Postupak : 2016/0359(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0269/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0269/2018

Rasprave :

PV 27/03/2019 - 25
CRE 27/03/2019 - 25

Glasovanja :

PV 28/03/2019 - 8.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0321

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1490kWORD 191k
21.8.2018
PE 610.684v03-00 A8-0269/2018

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Angelika Niebler

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA EKONOMSKU I MONETARNU POLITIKU
 MIŠLJENJE ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0723),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 53. i 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0475/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenja Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0269/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Cilj je ove Direktive uklanjanje prepreka za ostvarivanje temeljnih sloboda poput slobodnog kretanja kapitala i slobode poslovnog nastana, koje rezultira iz razlika u nacionalnim zakonima i postupcima preventivnog restrukturiranja, stečaja i druge prilike. Direktiva je usmjerena na uklanjanje takvih prepreka osiguravanjem da održiva poduzeća u financijskim poteškoćama imaju pristup učinkovitim nacionalnim okvirima preventivnog restrukturiranja koji im omogućavaju nastavak rada; da pošteni prezaduženi poduzetnici dobiju drugu priliku nakon potpunog razrješenja od duga nakon razumnog vremenskog razdoblja; i da se poboljša učinkovitost postupaka restrukturiranja, stečaja i razrješenja posebno u pogledu njihova kraćeg trajanja.

(1)  Cilj je ove Direktive doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i ukloniti prepreka za ostvarivanje temeljnih sloboda poput slobodnog kretanja kapitala i slobode poslovnog nastana, koje proizlaze iz razlika u nacionalnim zakonima i postupcima preventivnog restrukturiranja, stečaja i druge prilike. Direktiva je usmjerena na uklanjanje takvih prepreka bez dovođenja u pitanje temeljnih prava i sloboda radnika osiguravanjem da održiva poduzeća i poduzetnici u financijskim poteškoćama, uključujući pojedinačne poduzetnike koji su ekonomski održivi, imaju pristup učinkovitim nacionalnim okvirima preventivnog restrukturiranja koji im omogućavaju nastavak rada; da pošteni prezaduženi poduzetnici dobiju drugu priliku nakon potpunog razrješenja od duga nakon provedenog stečajnog postupka; i da se poboljša učinkovitost postupaka restrukturiranja, stečaja i razrješenja posebno u pogledu njihova kraćeg trajanja.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Restrukturiranje bi trebalo omogućiti poduzećima u financijskim poteškoćama nastavak poslovanja u cijelosti ili djelomično promjenom sastava, uvjeta ili strukture imovine i odgovornosti ili njihove strukture kapitala, uključujući prodaju imovine ili dijelova poslovanja. Okviri preventivnog restrukturiranja trebali bi prije svega omogućiti poduzećima restrukturiranje u ranoj fazi i izbjegavanje njihova stečaja. Tim bi se okvirima trebala maksimalno povećati ukupna vrijednost vjerovnicima, vlasnicima i gospodarstvu u cjelini te bi se trebao spriječiti nepotreban gubitak radnih mjesta i gubici znanja i vještina. Time bi se izbjeglo i nagomilavanje loših kredita. U procesu restrukturiranja trebaju se zaštititi prava svih uključenih strana. Istovremeno bi neodrživa poduzeća koja nemaju mogućnost opstanka trebalo likvidirati što je prije moguće.

(2)  Restrukturiranje i rezultat odgovarajućih i održivih izvješća stručnjaka trebali bi omogućiti poduzećima i osobno odgovornim poduzetnicima u financijskim poteškoćama nastavak poslovanja u cijelosti ili djelomično promjenom sastava, uvjeta ili strukture imovine i odgovornosti ili njihove strukture kapitala, uključujući prodaju imovine ili dijelova poslovanja ili cijelo poslovanje. Okviri za preventivno restrukturiranje trebali bi prije svega omogućiti poduzećima brzo restrukturiranje u ranoj fazi te izbjegavanje njihova stečaja i likvidacije održivih društava. Tim bi se brzim preventivnim okvirima trebao spriječiti gubitak radnih mjesta te gubitak znanja i vještina i njima bi se trebala maksimalno povećati ukupna vrijednost za vjerovnike u usporedbi s onim što bi dobili u slučaju likvidacije imovine društva, za vlasnike i gospodarstvo u cjelini. Time bi se izbjeglo i nagomilavanje loših kredita. U procesu restrukturiranja trebaju se zaštititi prava svih uključenih strana, uključujući prava radnika. Istovremeno bi neodrživa poduzeća koja nemaju mogućnost opstanka trebalo likvidirati što je prije moguće. Dostupnost preventivnih postupaka za brzo restrukturiranje osigurala bi da se poduzmu potrebne mjere prije nego što poduzeća prestanu vraćati zajmove, čime bi se pridonijelo smanjenju rizika od loših kredita u razdobljima konjunkturnog pada i ublažile posljedice nepovoljnog utjecaja na financijski sektor. Značajan postotak tvrtki i radnih mjesta mogao bi se sačuvati kad bi preventivni postupci postojali u svim državama članicama u kojima poduzeća imaju poslovni nastan, imovinu ili vjerovnike.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Postoje razlike između država članica u pogledu raspona postupaka koji su dostupni dužnicima u financijskim poteškoćama da bi restrukturirali njihovo poslovanje. Neke države članice imaju ograničen raspon postupaka, što znači da se poslovi mogu restrukturirati samo u relativno kasnoj fazi, u okviru stečajnih postupaka. U drugim državama članicama restrukturiranje je moguće u ranijoj fazi, ali dostupni postupci nisu toliko učinkoviti koliko bi trebali biti ili su vrlo formalni, posebno ograničavajući uporabu izvansudskih procesa. Jednako tako, nacionalni propisi koji poduzetnicima omogućuju drugu priliku, posebno odobravajući im razrješenje od obveze vraćanja dugova nastalih za vrijeme poslovanja, variraju među državama članicama u pogledu trajanja razdoblja davanja razrješnice i uvjeta za davanje takvog razrješenja.

(3)  Postoje razlike između država članica u pogledu raspona postupaka koji su dostupni dužnicima u financijskim poteškoćama da bi restrukturirali njihovo poslovanje. Neke države članice imaju ograničen raspon postupaka, što znači da se poslovi mogu restrukturirati samo u relativno kasnoj fazi, u okviru stečajnih postupaka. U drugim državama članicama restrukturiranje je moguće u ranijoj fazi, ali dostupni postupci nisu toliko učinkoviti koliko bi trebali biti ili su vrlo formalni, posebno ograničavajući uporabu izvansudskih procesa. Preventivna rješenja rastući su trend modernog stečajnog prava. U okviru tog trenda daje se prednost pristupima koji su, za razliku od onog tradicionalnog usmjerenog na likvidaciju društva u stanju krize, usmjereni na oporavak društva ili barem na spašavanje njegovih jedinica koje su i dalje gospodarski održive. Tom se praksom često pomaže u očuvanju radnih mjesta ili smanjenju gubitaka radnih mjesta koji se mogu izbjeći. Jednako tako, nacionalni propisi koji poduzetnicima omogućuju drugu priliku, posebno odobravajući im razrješenje od obveze vraćanja dugova nastalih za vrijeme poslovanja, variraju među državama članicama u pogledu trajanja razdoblja davanja razrješnice i uvjeta za davanje takvog razrješenja. Isto tako, stupanj uključenosti pravosudnih ili upravnih tijela ili njihovih imenovanih osoba varira od minimalnog sudjelovanja u nekim državama članicama u cilju potpunog sudjelovanja u drugima.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Prekomjerno trajanje postupaka restrukturiranja, stečaja i druge prilike u nekim državama članicama važan je faktor koji pokreće niske stope povrata i odvraća ulagače od poslovanja u nadležnosti u kojima postoji opasnost od predugog trajanja postupaka.

(5)  Prekomjerno trajanje postupaka restrukturiranja, stečaja i druge prilike u nekim državama članicama važan je faktor koji pokreće niske stope povrata i odvraća ulagače od poslovanja u nadležnosti u kojima postoji opasnost od predugog trajanja i nepotrebne skupoće postupaka.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Sve se te razlike prenose na dodatne troškove za ulagače pri procjeni rizika dužnika koji ulaze u financijske poteškoće u jednoj ili više država članica i troškove restrukturiranja društava koja imaju poslovni nastan, vjerovnike ili imovinu u ostalim državama članicama, što je najvjerojatnije slučaj restrukturiranja međunarodnih grupa društava. Brojni ulagači navode nesigurnost po pitanju stečajnih propisa ili rizik od dugih ili složenih stečajnih postupaka u drugim zemljama kao glavni razlog zbog kojih se ne ulaže ili stupa u poslovni odnos izvan vlastite zemlje.

(6)  Sve se te razlike prenose na dodatne troškove za ulagače pri procjeni rizika dužnika koji ulaze u financijske poteškoće u jednoj ili više država članica ili pri procjeni rizika povezanih s ponovnim pokretanjem profitabilnih aktivnosti u poduzećima u poteškoćama, kao i troškove restrukturiranja društava koja imaju poslovni nastan, vjerovnike ili imovinu u ostalim državama članicama, što je najvjerojatnije slučaj restrukturiranja međunarodnih grupa društava. Brojni ulagači navode nesigurnost po pitanju stečajnih propisa ili rizik od dugih ili složenih stečajnih postupaka u drugim zemljama kao glavni razlog zbog kojih se ne ulaže ili stupa u poslovni odnos izvan vlastite zemlje. Ta je nesigurnost stoga odvraćajući faktor koji ometa slobodu poslovnog nastana poduzeća i promicanje poduzetništva te narušava pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To se posebice odnosi na mala i srednja poduzeća koja većinom nemaju sredstva koja su potrebna za procjenu rizika povezanih s prekograničnim aktivnostima.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Te razlike dovode do nejednakih uvjeta za pristup kreditima i nejednakih stopa povrata u državama članicama. Viši stupanj usklađenosti u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike stoga je neophodan za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta općenito, a posebno za uniju tržišta kapitala.

7.  Te razlike dovode do nejednakih uvjeta za pristup kreditima i nejednakih stopa povrata u državama članicama. Viši stupanj usklađenosti u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike stoga je neophodan za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta općenito, a posebno za uniju tržišta kapitala kao i za održivost ekonomskih aktivnosti te očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta. Istodobno bi veća razina usklađenosti još više doprinijela uspostavljanju zajedničkog tržišnog prava Unije.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Opće je poznato da bi svako restrukturiranje, osobito ako je ono opsežno i ima znatan učinak, trebalo objasniti i obrazložiti dionicima te u objašnjenju obuhvatiti izbor predviđenih mjera koje se odnose na ciljeve i alternativne i osigurati potpuno i odgovarajuće sudjelovanje predstavnika radnika na svim razinama. Objašnjenje i obrazloženje bi trebalo biti pravodobno pripremljeno kako bi se dionicima omogućilo da se pripreme za savjetovanja prije nego što poduzeće donese odluku1a.

 

_________________

 

1a Usvojeni tekst P7_TA(2013)0005. Informiranje radnika i savjetovanje s njima, predviđanje restrukturiranja i upravljanje njime.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  Posebno bi mala i srednja poduzeća trebala imati koristi od usklađenijeg pristupa na razini Unije jer se koriste učinkovitijim postupcima restrukturiranja u nekim državama članicama, a ne posjeduju resurse neophodne da bi se mogli nositi s visokim troškovima restrukturiranja. Mala i srednja poduzeća često nemaju sredstva za najam profesionalnog savjetovanja, posebno kada se suočavaju s financijskim poteškoćama, stoga alati za rano upozoravanje moraju biti na snazi da bi upozorili dužnike na hitno djelovanje. Da bi se pomoglo da se ta poduzeća restrukturiraju uz niske troškove, plan za model restrukturiranja treba također biti razvijen na nacionalnoj razini i dostupan na internetu. Dužnici ih trebaju moći upotrijebiti i prilagoditi svojim vlastitim potrebama i specifičnostima svojeg poslovanja.

13.  Poduzeće, a posebno mala i srednja poduzeća, koja predstavljaju 99 % svih poduzeća u Uniji, trebala bi imati koristi od usklađenijeg pristupa na razini Unije jer je u njihovom slučaju nerazmjerno veća vjerojatnost da će se podvrgnuti likvidaciji umjesto restrukturiranju te ta poduzeća sama moraju snositi troškove prekograničnih postupaka likvidacije koji su dvostruko viši od troškova koji bi nastali većim poduzećima, u usporedbi s domaćim postupcima likvidacije. Mala i srednja poduzeća kao i predstavnici radnika često nemaju potrebna sredstva za plaćanje visokih troškova restrukturiranja i korištenje učinkovitijih postupaka restrukturiranja u nekim državama članicama, posebno kada se suočavaju s financijskim poteškoćama. Da bi se pomoglo da se ta poduzeća restrukturiraju uz niske troškove, kontrolni popisi za planove restrukturiranja trebali, no također biti razvijeni na nacionalnoj razini i dostupni u elektroničkom obliku. Pri izradi takvih kontrolnih popisa države članice trebale bi posebno u obzir uzeti potrebe i specifičnosti malih i srednjih poduzeća. Uzimajući u obzir ograničena sredstva koja mala i srednja poduzeća imaju na raspolaganju za zapošljavanje stručnjaka, trebalo bi uvesti alate za rano upozoravanje dužnika na hitnu potrebu brzog djelovanja.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Vjerovnicima i radnicima trebalo bi biti dozvoljeno predlaganje alternativnih planova restrukturiranja. Države članice trebala bi definirati uvjete kojima im se odobrava predlaganje takvih planova.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.b)  Kako bi se osigurao dosljedniji pristup, Komisija bi trebala razmotriti uspostavu registra nesolventnosti u Uniji, čime bi se osigurala veća transparentnost za sve vjerovnike i pojednostavio pristup informacijama, osobito za mala i srednja poduzeća i za zaposlenike.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Prezaduženost potrošača pitanje je od velike gospodarske i društvene važnosti te je usko povezano sa smanjenjem viška duga. Nadalje, često nije moguće uočiti jasnu razliku između potrošačkih i poslovnih dugova poduzetnika. Režim druge prilike za poduzetnike ne bi bio učinkovit ako bi poduzetnici za razrješenje poslovnih osobnih dugova i neposlovnih osobnih dugova morali proći zasebne postupke s različitim uvjetima pristupa i razdobljima davanja razrješnice. Iz tih razloga, iako ova Direktiva ne uključuje obvezujuća pravila za prezaduženost potrošača, iz tih bi razloga države članice trebale moći primijeniti odredbe razrješenja i na potrošače.

(15)  Prezaduženost potrošača pitanje je od velike gospodarske i društvene važnosti te je usko povezano sa smanjenjem viška duga. Nadalje, često nije moguće uočiti jasnu razliku između potrošačkih i poslovnih dugova poduzetnika. Režim druge prilike za poduzetnike ne bi bio učinkovit ako bi poduzetnici za razrješenje poslovnih osobnih dugova i neposlovnih osobnih dugova morali proći zasebne postupke s različitim uvjetima pristupa i razdobljima davanja razrješnice. Iz tih se razloga, iako ova Direktiva ne uključuje obvezujuća pravila za prezaduženost potrošača, državama članicama savjetuje se da što ranije počnu primjenjivati odredbe razrješenja i na potrošače.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Kako bi se postigla veća jasnoća, države članice i Komisija trebali bi provesti studiju kako bi utvrdile ključne pokazatelje osobne prezaduženosti. Ovisno o rezultatima te studije, države članice i Komisija trebale bi donijeti mjere kojima se uspostavlja sustav alata za rano upozoravanje na prezaduženosti potrošača.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Što prije dužnik može otkriti svoje financijske poteškoće i poduzeti odgovarajuće radnje, to je veća vjerojatnost izbjegavanja neminovnog stečaja ili u slučaju poslovanja čija je održivost trajno narušena, uređenijeg i učinkovitijeg procesa likvidacije. Jasne informacije o dostupnim postupcima preventivnog restrukturiranja kao i alati ranog upozoravanja trebali bi stoga biti na snazi da bi potaknuli dužnike koji počinju imati financijske probleme da poduzmu rane mjere. Mogući mehanizmi ranog upozoravanja trebali bi uključiti dužnosti računovodstva i nadzora za dužnika ili dužnikove uprave kao i prijavu dužnosti prema ugovorima o kreditu. Uz to, treće strane s relevantnim informacijama kao što su računovođe, porezna tijela i tijela socijalnog osiguranja moglo bi se potaknuti ili obvezati nacionalnim pravom da upozore kad uoče negativno kretanje.

(16)  Što prije dužnik, poduzetnik ili predstavnik radnika može otkriti svoje financijske poteškoće i poduzeti odgovarajuće radnje, to je veća vjerojatnost izbjegavanja neminovnog stečaja ili u slučaju poslovanja čija je održivost trajno narušena, uređenijeg i učinkovitijeg procesa likvidacije. Jasne informacije o dostupnim postupcima preventivnog restrukturiranja kao i alati ranog upozoravanja trebali bi stoga biti na snazi da bi potaknuli dužnike koji počinju imati financijske probleme da poduzmu rane mjere. Mogući mehanizmi ranog upozoravanja trebali bi uključiti dužnosti računovodstva i nadzora za dužnika ili dužnikove uprave kao i prijavu dužnosti prema ugovorima o kreditu. Uz to, treće strane s relevantnim informacijama kao što su računovođe, porezna tijela i tijela socijalnog osiguranja moglo bi se potaknuti ili obvezati nacionalnim pravom da upozore kad uoče negativno kretanje. Predstavnici radnika trebali bi imati pristup relevantnim informacijama i imati pravo druge uključene dionike upozoriti na probleme. Države članice trebale bi omogućiti korištenje novih IT tehnologija za obavješćivanje i komuniciranje preko interneta te bi informacije o sustavu ranog upozoravanja trebale učiniti dostupnima na posebnoj internetskoj stranici.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Preventivna faza ranog upozoravanja, koja je usmjerena na predviđanje pojave krize, osmišljena je kao instrument potpore namijenjen za upozoravanje dužnika o poteškoći i pružanje dužniku mogućnosti brze analize i pronalaženja rješenja za uzroke lošeg gospodarskog i financijskog stanja poduzeća, uz osiguravanje različitih instrumenata kojima se pristupa dobrovoljno, a da se pritom ne nameću određena ponašanja ili se pojava krize nužno ne otkriva trećim osobama. Stoga je važno prepustiti državama članicama da donesu odluku o tome hoće li odredbe o obveznom praćenju ograničiti na mala i srednja poduzeća, imajući na umu da mala i srednja poduzeća sama često ne mogu samostalno pokrenuti postupak restrukturiranja zbog niza čimbenika koji narušavaju njihovu konkurentnost, kao što su nedovoljna veličina, nedostatak snažnog korporativnog upravljanja, učinkovitih operativnih procedura te resursa za praćenje i planiranje, kao i njihova smanjena sposobnost da snose te troškove.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Okvir restrukturiranja trebao bi biti dostupan dužnicima da bi se omogućilo rješavanje njihovih financijskih poteškoća u ranoj fazi kada se čini da je vjerojatno da se njihov stečaj može spriječiti i osigurati nastavak njihova poslovanja. Okvir restrukturiranja trebao bi biti dostupan prije nego što dužnik postane nesolventan prema nacionalnom pravu, odnosno prije nego što dužnik ispuni uvjete za pokretanje kolektivnog stečajnog postupka koji normalno obuhvaća ukupno smanjenje investicija dužnika i imenovanje likvidatora. Ispitivanje održivosti stoga se ne bi trebalo provesti kao preduvjet za početak pregovora i za odobrenje odgode provedbe ovrhe. Točnije, održivost poduzeća trebala bi najčešće biti procjena koju trebaju provesti vjerovnici na koje to utječe koji većinski pristaju na određene prilagodbe njihovih potraživanja. Međutim, da bi se izbjegli svi potencijalni rizici zlouporabe postupka, financijske poteškoće dužnika trebale bi odražavati mogućnost izvjesnog stečaja, a plan restrukturiranja trebao bi moći spriječiti stečaj dužnika i osigurati održivost poslovanja.

(17)  Okvir restrukturiranja trebao bi biti dostupan dužnicima da bi se omogućilo rješavanje njihovih financijskih poteškoća u ranoj fazi kada se čini da je vjerojatno da se njihov stečaj može spriječiti i osigurati nastavak njihova poslovanja. Okvir restrukturiranja trebao bi biti dostupan prije nego što dužnik postane nesolventan prema nacionalnom pravu, odnosno prije nego što dužnik ispuni uvjete za pokretanje kolektivnog stečajnog postupka koji normalno obuhvaća ukupno smanjenje investicija dužnika i imenovanje likvidatora. Države članice trebale bi imati mogućnost ograničiti pristup mreži za restrukturiranje poduzećima za koja je sud države članice utvrdio da su prekršila računovodstvene ili knjigovodstvene obveze. Države članice trebale bi moći odobriti pristup okvirima za restrukturiranje na zahtjev vjerovnika i predstavnika radnika. Ispitivanje održivosti stoga se ne bi trebalo provesti kao preduvjet za početak pregovora i za odobrenje odgode provedbe ovrhe. Točnije, održivost poduzeća trebala bi najčešće biti procjena koju trebaju provesti vjerovnici na koje to utječe koji većinski pristaju na određene prilagodbe njihovih potraživanja. Međutim, da bi se izbjegli svi potencijalni rizici zlouporabe postupka, financijske poteškoće dužnika trebale bi odražavati mogućnost izvjesnog stečaja, a plan restrukturiranja trebao bi moći spriječiti stečaj dužnika i osigurati održivost poslovanja.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Poštovanje obveza u pogledu računovodstva i knjigovodstva smatra se učinkovitim instrumentom kojim se poduzetnicima ukazuje na rizike da neće moći na vrijeme platiti svoje dospjele dugove. Primjereno je omogućiti da države članice imaju ovlast tim poduzećima i poduzetnicima koji ispunjavaju te računovodstvene i knjigovodstvene obveze ograničiti pristup postupcima restrukturiranja.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Da bi se promicala učinkovitost i smanjile odgode i troškovi, nacionalni okviri preventivnog restrukturiranja moraju uključiti fleksibilne postupke kojima se uključenost sudskih ili administrativnih tijela ograničava na nužne ili odgovarajuće situacije da bi se štitili interesi vjerovnika i drugih zainteresiranih strana na koje bi to moglo utjecati. Da bi se izbjegli nepotrebni troškovi i odrazila rana priroda postupka dužnici bi, u načelu, trebali zadržati kontrolu nad svojom imovinom i svakodnevnim radom njihova poslovanja. Imenovanje upravitelja restrukturiranja, bilo da je izmiritelj koji podržava pregovore za plan restrukturiranja ili stečajni upravitelj koji nadzire djelovanje dužnika, ne smije biti obavezno u svakom slučaju, već se treba provesti posebno za svaki slučaj, ovisno o okolnostima slučaja ili o posebnim potrebama dužnika. Nadalje, za pokretanje procesa restrukturiranja koji može biti neformalan sve dok to ne utječe na prava treće osobe ne mora nužno postojati sudska naredba. U svakom slučaju, stupanj nadzora mora biti osiguran kada je to potrebno da bi se zaštitili legitimni interesi jednog ili više vjerovnika ili druge zainteresirane strane. To posebno može biti slučaj kada općenitu odgodu provedbe ovrhe odobri sudsko ili upravno tijelo ili kada se čini nužnim nametnuti plan restrukturiranja kategorijama vjerovnika koji se ne slažu.

(18)  Da bi se promicala učinkovitost i smanjile odgode i troškovi, nacionalni okviri preventivnog restrukturiranja moraju uključiti fleksibilne postupke kojima se uključenost sudskih ili administrativnih tijela ograničava na nužne ili odgovarajuće situacije da bi se štitili interesi vjerovnika i drugih zainteresiranih strana na koje bi to moglo utjecati. Da bi se izbjegli nepotrebni troškovi i odrazila rana priroda postupka dužnici bi, u načelu, trebali zadržati kontrolu nad svojom imovinom i svakodnevnim radom njihova poslovanja. Imenovanje upravitelja restrukturiranja, bilo da je izmiritelj koji podržava pregovore za plan restrukturiranja ili stečajni upravitelj koji nadzire djelovanje dužnika, ne smije biti obavezno u svakom slučaju, već se treba provesti posebno za svaki slučaj, ovisno o okolnostima slučaja ili o posebnim potrebama dužnika. Definiranje uvjeta za takva imenovanja trebalo bi biti prepušteno državama članicama. Međutim, ako se odobri odgoda provedbe ovrhe, ako plan restrukturiranja mora potvrditi sudsko ili upravno tijela trebalo bi imenovati upravitelja mehanizmom nadglasavanja među kategorijama, ili ako to zatraži dužnik ili većina vjerovnika, trebalo bi imenovati stečajnog upravitelja. Nadalje, za pokretanje procesa restrukturiranja koji može biti neformalan sve dok to ne utječe na prava treće osobe ne mora nužno postojati sudska naredba. U svakom slučaju, stupanj nadzora mora biti osiguran kada je to potrebno da bi se zaštitili legitimni interesi jednog ili više vjerovnika ili druge zainteresirane strane. To posebno može biti slučaj kada općenitu odgodu provedbe ovrhe odobri sudsko ili upravno tijelo ili kada se čini nužnim nametnuti plan restrukturiranja kategorijama vjerovnika koji se ne slažu. Države članice trebale bi osigurati da se predstavnicima radnika pruže jasne i transparentne informacije.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Dužnik bi trebao moći zatražiti privremenu odgodu provedbe ovrhe od sudskog ili upravnog tijela koja bi također trebala obustaviti i obvezu podnošenja zahtjeva za pokretanjem stečajnih postupaka kada takve radnje mogu štetno utjecati na pregovore i otežati izglede restrukturiranja poslovanja dužnika. Odgoda ovrhe može biti općenita, odnosno može utjecati na sve vjerovnike ili može biti usmjerena na pojedinačne vjerovnike. Da bi se osigurala poštena ravnoteža između prava dužnika i vjerovnika, odgoda se treba odobriti za razdoblje koje nije duže od četiri mjeseca. Složena restrukturiranja ipak mogu zahtijevati više vremena. Države članice mogu odlučiti da se u tim slučajevima produljenja tog razdoblja mogu dobiti od sudskih ili upravnih tijela, pod uvjetom da postoje dokazi da pregovori o planu restrukturiranja napreduju i da vjerovnici nisu nepravedno oštećeni. Ako se odobre daljnja produljenja, sudsko ili upravno tijelo trebalo bi biti uvjereno da postoji velika vjerojatnost donošenja plana restrukturiranja. Države članice trebale bi osigurati da se bilo koji zahtjev za produljenjem početnog trajanja odgode podnese u razumnom roku da bi se sudskim ili upravnim tijelima omogućilo donošenje odluke u danom roku. Kada sudsko ili upravno tijelo ne donese odluku o produljenju odgode provedbe ovrhe prije isteka, učinak odgode trebao bi prestati na dan isteka razdoblja odgode. U interesu pravne sigurnosti ukupno razdoblje odgode trebalo bi biti ograničeno na dvanaest mjeseci.

(19)  Dužnik bi trebao moći zatražiti privremenu odgodu provedbe ovrhe od sudskog ili upravnog tijela ako takve radnje mogu štetno utjecati na pregovore i otežati izglede restrukturiranja poslovanja dužnika. Trebalo bi biti moguće podnijeti taj zahtjev samo ako još uvijek nije došlo do obveze pokretanja stečajnog postupka. Odgoda ovrhe može biti općenita, odnosno može utjecati na sve vjerovnike ili može biti usmjerena na pojedinačne vjerovnike, ali samo one vjerovnike koji su uključeni u pregovore. Da bi se osigurala poštena ravnoteža između prava dužnika i vjerovnika, odgoda se treba odobriti za razdoblje koje nije duže od četiri mjeseca. Složena restrukturiranja ipak mogu zahtijevati više vremena. Države članice mogu odlučiti da se u tim slučajevima produljenja tog razdoblja mogu dobiti od sudskih ili upravnih tijela, pod uvjetom da postoje dokazi da pregovori o planu restrukturiranja napreduju i da vjerovnici nisu nepravedno oštećeni. Države članice trebale bi odrediti dodatne uvjete za produljenje odgode. Ako se odobre daljnja produljenja, sudsko ili upravno tijelo trebalo bi biti uvjereno da postoji velika vjerojatnost donošenja plana restrukturiranja. Države članice trebale bi osigurati da se bilo koji zahtjev za produljenjem početnog trajanja odgode podnese u razumnom roku da bi se sudskim ili upravnim tijelima omogućilo donošenje odluke u danom roku. Kada sudsko ili upravno tijelo ne donese odluku o produljenju odgode provedbe ovrhe prije isteka, učinak odgode trebao bi prestati na dan isteka razdoblja odgode. U interesu pravne sigurnosti ukupno razdoblje odgode trebalo bi biti ograničeno na deset mjeseci. Međutim, ako je sjedište poduzeća premješteno u drugu državu članicu u roku od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za odgodu, ukupno trajanje odgode trebalo bi se ograničiti na dva mjeseca

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Da bi se osiguralo da vjerovnici nisu oštećeni, odgoda se ne smije odobriti ili, ako je odobrena, ne smije se produžiti ili se mora ukinuti kada su vjerovnici nepravedno oštećeni odgodom provedbe ovrhe. U utvrđivanju jesu li vjerovnici nepravedno oštećeni, sudska ili administrativna tijela mogu u obzir uzeti hoće li odgoda sačuvati cjelokupnu vrijednost imovine, djeluje li se dužnik u lošoj namjeri ili s namjerom uzrokovanja štete ili se općenito ponaša protivno legitimnim očekivanjima općenitog tijela vjerovnika. Pojedinačni vjerovnik ili kategorija vjerovnika bili bi nepravedno oštećeni odgodom ako bi njihova potraživanja primjerice bila znatno gora kao posljedica odgode nego što bi bila da odgoda nije odobrena ili ako je vjerovnik u nepovoljnijem položaju od vjerovnika u sličnom položaju.

(20)  Da bi se osiguralo da vjerovnici nisu oštećeni, odgoda se ne smije odobriti ili, ako je odobrena, ne smije se produžiti ili se mora ukinuti kada su vjerovnici nepravedno oštećeni odgodom provedbe ovrhe ili kad već postoji zakonska obveza za pokretanjem stečajnog postupka. U utvrđivanju jesu li vjerovnici nepravedno oštećeni, sudska ili administrativna tijela mogu u obzir uzeti hoće li odgoda sačuvati cjelokupnu vrijednost imovine, djeluje li se dužnik u lošoj namjeri ili s namjerom uzrokovanja štete ili se općenito ponaša protivno legitimnim očekivanjima općenitog tijela vjerovnika. Pojedinačni vjerovnik ili kategorija vjerovnika bili bi nepravedno oštećeni odgodom ako bi njihova potraživanja primjerice bila znatno gora kao posljedica odgode nego što bi bila da odgoda nije odobrena ili ako je vjerovnik u nepovoljnijem položaju od vjerovnika u sličnom položaju.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Vjerovnici bi trebali imati pravo osporiti odgodu kad je odobri sudsko ili upravo tijelo. Kada odgoda više nije nužna u pogledu olakšavanja donošenja plana restrukturiranja, primjerice jer je jasno da većina vjerovnika ne daje podršku za restrukturiranje koja je potrebna prema nacionalnom pravu, vjerovnici bi trebali moći zatražiti ukidanje odgode.

(23)  Vjerovnici bi trebali imati pravo osporiti odgodu kad je odobri sudsko ili upravo tijelo. Kada odgoda više nije nužna u pogledu olakšavanja donošenja plana restrukturiranja, primjerice jer je jasno da većina vjerovnika ne daje podršku za restrukturiranje koja je potrebna prema nacionalnom pravu, vjerovnici bi trebali moći zatražiti ukidanje odgode. Isto tako, pojedinačni vjerovnici ili kategorija vjerovnika trebali bi imati isto pravo osporiti odgodu ako su nepravedno oštećeni planom ili ako se radi o ranjivim vjerovnicima koji se suočavaju sa znatnim gospodarskim poteškoćama.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Pravo glasa o donošenju plana restrukturiranja trebali bi imati svi vjerovnici na koje utječe plan restrukturiranja, ali i nositelji udjela, kad je to dopušteno prema nacionalnom pravu. Strane na koje ne utječe plan restrukturiranja ne bi trebale imati glasačka prava u pogledu plana, niti bi njihova podrška trebala biti potrebna za odobrenje bilo kojeg plana. Glasovanje može biti u obliku formalnog procesa glasovanja ili savjetovanja i dogovora s potrebnom većinom zahvaćenih strana. Međutim kada je glasovanje u obliku savjetovanja i dogovora, zahvaćene strane čije slaganje nije nužno svejedno moraju imati mogućnost priključivanja planu restrukturiranja.

(24)  Pravo glasa o donošenju plana restrukturiranja, uključujući radnike, trebali bi imati svi vjerovnici na koje utječe plan restrukturiranja, ali i nositelji udjela, kad je to dopušteno prema nacionalnom pravu. Strane na koje ne utječe plan restrukturiranja ne bi trebale imati glasačka prava u pogledu plana, niti bi njihova podrška trebala biti potrebna za odobrenje bilo kojeg plana. Glasovanje može biti u obliku formalnog procesa glasovanja ili savjetovanja i dogovora s potrebnom većinom zahvaćenih strana. Međutim kada je glasovanje u obliku savjetovanja i dogovora, zahvaćene strane čije slaganje nije nužno svejedno moraju imati mogućnost priključivanja planu restrukturiranja. Države članice trebale bi isto tako osigurati da plan bude potvrđen od strane radnika, ako plan uzrokuje promjenu u organizaciji rada ili ugovornim aranžmanima, u mjeri u kojoj to dozvoljavaju nacionalno pravo i praksa.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Da bi se osiguralo da se prava koja su u suštini slična tretiraju pravično i da se planovi restrukturiranja mogu donijeti bez dovođenja u pitanje prava zahvaćenih strana, zahvaćene strane trebaju se tretirati u zasebnim kategorijama u skladu s kriterijima formiranja kategorija prema nacionalnom pravu. Za početak, osigurani i neosigurani vjerovnici uvijek se trebaju tretirati u zasebnim kategorijama. Nacionalnim pravom može biti određeno da se osigurana potraživanja mogu podijeliti na osigurana i neosigurana potraživanja na temelju vrednovanja kolaterala. U nacionalnom pravu mogu se utvrditi i specifična pravila koja podržavaju formiranje kategorija u kojima nerazvrstani ili na drugi način posebno ranjivi vjerovnici, poput radnika ili malih dobavljača, mogu profitirati od takvog formiranja kategorija. Nacionalnim pravom mora se u svakom slučaju osigurati da se pitanja od posebne važnosti za svrhu formiranja kategorija, poput potraživanja povezanih strana, tretiraju na odgovarajući način, a trebaju i sadržavati pravila koja se bave potencijalnim potraživanjima i spornim potraživanjima. Sudsko ili upravno tijelo trebalo bi pregledati formiranje kategorija kada se plan restrukturiranja preda za potvrdu, ali države članice mogu odrediti i da ta tijela mogu pregledavati formiranje kategorija i u ranijoj fazi ako predlagatelj plana unaprijed traži potvrdu ili smjernice.

(25)  Da bi se osiguralo da se prava koja su u suštini slična tretiraju pravično i da se planovi restrukturiranja mogu donijeti bez dovođenja u pitanje prava zahvaćenih strana, zahvaćene strane trebaju se tretirati u zasebnim kategorijama u skladu s kriterijima formiranja kategorija prema nacionalnom pravu. Radnici bi se trebali smatrati posebnom kategorijom ako plan utječe na njih. Za početak, osigurani i neosigurani vjerovnici uvijek se trebaju tretirati u zasebnim kategorijama. Nacionalnim pravom može biti određeno da se osigurana potraživanja mogu podijeliti na osigurana i neosigurana potraživanja na temelju vrednovanja kolaterala. U nacionalnom pravu mogu se utvrditi i specifična pravila koja podržavaju formiranje kategorija u kojima nerazvrstani ili na drugi način posebno ranjivi vjerovnici, poput radnika ili malih dobavljača, mogu profitirati od takvog formiranja kategorija. Nacionalnim pravom mora se u svakom slučaju osigurati da se pitanja od posebne važnosti za svrhu formiranja kategorija, poput potraživanja povezanih strana, tretiraju na odgovarajući način, a trebaju i sadržavati pravila koja se bave potencijalnim potraživanjima i spornim potraživanjima. Sudsko ili upravno tijelo trebalo bi pregledati formiranje kategorija kada se plan restrukturiranja preda za potvrdu, ali države članice mogu odrediti i da ta tijela mogu pregledavati formiranje kategorija i u ranijoj fazi ako predlagatelj plana unaprijed traži potvrdu ili smjernice.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Potrebna većina treba biti utvrđena nacionalnim pravom da bi se osiguralo da manjina zahvaćenih strana u svakoj kategoriji ne može spriječiti donošenje plana restrukturiranja koji ne smanjuje nepravedno njihova prava i interese. Bez pravila većine koje obvezuje osigurane vjerovnike koji se ne slažu, rano restrukturiranje u brojnim slučajevima ne bi bilo moguće, primjerice kada je potrebno financijsko restrukturiranje, a poslovanje je inače održivo. Da bi se osiguralo da strane imaju pravo glasa o donošenju plana restrukturiranja proporcionalno udjelima koje imaju u poslovanju, potrebna većina treba biti temeljena na iznosu potraživanja vjerovnika ili interesima nositelja udjela u svakoj danoj kategoriji.

(26)  Potrebna većina treba biti utvrđena nacionalnim pravom da bi se osiguralo da manjina zahvaćenih strana u svakoj kategoriji ne može spriječiti donošenje plana restrukturiranja koji ne smanjuje nepravedno njihova prava i interese. Bez pravila većine koje obvezuje osigurane vjerovnike koji se ne slažu, rano restrukturiranje u brojnim slučajevima ne bi bilo moguće, primjerice kada je potrebno financijsko restrukturiranje, a poslovanje je inače održivo. Da bi se osiguralo da se prema svim stranama pravedno postupa pri donošenju plana restrukturiranja, potrebna većina treba predstavljati i većinu u pogledu iznosa potraživanja vjerovnika ili interesa nositelja udjela u svakoj danoj kategoriji i većinu vjerovnika u toj kategoriji.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Iako bi se plan restrukturiranja uvijek trebao smatrati donesenim ako potrebna većina u svakoj kategoriji podržava plan, plan restrukturiranja koji ne podržava potrebna većina u svakoj zahvaćenoj kategoriji može i dalje potvrditi sudsko ili upravno tijelo pod uvjetom da ga podržava najmanje jedna zahvaćena kategorija vjerovnika i da kategorije koje se ne slažu nisu nepravedno oštećene predloženim planom (mehanizam nadglasavanja među kategorijama). Plan bi posebno trebao poštivati pravilo apsolutnog prioriteta koje osigurava da je nesuglasna kategorija vjerovnika u potpunosti isplaćena prije nego što niža kategorija može primiti bilo koju distribuciju ili zadržati bilo kakav interes prema planu restrukturiranja. Pravilo apsolutnog prioriteta služi kao osnova za raspodjelu vrijednosti među vjerovnicima u restrukturiranju. Kao posljedica apsolutnog pravila prioriteta, nijedna kategorija vjerovnika ne može prema planu restrukturiranja primiti ili zadržati gospodarske vrijednosti ili koristi koje premašuju ukupan iznos potraživanja ili interesa te kategorije. U usporedbi sa strukturom kapitala poduzeća koje se restrukturira, pravilo apsolutnog prioriteta omogućava određivanje vrijednosti koja se dodjeljuje stranama prema planu restrukturiranja na osnovi vrijednosti poduzeća kao društva s trajnim poslovanjem.

(28)  Iako bi se plan restrukturiranja uvijek trebao smatrati donesenim ako potrebna većina u svakoj kategoriji kao i većina vjerovnika podržava plan, plan restrukturiranja koji ne podržava potrebna većina može i dalje potvrditi sudsko ili upravno tijelo pod uvjetom da ga podržava većina zahvaćenih kategorija vjerovnika i da kategorije koje se ne slažu nisu nepravedno oštećene predloženim planom (mehanizam nadglasavanja među kategorijama). Ta potvrda trebala bi biti potrebna i ako plan uključuje otpuštanje više od 25 % radne snage. Plan bi posebno trebao poštivati pravilo apsolutnog prioriteta koje osigurava da je nesuglasna kategorija vjerovnika u potpunosti isplaćena prije nego što niža kategorija može primiti bilo koju distribuciju ili zadržati bilo kakav interes prema planu restrukturiranja. Pravilo apsolutnog prioriteta služi kao osnova za raspodjelu vrijednosti među vjerovnicima u restrukturiranju. Kao posljedica apsolutnog pravila prioriteta, nijedna kategorija vjerovnika ne može prema planu restrukturiranja primiti ili zadržati gospodarske vrijednosti ili koristi koje premašuju ukupan iznos potraživanja ili interesa te kategorije. U usporedbi sa strukturom kapitala poduzeća koje se restrukturira, pravilo apsolutnog prioriteta omogućava određivanje vrijednosti koja se dodjeljuje stranama prema planu restrukturiranja na osnovi vrijednosti poduzeća kao društva s trajnim poslovanjem. Osim toga, davanje odgovarajućih informacija predstavnicima radnika trebalo bi biti preduvjet za potvrđivanje.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Iako se legitimni interesi dioničara ili ostalih nositelja udjela trebaju zaštititi, države članice trebale bi osigurati da dioničari ne mogu neopravdano blokirati donošenje plana restrukturiranja kojim bi se vratila održivost dužnika. Primjerice, donošenje plana restrukturiranja ne bi trebalo biti uvjetovano pristankom nositelja udjela bez intrinzične vrijednosti, odnosno nositelja udjela koji nakon procjene poduzeća ne bi primili nikakvo plaćanje ili drugu naknadu ako se primjenjuje normalno rangiranje likvidacijskih prioriteta. Države članice mogu primijeniti različita sredstva postizanja ovog cilja, primjerice tako da nositeljima udjela ne daju pravo glasa o planu restrukturiranja. Međutim, kada nositelji udjela imaju pravo glasovanja o planu restrukturiranja, sudsko ili upravno tijelo trebalo bi moći potvrditi plan bez obzira na neslaganje jedne ili više kategorija nositelja udjela kroz mehanizam nadglasavanja među kategorijama. Više kategorija nositelja udjela može biti potrebno kada postoje različite kategorije vlasničkih udjela s različitim pravima. Nositelji udjela za mala i srednja poduzeća koji nisu samo ulagači, već i vlasnici poduzeća te doprinose poduzeću na načine poput stručnosti u upravljanju možda nemaju poticaja za restrukturiranje prema tim uvjetima. Iz tog razloga mehanizam nadglasavanja među kategorijama za predlagatelja plana treba ostati neobavezan.

(29)  Iako se legitimni interesi dioničara ili ostalih nositelja udjela trebaju zaštititi, države članice trebale bi osigurati da dioničari ne mogu neopravdano blokirati donošenje plana restrukturiranja kojim bi se vratila održivost dužnika i koji podržava većina kategorija. Primjerice, donošenje plana restrukturiranja ne bi trebalo biti uvjetovano pristankom nositelja udjela bez intrinzične vrijednosti, odnosno nositelja udjela koji nakon procjene poduzeća ne bi primili nikakvo plaćanje ili drugu naknadu ako se primjenjuje normalno rangiranje likvidacijskih prioriteta. Države članice mogu primijeniti različita sredstva postizanja ovog cilja, primjerice tako da nositeljima udjela ne daju pravo glasa o planu restrukturiranja. Međutim, kada nositelji udjela imaju pravo glasovanja o planu restrukturiranja, sudsko ili upravno tijelo trebalo bi moći potvrditi plan bez obzira na neslaganje jedne ili više kategorija nositelja udjela kroz mehanizam nadglasavanja među kategorijama. Više kategorija nositelja udjela može biti potrebno kada postoje različite kategorije vlasničkih udjela s različitim pravima. Nositelji udjela za mala i srednja poduzeća koji nisu samo ulagači, već i vlasnici poduzeća te doprinose poduzeću na načine poput stručnosti u upravljanju možda nemaju poticaja za restrukturiranje prema tim uvjetima. Iz tog razloga mehanizam nadglasavanja među kategorijama za predlagatelja plana treba ostati neobavezan.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29.a)  U svrhu provedbe plana restrukturiranja, njime bi se nositeljima udjela u malim i srednjim poduzećima trebalo omogućiti da doprinesu restrukturiranju u nenovčanom obliku, na primjer, iskustvom, ugledom, trgovinskim kontaktima.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Uspjeh plana restrukturiranja često može ovisiti o tome postoje li, kao prvo, financijski resursi za podršku rada poslovanja tijekom pregovora o restrukturiranju i, kao drugo, za provedbu plana restrukturiranja nakon njegove potvrde. Novo financiranje ili privremeno financiranje trebalo bi stoga biti isključeno iz tužbi radi pobijanja dužnikovih radnji koje pokušavaju proglasiti takvo financiranje ništavnim, poništivim ili neprovedivim jer je to čin koji ima štetan utjecaj na opće tijelo vjerovnika u kontekstu naknadnih stečajnih postupaka. Nacionalni zakoni o stečaju prema kojima su moguće tužbe radi pobijanja dužnikovih radnji ako i kada dužnik konačno ode u stečaj ili u kojima je propisano da novi davatelji kredita mogu podlijegati građanskopravnim, administrativnim ili kaznenim sankcijama zbog davanja kredita dužnicima u financijskim poteškoćama ugrožavaju dostupnost financiranja koje je nužno za uspješne pregovore i provedbu plana restrukturiranja. Za razliku od novog financiranja koje bi trebalo potvrditi sudsko ili upravno tijelo kao dio plana restrukturiranja, kada se odobri privremeno financiranje strane ne znaju hoće li plan u konačnici biti potvrđen ili ne. Ograničenje zaštite privremenog financiranja na slučajeve kada plan donose vjerovnici ili potvrđuje sudsko ili administrativno tijelo obeshrabrilo bi pružanje privremenog financiranja. Da bi se izbjegle potencijalne zlouporabe, zaštićeno treba biti isključivo financiranje koje je razumno i neposredno nužno za nastavak rada ili opstanak poslovanja dužnika ili za očuvanje ili poboljšanje vrijednosti tog poslovanja dok se čeka na potvrdu tog plana. Zaštita od tužbi radi pobijanja dužnikovih radnji i zaštita od osobne odgovornosti minimalna su jamstva koja se odobravaju za privremeno financiranje i novo financiranje. Međutim poticanje novih davatelja kredita da preuzmu povećani rizik ulaganja u održivog dužnika u financijskim poteškoćama može zahtijevati daljnje poticaje poput davanja prednosti takvom financiranju barem u odnosu na neosigurana potraživanja u daljnjim stečajnim postupcima.

(31)  Uspjeh plana restrukturiranja često može ovisiti o tome postoje li, kao prvo, financijski resursi za podršku rada poslovanja tijekom pregovora o restrukturiranju i, kao drugo, za provedbu plana restrukturiranja nakon njegove potvrde. Novo financiranje ili privremeno financiranje trebalo bi stoga biti isključeno iz tužbi radi pobijanja dužnikovih radnji koje pokušavaju proglasiti takvo financiranje ništavnim, poništivim ili neprovedivim jer je to čin koji ima štetan utjecaj na opće tijelo vjerovnika u kontekstu naknadnih stečajnih postupaka. Nacionalni zakoni o stečaju prema kojima su moguće tužbe radi pobijanja dužnikovih radnji ako i kada dužnik konačno ode u stečaj ili u kojima je propisano da novi davatelji kredita mogu podlijegati građanskopravnim, administrativnim ili kaznenim sankcijama zbog davanja kredita dužnicima u financijskim poteškoćama ugrožavaju dostupnost financiranja koje je nužno za uspješne pregovore i provedbu plana restrukturiranja. Za razliku od novog financiranja koje bi trebalo potvrditi sudsko ili upravno tijelo kao dio plana restrukturiranja, kada se odobri privremeno financiranje strane ne znaju hoće li plan u konačnici biti potvrđen ili ne. Ograničenje zaštite privremenog financiranja na slučajeve kada plan donose vjerovnici ili potvrđuje sudsko ili administrativno tijelo obeshrabrilo bi pružanje privremenog financiranja. Da bi se izbjegle potencijalne zlouporabe, zaštićeno treba biti isključivo financiranje koje je razumno i neposredno nužno za nastavak rada ili opstanak poslovanja dužnika ili za očuvanje ili poboljšanje vrijednosti tog poslovanja dok se čeka na potvrdu tog plana. Zaštita od tužbi radi pobijanja dužnikovih radnji i zaštita od osobne odgovornosti minimalna su jamstva koja se odobravaju za privremeno financiranje i novo financiranje.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Zainteresirane zahvaćene strane trebale bi imati mogućnost podnošenja žalbe na odluku o potvrdi plana restrukturiranja. Međutim, da bi se osigurala učinkovitost plana, smanjila nesigurnost i izbjegle neopravdane odgode, žalbe ne bi trebale imati suspenzivan učinak na provedbu plana restrukturiranja. Kada je utvrđeno da su manjinski vjerovnici zbog plana pretrpjeli neopravdanu štetu, države članice kao alternativu ukidanja plana trebaju razmotriti novčanu naknadu pojedinim nesuglasnim vjerovnicima koju plaća dužnik ili vjerovnici koji su dali svoj glas za plan.

(32)  Zainteresirane zahvaćene strane trebale bi imati mogućnost podnošenja žalbe na odluku o potvrdi plana restrukturiranja. Međutim, da bi se osigurala učinkovitost plana restrukturiranja, smanjila nesigurnost i izbjegle neopravdane odgode, žalbe ne bi trebale imati suspenzivan učinak na provedbu plana restrukturiranja. Kada je utvrđeno da su manjinski vjerovnici zbog plana pretrpjeli neopravdanu štetu, države članice kao alternativu ukidanju plana restrukturiranja trebaju razmotriti novčanu naknadu pojedinim nesuglasnim vjerovnicima koju plaća dužnik ili vjerovnici koji su dali svoj glas za plan, što se ne odnosi na kategoriju radnika.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Tijekom postupaka preventivnog restrukturiranja radnici moraju imati punu zaštitu prema radnom pravu. Ovom se Direktivom posebno ne dovode u pitanje prava radnika zajamčena Direktivom Vijeća 98/59/EZ68, Direktivom Vijeća 2001/23/EZ69, Direktivom 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća70, Direktivom 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća71 i Direktivom 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća72. Obveze koje se tiču informiranja i savjetovanja radnika prema nacionalnom pravu kojim se primjenjuju prethodno navedene Direktive ostaju u potpunosti nepromijenjene. To uključuje obvezu izvješćivanja i savjetovanja s predstavnicima radnika o odluci da se upotrijebi okvir za preventivno restrukturiranje u skladu s Direktivom 2002/14/EZ. S obzirom da je potrebno osigurati primjerenu zaštitu radnika, države članice bi u načelu sva nepodmirena potraživanja radnika kako su definirana u 2008/94/EZ trebale izuzeti iz odgode provedbe ovrhe neovisno o tome jesu li ta potraživanja nastala prije ili nakon odobrenja odgode. Takva bi odgoda trebala biti dopuštena samo za iznose i za razdoblje u kojem je isplata takvih potraživanja učinkovito zajamčena drugim sredstvima prema nacionalnom pravu. Kada države članice prošire pokrivenost jamstva plaćanja nepodmirenih potraživanja radnika utvrđenih Direktivom 2008/94/EZ na postupke preventivnog restrukturiranja uspostavljene ovom Direktivom, izuzeće potraživanja radnika od odgode provođenja ovrhe više nije opravdana u mjeri pokrivenoj tim jamstvom. Kada prema nacionalnom pravu postoje ograničenja odgovornosti jamstvenih institucija, bilo u pogledu duljine jamstva ili iznosa plaćenog radnicima, radnici bi trebali moći ostvariti svoja potraživanja za bilo koji manjak poslodavaca čak i tijekom razdoblja odgode provedbe ovrhe.

(34)  Tijekom postupaka preventivnog restrukturiranja radnici moraju imati punu zaštitu prema radnom pravu. Ovom se Direktivom posebno ne dovode u pitanje prava radnika zajamčena Direktivom Vijeća 98/59/EZ68, Direktivom Vijeća 2001/23/EZ69, Direktivom 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća70, Direktivom 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća71 i Direktivom 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća72. Obveze koje se tiču informiranja i savjetovanja radnika prema nacionalnom pravu kojim se primjenjuju prethodno navedene Direktive ostaju u potpunosti nepromijenjene. To uključuje obvezu izvješćivanja i savjetovanja s predstavnicima radnika o odluci da se upotrijebi okvir za preventivno restrukturiranje u skladu s Direktivom 2002/14/EZ. S obzirom da je potrebno osigurati primjerenu zaštitu radnika, države članice bi trebale biti obvezne sva nepodmirena potraživanja radnika izuzeti iz odgode provedbe ovrhe neovisno o tome jesu li ta potraživanja nastala prije ili nakon odobrenja odgode. Takva bi odgoda trebala biti dopuštena samo za iznose i za razdoblje u kojem je isplata takvih potraživanja na sličnoj razini učinkovito zajamčena drugim sredstvima prema nacionalnom pravu. Kada prema nacionalnom pravu postoje ograničenja odgovornosti jamstvenih institucija, bilo u pogledu duljine jamstva ili iznosa plaćenog radnicima, radnici bi trebali moći ostvariti svoja potraživanja za bilo koji manjak poslodavaca čak i tijekom razdoblja odgode provedbe ovrhe.

__________________

__________________

68 Direktiva Vijeća 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje, SL L 225, 12.8.1998., str. 16.

68 Direktiva Vijeća 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje, SL L 225, 12.8.1998., str. 16.

69 Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona, SL L 82, 22.3.2001., str. 16.

69 Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona, SL L 82, 22.3.2001., str. 16.

70 Direktiva 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u Europskoj zajednici, SL L 80, 23.3.2002., str. 29.

70 Direktiva 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u Europskoj zajednici, SL L 80, 23.3.2002., str. 29.

71 Direktiva 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca, SL L 283, 28.10.2008., str. 36.

71 Direktiva 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca, SL L 283, 28.10.2008., str. 36.

72 Direktiva 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o osnivanju Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka koji obuhvaća poduzeća i skupine poduzeća na razini Zajednice radi obavješćivanja i savjetovanja radnika, SL L 122, 16.5.2009, str. 28.

72 Direktiva 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o osnivanju Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka koji obuhvaća poduzeća i skupine poduzeća na razini Zajednice radi obavješćivanja i savjetovanja radnika, SL L 122, 16.5.2009, str. 28.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34.a)  Radnicima i njihovim predstavnicima trebalo bi dostaviti sve dokumente i informacije koji se odnose na predloženi plan o restrukturiranju kako bi im se omogućila provedba detaljne procjene različitih mogućih ishoda. Nadalje, radnici i njihovi predstavnici trebali bi biti aktivno uključeni u sve faze savjetovanja i odobrenja u postupku osmišljavanja plana te bi trebala biti zajamčena mogućnost stručnog savjetovanja u vezi s restrukturiranjem.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Kada plan restrukturiranja obuhvaća prijenos dijela poduzeća ili poslovanja, prava radnika koja proizlaze iz ugovora o radu ili iz radnog odnosa, prije svega uključujući pravo na plaće, trebaju biti zaštićena u skladu s člancima 3. i 4. Direktive 2001/23/EZ ne dovodeći u pitanje posebna pravila koja se primjenjuju u slučaju stečajnog postupaka prema članku 5. te Direktive te posebno mogućnosti dopuštene člankom 5. stavkom 2. te Direktive. Nadalje uz i ne dovodeći u pitanje prava na informiranje i savjetovanje, uključujući o odlukama koje vjerojatno dovode do značajnih promjena u organizaciji rada ili ugovornih odnosa s ciljem postizanja dogovora o tim odlukama, koja se jamče Direktivom 2002/14/EZ, prema ovo Direktivi radnici na koje utječe plan restrukturiranja trebali bi imati pravo glasovanja o planu. U svrhu glasovanja o planu restrukturiranja, države članice mogu odlučiti smjestiti radnike u zasebnu kategoriju u odnosu na ostale kategorije vjerovnika.

(35)  Kada plan restrukturiranja obuhvaća prijenos dijela poduzeća ili poslovanja, prava radnika koja proizlaze iz ugovora o radu ili iz radnog odnosa, prije svega uključujući pravo na plaće, trebaju biti zaštićena u skladu s člancima 3. i 4. Direktive 2001/23/EZ iako bi trebalo biti moguće primijeniti članak 5. te Direktive u slučaju nesolventnosti, ali ne i u slučaju plana restrukturiranja. Nadalje, uz prava na informiranje i savjetovanje i ne dovodeći u pitanje ta prava, uključujući informiranje i savjetovanje o odlukama koje vjerojatno dovode do značajnih promjena u organizaciji rada ili ugovornih odnosa s ciljem postizanja dogovora o tim odlukama, koja se jamče Direktivom 2002/14/EZ, prema ovoj Direktivi radnici na koje utječe plan restrukturiranja trebali bi imati pravo glasovanja o planu i njihovo bi odobrenje trebalo biti preduvjet za potvrđivanje plana. U svrhu glasovanja o planu restrukturiranja, države članice trebale bi smjestiti radnike u zasebnu kategoriju u odnosu na ostale kategorije vjerovnika i osigurati da se toj kategoriji da povlašteno pravo.

Obrazloženje

Članak 5. Direktive 2001/23/EZ primjenjuje se „kad prenositelj podliježe stečajnom ili sličnom postupku u slučaju insolventnosti koji je pokrenut s ciljem likvidacije imovine prenositelja” te se ne može primijeniti u slučaju plana restrukturiranja.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35.a)  Svaki predloženi postupak restrukturiranja trebao bi biti u potpunosti objašnjen predstavnicima radnika koji trebaju dobiti takve informacije o predloženom restrukturiranju kako bi im se omogućilo provođenje dubinske procjene i eventualne pripreme za savjetovanja.1a

 

_________________

 

1a (P7_TA(2013)0005 Informiranje radnika i savjetovanje s njima, predviđanje restrukturiranja i upravljanje njime

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Da bi se dodatno promicala preventivna restrukturiranja, važno je osigurati da direktori nisu obeshrabreni u provođenju opravdanih poslovnih prosuđivanja ili poduzimanju odgovornih gospodarskih rizika, posebno ondje gdje bi to popravilo izglede za restrukturiranje potencijalno održivih poslovanja. Kada poduzeće ima financijske poteškoće, direktori bi trebali poduzeti korake kao što su traženje stručnog savjeta, uključujući savjete o restrukturiranju i stečaju, primjerice uporabom alata za rano upozoravanje gdje je to primjenjivo; zaštita imovine društva da bi se povećala vrijednost i izbjegao gubitak ključne imovine; razmatranje strukture i funkcija poslovanja da bi se ispitala održivost i smanjili rashodi; izbjegavanje onih vrsta transakcija društva koje bi mogle biti podložne tužbama radi pobijanja dužnikovih radnji, osim ako postoji odgovarajuća poslovna opravdanost; nastavak trgovanja u okolnostima u kojima je to prikladno da bi se povećala vrijednost poduzeća kao društva s trajnim poslovanjem; održavanje pregovora s vjerovnicima i pokretanje postupaka preventivnog restrukturiranja. Kada dužniku prijeti stečaj, važno je zaštititi i legitimne interese vjerovnika od odluka uprave koje mogu utjecati na ustrojstvo dužnikove imovine, posebno kada te odluke mogu imati učinak na daljnje smanjenje vrijednosti imovine na raspolaganju za restrukturiranje ili za distribuciju vjerovnicima. Stoga je nužno da u tim okolnostima direktori izbjegavaju sve namjerne radnje ili radnje iz krajnje nepažnje koje bi rezultirale osobnom dobiti na uštrb dionika, pristanak na transakcije po premaloj cijeni ili poduzimanje radnji koje dovode do nepoštenog povlaštenog položaja jednog ili više dionika u odnosu na ostale. U svrhe ove Direktive direktori bi trebali biti osobe odgovorne za donošenje odluka koje se tiču upravljanja društvom.

(36)  Da bi se dodatno promicala preventivna restrukturiranja, važno je osigurati da direktori i poduzetnici nisu obeshrabreni u provođenju opravdanih poslovnih prosuđivanja ili poduzimanju odgovornih gospodarskih rizika, posebno ondje gdje bi to popravilo izglede za restrukturiranje potencijalno održivih poslovanja. Kada poduzeće ima financijske poteškoće, direktori bi trebali poduzeti korake kao što su traženje stručnog savjeta, uključujući savjete o restrukturiranju i stečaju, primjerice uporabom alata za rano upozoravanje gdje je to primjenjivo; zaštita imovine društva da bi se povećala vrijednost i izbjegao gubitak ključne imovine; razmatranje strukture i funkcija poslovanja da bi se ispitala održivost i smanjili rashodi; izbjegavanje onih vrsta transakcija društva koje bi mogle biti podložne tužbama radi pobijanja dužnikovih radnji, osim ako postoji odgovarajuća poslovna opravdanost; nastavak trgovanja u okolnostima u kojima je to prikladno da bi se povećala vrijednost poduzeća kao društva s trajnim poslovanjem; održavanje pregovora s vjerovnicima i pokretanje postupaka preventivnog restrukturiranja. Direktori bi isto tako trebali ispunjavati sve svoje obveze prema vjerovnicima, predstavnicima radnika i drugim dionicima. Kada dužniku prijeti stečaj, važno je zaštititi i legitimne interese vjerovnika od odluka uprave koje mogu utjecati na ustrojstvo dužnikove imovine, posebno kada te odluke mogu imati učinak na daljnje smanjenje vrijednosti imovine na raspolaganju za restrukturiranje ili za distribuciju vjerovnicima. Stoga je nužno da u tim okolnostima direktori izbjegavaju sve namjerne radnje ili radnje iz krajnje nepažnje koje bi rezultirale osobnom dobiti na uštrb dionika, pristanak na transakcije po premaloj cijeni ili druge vrste namjernog smanjivanja vrijednosti poduzeća ili poduzimanje radnji koje dovode do nepoštenog povlaštenog položaja jednog ili više dionika u odnosu na ostale. U svrhe ove Direktive direktori bi trebali biti osobe odgovorne za donošenje odluka koje se tiču upravljanja društvom. Neispunjavanje te obveze trebalo bi potencijalno dovesti do duljeg razdoblja ili strožih uvjeta razrješenja.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Različite mogućnosti druge prilike u državama članicama mogu potaknuti prezadužene poduzetnike da se presele u državu članicu da bi profitirali od kraćeg razdoblja davanja razrješnice ili pogodnijih uvjeta za razrješenje, što vodi do dodatne pravne nesigurnosti i troškova za vjerovnike pri povratu njihovih potraživanja. Nadalje, posljedice stečaja, a posebno društvena stigma, pravne posljedice poput zabrane osnivanja i obavljanja poduzetničke djelatnosti poduzetnicima i tekuća nemogućnost otplate dugova predstavljaju značajne prepreke poduzetnicima koji nastoje uspostaviti poslovanje ili dobiti drugu priliku čak i ako dokazi pokazuju da poduzetnici koju su u stečaju imaju više šanse za uspjeh iz drugog pokušaja. Stoga se moraju poduzeti koraci da bi se smanjili negativni učinci prezaduženosti i stečaja na poduzetnike, posebno omogućujući potpuno razrješenje od dugova nakon određenog vremenskog razdoblja te ograničavajući trajanje naredbi o zabrani koje se izdaju u odnosu na prezaduženost dužnika.

(37)  Različite mogućnosti druge prilike u državama članicama mogu potaknuti prezadužene poduzetnike da se presele u državu članicu da bi profitirali od kraćeg razdoblja davanja razrješnice ili pogodnijih uvjeta za razrješenje, što vodi do dodatne pravne nesigurnosti i troškova za vjerovnike pri povratu njihovih potraživanja. Nadalje, posljedice stečaja, a posebno društvena stigma, pravne posljedice poput zabrane osnivanja i obavljanja poduzetničke djelatnosti poduzetnicima i tekuća nemogućnost otplate dugova predstavljaju značajne prepreke poduzetnicima koji nastoje uspostaviti poslovanje ili dobiti drugu priliku čak i ako dokazi pokazuju da poduzetnici koju su u stečaju imaju više šanse za uspjeh iz drugog pokušaja. Stoga se moraju poduzeti koraci da bi se smanjili negativni učinci prezaduženosti i stečaja na poduzetnike, posebno omogućujući potpuno razrješenje od dugova nakon određenog vremenskog razdoblja te ograničavajući trajanje naredbi o zabrani koje se izdaju u odnosu na prezaduženost dužnika. Vremensko razdoblje razrješenja trebalo bi biti pet godina od dana kada dužnik prvi put podnese zahtjeve i trebalo bi biti moguće da države članice odrede dulje razdoblje u slučaju drugog ili naknadnog razdoblja razrješenja.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Potpuno razrješenje ili kraj zabrane nakon kratkog vremenskog razdoblja nisu prikladni u svim okolnostima, primjerice u slučajevima kada je dužnik nepošten ili je djelovao u lošoj namjeri. Države članice trebale bi dati jasne smjernice sudskim ili upravnim tijelima o tome kako procijeniti poštenje poduzetnika. Primjerice kad utvrđuju je li dužnik bio nepošten, sudska ili upravna tijela mogu uzeti u obzir okolnosti poput prirode i razmjera dugova, vremena kada su oni nastali, napora dužnika da vrati dugove i ispuni pravne obaveze, uključujući zahtjeve javnog licenciranja i valjano knjigovodstvo te radnje koje je poduzimao da onemogući primjenu postupka vjerovnika. Naredbe o zabrani mogu trajati dulje ili neodređeno u situacijama kada se poduzetnik bavi određenim profesijama koje se smatraju osjetljivima u državama članicama ili kada je bio osuđen zbog kaznenog djela. U takvim bi slučajevima bilo moguće da poduzetnici imaju koristi od razrješenja od dugova, ali da i dalje tijekom duljeg vremenskog razdoblja ili neodređeno imaju zabranu obavljanja određene profesije.

(38)  Potpuno razrješenje ili kraj zabrane nakon kratkog vremenskog razdoblja nisu prikladni u svim okolnostima, čak ni nakon provođenja stečajnog postupka, primjerice u slučajevima kada je dužnik nepošten ili je djelovao u lošoj namjeri. Države članice trebale bi dati jasne smjernice sudskim ili upravnim tijelima o načinu procjenjivanja poštenja poduzetnika. Primjerice kad utvrđuju je li dužnik bio nepošten, sudska ili upravna tijela mogu uzeti u obzir okolnosti poput prirode i razmjera dugova, vremena kada su oni nastali, napora dužnika da vrati dugove i ispuni pravne obaveze, uključujući zahtjeve javnog licenciranja i valjano knjigovodstvo te radnje koje je poduzimao da onemogući primjenu postupka vjerovnika. Naredbe o zabrani mogu trajati dulje ili neodređeno u situacijama kada se poduzetnik bavi određenim profesijama koje se smatraju osjetljivima u državama članicama ili kada je bio osuđen zbog kaznenog djela. U takvim bi slučajevima bilo moguće da poduzetnici imaju koristi od razrješenja od dugova, ali da i dalje tijekom duljeg vremenskog razdoblja ili neodređeno imaju zabranu obavljanja određene profesije.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Nužno je održati i poboljšati transparentnost i predvidljivost postupaka u ostvarivanju rezultata koji su povoljni za očuvanje poslovanja i za davanje druge prilike poduzetnicima ili dopuštanje učinkovite likvidacije neodrživih poduzeća. Nužno je smanjiti i predugo trajanje stečajnih postupaka u brojnim državama članicama, što ima za posljedicu pravnu nesigurnost za vjerovnike i ulagače te niske stope povrata. U konačnici, s obzirom na poboljšane mehanizme suradnje između sudova i upravitelja u prekograničnim slučajevima koji su uspostavljeni Uredbom (EU) 2015/848, stručnost svih uključenih aktera potrebno je dovesti na jednako visoku razinu diljem Unije. Da bi se postigli ti ciljevi, države članice trebale bi osigurati da su članovi sudskih ili upravnih tijela odgovarajuće obučeni te da imaju specijalizirano znanje i iskustvo o stečajnim pitanjima. Takva specijalizacija članova sudstva trebala bi omogućiti donošenje odluka s potencijalno značajnim gospodarskim ili društvenim utjecajima u kratkom roku i ne bi trebala značiti da se članovi sudstva moraju baviti isključivo predmetima restrukturiranja, stečaja i druge prilike. Primjerice, stvaranje specijaliziranih sudova ili komora u skladu s nacionalnim pravom o organizacijama pravosudnog sustava mogao bi biti učinkovit način postizanja tih ciljeva.

(39)  Specijalizirani stečajni upravitelji i suci te dostupnost digitalnih alata mogu uvelike doprinijeti smanjenju trajanja postupaka, manjim troškovima i poboljšanju kvalitete pomoći ili nadzora. Nužno je održati i poboljšati transparentnost i predvidljivost postupaka u ostvarivanju rezultata koji su povoljni za očuvanje poslovanja i za davanje druge prilike poštenim poduzetnicima ili dopuštanje promptne i učinkovite likvidacije neodrživih poduzeća. Nužno je smanjiti i predugo trajanje stečajnih postupaka u brojnim državama članicama, što ima za posljedicu pravnu nesigurnost za vjerovnike i ulagače te niske stope povrata. Isto tako je važno integrirati alate za digitalnu komunikaciju u stečajne postupke kako bi se skratilo njihovo trajanje. U konačnici, s obzirom na poboljšane mehanizme suradnje između sudova i upravitelja u prekograničnim slučajevima koji su uspostavljeni Uredbom (EU) 2015/848, stručnost i specijalizacija svih uključenih aktera potrebno je dovesti na jednako visoku razinu diljem Unije. Da bi se postigli ti ciljevi, države članice trebale bi osigurati da su članovi sudskih ili upravnih tijela odgovarajuće obučeni te da imaju specijalizirano znanje i iskustvo o stečajnim pitanjima. Takva specijalizacija članova sudstva trebala bi omogućiti donošenje odluka s potencijalno značajnim gospodarskim ili društvenim utjecajima u kratkom roku i ne bi trebala značiti da se članovi sudstva moraju baviti isključivo predmetima restrukturiranja, stečaja i druge prilike. Primjerice, stvaranje specijaliziranih sudova ili komora u skladu s nacionalnim pravom o organizacijama pravosudnog sustava mogao bi biti učinkovit način postizanja tih ciljeva.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

40.  Države članice također bi trebale osigurati da su upravitelji u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike koje su dodijelila sudska ili upravna tijela valjano obučeni te da ih se nadzire u provođenju njihovih zadataka, da su imenovani na transparentan način uzimajući u obzir potrebu za osiguravanjem učinkovitih postupaka i da svoje zadatke izvršavaju s integritetom. Upravitelji bi se trebali pridržavati dobrovoljnih kodeksa ponašanja s ciljem osiguravanja odgovarajućih razina kvalifikacije i obuke, transparentnosti dužnosti tih upravitelja i pravila za određivanje naknade za njihov rad, uzimanja osiguranja od profesionalne odgovornosti i uspostave nadzornih i regulatornih mehanizama koji bi trebali uključivati odgovarajući i učinkovit mehanizam za sankcioniranje onih koji nisu ispunili svoje dužnosti. Ti standardi mogu se postići bez načelne potrebe za stvaranjem novih profesija ili kvalifikacija.

40.  Države članice također bi trebale osigurati da su upravitelji u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike koje su dodijelila sudska ili upravna tijela valjano obučeni te da ih se nadzire u provođenju njihovih zadataka, da su imenovani na transparentan način uzimajući u obzir potrebu za osiguravanjem učinkovitih postupaka i da svoje zadatke izvršavaju s integritetom, vodeći računa o tome da je glavni cilj povratiti održivost poduzeća. Upravitelji bi trebali spašavati poduzeće, a ne ga likvidirati te bi se trebali pridržavati kodeksa profesionalnog ponašanja s ciljem jamčenja odgovarajućih razina kvalifikacije i obuke i osiguravanja transparentnosti dužnosti tih upravitelja i pravila za određivanje naknade za njihov rad, uzimanja osiguranja od profesionalne odgovornosti i uspostave nadzornih i regulatornih mehanizama koji bi trebali uključivati odgovarajući i učinkovit mehanizam za sankcioniranje onih koji nisu ispunili svoje dužnosti. Ti standardi mogu se postići bez načelne potrebe za stvaranjem novih profesija ili kvalifikacija. Države članice trebale bi osigurati da su informacije o upravnim tijelima koje provode nadzor ili kontrolu nad upraviteljima u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike javno dostupne.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

42.  Važno je prikupljati pouzdane podatke o provođenju postupaka restrukturiranja, stečaja i razrješenja da bi se nadzirala provedba i primjena ove Direktive. Stoga bi države članice trebale prikupljati i agregirati podatke koji su dovoljno detaljni da bi se omogućila točna procjena kako Direktiva funkcionira u praksi.

42.  Važno je prikupljati pouzdane podatke o provođenju postupaka restrukturiranja, stečaja i razrješenja da bi se nadzirala provedba i primjena ove Direktive. Stoga bi države članice trebale pojačati napore koje ulažu u prikupljanje i agregiranje podataka i dostaviti ih Komisiji. Ti bi podaci trebali biti dovoljno detaljni da bi se omogućila točna procjena kako Direktiva funkcionira u praksi.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 46.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(46.a)  Radnici ne bi smjeli snositi teret postupaka restrukturiranja, stečaja i razrješenja, a dugovi prema njima, kao što su neisplaćene plaće, uvijek bi se trebali nadoknaditi. Kako bi se zajamčio kontinuitet proizvodnje i zapošljavanja i kako bi se učinkovitije suzbile taktičke ili prijevarne praksa uprave, radnici bi također trebali biti informirani i s njima bi se trebalo savjetovati u početnoj fazi postupaka restrukturiranja, stečaja i razrješenja.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 47.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(47.a)  Trebala bi se provesti dodatna procjena kako bi se ocijenilo je li potrebno podnošenje zakonodavnog prijedloga za rješavanje nesolventnosti osoba koje se ne bave trgovinom, poduzetništvom, obrtom ili profesijom koja se može usporediti s djelatnostima poslodavca i koje kao potrošači ili korisnici robe ili javnih odnosno privatnih usluga u dobroj vjeri na privremenoj ili stalnoj osnovi ne mogu plaćati dugove u propisanom roku. Tim zakonodavnim prijedlozima trebalo bi se odrediti da je takvim osobama zajamčen pristup osnovnoj robi i uslugama kako bi im se osigurali pristojni životni uvjeti.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  postupcima preventivnog restrukturiranja koji su dostupni dužnicima u financijskim poteškoćama kada je mogućnost stečaja izvjesna;

(a)  brzim postupcima preventivnog restrukturiranja koji su dostupni dužnicima u financijskim poteškoćama kada postoji vjerojatnost stečaja i stvarna mogućnost spašavanja poduzeća od stečaja;

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  postupcima koji dovode do razrješenja od duga prezaduženih poduzetnika čime se omogućuje osnivanje nove djelatnosti;

(b)  postupcima koji dovode do razrješenja od duga prezaduženih poduzetnika nakon provedbe stečajnog postupka čime se omogućuje osnivanje nove djelatnosti;

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „stečajni postupak” znači kolektivni stečajni postupak koji obuhvaća djelomično ili potpuno dezinvestiranje dužnika i imenovanje likvidatora;

(1)  „stečajni postupak” znači kolektivni stečajni postupak koji obuhvaća djelomično ili potpuno dezinvestiranje dužnika i imenovanje stečajnog upravitelja;

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  „vjerojatnost stečaja” znači situacija u kojoj dužnik nije nesolventan u skladu s nacionalnim pravom, ali u kojoj postoji stvarna i ozbiljna prijetnja za dužnikovu buduću sposobnost plaćanja dospjelih dugovanja;

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „izvršivi ugovori” znači ugovori između dužnika i jednog ili više vjerovnika prema kojima obje strane i dalje imaju obvezu provoditi te ugovore u trenutku određenja odgode provedbe ovrhe;

(5)  „ključni izvršivi ugovori” znači ugovori između dužnika i jednog ili više vjerovnika prema kojima obje strane i dalje imaju obvezu provoditi te ugovore u trenutku određenja odgode provedbe ovrhe i koji su neophodni za nastavak svakodnevnog rada poduzeća, uključujući svaku opskrbu čija bi obustava isporuke dovela do zastoja u radu poduzeća;

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „formiranje kategorija” znači grupiranje zahvaćenih vjerovnika i nositelja udjela u planu restrukturiranja na način koji odražava prava i prvenstvo zahvaćenih potraživanja i interesa, uzimajući u obzir eventualna prethodna prava, založna prava ili ugovore među vjerovnicima i njihov tretman prema planu restrukturiranja;

(6)  „formiranje kategorija” znači grupiranje zahvaćenih vjerovnika i nositelja udjela u planu restrukturiranja na način koji odražava prava i prvenstvo zahvaćenih potraživanja i interesa, uzimajući u obzir eventualna prethodna prava, založna prava ili ugovore među vjerovnicima i njihov tretman prema planu restrukturiranja; za potrebe donošenja plana restrukturiranja vjerovnici su podijeljeni u različite kategorije vjerovnika, u skladu s odredbama država članica, u kojima se kao minimum osigurana i neosigurana potraživanja obrađuju unutar zasebnih kategorija;

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „nadglasavanje među kategorijama” znači situacija kada sudsko ili upravno tijelo potvrdi plan restrukturiranja unatoč neslaganju jedne ili nekoliko zahvaćenih kategorija vjerovnika;

(8)  „nadglasavanje među kategorijama” znači situacija kada sudsko ili upravno tijelo potvrdi plan restrukturiranja unatoč neslaganju nekoliko zahvaćenih kategorija vjerovnika;

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  „novo financiranje” znači sva nova financijska sredstva, bilo da ih osiguravaju postojeći ili novi vjerovnici, koja su nužna za provedbu plana restrukturiranja i koja su ugovorena u tom planu restrukturiranja te ih je naknadno potvrdilo sudsko ili upravno tijelo;

(11)  „novo financiranje” znači sva nova financijska sredstva, uključujući davanje kredita, bilo da ih osiguravaju postojeći ili novi vjerovnici, koja su nužna za provedbu plana restrukturiranja i koja su ugovorena u tom planu restrukturiranja te ih je naknadno potvrdilo sudsko ili upravno tijelo;

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  „privremeno financiranje” znači bilo koja sredstva koja daje postojeći ili novi vjerovnik koja su opravdano i neposredno potrebna da bi poslovanje dužnika nastavilo s radom ili da bi opstalo, ili za očuvanje ili povećanje vrijednosti tog poslovanja do potvrde plana restrukturiranja;

(12)  „privremeno financiranje” znači bilo koja sredstva, uključujući davanje kredita, koja daje postojeći ili novi vjerovnik, koja su opravdano i neposredno potrebna da bi poslovanje dužnika nastavilo s radom ili da bi opstalo, ili za očuvanje ili povećanje vrijednosti tog poslovanja do potvrde plana restrukturiranja;

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  „prezaduženi poduzetnik” znači fizička osoba koja obavlja djelatnost, poslovanje, obrt ili zanimanje i koja nije samo trenutačno u nemogućnosti platiti dospjela dugovanja;

(13)  „prezaduženi poduzetnik” znači fizička osoba koja obavlja djelatnost, poslovanje, obrt ili zanimanje i koja nije samo trenutačno u nemogućnosti platiti dospjela dugovanja te također znači i poduzetnik koji ne može platiti dugovanja koja snosi kao fizička osoba a koja su povezana s financiranjem početka njegove poduzetničke poslovne djelatnosti, kao i osoba čija je poslovna djelatnost isključivo sporedna djelatnost te čiji se profesionalni dugovi i osobni dugovi ne mogu odvojiti na razuman način.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  „potpuno razrješenje od duga” znači otpis nepodmirenog duga nakon postupka koji se sastoji od realizacije imovine i/ili plana otplate/namire;

(14)  „potpuno razrješenje od duga” znači otpis nepodmirenog duga nakon stečajnog postupka;

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 15. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  „upravitelj u području restrukturiranja” znači osoba ili tijelo koje imenuje sudsko ili upravno tijelo radi obavljanja jednog ili više od sljedećih zadataka:

(15)  „upravitelj u području restrukturiranja” znači osoba ili tijelo kvalificirano u skladu s nacionalnim pravom za obavljanje jednog ili više od sljedećih zadataka:

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 15. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pomoć dužniku ili vjerovnicima u izradi plana restrukturiranja ili u pregovorima o tom planu;

(a)  pomoć dužniku ili vjerovnicima u izradi plana restrukturiranja ili prodaje održive djelatnosti ili u pregovorima o tom planu;

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  „otplatni plan” znači program u skladu s kojim dužnik vjerovnicima isplaćuje određene iznose na određene datume kao dio plana restrukturiranja;

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 15.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.b)  „održiv” znači koji je u stanju osigurati odgovarajući predviđeni povrat kapitala nakon što je pokrio sve svoje troškove uključujući amortizaciju i financijske troškove.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Rano upozorenje

Rano upozorenje i pristup informacijama

1.  Države članice osiguravaju da dužnici i poduzetnici imaju pristup alatima ranog upozoravanja koji mogu otkriti trend pogoršanja u poslovanju i signalizirati dužniku ili poduzetniku potrebu za hitnim djelovanjem.

1.  Države članice razvijaju alate za jasno i transparentno rano upozoravanje kojima se može otkriti trend pogoršanja u poslovanju i signalizirati dužniku, poduzetniku ili predstavniku radnika da je potrebno hitno djelovati te omogućavaju pristup tim alatima. U tom pogledu države članice mogu se koristiti novim informatičkim tehnologijama za obavijesti i komunikaciju na internetu.

 

1.a Mehanizmi za rano upozoravanje mogu obuhvaćati sljedeće:

 

(a) dužnosti računovodstva i nadzora dužnika ili dužnikove uprave;

 

(b) dužnosti izvješćivanja na temelju ugovora o kreditu i

 

(c) obveze redovnog izvješćivanja ili obavještavanja za treće strane, kao što su računovođe, porezna tijela i tijela socijalnog osiguranja ili određene vrste vjerovnika kao što su banke.

2.  Države članice osiguravaju da dužnici i poduzetnici imaju pristup relevantnim, ažuriranim, jasnim, jezgrovitim i korisniku prilagođenim informacijama o dostupnosti alata za rano upozoravanje i svih dostupnih sredstava za restrukturiranje u ranoj fazi ili za postizanje razrješenja od osobnog duga.

2.  Države članice osiguravaju da dužnici, poduzetnici i predstavnici radnika imaju pristup relevantnim, ažuriranim, jasnim, jezgrovitim i korisniku prilagođenim informacijama o dostupnosti alata za rano upozoravanje i svih dostupnih sredstava za restrukturiranje u ranoj fazi ili za postizanje razrješenja od osobnog duga.

 

2.a Države članice na posebnim internetskim stranicama objavljuju jasne informacije o tome na koji način dužnici i poduzetnici mogu pristupiti alatima za rano upozoravanje u svojoj državi članici. Države članice vode računa o tome da tim informacijama prije svega imaju pristup mala i srednja poduzeća.

 

2.b Države članice osiguravaju da se predstavnicima radnika omogući pristup relevantnim i ažuriranim informacijama o stanju poslovanja kako bi mogli dužnicima i poduzetnicima izraziti svoju zabrinutost o stanju poslovanja te razgovarati s njima o potrebi da se razmotri korištenje mehanizama restrukturiranja.

3.  Države članice mogu ograničiti pristup određen u stavcima 1. i 2. na mala i srednja poduzeća ili na poduzetnike.

 

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Raspoloživost okvira preventivnog restrukturiranja

Raspoloživost okvira preventivnog restrukturiranja

1.  Države članice osiguravaju da, kada je stečaj vjerojatan, dužnici u financijskim poteškoćama imaju učinkovit okvir za preventivno restrukturiranje koji im omogućuje restrukturiranje njihovih dugova ili poslovanja, vraćanje održivosti i izbjegavanje stečaja.

1. Države članice osiguravaju da, kada je stečaj vjerojatan, dužnici u financijskim poteškoćama imaju učinkovit okvir za preventivno restrukturiranje koji im omogućuje restrukturiranje njihovih dugova ili poslovanja, vraćanje održivosti i izbjegavanje stečaja, ili pronalazak drugih rješenja za sprečavanje stečaja, čime bi se zaštitila radna mjesta i očuvala poslovna djelatnost.

 

1.a Države članice mogu odrediti da se pristup postupku restrukturiranja ograniči na poduzeća kojima nije izrečena pravomoćna presuda za teška kršenja računovodstvenih i knjigovodstvenih obveza prema nacionalnom pravu.

2.  Okviri preventivnog restrukturiranja mogu se sastojati od jednog postupka ili mjere ili više njih.

2.  Okviri preventivnog restrukturiranja mogu se sastojati od jednog postupka ili mjere ili više njih, a one mogu biti izvansudske ili ih može naložiti upravno ili sudsko tijelo.

3.  Države članice uvode odredbe kojima se ograničava uključenost sudskog ili upravnog tijela na onu mjeru koja je potrebna i razmjerna tako da se očuvaju prava svih zahvaćenih strana.

3. Države članice mogu uvesti odredbe kojima se ograničava uključenost sudskog ili upravnog tijela na onu mjeru koja je potrebna i razmjerna istodobno jamčeći da se očuvaju prava svih zahvaćenih strana.

4.  Okviri preventivnog restrukturiranja dostupni su na zahtjev dužnika ili na zahtjev vjerovnika uz pristanak dužnika.

4. Okviri preventivnog restrukturiranja dostupni su na zahtjev dužnika.

 

4.a Države članice mogu odrediti da su okviri restrukturiranja dostupni i na zahtjev vjerovnika i predstavnika radnika uz suglasnost dužnika.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Dužnik sa zadržanim ovlastima

Dužnik sa zadržanim ovlastima

1.   Države članice osiguravaju da dužnici koji se koriste postupcima preventivnog restrukturiranja i dalje u potpunosti ili barem djelomično upravljaju svojom imovinom i svakodnevnim poslovanjem poduzeća.

1  Države članice osiguravaju da dužnici koji se koriste postupcima preventivnog restrukturiranja i dalje u potpunosti ili barem djelomično upravljaju svojom imovinom i svakodnevnim poslovanjem poduzeća.

2.  Nije u svakom slučaju obavezno da sudsko ili upravno tijelo imenuje upravitelja u području restrukturiranja.

2.  Neovisno o tome je li obvezno ili ne da upravitelj u području restrukturiranja nadzire postupak restrukturiranja, ta postupak u svim slučajevima podliježe nacionalnom pravu kako bi se zajamčila prava zahvaćenih strana.

3.  Države članice mogu zahtijevati imenovanje upravitelja u području restrukturiranja u sljedećim slučajevima:

3.  Države članice zahtijevaju imenovanje upravitelja u području restrukturiranja barem u sljedećim slučajevima:

(a)  kada se dužniku odobri opća odgoda provedbe ovrhe u skladu s člankom 6.;

(a)  kada se dužniku odobri odgoda provedbe ovrhe u skladu s člankom 6.;

(b)  kada sudsko ili upravno tijelo treba potvrditi plan restrukturiranja s pomoću nadglasavanja među kategorijama u skladu s člankom 11.

(b)  kada sudsko ili upravno tijelo treba potvrditi plan restrukturiranja s pomoću nadglasavanja među kategorijama u skladu s člankom 11.

 

(ba)  kada to traži dužnik ili većina vjerovnika.

 

3.a  Države članice jamče da predstavnici radnika dužnika dobivaju jasne i transparentne informacije o postupku restrukturiranja te da ih se redovito obavještava o učinjenom napretku.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Članak 6.

Odgoda provedbe ovrhe

Odgoda provedbe ovrhe

1.  Države članice osiguravaju da dužnici koji pregovaraju o planu restrukturiranja sa svojim vjerovnicima mogu iskoristiti odgodu provedbe ovrhe ako i u mjeri u kojoj je takva odgoda nužna za podržavanje pregovora o planu restrukturiranja.

1.  Kada dužnik još nije obvezan podnijeti zahtjev za pokretanje stečajnog postupka, države članice osiguravaju da dužnici koji pregovaraju o planu restrukturiranja sa svojim vjerovnicima mogu iskoristiti odgodu provedbe ovrhe ako i u mjeri u kojoj je takva odgoda nužna za podržavanje pregovora o planu restrukturiranja i pod uvjetom da postoji stvarna mogućnost spašavanja poduzeća od stečaja.

2.  Države članice osiguravaju da se odgoda provedbe ovrhe može naložiti s obzirom na sve vrste vjerovnika, uključujući osigurane i povlaštene vjerovnike.

2.  Države članice osiguravaju da se odgoda provedbe ovrhe može naložiti za sve vrste vjerovnika, uključujući osigurane i povlaštene vjerovnike pod uvjetom da ih dužnik uključi u pregovore o planu restrukturiranja. Odgoda može biti opća, koja obuhvaća sve vjerovnike, ili ograničena, koja obuhvaća jednog ili više pojedinačnih vjerovnika, u skladu s nacionalnim pravom.

3.  Stavak 2. ne primjenjuje se na nepodmirena potraživanja radnika osim ako i u mjeri koliko države članice drugim sredstvima osiguravaju da je plaćanje tih potraživanja zajamčeno na razini zaštite koja je barem jednaka onoj danoj prema relevantnom nacionalnom pravu koje prenosi Direktivu 2008/94/EZ.

3.  Stavak 2. ne primjenjuje se na nepodmirena potraživanja radnika osim ako i u mjeri koliko države članice drugim sredstvima osiguravaju da je plaćanje tih potraživanja zajamčeno sličnom razinom zaštite.

4.  Države članice ograničavaju trajanje odgode provedbe ovrhe na razdoblje od najviše četiri mjeseca.

4.  Trajanje odgode provedbe ovrhe ograničeno je na razdoblje od najviše četiri mjeseca.

5.  Države članice ipak mogu omogućiti sudskim ili upravnim tijelima produljenje prvotnog trajanja odgode provedbe ovrhe ili odobriti novu odgodu provedbe ovrhe na zahtjev dužnika ili vjerovnika. Takvo produljenje ili novo razdoblje odgode provedbe ovrhe može se odobriti samo ako postoje dokazi:

5.  Države članice ipak mogu omogućiti sudskim ili upravnim tijelima produljenje prvotnog trajanja odgode provedbe ovrhe ili odobriti novu odgodu provedbe ovrhe na zahtjev dužnika ili vjerovnika. Države članice utvrđuju uvjete za produljenje ili novo razdoblje odgode provedbe ovrhe. Takvo produljenje ili novo razdoblje odgode provedbe ovrhe može se odobriti samo ako postoje dokazi:

 

(-a)  o tome da su se osigurani vjerovnici na koje se odnosi plan složili s takvim produljenjem ili novim razdobljem; i

(a)  o relevantnom napretku u pregovorima o planu restrukturiranja; i

(a)  o relevantnom napretku u pregovorima o planu restrukturiranja; i

(b)  o tome da nastavak odgode provedbe ovrhe ne utječe nepravedno na prava ili interese bilo koje zahvaćene strane.

(b)  o tome da nastavak odgode provedbe ovrhe ne utječe nepravedno na prava ili interese bilo koje zahvaćene strane; i

 

(ba)  o tome da u skladu s nacionalnim pravom još ne postoji obveza dužnika za pokretanjem stečajnog postupka.

6.  Sva dodatna produljenja odobravaju se samo ako su ispunjeni uvjeti navedeni u točkama (a) i (b) stavka 5. i ako okolnosti slučaja ukazuju na veliku vjerojatnost donošenja plana restrukturiranja.

6.  Sva dodatna produljenja odobravaju se samo ako su ispunjeni uvjeti navedeni u točkama od (a) do (ba) stavka 5. i ako okolnosti slučaja ukazuju na veliku vjerojatnost donošenja plana restrukturiranja.

7.  Ukupno trajanje odgode provedbe ovrhe, uključujući produljenja i obnavljanja, ne smije premašiti dvanaest mjeseci.

7.  Ukupno trajanje odgode provedbe ovrhe, uključujući produljenja i obnavljanja, ne smije premašiti deset mjeseci. Ukupno trajanje odgode provedbe ovrhe ograničava se na dva mjeseca ako je sjedište poduzeća premješteno u drugu državu članicu u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za otvaranje postupka restrukturiranja.

8.  Države članice osiguravaju da sudska ili upravna tijela mogu u cijelosti ili djelomično ukinuti odgodu provedbe ovrhe:

8.  Države članice osiguravaju da sudska ili upravna tijela mogu odlučiti ne odobriti odgodu provedbe ovrhe ili da mogu u cijelosti ili djelomično ukinuti odgodu provedbe ovrhe:

(a)  ako postane očito da dio vjerovnika koji prema nacionalnom pravu mogu blokirati donošenje plana restrukturiranja ne podupiru nastavak pregovora; ili

(a)  ako postane očito da dio vjerovnika koji prema nacionalnom pravu mogu blokirati donošenje plana restrukturiranja ne podupiru nastavak pregovora; ili

(b)  na zahtjev dužnika ili upravitelja u području restrukturiranja.

(b)  na zahtjev dužnika ili upravitelja u području restrukturiranja ili većine predmetnih vjerovnika; ili

 

(ba)  ako je pojedinačni vjerovnik ili jedna kategorija vjerovnika nepravedno oštećena ili ako bi bila nepravedno oštećena odgodom provedbe ovrhe;

 

(bb) ako bi ranjivi vjerovnik imao znatne gospodarske poteškoće;

9.  Države članice osiguravaju da, kada je pojedinačni vjerovnik ili jedna kategorija vjerovnika nepravedno oštećena ili bi bila nepravedno oštećena odgodom provedbe ovrhe, sudsko ili upravno tijelo može odlučiti da ne odobri odgodu provedbe ovrhe ili može ukinuti odgodu provedbe ovrhe koja je već odobrena u pogledu tog vjerovnika ili kategorije vjerovnika na zahtjev predmetnog vjerovnika.

 

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Opća odgoda kojom su obuhvaćeni svi vjerovnici sprječava pokretanje stečajnog postupka na zahtjev jednog ili više vjerovnika.

Briše se.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu odstupiti od stavka 1. ovog članka kada je dužnik nelikvidan i stoga ne može platiti svoje dugove koji stižu na naplatu tijekom razdoblja odgode. U tom slučaju države osiguravaju da se postupci restrukturiranja ne okončavaju automatski te da nakon ocjene izgleda za postizanje sporazuma o uspješnom planu restrukturiranja unutar razdoblja odgode sudsko ili upravno tijelo može odlučiti odgoditi pokretanje stečajnog postupka i zadržati prednosti odgode provedbe ovrhe.

3.  Države članice mogu odstupiti od stavka 1. ovog članka kada je dužnik nelikvidan i stoga ne može platiti svoje dugove koji stižu na naplatu tijekom razdoblja odgode. U tom slučaju države članice osiguravaju da se postupci restrukturiranja ne okončavaju automatski te da nakon ocjene izgleda za postizanje sporazuma o uspješnom planu restrukturiranja ili gospodarski održivom prijenosu poslovanja unutar razdoblja odgode sudsko ili upravno tijelo može odlučiti odgoditi pokretanje stečajnog postupka i zadržati prednosti odgode provedbe ovrhe.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju da tijekom razdoblja odgode vjerovnici na koje se odgoda primjenjuje ne smiju obustaviti provedbu ili raskinuti, ubrzati ili na bilo koji drugi način modificirati izvršive ugovore na štetu dužnika za dugove koji su nastali prije odgode. Države članice mogu ograničiti primjenu odredbi na osnovne ugovore koji su potrebni da bi se nastavio svakodnevan rad poslovanja.

4.  Države članice osiguravaju da tijekom razdoblja odgode vjerovnici na koje se odgoda primjenjuje ne smiju obustaviti provedbu ili raskinuti, ubrzati ili na bilo koji drugi način modificirati osnovne izvršive ugovore na štetu dužnika za dugove koji su nastali prije odgode pod uvjetom da se vjerovnicima ne uzrokuju ozbiljne financijske poteškoće. Za potrebe ovog stavka izvršivi je ugovor osnovan ako je potreban da bi se nastavio svakodnevan rad poslovanja, uključujući svaku opskrbu čija bi obustava isporuke dovela do zastoja u aktivnostima poduzeća.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Države članice osiguravaju da vjerovnici ne smiju obustaviti provedbu ili raskinuti, ubrzati ili na bilo koji drugi način modificirati izvršive ugovore na štetu dužnika putem ugovornih klauzula koje sadržavaju odredbe za takve mjere isključivo zbog ulaska dužnika u pregovore o restrukturiranju, tražene odgode provedbe ovrhe, odobrenja odgode kao takve ili u svim sličnim slučajevima povezanima s odgodom.

(5)  Države članice mogu zahtijevati da vjerovnicima bude zabranjeno obustaviti provedbu ili raskinuti, ubrzati ili na bilo koji drugi način modificirati izvršive ugovore na štetu dužnika putem ugovornih klauzula koje sadržavaju odredbe za takve mjere isključivo zbog ulaska dužnika u pregovore o restrukturiranju, tražene odgode provedbe ovrhe, odobrenja odgode kao takve ili u svim sličnim slučajevima povezanima s odgodom, osim ako odgoda na njih negativno ne utječe i mogu dokazati da bi u tom slučaju pretrpjeli znatnu štetu.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice osiguravaju da ništa ne sprječava dužnika da u normalnom tijeku poslovanja plaća potraživanja nezahvaćenih vjerovnika ili obveze koje im duguje te potraživanja zahvaćenih vjerovnika koja nastanu nakon odobrenja odgode i koja nastave nastajati tijekom razdoblja odgode.

Briše se.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Članak 8.

Sadržaj planova restrukturiranja

Sadržaj planova restrukturiranja

1.  Države članice osiguravaju da planovi restrukturiranja predani za potvrdu sudskog ili upravnog tijela sadržavaju barem sljedeće informacije:

1.  Države članice osiguravaju da sudsko ili upravno tijelo potvrdi planove restrukturiranja i da se planovi restrukturiranja dostave predstavnicima radnika u svrhu informiranja i savjetovanja. Planovi restrukturiranja sadržavaju barem sljedeće informacije:

(a)  identitet dužnika ili dužnikova poslovanja za koje se predlaže plan restrukturiranja;

(a)  identitet dužnika ili dužnikova poslovanja za koje se predlaže plan restrukturiranja;

(b)  procjenu trenutačne vrijednosti dužnika ili dužnikova poslovanja kao i obrazloženu izjavu o uzrocima i razmjeru financijskih poteškoća dužnika;

(b)  procjenu tržišne vrijednosti dužnika ili dužnikova poslovanja, uključujući procjenu financijskih obveza i financijskih tokova za trajanja plana restrukturiranja, u vrijeme predaje plana na potvrdu kao i očekivanu likvidacijsku vrijednost dužnika ili dužnikova poslovanja, koje je obje priredio sudski vještak, te obrazloženu izjavu o uzrocima i razmjeru financijskih poteškoća dužnika, uključujući opis imovine i dugova;

(c)  identitet zahvaćenih strana, bilo da su pojedinačno imenovani ili opisani upućivanjem na jednu ili više kategorija dugovanja, kao i njihova potraživanja ili interesi koji su obuhvaćeni planom restrukturiranja;

(c)  identitet zahvaćenih strana, bilo da su pojedinačno imenovani ili opisani upućivanjem na jednu ili više kategorija dugovanja, kao i njihova potraživanja ili interesi koji su obuhvaćeni planom restrukturiranja;

(d)  kategorije u koje su smještene zahvaćene strane u svrhu donošenja plana, zajedno s obrazloženjem kategorizacije te informacije o odgovarajućim vrijednostima vjerovnika i članova u svakoj kategoriji;

(d)  kategorije u koje su smještene zahvaćene strane, na temelju objektivnih kriterija, u svrhu donošenja plana, zajedno s obrazloženjem kategorizacije te informacije o odgovarajućim vrijednostima vjerovnika i članova u svakoj kategoriji;

(e)  identitet nezahvaćenih strana, bilo da su pojedinačno imenovane ili opisane upućivanjem na jednu ili više kategorija dugovanja, zajedno s izjavom o razlozima zašto se ne predlaže utjecaj na njih;

(e)  identitet nezahvaćenih strana, bilo da su pojedinačno imenovane ili opisane upućivanjem na jednu ili više kategorija dugovanja, zajedno s izjavom o razlozima zašto se ne predlaže utjecaj na njih;

 

(ea)  po potrebi, identitet upravitelja u području restrukturiranja;

(f)  uvjete plana, uključujući između ostalog:

(f)  uvjete plana, uključujući između ostalog:

(i)  njegovo predloženo trajanje;

(i)  njegovo predloženo trajanje;

(ii)  bilo koji prijedlog kojim su dugovi reprogramirani ili ih se vjerovnik odriče ili su pretvoreni u druge oblike obaveza;

(ii)  bilo koji prijedlog kojim su dugovi reprogramirani ili ih se vjerovnik odriče ili su pretvoreni u druge oblike obaveza;

 

(iia)  svaki prijedlog za odgodu provedbe pojedinačne ovrhe u okviru plana restrukturiranja;

 

(iib)  načine pružanja informacija i savjetovanja s predstavnicima radnika u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom;

 

(iic)  organizacijske aspekte koji se odnose na posljedice u pogledu zapošljavanja kao što su otpuštanja, rad na kraće vrijeme ili slično;

(g)  mišljenje ili obrazloženu izjavu osobe odgovorne za predlaganje plana restrukturiranja čime se objašnjava zašto je poslovanje održivo, kako provedba predloženog plana vjerojatno rezultira izbjegavanjem stečaja dužnika te vraćanjem njegove dugoročne održivosti te navodi i očekivane nužne preduvjete za njegov uspjeh.

(g)  mišljenje ili obrazloženu izjavu osobe odgovorne za predlaganje plana restrukturiranja čime se objašnjava zašto je poslovanje održivo, kako provedba predloženog plana vjerojatno rezultira izbjegavanjem stečaja dužnika i/ili vraćanjem njegove dugoročne održivosti te navodi i očekivane nužne preduvjete za njegov uspjeh. Države članice mogu odrediti da mišljenje ili obrazloženu izjavu izda vanjski stručnjak poput upravitelja u području restrukturiranja.

 

1.a  Države članice mogu odrediti imaju li vjerovnici mogućnost da predlože alternativni plan restrukturiranja. Ako država članica tako odluči, određuje uvjete pod kojima vjerovnici mogu predložiti alternativni plan restrukturiranja.

2.  Države članice stvaraju model za planove restrukturiranja koji su dostupni na internetu. Taj model sadržava barem informacije potrebne prema nacionalnom pravu i pruža opće, ali praktične informacije o uporabi modela. Model treba biti dostupan na službenom jeziku ili jezicima države članice. Države članice nastoje omogućiti dostupnost modela i na ostalim jezicima, posebno na jezicima koji se upotrebljavaju u međunarodnom poslovanju. Treba biti osmišljen na način da može biti prilagođen potrebama i okolnostima svakog slučaja.

2.  Države članice sastavljaju kontrolni popis za planove restrukturiranja koji su dostupni na internetu. Taj kontrolni popis sadržava barem informacije potrebne prema nacionalnom pravu i pruža opće, ali praktične informacije o postupcima restrukturiranja u državama članicama. Kontrolni popis treba biti dostupan na službenom jeziku ili službenim jezicima države članice. Države članice nastoje omogućiti dostupnost kontrolnog popisa i na ostalim jezicima, posebno na jezicima koji se upotrebljavaju u međunarodnom poslovanju. Treba biti osmišljen na način da može biti prilagođen potrebama i okolnostima svakog slučaja.

3.  Strane mogu birati žele li upotrijebiti model plana restrukturiranja.

 

 

3.a  U skladu s člankom 6. stavkom 3. ove Direktive, države članice vode računa o tome da planovi restrukturiranja ne utječu na prava i potraživanja radnika. Države članice također osiguravaju da planovi restrukturiranja negativno ne utječu na strukovne mirovinske fondove i sustave.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Članak 9.

Donošenje plana restrukturiranja

Donošenje plana restrukturiranja

1.  Države članice osiguravaju da sve zahvaćene strane imaju pravo glasa o donošenju plana restrukturiranja. Države članice također mogu dati takvo pravo glasa i zahvaćenim nositeljima udjela u skladu s člankom 12. stavkom 2.

1.  Države članice osiguravaju da svi zahvaćeni vjerovnici, uključujući radnike, imaju pravo glasa o donošenju plana restrukturiranja nakon što im se propisno dostave sve informacije o postupku i mogućim posljedicama. Države članice mogu dati takvo pravo glasa i zahvaćenim nositeljima udjela u skladu s člankom 12. stavkom 2. Vjerovnici koji nisu zahvaćeni planom restrukturiranja nemaju pravo glasa o donošenju tog plana.

 

1.a  Države članice osiguravaju da, kada plan uključuje mjere koje dovode do promjena u organizaciji rada ili u ugovornim odnosima, te mjere radnici potvrde u slučajevima u kojima se nacionalnim pravom i praksom propisuje takva potvrda.

2.  Države članice također osiguravaju da se zahvaćene strane tretiraju u zasebnim kategorijama koje održavaju kriterije formiranja kategorija. Kategorije se formiraju na takav način da svaka kategorija obuhvaća potraživanja ili interese s pravima koja su dovoljno slična da bi se opravdalo doživljavanje članova kategorije homogenom grupom sa zajedničkim interesom. Osigurana i neosigurana potraživanja moraju se tretirati barem u zasebnim kategorijama z svrhu donošenja plana restrukturiranja. Države članice također mogu osigurati da se radnici tretiraju u zasebnim kategorijama.

2.  Države članice također osiguravaju da se zahvaćene strane tretiraju u zasebnim kategorijama koje odražavaju kriterije formiranja kategorija u skladu s nacionalnim pravom. Kategorije se formiraju na takav način da svaka kategorija obuhvaća potraživanja ili interese s pravima koja su dovoljno slična da bi se opravdalo doživljavanje članova kategorije homogenom grupom sa zajedničkim interesom. Osigurana i neosigurana potraživanja moraju se tretirati barem u zasebnim kategorijama z svrhu donošenja plana restrukturiranja. Države članice također osiguravaju da se radnici tretiraju u zasebnoj kategoriji u slučajevima u kojima su zahvaćeni planom. Države članice također mogu osigurati da se nositelji udjela tretiraju u zasebnoj kategoriji.

3.  Formiranje kategorija pregledava sudsko ili upravno tijelo kada se podnosi zahtjev za potvrdu plana restrukturiranja.

3.  Pravo glasa i formiranje kategorija ispituje sudsko ili upravno tijelo kada se podnosi zahtjev za potvrdu plana restrukturiranja. Države članice mogu propisati da ispitivanje prava glasa i formiranje kategorija provodi sudsko ili upravno tijelo u ranijoj fazi.

4.  Smatra se da su zahvaćene strane donijele plan restrukturiranja pod uvjetom da se u pojedinoj i svakoj kategoriji dobije većina iznosa njihovih potraživanja ili interesa. Države članice određuju traženu većinu za donošenje plana restrukturiranja koja u svakom slučaju nije veća od 75 % od iznosa potraživanja ili interesa u svakoj kategoriji.

4.  Smatra se da su zahvaćene strane donijele plan restrukturiranja pod uvjetom da se u svakoj kategoriji dobije većina iznosa njihovih potraživanja ili interesa i većina vjerovnika. Države članice određuju traženu većinu za donošenje plana restrukturiranja.

5.  Države članice mogu odrediti da glasovanje o donošenju plana restrukturiranja bude u obliku savjetovanja i dogovora potrebne većine zahvaćenih strana.

5.  Države članice mogu odrediti da glasovanje o donošenju plana restrukturiranja bude u obliku savjetovanja i dogovora potrebne većine zahvaćenih strana.

6.  Kada se ne postigne potrebna većina u jednoj ili više kategorija koje se ne slažu, plan se i dalje može potvrditi ako zadovoljava zahtjeve nadglasavanja među kategorijama koji su određeni u članku 11. u nastavku.

6.  Kada se ne postigne potrebna većina u jednoj ili više kategorija koje se ne slažu, plan i dalje može potvrditi sudsko ili upravno tijelo ako zadovoljava zahtjeve nadglasavanja među kategorijama koji su određeni u članku 11. u nastavku.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Članak 10.

Potvrda plana restrukturiranja

Potvrda plana restrukturiranja

1.  Države članice osiguravaju da sljedeći planovi restrukturiranja mogu postati obvezujući za strane samo ako ih potvrđuje sudsko ili upravno tijelo:

1.  Države članice osiguravaju da sljedeći planovi restrukturiranja mogu postati obvezujući za strane samo ako ih potvrđuje sudsko ili upravno tijelo:

(a)  restructuring plans which affect the interests of dissenting affected parties;

(a)  restructuring plans which affect the interests of dissenting affected parties;

(b)  restructuring plans which provide for new financing.

(b)  planovi restrukturiranja za novo financiranje.

 

(ba)  planovi restrukturiranja koji podrazumijevaju gubitak radne snage u iznosu većem od 25 %;

2.  Države članice osiguravaju da su uvjeti u kojima sudsko ili upravno tijelo može potvrditi plan restrukturiranja jasno određeni i da uključuju najmanje sljedeće:

2.  Države članice osiguravaju da su uvjeti u kojima sudsko ili upravno tijelo može potvrditi plan restrukturiranja jasno određeni u njihovu nacionalnom pravu i da uključuju najmanje sljedeće:

(a)  plan restrukturiranja donesen je u skladu s člankom 9. i o njemu su obaviješteni svi poznati vjerovnici na koje on vjerojatno utječe;

(a)  plan restrukturiranja donesen je uz poštovanje zahtjeva utvrđenih u članku 9. i o njemu su obaviješteni svi poznati vjerovnici na koje on vjerojatno utječe;

(b)  plan restrukturiranja u skladu je s ispitivanjem najboljeg interesa vjerovnika;

(b)  plan restrukturiranja u skladu je s ispitivanjem najboljeg interesa vjerovnika;

(c)  svako novo financiranje nužno je za provedbu plana restrukturiranja i ne oštećuje nepravedno interese vjerovnika.

(c)  svako novo financiranje nužno je i razmjerno za provedbu plana restrukturiranja.

 

(ca)  obavješćuju se predstavnici radnika i s njima se savjetuje.

3.  Države članice osiguravaju da sudska ili upravna tijela mogu odbiti potvrditi plan restrukturiranja kada taj plan nema opravdane izglede za sprječavanje stečaja dužnika i osiguravanje održivosti poduzeća.

3.  Države članice osiguravaju da sudska ili upravna tijela odbiju potvrditi plan restrukturiranja kada taj plan nema opravdane izglede za sprječavanje stečaja dužnika i osiguravanje održivosti poduzeća.

4.  Države članice osiguravaju da se, kada je potrebna potvrda sudskog ili upravnog tijela da bi plan restrukturiranja postao obvezujući, odluka donosi bez nepotrebnog odgađanja nakon podnošenja zahtjeva za potvrdom te u svakom slučaju u roku od 30 dana nakon podnošenja zahtjeva.

4.  Države članice osiguravaju da se, kada je potrebna potvrda sudskog ili upravnog tijela da bi plan restrukturiranja postao obvezujući, odluka donosi u razumnom vremenskom razdoblju i bez nepotrebnog odgađanja nakon podnošenja zahtjeva za potvrdom.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 11.

Članak 11.

Nadglasavanje među kategorijama

Nadglasavanje među kategorijama

1.  Države članice osiguravaju da sudsko ili upravno tijelo na prijedlog dužnika ili vjerovnika uz slaganje dužnika može potvrditi plan restrukturiranja koji nije odobrila svaka i sve kategorije zahvaćenih strana te da takav plan postaje obvezujući za jednu ili više nesuglasnih kategorija kada plan restrukturiranja:

1.  Države članice osiguravaju da sudsko ili upravno tijelo na prijedlog dužnika ili, ako je tako predviđeno nacionalnim pravom, na prijedlog vjerovnika uz suglasnost dužnika može potvrditi plan restrukturiranja koji nije odobrila svaka kategorija zahvaćenih strana te da takav plan postaje obvezujući za jednu ili više nesuglasnih kategorija kada plan restrukturiranja:

(a)  ispunjava zahtjeve članka 10. stavka 2.;

(a)  ispunjava zahtjeve članka 10. stavka 2., istovremeno jamčeći sukladnost sa svim uvjetima utvrđenima nacionalnim pravom;

(b)  ima odobrenje barem jedne kategorije zahvaćenih vjerovnika, osim kategorije nositelja udjela i bilo koje druge kategorije koja, nakon vrednovanja poduzeća, ne bi primila bilo kakvo plaćanje ili drugu naknadu ako je primijenjeno uobičajeno rangiranje likvidacijskih prioriteta;

(b)  ima odobrenje većine kategorija zahvaćenih vjerovnika, među kojima nema ni kategorije nositelja udjela ni bilo koje druge kategorije koja, nakon vrednovanja poduzeća, ne bi primila nikakvo plaćanje ili drugu naknadu ako je primijenjeno uobičajeno rangiranje likvidacijskih prioriteta;

(c)  odgovara pravilu apsolutnog prioriteta.

(c)  odgovara pravilu apsolutnog prioriteta.

2.  Države članice mogu imati različit minimalan broj zahvaćenih strana koje su potrebne za odobrenje plana navedenog u točki (b) stavka 1.

2.  Države članice mogu povećati minimalan broj zahvaćenih strana koje su potrebne za odobrenje plana navedenog u stavku 1. točki (b) u mjeri u kojoj minimalni broj i dalje obuhvaća većinu kategorija.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da kada postoji vjerojatnost stečaja dioničari i ostali nositelja udjela s interesima kod dužnika ne mogu neopravdano spriječiti donošenje ili provedbu plana restrukturiranja koji bi vratio održivost poslovanja.

1.  Države članice osiguravaju da kada postoji vjerojatnost stečaja dioničari i ostali nositelja udjela s interesima kod dužnika ne mogu neopravdano spriječiti donošenje ili provedbu plana restrukturiranja koji bi vratio održivost poslovanja ili stvoriti prepreke za njegovo donošenje ili provedbu.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Radnici

 

Države članice osiguravaju da prava radnika, uključujući prava utvrđena u ovoj Direktivi, ne budu narušena postupkom restrukturiranja i da postoji neovisni nadzor usklađenosti s mjerodavnim pravom Unije i nacionalnim pravom. Ta prava posebice uključuju:

 

(1)  pravo na kolektivno pregovaranje i industrijske mjere; i

 

(2)  pravo na informiranje i savjetovanje, uključujući osobito pristup informacijama o svakom postupku koji bi mogao utjecati na zapošljavanje ili sposobnost radnika da dobiju svoje plaće i sve buduće isplate, uključujući strukovne mirovine.

 

Države članice također osiguravaju da se sa radnicima uvijek postupa kao s povlaštenom i sigurnom kategorijom vjerovnika.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Sudsko ili upravno tijelo određuje likvidacijsku vrijednost kada se plan restrukturiranja osporava na temelju navodnog kršenja najboljeg interesa vjerovnika.

1.  Sudsko ili upravno tijelo određuje likvidacijsku vrijednost kada se plan restrukturiranja ili plan prodaje osporava na temelju navodnog kršenja najboljeg interesa vjerovnika.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da su planovi restrukturiranja koje potvrđuje sudsko ili upravno tijelo obvezujući za svaku uključenu stranu navedenu u planu.

1.  Države članice osiguravaju da su planovi restrukturiranja koje potvrđuje sudsko ili upravno tijelo obvezujući za sve uključene strane navedene u planu.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potvrditi plan i dati monetarnu naknadu nesuglasnim vjerovnicima koju plaća dužnik ili vjerovnici koji su dali svoj glas za plan.

(b)  potvrditi plan i procijeniti mogućnost da se nesuglasnim vjerovnicima kojima je u okviru plana nanesena neopravdana šteta odobri monetarna naknada i gdje je to primjereno da se odobri takva naknada koju plaća dužnik.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu zahtijevati da transakcije navedene u točki (e) stavka 2. odobri upravitelj u području restrukturiranja ili sudsko ili upravno tijelo da bi se ostvarila zaštita navedena u stavku 1.

3.  Države članice zahtijevaju da transakcije navedene u stavku 2. točci (e) odobri upravitelj u području restrukturiranja ili sudsko ili upravno tijelo da bi se ostvarila zaštita navedena u stavku 1.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 18.

Članak 18.

Dužnosti direktora

Dužnosti i obveze direktora

Države članice donose pravila kojima se osigurava da kada postoji vjerojatnost stečaja direktori imaju sljedeće obveze:

1. Države članice donose pravila kojima se osigurava da kada postoji vjerojatnost stečaja direktori i poduzetnici imaju sljedeće obveze:

(a)  poduzimanje neposrednih koraka za smanjenje gubitaka za vjerovnike, radnike, dioničare i ostale dionike;

(a)  poduzimanje neposrednih koraka za smanjenje gubitaka za vjerovnike, radnike, dioničare i ostale dionike;

(b)  uzimanje o obzir interesa vjerovnika i ostalih dionika;

(b)  uzimanje o obzir interesa vjerovnika, radnika i ostalih dionika;

 

(ba)  podmirivanje svih obveza vjerovnicima, radnicima, ostalim dionicima, državi i njezinim pojavnim oblicima;

(c)  poduzimanje razumnih koraka za izbjegavanje stečaja;

(c)  poduzimanje razumnih koraka za izbjegavanje stečaja;

(d)  izbjegavanje namjernih radnji ili radnji iz krajnje nepažnje kojima se ugrožava održivost poslovanja.

(d)  izbjegavanje namjernih radnji ili radnji iz krajnje nepažnje kojima se ugrožava održivost poslovanja.

 

(da)  izbjegavanje namjernog smanjenja vrijednosti neto imovine društva;

 

2.  Nepridržavanje obveza navedenih u stavku 1. uzima se u obzir prilikom utvrđivanja razdoblja i uvjeta razrješenja, kako je predviđeno člankom 22.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se dugovi prezaduženih poduzetnika mogu u potpunosti razriješiti u skladu s ovom Direktivom.

1.  Države članice osiguravaju da se dugovi prezaduženih poduzetnika nastali u dobroj vjeri mogu u potpunosti razriješiti u skladu s ovom Direktivom.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Potpuno razrješenje primjenjuje se samo ako su zaduženi poduzetnici ispunili zahtjeve iz članka 18. ove Direktive. Poduzetnici koji su prekršili pravo u području zapošljavanja ili tržišnog natjecanja nemaju pravo na potpuno razrješenje.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak .a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice poduzetnicima kojima je pružena druga prilika daju potporu poslovanju i pružaju mjere regeneracije s pomoću kojih bi mogli oživjeti svoj poduzetnički kapacitet.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 20.

Članak 20.

Razdoblje davanja razrješnice

Razdoblje davanja razrješnice

1.  Vremensko razdoblje nakon kojeg prezaduženi poduzetnici mogu biti u potpunosti razriješeni od svojih dugova ne smije biti dulje od tri godine počevši od:

1.  Vremensko razdoblje nakon kojeg prezaduženi poduzetnici mogu biti prvi put u potpunosti razriješeni od svojih dugova ne smije biti dulje od tri godine počevši od:

(a)  datuma kada je sudsko ili upravno tijelo donijelo odluku o zahtjevu za pokretanjem tog postupka, u slučaju postupka koji završava likvidacijom imovine prezaduženog poduzetnika; ili

(a)  datuma kada je sudsko ili upravno tijelo donijelo odluku o zahtjevu za pokretanjem tog postupka, u slučaju postupka koji završava likvidacijom imovine prezaduženog poduzetnika; ili

(b)  datuma kada je započela provedba plana otplate, u slučaju postupka koji uključuje plan otplate.

(b)  datuma kada je započela provedba plana otplate, u slučaju postupka koji uključuje plan otplate.

2.  Države članice osiguravaju da su po isteku razdoblja davanja razrješnice prezaduženi poduzetnici razriješeni od svojih dugova bez potrebe za ponovnim podnošenjem zahtjeva sudskom ili upravnom tijelu.

2.  Države članice osiguravaju da su po isteku razdoblja davanja razrješnice prezaduženi poduzetnici razriješeni od svojih dugova.

 

2.a  Države članice mogu predvidjeti dulje razdoblje za razrješenje od dugova u slučaju poduzetnika koji podnosi zahtjev za provedbu postupka razrješenja drugi put ili više od dva puta.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Odstupanjem od članaka 19., 20. i 21. države članice mogu zadržati ili uvesti odredbe kojima se ograničava pristup razrješenju ili se određuju dulja razdoblja za dobivanje potpunog razrješenja ili dulja razdoblja zabrane u određenim dobro utvrđenim okolnostima i kada su takva ograničenja opravdana općim interesom, posebno:

1.  Odstupanjem od članaka 19., 20. i 21. države članice zadržavaju ili uvode odredbe kojima se ograničava pristup razrješenju ili se određuju dulja razdoblja za dobivanje potpunog razrješenja ili dulja razdoblja zabrane u određenim dobro utvrđenim okolnostima i kada su takva ograničenja opravdana općim interesom, posebno:

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kada je prezaduženi poduzetnik djelovao na nepošten način ili u lošoj namjeri prema vjerovnicima dok je postajao prezadužen ili tijekom naplate dugovanja;

(a)  kada je prezaduženi poduzetnik djelovao na nepošten način ili u lošoj namjeri prema vjerovnicima dok je postajao prezadužen ili tijekom naplate dugovanja. Komisija državama članicama daje smjernice za uspostavu niza kriterija u vezi s time što se smatra nepoštenim djelovanjem ili lošom namjerom;

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kada se prezaduženi poduzetnik ne pridržava plana otplate ili bilo kojih ostalih zakonskih obveza kojima se štite interesi vjerovnika;

(b)  kada se prezaduženi poduzetnik u bitnome ne pridržava plana otplate ili bilo kojih ostalih zakonskih obveza kojima se štite interesi vjerovnika, uzimajući u obzir poteškoće u pogledu pridržavanja stečajnih postupaka i postupaka restrukturiranja na koje nailaze mikropoduzeća i mala poduzeća.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  kada su poduzetnici ili njihovi direktori prekršili svoje obveze iz članka 18. ove Direktive ili kada poduzetnici ili njihovi direktori nisu poštovali pravo u području zapošljavanja ili tržišnog natjecanja.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu osigurati dulje razdoblje davanja razrješnice u slučajevima kada je glavno mjesto stanovanja prezaduženog poduzetnika isključeno iz mogućnosti realizacije imovine da bi se osigurala sredstva za život prezaduženog poduzetnika i njegove obitelji.

2.  Države članice mogu predvidjeti dulje razdoblje za razrješenje od dugova kako bi se zaštitila sredstva za preživljavanje prezaduženog poduzetnika i njegove obitelji kad je njegovo glavno boravište izuzeto iz mogućnosti da se imovina unovči.

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu iz razrješenja isključiti specifične kategorije dugova poput osiguranih dugova ili dugova koji proizlaze iz kaznenopravnih sankcija ili delikatne odgovornosti, ili odrediti dulje razdoblje davanja razrješnice kada su takva isključenja ili dulja razdoblja opravdana općim interesom.

3.  Države članice mogu iz razrješenja isključiti specifične kategorije dugova poput osiguranih dugova ili dugova koji proizlaze iz kaznenopravnih sankcija ili delikatne odgovornosti, ili odrediti dulje razdoblje za razrješenje kada su takva isključenja ili dulja razdoblja opravdana općim interesom.

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Odstupanjem od članka 21. države članice mogu dati dulja ili neodređena razdoblja zabrane kada je prezaduženi poduzetnik član profesije na koju se primjenjuju posebna etička pravila ili kada je zabrane odredio sud tijekom kaznenog postupka.

4.  Odstupanjem od članka 21. države članice mogu dati dulja ili neodređena razdoblja zabrane kada je prezaduženi poduzetnik član profesije na koju se primjenjuju posebna etička pravila i kada ih je poduzetnik prekršio ili kada je zabrane odredio sud tijekom kaznenog postupka.

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  U skladu sa stavkom 1. točkom (a) Komisija državama članicama daje smjernice za uspostavu niza kriterija u vezi s time što se smatra nepoštenim djelovanjem ili lošom namjerom.

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se, kada prezaduženi poduzetnik ima profesionalne dugove koji nastaju tijekom obavljanja njegove djelatnosti, poslovanja, obrta ili zanimanja kao i osobni dugovi koji nastanu izvan tih aktivnosti, svi dugovi tretiraju u jedinstvenom postupku u svrhu dobivanja razrješenja.

1.  Države članice osiguravaju da se, kada prezaduženi poduzetnik ima profesionalne dugove koji nastaju tijekom obavljanja njegove djelatnosti, poslovanja, obrta ili zanimanja kao i osobni dugovi koji nastanu izvan tih aktivnosti, profesionalni dugovi u svrhu dobivanja razrješenja tretiraju odvojeno od osobnih dugova. Kada postoje postupci dobivanja razrješenja i za profesionalne i za osobne dugove, ti postupci mogu biti koordinirani u svrhu dobivanja razrješenja u skladu s ovom Direktivom.

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu odstupiti od stavka 1. i odrediti da se profesionalni i osobni dugovi moraju rješavati u zasebnim postupcima pod uvjetom da ti postupci mogu biti koordinirani u svrhu dobivanja razrješenja u skladu s ovom Direktivom.

Briše se.

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da izmiritelji, stečajni upravitelji i ostali upravitelji imenovani u predmetima restrukturiranja, stečaja i druge prilike primaju potrebnu početnu i daljnju obuku da bi se osiguralo da se njihova usluga pruža na učinkovit, nepristran, nezavisan i stručan način u odnosu na strane.

1.  Države članice osiguravaju da izmiritelji, stečajni upravitelji i ostali upravitelji imenovani u predmetima restrukturiranja, stečaja i druge prilike primaju početnu i daljnju obuku te da steknu potrebne kvalifikacije da bi se osiguralo da se njihova usluga pruža na učinkovit, nepristran, nezavisan i stručan način u odnosu na strane.

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija olakšava razmjenu najboljih praksi među državama članicama u cilju poboljšanja kvalitete osposobljavanja diljem Unije, među ostalim umrežavanjem i razmjenom iskustava i alata za izgradnju kapaciteta, te ako je potrebno organizira osposobljavanje za zaposlenike sudskih i upravnih tijela koja se bave pitanjima restrukturiranja, stečaja i druge prilike.

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice trebaju upotrijebiti sva prikladna sredstva kako bi potakle stvaranje i pridržavanje dobrovoljnih kodeksa ponašanja upravitelja u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike, kao i drugih učinkovitih mehanizama nadzora u pogledu pružanja tih usluga.

2.  Države članice osiguravaju da upravitelji u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike, kao i drugi učinkoviti mehanizmi nadzora u pogledu pružanja tih usluga, budu usklađeni sa zakonski predviđenim kodeksom ponašanja, koji uključuje barem relevantne odredbe u pogledu osposobljavanja, kvalifikacija, licenciranja, registracije, osobne odgovornosti, osiguranja i dobrog ugleda.

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice utvrđuju učinkovite kazne za slučajeve u kojima upravitelji ne ispunjavaju svoje obveze u skladu s ovim člankom i ostalim mjerodavnim pravom Unije te nacionalnim pravom.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice osiguravaju da su informacije o tijelima koja provode nadzor ili kontrolu nad upraviteljima u području restrukturiranja javno dostupne.

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 27.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 27.a

 

Informacije na raspolaganju poduzetnicima koji su dobili drugu priliku

 

1.  Države članice osiguravaju da poduzetnici koji su dobili drugu priliku imaju pristup relevantnim, ažuriranim, jasnim, preciznim i pristupačnim informacijama o dostupnosti administrativne, pravne, poslovne ili financijske potpore prilagođene njima i svim sredstvima koja su im na raspolaganju kako bi im se olakšala uspostava novog poslovanja.

 

2.  Države članice jednom godišnje dostavljaju Komisiji podatke koji se moraju dostaviti u skladu sa stavkom 1.

 

3.  Komisija na svojoj internetskoj stranici na način prilagođen korisnicima objavljuje informacije koje se trebaju pružiti u skladu sa stavkom 1. i koje dobiva u skladu sa stavkom 2.

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Svako prebacivanje središta glavnog interesa dužnika kako je definirano u Uredbi (EU) 2015/848 nije dopušteno tijekom postupka restrukturiranja.

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  obavijesti vjerovnicima;

(c)  obavijesti vjerovnicima, uključujući predstavnike radnika;

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  broj izgubljenih radnih mjesta, prijenos dijela ili cijelog poslovanja, djelomični viškovi, učinak sporazuma o restrukturiranju na zapošljavanje, kršenje obveza direktora te razina javnih financija.

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. – točka gb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gb)  broj dužnika koji su nakon provedenog postupka iz točke (a) podtočke iii. pokrenuli novi posao;

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. − točka gc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gc)  za dužnike koji su pokrenuli novi posao nakon što su prošli postupak utvrđen točkom (a) podtočkama ii. i iii., prosječno vrijeme između završetka postupka i pokretanja novog posla;

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. – točka gd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gd)  broj izgubljenih radnih mjesta, prijenos dijela ili cijelog poslovanja, djelomični viškovi i učinak sporazuma o restrukturiranju na zapošljavanje te razinu javnog financiranja;

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ge (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ge)  broj izgubljenih radnih mjesta, prijenos dijela ili cijelog poslovanja i učinak sporazuma o restrukturiranju na zapošljavanje;

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. – točka gf (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gf)  broj prijevarnih postupaka restrukturiranja i stečajnih postupaka i funkcioniranje uspostavljenih provedbenih mehanizama.

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice sastavljaju statistiku iz agregiranih podataka navedenih u stavcima 1. i 2. za cijele kalendarske godine koje završavaju 31. prosinca svake godine, počevši s prikupljenim podacima za prvu cijelu kalendarsku godinu nakon [datum početka primjene provedbenih mjera]. Ti se statistički podaci dostavljaju Komisiji godišnje na temelju standardnog obrasca za prijenos podataka do 31. ožujka kalendarske godine nakon godine za koju se prikupljaju podaci.

3.  Države članice sastavljaju statistiku iz agregiranih podataka navedenih u stavcima 1. i 2. za cijele kalendarske godine koje završavaju 31. prosinca svake godine, počevši s prikupljenim podacima za prvu cijelu kalendarsku godinu nakon [datum početka primjene provedbenih mjera]. Ti se statistički podaci dostavljaju Komisiji godišnje na temelju standardnog obrasca za prijenos podataka do 31. ožujka kalendarske godine nakon godine za koju se prikupljaju podaci. Države članice objavljuju te statističke podatke na internetskoj stranici lakoj za korištenje.

Amandman    105

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Komisija na svojoj internetskoj stranici javno, besplatno i na način prilagođen korisnicima objedinjuje informacije utvrđene u stavcima od 1. do 3.

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 30.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 30.a

 

Obveza izvješćivanja

 

1.  Svaki dužnik uključen u postupak restrukturiranja, stečaja i razrješenja u državi članici, a koji također posluje u drugoj državi članici prijavljuje nadležnom tijelu, upravi ili sudu obiju država članica početak bilo kojeg od ovih postupaka.

 

2.  Dužnik je dužan prijaviti djelatnost, obujam i strukturu svog poslovanja u drugim državama članicama ili trećim zemljama upravi suda uključenog u postupak restrukturiranja, stečaja ili razrješenja.

Amandman    107

Prijedlog direktive

Članak 31. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  Direktiva 2008/94/EZ.

Amandman    108

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije [pet godina od datuma početka primjene mjera provedbe] i svakih sedam godina nakon toga Komisija Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstavlja izvješće o primjeni ove Direktive, uključujući trebaju li se razmotriti dodatne mjere za konsolidiranje i ojačavanje pravnog okvira restrukturiranja, stečaja i druge prilike.

Najkasnije [tri godine od datuma početka primjene mjera provedbe] i svakih pet godina nakon toga Komisija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija predstavlja izvješće o primjeni i učinku ove Direktive. Na temelju te procjene Komisija po potrebi podnosi zakonodavni prijedlog nakon revizije ove Direktive, uzimajući u obzir dodatne mjere za konsolidiranje i harmonizaciju pravnog okvira restrukturiranja, stečaja i druge prilike, posebno u područjima kao što su uvjeti za pokretanje stečajnih postupaka, zajednička definicija stečaja, rangiranje stečajnih potraživanja i tužbe radi pobijanja dužnikovih radnji.


MIŠLJENJE ODBORA ZA EKONOMSKU I MONETARNU POLITIKU (7.12.2017)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Enrique Calvet Chambon

AMANDMANI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Cilj je ove Direktive uklanjanje prepreka za ostvarivanje temeljnih sloboda poput slobodnog kretanja kapitala i slobode poslovnog nastana, koje rezultira iz razlika u nacionalnim zakonima i postupcima preventivnog restrukturiranja, stečaja i druge prilike. Direktiva je usmjerena na uklanjanje takvih prepreka osiguravanjem da održiva poduzeća u financijskim poteškoćama imaju pristup učinkovitim nacionalnim okvirima preventivnog restrukturiranja koji im omogućavaju nastavak rada; da pošteni prezaduženi poduzetnici dobiju drugu priliku nakon potpunog razrješenja od duga nakon razumnog vremenskog razdoblja; i da se poboljša učinkovitost postupaka restrukturiranja, stečaja i razrješenja posebno u pogledu njihova kraćeg trajanja.

(1)  Cilj je ove Direktive doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta uklanjanjem prepreka za ostvarivanje temeljnih sloboda poput slobodnog kretanja kapitala i slobode poslovnog nastana, koje proizlaze iz razlika u nacionalnim zakonima i postupcima preventivnog restrukturiranja, stečaja i druge prilike, doprinoseći time uspostavi istinske unije tržišta kapitala. Direktiva je usmjerena na uklanjanje takvih prepreka osiguravanjem da održiva poduzeća u financijskim poteškoćama imaju pristup učinkovitim nacionalnim okvirima preventivnog restrukturiranja koji im omogućavaju nastavak rada; da pošteni prezaduženi poduzetnici dobiju drugu priliku nakon potpunog razrješenja od duga nakon razumnog vremenskog razdoblja; i da se poboljša učinkovitost postupaka restrukturiranja, stečaja i razrješenja posebno u pogledu njihova kraćeg trajanja. Preventivna rješenja, koja se ponekad nazivaju i „pre-pack” rješenjima, dio su rastućeg trenda modernog stečajnog prava, pri čemu se daje prednost pristupima koji su, za razliku od onog tradicionalnog usmjerenog na likvidaciju društva u stanju krize, usmjereni na financijski oporavak društva ili barem na spašavanje njegovih dijelova koji su i dalje gospodarski održivi, doprinoseći time očuvanju radnih mjesta.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Restrukturiranje bi trebalo omogućiti poduzećima u financijskim poteškoćama nastavak poslovanja u cijelosti ili djelomično promjenom sastava, uvjeta ili strukture imovine i odgovornosti ili njihove strukture kapitala, uključujući prodaju imovine ili dijelova poslovanja. Okviri preventivnog restrukturiranja trebali bi prije svega omogućiti poduzećima restrukturiranje u ranoj fazi i izbjegavanje njihova stečaja. Tim bi se okvirima trebala maksimalno povećati ukupna vrijednost vjerovnicima, vlasnicima i gospodarstvu u cjelini te bi se trebao spriječiti nepotreban gubitak radnih mjesta i gubici znanja i vještina. Time bi se izbjeglo i nagomilavanje loših kredita. U procesu restrukturiranja trebaju se zaštititi prava svih uključenih strana. Istovremeno bi neodrživa poduzeća koja nemaju mogućnost opstanka trebalo likvidirati što je prije moguće.

(2)  Restrukturiranje bi trebalo omogućiti poduzećima u financijskim poteškoćama nastavak poslovanja u cijelosti ili djelomično promjenom sastava, uvjeta ili strukture imovine i odgovornosti ili njihove strukture kapitala, uključujući prodaju imovine ili dijelova poslovanja ili samo poduzeće, pod uvjetom da takve radnje, kao i likvidacija imovine, pridonose namirenju tražbina vjerovnika. Okviri preventivnog restrukturiranja trebali bi prije svega omogućiti poduzećima restrukturiranje u ranoj fazi i izbjegavanje njihova stečaja. Tim bi se okvirima trebala maksimalno povećati ukupna vrijednost vjerovnicima u usporedbi s onime što bi dobili u slučaju likvidacije imovine, vlasnicima i gospodarstvu u cjelini te bi se trebao spriječiti nepotreban gubitak radnih mjesta i gubici znanja i vještina. Time bi se izbjeglo i nagomilavanje loših kredita, čiji je najučinkovitiji način rješavanja sveobuhvatan i koordiniran pristup koji sadržava kombinaciju političkih mjera koje se međusobno nadopunjavaju, po potrebi na nacionalnoj razini i razini Unije. U procesu restrukturiranja trebaju se zaštititi prava svih uključenih strana. Istovremeno bi neodrživa poduzeća koja nemaju mogućnost opstanka trebalo likvidirati što je prije moguće.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Prekomjerno trajanje postupaka restrukturiranja, stečaja i druge prilike u nekim državama članicama važan je faktor koji pokreće niske stope povrata i odvraća ulagače od poslovanja u nadležnosti u kojima postoji opasnost od predugog trajanja postupaka.

(5)  Prekomjerno trajanje postupaka restrukturiranja, stečaja i druge prilike u nekim državama članicama važan je faktor koji pokreće niske stope povrata i odvraća ulagače od poslovanja u nadležnosti u kojima postoji opasnost od predugog trajanja i nepotrebne skupoće postupaka.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Sve se te razlike prenose na dodatne troškove za ulagače pri procjeni rizika dužnika koji ulaze u financijske poteškoće u jednoj ili više država članica i troškove restrukturiranja društava koja imaju poslovni nastan, vjerovnike ili imovinu u ostalim državama članicama, što je najvjerojatnije slučaj restrukturiranja međunarodnih grupa društava. Brojni ulagači navode nesigurnost po pitanju stečajnih propisa ili rizik od dugih ili složenih stečajnih postupaka u drugim zemljama kao glavni razlog zbog kojih se ne ulaže ili stupa u poslovni odnos izvan vlastite zemlje.

(6)  Sve se te razlike prenose na dodatne troškove za ulagače pri procjeni rizika dužnika koji ulaze u financijske poteškoće u jednoj ili više država članica ili pri procjeni rizika povezanih s ponovnim pokretanjem profitabilnih aktivnosti u poduzećima u poteškoćama, kao i troškove restrukturiranja društava koja imaju poslovni nastan, vjerovnike ili imovinu u ostalim državama članicama, što je najvjerojatnije slučaj restrukturiranja međunarodnih grupa društava. Brojni ulagači navode nesigurnost po pitanju stečajnih propisa ili rizik od dugih ili složenih stečajnih postupaka u drugim zemljama kao glavni razlog zbog kojih se ne ulaže ili stupa u poslovni odnos izvan vlastite zemlje. Ta je nesigurnost stoga odvraćajući faktor koji ometa slobodu poslovnog nastana poduzeća i spremnost na bavljenje poduzetništvom te narušava pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To se posebice odnosi na mala i srednja poduzeća koja većinom nemaju sredstva koja su potrebna za procjenu rizika povezanih s prekograničnim aktivnostima.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Te razlike dovode do nejednakih uvjeta za pristup kreditima i nejednakih stopa povrata u državama članicama. Viši stupanj usklađenosti u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike stoga je neophodan za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta općenito, a posebno za uniju tržišta kapitala.

(7)  Te razlike dovode do nejednakih uvjeta za pristup kreditima i nejednakih stopa povrata u državama članicama te koče slobodno kretanje kapitala na unutarnjem tržištu. Analiza ukazuje na to da su učinkoviti okviri preventivnog restrukturiranja pozitivno povezani s razinama poduzetništva u državama članicama te da bi mogli rezultirati manjim brojem nepovoljnih ishoda u pogledu financijske stabilnosti i gospodarske aktivnosti u slučaju razduživanja. Viši stupanj usklađenosti u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike stoga je neophodan za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta općenito, a posebno za uniju tržišta kapitala te za održivost ekonomskih operacija.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Usklađivanje u području stečajnog prava nužan je korak prema uspostavi zajedničkog europskog poslovnog prava. Međutim, pravna stečevina Unije u području poslovnog prava i heterogena je i nepotpuna. Daljnja konvergencija od ključne je važnosti za pravilno funkcioniranje europskog jedinstvenog tržišta.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Prepreke prakticiranju osnovnih sloboda nisu ograničene samo na prekogranične situacije. Međusobno sve povezanije jedinstveno tržište na kojem bi roba, usluge, kapital i radnici slobodno cirkuliraju uz sve jaču digitalnu dimenziju znači da je jako malo društava isključivo nacionalno uzmu li se u obzir svi relevantni elementi, a neki od tih elemenata su baze klijenata, lanac opskrbe, područje djelatnosti, ulagači i baze kapitala. Čak i u potpunosti nacionalni stečajevi mogu imati učinak na funkcioniranje jedinstvenog tržišta kroz takozvani domino efekt stečaja, pri čemu stečaj poduzeća može potaknuti daljnje stečajeve u lancu opskrbe.

(9)  Prepreke prakticiranju osnovnih sloboda nisu ograničene samo na prekogranične situacije. Međusobno sve povezanije jedinstveno tržište na kojem bi roba, usluge, kapital i radnici slobodno cirkuliraju uz sve jaču digitalnu dimenziju znači da je jako malo društava isključivo nacionalno uzmu li se u obzir svi relevantni elementi, a neki od tih elemenata su baze klijenata, lanac opskrbe, područje djelatnosti, ulagači i baze kapitala. Čak i u potpunosti nacionalni stečajevi mogu imati učinak na funkcioniranje jedinstvenog tržišta kroz takozvani domino efekt stečaja, pri čemu stečaj poduzeća može potaknuti daljnje stečajeve u lancu opskrbe, na što su posebno osjetljiva mala i srednja poduzeća.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća62 bavi se pitanjima ovlasti, prepoznavanja i provođenja primjenjivog zakona i suradnju u prekograničnim stečajnim postupcima kao i s međusobnom povezanošću stečajnih registara. Njen raspon pokriva preventivne postupke koji promoviraju spašavanje gospodarski održivih dužnika kao i postupke koji daju drugu priliku poduzetnicima. Međutim, Uredba (EU) 2015/848 ne bavi se odstupanjima između tih postupaka u nacionalnim zakonodavstvima. Nadalje instrumenti ograničeni samo na prekogranične stečajeve ne bi uklonili sve prepreke slobodnog kretanja niti bi ulagačima bilo izvedivo da unaprijed odrede prirodu prekograničnih ili domaćih budućih potencijalnih financijskih poteškoća dužnika. Stoga postoji potreba za premašivanjem pitanja sudske suradnje i utemeljuje stvarne minimalne standarde.

(10)  Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća62 bavi se pitanjima ovlasti, prepoznavanja i provođenja primjenjivog zakona i suradnju u prekograničnim stečajnim postupcima kao i s međusobnom povezanošću stečajnih registara. Njen raspon pokriva preventivne postupke pokrenute javnom odlukom koji promoviraju spašavanje gospodarski održivih dužnika kao i postupke koji daju drugu priliku poduzetnicima. Međutim, Uredba (EU) 2015/848 ne bavi se odstupanjima između tih postupaka u nacionalnim zakonodavstvima i ne odnosi se na povjerljive postupke. Nadalje instrumenti ograničeni samo na prekogranične stečajeve ne bi uklonili sve prepreke slobodnog kretanja niti bi ulagačima bilo izvedivo da unaprijed odrede prirodu prekograničnih ili domaćih budućih potencijalnih financijskih poteškoća dužnika. Stoga postoji potreba za premašivanjem pitanja sudske suradnje i utemeljuje stvarne minimalne standarde.

_________________

_________________

62 Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti, (SL L 141, 5.6.2015, str. 19).

62 Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti, (SL L 141, 5.6.2015, str. 19).

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Nužno je smanjiti troškove restrukturiranja i za dužnike i za vjerovnike. Stoga se razlike koje otežavaju rano restrukturiranje u financijskim teškoćama i mogućnost druge prilike za poštene proizvođača trebaju smanjiti. To treba dovesti do veće transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti u Uniji. To bi također trebalo povećati povrate svih vrsta vjerovnika i ulagača te potaknuti prekogranična ulaganja. Većom bi se usklađenošću također trebalo olakšati restrukturiranje koncerna, bez obzira gdje se članovi koncerna u Uniji nalaze.

(11)  Nužno je smanjiti troškove restrukturiranja i za dužnike i za vjerovnike koji ih često neizravno snose jer se smanjuju njihove naknade. Stoga se razlike koje otežavaju rano restrukturiranje u financijskim teškoćama i mogućnost druge prilike za poštene proizvođača trebaju smanjiti. To treba dovesti do veće transparentnosti i veće pravne sigurnosti i predvidljivosti za dužnike i vjerovnike u Uniji. To bi također trebalo povećati povrate svih vrsta vjerovnika i ulagača te potaknuti prekogranična ulaganja. Većom bi se usklađenošću također trebalo olakšati restrukturiranje koncerna, bez obzira gdje se članovi koncerna u Uniji nalaze.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Uklanjanje prepreka učinkovitog restrukturiranja za održiva poduzeća u financijskim poteškoćama doprinijelo bi smanjenju gubitka radnih mjesta, gubicima za vjerovnike u lancu nabave, očuvanju znanja i iskustva i vještina te bi tako doprinijelo gospodarstvu u cjelini. Olakšavanje druge prilike za poduzetnike izbjegava njihovo isključenje s tržišta rada te im omogućuje ponovno pokretanje poduzetničkih djelatnosti, uz usvajanje pouka iz prošlih iskustava. U konačnici, smanjenje trajanja postupaka restrukturiranja rezultiralo bi većim stopama povrata za vjerovnike jer bi protjecanjem vremena došlo samo do daljnjih gubitaka vrijednosti poduzeća. Povrh toga, učinkovitijim bi se stečajnim okvirima omogućila preciznija procjena rizika kod odluka o uzajmljivanju i pozajmljivanju i olakšala prilagodba prezaduženih poduzeća, minimizirajući gospodarske i socijalne troškove povezane s postupkom smanjenja njihovih zaduženja.

(12)  Uklanjanje prepreka učinkovitog restrukturiranja za održiva poduzeća u financijskim poteškoćama doprinijelo bi smanjenju gubitka radnih mjesta, gubicima za vjerovnike u lancu nabave, očuvanju znanja i iskustva i vještina te bi tako doprinijelo gospodarstvu u cjelini. Kako bi se taj cilj postigao te očuvala radna mjesta i djelatnost, nužno je osigurati da se ti postupci mogu provoditi u cijelosti ili djelomično u povjerljivom okviru, što prije svega podrazumijeva bolje utvrđivanje radničkih prava. Olakšavanje druge prilike za poduzetnike izbjegava njihovo isključenje s tržišta rada te im omogućuje ponovno pokretanje poduzetničkih djelatnosti, uz usvajanje pouka iz prošlih iskustava. U konačnici, smanjenje trajanja postupaka restrukturiranja rezultiralo bi većim stopama povrata za vjerovnike jer bi protjecanjem vremena došlo samo do daljnjih gubitaka vrijednosti poduzeća. Povrh toga, učinkovitijim bi se stečajnim okvirima omogućila preciznija procjena rizika kod odluka o uzajmljivanju i pozajmljivanju i olakšala prilagodba prezaduženih poduzeća, minimizirajući gospodarske i socijalne troškove povezane s postupkom smanjenja njihovih zaduženja.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Posebno bi mala i srednja poduzeća trebala imati koristi od usklađenijeg pristupa na razini Unije jer se koriste učinkovitijim postupcima restrukturiranja u nekim državama članicama, a ne posjeduju resurse neophodne da bi se mogli nositi s visokim troškovima restrukturiranja. Mala i srednja poduzeća često nemaju sredstva za najam profesionalnog savjetovanja, posebno kada se suočavaju s financijskim poteškoćama, stoga alati za rano upozoravanje moraju biti na snazi da bi upozorili dužnike na hitno djelovanje. Da bi se pomoglo da se ta poduzeća restrukturiraju uz niske troškove, plan za model restrukturiranja treba također biti razvijen na nacionalnoj razini i dostupan na internetu. Dužnici ih trebaju moći upotrijebiti i prilagoditi svojim vlastitim potrebama i specifičnostima svojeg poslovanja.

(13)  Posebno bi mala i srednja poduzeća trebala imati koristi od usklađenijeg pristupa na razini Unije jer se koriste učinkovitijim postupcima restrukturiranja u nekim državama članicama, a ne posjeduju resurse neophodne da bi se mogli nositi s visokim troškovima restrukturiranja. Mala i srednja poduzeća često nemaju sredstva za najam profesionalnog savjetovanja, posebno kada se suočavaju s financijskim poteškoćama, stoga alati za rano upozoravanje moraju biti na snazi da bi upozorili dužnike na hitno djelovanje. Da bi se pomoglo da se ta poduzeća restrukturiraju uz niske troškove, plan za model restrukturiranja treba također biti razvijen na nacionalnoj razini i dostupan na internetu. Dužnici ih trebaju moći upotrijebiti i prilagoditi svojim vlastitim potrebama i specifičnostima svojeg poslovanja. Dužnik mora moći pronaći ad hoc i posebna rješenja s trećim stranama ili vjerovnicima na način da smanji dugove prema svim vjerovnicima ili većem dijelu vjerovnika ili da proda održivo poslovanje, čime bi više pridonio namirenju tražbina vjerovnika nego likvidacijom imovine. Također bi trebalo biti dostupno stručno savjetovanje upravitelja u području restrukturiranja uz potporu poslovnih udruženja i drugih dionika, uzimajući u obzir posebnosti MSP-ova.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Prezaduženost potrošača pitanje je od velike gospodarske i društvene važnosti te je usko povezano sa smanjenjem viška duga. Nadalje, često nije moguće uočiti jasnu razliku između potrošačkih i poslovnih dugova poduzetnika. Režim druge prilike za poduzetnike ne bi bio učinkovit ako bi poduzetnici za razrješenje poslovnih osobnih dugova i neposlovnih osobnih dugova morali proći zasebne postupke s različitim uvjetima pristupa i razdobljima davanja razrješnice. Iz tih razloga, iako ova Direktiva ne uključuje obvezujuća pravila za prezaduženost potrošača, iz tih bi razloga države članice trebale moći primijeniti odredbe razrješenja i na potrošače.

(15)  Prezaduženost potrošača pitanje je od velike gospodarske i društvene važnosti te je usko povezano sa smanjenjem viška duga. Nadalje, dok se u nekim jurisdikcijama radi jasna razlika između potrošačkih i poslovnih dugova poduzetnika, u drugim je jurisdikcijama teže napraviti tu razliku i to nije ustaljena praksa. U tim jurisdikcijama režim druge prilike za poduzetnike možda neće biti učinkovit ako bi poduzetnici za razrješenje poslovnih osobnih dugova i neposlovnih osobnih dugova morali proći zasebne postupke s različitim uvjetima pristupa i razdobljima davanja razrješnice. Iz tih razloga, iako ova Direktiva ne uključuje obvezujuća pravila za prezaduženost potrošača, države članice trebale bi moći primijeniti odredbe razrješenja i na potrošače.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Što prije dužnik može otkriti svoje financijske poteškoće i poduzeti odgovarajuće radnje, to je veća vjerojatnost izbjegavanja neminovnog stečaja ili u slučaju poslovanja čija je održivost trajno narušena, uređenijeg i učinkovitijeg procesa likvidacije. Jasne informacije o dostupnim postupcima preventivnog restrukturiranja kao i alati ranog upozoravanja trebali bi stoga biti na snazi da bi potaknuli dužnike koji počinju imati financijske probleme da poduzmu rane mjere. Mogući mehanizmi ranog upozoravanja trebali bi uključiti dužnosti računovodstva i nadzora za dužnika ili dužnikove uprave kao i prijavu dužnosti prema ugovorima o kreditu. Uz to, treće strane s relevantnim informacijama kao što su računovođe, porezna tijela i tijela socijalnog osiguranja moglo bi se potaknuti ili obvezati nacionalnim pravom da upozore kad uoče negativno kretanje.

(16)  Što prije dužnik može otkriti svoje financijske poteškoće i poduzeti odgovarajuće radnje, to je veća vjerojatnost izbjegavanja neminovnog stečaja ili u slučaju poslovanja čija je održivost trajno narušena, uređenijeg i učinkovitijeg procesa likvidacije. Jasne informacije o dostupnim postupcima preventivnog restrukturiranja kao i alati ranog upozoravanja trebali bi stoga biti na snazi da bi potaknuli dužnike koji počinju imati financijske probleme da poduzmu rane mjere. Mogući mehanizmi ranog upozoravanja trebali bi uključiti dužnosti računovodstva i nadzora za dužnika ili dužnikove uprave, uzimajući u obzir nedostatak financijskih sredstava MSP-ova, kao i prijavu dužnosti prema ugovorima o kreditu. Uz to, tijela socijalnog osiguranja, porezna i revizorska tijela trebala bi nastojati da u skladu s nacionalnim zakonom imaju na raspolaganju sredstva kako bi u što ranijoj fazi upozorila na sva opasna kretanja u pogledu poslovnih dugova. Pristup javnim, besplatnim i lako razumljivim informacijama o pravnim postupcima za restrukturiranje i nesolventnost prvi je korak k podizanju svijesti dužnika i poduzetnika te izbjegavanju nesolventnosti. Usto bi Komisija, u skladu sa svojom strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta, trebala promicati uporabu i razvoj novih informatičkih tehnologija za obavijesti i komunikaciju na internetu kako bi se osigurali učinkovitiji postupci ranog upozoravanja.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Preventivna faza ranog upozoravanja, koja je usmjerena na predviđanje pojave krize, osmišljena je kao instrument potpore namijenjen za upozoravanje dužnika o poteškoći i pružanje dužniku mogućnosti brze analize i pronalaženja rješenja za uzroke lošeg gospodarskog i financijskog stanja poduzeća, uz osiguravanje različitih instrumenata kojima se pristupa dobrovoljno, a da se pritom ne nameću određena ponašanja ili se pojava krize nužno ne otkriva trećim osobama. Stoga je važno prepustiti državama članicama da donesu odluku o tome hoće li odredbe o obveznom praćenju ograničiti na mala i srednja poduzeća, imajući na umu da sami MSP-ovi često ne mogu samostalno pokrenuti postupak restrukturiranja zbog niza čimbenika koji narušavaju njihovu konkurentnost, kao što su nedovoljna veličina, nedostatak snažnog korporativnog upravljanja, učinkovitih operativnih procedura te resursa za praćenje i planiranje, kao i njihova smanjenja sposobnost snošenja tih troškova.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Da bi se promicala učinkovitost i smanjile odgode i troškovi, nacionalni okviri preventivnog restrukturiranja moraju uključiti fleksibilne postupke kojima se uključenost sudskih ili administrativnih tijela ograničava na nužne ili odgovarajuće situacije da bi se štitili interesi vjerovnika i drugih zainteresiranih strana na koje bi to moglo utjecati. Da bi se izbjegli nepotrebni troškovi i odrazila rana priroda postupka dužnici bi, u načelu, trebali zadržati kontrolu nad svojom imovinom i svakodnevnim radom njihova poslovanja. Imenovanje upravitelja restrukturiranja, bilo da je izmiritelj koji podržava pregovore za plan restrukturiranja ili stečajni upravitelj koji nadzire djelovanje dužnika, ne smije biti obavezno u svakom slučaju, već se treba provesti posebno za svaki slučaj, ovisno o okolnostima slučaja ili o posebnim potrebama dužnika. Nadalje, za pokretanje procesa restrukturiranja koji može biti neformalan sve dok to ne utječe na prava treće osobe ne mora nužno postojati sudska naredba. U svakom slučaju, stupanj nadzora mora biti osiguran kada je to potrebno da bi se zaštitili legitimni interesi jednog ili više vjerovnika ili druge zainteresirane strane. To posebno može biti slučaj kada općenitu odgodu provedbe ovrhe odobri sudsko ili upravno tijelo ili kada se čini nužnim nametnuti plan restrukturiranja kategorijama vjerovnika koji se ne slažu.

(18)  Da bi se promicala učinkovitost i smanjile odgode i troškovi, nacionalni okviri preventivnog restrukturiranja moraju uključiti fleksibilne i pravovremene postupke kojima se uključenost sudskih ili administrativnih tijela ograničava na nužne ili odgovarajuće situacije da bi se štitili interesi vjerovnika i drugih zainteresiranih strana na koje bi to moglo utjecati. Da bi se izbjegli nepotrebni troškovi i odrazila rana priroda postupka dužnici bi, u načelu, trebali zadržati kontrolu nad svojom imovinom i svakodnevnim radom njihova poslovanja. Imenovanje upravitelja restrukturiranja, bilo da je izmiritelj koji podržava pregovore za plan restrukturiranja ili stečajni upravitelj koji nadzire djelovanje dužnika, ne smije biti obavezno u svakom slučaju, s obzirom na to da takav zahtjev ne mora uvijek biti relevantan, neophodan, koristan ili u interesu dužnika, posebno u jednostavnim slučajevima s malim brojem vjerovnika, i može dovesti do nerazmjerno velikog administrativnog opterećenja za neke jurisdikcije. Umjesto toga trebalo bi se provesti posebno za svaki slučaj, ovisno o okolnostima slučaja ili o posebnim potrebama dužnika. Nadalje, za pokretanje procesa restrukturiranja koji može biti neformalan sve dok to ne utječe na prava treće osobe ne mora nužno postojati sudska naredba. U svakom slučaju, stupanj nadzora mora biti osiguran kada je to potrebno da bi se zaštitili legitimni interesi jednog ili više vjerovnika ili druge zainteresirane strane. To posebno može biti slučaj kada općenitu odgodu provedbe ovrhe odobri sudsko ili upravno tijelo kada se čini nužnim nametnuti plan restrukturiranja kategorijama vjerovnika koji se ne slažu ili kada bi se obveza podnošenja zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka inače primjenjivala ili kada se cijela djelatnost ili dio djelatnosti prenese na neko drugo poduzeće.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Dužnik bi trebao moći zatražiti privremenu odgodu provedbe ovrhe od sudskog ili upravnog tijela koja bi također trebala obustaviti i obvezu podnošenja zahtjeva za pokretanjem stečajnih postupaka kada takve radnje mogu štetno utjecati na pregovore i otežati izglede restrukturiranja poslovanja dužnika. Odgoda ovrhe može biti općenita, odnosno može utjecati na sve vjerovnike ili može biti usmjerena na pojedinačne vjerovnike. Da bi se osigurala poštena ravnoteža između prava dužnika i vjerovnika, odgoda se treba odobriti za razdoblje koje nije duže od četiri mjeseca. Složena restrukturiranja ipak mogu zahtijevati više vremena. Države članice mogu odlučiti da se u tim slučajevima produljenja tog razdoblja mogu dobiti od sudskih ili upravnih tijela, pod uvjetom da postoje dokazi da pregovori o planu restrukturiranja napreduju i da vjerovnici nisu nepravedno oštećeni. Ako se odobre daljnja produljenja, sudsko ili upravno tijelo trebalo bi biti uvjereno da postoji velika vjerojatnost donošenja plana restrukturiranja. Države članice trebale bi osigurati da se bilo koji zahtjev za produljenjem početnog trajanja odgode podnese u razumnom roku da bi se sudskim ili upravnim tijelima omogućilo donošenje odluke u danom roku. Kada sudsko ili upravno tijelo ne donese odluku o produljenju odgode provedbe ovrhe prije isteka, učinak odgode trebao bi prestati na dan isteka razdoblja odgode. U interesu pravne sigurnosti ukupno razdoblje odgode trebalo bi biti ograničeno na dvanaest mjeseci.

(19)  Dužnik bi trebao moći zatražiti privremenu odgodu provedbe ovrhe od sudskog ili upravnog tijela koja bi također trebala obustaviti i obvezu podnošenja zahtjeva za pokretanjem stečajnih postupaka kada takve radnje mogu štetno utjecati na pregovore i otežati izglede restrukturiranja poslovanja dužnika. Odgoda ovrhe može biti općenita, odnosno može utjecati na sve vjerovnike ili može biti usmjerena na pojedinačne vjerovnike. To ograničenje ne bi trebalo ugroziti učinkovitost i uspješnost plana restrukturiranja. Države članice trebale bi uspostaviti ravnotežu između glavnog cilja koji se odnosi na kontinuitet trgovačkog društva i interesa opće javnosti koji se odnosi na javne vjerovnike. Da bi se osigurala poštena ravnoteža između prava dužnika i vjerovnika, države članice trebale bi ograničiti trajanje odgode na najduže razdoblje koje nije kraće od tri mjeseca i nije duže od šest mjeseci. Složena restrukturiranja ipak mogu zahtijevati više vremena. Države članice mogu odlučiti da se u tim slučajevima produljenja tog razdoblja mogu dobiti od sudskih ili upravnih tijela, pod uvjetom da postoje dokazi da pregovori o planu restrukturiranja napreduju i da vjerovnici nisu nepravedno oštećeni. Ako se odobre daljnja produljenja, sudsko ili upravno tijelo trebalo bi biti uvjereno da postoji velika vjerojatnost donošenja plana restrukturiranja. Države članice trebale bi osigurati da se bilo koji zahtjev za produljenjem početnog trajanja odgode podnese u razumnom roku da bi se sudskim ili upravnim tijelima omogućilo donošenje odluke u danom roku. Kada sudsko ili upravno tijelo ne donese odluku o produljenju odgode provedbe ovrhe prije isteka, učinak odgode trebao bi prestati na dan isteka razdoblja odgode. U interesu pravne sigurnosti ukupno razdoblje odgode trebalo bi biti ograničeno na devet mjeseci.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Da bi se osiguralo da se prava koja su u suštini slična tretiraju pravično i da se planovi restrukturiranja mogu donijeti bez dovođenja u pitanje prava zahvaćenih strana, zahvaćene strane trebaju se tretirati u zasebnim kategorijama u skladu s kriterijima formiranja kategorija prema nacionalnom pravu. Za početak, osigurani i neosigurani vjerovnici uvijek se trebaju tretirati u zasebnim kategorijama. Nacionalnim pravom može biti određeno da se osigurana potraživanja mogu podijeliti na osigurana i neosigurana potraživanja na temelju vrednovanja kolaterala. U nacionalnom pravu mogu se utvrditi i specifična pravila koja podržavaju formiranje kategorija u kojima nerazvrstani ili na drugi način posebno ranjivi vjerovnici, poput radnika ili malih dobavljača, mogu profitirati od takvog formiranja kategorija. Nacionalnim pravom mora se u svakom slučaju osigurati da se pitanja od posebne važnosti za svrhu formiranja kategorija, poput potraživanja povezanih strana, tretiraju na odgovarajući način, a trebaju i sadržavati pravila koja se bave potencijalnim potraživanjima i spornim potraživanjima. Sudsko ili upravno tijelo trebalo bi pregledati formiranje kategorija kada se plan restrukturiranja preda za potvrdu, ali države članice mogu odrediti i da ta tijela mogu pregledavati formiranje kategorija i u ranijoj fazi ako predlagatelj plana unaprijed traži potvrdu ili smjernice.

(25)  Da bi se osiguralo da se prava koja su u suštini slična tretiraju pravično i da se planovi restrukturiranja mogu donijeti bez dovođenja u pitanje prava zahvaćenih strana, zahvaćene strane trebaju se tretirati u zasebnim kategorijama u skladu s kriterijima formiranja kategorija prema nacionalnom pravu. Za početak, osigurani i neosigurani vjerovnici uvijek se trebaju tretirati u zasebnim kategorijama. Nacionalnim pravom može biti određeno da se osigurana potraživanja mogu podijeliti na osigurana i neosigurana potraživanja na temelju vrednovanja kolaterala. U nacionalnom pravu trebala bi se utvrditi i specifična pravila koja podržavaju formiranje kategorija u kojima nerazvrstani ili na drugi način posebno ranjivi vjerovnici, poput radnika ili malih dobavljača, mogu profitirati od takvog formiranja kategorija. Nacionalnim pravom mora se u svakom slučaju osigurati da se pitanja od posebne važnosti za svrhu formiranja kategorija, poput potraživanja povezanih strana, tretiraju na odgovarajući način, a trebaju i sadržavati pravila koja se bave potencijalnim potraživanjima i spornim potraživanjima. Sudsko ili upravno tijelo trebalo bi pregledati formiranje kategorija kada se plan restrukturiranja preda za potvrdu, ali države članice mogu odrediti i da ta tijela mogu pregledavati formiranje kategorija i u ranijoj fazi ako predlagatelj plana unaprijed traži potvrdu ili smjernice.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Iako bi se plan restrukturiranja uvijek trebao smatrati donesenim ako potrebna većina u svakoj kategoriji podržava plan, plan restrukturiranja koji ne podržava potrebna većina u svakoj zahvaćenoj kategoriji može i dalje potvrditi sudsko ili upravno tijelo pod uvjetom da ga podržava najmanje jedna zahvaćena kategorija vjerovnika i da kategorije koje se ne slažu nisu nepravedno oštećene predloženim planom (mehanizam nadglasavanja među kategorijama). Plan bi posebno trebao poštivati pravilo apsolutnog prioriteta koje osigurava da je nesuglasna kategorija vjerovnika u potpunosti isplaćena prije nego što niža kategorija može primiti bilo koju distribuciju ili zadržati bilo kakav interes prema planu restrukturiranja. Pravilo apsolutnog prioriteta služi kao osnova za raspodjelu vrijednosti među vjerovnicima u restrukturiranju. Kao posljedica apsolutnog pravila prioriteta, nijedna kategorija vjerovnika ne može prema planu restrukturiranja primiti ili zadržati gospodarske vrijednosti ili koristi koje premašuju ukupan iznos potraživanja ili interesa te kategorije. U usporedbi sa strukturom kapitala poduzeća koje se restrukturira, pravilo apsolutnog prioriteta omogućava određivanje vrijednosti koja se dodjeljuje stranama prema planu restrukturiranja na osnovi vrijednosti poduzeća kao društva s trajnim poslovanjem.

(28)  Iako bi se plan restrukturiranja uvijek trebao smatrati donesenim ako potrebna većina u svakoj kategoriji podržava plan, plan restrukturiranja koji ne podržava potrebna većina u svakoj zahvaćenoj kategoriji može i dalje potvrditi sudsko ili upravno tijelo pod uvjetom da ga podržava najmanje jedna zahvaćena kategorija vjerovnika, koja predstavlja većinu potraživanja, i da kategorije koje se ne slažu nisu nepravedno oštećene predloženim planom (mehanizam nadglasavanja među kategorijama). Plan bi posebno trebao poštivati pravilo apsolutnog prioriteta koje osigurava da je nesuglasna kategorija vjerovnika u potpunosti isplaćena prije nego što niža kategorija može primiti bilo koju distribuciju ili zadržati bilo kakav interes prema planu restrukturiranja. Pravilo apsolutnog prioriteta služi kao osnova za raspodjelu vrijednosti među vjerovnicima u restrukturiranju. Kao posljedica apsolutnog pravila prioriteta, nijedna kategorija vjerovnika ne može prema planu restrukturiranja primiti ili zadržati gospodarske vrijednosti ili koristi koje premašuju ukupan iznos potraživanja ili interesa te kategorije. U usporedbi sa strukturom kapitala poduzeća koje se restrukturira, pravilo apsolutnog prioriteta omogućava određivanje vrijednosti koja se dodjeljuje stranama prema planu restrukturiranja na osnovi vrijednosti poduzeća kao društva s trajnim poslovanjem.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29.a)  U svrhu provedbe plana restrukturirana, njime bi se nositeljima udjela malih i srednjih poduzeća trebalo omogućiti da pruže doprinos restrukturiranju u nenovčanom obliku (na primjer, iskustvom, ugledom, trgovinskim kontaktima).

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Tijekom postupaka preventivnog restrukturiranja radnici moraju imati punu zaštitu prema radnom pravu. Ovom se Direktivom posebno ne dovode u pitanje prava radnika zajamčena Direktivom Vijeća 98/59/EZ68, Direktivom Vijeća 2001/23/EZ69, Direktivom 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća70, Direktivom 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća71 i Direktivom 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća72. Obveze koje se tiču informiranja i savjetovanja radnika prema nacionalnom pravu kojim se primjenjuju prethodno navedene Direktive ostaju u potpunosti nepromijenjene. To uključuje obvezu izvješćivanja i savjetovanja s predstavnicima radnika o odluci da se upotrijebi okvir za preventivno restrukturiranje u skladu s Direktivom 2002/14/EZ. S obzirom da je potrebno osigurati primjerenu zaštitu radnika, države članice bi u načelu sva nepodmirena potraživanja radnika kako su definirana u 2008/94/EZ trebale izuzeti iz odgode provedbe ovrhe neovisno o tome jesu li ta potraživanja nastala prije ili nakon odobrenja odgode. Takva bi odgoda trebala biti dopuštena samo za iznose i za razdoblje u kojem je isplata takvih potraživanja učinkovito zajamčena drugim sredstvima prema nacionalnom pravu. Kada države članice prošire pokrivenost jamstva plaćanja nepodmirenih potraživanja radnika utvrđenih Direktivom 2008/94/EZ na postupke preventivnog restrukturiranja uspostavljene ovom Direktivom, izuzeće potraživanja radnika od odgode provođenja ovrhe više nije opravdana u mjeri pokrivenoj tim jamstvom. Kada prema nacionalnom pravu postoje ograničenja odgovornosti jamstvenih institucija, bilo u pogledu duljine jamstva ili iznosa plaćenog radnicima, radnici bi trebali moći ostvariti svoja potraživanja za bilo koji manjak poslodavaca čak i tijekom razdoblja odgode provedbe ovrhe.

(34)  Tijekom postupaka preventivnog restrukturiranja radnici moraju imati punu zaštitu prema radnom pravu. Kako se ovom Direktivom ne bi dovela u pitanje prava radnika zajamčena Direktivom Vijeća 98/59/EZ68, Direktivom Vijeća 2001/23/EZ69, Direktivom 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća70, Direktivom 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća71 i Direktivom 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća72, njome bi trebalo propisati postupke za ostvarivanje tih prava kojima se omogućuju očuvanje radnih mjesta i gospodarske aktivnosti, osobito povjerljivosti koja je nužna za tu svrhu, uz istodobno jamčenje učinkovitog ostvarivanja tih prava. Obveze koje se tiču informiranja i savjetovanja radnika prema nacionalnom pravu kojim se primjenjuju prethodno navedene Direktive ostaju u potpunosti nepromijenjene. To uključuje obvezu izvješćivanja i savjetovanja s predstavnicima radnika o odluci da se upotrijebi okvir za preventivno restrukturiranje u skladu s Direktivom 2002/14/EZ. S obzirom da je potrebno osigurati primjerenu zaštitu radnika, države članice bi u načelu sva nepodmirena potraživanja radnika kako su definirana u 2008/94/EZ trebale izuzeti iz odgode provedbe ovrhe neovisno o tome jesu li ta potraživanja nastala prije ili nakon odobrenja odgode. Takva bi odgoda trebala biti dopuštena samo za iznose i za razdoblje u kojem je isplata takvih potraživanja učinkovito zajamčena drugim sredstvima prema nacionalnom pravu. Kada države članice prošire pokrivenost jamstva plaćanja nepodmirenih potraživanja radnika utvrđenih Direktivom 2008/94/EZ na postupke preventivnog restrukturiranja uspostavljene ovom Direktivom, izuzeće potraživanja radnika od odgode provođenja ovrhe više nije opravdana u mjeri pokrivenoj tim jamstvom. Kada prema nacionalnom pravu postoje ograničenja odgovornosti jamstvenih institucija, bilo u pogledu duljine jamstva ili iznosa plaćenog radnicima, radnici bi trebali moći ostvariti svoja potraživanja za bilo koji manjak poslodavaca čak i tijekom razdoblja odgode provedbe ovrhe.

_________________

_________________

68 Direktiva Vijeća 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje, SL L 225, 12.8.1998., str. 16.

68 Direktiva Vijeća 98/59/EZ od 20.srpnja 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje, SL L 225, 12.8.1998., str. 16.

69 Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona, SL L 82, 22.3.2001., str. 16.

69 Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona, SL L 82, 22.3.2001., str. 16.

70 Direktiva 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u Europskoj zajednici, SL L 80, 23.3.2002., str. 29.

70 Direktiva 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u Europskoj zajednici, SL L 80, 23.3.2002., str. 29.

71 Direktiva 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca, SL L 283, 28.10.2008., str. 36.

71 Direktiva 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca, SL L 283, 28.10.2008., str. 36.

72 Direktiva 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o osnivanju Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka koji obuhvaća poduzeća i skupine poduzeća na razini Zajednice radi obavješćivanja i savjetovanja radnika, SL L 122, 16.5.2009, str. 28.

72 Direktiva 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o osnivanju Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka koji obuhvaća poduzeća i skupine poduzeća na razini Zajednice radi obavješćivanja i savjetovanja radnika, SL L 122, 16.5.2009, str. 28.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Različite mogućnosti druge prilike u državama članicama mogu potaknuti prezadužene poduzetnike da se presele u državu članicu da bi profitirali od kraćeg razdoblja davanja razrješnice ili pogodnijih uvjeta za razrješenje, što vodi do dodatne pravne nesigurnosti i troškova za vjerovnike pri povratu njihovih potraživanja. Nadalje, posljedice stečaja, a posebno društvena stigma, pravne posljedice poput zabrane osnivanja i obavljanja poduzetničke djelatnosti poduzetnicima i tekuća nemogućnost otplate dugova predstavljaju značajne prepreke poduzetnicima koji nastoje uspostaviti poslovanje ili dobiti drugu priliku čak i ako dokazi pokazuju da poduzetnici koju su u stečaju imaju više šanse za uspjeh iz drugog pokušaja. Stoga se moraju poduzeti koraci da bi se smanjili negativni učinci prezaduženosti i stečaja na poduzetnike, posebno omogućujući potpuno razrješenje od dugova nakon određenog vremenskog razdoblja te ograničavajući trajanje naredbi o zabrani koje se izdaju u odnosu na prezaduženost dužnika.

(37)  Različite mogućnosti druge prilike u državama članicama mogu potaknuti prezadužene poduzetnike da se presele u državu članicu da bi profitirali od kraćeg razdoblja davanja razrješnice ili pogodnijih uvjeta za razrješenje, što vodi do dodatne pravne nesigurnosti i troškova za vjerovnike pri povratu njihovih potraživanja. Nadalje, posljedice stečaja, a posebno društvena stigma, pravne posljedice poput zabrane osnivanja i obavljanja poduzetničke djelatnosti poduzetnicima i tekuća nemogućnost otplate dugova predstavljaju značajne prepreke poduzetnicima koji nastoje uspostaviti poslovanje ili dobiti drugu priliku čak i ako dokazi pokazuju da poduzetnici koju su u stečaju imaju više šanse za uspjeh iz drugog pokušaja. Stoga se moraju poduzeti koraci da bi se smanjili negativni učinci prezaduženosti i stečaja na poduzetnike, posebno omogućujući potpuno razrješenje od dugova nakon određenog vremenskog razdoblja, uspostavljajući sustav odgovornosti kako bi se promicalo poduzimanje tih mjera, te ograničavajući trajanje naredbi o zabrani koje se izdaju u odnosu na prezaduženost dužnika. Uz poštovanje pravila o državnim potporama, države članice trebale bi poduzetnicima koji su dobili drugu priliku pružiti potporu poslovanju, mjere za ponovno pokretanje, pristup ažuriranim informacijama o dostupnosti administrativne, pravne, poslovne ili financijske potpore prilagođene njima i svim sredstvima koja su im na raspolaganju kako bi im se olakšala uspostava novog poslovanja i koja bi im mogla pomoći da ponovno ožive svoj poduzetnički kapacitet.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Potpuno razrješenje ili kraj zabrane nakon kratkog vremenskog razdoblja nisu prikladni u svim okolnostima, primjerice u slučajevima kada je dužnik nepošten ili je djelovao u lošoj namjeri. Države članice trebale bi dati jasne smjernice sudskim ili upravnim tijelima o tome kako procijeniti poštenje poduzetnika. Primjerice kad utvrđuju je li dužnik bio nepošten, sudska ili upravna tijela mogu uzeti u obzir okolnosti poput prirode i razmjera dugova, vremena kada su oni nastali, napora dužnika da vrati dugove i ispuni pravne obaveze, uključujući zahtjeve javnog licenciranja i valjano knjigovodstvo te radnje koje je poduzimao da onemogući primjenu postupka vjerovnika. Naredbe o zabrani mogu trajati dulje ili neodređeno u situacijama kada se poduzetnik bavi određenim profesijama koje se smatraju osjetljivima u državama članicama ili kada je bio osuđen zbog kaznenog djela. U takvim bi slučajevima bilo moguće da poduzetnici imaju koristi od razrješenja od dugova, ali da i dalje tijekom duljeg vremenskog razdoblja ili neodređeno imaju zabranu obavljanja određene profesije.

(38)  Potpuno razrješenje ili kraj zabrane nakon kratkog vremenskog razdoblja nisu prikladni u svim okolnostima, primjerice u slučajevima kada je dužnik nepošten ili je djelovao u lošoj namjeri. Države članice trebale bi dati jasne smjernice sudskim ili upravnim tijelima o tome kako procijeniti poštenje poduzetnika. Primjerice kad utvrđuju je li dužnik bio nepošten, sudska ili upravna tijela mogu uzeti u obzir okolnosti poput prirode i razmjera dugova, vremena kada su oni nastali, napora dužnika da vrati dugove i ispuni pravne obaveze, uključujući zahtjeve javnog licenciranja i valjano knjigovodstvo te radnje koje je poduzimao da onemogući primjenu postupka vjerovnika. Države članice trebale bi moći isključiti određene kategorije duga. Ako ta isključenja obuhvaćaju javne vjerovnike, države članice trebale bi voditi računa o nužnoj ravnoteži između općeg javnog interesa i promicanja poduzetništva. Naredbe o zabrani mogu trajati dulje ili neodređeno u situacijama kada se poduzetnik bavi određenim profesijama koje se smatraju osjetljivima u državama članicama ili kada je bio osuđen zbog kaznenog djela. U takvim bi slučajevima bilo moguće da poduzetnici imaju koristi od razrješenja od dugova, ali da i dalje tijekom duljeg vremenskog razdoblja ili neodređeno imaju zabranu obavljanja određene profesije.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Nužno je održati i poboljšati transparentnost i predvidljivost postupaka u ostvarivanju rezultata koji su povoljni za očuvanje poslovanja i za davanje druge prilike poduzetnicima ili dopuštanje učinkovite likvidacije neodrživih poduzeća. Nužno je smanjiti i predugo trajanje stečajnih postupaka u brojnim državama članicama, što ima za posljedicu pravnu nesigurnost za vjerovnike i ulagače te niske stope povrata. U konačnici, s obzirom na poboljšane mehanizme suradnje između sudova i upravitelja u prekograničnim slučajevima koji su uspostavljeni Uredbom (EU) 2015/848, stručnost svih uključenih aktera potrebno je dovesti na jednako visoku razinu diljem Unije. Da bi se postigli ti ciljevi, države članice trebale bi osigurati da su članovi sudskih ili upravnih tijela odgovarajuće obučeni te da imaju specijalizirano znanje i iskustvo o stečajnim pitanjima. Takva specijalizacija članova sudstva trebala bi omogućiti donošenje odluka s potencijalno značajnim gospodarskim ili društvenim utjecajima u kratkom roku i ne bi trebala značiti da se članovi sudstva moraju baviti isključivo predmetima restrukturiranja, stečaja i druge prilike. Primjerice, stvaranje specijaliziranih sudova ili komora u skladu s nacionalnim pravom o organizacijama pravosudnog sustava mogao bi biti učinkovit način postizanja tih ciljeva.

(39)  Nužno je održati i poboljšati transparentnost i predvidljivost postupaka u ostvarivanju rezultata koji su povoljni za očuvanje poslovanja i za davanje druge prilike poduzetnicima ili dopuštanje učinkovite likvidacije neodrživih poduzeća. Veća transparentnost i predvidljivost također bi osigurale veću pravnu sigurnost za ulagače i vjerovnike koji su uključeni u postupke restrukturiranja, stečaja i razrješenja. Nužno je smanjiti i predugo trajanje stečajnih postupaka u brojnim državama članicama, što ima za posljedicu pravnu nesigurnost za vjerovnike i ulagače te niske stope povrata. To bi se smanjenje osobito moglo postići, kao prvi korak, uvođenjem povjerljivih postupaka koji omogućuju, djelomično zahvaljujući toj povjerljivosti, pripremu plana ili prodaje bez narušavanja vrijednosti do kojeg bi došlo kad bi ta namjera bila javna. U konačnici, s obzirom na poboljšane mehanizme suradnje između sudova i upravitelja u prekograničnim slučajevima koji su uspostavljeni Uredbom (EU) 2015/848 koja se primjenjuje na postupke koji su javno pokrenuti, stručnost svih uključenih aktera potrebno je dovesti na jednako visoku razinu diljem Unije. Da bi se postigli ti ciljevi, države članice trebale bi osigurati da su članovi sudskih ili upravnih tijela odgovarajuće obučeni te da imaju specijalizirano znanje i iskustvo o stečajnim pitanjima. Takva specijalizacija članova sudstva trebala bi omogućiti donošenje odluka s potencijalno značajnim gospodarskim ili društvenim utjecajima u kratkom roku i ne bi trebala značiti da se članovi sudstva moraju baviti isključivo predmetima restrukturiranja, stečaja i druge prilike. Primjerice, stvaranje sudova ili komora sa sucima specijalistima u skladu s nacionalnim pravom o organizacijama pravosudnog sustava mogao bi biti učinkovit način postizanja tih ciljeva.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Države članice također bi trebale osigurati da su upravitelji u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike koje su dodijelila sudska ili upravna tijela valjano obučeni te da ih se nadzire u provođenju njihovih zadataka, da su imenovani na transparentan način uzimajući u obzir potrebu za osiguravanjem učinkovitih postupaka i da svoje zadatke izvršavaju s integritetom. Upravitelji bi se trebali pridržavati dobrovoljnih kodeksa ponašanja s ciljem osiguravanja odgovarajućih razina kvalifikacije i obuke, transparentnosti dužnosti tih upravitelja i pravila za određivanje naknade za njihov rad, uzimanja osiguranja od profesionalne odgovornosti i uspostave nadzornih i regulatornih mehanizama koji bi trebali uključivati odgovarajući i učinkovit mehanizam za sankcioniranje onih koji nisu ispunili svoje dužnosti. Ti standardi mogu se postići bez načelne potrebe za stvaranjem novih profesija ili kvalifikacija.

(40)  Države članice također bi trebale osigurati da su upravitelji u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike koje su dodijelila sudska ili upravna tijela dovoljno stručni te da ih se nadzire u provođenju njihovih zadataka, da su imenovani na transparentan način uzimajući u obzir potrebu za osiguravanjem učinkovitih postupaka i da svoje zadatke izvršavaju s integritetom vodeći računa o tome da je glavni cilj povratiti održivost poduzeća. Upravitelji bi trebali spašavati, a ne likvidirati te je ključno da se pridržavaju profesionalnog kodeksa ponašanja s ciljem osiguravanja odgovarajućih razina kvalifikacije i obuke, transparentnosti dužnosti tih upravitelja i pravila za određivanje naknade za njihov rad, uzimanja osiguranja od profesionalne odgovornosti i uspostave nadzornih i regulatornih mehanizama koji bi trebali uključivati odgovarajući i učinkovit mehanizam za sankcioniranje onih koji nisu ispunili svoje dužnosti. Ti standardi mogu se postići bez načelne potrebe za stvaranjem novih profesija ili kvalifikacija.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Važno je prikupljati pouzdane podatke o provođenju postupaka restrukturiranja, stečaja i razrješenja da bi se nadzirala provedba i primjena ove Direktive. Stoga bi države članice trebale prikupljati i agregirati podatke koji su dovoljno detaljni da bi se omogućila točna procjena kako Direktiva funkcionira u praksi.

(42)  Važno je prikupljati pouzdane podatke o provođenju postupaka restrukturiranja, stečaja i razrješenja da bi se nadzirala provedba i primjena ove Direktive. Stoga bi države članice trebale prikupljati i agregirati podatke koji su dovoljno detaljni da bi se omogućila točna procjena kako Direktiva funkcionira u praksi te da bi se, po potrebi, provele dodatne reforme. Stoga bi države članice trebale nastaviti s analitičkim prikupljanjem podataka, podijeljenih prema vrsti postupka, kako bi na raspolaganju imale pouzdane i upotrebljive statističke podatke koje je moguće usporediti.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Stabilnost financijskih tržišta čvrsto se oslanja na financijske kolaterale, posebno kada se kolateral u vrijednosnim papirima daje u odnosu na sudjelovanje u namjenskim sustavima ili operacijama središnjih banaka i kada se središnjim drugim ugovornim stranama odobravaju iznosi nadoknade. Budući da vrijednost financijskih instrumenata koji se daju kao osiguranje može biti vrlo promjenjiva, ključno je da se njihova vrijednost brzo realizira prije opadanja. Stoga ova Direktiva ne bi trebala dovoditi u pitanje Direktivu 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998.74, Direktivu 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća75 i Uredbu (EU) br. 648/201276.

(43)  Stabilnost financijskih tržišta čvrsto se oslanja na financijske kolaterale, posebno kada se kolateral u vrijednosnim papirima daje u odnosu na sudjelovanje u namjenskim sustavima ili operacijama središnjih banaka i kada se središnjim drugim ugovornim stranama odobravaju iznosi nadoknade. Budući da vrijednost financijskih instrumenata koji se daju kao osiguranje može biti vrlo promjenjiva, ključno je da se njihova vrijednost brzo realizira prije opadanja. Odredbe Direktive 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998.74, Direktive 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća75 i Uredbe (EU) br. 648/201276 trebale bi imati prednost u odnosu na ovu Direktivu.

_________________

_________________

74 Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira (SL L 166, 11.6.1998., str. 45.)

74 Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira (SL L 166, 11.6.1998., str. 45.)

75 Direktiva 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2012. o financijskom kolateralu (SL L 168, 27.6.2002., str. 43.).

75 Direktiva 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2012. o financijskom kolateralu (SL L 168, 27.6.2002., str. 43.).

76 Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

76 Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  postupcima preventivnog restrukturiranja koji su dostupni dužnicima u financijskim poteškoćama kada je mogućnost stečaja izvjesna;

(a)  postupcima preventivnog restrukturiranja koji su dostupni dužnicima u financijskim poteškoćama kada je mogućnost stečaja izvjesna i kad postoji mogućnost opstanka. Komisija putem delegiranih akata detaljnije opisuje što predstavlja „izvjesna mogućnost stečaja”;

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „stečajni postupak” znači kolektivni stečajni postupak koji obuhvaća djelomično ili potpuno dezinvestiranje dužnika i imenovanje likvidatora;

(1)  „stečajni postupak” znači kolektivni stečajni postupak koji obuhvaća djelomično ili potpuno dezinvestiranje dužnika i imenovanje stečajnog upravitelja;

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „restrukturiranje” znači promjena sastava, uvjeta ili strukture dužnikove aktive i pasive ili bilo kojeg drugog dijela strukture kapitala dužnika, uključujući dionički kapital, ili kombinaciju tih elemenata, uključujući prodaju imovine ili dijelova poslovanja s ciljem omogućavanja da se poduzeće održi u cijelosti ili djelomično;

(2)  „restrukturiranje” znači postupak ili mjere, javne ili povjerljive prirode, kojima se omogućuje promjena sastava, uvjeta ili strukture dužnikove aktive i pasive ili bilo kojeg drugog dijela strukture kapitala dužnika, uključujući dionički kapital, ili kombinaciju tih elemenata, uključujući prodaju imovine ili cijelog poslovanja ili dijelova poslovanja s ciljem omogućavanja da se poduzeće održi u cijelosti ili djelomično;

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „zahvaćene strane” znači vjerovnici ili kategorije vjerovnika te, gdje je to primjenjivo prema nacionalnom pravu, nositelji udjela na čija potraživanja i interese utječe plan restrukturiranja;

(3)  „zahvaćene strane” znači vjerovnici ili kategorije vjerovnika, uključujući javne vjerovnike i ugovorne strane izvršivih ugovora te, gdje je to primjenjivo prema nacionalnom pravu, nositelji udjela i radnici na čija potraživanja i interese utječe plan restrukturiranja;

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „odgoda provedbe ovrhe” znači privremena obustava prava vjerovnika da se prisilno naplati od dužnika koju određuje sudsko ili upravno tijelo;

(4)  „odgoda provedbe ovrhe” znači privremena obustava prava vjerovnika ili skupine vjerovnika da se prisilno naplati od dužnika ili skupine dužnika koju određuje sudsko ili upravno tijelo;

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „formiranje kategorija” znači grupiranje zahvaćenih vjerovnika i nositelja udjela u planu restrukturiranja na način koji odražava prava i prvenstvo zahvaćenih potraživanja i interesa, uzimajući u obzir eventualna prethodna prava, založna prava ili ugovore među vjerovnicima i njihov tretman prema planu restrukturiranja;

(6)  „formiranje kategorija” znači grupiranje zahvaćenih vjerovnika i nositelja udjela u planu restrukturiranja na način koji odražava prava i prvenstvo zahvaćenih potraživanja i interesa, uzimajući u obzir eventualna prethodna prava, založna prava ili ugovore među vjerovnicima i njihov tretman prema planu restrukturiranja. Vjerovnici su za potrebe donošenja plana restrukturiranja podijeljeni u različite kategorije vjerovnika u kojima se kao minimum osigurana i neosigurana potraživanja obrađuju unutar posebnih kategorija, pri čemu radnici predstavljaju zasebnu kategoriju;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  „novo financiranje” znači sva nova financijska sredstva, bilo da ih osiguravaju postojeći ili novi vjerovnici, koja su nužna za provedbu plana restrukturiranja i koja su ugovorena u tom planu restrukturiranja te ih je naknadno potvrdilo sudsko ili upravno tijelo;

(11)  „novo financiranje” znači sva nova financijska sredstva ili kredit, bilo da ih osiguravaju postojeći ili novi vjerovnici, koja su nužna za provedbu plana restrukturiranja i koja su ugovorena u tom planu restrukturiranja te ih je naknadno potvrdilo sudsko ili upravno tijelo;

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  „privremeno financiranje” znači bilo koja sredstva koja daje postojeći ili novi vjerovnik koja su opravdano i neposredno potrebna da bi poslovanje dužnika nastavilo s radom ili da bi opstalo, ili za očuvanje ili povećanje vrijednosti tog poslovanja do potvrde plana restrukturiranja;

(12)  „privremeno financiranje” znači bilo koja sredstva ili kredit koje daje postojeći ili novi vjerovnik, koji su opravdano i neposredno potrebni da bi poslovanje dužnika nastavilo s radom ili da bi opstalo, ili za očuvanje ili povećanje vrijednosti tog poslovanja do potvrde plana restrukturiranja;

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 15. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  „upravitelj u području restrukturiranja” znači osoba ili tijelo koje imenuje sudsko ili upravno tijelo radi obavljanja jednog ili više od sljedećih zadataka:

(15)  „upravitelj u području restrukturiranja” znači osoba ili tijelo koje obavlja jedan ili više od sljedećih zadataka:

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  „otplatni plan” znači program u skladu s kojim dužnik vjerovnicima isplaćuje određene iznose na određene datume kao dio plana restrukturiranja;

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 15.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.b)  „održiv” znači koji je u stanju osigurati odgovarajući predviđeni povrat kapitala nakon što je pokrio sve svoje troškove uključujući amortizaciju i financijske troškove.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da dužnici i poduzetnici imaju pristup alatima ranog upozoravanja koji mogu otkriti trend pogoršanja u poslovanju i signalizirati dužniku ili poduzetniku potrebu za hitnim djelovanjem.

1.  Države članice osiguravaju da dužnici i poduzetnici imaju pristup alatima ranog upozoravanja koji mogu otkriti trend pogoršanja u poslovanju i signalizirati dužniku ili poduzetniku potrebu za hitnim djelovanjem. U tom će pogledu Komisija, kao dio svoje strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, promicati uporabu i razvoj novih informatičkih tehnologija za obavijesti i komunikaciju na internetu kako bi se osigurali učinkovitiji postupci ranog upozoravanja.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da dužnici i poduzetnici imaju pristup relevantnim, ažuriranim, jasnim, jezgrovitim i korisniku prilagođenim informacijama o dostupnosti alata za rano upozoravanje i svih dostupnih sredstava za restrukturiranje u ranoj fazi ili za postizanje razrješenja od osobnog duga.

2.  Države članice osiguravaju javne, besplatne, relevantne, ažurirane, jasne, jezgrovite i korisniku prilagođene informacije o dostupnosti alata za rano upozoravanje i svih sredstava koja su na raspolaganju dužnicima i poduzetnicima za restrukturiranje u ranoj fazi ili za postizanje razrješenja od osobnog duga.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija:

 

(a)  izdaje popis pokazatelja upozorenja koji je povezan sa skupom radnji koje moraju poduzeti dužnici i poduzetnici u slučaju da se ti pokazatelji ispune;

 

(b)  na svojoj internetskoj stranici na način prilagođen korisnicima objedinjuje informacije utvrđene u stavku 2. Države članice svake godine Komisiji dostavljaju ažurirane informacije.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu ograničiti pristup određen u stavcima 1. i 2. na mala i srednja poduzeća ili na poduzetnike.

3.  Kada je riječ o malim i srednjim poduzećima ili poduzetnicima, države članice u svim fazama pružaju pristup stručnim savjetima upravitelja restrukturiranja, primjerice preko trgovačkih komora ili poslovnih ili bilježničkih udruženja, vodeći računa o tome da bi te mjere trebale biti cjenovno pristupnačne za MSP-ove.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Države članice osiguravaju da tijela nadležna za poreze, socijalnu sigurnost i reviziju u skladu s nacionalnim pravom raspolažu dostatnim sredstvima kako bi u što ranijoj fazi upozorila na eventualna zabrinjavajuća kretanja.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice potiču dužnike u financijskim poteškoćama da poduzmu rane mjere pružajući jasne informacije o dostupnim postupcima preventivnog restrukturiranja, kao i o alatima ranog upozoravanja.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Okviri preventivnog restrukturiranja mogu se sastojati od jednog postupka ili mjere ili više njih.

2.  Okviri preventivnog restrukturiranja mogu se sastojati od jednog postupka ili mjere ili više njih, a one mogu biti izvansudske ili ih može naložiti upravno ili sudsko tijelo.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice, uz načine koji se zahtijevaju u ovoj Direktivi, mogu predvidjeti i druge mjere s pomoću kojih dužnici mogu ostvariti zaštitu, uključujući i ugovorna sredstva.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice uvode odredbe kojima se ograničava uključenost sudskog ili upravnog tijela na onu mjeru koja je potrebna i razmjerna tako da se očuvaju prava svih zahvaćenih strana.

3.  Države članice mogu uvesti odredbe kojima se ograničava uključenost sudskog ili upravnog tijela na onu mjeru koja je potrebna i razmjerna istodobno jamčeći da se očuvaju prava svih zahvaćenih strana.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nije u svakom slučaju obavezno da sudsko ili upravno tijelo imenuje upravitelja u području restrukturiranja.

2.  Države članice mogu zatražiti da sudsko ili upravno tijelo imenuje upravitelja u području restrukturiranja, ako je to potrebno i prikladno za zaštitu prava zahvaćenih strana, vodeći računa o tome da bi te mjere trebale biti cjenovno pristupačne za MSP-ove.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu zahtijevati imenovanje upravitelja u području restrukturiranja u sljedećim slučajevima:

3.  Države članice osiguravaju da sudsko ili upravno tijelo imenuje upravitelja u području restrukturiranja barem u sljedećim slučajevima:

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  kada obveza dužnika da podnese zahtjev za pokretanje stečajnog postupka prema nacionalnom pravu nastane tijekom razdoblja odgode provedbe ovrhe;

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  kada se planom predviđa prijenos cijelog ili dijela društva u drugo društvo bez cjelovite isplate vjerovnika ili bez preuzimanja svih radnika.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da dužnici koji pregovaraju o planu restrukturiranja sa svojim vjerovnicima mogu iskoristiti odgodu provedbe ovrhe ako i u mjeri u kojoj je takva odgoda nužna za podržavanje pregovora o planu restrukturiranja.

1.  Države članice osiguravaju da dužnici koji pregovaraju o planu restrukturiranja sa svojim vjerovnicima mogu iskoristiti odgodu provedbe ovrhe. Utvrđuju se posebni uvjeti kako bi se osiguralo da je takva odgoda nužna za omogućavanje pregovora o planu restrukturiranja. Države članice zahtijevaju barem da je poslovanje dužnika koji koriste odgodu provedbe ovrhe održivo.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da se odgoda provedbe ovrhe može naložiti s obzirom na sve vrste vjerovnika, uključujući osigurane i povlaštene vjerovnike. Odgoda može biti opća, koja obuhvaća sve vjerovnike, ili ograničena, koja obuhvaća jednog ili više pojedinačnih vjerovnika, u skladu s nacionalnim pravom.

2.  Države članice osiguravaju da se odgoda provedbe ovrhe može naložiti s obzirom na sve vrste vjerovnika, uključujući javne, komercijalne, osigurane i povlaštene vjerovnike. Odgoda može biti opća, koja obuhvaća sve vjerovnike, ili ograničena, koja obuhvaća jednog ili više pojedinačnih vjerovnika, u skladu s nacionalnim pravom. To ograničenje ne smije ugroziti učinkovitost i uspješnost plana restrukturiranja. Države članice nastoje uspostaviti ravnotežu između glavnog cilja kontinuiteta trgovačkog društva i općeg javnog interesa u pogledu javnih vjerovnika.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Stavak 2. ne primjenjuje se na nepodmirena potraživanja radnika osim ako i u mjeri koliko države članice drugim sredstvima osiguravaju da je plaćanje tih potraživanja zajamčeno na razini zaštite koja je barem jednaka onoj danoj prema relevantnom nacionalnom pravu koje prenosi Direktivu 2008/94/EZ.

3.  Stavak 2. ne primjenjuje se na potraživanja mikropoduzeća i malih poduzeća i na nepodmirena potraživanja radnika osim ako i u mjeri koliko države članice drugim sredstvima osiguravaju da je plaćanje tih potraživanja zajamčeno na razini zaštite koja je barem jednaka onoj danoj prema relevantnom nacionalnom pravu koje prenosi Direktivu 2008/94/EZ.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice ograničavaju trajanje odgode provedbe ovrhe na razdoblje od najviše četiri mjeseca.

4.  Države članice određuju najdulje razdoblje trajanja odgode provedbe ovrhe. To najdulje razdoblje ne smije biti kraće od tri mjeseca niti dulje od šest mjeseci.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ukupno trajanje odgode provedbe ovrhe, uključujući produljenja i obnavljanja, ne smije premašiti dvanaest mjeseci.

7.  Ukupno trajanje odgode provedbe ovrhe, uključujući produljenja i obnavljanja, ne smije premašiti devet mjeseci.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Države članice osiguravaju da, kada je pojedinačni vjerovnik ili jedna kategorija vjerovnika nepravedno oštećena ili bi bila nepravedno oštećena odgodom provedbe ovrhe, sudsko ili upravno tijelo može odlučiti da ne odobri odgodu provedbe ovrhe ili može ukinuti odgodu provedbe ovrhe koja je već odobrena u pogledu tog vjerovnika ili kategorije vjerovnika na zahtjev predmetnog vjerovnika.

9.  Države članice osiguravaju da, kada je pojedinačni vjerovnik ili jedna kategorija vjerovnika nepravedno oštećena ili bi bila nepravedno oštećena odgodom provedbe ovrhe ili kad bi ranjivi vjerovnik bio suočen s financijskim teškoćama, sudsko ili upravno tijelo može odlučiti da ne odobri odgodu provedbe ovrhe ili može ukinuti odgodu provedbe ovrhe koja je već odobrena u pogledu tog vjerovnika ili kategorije vjerovnika na zahtjev predmetnog vjerovnika. Smatra se da nepravedno oštećenje postoji ako je barem vjerovnik ili kategorija vjerovnika suočen sa znatnim gospodarskim poteškoćama.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Opća odgoda kojom su obuhvaćeni svi vjerovnici sprječava pokretanje stečajnog postupka na zahtjev jednog ili više vjerovnika.

2.  Opća odgoda kojom su obuhvaćeni svi vjerovnici uključeni u pregovore o planu restrukturiranja sprječava pokretanje stečajnog postupka na zahtjev jednog ili više vjerovnika, izuzevši radnike, u skladu s člankom 6. stavkom 3.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu odstupiti od stavka 1. ovog članka kada je dužnik nelikvidan i stoga ne može platiti svoje dugove koji stižu na naplatu tijekom razdoblja odgode. U tom slučaju države osiguravaju da se postupci restrukturiranja ne okončavaju automatski te da nakon ocjene izgleda za postizanje sporazuma o uspješnom planu restrukturiranja unutar razdoblja odgode sudsko ili upravno tijelo može odlučiti odgoditi pokretanje stečajnog postupka i zadržati prednosti odgode provedbe ovrhe.

3.  Države članice mogu odstupiti od stavka 1. ovog članka kada je dužnik nelikvidan i stoga ne može platiti svoje dugove koji stižu na naplatu tijekom razdoblja odgode. U tom slučaju sudsko ili upravno tijelo ima ovlast da odgodi pokretanje stečajnog postupka i zadrži mogućnost odgode provedbe ovrhe, pod uvjetom da to vjerovnicima ne uzrokuje ozbiljne financijske poteškoće, radi razmatranja izgleda za postizanje sporazuma o uspješnom planu restrukturiranja ili gospodarski održivom prijenosu poslovanja u okviru razdoblja odgode.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju da tijekom razdoblja odgode vjerovnici na koje se odgoda primjenjuje ne smiju obustaviti provedbu ili raskinuti, ubrzati ili na bilo koji drugi način modificirati izvršive ugovore na štetu dužnika za dugove koji su nastali prije odgode. Države članice mogu ograničiti primjenu odredbi na osnovne ugovore koji su potrebni da bi se nastavio svakodnevan rad poslovanja.

4.  Države članice osiguravaju da tijekom razdoblja odgode vjerovnici na koje se odgoda primjenjuje ne smiju obustaviti provedbu ili raskinuti, ubrzati ili na bilo koji drugi način modificirati osnovne izvršive ugovore na štetu dužnika za dugove koji su nastali prije odgode pod uvjetom da se ne vjerovnicima ne uzrokuju ozbiljne financijske poteškoće. Za potrebe ovog stavka izvršivi je ugovor osnovan ako je potreban da bi se nastavio svakodnevan rad poslovanja, uključujući svaku opskrbu čija bi obustava isporuke dovela do zastoja u aktivnostima poduzeća.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice osiguravaju da vjerovnici ne smiju obustaviti provedbu ili raskinuti, ubrzati ili na bilo koji drugi način modificirati izvršive ugovore na štetu dužnika putem ugovornih klauzula koje sadržavaju odredbe za takve mjere isključivo zbog ulaska dužnika u pregovore o restrukturiranju, tražene odgode provedbe ovrhe, odobrenja odgode kao takve ili u svim sličnim slučajevima povezanima s odgodom.

5.  Države članice mogu zahtijevati da vjerovnici ne smiju obustaviti provedbu ili raskinuti, ubrzati ili na bilo koji drugi način modificirati izvršive ugovore na štetu dužnika putem ugovornih klauzula koje sadržavaju odredbe za takve mjere isključivo zbog ulaska dužnika u pregovore o restrukturiranju, tražene odgode provedbe ovrhe, odobrenja odgode kao takve ili u svim sličnim slučajevima povezanima s odgodom.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice osiguravaju da ništa ne sprječava dužnika da u normalnom tijeku poslovanja plaća potraživanja nezahvaćenih vjerovnika ili obveze koje im duguje te potraživanja zahvaćenih vjerovnika koja nastanu nakon odobrenja odgode i koja nastave nastajati tijekom razdoblja odgode.

6.  Države članice osiguravaju da ništa ne sprječava dužnika da u normalnom tijeku poslovanja plaća potraživanja nezahvaćenih vjerovnika ili obveze koje im duguje te potraživanja zahvaćenih vjerovnika koja nastanu u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja odgode. U tom razdoblju dužnici će moći izvršavati transakcije koje su u interesu kontinuiteta poslovanja.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  mišljenje ili obrazloženu izjavu osobe odgovorne za predlaganje plana restrukturiranja čime se objašnjava zašto je poslovanje održivo, kako provedba predloženog plana vjerojatno rezultira izbjegavanjem stečaja dužnika te vraćanjem njegove dugoročne održivosti te navodi i očekivane nužne preduvjete za njegov uspjeh.

(g)  mišljenje ili obrazloženu izjavu osobe odgovorne za predlaganje plana restrukturiranja čime se objašnjava zašto je poslovanje održivo, kako provedba predloženog plana vjerojatno rezultira izbjegavanjem stečaja dužnika i/ili vraća njegovu dugoročnu održivost te navodi i očekivane nužne preduvjete za njegov uspjeh.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  Kod potraživanja radnika ili drugih prava radnika uzima se u obzir da sva financijska potraživanja radnika imaju prioritet.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Države članice osiguravaju da njihovo nacionalno zakonodavstvo učinkovito jamči povjerljivost rasprava, razmjena, pregovora ili informativnih sesija s osobama koje su potpisale obvezu povjerljivosti.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Države članice mogu uvesti odredbi kojima se jednom ili više vjerovnika omogućuje da predloži plan koji je alternativan onome koji je predložio dužnik ili vjerovnik uz suglasnost dužnika.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.c  Postupci za provedbu planova restrukturiranja kojima se vjerovnicima dodjeljuje dividenda koja je barem jednaka onoj koju bi imali u slučaju prodaje imovine i raspodjele cijene nakon stečajnog postupka jesu stečajni postupci u smislu prethodno navedenih direktiva.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Potraživanja ili druga prava radnika nisu zahvaćena planovima restrukturiranja.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da sve zahvaćene strane imaju pravo glasa o donošenju plana restrukturiranja. Države članice također mogu dati takvo pravo glasa i zahvaćenim nositeljima udjela u skladu s člankom 12. stavkom 2.

1.  Države članice osiguravaju da svi zahvaćeni vjerovnici, uključujući javne vjerovnike i radnike, imaju pravo glasa o donošenju plana restrukturiranja imajući na raspolaganju sve činjenice o posljedicama koje to može imati za njih. Države članice također mogu dati takvo pravo glasa i zahvaćenim nositeljima udjela u skladu s člankom 12. stavkom 2.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice također osiguravaju da se zahvaćene strane tretiraju u zasebnim kategorijama koje održavaju kriterije formiranja kategorija. Kategorije se formiraju na takav način da svaka kategorija obuhvaća potraživanja ili interese s pravima koja su dovoljno slična da bi se opravdalo doživljavanje članova kategorije homogenom grupom sa zajedničkim interesom. Osigurana i neosigurana potraživanja moraju se tretirati barem u zasebnim kategorijama z svrhu donošenja plana restrukturiranja. Države članice također mogu osigurati da se radnici tretiraju u zasebnim kategorijama.

2.  Države članice također osiguravaju da se zahvaćene strane tretiraju u zasebnim kategorijama koje održavaju kriterije formiranja kategorija. Kategorije se formiraju na takav način da svaka kategorija obuhvaća potraživanja ili interese s pravima koja su dovoljno slična da bi se opravdalo doživljavanje članova kategorije homogenom grupom sa zajedničkim interesom. Osigurana i neosigurana potraživanja moraju se tretirati barem u zasebnim kategorijama z svrhu donošenja plana restrukturiranja. Države članice također osiguravaju da se radnici tretiraju u zasebnoj kategoriji. Države članice također mogu donijeti posebna pravila kojima se podupire uspostava zasebnih kategorija za ranjive vjerovnike, kao što su mali dobavljači te mikropoduzeća i mala poduzeća.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Smatra se da su zahvaćene strane donijele plan restrukturiranja pod uvjetom da se u pojedinoj i svakoj kategoriji dobije većina iznosa njihovih potraživanja ili interesa. Države članice određuju traženu većinu za donošenje plana restrukturiranja koja u svakom slučaju nije veća od 75 % od iznosa potraživanja ili interesa u svakoj kategoriji.

4.  Smatra se da su zahvaćene strane donijele plan restrukturiranja pod uvjetom da se u pojedinoj i svakoj kategoriji dobije većina iznosa njihovih potraživanja ili interesa. Države članice određuju traženu većinu za donošenje plana restrukturiranja koja u svakom slučaju nije veća od 75 % od iznosa potraživanja ili interesa u svakoj kategoriji. Plan prodaje odobrava nadležni sud u skladu s nacionalnim postupkom kojim se omogućuje odobravanje i provedba prodaje.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Kada se ne postigne potrebna većina u jednoj ili više kategorija koje se ne slažu, plan se i dalje može potvrditi ako zadovoljava zahtjeve nadglasavanja među kategorijama koji su određeni u članku 11. u nastavku.

6.  Kada se ne postigne potrebna većina u jednoj ili više kategorija koje se ne slažu, plan i dalje može potvrditi sudsko ili upravno tijelo ako zadovoljava zahtjeve nadglasavanja među kategorijama koji su određeni u članku 11. u nastavku.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Države članice jamče da se u slučaju izostanka suradnje drugih vjerovnika plan radnika za restrukturiranje može predstaviti nadležnoj upravi ili sudu i usvojiti bez suglasnosti nekooperativnih vjerovnika.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da sljedeći planovi restrukturiranja mogu postati obvezujući za strane samo ako ih potvrđuje sudsko ili upravno tijelo:

1.  Države članice osiguravaju da planovi restrukturiranja koji utječu na interese zahvaćenih strana koje se ne slažu mogu postati obvezujući za strane samo ako ih potvrđuje sudsko ili upravno tijelo:

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  plan restrukturiranja u skladu je s ispitivanjem najboljeg interesa vjerovnika;

(b)  u slučaju da vjerovnici to dovedu u pitanje, usklađenost plana restrukturiranja s ispitivanjem najboljeg interesa vjerovnika;

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  svako novo financiranje nužno je za provedbu plana restrukturiranja i ne oštećuje nepravedno interese vjerovnika.

(c)  svako novo financiranje nužno je za provedbu plana restrukturiranja i ne oštećuje nepravedno interese postojećih vjerovnika.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju da se, kada je potrebna potvrda sudskog ili upravnog tijela da bi plan restrukturiranja postao obvezujući, odluka donosi bez nepotrebnog odgađanja nakon podnošenja zahtjeva za potvrdom te u svakom slučaju u roku od 30 dana nakon podnošenja zahtjeva.

4.  Države članice osiguravaju da se, kada sudsko ili upravno tijelo mora potvrditi plan restrukturiranja ili odobriti plan prodaje kako bi postao obvezujući, odluka donosi bez nepotrebnog odgađanja nakon podnošenja zahtjeva za potvrdom te u svakom slučaju u roku od 30 dana nakon podnošenja zahtjeva.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ispunjava zahtjeve članka 10. stavka 2.;

(a)  ispunjava zahtjeve članka 10. stavka 2. i nije protivan članku 10. stavku 3. jer ispunjava ondje utvrđen uvjet;

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice mogu uvesti odredbe kojima se nositeljima udjela malih i srednjih poduzeća odobrava da pruže doprinos u nenovčanom obliku u okviru plana.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Radnici

 

Države članice osiguravaju da prava radnika ne budu narušena postupkom restrukturiranja i da postoji neovisni nadzor usklađenosti s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvima i zakonodavstvom Unije, uključujući one navedene u ovoj Direktivi. Ta prava posebice uključuju:

 

i.  pravo na kolektivno pregovaranje i sindikalno djelovanje;

 

ii.  pravo radnika i predstavnika radnika na informiranje i savjetovanje, uključujući osobito pristup informacijama o svakom postupku koji bi mogao utjecati na zapošljavanje i/ili sposobnost radnika da dobiju svoje plaće i sve buduće isplate, uključujući strukovne mirovine.

 

Države članice također osiguravaju da se sa radnicima svugdje postupa kao s povlaštenom i sigurnom kategorijom vjerovnika.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Sudsko ili upravno tijelo određuje likvidacijsku vrijednost kada se plan restrukturiranja osporava na temelju navodnog kršenja najboljeg interesa vjerovnika.

1.  Sudsko ili upravno tijelo određuje likvidacijsku vrijednost kada se plan restrukturiranja ili plan prodaje osporava na temelju navodnog kršenja najboljeg interesa vjerovnika.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Vrijednost poduzeća određuje sudsko ili upravno tijelo na temelju vrijednosti poduzeća kao društva s trajnim poslovanjem u sljedećim slučajevima:

2.  Vrijednost poduzeća određuje sudsko ili upravno tijelo na temelju vrijednosti poduzeća kao društva s trajnim poslovanjem i vrijednosti nakon prodaje imovine koju je proveo stečajni upravitelj u stečajnom postupku u sljedećim slučajevima:

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na vjerovnike koji nisu uključeni u donošenje plana restrukturiranja plan neće utjecati.

2.  Na vjerovnike koji nisu navedeni u planu restrukturiranja koji potvrdi sudsko ili upravno tijelo plan neće utjecati.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potvrditi plan i dati monetarnu naknadu nesuglasnim vjerovnicima koju plaća dužnik ili dužnici koji su dali svoj glas za plan.

(b)  potvrditi plan i procijeniti mogućnost da se nesuglasnim vjerovnicima kojima je u okviru plana nanesena neopravdana šteta odobri monetarna naknada i gdje je to primjereno da se odobri takva naknada koju plaća dužnik.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu zahtijevati da transakcije navedene u točki (e) stavka 2. odobri upravitelj u području restrukturiranja ili sudsko ili upravno tijelo da bi se ostvarila zaštita navedena u stavku 1.

3.  Države članice zahtijevaju da transakcije navedene u točki (e) stavka 2. odobri upravitelj u području restrukturiranja ili sudsko ili upravno tijelo da bi se ostvarila zaštita navedena u stavku 1.

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uzimanje o obzir interesa vjerovnika i ostalih dionika;

(b)  uzimanje o obzir interesa vjerovnika i ostalih dionika, uključujući u pogledu radnih mjesta;

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  na način koji je u najvećoj mjeri usklađen s povjerljivosti ispunjavanje obveza koje proizlaze iz akata Unije kojima se jamče prava radnika.

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  izbjegavanje namjernog smanjenja vrijednosti neto imovine društva ispod razine potrebne za razrješenje radnika od obračunatih neplaćenih obveza;

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice poduzetnicima kojima je pružena druga prilika daju potporu poslovanju i pružaju mjere regeneracije s pomoću kojih bi mogli oživjeti svoj poduzetnički kapacitet.

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da su po isteku razdoblja davanja razrješnice prezaduženi poduzetnici razriješeni od svojih dugova bez potrebe za ponovnim podnošenjem zahtjeva sudskom ili upravnom tijelu.

2.  Države članice osiguravaju da su po isteku razdoblja davanja razrješnice prezaduženi poduzetnici razriješeni od svojih dugova nakon službene potvrde.

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kada je prezaduženi poduzetnik djelovao na nepošten način ili u lošoj namjeri prema vjerovnicima dok je postajao prezadužen ili tijekom naplate dugovanja;

(a)  kada je prezaduženi poduzetnik djelovao na nepošten način ili u lošoj namjeri prema vjerovnicima dok je postajao prezadužen ili tijekom naplate dugovanja. Komisija državama članicama daje smjernice za uspostavu niza kriterija u vezi s time što se smatra nepoštenim djelovanjem ili lošom namjerom;

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kada se prezaduženi poduzetnik ne pridržava plana otplate ili bilo kojih ostalih zakonskih obveza kojima se štite interesi vjerovnika;

(b)  kada se prezaduženi poduzetnik u bitnome ne pridržava plana otplate ili bilo kojih ostalih zakonskih obveza kojima se štite interesi vjerovnika, uzimajući u obzir poteškoće u pogledu pridržavanja stečajnih postupaka i postupaka restrukturiranja na koje nailaze mikropoduzeća i mala poduzeća;

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  u slučaju zlouporabe postupaka razrješenja;

Briše se.

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  u slučaju ponovljenog zahtjeva za postupak razrješenja u određenom vremenskom razdoblju.

(d)  u slučaju ponovljenog i zloupotrijebljenog zahtjeva za postupak razrješenja u određenom vremenskom razdoblju.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu iz razrješenja isključiti specifične kategorije dugova poput osiguranih dugova ili dugova koji proizlaze iz kaznenopravnih sankcija ili delikatne odgovornosti, ili odrediti dulje razdoblje davanja razrješnice kada su takva isključenja ili dulja razdoblja opravdana općim interesom.

3.  Države članice mogu iz razrješenja isključiti specifične kategorije dugova poput osiguranih dugova ili dugova koji proizlaze iz prava na alimentaciju, iz kaznenopravnih sankcija ili delikatne odgovornosti, ili odrediti dulje razdoblje davanja razrješnice kada su takva isključenja ili dulja razdoblja opravdana općim interesom. Ako ta isključenja obuhvaćaju javne vjerovnike, države članice vode računa o nužnoj ravnoteži između općeg javnog interesa i promicanja poduzetništva.

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se, kada prezaduženi poduzetnik ima profesionalne dugove koji nastaju tijekom obavljanja njegove djelatnosti, poslovanja, obrta ili zanimanja kao i osobni dugovi koji nastanu izvan tih aktivnosti, svi dugovi tretiraju u jedinstvenom postupku u svrhu dobivanja razrješenja.

1.  Države članice osiguravaju da se, kada prezaduženi poduzetnik ima profesionalne dugove koji nastaju tijekom obavljanja njegove djelatnosti, poslovanja, obrta ili zanimanja kao i osobni dugovi koji nastanu izvan tih aktivnosti, profesionalni dugovi u svrhu dobivanja razrješenja tretiraju odvojeno od osobnih dugova. Kada postoje postupci dobivanja razrješenja i za profesionalne i za osobne dugove, ti postupci mogu biti koordinirani u svrhu dobivanja razrješenja u skladu s ovom Direktivom.

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu odstupiti od stavka 1. i odrediti da se profesionalni i osobni dugovi moraju rješavati u zasebnim postupcima pod uvjetom da ti postupci mogu biti koordinirani u svrhu dobivanja razrješenja u skladu s ovom Direktivom.

Briše se.

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da članovi sudskih i upravnih tijela koji se bave pitanjima restrukturiranja, stečaja i druge prilike primaju početnu i daljnju obuku do razine koja odgovara njihovim odgovornostima.

1.  Države članice osiguravaju da članovi sudskih i upravnih tijela koji se bave pitanjima restrukturiranja, stečaja i druge prilike imaju odgovarajuće stručno znanje i iskustvo na razini koja odgovara njihovim odgovornostima.

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da izmiritelji, stečajni upravitelji i ostali upravitelji imenovani u predmetima restrukturiranja, stečaja i druge prilike primaju potrebnu početnu i daljnju obuku da bi se osiguralo da se njihova usluga pruža na učinkovit, nepristran, nezavisan i stručan način u odnosu na strane.

1.  Države članice osiguravaju da izmiritelji, stečajni upravitelji i ostali upravitelji imenovani u predmetima restrukturiranja, stečaja i druge prilike imaju opsežno stručno znanje i iskustvo da bi se osiguralo da se njihova usluga pruža na učinkovit, nepristran, nezavisan i stručan način u odnosu na strane. Države članice osiguravaju i da je dostupan javni popis registriranih upravitelja i posrednika koji će olakšati poticanje dužnika da dobiju zaštitu ugovornim sredstvima uz one koji se zahtijevaju ovom Direktivom.

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija olakšava razmjenu najboljih praksi među državama članicama u cilju poboljšanja kvalitete osposobljavanja diljem Unije, među ostalim umrežavanjem i razmjenom iskustava i alata za izgradnju kapaciteta, te ako je potrebno organizira osposobljavanje za zaposlenike sudskih i upravnih tijela koja se bave pitanjima restrukturiranja, stečaja i druge prilike.

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice trebaju upotrijebiti sva prikladna sredstva kako bi potakle stvaranje i pridržavanje dobrovoljnih kodeksa ponašanja upravitelja u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike, kao i drugih učinkovitih mehanizama nadzora u pogledu pružanja tih usluga.

2.  Komisija potiče države članice da donesu minimalne standarde za upravitelje, u vidu osposobljavanja i stručnih kvalifikacija, statusa registriranog upravitelja, licenciranja, osobne odgovornosti i etičkog kodeksa struke, osiguranja i dobrog ugleda.

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kada upravitelje u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike imenuje sudsko ili upravno tijelo, države članice osiguravaju da su kriteriji koji se tiču načina na koji sudsko ili upravno tijelo odabire tog upravitelja jasni i transparentni. U odabiru upravitelja u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike za određeni slučaj dužnu pažnju treba posvetiti iskustvu i stručnosti upravitelja. Kada je to prikladno, dužnici i vjerovnici savjetuju se o odabiru upravitelja.

3.  Kada upravitelje u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike imenuje sudsko ili upravno tijelo, države članice osiguravaju da su kriteriji koji se tiču načina na koji sudsko ili upravno tijelo odabire tog upravitelja jasni i transparentni. U odabiru upravitelja u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike za određeni slučaj dužnu pažnju treba posvetiti iskustvu i stručnosti upravitelja, i to ne samo u pravnim, već i u komercijalnim pitanjima. Kada je to prikladno, dužnici i vjerovnici savjetuju se o odabiru upravitelja.

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju i da naknade koje naplaćuju upravitelji u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike podliježu pravilima koja potiču pravovremeno i učinkovito okončanje postupaka uzimajući u obzir složenost slučaja. Države članice osiguravaju i da odgovarajući postupci s ugrađenim zaštitama osiguravaju da se svi sporovi o plaćanju naknada mogu pravodobno riješiti.

2.  Države članice osiguravaju i da naknade koje naplaćuju upravitelji u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike podliježu pravilima koja potiču pravovremeno i učinkovito okončanje postupaka uzimajući u obzir složenost slučaja. Učinkovitost postupka mjeri se ne samo u pogledu stopa povrata vjerovnika, već i u pogledu društva ili poduzetnika i ponovne uspostave održivosti, pod nadležnosti upravnog ili sudskog tijela. Države članice osiguravaju i da odgovarajući postupci s ugrađenim zaštitama osiguravaju da se svi sporovi o plaćanju naknada mogu pravodobno riješiti.

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 27.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 27.a

 

Informacije koje su na raspolaganju poduzetnicima koji su dobili drugu priliku

 

1.  Države članice osiguravaju da poduzetnici koji su dobili drugu priliku imaju pristup relevantnim, ažuriranim, jasnim, preciznim i pristupačnim informacijama o dostupnosti administrativne, pravne, poslovne ili financijske potpore prilagođene njima i svim sredstvima koja su im na raspolaganju kako bi im se olakšala uspostava novog poslovanja.

 

2.  Države članice jednom godišnje dostavljaju Komisiji informacije koje se moraju pružiti u skladu sa stavkom 1.

 

3.  Komisija na svojoj internetskoj stranici na način prilagođen korisnicima objavljuje informacije koje se trebaju pružiti u skladu sa stavkom 1. i koje dobiva u skladu sa stavkom 2.

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  obavijesti vjerovnicima;

(c)  obavijesti vjerovnicima i predstavnicima radnika;

Amandman    105

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  broj dužnika koji su nakon provedenog postupka iz točke (a) alineje (iii) ovog stavka podložni takvim postupcima ili drugim postupcima navedenima u točki (a) ovog stavka.

(g)  broj dužnika koji su nakon provedenog postupka iz točke (a) alineja (ii) i (iii) ovog stavka podložni takvim postupcima ili drugim postupcima navedenima u točki (a) ovog stavka.

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  za dužnike koji su pokrenuli novi posao nakon što su prošli postupak utvrđen točkom (a) alinejama (ii) i (iii), prosječno vrijeme između završetka postupka i pokretanja novog posla;

Amandman    107

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. – točka gb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gb)  broj izgubljenih radnih mjesta, prijenos dijela ili cijelog poslovanja, djelomični viškovi i učinak sporazuma o restrukturiranju na zapošljavanje te razinu javnog financiranja;

Amandman    108

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. − točka gc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gc)  rad koji obavlja svaki upravitelj njegove rezultate u pogledu podataka iz točaka od (a) do (e) ovog stavka;

Amandman    109

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. – točka gd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gd)  broj prijevarnih postupaka restrukturiranja i stečajnih postupaka i funkcioniranje uspostavljenih provedbenih mehanizama;

Amandman    110

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice sastavljaju statistiku iz agregiranih podataka navedenih u stavcima 1. i 2. za cijele kalendarske godine koje završavaju 31. prosinca svake godine, počevši s prikupljenim podacima za prvu cijelu kalendarsku godinu nakon [datum početka primjene provedbenih mjera]. Ti se statistički podaci dostavljaju Komisiji godišnje na temelju standardnog obrasca za prijenos podataka do 31. ožujka kalendarske godine nakon godine za koju se prikupljaju podaci.

3.  Države članice sastavljaju statistiku iz agregiranih podataka navedenih u stavcima 1. i 2. za cijele kalendarske godine koje završavaju 31. prosinca svake godine, počevši s prikupljenim podacima za prvu cijelu kalendarsku godinu nakon [datum početka primjene provedbenih mjera]. Ti se statistički podaci dostavljaju Komisiji godišnje na temelju standardnog obrasca za prijenos podataka do 31. ožujka kalendarske godine nakon godine za koju se prikupljaju podaci. Države članice objavljuju te statističke podatke na internetskoj stranici lakoj za korištenje.

Amandman    111

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Komisija na svojoj internetskoj stranici na način prilagođen korisnicima objedinjuje informacije utvrđene u stavcima 1., 2. i 3.

Amandman    112

Prijedlog direktive

Članak 31. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom Direktivom ne dovode se u pitanje sljedeći akti:

1.  Države članice u svojim zakonima i drugim propisima osiguravaju da:

Amandman    113

Prijedlog direktive

Članak 31. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira80;

(a)  Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira80, a posebno zaštita prava i obveza iz njezinih članaka od 3. do 9.;

__________________

__________________

80 Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira, SL L 166, 11.6.1998., str. 45.

80 Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira, SL L 166, 11.6.1998., str. 45.

Amandman    114

Prijedlog direktive

Članak 31. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Direktiva 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o financijskom kolateralu81; i

(b)  Direktiva 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o financijskom kolateralu81, a posebno zaštita prava i obveza iz njezinih članaka od 4. do 8. i;

__________________

__________________

81 Direktiva 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2012. o financijskom kolateralu, SL L 168, 27.6.2002., str. 43.

81 Direktiva 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2012. o financijskom kolateralu, SL L 168, 27.6.2002., str. 43.

Amandman    115

Prijedlog direktive

Članak 31. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju82.

(c)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju82, a posebno zahtjev da se pruži kolateral ili nadoknada u skladu s njezinim člancima 11., 41. i 46.,

__________________

__________________

82 Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

82 Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

Amandman    116

Prijedlog direktive

Članak 31. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

imaju prednost u odnosu na odredbe ove Direktive, a posebno u odnosu na prava dužnika kojima je odobrena odgoda provedbe ovrhe u skladu s člankom 6.

Amandman    117

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije [pet godina od datuma početka primjene mjera provedbe] i svakih sedam godina nakon toga Komisija Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstavlja izvješće o primjeni ove Direktive, uključujući trebaju li se razmotriti dodatne mjere za konsolidiranje i ojačavanje pravnog okvira restrukturiranja, stečaja i druge prilike.

Najkasnije [tri godine od datuma početka primjene mjera provedbe] i svakih pet godina nakon toga Komisija Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstavlja izvješće o primjeni ove Direktive, uključujući trebaju li se razmotriti dodatne mjere za konsolidiranje i ojačavanje pravnog okvira restrukturiranja, stečaja i druge prilike, uključujući dostupnost sredstava i specijaliziranih sudova.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Preventivni okviri restrukturiranja, druga prilika i mjere za povećanje učinkovitosti postupaka restrukturiranja, stečajnih postupaka i postupaka davanja razrješnice

Referentni dokumenti

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

16.1.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.1.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Enrique Calvet Chambon

24.11.2016

Razmatranje u odboru

30.8.2017

 

 

 

Datum usvajanja

4.12.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

2

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Ashley Fox, Marian Harkin, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Tibor Szanyi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Bogdan Brunon Wenta

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

33

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Sander Loones

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Alain Lamassoure, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

2

-

ENF

Gerolf Annemans, Sylvie Goddyn

4

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA (05.12.2017)

upućen Odboru za pravna pitanja

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Edouard Martin

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja smatra da je u ovom zakonodavnom Prijedlogu sporno to da se radnike zaposlene u poduzeću izjednačuje s drugim vjerovnicima kao što su banke ili bilo koji drugi nositelji udjela.

Takav pogled na poduzeća, s jedne strane, ograničava Prijedlog na financijske aspekte, a oporavak poduzeća smatra se i opisuje samo kao financijska reorganizacija dionika u cilju „novog početka”, pri čemu se radnici ne uzimaju u obzir.

Nadalje, to znači da se vjerovnici gotovo izjednačuju s potrošačima, kako se ističe u uvodnom dijelu, u kojem se ne ide tako daleko, no ipak se predviđa mogućnost primjene u području potrošnje. Predložene izmjene odnose se na sljedeća područja:

  osiguranje priznanja društveno odgovornog poslovanja poduzeća, koja se ne mogu svesti na organizirane mreže ugovora među poduzetnicima, nositeljima udjela, zajmodavcima, dobavljačima, klijentima i radnicima, nego su to socijalne organizacije koje ostvaruju vrijednost pojedinačnim i kolektivnim radom svojih zaposlenika; zato radnici nisu u potpuno istoj kategoriji kao ostali;

  omogućivanje radnicima i njihovim predstavnicima, da na osnovi svojeg poznavanja radnog okružja, ostvare pravo na upozoravanje na gospodarsku situaciju koju smatraju zabrinjavajućom; povrh toga, u slučaju ranog restrukturiranja, radnici i njihovi predstavnici trebali bi na ravnopravnoj osnovi sudjelovati s drugim dionicima ili vjerovnicima (kako ih se naziva u tekstu) te bi trebali imati pravo na sredstva za analizu i savjetovanje i pristup tim sredstvima, što inače nemaju;

  uzimanje u obzir slučajeva koji bi mogli imati posljedice za umirovljene osobe iz poduzeća kojem prijeti bankrot (planovi štednje, mirovinski fondovi itd.) te ih u tim slučajevima smatrati „kategorijom” u smislu navedene Direktive.

U uvodnom dijelu Komisija pozdravlja pozitivan učinak prava na informiranje i savjetovanje, no to je točno samo ako se ta prava provode, što za sada nije potvrđeno. Važno je naglasiti da je „pravo radnika na informiranje i savjetovanje u poduzeću” utvrđeno u članku 27. Povelje o temeljnim pravima. Od ključne je važnosti da se ranim restrukturiranjima ne samo ne odstupa od tih načela, već nadasve da se socijalnom dijalogu omogući mjesto koje mu pripada. Mjere predložene u ovom mišljenju pozitivno će utjecati na to pravo jer se njima ne dovodi u pitanje postojeće zakonodavstvo Unije u tom području te se uz to pogođenim radnicima osigurava pravo da glasuju o planovima restrukturiranja.

Naposljetku, predloženim izmjenama ojačat će se četiri od osam „prednosti” koje su utvrđene u procjeni utjecaja (1, 3, 5 i 8): „učinkovite mogućnosti za rano restrukturiranje”; „olakšavanje nastavka poslovanja dužnikova poslovanja tijekom restrukturiranja”; „povećanje mogućnosti za uspjeh planova restrukturiranja” i „povećanje učinkovitosti postupaka restrukturiranja, stečaja i druge prilike”.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1) Svi bi radnici trebali imati pravo na zaštitu svojih potraživanja u slučaju nesolventnosti njihova poslodavca, kako je utvrđeno u Europskoj socijalnoj povelji.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Cilj je ove Direktive uklanjanje prepreka za ostvarivanje temeljnih sloboda poput slobodnog kretanja kapitala i slobode poslovnog nastana, koje rezultira iz razlika u nacionalnim zakonima i postupcima preventivnog restrukturiranja, stečaja i druge prilike. Direktiva je usmjerena na uklanjanje takvih prepreka osiguravanjem da održiva poduzeća u financijskim poteškoćama imaju pristup učinkovitim nacionalnim okvirima preventivnog restrukturiranja koji im omogućavaju nastavak rada; da pošteni prezaduženi poduzetnici dobiju drugu priliku nakon potpunog razrješenja od duga nakon razumnog vremenskog razdoblja; i da se poboljša učinkovitost postupaka restrukturiranja, stečaja i razrješenja posebno u pogledu njihova kraćeg trajanja.

(1)  Cilj je ove Direktive doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta uklanjanjem prepreka za ostvarivanje temeljnih sloboda poput slobodnog kretanja kapitala i slobode poslovnog nastana, koje proizlaze iz razlika u nacionalnim zakonima i postupcima preventivnog restrukturiranja, stečaja i druge prilike. Ne dovodeći u pitanje temeljna prava i slobode radnika, ova Direktiva usmjerena je na uklanjanje takvih prepreka osiguravanjem da održiva poduzeća u financijskim poteškoćama imaju pristup učinkovitim nacionalnim okvirima za preventivno restrukturiranje koji im omogućavaju nastavak rada, čime se smanjuje gubitak radnih mjesta koji se može izbjeći i istodobno se u jednakoj mjeri doprinosi namirenju potraživanja vjerovnika kao što bi to bilo u slučaju likvidacije; da pošteni prezaduženi poduzetnici dobiju drugu priliku nakon potpunog razrješenja od duga nakon razumnog vremenskog razdoblja; i da se poboljša učinkovitost postupaka restrukturiranja, stečaja i razrješenja posebno u pogledu njihova kraćeg trajanja.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Restrukturiranje bi trebalo omogućiti poduzećima u financijskim poteškoćama nastavak poslovanja u cijelosti ili djelomično promjenom sastava, uvjeta ili strukture imovine i odgovornosti ili njihove strukture kapitala, uključujući prodaju imovine ili dijelova poslovanja. Okviri preventivnog restrukturiranja trebali bi prije svega omogućiti poduzećima restrukturiranje u ranoj fazi i izbjegavanje njihova stečaja. Tim bi se okvirima trebala maksimalno povećati ukupna vrijednost vjerovnicima, vlasnicima i gospodarstvu u cjelini te bi se trebao spriječiti nepotreban gubitak radnih mjesta i gubici znanja i vještina. Time bi se izbjeglo i nagomilavanje loših kredita. U procesu restrukturiranja trebaju se zaštititi prava svih uključenih strana. Istovremeno bi neodrživa poduzeća koja nemaju mogućnost opstanka trebalo likvidirati što je prije moguće.

(2)  Restrukturiranje i rezultat odgovarajućih i održivih izvješća stručnjaka trebali bi omogućiti poduzećima u financijskim poteškoćama nastavak poslovanja u cijelosti ili djelomično promjenom sastava, uvjeta ili strukture imovine i odgovornosti ili njihove strukture kapitala, uključujući prodaju imovine ili dijelova poslovanja. Okviri za preventivno restrukturiranje trebali bi prije svega omogućiti poduzećima restrukturiranje u ranoj fazi te izbjegavanje njihova stečaja i likvidacije održivih društava. Tim bi se okvirima trebao spriječiti gubitak radnih mjesta te gubitak znanja i vještina i njima bi se trebala maksimalno povećati ukupna vrijednost za vjerovnike u usporedbi s onim što bi dobili u slučaju likvidacije imovine društva, za vlasnike i gospodarstvo u cjelini. Time bi se izbjeglo i nagomilavanje loših kredita. U procesu restrukturiranja trebala bi se zaštititi prava svih uključenih strana, uključujući prava radnika. Istovremeno bi neodrživa poduzeća koja nemaju mogućnost opstanka trebalo likvidirati što je prije moguće.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Države članice trebale bi ispitati mogućnost za osmišljavanje mehanizama kojim bi se spriječilo da se zaposlenici prekomjerno obraćaju stručnjacima ili da zloupotrebljavaju korištenje stručnjaka koje plaća poduzeće jer bi takvo korištenje u konačnici imalo negativan utjecaj na financijsku situaciju poduzeća.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.b)  Budući da bi se njime smanjila pravna nesigurnost, zajednički zakonodavni okvir koristio bi interesima poduzeća i poduzetnika koji žele proširiti svoje djelatnosti na druge države članice i transnacionalne ulagače.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.c)  Trebalo bi predvidjeti poseban tretman za umirovljene radnike čije mirovine u cijelosti ili dijelom ovise o mirovinskim planovima poduzeća i koji bi ranim restrukturiranjem mogli biti oštećeni.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U brojnim državama članicama za odlazak u stečaj treba više od tri godine, ali pošteni poduzetnici mogu razriješiti dugove i započeti iznova. Nedovoljni okviri druge prilike imaju za posljedicu to da se poduzetnici moraju preseliti u drugu jurisdikciju kako bi im se omogućio novi početak u razumnom vremenskom roku, uz znatne dodatne troškove i za vjerovnike i za same dužnike. Dugotrajne naredbe o zabrani koje često prate postupak koji vodi do razrješenja stvaraju prepreke slobodi pokretanja poduzetničke aktivnosti i samozapošljavanju.

(4)  U brojnim državama članicama za odlazak u stečaj treba više od tri godine, ali pošteni poduzetnici mogu razriješiti dugove i započeti iznova. Nedovoljni okviri druge prilike imaju za posljedicu to da se poduzetnici moraju preseliti u drugu jurisdikciju kako bi im se omogućio novi početak u razumnom vremenskom roku, uz znatne dodatne troškove i za vjerovnike i za same dužnike. Dugotrajne naredbe o zabrani koje često prate postupak koji vodi do razrješenja stvaraju prepreke za slobodu obavljanja poduzetničke aktivnosti.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Druga prilika trebala bi se smatrati korakom prema uspjehu, a ne sinonimom za neuspjeh. Mehanizam za drugu priliku koji omogućuje oslobađanje od neplaćenog duga za dužnike za koje se smatra da djeluju u dobroj vjeri djeluje destimulirajuće na sivu ekonomiju i poticajno na kulturu poslovanja koja ima pozitivan učinak na zapošljavanje. Državama članicama trebalo bi dopustiti da mehanizam za drugu priliku prošire i na fizičke osobe.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Prekomjerno trajanje postupaka restrukturiranja, stečaja i druge prilike u nekim državama članicama važan je faktor koji pokreće niske stope povrata i odvraća ulagače od poslovanja u nadležnosti u kojima postoji opasnost od predugog trajanja postupaka.

(5)  Prekomjerno trajanje postupaka restrukturiranja, stečaja i razrješenja od dugova u nekim državama članicama odnosno praktično nepostojanje takvih postupaka u nekim slučajevima, važan je faktor koji prouzročuje dugotrajne negativne posljedice za dotične radnike, niske stope oporavka poslovanja, odvraća ulagače od poslovanja u predmetnim zemljama i enormno doprinosi povećanju broja građana kojima prijeti rizik od siromaštva ili isključenosti iz društva i rada, čime se potkopava društvena i ekonomska otpornost društva u cjelini.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Sve se te razlike prenose na dodatne troškove za ulagače pri procjeni rizika dužnika koji ulaze u financijske poteškoće u jednoj ili više država članica i troškove restrukturiranja društava koja imaju poslovni nastan, vjerovnike ili imovinu u ostalim državama članicama, što je najvjerojatnije slučaj restrukturiranja međunarodnih grupa društava. Brojni ulagači navode nesigurnost po pitanju stečajnih propisa ili rizik od dugih ili složenih stečajnih postupaka u drugim zemljama kao glavni razlog zbog kojih se ne ulaže ili stupa u poslovni odnos izvan vlastite zemlje.

(6)  Sve te razlike donose dodatne troškove za ulagače ili banke pri procjeni rizika dužnika koji zapadaju u financijske poteškoće u jednoj ili više država članica ili pri procjeni rizika povezanih s ponovnim pokretanjem održivih aktivnosti u poduzećima u poteškoćama, kao i troškove restrukturiranja društava koja imaju poslovni nastan, vjerovnike ili imovinu u ostalim državama članicama, što je najočitije u slučaju restrukturiranja međunarodnih grupa društava. Brojni ulagači navode nesigurnost po pitanju stečajnih propisa ili rizik od dugih ili složenih stečajnih postupaka u drugim zemljama kao glavni razlog zbog kojih se ne ulaže ili stupa u poslovni odnos izvan vlastite zemlje. Takva je nesigurnost stoga odvraćajući faktor za ulaganja te ometa slobodu poslovnog nastana poduzeća i narušava pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Te razlike dovode do nejednakih uvjeta za pristup kreditima i nejednakih stopa povrata u državama članicama. Viši stupanj usklađenosti u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike stoga je neophodan za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta općenito, a posebno za uniju tržišta kapitala.

(7)  Te razlike dovode do nejednakih uvjeta za pristup kreditima i nejednakih stopa povrata u državama članicama. Viši stupanj usklađenosti u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike stoga je neophodan za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta općenito, a posebno za uniju tržišta kapitala kao i za održivost ekonomskih aktivnosti te očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Trebali bi se ukloniti i troškovi dodatne procjene rizika i prekograničnog izvršenja koje imaju vjerovnici prezaduženih poduzetnika koji se presele u drugu državu članicu da bi dobili drugu priliku u puno kraćem vremenskom roku. Usto bi se trebali smanjiti i dodatni troškovi za poduzetnike koji proizlaze iz potrebe za preseljenjem u drugu državu članicu da bi imali koristi od druge prilike. Nadalje, prepreke koje proizlaze iz dugotrajnih naredbi o zabrani povezane s prezaduženošću poduzetnika guše poduzetništvo.

(8)  Trebali bi se ukloniti i troškovi dodatne procjene rizika i prekograničnog izvršenja koje imaju vjerovnici prezaduženih poduzetnika koji se presele u drugu državu članicu da bi dobili drugu priliku u puno kraćem vremenskom roku. Usto bi se trebali smanjiti i dodatni troškovi za poduzetnike koji proizlaze iz potrebe za preseljenjem u drugu državu članicu da bi imali koristi od druge prilike. Nadalje, prepreke koje proizlaze iz dugotrajnih naredbi o zabrani povezane s prezaduženošću poduzetnika guše poduzetništvo.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Opće je poznato da bi svako restrukturiranje, osobito ako je ono opsežno i ima znatan učinak, trebalo objasniti i obrazložiti dionicima te pritom obuhvatiti izbor mjera predviđenih u vezi s ciljevima i alternativnim mogućnostima i u obzir uzeti potpuno i odgovarajuće sudjelovanje predstavnika radnika na svim razinama; to bi trebalo biti pravodobno pripremljeno kako bi se dionicima omogućilo da se pripreme za savjetovanja prije nego što poduzeće donese odluku1 a.

 

__________________

 

1a (P7_TA(2013)0005 Informiranje radnika i savjetovanje s njima, predviđanje restrukturiranja i upravljanje njime)

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Posebno bi mala i srednja poduzeća trebala imati koristi od usklađenijeg pristupa na razini Unije jer se koriste učinkovitijim postupcima restrukturiranja u nekim državama članicama, a ne posjeduju resurse neophodne da bi se mogli nositi s visokim troškovima restrukturiranja. Mala i srednja poduzeća često nemaju sredstva za najam profesionalnog savjetovanja, posebno kada se suočavaju s financijskim poteškoćama, stoga alati za rano upozoravanje moraju biti na snazi da bi upozorili dužnike na hitno djelovanje. Da bi se pomoglo da se ta poduzeća restrukturiraju uz niske troškove, plan za model restrukturiranja treba također biti razvijen na nacionalnoj razini i dostupan na internetu. Dužnici ih trebaju moći upotrijebiti i prilagoditi svojim vlastitim potrebama i specifičnostima svojeg poslovanja.

(13)  Posebno bi mala i srednja poduzeća trebala imati koristi od usklađenog pristupa na razini Unije jer ne posjeduju resurse neophodne da bi se mogli nositi s visokim troškovima restrukturiranja, a moći će se koristiti postupcima restrukturiranja u nekim državama članicama. Mala i srednja poduzeća kao i predstavnici radnika često nemaju sredstva za korištenje usluga profesionalnog savjetovanja, posebno kada se suočavaju s financijskim poteškoćama, stoga alati za rano upozoravanje moraju biti na snazi da bi upozorili dužnike na hitno djelovanje. Da bi se pomoglo da se ta poduzeća restrukturiraju uz niske troškove, plan za model restrukturiranja treba također biti razvijen na nacionalnoj razini i dostupan na internetu. Dužnici ih trebaju moći upotrijebiti i prilagoditi svojim vlastitim potrebama i specifičnostima svojeg poslovanja.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Kako bi se osigurao dosljedniji pristup, Komisija bi trebala razmotriti uspostavu registra nesolventnosti u Europskoj uniji, čime bi se osigurala veća transparentnost za sve vjerovnike i pojednostavio pristup informacijama, osobito za mala i srednja poduzeća i za zaposlenike.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Što prije dužnik može otkriti svoje financijske poteškoće i poduzeti odgovarajuće radnje, to je veća vjerojatnost izbjegavanja neminovnog stečaja ili u slučaju poslovanja čija je održivost trajno narušena, uređenijeg i učinkovitijeg procesa likvidacije. Jasne informacije o dostupnim postupcima preventivnog restrukturiranja kao i alati ranog upozoravanja trebali bi stoga biti na snazi da bi potaknuli dužnike koji počinju imati financijske probleme da poduzmu rane mjere. Mogući mehanizmi ranog upozoravanja trebali bi uključiti dužnosti računovodstva i nadzora za dužnika ili dužnikove uprave kao i prijavu dužnosti prema ugovorima o kreditu. Uz to, treće strane s relevantnim informacijama kao što su računovođe, porezna tijela i tijela socijalnog osiguranja moglo bi se potaknuti ili obvezati nacionalnim pravom da upozore kad uoče negativno kretanje.

(16)  Što prije dužnici ili predstavnici radnika mogu priopćiti da su uznemireni zbog zabrinjavajućeg stanja u poduzeću ili financijskih poteškoća i poduzeti odgovarajuće radnje, to je veća vjerojatnost izbjegavanja neminovnog stečaja ili u slučaju poslovanja čija je održivost trajno narušena, uređenijeg i učinkovitijeg procesa likvidacije. Jasne informacije o dostupnim postupcima preventivnog restrukturiranja kao i alati ranog upozoravanja trebali bi stoga biti na snazi da bi potaknuli dužnike koji počinju imati financijske probleme da poduzmu rane mjere i osnaže dotične radnike tako da mogu preuzeti aktivnu ulogu u restrukturiranju. Mogući mehanizmi ranog upozoravanja trebali bi uključiti dužnosti računovodstva i nadzora za dužnika ili dužnikove uprave kao i prijavu dužnosti prema ugovorima o kreditu. Povrh toga, tijela nadležna za socijalnu sigurnost, tržišno natjecanje i reviziju trebala bi u skladu s nacionalnim poreznim zakonom imati dostatna sredstva kako bi u što ranijoj fazi upozorila na sva opasna kretanja.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Da bi se promicala učinkovitost i smanjile odgode i troškovi, nacionalni okviri preventivnog restrukturiranja moraju uključiti fleksibilne postupke kojima se uključenost sudskih ili administrativnih tijela ograničava na nužne ili odgovarajuće situacije da bi se štitili interesi vjerovnika i drugih zainteresiranih strana na koje bi to moglo utjecati. Da bi se izbjegli nepotrebni troškovi i odrazila rana priroda postupka dužnici bi, u načelu, trebali zadržati kontrolu nad svojom imovinom i svakodnevnim radom njihova poslovanja. Imenovanje upravitelja restrukturiranja, bilo da je izmiritelj koji podržava pregovore za plan restrukturiranja ili stečajni upravitelj koji nadzire djelovanje dužnika, ne smije biti obavezno u svakom slučaju, već se treba provesti posebno za svaki slučaj, ovisno o okolnostima slučaja ili o posebnim potrebama dužnika. Nadalje, za pokretanje procesa restrukturiranja koji može biti neformalan sve dok to ne utječe na prava treće osobe ne mora nužno postojati sudska naredba. U svakom slučaju, stupanj nadzora mora biti osiguran kada je to potrebno da bi se zaštitili legitimni interesi jednog ili više vjerovnika ili druge zainteresirane strane. To posebno može biti slučaj kada općenitu odgodu provedbe ovrhe odobri sudsko ili upravno tijelo ili kada se čini nužnim nametnuti plan restrukturiranja kategorijama vjerovnika koji se ne slažu.

(18)  Da bi se promicala učinkovitost i smanjile odgode i troškovi, nacionalni okviri preventivnog restrukturiranja moraju uključiti fleksibilne postupke kojima se uključenost sudskih ili administrativnih tijela ograničava na nužne ili odgovarajuće situacije da bi se štitili interesi vjerovnika i drugih zainteresiranih strana na koje bi to moglo utjecati. Da bi se izbjegli nepotrebni troškovi i odrazila rana priroda postupka dužnici bi, u načelu, trebali zadržati kontrolu nad svojom imovinom i svakodnevnim radom njihova poslovanja. Imenovanje upravitelja restrukturiranja, bilo da je izmiritelj koji podržava pregovore za plan restrukturiranja ili stečajni upravitelj koji nadzire djelovanje dužnika, ne smije biti obavezno u svakom slučaju, već se treba provesti posebno za svaki slučaj, ovisno o okolnostima slučaja ili o posebnim potrebama dužnika. Nadalje, za pokretanje procesa restrukturiranja koji može biti neformalan sve dok to ne utječe na prava treće osobe ne mora nužno postojati sudska naredba. U svakom slučaju, stupanj nadzora mora biti osiguran kada je to potrebno da bi se zaštitili legitimni interesi jednog ili više vjerovnika ili druge zainteresirane strane. To posebno može biti slučaj kada općenitu odgodu provedbe ovrhe odobri sudsko ili upravno tijelo ili kada se čini nužnim nametnuti plan restrukturiranja kategorijama vjerovnika koji se ne slažu ili kada se cijela djelatnost ili dio djelatnosti prenese na neko drugo poduzeće.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Zainteresirane zahvaćene strane trebale bi imati mogućnost podnošenja žalbe na odluku o potvrdi plana restrukturiranja. Međutim, da bi se osigurala učinkovitost plana, smanjila nesigurnost i izbjegle neopravdane odgode, žalbe ne bi trebale imati suspenzivan učinak na provedbu plana restrukturiranja. Kada je utvrđeno da su manjinski vjerovnici zbog plana pretrpjeli neopravdanu štetu, države članice kao alternativu ukidanja plana trebaju razmotriti novčanu naknadu pojedinim nesuglasnim vjerovnicima koju plaća dužnik ili vjerovnici koji su dali svoj glas za plan.

(32)  Zainteresirane zahvaćene strane trebale bi imati mogućnost podnošenja žalbe na odluku o potvrdi plana restrukturiranja. Međutim, da bi se osigurala učinkovitost plana restrukturiranja, smanjila nesigurnost i izbjegle neopravdane odgode, žalbe ne bi trebale imati suspenzivan učinak na provedbu plana restrukturiranja. Kada je utvrđeno da su manjinski vjerovnici zbog plana pretrpjeli neopravdanu štetu, države članice kao alternativu ukidanja plana restrukturiranja trebaju razmotriti novčanu naknadu pojedinim nesuglasnim vjerovnicima koju plaća dužnik ili vjerovnici koji su dali svoj glas za plan.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Tijekom postupaka preventivnog restrukturiranja radnici moraju imati punu zaštitu prema radnom pravu. Ovom se Direktivom posebno ne dovode u pitanje prava radnika zajamčena Direktivom Vijeća 98/59/EZ68, Direktivom Vijeća 2001/23/EZ69, Direktivom 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća70, Direktivom 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća71 i Direktivom 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća72. Obveze koje se tiču informiranja i savjetovanja radnika prema nacionalnom pravu kojim se primjenjuju prethodno navedene Direktive ostaju u potpunosti nepromijenjene. To uključuje obvezu izvješćivanja i savjetovanja s predstavnicima radnika o odluci da se upotrijebi okvir za preventivno restrukturiranje u skladu s Direktivom 2002/14/EZ. S obzirom da je potrebno osigurati primjerenu zaštitu radnika, države članice bi u načelu sva nepodmirena potraživanja radnika kako su definirana u 2008/94/EZ trebale izuzeti iz odgode provedbe ovrhe neovisno o tome jesu li ta potraživanja nastala prije ili nakon odobrenja odgode. Takva bi odgoda trebala biti dopuštena samo za iznose i za razdoblje u kojem je isplata takvih potraživanja učinkovito zajamčena drugim sredstvima prema nacionalnom pravu. Kada države članice prošire pokrivenost jamstva plaćanja nepodmirenih potraživanja radnika utvrđenih Direktivom 2008/94/EZ na postupke preventivnog restrukturiranja uspostavljene ovom Direktivom, izuzeće potraživanja radnika od odgode provođenja ovrhe više nije opravdana u mjeri pokrivenoj tim jamstvom. Kada prema nacionalnom pravu postoje ograničenja odgovornosti jamstvenih institucija, bilo u pogledu duljine jamstva ili iznosa plaćenog radnicima, radnici bi trebali moći ostvariti svoja potraživanja za bilo koji manjak poslodavaca čak i tijekom razdoblja odgode provedbe ovrhe.

(34)  Tijekom postupaka preventivnog restrukturiranja radnici moraju imati punu zaštitu prema radnom pravu. Ovom se Direktivom posebno ne dovode u pitanje prava radnika zajamčena Direktivom Vijeća 98/59/EZ68, Direktivom Vijeća 2001/23/EZ69, Direktivom 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća70, Direktivom 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća71 i Direktivom 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća72. Obveze koje se tiču informiranja i savjetovanja radnika prema nacionalnom pravu kojim se primjenjuju prethodno navedene Direktive ostaju u potpunosti nepromijenjene. To uključuje obvezu izvješćivanja i savjetovanja s predstavnicima radnika o odluci da se upotrijebi okvir za preventivno restrukturiranje u skladu s Direktivom 2002/14/EZ. S obzirom da je potrebno osigurati primjerenu zaštitu radnika, države članice bi sva nepodmirena potraživanja radnika kako su definirana u 2008/94/EZ trebale izuzeti iz odgode provedbe ovrhe neovisno o tome jesu li ta potraživanja nastala prije ili nakon odobrenja odgode. Takva bi odgoda trebala biti dopuštena samo za iznose i za razdoblje u kojem je isplata takvih potraživanja učinkovito zajamčena drugim sredstvima prema nacionalnom pravu. Kada države članice prošire pokrivenost jamstva plaćanja nepodmirenih potraživanja radnika utvrđenih Direktivom 2008/94/EZ na postupke preventivnog restrukturiranja uspostavljene ovom Direktivom, izuzeće potraživanja radnika od odgode provođenja ovrhe više nije opravdana u mjeri pokrivenoj tim jamstvom. Kada prema nacionalnom pravu postoje ograničenja odgovornosti jamstvenih institucija, bilo u pogledu duljine jamstva ili iznosa plaćenog radnicima, radnici bi trebali moći ostvariti svoja potraživanja za bilo koji manjak poslodavaca čak i tijekom razdoblja odgode provedbe ovrhe.

__________________

__________________

68 Direktiva Vijeća 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje, SL L 225, 12.8.1998., str. 16.

68 Direktiva Vijeća 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje, SL L 225, 12.8.1998., str. 16.

69 Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona, SL L 82, 22.3.2001., str. 16.

69 Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona, SL L 82, 22.3.2001., str. 16.

70 Direktiva 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u Europskoj zajednici, SL L 80, 23.3.2002., str. 29.

70 Direktiva 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u Europskoj zajednici, SL L 80, 23.3.2002., str. 29.

71 Direktiva 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca, SL L 283, 28.10.2008., str. 36.

71 Direktiva 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca, SL L 283, 28.10.2008., str. 36.

72 Direktiva 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o osnivanju Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka koji obuhvaća poduzeća i skupine poduzeća na razini Zajednice radi obavješćivanja i savjetovanja radnika SL L 122, 16.5.2009, str. 28.

72 Direktiva 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o osnivanju Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka koji obuhvaća poduzeća i skupine poduzeća na razini Zajednice radi obavješćivanja i savjetovanja radnika SL L 122, 16.5.2009, str. 28.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Kada plan restrukturiranja obuhvaća prijenos dijela poduzeća ili poslovanja, prava radnika koja proizlaze iz ugovora o radu ili iz radnog odnosa, prije svega uključujući pravo na plaće, trebaju biti zaštićena u skladu s člancima 3. i 4. Direktive 2001/23/EZ ne dovodeći u pitanje posebna pravila koja se primjenjuju u slučaju stečajnog postupaka prema članku 5. te Direktive te posebno mogućnosti dopuštene člankom 5. stavkom 2. te Direktive. Nadalje uz i ne dovodeći u pitanje prava na informiranje i savjetovanje, uključujući o odlukama koje vjerojatno dovode do značajnih promjena u organizaciji rada ili ugovornih odnosa s ciljem postizanja dogovora o tim odlukama, koja se jamče Direktivom 2002/14/EZ, prema ovo Direktivi radnici na koje utječe plan restrukturiranja trebali bi imati pravo glasovanja o planu. U svrhu glasovanja o planu restrukturiranja, države članice mogu odlučiti smjestiti radnike u zasebnu kategoriju u odnosu na ostale kategorije vjerovnika.

(35)  Kada plan restrukturiranja obuhvaća prijenos dijela poduzeća ili poslovanja, prava radnika koja proizlaze iz ugovora o radu ili iz radnog odnosa, prije svega uključujući pravo na plaće, trebaju biti zaštićena u skladu s člancima 3. i 4. Direktive 2001/23/EZ ne dovodeći u pitanje posebna pravila koja se primjenjuju u slučaju stečajnog postupaka prema članku 5. te Direktive te posebno mogućnosti dopuštene člankom 5. stavkom 2. te Direktive. Nadalje uz i ne dovodeći u pitanje prava na informiranje i savjetovanje, uključujući o odlukama koje vjerojatno dovode do značajnih promjena u organizaciji rada ili ugovornih odnosa s ciljem postizanja dogovora o tim odlukama, koja se jamče Direktivom 2002/14/EZ, prema ovo Direktivi radnici na koje utječe plan restrukturiranja trebali bi imati pravo glasovanja o planu. U svrhu glasovanja o planu restrukturiranja, države članice mogu odlučiti smjestiti radnike u zasebnu kategoriju u odnosu na ostale kategorije vjerovnika. Potrebno je u obzir uzeti odluke Suda Europske unije kao što su one na koje je nedavno u svojem mišljenju podsjetio nezavisni odvjetnik Mengozzi u predmetu C-126/16.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Potpuno razrješenje ili kraj zabrane nakon kratkog vremenskog razdoblja nisu prikladni u svim okolnostima, primjerice u slučajevima kada je dužnik nepošten ili je djelovao u lošoj namjeri. Države članice trebale bi dati jasne smjernice sudskim ili upravnim tijelima o tome kako procijeniti poštenje poduzetnika. Primjerice kad utvrđuju je li dužnik bio nepošten, sudska ili upravna tijela mogu uzeti u obzir okolnosti poput prirode i razmjera dugova, vremena kada su oni nastali, napora dužnika da vrati dugove i ispuni pravne obaveze, uključujući zahtjeve javnog licenciranja i valjano knjigovodstvo te radnje koje je poduzimao da onemogući primjenu postupka vjerovnika. Naredbe o zabrani mogu trajati dulje ili neodređeno u situacijama kada se poduzetnik bavi određenim profesijama koje se smatraju osjetljivima u državama članicama ili kada je bio osuđen zbog kaznenog djela. U takvim bi slučajevima bilo moguće da poduzetnici imaju koristi od razrješenja od dugova, ali da i dalje tijekom duljeg vremenskog razdoblja ili neodređeno imaju zabranu obavljanja određene profesije.

(38)  Potpuno razrješenje ili kraj zabrane nakon kratkog vremenskog razdoblja nisu prikladni u svim okolnostima, primjerice u slučajevima kada je dužnik nepošten ili je djelovao u lošoj namjeri. Države članice trebale bi sudskim ili upravnim tijelima dati jasne smjernice i kriterije za način ocjenjivanja poštenja poduzetnika. Primjerice kad utvrđuju je li dužnik bio nepošten, sudska ili upravna tijela mogu uzeti u obzir okolnosti poput prirode i razmjera dugova, vremena kada su oni nastali, napora dužnika da vrati dugove i ispuni pravne obaveze, uključujući zahtjeve javnog licenciranja i valjano knjigovodstvo te radnje koje je poduzimao da onemogući primjenu postupka vjerovnika. Naredbe o zabrani mogu trajati dulje ili neodređeno u situacijama kada se poduzetnik bavi određenim profesijama koje se smatraju osjetljivima u državama članicama ili kada je bio osuđen zbog kaznenog djela. U takvim bi slučajevima bilo moguće da poduzetnici imaju koristi od razrješenja od dugova, ali da i dalje tijekom duljeg vremenskog razdoblja ili neodređeno imaju zabranu obavljanja određene profesije.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Nužno je održati i poboljšati transparentnost i predvidljivost postupaka u ostvarivanju rezultata koji su povoljni za očuvanje poslovanja i za davanje druge prilike poduzetnicima ili dopuštanje učinkovite likvidacije neodrživih poduzeća. Nužno je smanjiti i predugo trajanje stečajnih postupaka u brojnim državama članicama, što ima za posljedicu pravnu nesigurnost za vjerovnike i ulagače te niske stope povrata. U konačnici, s obzirom na poboljšane mehanizme suradnje između sudova i upravitelja u prekograničnim slučajevima koji su uspostavljeni Uredbom (EU) 2015/848, stručnost svih uključenih aktera potrebno je dovesti na jednako visoku razinu diljem Unije. Da bi se postigli ti ciljevi, države članice trebale bi osigurati da su članovi sudskih ili upravnih tijela odgovarajuće obučeni te da imaju specijalizirano znanje i iskustvo o stečajnim pitanjima. Takva specijalizacija članova sudstva trebala bi omogućiti donošenje odluka s potencijalno značajnim gospodarskim ili društvenim utjecajima u kratkom roku i ne bi trebala značiti da se članovi sudstva moraju baviti isključivo predmetima restrukturiranja, stečaja i druge prilike. Primjerice, stvaranje specijaliziranih sudova ili komora u skladu s nacionalnim pravom o organizacijama pravosudnog sustava mogao bi biti učinkovit način postizanja tih ciljeva.

(39)  Nužno je održati i poboljšati transparentnost i predvidljivost postupaka u ostvarivanju rezultata koji su povoljni za očuvanje poslovanja i za davanje druge prilike poduzetnicima ili dopuštanje učinkovite likvidacije neodrživih poduzeća. Nužno je smanjiti i predugo trajanje stečajnih postupaka u brojnim državama članicama, što ima za posljedicu pravnu nesigurnost za vjerovnike i ulagače te niske stope povrata. U konačnici, s obzirom na poboljšane mehanizme suradnje između sudova i upravitelja u prekograničnim slučajevima koji su uspostavljeni Uredbom (EU) 2015/848, stručnost svih uključenih aktera potrebno je dovesti na jednako visoku razinu diljem Unije. Da bi se postigli ti ciljevi, države članice trebale bi osigurati da su članovi sudskih ili upravnih tijela odgovarajuće obučeni te da imaju specijalizirano znanje i iskustvo o stečajnim pitanjima. Takva specijalizacija članova sudstva trebala bi omogućiti donošenje odluka s potencijalno značajnim gospodarskim ili društvenim utjecajima u kratkom roku i ne bi trebala značiti da se članovi sudstva moraju baviti isključivo predmetima restrukturiranja, stečaja i druge prilike. Primjerice, stvaranje sudova ili komora sa specijaliziranim sucima u skladu s nacionalnim pravom o organizacijama pravosudnog sustava mogao bi biti učinkovit način postizanja tih ciljeva.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Države članice također bi trebale osigurati da su upravitelji u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike koje su dodijelila sudska ili upravna tijela valjano obučeni te da ih se nadzire u provođenju njihovih zadataka, da su imenovani na transparentan način uzimajući u obzir potrebu za osiguravanjem učinkovitih postupaka i da svoje zadatke izvršavaju s integritetom. Upravitelji bi se trebali pridržavati dobrovoljnih kodeksa ponašanja s ciljem osiguravanja odgovarajućih razina kvalifikacije i obuke, transparentnosti dužnosti tih upravitelja i pravila za određivanje naknade za njihov rad, uzimanja osiguranja od profesionalne odgovornosti i uspostave nadzornih i regulatornih mehanizama koji bi trebali uključivati odgovarajući i učinkovit mehanizam za sankcioniranje onih koji nisu ispunili svoje dužnosti. Ti standardi mogu se postići bez načelne potrebe za stvaranjem novih profesija ili kvalifikacija.

(40)  Države članice također bi trebale osigurati da su upravitelji u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike koje su imenovala sudska ili upravna tijela valjano obučeni te da ih se nadzire u provođenju njihovih zadataka, da su imenovani na transparentan način uzimajući u obzir potrebu za osiguravanjem učinkovitih postupaka i da svoje zadatke izvršavaju s integritetom vodeći računa o tome da je cilj povratiti održivost poduzeća. Upravitelji bi trebali spašavati poduzeće, a ne ga likvidirati te bi se trebali pridržavati kodeksa ponašanja s ciljem osiguravanja odgovarajućih razina kvalifikacije i obuke, transparentnosti dužnosti tih upravitelja i pravila za određivanje naknade za njihov rad, uzimanja osiguranja od profesionalne odgovornosti i uspostave nadzornih i regulatornih mehanizama koji bi trebali uključivati odgovarajući i učinkovit mehanizam za sankcioniranje onih koji nisu ispunili svoje dužnosti. Ti standardi mogu se postići bez načelne potrebe za stvaranjem novih profesija ili kvalifikacija.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 47.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(47.a)  Trebala bi se učiniti dodatna procjena kako bi se ocijenilo je li to potrebno te bi se potom predložili zakonodavni prijedlozi za rješavanje nesolventnosti osoba koje se ne bave trgovinom, poduzetništvom, obrtom ili profesijom koja se može usporediti s djelatnostima poslodavca i koje kao potrošači ili korisnici robe ili javnih odnosno privatnih usluga u dobroj vjeri na privremenoj ili stalnoj osnovi ne mogu plaćati dugove u propisanom roku. Tim zakonodavnim prijedlozima trebalo bi se predvidjeti da je takvim osobama zajamčen pristup osnovnoj robi i uslugama kako bi im se osigurali dostojni životni uvjeti.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  postupcima preventivnog restrukturiranja koji su dostupni dužnicima u financijskim poteškoćama kada je mogućnost stečaja izvjesna;

(a)  postupcima preventivnog restrukturiranja koji su dostupni dužnicima u financijskim poteškoćama kada je mogućnost stečaja izvjesna; ili postupcima koji se koriste za smanjenje obveza prema svim vjerovnicima ili dijelu vjerovnika ili za prijenos cijelog održivog poslovanja ili njegova dijela drugom društvu u okviru dugoročne strategije;

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „formiranje kategorija” znači grupiranje zahvaćenih vjerovnika i nositelja udjela u planu restrukturiranja na način koji odražava prava i prvenstvo zahvaćenih potraživanja i interesa, uzimajući u obzir eventualna prethodna prava, založna prava ili ugovore među vjerovnicima i njihov tretman prema planu restrukturiranja;

(6)  „formiranje kategorija” znači grupiranje zahvaćenih vjerovnika i nositelja udjela u planu restrukturiranja na način koji odražava prava i prvenstvo zahvaćenih potraživanja i interesa, uzimajući u obzir eventualna prethodna prava, založna prava ili ugovore među vjerovnicima i njihov tretman prema planu restrukturiranja; države članice odgovorne su za utvrđivanje tih skupina uzimajući u obzir činjenicu da su radnici povlaštena kategorija vjerovnika; sve pravne izmjene razgraničenja tih kategorija ne utječu na plan restrukturiranja u tijeku kako bi se osigurala pravna sigurnost;

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „nadglasavanje nesuglasnih vjerovnika” znači situacija kada sudsko ili upravno tijelo potvrdi plan restrukturiranja koji ima podršku većine vjerovnika po vrijednosti ili većine po vrijednosti u pojedinoj i svim kategorijama vjerovnika nad manjinom nesuglasnih vjerovnika, odnosno manjinom nesuglasnih vjerovnika u pojedinoj kategoriji;

(7)  „nadglasavanje nesuglasnih vjerovnika” znači situacija kada sudsko ili upravno tijelo potvrdi plan restrukturiranja koji ima podršku većine vjerovnika po vrijednosti ili većine po vrijednosti u pojedinoj i svim kategorijama vjerovnika ili plan restrukturiranja u okviru kojeg cijena prodaje nije dovoljna za potpunu isplatu svih vjerovnika unatoč manjini nesuglasnih vjerovnika odnosno manjini nesuglasnih vjerovnika u pojedinoj kategoriji ili nesuglasnih vjerovnika koji neće dobiti isplatu svojih potraživanja u cijelosti;

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 15. − podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pomoć dužniku ili vjerovnicima u izradi plana restrukturiranja ili u pregovorima o tom planu;

(a)  pomoć dužniku ili vjerovnicima u izradi plana održivog plana restrukturiranja ili prodaje ili u pregovorima o tom planu;

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 15. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nadzor aktivnosti dužnika tijekom pregovora o planu restrukturiranja i podnošenje izvješća sudskom ili upravnom tijelu;

(b)  nadzor aktivnosti dužnika tijekom pregovora o planu restrukturiranja ili prodaje i podnošenje izvješća sudskom ili upravnom tijelu;

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da dužnici i poduzetnici imaju pristup alatima ranog upozoravanja koji mogu otkriti trend pogoršanja u poslovanju i signalizirati dužniku ili poduzetniku potrebu za hitnim djelovanjem.

1.  Države članice osiguravaju da dužnici, poduzetnici te radnici i njihovi predstavnici imaju pristup alatima ranog upozoravanja koji mogu otkriti trend pogoršanja u poslovanju i signalizirati dužniku ili poduzetniku potrebu za hitnim djelovanjem.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da dužnici i poduzetnici imaju pristup relevantnim, ažuriranim, jasnim, jezgrovitim i korisniku prilagođenim informacijama o dostupnosti alata za rano upozoravanje i svih dostupnih sredstava za restrukturiranje u ranoj fazi ili za postizanje razrješenja od osobnog duga.

2.  Države članice osiguravaju da dužnici, poduzetnici te radnici i njihovi predstavnici imaju pristup relevantnim, ažuriranim, jasnim, jezgrovitim i korisniku prilagođenim informacijama o dostupnosti alata za rano upozoravanje i svih dostupnih sredstava za restrukturiranje u ranoj fazi ili za postizanje razrješenja od osobnog duga.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice osiguravaju da predstavnici radnika imaju puni pristup informacijama i da se s njima savjetuje ako je potrebno poduzeti mjere;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Države članice osiguravaju da predstavnici radnika imaju mogućnost dužnicima i poduzetnicima izložiti svoju zabrinutost u vezi s poteškoćama u kojima se poduzeće nalazi i hitnoj prirodi tih poteškoća.

 

Države članice osiguravaju da se predstavnici radnika mogu obratiti neovisnom stručnjaku po vlastitom izboru u skladu s nacionalnim pravom i praksama, pri čemu im se omogućuje pristup relevantnim, ažuriranim, jasnim, sažetim i korisnicima prilagođenim informacijama o financijskoj situaciji poduzeća i različitim strategijama restrukturiranja koje su predviđene, uključujući prijenos vlasništva radnicima.

 

Države članice osiguravaju i da tijela nadležna za poreze, socijalnu sigurnost, tržišno natjecanje i reviziju mogu u skladu s nacionalnim pravom u što ranijoj fazi upozoriti na sva zabrinjavajuća financijska kretanja.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Raspoloživost okvira preventivnog restrukturiranja

Raspoloživost okvira preventivnog restrukturiranja

1.  Države članice osiguravaju da, kada je stečaj vjerojatan, dužnici u financijskim poteškoćama imaju učinkovit okvir za preventivno restrukturiranje koji im omogućuje restrukturiranje njihovih dugova ili poslovanja, vraćanje održivosti i izbjegavanje stečaja.

1.  Države članice osiguravaju da, kada je stečaj vjerojatan, dužnici u financijskim poteškoćama imaju učinkovit okvir za preventivno restrukturiranje koji im omogućuje restrukturiranje njihovih dugova ili poslovanja, vraćanje održivosti ili im jamči da će njime upravljati drugo poduzeće na održiv način i izbjegavanje stečaja ili pronalazak boljeg rješenja od likvidacije imovine kako bi se pomoglo u namirenju potraživanja vjerovnika, očuvanju radnih mjesta i potpori poslovnoj aktivnosti.

2.  Okviri preventivnog restrukturiranja mogu se sastojati od jednog postupka ili mjere ili više njih.

2.  Okviri za preventivno restrukturiranje mogu se sastojati od jednog postupka ili mjere ili više njih, za koje su propisno provedeni pregovori i savjetovanja s predstavnicima radnika, ako postoje, koji zadržavaju sva prava na kolektivno pregovaranje i sindikalne akcije. Tim se okvirima predviđaju postupci ili mjere namijenjeni za spašavanje zaduženog poduzeća koje provode radnici, u skladu s relevantnim nacionalnim pravom.

3.  Države članice uvode odredbe kojima se ograničava uključenost sudskog ili upravnog tijela na onu mjeru koja je potrebna i razmjerna tako da se očuvaju prava svih zahvaćenih strana.

3.  Države članice uvode odredbe kojima se ograničava uključenost sudskog ili upravnog tijela na onu mjeru koja je potrebna i razmjerna te istodobno jamče zaštitu prava svih zahvaćenih strana.

4.  Okviri preventivnog restrukturiranja dostupni su na zahtjev dužnika ili na zahtjev vjerovnika uz pristanak dužnika.

4.  Okviri za preventivno restrukturiranje dostupni su na zahtjev dužnika, radnika ili na zahtjev drugih vjerovnika uz pristanak dužnika.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu zahtijevati imenovanje upravitelja u području restrukturiranja u sljedećim slučajevima:

3.  Države članice osiguravaju imenovanje upravitelja barem u području restrukturiranja u sljedećim slučajevima:

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  kad se planom predviđa prijenos cijelog ili dijela poduzeća na drugo poduzeće bez preuzimanja svih radnika.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da dužnici koji pregovaraju o planu restrukturiranja sa svojim vjerovnicima mogu iskoristiti odgodu provedbe ovrhe ako i u mjeri u kojoj je takva odgoda nužna za podržavanje pregovora o planu restrukturiranja.

1.  Države članice osiguravaju da dužnici koji pregovaraju o planu restrukturiranja ili prodaje sa svojim vjerovnicima mogu iskoristiti odgodu provedbe ovrhe ako i u mjeri u kojoj je takva odgoda nužna za podržavanje pregovora o planu restrukturiranja.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da se odgoda provedbe ovrhe može naložiti s obzirom na sve vrste vjerovnika, uključujući osigurane i povlaštene vjerovnike. Odgoda može biti opća, koja obuhvaća sve vjerovnike, ili ograničena, koja obuhvaća jednog ili više pojedinačnih vjerovnika, u skladu s nacionalnim pravom.

2.  Države članice osiguravaju da se odgoda provedbe ovrhe može naložiti s obzirom na sve vrste vjerovnika, uključujući osigurane i povlaštene vjerovnike, ali isključujući radnike. Odgoda može biti opća, koja obuhvaća sve vjerovnike, ili ograničena, koja obuhvaća jednog ili više pojedinačnih vjerovnika, u skladu s nacionalnim pravom.

Obrazloženje

Iako je zaštita iz članka 6. stavka 3. dobra, potrebno je navesti u općem tekstu članka 6. stavka 1. da kategorija radnika ima poseban status.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  o relevantnom napretku u pregovorima o planu restrukturiranja; i

(a)  o relevantnom napretku u pregovorima o planu restrukturiranja ili prijenosu održivog dijela poslovanja na drugo poduzeće u skladu s uvjetima utvrđenima u ovoj Direktivi; i

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu odstupiti od stavka 1. ovog članka kada je dužnik nelikvidan i stoga ne može platiti svoje dugove koji stižu na naplatu tijekom razdoblja odgode. U tom slučaju države osiguravaju da se postupci restrukturiranja ne okončavaju automatski te da nakon ocjene izgleda za postizanje sporazuma o uspješnom planu restrukturiranja unutar razdoblja odgode sudsko ili upravno tijelo može odlučiti odgoditi pokretanje stečajnog postupka i zadržati prednosti odgode provedbe ovrhe.

3.  Države članice mogu odstupiti od stavka 1. ovog članka kada je dužnik nelikvidan i stoga ne može platiti svoje dugove koji stižu na naplatu tijekom razdoblja odgode. U tom slučaju države osiguravaju da se postupci restrukturiranja ne okončavaju automatski te da nakon ocjene izgleda za postizanje sporazuma o uspješnom planu restrukturiranja ili planu prijenosa poslovanja s jamstvom kontinuiteta unutar razdoblja odgode sudsko ili upravno tijelo može odlučiti odgoditi pokretanje stečajnog postupka i zadržati prednosti odgode provedbe ovrhe.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  procjenu trenutačne vrijednosti dužnika ili dužnikova poslovanja kao i obrazloženu izjavu o uzrocima i razmjeru financijskih poteškoća dužnika;

(b)  procjenu trenutačne vrijednosti dužnika, nakon postupka za rješavanje problema ili likvidaciju imovine ili dužnikova poslovanja kao i obrazloženu izjavu o uzrocima i razmjeru financijskih poteškoća dužnika; ne dovodeći u pitanje pravila Unije i nacionalna pravila o provjerljivosti, obuhvaća detaljan opis sve imovine, dugovanja i njihove lokacije te odnosa između financijskih obveza i novčanih tokova s matičnim društvima i podružnicama.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  uvjete plana, uključujući između ostalog:

(f)  uvjete plana, uključujući između ostalog:

i.  njegovo predloženo trajanje;

i.  njegovo predloženo trajanje;

ii.  bilo koji prijedlog kojim su dugovi reprogramirani ili ih se vjerovnik odriče ili su pretvoreni u druge oblike obaveza;

ii.  bilo koji prijedlog kojim su dugovi reprogramirani ili ih se vjerovnik odriče ili su pretvoreni u druge oblike obaveza;

iii.  bilo koje novo financiranje koje se očekuje kao dio plana restrukturiranja;

iii.  bilo koje novo financiranje koje se očekuje kao dio plana restrukturiranja;

 

iii.a  njegov učinak na sve vrste mirovina umirovljenika i aktualnih radnika;

 

iii.b  njegov učinak na uvjete rada i primanja radnika;

 

iii.c  njegov učinak na podružnice i podugovaratelje.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  procjenu zapošljivosti te pojedinačne i kolektivne vještine zaposlenika na koje će plan utjecati.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Potraživanja ili druga prava radnika nisu zahvaćena planovima restrukturiranja i prednost se daje kategoriji radnika.

Iznimno se može ponovno pregovarati o ugovornim uvjetima u postupcima ranog restrukturiranja na razini društva između uprave i predstavnika ako to služi uobičajenom nastavku poslovnih aktivnosti i očuvanju radnih mjesta.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da sve zahvaćene strane imaju pravo glasa o donošenju plana restrukturiranja. Države članice također mogu dati takvo pravo glasa i zahvaćenim nositeljima udjela u skladu s člankom 12. stavkom 2.

1.  Države članice osiguravaju da postupci predviđeni u nacionalnom pravu omogućuju vjerovnicima, uključujući radnike zahvaćene planom o smanjenju iznosa njihovih potraživanja, da imaju pravo glasa o donošenju plana restrukturiranja, nakon što su propisno obaviješteni o postupku i njegovim mogućim posljedicama za društvo. Države članice također mogu dati takvo pravo glasa i zahvaćenim nositeljima udjela u skladu s člankom 12. stavkom 2.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice također osiguravaju da se zahvaćene strane tretiraju u zasebnim kategorijama koje održavaju kriterije formiranja kategorija. Kategorije se formiraju na takav način da svaka kategorija obuhvaća potraživanja ili interese s pravima koja su dovoljno slična da bi se opravdalo doživljavanje članova kategorije homogenom grupom sa zajedničkim interesom. Osigurana i neosigurana potraživanja moraju se tretirati barem u zasebnim kategorijama z svrhu donošenja plana restrukturiranja. Države članice također mogu osigurati da se radnici tretiraju u zasebnim kategorijama.

2.  Države članice također osiguravaju da se strane zahvaćene planom o smanjenju iznosa njihovih potraživanja tretiraju u zasebnim kategorijama koje održavaju kriterije formiranja kategorija. Kategorije se formiraju na takav način da svaka kategorija obuhvaća potraživanja ili interese s pravima koja su dovoljno slična da bi se opravdalo doživljavanje članova kategorije homogenom grupom sa zajedničkim interesom. Osigurana i neosigurana potraživanja moraju se tretirati barem u zasebnim kategorijama z svrhu donošenja plana restrukturiranja. Uzimajući u obzir da su radnici kategorija povlaštenih vjerovnika, osim u propisno obrazloženim okolnostima, države članice također osiguravaju da se nepodmirena potraživanja na osnovi plaće za aktivne radnike i mirovinska potraživanja za umirovljenike tretiraju u zasebnim povlaštenim kategorijama i jamče da takva potraživanja imaju prednost.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Smatra se da su zahvaćene strane donijele plan restrukturiranja pod uvjetom da se u pojedinoj i svakoj kategoriji dobije većina iznosa njihovih potraživanja ili interesa. Države članice određuju traženu većinu za donošenje plana restrukturiranja koja u svakom slučaju nije veća od 75 % od iznosa potraživanja ili interesa u svakoj kategoriji.

4.  Smatra se da su zahvaćene strane donijele plan restrukturiranja ako se u pogledu iznosa njihovih potraživanja ili interesa i broja članova s pravom glasa u svakoj kategoriji, uključujući kategoriju radnika, postigne većina. Države članice određuju traženu većinu za donošenje plana restrukturiranja koja u svakom slučaju nije veća od 75 % od iznosa potraživanja ili interesa u svakoj kategoriji. Plan prodaje odobrava nadležni sud u skladu s nacionalnim pravom kojim se dopušta odobrenje i provedba takve prodaje.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice mogu odrediti da glasovanje o donošenju plana restrukturiranja bude u obliku savjetovanja i dogovora potrebne većine zahvaćenih strana.

5.  Države članice mogu odrediti da glasovanje o donošenju plana restrukturiranja bude u obliku savjetovanja i dogovora potrebne većine zahvaćenih strana. U kategoriji radnika to se glasovanje provodi u skladu s nacionalnim propisima.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  planovi restrukturiranja kojima se u poduzeću u roku od jednog mjeseca ukida više od 10 radnih mjesta;

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  planovi restrukturiranja za koje su radnici predložili protuprijedloge, osobito kako bi se potaknuli oni koji obuhvaćaju promjenu dioničara i koje podupiru radnici ili planovi restrukturiranja kojima se predviđa da radnici postanu budući kupci, koje je odobrila kategorija radnika nakon postupka informiranja i savjetovanja.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice osiguravaju da planovi prodaje poslovanja s jamstvom kontinuiteta mogu postati obvezujući za strane samo ako ih potvrdi sudsko ili upravno tijelo utvrđeno nacionalnim zakonom.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju da sudska ili upravna tijela mogu odbiti potvrditi plan restrukturiranja kada taj plan nema opravdane izglede za sprječavanje stečaja dužnika i osiguravanje održivosti poduzeća.

3.  Države članice osiguravaju da sudska ili upravna tijela mogu odbiti potvrditi plan restrukturiranja koji uključuje smanjenje potraživanja vjerovnika kada taj plan nema opravdane izglede za sprječavanje stečaja dužnika i osiguravanje održivosti poduzeća ili ako nisu ispunjene obveze dužnika prema radnicima u skladu s odredbama postojećih direktiva. Države članice osiguravaju da sudska ili upravna tijela mogu odbiti odobrenje plana prodaje ako taj plan nema utemeljene izglede da vjerovnicima osigura isplatu dividende koja je barem jednaka onoj koju bi dobili u slučaju likvidacije imovine nakon stečajnog postupka i ako poduzeće koje nastavi poslovanje s jamstvom kontinuiteta ne zajamči održivost prenesene djelatnosti.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju da se, kada je potrebna potvrda sudskog ili upravnog tijela da bi plan restrukturiranja postao obvezujući, odluka donosi bez nepotrebnog odgađanja nakon podnošenja zahtjeva za potvrdom te u svakom slučaju u roku od 30 dana nakon podnošenja zahtjeva.

4.  Države članice osiguravaju da se, kada sudsko ili upravno tijelo mora potvrditi plan restrukturiranja ili odobriti plan prodaje da bi on postao obvezujući, odluka donosi bez nepotrebnog odgađanja nakon podnošenja zahtjeva za potvrdom te u svakom slučaju u roku od 30 dana nakon podnošenja zahtjeva.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Sudsko ili upravno tijelo određuje likvidacijsku vrijednost kada se plan restrukturiranja osporava na temelju navodnog kršenja najboljeg interesa vjerovnika.

1.  Sudsko ili upravno tijelo određuje likvidacijsku vrijednost kada se plan restrukturiranja ili plan prodaje osporava na temelju navodnog kršenja najboljeg interesa vjerovnika.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Vrijednost poduzeća određuje sudsko ili upravno tijelo na temelju vrijednosti poduzeća kao društva s trajnim poslovanjem u sljedećim slučajevima:

2.  Vrijednost poduzeća određuje sudsko ili upravno tijelo na temelju vrijednosti poduzeća kao društva s jamstvom kontinuiteta i vrijednosti nakon prodaje njegove imovine koju je proveo stečajni upravitelj u stečajnom postupku u sljedećim slučajevima:

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  kad plan uključuje prijenos cijelog ili dijela poslovanja.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu dati davateljima novog ili privremenog financiranja pravo na primanje plaćanja s prioritetom u kontekstu naknadnih procesa likvidacije u odnosu na ostale vjerovnike koji bi inače imali prioritetna ili jednaka potraživanja novca ili imovine. U tim slučajevima države članice rangiraju novo financiranje i privremeno financiranje kao prioritetno barem u odnosu na uobičajene neosigurane vjerovnike.

Briše se.

Obrazloženje

Ova odredba predstavlja prekomjerni privilegij za aktere koji omogućuju novo i privremeno financiranje. Može dovesti do slabljenja drugih vjerovnika, uključujući radnike, i može smanjiti preostalu imovinu predmetnog poduzeća, čime se još više ugrožavaju radnici.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poduzimanje neposrednih koraka za smanjenje gubitaka za vjerovnike, radnike, dioničare i ostale dionike;

(a)  poduzimanje neposrednih koraka za smanjenje gubitaka za vjerovnike, radnike, dioničare i ostale dionike, uključujući zaposlenike te interese i prava radnika;

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice mogu proširiti područje primjene mehanizma druge prilike za poduzetnike kako bi se obuhvatile fizičke osobe, uključujući osobe koje ne obavljaju trgovačku, poslovnu, obrtničku ili profesionalnu djelatnost koja je usporediva s aktivnostima poslodavca. Cilj proširenja područja primjene je izbjeći prezaduženost fizičkih osoba koje djeluju u dobroj vjeri uz pomoć postupka razrješenja od dugova kako bi i dalje imale dugove nakon djelomične otplate duga te kako bi im se ponovno omogućio pristup kreditima. Komisija osigurava procjenu učinka o tome kako bi proširenje područja primjene mehanizma druge prilike pomoglo državama članicama da smanje siromaštvo i socijalnu isključenost i potaknu gospodarske aktivnosti.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice trebaju upotrijebiti sva prikladna sredstva kako bi potakle stvaranje i pridržavanje dobrovoljnih kodeksa ponašanja upravitelja u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike, kao i drugih učinkovitih mehanizama nadzora u pogledu pružanja tih usluga.

2.  Države članice trebaju upotrijebiti sva prikladna sredstva kako bi potakle stvaranje i pridržavanje kodeksa ponašanja upravitelja u području restrukturiranja, stečaja i druge prilike, kao i drugih učinkovitih mehanizama nadzora u pogledu pružanja tih usluga, poput licenciranja i registracije.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  obavijesti vjerovnicima;

(c)  obavijesti vjerovnicima, uključujući predstavnike radnika;

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  broj izgubljenih radnih mjesta, prijenosi dijela ili cijelog poslovanja, djelomični viškovi i učinak sporazuma o restrukturiranju na zapošljavanje te javne financije;

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1. – točka gb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gb)  ocjena rada upravitelja i rezultati tog rada;

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija uspostavlja obrazac za prijenos podataka naveden u stavku 3. provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 30. stavka 2.

4.  Komisija uspostavlja obrazac za prijenos podataka naveden u stavku 3. delegiranim aktima.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Okviri za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjere za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja

Referentni dokumenti

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Nadležni odbor      

Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

16.1.2017

 

 

 

Odbor koji daje mišljenje       

Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

16.1.2017

Izvjestitelj za mišljenje

Datum imenovanja

Edouard Martin

17.1.2017

Razmatranje u odboru

3.5.2017

 

 

 

Datum usvajanja

10.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

1

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Theodoros Zagorakis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

39

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Laura Agea

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Theodoros Zagorakis

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

ENF

Dominique Martin

5

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Preventivni okviri restrukturiranja, druga prilika i mjere za povećanje učinkovitosti postupaka restrukturiranja, stečajnih postupaka i postupaka davanja razrješnice

Referentni dokumenti

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Datum podnošenja EP-u

22.11.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

16.1.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.1.2017

EMPL

16.1.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Angelika Niebler

28.11.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

12.7.2017

10.10.2017

7.12.2017

 

Datum usvajanja

2.7.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

14

7

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Nicola Danti, Kateřina Konečná, Nils Torvalds

Datum podnošenja

25.7.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

14

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Viktor Uspaskich

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

7

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 27. kolovoza 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti