MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta

21.8.2018 - (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Angelika Niebler


Menettely : 2016/0359(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0269/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0269/2018
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0723),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 53 ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0475/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0269/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Tämän direktiivin tavoitteena on poistaa perusvapauksien, kuten pääoman vapaan liikkuvuuden ja sijoittautumisvapauden, käytön tiellä olevia esteitä, jotka johtuvat kansallisten lainsäädäntöjen sekä ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevien menettelyjen välisistä eroista. Direktiivin tarkoituksena on poistaa tällaiset esteet varmistamalla, että taloudellisiin vaikeuksiin joutuneilla elinkelpoisilla yrityksillä on käytettävissään tehokkaat kansalliset ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet, joiden avulla ne voivat jatkaa toimintaansa, että rehelliset ylivelkaantuneet yrittäjät saavat uuden mahdollisuuden sen jälkeen, kun he ovat vapautuneet kaikista veloistaan kohtuullisen ajan kuluttua, ja että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapautumista koskevien menettelyjä tehostetaan erityisesti niiden keston lyhentämiseksi.

(1)  Tämän direktiivin tavoitteena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja poistaa perusvapauksien, kuten pääoman vapaan liikkuvuuden ja sijoittautumisvapauden, käytön tiellä olevia esteitä, jotka johtuvat kansallisten lainsäädäntöjen sekä ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevien menettelyjen välisistä eroista. Direktiivin tarkoituksena on poistaa tällaiset esteet varmistamalla, että taloudellisiin vaikeuksiin joutuneilla elinkelpoisilla yrityksillä ja yrittäjillä, myös taloudellisesti elinkelpoisilla yksittäisillä yrittäjillä, on käytettävissään tehokkaat kansalliset ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet, joiden avulla nämä voivat jatkaa toimintaansa, että rehelliset ylivelkaantuneet yrittäjät saavat uuden mahdollisuuden sen jälkeen, kun he ovat vapautuneet kaikista veloistaan käytyään läpi maksukyvyttömyysmenettelyn, ja että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevia menettelyjä tehostetaan erityisesti niiden keston lyhentämiseksi, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta työntekijöiden perusoikeuksiin ja -vapauksiin.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Uudelleenjärjestelyn avulla taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten pitäisi pystyä jatkamaan toimintaansa joko täysimittaisesti tai osittain muuttamalla omaisuutensa ja velkojensa tai pääomarakenteensa koostumusta, ehtoja tai rakennetta, myös myymällä yrityksen omaisuuseriä tai sen osia. Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden pitäisi ennen muuta antaa yrityksille mahdollisuus toteuttaa uudelleenjärjestely varhaisessa vaiheessa ja välttää maksukyvyttömyys. Tällaisten puitteiden olisi maksimoitava yrityksen arvo velkojille, omistajille ja koko taloudelle ja estettävä tarpeettomat työpaikkojen, osaamisen ja taitojen menetykset. Puitteiden olisi myös estettävä järjestämättömien lainojen kasautuminen. Uudelleenjärjestelyprosessissa olisi suojattava kaikkien osapuolten oikeuksia. Toisaalta kannattamattomat yritykset, joilla ei ole selviämismahdollisuuksia, olisi likvidoitava mahdollisimman nopeasti.

(2)  Uudelleenjärjestelyn avulla sekä asianmukaisten ja toteuttamiskelpoisten asiantuntijaraporttien tuloksena taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten ja henkilökohtaisesti vastuussa olevien yrittäjien pitäisi pystyä jatkamaan toimintaansa joko täysimittaisesti tai osittain muuttamalla omaisuutensa ja velkojensa tai pääomarakenteensa koostumusta, ehtoja tai rakennetta, myös myymällä yrityksen omaisuuseriä tai sen osia tai itse yrityksen. Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden pitäisi ennen muuta antaa yrityksille mahdollisuus toteuttaa uudelleenjärjestely nopeasti varhaisessa vaiheessa ja välttää maksukyvyttömyys sekä elinkelpoisten yritysten likvidaatiot. Tällaisten nopeiden ennaltaehkäisevien puitteiden olisi estettävä työpaikkojen, osaamisen ja taitojen menetykset ja maksimoitava yrityksen arvo velkojille verrattuna siihen, mitä nämä olisivat saaneet yrityksen varojen likvidaation yhteydessä, sekä omistajille ja koko taloudelle. Puitteiden olisi myös estettävä järjestämättömien lainojen kasautuminen. Uudelleenjärjestelyprosessissa olisi suojattava kaikkien osapuolten, myös työntekijöiden, oikeuksia. Toisaalta kannattamattomat yritykset, joilla ei ole selviämismahdollisuuksia, olisi likvidoitava mahdollisimman nopeasti. Sillä, että käytettävissä on nopeita ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelymenettelyjä, varmistettaisiin, että toimiin ryhdytään ennen kuin ollaan niin pitkällä, että yritys ei pysty maksamaan takaisin lainojaan, ja pienennettäisiin näin riskiä järjestämättömistä lainoista taloustilanteen laskusuhdanteen aikana ja lievennettäisiin kielteisiä vaikutuksia rahoitusalaan. Huomattava osa yrityksistä ja työpaikoista voitaisiin pelastaa, jos kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joissa yrityksillä on toimipaikkoja, omaisuuseriä tai velkojia, olisi ennaltaehkäiseviä menettelyjä.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Jäsenvaltioiden välillä on eroja sen suhteen, mitä menettelyjä taloudellisissa vaikeuksissa olevilla velallisilla on käytettävissään liiketoimintansa järjestämiseksi uudelleen. Joissakin jäsenvaltioissa menettelyjä on rajallisesti, minkä vuoksi yritykset voivat toteuttaa uudelleenjärjestelyjä vasta varsin myöhäisessä vaiheessa osana maksukyvyttömyysmenettelyjä. Toisissa jäsenvaltioissa uudelleenjärjestely on mahdollista jo aiemmin, mutta tarjolla olevat menettelyt eivät ole niin tehokkaita kuin ne voisivat olla tai ne ovat hyvin muodollisia ja rajoittavat erityisesti tuomioistuinten ulkopuolisten keinojen käyttöä. Myös sellaiset kansalliset säännöt, joilla yrittäjille tarjotaan uusi mahdollisuus erityisesti myöntämällä vapautus liiketoiminnasta syntyneistä veloista, vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen erityisesti veloista vapauttamiseen kuluvan ajan ja myöntämisperusteiden suhteen.

(3)  Jäsenvaltioiden välillä on eroja sen suhteen, mitä menettelyjä taloudellisissa vaikeuksissa olevilla velallisilla on käytettävissään liiketoimintansa järjestämiseksi uudelleen. Joissakin jäsenvaltioissa menettelyjä on rajallisesti, minkä vuoksi yritykset voivat toteuttaa uudelleenjärjestelyjä vasta varsin myöhäisessä vaiheessa osana maksukyvyttömyysmenettelyjä. Toisissa jäsenvaltioissa uudelleenjärjestely on mahdollista jo aiemmin, mutta tarjolla olevat menettelyt eivät ole niin tehokkaita kuin ne voisivat olla tai ne ovat hyvin muodollisia ja rajoittavat erityisesti tuomioistuinten ulkopuolisten keinojen käyttöä. Modernissa maksukyvyttömyyslainsäädännössä suositaan yhä enemmän ennaltaehkäiseviä ratkaisuja. Suuntaus on kohti toimintatapoja, jotka poikkeavat kriisitilassa olevan yrityksen likvidaatioon tähtäävästä perinteisestä menettelystä siten, että niiden tavoitteena on yrityksen elvyttäminen tai ainakin sen vielä taloudellisesti elinkelpoisten yksiköiden pelastaminen. Käytännöllä edistetään usein työpaikkojen säilymistä tai vähennetään vältettävissä olevia työpaikkojen menetyksiä. Myös sellaiset kansalliset säännöt, joilla yrittäjille tarjotaan uusi mahdollisuus erityisesti myöntämällä vapautus liiketoiminnasta syntyneistä veloista, vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen erityisesti veloista vapauttamiseen kuluvan ajan ja myöntämisperusteiden suhteen. Myös lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten tai näiden määräämien selvittäjien osallistuminen vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen hyvin vähäisestä täysimittaiseen osallistumiseen.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen liian pitkä kesto on useissa jäsenvaltioissa merkittävä tekijä, joka johtaa alhaiseen perintäasteeseen ja estää sijoittajia harjoittamasta liiketoimintaa sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla on vaarana, että menettelyt kestävät liian kauan.

(5)  Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen liian pitkä kesto on useissa jäsenvaltioissa merkittävä tekijä, joka johtaa alhaiseen perintäasteeseen ja estää sijoittajia harjoittamasta liiketoimintaa sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla on vaarana, että menettelyt kestävät liian kauan ja ovat kohtuuttoman kalliita.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kaikki nämä eroavuudet aiheuttavat sijoittajille lisäkustannuksia, kun on arvioitava riskiä velallisten joutumisesta taloudellisiin vaikeuksiin yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa ja kustannuksia, jotka aiheutuvat sellaisten yritysten uudelleenjärjestelyistä, joilla on toimipaikka, velkojia tai omaisuuseriä muissa jäsenvaltioissa, eli yleensä silloin kun on kyse kansainvälisten konsernien uudelleenjärjestelystä. Monet sijoittajat mainitsevat maksukyvyttömyyssääntöjä koskevan epävarmuuden tai riskin toisessa maassa toteutettavista pitkistä ja monimutkaisista maksukyvyttömyysmenettelyistä suurimmaksi syyksi siihen, että sijoituksia ei tehdä eikä liikesuhteita solmita oman maan ulkopuolella.

(6)  Kaikki nämä eroavuudet aiheuttavat sijoittajille lisäkustannuksia, kun on arvioitava riskiä velallisten joutumisesta taloudellisiin vaikeuksiin yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kun on arvioitava vaikeuksissa olevien yritysten elinkelpoisen toiminnan siirtoon liittyviä riskejä ja kustannuksia, jotka aiheutuvat sellaisten yritysten uudelleenjärjestelyistä, joilla on toimipaikka, velkojia tai omaisuuseriä muissa jäsenvaltioissa, eli yleensä silloin kun on kyse kansainvälisten konsernien uudelleenjärjestelystä. Monet sijoittajat mainitsevat maksukyvyttömyyssääntöjä koskevan epävarmuuden tai riskin toisessa maassa toteutettavista pitkistä ja monimutkaisista maksukyvyttömyysmenettelyistä suurimmaksi syyksi siihen, että sijoituksia ei tehdä eikä liikesuhteita solmita oman maan ulkopuolella. Tämä epävarmuus toimii näin ollen pidäkkeenä, joka kaventaa yritysten sijoittautumisvapautta sekä haittaa yrittäjyyden edistämistä ja sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei useimmiten ole rajat ylittävään toimintaan liittyvien riskien arvioimiseen tarvittavia resursseja.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Näiden eroavuuksien seurauksena luotonsaannin edellytykset ja velkojen perintäaste eri jäsenvaltioissa vaihtelevat. Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevien menettelyjen suurempi yhdenmukaisuus on sen vuoksi välttämätöntä hyvin toimivien sisämarkkinoiden ja erityisesti toimivan pääomamarkkinaunionin varmistamiseksi.

(7)  Näiden eroavuuksien seurauksena luotonsaannin edellytykset ja velkojen perintäaste eri jäsenvaltioissa vaihtelevat. Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevien menettelyjen suurempi yhdenmukaisuus on sen vuoksi välttämätöntä hyvin toimivien sisämarkkinoiden ja erityisesti toimivan pääomamarkkinaunionin sekä taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden ja siten työpaikkojen säilymisen ja luomisen varmistamiseksi. Vastaavasti suurempi yhdenmukaisuus edistäisi entistäkin paremmin unionin yhteisen kauppalainsäädännön aikaansaamista.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  On laajalti tiedostettu, että kaikkiin uudelleenjärjestelytoimiin, erityisesti merkittävän kokoisiin toimiin, joilla on huomattavia vaikutuksia, olisi liityttävä sidosryhmille annettava selitys ja perustelu, joka kattaa tavoitteiden saavuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden valinnan sekä mahdolliset vaihtoehdot. Näissä toimissa olisi varmistettava työntekijöiden edustajien täysimääräinen ja asianmukainen osallistuminen kaikilla tasoilla. Selitys ja perustelu olisi valmisteltava hyvissä ajoin, jotta sidosryhmät voivat valmistautua kuulemisiin ennen yrityksen päätöksentekoa.1 a

 

_________________

 

1 a Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0005. Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutoksen ennakoiminen ja hallitseminen.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Etenkin pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä ’pk-yritykset’, hyötyisivät yhdenmukaisemmasta lähestymistavasta unionin tasolla, sillä niillä ei ole tarvittavia resursseja selvitä suurista uudelleenjärjestelykustannuksista tai hyödyntää eräiden jäsenvaltioiden tehokkaampia uudelleenjärjestelymenettelyjä. Koska varsinkaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneilla pk-yrityksillä ei useinkaan ole varaa palkata ammattiapua, olisi otettava käyttöön varhaisvaroitusvälineet, jotka kertoisivat velallisille, että on kiire toimia. Jotta tällaisia yrityksiä voitaisiin auttaa toteuttamaan uudelleenjärjestely edullisesti, olisi myös laadittava kansallisia uudelleenjärjestelysuunnitelmien malleja, jotka olisi asetettava saataville verkossa. Velallisten olisi voitava käyttää ja mukauttaa niitä omien tarpeidensa ja yritystensä erityispiirteiden mukaisesti.

(13)  Yritykset ja etenkin pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä ’pk-yritykset’, jotka muodostavat 99 prosenttia unionin kaikista yrityksistä, hyötyisivät yhdenmukaisemmasta lähestymistavasta unionin tasolla, sillä niitä ohjataan suhteettoman usein uudelleenjärjestelyn sijaan likvidaatioon ja rajat ylittävien menettelyjen kustannukset ovat niillä kansallisiin menettelyihin verrattuina kaksi kertaa suuremmat kuin suurilla yrityksillä. Varsinkaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneilla pk-yrityksillä sekä työntekijöiden edustajilla ei useinkaan ole tarvittavia resursseja selvitä korkeista uudelleenjärjestelykustannuksista ja hyödyntää eräiden jäsenvaltioiden tehokkaampia uudelleenjärjestelymenettelyjä. Jotta tällaisia yrityksiä voitaisiin auttaa toteuttamaan uudelleenjärjestely edullisesti, olisi myös laadittava uudelleenjärjestelysuunnitelmia koskevia kansallisia tarkistuslistoja, jotka olisi asetettava saataville sähköisesti. Jäsenvaltioiden olisi tarkistuslistoja laatiessaan otettava erityisesti huomioon pk-yritysten tarpeet ja erityispiirteet. Koska pk-yrityksillä on rajalliset resurssit palkata alan asiantuntijoita, olisi otettava käyttöön varhaisvaroitusvälineitä, joiden avulla velallisia varoitetaan, kun niiden on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Velkojien ja työntekijöiden olisi voitava ehdottaa vaihtoehtoista uudelleenjärjestelysuunnitelmaa. Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä edellytykset, joiden täyttyessä velkojat ja työntekijät voivat ehdottaa suunnitelmaa.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b)  Komission olisi yhtenäisemmän lähestymistavan varmistamiseksi harkittava maksukyvyttömyysrekisterin perustamista unioniin, sillä se lisäisi läpinäkyvyyttä velkojien kannalta ja helpottaisi erityisesti pk-yritysten ja työntekijöiden tiedonsaantia.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Kuluttajien ylivelkaantuneisuus on suuri taloudellinen ja sosiaalinen huolenaihe, joka liittyy läheisesti velkataakan vähentämiseen. Usein ei myöskään ole mahdollista erottaa selkeästi toisistaan yrittäjän kuluttaja- ja yritysvelkoja. Uuden mahdollisuuden tarjoava järjestely ei olisi yrittäjien kannalta tehokas, jos heidän pitäisi käydä läpi erilliset menettelyt, joissa olisi erilaiset pääsyehdot ja veloistavapautumisajat, voidakseen vapautua liiketoimintaan liittyvistä henkilökohtaisista ja muista veloista. Näistä syistä jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa veloistavapautumista koskevia säännöksiä myös kuluttajiin, vaikka tässä direktiivissä ei vahvistetakaan kuluttajien ylivelkaantuneisuutta koskevia sitovia sääntöjä.

(15)  Kuluttajien ylivelkaantuneisuus on suuri taloudellinen ja sosiaalinen huolenaihe, joka liittyy läheisesti velkataakan vähentämiseen. Usein ei myöskään ole mahdollista erottaa selkeästi toisistaan yrittäjän kuluttaja- ja yritysvelkoja. Uuden mahdollisuuden tarjoava järjestely ei olisi yrittäjien kannalta tehokas, jos heidän pitäisi käydä läpi erilliset menettelyt, joissa olisi erilaiset pääsyehdot ja veloista vapauttamiseen kuluvat ajat, voidakseen vapautua liiketoimintaan liittyvistä ja muista henkilökohtaisista veloista. Näistä syistä suositellaan, että jäsenvaltiot alkavat mahdollisimman pian soveltaa veloista vapauttamista koskevia säännöksiä myös kuluttajiin, vaikka tässä direktiivissä ei vahvistetakaan kuluttajien ylivelkaantuneisuutta koskevia sitovia sääntöjä.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Selvyyden lisäämiseksi jäsenvaltioiden ja komission olisi suoritettava tutkimus, jonka avulla voidaan määrittää henkilökohtaisen ylivelkaantuneisuuden pääindikaattorit. Tutkimuksen tulosten perusteella jäsenvaltioiden ja komission olisi toteutettava toimenpiteitä kuluttajien ylivelkaantuneisuuteen liittyvien varhaisvaroitusvälineiden järjestelmän perustamiseksi.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Mitä varhaisemmassa vaiheessa velallinen voi havaita olevansa taloudellisissa vaikeuksissa ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, sitä todennäköisemmin uhkaava maksukyvyttömyys voidaan välttää tai, jos kyseessä on yritys, jonka elinkelpoisuus on pysyvästi heikentynyt, sitä paremmin ja tehokkaammin likvidaatiomenettely voidaan toteuttaa. Sen vuoksi olisi laadittava selkeät tiedot käytettävissä olevista ennalta ehkäisevistä uudelleenjärjestelymenettelyistä ja varhaisvaroitusvälineistä, jotta voidaan kannustaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuvia velallisia toteuttamaan toimia varhaisessa vaiheessa. Mahdollisten varhaisvaroitusmekanismien tulisi sisältää velallista tai velallisen johtoa koskevia kirjanpito- ja seurantavelvollisuuksia sekä lainasopimuksiin perustuvia raportointivelvollisuuksia. Lisäksi voitaisiin kannustaa sellaisia kolmansia osapuolia, joilla on asiaan liittyvää tietoa, kuten kirjanpitäjiä sekä vero- ja sosiaaliturvaviranomaisia, ilmoittamaan negatiivisesta kehityksestä, tai velvoittaa ne ilmoittamaan siitä kansallisen lainsäädännön nojalla.

(16)  Mitä varhaisemmassa vaiheessa velallinen, yrittäjä tai työntekijöiden edustaja voi havaita velallisen olevan taloudellisissa vaikeuksissa ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, sitä todennäköisemmin uhkaava maksukyvyttömyys voidaan välttää tai, jos kyseessä on yritys, jonka elinkelpoisuus on pysyvästi heikentynyt, sitä paremmin ja tehokkaammin likvidaatiomenettely voidaan toteuttaa. Sen vuoksi olisi laadittava selkeät tiedot käytettävissä olevista ennaltaehkäisevistä uudelleenjärjestelymenettelyistä ja varhaisvaroitusvälineistä, jotta voidaan kannustaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuvia velallisia toteuttamaan toimia varhaisessa vaiheessa. Mahdollisten varhaisvaroitusmekanismien tulisi sisältää velallista tai velallisen johtoa koskevia kirjanpito- ja seurantavelvollisuuksia sekä lainasopimuksiin perustuvia raportointivelvollisuuksia. Lisäksi voitaisiin kannustaa sellaisia kolmansia osapuolia, joilla on asiaan liittyvää tietoa, kuten kirjanpitäjiä sekä vero- ja sosiaaliturvaviranomaisia, ilmoittamaan negatiivisesta kehityksestä, tai velvoittaa ne ilmoittamaan siitä kansallisen lainsäädännön nojalla. Työntekijöiden edustajilla olisi oltava käytettävissään asianmukaiset tiedot, ja heille olisi annettava oikeus esittää huolensa muille asiaan liittyville toimijoille. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava mahdollisuus käyttää ilmoituksissa ja verkkoviestinnässä uusia tietoteknisiä välineitä, ja niiden olisi asetettava varhaisvaroitusjärjestelmää koskevaa tietoa saataville asiaa käsittelevällä verkkosivustolla.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Varhaisvaroitusvaiheessa, jonka tavoitteena on ennakoida kriisin syntymistä, on tarkoitus auttaa velallista varoittamalla ilmenevistä vaikeuksista ja tarjoamalla mahdollisuus yrityksen taloudellisten ja rahoituksellisten vaikeuksien nopeaan analysointiin ja ratkaisemiseen siten, että tarjotaan – vapaaehtoiselta pohjalta – erilaisia tähän sopivia resursseja ilman, että määrätään tietynlaisia toimintamalleja tai välttämättä ilmoitetaan kriisistä kolmansille osapuolille. Näin ollen on tärkeää jättää jäsenvaltioille oikeus päättää, rajataanko pakollista seurantaa koskevat säännökset pk-yrityksiin, sillä juuri pk-yritykset eivät usein pysty käynnistämään uudelleenjärjestelyprosesseja itsenäisesti johtuen erinäisistä niiden kilpailukykyä heikentävistä tekijöistä, joita ovat muun muassa pieni koko, vahvan omistajaohjauksen ja tehokkaiden toimintajärjestelmien puuttuminen, seuranta- ja suunnitteluresurssien puute sekä pk-yritysten heikommat edellytykset vastata niihin liittyvistä kustannuksista.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Uudelleenjärjestelypuitteiden olisi oltava velallisten käytettävissä, jotta taloudellisiin vaikeuksiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa, kun on vielä todennäköistä, että maksukyvyttömyys voidaan välttää ja liiketoiminnan jatkuminen varmistaa. Uudelleenjärjestelypuitteiden pitäisi olla käytettävissä ennen kuin velallisesta tulee kansallisen lainsäädännön mukaan maksukyvytön, eli ennen kuin velallinen täyttää yleistäytäntöönpanomenettelyn aloittamisen edellytykset, mikä yleensä tarkoittaa, että velallisen on luovuttava omaisuudestaan kokonaan ja että määrätään selvittäjä. Sen vuoksi täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä koskevien neuvottelujen ja keskeytyksen myöntämisen ehdoksi ei pitäisi asettaa elinkelpoisuustestiä. Sen sijaan yrityksen elinkelpoisuuden arvioiminen olisi useimmissa tapauksissa jätettävä niille velkojille, joihin se vaikuttaa ja jotka enemmistöpäätöksellä sopivat vaateidensa mukauttamisesta. Jotta voidaan välttää menettelyn väärinkäytön riskit, velallisen taloudellisten vaikeuksien on kuitenkin oltava sellaisia, että ne johtavat todennäköisesti maksukyvyttömyyteen, ja uudelleenjärjestelysuunnitelman on voitava estää velallisen maksukyvyttömyys ja varmistaa liiketoiminnan taloudellinen elinkelpoisuus.

(17)  Uudelleenjärjestelypuitteiden olisi oltava velallisten käytettävissä, jotta taloudellisiin vaikeuksiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa, kun on vielä todennäköistä, että maksukyvyttömyys voidaan välttää ja liiketoiminnan jatkuminen varmistaa. Uudelleenjärjestelypuitteiden pitäisi olla käytettävissä ennen kuin velallisesta tulee kansallisen lainsäädännön mukaan maksukyvytön eli ennen kuin velallinen täyttää yleistäytäntöönpanomenettelyn aloittamisen edellytykset, mikä yleensä tarkoittaa, että velallisen on luovuttava omaisuudestaan kokonaan ja että määrätään selvittäjä. Jäsenvaltioiden olisi voitava rajoittaa sellaisten yritysten pääsyä uudelleenjärjestelyverkostoon, jotka jäsenvaltion tuomioistuin on todennut rikkoneen kirjanpitovelvoitteita. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava tarjota pääsy uudelleenjärjestelypuitteisiin velkojien ja työntekijöiden edustajien pyynnöstä. Sen vuoksi täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä koskevien neuvottelujen ja keskeytyksen myöntämisen ehdoksi ei pitäisi asettaa elinkelpoisuustestiä. Sen sijaan yrityksen elinkelpoisuuden arvioiminen olisi useimmissa tapauksissa jätettävä niille velkojille, joihin se vaikuttaa ja jotka enemmistöpäätöksellä sopivat vaateidensa mukauttamisesta. Jotta voidaan välttää menettelyn väärinkäytön riskit, velallisen taloudellisten vaikeuksien olisi kuitenkin oltava sellaisia, että ne johtavat todennäköisesti maksukyvyttömyyteen, ja uudelleenjärjestelysuunnitelman olisi voitava estää velallisen maksukyvyttömyys ja varmistaa liiketoiminnan taloudellinen elinkelpoisuus.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Kirjanpitovelvoitteiden noudattamista pidetään tehokkaana välineenä, joka varoittaa yrityksiä ja yrittäjiä siitä, etteivät nämä mahdollisesti pysty maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. On aiheellista säätää, että jäsenvaltioilla on oikeus rajata uudelleenjärjestelymenettelyjen saatavuutta siten, että ne ovat ainoastaan kirjanpitovelvoitteita noudattavien yritysten ja yrittäjien käytettävissä.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta voitaisiin edistää tehokkuutta ja vähentää viiveitä ja kustannuksia, kansallisten ennalta ehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden olisi sisällettävä joustavat menettelyt, joissa lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten osallistuminen rajoittuu ainoastaan siihen, mikä on tarpeen ja oikeasuhteista velkojien ja muiden sellaisten asianosaisten etujen suojaamiseksi, joihin tilanne todennäköisesti vaikuttaa. Jotta voitaisiin välttää tarpeettomat kustannukset ja ottaa huomioon menettelyn varhainen luonne, velallisten omaisuuserien ja päivittäisen liiketoiminnan olisi periaatteessa jäätävä velallisten hallintaan. Uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän nimittämisen ei pitäisi olla pakollista kaikissa tapauksissa, olipa kyseessä uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevia neuvotteluja tukeva sovittelija tai velallisen toimia valvova maksukyvyttömyydestä vastaava selvittäjä, vaan se olisi tehtävä tapauskohtaisesti asian olosuhteiden tai velallisen erityistarpeiden perusteella. Uudelleenjärjestelyn aloittamiseen ei myöskään välttämättä tarvittaisi tuomioistuimen määräystä, vaan menettely voisi olla epävirallinen, kunhan se ei vaikuttaisi kolmansien osapuolten oikeuksiin. Jonkinasteisesta valvonnasta olisi kuitenkin huolehdittava silloin kun se on tarpeen yhden tai useamman velkojan tai muun asianosaisen oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Näin voi olla erityisesti silloin kun lainkäyttö- tai hallintoviranomainen hyväksyy yksittäisten täytäntöönpanokanteiden yleisen keskeyttämisen tai kun näyttää tarpeelliselta pakottaa eri mieltä olevat velkojaryhmät hyväksymään uudelleenjärjestelysuunnitelma.

(18)  Jotta voitaisiin edistää tehokkuutta ja vähentää viiveitä ja kustannuksia, kansallisten ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden olisi sisällettävä joustavat menettelyt, joissa lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten osallistuminen rajoittuu ainoastaan siihen, mikä on tarpeen ja oikeasuhteista velkojien ja muiden sellaisten asianosaisten etujen suojaamiseksi, joihin tilanne todennäköisesti vaikuttaa. Jotta voitaisiin välttää tarpeettomat kustannukset ja ottaa huomioon menettelyn varhainen luonne, velallisten omaisuuserien ja päivittäisen liiketoiminnan olisi periaatteessa jäätävä velallisten hallintaan. Uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän määräämisen ei pitäisi olla pakollista kaikissa tapauksissa, olipa kyseessä uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevia neuvotteluja tukeva sovittelija tai velallisen toimia valvova maksukyvyttömyydestä vastaava selvittäjä, vaan se olisi tehtävä tapauskohtaisesti asian olosuhteiden tai velallisen erityistarpeiden perusteella. Selvittäjän määräämisen edellytykset olisi jätettävä jäsenvaltioiden määriteltäväksi. Selvittäjä olisi kuitenkin määrättävä, kun on myönnetty keskeyttäminen, kun lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen täytyy vahvistaa uudelleenjärjestelysuunnitelma pakottamalla eri mieltä olevat velkojaryhmät uudelleenjärjestelyyn tai jos velallinen tai velkojien enemmistö sitä pyytää. Uudelleenjärjestelyn aloittamiseen ei myöskään välttämättä tarvittaisi tuomioistuimen määräystä, vaan menettely voisi olla epävirallinen, kunhan se ei vaikuttaisi kolmansien osapuolten oikeuksiin. Jonkinasteisesta valvonnasta olisi kuitenkin huolehdittava silloin kun se on tarpeen yhden tai useamman velkojan tai muun asianosaisen oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Näin voi olla erityisesti silloin kun lainkäyttö- tai hallintoviranomainen hyväksyy yksittäisten täytäntöönpanokanteiden yleisen keskeyttämisen tai kun näyttää tarpeelliselta pakottaa eri mieltä olevat velkojaryhmät hyväksymään uudelleenjärjestelysuunnitelma. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi varmistettava, että työntekijöiden edustajille annetaan selkeät ja läpinäkyvät tiedot.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Velallisen olisi voitava pyytää lainkäyttö- tai hallintoviranomaiselta yksittäisten täytäntöönpanokanteiden väliaikaista keskeyttämistä, minkä pitäisi myös lykätä velvollisuutta hakea maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista silloin, kun tällaiset kanteet saattaisivat haitata neuvotteluja ja velallisen liiketoiminnan uudelleenjärjestelymahdollisuuksia. Täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen voisi olla yleinen, eli koskea kaikkia velkojia, tai se voisi koskea vain yksittäisiä velkojia. Jotta voitaisiin saada aikaan tasapaino velallisen ja velkojien oikeuksien välille, keskeyttäminen olisi myönnettävä enintään neljäksi kuukaudeksi. Monimutkaiset uudelleenjärjestelyt saattavat kuitenkin vaatia enemmän aikaa. Jäsenvaltiot voivat päättää, että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi tällaisissa tapauksissa pidentää tätä aikaa, edellyttäen että on näyttöä siitä, että uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevat neuvottelut etenevät ja että se ei vaikuta velkojiin epäoikeudenmukaisesti. Aikaa voitaisiin pidentää uudelleen, jos lainkäyttö- tai hallintoviranomainen katsoo, että uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksyminen on erittäin todennäköistä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että alkuperäisen keskeyttämisajan jatkamista koskevat pyynnöt esitetään kohtuullisen määräajan puitteissa, niin että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi tehdä päätöksen hyvissä ajoin. Jos lainkäyttö- tai hallintoviranomainen ei tee päätöstä täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen jatkamisesta ennen sen päättymistä, keskeyttämisen vaikutusten olisi lakattava päivänä, jona keskeyttämisen voimassaolo päättyy. Oikeusvarmuuden vuoksi keskeyttämisen kokonaiskesto olisi rajoitettava kahteentoista kuukauteen.

(19)  Velallisen olisi voitava pyytää lainkäyttö- tai hallintoviranomaiselta yksittäisten täytäntöönpanokanteiden väliaikaista keskeyttämistä silloin, kun tällaiset kanteet saattaisivat haitata neuvotteluja ja velallisen liiketoiminnan uudelleenjärjestelymahdollisuuksia. Tällaisen pyynnön olisi oltava mahdollinen vain, jos ei ole vielä syntynyt velvollisuutta hakea maksukyvyttömyysmenettelyyn asettamista. Täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen voisi olla yleinen, eli koskea kaikkia velkojia, tai se voisi koskea yksittäisiä velkojia, mutta vain neuvotteluihin osallistuvia velkojia. Jotta voitaisiin saada aikaan tasapaino velallisen ja velkojien oikeuksien välille, keskeyttäminen olisi myönnettävä enintään neljäksi kuukaudeksi. Monimutkaiset uudelleenjärjestelyt saattavat kuitenkin vaatia enemmän aikaa. Jäsenvaltiot voivat päättää, että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi tällaisissa tapauksissa pidentää tätä aikaa, edellyttäen että on näyttöä siitä, että uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevat neuvottelut etenevät ja että se ei vaikuta velkojiin epäoikeudenmukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava lisäedellytykset keskeyttämisen jatkamiselle. Aikaa voitaisiin pidentää uudelleen, jos lainkäyttö- tai hallintoviranomainen katsoo, että uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksyminen on erittäin todennäköistä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että alkuperäisen keskeyttämisajan jatkamista koskevat pyynnöt esitetään kohtuullisen määräajan puitteissa, niin että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi tehdä päätöksen hyvissä ajoin. Jos lainkäyttö- tai hallintoviranomainen ei tee päätöstä täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen jatkamisesta ennen sen päättymistä, keskeyttämisen vaikutusten olisi lakattava päivänä, jona keskeyttämisen voimassaolo päättyy. Oikeusvarmuuden vuoksi keskeyttämisen kokonaiskesto olisi rajoitettava kymmeneen kuukauteen. Jos yritys kuitenkin on siirtänyt sääntömääräisen kotipaikkansa johonkin toiseen jäsenvaltioon kolmen kuukauden kuluessa ennen keskeyttämistä koskevan hakemuksen tekemistä, keskeyttämisen kokonaiskesto olisi rajoitettava kahteen kuukauteen.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jotta voitaisiin varmistaa, että täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisestä ei aiheudu velkojille vahinkoa, sitä ei pitäisi myöntää, tai jos se on jo myönnetty, sitä ei pitäisi jatkaa tai se pitäisi lopettaa, jos se vaikuttaa velkojiin epäoikeudenmukaisesti. Sen selvittämiseksi, vaikuttako keskeyttäminen velkojiin epäoikeudenmukaisesti, lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi ottaa huomioon sen, turvaisiko keskeyttäminen velallisen omaisuuden kokonaisarvon, toimiiko velallinen vilpillisellä mielellä tai vahingonaiheuttamistarkoituksessa tai yleensä vastoin useimpien velkojien oikeutettuja odotuksia. Keskeyttämisen katsottaisiin vaikuttavan yksittäiseen velkojaan tai velkojaryhmään epäoikeudenmukaisesti, jos niiden vaateet joutuisivat keskeyttämisen seurauksena selvästi huonompaan asemaan kuin siinä tapauksessa, että sitä ei myönnettäisi, tai jos tietty velkoja joutuisi epäedullisempaan asemaan kuin muut vastaavassa tilanteessa olevat velkojat.

(20)  Jotta voitaisiin varmistaa, että täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisestä ei aiheudu velkojille vahinkoa, sitä ei pitäisi myöntää tai, jos se on jo myönnetty, sitä ei pitäisi jatkaa tai se pitäisi lopettaa, jos se vaikuttaa velkojiin epäoikeudenmukaisesti tai jos lakisääteinen velvollisuus hakea maksukyvyttömyysmenettelyyn asettamista on jo tullut ajankohtaiseksi. Sen selvittämiseksi, vaikuttako keskeyttäminen velkojiin epäoikeudenmukaisesti, lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi ottaa huomioon sen, turvaisiko keskeyttäminen velallisen omaisuuden kokonaisarvon tai toimiiko velallinen vilpillisellä mielellä tai vahingonaiheuttamistarkoituksessa tai yleensä vastoin useimpien velkojien oikeutettuja odotuksia. Keskeyttämisen katsottaisiin vaikuttavan yksittäiseen velkojaan tai velkojaryhmään epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi, jos niiden vaateet joutuisivat keskeyttämisen seurauksena selvästi huonompaan asemaan kuin siinä tapauksessa, että sitä ei myönnettäisi, tai jos tietty velkoja joutuisi epäedullisempaan asemaan kuin muut vastaavassa tilanteessa olevat velkojat.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Velkojilla olisi oltava oikeus riitauttaa täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen sen jälkeen kun lainkäyttö- tai hallintoviranomainen on myöntänyt sen. Kun täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen ei ole enää tarpeen uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymisen helpottamiseksi esimerkiksi siksi, että on selvää, että kansallisessa lainsäädännössä vaadittu velkojien enemmistö ei tue uudelleenjärjestelyä, velkojien olisi myös voitava pyytää, että keskeyttäminen lopetetaan.

(23)  Velkojilla olisi oltava oikeus riitauttaa täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen sen jälkeen kun lainkäyttö- tai hallintoviranomainen on myöntänyt sen. Kun täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen ei ole enää tarpeen uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymisen helpottamiseksi esimerkiksi siksi, että on selvää, että kansallisessa lainsäädännössä vaadittu velkojien enemmistö ei tue uudelleenjärjestelyä, velkojien olisi myös voitava pyytää, että keskeyttäminen lopetetaan. Yksittäisillä velkojilla tai velkojaryhmillä olisi myös oltava sama oikeus riitauttaa täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen, jos suunnitelma vaikuttaa niihin epäoikeudenmukaisesti tai jos ne ovat muita heikommassa asemassa olevia velkojia, joilla on huomattavia taloudellisia vaikeuksia.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Velkojilla, joihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, ja kansallisen lainsäädännön sallimissa rajoissa myös pääoman haltijoilla olisi oltava oikeus äänestää uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymisestä. Osapuolilla, joihin uudelleenjärjestelysuunnitelma ei vaikuta, ei pitäisi olla oikeutta äänestää siitä, eikä niiden tukea pitäisi edellyttää minkään suunnitelman hyväksymistä varten. Äänestys voidaan toteuttaa joko virallisella äänestysmenettelyllä tai kuulemalla asianosaisia osapuolia, joista vaaditun enemmistön on hyväksyttävä suunnitelma. Silloin kun äänestys tapahtuu kuulemisen ja hyväksynnän muodossa, niille asianosaisille osapuolille, joiden hyväksyntää ei tarvita, olisi kuitenkin annettava mahdollisuus liittyä uudelleenjärjestelysuunnitelmaan.

(24)  Velkojilla, joihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, työntekijät mukaan luettuina, ja kansallisen lainsäädännön sallimissa rajoissa myös pääoman haltijoilla olisi oltava oikeus äänestää uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymisestä. Osapuolilla, joihin uudelleenjärjestelysuunnitelma ei vaikuta, ei pitäisi olla oikeutta äänestää siitä, eikä niiden tukea pitäisi edellyttää minkään suunnitelman hyväksymistä varten. Äänestys voidaan toteuttaa joko virallisella äänestysmenettelyllä tai kuulemalla asianosaisia osapuolia, joista vaaditun enemmistön on hyväksyttävä suunnitelma. Silloin kun äänestys tapahtuu kuulemisen ja hyväksynnän muodossa, niille asianosaisille osapuolille, joiden hyväksyntää ei tarvita, olisi kuitenkin annettava mahdollisuus liittyä uudelleenjärjestelysuunnitelmaan. Jäsenvaltioiden olisi myös kansallisen lainsäädännön ja käytännön sallimissa rajoissa varmistettava, että työntekijät vahvistavat suunnitelman, jos se muuttaa työ- tai sopimusjärjestelyjä.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Jotta voidaan varmistaa, että oikeuksia, jotka ovat olennaisilta osin samanlaisia, kohdellaan yhdenmukaisesti ja että uudelleenjärjestelysuunnitelmat voidaan hyväksyä vaikuttamatta asianosaisten osapuolten oikeuksiin epäoikeudenmukaisesti, eri asianosaisten osapuolten saatavat olisi käsiteltävä erillisissä ryhmissä, jotka perustuvat kansallisen lainsäädännön mukaisiin ryhmien muodostamiskriteereihin. Ainakin vakuudellisten ja vakuudettomien velkojien saatavat olisi aina käsiteltävä erillisissä ryhmissä. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan säätää, että vakuudelliset saatavat voidaan jakaa vakuuksien arvostuksen perusteella vakuudellisiin ja vakuudettomiin saataviin. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan myös vahvistaa erityiset säännöt, joilla tuetaan ryhmien muodostamista silloin kun siitä olisi hyötyä velkojille, joiden saatavat ovat tavallisia tai jotka muutoin ovat muita heikommassa asemassa, kuten työntekijöille tai pienille tavarantoimittajille. Kansallisessa lainsäädännössä olisi joka tapauksessa varmistettava, että ryhmien muodostamisen kannalta erityisen merkittävät seikat, kuten toisiinsa sidossuhteessa olevien osapuolten saatavat, käsitellään asianmukaisella tavalla, ja siinä olisi oltava säännöt, joita sovelletaan ehdollisiin ja riitautettuihin saataviin. Lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen olisi tutkittava ryhmien muodostus silloin kun uudelleenjärjestelysuunnitelma toimitetaan vahvistettavaksi, mutta jäsenvaltiot voisivat säätää, että nämä viranomaiset voivat tutkia ryhmien muodostuksen jo aiemmin, jos suunnitelman esittäjä pyytää sen vahvistamista tai neuvoja etukäteen.

(25)  Jotta voidaan varmistaa, että oikeuksia, jotka ovat olennaisilta osin samanlaisia, kohdellaan yhdenmukaisesti ja että uudelleenjärjestelysuunnitelmat voidaan hyväksyä vaikuttamatta asianosaisten osapuolten oikeuksiin epäoikeudenmukaisesti, eri asianosaisten osapuolten saatavat olisi käsiteltävä erillisissä ryhmissä, jotka perustuvat kansallisen lainsäädännön mukaisiin ryhmien muodostamiskriteereihin. Työntekijöitä olisi pidettävä erillisenä ryhmänä, jos suunnitelma vaikuttaa heihin. Ainakin vakuudellisten ja vakuudettomien velkojien saatavat olisi aina käsiteltävä erillisissä ryhmissä. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan säätää, että vakuudelliset saatavat voidaan jakaa vakuuksien arvostuksen perusteella vakuudellisiin ja vakuudettomiin saataviin. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan myös vahvistaa erityiset säännöt, joilla tuetaan ryhmien muodostamista silloin kun siitä olisi hyötyä velkojille, joiden saatavat ovat tavallisia tai jotka muutoin ovat muita heikommassa asemassa, kuten työntekijöille tai pienille tavarantoimittajille. Kansallisessa lainsäädännössä olisi joka tapauksessa varmistettava, että ryhmien muodostamisen kannalta erityisen merkittävät seikat, kuten toisiinsa sidossuhteessa olevien osapuolten saatavat, käsitellään asianmukaisella tavalla, ja siinä olisi oltava säännöt, joita sovelletaan ehdollisiin ja riitautettuihin saataviin. Lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen olisi tutkittava ryhmien muodostus silloin kun uudelleenjärjestelysuunnitelma toimitetaan vahvistettavaksi, mutta jäsenvaltiot voisivat säätää, että nämä viranomaiset voivat tutkia ryhmien muodostuksen jo aiemmin, jos suunnitelman esittäjä pyytää sen vahvistamista tai neuvoja etukäteen.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Kansallisessa lainsäädännössä olisi määriteltävä enemmistö, joka vaaditaan sen varmistamiseksi, ettei eri ryhmien asianosaisten osapuolten vähemmistö pysty estämään sellaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä, joka ei epäoikeudenmukaisesti heikennä niiden oikeuksia ja etuja. Monissa tapauksissa varhainen uudelleenjärjestely ei olisi mahdollinen ilman enemmistösääntöä, joka sitoo eri mieltä olevia vakuudellisia velkojia, esimerkiksi silloin kun yritys tarvitsee taloudellista uudelleenjärjestelyä, mutta on muutoin elinkelpoinen. Jotta voidaan varmistaa, että osapuolet voivat ottaa kantaa uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymiseen sen mukaan, mikä on niiden osuus yrityksessä, vaaditun enemmistön olisi perustuttava kuhunkin ryhmään kuuluvien velkojien vaateiden tai pääoman haltijoiden etujen arvoon.

(26)  Kansallisessa lainsäädännössä olisi määriteltävä enemmistö, joka vaaditaan sen varmistamiseksi, ettei eri ryhmien asianosaisten osapuolten vähemmistö pysty estämään sellaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä, joka ei epäoikeudenmukaisesti heikennä niiden oikeuksia ja etuja. Monissa tapauksissa varhainen uudelleenjärjestely ei olisi mahdollinen ilman enemmistösääntöä, joka sitoo eri mieltä olevia vakuudellisia velkojia, esimerkiksi silloin kun yritys tarvitsee taloudellista uudelleenjärjestelyä, mutta on muutoin elinkelpoinen. Jotta voidaan varmistaa, että kaikkia osapuolia kohdellaan oikeudenmukaisesti uudelleenjärjestelysuunnitelmia hyväksyttäessä, vaaditun enemmistön olisi edustettava sekä kuhunkin ryhmään kuuluvien velkojien vaateiden tai pääoman haltijoiden etujen arvon perusteella määriteltyä enemmistöä että kyseiseen ryhmään kuuluvien velkojien enemmistöä.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Uudelleenjärjestelysuunnitelma olisi katsottava hyväksytyksi aina kun sitä kannattaa vaadittu enemmistö kussakin sellaisessa ryhmässä, johon se vaikuttaa, mutta lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi vahvistaa uudelleenjärjestelysuunnitelman, vaikka sillä ei olisi takanaan vaadittua enemmistöä kussakin ryhmässä, jos ehdotettua suunnitelmaa kannattaa ainakin yksi velkojaryhmä, johon se vaikuttaa, ja jos se ei vaikuta epäoikeudenmukaisesti eri mieltä oleviin ryhmiin (eri mieltä olevien velkojaryhmien pakottaminen uudelleenjärjestelyyn). Suunnitelman olisi oltava erityisesti ehdotonta etuoikeutta koskevan säännön mukainen, jonka mukaan eri mieltä olevan velkojaryhmän vaateet on täytettävä täysimääräisesti ennen kuin varoja voidaan jakaa etuoikeusasemaltaan heikommalle ryhmälle tai ennen kuin se voi säilyttää uudelleenjärjestelysuunnitelmaan sisältyviä etuja. Ehdotonta etuoikeutta koskevan säännön perusteella määritetään arvo, joka uudelleenjärjestelyssä jaetaan velkojien kesken. Ehdotonta etuoikeutta koskevasta säännöstä seuraa suoraan, että mikään velkojaryhmä ei voi saada tai säilyttää uudelleenjärjestelysuunnitelman perusteella taloudellisia etuja, joiden arvo on suurempi kuin tällaisen ryhmän saatavien tai etujen yhteenlaskettu arvo. Ehdotonta etuoikeutta koskevan säännön avulla voidaan määrittää osapuolten kesken uudelleenjärjestelysuunnitelman mukaisesti jaettava arvo vertaamalla uudelleenjärjestelyn kohteena olevan yrityksen pääomarakennetta yrityksen arvoon sen olettamuksen pohjalta, että se jatkaa toimintaansa.

(28)  Uudelleenjärjestelysuunnitelma olisi katsottava hyväksytyksi aina kun sitä kannattaa vaadittu enemmistö kussakin sellaisessa ryhmässä, johon se vaikuttaa, sekä velkojien enemmistö, mutta lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi vahvistaa uudelleenjärjestelysuunnitelman, vaikka sillä ei olisi takanaan vaadittua enemmistöä, jos ehdotettua suunnitelmaa kannattaa enemmistö velkojista, joihin se vaikuttaa, ja jos se ei vaikuta epäoikeudenmukaisesti eri mieltä oleviin ryhmiin (eri mieltä olevien velkojaryhmien pakottaminen uudelleenjärjestelyyn). Tällaista vahvistusta olisi edellytettävä myös, jos suunnitelman johdosta yli 25 prosenttia työvoimasta menettää työpaikkansa. Suunnitelman olisi oltava erityisesti ehdotonta etuoikeutta koskevan säännön mukainen, jonka mukaan eri mieltä olevan velkojaryhmän vaateet on täytettävä täysimääräisesti ennen kuin varoja voidaan jakaa etuoikeusasemaltaan heikommalle ryhmälle tai ennen kuin se voi säilyttää uudelleenjärjestelysuunnitelmaan sisältyviä etuja. Ehdotonta etuoikeutta koskevan säännön perusteella määritetään arvo, joka uudelleenjärjestelyssä jaetaan velkojien kesken. Ehdotonta etuoikeutta koskevasta säännöstä seuraa suoraan, että mikään velkojaryhmä ei voi saada tai säilyttää uudelleenjärjestelysuunnitelman perusteella taloudellisia etuja, joiden arvo on suurempi kuin tällaisen ryhmän saatavien tai etujen yhteenlaskettu arvo. Ehdotonta etuoikeutta koskevan säännön avulla voidaan määrittää osapuolten kesken uudelleenjärjestelysuunnitelman mukaisesti jaettava arvo vertaamalla uudelleenjärjestelyn kohteena olevan yrityksen pääomarakennetta yrityksen arvoon sen olettamuksen pohjalta, että se jatkaa toimintaansa. Lisäksi vahvistamisen edellytyksenä olisi oltava asianmukainen tiedottaminen työntekijöiden edustajille.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Samalla kun olisi suojattava osakkeenomistajien ja muiden pääoman haltijoiden oikeutettuja etuja, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että osakkeenomistajat eivät voi tarpeettomasti estää sellaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä tai täytäntöönpanoa, jonka avulla voitaisiin palauttaa yrityksen elinkelpoisuus. Uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksyminen ei saisi riippua esimerkiksi sellaisten pääoman haltijoiden hyväksynnästä, jotka yrityksen arvostuksen perusteella eivät saisi mitään maksuja (miinusoptio), tai joita ei muulla tavoin otettaisi huomioon, jos sovellettaisiin likvidaatioon liittyvää tavanomaista maksunsaantijärjestystä. Jäsenvaltiot voivat käyttää eri keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi, esimerkiksi evätä pääoman haltijoilta oikeuden äänestää uudelleenjärjestelysuunnitelmasta. Jos pääoman haltijoilla on oikeus äänestää uudelleenjärjestelysuunnitelmasta, lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen olisi kuitenkin voitava vahvistaa suunnitelma siitä huolimatta, että yksi tai useampi pääoman haltijoiden ryhmä ei hyväksy sitä, eri mieltä olevien velkojaryhmien pakottamista uudelleenjärjestelyyn koskevan mekanismin mukaisesti. Pääoman haltijat voi olla tarpeen jakaa useampaan ryhmään, jos on olemassa useita erilaisia omistusosuuksia, joihin liittyy erilaisia oikeuksia. Sellaiset pienten ja keskisuurten yritysten pääoman haltijat, jotka eivät ole pelkkiä sijoittajia vaan yrityksen omistajia ja jotka osallistuvat yrityksen toimintaan myös muulla tavoin, esimerkiksi tarjoamalla johdon asiantuntemusta, eivät välttämättä ole kiinnostuneita uudelleenjärjestelystä tällaisissa olosuhteissa. Sen vuoksi eri mieltä olevien velkojaryhmien pakottamista uudelleenjärjestelyyn koskevan mekanismin olisi oltava suunnitelman ehdottajalle valinnainen vaihtoehto.

(29)  Samalla kun olisi suojattava osakkeenomistajien ja muiden pääoman haltijoiden oikeutettuja etuja, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että osakkeenomistajat eivät voi tarpeettomasti estää sellaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä tai täytäntöönpanoa, jonka avulla voitaisiin palauttaa yrityksen elinkelpoisuus ja jota ryhmien enemmistö kannattaa. Uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksyminen ei saisi riippua esimerkiksi sellaisten pääoman haltijoiden hyväksynnästä, jotka yrityksen arvostuksen perusteella eivät saisi mitään maksuja (miinusoptio) tai joita ei muulla tavoin otettaisi huomioon, jos sovellettaisiin likvidaatioon liittyvää tavanomaista maksunsaantijärjestystä. Jäsenvaltiot voivat käyttää eri keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi, esimerkiksi evätä pääoman haltijoilta oikeuden äänestää uudelleenjärjestelysuunnitelmasta. Jos pääoman haltijoilla on oikeus äänestää uudelleenjärjestelysuunnitelmasta, lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen olisi kuitenkin voitava vahvistaa suunnitelma siitä huolimatta, että yksi tai useampi pääoman haltijoiden ryhmä ei hyväksy sitä, eri mieltä olevien velkojaryhmien pakottamista uudelleenjärjestelyyn koskevan mekanismin mukaisesti. Pääoman haltijat voi olla tarpeen jakaa useampaan ryhmään, jos on olemassa useita erilaisia omistusosuuksia, joihin liittyy erilaisia oikeuksia. Sellaiset pienten ja keskisuurten yritysten pääoman haltijat, jotka eivät ole pelkkiä sijoittajia vaan yrityksen omistajia ja jotka osallistuvat yrityksen toimintaan myös muulla tavoin, esimerkiksi tarjoamalla johdon asiantuntemusta, eivät välttämättä ole kiinnostuneita uudelleenjärjestelystä tällaisissa olosuhteissa. Sen vuoksi eri mieltä olevien velkojaryhmien pakottamista uudelleenjärjestelyyn koskevan mekanismin olisi oltava suunnitelman ehdottajalle valinnainen vaihtoehto.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  Uudelleenjärjestelysuunnitelman täytäntöönpanon edistämiseksi suunnitelmassa olisi annettava pienten ja keskisuurten yritysten pääoman haltijoille mahdollisuus avustaa uudelleenjärjestelyssä muuten kuin rahallisesti hyödyntämällä esimerkiksi kokemustaan, mainettaan tai liikesuhteitaan.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Uudelleenjärjestelysuunnitelman onnistuminen saattaa usein riippua siitä, onko käytettävissä riittävästi resursseja ensinnäkin yrityksen toiminnan tukemiseen uudelleenjärjestelyä koskevien neuvottelujen aikana ja toiseksi suunnitelman toteuttamiseen sen jälkeen kun se on vahvistettu. Uusi rahoitus tai välirahoitus olisi sen vuoksi suojattava takaisinsaantikanteilta, joilla tällainen rahoitus pyritään myöhemmissä maksukyvyttömyysmenettelyissä julistamaan pätemättömäksi, moitteenvaraiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi velkojia vahingoittavana toimena. Kansalliset maksukyvyttömyyslait, joissa säädetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta siinä tapauksessa, että velallisesta tulee maksukyvytön, tai joiden mukaan uusille lainanantajille voidaan määrätä siviili-, hallinto- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia, jos ne myöntävät lainaa taloudellisissa vaikeuksissa oleville velallisille, vaarantavat uudelleenjärjestelysuunnitelman neuvottelemista ja täytäntöönpanoa varten tarvittavan rahoituksen saannin. Uudelle rahoitukselle olisi saatava uudelleenjärjestelysuunnitelman yhteydessä lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen hyväksyntä, mutta välirahoitusta myönnettäessä osapuolet eivät vielä tiedä, vahvistetaanko suunnitelma lopulta vai ei. Välirahoituksen suojan rajoittaminen tapauksiin, joissa velkojat hyväksyvät uudelleenjärjestelysuunnitelman tai joissa lainkäyttö- tai hallintoviranomainen vahvistaa sen, vähentäisi halukkuutta myöntää välirahoitusta. Mahdollisten väärinkäytösten välttämiseksi takaisinsaantikanteilta olisi suojattava ainoastaan rahoitus, jonka voidaan kohtuudella katsoa olevan välittömästi tarpeen, jotta velallisen liiketoiminta voi jatkua tai pysyä elinkelpoisena tai jotta voidaan säilyttää kyseisen liiketoiminnan arvo tai parantaa sitä siihen asti, että uudelleenjärjestelysuunnitelma vahvistetaan. Suoja takaisinsaantikanteita vastaan ja suoja henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta vastaan ovat uudelle rahoitukselle ja välirahoitukselle myönnettäviä vähimmäistakeita. Jotta uusia lainanantajia voitaisiin kannustaa ottamaan riski ja tekemään investointeja taloudellisissa vaikeuksissa oleviin mutta elinkelpoisiin velallisiin, saatetaan kuitenkin tarvita lisäkannustimia, kuten tällaisen rahoituksen asettaminen myöhemmissä maksukyvyttömyysmenettelyissä etusijalle ainakin vakuudettomiin saataviin nähden.

(31)  Uudelleenjärjestelysuunnitelman onnistuminen saattaa usein riippua siitä, onko käytettävissä riittävästi resursseja ensinnäkin yrityksen toiminnan tukemiseen uudelleenjärjestelyä koskevien neuvottelujen aikana ja toiseksi suunnitelman toteuttamiseen sen jälkeen kun se on vahvistettu. Uusi rahoitus tai välirahoitus olisi sen vuoksi suojattava takaisinsaantikanteilta, joilla tällainen rahoitus pyritään myöhemmissä maksukyvyttömyysmenettelyissä julistamaan pätemättömäksi, moitteenvaraiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi velkojia vahingoittavana toimena. Kansalliset maksukyvyttömyyslait, joissa säädetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta siinä tapauksessa, että velallisesta tulee maksukyvytön, tai joiden mukaan uusille lainanantajille voidaan määrätä siviili-, hallinto- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia, jos ne myöntävät lainaa taloudellisissa vaikeuksissa oleville velallisille, vaarantavat uudelleenjärjestelysuunnitelman neuvottelemista ja täytäntöönpanoa varten tarvittavan rahoituksen saannin. Uudelle rahoitukselle olisi saatava uudelleenjärjestelysuunnitelman yhteydessä lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen hyväksyntä, mutta välirahoitusta myönnettäessä osapuolet eivät vielä tiedä, vahvistetaanko suunnitelma lopulta vai ei. Välirahoituksen suojan rajoittaminen tapauksiin, joissa velkojat hyväksyvät uudelleenjärjestelysuunnitelman tai joissa lainkäyttö- tai hallintoviranomainen vahvistaa sen, vähentäisi halukkuutta myöntää välirahoitusta. Mahdollisten väärinkäytösten välttämiseksi takaisinsaantikanteilta olisi suojattava ainoastaan rahoitus, jonka voidaan kohtuudella katsoa olevan välittömästi tarpeen, jotta velallisen liiketoiminta voi jatkua tai pysyä elinkelpoisena tai jotta voidaan säilyttää kyseisen liiketoiminnan arvo tai parantaa sitä siihen asti, että uudelleenjärjestelysuunnitelma vahvistetaan. Suoja takaisinsaantikanteita vastaan ja suoja henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta vastaan ovat uudelle rahoitukselle ja välirahoitukselle myönnettäviä vähimmäistakeita.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Asianosaisten osapuolten olisi voitava hakea muutosta uudelleenjärjestelysuunnitelman vahvistamista koskevaan päätökseen. Muutoksenhaun ei kuitenkaan pitäisi keskeyttää uudelleenjärjestelysuunnitelman täytäntöönpanoa, jotta voidaan varmistaa suunnitelman tuloksellisuus, vähentää epävarmuutta ja välttää aiheettomat viivästykset. Jos on todettu, että velkojien vähemmistölle on aiheutunut suunnitelman vuoksi perusteetonta haittaa, jäsenvaltioiden olisi harkittava, että vaihtoehtona suunnitelman täytäntöönpanon keskeyttämiselle säädettäisiin rahallisesta korvauksesta, jonka velallinen tai suunnitelman puolesta äänestäneet velkojat maksaisivat eri mieltä oleville velkojille.

(32)  Asianosaisten osapuolten olisi voitava hakea muutosta uudelleenjärjestelysuunnitelman vahvistamista koskevaan päätökseen. Muutoksenhaun ei kuitenkaan pitäisi keskeyttää uudelleenjärjestelysuunnitelman täytäntöönpanoa, jotta voidaan varmistaa uudelleenjärjestelysuunnitelman tuloksellisuus, vähentää epävarmuutta ja välttää aiheettomat viivästykset. Jos on todettu, että velkojien vähemmistölle on aiheutunut suunnitelman vuoksi perusteetonta haittaa, jäsenvaltioiden olisi harkittava, että vaihtoehtona uudelleenjärjestelysuunnitelman täytäntöönpanon keskeyttämiselle säädettäisiin rahallisesta korvauksesta, jonka velallinen tai suunnitelman puolesta äänestäneet velkojat maksaisivat eri mieltä oleville velkojille, lukuun ottamatta työntekijöiden ryhmää.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Työntekijöillä olisi oltava ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä koskevien menettelyjen aikana täysimääräinen työlainsäädäntöön perustuva suojelu. Tämä direktiivi ei vaikuta varsinkaan niihin työntekijöiden oikeuksiin, jotka taataan neuvoston direktiivillä 98/59/EY68, neuvoston direktiivillä 2001/23/EY69, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/14/EY70, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/94/EY71 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/38/EY72. Työntekijöille tarkoitettua tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevat velvollisuudet, jotka perustuvat edellä mainittujen direktiivien kansalliseen täytäntöönpanolainsäädäntöön, pysyvät voimassa sellaisinaan. Tämä koskee myös direktiivin 2002/14/EY mukaista velvollisuutta tiedottaa työntekijöille ja kuulla heitä päätöksestä turvautua ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteisiin. Koska on tarpeen varmistaa työntekijöiden suojelun asianmukainen taso, jäsenvaltioiden olisi periaatteessa suojattava direktiivissä 2008/94/EY määritellyt työntekijöiden maksamatta olevat saatavat kaikenlaiselta täytäntöönpanokanteiden keskeyttämiseltä riippumatta siitä, ovatko kyseiset saatavat syntyneet ennen keskeyttämisen myöntämistä vai sen jälkeen. Tällainen keskeyttäminen voidaan hyväksyä vain niiden määrien ja niiden ajanjaksojen osalta, joita koskevien saatavien maksamisen jäsenvaltiot takaavat tehokkaasti muiden kansallisen lainsäädännön keinojen avulla. Kun jäsenvaltiot ulottavat direktiiviin 2008/94/EY perustuvan työntekijöiden maksamatta olevien saatavien maksutakuun koskemaan tällä direktiivillä käyttöön otettavia ennaltaehkäisevän uudelleenjärjestelyn menettelyjä, työntekijöiden maksamatta olevien saatavien suojaaminen täytäntöönpanokanteiden keskeyttämiseltä ei ole enää perusteltua siltä osin kuin ne kuuluvat kyseisen takuun piiriin. Jos kansallisessa lainsäädännössä rajoitetaan palkkaturvajärjestelmän vastuuta joko sen keston tai työntekijöille maksettavan määrän osalta, työntekijöiden olisi voitava hakea vastuun ulkopuolelle jäävien saataviensa täytäntöönpanoa työnantajaa vastaan myös täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen voimassaoloaikana.

(34)  Työntekijöillä olisi oltava ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä koskevien menettelyjen aikana täysimääräinen työlainsäädäntöön perustuva suojelu. Tämä direktiivi ei vaikuta varsinkaan niihin työntekijöiden oikeuksiin, jotka taataan neuvoston direktiivillä 98/59/EY68 , neuvoston direktiivillä 2001/23/EY69 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/14/EY70 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/94/EY71 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/38/EY72. Työntekijöille tarkoitettua tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevat velvollisuudet, jotka perustuvat edellä mainittujen direktiivien kansalliseen täytäntöönpanolainsäädäntöön, pysyvät voimassa sellaisinaan. Tämä koskee myös direktiivin 2002/14/EY mukaista velvollisuutta tiedottaa työntekijöiden edustajille ja kuulla heitä päätöksestä turvautua ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteisiin. Koska on tarpeen varmistaa työntekijöiden suojelun asianmukainen taso, jäsenvaltioita olisi vaadittava suojaamaan työntekijöiden maksamatta olevat saatavat kaikenlaiselta täytäntöönpanokanteiden keskeyttämiseltä riippumatta siitä, ovatko kyseiset saatavat syntyneet ennen keskeyttämisen myöntämistä vai sen jälkeen. Tällainen keskeyttäminen voidaan hyväksyä vain niiden määrien ja niiden ajanjaksojen osalta, joita koskevien saatavien maksamisen jäsenvaltiot takaavat tehokkaasti vastaavan suuruisena muiden kansallisen lainsäädännön keinojen avulla. Jos kansallisessa lainsäädännössä rajoitetaan palkkaturvajärjestelmän vastuuta joko sen keston tai työntekijöille maksettavan määrän osalta, työntekijöiden olisi voitava hakea vastuun ulkopuolelle jäävien saataviensa täytäntöönpanoa työnantajaa vastaan myös täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen voimassaoloaikana.

__________________

__________________

68 Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16).

68 Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16).

69 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16).

69 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16).

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29).

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29).

71 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/94/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (EUVL L 283, 28.10.2008, s. 36).

71 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/94/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (EUVL L 283, 28.10.2008, s. 36).

72 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/38/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28).

72 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/38/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28).

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a)  Työntekijöille ja heidän edustajilleen olisi annettava kaikki ehdotettua uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevat asiakirjat ja tiedot, jotta heillä on mahdollisuus arvioida perusteellisesti mahdollisia eri tilanteita. Lisäksi työntekijöiden ja heidän edustajiensa olisi voitava osallistua aktiivisesti kaikkiin suunnitelman laatimiseen liittyviin kuulemis- ja hyväksymisvaiheisiin, ja heille olisi taattava mahdollisuus saada uudelleenjärjestelyä koskevaa asiantuntijaneuvontaa.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Jos uudelleenjärjestelysuunnitelma edellyttää yrityksen tai liiketoiminnan osan luovutusta, työntekijöiden työsopimuksista tai työsuhteista johtuvat oikeudet ja erityisesti oikeus palkkasaatavaan olisi turvattava direktiivin 2001/23/EY 3 ja 4 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin 5 artiklassa säädettyjen erityissääntöjen soveltamista maksukyvyttömyysmenettelyissä ja erityisesti kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa sallittuja mahdollisuuksia. Lisäksi työntekijöillä, joihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, olisi tämän direktiivin nojalla oltava oikeus äänestää suunnitelmasta; tämä oikeus ei rajoita vaan täydentää direktiivillä 2002/14/EY taattuja oikeuksia saada tietoa ja tulla kuulluksi muun muassa päätöksistä, jotka todennäköisesti voivat huomattavasti muuttaa työjärjestelyjä tai sopimussuhteita, niin että tällaisista päätöksistä voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen. Uudelleenjärjestelysuunnitelmasta äänestettäessä jäsenvaltiot voivat sijoittaa työntekijät muista velkojien ryhmistä erilliseen ryhmään.

(35)  Jos uudelleenjärjestelysuunnitelma edellyttää yrityksen tai liiketoiminnan osan luovutusta, työntekijöiden työsopimuksista tai työsuhteista johtuvat oikeudet ja erityisesti oikeus palkkasaatavaan olisi turvattava direktiivin 2001/23/EY 3 ja 4 artiklan mukaisesti; kyseisen direktiivin 5 artiklaa olisi oltava mahdollista soveltaa ainoastaan, kun kyseessä on maksukyvyttömyys, muttei silloin kun kyseessä on uudelleenjärjestelysuunnitelma. Lisäksi työntekijöillä, joihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, olisi tämän direktiivin nojalla oltava oikeus äänestää siitä ja heidän hyväksyntänsä olisi oltava sitova suunnitelman vahvistamisen kannalta; tämä oikeus ei rajoita vaan täydentää direktiivillä 2002/14/EY taattuja oikeuksia saada tietoa ja tulla kuulluksi muun muassa päätöksistä, jotka todennäköisesti voivat huomattavasti muuttaa työjärjestelyjä tai sopimussuhteita, niin että tällaisista päätöksistä voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen. Uudelleenjärjestelysuunnitelmasta äänestettäessä jäsenvaltioiden olisi sijoitettava työntekijät muista velkojien ryhmistä erilliseen ryhmään ja varmistettava, että kyseiselle ryhmälle annetaan etuoikeus.

Perustelu

Direktiivin 2001/23/EY 5 artiklaa sovelletaan, jos ”on aloitettu luovuttajaa koskeva konkurssimenettely tai muu samankaltainen maksukyvyttömyysmenettely luovuttajan varojen selvittämiseksi”, eikä sitä voida soveltaa uudelleenjärjestelysuunnitelman tapauksessa.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(35 a)  Kaikki ehdotetut uudelleenjärjestelytoimet olisi selitettävä täydellisesti työntekijöiden edustajille, joille olisi annettava riittävät tiedot ehdotetusta uudelleenjärjestelystä siten, että he voivat arvioida asiaa perusteellisesti ja tarvittaessa valmistautua asiaa koskeviin kuulemisiin.1 a

 

_________________

 

1 a Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0005, työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutoksen ennakoiminen ja hallitseminen.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Jotta voitaisiin edelleen edistää ennalta ehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä, on tärkeää varmistaa, ettei estetä johtajia tekemästä järkeviä liiketoimintaratkaisuja tai ottamasta kohtuullisia kaupallisia riskejä, etenkin silloin kun näin voitaisiin parantaa mahdollisesti elinkelpoisten yritysten edellytyksiä onnistua uudelleenjärjestelyssä. Jos yrityksellä on taloudellisia vaikeuksia, johtajien olisi pyydettävä ammattitaitoista neuvontaa, myös uudelleenjärjestelyä ja maksukyvyttömyyttä koskevissa asioissa, esimerkiksi käyttäen tarvittaessa varhaisvaroitusvälineitä; suojattava yrityksen varat niin, että voidaan maksimoida niiden arvo ja välttää keskeisten omaisuuserien menettäminen; tarkasteltava yrityksen rakennetta ja toimintaa sen elinkelpoisuuden selvittämiseksi ja menojen vähentämiseksi; oltava sitomatta yritystä sellaisiin liiketoimiin, joihin voidaan kohdistaa takaisinsaantikanteita, paitsi jos siihen on asianmukaiset liiketaloudelliset perusteet; jatkettava liiketoimintaa asianmukaisissa olosuhteissa niin, että voidaan maksimoida yrityksen going concern -arvo; neuvoteltava velkojien kanssa ja aloitettava ennalta ehkäisevää uudelleenjärjestelyä koskevat menettelyt. Jos velallinen on lähellä maksukyvyttömyyttä, on myös tärkeää suojata velkojien oikeutetut edut sellaisilta johdon päätöksiltä, jotka voisivat vaikuttaa velallisen omaisuuden koostumukseen, etenkin jos päätökset voivat edelleen vähentää sen omaisuuden arvoa, joka on käytettävissä uudelleenjärjestelyä varten tai joka voidaan jakaa velkojille. Sen vuoksi johtajien on tällaisissa olosuhteissa tarpeen välttää kaikenlaisia tahallisia toimia tai vakavia laiminlyöntejä henkilökohtaisen edun hankkimiseksi sidosryhmien kustannuksella, esimerkiksi suostumista alihintaisiin liiketoimiin tai sellaisten toimien toteuttamista, joilla suositaan perusteettomasti yhtä tai useampaa sidosryhmää verrattuna muihin. Tässä direktiivissä johtajilla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on vastuu yrityksen hallintoa koskevien päätösten tekemisestä.

(36)  Jotta voitaisiin edelleen edistää ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä, on tärkeää varmistaa, ettei estetä johtajia ja yrittäjiä tekemästä järkeviä liiketoimintaratkaisuja tai ottamasta kohtuullisia kaupallisia riskejä, etenkin silloin kun näin voitaisiin parantaa mahdollisesti elinkelpoisten yritysten edellytyksiä onnistua uudelleenjärjestelyssä. Jos yrityksellä on taloudellisia vaikeuksia, johtajien olisi pyydettävä ammattitaitoista neuvontaa, myös uudelleenjärjestelyä ja maksukyvyttömyyttä koskevissa asioissa, esimerkiksi käyttäen tarvittaessa varhaisvaroitusvälineitä; suojattava yrityksen varat niin, että voidaan maksimoida niiden arvo ja välttää keskeisten omaisuuserien menettäminen; tarkasteltava yrityksen rakennetta ja toimintaa sen elinkelpoisuuden selvittämiseksi ja menojen vähentämiseksi; oltava sitomatta yritystä sellaisiin liiketoimiin, joihin voidaan kohdistaa takaisinsaantikanteita, paitsi jos siihen on asianmukaiset liiketaloudelliset perusteet; jatkettava liiketoimintaa asianmukaisissa olosuhteissa niin, että voidaan maksimoida yrityksen going concern -arvo; neuvoteltava velkojien kanssa ja aloitettava ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä koskevat menettelyt. Johtajien olisi myös noudatettava kaikkia velvoitteitaan velkojien, työntekijöiden edustajien ja muiden sidosryhmien suhteen. Jos velallinen on lähellä maksukyvyttömyyttä, on myös tärkeää suojata velkojien oikeutetut edut sellaisilta johdon päätöksiltä, jotka voisivat vaikuttaa velallisen omaisuuden koostumukseen, etenkin jos päätökset voivat edelleen vähentää sen omaisuuden arvoa, joka on käytettävissä uudelleenjärjestelyä varten tai joka voidaan jakaa velkojille. Sen vuoksi johtajien on tällaisissa olosuhteissa tarpeen välttää kaikenlaisia tahallisia toimia tai vakavia laiminlyöntejä henkilökohtaisen edun hankkimiseksi sidosryhmien kustannuksella, suostumista alihintaisiin liiketoimiin tai yrityksen arvon tahallista alentamista muulla tavoin tai sellaisten toimien toteuttamista, joilla suositaan perusteettomasti yhtä tai useampaa sidosryhmää verrattuna muihin. Tässä direktiivissä johtajilla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on vastuu yrityksen hallintoa koskevien päätösten tekemisestä. Tämän velvoitteen noudattamatta jättämisen olisi voitava johtaa veloista vapauttamiseen kuluvan ajan pidentämiseen tai vapauttamisen ehtojen tiukentamiseen.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Jäsenvaltioiden erilaiset uutta mahdollisuutta koskevat järjestelyt voivat kannustaa ylivelkaantuneita yrittäjiä siirtymään sellaiseen jäsenvaltioon, jossa he voivat vapautua veloistaan nopeammin tai suotuisammin ehdoin. Tämä pahentaa oikeudellista epävarmuutta ja aiheuttaa lisäkustannuksia velkojille näiden periessä saataviaan. Lisäksi konkurssin vaikutukset, erityisesti sosiaalinen leimautuminen, oikeudelliset seuraukset, kuten yrittäjille määrättävä liiketoimintakielto ja jatkuva kyvyttömyys maksaa velkoja takaisin, ovat merkittäviä pidäkkeitä yrittäjille, jotka pyrkivät aloittamaan liiketoimintaa tai saamaan uuden mahdollisuuden, vaikka on näyttöä siitä, että konkurssin kokeneet yrittäjät onnistuvat todennäköisemmin toisella kerralla. Tästä syystä olisi pyrittävä vähentämään yrittäjille ylivelkaantuneisuudesta ja konkurssista aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia, erityisesti mahdollistamalla täysimääräinen veloista vapautuminen tietyn ajan kuluttua ja rajoittamalla yrittäjille ylivelkaantumisen vuoksi määrättävien liiketoimintakieltojen kestoa.

(37)  Jäsenvaltioiden erilaiset uutta mahdollisuutta koskevat järjestelyt voivat kannustaa ylivelkaantuneita yrittäjiä siirtymään sellaiseen jäsenvaltioon, jossa he voivat vapautua veloistaan nopeammin tai suotuisammin ehdoin. Tämä pahentaa oikeudellista epävarmuutta ja aiheuttaa lisäkustannuksia velkojille näiden periessä saataviaan. Lisäksi konkurssin vaikutukset, erityisesti sosiaalinen leimautuminen, oikeudelliset seuraukset, kuten yrittäjille määrättävä liiketoimintakielto ja jatkuva kyvyttömyys maksaa velkoja takaisin, ovat merkittäviä pidäkkeitä yrittäjille, jotka pyrkivät aloittamaan liiketoimintaa tai saamaan uuden mahdollisuuden, vaikka on näyttöä siitä, että konkurssin kokeneet yrittäjät onnistuvat todennäköisemmin toisella kerralla. Tästä syystä olisi pyrittävä vähentämään yrittäjille ylivelkaantuneisuudesta ja konkurssista aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia, erityisesti mahdollistamalla täysimittainen veloista vapauttaminen tietyn ajan kuluttua ja rajoittamalla yrittäjille ylivelkaantumisen vuoksi määrättävien liiketoimintakieltojen kestoa. Veloista vapauttamiseen kuluvan ajan olisi oltava viisi vuotta siitä päivästä, jona velallinen esittää ensimmäisen hakemuksen, ja jäsenvaltioiden olisi voitava vahvistaa pidempi aika, kun on kyse toisesta tai sitä seuraavasta veloista vapauttamiseen kuluvasta ajasta.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Täysimääräinen veloista vapauttaminen tai liiketoimintakiellon lopettaminen lyhyen ajan kuluttua eivät sovellu kaikkiin tilanteisiin, esimerkiksi tilanteisiin, joissa velallinen on epärehellinen tai on toiminut vilpillisessä mielessä. Jäsenvaltioiden olisi annettava lainkäyttö- tai hallintoviranomaisille selkeät ohjeet siitä, miten yrittäjän rehellisyyttä on arvioitava. Sen selvittämiseksi, onko yrittäjä toiminut epärehellisesti, lainkäyttö- tai hallintoviranomaiset voivat ottaa huomioon esimerkiksi velkojen luonteen ja määrän, sen milloin ne ovat syntyneet ja miten velallinen on pyrkinyt maksamaan niitä takaisin ja noudattamaan lakisääteisiä velvollisuuksiaan, kuten yleiset toimilupavaatimukset ja asianmukainen kirjanpito, sekä velallisen toimet velkojien kannetoimien estämiseksi. Liiketoimintakielto voi olla voimassa pidempään tai toistaiseksi silloin, kun yrittäjä harjoittaa tiettyjä jäsenvaltioissa erityisen arkaluonteisiksi katsottuja ammatteja tai kun yrittäjä on tuomittu rikoksesta. Tällaisissa tapauksissa yrittäjä voitaisiin vapauttaa veloista, mutta tietyn ammatin harjoittamista koskeva liiketoimintakielto voisi silti olla voimassa pidempään tai toistaiseksi.

(38)  Täysimittainen veloista vapauttaminen tai liiketoimintakiellon lopettaminen lyhyen ajan kuluttua eivät maksukyvyttömyysmenettelynkään jälkeen sovellu kaikkiin tilanteisiin, esimerkiksi tilanteisiin, joissa velallinen on epärehellinen tai on toiminut vilpillisessä mielessä. Jäsenvaltioiden olisi annettava lainkäyttö- tai hallintoviranomaisille selkeät ohjeet ja kriteerit sellaista menetelmää varten, jolla yrittäjän rehellisyyttä on arvioitava. Sen selvittämiseksi, onko velallinen toiminut epärehellisesti, lainkäyttö- tai hallintoviranomaiset voivat ottaa huomioon esimerkiksi velkojen luonteen ja määrän, sen milloin ne ovat syntyneet ja miten velallinen on pyrkinyt maksamaan niitä takaisin ja noudattamaan lakisääteisiä velvollisuuksiaan, kuten yleiset toimilupavaatimukset ja asianmukainen kirjanpito, sekä velallisen toimet velkojien kannetoimien estämiseksi. Liiketoimintakielto voi olla voimassa pidempään tai toistaiseksi silloin, kun yrittäjä harjoittaa tiettyjä jäsenvaltioissa erityisen arkaluonteisiksi katsottuja ammatteja tai kun yrittäjä on tuomittu rikoksesta. Tällaisissa tapauksissa yrittäjä voitaisiin vapauttaa veloista mutta tietyn ammatin harjoittamista koskeva liiketoimintakielto voisi silti olla voimassa pidempään tai toistaiseksi.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  On tarpeen pitää yllä ja parantaa menettelyjen läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta, jotta voidaan edistää yritysten säilyttämistä ja antaa yrittäjille uusi mahdollisuus tai mahdollistaa elinkelvottomien yritysten tehokas likvidaatio. Monissa jäsenvaltioissa on myös tarpeen lyhentää maksukyvyttömyysmenettelyjen liian pitkää kestoa, joka aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta velkojille ja sijoittajille ja alentaa takaisinperintäastetta. Kun otetaan huomioon asetuksella (EU) 2015/848 käyttöön otetut tuomioistuinten ja selvittäjien tehostetut yhteistyömekanismit rajat ylittäviä tapauksia varten, kaikkien asianosaisten toimijoiden ammatillinen toiminta on nostettava yhtä korkealle tasolle kaikkialla unionissa. Näiden tavoitteiden saavuttamista varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että lainkäyttö- ja hallintoviranomaisten edustajilla on tarvittava koulutus ja erikoisasiantuntemusta ja kokemusta maksukyvyttömyysasioista. Oikeuslaitos voisi jäsentensä erikoistumisen myötä tehdä nopeasti päätöksiä, joilla on kenties huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, mikä ei kuitenkaan tarkoittaisi, että näiden jäsenten on käsiteltävä yksinomaan uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevia asioita. Tehokas tapa saavuttaa nämä tavoitteet voisi olla esimerkiksi erityistuomioistuinten tai tuomioistuinten erityisjaostojen perustaminen oikeuslaitoksen organisaatiota koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(39)  Erikoistuneet maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjät ja tuomarit sekä digitaalisten välineiden saatavuus voivat auttaa merkittävästi lyhentämään menettelyjen kestoa, alentamaan kustannuksia ja parantamaan avunannon tai valvonnan laatua. On tarpeen pitää yllä ja parantaa menettelyjen läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta, jotta voidaan edistää yritysten säilyttämistä ja antaa rehellisille yrittäjille uusi mahdollisuus tai mahdollistaa elinkelvottomien yritysten nopea ja tehokas likvidaatio. Monissa jäsenvaltioissa on myös tarpeen lyhentää maksukyvyttömyysmenettelyjen liian pitkää kestoa, joka aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta velkojille ja sijoittajille ja alentaa takaisinperintäastetta. Maksukyvyttömyysmenettelyjen liian pitkän keston lyhentämiseksi tällaisissa menettelyissä on myös tarpeen käyttää digitaalisia viestintävälineitä. Kun otetaan huomioon asetuksella (EU) 2015/848 käyttöön otetut tuomioistuinten ja selvittäjien tehostetut yhteistyömekanismit rajat ylittäviä tapauksia varten, kaikkien asianosaisten toimijoiden ammatillinen toiminta ja erikoistuminen on nostettava yhtä korkealle tasolle kaikkialla unionissa. Näiden tavoitteiden saavuttamista varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että lainkäyttö- ja hallintoviranomaisten edustajilla on tarvittava koulutus ja erikoisasiantuntemusta ja kokemusta maksukyvyttömyysasioista. Oikeuslaitos voisi jäsentensä erikoistumisen myötä tehdä nopeasti päätöksiä, joilla on kenties huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, mikä ei kuitenkaan tarkoittaisi, että näiden jäsenten on käsiteltävä yksinomaan uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevia asioita. Tehokas tapa saavuttaa nämä tavoitteet voisi olla esimerkiksi erityistuomioistuinten tai tuomioistuinten erityisjaostojen perustaminen oikeuslaitoksen organisaatiota koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten nimittämät uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsittelevät selvittäjät saavat asianmukaisen koulutuksen ja että heidän tehtäviään valvotaan, että nimittäminen tapahtuu läpinäkyvällä tavalla ottaen asianmukaisesti huomioon tarve varmistaa menettelyjen tehokkuus ja se, että selvittäjät hoitavat tehtävänsä rehellisesti. Selvittäjien olisi myös noudatettava vapaaehtoisia käytännesääntöjä, joilla varmistetaan asianmukainen pätevyys ja koulutustaso, selvittäjien velvollisuuksia koskeva läpinäkyvyys ja säännöt, joiden mukaan määritetään heidän palkkauksensa ja korvausvastuun kattavan vakuutuksen ottaminen sekä valvonta- ja sääntelymekanismit, mukaan lukien asianmukainen ja tehokas järjestely seuraamusten määräämiseksi niille, jotka eivät ole täyttäneet velvollisuuksiaan. Tällaiset standardit voidaan periaatteessa saavuttaa ilman, että on tarpeen ottaa käyttöön uusia ammatti- tai pätevyysvaatimuksia.

(40)  Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten määräämät uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsittelevät selvittäjät saavat asianmukaisen koulutuksen ja että heidän tehtäviään valvotaan, että määrääminen tapahtuu läpinäkyvällä tavalla ottaen asianmukaisesti huomioon tarve varmistaa menettelyjen tehokkuus ja että selvittäjät hoitavat tehtävänsä rehellisesti pitäen mielessä, että päätavoitteena on palauttaa yrityksen elinkelpoisuus. Selvittäjien olisi oltava pelastajia eikä konkurssipesänhoitajia ja heidän olisi myös noudatettava ammattieettisiä sääntöjä, jotta taataan asianmukainen pätevyys ja koulutustaso ja varmistetaan selvittäjien velvollisuuksia koskeva läpinäkyvyys ja säännöt, joiden mukaan määritetään heidän palkkauksensa ja korvausvastuun kattavan vakuutuksen ottaminen sekä valvonta- ja sääntelymekanismit, mukaan lukien asianmukainen ja tehokas järjestely seuraamusten määräämiseksi niille, jotka eivät ole täyttäneet velvollisuuksiaan. Tällaiset standardit voidaan periaatteessa saavuttaa ilman, että on tarpeen ottaa käyttöön uusia ammatti- tai pätevyysvaatimuksia. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsittelevien selvittäjien valvonnasta vastaavia hallintoviranomaisia koskevat tiedot ovat julkisesti saatavilla.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  On tärkeää kerätä luotettavia tietoja uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloistavapauttamista koskevista menettelyistä, jotta voidaan seurata tämän direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamista. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä ja laadittava yhteenveto tiedoista, jotka ovat riittävän yksityiskohtaisia, jotta niiden avulla voidaan arvioida tarkasti tämän direktiivin toimivuutta käytännössä.

(42)  On tärkeää kerätä luotettavia tietoja uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevista menettelyistä, jotta voidaan seurata tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja sen soveltamista. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi tehostettava toimiaan kyseisten tietojen keräämiseksi ja yhteenvedon laatimiseksi niistä sekä niiden toimittamiseksi komissiolle. Tietojen olisi oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta niiden avulla voidaan arvioida tarkasti tämän direktiivin toimivuutta käytännössä.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(46 a)  Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevia menettelyjä ei pitäisi toteuttaa työntekijöiden kustannuksella, ja heidän saatavansa, kuten maksamattomat palkat, olisi aina maksettava ensin. Jotta voitaisiin taata tuotannon jatkuminen ja työpaikkojen säilyminen ja torjua paremmin johdon taktisia tai vilpillisiä käytäntöjä, työntekijöille olisi myös tiedotettava ja heitä olisi kuultava uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen alkuvaiheessa.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(47 a)  Olisi tehtävä lisäarviointeja, jotta voidaan selvittää, onko tarpeen esittää säädösehdotuksia, jotka koskevat sellaisten henkilöiden maksukyvyttömyyttä, jotka eivät harjoita työnantajana toimimiseen verrattavissa olevaa elinkeino- tai liiketoimintaa, käsiteollisuutta tai ammattitoimintaa ja jotka tavaroiden taikka julkisten tai yksityisten palvelujen kuluttajina tai käyttäjinä ovat vilpittömässä mielessä tilapäisesti tai pysyvästi kykenemättömiä maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Tällaisissa säädösehdotuksissa olisi huolehdittava siitä, että näille henkilöille turvataan perushyödykkeiden ja -palvelujen saatavuus, jotta heille voitaisiin taata ihmisarvoiset elinolot.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelymenettelyjä, joita voidaan soveltaa taloudellisissa vaikeuksissa oleviin velallisiin, joita koskee todennäköinen maksukyvyttömyys;

a)  nopeita ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelymenettelyjä, joita voidaan soveltaa taloudellisissa vaikeuksissa oleviin velallisiin, joita koskee todennäköinen maksukyvyttömyys ja joiden yrityksen joutuminen maksukyvyttömyysmenettelyyn on todella mahdollista estää;

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  menettelyjä, joiden avulla ylivelkaantuneet yrittäjät voivat vapautua veloista ja aloittaa uuden liiketoiminnan;

b)  menettelyjä, joiden avulla ylivelkaantuneet yrittäjät voivat vapautua veloista käytyään läpi maksukyvyttömyysmenettelyn ja aloittaa uuden liiketoiminnan;

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’maksukyvyttömyysmenettelyllä’ maksukyvyttömyydestä johtuvaa yleistäytäntöönpanomenettelyä, jonka seurauksena velallisen on luovuttava omaisuudestaan kokonaan tai osittain ja jossa määrätään selvittäjä;

1)  ’maksukyvyttömyysmenettelyllä’ maksukyvyttömyydestä johtuvaa yleistäytäntöönpanomenettelyä, jonka seurauksena velallisen on luovuttava omaisuudestaan kokonaan tai osittain ja jossa määrätään maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä;

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  ’todennäköisellä maksukyvyttömyydellä’ tilannetta, jossa velallinen ei ole kansallisen lainsäädännön mukaan maksukyvytön mutta joka uhkaa tosiasiallisesti ja vakavasti velallisen tulevaa kykyä maksaa velkansa niiden erääntyessä;

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5)  ’myöhemmin toimeenpantavilla sopimuksilla’ velallisen ja yhden tai useamman velkojan välisiä sopimuksia, joiden nojalla kummallakin osapuolella on täyttämättömiä velvollisuuksia silloin kun määräys yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisestä annetaan;

5)  ’keskeisillä myöhemmin toimeenpantavilla sopimuksilla’ velallisen ja yhden tai useamman velkojan välisiä sopimuksia, joiden nojalla kummallakin osapuolella on täyttämättömiä velvollisuuksia silloin kun määräys yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisestä annetaan ja jotka ovat päivittäisen liiketoiminnan jatkamisen kannalta välttämättömiä, mukaan luettuina sellaisten perustarvikkeiden toimitukset, joiden keskeytyminen johtaisi yritystoiminnan keskeytymiseen;

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’ryhmän muodostamisella’ sitä, että velkojat ja oman pääoman haltijat, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, jaotellaan uudelleenjärjestelysuunnitelmassa ryhmiin tällaisiin saataviin ja etuihin liittyvien oikeuksien ja niiden etuoikeusaseman perusteella, ottaen huomioon mahdolliset aiemmat saatavat, panttioikeudet tai velkojien väliset sopimukset ja niiden kohtelu uudelleenjärjestelysuunnitelmassa;

6)  ’ryhmän muodostamisella’ sitä, että velkojat ja oman pääoman haltijat, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, jaotellaan uudelleenjärjestelysuunnitelmassa ryhmiin tällaisiin saataviin ja etuihin liittyvien oikeuksien ja niiden etuoikeusaseman perusteella, ottaen huomioon mahdolliset aiemmat saatavat, panttioikeudet tai velkojien väliset sopimukset ja niiden kohtelu uudelleenjärjestelysuunnitelmassa; uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymiseksi velkojat jaetaan jäsenvaltiossa sovellettavien sääntöjen mukaisesti eri ryhmiin siten, että ainakin vakuudellisia ja vakuudettomia saatavia käsitellään erillisinä ryhminä;

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8)  ’eri mieltä olevien velkojaryhmien pakottamisella uudelleenjärjestelyyn’ sitä, että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen vahvistaa uudelleenjärjestelysuunnitelman, jota vastustaa yksi tai useampi velkojaryhmä, jonka saataviin tai etuihin se vaikuttaa;

8)  ’eri mieltä olevien velkojaryhmien pakottamisella uudelleenjärjestelyyn’ sitä, että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen vahvistaa uudelleenjärjestelysuunnitelman, jota vastustaa useampi velkojaryhmä, jonka saataviin tai etuihin se vaikuttaa;

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

11)  ’uudella rahoituksella’ mitä tahansa olemassa olevan tai uuden velkojan antamia uusia varoja, jotka ovat tarpeen uudelleenjärjestelysuunnitelman toteuttamiseksi ja joista on sovittu kyseisessä suunnitelmassa ja jotka lainkäyttö- tai hallintoviranomainen on sen jälkeen vahvistanut;

11)  ’uudella rahoituksella’ mitä tahansa olemassa olevan tai uuden velkojan antamia uusia varoja, luotot mukaan lukien, jotka ovat tarpeen uudelleenjärjestelysuunnitelman toteuttamiseksi ja joista on sovittu kyseisessä suunnitelmassa ja jotka lainkäyttö- tai hallintoviranomainen on sen jälkeen vahvistanut;

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

12)  ’väliaikaisella rahoituksella’ mitä tahansa olemassa olevan tai uuden velkojan antamia varoja, joiden voidaan kohtuudella katsoa olevan välittömästi tarpeen, jotta velallisen liiketoiminta voi jatkua tai pysyä elinkelpoisena tai jotta voidaan säilyttää kyseisen liiketoiminnan arvo tai parantaa sitä siihen asti, että uudelleenjärjestelysuunnitelma vahvistetaan;

12)  ’väliaikaisella rahoituksella’ mitä tahansa olemassa olevan tai uuden velkojan antamia varoja, luotot mukaan lukien, joiden voidaan kohtuudella katsoa olevan välittömästi tarpeen, jotta velallisen liiketoiminta voi jatkua tai pysyä elinkelpoisena tai jotta voidaan säilyttää kyseisen liiketoiminnan arvo tai parantaa sitä siihen asti, että uudelleenjärjestelysuunnitelma vahvistetaan;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

13)  ’ylivelkaantuneella yrittäjällä’ elinkeino- tai liiketoimintaa, käsiteollisuutta tai ammattitoimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä, joka on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä;

13)  ’ylivelkaantuneella yrittäjällä’ elinkeino- tai liiketoimintaa, käsiteollisuutta tai ammattitoimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä, joka on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä, sekä yrittäjää, joka ei pysty maksamaan velkoja, jotka hän on ottanut luonnollisena henkilönä mutta jotka liittyvät hänen liiketoimintansa aloittamisen rahoitukseen, sekä henkilöä, jonka liiketoiminta on puhtaasti sivutoimista ja jonka ammattitoimintaan liittyviä velkoja ja henkilökohtaisia velkoja ei pystytä kohtuudella erottamaan toisistaan;

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

14)  ’täysimittaisella veloista vapauttamisella’ jäljellä olevan velan peruuttamista sellaisen menettelyn seurauksena, johon sisältyy omaisuuserien rahaksi muuttaminen ja/tai takaisinmaksu/velkajärjestelysuunnitelma;

14)  ’täysimittaisella veloista vapauttamisella’ jäljellä olevan velan peruuttamista maksukyvyttömyysmenettelyn seurauksena;

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

15)  ’uudelleenjärjestelystä vastaavalla selvittäjällä’ henkilöä tai elintä, jonka lainkäyttö- tai hallintoviranomainen on nimittänyt toteuttamaan yhden tai useamman seuraavista tehtävistä:

15)  ’uudelleenjärjestelystä vastaavalla selvittäjällä’ henkilöä tai elintä, joka on kansallisen lainsäädännön mukaan pätevä toteuttamaan yhden tai useamman seuraavista tehtävistä:

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  velallisen tai velkojien avustaminen uudelleenjärjestelysuunnitelman laatimisessa tai sitä koskevissa neuvotteluissa;

a)  velallisen tai velkojien avustaminen uudelleenjärjestelysuunnitelman tai yrityksen elinkelpoisten osien luovutusta koskevan suunnitelman laatimisessa tai sitä koskevissa neuvotteluissa;

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a)  ’takaisinmaksusuunnitelmalla’ maksuohjelmaa, jossa velallinen maksaa velkojille tietyt summat tiettyinä päivinä uudelleenjärjestelysuunnitelman mukaisesti;

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 15 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 b)  ’elinkelpoisella’ sitä, että yritys pystyy vastaamaan itse kaikista kustannuksistaan, myös poistoista ja rahoituskuluista, ja sille jää sen jälkeen vielä asianmukainen pääoman tuotto.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

3 artikla

3 artikla

Varhaisvaroitusvälineet

Varhaisvaroitusvälineet ja tiedonsaanti

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisilla ja yrittäjillä on käytettävissään varhaisvaroitusvälineet, joiden avulla voidaan havaita liiketoiminnan heikkenevä kehitys ja ilmoittaa velalliselle tai yrittäjälle, että on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä.

1.  Jäsenvaltioiden on kehitettävä selkeitä ja läpinäkyviä varhaisvaroitusvälineitä, joiden avulla voidaan havaita liiketoiminnan heikkenevä kehitys ja ilmoittaa velalliselle, yrittäjälle tai työntekijöiden edustajalle, että on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä, sekä varmistettava, että välineet ovat käytettävissä. Jäsenvaltiot voivat tältä osin hyödyntää ilmoituksissa ja verkkoviestinnässä uusia tietotekniikoita.

 

1 a. Varhaisvaroitusvälineet voivat sisältää

 

a) velallista tai velallisen johtoa koskevia kirjanpito- ja seurantavelvollisuuksia;

 

b) lainasopimuksiin perustuvia raportointivelvollisuuksia; ja

 

c) kolmansia osapuolia, kuten kirjanpitäjiä, vero- ja sosiaaliturvaviranomaisia tai tietyntyyppisiä velkojia, kuten pankkeja, koskevia säännöllisiä raportointi- tai ilmoittamisvelvollisuuksia.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisilla ja yrittäjillä on käytettävissään asianmukaiset, ajantasaiset, selkeät, tiiviit ja käyttäjäystävälliset tiedot varhaisvaroitusvälineiden saatavuudesta ja keinot toteuttaa uudelleenjärjestely varhaisessa vaiheessa tai saada vapautus henkilökohtaisista veloista.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisilla, yrittäjillä ja työntekijöiden edustajilla on käytettävissään asianmukaiset, ajantasaiset, selkeät, tiiviit ja käyttäjäystävälliset tiedot varhaisvaroitusvälineiden saatavuudesta ja keinoista toteuttaa uudelleenjärjestely varhaisessa vaiheessa tai saada vapautus henkilökohtaisista veloista.

 

2 a. Jäsenvaltioiden on asetettava asiaa käsittelevällä verkkosivustolla julkisesti ja käyttäjäystävällisellä tavalla saataville tieto siitä, millä tavoin velalliset ja yrittäjät voivat käyttää varhaisvaroitusvälineitä jäsenvaltiossaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä tiedot ovat erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten saatavilla.

 

2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöiden edustajat saavat käyttöönsä asianmukaiset ja ajantasaiset tiedot yrityksen tilanteesta ja että he voivat esittää velallisille ja yrittäjille huolensa yrityksen tilanteesta ja ilmoittaa tarpeesta harkita uudelleenjärjestelymekanismien käyttöä.

3.  Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen välineiden saatavuuden koskemaan ainoastaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tai yrittäjiä.

 

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden saatavuus

Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden saatavuus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun maksukyvyttömyys näyttää todennäköiseltä, taloudellisissa vaikeuksissa olevilla velallisilla on käytettävissään ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet, joiden avulla ne voivat järjestellä velkansa tai liiketoimintansa uudelleen, palauttaa niiden elinkelpoisuuden ja välttää maksukyvyttömyyden.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun maksukyvyttömyys näyttää todennäköiseltä, taloudellisissa vaikeuksissa olevilla velallisilla on käytettävissään tehokkaat ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet, joiden avulla ne voivat järjestellä velkansa tai liiketoimintansa uudelleen, palauttaa elinkelpoisuutensa ja välttää maksukyvyttömyyden tai löytää muita ratkaisuja maksukyvyttömyyden välttämiseksi ja näin suojella työpaikkoja ja jatkaa liiketoimintaa.

 

1 a. Jäsenvaltiot voivat säätää, että uudelleenjärjestelymenettelyt ovat ainoastaan sellaisten yritysten käytettävissä, jotka eivät ole saaneet lopullista tuomiota kansallisen lainsäädännön mukaisten kirjanpitovelvoitteiden vakavasta rikkomisesta.

2.  Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet voivat muodostua yhdestä tai useammasta menettelystä tai toimenpiteestä.

2.  Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet voivat muodostua yhdestä tai useammasta joko tuomioistuimen ulkopuolisesta tai hallinto- tai lainkäyttöviranomaisen määräyksestä toteutettavasta menettelystä tai toimenpiteestä.

3.  Jäsenvaltioiden on annettava säännökset, joilla rajoitetaan lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten osallistuminen siihen, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista asianosaisten osapuolten oikeuksien turvaamiseksi.

3. Jäsenvaltiot voivat antaa säännöksiä, joilla rajoitetaan lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten osallistuminen siihen, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista, kuitenkin siten, että turvataan asianosaisten osapuolten oikeudet.

4.  Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden on oltava velallisten käytettävissä hakemuksesta tai velkojien käytettävissä velallisten suostumuksella.

4. Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden on oltava velallisten käytettävissä hakemuksesta.

 

4 a. Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että uudelleenjärjestelyjen puitteet ovat käytettävissä myös velkojien ja työntekijöiden edustajien pyynnöstä velallisen suostumuksella.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

5 artikla

Velallisen määräysvalta omaisuuteensa

Velallisen määräysvalta omaisuuteensa

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velalliset, jotka aloittavat ennalta ehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevan menettelyn, saavat pitää täydellisen tai ainakin osittaisen määräysvallan omaisuuteensa ja päivittäiseen liiketoimintaansa.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velalliset, jotka aloittavat ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä koskevan menettelyn, saavat pitää täydellisen tai ainakin osittaisen määräysvallan omaisuuteensa ja päivittäiseen liiketoimintaansa.

2.  Lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen ei tarvitse kaikissa tapauksissa nimittää uudelleenjärjestelystä vastaavaa selvittäjää.

2.  Riippumatta siitä, onko uudelleenjärjestystä vastaavan selvittäjän määrääminen valvomaan uudelleenjärjestelymenettelyä pakollista, siihen sovelletaan kaikissa tapauksissa kansallista lainsäädäntöä, jotta turvataan asianosaisten osapuolten oikeudet.

3.  Jäsenvaltiot voivat vaatia uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän nimittämistä seuraavissa tapauksissa:

3.  Jäsenvaltioiden on vaadittava uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän määräämistä ainakin seuraavissa tapauksissa:

a)  kun velalliselle on myönnetty yleinen yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen 6 artiklan mukaisesti;

a)  kun velalliselle on myönnetty täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen 6 artiklan mukaisesti;

b)  kun lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen on vahvistettava uudelleenjärjestelysuunnitelma menettelyllä, jossa eri mieltä olevat velkojaryhmät pakotetaan uudelleenjärjestelyyn 11 artiklan mukaisesti.

b)  kun lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen on vahvistettava uudelleenjärjestelysuunnitelma menettelyllä, jossa eri mieltä olevat velkojaryhmät pakotetaan uudelleenjärjestelyyn 11 artiklan mukaisesti;

 

b a)  kun velallinen tai enemmistö velkojista sitä pyytää.

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisen työntekijöiden edustajat saavat selkeää ja avointa tietoa uudelleenjärjestelymenettelystä ja heille tiedotetaan säännöllisesti siinä mahdollisesti tapahtuvasta kehityksestä.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

6 artikla

Yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen

Yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisille, jotka neuvottelevat uudelleenjärjestelysuunnitelmasta velkojiensa kanssa, voidaan myöntää yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen, jos ja siltä osin kuin tällainen keskeyttäminen on tarpeen uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevien neuvottelujen tukemiseksi.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos velallisen velvollisuus hakea maksukyvyttömyysmenettelyyn asettamista ei vielä ole tullut ajankohtaiseksi, velallisille, jotka neuvottelevat uudelleenjärjestelysuunnitelmasta velkojiensa kanssa, voidaan myöntää yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen, jos ja siltä osin kuin tällainen keskeyttäminen on tarpeen uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevien neuvottelujen tukemiseksi, ja edellyttäen, että yrityksen joutuminen maksukyvyttömyysmenettelyyn voidaan todennäköisesti estää.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksittäiset täytäntöönpanokanteet voidaan määrätä keskeytettäväksi kaikentyyppisten velkojien osalta, myös vakuusvelkojien ja etuoikeutettujen velkojien osalta. Keskeyttäminen voi olla luonteeltaan yleinen, jolloin se koskee kaikkia velkojia, tai rajoitettu, jolloin se koskee yhtä tai useampaa yksittäistä velkojaa, kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksittäiset täytäntöönpanokanteet voidaan määrätä keskeytettäväksi kaikentyyppisten velkojien osalta, myös vakuusvelkojien ja etuoikeutettujen velkojien osalta, edellyttäen, että velallinen ottaa kyseiset velkojat mukaan uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskeviin neuvotteluihin. Keskeyttäminen voi olla luonteeltaan yleinen, jolloin se koskee kaikkia velkojia, tai rajoitettu, jolloin se koskee yhtä tai useampaa yksittäistä velkojaa, kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.  Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta työntekijöiden maksamatta oleviin saataviin, paitsi jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot varmistavat muulla tavoin, että tällaisten saatavien maksamiselle annetaan vähintään samantasoinen suoja kuin direktiivin 2008/94/EY täytäntöönpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä.

3.  Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta työntekijöiden maksamatta oleviin saataviin, paitsi jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot varmistavat muulla tavoin, että tällaisten saatavien maksamiselle annetaan vastaavan tasoinen suoja.

4.  Jäsenvaltioiden on rajoitettava yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen kesto enintään neljään kuukauteen.

4.  Yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen kesto rajoitetaan enintään neljään kuukauteen.

5.  Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten jatkaa yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen alkuperäistä kestoa tai myöntää sille uuden määräajan velallisen tai velkojien pyynnöstä. Tällainen yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen jatkaminen tai uusi määräaika myönnetään vain jos on näyttöä siitä, että

5.  Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten jatkaa yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen alkuperäistä kestoa tai myöntää sille uuden määräajan velallisen tai velkojien pyynnöstä. Jäsenvaltioiden on vahvistettava keskeyttämisen jatkamisen tai uuden määräajan ehdot. Tällainen yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen jatkaminen tai uusi määräaika myönnetään vain jos on näyttöä siitä, että

 

-a)  vakuudelliset velkojat, joihin suunnitelma vaikuttaa, ovat suostuneet keskeyttämisen jatkamiseen tai uuteen määräaikaan; ja

a)  uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevissa neuvotteluissa on edistytty; ja

a)  uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevissa neuvotteluissa on edistytty; ja

b)  yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen jatkaminen ei vaikuta epäoikeudenmukaisesti asianosaisten osapuolten oikeuksiin tai etuihin.

b)  yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen jatkaminen ei vaikuta epäoikeudenmukaisesti asianosaisten osapuolten oikeuksiin tai etuihin; ja

 

b a)  velallisen velvollisuus hakea maksukyvyttömyysmenettelyyn asettamista kansallisen lainsäädännön mukaisesti ei vielä ole tullut ajankohtaiseksi.

6.  Keskeyttämistä saa jatkaa vain jos 5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät ja asian olosuhteiden perusteella vaikuttaa erittäin todennäköiseltä, että uudelleenjärjestelysuunnitelma hyväksytään.

6.  Keskeyttämistä saa jatkaa vain jos 5 kohdan a–b a alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät ja asian olosuhteiden perusteella vaikuttaa erittäin todennäköiseltä, että uudelleenjärjestelysuunnitelma hyväksytään.

7.  Yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen, niiden jatkaminen ja uusiminen mukaan lukien, saa kestää enintään kaksitoista kuukautta.

7.  Yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen, niiden jatkaminen ja uusiminen mukaan lukien, saa kestää enintään kymmenen kuukautta. Keskeyttäminen saa kestää enintään kaksi kuukautta, jos yrityksen sääntömääräinen kotipaikka on siirretty toiseen jäsenvaltioon uudelleenjärjestelymenettelyn aloittamista koskevan pyynnön tekemistä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana.

8.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomaiset voivat lopettaa yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen joko kokonaan tai osittain,

8.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomaiset voivat päättää olla myöntämättä yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä tai lopettaa yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen joko kokonaan tai osittain,

a)  jos käy ilmeiseksi, että sellainen osa velkojia, joka kansallisen lainsäädännön nojalla pystyisi estämään uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymisen, ei kannata neuvottelujen jatkamista; tai

a)  jos käy ilmeiseksi, että sellainen osa velkojia, joka kansallisen lainsäädännön nojalla pystyisi estämään uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymisen, ei kannata neuvottelujen jatkamista; tai

b)  velallisen tai uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän pyynnöstä.

b)  velallisen tai uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän tai asianomaisten velkojien enemmistön pyynnöstä; tai

 

b a)  jos yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen vaikuttaa tai vaikuttaisi epäoikeudenmukaisesti yksittäiseen velkojaan tai yksittäiseen velkojaryhmään;

 

b b) jos muita heikommassa asemassa olevalla velkojalla olisi huomattavia taloudellisia vaikeuksia.

9.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen vaikuttaisi epäoikeudenmukaisesti yksittäiseen velkojaan tai tiettyyn velkojaryhmään, lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi päättää olla myöntämättä yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä tai lopettaa jo myönnetyn yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen tällaisen velkojan tai velkojaryhmän osalta asianomaisten velkojien pyynnöstä.

 

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Yleinen täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen estää yhden tai useamman velkojan pyynnöstä tapahtuvan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisen.

Poistetaan.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat poiketa 1 kohdan säännöksistä, jos velallisesta tulee epälikvidi ja siten kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen aikana. Siinä tapauksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelymenettelyjä ei automaattisesti lopeteta ja että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi, sen jälkeen kun se on tarkastellut mahdollisuuksia päästä sopimukseen menestyksellisestä uudelleenjärjestelysuunnitelmasta yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen aikana, päättää lykätä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista ja pitää yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen voimassa.

3.  Jäsenvaltiot voivat poiketa 1 kohdan säännöksistä, jos velallisesta tulee epälikvidi ja siten kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen aikana. Siinä tapauksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelymenettelyjä ei automaattisesti lopeteta ja että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi, sen jälkeen kun se on tarkastellut mahdollisuuksia päästä sopimukseen menestyksellisestä uudelleenjärjestelysuunnitelmasta tai taloudellisesti elinkelpoisen liiketoiminnan luovutuksesta yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen aikana, päättää lykätä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista ja pitää yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen voimassa.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojat, joita täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen koskee, eivät sen aikana keskeytä myöhemmin toimeenpantavien sopimusten täytäntöönpanoa tai irtisano, nopeuta tai millään muulla tavoin muuta tällaisia sopimuksia velallisen vahingoksi sellaisten velkojen osalta, jotka syntyivät ennen täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tämän säännöksen soveltamisen keskeisiin sopimuksiin, jotka ovat päivittäisen liiketoiminnan jatkamisen kannalta välttämättömiä.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojat, joita täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen koskee, eivät sen aikana keskeytä keskeisten myöhemmin toimeenpantavien sopimusten täytäntöönpanoa tai irtisano, nopeuta tai millään muulla tavoin muuta tällaisia sopimuksia velallisen vahingoksi sellaisten velkojen osalta, jotka syntyivät ennen täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä, edellyttäen, ettei velkojille aiheutu vakavia taloudellisia vaikeuksia. Tätä kohtaa sovellettaessa myöhemmin toimeenpantava sopimus katsotaan keskeiseksi, kun se on päivittäisen liiketoiminnan jatkamisen kannalta välttämätön, mukaan luettuina sellaisten perustarvikkeiden toimitukset, joiden keskeytyminen johtaisi yritystoiminnan keskeytymiseen.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojat eivät keskeytä myöhemmin toimeenpantavien sopimusten täytäntöönpanoa tai irtisano, nopeuta tai millään muulla tavoin muuta tällaisia sopimuksia velallisen vahingoksi sellaisen sopimuslausekkeen nojalla, jossa määrätään tällaisista toimenpiteistä, yksinomaan sen vuoksi että velallinen on aloittanut uudelleenjärjestelyjä koskevat neuvottelut tai että yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä on haettu tai että tällainen keskeyttäminen on määrätty tai minkään tällaiseen keskeyttämiseen liittyvän vastaavan tapahtuman vuoksi.

5.  Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että velkojat eivät saa keskeyttää myöhemmin toimeenpantavien sopimusten täytäntöönpanoa tai irtisanoa, nopeuttaa tai millään muulla tavoin muuttaa tällaisia sopimuksia velallisen vahingoksi sellaisen sopimuslausekkeen nojalla, jossa määrätään tällaisista toimenpiteistä, yksinomaan sen vuoksi, että velallinen on aloittanut uudelleenjärjestelyjä koskevat neuvottelut tai että yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä on haettu tai että tällainen keskeyttäminen on määrätty, tai minkään tällaiseen keskeyttämiseen liittyvän vastaavan tapahtuman vuoksi, paitsi jos keskeyttäminen vaikuttaa niihin ja ne voivat osoittaa, että niille aiheutuisi tilanteesta merkittävää haittaa.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallinen voi tavanomaisen liiketoimintansa puitteissa maksaa esteettä sellaisten velkojien saatavat, joihin täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen ei vaikuta, ja sellaisille velkojille, joiden saataviin ja etuihin se vaikuttaa, ne saatavat, jotka syntyvät täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen jälkeen ja sen aikana.

Poistetaan.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

8 artikla

8 artikla

Uudelleenjärjestelysuunnitelmien sisältö

Uudelleenjärjestelysuunnitelmien sisältö

1.  Jäsenvaltioiden on vaadittava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen vahvistettavaksi jätetyissä uudelleenjärjestelysuunnitelmissa on ainakin seuraavat tiedot:

1.  Jäsenvaltioiden on vaadittava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen vahvistaa uudelleenjärjestelysuunnitelmat, ja varmistettava, että uudelleenjärjestelysuunnitelmat toimitetaan työntekijöiden edustajille tiedottamista ja kuulemista varten. Uudelleenjärjestelysuunnitelmissa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a)  sen velallisen tai velallisen liiketoiminnan henkilöllisyys, jolle uudelleenjärjestelysuunnitelmaa ehdotetaan;

a)  sen velallisen tai velallisen liiketoiminnan henkilöllisyys, jolle uudelleenjärjestelysuunnitelmaa ehdotetaan;

b)  velallisen tai velallisen liiketoiminnan arvioitu nykyarvo sekä perusteltu lausunto velallisen taloudellisten vaikeuksien laajuudesta ja syistä;

b)  oikeusalan asiantuntijan laatimat arviot, jotka koskevat velallisen tai velallisen liiketoiminnan arvioitua markkina-arvoa ajankohtana, jona suunnitelma toimitetaan vahvistettavaksi, myös arvioituja taloudellisia velvoitteita ja rahavirtoja uudelleenjärjestelysuunnitelman keston aikana, sekä velallisen tai velallisen liiketoiminnan arvioitua odottavissa olevaa likvidaatioarvoa, sekä perusteltu lausunto velallisen taloudellisten vaikeuksien laajuudesta ja syistä, mukaan luettuna kuvaus varoista ja veloista;

c)  asianosaisten osapuolten henkilöllisyys, joko mainitsemalla ne nimeltä tai kuvailemalla yksi tai useampi velkatyyppi, sekä niiden saatavat tai edut, jotka sisältyvät uudelleenjärjestelysuunnitelmaan;

c)  asianosaisten osapuolten henkilöllisyys, joko mainitsemalla ne nimeltä tai kuvailemalla yksi tai useampi velkatyyppi, sekä niiden saatavat tai edut, jotka sisältyvät uudelleenjärjestelysuunnitelmaan;

d)  ryhmät, joihin asianosaiset osapuolet on jaoteltu suunnitelman hyväksymistä varten, sekä jaottelun perustelut ja tiedot kunkin velkojan ja velkojaryhmän jäsenen saatavien arvosta;

d)  ryhmät, joihin asianosaiset osapuolet on jaoteltu suunnitelman hyväksymistä varten objektiivisten kriteerien perusteella, sekä jaottelun perustelut ja tiedot kunkin velkojan ja velkojaryhmän jäsenen saatavien arvosta;

e)  niiden osapuolten henkilöllisyys, joiden saataviin tai etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma ei vaikuta, joko mainitsemalla ne nimeltä tai kuvailemalla yksi tai useampi velkatyyppi, sekä perusteltu lausunto syistä, joiden perusteella oletetaan, että suunnitelma ei vaikuta niiden saataviin tai etuihin;

e)  niiden osapuolten henkilöllisyys, joiden saataviin tai etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma ei vaikuta, joko mainitsemalla ne nimeltä tai kuvailemalla yksi tai useampi velkatyyppi, sekä perusteltu lausunto syistä, joiden perusteella oletetaan, että suunnitelma ei vaikuta niiden saataviin tai etuihin;

 

e a)  tarvittaessa uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän henkilöllisyys;

f)  suunnitelman ehdot, muun muassa seuraavat:

f)  suunnitelman ehdot, muun muassa seuraavat:

i)  ehdotettu kesto;

i)  ehdotettu kesto;

ii)  ehdotukset, jotka koskevat velkojen maksuaikataulun muuttamista tai velkojen mitätöintiä tai niiden muuttamista muiksi velvoitteiksi;

ii)  ehdotukset, jotka koskevat velkojen maksuaikataulun muuttamista tai velkojen mitätöintiä tai niiden muuttamista muiksi velvoitteiksi;

 

ii a)  ehdotukset, jotka koskevat yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä osana uudelleenjärjestelysuunnitelmaa;

 

ii b)  järjestelyt, jotka koskevat työntekijöiden edustajille tiedottamista ja heidän kuulemistaan unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

 

ii c)  työjärjestelyihin liittyvät näkökohdat, joilla on vaikutusta työpaikkoihin, kuten irtisanomiset, lyhennetty työaika tai muut vastaavat;

g)  uudelleenjärjestelysuunnitelman ehdottamisesta vastaavan henkilön selvitys tai perusteltu lausunto, jossa selostetaan, miksi liiketoiminta katsotaan elinkelpoiseksi ja miten velallinen voi toteuttamalla ehdotetun suunnitelman todennäköisesti välttää maksukyvyttömyyden ja palauttaa pitkän aikavälin elinkelpoisuutensa, ja esitetään suunnitelman onnistumisen kannalta välttämättömät edellytykset.

g)  uudelleenjärjestelysuunnitelman ehdottamisesta vastaavan henkilön selvitys tai perusteltu lausunto, jossa selostetaan, miksi liiketoiminta katsotaan elinkelpoiseksi ja miten velallinen voi toteuttamalla ehdotetun suunnitelman todennäköisesti välttää maksukyvyttömyyden ja/tai palauttaa pitkän aikavälin elinkelpoisuutensa, ja esitetään suunnitelman onnistumisen kannalta välttämättömät edellytykset. Jäsenvaltiot voivat säätää, että ulkopuolisen asiantuntijan, kuten uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän, on vahvistettava selvitys tai perusteltu lausunto.

 

1 a.  Jäsenvaltiot voivat päättää, onko velkojilla oikeus ehdottaa vaihtoehtoista uudelleenjärjestelysuunnitelmaa. Jos jäsenvaltio päättää säätää tällaisesta oikeudesta, sen on määriteltävä edellytykset, joiden täyttyessä velkojat ja työntekijät voivat ehdottaa vaihtoehtoista uudelleenjärjestelysuunnitelmaa.

2.  Jäsenvaltioiden on asetettava uudelleenjärjestelysuunnitelman malli verkossa yleisesti saataville. Mallissa on oltava ainakin kaikki kansallisen lainsäädännön mukaan vaaditut tiedot sekä yleistä käytännön tietoa siitä, miten mallia on tarkoitus käyttää. Mallin on oltava saatavilla jäsenvaltion kaikilla virallisilla kielillä. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan asetettava malli saataville myös muilla, erityisesti kansainvälisessä liiketoiminnassa käytettävillä kielillä. Malli on laadittava siten, että sitä voidaan mukauttaa yksittäisten tapausten tarpeisiin ja olosuhteisiin.

2.  Jäsenvaltioiden on asetettava uudelleenjärjestelysuunnitelmia koskeva tarkistuslista verkossa yleisesti saataville. Tarkistuslistassa on oltava ainakin kaikki kansallisen lainsäädännön mukaan vaaditut tiedot sekä yleistä käytännön tietoa jäsenvaltiossa käytettävissä olevista uudelleenjärjestelymenettelyistä. Tarkistuslistan on oltava saatavilla jäsenvaltion kaikilla virallisilla kielillä. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan asetettava tarkistuslista saataville myös muilla, erityisesti kansainvälisessä liiketoiminnassa käytettävillä kielillä. Tarkistuslista on laadittava siten, että sitä voidaan mukauttaa yksittäisten tapausten tarpeisiin ja olosuhteisiin.

3.  Osapuolet voivat päättää, käyttävätkö ne uudelleenjärjestelysuunnitelman mallia.

 

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelysuunnitelma ei vaikuta työntekijöiden oikeuksiin, etuoikeuksiin ja saataviin, jollei tämän direktiivin 6 artiklan 3 kohdasta muuta johdu. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että uudelleenjärjestelysuunnitelmilla ei ole vaikutusta ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaviin laitoksiin tai ammatillisiin lisäeläkejärjestelmiin.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

9 artikla

Uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksyminen

Uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksyminen

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojilla, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, on oikeus äänestää sen hyväksymisestä. Jäsenvaltioiden on taattava tällainen äänestysoikeus myös niille oman pääoman haltijoille, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojilla, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, myös työntekijöillä, on oikeus äänestää sen hyväksymisestä sen jälkeen kun näille on asianmukaisesti tiedotettu menettelystä ja sen mahdollisista seurauksista. Jäsenvaltioiden on taattava tällainen äänestysoikeus myös niille oman pääoman haltijoille, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Velkojilla, joihin uudelleenjärjestelysuunnitelma ei vaikuta, ei ole oikeutta äänestää sen hyväksymisestä.

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos suunnitelmaan sisältyy toimenpiteitä, jotka muuttavat työjärjestelyjä tai sopimussuhteita, työntekijöiden on vahvistettava ne siinä tapauksessa, että kansallisessa lainsäädännössä ja käytännöissä edellytetään tällaista vahvistamista.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianosaisten osapuolten saatavat käsitellään eri ryhminä, jotka perustuvat ryhmien muodostamiskriteereihin. Ryhmät on muodostettava siten, että kunkin ryhmän saataviin tai etuihin liittyvät oikeudet ovat riittävän samanlaiset, niin että ryhmän jäseniä voidaan pitää yhtenäisenä ryhmänä, jolla on yhtenevät edut. Ainakin vakuudelliset ja vakuudettomat saatavat on käsiteltävä erillisinä ryhminä uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä varten. Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että työntekijöiden saatavat on käsiteltävä omana ryhmänään.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianosaisten osapuolten saatavat käsitellään eri ryhminä, jotka perustuvat kansallisen lainsäädännön mukaisiin ryhmien muodostamiskriteereihin. Ryhmät on muodostettava siten, että kunkin ryhmän saataviin tai etuihin liittyvät oikeudet ovat riittävän samanlaiset, niin että ryhmän jäseniä voidaan pitää yhtenäisenä ryhmänä, jolla on yhtenevät edut. Ainakin vakuudelliset ja vakuudettomat saatavat on käsiteltävä erillisinä ryhminä uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä varten. Jäsenvaltioiden on myös säädettävä, että työntekijöiden saatavat on käsiteltävä omana ryhmänään tapauksissa, joissa suunnitelma vaikuttaa heihin. Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että oman pääoman haltijoiden saatavat on käsiteltävä omana ryhmänään.

3.  Lainkäyttö- tai hallintoviranomainen tarkastelee ryhmien muodostamista, kun sille esitetään uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä koskeva pyyntö.

3.  Lainkäyttö- tai hallintoviranomainen tarkastelee äänestysoikeuksia ja ryhmien muodostamista, kun sille esitetään uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä koskeva pyyntö. Jäsenvaltiot voivat säätää, että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen tarkastelee äänestysoikeuksia ja ryhmien muodostamista jo aiemmin.

4.  Asianosaisten osapuolten katsotaan hyväksyneen uudelleenjärjestelysuunnitelman, kun sitä kannattaa kussakin ryhmässä saatavien tai etujen arvon perusteella määritelty enemmistö. Jäsenvaltioiden on vahvistettava uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä varten vaadittu enemmistö, joka ei saa missään tapauksessa olla suurempi kuin 75 prosenttia kunkin ryhmän saatavien tai etujen arvosta.

4.  Asianosaisten osapuolten katsotaan hyväksyneen uudelleenjärjestelysuunnitelman, kun sitä kannattaa kussakin ryhmässä saatavien tai etujen arvon perusteella määritelty enemmistö ja velkojien enemmistö. Jäsenvaltioiden on vahvistettava uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä varten vaadittu enemmistö.

5.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että uudelleenjärjestelysuunnitelma katsotaan hyväksytyksi äänestyksellä, kun kunkin velkojaryhmän asianosaisia osapuolia on kuultu ja vaadittu enemmistö on hyväksynyt suunnitelman.

5.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että uudelleenjärjestelysuunnitelma katsotaan hyväksytyksi äänestyksellä, kun kunkin velkojaryhmän asianosaisia osapuolia on kuultu ja vaadittu enemmistö on hyväksynyt suunnitelman.

6.  Jos vaadittua enemmistöä ei saavuteta yhdessä tai useammassa eri mieltä olevassa velkojaryhmässä, suunnitelma voidaan silti vahvistaa, jos se täyttää 11 artiklassa esitetyt vaatimukset, joiden nojalla eri mieltä olevat velkojaryhmät voidaan pakottaa uudelleenjärjestelyyn.

6.  Jos vaadittua enemmistöä ei saavuteta yhdessä tai useammassa eri mieltä olevassa velkojaryhmässä, lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi silti vahvistaa suunnitelman, jos se täyttää 11 artiklassa esitetyt vaatimukset, joiden nojalla eri mieltä olevat velkojaryhmät voidaan pakottaa uudelleenjärjestelyyn.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

10 artikla

10 artikla

Uudelleenjärjestelysuunnitelman vahvistaminen

Uudelleenjärjestelysuunnitelman vahvistaminen

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat uudelleenjärjestelysuunnitelmat voivat sitoa osapuolia vain jos lainkäyttö- tai hallintoviranomainen on vahvistanut ne:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat uudelleenjärjestelysuunnitelmat voivat sitoa osapuolia vain, jos lainkäyttö- tai hallintoviranomainen on vahvistanut ne:

a)  uudelleenjärjestelysuunnitelmat, jotka vaikuttavat eri mieltä olevien asianosaisten osapuolten etuihin;

a)  uudelleenjärjestelysuunnitelmat, jotka vaikuttavat eri mieltä olevien asianosaisten osapuolten etuihin;

b)  uudelleenjärjestelysuunnitelmat, joihin sisältyy uutta rahoitusta.

b)  uudelleenjärjestelysuunnitelmat, joihin sisältyy uutta rahoitusta;

 

b a)  uudelleenjärjestelysuunnitelmat, joiden johdosta yli 25 prosenttia työvoimasta menettää työpaikkansa.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että edellytykset, joiden täyttyessä lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi vahvistaa uudelleenjärjestelysuunnitelman, on määritelty selkeästi ja että niihin sisältyvät vähintään seuraavat:

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että edellytykset, joiden täyttyessä lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi vahvistaa uudelleenjärjestelysuunnitelman, on määritelty selkeästi niiden lainsäädännössä ja että niihin sisältyvät vähintään seuraavat:

a)  uudelleenjärjestelysuunnitelma on hyväksytty 9 artiklan mukaisesti ja annettu tiedoksi kaikille tunnetuille velkojille, joiden saataviin ja etuihin se todennäköisesti vaikuttaa;

a)  uudelleenjärjestelysuunnitelma on hyväksytty 9 artiklassa säädettyjä vaatimuksia noudattaen ja annettu tiedoksi kaikille tunnetuille velkojille, joiden saataviin ja etuihin se todennäköisesti vaikuttaa;

b)  uudelleenjärjestelysuunnitelma on velkojien etua koskevan testin mukainen;

b)  uudelleenjärjestelysuunnitelma on velkojien etua koskevan testin mukainen;

c)  uudelleenjärjestelysuunnitelman toteuttamiseksi tarvitaan mitä tahansa uutta rahoitusta, joka ei vaikuta velkojien etuihin epäoikeudenmukaisesti.

c)  uudelleenjärjestelysuunnitelman toteuttamiseksi tarvitaan mitä tahansa uutta rahoitusta, joka on oikeasuhteista;

 

c a)  työntekijöiden edustajille on tiedotettu ja heitä on kuultu.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomaiset voivat kieltäytyä vahvistamasta uudelleenjärjestelysuunnitelmaa, jos velallisen maksukyvyttömyyden välttäminen ja liiketoiminnan elinkelpoisuuden varmistaminen ei ole sen perusteella riittävän todennäköistä.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomaiset kieltäytyvät vahvistamasta uudelleenjärjestelysuunnitelmaa, jos velallisen maksukyvyttömyyden välttäminen ja liiketoiminnan elinkelpoisuuden varmistaminen ei ole sen perusteella riittävän todennäköistä.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos lainkäyttö- tai hallintoviranomaista vaaditaan vahvistamaan uudelleenjärjestelysuunnitelma, jotta siitä tulisi sitova, päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen kun vahvistamispyyntö on tehty ja viimeistään 30 päivän kuluttua sen tekemisestä.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos lainkäyttö- tai hallintoviranomaista vaaditaan vahvistamaan uudelleenjärjestelysuunnitelma, jotta siitä tulisi sitova, päätös on tehtävä kohtuullisessa ajassa ja ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen kun vahvistamispyyntö on tehty.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

11 artikla

11 artikla

Eri mieltä olevien velkojaryhmien pakottaminen uudelleenjärjestelyyn

Eri mieltä olevien velkojaryhmien pakottaminen uudelleenjärjestelyyn

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi vahvistaa uudelleenjärjestelysuunnitelman, jota kaikki ne velkojaryhmät, joiden saataviin ja etuihin se vaikuttaa, eivät hyväksy, joko velallisen ehdotuksesta tai velkojan ehdotuksesta, jonka velallinen hyväksyy, niin että suunnitelma sitoo yhtä tai useampaa eri mieltä olevaa velkojaryhmää, edellyttäen että uudelleenjärjestelysuunnitelma

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi vahvistaa uudelleenjärjestelysuunnitelman, jota kaikki ne velkojaryhmät, joiden saataviin ja etuihin se vaikuttaa, eivät hyväksy, joko velallisen ehdotuksesta tai, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, velkojan ehdotuksesta, jonka velallinen hyväksyy, niin että suunnitelma sitoo yhtä tai useampaa eri mieltä olevaa velkojaryhmää, edellyttäen että uudelleenjärjestelysuunnitelma

a)  täyttää 10 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset;

a)  täyttää 10 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset ja takaa kansallisen lainsäädännön kaikkien vaatimusten noudattamisen;

b)  on hyväksytty vähintään yhdessä muussa kuin pääoman haltijoista muodostuvassa velkojaryhmässä, jonka saataviin ja etuihin se vaikuttaa, ja missä tahansa muussa velkojaryhmässä, joka yrityksen arvon määrityksen perusteella ei saisi mitään maksuja tai jota ei muulla tavoin otettaisi huomioon, jos sovellettaisiin likvidaatiomenettelyyn liittyvää tavanomaista maksunsaantijärjestystä;

b)  on hyväksytty enemmistössä velkojaryhmistä, joiden saataviin ja etuihin se vaikuttaa, siten, että näiden velkojaryhmien joukossa ei ole pääoman haltijoista muodostuvaa velkojaryhmää eikä mitään muuta velkojaryhmää, joka yrityksen arvon määrityksen perusteella ei saisi mitään maksuja tai jota ei muulla tavoin otettaisi huomioon, jos sovellettaisiin likvidaatiomenettelyyn liittyvää tavanomaista maksunsaantijärjestystä;

c)  on ehdotonta etuoikeutta koskevan säännön mukainen.

c)  on ehdotonta etuoikeutta koskevan säännön mukainen.

2.  Jäsenvaltiot voivat muuttaa uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä varten tarvittavaa vähimmäismäärää niiden 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen velkojaryhmien osalta, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa.

2.  Jäsenvaltiot voivat korottaa uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä varten tarvittavaa vähimmäismäärää niiden 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen velkojaryhmien osalta, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, kunhan vähimmäismäärä edustaa edelleen velkojaryhmien enemmistöä.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos maksukyvyttömyyden toteutuminen on todennäköistä, osakkeenomistajat ja muut oman pääoman haltijat, joilla on velalliseen liittyviä intressejä, eivät voi kohtuuttomalla tavalla estää sellaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä tai toteuttamista, jonka avulla yrityksen elinkelpoisuus voitaisiin palauttaa.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos maksukyvyttömyyden toteutuminen on todennäköistä, osakkeenomistajat ja muut oman pääoman haltijat, joilla on velalliseen liittyviä intressejä, eivät voi kohtuuttomalla tavalla estää tai haitata sellaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä tai toteuttamista, jonka avulla yrityksen elinkelpoisuus voitaisiin palauttaa.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Työntekijät

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei uudelleenjärjestelyprosessilla heikennetä työntekijöiden oikeuksia, mukaan luettuina tässä direktiivissä säädetyt oikeudet, ja että asiaa koskevan unionin oikeuden ja jäsenvaltioiden lainsäädännön noudattamista valvoo riippumaton taho. Näihin oikeuksiin lukeutuvat erityisesti

 

1)  neuvotteluoikeus ja oikeus työtaistelutoimiin; ja

 

2)  oikeus saada tietoa ja tulla kuulluksi, erityisesti oikeus saada tietoa kaikista menettelyistä, joilla saattaa olla vaikutusta työpaikkoihin tai työntekijöiden mahdollisuuteen vaatia palkkasaataviaan ja kaikkia tulevia maksuja, myös ammatillisia lisäeläkkeitä.

 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että työntekijöitä kohdellaan aina etuoikeutettujen velkojien ja vakuusvelkojien ryhmänä.

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Lainkäyttö- tai hallintoviranomainen määrittää yrityksen likvidaatioarvon, jos uudelleenjärjestelysuunnitelma riitautetaan sen väitteen perusteella, että se ei täytä velkojien etua koskevaa testiä.

1.  Lainkäyttö- tai hallintoviranomainen määrittää yrityksen likvidaatioarvon, jos uudelleenjärjestelysuunnitelma tai myyntisuunnitelma riitautetaan sen väitteen perusteella, että se ei täytä velkojien etua koskevaa testiä.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen vahvistamat uudelleenjärjestelysuunnitelmat velvoittavat kaikkia suunnitelmassa yksilöityjä osapuolia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  vahvistaa suunnitelman ja myöntää eri mieltä oleville velkojille rahallisen korvauksen, jonka maksaminen kuuluu joko velalliselle tai niille velkojille, jotka äänestivät suunnitelman hyväksymisen puolesta.

b)  vahvistaa suunnitelman ja arvioi, onko suunnitelman vuoksi perusteetonta vahinkoa kärsiville eri mieltä oleville velkojille mahdollista myöntää rahallinen korvaus, ja tarpeen vaatiessa määrätä, että tällaisen korvauksen maksaminen kuuluu velalliselle.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että uudelleenjärjestelystä vastaava selvittäjä tai lainkäyttö- tai hallintoviranomainen hyväksyy 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetut liiketoimet, ennen kuin niille myönnetään 1 kohdassa tarkoitettu suoja.

3.  Jäsenvaltioiden on vaadittava, että uudelleenjärjestelystä vastaava selvittäjä tai lainkäyttö- tai hallintoviranomainen hyväksyy 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetut liiketoimet, ennen kuin niille myönnetään 1 kohdassa tarkoitettu suoja.

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla

Komission teksti

Tarkistus

18 artikla

18 artikla

Johtajien velvollisuudet

Johtajien tehtävät ja velvollisuudet

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt sen varmistamiseksi, että jos maksukyvyttömyyden toteutuminen on todennäköistä, johtajilla on velvollisuus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt sen varmistamiseksi, että jos maksukyvyttömyyden toteutuminen on todennäköistä, johtajilla ja yrittäjillä on velvollisuus

a)  toteuttaa välittömästi toimenpiteitä velkojien, työntekijöiden, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien menetysten minimoimiseksi;

a)  toteuttaa välittömästi toimenpiteitä velkojien, työntekijöiden, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien menetysten minimoimiseksi;

b)  ottaa velkojien ja muiden sidosryhmien edut huomioon asianmukaisella tavalla;

b)  ottaa velkojien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien edut huomioon asianmukaisella tavalla;

 

b a)  noudattaa kaikkia velvollisuuksiaan velkojia, työntekijöitä, muita sidosryhmiä sekä valtiota ja sen ilmentymiä kohtaan;

c)  toteuttaa kohtuullisiksi katsotut toimenpiteet maksukyvyttömyyden välttämiseksi;

c)  toteuttaa kohtuullisiksi katsotut toimenpiteet maksukyvyttömyyden välttämiseksi;

d)  välttää tahallisia tai selvästä laiminlyönnistä johtuvia toimia, jotka uhkaavat yrityksen elinkelpoisuutta.

d)  välttää tahallisia tai selvästä laiminlyönnistä johtuvia toimia, jotka uhkaavat yrityksen elinkelpoisuutta;

 

d a)  olla alentamatta tarkoituksellisesti yrityksen nettovarallisuuden arvoa.

 

2.  Edellä 1 kohdassa säädettyjen velvollisuuksien noudattamatta jättäminen on otettava huomioon veloista vapauttamiseen kuluvan ajan ja veloista vapauttamisen ehtojen määrittämisessä 22 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ylivelkaantuneet yrittäjät voivat vapautua kaikista veloistaan tämän direktiivin mukaisesti.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hyvässä uskossa toimivat ylivelkaantuneet yrittäjät voivat vapautua kaikista veloistaan tämän direktiivin mukaisesti.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Täysimittaista veloista vapauttamista sovelletaan vain, jos velkaantunut yrittäjä on noudattanut tämän direktiivin 18 artiklan vaatimuksia. Yrittäjät, jotka rikkovat työ- tai kilpailulainsäädäntöä, jätetään täysimittaisen veloista vapauttamisen ulkopuolelle.

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on tarjottava uuden mahdollisuuden saaneille yrittäjille liiketoimintaa tukevia ja elvyttäviä toimia, jotka auttavat heidän yritystoimintansa uudelleenkäynnistämisessä.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla

Komission teksti

Tarkistus

20 artikla

20 artikla

Veloista vapauttamiseen kuluva aika

Veloista vapauttamiseen kuluva aika

1.  Ajanjakson, jonka kuluttua ylivelkaantuneet yrittäjät olisi vapautettava kokonaan veloistaan, olisi oltava enintään kolme vuotta alkaen

1.  Ajanjakson, jonka kuluttua ylivelkaantuneet yrittäjät olisi vapautettava ensimmäisen kerran kokonaan veloistaan, olisi oltava enintään viisi vuotta alkaen

a)  päivästä, jona lainkäyttö- tai hallintoviranomainen tekee päätöksen tällaisen menettelyn aloittamista koskevasta hakemuksesta tapauksessa, jossa menettely päättyy ylivelkaantuneen yrittäjän omaisuuden muuttamiseen rahaksi; tai

a)  päivästä, jona lainkäyttö- tai hallintoviranomainen tekee päätöksen tällaisen menettelyn aloittamista koskevasta hakemuksesta, tapauksessa, jossa menettely päättyy ylivelkaantuneen yrittäjän omaisuuden muuttamiseen rahaksi; tai

b)  takaisinmaksusuunnitelman toteuttamisen alkamispäivästä tapauksessa, jossa menettelyyn sisältyy tällainen suunnitelma.

b)  takaisinmaksusuunnitelman toteuttamisen alkamispäivästä tapauksessa, jossa menettelyyn sisältyy tällainen suunnitelma.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että veloista vapauttamiseen kuluvan ajan päätyttyä ylivelkaantuneet yrittäjät vapautetaan veloistaan ilman että heidän tarvitsee hakea sitä uudelleen lainkäyttö- tai hallintoviranomaiselta.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että veloista vapauttamiseen kuluvan ajan päätyttyä ylivelkaantuneet yrittäjät vapautetaan veloistaan.

 

2 a.  Jäsenvaltiot voivat säätää veloista vapauttamiseen kuluvan ajan pidemmäksi tapauksissa, joissa yrittäjä hakee toisen tai myöhemmän kerran veloista vapauttamista koskevan menettelyn piiriin.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat 19, 20 ja 21 artiklasta poiketen pitää voimassa tai ottaa käyttöön säännöksiä, joilla rajoitetaan veloista vapauttamista koskevaan menettelyyn pääsyä tai pidennetään kaikista veloista vapauttamiseen kuluvaa aikaa tai liiketoimintakieltoa tietyissä erikseen määritellyissä olosuhteissa ja silloin kun tällaiset rajoitukset ovat perusteltuja yleisen edun vuoksi, erityisesti silloin kun

1.  Jäsenvaltioiden on 19, 20 ja 21 artiklasta poiketen pidettävä voimassa tai otettava käyttöön säännöksiä, joilla rajoitetaan veloista vapauttamista koskevaan menettelyyn pääsyä tai pidennetään kaikista veloista vapauttamiseen kuluvaa aikaa tai liiketoimintakieltoa tietyissä erikseen määritellyissä olosuhteissa ja silloin kun tällaiset rajoitukset ovat perusteltuja yleisen edun vuoksi, erityisesti silloin kun

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ylivelkaantunut yrittäjä toimi velkojia kohtaan epärehellisesti tai vilpillisessä mielessä velkaantumisen tai velkojen takaisinperinnän yhteydessä;

a)  ylivelkaantunut yrittäjä toimi velkojia kohtaan epärehellisesti tai vilpillisessä mielessä velkaantumisen tai velkojen takaisinperinnän yhteydessä. Komissio antaa jäsenvaltioille ohjeet, joiden avulla ne voivat vahvistaa kriteerit sen määrittelemiseksi, milloin on kyse epärehellisestä toiminnasta tai vilpillisestä mielestä;

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ylivelkaantunut yrittäjä ei noudata takaisinmaksusuunnitelmaa tai muuta velkojien etujen turvaamiseen tarkoitettua oikeudellista velvoitetta;

b)  ylivelkaantunut yrittäjä ei noudata olennaisilta osin takaisinmaksusuunnitelmaa tai muuta velkojien etujen turvaamiseen tarkoitettua oikeudellista velvoitetta ottaen huomioon maksukyvyttömyyttä ja uudelleenjärjestelyjä koskevien menettelyjen noudattamiseen liittyvät vaikeudet, joita mikro- ja pienyritykset kohtaavat;

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  yrittäjät tai yritysten johtajat ovat toimineet tämän direktiivin 18 artiklan mukaisten velvollisuuksiensa vastaisesti tai rikkoneet työ- tai kilpailulainsäädäntöä.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat säätää veloista vapauttamiseen kuluvan ajan pidemmäksi silloin kun ylivelkaantuneen yrittäjän vakituinen asunto on suljettu omaisuuden rahaksi muuttamista koskevan mahdollisuuden ulkopuolelle ylivelkaantuneen yrittäjän ja hänen perheensä toimeentulon turvaamiseksi.

2.  Jäsenvaltiot voivat säätää veloista vapauttamiseen kuluvan ajan pidemmäksi ylivelkaantuneen yrittäjän ja hänen perheensä toimeentulon turvaamiseksi silloin kun hänen vakituinen asuntonsa on suljettu omaisuuden rahaksi muuttamista koskevan mahdollisuuden ulkopuolelle.

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat jättää tiettyjä velkatyyppejä, kuten vakuusvelat tai rikosoikeudellisista seuraamuksista tai sopimussuhteen ulkopuolisesta vahingonkorvausvastuusta johtuvat velat, vapauttamisen ulkopuolelle, tai säätää pidemmästä vapauttamisajasta silloin kun se on yleisen edun vuoksi perusteltua.

3.  Jäsenvaltiot voivat jättää tiettyjä velkatyyppejä, kuten vakuusvelat tai rikosoikeudellisista seuraamuksista tai sopimussuhteen ulkopuolisesta vahingonkorvausvastuusta johtuvat velat, vapauttamisen ulkopuolelle tai säätää niitä koskevasta pidemmästä vapauttamisajasta silloin kun se on yleisen edun vuoksi perusteltua.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltiot voivat 21 artiklasta poiketen säätää pidemmästä tai toistaiseksi voimassa olevasta liiketoimintakiellosta, jos ylivelkaantunut yrittäjä kuuluu ammattikuntaan, johon sovelletaan erityisiä eettisiä sääntöjä tai jos liiketoimintakiellon on määrännyt tuomioistuin rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä.

4.  Jäsenvaltiot voivat 21 artiklasta poiketen säätää pidemmästä tai toistaiseksi voimassa olevasta liiketoimintakiellosta, jos ylivelkaantunut yrittäjä kuuluu ammattikuntaan, johon sovelletaan erityisiä eettisiä sääntöjä, ja yrittäjä on rikkonut kyseisiä sääntöjä tai jos liiketoimintakiellon on määrännyt tuomioistuin rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan osalta komissio antaa jäsenvaltioille ohjeet, joiden avulla ne voivat vahvistaa kriteerit sen määrittelemiseksi, milloin tässä yhteydessä on kyse epärehellisestä toiminnasta tai vilpillisestä mielestä.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos ylivelkaantuneella yrittäjällä on sekä ammattitoimintaan liittyviä velkoja, jotka ovat syntyneet elinkeino- tai liiketoiminnan, käsiteollisuuden tai ammattitoiminnan yhteydessä, että tällaisen toiminnan ulkopuolella syntyneitä henkilökohtaisia velkoja, kaikkia velkoja käsitellään samassa menettelyssä vapauttamisen saamista varten.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos ylivelkaantuneella yrittäjällä on sekä ammattitoimintaan liittyviä velkoja, jotka ovat syntyneet elinkeino- tai liiketoiminnan, käsiteollisuuden tai ammattitoiminnan yhteydessä, että tällaisen toiminnan ulkopuolella syntyneitä henkilökohtaisia velkoja, ammattitoimintaan liittyviä ja henkilökohtaisia velkoja on käsiteltävä erillisissä menettelyissä vapautuksen saamista varten. Mikäli on olemassa menettelyjä vapautuksen saamiseksi sekä ammattitoimintaan liittyvistä että henkilökohtaisista veloista, kyseiset menettelyt voidaan sovittaa yhteen vapautuksen myöntämiseksi tämän direktiivin mukaisesti.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat 1 kohdasta poiketen säätää, että ammattitoimintaan liittyvät ja henkilökohtaiset velat on käsiteltävä erillisissä menettelyissä, edellyttäen että nämä menettelyt voidaan sovittaa yhteen vapautuksen myöntämiseksi tämän direktiivin mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevia asioita käsittelemään nimitetyt sovittelijat, selvittäjät ja muut toimijat saavat asianmukaisen perus- ja jatkokoulutuksen, jotta voidaan varmistaa, että he toteuttavat palvelunsa osapuoliin nähden tehokkaasti, puolueettomasti, riippumattomasti ja pätevästi.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevia asioita käsittelemään määrätyt sovittelijat, selvittäjät ja muut toimijat saavat asianmukaisen perus- ja jatkokoulutuksen ja hankkivat tarvittavan ammattipätevyyden, jotta voidaan varmistaa, että he toteuttavat palvelunsa osapuoliin nähden tehokkaasti, puolueettomasti, riippumattomasti ja pätevästi.

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio edistää parhaiden käytäntöjen vaihtamista jäsenvaltioiden välillä koulutuksen laadun parantamiseksi kaikkialla unionissa, myös verkostoitumisen ja kokemusten vaihdon sekä valmiuksien kehittämisvälineiden avulla, ja järjestää tarvittaessa koulutusta uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevia asioita käsitteleville lainkäyttö- ja hallintoviranomaisten edustajille.

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on rohkaistava sopiviksi katsomillaan keinoilla uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsitteleviä selvittäjiä laatimaan vapaaehtoisia käytännesääntöjä ja noudattamaan niitä sekä muita tällaisten palvelujen tarjontaan sovellettavia tehokkaita valvontakeinoja.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsittelevät selvittäjät sekä muut tällaisten palvelujen tarjontaan sovellettavat tehokkaat valvontamekanismit noudattavat lakisääteisiä käytännesääntöjä, joiden olisi sisällettävä ainakin määräyksiä, jotka koskevat koulutusta, ammattipätevyyttä, lupien myöntämistä, rekisteröintiä, henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta, vakuutusta ja hyvää mainetta.

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaista seuraamuksista siltä varalta, että tässä artiklassa ja muussa asiaankuuluvassa unionin oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä selvittäjien velvollisuuksia ei noudateta.

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 а.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelyistä vastaavien selvittäjien valvonnasta vastaavia viranomaisia koskevat tiedot ovat julkisesti saatavilla.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

27 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

27 a artikla

 

Uuden mahdollisuuden saaneiden yrittäjien saatavilla olevat tiedot

 

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uuden mahdollisuuden saaneilla yrittäjillä on käytettävissään asianmukaiset, ajantasaiset, selkeät, tiiviit ja käyttäjäystävälliset tiedot heitä varten räätälöidyn hallinnollisen, oikeudellisen, liiketoimintaa koskevan tai taloudellisen tuen saatavuudesta ja keinoista helpottaa uuden yrityksen perustamista.

 

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain 1 kohdan mukaisesti annettavat tiedot.

 

3.  Komissio julkaisee 1 kohdan mukaisesti annettavat ja 2 kohdan mukaisesti vastaanotetut tiedot käyttäjäystävällisellä tavalla verkkosivustollaan.

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Uudelleenjärjestelyprosessissa ei sallita asetuksen EU 2015/848 mukaisesti määritetyn velallisen pääintressien keskuksen vaihtumista.

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ilmoitusten toimittaminen velkojille;

c)  ilmoitusten toimittaminen velkojille, myös työntekijöiden edustajille;

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  menetettyjen työpaikkojen lukumäärä, liiketoiminnan osan tai koko liiketoiminnan luovutus, osittainen irtisanominen, uudelleenjärjestelysopimusten vaikutukset työpaikkoihin, johtajien velvollisuuksien noudattamatta jättäminen ja julkisen rahoituksen määrä.

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g b)  niiden velallisten lukumäärä, jotka a alakohdan iii kohdassa tarkoitetun menettelyn läpi käytyään ovat perustaneet uuden yrityksen;

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g c)  niiden velallisten osalta, jotka a alakohdan ii ja iii kohdassa tarkoitetun menettelyn läpi käytyään ovat perustaneet uuden yrityksen, keskimääräinen aika menettelyn päättymisestä uuden yrityksen perustamiseen;

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g d)  menetettyjen työpaikkojen lukumäärä, liiketoiminnan osan tai koko liiketoiminnan luovutus, osittainen irtisanominen sekä uudelleenjärjestelysopimusten vaikutukset työpaikkoihin ja julkisen rahoituksen määrä;

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g e)  menetettyjen työpaikkojen lukumäärä, liiketoiminnan osan tai koko liiketoiminnan luovutus ja uudelleenjärjestelysopimusten vaikutukset työllisyystilanteeseen;

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g f)  vilpillisten uudelleenjärjestely- ja maksukyvyttömyysmenettelyjen lukumäärä ja käytössä olevien täytäntöönpanomekanismien toiminta.

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on koottava tilastot 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen yhdistelmätietojen pohjalta kokonaiselta kalenterivuodelta, joka päättyy kunakin vuonna 31 päivänä joulukuuta, [täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamisen aloittamispäivää] seuraavasta ensimmäisestä kokonaisesta kalenterivuodesta alkaen. Nämä tilastot on toimitettava komissiolle vakiomuotoisella tietolomakkeella vuosittain viimeistään sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta, jolta tiedot on kerätty.

3.  Jäsenvaltioiden on koottava tilastot 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen yhdistelmätietojen pohjalta kokonaiselta kalenterivuodelta, joka päättyy kunakin vuonna 31 päivänä joulukuuta, [täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamisen aloittamispäivää] seuraavasta ensimmäisestä kokonaisesta kalenterivuodesta alkaen. Nämä tilastot on toimitettava komissiolle vakiomuotoisella tietolomakkeella vuosittain viimeistään sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta, jolta tiedot on kerätty. Jäsenvaltioiden on esitettävä nämä tilastotiedot helppokäyttöisen verkkosivuston kautta.

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio julkaisee tämän artiklan 1–3 kohdassa säädetyt tiedot keskitetysti verkkosivustollaan siten, että ne ovat maksutta ja käyttäjäystävällisellä tavalla yleisön saatavilla.

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

30 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

30 a artikla

 

Raportointivelvollisuus

 

1.  Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä tai veloista vapauttamista koskevaan menettelyyn osallistuvan jäsenvaltioon sijoittautuneen velallisen, joka toimii myös toisessa jäsenvaltiossa, on raportoitava kummankin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, hallinnolle tai tuomioistuimelle kyseisen menettelyn alussa.

 

2.  Velallinen on velvollinen raportoimaan yrityksensä toiminnasta sekä liiketoimintansa koosta ja rakenteesta toisessa jäsenvaltiossa tai kolmansissa maissa uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä tai veloista vapauttamista koskevaa menettelyä käsittelevän tuomioistuimen hallinnolle.

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  direktiivi 2008/94/EY;

Tarkistus    108

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle viimeistään [viiden vuoden kuluttua täytäntöönpanotoimien soveltamisen alkamisesta] ja sen jälkeen seitsemän vuoden välein tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa käsitellään myös sitä, onko tarpeen toteuttaa lisätoimia uudelleenjärjestelyjä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevan oikeudellisen kehyksen lujittamiseksi ja vahvistamiseksi.

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle viimeistään [kolmen vuoden kuluttua täytäntöönpanotoimien soveltamisen alkamisesta] ja sen jälkeen viiden vuoden välein tämän direktiivin soveltamista ja vaikutuksia koskevan kertomuksen. Kyseisen arvioinnin perusteella komissio antaa tarvittaessa säädösehdotuksen tämän direktiivin uudelleentarkastelun jälkeen, jossa käsitellään sitä, onko tarpeen toteuttaa lisätoimia uudelleenjärjestelyjä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevan oikeudellisen kehyksen lujittamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi erityisesti sellaisilla aloilla kuin maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisen edellytykset, maksukyvyttömyyden yhteinen määritelmä, saatavien järjestys ja takaisinsaantikanteet.

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (7.12.2017)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta
(COM(2016)0723 – C8–0475/2016 – 2016/0359(COD))

Valmistelija: Enrique Calvet Chambon

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Tämän direktiivin tavoitteena on poistaa perusvapauksien, kuten pääoman vapaan liikkuvuuden ja sijoittautumisvapauden, käytön tiellä olevia esteitä, jotka johtuvat kansallisten lainsäädäntöjen sekä ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevien menettelyjen välisistä eroista. Direktiivin tarkoituksena on poistaa tällaiset esteet varmistamalla, että taloudellisiin vaikeuksiin joutuneilla elinkelpoisilla yrityksillä on käytettävissään tehokkaat kansalliset ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet, joiden avulla ne voivat jatkaa toimintaansa, että rehelliset ylivelkaantuneet yrittäjät saavat uuden mahdollisuuden sen jälkeen, kun he ovat vapautuneet kaikista veloistaan kohtuullisen ajan kuluttua, ja että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapautumista koskevien menettelyjä tehostetaan erityisesti niiden keston lyhentämiseksi.

(1)  Tämän direktiivin tavoitteena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa poistamalla perusvapauksien, kuten pääoman vapaan liikkuvuuden ja sijoittautumisvapauden, käytön tiellä olevia esteitä, jotka johtuvat kansallisten lainsäädäntöjen sekä ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevien menettelyjen välisistä eroista, ja siten myötävaikuttaa todellisen pääomamarkkinaunionin perustamiseen. Direktiivin tarkoituksena on poistaa tällaiset esteet varmistamalla, että taloudellisiin vaikeuksiin joutuneilla elinkelpoisilla yrityksillä on käytettävissään tehokkaat kansalliset ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet, joiden avulla ne voivat jatkaa toimintaansa, että rehelliset ylivelkaantuneet yrittäjät saavat uuden mahdollisuuden sen jälkeen, kun he ovat vapautuneet kaikista veloistaan kohtuullisen ajan kuluttua, ja että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapautumista koskevien menettelyjä tehostetaan erityisesti niiden keston lyhentämiseksi. Ennaltaehkäisevät ratkaisut, joista käytetään toisinaan nimitystä pre-pack-ratkaisut, ovat osa kasvavaa suuntausta nykyajan maksukyvyttömyyslainsäädännössä, jonka mukaan suositaan toimintatapoja, joissa kriisissä olevan yrityksen likvidaatiota koskevasta perinteisestä lähestymistavasta poiketen pyritään yrityksen talouden vakauttamiseen tai ainakin sen vielä taloudellisesti elinkelpoisten osien pelastamiseen, ja siten myötävaikutetaan työpaikkojen säilymiseen.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Uudelleenjärjestelyn avulla taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten pitäisi pystyä jatkamaan toimintaansa joko täysimittaisesti tai osittain muuttamalla omaisuutensa ja velkojensa tai pääomarakenteensa koostumusta, ehtoja tai rakennetta, myös myymällä yrityksen omaisuuseriä tai sen osia. Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden pitäisi ennen muuta antaa yrityksille mahdollisuus toteuttaa uudelleenjärjestely varhaisessa vaiheessa ja välttää maksukyvyttömyys. Tällaisten puitteiden olisi maksimoitava yrityksen arvo velkojille, omistajille ja koko taloudelle ja estettävä tarpeettomat työpaikkojen, osaamisen ja taitojen menetykset. Puitteiden olisi myös estettävä järjestämättömien lainojen kasautuminen. Uudelleenjärjestelyprosessissa olisi suojattava kaikkien osapuolten oikeuksia. Toisaalta kannattamattomat yritykset, joilla ei ole selviämismahdollisuuksia, olisi likvidoitava mahdollisimman nopeasti.

(2)  Uudelleenjärjestelyn avulla taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten pitäisi pystyä jatkamaan toimintaansa joko täysimittaisesti tai osittain muuttamalla omaisuutensa ja velkojensa tai pääomarakenteensa koostumusta, ehtoja tai rakennetta, myös myymällä yrityksen omaisuuseriä tai sen osia tai koko yrityksen, jos näillä toimilla, kuten omaisuuserien likvidaatiolla, myös edistetään velkojien saatavien suorittamista. Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden pitäisi ennen muuta antaa yrityksille mahdollisuus toteuttaa uudelleenjärjestely varhaisessa vaiheessa ja välttää maksukyvyttömyys. Tällaisten puitteiden olisi maksimoitava yrityksen arvo velkojille suhteessa arvoon, jonka ne saisivat omaisuuserien likvidaation seurauksena, omistajille ja koko taloudelle ja estettävä tarpeettomat työpaikkojen, osaamisen ja taitojen menetykset. Puitteiden olisi myös estettävä järjestämättömien lainojen kasautuminen, ja tehokkain tapa asian ratkaisemiseksi on kattava ja koordinoitu lähestymistapa, jossa yhdistetään toisiaan täydentäviä politiikkatoimia kansallisella tasolla ja tarvittaessa unionin tasolla. Uudelleenjärjestelyprosessissa olisi suojattava kaikkien osapuolten oikeuksia. Toisaalta kannattamattomat yritykset, joilla ei ole selviämismahdollisuuksia, olisi likvidoitava mahdollisimman nopeasti.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen liian pitkä kesto on useissa jäsenvaltioissa merkittävä tekijä, joka johtaa alhaiseen perintäasteeseen ja estää sijoittajia harjoittamasta liiketoimintaa sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla on vaarana, että menettelyt kestävät liian kauan.

(5)  Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen liian pitkä kesto on useissa jäsenvaltioissa merkittävä tekijä, joka johtaa alhaiseen perintäasteeseen ja estää sijoittajia harjoittamasta liiketoimintaa sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla on vaarana, että menettelyt kestävät liian kauan ja ovat kohtuuttoman kalliit.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kaikki nämä eroavuudet aiheuttavat sijoittajille lisäkustannuksia, kun on arvioitava riskiä velallisten joutumisesta taloudellisiin vaikeuksiin yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa ja kustannuksia, jotka aiheutuvat sellaisten yritysten uudelleenjärjestelyistä, joilla on toimipaikka, velkojia tai omaisuuseriä muissa jäsenvaltioissa, eli yleensä silloin kun on kyse kansainvälisten konsernien uudelleenjärjestelystä. Monet sijoittajat mainitsevat maksukyvyttömyyssääntöjä koskevan epävarmuuden tai riskin toisessa maassa toteutettavista pitkistä ja monimutkaisista maksukyvyttömyysmenettelyistä suurimmaksi syyksi siihen, että sijoituksia ei tehdä eikä liikesuhteita solmita oman maan ulkopuolella.

(6)  Kaikki nämä eroavuudet aiheuttavat sijoittajille lisäkustannuksia, kun on arvioitava riskiä velallisten joutumisesta taloudellisiin vaikeuksiin yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kun on arvioitava elinkelpoisen toiminnan jatkamiseen liittyvää riskiä vaikeuksissa olevissa yrityksissä ja kustannuksia, jotka aiheutuvat sellaisten yritysten uudelleenjärjestelyistä, joilla on toimipaikka, velkojia tai omaisuuseriä muissa jäsenvaltioissa, eli yleensä silloin kun on kyse kansainvälisten konsernien uudelleenjärjestelystä. Monet sijoittajat mainitsevat maksukyvyttömyyssääntöjä koskevan epävarmuuden tai riskin toisessa maassa toteutettavista pitkistä ja monimutkaisista maksukyvyttömyysmenettelyistä suurimmaksi syyksi siihen, että sijoituksia ei tehdä eikä liikesuhteita solmita oman maan ulkopuolella. Tämä epävarmuus toimii näin ollen pidäkkeenä, joka kaventaa yritysten sijoittautumisvapautta, vähentää halukkuutta ryhtyä yrittäjäksi ja haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei useimmiten ole rajat ylittäviin toimiin liittyvien riskien arvioimiseen tarvittavia resursseja.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Näiden eroavuuksien seurauksena luotonsaannin edellytykset ja velkojen perintäaste eri jäsenvaltioissa vaihtelevat. Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevien menettelyjen suurempi yhdenmukaisuus on sen vuoksi välttämätöntä hyvin toimivien sisämarkkinoiden ja erityisesti toimivan pääomamarkkinaunionin varmistamiseksi.

(7)  Näiden eroavuuksien seurauksena luotonsaannin edellytykset ja velkojen perintäaste eri jäsenvaltioissa vaihtelevat, ja ne vaikeuttavat pääomien vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Analyysi viittaa siihen, että tehokkaat ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet liittyvät myönteisesti yrittäjyyden määrään jäsenvaltioissa ja voivat myös johtaa harvempiin rahoitusvakauden ja taloudellisen toiminnan kannalta haitallisiin seurauksiin velkavivun purkamistapauksissa. Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevien menettelyjen suurempi yhdenmukaisuus on sen vuoksi välttämätöntä hyvin toimivien sisämarkkinoiden ja erityisesti toimivan pääomamarkkinaunionin sekä liiketoiminnan elinkelpoisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Maksukyvyttömyyslainsäädännön alan yhdenmukaistaminen on tarpeellinen askel kohti yhteistä eurooppalaista yrityslainsäädäntöä. Unionin säännöstö yrityslainsäädännön alalla on kuitenkin monimuotoista ja puutteellista. Lähentymisen jatkaminen on välttämätöntä unionin sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Perusvapauksien toteutumisen esteet eivät rajoitu pelkästään rajat ylittäviin tilanteisiin. Yhä yhdentyneemmät sisämarkkinat, missä tavarat, palvelut, pääoma ja työntekijät liikkuvat vapaasti, ja digitaalisen ulottuvuuden kasvu tarkoittavat, että erittäin harvat yritykset ovat puhtaasti kansallisia, kun tarkastellaan kaikkia keskeisiä tekijöitä, kuten asiakaspohjaa, toimitusketjua, toiminnan laajuutta sekä sijoittaja- ja pääomapohjaa. Myös puhtaasti kansalliset maksukyvyttömyysmenettelyt voivat vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan aiheuttamalla ns. dominovaikutuksen, jonka seurauksena yhden yrityksen maksukyvyttömyys johtaa toimitusketjun kautta myös muiden yritysten maksukyvyttömyyteen.

(9)  Perusvapauksien toteutumisen esteet eivät rajoitu pelkästään rajat ylittäviin tilanteisiin. Yhä yhdentyneemmät sisämarkkinat, missä tavarat, palvelut, pääoma ja työntekijät liikkuvat vapaasti, ja digitaalisen ulottuvuuden kasvu tarkoittavat, että erittäin harvat yritykset ovat puhtaasti kansallisia, kun tarkastellaan kaikkia keskeisiä tekijöitä, kuten asiakaspohjaa, toimitusketjua, toiminnan laajuutta sekä sijoittaja- ja pääomapohjaa. Myös puhtaasti kansalliset maksukyvyttömyysmenettelyt voivat vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan aiheuttamalla ns. dominovaikutuksen, jonka seurauksena yhden yrityksen maksukyvyttömyys johtaa toimitusketjun kautta myös muiden yritysten maksukyvyttömyyteen, jonka suhteen pienet ja keskisuuret yritykset ovat erityisen haavoittuvaisia.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/84862 käsitellään tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia, maksukyvyttömyyttä koskevien päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa ja yhteistyötä rajat ylittävissä maksukyvyttömyysmenettelyissä sekä maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittämistä. Asetuksen soveltamisala kattaa ennaltaehkäisevät menettelyt, joilla parannetaan taloudellisesti elinkelpoisten velallisten pelastamismahdollisuuksia ja annetaan yrittäjille uusi mahdollisuus. Asetuksella (EU) 2015/848 ei kuitenkaan puututa kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen menettelyjen eroihin. Säädöksellä, joka rajoittuu ainoastaan rajat ylittäviin maksukyvyttömyystapauksiin, ei myöskään voitaisi poistaa vapaan liikkuvuuden esteitä, eivätkä sijoittajat voisi määrittää etukäteen, ovatko velallisen tulevaisuudessa mahdollisesti kohtaamat taloudelliset vaikeudet luonteeltaan rajat ylittäviä vai kotimaisia. Sen vuoksi on tarpeen käsitellä myös muita kuin oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä seikkoja ja vahvistaa aineelliset vähimmäisvaatimukset.

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/84862 käsitellään tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia, maksukyvyttömyyttä koskevien päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa ja yhteistyötä rajat ylittävissä maksukyvyttömyysmenettelyissä sekä maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittämistä. Asetuksen soveltamisala kattaa julkisen päätöksen nojalla aloitetut ennaltaehkäisevät menettelyt, joilla parannetaan taloudellisesti elinkelpoisten velallisten pelastamismahdollisuuksia ja annetaan yrittäjille uusi mahdollisuus. Asetuksella (EU) 2015/848 ei kuitenkaan puututa kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen menettelyjen eroihin, eikä se kata luottamuksellisia menettelyjä. Säädöksellä, joka rajoittuu ainoastaan rajat ylittäviin maksukyvyttömyystapauksiin, ei myöskään voitaisi poistaa vapaan liikkuvuuden esteitä, eivätkä sijoittajat voisi määrittää etukäteen, ovatko velallisen tulevaisuudessa mahdollisesti kohtaamat taloudelliset vaikeudet luonteeltaan rajat ylittäviä vai kotimaisia. Sen vuoksi on tarpeen käsitellä myös muita kuin oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä seikkoja ja vahvistaa aineelliset vähimmäisvaatimukset.

_________________

_________________

62 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, maksukyvyttömyysmenettelyistä (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 19).

62 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, maksukyvyttömyysmenettelyistä (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 19).

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  On tarpeen vähentää kustannuksia, joita uudelleenjärjestelyistä aiheutuu sekä velallisille että velkojille. Tätä varten olisi vähennettävä eroja, jotka haittaavat taloudellisissa vaikeuksissa olevien elinkelpoisten yritysten varhaisessa vaiheessa toteutettavaa uudelleenjärjestelyä ja uuden mahdollisuuden antamista rehellisille yrittäjille. Tämä lisäisi läpinäkyvyyttä, oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta unionissa. Tämän tarkoituksena on myös maksimoida kaikentyyppisten velkojien ja sijoittajien saama tuotto ja kannustaa tekemään rajat ylittäviä investointeja. Suurempi yhdenmukaisuus helpottaisi myös yritysryhmien uudelleenjärjestelyjä riippumatta siitä, missä päin unionia ryhmän jäsenet sijaitsevat.

(11)  On tarpeen vähentää kustannuksia, joita uudelleenjärjestelyistä aiheutuu sekä velallisille että velkojille, jotka usein maksavat nuo kustannukset välillisesti takaisinmaksujen pienenemisen vuoksi. Tätä varten olisi vähennettävä eroja, jotka haittaavat taloudellisissa vaikeuksissa olevien elinkelpoisten yritysten varhaisessa vaiheessa toteutettavaa uudelleenjärjestelyä ja uuden mahdollisuuden antamista rehellisille yrittäjille. Tämä lisäisi läpinäkyvyyttä, oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta unionissa sekä velallisten että velkojien kannalta. Tämän tarkoituksena on myös maksimoida kaikentyyppisten velkojien ja sijoittajien saama tuotto ja kannustaa tekemään rajat ylittäviä investointeja. Suurempi yhdenmukaisuus helpottaisi myös yritysryhmien uudelleenjärjestelyjä riippumatta siitä, missä päin unionia ryhmän jäsenet sijaitsevat.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Taloudellisissa vaikeuksissa olevien elinkelpoisten yritysten tehokkaiden uudelleenjärjestelyjen esteiden poistaminen edistää työpaikkojen, osaamisen ja taitotiedon säilymistä ja vähentää toimitusketjuun kuuluvien velkojien menetyksiä ja hyödyttää siten taloutta laajemminkin. Kun helpotetaan uuden mahdollisuuden antamista yrittäjille, he eivät syrjäydy työmarkkinoilta vaan voivat aloittaa liiketoiminnan uudelleen aiemmista kokemuksista viisastuneena. Uudelleenjärjestelymenettelyjen nopeuttaminen parantaisi velkojen perintäastetta, koska ajan myötä yritys yleensä menettää yhä suuremman osan arvostaan. Tehokkaiden maksukyvyttömyyspuitteiden avulla voitaisiin myös arvioida paremmin lainanantoon ja -ottoon liittyviä riskejä ja tasoittaa ylivelkaantuneiden yritysten mukautumista minimoimalla velkavivun purkamiseen liittyvät taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset.

(12)  Taloudellisissa vaikeuksissa olevien elinkelpoisten yritysten tehokkaiden uudelleenjärjestelyjen esteiden poistaminen edistää työpaikkojen, osaamisen ja taitotiedon säilymistä ja vähentää toimitusketjuun kuuluvien velkojien menetyksiä ja hyödyttää siten taloutta laajemminkin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sekä työpaikkojen ja liiketoiminnan säilyttämiseksi on varmistettava, että nämä menettelyt on mahdollista panna täytäntöön luottamuksellisesti kokonaisuudessaan tai osittain, mikä edellyttää erityisesti, että työntekijöiden oikeudet määritetään entistä paremmin. Kun helpotetaan uuden mahdollisuuden antamista yrittäjille, he eivät syrjäydy työmarkkinoilta vaan voivat aloittaa liiketoiminnan uudelleen aiemmista kokemuksista viisastuneena. Uudelleenjärjestelymenettelyjen nopeuttaminen parantaisi velkojen perintäastetta, koska ajan myötä yritys yleensä menettää yhä suuremman osan arvostaan. Tehokkaiden maksukyvyttömyyspuitteiden avulla voitaisiin myös arvioida paremmin lainanantoon ja -ottoon liittyviä riskejä ja tasoittaa ylivelkaantuneiden yritysten mukautumista minimoimalla velkavivun purkamiseen liittyvät taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Etenkin pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä ’pk-yritykset’, hyötyisivät yhdenmukaisemmasta lähestymistavasta unionin tasolla, sillä niillä ei ole tarvittavia resursseja selvitä suurista uudelleenjärjestelykustannuksista tai hyödyntää eräiden jäsenvaltioiden tehokkaampia uudelleenjärjestelymenettelyjä. Koska varsinkaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneilla pk-yrityksillä ei useinkaan ole varaa palkata ammattiapua, olisi otettava käyttöön varhaisvaroitusvälineet, jotka kertoisivat velallisille, että on kiire toimia. Jotta tällaisia yrityksiä voitaisiin auttaa toteuttamaan uudelleenjärjestely edullisesti, olisi myös laadittava kansallisia uudelleenjärjestelysuunnitelmien malleja, jotka olisi asetettava saataville verkossa. Velallisten olisi voitava käyttää ja mukauttaa niitä omien tarpeidensa ja yritystensä erityispiirteiden mukaisesti.

(13)  Etenkin pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä ’pk-yritykset’, hyötyisivät yhdenmukaisemmasta lähestymistavasta unionin tasolla, sillä niillä ei ole tarvittavia resursseja selvitä suurista uudelleenjärjestelykustannuksista tai hyödyntää eräiden jäsenvaltioiden tehokkaampia uudelleenjärjestelymenettelyjä. Koska varsinkaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneilla pk-yrityksillä ei useinkaan ole varaa palkata ammattiapua, olisi otettava käyttöön varhaisvaroitusvälineet, jotka kertoisivat velallisille, että on kiire toimia. Jotta tällaisia yrityksiä voitaisiin auttaa toteuttamaan uudelleenjärjestely edullisesti, olisi myös laadittava kansallisia uudelleenjärjestelysuunnitelmien malleja, jotka olisi asetettava saataville verkossa. Velallisten olisi voitava käyttää ja mukauttaa niitä omien tarpeidensa ja yritystensä erityispiirteiden mukaisesti. Velallisen olisi voitava löytää tapauskohtaisia ja erityisiä ratkaisuja kolmansien osapuolten tai velkojien kanssa, joko vähentämällä velkaansa kaikille velkojille tai suurelle osalle velkojista tai luopumalla elinkelpoisista liiketoiminnan osista, mikä edistäisi velkojien saatavien suorittamista paremmin kuin omaisuuserien likvidaatio. Lisäksi saatavilla olisi oltava uudelleenjärjestelyä käsittelevien selvittäjien tarjoamaa ammattiapua elinkeinoyhdistysten ja muiden sidosryhmien tuella siten, että pk-yritysten erityispiirteet otetaan huomioon.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Kuluttajien ylivelkaantuneisuus on suuri taloudellinen ja sosiaalinen huolenaihe, joka liittyy läheisesti velkataakan vähentämiseen. Usein ei myöskään ole mahdollista erottaa selkeästi toisistaan yrittäjän kuluttaja- ja yritysvelkoja. Uuden mahdollisuuden tarjoava järjestely ei olisi yrittäjien kannalta tehokas, jos heidän pitäisi käydä läpi erilliset menettelyt, joissa olisi erilaiset pääsyehdot ja veloistavapautumisajat, voidakseen vapautua liiketoimintaan liittyvistä henkilökohtaisista ja muista veloista. Näistä syistä jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa veloistavapautumista koskevia säännöksiä myös kuluttajiin, vaikka tässä direktiivissä ei vahvistetakaan kuluttajien ylivelkaantuneisuutta koskevia sitovia sääntöjä.

(15)  Kuluttajien ylivelkaantuneisuus on suuri taloudellinen ja sosiaalinen huolenaihe, joka liittyy läheisesti velkataakan vähentämiseen. Joillakin oikeudenkäyttöalueilla myös erotetaan selkeästi toisistaan yrittäjän kuluttaja- ja yritysvelat, kun taas toisilla oikeudenkäyttöalueilla eron tekeminen on vaikeampaa eikä ole yleinen käytäntö. Tällaisilla oikeudenkäyttöalueilla uuden mahdollisuuden tarjoava järjestely ei kenties olisi yrittäjien kannalta tehokas, jos heidän pitäisi käydä läpi erilliset menettelyt, joissa olisi erilaiset pääsyehdot ja veloistavapautumisajat, voidakseen vapautua liiketoimintaan liittyvistä henkilökohtaisista ja muista veloista. Näistä syistä jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa veloistavapautumista koskevia säännöksiä myös kuluttajiin, vaikka tässä direktiivissä ei vahvistetakaan kuluttajien ylivelkaantuneisuutta koskevia sitovia sääntöjä.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Mitä varhaisemmassa vaiheessa velallinen voi havaita olevansa taloudellisissa vaikeuksissa ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, sitä todennäköisemmin uhkaava maksukyvyttömyys voidaan välttää tai, jos kyseessä on yritys, jonka elinkelpoisuus on pysyvästi heikentynyt, sitä paremmin ja tehokkaammin likvidaatiomenettely voidaan toteuttaa. Sen vuoksi olisi laadittava selkeät tiedot käytettävissä olevista ennalta ehkäisevistä uudelleenjärjestelymenettelyistä ja varhaisvaroitusvälineistä, jotta voidaan kannustaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuvia velallisia toteuttamaan toimia varhaisessa vaiheessa. Mahdollisten varhaisvaroitusmekanismien tulisi sisältää velallista tai velallisen johtoa koskevia kirjanpito- ja seurantavelvollisuuksia sekä lainasopimuksiin perustuvia raportointivelvollisuuksia. Lisäksi voitaisiin kannustaa sellaisia kolmansia osapuolia, joilla on asiaan liittyvää tietoa, kuten kirjanpitäjiä sekä vero- ja sosiaaliturvaviranomaisia, ilmoittamaan negatiivisesta kehityksestä, tai velvoittaa ne ilmoittamaan siitä kansallisen lainsäädännön nojalla.

(16)  Mitä varhaisemmassa vaiheessa velallinen voi havaita olevansa taloudellisissa vaikeuksissa ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, sitä todennäköisemmin uhkaava maksukyvyttömyys voidaan välttää tai, jos kyseessä on yritys, jonka elinkelpoisuus on pysyvästi heikentynyt, sitä paremmin ja tehokkaammin likvidaatiomenettely voidaan toteuttaa. Sen vuoksi olisi laadittava selkeät tiedot käytettävissä olevista ennalta ehkäisevistä uudelleenjärjestelymenettelyistä ja varhaisvaroitusvälineistä, jotta voidaan kannustaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuvia velallisia toteuttamaan toimia varhaisessa vaiheessa. Mahdollisten varhaisvaroitusmekanismien tulisi sisältää velallista tai velallisen johtoa koskevia kirjanpito- ja seurantavelvollisuuksia, ottaen huomioon pk-yritysten varojen puute, sekä lainasopimuksiin perustuvia raportointivelvollisuuksia. Lisäksi sosiaaliturva-, vero- ja tilintarkastusviranomaisten olisi pyrittävä saamaan käyttöönsä kansallisen lainsäädännön mukaisia keinoja ilmoittaa yritysvelkaa koskevasta vaarallisesta kehityksestä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Julkisten, maksuttomien ja helppokäyttöisten tietojen saatavuus uudelleenjärjestelyä ja maksukyvyttömyyttä koskevista oikeudellisista menettelyistä on ensimmäinen askel kohti velallisten ja yrittäjien tietoisuuden lisäämistä ja maksukyvyttömyystapauksilta välttymistä. Lisäksi komission olisi digitaalisten sisämarkkinoiden strategiansa mukaisesti edistettävä ilmoituksia ja verkkoviestintää koskevien uusien tietotekniikoiden käyttöä ja kehittämistä, jotta taataan tehokkaammat varhaisvaroitusmenettelyt.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Varhaisvaroitusvaiheessa, jonka tavoitteena on ennakoida kriisin syntymistä, on tarkoitus auttaa velallista varoittamalla tulevista vaikeuksista ja tarjoamalla mahdollisuus yrityksen taloudellisten ja rahoituksellisten vaikeuksien nopeaan analysointiin ja ratkaisemiseen siten, että tarjotaan – vapaaehtoiselta pohjalta – erilaisia tähän sopivia välineitä ilman, että määrätään tietynlaisia toimintamalleja tai välttämättä ilmoitetaan kriisistä kolmansille osapuolille. Näin ollen on tärkeää jättää jäsenvaltioille oikeus päättää, rajataanko pakollista seurantaa koskevat säännökset pk-yrityksiin, sillä juuri pk-yrityksillä on useimmiten vaikeuksia käynnistää uudelleenjärjestelyprosesseja itsenäisesti johtuen monista syistä, jotka heikentävät niiden kilpailukykyä, kuten pieni koko, vahvan omistajaohjauksen ja tehokkaiden toimintajärjestelmien puuttuminen, seuranta- ja suunnitteluresurssien puute sekä pk-yritysten heikommat edellytykset vastata niihin liittyvistä kustannuksista.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta voitaisiin edistää tehokkuutta ja vähentää viiveitä ja kustannuksia, kansallisten ennalta ehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden olisi sisällettävä joustavat menettelyt, joissa lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten osallistuminen rajoittuu ainoastaan siihen, mikä on tarpeen ja oikeasuhteista velkojien ja muiden sellaisten asianosaisten etujen suojaamiseksi, joihin tilanne todennäköisesti vaikuttaa. Jotta voitaisiin välttää tarpeettomat kustannukset ja ottaa huomioon menettelyn varhainen luonne, velallisten omaisuuserien ja päivittäisen liiketoiminnan olisi periaatteessa jäätävä velallisten hallintaan. Uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän nimittämisen ei pitäisi olla pakollista kaikissa tapauksissa, olipa kyseessä uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevia neuvotteluja tukeva sovittelija tai velallisen toimia valvova maksukyvyttömyydestä vastaava selvittäjä, vaan se olisi tehtävä tapauskohtaisesti asian olosuhteiden tai velallisen erityistarpeiden perusteella. Uudelleenjärjestelyn aloittamiseen ei myöskään välttämättä tarvittaisi tuomioistuimen määräystä, vaan menettely voisi olla epävirallinen, kunhan se ei vaikuttaisi kolmansien osapuolten oikeuksiin. Jonkinasteisesta valvonnasta olisi kuitenkin huolehdittava silloin kun se on tarpeen yhden tai useamman velkojan tai muun asianosaisen oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Näin voi olla erityisesti silloin kun lainkäyttö- tai hallintoviranomainen hyväksyy yksittäisten täytäntöönpanokanteiden yleisen keskeyttämisen tai kun näyttää tarpeelliselta pakottaa eri mieltä olevat velkojaryhmät hyväksymään uudelleenjärjestelysuunnitelma.

(18)  Jotta voitaisiin edistää tehokkuutta ja vähentää viiveitä ja kustannuksia, kansallisten ennalta ehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden olisi sisällettävä joustavat ja oikea-aikaiset menettelyt, joissa lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten osallistuminen rajoittuu ainoastaan siihen, mikä on tarpeen ja oikeasuhteista velkojien ja muiden sellaisten asianosaisten etujen suojaamiseksi, joihin tilanne todennäköisesti vaikuttaa. Jotta voitaisiin välttää tarpeettomat kustannukset ja ottaa huomioon menettelyn varhainen luonne, velallisten omaisuuserien ja päivittäisen liiketoiminnan olisi periaatteessa jäätävä velallisten hallintaan. Uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän nimittämisen ei pitäisi olla pakollista kaikissa tapauksissa, olipa kyseessä uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevia neuvotteluja tukeva sovittelija tai velallisen toimia valvova maksukyvyttömyydestä vastaava selvittäjä, sillä tällainen vaatimus ei ehkä aina ole asiaankuuluva, tarpeellinen, hyödyllinen eikä velallisen etujen mukainen, erityisesti selkeissä tapauksissa, joihin liittyy vain muutama velkoja, ja se saattaa luoda kohtuuttomia hallinnollisia rasituksia joillakin oikeudenkäyttöalueilla. Sen sijaan se olisi tehtävä tapauskohtaisesti asian olosuhteiden tai velallisen erityistarpeiden perusteella. Uudelleenjärjestelyn aloittamiseen ei myöskään välttämättä tarvittaisi tuomioistuimen määräystä, vaan menettely voisi olla epävirallinen, kunhan se ei vaikuttaisi kolmansien osapuolten oikeuksiin. Jonkinasteisesta valvonnasta olisi kuitenkin huolehdittava silloin kun se on tarpeen yhden tai useamman velkojan tai muun asianosaisen oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Näin voi olla erityisesti silloin kun lainkäyttö- tai hallintoviranomainen hyväksyy yksittäisten täytäntöönpanokanteiden yleisen keskeyttämisen, kun näyttää tarpeelliselta pakottaa eri mieltä olevat velkojaryhmät hyväksymään uudelleenjärjestelysuunnitelma tai kun muutoin olisi sovellettava velvollisuutta hakea maksukyvyttömyysmenettelyyn asettamista tai kun toiminta luovutetaan kokonaisuudessaan tai osittain toiselle yritykselle.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Velallisen olisi voitava pyytää lainkäyttö- tai hallintoviranomaiselta yksittäisten täytäntöönpanokanteiden väliaikaista keskeyttämistä, minkä pitäisi myös lykätä velvollisuutta hakea maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista silloin, kun tällaiset kanteet saattaisivat haitata neuvotteluja ja velallisen liiketoiminnan uudelleenjärjestelymahdollisuuksia. Täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen voisi olla yleinen, eli koskea kaikkia velkojia, tai se voisi koskea vain yksittäisiä velkojia. Jotta voitaisiin saada aikaan tasapaino velallisen ja velkojien oikeuksien välille, keskeyttäminen olisi myönnettävä enintään neljäksi kuukaudeksi. Monimutkaiset uudelleenjärjestelyt saattavat kuitenkin vaatia enemmän aikaa. Jäsenvaltiot voivat päättää, että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi tällaisissa tapauksissa pidentää tätä aikaa, edellyttäen että on näyttöä siitä, että uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevat neuvottelut etenevät ja että se ei vaikuta velkojiin epäoikeudenmukaisesti. Aikaa voitaisiin pidentää uudelleen, jos lainkäyttö- tai hallintoviranomainen katsoo, että uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksyminen on erittäin todennäköistä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että alkuperäisen keskeyttämisajan jatkamista koskevat pyynnöt esitetään kohtuullisen määräajan puitteissa, niin että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi tehdä päätöksen hyvissä ajoin. Jos lainkäyttö- tai hallintoviranomainen ei tee päätöstä täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen jatkamisesta ennen sen päättymistä, keskeyttämisen vaikutusten olisi lakattava päivänä, jona keskeyttämisen voimassaolo päättyy. Oikeusvarmuuden vuoksi keskeyttämisen kokonaiskesto olisi rajoitettava kahteentoista kuukauteen.

(19)  Velallisen olisi voitava pyytää lainkäyttö- tai hallintoviranomaiselta yksittäisten täytäntöönpanokanteiden väliaikaista keskeyttämistä, minkä pitäisi myös lykätä velvollisuutta hakea maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista silloin, kun tällaiset kanteet saattaisivat haitata neuvotteluja ja velallisen liiketoiminnan uudelleenjärjestelymahdollisuuksia. Täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen voisi olla yleinen, eli koskea kaikkia velkojia, tai se voisi koskea vain yksittäisiä velkojia. Tällainen rajoitus ei saa vaarantaa uudelleenjärjestelysuunnitelman vaikuttavuutta ja onnistumista. Jäsenvaltioiden on löydettävä tasapaino päätavoitteena olevan yritystoiminnan jatkuvuuden ja julkisiin velkojiin liittyvän yleisen edun välillä. Jotta voitaisiin saada aikaan tasapaino velallisen ja velkojien oikeuksien välille, jäsenvaltioiden olisi rajoitettava keskeyttämisen kesto enimmäisajaksi, joka on vähintään kolme kuukautta ja enintään kuusi kuukautta. Monimutkaiset uudelleenjärjestelyt saattavat kuitenkin vaatia enemmän aikaa. Jäsenvaltiot voivat päättää, että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi tällaisissa tapauksissa pidentää tätä aikaa, edellyttäen että on näyttöä siitä, että uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevat neuvottelut etenevät ja että se ei vaikuta velkojiin epäoikeudenmukaisesti. Aikaa voitaisiin pidentää uudelleen, jos lainkäyttö- tai hallintoviranomainen katsoo, että uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksyminen on erittäin todennäköistä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että alkuperäisen keskeyttämisajan jatkamista koskevat pyynnöt esitetään kohtuullisen määräajan puitteissa, niin että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi tehdä päätöksen hyvissä ajoin. Jos lainkäyttö- tai hallintoviranomainen ei tee päätöstä täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen jatkamisesta ennen sen päättymistä, keskeyttämisen vaikutusten olisi lakattava päivänä, jona keskeyttämisen voimassaolo päättyy. Oikeusvarmuuden vuoksi keskeyttämisen kokonaiskesto olisi rajoitettava yhdeksään kuukauteen.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Jotta voidaan varmistaa, että oikeuksia, jotka ovat olennaisilta osin samanlaisia, kohdellaan yhdenmukaisesti ja että uudelleenjärjestelysuunnitelmat voidaan hyväksyä vaikuttamatta asianosaisten osapuolten oikeuksiin epäoikeudenmukaisesti, eri asianosaisten osapuolten saatavat olisi käsiteltävä erillisissä ryhmissä, jotka perustuvat kansallisen lainsäädännön mukaisiin ryhmien muodostamiskriteereihin. Ainakin vakuudellisten ja vakuudettomien velkojien saatavat olisi aina käsiteltävä erillisissä ryhmissä. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan säätää, että vakuudelliset saatavat voidaan jakaa vakuuksien arvostuksen perusteella vakuudellisiin ja vakuudettomiin saataviin. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan myös vahvistaa erityiset säännöt, joilla tuetaan ryhmien muodostamista silloin kun siitä olisi hyötyä velkojille, joiden saatavat ovat tavallisia tai jotka muutoin ovat muita heikommassa asemassa, kuten työntekijöille tai pienille tavarantoimittajille. Kansallisessa lainsäädännössä olisi joka tapauksessa varmistettava, että ryhmien muodostamisen kannalta erityisen merkittävät seikat, kuten toisiinsa sidossuhteessa olevien osapuolten saatavat, käsitellään asianmukaisella tavalla, ja siinä olisi oltava säännöt, joita sovelletaan ehdollisiin ja riitautettuihin saataviin. Lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen olisi tutkittava ryhmien muodostus silloin kun uudelleenjärjestelysuunnitelma toimitetaan vahvistettavaksi, mutta jäsenvaltiot voisivat säätää, että nämä viranomaiset voivat tutkia ryhmien muodostuksen jo aiemmin, jos suunnitelman esittäjä pyytää sen vahvistamista tai neuvoja etukäteen.

(25)  Jotta voidaan varmistaa, että oikeuksia, jotka ovat olennaisilta osin samanlaisia, kohdellaan yhdenmukaisesti ja että uudelleenjärjestelysuunnitelmat voidaan hyväksyä vaikuttamatta asianosaisten osapuolten oikeuksiin epäoikeudenmukaisesti, eri asianosaisten osapuolten saatavat olisi käsiteltävä erillisissä ryhmissä, jotka perustuvat kansallisen lainsäädännön mukaisiin ryhmien muodostamiskriteereihin. Ainakin vakuudellisten ja vakuudettomien velkojien saatavat olisi aina käsiteltävä erillisissä ryhmissä. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan säätää, että vakuudelliset saatavat voidaan jakaa vakuuksien arvostuksen perusteella vakuudellisiin ja vakuudettomiin saataviin. Kansallisessa lainsäädännössä olisi myös vahvistettava erityiset säännöt, joilla tuetaan ryhmien muodostamista silloin kun siitä olisi hyötyä velkojille, joiden saatavat ovat tavallisia tai jotka muutoin ovat muita heikommassa asemassa, kuten työntekijöille tai pienille tavarantoimittajille. Kansallisessa lainsäädännössä olisi joka tapauksessa varmistettava, että ryhmien muodostamisen kannalta erityisen merkittävät seikat, kuten toisiinsa sidossuhteessa olevien osapuolten saatavat, käsitellään asianmukaisella tavalla, ja siinä olisi oltava säännöt, joita sovelletaan ehdollisiin ja riitautettuihin saataviin. Lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen olisi tutkittava ryhmien muodostus silloin kun uudelleenjärjestelysuunnitelma toimitetaan vahvistettavaksi, mutta jäsenvaltiot voisivat säätää, että nämä viranomaiset voivat tutkia ryhmien muodostuksen jo aiemmin, jos suunnitelman esittäjä pyytää sen vahvistamista tai neuvoja etukäteen.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Uudelleenjärjestelysuunnitelma olisi katsottava hyväksytyksi aina kun sitä kannattaa vaadittu enemmistö kussakin sellaisessa ryhmässä, johon se vaikuttaa, mutta lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi vahvistaa uudelleenjärjestelysuunnitelman, vaikka sillä ei olisi takanaan vaadittua enemmistöä kussakin ryhmässä, jos ehdotettua suunnitelmaa kannattaa ainakin yksi velkojaryhmä, johon se vaikuttaa, ja jos se ei vaikuta epäoikeudenmukaisesti eri mieltä oleviin ryhmiin (eri mieltä olevien velkojaryhmien pakottaminen uudelleenjärjestelyyn). Suunnitelman olisi oltava erityisesti ehdotonta etuoikeutta koskevan säännön mukainen, jonka mukaan eri mieltä olevan velkojaryhmän vaateet on täytettävä täysimääräisesti ennen kuin varoja voidaan jakaa etuoikeusasemaltaan heikommalle ryhmälle tai ennen kuin se voi säilyttää uudelleenjärjestelysuunnitelmaan sisältyviä etuja. Ehdotonta etuoikeutta koskevan säännön perusteella määritetään arvo, joka uudelleenjärjestelyssä jaetaan velkojien kesken. Ehdotonta etuoikeutta koskevasta säännöstä seuraa suoraan, että mikään velkojaryhmä ei voi saada tai säilyttää uudelleenjärjestelysuunnitelman perusteella taloudellisia etuja, joiden arvo on suurempi kuin tällaisen ryhmän saatavien tai etujen yhteenlaskettu arvo. Ehdotonta etuoikeutta koskevan säännön avulla voidaan määrittää osapuolten kesken uudelleenjärjestelysuunnitelman mukaisesti jaettava arvo vertaamalla uudelleenjärjestelyn kohteena olevan yrityksen pääomarakennetta yrityksen arvoon sen olettamuksen pohjalta, että se jatkaa toimintaansa.

(28)  Uudelleenjärjestelysuunnitelma olisi katsottava hyväksytyksi aina kun sitä kannattaa vaadittu enemmistö kussakin sellaisessa ryhmässä, johon se vaikuttaa, mutta lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi vahvistaa uudelleenjärjestelysuunnitelman, vaikka sillä ei olisi takanaan vaadittua enemmistöä kussakin ryhmässä, jos ehdotettua suunnitelmaa kannattaa ainakin yksi velkojaryhmä, joka edustaa suurinta osaa saatavia ja johon se vaikuttaa, ja jos se ei vaikuta epäoikeudenmukaisesti eri mieltä oleviin ryhmiin (eri mieltä olevien velkojaryhmien pakottaminen uudelleenjärjestelyyn). Suunnitelman olisi oltava erityisesti ehdotonta etuoikeutta koskevan säännön mukainen, jonka mukaan eri mieltä olevan velkojaryhmän vaateet on täytettävä täysimääräisesti ennen kuin varoja voidaan jakaa etuoikeusasemaltaan heikommalle ryhmälle tai ennen kuin se voi säilyttää uudelleenjärjestelysuunnitelmaan sisältyviä etuja. Ehdotonta etuoikeutta koskevan säännön perusteella määritetään arvo, joka uudelleenjärjestelyssä jaetaan velkojien kesken. Ehdotonta etuoikeutta koskevasta säännöstä seuraa suoraan, että mikään velkojaryhmä ei voi saada tai säilyttää uudelleenjärjestelysuunnitelman perusteella taloudellisia etuja, joiden arvo on suurempi kuin tällaisen ryhmän saatavien tai etujen yhteenlaskettu arvo. Ehdotonta etuoikeutta koskevan säännön avulla voidaan määrittää osapuolten kesken uudelleenjärjestelysuunnitelman mukaisesti jaettava arvo vertaamalla uudelleenjärjestelyn kohteena olevan yrityksen pääomarakennetta yrityksen arvoon sen olettamuksen pohjalta, että se jatkaa toimintaansa.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  Uudelleenjärjestelysuunnitelman täytäntöönpanon edistämiseksi suunnitelmassa olisi mahdollistettava pienten ja keskisuurten yritysten pääoman haltijoiden osallistuminen uudelleenjärjestelyyn muussa kuin rahallisesti hyödyntämällä esimerkiksi kokemustaan, mainettaan tai liikesuhteitaan.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Työntekijöillä olisi oltava ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä koskevien menettelyjen aikana täysimääräinen työlainsäädäntöön perustuva suojelu. Tämä direktiivi ei vaikuta varsinkaan niihin työntekijöiden oikeuksiin, jotka taataan neuvoston direktiivillä 98/59/EY68, neuvoston direktiivillä 2001/23/EY69, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/14/EY70, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/94/EY71 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/38/EY72. Työntekijöille tarkoitettua tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevat velvollisuudet, jotka perustuvat edellä mainittujen direktiivien kansalliseen täytäntöönpanolainsäädäntöön, pysyvät voimassa sellaisinaan. Tämä koskee myös direktiivin 2002/14/EY mukaista velvollisuutta tiedottaa työntekijöille ja kuulla heitä päätöksestä turvautua ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteisiin. Koska on tarpeen varmistaa työntekijöiden suojelun asianmukainen taso, jäsenvaltioiden olisi periaatteessa suojattava direktiivissä 2008/94/EY määritellyt työntekijöiden maksamatta olevat saatavat kaikenlaiselta täytäntöönpanokanteiden keskeyttämiseltä riippumatta siitä, ovatko kyseiset saatavat syntyneet ennen keskeyttämisen myöntämistä vai sen jälkeen. Tällainen keskeyttäminen voidaan hyväksyä vain niiden määrien ja niiden ajanjaksojen osalta, joita koskevien saatavien maksamisen jäsenvaltiot takaavat tehokkaasti muiden kansallisen lainsäädännön keinojen avulla. Kun jäsenvaltiot ulottavat direktiiviin 2008/94/EY perustuvan työntekijöiden maksamatta olevien saatavien maksutakuun koskemaan tällä direktiivillä käyttöön otettavia ennaltaehkäisevän uudelleenjärjestelyn menettelyjä, työntekijöiden maksamatta olevien saatavien suojaaminen täytäntöönpanokanteiden keskeyttämiseltä ei ole enää perusteltua siltä osin kuin ne kuuluvat kyseisen takuun piiriin. Jos kansallisessa lainsäädännössä rajoitetaan palkkaturvajärjestelmän vastuuta joko sen keston tai työntekijöille maksettavan määrän osalta, työntekijöiden olisi voitava hakea vastuun ulkopuolelle jäävien saataviensa täytäntöönpanoa työnantajaa vastaan myös täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen voimassaoloaikana.

(34)  Työntekijöillä olisi oltava ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä koskevien menettelyjen aikana täysimääräinen työlainsäädäntöön perustuva suojelu. Jotta tämä direktiivi ei vaikuttaisi niihin työntekijöiden oikeuksiin, jotka taataan neuvoston direktiivillä 98/59/EY68, neuvoston direktiivillä 2001/23/EY69, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/14/EY70, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/94/EY71 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/38/EY72, siinä olisi vahvistettava näiden oikeuksien käyttämiseen liittyvät järjestelyt, jotta mahdollistetaan työpaikkojen ja taloudellisen toiminnan turvaaminen ja erityisesti sen edellyttämä luottamuksellisuus, ja taattava samalla kyseisten oikeuksien tosiasiallinen käyttäminen. Työntekijöille tarkoitettua tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevat velvollisuudet, jotka perustuvat edellä mainittujen direktiivien kansalliseen täytäntöönpanolainsäädäntöön, pysyvät voimassa sellaisinaan. Tämä koskee myös direktiivin 2002/14/EY mukaista velvollisuutta tiedottaa työntekijöille ja kuulla heitä päätöksestä turvautua ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteisiin. Koska on tarpeen varmistaa työntekijöiden suojelun asianmukainen taso, jäsenvaltioiden olisi periaatteessa suojattava direktiivissä 2008/94/EY määritellyt työntekijöiden maksamatta olevat saatavat kaikenlaiselta täytäntöönpanokanteiden keskeyttämiseltä riippumatta siitä, ovatko kyseiset saatavat syntyneet ennen keskeyttämisen myöntämistä vai sen jälkeen. Tällainen keskeyttäminen voidaan hyväksyä vain niiden määrien ja niiden ajanjaksojen osalta, joita koskevien saatavien maksamisen jäsenvaltiot takaavat tehokkaasti muiden kansallisen lainsäädännön keinojen avulla. Kun jäsenvaltiot ulottavat direktiiviin 2008/94/EY perustuvan työntekijöiden maksamatta olevien saatavien maksutakuun koskemaan tällä direktiivillä käyttöön otettavia ennaltaehkäisevän uudelleenjärjestelyn menettelyjä, työntekijöiden maksamatta olevien saatavien suojaaminen täytäntöönpanokanteiden keskeyttämiseltä ei ole enää perusteltua siltä osin kuin ne kuuluvat kyseisen takuun piiriin. Jos kansallisessa lainsäädännössä rajoitetaan palkkaturvajärjestelmän vastuuta joko sen keston tai työntekijöille maksettavan määrän osalta, työntekijöiden olisi voitava hakea vastuun ulkopuolelle jäävien saataviensa täytäntöönpanoa työnantajaa vastaan myös täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen voimassaoloaikana.

_________________

_________________

68 Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16).

68 Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16).

69 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16).

69 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16).

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29).

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29).

71 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/94/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (EUVL L 283, 28.10.2008, s. 36).

71 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/94/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (EUVL L 283, 28.10.2008, s. 36).

72 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/38/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28).

72 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/38/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28).

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Jäsenvaltioiden erilaiset uutta mahdollisuutta koskevat järjestelyt voivat kannustaa ylivelkaantuneita yrittäjiä siirtymään sellaiseen jäsenvaltioon, jossa he voivat vapautua veloistaan nopeammin tai suotuisammin ehdoin. Tämä pahentaa oikeudellista epävarmuutta ja aiheuttaa lisäkustannuksia velkojille näiden periessä saataviaan. Lisäksi konkurssin vaikutukset, erityisesti sosiaalinen leimautuminen, oikeudelliset seuraukset, kuten yrittäjille määrättävä liiketoimintakielto ja jatkuva kyvyttömyys maksaa velkoja takaisin, ovat merkittäviä pidäkkeitä yrittäjille, jotka pyrkivät aloittamaan liiketoimintaa tai saamaan uuden mahdollisuuden, vaikka on näyttöä siitä, että konkurssin kokeneet yrittäjät onnistuvat todennäköisemmin toisella kerralla. Tästä syystä olisi pyrittävä vähentämään yrittäjille ylivelkaantuneisuudesta ja konkurssista aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia, erityisesti mahdollistamalla täysimääräinen veloista vapautuminen tietyn ajan kuluttua ja rajoittamalla yrittäjille ylivelkaantumisen vuoksi määrättävien liiketoimintakieltojen kestoa.

(37)  Jäsenvaltioiden erilaiset uutta mahdollisuutta koskevat järjestelyt voivat kannustaa ylivelkaantuneita yrittäjiä siirtymään sellaiseen jäsenvaltioon, jossa he voivat vapautua veloistaan nopeammin tai suotuisammin ehdoin. Tämä pahentaa oikeudellista epävarmuutta ja aiheuttaa lisäkustannuksia velkojille näiden periessä saataviaan. Lisäksi konkurssin vaikutukset, erityisesti sosiaalinen leimautuminen, oikeudelliset seuraukset, kuten yrittäjille määrättävä liiketoimintakielto ja jatkuva kyvyttömyys maksaa velkoja takaisin, ovat merkittäviä pidäkkeitä yrittäjille, jotka pyrkivät aloittamaan liiketoimintaa tai saamaan uuden mahdollisuuden, vaikka on näyttöä siitä, että konkurssin kokeneet yrittäjät onnistuvat todennäköisemmin toisella kerralla. Tästä syystä olisi pyrittävä vähentämään yrittäjille ylivelkaantuneisuudesta ja konkurssista aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia, erityisesti mahdollistamalla täysimääräinen veloista vapautuminen tietyn ajan kuluttua siten, että otetaan käyttöön vastuuvelvollisuusjärjestelmä, jolla edistetään tällaiseen toimintaan ryhtymistä, ja rajoittamalla yrittäjille ylivelkaantumisen vuoksi määrättävien liiketoimintakieltojen kestoa. Jäsenvaltioiden olisi – valtiontukisääntöjä noudattaen – tarjottava uuden mahdollisuuden saaneille yrittäjille yritystukea, toiminnan uudelleen käynnistämistukea ja pääsy ajantasaisiin tietoihin niitä varten räätälöidyn hallinnollisen, oikeudellisen, liiketoiminnallisen tai taloudellisen tuen saatavuudesta sekä kaikista niiden saatavilla olevista keinoista, joilla helpotetaan uuden yrityksen perustamista ja jotka voisivat auttaa heitä käynnistämään uudelleen yritystoimintaansa.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Täysimääräinen veloista vapauttaminen tai liiketoimintakiellon lopettaminen lyhyen ajan kuluttua eivät sovellu kaikkiin tilanteisiin, esimerkiksi tilanteisiin, joissa velallinen on epärehellinen tai on toiminut vilpillisessä mielessä. Jäsenvaltioiden olisi annettava lainkäyttö- tai hallintoviranomaisille selkeät ohjeet siitä, miten yrittäjän rehellisyyttä on arvioitava. Sen selvittämiseksi, onko yrittäjä toiminut epärehellisesti, lainkäyttö- tai hallintoviranomaiset voivat ottaa huomioon esimerkiksi velkojen luonteen ja määrän, sen milloin ne ovat syntyneet ja miten velallinen on pyrkinyt maksamaan niitä takaisin ja noudattamaan lakisääteisiä velvollisuuksiaan, kuten yleiset toimilupavaatimukset ja asianmukainen kirjanpito, sekä velallisen toimet velkojien kannetoimien estämiseksi. Liiketoimintakielto voi olla voimassa pidempään tai toistaiseksi silloin, kun yrittäjä harjoittaa tiettyjä jäsenvaltioissa erityisen arkaluonteisiksi katsottuja ammatteja tai kun yrittäjä on tuomittu rikoksesta. Tällaisissa tapauksissa yrittäjä voitaisiin vapauttaa veloista, mutta tietyn ammatin harjoittamista koskeva liiketoimintakielto voisi silti olla voimassa pidempään tai toistaiseksi.

(38)  Täysimääräinen veloista vapauttaminen tai liiketoimintakiellon lopettaminen lyhyen ajan kuluttua eivät sovellu kaikkiin tilanteisiin, esimerkiksi tilanteisiin, joissa velallinen on epärehellinen tai on toiminut vilpillisessä mielessä. Jäsenvaltioiden olisi annettava lainkäyttö- tai hallintoviranomaisille selkeät ohjeet siitä, miten yrittäjän rehellisyyttä on arvioitava. Sen selvittämiseksi, onko yrittäjä toiminut epärehellisesti, lainkäyttö- tai hallintoviranomaiset voivat ottaa huomioon esimerkiksi velkojen luonteen ja määrän, sen milloin ne ovat syntyneet ja miten velallinen on pyrkinyt maksamaan niitä takaisin ja noudattamaan lakisääteisiä velvollisuuksiaan, kuten yleiset toimilupavaatimukset ja asianmukainen kirjanpito, sekä velallisen toimet velkojien kannetoimien estämiseksi. Jäsenvaltioiden olisi voitava sulkea pois tiettyjä velkatyyppejä. Jos tällaisissa poissulkemisissa on kyse julkisista velkojista, jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon välttämätön tasapaino yleisen edun ja yrittäjyyden edistämisen välillä. Liiketoimintakielto voi olla voimassa pidempään tai toistaiseksi silloin, kun yrittäjä harjoittaa tiettyjä jäsenvaltioissa erityisen arkaluonteisiksi katsottuja ammatteja tai kun yrittäjä on tuomittu rikoksesta. Tällaisissa tapauksissa yrittäjä voitaisiin vapauttaa veloista, mutta tietyn ammatin harjoittamista koskeva liiketoimintakielto voisi silti olla voimassa pidempään tai toistaiseksi.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  On tarpeen pitää yllä ja parantaa menettelyjen läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta, jotta voidaan edistää yritysten säilyttämistä ja antaa yrittäjille uusi mahdollisuus tai mahdollistaa elinkelvottomien yritysten tehokas likvidaatio. Monissa jäsenvaltioissa on myös tarpeen lyhentää maksukyvyttömyysmenettelyjen liian pitkää kestoa, joka aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta velkojille ja sijoittajille ja alentaa takaisinperintäastetta. Kun otetaan huomioon asetuksella (EU) 2015/848 käyttöön otetut tuomioistuinten ja selvittäjien tehostetut yhteistyömekanismit rajat ylittäviä tapauksia varten, kaikkien asianosaisten toimijoiden ammatillinen toiminta on nostettava yhtä korkealle tasolle kaikkialla unionissa. Näiden tavoitteiden saavuttamista varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että lainkäyttö- ja hallintoviranomaisten edustajilla on tarvittava koulutus ja erikoisasiantuntemusta ja kokemusta maksukyvyttömyysasioista. Oikeuslaitos voisi jäsentensä erikoistumisen myötä tehdä nopeasti päätöksiä, joilla on kenties huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, mikä ei kuitenkaan tarkoittaisi, että näiden jäsenten on käsiteltävä yksinomaan uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevia asioita. Tehokas tapa saavuttaa nämä tavoitteet voisi olla esimerkiksi erityistuomioistuinten tai tuomioistuinten erityisjaostojen perustaminen oikeuslaitoksen organisaatiota koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(39)  On tarpeen pitää yllä ja parantaa menettelyjen läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta, jotta voidaan edistää yritysten säilyttämistä ja antaa yrittäjille uusi mahdollisuus tai mahdollistaa elinkelvottomien yritysten tehokas likvidaatio. Läpinäkyvyyden ja ennustettavuuden lisääminen takaisi myös entistä paremman oikeusvarmuuden uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskeviin menettelyihin osallistuville sijoittajille ja velkojille. Monissa jäsenvaltioissa on myös tarpeen lyhentää maksukyvyttömyysmenettelyjen liian pitkää kestoa, joka aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta velkojille ja sijoittajille ja alentaa takaisinperintäastetta. Olisi oltava mahdollista toteuttaa keston lyhentäminen erityisesti ottamalla aluksi käyttöön luottamuksellisia menettelyjä, joiden avulla voidaan, osaksi tämän luottamuksellisuuden ansiosta, valmistella suunnitelmaa tai myyntiä ilman arvonmenetystä, jonka aikomuksen julkistaminen aiheuttaisi. Kun otetaan huomioon asetuksella (EU) 2015/848 käyttöön otetut ja julkisiin menettelyihin sovellettavat tuomioistuinten ja selvittäjien tehostetut yhteistyömekanismit rajat ylittäviä tapauksia varten, kaikkien asianosaisten toimijoiden ammatillinen toiminta on nostettava yhtä korkealle tasolle kaikkialla unionissa. Näiden tavoitteiden saavuttamista varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että lainkäyttö- ja hallintoviranomaisten edustajilla on tarvittava koulutus ja erikoisasiantuntemusta ja kokemusta maksukyvyttömyysasioista. Oikeuslaitos voisi jäsentensä erikoistumisen myötä tehdä nopeasti päätöksiä, joilla on kenties huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, mikä ei kuitenkaan tarkoittaisi, että näiden jäsenten on käsiteltävä yksinomaan uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevia asioita. Tehokas tapa saavuttaa nämä tavoitteet voisi olla esimerkiksi tuomioistuinten tai jaostojen, joissa toimii erikoistuneita tuomareita, perustaminen oikeuslaitoksen organisaatiota koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten nimittämät uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsittelevät selvittäjät saavat asianmukaisen koulutuksen ja että heidän tehtäviään valvotaan, että nimittäminen tapahtuu läpinäkyvällä tavalla ottaen asianmukaisesti huomioon tarve varmistaa menettelyjen tehokkuus ja se, että selvittäjät hoitavat tehtävänsä rehellisesti. Selvittäjien olisi myös noudatettava vapaaehtoisia käytännesääntöjä, joilla varmistetaan asianmukainen pätevyys ja koulutustaso, selvittäjien velvollisuuksia koskeva läpinäkyvyys ja säännöt, joiden mukaan määritetään heidän palkkauksensa ja korvausvastuun kattavan vakuutuksen ottaminen sekä valvonta- ja sääntelymekanismit, mukaan lukien asianmukainen ja tehokas järjestely seuraamusten määräämiseksi niille, jotka eivät ole täyttäneet velvollisuuksiaan. Tällaiset standardit voidaan periaatteessa saavuttaa ilman, että on tarpeen ottaa käyttöön uusia ammatti- tai pätevyysvaatimuksia.

(40)  Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten nimittämät uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsittelevillä selvittäjillä on riittävä asiantuntemus ja heidän tehtäviään valvotaan, että nimittäminen tapahtuu läpinäkyvällä tavalla ottaen asianmukaisesti huomioon tarve varmistaa menettelyjen tehokkuus ja se, että selvittäjät hoitavat tehtävänsä rehellisesti ja pitävät mielessä päätavoitteen yrityksen elinkelpoisuuden palauttamisesta. Selvittäjien olisi oltava pelastajia eikä konkurssipesänhoitajia, ja on välttämätöntä, että he myös noudattavat ammattieettistä säännöstöä, jolla varmistetaan asianmukainen pätevyys ja koulutustaso, selvittäjien velvollisuuksia koskeva läpinäkyvyys ja säännöt, joiden mukaan määritetään heidän palkkauksensa ja korvausvastuun kattavan vakuutuksen ottaminen sekä valvonta- ja sääntelymekanismit, mukaan lukien asianmukainen ja tehokas järjestely seuraamusten määräämiseksi niille, jotka eivät ole täyttäneet velvollisuuksiaan. Tällaiset standardit voidaan periaatteessa saavuttaa ilman, että on tarpeen ottaa käyttöön uusia ammatti- tai pätevyysvaatimuksia.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  On tärkeää kerätä luotettavia tietoja uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloistavapauttamista koskevista menettelyistä, jotta voidaan seurata tämän direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamista. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä ja laadittava yhteenveto tiedoista, jotka ovat riittävän yksityiskohtaisia, jotta niiden avulla voidaan arvioida tarkasti tämän direktiivin toimivuutta käytännössä.

(42)  On tärkeää kerätä luotettavia tietoja uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloistavapauttamista koskevista menettelyistä, jotta voidaan seurata tämän direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamista. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä ja laadittava yhteenveto tiedoista, jotka ovat riittävän yksityiskohtaisia, jotta niiden avulla voidaan arvioida tarkasti tämän direktiivin toimivuutta käytännössä, jotta tarvittaessa voidaan käynnistää lisäuudistuksia. Jäsenvaltioiden olisi vastaavasti koottava ja analysoitava tietoja menettelytapojen mukaan, jotta saadaan luotettavia, käyttökelpoisia ja vertailukelpoisia tilastoja.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Rahoitusmarkkinoiden vakaus riippuu suurelta osin rahoitusvakuusjärjestelyistä, erityisesti silloin kun vakuusjärjestelyjä tarjotaan yksilöityjen järjestelmien omistusosuuden tai keskuspankin liiketoimien yhteydessä ja kun marginaaleja tarjotaan keskusvastapuolille. Koska vakuudeksi annettujen rahoitusinstrumenttien arvo voi olla hyvin epävakaa, on olennaisen tärkeää realisoida niiden arvo ennen kuin se laskee. Sen vuoksi tämän direktiivin ei pitäisi vaikuttaa 19 päivänä toukokuuta 1998 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 98/26/EY74, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/47/EY75 eikä asetukseen (EU) N:o 648/201276.

(43)  Rahoitusmarkkinoiden vakaus riippuu suurelta osin rahoitusvakuusjärjestelyistä, erityisesti silloin kun vakuusjärjestelyjä tarjotaan yksilöityjen järjestelmien omistusosuuden tai keskuspankin liiketoimien yhteydessä ja kun marginaaleja tarjotaan keskusvastapuolille. Koska vakuudeksi annettujen rahoitusinstrumenttien arvo voi olla hyvin epävakaa, on olennaisen tärkeää realisoida niiden arvo ennen kuin se laskee. Säännöksien, jotka sisältyvät 19 päivänä toukokuuta 1998 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 98/26/EY74, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/47/EY75 ja asetukseen (EU) N:o 648/201276, olisi oltava ensisijaisia tähän direktiiviin nähden.

_________________

_________________

74 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä (EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45).

74 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä (EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45).

75 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä (EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43).

75 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä (EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43).

76 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

76 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelymenettelyjä, joita voidaan soveltaa taloudellisissa vaikeuksissa oleviin velallisiin, joita koskee todennäköinen maksukyvyttömyys;

a)  ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelymenettelyjä, joita voidaan soveltaa taloudellisissa vaikeuksissa oleviin velallisiin, joita koskee todennäköinen maksukyvyttömyys ja mahdollisuus säilyä elinkelpoisena; komission on delegoiduilla säädöksillä täsmennettävä, mitä on ”todennäköinen maksukyvyttömyys”;

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’maksukyvyttömyysmenettelyllä’ maksukyvyttömyydestä johtuvaa yleistäytäntöönpanomenettelyä, jonka seurauksena velallisen on luovuttava omaisuudestaan kokonaan tai osittain ja jossa määrätään selvittäjä;

1)  ’maksukyvyttömyysmenettelyllä’ maksukyvyttömyydestä johtuvaa yleistäytäntöönpanomenettelyä, jonka seurauksena velallisen on luovuttava omaisuudestaan kokonaan tai osittain ja jossa määrätään maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä;

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’uudelleenjärjestelyllä’ velallisen varojen ja velkojen koostumuksen, ehtojen tai rakenteen tai minkä tahansa muun velalliselle kuuluvan pääomarakenteen, myös osakepääoman, tai näiden yhdistelmän muuttamista, mukaan lukien varojen tai yrityksen osien myynti, tarkoituksena mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkaminen kokonaan tai osittain;

2)  ’uudelleenjärjestelyllä’ menettelyä tai joko julkisia tai luottamuksellisia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat velallisen varojen ja velkojen koostumuksen, ehtojen tai rakenteen tai minkä tahansa muun velalliselle kuuluvan pääomarakenteen, myös osakepääoman, tai näiden yhdistelmän muuttamisen, mukaan lukien varojen tai koko yrityksen tai yrityksen osien myynti, tarkoituksena mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkaminen kokonaan tai osittain;

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’asianosaisilla osapuolilla’ velkojia tai velkojaryhmiä ja tarvittaessa kansallista lainsäädäntöä sovellettaessa sellaisia oman pääoman haltijoita, joiden saataviin tai etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa;

3)  ’asianosaisilla osapuolilla’ velkojia tai velkojaryhmiä, myös julkisia velkojia ja myöhemmin toimeenpantavien sopimusten sopimusosapuolia, ja tarvittaessa kansallista lainsäädäntöä sovellettaessa sellaisia oman pääoman haltijoita ja työntekijöitä, joiden saataviin tai etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa;

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisellä’ tilannetta, jossa velkojan oikeus vaatia saatavaa velalliselta oikeusteitse pidätetään väliaikaisesti lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen määräyksellä;

4)  ’yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisellä’ tilannetta, jossa velkojan tai velkojien ryhmän oikeus vaatia saatavaa velalliselta tai velallisten ryhmältä oikeusteitse pidätetään väliaikaisesti lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen määräyksellä;

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’ryhmän muodostamisella’ sitä, että velkojat ja oman pääoman haltijat, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, jaotellaan uudelleenjärjestelysuunnitelmassa ryhmiin tällaisiin saataviin ja etuihin liittyvien oikeuksien ja niiden etuoikeusaseman perusteella, ottaen huomioon mahdolliset aiemmat saatavat, panttioikeudet tai velkojien väliset sopimukset ja niiden kohtelu uudelleenjärjestelysuunnitelmassa;

6)  ’ryhmän muodostamisella’ sitä, että velkojat ja oman pääoman haltijat, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, jaotellaan uudelleenjärjestelysuunnitelmassa ryhmiin tällaisiin saataviin ja etuihin liittyvien oikeuksien ja niiden etuoikeusaseman perusteella, ottaen huomioon mahdolliset aiemmat saatavat, panttioikeudet tai velkojien väliset sopimukset ja niiden kohtelu uudelleenjärjestelysuunnitelmassa. Uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymiseksi velkojat jaetaan eri ryhmiin, joissa vähintään vakuudellisia ja vakuudettomia saatavia käsitellään erillisinä ryhminä, kun taas työntekijät muodostavat oman ryhmänsä;

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

11)  ’uudella rahoituksella’ mitä tahansa olemassa olevan tai uuden velkojan antamia uusia varoja, jotka ovat tarpeen uudelleenjärjestelysuunnitelman toteuttamiseksi ja joista on sovittu kyseisessä suunnitelmassa ja jotka lainkäyttö- tai hallintoviranomainen on sen jälkeen vahvistanut;

11)  ’uudella rahoituksella’ mitä tahansa olemassa olevan tai uuden velkojan antamia uusia varoja tai lainoja, jotka ovat tarpeen uudelleenjärjestelysuunnitelman toteuttamiseksi ja joista on sovittu kyseisessä suunnitelmassa ja jotka lainkäyttö- tai hallintoviranomainen on sen jälkeen vahvistanut;

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

12)  ’väliaikaisella rahoituksella’ mitä tahansa olemassa olevan tai uuden velkojan antamia varoja, joiden voidaan kohtuudella katsoa olevan välittömästi tarpeen, jotta velallisen liiketoiminta voi jatkua tai pysyä elinkelpoisena tai jotta voidaan säilyttää kyseisen liiketoiminnan arvo tai parantaa sitä siihen asti, että uudelleenjärjestelysuunnitelma vahvistetaan;

12)  ’väliaikaisella rahoituksella’ mitä tahansa olemassa olevan tai uuden velkojan antamia varoja tai lainoja, joiden voidaan kohtuudella katsoa olevan välittömästi tarpeen, jotta velallisen liiketoiminta voi jatkua tai pysyä elinkelpoisena tai jotta voidaan säilyttää kyseisen liiketoiminnan arvo tai parantaa sitä siihen asti, että uudelleenjärjestelysuunnitelma vahvistetaan;

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

15)  ’uudelleenjärjestelystä vastaavalla selvittäjällä’ henkilöä tai elintä, jonka lainkäyttö- tai hallintoviranomainen on nimittänyt toteuttamaan yhden tai useamman seuraavista tehtävistä:

15)  ’uudelleenjärjestelystä vastaavalla selvittäjällä’ henkilöä tai elintä, joka toteuttaa yhden tai useamman seuraavista tehtävistä:

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a)  ’takaisinmaksusuunnitelmalla’ maksuohjelmaa, jossa velallinen maksaa velkojille tietyt summat tiettyinä päivinä uudelleenjärjestelysuunnitelman mukaisesti;

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 15 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 b)  ’elinkelpoisella’ kykyä tuottaa asianmukaista ennakoitua pääoman tuottoa sen jälkeen, kun kaikki siihen liittyvät kustannukset ja myös poistot ja rahoituskulut on katettu.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisilla ja yrittäjillä on käytettävissään varhaisvaroitusvälineet, joiden avulla voidaan havaita liiketoiminnan heikkenevä kehitys ja ilmoittaa velalliselle tai yrittäjälle, että on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisilla ja yrittäjillä on käytettävissään varhaisvaroitusvälineet, joiden avulla voidaan havaita liiketoiminnan heikkenevä kehitys ja ilmoittaa velalliselle tai yrittäjälle, että on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä. Tässä yhteydessä komission on digitaalisten sisämarkkinoiden strategiansa mukaisesti edistettävä ilmoituksiin ja verkkoviestintään tarkoitettujen uusien tietotekniikoiden käyttöä ja kehittämistä, jotta taataan tehokkaammat varhaisvaroitusmenettelyt.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisilla ja yrittäjillä on käytettävissään asianmukaiset, ajantasaiset, selkeät, tiiviit ja käyttäjäystävälliset tiedot varhaisvaroitusvälineiden saatavuudesta ja keinot toteuttaa uudelleenjärjestely varhaisessa vaiheessa tai saada vapautus henkilökohtaisista veloista.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava julkiset, maksuttomat, asianmukaiset, ajantasaiset, selkeät, tiiviit ja käyttäjäystävälliset tiedot varhaisvaroitusvälineiden saatavuudesta ja velallisten ja yrittäjien käytettävissä olevat keinot toteuttaa uudelleenjärjestely varhaisessa vaiheessa tai saada vapautus henkilökohtaisista veloista.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio

 

a)  julkaisee luettelon varoitusindikaattoreista, joka liittyy toimenpiteisiin, joita velallisten ja yrittäjien on toteutettava tilanteessa, joka vastaa näitä indikaattoreita;

 

b)  keskittää verkkosivustolleen kaikki 2 kohdassa säädetyt tiedot helppokäyttöisellä tavalla. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ajantasaiset tiedot joka vuosi.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen välineiden saatavuuden koskemaan ainoastaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tai yrittäjiä.

3.  Jäsenvaltiot asettavat menettelyn kaikissa vaiheissa pienten ja keskisuurten yritysten tai yrittäjien saataville uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän tarjoamaa ammattiapua esimerkiksi kauppakamarien tai yrittäjä- tai notaarijärjestöjen välityksellä ja pitäen mielessä, että näiden toimenpiteiden olisi oltava kohtuuhintaisia näille yrityksille.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vero-, sosiaaliturva- ja tilintarkastusviranomaisilla on kansallisen lainsäädännön nojalla riittävät keinot ilmoittaa huolestuttavista kehityssuuntauksista mahdollisimman pian.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on kannustettava taloudellisissa vaikeuksissa olevia velallisia toteuttamaan toimia varhaisessa vaiheessa antamalla selkeää tietoa saatavilla olevista ennaltaehkäisevistä uudelleenjärjestelymenettelyistä ja varhaisvaroitusvälineistä.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet voivat muodostua yhdestä tai useammasta menettelystä tai toimenpiteestä.

2.  Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet voivat muodostua yhdestä tai useammasta menettelystä tai toimenpiteestä, joko tuomioistuimen ulkopuolella tai hallinto- tai lainkäyttöviranomaisen määräyksestä.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltiot voivat tarjota velallisille tässä direktiivissä edellytettyjen keinojen lisäksi muita keinoja saada suojaa, mukaan lukien sopimukselliset keinot.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on annettava säännökset, joilla rajoitetaan lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten osallistuminen siihen, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista asianosaisten osapuolten oikeuksien turvaamiseksi.

3.  Jäsenvaltiot voivat antaa säännöksiä, joilla rajoitetaan lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten osallistuminen siihen, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista, samalla kun ne turvaavat asianosaisten osapuolten oikeudet.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen ei tarvitse kaikissa tapauksissa nimittää uudelleenjärjestelystä vastaavaa selvittäjää.

2.  Jäsenvaltiot voivat edellyttää lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen nimittämää uudelleenjärjestelystä vastaavaa selvittäjää, jos se on tarpeen ja asianmukaista niiden asianosaisten osapuolten oikeuksien turvaamiseksi, joihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, ja pitäen mielessä, että näiden toimenpiteiden olisi oltava kohtuuhintaisia pienille ja keskisuurille yrityksille.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat vaatia uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän nimittämistä seuraavissa tapauksissa:

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen nimittää uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän ainakin seuraavissa tapauksissa:

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  kun velallisen kansallisen lainsäädännön mukainen velvollisuus hakea maksukyvyttömyysmenettelyyn asettamista tulee ajankohtaiseksi yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen aikana;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  kun suunnitelma koskee koko yrityksen tai sen osan luovutusta toiselle yritykselle ilman, että velkojien vaateet täytetään täysimääräisesti tai kaikki työntekijät otetaan mukaan.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisille, jotka neuvottelevat uudelleenjärjestelysuunnitelmasta velkojiensa kanssa, voidaan myöntää yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen, jos ja siltä osin kuin tällainen keskeyttäminen on tarpeen uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevien neuvottelujen tukemiseksi.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisille, jotka neuvottelevat uudelleenjärjestelysuunnitelmasta velkojiensa kanssa, voidaan myöntää yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen. Erityiset edellytykset on määriteltävä, jotta voidaan varmistaa, että tällainen keskeyttäminen on tarpeen uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevien neuvottelujen mahdollistamiseksi. Jäsenvaltioiden on vaadittava vähintään, että velallisten, joihin sovelletaan yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä, yritykset ovat elinkelpoisia.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksittäiset täytäntöönpanokanteet voidaan määrätä keskeytettäväksi kaikentyyppisten velkojien osalta, myös vakuusvelkojien ja etuoikeutettujen velkojien osalta. Keskeyttäminen voi olla luonteeltaan yleinen, jolloin se koskee kaikkia velkojia, tai rajoitettu, jolloin se koskee yhtä tai useampaa yksittäistä velkojaa, kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksittäiset täytäntöönpanokanteet voidaan määrätä keskeytettäväksi kaikentyyppisten velkojien osalta, myös julkisten ja kaupallisten velkojien, vakuusvelkojien ja etuoikeutettujen velkojien osalta. Keskeyttäminen voi olla luonteeltaan yleinen, jolloin se koskee kaikkia velkojia, tai rajoitettu, jolloin se koskee yhtä tai useampaa yksittäistä velkojaa, kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tällainen rajoitus ei saa vaarantaa uudelleenjärjestelysuunnitelman tehokkuutta ja onnistumista. Jäsenvaltioiden on pyrittävä saavuttamaan tasapaino päätavoitteena olevan yritystoiminnan jatkuvuuden ja julkisiin velkojiin liittyvän yleisen edun välillä.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta työntekijöiden maksamatta oleviin saataviin, paitsi jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot varmistavat muulla tavoin, että tällaisten saatavien maksamiselle annetaan vähintään samantasoinen suoja kuin direktiivin 2008/94/EY täytäntöönpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä.

3.  Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta mikro- ja pienyritysten saataviin ja työntekijöiden maksamatta oleviin saataviin, paitsi jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot varmistavat muulla tavoin, että tällaisten saatavien maksamiselle annetaan vähintään samantasoinen suoja kuin direktiivin 2008/94/EY täytäntöönpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on rajoitettava yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen kesto enintään neljään kuukauteen.

4.  Jäsenvaltioiden on säädettävä yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen enimmäisaika. Tämän enimmäisajan on oltava vähintään kolme kuukautta ja enintään kuusi kuukautta.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen, niiden jatkaminen ja uusiminen mukaan lukien, saa kestää enintään kaksitoista kuukautta.

7.  Yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen, niiden jatkaminen ja uusiminen mukaan lukien, saa kestää enintään yhdeksän kuukautta.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen vaikuttaisi epäoikeudenmukaisesti yksittäiseen velkojaan tai tiettyyn velkojaryhmään, lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi päättää olla myöntämättä yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä tai lopettaa jo myönnetyn yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen tällaisen velkojan tai velkojaryhmän osalta asianomaisten velkojien pyynnöstä.

9.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen vaikuttaisi epäoikeudenmukaisesti yksittäiseen velkojaan tai tiettyyn velkojaryhmään tai jos heikommassa asemassa oleville velkojille tulisi taloudellisia vaikeuksia, lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi päättää olla myöntämättä yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä tai lopettaa jo myönnetyn yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen tällaisen velkojan tai velkojaryhmän osalta asianomaisten velkojien pyynnöstä. Keskeyttämisen katsotaan vaikuttavan epäoikeudenmukaisesti ainakin silloin, kun velkojalla tai velkojaryhmällä on huomattavia taloudellisia vaikeuksia.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Yleinen täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen estää yhden tai useamman velkojan pyynnöstä tapahtuvan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisen.

2.  Yleinen, kaikki uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskeviin neuvotteluihin osallistuvat velkojat kattava täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen estää yhden tai useamman velkojan pyynnöstä tapahtuvan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisen, lukuun ottamatta työntekijöitä 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat poiketa 1 kohdan säännöksistä, jos velallisesta tulee epälikvidi ja siten kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen aikana. Siinä tapauksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelymenettelyjä ei automaattisesti lopeteta ja että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi, sen jälkeen kun se on tarkastellut mahdollisuuksia päästä sopimukseen menestyksellisestä uudelleenjärjestelysuunnitelmasta yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen aikana, päättää lykätä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista ja pitää yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen voimassa.

3.  Jäsenvaltiot voivat poiketa 1 kohdan säännöksistä, jos velallisesta tulee epälikvidi ja siten kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen aikana. Siinä tapauksessa lainkäyttö- tai hallintoviranomaisella on valta lykätä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista ja pitää yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen voimassa edellyttäen, ettei siitä aiheudu velkojille vakavia taloudellisia vaikeuksia, jotta se voi tarkastella mahdollisuuksia päästä sopimukseen onnistuneesta uudelleenjärjestelysuunnitelmasta tai taloudellisesti kannattavasta yrityksen luovutuksesta keskeyttämisjakson aikana.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojat, joita täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen koskee, eivät sen aikana keskeytä myöhemmin toimeenpantavien sopimusten täytäntöönpanoa tai irtisano, nopeuta tai millään muulla tavoin muuta tällaisia sopimuksia velallisen vahingoksi sellaisten velkojen osalta, jotka syntyivät ennen täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tämän säännöksen soveltamisen keskeisiin sopimuksiin, jotka ovat päivittäisen liiketoiminnan jatkamisen kannalta välttämättömiä.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojat, joita täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen koskee, eivät sen aikana keskeytä myöhemmin toimeenpantavien keskeisten sopimusten täytäntöönpanoa tai irtisano, nopeuta tai millään muulla tavoin muuta tällaisia sopimuksia velallisen vahingoksi sellaisten velkojen osalta, jotka syntyivät ennen täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä edellyttäen, ettei velkojille aiheudu vakavia taloudellisia vaikeuksia. Tätä kohtaa sovellettaessa myöhemmin toimeenpantava sopimus katsotaan keskeiseksi, kun se on päivittäisen liiketoiminnan jatkamisen kannalta välttämätön, mukaan lukien kaikki perustarvikkeet, joiden toimittamisen keskeyttäminen johtaisi yrityksen toiminnan pysähtymiseen.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojat eivät keskeytä myöhemmin toimeenpantavien sopimusten täytäntöönpanoa tai irtisano, nopeuta tai millään muulla tavoin muuta tällaisia sopimuksia velallisen vahingoksi sellaisen sopimuslausekkeen nojalla, jossa määrätään tällaisista toimenpiteistä, yksinomaan sen vuoksi että velallinen on aloittanut uudelleenjärjestelyjä koskevat neuvottelut tai että yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä on haettu tai että tällainen keskeyttäminen on määrätty tai minkään tällaiseen keskeyttämiseen liittyvän vastaavan tapahtuman vuoksi.

5.  Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että velkojat eivät keskeytä myöhemmin toimeenpantavien sopimusten täytäntöönpanoa tai irtisano, nopeuta tai millään muulla tavoin muuta tällaisia sopimuksia velallisen vahingoksi sellaisen sopimuslausekkeen nojalla, jossa määrätään tällaisista toimenpiteistä, yksinomaan sen vuoksi että velallinen on aloittanut uudelleenjärjestelyjä koskevat neuvottelut tai että yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämistä on haettu tai että tällainen keskeyttäminen on määrätty tai minkään tällaiseen keskeyttämiseen liittyvän vastaavan tapahtuman vuoksi.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallinen voi tavanomaisen liiketoimintansa puitteissa maksaa esteettä sellaisten velkojien saatavat, joihin täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen ei vaikuta, ja sellaisille velkojille, joiden saataviin ja etuihin se vaikuttaa, ne saatavat, jotka syntyvät täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen jälkeen ja sen aikana.

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallinen voi tavanomaisen liiketoimintansa puitteissa maksaa esteettä sellaisten velkojien saatavat, joihin täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen ei vaikuta, ja sellaisille velkojille, joiden saataviin ja etuihin se vaikuttaa, ne saatavat, jotka syntyvät milloin tahansa täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen aikana. Velkojien on sinä aikana voitava toteuttaa liiketoimia, jotka ovat hyödyllisiä liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  uudelleenjärjestelysuunnitelman ehdottamisesta vastaavan henkilön selvitys tai perusteltu lausunto, jossa selostetaan, miksi liiketoiminta katsotaan elinkelpoiseksi ja miten velallinen voi toteuttamalla ehdotetun suunnitelman todennäköisesti välttää maksukyvyttömyyden ja palauttaa pitkän aikavälin elinkelpoisuutensa, ja esitetään suunnitelman onnistumisen kannalta välttämättömät edellytykset.

g)  uudelleenjärjestelysuunnitelman ehdottamisesta vastaavan henkilön selvitys tai perusteltu lausunto, jossa selostetaan, miksi liiketoiminta katsotaan elinkelpoiseksi ja miten velallinen voi toteuttamalla ehdotetun suunnitelman todennäköisesti välttää maksukyvyttömyyden ja/tai palauttaa pitkän aikavälin elinkelpoisuutensa, ja esitetään suunnitelman onnistumisen kannalta välttämättömät edellytykset.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  työntekijöiden saatavien tai muiden oikeuksien käsittelyssä on otettava huomioon, että työntekijöiden saatavat on ehdottomasti asetettava etusijalle.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallisessa lainsäädännössä taataan tosiasiallisesti sellaisten keskustelujen, neuvottelujen tai tiedotustilaisuuksien luottamuksellisuus, joita pidetään luottamuksellisuuteen sitoutuneiden henkilöiden kanssa.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että yksi tai useampi velkoja saa esittää vaihtoehtoisen suunnitelman velallisen esittämälle tai velkojan velallisen suostumuksella esittämälle suunnitelmalle.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.  Menettelyt, joilla pannaan täytäntöön uudelleenjärjestelysuunnitelmat, joiden avulla velkojille taataan osuus, joka on vähintään yhtä suuri kuin osuus, jonka ne olisivat saaneet, jos omaisuuserät olisi myyty ja velkojien etuoikeusjärjestys määritelty maksukyvyttömyysmenettelyn seurauksena, ovat konkurssimenettelyjä edellä mainituissa direktiiveissä tarkoitetulla tavalla.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Uudelleenjärjestelysuunnitelmat eivät saa vaikuttaa työntekijöiden saataviin tai muihin oikeuksiin.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojilla, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, on oikeus äänestää sen hyväksymisestä. Jäsenvaltioiden on taattava tällainen äänestysoikeus myös niille oman pääoman haltijoille, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojilla, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, mukaan lukien julkiset velkojat ja työntekijät, on oikeus äänestää sen hyväksymisestä täysin tietoisina sen kullekin aiheuttamista seurauksista. Jäsenvaltioiden on taattava tällainen äänestysoikeus myös niille oman pääoman haltijoille, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianosaisten osapuolten saatavat käsitellään eri ryhminä, jotka perustuvat ryhmien muodostamiskriteereihin. Ryhmät on muodostettava siten, että kunkin ryhmän saataviin tai etuihin liittyvät oikeudet ovat riittävän samanlaiset, niin että ryhmän jäseniä voidaan pitää yhtenäisenä ryhmänä, jolla on yhtenevät edut. Ainakin vakuudelliset ja vakuudettomat saatavat on käsiteltävä erillisinä ryhminä uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä varten. Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että työntekijöiden saatavat on käsiteltävä omana ryhmänään.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianosaisten osapuolten saatavat käsitellään eri ryhminä, jotka perustuvat ryhmien muodostamiskriteereihin. Ryhmät on muodostettava siten, että kunkin ryhmän saataviin tai etuihin liittyvät oikeudet ovat riittävän samanlaiset, niin että ryhmän jäseniä voidaan pitää yhtenäisenä ryhmänä, jolla on yhtenevät edut. Ainakin vakuudelliset ja vakuudettomat saatavat on käsiteltävä erillisinä ryhminä uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä varten. Jäsenvaltioiden on myös säädettävä, että työntekijöiden saatavat on käsiteltävä omana ryhmänään. Jäsenvaltiot voivat myös vahvistaa erityisiä sääntöjä, joilla tuetaan erillisten ryhmien muodostamista muita heikommassa asemassa olevia velkojia kuten pieniä tavarantoimittajia sekä mikro- ja pienyrityksiä varten.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Asianosaisten osapuolten katsotaan hyväksyneen uudelleenjärjestelysuunnitelman, kun sitä kannattaa kussakin ryhmässä saatavien tai etujen arvon perusteella määritelty enemmistö. Jäsenvaltioiden on vahvistettava uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä varten vaadittu enemmistö, joka ei saa missään tapauksessa olla suurempi kuin 75 prosenttia kunkin ryhmän saatavien tai etujen arvosta.

4.  Asianosaisten osapuolten katsotaan hyväksyneen uudelleenjärjestelysuunnitelman, kun sitä kannattaa kussakin ryhmässä saatavien tai etujen arvon perusteella määritelty enemmistö. Jäsenvaltioiden on vahvistettava uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä varten vaadittu enemmistö, joka ei saa missään tapauksessa olla suurempi kuin 75 prosenttia kunkin ryhmän saatavien tai etujen arvosta. Toimivaltainen tuomioistuin hyväksyy myyntisuunnitelman myynnin hyväksymistä ja toteuttamista koskevan kansallisen menettelyn mukaisesti.

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos vaadittua enemmistöä ei saavuteta yhdessä tai useammassa eri mieltä olevassa velkojaryhmässä, suunnitelma voidaan silti vahvistaa, jos se täyttää 11 artiklassa esitetyt vaatimukset, joiden nojalla eri mieltä olevat velkojaryhmät voidaan pakottaa uudelleenjärjestelyyn.

6.  Jos vaadittua enemmistöä ei saavuteta yhdessä tai useammassa eri mieltä olevassa velkojaryhmässä, lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi silti vahvistaa suunnitelman, jos se täyttää 11 artiklassa esitetyt vaatimukset, joiden nojalla eri mieltä olevat velkojaryhmät voidaan pakottaa uudelleenjärjestelyyn.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Mikäli muut velkojat eivät suostu yhteistyöhön, jäsenvaltioiden on taattava, että työntekijöiden uudelleenjärjestelysuunnitelma voidaan esittää toimivaltaiselle hallinnolle tai tuomioistuimelle ja hyväksyä ilman yhteistyöstä kieltäytyneiden velkojien suostumusta.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat uudelleenjärjestelysuunnitelmat voivat sitoa osapuolia vain jos lainkäyttö- tai hallintoviranomainen on vahvistanut ne:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelysuunnitelmat, jotka vaikuttavat eri mieltä olevien asianosaisten osapuolten etuihin, voivat sitoa osapuolia vain jos lainkäyttö- tai hallintoviranomainen on vahvistanut ne:

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  uudelleenjärjestelysuunnitelma on velkojien etua koskevan testin mukainen;

b)  mikäli velkojat kyseenalaistavat sen, onko uudelleenjärjestelysuunnitelma velkojien etua koskevan testin mukainen;

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  uudelleenjärjestelysuunnitelman toteuttamiseksi tarvitaan mitä tahansa uutta rahoitusta, joka ei vaikuta velkojien etuihin epäoikeudenmukaisesti.

c)  uudelleenjärjestelysuunnitelman toteuttamiseksi tarvitaan mitä tahansa uutta rahoitusta, joka ei vaikuta nykyisten velkojien etuihin epäoikeudenmukaisesti.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos lainkäyttö- tai hallintoviranomaista vaaditaan vahvistamaan uudelleenjärjestelysuunnitelma, jotta siitä tulisi sitova, päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen kun vahvistamispyyntö on tehty ja viimeistään 30 päivän kuluttua sen tekemisestä.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos lainkäyttö- tai hallintoviranomaista vaaditaan vahvistamaan uudelleenjärjestelysuunnitelma tai hyväksymään myyntisuunnitelma, jotta siitä tulisi sitova, päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen kun vahvistamispyyntö on tehty ja viimeistään 30 päivän kuluttua sen tekemisestä.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  täyttää 10 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset;

a)  täyttää 10 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset, mutta ei ole vastoin 10 artiklan 3 kohdassa säädettyä edellytystä täyttämällä siinä säädetyn edellytyksen;

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että pienten ja keskisuurten yritysten pääoman haltijat saavat antaa muuta kuin rahallista apua suunnitelman puitteissa.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Työntekijät

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelyprosessi ei vaaranna työntekijöiden oikeuksia sekä varmistettava kansallisen ja unionin lainsäädännön, myös tämän direktiivin säännösten, noudattamisen riippumaton valvonta. Näihin oikeuksiin sisältyvät erityisesti

 

i)  työehtosopimuksiin ja työtaistelutoimiin liittyvät oikeudet;

 

ii)  työntekijöiden ja työntekijöiden edustajien oikeus saada tietoa ja tulla kuulluksi, muun muassa saada tietoa erityisesti kaikista menettelyistä, jotka voivat vaikuttaa työllisyyteen ja/tai työntekijöiden kykyyn saada palkkansa ja kaikki tulevat suoritukset, mukaan lukien työeläkkeet.

 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että työntekijöitä kohdellaan kaikkialla etuoikeutettujen velkojien ja vakuusvelkojien ryhmänä.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Lainkäyttö- tai hallintoviranomainen määrittää yrityksen likvidaatioarvon, jos uudelleenjärjestelysuunnitelma riitautetaan sen väitteen perusteella, että se ei täytä velkojien etua koskevaa testiä.

1.  Lainkäyttö- tai hallintoviranomainen määrittää yrityksen likvidaatioarvon, jos uudelleenjärjestelysuunnitelma tai myyntisuunnitelma riitautetaan sen väitteen perusteella, että se ei täytä velkojien etua koskevaa testiä.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lainkäyttö- tai hallintoviranomainen määrittää yrityksen yritysarvon sen oletuksen perusteella, että se jatkaa toimintaansa, seuraavissa tapauksissa:

2.  Lainkäyttö- tai hallintoviranomainen määrittää yrityksen yritysarvon sen oletuksen perusteella, että se jatkaa toimintaansa, ja maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjän maksukyvyttömyysmenettelyn yhteydessä myymien omaisuuserien tuoton arvon seuraavissa tapauksissa:

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Uudelleenjärjestelysuunnitelma ei saa vaikuttaa niiden velkojien saataviin ja etuihin, jotka eivät osallistuneet sen hyväksymiseen.

2.  Uudelleenjärjestelysuunnitelma ei saa vaikuttaa niiden velkojien saataviin ja etuihin, joita ei ole yksilöity lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen vahvistamassa uudelleenjärjestelysuunnitelmassa.

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  vahvistaa suunnitelman ja myöntää eri mieltä oleville velkojille rahallisen korvauksen, jonka maksaminen kuuluu joko velalliselle tai niille velkojille, jotka äänestivät suunnitelman hyväksymisen puolesta.

b)  vahvistaa suunnitelman ja arvioi, voidaanko suunnitelman vuoksi perusteetonta vahinkoa kärsiville eri mieltä oleville velkojille myöntää rahallinen korvaus, ja tarpeen vaatiessa myöntää tällainen korvaus, jonka maksaminen kuuluu velalliselle.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että uudelleenjärjestelystä vastaava selvittäjä tai lainkäyttö- tai hallintoviranomainen hyväksyy 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetut liiketoimet, ennen kuin niille myönnetään 1 kohdassa tarkoitettu suoja.

3.  Jäsenvaltioiden on vaadittava, että uudelleenjärjestelystä vastaava selvittäjä tai lainkäyttö- tai hallintoviranomainen hyväksyy 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetut liiketoimet, ennen kuin niille myönnetään 1 kohdassa tarkoitettu suoja.

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ottaa velkojien ja muiden sidosryhmien edut huomioon asianmukaisella tavalla;

b)  ottaa velkojien ja muiden sidosryhmien edut huomioon asianmukaisella tavalla, myös työllisyyden kannalta;

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  täyttää mahdollisimman luottamuksellisesti velvoitteet, jotka perustuvat työntekijöiden oikeuksia koskeviin unionin säädöksiin.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  olla tarkoituksellisesti alentamatta yrityksen nettovarallisuutta alle sen tason, joka on tarpeen, jotta siirtovelat voidaan vapauttaa työntekijöiden hyväksi;

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on tarjottava uuden mahdollisuuden saaneille yrittäjille yritystukea ja tukitoimia, jotka auttavat heidän yritystoimintansa uudelleenkäynnistämisessä.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että veloista vapauttamiseen kuluvan ajan päätyttyä ylivelkaantuneet yrittäjät vapautetaan veloistaan ilman että heidän tarvitsee hakea sitä uudelleen lainkäyttö- tai hallintoviranomaiselta.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että veloista vapauttamiseen kuluvan ajan päätyttyä ylivelkaantuneet yrittäjät vapautetaan veloistaan virallisen vahvistuksen jälkeen.

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ylivelkaantunut yrittäjä toimi velkojia kohtaan epärehellisesti tai vilpillisessä mielessä velkaantumisen tai velkojen takaisinperinnän yhteydessä;

a)  ylivelkaantunut yrittäjä toimi velkojia kohtaan epärehellisesti tai vilpillisessä mielessä velkaantumisen tai velkojen takaisinperinnän yhteydessä; komissio laatii jäsenvaltioille ohjeet, jotta ne voivat vahvistaa perusteet sen määrittämiseksi, milloin on kyse epärehellisestä tai vilpillisestä toiminnasta;

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ylivelkaantunut yrittäjä ei noudata takaisinmaksusuunnitelmaa tai muuta velkojien etujen turvaamiseen tarkoitettua oikeudellista velvoitetta;

b)  ylivelkaantunut yrittäjä ei olennaisilta osin noudata takaisinmaksusuunnitelmaa tai muuta velkojien etujen turvaamiseen tarkoitettua oikeudellista velvoitetta, ottaen huomioon maksukyvyttömyyttä ja uudelleenjärjestelyjä koskeviin menettelyihin liittyvät vaikeudet, joita mikro- ja pienyritykset kohtaavat.

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  pääsy veloista vapauttamista koskevaan menettelyyn perustuu väärinkäytökseen;

Poistetaan.

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  yrittäjä on päässyt veloista vapauttamista koskevaan menettelyyn toistuvasti tietyn ajan kuluessa.

d)  yrittäjä on päässyt veloista vapauttamista koskevaan menettelyyn toistuvasti ja väärinkäytökseen perustuen tietyn ajan kuluessa.

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat jättää tiettyjä velkatyyppejä, kuten vakuusvelat tai rikosoikeudellisista seuraamuksista tai sopimussuhteen ulkopuolisesta vahingonkorvausvastuusta johtuvat velat, vapauttamisen ulkopuolelle, tai säätää pidemmästä vapauttamisajasta silloin kun se on yleisen edun vuoksi perusteltua.

3.  Jäsenvaltiot voivat jättää tiettyjä velkatyyppejä, kuten vakuusvelat, elatusapuoikeutta koskevat velat tai rikosoikeudellisista seuraamuksista tai sopimussuhteen ulkopuolisesta vahingonkorvausvastuusta johtuvat velat, vapauttamisen ulkopuolelle, tai säätää pidemmästä vapauttamisajasta silloin kun se on yleisen edun vuoksi perusteltua. Jos poissulkemisessa on kyse julkisista velkojista, jäsenvaltioiden on otettava huomioon tarvittava tasapaino yleisen edun ja yrittäjyyden edistämisen välillä.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos ylivelkaantuneella yrittäjällä on sekä ammattitoimintaan liittyviä velkoja, jotka ovat syntyneet elinkeino- tai liiketoiminnan, käsiteollisuuden tai ammattitoiminnan yhteydessä, että tällaisen toiminnan ulkopuolella syntyneitä henkilökohtaisia velkoja, kaikkia velkoja käsitellään samassa menettelyssä vapauttamisen saamista varten.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos ylivelkaantuneella yrittäjällä on sekä ammattitoimintaan liittyviä velkoja, jotka ovat syntyneet elinkeino- tai liiketoiminnan, käsiteollisuuden tai ammattitoiminnan yhteydessä, että tällaisen toiminnan ulkopuolella syntyneitä henkilökohtaisia velkoja, ammattitoimintaan liittyviä ja henkilökohtaisia velkoja on käsiteltävä erillisissä menettelyissä vapauttamisen saamista varten. Mikäli on olemassa menettelyjä vapautuksen saamiseksi sekä ammattitoimintaan liittyvistä että henkilökohtaisista veloista, nämä menettelyt voidaan sovittaa yhteen vapautuksen myöntämiseksi tämän direktiivin mukaisesti.

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat 1 kohdasta poiketen säätää, että ammattitoimintaan liittyvät ja henkilökohtaiset velat on käsiteltävä erillisissä menettelyissä, edellyttäen että nämä menettelyt voidaan sovittaa yhteen vapautuksen myöntämiseksi tämän direktiivin mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevia asioita käsittelevät lainkäyttö- ja hallintoviranomaisten edustajat saavat tehtäviään vastaavan perus- ja jatkokoulutuksen.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevia asioita käsittelevillä lainkäyttö- ja hallintoviranomaisilla on tehtäviään vastaava asiantuntemus ja kokemus.

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevia asioita käsittelemään nimitetyt sovittelijat, selvittäjät ja muut toimijat saavat asianmukaisen perus- ja jatkokoulutuksen, jotta voidaan varmistaa, että he toteuttavat palvelunsa osapuoliin nähden tehokkaasti, puolueettomasti, riippumattomasti ja pätevästi.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevia asioita käsittelemään nimitetyillä sovittelijoilla, selvittäjillä ja muilla toimijolla on laaja asiantuntemus ja kokemus, jotta voidaan varmistaa, että he toteuttavat palvelunsa osapuoliin nähden tehokkaasti, puolueettomasti, riippumattomasti ja pätevästi. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että saatavilla on julkinen luettelo rekisteröidyistä selvittäjistä ja sovittelijoista, jotta velallisia voidaan kannustaa hankkimaan tässä direktiivissä vaaditun suojan lisäksi myös sopimuksellisten keinojen tuomaa suojaa.

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio edistää parhaiden käytäntöjen vaihtamista jäsenvaltioiden välillä koulutuksen laadun parantamiseksi kaikkialla unionissa, myös verkostoitumisen ja kokemusten vaihdon sekä valmiuksien kehittämisvälineiden avulla, ja järjestää tarvittaessa koulutusta uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevia asioita käsitteleville lainkäyttö- ja hallintoviranomaisten edustajille.

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on rohkaistava sopiviksi katsomillaan keinoilla uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsitteleviä selvittäjiä laatimaan vapaaehtoisia käytännesääntöjä ja noudattamaan niitä sekä muita tällaisten palvelujen tarjontaan sovellettavia tehokkaita valvontakeinoja.

2.  Komissio rohkaisee jäsenvaltioita määrittelemään selvittäjää koskevat vähimmäisvaatimukset, kuten koulutuksen ja ammattipätevyyden, rekisteröidyn aseman selvittäjänä, toimiluvan, henkilökohtaisen vastuuvelvollisuuden ja ammattieettiseen säännöstön sekä vakuutuksen ja hyvän maineen.

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun lainkäyttö- tai hallintoviranomainen nimittää uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsittelevän selvittäjän, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kriteerit, joiden perusteella lainkäyttö- tai hallintoviranomainen valitsee selvittäjän, ovat selkeät ja läpinäkyvät. Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsittelevien selvittäjien valinnassa on otettava asianmukaisella tavalla huomioon selvittäjän kokemus ja asiantuntemus. Selvittäjän valinnassa on tarvittaessa kuultava velallisia ja velkojia.

3.  Kun lainkäyttö- tai hallintoviranomainen nimittää uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsittelevän selvittäjän, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kriteerit, joiden perusteella lainkäyttö- tai hallintoviranomainen valitsee selvittäjän, ovat selkeät ja läpinäkyvät. Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsittelevien selvittäjien valinnassa on otettava asianmukaisella tavalla huomioon selvittäjän kokemus ja asiantuntemus niin oikeudellisista kuin liiketaloudellisistakin kysymyksistä. Selvittäjän valinnassa on tarvittaessa kuultava velallisia ja velkojia.

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsittelevien selvittäjien perimiin maksuihin sovelletaan sääntöjä, jotka edistävät menettelyjen ripeää ja tehokasta ratkaisemista, tapauksen monimutkaisuus asianmukaisella tavalla huomioon ottaen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettävissä on takeet sisältävät asianmukaiset menettelyt sen varmistamiseksi, että palkkiota koskevat kiistat voidaan ratkaista ripeästi.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsittelevien selvittäjien perimiin maksuihin sovelletaan sääntöjä, jotka edistävät menettelyjen ripeää ja tehokasta ratkaisemista, tapauksen monimutkaisuus asianmukaisella tavalla huomioon ottaen. Menettelyn tehokkuutta mitataan velkojien velkojen perintäasteen lisäksi myös yrityksen tai yrittäjän kannalta ja liiketoiminnan elinkelpoisuuden palauttamisen kannalta lainkäyttö- ja hallintaviranomaisen vastuulla. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettävissä on takeet sisältävät asianmukaiset menettelyt sen varmistamiseksi, että palkkiota koskevat kiistat voidaan ratkaista ripeästi.

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

27 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

27 a artikla

 

Uuden mahdollisuuden saaneiden yrittäjien saatavilla olevat tiedot

 

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uuden mahdollisuuden saaneiden yrittäjien saatavilla on asiaankuuluvia, ajantasaisia, selkeitä, ytimekkäitä ja helppokäyttöisiä tietoja tarjolla olevasta, niitä varten räätälöidystä hallinnollisesta, oikeudellisesta, liiketoiminnallisesta tai taloudellisesta tuesta ja kaikista niiden saatavilla olevista keinoista, joilla helpotetaan uuden yrityksen perustamista.

 

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain 1 kohdan mukaisesti annettavat tiedot.

 

3.  Komissio julkaisee 1 kohdan mukaisesti annettavat ja 2 kohdan mukaisesti vastaanotetut tiedot helppokäyttöisellä tavalla verkkosivustollaan.

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ilmoitusten toimittaminen velkojille;

c)  ilmoitusten toimittaminen velkojille ja työntekijöiden edustajille;

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  niiden velallisten lukumäärä, jotka a alakohdan iii kohdassa tarkoitetun menettelyn läpi käytyään ovat uudelleen joko saman tai jonkin toisen a alakohdassa tarkoitetun menettelyn kohteena.

g)  niiden velallisten lukumäärä, jotka a alakohdan ii ja iii kohdassa tarkoitetun menettelyn läpi käytyään ovat uudelleen joko saman tai jonkin toisen a alakohdassa tarkoitetun menettelyn kohteena.

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  niiden velallisten osalta, jotka a alakohdan ii ja iii alakohdassa tarkoitetun menettelyn läpi käytyään ovat perustaneet uuden yrityksen, keskimääräinen aika menettelyn päättymisen ja uuden yrityksen perustamisen välillä;

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g b)  menetettyjen työpaikkojen määrä, liiketoiminnan osan tai koko liiketoiminnan luovutus, osittainen irtisanominen sekä uudelleenjärjestelysopimusten vaikutukset työpaikkoihin ja julkisen rahoituksen määrä;

Tarkistus    108

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g c)  jokaisen selvittäjän suorittama työ ja sen tulokset, tämän kohdan a–e alakohdassa tarkoitetun tiedon kannalta;

Tarkistus    109

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g d)  vilpillisten uudelleenjärjestely- ja maksukyvyttömyysmenettelyjen määrä ja käytössä olevien täytäntöönpanon valvontamekanismien toiminta.

Tarkistus    110

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on koottava tilastot 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen yhdistelmätietojen pohjalta kokonaiselta kalenterivuodelta, joka päättyy kunakin vuonna 31 päivänä joulukuuta, [täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamisen aloittamispäivää] seuraavasta ensimmäisestä kokonaisesta kalenterivuodesta alkaen. Nämä tilastot on toimitettava komissiolle vakiomuotoisella tietolomakkeella vuosittain viimeistään sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta, jolta tiedot on kerätty.

3.  Jäsenvaltioiden on koottava tilastot 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen yhdistelmätietojen pohjalta kokonaiselta kalenterivuodelta, joka päättyy kunakin vuonna 31 päivänä joulukuuta, [täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamisen aloittamispäivää] seuraavasta ensimmäisestä kokonaisesta kalenterivuodesta alkaen. Nämä tilastot on toimitettava komissiolle vakiomuotoisella tietolomakkeella vuosittain viimeistään sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta, jolta tiedot on kerätty. Jäsenvaltioiden on esitettävä nämä tilastotiedot helppokäyttöisen verkkosivuston kautta.

Tarkistus    111

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio keskittää verkkosivustolleen kaikki 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyt tiedot helppokäyttöisellä tavalla.

Tarkistus    112

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämä direktiivi ei vaikuta seuraaviin säädöksiin:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava laeissaan, asetuksissaan ja hallinnollisissa säännöksissään, että

Tarkistus    113

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä80;

a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä80, ja erityisesti sen 3–9 artiklassa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien suojelu;

__________________

__________________

80 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä (EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45).

80 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä (EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45).

Tarkistus    114

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, rahoitusvakuusjärjestelyistä81; ja

b)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, rahoitusvakuusjärjestelyistä81, ja erityisesti sen 4–8 artiklassa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien suojelu ja,

__________________

__________________

81 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä (EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43)

81 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä (EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43)

Tarkistus    115

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä82.

c)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä82, ja erityisesti sen 11, 41 ja 46 artiklan mukainen vaatimus vakuuksien asettamisesta.

__________________

__________________

82 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

82 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

Tarkistus    116

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Etusija suhteessa tämän direktiivin säännöksiin ja erityisesti velallisten oikeuksiin täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisessä 6 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    117

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle viimeistään [viiden vuoden kuluttua täytäntöönpanotoimien soveltamisen alkamisesta] ja sen jälkeen seitsemän vuoden välein tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa käsitellään myös sitä, onko tarpeen toteuttaa lisätoimia uudelleenjärjestelyjä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevan oikeudellisen kehyksen lujittamiseksi ja vahvistamiseksi.

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle viimeistään [kolmen vuoden kuluttua täytäntöönpanotoimien soveltamisen alkamisesta] ja sen jälkeen viiden vuoden välein tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa käsitellään myös sitä, onko tarpeen toteuttaa lisätoimia uudelleenjärjestelyjä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevan oikeudellisen kehyksen lujittamiseksi ja vahvistamiseksi, mukaan lukien resurssien ja erityistuomioistuimien saatavuus.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ennaltaehkäisevät uudelleenjärjestelyjen puitteet, uusi mahdollisuus sekä toimenpiteet uudelleenjärjestely-, maksukyvyttömyys- ja vastuuvapausmenettelyjen tehostamiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

16.1.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.1.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Enrique Calvet Chambon

24.11.2016

Valiokuntakäsittely

30.8.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.12.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

2

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Calvet Chambon, Ashley Fox, Marian Harkin, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Tibor Szanyi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Bogdan Brunon Wenta

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Sander Loones

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Alain Lamassoure, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

2

-

ENF

Gerolf Annemans, Sylvie Goddyn

4

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (5.12.2017)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta
(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Valmistelija: Edouard Martin

LYHYET PERUSTELUT

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pitää tässä säädösehdotuksessa huolestuttavana sitä, että yrityksen palveluksessa olevat työntekijät luokitellaan velkojiksi samaan tapaan kuin pankit tai mitkä tahansa muut pääoman haltijat.

Tämä näkemys yrityksestä rajaa ehdotuksen koskemaan vain rahoituskysymyksiä, ja siinä yrityksen elvyttämistä pidetään pelkästään osapuolten rahoituksen uudelleenjärjestelynä, jotta voidaan ”aloittaa uudestaan”, ottamatta työntekijöitä aidosti huomioon.

Tämä tarkoittaa lisäksi sitä, että velkoja lähestulkoon samaistetaan kuluttajaan, kuten korostetaan johdantotekstissä, jossa menemättä kuitenkaan aivan niin pitkälle pidetään mahdollisena direktiivin soveltamista kulutukseen liittyviin kysymyksiin. Ehdotetuissa tarkistuksissa käsitellään seuraavia näkökohtia:

  niissä tunnustetaan yrityksen yhteiskuntavastuu, sillä yritystä ei voida pelkistää vain yrittäjän, pääoman haltijoiden, pääoman lainaajien, tavarantoimittajien, asiakkaiden ja työntekijöiden välisten sopimusten järjestäytyneeksi verkostoksi, vaan se on sosiaalinen organisaatio, joka tuottaa arvoa työntekijöidensä yksilöllisellä ja kollektiivisella työllä, ja siksi työntekijöiden muodostama ryhmä ei ole samanlainen kuin muut ryhmät;

  niissä annetaan työntekijöille ja heidän edustajilleen, jotka tuntevat yrityksenä hyvin, mahdollisuus käyttää varoitusoikeutta taloudellisessa tilanteessa, jota he pitävät huolestuttavana, ja varhaisen uudelleenjärjestelyn tapauksessa mahdollisuus toimia tasavertaisesti muiden osapuolten tai velkojien (kuten heitä tekstissä nimitetään) kanssa siten, että työntekijöille ja heidän edustajilleen annetaan analysointi- ja neuvonsaantioikeudet ja -mahdollisuudet, jotka heiltä puuttuvat;

  niissä otetaan huomioon tapaukset, joissa konkurssiuhan alaisesta yrityksestä eläkkeelle siirtyneet työntekijät saattaisivat kärsiä vahinkoa (yrityksen säästöjärjestelmät, eläkerahastot), ja pidetään heitä siinä tapauksessa omana ”ryhmänään” direktiivissä tarkoitetulla tavalla.

Komissio panee johdantotekstissä tyytyväisenä merkille tiedotus- ja kuulemisoikeuden myönteisen vaikutuksen, mutta tämä voi pitää paikkansa vain, jos nämä oikeudet toteutuvat, mitä ei ole tähän mennessä näytetty toteen. Muistutettakoon, että perusoikeuskirjan 27 artiklassa vahvistetaan ”työntekijöiden oikeus saada tietoja ja tulla kuulluksi yrityksessä”. On ehdottoman tärkeää, ettei varhaisissa uudelleenjärjestelyissä poiketa näistä periaatteista ja että annetaan runsaasti tilaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle. Tässä lausunnossa ehdotetuilla toimenpiteillä on myönteinen vaikutus kyseiseen oikeuteen, koska ne eivät rajoita unionin nykyisen lainsäädännön soveltamista, ja lisäksi niissä säädetään työntekijöiden oikeudesta äänestää uudelleenjärjestelysuunnitelmista.

Lopuksi mainittakoon, että ehdotetuilla tarkistuksilla vahvistetaan neljää vaikutustenarvioinnissa havaittua ”etua” (1,3,5,8): niissä annetaan ”mahdollisuus uudelleenjärjestelyyn varhaisessa vaiheessa”, ”helpotetaan velallisen yritystoiminnan jatkamista uudelleenjärjestelyn aikana”, ”parannetaan uudelleenjärjestelysuunnitelman onnistumisedellytyksiä” ja parannetaan ”uudelleenjärjestelyyn, maksukyvyttömyyteen ja uuden mahdollisuuden tarjoamiseen liittyvien menettelyjen tehokkuutta”.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1) Kaikilla työntekijöillä olisi oltava oikeus saataviensa suojeluun työnantajansa maksukyvyttömyystilanteessa, kuten Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa vahvistetaan.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Tämän direktiivin tavoitteena on poistaa perusvapauksien, kuten pääoman vapaan liikkuvuuden ja sijoittautumisvapauden, käytön tiellä olevia esteitä, jotka johtuvat kansallisten lainsäädäntöjen sekä ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevien menettelyjen välisistä eroista. Direktiivin tarkoituksena on poistaa tällaiset esteet varmistamalla, että taloudellisiin vaikeuksiin joutuneilla elinkelpoisilla yrityksillä on käytettävissään tehokkaat kansalliset ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet, joiden avulla ne voivat jatkaa toimintaansa, että rehelliset ylivelkaantuneet yrittäjät saavat uuden mahdollisuuden sen jälkeen, kun he ovat vapautuneet kaikista veloistaan kohtuullisen ajan kuluttua, ja että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapautumista koskevien menettelyjä tehostetaan erityisesti niiden keston lyhentämiseksi.

(1)  Tämän direktiivin tavoitteena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa poistamalla perusvapauksien, kuten pääoman vapaan liikkuvuuden ja sijoittautumisvapauden, käytön tiellä olevia esteitä, jotka johtuvat kansallisten lainsäädäntöjen sekä ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevien menettelyjen välisistä eroista. Direktiivin tarkoituksena on poistaa tällaiset esteet varmistamalla, että taloudellisiin vaikeuksiin joutuneilla elinkelpoisilla yrityksillä on käytettävissään tehokkaat kansalliset ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet, joiden avulla ne voivat jatkaa toimintaansa ja siten vähentää vältettävissä olevia työpaikkojen menetyksiä ja vaikuttaa samassa määrin kuin, jos kyseessä olisi likvidaatio velkojien saatavien täyttämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työntekijöiden perusoikeuksia ja -vapauksia, ja että rehelliset ylivelkaantuneet yrittäjät saavat uuden mahdollisuuden sen jälkeen, kun he ovat vapautuneet kaikista veloistaan kohtuullisen ajan kuluttua, ja että uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapautumista koskevien menettelyjä tehostetaan erityisesti niiden keston lyhentämiseksi.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Uudelleenjärjestelyn avulla taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten pitäisi pystyä jatkamaan toimintaansa joko täysimittaisesti tai osittain muuttamalla omaisuutensa ja velkojensa tai pääomarakenteensa koostumusta, ehtoja tai rakennetta, myös myymällä yrityksen omaisuuseriä tai sen osia. Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden pitäisi ennen muuta antaa yrityksille mahdollisuus toteuttaa uudelleenjärjestely varhaisessa vaiheessa ja välttää maksukyvyttömyys. Tällaisten puitteiden olisi maksimoitava yrityksen arvo velkojille, omistajille ja koko taloudelle ja estettävä tarpeettomat työpaikkojen, osaamisen ja taitojen menetykset. Puitteiden olisi myös estettävä järjestämättömien lainojen kasautuminen. Uudelleenjärjestelyprosessissa olisi suojattava kaikkien osapuolten oikeuksia. Toisaalta kannattamattomat yritykset, joilla ei ole selviämismahdollisuuksia, olisi likvidoitava mahdollisimman nopeasti.

(2)  Uudelleenjärjestelyn avulla sekä asianmukaisten ja toteuttamiskelpoisten asiantuntijaraporttien tuloksena taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten pitäisi pystyä jatkamaan toimintaansa joko täysimittaisesti tai osittain muuttamalla omaisuutensa ja velkojensa tai pääomarakenteensa koostumusta, ehtoja tai rakennetta, myös myymällä yrityksen omaisuuseriä tai sen osia. Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden pitäisi ennen muuta antaa yrityksille mahdollisuus toteuttaa uudelleenjärjestely varhaisessa vaiheessa ja välttää maksukyvyttömyys sekä elinkelpoisten yritysten likvidaatiot. Tällaisten puitteiden olisi estettävä työpaikkojen menetykset sekä tietojen ja taitojen menettäminen ja maksimoitava yrityksen arvo velkojille verrattuna siihen, mitä ne saisivat yrityksen varojen likvidaation yhteydessä, sekä omistajille ja koko taloudelle. Puitteiden olisi myös estettävä järjestämättömien lainojen kasautuminen. Uudelleenjärjestelyprosessissa olisi suojattava kaikkien osapuolten, myös työntekijöiden, oikeuksia. Toisaalta kannattamattomat yritykset, joilla ei ole selviämismahdollisuuksia, olisi likvidoitava mahdollisimman nopeasti.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Jäsenvaltioiden olisi tutkittava mahdollisuutta suunnitella mekanismeja, joilla estetään työntekijöiden liiallinen tai haitallinen turvautuminen asiantuntijoihin yrityksen kustannuksella, koska sillä olisi lopulta kielteinen vaikutus yrityksen taloudelliseen tilanteeseen.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Yhteinen lainsäädäntökehys vähentäisi oikeudellista epävarmuutta ja siitä olisi siksi hyötyä sellaisille yrityksille ja yrittäjille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa muihin jäsenvaltioihin, ja ylikansallisille sijoittajille.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c)  Niille eläkkeelle jääneille työntekijöille, joiden eläkkeet riippuvat kokonaan tai osittain yrityksen eläkejärjestelmistä ja joille voisi aiheutua vahinkoa varhaisista uudelleenjärjestelyistä, olisi myönnettävä erityiskohtelu.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Monissa jäsenvaltioissa konkurssin tehneiltä, mutta rehellisiltä yrittäjiltä vie yli kolme vuotta vapautua veloistaan ja aloittaa uudestaan. Uutta mahdollisuutta koskevien puitteiden tehottomuuden vuoksi yrittäjät joutuvat siirtymään toiselle lainkäyttöalueelle voidakseen aloittaa uudelleen alusta kohtuullisessa ajassa, mistä aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia sekä velkojille että velallisille itselleen. Veloista vapauttamista koskevaan menettelyyn liittyy usein pitkä liiketoimintakielto, joka muodostaa esteen itsenäisen yritystoiminnan aloittamista ja jatkamista koskevalle vapaudelle.

(4)  Monissa jäsenvaltioissa konkurssin tehneiltä, mutta rehellisiltä yrittäjiltä vie yli kolme vuotta vapautua veloistaan ja aloittaa uudestaan. Uutta mahdollisuutta koskevien puitteiden tehottomuuden vuoksi yrittäjät joutuvat siirtymään toiselle lainkäyttöalueelle voidakseen aloittaa uudelleen alusta kohtuullisessa ajassa, mistä aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia sekä velkojille että velallisille itselleen. Veloista vapauttamista koskevaan menettelyyn liittyy usein pitkä liiketoimintakielto, joka muodostaa esteen yritystoiminnan jatkamisen vapaudelle.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Uusi mahdollisuus olisi nähtävä askeleena kohti menestystä eikä epäonnistumisena. Uuden mahdollisuuden mekanismit, joiden ansiosta velalliset, joiden katsotaan toimineen vilpittömästi, voidaan vapauttaa maksamattomista veloista, jarruttavat harmaata taloutta ja edistävät liiketoimintakulttuuria, mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti työllisyyteen. Jäsenvaltioiden olisi voitava ulottaa uuden mahdollisuuden mekanismit koskemaan luonnollisia henkilöitä.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen liian pitkä kesto on useissa jäsenvaltioissa merkittävä tekijä, joka johtaa alhaiseen perintäasteeseen ja estää sijoittajia harjoittamasta liiketoimintaa sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla on vaarana, että menettelyt kestävät liian kauan.

(5)  Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen liian pitkä kesto tai tällaisten menettelyjen puuttuminen lähes kokonaan joissakin tapauksissa on useissa jäsenvaltioissa merkittävä tekijä, joka johtaa pitkän aikavälin kielteisiin seurauksiin asianomaisille työntekijöille ja alhaiseen liiketoiminnan elpymisasteeseen, mikä estää sijoittajia harjoittamasta liiketoimintaa kyseisissä maissa ja vaikuttaa voimakkaasti köyhtymisvaarassa tai yhteiskunnasta ja työmarkkinoilta syrjäytymisen vaarassa elävien kansalaisten määrään kasvuun ja heikentää siten koko yhteiskunnan sosiaalista ja taloudellista kestokykyä.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kaikki nämä eroavuudet aiheuttavat sijoittajille lisäkustannuksia, kun on arvioitava riskiä velallisten joutumisesta taloudellisiin vaikeuksiin yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa ja kustannuksia, jotka aiheutuvat sellaisten yritysten uudelleenjärjestelyistä, joilla on toimipaikka, velkojia tai omaisuuseriä muissa jäsenvaltioissa, eli yleensä silloin kun on kyse kansainvälisten konsernien uudelleenjärjestelystä. Monet sijoittajat mainitsevat maksukyvyttömyyssääntöjä koskevan epävarmuuden tai riskin toisessa maassa toteutettavista pitkistä ja monimutkaisista maksukyvyttömyysmenettelyistä suurimmaksi syyksi siihen, että sijoituksia ei tehdä eikä liikesuhteita solmita oman maan ulkopuolella.

(6)  Kaikki nämä eroavuudet aiheuttavat sijoittajille tai pankeille lisäkustannuksia, kun on arvioitava riskiä velallisten joutumisesta taloudellisiin vaikeuksiin yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kun on arvioitava elinkelpoisen toiminnan jatkamiseen liittyvää riskiä vaikeuksissa olevissa yrityksissä, ja kustannuksia, jotka aiheutuvat sellaisten yritysten uudelleenjärjestelyistä, joilla on toimipaikka, velkojia tai omaisuuseriä muissa jäsenvaltioissa, eli yleensä silloin kun on kyse kansainvälisten konsernien uudelleenjärjestelystä. Monet sijoittajat mainitsevat maksukyvyttömyyssääntöjä koskevan epävarmuuden tai riskin toisessa maassa toteutettavista pitkistä ja monimutkaisista maksukyvyttömyysmenettelyistä suurimmaksi syyksi siihen, että sijoituksia ei tehdä eikä liikesuhteita solmita oman maan ulkopuolella. Tällaisella epävarmuudella on siten investointeja jarruttava vaikutus, ja se haittaa myös yritysten sijoittautumisvapautta ja heikentää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Näiden eroavuuksien seurauksena luotonsaannin edellytykset ja velkojen perintäaste eri jäsenvaltioissa vaihtelevat. Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevien menettelyjen suurempi yhdenmukaisuus on sen vuoksi välttämätöntä hyvin toimivien sisämarkkinoiden ja erityisesti toimivan pääomamarkkinaunionin varmistamiseksi.

(7)  Näiden eroavuuksien seurauksena luotonsaannin edellytykset ja velkojen perintäaste eri jäsenvaltioissa vaihtelevat. Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevien menettelyjen suurempi yhdenmukaisuus on sen vuoksi välttämätöntä hyvin toimivien sisämarkkinoiden ja erityisesti toimivan pääomamarkkinaunionin sekä taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden ja siten työpaikkojen säilyttämisen ja luomisen varmistamiseksi.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Olisi päästävä eroon myös riskienarviointiin ja rajat ylittäviin täytäntöönpanotoimiin liittyvistä ylimääräisistä kustannuksista, joita velkojille aiheutuu, kun ylivelkaantuneet yrittäjät siirtyvät toiseen jäsenvaltioon saadakseen uuden mahdollisuuden paljon lyhyemmässä ajassa. Olisi vähennettävä myös niitä ylimääräisiä kustannuksia, joita yrittäjille aiheutuu siksi, että heidän on siirryttävä toiseen jäsenvaltioon saadakseen uuden mahdollisuuden. Lisäksi yrittäjän ylivelkaantumiseen liittyvät pitkät liiketoimintakiellot muodostavat yrittäjyyttä heikentävän esteen.

(8)  Olisi päästävä eroon myös riskienarviointiin ja rajat ylittäviin täytäntöönpanotoimiin liittyvistä ylimääräisistä kustannuksista, joita velkojille aiheutuu, kun ylivelkaantuneet yrittäjät siirtyvät toiseen jäsenvaltioon saadakseen uuden mahdollisuuden paljon lyhyemmässä ajassa. Olisi vähennettävä myös niitä ylimääräisiä kustannuksia, joita yrittäjille aiheutuu siksi, että heidän on siirryttävä toiseen jäsenvaltioon saadakseen uuden mahdollisuuden. Lisäksi yrittäjän ylivelkaantumiseen liittyvät pitkät liiketoimintakiellot tukahduttavat yrittäjyyden.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  On laajalti tunnustettu, että kaikkiin uudelleenjärjestelytoimiin, erityisesti merkittävän kokoisiin toimiin, joilla on huomattavia vaikutuksia, olisi liityttävä sidosryhmille tarkoitettu selitys ja perustelu, joka kattaa tavoitteita ja mahdollisia vaihtoehtoja koskevien suunniteltujen toimenpiteiden valinnan ja jossa kunnioitetaan työntekijöiden edustajien täysimääräistä ja asianmukaista osallistumista kaikilla tasoilla ja joka on valmisteltava hyvissä ajoin, jotta sidosryhmät voivat valmistautua kuulemisiin ennen yrityksen päätöksentekoa1 a.

 

__________________

 

1 a (P7_TA(2013)0005 Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi).

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Etenkin pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä ’pk-yritykset’, hyötyisivät yhdenmukaisemmasta lähestymistavasta unionin tasolla, sillä niillä ei ole tarvittavia resursseja selvitä suurista uudelleenjärjestelykustannuksista tai hyödyntää eräiden jäsenvaltioiden tehokkaampia uudelleenjärjestelymenettelyjä. Koska varsinkaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneilla pk-yrityksillä ei useinkaan ole varaa palkata ammattiapua, olisi otettava käyttöön varhaisvaroitusvälineet, jotka kertoisivat velallisille, että on kiire toimia. Jotta tällaisia yrityksiä voitaisiin auttaa toteuttamaan uudelleenjärjestely edullisesti, olisi myös laadittava kansallisia uudelleenjärjestelysuunnitelmien malleja, jotka olisi asetettava saataville verkossa. Velallisten olisi voitava käyttää ja mukauttaa niitä omien tarpeidensa ja yritystensä erityispiirteiden mukaisesti.

(13)  Etenkin pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä ’pk-yritykset’, hyötyisivät yhdenmukaisesta lähestymistavasta unionin tasolla, sillä niillä ei ole tarvittavia resursseja selvitä suurista uudelleenjärjestelykustannuksista tai hyödyntää eräiden jäsenvaltioiden uudelleenjärjestelymenettelyjä, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Koska varsinkaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneilla pk-yrityksillä ja työntekijöiden edustajilla ei useinkaan ole varaa palkata ammattiapua, olisi otettava käyttöön varhaisvaroitusvälineet, jotka kertoisivat velallisille, että on kiire toimia. Jotta tällaisia yrityksiä voitaisiin auttaa toteuttamaan uudelleenjärjestely edullisesti, olisi myös laadittava kansallisia uudelleenjärjestelysuunnitelmien malleja, jotka olisi asetettava saataville verkossa. Velallisten olisi voitava käyttää ja mukauttaa niitä omien tarpeidensa ja yritystensä erityispiirteiden mukaisesti.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Komission olisi yhtenäisemmän lähestymistavan varmistamiseksi harkittava maksukyvyttömyysrekisterin perustamista Euroopan unioniin, sillä se lisäisi läpinäkyvyyttä kaikille velkojille ja helpottaisi erityisesti pk-yritysten ja työntekijöiden tiedonsaantia.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Mitä varhaisemmassa vaiheessa velallinen voi havaita olevansa taloudellisissa vaikeuksissa ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, sitä todennäköisemmin uhkaava maksukyvyttömyys voidaan välttää tai, jos kyseessä on yritys, jonka elinkelpoisuus on pysyvästi heikentynyt, sitä paremmin ja tehokkaammin likvidaatiomenettely voidaan toteuttaa. Sen vuoksi olisi laadittava selkeät tiedot käytettävissä olevista ennalta ehkäisevistä uudelleenjärjestelymenettelyistä ja varhaisvaroitusvälineistä, jotta voidaan kannustaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuvia velallisia toteuttamaan toimia varhaisessa vaiheessa. Mahdollisten varhaisvaroitusmekanismien tulisi sisältää velallista tai velallisen johtoa koskevia kirjanpito- ja seurantavelvollisuuksia sekä lainasopimuksiin perustuvia raportointivelvollisuuksia. Lisäksi voitaisiin kannustaa sellaisia kolmansia osapuolia, joilla on asiaan liittyvää tietoa, kuten kirjanpitäjiä sekä vero- ja sosiaaliturvaviranomaisia, ilmoittamaan negatiivisesta kehityksestä, tai velvoittaa ne ilmoittamaan siitä kansallisen lainsäädännön nojalla.

(16)  Mitä varhaisemmassa vaiheessa velalliset tai työntekijöiden edustajat voivat ilmaista huolensa yrityksen huolestuttavasta tilanteesta tai taloudellisista vaikeuksista ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, sitä todennäköisemmin uhkaava maksukyvyttömyys voidaan välttää tai, jos kyseessä on yritys, jonka elinkelpoisuus on pysyvästi heikentynyt, sitä paremmin ja tehokkaammin likvidaatiomenettely voidaan toteuttaa. Sen vuoksi olisi laadittava selkeät tiedot käytettävissä olevista ennalta ehkäisevistä uudelleenjärjestelymenettelyistä ja varhaisvaroitusvälineistä, jotta voidaan kannustaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuvia velallisia toteuttamaan toimia varhaisessa vaiheessa sekä antaa asianomaisille työntekijöille mahdollisuus osallistua aktiivisesti uudelleenjärjestelyprosessiin. Mahdollisten varhaisvaroitusmekanismien tulisi sisältää velallista tai velallisen johtoa koskevia kirjanpito- ja seurantavelvollisuuksia sekä lainasopimuksiin perustuvia raportointivelvollisuuksia. Lisäksi sosiaaliturva-, kilpailu- ja tilintarkastusviranomaisilla olisi oltava kansallisen lainsäädännön nojalla käytössään riittävästi keinoja ilmoittaa vaarallisesta kehityksestä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta voitaisiin edistää tehokkuutta ja vähentää viiveitä ja kustannuksia, kansallisten ennalta ehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden olisi sisällettävä joustavat menettelyt, joissa lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten osallistuminen rajoittuu ainoastaan siihen, mikä on tarpeen ja oikeasuhteista velkojien ja muiden sellaisten asianosaisten etujen suojaamiseksi, joihin tilanne todennäköisesti vaikuttaa. Jotta voitaisiin välttää tarpeettomat kustannukset ja ottaa huomioon menettelyn varhainen luonne, velallisten omaisuuserien ja päivittäisen liiketoiminnan olisi periaatteessa jäätävä velallisten hallintaan. Uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän nimittämisen ei pitäisi olla pakollista kaikissa tapauksissa, olipa kyseessä uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevia neuvotteluja tukeva sovittelija tai velallisen toimia valvova maksukyvyttömyydestä vastaava selvittäjä, vaan se olisi tehtävä tapauskohtaisesti asian olosuhteiden tai velallisen erityistarpeiden perusteella. Uudelleenjärjestelyn aloittamiseen ei myöskään välttämättä tarvittaisi tuomioistuimen määräystä, vaan menettely voisi olla epävirallinen, kunhan se ei vaikuttaisi kolmansien osapuolten oikeuksiin. Jonkinasteisesta valvonnasta olisi kuitenkin huolehdittava silloin kun se on tarpeen yhden tai useamman velkojan tai muun asianosaisen oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Näin voi olla erityisesti silloin kun lainkäyttö- tai hallintoviranomainen hyväksyy yksittäisten täytäntöönpanokanteiden yleisen keskeyttämisen tai kun näyttää tarpeelliselta pakottaa eri mieltä olevat velkojaryhmät hyväksymään uudelleenjärjestelysuunnitelma.

(18)  Jotta voitaisiin edistää tehokkuutta ja vähentää viiveitä ja kustannuksia, kansallisten ennalta ehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden olisi sisällettävä joustavat menettelyt, joissa lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten osallistuminen rajoittuu ainoastaan siihen, mikä on tarpeen ja oikeasuhteista velkojien ja muiden sellaisten asianosaisten etujen suojaamiseksi, joihin tilanne todennäköisesti vaikuttaa. Jotta voitaisiin välttää tarpeettomat kustannukset ja ottaa huomioon menettelyn varhainen luonne, velallisten omaisuuserien ja päivittäisen liiketoiminnan olisi periaatteessa jäätävä velallisten hallintaan. Uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän nimittämisen ei pitäisi olla pakollista kaikissa tapauksissa, olipa kyseessä uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevia neuvotteluja tukeva sovittelija tai velallisen toimia valvova maksukyvyttömyydestä vastaava selvittäjä, vaan se olisi tehtävä tapauskohtaisesti asian olosuhteiden tai velallisen erityistarpeiden perusteella. Uudelleenjärjestelyn aloittamiseen ei myöskään välttämättä tarvittaisi tuomioistuimen määräystä, vaan menettely voisi olla epävirallinen, kunhan se ei vaikuttaisi kolmansien osapuolten oikeuksiin. Jonkinasteisesta valvonnasta olisi kuitenkin huolehdittava silloin kun se on tarpeen yhden tai useamman velkojan tai muun asianosaisen oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Näin voi olla erityisesti silloin kun lainkäyttö- tai hallintoviranomainen hyväksyy yksittäisten täytäntöönpanokanteiden yleisen keskeyttämisen tai kun näyttää tarpeelliselta pakottaa eri mieltä olevat velkojaryhmät hyväksymään uudelleenjärjestelysuunnitelma taikka kun toiminta luovutetaan kokonaisuudessaan tai osittain toiselle yritykselle.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Asianosaisten osapuolten olisi voitava hakea muutosta uudelleenjärjestelysuunnitelman vahvistamista koskevaan päätökseen. Muutoksenhaun ei kuitenkaan pitäisi keskeyttää uudelleenjärjestelysuunnitelman täytäntöönpanoa, jotta voidaan varmistaa suunnitelman tuloksellisuus, vähentää epävarmuutta ja välttää aiheettomat viivästykset. Jos on todettu, että velkojien vähemmistölle on aiheutunut suunnitelman vuoksi perusteetonta haittaa, jäsenvaltioiden olisi harkittava, että vaihtoehtona suunnitelman täytäntöönpanon keskeyttämiselle säädettäisiin rahallisesta korvauksesta, jonka velallinen tai suunnitelman puolesta äänestäneet velkojat maksaisivat eri mieltä oleville velkojille.

(32)  Asianosaisten osapuolten olisi voitava hakea muutosta uudelleenjärjestelysuunnitelman vahvistamista koskevaan päätökseen. Muutoksenhaun ei kuitenkaan pitäisi keskeyttää uudelleenjärjestelysuunnitelman täytäntöönpanoa, jotta voidaan varmistaa suunnitelman tuloksellisuus, vähentää epävarmuutta ja välttää aiheettomat viivästykset. Jos on todettu, että velkojien vähemmistölle on aiheutunut suunnitelman vuoksi perusteetonta haittaa, jäsenvaltioiden olisi harkittava, että vaihtoehtona uudelleenjärjestelysuunnitelman täytäntöönpanon keskeyttämiselle säädettäisiin rahallisesta korvauksesta, jonka velallinen tai suunnitelman puolesta äänestäneet velkojat maksaisivat eri mieltä oleville velkojille.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Työntekijöillä olisi oltava ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä koskevien menettelyjen aikana täysimääräinen työlainsäädäntöön perustuva suojelu. Tämä direktiivi ei vaikuta varsinkaan niihin työntekijöiden oikeuksiin, jotka taataan neuvoston direktiivillä 98/59/EY68, neuvoston direktiivillä 2001/23/EY69, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/14/EY70, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/94/EY71 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/38/EY72. Työntekijöille tarkoitettua tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevat velvollisuudet, jotka perustuvat edellä mainittujen direktiivien kansalliseen täytäntöönpanolainsäädäntöön, pysyvät voimassa sellaisinaan. Tämä koskee myös direktiivin 2002/14/EY mukaista velvollisuutta tiedottaa työntekijöille ja kuulla heitä päätöksestä turvautua ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteisiin. Koska on tarpeen varmistaa työntekijöiden suojelun asianmukainen taso, jäsenvaltioiden olisi periaatteessa suojattava direktiivissä 2008/94/EY määritellyt työntekijöiden maksamatta olevat saatavat kaikenlaiselta täytäntöönpanokanteiden keskeyttämiseltä riippumatta siitä, ovatko kyseiset saatavat syntyneet ennen keskeyttämisen myöntämistä vai sen jälkeen. Tällainen keskeyttäminen voidaan hyväksyä vain niiden määrien ja niiden ajanjaksojen osalta, joita koskevien saatavien maksamisen jäsenvaltiot takaavat tehokkaasti muiden kansallisen lainsäädännön keinojen avulla. Kun jäsenvaltiot ulottavat direktiiviin 2008/94/EY perustuvan työntekijöiden maksamatta olevien saatavien maksutakuun koskemaan tällä direktiivillä käyttöön otettavia ennaltaehkäisevän uudelleenjärjestelyn menettelyjä, työntekijöiden maksamatta olevien saatavien suojaaminen täytäntöönpanokanteiden keskeyttämiseltä ei ole enää perusteltua siltä osin kuin ne kuuluvat kyseisen takuun piiriin. Jos kansallisessa lainsäädännössä rajoitetaan palkkaturvajärjestelmän vastuuta joko sen keston tai työntekijöille maksettavan määrän osalta, työntekijöiden olisi voitava hakea vastuun ulkopuolelle jäävien saataviensa täytäntöönpanoa työnantajaa vastaan myös täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen voimassaoloaikana.

(34)  Työntekijöillä olisi oltava ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä koskevien menettelyjen aikana täysimääräinen työlainsäädäntöön perustuva suojelu. Tämä direktiivi ei vaikuta varsinkaan niihin työntekijöiden oikeuksiin, jotka taataan neuvoston direktiivillä 98/59/EY68, neuvoston direktiivillä 2001/23/EY69, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/14/EY70, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/94/EY71 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/38/EY72. Työntekijöille tarkoitettua tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevat velvollisuudet, jotka perustuvat edellä mainittujen direktiivien kansalliseen täytäntöönpanolainsäädäntöön, pysyvät voimassa sellaisinaan. Tämä koskee myös direktiivin 2002/14/EY mukaista velvollisuutta tiedottaa työntekijöille ja kuulla heitä päätöksestä turvautua ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteisiin. Koska on tarpeen varmistaa työntekijöiden suojelun asianmukainen taso, jäsenvaltioiden olisi suojattava direktiivissä 2008/94/EY määritellyt työntekijöiden maksamatta olevat saatavat kaikenlaiselta täytäntöönpanokanteiden keskeyttämiseltä riippumatta siitä, ovatko kyseiset saatavat syntyneet ennen keskeyttämisen myöntämistä vai sen jälkeen. Tällainen keskeyttäminen voidaan hyväksyä vain niiden määrien ja niiden ajanjaksojen osalta, joita koskevien saatavien maksamisen jäsenvaltiot takaavat tehokkaasti muiden kansallisen lainsäädännön keinojen avulla. Kun jäsenvaltiot ulottavat direktiiviin 2008/94/EY perustuvan työntekijöiden maksamatta olevien saatavien maksutakuun koskemaan tällä direktiivillä käyttöön otettavia ennaltaehkäisevän uudelleenjärjestelyn menettelyjä, työntekijöiden maksamatta olevien saatavien suojaaminen täytäntöönpanokanteiden keskeyttämiseltä ei ole enää perusteltua siltä osin kuin ne kuuluvat kyseisen takuun piiriin. Jos kansallisessa lainsäädännössä rajoitetaan palkkaturvajärjestelmän vastuuta joko sen keston tai työntekijöille maksettavan määrän osalta, työntekijöiden olisi voitava hakea vastuun ulkopuolelle jäävien saataviensa täytäntöönpanoa työnantajaa vastaan myös täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen voimassaoloaikana.

__________________

__________________

68 Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16).

68 Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16).

69 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16).

69 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16).

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29).

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29).

71 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/94/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (EUVL L 283, 28.10.2008, s. 36).

71 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/94/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (EUVL L 283, 28.10.2008, s. 36).

72 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/38/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28).

72 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/38/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28).

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Jos uudelleenjärjestelysuunnitelma edellyttää yrityksen tai liiketoiminnan osan luovutusta, työntekijöiden työsopimuksista tai työsuhteista johtuvat oikeudet ja erityisesti oikeus palkkasaatavaan olisi turvattava direktiivin 2001/23/EY 3 ja 4 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin 5 artiklassa säädettyjen erityissääntöjen soveltamista maksukyvyttömyysmenettelyissä ja erityisesti kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa sallittuja mahdollisuuksia. Lisäksi työntekijöillä, joihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, olisi tämän direktiivin nojalla oltava oikeus äänestää suunnitelmasta; tämä oikeus ei rajoita vaan täydentää direktiivillä 2002/14/EY taattuja oikeuksia saada tietoa ja tulla kuulluksi muun muassa päätöksistä, jotka todennäköisesti voivat huomattavasti muuttaa työjärjestelyjä tai sopimussuhteita, niin että tällaisista päätöksistä voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen. Uudelleenjärjestelysuunnitelmasta äänestettäessä jäsenvaltiot voivat sijoittaa työntekijät muista velkojien ryhmistä erilliseen ryhmään.

(35)  Jos uudelleenjärjestelysuunnitelma edellyttää yrityksen tai liiketoiminnan osan luovutusta, työntekijöiden työsopimuksista tai työsuhteista johtuvat oikeudet ja erityisesti oikeus palkkasaatavaan olisi turvattava direktiivin 2001/23/EY 3 ja 4 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin 5 artiklassa säädettyjen erityissääntöjen soveltamista maksukyvyttömyysmenettelyissä ja erityisesti kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa sallittuja mahdollisuuksia. Lisäksi työntekijöillä, joihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, olisi tämän direktiivin nojalla oltava oikeus äänestää suunnitelmasta; tämä oikeus ei rajoita vaan täydentää direktiivillä 2002/14/EY taattuja oikeuksia saada tietoa ja tulla kuulluksi muun muassa päätöksistä, jotka todennäköisesti voivat huomattavasti muuttaa työjärjestelyjä tai sopimussuhteita, niin että tällaisista päätöksistä voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen. Uudelleenjärjestelysuunnitelmasta äänestettäessä jäsenvaltiot voivat sijoittaa työntekijät muista velkojien ryhmistä erilliseen ryhmään. On aiheellista ottaa huomioon unionin tuomioistuimen päätökset, kuten julkisasiamies Mengozzi äskettäin huomautti asiassa C-126/16 esittämissään päätelmissä.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Täysimääräinen veloista vapauttaminen tai liiketoimintakiellon lopettaminen lyhyen ajan kuluttua eivät sovellu kaikkiin tilanteisiin, esimerkiksi tilanteisiin, joissa velallinen on epärehellinen tai on toiminut vilpillisessä mielessä. Jäsenvaltioiden olisi annettava lainkäyttö- tai hallintoviranomaisille selkeät ohjeet siitä, miten yrittäjän rehellisyyttä on arvioitava. Sen selvittämiseksi, onko yrittäjä toiminut epärehellisesti, lainkäyttö- tai hallintoviranomaiset voivat ottaa huomioon esimerkiksi velkojen luonteen ja määrän, sen milloin ne ovat syntyneet ja miten velallinen on pyrkinyt maksamaan niitä takaisin ja noudattamaan lakisääteisiä velvollisuuksiaan, kuten yleiset toimilupavaatimukset ja asianmukainen kirjanpito, sekä velallisen toimet velkojien kannetoimien estämiseksi. Liiketoimintakielto voi olla voimassa pidempään tai toistaiseksi silloin, kun yrittäjä harjoittaa tiettyjä jäsenvaltioissa erityisen arkaluonteisiksi katsottuja ammatteja tai kun yrittäjä on tuomittu rikoksesta. Tällaisissa tapauksissa yrittäjä voitaisiin vapauttaa veloista, mutta tietyn ammatin harjoittamista koskeva liiketoimintakielto voisi silti olla voimassa pidempään tai toistaiseksi.

(38)  Täysimääräinen veloista vapauttaminen tai liiketoimintakiellon lopettaminen lyhyen ajan kuluttua eivät sovellu kaikkiin tilanteisiin, esimerkiksi tilanteisiin, joissa velallinen on epärehellinen tai on toiminut vilpillisessä mielessä. Jäsenvaltioiden olisi annettava lainkäyttö- tai hallintoviranomaisille selkeät ohjeet ja kriteerit sellaista menetelmää varten, jolla yrittäjän rehellisyyttä on arvioitava. Sen selvittämiseksi, onko yrittäjä toiminut epärehellisesti, lainkäyttö- tai hallintoviranomaiset voivat ottaa huomioon esimerkiksi velkojen luonteen ja määrän, sen milloin ne ovat syntyneet ja miten velallinen on pyrkinyt maksamaan niitä takaisin ja noudattamaan lakisääteisiä velvollisuuksiaan, kuten yleiset toimilupavaatimukset ja asianmukainen kirjanpito, sekä velallisen toimet velkojien kannetoimien estämiseksi. Liiketoimintakielto voi olla voimassa pidempään tai toistaiseksi silloin, kun yrittäjä harjoittaa tiettyjä jäsenvaltioissa erityisen arkaluonteisiksi katsottuja ammatteja tai kun yrittäjä on tuomittu rikoksesta. Tällaisissa tapauksissa yrittäjä voitaisiin vapauttaa veloista, mutta tietyn ammatin harjoittamista koskeva liiketoimintakielto voisi silti olla voimassa pidempään tai toistaiseksi.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  On tarpeen pitää yllä ja parantaa menettelyjen läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta, jotta voidaan edistää yritysten säilyttämistä ja antaa yrittäjille uusi mahdollisuus tai mahdollistaa elinkelvottomien yritysten tehokas likvidaatio. Monissa jäsenvaltioissa on myös tarpeen lyhentää maksukyvyttömyysmenettelyjen liian pitkää kestoa, joka aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta velkojille ja sijoittajille ja alentaa takaisinperintäastetta. Kun otetaan huomioon asetuksella (EU) 2015/848 käyttöön otetut tuomioistuinten ja selvittäjien tehostetut yhteistyömekanismit rajat ylittäviä tapauksia varten, kaikkien asianosaisten toimijoiden ammatillinen toiminta on nostettava yhtä korkealle tasolle kaikkialla unionissa. Näiden tavoitteiden saavuttamista varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että lainkäyttö- ja hallintoviranomaisten edustajilla on tarvittava koulutus ja erikoisasiantuntemusta ja kokemusta maksukyvyttömyysasioista. Oikeuslaitos voisi jäsentensä erikoistumisen myötä tehdä nopeasti päätöksiä, joilla on kenties huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, mikä ei kuitenkaan tarkoittaisi, että näiden jäsenten on käsiteltävä yksinomaan uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevia asioita. Tehokas tapa saavuttaa nämä tavoitteet voisi olla esimerkiksi erityistuomioistuinten tai tuomioistuinten erityisjaostojen perustaminen oikeuslaitoksen organisaatiota koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(39)  On tarpeen pitää yllä ja parantaa menettelyjen läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta, jotta voidaan edistää yritysten säilyttämistä ja antaa yrittäjille uusi mahdollisuus tai mahdollistaa elinkelvottomien yritysten tehokas likvidaatio. Monissa jäsenvaltioissa on myös tarpeen lyhentää maksukyvyttömyysmenettelyjen liian pitkää kestoa, joka aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta velkojille ja sijoittajille ja alentaa takaisinperintäastetta. Kun otetaan huomioon asetuksella (EU) 2015/848 käyttöön otetut tuomioistuinten ja selvittäjien tehostetut yhteistyömekanismit rajat ylittäviä tapauksia varten, kaikkien asianosaisten toimijoiden ammatillinen toiminta on nostettava yhtä korkealle tasolle kaikkialla unionissa. Näiden tavoitteiden saavuttamista varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että lainkäyttö- ja hallintoviranomaisten edustajilla on tarvittava koulutus ja erikoisasiantuntemusta ja kokemusta maksukyvyttömyysasioista. Oikeuslaitos voisi jäsentensä erikoistumisen myötä tehdä nopeasti päätöksiä, joilla on kenties huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, mikä ei kuitenkaan tarkoittaisi, että näiden jäsenten on käsiteltävä yksinomaan uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta koskevia asioita. Tehokas tapa saavuttaa nämä tavoitteet voisi olla esimerkiksi sellaisten tuomioistuinten tai jaostojen perustaminen, joissa toimii erikoistuneita tuomareita, oikeuslaitoksen organisaatiota koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten nimittämät uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsittelevät selvittäjät saavat asianmukaisen koulutuksen ja että heidän tehtäviään valvotaan, että nimittäminen tapahtuu läpinäkyvällä tavalla ottaen asianmukaisesti huomioon tarve varmistaa menettelyjen tehokkuus ja se, että selvittäjät hoitavat tehtävänsä rehellisesti. Selvittäjien olisi myös noudatettava vapaaehtoisia käytännesääntöjä, joilla varmistetaan asianmukainen pätevyys ja koulutustaso, selvittäjien velvollisuuksia koskeva läpinäkyvyys ja säännöt, joiden mukaan määritetään heidän palkkauksensa ja korvausvastuun kattavan vakuutuksen ottaminen sekä valvonta- ja sääntelymekanismit, mukaan lukien asianmukainen ja tehokas järjestely seuraamusten määräämiseksi niille, jotka eivät ole täyttäneet velvollisuuksiaan. Tällaiset standardit voidaan periaatteessa saavuttaa ilman, että on tarpeen ottaa käyttöön uusia ammatti- tai pätevyysvaatimuksia.

(40)  Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten nimittämät uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsittelevät selvittäjät saavat asianmukaisen koulutuksen ja että heidän tehtäviään valvotaan, että nimittäminen tapahtuu läpinäkyvällä tavalla ottaen asianmukaisesti huomioon tarve varmistaa menettelyjen tehokkuus ja se, että selvittäjät hoitavat tehtävänsä rehellisesti ja pitävät mielessä, että tavoitteena on palauttaa yrityksen elinkelpoisuus. Selvittäjien olisi oltava pelastajia eikä konkurssipesänhoitajia ja heidän olisi noudatettava käytännesääntöjä, joilla varmistetaan asianmukainen pätevyys ja koulutustaso, selvittäjien velvollisuuksia koskeva läpinäkyvyys ja säännöt, joiden mukaan määritetään heidän palkkauksensa ja korvausvastuun kattavan vakuutuksen ottaminen sekä valvonta- ja sääntelymekanismit, mukaan lukien asianmukainen ja tehokas järjestely seuraamusten määräämiseksi niille, jotka eivät ole täyttäneet velvollisuuksiaan. Tällaiset standardit voidaan periaatteessa saavuttaa ilman, että on tarpeen ottaa käyttöön uusia ammatti- tai pätevyysvaatimuksia.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(47 a)  Olisi tehtävä lisäarviointeja, jotta voidaan määritellä, onko tarpeen esittää säädösehdotuksia, jotka koskevat sellaisten henkilöiden maksukyvyttömyyttä, jotka eivät harjoita työnantajan toimintoihin verrattavissa olevaa elinkeino- tai liiketoimintaa, käsiteollisuutta tai ammattitoimintaa ja jotka tavaroiden tai julkisten tai yksityisten palvelujen kuluttajina tai käyttäjinä ovat vilpittömässä mielessä tilapäisesti tai pysyvästi kykenemättömiä maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Tällaisissa säädösehdotuksissa olisi säädettävä, että näille henkilöille taataan perushyödykkeiden ja -palveluiden saatavuus kunnollisten elinolojen varmistamiseksi.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelymenettelyjä, joita voidaan soveltaa taloudellisissa vaikeuksissa oleviin velallisiin, joita koskee todennäköinen maksukyvyttömyys;

a)  ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelymenettelyjä, joita voidaan soveltaa taloudellisissa vaikeuksissa oleviin velallisiin, joita koskee todennäköinen maksukyvyttömyys, tai menettelyjä, joita käytetään vähentämään kaikkien tai joidenkin velkojien saatavia tai luovuttamaan elinkelpoinen liiketoiminta kokonaisuudessaan tai osittain toiselle yritykselle pitkän aikavälin strategian puitteissa;

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’ryhmän muodostamisella’ sitä, että velkojat ja oman pääoman haltijat, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, jaotellaan uudelleenjärjestelysuunnitelmassa ryhmiin tällaisiin saataviin ja etuihin liittyvien oikeuksien ja niiden etuoikeusaseman perusteella, ottaen huomioon mahdolliset aiemmat saatavat, panttioikeudet tai velkojien väliset sopimukset ja niiden kohtelu uudelleenjärjestelysuunnitelmassa;

6)  ’ryhmän muodostamisella’ sitä, että velkojat ja oman pääoman haltijat, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, jaotellaan uudelleenjärjestelysuunnitelmassa ryhmiin tällaisiin saataviin ja etuihin liittyvien oikeuksien ja niiden etuoikeusaseman perusteella, ottaen huomioon mahdolliset aiemmat saatavat, panttioikeudet tai velkojien väliset sopimukset ja niiden kohtelu uudelleenjärjestelysuunnitelmassa; jäsenvaltiot ovat vastuussa näiden jaoteltujen ryhmien rajaamisesta ja niiden on otettava huomioon, että työntekijät ovat etuoikeutettu velkojaryhmä; näiden ryhmien rajauksia koskevat oikeudelliset muutokset eivät vaikuta käynnissä olevaan uudelleenjärjestelysuunnitelmaan oikeusvarmuuden takaamiseksi;

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7)  ’eri mieltä olevien velkojien pakottamisella uudelleenjärjestelyyn’ sitä, että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen vahvistaa uudelleenjärjestelysuunnitelman, jota kannattaa saatavien arvon perusteella määriteltävä velkojien tai kunkin velkojaryhmän enemmistö ja vastustaa velkojien tai kunkin velkojaryhmän vähemmistö;

7)  ’eri mieltä olevien velkojien pakottamisella uudelleenjärjestelyyn’ sitä, että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen vahvistaa uudelleenjärjestelysuunnitelman, jota kannattaa saatavien arvon perusteella määriteltävä velkojien tai kunkin velkojaryhmän enemmistö, tai uudelleenjärjestelysuunnitelman, josta saatava luovutushinta ei kata kokonaisuudessaan kaikkien velkojien saatavia ja jota vastustaa velkojien tai kunkin velkojaryhmän vähemmistö tai jota vastustavat velkojat, joiden saatavia ei makseta kokonaisuudessaan;

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  velallisen tai velkojien avustaminen uudelleenjärjestelysuunnitelman laatimisessa tai sitä koskevissa neuvotteluissa;

a)  velallisen tai velkojien avustaminen toteuttamiskelpoisen uudelleenjärjestely- tai myyntisuunnitelman laatimisessa tai sitä koskevissa neuvotteluissa;

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  velallisen toiminnan valvonta uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevien neuvottelujen aikana ja siitä raportoiminen lainkäyttö- tai hallintoviranomaiselle;

b)  velallisen toiminnan valvonta uudelleenjärjestely- tai myyntisuunnitelmaa koskevien neuvottelujen aikana ja siitä raportoiminen lainkäyttö- tai hallintoviranomaiselle;

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisilla ja yrittäjillä on käytettävissään varhaisvaroitusvälineet, joiden avulla voidaan havaita liiketoiminnan heikkenevä kehitys ja ilmoittaa velalliselle tai yrittäjälle, että on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisilla, yrittäjillä sekä työntekijöillä ja heidän edustajillaan on käytettävissään varhaisvaroitusvälineet, joiden avulla voidaan havaita liiketoiminnan heikkenevä kehitys ja ilmoittaa velalliselle tai yrittäjälle, että on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisilla ja yrittäjillä on käytettävissään asianmukaiset, ajantasaiset, selkeät, tiiviit ja käyttäjäystävälliset tiedot varhaisvaroitusvälineiden saatavuudesta ja keinot toteuttaa uudelleenjärjestely varhaisessa vaiheessa tai saada vapautus henkilökohtaisista veloista.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisilla, yrittäjillä sekä työntekijöillä ja heidän edustajillaan on käytettävissään asianmukaiset, ajantasaiset, selkeät, tiiviit ja käyttäjäystävälliset tiedot varhaisvaroitusvälineiden saatavuudesta ja keinot toteuttaa uudelleenjärjestely varhaisessa vaiheessa tai saada vapautus henkilökohtaisista veloista.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tiedot ovat työntekijöiden edustajien saatavilla ja heitä kuullaan, jos on tarpeen toteuttaa toimia.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöiden edustajat voivat ilmaista velallisille ja yrittäjille huolensa yrityksen vaikeuksista ja näiden vaikeuksien kiireellisyydestä.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöiden edustajilla on mahdollisuus turvautua valitsemaansa riippumattomaan asiantuntijaan kansallisten lakien ja käytäntöjen mukaisesti, jotta he saisivat käyttöönsä asianmukaisia, ajantasaisia, selkeitä, ytimekkäitä ja helposti hyödynnettäviä tietoja yrityksen taloudellisesta tilanteesta sekä erilaisista suunnitelluista uudelleenjärjestelystrategioista, mukaan lukien siirtäminen työntekijäomistukseen.

 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että vero-, sosiaaliturva-, kilpailu- ja tilintarkastusviranomaiset pystyvät kansallisen lainsäädännön nojalla ilmoittamaan huolestuttavista taloudellisista kehityssuuntauksista mahdollisimman pian.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden saatavuus

Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden saatavuus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun maksukyvyttömyys näyttää todennäköiseltä, taloudellisissa vaikeuksissa olevilla velallisilla on käytettävissään ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet, joiden avulla ne voivat järjestellä velkansa tai liiketoimintansa uudelleen, palauttaa niiden elinkelpoisuuden ja välttää maksukyvyttömyyden.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun maksukyvyttömyys näyttää todennäköiseltä, taloudellisissa vaikeuksissa olevilla velallisilla on käytettävissään ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet, joiden avulla ne voivat järjestellä velkansa tai liiketoimintansa uudelleen, palauttaa niiden elinkelpoisuuden tai järjestää toinen yritys johtamaan niitä kestävästi ja välttää maksukyvyttömyyden tai löytää varojen likvidointia paremman ratkaisun velkojien saatavien maksamiseksi, työpaikkojen suojelemiseksi ja liiketoiminnan säilyttämiseksi.

2.  Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet voivat muodostua yhdestä tai useammasta menettelystä tai toimenpiteestä.

2.  Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteet voivat muodostua yhdestä tai useammasta menettelystä tai toimenpiteestä, joista on asianmukaisesti neuvoteltu mahdollisten työntekijöiden edustajien kanssa ja kuultu heitä, ja heillä on oltava kaikki työehtosopimuksiin ja työtaistelutoimiin liittyvät oikeudet. Kyseisissä puitteissa on myös määrättävä menettelyistä tai toimenpiteistä, joiden tavoitteena on, että työntekijät voivat pelastaa velkaantuneen yrityksen, sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.  Jäsenvaltioiden on annettava säännökset, joilla rajoitetaan lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten osallistuminen siihen, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista asianosaisten osapuolten oikeuksien turvaamiseksi.

3.  Jäsenvaltioiden on annettava säännökset, joilla rajoitetaan lainkäyttö- tai hallintoviranomaisten osallistuminen siihen, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista, sekä samalla turvattava asianosaisten osapuolten oikeudet.

4.  Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden on oltava velallisten käytettävissä hakemuksesta tai velkojien käytettävissä velallisten suostumuksella.

4.  Ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden on oltava käytettävissä velallisten, työntekijöiden tai muiden velkojien hakemuksesta velallisten suostumuksella.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat vaatia uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän nimittämistä seuraavissa tapauksissa:

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava uudelleenjärjestelystä vastaavan selvittäjän nimittäminen ainakin seuraavissa tapauksissa:

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  kun suunnitelma koskee koko yrityksen tai sen osan luovutusta toiselle yritykselle ottamatta mukaan kaikkia työntekijöitä.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisille, jotka neuvottelevat uudelleenjärjestelysuunnitelmasta velkojiensa kanssa, voidaan myöntää yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen, jos ja siltä osin kuin tällainen keskeyttäminen on tarpeen uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevien neuvottelujen tukemiseksi.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisille, jotka neuvottelevat uudelleenjärjestely- tai myyntisuunnitelmasta velkojiensa kanssa, voidaan myöntää yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttäminen, jos ja siltä osin kuin tällainen keskeyttäminen on tarpeen uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevien neuvottelujen tukemiseksi.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksittäiset täytäntöönpanokanteet voidaan määrätä keskeytettäväksi kaikentyyppisten velkojien osalta, myös vakuusvelkojien ja etuoikeutettujen velkojien osalta. Keskeyttäminen voi olla luonteeltaan yleinen, jolloin se koskee kaikkia velkojia, tai rajoitettu, jolloin se koskee yhtä tai useampaa yksittäistä velkojaa, kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksittäiset täytäntöönpanokanteet voidaan määrätä keskeytettäväksi kaikentyyppisten velkojien osalta, myös vakuusvelkojien ja etuoikeutettujen velkojien osalta, lukuun ottamatta työntekijöitä. Keskeyttäminen voi olla luonteeltaan yleinen, jolloin se koskee kaikkia velkojia, tai rajoitettu, jolloin se koskee yhtä tai useampaa yksittäistä velkojaa, kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Perustelu

Vaikka 6 artiklan 3 kohdan suojalauseke on hyvä, 6 artiklan 1 kohdan yleisessä tekstissä on mainittava, että työntekijöiden ryhmällä on erityisasema.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevissa neuvotteluissa on edistytty; ja

a)  uudelleenjärjestelysuunnitelmaa koskevissa neuvotteluissa tai neuvotteluissa, joiden myötä liiketoiminnan elinkelpoinen osa luovutetaan toiselle yritykselle tämän direktiivin mukaisin edellytyksin, on edistytty; ja

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat poiketa 1 kohdan säännöksistä, jos velallisesta tulee epälikvidi ja siten kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen aikana. Siinä tapauksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelymenettelyjä ei automaattisesti lopeteta ja että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi, sen jälkeen kun se on tarkastellut mahdollisuuksia päästä sopimukseen menestyksellisestä uudelleenjärjestelysuunnitelmasta yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen aikana, päättää lykätä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista ja pitää yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen voimassa.

3.  Jäsenvaltiot voivat poiketa 1 kohdan säännöksistä, jos velallisesta tulee epälikvidi ja siten kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen aikana. Siinä tapauksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudelleenjärjestelymenettelyjä ei automaattisesti lopeteta ja että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi, sen jälkeen kun se on tarkastellut mahdollisuuksia päästä sopimukseen menestyksellisestä uudelleenjärjestelysuunnitelmasta tai liiketoimintaa jatkavan yrityksen luovutusta koskevasta suunnitelmasta yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen aikana, päättää lykätä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista ja pitää yksittäisten täytäntöönpanokanteiden keskeyttämisen voimassa.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  velallisen tai velallisen liiketoiminnan arvioitu nykyarvo sekä perusteltu lausunto velallisen taloudellisten vaikeuksien laajuudesta ja syistä;

b)  velallisen arvioitu nykyarvo ongelmanratkaisumenettelyn tai varojen likvidaatiomenettelyn jälkeen tai velallisen liiketoiminnan arvioitu nykyarvo sekä perusteltu lausunto velallisen taloudellisten vaikeuksien laajuudesta ja syistä; siihen on sisällyttävä yksityiskohtainen kuvaus kaikista varoista, veloista ja niiden sijainnista sekä yrityksen emoyhtiön ja tytäryhtiöiden rahoitusvelvoitteiden ja kassavirtojen välisistä suhteista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin ja kansallisten salassapitosuojaa koskevien sääntöjen soveltamista.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  suunnitelman ehdot, muun muassa seuraavat:

f)  suunnitelman ehdot, muun muassa seuraavat:

i)  ehdotettu kesto;

i)  ehdotettu kesto;

ii)  ehdotukset, jotka koskevat velkojen maksuaikataulun muuttamista tai velkojen mitätöintiä tai niiden muuttamista muiksi velvoitteiksi;

ii)  ehdotukset, jotka koskevat velkojen maksuaikataulun muuttamista tai velkojen mitätöintiä tai niiden muuttamista muiksi velvoitteiksi;

iii)  uusi rahoitus, joka on tarkoitus saada uudelleenjärjestelysuunnitelman perusteella;

iii)  uusi rahoitus, joka on tarkoitus saada uudelleenjärjestelysuunnitelman perusteella;

 

iii a)  vaikutukset eläkkeelle siirtyneiden ja nykyisten työntekijöiden kaiken tyyppisiin eläkkeisiin;

 

iii b)  vaikutukset työntekijöiden työoloihin ja palkkoihin;

 

iii c)  vaikutukset tytäryhtiöihin ja alihankkijoihin.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  arvio suunnitelman piiriin kuuluvien työntekijöiden työllistyvyydestä sekä yksilöllisistä ja kollektiivisista taidoista.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Uudelleenjärjestelysuunnitelmat eivät saa vaikuttaa työntekijöiden vaateisiin tai muihin oikeuksiin, ja työntekijöiden ryhmällä on oltava etuoikeus.

 

Varhaisissa uudelleenjärjestelyprosesseissa sopimusehdot voidaan poikkeuksellisesti neuvotella uudelleen yritystasolla johdon ja työntekijöiden edustajien välillä, jos tämä edistää liiketoiminnan normaalia jatkamista ja työpaikkojen säilymistä.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojilla, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, on oikeus äänestää sen hyväksymisestä. Jäsenvaltioiden on taattava tällainen äänestysoikeus myös niille oman pääoman haltijoille, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisen lainsäädännön mukaisten menettelyjen nojalla velkojilla, mukaan lukien velkojen mitätöintisuunnitelman piiriin kuuluvat työntekijät, on oikeus äänestää uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymisestä sen jälkeen kun heille on asianmukaisesti tiedotettu menettelystä ja sen mahdollisista seurauksista yritykselle. Jäsenvaltioiden on taattava tällainen äänestysoikeus myös niille oman pääoman haltijoille, joiden saataviin ja etuihin uudelleenjärjestelysuunnitelma vaikuttaa, 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianosaisten osapuolten saatavat käsitellään eri ryhminä, jotka perustuvat ryhmien muodostamiskriteereihin. Ryhmät on muodostettava siten, että kunkin ryhmän saataviin tai etuihin liittyvät oikeudet ovat riittävän samanlaiset, niin että ryhmän jäseniä voidaan pitää yhtenäisenä ryhmänä, jolla on yhtenevät edut. Ainakin vakuudelliset ja vakuudettomat saatavat on käsiteltävä erillisinä ryhminä uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä varten. Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että työntekijöiden saatavat on käsiteltävä omana ryhmänään.

2  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojen mitätöintisuunnitelman piiriin kuuluvien asianosaisten osapuolten saatavat käsitellään eri ryhminä, jotka perustuvat ryhmien muodostamiskriteereihin. Ryhmät on muodostettava siten, että kunkin ryhmän saataviin tai etuihin liittyvät oikeudet ovat riittävän samanlaiset, niin että ryhmän jäseniä voidaan pitää yhtenäisenä ryhmänä, jolla on yhtenevät edut. Ainakin vakuudelliset ja vakuudettomat saatavat on käsiteltävä erillisinä ryhminä uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä varten. Ottaen huomioon, että työntekijät ovat etuoikeutettu velkojaryhmä, paitsi asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että maksamattomat työssäkäyvien työntekijöiden palkkasaatavat ja eläkkeelle siirtyneiden työntekijöiden eläkesaatavat käsitellään omana etuoikeutettuna ryhmänään, ja taattava etuoikeus näille saataville.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Asianosaisten osapuolten katsotaan hyväksyneen uudelleenjärjestelysuunnitelman, kun sitä kannattaa kussakin ryhmässä saatavien tai etujen arvon perusteella määritelty enemmistö. Jäsenvaltioiden on vahvistettava uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä varten vaadittu enemmistö, joka ei saa missään tapauksessa olla suurempi kuin 75 prosenttia kunkin ryhmän saatavien tai etujen arvosta.

4.  Asianosaisten osapuolten katsotaan hyväksyneen uudelleenjärjestelysuunnitelman, kun sitä kannattaa kussakin ryhmässä, myös työntekijöiden ryhmässä, saatavien tai etujen arvon perusteella sekä äänioikeutettujen jäsenten määrän perusteella määritelty enemmistö. Jäsenvaltioiden on vahvistettava uudelleenjärjestelysuunnitelman hyväksymistä varten vaadittu enemmistö, joka ei saa missään tapauksessa olla suurempi kuin 75 prosenttia kunkin ryhmän saatavien tai etujen arvosta. Toimivaltainen tuomioistuin hyväksyy myyntisuunnitelman noudattaen kansallista lainsäädäntöä, joka mahdollistaa myynnin hyväksymisen ja toteuttamisen.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että uudelleenjärjestelysuunnitelma katsotaan hyväksytyksi äänestyksellä, kun kunkin velkojaryhmän asianosaisia osapuolia on kuultu ja vaadittu enemmistö on hyväksynyt suunnitelman.

5.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että uudelleenjärjestelysuunnitelma katsotaan hyväksytyksi äänestyksellä, kun kunkin velkojaryhmän asianosaisia osapuolia on kuultu ja vaadittu enemmistö on hyväksynyt suunnitelman. Työntekijöiden ryhmässä tämä äänestys toteutetaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  uudelleenjärjestelysuunnitelmat, joissa yrityksestä vähennetään yli kymmenen työpaikkaa kuukauden kuluessa;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  uudelleenjärjestelysuunnitelmat, joista työntekijät ovat tehneet vastaehdotuksia, jotta suositaan ehdotuksia, joihin sisältyy työntekijöiden tukema osakkeenomistajan vaihdos, tai uudelleenjärjestelysuunnitelmat, joissa tulevia ostajia ovat työntekijät ja jonka työntekijöiden ryhmä on tiedottamis- ja kuulemismenettelyn jälkeen hyväksynyt.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liiketoimintaa jatkavan yrityksen myyntiä koskevat suunnitelmat voivat sitoa osapuolia vain, jos lainkäyttö- tai hallintoviranomainen vahvistaa ne kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomaiset voivat kieltäytyä vahvistamasta uudelleenjärjestelysuunnitelmaa, jos velallisen maksukyvyttömyyden välttäminen ja liiketoiminnan elinkelpoisuuden varmistaminen ei ole sen perusteella riittävän todennäköistä.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomaiset voivat kieltäytyä vahvistamasta uudelleenjärjestelysuunnitelmaa, joka koskee saatavien mitätöintiä, jos velallisen maksukyvyttömyyden välttäminen ja liiketoiminnan elinkelpoisuuden varmistaminen ei ole sen perusteella riittävän todennäköistä tai jos velallinen ei ole täyttänyt nykyisten direktiivien mukaisia velvoitteitaan työntekijöitä kohtaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainkäyttö- tai hallintoviranomaiset voivat kieltäytyä vahvistamasta myyntisuunnitelmaa, jos siinä ei taata kohtuullista mahdollisuutta varmistaa velkojille sellaisen osuuden maksaminen, joka vastaa vähintään osuutta, jonka ne olisivat saaneet, jos omaisuus olisi myyty konkurssimenettelyn jälkeen, tai jos liiketoimintaa jatkava yritys ei pysty takaamaan siirretyn liiketoiminnan elinkelpoisuutta.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos lainkäyttö- tai hallintoviranomaista vaaditaan vahvistamaan uudelleenjärjestelysuunnitelma, jotta siitä tulisi sitova, päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen kun vahvistamispyyntö on tehty ja viimeistään 30 päivän kuluttua sen tekemisestä.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos lainkäyttö- tai hallintoviranomaista vaaditaan vahvistamaan uudelleenjärjestelysuunnitelma tai hyväksymään myyntisuunnitelma, jotta siitä tulisi sitova, päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen kun vahvistamispyyntö on tehty ja viimeistään 30 päivän kuluttua sen tekemisestä.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Lainkäyttö- tai hallintoviranomainen määrittää yrityksen likvidaatioarvon, jos uudelleenjärjestelysuunnitelma riitautetaan sen väitteen perusteella, että se ei täytä velkojien etua koskevaa testiä.

1.  Lainkäyttö- tai hallintoviranomainen määrittää yrityksen likvidaatioarvon, jos uudelleenjärjestelysuunnitelma tai myyntisuunnitelma riitautetaan sen väitteen perusteella, että se ei täytä velkojien etua koskevaa testiä.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lainkäyttö- tai hallintoviranomainen määrittää yrityksen yritysarvon sen oletuksen perusteella, että se jatkaa toimintaansa, seuraavissa tapauksissa:

2.  Lainkäyttö- tai hallintoviranomainen määrittää yrityksen yritysarvon sen oletuksen perusteella, että se jatkaa toimintaansa, ja maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjän maksukyvyttömyysmenettelyn yhteydessä myymien omaisuuserien tuoton arvon seuraavissa tapauksissa:

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  kun suunnitelma koskee liiketoiminnan luovutusta kokonaisuudessaan tai osittain.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat myöntää uuden tai välirahoituksen antajille oikeuden vastaanottaa maksuja myöhemmissä likvidaatiomenettelyissä etuoikeutetusti muihin velkojiin nähden, joiden saatavat muutoin olisivat tärkeysjärjestyksessä ylempänä tai samassa asemassa rahan tai omaisuuserien saamisen suhteen. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on asetettava uusi tai välirahoitus tärkeysjärjestyksessä ainakin tavallisten vakuudettomien velkojien edelle.

Poistetaan.

Perustelu

Tällä säännöksellä myönnetään valtava etuoikeus uuden tai välirahoituksen antaville toimijoille. Se voi johtaa muiden velkojien, myös työntekijöiden, aseman heikkenemiseen ja vähentää kyseisen yrityksen jäljellä olevaa substanssia ja siten vaarantaa entisestään työntekijöiden asemaa.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toteuttaa välittömästi toimenpiteitä velkojien, työntekijöiden, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien menetysten minimoimiseksi;

a)  toteuttaa välittömästi toimenpiteitä velkojien, työntekijöiden, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien menetysten minimoimiseksi, mukaan lukien työntekijöiden työpaikat sekä edut ja oikeudet;

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltiot voivat laajentaa yrittäjille tarkoitetun uuden mahdollisuuden mekanismin soveltamisalaa koskemaan myös luonnollisia henkilöitä, jotka eivät harjoita työnantajan toimintoihin verrattavissa olevaa elinkeino- tai liiketoimintaa, käsiteollisuutta tai ammattitoimintaa. Soveltamisalan laajentamisen tarkoituksena on välttää luonnollisten henkilöiden vilpittömässä mielessä tapahtuvaa ylivelkaantumista maksuvapausmenettelyllä sen jälkeen, kun osittainen takaisinmaksu on suoritettu, ja jotta he voisivat jälleen saada lainaa. Komissio tekee vaikutustenarvioinnin siitä, kuinka uuden mahdollisuuden mekanismin soveltamisalan laajentaminen auttaisi jäsenvaltioita vähentämään köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä sekä edistämään taloudellista toimintaa.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on rohkaistava sopiviksi katsomillaan keinoilla uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsitteleviä selvittäjiä laatimaan vapaaehtoisia käytännesääntöjä ja noudattamaan niitä sekä muita tällaisten palvelujen tarjontaan sovellettavia tehokkaita valvontakeinoja.

2.  Jäsenvaltioiden on rohkaistava sopiviksi katsomillaan keinoilla uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja uutta mahdollisuutta käsitteleviä selvittäjiä laatimaan käytännesääntöjä ja noudattamaan niitä sekä muita tällaisten palvelujen tarjontaan sovellettavia tehokkaita valvontakeinoja, kuten lupamenettely ja rekisteröinti.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ilmoitusten toimittaminen velkojille;

c)  ilmoitusten toimittaminen velkojille, myös työntekijöiden edustajille;

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  menetettyjen työpaikkojen määrä, liiketoiminnan osan tai koko liiketoiminnan luovutukset, osittaiset irtisanomiset sekä uudelleenjärjestelysopimusten vaikutukset työpaikkoihin ja julkiseen talouteen;

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g b)  selvittäjien tekemän työn ja sen tulosten arviointi

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio vahvistaa 3 kohdassa tarkoitetun tietolomakkeen täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

4.  Komissio vahvistaa 3 kohdassa tarkoitetun tietolomakkeen delegoidulla säädöksellä.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ennaltaehkäisevät uudelleenjärjestelyjen puitteet, uusi mahdollisuus sekä toimenpiteet uudelleenjärjestely-, maksukyvyttömyys- ja vastuuvapausmenettelyjen tehostamiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

16.1.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

16.1.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Edouard Martin

17.1.2017

Valiokuntakäsittely

3.5.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

1

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Theodoros Zagorakis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

39

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Laura Agea

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Theodoros Zagorakis

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

ENF

Dominique Martin

5

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevat puitteet, uusi mahdollisuus ja toimenpiteet uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.11.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

16.1.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.1.2017

EMPL

16.1.2017

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Angelika Niebler

28.11.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

12.7.2017

10.10.2017

7.12.2017

 

Hyväksytty (pvä)

2.7.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

7

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Nicola Danti, Kateřina Konečná, Nils Torvalds

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.7.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

14

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Viktor Uspaskich

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

7

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 30. elokuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö