstaterne sørger for, at en skyldner, der er i forhandling med sine fordringshavere om en rekonstruktionsplan, kan indrømmes en suspension af individuel kreditorforfølgning. Der skal angives særlige betingelser for at sikre, at en sådan suspension er nødvendig for at muliggøre forhandlinger om en rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne sikrer som et minimum, at skyldnere, der indrømmes suspension af individuel kreditorforfølgning, er levedygtige.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at individuel kreditorforfølgning kan suspenderes for alle typer af fordringshavere, herunder panthavere og privilegerede fordringshavere. Suspension kan gælde generelt og omfatte alle fordringshavere, eller den kan være begrænset og omfatte en eller flere individuelle fordringshavere, i overensstemmelse med national lov.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at individuel kreditorforfølgning kan suspenderes for alle typer af fordringshavere, herunder offentlige, kommercielle, sikrede og privilegerede fordringshavere. Suspension kan gælde generelt og omfatte alle fordringshavere, eller den kan være begrænset og omfatte en eller flere individuelle fordringshavere, i overensstemmelse med national lov. En sådan begrænsning må ikke udgøre en fare for effektiviteten og en vellykket gennemførelse af rekonstruktionsplanen. Medlemsstaterne bestræber sig på at finde en balance mellem hovedmålet om kontinuitet i virksomheden og almenhedens interesse i forhold til offentlige kreditorer.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Stk. 2 finder ikke anvendelse på lønmodtagerkrav, medmindre og i det omfang medlemsstaten på anden vis sikrer, at fyldestgørelsen af sådanne krav som minimum er garanteret på et niveau svarende til niveauet i den nationale lov, der gennemfører direktiv 2008/94/EF.

3.  Stk. 2 finder ikke anvendelse på mikrovirksomheders og små virksomheders krav og lønmodtagerkrav, medmindre og i det omfang medlemsstaten på anden vis sikrer, at fyldestgørelsen af sådanne krav som minimum er garanteret på et niveau svarende til niveauet i den nationale lov, der gennemfører direktiv 2008/94/EF.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne begrænser varigheden af suspensionen af den individuelle kreditorforfølgning til højst fire måneder.

4.  Medlemsstaterne fastsætter en maksimumsperiode for varigheden den af suspensionen af den individuelle kreditorforfølgning Denne maksimumsperiode skal være mindst tre måneder og højst seks måneder.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Suspensionens samlede varighed, inklusive forlængelser og fornyelser, må ikke overstige 12 måneder.

7.  Suspensionens samlede varighed, inklusive forlængelser og fornyelser, må ikke overstige ni måneder.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Medlemsstaterne sikrer, at de retslige eller administrative myndigheder, hvis en enkelt fordringshaver eller en enkelt kreditorklasse påvirkes eller vil blive påvirket negativt af en suspension af den individuelle kreditorforfølgning, kan beslutte ikke at indrømme en suspension af individuel kreditorforfølgning eller at ophæve en suspension, der allerede er givet for den pågældende fordringshaver eller kreditorklasse, på dennes anmodning.

9.  Medlemsstaterne sikrer, at de retslige eller administrative myndigheder, hvis en enkelt fordringshaver eller en enkelt kreditorklasse påvirkes eller vil blive påvirket negativt af en suspension af den individuelle kreditorforfølgning, eller en sårbar fordringshavere ville komme ud i økonomiske vanskeligheder, kan beslutte ikke at indrømme en suspension af individuel kreditorforfølgning eller at ophæve en suspension, der allerede er givet for den pågældende fordringshaver eller kreditorklasse, på dennes anmodning. Der foreligger en negativ påvirkning i det mindste i de tilfælde, hvor en kreditor eller klasse af kreditorer står over for betydelige økonomiske vanskeligheder.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Er der givet generel suspension omfattende alle fordringshavere kan der ikke indledes insolvensbehandling efter anmodning fra en eller flere fordringshavere.

2.  Er der givet generel suspension omfattende alle fordringshavere, der deltager i forhandlingerne om rekonstruktionsplanen, kan der ikke indledes insolvensbehandling efter anmodning fra en eller flere fordringshavere, bortset fra arbejdstagere, jf. artikel 6, stk. 3.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan fravige stk. 1, hvis skyldneren bliver insolvent og derfor ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder i løbet af suspensionen. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at rekonstruktionsbehandlingen ikke automatisk ophører, og at en retslig eller administrativ myndighed efter at have undersøgt mulighederne for enighed om en rekonstruktionsplan inden for suspensionsperioden kan beslutte at udskyde indledningen af insolvensbehandlingen og at opretholde suspensionen af den individuelle kreditorforfølgning.

3.  Medlemsstaterne kan fravige stk. 1, hvis skyldneren bliver insolvent og derfor ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder i løbet af suspensionen. I så fald skal en retslig eller administrativ myndighed være bemyndiget til på betingelse af, at det ikke medfører alvorlige økonomiske vanskeligheder for kreditorerne, at udskyde indledningen af insolvensbehandlingen og opretholde suspensionen af den individuelle kreditorforfølgning med henblik på at undersøge mulighederne for at nå til enighed om en vellykket rekonstruktionsplan eller en økonomisk levedygtig afhændelse af virksomheden inden for suspensionsperioden.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne sørger for, at de fordringshavere, som suspensionen omfatter, i løbet af suspensionsperioden ikke kan blokere for gennemførelsen af eller ophæve, fremskynde eller på nogen måde ændre gensidigt bebyrdende aftaler til skade for skyldner i forbindelse med fordringer, der er opstået før suspensionen. Medlemsstaterne kan begrænse anvendelsen af denne bestemmelse til særlig vigtige aftaler, som er nødvendige for opretholdelsen af virksomhedens daglige drift.

4.  Medlemsstaterne sørger for, at de fordringshavere, som suspensionen omfatter, i løbet af suspensionsperioden ikke kan blokere for gennemførelsen af eller ophæve, fremskynde eller på nogen måde ændre væsentligt i gensidigt bebyrdende aftaler til skade for skyldner i forbindelse med fordringer, der er opstået før suspensionen, på betingelse af, at det ikke medfører alvorlige økonomiske vanskeligheder for kreditorerne. I henholdt til dette stykke anses en gensidigt bebyrdende aftale som afgørende, når den er nødvendig for opretholdelsen af virksomhedens daglige drift, herunder om leverancer, hvor en suspension ville føre til stilstand i virksomheden

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne drager omsorg for, at kreditorer ikke kan blokere for gennemførelsen af eller ophæve, fremskynde eller på nogen anden måde ændre gensidigt bebyrdende aftaler til skade for skyldner ved at indføre en klausul herom i aftalen, som anvendes alene på grund af skyldners indtræden i rekonstruktionsbehandling, en anmodning om suspensionen af individuel kreditorforfølgning, en afgørelse om suspension eller en tilsvarende begivenhed i forbindelse med en suspension.

5.  Medlemsstaterne kan stille krav om, at kreditorer ikke kan blokere for gennemførelsen af eller ophæve, fremskynde eller på nogen anden måde ændre gensidigt bebyrdende aftaler til skade for skyldner ved at indføre en klausul herom i aftalen, som anvendes alene på grund af skyldners indtræden i rekonstruktionsbehandling, en anmodning om suspensionen af individuel kreditorforfølgning, en afgørelse om suspension eller en tilsvarende begivenhed i forbindelse med en suspension.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne sikrer, at der ikke er noget til hinder for, at skyldner som led i den normale drift fyldestgør fordringshavere, der ikke er berørt af suspensionen, og fordringshavere, der er berørt af suspensionen, for krav som er opstået efter suspensionen, eller som fortsat opstår i løbet af suspensionen.

6.  Medlemsstaterne sikrer, at der ikke er noget til hinder for, at skyldner som led i den normale drift fyldestgør fordringshavere, der ikke er berørt af suspensionen, og fordringshavere, der er berørt af suspensionen, for krav som opstår på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af suspensionen. I denne periode skal skyldneren kunne træffe dispositioner, der tilgodeser hensynet til virksomhedens fortsatte drift.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  en udtalelse eller erklæring fra den person, der er ansvarlig for at foreslå rekonstruktionsplanen, med en redegørelse for, hvorfor virksomheden anses for levedygtig, hvordan gennemførelsen af den foreslåede plan kan forventes at forhindre skyldners insolvens og føre til genoprettelse af rentabilitet på lang sigt, og med en beskrivelse af eventuelle forventninger om nødvendige forudsætninger for et godt resultat.

g)  en udtalelse eller erklæring fra den person, der er ansvarlig for at foreslå rekonstruktionsplanen, med en redegørelse for, hvorfor virksomheden anses for levedygtig, hvordan gennemførelsen af den foreslåede plan kan forventes at forhindre skyldners insolvens og/eller føre til genoprettelse af rentabilitet på lang sigt, og med en beskrivelse af eventuelle forventninger om nødvendige forudsætninger for et godt resultat.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  arbejdstageres lønkrav og andre rettigheder skal behandles under hensyntagen til, at økonomiske krav fra arbejdstagere skal have fuld prioritet.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale lovgivning beskytter fortroligheden af drøftelser, samtaler, forhandlinger eller baggrundsorientering med personer, som har afgivet et fortrolighedsløfte.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Medlemsstaterne kan indføre bestemmelser om, at én eller flere fordringshavere kan fremlægge en alternativ plan til den, der er fremlagt af skyldner, eller af en anden fordringshaver med skyldneres samtykke.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  Procedurer for gennemførelse af rekonstruktionsplaner, der indebærer, at kreditorerne modtager en udlodning, som mindst svarer til det, de ville have modtaget i tilfælde af salg af aktiverne, og at kreditorrangfølgen er fastsat i overensstemmelse med insolvensprocedurerne, anses som en konkursbehandling som omhandlet i ovennævnte direktiver.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Lønmodtageres lønkrav og andre rettigheder berøres ikke af rekonstruktionsplaner.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle berørte kreditorer har ret til at stemme om vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne kan også give berørte kapitalejere sådanne stemmerettigheder, jf. artikel 12, stk. 2.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle berørte kreditorer, herunder offentlige kreditorer og arbejdstagere, har ret til at stemme om vedtagelsen af en rekonstruktionsplan med fuldt kendskab til, hvilke følger og konsekvenser det får for dem. Medlemsstaterne kan også give berørte kapitalejere sådanne stemmerettigheder, jf. artikel 12, stk. 2.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at berørte parter behandles i særskilte klasser, der afspejler kriterierne for konkursordenens klasseinddeling. Inddelingen i klasser foretages på en sådan måde, at hver klasse omfatter krav eller interesser med rettigheder, der er tilstrækkeligt ensartede til, at medlemmerne af denne klasse kan betragtes som en homogen gruppe med fælles interesser. Sikrede og usikrede krav skal som et minimum behandles i forskellige klasser ved vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne kan også bestemme, at lønmodtagere behandles i en særskilt klasse.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at berørte parter behandles i særskilte klasser, der afspejler kriterierne for konkursordenens klasseinddeling. Inddelingen i klasser foretages på en sådan måde, at hver klasse omfatter krav eller interesser med rettigheder, der er tilstrækkeligt ensartede til, at medlemmerne af denne klasse kan betragtes som en homogen gruppe med fælles interesser. Sikrede og usikrede krav skal som et minimum behandles i forskellige klasser ved vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne bestemmer også, at lønmodtagere behandles i en særskilt klasse. Medlemsstaterne kan også fastsætte særlige regler, som muliggør etableringen af særlige klasser af sårbare kreditorer, f.eks. små leverandører, mikrovirksomheder og små virksomheder.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  En rekonstruktionsplan anses for at være vedtaget af de berørte parter, når den tiltrædes af parter, der repræsenterer et flertal af kravenes eller interessernes beløb i hver klasse. Medlemsstaterne fastsætter det flertal, der kræves for vedtagelse af en rekonstruktionsplan, som dog under ingen omstændigheder må være på over 75 % af de repræsenterede krav eller interesser i hver klasse.

4.  En rekonstruktionsplan anses for at være vedtaget af de berørte parter, når den tiltrædes af parter, der repræsenterer et flertal af kravenes eller interessernes beløb i hver klasse. Medlemsstaterne fastsætter det flertal, der kræves for vedtagelse af en rekonstruktionsplan, som dog under ingen omstændigheder må være på over 75 % af de repræsenterede krav eller interesser i hver klasse. Den kompetente retsinstans godkender en afhændelsesplan i henhold til de nationale procedurer for godkendelse og gennemførelse af en sådan afhændelse.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Selv om der ikke er opnået det krævede flertal i en eller flere klasser, der ikke tiltræder rekonstruktionsplanen, vil den alligevel kunne stadfæstes, hvis den opfylder de i artikel 11 fastsatte krav til gennemtvingelse af en rekonstruktion på tværs af kreditorklasser.

6.  Selv om der ikke er opnået det krævede flertal i en eller flere klasser, der ikke tiltræder rekonstruktionsplanen, vil den alligevel kunne stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed, hvis den opfylder de i artikel 11 fastsatte krav til gennemtvingelse af en rekonstruktion på tværs af kreditorklasser.

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Medlemsstaterne sikrer, at lønmodtagernes rekonstruktionsplan i tilfælde af manglende samarbejde fra andre fordringshaveres side kan forelægges for den kompetente myndighed eller domstol og vedtages uden samtykke fra ikke-samarbejdsvillige fordringshavere.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at nedennævnte former for rekonstruktionsplaner kun kan blive bindende for parterne, hvis de er stadfæstet af en retslig eller administrativ myndighed:

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de rekonstruktionsplaner, der berører ikke tiltrædende parters interesser, kun kan blive bindende for parterne, hvis de er stadfæstet af en retslig eller administrativ myndighed.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at rekonstruktionsplanen opfylder kriterierne for at være i kreditorernes bedste interesse

b)  i tilfælde af, at fordringshavere rejser tvivl om, hvorvidt rekonstruktionsplanen opfylder kriterierne for at være i kreditorernes bedste interesse

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at en eventuel ny finansiering er nødvendig for rekonstruktionsplanens gennemførelse og ikke uberettiget tilsidesætter kreditorers rettigheder.

c)  at en eventuel ny finansiering er nødvendig for rekonstruktionsplanens gennemførelse og ikke uberettiget tilsidesætter eksisterende kreditorers rettigheder.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne sikrer, at når en rekonstruktionsplan for at blive bindende skal stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed, træffes afgørelsen herom uden unødig forsinkelse efter indgivelsen af anmodningen om stadfæstelse og under alle omstændigheder senest 30 dage efter anmodningens indgivelse.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at der i de tilfælde, hvor en retslig eller administrativ myndighed, skal stadfæste en rekonstruktionsplan eller godkende en afhændelsesplan for at den kan blive bindende, træffes afgørelsen herom uden unødig forsinkelse efter indgivelsen af anmodningen om stadfæstelse og under alle omstændigheder senest 30 dage efter indgivelsen.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 2 (l)

a)  opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 2 og ikke strider mod artikel 10, stk. 3 ved at opfylde betingelser i dette stykke;

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne kan indføre bestemmelser, som giver kapitalejere i små og mellemstore virksomheder mulighed for at yde ikke-monetær bistand under gennemførelsen af planen.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Arbejdstagere

 

Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagernes rettigheder ikke undermineres af rekonstruktionsprocessen, og at der foretages en uafhængig kontrol af overholdelse af gældende national lovgivning og EU-lovgivning, herunder forpligtelserne i henhold til nærværende direktiv. Disse rettigheder omfatter navnlig:

 

i)  retten til kollektive forhandlinger og faglige aktioner.

 

ii)  retten til orientering og høring af arbejdstagerne og arbejdstagernes repræsentanter, herunder især adgang til oplysninger om procedurer, der kan have betydning for ansættelsen og/eller muligheden for, at arbejdstagerne kan få dækket deres lønkrav og fremtidige betalinger, herunder arbejdsmarkedspensioner.

 

Medlemsstaterne sikrer endvidere, at arbejdstagerne i alle henseender behandles som en privilegeret og sikker kreditorklasse.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis der gøres indsigelse mod en rekonstruktionsplan med påstand om tilsidesættelse af kreditorernes bedste interesse, udarbejder den retslige eller administrative myndighed en likvidationsopgørelse.

1.  Hvis der gøres indsigelse mod en rekonstruktionsplan eller en afhændelsesplan med påstand om tilsidesættelse af kreditorernes bedste interesse, udarbejder den retslige eller administrative myndighed en likvidationsopgørelse.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den retslige eller administrative myndighed opgør værdien af skyldners forretning på grundlag af dens værdi going concern i følgende tilfælde:

2.  Den retslige eller administrative myndighed opgør værdien af skyldners forretning på grundlag af dens værdi som going concern og realisationsværdien af insolvensbehandlers salg af aktiver i forbindelse med en insolvensbehandling i følgende tilfælde:

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fordringshavere, som ikke har deltaget i rekonstruktionsplanens vedtagelse, berøres ikke af planen.

2.  Fordringshavere, som ikke er identificeret i en rekonstruktionsplan, der er vedtaget af en retslig eller administrativ myndighed, berøres ikke af planen.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  stadfæste planen og tilkende fordringshavere, som ikke har tiltrådt planen, en økonomisk kompensation, som skal betales af skyldner eller af de fordringshavere, der stemte for planen.

b)  stadfæste planen og vurdere mulighederne for at fordringshavere, som ikke har tiltrådt planen, og som uberettiget lider skade som følge af planen, kan få økonomisk kompensation, og i givet fald indrømme en sådan kompensation, som skal betales af skyldner.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan bestemme, at de i stk. 2, litra e), omhandlede dispositioner skal godkendes af en rekonstruktør eller af en retslig eller administrativ myndighed for at være underlagt beskyttelse efter stk. 1.

3.  Medlemsstaterne bestemmer, at de i stk. 2, litra e), omhandlede dispositioner skal godkendes af en rekonstruktør eller af en retslig eller administrativ myndighed for at være underlagt beskyttelse efter stk. 1.

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at tage behørigt hensyn til kreditorernes og andre interessenters interesser

b)  at tage behørigt hensyn til kreditorernes og andre interessenters interesser herunder hensyn til beskæftigelsen;

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  at gennemføre de forpligtelser der følger af EU-retsakterne om arbejdstagerrettigheder på den måde, som er bedst i overensstemmelse med fortrolighedskravet.

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  ikke med overlæg at nedbringe værdien af virksomhedens nettoaktiver til under det niveau, der er nødvendigt til dækning af de samlede forpligtelser over for arbejdstagerne.

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne stiller erhvervsstøtte og genskabelsesforanstaltninger til rådighed for iværksættere, der har fået en ny chance, for at bistå dem med at genstarte deres iværksættervirksomhed.

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at gældsatte iværksættere ved gældssaneringsperiodens udløb er frigjort for deres gæld, uden at det er nødvendigt at indgive ny begæring til en retslig eller administrativ myndighed.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at gældsatte iværksættere ved gældssaneringsperiodens udløb er frigjort for deres gæld efter officiel bekræftelse.

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvis den gældsatte iværksætter har handlet uhæderligt eller i ond tro over for kreditorerne ved sin gældsætning eller ved gældens inddrivelse

a)  hvis den gældsatte iværksætter har handlet uhæderligt eller i ond tro over for kreditorerne ved sin gældsætning eller ved gældens inddrivelse. Kommissionen udarbejder retningslinjer til medlemsstaterne for fastsættelsen af kriterierne for, hvad der skal anses for uhæderlig adfærd eller ond tro.

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvis den gældsatte iværksætter ikke overholder en tilbagebetalingsplan eller enhver anden juridisk forpligtelse til sikring af kreditorernes interesser

b)  hvis den gældsatte iværksætter ikke i væsentlig grad overholder en tilbagebetalingsplan eller enhver anden juridisk forpligtelse til sikring af kreditorernes interesser, idet der tages hensyn til de problemer med at følge insolvens- og rekonstruktionsprocedurer, som mikrovirksomheder og små virksomheder møder.

Ændringsforslag    92

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  i tilfælde af misbrug af gældssaneringsordningen

udgår

Ændringsforslag    93

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  i tilfælde af gentagen brug af gældssaneringsordninger inden for et vist tidsrum.

d)  i tilfælde af gentagen brug og misbrug af gældssaneringsordninger inden for et vist tidsrum.

Ændringsforslag    94

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan udelukke særlige kategorier af gæld såsom sikret gæld eller gæld som følge af strafferetlige bødepålæg eller erstatningsansvar fra gældssanering eller fastsætte en længere gældssaneringsperiode, når en sådan udelukkelse eller sådanne længere perioder er begrundet i hensyn til en almen interesse.

3.  Medlemsstaterne kan udelukke særlige kategorier af gæld såsom sikret gæld eller gæld som følge af ret til underholdsbidrag, strafferetlige bødepålæg eller erstatningsansvar fra gældssanering eller fastsætte en længere gældssaneringsperiode, når en sådan udelukkelse eller sådanne længere perioder er begrundet i hensyn til en almen interesse. Når udelukkelsen vedrører offentlige kreditorer, tager medlemsstaterne hensyn til den nødvendige balance mellem almenhedens interesse og fremme af iværksættervirksomhed.

Ændringsforslag    95

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når en gældsat iværksætter har erhvervsmæssig gæld stiftet som led i driften af sin forretning eller udøvelsen af et erhverv såvel som personlig gæld stiftet uden for rammerne af disse aktiviteter, behandles al gæld samlet i forbindelse med en gældssanering.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at en gældsat iværksætters erhvervsmæssig gæld, der er stiftet som led i driften af vedkommendes forretning eller erhvervsudøvelse, i forbindelse med en gældssanering behandles særskilt fra vedkommendes personlige gæld, der er stiftet uden for rammerne af disse aktiviteter. Såfremt der forefindes procedurer for gældssanering af både erhvervsmæssig og personlig gæld, kan disse procedurer samordnes i forbindelse med en gældssanering i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag    96

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan uanset stk. 1 bestemme, at erhvervsmæssig og personlig gæld skal behandles hver for sig, forudsat at behandlingen kan koordineres i forbindelse med en gældssanering efter reglerne i dette direktiv.

Udgår

Ændringsforslag    97

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at dommere og anklagere og administrative myndigheder, der beskæftiger sig med sager om rekonstruktion, insolvens og en ny chance, modtager grunduddannelse og efteruddannelse op til et niveau svarende til deres ansvar.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at dommere og anklagere og administrative myndigheder, der beskæftiger sig med sager om rekonstruktion, insolvens og en ny chance, råder over sagkundskab og erfaring på et niveau, der svarer til deres ansvar.

Ændringsforslag    98

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at mæglere, insolvensbehandlere og andre bobestyrere, som er beskikket i sager om rekonstruktion, insolvens og en ny chance, modtager den nødvendige grunduddannelse og efteruddannelse med henblik på at sikre, at deres tjenester ydes på en effektiv, upartisk, uafhængig og kompetent måde i forhold til parterne.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at mæglere, insolvensbehandlere og andre bobestyrere, som er beskikket i sager om rekonstruktion, insolvens og en ny chance, besidder omfattende sagkundskab og erfaring henblik på at sikre, at deres tjenester ydes på en effektiv, upartisk, uafhængig og kompetent måde i forhold til parterne. Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at der forefindes en offentlig liste over registrerede bobestyrere og mæglere, hvilket vil tilskynde skyldnere til at opnå beskyttelse ved hjælp af aftaleretlige midler ud over dem, der kræves i dette direktiv.

Ændringsforslag    99

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen fremmer udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne med henblik på at forbedre uddannelsernes kvalitet i hele Unionen, bl.a. ved hjælp af netværk og udveksling af erfaringer og kapacitetsopbygning, og tilrettelægger om nødvendigt uddannelse af ansatte ved domstole og i forvaltningsmyndigheder, som beskæftiger sig sager i forbindelse med rekonstruktion, insolvens og en ny chance..

Ændringsforslag    100

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne fremmer med de midler, som de finder hensigtsmæssige, udarbejdelsen og overholdelsen af frivillige adfærdskodekser blandt bobestyrer inden for rekonstruktion, insolvens og en ny chance, samt andre effektive tilsynsmekanismer for levering af disse tjenester.

2.  Kommissionen tilskynder medlemsstaterne til at fastsætte minimumsstandarder for bobestyreren, såsom uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, registrering som bobestyrer, autorisering, personligt ansvar og faglig etik, forsikring og godt omdømme.

Ændringsforslag    101

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis bobestyrere inden for rekonstruktion, insolvens og en ny chance beskikkes af den retslige eller administrative myndighed, sikrer medlemsstaterne, at kriterierne med hensyn til den måde, hvorpå den retslige eller administrative myndighed udvælger en sådan aktør, er klare og gennemskuelige. Ved valg af en bobestyrer inden for rekonstruktion, insolvens og en ny chance tages der behørigt hensyn til vedkommendes erfaring og ekspertise. Såfremt det er hensigtsmæssigt, høres skyldnere og fordringshavere i forbindelse med valget af bobestyrer.

3.  Hvis bobestyrere inden for rekonstruktion, insolvens og en ny chance beskikkes af den retslige eller administrative myndighed, sikrer medlemsstaterne, at kriterierne med hensyn til den måde, hvorpå den retslige eller administrative myndighed udvælger en sådan aktør, er klare og gennemskuelige. Ved valg af en bobestyrer inden for rekonstruktion, insolvens og en ny chance tages der behørigt hensyn til vedkommendes erfaring og ekspertise, ikke blot på det juridiske men også på det økonomiske område. Såfremt det er hensigtsmæssigt, høres skyldnere og fordringshavere i forbindelse med valget af bobestyrer.

Ændringsforslag    102

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at vederlaget til bobestyrere inden for rekonstruktion, insolvens og en ny chance er omfattet af bestemmelser, der tilskynder til en rettidig og effektiv løsning af sager under behørig hensyntagen til deres kompleksitet. Medlemsstaterne sørger for, at der er adgang til hensigtsmæssige procedurer med indbyggede sikkerhedsforanstaltninger, således at tvister vedrørende vederlag kan løses rettidigt.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at vederlaget til bobestyrere inden for rekonstruktion, insolvens og en ny chance er omfattet af bestemmelser, der tilskynder til en rettidig og effektiv løsning af sager under behørig hensyntagen til deres kompleksitet. Procedurens effektivitet måles ikke blot ud fra fordringshavernes udlodningsprocent, men også i forhold til virksomheden eller iværksætteren og genoprettelsen af rentabiliteten under den retslige eller administrative myndigheds ansvar. Medlemsstaterne sørger for, at der er adgang til hensigtsmæssige procedurer med indbyggede sikkerhedsforanstaltninger, således at tvister vedrørende vederlag kan løses rettidigt.

Ændringsforslag    103

Forslag til direktiv

Artikel 27 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 27a

 

Oplysninger til iværksættere, der får en ny chance

 

1.  Medlemsstaterne sikrer, at iværksættere, der har fået en ny chance, har adgang til relevante, ajourførte, klare, præcise og brugervenlige oplysninger om tilbuddene om administrativ, juridisk, forretningsmæssig og finansiel støtte, der er tilpasset dem, og de midler, der står til rådighed for dem med henblik på at lette etablering af en ny virksomhed.

 

2.  Medlemsstaterne indberetter de oplysninger, der skal gives i medfør af stk. 1, hvert år til Kommissionen.

 

3.  Kommissionen offentliggør de oplysninger, der skal gives i medfør af stk. 1, og som er modtaget i henhold til stk. 2, på en brugervenlig måde på sin hjemmeside.

Ændringsforslag    104

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  underretning af kreditorer

c)  underretning af kreditorer og arbejdstagerrepræsentanter;

Ændringsforslag    105

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  antallet af skyldnere, som efter at have været genstand for en procedure omhandlet i litra a), nr. iii) er genstand for en anden sådan procedure eller en anden i litra a) omhandlet procedure.

g)  antallet af skyldnere, som efter at have været genstand for en procedure omhandlet i litra a), nr. ii) og iii). er genstand for en anden sådan procedure eller en anden i litra a) omhandlet procedure.

Ændringsforslag    106

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  for skyldnere, som efter at have været genstand for en procedure omhandlet i litra a), nr. ii) og iii), har startet en ny virksomhed, den gennemsnitlige tid mellem afslutningen af proceduren og starten af den nye virksomhed.

Ændringsforslag    107

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

gb)  antallet af tabte arbejdspladser, overførsel af en del af eller hele virksomheden, andelen af afskedigelser og virkningerne af rekonstruktionsaftaler på beskæftigelsen samt niveauet af offentlige tilskud;

Ændringsforslag    108

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

gc)  det arbejde, der er udført af hver enkelt bobehandler, og resultaterne heraf for så vidt angår de data, der er omhandlet i litra a-e i dette stykke;

Ændringsforslag    109

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

gd)  antallet af svigagtige rekonstruktions- og insolvensprocedurer og de eksisterende håndhævelsesmekanismers funktion.

Ændringsforslag    110

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne udarbejder statistikker på grundlag af de aggregerede data, som er omhandlet i stk. 1 og 2, og gør dette for hele kalenderår, som afsluttes den 31. december hvert år, første gang med data indsamlet for det første hele kalenderår efter [datoen for anvendelsen af gennemførelsesforanstaltningerne]. Disse statistikker meddeles Kommissionen årligt på grundlag af en standardiseret formular til dataoverførsel, hvilket senest skal ske den 31. marts i det på indsamlingsåret følgende kalenderår.

3.  Medlemsstaterne udarbejder statistikker på grundlag af de aggregerede data, som er omhandlet i stk. 1 og 2, og gør dette for hele kalenderår, som afsluttes den 31. december hvert år, første gang med data indsamlet for det første hele kalenderår efter [datoen for anvendelsen af gennemførelsesforanstaltningerne]. Disse statistikker meddeles Kommissionen årligt på grundlag af en standardiseret formular til dataoverførsel, hvilket senest skal ske den 31. marts i det på indsamlingsåret følgende kalenderår. Medlemsstaterne offentliggør disse statistiske oplysninger på en brugervenlig hjemmeside.

Ændringsforslag    111

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen samler de i stk. 1, 2 og 3, omhandlede oplysninger på sin hjemmeside på en brugervenlig måde.

Ændringsforslag    112

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Dette direktiv berører ikke anvendelsen af følgende retsakter:

1.  Medlemsstaterne sikrer i deres love og administrative bestemmelser, at:

Ændringsforslag    113

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer80

a)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer80, herunder særlig beskyttelsen af rettigheder og forpligtelser i artikel 3-9

__________________

__________________

80 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45).

80 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45).

Ændringsforslag    114

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse80 og

b)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse81,herunder særlig beskyttelsen af rettigheder og forpligtelser i artikel 4-8.

__________________

__________________

81 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2012 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43).

81 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2012 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43).

Ændringsforslag    115

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre82.

c)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre82, herunder særlig kravet om at tilvejebringe sikkerhedsstillelse eller margin i henhold til artikel 11, 41 og 46.

__________________

__________________

82 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

82 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

Ændringsforslag    116

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det har forrang frem for bestemmelserne i dette direktiv, og særlig for skyldneres rettigheder under en eventuel suspension af kreditorforfølgning i henhold til artikel 6.

Ændringsforslag    117

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest [5 år efter datoen for påbegyndelsen af anvendelsen af gennemførelsesforanstaltninger] og hvert 7. år derefter forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om anvendelsen af dette direktiv, herunder om der bør overvejes yderligere foranstaltninger til at konsolidere og styrke den retlige ramme for rekonstruktion, insolvens og en ny chance.

Senest [3 år efter datoen for påbegyndelsen af anvendelsen af gennemførelsesforanstaltninger] og hvert 5. år derefter forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om anvendelsen af dette direktiv, herunder om der bør overvejes yderligere foranstaltninger til at konsolidere og styrke den retlige ramme for rekonstruktion, insolvens og en ny chance, herunder tilvejebringelse af ressourcer og specialiserede domstole.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering

Referencer

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.1.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.1.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Enrique Calvet Chambon

24.11.2016

Behandling i udvalg

30.8.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.12.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

2

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Ashley Fox, Marian Harkin, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Tibor Szanyi

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Bogdan Brunon Wenta

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

33

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Sander Loones

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Alain Lamassoure, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

2

-

ENF

Gerolf Annemans, Sylvie Goddyn

4

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Tegnforklaring:

+  :  For:

-  :  Imod

0  :  Hverken/eller

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (5.12.2017)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU
(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Ordfører for udtalelse: Edouard Martin

KORT BEGRUNDELSE

Ifølge Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender er det et problem i dette lovgivningsforslag, at arbejdstagere i en virksomhed som kreditorer placeres på samme niveau som banker eller en hvilken som helst kapitalindehaver.

Denne måde at betragte en virksomhed på begrænser på den ene side forslaget til finansielle aspekter og klassificerer og beskriver på den anden side genopretningen af en virksomhed udelukkende som en økonomisk rekonstruktion af dens interessenter med henblik på en "ny start" uden reel hensyntagen til arbejdstagerne.

Dette betyder endvidere, at kreditorer reelt betragtes som forbrugere, sådan som det påpeges i begrundelsen, hvori man ikke helt tager springet, men dog overvejer muligheden for at anvende direktivet på forbrugsområdet. De foreslåede ændringer har flere formål:

  at sikre anerkendelsen af virksomhedernes sociale ansvar, der ikke kan reduceres til organiserede netværk af kontrakter mellem iværksættere, kapitalejere, långivere, leverandører, kunder og arbejdstagere, men er sociale organisationer, der producerer værdi ved hjælp af arbejdstagernes individuelle og kollektive arbejde; arbejdstagere er derfor som sådan ikke i helt den samme klasse som de andre;

  at give arbejdstagerne og deres repræsentanter mulighed for med deres viden om arbejdsmiljøet til at råbe vagt i gevær og kunne advare, hvis de anser en økonomisk situation for foruroligende; endvidere bør arbejdstagere i forbindelse med en tidlig rekonstruktion placeres på lige fod med de øvrige interesserede parter eller kreditorer (som de kaldes i teksten), og arbejdstagerne og deres repræsentanter bør have ret til og gives adgang til vurdering og ekspertbistand, hvilket de hidtil ikke har haft;

  at tage højde for de tilfælde, hvor personer, der er pensioneret fra en virksomhed, som trues af konkurs, muligvis er berørt (virksomhedsopsparingsordninger, pensionsfonde osv.), og i disse tilfælde betragte dem som en ”klasse" i den i direktivet omhandlede forstand.

Kommissionen glæder sig i sin indledning over den positive virkning af retten til information og høring, men dette kan kun være tilfældet, hvis disse rettigheder er effektive, hvilket hidtil ikke er blevet påvist. Det bør påpeges, at artikel 27 i charteret om grundlæggende rettigheder fastslår en "ret til information og høring af arbejdstagerne i virksomheden." Det er vigtigt, at tidlig rekonstruktion ikke bare følger disse principper, men desuden retmæssigt fører til dialog mellem arbejdsmarkedets parter. De foranstaltninger, der foreslås i denne udtalelse, vil få positiv indvirkning på denne ret, eftersom de ikke påvirker den gældende EU-lovgivning på dette område og desuden giver de berørte arbejdstagere ret til at stemme om rekonstruktionsplaner.

Endelig styrker de foreslåede ændringer fire af de otte "fordele", der er identificeret i konsekvensanalysen (1, 3, 5 og 8): "effektive muligheder for tidlig rekonstruktion", "lettere fortsættelse af skyldners virksomhed under rekonstruktionen", "øger rekonstruktionsplanernes chance for succes" og "gør procedurerne for rekonstruktion, insolvens og en ny chance mere effektive".

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) Alle lønmodtagere bør have ret til beskyttelse af deres fordringer i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens, således som det er anført i den europæiske socialpagt.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Formålet med dette direktiv er at fjerne hindringer for udøvelsen af grundlæggende frihedsrettigheder såsom frie kapitalbevægelser og etableringsfriheden, der skyldes forskelle mellem de nationale lovgivninger og procedurer vedrørende forebyggende rekonstruktion, insolvensbehandling og muligheden for en ny chance. Dette direktiv tager sigte på at fjerne disse hindringer ved at sikre, at levedygtige virksomheder i økonomiske vanskeligheder har adgang til effektive nationale regler for forebyggende rekonstruktion, der giver dem mulighed for at fortsætte driften, at ærlige overforgældede iværksættere får en ny chance efter en komplet gældssanering efter en rimelig periode, og at procedurerne for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering forbedres, især for at gøre dem kortere.

(1)  Formålet med dette direktiv er at bidrage til, at det indre marked fungerer korrekt, ved at fjerne hindringer for udøvelsen af grundlæggende frihedsrettigheder såsom frie kapitalbevægelser og etableringsfriheden, der skyldes forskelle mellem de nationale lovgivninger og procedurer vedrørende forebyggende rekonstruktion, insolvensbehandling og muligheden for en ny chance. Uden at det berører arbejdstagernes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder tager dette direktiv sigte på at fjerne disse hindringer ved at sikre, at levedygtige virksomheder i økonomiske vanskeligheder har adgang til effektive nationale regler for forebyggende rekonstruktion, der giver dem mulighed for at fortsætte driften, hvorved de nedbringer jobtab, der kan undgås, og samtidig bidrager til fyldestgørelse af kreditorernes fordringer i samme omfang, som ville være tilfældet ved en likvidation, at ærlige overforgældede iværksættere får en ny chance efter en komplet gældssanering efter en rimelig periode, og at procedurerne for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering forbedres, især for at gøre dem kortere.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Rekonstruktion skal gøre det muligt for virksomheder i økonomiske vanskeligheder at fortsætte driften helt eller delvist ved at ændre sammensætningen af eller vilkårene eller strukturen for virksomhedens aktiver og passiver eller kapitalstruktur, herunder gennem salg af aktiver eller dele af virksomheden. Regler for forebyggende rekonstruktion bør først og fremmest gøre det muligt for virksomheder at omstrukturere på et tidligt tidspunkt og at undgå insolvens. Disse regler bør maksimere den samlede værdi for kreditorer, ejere og økonomien som helhed og bør forhindre unødvendige tab af arbejdspladser og tab af viden og færdigheder. De bør også forhindre akkumulering af misligholdte lån. Under rekonstruktionsprocessen bør alle parters rettigheder beskyttes. Samtidig bør virksomheder, der ikke er levedygtige, og som ikke har udsigt til at kunne overleve, likvideres hurtigst muligt.

(2)  Rekonstruktion og resultatet af passende og anvendelige rapporter fra eksperter skal gøre det muligt for virksomheder i økonomiske vanskeligheder at fortsætte driften helt eller delvist ved at ændre sammensætningen af eller vilkårene eller strukturen for virksomhedens aktiver og passiver eller kapitalstruktur, herunder gennem salg af aktiver eller dele af virksomheden. Regler for forebyggende rekonstruktion bør først og fremmest gøre det muligt for virksomheder at omstrukturere på et tidligt tidspunkt og at undgå insolvens og likvidation af levedygtige virksomheder. Disse regler bør forebygge tab af arbejdspladser og tab af viden og færdigheder og maksimere den samlede værdi for kreditorer i forhold til den, de ville modtage i tilfælde af likvidation af virksomhedens aktiver, for ejere og økonomien som helhed. De bør også forhindre akkumulering af misligholdte lån. Under rekonstruktionsprocessen bør alle berørte parters, herunder arbejdstagernes, rettigheder beskyttes. Samtidig bør virksomheder, der ikke er levedygtige, og som ikke har udsigt til at kunne overleve, likvideres hurtigst muligt.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Medlemsstaterne bør undersøge muligheden for at udvikle mekanismer til at forebygge, at ansatte gør overdreven brug af eller misbruger eksperter på bekostning af en virksomhed, idet en sådan anvendelse i sidste ende ville have en negativ indvirkning på virksomhedens finansielle situation.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  I betragtning af, at det vil mindske den retlige usikkerhed, ville en fælles lovgivningsramme være positiv for virksomheder og iværksættere, som ønsker at udvide deres virksomhed til andre medlemsstater, og for grænseoverskridende investorer.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c)  Der skal sikres en særbehandling af pensionerede arbejdstagere, hvis pensioner helt eller delvist afhænger af virksomhedens pensionsordninger, og som kan lide skade af tidlig rekonstruktion.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I mange medlemsstater tager det over tre år for konkursramte, men ærlige iværksættere at opnå gældssanering og starte på en frisk. Ineffektive regler for en ny chance resulterer i, at iværksættere må flytte til andre jurisdiktioner for at kunne starte på en frisk inden for en rimelig tidshorisont, og det medfører betydelige meromkostninger for både kreditorerne og skyldnerne selv. Langvarige forbud mod udøvelse af erhvervsvirksomhed, der ofte ledsager en ordning, der fører til gældssanering, skaber hindringer for friheden til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed.

(4)  I mange medlemsstater tager det over tre år for konkursramte, men ærlige iværksættere at opnå gældssanering og starte på en frisk. Ineffektive regler for en ny chance resulterer i, at iværksættere må flytte til andre jurisdiktioner for at kunne starte på en frisk inden for en rimelig tidshorisont, og det medfører betydelige meromkostninger for både kreditorerne og skyldnerne selv. Langvarige forbud mod udøvelse af erhvervsvirksomhed, der ofte ledsager en ordning, der fører til gældssanering, skaber hindringer for friheden til at udøve erhvervsvirksomhed.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  En ny chance bør ses som et skridt på vejen mod succes og ikke som synonym for manglende resultater. Mekanismer for en ny chance, der tillader, at skyldnere, der anses for at være i god tro, fritages fra ubetalt gæld, mindsker incitamentet for den sorte økonomi og fremmer en virksomhedskultur, hvilket resulterer i en positiv virkning på beskæftigelsen. Medlemsstaterne bør have mulighed for at udvide mekanismerne for en ny chance til fysiske personer.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  De uforholdsmæssigt lange procedurer i forbindelse med rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering i flere medlemsstater er stærkt medvirkende til de lave inddrivelsesprocenter og til at afholde investorer fra at investere i jurisdiktioner, hvor procedurerne risikerer at være for langvarige.

(5)  De uforholdsmæssigt lange procedurer i forbindelse med rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering i flere medlemsstater eller den faktiske mangel på sådanne procedurer i visse tilfælde er stærkt medvirkende til langvarige negative følger for de berørte arbejdstagere, lave inddrivelsesprocenter i virksomheder og til at afholde investorer fra at drive virksomhed i de pågældende lande og bidrager dramatisk til at øge antallet af borgere, der risikerer fattigdom eller social udstødelse og udstødelse fra arbejdsmarkedet, og undergraver dermed den sociale og økonomiske modstandskraft i samfundet som helhed.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Alle disse forskelle resulterer i ekstraomkostninger for investorer ved vurderingen af risikoen for, at skyldnere kommer i finansielle vanskeligheder i en eller flere medlemsstater, og omkostningerne forbundet med rekonstruktion af virksomheder med forretningssteder, kreditorer eller aktiver i andre medlemsstater, typisk i forbindelse med rekonstruktion af internationale koncerner. Mange investorer nævner usikkerheden omkring insolvensreglerne eller risikoen for langvarige insolvensprocedurer i et andet land som en af hovedårsagerne til ikke at investere eller etablere forretningsforbindelser uden for deres hjemland.

(6)  Alle disse forskelle resulterer i ekstraomkostninger for investorer eller banker ved vurderingen af risikoen for, at skyldnere kommer i finansielle vanskeligheder i en eller flere medlemsstater, eller ved vurderingen af risikoen i forbindelse med overtagelse af rentable aktiviteter i virksomheder i vanskeligheder og omkostningerne forbundet med rekonstruktion af virksomheder med forretningssteder, kreditorer eller aktiver i andre medlemsstater, typisk i forbindelse med rekonstruktion af internationale koncerner. Mange investorer nævner usikkerheden omkring insolvensreglerne eller risikoen for langvarige insolvensprocedurer i et andet land som en af hovedårsagerne til ikke at investere eller etablere forretningsforbindelser uden for deres hjemland. En sådan usikkerhed virker derfor afskrækkende på investering, skaber hindringer for virksomhedernes etableringsfrihed og skader det velfungerende indre marked.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Disse forskelle resulterer i uensartede vilkår for adgang til kredit og til uensartede inddrivelsesprocenter i medlemsstaterne. En større harmonisering inden for rekonstruktion, insolvensbehandling og muligheden for en ny chance er derfor absolut nødvendig for et velfungerende indre marked generelt og for en fungerende kapitalmarkedsunion i særdelshed.

(7)  Disse forskelle resulterer i uensartede vilkår for adgang til kredit og til uensartede inddrivelsesprocenter i medlemsstaterne. En større harmonisering inden for rekonstruktion, insolvensbehandling og muligheden for en ny chance er derfor absolut nødvendig for et velfungerende indre marked generelt og for en fungerende kapitalmarkedsunion i særdeleshed samt økonomiske aktiviteters levedygtighed og dermed bevarelsen og oprettelsen af arbejdspladser.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Den supplerende risikovurdering og kreditorernes omkostninger ved inddrivelse af fordringer hos overforgældede iværksættere, der flytter til en anden medlemsstat for at få en ny chance meget hurtigere, bør også fjernes. De meromkostninger, som iværksættere pådrager sig som følge af behovet for at flytte til en anden medlemsstat for at få en ny chance, bør også reduceres. De hindringer, der følger af langvarige forbud mod udøvelse af erhvervsvirksomhed grundet en iværksætters overgældsætning, hæmmer desuden iværksættervirksomhed.

(8)  Den supplerende risikovurdering og kreditorernes omkostninger ved inddrivelse af fordringer hos overforgældede iværksættere, der flytter til en anden medlemsstat for at få en ny chance meget hurtigere, bør også fjernes. De meromkostninger, som iværksættere pådrager sig som følge af behovet for at flytte til en anden medlemsstat for at få en ny chance, bør også reduceres. De hindringer, der følger af langvarige forbud mod udøvelse af erhvervsvirksomhed grundet en iværksætters overgældsætning, kvæler desuden iværksættervirksomhed.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Det er almindeligt anerkendt, at enhver rekonstruktion, især en større, som medfører betydelig indvirkning, bør ledsages af en forklaring og en begrundelse over for aktørerne, der dækker valget af de påtænkte foranstaltninger set i forhold til målsætningerne og alternative løsninger og respekterer fuldstændig og behørig inddragelse af arbejdstagernes repræsentanter på alle niveauer, og dette bør forberedes i god tid for at gøre det muligt for aktørerne at forberede sig på høringer, inden virksomheden træffer en afgørelse1a.

 

__________________

 

1a (P7_TA(2013)0005 Information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  En mere kohærent tilgang på EU-plan bør være til gavn for især små og mellemstore virksomheder, der ikke har de fornødne ressourcer til at gennemføre bekostelige rekonstruktioner og drage fordel af de mere effektive rekonstruktionsordninger, der findes i nogle medlemsstater. Når de havner i finansielle vanskeligheder, har små og mellemstore virksomheder ofte ikke ressourcer til at indkøbe professionel rådgivning, og derfor bør der indføres tidlige varslingsmekanismer, der kan advare skyldnere om, at der er behov for hurtig handling. For at hjælpe sådanne virksomheder med at gennemføre en billig rekonstruktion bør der også udvikles modeller til rekonstruktionsplaner på nationalt plan, som bør gøres tilgængelige på internettet. Skyldnere bør kunne anvende og tilpasse dem til deres egne behov og til de særlige forhold i deres virksomhed.

13)  En mere kohærent tilgang på EU-plan bør være til gavn for især små og mellemstore virksomheder, der ikke har de fornødne ressourcer til at gennemføre bekostelige rekonstruktioner og drage fordel af de rekonstruktionsordninger, der findes i nogle medlemsstater, og som har vist sig at være effektive. Små og mellemstore virksomheder, særlig når de havner i finansielle vanskeligheder, samt arbejdstagernes repræsentanter har ofte ikke ressourcer til at indkøbe professionel rådgivning, og derfor bør der indføres tidlige varslingsmekanismer, der kan advare skyldnere om, at der er behov for hurtig handling. For at hjælpe sådanne virksomheder med at gennemføre en billig rekonstruktion bør der også udvikles modeller til rekonstruktionsplaner på nationalt plan, som bør gøres tilgængelige på internettet. Skyldnere bør kunne anvende og tilpasse dem til deres egne behov og til de særlige forhold i deres virksomhed.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  For at sikre en mere sammenhængende tilgang bør Kommissionen overveje at oprette et register over konkurser i Den Europæiske Union, hvilket ville skabe større gennemsigtighed for alle kreditorer og forenkle adgangen til information, navnlig for små og mellemstore virksomheder og for de ansatte.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Jo tidligere en skyldner kan opdage sine finansielle vanskeligheder og træffe passende foranstaltninger, desto større er sandsynligheden for, at vedkommende kan undgå en forestående insolvens, eller, hvis der er tale om en permanent svækket virksomhed, desto mere ordnet og effektivt kan afviklingen finde sted. Der bør derfor udformes tydelig information om tilgængelige procedurer for forebyggende rekonstruktion og indrettes tidlige varslingsmekanismer, der kan give skyldnere, der begynder at opleve finansielle problemer, incitament til hurtigt at skride ind. De mulige tidlige varslingsmekanismer bør omfatte regnskabs- og tilsynsmæssige forpligtelser for skyldner eller skyldners ledelse og en indberetningspligt i forbindelse med låneaftaler. Desuden bør tredjeparter med relevante oplysninger såsom revisorer, skatte- og socialsikringsmyndigheder i henhold til national ret opmuntres eller forpligtes til at gøre opmærksom på en negativ udvikling.

(16)  Jo tidligere en skyldner eller arbejdstagerrepræsentant kan formidle betænkeligheder i forbindelse med en virksomheds bekymrende situation eller finansielle vanskeligheder og træffe passende foranstaltninger, desto større er sandsynligheden for, at vedkommende kan undgå en forestående insolvens, eller, hvis der er tale om en permanent svækket virksomhed, desto mere ordnet og effektivt kan afviklingen finde sted. Der bør derfor udformes tydelig information om tilgængelige procedurer for forebyggende rekonstruktion og indrettes tidlige varslingsmekanismer, der kan give skyldnere, der begynder at opleve finansielle problemer, incitament til hurtigt at skride ind og til at styrke de berørte arbejdstageres stilling, så de bliver i stand til at spille en aktiv rolle i processen. De mulige tidlige varslingsmekanismer bør omfatte regnskabs- og tilsynsmæssige forpligtelser for skyldner eller skyldners ledelse og en indberetningspligt i forbindelse med låneaftaler. Desuden ville socialsikrings- konkurrence- og revisionsmyndigheder i henhold til national skattelovgivning have tilstrækkelige midler til at gøre opmærksom på enhver form for farlig udvikling på et så tidligt tidspunkt som muligt.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at fremme effektivitet og mindske forsinkelser og omkostninger bør regler for forebyggende rekonstruktion inkludere fleksible procedurer, der begrænser inddragelsen af retslige eller administrative myndigheder til, hvad der er nødvendigt og passende for at beskytte kreditorernes interesser og interesserne for andre interesserede parter, der kan blive berørt. For at undgå unødvendige omkostninger og afspejle det forhold, at proceduren anvendes på et tidligt tidspunkt, bør skyldnere i princippet bevare kontrollen over deres aktiver og virksomhedens daglige drift. Det bør ikke i alle tilfælde være obligatorisk at udpege en rekonstruktionsekspert, hvad enten der er tale om en mægler, som støtter forhandlingerne om en rekonstruktionsplan, eller en insolvensbehandler, der fører tilsyn med skyldners handlinger, men bør afgøres fra sag til sag afhængigt af sagens omstændigheder eller skyldners specifikke behov. Desuden bør der ikke nødvendigvis træffes en retsafgørelse om indledning af rekonstruktionsprocessen, der kan være uformel, så længe tredjeparters rettigheder ikke berøres. Ikke desto mindre bør der sikres en vis grad af tilsyn, når det er nødvendigt for at beskytte en eller flere kreditorers eller andre berørte parters legitime interesser. Det kan især være tilfældet, når den retslige eller administrative myndighed bevilger en generel suspension af individuel kreditforfølgning, eller når det forekommer nødvendigt at påtvinge en kategori af kreditorer, der ikke samtykker, en rekonstruktionsplan.

(18)  For at fremme effektivitet og mindske forsinkelser og omkostninger bør regler for forebyggende rekonstruktion inkludere fleksible procedurer, der begrænser inddragelsen af retslige eller administrative myndigheder til, hvad der er nødvendigt og passende for at beskytte kreditorernes interesser og interesserne for andre interesserede parter, der kan blive berørt. For at undgå unødvendige omkostninger og afspejle det forhold, at proceduren anvendes på et tidligt tidspunkt, bør skyldnere i princippet bevare kontrollen over deres aktiver og virksomhedens daglige drift. Det bør ikke i alle tilfælde være obligatorisk at udpege en rekonstruktionsekspert, hvad enten der er tale om en mægler, som støtter forhandlingerne om en rekonstruktionsplan, eller en insolvensbehandler, der fører tilsyn med skyldners handlinger, men bør afgøres fra sag til sag afhængigt af sagens omstændigheder eller skyldners specifikke behov. Desuden bør der ikke nødvendigvis træffes en retsafgørelse om indledning af rekonstruktionsprocessen, der kan være uformel, så længe tredjeparters rettigheder ikke berøres. Ikke desto mindre bør der sikres en vis grad af tilsyn, når det er nødvendigt for at beskytte en eller flere kreditorers eller andre berørte parters legitime interesser. Det kan især være tilfældet, når den retslige eller administrative myndighed bevilger en generel suspension af individuel kreditforfølgning, eller når det forekommer nødvendigt at påtvinge en kategori af kreditorer, der ikke samtykker, en rekonstruktionsplan, eller hvis hele eller en del af aktiviteten overføres til en anden virksomhed.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Interesserede berørte parter bør have mulighed for at klage over en afgørelse om stadfæstelse af en rekonstruktionsplan. For imidlertid at sikre, at planen er effektiv, mindske usikkerheden og forhindre unødige forsinkelser bør klager ikke have opsættende virkning for gennemførelsen af rekonstruktionsplanen. Når det fastslås, at minoritetskreditorer har lidt uberettiget skade under planen, bør medlemsstaterne som et alternativ til ophævelse af planen overveje muligheden for at yde økonomisk kompensation til de afvisende kreditorer, som skal betales af skyldneren eller de kreditorer, der stemte for planen.

(32)  Interesserede berørte parter bør have mulighed for at klage over en afgørelse om stadfæstelse af en rekonstruktionsplan. For imidlertid at sikre, at rekonstruktionsplanen er effektiv, mindske usikkerheden og forhindre unødige forsinkelser bør klager ikke have opsættende virkning for gennemførelsen af rekonstruktionsplanen. Når det fastslås, at minoritetskreditorer har lidt uberettiget skade under planen, bør medlemsstaterne som et alternativ til ophævelse af rekonstruktionsplanen overveje muligheden for at yde økonomisk kompensation til de afvisende kreditorer, som skal betales af skyldneren eller de kreditorer, der stemte for planen.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Arbejdstagerne bør indrømmes fuldstændig arbejdsretlig beskyttelse under procedurerne for forebyggende rekonstruktion. Dette direktiv bør navnlig ikke berøre arbejdstagernes rettigheder i henhold til Rådets direktiv 98/59/EF68, Rådets direktiv 2001/23/EF69, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF70, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF72. Forpligtelserne vedrørende information og høring af arbejdstagere i henhold til den nationale lovgivning til gennemførelse af ovennævnte direktiver forbliver helt uforandrede. Dette inkluderer forpligtelsen til at informere og høre arbejdstagernes repræsentanter om beslutninger om at anvende en ramme for forebyggende rekonstruktion i overensstemmelse med direktiv 2002/14/EF. Grundet behovet for at sikre arbejdstagere et passende beskyttelsesniveau bør medlemsstaterne i princippet udelukke arbejdstagernes tilgodehavender som defineret i direktiv 2008/94/EF fra en eventuel suspension af kreditforfølgning, uanset om disse tilgodehavender er opstået før eller efter bevillingen af suspensionen. En sådan suspension bør kun tillades for de beløb og den periode, hvor betalingen af sådanne tilgodehavender reelt garanteres på anden vis i henhold til national ret. Hvis medlemsstaterne udvider dækningen af garantien for betaling af arbejdstageres tilgodehavender som fastsat i direktiv 2008/94/EF til procedurer for forebyggende rekonstruktion efter dette direktiv, er det ikke længere berettiget at udelukke arbejdstagernes tilgodehavender suspensionen, eftersom de dækkes af garantien. Hvis der i henhold til national ret gælder begrænsninger af garantiinstitutionernes ansvar med hensyn til enten garantiens længde eller det beløb, der udbetales til arbejdstagere, bør arbejdstagere have mulighed for at håndhæve deres fordringer i forhold til arbejdsgiveren, selv under en suspension.

(34)  Arbejdstagerne bør indrømmes fuldstændig arbejdsretlig beskyttelse under procedurerne for forebyggende rekonstruktion. Dette direktiv bør navnlig ikke berøre arbejdstagernes rettigheder i henhold til Rådets direktiv 98/59/EF68, Rådets direktiv 2001/23/EF69, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF70, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF71 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF72. Forpligtelserne vedrørende information og høring af arbejdstagere i henhold til den nationale lovgivning til gennemførelse af ovennævnte direktiver forbliver helt uforandrede. Dette inkluderer forpligtelsen til at informere og høre arbejdstagernes repræsentanter om beslutninger om at anvende en ramme for forebyggende rekonstruktion i overensstemmelse med direktiv 2002/14/EF. Grundet behovet for at sikre arbejdstagere et passende beskyttelsesniveau bør medlemsstaterne udelukke arbejdstagernes tilgodehavender som defineret i direktiv 2008/94/EF fra en eventuel suspension af kreditforfølgning, uanset om disse tilgodehavender er opstået før eller efter bevillingen af suspensionen. En sådan suspension bør kun tillades for de beløb og den periode, hvor betalingen af sådanne tilgodehavender reelt garanteres på anden vis i henhold til national ret. Hvis medlemsstaterne udvider dækningen af garantien for betaling af arbejdstageres tilgodehavender som fastsat i direktiv 2008/94/EF til procedurer for forebyggende rekonstruktion efter dette direktiv, er det ikke længere berettiget at udelukke arbejdstagernes tilgodehavender suspensionen, eftersom de dækkes af garantien. Hvis der i henhold til national ret gælder begrænsninger af garantiinstitutionernes ansvar med hensyn til enten garantiens længde eller det beløb, der udbetales til arbejdstagere, bør arbejdstagere have mulighed for at håndhæve deres fordringer i forhold til arbejdsgiveren, selv under en suspension.

__________________

__________________

68 Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16).

68 Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16).

69 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

69 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

70 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).

70 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).

71 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (EUT L 283 af 28.10.2008, s. 36).

71 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (EUT L 283 af 28.10.2008, s. 36).

72 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28).

72 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28).

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Når en rekonstruktion medfører overførsel af en del af en virksomhed eller bedrift, bør de arbejdstagerrettigheder, der følger af en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold, herunder navnlig retten til løn, varetages i overensstemmelse med artikel 3 og 4 i direktiv 2001/23/EF, jf. dog de særlige regler, der finder anvendelse i tilfælde af insolvensbehandling i henhold til direktivets artikel 5, og de muligheder, der følger af artikel 5, stk. 2, i det pågældende direktiv. Desuden og med forbehold af retten til information og høring, herunder om beslutninger, der kan medføre betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og kontraktlige forhold med henblik på at nå en aftale om sådanne beslutninger, der er garanteret ved direktiv 2002/14/EF, bør arbejdstagere, der berøres af rekonstruktionsplanen have ret til at stemme om planen. Med henblik på afstemningen om en rekonstruktionsplan kan medlemsstaterne beslutte at placere arbejdstagerne i en anden klasse end andre kreditorer.

(35)  Når en rekonstruktion medfører overførsel af en del af en virksomhed eller bedrift, bør de arbejdstagerrettigheder, der følger af en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold, herunder navnlig retten til løn, varetages i overensstemmelse med artikel 3 og 4 i direktiv 2001/23/EF, jf. dog de særlige regler, der finder anvendelse i tilfælde af insolvensbehandling i henhold til direktivets artikel 5, og de muligheder, der følger af artikel 5, stk. 2, i det pågældende direktiv. Desuden og med forbehold af retten til information og høring, herunder om beslutninger, der kan medføre betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og kontraktlige forhold med henblik på at nå en aftale om sådanne beslutninger, der er garanteret ved direktiv 2002/14/EF, bør arbejdstagere, der berøres af rekonstruktionsplanen have ret til at stemme om planen. Med henblik på afstemningen om en rekonstruktionsplan kan medlemsstaterne beslutte at placere arbejdstagerne i en anden klasse end andre kreditorer. Der bør tages behørig hensyn til Domstolens afgørelser, således som generaladvokat Mengozzi påpegede i sit forslag til afgørelse i sag C-126/16.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  En fuldstændig gældssanering eller en ophævelse af forbuddet efter et kort tidsrum er ikke berettiget i alle tilfælde, f.eks. i sager, hvor skyldner er uhæderlig eller har handlet i ond tro. Medlemsstaterne bør forsyne retslige og administrative myndigheder med klare retningslinjer for, hvordan det bedømmes, om en iværksætter er hæderlig. Når de eksempelvis fastslår, om skyldner var uhæderlig, kan retslige og administrative myndigheder tage hensyn til forhold såsom gældens karakter og omfang, hvornår gælden opstod, hvilke anstrengelser skyldner har gjort for at betale sin gæld og opfylde retlige krav, herunder krav om offentlig tilladelse og korrekt bogføring, og om skyldner har handlet på en måde, der forhindrer foranstaltninger fra kreditorernes side. Forbud mod udøvelse af erhvervsvirksomhed kan vare længere eller på ubestemt tid i situationer, hvor iværksætteren udøver visse erhverv, der betragtes som følsomme i den pågældende medlemsstat, eller hvor vedkommende er dømt for strafbare handlinger. I sådanne tilfælde vil det være muligt for iværksættere at drage fordel af en gældssanering, men de vil stadig være udelukket fra at udøve en bestemt profession i længere tid eller ubestemt tid.

(38)  En fuldstændig gældssanering eller en ophævelse af forbuddet efter et kort tidsrum er ikke berettiget i alle tilfælde, f.eks. i sager, hvor skyldner er uhæderlig eller har handlet i ond tro. Medlemsstaterne bør forsyne retslige og administrative myndigheder med klare retningslinjer og kriterier for metoden til bedømmelse af, om en iværksætter er hæderlig. Når de eksempelvis fastslår, om skyldner var uhæderlig, kan retslige og administrative myndigheder tage hensyn til forhold såsom gældens karakter og omfang, hvornår gælden opstod, hvilke anstrengelser skyldner har gjort for at betale sin gæld og opfylde retlige krav, herunder krav om offentlig tilladelse og korrekt bogføring, og om skyldner har handlet på en måde, der forhindrer foranstaltninger fra kreditorernes side. Forbud mod udøvelse af erhvervsvirksomhed kan vare længere eller på ubestemt tid i situationer, hvor iværksætteren udøver visse erhverv, der betragtes som følsomme i den pågældende medlemsstat, eller hvor vedkommende er dømt for strafbare handlinger. I sådanne tilfælde vil det være muligt for iværksættere at drage fordel af en gældssanering, men de vil stadig være udelukket fra at udøve en bestemt profession i længere tid eller ubestemt tid.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Det er nødvendigt at fastholde og øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden i procedurerne med hensyn til levering af resultater, der er gunstige for bevarelsen af virksomheder og for at give iværksættere en ny chance, eller som muliggør en effektiv likvidation af ikke-levedygtige virksomheder. Det er også nødvendigt at afkorte de uforholdsmæssigt lange insolvensprocedurer i mange medlemsstater, der resulterer i juridisk usikkerhed for kreditorer og investorer og lave inddrivelsesprocenter. Endelig gælder det, at i betragtning af de forstærkede samarbejdsmekanismer mellem retter og insolvensbehandlere i grænseoverskridende sager, der blev indført ved forordning (EU) 2015/848, bør alle de involverede aktørers faglighed højnes til ensartet niveau i hele Unionen. For at nå disse mål bør medlemsstaterne sikre, at medlemmerne af retslige og administrative organer er korrekt uddannede og har specialviden og erfaringer inden for spørgsmål vedrørende insolvens. En sådan specialisering af medlemmer af retsvæsenet bør gøre det muligt at træffe hurtige afgørelser med potentielt betydelige økonomiske og sociale konsekvenser og bør ikke betyde, at disse medlemmer af retsvæsenet udelukkende skal behandle sager vedrørende rekonstruktion, insolvens og en ny chance. Et effektivt middel til at nå dette mål kunne eksempelvis være oprettelse af specialiserede domstole eller domstolskamre i henhold til den nationale lovgivning om retsvæsenets organisation.

(39)  Det er nødvendigt at fastholde og øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden i procedurerne med hensyn til levering af resultater, der er gunstige for bevarelsen af virksomheder og for at give iværksættere en ny chance, eller som muliggør en effektiv likvidation af ikke-levedygtige virksomheder. Det er også nødvendigt at afkorte de uforholdsmæssigt lange insolvensprocedurer i mange medlemsstater, der resulterer i juridisk usikkerhed for kreditorer og investorer og lave inddrivelsesprocenter. Endelig gælder det, at i betragtning af de forstærkede samarbejdsmekanismer mellem retter og insolvensbehandlere i grænseoverskridende sager, der blev indført ved forordning (EU) 2015/848, bør alle de involverede aktørers faglighed højnes til ensartet niveau i hele Unionen. For at nå disse mål bør medlemsstaterne sikre, at medlemmerne af retslige og administrative organer er korrekt uddannede og har specialviden og erfaringer inden for spørgsmål vedrørende insolvens. En sådan specialisering af medlemmer af retsvæsenet bør gøre det muligt at træffe hurtige afgørelser med potentielt betydelige økonomiske og sociale konsekvenser og bør ikke betyde, at disse medlemmer af retsvæsenet udelukkende skal behandle sager vedrørende rekonstruktion, insolvens og en ny chance. Et effektivt middel til at nå dette mål kunne eksempelvis være oprettelse af domstole eller domstolskamre med specialiserede dommere i henhold til den nationale lovgivning om retsvæsenets organisation.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Medlemsstaterne bør også sikre, at personer, der beskæftiger sig med rekonstruktion, insolvensbehandling og en ny chance, og som udpeges af retslige eller administrative myndigheder, er korrekt uddannet og kontrolleres i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, og at de udpeges på åben vis med tanke på behovet for at sikre effektive procedurer, og at de udfører deres opgaver med integritet. Sådanne personer bør også overholde frivillige adfærdskodekser, der tjener til at sikre et passende kvalifikations- og uddannelsesniveau, gennemsigtighed omkring deres opgaver og regler for deres aflønning, tegning af en erhvervsansvarsforsikring samt tilsyns- og reguleringsmekanismer, der bør omfatte en passende og effektiv ordning for sanktionering af personer, der har svigtet deres opgaver. Sådanne standarder kan nås, uden at der i princippet er behov for at skabe nye professioner eller kvalifikationer.

(40)  Medlemsstaterne bør også sikre, at personer, der beskæftiger sig med rekonstruktion, insolvensbehandling og en ny chance, og som udpeges af retslige eller administrative myndigheder, er korrekt uddannet og kontrolleres i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, og at de udpeges på åben vis med tanke på behovet for at sikre effektive procedurer, og at de udfører deres opgaver med integritet samt tager hensyn til målet om at genoprette virksomhedens levedygtighed. Sådanne personer bør være redningsmænd, ikke kuratorer, og de bør overholde en adfærdskodeks, der tjener til at sikre et passende kvalifikations- og uddannelsesniveau, gennemsigtighed omkring deres opgaver og regler for deres aflønning, tegning af en erhvervsansvarsforsikring samt tilsyns- og reguleringsmekanismer, der bør omfatte en passende og effektiv ordning for sanktionering af personer, der har svigtet deres opgaver. Sådanne standarder kan nås, uden at der i princippet er behov for at skabe nye professioner eller kvalifikationer.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(47a)  Der bør foretages yderligere vurdering for at evaluere nødvendigheden heraf og som følge heraf fremsætte lovgivningsmæssige forslag til at håndtere insolvens, der berører personer, som ikke udøver handel, virksomhed, håndværk eller et erhverv, der kan sammenlignes med de aktiviteter, der udøves af en arbejdsgiver, der som forbrugere eller brugere af varer eller offentlige eller private tjenester i god tro enten midlertidigt eller permanent ikke er i stand til at betale sin gæld, efterhånden som den forfalder. Sådanne lovgivningsmæssige forslag bør indeholde bestemmelser om, at adgang til basale varer og tjenesteydelser garanteres for disse personer for at sikre dem anstændige levevilkår.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  procedurer for forebyggende rekonstruktion af en skyldner i økonomiske vanskeligheder med sandsynlighed for insolvens

(a)  procedurer for forebyggende rekonstruktion af en skyldner i økonomiske vanskeligheder med sandsynlighed for insolvens eller procedurer, der anvendes til at nedsætte gælden til alle eller nogle af kreditorerne eller til at overføre hele eller en del af den levedygtige virksomhed til en anden virksomhed inden for rammerne af en langsigtet strategi;

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  "klasseinddeling": inddeling af de af rekonstruktionsplanen berørte fordringshavere og kapitalejere i grupper, som afspejler de rettigheder og gældsklasser, der er knyttet til de berørte krav og interesser, idet der tages hensyn til eventuelle allerede eksisterende rettigheder, pantefordringer og interne aftaler mellem fordringshavere, og hvordan de behandles i rekonstruktionsplanen

(6)  "klasseinddeling": inddeling af de af rekonstruktionsplanen berørte fordringshavere og kapitalejere i grupper, som afspejler de rettigheder og gældsklasser, der er knyttet til de berørte krav og interesser, idet der tages hensyn til eventuelle allerede eksisterende rettigheder, pantefordringer og interne aftaler mellem fordringshavere, og hvordan de behandles i rekonstruktionsplanen medlemsstaterne har ansvaret for at afgrænse disse grupper under hensyntagen til, at arbejdstagere er en privilegeret kreditorklasse; enhver lovgivningsmæssig ændring af afgrænsningen af disse kategorier berører ikke den rekonstruktionsplan, der er ved at blive udarbejdet med henblik på at sikre retssikkerheden;

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  "gennemtvingelse over for ikke tiltrædende fordringshavere": en retslig eller administrativ myndigheds stadfæstelse af en rekonstruktionsplan, som et flertal af fordringshaverne eller et flertal i hver kreditorklasse har tiltrådt, og som gennemtvinges over for et mindretal af de fordringshavere eller et mindretal af fordringshaverne i hver enkelt klasse, som ikke har tiltrådt planen

(7)  "gennemtvingelse over for ikke tiltrædende fordringshavere": en retslig eller administrativ myndigheds stadfæstelse af en rekonstruktionsplan, som et flertal af fordringshaverne eller et flertal i hver kreditorklasse har tiltrådt, eller en rekonstruktionsplan, hvor salgsprisen ikke betaler alle fordringshavere fuldt ud, og som gennemtvinges over for et mindretal af de fordringshavere eller et mindretal af fordringshaverne i hver enkelt klasse, som ikke har tiltrådt planen, eller over for fordringshavere, som ikke modtager fuld betaling af deres tilgodehavender

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at bistå skyldner eller fordringshaverne i udarbejdelsen eller forhandlingerne om en rekonstruktionsplan

a)  at bistå skyldner eller fordringshaverne i udarbejdelsen eller forhandlingerne om en levedygtig rekonstruktions- eller salgsplan

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at føre tilsyn med skyldners aktivitet under forhandlingerne om rekonstruktionsplanen og rapportere til en retslig eller administrativ myndighed

b)  at føre tilsyn med skyldners aktivitet under forhandlingerne om en rekonstruktions- eller salgsplan og rapportere til en retslig eller administrativ myndighed

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at skyldnere og iværksættere har adgang til tidlige varslingsmekanismer, som kan hjælpe med at afsløre en forværring af den forretningsmæssige udvikling og give tegn til skyldneren eller iværksætteren om nødvendigheden af at træffe omgående foranstaltninger.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at skyldnere, iværksættere samt arbejdstagere og deres repræsentanter har adgang til tidlige varslingsmekanismer, som kan hjælpe med at afsløre en forværring af den forretningsmæssige udvikling og give tegn til skyldneren eller iværksætteren om nødvendigheden af at træffe omgående foranstaltninger.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sørger for, at skyldnere og iværksættere har adgang til relevante ajourførte, klare, præcise og brugervenlige oplysninger om muligheden for at anvende tidlige varslingsmekanismer og andre instrumenter med henblik på rekonstruktion på et tidligt stadie eller på personlig gældssanering.

2.  Medlemsstaterne sørger for, at skyldnere, iværksættere samt arbejdstagere og deres repræsentanter har adgang til relevante ajourførte, klare, præcise og brugervenlige oplysninger om muligheden for at anvende tidlige varslingsmekanismer og andre instrumenter med henblik på rekonstruktion på et tidligt stadie eller på personlig gældssanering.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagernes repræsentanter har fuld adgang til oplysninger og konsulteres, hvis det er nødvendigt at skride til handling;

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagernes repræsentanter kan formidle bekymringer til skyldnere og iværksættere om de vanskeligheder, virksomheden befinder sig i, og om, hvor presserende disse vanskeligheder er;

 

Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagernes repræsentanter er i stand til at benytte en uafhængig ekspert efter eget valg i overensstemmelse med national ret og praksis, idet der gives adgang til relevante ajourførte, klare, præcise og brugervenlige oplysninger om virksomhedens finansielle situation og de forskellige strategier, herunder overførsel til medarbejderejerskab;

 

Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at skatte-, socialsikrings-, konkurrence- og revisionsmyndighederne i henhold til national ret er i stand til at kunne signalere enhver bekymrende finansiel udvikling hurtigst muligt.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Adgang til forebyggende rekonstruktion

Adgang til forebyggende rekonstruktion

1.  Medlemsstaterne sikrer, at en skyldner i økonomiske vanskeligheder ved sandsynlighed for insolvens har adgang til en effektiv ordning for forebyggende rekonstruktion, som sætter skyldner i stand til at omstrukturere sin gæld eller virksomhed, genoprette rentabilitet og undgå insolvens.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at en skyldner i økonomiske vanskeligheder ved sandsynlighed for insolvens har adgang til en effektiv ordning for forebyggende rekonstruktion, som sætter skyldner i stand til at omstrukturere sin gæld eller virksomhed, genoprette rentabilitet eller lade en anden virksomhed varetage dens bæredygtige forvaltning og undgå insolvens eller finde en løsning, der er mere tilfredsstillende end at likvidere aktiverne for at bidrage til at fyldestgøre kreditorernes krav, beskytte arbejdspladser og støtte forretningsaktivitet.

2.  Forebyggende rekonstruktion kan bestå i en eller flere procedurer eller foranstaltninger.

2.  Forebyggende rekonstruktion kan bestå i en eller flere procedurer eller foranstaltninger, der behørigt er forhandlet på plads efter høring af arbejdstagernes repræsentanter, hvis der findes nogen, som bevarer alle rettigheder til kollektive forhandlinger og faglige aktioner. En sådan rekonstruktion skal også indeholde procedurer eller foranstaltninger, der tager sigte på dækning af gæld til den gældsatte virksomheds lønmodtagere i overensstemmelse med den pågældende nationale lov.

3.  Medlemsstaterne vedtager bestemmelser, som begrænser inddragelsen af retslige eller administrative myndigheder til, hvad der er nødvendigt og passende, for at beskytte de berørte parters rettigheder.

3.  Medlemsstaterne vedtager bestemmelser, som begrænser inddragelsen af retslige eller administrative myndigheder til, hvad der er nødvendigt og passende, og samtidig beskytter de berørte parters rettigheder.

4.  Begæring om forebyggende rekonstruktion indgives af skyldner eller af fordringshaverne med skyldners samtykke.

4.  Begæring om forebyggende rekonstruktion indgives af skyldner, af arbejdstagere eller af andre fordringshaverne med skyldners samtykke.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan kræve beskikkelse af en bobehandler i følgende tilfælde:

3.  Medlemsstaterne sikrer beskikkelse af en bobehandler i mindst følgende tilfælde:

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  hvis planen omfatter overførsel af hele eller dele af virksomheden til en anden virksomhed, uden at alle medarbejdere overtages.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sørger for, at en skyldner, der er i forhandling med sine fordringshavere om en rekonstruktionsplan, kan indrømmes en suspension af individuel kreditorforfølgning, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at understøtte forhandlingerne om en rekonstruktionsplan.

1.  Medlemsstaterne sørger for, at en skyldner, der er i forhandling med sine fordringshavere om en rekonstruktions- eller afhændelsesplan, kan indrømmes en suspension af individuel kreditorforfølgning, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at understøtte forhandlingerne om en rekonstruktionsplan.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at individuel kreditorforfølgning kan suspenderes for alle typer af fordringshavere, herunder panthavere og privilegerede fordringshavere. Suspension kan gælde generelt og omfatte alle fordringshavere, eller den kan være begrænset og omfatte en eller flere individuelle fordringshavere, i overensstemmelse med national lov.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at individuel kreditorforfølgning kan suspenderes for alle typer af fordringshavere, herunder panthavere og privilegerede fordringshavere, men ikke for arbejdstagere. Suspension kan gælde generelt og omfatte alle fordringshavere, eller den kan være begrænset og omfatte en eller flere individuelle fordringshavere, i overensstemmelse med national lov.

Begrundelse

Det er godt at bevare artikel 6, stk. 3, men det bør i den generelle tekst i artikel 6, stk. 1, påpeges, at arbejdstagerklassen har en særlig status.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at der er gjort fremskridt i forhandlingerne om rekonstruktionsplanen, og

a)  at der er gjort fremskridt i forhandlingerne om rekonstruktionsplanen eller overførslen af den levedygtige del af virksomheden til en anden virksomhed i overensstemmelse med betingelserne i dette direktiv, og

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan fravige stk. 1, hvis skyldneren bliver insolvent og derfor ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder i løbet af suspensionen. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at rekonstruktionsbehandlingen ikke automatisk ophører, og at en retslig eller administrativ myndighed efter at have undersøgt mulighederne for enighed om en rekonstruktionsplan inden for suspensionsperioden kan beslutte at udskyde indledningen af insolvensbehandlingen og at opretholde suspensionen af den individuelle kreditorforfølgning.

3.  Medlemsstaterne kan fravige stk. 1, hvis skyldneren bliver insolvent og derfor ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder i løbet af suspensionen. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at rekonstruktionsbehandlingen ikke automatisk ophører, og at en retslig eller administrativ myndighed efter at have undersøgt mulighederne for enighed om en rekonstruktionsplan eller en plan for overførsel af den levedygtige aktivitet inden for suspensionsperioden kan beslutte at udskyde indledningen af insolvensbehandlingen og at opretholde suspensionen af den individuelle kreditorforfølgning.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en værdiansættelse af skyldners nutidsværdi eller nutidsværdien af skyldners virksomhed samt en begrundet redegørelse for årsagerne til og omfanget af skyldners økonomiske vanskeligheder

b)  en værdiansættelse af skyldners nutidsværdi som følge af en procedure for løsning af problemerne eller for likvidation af aktiverne eller nutidsværdien af skyldners virksomhed samt en begrundet redegørelse for årsagerne til og omfanget af skyldners økonomiske vanskeligheder; uden at det berører Unionens og de nationale bestemmelser om fortrolighed, omfatter den en detaljeret beskrivelse af eventuelle aktiver, gæld og deres placering og af forbindelserne mellem økonomiske forpligtelser og pengestrømme i forhold til virksomhedens moderselskaber og datterselskaber.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  planens betingelser, herunder bl.a.:

f)  planens betingelser, herunder bl.a.:

i)  foreslået varighed

i)  foreslået varighed

ii)  eventuelle forslag om gældssanering eller -eftergivelse eller om at omlægge gælden til andre former for forpligtelser

ii)  eventuelle forslag om gældssanering eller -eftergivelse eller om at omlægge gælden til andre former for forpligtelser

iii)  oplysninger om forventet ny finansiering som led i rekonstruktionen

iii)  oplysninger om forventet ny finansiering som led i rekonstruktionen

 

iiia)  dens konsekvenser for alle typer af pensioner til pensionerede og nuværende arbejdstagere

 

iiib)  dens konsekvenser for arbejdstagernes arbejdsvilkår og lønninger

 

iiic)  dens konsekvenser for datterselskaber og underkontrahenter.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  en vurdering af beskæftigelsesegnetheden og de individuelle og kollektive færdigheder hos de ansatte, der er berørt af planen.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Arbejdstagernes lønkrav og andre rettigheder berøres ikke af rekonstruktionsplaner, og arbejdstagerklassen har forrang.

Undtagelsesvis kan kontraktvilkår genforhandles i begyndelsen af rekonstruktionsprocesser på virksomhedsniveau mellem ledelsen og arbejdstagernes repræsentanter, hvis dette tjener den normale videreførelse af forretningsaktiviteter og bevarelsen af arbejdspladser.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle berørte kreditorer har ret til at stemme om vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne kan også give berørte kapitalejere sådanne stemmerettigheder, jf. artikel 12, stk. 2.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at procedurerne i national lov giver kreditorer, herunder arbejdstagere, som berøres af en plan for nedsættelse af fordringer, ret til at stemme om vedtagelsen af rekonstruktionsplanen efter at være blevet behørigt informeret om proceduren og dens mulige konsekvenser for virksomheden. Medlemsstaterne kan også give berørte kapitalejere sådanne stemmerettigheder, jf. artikel 12, stk. 2.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2  Medlemsstaterne sikrer, at berørte parter behandles i særskilte klasser, der afspejler kriterierne for konkursordenens klasseinddeling. Inddelingen i klasser foretages på en sådan måde, at hver klasse omfatter krav eller interesser med rettigheder, der er tilstrækkeligt ensartede til, at medlemmerne af denne klasse kan betragtes som en homogen gruppe med fælles interesser. Sikrede og usikrede krav skal som et minimum behandles i forskellige klasser ved vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne kan også bestemme, at lønmodtagere behandles i en særskilt klasse.

2  Medlemsstaterne sikrer, at parter, som berøres af en plan for nedsættelse af fordringer, behandles i særskilte klasser, der afspejler kriterierne for konkursordenens klasseinddeling. Inddelingen i klasser foretages på en sådan måde, at hver klasse omfatter krav eller interesser med rettigheder, der er tilstrækkeligt ensartede til, at medlemmerne af denne klasse kan betragtes som en homogen gruppe med fælles interesser. Sikrede og usikrede krav skal som et minimum behandles i forskellige klasser ved vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. Under hensyntagen til, at arbejdstagere er en privilegeret kreditorklasse, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, sikrer medlemsstaterne også, at erhvervsaktive arbejdstageres løntilgodehavender og pensionerede arbejdstageres pensionsrettigheder behandles i en særskilt privilegeret klasse og garanterer prioriteringen af disse fordringer.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  En rekonstruktionsplan anses for at være vedtaget af de berørte parter, når den tiltrædes af parter, der repræsenterer et flertal af kravenes eller interessernes beløb i hver klasse. Medlemsstaterne fastsætter det flertal, der kræves for vedtagelse af en rekonstruktionsplan, som dog under ingen omstændigheder må være på over 75 % af de repræsenterede krav eller interesser i hver klasse.

4.  En rekonstruktionsplan anses for at være vedtaget af de berørte parter, når der opnås et flertal i form af kravenes eller interessernes beløb og antallet af stemmeberettigede medlemmer i hver klasse, herunder arbejdstagerklassen. Medlemsstaterne fastsætter det flertal, der kræves for vedtagelse af en rekonstruktionsplan, som dog under ingen omstændigheder må være på over 75 % af de repræsenterede krav eller interesser i hver klasse. En afhændelsesplan godkendes af den kompetente retsinstans i overensstemmelse med den nationale lov for godkendelse og gennemførelse af denne afhændelse.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne kan foreskrive, at en afstemning om vedtagelse af en rekonstruktionsplan sker i form af høring og tiltrædelse af det krævede flertal i hver klasse.

5.  Medlemsstaterne kan foreskrive, at en afstemning om vedtagelse af en rekonstruktionsplan sker i form af høring og tiltrædelse af det krævede flertal i hver klasse. I arbejdstagerklassen foregår afstemningen i overensstemmelse med national lovgivning.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  rekonstruktionsplaner, der forer til nedlæggelse af mere end 10 arbejdspladser inden for en måned i virksomheden

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  rekonstruktionsplaner, der er genstand for modforslag fra arbejdstagere, navnlig for at fremme dem, der omfatter en ændring af aktionærer, som støttes af arbejdstagerne, eller rekonstruktionsplaner, der gør arbejdstagerne til de fremtidige købere, og som er blevet godkendt af arbejdstagerklassen efter en informations- og høringsprocedure.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer, at afhændelsesplaner for levedygtige aktiviteter kun kan blive bindende for parterne, hvis de stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed i henhold til national lov.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at den retslige eller administrative myndighed kan nægte at stadfæste en rekonstruktionsplan, hvis planen ikke har rimelig udsigt til at afværge skyldners insolvens og sikre skyldners rentabilitet.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at den retslige eller administrative myndighed kan nægte at stadfæste en rekonstruktionsplan, som bevirker nedsættelse af fordringerne, hvis planen ikke har rimelig udsigt til at afværge skyldners insolvens og sikre skyldners rentabilitet, eller hvis skyldners forpligtelser over for medarbejderne i henhold til de eksisterende direktiver ikke er overholdt. Medlemsstaterne sikrer, at den retslige eller administrative myndighed kan nægte at godkende en afhændelsesplan, hvis planen ikke har rimelig udsigt til at sikre fordringshaverne betaling af en dividende, som mindst svarer til det, de ville have fået ved prisen for frasalg af aktiver ved likvidation efter konkursbehandling, og hvis den virksomhed, som viderefører aktiviteten, ikke frembyder garanti for den overførte aktivitets levedygtighed.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne sikrer, at når en rekonstruktionsplan for at blive bindende skal stadfæstes af en retslig eller administrativ myndighed, træffes afgørelsen herom uden unødig forsinkelse efter indgivelsen af anmodningen om stadfæstelse og under alle omstændigheder senest 30 dage efter anmodningens indgivelse.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at når en rekonstruktionsplan eller en afhændelsesplan for at blive bindende skal stadfæstes henholdsvis godkendes af en retslig eller administrativ myndighed, træffes afgørelsen herom uden unødig forsinkelse efter indgivelsen af anmodningen om stadfæstelse og under alle omstændigheder senest 30 dage efter anmodningens indgivelse.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis der gøres indsigelse mod en rekonstruktionsplan med påstand om tilsidesættelse af kreditorernes bedste interesse, udarbejder den retslige eller administrative myndighed en likvidationsopgørelse.

1.  Hvis der gøres indsigelse mod en rekonstruktionsplan eller en afhændelsesplan med påstand om tilsidesættelse af kreditorernes bedste interesse, udarbejder den retslige eller administrative myndighed en likvidationsopgørelse.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den retslige eller administrative myndighed opgør værdien af skyldners forretning på grundlag af dens overdragelsesværdi i følgende tilfælde:

2.  Den retslige eller administrative myndighed opgør værdien af skyldners forretning på grundlag af dens overdragelsesværdi og realisationsværdi som følge af insolvensbehandlers salg af aktiver i forbindelse med en insolvensbehandling i følgende tilfælde:

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  når planen indebærer hel eller delvis overførsel af en aktivitet

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan bestemme, at ydere af ny eller midlertidig finansiering ved senere insolvensbehandling skal have fortrinsret til fyldestgørelse i forhold til fordringshavere, der ellers ville have foranstillede eller ligeværdige krav på fyldestgørelse. I sådanne tilfælde sikrer medlemsstaterne, at ny finansiering og midlertidig finansiering mindst fyldestgøres før ordinære usikrede fordringer.

udgår

Begrundelse

Denne bestemmelse udgør et stort privilegium for aktører, der leverer ny og midlertidig finansiering. Det kan føre til nedprioritering af andre kreditorer, herunder arbejdstagere, og kan mindske den resterende kapital i den berørte virksomhed og dermed yderligere bringe arbejdstagerne i fare.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  omgående at tage skridt til at begrænse tabet for kreditorer, lønmodtagere, kapitalejere og andre interessenter mest muligt

a)  omgående at tage skridt til at begrænse tabet for kreditorer, lønmodtagere, kapitalejere og andre interessenter mest muligt, herunder beskæftigelsen og arbejdstagernes interesser og rettigheder

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne kan udvide anvendelsesområdet for mekanismen for en ny chance for iværksættere til også at omfatte fysiske personer, herunder personer, som ikke udøver handel, virksomhed, håndværk, eller et erhverv, der kan sammenlignes med de aktiviteter, som udøves af en arbejdsgiver. Udvidelsen af anvendelsesområdet sigter mod at undgå fysiske personers overgældsætning i god tro, gennem en gældssaneringsprocedure for at bevare lånemuligheder, når en delvis tilbagebetaling er gennemført, og for at give dem mulighed for at forny deres adgang til kredit. Kommissionen fremlægger en konsekvensanalyse af, hvordan udvidelsen af anvendelsesområdet for mekanismen for en ny chance vil hjælpe medlemsstaterne til at nedbringe fattigdom og social udstødelse og fremme økonomiske aktiviteter.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne fremmer med de midler, som de finder hensigtsmæssige, udarbejdelsen og overholdelsen af frivillige adfærdskodekser blandt bobestyrer inden for rekonstruktion, insolvens og en ny chance, samt andre effektive tilsynsmekanismer for levering af disse tjenester.

2.  Medlemsstaterne fremmer med de midler, som de finder hensigtsmæssige, udarbejdelsen og overholdelsen af en adfærdskodeks blandt bobestyrer inden for rekonstruktion, insolvens og en ny chance, samt andre effektive tilsynsmekanismer for levering af disse tjenester såsom tilladelse og registrering.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  underretning af kreditorer

c)  underretning af kreditorer, herunder arbejdstagernes repræsentanter;

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  antallet af tabte arbejdspladser, overførsler af en del af eller hele virksomheden, andelen af afskedigelser og virkningerne af rekonstruktionsaftaler på beskæftigelsen og offentlige finanser

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

gb)  en evaluering af det arbejde, som udføres af de bobestyrere, og resultaterne heraf

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen fastlægger den formular, der er omhandlet i stk. 3, ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 30, stk. 2.

4.  Kommissionen fastlægger den formular, der er omhandlet i stk. 3, ved hjælp af delegerede retsakter.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering

Referencer

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.1.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

16.1.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Edouard Martin

17.1.2017

Behandling i udvalg

3.5.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

1

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Theodoros Zagorakis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

39

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Laura Agea

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Theodoros Zagorakis

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

ENF

Dominique Martin

5

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering

Referencer

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Dato for høring af EP

22.11.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.1.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.1.2017

EMPL

16.1.2017

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Angelika Niebler

28.11.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

12.7.2017

10.10.2017

7.12.2017

 

Dato for vedtagelse

2.7.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

7

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Nicola Danti, Kateřina Konečná, Nils Torvalds

Dato for indgivelse

25.7.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

14

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Viktor Uspaskich

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

7

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 27. august 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik