Postup : 2016/0359(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0269/2018

Predkladané texty :

A8-0269/2018

Rozpravy :

PV 27/03/2019 - 25
CRE 27/03/2019 - 25

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0321

SPRÁVA     ***I
PDF 1565kWORD 254k
21.8.2018
PE 610.684v03-00 A8-0269/2018

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Angelika Niebler

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0723),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 53 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0475/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0269/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Cieľom tejto smernice je odstrániť prekážky výkonu základných slobôd, ako je voľný pohyb kapitálu a sloboda usadiť sa, ktoré vyplývajú z rozdielov medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi týkajúcimi sa preventívnej reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance. Cieľom smernice je odstrániť tieto prekážky tým, že sa zaistí, aby životaschopné podniky vo finančných ťažkostiach mali prístup k účinným vnútroštátnym rámcom preventívnej reštrukturalizácie, ktoré im umožnia pokračovať v činnosti; aby poctiví a nadmerne zadlžení podnikatelia mali druhú šancu po úplnom oddlžení po uplynutí primeranej lehoty a aby sa zlepšila účinnosť postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia, najmä s ohľadom na ich skrátenie.

(1)  Cieľom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a odstrániť prekážky výkonu základných slobôd, ako je voľný pohyb kapitálu a sloboda usadiť sa, ktoré vyplývajú z rozdielov medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi týkajúcimi sa preventívnej reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance. Bez toho, aby boli ovplyvnené základné práva a slobody pracovníkov, cieľom smernice je odstrániť tieto prekážky tým, že sa zaistí, aby životaschopné podniky a podnikatelia v ťažkej finančnej situácii, a to aj individuálni podnikatelia, ktorí sú ekonomicky životaschopní, mali prístup k účinným vnútroštátnym rámcom preventívnej reštrukturalizácie, ktoré im umožnia pokračovať v činnosti; aby poctiví a nadmerne zadlžení podnikatelia mali druhú šancu po úplnom oddlžení a potom, ako podstúpili postup platobnej neschopnosti; a aby sa zlepšila účinnosť postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia, najmä s ohľadom na ich skrátenie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Reštrukturalizáciou by sa podnikom vo finančných ťažkostiach malo umožniť pokračovať v podnikaní v celku alebo čiastočne, a to zmenou zloženia, podmienok alebo štruktúry aktív a pasív a ich kapitálovej štruktúry, a to aj predajom aktív alebo častí podniku. Rámce preventívnej reštrukturalizácie by mali predovšetkým umožniť, aby podniky pristúpili k reštrukturalizácii v počiatočnom štádiu a zabránili svojej platobnej neschopnosti. Tieto systémy by mali maximalizovať celkovú hodnotu pre veriteľov, vlastníkov a pre hospodárstvo ako celok a mali by zabrániť neprimeraným stratám pracovných miest a stratám vedomostí a zručností. Mali by takisto zabrániť zvyšovaniu nesplácaných úverov. V procese reštrukturalizácie by mali byť chránené práva všetkých zainteresovaných strán. Neživotaschopné podniky bez vyhliadky na prežitie by sa zároveň mali čo najrýchlejšie zlikvidovať.

(2)  Reštrukturalizáciou a na základe primeraných a životaschopných správ odborníkov by sa podnikom a podnikateľom, ktorí nesú osobnú zodpovednosť, vo finančných ťažkostiach malo umožniť pokračovať v podnikaní v celku alebo čiastočne, a to zmenou zloženia, podmienok alebo štruktúry aktív a pasív a ich kapitálovej štruktúry, a to aj predajom aktív alebo častí podniku alebo samotného podniku. Rámce preventívnej reštrukturalizácie by mali predovšetkým umožniť, aby podniky urýchlene pristúpili k reštrukturalizácii v počiatočnom štádiu a zabránili svojej platobnej neschopnosti a aby sa zabránilo likvidácii životaschopných podnikov. Tieto rýchle preventívne rámce by mali zabrániť stratám pracovných miest a stratám vedomostí a zručností a mali by maximalizovať celkovú hodnotu pre veriteľov, v porovnaní s hodnotou, ktorú by mohli získať v prípade likvidácie majetku spoločnosti, a pre vlastníkov a pre hospodárstvo ako celok. Mali by takisto zabrániť zvyšovaniu nesplácaných úverov. V procese reštrukturalizácie by mali byť chránené práva všetkých zainteresovaných strán vrátane práv pracovníkov. Neživotaschopné podniky bez vyhliadky na prežitie by sa zároveň mali čo najrýchlejšie zlikvidovať. Dostupnosť preventívnych rýchlych reštrukturalizačných postupov by zabezpečila, že opatrenia by boli prijaté pred tým, ako by spoločnosti nesplácali svoje úvery, čo by prispelo k zníženiu rizika, že úvery sa stanú nesplácanými v cyklických poklesoch, a zmiernil by sa nepriaznivý vplyv na finančný sektor. Významné percento podnikov a pracovných miest by bolo možné zachrániť, ak by preventívne postupy existovali vo všetkých členských štátoch, v ktorých podniky majú sídla, majetok alebo veriteľov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Medzi členskými štátmi sú rozdiely, pokiaľ ide o rozsah postupov, ktoré sú dostupné pre dlžníkov vo finančných ťažkostiach s cieľom pristúpiť k reštrukturalizácii svojho podniku. Niektoré členské štáty majú obmedzený rad postupov, čo znamená, že podniky môžu pristúpiť k reštrukturalizácii len v pomerne neskorom štádiu v kontexte postupov platobnej neschopnosti. V iných členských štátoch je reštrukturalizácia možná vo včasnejšej fáze, ale dostupné postupy nie sú také účinné, aké by mohli byť, alebo sú veľmi formálne, konkrétne obmedzujú používanie mimosúdnych postupov. Podobne sa vnútroštátne pravidlá, na základe ktorých podnikatelia dostávajú druhú šancu najmä prostredníctvom toho, že sú zbavení dlhov, ktoré im vznikli počas ich podnikania, medzi členskými štátmi líšia, a to z hľadiska dĺžky lehoty na oddlženie a podmienok na poskytnutie takéhoto oddlženia.

(3)  Medzi členskými štátmi sú rozdiely, pokiaľ ide o rozsah postupov, ktoré sú dostupné pre dlžníkov vo finančných ťažkostiach s cieľom pristúpiť k reštrukturalizácii svojho podniku. Niektoré členské štáty majú obmedzený rad postupov, čo znamená, že podniky môžu pristúpiť k reštrukturalizácii len v pomerne neskorom štádiu v kontexte postupov platobnej neschopnosti. V iných členských štátoch je reštrukturalizácia možná vo včasnejšej fáze, ale dostupné postupy nie sú také účinné, aké by mohli byť, alebo sú veľmi formálne, konkrétne obmedzujú používanie mimosúdnych postupov. V oblasti moderných právnych predpisov o platobnej neschopnosti majú preventívne riešenia rastúci trend. Trend smeruje k uprednostňovaniu prístupov, ktoré sa na rozdiel od tradičného prístupu smerujúceho k likvidácii podniku, ktorý je v kríze, zameriavajú na jeho ozdravenie alebo aspoň na záchranu tých jeho častí, ktoré sú ešte ekonomicky životaschopné. Táto prax často pomáha zachovať pracovné miesta alebo znižovať straty pracovných miest, ktorým možno predísť. Podobne sa vnútroštátne pravidlá, na základe ktorých podnikatelia dostávajú druhú šancu najmä prostredníctvom toho, že sú zbavení dlhov, ktoré im vznikli počas ich podnikania, medzi členskými štátmi líšia, a to z hľadiska dĺžky lehoty na oddlženie a podmienok na poskytnutie takéhoto oddlženia. Miera zapojenia súdnych alebo správnych orgánov alebo ich nominantov sa takisto mení od minimálneho zapojenia v niektorých členských štátoch po plnohodnotnú účasť v iných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Nadmerná dĺžka postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia v niekoľkých členských štátoch je dôležitým faktorom vyvolávajúcim nízke miery uspokojenia pohľadávky a odrádzajúcim investorov od podnikania v jurisdikciách, kde existuje riziko, že postupy budú trvať príliš dlho.

(5)  Nadmerná dĺžka postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia v niekoľkých členských štátoch je dôležitým faktorom vyvolávajúcim nízke miery uspokojenia pohľadávky a odrádzajúcim investorov od podnikania v jurisdikciách, kde existuje riziko, že postupy budú trvať príliš dlho a budú neprimerane nákladné.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Všetky tieto rozdiely sa premietajú do dodatočných nákladov pre investorov pri posudzovaní rizík dlžníkov, ktorí sa dostávajú do finančných ťažkostí v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, a nákladov súvisiacich s reštrukturalizáciou spoločností, ktoré majú svoje závody, veriteľov alebo aktíva v iných členských štátoch, čo je najzrejmejšie v prípade reštrukturalizácie medzinárodných skupín spoločností. Ako hlavný dôvod neinvestovania alebo neuzatvorenia obchodného vzťahu s protistranou mimo svojej vlastnej krajiny uvádza mnoho investorov neistotu v súvislosti s pravidlami týkajúcimi sa platobnej neschopnosti alebo riziko dlhých a zložitých postupov platobnej neschopnosti v inej krajine.

(6)  Všetky tieto rozdiely sa premietajú do dodatočných nákladov pre investorov pri posudzovaní rizík dlžníkov, ktorí sa dostávajú do finančných ťažkostí v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, alebo pri posudzovaní rizík súvisiacich s prevzatím ziskových činností, ktoré vykonávajú podniky v ťažkostiach, a nákladov súvisiacich s reštrukturalizáciou spoločností, ktoré majú svoje závody, veriteľov alebo aktíva v iných členských štátoch, čo je najzrejmejšie v prípade reštrukturalizácie medzinárodných skupín spoločností. Ako hlavný dôvod neinvestovania alebo neuzatvorenia obchodného vzťahu s protistranou mimo svojej vlastnej krajiny uvádza mnoho investorov neistotu v súvislosti s pravidlami týkajúcimi sa platobnej neschopnosti alebo riziko dlhých a zložitých postupov platobnej neschopnosti v inej krajine. Táto neistota má preto odrádzajúci účinok a prekáža slobode podnikov usadiť sa a podpore podnikania a poškodzuje riadne fungovanie vnútorného trhu. Najmä malé a stredné podniky nemajú vo väčšine prípadov zdroje potrebné na posudzovanie rizík súvisiacich s cezhraničnými činnosťami.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Tieto rozdiely vedú k nerovnomerným podmienkam prístupu k úverom a nerovnomerným mieram uspokojenia pohľadávok v členských štátoch. Nevyhnutným predpokladom dobre fungujúceho jednotného trhu vo všeobecnosti a konkrétne fungujúcej únie kapitálových trhov je teda vyšší stupeň harmonizácie, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu, platobnú neschopnosť a druhú šancu.

7.  Tieto rozdiely vedú k nerovnomerným podmienkam prístupu k úverom a nerovnomerným mieram uspokojenia pohľadávok v členských štátoch. Nevyhnutným predpokladom dobre fungujúceho jednotného trhu vo všeobecnosti a konkrétne fungujúcej únie kapitálových trhov, ako aj životaschopnosti ekonomických činností, a tým aj zachovania a vytvárania pracovných miest, je teda vyšší stupeň harmonizácie, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu, platobnú neschopnosť a druhú šancu. Väčšia miera harmonizácie by zároveň ešte viac prispela k zavedeniu spoločného obchodného práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Všeobecne sa uznáva, že každú reštrukturalizačnú činnosť, najmä významnej veľkosti a s podstatným vplyvom, by malo sprevádzať vysvetlenie a odôvodnenie určené zúčastneným stranám, v ktorom sa uvedie voľba predpokladaných opatrení vo vzťahu k cieľom, ako aj alternatívne možnosti, a malo by sa zabezpečiť úplné a primerané zapojenie zástupcov pracovníkov na všetkých úrovniach. Vysvetlenie a odôvodnenie by sa malo vypracovať v dostatočnom predstihu, čo umožní zúčastneným stranám pripraviť sa na konzultácie skôr, než spoločnosť prijme rozhodnutie1a.

 

_________________

 

1a Prijaté texty, P7_TA(2013)0005. Informovanie pracovníkov a konzultácie s nimi, predvídanie a riadenie reštrukturalizácie

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13.  Úžitok z koherentnejšieho prístupu na úrovni Únie by mali mať predovšetkým malé a stredné podniky, keďže nemajú potrebné zdroje na to, aby zvládli vysoké náklady na reštrukturalizáciu a aby využili účinnejšie postupy reštrukturalizácie v niektorých členských štátoch. Malé a stredné podniky, najmä ak majú finančné ťažkosti, často nemajú prostriedky na využitie profesionálneho poradenstva, preto by sa mali zaviesť nástroje včasného varovania s cieľom upozorniť dlžníkov na naliehavú potrebu konať. V snahe pomôcť takýmto podnikom v prístupe k reštrukturalizácii pri nízkych nákladoch by sa mali vypracovať modelové reštrukturalizačné plány na vnútroštátnej úrovni, ktoré by sa mali sprístupniť online. Dlžníci by mali byť schopní ich používať a prispôsobiť ich svojim potrebám a špecifikám svojho podniku.

13.  Úžitok z koherentnejšieho prístupu na úrovni Únie by mali mať podniky a predovšetkým malé a stredné podniky, ktoré predstavujú 99 % všetkých podnikov v Únii, keďže je nepomerne pravdepodobnejšie, že sa zlikvidujú, namiesto toho, aby podliehali reštrukturalizácii, a musia znášať náklady, ktoré sú dvakrát vyššie ako náklady, ktorým čelia väčšie spoločnosti pri cezhraničných konaniach v porovnaní s vnútroštátnymi postupmi. Malé a stredné podniky, najmä ak majú finančné ťažkosti, ako aj zástupcovia pracovníkov často nemajú prostriedky na to, aby zvládli vysoké náklady na reštrukturalizáciu a aby využili výhody účinnejších postupov reštrukturalizácie v niektorých členských štátoch. V snahe pomôcť takýmto podnikom v prístupe k reštrukturalizácii pri nízkych nákladoch by sa mali vypracovať kontrolné zoznamy reštrukturalizačných plánov na vnútroštátnej úrovni, ktoré by sa mali sprístupniť elektronicky. Členské štáty by pri zostavovaní týchto kontrolných zoznamov mali zvážiť predovšetkým potreby a osobitosti malých a stredných podnikov. Vzhľadom na obmedzené zdroje malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o najímanie odborníkov, mali by sa zaviesť nástroje včasného varovania, aby boli dlžníci varovaní o naliehavej potrebe urýchlene konať.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Veritelia a pracovníci by mali mať možnosť navrhnúť alternatívny reštrukturalizačný plán. Členské štáty by mali vymedziť podmienky, za ktorých môžu takýto plán navrhnúť.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b)  S cieľom zabezpečiť koherentnejší prístup by Komisia mala zvážiť vytvorenie registra platobnej neschopnosti v Únii, ktorý by zabezpečoval väčšiu transparentnosť pre všetkých veriteľov a zjednodušoval prístup k informáciám, najmä pre malé a stredné podniky a zamestnancov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Nadmerná zadlženosť spotrebiteľov spôsobuje veľké hospodárske a sociálne obavy a je úzko spätá s previsom dlhu. Navyše často nie je možné určiť jasný rozdiel medzi spotrebiteľskými a podnikovými dlhmi podnikateľa. Režim druhej šance pre podnikateľov by nebol účinný, keby podnikateľ musel na to, aby sa zbavil svojich podnikateľských osobných dlhov a svojich nepodnikateľských osobných dlhov, absolvovať samostatné postupy s rôznymi podmienkami prístupu a lehotami na oddlženie. Z týchto dôvodov, aj keď táto smernica neobsahuje záväzné pravidlá o nadmernej zadlženosti spotrebiteľov, by členské štáty mali byť takisto schopné uplatniť ustanovenia týkajúce sa oddlženia na spotrebiteľov.

(15)  Nadmerná zadlženosť spotrebiteľov spôsobuje veľké hospodárske a sociálne obavy a je úzko spätá s previsom dlhu. Navyše často nie je možné určiť jasný rozdiel medzi spotrebiteľskými a podnikovými dlhmi podnikateľa. Režim druhej šance pre podnikateľov by nebol účinný, keby podnikateľ musel na to, aby sa zbavil svojich podnikateľských osobných dlhov a svojich nepodnikateľských osobných dlhov, absolvovať samostatné postupy s rôznymi podmienkami prístupu a lehotami na oddlženie. Z týchto dôvodov, aj keď táto smernica neobsahuje záväzné pravidlá o nadmernej zadlženosti spotrebiteľov, sa členským štátom odporúča, aby čo najskôr začali takisto uplatňovať ustanovenia týkajúce sa oddlženia na spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  S cieľom dosiahnuť väčšiu zrozumiteľnosť by členské štáty a Komisia mali vypracovať štúdiu s cieľom určiť kľúčové ukazovatele osobnej nadmernej zadlženosti. Podľa výsledkov uvedenej štúdie by členské štáty a Komisia mali prijať opatrenia na vytvorenie systému včasného varovania pre nadmernú zadlženosť spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Čím skôr bude môcť dlžník zistiť svoje finančné ťažkosti a prijať vhodné kroky, tým bude väčšia pravdepodobnosť, že sa zabráni hroziacej platobnej neschopnosti, alebo v prípade podniku, ktorého životaschopnosť je trvalo oslabená, o to organizovanejší a efektívnejší bude proces likvidácie. Jasné informácie o dostupných postupoch preventívnej reštrukturalizácie, ako aj o nástrojoch včasného varovania by sa preto mali zaviesť s cieľom motivovať dlžníkov, ktorí sa začnú dostávať do finančných problémov, aby prijali včasné opatrenia. K možným mechanizmom včasného varovania by mali patriť povinnosti dlžníka týkajúce sa zúčtovania a monitorovania alebo hospodárenie dlžníka, ako aj oznamovacie povinnosti v zmysle úverových zmlúv. Okrem toho by sa tretím stranám s relevantnými informáciami, ako sú účtovníci, daňové orgány a orgány sociálneho zabezpečenia, mohli v rámci vnútroštátnych právnych predpisov poskytnúť stimuly alebo zaviesť povinnosť nahlásiť negatívny vývoj.

(16)  Čím skôr bude môcť dlžník, podnikateľ alebo zástupca pracovníkov zistiť svoje finančné ťažkosti a prijať vhodné kroky, tým bude väčšia pravdepodobnosť, že sa zabráni hroziacej platobnej neschopnosti, alebo v prípade podniku, ktorého životaschopnosť je trvalo oslabená, o to organizovanejší a efektívnejší bude proces likvidácie. Jasné informácie o dostupných postupoch preventívnej reštrukturalizácie, ako aj o nástrojoch včasného varovania by sa preto mali zaviesť s cieľom motivovať dlžníkov, ktorí sa začnú dostávať do finančných problémov, aby prijali včasné opatrenia. K možným mechanizmom včasného varovania by mali patriť povinnosti dlžníka týkajúce sa zúčtovania a monitorovania alebo hospodárenie dlžníka, ako aj oznamovacie povinnosti v zmysle úverových zmlúv. Okrem toho by sa tretím stranám s relevantnými informáciami, ako sú účtovníci, daňové orgány a orgány sociálneho zabezpečenia, mohli v rámci vnútroštátnych právnych predpisov poskytnúť stimuly alebo zaviesť povinnosť nahlásiť negatívny vývoj. Zástupcovia pracovníkov by mali mať prístup k relevantným informáciám a mali by mať právo komunikovať svoje obavy ostatným zainteresovaným stranám. Členské štáty by mali poskytovať možnosť využívať nové IT technológie na oznamovanie a online komunikáciu a mali by sprístupniť informácie o systéme včasného varovania na príslušnej webovej stránke.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Fáza včasného varovania, ktorá je určená na predvídanie vzniku krízy, má byť užitočná tým, že upozorní dlžníkov na vznikajúce ťažkosti a ponúkne im možnosť rýchlej analýzy a riešenie hospodárskych a finančných problémov, v ktorých sa spoločnosť ocitá, pričom sa na tento účel sprístupňujú – na základe dobrovoľnosti – rôzne zdroje a zároveň sa nepredpisujú konkrétne postupy konania ani sa tretím stranám nevyhnutne nevyzrádza existencia krízy. Je preto dôležité ponechať na členských štátoch rozhodnutie o tom, či obmedziť ustanovenia o povinnom monitorovaní na malé a stredné podniky, s prihliadnutím na skutočnosť, že samotné malé a stredné podniky často nie sú schopné začať procesy reštrukturalizácie samostatne, a to pre mnohé faktory oslabujúce ich konkurencieschopnosť, ako je ich menšia veľkosť, chýbajúca silná správa a riadenie spoločnosti, nedostatok účinných prevádzkových postupov a zdrojov na monitorovanie a plánovanie, ako aj ich menšia schopnosť znášať náklady na takéto konanie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Reštrukturalizačný rámec by mal byť dostupný pre dlžníkov, aby sa im umožnilo riešiť finančné ťažkosti v počiatočnom štádiu, keď je pravdepodobné, že ich platobnej neschopnosti sa dá zabrániť a možno zaistiť pokračovanie ich činnosti. Reštrukturalizačný rámec by mal byť dostupný pred tým, ako sa dlžník stane platobne neschopným podľa vnútroštátnych právnych predpisov, t. j. pred tým, ako dlžník splní podmienky začatia postupu kolektívnej platobnej neschopnosti, ktorý má za následok pozbavenie dlžníka dispozičných práv k majetku a vymenovanie likvidátora. Test životaschopnosti by preto nemal byť nevyhnutnou podmienkou začiatku rokovaní a povolenia prerušenia konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov. Naopak, životaschopnosť podniku by mala byť najčastejšie posúdením, ktoré majú vykonať dotknutí veritelia, ktorí z väčšej časti súhlasia s niektorými úpravami svojich pohľadávok. Aby sa však predišlo zneužitiu týchto postupov, musia finančné ťažkosti dlžníka odrážať pravdepodobnosť jeho platobnej neschopnosti a reštrukturalizačný plán musí mať potenciál zabrániť platobnej neschopnosti dlžníka a zabezpečiť životaschopnosť podniku.

(17)  Reštrukturalizačný rámec by mal byť dostupný pre dlžníkov, aby sa im umožnilo riešiť finančné ťažkosti v počiatočnom štádiu, keď je pravdepodobné, že ich platobnej neschopnosti sa dá zabrániť a možno zaistiť pokračovanie ich činnosti. Reštrukturalizačný rámec by mal byť dostupný pred tým, ako sa dlžník stane platobne neschopným podľa vnútroštátnych právnych predpisov, t. j. pred tým, ako dlžník splní podmienky začatia postupu kolektívnej platobnej neschopnosti, ktorý má za následok pozbavenie dlžníka dispozičných práv k majetku a vymenovanie likvidátora. Členské štáty by mali mať možnosť obmedziť prístup do reštrukturalizačnej siete so zreteľom na podniky, v prípade ktorých súd členského štátu zistil, že porušili povinnosti v oblasti účtovníctva alebo účtovnej evidencie. Členské štáty by tiež mali mať možnosť poskytnúť na požiadanie prístup k rámcom reštrukturalizácie pre veriteľov a zástupcov pracovníkov. Test životaschopnosti by preto nemal byť nevyhnutnou podmienkou začiatku rokovaní a povolenia prerušenia konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov. Naopak, životaschopnosť podniku by mala byť najčastejšie posúdením, ktoré majú vykonať dotknutí veritelia, ktorí z väčšej časti súhlasia s niektorými úpravami svojich pohľadávok. Aby sa však predišlo zneužitiu týchto postupov, musia finančné ťažkosti dlžníka odrážať pravdepodobnosť jeho platobnej neschopnosti a reštrukturalizačný plán musí mať potenciál zabrániť platobnej neschopnosti dlžníka a zabezpečiť životaschopnosť podniku.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Plnenie povinností v oblasti účtovníctva a účtovnej evidencie sa považuje za účinný nástroj, ktorý podnikom a podnikateľom umožňuje uvedomiť si, že im hrozí neschopnosť splatiť dlhy v čase splatnosti. Bolo by vhodné zabezpečiť členským štátom možnosť obmedziť prístup k reštrukturalizačnému konaniu na tie podniky a podnikateľov, ktorí plnia tieto povinnosti v oblasti účtovníctva a účtovnej evidencie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom presadzovať efektivitu a znižovať počet prípadov omeškania a náklady by mali vnútroštátne rámce preventívnej reštrukturalizácie zahŕňať pružné postupy obmedzujúce účasť súdnych alebo správnych orgánov na tie prípady, keď je to potrebné a primerané, aby sa chránili záujmy veriteľov a ostatných zainteresovaných strán, ktoré budú pravdepodobne dotknuté. Aby sa predišlo zbytočným nákladom a zohľadnil sa skorý charakter postupu, dlžníkom by sa mala v zásade ponechať kontrola nad aktívami a každodennou prevádzkou podniku. Vymenovanie správcu v oblasti reštrukturalizácie, či už sprostredkovateľa podporujúceho rokovania o reštrukturalizačnom pláne alebo správcu, ktorý vykonáva dohľad nad opatreniami dlžníka, by nemalo byť povinné v každom prípade, ale na základe jednotlivých prípadov v závislosti od okolností prípadu alebo osobitných potrieb dlžníka. Okrem toho by nemalo nevyhnutne dôjsť k súdnemu príkazu na začatie procesu reštrukturalizácie, ktorý môže byť neformálny, pokiaľ nebudú dotknuté práva tretích strán. Napriek tomu by sa mal zaistiť určitý stupeň dohľadu, ak je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov jedného alebo viacerých veriteľov alebo inej zainteresovanej strany. Môže sa to stať konkrétne v prípade, ak súdny alebo správny orgán nariadi všeobecné prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, alebo ak sa javí ako potrebné presadiť reštrukturalizačný plán na nesúhlasné triedy veriteľov.

(18)  S cieľom presadzovať efektivitu a znižovať počet prípadov omeškania a náklady by mali vnútroštátne rámce preventívnej reštrukturalizácie zahŕňať pružné postupy obmedzujúce účasť súdnych alebo správnych orgánov na tie prípady, keď je to potrebné a primerané, aby sa chránili záujmy veriteľov a ostatných zainteresovaných strán, ktoré budú pravdepodobne dotknuté. Aby sa predišlo zbytočným nákladom a zohľadnil sa skorý charakter postupu, dlžníkom by sa mala v zásade ponechať kontrola nad aktívami a každodennou prevádzkou podniku. Vymenovanie správcu v oblasti reštrukturalizácie, či už sprostredkovateľa podporujúceho rokovania o reštrukturalizačnom pláne alebo správcu, ktorý vykonáva dohľad nad opatreniami dlžníka, by nemalo byť povinné v každom prípade, ale na základe jednotlivých prípadov v závislosti od okolností prípadu alebo osobitných potrieb dlžníka. Vymedzenie podmienok pre takéto vymenovanie by malo byť ponechané na členské štáty. Správca by sa mal však vymenovať v čase, keď bolo poskytnuté prerušenie, keď plán reštrukturalizácie musí potvrdiť súdny alebo správny orgán prostredníctvom prelomenia nesúhlasu medzi triedami, alebo ak o to požiadal dlžník alebo väčšina veriteľov. Okrem toho by nemalo nevyhnutne dôjsť k súdnemu príkazu na začatie procesu reštrukturalizácie, ktorý môže byť neformálny, pokiaľ nebudú dotknuté práva tretích strán. Napriek tomu by sa mal zaistiť určitý stupeň dohľadu, ak je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov jedného alebo viacerých veriteľov alebo inej zainteresovanej strany. Môže sa to stať konkrétne v prípade, ak súdny alebo správny orgán nariadi všeobecné prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, alebo ak sa javí ako potrebné presadiť reštrukturalizačný plán na nesúhlasné triedy veriteľov. Členské štáty by mali ďalej zabezpečiť poskytovanie jasných a transparentných informácií zástupcom pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Dlžník by mal mať možnosť požiadať súdny alebo správny orgán o dočasné prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, čím by sa mala takisto pozastaviť povinnosť podať návrh na začatie postupu platobnej neschopnosti, ak takéto opatrenia môžu negatívne ovplyvniť rokovania a obmedziť vyhliadky na reštrukturalizáciu dlžníkovho podniku. Prerušenie vymáhania nárokov by mohlo byť všeobecné, to znamená také, ktoré má vplyv na všetkých veriteľov, alebo cielené na jednotlivých veriteľov. S cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi právami dlžníka a veriteľov by sa prerušenie malo poskytnúť na obdobie najviac štyroch mesiacov. Komplexná reštrukturalizácia si však môže vyžadovať viac času. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že v takýchto prípadoch môže predĺženie tejto lehoty poskytnúť súdny alebo správny orgán, ak existuje dôkaz o tom, že rokovania o reštrukturalizačnom pláne napredujú a že voči veriteľom nie sú nespravodlivé predsudky. Ak sa poskytnú ďalšie predĺženia, súdny alebo správny orgány by mal byť ubezpečený o tom, že prijatie reštrukturalizačného plánu je vysoko pravdepodobné. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby akákoľvek žiadosť o predĺženie pôvodného prerušenia bola podaná v primeranej lehote, aby sa orgánom súdnictva alebo správnym orgánom umožnilo vydať rozhodnutie v stanovenej lehote. V prípade, že súdny alebo správny orgán nerozhodne o predĺžení prerušenia vymáhania nárokov skôr, ako uplynie, účinnosť prerušenia by mala prestať platiť v deň uplynutia lehoty prerušenia. V záujme právnej istoty by sa celková lehota prerušenia mala obmedziť na dvanásť mesiacov.

(19)  Dlžník by mal mať možnosť požiadať súdny alebo správny orgán o dočasné prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, ak takéto opatrenia môžu negatívne ovplyvniť rokovania a obmedziť vyhliadky na reštrukturalizáciu dlžníkovho podniku. Takáto žiadosť by mala byť možná len vtedy, ak ešte nevznikla povinnosť podať návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti. Prerušenie vymáhania nárokov by mohlo byť všeobecné, to znamená také, ktoré má vplyv na všetkých veriteľov, alebo cielené na jednotlivých veriteľov, ale iba tých, ktorí sú zapojení do rokovaní. S cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi právami dlžníka a veriteľov by sa prerušenie malo poskytnúť na obdobie najviac štyroch mesiacov. Komplexná reštrukturalizácia si však môže vyžadovať viac času. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že v takýchto prípadoch môže predĺženie tejto lehoty poskytnúť súdny alebo správny orgán, ak existuje dôkaz o tom, že rokovania o reštrukturalizačnom pláne napredujú a že voči veriteľom nie sú nespravodlivé predsudky. Členské štáty by mali stanoviť ďalšie podmienky na predĺženie prerušenia. Ak sa poskytnú ďalšie predĺženia, súdny alebo správny orgány by mal byť ubezpečený o tom, že prijatie reštrukturalizačného plánu je vysoko pravdepodobné. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby akákoľvek žiadosť o predĺženie pôvodného prerušenia bola podaná v primeranej lehote, aby sa orgánom súdnictva alebo správnym orgánom umožnilo vydať rozhodnutie v stanovenej lehote. V prípade, že súdny alebo správny orgán nerozhodne o predĺžení prerušenia vymáhania nárokov skôr, ako uplynie, účinnosť prerušenia by mala prestať platiť v deň uplynutia lehoty prerušenia. V záujme právnej istoty by sa celková lehota prerušenia mala obmedziť na desať mesiacov. Ak však spoločnosť premiestnila svoje registrované sídlo do iného členského štátu v priebehu troch mesiacov pred podaním žiadosti o prerušenie, celková dĺžka prerušenia by mala byť obmedzená na dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Aby sa zaistilo, že veritelia neutrpia ujmu, prerušenie by sa nemalo poskytnúť, alebo ak sa poskytne, nemalo by sa predĺžiť, alebo by sa malo zrušiť v prípade, že prerušenie vymáhania nárokov nespravodlivo poškodzuje veriteľov. Pri stanovení, či existuje nespravodlivé poškodenie veriteľov, môžu súdne alebo správne orgány vziať do úvahy skutočnosť, či by sa prerušením zachovala celková hodnota majetku, či dlžník koná v zlej viere alebo s úmyslom spôsobiť poškodenie, alebo vo všeobecnosti koná v rozpore s oprávnenými očakávaniami kolektívu veriteľov. Jediného veriteľa alebo triedu veriteľov by prerušenie nespravodlivo poškodzovalo napríklad vtedy, ak by sa ich pohľadávky v dôsledku prerušenia značne znehodnotili v porovnaní s tým, keby sa prerušenie neposkytlo, alebo keby bol určitý veriteľ znevýhodnený viac než ostatní veritelia v podobnom postavení.

(20)  Aby sa zaistilo, že veritelia neutrpia ujmu, prerušenie by sa nemalo poskytnúť, alebo ak sa poskytne, nemalo by sa predĺžiť, alebo by sa malo zrušiť v prípade, že prerušenie vymáhania nárokov nespravodlivo poškodzuje veriteľov, alebo vtedy, ak už vznikla zákonná povinnosť podať návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti. Pri stanovení, či existuje nespravodlivé poškodenie veriteľov, môžu súdne alebo správne orgány vziať do úvahy skutočnosť, či by sa prerušením zachovala celková hodnota majetku, či dlžník koná v zlej viere alebo s úmyslom spôsobiť poškodenie, alebo vo všeobecnosti koná v rozpore s oprávnenými očakávaniami kolektívu veriteľov. Jediného veriteľa alebo triedu veriteľov by prerušenie nespravodlivo poškodzovalo napríklad vtedy, ak by sa ich pohľadávky v dôsledku prerušenia značne znehodnotili v porovnaní s tým, keby sa prerušenie neposkytlo, alebo keby bol určitý veriteľ znevýhodnený viac než ostatní veritelia v podobnom postavení.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Veritelia by mali mať právo namietať proti prerušeniu po jeho poskytnutí súdnym alebo správnym orgánom. Ak prerušenie už nie je potrebné s cieľom uľahčiť prijatie reštrukturalizačného plánu, napríklad pretože je zrejmé, že chýba dostatočná podpora pre reštrukturalizačné plány zo strany väčšiny veriteľov, ako sa požaduje vo vnútroštátnych právnych predpisoch, veritelia by mali mať možnosť požiadať o zrušenie prerušenia.

(23)  Veritelia by mali mať právo namietať proti prerušeniu po jeho poskytnutí súdnym alebo správnym orgánom. Ak prerušenie už nie je potrebné s cieľom uľahčiť prijatie reštrukturalizačného plánu, napríklad pretože je zrejmé, že chýba dostatočná podpora pre reštrukturalizačné plány zo strany väčšiny veriteľov, ako sa požaduje vo vnútroštátnych právnych predpisoch, veritelia by mali mať možnosť požiadať o zrušenie prerušenia. Jednotliví veritelia alebo trieda veriteľov by takisto mali mať rovnaké právo namietať proti prerušeniu, ak ich plán nespravodlivo poškodzuje, alebo sú zraniteľní veritelia, ktorí čelia značným ekonomickým ťažkostiam.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Všetci veritelia, na ktorých má reštrukturalizačný plán vplyv, a ak sa umožňuje podľa vnútroštátnych právnych predpisov, držitelia majetkovej účasti by mali mať právo hlasovať o prijatí reštrukturalizačného plánu. Strany, na ktoré reštrukturalizačný plán nemá vplyv, by mali byť bez hlasovacích práv vo vzťahu k tomuto plánu a na schválenie akéhokoľvek plánu by sa nemala vyžadovať ani ich podpora. Hlasovanie sa môže uskutočniť formou formálneho hlasovacieho procesu alebo konzultácie a dohody s požadovanou väčšinou dotknutých strán. Ak však hlasovanie prebieha formou konzultácie a dohody, dotknutým stranám, ktorých súhlas nebol potrebný, by sa napriek tomu mala ponúknuť možnosť zapojiť sa do reštrukturalizačného plánu.

(24)  Všetci veritelia vrátane pracovníkov, na ktorých má reštrukturalizačný plán vplyv, a ak sa umožňuje podľa vnútroštátnych právnych predpisov, držitelia majetkovej účasti by mali mať právo hlasovať o prijatí reštrukturalizačného plánu. Strany, na ktoré reštrukturalizačný plán nemá vplyv, by mali byť bez hlasovacích práv vo vzťahu k tomuto plánu a na schválenie akéhokoľvek plánu by sa nemala vyžadovať ani ich podpora. Hlasovanie sa môže uskutočniť formou formálneho hlasovacieho procesu alebo konzultácie a dohody s požadovanou väčšinou dotknutých strán. Ak však hlasovanie prebieha formou konzultácie a dohody, dotknutým stranám, ktorých súhlas nebol potrebný, by sa napriek tomu mala ponúknuť možnosť zapojiť sa do reštrukturalizačného plánu. Členské štáty by mali takisto zabezpečiť v rozsahu, v akom to umožňujú vnútroštátne právne predpisy a prax, aby tento plán potvrdili pracovníci, ak vedie k zmene v organizácii práce alebo zmluvných podmienok.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Na to, aby sa s právami, ktoré sú vo svojej podstate podobné, zaobchádzalo spravodlivo a aby sa reštrukturalizačné plány mohli prijať bez toho, aby nespravodlivo zasahovali do práv dotknutých strán, by sa s dotknutými stranami malo zaobchádzať v samostatných triedach, ktoré zohľadňujú kritériá tvorby tried podľa vnútroštátneho práva. Minimálne so zabezpečenými a nezabezpečenými veriteľmi by sa vždy malo zaobchádzať v samostatných triedach. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa môže stanoviť, že zabezpečené pohľadávky možno rozdeliť na zabezpečené a nezabezpečené pohľadávky na základe oceňovania zábezpeky. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa môžu stanoviť aj osobitné pravidlá na podporu takého vytvárania tried, ktoré by nediverzifikovaným alebo inak mimoriadne zraniteľným veriteľom, napríklad pracovníkom alebo malým dodávateľom, zabezpečilo výhody. Vnútroštátnymi právnymi predpismi by sa malo v každom prípade zabezpečiť primerané zaobchádzanie so záležitosťami mimoriadneho významu na účely vytvárania tried, napríklad s pohľadávkami prepojených strán, a mali by obsahovať pravidlá, ktorými sa riešia podmienené pohľadávky a napadnuté pohľadávky. Súdny alebo správny orgán by mal vytváranie tried preskúmať pri predložení reštrukturalizačného plánu na potvrdenie, členské štáty by však mohli stanoviť, že tieto orgány môžu preskúmať vytváranie tried v skoršej fáze, ak by navrhovateľ plánu požadoval overenie alebo usmernenie vopred.

(25)  Na to, aby sa s právami, ktoré sú vo svojej podstate podobné, zaobchádzalo spravodlivo a aby sa reštrukturalizačné plány mohli prijať bez toho, aby nespravodlivo zasahovali do práv dotknutých strán, by sa s dotknutými stranami malo zaobchádzať v samostatných triedach, ktoré zohľadňujú kritériá tvorby tried podľa vnútroštátneho práva. Ak sa ich plán dotkne, pracovníci by sa mali brať ako samostatná trieda. Minimálne so zabezpečenými a nezabezpečenými veriteľmi by sa vždy malo zaobchádzať v samostatných triedach. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa môže stanoviť, že zabezpečené pohľadávky možno rozdeliť na zabezpečené a nezabezpečené pohľadávky na základe oceňovania zábezpeky. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa môžu stanoviť aj osobitné pravidlá na podporu takého vytvárania tried, ktoré by nediverzifikovaným alebo inak mimoriadne zraniteľným veriteľom, napríklad pracovníkom alebo malým dodávateľom, zabezpečilo výhody. Vnútroštátnymi právnymi predpismi by sa malo v každom prípade zabezpečiť primerané zaobchádzanie so záležitosťami mimoriadneho významu na účely vytvárania tried, napríklad s pohľadávkami prepojených strán, a mali by obsahovať pravidlá, ktorými sa riešia podmienené pohľadávky a napadnuté pohľadávky. Súdny alebo správny orgán by mal vytváranie tried preskúmať pri predložení reštrukturalizačného plánu na potvrdenie, členské štáty by však mohli stanoviť, že tieto orgány môžu preskúmať vytváranie tried v skoršej fáze, ak by navrhovateľ plánu požadoval overenie alebo usmernenie vopred.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Vo vnútroštátnych právnych predpisoch by sa mali stanoviť potrebné väčšiny s cieľom zabezpečiť, aby menšina dotknutých strán v každej triede nemohla zabrániť prijatiu reštrukturalizačného plánu, ktorý nespravodlivo neobmedzuje ich práva a záujmy. Bez pravidla väčšiny záväzného pre nesúhlasných zabezpečených veriteľov by včasná reštrukturalizácia nebola možná v mnohých prípadoch, napríklad ak je potrebná finančná reštrukturalizácia, ale podnik je inak životaschopný. Na zabezpečenie toho, aby sa strany mohli vyjadriť k prijatiu reštrukturalizačných plánov primerane k ich účasti na podnikaní, by mala požadovaná väčšina vychádzať z výšky pohľadávok veriteľov alebo záujmov držiteľov majetkovej účasti v každej danej triede.

(26)  Vo vnútroštátnych právnych predpisoch by sa mali stanoviť potrebné väčšiny s cieľom zabezpečiť, aby menšina dotknutých strán v každej triede nemohla zabrániť prijatiu reštrukturalizačného plánu, ktorý nespravodlivo neobmedzuje ich práva a záujmy. Bez pravidla väčšiny záväzného pre nesúhlasných zabezpečených veriteľov by včasná reštrukturalizácia nebola možná v mnohých prípadoch, napríklad ak je potrebná finančná reštrukturalizácia, ale podnik je inak životaschopný. Na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania so všetkými stranami pri prijímaní reštrukturalizačných plánov by mala požadovaná väčšina predstavovať väčšinu, pokiaľ ide o výšku pohľadávok veriteľov alebo záujmov držiteľov majetkovej účasti v každej danej triede, ako aj väčšinu veriteľov v danej triede.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Napriek tomu, že reštrukturalizačný plán by sa mal vždy považovať za prijatý, ak tento plán podporuje požadovaná väčšina v každej dotknutej triede, i reštrukturalizačný plán, ktorý nepodporuje požadovaná väčšina v každej dotknutej triede, môže súdny alebo správny orgán potvrdiť za predpokladu, že ho podporí najmenej jedna dotknutá trieda veriteľov a že nesúhlasné triedy nebudú podľa navrhovaného plánu nespravodlivo poškodené (mechanizmus prelomenia nesúhlasu medzi triedami). Konkrétne by sa v pláne malo dodržiavať pravidlo absolútnej priority, ktorým sa zaisťuje, že nesúhlasná trieda veriteľov bude vyplatená v plnej výške pred tým, ako bude môcť viac podriadená trieda dostať akékoľvek rozdelenie výnosov alebo zachovať si akýkoľvek záujem podľa reštrukturalizačného plánu. Pravidlo absolútnej priority slúži ako základ pre hodnotu, ktorá sa rozdelí medzi veriteľov v reštrukturalizácii. Ako dôsledok pravidla absolútnej priority nemôže žiadna trieda veriteľov prijať alebo si ponechať v rámci reštrukturalizačného plánu ekonomické hodnoty alebo výhody prekračujúce plnú výšku pohľadávok alebo záujmov takejto triedy. Pravidlo absolútnej priority umožňuje pri porovnaní s kapitálovou štruktúrou podniku v reštrukturalizácii zistiť, aké je rozdelenie hodnoty, ktorú majú strany podľa reštrukturalizačného plánu dostať na základe hodnoty podniku s predpokladom nepretržitého pokračovania v činnosti.

(28)  Napriek tomu, že reštrukturalizačný plán by sa mal vždy považovať za prijatý, ak tento plán podporuje požadovaná väčšina v každej dotknutej triede, ako aj väčšina veriteľov, i reštrukturalizačný plán, ktorý nepodporuje požadovaná väčšina, môže súdny alebo správny orgán potvrdiť za predpokladu, že ho podporí väčšina dotknutých veriteľov a že nesúhlasné triedy nebudú podľa navrhovaného plánu nespravodlivo poškodené (mechanizmus prelomenia nesúhlasu medzi triedami). Takéto potvrdenie by sa malo tiež vyžadovať, ak je v pláne zahrnutá strata viac ako 25 % pracovnej sily. Konkrétne by sa v pláne malo dodržiavať pravidlo absolútnej priority, ktorým sa zaisťuje, že nesúhlasná trieda veriteľov bude vyplatená v plnej výške pred tým, ako bude môcť viac podriadená trieda dostať akékoľvek rozdelenie výnosov alebo zachovať si akýkoľvek záujem podľa reštrukturalizačného plánu. Pravidlo absolútnej priority slúži ako základ pre hodnotu, ktorá sa rozdelí medzi veriteľov v reštrukturalizácii. Ako dôsledok pravidla absolútnej priority nemôže žiadna trieda veriteľov prijať alebo si ponechať v rámci reštrukturalizačného plánu ekonomické hodnoty alebo výhody prekračujúce plnú výšku pohľadávok alebo záujmov takejto triedy. Pravidlo absolútnej priority umožňuje pri porovnaní s kapitálovou štruktúrou podniku v reštrukturalizácii zistiť, aké je rozdelenie hodnoty, ktorú majú strany podľa reštrukturalizačného plánu dostať na základe hodnoty podniku s predpokladom nepretržitého pokračovania v činnosti. Navyše by riadne informovanie zástupcov pracovníkov malo byť podmienkou pre potvrdenie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Hoci by legitímne ciele akcionárov alebo iných držiteľov majetkovej účasti mali byť chránené, členské štáty by mali zabezpečiť, aby akcionári nemohli neprimerane blokovať prijatie reštrukturalizačných plánov, ktorými by sa obnovila životaschopnosť dlžníka. Napríklad prijatie reštrukturalizačného plánu by nemalo byť podmienené súhlasom držiteľov majetkovej účasti s dohodnutou cenou vyššou ako trhová cena, konkrétne držiteľov majetkovej účasti, ktorí by na základe ohodnotenia podniku nedostali žiadnu platbu alebo inú protihodnotu, keby sa uplatnilo bežné poradie priorít likvidácie. Členské štáty môžu na dosiahnutie tohto cieľa použiť iné prostriedky, napríklad tým, že držiteľom majetkovej účasti neposkytnú právo hlasovať o reštrukturalizačnom pláne. V prípade, že držitelia majetkovej účasti majú právo hlasovať o reštrukturalizačnom pláne, súdny alebo správny orgán by mal potvrdiť plán bez toho, aby bol dotknutý nesúhlas jednej alebo viacerých tried držiteľov majetkovej účasti prostredníctvom mechanizmu nahradenia súhlasu medzi triedami veriteľov. V prípade existencie rôznych tried akcionárov s rôznymi právami sa môže vyžadovať viac tried držiteľov majetkovej účasti. Držitelia majetkovej účasti malých a stredných podnikov, ktorí nie sú len investori, ale aj vlastníci spoločnosti, a prispievajú k spoločnosti inými spôsobmi, napríklad manažérskymi znalosťami, nemusia byť za takýchto podmienok motivovaní k reštrukturalizácii. Preto by mal pre navrhovateľa plánu zostať mechanizmus prelomenia nesúhlasu medzi triedami dobrovoľný.

(29)  Hoci by legitímne ciele akcionárov alebo iných držiteľov majetkovej účasti mali byť chránené, členské štáty by mali zabezpečiť, aby akcionári nemohli neprimerane blokovať prijatie reštrukturalizačných plánov, ktorými by sa obnovila životaschopnosť dlžníka a ktoré by podporovala väčšina tried. Napríklad prijatie reštrukturalizačného plánu by nemalo byť podmienené súhlasom držiteľov majetkovej účasti s dohodnutou cenou vyššou ako trhová cena, konkrétne držiteľov majetkovej účasti, ktorí by na základe ohodnotenia podniku nedostali žiadnu platbu alebo inú protihodnotu, keby sa uplatnilo bežné poradie priorít likvidácie. Členské štáty môžu na dosiahnutie tohto cieľa použiť iné prostriedky, napríklad tým, že držiteľom majetkovej účasti neposkytnú právo hlasovať o reštrukturalizačnom pláne. V prípade, že držitelia majetkovej účasti majú právo hlasovať o reštrukturalizačnom pláne, súdny alebo správny orgán by mal potvrdiť plán bez toho, aby bol dotknutý nesúhlas jednej alebo viacerých tried držiteľov majetkovej účasti prostredníctvom mechanizmu nahradenia súhlasu medzi triedami veriteľov. V prípade existencie rôznych tried akcionárov s rôznymi právami sa môže vyžadovať viac tried držiteľov majetkovej účasti. Držitelia majetkovej účasti malých a stredných podnikov, ktorí nie sú len investori, ale aj vlastníci spoločnosti, a prispievajú k spoločnosti inými spôsobmi, napríklad manažérskymi znalosťami, nemusia byť za takýchto podmienok motivovaní k reštrukturalizácii. Preto by mal pre navrhovateľa plánu zostať mechanizmus prelomenia nesúhlasu medzi triedami dobrovoľný.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  Na účely svojho vykonávania by reštrukturalizačný plán mal umožniť držiteľom majetkovej účasti v malých a stredných podnikoch, aby poskytli nepeňažnú pomoc pri reštrukturalizácii, napríklad využívaním ich skúseností, dobrého mena alebo obchodných kontaktov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Úspešnosť reštrukturalizačného plánu môže často závisieť od toho, či sú k dispozícii finančné zdroje na podporu po prvé prevádzky podniku počas rokovaní o reštrukturalizácii a po druhé realizácie reštrukturalizačného plánu po jeho potvrdení. Nové financovanie alebo dočasné financovanie by preto malo byť oslobodené od odporovacích žalôb, ktorých cieľom je vyhlásiť takéto financovanie za neplatné, zrušiteľné alebo nevynútiteľné úkon poškodzujúci kolektívny záujem veriteľov v rámci následného postupu platobnej neschopnosti. Vnútroštátne právne predpisy v oblasti platobnej neschopnosti, v ktorých sa stanovujú odporovacie žaloby v prípade, že sa dlžník nakoniec stane platobne neschopným, alebo v ktorých sa stanovuje, že veriteľom môžu vzniknúť občianskoprávne, administratívne alebo trestné sankcie za rozšírenie úveru dlžníkom vo finančných ťažkostiach, ohrozuje dostupnosť financovania potrebného na úspešné rokovanie o reštrukturalizačnom pláne a jeho realizáciu. Na rozdiel od nového financovania, ktoré by mal potvrdiť súdny alebo správny orgán v rámci reštrukturalizačného plánu, ak sa dočasné financovanie rozšíri, strany nevedia, či sa tento plán nakoniec potvrdí alebo nie. Obmedzením ochrany predbežného financovania na prípady, keď plán prijmú veritelia alebo ho potvrdí súdny alebo správny orgán, by sa zabránilo poskytnutiu predbežného financovania. Aby sa zabránilo prípadnému zneužitiu, malo by sa chrániť iba financovanie, ktoré je primerané a bezprostredne potrebné na pokračovanie v prevádzke alebo na prežitie podniku dlžníka alebo na zachovanie alebo zvýšenie hodnoty tohto podniku čakajúceho na potvrdenie. Ochrana pred odporovacími žalobami a ochrana pred osobnou zodpovednosťou predstavujú minimálne záruky poskytnuté pre dočasné financovanie a nové financovanie. Podpora nových veriteľov, aby prijali zvýšené riziko investovania do životaschopného dlžníka vo finančných ťažkostiach, si môže vyžadovať ďalšie stimuly, napríklad poskytnutie takejto finančnej priority aspoň na nezabezpečené pohľadávky v následných postupoch platobnej neschopnosti.

(31)  Úspešnosť reštrukturalizačného plánu môže často závisieť od toho, či sú k dispozícii finančné zdroje na podporu po prvé prevádzky podniku počas rokovaní o reštrukturalizácii a po druhé realizácie reštrukturalizačného plánu po jeho potvrdení. Nové financovanie alebo dočasné financovanie by preto malo byť oslobodené od odporovacích žalôb, ktorých cieľom je vyhlásiť takéto financovanie za neplatné, zrušiteľné alebo nevynútiteľné úkon poškodzujúci kolektívny záujem veriteľov v rámci následného postupu platobnej neschopnosti. Vnútroštátne právne predpisy v oblasti platobnej neschopnosti, v ktorých sa stanovujú odporovacie žaloby v prípade, že sa dlžník nakoniec stane platobne neschopným, alebo v ktorých sa stanovuje, že veriteľom môžu vzniknúť občianskoprávne, administratívne alebo trestné sankcie za rozšírenie úveru dlžníkom vo finančných ťažkostiach, ohrozuje dostupnosť financovania potrebného na úspešné rokovanie o reštrukturalizačnom pláne a jeho realizáciu. Na rozdiel od nového financovania, ktoré by mal potvrdiť súdny alebo správny orgán v rámci reštrukturalizačného plánu, ak sa dočasné financovanie rozšíri, strany nevedia, či sa tento plán nakoniec potvrdí alebo nie. Obmedzením ochrany predbežného financovania na prípady, keď plán prijmú veritelia alebo ho potvrdí súdny alebo správny orgán, by sa zabránilo poskytnutiu predbežného financovania. Aby sa zabránilo prípadnému zneužitiu, malo by sa chrániť iba financovanie, ktoré je primerané a bezprostredne potrebné na pokračovanie v prevádzke alebo na prežitie podniku dlžníka alebo na zachovanie alebo zvýšenie hodnoty tohto podniku čakajúceho na potvrdenie. Ochrana pred odporovacími žalobami a ochrana pred osobnou zodpovednosťou predstavujú minimálne záruky poskytnuté pre dočasné financovanie a nové financovanie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Zainteresované dotknuté strany by mali mať možnosť odvolať sa po rozhodnutí o potvrdení reštrukturalizačného plánu. S cieľom zabezpečiť účinnosť plánu, znížiť neistotu a zabrániť neopodstatneným omeškaniam by však odvolania nemali mať odkladný účinok na vykonávanie reštrukturalizačného plánu. Ak sa zistí, že menšinoví veritelia utrpeli v rámci plánu neoprávnenú ujmu, členské štáty by mali ako alternatívu k zrušeniu plánu zvážiť poskytnutie peňažných náhrad príslušným nesúhlasným veriteľom splatných dlžníkom alebo veriteľom, ktorý hlasoval v prospech tohto plánu.

(32)  Zainteresované dotknuté strany by mali mať možnosť odvolať sa po rozhodnutí o potvrdení reštrukturalizačného plánu. S cieľom zabezpečiť účinnosť reštrukturalizačného plánu, znížiť neistotu a zabrániť neopodstatneným omeškaniam by však odvolania nemali mať odkladný účinok na vykonávanie reštrukturalizačného plánu. Ak sa zistí, že menšinoví veritelia utrpeli v rámci plánu neoprávnenú ujmu, členské štáty by mali ako alternatívu k zrušeniu reštrukturalizačného plánu zvážiť poskytnutie peňažných náhrad príslušným nesúhlasným veriteľom splatných dlžníkom alebo veriteľom, ktorý hlasoval v prospech tohto plánu s výnimkou triedy pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  V rámci postupov preventívnej reštrukturalizácie by mali mať pracovníci plnú ochranu v zmysle pracovného práva. Konkrétne touto smernicou nie sú dotknuté práva pracovníkov zaručené smernicou Rady 98/59/EC68, smernicou Rady 2001/23/ES69, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES70, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES71 a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES72. Záväzky týkajúce sa informovania a porady so zamestnancami v rámci vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú vyššie uvedené smernice, zostávajú úplne nedotknuté. To zahŕňa povinnosti informovať zástupcov pracovníkov a poradiť sa s nimi o rozhodnutí využiť rámec preventívnej reštrukturalizácie v súlade so smernicou 2002/14/ES. Členské štáty by vzhľadom na potrebu zabezpečiť primeranú úroveň ochrany zamestnancov mali v zásade vyňať neuspokojené nároky pracovníkov, ako sa vymedzuje v smernici 2008/94/ES, z akéhokoľvek prerušenia vymáhania nárokov bez ohľadu na otázku, či tieto nároky vznikli pred alebo po povolení prerušenia. Takéto prerušenie by malo byť prípustné len v súvislosti so sumami a obdobiami, pre ktoré sú takéto nároky účinne zaručené inými prostriedkami v rámci vnútroštátnych právnych predpisov. V prípade, že členské štáty rozšírili záruku vyplatenia neuspokojených nárokov pracovníkov stanovených v smernici 2008/94/ES na postupy preventívnej reštrukturalizácie stanovené touto smernicou, výnimka nárokov pracovníkov z prerušenia vymáhania nárokov už nie je odôvodnená v rozsahu, na ktorý sa vzťahuje daná záruka. V prípade, že podľa vnútroštátnych právnych predpisoch existujú obmedzenia týkajúce sa zodpovednosti záručnej inštitúcie, a to buď z hľadiska záruky, alebo sumy vyplatenej pracovníkom, pracovníci by mali byť schopní uplatniť si svoje nároky za akýkoľvek schodok voči zamestnávateľovi aj počas lehoty prerušenia vymáhania nárokov.

(34)  V rámci postupov preventívnej reštrukturalizácie by mali mať pracovníci plnú ochranu v zmysle pracovného práva. Konkrétne touto smernicou nie sú dotknuté práva pracovníkov zaručené smernicou Rady 98/59/EC68, smernicou Rady 2001/23/ES69, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES70, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES71 a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES72. Záväzky týkajúce sa informovania a porady so zamestnancami v rámci vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú vyššie uvedené smernice, zostávajú úplne nedotknuté. To zahŕňa povinnosti informovať zástupcov pracovníkov a poradiť sa s nimi o rozhodnutí využiť rámec preventívnej reštrukturalizácie v súlade so smernicou 2002/14/ES. Od členských štátov by sa vzhľadom na potrebu zabezpečiť primeranú úroveň ochrany zamestnancov malo vyžadovať, aby vyňali neuspokojené nároky pracovníkov z akéhokoľvek prerušenia vymáhania nárokov bez ohľadu na otázku, či tieto nároky vznikli pred alebo po povolení prerušenia. Takéto prerušenie by malo byť prípustné len v súvislosti so sumami a obdobiami, pre ktoré sú takéto nároky účinne zaručené na rovnakej úrovni inými prostriedkami v rámci vnútroštátnych právnych predpisov. V prípade, že podľa vnútroštátnych právnych predpisoch existujú obmedzenia týkajúce sa zodpovednosti záručnej inštitúcie, a to buď z hľadiska záruky, alebo sumy vyplatenej pracovníkom, pracovníci by mali byť schopní uplatniť si svoje nároky za akýkoľvek schodok voči zamestnávateľovi aj počas lehoty prerušenia vymáhania nárokov.

__________________

__________________

68 Smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16.

68 Smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16.

69 Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 16.

69 Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 16.

70 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29).

70 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29).

71 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa Ú. v. EÚ L 283, 28.10.2008, s. 36.

71 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa Ú. v. EÚ L 283, 28.10.2008, s. 36.

72 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2009, s. 28.

72 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2009, s. 28.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a)  Pracovníci a ich zástupcovia by mali mať k dispozícii všetky dokumenty a informácie týkajúce sa navrhovaného plánu reštrukturalizácie, aby mohli vykonať hĺbkové posúdenie rôznych scenárov. Pracovníkom a ich zástupcom by sa okrem toho malo umožniť aktívne sa zapojiť do všetkých konzultácií a fáz schvaľovania, pokiaľ ide o vypracovanie plánu, a mal by im byť zaručený prístup k odbornému poradenstvu v súvislosti s reštrukturalizáciou.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Ak má reštrukturalizačný plán za následok prevod časti podniku alebo podnikateľskej činnosti, základné pracovné práva vyplývajúce z pracovnej zmluvy alebo z pracovnoprávneho vzťahu, najmä vrátane práva na mzdy, by mali byť chránené v súlade s článkami 3 a 4 smernice 2001/23/ES, a to bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá, ktoré sa uplatňujú v prípade insolvenčného konania podľa článku 5 uvedenej smernice, a najmä možnosti povolené podľa článku 5 ods. 2 uvedenej smernice. Okrem toho, popri právach na informovanie a porady a bez toho, aby boli tieto práva dotknuté, vrátane rozhodnutí, ktoré pravdepodobne povedú k podstatným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných vzťahoch, pokiaľ ide o dosiahnutie dohody o takýchto rozhodnutiach, ktoré sú zaručené smernicou 2002/14/ES, by podľa tejto smernice pracovníci, ktorí sú ovplyvnení reštrukturalizačným plánom, mali mať právo o pláne hlasovať. Na účely hlasovania o reštrukturalizačnom pláne sa členské štáty môžu rozhodnúť zaradiť pracovníkov do triedy oddelenej od tried veriteľov.

(35)  Ak má reštrukturalizačný plán za následok prevod časti podniku alebo podnikateľskej činnosti, základné pracovné práva vyplývajúce z pracovnej zmluvy alebo z pracovnoprávneho vzťahu, najmä vrátane práva na mzdy, by mali byť chránené v súlade s článkami 3 a 4 smernice 2001/23/ES, pričom by malo byť možné uplatňovať iba článok 5 uvedenej smernice v prípade platobnej neschopnosti, ale nie v prípade reštrukturalizačného plánu. Okrem toho, popri právach na informovanie a porady a bez toho, aby boli tieto práva dotknuté, vrátane rozhodnutí, ktoré pravdepodobne povedú k podstatným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných vzťahoch, pokiaľ ide o dosiahnutie dohody o takýchto rozhodnutiach, ktoré sú zaručené smernicou 2002/14/ES, by podľa tejto smernice pracovníci, ktorí sú ovplyvnení reštrukturalizačným plánom, mali mať právo o ňom hlasovať a ich súhlas by mal byť záväzný pre potvrdenie plánu. Na účely hlasovania o reštrukturalizačnom pláne by členské štáty mali zaradiť pracovníkov do triedy oddelenej od tried veriteľov a mali by zabezpečiť, aby táto trieda mala prednostné právo.

Odôvodnenie

Článok 5 smernice 2001/23/ES sa uplatňuje, keď „je prevádzateľ subjektom konkurzného konania alebo iného podobného konania riešiaceho platobnú neschopnosť, ktoré bolo ustanovené v súvislosti s likvidáciou majetku“, a nemožno ho uplatniť v prípade reštrukturalizačného plánu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35a)  Každá navrhnutá reštrukturalizačná činnosť by sa mala úplne vysvetliť zástupcom pracovníkov, ktorým by sa mali poskytnúť tieto informácie o navrhnutej reštrukturalizácii, aby mohli uskutočniť hĺbkovú analýzu a v prípade potreby sa pripravili na konzultácie.1a

 

_________________

 

1a Prijaté texty, P7_TA(2013)0005 Informovanie pracovníkov a konzultácie s nimi, predvídanie a riadenie reštrukturalizácie

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  S cieľom ďalej podporiť preventívnu reštrukturalizáciu je dôležité zaistiť, aby riaditelia neboli odrádzaní od vykonania primeraného obchodného úsudku alebo prijatia primeraných obchodných rizík, najmä v prípadoch, keď by to malo zvýšiť šance na reštrukturalizáciu potenciálne životaschopných podnikov. Ak má podnik finančné ťažkosti, riaditelia by mali prijať kroky, napríklad vyhľadať profesionálne poradenstvo vrátane poradenstva v oblasti reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti, napríklad, ak je to vhodné využitím nástrojov včasného varovania; chrániť aktíva spoločnosti tak, aby sa maximalizovala hodnota a aby sa zabránilo strate kľúčových aktív; zohľadnenie štruktúru a funkcie podniku s cieľom preskúmať životaschopnosť a znížiť výdavky; nezaväzovať podnik k takým druhom transakcií, ktoré by mohli podliehať zrušeniu, pokiaľ nebude existovať príslušné obchodné opodstatnenie; pokračovať v obchodovaní v prípadoch, keď je to potrebné urobiť, aby sa maximalizovala hodnota podniku s predpokladom nepretržitého pokračovania v činnosti; rokovať s veriteľmi a začať postupy preventívnej reštrukturalizácie. Ak sa dlžník blíži k platobnej neschopnosti, je takisto dôležité chrániť oprávnené záujmy veriteľov pred rozhodnutiami vedenia, ktoré môžu mať vplyv na zloženie majetku dlžníka, najmä ak môžu mať tieto rozhodnutia za následok ďalšie zníženie hodnoty majetku, ktorý je k dispozícii na snahy o reštrukturalizáciu alebo rozdelenie majetku pre veriteľov. Je preto potrebné, aby riaditelia v takýchto prípadoch zabránili akýmkoľvek zámerným alebo hrubo nedbanlivým krokom, ktoré majú za následok osobný zisk na úkor zainteresovaných strán, dohodnutiu sa na podhodnotených transakciách alebo prijatiu opatrení, ktorých výsledkom je nespravodlivá preferencia jednej alebo viacerých zainteresovaných strán pred ostatnými. Na účely tejto smernice by riaditelia mali byť osoby zodpovedné za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa riadenia spoločnosti.

(36)  S cieľom ďalej podporiť preventívnu reštrukturalizáciu je dôležité zaistiť, aby riaditelia a podnikatelia neboli odrádzaní od vykonania primeraného obchodného úsudku alebo prijatia primeraných obchodných rizík, najmä v prípadoch, keď by to malo zvýšiť šance na reštrukturalizáciu potenciálne životaschopných podnikov. Ak má podnik finančné ťažkosti, riaditelia by mali prijať kroky, napríklad vyhľadať profesionálne poradenstvo vrátane poradenstva v oblasti reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti, napríklad, ak je to vhodné využitím nástrojov včasného varovania; chrániť aktíva spoločnosti tak, aby sa maximalizovala hodnota a aby sa zabránilo strate kľúčových aktív; zohľadnenie štruktúru a funkcie podniku s cieľom preskúmať životaschopnosť a znížiť výdavky; nezaväzovať podnik k takým druhom transakcií, ktoré by mohli podliehať zrušeniu, pokiaľ nebude existovať príslušné obchodné opodstatnenie; pokračovať v obchodovaní v prípadoch, keď je to potrebné urobiť, aby sa maximalizovala hodnota podniku s predpokladom nepretržitého pokračovania v činnosti; rokovať s veriteľmi a začať postupy preventívnej reštrukturalizácie. Riaditelia by tiež mali plniť všetky svoje povinnosti v súvislosti s veriteľmi, zástupcami pracovníkov a inými zainteresovanými stranami. Ak sa dlžník blíži k platobnej neschopnosti, je takisto dôležité chrániť oprávnené záujmy veriteľov pred rozhodnutiami vedenia, ktoré môžu mať vplyv na zloženie majetku dlžníka, najmä ak môžu mať tieto rozhodnutia za následok ďalšie zníženie hodnoty majetku, ktorý je k dispozícii na snahy o reštrukturalizáciu alebo rozdelenie majetku pre veriteľov. Je preto potrebné, aby riaditelia v takýchto prípadoch zabránili akýmkoľvek zámerným alebo hrubo nedbanlivým krokom, ktoré majú za následok osobný zisk na úkor zainteresovaných strán, dohodnutiu sa na podhodnotených transakciách či inak zámernému zníženiu hodnoty podniku alebo prijatiu opatrení, ktorých výsledkom je nespravodlivá preferencia jednej alebo viacerých zainteresovaných strán pred ostatnými. Na účely tejto smernice by riaditelia mali byť osoby zodpovedné za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa riadenia spoločnosti. Nesplnenie tejto povinnosti by malo potenciálne viesť k dlhšej lehote na oddlženie alebo k prísnejším podmienkam oddlženia.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Jednotlivými možnosťami druhej šance môžu členské štáty stimulovať nadmerne zadlžených podnikateľov, aby sa premiestnili do členských štátov s cieľom využiť kratšie lehoty na oddlženie alebo príťažlivejšie podmienky oddlženia, čo vedie k ďalšej právnej neistote a nákladom pre veriteľov pri vymáhaní ich pohľadávok. Okrem toho účinky konkurzu, najmä spoločenská stigma, právne dôsledky, napríklad diskvalifikovanie podnikateľov zo začatia podnikateľskej činnosti a jej vykonávania a pretrvávajúca neschopnosť splácať dlhy, zásadným spôsobom odrádzajú podnikateľov, ktorí si chcú založiť podnik alebo dostať druhú šancu, hoci existujú dôkazy o tom, že podnikatelia, ktorí sa dostali do konkurzu, majú väčšiu šancu dosiahnuť na druhý raz úspech. Preto by sa mali prijať opatrenia na obmedzenie nepriaznivých účinkov nadmernej zadlženosti a konkurzu na podnikateľov, a to najmä umožnením úplného oddlženia po určitom období a obmedzením dĺžky diskvalifikačných príkazov vydaných v súvislosti s nadmernou zadlženosťou dlžníka.

(37)  Jednotlivými možnosťami druhej šance môžu členské štáty stimulovať nadmerne zadlžených podnikateľov, aby sa premiestnili do členských štátov s cieľom využiť kratšie lehoty na oddlženie alebo príťažlivejšie podmienky oddlženia, čo vedie k ďalšej právnej neistote a nákladom pre veriteľov pri vymáhaní ich pohľadávok. Okrem toho účinky konkurzu, najmä spoločenská stigma, právne dôsledky, napríklad diskvalifikovanie podnikateľov zo začatia podnikateľskej činnosti a jej vykonávania a pretrvávajúca neschopnosť splácať dlhy, zásadným spôsobom odrádzajú podnikateľov, ktorí si chcú založiť podnik alebo dostať druhú šancu, hoci existujú dôkazy o tom, že podnikatelia, ktorí sa dostali do konkurzu, majú väčšiu šancu dosiahnuť na druhý raz úspech. Preto by sa mali prijať opatrenia na obmedzenie nepriaznivých účinkov nadmernej zadlženosti a konkurzu na podnikateľov, a to najmä umožnením úplného oddlženia po určitom období a obmedzením dĺžky diskvalifikačných príkazov vydaných v súvislosti s nadmernou zadlženosťou dlžníka. Lehota na oddlženie by mala byť päť rokov od dátumu prvej žiadosti dlžníka a členské štáty by mali mať možnosť stanoviť dlhšiu lehotu v prípade druhej alebo následnej lehoty na oddlženie.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Úplné oddlženie alebo ukončenie diskvalifikačného príkazu po krátkom čase nie je vhodné vo všetkých prípadoch, napríklad ak je dlžník nepoctivý alebo koná v zlej viere. Členské štáty by mali stanoviť jasné usmernenie pre súdne alebo správne orgány o tom, ako posúdiť poctivosť podnikateľa. Napríklad pri stanovení, či bol dlžník nepoctivý, súdne alebo správne orgány môžu brať do úvahy okolnosti, ako je charakter a rozsah dlhov, čas ich vzniku, úsilie zo strany dlžníka vynaložené na splatenie dlhov a splnenie právnych povinností vrátane verejných licenčných požiadaviek a správneho vedenia účtovníctva, ako aj jeho kroky na zmarenie záchrany veriteľmi. Diskvalifikačné príkazy môžu trvať dlhšie alebo neurčitý čas v prípade, keď podnikateľ vykonáva určité povolania, ktoré sa v členských štátoch považujú za citlivé, alebo v prípade, že bol usvedčený z trestnej činnosti. V takýchto prípadoch by podnikatelia mali mať možnosť dosiahnuť oddlženie, ale mali by ostať diskvalifikovaní z vykonávania určitého povolania na dlhší alebo neurčitý čas.

(38)  Úplné oddlženie alebo ukončenie diskvalifikačného príkazu po krátkom čase nie je vhodné vo všetkých prípadoch, a to ani po uskutočnení postupu platobnej neschopnosti, napríklad ak je dlžník nepoctivý alebo koná v zlej viere. Členské štáty by mali stanoviť jasné usmernenie a kritériá pre súdne alebo správne orgány týkajúce sa metódy na posúdenie poctivosti podnikateľa. Napríklad pri stanovení, či bol dlžník nepoctivý, súdne alebo správne orgány môžu brať do úvahy okolnosti, ako je charakter a rozsah dlhov, čas ich vzniku, úsilie zo strany dlžníka vynaložené na splatenie dlhov a splnenie právnych povinností vrátane verejných licenčných požiadaviek a správneho vedenia účtovníctva, ako aj jeho kroky na zmarenie záchrany veriteľmi. Diskvalifikačné príkazy môžu trvať dlhšie alebo neurčitý čas v prípade, keď podnikateľ vykonáva určité povolania, ktoré sa v členských štátoch považujú za citlivé, alebo v prípade, že bol usvedčený z trestnej činnosti. V takýchto prípadoch by podnikatelia mali mať možnosť dosiahnuť oddlženie, ale mali by ostať diskvalifikovaní z vykonávania určitého povolania na dlhší alebo neurčitý čas.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Treba zachovať a zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť postupov pri dosahovaní výsledkov, ktoré sú priaznivé pre zachovanie podnikov a pre poskytnutie druhej šance podnikateľom alebo ktoré umožňujú efektívnu likvidáciu neživotaschopných podnikov. Zároveň je nutné skrátiť nadmerne dlhé postupy platobnej neschopnosti v mnohých členských štátoch, čo má za následok právnu neistotu pre veriteľov a investorov a nízke miery uspokojenia pohľadávok. Napokon, vzhľadom na posilnené mechanizmy spolupráce medzi súdmi a správcami v cezhraničných prípadoch stanovené v nariadení (ES) 2015/848 sa profesionalita všetkých zúčastnených aktérov musí dostať na porovnateľnú vysokú úroveň v celej Únii. Na dosiahnutie uvedených cieľov by členské štáty mali zabezpečiť, aby súdne a správne orgány mali náležitú odbornú prípravu a mali špecializované vedomosti a skúsenosti týkajúce sa záležitosti v oblasti platobnej neschopnosti. Touto špecializáciou by sa umožnilo členom súdnictva, aby v krátkom čase prijímali rozhodnutia s možnými značnými hospodárskymi a spoločenskými vplyvmi, a špecializácia by nemala znamenať, že členovia súdnictva sa musia zaoberať výhradne záležitosťami reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance. Napríklad vytvorenie osobitných súdov alebo komôr v súlade s vnútroštátnym právom, ktorým sa riadi organizácia súdnych systémov, by mohlo byť účinným spôsobom na dosiahnutie týchto cieľov.

(39)  Špecializovaní správcovia a sudcovia v oblasti platobnej neschopnosti a dostupnosť digitálnych nástrojov môžu vo veľkej miere pomôcť skrátiť konania, znížiť náklady a skvalitniť pomoc alebo dohľad. Treba zachovať a zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť postupov pri dosahovaní výsledkov, ktoré sú priaznivé pre zachovanie podnikov a pre poskytnutie druhej šance poctivým podnikateľom alebo ktoré umožňujú rýchlu a efektívnu likvidáciu neživotaschopných podnikov. Zároveň je nutné skrátiť nadmerne dlhé postupy platobnej neschopnosti v mnohých členských štátoch, čo má za následok právnu neistotu pre veriteľov a investorov a nízke miery uspokojenia pohľadávok. Na zníženie nadmerného trvania je takisto potrebné začleniť do postupov platobnej neschopnosti digitálne komunikačné nástroje. Napokon, vzhľadom na posilnené mechanizmy spolupráce medzi súdmi a správcami v cezhraničných prípadoch stanovené v nariadení (ES) 2015/848 sa profesionalita a špecializácia všetkých zúčastnených aktérov musí dostať na porovnateľnú vysokú úroveň v celej Únii. Na dosiahnutie uvedených cieľov by členské štáty mali zabezpečiť, aby súdne a správne orgány mali náležitú odbornú prípravu a mali špecializované vedomosti a skúsenosti týkajúce sa záležitosti v oblasti platobnej neschopnosti. Touto špecializáciou by sa umožnilo členom súdnictva, aby v krátkom čase prijímali rozhodnutia s možnými značnými hospodárskymi a spoločenskými vplyvmi, a špecializácia by nemala znamenať, že členovia súdnictva sa musia zaoberať výhradne záležitosťami reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance. Napríklad vytvorenie osobitných súdov alebo komôr v súlade s vnútroštátnym právom, ktorým sa riadi organizácia súdnych systémov, by mohlo byť účinným spôsobom na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

40.  Členské štáty by mali zabezpečiť aj, aby správcovia v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, ktorých vymenujú súdne alebo správne orgány, absolvovali náležitú odbornú prípravu a pri vykonávaní svojich úloh podliehali riadnemu dohľadu, aby boli vymenovaní transparentným spôsobom s náležitým zreteľom na potrebu zabezpečiť účinné postupy a aby si svoje úlohy plnili poctivo. Správcovia by mali takisto dodržiavať dobrovoľné kódexy správania, ktoré sú zamerané na zabezpečenie primeranej úrovne kvalifikácie a odbornej prípravy, transparentnosti povinností týchto správcov, a pravidlá na určenie ich odmeny, zabezpečenie poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania a zavedenie mechanizmov dohľadu a regulačných mechanizmov, ktoré by mali zahŕňať primeraný a účinný režim na sankcionovanie tých, ktorí zlyhali pri plnení svojich povinností. Takéto štandardy možno dosiahnuť bez toho, aby sa v zásade vyžadovalo vytvorenie nových povolaní či kvalifikácií.

40.  Členské štáty by mali takisto zabezpečiť, aby správcovia v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, ktorých vymenujú súdne alebo správne orgány, absolvovali náležitú odbornú prípravu a pri vykonávaní svojich úloh podliehali riadnemu dohľadu, aby boli vymenovaní transparentným spôsobom s náležitým zreteľom na potrebu zabezpečiť účinné postupy a aby si svoje úlohy plnili poctivo, so zreteľom na splnenie hlavného cieľa, ktorým je obnova životaschopnosti podniku. Správcovia by mali zachraňovať, a nie likvidovať, a mali by takisto dodržiavať kódex profesionálneho správania s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň kvalifikácie a odbornej prípravy a zaručiť transparentnosť povinností týchto správcov, a pravidlá na určenie ich odmeny, zabezpečenie poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania a zavedenie mechanizmov dohľadu a regulačných mechanizmov, ktoré by mali zahŕňať primeraný a účinný režim na sankcionovanie tých, ktorí zlyhali pri plnení svojich povinností. Takéto štandardy možno dosiahnuť bez toho, aby sa v zásade vyžadovalo vytvorenie nových povolaní či kvalifikácií. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby informácie o správnych orgánoch, ktoré vykonávajú dohľad alebo kontrolu nad správcami v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, boli verejne dostupné.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

42.  Je dôležité zhromažďovať spoľahlivé údaje o plnení postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia s cieľom monitorovať vykonávanie a uplatňovanie tejto smernice. Členské štáty by preto mali zhromažďovať a zoskupovať do celku údaje, ktoré sú dostatočne podrobné na to, aby sa umožnilo presné posúdenie toho, ako smernica funguje v praxi.

42.  Je dôležité zhromažďovať spoľahlivé údaje o plnení postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia s cieľom monitorovať vykonávanie a uplatňovanie tejto smernice. Členské štáty by preto mali zvýšiť svoje úsilie na zbieranie, zoskupovanie a dodávanie týchto údajov Komisii. Tieto údaje by mali byť dostatočne podrobné na to, aby sa umožnilo presné posúdenie toho, ako smernica funguje v praxi.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46a)  Pracovníci by nemali znášať bremeno reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a postupov oddlženia a dlhy voči nim – ako napr. nevyplatené mzdy – by sa mali vždy splatiť ako prvé. S cieľom zaručiť kontinuitu výroby a zamestnanosti a lepšie bojovať proti taktickým alebo podvodným praktikám manažmentu by pracovníci mali byť informovaní a malo by sa s nimi konzultovať aj v počiatočnej fáze reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Odôvodnenie 47 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(47a)  Malo by sa vykonať ďalšie hodnotenie s cieľom posúdiť, či je to potrebné predložiť legislatívne návrhy na riešenie platobnej neschopnosti tých osôb, ktoré nevykonávajú obchodnú, podnikateľskú, remeselnú ani profesijnú činnosť porovnateľnú s činnosťami zamestnávateľa, ktoré ako spotrebitelia alebo používatelia tovaru alebo prijímatelia verejných či súkromných služieb sú v dobrej viere dočasne alebo trvalo neschopné splácať svoje splatné dlhy. Týmito legislatívnymi návrhmi by sa malo zabezpečiť, aby bol zachovaný prístup k základnému tovaru a službám pre tieto osoby s cieľom zabezpečiť im dôstojné životné podmienky.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  postupov preventívnej reštrukturalizácie dostupných pre dlžníkov vo finančných ťažkostiach, ak existuje pravdepodobnosť platobnej neschopnosti;

a)  postupov rýchlej preventívnej reštrukturalizácie dostupných pre dlžníkov s finančnými ťažkosťami, ak je pravdepodobné, že by došlo k platobnej neschopnosti, a existuje reálna možnosť predísť tomu, aby spoločnosť prešla insolvenčným konaním;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  postupov vedúcich k vyrovnaniu dlhov, ktoré vznikli nadmerne zadlženým podnikateľom, a umožňujúcich týmto podnikateľom, aby začali vykonávať novú činnosť;

b)  postupov vedúcich k vyrovnaniu dlhov, ktoré vznikli nadmerne zadlženým podnikateľom potom, ako podstúpili insolvenčné konanie, a umožňujúcich týmto podnikateľom, aby začali vykonávať novú činnosť;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „postup platobnej neschopnosti“ je postup kolektívnej platobnej neschopnosti, ktorý má za následok čiastočné alebo úplne pozbavenie dlžníka dispozičných práv k majetku a vymenovanie likvidátora;

(1)  „postup platobnej neschopnosti“ je postup kolektívnej platobnej neschopnosti, ktorý má za následok čiastočné alebo úplné pozbavenie dlžníka dispozičných práv k majetku a vymenovanie insolvenčného správcu;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  „pravdepodobnosť platobnej neschopnosti“ je situácia, keď dlžník nie je platobne neschopný podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ale existuje skutočná a vážna hrozba v súvislosti s budúcou schopnosťou dlžníka platiť dlhy k dátumu splatnosti;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „nesplnené zmluvy“ sú zmluvy medzi dlžníkom a jedným alebo viacerými veriteľmi, podľa ktorých majú obidve strany ešte stále povinnosti plnenia v čase nariadenia prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov;

(5)  „základné nesplnené zmluvy“ sú zmluvy medzi dlžníkom a jedným alebo viacerými veriteľmi, podľa ktorých majú obidve strany ešte stále povinnosti plnenia v čase nariadenia prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, a ktoré sú potrebné na pokračovanie bežnej prevádzky podniku vrátane zabezpečenia všetkých zásob, pri ktorých by prerušenie dodávok viedlo k zastaveniu činnosti spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „vytvorenie tried“ je zoskupenie dotknutých veriteľov a držiteľov majetkovej účasti v reštrukturalizačnom pláne tak, aby sa zohľadnili práva a nadradenosť dotknutých pohľadávok a záujmov, pričom sa berú do úvahy možné už existujúce nároky, zadržiavanie práva alebo dohody medzi veriteľmi, a zaobchádzanie s nimi v rámci reštrukturalizačného plánu;

(6)  „vytvorenie tried“ je zoskupenie dotknutých veriteľov a držiteľov majetkovej účasti v reštrukturalizačnom pláne tak, aby sa zohľadnili práva a nadradenosť dotknutých pohľadávok a záujmov, pričom sa berú do úvahy možné už existujúce nároky, zadržiavanie práva alebo dohody medzi veriteľmi, a zaobchádzanie s nimi v rámci reštrukturalizačného plánu; na účely prijatia reštrukturalizačného plánu sú veritelia rozdelení do jednotlivých tried veriteľov podľa určenia členských štátov, pričom minimálne so zabezpečenými a s nezabezpečenými pohľadávkami sa zaobchádza v samostatných triedach.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „prelomenie nesúhlasu medzi triedami“ je potvrdenie reštrukturalizačného plánu súdnym alebo správnym orgánom napriek nesúhlasu jednej alebo viacerých dotknutých tried veriteľov;

(8)  „prelomenie nesúhlasu medzi triedami“ je potvrdenie reštrukturalizačného plánu súdnym alebo správnym orgánom napriek nesúhlasu viacerých dotknutých tried veriteľov;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  „nové financovanie“ sú akékoľvek nové finančné prostriedky poskytnuté existujúcim alebo novým veriteľom potrebné na realizáciu reštrukturalizačného plánu, ktoré sú dohodnuté v reštrukturalizačnom pláne a následne potvrdené súdnym alebo správnym orgánom;

(11)  „nové financovanie“ sú akékoľvek nové finančné prostriedky vrátane poskytnutia úveru, ktoré poskytol existujúci alebo nový veriteľ a ktoré sú potrebné na realizáciu reštrukturalizačného plánu, dohodnuté v reštrukturalizačnom pláne a následne potvrdené súdnym alebo správnym orgánom;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  „dočasné financovanie“ sú akékoľvek finančné prostriedky poskytnuté existujúcim alebo novým veriteľom, ktoré sú odôvodnene a okamžite nevyhnutné pre podnik dlžníka na to, aby mohol pokračovať v činnosti alebo prežiť, alebo na zachovanie alebo zvýšenie hodnoty tohto podniku až do potvrdenia reštrukturalizačného plánu;

(12)  „dočasné financovanie“ sú akékoľvek finančné prostriedky vrátane poskytnutia úveru, ktoré poskytol existujúci alebo nový veriteľ a ktoré sú odôvodnene a okamžite nevyhnutné pre podnik dlžníka nato, aby mohol pokračovať v činnosti alebo prežiť, alebo na zachovanie alebo zvýšenie hodnoty tohto podniku až do potvrdenia reštrukturalizačného plánu;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  „nadmerne zadlžený podnikateľ“ je fyzická osoba vykonávajúca obchod, podnikanie, remeslo alebo povolanie, ktorá nie je inak ako dočasne schopná splácať dlhy, keď dosiahnu splatnosť;

(13)  „nadmerne zadlžený podnikateľ“ je fyzická osoba vykonávajúca obchod, podnikanie, remeslo alebo povolanie, ktorá nie je inak ako dočasne schopná splácať dlhy, keď dosiahnu splatnosť, a je aj podnikateľ, ktorý nie je schopný zaplatiť dlhy, ktoré mu vznikli ako fyzickej osobe, ale ktoré súvisia s financovaním naštartovania podnikateľskej činnosti podnikateľa, ako aj osoba, ktorej podnikateľská činnosť je výlučne vedľajšou činnosťou a ktorej profesionálne dlhy a osobné dlhy nemožno primerane oddeliť.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  „úplné oddlženie“ je zrušenie nesplateného dlhu na základe postupu pozostávajúceho zo speňaženia majetku a/alebo plánu splácania/vysporiadania;

(14)  „úplné oddlženie“ je zrušenie nesplateného dlhu po postupe platobnej neschopnosti;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 15 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  „Správca v oblasti reštrukturalizácie“ je akákoľvek osoba alebo orgán vymenovaný súdnym alebo správnym orgánom na vykonávanie jednej alebo viacerých z týchto úloh:

(15)  „správca v oblasti reštrukturalizácie“ je akákoľvek osoba alebo orgán s kvalifikáciou podľa vnútroštátnych právnych predpisov na vykonávanie jednej alebo viacerých týchto úloh:

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 15 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pomáhať dlžníkovi alebo veriteľom pri vypracovaní alebo rokovaní o reštrukturalizačnom pláne;

a)  pomáhať dlžníkovi alebo veriteľom pri vypracovaní alebo rokovaní o reštrukturalizačnom pláne alebo pláne na prevod životaschopnej časti podniku;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  „splátkový kalendár“ je plán platieb presne stanovených súm, ktoré uhrádza dlžník veriteľom v konkrétne stanovené dni, a ktorý bol vypracovaný ako súčasť reštrukturalizačného plánu;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 15 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b)  „životaschopný“ je schopnosť poskytovať primeranú predpokladanú návratnosť kapitálu po pokrytí všetkých nákladov vrátane odpisov a finančných poplatkov.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Včasné varovanie

Včasné varovanie a prístup k informáciám

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali dlžníci a podnikatelia prístup k nástrojom včasného varovania, ktoré dokážu odhaliť zhoršujúci hospodársky rozvoj a naznačiť dlžníkovi alebo podnikateľovi potrebu naliehavo konať.

1.  Členské štáty vyvíjajú nástroje včasného varovania, ktoré dokážu odhaliť zhoršujúci hospodársky rozvoj a upozorniť dlžníka, podnikateľa alebo zástupcu pracovníkov na naliehavú potrebu konať, a zabezpečia prístup k týmto jasným a transparentným nástrojom. V tejto súvislosti môžu členské štáty využiť nové IT technológie na oznamovanie a online komunikáciu.

 

1a. Nástroje včasného varovania môžu zahŕňať:

 

a) povinnosti dlžníka alebo jeho riadiacich orgánov týkajúce sa účtovníctva a monitorovania;

 

b) oznamovacie povinnosti v zmysle úverových zmlúv; a

 

c) štandardné oznamovacie a informačné povinnosti tretích strán, ako sú účtovníci, daňové orgány a orgány sociálneho zabezpečenia alebo určité typy veriteľov, ako sú banky;

2.  Členské štáty zabezpečia, aby mali dlžníci a podnikatelia prístup k náležitým aktuálnym, jasným, presným a zrozumiteľným informáciám o dostupnosti nástrojov včasného varovania a k všetkým dostupným prostriedkom s cieľom pristúpiť k reštrukturalizácii v počiatočnom štádiu alebo vyrovnať osobný dlh.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby mali dlžníci, podnikatelia a zástupcovia pracovníkov prístup k náležitým aktuálnym, jasným, presným a zrozumiteľným informáciám o dostupnosti nástrojov včasného varovania a k všetkým dostupným prostriedkom s cieľom pristúpiť k reštrukturalizácii v počiatočnom štádiu alebo vyrovnať osobný dlh.

 

2a. Členské štáty sprístupnia verejnosti na osobitnom webovom sídle a používateľsky ústretovým spôsobom postup, akým môžu mať dlžníci a podnikatelia prístup k nástrojom včasného varovania vo svojom členskom štáte. Členské štáty zabezpečia, aby prístup k týmto informáciám mali najmä malé a stredné podniky.

 

2b. Členské štáty zabezpečia, aby zástupcovia pracovníkov mali prístup k relevantným a aktuálnym informáciám o situácii podniku a aby mohli informovať dlžníkov a podnikateľov o obavách o situácii v podniku a o potrebe zvážiť možnosť využitia mechanizmov reštrukturalizácie.

3.  Členské štáty môžu obmedziť prístup stanovený v odsekoch 1 a 2 na malé a stredné podniky alebo na podnikateľov.

 

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Dostupnosť rámcov preventívnej reštrukturalizácie

Dostupnosť rámcov preventívnej reštrukturalizácie

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade existencie pravdepodobnosti platobnej neschopnosti mali dlžníci vo finančných ťažkostiach prístup k účinnému rámcu preventívnej reštrukturalizácie, ktorý im umožní reštrukturalizáciu ich dlhov alebo podniku, obnovenie ich životaschopnosti a zabránenie platobnej neschopnosti.

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade existencie pravdepodobnosti platobnej neschopnosti mali dlžníci vo finančných ťažkostiach prístup k účinnému rámcu preventívnej reštrukturalizácie, ktorý im umožní reštrukturalizáciu ich dlhov alebo podniku, obnovenie ich životaschopnosti a zabránenie platobnej neschopnosti alebo nájsť iné riešenia ako sa vyhnúť platobnej neschopnosti, a tým ochrániť pracovné miesta a zachovať činnosť podniku.

 

1a. Členské štáty môžu stanoviť, aby prístup k reštrukturalizačným konaniam bol obmedzený na podniky, ktoré neboli nakoniec odsúdené za vážne porušenie povinností účtovníctva a účtovnej evidencie podľa vnútroštátneho práva.

2.  Rámce preventívnej reštrukturalizácie môže tvoriť jeden alebo viacero postupov či opatrení.

2.  Rámce preventívnej reštrukturalizácie môže tvoriť jeden alebo viacero postupov či opatrení, ktoré môžu byť mimosúdne alebo ich môže nariadiť správny alebo súdny orgán.

3.  Členské štáty zavedú ustanovenia, ktorými sa obmedzuje účasť súdneho alebo správneho orgánu na prípady, keď je to potrebné a primerané, aby boli chránené práva dotknutých osôb.

3. Členské štáty môžu zaviesť ustanovenia, ktorými sa obmedzuje účasť súdneho alebo správneho orgánu na prípady, keď je to potrebné a primerané, pričom zabezpečia, aby boli chránené práva dotknutých osôb.

4.  Rámce preventívnej reštrukturalizácie musia byť k dispozícii na návrh dlžníkov alebo na návrh veriteľov po dohode s dlžníkmi.

4. Rámce preventívnej reštrukturalizácie musia byť k dispozícii na návrh dlžníkov.

 

4a. Členské štáty môžu takisto stanoviť, aby rámce reštrukturalizácie boli k dispozícii aj na žiadosť veriteľov a zástupcov pracovníkov so súhlasom dlžníka.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Dlžník s oprávnením na správu

Dlžník s oprávnením na správu

1.   Členské štáty zabezpečia, aby dlžníci pristupujúci k postupom preventívnej reštrukturalizácie mali úplnú alebo aspoň čiastočnú kontrolu nad svojim majetkom a každodennou prevádzkou podniku.

1  Členské štáty zabezpečia, aby dlžníci pristupujúci k postupom preventívnej reštrukturalizácie mali úplnú alebo aspoň čiastočnú kontrolu nad svojim majetkom a každodennou prevádzkou podniku.

2.  Vymenovanie správcu v oblasti reštrukturalizácie súdnym alebo správnym orgánom nie je povinné v každom prípade.

2.  Bez ohľadu na to, či dohľad správcu v oblasti reštrukturalizácie nad postupom reštrukturalizácie je alebo nie je povinný, v záujme ochrany práv dotknutých strán v každom prípade podlieha vnútroštátnemu právu.

3.  Členské štáty môžu požadovať vymenovanie správcu v oblasti reštrukturalizácie v týchto prípadoch:

3.  Členské štáty požadujú vymenovanie správcu v oblasti reštrukturalizácie prinajmenšom v týchto prípadoch:

a)  ak sa dlžníkovi poskytne všeobecné prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, v súlade s článkom 6;

a)  ak sa dlžníkovi povolí prerušenie konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, v súlade s článkom 6;

b)  ak musí reštrukturalizačný plán potvrdiť súdny alebo správny orgán využitím prelomenia nesúhlasu medzi triedami v súlade s článkom 11.

b)  ak musí reštrukturalizačný plán potvrdiť súdny alebo správny orgán využitím prelomenia nesúhlasu medzi triedami v súlade s článkom 11.

 

ba)  ak to požaduje dlžník alebo väčšina veriteľov.

 

3a.  Členské štáty zabezpečia, aby zástupcovia pracovníkov dlžníka dostávali jasné a transparentné informácie o postupe reštrukturalizácie a aby boli pravidelne informovaní o vývoji v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

Článok 6

Prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov

Prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov

1.  Členské štáty zabezpečia, aby dlžníci, ktorí rokujú o reštrukturalizačnom pláne so svojimi veriteľmi, mohli využiť prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, ak to bude potrebné, a to v rozsahu, ktorý je potrebný, na podporu rokovaní o reštrukturalizačnom pláne.

1.  V prípade, že ešte nevznikla dlžníkovi povinnosť podať návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti, členské štáty zabezpečia, aby dlžníci, ktorí rokujú o reštrukturalizačnom pláne so svojimi veriteľmi, mohli využiť prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, ak to bude potrebné, a to v rozsahu, ktorý je potrebný, na podporu rokovaní o reštrukturalizačnom pláne a pod podmienkou, že existuje pravdepodobnosť, že sa dá predísť tomu, aby spoločnosť prešla insolvenčným konaním.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, bolo možné nariadiť v súvislosti so všetkými typmi veriteľov vrátane zabezpečených a prednostných veriteľov. Prerušenie môže byť všeobecné, vzťahujúce sa na všetkých veriteľov, alebo obmedzené, vzťahujúce sa na jedného alebo viacerých individuálnych veriteľov, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, bolo možné nariadiť v súvislosti so všetkými typmi veriteľov vrátane zabezpečených a prednostných veriteľov pod podmienkou, že dlžník zapojí týchto veriteľov do rokovaní o reštrukturalizačnom pláne. Prerušenie môže byť všeobecné, vzťahujúce sa na všetkých veriteľov, alebo obmedzené, vzťahujúce sa na jedného alebo viacerých individuálnych veriteľov, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3.  Odsek 2 sa neuplatňuje na neuspokojené nároky pracovníkov, ak členské štáty inými prostriedkami zabezpečia, že platba týchto nárokov bude garantovaná na úrovni ochrany aspoň rovnocennej úrovni, ktorá je uvedená v príslušných vnútroštátnych predpisoch, ktorými sa transponuje smernica 2008/94/ES, a to v rozsahu takejto garancie.

3.  Odsek 2 sa neuplatňuje na neuspokojené nároky pracovníkov, ak členské štáty inými prostriedkami zabezpečia, že platba týchto nárokov bude garantovaná na podobnej úrovni ochrany v rozsahu takejto garancie.

4.  Členské štáty obmedzia dĺžku prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, na obdobie najviac štyri mesiace.

4.  Dĺžka prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, je obmedzená na obdobie najviac štyroch mesiacov.

5.  Členské štáty však môžu súdnym alebo správnym orgánom poskytnúť možnosť predĺžiť pôvodné prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, alebo poskytnúť nové prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, na žiadosť dlžníka alebo veriteľov. Takéto predĺženie alebo nová lehota prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, sa poskytnú, len keď existuje dôkaz o tom, že:

5.  Členské štáty však môžu súdnym alebo správnym orgánom poskytnúť možnosť predĺžiť pôvodné prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, alebo poskytnúť nové prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, na žiadosť dlžníka alebo veriteľov. Členské štáty stanovia podmienky predĺženia alebo novú lehotu prerušenia. Takéto predĺženie alebo nová lehota prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, sa poskytnú, len keď existuje dôkaz o tom, že:

 

-a)  zabezpečení veritelia, ktorých sa plán týka, sa dohodli na takomto predĺžení alebo novej lehote; a

a)  v rokovaniach o reštrukturalizačnom pláne sa dosiahol náležitý pokrok; a

a)  v rokovaniach o reštrukturalizačnom pláne sa dosiahol náležitý pokrok; a

b)  pokračovaním prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, sa nespravodlivo nepoškodzujú práva alebo záujmy ani jednej dotknutých strán.

b)  pokračovaním prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, sa nespravodlivo nepoškodzujú práva alebo záujmy ani jednej dotknutých strán; a

 

ba)  dlžníkovi ešte nevznikla povinnosť podať návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

6.  Akékoľvek ďalšie predĺženia sa udelia, len keď sa splnia podmienky uvedené v odseku 5 písm. a) a b) a z okolností prípadu vyplýva veľká pravdepodobnosť, že reštrukturalizačný plán bude prijatý.

6.  Akékoľvek ďalšie predĺženia sa udelia, len keď sa splnia podmienky uvedené v odseku 5 písm. a) až ba) a z okolností prípadu vyplýva veľká pravdepodobnosť, že reštrukturalizačný plán bude prijatý.

7.  Celková dĺžka prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, vrátane predĺžení a obnovení, nesmie presiahnuť dvanásť mesiacov.

7.  Celková dĺžka prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, vrátane predĺžení a obnovení, nesmie presiahnuť desať mesiacov. Celková dĺžka prerušenia sa obmedzí na dva mesiace, ak sa v priebehu troch mesiacov pred podaním žiadosti o začatie reštrukturalizačného konania sídlo spoločnosti presunulo do iného členského štátu.

8.  Členské štáty zabezpečia, aby súdne alebo správne organy mohli úplne alebo čiastočne zrušiť prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov:

8.  Členské štáty zabezpečia, aby súdne alebo správne organy mohli rozhodnúť nepovoliť prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, alebo úplne alebo čiastočne zrušiť prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov:

a)  ak je zrejmé, že časť veriteľov, ktorí by podľa vnútroštátnych právnych predpisov mohli blokovať prijatie reštrukturalizačného plánu, nepodporuje pokračovanie rokovaní; alebo

a)  ak je zrejmé, že časť veriteľov, ktorí by podľa vnútroštátnych právnych predpisov mohli blokovať prijatie reštrukturalizačného plánu, nepodporuje pokračovanie rokovaní; alebo

b)  na žiadosť dlžníka alebo správcu v oblasti reštrukturalizácie.

b)  na žiadosť dlžníka alebo správcu v oblasti reštrukturalizácie či väčšiny dotknutých veriteľov; alebo

 

ba)  v prípade, že jedna trieda veriteľov alebo jednotliví veritelia sú alebo by boli nespravodlivo poškodení prerušením jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov;

 

bb) ak by zraniteľný veriteľ čelil značným hospodárskym ťažkostiam;

9.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že individuálny veriteľ alebo jedna trieda veriteľov bola alebo by mohla byť nespravodlivo poškodená prerušením jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, súdny alebo správny orgán mohol rozhodnúť, že neposkytne prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, alebo na žiadosť dotknutých veriteľov mohol zrušiť prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, ktoré už bolo poskytnuté v súvislosti s daným veriteľom alebo triedou veriteľov.

 

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Celkovým prerušením vzťahujúcim sa na všetkých veriteľov sa zabráni začatiu postupov platobnej neschopnosti na žiadosť jedného alebo viacerých veriteľov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty sa môžu odchýliť od odseku 1, ak sa dlžník stane nelikvidným, a preto nebude schopný splácať svoje dlhy, keď sa počas lehoty prerušenia stanú splatné. V tom prípade členské štáty zabezpečia, aby postupy reštrukturalizácie neboli automaticky ukončené a aby po preskúmaní vyhliadok na dosiahnutie dohody o úspešnom reštrukturalizačnom pláne v rámci lehoty prerušenia súdny alebo správny orgán mohol rozhodnúť o odložení postupu platobnej neschopnosti a zachovaní výhod prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov.

3.  Členské štáty sa môžu odchýliť od odseku 1, ak sa dlžník stane nelikvidným, a preto nebude schopný splácať svoje dlhy, keď sa počas lehoty prerušenia stanú splatné. V tom prípade členské štáty zabezpečia, aby postupy reštrukturalizácie neboli automaticky ukončené a aby po preskúmaní vyhliadok na dosiahnutie dohody o úspešnom reštrukturalizačnom pláne alebo ekonomicky životaschopnom prevode podniku v rámci lehoty prerušenia súdny alebo správny orgán mohol rozhodnúť o odložení postupu platobnej neschopnosti a zachovaní výhod prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečia, aby počas lehoty prerušenia veritelia, na ktorých sa prerušenie vzťahuje, nemohli odložiť plnenie alebo ukončiť, zrýchliť ani nijakým iným spôsobom v neprospech dlžníka upraviť nesplnené zmluvy o dlhy, ktoré vznikli pred prerušením. Členské štáty môžu obmedziť uplatňovanie tohto ustanovenia na základné zmluvy, ktoré sú potrebné na pokračovanie každodennej prevádzky podniku.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby počas lehoty prerušenia veritelia, na ktorých sa prerušenie vzťahuje, nemohli odložiť plnenie alebo ukončiť, zrýchliť ani nijakým iným spôsobom v neprospech dlžníka upraviť základné nesplnené zmluvy, pokiaľ ide o dlhy, ktoré vznikli pred prerušením, pod podmienkou, že to veriteľom nespôsobuje závažné finančné ťažkosti. Na účely tohto odseku sa základnou nesplnenou zmluvou rozumie zmluva, ktorá je potrebná na pokračovanie každodennej prevádzky podniku vrátane zabezpečenia všetkých zásob, pri ktorých by prerušenie dodávok viedlo k zastaveniu činnosti spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Členské štáty zabezpečia, aby veritelia nemohli odložiť plnenie alebo ukončiť, zrýchliť, ani nijakým iným spôsobom v neprospech dlžníka upraviť nesplnené zmluvy na základe zmluvnej doložky, ktorou sa stanovujú takéto opatrenia, len z dôvodu, že dlžník vstupuje do rokovaní o reštrukturalizácii, žiadosti o prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, poskytnutia prerušenia ako takého alebo akejkoľvek inej udalosti spojenej s prerušením.

(5)  Členské štáty môžu požadovať, aby veritelia nesmeli odložiť plnenie alebo ukončiť, zrýchliť, ani nijakým iným spôsobom v neprospech dlžníka upraviť nesplnené zmluvy na základe zmluvnej doložky, ktorou sa stanovujú takéto opatrenia, len z dôvodu, že dlžník vstupuje do rokovaní o reštrukturalizácii, žiadosti o prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, poskytnutia prerušenia ako takého alebo akejkoľvek inej udalosti spojenej s prerušením, pokiaľ nie sú ovplyvnení prerušením a môžu dokázať, že by v dôsledku takejto udalosti mali značné nevýhody.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty zabezpečia, aby dlžníkovi nič nebránilo zaplatiť pri bežnom výkone podnikania pohľadávky nedotknutých veriteľov a pohľadávky dotknutých veriteľov, ktoré vzniknú po poskytnutí prerušenia a ktoré sa vyskytnú počas celej lehoty prerušenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Obsah reštrukturalizačných plánov

Obsah reštrukturalizačných plánov

1.  Členské štáty vyžadujú, aby reštrukturalizačné plány predložené na potvrdenie súdom alebo správnym orgánom obsahovali aspoň tieto informácie:

1.  Členské štáty vyžadujú, aby reštrukturalizačné plány potvrdil súdny alebo správny orgán, a zabezpečia, aby sa reštrukturalizačné plány predložili zástupcom pracovníkov na informačné a konzultačné účely. Reštrukturalizačné plány musia obsahovať aspoň tieto informácie:

a)  totožnosť dlžníka alebo podniku dlžníka, pre ktorý sa navrhuje reštrukturalizačný plán;

a)  totožnosť dlžníka alebo podniku dlžníka, pre ktorý sa navrhuje reštrukturalizačný plán;

b)  ocenenie súčasnej hodnoty dlžníka alebo podniku dlžníka, ako aj odôvodnené vyhlásenie o príčinách a rozsahu finančných ťažkostí dlžníka;

b)  ocenenie trhovej hodnoty dlžníka alebo podniku dlžníka vrátane posúdenia finančných záväzkov a finančných tokov počas trvania reštrukturalizačného plánu v čase predloženia plánu na potvrdenie, ako aj očakávanú hodnotu dlžníka alebo podniku dlžníka, ktorú má pri likvidácii, pričom všetky pripraví súdny znalec, a odôvodnené vyhlásenie o príčinách a rozsahu finančných ťažkostí dlžníka vrátane opisu aktív a dlhov;

c)  totožnosť dotknutých strán, vymenovaných samostatne alebo opísaných s odkazom na jednu alebo viacero kategórií dlhu, ako aj ich pohľadávky alebo záujmy zahrnuté v reštrukturalizačnom pláne;

c)  totožnosť dotknutých strán, vymenovaných samostatne alebo opísaných s odkazom na jednu alebo viacero kategórií dlhu, ako aj ich pohľadávky alebo záujmy zahrnuté v reštrukturalizačnom pláne;

d)  triedy, do ktorých boli dotknuté strany zoskupené na účely prijatia plánu, spolu s odôvodnením tohto kroku a informáciami o príslušných hodnotách veriteľov a členov v každej triede;

d)  triedy, do ktorých boli dotknuté strany zoskupené na účely prijatia plánu na základe objektívnych kritérií, spolu s odôvodnením tohto kroku a informáciami o príslušných hodnotách veriteľov a členov v každej triede;

e)  totožnosť nedotknutých strán, vymenovaných samostatne alebo opísaných s odkazom na jednu alebo viacero kategórií dlhu, spolu s uvedením dôvodov, prečo sa ich plán nebude dotýkať;

e)  totožnosť nedotknutých strán, vymenovaných samostatne alebo opísaných s odkazom na jednu alebo viacero kategórií dlhu, spolu s uvedením dôvodov, prečo sa ich plán nebude dotýkať;

 

ea)  v náležitých prípadoch totožnosť správcu v oblasti reštrukturalizácie;

f)  podmienky plánu, okrem iného vrátane:

f)  podmienky plánu, okrem iného vrátane:

i)  jeho navrhovaného trvania;

i)  jeho navrhovaného trvania;

ii)  každého návrhu, na základe ktorého sa mení splátkový plán dlhov alebo sa dlhy odpúšťajú alebo menia na iné formy povinnosti;

ii)  každého návrhu, na základe ktorého sa mení splátkový plán dlhov alebo sa dlhy odpúšťajú alebo menia na iné formy povinnosti;

 

iia)  každého návrhu na prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, ako súčasti reštrukturalizačného plánu;

 

iib)  spôsobov poskytovania informácií a konzultácie so zástupcami pracovníkov v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi;

 

iic)  organizačných aspektov, ktoré sa týkajú dôsledkov, pokiaľ ide o zamestnanie, ako je prepúšťanie, práca na skrátený pracovný úväzok alebo podobne;

g)  stanovisko alebo odôvodnené vyhlásenie osoby zodpovednej za navrhnutie reštrukturalizačného plánu, v ktorom sa vysvetľuje, prečo je podnik životaschopný, ako vykonávanie navrhovaného plánu pravdepodobne povedie k tomu, že dlžník sa vyhne platobnej neschopnosti a obnoví svoju dlhodobú životaschopnosť, a v ktorom sa uvedú všetky predpokladané nevyhnutné podmienky pre jeho úspech.

g)  stanovisko alebo odôvodnené vyhlásenie osoby zodpovednej za navrhnutie reštrukturalizačného plánu, v ktorom sa vysvetľuje, prečo je podnik životaschopný, ako vykonávanie navrhovaného plánu pravdepodobne povedie k tomu, že dlžník sa vyhne platobnej neschopnosti a obnoví svoju dlhodobú životaschopnosť, a v ktorom sa uvedú všetky predpokladané nevyhnutné podmienky pre jeho úspech. Členské štáty môžu poskytnúť stanovisko alebo odôvodnené vyhlásenie, ktoré musí byť potvrdené externým odborníkom, ako je napríklad správca v oblasti reštrukturalizácie.

 

1a.  Členské štáty môžu určiť, či veritelia môžu navrhnúť alternatívny reštrukturalizačný plán. Ak sa tak členský štát rozhodne, určí podmienky, za ktorých môžu veritelia navrhnúť alternatívny plán reštrukturalizácie.

2.  Členské štáty sprístupnia online vzor reštrukturalizačných plánov. Uvedený vzor obsahuje aspoň informácie, ktoré sa vyžadujú v rámci vnútroštátnych právnych predpisov a poskytnú sa v ňom všeobecné, ale praktické informácie o tom, ako sa má vzor používať. Tento vzor je k dispozícii v úradnom jazyku alebo v jazykoch členského štátu. Členské štáty dbajú na to, aby bol vzor k dispozícii aj v iných jazykoch, najmä v jazykoch používaných v medzinárodnom obchode. Navrhnúť sa má tak, aby ho bolo možné upraviť podľa potrieb a okolností každého prípadu.

2.  Členské štáty sprístupnia online kontrolný zoznam reštrukturalizačných plánov. Uvedený kontrolný zoznam obsahuje aspoň informácie, ktoré sa vyžadujú v rámci vnútroštátnych právnych predpisov a poskytnú sa v ňom všeobecné, ale praktické informácie o reštrukturalizačnom konaní dostupné v členskom štáte. Tento kontrolný zoznam je k dispozícii v úradnom jazyku alebo v jazykoch členského štátu. Členské štáty dbajú na to, aby bol kontrolný zoznam k dispozícii aj v iných jazykoch, najmä v jazykoch používaných v medzinárodnom obchode. Navrhnúť sa má tak, aby ho bolo možné upraviť podľa potrieb a okolností každého prípadu.

3.  Strany sa môžu rozhodnúť, či použijú tento vzorový reštrukturalizačný plán.

 

 

3a.  Členské štáty zabezpečia, aby reštrukturalizačné plány nemali podľa článku 6 ods. 3 tejto smernice dosah na práva pracovníkov, nároky ani pohľadávky. Členské štáty takisto zabezpečia, aby reštrukturalizačné plány nemali vplyv na fondy a systémy zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

Článok 9

Prijatie reštrukturalizačných plánov

Prijatie reštrukturalizačných plánov

1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetci dotknutí veritelia mali právo hlasovať o prijatí reštrukturalizačného plánu. Členské štáty môžu v súlade s článkom 12 ods. 2 takisto udeliť takéto hlasovacie práva dotknutým držiteľom majetkovej účasti.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetci dotknutí veritelia vrátane pracovníkov mali právo hlasovať o prijatí reštrukturalizačného plánu potom, čo boli riadne informovaní o postupe a jeho prípadných dôsledkoch. Členské štáty môžu v súlade s článkom 12 ods. 2 udeliť takéto hlasovacie práva aj dotknutým držiteľom majetkovej účasti. Veritelia, ktorí nie sú ovplyvnení reštrukturalizačným plánom, nemajú hlasovacie právo týkajúce sa prijatia tohto plánu.

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, keď plán obsahuje opatrenia vedúce k zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných vzťahoch, boli tieto opatrenia potvrdené pracovníkmi v prípadoch, keď vnútroštátne právo a prax ustanovujú takéto potvrdenie.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa s dotknutými stranami zaobchádzalo v samostatných triedach, ktoré sú v súlade s kritériami tvorby tried. Triedy sa tvoria takým spôsobom, aby každá trieda obsahovala pohľadávky alebo záujmy s právami dostatočne podobnými na to, aby sa dalo odôvodniť ich zaradenie, pričom členovia triedy sa považujú za homogénnu skupinu so spoločným záujmom. Minimálne platí to, že na účely vypracovania reštrukturalizačného plánu sa so zabezpečenými a nezabezpečenými pohľadávkami zaobchádza v samostatných triedach. Členské štáty môžu takisto stanoviť, aby sa s pracovníkmi zaobchádzalo v ich samostatnej triede.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa s dotknutými stranami zaobchádzalo v samostatných triedach, ktoré sú v súlade s kritériami tvorby tried podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Triedy sa tvoria takým spôsobom, aby každá trieda obsahovala pohľadávky alebo záujmy s právami dostatočne podobnými na to, aby sa dalo odôvodniť ich zaradenie, pričom členovia triedy sa považujú za homogénnu skupinu so spoločným záujmom. Minimálne platí to, že na účely vypracovania reštrukturalizačného plánu sa so zabezpečenými a nezabezpečenými pohľadávkami zaobchádza v samostatných triedach. Členské štáty takisto stanovujú, aby sa s pracovníkmi zaobchádzalo v ich samostatnej triede v prípadoch, keď sú ovplyvnení plánom. Členské štáty môžu takisto stanoviť, aby sa s držiteľmi majetkovej účasti zaobchádzalo v ich samostatnej triede.

3.  Vytváranie tried preskúma súdny alebo správny orgán, keď sa podá žiadosť o potvrdenie reštrukturalizačného plánu.

3.  Hlasovacie práva a vytváranie tried preskúma súdny alebo správny orgán, keď sa podá žiadosť o potvrdenie reštrukturalizačného plánu. Členské štáty môžu stanoviť, aby súdny alebo správny orgán preskúmal hlasovacie práva a vytváranie tried v skoršej fáze.

4.  Reštrukturalizačný plán sa považuje za prijatý dotknutými stranami za predpokladu, že v každej triede sa dosiahne súhlas väčšiny hodnoty ich pohľadávok alebo záujmov. Členské štáty stanovia požadované väčšiny na prijatie reštrukturalizačného plánu, ktoré by nemali byť v žiadnom prípade vyššie ako 75 % výšky nárokov alebo záujmov v každej triede.

4.  Reštrukturalizačný plán sa považuje za prijatý dotknutými stranami za predpokladu, že v každej triede sa dosiahne súhlas väčšiny hodnoty ich pohľadávok alebo záujmov a väčšiny veriteľov. Členské štáty stanovia požadované väčšiny na prijatie reštrukturalizačného plánu.

5.  Členské štáty môžu stanoviť, že hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu bude mať formu konzultácie a dohody potrebnej väčšiny dotknutých strán v každej triede.

5.  Členské štáty môžu stanoviť, že hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu bude mať formu konzultácie a dohody potrebnej väčšiny dotknutých strán v každej triede.

6.  Ak sa potrebná väčšina nedosiahne v jednej alebo viacerých nesúhlasne hlasujúcich triedach, plán možno stále potvrdiť v prípade, že bude v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa prelomenia nesúhlasu medzi triedami uvedenými v článku 11.

6.  Ak sa potrebná väčšina nedosiahne v jednej alebo viacerých nesúhlasne hlasujúcich triedach, plán môže stále potvrdiť súdny alebo správny orgán v prípade, že bude v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa prelomenia nesúhlasu medzi triedami uvedenými v článku 11.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

Článok 10

Potvrdenie reštrukturalizačných plánov

Potvrdenie reštrukturalizačných plánov

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa tieto reštrukturalizačné plány stali pre strany záväznými len vtedy, ak ich potvrdí súdny alebo správny orgán:

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa tieto reštrukturalizačné plány stali pre strany záväznými len vtedy, ak ich potvrdí súdny alebo správny orgán:

a)  reštrukturalizačné plány, ktoré majú vplyv na záujmy nesúhlasných dotknutých strán;

a)  reštrukturalizačné plány, ktoré majú vplyv na záujmy nesúhlasných dotknutých strán;

b)  reštrukturalizačné plány, v ktorých sa stanovuje nové financovanie.

b)  reštrukturalizačné plány, v ktorých sa stanovuje nové financovanie.

 

ba)  reštrukturalizačné plány, ktoré zahŕňajú stratu viac ako 25 % pracovnej sily;

2.  Členské štáty zabezpečia, aby podmienky, za ktorých môže reštrukturalizačný plán potvrdiť súdny alebo správny orgán, boli jasne stanovené a obsahovali aspoň údaje, že:

2.  Členské štáty zabezpečia, aby podmienky, za ktorých môže reštrukturalizačný plán potvrdiť súdny alebo správny orgán, boli jasne stanovené v ich právnych predpisoch a obsahovali aspoň údaje, že:

a)  reštrukturalizačný plán bol prijatý v súlade s článkom 9 a bol oznámený všetkým známym veriteľom, ktorých sa bude pravdepodobne dotýkať;

a)  reštrukturalizačný plán bol prijatý v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 9 a bol oznámený všetkým známym veriteľom, ktorých sa bude pravdepodobne dotýkať;

b)  reštrukturalizačný plán je v súlade s testom najlepšieho záujmu veriteľov;

b)  reštrukturalizačný plán je v súlade s testom najlepšieho záujmu veriteľov;

c)  na realizáciu reštrukturalizačného plánu je potrebné určité nové financovanie a nespravodlivo nepoškodzuje záujmy veriteľov.

c)  každé nové financovanie je potrebné a primerané z hľadiska realizácie reštrukturalizačného plánu.

 

ca)  zástupcovia pracovníkov boli informovaní a konzultovaní.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby mohli súdne alebo správne orgány odmietnuť potvrdenie reštrukturalizačného plánu, ak tento plán nemá primerané vyhliadky na zabránenie platobnej neschopnosti dlžníka a zabezpečenie životaschopnosti podniku.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby súdne alebo správne orgány odmietli potvrdenie reštrukturalizačného plánu, ak tento plán nemá primerané vyhliadky na zabránenie platobnej neschopnosti dlžníka a zabezpečenie životaschopnosti podniku.

4.  Členské štáty zabezpečia, že ak sa od súdneho alebo správneho orgánu vyžaduje potvrdenie reštrukturalizačného plánu na to, aby sa stal záväzným, toto rozhodnutie sa prijme bez neprimeraného odkladu po podaní žiadosti o potvrdenie a v každom prípade najneskôr do 30 dní po podaní žiadosti.

4.  Členské štáty zabezpečia, že ak sa od súdneho alebo správneho orgánu vyžaduje potvrdenie reštrukturalizačného plánu na to, aby sa stal záväzným, toto rozhodnutie sa prijme v primeranej lehote a bez neprimeraného odkladu po podaní žiadosti o potvrdenie.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

Článok 11

Prelomenie nesúhlasu medzi triedami

Prelomenie nesúhlasu medzi triedami

1.  Členské štáty zabezpečia, aby reštrukturalizačný plán, ktorý neschváli každá jednotlivá trieda dotknutých strán, mohol potvrdiť súdny alebo správny orgán na základe návrhu dlžníka alebo návrhu veriteľa so súhlasom dlžníka a aby sa stal záväzným pre jednu alebo viacero nesúhlasných tried, ak reštrukturalizačný plán:

1.  Členské štáty zabezpečia, aby reštrukturalizačný plán, ktorý neschváli každá jednotlivá trieda dotknutých strán, mohol potvrdiť súdny alebo správny orgán na základe návrhu dlžníka alebo, ak to stanovujú vnútroštátne právne predpisy, návrhu veriteľa so súhlasom dlžníka a aby sa stal záväzným pre jednu alebo viacero nesúhlasných tried, ak reštrukturalizačný plán:

a)  spĺňa podmienky stanovené v článku 10 ods. 2;

a)  spĺňa podmienky stanovené v článku 10 ods. 2 a zároveň zabezpečuje súlad so všetkými požiadavkami stanovenými vo vnútroštátnom práve;

b)  schválila aspoň jedna trieda dotknutých veriteľov iná ako trieda držiteľov majetkovej účasti a akákoľvek iná trieda, ktorá by na základe ohodnotenia podniku nedostala žiadnu platbu alebo inú protihodnotu, keby sa uplatnilo bežné poradie priorít pri likvidácii;

b)  schválila väčšina tried dotknutých veriteľov, medzi ktorými nie je trieda držiteľov majetkovej účasti ani žiadna iná trieda, ktorá by na základe ocenenia podniku nedostala žiadnu platbu alebo inú protihodnotu, keby sa uplatnilo bežné poradie priorít pri likvidácii;

c)  je v súlade s pravidlom absolútnej priority.

c)  je v súlade s pravidlom absolútnej priority.

2.  Členské štáty môžu meniť minimálny počet dotknutých tried potrebných na schválenie plánu uvedeného v odseku 1 písm. b).

2.  Členské štáty môžu zvýšiť minimálny počet dotknutých tried potrebných na schválenie plánu uvedeného v odseku 1 písm. b), pokiaľ tento minimálny počet naďalej predstavuje väčšinu tried.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby akcionári a akíkoľvek iní držitelia majetkovej účasti nemohli v prípade, že existuje pravdepodobnosť platobnej neschopnosti, bezdôvodne brániť prijatiu alebo realizácii reštrukturalizačného plánu, ktorým by sa obnovila životaschopnosť podniku.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby akcionári a akíkoľvek iní držitelia majetkovej účasti nemohli v prípade, že existuje pravdepodobnosť platobnej neschopnosti, bezdôvodne brániť alebo vytvárať prekážky prijatiu alebo realizácii reštrukturalizačného plánu, ktorým by sa obnovila životaschopnosť podniku.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Pracovníci

 

Členské štáty zabezpečia, aby práva pracovníkov vrátane práv stanovených v tejto smernici neboli narušené procesom reštrukturalizácie a aby existoval nezávislý dohľad nad dodržiavaním príslušných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov. Tieto práva zahŕňajú najmä:

 

(1)  právo na kolektívne vyjednávanie a protestné pracovné opatrenia kolektívneho vyjednávania; a

 

(2)  právo na informácie a konzultácie , a to najmä právo na prístup k informáciám o každom postupe, ktorý by mohol mať vplyv na zamestnanosť alebo na schopnosť pracovníkov vymáhať svoje mzdy a všetky budúce platby vrátane zamestnaneckých dôchodkov.

 

Členské štáty takisto zabezpečia, aby sa s pracovníkmi všade zaobchádzalo prednostne a ako so zabezpečenou triedou veriteľov.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hodnotu pri likvidácii určí súdny alebo správny orgán, ak sa namieta proti reštrukturalizačnému plánu na základe údajného porušenia testu najlepšieho záujmu veriteľov.

1.  Hodnotu pri likvidácii určí súdny alebo správny orgán, ak sa namieta proti reštrukturalizačnému plánu alebo plánu predaja na základe údajného porušenia testu najlepšieho záujmu veriteľov.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby reštrukturalizačné plány, ktoré potvrdí súdny alebo správny orgán, boli záväzné pre každú stranu uvedenú v pláne.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby reštrukturalizačné plány, ktoré potvrdí súdny alebo správny orgán, boli záväzné pre každú stranu a všetky strany, ktoré sú uvedené v pláne.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  potvrdiť plán a poskytnúť peňažnú náhradu nesúhlasným veriteľom, ktorú zaplatí dlžník alebo veritelia, ktorí hlasovali v prospech tohto plánu.

b)  potvrdiť plán a posúdiť, či je možné poskytnúť nesúhlasným veriteľom, ktorí v rámci plánu utrpeli neprijateľnú škodu, peňažnú náhradu a prípadne stanoviť, aby takúto náhradu zaplatil dlžník.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu vyžadovať, aby možnosť využitia ochrany uvedenej v odseku 1 pre transakcie uvedené v odseku 2 písm. e) bola podmienená ich schválením zo strany správcu v oblasti reštrukturalizácie alebo súdneho alebo správneho orgánu.

3.  Členské štáty vyžadujú, aby možnosť využitia ochrany uvedenej v odseku 1 pre transakcie uvedené v odseku 2 písm. e) bola podmienená ich schválením zo strany správcu v oblasti reštrukturalizácie alebo súdneho alebo správneho orgánu.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 18

Článok 18

Povinnosti riaditeľov

Úlohy a povinnosti správcu

Členské štáty stanovia pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby v prípade pravdepodobnosti platobnej neschopnosti, mali riaditelia tieto povinnosti:

1. Členské štáty stanovia pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby v prípade pravdepodobnosti platobnej neschopnosti mali riaditelia a podnikatelia tieto povinnosti:

a)  podniknúť okamžité kroky na minimalizáciu strát veriteľov, pracovníkov, akcionárov a iných zainteresovaných strán;

a)  podniknúť okamžité kroky na minimalizáciu strát veriteľov, pracovníkov, akcionárov a iných zainteresovaných strán;

b)  venovať náležitú pozornosť záujmom veriteľov a iných zainteresovaných strán;

b)  venovať náležitú pozornosť záujmom veriteľov, pracovníkov a iných zainteresovaných strán;

 

ba)  plniť všetky svoje povinností voči veriteľom, pracovníkom, iným zainteresovaným stranám, štátu a jeho zástupcom;

c)  podniknúť primerané kroky na zabránenie platobnej neschopnosti;

c)  podniknúť primerané kroky na zabránenie platobnej neschopnosti;

d)  zabrániť zámernému alebo hrubo nedbanlivému správaniu, ktoré ohrozuje životaschopnosť podniku.

d)  zabrániť zámernému alebo hrubo nedbanlivému správaniu, ktoré ohrozuje životaschopnosť podniku.

 

da)  úmyselne neznižovať hodnotu čistých aktív spoločnosti;

 

2.  Pri určovaní lehoty a podmienok na oddlženie v súlade s článkom 22 sa zohľadní nesplnenie úloh stanovených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa nadmerne zadlžení podnikatelia mohli úplne oddlžiť v súlade s touto smernicou.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa nadmerne zadlžení podnikatelia v dobrej viere mohli úplne oddlžiť v súlade s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Úplné oddlženie sa uplatňuje len vtedy, ak zadlžený podnikateľ splnil požiadavky uvedené v článku 18 tejto smernice. Podnikatelia, ktorí porušujú pracovné právo alebo právo hospodárskej súťaže, sú vylúčení z úplného oddlženia.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty poskytujú podnikateľom, ktorých sa týka druhá šanca, podporu v podnikaní a opatrenia zamerané na obnovu, ktoré im pomôžu obnoviť ich podnikateľskú zručnosť.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 20

Článok 20

Lehota na oddlženie

Lehota na oddlženie

1.  Časové obdobie, po uplynutí ktorého môžu nadmerne zadlžení podnikatelia dosiahnuť úplné oddlženie, nesmie byť dlhšie ako tri roky odo:

1.  Časové obdobie, po uplynutí ktorého môžu nadmerne zadlžení podnikatelia prvýkrát dosiahnuť úplné oddlženie, nesmie byť dlhšie ako päť rokov odo:

a)  dňa, keď súdny alebo správny orgán rozhodol o žiadosti na začatie takéhoto postupu, v prípade postupu, ktorého výsledkom je likvidácia majetku nadmerne zadlženého podnikateľa; alebo

a)  dňa, keď súdny alebo správny orgán rozhodol o žiadosti na začatie takéhoto postupu, v prípade postupu, ktorého výsledkom je likvidácia majetku nadmerne zadlženého podnikateľa; alebo

b)  dňa, keď sa začalo vykonávanie plánu splácania, v prípade postupu, ktorý zahŕňa plán splácania.

b)  dňa, keď sa začalo vykonávanie plánu splácania, v prípade postupu, ktorý zahŕňa plán splácania.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby v čase uplynutia lehoty na oddlženie boli nadmerne zadlžení podnikatelia zbavení svojich dlhov bez toho, aby museli opätovne predložiť žiadosť súdnemu alebo správnemu orgánu.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby v čase uplynutia lehoty na oddlženie boli nadmerne zadlžení podnikatelia zbavení svojich dlhov.

 

2a.  Členské štáty môžu stanoviť dlhšie lehoty na oddlženie v prípade, keď podnikateľ žiada o druhý alebo prípadný ďalší postup oddlženia.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Odchylne od ustanovení článkov 19, 20 a 21 môžu členské štáty zachovať alebo zaviesť ustanovenia, ktorými sa obmedzuje prístup k oddlženiu alebo ktorými sa stanovujú dlhšie lehoty na dosiahnutie úplného oddlženia alebo dlhšie lehoty diskvalifikácie za určitých presne vymedzených okolností, a v prípade ktorých sú takéto obmedzenia odôvodnené všeobecným záujmom, najmä ak:

1.  Odchylne od ustanovení článkov 19, 20 a 21 členské štáty zachovajú alebo zavedú ustanovenia, ktorými sa obmedzuje prístup k oddlženiu alebo ktorými sa stanovujú dlhšie lehoty na dosiahnutie úplného oddlženia alebo dlhšie lehoty diskvalifikácie za určitých presne vymedzených okolností, a v prípade ktorých sú takéto obmedzenia odôvodnené všeobecným záujmom, najmä ak:

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  nadmerne zadlžený podnikateľ konal voči veriteľom nečestným spôsobom alebo v zlej viere v čase, keď sa stal zadlženým alebo počas hromadenia dlhov;

a)  nadmerne zadlžený podnikateľ konal voči veriteľom nečestným spôsobom alebo v zlej viere v čase, keď sa stal zadlženým alebo počas hromadenia dlhov; Komisia poskytne členským štátom usmernenia na stanovenie súboru kritérií pre to, čo sa považuje za nečestné konanie alebo konanie v zlej viere;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nadmerne zadlžený podnikateľ nedodržiava plán splácania alebo akúkoľvek inú zákonnú povinnosť zameranú na ochranu záujmov veriteľov;

b)  nadmerne zadlžený podnikateľ zásadne nedodržiava plán splácania alebo akúkoľvek inú zákonnú povinnosť zameranú na ochranu záujmov veriteľov s prihliadnutím na problémy, pokiaľ ide o dodržiavanie postupov platobnej neschopnosti a reštrukturalizácie, s ktorými sa mikropodniky a malé podniky stretávajú.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  v prípade, že podnikatelia alebo ich riaditelia porušili svoje povinnosti podľa článku 18 tejto smernice, alebo ak podnikatelia alebo ich riaditelia porušili pracovné právo alebo právo v oblasti hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu stanoviť dlhšie lehoty na oddlženie v prípadoch, že je hlavné obydlie nadmerne zadlženého podnikateľa vyňaté z možnosti speňaženia majetku z dôvodu ochrany živobytia nadmerne zadlženého podnikateľa a jeho rodiny.

2.  Členské štáty môžu stanoviť dlhšie lehoty na oddlženie v snahe zachovať živobytie nadmerne zadlženého podnikateľa a jeho rodiny v prípade, že sa na jeho hlavné bydlisko nevzťahuje možnosť speňaženia majetku.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu z oddlženia vylúčiť určité kategórie dlhu, ako sú zabezpečené dlhy alebo dlhy prameniace z trestných sankcií alebo z mimozmluvnej zodpovednosti, alebo stanoviť dlhšiu lehotu na oddlženie, ak sú takéto vylúčenia alebo dlhšie lehoty odôvodnené všeobecným záujmom.

3.  Členské štáty môžu z oddlženia vylúčiť alebo stanoviť dlhšiu lehotu na oddlženie v prípade určitých kategórií dlhu, ako sú zabezpečené dlhy alebo dlhy prameniace z trestných sankcií alebo z mimozmluvnej zodpovednosti, ak sú takéto vylúčenia alebo dlhšie lehoty odôvodnené všeobecným záujmom.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Odchylne od článku 21 členské štáty môžu stanoviť dlhšie alebo časovo neobmedzené lehoty diskvalifikácie v prípade, že nadmerne zadlžený podnikateľ vykonáva povolanie, na ktoré sa vzťahujú osobitné etické pravidlá, alebo v prípade, že diskvalifikácia bola nariadená súdom v rámci trestného konania.

4.  Odchylne od článku 21 členské štáty môžu stanoviť dlhšie alebo časovo neobmedzené lehoty diskvalifikácie v prípade, že nadmerne zadlžený podnikateľ vykonáva povolanie, na ktoré sa vzťahujú osobitné etické pravidlá, a podnikateľ porušil tieto pravidlá, alebo v prípade, že diskvalifikácia bola nariadená súdom v rámci trestného konania.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  So zreteľom na odsek 1 písm. b) Komisia v tejto súvislosti poskytne členským štátom usmernenia na stanovenie súboru kritérií pre to, čo sa považuje za nečestné konanie alebo konanie v zlej viere;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, ak má nadmerne zadlžený podnikateľ profesionálne dlhy vzniknuté v priebehu jeho obchodovania, podnikania, remesla alebo povolania, ako aj osobné dlhy vzniknuté mimo týchto činností, riešili všetky dlhy v jedinom postupe na účely dosiahnutia oddlženia.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, ak má nadmerne zadlžený podnikateľ profesionálne dlhy vzniknuté v priebehu jeho obchodovania, podnikania, remesla alebo povolania, ako aj osobné dlhy vzniknuté mimo týchto činností, profesionálne dlhy riešili na účely dosiahnutia oddlženia oddelene od osobných dlhov. Ak existujú postupy na dosiahnutie oddlženia profesionálnych aj osobných dlhov, tieto postupy možno koordinovať na účely dosiahnutia oddlženia v súlade s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty sa môžu odchýliť od odseku 1 a stanoviť, že profesionálne a osobné dlhy sa majú riešiť v samostatných postupoch za predpokladu, že tieto postupy možno koordinovať na účely dosiahnutia oddlženia v súlade s touto smernicou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa mediátorom, insolvenčným správcom a ďalším správcom vymenovaným vo veciach reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance poskytla potrebná počiatočná a ďalšia odborná príprava s cieľom zabezpečiť, aby sa ich služby vo vzťahu k stranám poskytovali efektívnym, nestranným, nezávislým a kompetentným spôsobom.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa mediátorom, insolvenčným správcom a ďalším správcom vymenovaným vo veciach reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance poskytla počiatočná a ďalšia odborná príprava a aby získali kvalifikácie potrebné na zabezpečenie toho, aby sa ich služby vo vzťahu k stranám poskytovali efektívnym, nestranným, nezávislým a kompetentným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia uľahčuje výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť kvalitu odbornej prípravy v celej Únii, a to aj vytváraním sietí, výmenou skúseností a nástrojov na budovanie kapacít, a v prípade potreby organizuje odbornú prípravu pre členov súdnych a správnych orgánov, ktoré sa zaoberajú záležitosťami týkajúcimi sa reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty podporujú všetkými spôsobmi, ktoré považujú za vhodné, vypracovanie a dodržiavanie dobrovoľných kódexov správania zo strany správcov v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, ako aj iných účinných mechanizmov dohľadu týkajúcich sa poskytovania týchto služieb.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby správcovia v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, ako aj iných účinných mechanizmov dohľadu týkajúcich sa poskytovania týchto služieb dodržiavali zákonné kódexy správania, ktoré musia zahŕňať aspoň ustanovenia o odbornej príprave, kvalifikácii, udeľovaní licencií, registrácii, osobnej zodpovednosti, poistení a dobrej povesti.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty stanovia účinné sankcie za nedodržanie povinností správcov vyplývajúcich z tohto článku a iných príslušných právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1а.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie o orgánoch, ktoré vykonávajú dohľad alebo kontrolu nad správcami v oblasti reštrukturalizácie, boli verejne dostupné.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 27 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 27a

 

Informácie poskytované podnikateľom využívajúcim druhú šancu

 

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali podnikatelia využívajúci druhú šancu prístup k náležitým, aktuálnym, jasným, presným a zrozumiteľným informáciám o dostupnosti správnej, právnej, obchodnej alebo finančnej podpory prispôsobenej ich potrebe a všetkých prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii na uľahčenie založenia nového podniku.

 

2.  Členské štáty každoročne poskytujú Komisii informácie, ktoré sa majú oznamovať podľa odseku 1.

 

3.  Komisia zverejňuje informácie, ktoré sa majú poskytovať podľa odseku 1 a doručiť v súlade s odsekom 2, používateľsky ústretovo na svojom webovom sídle.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Pri reštrukturalizačnom procese nie je prípustná žiadna zmena centra hlavného záujmu dlžníka vymedzeného v nariadení (EÚ) 2015/848.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  oznámenia pre veriteľov;

c)  oznámenia pre veriteľov vrátane zástupcov pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  počte zrušených pracovných miest, prevode časti alebo celého podniku, čiastočnom prepúšťaní a vplyve reštrukturalizačných dohôd na zamestnanosť, porušeniach povinností riaditeľov a úrovni verejného financovania.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

gb)  počte dlžníkov, ktorí po absolvovaní postupu uvedeného v písmene a) bode iii) založili nový podnik;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

gc)  v prípade dlžníkov, ktorí po absolvovaní postupu uvedeného v písmene a) bodoch ii) a iii) začali znova podnikať, o priemernom časovom úseku od ukončenia postupu po začatie nového podnikania;

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

gd)  počte zrušených pracovných miest, prevode časti alebo celého podniku, čiastočnom prepúšťaní a vplyve reštrukturalizačných dohôd na zamestnanosť a o úrovni verejného financovania;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ge)  počte zrušených pracovných miest, prevode časti alebo celého podniku, čiastočnom prepúšťaní a vplyve reštrukturalizačných dohôd na stav zamestnanosti;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

gf)  počte podvodných postupov reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti a fungovaní uplatňovaných mechanizmov presadzovania.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zostavia štatistiky z celkových údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 za celé kalendárne roky končiace sa 31. decembrom každého roka, pričom štatistika sa začína s údajmi zhromaždenými za prvý celý kalendárny rok po [dátum začiatku uplatňovania vykonávacích opatrení]. Tieto štatistiky sa každoročne oznámia Komisii na základe štandardného vzoru na oznamovanie údajov do 31. marca kalendárneho roka nasledujúcom po roku, za ktorý boli údaje zozbierané.

3.  Členské štáty zostavia štatistiky z celkových údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 za celé kalendárne roky končiace sa 31. decembrom každého roka, pričom štatistika sa začína s údajmi zhromaždenými za prvý celý kalendárny rok po [dátum začiatku uplatňovania vykonávacích opatrení]. Tieto štatistiky sa každoročne oznámia Komisii na základe štandardného vzoru na oznamovanie údajov do 31. marca kalendárneho roka nasledujúcom po roku, za ktorý boli údaje zozbierané. Členské štáty prezentujú tieto štatistiky na používateľsky ústretovom webovom sídle.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia sústreďuje na svojom webovom sídle informácie stanovené v odsekoch 1 až 3 tohto článku verejne dostupným, bezplatným a používateľsky ústretovým spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Článok 30 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 30a

 

Povinnosť podávať správy

 

1.  Každý dlžník, ktorý sa zúčastňuje na reštrukturalizačnom postupe, postupe platobnej neschopnosti alebo oddlženia v členskom štáte a ktorý pôsobí aj v inom členskom štáte, podáva správy príslušnému orgánu, správnemu orgánu alebo súdu oboch členských štátov na začiatku ktoréhokoľvek z týchto postupov.

 

2.  Dlžník je povinný oznámiť svoju činnosť, objem a štruktúru svojho podniku v inom členskom štáte alebo v tretích krajinách správe súdu, ktorý je zapojený do postupu reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti alebo oddlženia.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  smernica 2008/94/ES.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh smernice

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia najneskôr do [5 rokov od dátumu začiatku uplatňovania vykonávacích opatrení] a potom každých 7 rokov predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice, v ktorej bude zahrnuté aj to, či by sa mali zvážiť ďalšie opatrenia na konsolidáciu a posilnenie právneho rámca týkajúceho sa reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance.

Komisia najneskôr do [3 rokov od dátumu začiatku uplatňovania vykonávacích opatrení] a potom každých päť rokov predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice a vplyve tejto smernice. Na základe tohto posúdenia Komisia v prípade potreby predloží legislatívny návrh po revízii tejto smernice, pričom zváži ďalšie opatrenia na konsolidáciu a harmonizáciu právneho rámca týkajúceho sa reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, najmä v takých oblastiach, ako sú podmienky na začatie insolvenčného konania, spoločné vymedzenie platobnej neschopnosti, poradie pohľadávok v prípade platobnej neschopnosti a odvolacie žaloby.


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (7.12.2017)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ

(COM(2016)0723 – C8‑0475/2016 – 2016/0359(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Enrique Calvet Chambon

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Cieľom tejto smernice je odstrániť prekážky výkonu základných slobôd, ako je voľný pohyb kapitálu a sloboda usadiť sa, ktoré vyplývajú z rozdielov medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi týkajúcimi sa preventívnej reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance. Cieľom smernice je odstrániť tieto prekážky tým, že sa zaistí, aby životaschopné podniky vo finančných ťažkostiach mali prístup k účinným vnútroštátnym rámcom preventívnej reštrukturalizácie, ktoré im umožnia pokračovať v činnosti; aby poctiví a nadmerne zadlžení podnikatelia mali druhú šancu po úplnom oddlžení po uplynutí primeranej lehoty a aby sa zlepšila účinnosť postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia, najmä s ohľadom na ich skrátenie.

(1)  Cieľom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu odstránením prekážok výkonu základných slobôd, ako je voľný pohyb kapitálu a sloboda usadiť sa, ktoré vyplývajú z rozdielov medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi týkajúcimi sa preventívnej reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, a tým prispieť k vytvoreniu skutočnej únie kapitálových trhov. Cieľom smernice je odstrániť tieto prekážky tým, že sa zaistí, aby životaschopné podniky vo finančných ťažkostiach mali prístup k účinným vnútroštátnym rámcom preventívnej reštrukturalizácie, ktoré im umožnia pokračovať v činnosti; aby poctiví a nadmerne zadlžení podnikatelia mali druhú šancu po úplnom oddlžení po uplynutí primeranej lehoty a aby sa zlepšila účinnosť postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia, najmä s ohľadom na ich skrátenie. Preventívne riešenia, niekedy nazývané aj „pre-pack“ riešenia, sú súčasťou narastajúceho trendu novodobého insolvenčného práva, v rámci ktorého sa uprednostňujú prístupy, ktoré sa na rozdiel od tradičného prístupu smerujúceho k likvidácii podniku, ktorý je v kríze, zameriavajú na obnovu jeho finančného zdravia alebo aspoň na záchranu tých jeho častí, ktoré sú ešte ekonomicky životaschopné, čím sa prispieva k zachovaniu pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Reštrukturalizáciou by sa podnikom vo finančných ťažkostiach malo umožniť pokračovať v podnikaní v celku alebo čiastočne, a to zmenou zloženia, podmienok alebo štruktúry aktív a pasív a ich kapitálovej štruktúry, a to aj predajom aktív alebo častí podniku. Rámce preventívnej reštrukturalizácie by mali predovšetkým umožniť, aby podniky pristúpili k reštrukturalizácii v počiatočnom štádiu a zabránili svojej platobnej neschopnosti. Tieto systémy by mali maximalizovať celkovú hodnotu pre veriteľov, vlastníkov a pre hospodárstvo ako celok a mali by zabrániť neprimeraným stratám pracovných miest a stratám vedomostí a zručností. Mali by takisto zabrániť zvyšovaniu nesplácaných úverov. V procese reštrukturalizácie by mali byť chránené práva všetkých zainteresovaných strán. Neživotaschopné podniky bez vyhliadky na prežitie by sa zároveň mali čo najrýchlejšie zlikvidovať.

(2)  Reštrukturalizáciou by sa podnikom vo finančných ťažkostiach malo umožniť pokračovať v podnikaní v celku alebo čiastočne, a to zmenou zloženia, podmienok alebo štruktúry aktív a pasív a ich kapitálovej štruktúry, a to aj predajom aktív, častí podniku alebo samotného podniku v prípade, že tieto činnosti ako likvidácia aktív prispejú aj k uspokojeniu pohľadávok veriteľov. Rámce preventívnej reštrukturalizácie by mali predovšetkým umožniť, aby podniky pristúpili k reštrukturalizácii v počiatočnom štádiu a zabránili svojej platobnej neschopnosti. Tieto rámce by mali maximalizovať celkovú hodnotu pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípade likvidácie aktív, vlastníkov a pre hospodárstvo ako celok a mali by zabrániť neprimeraným stratám pracovných miest a stratám vedomostí a zručností. Mali by takisto zabrániť zvyšovaniu nesplácaných úverov (NPL), ktorých najúčinnejším spôsobom riešenia je komplexný a koordinovaný prístup zahŕňajúci kombináciu doplňujúcich sa politických opatrení na vnútroštátnej úrovni a, ak je to vhodné, na úrovni Únie. V procese reštrukturalizácie by mali byť chránené práva všetkých zainteresovaných strán. Neživotaschopné podniky bez vyhliadky na prežitie by sa zároveň mali čo najrýchlejšie zlikvidovať.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Nadmerná dĺžka postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia v niekoľkých členských štátoch je dôležitým faktorom vyvolávajúcim nízke miery uspokojenia pohľadávky a odrádzajúcim investorov od podnikania v jurisdikciách, kde existuje riziko, že postupy budú trvať príliš dlho.

(5)  Nadmerná dĺžka postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia v niekoľkých členských štátoch je dôležitým faktorom vyvolávajúcim nízke miery uspokojenia pohľadávky a odrádzajúcim investorov od podnikania v jurisdikciách, kde existuje riziko, že postupy budú trvať príliš dlho a budú neprimerane nákladné.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Všetky tieto rozdiely sa premietajú do dodatočných nákladov pre investorov pri posudzovaní rizík dlžníkov, ktorí sa dostávajú do finančných ťažkostí v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, a nákladov súvisiacich s reštrukturalizáciou spoločností, ktoré majú svoje závody, veriteľov alebo aktíva v iných členských štátoch, čo je najzrejmejšie v prípade reštrukturalizácie medzinárodných skupín spoločností. Ako hlavný dôvod neinvestovania alebo neuzatvorenia obchodného vzťahu s protistranou mimo svojej vlastnej krajiny uvádza mnoho investorov neistotu v súvislosti s pravidlami týkajúcimi sa platobnej neschopnosti alebo riziko dlhých a zložitých postupov platobnej neschopnosti v inej krajine.

(6)  Všetky tieto rozdiely sa premietajú do dodatočných nákladov pre investorov pri posudzovaní rizík dlžníkov, ktorí sa dostávajú do finančných ťažkostí v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, alebo pri posudzovaní rizík súvisiacich s prevzatím ziskových činností, ktoré majú podniky v ťažkostiach, a nákladov súvisiacich s reštrukturalizáciou spoločností, ktoré majú svoje závody, veriteľov alebo aktíva v iných členských štátoch, čo je najzrejmejšie v prípade reštrukturalizácie medzinárodných skupín spoločností. Ako hlavný dôvod neinvestovania alebo neuzatvorenia obchodného vzťahu s protistranou mimo svojej vlastnej krajiny uvádza mnoho investorov neistotu v súvislosti s pravidlami týkajúcimi sa platobnej neschopnosti alebo riziko dlhých alebo zložitých postupov platobnej neschopnosti v inej krajine. Táto neistota má preto odrádzajúci účinok a prekáža slobode podnikov usadiť sa a ochote podnikať a poškodzuje správne fungovanie vnútorného trhu. Najmä malé a stredné podniky nemajú vo väčšine prípadov k dispozícii zdroje potrebné na posudzovanie rizík súvisiacich s cezhraničnými činnosťami.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Tieto rozdiely vedú k nerovnomerným podmienkam prístupu k úverom a nerovnomerným mieram uspokojenia pohľadávok v členských štátoch. Nevyhnutným predpokladom dobre fungujúceho jednotného trhu vo všeobecnosti a konkrétne fungujúcej únie kapitálových trhov je teda vyšší stupeň harmonizácie, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu, platobnú neschopnosť a druhú šancu.

(7)  Tieto rozdiely vedú k nerovnomerným podmienkam prístupu k úverom a nerovnomerným mieram uspokojenia pohľadávok v členských štátoch a bránia voľnému pohybu kapitálu na vnútornom trhu. Z analýzy vyplýva, že existuje pozitívna súvislosť medzi účinnými rámcami preventívnej reštrukturalizácie a úrovňami podnikania v jednotlivých členských štátoch a že tieto rámce by takisto mohli viesť k menšiemu počtu nepriaznivých výstupov z hľadiska finančnej stability a hospodárskej činnosti v prípade znižovania pákového efektu. Nevyhnutným predpokladom dobre fungujúceho jednotného trhu vo všeobecnosti a konkrétne fungujúcej únie kapitálových trhov, ako aj životaschopnosti hospodárskych činností je teda vyšší stupeň harmonizácie, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu, platobnú neschopnosť a druhú šancu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Harmonizácia v oblasti insolvenčného práva je nevyhnutným krokom k dosiahnutiu spoločného európskeho obchodného práva. Acquis Únie v oblasti obchodného práva je však nejednotné a neúplné zároveň. Väčšie zblíženie je nevyhnutné na správne fungovanie európskeho jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Prekážky brániace uplatňovaniu základných slobôd nie sú obmedzené len na čisto cezhraničné situácie. Čoraz prepojenejší jednotný trh – na ktorom sa voľne pohybuje tovar, služby, kapitál a pracovníci – s čoraz silnejším digitálnym rozmerom znamená, že veľmi málo spoločností je čisto vnútroštátnych, ak sa zvážia všetky príslušné prvky, napríklad ich klientela, dodávateľský reťazec, rozsah činností, investor a kapitálová základňa. Dokonca aj čisto vnútroštátne prípady platobnej neschopnosti môžu mať vplyv na fungovanie jednotného trhu prostredníctvom tzv. reťazovej reakcie prípadov platobnej neschopnosti, pričom platobná neschopnosť podniku môže vyvolať ďalšie prípady platobnej neschopnosti v dodávateľskom reťazci.

(9)  Prekážky brániace uplatňovaniu základných slobôd nie sú obmedzené len na čisto cezhraničné situácie. Čoraz prepojenejší jednotný trh – na ktorom sa voľne pohybuje tovar, služby, kapitál a pracovníci – s čoraz silnejším digitálnym rozmerom znamená, že veľmi málo spoločností je čisto vnútroštátnych, ak sa zvážia všetky príslušné prvky, napríklad ich klientela, dodávateľský reťazec, rozsah činností, investor a kapitálová základňa. Dokonca aj čisto vnútroštátne prípady platobnej neschopnosti môžu mať vplyv na fungovanie jednotného trhu prostredníctvom tzv. reťazovej reakcie prípadov platobnej neschopnosti, pričom platobná neschopnosť podniku môže vyvolať ďalšie prípady platobnej neschopnosti v dodávateľskom reťazci, čím sú osobitne ohrozené najmä malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/84862 sa riešia otázky týkajúce sa právomoci, uznávania a presadzovania, rozhodného práva a spolupráce pri cezhraničných insolvenčných konaniach, ako aj vzájomného prepojenia insolvenčných registrov. Do rozsahu jeho pôsobnosti patria preventívne postupy, ktorými sa podporuje záchrana ekonomicky životaschopného dlžníka, ako aj postupy, ktorými sa poskytuje druhá šanca pre podnikateľov. Prostredníctvom nariadenia (EÚ) 2015/848 sa však neriešia nezrovnalosti medzi týmito postupmi v rámci vnútroštátneho práva. Okrem toho nástrojom obmedzeným na prípady cezhraničnej platobnej neschopnosti by sa neodstránili všetky prekážky brániace voľnému pohybu a ani investori by nedokázali vopred určiť cezhraničný alebo domáci charakter budúcich potenciálnych finančných ťažkostí dlžníka. Je preto potrebné ísť nad rámec otázok justičnej spolupráce a vytvoriť základné minimálne normy.

(10)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/84862 sa riešia otázky týkajúce sa právomoci, uznávania a presadzovania, rozhodného práva a spolupráce pri cezhraničných insolvenčných konaniach, ako aj vzájomného prepojenia insolvenčných registrov. Do rozsahu jeho pôsobnosti patria preventívne postupy, ktoré sa začínajú na základe verejného rozhodnutia a ktorými sa podporuje záchrana ekonomicky životaschopného dlžníka, ako aj postupy, ktorými sa poskytuje druhá šanca pre podnikateľov. Prostredníctvom nariadenia (EÚ) 2015/848 sa však neriešia nezrovnalosti medzi týmito postupmi v rámci vnútroštátneho práva a toto nariadenie sa netýka dôverných postupov. Okrem toho nástrojom obmedzeným na prípady cezhraničnej platobnej neschopnosti by sa neodstránili všetky prekážky brániace voľnému pohybu a ani investori by nedokázali vopred určiť cezhraničný alebo domáci charakter budúcich potenciálnych finančných ťažkostí dlžníka. Je preto potrebné ísť nad rámec otázok justičnej spolupráce a vytvoriť základné minimálne normy.

_________________

_________________

62 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19).

62 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Náklady dlžníkov aj veriteľov na reštrukturalizáciu je potrebné znížiť. Rozdiely, ktoré bránia včasnej reštrukturalizácii životaschopných podnikov vo finančných ťažkostiach a možnosti druhej šance pre poctivých podnikateľov, by sa preto mali zmierniť. Malo by to priniesť väčšiu transparentnosť, právnu istotu a predvídateľnosť v rámci Únie. Okrem toho by sa tým mali maximalizovať výnosy pre všetky typy veriteľov a investorov a podporovať cezhraničné investície. Väčšou súdržnosťou by sa mala uľahčiť aj reštrukturalizácia skupín spoločností bez ohľadu na to, kde v Únii sa členovia tejto skupiny nachádzajú.

(11)  Náklady dlžníkov aj veriteľov na reštrukturalizáciu, ktoré dlžníci a veritelia často znášajú nepriamo prostredníctvom obmedzovania svojho vyplácania, je potrebné znížiť. Rozdiely, ktoré bránia včasnej reštrukturalizácii životaschopných podnikov vo finančných ťažkostiach a možnosti druhej šance pre poctivých podnikateľov, by sa preto mali zmierniť. Malo by to priniesť väčšiu transparentnosť a väčšiu právnu istotu a predvídateľnosť pre dlžníkov aj veriteľov v rámci Únie. Okrem toho by sa tým mali maximalizovať výnosy pre všetky typy veriteľov a investorov a podporovať cezhraničné investície. Väčšou súdržnosťou by sa mala uľahčiť aj reštrukturalizácia skupín spoločností bez ohľadu na to, kde v Únii sa členovia tejto skupiny nachádzajú.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Odstránením prekážok brániacich účinnej reštrukturalizácii životaschopných podnikov vo finančných ťažkostiach sa prispeje k minimalizovaniu strát pracovných miest, strát v prípade veriteľov v dodávateľskom reťazci, ochráni sa know-how a zručnosti, z čoho bude teda profitovať širšie hospodárstvo. Uľahčením druhej šance pre podnikateľov sa zabráni ich vylúčeniu z trhu práce a umožní sa im znovu začať vykonávať podnikateľské činnosti, pričom budú čerpať ponaučenia z minulých skúseností. Napokon, skrátenie postupov reštrukturalizácie by viedlo k vyšším mieram uspokojenia pohľadávky v prípade veriteľov, keďže plynutie času by zvyčajne viedlo len k ďalším stratám hodnoty pre podnik. Prostredníctvom efektívnejších rámcov platobnej neschopnosti by sa navyše umožnilo lepšie posúdenie rizík spojených s rozhodnutiami o prijímaní a poskytovaní úverov a uľahčilo by sa finančné vyrovnanie pre nadmerne zadlžené podniky, pričom by sa minimalizovali hospodárske a sociálne náklady spojené s procesom znižovania dlhu.

(12)  Odstránením prekážok brániacich účinnej reštrukturalizácii životaschopných podnikov vo finančných ťažkostiach sa prispeje k minimalizovaniu strát pracovných miest, strát v prípade veriteľov v dodávateľskom reťazci, ochráni sa know-how a zručnosti, z čoho bude teda profitovať širšie hospodárstvo. Na dosiahnutie tohto cieľa a zachovanie pracovných miest a prevádzky je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa umožnilo, aby tieto postupy prebiehali úplne alebo čiastočne dôverne, čo si vyžaduje najmä lepšiu úpravu práv pracovníkov. Uľahčením druhej šance pre podnikateľov sa zabráni ich vylúčeniu z trhu práce a umožní sa im znovu začať vykonávať podnikateľské činnosti, pričom budú čerpať ponaučenia z minulých skúseností. Napokon, skrátenie postupov reštrukturalizácie by viedlo k vyšším mieram uspokojenia pohľadávky v prípade veriteľov, keďže plynutie času by zvyčajne viedlo len k ďalším stratám hodnoty pre podnik. Prostredníctvom efektívnejších rámcov platobnej neschopnosti by sa navyše umožnilo lepšie posúdenie rizík spojených s rozhodnutiami o prijímaní a poskytovaní úverov a uľahčilo by sa finančné vyrovnanie pre nadmerne zadlžené podniky, pričom by sa minimalizovali hospodárske a sociálne náklady spojené s procesom znižovania dlhu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Úžitok z koherentnejšieho prístupu na úrovni Únie by mali mať predovšetkým malé a stredné podniky, keďže nemajú potrebné zdroje na to, aby zvládli vysoké náklady na reštrukturalizáciu a aby využili účinnejšie postupy reštrukturalizácie v niektorých členských štátoch. Malé a stredné podniky, najmä ak majú finančné ťažkosti, často nemajú prostriedky na využitie profesionálneho poradenstva, preto by sa mali zaviesť nástroje včasného varovania s cieľom upozorniť dlžníkov na naliehavú potrebu konať. V snahe pomôcť takýmto podnikom v prístupe k reštrukturalizácii pri nízkych nákladoch by sa mali vypracovať modelové reštrukturalizačné plány na vnútroštátnej úrovni, ktoré by sa mali sprístupniť online. Dlžníci by mali byť schopní ich používať a prispôsobiť ich svojim potrebám a špecifikám svojho podniku.

(13)  Úžitok z koherentnejšieho prístupu na úrovni Únie by mali mať predovšetkým malé a stredné podniky, keďže nemajú potrebné zdroje na to, aby zvládli vysoké náklady na reštrukturalizáciu a aby využili účinnejšie postupy reštrukturalizácie v niektorých členských štátoch. Malé a stredné podniky, najmä ak majú finančné ťažkosti, často nemajú prostriedky na využitie profesionálneho poradenstva, preto by sa mali zaviesť nástroje včasného varovania s cieľom upozorniť dlžníkov na naliehavú potrebu konať. V snahe pomôcť takýmto podnikom v prístupe k reštrukturalizácii pri nízkych nákladoch by sa mali vypracovať modelové reštrukturalizačné plány na vnútroštátnej úrovni, ktoré by sa mali sprístupniť online. Dlžníci by mali byť schopní ich používať a prispôsobiť ich svojim potrebám a špecifikám svojho podniku. Dlžník by mal mať možnosť nájsť ad hoc a osobitné riešenia s tretími stranami alebo veriteľmi, a to buď znížením dlhov voči všetkým veriteľom alebo ich veľkej časti, alebo prenechaním všetkých životaschopných činností, čím prispeje k uspokojeniu pohľadávok veriteľov lepšie než likvidáciou aktív. Sprístupniť by sa malo odborné poradenstvo poskytované správcami v oblasti reštrukturalizácie s podporou združení podnikov a iných zainteresovaných strán so zreteľom na osobitosti MSP.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Nadmerná zadlženosť spotrebiteľov spôsobuje veľké hospodárske a sociálne obavy a je úzko spätá s previsom dlhu. Navyše často nie je možné určiť jasný rozdiel medzi spotrebiteľskými a podnikovými dlhmi podnikateľa. Režim druhej šance pre podnikateľov by nebol účinný, keby podnikateľ musel na to, aby sa zbavil svojich podnikateľských osobných dlhov a svojich nepodnikateľských osobných dlhov, absolvovať samostatné postupy s rôznymi podmienkami prístupu a lehotami na oddlženie. Z týchto dôvodov, aj keď táto smernica neobsahuje záväzné pravidlá o nadmernej zadlženosti spotrebiteľov, by členské štáty mali byť takisto schopné uplatniť ustanovenia týkajúce sa oddlženia na spotrebiteľov.

(15)  Nadmerná zadlženosť spotrebiteľov spôsobuje veľké hospodárske a sociálne obavy a je úzko spätá s previsom dlhu. Navyše, zatiaľ čo v niektorých jurisdikciách sa jasne rozlišuje medzi spotrebiteľskými a podnikovými dlhmi podnikateľa, v iných jurisdikciách je takéto rozlišovanie zložitejšie a nie je obvyklou praxou. V takýchto jurisdikciách by režim druhej šance pre podnikateľov nemusel byť účinný, keby podnikateľ musel na to, aby sa zbavil svojich podnikateľských osobných dlhov a svojich nepodnikateľských osobných dlhov, absolvovať samostatné postupy s rôznymi podmienkami prístupu a lehotami na oddlženie. Z týchto dôvodov, aj keď táto smernica neobsahuje záväzné pravidlá o nadmernej zadlženosti spotrebiteľov, by členské štáty mali byť takisto schopné uplatniť ustanovenia týkajúce sa oddlženia na spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Čím skôr bude môcť dlžník zistiť svoje finančné ťažkosti a prijať vhodné kroky, tým bude väčšia pravdepodobnosť, že sa zabráni hroziacej platobnej neschopnosti, alebo v prípade podniku, ktorého životaschopnosť je trvalo oslabená, o to organizovanejší a efektívnejší bude proces likvidácie. Jasné informácie o dostupných postupoch preventívnej reštrukturalizácie, ako aj o nástrojoch včasného varovania by sa preto mali zaviesť s cieľom motivovať dlžníkov, ktorí sa začnú dostávať do finančných problémov, aby prijali včasné opatrenia. K možným mechanizmom včasného varovania by mali patriť povinnosti dlžníka týkajúce sa zúčtovania a monitorovania alebo hospodárenie dlžníka, ako aj oznamovacie povinnosti v zmysle úverových zmlúv. Okrem toho by sa tretím stranám s relevantnými informáciami, ako sú účtovníci, daňové orgány a orgány sociálneho zabezpečenia, mohli v rámci vnútroštátnych právnych predpisov poskytnúť stimuly alebo zaviesť povinnosť nahlásiť negatívny vývoj.

(16)  Čím skôr bude môcť dlžník zistiť svoje finančné ťažkosti a prijať vhodné kroky, tým bude väčšia pravdepodobnosť, že sa zabráni hroziacej platobnej neschopnosti, alebo v prípade podniku, ktorého životaschopnosť je trvalo oslabená, o to organizovanejší a efektívnejší bude proces likvidácie. Jasné informácie o dostupných postupoch preventívnej reštrukturalizácie, ako aj o nástrojoch včasného varovania by sa preto mali zaviesť s cieľom motivovať dlžníkov, ktorí sa začnú dostávať do finančných problémov, aby prijali včasné opatrenia. K možným mechanizmom včasného varovania by mali patriť povinnosti dlžníka týkajúce sa zúčtovania a monitorovania alebo hospodárenie dlžníka, pričom sa zohľadní nedostatok finančných zdrojov MSP, ako aj oznamovacie povinnosti v zmysle úverových zmlúv. Okrem toho by sa orgány sociálneho zabezpečenia, daňové orgány a orgány auditu mali snažiť získať prostriedky vo vnútroštátnom práve na to, aby čo najskôr upozorňovali na každý nebezpečný vývoj podnikových dlhov. Prístup k verejným, bezplatným a zrozumiteľným informáciám o zákonných postupoch v súvislosti s reštrukturalizáciou a platobnou neschopnosťou je prvým krokom k zvýšeniu informovanosti dlžníkov a podnikateľov a zamedzeniu prípadom platobnej neschopnosti. Okrem toho, Komisia by mala v súlade so svojou stratégiou pre digitálny jednotný trh presadzovať používanie a vývoj nových IT technológií na oznamovanie a online komunikáciu s cieľom zabezpečiť účinnejšie postupy včasného varovania.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Fáza včasného varovania, ktorá je určená na predvídanie vzniku krízy, má byť užitočná tým, že upozorní dlžníkov na vznikajúce ťažkosti a ponúkne im možnosť rýchlej analýzy a riešenie hospodárskych a finančných problémov, v ktorých sa spoločnosť ocitá, pričom sa na tento účel sprístupňujú – na základe dobrovoľnosti – rôzne zdroje a zároveň sa nepredpisujú konkrétne postupy konania ani sa nevyhnutne nevyzrádza existencia krízy tretím stranám. Je preto dôležité ponechať na členských štátoch rozhodnutie o tom, či obmedziť ustanovenia o povinnom monitorovaní na MSP, s prihliadnutím na skutočnosť, že samotné MSP často nie sú schopné začať procesy reštrukturalizácie samostatne, a to pre mnohé faktory oslabujúce ich konkurencieschopnosť, ako je ich malá veľkosť, chýbajúca silná správa a riadenie spoločnosti, nedostatok účinných prevádzkových postupov a zdrojov na monitorovanie a plánovanie, ako aj na ich menšiu schopnosť znášať náklady na ňu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom presadzovať efektivitu a znižovať počet prípadov omeškania a náklady by mali vnútroštátne rámce preventívnej reštrukturalizácie zahŕňať pružné postupy obmedzujúce účasť súdnych alebo správnych orgánov na tie prípady, keď je to potrebné a primerané, aby sa chránili záujmy veriteľov a ostatných zainteresovaných strán, ktoré budú pravdepodobne dotknuté. Aby sa predišlo zbytočným nákladom a zohľadnil sa skorý charakter postupu, dlžníkom by sa mala v zásade ponechať kontrola nad aktívami a každodennou prevádzkou podniku. Vymenovanie správcu v oblasti reštrukturalizácie, či už sprostredkovateľa podporujúceho rokovania o reštrukturalizačnom pláne alebo správcu, ktorý vykonáva dohľad nad opatreniami dlžníka, by nemalo byť povinné v každom prípade, ale na základe jednotlivých prípadov v závislosti od okolností prípadu alebo osobitných potrieb dlžníka. Okrem toho by nemalo nevyhnutne dôjsť k súdnemu príkazu na začatie procesu reštrukturalizácie, ktorý môže byť neformálny, pokiaľ nebudú dotknuté práva tretích strán. Napriek tomu by sa mal zaistiť určitý stupeň dohľadu, ak je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov jedného alebo viacerých veriteľov alebo inej zainteresovanej strany. Môže sa to stať konkrétne v prípade, ak súdny alebo správny orgán nariadi všeobecné prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, alebo ak sa javí ako potrebné presadiť reštrukturalizačný plán na nesúhlasné triedy veriteľov.

(18)  S cieľom presadzovať efektivitu a znižovať počet prípadov omeškania a náklady by mali vnútroštátne rámce preventívnej reštrukturalizácie zahŕňať pružné a včasné postupy obmedzujúce účasť súdnych alebo správnych orgánov na tie prípady, keď je to potrebné a primerané, aby sa chránili záujmy veriteľov a ostatných zainteresovaných strán, ktoré budú pravdepodobne dotknuté. Aby sa predišlo zbytočným nákladom a zohľadnil sa skorý charakter postupu, dlžníkom by sa mala v zásade ponechať kontrola nad aktívami a každodennou prevádzkou podniku. Vymenovanie správcu v oblasti reštrukturalizácie, či už sprostredkovateľa podporujúceho rokovania o reštrukturalizačnom pláne alebo správcu, ktorý vykonáva dohľad nad opatreniami dlžníka, by nemalo byť povinné v každom prípade, pretože takáto požiadavka nemusí byť vždy náležitá, potrebná či užitočná pre dlžníka alebo nemusí byť v jeho záujme, najmä v jednoduchších prípadoch, do ktorých je zapojených málo veriteľov, a jej dôsledkom by mohla byť neprimerane veľká administratívna záťaž na niektoré jurisdikcie. Skôr by sa malo uskutočňovať na základe jednotlivých prípadov v závislosti od okolností prípadu alebo osobitných potrieb dlžníka. Okrem toho by nemalo nevyhnutne dôjsť k súdnemu príkazu na začatie procesu reštrukturalizácie, ktorý môže byť neformálny, pokiaľ nebudú dotknuté práva tretích strán. Napriek tomu by sa mal zaistiť určitý stupeň dohľadu, ak je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov jedného alebo viacerých veriteľov alebo inej zainteresovanej strany. Môže sa to stať konkrétne v prípade, ak súdny alebo správny orgán nariadi všeobecné prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, alebo ak sa javí ako potrebné presadiť reštrukturalizačný plán na nesúhlasné triedy veriteľov, alebo ak by sa inak uplatňovala povinnosť podať návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti, alebo ak by sa celý podnik alebo jeho časť previedli na iný podnik.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Dlžník by mal mať možnosť požiadať súdny alebo správny orgán o dočasné prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, čím by sa mala takisto pozastaviť povinnosť podať návrh na začatie postupu platobnej neschopnosti, ak takéto opatrenia môžu negatívne ovplyvniť rokovania a obmedziť vyhliadky na reštrukturalizáciu dlžníkovho podniku. Prerušenie vymáhania nárokov by mohlo byť všeobecné, to znamená také, ktoré má vplyv na všetkých veriteľov, alebo cielené na jednotlivých veriteľov. S cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi právami dlžníka a veriteľov by sa prerušenie malo poskytnúť na obdobie najviac štyroch mesiacov. Komplexná reštrukturalizácia si však môže vyžadovať viac času. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že v takýchto prípadoch môže predĺženie tejto lehoty poskytnúť súdny alebo správny orgán, ak existuje dôkaz o tom, že rokovania o reštrukturalizačnom pláne napredujú a že voči veriteľom nie sú nespravodlivé predsudky. Ak sa poskytnú ďalšie predĺženia, súdny alebo správny orgány by mal byť ubezpečený o tom, že prijatie reštrukturalizačného plánu je vysoko pravdepodobné. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby akákoľvek žiadosť o predĺženie pôvodného prerušenia bola podaná v primeranej lehote, aby sa orgánom súdnictva alebo správnym orgánom umožnilo vydať rozhodnutie v stanovenej lehote. V prípade, že súdny alebo správny orgán nerozhodne o predĺžení prerušenia vymáhania nárokov skôr, ako uplynie, účinnosť prerušenia by mala prestať platiť v deň uplynutia lehoty prerušenia. V záujme právnej istoty by sa celková lehota prerušenia mala obmedziť na dvanásť mesiacov.

(19)  Dlžník by mal mať možnosť požiadať súdny alebo správny orgán o dočasné prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, čím by sa mala takisto pozastaviť povinnosť podať návrh na začatie postupu platobnej neschopnosti, ak takéto opatrenia môžu negatívne ovplyvniť rokovania a obmedziť vyhliadky na reštrukturalizáciu dlžníkovho podniku. Prerušenie vymáhania nárokov by mohlo byť všeobecné, to znamená také, ktoré má vplyv na všetkých veriteľov, alebo cielené na jednotlivých veriteľov. Takéto obmedzenie by nemalo ohroziť účinnosť ani úspešnosť reštrukturalizačného plánu. Členské štáty by mali zabezpečiť rovnováhu medzi hlavným cieľom, ktorým je kontinuita podniku, a všeobecným verejným záujmom, pokiaľ ide o verejných veriteľov. S cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi právami dlžníka a veriteľov by členské štáty mali obmedziť trvanie prerušenia na maximálne obdobie najmenej troch mesiacov, ktoré nepresiahne šesť mesiacov. Komplexná reštrukturalizácia si však môže vyžadovať viac času. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že v takýchto prípadoch môže predĺženie tejto lehoty poskytnúť súdny alebo správny orgán, ak existuje dôkaz o tom, že rokovania o reštrukturalizačnom pláne napredujú a že voči veriteľom nie sú nespravodlivé predsudky. Ak sa poskytnú ďalšie predĺženia, súdny alebo správny orgán by mal byť ubezpečený o tom, že prijatie reštrukturalizačného plánu je vysoko pravdepodobné. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby akákoľvek žiadosť o predĺženie pôvodného prerušenia bola podaná v primeranej lehote, aby sa orgánom súdnictva alebo správnym orgánom umožnilo vydať rozhodnutie v stanovenej lehote. V prípade, že súdny alebo správny orgán nerozhodne o predĺžení prerušenia vymáhania nárokov skôr, ako uplynie, účinnosť prerušenia by mala prestať platiť v deň uplynutia lehoty prerušenia. V záujme právnej istoty by sa celková lehota prerušenia mala obmedziť na deväť mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Na to, aby sa s právami, ktoré sú vo svojej podstate podobné, zaobchádzalo spravodlivo a aby sa reštrukturalizačné plány mohli prijať bez toho, aby nespravodlivo zasahovali do práv dotknutých strán, by sa s dotknutými stranami malo zaobchádzať v samostatných triedach, ktoré zohľadňujú kritériá tvorby tried podľa vnútroštátneho práva. Minimálne so zabezpečenými a nezabezpečenými veriteľmi by sa vždy malo zaobchádzať v samostatných triedach. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa môže stanoviť, že zabezpečené pohľadávky možno rozdeliť na zabezpečené a nezabezpečené pohľadávky na základe oceňovania zábezpeky. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa môžu stanoviť aj osobitné pravidlá na podporu takého vytvárania tried, ktoré by nediverzifikovaným alebo inak mimoriadne zraniteľným veriteľom, napríklad pracovníkom alebo malým dodávateľom, zabezpečilo výhody. Vnútroštátnymi právnymi predpismi by sa malo v každom prípade zabezpečiť primerané zaobchádzanie so záležitosťami mimoriadneho významu na účely vytvárania tried, napríklad s pohľadávkami prepojených strán, a mali by obsahovať pravidlá, ktorými sa riešia podmienené pohľadávky a napadnuté pohľadávky. Súdny alebo správny orgán by mal vytváranie tried preskúmať pri predložení reštrukturalizačného plánu na potvrdenie, členské štáty by však mohli stanoviť, že tieto orgány môžu preskúmať vytváranie tried v skoršej fáze, ak by navrhovateľ plánu požadoval overenie alebo usmernenie vopred.

(25)  Na to, aby sa s právami, ktoré sú vo svojej podstate podobné, zaobchádzalo spravodlivo a aby sa reštrukturalizačné plány mohli prijať bez toho, aby nespravodlivo zasahovali do práv dotknutých strán, by sa s dotknutými stranami malo zaobchádzať v samostatných triedach, ktoré zohľadňujú kritériá tvorby tried podľa vnútroštátneho práva. Minimálne so zabezpečenými a nezabezpečenými veriteľmi by sa vždy malo zaobchádzať v samostatných triedach. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa môže stanoviť, že zabezpečené pohľadávky možno rozdeliť na zabezpečené a nezabezpečené pohľadávky na základe oceňovania zábezpeky. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch by sa mali stanoviť aj osobitné pravidlá na podporu takého vytvárania tried, ktoré by nediverzifikovaným alebo inak mimoriadne zraniteľným veriteľom, napríklad pracovníkom alebo malým dodávateľom, zabezpečilo výhody. Vnútroštátnymi právnymi predpismi by sa malo v každom prípade zabezpečiť primerané zaobchádzanie so záležitosťami mimoriadneho významu na účely vytvárania tried, napríklad s pohľadávkami prepojených strán, a mali by obsahovať pravidlá, ktorými sa riešia podmienené pohľadávky a napadnuté pohľadávky. Súdny alebo správny orgán by mal vytváranie tried preskúmať pri predložení reštrukturalizačného plánu na potvrdenie, členské štáty by však mohli stanoviť, že tieto orgány môžu preskúmať vytváranie tried v skoršej fáze, ak by navrhovateľ plánu požadoval overenie alebo usmernenie vopred.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Napriek tomu, že reštrukturalizačný plán by sa mal vždy považovať za prijatý, ak tento plán podporuje požadovaná väčšina v každej dotknutej triede, i reštrukturalizačný plán, ktorý nepodporuje požadovaná väčšina v každej dotknutej triede, môže súdny alebo správny orgán potvrdiť za predpokladu, že ho podporí najmenej jedna dotknutá trieda veriteľov a že nesúhlasné triedy nebudú podľa navrhovaného plánu nespravodlivo poškodené (mechanizmus prelomenia nesúhlasu medzi triedami). Konkrétne by sa v pláne malo dodržiavať pravidlo absolútnej priority, ktorým sa zaisťuje, že nesúhlasná trieda veriteľov bude vyplatená v plnej výške pred tým, ako bude môcť viac podriadená trieda dostať akékoľvek rozdelenie výnosov alebo zachovať si akýkoľvek záujem podľa reštrukturalizačného plánu. Pravidlo absolútnej priority slúži ako základ pre hodnotu, ktorá sa rozdelí medzi veriteľov v reštrukturalizácii. Ako dôsledok pravidla absolútnej priority nemôže žiadna trieda veriteľov prijať alebo si ponechať v rámci reštrukturalizačného plánu ekonomické hodnoty alebo výhody prekračujúce plnú výšku pohľadávok alebo záujmov takejto triedy. Pravidlo absolútnej priority umožňuje pri porovnaní s kapitálovou štruktúrou podniku v reštrukturalizácii zistiť, aké je rozdelenie hodnoty, ktorú majú strany podľa reštrukturalizačného plánu dostať na základe hodnoty podniku s predpokladom nepretržitého pokračovania v činnosti.

(28)  Napriek tomu, že reštrukturalizačný plán by sa mal vždy považovať za prijatý, ak tento plán podporuje požadovaná väčšina v každej dotknutej triede, i reštrukturalizačný plán, ktorý nepodporuje požadovaná väčšina v každej dotknutej triede, môže súdny alebo správny orgán potvrdiť za predpokladu, že ho podporí najmenej jedna dotknutá trieda veriteľov predstavujúcich väčšinu pohľadávok a že nesúhlasné triedy nebudú podľa navrhovaného plánu nespravodlivo poškodené (mechanizmus prelomenia nesúhlasu medzi triedami). Konkrétne by sa v pláne malo dodržiavať pravidlo absolútnej priority, ktorým sa zaisťuje, že nesúhlasná trieda veriteľov bude vyplatená v plnej výške pred tým, ako bude môcť viac podriadená trieda dostať akékoľvek rozdelenie výnosov alebo zachovať si akýkoľvek záujem podľa reštrukturalizačného plánu. Pravidlo absolútnej priority slúži ako základ pre hodnotu, ktorá sa rozdelí medzi veriteľov v reštrukturalizácii. Ako dôsledok pravidla absolútnej priority nemôže žiadna trieda veriteľov prijať alebo si ponechať v rámci reštrukturalizačného plánu ekonomické hodnoty alebo výhody prekračujúce plnú výšku pohľadávok alebo záujmov takejto triedy. Pravidlo absolútnej priority umožňuje pri porovnaní s kapitálovou štruktúrou podniku v reštrukturalizácii zistiť, aké je rozdelenie hodnoty, ktorú majú strany podľa reštrukturalizačného plánu dostať na základe hodnoty podniku s predpokladom nepretržitého pokračovania v činnosti.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  Reštrukturalizačný plán by mal na účely svojho vykonávania umožniť držiteľom majetkovej účasti v malých a stredných podnikoch, aby poskytli nepeňažnú pomoc pri reštrukturalizácii, napríklad využívaním svojich skúseností, dobrého mena alebo obchodných kontaktov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  V rámci postupov preventívnej reštrukturalizácie by mali mať pracovníci plnú ochranu v zmysle pracovného práva. Konkrétne touto smernicou nie sú dotknuté práva pracovníkov zaručené smernicou Rady 98/59/EC68, smernicou Rady 2001/23/ES69, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES70, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES71 a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES72. Záväzky týkajúce sa informovania a porady so zamestnancami v rámci vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú vyššie uvedené smernice, zostávajú úplne nedotknuté. To zahŕňa povinnosti informovať zástupcov pracovníkov a poradiť sa s nimi o rozhodnutí využiť rámec preventívnej reštrukturalizácie v súlade so smernicou 2002/14/ES. Členské štáty by vzhľadom na potrebu zabezpečiť primeranú úroveň ochrany zamestnancov mali v zásade vyňať neuspokojené nároky pracovníkov, ako sa vymedzuje v smernici 2008/94/ES, z akéhokoľvek prerušenia vymáhania nárokov bez ohľadu na otázku, či tieto nároky vznikli pred alebo po povolení prerušenia. Takéto prerušenie by malo byť prípustné len v súvislosti so sumami a obdobiami, pre ktoré sú takéto nároky účinne zaručené inými prostriedkami v rámci vnútroštátnych právnych predpisov. V prípade, že členské štáty rozšírili záruku vyplatenia neuspokojených nárokov pracovníkov stanovených v smernici 2008/94/ES na postupy preventívnej reštrukturalizácie stanovené touto smernicou, výnimka nárokov pracovníkov z prerušenia vymáhania nárokov už nie je odôvodnená v rozsahu, na ktorý sa vzťahuje daná záruka. V prípade, že podľa vnútroštátnych právnych predpisoch existujú obmedzenia týkajúce sa zodpovednosti záručnej inštitúcie, a to buď z hľadiska záruky, alebo sumy vyplatenej pracovníkom, pracovníci by mali byť schopní uplatniť si svoje nároky za akýkoľvek schodok voči zamestnávateľovi aj počas lehoty prerušenia vymáhania nárokov.

(34)  V rámci postupov preventívnej reštrukturalizácie by mali mať pracovníci plnú ochranu v zmysle pracovného práva. Ak touto smernicou nemajú byť dotknuté práva pracovníkov zaručené smernicou Rady 98/59/EC68, smernicou Rady 2001/23/ES69, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES70, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES71 a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES72, mali by sa v nej stanoviť pravidlá výkonu uvedených práv, ktoré umožňujú chrániť pracovné miesta a hospodársku činnosť, najmä dôvernosť nevyhnutnú na tento účel, a zároveň zaručiť účinné vykonávanie uvedených práv. Záväzky týkajúce sa informovania a porady so zamestnancami v rámci vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú vyššie uvedené smernice, zostávajú úplne nedotknuté. To zahŕňa povinnosti informovať zástupcov pracovníkov a poradiť sa s nimi o rozhodnutí využiť rámec preventívnej reštrukturalizácie v súlade so smernicou 2002/14/ES. Členské štáty by vzhľadom na potrebu zabezpečiť primeranú úroveň ochrany zamestnancov mali v zásade vyňať neuspokojené nároky pracovníkov, ako sa vymedzuje v smernici 2008/94/ES, z akéhokoľvek prerušenia vymáhania nárokov bez ohľadu na otázku, či tieto nároky vznikli pred alebo po povolení prerušenia. Takéto prerušenie by malo byť prípustné len v súvislosti so sumami a obdobiami, pre ktoré sú takéto nároky účinne zaručené inými prostriedkami v rámci vnútroštátnych právnych predpisov. V prípade, že členské štáty rozšírili záruku vyplatenia neuspokojených nárokov pracovníkov stanovených v smernici 2008/94/ES na postupy preventívnej reštrukturalizácie stanovené touto smernicou, výnimka nárokov pracovníkov z prerušenia vymáhania nárokov už nie je odôvodnená v rozsahu, na ktorý sa vzťahuje daná záruka. V prípade, že podľa vnútroštátnych právnych predpisov existujú obmedzenia týkajúce sa zodpovednosti záručnej inštitúcie, a to buď z hľadiska záruky, alebo sumy vyplatenej pracovníkom, pracovníci by mali byť schopní uplatniť si svoje nároky za akýkoľvek schodok voči zamestnávateľovi aj počas lehoty prerušenia vymáhania nárokov.

_________________

_________________

68 Smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16.

68 Smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16.

69 Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 16.

69 Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 16.

70 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29).

70 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29).

71 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa Ú. v. EÚ L 283, 28.10.2008, s. 36.

71 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa Ú. v. EÚ L 283, 28.10.2008, s. 36.

72 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2009, s. 28.

72 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2009, s. 28.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Jednotlivými možnosťami druhej šance môžu členské štáty stimulovať nadmerne zadlžených podnikateľov, aby sa premiestnili do členských štátov s cieľom využiť kratšie lehoty na oddlženie alebo príťažlivejšie podmienky oddlženia, čo vedie k ďalšej právnej neistote a nákladom pre veriteľov pri vymáhaní ich pohľadávok. Okrem toho účinky konkurzu, najmä spoločenská stigma, právne dôsledky, napríklad diskvalifikovanie podnikateľov zo začatia podnikateľskej činnosti a jej vykonávania a pretrvávajúca neschopnosť splácať dlhy, zásadným spôsobom odrádzajú podnikateľov, ktorí si chcú založiť podnik alebo dostať druhú šancu, hoci existujú dôkazy o tom, že podnikatelia, ktorí sa dostali do konkurzu, majú väčšiu šancu dosiahnuť na druhý raz úspech. Preto by sa mali prijať opatrenia na obmedzenie nepriaznivých účinkov nadmernej zadlženosti a konkurzu na podnikateľov, a to najmä umožnením úplného oddlženia po určitom období a obmedzením dĺžky diskvalifikačných príkazov vydaných v súvislosti s nadmernou zadlženosťou dlžníka.

(37)  Jednotlivými možnosťami druhej šance môžu členské štáty stimulovať nadmerne zadlžených podnikateľov, aby sa premiestnili do členských štátov s cieľom využiť kratšie lehoty na oddlženie alebo príťažlivejšie podmienky oddlženia, čo vedie k ďalšej právnej neistote a nákladom pre veriteľov pri vymáhaní ich pohľadávok. Okrem toho účinky konkurzu, najmä spoločenská stigma, právne dôsledky, napríklad diskvalifikovanie podnikateľov zo začatia podnikateľskej činnosti a jej vykonávania a pretrvávajúca neschopnosť splácať dlhy, zásadným spôsobom odrádzajú podnikateľov, ktorí si chcú založiť podnik alebo dostať druhú šancu, hoci existujú dôkazy o tom, že podnikatelia, ktorí sa dostali do konkurzu, majú väčšiu šancu dosiahnuť na druhý raz úspech. Preto by sa mali prijať opatrenia na obmedzenie nepriaznivých účinkov nadmernej zadlženosti a konkurzu na podnikateľov, a to najmä umožnením úplného oddlženia po určitom období, vytvorením režimu zodpovednosti s cieľom podporiť prijímanie takéhoto opatrenia a obmedzením dĺžky diskvalifikačných príkazov vydaných v súvislosti s nadmernou zadlženosťou dlžníka. Členské štáty by mali pri dodržiavaní pravidiel štátnej pomoci poskytovať podnikateľom využívajúcim druhú šancu podporu na podnikanie, opatrenia zamerané na obnovu, prístup k aktuálnym informáciám o dostupnosti správnej, právnej, obchodnej alebo finančnej podpory určenej pre nich a všetkých prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii na uľahčenie založenia nového podniku a ktoré im môžu pomôcť znovu začať podnikateľskú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Úplné oddlženie alebo ukončenie diskvalifikačného príkazu po krátkom čase nie je vhodné vo všetkých prípadoch, napríklad ak je dlžník nepoctivý alebo koná v zlej viere. Členské štáty by mali stanoviť jasné usmernenie pre súdne alebo správne orgány o tom, ako posúdiť poctivosť podnikateľa. Napríklad pri stanovení, či bol dlžník nepoctivý, súdne alebo správne orgány môžu brať do úvahy okolnosti, ako je charakter a rozsah dlhov, čas ich vzniku, úsilie zo strany dlžníka vynaložené na splatenie dlhov a splnenie právnych povinností vrátane verejných licenčných požiadaviek a správneho vedenia účtovníctva, ako aj jeho kroky na zmarenie záchrany veriteľmi. Diskvalifikačné príkazy môžu trvať dlhšie alebo neurčitý čas v prípade, keď podnikateľ vykonáva určité povolania, ktoré sa v členských štátoch považujú za citlivé, alebo v prípade, že bol usvedčený z trestnej činnosti. V takýchto prípadoch by podnikatelia mali mať možnosť dosiahnuť oddlženie, ale mali by ostať diskvalifikovaní z vykonávania určitého povolania na dlhší alebo neurčitý čas.

(38)  Úplné oddlženie alebo ukončenie diskvalifikačného príkazu po krátkom čase nie je vhodné vo všetkých prípadoch, napríklad ak je dlžník nepoctivý alebo koná v zlej viere. Členské štáty by mali stanoviť jasné usmernenie pre súdne alebo správne orgány o tom, ako posúdiť poctivosť podnikateľa. Napríklad pri stanovení, či bol dlžník nepoctivý, súdne alebo správne orgány môžu brať do úvahy okolnosti, ako je charakter a rozsah dlhov, čas ich vzniku, úsilie zo strany dlžníka vynaložené na splatenie dlhov a splnenie právnych povinností vrátane verejných licenčných požiadaviek a správneho vedenia účtovníctva, ako aj jeho kroky na zmarenie záchrany veriteľmi. Členské štáty by mali mať možnosť vylúčiť určité kategórie dlhu. Ak takéto vylúčenie zahŕňa verejných veriteľov, členské štáty by mali prihliadať na nevyhnutnú rovnováhu medzi všeobecným verejným záujmom a podporou podnikania. Diskvalifikačné príkazy môžu trvať dlhšie alebo neurčitý čas v prípade, keď podnikateľ vykonáva určité povolania, ktoré sa v členských štátoch považujú za citlivé, alebo v prípade, že bol usvedčený z trestnej činnosti. V takýchto prípadoch by podnikatelia mali mať možnosť dosiahnuť oddlženie, ale mali by ostať diskvalifikovaní z vykonávania určitého povolania na dlhší alebo neurčitý čas.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Treba zachovať a zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť postupov pri dosahovaní výsledkov, ktoré sú priaznivé pre zachovanie podnikov a pre poskytnutie druhej šance podnikateľom alebo ktoré umožňujú efektívnu likvidáciu neživotaschopných podnikov. Zároveň je nutné skrátiť nadmerne dlhé postupy platobnej neschopnosti v mnohých členských štátoch, čo má za následok právnu neistotu pre veriteľov a investorov a nízke miery uspokojenia pohľadávok. Napokon, vzhľadom na posilnené mechanizmy spolupráce medzi súdmi a správcami v cezhraničných prípadoch stanovené v nariadení (ES) 2015/848 sa profesionalita všetkých zúčastnených aktérov musí dostať na porovnateľnú vysokú úroveň v celej Únii. Na dosiahnutie uvedených cieľov by členské štáty mali zabezpečiť, aby súdne a správne orgány mali náležitú odbornú prípravu a mali špecializované vedomosti a skúsenosti týkajúce sa záležitosti v oblasti platobnej neschopnosti. Touto špecializáciou by sa umožnilo členom súdnictva, aby v krátkom čase prijímali rozhodnutia s možnými značnými hospodárskymi a spoločenskými vplyvmi, a špecializácia by nemala znamenať, že členovia súdnictva sa musia zaoberať výhradne záležitosťami reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance. Napríklad vytvorenie osobitných súdov alebo komôr v súlade s vnútroštátnym právom, ktorým sa riadi organizácia súdnych systémov, by mohlo byť účinným spôsobom na dosiahnutie týchto cieľov.

(39)  Treba zachovať a zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť postupov pri dosahovaní výsledkov, ktoré sú priaznivé pre zachovanie podnikov a pre poskytnutie druhej šance podnikateľom alebo ktoré umožňujú efektívnu likvidáciu neživotaschopných podnikov. Väčšou transparentnosťou a predvídateľnosťou by sa tiež zaistila väčšia právna istota pre investorov a veriteľov, ktorí sú zapojení do postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia. Zároveň je nutné skrátiť nadmerne dlhé postupy platobnej neschopnosti v mnohých členských štátoch, čo má za následok právnu neistotu pre veriteľov a investorov a nízke miery uspokojenia pohľadávok. Mala by existovať možnosť, aby sa práve takéto skrátenie zaistilo v prvom rade zavedením dôverných postupov, ktoré umožňujú, čiastočne vďaka dôvernosti, pripraviť plán alebo prevod bez straty hodnoty, ktorá by nastala, ak by sa tento zámer uverejnil. Napokon, vzhľadom na posilnené mechanizmy spolupráce medzi súdmi a správcami v cezhraničných prípadoch stanovené v nariadení (ES) 2015/848, ktoré sa vzťahujú na verejné postupy, sa profesionalita všetkých zúčastnených aktérov musí dostať na porovnateľnú vysokú úroveň v celej Únii. Na dosiahnutie uvedených cieľov by členské štáty mali zabezpečiť, aby súdne a správne orgány mali náležitú odbornú prípravu a mali špecializované vedomosti a skúsenosti týkajúce sa záležitosti v oblasti platobnej neschopnosti. Touto špecializáciou by sa umožnilo členom súdnictva, aby v krátkom čase prijímali rozhodnutia s možnými značnými hospodárskymi a spoločenskými vplyvmi, a špecializácia by nemala znamenať, že členovia súdnictva sa musia zaoberať výhradne záležitosťami reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance. Napríklad vytvorenie osobitných súdov alebo komôr so špecializovanými sudcami v súlade s vnútroštátnym právom, ktorým sa riadi organizácia súdnych systémov, by mohlo byť účinným spôsobom na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Členské štáty by mali zabezpečiť aj, aby správcovia v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, ktorých vymenujú súdne alebo správne orgány, absolvovali náležitú odbornú prípravu a pri vykonávaní svojich úloh podliehali riadnemu dohľadu, aby boli vymenovaní transparentným spôsobom s náležitým zreteľom na potrebu zabezpečiť účinné postupy a aby si svoje úlohy plnili poctivo. Správcovia by mali takisto dodržiavať dobrovoľné kódexy správania, ktoré sú zamerané na zabezpečenie primeranej úrovne kvalifikácie a odbornej prípravy, transparentnosti povinností týchto správcov, a pravidlá na určenie ich odmeny, zabezpečenie poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania a zavedenie mechanizmov dohľadu a regulačných mechanizmov, ktoré by mali zahŕňať primeraný a účinný režim na sankcionovanie tých, ktorí zlyhali pri plnení svojich povinností. Takéto štandardy možno dosiahnuť bez toho, aby sa v zásade vyžadovalo vytvorenie nových povolaní či kvalifikácií.

(40)  Členské štáty by mali takisto zabezpečiť, aby správcovia v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, ktorých vymenujú súdne alebo správne orgány, mali dostatočné odborné znalosti a pri vykonávaní svojich úloh podliehali riadnemu dohľadu, aby boli vymenovaní transparentným spôsobom s náležitým zreteľom na potrebu zabezpečiť účinné postupy a aby si svoje úlohy plnili poctivo so zreteľom na hlavný cieľ, ktorým je obnova životaschopnosti podniku. Správcovia by mali zachraňovať, a nie likvidovať a je nevyhnutné, aby takisto dodržiavali profesijný kódex správania zameraný na zabezpečenie primeranej úrovne kvalifikácie a odbornej prípravy, transparentnosti povinností týchto správcov, a pravidlá na určenie ich odmeny, zabezpečenie poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania a zavedenie mechanizmov dohľadu a regulačných mechanizmov, ktoré by mali zahŕňať primeraný a účinný režim na sankcionovanie tých, ktorí zlyhali pri plnení svojich povinností. Takéto štandardy možno dosiahnuť bez toho, aby sa v zásade vyžadovalo vytvorenie nových povolaní či kvalifikácií.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Je dôležité zhromažďovať spoľahlivé údaje o plnení postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia s cieľom monitorovať vykonávanie a uplatňovanie tejto smernice. Členské štáty by preto mali zhromažďovať a zoskupovať do celku údaje, ktoré sú dostatočne podrobné na to, aby sa umožnilo presné posúdenie toho, ako smernica funguje v praxi.

(42)  Je dôležité zhromažďovať spoľahlivé údaje o plnení postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia s cieľom monitorovať vykonávanie a uplatňovanie tejto smernice. Členské štáty by preto mali zhromažďovať a zoskupovať do celku údaje, ktoré sú dostatočne podrobné na to, aby sa umožnilo presné posúdenie toho, ako smernica funguje v praxi, s cieľom v prípade potreby zaviesť ďalšie reformy. Mali by preto pristúpiť k zhromažďovaniu a analýze údajov podľa typu postupu, aby bolo možné získať spoľahlivé a použiteľné komparatívne štatistické údaje.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Stabilita finančných trhov vo veľkej miere závisí od dohôd o finančných zárukách, najmä v prípade, že sa poskytne zabezpečený kolaterál v súvislosti s účasťou na označených systémoch alebo na operáciách centrálnej banky a keď sa poskytnú marže centrálnym protistranám. Keďže hodnota finančných nástrojov, ktoré sú poskytnuté ako zábezpeka, môže byť veľmi nestála, je dôležité si rýchlo uvedomiť ich hodnotu, skôr ako poklesne. Touto smernicou by preto nemala byť dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/EC z 19. mája 1998, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES75 a nariadenie (EÚ) č. 648/201276.

(43)  Stabilita finančných trhov vo veľkej miere závisí od dohôd o finančných zárukách, najmä v prípade, že sa poskytne zabezpečený kolaterál v súvislosti s účasťou na označených systémoch alebo na operáciách centrálnej banky a keď sa poskytnú marže centrálnym protistranám. Keďže hodnota finančných nástrojov, ktoré sú poskytnuté ako zábezpeka, môže byť veľmi nestála, je dôležité si rýchlo uvedomiť ich hodnotu, skôr ako poklesne. Ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/EC74 z 19. mája 1998, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES75 a nariadenia (EÚ) č. 648/201276 by mali mať prednosť pred touto smernicou.

_________________

_________________

74 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166/45, 11.6.1998).

74 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166/45, 11.6.1998).

75 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. ES L 168/43, 27.6.2002).

75 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. ES L 168/43, 27.6.2002).

76 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201/1, 27.7.2012, s. 1).

76 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201/1, 27.7.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  postupov preventívnej reštrukturalizácie dostupných pre dlžníkov vo finančných ťažkostiach, ak existuje pravdepodobnosť platobnej neschopnosti;

a)  postupov preventívnej reštrukturalizácie dostupných pre dlžníkov vo finančných ťažkostiach, ak existuje pravdepodobnosť platobnej neschopnosti a možnosť prežitia; Komisia by mala prostredníctvom delegovaných aktov bližšie špecifikovať, čo predstavuje „pravdepodobnosť platobnej neschopnosti“;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „postup platobnej neschopnosti“ je postup kolektívnej platobnej neschopnosti, ktorý má za následok čiastočné alebo úplne pozbavenie dlžníka dispozičných práv k majetku a vymenovanie likvidátora;

(1)  „postup platobnej neschopnosti“ je postup kolektívnej platobnej neschopnosti, ktorý má za následok čiastočné alebo úplné pozbavenie dlžníka dispozičných práv k majetku a vymenovanie správcu;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „reštrukturalizácia“ je zmena v zložení, podmienkach alebo štruktúre aktív a pasív dlžníka alebo akejkoľvek inej časti kapitálovej štruktúry dlžníka vrátane základného imania, alebo kombinácia týchto prvkov vrátane predaja aktív alebo častí podniku s cieľom umožniť podniku pokračovať v činnosti vcelku alebo čiastočne;

(2)  „reštrukturalizácia“ je postup alebo opatrenia, či už verejné alebo dôverné, ktoré umožňujú zmenu v zložení, podmienkach alebo štruktúre aktív a pasív dlžníka alebo akejkoľvek inej časti kapitálovej štruktúry dlžníka vrátane základného imania, alebo kombinácia týchto prvkov vrátane predaja aktív alebo celého podniku alebo jeho časti s cieľom umožniť podniku pokračovať v činnosti vcelku alebo čiastočne;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „dotknuté strany“ sú veritelia alebo triedy veriteľov, a ak to vyplýva z vnútroštátnych právnych predpisov, držitelia majetkovej účasti, ktorých pohľadávky alebo záujmy sú dotknuté v rámci reštrukturalizačného plánu;

(3)  „dotknuté strany“ sú veritelia alebo triedy veriteľov vrátane verejných veriteľov a zmluvných partnerov nesplnených zmlúv, a, ak to vyplýva z vnútroštátnych právnych predpisov, držitelia majetkovej účasti a pracovníci, ktorých pohľadávky alebo záujmy sú dotknuté v rámci reštrukturalizačného plánu;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov“ je dočasné pozastavenie práva na vymáhanie pohľadávky veriteľom voči dlžníkovi, ktoré nariadil súdny alebo správny orgán;

(4)  „prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov“ je dočasné pozastavenie práva na vymáhanie pohľadávky veriteľom alebo skupinou veriteľov voči dlžníkovi alebo skupine dlžníkov, ktoré nariadil súdny alebo správny orgán;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „vytvorenie tried“ je zoskupenie dotknutých veriteľov a držiteľov majetkovej účasti v reštrukturalizačnom pláne tak, aby sa zohľadnili práva a nadradenosť dotknutých pohľadávok a záujmov, pričom sa berú do úvahy možné už existujúce nároky, zadržiavanie práva alebo dohody medzi veriteľmi, a zaobchádzanie s nimi v rámci reštrukturalizačného plánu;

(6)  „vytvorenie tried“ je zoskupenie dotknutých veriteľov a držiteľov majetkovej účasti v reštrukturalizačnom pláne tak, aby sa zohľadnili práva a nadradenosť dotknutých pohľadávok a záujmov, pričom sa berú do úvahy možné už existujúce nároky, zadržiavanie práva alebo dohody medzi veriteľmi, a zaobchádzanie s nimi v rámci reštrukturalizačného plánu. Na účely prijatia reštrukturalizačného plánu sú veritelia rozdelení do rôznych tried veriteľov, pričom minimálne so zabezpečenými a s nezabezpečenými pohľadávkami sa zaobchádza v odlišných triedach, zatiaľ čo pracovníci tvoria samostatnú triedu;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  „nové financovanie“ sú akékoľvek nové finančné prostriedky poskytnuté existujúcim alebo novým veriteľom potrebné na realizáciu reštrukturalizačného plánu, ktoré sú dohodnuté v reštrukturalizačnom pláne a následne potvrdené súdnym alebo správnym orgánom;

(11)  „nové financovanie“ sú akékoľvek nové finančné prostriedky alebo poskytnutie úveru, ktoré poskytol existujúci alebo nový veriteľ a ktoré sú potrebné na realizáciu reštrukturalizačného plánu, dohodnuté v reštrukturalizačnom pláne a následne potvrdené súdnym alebo správnym orgánom;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  „dočasné financovanie“ sú akékoľvek finančné prostriedky poskytnuté existujúcim alebo novým veriteľom, ktoré sú odôvodnene a okamžite nevyhnutné pre podnik dlžníka na to, aby mohol pokračovať v činnosti alebo prežiť, alebo na zachovanie alebo zvýšenie hodnoty tohto podniku až do potvrdenia reštrukturalizačného plánu;

(12)  „dočasné financovanie“ sú akékoľvek finančné prostriedky alebo poskytnutie úveru, ktoré poskytol existujúci alebo nový veriteľ a ktoré sú odôvodnene a okamžite nevyhnutné pre podnik dlžníka nato, aby mohol pokračovať v činnosti alebo prežiť, alebo na zachovanie alebo zvýšenie hodnoty tohto podniku až do potvrdenia reštrukturalizačného plánu;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 15 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  „Správca v oblasti reštrukturalizácie“ je akákoľvek osoba alebo orgán vymenovaný súdnym alebo správnym orgánom na vykonávanie jednej alebo viacerých z týchto úloh:

(15)  „Správca v oblasti reštrukturalizácie“ je akákoľvek osoba alebo akýkoľvek orgán vykonávajúci jednu alebo viacero týchto úloh:

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15a)  „plán splácania“ je plán platieb presne stanovených súm, ktoré v rámci reštrukturalizačného plánu uhrádza dlžník veriteľom v konkrétne stanovené dni;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 15 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15b)  „životaschopný“ znamená schopný poskytovať primeranú predpokladanú návratnosť kapitálu po pokrytí všetkých nákladov vrátane odpisov a finančných poplatkov.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali dlžníci a podnikatelia prístup k nástrojom včasného varovania, ktoré dokážu odhaliť zhoršujúci hospodársky rozvoj a naznačiť dlžníkovi alebo podnikateľovi potrebu naliehavo konať.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali dlžníci a podnikatelia prístup k nástrojom včasného varovania, ktoré dokážu odhaliť zhoršujúci hospodársky rozvoj a naznačiť dlžníkovi alebo podnikateľovi potrebu naliehavo konať. V tejto súvislosti Komisia v rámci svojej stratégie pre digitálny jednotný trh presadzuje používanie a vývoj nových IT technológií na oznamovanie a online komunikáciu s cieľom zabezpečiť účinnejšie postupy včasného varovania.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby mali dlžníci a podnikatelia prístup k náležitým aktuálnym, jasným, presným a zrozumiteľným informáciám o dostupnosti nástrojov včasného varovania a k všetkým dostupným prostriedkom s cieľom pristúpiť k reštrukturalizácii v počiatočnom štádiu alebo vyrovnať osobný dlh.

2.  Členské štáty zabezpečia verejné, bezplatné, náležité, aktuálne, jasné, presné a zrozumiteľné informácie o dostupnosti nástrojov včasného varovania a o všetkých prostriedkoch dostupných dlžníkom a podnikateľom s cieľom pristúpiť k reštrukturalizácii v počiatočnom štádiu alebo vyrovnať osobný dlh.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia:

 

a)  vydáva zoznam varovných ukazovateľov , ku ktorému je pripojený súbor opatrení, ktoré v prípade naplnenia týchto ukazovateľov uskutočňujú dlžníci a podnikatelia;

 

b)  zrozumiteľne sústreďuje na svojej webovej stránke informácie stanovené v odseku 2. Členské štáty poskytujú Komisii aktualizované informácie každý rok.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu obmedziť prístup stanovený v odsekoch 1 a 2 na malé a stredné podniky alebo na podnikateľov.

3.  Členské štáty poskytujú malým a stredným podnikom alebo podnikateľom vo všetkých fázach prístup k odbornému poradenstvu správcu v oblasti reštrukturalizácie, napríklad prostredníctvom obchodných komôr alebo záujmových a notárskych združení, pričom majú na zreteli, že tieto opatrenia by mali byť pre MSP cenovo prijateľné.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty zabezpečia, aby daňové orgány, orgány sociálneho zabezpečenia a orgány auditu mali podľa vnútroštátneho práva dostatočné prostriedky nato, aby mohli čo najskôr upozorniť na akýkoľvek znepokojivý vývoj.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty motivujú dlžníkov s finančnými problémami, aby prijali včasné opatrenia tým, že im poskytujú jasné informácie o dostupných postupoch preventívnej reštrukturalizácie, ako aj o nástrojoch včasného varovania.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Rámce preventívnej reštrukturalizácie môže tvoriť jeden alebo viacero postupov či opatrení.

2.  Rámce preventívnej reštrukturalizácie môže tvoriť jeden alebo viacero postupov či opatrení, ktoré môžu byť mimosúdne alebo ich môže nariadiť správny alebo súdny orgán.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty môžu stanoviť na ochranu dlžníkov ďalšie prostriedky okrem tých, ktoré sú požadované podľa tejto smernice, vrátane zmluvných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zavedú ustanovenia, ktorými sa obmedzuje účasť súdneho alebo správneho orgánu na prípady, keď je to potrebné a primerané, aby boli chránené práva dotknutých osôb.

3.  Členské štáty môžu zaviesť ustanovenia, ktorými sa obmedzuje účasť súdneho alebo správneho orgánu na prípady, keď je to potrebné a primerané, pričom zabezpečia, aby boli chránené práva dotknutých osôb.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vymenovanie správcu v oblasti reštrukturalizácie súdnym alebo správnym orgánom nie je povinné v každom prípade.

2.  Členské štáty môžu vyžadovať vymenovanie správcu v oblasti reštrukturalizácie súdnym alebo správnym orgánom, ak je to potrebné a vhodné na ochranu práv dotknutých strán, pričom majú na zreteli, že tieto opatrenia by mali byť pre MSP cenovo prijateľné.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu požadovať vymenovanie správcu v oblasti reštrukturalizácie v týchto prípadoch:

3.  Členské štáty zabezpečia vymenovanie správcu v oblasti reštrukturalizácie súdnym alebo správnym orgánom prinajmenšom v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  ak povinnosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti podľa vnútroštátneho práva vznikne počas prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  ak sa v pláne stanovuje prevod celého alebo časti podniku na iný podnik bez toho, aby boli veritelia v plnej miere vyplatení alebo aby sa ďalej zamestnávali všetci pracovníci.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby dlžníci, ktorí rokujú o reštrukturalizačnom pláne so svojimi veriteľmi, mohli využiť prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, ak to bude potrebné, a to v rozsahu, ktorý je potrebný, na podporu rokovaní o reštrukturalizačnom pláne.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby dlžníci, ktorí rokujú o reštrukturalizačnom pláne so svojimi veriteľmi, mohli využiť prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov. Špecifikujú sa osobitné podmienky s cieľom zabezpečiť, že takéto prerušenie je potrebné na umožnenie rokovaní o reštrukturalizačnom pláne. Členské štáty vyžadujú aspoň to, aby podniky dlžníkov využívajúcich prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, boli životaschopné.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, bolo možné nariadiť v súvislosti so všetkými typmi veriteľov vrátane zabezpečených a prednostných veriteľov. Prerušenie môže byť všeobecné, vzťahujúce sa na všetkých veriteľov, alebo obmedzené, vzťahujúce sa na jedného alebo viacerých individuálnych veriteľov, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, bolo možné nariadiť v súvislosti so všetkými typmi veriteľov vrátane verejných, komerčných, zabezpečených a prednostných veriteľov. Prerušenie môže byť všeobecné, vzťahujúce sa na všetkých veriteľov, alebo obmedzené, vzťahujúce sa na jedného alebo viacerých individuálnych veriteľov, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Takéto obmedzenie neohrozuje účinnosť a úspešnosť reštrukturalizačného plánu. Členské štáty sa snažia dosiahnuť rovnováhu medzi hlavným cieľom, ktorým je kontinuita podniku, a všeobecným verejným záujmom, pokiaľ ide o verejných veriteľov.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odsek 2 sa neuplatňuje na neuspokojené nároky pracovníkov, ak členské štáty inými prostriedkami zabezpečia, že platba týchto nárokov bude garantovaná na úrovni ochrany aspoň rovnocennej úrovni, ktorá je uvedená v príslušných vnútroštátnych predpisoch, ktorými sa transponuje smernica 2008/94/ES, a to v rozsahu takejto garancie.

3.  Odsek 2 sa neuplatňuje na nároky mikropodnikov a malých podnikov a neuspokojené nároky pracovníkov, okrem prípadov a do tej miery, keď členské štáty inými prostriedkami zabezpečia, že platba týchto nárokov bude garantovaná na úrovni ochrany aspoň rovnocennej s úrovňou, ktorá je uvedená v príslušných vnútroštátnych predpisoch, ktorými sa transponuje smernica 2008/94/ES.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty obmedzia dĺžku prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, na obdobie najviac štyri mesiace.

4.  Členské štáty stanovia maximálnu dĺžku prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov. Toto maximálne obdobie nesmie byť kratšie ako tri mesiace a nesmie presiahnuť šesť mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Celková dĺžka prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, vrátane predĺžení a obnovení, nesmie presiahnuť dvanásť mesiacov.

7.  Celková dĺžka prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, vrátane predĺžení a obnovení, nesmie presiahnuť deväť mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že individuálny veriteľ alebo jedna trieda veriteľov bola alebo by mohla byť nespravodlivo poškodená prerušením jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, súdny alebo správny orgán mohol rozhodnúť, že neposkytne prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, alebo na žiadosť dotknutých veriteľov mohol zrušiť prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, ktoré už bolo poskytnuté v súvislosti s daným veriteľom alebo triedou veriteľov.

9.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že individuálny veriteľ alebo jedna trieda veriteľov bola alebo by mohla byť nespravodlivo poškodená prerušením jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, alebo v prípade, že by zraniteľnému veriteľovi vznikli finančné problémy, súdny alebo správny orgán mohol rozhodnúť, že neposkytne prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, alebo na žiadosť dotknutých veriteľov mohol zrušiť prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, ktoré už bolo poskytnuté v súvislosti s daným veriteľom alebo triedou veriteľov. Za nespravodlivé poškodenie by sa mala považovať aspoň situácia, keď veriteľ alebo trieda veriteľov čelí značným hospodárskym ťažkostiam.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Celkovým prerušením vzťahujúcim sa na všetkých veriteľov sa zabráni začatiu postupov platobnej neschopnosti na žiadosť jedného alebo viacerých veriteľov.

2.  Celkovým prerušením vzťahujúcim sa na všetkých veriteľov zapojených do rokovaní o reštrukturalizačnom pláne sa zabráni začatiu postupov platobnej neschopnosti na žiadosť jedného alebo viacerých veriteľov s výnimkou pracovníkov v súlade s článkom 6 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty sa môžu odchýliť od odseku 1, ak sa dlžník stane nelikvidným, a preto nebude schopný splácať svoje dlhy, keď sa počas lehoty prerušenia stanú splatné. V tom prípade členské štáty zabezpečia, aby postupy reštrukturalizácie neboli automaticky ukončené a aby po preskúmaní vyhliadok na dosiahnutie dohody o úspešnom reštrukturalizačnom pláne v rámci lehoty prerušenia súdny alebo správny orgán mohol rozhodnúť o odložení postupu platobnej neschopnosti a zachovaní výhod prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov.

3.  Členské štáty sa môžu odchýliť od odseku 1, ak sa dlžník stane nelikvidným, a preto nebude schopný splácať svoje dlhy, keď sa počas lehoty prerušenia stanú splatné. V takom prípade musí mať súdny alebo správny orgán právomoc odložiť začatie postupu platobnej neschopnosti a zachovať využívanie prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, pod podmienkou, že to veriteľom nespôsobí závažné finančné ťažkosti, a to s cieľom preskúmať vyhliadky na dosiahnutie dohody o úspešnom reštrukturalizačnom pláne alebo ekonomicky uskutočniteľnom prevode podniku v rámci lehoty prerušenia.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečia, aby počas lehoty prerušenia veritelia, na ktorých sa prerušenie vzťahuje, nemohli odložiť plnenie alebo ukončiť, zrýchliť ani nijakým iným spôsobom v neprospech dlžníka upraviť nesplnené zmluvy o dlhy, ktoré vznikli pred prerušením. Členské štáty môžu obmedziť uplatňovanie tohto ustanovenia na základné zmluvy, ktoré sú potrebné na pokračovanie každodennej prevádzky podniku.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby počas lehoty prerušenia veritelia, na ktorých sa prerušenie vzťahuje, nemohli odložiť plnenie alebo ukončiť, zrýchliť ani nijakým iným spôsobom v neprospech dlžníka upraviť základné nesplnené zmluvy o dlhy, ktoré vznikli pred prerušením, pod podmienkou, že v dôsledku toho veriteľom nevzniknú závažné finančné ťažkosti. Na účely tohto odseku sa základnou nesplnenou zmluvou rozumie zmluva, ktorá je potrebná na pokračovanie každodennej prevádzky podniku vrátane zabezpečenia všetkých zásob, pri ktorých by prerušenie dodávok viedlo k zastaveniu činnosti spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty zabezpečia, aby veritelia nemohli odložiť plnenie alebo ukončiť, zrýchliť, ani nijakým iným spôsobom v neprospech dlžníka upraviť nesplnené zmluvy na základe zmluvnej doložky, ktorou sa stanovujú takéto opatrenia, len z dôvodu, že dlžník vstupuje do rokovaní o reštrukturalizácii, žiadosti o prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, poskytnutia prerušenia ako takého alebo akejkoľvek inej udalosti spojenej s prerušením.

5.  Členské štáty môžu požadovať, aby veritelia nesmeli odložiť plnenie alebo ukončiť, zrýchliť, ani nijakým iným spôsobom v neprospech dlžníka upraviť nesplnené zmluvy na základe zmluvnej doložky, ktorou sa stanovujú takéto opatrenia, len z dôvodu, že dlžník vstupuje do rokovaní o reštrukturalizácii, žiadosti o prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, poskytnutia prerušenia ako takého alebo akejkoľvek inej udalosti spojenej s prerušením.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty zabezpečia, aby dlžníkovi nič nebránilo zaplatiť pri bežnom výkone podnikania pohľadávky nedotknutých veriteľov a pohľadávky dotknutých veriteľov, ktoré vzniknú po poskytnutí prerušenia a ktoré sa vyskytnú počas celej lehoty prerušenia.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby dlžníkovi nič nebránilo zaplatiť pri bežnom výkone podnikania pohľadávky nedotknutých veriteľov alebo dlhované týmto veriteľom a pohľadávky dotknutých veriteľov, ktoré vzniknú kedykoľvek počas lehoty prerušenia. Počas tejto lehoty musia mať dlžníci možnosť vykonávať transakcie v prospech pokračovania činnosti podniku.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  stanovisko alebo odôvodnené vyhlásenie osoby zodpovednej za navrhnutie reštrukturalizačného plánu, v ktorom sa vysvetľuje, prečo je podnik životaschopný, ako vykonávanie navrhovaného plánu pravdepodobne povedie k tomu, že dlžník sa vyhne platobnej neschopnosti a obnoví svoju dlhodobú životaschopnosť, a v ktorom sa uvedú všetky predpokladané nevyhnutné podmienky pre jeho úspech.

g)  stanovisko alebo odôvodnené vyhlásenie osoby zodpovednej za navrhnutie reštrukturalizačného plánu, v ktorom sa vysvetľuje, prečo je podnik životaschopný, ako vykonávanie navrhovaného plánu pravdepodobne povedie k tomu, že dlžník sa vyhne platobnej neschopnosti, a/alebo obnove jeho dlhodobej životaschopnosti, a v ktorom sa uvedú všetky predpokladané nevyhnutné podmienky pre jeho úspech.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  nároky alebo iné práva pracovníkov sa musia posudzovať so zreteľom na skutočnosť, že všetky nároky pracovníkov majú najväčšiu prioritu.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátne právne predpisy účinne zaručovali dôvernosť diskusií, rozhovorov, rokovaní alebo informačných stretnutí s osobami, ktoré sa zaviazali zachovávať dôvernosť.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Členské štáty môžu zaviesť predpisy, ktoré jednému alebo viacerým veriteľom umožnia navrhnúť alternatívny plán k plánu predloženému dlžníkom alebo veriteľom so súhlasom dlžníka.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  Postupy vykonávania reštrukturalizačných plánov, ktoré veriteľom zabezpečujú vyplatenie dividendy minimálne v rovnakej výške, akú by dostali, keby sa aktíva predali a keby bolo poradie veriteľov stanovené po skončení insolvenčného konania, tvoria konkurzné konanie v zmysle uvedených smerníc.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Reštrukturalizačné plány nemajú vplyv na nároky alebo iné práva pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetci dotknutí veritelia mali právo hlasovať o prijatí reštrukturalizačného plánu. Členské štáty môžu v súlade s článkom 12 ods. 2 takisto udeliť takéto hlasovacie práva dotknutým držiteľom majetkovej účasti.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetci dotknutí veritelia vrátane verejných veriteľov a pracovníkov mali právo hlasovať o prijatí reštrukturalizačného plánu a plne si pritom uvedomovali dôsledky plánu pre každého z nich. Členské štáty môžu v súlade s článkom 12 ods. 2 takisto udeliť takéto hlasovacie práva dotknutým držiteľom majetkovej účasti.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa s dotknutými stranami zaobchádzalo v samostatných triedach, ktoré sú v súlade s kritériami tvorby tried. Triedy sa tvoria takým spôsobom, aby každá trieda obsahovala pohľadávky alebo záujmy s právami dostatočne podobnými na to, aby sa dalo odôvodniť ich zaradenie, pričom členovia triedy sa považujú za homogénnu skupinu so spoločným záujmom. Minimálne platí to, že na účely vypracovania reštrukturalizačného plánu sa so zabezpečenými a nezabezpečenými pohľadávkami zaobchádza v samostatných triedach. Členské štáty môžu takisto stanoviť, aby sa s pracovníkmi zaobchádzalo v ich samostatnej triede.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa s dotknutými stranami zaobchádzalo v samostatných triedach, ktoré sú v súlade s kritériami tvorby tried. Triedy sa tvoria takým spôsobom, aby každá trieda obsahovala pohľadávky alebo záujmy s právami dostatočne podobnými na to, aby sa dalo odôvodniť ich zaradenie, pričom členovia triedy sa považujú za homogénnu skupinu so spoločným záujmom. Minimálne platí to, že na účely vypracovania reštrukturalizačného plánu sa so zabezpečenými a nezabezpečenými pohľadávkami zaobchádza v samostatných triedach. Členské štáty takisto stanovujú, aby sa s pracovníkmi zaobchádzalo v ich samostatnej triede. Členské štáty môžu tiež určiť osobitné pravidlá na podporu vytvorenia samostatnej triedy pre zraniteľných veriteľov, ako sú malí dodávatelia, mikropodniky a malé podniky.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Reštrukturalizačný plán sa považuje za prijatý dotknutými stranami za predpokladu, že v každej triede sa dosiahne súhlas väčšiny hodnoty ich pohľadávok alebo záujmov. Členské štáty stanovia požadované väčšiny na prijatie reštrukturalizačného plánu, ktoré by nemali byť v žiadnom prípade vyššie ako 75 % výšky nárokov alebo záujmov v každej triede.

4.  Reštrukturalizačný plán sa považuje za prijatý dotknutými stranami za predpokladu, že v každej triede sa dosiahne súhlas väčšiny hodnoty ich pohľadávok alebo záujmov. Členské štáty stanovia požadované väčšiny na prijatie reštrukturalizačného plánu, ktoré by nemali byť v žiadnom prípade vyššie ako 75 % výšky nárokov alebo záujmov v každej triede. Príslušný súdny orgán schvaľuje plán predaja v súlade s vnútroštátnym postupom, ktorý umožňuje povoliť a uskutočniť predaj.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak sa potrebná väčšina nedosiahne v jednej alebo viacerých nesúhlasne hlasujúcich triedach, plán možno stále potvrdiť v prípade, že bude v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa prelomenia nesúhlasu medzi triedami uvedenými v článku 11.

6.  Ak sa potrebná väčšina nedosiahne v jednej alebo viacerých nesúhlasne hlasujúcich triedach, plán môže stále potvrdiť súdny alebo správny orgán v prípade, že bude v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa prelomenia nesúhlasu medzi triedami uvedenými v článku 11.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Členské štáty zaručia, že v prípade nespolupráce ostatných veriteľov sa môže reštrukturalizačný plán pracovníkov predložiť príslušnej správe alebo súdu a prijať aj bez súhlasu nespolupracujúcich veriteľov.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa tieto reštrukturalizačné plány stali pre strany záväznými len vtedy, ak ich potvrdí súdny alebo správny orgán:

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa reštrukturalizačné plány, ktoré majú vplyv na záujmy nesúhlasných dotknutých strán, stali pre strany záväznými len vtedy, ak ich potvrdí súdny alebo správny orgán.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  reštrukturalizačný plán je v súlade s testom najlepšieho záujmu veriteľov;

b)  v prípade, že veritelia spochybnia súlad reštrukturalizačného plánu s testom najlepšieho záujmu veriteľov;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  na realizáciu reštrukturalizačného plánu je potrebné určité nové financovanie a nespravodlivo nepoškodzuje záujmy veriteľov.

c)  na realizáciu reštrukturalizačného plánu je potrebné určité nové financovanie a nespravodlivo nepoškodzuje záujmy existujúcich veriteľov.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečia, že ak sa od súdneho alebo správneho orgánu vyžaduje potvrdenie reštrukturalizačného plánu na to, aby sa stal záväzným, toto rozhodnutie sa prijme bez neprimeraného odkladu po podaní žiadosti o potvrdenie a v každom prípade najneskôr do 30 dní po podaní žiadosti.

4.  Členské štáty zabezpečia, že ak sa od súdneho alebo správneho orgánu vyžaduje potvrdenie reštrukturalizačného plánu alebo povolenie plánu predaja na to, aby sa stal záväzným, toto rozhodnutie sa prijme bez neprimeraného odkladu po podaní žiadosti o potvrdenie a v každom prípade najneskôr do 30 dní po podaní žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  spĺňa podmienky stanovené v článku 10 ods. 2;

a)  spĺňa podmienky stanovené v článku 10 ods. 2 a nie je v rozpore s článkom 10 ods. 3 tým, že spĺňa v ňom stanovenú podmienku;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty môžu zaviesť ustanovenia oprávňujúce držiteľov majetkovej účasti v malých a stredných podnikoch poskytnúť v rámci plánu nepeňažnú pomoc.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Pracovníci

 

Členské štáty zabezpečia, aby v dôsledku procesu reštrukturalizácie neboli ohrozené práva pracovníkov a aby existoval nezávislý dohľad nad dodržiavaním príslušných vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov Únie vrátane predpisov uvedených v tejto smernici. Tieto práva zahŕňajú najmä:

 

i)  právo na kolektívne vyjednávanie a protestné pracovné opatrenie;

 

ii)  právo na informácie a konzultácie s pracovníkmi a zástupcami pracovníkov vrátane predovšetkým prístupu k informáciám o každom postupe, ktorý by mohol mať vplyv na zamestnanosť a/alebo schopnosť pracovníkov vymáhať svoje mzdy a všetky budúce platby vrátane zamestnaneckých dôchodkov.

 

Členské štáty tiež zabezpečia, aby sa s pracovníkmi všade zaobchádzalo prednostne a ako so zabezpečenou triedou veriteľov.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hodnotu pri likvidácii určí súdny alebo správny orgán, ak sa namieta proti reštrukturalizačnému plánu na základe údajného porušenia testu najlepšieho záujmu veriteľov.

1.  Hodnotu pri likvidácii určí súdny alebo správny orgán, ak sa namieta proti reštrukturalizačnému plánu alebo plánu predaja na základe údajného porušenia testu najlepšieho záujmu veriteľov.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Hodnotu podniku stanoví súdny alebo správny orgán na základe hodnoty podniku s predpokladom nepretržitého pokračovania v činnosti v týchto prípadoch:

2.  Hodnotu podniku stanoví súdny alebo správny orgán na základe hodnoty podniku s predpokladom nepretržitého pokračovania v činnosti a hodnoty príjmov z predaja jeho majetku správcom v rámci insolvenčného konania v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na veriteľov, ktorí sa nezúčastňujú na prijatí reštrukturalizačného plánu, nebude mať plán vplyv.

2.  Na veriteľov, ktorí nie sú uvedení v reštrukturalizačnom pláne potvrdenom súdnym alebo administratívnym orgánom, nebude mať plán vplyv.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  potvrdiť plán a poskytnúť peňažnú náhradu nesúhlasným veriteľom, ktorú zaplatí dlžník alebo veritelia, ktorí hlasovali v prospech tohto plánu.

b)  potvrdiť plán a posúdiť, či je možné poskytnúť nesúhlasným veriteľom, ktorí v rámci plánu utrpeli neprijateľnú škodu, peňažnú náhradu a prípadne poskytnúť takúto náhradu, ktorú zaplatí dlžník.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu vyžadovať, aby možnosť využitia ochrany uvedenej v odseku 1 pre transakcie uvedené v odseku 2 písm. e) bola podmienená ich schválením zo strany správcu v oblasti reštrukturalizácie alebo súdneho alebo správneho orgánu.

3.  Členské štáty vyžadujú, aby možnosť využitia ochrany uvedenej v odseku 1 pre transakcie uvedené v odseku 2 písm. e) bola podmienená ich schválením zo strany správcu v oblasti reštrukturalizácie alebo súdneho alebo správneho orgánu.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  venovať náležitú pozornosť záujmom veriteľov a iných zainteresovaných strán;

b)  venovať náležitú pozornosť záujmom veriteľov a iných zainteresovaných strán, a to aj v súvislosti so zamestnanosťou;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  splniť spôsobom čo najzlučiteľnejším s dôvernosťou záväzky vyplývajúce z aktov Únie, ktorými sa pracovníkom udeľujú práva.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  zámerne neznižovať čistú hodnotu aktív spoločnosti pod úroveň potrebnú na oddlženie časovo odlíšených záväzkov voči pracovníkom;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty poskytujú podnikateľom, ktorých sa týka druhá šanca, podporu v podnikaní a opatrenia zamerané na obnovu, ktoré im pomôžu znovu naštartovať ich podnikateľskú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby v čase uplynutia lehoty na oddlženie boli nadmerne zadlžení podnikatelia zbavení svojich dlhov bez toho, aby museli opätovne predložiť žiadosť súdnemu alebo správnemu orgánu.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby v čase uplynutia lehoty na oddlženie boli nadmerne zadlžení podnikatelia zbavení svojich dlhov po oficiálnom potvrdení.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  nadmerne zadlžený podnikateľ konal voči veriteľom nečestným spôsobom alebo v zlej viere v čase, keď sa stal zadlženým alebo počas hromadenia dlhov;

a)  nadmerne zadlžený podnikateľ konal voči veriteľom nečestným spôsobom alebo v zlej viere v čase, keď sa stal zadlženým alebo počas hromadenia dlhov; Komisia poskytne členským štátom usmernenia na stanovenie súboru kritérií pre to, čo sa považuje za nečestné konanie alebo konanie v zlej viere;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nadmerne zadlžený podnikateľ nedodržiava plán splácania alebo akúkoľvek inú zákonnú povinnosť zameranú na ochranu záujmov veriteľov;

b)  nadmerne zadlžený podnikateľ zásadne nedodržiava plán splácania alebo akúkoľvek inú zákonnú povinnosť zameranú na ochranu záujmov veriteľov s prihliadnutím na problémy, pokiaľ ide o dodržiavanie postupov platobnej neschopnosti a reštrukturalizácie, s ktorými sa mikropodniky a malé podniky stretávajú.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  bol zneužitý prístup k postupom oddlženia;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  došlo k opakovanému prístupu k postupom oddlženia v rámci určitého obdobia.

d)  došlo k opakovanému a neoprávnenému prístupu k postupom oddlženia v rámci určitého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu z oddlženia vylúčiť určité kategórie dlhu, ako sú zabezpečené dlhy alebo dlhy prameniace z trestných sankcií alebo z mimozmluvnej zodpovednosti, alebo stanoviť dlhšiu lehotu na oddlženie, ak sú takéto vylúčenia alebo dlhšie lehoty odôvodnené všeobecným záujmom.

3.  Členské štáty môžu z oddlženia vylúčiť určité kategórie dlhu, ako sú zabezpečené dlhy alebo dlhy prameniace z práva na výživné, trestných sankcií alebo z mimozmluvnej zodpovednosti, alebo stanoviť dlhšiu lehotu na oddlženie, ak sú takéto vylúčenia alebo dlhšie lehoty odôvodnené všeobecným záujmom. Ak sa vylúčenie týka verejných veriteľov, členské štáty prihliadajú na nevyhnutnú rovnováhu medzi všeobecným verejným záujmom a podporou podnikania.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, ak má nadmerne zadlžený podnikateľ profesionálne dlhy vzniknuté v priebehu jeho obchodovania, podnikania, remesla alebo povolania, ako aj osobné dlhy vzniknuté mimo týchto činností, riešili všetky dlhy v jedinom postupe na účely dosiahnutia oddlženia.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, ak má nadmerne zadlžený podnikateľ profesionálne dlhy vzniknuté v priebehu jeho obchodovania, podnikania, remesla alebo povolania, ako aj osobné dlhy vzniknuté mimo týchto činností, profesionálne dlhy riešili na účely dosiahnutia oddlženia oddelene od osobných dlhov. Ak existujú postupy na dosiahnutie oddlženia profesionálnych aj osobných dlhov, tieto postupy možno koordinovať na účely dosiahnutia oddlženia v súlade s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty sa môžu odchýliť od odseku 1 a stanoviť, že profesionálne a osobné dlhy sa majú riešiť v samostatných postupoch za predpokladu, že tieto postupy možno koordinovať na účely dosiahnutia oddlženia v súlade s touto smernicou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa členom orgánov súdnictva a správnych orgánov, ktoré sa zaoberajú záležitosťami reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, poskytla počiatočná a ďalšia odborná príprava na úrovni zodpovedajúcej ich povinnostiam.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby členovia orgánov súdnictva a správnych orgánov, ktoré sa zaoberajú záležitosťami reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, mali odborné znalosti a skúsenosti na úrovni zodpovedajúcej ich povinnostiam.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa mediátorom, insolvenčným správcom a ďalším správcom vymenovaným vo veciach reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance poskytla potrebná počiatočná a ďalšia odborná príprava s cieľom zabezpečiť, aby sa ich služby vo vzťahu k stranám poskytovali efektívnym, nestranným, nezávislým a kompetentným spôsobom.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mediátori, insolvenční správcovia a ďalší správcovia vymenovaní vo veciach reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance mali rozsiahle odborné znalosti a skúsenosti s cieľom zabezpečiť, aby sa ich služby vo vzťahu k stranám poskytovali efektívnym, nestranným, nezávislým a kompetentným spôsobom. Členské štáty tiež zabezpečia dostupnosť verejného zoznamu registrovaných správcov a mediátorov, ktorým sa uľahčí podpora ochrany dlžníkov zmluvnými prostriedkami, a teda nielen tými, ktoré sú požadované v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia uľahčuje výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť kvalitu odbornej prípravy v celej Únii, a to aj vytváraním sietí, výmenou skúseností a nástrojov na budovanie kapacít, a v prípade potreby organizuje odbornú prípravu pre členov súdnych a správnych orgánov, ktoré sa zaoberajú záležitosťami týkajúcimi sa reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty podporujú všetkými spôsobmi, ktoré považujú za vhodné, vypracovanie a dodržiavanie dobrovoľných kódexov správania zo strany správcov v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, ako aj iných účinných mechanizmov dohľadu týkajúcich sa poskytovania týchto služieb.

2.  Komisia nabáda členské štáty, aby stanovili minimálne normy pre správcov, napríklad v oblasti odbornej prípravy a odbornej kvalifikácie, štatútu registrovaného správcu, udeľovania licencií, osobnej zodpovednosti, profesijného etického kódexu, poistenia a bezúhonnosti.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak správcov v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance vymenuje súdny alebo správny orgán, členské štáty zabezpečia, aby kritériá týkajúce sa spôsobu, akým súdny alebo správny orgán vyberie takéhoto správcu, boli jasné a transparentné. Pri výbere správcu v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance pre konkrétny prípad sa musí venovať náležitá pozornosť skúsenostiam a odbornosti správcu. V odôvodnených prípadoch sa výber správcu prekonzultuje s dlžníkmi a veriteľmi.

3.  Ak správcov v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance vymenuje súdny alebo správny orgán, členské štáty zabezpečia, aby kritériá týkajúce sa spôsobu, akým súdny alebo správny orgán vyberie takéhoto správcu, boli jasné a transparentné. Pri výbere správcu v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance pre konkrétny prípad sa musí venovať náležitá pozornosť skúsenostiam a odbornosti správcu, nielen v právnych, ale aj obchodných záležitostiach. V odôvodnených prípadoch sa výber správcu prekonzultuje s dlžníkmi a veriteľmi.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa poplatky účtované správcami v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance riadili pravidlami, ktoré podporujú skoré a účinné riešenie postupov vzhľadom na zložitosť prípadu. Členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii príslušné postupy so zakomponovanými ochrannými prvkami s cieľom zaistiť možnosť včasného vyriešenia akýchkoľvek sporov týkajúcich sa odmeňovania.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa poplatky účtované správcami v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance riadili pravidlami, ktoré podporujú skoré a účinné riešenie postupov vzhľadom na zložitosť prípadu. Účinnosť postupu sa meria nielen z hľadiska miery uspokojenia pohľadávok veriteľov, ale aj pokiaľ ide o spoločnosť alebo podnikateľa a obnovu životaschopnosti, za čo zodpovedá správny alebo súdny orgán. Členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii príslušné postupy so zakomponovanými ochrannými prvkami s cieľom zaistiť možnosť včasného vyriešenia akýchkoľvek sporov týkajúcich sa odmeňovania.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 27 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 27a

 

Informácie poskytované podnikateľom využívajúcim druhú šancu

 

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali podnikatelia využívajúci druhú šancu prístup k náležitým, aktuálnym, jasným, presným a zrozumiteľným informáciám o dostupnosti správnej, právnej, obchodnej alebo finančnej podpory určenej pre nich a všetkých prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii na uľahčenie založenia nového podniku.

 

2.  Členské štáty každoročne poskytujú Komisii informácie, ktoré sa majú oznamovať podľa odseku 1.

 

3.  Komisia zverejňuje informácie, ktoré sa majú poskytovať podľa odseku 1 a doručiť v súlade s odsekom 2, zrozumiteľne na svojom webovom sídle.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  oznámenia pre veriteľov;

c)  oznámenia pre veriteľov a zástupcov pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  počte dlžníkov, ktorí sú po absolvovaní postupu uvedeného v písmene a) bode iii) tohto odseku podrobení ďalšiemu takémuto postupu alebo ďalšiemu postupu uvedenému v písmene a) tohto odseku.

g)  počte dlžníkov, ktorí sú po absolvovaní postupu uvedeného v písmene a) bodoch ii) a iii) tohto odseku podrobení ďalšiemu takémuto postupu alebo ďalšiemu postupu uvedenému v písmene a) tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  v prípade dlžníkov, ktorí po absolvovaní postupu uvedeného v písmene a) bodoch ii) a iii) začali znova podnikať, priemerný časový úsek od ukončenia postupu po začatie nového podnikania;

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

gb)  počte zrušených pracovných miest, prevode časti alebo celého podniku, čiastočnom prepúšťaní a vplyve reštrukturalizačných dohôd na zamestnanosť a úroveň verejného financovania;

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

gc)  práci, ktorú vykonal každý správca a jej výsledkoch, pokiaľ ide o údaje uvedené v písmenách a) a e) tohto odseku;

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

gd)  počte podvodných postupov reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti a fungovaní uplatňovaných mechanizmov presadzovania.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zostavia štatistiky z celkových údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 za celé kalendárne roky končiace sa 31. decembrom každého roka, pričom štatistika sa začína s údajmi zhromaždenými za prvý celý kalendárny rok po [dátum začiatku uplatňovania vykonávacích opatrení]. Tieto štatistiky sa každoročne oznámia Komisii na základe štandardného vzoru na oznamovanie údajov do 31. marca kalendárneho roka nasledujúcom po roku, za ktorý boli údaje zozbierané.

3.  Členské štáty zostavia štatistiky z celkových údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 za celé kalendárne roky končiace sa 31. decembrom každého roka, pričom štatistika sa začína s údajmi zhromaždenými za prvý celý kalendárny rok po [dátum začiatku uplatňovania vykonávacích opatrení]. Tieto štatistiky sa každoročne oznámia Komisii na základe štandardného vzoru na oznamovanie údajov do 31. marca kalendárneho roka nasledujúcom po roku, za ktorý boli údaje zozbierané. Členské štáty predkladajú štatistické údaje na používateľsky ústretovom webovom sídle.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia sústreďuje informácie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 zrozumiteľne na svojom webovom sídle.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Touto smernicou nie sú dotknuté akty:

1.  Členské štáty vo svojich zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach zabezpečia, aby:

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov80;

a)  smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov80, a najmä ochrana práv a povinností v článkoch 3 až 9 tejto smernice;

__________________

__________________

80 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov, Ú. v. ES L 166/45, 11.6.1998.

80 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov, Ú. v. ES L 166/45, 11.6.1998.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách; a

b)  smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách81, a najmä ochrana práv a povinností v článkoch 4 až 8 tejto smernice a

__________________

__________________

81 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách, Ú. v. ES L 168/43, 27.6.2002.

81 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách, Ú. v. ES L 168/43, 27.6.2002.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov82.

c)  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov82, a najmä požiadavky na kolaterál alebo maržové požiadavky podľa článkov 11, 41 a 46 tohto nariadenia,

__________________

__________________

82 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, Ú. v. EÚ L 201/1, 27.7.2012.

82 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, Ú. v. EÚ L 201/1, 27.7.2012.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

majú prednosť pred ustanoveniami tejto smernice, a najmä právami dlžníkov počas každého prerušenia konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, v súlade s článkom 6.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh smernice

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia najneskôr do [5 rokov od dátumu začiatku uplatňovania vykonávacích opatrení] a potom každých 7 rokov predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice, v ktorej bude zahrnuté aj to, či by sa mali zvážiť ďalšie opatrenia na konsolidáciu a posilnenie právneho rámca týkajúceho sa reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance.

Komisia najneskôr do [3 rokov od dátumu začiatku uplatňovania vykonávacích opatrení] a potom každých 5 rokov predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice, v ktorej bude zahrnuté aj to, či by sa mali zvážiť ďalšie opatrenia na konsolidáciu a posilnenie právneho rámca týkajúceho sa reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance vrátane dostupnosti zdrojov a špecializovaných súdov.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Rámce preventívnej reštrukturalizácie, druhá šanca a opatrenia na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia

Referenčné čísla

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

16.1.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

16.1.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Enrique Calvet Chambon

24.11.2016

Prerokovanie vo výbore

30.8.2017

 

 

 

Dátum prijatia

4.12.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Ashley Fox, Marian Harkin, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Tibor Szanyi

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Bogdan Brunon Wenta

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

33

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Sander Loones

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Alain Lamassoure, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

2

-

ENF

Gerolf Annemans, Sylvie Goddyn

4

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (5.12.2017)

pre Výbor pre právne veci

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ.

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Edouard Martin

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dôvodom na znepokojenie v súvislosti s týmto legislatívnym návrhom je z pohľadu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci skutočnosť, že pracovníci zamestnaní v podniku sú považovaní za veriteľov rovnako ako banky alebo ktoríkoľvek držitelia majetkovej účasti.

Táto vízia podniku na jednej strane obmedzuje návrh iba na finančné aspekty a na druhej strane poníma a opisuje obnovu podniku len ako finančnú reorganizáciu zainteresovaných strán v záujme „nového začiatku“ bez skutočného zohľadnenia pracovníkov.

Navyše to vedie k tomu, že veritelia sú takmer stotožnení so spotrebiteľmi, ako sa zdôrazňuje i v úvodnom texte, v ktorom tento koncept síce nie je uvedený priamo, ale predpokladá sa možnosť uplatnenia smernice v oblasti spotreby. Predložené pozmeňujúce návrhy sledujú viaceré línie prístupu:

  zabezpečiť uznanie sociálnej zodpovednosti podniku, ktorý nemožno charakterizovať iba ako organizovanú sieť zmlúv medzi podnikateľmi, držiteľmi majetkovej účasti, veriteľmi, dodávateľmi, zákazníkmi a pracovníkmi, ale ako sociálnu organizáciu, ktorá produkuje hodnoty prostredníctvom individuálnej a kolektívnej práce svojich pracovníkov, ako takí pracovníci preto nepredstavujú presne rovnakú triedu s ostatnými;

  umožniť pracovníkom a ich zástupcom opierajúcim sa o znalosť pracovného prostredia, aby vykonávali práva oznamovateľov protispoločenskej činnosti a aby mohli upozorniť na hospodársku situáciu, ktorú považujú za znepokojivú; okrem toho v súvislosti s včasnou reštrukturalizáciou by pracovníci mali byť na rovnakej úrovni ako ostatné zainteresované strany alebo veritelia (ako ich nazývajú v texte) a oni a ich zástupcovia by mali mať právo na posudzovanie a poradenské zdroje, ktoré im v súčasnosti chýbajú, a na prístup k nim;

  zohľadniť prípady, v ktorých by mohli byť postihnutí ľudia, ktorí odišli do dôchodku z podniku, ktorému hrozí konkurz (podnikové programy sporenia, dôchodkové fondy atď.), a v týchto prípadoch ich považovať za „triedu“ v zmysle smernice.

Vo svojom úvodnom texte Komisia víta pozitívny vplyv práva na informácie a konzultácie; to je však možné len v tom prípade, ak tieto práva sa skutočne uplatňujú, čo doteraz nebolo preukázané. Treba pripomenúť, že v článku 27 charty základných práv sa zakotvuje právo pracovníkov na informácie a konzultácie v rámci podniku. Je nevyhnutné, aby včasná reštrukturalizácia nielen vychádzala z týchto zásad, ale, a to ešte vo väčšej miere, aby mal sociálny dialóg postavenie, ktoré mu prináleží. Opatrenia navrhované v tomto stanovisku budú mať na toto právo pozitívny vplyv, keďže neovplyvňujú súčasné právne predpisy Únie v tejto oblasti a zároveň dotknutým pracovníkom poskytujú právo hlasovať o reštrukturalizačných plánoch.

Napokon navrhované pozmeňujúce návrhy posilňujú štyri z ôsmich „výhod“ identifikovaných v posúdení vplyvu (č. 1, 3, 5 a 8): účinné možnosti včasnej reštrukturalizácie; umožnenie pokračovania obchodnej činnosti dlžníka počas reštrukturalizácie; „zvýšenie šancí na úspech, pokiaľ ide o reštrukturalizačný plán“ a „zvýšenie účinnosti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance“.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) Všetci pracovníci by mali mať právo na ochranu svojich pohľadávok v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, ako je stanovené v Európskej sociálnej charte.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Cieľom tejto smernice je odstrániť prekážky výkonu základných slobôd, ako je voľný pohyb kapitálu a sloboda usadiť sa, ktoré vyplývajú z rozdielov medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi týkajúcimi sa preventívnej reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance. Cieľom smernice je odstrániť tieto prekážky tým, že sa zaistí, aby životaschopné podniky vo finančných ťažkostiach mali prístup k účinným vnútroštátnym rámcom preventívnej reštrukturalizácie, ktoré im umožnia pokračovať v činnosti; aby poctiví a nadmerne zadlžení podnikatelia mali druhú šancu po úplnom oddlžení po uplynutí primeranej lehoty a aby sa zlepšila účinnosť postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia, najmä s ohľadom na ich skrátenie.

(1)  Cieľom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu odstránením prekážok výkonu základných slobôd, ako je voľný pohyb kapitálu a sloboda usadiť sa, ktoré vyplývajú z rozdielov medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi týkajúcimi sa preventívnej reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance. Bez toho, aby boli dotknuté základné práva a slobody pracovníkov, cieľom smernice je odstrániť tieto prekážky tým, že sa zaistí, aby životaschopné podniky vo finančných ťažkostiach mali prístup k účinným vnútroštátnym rámcom preventívnej reštrukturalizácie, ktoré im umožnia pokračovať v činnosti, a tak znížiť straty pracovných miest, ktorým sa dá vyhnúť, a zároveň v rovnakom rozsahu, ako by tomu bolo v prípade likvidácie, uspokojiť pohľadávky veriteľov; aby poctiví a nadmerne zadlžení podnikatelia mali druhú šancu po úplnom oddlžení po uplynutí primeranej lehoty a aby sa zlepšila účinnosť postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia, najmä s ohľadom na ich skrátenie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Reštrukturalizáciou by sa podnikom vo finančných ťažkostiach malo umožniť pokračovať v podnikaní v celku alebo čiastočne, a to zmenou zloženia, podmienok alebo štruktúry aktív a pasív a ich kapitálovej štruktúry, a to aj predajom aktív alebo častí podniku. Rámce preventívnej reštrukturalizácie by mali predovšetkým umožniť, aby podniky pristúpili k reštrukturalizácii v počiatočnom štádiu a zabránili svojej platobnej neschopnosti. Tieto systémy by mali maximalizovať celkovú hodnotu pre veriteľov, vlastníkov a pre hospodárstvo ako celok a mali by zabrániť neprimeraným stratám pracovných miest a stratám vedomostí a zručností. Mali by takisto zabrániť zvyšovaniu nesplácaných úverov. V procese reštrukturalizácie by mali byť chránené práva všetkých zainteresovaných strán. Neživotaschopné podniky bez vyhliadky na prežitie by sa zároveň mali čo najrýchlejšie zlikvidovať.

(2)  Reštrukturalizáciou a na základe primeraných a životaschopných správ odborníkov by sa podnikom vo finančných ťažkostiach malo umožniť pokračovať v podnikaní v celku alebo čiastočne, a to zmenou zloženia, podmienok alebo štruktúry aktív a pasív a ich kapitálovej štruktúry, a to aj predajom aktív alebo častí podniku. Rámce preventívnej reštrukturalizácie by mali predovšetkým umožniť, aby podniky pristúpili k reštrukturalizácii v počiatočnom štádiu a zabránili svojej platobnej neschopnosti a aby sa zabránilo likvidácii životaschopných podnikov. Tieto systémy by mali zabrániť stratám pracovných miest a stratám vedomostí a zručností a mali by maximalizovať celkovú hodnotu pre veriteľov, v porovnaní s hodnotou, ktorú by mohli získať v prípade likvidácie majetku spoločností, pre vlastníkov a pre hospodárstvo ako celok. Mali by takisto zabrániť zvyšovaniu nesplácaných úverov. V procese reštrukturalizácie by mali byť chránené práva všetkých zainteresovaných strán vrátane práv pracovníkov. Neživotaschopné podniky bez vyhliadky na prežitie by sa zároveň mali čo najrýchlejšie zlikvidovať.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Členské štáty by mali preskúmať možnosť navrhnúť mechanizmy s cieľom zabrániť tomu, aby sa zamestnanci nadmerne alebo protiprávne obracali na odborníkov na úkor podniku, pretože takéto počínanie by malo v konečnom dôsledku negatívny vplyv na finančnú situáciu podniku.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  Spoločný legislatívny rámec by bol pozitívom pre záujmy podnikov a podnikateľov, ktorí chcú rozšíriť svoju činnosť do iných členských štátov, a pre nadnárodných investorov, pretože by sa tým znížila právna neistota.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3c)  Treba stanoviť osobitné zaobchádzanie, pokiaľ ide o pracovníkov na dôchodku, ktorých dôchodky úplne alebo čiastočne závisia od plánov podnikového dôchodkového zabezpečenia a pre ktorých môže mať včasná reštrukturalizácia nepriaznivé dôsledky.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V mnohých členských štátoch trvá poctivým podnikateľom, ktorí sa dostali do konkurzu, viac ako tri roky, aby sa zbavili svojich dlhov a začali nanovo. Výsledkom neefektívnych rámcov druhej šance je to, že podnikatelia sa musia premiestniť do iných jurisdikcií, aby mohli využiť nový začiatok v rozumnom čase, čím vzniknú značné dodatočné náklady ich veriteľom, ako aj samotným dlžníkom. Dlhé diskvalifikačné príkazy, ktoré často sprevádzajú postupy vedúce k oddlženiu, vytvárajú prekážky v súvislosti so slobodou začať vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť alebo podnikateľskú činnosť a vykonávať ju.

(4)  V mnohých členských štátoch trvá poctivým podnikateľom, ktorí sa dostali do konkurzu, viac ako tri roky, aby sa zbavili svojich dlhov a začali nanovo. Výsledkom neefektívnych rámcov druhej šance je to, že podnikatelia sa musia premiestniť do iných jurisdikcií, aby mohli využiť nový začiatok v rozumnom čase, čím vzniknú značné dodatočné náklady ich veriteľom, ako aj samotným dlžníkom. Dlhé diskvalifikačné príkazy, ktoré často sprevádzajú postupy vedúce k oddlženiu, vytvárajú prekážky v súvislosti so slobodou vykonávať podnikateľskú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Druhú šancu treba chápať ako krok smerom k úspechu a nie ako synonymum pre zlyhanie. Mechanizmy druhej šance, ktoré umožňujú oslobodenie od dlhu pre dlžníkov, ktorí sa považujú za osoby konajúce v dobrej viere, predstavujú odrádzajúci faktor pre tieňovú ekonomiku a podporujú kultúru podnikania, čo má za následok pozitívny vplyv na zamestnanosť. Členské štáty by mali mať možnosť rozšíriť mechanizmy druhej šance na fyzické osoby.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Nadmerná dĺžka postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia v niekoľkých členských štátoch je dôležitým faktorom vyvolávajúcim nízke miery uspokojenia pohľadávky a odrádzajúcim investorov od podnikania v jurisdikciách, kde existuje riziko, že postupy budú trvať príliš dlho.

(5)  Nadmerná dĺžka postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia v niekoľkých členských štátoch alebo virtuálna neexistencia takýchto postupov v niektorých prípadoch je dôležitým faktorom vyvolávajúcim dlhodobé nepriaznivé dôsledky pre dotknutých pracovníkov, nízke miery uspokojenia pohľadávky podnikov, odrádzajúcim investorov od podnikania v dotknutých krajinách a výrazne prispievajúcim k nárastu počtu obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym a pracovným vylúčením, pričom sa tým ohrozuje sociálna a hospodárska odolnosť spoločnosti ako celku.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Všetky tieto rozdiely sa premietajú do dodatočných nákladov pre investorov pri posudzovaní rizík dlžníkov, ktorí sa dostávajú do finančných ťažkostí v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, a nákladov súvisiacich s reštrukturalizáciou spoločností, ktoré majú svoje závody, veriteľov alebo aktíva v iných členských štátoch, čo je najzrejmejšie v prípade reštrukturalizácie medzinárodných skupín spoločností. Ako hlavný dôvod neinvestovania alebo neuzatvorenia obchodného vzťahu s protistranou mimo svojej vlastnej krajiny uvádza mnoho investorov neistotu v súvislosti s pravidlami týkajúcimi sa platobnej neschopnosti alebo riziko dlhých a zložitých postupov platobnej neschopnosti v inej krajine.

(6)  Všetky tieto rozdiely sa premietajú do dodatočných nákladov pre investorov alebo banky pri posudzovaní rizík dlžníkov, ktorí sa dostávajú do finančných ťažkostí v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, alebo pri posudzovaní rizík súvisiacich s prevzatím ziskových činností, ktoré majú podniky v ťažkostiach, a nákladov súvisiacich s reštrukturalizáciou spoločností, ktoré majú svoje závody, veriteľov alebo aktíva v iných členských štátoch, čo je najzrejmejšie v prípade reštrukturalizácie medzinárodných skupín spoločností. Ako hlavný dôvod neinvestovania alebo neuzatvorenia obchodného vzťahu s protistranou mimo svojej vlastnej krajiny uvádza mnoho investorov neistotu v súvislosti s pravidlami týkajúcimi sa platobnej neschopnosti alebo riziko dlhých a zložitých postupov platobnej neschopnosti v inej krajine. Takáto neistota preto odrádza od investovania, bráni slobode zakladania podnikov a ohrozuje správne fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Tieto rozdiely vedú k nerovnomerným podmienkam prístupu k úverom a nerovnomerným mieram uspokojenia pohľadávok v členských štátoch. Nevyhnutným predpokladom dobre fungujúceho jednotného trhu vo všeobecnosti a konkrétne fungujúcej únie kapitálových trhov je teda vyšší stupeň harmonizácie, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu, platobnú neschopnosť a druhú šancu.

(7)  Tieto rozdiely vedú k nerovnomerným podmienkam prístupu k úverom a nerovnomerným mieram uspokojenia pohľadávok v členských štátoch. Nevyhnutným predpokladom dobre fungujúceho jednotného trhu vo všeobecnosti a konkrétne fungujúcej únie kapitálových trhov, ako aj životaschopnosti ekonomických činností, a tým aj zachovania a vytvárania pracovných miest, je teda vyšší stupeň harmonizácie, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu, platobnú neschopnosť a druhú šancu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Odstrániť by sa mali aj náklady na dodatočné posudzovanie rizík a cezhraničné vymáhanie pre veriteľov nadmerne zadlžených podnikateľov, ktorí sa premiestnia do iného členského štátu s cieľom získať druhú šancu v oveľa kratšom čase. Takisto by sa mali znížiť dodatočné náklady podnikateľov vyplývajúce z potreby premiestniť sa do iného členského štátu s cieľom využiť druhú šancu. Okrem toho prekážky vyplývajúce z dlhých diskvalifikačných príkazov súvisiacich s nadmernou zadlženosťou podnikateľa potláčajú podnikanie.

(8)  Odstrániť by sa mali aj náklady na dodatočné posudzovanie rizík a cezhraničné vymáhanie pre veriteľov nadmerne zadlžených podnikateľov, ktorí sa premiestnia do iného členského štátu s cieľom získať druhú šancu v oveľa kratšom čase. Takisto by sa mali znížiť dodatočné náklady podnikateľov vyplývajúce z potreby premiestniť sa do iného členského štátu s cieľom využiť druhú šancu. Okrem toho prekážky vyplývajúce z dlhých diskvalifikačných príkazov súvisiacich s nadmernou zadlženosťou podnikateľa tlmia podnikanie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Všeobecne sa uznáva, že každú reštrukturalizačnú operáciu, najmä operáciu veľkého rozsahu a s podstatným vplyvom, by malo sprevádzať vysvetlenie a zdôvodnenie zúčastneným stranám, ktoré zahŕňa voľbu predpokladaných opatrení v pomere k cieľom a k alternatívnym možnostiam a dodržiava úplné a primerané zapojenie zástupcov pracovníkov na všetkých úrovniach, a to v dostatočnom predstihu, aby sa zúčastneným stranám umožnilo pripraviť sa na konzultácie skôr, než spoločnosť prijme rozhodnutie1a;

 

__________________

 

1a(P7_TA(2013)0005 Informovanie pracovníkov a konzultácie s nimi, predvídanie a riadenie reštrukturalizácie)

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Úžitok z koherentnejšieho prístupu na úrovni Únie by mali mať predovšetkým malé a stredné podniky, keďže nemajú potrebné zdroje na to, aby zvládli vysoké náklady na reštrukturalizáciu a aby využili účinnejšie postupy reštrukturalizácie v niektorých členských štátoch. Malé a stredné podniky, najmä ak majú finančné ťažkosti, často nemajú prostriedky na využitie profesionálneho poradenstva, preto by sa mali zaviesť nástroje včasného varovania s cieľom upozorniť dlžníkov na naliehavú potrebu konať. V snahe pomôcť takýmto podnikom v prístupe k reštrukturalizácii pri nízkych nákladoch by sa mali vypracovať modelové reštrukturalizačné plány na vnútroštátnej úrovni, ktoré by sa mali sprístupniť online. Dlžníci by mali byť schopní ich používať a prispôsobiť ich svojim potrebám a špecifikám svojho podniku.

(13)  Úžitok z koherentného prístupu na úrovni Únie by mali mať predovšetkým malé a stredné podniky, keďže nemajú potrebné zdroje na to, aby zvládli vysoké náklady na reštrukturalizáciu a aby využili postupy reštrukturalizácie v niektorých členských štátoch, ktoré preukázali svoju účinnosť. Malé a stredné podniky, najmä ak majú finančné ťažkosti, ako aj zástupcovia pracovníkov často nemajú prostriedky na využitie profesionálneho poradenstva, preto by sa mali zaviesť nástroje včasného varovania s cieľom upozorniť dlžníkov na naliehavú potrebu konať. V snahe pomôcť takýmto podnikom v prístupe k reštrukturalizácii pri nízkych nákladoch by sa mali vypracovať modelové reštrukturalizačné plány na vnútroštátnej úrovni, ktoré by sa mali sprístupniť online. Dlžníci by mali byť schopní ich používať a prispôsobiť ich svojim potrebám a špecifikám svojho podniku.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  S cieľom zabezpečiť koherentnejší prístup by Komisia mala zvážiť vytvorenie registra platobnej neschopnosti v Európskej únii, ktorý by zabezpečoval väčšiu transparentnosť pre všetkých veriteľov a zjednodušoval prístup k informáciám, najmä pre malé a stredné podniky a zamestnancov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Čím skôr bude môcť dlžník zistiť svoje finančné ťažkosti a prijať vhodné kroky, tým bude väčšia pravdepodobnosť, že sa zabráni hroziacej platobnej neschopnosti, alebo v prípade podniku, ktorého životaschopnosť je trvalo oslabená, o to organizovanejší a efektívnejší bude proces likvidácie. Jasné informácie o dostupných postupoch preventívnej reštrukturalizácie, ako aj o nástrojoch včasného varovania by sa preto mali zaviesť s cieľom motivovať dlžníkov, ktorí sa začnú dostávať do finančných problémov, aby prijali včasné opatrenia. K možným mechanizmom včasného varovania by mali patriť povinnosti dlžníka týkajúce sa zúčtovania a monitorovania alebo hospodárenie dlžníka, ako aj oznamovacie povinnosti v zmysle úverových zmlúv. Okrem toho by sa tretím stranám s relevantnými informáciami, ako sú účtovníci, daňové orgány a orgány sociálneho zabezpečenia, mohli v rámci vnútroštátnych právnych predpisov poskytnúť stimuly alebo zaviesť povinnosť nahlásiť negatívny vývoj.

(16)  Čím skôr budú môcť dlžníci alebo zástupcovia pracovníkov vyjadriť obavy zo znepokojujúcej situácie podniku alebo z finančných ťažkostí a prijať vhodné kroky, tým bude väčšia pravdepodobnosť, že sa zabráni hroziacej platobnej neschopnosti, alebo v prípade podniku, ktorého životaschopnosť je trvalo oslabená, o to organizovanejší a efektívnejší bude proces likvidácie. Jasné informácie o dostupných postupoch preventívnej reštrukturalizácie, ako aj o nástrojoch včasného varovania by sa preto mali zaviesť s cieľom motivovať dlžníkov, ktorí sa začnú dostávať do finančných problémov, aby prijali včasné opatrenia, a posilniť postavenie pracovníkov, aby boli schopní zohrávať aktívnu úlohu v reštrukturalizačnom procese. K možným mechanizmom včasného varovania by mali patriť povinnosti dlžníka týkajúce sa zúčtovania a monitorovania alebo hospodárenie dlžníka, ako aj oznamovacie povinnosti v zmysle úverových zmlúv. Okrem toho by orgány sociálneho zabezpečenia, orgány na ochranu hospodárskej súťaže a orgány auditu mali mať podľa vnútroštátneho práva dostatočné prostriedky nato, aby čo najskôr upozornili na akýkoľvek nebezpečný vývoj.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom presadzovať efektivitu a znižovať počet prípadov omeškania a náklady by mali vnútroštátne rámce preventívnej reštrukturalizácie zahŕňať pružné postupy obmedzujúce účasť súdnych alebo správnych orgánov na tie prípady, keď je to potrebné a primerané, aby sa chránili záujmy veriteľov a ostatných zainteresovaných strán, ktoré budú pravdepodobne dotknuté. S cieľom predísť zbytočným nákladom a zohľadniť skorý charakter postupu by sa dlžníkom mala v zásade ponechať kontrola nad aktívami a každodennou prevádzkou podniku. Vymenovanie správcu v oblasti reštrukturalizácie, či už sprostredkovateľa podporujúceho rokovania o reštrukturalizačnom pláne alebo správcu, ktorý vykonáva dohľad nad opatreniami dlžníka, by nemalo byť povinné v každom prípade, ale na základe jednotlivých prípadov v závislosti od okolností prípadu alebo osobitných potrieb dlžníka. Okrem toho by nemalo nevyhnutne dôjsť k súdnemu príkazu na začatie procesu reštrukturalizácie, ktorý môže byť neformálny, pokiaľ nebudú dotknuté práva tretích strán. Napriek tomu by sa mal zaistiť určitý stupeň dohľadu, ak je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov jedného alebo viacerých veriteľov alebo inej zainteresovanej strany. Môže sa to stať konkrétne v prípade, ak súdny alebo správny orgán nariadi prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, alebo ak sa javí ako potrebné presadiť reštrukturalizačný plán na nesúhlasné triedy veriteľov.

(18)  S cieľom presadzovať efektivitu a znižovať počet prípadov omeškania a náklady by mali vnútroštátne rámce preventívnej reštrukturalizácie zahŕňať pružné postupy obmedzujúce účasť súdnych alebo správnych orgánov na tie prípady, keď je to potrebné a primerané, aby sa chránili záujmy veriteľov a ostatných zainteresovaných strán, ktoré budú pravdepodobne dotknuté. S cieľom predísť zbytočným nákladom a zohľadniť skorý charakter postupu by sa dlžníkom mala v zásade ponechať kontrola nad aktívami a každodennou prevádzkou podniku. Vymenovanie správcu v oblasti reštrukturalizácie, či už sprostredkovateľa podporujúceho rokovania o reštrukturalizačnom pláne alebo správcu, ktorý vykonáva dohľad nad opatreniami dlžníka, by nemalo byť povinné v každom prípade, ale na základe jednotlivých prípadov v závislosti od okolností prípadu alebo osobitných potrieb dlžníka. Okrem toho by nemalo nevyhnutne dôjsť k súdnemu príkazu na začatie procesu reštrukturalizácie, ktorý môže byť neformálny, pokiaľ nebudú dotknuté práva tretích strán. Napriek tomu by sa mal zaistiť určitý stupeň dohľadu, ak je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov jedného alebo viacerých veriteľov alebo inej zainteresovanej strany. Môže sa to stať konkrétne v prípade, ak súdny alebo správny orgán nariadi všeobecné prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, alebo ak sa javí ako potrebné presadiť reštrukturalizačný plán na nesúhlasné triedy veriteľov, alebo ak by sa celý podnik alebo jeho časť previedli do druhého podniku.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Zainteresované dotknuté strany by mali mať možnosť odvolať sa po rozhodnutí o potvrdení reštrukturalizačného plánu. S cieľom zabezpečiť účinnosť plánu, znížiť neistotu a zabrániť neopodstatneným omeškaniam by však odvolania nemali mať odkladný účinok na vykonávanie reštrukturalizačného plánu. Ak sa zistí, že menšinoví veritelia utrpeli v rámci plánu neoprávnenú ujmu, členské štáty by mali ako alternatívu k zrušeniu plánu zvážiť poskytnutie peňažných náhrad príslušným nesúhlasným veriteľom splatných dlžníkom alebo veriteľom, ktorý hlasoval v prospech tohto plánu.

(32)  Zainteresované dotknuté strany by mali mať možnosť odvolať sa po rozhodnutí o potvrdení reštrukturalizačného plánu. S cieľom zabezpečiť účinnosť reštrukturalizačného plánu, znížiť neistotu a zabrániť neopodstatneným omeškaniam by však odvolania nemali mať odkladný účinok na vykonávanie reštrukturalizačného plánu. Ak sa zistí, že menšinoví veritelia utrpeli v rámci plánu neoprávnenú ujmu, členské štáty by mali ako alternatívu k zrušeniu reštrukturalizačného plánu zvážiť poskytnutie peňažných náhrad príslušným nesúhlasným veriteľom splatných dlžníkom alebo veriteľom, ktorý hlasoval v prospech tohto plánu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  V rámci postupov preventívnej reštrukturalizácie by mali mať pracovníci plnú ochranu v zmysle pracovného práva. Konkrétne touto smernicou nie sú dotknuté práva pracovníkov zaručené smernicou Rady 98/59/EC68, smernicou Rady 2001/23/ES69, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES70, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES71 a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES72. Záväzky týkajúce sa informovania a porady so zamestnancami v rámci vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú vyššie uvedené smernice, zostávajú úplne nedotknuté. To zahŕňa povinnosti informovať zástupcov pracovníkov a poradiť sa s nimi o rozhodnutí využiť rámec preventívnej reštrukturalizácie v súlade so smernicou 2002/14/ES. Členské štáty by vzhľadom na potrebu zabezpečiť primeranú úroveň ochrany zamestnancov mali v zásade vyňať neuspokojené nároky pracovníkov, ako sa vymedzuje v smernici 2008/94/ES, z akéhokoľvek prerušenia vymáhania nárokov bez ohľadu na otázku, či tieto nároky vznikli pred alebo po povolení prerušenia. Takéto prerušenie by malo byť prípustné len v súvislosti so sumami a obdobiami, pre ktoré sú takéto nároky účinne zaručené inými prostriedkami v rámci vnútroštátnych právnych predpisov. V prípade, že členské štáty rozšírili záruku vyplatenia neuspokojených nárokov pracovníkov stanovených v smernici 2008/94/ES na postupy preventívnej reštrukturalizácie stanovené touto smernicou, výnimka nárokov pracovníkov z prerušenia vymáhania nárokov už nie je odôvodnená v rozsahu, na ktorý sa vzťahuje daná záruka. V prípade, že podľa vnútroštátnych právnych predpisoch existujú obmedzenia týkajúce sa zodpovednosti záručnej inštitúcie, a to buď z hľadiska záruky, alebo sumy vyplatenej pracovníkom, pracovníci by mali byť schopní uplatniť si svoje nároky za akýkoľvek schodok voči zamestnávateľovi aj počas lehoty prerušenia vymáhania nárokov.

(34)  V rámci postupov preventívnej reštrukturalizácie by mali mať pracovníci plnú ochranu v zmysle pracovného práva. Konkrétne touto smernicou nie sú dotknuté práva pracovníkov zaručené smernicou Rady 98/59/EC68, smernicou Rady 2001/23/ES69, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES70, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES71 a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES72. Záväzky týkajúce sa informovania a porady so zamestnancami v rámci vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú vyššie uvedené smernice, zostávajú úplne nedotknuté. To zahŕňa povinnosti informovať zástupcov pracovníkov a poradiť sa s nimi o rozhodnutí využiť rámec preventívnej reštrukturalizácie v súlade so smernicou 2002/14/ES. Členské štáty by vzhľadom na potrebu zabezpečiť primeranú úroveň ochrany zamestnancov mali vyňať neuspokojené nároky pracovníkov, ako sa vymedzuje v smernici 2008/94/ES, z akéhokoľvek prerušenia vymáhania nárokov bez ohľadu na otázku, či tieto nároky vznikli pred alebo po povolení prerušenia. Takéto prerušenie by malo byť prípustné len v súvislosti so sumami a obdobiami, pre ktoré sú takéto nároky účinne zaručené inými prostriedkami v rámci vnútroštátnych právnych predpisov. V prípade, že členské štáty rozšírili záruku vyplatenia neuspokojených nárokov pracovníkov stanovených v smernici 2008/94/ES na postupy preventívnej reštrukturalizácie stanovené touto smernicou, výnimka nárokov pracovníkov z prerušenia vymáhania nárokov už nie je odôvodnená v rozsahu, na ktorý sa vzťahuje daná záruka. V prípade, že podľa vnútroštátnych právnych predpisoch existujú obmedzenia týkajúce sa zodpovednosti záručnej inštitúcie, a to buď z hľadiska záruky, alebo sumy vyplatenej pracovníkom, pracovníci by mali byť schopní uplatniť si svoje nároky za akýkoľvek schodok voči zamestnávateľovi aj počas lehoty prerušenia vymáhania nárokov.

__________________

__________________

68 Smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16.

68 Smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16.

69 Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov, Ú. v. ES L 82, 22. marec 2001, s. 16.

69 Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov, Ú. v. ES L 82, 22. marec 2001, s. 16.

70 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29).

70 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29).

71 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa Ú. v. EÚ L 283, 28.10.2008, s. 36.

71 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa Ú. v. EÚ L 283, 28.10.2008, s. 36.

72 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2009, s. 28).

72 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2009, s. 28).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Ak má reštrukturalizačný plán za následok prevod časti podniku alebo podnikateľskej činnosti, základné pracovné práva vyplývajúce z pracovnej zmluvy alebo z pracovnoprávneho vzťahu, najmä vrátane práva na mzdy, by mali byť chránené v súlade s článkami 3 a 4 smernice 2001/23/ES, a to bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá, ktoré sa uplatňujú v prípade insolvenčného konania podľa článku 5 uvedenej smernice, a najmä možnosti povolené podľa článku 5 ods. 2 uvedenej smernice. Okrem toho, popri právach na informovanie a porady a bez toho, aby boli tieto práva dotknuté, vrátane rozhodnutí, ktoré pravdepodobne povedú k podstatným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných vzťahoch, pokiaľ ide o dosiahnutie dohody o takýchto rozhodnutiach, ktoré sú zaručené smernicou 2002/14/ES, by podľa tejto smernice pracovníci, ktorí sú ovplyvnení reštrukturalizačným plánom, mali mať právo o pláne hlasovať. Na účely hlasovania o reštrukturalizačnom pláne sa členské štáty môžu rozhodnúť zaradiť pracovníkov do triedy oddelenej od tried veriteľov.

(35)  Ak má reštrukturalizačný plán za následok prevod časti podniku alebo podnikateľskej činnosti, základné pracovné práva vyplývajúce z pracovnej zmluvy alebo z pracovnoprávneho vzťahu, najmä vrátane práva na mzdy, by mali byť chránené v súlade s článkami 3 a 4 smernice 2001/23/ES, a to bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá, ktoré sa uplatňujú v prípade insolvenčného konania podľa článku 5 uvedenej smernice, a najmä možnosti povolené podľa článku 5 ods. 2 uvedenej smernice. Okrem toho, popri právach na informovanie a porady a bez toho, aby boli tieto práva dotknuté, vrátane rozhodnutí, ktoré pravdepodobne povedú k podstatným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných vzťahoch, pokiaľ ide o dosiahnutie dohody o takýchto rozhodnutiach, ktoré sú zaručené smernicou 2002/14/ES, by podľa tejto smernice pracovníci, ktorí sú ovplyvnení reštrukturalizačným plánom, mali mať právo o pláne hlasovať. Na účely hlasovania o reštrukturalizačnom pláne sa členské štáty môžu rozhodnúť zaradiť pracovníkov do triedy oddelenej od tried veriteľov. Je potrebné náležite zohľadniť rozsudky Súdneho dvora, ako to nedávno zdôraznil generálny advokát Mengozzi vo svojich záveroch vo veci C-126/16.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Úplné oddlženie alebo ukončenie diskvalifikačného príkazu po krátkom čase nie je vhodné vo všetkých prípadoch, napríklad ak je dlžník nepoctivý alebo koná v zlej viere. Členské štáty by mali stanoviť jasné usmernenie pre súdne alebo správne orgány o tom, ako posúdiť poctivosť podnikateľa. Napríklad pri stanovení, či bol dlžník nepoctivý, súdne alebo správne orgány môžu brať do úvahy okolnosti, ako je charakter a rozsah dlhov, čas ich vzniku, úsilie zo strany dlžníka vynaložené na splatenie dlhov a splnenie právnych povinností vrátane verejných licenčných požiadaviek a správneho vedenia účtovníctva, ako aj jeho kroky na zmarenie záchrany veriteľmi. Diskvalifikačné príkazy môžu trvať dlhšie alebo neurčitý čas v prípade, keď podnikateľ vykonáva určité povolania, ktoré sa v členských štátoch považujú za citlivé, alebo v prípade, že bol usvedčený z trestnej činnosti. V takýchto prípadoch by podnikatelia mali mať možnosť dosiahnuť oddlženie, ale mali by ostať diskvalifikovaní z vykonávania určitého povolania na dlhší alebo neurčitý čas.

(38)  Úplné oddlženie alebo ukončenie diskvalifikačného príkazu po krátkom čase nie je vhodné vo všetkých prípadoch, napríklad ak je dlžník nepoctivý alebo koná v zlej viere. Členské štáty by mali stanoviť jasné usmernenie a kritériá pre súdne alebo správne orgány týkajúce sa metódy na posúdenie poctivosti podnikateľa. Napríklad pri stanovení, či bol dlžník nepoctivý, súdne alebo správne orgány môžu brať do úvahy okolnosti, ako je charakter a rozsah dlhov, čas ich vzniku, úsilie zo strany dlžníka vynaložené na splatenie dlhov a splnenie právnych povinností vrátane verejných licenčných požiadaviek a správneho vedenia účtovníctva, ako aj jeho kroky na zmarenie záchrany veriteľmi. Diskvalifikačné príkazy môžu trvať dlhšie alebo neurčitý čas v prípade, keď podnikateľ vykonáva určité povolania, ktoré sa v členských štátoch považujú za citlivé, alebo v prípade, že bol usvedčený z trestnej činnosti. V takýchto prípadoch by podnikatelia mali mať možnosť dosiahnuť oddlženie, ale mali by ostať diskvalifikovaní z vykonávania určitého povolania na dlhší alebo neurčitý čas.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Treba zachovať a zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť postupov pri dosahovaní výsledkov, ktoré sú priaznivé pre zachovanie podnikov a pre poskytnutie druhej šance podnikateľom alebo ktoré umožňujú efektívnu likvidáciu neživotaschopných podnikov. Zároveň je nutné skrátiť nadmerne dlhé postupy platobnej neschopnosti v mnohých členských štátoch, čo má za následok právnu neistotu pre veriteľov a investorov a nízke miery uspokojenia pohľadávok. Napokon, vzhľadom na posilnené mechanizmy spolupráce medzi súdmi a správcami v cezhraničných prípadoch stanovené v nariadení (ES) 2015/848 sa profesionalita všetkých zúčastnených aktérov musí dostať na porovnateľnú vysokú úroveň v celej Únii. Na dosiahnutie uvedených cieľov by členské štáty mali zabezpečiť, aby súdne a správne orgány mali náležitú odbornú prípravu a mali špecializované vedomosti a skúsenosti týkajúce sa záležitosti v oblasti platobnej neschopnosti. Touto špecializáciou by sa umožnilo členom súdnictva, aby v krátkom čase prijímali rozhodnutia s možnými značnými hospodárskymi a spoločenskými vplyvmi, a špecializácia by nemala znamenať, že členovia súdnictva sa musia zaoberať výhradne záležitosťami reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance. Napríklad vytvorenie osobitných súdov alebo komôr v súlade s vnútroštátnym právom, ktorým sa riadi organizácia súdnych systémov, by mohlo byť účinným spôsobom na dosiahnutie týchto cieľov.

(39)  Treba zachovať a zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť postupov pri dosahovaní výsledkov, ktoré sú priaznivé pre zachovanie podnikov a pre poskytnutie druhej šance podnikateľom alebo ktoré umožňujú efektívnu likvidáciu neživotaschopných podnikov. Zároveň je nutné skrátiť nadmerne dlhé postupy platobnej neschopnosti v mnohých členských štátoch, čo má za následok právnu neistotu pre veriteľov a investorov a nízke miery uspokojenia pohľadávok. Napokon, vzhľadom na posilnené mechanizmy spolupráce medzi súdmi a správcami v cezhraničných prípadoch stanovené v nariadení (ES) 2015/848 sa profesionalita všetkých zúčastnených aktérov musí dostať na porovnateľnú vysokú úroveň v celej Únii. Na dosiahnutie uvedených cieľov by členské štáty mali zabezpečiť, aby súdne a správne orgány mali náležitú odbornú prípravu a mali špecializované vedomosti a skúsenosti týkajúce sa záležitosti v oblasti platobnej neschopnosti. Touto špecializáciou by sa umožnilo členom súdnictva, aby v krátkom čase prijímali rozhodnutia s možnými značnými hospodárskymi a spoločenskými vplyvmi, a špecializácia by nemala znamenať, že členovia súdnictva sa musia zaoberať výhradne záležitosťami reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance. Napríklad vytvorenie súdov alebo komôr so špecializovanými sudcami v súlade s vnútroštátnym právom, ktorým sa riadi organizácia súdnych systémov, by mohlo byť účinným spôsobom na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Členské štáty by mali zabezpečiť aj, aby správcovia v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, ktorých vymenujú súdne alebo správne orgány, absolvovali náležitú odbornú prípravu a pri vykonávaní svojich úloh podliehali riadnemu dohľadu, aby boli vymenovaní transparentným spôsobom s náležitým zreteľom na potrebu zabezpečiť účinné postupy a aby si svoje úlohy plnili poctivo. Správcovia by mali takisto dodržiavať dobrovoľné kódexy správania, ktoré sú zamerané na zabezpečenie primeranej úrovne kvalifikácie a odbornej prípravy, transparentnosti povinností týchto správcov, a pravidlá na určenie ich odmeny, zabezpečenie poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania a zavedenie mechanizmov dohľadu a regulačných mechanizmov, ktoré by mali zahŕňať primeraný a účinný režim na sankcionovanie tých, ktorí zlyhali pri plnení svojich povinností. Takéto štandardy možno dosiahnuť bez toho, aby sa v zásade vyžadovalo vytvorenie nových povolaní či kvalifikácií.

(40)  Členské štáty by mali zabezpečiť aj, aby správcovia v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, ktorých vymenujú súdne alebo správne orgány, absolvovali náležitú odbornú prípravu a pri vykonávaní svojich úloh podliehali riadnemu dohľadu, aby boli vymenovaní transparentným spôsobom s náležitým zreteľom na potrebu zabezpečiť účinné postupy a aby si svoje úlohy plnili poctivo a zohľadňovali cieľ obnovenia životaschopnosti spoločnosti. Správcovia by mali zachraňovať, a nie likvidovať, a mali by dodržiavať kódex správania, ktorý je zameraný na zabezpečenie primeranej úrovne kvalifikácie a odbornej prípravy, transparentnosti povinností týchto správcov, a pravidlá na určenie ich odmeny, zabezpečenie poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania a zavedenie mechanizmov dohľadu a regulačných mechanizmov, ktoré by mali zahŕňať primeraný a účinný režim na sankcionovanie tých, ktorí zlyhali pri plnení svojich povinností. Takéto štandardy možno dosiahnuť bez toho, aby sa v zásade vyžadovalo vytvorenie nových povolaní či kvalifikácií.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 47 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(47a)  Malo by sa vykonať ďalšie posúdenie s cieľom zistiť, či je to potrebné, a v prípade, že áno, následne predložiť legislatívne návrhy na riešenie platobnej neschopnosti tých osôb, ktoré nevykonávajú obchodnú, podnikateľskú, remeselnú ani profesijnú činnosť porovnateľnú s činnosťami zamestnávateľa, ktoré ako spotrebitelia alebo používatelia tovaru alebo prijímatelia verejných či súkromných služieb sú v dobrej viere dočasne alebo trvalo neschopné splácať svoje splatné dlhy. Týmito legislatívnymi návrhmi by sa malo stanoviť, aby bol zachovaný prístup k základnému tovaru a službám pre tieto osoby s cieľom zabezpečiť im dôstojné životné podmienky.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  postupov preventívnej reštrukturalizácie dostupných pre dlžníkov vo finančných ťažkostiach, ak existuje pravdepodobnosť platobnej neschopnosti;

a)  postupov preventívnej reštrukturalizácie dostupných pre dlžníkov vo finančných ťažkostiach, ak existuje pravdepodobnosť platobnej neschopnosti, alebo postupov, ktoré sa v rámci dlhodobej stratégie používajú na zníženie sumy dlhovanej všetkým alebo niektorým veriteľom alebo na prevod celého alebo časti životaschopné podniku na iný podnik;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „vytvorenie tried“ je zoskupenie dotknutých veriteľov a držiteľov majetkovej účasti v reštrukturalizačnom pláne tak, aby sa zohľadnili práva a nadradenosť dotknutých pohľadávok a záujmov, pričom sa berú do úvahy možné už existujúce nároky, zadržiavanie práva alebo dohody medzi veriteľmi, a zaobchádzanie s nimi v rámci reštrukturalizačného plánu;

(6)  „vytvorenie tried“ je zoskupenie dotknutých veriteľov a držiteľov majetkovej účasti v reštrukturalizačnom pláne tak, aby sa zohľadnili práva a nadradenosť dotknutých pohľadávok a záujmov, pričom sa berú do úvahy možné už existujúce nároky, zadržiavanie práva alebo dohody medzi veriteľmi, a zaobchádzanie s nimi v rámci reštrukturalizačného plánu; členské štáty sú zodpovedné za vymedzenie týchto zoskupení, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že pracovníci patria do triedy prednostných veriteľov; s cieľom zabezpečiť právnu istotu nesmie mať žiadna legislatívna zmena na vymedzenie týchto kategórií vplyv na prebiehajúci reštrukturalizačný plán;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  „prelomenie stanoviska nesúhlasných veriteľov“ je situácia, keď súdny alebo správny orgán potvrdí reštrukturalizačný plán, ktorý má podporu väčšiny, pokiaľ ide o hodnotu pohľadávok veriteľov, alebo väčšiny, pokiaľ ide o hodnotu pohľadávok v každej triede veriteľov, napriek nesúhlasu menšiny veriteľov alebo nesúhlasu menšiny veriteľov v rámci každej triedy;

(7)  „prelomenie stanoviska nesúhlasných veriteľov“ je situácia, keď súdny alebo správny orgán potvrdí reštrukturalizačný plán, ktorý má podporu väčšiny, pokiaľ ide o hodnotu pohľadávok veriteľov, alebo väčšiny, pokiaľ ide o hodnotu pohľadávok v každej triede veriteľov, alebo reštrukturalizačný plán, ktorého prevodová cena nepostačuje na úplné vyplatenie všetkých veriteľov, napriek nesúhlasu menšiny veriteľov alebo nesúhlasu menšiny veriteľov v rámci každej triedy, alebo nesúhlasu veriteľov, ktorým neboli vyplatené všetky pohľadávky;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 15 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pomáhať dlžníkovi alebo veriteľom pri vypracovaní alebo rokovaní o reštrukturalizačnom pláne;

a)  pomáhať dlžníkovi alebo veriteľom pri vypracovaní alebo rokovaní o životaschopnom reštrukturalizačnom pláne alebo pláne predaja;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 15 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  dohliadať na činnosť dlžníka počas rokovaní o reštrukturalizačnom pláne a podávať správy súdnemu alebo správnemu orgánu;

b)  dohliadať na činnosť dlžníka počas rokovaní o reštrukturalizačnom pláne alebo pláne predaja a podávať správy súdnemu alebo správnemu orgánu;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali dlžníci a podnikatelia prístup k nástrojom včasného varovania, ktoré dokážu odhaliť zhoršujúci hospodársky rozvoj a naznačiť dlžníkovi alebo podnikateľovi potrebu naliehavo konať.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali dlžníci, podnikatelia, ako aj pracovníci a ich zástupcovia prístup k nástrojom včasného varovania, ktoré dokážu odhaliť zhoršujúci sa hospodársky rozvoj a naznačiť dlžníkovi alebo podnikateľovi potrebu naliehavo konať.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby mali dlžníci a podnikatelia prístup k náležitým aktuálnym, jasným, presným a zrozumiteľným informáciám o dostupnosti nástrojov včasného varovania a k všetkým dostupným prostriedkom s cieľom pristúpiť k reštrukturalizácii v počiatočnom štádiu alebo vyrovnať osobný dlh.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby mali dlžníci, podnikatelia, ako aj pracovníci a ich zástupcovia prístup k náležitým aktuálnym, jasným, presným a zrozumiteľným informáciám o dostupnosti nástrojov včasného varovania a k všetkým dostupným prostriedkom s cieľom pristúpiť k reštrukturalizácii v počiatočnom štádiu alebo vyrovnať osobný dlh.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby zástupcovia zamestnancov mali úplný prístup k informáciám a aby sa s nimi konzultovalo v prípade, že bude potrebné prijať opatrenia;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty zabezpečia, aby zástupcovia pracovníkov mohli dlžníkom a podnikateľom vyjadriť obavy týkajúce sa ťažkostí, ktoré má podnik, a urgentnosť týchto ťažkostí;

 

členské štáty zabezpečia, aby sa zástupcovia pracovníkov mohli obrátiť na nezávislého odborníka podľa vlastného výberu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi, pričom budú mať prístup k relevantným, aktuálnym, jasným, stručným a používateľsky ústretovým informáciám o finančnej situácii podniku a rôznych pripravovaných stratégiách reštrukturalizácie vrátane prevodu vlastníctva do rúk pracovníkov;

 

členské štáty zabezpečia, aby daňové orgány, orgány sociálneho zabezpečenia a orgány auditu mali podľa vnútroštátneho práva dostatočné prostriedky nato, aby mohli čo najskôr upozorniť na akýkoľvek znepokojivý vývoj.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Dostupnosť rámcov preventívnej reštrukturalizácie

Dostupnosť rámcov preventívnej reštrukturalizácie

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade existencie pravdepodobnosti platobnej neschopnosti mali dlžníci vo finančných ťažkostiach prístup k účinnému rámcu preventívnej reštrukturalizácie, ktorý im umožní reštrukturalizáciu ich dlhov alebo podniku, obnovenie ich životaschopnosti a zabránenie platobnej neschopnosti.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade existencie pravdepodobnosti platobnej neschopnosti mali dlžníci vo finančných ťažkostiach prístup k účinnému rámcu preventívnej reštrukturalizácie, ktorý im umožní reštrukturalizáciu ich dlhov alebo podniku, obnovenie ich životaschopnosti alebo zabezpečenie udržateľného riadenia iným podnikom a zabránenie platobnej neschopnosti alebo nájdenie riešenia, ktoré je uspokojivejšie ako likvidácia aktív s cieľom pomôcť vyplatiť veriteľom pohľadávky, chrániť pracovné miesta a zachovať podnikateľskú činnosť.

2.  Rámce preventívnej reštrukturalizácie môže tvoriť jeden alebo viacero postupov či opatrení.

2.  Rámce preventívnej reštrukturalizácie môže tvoriť jeden alebo viacero postupov či opatrení, o ktorých sa riadne rokovalo a konzultovalo so zástupcami pracovníkov, ak existujú, ktorí si ponechajú všetky práva kolektívneho vyjednávania a práva na protestné pracovné opatrenia kolektívneho vyjednávania. Takéto rámce musia tiež stanoviť postupy alebo opatrenia zamerané na záchranu zadlžených spoločností pracovníkmi, a to v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3.  Členské štáty zavedú ustanovenia, ktorými sa obmedzuje účasť súdneho alebo správneho orgánu na prípady, keď je to potrebné a primerané, aby boli chránené práva dotknutých osôb.

3.  Členské štáty zavedú ustanovenia, ktorými sa obmedzuje účasť súdneho alebo správneho orgánu na prípady, keď je to potrebné a primerané, pričom treba zabezpečiť, aby boli chránené práva dotknutých osôb.

4.  Rámce preventívnej reštrukturalizácie musia byť k dispozícii na návrh dlžníkov alebo na návrh veriteľov po dohode s dlžníkmi.

4.  Rámce preventívnej reštrukturalizácie musia byť k dispozícii na návrh dlžníkov, pracovníkov alebo na návrh iných veriteľov po dohode s dlžníkmi.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu požadovať vymenovanie správcu v oblasti reštrukturalizácie v týchto prípadoch:

3.  Členské štáty zabezpečia vymenovanie správcu aspoň v oblasti reštrukturalizácie v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  ak plán stanovuje presun celého alebo časti podniku do iného podniku bez toho, aby sa ďalej zamestnávali všetci pracovníci.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby dlžníci, ktorí rokujú o reštrukturalizačnom pláne so svojimi veriteľmi, mohli využiť prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, ak to bude potrebné, a to v rozsahu, ktorý je potrebný, na podporu rokovaní o reštrukturalizačnom pláne.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby dlžníci, ktorí rokujú o reštrukturalizačnom pláne alebo pláne predaja so svojimi veriteľmi, mohli využiť prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, ak to bude potrebné, a to v rozsahu, ktorý je potrebný, na podporu rokovaní o reštrukturalizačnom pláne.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, bolo možné nariadiť v súvislosti so všetkými typmi veriteľov vrátane zabezpečených a prednostných veriteľov. Prerušenie môže byť všeobecné, vzťahujúce sa na všetkých veriteľov, alebo obmedzené, vzťahujúce sa na jedného alebo viacerých individuálnych veriteľov, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby prerušenie jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, bolo možné nariadiť v súvislosti so všetkými typmi veriteľov vrátane zabezpečených a prednostných veriteľov, ale s vylúčením pracovníkov. Prerušenie môže byť všeobecné, vzťahujúce sa na všetkých veriteľov, alebo obmedzené, vzťahujúce sa na jedného alebo viacerých individuálnych veriteľov, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Odôvodnenie

Aj keď ochranný mechanizmus v článku 6 ods.3 je dobrý, malo by sa vo všeobecnom znení článku 6 ods. 1 uviesť, že trieda pracovníkov má osobitné postavenie.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v rokovaniach o reštrukturalizačnom pláne sa dosiahol náležitý pokrok; a

a)  v rokovaniach o reštrukturalizačnom pláne alebo o prevode časti podniku do iného podniku v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto smernici sa dosiahol náležitý pokrok; a

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty sa môžu odchýliť od odseku 1, ak sa dlžník stane nelikvidným, a preto nebude schopný splácať svoje dlhy, keď sa počas lehoty prerušenia stanú splatné. V tom prípade členské štáty zabezpečia, aby postupy reštrukturalizácie neboli automaticky ukončené a aby po preskúmaní vyhliadok na dosiahnutie dohody o úspešnom reštrukturalizačnom pláne v rámci lehoty prerušenia súdny alebo správny orgán mohol rozhodnúť o odložení postupu platobnej neschopnosti a zachovaní výhod prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov.

3.  Členské štáty sa môžu odchýliť od odseku 1, ak sa dlžník stane nelikvidným, a preto nebude schopný splácať svoje dlhy, keď sa počas lehoty prerušenia stanú splatné. V tom prípade členské štáty zabezpečia, aby postupy reštrukturalizácie neboli automaticky ukončené a aby po preskúmaní vyhliadok na dosiahnutie dohody o úspešnom reštrukturalizačnom pláne alebo pláne na prevod životaschopnej činnosti v rámci lehoty prerušenia súdny alebo správny orgán mohol rozhodnúť o odložení postupu platobnej neschopnosti a zachovaní výhod prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ocenenie súčasnej hodnoty dlžníka alebo podniku dlžníka, ako aj odôvodnené vyhlásenie o príčinách a rozsahu finančných ťažkostí dlžníka;

b)  ocenenie súčasnej hodnoty dlžníka v dôsledku postupov na riešenie problémov alebo likvidáciu aktív alebo podniku dlžníka, ako aj odôvodnené vyhlásenie o príčinách a rozsahu finančných ťažkostí dlžníka; bez toho, aby boli dotknuté úniové a vnútroštátne pravidlá dôvernosti, musí obsahovať podrobný opis všetkých aktív, dlhov a ich umiestnenia a spojitosti medzi finančnými záväzkami a peňažnými tokmi s materskými a dcérskymi firmami podniku.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podmienky plánu, okrem iného vrátane:

f)  podmienky plánu, okrem iného vrátane:

i)  jeho navrhovaného trvania;

i)  jeho navrhovaného trvania;

ii)  každého návrhu, na základe ktorého sa mení splátkový plán dlhov alebo sa dlhy odpúšťajú alebo menia na iné formy povinnosti;

ii)  každého návrhu, na základe ktorého sa mení splátkový plán dlhov alebo sa dlhy odpúšťajú alebo menia na iné formy povinnosti;

iii)  každého nového financovania plánovaného ako súčasť reštrukturalizačného plánu;

iii)  každého nového financovania plánovaného ako súčasť reštrukturalizačného plánu;

 

iiia)  jeho vplyvu na všetky druhy dôchodkov bývalých a súčasných pracovníkov;

 

iiib)  jeho vplyvu na pracovné podmienky a odmeňovanie pracovníkov;

 

iiic)  jeho vplyvu na dcérske podniky a subdodávateľov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  posúdenie zamestnateľnosti a individuálnych a kolektívnych zručností zamestnancov, ktorí sú plánom ovplyvnení.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Pohľadávky pracovníkov alebo iné práva nesmú byť ovplyvnené reštrukturalizačnými plánmi a trieda pracovníkov má prednosť.

Vo výnimočných prípadoch sa o zmluvných podmienkach môže opätovne rokovať v procesoch včasnej reštrukturalizácie na podnikovej úrovni medzi manažmentom a zástupcami zamestnancov, ak to poslúži na normálne pokračovanie podnikateľskej činnosti a zachovanie pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetci dotknutí veritelia mali právo hlasovať o prijatí reštrukturalizačného plánu. Členské štáty môžu v súlade s článkom 12 ods. 2 takisto udeliť takéto hlasovacie práva dotknutým držiteľom majetkovej účasti.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve umožnilo veriteľom vrátane pracovníkov, ktorí boli dotknutí plánom znižovania dlhu, mať právo hlasovať o prijatí reštrukturalizačného plánu po tom, ako boli náležite informovaní o postupe a jeho potenciálnych dôsledkoch pre spoločnosť. Členské štáty môžu v súlade s článkom 12 ods. 2 takisto udeliť takéto hlasovacie práva dotknutým držiteľom majetkovej účasti.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2  Členské štáty zabezpečia, aby sa s dotknutými stranami zaobchádzalo v samostatných triedach, ktoré sú v súlade s kritériami tvorby tried. Triedy sa tvoria takým spôsobom, aby každá trieda obsahovala pohľadávky alebo záujmy s právami dostatočne podobnými na to, aby sa dalo odôvodniť ich zaradenie, pričom členovia triedy sa považujú za homogénnu skupinu so spoločným záujmom. Minimálne platí to, že na účely vypracovania reštrukturalizačného plánu sa so zabezpečenými a nezabezpečenými pohľadávkami zaobchádza v samostatných triedach. Členské štáty môžu takisto stanoviť, aby sa s pracovníkmi zaobchádzalo v ich samostatnej triede.

2  Členské štáty zabezpečia, aby sa so stranami dotknutými plánom znižovania dlhu zaobchádzalo v samostatných triedach, ktoré sú v súlade s kritériami tvorby tried. Triedy sa tvoria takým spôsobom, aby každá trieda obsahovala pohľadávky alebo záujmy s právami dostatočne podobnými na to, aby sa dalo odôvodniť ich zaradenie, pričom členovia triedy sa považujú za homogénnu skupinu so spoločným záujmom. Minimálne platí to, že na účely vypracovania reštrukturalizačného plánu sa so zabezpečenými a nezabezpečenými pohľadávkami zaobchádza v samostatných triedach. Keďže pracovníci patria do triedy prednostných veriteľov, a to s výnimkou riadne odôvodnených prípadov, členské štáty takisto zabezpečia, aby sa neuspokojené mzdové nároky aktívnych pracovníkov a dôchodkové nároky pracovníkov na dôchodku spracúvali v ich osobitnej samostatnej prednostnej triede, a zaručia prioritu takýchto pohľadávok.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Reštrukturalizačný plán sa považuje za prijatý dotknutými stranami za predpokladu, že v každej triede sa dosiahne súhlas väčšiny hodnoty ich pohľadávok alebo záujmov. Členské štáty stanovia požadované väčšiny na prijatie reštrukturalizačného plánu, ktoré by nemali byť v žiadnom prípade vyššie ako 75 % výšky nárokov alebo záujmov v každej triede.

4.  Reštrukturalizačný plán sa považuje za prijatý dotknutými stranami za predpokladu, že v každej triede sa dosiahne súhlas väčšiny podľa hodnoty ich pohľadávok alebo záujmov a počtu členov s hlasovacím právom vrátane triedy pracovníkov. Členské štáty stanovia požadované väčšiny na prijatie reštrukturalizačného plánu, ktoré by nemali byť v žiadnom prípade vyššie ako 75 % výšky nárokov alebo záujmov v každej triede. Príslušný súdny orgán schvaľuje plán predaja v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré umožňujú povolenie a realizáciu predaja.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty môžu stanoviť, že hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu bude mať formu konzultácie a dohody potrebnej väčšiny dotknutých strán v každej triede.

5.  Členské štáty môžu stanoviť, že hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu bude mať formu konzultácie a dohody potrebnej väčšiny dotknutých strán v každej triede. V triede pracovníkov toto hlasovanie prebieha v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  reštrukturalizačné plány, ktorými sa v podniku ruší viac než 10 pracovných miest v jednom mesiaci;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  reštrukturalizačné plány, ktoré podliehajú protinávrhom pracovníkov, najmä tých, ktoré zahŕňajú zmenu akcionára podporovaného pracovníkmi alebo reštrukturalizačné plány, ktoré robia z pracovníkov budúcich kupujúcich a ktoré boli schválené triedou pracovníkov po informačnom a konzultačnom postupe.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa tieto plány predaja podniku ako fungujúcej firmy stali pre strany záväznými len vtedy, ak ich potvrdí súdny alebo správny orgán podľa vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby mohli súdne alebo správne orgány odmietnuť potvrdenie reštrukturalizačného plánu, ak tento plán nemá primerané vyhliadky na zabránenie platobnej neschopnosti dlžníka a zabezpečenie životaschopnosti podniku.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby mohli súdne alebo správne orgány odmietnuť potvrdenie reštrukturalizačného plánu zahŕňajúceho znižovanie dlhu, ak tento plán nemá primerané vyhliadky na zabránenie platobnej neschopnosti dlžníka a zabezpečenie životaschopnosti podniku, alebo ak dlžníkove povinnosti voči pracovníkom v rámci platných smerníc neboli splnené. Členské štáty zabezpečia, aby mohli súdne alebo správne orgány odmietnuť povoliť plán predaja, ak tento plán je taký, že veritelia nemajú žiadne reálne vyhliadky na vyplácanie dividend rovnajúcich sa aspoň sume, ktorú by dostali, ak by sa aktíva predali po skončení konkurzného konania alebo ak podnik pokračujúci vo svojej činnosti neponúka záruky, pokiaľ ide o životaschopnosť prevedených operácií.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečia, že ak sa od súdneho alebo správneho orgánu vyžaduje potvrdenie reštrukturalizačného plánu na to, aby sa stal záväzným, toto rozhodnutie sa prijme bez neprimeraného odkladu po podaní žiadosti o potvrdenie a v každom prípade najneskôr do 30 dní po podaní žiadosti.

4.  Členské štáty zabezpečia, že ak sa od súdneho alebo správneho orgánu vyžaduje potvrdenie reštrukturalizačného plánu alebo povolenie plánu predaja na to, aby sa stal záväzným, toto rozhodnutie sa prijme bez neprimeraného odkladu po podaní žiadosti o potvrdenie a v každom prípade najneskôr do 30 dní po podaní žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hodnotu pri likvidácii určí súdny alebo správny orgán, ak sa namieta proti reštrukturalizačnému plánu na základe údajného porušenia testu najlepšieho záujmu veriteľov.

1.  Hodnotu pri likvidácii určí súdny alebo správny orgán, ak sa namieta proti reštrukturalizačnému plánu alebo plánu predaja na základe údajného porušenia testu najlepšieho záujmu veriteľov.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Hodnotu podniku stanoví súdny alebo správny orgán na základe hodnoty podniku s predpokladom nepretržitého pokračovania v činnosti v týchto prípadoch:

2.  Hodnotu podniku stanoví súdny alebo správny orgán na základe hodnoty podniku s predpokladom nepretržitého pokračovania v činnosti a hodnoty príjmov z predaja jeho majetku správcom v rámci insolvenčného konania v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  ak plán zahŕňa prevod celého podniku alebo jeho časti.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu poskytovateľom nového alebo dočasného financovania poskytnúť právo na prednostné uspokojenie v rámci následného postupu likvidácie oproti ostatným veriteľom, ktorí by inak mali lepšie alebo rovnaké nároky na peňažné prostriedky alebo aktíva. V takýchto prípadoch môžu členské štáty nové a dočasné financovanie aspoň nadradiť nad pohľadávky bežných nezabezpečených veriteľov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto ustanovenie predstavuje obrovské privilégium pre subjekty, ktoré poskytujú nové a dočasné financovanie. Môže to viesť k zanedbaniu ostatných veriteľov vrátane pracovníkov a môže znížiť zostávajúci majetok dotknutého podniku, čím sa ešte viac ohrozujú pracovníci.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podniknúť okamžité kroky na minimalizáciu strát veriteľov, pracovníkov, akcionárov a iných zainteresovaných strán;

a)  podniknúť okamžité kroky na minimalizáciu strát veriteľov, pracovníkov, akcionárov a iných zainteresovaných strán vrátane zamestnanosti a záujmov a práv pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty môžu rozšíriť rozsah pôsobnosti mechanizmu druhej šance pre podnikateľov na fyzické osoby, medzi ktoré patria osoby, ktoré nevykonávajú obchodnú, podnikateľskú, remeselnú alebo profesijnú činnosť porovnateľnú s činnosťou zamestnávateľa. Cieľom rozšírenia rozsahu pôsobnosti je vyhnúť sa nadmernému zadlžovaniu fyzických osôb v dobrej viere prostredníctvom postupu oddlženia po splatení časti dlhov a umožniť, aby sa obnovil ich prístup k úverom. Komisia poskytne posúdenie vplyvu o tom, ako by rozšírenie rozsahu pôsobnosti mechanizmu druhej šance pomohlo členským štátom pri znižovaní chudoby a sociálneho vylúčenia a podporilo hospodárske činnosti.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty podporujú všetkými spôsobmi, ktoré považujú za vhodné, vypracovanie a dodržiavanie dobrovoľných kódexov správania zo strany správcov v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, ako aj iných účinných mechanizmov dohľadu týkajúcich sa poskytovania týchto služieb.

2.  Členské štáty podporujú všetkými spôsobmi, ktoré považujú za vhodné, vypracovanie a dodržiavanie kódexu správania zo strany správcov v oblasti reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a druhej šance, ako aj iných účinných mechanizmov dohľadu týkajúcich sa poskytovania týchto služieb, ako je udeľovanie licencií a registrovanie.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  oznámenia pre veriteľov;

c)  oznámenia pre veriteľov vrátane zástupcov pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  počte zrušených pracovných miest, prevode časti alebo celého podniku, čiastočnom prepúšťaní a vplyve reštrukturalizačných dohôd na zamestnanosť a verejné financie;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

gb)  hodnotení práce, ktorú vykonávajú správcovia, a jej výsledkoch;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia stanoví vzor na oznamovanie uvedený v odseku 3 prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 30 ods. 2.

4.  Komisia stanoví vzor na oznamovanie uvedený v odseku 3 prostredníctvom delegovaných aktov.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Rámce preventívnej reštrukturalizácie, druháj šanca a opatrenia na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia

Referenčné čísla

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

16.1.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

16.1.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Edouard Martin

17.1.2017

Prerokovanie vo výbore

3.5.2017

 

 

 

Dátum prijatia

10.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

1

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Theodoros Zagorakis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Laura Agea

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Theodoros Zagorakis

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

ENF

Dominique Martin

5

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rámce preventívnej reštrukturalizácie, druhá šanca a opatrenia na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia

Referenčné čísla

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Dátum predloženia EP

22.11.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

16.1.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

16.1.2017

EMPL

16.1.2017

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Angelika Niebler

28.11.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.7.2017

10.10.2017

7.12.2017

 

Dátum prijatia

2.7.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Danti, Kateřina Konečná, Nils Torvalds

Dátum predloženia

21.8.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

14

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Viktor Uspaskich

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

7

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 27. augusta 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia