ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES

21.8.2018 - (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referente: Angelika Niebler


Procedūra : 2016/0359(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0269/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0269/2018
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0723),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 53. un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0475/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī atzinumus Ekonomikas un monetārās komitejas un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas (A8-0269/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Šīs direktīvas mērķis ir novērst šķēršļus, kas liedz īstenot pamatbrīvības, piemēram, kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību un kuru rašanās cēlonis ir valstu tiesību aktos un procedūrās par preventīvo pārstrukturēšanu, maksātnespēju un otro iespēju pastāvošās atšķirības. Šīs direktīvas nolūks ir novērst šādus šķēršļus, nodrošinot, ka pastāvētspējīgiem uzņēmumiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās, ir pieejams iedarbīgs valsts preventīvās pārstrukturēšanas regulējums, kurā ir paredzēta to iespēja turpināt darbību, ka godīgiem uzņēmējiem ar pārmērīgām parādsaistībām otrā iespēja tiek dota pēc pilnīgas parādsaistību dzēšanas pēc saprātīgi ilga laikposma un ka tiek uzlabots pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru iedarbīgums, it īpaši to ilguma saīsināšanas ziņā.

(1)  Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt iekšējā tirgus pienācīgu darbību un novērst šķēršļus, kas liedz īstenot pamatbrīvības, piemēram, kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību un kuru rašanās cēlonis ir valstu tiesību aktos un procedūrās par preventīvo pārstrukturēšanu, maksātnespēju un otro iespēju pastāvošās atšķirības. Šīs direktīvas nolūks ir, neskarot darbinieku pamattiesības un brīvības, novērst šādus šķēršļus, jo ar to tiek nodrošināts, ka pastāvētspējīgiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kas ir nonākuši finansiālās grūtībās, tostarp individuāliem ekonomiski pastāvētspējīgiem uzņēmējiem, ir pieejams iedarbīgs valsts preventīvās pārstrukturēšanas regulējums, kurā ir paredzēta to iespēja turpināt darbību, ka godīgiem uzņēmējiem ar pārmērīgām parādsaistībām otrā iespēja tiek dota pēc pilnīgas parādsaistību dzēšanas pēc tam, kad attiecībā uz viņiem ir veikts maksātnespējas process; un ka tiek uzlabots pārstrukturēšanas, maksātnespējas un parādsaistību dzēšanas procedūru iedarbīgums, it īpaši to ilguma saīsināšanas ziņā.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Pārstrukturēšanai būtu jādod iespēja uzņēmumiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās, turpināt komercdarbību pilnā vai daļējā apmērā, mainot aktīvu un saistību sastāvu, apstākļus vai struktūru vai savu kapitāla struktūru, tai skaitā pārdodot aktīvus vai uzņēmumu sastāvdaļas. Preventīvās pārstrukturēšanas regulējumam galvenokārt būtu jādod iespēja uzņēmumiem veikt pārstrukturēšanu agrīnā stadijā un izvairīties no maksātnespējas. Šādam regulējumam būtu pēc iespējas jāpalielina vērtības kopsumma kreditoriem, īpašniekiem un ekonomikai kopumā un būtu jānovērš nevajadzīga darbvietu, zināšanu un prasmju zaudēšana. Tam būtu arī jānovērš ienākumus nenesošu aizdevumu uzkrāšanās. Pārstrukturēšanas procesā būtu jāaizsargā visu iesaistīto personu tiesības. Vienlaikus pastāvētnespējīgi uzņēmumi bez izredzēm tikt glābtiem būtu jālikvidē pēc iespējas ātri.

(2)  Pārstrukturēšanai un piemērotu un pamatotu ekspertu ziņojumu iznākumam būtu jādod iespēja uzņēmumiem un individuāli atbildīgiem uzņēmējiem, kas ir nonākuši finansiālās grūtībās, turpināt komercdarbību pilnā vai daļējā apmērā, mainot aktīvu un saistību sastāvu, apstākļus vai struktūru vai savu kapitāla struktūru, tai skaitā pārdodot aktīvus vai uzņēmumu sastāvdaļas vai pašu uzņēmumu. Preventīvās pārstrukturēšanas regulējumam galvenokārt būtu jādod iespēja uzņēmumiem ātri veikt pārstrukturēšanu agrīnā stadijā un izvairīties no maksātnespējas un pastāvētspējīgu uzņēmumu likvidācijas. Ar šāda ātra, preventīva regulējuma palīdzību būtu jānovērš darbvietu, zināšanu un prasmju zaudēšana un pēc iespējas jāpalielina vērtības kopsumma kreditoriem salīdzinājumā ar to, ko viņi saņemtu uzņēmuma aktīvu likvidācijas gadījumā, kā arī vērtības kopsumma īpašniekiem un ekonomikai kopumā. Tam būtu arī jānovērš ienākumus nenesošu aizdevumu uzkrāšanās. Pārstrukturēšanas procesā būtu jāaizsargā visu iesaistīto personu, tostarp darbinieku, tiesības. Vienlaikus pastāvētnespējīgi uzņēmumi bez izredzēm tikt glābtiem būtu jālikvidē pēc iespējas ātri. Preventīvu un ātru pārstrukturēšanas procedūru pieejamība nodrošinātu to, ka pasākumi tiek veikti, pirms komercsabiedrības sāk nepildīt savas ar aizņēmumiem saistītās maksājumu saistības, tādējādi palīdzot mazināt risku, ka cikla lejupslīdes stadijās aizdevumi kļūst par ienākumus nenesošiem aizdevumiem, un tiktu amortizēta negatīvā ietekme uz finanšu sektoru. Ievērojama procentuālā daļa komercsabiedrību un darbvietu varētu tikt glābta, ja preventīvās procedūras pastāvētu visās dalībvalstīs, kurās tiem atrodas uzņēmumi, aktīvi vai kreditori.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Starp dalībvalstīm pastāv atšķirības attiecībā uz to procedūru diapazonu, kas uzņēmuma pārstrukturēšanas vajadzībām pieejamas finansiālās grūtībās nonākušiem parādniekiem. Dažās dalībvalstīs ir ierobežots procedūru klāsts, kas nozīmē, ka uzņēmumi var tikt pārstrukturēti salīdzinoši vēlu – maksātnespējas procedūru ietvaros. Citās dalībvalstīs pārstrukturēšana ir iespējama agrākā stadijā, tomēr pieejamās procedūras nav tik iedarbīgas, cik tās varētu būt, vai tās ir ļoti formālas, jo, piemēram, ierobežo ārpustiesas procesa izmantošanu. Tāpat atšķiras valstu noteikumi, kas uzņēmējiem dod otro iespēju, piemēram, dzēšot parādsaistības, kas radušās to komercdarbības gaitā; atšķirības pastāv saistību dzēšanas laikposma ilguma un šādas saistību dzēšanas piemērošanas nosacījumu ziņā.

(3)  Starp dalībvalstīm pastāv atšķirības attiecībā uz to procedūru diapazonu, kas uzņēmuma pārstrukturēšanas vajadzībām pieejamas finansiālās grūtībās nonākušiem parādniekiem. Dažās dalībvalstīs ir ierobežots procedūru klāsts, kas nozīmē, ka uzņēmumi var tikt pārstrukturēti salīdzinoši vēlu – maksātnespējas procesu ietvaros. Citās dalībvalstīs pārstrukturēšana ir iespējama agrākā stadijā, tomēr pieejamās procedūras nav tik iedarbīgas, cik tās varētu būt, vai tās ir ļoti formālas, jo, piemēram, ierobežo ārpustiesas procesa izmantošanu. Preventīvie risinājumi mūsdienu maksātnespējas tiesībās tiek izmantoti aizvien vairāk. Šī tendence attīstās, priekšroku dodot pieejām, kas atšķirībā no tradicionālās pieejas, saskaņā ar kuru krīzē nonākušu uzņēmumu likvidē, ir vērsta uz tā atveseļošanu vai vismaz to minētā vienību saglabāšanu, kuras joprojām ir ekonomiski pastāvētspējīgas. Šāda prakse bieži vien palīdz saglabāt darbvietas vai samazināt to zaudēto darbvietu skaitu, kuru zudumu varēja novērst. Tāpat atšķiras valstu noteikumi, kas uzņēmējiem dod otro iespēju, piemēram, dzēšot parādsaistības, kas radušās to komercdarbības gaitā; atšķirības pastāv saistību dzēšanas laikposma ilguma un šādas saistību dzēšanas piemērošanas nosacījumu ziņā. Papildus tam atšķiras arī tiesu vai administratīvo iestāžu vai to iecelto personu iesaistes intensitāte — no minimālas iesaistes dažās dalībvalstīs līdz pilnīgai iesaistei citās.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Vairākās dalībvalstīs pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru pārmērīgais ilgums ir svarīgs faktors, kas negatīvi ietekmē naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus un attur ieguldītājus no komercdarbības veikšanas tiesību sistēmās, kur pastāv risks, ka procedūras norisināsies pārāk ilgi.

(5)  Vairākās dalībvalstīs pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru pārmērīgais ilgums ir svarīgs faktors, kas negatīvi ietekmē naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus un attur ieguldītājus no komercdarbības veikšanas tiesību sistēmās, kurās pastāv risks, ka procedūras norisināsies pārāk ilgi un būs pārmērīgi dārgas.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Visas šīs atšķirības izpaužas kā papildu izmaksas ieguldītājiem, kas novērtē riskus, ka parādnieki nonāks finansiālās grūtībās vienā vai vairākās dalībvalstīs, un kā izmaksas pārstrukturēšanu īstenojošām komercsabiedrībām ar uzņēmumiem, kreditoriem vai aktīviem citās dalībvalstīs, un visuzskatāmākais šāds piemērs ir starptautiska mēroga koncernu (sabiedrību grupu) pārstrukturēšana. Daudzi ieguldītāji kā vienu no galvenajiem iemesliem tam, ka tie neiegulda vai nedibina komercdarbības attiecības ar darījumu partneri ārpus savas valsts, min nenoteiktību attiecībā uz citas valsts maksātnespējas noteikumiem vai risku, ka tajā pastāv ilgas vai sarežģītas maksātnespējas procedūras.

(6)  Visas šīs atšķirības izpaužas kā papildu izmaksas ieguldītājiem, kas novērtē riskus, ka parādnieki nonāks finansiālās grūtībās vienā vai vairākās dalībvalstīs, vai kas nosaka risku, kurš ir saistīts ar grūtībās nonākušo uzņēmumu pārvaldīto pastāvētspējīgo darbību pārņemšanu, un kā izpaužas kā izmaksas pārstrukturēšanu īstenojošām komercsabiedrībām ar uzņēmumiem, kreditoriem vai aktīviem citās dalībvalstīs, un visuzskatāmākais šāds piemērs ir starptautiska mēroga koncernu (komercsabiedrību grupu) pārstrukturēšana. Daudzi ieguldītāji kā vienu no galvenajiem iemesliem tam, ka tie neiegulda vai nedibina komercdarbības attiecības ar darījumu partneri ārpus savas valsts, min nenoteiktību attiecībā uz citas valsts maksātnespējas noteikumiem vai risku, ka tajā pastāv ilgi vai sarežģīti maksātnespējas procesi. Šāda nenoteiktība tādēļ mazina motivāciju, radot šķēršļus brīvībai veikt uzņēmējdarbību un traucējot uzņēmējdarbības veicināšanu, un kaitē iekšējā tirgus pienācīgai darbībai. Jo īpaši līdzekļu, kas ir nepieciešami, lai novērtētu ar pārrobežu darbību saistīto risku, lielākoties nav mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Šādas atšķirības dalībvalstīs izraisa nevienlīdzīgus apstākļus kredītu pieejamības ziņā un nevienādus naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus. Tādējādi augstāka saskaņotības pakāpe pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā ir nenovēršami nepieciešama, lai labi varētu darboties vienotais tirgus kopumā un, konkrētāk, kapitāla tirgu savienība.

7.  Šādas atšķirības dalībvalstīs izraisa nevienlīdzīgus apstākļus kredītu pieejamības ziņā un nevienādus naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus. Tādējādi augstāka saskaņotības pakāpe pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā ir nenovēršami nepieciešama, lai labi varētu darboties vienotais tirgus kopumā un, konkrētāk, kapitāla tirgu savienība, kā arī lai nodrošinātu saimniecisko darbību pastāvētspēju un tādējādi saglabātu un radītu darbvietas. Tajā pašā laikā lielāks saskaņotības līmenis vēl vairāk sekmētu Savienības kopējo komerctiesību pieņemšanu.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Ir vispāratzīts, ka, veicot jebkuru pārstrukturēšanas darbību, jo īpaši liela mēroga pārstrukturēšanas darbību, kas rada būtisku ietekmi, tā būtu jāizskaidro un jāpamato ieinteresētajām personām, sniedzot informāciju par mērķu īstenošanai paredzēto pasākumu izvēli un alternatīvajiem pasākumiem, un būtu jānodrošina darbinieku pārstāvju pilnīga un atbilstīga iesaistīšanās visos līmeņos. Minētais paskaidrojums un pamatojums ir jāsagatavo savlaicīgi, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties apspriešanai, pirms komercsabiedrība pieņem lēmumu1a.

 

_________________

 

1a Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0005. Darbinieku informēšana un uzklausīšana un pārstrukturēšanas paredzēšana un pārvaldība

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.  No saskaņotākas pieejas Savienības mērogā īpaši iegūtu mazie un vidējie uzņēmumi, jo tiem nav nepieciešamo resursu, ar kuriem segt pārstrukturēšanas augstās izmaksas un izmantot efektīvākas pārstrukturēšanas procedūras, kas pieejamas dažās dalībvalstīs. Maziem un vidējiem uzņēmumiem, it īpaši tiem, kas saskaras ar finansiālām grūtībām, bieži vien nav vajadzīgo resursu, lai varētu piesaistīt profesionālus konsultantus, tādēļ būtu jāievieš agrīnas brīdināšanas rīki, ar kuriem parādniekus varētu brīdināt par steidzamas rīcības nepieciešamību. Lai palīdzētu šādiem uzņēmumiem veikt pārstrukturēšanu ar nelielām izmaksām, valsts mērogā būtu arī jāizstrādā pārstrukturēšanas plāna paraugi, kuriem vajadzētu būt pieejamiem internetā. Parādniekiem vajadzētu būt iespējai izmantot un pielāgot tos savām vajadzībām un savas komercdarbības specifikai.

13.  No saskaņotākas pieejas Savienības mērogā iegūtu uzņēmumi un jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, kas veido 99 % no visiem Savienībā darbojošamies uzņēmumiem, jo to varbūtība tikt likvidētiem, nevis pārstrukturētiem, ir proporcionāli daudz lielāka un tiem ir jāsedz izmaksas, kas ir divreiz lielākas kā lielākām komercsabiedrībām, sedzot pārrobežu procedūru izmaksas, salīdzinājumā ar valsts iekšējām procedūrām. Maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo īpaši tādiem, kuri ir nonākuši finansiālās grūtībās, un darbinieku pārstāvjiem bieži vien nav nepieciešamo resursu, ar kuriem segt pārstrukturēšanas augstās izmaksas un izmantot efektīvākas pārstrukturēšanas procedūras, kas ir pieejamas dažās dalībvalstīs. Lai palīdzētu šādiem uzņēmumiem veikt pārstrukturēšanu ar nelielām izmaksām, valsts mērogā būtu jāizstrādā arī pārstrukturēšanas plānu pārbaužu saraksti, kuriem vajadzētu būt pieejamiem elektroniskā formātā. Dalībvalstīm, sastādot šādus pārbaudes sarakstus, būtu jo īpaši jāņem vērā mazo un vidējo uzņēmumu vajadzības un īpatnības. Ņemot vērā mazo un vidējo uzņēmumu ierobežotos resursus algot profesionālus ekspertus, būtu jāizveido agrīnā brīdinājuma rīki, ar kuriem brīdina parādniekus par to, ka ir jārīkojas steidzami.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  Kreditoriem un darbiniekiem būtu jāļauj ierosināt alternatīvu pārstrukturēšanas plānu. Dalībvalstīm būtu jāreglamentē apstākļi, kādos kreditori un darbinieki var nākt klajā ar šāda plāna priekšlikumu.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13b)  Lai nodrošinātu saskanīgāku pieeju, Komisijai būtu jāapsver iespēja Savienībā izveidot maksātnespējas reģistru, ar kuru kreditoriem tiktu nodrošināta lielāka pārredzamība un vienkāršota piekļuve informācijai, — jo īpaši no mazo un vidējo uzņēmumu un darbinieku viedokļa.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Patērētāju pārmērīgas parādsaistības izraisa lielas bažas ekonomikas un sociālās jomas kontekstā, un šis jautājums ir cieši saistīts ar pārmērīgi lielo parādu mazināšanu. Turklāt bieži vien nav iespējams nepārprotami nošķirt uzņēmēja patēriņa parādus un ar viņa komercdarbību saistītos parādus. Uzņēmēju otrās iespējas regulējums nebūtu iedarbīgs, ja uzņēmējam, lai dzēstu savas ar komercdarbību saistītās parādsaistības un ar komercdarbību nesaistītās parādsaistības, būtu jāizmanto atsevišķas procedūras, kurām atšķiras piemērojamības nosacījumi un saistību dzēšanas laikposmi. Šo iemeslu dēļ, lai gan šī direktīva neietver saistošus noteikumus par patērētāju pārmērīgām parādsaistībām, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai saistību dzēšanas normas piemērot arī attiecībā uz patērētājiem.

(15)  Patērētāju pārmērīgas parādsaistības izraisa lielas bažas ekonomikas un sociālās jomas kontekstā, un šis jautājums ir cieši saistīts ar pārmērīgi lielo parādu mazināšanu. Turklāt bieži vien nav iespējams nepārprotami nošķirt uzņēmēja patēriņa parādus un ar viņa komercdarbību saistītos parādus. Uzņēmēju otrās iespējas regulējums nebūtu iedarbīgs, ja uzņēmējam, lai dzēstu savas ar komercdarbību saistītās parādsaistības un ar komercdarbību nesaistītās parādsaistības, būtu jāizmanto atsevišķas procedūras, kuru piemērojamības nosacījumi un saistību dzēšanas laikposmi atšķiras. Šo iemeslu dēļ, lai gan šī direktīva neietver saistošus noteikumus par patērētāju pārmērīgām parādsaistībām, dalībvalstis rīkoto pareizi, ja tās, cik vien ātri iespējams, saistību dzēšanas normas piemērotu arī attiecībā uz patērētājiem.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Lai panāktu lielāku saprotamību, dalībvalstīm un Komisijai būtu jāveic pētījums, ar kuru konstatē personas pārmērīgi lielu parādsaistību galvenās pazīmes. Ņemot vērā šā pētījuma rezultātus, dalībvalstīm un Komisijai būtu jānosaka pasākumi, ar kuriem izveido patērētāju pārmērīgu parādsaistību agrīnas brīdināšanas rīku sistēmu.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Jo agrāk parādnieks spēj konstatēt savas finansiālās grūtības un veikt atbilstošas darbības, jo lielāka ir varbūtība, ka varēs izvairīties no draudošas maksātnespējas, vai gadījumā, ja uzņēmuma pastāvētspēja ir neatgriezeniski apdraudēta – jo sakārtotāks un efektīvāks ir darbības izbeigšanas process. Tādēļ, lai parādniekus, kuri sāk saskarties ar finansiālām problēmām, stimulētu rīkoties jau agrīnā stadijā, būtu jāievieš skaidra informācija par pieejamajām preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kā arī agrīnas brīdināšanas rīki. Iespējamiem agrīnas brīdināšanas mehānismiem būtu jāietver parādnieka vai parādnieka vadības pienākumi saistībā ar grāmatvedību un uzraudzīšanu, kā arī aizdevuma līgumos iekļauti ziņošanas pienākumi. Turklāt trešās personas, kurām ir nozīmīga informācija, piemēram, grāmatveži, nodokļu un sociālās nodrošināšanas iestādes, varētu tikt stimulētas vai tām varētu attiecīgās valsts tiesību normās tikt paredzēts pienākums norādīt uz negatīvu attīstību.

(16)  Jo agrāk parādnieks, uzņēmējs vai darbinieku pārstāvis spēj konstatēt uzņēmuma finansiālās grūtības un veikt atbilstošas darbības, jo lielāka ir varbūtība, ka varēs izvairīties no draudošas maksātnespējas, vai gadījumā, ja uzņēmuma pastāvētspēja ir neatgriezeniski iznīcināta — jo sakārtotāks un efektīvāks ir darbības izbeigšanas process. Tādēļ, lai parādniekus, kuri sāk saskarties ar finansiālām problēmām, stimulētu rīkoties jau agrīnā stadijā, būtu jāievieš skaidra informācija par pieejamajām preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kā arī agrīnas brīdināšanas rīki. Iespējamiem agrīnas brīdināšanas mehānismiem būtu jāietver parādnieka vai parādnieka vadības pienākumi saistībā ar grāmatvedību un uzraudzīšanu, kā arī aizdevuma līgumos iekļauti ziņošanas pienākumi. Turklāt trešās personas, kurām ir nozīmīga informācija, piemēram, grāmatveži, nodokļu un sociālās nodrošināšanas iestādes, varētu tikt stimulētas vai tām varētu attiecīgās valsts tiesību normās tikt paredzēts pienākums norādīt uz negatīvu attīstību. Darbinieku pārstāvjiem vajadzētu būt pieejamai attiecīgajai informācijai un būt tiesīgiem citus iesaistītos dalībniekus informēt par savām bažām. Dalībvalstīm būtu jāsniedz iespēja izmantot jaunās IT tehnoloģijas, lai darītu zināmus vēstījumus un tiešsaistē veiktu paziņojumus, un tām būtu jāsniedz informācija par agrīnas brīdināšanas sistēmu, kas ir pieejama speciālā tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  Tāda agrīna brīdinājuma posms, kurš ir paredzēts, lai savlaicīgi konstatētu krīzes iestāšanos, bija iecerēts kā palīglīdzeklis, ar kuru informē parādnieku par sākotnējā stadijā esošā grūtībām un viņam sniedz iespēju veikt ātru analīzi par to ekonomisko un finansiālo problēmu iemesliem, ar kurām saskaras attiecīgais uzņēmums, un rast ātrus to risinājumus, šim nolūkam brīvprātīgi piedāvājot dažāda veida līdzekļus, vienlaikus nenosakot konkrētu obligātu rīcību vai pienākumu krīzi darīt zināmu trešām personām. Tādēļ ir svarīgi lēmumus par obligāto uzraudzības normu piemērošanu tikai attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem atstāt dalībvalstu kompetencē, ņemot vērā, ka mazie un vidējie uzņēmumi bieži vien ir tie, kuriem ir grūtības vieniem pašiem uzsākt sākotnējos pārstrukturēšanas procesus, kas ir skaidrojams ar virkni faktoru, kuri mazina šo uzņēmumu konkurētspēju, piemēram, pārāk mazs uzņēmuma lielums, uzņēmuma pārvaldības risinājumu vājums, darbības procedūru neefektivitāte, uzraudzības un plānošanas resursu neesamība, kā arī šo uzņēmumu mazākā finansiālā spēja šādus procesus īstenot.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Parādniekiem vajadzētu būt pieejamam pārstrukturēšanas regulējumam, kas viņiem/tiem dotu iespēju risināt finansiālās grūtības jau agrīnā stadijā, kad šķiet ticami, ka to maksātnespēja var tikt novērsta un to komercdarbības turpināšana var tikt nodrošināta. Pārstrukturēšanas regulējumam vajadzētu būt pieejamam, pirms parādnieks kļūst maksātnespējīgs attiecīgās valsts tiesību izpratnē, t. i., pirms parādnieks atbilst tādas kolektīvas maksātnespējas procedūras uzsākšanas nosacījumiem, kura parasti ietver parādnieka visu aktīvu atsavināšanu un likvidatora iecelšanu. Tāpēc pastāvētspējas pārbaude nebūtu jāizvirza kā priekšnosacījums apspriešanas uzsākšanai un izpildes panākšanas darbību apturēšanai. Tā vietā uzņēmuma pastāvētspēja parasti būtu jānovērtē ietekmētajiem kreditoriem, kuru vairākums piekrīt savu prasījumu daļējai koriģēšanai. Tomēr, lai novērstu to, ka procedūras tiek izmantotas ļaunprātīgi, parādnieka finansiālajām grūtībām ir jābūt tādām, kas, visticamāk, novestu pie maksātnespējas, un pārstrukturēšanas plānam ir jāspēj novērst parādnieka maksātnespēju un nodrošināt uzņēmuma dzīvotspēju.

(17)  Parādniekiem vajadzētu būt pieejamam pārstrukturēšanas regulējumam, kas tiem/viņiem dotu iespēju risināt finansiālās grūtības jau agrīnā stadijā, kad šķiet ticami, ka to maksātnespēja var tikt novērsta un to komercdarbības turpināšana var tikt nodrošināta. Pārstrukturēšanas regulējumam vajadzētu būt pieejamam, pirms parādnieks kļūst maksātnespējīgs attiecīgās valsts tiesību izpratnē, t. i., pirms parādnieks atbilst tādas kolektīvas maksātnespējas procesa uzsākšanas nosacījumiem, kura parasti ietver parādnieka visu aktīvu atsavināšanu un likvidatora iecelšanu. Dalībvalstīm būtu jāvar ierobežot piekļuvi pārstrukturēšanas tīklam no to uzņēmumu viedokļa, attiecībā uz kuriem dalībvalsts tiesa ir konstatējusi, ka tajos ir pārkāpti grāmatvedības vai uzskaites pienākumi. Turklāt dalībvalstīm būtu jāvar nodrošināt pārstrukturēšanas regulējuma piemērojamību pēc kreditoru un darbinieku pārstāvju lūguma. Tāpēc pastāvētspējas pārbaude nebūtu jāizvirza kā priekšnosacījums apspriešanas uzsākšanai un izpildes panākšanas darbību apturēšanai. Tā vietā uzņēmuma pastāvētspēja parasti būtu jānovērtē ietekmētajiem kreditoriem, kuru vairākums piekrīt savu prasījumu daļējai koriģēšanai. Tomēr, lai novērstu to, ka procedūras tiek izmantotas ļaunprātīgi, parādnieka finansiālajām grūtībām ir jābūt tādām, kas, visticamāk, novestu pie maksātnespējas, un pārstrukturēšanas plānam ir jāspēj novērst parādnieka maksātnespēju un nodrošināt uzņēmuma dzīvotspēju.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a)  Grāmatvedības un uzskaites pienākumu ievērošana tiek uzskatīta par efektīvu līdzekli, kā uzņēmumi un uzņēmēji uzzina par to, ka tie/viņi parādu apmaksas termiņā var nespēt tos dzēst. Būtu jāpanāk, lai dalībvalstis drīkstētu atļaut piekļuvi pārstrukturēšanas procedūru izmantot tikai uzņēmumiem un uzņēmējiem, kuri ievēro šādas grāmatvedības un uzskaites saistības.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Lai veicinātu efektivitāti un mazinātu procedūru ilgumu un izmaksas, valstu preventīvās pārstrukturēšanas regulējumiem būtu jāietver elastīgas procedūras, kas tiesu vai administratīvo iestāžu iesaistīšanos paredz vienīgi tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu kreditoru un citu potenciāli ietekmēto ieinteresēto personu intereses. Lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām un atspoguļotu procedūras agrīno norisi, principā būtu jāsaglabā parādnieka kontrole pār saviem aktīviem un sava uzņēmuma ikdienas darbību. Pārstrukturēšanas jomā praktizējoša speciālista (mediatora, kas palīdz pārstrukturēšanas plāna apspriešanā, vai maksātnespējas procesa administratora, kas uzrauga parādnieka darbības) iecelšanai nevajadzētu būt obligātai ikvienā gadījumā, bet gan veicamai atkarībā no katra konkrētā gadījuma apstākļiem vai parādnieka konkrētajām vajadzībām. Turklāt pārstrukturēšanas procesa uzsākšanai nebūtu katrā ziņā nepieciešams tiesas nolēmums; process var būt neformāls, ja vien netiek ietekmētas trešo personu tiesības. Neatkarīgi no tā būtu kaut kādā mērā jānodrošina uzraudzība, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu viena vai vairāku kreditoru vai citu ieinteresēto personu pamatotās intereses. Tas tā varētu būt, piemēram, tad, ja tiesa vai administratīvā iestāde vispārēji aptur atsevišķas izpildes panākšanas darbības vai ja šķiet nepieciešami pārstrukturēšanas plānu piemērot tām kreditoru kategorijām, kuras tam nepiekrīt.

(18)  Lai veicinātu efektivitāti un mazinātu procedūru ilgumu un izmaksas, valstu preventīvās pārstrukturēšanas regulējumiem būtu jāietver elastīgas procedūras, kas tiesu vai administratīvo iestāžu iesaistīšanos paredz vienīgi tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu kreditoru un citu potenciāli ietekmēto ieinteresēto personu intereses. Lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām un atspoguļotu procedūras agrīno norisi, principā būtu jāsaglabā parādnieka kontrole pār saviem aktīviem un sava uzņēmuma ikdienas darbību. Pārstrukturēšanas jomā praktizējoša speciālista (mediatora, kas palīdz pārstrukturēšanas plāna apspriešanā, vai maksātnespējas procesa administratora, kas uzrauga parādnieka darbības) iecelšanai nevajadzētu būt obligātai ikvienā gadījumā, bet gan veicamai atkarībā no katra konkrētā gadījuma apstākļiem vai parādnieka konkrētajām vajadzībām. Šādas iecelšanas nosacījumu noteikšana būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā. Tomēr minētais praktizējošais speciālists būtu jāieceļ gadījumos, kad ir noteikta izpildes panākšanas pasākumu apturēšana, kad pārstrukturēšanas plāns ir jāapstiprina tiesu vai administratīvai iestādei, īstenojot pārkategoriju piespiedu piemērošanas mehānismu, vai kad to pieprasa parādnieks vai kreditoru vairākums. Turklāt pārstrukturēšanas procesa uzsākšanai nebūtu katrā ziņā nepieciešams tiesas nolēmums; process var būt neformāls, ja vien netiek ietekmētas trešo personu tiesības. Neatkarīgi no tā būtu kaut kādā mērā jānodrošina uzraudzība, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu viena vai vairāku kreditoru vai citu ieinteresēto personu pamatotās intereses. Tas tā varētu būt, piemēram, tad, ja tiesa vai administratīvā iestāde vispārēji aptur atsevišķas izpildes panākšanas darbības vai ja izrādās nepieciešami pārstrukturēšanas plānu piemērot tām kreditoru kategorijām, kuras tam nepiekrīt. Dalībvalstīm būtu papildus tam būtu darbinieku pārstāvjiem jānodrošina precīza un pārredzama informācija.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Parādniekam būtu jābūt iespējai lūgt, lai tiesa vai administratīvā iestāde pagaidu kārtā aptur atsevišķas izpildes panākšanas darbības, apturot arī pienākumu iesniegt pieteikumu par maksātnespējas procedūras uzsākšanu, ja šādas darbības var nelabvēlīgi ietekmēt apspriešanos un pasliktināt izredzes panākt parādnieka uzņēmuma pārstrukturēšanu. Izpildes panākšanas darbību apturēšana var būt vispārēja, tas ir, ietekmēt visus kreditorus, vai arī adresēta atsevišķiem kreditoriem. Lai paredzētu taisnīgu samēru starp parādnieka tiesībām un kreditoru tiesībām, šādai apturēšanai vajadzētu tikt noteiktai uz laikposmu, kas nepārsniedz četrus mēnešus. Tomēr sarežģītas pārstrukturēšanas gadījumā var būt nepieciešams ilgāks laiks. Dalībvalstis var nolemt, ka šādos gadījumos tiesa vai administratīvā iestāde var noteikt šā laikposma pagarinājumu, ja vien ir pierādījumi par to, ka pārstrukturēšanas plāna apspriešanā tiek gūti panākumi un ka nav netaisnīgi nelabvēlīgas ietekmes uz kreditoriem. Ja tiek apstiprināti papildu pagarinājumi, tiesai vai administratīvajai iestādei būtu jāpārliecinās, ka pastāv liela iespējamība, ka pārstrukturēšanas plāns tiks pieņemts. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka lūgumi pagarināt apturēšanas sākotnējo ilgumu tiek iesniegti saprātīgā termiņā, lai dotu iespēju tiesai vai administratīvajai iestādei laikus pieņemt lēmumu. Ja tiesa vai administratīvā iestāde nepieņem lēmumu par izpildes panākšanas pasākumu apturēšanas pagarināšanu, pirms beidzas tās termiņš, apturēšanai būtu jāzaudē spēks dienā, kad beidzas apturēšanas laikposms. Tiesiskās noteiktības labad apturēšanas laikposmam kopumā nevajadzētu pārsniegt divpadsmit mēnešus.

(19)  Parādniekam būtu jābūt iespējai lūgt, lai tiesu vai administratīvā iestāde pagaidu kārtā aptur atsevišķas izpildes panākšanas darbības, ja šādas darbības var nelabvēlīgi ietekmēt apspriešanos un pasliktināt izredzes panākt parādnieka uzņēmuma pārstrukturēšanu. Šādu lūgumu vajadzētu atļaut tikai tad, ja vēl nav radies pienākums iesniegt pieteikumu par maksātnespēju. Izpildes panākšanas darbību apturēšana var būt vispārēja, tas ir, ietekmēt visus kreditorus, vai arī adresēta atsevišķiem kreditoriem, taču tiki tiem kreditoriem, kas piedalās sarunās. Lai paredzētu taisnīgu samēru starp parādnieka tiesībām un kreditoru tiesībām, šādai apturēšanai vajadzētu tikt noteiktai uz laikposmu, kas nepārsniedz četrus mēnešus. Tomēr sarežģītas pārstrukturēšanas gadījumā var būt nepieciešams ilgāks laiks. Dalībvalstis var nolemt, ka šādos gadījumos tiesa vai administratīvā iestāde var noteikt šā laikposma pagarinājumu, ja vien ir pierādījumi par to, ka pārstrukturēšanas plāna apspriešanā tiek gūti panākumi un ka nav netaisnīgi nelabvēlīgas ietekmes uz kreditoriem. Dalībvalstīm būtu jānosaka minētās apturēšanas papildu nosacījumi. Ja tiek apstiprināti papildu pagarinājumi, tiesai vai administratīvajai iestādei būtu jāpārliecinās, ka pastāv liela iespējamība, ka pārstrukturēšanas plāns tiks pieņemts. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka lūgumi pagarināt apturēšanas sākotnējo ilgumu tiek iesniegti saprātīgā termiņā, lai dotu iespēju tiesai vai administratīvajai iestādei laikus pieņemt lēmumu. Ja tiesa vai administratīvā iestāde nepieņem lēmumu par izpildes panākšanas pasākumu apturēšanas pagarināšanu, pirms beidzas tās termiņš, apturēšanai būtu jāzaudē spēks dienā, kad beidzas apturēšanas laikposms. Tiesiskās noteiktības labad apturēšanas laikposmam kopumā nevajadzētu pārsniegt desmit mēnešus. Tomēr gadījumos, kad uzņēmums ir pārcēlis savu juridisko adresi vietu uz citu dalībvalsti triju mēnešu laikā pirms lūguma par apturēšanu iesniegšanas, kopējais apturēšanas laikposms nedrīkstētu pārsniegt divus mēnešus.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Lai nodrošinātu, ka kreditoriem netiek radīts kaitējums, apturēšanu nevajadzētu apstiprināt vai, ja tā ir apstiprināta, to nevajadzētu pagarināt vai vajadzētu atcelt, ja izpildes panākšanas darbību apturēšana netaisnīgi nelabvēlīgi ietekmē kreditorus. Lai konstatētu, vai netaisnīgi nelabvēlīgi tiek ietekmēti kreditori, tiesas vai administratīvās iestādes var ņemt vērā to, vai apturēšana saglabātu mantas kopuma vērtības kopsummu, un to, vai parādnieks rīkojas ļaunticīgi vai nolūkā radīt nelabvēlīgu ietekmi vai visumā rīkojas pretēji kreditoru kopuma pamatotajām interesēm. Apturēšana netaisnīgi nelabvēlīgi ietekmētu atsevišķu kreditoru vai kreditoru kategoriju, ja, piemēram, to prasījumu statuss apturēšanas rezultātā būtu būtiski nelabvēlīgāks nekā tad, ja apturēšana netiktu apstiprināta, vai ja konkrēts kreditors tiek nostādīts nelabvēlīgākā stāvoklī nekā citi kreditori, kuriem ir līdzīgs statuss.

(20)  Lai nodrošinātu, ka kreditoriem netiek radīts kaitējums, apturēšanu nevajadzētu apstiprināt vai, ja tā ir apstiprināta, to nevajadzētu pagarināt vai vajadzētu atcelt, ja izpildes panākšanas darbību apturēšana netaisnīgi nelabvēlīgi ietekmē kreditorus vai ja jau ir radies tiesiskais pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu. Lai konstatētu, vai netaisnīgi nelabvēlīgi tiek ietekmēti kreditori, tiesas vai administratīvās iestādes var ņemt vērā to, vai apturēšana saglabātu mantas kopuma vērtības kopsummu, un to, vai parādnieks rīkojas ļaunticīgi vai nolūkā radīt nelabvēlīgu ietekmi vai visumā rīkojas pretēji kreditoru kopuma pamatotajām interesēm. Apturēšana netaisnīgi nelabvēlīgi ietekmētu atsevišķu kreditoru vai kreditoru kategoriju, ja, piemēram, to prasījumu statuss apturēšanas rezultātā būtu būtiski nelabvēlīgāks nekā tad, ja apturēšana netiktu apstiprināta, vai ja konkrēts kreditors tiek nostādīts nelabvēlīgākā stāvoklī nekā citi kreditori, kuriem ir līdzīgs statuss.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Kreditoriem vajadzētu būt tiesīgiem apstrīdēt apturēšanu, kad tiesa vai administratīvā iestāde to ir apstiprinājusi. Kad apturēšana pārstrukturēšanas plāna pieņemšanas atvieglošanai vairs nav nepieciešama, jo, piemēram, ir skaidrs, ka pārstrukturēšanai trūkst kreditoru vairākuma atbalsta, kas paredzēts attiecīgās valsts tiesību aktos, kreditoriem arī būtu jābūt iespējai lūgt apturēšanas atcelšanu.

(23)  Kreditoriem vajadzētu būt tiesīgiem apstrīdēt apturēšanu, kad tiesa vai administratīvā iestāde to ir apstiprinājusi. Kad apturēšana pārstrukturēšanas plāna pieņemšanas atvieglošanai vairs nav nepieciešama, jo, piemēram, ir skaidrs, ka pārstrukturēšanai trūkst kreditoru vairākuma atbalsta, kas ir paredzēts attiecīgās valsts tiesību aktos, kreditoriem arī būtu jābūt iespējai lūgt apturēšanas atcelšanu. Turklāt individuāliem kreditoriem vai kreditoru kategorijai vajadzētu būt tām pašām tiesībām apstrīdēt apturēšanu, ja tos/viņus plāns ietekmē netaisnīgi nelabvēlīgi vai ja tie/viņi ir neaizsargāti kreditori, kas ir nonākuši ievērojamās ekonomiskās grūtībās.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Kreditoriem, kurus ietekmē pārstrukturēšanas plāns, un, ja to pieļauj attiecīgās valsts tiesību akti, arī akcionāriem un dalībniekiem vajadzētu būt tiesīgiem balsot par pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu. Personām, kuras pārstrukturēšanas plāns neietekmē, nevajadzētu būt tiesīgām balsot saistībā ar plānu, un viņu/to atbalstam nevajadzētu būt nepieciešamam, lai plānu varētu apstiprināt. Balsošana var notikt formāla balsošanas procesa veidā vai kā apspriešanās un vienošanās ar nepieciešamo ietekmēto personu vairākumu. Tomēr, ja balsošana notiek apspriešanās un vienošanās veidā, ietekmētajām personām, kuru piekrišana nebija nepieciešama, tomēr būtu jāpiedāvā iespēja pievienoties pārstrukturēšanas plānam.

(24)  Kreditoriem, kurus ietekmē pārstrukturēšanas plāns, tostarp darbiniekiem, un, ja to pieļauj attiecīgās valsts tiesību akti, arī akcionāriem un dalībniekiem vajadzētu būt tiesīgiem balsot par pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu. Personām, kuras pārstrukturēšanas plāns neietekmē, nevajadzētu būt tiesīgām balsot saistībā ar plānu, un to/viņu atbalstam nevajadzētu būt nepieciešamam, lai plānu varētu apstiprināt. Balsošana var notikt formāla balsošanas procesa veidā vai kā apspriešanās un vienošanās ar nepieciešamo ietekmēto personu vairākumu. Tomēr, ja balsošana notiek apspriešanās un vienošanās veidā, ietekmētajām personām, kuru piekrišana nebija nepieciešama, tomēr būtu jāpiedāvā iespēja pievienoties pārstrukturēšanas plānam. Papildus tam dalībvalstīm, ciktāl tas ir atļauts valsts tiesību aktos vai atbilst tajās īstenotajai praksei, būtu jānodrošina, ka plānu apstiprina darbinieki, ja tā īstenošanas rezultātā tiks mainīta darba organizācija vai līgumiskā kārtība.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Lai nodrošinātu, ka tiesības, kas būtībā ir līdzīgas, tiek ievērotas taisnīgi un ka pārstrukturēšanas plāni var tikt pieņemti bez netaisnīgas nelabvēlīgas ietekmes uz ietekmēto personu tiesībām, ietekmētās personas būtu jāapvieno atsevišķās kategorijās, kas atbilst attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētajiem kategoriju izveides kritērijiem. Būtu vismaz jāparedz, ka nodrošinātie un nenodrošinātie kreditori vienmēr tiek apvienoti atšķirīgās kategorijās. Valsts tiesību aktos var paredzēt, ka nodrošinātie prasījumi var tikt iedalīti nodrošinātos un nenodrošinātos prasījumos, balstoties uz nodrošinājuma vērtējumu. Valsts tiesību aktos var arī paredzēt konkrētus noteikumus, kas atbalsta kategoriju izveidi, ja kreditori ar nedažādotiem prasījumiem vai citādi īpaši neaizsargāti kreditori, piemēram, darbinieki vai mazie piegādātāji, iegūtu no šādas kategoriju izveides. Valsts tiesību aktiem katrā ziņā būtu jānodrošina, ka kategoriju izveides nolūkā pienācīgi tiek ņemti vērā īpaši svarīgi jautājumi, piemēram, saistītu personu prasījumi, un būtu jāietver noteikumi attiecībā uz nosacītiem prasījumiem un apstrīdētiem prasījumiem. Tiesai vai administratīvajai iestādei būtu jāpārbauda kategoriju izveide, kad pārstrukturēšanas plāns ir iesniegts apstiprināšanai, tomēr dalībvalstis var noteikt, ka šīs iestādes kategoriju izveidi var pārbaudīt arī agrākā stadijā, ja plāna ierosinātājs vēlas jau iepriekš to saskaņot vai iegūt norādījumus.

(25)  Lai nodrošinātu, ka tiesības, kas būtībā ir līdzīgas, tiek ievērotas taisnīgi un ka pārstrukturēšanas plāni var tikt pieņemti bez netaisnīgas nelabvēlīgas ietekmes uz ietekmēto personu tiesībām, ietekmētās personas būtu jāapvieno atsevišķās kategorijās, kas atbilst attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētajiem kategoriju izveides kritērijiem. Darbinieki būtu jāuzskata par atsevišķu kategoriju, ja plāns viņus ietekmē. Būtu vismaz jāparedz, ka nodrošinātie un nenodrošinātie kreditori vienmēr tiek apvienoti atšķirīgās kategorijās. Valsts tiesību aktos var paredzēt, ka nodrošinātie prasījumi var tikt iedalīti nodrošinātos un nenodrošinātos prasījumos, balstoties uz nodrošinājuma vērtējumu. Valsts tiesību aktos var arī paredzēt konkrētus noteikumus, kas atbalsta kategoriju izveidi, ja kreditori ar nedažādotiem prasījumiem vai citādi īpaši neaizsargāti kreditori, piemēram, darbinieki vai mazie piegādātāji, iegūtu no šādas kategoriju izveides. Valsts tiesību aktiem katrā ziņā būtu jānodrošina, ka kategoriju izveides nolūkā pienācīgi tiek ņemti vērā īpaši svarīgi jautājumi, piemēram, saistītu personu prasījumi, un būtu jāietver noteikumi attiecībā uz nosacītiem prasījumiem un apstrīdētiem prasījumiem. Tiesai vai administratīvajai iestādei būtu jāpārbauda kategoriju izveide, kad pārstrukturēšanas plāns ir iesniegts apstiprināšanai, tomēr dalībvalstis var noteikt, ka šīs iestādes kategoriju izveidi var pārbaudīt arī agrākā stadijā, ja plāna ierosinātājs vēlas jau iepriekš to saskaņot vai iegūt norādījumus.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Valsts tiesību aktos būtu jānosaka nepieciešamais vairākums, lai nodrošinātu, ka ietekmēto personu mazākums katrā kategorijā nevar aizkavēt tāda pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu, ar kuru netiek netaisnīgi ierobežotas to tiesības un intereses. Bez vairākuma principa, kas saistošs nepiekrītošiem nodrošinātiem kreditoriem, daudzos gadījumos agrīna pārstrukturēšana nebūtu iespējama, piemēram, ja finanšu ziņā ir nepieciešams pārstrukturēt citādā ziņā pastāvētspējīgu uzņēmumu. Lai nodrošinātu, ka personas var ietekmēt pārstrukturēšanas plānu pieņemšanu samērīgi ar savām interesēm attiecīgajā uzņēmumā, nepieciešamais vairākuma apmērs būtu jābalsta uz kreditoru prasījumu vai akcionāru, dalībnieku vai biedru dalības apmēru attiecīgajā kategorijā.

(26)  Valsts tiesību aktos būtu jānosaka nepieciešamais vairākums, lai nodrošinātu, ka ietekmēto personu mazākums katrā kategorijā nevar aizkavēt tāda pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu, ar kuru netiek netaisnīgi ierobežotas to tiesības un intereses. Bez vairākuma principa, kas ir saistošs nepiekrītošiem nodrošinātiem kreditoriem, daudzos gadījumos agrīna pārstrukturēšana nebūtu iespējama, piemēram, ja finanšu ziņā ir nepieciešams pārstrukturēt citādā ziņā pastāvētspējīgu uzņēmumu. Lai nodrošinātu to, ka, pieņemot pārstrukturēšanas plānu, pret visām pusēm izturas taisnīgi, nepieciešamajam vairākumam būtu jāpārstāv gan kādas kategorijas kreditoru prasījumu vai akcionāru, dalībnieku vai biedru vairākums, gan minētās kategorijas kreditoru vairākums.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Pārstrukturēšanas plāns vienmēr būtu uzskatāms par pieņemtu, ja to atbalsta nepieciešamais vairākums katrā ietekmētajā kategorijā, taču tiesa vai administratīvā iestāde var apstiprināt arī tādu pārstrukturēšanas plānu, ko neatbalsta nepieciešamais vairākums katrā ietekmētajā kategorijā, ar nosacījumu, ka to atbalsta vismaz viena ietekmēto kreditoru kategorija un ka ierosinātā plāna ietvaros netiek netaisnīgi nelabvēlīgi ietekmētas nepiekrītošās kategorijas (pārkategoriju piespiedu piemērošanas mehānisms). Konkrētāk, plānā būtu jāievēro absolūtās prioritātes princips, kas nozīmē, ka nepiekrītošo kreditoru kategorijai tiek samaksāts pilnā apmērā, pirms saņemt izmaksātu naudu vai uzturēt intereses pārstrukturēšanas plāna ietvaros var zemākas prioritātes kategorija. Absolūtās prioritātes princips ir izmantojams kā pamats vērtību sadalīšanai starp kreditoriem pārstrukturēšanas ietvaros. No absolūtās prioritātes principa izriet arī tas, ka pārstrukturēšanas plāna ietvaros neviena kreditoru kategorija nevar saņemt vai paturēt saimnieciskas vērtības vai labumus, kas pārsniedz šīs kategorijas prasījumu vai dalības pilno apmēru. Absolūtās prioritātes princips dara iespējamu konstatēt (salīdzinot ar pārstrukturējamā uzņēmuma kapitāla struktūru) vērtību sadalījumu, ko personas saņems pārstrukturēšanas plāna ietvaros, balstoties uz darbību turpinoša uzņēmuma vērtību.

(28)  Pārstrukturēšanas plāns vienmēr būtu uzskatāms par pieņemtu, ja to atbalsta nepieciešamais vairākums katrā ietekmētajā kategorijā un kreditoru vairākums, taču tiesa vai administratīvā iestāde var apstiprināt arī tādu pārstrukturēšanas plānu, ko neatbalsta nepieciešamais vairākums, ar nosacījumu, ka to atbalsta lielākā ietekmēto kreditoru daļa un ka ierosinātā plāna ietvaros netiek netaisnīgi nelabvēlīgi ietekmētas nepiekrītošās kategorijas (pārkategoriju piespiedu piemērošanas mehānisms). Šāds apstiprinājums būtu nepieciešams arī tad, ja plānā būtu paredzēts atlaist vairāk kā 25 % no darbaspēka. Konkrētāk, plānā būtu jāievēro absolūtās prioritātes princips, kas nozīmē, ka nepiekrītošo kreditoru kategorijai tiek samaksāts pilnā apmērā, pirms saņemt izmaksātu naudu vai saglabāt dalību pārstrukturēšanas plāna ietvaros var zemākas prioritātes kategorija. Absolūtās prioritātes princips ir izmantojams kā pamats vērtību sadalīšanai starp kreditoriem pārstrukturēšanas ietvaros. No absolūtās prioritātes principa izriet arī tas, ka pārstrukturēšanas plāna ietvaros neviena kreditoru kategorija nevar saņemt vai paturēt saimnieciskas vērtības vai labumus, kas pārsniedz šīs kategorijas prasījumu vai dalības pilno apmēru. Absolūtās prioritātes princips dara iespējamu konstatēt (salīdzinot ar pārstrukturējamā uzņēmuma kapitāla struktūru) vērtību sadalījumu, ko personas saņems pārstrukturēšanas plāna ietvaros, balstoties uz darbību turpinoša uzņēmuma vērtību. Plāna apstiprināšanas priekšnoteikumam piedevām vajadzētu būt darbinieku pārstāvju pienācīgai informēšanai.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Lai gan akcionāru, dalībnieku vai biedru pamatotās intereses būtu jāaizsargā, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka akcionāri (dalībnieki) nevar nesamērīgi kavēt tādu pārstrukturēšanas plānu pieņemšanu, kas atjaunotu parādnieka pastāvētspēju. Piemēram, pārstrukturēšanas plāna pieņemšanai nevajadzētu būt atkarīgai no tā, vai tam piekrīt bezatlīdzības (out-of-the-money) akcionāri, dalībnieki vai biedri, proti, akcionāri, dalībnieki vai biedri, kas, pēc uzņēmuma vērtējuma, nesaņemtu maksājumus un citu atlīdzību, ja tiktu piemērota parastā likvidācijas prioritāšu secība. Dalībvalstis var izmantot dažādus līdzekļus, lai sasniegtu šo mērķi, piemēram, nepiešķirot akcionāriem, dalībniekiem un biedriem tiesības balsot par pārstrukturēšanas plānu. Tomēr, ja akcionāri, dalībnieki vai biedri ir tiesīgi balsot par pārstrukturēšanas plānu, tiesai vai administratīvajai iestādei vajadzētu būt iespējai apstiprināt plānu neatkarīgi no vienas vai vairāku akcionāru, dalībnieku vai biedru kategoriju nepiekrišanas, izmantojot pārkategoriju piespiedu piemērošanas mehānismu. Var būt nepieciešamas vairākas akcionāru, dalībnieku vai biedru kategorijas, ja pastāv dažādas līdzdalības kategorijas ar dažādām tiesībām. Šādos apstākļos mazo un vidējo uzņēmumu akcionāriem, dalībniekiem vai biedriem, kas nav tikai ieguldītāji, bet ir uzņēmuma īpašnieki un sniedz ieguldījumu citādā veidā, piemēram, ar vadītāja speciālām zināšanām, varētu nebūt stimula veikt pārstrukturēšanu. Šā iemesla dēļ pārkategoriju piespiedu piemērošanas mehānismam attiecībā uz plāna ierosinātāju vajadzētu būt fakultatīvam.

(29)  Lai gan akcionāru, dalībnieku vai biedru pamatotās intereses būtu jāaizsargā, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka akcionāri (dalībnieki) nevar nesamērīgi kavēt tādu pārstrukturēšanas plānu pieņemšanu, kuri atjaunotu parādnieka pastāvētspēju un kurus atbalsta kategoriju vairākums. Piemēram, pārstrukturēšanas plāna pieņemšanai nevajadzētu būt atkarīgai no tā, vai tam piekrīt bezatlīdzības (out-of-the-money) akcionāri, dalībnieki vai biedri, proti, akcionāri, dalībnieki vai biedri, kas, pēc uzņēmuma vērtējuma, nesaņemtu maksājumus un citu atlīdzību, ja tiktu piemērota parastā likvidācijas prioritārā secība. Dalībvalstis var izmantot dažādus līdzekļus, lai sasniegtu šo mērķi, piemēram, nepiešķirot akcionāriem, dalībniekiem un biedriem tiesības balsot par pārstrukturēšanas plānu. Tomēr, ja akcionāri, dalībnieki vai biedri ir tiesīgi balsot par pārstrukturēšanas plānu, tiesai vai administratīvajai iestādei vajadzētu būt iespējai apstiprināt plānu neatkarīgi no vienas vai vairāku akcionāru, dalībnieku vai biedru kategoriju nepiekrišanas, izmantojot pārkategoriju piespiedu piemērošanas mehānismu. Var būt nepieciešamas vairākas akcionāru, dalībnieku vai biedru kategorijas, ja pastāv dažādas līdzdalības kategorijas ar dažādām tiesībām. Šādos apstākļos mazo un vidējo uzņēmumu akcionāriem, dalībniekiem vai biedriem, kas nav tikai ieguldītāji, bet ir uzņēmuma īpašnieki un sniedz ieguldījumu citādā veidā, piemēram, ar vadītāja speciālām zināšanām, varētu nebūt stimula veikt pārstrukturēšanu. Šā iemesla dēļ pārkategoriju piespiedu piemērošanas mehānismam attiecībā uz plāna ierosinātāju vajadzētu būt fakultatīvam.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29a)  Pārstrukturēšanas plāna īstenošanas nolūkā tajā būtu jāparedz iespēja mazo un vidējo uzņēmumu dalībniekiem vai biedriem dot ieguldījumu pārstrukturēšanā nefinansiālā veidā, piemēram, tiem piedāvājot savu pieredzi, reputāciju vai darījumu sakarus.

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Pārstrukturēšanas plāna panākumi bieži vien ir atkarīgi no tā, vai ir pieejami finanšu resursi, lai atbalstītu, pirmkārt, uzņēmuma darbību pārstrukturēšanas apspriešanas laikā un, otrkārt, pārstrukturēšanas plāna īstenošanu pēc tā apstiprināšanas. Tādēļ jauns finansējums vai pagaidu finansējums būtu jāaizsargā pret apstrīdēšanas prasībām, ar kurām turpmāku maksātnespējas procedūru kontekstā cenšas panākt to, ka šāds finansējums tiek pasludināts par spēkā neesošu, par tādu, kas var tikt atzīts par spēkā neesošu, vai par neizpildāmu, jo šāda rīcība varētu kaitēt kreditoru kopumam. Valstu maksātnespējas tiesību akti, kuros paredzētas apstrīdēšanas prasības, ja parādnieks galu galā kļūst maksātnespējīgs, vai kuros noteikts, ka jauniem aizdevējiem var piemērot civiltiesiskas, administratīvas vai krimināltiesiskas sankcijas par kredīta piešķiršanu parādniekiem, kuri nonākuši finansiālās grūtībās, apdraud tāda finansējuma pieejamību, kas nepieciešams pārstrukturēšanas plāna sekmīgai apspriešanai un īstenošanai. Pretstatā jaunam finansējumam, kas pārstrukturēšanas plāna ietvaros būtu jāapstiprina tiesai vai administratīvajai iestādei, pagaidu finansējuma piešķiršanas brīdī personas nezina, vai plāns galu galā tiks apstiprināts. Pagaidu finansējuma aizsardzības ierobežošana, to attiecinot vienīgi uz gadījumiem, kad kreditori plānu pieņem vai tiesa vai administratīvā iestāde to apstiprina, mazinātu interesi piešķirt pagaidu finansējumu. Lai izvairītos no potenciāli ļaunprātīgas izmantošanas, jāaizsargā būtu vienīgi finansējums, kas, saprātīgi spriežot, ir steidzami nepieciešams parādnieka uzņēmuma darbības turpināšanai vai glābšanai vai šā uzņēmuma vērtības saglabāšanai vai palielināšanai, kamēr tiek gaidīta šā plāna apstiprināšana. Aizsardzība pret apstrīdēšanas prasībām un aizsardzība pret personīgo atbildību ir minimālās garantijas, kas piešķiramas pagaidu finansējumam un jaunam finansējumam. Tomēr, lai jaunus aizdevējus iedrošinātu uzņemties augstāku risku saistībā ar ieguldīšanu pastāvētspējīgā parādnieka uzņēmumā, kas nonācis finansiālās grūtībās, var būt nepieciešami papildu stimuli, piemēram, turpmākās maksātnespējas procedūrās piešķirot šādam finansējumam prioritāti, kas vismaz augstāka nekā nenodrošinātiem prasījumiem.

(31)  Pārstrukturēšanas plāna panākumi bieži vien var būt ir atkarīgi no tā, vai ir pieejami finanšu resursi, lai atbalstītu, pirmkārt, uzņēmuma darbību pārstrukturēšanas apspriešanas laikā un, otrkārt, pārstrukturēšanas plāna īstenošanu pēc tā apstiprināšanas. Tādēļ jauns finansējums vai pagaidu finansējums būtu jāaizsargā pret apstrīdēšanas prasībām, ar kurām turpmāku maksātnespējas procesu kontekstā cenšas panākt to, ka šāds finansējums tiek pasludināts par spēkā neesošu, par tādu, kas var tikt atzīts par spēkā neesošu, vai par neizpildāmu, jo šāda rīcība varētu kaitēt kreditoru kopumam. Valstu maksātnespējas tiesību akti, kuros ir paredzētas apstrīdēšanas prasības, ja parādnieks galu galā kļūst maksātnespējīgs, vai kuros ir noteikts, ka jauniem aizdevējiem var piemērot civiltiesiskas, administratīvas vai krimināltiesiskas sankcijas par kredīta piešķiršanu parādniekiem, kuri ir nonākuši finansiālās grūtībās, apdraud tāda finansējuma pieejamību, kas ir nepieciešams pārstrukturēšanas plāna sekmīgai apspriešanai un īstenošanai. Pretstatā jaunam finansējumam, kas pārstrukturēšanas plāna ietvaros būtu jāapstiprina tiesai vai administratīvajai iestādei, pagaidu finansējuma piešķiršanas brīdī personas nezina, vai plāns galu galā tiks apstiprināts. Pagaidu finansējuma aizsardzības ierobežošana, to attiecinot vienīgi uz gadījumiem, kad kreditori plānu pieņem vai tiesa vai administratīvā iestāde to apstiprina, mazinātu interesi piešķirt pagaidu finansējumu. Lai izvairītos no potenciāli ļaunprātīgas izmantošanas, jāaizsargā būtu vienīgi finansējums, kas, saprātīgi spriežot, ir steidzami nepieciešams parādnieka uzņēmuma darbības turpināšanai vai glābšanai vai šā uzņēmuma vērtības saglabāšanai vai palielināšanai, kamēr tiek gaidīta šā plāna apstiprināšana. Aizsardzība pret apstrīdēšanas prasībām un aizsardzība pret personīgo atbildību ir minimālās garantijas, kas ir piešķiramas pagaidu finansējumam un jaunam finansējumam.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Ieinteresētām ietekmētajām personām vajadzētu būt iespējai pārsūdzēt lēmumu par pārstrukturēšanas plāna apstiprināšanu. Tomēr, lai nodrošinātu plāna iedarbīgumu, mazinātu nenoteiktību un izvairītos no neattaisnojamas kavēšanās, pārsūdzībai nebūtu jāaptur pārstrukturēšanas plāna īstenošana. Ja tiek konstatēts, ka mazākumkreditori plāna ietekmē ir piedzīvojuši neattaisnojamu kaitējumu, dalībvalstīm kā plāna atcelšanas alternatīva būtu jāapsver naudiskas kompensācijas sniegšana attiecīgajiem nepiekrītošajiem kreditoriem, ko maksātu parādnieks vai kreditori, kuri balsojuši par plānu.

(32)  Ieinteresētām ietekmētajām personām vajadzētu būt iespējai pārsūdzēt lēmumu par pārstrukturēšanas plāna apstiprināšanu. Tomēr, lai nodrošinātu pārstrukturēšanas plāna iedarbīgumu, mazinātu nenoteiktību un izvairītos no neattaisnojamas kavēšanās, pārsūdzībai nebūtu jāaptur pārstrukturēšanas plāna īstenošana. Ja tiek konstatēts, ka mazākumkreditori plāna ietekmē ir piedzīvojuši neattaisnojamu kaitējumu, dalībvalstīm kā pārstrukturēšanas plāna atcelšanas alternatīva būtu jāapsver naudiskas kompensācijas sniegšana attiecīgajiem nepiekrītošajiem kreditoriem, ko maksātu parādnieks vai kreditori, kuri ir balsojuši par plānu, izņemot darbinieku kategoriju.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Visā preventīvās pārstrukturēšanas procedūras laikā darbiniekiem būtu jābauda pilnīga darba tiesībās paredzētā aizsardzība. Konkrētāk, šī direktīva neskar darbinieku tiesības, kas garantētas Padomes Direktīvā 98/59/EK68, Padomes Direktīvā 2001/23/EK69, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/14/EK70, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/94/EK71 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/38/EK72. Pienākumi attiecībā uz darbinieku informēšanu un apspriešanos ar viņiem saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar kuriem īstenotas iepriekš minētās direktīvas, pilnā apmērā paliek neskarti. Tas ietver pienākumus saskaņā ar Direktīvu 2002/14/EK informēt darbinieku pārstāvjus un apspriesties ar viņiem par lēmumu izmantot preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu. Ņemot vērā, ka ir nepieciešams darbiniekiem nodrošināt atbilstošu aizsardzību, dalībvalstīm darbinieku vēl neapmaksātie prasījumi, kas minēti Direktīvā 2008/94/EK, principā būtu jāatbrīvo no izpildes panākšanas darbību apturēšanas neatkarīgi no tā, vai šie prasījumi radušies pirms vai pēc apturēšanas apstiprinājuma. Šādai apturēšanai vajadzētu būt pieļaujamai vienīgi attiecībā uz tādām summām un tādu laikposmu, attiecībā uz ko maksājumi par šādiem prasījumiem tiek iedarbīgi garantēti ar citiem līdzekļiem, kas paredzēti valsts tiesību aktos. Ja dalībvalstis Direktīvā 2008/94/EK paredzēto ar darbinieku vēl neapmierinātajiem prasījumiem saistīto maksājumu garantiju attiecina arī uz preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kas paredzētas šajā direktīvā, darbinieku prasījumu atbrīvošana no izpildes panākšanas apturēšanas nav attaisnojama, ciktāl uz to attiecas minētā garantija. Ja saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem pastāv ierobežojumi attiecībā uz garantējošo iestāžu atbildību garantijas ilguma vai darbiniekiem samaksātās summas ziņā, darbiniekiem vajadzētu būt iespējai panākt savu ar samaksas iztrūkumu saistīto prasījumu izpildi attiecībā pret darba devēju pat izpildes panākšanas apturēšanas laikā.

(34)  Visā preventīvās pārstrukturēšanas procedūras laikā darbiniekiem būtu jābauda pilnīga darba tiesībās paredzētā aizsardzība. Konkrētāk, šī direktīva neskar darbinieku tiesības, kas ir garantētas Padomes Direktīvā 98/59/EK68, Padomes Direktīvā 2001/23/EK69, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/14/EK70, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/94/EK71 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/38/EK72. Pienākumi attiecībā uz darbinieku informēšanu un apspriešanos ar viņiem saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar kuriem ir īstenotas iepriekš minētās direktīvas, pilnā apmērā paliek neskarti. Tas ietver pienākumus saskaņā ar Direktīvu 2002/14/EK informēt darbinieku pārstāvjus un apspriesties ar viņiem par lēmumu izmantot preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu. Ņemot vērā, ka ir nepieciešams darbiniekiem nodrošināt atbilstošu aizsardzību, ir jānosaka dalībvalstu pienākums darbinieku vēl neapmaksātos prasījumus atbrīvot no izpildes panākšanas darbību apturēšanas neatkarīgi no tā, vai šie prasījumi ir radušies pirms vai pēc apturēšanas apstiprinājuma. Šādai apturēšanai vajadzētu būt pieļaujamai vienīgi attiecībā uz tādām summām un tādu laikposmu, attiecībā uz ko maksājumi par šādiem prasījumiem tiek iedarbīgi garantēti ar citiem līdzekļiem, kas ir paredzēti valsts tiesību aktos. Ja saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem pastāv ierobežojumi attiecībā uz garantējošo iestāžu atbildību garantijas ilguma vai darbiniekiem samaksātās summas ziņā, darbiniekiem vajadzētu būt iespējai panākt savu ar samaksas iztrūkumu saistīto prasījumu izpildi attiecībā pret darba devēju pat izpildes panākšanas apturēšanas laikā.

__________________

__________________

68 Padomes Direktīva 98/59/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (OV L 225, 12.8.1998., 16. lpp.).

68 Padomes Direktīva 98/59/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (OV L 225, 12.8.1998., 16. lpp.).

69 Padomes Direktīva 2001/23/EK (2001. gada 12. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā (OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.).

69 Padomes Direktīva 2001/23/EK (2001. gada 12. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā (OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.).

70 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/14/EK (2002. gada 11. marts), ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā (OV L 80, 23.3.2002., 29. lpp.).

70 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/14/EK (2002. gada 11. marts), ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā (OV L 80, 23.3.2002., 29. lpp.).

71 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/94/EK (2008. gada 22. oktobris) par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (OV L 283, 28.10.2008., 36. lpp.).

71 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/94/EK (2008. gada 22. oktobris) par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (OV L 283, 28.10.2008., 36. lpp.).

72 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/38/EK (2009. gada 6. maijs) par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (OV L 122, 16.5.2009., 28. lpp.).

72 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/38/EK (2009. gada 6. maijs) par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (OV L 122, 16.5.2009., 28. lpp.).

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(34a)  Darbiniekiem un darbinieku pārstāvjiem būtu jāsaņem visi dokumenti un informācija par pārstrukturēšanas plāna priekšlikumu, lai viņiem nodrošinātu iespēju veikt dažādo scenāriju padziļinātu vērtējumu. Turklāt darbiniekiem un viņu pārstāvjiem vajadzētu būt tiesībām aktīvi piedalīties visās konsultācijās un apstiprināšanas posmos, kas tiek īstenoti, lai izstrādātu plānu, un ir jābūt pieejamam ekspertu viedoklim par pārstrukturēšanu.

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Ja pārstrukturēšanas plāns paredz daļēju uzņēmuma vai komercdarbības pāreju, darbinieku tiesības, kas izriet no darba līguma vai darba tiesiskajām attiecībām, tai skaitā it īpaši tiesības uz darba samaksu, būtu jāaizsargā saskaņā ar Direktīvas 2001/23/EK 3. un 4. pantu, neskarot konkrētos noteikumus, kas piemērojami maksātnespējas procesa gadījumā saskaņā ar minētās direktīvas 5. pantu, un it īpaši iespējas, kas pieļautas minētās direktīvas 5. panta 2. punktā. Turklāt papildus un neatkarīgi no Direktīvā 2002/14/EK garantētajām tiesībām uz informāciju un apspriešanos, tai skaitā par lēmumiem, kas, visticamāk, izraisīs būtiskas izmaiņas darba organizācijā vai līgumattiecībās, nolūkā panākt vienošanos par šādiem lēmumiem, saskaņā ar šo direktīvu darbiniekiem, kurus ietekmē pārstrukturēšanas plāns, vajadzētu būt tiesīgiem balsot par plānu. Balsošanas par pārstrukturēšanas plānu vajadzībām dalībvalstis var nolemt darbiniekus apvienot atsevišķā kategorijā, nošķirot viņus no pārējiem kreditoriem.

(35)  Ja pārstrukturēšanas plāns paredz daļēju uzņēmuma vai komercdarbības pāreju, darbinieku tiesības, kas izriet no darba līguma vai darba tiesiskajām attiecībām, tai skaitā it īpaši tiesības uz darba samaksu, būtu jāaizsargā saskaņā ar Direktīvas 2001/23/EK 3. un 4. pantu, savukārt šīs direktīvas 5. pants būtu jāpiemēro tikai maksātnespējas gadījumā, bet ne pārstrukturēšanas plāna gadījumā. Turklāt papildus un neatkarīgi no Direktīvā 2002/14/EK garantētajām tiesībām uz informāciju un apspriešanos, tai skaitā par lēmumiem, kas, visticamāk, izraisīs būtiskas izmaiņas darba organizācijā vai līgumattiecībās, nolūkā panākt vienošanos par šādiem lēmumiem, saskaņā ar šo direktīvu darbiniekiem, kurus ietekmē pārstrukturēšanas plāns, vajadzētu būt tiesīgiem balsot par plānu, un tas, vai viņi plānam piekrīt, būtu jāņem vērā, plānu apstiprinot. Balsošanas par pārstrukturēšanas plānu vajadzībām dalībvalstīm būtu darbinieki jāapvieno atsevišķā kategorijā, nošķirot viņus no pārējām kreditoru kategorijām, un būtu jānodrošina, ka šai kategorijai tiek noteiktas privilēģiju tiesības.

Pamatojums

Direktīvas 2001/23/EK 5. pantu piemēro “kur pret personu, kas nodod īpašumtiesības, uzsākta bankrota procedūra vai citas maksātnespējas procedūras, kas sāktas nolūkā veikt minētās personas aktīvu realizāciju” un to nevar piemērot pārstrukturēšanas plāna gadījumā.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(35a)  Jebkura ierosinātā pārstrukturēšanas darbība ir pilnībā jāizskaidro darbinieku pārstāvjiem, kuriem būtu jāsaņem šāda informācija par ierosināto pārstrukturēšanu, lai viņi varētu veikt padziļinātu novērtējumu un vajadzības gadījumā sagatavotos apspriešanai.1a

 

_________________

 

1a Pieņemtais teksts P7_TA(2013)0005. Darbinieku informēšana un uzklausīšana un pārstrukturēšanas paredzēšana un pārvaldība

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36)  Lai vēl vairāk veicinātu preventīvo pārstrukturēšanu, ir svarīgi nodrošināt, ka komercsabiedrības pārvaldes institūciju amatpersonas netiek atturētas no saprātīgu komercdarbības lēmumu pieņemšanas vai saprātīgu komerciālu risku uzņemšanās, it īpaši tad, ja šāda rīcība uzlabotu izredzes uz potenciāli pastāvētspējīgu uzņēmumu pārstrukturēšanu. Ja uzņēmums ir nonācis finansiālās grūtībās, tā pārvaldes institūciju amatpersonām būtu jāveic tādi pasākumi kā profesionālu konsultāciju, tai skaitā par pārstrukturēšanu un maksātnespēju, izmantošana, piemēram, attiecīgā gadījumā izmantojot agrīnas brīdināšanas rīkus; komercsabiedrības aktīvu aizsargāšana, lai tām saglabātu pēc iespējas lielu to vērtību un izvairītos no pamataktīvu zaudēšanas; uzņēmuma struktūras un funkciju apsvēršana, lai pārbaudītu tā pastāvētspēju un mazinātu izdevumus; komercsabiedrības neiesaistīšanās tādu veidu darījumos, uz kuriem varētu attiekties apstrīdēšanas prasības, ja vien to nevar pienācīgi pamatot ar komerciāliem apsvērumiem; tirdzniecības turpināšana apstākļos, kad ir atbilstīgi tā rīkoties, lai pēc iespējas palielinātu darbību turpinošā uzņēmuma vērtību; apspriešanās ar kreditoriem un preventīvās pārstrukturēšanas procedūru uzsākšana. Ja parādnieks ir pietuvojies maksātnespējai, svarīgi ir kreditoru pamatotās intereses aizsargāt arī no vadības lēmumiem, kas var ietekmēt parādnieka mantas kopuma stāvokli, it īpaši tad, ja šie lēmumi varētu izraisīt tālāku pārstrukturēšanai pieejamās vai kreditoriem sadalāmās mantas vērtības samazināšanos. Tādēļ ir nepieciešams, ka šādos apstākļos komercsabiedrības pārvaldes institūciju amatpersonas izvairās no tīšām vai rupji neuzmanīgām darbībām, kuru rezultātā dažas personas iegūst uz ieinteresēto personu rēķina, piekrītot darījumiem par cenu, kas zemāka par vērtību, vai veicot tādas darbības, kas vienai vai vairākām ieinteresētajām personām rada netaisnīgas priekšrocības attiecībā pret pārējām. Komercsabiedrību pārvaldes institūciju amatpersonām šīs direktīvas vajadzībām vajadzētu būt personām, kas atbildīgas par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz komercsabiedrības vadīšanu.

(36)  Lai vēl vairāk veicinātu preventīvo pārstrukturēšanu, ir svarīgi nodrošināt, ka komercsabiedrības pārvaldes institūciju amatpersonas un uzņēmēji netiek atturēti no saprātīgu komercdarbības lēmumu pieņemšanas vai saprātīgu komerciālu risku uzņemšanās, it īpaši tad, ja šāda rīcība uzlabotu izredzes uz potenciāli pastāvētspējīgu uzņēmumu pārstrukturēšanu. Ja uzņēmums ir nonācis finansiālās grūtībās, tā pārvaldes institūciju amatpersonām būtu jāveic tādi pasākumi kā profesionālu konsultāciju, tai skaitā par pārstrukturēšanu un maksātnespēju, izmantošana, piemēram, attiecīgā gadījumā izmantojot agrīnas brīdināšanas rīkus; komercsabiedrības aktīvu aizsargāšana, lai tām saglabātu pēc iespējas lielu to vērtību un izvairītos no pamataktīvu zaudēšanas; uzņēmuma struktūras un funkciju apsvēršana, lai pārbaudītu tā pastāvētspēju un mazinātu izdevumus; komercsabiedrības neiesaistīšanās tādu veidu darījumos, uz kuriem varētu attiekties apstrīdēšanas prasības, ja vien to nevar pienācīgi pamatot ar komerciāliem apsvērumiem; tirdzniecības turpināšana apstākļos, kad ir atbilstīgi tā rīkoties, lai pēc iespējas palielinātu darbību turpinošā uzņēmuma vērtību; apspriešanās ar kreditoriem un preventīvās pārstrukturēšanas procedūru uzsākšana. Pārvaldes institūciju amatpersonām papildus tam būtu jāievēro visi viņu pienākumi, kas attiecas uz kreditoriem, darbinieku pārstāvjiem un citām ieinteresētajām personām. Ja parādnieks ir pietuvojies maksātnespējai, svarīgi ir kreditoru pamatotās intereses aizsargāt arī no vadības lēmumiem, kas var ietekmēt parādnieka mantas kopuma stāvokli, it īpaši tad, ja šie lēmumi varētu izraisīt tālāku pārstrukturēšanai pieejamās vai kreditoriem sadalāmās mantas vērtības samazināšanos. Tādēļ ir nepieciešams, ka šādos apstākļos komercsabiedrības pārvaldes institūciju amatpersonas izvairās no tīšām vai rupji neuzmanīgām darbībām, kuru rezultātā dažas personas iegūst uz ieinteresēto personu rēķina, piekrītot darījumiem par cenu, kas ir zemāka par vērtību, vai kā citādi tīši samazinot komercsabiedrības vērtību, vai veicot tādas darbības, kas vienai vai vairākām ieinteresētajām personām rada netaisnīgas priekšrocības attiecībā pret pārējām. Komercsabiedrību pārvaldes institūciju amatpersonām šīs direktīvas vajadzībām vajadzētu būt personām, kas ir atbildīgas par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz komercsabiedrības vadīšanu. Ja šī prasība ievērota netiek, tad var tikt noteikts ilgāks parādsaistību dzēšanas laikposms vai stingrāki šīs dzēšanas nosacījumi.

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Dažādā otrās iespējas pieejamības pakāpe dalībvalstīs var stimulēt to, ka uzņēmēji ar pārmērīgām parādsaistībām pārceļas uz citām dalībvalstīm, lai panāktu saistību dzēšanu īsākā laikposmā vai pievilcīgākus saistību dzēšanas nosacījumus, kas palielina tiesisko nenoteiktību un kreditoru izmaksas saistībā ar prasījumu atgūšanu. Turklāt neatkarīgi no tā, ka pierādījumi liecina, ka bankrotējošiem uzņēmējiem ir lielākas izredzes gūt panākumus otrajā reizē, bankrota sekas, it īpaši ar to saistītie sociālie aizspriedumi, juridiskās sekas (piemēram, aizliegums uzņēmējiem sākt un veikt uzņēmējdarbību) un ilgstošā nespēja samaksāt parādus ir uzskatāmas par svarīgiem bremzējošiem faktoriem uzņēmējiem, kuri vēlas izveidot uzņēmumu vai izmantot otro iespēju. Tāpēc būtu jāveic pasākumi, lai samazinātu pārmērīgu parādsaistību un bankrota negatīvo ietekmi uz uzņēmējiem, it īpaši pieļaujot parādsaistību pilnīgu dzēšanu pēc konkrēta laikposma un ierobežojot saistībā ar parādnieka pārmērīgām parādsaistībām pieņemtajos lēmumos paredzētās diskvalifikācijas ilgumu.

(37)  Dažādā otrās iespējas pieejamības pakāpe dalībvalstīs var stimulēt to, ka uzņēmēji ar pārmērīgām parādsaistībām pārceļas uz citām dalībvalstīm, lai panāktu saistību dzēšanu īsākā laikposmā vai pievilcīgākus saistību dzēšanas nosacījumus, kas palielina tiesisko nenoteiktību un kreditoru izmaksas saistībā ar prasījumu atgūšanu. Turklāt neatkarīgi no tā, ka pierādījumi liecina, ka bankrotējošiem uzņēmējiem ir lielākas izredzes gūt panākumus otrajā reizē, bankrota sekas, it īpaši ar to saistītie sociālie aizspriedumi, juridiskās sekas (piemēram, aizliegums uzņēmējiem sākt un veikt uzņēmējdarbību) un ilgstošā nespēja samaksāt parādus ir uzskatāmas par svarīgiem bremzējošiem faktoriem uzņēmējiem, kuri vēlas izveidot uzņēmumu vai izmantot otro iespēju. Tāpēc būtu jāveic pasākumi, lai samazinātu pārmērīgu parādsaistību un bankrota negatīvo ietekmi uz uzņēmējiem, it īpaši pieļaujot parādsaistību pilnīgu dzēšanu pēc konkrēta laikposma un ierobežojot saistībā ar parādnieka pārmērīgām parādsaistībām pieņemtajos lēmumos paredzētās diskvalifikācijas ilgumu. Parādsaistību dzēšanas laikposmam vajadzētu būt pieciem gadiem, sākot ar datumu, kad parādnieks pirmo reizi iesniedz pieteikumu, un dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai noteikt ilgāku laikposmu gadījumā otrā vai turpmākā parādsaistību dzēšanas laikposma gadījumā.

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Ne visos apstākļos atbilstoša ir pilnīga saistību dzēšana vai diskvalifikācijas izbeigšana pēc īsa laikposma, piemēram, gadījumos, kad parādnieks ir negodīgs vai ir rīkojies ļaunticīgi. Dalībvalstīm būtu jāsniedz skaidras vadlīnijas tiesām vai administratīvajām iestādēm par to, kā novērtēt uzņēmēja godīgumu. Piemēram, lai konstatētu, vai parādnieks bijis negodīgs, tiesas vai administratīvās iestādes var ņemt vērā vairākus apstākļus, piemēram, parādsaistību raksturu un apmēru, to rašanās laiku, parādnieka centienus izpildīt savas parādsaistības un ievērot juridiski saistošus pienākumus, tostarp publiskās licencēšanas prasības un pareizu uzskaiti, kā arī viņa darbības nolūkā apgrūtināt kreditoru iespējas izmantot pieejamos risinājumus. Diskvalifikācijas lēmumi var būt spēkā ilgāk vai bez noteikta termiņa situācijās, kad uzņēmējs darbojas konkrētās profesijās, kuras dalībvalstīs tiek uzskatītas par sensitīvām, vai ja viņš ir bijis sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem. Šādos gadījumos uzņēmējiem būtu iespējams piemērot parādsaistību dzēšanu, tomēr viņi joprojām uz ilgāku laikposmu vai bez noteikta termiņa būtu diskvalificēti darboties konkrētā profesijā.

(38)  Ne visos apstākļos atbilstoša ir pilnīga saistību dzēšana vai diskvalifikācijas izbeigšana pēc īsa laikposma, pat ne pēc maksātnespējas procesa veikšanas, piemēram, gadījumos, kad parādnieks ir negodīgs vai ir rīkojies ļaunticīgi. Dalībvalstīm būtu jāsniedz precīzas vadlīnijas un kritēriji tiesām vai administratīvajām iestādēm par uzņēmēja godīguma novērtēšanas metodi. Piemēram, lai konstatētu, vai parādnieks bijis negodīgs, tiesas vai administratīvās iestādes var ņemt vērā dažādus apstākļus, piemēram, parādsaistību raksturu un apmēru, to rašanās laiku, parādnieka centienus izpildīt savas parādsaistības un ievērot juridiski saistošus pienākumus, tostarp publiskās licencēšanas prasības un pareizu uzskaiti, kā arī viņa darbības nolūkā apgrūtināt kreditoru iespējas izmantot pieejamos risinājumus. Diskvalifikācijas lēmumi var būt spēkā ilgāk vai bez noteikta termiņa situācijās, kad uzņēmējs darbojas konkrētās profesijās, kuras dalībvalstīs tiek uzskatītas par sensitīvām, vai ja viņš ir bijis sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem. Šādos gadījumos uzņēmējiem būtu iespējams piemērot parādsaistību dzēšanu, tomēr viņi joprojām uz ilgāku laikposmu vai bez noteikta termiņa būtu diskvalificēti darboties konkrētā profesijā.

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Ir nepieciešams saglabāt un palielināt to procedūru pārredzamību un prognozējamību, ar kurām tiek nodrošināti iznākumi, kas ir labvēlīgi uzņēmumu saglabāšanai un otrās iespējas došanai uzņēmējiem vai kas dod iespēju efektīvi veikt pastāvētnespējīgu uzņēmumu likvidāciju. Ir arī nepieciešams samazināt maksātnespējas procedūru pārmērīgo ilgumu daudzās dalībvalstīs, kas izraisa tiesisko nenoteiktību kreditoriem un ieguldītājiem un vājus naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus. Visbeidzot, ņemot vērā ar Regulu (ES) 2015/848 izveidotos mehānismus pastiprinātai sadarbībai starp tiesām un procesa administratoriem pārrobežu lietās, visu iesaistīto personu profesionālismu ir nepieciešams pacelt līdzīgi augstā līmenī visā Savienībā. Lai sasniegtu šos mērķus, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiesu un administratīvo iestāžu darbinieki ir pienācīgi apmācīti un ka viņiem ir specializētas zināšanas un pieredze maksātnespējas lietās. Šādai tiesu darbinieku specializācijai būtu jādod iespēja īsā laikposmā pieņemt lēmumus ar potenciāli ievērojamu ekonomisku un sociālu ietekmi un nebūtu jānozīmē, ka tiesu darbiniekiem ir jāskata vienīgi pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas lietas. Piemēram, specializētu tiesu vai palātu izveide saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas reglamentē tiesu sistēmas organizāciju, varētu būt efektīvs veids, kā sasniegt šos mērķus.

(39)  Specializējušies maksātnespējas procesa administratori un tiesneši un digitālu rīku pieejamība var ievērojami palīdzēt mazināt procedūru ilgumu, pazemināt izmaksas un uzlabot palīdzības vai uzraudzības kvalitāti. Ir nepieciešams saglabāt un palielināt to procedūru pārredzamību un prognozējamību, ar kurām tiek nodrošināti iznākumi, kas ir labvēlīgi uzņēmumu saglabāšanai un otrās iespējas došanai godīgiem uzņēmējiem vai kas dod iespēju ātri un efektīvi veikt pastāvētnespējīgu uzņēmumu likvidāciju. Ir arī nepieciešams samazināt maksātnespējas procesu pārmērīgo ilgumu daudzās dalībvalstīs, kas izraisa tiesisko nenoteiktību kreditoriem un ieguldītājiem un vājus naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus. Turklāt, lai samazinātu maksātnespējas procesu pārmērīgo ilgumu, tajās ir jāiekļauj digitālās komunikācijas līdzekļi. Visbeidzot, ņemot vērā ar Regulu (ES) 2015/848 izveidotos mehānismus pastiprinātai sadarbībai starp tiesām un procesa administratoriem pārrobežu lietās, visu iesaistīto personu profesionālismu un specializāciju ir nepieciešams pacelt līdzīgi augstā līmenī visā Savienībā. Lai sasniegtu šos mērķus, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiesu un administratīvo iestāžu darbinieki ir pienācīgi apmācīti un ka viņiem ir specializētas zināšanas un pieredze maksātnespējas lietās. Šādai tiesu darbinieku specializācijai būtu jādod iespēja īsā laikposmā pieņemt lēmumus ar potenciāli ievērojamu ekonomisku un sociālu ietekmi un nebūtu jānozīmē, ka tiesu darbiniekiem ir jāskata vienīgi pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas lietas. Piemēram, specializētu tiesu vai palātu izveide saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas reglamentē tiesu sistēmas organizāciju, varētu būt efektīvs veids, kā sasniegt šos mērķus.

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

40.  Dalībvalstīm būtu arī jānodrošina, ka pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošie speciālisti, kurus iecēlušas tiesas vai administratīvās iestādes, ir pienācīgi apmācīti un uzraudzīti, lai viņi varētu veikt savus uzdevumus, ka viņi tiek iecelti pārredzamā veidā, pienācīgi ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt efektīvas procedūras, un ka viņi savus uzdevumus veic godīgi. Praktizējošajiem speciālistiem būtu arī jāievēro brīvprātīgi rīcības kodeksi, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstošu kvalifikācijas un apmācību līmeni, praktizējošo speciālistu pienākumu pārredzamību un noteikumus par viņu atlīdzības noteikšanu, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas segumu un tādu pārraudzības un regulēšanas mehānismu izveidi, kam būtu jāietver atbilstošs un iedarbīgs regulējums par to personu sodīšanu, kuras nav izpildījušas savus pienākumus. Šādi standarti principā var tikt sasniegti bez nepieciešamības radīt jaunas profesijas vai kvalifikācijas.

40.  Dalībvalstīm būtu jānodrošina arī tas, ka pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošie speciālisti, kurus ir iecēlušas tiesas vai administratīvās iestādes, ir pienācīgi apmācīti un uzraudzīti, lai viņi varētu veikt savus uzdevumus, ka viņi tiek iecelti pārredzamā veidā, pienācīgi ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt efektīvas procedūras, un ka viņi savus uzdevumus veic godīgi, lai sasniegtu galveno mērķi — atjaunot uzņēmuma pastāvētspēju. Praktizējošajiem speciālistiem vajadzētu būt glābējiem, nevis likvidatoriem, un viņiem būtu jāievēro profesionālās rīcības kodekss, kura piemērošanas mērķis ir garantēt atbilstošu kvalifikācijas un apmācību līmeni un nodrošināt minēto praktizējošo speciālistu pienākumu pārredzamību un noteikumus par viņu atlīdzības noteikšanu, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas segumu un tādu pārraudzības un regulēšanas mehānismu izveidi, kam būtu jāietver atbilstošs un iedarbīgs regulējums par to personu sodīšanu, kuras nav izpildījušas savus pienākumus. Šādi standarti principā var tikt sasniegti bez nepieciešamības radīt jaunas profesijas vai kvalifikācijas. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek darīta publiski pieejama informācija par administratīvām iestādēm, kas īsteno uzraudzību vai kontroli pār pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošiem speciālistiem.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

42.  Ir svarīgi apkopot ticamus datus par pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru rezultātiem, lai varētu uzraudzīt šīs direktīvas īstenošanu un piemērošanu. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāvāc un jāapkopo dati, kas ir pietiekami granulāri, lai dotu iespēju veikt precīzu novērtējumu par to, kā direktīva darbojas praksē.

42.  Ir svarīgi apkopot ticamus datus par pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru rezultātiem, lai varētu uzraudzīt šīs direktīvas īstenošanu un piemērošanu. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāpastiprina savi centieni datus vākt, apkopot un nosūtīt Komisijai. Šādiem datiem vajadzētu būt pietiekami granulāriem, lai dotu iespēju veikt precīzu novērtējumu par to, kā direktīva darbojas praksē.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(46a)  Darbiniekiem nebūtu jāuzņemas pārstrukturēšanas, maksātnespējas un parādsaistību dzēšanas procedūru slogs, un viņiem nesamaksātie parādi, piemēram, neizmaksātā alga, vienmēr būtu jānokārto vispirms. Lai nodrošinātu ražošanas nepārtrauktību un nodarbinātību, kā arī sekmīgāk cīnītos pret vadības īstenoto taktikas vai krāpniecisku praksi, arī darbinieki būtu jāinformē un ar viņiem būtu jāapspriežas jau pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūras sākumposmā.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(47a)  Būtu jāveic papildu novērtējums, lai izvērtētu nepieciešamību iesniegt tiesību akta priekšlikumus, ar kuriem reglamentē maksātnespēju, kas ietekmē personas, kuras nedz nodarbojas ar tirdzniecību, nedz veic komercdarbību, nedz strādā arodā vai profesijā, kas ir pielīdzināmas darba devēja darbībām, un kuras, būdamas patērētāji vai preču vai publisko vai privāto pakalpojumu izmantotāji, ir rīkojušās labā ticībā, bet uz laiku vai pastāvīgi nespēj parādu dzēšanas termiņā tos samaksāt. Ar šādiem tiesību aktu priekšlikumiem būtu jāvar minētajām personām nodrošināt iespējas iegādāties pamatpreces un pakalpojumus, lai viņām garantētu pienācīgus dzīves apstākļus.

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kas pieejamas finansiālās grūtībās nonākušiem parādniekiem apstākļos, kad pastāv maksātnespējas iespējamība;

(a)  ātrām preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kas ir pieejamas finansiālās grūtībās nonākušiem parādniekiem apstākļos, kad pastāv maksātnespējas varbūtība un īstena iespēja novērst to, ka attiecībā uz uzņēmumu īsteno maksātnespējas procesu;

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  procedūrām, ar kurām tiek panākta tādu parādsaistību dzēšana, kas radušās uzņēmējam ar pārmērīgām parādsaistībām, un kuras viņam dod iespēju sākt jaunu darbību;

(b)  procedūrām, ar kurām tiek panākta tādu parādsaistību dzēšana, kas ir radušās uzņēmējiem ar pārmērīgām parādsaistībām, pēc tam, kad attiecībā uz viņiem ir veikts maksātnespējas process, un kuras viņam dod iespēju sākt jaunu darbību;

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “maksātnespējas procedūra” ir kolektīva maksātnespējas procedūra, kas ietver parādnieka aktīvu daļēju vai pilnīgu atsavināšanu un likvidatora iecelšanu;

(1)  “maksātnespējas process” ir kolektīva maksātnespējas procedūra, kas ietver parādnieka aktīvu daļēju vai pilnīgu atsavināšanu un maksātnespējas procesa administratora iecelšanu;

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  “maksātnespējas varbūtība” ir situācija, kurā parādnieks saskaņā ar valsts tiesību aktiem nav maksātnespējīgs, bet kurā pastāv reāli un nopietni draudi, ka parādnieks nākotnē savus parādus to dzēšanas termiņā atmaksāt nevarēs;

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  “izpildāms līgums” ir līgums starp parādnieku un vienu vai vairākiem kreditoriem, uz kura pamata brīdī, kad tiek uzdota atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana, abām pusēm joprojām ir pienākumi, kuri tām ir jāizpilda;

(5)  “būtisks izpildāms līgums” ir līgums starp parādnieku un vienu vai vairākiem kreditoriem, uz kura pamata brīdī, kad tiek uzdota atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana, abām pusēm joprojām ir pienākumi, kas tām ir jāizpilda, un kurš ir nepieciešams, lai turpinātu uzņēmuma ikdienas darbību, tostarp visas piegādes, ņemot vērā, ka piegāžu apturēšana novestu pie komercsabiedrības dīkstāves;

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  “kategoriju izveide” ir ietekmēto kreditoru un akcionāru, dalībnieku un biedru apvienošana pārstrukturēšanas plāna ietvaros atbilstoši no ietekmētajiem prasījumiem un dalības izrietošajām tiesībām un to prioritātes secībai, ņemot vērā iespējamās iepriekš pastāvējušās maksājumtiesības, apgrūtinājumus vai kreditoru savstarpējās vienošanās, kā arī attieksme pret viņiem/tiem pārstrukturēšanas plāna ietvaros;

(6)  “kategoriju izveide” ir ietekmēto kreditoru un akcionāru, dalībnieku un biedru apvienošana pārstrukturēšanas plāna ietvaros atbilstoši no ietekmētajiem prasījumiem un dalības izrietošajām tiesībām un to prioritātes secībai, ņemot vērā iespējamās iepriekš pastāvējušās maksājumtiesības, apgrūtinājumus vai kreditoru savstarpējās vienošanās, kā arī attieksme pret tiem/viņiem pārstrukturēšanas plāna ietvaros; lai pārstrukturēšanas plānu pieņemtu, kreditorus iedala dažādās kategorijās saskaņā ar dalībvalstīs pieņemtu regulējumu, kas nozīmē to, ka šādās atsevišķās kategorijās ir iedalīti vismaz nodrošinātie un nenodrošinātie prasījumi;

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  “pārkategoriju piespiedu piemērošana” ir tiesas vai administratīvās iestādes sniegts pārstrukturēšanas plāna apstiprinājums apstākļos, kad tam nepiekrīt viena vai vairākas ietekmēto kreditoru kategorijas;

(8)  “pārkategoriju piespiedu piemērošana” ir tiesas vai administratīvās iestādes sniegts pārstrukturēšanas plāna apstiprinājums apstākļos, kad tam nepiekrīt vairākas ietekmēto kreditoru kategorijas;

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  “jauns finansējums” ir jauni naudas līdzekļi, kurus piešķir esošs vai jauns kreditors, kuri ir nepieciešami, lai īstenotu pārstrukturēšanas plānu, par kuriem ir panākta vienošanās šajā pārstrukturēšanas plānā un kurus pēcāk apstiprinājusi tiesa vai administratīvā iestāde;

(11)  “jauns finansējums” ir jauni naudas līdzekļi, tostarp kredīts, kurus piešķir esošs vai jauns kreditors un kuri ir nepieciešami, lai īstenotu pārstrukturēšanas plānu, un par kuriem ir panākta vienošanās šajā pārstrukturēšanas plānā, un kurus pēc tam ir apstiprinājusi tiesa vai administratīvā iestāde;

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  “pagaidu finansējums” ir naudas līdzekļi, kurus piešķir esošs vai jauns kreditors un kuri, objektīvi spriežot, ir nepieciešami uzreiz, lai parādnieka uzņēmums, gaidot uz pārstrukturēšanas plāna apstiprinājumu, varētu turpināt darboties vai nodrošināt savu pastāvēšanu vai lai tiktu saglabāta vai palielināta šā uzņēmuma vērtība;

(12)  “pagaidu finansējums” ir naudas līdzekļi, tostarp kredīts, kurus piešķir esošs vai jauns kreditors un kuri, objektīvi spriežot, ir nepieciešami uzreiz, lai parādnieka uzņēmums, gaidot uz pārstrukturēšanas plāna apstiprinājumu, varētu turpināt darboties vai nodrošināt savu pastāvēšanu vai lai tiktu saglabāta vai palielināta šā uzņēmuma vērtība;

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  “uzņēmējs ar pārmērīgām parādsaistībām” ir fiziska persona, kas veic tirdzniecību, komercdarbību, arodu vai profesiju un kas ilgāk nekā tikai pagaidām nav spējīga attiecīgajos termiņos samaksāt parādus;

(13)  “uzņēmējs ar pārmērīgām parādsaistībām” ir fiziska persona, kas veic tirdzniecību un komercdarbību un strādā arodā vai profesijā un kas ilgāk nekā tikai pagaidām nav spējīga samaksāt parādus tos dzēšanas termiņos, kā arī uzņēmējs, kas nespēj atmaksāt parādus, kurus viņš ir uzņēmies atmaksāt kā fiziska persona un kuri ir saistīti ar viņa uzņēmējdarbības sākšanas finansēšanu, un persona, kuras uzņēmējdarbība ir tikai blakusdarbība un kuras profesionālos un personīgos parādus nav iespējams racionāli nošķirt.

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  “pilnīga parādsaistību dzēšana” ir vēl nesamaksāto parādu summu atcelšana, pabeidzot procedūru, kas ietver aktīvu atsavināšanu un/vai atmaksas/norēķinu plānu;

(14)  “pilnīga parādsaistību dzēšana” ir vēl nesamaksāto parādu summu atcelšana, pabeidzot maksātnespējas procesu;

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 15. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  “pārstrukturēšanas jomā praktizējošs speciālists” ir persona vai struktūra, ko tiesa vai administratīvā iestāde iecēlusi, laiveiktu vienu vai vairākus no šādiem uzdevumiem:

(15)  “pārstrukturēšanas jomā praktizējošs speciālists” ir persona vai struktūra, kurai ir valsts tiesību aktos noteiktā kvalifikācija, pamatojoties uz kuru,var veikt vienu vai vairākus no šādiem uzdevumiem:

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  palīdzēt parādniekam vai kreditoriem izstrādāt vai apspriest pārstrukturēšanas plānu;

(a)  palīdzēt parādniekam vai kreditoriem izstrādāt vai apspriest pārstrukturēšanas plānu vai pastāvētspējīgo uzņēmuma daļu pārejas plānu;

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  “atmaksas plāns” ir programma, saskaņā ar kuru parādnieks kreditoram konkrētos datumos samaksā konkrētas summas un kurš ir iekļauts pārstrukturēšanas plānā;

Grozījums Nr.    55

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 15.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15b)  “pastāvētspēja” ir spēja nodrošināt pienācīgu paredzētu atdevi no kapitāla pēc tam, kad ir segtas visas izmaksas, tostarp amortizācija un finanšu izmaksas.

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

3. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. pants

3. pants

Agrīna brīdināšana

Agrīna brīdināšana un piekļuve informācijai

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka parādniekiem un uzņēmējiem ir pieejami agrīnas brīdināšanas rīki, ar kuriem ir iespējams atklāt komercdarbības attīstības pasliktināšanos un signalizēt parādniekam vai uzņēmējam par nepieciešamību rīkoties steidzami.

1.  Dalībvalstis izstrādā precīzus un pārredzamus agrīnas brīdināšanas rīkus, ar kuriem ir iespējams atklāt komercdarbības attīstības pasliktināšanos un signalizēt parādniekam, uzņēmējam vai darbinieku pārstāvim par nepieciešamību rīkoties steidzami, un nodrošina minēto rīku pieejamību. Šajā sakarībā dalībvalstis var izmantot jaunās IT tehnoloģijas, ar kurām dara zināmus vēstījumus un tiešsaistē publisko paziņojumus.

 

1.a Pie agrīnās brīdināšanas rīkiem var piederēt šādi pasākumi:

 

(a) grāmatvedības un uzraudzības pienākumi, kas ir jāveic parādniekam vai parādnieka vadībai;

 

(b) ziņošanas pienākumi, kas ir jāpilda saskaņā ar aizdevuma līgumiem; and

 

(c) tādu trešo personu kā grāmatvežu, nodokļu un sociālās nodrošināšanas iestāžu vai noteiktu veidu kreditoru, piemēram, banku, regulāras ziņošanas vai informēšanas pienākumi;

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka parādniekiem un uzņēmējiem ir pieejama attiecīga aktuāla, skaidra, kompakta un lietotājam saprotama informācija par agrīnas brīdināšanas rīku pieejamību un par līdzekļiem, kas tiem/viņiem pieejami, lai pārstrukturēšanu veiktu agrīnā stadijā vai panāktu personīgo parādsaistību dzēšanu.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka parādniekiem, uzņēmējiem un darbinieku pārstāvjiem ir pieejama attiecīga aktuāla, precīza, kompakta un lietotājam saprotama informācija par agrīnas brīdināšanas rīku pieejamību un par līdzekļiem, kas tiem/viņiem pieejami, lai pārstrukturēšanu veiktu agrīnā stadijā vai panāktu personīgo parādsaistību dzēšanu.

 

2.a Dalībvalstis specializētā tīmekļa vietnē lietotājiem draudzīgā veidā dara publiski pieejamu veidu, saskaņā ar kuru kreditori un uzņēmēji savās dalībvalstīs var piekļūt agrīnas brīdināšanas rīkiem. Dalībvalstis nodrošina, ka šai informācijai īpaši piekļūst mazie un vidējie uzņēmumi.

 

2.b Dalībvalstis nodrošina, ka darbinieku pārstāvjiem ir pieejama attiecīga, aktuāla informācija par uzņēmuma stāvokli un ka viņi var darīt zināmas bažas parādniekiem un uzņēmējiem par uzņēmuma stāvokli un par nepieciešamību izmantot pārstrukturēšanas mehānismus.

3.  Dalībvalstis var noteikt, ka 1. un 2. punktā paredzētā pieejamība attiecas vienīgi uz maziem un vidējiem uzņēmumiem vai uz uzņēmējiem.

 

Grozījums Nr.    57

Direktīvas priekšlikums

4. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. pants

4. pants

Preventīvās pārstrukturēšanas regulējuma piemērojamība

Preventīvās pārstrukturēšanas regulējuma piemērojamība

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka maksātnespējas iespējamības apstākļos parādnieki, kas nonākuši finansiālās grūtībās, var izmantot iedarbīgu preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, kas tiem dod iespēju pārstrukturēt savus parādus vai savu uzņēmumu, atjaunot tā pastāvētspēju un izvairīties no maksātnespējas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksātnespējas iespējamības apstākļos parādnieki, kas ir nonākuši finansiālās grūtībās, var izmantot iedarbīgu preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, kas tiem dod iespēju pārstrukturēt savus parādus vai savu uzņēmumu, atjaunot tā pastāvētspēju un izvairīties no maksātnespējas vai arī rast citus risinājumus, ar kuriem novērš maksātnespēju un līdz ar to aizsargā darbvietas un saglabā uzņēmējdarbību.

 

1a. Dalībvalstis var noteikt, ka pārstrukturēšanas procedūras ir pieejamas tikai uzņēmumiem, attiecībā uz kuriem nav stājies spēkā spriedums par valsts tiesību aktos noteiktajiem grāmatvedības un uzskaites pienākumu smagiem pārkāpumiem.

2.  Preventīvās pārstrukturēšanas regulējumi var sastāvēt no vienas vai vairākām procedūrām vai pasākumiem.

2.  Preventīvās pārstrukturēšanas regulējumi var sastāvēt no vienas vai vairākām procedūrām vai pasākumiem, kuri ir noteikti vai nu ārpustiesas kārtībā, vai kurus ir noteikusi administratīva vai tiesu iestāde.

3.  Dalībvalstis ievieš normas, kas tiesas vai administratīvās iestādes iesaistīšanos samazina līdz nepieciešamam un samērīgam minimumam, ka tiek aizsargātas ietekmēto personu tiesības.

3. Dalībvalstis var ieviest normas, kas tiesas vai administratīvās iestādes iesaistīšanos samazina līdz nepieciešamam un samērīgam minimumam, vienlaikus nodrošinot, ka tiek aizsargātas ietekmēto personu tiesības.

4.  Preventīvās pārstrukturēšanas regulējums ir piemērojams pēc parādnieka pieteikuma vai pēc kreditora pieteikuma, kas saskaņots ar parādnieku.

4. Preventīvās pārstrukturēšanas regulējums ir piemērojams pēc parādnieka pieteikuma.

 

4.a Dalībvalstis papildus tam var noteikt, ka pārstrukturēšanas regulējumi ir piemērojami pēc kreditoru vai darbinieku pārstāvju lūguma, ja tam piekrīt parādnieks.

Grozījums Nr.    58

Direktīvas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. pants

5. pants

Parādnieka manta paša valdījumā

Parādnieka manta paša valdījumā

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka parādnieki, kas izmanto preventīvās pārstrukturēšanas procedūras, turpina pilnā apmērā vai vismaz daļēji īstenot kontroli pār saviem aktīviem un sava uzņēmuma ikdienas darbību.

1  Dalībvalstis nodrošina, ka parādnieki, kas izmanto preventīvās pārstrukturēšanas procedūras, turpina pilnā apmērā vai vismaz daļēji īstenot kontroli pār saviem aktīviem un sava uzņēmuma ikdienas darbību.

2.  Tiesai vai administratīvajai iestādei nav pienākuma ikvienā gadījumā iecelt pārstrukturēšanas jomā praktizējošu speciālistu.

2.  Neatkarīgi no tā, vai pārstrukturēšanas procedūras uzraudzība pārstrukturēšanas jomā praktizējošam speciālistam ir jāīsteno obligāti, to jebkurā gadījumā reglamentē valsts tiesībās, lai nodrošinātu ietekmēto personu tiesību aizsardzību.

3.  Dalībvalstis var paredzēt, ka pārstrukturēšanas jomā praktizējoša speciālista iecelšana ir nepieciešama šādos gadījumos:

3.  Dalībvalstis paredz, ka pārstrukturēšanas jomā praktizējoša speciālista iecelšana ir nepieciešama vismaz šādos gadījumos:

(a)  ja uz parādnieku tiek attiecināta vispārēja atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana saskaņā ar 6. pantu;

(a)  ja uz parādnieku tiek attiecināta izpildes panākšanas darbību apturēšana saskaņā ar 6. pantu;

(b)  ja pārstrukturēšanas plānam ir nepieciešams tiesas vai administratīvās iestādes apstiprinājums, izmantojot pārkategoriju piespiedu piemērošanu saskaņā ar 11. pantu.

(b)  ja pārstrukturēšanas plānam ir nepieciešams tiesas vai administratīvās iestādes apstiprinājums, izmantojot pārkategoriju piespiedu piemērošanu saskaņā ar 11. pantu;

 

(ba)  ja to pieprasa parādnieks vai kreditoru vairākums.

 

3.a  Dalībvalstis nodrošina, ka parādnieka darbinieku pārstāvji saņem precīzu un pārredzamu informāciju par pārstrukturēšanas procedūru un tiek regulāri informēti par tajā notikušām izmaiņām.

Grozījums Nr.    59

Direktīvas priekšlikums

6. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. pants

6. pants

Atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana

Atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka uz parādniekiem, kuri ar saviem kreditoriem apspriež pārstrukturēšanas plānu, var attiecināt atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu, ja un ciktāl šāda apturēšana ir nepieciešama, lai atbalstītu pārstrukturēšanas plāna apspriešanu.

1.  Gadījumos, kad parādniekam vēl nav radies pienākums iesniegt pieteikumu par maksātnespēju, dalībvalstis nodrošina, ka uz parādniekiem, kuri ar saviem kreditoriem apspriež pārstrukturēšanas plānu, var attiecināt atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu, ja un ciktāl šāda apturēšana ir nepieciešama, lai atbalstītu pārstrukturēšanas plāna apspriešanu, ar nosacījumu, ka pastāv iespēja novērst to, ka attiecībā uz komercsabiedrību īsteno maksātnespējas procesu.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana var tikt uzdota attiecībā uz visiem kreditoru veidiem, tostarp nodrošinātiem un privileģētiem kreditoriem. Šāda apturēšana var būt vispārēja, kas aptver visus kreditorus, vai ierobežota, kas aptver vienu vai vairākus atsevišķus kreditorus, kā noteikts attiecīgās valsts tiesību aktos.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana var tikt uzdota attiecībā uz visiem kreditoru veidiem, tostarp nodrošinātiem un privileģētiem kreditoriem, ar nosacījumu, ka parādnieks minētos kreditorus iekļauj sarunās par pārstrukturēšanas plānu. Šāda apturēšana var būt vispārēja, kas aptver visus kreditorus, vai ierobežota, kas aptver vienu vai vairākus atsevišķus kreditorus, kā noteikts attiecīgās valsts tiesību aktos.

3.  Šā panta 2. punkts neattiecas uz vēl neapmierinātajiem darbinieku prasījumiem, izņemot, ja un ciktāl dalībvalstis ar citiem līdzekļiem nodrošina, ka šo prasījumu summas samaksa tiek garantēta ar aizsardzību, kuras līmenis ir vismaz līdzvērtīgs aizsardzībai, kāds paredzēts attiecīgajos valsts tiesību aktos, ar kuriem transponēta Direktīva 2008/94/EK.

3.  Šā panta 2. punkts neattiecas uz vēl neapmierinātajiem darbinieku prasījumiem, izņemot, ja un ciktāl dalībvalstis ar citiem līdzekļiem nodrošina, ka šo prasījumu summas samaksa tiek garantēta ar tāda paša līmeņa aizsardzību. .

4.  Dalībvalstis ierobežo atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas ilgumu līdz maksimālajam laikposmam, kas nepārsniedz četrus mēnešus.

4.  Atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas maksimālais ilgums nedrīkst pārsniegt četrus mēnešus.

5.  Neatkarīgi no tā dalībvalstis var dot tiesām vai administratīvajām iestādēm iespēju pagarināt atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas sākotnējo ilgumu vai – pēc parādnieka vai kreditoru lūguma – no jauna apturēt atsevišķas izpildes panākšanas darbības. Šādu pagarinājumu vai jaunu atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas laikposmu apstiprina vienīgi tad, ja ir pierādījumi par to, ka:

5.  Neatkarīgi no tā dalībvalstis var dot tiesām vai administratīvajām iestādēm iespēju — pēc parādnieka vai kreditoru lūguma — pagarināt atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas sākotnējo ilgumu vai no jauna apturēt atsevišķas izpildes panākšanas darbības. Dalībvalstis nosaka minētās apturēšanas pagarinājuma vai jauna apturēšanas laikposma nosacījumus. Šādu pagarinājumu vai jaunu atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas laikposmu apstiprina vienīgi tad, ja ir pierādījumi par to, ka:

 

(-a)  nodrošinātie kreditori, kurus ir ietekmējis minētais plāns, ir piekrituši šādai pagarināšanai vai jaunam laikposmam un

(a)  pārstrukturēšanas plāna apspriešanā ir gūti nozīmīgi panākumi; un

(a)  pārstrukturēšanas plāna apspriešanā ir gūti nozīmīgi panākumi un

(b)  atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas turpināšanai nav netaisnīgas ietekmes uz ietekmēto personu tiesībām vai interesēm.

(b)  atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas turpināšanai nav netaisnīgas ietekmes uz ietekmēto personu tiesībām vai interesēm, un

 

(ba)  parādniekam vēl nav radies pienākums iesniegt pieteikumu par maksātnespēju saskaņā ar valsts tiesībām.

6.  Turpmākus pagarinājumus atļauj vienīgi tad, ja ir izpildīti 5. punkta a) un b) apakšpunktā minētie nosacījumi un ja lietas apstākļi liecina, ka pastāv liela iespējamība, ka pārstrukturēšanas plāns tiks pieņemts.

6.  Turpmākus pagarinājumus atļauj vienīgi tad, ja ir izpildīti 5. punkta a) – ba) apakšpunktā minētie nosacījumi un ja lietas apstākļi liecina, ka pastāv liela iespējamība, ka pārstrukturēšanas plāns tiks pieņemts.

7.  Kopumā atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas ilgums, ieskaitot pagarināšanu un atjaunošanu, nepārsniedz divpadsmit mēnešus.

7.  Kopumā atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas ilgums, ieskaitot pagarināšanu un atjaunošanu, nepārsniedz desmit mēnešus. Kopējais apturēšanas ilgums nepārsniedz divus mēnešus, ja uzņēmuma juridiskā adrese ir pārcelta uz citu dalībvalsti trīs mēnešu laikposmā, pirms tiek iesniegts lūgums par pārstrukturēšanas procesa uzsākšanu.

8.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiesas vai administratīvās iestādes var pilnīgi vai daļēji atcelt atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu:

8.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiesas vai administratīvās iestādes var pieņemt lēmumu par atsevišķu izpildes panākšanas darbību neapturēšanu vai pilnīgi vai daļēji atcelt atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu:

(a)  ja kļūst acīmredzams, ka kreditoru procentuālā daļa, kura saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem ir pietiekama, lai bloķētu pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu, neatbalsta apspriešanas turpināšanu; vai

(a)  ja kļūst acīmredzams, ka kreditoru procentuālā daļa, kura saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem ir pietiekama, lai bloķētu pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu, neatbalsta apspriešanas turpināšanu, vai

(b)  pēc parādnieka vai pārstrukturēšanas jomā praktizējošā speciālista lūguma.

(b)  pēc parādnieka vai pārstrukturēšanas jomā praktizējošā speciālista, vai attiecīgo kreditoru vairākuma lūguma, vai

 

(ba)  ja individuālam kreditoram vai atsevišķai kreditoru kategorijai, apturot atsevišķas izpildes panākšanas darbības, ir nodarīts vai tiktu nodarīts netaisnīgs kaitējums;

 

(bb) ja neaizsargātie kreditori saskartos ar ievērojamām ekonomiskām grūtībām;

9.  Dalībvalstis nodrošina, ka, ja atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana ir vai būtu netaisnīgi skārusi atsevišķu kreditoru vai vienu kreditoru kategoriju, tiesa vai administratīvā iestāde var nolemt neapstiprināt atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu vai atcelt atsevišķu jau apstiprinātu izpildes panākšanas darbību apturēšanu attiecībā uz šo kreditoru vai kreditoru kategoriju pēc attiecīgo kreditoru lūguma.

 

Grozījums Nr.    60

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Vispārēja apturēšana, kas aptver visus kreditorus, liedz maksātnespējas procedūras uzsākšanu pēc viena vai vairāku kreditoru lūguma.

svītrots

Grozījums Nr.    61

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis var atkāpties no 1. punkta noteikumiem, ja parādnieks kļūst nelikvīds un līdz ar to apturēšanas laikposmā nespēj attiecīgajā termiņā samaksāt savus parādus. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka pārstrukturēšanas procedūras netiek automātiski izbeigtas un ka tiesa vai administratīvā iestāde, pārbaudījusi izredzes apturēšanas laikposmā panākt vienošanos par sekmīgu pārstrukturēšanas plānu, var nolemt atlikt maksātnespējas procedūras uzsākšanu un atstāt spēkā atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu.

3.  Dalībvalstis var atkāpties no 1. punkta noteikumiem, ja parādnieks kļūst nelikvīds un līdz ar to apturēšanas laikposmā nespēj attiecīgajā termiņā samaksāt savus parādus. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka pārstrukturēšanas procedūras netiek automātiski izbeigtas un ka tiesa vai administratīvā iestāde, pārbaudījusi izredzes apturēšanas laikposmā panākt vienošanos par sekmīgu pārstrukturēšanas plānu vai ekonomiski pastāvētspējīga uzņēmuma pāreju, var nolemt atlikt maksātnespējas procesa uzsākšanu un atstāt spēkā atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu.

Grozījums Nr.    62

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka apturēšanas laikposmā kreditori, uz kuriem attiecas apturēšana, nevar izvairīties no izpildāmu līgumu izpildes vai tos izbeigt, paātrināt vai citādi grozīt parādniekam nelabvēlīgā veidā attiecībā uz parādiem, kuri radušies pirms šādas apturēšanas. Dalībvalstis var ierobežot šīs normas piemērošanu, to attiecinot vienīgi uz būtiskiem līgumiem, kas ir nepieciešami uzņēmuma ikdienas darbības turpināšanai.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka apturēšanas laikposmā kreditori, uz kuriem attiecas apturēšana, nevar atteikties no būtisku izpildāmu līgumu izpildes vai tos izbeigt, paātrināt vai citādi grozīt parādniekam nelabvēlīgā veidā attiecībā uz parādiem, kuri ir radušies pirms šādas apturēšanas, ja vien kreditoriem netiek radītas lielas finansiālas grūtības. Šā punkta piemērošanas nolūkā izpildāms līgums ir būtisks, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu uzņēmuma ikdienas darbības, tostarp visu veidu piegāžu, turpināšanu, ņemot vērā, ka piegāžu apturēšana novestu pie komercsabiedrības dīkstāves.

Grozījums Nr.    63

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori nevar izvairīties no izpildāmu līgumu izpildes vai tos izbeigt, paātrināt vai citādi pārveidot parādniekam nelabvēlīgā veidā, izmantojot līguma klauzulu, kurā paredzēti šādi pasākumi, tikai tā iemesla dēļ, ka parādnieks ir iesaistījies pārstrukturēšanas apspriešanā, ir lūgta atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana, ir pieņemts apturēšanas lēmums vai iestājies cits līdzīgs, ar apturēšanu saistīts notikums.

(5)  Dalībvalstis var noteikt, ka kreditori nedrīkst atteikties no izpildāmu līgumu izpildes vai tos izbeigt, paātrināt vai citādi pārveidot parādniekam nelabvēlīgā veidā, izmantojot līguma klauzulu, kurā ir paredzēti šādi pasākumi, tikai tā iemesla dēļ, ka parādnieks ir iesaistījies pārstrukturēšanas apspriešanā, ir lūgta atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana, ir pieņemts apturēšanas lēmums vai ir iestājies līdzīgs, ar apturēšanu saistīts notikums, izņemot gadījumus, kad apturēšana tos/viņus ietekmē un tie/viņi var pierādīt, ka šāda notikuma dēļ tie/viņi nonāktu ievērojami nelabvēlīgākā stāvoklī.

Grozījums Nr.    64

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Dalībvalstis nodrošina, ka nekas parādniekam neliedz veikt maksājumus parasti veiktās komercdarbības ietvaros par neietekmēto kreditoru prasījumiem un par ietekmēto kreditoru prasījumiem, kas rodas pēc apturēšanas apstiprināšanas un turpina rasties apturēšanas laikposmā.

svītrots

Grozījums Nr.    65

Direktīvas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. pants

8. pants

Pārstrukturēšanas plāna saturs

Pārstrukturēšanas plāna saturs

1.  Dalībvalstis paredz, ka ikviens pārstrukturēšanas plāns, kas tiek iesniegts apstiprināšanai tiesu iestādē vai administratīvajā iestādē, ietver vismaz šādu informāciju:

1.  Dalībvalstis paredz, ka pārstrukturēšanas plānus apstiprina tiesa vai administratīvā iestāde, un nodrošina, ka pārstrukturēšanas plānus iesniedz darbinieku pārstāvjiem informēšanas un apspriešanās nolūkā. Pārstrukturēšanas plānos iekļauj vismaz šādu informāciju:

(a)  tā parādnieka vai parādnieka uzņēmuma identitāte, attiecībā uz kuru ir ierosināts šis pārstrukturēšanas plāns;

(a)  tā parādnieka vai parādnieka uzņēmuma identitāte, attiecībā uz kuru ir ierosināts šis pārstrukturēšanas plāns;

(b)  vērtējums par parādnieka vai parādnieka uzņēmuma pašreizējo vērtību, kā arī argumentēts skaidrojums par parādnieka finansiālo grūtību cēloņiem un apmēru;

(b)  parādnieka vai parādnieka uzņēmuma tirgus vērtības novērtējums, tostarp finanšu saistību un finanšu plūsmu novērtējums pārstrukturēšanas plāna īstenošanas laikā, brīdī, kad plānu iesniedz apstiprināšanai, kā arī paredzamā parādnieka vai parādnieka uzņēmuma likvidācijas vērtība: to visu sagatavo tieslietu eksperts, un argumentēts skaidrojums par parādnieka finansiālo grūtību cēloņiem un apmēru, tostarp aktīvu un parādu apraksts;

(c)  ietekmēto personu, kuras minētas individuāli vai ar norādi uz vienu vai vairākām parāda kategorijām, identitāte, kā arī to prasījumi vai intereses, uz kuriem attiecas pārstrukturēšanas plāns;

(c)  ietekmēto personu, kuras minētas individuāli vai ar norādi uz vienu vai vairākām parāda kategorijām, identitāte, kā arī to prasījumi vai intereses, uz kuriem attiecas pārstrukturēšanas plāns;

(d)  kategorijas, kurās plāna pieņemšanas vajadzībām apvienotas ietekmētās personas, šādas apvienošanas iemesli un informācija par kreditoru un katrā kategorijā ietilpstošo personu vērtībām;

(d)  kategorijas, kurās plāna pieņemšanas vajadzībām apvienotas ietekmētās personas, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, šādas apvienošanas iemesli un informācija par kreditoru un katrā kategorijā ietilpstošo personu vērtībām;

(e)  neietekmēto personu, kuras minētas individuāli vai ar norādi uz vienu vai vairākām parāda kategorijām, identitāte, kā arī iemesli tam, ka netiek ierosināts tās ietekmēt;

(e)  neietekmēto personu, kuras minētas individuāli vai ar norādi uz vienu vai vairākām parāda kategorijām, identitāte, kā arī iemesli tam, ka netiek ierosināts tās ietekmēt;

 

(ea)  pārstrukturēšanas jomā praktizējoša speciālista identitāte, ja nepieciešams;

(f)  plāna noteikumi, tostarp, bet ne tikai:

(f)  plāna noteikumi, tostarp, bet ne tikai:

(i)  tā ierosinātais ilgums;

(i)  tā ierosinātais ilgums;

(ii)  priekšlikumi par parāda summas samaksas grafika maiņu vai atteikšanos no samaksas, vai parāda pārveidošanu citā saistību formā;

(ii)  priekšlikumi par parāda summas samaksas grafika maiņu vai atteikšanos no samaksas, vai parāda pārveidošanu citā saistību formā;

 

(iia)  ikviens priekšlikums apturēt atsevišķus izpildes panākšanas pasākumus, īstenojot pārstrukturēšanas plānu;

 

(iib)  kārtība, kādā sniedz informāciju un apspriežas ar darbinieku pārstāvjiem saskaņā ar Savienības un valsts tiesību aktiem;

 

(iic)  organizatoriski aspekti, kas skar ietekmi uz nodarbinātību, piemēram, atlaišanas, īstermiņa darbs vai tamlīdzīgi aspekti;

(g)  par pārstrukturēšanas plāna ierosināšanu atbildīgās personas atzinums vai argumentēts skaidrojums, kurā izklāstīti apsvērumi par uzņēmuma pastāvētspēju, kā līdz ar ierosinātā plāna īstenošanu parādnieks, visticamāk, izvairīsies no maksātnespējas un atjaunos savu ilgtermiņa pastāvētspēju, kā arī izklāsts par tā panākumu nepieciešamajiem priekšnosacījumiem.

(g)  par pārstrukturēšanas plāna ierosināšanu atbildīgās personas atzinums vai argumentēts skaidrojums, kurā ir izklāstīti apsvērumi par uzņēmuma pastāvētspēju, kā līdz ar ierosinātā plāna īstenošanu parādnieks, visticamāk, izvairīsies no maksātnespējas un atjaunos savu ilgtermiņa pastāvētspēju, kā arī izklāsts par tā panākumu nepieciešamajiem priekšnosacījumiem. Dalībvalstis var paredzēt, ka atzinumu vai argumentētu skaidrojumu apstiprina ārējs eksperts, piemēram, pārstrukturēšanas jomā praktizējošs speciālists.

 

1.a  Dalībvalstis var noteikt iespēju kreditoriem ierosināt alternatīvu pārstrukturēšanas plānu. Gadījumos, kad kāda dalībvalsts nolemj šādu iespēju paredzēt, tā definē nosacījumus, kādos kreditori drīkst ierosināt alternatīvu pārstrukturēšanas plānu.

2.  Dalībvalstis internetā publicē pārstrukturēšanas plāna paraugu. Šāds paraugs ietver vismaz informāciju, kas nepieciešama saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, un sniedz vispārīgu, tomēr praktisku informāciju par to, kā šis paraugs ir izmantojams. Paraugu padara pieejamu attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodās. Dalībvalstis cenšas šo paraugu darīt pieejamu citās valodās, it īpaši valodās, kas tiek izmantotas starptautiskajā komercdarbībā. To sagatavo tādā veidā, ka to iespējams pielāgot katras konkrētās lietas vajadzībām un apstākļiem.

2.  Dalībvalstis sastāda tiešsaistē pieejamu pārstrukturēšanas plānu pārbaudes sarakstu. Šis pārbaudes saraksts ietver vismaz informāciju, kas ir nepieciešama saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, un sniedz vispārīgu, tomēr praktisku informāciju par attiecīgajā dalībvalstī pieejamo pārstrukturēšanas procedūru. Pārbaudes sarakstu padara pieejamu attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodās. Dalībvalstis cenšas šo pārbaudes sarakstu darīt pieejamu citās valodās, it īpaši valodās, kas tiek izmantotas starptautiskajā komercdarbībā. To sagatavo tādā veidā, ka to ir iespējams pielāgot katras konkrētās lietas vajadzībām un apstākļiem.

3.  Puses var izvēlēties, vai tās vēlas izmantot pārstrukturēšanas plāna paraugu.

 

 

3.a  Dalībvalstis nodrošina, ka pārstrukturēšanas plāni neietekmē darbinieku tiesības, viņiem paredzētus maksājumus un viņu prasījumus, ievērojot šīs direktīvas 6. panta 3. punktu. Dalībvalstis nodrošina arī to, ka pārstrukturēšanas plāni nekā neietekmē arodpensiju kapitāla uzkrāšanas fondus un shēmas.

Grozījums Nr.    66

Direktīvas priekšlikums

9. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. pants

9. pants

Pārstrukturēšanas plāna pieņemšana

Pārstrukturēšanas plāna pieņemšana

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka ietekmētie kreditori ir tiesīgi balsot par pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu. Dalībvalstis saskaņā ar 12. panta 2. punktu šādas balsstiesības var piešķirt arī ietekmētajiem akcionāriem, dalībniekiem un biedriem.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka ietekmētie kreditori, tostarp darbinieki, ir tiesīgi balsot par pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu pēc tam, kad viņi ir pienācīgi informēti par šo procedūru un tās iespējamām sekām. Dalībvalstis saskaņā ar 12. panta 2. punktu šādas balsstiesības var piešķirt arī ietekmētajiem akcionāriem, dalībniekiem un biedriem. Kreditoriem, kurus pārstrukturēšanas plāns neietekmē, jautājumā par šā plāna pieņemšanu balsošanas tiesību nav.

 

1.a  Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja plānā tiktu iekļauti pasākumi, ar kuriem darba organizācijā vai līgumattiecībās ievieš izmaiņas, tos apstiprina darbinieki, ciktāl šāds apstiprinājums ir paredzēts valsts tiesību aktos un ir atbilstošs to praksei.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka ietekmētās personas tiek apvienotas atsevišķās kategorijās, kuras atspoguļo kategoriju izveides kritērijus. Kategorijas veido tā, ka katra kategorija aptver prasījumus vai dalību ar tiesībām, kas ir pietiekami līdzīgas, lai būtu pamats uzskatīt, ka attiecīgajā kategorijā ietilpstošās personas ir viendabīga kopa ar kopējām interesēm. Pārstrukturēšanas plāna pieņemšanas vajadzībām atsevišķās kategorijās apvieno vismaz nodrošinātos un nenodrošinātos prasījumus. Dalībvalstis var arī paredzēt, ka darbinieki veido paši savu, atsevišķu kategoriju.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka ietekmētās personas tiek apvienotas atsevišķās kategorijās, kuras atspoguļo kategoriju izveides kritērijus saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Kategorijas veido tā, ka katra kategorija aptver prasījumus vai dalību ar tiesībām, kas ir pietiekami līdzīgas, lai būtu pamats uzskatīt, ka attiecīgajā kategorijā ietilpstošās personas ir viendabīga kopa ar kopējām interesēm. Pārstrukturēšanas plāna pieņemšanas vajadzībām atsevišķās kategorijās apvieno vismaz nodrošinātos un nenodrošinātos prasījumus. Dalībvalstis paredz arī to, ka gadījumos, kad plāns ietekmē darbiniekus, viņi veido paši savu, atsevišķu kategoriju. Dalībvalstis turklāt var paredzēt to, ka akcionāri, dalībnieki un biedri veido paši savu, atsevišķu kategoriju.

3.  Tiesa vai administratīvā iestāde pārbauda kategoriju izveidi, kad tiek iesniegts lūgums apstiprināt pārstrukturēšanas plānu.

3.  Tiesa vai administratīvā iestāde pārbauda balsošanas tiesības un kategoriju izveidi, kad tiek iesniegts lūgums apstiprināt pārstrukturēšanas plānu. Dalībvalstis var paredzēt, ka tiesa vai administratīvā iestāde agrākā posmā drīkst pārbaudīt balsošanas tiesības un kategoriju izveidi.

4.  Ir uzskatāms, ka ietekmētās personas pārstrukturēšanas plānu ir pieņēmušas, ja katrā kategorijā ir sasniegts šo personu prasījumu vai dalības apmēra vairākums. Dalībvalstis nosaka, kāds vairākums ir nepieciešams pārstrukturēšanas plāna pieņemšanai, tomēr tas katrā ziņā nepārsniedz 75 % no katrā kategorijā pārstāvēto prasījumu vai dalības apmēra.

4.  Ir uzskatāms, ka ietekmētās personas pārstrukturēšanas plānu ir pieņēmušas, ja katrā kategorijā ir sasniegts šo personu prasījumu vai dalības apmēra un kreditoru vairākums. Dalībvalstis nosaka, kāds vairākums ir nepieciešams pārstrukturēšanas plāna pieņemšanai. 5. Dalībvalstis var noteikt, ka balsojums par pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu notiek, katrā kategorijā apspriežoties un vienojoties nepieciešamajam ietekmēto personu vairākumam. 5. Dalībvalstis var noteikt, ka balsojums par pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu notiek, katrā kategorijā apspriežoties un vienojoties nepieciešamajam ietekmēto personu vairākumam.

6.  Ja vienā vai vairākās balsošanas kategorijās, kuras nepiekrīt pārstrukturēšanas plānam, nav sasniegts nepieciešamais vairākums, plānu tomēr var apstiprināt, ja tas atbilst 11. pantā noteiktajām pārkategoriju piespiedu piemērošanas prasībām.

6.  Ja vienā vai vairākās balsošanas kategorijās, kuras nepiekrīt pārstrukturēšanas plānam, nav sasniegts nepieciešamais vairākums, tiesu vai administratīva iestāde plānu tomēr var apstiprināt, ja tas atbilst 11. pantā noteiktajām pārkategoriju piespiedu piemērošanas prasībām.

Grozījums Nr.    67

Direktīvas priekšlikums

10. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. pants

10. pants

Pārstrukturēšanas plāna apstiprināšana

Pārstrukturēšanas plāna apstiprināšana

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka ikviens turpmāk minētais pārstrukturēšanas plāns var kļūt saistošs iesaistītajām personām vienīgi tad, ja to apstiprinājusi tiesa vai administratīvā iestāde:

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka ikviens turpmāk minētais pārstrukturēšanas plāns var kļūt saistošs iesaistītajām personām vienīgi tad, ja to ir apstiprinājusi tiesa vai administratīvā iestāde:

(a)  pārstrukturēšanas plāns, kas ietekmē to ietekmēto personu intereses, kuras nepiekrīt pārstrukturēšanas plānam;

(a)  pārstrukturēšanas plāns, kas ietekmē to ietekmēto personu intereses, kuras nepiekrīt pārstrukturēšanas plānam;

(b)  pārstrukturēšanas plāns, kurā paredzēts jauns finansējums.

(b)  pārstrukturēšanas plāns, kurā ir paredzēts jauns finansējums.

 

(ba)  pārstrukturēšanas plāns, saskaņā ar kuru tiek atlaists vairāk kā 25 % darbaspēka;

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka nosacījumi, ar kādiem tiesa vai administratīvā iestāde pārstrukturēšanas plānu var apstiprināt, ir nepārprotami konkretizēti un ietver vismaz šādus nosacījumus:

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka nosacījumi, ar kādiem tiesa vai administratīvā iestāde pārstrukturēšanas plānu var apstiprināt, ir nepārprotami konkretizēti dalībvalstu tiesību aktos un ietver vismaz šādus nosacījumus:

(a)  pārstrukturēšanas plāns ir pieņemts saskaņā ar 9. pantu un paziņots visiem zināmajiem kreditoriem, kurus tas, visticamāk, ietekmēs;

(a)  pārstrukturēšanas plāns ir pieņemts, ievērojot 9. pantā noteiktās prasības, un paziņots visiem zināmajiem kreditoriem, kurus tas, visticamāk, ietekmēs; (b)  pārstrukturēšanas plāns atbilst kreditoru interešu ievērošanas kritērijam; (b)  pārstrukturēšanas plāns atbilst kreditoru interešu ievērošanas kritērijam;

(c)  jaunais finansējums ir nepieciešams pārstrukturēšanas plāna īstenošanai, un tam nav netaisnīgi nelabvēlīgas ietekmes uz kreditoru interesēm.

(c)  ir nepieciešams jaunais finansējums, kas būtu atbilstošs pārstrukturēšanas plāna īstenošanai;

 

(ca)  darbinieku pārstāvji ir informēti un ar viņiem ir notikušas apspriedes.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiesas vai administratīvās iestādes var atteikties apstiprināt pārstrukturēšanas plānu, ja, objektīvi spriežot, šādam plānam nav izredžu novērst parādnieka maksātnespēju un nodrošināt uzņēmuma pastāvētspēju.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiesas vai administratīvās iestādes atsakās apstiprināt pārstrukturēšanas plānu, ja, objektīvi spriežot, šādam plānam nav izredžu novērst parādnieka maksātnespēju un nodrošināt uzņēmuma pastāvētspēju.

4.  Ja, lai pārstrukturēšanas plāns kļūtu saistošs, tam ir nepieciešams tiesas vai administratīvās iestādes apstiprinājums, dalībvalstis nodrošina, ka bez liekas kavēšanās pēc tam, kad ir iesniegts lūgums to apstiprināt, bet katrā ziņā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šāda apstiprināšanas lūguma iesniegšanas, tiek pieņemts attiecīgs lēmums.

4.  Ja, lai pārstrukturēšanas plāns kļūtu saistošs, tam ir nepieciešams tiesas vai administratīvās iestādes apstiprinājums, dalībvalstis nodrošina, ka saprātīgā termiņā un bez liekas kavēšanās pēc tam, kad ir iesniegts lūgums to apstiprināt, tiek pieņemts attiecīgs lēmums.

Grozījums Nr.    68

Direktīvas priekšlikums

11. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11. pants

11. pants

Pārkategoriju piespiedu piemērošana

Pārkategoriju piespiedu piemērošana

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka pārstrukturēšanas plānu, kuru nav apstiprinājušas visas ietekmēto personu kategorijas, tiesa vai administratīvā iestāde var apstiprināt pēc parādnieka priekšlikuma vai pēc kreditora priekšlikuma ar parādnieka piekrišanu un ka tas kļūst saistošs vienai vai vairākām kategorijām, kuras tam nepiekrīt, ja šis pārstrukturēšanas plāns:

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka pārstrukturēšanas plānu, kuru nav apstiprinājušas visas ietekmēto personu kategorijas, tiesa vai administratīvā iestāde var apstiprināt pēc parādnieka priekšlikuma vai, ja tas ir paredzēts valstu tiesību aktos, pēc kreditora priekšlikuma ar parādnieka piekrišanu un ka tas kļūst saistošs vienai vai vairākām kategorijām, kuras tam nepiekrīt, ja šis pārstrukturēšanas plāns:

(a)  atbilst 10. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem;

(a)  atbilst 10. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem, vienlaikus nodrošinot visu valsts tiesību aktos paredzēto prasību ievērošanu;

(b)  to ir apstiprinājusi vismaz viena ietekmēto kreditoru kategorija, kas nav akcionāru un dalībnieku kategorija vai jebkura cita kategorija, kura pēc uzņēmuma vērtēšanas nesaņemtu nekādu maksājumu vai citādu atlīdzību, ja tiktu piemērota parastā likvidācijas prioritārā secība;

(b)  to ir apstiprinājis to ietekmēto kreditoru kategoriju vairākums, starp kurām nav nedz akcionāru, dalībnieku un biedru kategorijas, nedz jebkuras citas kategorijas, kura pēc uzņēmuma vērtēšanas nesaņemtu nekādu maksājumu vai citādu atlīdzību, ja tiktu piemērota parastā likvidācijas prioritārā secība; (c)  atbilst absolūtās prioritātes principam. (c)  atbilst absolūtās prioritātes principam.

2.  Dalībvalstis var mainīt plāna apstiprināšanai nepieciešamo ietekmēto kategoriju minimālo skaitu, kas noteikts 1. punkta b) apakšpunktā.

2.  Dalībvalstis var palielināt plāna apstiprināšanai nepieciešamo ietekmēto kategoriju minimālo skaitu, kas ir noteikts 1. punkta b) apakšpunktā, ja vien šis minimālais skaits joprojām aptver lielāko daļu kategoriju.

Grozījums Nr.    69

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka maksātnespējas iespējamības apstākļos akcionāri, dalībnieki un biedri, kuriem ir dalība parādnieka uzņēmumā, nevar nesamērīgi kavēt tāda pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu vai īstenošanu, ar ko tiktu atjaunota uzņēmuma pastāvētspēja.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka maksātnespējas iespējamības apstākļos akcionāri, dalībnieki un biedri, kuriem ir dalība parādnieka uzņēmumā, nevar nesamērīgi kavēt tāda pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu vai īstenošanu vai likt šķēršļus tāda plāna pieņemšanai vai īstenošanai, ar ko tiktu atjaunota uzņēmuma pastāvētspēja.

Grozījums Nr.    70

Direktīvas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Darbinieki

 

Dalībvalstis nodrošina, ka, īstenojot pārstrukturēšanas procesu, netiek apdraudētas darbinieku tiesības, tostarp šajā direktīvā izklāstītās tiesības, un ka tiek īstenota neatkarīga attiecīgo Savienības un valsts tiesību aktu ievērošanas uzraudzība. Minētās tiesības ietver jo īpaši:

 

(1)  tiesības uz kolektīvām sarunām un protesta akcijām un

 

(2)  tiesības uz darbinieku un viņu pārstāvju informēšanu un apspriešanos ar viņiem, tostarp jo īpaši tiesības uz piekļuvi informācijai par visām procedūrām, kas varētu ietekmēt nodarbinātību vai darbinieku spēju panākt savu algu un jebkuru turpmāko maksājumu izmaksu, tostarp arodpensiju izmaksu.

 

Dalībvalstis nodrošina arī to, ka attieksme pret pret darbiniekiem vienmēr ir tāda pati kā pret priviliģētās un nodrošinātās kategorijas kreditoriem.

Grozījums Nr.    71

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Likvidējama uzņēmuma vērtību tiesa vai administratīvā iestāde nosaka gadījumā, ja pārstrukturēšanas plāns tiek apstrīdēts, apgalvojot, ka nav izpildīts kreditoru interešu ievērošanas kritērijs.

1.  Likvidējama uzņēmuma vērtību tiesa vai administratīvā iestāde nosaka gadījumā, ja pārstrukturēšanas vai pārdošanas plāns tiek apstrīdēts, apgalvojot, ka nav izpildīts kreditoru interešu ievērošanas kritērijs.

Grozījums Nr.    72

Direktīvas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka pārstrukturēšanas plāni, kurus apstiprinājusi tiesa vai administratīvā iestāde, ir saistoši katrai personai, kas identificēta plānā.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka pārstrukturēšanas plāni, kurus apstiprinājusi tiesa vai administratīvā iestāde, ir saistoši katrai personai, kas ir identificēta plānā.

Grozījums Nr.    73

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  apstiprināt plānu un noteikt naudisku kompensāciju kreditoriem, kuri plānam nepiekrīt, ko maksā parādnieks vai kreditori, kuri balsojuši par plānu.

(b)  apstiprināt plānu un novērtēt iespēju noteikt naudisku kompensāciju kreditoriem, kuri plānam nepiekrīt un kuriem saskaņā ar šo plānu tiek nodarīts nepamatots kaitējums, un attiecīgā gadījumā paredzēt, ka šo kompensāciju izmaksā parādnieks.

Grozījums Nr.    74

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis var paredzēt, ka 1. punktā minētā aizsardzība uz 2. punkta e) apakšpunktā minētajiem darījumiem attiecas vienīgi tad, ja tos apstiprina pārstrukturēšanas jomā praktizējošs speciālists vai tiesa, vai administratīvā iestāde.

3.  Dalībvalstis paredz, ka 1. punktā minētā aizsardzība uz 2. punkta e) apakšpunktā minētajiem darījumiem attiecas vienīgi tad, ja tos apstiprina pārstrukturēšanas jomā praktizējošs speciālists vai tiesa, vai administratīvā iestāde.

Grozījums Nr.    75

Direktīvas priekšlikums

18. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

18. pants

18. pants

Pārvaldes institūciju amatpersonu pienākumi

Pilnvarnieka pienākumi un saistības

Dalībvalstis pieņem noteikumus, ar kuriem nodrošina, ka, ja pastāv maksātnespējas iespējamība, pārvaldes institūciju amatpersonām ir šādi pienākumi:

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus, ar kuriem nodrošina, ka, ja pastāv maksātnespējas varbūtība, pārvaldes institūciju amatpersonām un uzņēmējiem ir šādi pienākumi:

(a)  nekavējoties veikt pasākumus, lai pēc iespējas mazinātu kreditoru, darbinieku, akcionāru (dalībnieku) un citu ieinteresēto personu zaudējumus;

(a)  nekavējoties veikt pasākumus, lai pēc iespējas mazinātu kreditoru, darbinieku, akcionāru (dalībnieku) un citu ieinteresēto personu zaudējumus;

(b)  pienācīgi ņemt vērā kreditoru un citu ieinteresēto personu intereses;

(b)  pienācīgi ņemt vērā kreditoru, darbinieku un citu ieinteresēto personu intereses;

 

(ba)  izpildīt visas savas saistības iepretim kreditoriem, darbiniekiem, citām ieinteresētajām personām, valsti un tās atvasinātajiem pārvaldes orgāniem;

(c)  veikt saprātīgus pasākumus, lai izvairītos no maksātnespējas;

(c)  veikt saprātīgus pasākumus, lai izvairītos no maksātnespējas;

(d)  izvairīties no tīšas vai rupji neuzmanīgas rīcības, kas apdraud uzņēmuma pastāvētspēju.

(d)  izvairīties no tīšas vai rupji neuzmanīgas rīcības, kas apdraud uzņēmuma pastāvētspēju.

 

(da)  apzināti nesamazināt komercsabiedrības neto aktīvu vērtību;

 

2.  Šā panta 1. punktā noteikto pienākumu neievērošanu ņem vērā, nosakot parādsaistību dzēšanas laikposmu un nosacījumus saskaņā ar 22. pantu.

Grozījums Nr.    76

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmējiem ar pārmērīgām parādsaistībām saskaņā ar šo direktīvu var tikt pilnā apmērā dzēstas parādsaistības.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka labā ticībā rīkojušamies uzņēmējiem ar pārmērīgām parādsaistībām saskaņā ar šo direktīvu var tikt pilnā apmērā dzēstas parādsaistības.

Grozījums Nr.    77

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Pilnīgu parādsaistību dzēšanu piemēro tikai gadījumos, kad parādā esošais uzņēmējs ir izpildījis šīs direktīvas 18. pantā minētās prasības. Uzņēmējiem, kas pārkāpj nodarbinātības vai konkurences tiesību aktus, pilnīgu parādsaistību dzēšanas iespēju liedz.

Grozījums Nr.    78

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis uzņēmējiem, kuriem ir jāizmanto tiesības uz otro iespēju, sniedz uzņēmējdarbības atbalstu un attiecībā uz viņiem īsteno uzņēmuma sanācijas pasākumus, ar kuriem palīdz atjaunot viņu uzņēmējdarbības spēju.

Grozījums Nr.    79

Direktīvas priekšlikums

20. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

20. pants

20. pants

Saistību dzēšanas laikposms

Saistību dzēšanas laikposms

1.  Laikposms, pēc kura uzņēmējam ar pārmērīgām parādsaistībām pilnā apmērā var tikt dzēstas parādsaistības, nepārsniedz trīs gadus, skaitot no:

1.  Laikposms, pēc kura uzņēmējam ar pārmērīgām parādsaistībām pirmo reizi pilnā apmērā var tikt dzēstas parādsaistības, nepārsniedz piecus gadus, skaitot no:

(a)  dienas, kurā tiesa vai administratīvā iestāde lēma par pieteikumu par procedūras uzsākšanu, ja procedūra beidzas ar uzņēmēja ar pārmērīgām parādsaistībām aktīvu likvidāciju; or

(a)  dienas, kurā tiesa vai administratīvā iestāde lēma par pieteikumu par šādās procedūras uzsākšanu, ja procedūra beidzas ar uzņēmēja ar pārmērīgām parādsaistībām aktīvu likvidāciju; or

(b)  dienas, kurā sākās atmaksas plāna īstenošana, ja procedūra ietver atmaksas plānu.

(b)  dienas, kurā sākās atmaksas plāna īstenošana, ja procedūra ietver atmaksas plānu.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka saistību dzēšanas laikposma beigās uzņēmējam ar pārmērīgām parādsaistībām tiek dzēsti parādi un ka šai sakarā nav nepieciešams vēlreiz vērsties pie tiesas vai administratīvās iestādes.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka parādsaistību dzēšanas laikposma beigās uzņēmējam ar pārmērīgām parādsaistībām tiek dzēsti parādi.

 

2.a  Dalībvalstis var noteikt ilgākus parādsaistību dzēšanas laikposmus gadījumā, kad uzņēmējs iesniedz pieteikumu par otro vai jebkuru nākamo saistību dzēšanas procedūru.

Grozījums Nr.    80

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Atkāpjoties no 19., 20. un 21. panta, dalībvalstis var paturēt spēkā vai ieviest normas, kas ierobežo iespējas izmantot saistību dzēšanu vai paredz ilgākus laikposmus pilnīgas saistību dzēšanas panākšanai vai ilgākus diskvalifikācijas laikposmus konkrētos, precīzi noteiktos apstākļos, ja šādi ierobežojumi atbilst vispārējām sabiedrības interesēm, it īpaši, ja:

1.  Atkāpjoties no 19., 20. un 21. panta, dalībvalstis patur spēkā vai ievieš normas, kas ierobežo iespējas izmantot parādsaistību dzēšanu vai paredz ilgākus laikposmus pilnīgas parādsaistību dzēšanas panākšanai vai ilgākus diskvalifikācijas laikposmus konkrētos, precīzi noteiktos apstākļos, ja šādi ierobežojumi atbilst vispārējām sabiedrības interesēm, it īpaši, ja:

Grozījums Nr.    81

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  uzņēmējs ar pārmērīgām parādsaistībām parādsaistību uzņemšanās laikā vai parādu atgūšanas laikā attiecībā pret kreditoriem rīkojās negodīgi vai ļaunticīgi;

(a)  uzņēmējs ar pārmērīgām parādsaistībām parādsaistību uzņemšanās laikā vai parādu atgūšanas laikā attiecībā pret kreditoriem rīkojās negodīgi vai ļaunticīgi. Komisija dalībvalstīm sniedz vadlīnijas, saskaņā ar kurām nosaka virkni negodīgas vai ļaunticīgas rīcības kritēriju;

Grozījums Nr.    82

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  uzņēmējs ar pārmērīgām parādsaistībām neievēro atmaksas plānu vai citas juridiskas saistības, kuru mērķis ir kreditoru interešu aizsardzība;

(b)  uzņēmējs ar pārmērīgām parādsaistībām būtiski neievēro atmaksas plānu vai citas juridiskas saistības, kuru mērķis ir kreditoru interešu aizsardzība, ņemot vērā tādas grūtības izpildīt maksātnespējas un pārstrukturēšanas procedūru, ar kurām saskaras mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi.

Grozījums Nr.    83

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  ja uzņēmēji vai viņu komercsabiedrību pārvaldes institūciju amatpersonas ir pārkāpuši viņiem šīs direktīvas 18. pantā noteiktos pienākumus vai ja uzņēmēji vai viņu komercsabiedrību pārvaldes institūciju amatpersonas ir pārkāpuši nodarbinātības vai konkurences tiesību aktus.

Grozījums Nr.    84

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis var paredzēt ilgākus saistību dzēšanas laikposmus gadījumos, kad uz uzņēmēja ar pārmērīgām parādsaistībām galveno dzīvesvietu neattiecas aktīvu atsavināšanas iespēja, lai aizsargātu uzņēmēja ar pārmērīgām parādsaistībām un viņa ģimenes iztiku.

2.  Dalībvalstis var paredzēt ilgākus saistību dzēšanas laikposmus, lai ļautu uzņēmējam ar pārmērīgām parādsaistībām un viņa ģimenes locekļiem pelnīt iztiku, ja uz viņu galveno dzīvesvietu neattiecas aktīvu atsavināšanas iespēja.

Grozījums Nr.    85

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis no parādsaistību dzēšanas var izslēgt konkrētas parādsaistību kategorijas, piemēram, nodrošinātus parādus vai parādus, kas izriet no kriminālsoda vai atbildības par neatļautu darbību, vai arī noteikt ilgāku saistību dzēšanas laikposmu, ja šāda izslēgšana vai ilgāks laikposms atbilst vispārējām sabiedrības interesēm.

3.  Dalībvalstis no parādsaistību dzēšanas var izslēgt konkrētas parādsaistību kategorijas, piemēram, nodrošinātus parādus vai parādus, kas izriet no kriminālsoda vai atbildības par neatļautu darbību, vai attiecībām uz tām noteikt ilgākus parādu dzēšanas laikposmus, ja šāda izslēgšana vai ilgāks laikposms atbilst vispārējām sabiedrības interesēm.

Grozījums Nr.    86

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Atkāpjoties no 21. panta, dalībvalstis var paredzēt ilgākus vai beztermiņa diskvalifikācijas laikposmus, ja uzņēmējs ar pārmērīgām parādsaistībām darbojas profesijā, uz kuru attiecas speciāli ētikas noteikumi, vai ja šādu diskvalifikāciju paredz tiesas nolēmums krimināllietā.

4.  Atkāpjoties no 21. panta, dalībvalstis var paredzēt ilgākus vai beztermiņa diskvalifikācijas laikposmus, ja uzņēmējs ar pārmērīgām parādsaistībām darbojas profesijā, uz kuru attiecas speciāli ētikas noteikumi, un uzņēmējs šos noteikumus ir pārkāpis vai ja šādu diskvalifikāciju paredz tiesas nolēmums krimināllietā.

Grozījums Nr.    87

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Attiecībā uz šā panta 1. punkta a) apakšpunktu Komisija dalībvalstīm sniedz vadlīnijas, saskaņā ar kurām nosaka virkni negodīgu vai ļaunticīgu rīcību definējošu kritēriju šajā sakarībā.

Grozījums Nr.    88

Direktīvas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka, ja uzņēmējam ar pārmērīgām parādsaistībām ir ar profesiju saistīti parādi, kas radušies viņa tirdzniecības, komercdarbības, aroda vai profesijas ietvaros, kā arī personīgi parādi, kas radušies ārpus šādas darbības, saistību dzēšanas nolūkā visi parādi tiek izskatīti vienā vienotā procedūrā.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka, ja uzņēmējam ar pārmērīgām parādsaistībām ir ar profesiju saistīti parādi, kas ir radušies viņa tirdzniecības, komercdarbības, aroda vai profesijas ietvaros, kā arī personīgi parādi, kas ir radušies ārpus šādas darbības, parādsaistību dzēšanas nolūkā ar profesiju saistītie parādi tiek izskatīti atsevišķi no personīgiem parādiem. Ja pastāv iespēja īstenot ar profesiju saistīto un personīgo parādu dzēšanas procedūras, šīs procedūras var tikt koordinētas, lai panāktu parādsaistību dzēšanu saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.    89

Direktīvas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis var atkāpties no 1. punkta un noteikt, ka ar profesiju saistītie un personīgie parādi ir izskatāmi atsevišķās procedūrās, ar nosacījumu, ka šīs procedūras var tikt koordinētas, lai panāktu saistību dzēšanu saskaņā ar šo direktīvu.

svītrots

Grozījums Nr.    90

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka mediatori, maksātnespējas procesa administratori un citi praktizējošie speciālisti, kas iecelti pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas lietās, sākotnēji un arī turpmāk piedalās nepieciešamajā apmācībā, lai panāktu, ka to pakalpojumi attiecībā pret pusēm tiek sniegti iedarbīgā, objektīvā, neatkarīgā un kompetentā veidā.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka mediatori, maksātnespējas procesa administratori un citi praktizējošie speciālisti, kas ir iecelti pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas lietās, sākotnēji un arī turpmāk piedalās apmācībā un iegūst vajadzīgo kvalifikāciju, lai panāktu, ka viņu pakalpojumi attiecībā pret pusēm tiek sniegti iedarbīgā, objektīvā, neatkarīgā un kompetentā veidā.

Grozījums Nr.    91

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija sekmē paraugprakses apmaiņu dalībvalstu starpā, lai uzlabotu apmācības kvalitāti visā Savienībā, tostarp veidojot tīklus un apmainoties ar pieredzi, un izmantojot spēju stiprināšanas rīkus, un vajadzības gadījumā organizējot tādu tiesu un administratīvo iestāžu darbinieku apmācību, kas izskata pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas lietas.

Grozījums Nr.    92

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis ar līdzekļiem, kādus tās uzskata par atbilstošiem, veicina, ka pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošie speciālisti izstrādā un ievēro brīvprātīgus rīcības kodeksus, kā arī veicina citus iedarbīgus pārraudzības mehānismus attiecībā uz šādu pakalpojumu sniegšanu.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošie speciālisti ievēro tiesību aktos paredzētus rīcības kodeksus, kā arī, ka tiem atbilst citi iedarbīgi pārraudzības mehānismi attiecībā uz šādu pakalpojumu sniegšanu, un ka minētajos rīcības kodeksos ir ietverti vismaz noteikumi par apmācību, kvalifikāciju, licencēšanu, reģistrāciju, personisko atbildību, apdrošināšanu un labu reputāciju.

Grozījums Nr.    93

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis nosaka efektīvas sankcijas par to praktizējošā speciālista pienākumu neievērošanu, kas ir noteikti šajā pantā un citos attiecīgos Savienības vai valsts tiesību aktos.

Grozījums Nr.    94

Direktīvas priekšlikums

27. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.а  Dalībvalstis nodrošina, ka tiek darīta publiski pieejama informācija par iestādēm, kas īsteno uzraudzību vai kontroli pār pārstrukturēšanas jomā praktizējošiem speciālistiem.

Grozījums Nr.    95

Direktīvas priekšlikums

27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

27.a pants

 

Informācija, kas ir pieejama uzņēmējiem, kuriem ir dota otrā iespēja

 

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka otrās iespējas uzņēmējiem ir pieejama attiecīga aktuāla, precīza, kompakta un lietotājam saprotama informācija par viņu situācijai piemērota administratīva, juridiska, komercdarbības vai finansiāla atbalsta pieejamību un visiem viņiem pieejamiem līdzekļiem, ar kuriem var sekmēt jauna uzņēmuma izveidi.

 

2.  Dalībvalstis katru gadu Komisijai sniedz informāciju, kas ir jāsniedz saskaņā ar 1. punktu.

 

3.  Komisija informāciju, kas ir jāsniedz saskaņā ar šā panta 1. punktu un jāsaņem saskaņā ar 2. punktu, publicē savā tīmekļa vietnē lietotājam draudzīgā veidā.

Grozījums Nr.    96

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Pārstrukturēšanas laikā nav atļauts pārcelt Regulā (ES) 2015/848 definēto parādnieka galveno interešu centru.

Grozījums Nr.    97

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  kreditoru informēšana;

(c)  kreditoru, tostarp darbinieku pārstāvju, informēšana;

Grozījums Nr.    98

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  zaudēto darbvietu skaits, uzņēmuma daļēja vai pilnīga pāreja, darbinieku daļēja atlaišana, pārstrukturēšanas nolīgumu ietekme uz nodarbinātību, komercsabiedrības pārvaldes institūciju amatpersonu pienākumu pārkāpumi un publisko finanšu līmenis;

Grozījums Nr.    99

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – 1. daļa – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(gb)  to parādnieku skaits, kuri pēc šā punkta a) apakšpunktā iii) punktā minētās procedūras pabeigšanas ir izveidojuši jaunu uzņēmumu;

Grozījums Nr.    100

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – 1. daļa – gc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(gc)  vidējais laiks, kas paiet no a) apakšpunkta ii) un iii) punktā minētās procedūras beigām līdz jauna uzņēmuma sākšanai attiecībā uz parādniekiem, kuri ir izveidojuši jaunu uzņēmumu pēc tam, kad ir pabeiguši minēto procedūru;

Grozījums Nr.    101

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – 1. daļa – gd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(gd)  zaudēto darbvietu skaits, uzņēmuma daļēja vai pilnīga pāreja, darbinieku daļēja atlaišana un pārstrukturēšanas nolīgumu ietekme uz nodarbinātību un publiskā finansējuma līmenis;

Grozījums Nr.    102

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – 1. daļa – ge apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ge)  zaudēto darbvietu skaits, uzņēmuma daļēja vai pilnīga pāreja un pārstrukturēšanas nolīgumu ietekme uz nodarbinātības situāciju;

Grozījums Nr.    103

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – 1. daļa – gf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(gf)  krāpniecisku pārstrukturēšanas un maksātnespējas procesu skaits un izveidoto izpildes panākšanas mehānismu darbība.

Grozījums Nr.    104

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis apkopo statistikas datus, balstoties uz 1. un 2. punktā minētajiem apkopotajiem datiem par pilnu attiecīgo kalendāro gadu, kas beidzas 31. decembrī, sākot ar datiem, kas savākti par pirmo pilno kalendāro gadu pēc [īstenošanas pasākumu piemērošanas sākumdiena]. Ik gadu līdz 31. martam pēc gada, uz kuru attiecas savāktie dati, šos statistikas datus iesniedz Komisijai, izmantojot standartveida datu sniegšanas veidlapu.

3.  Dalībvalstis apkopo statistikas datus, balstoties uz 1. un 2. punktā minētajiem apkopotajiem datiem par pilnu attiecīgo kalendāro gadu, kas katru gadu beidzas 31. decembrī, sākot ar datiem, kas ir savākti par pirmo pilno kalendāro gadu pēc [īstenošanas pasākumu piemērošanas sākumdiena]. Ik gadu līdz 31. martam pēc gada, uz kuru attiecas savāktie dati, šos statistikas datus iesniedz Komisijai, izmantojot standartveida datu sniegšanas veidlapu. Dalībvalstis minētos statistikas publisko lietotājiem draudzīgā tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    105

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Komisija lietotājiem draudzīgā veidā savā tīmekļa vietnē centralizēti un bez maksas dara sabiedrībai pieejamu informāciju, kas ir noteikta šā panta 1.–3. punktā.

Grozījums Nr.    106

Direktīvas priekšlikums

30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

30.a pants

 

Ziņošanas pienākums

 

1.  Visi parādnieki, kuri ir iesaistīti pārstrukturēšanas, maksātnespējas un parādsaistību dzēšanas procedūrā vienā dalībvalstī, bet kas darbojas arī citā dalībvalstī, katras minētās procedūras sākumposmā informē abu valstu kompetentās pārvaldes, administrācijas vai tiesu iestādes.

 

2.  Parādniekam ir pienākums pārstrukturēšanas, maksātnespējas vai parādsaistību dzēšanas procedūrā iesaistītai tiesas administrācijai ziņot par tā/viņa uzņēmējdarbību, uzņēmuma apmēru un struktūru otrā dalībvalstī vai trešās valstīs.

Grozījums Nr.    107

Direktīvas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  Direktīva 2008/94/EK.

Grozījums Nr.    108

Direktīvas priekšlikums

33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne vēlāk kā [diena, kad aprit 5 gadi kopš dienas, kad sāk piemērot īstenošanas pasākumus] un pēc tam ik pēc 7 gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu, tai skaitā par to, vai būtu jāapsver papildu pasākumi pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas tiesiskā regulējuma konsolidēšanai un stiprināšanai.

Vēlākais līdz [diena, kad aprit 3 gadi kopš dienas, kad sāk piemērot īstenošanas pasākumus] un pēc tam vismaz reizi piecos gados Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par šīs direktīvas piemērošanu un šīs direktīvas ietekmi. Pamatojoties uz šo novērtējumu Komisija pēc šīs direktīvas pārskatīšanas vajadzības gadījumā iesniedz tiesību akta priekšlikumu, kurā tā apsver iespēju veikt papildu pasākumus pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas tiesiskā regulējuma konsolidēšanai un saskaņošanai, jo īpaši tādās jomās kā maksātnespējas procesa uzsākšanas apstākļi, kopēja maksātnespējas definīcija, maksātnespējas prasījumu prioritārā secība un apstrīdēšanas prasības.

Ekonomikas un monetārās komitejaS ATZINUMS (7.12.2017)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES
(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Enrique Calvet Chambon

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Šīs direktīvas mērķis ir novērst šķēršļus, kas liedz īstenot pamatbrīvības, piemēram, kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību un kuru rašanās cēlonis ir valstu tiesību aktos un procedūrās par preventīvo pārstrukturēšanu, maksātnespēju un otro iespēju pastāvošās atšķirības. Šīs direktīvas nolūks ir novērst šādus šķēršļus, nodrošinot, ka pastāvētspējīgiem uzņēmumiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās, ir pieejams iedarbīgs valsts preventīvās pārstrukturēšanas regulējums, kurā ir paredzēta to iespēja turpināt darbību, ka godīgiem uzņēmējiem ar pārmērīgām parādsaistībām otrā iespēja tiek dota pēc pilnīgas parādsaistību dzēšanas pēc saprātīgi ilga laikposma un ka tiek uzlabots pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru iedarbīgums, it īpaši to ilguma saīsināšanas ziņā.

(1)  Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt iekšējā tirgus pienācīgu darbību, novēršot šķēršļus, kas liedz īstenot pamatbrīvības, piemēram, kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību un kuru rašanās cēlonis ir valstu tiesību aktos un procedūrās par preventīvo pārstrukturēšanu, maksātnespēju un otro iespēju pastāvošās atšķirības, tādējādi dodot ieguldījumu īstena Savienības kapitāla tirgus izveidē. Šīs direktīvas nolūks ir novērst šādus šķēršļus, nodrošinot, ka pastāvētspējīgiem uzņēmumiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās, ir pieejams iedarbīgs valsts preventīvās pārstrukturēšanas regulējums, kurā ir paredzēta to iespēja turpināt darbību, ka godīgiem uzņēmējiem ar pārmērīgām parādsaistībām otrā iespēja tiek dota pēc pilnīgas parādsaistību dzēšanas pēc saprātīgi ilga laikposma un ka tiek uzlabots pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru iedarbīgums, it īpaši to ilguma saīsināšanas ziņā. Preventīvie risinājumi, kurus dažkārt apzīmē kā iepriekš noteiktus risinājumus un kas mūsdienu maksātnespējas tiesībās ir uzskatāmi par pieaugošu tendenci, atšķirībā no tradicionālajiem kāda krīzē nonākuša uzņēmuma likvidācijas paņēmieniem, ir vērsti uz šā uzņēmuma finanšu atveseļošanu vai vismaz to uzņēmuma daļu saglābšanu, kuras joprojām ir ekonomiski pastāvētspējīgas, tādējādi dodot ieguldījumu darbvietu turpmākā nodrošināšanā.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Pārstrukturēšanai būtu jādod iespēja uzņēmumiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās, turpināt komercdarbību pilnā vai daļējā apmērā, mainot aktīvu un saistību sastāvu, apstākļus vai struktūru vai savu kapitāla struktūru, tai skaitā pārdodot aktīvus vai uzņēmumu sastāvdaļas. Preventīvās pārstrukturēšanas regulējumam galvenokārt būtu jādod iespēja uzņēmumiem veikt pārstrukturēšanu agrīnā stadijā un izvairīties no maksātnespējas. Šādam regulējumam būtu pēc iespējas jāpalielina vērtības kopsumma kreditoriem, īpašniekiem un ekonomikai kopumā un būtu jānovērš nevajadzīga darbvietu, zināšanu un prasmju zaudēšana. Tam būtu arī jānovērš ienākumus nenesošu aizdevumu uzkrāšanās. Pārstrukturēšanas procesā būtu jāaizsargā visu iesaistīto personu tiesības. Vienlaikus pastāvētnespējīgi uzņēmumi bez izredzēm tikt glābtiem būtu jālikvidē pēc iespējas ātri.

(2)  Pārstrukturēšanai būtu jādod iespēja uzņēmumiem, kas ir nonākuši finansiālās grūtībās, turpināt komercdarbību pilnā vai daļējā apmērā, mainot aktīvu un saistību sastāvu, apstākļus vai struktūru vai savu kapitāla struktūru, tai skaitā pārdodot aktīvus vai uzņēmumu sastāvdaļas vai uzņēmumu kopumā, ja minētās darbības, piemēram, aktīvu pārdošana arī sekmētu kreditoru prasījumu apmierināšanu. Preventīvās pārstrukturēšanas regulējumam galvenokārt būtu jādod iespēja uzņēmumiem veikt pārstrukturēšanu agrīnā stadijā un izvairīties no maksātnespējas. Šādam regulējumam būtu pēc iespējas jāpalielina vērtības kopsumma kreditoriem salīdzinājumā ar to, ko viņi saņemtu aktīvu pārdošanas gadījumā, kā arī kopējā vērtība īpašniekiem un ekonomikai kopumā un būtu jānovērš nevajadzīga darbvietu, zināšanu un prasmju zaudēšana. Tam būtu arī jānovērš tādu ienākumus nenesošu aizdevumu (INA) uzkrāšanās, kuru novēršanas labākais veids ir visaptverošas un koordinētas pieejas īstenošana dalībvalstu un attiecīgā gadījumā arī Savienības līmenī, apvienojot papildinošu politisko darbību kompleksu. Pārstrukturēšanas procesā būtu jāaizsargā visu iesaistīto personu tiesības. Vienlaikus pastāvētnespējīgi uzņēmumi bez izredzēm tikt glābtiem būtu jālikvidē pēc iespējas ātri.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Vairākās dalībvalstīs pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru pārmērīgais ilgums ir svarīgs faktors, kas negatīvi ietekmē naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus un attur ieguldītājus no komercdarbības veikšanas tiesību sistēmās, kur pastāv risks, ka procedūras norisināsies pārāk ilgi.

(5)  Vairākās dalībvalstīs pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru pārmērīgais ilgums ir svarīgs faktors, kas negatīvi ietekmē naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus un attur ieguldītājus no komercdarbības veikšanas tiesību sistēmās, kur pastāv risks, ka procedūras norisināsies pārāk ilgi un būs pārāk dārga izmaksu ziņā.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Visas šīs atšķirības izpaužas kā papildu izmaksas ieguldītājiem, kas novērtē riskus, ka parādnieki nonāks finansiālās grūtībās vienā vai vairākās dalībvalstīs, un kā izmaksas pārstrukturēšanu īstenojošām komercsabiedrībām ar uzņēmumiem, kreditoriem vai aktīviem citās dalībvalstīs, un visuzskatāmākais šāds piemērs ir starptautiska mēroga koncernu (sabiedrību grupu) pārstrukturēšana. Daudzi ieguldītāji kā vienu no galvenajiem iemesliem tam, ka tie neiegulda vai nedibina komercdarbības attiecības ar darījumu partneri ārpus savas valsts, min nenoteiktību attiecībā uz citas valsts maksātnespējas noteikumiem vai risku, ka tajā pastāv ilgas vai sarežģītas maksātnespējas procedūras.

(6)  Visas šīs atšķirības izpaužas kā papildu izmaksas ieguldītājiem, kas novērtē riskus, ka parādnieki nonāks finansiālās grūtībās vienā vai vairākās dalībvalstīs, vai kas nosaka risku, kas ir saistīts ar grūtībās nonākušo uzņēmumu pārvaldīto pastāvētspējīgo darbību pārņemšanu, un kā izmaksas pārstrukturēšanu īstenojošām komercsabiedrībām ar uzņēmumiem, kreditoriem vai aktīviem citās dalībvalstīs, un visuzskatāmākais šāds piemērs ir starptautiska mēroga koncernu (sabiedrību grupu) pārstrukturēšana. Daudzi ieguldītāji kā vienu no galvenajiem iemesliem tam, ka tie neiegulda vai nedibina komercdarbības attiecības ar darījumu partneri ārpus savas valsts, min nenoteiktību attiecībā uz citas valsts maksātnespējas noteikumiem vai risku, ka tajā pastāv ilgas vai sarežģītas maksātnespējas procedūras. Šāda nenoteiktība tādēļ slāpē motivāciju, radot šķēršļus brīvībai veikt uzņēmējdarbību un mazinot uzņēmējdarbības pamudinājumus, un kaitē iekšējā tirgus pienācīgai darbībai. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, piemēram, lielākoties nav līdzekļu, kas ir nepieciešami, lai novērtētu ar pārrobežu darbību saistīto risku.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Šādas atšķirības dalībvalstīs izraisa nevienlīdzīgus apstākļus kredītu pieejamības ziņā un nevienādus naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus. Tādējādi augstāka saskaņotības pakāpe pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā ir nenovēršami nepieciešama, lai labi varētu darboties vienotais tirgus kopumā un, konkrētāk, kapitāla tirgu savienība.

(7)  Šādas atšķirības dalībvalstīs izraisa nevienlīdzīgus apstākļus kredītu pieejamības ziņā un nevienādus naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus un traucē kapitāla brīvu apriti iekšējā tirgū. Analizējot nākas secināt, ka preventīvās pārstrukturēšanas efektīvi regulējumi ir pozitīvi saistīti ar dalībvalstīs pastāvošajiem uzņēmējdarbības līmeņiem un tie papildus tam varētu izraisīt mazāku negatīvo iznākumu skaitu no finanšu stabilitātes un ekonomiskās darbības viedokļa aizņemto līdzekļu īpatsvara samazināšanas gadījumā. Tādējādi augstāka saskaņotības pakāpe pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā ir nenovēršami nepieciešama, lai labi varētu darboties vienotais tirgus kopumā un, konkrētāk, kapitāla tirgu savienība, kā arī, lai nodrošinātu ekonomisko darbību pastāvētspēju.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Maksātnespējas tiesību jomas saskaņošana ir nepieciešama, lai pieņemtu kopīgus Eiropas komerctiesību aktus. Tomēr Savienības komerctiesību aktu kopums ir gan heterogēns, gan nepilnīgs. Papildu tuvināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Eiropas vienotā tirgus pienācīgu darbību.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Šķēršļi, ar kuriem jāsastopas pamatbrīvību īstenošanā, attiecas ne tikai uz pārrobežu situācijām. Vienotais tirgus, kurā arvien pieaug savstarpējās saiknes un kurā brīvi tiek pārvietotas preces, pakalpojumi, kapitāls un pārvietojas darbinieki, ar arvien izteiktāku digitālo dimensiju nozīmē to, ka tikai ļoti nedaudzas komercsabiedrības darbojas tikai vienas valsts ietvaros, ja ņem vērā visus nozīmīgos elementus, piemēram, klientu loku, piegādes ķēdi, darbības jomas, kā arī ieguldītāju un kapitāla struktūru. Pat izteikti iekšzemes maksātnespējas gadījumi tā dēvētā maksātnespējas gadījumu domino efekta dēļ var ietekmēt vienotā tirgus darbību, viena uzņēmuma maksātnespējai izraisot citus maksātnespējas gadījumus piegādes ķēdē.

(9)  Šķēršļi, ar kuriem jāsastopas pamatbrīvību īstenošanā, attiecas ne tikai uz pārrobežu situācijām. Vienotais tirgus, kurā arvien pieaug savstarpējās saiknes un kurā brīvi tiek pārvietotas preces, pakalpojumi, kapitāls un pārvietojas darbinieki, ar arvien izteiktāku digitālo dimensiju nozīmē to, ka tikai ļoti nedaudzas komercsabiedrības darbojas tikai vienas valsts ietvaros, ja ņem vērā visus nozīmīgos elementus, piemēram, klientu loku, piegādes ķēdi, darbības jomas, kā arī ieguldītāju un kapitāla struktūru. Pat izteikti iekšzemes maksātnespējas gadījumi tā dēvētā maksātnespējas gadījumu domino efekta dēļ var ietekmēt vienotā tirgus darbību, viena uzņēmuma maksātnespējai izraisot citus maksātnespējas gadījumus piegādes ķēdē, no kā īpaši cieš mazie un vidējie uzņēmumi.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/84862 runa ir par tādiem jautājumiem kā tiesas piekritība, atzīšana un izpilde, tiesību sistēma, kuras tiesību akti ir piemērojami, sadarbība pārrobežu maksātnespējas procesa ietvaros, kā arī par maksātnespējas reģistru savstarpējo savienojamību. Tā attiecas uz preventīvajām procedūrām, kas veicina ekonomiski pastāvētspējīga parādnieka glābšanu, kā arī procedūrām, kuras uzņēmējiem dod otro iespēju. Tomēr ar Regulu (ES) 2015/848 netiek novērstas dažādu valstu tiesību aktos pastāvošās atšķirības attiecībā uz šīm procedūrām. Turklāt instruments, kas attiecas tikai uz pārrobežu maksātnespējas gadījumiem, nedz novērstu visus šķēršļus brīvai apritei, nedz arī ieguldītāji spētu iepriekš konstatēt, vai parādnieka potenciālajām finansiālajām grūtībām ir pārrobežu vai iekšzemes raksturs. Tādēļ papildus tiesu sadarbības jautājumiem ir nepieciešams izveidot standartu minimumu materiālo tiesību jomā.

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/84862 runa ir par tādiem jautājumiem kā tiesas piekritība, atzīšana un izpilde, tiesību sistēma, kuras tiesību akti ir piemērojami, sadarbība pārrobežu maksātnespējas procesa ietvaros, kā arī par maksātnespējas reģistru savstarpējo savienojamību. Tā attiecas uz preventīvajām procedūrām, kas ir sāktas, publiskām iestādēm pieņemot lēmumu, un kas veicina ekonomiski pastāvētspējīga parādnieka glābšanu, kā arī procedūrām, kuras uzņēmējiem dod otro iespēju. Tomēr ar Regulu (ES) 2015/848 nedz tiek novērstas dažādu valstu tiesību aktos pastāvošās atšķirības attiecībā uz šīm procedūrām, nedz reglamentētas konfidencialitātes procedūras. Turklāt instruments, kas attiecas tikai uz pārrobežu maksātnespējas gadījumiem, nedz novērstu visus šķēršļus brīvai apritei, nedz arī ieguldītāji spētu iepriekš konstatēt, vai parādnieka potenciālajām finansiālajām grūtībām ir pārrobežu vai iekšzemes raksturs. Tādēļ papildus tiesu sadarbības jautājumiem ir nepieciešams izveidot standartu minimumu materiālo tiesību jomā.

_________________

_________________

62 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/848 (2015. gada 20. maijs) par maksātnespējas procedūrām (OV L 141, 5.6.2015., 19. lpp.).

62 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/848 (2015. gada 20. maijs) par maksātnespējas procedūrām (OV L 141, 5.6.2015., 19. lpp.).

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ir nepieciešams samazināt pārstrukturēšanas izmaksas gan parādniekiem, gan kreditoriem. Tādēļ būtu jāmazina atšķirības, kas apgrūtina pastāvētspējīgu uzņēmumu, kuri nonākuši finansiālās grūtībās, agrīnu pārstrukturēšanu un iespējas godīgiem uzņēmējiem gūt otro iespēju. Tas Savienībā palielinātu pārredzamību, tiesisko noteiktību un prognozējamību. Tas arī maksimāli palielinātu visu veidu kreditoru un ieguldītāju rentabilitāti un veicinātu pārrobežu ieguldīšanu. Lielāka saskaņotība atvieglotu arī koncernu (sabiedrību grupu) pārstrukturēšanu neatkarīgi no tā, kurā Savienības dalībvalstī atrodas tajā ietilpstošās sabiedrības.

(11)  Ir nepieciešams samazināt pārstrukturēšanas izmaksas gan parādniekiem, gan kreditoriem, kuri bieži vien šīs izmaksas sedz netieši, jo samazinās viņiem izmaksājamo summu apjoms. Tādēļ būtu jāmazina atšķirības, kas apgrūtina pastāvētspējīgu uzņēmumu, kuri nonākuši finansiālās grūtībās, agrīnu pārstrukturēšanu un iespējas godīgiem uzņēmējiem gūt otro iespēju. Tas Savienībā gan parādniekiem, gan kreditoriem palielinātu pārredzamību un nodrošinātu lielāku tiesisko noteiktību un prognozējamību. Tas arī maksimāli palielinātu visu veidu kreditoru un ieguldītāju rentabilitāti un veicinātu pārrobežu ieguldīšanu. Lielāka saskaņotība atvieglotu arī koncernu (sabiedrību grupu) pārstrukturēšanu neatkarīgi no tā, kurā Savienības dalībvalstī atrodas tajā ietilpstošās sabiedrības.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Mazinot šķēršļus pastāvētspējīgu uzņēmumu, kas nonākuši finansiālās grūtībās, iedarbīgai pārstrukturēšanai, tiks veicināta darbvietu zaudēšanas un piegādes ķēdē esošo kreditoru zaudējumu mazināšana, tiks saglabātas speciālās zināšanas un prasmes, un tādējādi iegūs arī visa tautsaimniecība kopumā. Atvieglojot otrās iespējas došanu uzņēmējiem, tiks novērsta viņu izslēgšana no darba tirgus un tiks dota iespēja atsākt uzņēmējdarbību, balstoties uz iepriekšējo pieredzi un ar to saistītām atziņām. Visbeidzot, samazinot pārstrukturēšanas procedūru ilgumu, tiktu uzlaboti kreditoru naudas līdzekļu atgūšanas rādītāji, jo parasti līdz ar laika ritējumu uzņēmuma vērtība tikai vēl vairāk samazinās. Turklāt efektīvi maksātnespējas mehānismi dotu iespēju labāk novērtēt riskus, kas saistīti ar lēmumiem attiecībā uz aizdevumiem un aizņēmumiem, un sekmētu to uzņēmumu korekciju veikšanu, kuriem ir pārmērīgas parādsaistības, samazinot ekonomiskās un sociālās izmaksas saistībā ar to aizņemto līdzekļu īpatsvara samazināšanas procesu.

(12)  Mazinot šķēršļus pastāvētspējīgu uzņēmumu, kas nonākuši finansiālās grūtībās, iedarbīgai pārstrukturēšanai, tiks veicināta darbvietu zaudēšanas un piegādes ķēdē esošo kreditoru zaudējumu mazināšana, tiks saglabātas speciālās zināšanas un prasmes, un tādējādi iegūs arī visa tautsaimniecība kopumā. Lai sasniegtu minēto mērķi un saglabātu nodarbinātības līmeni un uzņēmējdarbību, ir jānodrošina iespēja šīs procedūras veikt pilnīgi vai daļēji konfidenciāli, kā dēļ darbinieku tiesības jo īpaši ir jānosaka konkrētāk. Atvieglojot otrās iespējas došanu uzņēmējiem, tiks novērsta viņu izslēgšana no darba tirgus un tiks dota iespēja atsākt uzņēmējdarbību, balstoties uz iepriekšējo pieredzi un ar to saistītām atziņām. Visbeidzot, samazinot pārstrukturēšanas procedūru ilgumu, tiktu uzlaboti kreditoru naudas līdzekļu atgūšanas rādītāji, jo parasti līdz ar laika ritējumu uzņēmuma vērtība tikai vēl vairāk samazinās. Turklāt efektīvi maksātnespējas mehānismi dotu iespēju labāk novērtēt riskus, kas saistīti ar lēmumiem attiecībā uz aizdevumiem un aizņēmumiem, un sekmētu to uzņēmumu korekciju veikšanu, kuriem ir pārmērīgas parādsaistības, samazinot ekonomiskās un sociālās izmaksas saistībā ar to aizņemto līdzekļu īpatsvara samazināšanas procesu.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  No saskaņotākas pieejas Savienības mērogā īpaši iegūtu mazie un vidējie uzņēmumi, jo tiem nav nepieciešamo resursu, ar kuriem segt pārstrukturēšanas augstās izmaksas un izmantot efektīvākas pārstrukturēšanas procedūras, kas pieejamas dažās dalībvalstīs. Maziem un vidējiem uzņēmumiem, it īpaši tiem, kas saskaras ar finansiālām grūtībām, bieži vien nav vajadzīgo resursu, lai varētu piesaistīt profesionālus konsultantus, tādēļ būtu jāievieš agrīnas brīdināšanas rīki, ar kuriem parādniekus varētu brīdināt par steidzamas rīcības nepieciešamību. Lai palīdzētu šādiem uzņēmumiem veikt pārstrukturēšanu ar nelielām izmaksām, valsts mērogā būtu arī jāizstrādā pārstrukturēšanas plāna paraugi, kuriem vajadzētu būt pieejamiem internetā. Parādniekiem vajadzētu būt iespējai izmantot un pielāgot tos savām vajadzībām un savas komercdarbības specifikai.

(13)  No saskaņotākas pieejas Savienības mērogā īpaši iegūtu mazie un vidējie uzņēmumi, jo tiem nav nepieciešamo resursu, ar kuriem segt pārstrukturēšanas augstās izmaksas un izmantot efektīvākas pārstrukturēšanas procedūras, kas pieejamas dažās dalībvalstīs. Maziem un vidējiem uzņēmumiem, it īpaši tiem, kas saskaras ar finansiālām grūtībām, bieži vien nav vajadzīgo resursu, lai varētu piesaistīt profesionālus konsultantus, tādēļ būtu jāievieš agrīnas brīdināšanas rīki, ar kuriem parādniekus varētu brīdināt par steidzamas rīcības nepieciešamību. Lai palīdzētu šādiem uzņēmumiem veikt pārstrukturēšanu ar nelielām izmaksām, valsts mērogā būtu arī jāizstrādā pārstrukturēšanas plāna paraugi, kuriem vajadzētu būt pieejamiem internetā. Parādniekiem vajadzētu būt iespējai izmantot un pielāgot tos savām vajadzībām un savas komercdarbības specifikai. Pārādniekiem sadarbībā ar trešām pusēm vai kreditoriem būtu jāvar rast ad hoc un īpašus risinājumus, proti, vai nu samazināt parādu visiem vai lielākajai daļai kreditoru, vai nu atdot visas pastāvētspējīgās uzņēmuma darbības, sekmējot kreditoru prasījumu apmierināšanu labākā veidā, nekā pārdodot aktīvus. Visbeidzot, būtu jānodrošina pārstrukturēšanas jomā praktizējošo speciālistu padoma pieejamība un uzņēmējdarbības apvienību un citu ieinteresēto personu atbalsts, ņemot vērā MVU īpatnības.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Patērētāju pārmērīgas parādsaistības izraisa lielas bažas ekonomikas un sociālās jomas kontekstā, un šis jautājums ir cieši saistīts ar pārmērīgi lielo parādu mazināšanu. Turklāt bieži vien nav iespējams nepārprotami nošķirt uzņēmēja patēriņa parādus un ar viņa komercdarbību saistītos parādus. Uzņēmēju otrās iespējas regulējums nebūtu iedarbīgs, ja uzņēmējam, lai dzēstu savas ar komercdarbību saistītās parādsaistības un ar komercdarbību nesaistītās parādsaistības, būtu jāizmanto atsevišķas procedūras, kurām atšķiras piemērojamības nosacījumi un saistību dzēšanas laikposmi. Šo iemeslu dēļ, lai gan šī direktīva neietver saistošus noteikumus par patērētāju pārmērīgām parādsaistībām, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai saistību dzēšanas normas piemērot arī attiecībā uz patērētājiem.

(15)  Patērētāju pārmērīgas parādsaistības izraisa lielas bažas ekonomikas un sociālās jomas kontekstā, un šis jautājums ir cieši saistīts ar pārmērīgi lielo parādu mazināšanu. Turklāt, kaut arī dažās jurisdikcijās ir noteikti precīzi uzņēmēja patēriņa parāda un ar viņa komercdarbību saistīto parādu atšķirības kritēriji, citās savukārt šā nošķīruma veikšana ir grūtāka un nav uzskatāma par ierastu praksi. Šādās jurisdikcijās uzņēmēju otrās iespējas regulējums varētu nebūt iedarbīgs, ja uzņēmējam, lai dzēstu savas ar komercdarbību saistītās parādsaistības un ar komercdarbību nesaistītās parādsaistības, būtu jāizmanto atsevišķas procedūras, kurām atšķiras piemērojamības nosacījumi un saistību dzēšanas laikposmi. Šo iemeslu dēļ, lai gan šī direktīva neietver saistošus noteikumus par patērētāju pārmērīgām parādsaistībām, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai saistību dzēšanas normas piemērot arī attiecībā uz patērētājiem.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Jo agrāk parādnieks spēj konstatēt savas finansiālās grūtības un veikt atbilstošas darbības, jo lielāka ir varbūtība, ka varēs izvairīties no draudošas maksātnespējas, vai gadījumā, ja uzņēmuma pastāvētspēja ir neatgriezeniski apdraudēta jo sakārtotāks un efektīvāks ir darbības izbeigšanas process. Tādēļ, lai parādniekus, kuri sāk saskarties ar finansiālām problēmām, stimulētu rīkoties jau agrīnā stadijā, būtu jāievieš skaidra informācija par pieejamajām preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kā arī agrīnas brīdināšanas rīki. Iespējamiem agrīnas brīdināšanas mehānismiem būtu jāietver parādnieka vai parādnieka vadības pienākumi saistībā ar grāmatvedību un uzraudzīšanu, kā arī aizdevuma līgumos iekļauti ziņošanas pienākumi. Turklāt trešās personas, kurām ir nozīmīga informācija, piemēram, grāmatveži, nodokļu un sociālās nodrošināšanas iestādes, varētu tikt stimulētas vai tām varētu attiecīgās valsts tiesību normās tikt paredzēts pienākums norādīt uz negatīvu attīstību.

(16)  Jo agrāk parādnieks spēj konstatēt savas finansiālās grūtības un veikt atbilstošas darbības, jo lielāka ir varbūtība, ka varēs izvairīties no draudošas maksātnespējas, vai gadījumā, ja uzņēmuma pastāvētspēja ir neatgriezeniski apdraudēta jo sakārtotāks un efektīvāks ir darbības izbeigšanas process. Tādēļ, lai parādniekus, kuri sāk saskarties ar finansiālām problēmām, stimulētu rīkoties jau agrīnā stadijā, būtu jāievieš skaidra informācija par pieejamajām preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kā arī agrīnas brīdināšanas rīki. Iespējamiem agrīnas brīdināšanas mehānismiem būtu jāietver parādnieka vai parādnieka vadības pienākumi saistībā ar grāmatvedību un uzraudzīšanu, ņemot vērā to, ka MVU trūkst līdzekļu, kā arī aizdevuma līgumos iekļauti ziņošanas pienākumi. Papildus tam sociālā nodrošinājuma, nodokļu un revīzijas iestāžu rīcībā saskaņā ar dalībvalstu tiesībām vajadzētu būt pietiekami daudz līdzekļu, lai pēc iespējas agrākā posmā pievērstu uzmanību ikvienai bīstamai tendencei, kas skar uzņēmuma parādu. Piekļuve publiskai, brīvai un lietotājiem draudzīgai informācijai par juridiskām pārstrukturēšanas un maksātnespējas procedūrām ir uzskatāma par pirmo soli, kas tiek sperts, cenšoties panākt parādnieku un uzņēmēju labāku informētību un novēršot maksātnespējas gadījumus. Turklāt Komisijai saskaņā ar savu digitālā vienotā tirgus stratēģiju būtu jāveicina jauno IT tehnoloģiju izmantošana un izstrāde paziņojumu veikšanas un tiešsaistes saziņas nolūkā, lai nodrošinātu agrīnās brīdināšanas procedūru lielāku efektivitāti.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  Profilaktiska brīdinājuma posma mērķis ir savlaicīgi konstatēt krīzes iestāšanos, un tas ir paredzēts kā atbalsta instruments, ar kuru parādniekus informē par gaidāmajām grūtībām un viņiem sniedz iespēju veikt ātru analīzi par attiecīgā uzņēmuma ekonomisko un finansiālo problēmu iemesliem un rast to risinājumus, paredzot dažāda veida instrumentus, kurus izmanto brīvprātīgi, un vienlaikus nenosakot konkrētu obligātu rīcību vai pienākumu krīzi darīt zināmu trešām personām. Tādēļ ir svarīgi, lai dalībvalstis drīkstētu pieņemt lēmumus par obligāto uzraudzības normu piemērošanu tikai attiecībā uz MVU, ņemot vērā, ka tieši MVU bieži vien ir tie, kuriem ir grūtības vieniem pašiem sākt sākotnējos pārstrukturēšanas procesus, kas ir skaidrojams ar virkni faktoru, kuri mazina šo uzņēmumu konkurētspēju, piemēram, pārāk mazs uzņēmuma lielums, uzņēmuma pārvaldības risinājumu vājums, darbības procedūru neefektivitāte, uzraudzības un plānošanas resursu neesamība, un ņemot vērā šo uzņēmumu mazāku finansiālo spēju šādus procesus īstenot.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Lai veicinātu efektivitāti un mazinātu procedūru ilgumu un izmaksas, valstu preventīvās pārstrukturēšanas regulējumiem būtu jāietver elastīgas procedūras, kas tiesu vai administratīvo iestāžu iesaistīšanos paredz vienīgi tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu kreditoru un citu potenciāli ietekmēto ieinteresēto personu intereses. Lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām un atspoguļotu procedūras agrīno norisi, principā būtu jāsaglabā parādnieka kontrole pār saviem aktīviem un sava uzņēmuma ikdienas darbību. Pārstrukturēšanas jomā praktizējoša speciālista (mediatora, kas palīdz pārstrukturēšanas plāna apspriešanā, vai maksātnespējas procesa administratora, kas uzrauga parādnieka darbības) iecelšanai nevajadzētu būt obligātai ikvienā gadījumā, bet gan veicamai atkarībā no katra konkrētā gadījuma apstākļiem vai parādnieka konkrētajām vajadzībām. Turklāt pārstrukturēšanas procesa uzsākšanai nebūtu katrā ziņā nepieciešams tiesas nolēmums; process var būt neformāls, ja vien netiek ietekmētas trešo personu tiesības. Neatkarīgi no tā būtu kaut kādā mērā jānodrošina uzraudzība, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu viena vai vairāku kreditoru vai citu ieinteresēto personu pamatotās intereses. Tas tā varētu būt, piemēram, tad, ja tiesa vai administratīvā iestāde vispārēji aptur atsevišķas izpildes panākšanas darbības vai ja šķiet nepieciešami pārstrukturēšanas plānu piemērot tām kreditoru kategorijām, kuras tam nepiekrīt.

(18)  Lai veicinātu efektivitāti un mazinātu procedūru ilgumu un izmaksas, valstu preventīvās pārstrukturēšanas regulējumiem būtu jāietver elastīgas un savlaicīgas procedūras, kas tiesu vai administratīvo iestāžu iesaistīšanos paredz vienīgi tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu kreditoru un citu potenciāli ietekmēto ieinteresēto personu intereses. Lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām un atspoguļotu procedūras agrīno norisi, principā būtu jāsaglabā parādnieka kontrole pār saviem aktīviem un sava uzņēmuma ikdienas darbību. Pārstrukturēšanas jomā praktizējoša speciālista (mediatora, kas palīdz pārstrukturēšanas plāna apspriešanā, vai maksātnespējas procesa administratora, kas uzrauga parādnieka darbības) iecelšanai nevajadzētu būt obligātai ikvienā gadījumā, jo šāda prasība var būt ne vienmēr nepieciešama, lietderīga vai atbilstīga parādnieka interesēm, jo īpaši vienkāršākos gadījumos, kad ir iesaistīts neliels skaits kreditoru, un tā var radīt nesamērīgi lielu administratīvu slogu dažām jurisdikcijām. Tā vietā šī iecelšana būtu jāīsteno atkarībā no katra konkrētā gadījuma apstākļiem vai parādnieka konkrētajām vajadzībām. Turklāt pārstrukturēšanas procesa uzsākšanai nebūtu katrā ziņā nepieciešams tiesas nolēmums; process var būt neformāls, ja vien netiek ietekmētas trešo personu tiesības. Neatkarīgi no tā būtu kaut kādā mērā jānodrošina uzraudzība, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu viena vai vairāku kreditoru vai citu ieinteresēto personu pamatotās intereses. Tas tā varētu būt, piemēram, tad, ja tiesa vai administratīvā iestāde vispārēji aptur atsevišķas izpildes panākšanas darbības vai ja šķiet nepieciešami pārstrukturēšanas plānu piemērot tām kreditoru kategorijām, kuras tam nepiekrīt, vai, kad pretējā gadījumā ir jāpiesaka maksātnespēja, vai gadījumā, kad tiek īstenota visa uzņēmuma vai tā daļas pāreja uz citu uzņēmumu.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Parādniekam būtu jābūt iespējai lūgt, lai tiesa vai administratīvā iestāde pagaidu kārtā aptur atsevišķas izpildes panākšanas darbības, apturot arī pienākumu iesniegt pieteikumu par maksātnespējas procedūras uzsākšanu, ja šādas darbības var nelabvēlīgi ietekmēt apspriešanos un pasliktināt izredzes panākt parādnieka uzņēmuma pārstrukturēšanu. Izpildes panākšanas darbību apturēšana var būt vispārēja, tas ir, ietekmēt visus kreditorus, vai arī adresēta atsevišķiem kreditoriem. Lai paredzētu taisnīgu samēru starp parādnieka tiesībām un kreditoru tiesībām, šādai apturēšanai vajadzētu tikt noteiktai uz laikposmu, kas nepārsniedz četrus mēnešus. Tomēr sarežģītas pārstrukturēšanas gadījumā var būt nepieciešams ilgāks laiks. Dalībvalstis var nolemt, ka šādos gadījumos tiesa vai administratīvā iestāde var noteikt šā laikposma pagarinājumu, ja vien ir pierādījumi par to, ka pārstrukturēšanas plāna apspriešanā tiek gūti panākumi un ka nav netaisnīgi nelabvēlīgas ietekmes uz kreditoriem. Ja tiek apstiprināti papildu pagarinājumi, tiesai vai administratīvajai iestādei būtu jāpārliecinās, ka pastāv liela iespējamība, ka pārstrukturēšanas plāns tiks pieņemts. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka lūgumi pagarināt apturēšanas sākotnējo ilgumu tiek iesniegti saprātīgā termiņā, lai dotu iespēju tiesai vai administratīvajai iestādei laikus pieņemt lēmumu. Ja tiesa vai administratīvā iestāde nepieņem lēmumu par izpildes panākšanas pasākumu apturēšanas pagarināšanu, pirms beidzas tās termiņš, apturēšanai būtu jāzaudē spēks dienā, kad beidzas apturēšanas laikposms. Tiesiskās noteiktības labad apturēšanas laikposmam kopumā nevajadzētu pārsniegt divpadsmit mēnešus.

(19)  Parādniekam būtu jābūt iespējai lūgt, lai tiesa vai administratīvā iestāde pagaidu kārtā aptur atsevišķas izpildes panākšanas darbības, apturot arī pienākumu iesniegt pieteikumu par maksātnespējas procedūras uzsākšanu, ja šādas darbības var nelabvēlīgi ietekmēt apspriešanos un pasliktināt izredzes panākt parādnieka uzņēmuma pārstrukturēšanu. Izpildes panākšanas darbību apturēšana var būt vispārēja, tas ir, ietekmēt visus kreditorus, vai arī adresēta atsevišķiem kreditoriem. Šāds ierobežojums nedrīkstētu apdraudēt pārstrukturēšanas plāna efektivitāti un sekmīgumu. Dalībvalstīm būtu jāsalāgo galvenā mērķa — uzņēmuma pastāvētspējas — apsvērums ar sabiedrības interesēm, kuras pārstāv publiskie kreditori. Lai paredzētu taisnīgu samēru starp parādnieka tiesībām un kreditoru tiesībām, dalībvalstīm būtu jāierobežo šādai apturēšanai paredzētais laikposms — ne mazāks par trim mēnešiem un ne ilgāks par sešiem mēnešiem. Tomēr sarežģītas pārstrukturēšanas gadījumā var būt nepieciešams ilgāks laiks. Dalībvalstis var nolemt, ka šādos gadījumos tiesa vai administratīvā iestāde var noteikt šā laikposma pagarinājumu, ja vien ir pierādījumi par to, ka pārstrukturēšanas plāna apspriešanā tiek gūti panākumi un ka nav netaisnīgi nelabvēlīgas ietekmes uz kreditoriem. Ja tiek apstiprināti papildu pagarinājumi, tiesai vai administratīvajai iestādei būtu jāpārliecinās, ka pastāv liela iespējamība, ka pārstrukturēšanas plāns tiks pieņemts. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka lūgumi pagarināt apturēšanas sākotnējo ilgumu tiek iesniegti saprātīgā termiņā, lai dotu iespēju tiesai vai administratīvajai iestādei laikus pieņemt lēmumu. Ja tiesu vai administratīvā iestāde nepieņem lēmumu par izpildes panākšanas pasākumu apturēšanas pagarināšanu, pirms beidzas tās termiņš, apturēšanai būtu jāzaudē spēks dienā, kad beidzas apturēšanas laikposms. Tiesiskās noteiktības labad apturēšanas laikposmam kopumā nevajadzētu pārsniegt deviņus mēnešus.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Lai nodrošinātu, ka tiesības, kas būtībā ir līdzīgas, tiek ievērotas taisnīgi un ka pārstrukturēšanas plāni var tikt pieņemti bez netaisnīgas nelabvēlīgas ietekmes uz ietekmēto personu tiesībām, ietekmētās personas būtu jāapvieno atsevišķās kategorijās, kas atbilst attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētajiem kategoriju izveides kritērijiem. Būtu vismaz jāparedz, ka nodrošinātie un nenodrošinātie kreditori vienmēr tiek apvienoti atšķirīgās kategorijās. Valsts tiesību aktos var paredzēt, ka nodrošinātie prasījumi var tikt iedalīti nodrošinātos un nenodrošinātos prasījumos, balstoties uz nodrošinājuma vērtējumu. Valsts tiesību aktos var arī paredzēt konkrētus noteikumus, kas atbalsta kategoriju izveidi, ja kreditori ar nedažādotiem prasījumiem vai citādi īpaši neaizsargāti kreditori, piemēram, darbinieki vai mazie piegādātāji, iegūtu no šādas kategoriju izveides. Valsts tiesību aktiem katrā ziņā būtu jānodrošina, ka kategoriju izveides nolūkā pienācīgi tiek ņemti vērā īpaši svarīgi jautājumi, piemēram, saistītu personu prasījumi, un būtu jāietver noteikumi attiecībā uz nosacītiem prasījumiem un apstrīdētiem prasījumiem. Tiesai vai administratīvajai iestādei būtu jāpārbauda kategoriju izveide, kad pārstrukturēšanas plāns ir iesniegts apstiprināšanai, tomēr dalībvalstis var noteikt, ka šīs iestādes kategoriju izveidi var pārbaudīt arī agrākā stadijā, ja plāna ierosinātājs vēlas jau iepriekš to saskaņot vai iegūt norādījumus.

(25)  Lai nodrošinātu, ka tiesības, kas būtībā ir līdzīgas, tiek ievērotas taisnīgi un ka pārstrukturēšanas plāni var tikt pieņemti bez netaisnīgas nelabvēlīgas ietekmes uz ietekmēto personu tiesībām, ietekmētās personas būtu jāapvieno atsevišķās kategorijās, kas atbilst attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētajiem kategoriju izveides kritērijiem. Būtu vismaz jāparedz, ka nodrošinātie un nenodrošinātie kreditori vienmēr tiek apvienoti atšķirīgās kategorijās. Valsts tiesību aktos var paredzēt, ka nodrošinātie prasījumi var tikt iedalīti nodrošinātos un nenodrošinātos prasījumos, balstoties uz nodrošinājuma vērtējumu. Valsts tiesību aktos būtu jāparedz arī konkrēti noteikumi, kas atbalsta kategoriju izveidi, ja kreditori ar nedažādotiem prasījumiem vai citādi īpaši neaizsargāti kreditori, piemēram, darbinieki vai mazie piegādātāji, iegūtu no šādas kategoriju izveides. Valsts tiesību aktiem katrā ziņā būtu jānodrošina, ka kategoriju izveides nolūkā pienācīgi tiek ņemti vērā īpaši svarīgi jautājumi, piemēram, saistītu personu prasījumi, un būtu jāietver noteikumi attiecībā uz nosacītiem prasījumiem un apstrīdētiem prasījumiem. Tiesai vai administratīvajai iestādei būtu jāpārbauda kategoriju izveide, kad pārstrukturēšanas plāns ir iesniegts apstiprināšanai, tomēr dalībvalstis var noteikt, ka šīs iestādes kategoriju izveidi var pārbaudīt arī agrākā stadijā, ja plāna ierosinātājs vēlas jau iepriekš to saskaņot vai iegūt norādījumus.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Pārstrukturēšanas plāns vienmēr būtu uzskatāms par pieņemtu, ja to atbalsta nepieciešamais vairākums katrā ietekmētajā kategorijā, taču tiesa vai administratīvā iestāde var apstiprināt arī tādu pārstrukturēšanas plānu, ko neatbalsta nepieciešamais vairākums katrā ietekmētajā kategorijā, ar nosacījumu, ka to atbalsta vismaz viena ietekmēto kreditoru kategorija un ka ierosinātā plāna ietvaros netiek netaisnīgi nelabvēlīgi ietekmētas nepiekrītošās kategorijas (pārkategoriju piespiedu piemērošanas mehānisms). Konkrētāk, plānā būtu jāievēro absolūtās prioritātes princips, kas nozīmē, ka nepiekrītošo kreditoru kategorijai tiek samaksāts pilnā apmērā, pirms saņemt izmaksātu naudu vai uzturēt intereses pārstrukturēšanas plāna ietvaros var zemākas prioritātes kategorija. Absolūtās prioritātes princips ir izmantojams kā pamats vērtību sadalīšanai starp kreditoriem pārstrukturēšanas ietvaros. No absolūtās prioritātes principa izriet arī tas, ka pārstrukturēšanas plāna ietvaros neviena kreditoru kategorija nevar saņemt vai paturēt saimnieciskas vērtības vai labumus, kas pārsniedz šīs kategorijas prasījumu vai dalības pilno apmēru. Absolūtās prioritātes princips dara iespējamu konstatēt (salīdzinot ar pārstrukturējamā uzņēmuma kapitāla struktūru) vērtību sadalījumu, ko personas saņems pārstrukturēšanas plāna ietvaros, balstoties uz darbību turpinoša uzņēmuma vērtību.

(28)  Pārstrukturēšanas plāns vienmēr būtu uzskatāms par pieņemtu, ja to atbalsta nepieciešamais vairākums katrā ietekmētajā kategorijā, taču tiesu vai administratīvā iestāde var apstiprināt arī tādu pārstrukturēšanas plānu, ko neatbalsta nepieciešamais vairākums katrā ietekmētajā kategorijā, ar nosacījumu, ka to atbalsta vismaz viena tādu ietekmēto kreditoru kategorija, kas pārstāv prasījumu lielāko daļu, un ka ierosinātā plāna ietvaros netiek netaisnīgi nelabvēlīgi ietekmētas nepiekrītošās kategorijas (pārkategoriju piespiedu piemērošanas mehānisms). Konkrētāk, plānā būtu jāievēro absolūtās prioritātes princips, kas nozīmē, ka nepiekrītošo kreditoru kategorijai tiek samaksāts pilnā apmērā, pirms saņemt izmaksātu naudu vai uzturēt intereses pārstrukturēšanas plāna ietvaros var zemākas prioritātes kategorija. Absolūtās prioritātes princips ir izmantojams kā pamats vērtību sadalīšanai starp kreditoriem pārstrukturēšanas ietvaros. No absolūtās prioritātes principa izriet arī tas, ka pārstrukturēšanas plāna ietvaros neviena kreditoru kategorija nevar saņemt vai paturēt saimnieciskas vērtības vai labumus, kas pārsniedz šīs kategorijas prasījumu vai dalības pilno apmēru. Absolūtās prioritātes princips dara iespējamu konstatēt (salīdzinot ar pārstrukturējamā uzņēmuma kapitāla struktūru) vērtību sadalījumu, ko personas saņems pārstrukturēšanas plāna ietvaros, balstoties uz darbību turpinoša uzņēmuma vērtību.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29a)  Pārstrukturēšanas plāna īstenošanas nolūkā tajā būtu jāparedz iespēja mazo un vidējo uzņēmumu dalībniekiem vai biedriem dot ieguldījumu pārstrukturēšanā nefinansiālā veidā, piemēram, pieredzes, reputācijas, darījumu sakaru veidā.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Visā preventīvās pārstrukturēšanas procedūras laikā darbiniekiem būtu jābauda pilnīga darba tiesībās paredzētā aizsardzība. Konkrētāk, šī direktīva neskar darbinieku tiesības, kas garantētas Padomes Direktīvā 98/59/EK68, Padomes Direktīvā 2001/23/EK69, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/14/EK70, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/94/EK71 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/38/EK72. Pienākumi attiecībā uz darbinieku informēšanu un apspriešanos ar viņiem saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar kuriem īstenotas iepriekš minētās direktīvas, pilnā apmērā paliek neskarti. Tas ietver pienākumus saskaņā ar Direktīvu 2002/14/EK informēt darbinieku pārstāvjus un apspriesties ar viņiem par lēmumu izmantot preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu. Ņemot vērā, ka ir nepieciešams darbiniekiem nodrošināt atbilstošu aizsardzību, dalībvalstīm darbinieku vēl neapmaksātie prasījumi, kas minēti Direktīvā 2008/94/EK, principā būtu jāatbrīvo no izpildes panākšanas darbību apturēšanas neatkarīgi no tā, vai šie prasījumi radušies pirms vai pēc apturēšanas apstiprinājuma. Šādai apturēšanai vajadzētu būt pieļaujamai vienīgi attiecībā uz tādām summām un tādu laikposmu, attiecībā uz ko maksājumi par šādiem prasījumiem tiek iedarbīgi garantēti ar citiem līdzekļiem, kas paredzēti valsts tiesību aktos. Ja dalībvalstis Direktīvā 2008/94/EK paredzēto ar darbinieku vēl neapmierinātajiem prasījumiem saistīto maksājumu garantiju attiecina arī uz preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kas paredzētas šajā direktīvā, darbinieku prasījumu atbrīvošana no izpildes panākšanas apturēšanas nav attaisnojama, ciktāl uz to attiecas minētā garantija. Ja saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem pastāv ierobežojumi attiecībā uz garantējošo iestāžu atbildību garantijas ilguma vai darbiniekiem samaksātās summas ziņā, darbiniekiem vajadzētu būt iespējai panākt savu ar samaksas iztrūkumu saistīto prasījumu izpildi attiecībā pret darba devēju pat izpildes panākšanas apturēšanas laikā.

(34)  Visā preventīvās pārstrukturēšanas procedūras laikā darbiniekiem būtu jābauda pilnīga darba tiesībās paredzētā aizsardzība. Kaut arī šajā direktīvā nedrīkst skart darbinieku tiesības, kas ir garantētas Padomes Direktīvā 98/59/EK68, Padomes Direktīvā 2001/23/EK69, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/14/EK70, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/94/EK71 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/38/EK72, tajā tomēr būtu jāparedz šo tiesību izmantošanas kārtība, saskaņā ar kuru var saglabāt darbvietas un ekonomisko darbību un kurā jo īpaši ir paredzēta konfidencialitāte, kas ir nepieciešama no minētās saglabāšanas viedokļa, vienlaikus nodrošinot šo tiesību efektīvu īstenošanu. Pienākumi attiecībā uz darbinieku informēšanu un apspriešanos ar viņiem saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar kuriem īstenotas iepriekš minētās direktīvas, pilnā apmērā paliek neskarti. Tas ietver pienākumus saskaņā ar Direktīvu 2002/14/EK informēt darbinieku pārstāvjus un apspriesties ar viņiem par lēmumu izmantot preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu. Ņemot vērā, ka ir nepieciešams darbiniekiem nodrošināt atbilstošu aizsardzību, dalībvalstīm darbinieku vēl neapmaksātie prasījumi, kas minēti Direktīvā 2008/94/EK, principā būtu jāatbrīvo no izpildes panākšanas darbību apturēšanas neatkarīgi no tā, vai šie prasījumi radušies pirms vai pēc apturēšanas apstiprinājuma. Šādai apturēšanai vajadzētu būt pieļaujamai vienīgi attiecībā uz tādām summām un tādu laikposmu, attiecībā uz ko maksājumi par šādiem prasījumiem tiek iedarbīgi garantēti ar citiem līdzekļiem, kas paredzēti valsts tiesību aktos. Ja dalībvalstis Direktīvā 2008/94/EK paredzēto ar darbinieku vēl neapmierinātajiem prasījumiem saistīto maksājumu garantiju attiecina arī uz preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kas paredzētas šajā direktīvā, darbinieku prasījumu atbrīvošana no izpildes panākšanas apturēšanas nav attaisnojama, ciktāl uz to attiecas minētā garantija. Ja saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem pastāv ierobežojumi attiecībā uz garantējošo iestāžu atbildību garantijas ilguma vai darbiniekiem samaksātās summas ziņā, darbiniekiem vajadzētu būt iespējai panākt savu ar samaksas iztrūkumu saistīto prasījumu izpildi attiecībā pret darba devēju pat izpildes panākšanas apturēšanas laikā.

_________________

_________________

68 Padomes Direktīva 98/59/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (OV L 225, 12.8.1998., 16. lpp.).

68 Padomes Direktīva 98/59/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (OV L 225, 12.8.1998., 16. lpp.).

69 Padomes Direktīva 2001/23/EK (2001. gada 12. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā (OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.).

69 Padomes Direktīva 2001/23/EK (2001. gada 12. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā (OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.).

70 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/14/EK (2002. gada 11. marts), ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā (OV L 80, 23.3.2002., 29. lpp.).

70 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/14/EK (2002. gada 11. marts), ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā (OV L 80, 23.3.2002., 29. lpp.).

71 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/94/EK (2008. gada 22. oktobris) par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (OV L 283, 28.10.2008., 36. lpp.).

71 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/94/EK (2008. gada 22. oktobris) par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (OV L 283, 28.10.2008., 36. lpp.).

72 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/38/EK (2009. gada 6. maijs) par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (OV L 122, 16.5.2009., 28. lpp.).

72 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/38/EK (2009. gada 6. maijs) par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (OV L 122, 16.5.2009., 28. lpp.).

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Dažādā otrās iespējas pieejamības pakāpe dalībvalstīs var stimulēt to, ka uzņēmēji ar pārmērīgām parādsaistībām pārceļas uz citām dalībvalstīm, lai panāktu saistību dzēšanu īsākā laikposmā vai pievilcīgākus saistību dzēšanas nosacījumus, kas palielina tiesisko nenoteiktību un kreditoru izmaksas saistībā ar prasījumu atgūšanu. Turklāt neatkarīgi no tā, ka pierādījumi liecina, ka bankrotējošiem uzņēmējiem ir lielākas izredzes gūt panākumus otrajā reizē, bankrota sekas, it īpaši ar to saistītie sociālie aizspriedumi, juridiskās sekas (piemēram, aizliegums uzņēmējiem sākt un veikt uzņēmējdarbību) un ilgstošā nespēja samaksāt parādus ir uzskatāmas par svarīgiem bremzējošiem faktoriem uzņēmējiem, kuri vēlas izveidot uzņēmumu vai izmantot otro iespēju. Tāpēc būtu jāveic pasākumi, lai samazinātu pārmērīgu parādsaistību un bankrota negatīvo ietekmi uz uzņēmējiem, it īpaši pieļaujot parādsaistību pilnīgu dzēšanu pēc konkrēta laikposma un ierobežojot saistībā ar parādnieka pārmērīgām parādsaistībām pieņemtajos lēmumos paredzētās diskvalifikācijas ilgumu.

(37)  Dažādā otrās iespējas pieejamības pakāpe dalībvalstīs var stimulēt to, ka uzņēmēji ar pārmērīgām parādsaistībām pārceļas uz citām dalībvalstīm, lai panāktu saistību dzēšanu īsākā laikposmā vai pievilcīgākus saistību dzēšanas nosacījumus, kas palielina tiesisko nenoteiktību un kreditoru izmaksas saistībā ar prasījumu atgūšanu. Turklāt neatkarīgi no tā, ka pierādījumi liecina, ka bankrotējošiem uzņēmējiem ir lielākas izredzes gūt panākumus otrajā reizē, bankrota sekas, it īpaši ar to saistītie sociālie aizspriedumi, juridiskās sekas (piemēram, aizliegums uzņēmējiem sākt un veikt uzņēmējdarbību) un ilgstošā nespēja samaksāt parādus ir uzskatāmas par svarīgiem bremzējošiem faktoriem uzņēmējiem, kuri vēlas izveidot uzņēmumu vai izmantot otro iespēju. Tāpēc būtu jāveic pasākumi, lai samazinātu pārmērīgu parādsaistību un bankrota negatīvo ietekmi uz uzņēmējiem, it īpaši pieļaujot parādsaistību pilnīgu dzēšanu pēc konkrēta laikposma, paredzot atbildības režīmu, ar kuru sekmē šādu rīcību, un ierobežojot saistībā ar parādnieka pārmērīgām parādsaistībām pieņemtajos lēmumos paredzētās diskvalifikācijas ilgumu. Kaut arī ir jāievēro noteikumi par valsts atbalstu, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka uzņēmējiem, kuriem ir tiesības uz otro iespēju, tiek sniegts komercdarbības atbalsts, ir piekļuve uzņēmējdarbības atsākšanas pasākumiem, atjauninātai informācijai par viņiem pielāgota administratīvā, juridiskā, komercdarbības vai finansiālā atbalsta pieejamību un par visiem līdzekļiem, kas viņiem ir pieejami un kas varētu veicināt jauna uzņēmuma izveidi, un kas viņiem palīdzētu atjaunot viņu uzņēmējdarbības spēju.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Ne visos apstākļos atbilstoša ir pilnīga saistību dzēšana vai diskvalifikācijas izbeigšana pēc īsa laikposma, piemēram, gadījumos, kad parādnieks ir negodīgs vai ir rīkojies ļaunticīgi. Dalībvalstīm būtu jāsniedz skaidras vadlīnijas tiesām vai administratīvajām iestādēm par to, kā novērtēt uzņēmēja godīgumu. Piemēram, lai konstatētu, vai parādnieks bijis negodīgs, tiesas vai administratīvās iestādes var ņemt vērā vairākus apstākļus, piemēram, parādsaistību raksturu un apmēru, to rašanās laiku, parādnieka centienus izpildīt savas parādsaistības un ievērot juridiski saistošus pienākumus, tostarp publiskās licencēšanas prasības un pareizu uzskaiti, kā arī viņa darbības nolūkā apgrūtināt kreditoru iespējas izmantot pieejamos risinājumus. Diskvalifikācijas lēmumi var būt spēkā ilgāk vai bez noteikta termiņa situācijās, kad uzņēmējs darbojas konkrētās profesijās, kuras dalībvalstīs tiek uzskatītas par sensitīvām, vai ja viņš ir bijis sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem. Šādos gadījumos uzņēmējiem būtu iespējams piemērot parādsaistību dzēšanu, tomēr viņi joprojām uz ilgāku laikposmu vai bez noteikta termiņa būtu diskvalificēti darboties konkrētā profesijā.

(38)  Ne visos apstākļos atbilstoša ir pilnīga saistību dzēšana vai diskvalifikācijas izbeigšana pēc īsa laikposma, piemēram, gadījumos, kad parādnieks ir negodīgs vai ir rīkojies ļaunticīgi. Dalībvalstīm būtu jāsniedz skaidras vadlīnijas tiesām vai administratīvajām iestādēm par to, kā novērtēt uzņēmēja godīgumu. Piemēram, lai konstatētu, vai parādnieks bijis negodīgs, tiesas vai administratīvās iestādes var ņemt vērā vairākus apstākļus, piemēram, parādsaistību raksturu un apmēru, to rašanās laiku, parādnieka centienus izpildīt savas parādsaistības un ievērot juridiski saistošus pienākumus, tostarp publiskās licencēšanas prasības un pareizu uzskaiti, kā arī viņa darbības nolūkā apgrūtināt kreditoru iespējas izmantot pieejamos risinājumus. Dalībvalstīm būtu jāvar izslēgt īpašas parādu kategorijas. Ja šāda izslēgšana ir saistīta ar publiskiem kreditoriem, dalībvalstīm būtu jāņem vērā vajadzīgais sabiedrības interešu un uzņēmējdarbības veicināšanas līdzsvars. Diskvalifikācijas lēmumi var būt spēkā ilgāk vai bez noteikta termiņa situācijās, kad uzņēmējs darbojas konkrētās profesijās, kuras dalībvalstīs tiek uzskatītas par sensitīvām, vai ja viņš ir bijis sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem. Šādos gadījumos uzņēmējiem būtu iespējams piemērot parādsaistību dzēšanu, tomēr viņi joprojām uz ilgāku laikposmu vai bez noteikta termiņa būtu diskvalificēti darboties konkrētā profesijā.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Ir nepieciešams saglabāt un palielināt to procedūru pārredzamību un prognozējamību, ar kurām tiek nodrošināti iznākumi, kas ir labvēlīgi uzņēmumu saglabāšanai un otrās iespējas došanai uzņēmējiem vai kas dod iespēju efektīvi veikt pastāvētnespējīgu uzņēmumu likvidāciju. Ir arī nepieciešams samazināt maksātnespējas procedūru pārmērīgo ilgumu daudzās dalībvalstīs, kas izraisa tiesisko nenoteiktību kreditoriem un ieguldītājiem un vājus naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus. Visbeidzot, ņemot vērā ar Regulu (ES) 2015/848 izveidotos mehānismus pastiprinātai sadarbībai starp tiesām un procesa administratoriem pārrobežu lietās, visu iesaistīto personu profesionālismu ir nepieciešams pacelt līdzīgi augstā līmenī visā Savienībā. Lai sasniegtu šos mērķus, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiesu un administratīvo iestāžu darbinieki ir pienācīgi apmācīti un ka viņiem ir specializētas zināšanas un pieredze maksātnespējas lietās. Šādai tiesu darbinieku specializācijai būtu jādod iespēja īsā laikposmā pieņemt lēmumus ar potenciāli ievērojamu ekonomisku un sociālu ietekmi un nebūtu jānozīmē, ka tiesu darbiniekiem ir jāskata vienīgi pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas lietas. Piemēram, specializētu tiesu vai palātu izveide saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas reglamentē tiesu sistēmas organizāciju, varētu būt efektīvs veids, kā sasniegt šos mērķus.

(39)  Ir nepieciešams saglabāt un palielināt to procedūru pārredzamību un prognozējamību, ar kurām tiek nodrošināti iznākumi, kas ir labvēlīgi uzņēmumu saglabāšanai un otrās iespējas došanai uzņēmējiem vai kas dod iespēju efektīvi veikt pastāvētnespējīgu uzņēmumu likvidāciju. Uzlabojot pārredzamību un paredzamību, tiktu nodrošināta arī lielāka juridiskā noteiktība ieguldītājiem un kreditoriem, kas piedalās pārstrukturēšanā, maksātnespējas procesā un saistību dzēšanas procedūrās. Ir arī nepieciešams samazināt maksātnespējas procedūru pārmērīgo ilgumu daudzās dalībvalstīs, kas izraisa tiesisko nenoteiktību kreditoriem un ieguldītājiem un vājus naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus. Šo samazinājumu vajadzētu varēt panākt, jo īpaši vispirms ieviešot konfidencialitātes procedūras, pateicoties kurām, daļēji pamatojoties uz konfidencialitāti, var sagatavot plānu vai uzdevumu, nezaudējot vērtību, kas notiktu, ja šādu ieceri publiskotu. Visbeidzot, ņemot vērā ar Regulu (ES) 2015/848 izveidotos un publiskām procedūrām piemērojamos mehānismus pastiprinātai sadarbībai starp tiesām un procesa administratoriem pārrobežu lietās, visu iesaistīto personu profesionālismu ir nepieciešams pacelt līdzīgi augstā līmenī visā Savienībā. Lai sasniegtu šos mērķus, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiesu un administratīvo iestāžu darbinieki ir pienācīgi apmācīti un ka viņiem ir specializētas zināšanas un pieredze maksātnespējas lietās. Šādai tiesu darbinieku specializācijai būtu jādod iespēja īsā laikposmā pieņemt lēmumus ar potenciāli ievērojamu ekonomisku un sociālu ietekmi un nebūtu jānozīmē, ka tiesu darbiniekiem ir jāskata vienīgi pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas lietas. Piemēram, specializētu tiesu vai palātu izveide saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas reglamentē tiesu sistēmas organizāciju, un komplektācija ar specializētiem tiesnešiem varētu būt efektīvs veids, kā šos mērķus sasniegt.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Dalībvalstīm būtu arī jānodrošina, ka pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošie speciālisti, kurus iecēlušas tiesas vai administratīvās iestādes, ir pienācīgi apmācīti un uzraudzīti, lai viņi varētu veikt savus uzdevumus, ka viņi tiek iecelti pārredzamā veidā, pienācīgi ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt efektīvas procedūras, un ka viņi savus uzdevumus veic godīgi. Praktizējošajiem speciālistiem būtu arī jāievēro brīvprātīgi rīcības kodeksi, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstošu kvalifikācijas un apmācību līmeni, praktizējošo speciālistu pienākumu pārredzamību un noteikumus par viņu atlīdzības noteikšanu, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas segumu un tādu pārraudzības un regulēšanas mehānismu izveidi, kam būtu jāietver atbilstošs un iedarbīgs regulējums par to personu sodīšanu, kuras nav izpildījušas savus pienākumus. Šādi standarti principā var tikt sasniegti bez nepieciešamības radīt jaunas profesijas vai kvalifikācijas.

(40)  Dalībvalstīm būtu arī jānodrošina, ka pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošie speciālisti, kurus iecēlušas tiesu vai administratīvās iestādes, ir pietiekami kvalificēti un uzraudzīti, lai viņi varētu veikt savus uzdevumus, ka viņi tiek iecelti pārredzamā veidā, pienācīgi ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt efektīvas procedūras, un ka viņi savus uzdevumus veic godīgi, jo galvenais mērķis ir uzņēmuma pastāvētspējas atjaunošana. Praktizējošajiem speciālistiem vajadzētu būt glābējiem, nevis likvidatoriem, un ir būtiski, lai arī viņi ievērotu profesionālās rīcības kodeksu, kura mērķis ir nodrošināt atbilstošu kvalifikācijas un apmācību līmeni, praktizējošo speciālistu pienākumu pārredzamību un noteikumus par viņu atlīdzības noteikšanu, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas segumu un tādu pārraudzības un regulēšanas mehānismu izveidi, kam būtu jāietver atbilstošs un iedarbīgs regulējums par to personu sodīšanu, kuras nav izpildījušas savus pienākumus. Šādi standarti principā var tikt sasniegti bez nepieciešamības radīt jaunas profesijas vai kvalifikācijas.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Ir svarīgi apkopot ticamus datus par pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru rezultātiem, lai varētu uzraudzīt šīs direktīvas īstenošanu un piemērošanu. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāvāc un jāapkopo dati, kas ir pietiekami granulāri, lai dotu iespēju veikt precīzu novērtējumu par to, kā direktīva darbojas praksē.

(42)  Ir svarīgi apkopot ticamus datus par pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru rezultātiem, lai varētu uzraudzīt šīs direktīvas īstenošanu un piemērošanu. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāvāc un jāapkopo dati, kas ir pietiekami granulāri, lai dotu iespēju veikt precīzu novērtējumu par to, kā direktīva darbojas praksē, lai vajadzības gadījumā īstenotu papildu reformas. Tām attiecīgi būtu jāvāc dati un tie jāanalizē, tos klasificējot pēc procedūras veida, lai varētu iegūt uzticamus un izmantojamus salīdzinošos statistikas datus.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43)  Finanšu tirgu stabilitāte lielā mērā ir atkarīga no finanšu nodrošinājuma mehānismiem, it īpaši, kad nodrošinājums tiek sniegts saistībā ar dalību izraudzītās sistēmās vai centrālo banku operācijās un kad centrālajiem darījumu partneriem tiek sniegta drošības rezerve. Tā kā to finanšu instrumentu vērtība, kas sniegti kā nodrošinājums, var būt ļoti svārstīga, ir izšķiroši svarīgi realizēt to vērtību ātri, pirms tā samazinās. Tāpēc šai direktīvai nevajadzētu skart Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvu 98/26/EK74, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/47/EK75 un Regulu (ES) Nr. 648/201276.

(43)  Finanšu tirgu stabilitāte lielā mērā ir atkarīga no finanšu nodrošinājuma mehānismiem, it īpaši, kad nodrošinājums tiek sniegts saistībā ar dalību izraudzītās sistēmās vai centrālo banku operācijās un kad centrālajiem darījumu partneriem tiek sniegta drošības rezerve. Tā kā to finanšu instrumentu vērtība, kas sniegti kā nodrošinājums, var būt ļoti svārstīga, ir izšķiroši svarīgi realizēt to vērtību ātri, pirms tā samazinās. Tāpēc Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvas 98/26/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/47/EK un Regulas (ES) Nr. 648/2012 normām vajadzētu būt augstākam juridiskajam spēkam par šo direktīvu.

_________________

_________________

74 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/26/EK (1998. gada 19. maijs) par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.).

74 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/26/EK (1998. gada 19. maijs) par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.).

75 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/47/EK (2012. gada 6. jūnijs) par finanšu nodrošinājuma līgumiem (OV L 168, 27.6.2002., 43. lpp.).

75 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/47/EK (2012. gada 6. jūnijs) par finanšu nodrošinājuma līgumiem (OV L 168, 27.6.2002., 43. lpp.).

76 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

76 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kas pieejamas finansiālās grūtībās nonākušiem parādniekiem apstākļos, kad pastāv maksātnespējas iespējamība;

(a)  preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kas ir pieejamas finansiālās grūtībās nonākušiem parādniekiem apstākļos, kad pastāv maksātnespējas iespējamība un atveseļošanas varbūtība; Pieņemot deleģētos aktus, Komisija sīkāk definē to, kas ir uzskatāms par “maksātnespējas iespējamību”;

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “maksātnespējas procedūra” ir kolektīva maksātnespējas procedūra, kas ietver parādnieka aktīvu daļēju vai pilnīgu atsavināšanu un likvidatora iecelšanu;

(1)  “maksātnespējas procedūra” ir kolektīva maksātnespējas procedūra, kas ietver parādnieka aktīvu daļēju vai pilnīgu atsavināšanu un maksātnespējas procesa administratora iecelšanu;

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  “pārstrukturēšana” ir parādnieka aktīvu un saistību vai citas tā kapitāla struktūras sastāvdaļas, tai skaitā pamatkapitāla, sastāva, apstākļu, struktūras vai minēto elementu kombinācijas maiņa, tai skaitā uzņēmuma aktīvu vai sastāvdaļu pārdošana, ar mērķi dot iespēju uzņēmumam turpināt darbību pilnā vai daļējā apmērā;

(2)  “pārstrukturēšana” ir vai nu publiska, vai nu konfidenciāla procedūra vai pasākums, kuru īstenojot, var mainīt parādnieka aktīvu un saistību vai citas tā kapitāla struktūras sastāvdaļas, tai skaitā pamatkapitāla, sastāvu, apstākļus, struktūru vai minēto elementu kombināciju, tai skaitā pārdot uzņēmuma aktīvus vai visu uzņēmumu vai tā daļu, ar mērķi dot iespēju uzņēmumam turpināt darbību pilnā vai daļējā apmērā;

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  “ietekmētās personas” ir kreditori vai kreditoru kategorijas un, ja to paredz attiecīgās valsts tiesību akti, akcionāri, dalībnieki un biedri, kuru prasījumi vai intereses tiek ietekmēti pārstrukturēšanas plāna ietvaros;

(3)  “ietekmētās personas” ir kreditori vai kreditoru kategorijas, tostarp publiskie kreditori un izpildāmus līgumus noslēgušie līgumpartneri un, ja to paredz attiecīgās valsts tiesību akti, akcionāri, dalībnieki, biedri un darbinieki, kuru prasījumi vai intereses tiek ietekmēti pārstrukturēšanas plāna ietvaros;

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  “atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana” ir kreditora prasījuma pret parādnieku izpildes panākšanas tiesību pagaidu apturēšana, ko uzdevusi tiesa vai administratīvā iestāde;

(4)  “atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana” ir kreditora vai kreditoru grupas prasījuma pret parādnieku vai parādnieku grupu izpildes panākšanas tiesību pagaidu apturēšana, ko ir uzdevusi tiesu vai administratīvā iestāde;

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  “kategoriju izveide” ir ietekmēto kreditoru un akcionāru, dalībnieku un biedru apvienošana pārstrukturēšanas plāna ietvaros atbilstoši no ietekmētajiem prasījumiem un dalības izrietošajām tiesībām un to prioritātes secībai, ņemot vērā iespējamās iepriekš pastāvējušās maksājumtiesības, apgrūtinājumus vai kreditoru savstarpējās vienošanās, kā arī attieksme pret viņiem/tiem pārstrukturēšanas plāna ietvaros;

(6)  “kategoriju izveide” ir ietekmēto kreditoru un akcionāru, dalībnieku un biedru apvienošana pārstrukturēšanas plāna ietvaros atbilstoši no ietekmētajiem prasījumiem un dalības izrietošajām tiesībām un to prioritātes secībai, ņemot vērā iespējamās iepriekš pastāvējušās maksājumtiesības, apgrūtinājumus vai kreditoru savstarpējās vienošanās, kā arī attieksme pret viņiem/tiem pārstrukturēšanas plāna ietvaros. Lai pieņemtu pārstrukturēšanas plānu, kreditorus iedala dažādās kreditoru kategorijās, pie kam nodrošinātie un nenodrošinātie prasījumi vismaz tiek iedalīti atšķirīgās kategorijās, savukārt darbinieki tiek klasificēti kā atsevišķa klase;

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  “jauns finansējums” ir jauni naudas līdzekļi, kurus piešķir esošs vai jauns kreditors, kuri ir nepieciešami, lai īstenotu pārstrukturēšanas plānu, par kuriem ir panākta vienošanās šajā pārstrukturēšanas plānā un kurus pēcāk apstiprinājusi tiesa vai administratīvā iestāde;

(11)  “jauns finansējums” ir tādu jaunu naudas līdzekļu vai tāda kredīta nodrošināšana, kurus piešķir esošs vai jauns kreditors un kuri ir nepieciešami, lai īstenotu pārstrukturēšanas plānu, un par kuriem ir panākta vienošanās šajā pārstrukturēšanas plānā, un kurus c tam ir apstiprinājusi tiesa vai administratīvā iestāde;

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  “pagaidu finansējums” ir naudas līdzekļi, kurus piešķir esošs vai jauns kreditors un kuri, objektīvi spriežot, ir nepieciešami uzreiz, lai parādnieka uzņēmums, gaidot uz pārstrukturēšanas plāna apstiprinājumu, varētu turpināt darboties vai nodrošināt savu pastāvēšanu vai lai tiktu saglabāta vai palielināta šā uzņēmuma vērtība;

(12)  “pagaidu finansējums” ir tādu naudas līdzekļu vai tāda kredīta nodrošināšana, kurus piešķir esošs vai jauns kreditors un kuri, objektīvi spriežot, ir nepieciešami uzreiz, lai parādnieka uzņēmums, gaidot uz pārstrukturēšanas plāna apstiprinājumu, varētu turpināt darboties vai nodrošināt savu pastāvēšanu vai lai tiktu saglabāta vai palielināta šā uzņēmuma vērtība;

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 15. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  “pārstrukturēšanas jomā praktizējošs speciālists” ir persona vai struktūra, ko tiesa vai administratīvā iestāde iecēlusi, lai tā veiktu vienu vai vairākus no šādiem uzdevumiem:

(15)  “pārstrukturēšanas jomā praktizējošs speciālists” ir persona vai struktūra, kas veic vienu vai vairākus no šādiem uzdevumiem:

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  “atmaksas plāns” ir programma, saskaņā ar kuru parādnieks kreditoram samaksā konkrētu summu konkrētos datumos un kura ir uzskatāma par pārstrukturēšanas plāna sastāvdaļu;

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 15.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15b)  “pastāvētspēja” ir spēja nodrošināt paredzētu atdevi no kapitāla pēc tam, kad ir segtas visas izmaksas, tostarp amortizācija un finanšu izmaksas.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka parādniekiem un uzņēmējiem ir pieejami agrīnas brīdināšanas rīki, ar kuriem ir iespējams atklāt komercdarbības attīstības pasliktināšanos un signalizēt parādniekam vai uzņēmējam par nepieciešamību rīkoties steidzami.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka parādniekiem un uzņēmējiem ir pieejami agrīnas brīdināšanas rīki, ar kuriem ir iespējams atklāt komercdarbības attīstības pasliktināšanos un signalizēt parādniekam vai uzņēmējam par nepieciešamību rīkoties steidzami. Šajā sakarībā Komisija, īstenojot savu digitālā vienotā tirgus stratēģiju, sekmē jauno IT tehnoloģiju izmantošanu un izstrādi paziņojumu veikšanas un tiešsaistes saziņas nolūkā, lai nodrošinātu agrīnas brīdināšanas procedūru lielāku efektivitāti.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka parādniekiem un uzņēmējiem ir pieejama attiecīga aktuāla, skaidra, kompakta un lietotājam saprotama informācija par agrīnas brīdināšanas rīku pieejamību un par līdzekļiem, kas tiem/viņiem pieejami, lai pārstrukturēšanu veiktu agrīnā stadijā vai panāktu personīgo parādsaistību dzēšanu.

2.  Dalībvalstis nodrošina publisku, bezmaksas, attiecīgi aktuālu, skaidru, kompaktu un lietotājam saprotamu informāciju par agrīnas brīdināšanas rīku pieejamību un par līdzekļiem, kas parādniekiem un uzņēmējiem ir pieejami, lai pārstrukturēšanu veiktu agrīnā stadijā vai panāktu personīgo parādsaistību dzēšanu.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija:

 

(a)  pieņem tādu brīdinājuma rādītāju sarakstu, kas ir saistīti ar to darbību kompleksu, kuras parādniekiem un uzņēmējiem ir jāveic gadījumā, ja minētie rādītāji ir izpildīti;

 

(b)  savā tīmekļa vietnē centralizēti, lietotājiem draudzīgā veidā publisko 2. punktā noteikto informāciju. Dalībvalstis Komisijai katru gadu sniedz atjauninātu informāciju.

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis var noteikt, ka 1. un 2. punktā paredzētā pieejamība attiecas vienīgi uz maziem un vidējiem uzņēmumiem vai uz uzņēmējiem.

3.  Dalībvalstis attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem un šo uzņēmumu īpašniekiem visos posmos nodrošina iespējas saņemt pārstrukturēšanas jomā praktizējoša speciālista profesionālu padomu, piemēram, ar tirdzniecības kameru un uzņēmējdarbības un notariāta apvienību starpniecību, ielāgojot, ka šīm konsultācijām ir jābūt samērīgām ar MVU finanšu iespējām.

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Dalībvalstis nodrošina, ka nodokļu, sociālā nodrošinājuma un revīzijas iestāžu rīcībā saskaņā ar dalībvalstu tiesībām ir pietiekami daudz līdzekļu, lai tās pēc iespējas ātrāk varētu brīdināt par uztraucošām izmaiņām.

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Dalībvalstis finansiālās grūtībās nonākušiem parādniekiem paredz stimulus rīkoties savlaicīgi, sniedzot precīzu informāciju par pieejamām pārstrukturēšanas procedūrām un par agrīnas brīdināšanas rīkiem.

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Preventīvās pārstrukturēšanas regulējumi var sastāvēt no vienas vai vairākām procedūrām vai pasākumiem.

2.  Preventīvās pārstrukturēšanas regulējumi var sastāvēt no vienas vai vairākām procedūrām vai pasākumiem, kuri var būt vai nu ārpustiesas procedūras vai pasākumi, vai nu procedūras un pasākumi, kurus veic saskaņā ar tiesu vai administratīvas iestādes rīkojumu.

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis var paredzēt citus veidus, kā parādnieki var iegūt aizsardzību papildus tai, kas ir prasīta šajā direktīvā, tostarp līgumisku aizsardzību.

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis ievieš normas, kas tiesas vai administratīvās iestādes iesaistīšanos samazina līdz nepieciešamam un samērīgam minimumam, ka tiek aizsargātas ietekmēto personu tiesības.

3.  Dalībvalstis var ieviest normas, kas tiesu vai administratīvās iestādes iesaistīšanos samazina līdz nepieciešamam un samērīgam minimumam, vienlaikus nodrošinot to, ka tiek aizsargātas visu ietekmēto personu tiesības.

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tiesai vai administratīvajai iestādei nav pienākuma ikvienā gadījumā iecelt pārstrukturēšanas jomā praktizējošu speciālistu.

2.  Dalībvalstis var pieprasīt, lai tiesu vai administratīvā iestāde ieceļ pārstrukturēšanas jomā praktizējošu speciālistu, ja tas ir nepieciešams un ir lietderīgi, lai aizsargātu ietekmētās puses, ielāgojot, ka šiem pasākumiem ir jābūt samērīgiem ar MVU finanšu iespējām.

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis var paredzēt, ka pārstrukturēšanas jomā praktizējoša speciālista iecelšana ir nepieciešama šādos gadījumos:

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiesu un administratīvās iestādes pārstrukturēšanas jomā praktizējošu speciālistu ieceļ vismaz šādos gadījumos:

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  ja atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas laikposmā saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem iestājas parādnieka pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu;

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  ja plānā ir paredzēta visa uzņēmuma vai tā daļas pāreja uz citu uzņēmumu, parādu kreditoriem pilnībā neizmaksājot un pat nepārceļot visus darbiniekus.

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka uz parādniekiem, kuri ar saviem kreditoriem apspriež pārstrukturēšanas plānu, var attiecināt atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu, ja un ciktāl šāda apturēšana ir nepieciešama, lai atbalstītu pārstrukturēšanas plāna apspriešanu.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka uz parādniekiem, kuri ar saviem kreditoriem apspriež pārstrukturēšanas plānu, var attiecināt atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu. Īpašus nosacījumus norāda precīzi, lai nodrošinātu, ka minētā apturēšana ir nepieciešama, lai varētu notikt sarunas par pārstrukturēšanas plānu. Dalībvalstis vismaz pieprasa, lai parādnieku uzņēmumi, kas izmanto atsevišķo izpildes panākšanas darbību apturēšanu, būtu pastāvētspējīgi.

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana var tikt uzdota attiecībā uz visiem kreditoru veidiem, tostarp nodrošinātiem un privileģētiem kreditoriem. Šāda apturēšana var būt vispārēja, kas aptver visus kreditorus, vai ierobežota, kas aptver vienu vai vairākus atsevišķus kreditorus, kā noteikts attiecīgās valsts tiesību aktos.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana var tikt uzdota attiecībā uz visiem kreditoru veidiem, tostarp publiskiem, komerciāliem, nodrošinātiem un privileģētiem kreditoriem. Šāda apturēšana var būt vispārēja, kas aptver visus kreditorus, vai ierobežota, kas aptver vienu vai vairākus atsevišķus kreditorus, kā noteikts attiecīgās valsts tiesību aktos. Minētais ierobežojums neapdraud pārstrukturēšanas plāna efektivitāti un sekmīgumu. Dalībvalstis cenšas salāgot galvenā mērķa — uzņēmuma pastāvētspējas — apsvērumu ar sabiedrības interesēm, kuras pārstāv publiskie kreditori.

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta 2. punkts neattiecas uz vēl neapmierinātajiem darbinieku prasījumiem, izņemot, ja un ciktāl dalībvalstis ar citiem līdzekļiem nodrošina, ka šo prasījumu summas samaksa tiek garantēta ar aizsardzību, kuras līmenis ir vismaz līdzvērtīgs aizsardzībai, kāds paredzēts attiecīgajos valsts tiesību aktos, ar kuriem transponēta Direktīva 2008/94/EK.

3.  Šā panta 2. punkts neattiecas uz mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu prasījumiem un vēl neapmierinātajiem darbinieku prasījumiem, izņemot, ja un ciktāl dalībvalstis ar citiem līdzekļiem nodrošina, ka šo prasījumu summas samaksa tiek garantēta ar aizsardzību, kuras līmenis ir vismaz līdzvērtīgs aizsardzībai, kāds paredzēts attiecīgajos valsts tiesību aktos, ar kuriem transponēta Direktīva 2008/94/EK.

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis ierobežo atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas ilgumu līdz maksimālajam laikposmam, kas nepārsniedz četrus mēnešus.

4.  Dalībvalstis nosaka atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas maksimālo ilgumu. Minētais maksimālais ilgums nedrīkst būt mazāks par trim mēnešiem un ne ilgāks par sešiem mēnešiem.

Grozījums Nr.    55

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Kopumā atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas ilgums, ieskaitot pagarināšanu un atjaunošanu, nepārsniedz divpadsmit mēnešus.

7.  Kopumā atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas ilgums, ieskaitot pagarināšanu un atjaunošanu, nepārsniedz deviņus mēnešus.

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Dalībvalstis nodrošina, ka, ja atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana ir vai būtu netaisnīgi skārusi atsevišķu kreditoru vai vienu kreditoru kategoriju, tiesa vai administratīvā iestāde var nolemt neapstiprināt atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu vai atcelt atsevišķu jau apstiprinātu izpildes panākšanas darbību apturēšanu attiecībā uz šo kreditoru vai kreditoru kategoriju pēc attiecīgo kreditoru lūguma.

9.  Dalībvalstis nodrošina, ka, ja atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana ir vai būtu netaisnīgi skārusi atsevišķu kreditoru vai vienu kreditoru kategoriju vai ja neaizsargāts kreditors saskartos ar finansiālām grūtībām, tiesu vai administratīvā iestāde var nolemt neapstiprināt atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu vai atcelt atsevišķu jau apstiprinātu izpildes panākšanas darbību apturēšanu attiecībā uz šo kreditoru vai kreditoru kategoriju pēc attiecīgo kreditoru lūguma. Uzskata, ka netaisnīga ietekme pastāv vismaz tad, ja kreditors vai kreditoru kategorija saskaras ar ievērojamām ekonomiskām grūtībām.

Grozījums Nr.    57

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Vispārēja apturēšana, kas aptver visus kreditorus, liedz maksātnespējas procedūras uzsākšanu pēc viena vai vairāku kreditoru lūguma.

2.  Vispārēja apturēšana, kas aptver visus kreditorus un ir saistīta ar pārstrukturēšanas plāna apspriešanu sarunās, liedz maksātnespējas procedūras uzsākšanu pēc viena vai vairāku kreditoru lūguma, izņemot pēc darbinieku lūguma saskaņā ar 6. panta 3. punktu.

Grozījums Nr.    58

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis var atkāpties no 1. punkta noteikumiem, ja parādnieks kļūst nelikvīds un līdz ar to apturēšanas laikposmā nespēj attiecīgajā termiņā samaksāt savus parādus. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka pārstrukturēšanas procedūras netiek automātiski izbeigtas un ka tiesa vai administratīvā iestāde, pārbaudījusi izredzes apturēšanas laikposmā panākt vienošanos par sekmīgu pārstrukturēšanas plānu, var nolemt atlikt maksātnespējas procedūras uzsākšanu un atstāt spēkā atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu.

3.  Dalībvalstis var atkāpties no 1. punkta noteikumiem, ja parādnieks kļūst nelikvīds un līdz ar to apturēšanas laikposmā nespēj attiecīgajā termiņā samaksāt savus parādus. Šādā gadījumā tiesu vai administratīvajai iestādei ir tiesības atlikt maksātnespējas procedūras uzsākšanu un atstāt spēkā atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanas priekšrocību, ja šo tiesību izmantošana nerada lielas finansiālas grūtības kreditoriem, lai pārbaudītu izredzes apturēšanas laikā panākt vienošanos par sekmīgu pārstrukturēšanas plānu vai ekonomisku pastāvētspēju nodrošinošu uzņēmuma pāreju.

Grozījums Nr.    59

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka apturēšanas laikposmā kreditori, uz kuriem attiecas apturēšana, nevar izvairīties no izpildāmu līgumu izpildes vai tos izbeigt, paātrināt vai citādi grozīt parādniekam nelabvēlīgā veidā attiecībā uz parādiem, kuri radušies pirms šādas apturēšanas. Dalībvalstis var ierobežot šīs normas piemērošanu, to attiecinot vienīgi uz būtiskiem līgumiem, kas ir nepieciešami uzņēmuma ikdienas darbības turpināšanai.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka apturēšanas laikposmā kreditori, uz kuriem attiecas apturēšana, nevar izvairīties no būtisku izpildāmu līgumu izpildes vai tos izbeigt, paātrināt vai citādi grozīt parādniekam nelabvēlīgā veidā attiecībā uz parādiem, kuri radušies pirms šādas apturēšanas, ja kreditoriem netiek radītas lielas finansiālas grūtības. Šā punkta piemērošanas nolūkā izpildāms līgums ir svarīgs, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu uzņēmuma ikdienas darbības turpināšanu, tostarp visa veida piegādes, ja to apturēšanas dēļ uzņēmumā iestātos dīkstāve.

Grozījums Nr.    60

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori nevar izvairīties no izpildāmu līgumu izpildes vai tos izbeigt, paātrināt vai citādi pārveidot parādniekam nelabvēlīgā veidā, izmantojot līguma klauzulu, kurā paredzēti šādi pasākumi, tikai tā iemesla dēļ, ka parādnieks ir iesaistījies pārstrukturēšanas apspriešanā, ir lūgta atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana, ir pieņemts apturēšanas lēmums vai iestājies cits līdzīgs, ar apturēšanu saistīts notikums.

5.  Dalībvalstis var pieprasīt, lai kreditori nespētu izvairīties no izpildāmu līgumu izpildes vai tos izbeigt, paātrināt vai citādi pārveidot parādniekam nelabvēlīgā veidā, izmantojot līguma klauzulu, kurā paredzēti šādi pasākumi, tikai tā iemesla dēļ, ka parādnieks ir iesaistījies pārstrukturēšanas apspriešanā, ir lūgta atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana, ir pieņemts apturēšanas lēmums vai iestājies cits līdzīgs, ar apturēšanu saistīts notikums.

Grozījums Nr.    61

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Dalībvalstis nodrošina, ka nekas parādniekam neliedz veikt maksājumus parasti veiktās komercdarbības ietvaros par neietekmēto kreditoru prasījumiem un par ietekmēto kreditoru prasījumiem, kas rodas pēc apturēšanas apstiprināšanas un turpina rasties apturēšanas laikposmā.

6.  Dalībvalstis nodrošina, ka nekas parādniekam neliedz veikt maksājumus parasti veiktās komercdarbības ietvaros par neietekmēto kreditoru prasījumiem un par ietekmēto kreditoru prasījumiem, kas rodas jebkurā brīdī apturēšanas laikposmā. Minētajā laikposmā parādnieki spēj veikt darījumus, ar kuriem nodrošina uzņēmējdarbības turpināšanu.

Grozījums Nr.    62

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  par pārstrukturēšanas plāna ierosināšanu atbildīgās personas atzinums vai argumentēts skaidrojums, kurā izklāstīti apsvērumi par uzņēmuma pastāvētspēju, kā līdz ar ierosinātā plāna īstenošanu parādnieks, visticamāk, izvairīsies no maksātnespējas un atjaunos savu ilgtermiņa pastāvētspēju, kā arī izklāsts par tā panākumu nepieciešamajiem priekšnosacījumiem.

(g)  par pārstrukturēšanas plāna ierosināšanu atbildīgās personas atzinums vai argumentēts skaidrojums, kurā ir izklāstīti apsvērumi par uzņēmuma pastāvētspēju un veids, kā līdz ar ierosinātā plāna īstenošanu parādnieks, visticamāk, izvairīsies no maksātnespējas un/vai atjaunos savu ilgtermiņa pastāvētspēju, kā arī izklāsts par tā panākumu nepieciešamajiem priekšnosacījumiem.

Grozījums Nr.    63

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  darbinieku prasījumus vai citas tiesības izskata, ņemot vērā to, ka jebkuras darbinieku finansiālas prasības ir absolūti prioritāras.

Grozījums Nr.    64

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Dalībvalstis nodrošina, ka ar to tiesību aktiem efektīvi garantē tādu diskusiju, apmaiņu, sarunu vai informēšanas sesiju konfidencialitāti, kuras īsteno ar personām, kuras ar paraktus ir apliecinājušas apņemšanos ievērot konfidencialitāti.

Grozījums Nr.    65

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Dalībvalstis drīkst paredzēt tiesības vienam vai vairākiem kreditoriem izstrādāt parādnieka vai kāda kreditora iesniegtajam plānam alternatīvu plānu, ja tam piekrīt parādnieks.

Grozījums Nr.    66

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.c  Par bankrota procedūrām iepriekš minēto direktīvu nozīmē ir uzskatāmas procedūras, ar kurām īsteno pārstrukturēšanas plānus, ar kuru palīdzību kreditoriem izmaksā dividendes, kas ir vismaz tikpat lielas, kā tās, kuras viņi saņemtu aktīvu pārdošanas un kreditoru prioritātes noteikšanas gadījumā pēc tam, kad ir veikta maksātnespējas procedūra.

Grozījums Nr.    67

Direktīvas priekšlikums

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a pants

 

Pārstrukturēšanas plāni darbinieku prasījumus vai citas tiesības neskar.

Grozījums Nr.    68

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka ietekmētie kreditori ir tiesīgi balsot par pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu. Dalībvalstis saskaņā ar 12. panta 2. punktu šādas balsstiesības var piešķirt arī ietekmētajiem akcionāriem, dalībniekiem un biedriem.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka ietekmētie kreditori, tostarp publiskie kreditori un darbinieki, ir tiesīgi balsot par pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu, pilnībā pārzinot sekas, kuras katram no viņiem tas radīs. Dalībvalstis saskaņā ar 12. panta 2. punktu šādas balsstiesības var piešķirt arī ietekmētajiem akcionāriem, dalībniekiem un biedriem.

Grozījums Nr.    69

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka ietekmētās personas tiek apvienotas atsevišķās kategorijās, kuras atspoguļo kategoriju izveides kritērijus. Kategorijas veido tā, ka katra kategorija aptver prasījumus vai dalību ar tiesībām, kas ir pietiekami līdzīgas, lai būtu pamats uzskatīt, ka attiecīgajā kategorijā ietilpstošās personas ir viendabīga kopa ar kopējām interesēm. Pārstrukturēšanas plāna pieņemšanas vajadzībām atsevišķās kategorijās apvieno vismaz nodrošinātos un nenodrošinātos prasījumus. Dalībvalstis var arī paredzēt, ka darbinieki veido paši savu, atsevišķu kategoriju.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka ietekmētās personas tiek apvienotas atsevišķās kategorijās, kuras atspoguļo kategoriju izveides kritērijus. Kategorijas veido tā, ka katra kategorija aptver prasījumus vai dalību ar tiesībām, kas ir pietiekami līdzīgas, lai būtu pamats uzskatīt, ka attiecīgajā kategorijā ietilpstošās personas ir viendabīga kopa ar kopējām interesēm. Pārstrukturēšanas plāna pieņemšanas vajadzībām atsevišķās kategorijās apvieno vismaz nodrošinātos un nenodrošinātos prasījumus. Dalībvalstis papildus tam paredz, ka darbinieki veido paši savu, atsevišķu kategoriju. Dalībvalstis var arī paredzēt konkrētus noteikumus, ar kuriem atbalsta atsevišķas neaizsargāto kreditoru kategorijas izveidi, piemēram, mazo piegādātāju un mikrouzņēmumu, un mazo uzņēmumu kategorijas izveidi;

Grozījums Nr.    70

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ir uzskatāms, ka ietekmētās personas pārstrukturēšanas plānu ir pieņēmušas, ja katrā kategorijā ir sasniegts šo personu prasījumu vai dalības apmēra vairākums. Dalībvalstis nosaka, kāds vairākums ir nepieciešams pārstrukturēšanas plāna pieņemšanai, tomēr tas katrā ziņā nepārsniedz 75 % no katrā kategorijā pārstāvēto prasījumu vai dalības apmēra.

4.  Ir uzskatāms, ka ietekmētās personas pārstrukturēšanas plānu ir pieņēmušas, ja katrā kategorijā ir sasniegts šo personu prasījumu vai dalības apmēra vairākums. Dalībvalstis nosaka, kāds vairākums ir nepieciešams pārstrukturēšanas plāna pieņemšanai, tomēr tas katrā ziņā nepārsniedz 75 % no katrā kategorijā pārstāvēto prasījumu vai dalības apmēra. Pārdošanas plānu apstiprina kompetentā tiesa, ievērojot dalībvalstu procedūru, saskaņā ar kuru minēto pārdošanu drīkst apstiprināt un īstenot.

Grozījums Nr.    71

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja vienā vai vairākās balsošanas kategorijās, kuras nepiekrīt pārstrukturēšanas plānam, nav sasniegts nepieciešamais vairākums, plānu tomēr var apstiprināt, ja tas atbilst 11. pantā noteiktajām pārkategoriju piespiedu piemērošanas prasībām.

6.  6. Ja vienā vai vairākās balsošanas kategorijās, kuras nepiekrīt pārstrukturēšanas plānam, nav sasniegts nepieciešamais vairākums, tiesu vai administratīva iestāde plānu tomēr var apstiprināt, ja tas atbilst 11. pantā noteiktajām pārkategoriju piespiedu piemērošanas prasībām.

Grozījums Nr.    72

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Dalībvalstis garantē, ka gadījumos, kad citi kreditori nesadarbojas, darbinieku pārstrukturēšanas plānu var iesniegt kompetentajai administrācijai vai tiesai, un to var pieņemt bez minēto kreditoru, kas nesadarbojas, piekrišanas.

Grozījums Nr.    73

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka ikviens turpmāk minētais pārstrukturēšanas plāns var kļūt saistošs iesaistītajām personām vienīgi tad, ja to apstiprinājusi tiesa vai administratīvā iestāde:

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka ikviens pārstrukturēšanas plāns, kas skar to ietekmēto personu intereses, kuras nepiekrīt pārstrukturēšanas plānam, var kļūt saistošs iesaistītajām personām vienīgi tad, ja to ir apstiprinājusi tiesu vai administratīvā iestāde.

Grozījums Nr.    74

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pārstrukturēšanas plāns atbilst kreditoru interešu ievērošanas kritērijam;

(b)  pārstrukturēšanas plāns, kura atbilstību kreditoru interešu ievērošanas kritērijam kreditori apstrīd;

Grozījums Nr.    75

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  jaunais finansējums ir nepieciešams pārstrukturēšanas plāna īstenošanai, un tam nav netaisnīgi nelabvēlīgas ietekmes uz kreditoru interesēm.

(c)  jaunais finansējums ir nepieciešams pārstrukturēšanas plāna īstenošanai, un tam nav netaisnīgi nelabvēlīgas ietekmes uz esošo kreditoru interesēm.

Grozījums Nr.    76

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja, lai pārstrukturēšanas plāns kļūtu saistošs, tam ir nepieciešams tiesas vai administratīvās iestādes apstiprinājums, dalībvalstis nodrošina, ka bez liekas kavēšanās pēc tam, kad ir iesniegts lūgums to apstiprināt, bet katrā ziņā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šāda apstiprināšanas lūguma iesniegšanas, tiek pieņemts attiecīgs lēmums.

4.  Ja, lai pārstrukturēšanas vai pārdošanas plāns kļūtu saistošs, tam ir nepieciešams tiesas vai administratīvās iestādes apstiprinājums, dalībvalstis nodrošina, ka bez liekas kavēšanās pēc tam, kad ir iesniegts lūgums to apstiprināt, bet katrā ziņā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šāda apstiprināšanas lūguma iesniegšanas, tiek pieņemts attiecīgs lēmums.

Grozījums Nr.    77

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  atbilst 10. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem;

(a)  atbilst 10. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem un nav pretrunā 10. panta 3. punktam, jo izpilda tajā izklāstītos nosacījumus;

Grozījums Nr.    78

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis drīkst noteikt, ka plāns paredz iespēju mazā un vidējā uzņēmuma dalībniekam vai biedram sniegt ieguldījumu pārstrukturēšanā nefinansiālā veidā.

Grozījums Nr.    79

Direktīvas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Darbinieki

 

Dalībvalstis nodrošina, ka pārstrukturēšanas process neierobežo darbinieku tiesības, tostarp šajā direktīvā noteiktās tiesības, un ka tiek veikta neatkarīga atbilstības attiecīgajiem valsts un Savienības tiesību aktiem uzraudzība. Dažas no šīm tiesībām jo īpaši ir:

 

(i)  tiesības uz kolektīvām sarunām un protesta akcijām;

 

(ii)  tiesības uz darbinieku un viņu pārstāvju informēšanu un apspriešanos ar viņiem, tostarp uz piekļuvi informācijai par visām procedūrām, kas varētu ietekmēt nodarbinātību un/vai darbinieku spēju panākt savu algu un jebkuru turpmāko maksājumu izmaksu, tostarp aroda pensiju izmaksu.

 

Dalībvalstis nodrošina arī to, ka pret darbiniekiem vienmēr izturas kā pret priviliģētu un nodrošinātu kreditoru kategoriju.

Grozījums Nr.    80

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Likvidējama uzņēmuma vērtību tiesa vai administratīvā iestāde nosaka gadījumā, ja pārstrukturēšanas plāns tiek apstrīdēts, apgalvojot, ka nav izpildīts kreditoru interešu ievērošanas kritērijs.

1.  Likvidējama uzņēmuma vērtību tiesa vai administratīvā iestāde nosaka gadījumā, ja pārstrukturēšanas plāns vai pārdošanas plāns tiek apstrīdēts, apgalvojot, ka nav izpildīts kreditoru interešu ievērošanas kritērijs.

Grozījums Nr.    81

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Uzņēmuma vērtību, kas balstās uz darbību turpinoša uzņēmuma vērtību, tiesa vai administratīvā iestāde nosaka šādos gadījumos:

2.  Uzņēmuma vērtību, kas balstās uz darbību turpinoša uzņēmuma vērtību un maksātnespējas procesa administratora veiktās tā aktīvu realizācijas vērtību, tiesa vai administratīvā iestāde nosaka šādos gadījumos:

Grozījums Nr.    82

Direktīvas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pārstrukturēšanas plāns neietekmē kreditorus, kuri nav iesaistīti šā plāna pieņemšanā.

2.  Pārstrukturēšanas plāns neietekmē kreditorus, kuri nav minēti tiesu vai administratīvās iestādes apstiprinātā pārstrukturēšanas plānā.

Grozījums Nr.    83

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  apstiprināt plānu un noteikt naudisku kompensāciju kreditoriem, kuri plānam nepiekrīt, ko maksā parādnieks vai kreditori, kuri balsojuši par plānu.

(b)  apstiprināt plānu un novērtēt iespēju noteikt naudisku kompensāciju kreditoriem, kuri plānam nepiekrīt un kuriem saskaņā ar šo plānu tiek nodarīts nepamatots kaitējums, un paredzēt, ka šo kompensāciju attiecīgā gadījumā izmaksā parādnieks.

Grozījums Nr.    84

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis var paredzēt, ka 1. punktā minētā aizsardzība uz 2. punkta e) apakšpunktā minētajiem darījumiem attiecas vienīgi tad, ja tos apstiprina pārstrukturēšanas jomā praktizējošs speciālists vai tiesa, vai administratīvā iestāde.

3.  Dalībvalstis paredz, ka 1. punktā minētā aizsardzība uz 2. punkta e) apakšpunktā minētajiem darījumiem attiecas vienīgi tad, ja tos apstiprina pārstrukturēšanas jomā praktizējošs speciālists vai tiesa, vai administratīvā iestāde.

Grozījums Nr.    85

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pienācīgi ņemt vērā kreditoru un citu ieinteresēto personu intereses;

(b)  pienācīgi ņemt vērā kreditoru un citu ieinteresēto personu intereses, tostarp attiecībā uz nodarbinātību;

Grozījums Nr.    86

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  izpildīt no tādiem Savienības tiesību aktiem izrietošus pienākumus, kuros ir paredzētas darbinieku tiesības, tā, lai, cik vien iespējams, ievērotu konfidencialitāti.

Grozījums Nr.    87

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 1. daļa – db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(db)  apzināti nesamazināt uzņēmuma neto aktīvu vērtību zem līmeņa, kas ir nepieciešams, lai dzēstu saistības, kas ir uzkrājušās iepretim darbiniekiem;

Grozījums Nr.    88

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis uzņēmējiem, kuriem ir tiesības uz otro iespēju, sniedz uzņēmējdarbības atbalstu un attiecībā uz viņiem īsteno uzņēmējdarbības atsākšanas pasākumus, kas palīdz atjaunot viņu uzņēmējdarbības spēju.

Grozījums Nr.    89

Direktīvas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka saistību dzēšanas laikposma beigās uzņēmējam ar pārmērīgām parādsaistībām tiek dzēsti parādi un ka šai sakarā nav nepieciešams vēlreiz vērsties pie tiesas vai administratīvās iestādes.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka saistību dzēšanas laikposma beigās uzņēmējam ar pārmērīgām parādsaistībām tiek dzēsti parādi pēc tam, kad ir notikusi oficiāla apstiprināšana.

Grozījums Nr.    90

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  uzņēmējs ar pārmērīgām parādsaistībām parādsaistību uzņemšanās laikā vai parādu atgūšanas laikā attiecībā pret kreditoriem rīkojās negodīgi vai ļaunticīgi;

(a)  uzņēmējs ar pārmērīgām parādsaistībām parādsaistību uzņemšanās laikā vai parādu atgūšanas laikā attiecībā pret kreditoriem rīkojās negodīgi vai ļaunticīgi; Komisija dalībvalstīm sniedz vadlīnijas, saskaņā ar kurām nosaka virkni negodīgas rīcības vai ļaunticības kritēriju.

Grozījums Nr.    91

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  uzņēmējs ar pārmērīgām parādsaistībām neievēro atmaksas plānu vai citas juridiskas saistības, kuru mērķis ir kreditoru interešu aizsardzība;

(b)  uzņēmējs ar pārmērīgām parādsaistībām ievērojami neievēro atmaksas plānu vai citas juridiskas saistības, kuru mērķis ir kreditoru interešu aizsardzība, ņemot vērā maksātnespējas un pārstrukturēšanas procedūru ievērošanas grūtības, ar kurām saskaras mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi;

Grozījums Nr.    92

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  saistību dzēšanas procedūra tiek izmantota ļaunprātīgi;

svītrots

Grozījums Nr.    93

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  konkrētā laikposmā saistību dzēšanas procedūra tiek izmantota atkārtoti.

(d)  konkrētā laikposmā saistību dzēšanas procedūra tiek izmantota atkārtoti un ļaunprātīgi.

Grozījums Nr.    94

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis no parādsaistību dzēšanas var izslēgt konkrētas parādsaistību kategorijas, piemēram, nodrošinātus parādus vai parādus, kas izriet no kriminālsoda vai atbildības par neatļautu darbību, vai arī noteikt ilgāku saistību dzēšanas laikposmu, ja šāda izslēgšana vai ilgāks laikposms atbilst vispārējām sabiedrības interesēm.

3.  Dalībvalstis no parādsaistību dzēšanas var izslēgt konkrētas parādsaistību kategorijas, piemēram, nodrošinātus parādus vai parādus, kas izriet no tiesībām uz alimentiem, kriminālsoda vai atbildības par neatļautu darbību, vai arī noteikt ilgāku saistību dzēšanas laikposmu, ja šāda izslēgšana vai ilgāks laikposms atbilst vispārējām sabiedrības interesēm. Ja šāda izslēgšana ir saistīta ar publiskiem kreditoriem, dalībvalstis ņem vērā vajadzīgo sabiedrības interešu un uzņēmējdarbības veicināšanas apsvērumu līdzsvaru.

Grozījums Nr.    95

Direktīvas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka, ja uzņēmējam ar pārmērīgām parādsaistībām ir ar profesiju saistīti parādi, kas radušies viņa tirdzniecības, komercdarbības, aroda vai profesijas ietvaros, kā arī personīgi parādi, kas radušies ārpus šādas darbības, saistību dzēšanas nolūkā visi parādi tiek izskatīti vienā vienotā procedūrā.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka, ja uzņēmējam ar pārmērīgām parādsaistībām ir ar profesiju saistīti parādi, kas radušies viņa tirdzniecības, komercdarbības, aroda vai profesijas ietvaros, kā arī personīgi parādi, kas radušies ārpus šādas darbības, saistību dzēšanas nolūkā ar profesiju saistītie parādi tiek izskatīti atsevišķi no personīgiem parādiem. Ja ir iespēja veikt ar profesiju saistīto un personīgo parādu dzēšanas procedūras, šīs procedūras var tikt koordinētas, lai panāktu saistību dzēšanu saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.    96

Direktīvas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis var atkāpties no 1. punkta un noteikt, ka ar profesiju saistītie un personīgie parādi ir izskatāmi atsevišķās procedūrās, ar nosacījumu, ka šīs procedūras var tikt koordinētas, lai panāktu saistību dzēšanu saskaņā ar šo direktīvu.

svītrots

Grozījums Nr.    97

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiesu un administratīvo iestāžu darbinieki, kuri izskata pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas lietas, sākotnēji un arī turpmāk tiek apmācīti līmenī, kas atbilst viņu atbildības jomām.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiesu un administratīvo to iestāžu darbinieku speciālo zināšanu un pieredzes līmenis, kuri izskata pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas lietas, līmenī, atbilst viņu atbildības jomām.

Grozījums Nr.    98

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka mediatori, maksātnespējas procesa administratori un citi praktizējošie speciālisti, kas iecelti pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas lietās, sākotnēji un arī turpmāk piedalās nepieciešamajā apmācībā, lai panāktu, ka to pakalpojumi attiecībā pret pusēm tiek sniegti iedarbīgā, objektīvā, neatkarīgā un kompetentā veidā.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka mediatoriem, maksātnespējas procesa administratoriem un citiem praktizējošiem speciālistiem, kas ir iecelti pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas lietās, ir plašas speciālās zināšanas un pieredze, lai panāktu, ka to pakalpojumi attiecībā pret pusēm tiek sniegti iedarbīgā, objektīvā, neatkarīgā un kompetentā veidā. Dalībvalstis papildus tam nodrošina tādu reģistrēto praktizējošo speciālistu un mediatoru saraksta publisku pieejamību, kuri sekmēs parādnieku mudināšanu panākt aizsardzību, paralēli šajā direktīvā prasītajiem aizsardzības pasākumiem veicot līgumos paredzētus aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr.    99

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija sekmē paraugprakses apmaiņu dalībvalstu starpā, lai uzlabotu apmācības kvalitāti visā Savienībā, tostarp veidojot tīklus un apmainoties ar pieredzi, un izmantojot spēju stiprināšanas rīkus, un vajadzības gadījumā organizējot tādu tiesu un administratīvo iestāžu darbinieku apmācību, kas izskata pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas lietas.

Grozījums Nr.    100

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis ar līdzekļiem, kādus tās uzskata par atbilstošiem, veicina, ka pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošie speciālisti izstrādā un ievēro brīvprātīgus rīcības kodeksus, kā arī veicina citus iedarbīgus pārraudzības mehānismus attiecībā uz šādu pakalpojumu sniegšanu.

2.  Komisija mudina dalībvalstis noteikt tādu standartu minimumu kā apmācības un profesionālās kvalifikācijas, praktizējoša speciālista reģistrētā statusa, licencēšanas, personīgās atbildības un profesionālās ētikas kodeksa, apdrošināšanas un labas reputācijas standartu minimumu, kas ir jāievēro katram praktizējošam speciālistam.

Grozījums Nr.    101

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošos speciālistus ieceļ tiesa vai administratīvā iestāde, dalībvalstis nodrošina, ka kritēriji attiecībā uz veidu, kādā tiesa vai administratīvā iestāde izraugās šos speciālistus, ir skaidri un pārredzami. Konkrētā lietā izraugoties pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošu speciālistu, pienācīgi ņem vērā praktizējošā speciālista pieredzi un speciālās zināšanas. Attiecīgā gadījumā praktizējošā speciālista izraudzīšanu apspriež ar parādniekiem un kreditoriem.

3.  Ja pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošos speciālistus ieceļ tiesa vai administratīvā iestāde, dalībvalstis nodrošina, ka kritēriji attiecībā uz veidu, kādā tiesa vai administratīvā iestāde izraugās šos speciālistus, ir skaidri un pārredzami. Konkrētā lietā izraugoties pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošu speciālistu, pienācīgi ņem vērā praktizējošā speciālista pieredzi un speciālās zināšanas ne tikai juridiskajos, bet arī komerciālajos jautājumos. Attiecīgā gadījumā praktizējošā speciālista izraudzīšanu apspriež ar parādniekiem un kreditoriem.

Grozījums Nr.    102

Direktīvas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošo speciālistu ieturēto maksu apmēru reglamentē noteikumi, kuri stimulē to, ka procedūras tiek pabeigtas laikus un efektīvi, pienācīgi ņemot vērā lietas sarežģītību. Dalībvalstis nodrošina, ka ir pieejamas atbilstošas procedūras ar iestrādātiem aizsardzības pasākumiem, lai nodrošinātu, ka strīdi par atlīdzību var tikt atrisināti laikus.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošo speciālistu ieturēto maksu apmēru reglamentē noteikumi, kuri stimulē to, ka procedūras tiek pabeigtas laikus un efektīvi, pienācīgi ņemot vērā lietas sarežģītību. Procedūras efektivitāti nosaka ne tikai, pamatojoties uz kreditoru naudas līdzekļu atgūšanas rādītājiem, bet arī, pamatojoties uz uzņēmuma vai uzņēmēja spēju administratīvās vai tiesu iestādes vadībā atjaunot pastāvētspēju. Dalībvalstis nodrošina, ka ir pieejamas atbilstošas procedūras ar iestrādātiem aizsardzības pasākumiem, lai nodrošinātu, ka strīdi par atlīdzību var tikt atrisināti laikus.

Grozījums Nr.    103

Direktīvas priekšlikums

27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

27.a pants

 

Otrās iespējas uzņēmējiem pieejamā informācija

 

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka otrās iespējas uzņēmējiem ir pieejama attiecīga aktuāla, skaidra, kompakta un lietotājam saprotama informācija par viņu situācijai piemērota administratīva, juridiska, komercdarbības vai finansiāla atbalsta pieejamību un visiem viņiem pieejamiem līdzekļiem, ar kuriem var sekmēt jauna uzņēmuma izveidi.

 

2.  Dalībvalstis katru gadu Komisijai sniedz informāciju, kas ir jāsniedz saskaņā ar 1. punktu.

 

3.  Komisija informāciju, kas ir jāsniedz saskaņā ar 1. punktu un jāsaņem saskaņā ar 2. punktu, publicē savā tīmekļa vietnē lietotājam draudzīgā veidā.

Grozījums Nr.    104

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  kreditoru informēšana;

(c)  kreditoru un darbinieku pārstāvju informēšana;

Grozījums Nr.    105

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  to parādnieku skaits, uz kuriem pēc šā punkta a) apakšpunkta iii) punktā minētās procedūras pabeigšanas attiecas cita šāda procedūra vai cita procedūra, kas minēta šā punkta a) apakšpunktā.

(g)  to parādnieku skaits, uz kuriem pēc šā punkta a) apakšpunkta ii) un iii) punktā minētās procedūras pabeigšanas attiecas cita šāda procedūra vai cita procedūra, kas minēta šā punkta a) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    106

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  vidējais laiks, kas paiet no a) apakšpunkta ii) un iii) punktā nosauktās procedūras beigām līdz jauna uzņēmuma sākšanai attiecībā uz parādniekiem, kuri ir izveidojuši jaunu uzņēmumu pēc tam, kad ir pabeiguši minēto procedūru;

Grozījums Nr.    107

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – 1. daļa – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(gb)  zaudēto darbvietu skaits, visa uzņēmuma vai tā daļas pāreja, darbinieku daļēja atlaišana un pārstrukturēšanas nolīgumu ietekme uz nodarbinātību un publisko finanšu līmenis;

Grozījums Nr.    108

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – 1. daļa – gc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(gc)  katra praktizējošā speciālista veiktais darbs un tā iznākums no šā punkta a) līdz e) apakšpunktam minēto datu viedokļa;

Grozījums Nr.    109

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – 1. daļa – gd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(gd)  krāpniecisku pārstrukturēšanas un maksātnespējas procedūru skaits un izveidoto izpildes panākšanas mehānismu darbība.

Grozījums Nr.    110

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis apkopo statistikas datus, balstoties uz 1. un 2. punktā minētajiem apkopotajiem datiem par pilnu attiecīgo kalendāro gadu, kas beidzas 31. decembrī, sākot ar datiem, kas savākti par pirmo pilno kalendāro gadu pēc [īstenošanas pasākumu piemērošanas sākumdiena]. Ik gadu līdz 31. martam pēc gada, uz kuru attiecas savāktie dati, šos statistikas datus iesniedz Komisijai, izmantojot standartveida datu sniegšanas veidlapu.

3.  Dalībvalstis apkopo statistikas datus, balstoties uz 1. un 2. punktā minētajiem apkopotajiem datiem par pilnu attiecīgo kalendāro gadu, kas beidzas 31. decembrī, sākot ar datiem, kas savākti par pirmo pilno kalendāro gadu pēc [īstenošanas pasākumu piemērošanas sākumdiena]. Ik gadu līdz 31. martam pēc gada, uz kuru attiecas savāktie dati, šos statistikas datus iesniedz Komisijai, izmantojot standartveida datu sniegšanas veidlapu. Dalībvalstis statistikas datus dara pieejamus lietotājiem draudzīgā tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    111

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Komisija savā tīmekļa vietnē centralizēti, lietotājiem draudzīgā veidā publisko 1., 2. un 3. punktā noteikto informāciju.

Grozījums Nr.    112

Direktīvas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šī direktīva neskar šādus tiesību aktus:

1.  Dalībvalstis savos normatīvajos un administratīvajos aktos nodrošina, ka:

Grozījums Nr.    113

Direktīvas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās80;

(a)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās80 un jo īpaši šīs direktīvas 3. līdz 9. pantā noteikto tiesību un pienākumu aizsardzība;

__________________

__________________

80 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/26/EK (1998. gada 19. maijs) par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.).

80 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/26/EK (1998. gada 19. maijs) par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.).

Grozījums Nr.    114

Direktīvas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem81; un

(b)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/47/EK par81 finanšu nodrošinājuma līgumiem un jo īpaši šīs direktīvas 4. līdz 8. pantā noteikto tiesību un pienākumu aizsardzību, un

__________________

__________________

81 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/47/EK (2002. gada 6. jūnijs) par finanšu nodrošinājuma līgumiem (OV L 168, 27.6.2002., 43. lpp.).

81 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/47/EK (2002. gada 6. jūnijs) par finanšu nodrošinājuma līgumiem (OV L 168, 27.6.2002., 43. lpp.).

Grozījums Nr.    115

Direktīvas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem.

(c)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem un jo īpaši prasību garantēt šīs regulas 11., 41. un 46. pantā paredzēto nodrošinājumu vai maržu,

 

__________________

__________________

82 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

82 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    116

Direktīvas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ir augstāks juridisks spēks par šīs direktīvas normām, jo īpaši par parādnieku tiesībām, kas attiecībā uz izpildes panākšanas darbību apturēšanu ir noteiktas 6. pantā.

Grozījums Nr.    117

Direktīvas priekšlikums

33. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne vēlāk kā [diena, kad aprit 5 gadi kopš dienas, kad sāk piemērot īstenošanas pasākumus] un pēc tam ik pēc 7 gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu, tai skaitā par to, vai būtu jāapsver papildu pasākumi pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas tiesiskā regulējuma konsolidēšanai un stiprināšanai.

Komisija ne vēlāk kā [diena, kad aprit 3 gadi kopš dienas, kad sāk piemērot īstenošanas pasākumus] un pēc tam ik pēc 5 gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu, tai skaitā par to, vai būtu jāapsver papildu pasākumi pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas tiesiskā regulējuma konsolidēšanai un stiprināšanai, ieskaitot par resursu un speciālizētu tiesu pieejamību.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Preventīvās pārstrukturēšanas regulējums, otrā iespēja un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumi

Atsauces

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

16.1.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

16.1.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Enrique Calvet Chambon

24.11.2016

Izskatīšana komitejā

30.8.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.12.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

2

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Calvet Chambon, Ashley Fox, Marian Harkin, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Tibor Szanyi

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Bogdan Brunon Wenta

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Sander Loones

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Alain Lamassoure, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

2

-

ENF

Gerolf Annemans, Sylvie Goddyn

4

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS (05.12.2017)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES
(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Edouard Martin

ĪSS PAMATOJUMS

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas skatījumā tas, kas šajā tiesību akta priekšlikumā liekas neparasts, ir, ka darbinieki, kas strādā kādā uzņēmumā, tiek kvalificēti par tādiem pašiem kreditoriem kā banka vai jebkurš cits akcionārs vai dalībnieks.

Šāds uzņēmuma redzējums šo priekšlikumu aprobežo ar finanšu aspektiem, no vienas puses, un uzņēmuma sanāciju raksturo tikai kā ieinteresēto pušu finansiālu pārstrukturēšanu, lai „sāktu no jauna”, ignorējot darbinieku reālās intereses.

Papildus tam šāds redzējums galu galā nozīmē to, ka kreditors gandrīz tiek pielīdzināts patērētājam, kā tas ir pasvītrots ievadtekstā, kurā nav sperts izšķirošais solis, bet tā vietā ir paredzēta iespēja šo tiesību aktu piemērot patēriņa jomā. Ierosinātie grozījumi ir iedalāmi vairākos virzienos:

  likt atzīt uzņēmuma sociālo atbildību, kas nedrīkst aprobežoties tikai ar uzņēmēja, akcionāru un dalībnieku, kapitāla aizdevēju, piegādātāju, klientu un darbinieku savstarpējo līgumu organizētu tīklu, bet ir jāuztver kā sociāla organizācija, kas uzņēmuma līdzstrādnieku individuāla un kolektīva darba ceļā rada vērtību un ka tādēļ darbinieki nav uzskatāmi par tādu pašu kategoriju kā citas;

  dot iespēju darbiniekiem un viņu pārstāvjiem izmantot tiesības celt trauksmi par ekonomisko situāciju, kuru viņi uzskata par satraucošu, pamatojoties uz viņu zināšanām par darba vietu, un, veicot agrīnu pārstrukturēšanu, viņiem piešķirt tādas pašas tiesības, kādas ir citām ieinteresētajām pusēm vai kreditoriem (saskaņā ar tekstā lietotajiem apzīmējumiem), atļaujot darbiniekiem un viņu pārstāvjiem izmantot analīzes un konsultāciju līdzekļu, kuru viņiem nav, un nodrošinot piekļuvi tiem;

  ņemt vērā gadījumus, kuros varētu ciest (uzņēmuma uzkrāšanas plāni, pensiju fondi) tāda uzņēmumi pensionāri, kuram draud bankrots, un viņus šajos gadījumos uzskatīt par kategoriju šīs direktīvas nozīmē.

Eiropas Komisija savā ievadtekstā pauž gandarījumu par tiesību uz informāciju un apspriešanos pozitīvo ietekmi, taču tas tā ir tikai tad, ja šīs tiesības tiek efektīvi īstenotas praksē, kas līdz šim tā nav bijis. Jāatceras, ka Pamattiesību hartas 27. pantā ir nostiprinātas „darbinieku tiesības uz informāciju un apspriešanos uzņēmumā”. Agrīnās pārstrukturēšanas ne tikai nedrīkst būt pretējas šiem principiem, bet tās īstenojot, ir jāveic arī pilnvērtīgs sociālais dialogs. Šajā atzinumā ierosinātie pasākumi šīs tiesības ietekmēs labvēlīgi, jo tie neskar spēkā esošos Savienības tiesību aktus šajā jomā un papildus tam paredz ietekmēto darbinieku tiesības balsot par pārstrukturēšanas plāniem.

Visbeidzot, ierosinātie grozījumi pastiprina četras no astoņām „priekšrocībām”, kas ir identificētas ietekmes novērtējumā (1-3-5-8): „efektīvas iespējas veikt agrīnu pārstrukturēšanu”, „iespēju turpināt parādnieka komercdarbību paralēli pārstrukturēšanai” veicināšana, „palielinātas izredzes uz pārstrukturēšanas plāna panākumiem” un maksimāla „pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas iedarbīguma palielināšana”,

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1) Visiem darbiniekiem vajadzētu būt tiesībām uz savu prasījumu aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā, kā noteikts Eiropas Sociālajā hartā.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Šīs direktīvas mērķis ir novērst šķēršļus, kas liedz īstenot pamatbrīvības, piemēram, kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību un kuru rašanās cēlonis ir valstu tiesību aktos un procedūrās par preventīvo pārstrukturēšanu, maksātnespēju un otro iespēju pastāvošās atšķirības. Šīs direktīvas nolūks ir novērst šādus šķēršļus, nodrošinot, ka pastāvētspējīgiem uzņēmumiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās, ir pieejams iedarbīgs valsts preventīvās pārstrukturēšanas regulējums, kurā ir paredzēta to iespēja turpināt darbību, ka godīgiem uzņēmējiem ar pārmērīgām parādsaistībām otrā iespēja tiek dota pēc pilnīgas parādsaistību dzēšanas pēc saprātīgi ilga laikposma un ka tiek uzlabots pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru iedarbīgums, it īpaši to ilguma saīsināšanas ziņā.

(1)  Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt iekšējā tirgus pienācīgu darbību, novēršot šķēršļus, kas liedz īstenot pamatbrīvības, piemēram, kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību un kuru rašanās cēlonis ir valstu tiesību aktos un procedūrās par preventīvo pārstrukturēšanu, maksātnespēju un otro iespēju pastāvošās atšķirības. Neskarot darbinieku pamattiesības un brīvības, šīs direktīvas nolūks ir novērst šādus šķēršļus, nodrošinot, ka pastāvētspējīgiem uzņēmumiem, kas ir nonākuši finansiālās grūtībās, ir pieejams iedarbīgs valsts preventīvās pārstrukturēšanas regulējums, kurā ir paredzēta to iespēja turpināt darbību, tādējādi samazinot darbvietu novēršamo zaudēšanu un vienlaikus sekmējot kreditoru prasījumu apmierināšanu tādā pašā mērā, kādā tas tiktu darīts likvidācijas gadījumā; ka godīgiem uzņēmējiem ar pārmērīgām parādsaistībām otrā iespēja tiek dota pēc pilnīgas parādsaistību dzēšanas pēc saprātīgi ilga laikposma un ka tiek uzlabots pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru iedarbīgums, it īpaši to ilguma saīsināšanas ziņā.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Pārstrukturēšanai būtu jādod iespēja uzņēmumiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās, turpināt komercdarbību pilnā vai daļējā apmērā, mainot aktīvu un saistību sastāvu, apstākļus vai struktūru vai savu kapitāla struktūru, tai skaitā pārdodot aktīvus vai uzņēmumu sastāvdaļas. Preventīvās pārstrukturēšanas regulējumam galvenokārt būtu jādod iespēja uzņēmumiem veikt pārstrukturēšanu agrīnā stadijā un izvairīties no maksātnespējas. Šādam regulējumam būtu pēc iespējas jāpalielina vērtības kopsumma kreditoriem, īpašniekiem un ekonomikai kopumā un būtu jānovērš nevajadzīga darbvietu, zināšanu un prasmju zaudēšana. Tam būtu arī jānovērš ienākumus nenesošu aizdevumu uzkrāšanās. Pārstrukturēšanas procesā būtu jāaizsargā visu iesaistīto personu tiesības. Vienlaikus pastāvētnespējīgi uzņēmumi bez izredzēm tikt glābtiem būtu jālikvidē pēc iespējas ātri.

(2)  Pārstrukturēšanai un piemērotu un pamatotu ekspertu ziņojumu iznākumam būtu jādod iespēja uzņēmumiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās, turpināt komercdarbību pilnā vai daļējā apmērā, mainot aktīvu un saistību sastāvu, apstākļus vai struktūru vai savu kapitāla struktūru, tai skaitā pārdodot aktīvus vai uzņēmumu sastāvdaļas. Preventīvās pārstrukturēšanas regulējumam galvenokārt būtu jādod iespēja uzņēmumiem veikt pārstrukturēšanu agrīnā stadijā un izvairīties no maksātnespējas un pastāvētspējīgu uzņēmumu likvidācijas. Ar šāda regulējuma palīdzību būtu jānovērš darbvietu, zināšanu un prasmju zaudēšana un pēc iespējas jāpalielina vērtības kopsumma kreditoriem salīdzinājumā ar to, ko viņi saņemtu uzņēmuma aktīvu likvidācijas gadījumā, kā arī vērtības kopsumma īpašniekiem un ekonomikai kopumā. Tam būtu arī jānovērš ienākumus nenesošu aizdevumu uzkrāšanās. Pārstrukturēšanas procesā būtu jāaizsargā visu iesaistīto personu, tostarp darbinieku, tiesības. Vienlaikus pastāvētnespējīgi uzņēmumi bez izredzēm tikt glābtiem būtu jālikvidē pēc iespējas ātri.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Dalībvalstīm būtu jānoskaidro iespēja izstrādāt mehānismus, ar kuriem novērš to, ka darbinieki pārmērīgi vai ļaunprātīgi vēršas pie ekspertiem, tērējot uzņēmuma līdzekļus, jo šāda vēršanās galu galā negatīvi ietekmēs uzņēmuma finanšu stāvokli.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b)  Tā kā kopīgs normatīvs regulējums mazinātu juridisko nenoteiktību, tas labvēlīgi ietekmētu uzņēmumus un uzņēmējus, kas vēlas paplašināt savu darbību uz citām dalībvalstīm, un transnacionālos ieguldītājus.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3c)  Ir jāparedz īpaša attieksme pret pensionētiem darbiniekiem, kuru pensijas ir pilnībā vai daļēji atkarīgas no uzņēmumu pensiju plāniem un kuru tiesības varētu aizskart agrīna pārstrukturēšana.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Daudzās dalībvalstīs ir nepieciešami vairāk nekā trīs gadi, lai bankrotējis, bet godīgs uzņēmējs varētu dzēst savas parādsaistības un atsākt darbību no jauna. Neefektīvu otrās iespējas regulējumu dēļ uzņēmējiem nākas pārcelties uz valsti ar atšķirīgu tiesību sistēmu, lai iegūtu iespēju atsākt darbību no jauna saprātīgā laikposmā, ar ievērojamām papildu izmaksām gan saviem kreditoriem, gan pašiem parādniekiem. Lēmumi par ilgu diskvalifikācijas laikposmu, kādi bieži vien papildina procedūru, kas noslēdzas ar saistību dzēšanu, rada šķēršļus brīvībai sākt un turpināt uzņēmējdarbību pašnodarbinātas personas statusā.

(4)  Daudzās dalībvalstīs ir nepieciešami vairāk nekā trīs gadi, lai bankrotējis, bet godīgs uzņēmējs varētu dzēst savas parādsaistības un atsākt darbību no jauna. Neefektīvu otrās iespējas regulējumu dēļ uzņēmējiem nākas pārcelties uz valsti ar atšķirīgu tiesību sistēmu, lai iegūtu iespēju atsākt darbību no jauna saprātīgā laikposmā, ar ievērojamām papildu izmaksām gan saviem kreditoriem, gan pašiem parādniekiem. Lēmumi par ilgu diskvalifikācijas laikposmu, kādi bieži vien papildina procedūru, kas noslēdzas ar saistību dzēšanu, rada šķēršļus brīvībai veikt uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Otrā iespēja ir jāuzskata par soli pretī panākumiem, nevis par neveiksmes sinonīmu. Otrās iespējas mehānismi, saskaņā ar kuriem var norakstīt tādu parādnieku nesamaksātu parādu, kurus uzskata par labticīgiem, no melnās ekonomikas viedokļa ir vērtējami kā bremzējošs faktors un veicina uzņēmējdarbības kultūru, tādējādi labvēlīgi ietekmējot nodarbinātību. Dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām otrās iespējas mehānismus attiecināt arī uz fiziskām personām.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Vairākās dalībvalstīs pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru pārmērīgais ilgums ir svarīgs faktors, kas negatīvi ietekmē naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus un attur ieguldītājus no komercdarbības veikšanas tiesību sistēmās, kur pastāv risks, ka procedūras norisināsies pārāk ilgi.

(5)  Vairākās dalībvalstīs pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru pārmērīgais ilgums vai dažos gadījumos minēto procedūru faktiska neesamība ir svarīgs faktors, kas ilgtermiņā negatīvi ietekmē attiecīgos darbiniekus, izraisa zemus uzņēmumunaudas līdzekļu atgūšanas rādītājus, attur ieguldītājus no komercdarbības veikšanas attiecīgajās valstīs un ievērojami sekmē to iedzīvotāju skaita pieaugumu, kas atrodas uz nabadzības sliekšņa vai kuriem draud sociāla izslēgšana vai izslēgšana no darba tirgus, un tādējādi grauj sabiedrības kā tādas sociālo un ekonomisko stabilitāti.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Visas šīs atšķirības izpaužas kā papildu izmaksas ieguldītājiem, kas novērtē riskus, ka parādnieki nonāks finansiālās grūtībās vienā vai vairākās dalībvalstīs, un kā izmaksas pārstrukturēšanu īstenojošām komercsabiedrībām ar uzņēmumiem, kreditoriem vai aktīviem citās dalībvalstīs, un visuzskatāmākais šāds piemērs ir starptautiska mēroga koncernu (sabiedrību grupu) pārstrukturēšana. Daudzi ieguldītāji kā vienu no galvenajiem iemesliem tam, ka tie neiegulda vai nedibina komercdarbības attiecības ar darījumu partneri ārpus savas valsts, min nenoteiktību attiecībā uz citas valsts maksātnespējas noteikumiem vai risku, ka tajā pastāv ilgas vai sarežģītas maksātnespējas procedūras.

(6)  Visas šīs atšķirības izpaužas kā papildu izmaksas ieguldītājiem vai bankām, kas novērtē riskus, ka parādnieki nonāks finansiālās grūtībās vienā vai vairākās dalībvalstīs, vai kas novērtē riskus saistībā ar grūtībās nonākušu uzņēmumu rentablo darbību pārņemšanu, un kā izmaksas pārstrukturēšanu īstenojošām komercsabiedrībām ar uzņēmumiem, kreditoriem vai aktīviem citās dalībvalstīs, un visuzskatāmākais šāds piemērs ir starptautiska mēroga koncernu (sabiedrību grupu) pārstrukturēšana. Daudzi ieguldītāji kā vienu no galvenajiem iemesliem tam, ka tie neiegulda vai nedibina komercdarbības attiecības ar darījumu partneri ārpus savas valsts, min nenoteiktību attiecībā uz citas valsts maksātnespējas noteikumiem vai risku, ka tajā pastāv ilgas vai sarežģītas maksātnespējas procedūras. Šāda nenoteiktība tādēļ bremzējoši iedarbojas uz ieguldījumiem, rada šķēršļus arī brīvībai veikt uzņēmējdarbību un apdraud pienācīgu iekšējā tirgus darbību.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Šādas atšķirības dalībvalstīs izraisa nevienlīdzīgus apstākļus kredītu pieejamības ziņā un nevienādus naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus. Tādējādi augstāka saskaņotības pakāpe pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā ir nenovēršami nepieciešama, lai labi varētu darboties vienotais tirgus kopumā un, konkrētāk, kapitāla tirgu savienība.

(7)  Šādas atšķirības dalībvalstīs izraisa nevienlīdzīgus apstākļus kredītu pieejamības ziņā un nevienādus naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus. Tādējādi augstāka saskaņotības pakāpe pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā ir nenovēršami nepieciešama, lai labi varētu darboties vienotais tirgus kopumā un, konkrētāk, kapitāla tirgu savienība, kā arī lai nodrošinātu saimniecisko darbību pastāvētspēju un tādējādi saglabātu un radītu darbvietas.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Būtu jāatbrīvojas arī no papildu izmaksām saistībā ar risku novērtēšanu un pārrobežu izpildes panākšanu, kas rodas tādu uzņēmēju kreditoriem, kuriem ir pārmērīgas parādsaistības un kuri pārceļas uz citu dalībvalsti, lai otro iespēju gūtu daudz īsākā laikposmā. Būtu jāsamazina arī papildu izmaksas uzņēmējiem, kuras izriet no nepieciešamības pārcelties uz citu dalībvalsti, lai gūtu otro iespēju. Turklāt šķēršļi, kas izriet no lēmumiem par ilgu diskvalifikāciju saistībā ar uzņēmēja pārmērīgām parādsaistībām, slāpē uzņēmējdarbību.

(8)  Būtu jāatbrīvojas arī no papildu izmaksām saistībā ar risku novērtēšanu un pārrobežu izpildes panākšanu, kas rodas tādu uzņēmēju kreditoriem, kuriem ir pārmērīgas parādsaistības un kuri pārceļas uz citu dalībvalsti, lai otro iespēju gūtu daudz īsākā laikposmā. Būtu jāsamazina arī papildu izmaksas uzņēmējiem, kuras izriet no nepieciešamības pārcelties uz citu dalībvalsti, lai gūtu otro iespēju. Turklāt šķēršļi, kas izriet no lēmumiem par ilgu diskvalifikāciju saistībā ar uzņēmēja pārmērīgām parādsaistībām, ierobežo uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Vispāratzīts ir tas, ka, veicot jebkuru pārstrukturēšanas darbību, jo īpaši vērienīgu darbību, kas rada būtisku ietekmi, tā ir jāizskaidro un jāpamato ieinteresētajām personām, sniedzot informāciju par mērķu īstenošanai paredzēto pasākumu izvēli, alternatīvajiem pasākumiem un nodrošinot darbinieku pārstāvju pilnīgu un atbilstīgu iesaistīšanu visos līmeņos. Šī informācija ir jāsagatavo savlaicīgi, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties apspriešanai, pirms uzņēmums pieņem lēmumu1a.

 

__________________

 

1a (P7_TA(2013)0005 Darbinieku informēšana un uzklausīšana un pārstrukturēšanas paredzēšana un pārvaldība).

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  No saskaņotākas pieejas Savienības mērogā īpaši iegūtu mazie un vidējie uzņēmumi, jo tiem nav nepieciešamo resursu, ar kuriem segt pārstrukturēšanas augstās izmaksas un izmantot efektīvākas pārstrukturēšanas procedūras, kas pieejamas dažās dalībvalstīs. Maziem un vidējiem uzņēmumiem, it īpaši tiem, kas saskaras ar finansiālām grūtībām, bieži vien nav vajadzīgo resursu, lai varētu piesaistīt profesionālus konsultantus, tādēļ būtu jāievieš agrīnas brīdināšanas rīki, ar kuriem parādniekus varētu brīdināt par steidzamas rīcības nepieciešamību. Lai palīdzētu šādiem uzņēmumiem veikt pārstrukturēšanu ar nelielām izmaksām, valsts mērogā būtu arī jāizstrādā pārstrukturēšanas plāna paraugi, kuriem vajadzētu būt pieejamiem internetā. Parādniekiem vajadzētu būt iespējai izmantot un pielāgot tos savām vajadzībām un savas komercdarbības specifikai.

(13)  No saskaņotas pieejas Savienības mērogā īpaši iegūtu mazie un vidējie uzņēmumi, jo tiem nav nepieciešamo resursu, ar kuriem segt pārstrukturēšanas augstās izmaksas un izmantot pārstrukturēšanas procedūras, kas pieejamas dažās dalībvalstīs, kuras ir apliecinājušas to efektivitāti. Maziem un vidējiem uzņēmumiem, it īpaši tiem, kas saskaras ar finansiālām grūtībām, kā arī darbinieku pārstāvjiem bieži vien nav vajadzīgo resursu, lai varētu piesaistīt profesionālus konsultantus, tādēļ būtu jāievieš agrīnas brīdināšanas rīki, ar kuriem parādniekus varētu brīdināt par steidzamas rīcības nepieciešamību. Lai palīdzētu šādiem uzņēmumiem veikt pārstrukturēšanu ar nelielām izmaksām, valsts mērogā būtu arī jāizstrādā pārstrukturēšanas plāna paraugi, kuriem vajadzētu būt pieejamiem internetā. Parādniekiem vajadzētu būt iespējai izmantot un pielāgot tos savām vajadzībām un savas komercdarbības specifikai.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  Lai īstenotu saskaņotāku pieeju, Komisijai būtu jāapsver tāda Eiropas Savienības maksātnespējas reģistra izveides iespēja, kas visiem kreditoriem nodrošinātu lielāku pārredzamību un vienkāršotu piekļuvi informācijai, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem un darbiniekiem.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Jo agrāk parādnieks spēj konstatēt savas finansiālās grūtības un veikt atbilstošas darbības, jo lielāka ir varbūtība, ka varēs izvairīties no draudošas maksātnespējas, vai – gadījumā, ja uzņēmuma pastāvētspēja ir neatgriezeniski apdraudēta – jo sakārtotāks un efektīvāks ir darbības izbeigšanas process. Tādēļ, lai parādniekus, kuri sāk saskarties ar finansiālām problēmām, stimulētu rīkoties jau agrīnā stadijā, būtu jāievieš skaidra informācija par pieejamajām preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kā arī agrīnas brīdināšanas rīki. Iespējamiem agrīnas brīdināšanas mehānismiem būtu jāietver parādnieka vai parādnieka vadības pienākumi saistībā ar grāmatvedību un uzraudzīšanu, kā arī aizdevuma līgumos iekļauti ziņošanas pienākumi. Turklāt trešās personas, kurām ir nozīmīga informācija, piemēram, grāmatveži, nodokļu un sociālās nodrošināšanas iestādes, varētu tikt stimulētas vai tām varētu attiecīgās valsts tiesību normās tikt paredzēts pienākums norādīt uz negatīvu attīstību.

(16)  Jo agrāk parādnieks spēj darīt zināmas savas bažas par uzņēmuma uztraucošo situāciju vai finansiālajām grūtībām un veikt atbilstošas darbības, jo lielāka ir varbūtība, ka varēs izvairīties no draudošas maksātnespējas, vai — gadījumā, ja uzņēmuma pastāvētspēja ir neatgriezeniski apdraudēta — jo sakārtotāks un efektīvāks ir darbības izbeigšanas process. Tādēļ, lai parādniekus, kuri sāk saskarties ar finansiālām problēmām, stimulētu rīkoties jau agrīnā stadijā un lai attiecīgajiem darbiniekiem nodrošinātu iespējas, kas tiem ļautu aktīvi iesaistīties pārstrukturēšanas procesā, būtu jāievieš skaidra informācija par pieejamajām preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kā arī agrīnas brīdināšanas rīki. Iespējamiem agrīnas brīdināšanas mehānismiem būtu jāietver parādnieka vai parādnieka vadības pienākumi saistībā ar grāmatvedību un uzraudzīšanu, kā arī aizdevuma līgumos iekļauti ziņošanas pienākumi. Turklāt sociālās nodrošināšanas, konkurences un revīzijas iestādēm saskaņā ar valsts nodokļu tiesību aktiem būtu pietiekamas iespējas pēc iespējas ātrāk ziņot par jebkādu bīstamu attīstību.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Lai veicinātu efektivitāti un mazinātu procedūru ilgumu un izmaksas, valstu preventīvās pārstrukturēšanas regulējumiem būtu jāietver elastīgas procedūras, kas tiesu vai administratīvo iestāžu iesaistīšanos paredz vienīgi tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu kreditoru un citu potenciāli ietekmēto ieinteresēto personu intereses. Lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām un atspoguļotu procedūras agrīno norisi, principā būtu jāsaglabā parādnieka kontrole pār saviem aktīviem un sava uzņēmuma ikdienas darbību. Pārstrukturēšanas jomā praktizējoša speciālista (mediatora, kas palīdz pārstrukturēšanas plāna apspriešanā, vai maksātnespējas procesa administratora, kas uzrauga parādnieka darbības) iecelšanai nevajadzētu būt obligātai ikvienā gadījumā, bet gan veicamai atkarībā no katra konkrētā gadījuma apstākļiem vai parādnieka konkrētajām vajadzībām. Turklāt pārstrukturēšanas procesa uzsākšanai nebūtu katrā ziņā nepieciešams tiesas nolēmums; process var būt neformāls, ja vien netiek ietekmētas trešo personu tiesības. Neatkarīgi no tā būtu kaut kādā mērā jānodrošina uzraudzība, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu viena vai vairāku kreditoru vai citu ieinteresēto personu pamatotās intereses. Tas tā varētu būt, piemēram, tad, ja tiesa vai administratīvā iestāde vispārēji aptur atsevišķas izpildes panākšanas darbības vai ja šķiet nepieciešami pārstrukturēšanas plānu piemērot tām kreditoru kategorijām, kuras tam nepiekrīt.

(18)  Lai veicinātu efektivitāti un mazinātu procedūru ilgumu un izmaksas, valstu preventīvās pārstrukturēšanas regulējumiem būtu jāietver elastīgas procedūras, kas tiesu vai administratīvo iestāžu iesaistīšanos paredz vienīgi tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu kreditoru un citu potenciāli ietekmēto ieinteresēto personu intereses. Lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām un atspoguļotu procedūras agrīno norisi, principā būtu jāsaglabā parādnieka kontrole pār saviem aktīviem un sava uzņēmuma ikdienas darbību. Pārstrukturēšanas jomā praktizējoša speciālista (mediatora, kas palīdz pārstrukturēšanas plāna apspriešanā, vai maksātnespējas procesa administratora, kas uzrauga parādnieka darbības) iecelšanai nevajadzētu būt obligātai ikvienā gadījumā, bet gan veicamai atkarībā no katra konkrētā gadījuma apstākļiem vai parādnieka konkrētajām vajadzībām. Turklāt pārstrukturēšanas procesa uzsākšanai nebūtu katrā ziņā nepieciešams tiesas nolēmums; process var būt neformāls, ja vien netiek ietekmētas trešo personu tiesības. Neatkarīgi no tā būtu kaut kādā mērā jānodrošina uzraudzība, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu viena vai vairāku kreditoru vai citu ieinteresēto personu pamatotās intereses. Tas tā varētu būt, piemēram, tad, ja tiesa vai administratīvā iestāde vispārēji aptur atsevišķas izpildes panākšanas darbības vai ja šķiet nepieciešami pārstrukturēšanas plānu piemērot tām kreditoru kategorijām, kuras tam nepiekrīt, vai ja uzņēmuma darbība pilnībā vai daļēji pāriet citam uzņēmumam.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Ieinteresētām ietekmētajām personām vajadzētu būt iespējai pārsūdzēt lēmumu par pārstrukturēšanas plāna apstiprināšanu. Tomēr, lai nodrošinātu plāna iedarbīgumu, mazinātu nenoteiktību un izvairītos no neattaisnojamas kavēšanās, pārsūdzībai nebūtu jāaptur pārstrukturēšanas plāna īstenošana. Ja tiek konstatēts, ka mazākumkreditori plāna ietekmē ir piedzīvojuši neattaisnojamu kaitējumu, dalībvalstīm kā plāna atcelšanas alternatīva būtu jāapsver naudiskas kompensācijas sniegšana attiecīgajiem nepiekrītošajiem kreditoriem, ko maksātu parādnieks vai kreditori, kuri balsojuši par plānu.

(32)  Ieinteresētām ietekmētajām personām vajadzētu būt iespējai pārsūdzēt lēmumu par pārstrukturēšanas plāna apstiprināšanu. Tomēr, lai nodrošinātu pārstrukturēšanas plāna iedarbīgumu, mazinātu nenoteiktību un izvairītos no neattaisnojamas kavēšanās, pārsūdzībai nebūtu jāaptur pārstrukturēšanas plāna īstenošana. Ja tiek konstatēts, ka mazākumkreditori plāna ietekmē ir piedzīvojuši neattaisnojamu kaitējumu, dalībvalstīm kā pārstrukturēšanas plāna atcelšanas alternatīva būtu jāapsver naudiskas kompensācijas sniegšana attiecīgajiem nepiekrītošajiem kreditoriem, ko maksātu parādnieks vai kreditori, kuri balsojuši par plānu.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Visā preventīvās pārstrukturēšanas procedūras laikā darbiniekiem būtu jābauda pilnīga darba tiesībās paredzētā aizsardzība. Konkrētāk, šī direktīva neskar darbinieku tiesības, kas garantētas Padomes Direktīvā 98/59/EK68, Padomes Direktīvā 2001/23/EK69, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/14/EK70, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/94/EK71 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/38/EK72. Pienākumi attiecībā uz darbinieku informēšanu un apspriešanos ar viņiem saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar kuriem īstenotas iepriekš minētās direktīvas, pilnā apmērā paliek neskarti. Tas ietver pienākumus saskaņā ar Direktīvu 2002/14/EK informēt darbinieku pārstāvjus un apspriesties ar viņiem par lēmumu izmantot preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu. Ņemot vērā, ka ir nepieciešams darbiniekiem nodrošināt atbilstošu aizsardzību, dalībvalstīm darbinieku vēl neapmaksātie prasījumi, kas minēti Direktīvā 2008/94/EK, principā būtu jāatbrīvo no izpildes panākšanas darbību apturēšanas neatkarīgi no tā, vai šie prasījumi radušies pirms vai pēc apturēšanas apstiprinājuma. Šādai apturēšanai vajadzētu būt pieļaujamai vienīgi attiecībā uz tādām summām un tādu laikposmu, attiecībā uz ko maksājumi par šādiem prasījumiem tiek iedarbīgi garantēti ar citiem līdzekļiem, kas paredzēti valsts tiesību aktos. Ja dalībvalstis Direktīvā 2008/94/EK paredzēto ar darbinieku vēl neapmierinātajiem prasījumiem saistīto maksājumu garantiju attiecina arī uz preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kas paredzētas šajā direktīvā, darbinieku prasījumu atbrīvošana no izpildes panākšanas apturēšanas nav attaisnojama, ciktāl uz to attiecas minētā garantija. Ja saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem pastāv ierobežojumi attiecībā uz garantējošo iestāžu atbildību garantijas ilguma vai darbiniekiem samaksātās summas ziņā, darbiniekiem vajadzētu būt iespējai panākt savu ar samaksas iztrūkumu saistīto prasījumu izpildi attiecībā pret darba devēju pat izpildes panākšanas apturēšanas laikā.

(34)  Visā preventīvās pārstrukturēšanas procedūras laikā darbiniekiem būtu jābauda pilnīga darba tiesībās paredzētā aizsardzība. Konkrētāk, šī direktīva neskar darbinieku tiesības, kas garantētas Padomes Direktīvā 98/59/EK68, Padomes Direktīvā 2001/23/EK69, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/14/EK70, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/94/EK71 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/38/EK72. Pienākumi attiecībā uz darbinieku informēšanu un apspriešanos ar viņiem saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar kuriem īstenotas iepriekš minētās direktīvas, pilnā apmērā paliek neskarti. Tas ietver pienākumus saskaņā ar Direktīvu 2002/14/EK informēt darbinieku pārstāvjus un apspriesties ar viņiem par lēmumu izmantot preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu. Ņemot vērā, ka ir nepieciešams darbiniekiem nodrošināt atbilstošu aizsardzību, dalībvalstīm darbinieku vēl neapmaksātie prasījumi, kas minēti Direktīvā 2008/94/EK, būtu jāatbrīvo no izpildes panākšanas darbību apturēšanas neatkarīgi no tā, vai šie prasījumi radušies pirms vai pēc apturēšanas apstiprinājuma. Šādai apturēšanai vajadzētu būt pieļaujamai vienīgi attiecībā uz tādām summām un tādu laikposmu, attiecībā uz ko maksājumi par šādiem prasījumiem tiek iedarbīgi garantēti ar citiem līdzekļiem, kas paredzēti valsts tiesību aktos. Ja dalībvalstis Direktīvā 2008/94/EK paredzēto ar darbinieku vēl neapmierinātajiem prasījumiem saistīto maksājumu garantiju attiecina arī uz preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kas paredzētas šajā direktīvā, darbinieku prasījumu atbrīvošana no izpildes panākšanas apturēšanas nav attaisnojama, ciktāl uz to attiecas minētā garantija. Ja saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem pastāv ierobežojumi attiecībā uz garantējošo iestāžu atbildību garantijas ilguma vai darbiniekiem samaksātās summas ziņā, darbiniekiem vajadzētu būt iespējai panākt savu ar samaksas iztrūkumu saistīto prasījumu izpildi attiecībā pret darba devēju pat izpildes panākšanas apturēšanas laikā.

__________________

__________________

68 Padomes Direktīva 98/59/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (OV L 225, 12.8.1998., 16. lpp.).

68 Padomes Direktīva 98/59/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (OV L 225, 12.8.1998., 16. lpp.).

69 Padomes Direktīva 2001/23/EK (2001. gada 12. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā (OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.).

69 Padomes Direktīva 2001/23/EK (2001. gada 12. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā (OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.).

70 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/14/EK (2002. gada 11. marts), ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā (OV L 80, 23.3.2002., 29. lpp.).

70 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/14/EK (2002. gada 11. marts), ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā (OV L 80, 23.3.2002., 29. lpp.).

71 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/94/EK (2008. gada 22. oktobris) par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (OV L 283, 28.10.2008., 36. lpp.).

71 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/94/EK (2008. gada 22. oktobris) par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (OV L 283, 28.10.2008., 36. lpp.).

72 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/38/EK (2009. gada 6. maijs) par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (OV L 122, 16.5.2009., 28. lpp.).

72 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/38/EK (2009. gada 6. maijs) par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (OV L 122, 16.5.2009., 28. lpp.).

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Ja pārstrukturēšanas plāns paredz daļēju uzņēmuma vai komercdarbības pāreju, darbinieku tiesības, kas izriet no darba līguma vai darba tiesiskajām attiecībām, tai skaitā it īpaši tiesības uz darba samaksu, būtu jāaizsargā saskaņā ar Direktīvas 2001/23/EK 3. un 4. pantu, neskarot konkrētos noteikumus, kas piemērojami maksātnespējas procesa gadījumā saskaņā ar minētās direktīvas 5. pantu, un it īpaši iespējas, kas pieļautas minētās direktīvas 5. panta 2. punktā. Turklāt papildus un neatkarīgi no Direktīvā 2002/14/EK garantētajām tiesībām uz informāciju un apspriešanos, tai skaitā par lēmumiem, kas, visticamāk, izraisīs būtiskas izmaiņas darba organizācijā vai līgumattiecībās, nolūkā panākt vienošanos par šādiem lēmumiem, saskaņā ar šo direktīvu darbiniekiem, kurus ietekmē pārstrukturēšanas plāns, vajadzētu būt tiesīgiem balsot par plānu. Balsošanas par pārstrukturēšanas plānu vajadzībām dalībvalstis var nolemt darbiniekus apvienot atsevišķā kategorijā, nošķirot viņus no pārējiem kreditoriem.

(35)  Ja pārstrukturēšanas plāns paredz daļēju uzņēmuma vai komercdarbības pāreju, darbinieku tiesības, kas izriet no darba līguma vai darba tiesiskajām attiecībām, tai skaitā it īpaši tiesības uz darba samaksu, būtu jāaizsargā saskaņā ar Direktīvas 2001/23/EK 3. un 4. pantu, neskarot konkrētos noteikumus, kas piemērojami maksātnespējas procesa gadījumā saskaņā ar minētās direktīvas 5. pantu, un it īpaši iespējas, kas pieļautas minētās direktīvas 5. panta 2. punktā. Turklāt papildus un neatkarīgi no Direktīvā 2002/14/EK garantētajām tiesībām uz informāciju un apspriešanos, tai skaitā par lēmumiem, kas, visticamāk, izraisīs būtiskas izmaiņas darba organizācijā vai līgumattiecībās, nolūkā panākt vienošanos par šādiem lēmumiem, saskaņā ar šo direktīvu darbiniekiem, kurus ietekmē pārstrukturēšanas plāns, vajadzētu būt tiesīgiem balsot par plānu. Balsošanas par pārstrukturēšanas plānu vajadzībām dalībvalstis var nolemt darbiniekus apvienot atsevišķā kategorijā, nošķirot viņus no pārējiem kreditoriem. Būtu pienācīgi jāņem vērā Tiesas pieņemtie spriedumi, uz kuriem nesen norādīja ģenerāladvokāts P. Mengozzi savos secinājumos lietā C-126/16.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Ne visos apstākļos atbilstoša ir pilnīga saistību dzēšana vai diskvalifikācijas izbeigšana pēc īsa laikposma, piemēram, gadījumos, kad parādnieks ir negodīgs vai ir rīkojies ļaunticīgi. Dalībvalstīm būtu jāsniedz skaidras vadlīnijas tiesām vai administratīvajām iestādēm par to, kā novērtēt uzņēmēja godīgumu. Piemēram, lai konstatētu, vai parādnieks bijis negodīgs, tiesas vai administratīvās iestādes var ņemt vērā vairākus apstākļus, piemēram, parādsaistību raksturu un apmēru, to rašanās laiku, parādnieka centienus izpildīt savas parādsaistības un ievērot juridiski saistošus pienākumus, tostarp publiskās licencēšanas prasības un pareizu uzskaiti, kā arī viņa darbības nolūkā apgrūtināt kreditoru iespējas izmantot pieejamos risinājumus. Diskvalifikācijas lēmumi var būt spēkā ilgāk vai bez noteikta termiņa situācijās, kad uzņēmējs darbojas konkrētās profesijās, kuras dalībvalstīs tiek uzskatītas par sensitīvām, vai ja viņš ir bijis sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem. Šādos gadījumos uzņēmējiem būtu iespējams piemērot parādsaistību dzēšanu, tomēr viņi joprojām uz ilgāku laikposmu vai bez noteikta termiņa būtu diskvalificēti darboties konkrētā profesijā.

(38)  Ne visos apstākļos atbilstoša ir pilnīga saistību dzēšana vai diskvalifikācijas izbeigšana pēc īsa laikposma, piemēram, gadījumos, kad parādnieks ir negodīgs vai ir rīkojies ļaunticīgi. Dalībvalstīm būtu jāsniedz precīzas vadlīnijas un kritēriji tiesām vai administratīvajām iestādēm par metodi, saskaņā ar kuru novērtē uzņēmēja godīgumu. Piemēram, lai konstatētu, vai parādnieks bijis negodīgs, tiesas vai administratīvās iestādes var ņemt vērā vairākus apstākļus, piemēram, parādsaistību raksturu un apmēru, to rašanās laiku, parādnieka centienus izpildīt savas parādsaistības un ievērot juridiski saistošus pienākumus, tostarp publiskās licencēšanas prasības un pareizu uzskaiti, kā arī viņa darbības nolūkā apgrūtināt kreditoru iespējas izmantot pieejamos risinājumus. Diskvalifikācijas lēmumi var būt spēkā ilgāk vai bez noteikta termiņa situācijās, kad uzņēmējs darbojas konkrētās profesijās, kuras dalībvalstīs tiek uzskatītas par sensitīvām, vai ja viņš ir bijis sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem. Šādos gadījumos uzņēmējiem būtu iespējams piemērot parādsaistību dzēšanu, tomēr viņi joprojām uz ilgāku laikposmu vai bez noteikta termiņa būtu diskvalificēti darboties konkrētā profesijā.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Ir nepieciešams saglabāt un palielināt to procedūru pārredzamību un prognozējamību, ar kurām tiek nodrošināti iznākumi, kas ir labvēlīgi uzņēmumu saglabāšanai un otrās iespējas došanai uzņēmējiem vai kas dod iespēju efektīvi veikt pastāvētnespējīgu uzņēmumu likvidāciju. Ir arī nepieciešams samazināt maksātnespējas procedūru pārmērīgo ilgumu daudzās dalībvalstīs, kas izraisa tiesisko nenoteiktību kreditoriem un ieguldītājiem un vājus naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus. Visbeidzot, ņemot vērā ar Regulu (ES) 2015/848 izveidotos mehānismus pastiprinātai sadarbībai starp tiesām un procesa administratoriem pārrobežu lietās, visu iesaistīto personu profesionālismu ir nepieciešams pacelt līdzīgi augstā līmenī visā Savienībā. Lai sasniegtu šos mērķus, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiesu un administratīvo iestāžu darbinieki ir pienācīgi apmācīti un ka viņiem ir specializētas zināšanas un pieredze maksātnespējas lietās. Šādai tiesu darbinieku specializācijai būtu jādod iespēja īsā laikposmā pieņemt lēmumus ar potenciāli ievērojamu ekonomisku un sociālu ietekmi un nebūtu jānozīmē, ka tiesu darbiniekiem ir jāskata vienīgi pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas lietas. Piemēram, specializētu tiesu vai palātu izveide saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas reglamentē tiesu sistēmas organizāciju, varētu būt efektīvs veids, kā sasniegt šos mērķus.

(39)  Ir nepieciešams saglabāt un palielināt to procedūru pārredzamību un prognozējamību, ar kurām tiek nodrošināti iznākumi, kas ir labvēlīgi uzņēmumu saglabāšanai un otrās iespējas došanai uzņēmējiem vai kas dod iespēju efektīvi veikt pastāvētnespējīgu uzņēmumu likvidāciju. Ir arī nepieciešams samazināt maksātnespējas procedūru pārmērīgo ilgumu daudzās dalībvalstīs, kas izraisa tiesisko nenoteiktību kreditoriem un ieguldītājiem un vājus naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus. Visbeidzot, ņemot vērā ar Regulu (ES) 2015/848 izveidotos mehānismus pastiprinātai sadarbībai starp tiesām un procesa administratoriem pārrobežu lietās, visu iesaistīto personu profesionālismu ir nepieciešams pacelt līdzīgi augstā līmenī visā Savienībā. Lai sasniegtu šos mērķus, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiesu un administratīvo iestāžu darbinieki ir pienācīgi apmācīti un ka viņiem ir specializētas zināšanas un pieredze maksātnespējas lietās. Šādai tiesu darbinieku specializācijai būtu jādod iespēja īsā laikposmā pieņemt lēmumus ar potenciāli ievērojamu ekonomisku un sociālu ietekmi un nebūtu jānozīmē, ka tiesu darbiniekiem ir jāskata vienīgi pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas lietas. Piemēram, tiesu vai palātu izveide, nokomplektējot ar tiesnešiem, kas specializējas attiecīgajā jomā, saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas reglamentē tiesu sistēmas organizāciju, varētu būt efektīvs veids, kā sasniegt šos mērķus.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Dalībvalstīm būtu arī jānodrošina, ka pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošie speciālisti, kurus iecēlušas tiesas vai administratīvās iestādes, ir pienācīgi apmācīti un uzraudzīti, lai viņi varētu veikt savus uzdevumus, ka viņi tiek iecelti pārredzamā veidā, pienācīgi ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt efektīvas procedūras, un ka viņi savus uzdevumus veic godīgi. Praktizējošajiem speciālistiem būtu arī jāievēro brīvprātīgi rīcības kodeksi, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstošu kvalifikācijas un apmācību līmeni, praktizējošo speciālistu pienākumu pārredzamību un noteikumus par viņu atlīdzības noteikšanu, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas segumu un tādu pārraudzības un regulēšanas mehānismu izveidi, kam būtu jāietver atbilstošs un iedarbīgs regulējums par to personu sodīšanu, kuras nav izpildījušas savus pienākumus. Šādi standarti principā var tikt sasniegti bez nepieciešamības radīt jaunas profesijas vai kvalifikācijas.

(40)  Dalībvalstīm būtu arī jānodrošina, ka pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošie speciālisti, kurus iecēlušas tiesas vai administratīvās iestādes, ir pienācīgi apmācīti un uzraudzīti, lai viņi varētu veikt savus uzdevumus, ka viņi tiek iecelti pārredzamā veidā, pienācīgi ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt efektīvas procedūras, un ka viņi savus uzdevumus veic godīgi, ievērojot mērķi atjaunot uzņēmuma pastāvētspēju. Praktizējošajiem speciālistiem vajadzētu būt glābējiem, nevis likvidatoriem, un viņiem būtu jāievēro rīcības kodekss, kura mērķis ir nodrošināt atbilstošu kvalifikācijas un apmācību līmeni, praktizējošo speciālistu pienākumu pārredzamību un noteikumus par viņu atlīdzības noteikšanu, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas segumu un tādu pārraudzības un regulēšanas mehānismu izveidi, kam būtu jāietver atbilstošs un iedarbīgs regulējums par to personu sodīšanu, kuras nav izpildījušas savus pienākumus. Šādi standarti principā var tikt sasniegti bez nepieciešamības radīt jaunas profesijas vai kvalifikācijas.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(47a)  Būtu jāveic papildu novērtējums, lai izvērtētu nepieciešamību un attiecīgi iesniegtu tiesību akta priekšlikumus, ar kuriem reglamentē un risina maksātnespēju, kas ietekmē personas, kuras veic tirdzniecību, komercdarbību, arodu vai profesiju, kas ir pielīdzināmi darba devēja darbībām, un, kas, būdamas patērētāji vai preču vai publisko vai privāto pakalpojumu izmantotāji, rīkojas labā ticībā, bet uz laiku vai pastāvīgi nespēj parādu samaksas brīdī tos samaksāt. Ar šādiem tiesību aktu priekšlikumiem būtu jāvar minētajām personām nodrošināt iespējas iegādāties pamatpreces un pakalpojumus, lai viņām garantētu pienācīgus dzīves apstākļus.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kas pieejamas finansiālās grūtībās nonākušiem parādniekiem apstākļos, kad pastāv maksātnespējas iespējamība;

(a)  preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kas pieejamas finansiālās grūtībās nonākušiem parādniekiem, tostarp apstākļos, kad pastāv maksātnespējas iespējamība, vai procedūrām, kuras izmanto, lai samazinātu summu, kuru parādnieki ir parādā visiem vai dažiem kreditoriem, vai veikt pastāvētspējīga uzņēmuma pāreju uz citu uzņēmumu, īstenojot ilgtermiņa stratēģiju;

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  “kategoriju izveide” ir ietekmēto kreditoru un akcionāru, dalībnieku un biedru apvienošana pārstrukturēšanas plāna ietvaros atbilstoši no ietekmētajiem prasījumiem un dalības izrietošajām tiesībām un to prioritātes secībai, ņemot vērā iespējamās iepriekš pastāvējušās maksājumtiesības, apgrūtinājumus vai kreditoru savstarpējās vienošanās, kā arī attieksme pret viņiem/tiem pārstrukturēšanas plāna ietvaros;

(6)  “kategoriju izveide” ir ietekmēto kreditoru un akcionāru, dalībnieku un biedru apvienošana pārstrukturēšanas plāna ietvaros atbilstoši no ietekmētajiem prasījumiem un dalības izrietošajām tiesībām un to prioritātes secībai, ņemot vērā iespējamās iepriekš pastāvējušās maksājumtiesības, apgrūtinājumus vai kreditoru savstarpējās vienošanās, kā arī attieksme pret viņiem/tiem pārstrukturēšanas plāna ietvaros; dalībvalstis atbild par šo kategoriju nošķiršanu, vienlaikus ņemot vērā to, ka darbinieki pieder pie prioritāro kreditoru kategorijas; jebkuras juridiskas izmaiņas, kas skar šo kategoriju nošķiršanas kritērijus, neattiecas uz konkrētajā brīdī īstenoto pārstrukturēšanas plānu, lai nodrošinātu juridisko noteiktību;

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  “piespiedu piemērošana nepiekrītošajiem kreditoriem” ir tiesas vai administratīvās iestādes sniegts tāda pārstrukturēšanas plāna apstiprinājums, ko atbalsta kreditoru vairākums (vērtības izteiksmē) vai katras kreditoru kategorijas vairākums (vērtības izteiksmē) apstākļos, kad tam nepiekrīt kreditoru mazākums vai katrā kategorijā ietilpstošo kreditoru mazākums;

(7)  “piespiedu piemērošana nepiekrītošajiem kreditoriem” ir tiesas vai administratīvās iestādes sniegts tāda pārstrukturēšanas plāna apstiprinājums, ko atbalsta kreditoru vairākums (vērtības izteiksmē) vai katras kreditoru kategorijas vairākums (vērtības izteiksmē), vai pārstrukturēšanas plāns, kurā paredzētās pārejas cena pilnībā nesedz visu kreditoru prasījumus, apstākļos, kad tam nepiekrīt kreditoru mazākums vai katrā kategorijā ietilpstošo kreditoru mazākums, vai kreditori, kuru prasījumi netiek apmierināti pilnībā;

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  palīdzēt parādniekam vai kreditoriem izstrādāt vai apspriest pārstrukturēšanas plānu;

(a)  palīdzēt parādniekam vai kreditoriem izstrādāt vai apspriest pastāvētspējību nodrošinošu pārstrukturēšanas vai pārdošanas plānu;

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pārstrukturēšanas plāna apspriešanas laikā uzraudzīt parādnieka darbību un ziņot tiesai vai administratīvajai iestādei;

(b)  pārstrukturēšanas vai pārdošanas plāna apspriešanas laikā uzraudzīt parādnieka darbību un ziņot tiesai vai administratīvajai iestādei;

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka parādniekiem un uzņēmējiem ir pieejami agrīnas brīdināšanas rīki, ar kuriem ir iespējams atklāt komercdarbības attīstības pasliktināšanos un signalizēt parādniekam vai uzņēmējam par nepieciešamību rīkoties steidzami.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka parādniekiem un uzņēmējiem, kā arī darbiniekiem un viņu pārstāvjiem ir pieejami agrīnas brīdināšanas rīki, ar kuriem ir iespējams atklāt komercdarbības attīstības pasliktināšanos un signalizēt parādniekam vai uzņēmējam par nepieciešamību rīkoties steidzami.

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka parādniekiem un uzņēmējiem ir pieejama attiecīga aktuāla, skaidra, kompakta un lietotājam saprotama informācija par agrīnas brīdināšanas rīku pieejamību un par līdzekļiem, kas tiem/viņiem pieejami, lai pārstrukturēšanu veiktu agrīnā stadijā vai panāktu personīgo parādsaistību dzēšanu.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka parādniekiem un uzņēmējiem, kā arī darbiniekiem un viņu pārstāvjiem ir pieejama attiecīga aktuāla, precīza, kompakta un lietotājam saprotama informācija par agrīnas brīdināšanas rīku pieejamību un par līdzekļiem, kas tiem/viņiem pieejami, lai pārstrukturēšanu veiktu agrīnā stadijā vai panāktu personīgo parādsaistību dzēšanu.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja rodas nepieciešamība rīkoties, dalībvalstis garantē, ka darbinieku pārstāvjiem ir neierobežota pieeja informācijai un ar viņiem konsultējas;

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Dalībvalstis nodrošina, ka darbinieku pārstāvji var kreditoriem un uzņēmējiem darīt zināmas grūtības, ar kurām uzņēmums saskaras, un informēt par nepieciešamību šīs grūtības novērst steidzami.

 

Dalībvalstis nodrošina, ka darbinieku pārstāvji spēj izmantot pašu izvēlētu neatkarīgu ekspertu, ievērojot dalībvalstu tiesības un praksi, paredzot iespējas iepazīties ar aktuālu, precīzu, kompaktu un lietotājam saprotamu informāciju par uzņēmuma finanšu stāvokli un ar paredzētajām dažādajām pārstrukturēšanas stratēģijām, tostarp par pāreju darbinieku īpašumā;

 

Papildus tam dalībvalstis nodrošina, ka nodokļu, sociālā nodrošinājuma, konkurences un revīzijas iestādes spēj, cik vien iespējams ātri, brīdināt par uztraucošu finanšu stāvokļa attīstību.

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

4. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. pants

4. pants

Preventīvās pārstrukturēšanas regulējuma piemērojamība

Preventīvās pārstrukturēšanas regulējuma piemērojamība

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka maksātnespējas iespējamības apstākļos parādnieki, kas nonākuši finansiālās grūtībās, var izmantot iedarbīgu preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, kas tiem dod iespēju pārstrukturēt savus parādus vai savu uzņēmumu, atjaunot tā pastāvētspēju un izvairīties no maksātnespējas.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka maksātnespējas iespējamības apstākļos parādnieki, kas nonākuši finansiālās grūtībās, var izmantot iedarbīgu preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, kas tiem dod iespēju pārstrukturēt savus parādus vai savu uzņēmumu, atjaunot tā pastāvētspēju vai nodrošināt ilgtspējīgu pārvaldību no cita uzņēmuma puses un izvairīties no maksātnespējas vai rast risinājumu, kas ir apmierinošāks par aktīvu likvidāciju kreditoru prasījumu izpildes nolūkā, saglabā darbvietas un turpina uzņēmējdarbību.

2.  Preventīvās pārstrukturēšanas regulējumi var sastāvēt no vienas vai vairākām procedūrām vai pasākumiem.

2.  Preventīvās pārstrukturēšanas regulējumi var sastāvēt no vienas vai vairākām procedūrām vai pasākumiem, kas ir pienācīgi pārrunāti un apspriesti ar darbinieku pārstāvjiem, ja tādi ir, kuriem joprojām paliek visas tiesības piedalīties kolektīvajās sarunās un rīkot protesta akcijas. Ar šādu regulējumu palīdzību pie viena paredz procedūras vai pasākumus, ar kuriem parādos ieslīgušo uzņēmumu saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem atveseļo darbinieki.

3.  Dalībvalstis ievieš normas, kas tiesas vai administratīvās iestādes iesaistīšanos samazina līdz nepieciešamam un samērīgam minimumam, ka tiek aizsargātas ietekmēto personu tiesības.

3.  Dalībvalstis ievieš normas, kas tiesas vai administratīvās iestādes iesaistīšanos samazina līdz nepieciešamam un samērīgam minimumam, vienlaikus nodrošinot, ka tiek aizsargātas ietekmēto personu tiesības.

4.  Preventīvās pārstrukturēšanas regulējums ir piemērojams pēc parādnieka pieteikuma vai pēc kreditora pieteikuma, kas saskaņots ar parādnieku.

4.  Preventīvās pārstrukturēšanas regulējums ir piemērojams pēc parādnieka vai darbinieka pieteikuma, vai pēc cita kreditora pieteikuma, kas saskaņots ar parādnieku.

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis var paredzēt, ka pārstrukturēšanas jomā praktizējoša speciālista iecelšana ir nepieciešama šādos gadījumos:

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka pārstrukturēšanas jomā praktizējošs speciālists tiek iecelts vismaz šādos gadījumos:

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  ja plānā ir paredzēta pilnīga vai daļēja uzņēmuma pāreja citam uzņēmumam, nepārņemot visus darbiniekus.

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka uz parādniekiem, kuri ar saviem kreditoriem apspriež pārstrukturēšanas plānu, var attiecināt atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu, ja un ciktāl šāda apturēšana ir nepieciešama, lai atbalstītu pārstrukturēšanas plāna apspriešanu.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka uz parādniekiem, kuri ar saviem kreditoriem apspriež pārstrukturēšanas vai pārdošanas plānu, var attiecināt atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu, ja un ciktāl šāda apturēšana ir nepieciešama, lai atbalstītu pārstrukturēšanas plāna apspriešanu.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana var tikt uzdota attiecībā uz visiem kreditoru veidiem, tostarp nodrošinātiem un privileģētiem kreditoriem. Šāda apturēšana var būt vispārēja, kas aptver visus kreditorus, vai ierobežota, kas aptver vienu vai vairākus atsevišķus kreditorus, kā noteikts attiecīgās valsts tiesību aktos.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšana var tikt uzdota attiecībā uz visiem kreditoru veidiem, tostarp nodrošinātiem un privileģētiem kreditoriem, izņemot darbiniekus. Šāda apturēšana var būt vispārēja, kas aptver visus kreditorus, vai ierobežota, kas aptver vienu vai vairākus atsevišķus kreditorus, kā noteikts attiecīgās valsts tiesību aktos.

Pamatojums

Lai gan 6. panta 3. punktā paredzētā aizsardzība ir laba, 6. panta 1. punkta vispārīgajā daļā ir jāprecizē, ka darbinieku kategorijai ir īpašs statuss.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pārstrukturēšanas plāna apspriešanā ir gūti nozīmīgi panākumi; un

(a)  ir gūti nozīmīgi panākumi, apspriežot pārstrukturēšanas plānu vai īstenojot uzņēmuma pastāvētspējīgās daļas pāreju uz citu uzņēmumu saskaņā ar šajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem; un

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis var atkāpties no 1. punkta noteikumiem, ja parādnieks kļūst nelikvīds un līdz ar to apturēšanas laikposmā nespēj attiecīgajā termiņā samaksāt savus parādus. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka pārstrukturēšanas procedūras netiek automātiski izbeigtas un ka tiesa vai administratīvā iestāde, pārbaudījusi izredzes apturēšanas laikposmā panākt vienošanos par sekmīgu pārstrukturēšanas plānu, var nolemt atlikt maksātnespējas procedūras uzsākšanu un atstāt spēkā atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu.

3.  Dalībvalstis var atkāpties no 1. punkta noteikumiem, ja parādnieks kļūst nelikvīds un līdz ar to apturēšanas laikposmā nespēj attiecīgajā termiņā samaksāt savus parādus. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka pārstrukturēšanas procedūras netiek automātiski izbeigtas un ka tiesa vai administratīvā iestāde, pārbaudījusi izredzes apturēšanas laikposmā panākt vienošanos par sekmīgu pārstrukturēšanas vai darbību turpinoša uzņēmuma pārejas plānu, var nolemt atlikt maksātnespējas procedūras uzsākšanu un atstāt spēkā atsevišķu izpildes panākšanas darbību apturēšanu.

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  vērtējums par parādnieka vai parādnieka uzņēmuma pašreizējo vērtību, kā arī argumentēts skaidrojums par parādnieka finansiālo grūtību cēloņiem un apmēru;

(b)  vērtējums par parādnieka pašreizējo vērtību pēc tam, kad ir atrisinātas problēmas vai ir veiktas aktīvu likvidācijas procedūras, vai parādnieka uzņēmuma pašreizējo vērtību, kā arī argumentēts skaidrojums par parādnieka finansiālo grūtību cēloņiem un apmēru; neskarot Savienības un dalībvalstu konfidencialitātes noteikumus, vērtējumā iekļauj izsmeļošu aprakstu par visiem aktīviem, parādiem un to atrašanās vietu un par finanšu saistību un naudas plūsmu attiecībām ar attiecīgā uzņēmuma mātessabiedrībām un meitassabiedrībām.

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  plāna noteikumi, tostarp, bet ne tikai:

(f)  plāna noteikumi, tostarp, bet ne tikai:

(i)  tā ierosinātais ilgums;

(i)  tā ierosinātais ilgums;

(ii)  priekšlikumi par parāda summas samaksas grafika maiņu vai atteikšanos no samaksas, vai parāda pārveidošanu citā saistību formā;

(ii)  priekšlikumi par parāda summas samaksas grafika maiņu vai atteikšanos no samaksas, vai parāda pārveidošanu citā saistību formā;

(iii)  jauns finansējums, kas sagaidāms pārstrukturēšanas plāna ietvaros;

(iii)  jauns finansējums, kas sagaidāms pārstrukturēšanas plāna ietvaros;

 

(iiia)  tā ietekme uz pensionēto un strādājošo darbinieku visu veidu pensijām;

 

(iiib)  tā ietekme uz darbinieku darba apstākļiem un atalgojumu;

 

(iiic)  tā ietekme uz meitassabiedrībām un apakšuzņēmējiem.

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  to darbinieku nodarbināmības un individuālo un kolektīvo prasmju novērtējums, kurus plāns ietekmē.

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Pārstrukturēšanas plāni darbinieku prasījumus vai citas tiesības neietekmē un darbinieku kategorija ir uzskatāma par prioritārāku.

Izņēmuma kārtā, īstenojot preventīvās pārstrukturēšanas procesus, līgumu nosacījumus var sarunās apspriest no jauna, uzņēmuma līmenī vienojoties vadībai un darbinieku pārstāvjiem, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu normālas uzņēmējdarbības turpināšanu un darbvietu saglabāšanu.

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka ietekmētie kreditori ir tiesīgi balsot par pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu. Dalībvalstis saskaņā ar 12. panta 2. punktu šādas balsstiesības var piešķirt arī ietekmētajiem akcionāriem, dalībniekiem un biedriem.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori, tostarp parāda norakstīšanas plāna ietekmētie darbinieki, saskaņā ar valsts tiesībās paredzētajām procedūrām ir tiesīgi balsot par pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu pēc tam, kad viņi ir bijuši pienācīgi informēti par šo procedūru un tās iespējamām sekām uz uzņēmumu. Dalībvalstis saskaņā ar 12. panta 2. punktu šādas balsstiesības var piešķirt arī ietekmētajiem akcionāriem, dalībniekiem un biedriem.

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka ietekmētās personas tiek apvienotas atsevišķās kategorijās, kuras atspoguļo kategoriju izveides kritērijus. Kategorijas veido tā, ka katra kategorija aptver prasījumus vai dalību ar tiesībām, kas ir pietiekami līdzīgas, lai būtu pamats uzskatīt, ka attiecīgajā kategorijā ietilpstošās personas ir viendabīga kopa ar kopējām interesēm. Pārstrukturēšanas plāna pieņemšanas vajadzībām atsevišķās kategorijās apvieno vismaz nodrošinātos un nenodrošinātos prasījumus. Dalībvalstis var arī paredzēt, ka darbinieki veido paši savu, atsevišķu kategoriju.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka parāda norakstīšanas plāna ietekmētās personas tiek apvienotas atsevišķās kategorijās, kuras atspoguļo kategoriju izveides kritērijus. Kategorijas veido tā, ka katra kategorija aptver prasījumus vai dalību ar tiesībām, kas ir pietiekami līdzīgas, lai būtu pamats uzskatīt, ka attiecīgajā kategorijā ietilpstošās personas ir viendabīga kopa ar kopējām interesēm. Pārstrukturēšanas plāna pieņemšanas vajadzībām atsevišķās kategorijās apvieno vismaz nodrošinātos un nenodrošinātos prasījumus. Ņemot vērā to, ka darbinieki ir uzskatāmi par priviliģēto kreditoru kategoriju, izņemot pienācīgi pamatotos gadījumos, dalībvalstis papildus tam nodrošina, ka strādājošo darbinieku neapmierinātie algu un pensionēto darbinieku neapmierinātie pensiju prasījumi tiek izskatīti atsevišķā, patstāvīgā un priviliģētā kategorijā, un nodrošina šo prasījumu prioritāro statusu.

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ir uzskatāms, ka ietekmētās personas pārstrukturēšanas plānu ir pieņēmušas, ja katrā kategorijā ir sasniegts šo personu prasījumu vai dalības apmēra vairākums. Dalībvalstis nosaka, kāds vairākums ir nepieciešams pārstrukturēšanas plāna pieņemšanai, tomēr tas katrā ziņā nepārsniedz 75 % no katrā kategorijā pārstāvēto prasījumu vai dalības apmēra.

4.  Ir uzskatāms, ka ietekmētās personas pārstrukturēšanas plānu ir pieņēmušas, ja katrā kategorijā ir sasniegts šo personu prasījumu vai dalības apmēra vairākums un vairākums no balsstiesīgo locekļu skaita viedokļa, tostarp darbinieku kategorijā. Dalībvalstis nosaka, kāds vairākums ir nepieciešams pārstrukturēšanas plāna pieņemšanai, tomēr tas katrā ziņā nepārsniedz 75 % no katrā kategorijā pārstāvēto prasījumu vai dalības apmēra. Kompetentā tiesa apstiprina pārdošanas plānu saskaņā ar valsts tiesību aktiem, pamatojoties uz kuriem pārdošanu drīkst apstiprināt un īstenot.

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dalībvalstis var noteikt, ka balsojums par pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu notiek, katrā kategorijā apspriežoties un vienojoties nepieciešamajam ietekmēto personu vairākumam.

5.  Dalībvalstis var noteikt, ka balsojums par pārstrukturēšanas plāna pieņemšanu notiek, katrā kategorijā apspriežoties un vienojoties nepieciešamajam ietekmēto personu vairākumam. Darbinieku kategorijā šāds balsojums notiek saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  pārstrukturēšanas plāni, saskaņā ar kuriem mēneša laikā uzņēmumā likvidē vairāk nekā 10 darbvietas;

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  pārstrukturēšanas plāni, attiecībā uz kuriem darbinieki iesniedz savus priekšlikumus, jo īpaši attiecībā uz tiem, kuros ir paredzēts mainīt darbinieku atbalstīto akcionāru, vai uz pārstrukturēšanas plāniem, saskaņā ar kuriem darbinieki ir uzskatāmi par turpmākajiem pircējiem un kurus ir apstiprinājusi darbinieku kategorija pēc informēšanas un apspriešanās procedūras īstenošanas.

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis nodrošina, ka darbību turpinoša uzņēmuma pārdošanas plānus puses ievēro tikai tad, ja tos ir apstiprinājusi valsts tiesību aktos noteiktā tiesa vai administratīvā iestāde.

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiesas vai administratīvās iestādes var atteikties apstiprināt pārstrukturēšanas plānu, ja, objektīvi spriežot, šādam plānam nav izredžu novērst parādnieka maksātnespēju un nodrošināt uzņēmuma pastāvētspēju.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiesas vai administratīvās iestādes var atteikties apstiprināt parādu norakstīšanu ietverošu pārstrukturēšanas plānu, ja, objektīvi spriežot, šādam plānam nav izredžu novērst parādnieka maksātnespēju un nodrošināt uzņēmuma pastāvētspēju vai ja nav nokārtotas parādnieka saistības pret darbiniekiem, kā noteikts spēkā esošajās direktīvās. Dalībvalstis nodrošina, ka tiesu vai administratīvās iestādes var atteikties apstiprināt pārdošanas plānu, ja tajā nav sniegtas saprātīgas izredzes nodrošināt kreditoriem dividenžu maksājumu, kas būtu vismaz līdzvērtīgs tam, ko viņi saņemtu aktīvu pārdošanas gadījumā pēc bankrota procedūras, un darbību turpinošais uzņēmums nesniedz garantijas par pārgājušo darbību pastāvētspēju.

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja, lai pārstrukturēšanas plāns kļūtu saistošs, tam ir nepieciešams tiesas vai administratīvās iestādes apstiprinājums, dalībvalstis nodrošina, ka bez liekas kavēšanās pēc tam, kad ir iesniegts lūgums to apstiprināt, bet katrā ziņā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šāda apstiprināšanas lūguma iesniegšanas, tiek pieņemts attiecīgs lēmums.

4.  Ja, lai pārstrukturēšanas vai pārdošanas plāns kļūtu saistošs, tam ir nepieciešams tiesas vai administratīvās iestādes apstiprinājums, dalībvalstis nodrošina, ka bez liekas kavēšanās pēc tam, kad ir iesniegts lūgums to apstiprināt, bet katrā ziņā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šāda apstiprināšanas lūguma iesniegšanas, tiek pieņemts attiecīgs lēmums.

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Likvidējama uzņēmuma vērtību tiesa vai administratīvā iestāde nosaka gadījumā, ja pārstrukturēšanas plāns tiek apstrīdēts, apgalvojot, ka nav izpildīts kreditoru interešu ievērošanas kritērijs.

1.  Likvidējama uzņēmuma vērtību tiesa vai administratīvā iestāde nosaka gadījumā, ja pārstrukturēšanas vai pārdošanas plāns tiek apstrīdēts, apgalvojot, ka nav izpildīts kreditoru interešu ievērošanas kritērijs.

Grozījums Nr.    55

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Uzņēmuma vērtību, kas balstās uz darbību turpinoša uzņēmuma vērtību, tiesa vai administratīvā iestāde nosaka šādos gadījumos:

2.  Uzņēmuma vērtību, kas balstās uz darbību turpinoša uzņēmuma vērtību un uz tādā tā aktīvu pārdošanā gūto ieņēmumu vērtību, ko maksātnespējas procedūrā veic praktizējošs maksātnespējas speciālists, tiesa vai administratīvā iestāde nosaka šādos gadījumos:

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  ja plāns ietver kādas darbības pilnīgu vai daļēju pāreju.

Grozījums Nr.    57

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis turpmāku likvidācijas procedūru kontekstā var piešķirt personām, kas piešķir jaunu vai pagaidu finansējumu, tiesības saņemt maksājumu ar augstāku prioritāti salīdzinājumā ar citiem kreditoriem, kuru prasījumiem attiecībā uz naudu vai aktīviem citādi būtu augstāka vai vienāda prioritāte. Attiecībā uz šādiem gadījumiem dalībvalstis paredz, ka jaunam finansējumam un pagaidu finansējumam ir augstākas prioritātes rangs vismaz attiecībā pret parasto, nenodrošināto kreditoru prasījumiem.

svītrots

Pamatojums

Ar šo noteikumu paredz augstāku privilēģiju dalībniekiem, kas piešķir jaunu vai pagaidu finansējumu. Tas var kaitēt citu kreditoru, tostarp darbinieku, situācijai un var mazināt attiecīgā uzņēmuma atlikušo kapitālu, tādējādi vēl vairāk apdraudot darbiniekus.

Grozījums Nr.    58

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  nekavējoties veikt pasākumus, lai pēc iespējas mazinātu kreditoru, darbinieku, akcionāru (dalībnieku) un citu ieinteresēto personu zaudējumus;

(a)  nekavējoties veikt pasākumus, lai pēc iespējas mazinātu kreditoru, darbinieku, akcionāru (dalībnieku) un citu ieinteresēto personu zaudējumus, tai skaitā nodarbinātību, kā arī darbinieku intereses un tiesības;

Grozījums Nr.    59

Direktīvas priekšlikums

23. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis var paplašināt uzņēmējiem domātās otrās iespējas mehānisma darbības jomu, tajā iekļaujot fiziskas personas, tostarp personas, kas neveic tirdzniecību, komercdarbību, arodu vai profesiju, ko var pielīdzināt darba devēja darbībām. Paplašinot minēto darbības jomu, tiek novērstas labticīgo fizisko personu pārmērīgas parādsaistības, ko panāk ar parādu dzēšanas procedūru, ar kuru tiek novērstas viņu turpmākās parādsaistības, līdz ko viņi ir nomaksājuši daļu parāda, un pēc kuras viņiem ir tiesības atkal saņemt kredītu. Komisija veic ietekmes novērtējumu par to, kā otrās iespējas mehānisma darbības jomas paplašināšana varētu palīdzēt samazināt nabadzību un sociālo atstumtību un veicināt ekonomiskās darbības.

Grozījums Nr.    60

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis ar līdzekļiem, kādus tās uzskata par atbilstošiem, veicina, ka pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošie speciālisti izstrādā un ievēro brīvprātīgus rīcības kodeksus, kā arī veicina citus iedarbīgus pārraudzības mehānismus attiecībā uz šādu pakalpojumu sniegšanu.

2.  Dalībvalstis ar līdzekļiem, kādus tās uzskata par atbilstošiem, veicina, ka pārstrukturēšanas, maksātnespējas un otrās iespējas jomā praktizējošie speciālisti izstrādā un ievēro rīcības kodeksu, kā arī veicina citus iedarbīgus pārraudzības mehānismus attiecībā uz šādu pakalpojumu sniegšanu, piemēram, licencēšanu un reģistrēšanu.

Grozījums Nr.    61

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  kreditoru informēšana;

(c)  kreditoru, tostarp darbinieku pārstāvju, informēšana;

Grozījums Nr.    62

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  zudušo darbvietu skaits, uzņēmuma daļēja vai pilnīga pāreja, darbinieku daļēja atlaišana un pārstrukturēšanas nolīgumu ietekme uz nodarbinātību un publiskajām finansēm;

Grozījums Nr.    63

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(gb)  praktizējošu speciālistu darba un tā rezultātu novērtējums;

Grozījums Nr.    64

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija 3. punktā minēto datu sniegšanas veidlapu nosaka īstenošanas aktā. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 30. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

4.  Komisija 3. punktā minēto datu sniegšanas veidlapu nosaka deleģētajā aktā.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Preventīvās pārstrukturēšanas regulējums, otrā iespēja un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumi

Atsauces

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

16.1.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

16.1.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Edouard Martin

17.1.2017

Izskatīšana komitejā

3.5.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

1

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Theodoros Zagorakis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

39

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Laura Agea

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Theodoros Zagorakis

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

ENF

Dominique Martin

5

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Preventīvās pārstrukturēšanas regulējums, otrā iespēja un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumi

Atsauces

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.11.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

16.1.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

16.1.2017

EMPL

16.1.2017

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Angelika Niebler

28.11.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

12.7.2017

10.10.2017

7.12.2017

 

Pieņemšanas datums

2.7.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

14

7

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Danti, Kateřina Konečná, Nils Torvalds

Iesniegšanas datums

25.7.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

14

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Viktor Uspaskich

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

7

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 27. augusts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika