Procedura : 2017/0085(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0270/2018

Teksty złożone :

A8-0270/2018

Debaty :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Głosowanie :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0348

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1347kWORD 197k
23.8.2018
PE 618.193v03-00 A8-0270/2018

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE

(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawca: David Casa

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*):

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA MNIEJSZOŚCI
 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
 OPINIA Komisji Prawnej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE

(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0253),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 153 ust. 1 lit. i) oraz ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0137/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 6 grudnia 2017 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 30 listopada 2017 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, a także Komisji Prawnej (A8-0270/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych zasad Unii. Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej wspieranie równości kobiet i mężczyzn jest jednym z celów Unii Europejskiej. Podobnie art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej nakłada wymóg zapewnienia równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia.

(2)  Równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych zasad Unii. Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji, wspieranie sprawiedliwości społecznej i ochrony socjalnej, równości kobiet i mężczyzn, solidarności między pokoleniami i ochrona praw dziecka są celami Unii Europejskiej. Art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że Unia musi zmierzać do znoszenia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet we wszystkich swoich działaniach. Ponadto tytuł III Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej Kartą) przewiduje, że wszyscy są równi wobec prawa, dyskryminacja jest zakazana, a równość kobiet i mężczyzn musi zostać zapewniona we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia (art. 20, 21 i 23 Karty).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Art. 33 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przewiduje prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodów związanych z macierzyństwem oraz prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka, w celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym.

(3)  Art. 33 Karty przewiduje prawną, gospodarczą i społeczną ochronę rodziny, prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodów związanych z macierzyństwem oraz prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka, w celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Unia jest stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Postanowienia tej Konwencji są zatem od czasu jej wejścia w życie integralną częścią porządku prawnego Unii Europejskiej i prawodawstwo Unii należy –. na tyle na ile jest to możliwe – interpretować w sposób zgodny z tą Konwencją. Konwencja przewiduje, między innymi, w art. 7, że strony podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia pełnego korzystania przez niepełnosprawne dzieci ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równych zasadach z innymi dziećmi.

(4)  Unia i wszystkie państwa członkowskie są stronami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych i ogólnie winny promować i chronić wszystkie prawa podstawowe zapisane w Powszechnej deklaracji praw człowieka. Postanowienia tej Konwencji są zatem od czasu jej wejścia w życie integralną częścią porządku prawnego Unii Europejskiej i prawodawstwo Unii należy –. na tyle na ile jest to możliwe – interpretować w sposób zgodny z tą Konwencją. Konwencja przewiduje, między innymi, w punkcie 24 preambuły i w art. 7, że strony podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia pełnego korzystania przez niepełnosprawne dzieci ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równych zasadach z innymi dziećmi. Ponadto art. 23 Konwencji stanowi, że Strony mają podjąć skuteczne i właściwe działania mające na celu eliminację dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych we wszelkich kwestiach odnoszących się do sfery małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa i związków na równi z innymi.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Wszystkie państwa członkowskie podpisały i ratyfikowały Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, a zatem są prawnie zobowiązane do podejmowania wszelkich działań w celu wdrożenia odnośnych praw. Konwencja przewiduje między innymi, w art. 18, że rodzice lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka oraz że jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski. Przypomina również o zobowiązaniu państw będących jej stronami do podejmowania wszelkich właściwych kroków dla zapewnienia dzieciom pracujących rodziców prawa do korzystania z usług instytucji i udogodnień z zakresu opieki nad dziećmi, do których są one uprawnione.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Polityka dotycząca równowagi między życiem zawodowym a prywatnym powinna przyczynić się do osiągnięcia równości płci przez wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy, ułatwianie mężczyznom dzielenia się obowiązkami z kobietami na równych zasadach oraz zmniejszanie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. Taka polityka powinna uwzględniać zmiany demograficzne, w tym efekty starzenia się społeczeństwa.

(5)  Polityka dotycząca równowagi między życiem zawodowym a prywatnym powinna przyczynić się do osiągnięcia równości płci przez wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy, zachęcanie mężczyzn do dzielenia się obowiązkami z kobietami na równych zasadach oraz ułatwianie im tego oraz zmniejszanie różnic w wynagradzaniu i emeryturach kobiet i mężczyzn. Taka polityka powinna uwzględniać ograniczanie stereotypów związanych z płcią, uznawanie i redystrybucję obowiązków opiekuńczych oraz opracowywanie i wdrażanie norm jakości dla wszelkiego rodzaju usług opieki oraz, co więcej, brać pod uwagę zmiany demograficzne, w tym skutki starzenia się społeczeństwa i wpływ tego zjawiska na obowiązki opiekuńcze. Radzenie sobie z wyzwaniami, jakie stwarzają zmiany demograficzne, jest kluczowe dla przygotowania polityki dotyczącej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym na przyszłość środowiska pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na udział w rynku pracy kobiet należących do słabszych grup społecznych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Polityka dotycząca równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w odniesieniu do opiekunów nieformalnych – którzy obecnie realizują bezpłatnie 80 % świadczeń opieki w całej Unii – jest właściwa i współmierna do wyzwań wynikających ze zmian demograficznych. Spodziewane jest, że polityka ta przyczyni się, z jednej strony, do złagodzenia skutków rosnącego popytu na opiekę, a z drugiej strony, do ograniczenia tendencji zmniejszania się i geograficznego rozproszenia rodzin oraz do wzrostu liczby kobiet wchodzących na rynek pracy, co z kolei zmniejszy potencjał nieformalnej opieki. Zgodnie z przewidywaniami rozpowszechnienie nieformalnej opieki w Unii w połączeniu z presją na wydatki publiczne w niektórych krajach sprawia, że w przyszłości ta forma wsparcia nabierze na znaczeniu. Nie ulega zatem wątpliwości, że należy wspierać nieformalną opiekę i że niezbędne są środki umożliwiające opiekunom łączenie opieki z pracą.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Europejski filar praw socjalnych ogłoszony przez instytucje unijne dnia 17 listopada 2017 r. ma na celu zapewnienie obywatelom Unii nowych i skuteczniejszych praw. Filar opiera się na 20 kluczowych zasadach, w tym na zasadzie 2 dotyczącej równouprawnienia płci, zasadzie 3 dotyczącej równych szans i zasadzie 9 dotyczącej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Zgodnie z ostatnią z wymienionych zasad „rodzice oraz osoby pełniące obowiązki opiekunów mają prawo do odpowiednich urlopów, regulowanej organizacji pracy oraz dostępu do usług w zakresie opieki. Kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do specjalnych urlopów służących wypełnianiu obowiązków w zakresie opieki oraz należy zachęcać ich do korzystania z takich urlopów w racjonalny sposób”.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Rodzice i inne osoby obarczone obowiązkami opiekuńczymi powinny mieć prawo do odpowiednich urlopów, regulowanej organizacji pracy oraz dostępu do usług opieki. Kobiety i mężczyźni powinni mieć równy dostęp do urlopów specjalnych, aby móc wypełniać swoje obowiązki opiekuńcze oraz powinni być zachęcani do korzystania z nich w wyważony sposób.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c)  W sprawozdaniu z dnia 18 czerwca 2013 r. zatytułowanym „Wpływ kryzysu na dostęp słabszych grup społecznych do usług opieki” Parlament Europejski wyraźnie apeluje do Komisji o przedstawienie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie urlopu opiekuńczego.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6d)  Według danych Komisji (Eurostat) z października 2017 r. wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w Unii wynosił 71,9 %, natomiast kobiet 61,4 %, mimo wyższego poziomu wykształcenia kobiet.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym wciąż jednak jest dużym wyzwaniem dla wielu rodziców i pracowników obarczonych obowiązkami opiekuńczymi, co ma negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet. Znaczącym czynnikiem wpływającym na niedostateczną reprezentację kobiet na rynku pracy jest trudność w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Kobiety, które posiadają dzieci, zwykle poświęcają mniej godzin na pracę zarobkową, natomiast spędzają więcej czasu, wypełniając nieodpłatne obowiązki opiekuńcze. Obecność chorego lub niesamodzielnego krewnego również okazuje się mieć negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet, a w przypadku niektórych z nich prowadzi do zupełnego wycofania się z rynku pracy.

(7)  Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym wciąż jest dużym wyzwaniem dla wielu rodziców i pracowników obarczonych obowiązkami opiekuńczymi, co ma negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet. Oprócz dyskryminacji w zakresie dostępności, stosunku, rodzaju i wynagrodzenia pracy decydującym czynnikiem wpływającym na niedostateczną reprezentację kobiet na rynku pracy jest trudność w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Kobiety, które posiadają dzieci, zwykle poświęcają mniej godzin na pracę zarobkową, natomiast spędzają więcej czasu, wypełniając nieodpłatne obowiązki opiekuńcze. Ponadto wzrasta tendencja do przedłużania godzin pracy do późnego wieczoru oraz w niektórych sektorach dominacja pracy nocnej lub pracy w dni ustawowo wolne od pracy, co utrudnia pracownikom godzenie pracy z obowiązkami opieki nad dziećmi i innymi krewnymi lub osobami z najbliższego otoczenia, które potrzebują opieki lub wsparcia. Obecność krewnego potrzebującego opieki lub wsparcia również okazuje się mieć negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet, a w przypadku niektórych z nich prowadzi do częściowego lub zupełnego wycofania się z rynku pracy. To z kolei wywiera negatywny wpływ na prawa tych opiekunów do zabezpieczenia społecznego i świadczeń emerytalnych, co w niektórych przypadkach zwiększa ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego, zwłaszcza w podeszłym wieku. Z badań i praktyki wynika, że pracodawcy czerpią korzyści z zaspokajania potrzeb pracujących opiekunów, gdyż prowadzi to do lepszych rezultatów takich jak ograniczenie nieobecności, ułatwienie pozyskiwania pracowników oraz utrzymania i motywowania personelu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Okazało się, że możliwość korzystania z charakteryzującej się wysoką jakością, dostępnej i przystępnej cenowo infrastruktury opieki nad dziećmi i innymi osobami potrzebującymi opieki lub wsparcia jest jednym z kluczowych czynników polityki dotyczącej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, ułatwiającym szybki powrót matek na rynek pracy oraz zwiększenie udziału kobiet w tym rynku. Jednak do 2018 r. w większości państw członkowskich Unii nadal nie osiągnięto celów barcelońskich w zakresie opieki nad dziećmi ustanowionych w 2002 r. Realizacja tych celów jest bardzo ważna, aby umożliwić kobietom pełen udział w zatrudnieniu, a priorytetowe traktowanie w wieloletnich ramach finansowych inwestycji w wysokiej jakości, dostępną i przystępną cenowo opiekę nad dziećmi świadczoną na szczeblu społeczności lokalnych ma kluczowe znaczenie dla przełamania impasu w tym względzie. Urlop dla opiekunów nie powinien zatem zastępować wysokiej jakości profesjonalnych, dostępnych i przystępnych cenowo usług opieki świadczonych na szczeblu społeczności lokalnych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Obecne unijne ramy prawne zapewniają ograniczone środki zachęcające mężczyzn do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi. Brak w wielu państwach członkowskich urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego przyczynia się do niewielkiego wykorzystania takich urlopów przez ojców. Ta nierówność między kobietami i mężczyznami, jeśli chodzi o politykę w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, pogłębia różnice między płciami w dziedzinie pracy i opieki. Z drugiej strony wykazano, że korzystanie przez ojców z rozwiązań w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, takich jak urlopy lub elastyczna organizacja pracy, ma pozytywny wpływ na ograniczenie relatywnej ilości nieodpłatnej pracy w rodzinie wykonywanej przez kobiety i pozostawia im więcej czasu na pracę za wynagrodzeniem.

(8)  Obecne unijne ramy prawne zapewniają ograniczone środki zachęcające mężczyzn do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi. Brak w wielu państwach członkowskich urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego, a także możliwość przenoszenia urlopu rodzicielskiego na drugiego rodzica przyczyniają się do niewielkiego wykorzystania takich urlopów przez ojców. Ta nierówność między kobietami i mężczyznami, jeśli chodzi o politykę w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, utrwala stereotypy związane z płcią oraz pogłębia różnice między płciami w dziedzinie pracy i opieki. Z drugiej strony wykazano, że korzystanie przez ojców z rozwiązań w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, takich jak urlopy lub elastyczna organizacja pracy, ma pozytywny wpływ na ograniczenie relatywnej ilości nieodpłatnej pracy w rodzinie wykonywanej przez kobiety i pozostawia im więcej czasu na pracę za wynagrodzeniem. Ponadto badania Eurofound pokazują, że poziom wykorzystania urlopu przez rodziców zależy od wielu powiązanych czynników. Niezwykle ważne są przede wszystkim wysokiej jakości, dostępne i przystępne cenowo placówki opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi; informacje na temat dostępnych urlopów; wynagrodzenie za urlop i różnice w wynagrodzeniu; dominujące modele organizacji rodziny; oraz to, w jakim stopniu pracownicy obawiają się odizolowania od rynku pracy w przypadku skorzystania z urlopu. Grupą, na które czynniki te wywierają największy wpływ, są bez wątpienia osoby młode.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  W celu poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, należy zająć się problemem dyskryminacyjnych praktyk, takich jak utrzymujące się zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć, tak aby ostatecznie zapewnić większą równość na rynku pracy. Państwa członkowskie wraz z partnerami społecznymi i odpowiednimi zainteresowanymi stronami powinny włączać edukację w zakresie równości płci do swoich programów nauczania obowiązkowego i edukacji przedszkolnej oraz kontynuować współpracę z organami publicznymi w zakresie informowania i podnoszenia świadomości. Polityka równego traktowania powinna zmierzać do rozwiązania kwestii stereotypów dotyczących zarówno męskich, jak i żeńskich zawodów i ról, a partnerzy społeczni powinni realizować swoje główne zadanie, którym jest informowanie pracowników i pracodawców oraz poszerzanie ich wiedzy na temat walki z dyskryminacją.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Aby lepiej ocenić wpływ instrumentu bazowego i innych powiązanych przepisów, odpowiednie dane, takie jak liczba godzin pracy, wynagrodzenie, stanowiska, również z podziałem na płeć i wiek, powinny być gromadzone i publikowane na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, aby udokumentować wielowymiarową dyskryminację i kształtować politykę w sposób celowy i oszczędny. Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) oraz krajowe i regionalne organy ds. równości powinny stale aktualizować wskaźniki równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, aby dane były aktualne i dostępne w odpowiednim czasie.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8c)  Inwestowanie w usługi publiczne świadczone na poziomie społeczności lokalnych na rzecz osób niepełnosprawnych lub potrzebujących wsparcia ze względu na wiek jest kluczowe dla zapewnienia, by kobiety nie były zmuszane do opuszczania rynku pracy lub by mogły utrzymać bądź też ponownie podjąć pracę za wynagrodzeniem, zgodnie z konkluzjami Rady z 7 grudnia 2017 r. o intensyfikacji środowiskowego wsparcia i opieki dla samodzielnego funkcjonowania.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8d)  W celu stworzenia społecznie i gospodarczo zrównoważonego społeczeństwa, odpowiedzialność za zachowanie odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym powinna spoczywać zarówno na pracownikach, rodzinach, a także partnerach społecznych, władzach lokalnych i regionalnych oraz wszystkich publicznych i prywatnych pracodawcach i dostawcach usług.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Państwa członkowskie powinny nieustannie zachęcać partnerów społecznych do dalszej aktywnej pracy nad sposobami ułatwienia godzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego oraz nad poprawą sytuacji w zakresie równości płci oraz równego traktowania na rynku pracy przez edukację, uczenie się dorosłych, podnoszenie świadomości i kampanie informacyjne.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b)  Należy zasięgać opinii partnerów społecznych w kwestii projektowania i wdrażania polityki gospodarczej, polityki zatrudnienia i polityki społecznej zgodnie z praktykami krajowymi. Powinno się ich zachęcać do negocjowania i zawierania układów zbiorowych w sprawach dla nich istotnych oraz szanować ich autonomię i prawo do działań zbiorowych.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Należy uchylić i zastąpić dyrektywę 2010/18/UE, która obecnie reguluje urlop rodzicielski w drodze realizacji porozumienia ramowego zawartego między partnerami społecznymi. Niniejsza dyrektywa opiera się w szczególności na przepisach ustanowionych w dyrektywie 2010/18/UE i uzupełnia je przez wzmocnienie istniejących praw oraz wprowadzenie nowych.

(10)  Należy uchylić i zastąpić dyrektywę 2010/18/UE, która obecnie reguluje urlop rodzicielski w drodze realizacji porozumienia ramowego zawartego między partnerami społecznymi. Niniejsza dyrektywa opiera się w szczególności na przepisach ustanowionych w dyrektywie 2010/18/UE i uzupełnia je przez wzmocnienie istniejących praw oraz wprowadzenie nowych. Żadnego z przepisów niniejszej dyrektywy nie należy interpretować jako ograniczenia praw obowiązujących wcześniej na mocy dyrektywy w sprawie urlopu rodzicielskiego.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W niniejszej dyrektywie określa się minimalne wymagania dotyczące urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i opiekuńczego oraz elastycznej organizacji pracy dla rodziców i pracowników mających obowiązki opiekuńcze. Ułatwiając godzenie życia zawodowego z prywatnym, niniejsza dyrektywa powinna przyczynić się do zapisanych w Traktacie celów równości mężczyzn i kobiet pod względem szans na rynku pracy i równego traktowania w pracy, a także wspierania wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii.

(11)  W niniejszej dyrektywie określa się minimalne wymagania dotyczące urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i opiekuńczego oraz regulowanej organizacji pracy dla rodziców i pracowników mających obowiązki opiekuńcze. Ułatwiając godzenie życia zawodowego z prywatnym, niniejsza dyrektywa powinna przyczynić się do zapisanych w Traktacie celów równości mężczyzn i kobiet pod względem szans na rynku pracy i równego traktowania w pracy, a także wspierania wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii. Ponadto w dyrektywie tej przywołuje się obecne tendencje demograficzne, które zwiększają zapotrzebowanie na opiekę ze względu na starzenie się społeczeństwa oraz wynikającą z nich potrzebę finansowania i zakładania dostępnych, przystępnych cenowo, wysokiej jakości placówek opieki nad dziećmi i osobami starszymi, dzięki którym opiekunowie mogą pozostać czynni zawodowo.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do wszystkich pracowników posiadających umowy o pracę lub pozostających w innych stosunkach pracy. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku klauzuli 2 ust. 3 załącznika do dyrektywy 2010/18/UE, należy tu zaliczyć umowy związane z zatrudnieniem lub stosunki pracy osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracowników zatrudnionych na czas określony lub osób zatrudnionych na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej lub pozostających z taką agencją w stosunku pracy.

(12)  Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do wszystkich pracowników posiadających umowy o pracę lub pozostających w innych stosunkach pracy. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku klauzuli 2 ust. 3 załącznika do dyrektywy 2010/18/UE, należy tu zaliczyć umowy związane z zatrudnieniem lub stosunki pracy osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracowników zatrudnionych na czas określony lub osób zatrudnionych na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej lub pozostających z taką agencją w stosunku pracy. Komisja powinna ocenić możliwość rozszerzenia korzystania z praw przewidzianych w niniejszej dyrektywie na osoby samozatrudnione. Na podstawie tej oceny Komisja, jeśli uzna to za stosowne, powinna przedłożyć wniosek ustawodawczy.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Prawo Unii zapewnia zasadę równego traktowania różnych rodzajów stosunku pracy, zakazuje jakiejkolwiek bezpośredniej czy pośredniej dyskryminacji ze względu na płeć w kwestiach zatrudnienia, pracy, ochrony socjalnej i dostępu do towarów i usług, zapewnia możliwość przenoszenia i zachowywania praw w przypadku mobilności pomiędzy państwami członkowskimi i gwarantuje minimalne wymogi w zakresie nabywania i zachowywania praw do dodatkowych emerytur ponad granicami, jak i minimalne wymogi przejrzystości pracowniczych programów emerytalnych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby zachęcić do bardziej równego podziału obowiązków opiekuńczych między kobietami i mężczyznami, należy wprowadzić prawo do korzystania z urlopu ojcowskiego z okazji narodzin dziecka. Aby uwzględnić różnice między państwami członkowskimi, prawo do urlopu ojcowskiego powinno przysługiwać bez względu na stan cywilny lub rodzinny określony w prawie krajowym.

(13)  Aby wzmocnić praktykę bardziej równego podziału obowiązków opiekuńczych między kobietami i mężczyznami, należy wprowadzić prawo do korzystania z płatnego urlopu ojcowskiego dla ojca lub równoważnego drugiego rodzica, który jest określony prawem krajowym, z okazji narodzin lub przysposobienia dziecka oraz w przypadku porodu martwego dziecka. Aby uwzględnić różnice między państwami członkowskimi, prawo do urlopu ojcowskiego powinno przysługiwać bez względu na stan cywilny lub rodzinny określony w prawie krajowym.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Państwa członkowskie powinny przyjąć szczególne środki, na mocy których wszystkie świadczenia przewidziane w niniejszej dyrektywie będą przysługiwać rodzicom, którzy przebywają przez dłuższy czas za granicą w celu sfinalizowania procedury adopcji międzynarodowej.

 

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Z uwagi na to, że większość ojców nie korzysta z prawa do urlopu rodzicielskiego lub przekazuje znaczną część swoich uprawnień do tego urlopu matkom – aby zachęcić drugiego rodzica do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, a jednocześnie utrzymać prawo każdego z rodziców do co najmniej czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego (aktualnie przewidziane w dyrektywie 2010/18/UE) niniejsza dyrektywa przedłuża z jednego do czterech miesięcy okres urlopu rodzicielskiego, który nie podlega przeniesieniu na drugiego rodzica.

(14)  Z uwagi na to, że większość ojców nie korzysta z prawa do urlopu rodzicielskiego lub przekazuje znaczną część swoich uprawnień do tego urlopu matkom – aby zachęcić drugiego rodzica do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, a jednocześnie utrzymać prawo każdego z rodziców do co najmniej czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego (aktualnie przewidziane w dyrektywie 2010/18/UE) niniejsza dyrektywa przedłuża z jednego do czterech miesięcy okres urlopu rodzicielskiego, który nie podlega przeniesieniu na drugiego rodzica. Przeznaczenie czterech miesięcy urlopu do wykorzystania wyłącznie przez mężczyzn oraz zakaz przenoszenia ich na drugiego rodzica zachęca ojców do korzystania z tego urlopu, a tym samym promuje ojcostwo. Wspiera również i ułatwia powrót matek do pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Stworzenie warunków dla bardziej zrównoważonego podziału obowiązków opiekuńczych pomiędzy obu rodziców zdecydowanie przyczynia się do zwiększenia uczestnictwa mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby zapewnić rodzicom więcej możliwości korzystania z urlopu rodzicielskiego w miarę dorastania ich dzieci, prawo do urlopu rodzicielskiego powinno przysługiwać do czasu osiągnięcia przez dziecko co najmniej dwunastu lat. Państwa członkowskie powinny móc wyznaczyć termin na złożenie przez pracownika wniosku do pracodawcy o przyznanie urlopu rodzicielskiego, oraz zdecydować, czy prawo do urlopu rodzicielskiego może być uzależnione od określonego okresu zatrudnienia. Ze względu na coraz bardziej zróżnicowane ustalenia umowne w celu obliczenia okresu zatrudnienia należy uwzględnić sumę kolejnych umów na czas określony zawartych z tym samym pracodawcą. Aby równoważyć potrzeby pracowników i pracodawców, państwa członkowskie powinny też móc podjąć decyzję w sprawie określenia, czy pracodawca może odroczyć przyznanie urlopu rodzicielskiego w pewnych okolicznościach. W takich przypadkach pracodawca powinien przedstawić uzasadnienie tego odroczenia.

(15)  Aby zapewnić rodzicom więcej możliwości korzystania z urlopu rodzicielskiego w miarę dorastania ich dzieci, prawo do urlopu rodzicielskiego powinno przysługiwać do czasu osiągnięcia przez dziecko co najmniej dziesięciu lat. Biorąc pod uwagę w szczególności ograniczenia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, państwa członkowskie powinny móc wyznaczyć rozsądny termin na złożenie przez pracownika wniosku o przyznanie urlopu rodzicielskiego do pracodawcy, oraz zdecydować, czy prawo do urlopu rodzicielskiego może być uzależnione od określonego okresu zatrudnienia. Państwa członkowskie winny mieć prawo do wprowadzania wymogu minimalnego stażu pracy nie dłuższego niż sześć miesięcy, zanim pracownik będzie uprawniony do korzystania z tego prawa. Ze względu na coraz bardziej zróżnicowane ustalenia umowne w celu obliczenia okresu zatrudnienia należy uwzględnić sumę kolejnych umów na czas określony zawartych z tym samym pracodawcą. Aby równoważyć potrzeby pracowników i pracodawców, państwa członkowskie powinny też móc podjąć decyzję w sprawie określenia, czy pracodawca może odroczyć przyznanie urlopu rodzicielskiego o rozsądny okres w obiektywnych okolicznościach. W takich przypadkach pracodawca powinien przedstawić uzasadnienie tego odroczenia na piśmie.

Zważywszy, że elastyczność zwiększa prawdopodobieństwo skorzystania przez drugie z rodziców, a w szczególności ojca, z uprawnień do takiego urlopu, pracownicy powinni mieć możliwość wystąpienia o urlop rodzicielski w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy lub w innych elastycznych formach. Do pracodawcy powinna należeć decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu takiego wniosku o urlop rodzicielski w innych elastycznych formach różnych od pełnego czasu pracy. Państwa członkowskie powinny też ocenić, czy warunki i szczegółowe rozwiązania w zakresie urlopu rodzicielskiego należy dostosować do specjalnych potrzeb rodziców znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

Zważywszy, że elastyczność zwiększa prawdopodobieństwo skorzystania przez drugie z rodziców, a w szczególności ojca, z uprawnień do takiego urlopu, pracownicy powinni mieć możliwość wystąpienia o urlop rodzicielski w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy lub w innych elastycznych formach. Do pracodawcy powinna należeć decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu takiego wniosku o urlop rodzicielski w innych elastycznych formach różnych od pełnego czasu pracy. Państwa członkowskie powinny też ocenić, czy warunki i szczegółowe rozwiązania w zakresie urlopu rodzicielskiego należy dostosować do specjalnych potrzeb rodziców znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, co dotyczy zwłaszcza rodziców dzieci niepełnosprawnych, chorych psychicznie, cierpiących na poważne problemy zdrowotne lub poważne schorzenia, oraz osób samotnie wychowujących dzieci, którzy powinni mieć dostęp przynajmniej do takiego samego poziomu praw i ochrony, jaki zapewnia się rodzicom na mocy niniejszej dyrektywy, i mogą korzystać ze szczególnych przepisów, zgodnie z prawem krajowym uwzględniających ich szczególną sytuację.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby ułatwiać powroty do pracy po urlopie rodzicielskim, pracownicy i pracodawcy powinni być zachęcani do utrzymywania kontaktów podczas takich urlopów; mogą oni też dokonywać ustaleń co do wszelkich odpowiednich środków na rzecz reintegracji, określanych pomiędzy zainteresowanymi stronami, przy uwzględnieniu prawa krajowego, układów zbiorowych i praktyki.

(16)  Aby ułatwiać powroty do pracy po urlopie rodzicielskim, pracownicy i pracodawcy powinni być zachęcani do utrzymywania dobrowolnych kontaktów podczas takich urlopów; mogą oni też dokonywać ustaleń co do wszelkich odpowiednich środków na rzecz reintegracji, takich jak szkolenia i dokształcanie, określanych pomiędzy zainteresowanymi stronami, przy uwzględnieniu prawa krajowego, układów zbiorowych i praktyki. Należy wyraźnie zaznaczyć, że pracownicy, którzy nie życzą sobie utrzymywać kontaktów, nie są do tego zobowiązani i nie powinni być w żaden sposób dyskryminowani. Ponadto pracodawcy muszą informować pracowników korzystających z urlopu lub regulowanej organizacji pracy o wszelkich szkoleniach oferowanych reszcie personelu, procedurze awansu lub wakatach wewnętrznych, a pracownicy ci zachowają prawo brania w nich udziału.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Aby zapewnić większe szanse pozostania na rynku pracy mężczyznom i kobietom opiekującym się starszymi członkami rodziny i innymi krewnymi wymagającymi opieki, pracownicy mający poważnie chorego lub niesamodzielnego krewnego powinni mieć prawo do czasu wolnego od pracy w postaci urlopu opiekuńczego w celu sprawowania opieki nad tym krewnym. Aby zapobiec nadużywaniu tego prawa, przed przyznaniem urlopu wymagane może być okazanie dowodu poważnej choroby lub niesamodzielności.

(17)  Aby zapewnić większe szanse pozostania na rynku pracy pracownikom opiekującym się starszymi członkami rodziny lub innymi krewnymi wymagającymi opieki, pracownicy mający krewnego wymagającego opieki lub wsparcia z ważnych powodów medycznych lub niepełnosprawności związanej z wiekiem powinni mieć prawo do czasu wolnego od pracy w postaci urlopu opiekuńczego w celu sprawowania opieki nad tym krewnym. Przed przyznaniem tego urlopu wymagane powinno być okazanie lekarskiego dowodu potwierdzającego istnienie ważnych powodów medycznych takiej opieki lub takiego wsparcia, z zachowaniem nieprzerwanej ochrony prywatności i danych osobowych zarówno pracownika, jak i osoby wymagającej opieki, zgodnie z prawem krajowym.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Oprócz prawa do urlopu opiekuńczego przewidzianego w niniejszej dyrektywie wszyscy pracownicy powinni zachować prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych i niespodziewanych sytuacjach z przyczyn rodzinnych (obecnie przewidziane w dyrektywie 2010/18/UE) na warunkach ustalonych przez państwa członkowskie.

(18)  Oprócz prawa do urlopu opiekuńczego przewidzianego w niniejszej dyrektywie wszyscy pracownicy powinni zachować prawo do czasu wolnego od pracy, bez uszczerbku dla ich praw pracowniczych, z powodu działania siły wyższej w pilnych i niespodziewanych sytuacjach z przyczyn rodzinnych obecnie przewidziane w dyrektywie 2010/18/UE, na warunkach przewidzianych zgodnie z prawem krajowym.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Aby zachęcić pracowników mających dzieci i obowiązki opiekuńcze, a zwłaszcza mężczyzn, do korzystania z urlopów przewidzianych niniejszą dyrektywą, należy im przyznać uprawnienia do odpowiedniego świadczenia pieniężnego podczas urlopu. Poziom tego świadczenia pieniężnego powinien odpowiadać co najmniej kwocie, jaką dany pracownik otrzymałby w przypadku zwolnienia chorobowego. Państwa członkowskie powinny brać pod uwagę znaczenie ciągłości uprawnień do zabezpieczenia społecznego, w tym opieki zdrowotnej.

(19)  Aby zachęcić pracowników mających dzieci i obowiązki opiekuńcze, a zwłaszcza mężczyzn, do korzystania z urlopów przewidzianych niniejszą dyrektywą, należy im przyznać uprawnienia do wynagrodzenia lub odpowiedniego świadczenia podczas urlopu. Poziom tego wynagrodzenia lub świadczenia powinien odpowiadać co najmniej 78 % wynagrodzenia brutto pracownika w przypadku urlopu rodzicielskiego i urlopu opiekuńczego. Państwa członkowskie powinny brać pod uwagę znaczenie ciągłości uprawnień do zabezpieczenia społecznego, w tym do emerytury i opieki zdrowotnej.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Zgodnie z dyrektywą 2010/18/UE od państw członkowskich wymaga się określenia statusu umowy o pracę lub stosunku pracy w okresie urlopu rodzicielskiego. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą pozostaje więc utrzymany w okresie urlopu, a w konsekwencji osoba korzystająca z takiego urlopu pozostaje w tym okresie pracownikiem w rozumieniu prawa Unii. Określając status umowy o pracę lub stosunku pracy w okresie urlopów objętych niniejszą dyrektywą, w tym jeśli chodzi o uprawnienia do zabezpieczenia społecznego, państwa członkowskie powinny zatem zapewnić utrzymanie stosunku pracy.

(20)  Zgodnie z dyrektywą 2010/18/UE od państw członkowskich wymaga się określenia statusu umowy o pracę lub stosunku pracy w okresie urlopu rodzicielskiego. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą pozostaje więc utrzymany w okresie urlopu, a w konsekwencji osoba korzystająca z takiego urlopu pozostaje w tym okresie pracownikiem w rozumieniu prawa Unii. Określając status umowy o pracę lub stosunku pracy w okresie urlopów objętych niniejszą dyrektywą, w tym jeśli chodzi o uprawnienia do zabezpieczenia społecznego, państwa członkowskie powinny zatem zapewnić utrzymanie stosunku pracy bez uszczerbku dla uprawnień do zabezpieczenia społecznego, w tym składek emerytalnych, którymi pracownik jest objęty przez cały okres urlopu. W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić, aby urlop przewidziany w niniejszej dyrektywie nie wpływał na uprawnienia emerytalne pracownika przez cały ten okres.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Aby zachęcić pracujących rodziców i opiekunów do pozostania na rynku pracy, należy dać im możliwość dostosowania harmonogramu pracy do osobistych potrzeb i preferencji. Pracujący rodzice i opiekunowie powinni więc móc występować o elastyczną organizację pracy, a więc o możliwość dostosowania swoich schematów pracy, w tym przez wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych harmonogramów pracy lub redukcję godzin pracy, do celów opieki. W celu uwzględnienia potrzeb pracowników i pracodawców państwa członkowskie powinny mieć możliwość ograniczenia czasu trwania elastycznej organizacji pracy, w tym redukcji godzin pracy. Choć zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy okazało się przydatne, umożliwiając niektórym kobietom pozostanie na rynku pracy po urodzeniu dziecka, to długie okresy zmniejszonego czasu pracy mogą prowadzić do niższych składek na zabezpieczenie społeczne, co przekłada się na ograniczone lub nieistniejące uprawnienia emerytalno-rentowe. Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku pracownika o elastyczną organizację pracy powinna należeć do pracodawcy. Szczególne okoliczności uzasadniające potrzebę elastycznej organizacji pracy mogą ulec zmianie. Pracownicy powinni zatem mieć nie tylko możliwość powrotu do pierwotnego schematu pracy na końcu uzgodnionego okresu, ale również możliwość wystąpienia o powrót do pracy w dowolnym momencie, gdy wymaga tego zmiana okoliczności.

(21)  Aby zachęcić pracujących rodziców i opiekunów do pozostania na rynku pracy, należy dać im możliwość dostosowania harmonogramu pracy do osobistych potrzeb i preferencji. Pracujący rodzice i opiekunowie powinni więc móc występować o regulowaną organizację pracy, a więc o możliwość dostosowania swoich schematów pracy, w tym przez wykorzystanie pracy zdalnej, regulowanych harmonogramów pracy lub redukcję godzin pracy, do celów opieki. Aby zaspokoić potrzeby pracowników i pracodawców, państwa członkowskie powinny mieć możliwość ograniczania czasu trwania regulowanej organizacji pracy, w tym zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Choć zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy okazało się przydatne, umożliwiając niektórym kobietom pozostanie na rynku pracy po urodzeniu dziecka lub podczas opieki nad krewnymi, którzy potrzebują opieki lub wsparcia, to długie okresy zmniejszonego czasu pracy mogą prowadzić do niższych składek na zabezpieczenie społeczne, co przekłada się na ograniczone lub nieistniejące uprawnienia emerytalno-rentowe. W przypadku wielu opiekunów może to prowadzić do trudności finansowych ze względu na utratę zarówno bezpośrednich, jak i przyszłych dochodów, podczas gdy zapewnianie nieformalnej opieki stanowi ostatecznie znaczny wkład na rzecz społeczeństwa, w także wkład w ograniczony budżet na ochronę zdrowia i sprawy socjalne. Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku pracownika dotyczącego regulowanej organizacji pracy powinna należeć do pracodawcy, który odrzucenie powinien uzasadnić na piśmie. Szczególne okoliczności uzasadniające potrzebę regulowanej organizacji pracy mogą ulec zmianie. Pracownicy powinni zatem mieć nie tylko możliwość powrotu do pierwotnego schematu pracy na końcu wspólnie uzgodnionego okresu, ale również możliwość wystąpienia o powrót do pracy w dowolnym momencie, gdy wymaga tego zmiana okoliczności. Przy wdrażaniu tych ustaleń państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę specyfikę oraz ograniczenia organizacji pracy i planowania dotyczące mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  Podstawowy punkt odniesienia dla wszelkich działań państw członkowskich lub pracowników dotyczących urlopu rodzicielskiego stanowi dyrektywa Rady 2010/18/WE.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Pracownicy korzystający z prawa do urlopu lub wystąpienia o elastyczną organizację pracy powinni być chronieni przed dyskryminacją lub wszelkim niekorzystnym traktowaniem z tego powodu.

(23)  Pracownicy korzystający z prawa do urlopu lub wystąpienia o regulowaną organizację pracy powinni być chronieni przed wszelkimi formami dyskryminacji lub wszelkim niekorzystnym traktowaniem z tego powodu. Równocześnie należy zapewnić ochronę interesów zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Pracownicy korzystający z prawa do urlopu lub wystąpienia o elastyczną organizację pracy, przewidzianych w niniejszej dyrektywie, powinni być objęci ochroną przed zwolnieniem z pracy i wszelkimi przygotowaniami do możliwego zwolnienia z pracy z powodu wystąpienia o urlop lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu skorzystania z prawa do wystąpienia o elastyczną organizację pracy. Jeżeli pracownik uzna, że został zwolniony z takich powodów, powinien on móc zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należytego uzasadnienia tego zwolnienia.

(24)  Pracownicy korzystający z prawa do urlopu lub wystąpienia o regulowaną organizację pracy, przewidzianych w niniejszej dyrektywie, powinni być objęci ochroną przed zwolnieniem z pracy i wszelkimi przygotowaniami do możliwego zwolnienia z pracy z powodu wystąpienia o urlop lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu skorzystania z prawa do wystąpienia o regulowaną organizację pracy. Jeżeli pracownik uzna, że został zwolniony z takich powodów, powinien on móc zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należytego uzasadnienia tego zwolnienia na piśmie.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Ciężar dowodu świadczącego o tym, że zwolnienie z pracy nie nastąpiło z powodu ubiegania się przez pracownika o urlop lub skorzystania z urlopu, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, ani z powodu skorzystania z prawa do wystąpienia o elastyczną organizację pracy, o której mowa w art. 9, powinien spoczywać na pracodawcy, jeżeli pracownik przedstawi przed sądem lub innym właściwym organem fakty, na podstawie których można domniemywać, że został zwolniony z takich powodów.

(25)  Ciężar dowodu świadczącego o tym, że zwolnienie z pracy nie nastąpiło z powodu ubiegania się przez pracownika o urlop lub skorzystania z urlopu, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, powinien spoczywać na pracodawcy, jeżeli pracownik przedstawi przed sądem lub innym właściwym organem fakty, na podstawie których można domniemywać, że został zwolniony z takich powodów.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Państwa członkowskie powinny przewidzieć skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje na wypadek łamania przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy lub odpowiednich już obowiązujących przepisów dotyczących praw objętych zakresem niniejszej dyrektywy. Skuteczne wprowadzenie w życie zasady równego traktowania wymaga odpowiedniej ochrony sądowej pracowników przed negatywnym traktowaniem lub negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze skargi lub postępowania związanego z prawami objętymi niniejszą dyrektywą. Ofiary mogą się wstrzymywać przed wykonywaniem swoich praw z uwagi na ryzyko odwetu, dlatego należy je chronić przed wszelkim negatywnym traktowaniem podczas wykonywania praw przewidzianych niniejszą dyrektywą. Taka ochrona jest szczególnie istotna w przypadku przedstawicieli pracowników podczas pełnienia ich funkcji.

(26)  Państwa członkowskie powinny przewidzieć skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje na wypadek łamania przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy lub odpowiednich już obowiązujących przepisów dotyczących praw objętych zakresem niniejszej dyrektywy. Skuteczne wprowadzenie w życie zasady równego traktowania wymaga odpowiedniej ochrony sądowej pracowników przed negatywnym traktowaniem lub negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze skargi lub postępowania związanego z prawami objętymi niniejszą dyrektywą. Ofiary mogą się wstrzymywać przed wykonywaniem swoich praw z uwagi na ryzyko odwetu, dlatego należy je chronić przed wszelkim negatywnym traktowaniem podczas wykonywania praw przewidzianych niniejszą dyrektywą. Taka ochrona jest szczególnie istotna w przypadku przedstawicieli pracowników podczas pełnienia ich funkcji. Inspektorzy pracy i inspektorzy socjalni powinny monitorować właściwe wdrażanie niniejszej dyrektywy za pomocą odpowiednich środków, aby unikać dyskryminacji i zapewnić równy dostęp pracowników do ich praw socjalnych i pracowniczych.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  W celu podniesienia poziomu ochrony praw przewidzianych niniejszą dyrektywą krajowe organy ds. równości powinny być też właściwe w obszarach objętych niniejszą dyrektywą.

(27)  W celu podniesienia poziomu ochrony praw przewidzianych niniejszą dyrektywą organy krajowe oraz organy zajmujące się prawami dziecka również powinny być właściwe w obszarach objętych niniejszą dyrektywą.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  We wdrażanie proponowanych rozwiązań należy włączyć władze lokalne i regionalne, odgrywające zasadniczą rolę w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie polityki w dziedzinach, w których mają one często kluczowe kompetencje, takich jak opieka nad dziećmi (w tym różne jej rodzaje), osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi, edukacja, usługi socjalne lub zatrudnienie oraz integracja społeczna i zawodowa. Ponadto władze lokalne i regionalne powinny również propagować dobre praktyki i wzajemne uczenie się w zakresie środków godzenia życia prywatnego i zawodowego.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27b)  Społeczeństwo obywatelskie, w tym organy ds. równości, powinny odgrywać rolę w skutecznym stosowaniu przepisów dotyczących równości płci i przepisów w zakresie stosunków pracy, aby zapewnić równe traktowanie. Państwa członkowskie powinny poprawić dialog społeczny oraz wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27c)  Aby wzmocnić przyjmowanie środków na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, państwa członkowskie powinny wspierać dobrowolne systemy certyfikacji pozwalające oceniać wyniki organizacji publicznych i prywatnych. Wdrażanie tych systemów certyfikacji powinno być wspierane za pomocą środków zachęcających.

 

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi minimalne, tym samym pozostawiając państwom członkowskim możliwość wprowadzenia lub utrzymania korzystniejszych przepisów. Prawa nabyte na mocy obowiązujących ram prawnych powinny nadal mieć zastosowanie, chyba że niniejszą dyrektywą zostają wprowadzone korzystniejsze przepisy. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie może zostać wykorzystane do ograniczenia istniejących praw ustanowionych w obowiązującym prawodawstwie Unii w tym obszarze, ani nie może stanowić ważnej podstawy do obniżenia ogólnego poziomu ochrony przyznanej pracownikom w obszarze objętym niniejszą dyrektywą.

(28)  Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi minimalne, tym samym umożliwiając państwom członkowskim wprowadzenie lub utrzymanie korzystniejszych przepisów. Prawa nabyte na mocy obowiązujących ram prawnych powinny nadal mieć zastosowanie, chyba że niniejszą dyrektywą zostają wprowadzone korzystniejsze przepisy. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie może zostać wykorzystane do ograniczenia istniejących praw ustanowionych w obowiązującym prawie Unii, prawie krajowym i układach zbiorowych w tym obszarze, ani nie może stanowić ważnej podstawy do obniżenia ogólnego poziomu ochrony przyznanej pracownikom w obszarze objętym niniejszą dyrektywą.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Niniejsza dyrektywa powinna unikać nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęca się zatem państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny skutków aktu transponującego dla MŚP celem zapewnienia, aby MŚP nie zostały w nieproporcjonalny sposób dotknięte, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na mikroprzedsiębiorstwa oraz obciążenie administracyjne.

(30)  Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny unikać nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw lub nadmiernie obciążałyby pracodawców. Zachęca się zatem państwa członkowskie do regularnego przeprowadzenia rzetelnych ocen uprzednich oraz do monitorowania skutków aktu transponującego dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw celem zapewnienia, aby nie zostały one w nieproporcjonalny sposób dotknięte, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na mikroprzedsiębiorstwa oraz obciążenie administracyjne, w szczególności w odniesieniu do wpływu ustaleń dotyczących urlopu rodzicielskiego i modeli elastycznej pracy na organizację pracy, oraz do publikowania wyników takich ocen. Państwa członkowskie zachęca się do zapewniania wytycznych i doradztwa mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom; mogą one ponadto zadecydować o ograniczeniu obciążeń administracyjnych dla tych przedsiębiorstw bez naruszania praw pracowniczych ustanowionych w niniejszej dyrektywie oraz zasadniczo utrzymując równość traktowania pracowników zatrudnionych przez te przedsiębiorstwa oraz pracowników zatrudnionych przez inne przedsiębiorstwa.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a)  Aby osiągnąć lepszą równowagę między życiem prywatnym a zawodowym oraz równość płci w obszarze godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz by w pełni osiągnąć zakładany przez niniejszą dyrektywę cel, Komisja powinna również rozważyć przeprowadzenie przeglądu dyrektywy Rady 92/85/EWG, uwzględniając prawa i przepisy uzgodnione w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich pracowników, mężczyzn i kobiet, posiadających umowę o pracę lub pozostających w stosunku pracy.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich pracowników, mężczyzn i kobiet, posiadających umowę o pracę lub pozostających w stosunku pracy, jak określono w prawie, układach zbiorowych lub praktykach obowiązujących w każdym państwie członkowskim, zgodnie z kryteriami ustalania statusu pracownika wynikającymi z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „urlop ojcowski” oznacza urlop dla ojca z okazji narodzin dziecka;

a)  „urlop ojcowski” oznacza płatny urlop dla ojca lub równoważnego drugiego rodzica, który jest określony prawem krajowym, do wykorzystania w czasie nieodległym od czasu narodzin lub przysposobienia dziecka oraz narodzin dziecka martwego;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „urlop rodzicielski” oznacza urlop z powodu narodzin lub przysposobienia dziecka w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem;

b)  „urlop rodzicielski” oznacza płatny urlop z powodu narodzin lub przysposobienia dziecka bądź przyznania praw do opieki nad dzieckiem w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „opiekun” oznacza pracownika zapewniającego osobistą opiekę lub wsparcie w przypadku poważnej choroby lub niesamodzielności krewnego;

c)  „opiekun” oznacza pracownika zapewniającego osobistą opiekę lub wsparcie na zasadach niekomercyjnych z poważnych powodów medycznych, w tym niepełnosprawności, choroby przewlekłej, problemów zdrowia psychicznego, jak również leczenia szpitalnego lub zabiegu chirurgicznego bez hospitalizacji lub niesprawności związanej z wiekiem:

 

(i)  krewnemu; lub

 

(ii)  osobie z najbliższego otoczenia pracownika, która nie jest z nim spokrewniona, na pisemną prośbę tej osoby.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  „urlop opiekuńczy” oznacza płatny urlop dla opiekunów w celu zapewniania osobistej opieki lub wsparcia krewnemu lub osobie z najbliższego otoczenia pracownika na jej pisemną prośbę z poważnych powodów medycznych, w tym niepełnosprawności, choroby przewlekłej, problemów zdrowia psychicznego, jak również leczenia szpitalnego lub zabiegu chirurgicznego bez hospitalizacji lub niesprawności związanej z wiekiem;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  „krewny” oznacza syna, córkę, matkę, ojca, małżonka (małżonkę) lub partnera (partnerkę) w związku partnerskim, w przypadku gdy prawo krajowe przewiduje takie partnerstwa;

d)  „krewny” oznacza członka rodziny pracownika do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, w tym dzieci przysposobione oraz opiekunów prawnych, lub partnera w związku partnerskim, w przypadku gdy prawo krajowe przewiduje takie partnerstwa;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „niesamodzielność” oznacza sytuację, w której dana osoba czasowo lub na stałe wymaga opieki z powodu niepełnosprawności lub innego poważnego stanu zdrowia innego niż poważna choroba;

e)  „potrzeby w zakresie opieki i wsparcia” oznaczają zindywidualizowaną pomoc lub zindywidualizowane wsparcie na rzecz osoby niepełnosprawnej, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z problemami zdrowotnymi lub niesprawnością związaną z wiekiem, które umożliwiają pełne uczestnictwo w społeczeństwie.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  „elastyczna organizacja pracy” oznacza możliwość dostosowania przez pracownika swojego schematu pracy, w tym przez wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych harmonogramów pracy lub redukcję godzin pracy.

f)  „regulowana organizacja pracy” oznacza możliwość dostosowania przez pracownika swojego schematu pracy na zasadzie dobrowolności, w tym, jeśli to możliwe, przez wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych harmonogramów pracy lub redukcję godzin pracy.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby ojcowie mieli prawo do urlopu ojcowskiego, liczącego co najmniej dziesięć dni roboczych, z okazji narodzin dziecka.

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby ojcowie lub równoważni drudzy rodzice, którzy są określeni prawem krajowym, mieli prawo do urlopu ojcowskiego liczącego co najmniej dziesięć dni roboczych do wykorzystania w czasie nieodległym od czasu narodzin lub przysposobienia dziecka. Państwa członkowskie mogą ustalić, czy urlop ten może być również wykorzystany częściowo przed narodzinami dziecka, urodzeniem martwym bądź przysposobieniem dziecka, czy wyłącznie bezpośrednio po wystąpieniu takiej okoliczności.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Prawo do urlopu ojcowskiego jest przyznawane niezależnie od stażu pracy.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie oceniają, czy istnieje potrzeba dostosowania, w prawie krajowym, warunków dostępności i szczegółowych uregulowań dotyczących wykorzystywania urlopu ojcowskiego do potrzeb ojców znajdujących się w szczególnej sytuacji wymagającej od nich większej obecności. Te sytuacje szczególne mogą dotyczyć ojców niepełnosprawnych, ojców dzieci niepełnosprawnych, w tym z problemami zdrowia psychicznego lub poważnymi przypadłościami i chorobami oraz ojców samotnie wychowujących dzieci, zgodnie z definicją w prawie i praktyce państw członkowskich.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie oceniają potrzebę przyjęcia ustaleń niezbędnych w celu zapewnienia, by korzystanie z urlopu ojcowskiego było dostosowane do potrzeb w przypadku porodów mnogich i porodów przedwczesnych oraz do potrzeb rodziców adopcyjnych, rodziców niepełnosprawnych, rodziców z zaburzeniami psychicznym oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych lub mających zaburzenia psychiczne. Państwa członkowskie mogą określić inne przypadki wymagające specjalnych rozwiązań w zakresie stosowania urlopu ojcowskiego.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego, liczącego co najmniej cztery miesiące, który należy wykorzystać przed osiągnięciem przez dziecko określonego wieku, wynoszącego co najmniej dwanaście lat.

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego, liczącego co najmniej cztery miesiące, który należy wykorzystać przed osiągnięciem przez dziecko określonego wieku, wynoszącego co najmniej dziesięć lat. Państwa członkowskie mogą podwyższyć ten próg w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych, rodziców adopcyjnych, rodziców niepełnosprawnych i rodziców z zaburzeniami psychicznym.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie ocenią możliwość rozszerzenia przepisów dotyczących urlopu rodzicielskiego określonych w niniejszej dyrektywie w odniesieniu do rodziców samotnie wychowujących dzieci. Rodzice samotnie wychowujące dzieci mają dostęp do co najmniej takiego samego poziomu praw i ochrony, jaki zapewnia się rodzicom na mocy niniejszej dyrektywy, i mogą korzystać ze szczególnych przepisów uwzględniających ich szczególną sytuację, zgodnie z prawem krajowym lub układami zbiorowymi w zależności od ich szczególnej sytuacji.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie ustalają termin, w jakim pracownik występuje do pracodawcy z wnioskiem o przyznanie urlopu rodzicielskiego. Państwa członkowskie uwzględniają przy tym potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników. Państwa członkowskie zapewniają, aby w swoim wniosku pracownik wskazał zamierzony początek i koniec okresu urlopu.

3.  Państwa członkowskie ustalają rozsądny termin, w którym pracownik występuje do pracodawcy z wnioskiem o przyznanie urlopu rodzicielskiego, określając planowany początek i koniec tego urlopu. Państwa członkowskie uwzględniają przy tym potrzeby zarówno pracodawców, w szczególności mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw, jak i pracowników.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie przyjmują szczególne środki, które gwarantują zastosowanie wszystkich korzyści przewidzianych w dyrektywie w przypadku dłuższego pobytu rodziców za granicą w celu zakończenia procesu adopcji międzynarodowej.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie mogą uzależnić przyznanie prawa do urlopu rodzicielskiego od kwalifikującego okresu zatrudnienia lub stażu pracy, przy czym okres ten nie może przekroczyć jednego roku. W przypadku kolejnych umów na czas określony, w rozumieniu dyrektywy Rady 1999/70/WE21, zawartych z tym samym pracodawcą, w celu obliczenia kwalifikującego okresu zatrudnienia uwzględnia się sumę tych umów.

4.  Państwa członkowskie mogą uzależnić przyznanie prawa do urlopu rodzicielskiego od kwalifikującego okresu zatrudnienia lub stażu pracy, przy czym okres ten nie może przekroczyć sześciu miesięcy. W przypadku kolejnych umów na czas określony, w rozumieniu dyrektywy Rady 1999/70/WE21, zawartych z tym samym pracodawcą, w celu obliczenia kwalifikującego okresu zatrudnienia uwzględnia się sumę tych umów.

__________________

__________________

21 Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.U. L 175 z 10.7.1999, s. 43).

21 Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.U. L 175 z 10.7.1999, s. 43).

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie mogą określić okoliczności, w których pracodawca po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z prawem krajowym, porozumieniami zbiorowymi lub praktyką może odroczyć przyznanie urlopu rodzicielskiego o rozsądny okres, uzasadniając to poważnym zakłóceniem dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pracodawcy uzasadniają wszelkie opóźnienia w przyznaniu urlopu rodzicielskiego na piśmie.

5.  Państwa członkowskie mogą określić okoliczności, w których pracodawca po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z prawem krajowym, porozumieniami zbiorowymi lub praktyką może odroczyć przyznanie urlopu rodzicielskiego o rozsądny okres, uzasadniając to poważnym zakłóceniem właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa albo poważnymi negatywnymi konsekwencjami dla działalności pracodawcy. Pracodawcy uzasadniają wszelkie odroczenia przyznania urlopu rodzicielskiego na piśmie. W przypadku uzasadnionego odroczenia urlopu rodzicielskiego pracodawca w miarę możliwości oferuje elastyczne formy urlopu rodzicielskiego zgodnie z ust. 6.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli prawo do występowania o urlop rodzicielski również w postaci zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, w blokach oddzielonych okresami pracy lub w innych elastycznych formach. Pracodawcy rozpatrują takie wnioski i odpowiadają na nie, uwzględniając potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników. Pracodawcy uzasadniają odrzucenie takiego wniosku na piśmie.

6.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli prawo do występowania o urlop rodzicielski również w postaci zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, w blokach oddzielonych okresami pracy lub w innych elastycznych formach. Pracodawcy rozpatrują takie wnioski i odpowiadają na nie, uwzględniając potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników, zwłaszcza w mikroprzedsiębiorstwach oraz w małych przedsiębiorstwach. Pracodawcy uzasadniają odrzucenie takiego wniosku na piśmie w rozsądnym terminie po otrzymaniu wniosku.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Państwa członkowskie oceniają potrzebę dostosowania warunków dostępu i szczegółowych rozwiązań w zakresie stosowania urlopu rodzicielskiego do potrzeb rodziców adopcyjnych, niepełnosprawnych rodziców oraz rodziców z niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi dziećmi.

7.  Państwa członkowskie oceniają potrzebę dostosowania warunków dostępu i szczegółowych rozwiązań w zakresie stosowania urlopu rodzicielskiego do potrzeb rodziców adopcyjnych, rodziców niepełnosprawnych oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych, w szczególności przez środki takie jak podniesienie limitu wieku dziecka do celów urlopu rodzicielskiego, ułatwiony dostęp do pracy w niepełnym wymiarze godzin po powrocie do pracy lub przedłużenie czasu trwania urlopu rodzicielskiego.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli prawo do urlopu opiekuńczego, liczącego co najmniej pięć dni roboczych w roku na pracownika. Prawo to może być uzależnione od odpowiedniego potwierdzenia stanu zdrowia krewnego pracownika.

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli prawo do urlopu opiekuńczego, liczącego co najmniej pięć dni roboczych w roku na pracownika. Prawo to może być uzależnione od odpowiedniego lekarskiego potwierdzenia zapotrzebowania na opiekę i wsparcie krewnego pracownika lub osoby, której pracownik zapewnia opiekę zgodnie z art. 3 lit. ca). Informacje dotyczące stanu zdrowia są poufne i udostępniane jedynie ograniczonej liczbie zaangażowanych służb, aby zagwarantować prawa do ochrony danych zarówno pracownika, jak i osoby potrzebującej opieki lub wsparcia.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rozwiązania państw członkowskich gwarantujące pracownikom prawo do zapewniania osobistej opieki lub wsparcia krewnym lub osobom z najbliższego otoczenia mogą być uznane jako urlop opiekuńczy zgodnie z ust. 1, jeżeli system krajowy zapewnia poziom ochrony równy temu, który przewiduje niniejsza dyrektywa, lub od niego wyższy.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie oceniają potrzebę dostosowania lub rozszerzenia definicji „opiekuna” do celów ubiegania się o odnośny urlop, tak aby uwzględnić szczególnie trudne sytuacje.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z krajowymi warunkami, takimi jak prawo krajowe, porozumienia zbiorowe lub praktyka, oraz przy uwzględnieniu uprawnień przekazanych partnerom społecznym państwa członkowskie zapewniają, aby pracownicy korzystający z praw do urlopu, o których mowa w art. 4, 5 lub 6, otrzymywali wynagrodzenie lub odpowiednie świadczenie pieniężne równoważne przynajmniej kwocie, jaką dany pracownik otrzymałby w przypadku zwolnienia chorobowego.

Zgodnie z krajowymi warunkami, takimi jak prawo krajowe, porozumienia zbiorowe lub praktyka, oraz przy uwzględnieniu uprawnień przekazanych partnerom społecznym państwa członkowskie zapewniają, aby pracownicy korzystający z praw do urlopu, o których mowa w art. 4, 5 lub 6, otrzymywali wynagrodzenie lub odpowiednie świadczenie w następującej wysokości:

 

a)  w przypadku urlopu ojcowskiego, o którym mowa w art. 4 ust. 1, wynagrodzenie lub świadczenie równe co najmniej 80 % wynagrodzenia brutto pracownika;

 

b)  w przypadku urlopu rodzicielskiego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, wynagrodzenie lub świadczenie równe co najmniej 78 % wynagrodzenia brutto pracownika;

 

c)  w przypadku urlopu opiekuńczego, o którym mowa w art. 6, wynagrodzenie lub świadczenie równe co najmniej 78 % wynagrodzenia brutto pracownika;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – akapit 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Elastyczna organizacja pracy

Regulowana organizacja pracy

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy posiadający dzieci do określonego wieku – co najmniej dwunastu lat – oraz opiekunowie mieli prawo występowania o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki. Czas trwania takiej elastycznej organizacji pracy może być w rozsądny sposób ograniczony.

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy posiadający dzieci do określonego wieku – co najmniej dziesięciu lat – oraz opiekunowie mieli prawo występowania o regulowaną organizację pracy w celu sprawowania opieki. Czas trwania takiej regulowanej organizacji pracy może być w rozsądny sposób ograniczony.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie mogą ustalić ramowe wytyczne dotyczące terminu, w którym pracownik występuje do pracodawcy z wnioskiem o przyznanie regulowanej organizacji pracy, określające początek i koniec korzystania z tego prawa. Państwa członkowskie uwzględniają przy tym potrzeby zarówno pracodawców, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak i pracowników. Państwa członkowskie uwzględniają również działanie siły wyższej, a także możliwość wzajemnego porozumienia między pracownikiem a pracodawcą dotyczącego zmian terminu, w którym pracownik występuje z wnioskiem.

Uzasadnienie

Poprawka ta zwiększa czytelność prawa dla wszystkich przedsiębiorstw, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, określając rozsądny termin wystąpienia z wnioskiem i sprzyjając upowszechnieniu regulowanej organizacji pracy.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pracodawcy rozpatrują wnioski o elastyczną organizację pracy, o których mowa w ust. 1, i odpowiadają na nie, uwzględniając potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników. Pracodawcy uzasadniają odrzucenie takiego wniosku.

2.  Pracodawcy rozpatrują wnioski o regulowaną organizację pracy, o których mowa w ust. 1, i odpowiadają na nie pisemnie, uwzględniając potrzeby zarówno pracodawców, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak i pracowników. Pracodawca uzasadnia na piśmie wszelkie odmowy lub odroczenia tych wniosków w rozsądnym terminie po otrzymaniu wniosku ze względu na to, że mogłyby one poważnie zakłócić prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub w poważny i negatywny sposób wpłynąć na działalności pracodawcy.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy elastyczna organizacja pracy, o której mowa w ust. 1, jest ograniczona w czasie, pracownik ma prawo powrotu do pierwotnego schematu pracy po zakończeniu uzgodnionego okresu. Pracownik ma również prawo do wystąpienia o powrót do pierwotnego schematu pracy, gdy uzasadnia to zmiana okoliczności. Pracodawcy mają obowiązek rozpatrzenia takich wniosków i odpowiedzi na nie, z uwzględnieniem potrzeb zarówno pracodawców, jak i pracowników.

3.  W przypadku gdy regulowana organizacja pracy, o której mowa w ust. 1, jest ograniczona w czasie, pracownik ma prawo powrotu do pierwotnego schematu pracy po zakończeniu uzgodnionego okresu. Pracownik ma również prawo do wystąpienia o powrót do pierwotnego schematu pracy, gdy uzasadnia to zmiana okoliczności. Pracodawcy mają obowiązek rozpatrzenia takich wniosków i odpowiedzi na nie na piśmie, z uwzględnieniem potrzeb zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie oceniają potrzebę rozwiązań zapewniających, by stosowanie regulowanego czasu pracy było dostosowane do specjalnych potrzeb rodziców znajdujących się w szczególnej sytuacji wymagającej od nich większej obecności, zwłaszcza rodziców niepełnosprawnych i rodziców dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z zaburzeniami psychicznymi, dzieci oraz cierpiących na poważne przypadłości lub choroby, oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci zgodnie z definicją w prawie i praktyce państw członkowskich. .

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Prawa nabyte lub nabywane przez pracownika w dniu rozpoczęcia urlopu, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, zostają zachowane do zakończenia tego urlopu. Po zakończeniu takiego urlopu uprawnienia te mają zastosowanie, wraz ze wszystkimi zmianami wynikającymi z prawa krajowego, porozumień zbiorowych lub praktyki.

1.  Prawa nabyte lub nabywane przez pracownika w dniu rozpoczęcia urlopu, o którym mowa w art. 4, 5, 6, 7 lub 9, zostają zachowane do zakończenia tego urlopu lub odpowiedniego okresu stosowania elastycznej organizacji pracy. Po zakończeniu takiego urlopu uprawnienia te mają zastosowanie, wraz ze wszystkimi zmianami wynikającymi z prawa krajowego, porozumień zbiorowych lub praktyki.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby po zakończeniu urlopu, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, pracownicy mieli prawo do powrotu do swojej pracy lub na równorzędne stanowisko na warunkach nie mniej korzystnych i do korzystania z jakiejkolwiek poprawy warunków pracy, do których byliby uprawnieni w trakcie swojej nieobecności.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby po zakończeniu urlopu, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, pracownicy mieli prawo do powrotu do swojej pracy lub do uzyskania równorzędnych stanowisk na warunkach nie mniej korzystnych i odpowiadających ich umowie o pracę oraz do korzystania z jakiejkolwiek poprawy warunków pracy, do których byliby uprawnieni w trakcie swojej nieobecności.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie zapewniają, by po zakończeniu urlopu, o którym mowa w art. 5, pracownicy mogli skorzystać w razie potrzeby z planu reintegracji, tak aby ułatwić im powrót do pracy w przedsiębiorstwie pracodawcy.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie określają status umowy o pracę lub stosunku pracy na okres urlopu, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, w tym w odniesieniu do uprawnień do zabezpieczenia społecznego, a jednocześnie zapewniają utrzymanie stosunku pracy w tym okresie.

3.  Państwa członkowskie określają status umowy o pracę lub stosunku pracy na okres urlopu albo odnośnego okresu obowiązywania regulowanej organizacji pracy, o których mowa w art. 4, 5, 6, 7 lub 9, a jednocześnie zapewniają utrzymanie stosunku pracy w tym okresie, jednak bez uszczerbku dla uprawnień do zabezpieczenia społecznego, w tym składek emerytalnych, którymi pracownik jest objęty przez cały okres urlopu.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki celem zakazu mniej korzystnego traktowania pracowników z powodu wystąpienia przez nich o urlop, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu wykonywania przez nich prawa do elastycznej organizacji pracy, o którym mowa w art. 9.

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki celem zakazu dyskryminacji i mniej korzystnego traktowania pracowników z powodu wystąpienia przez nich o urlop, o którym mowa w art. 4, 5 , 6 lub 7, lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu wykonywania przez nich prawa do regulowanej organizacji pracy, o którym mowa w art. 9.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie wraz z partnerami społecznymi podejmują odpowiednie działania w celu zapewnienia dostępności uzasadnionego doradztwa prawnego i wsparcia przeznaczonego dla osób, które tego potrzebują, w tym poufnego i osobistego doradztwa, oraz świadczenia tego doradztwa i wsparcia przez organy ds. równości lub odpowiednich pośredników.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki celem zakazu zwalniania lub wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników z powodu wystąpienia przez nich o urlop, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu wykonywania przez nich prawa do elastycznej organizacji pracy, o którym mowa w art. 9.

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki celem zakazu zwalniania lub wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników z powodu wystąpienia przez nich o urlop, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu wykonywania przez nich prawa do regulowanej organizacji pracy, o którym mowa w art. 9.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pracownicy, którzy uznają, że zostali zwolnieni z pracy z powodu wystąpienia przez nich o urlop, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu wykonywania przez nich prawa do elastycznej organizacji pracy, o którym mowa w art. 9, mogą zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należycie uzasadnionych powodów zwolnienia. Pracodawca przedstawia te powody na piśmie.

2.  Pracownicy, którzy uznają, że zostali zwolnieni z pracy z powodu wystąpienia przez nich o urlop, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu wykonywania przez nich prawa do elastycznej organizacji pracy mogą zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należycie uzasadnionych powodów zwolnienia. Pracodawca przedstawia te powody na piśmie.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby w przypadku gdy pracownicy, o których mowa w ust. 2, przedstawili przed sądem lub innym właściwym organem fakty, na podstawie których można domniemywać, że doszło do takiego zwolnienia, obowiązek udowodnienia, że zwolnienie nastąpiło z przyczyn innych niż te, o których mowa w ust. 1, należał do respondenta.

3.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby w przypadku gdy pracownicy, którzy uważają, że zostali zwolnieni z pracy, ponieważ wystąpili o urlop, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, lub skorzystali z takiego urlopu, przedstawili przed sądem lub innym właściwym organem fakty, na podstawie których można domniemywać, że doszło do takiego zwolnienia, obowiązek udowodnienia, że zwolnienie nastąpiło z przyczyn innych niż wystąpienie o urlop, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, lub skorzystanie z takiego urlopu, należał do pozwanego.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Państwa członkowskie mogą zapewnić ulgi podatkowe lub inne zachęty, aby pomóc mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w spełnieniu warunków określonych w niniejszej dyrektywie;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby organ lub organy wyznaczone na podstawie art. 20 dyrektywy 2006/54/WE do celów promocji, analizy, monitorowania i wspierania równego traktowania rodziców i opiekunów, bez dyskryminacji ze względu na płeć, były również właściwe do zajmowania się kwestiami wchodzącymi w zakres niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie zapewniają, aby organ lub organy wyznaczone na podstawie art. 20 dyrektywy 2006/54/WE do celów promocji, analizy, monitorowania i wspierania równego traktowania rodziców i opiekunów, bez dyskryminacji ze względu na płeć, były również właściwe do zajmowania się kwestiami wchodzącymi w zakres niniejszej dyrektywy. Te organy krajowe są również właściwe do monitorowania wdrażania niniejszej dyrektywy na szczeblu krajowym i dostarczają Europejskiemu Instytutowi ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) dane segregowane ze względu na płeć, aby umożliwić odpowiednie monitorowanie i odpowiednią ocenę stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 16

Artykuł 16

Poziom ochrony

Poziom ochrony

Państwa członkowskie mogą wprowadzić lub utrzymać przepisy, które są korzystniejsze dla pracowników od tych ustanowionych w niniejszej dyrektywie. Zapewniają jednak, aby co najmniej cztery miesiące urlopu rodzicielskiego nie podlegały przeniesieniu zgodnie z art. 5 ust. 2.

1.  Państwa członkowskie mogą wprowadzić lub utrzymują przepisy, które są korzystniejsze dla pracowników od tych ustanowionych w niniejszej dyrektywie. Zapewniają jednak, aby co najmniej cztery miesiące urlopu rodzicielskiego nie podlegały przeniesieniu zgodnie z art. 5 ust. 2.

 

2.  Niniejsza dyrektywa nie stanowi odpowiedniej podstawy do ograniczenia przysługujących pracownikom praw ani poziomu ochrony przyznanej im w państwach członkowskich, niezależnie od formy tej ochrony.

 

3.  Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na prawo państw członkowskich do stosowania lub wprowadzania przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, które są korzystniejsze dla pracowników, lub na zachęcanie do stosowania układów zbiorowych, które są korzystniejsze dla pracowników, bądź zezwalanie na ich stosowanie.

 

4.  Niniejsza dyrektywa nie narusza innych praw przyznanych pracownikom na mocy innych aktów prawnych Unii.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby zainteresowane osoby na całym obszarze danego państwa były poinformowane wszelkimi odpowiednimi sposobami o przepisach przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy oraz o odpowiednich obowiązujących już przepisach dotyczących przedmiotu określonego w art. 1 niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie zapewniają, aby zainteresowani pracownicy i pracodawcy, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, na całym obszarze danego państwa byli poinformowani wszelkimi odpowiednimi sposobami o przepisach przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy oraz o odpowiednich obowiązujących już przepisach dotyczących przedmiotu określonego w art. 1 niniejszej dyrektywy.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie oceniają możliwość promowania rozwoju dobrowolnych systemów certyfikacji. Aby pomóc w osiągnięciu większego rozpowszechnienia środków na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w organizacjach publicznych i prywatnych, organy publiczne mogą wprowadzać zachęty sprzyjające certyfikowanym organizacjom.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17 a

 

Dialog z zainteresowanymi stronami

 

Z myślą o promowaniu celów niniejszej dyrektywy Unia i jej państwa członkowskie zachęcają do dialogu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w szczególności ze stowarzyszeniami rodziców i rodzin, pracodawcami i związkami zawodowymi, .

Poprawka    91

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Najpóźniej pięć lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy państwa członkowskie przekazują Komisji wszystkie istotne informacje dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, niezbędne dla Komisji do sporządzenia sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat stosowania niniejszej dyrektywy.

1.  Do dnia … [trzy lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], państwa członkowskie oceniają realizację celów niniejszej dyrektywy, zwłaszcza dotyczących równości płci oraz wpływu dyrektywy na rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także przekazują Komisji wszystkie istotne informacje dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, niezbędne dla Komisji do sporządzenia sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat stosowania niniejszej dyrektywy.

 

 

Poprawka    92

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1 Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym dokonuje przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy, oraz, w razie potrzeby, wniosek ustawodawczy.

2.  Na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1 Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym dokonuje przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy, w tym dane segregowane ze względu na płeć, dotyczące korzystania z różnych rodzajów urlopu określonych w niniejszej dyrektywie i jej wpływu na mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz, w razie potrzeby, wniosek ustawodawczy, oraz ocenia możliwość rozszerzenia praw ustanowionych niniejszą dyrektywą na pracowników samozatrudnionych.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera również oceny skutków dotyczące m.in.:

 

a)  możliwości wydłużenia urlopu opiekuńczego;

 

b)  możliwości rozszerzenia definicji opiekuna;

 

c)  wpływu dyrektywy na osoby opiekujące się krewnymi, które korzystają z urlopu opiekuńczego i które wystąpiły o regulowaną organizację pracy oraz którzy nie skorzystali z żadnych rozwiązań określonych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Komisja [... po wejściu w życie niniejszej dyrektywy] ocenia jej zgodność z zasadą równego traktowania w odniesieniu do różnych poziomów zastąpienia dochodu w przypadku różnych rodzajów urlopów i w razie stwierdzenia tego rodzaju dyskryminacji niezwłocznie wprowadza niezbędne środki legislacyjne.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej dwa lata od dnia jej wejścia w życie. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia... [dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy]. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

 

Państwa członkowskie gwarantują, że środki określone w akapicie pierwszym są poddawane procedurze konsultacji z udziałem partnerów społecznych, zgodnie ze specyficznymi uwarunkowaniami krajowymi.

(1)

  Dz.U. C 129 z 11.4.2018, s. 44.

(2)

  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym


UZASADNIENIE

Proponowana przez Komisję dyrektywa jest jednym z pierwszych rezultatów Europejskiego filaru praw socjalnych. Opiera się ona na inicjatywie „Nowy początek” poświęconej wyzwaniom związanym z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, którym sprostać muszą pracujący rodzice i opiekunowie. Inicjatywa przyczyni się do realizowania zapisanych w Traktacie celów równości mężczyzn i kobiet pod względem szans na rynku pracy i równego traktowania w miejscu pracy, a także wspierania wysokiego poziomu zatrudnienia w UE.

Celem wniosku ustawodawczego jest zatem skupienie się na ukierunkowanych środkach, które pozwolą rozwiązać problem niewystarczającego poziomu zatrudnienia kobiet przez poprawę warunków godzenia życia zawodowego i prywatnego, ale także problem ich nierównego traktowania i szans na rynku pracy. Ponadto we wniosku zachęca się do wzmocnienia opiekuńczej roli mężczyzn w życiu rodzinnym, na czym skorzystają także dzieci. Istnieją solidne dowody, że korzystanie przez ojców z rozwiązań sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym ma pozytywny wpływ na ograniczenie względnej ilości nieodpłatnej pracy wykonywanej w rodzinie przez kobiety i pozostawia im więcej czasu na pracę zarobkową. Proponowana dyrektywa promuje zatem niedyskryminację i wspiera równość płci. W obecnym kształcie ma zastosowanie do wszystkich pracowników, mężczyzn i kobiet, posiadających umowę o pracę lub pozostających w stosunku pracy.

Jej celem jest wprowadzenie szeregu nowych lub wyższych minimalnych norm dotyczących urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i opiekuńczego, które mają pomóc zlikwidować anomalie, które utrudniają osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym zarówno rodziców, jak i opiekunów. Sprawozdawca uważa, że środki te wprowadzane są w odpowiednim czasie i są niezbędne, by poprawić dostęp do rozwiązań sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym oraz lepiej odzwierciedlać zmieniające się wzorce pracy w naszym społeczeństwie.

Sprawozdawca jest też zdania, że dostępność wysokiej jakości, przystępnych cenowo usług opieki nad dziećmi okazała się kluczowym aspektem polityki godzenia życia zawodowego i prywatnego w państwach członkowskich, ułatwiając szybki powrót kobiet na rynek pracy oraz zwiększając ich udział w tym rynku. W związku z tym sprawozdawca zachęca państwa członkowskie do poprawy infrastruktury opieki nad dziećmi i chciałby, by znalazło to odzwierciedlenie w tekście; wprowadza zatem do dyrektywy poświęcony temu motyw.

Również w duchu art. 153, na którym opiera się propozycja niniejszej dyrektywy, oprócz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) sprawozdawca pragnie położyć szczególny nacisk na mikroprzedsiębiorstwa, ponieważ jest zdania, że mogłyby mieć trudności z wdrażaniem niektórych części dyrektywy ze względu na ich szczególne uwarunkowania i ograniczenia różniące się od specyfiki MŚP .

Sprawozdawca zadbał o uwzględnienie w całym tekście przepisów dotyczących mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), tak aby dyrektywa nie nakładała na nie ograniczeń administracyjnych, finansowych i prawnych, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie takich przedsiębiorstw, nie pozbawiając jednak pracowników prawa do korzystania z rozwiązań sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. Przykładowo w jednej z poprawek sprawozdawca zastrzega – bez uszczerbku dla przysługującego pracodawcy prawa decydowania, czy rozpatrzyć taki wniosek pozytywnie czy nie – że należy uwzględnić trudności, które elastyczne warunki pracy mogą stwarzać MMŚP.

Aby rozwiązać problem szczególnej szkodliwości niektórych obciążeń administracyjnych dla mikroprzedsiębiorstw, sprawozdawca proponuje, by państwa członkowskie miały możliwość wprowadzania środków mających na celu ograniczenie obciążeń dla mikroprzedsiębiorstw wynikających z obowiązku przestrzegania postanowień art. 12 (Ochrona przed zwolnieniem i ciężar dowodu), tak aby nie stwarzać ryzyka nadmiernego ich obarczania.

Główne propozycje Komisji uzupełniają obowiązujące już przepisy o następujące nowe elementy:

• Dyrektywa wprowadza prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze co najmniej dziesięć dni roboczych w okresie poprzedzającym narodziny dziecka lub po jego narodzinach. Jest to znacząca zmiana, biorąc pod uwagę, że obecnie nie istnieją minimalne normy urlopu ojcowskiego na szczeblu europejskim. Sprawozdawca w pełni popiera tę nową propozycję, ponieważ w poszczególnych państwach członkowskich możliwości korzystania z urlopu przez ojców i zachęty dla nich, by z niego korzystać, znacznie się różnią. Jeżeli ojcom przysługuje urlop, poziom wynagrodzenia i liczba wolnych dni są bardzo różne.

Sprawozdawca wprowadził zmiany do tekstu, tak aby prawo do urlopu ojcowskiego przysługiwało również przy okazji przysposabiania dziecka. Bez wątpienia bardzo ważne jest, by w momencie narodzin lub adopcji dziecka ojciec był obecny i dzielił obowiązki z partnerką / partnerem. Jest to czas na nawiązywanie więzi i istnieją dowody, że ma on duże znaczenie zarówno dla dziecka, jak i dla ojca. Sprawozdawca zaproponował poprawkę pozwalającą uściślić, że pracownik uznawany za ojca może być również odpowiednim drugim rodzicem określonym w prawie krajowym.

W odniesieniu do poziomu wynagrodzenia lub świadczeń sprawozdawca podtrzymuje wniosek Komisji, zgodnie z którym osoby korzystające z urlopu ojcowskiego otrzymują równowartość wynagrodzenia przysługującego na zwolnieniu chorobowym, co pozwala odzwierciedlić istniejące prawodawstwo UE dotyczące urlopu w momencie urodzenia dziecka.

• W odniesieniu do dyrektywy w sprawie urlopu rodzicielskiego (2010/18/UE), która zostanie uchylona wraz z wejściem w życie proponowanej dyrektywy, pracownicy mają indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego liczącego co najmniej 4 miesiące, z czego jeden miesiąc nie podlega przeniesieniu, z tytułu narodzin lub przysposobienia dziecka. Może on zostać wykorzystany do osiągnięcia przez dziecko wieku 8 lat. Obecnie nie istnieje obowiązek wypłaty wynagrodzenia podczas urlopu rodzicielskiego i to państwa członkowskie i partnerzy społeczni określają szczegółowe warunki tego urlopu.

Niniejszy wniosek wzmacnia natomiast prawo do urlopu rodzicielskiego, gdyż podczas przysługującego obecnie czteromiesięcznego urlopu pracownik otrzymywałby wynagrodzenie równe co najmniej świadczeniom z tytułu zwolnienia chorobowego, a urlopu nie będzie można przenosić z jednego rodzica na drugiego. Rodzice będą także mieli prawo wystąpić z wnioskiem o możliwość wykorzystania całego okresu urlopu w sposób elastyczny, a wiek dziecka stanowiący granicę, do której rodzice mogą wykorzystać urlop, zostanie podniesiony z 8 do 12 lat. Sprawozdawca zgadza się tą propozycją ponieważ obowiązujące unijne ramy prawne zapewniają ograniczone środki zachęcania mężczyzn do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi. Istnieją solidne dowody, że korzystanie przez ojców z rozwiązań sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym ma pozytywny wpływ na ograniczenie względnej ilości nieodpłatnej pracy wykonywanej w rodzinie przez kobiety i pozostawia im więcej czasu na pracę zarobkową.

Chociaż sprawozdawca popiera ideę płatnego urlopu rodzicielskiego, jego propozycja odbiega od wniosku Komisji, gdyż postuluje on, by pracownik otrzymywał wynagrodzenie lub świadczenia w wysokości co najmniej 75 % wynagrodzenia brutto. Sprawozdawca uważa, że ustanowienie na szczeblu UE standardowej stawki procentowej wynagrodzenia pozwoli rozwiązać problem rozbieżności stawek wynagrodzenia chorobowego, które pracownicy otrzymują w różnych państwach członkowskich, stworzyć wszystkim pracownikom równe warunki działania oraz umożliwi skorzystanie z urlopu większej liczbie ojców, dla których spadek wynagrodzenia stanowi istotny czynnik zniechęcający do korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Sprawozdawca przedstawił propozycję usprawnienia procedury składania i rozpatrywania wniosków o urlop rodzicielski przez wprowadzenie konkretnego terminu, w którym pracownik zawiadamia pracodawcę o zamiarze skorzystania z urlopu rodzicielskiego, z dokładnymi wskazaniem okresu, kiedy zamierza z niego korzystać. Sprawozdawca jest zdania, że byłoby to korzystne zarówno dla pracodawców, którzy planują działalność, jak i dla pracowników, którzy mieliby możliwość korzystania z urlopu wtedy, kiedy najbardziej go potrzebują. Jest to szczególnie istotne dla MMŚP, które nie mają komfortu dysponowania licznym personelem ani środków finansowych na zatrudnienie dodatkowych pracowników tymczasowych.

•  Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycję wprowadzenia prawa do urlopu opiekuńczego dla pracowników zajmujących się poważnie chorymi lub niesamodzielnymi członkami rodziny. Osoby te będą mogły skorzystać rocznie z 5 dni urlopu płatnych przynajmniej na poziomie wynagrodzenia chorobowego. Sprawozdawca zaproponował jednak, by wynagrodzenie za urlop opiekuńczy wynosiło co najmniej 75 % wynagrodzenia brutto pracownika.

•  Obecny wniosek rozszerza też prawo do ubiegania się o elastyczną organizację pracy oraz korzystania z urlopu rodzicielskiego na wszystkich pracujących rodziców dzieci do 12 roku życia. Sprawozdawca jest świadomy, że może spowodować to pewne trudności, zwłaszcza dla MMŚP, dlatego też zaproponował, by graniczny wiek dziecka zmienić na 10 lat.


OPINIA MNIEJSZOŚCI

Opinia mniejszości złożona przez Joëlle Mélin i Dominique’a Martina w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE

(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Sytuacja zależności dziecka, rodzica lub krewnego w linii bocznej od pracownika jest częsta i dotyczy wyłącznie życia prywatnego. Choć bywa ona trudna lub bolesna, nie powinna w żaden sposób zmieniać zwykłych warunków życia zawodowego ani obowiązujących przepisów dotyczących urlopu rodzicielskiego, gdyż zaburzyłoby to równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, które de facto zaczęłoby dominować. Ponadto zarówno w kwestii zasady, jak i wysokości świadczeń państwa członkowskie zachowują suwerenność; Europa, wbrew temu, co słyszymy, nie przynosi żadnych dodatkowych korzyści. Dodajmy również, że to nie do pracodawców należy pomaganie pracownikom w różnych przypadkach losowych; mogłoby to bowiem zagrozić krajowym systemom ochrony socjalnej oraz całym sektorom europejskiego przemysłu.

Joëlle Mélin                  Dominique Martin


OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (30.5.2018)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającego dyrektywę Rady 2010/18/UE

(COM(2017)0253 – C8‑0137/2017 – 2017/0085(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

(*) Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Środki służące równowadze między życiem zawodowym a prywatnym są wymagane nie tylko w odniesieniu do praw kobiet, ale są też konieczne dla ochrony praw mężczyzn i ogólnie równości płci. Mają one również zasadnicze znaczenie dla gospodarki UE, w tym dla zwalczania negatywnych skutków starzenia się społeczeństwa i niedoboru siły roboczej.

Sytuacja kobiet na rynku pracy nadal stanowi wyzwanie – średnia stopa zatrudnienia kobiet w UE wynosi 64 %, a mężczyzn – 76 %. Dowiedziono, że główną przyczyną bierności zawodowej kobiet jest brak możliwości skutecznego godzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. W związku z tym różnica w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn, wynikająca ze skumulowanych nierówności w ciągu całego życia kobiet oraz okresów ich nieobecności na rynku pracy wynosi, średnio dla całej UE, szokujące 40 %(1). Postępy w osiąganiu równouprawnienia płci na rynku pracy są powolne i aby zmienić tę tendencję, konieczne są środki na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym(2). Ponadto polityka godzenia życia zawodowego i prywatnego ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego reagowania na niedobory siły roboczej i w rosnącym stopniu starzejącą się populację(3).

Sprawozdawczyni pragnie skupić się na celu dyrektywy, jakim jest zwiększenie zatrudnienia kobiet oraz dobre odzwierciedlenie jego podstawy prawnej. Dwa główne filary wniosku, które sprawozdawczyni określa jako podstawowe dla osiągnięcia tych celów, to:

1)  brak możliwości przenoszenia urlopu rodzicielskiego, który jest warunkiem równego podziału urlopu między kobietami i mężczyznami oraz narzędziem służącym zwiększeniu obecności kobiet na rynku pracy i zaangażowaniu mężczyzn w obowiązki rodzinne;

2)  poziom wynagrodzenia za czas choroby podczas urlopu, który jest zgodny z obowiązującymi ramami prawnymi i dyrektywą w sprawie urlopu macierzyńskiego. Ojcowie korzystają z urlopów, gdy zapewniony jest wystarczająco wysoki poziom tego wynagrodzenia(4).

Płatny urlop ojcowski jest pierwszym warunkiem wstępnym podjęcia przez ojców obowiązków związanych z opieką nad dziećmi(5). Sprawozdawczyni podjęła jednak decyzję o wprowadzeniu pewnego stopnia elastyczności w zakresie korzystania z urlopu ojcowskiego, umożliwiającego ojcom korzystanie z tego prawa w ciągu pierwszego roku po urodzeniu dziecka lub adopcji: z takiego urlopu skorzysta prawdopodobnie więcej ojców, ponieważ niektórzy mężczyźni mogą nie być wystarczająco pewni, że zaraz po porodzie będą potrafili należycie opiekować się dzieckiem. Sprawozdawczyni postanowiła jednak utrzymać preferencję dla rozwiązania w postaci korzystania z urlopu ojcowskiego z okazji narodzin dziecka lub adopcji, ponieważ dowody wskazują, że więź między ojcem a dzieckiem jest najskuteczniej zacieśniana na tym wczesnym etapie(6). Co się tyczy urlopu opiekuńczego, sprawozdawczyni postrzega go jako pożądaną odpowiedź na problem starzenia się społeczeństwa, ponieważ obowiązki opiekuńcze nie ograniczają się tylko do opieki nad dziećmi.

Sprawozdawczyni wprowadza kilka zmian w celu dostosowania wniosku do potrzeb gospodarek UE.

Po pierwsze, ponieważ środki na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego są inwestycjami długoterminowymi, które zapewniają dobrobyt gospodarczy i zwiększają zatrudnienie kobiet, szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie krótko- i długoterminowego funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Konieczna jest większa przejrzystość dla przedsiębiorstw, co pozwoli na skuteczniejsze planowanie i zapobieganie utracie produktywności. W tym celu sprawozdawczyni podkreśla potrzebę zapewnienia jasnych okresów wypowiedzenia, jak również kwalifikujących okresów zatrudnienia dla ubiegania się o urlopy oraz elastyczną organizację pracy.

Choć sprawozdawczyni uznaje potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, postanowiła nie wprowadzać rozszerzonego prawa do urlopu dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, ponieważ cele dyrektywy koncentrują się na zwiększeniu obecności kobiet na rynku pracy. Wydłużenie urlopów dla samotnych rodziców mogłoby w praktyce przedłużyć nieobecność zawodową samotnych matek, stanowiących większość samotnych rodziców, a tym samym podważyć cel dyrektywy, co niekorzystnie wpłynęłoby na niezależność finansową tych kobiet. Dyrektywa pozostawia w gestii państw członkowskich określenie charakteru i struktury wsparcia w przypadku rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, co sprawozdawczyni w pełni popiera.

Podsumowując, sprawozdawczyni uważa, że stanowisko Parlamentu Europejskiego powinno koncentrować się na obronie głównych celów dyrektywy oraz na podstawie prawnej, która opiera się na równości kobiet i mężczyzn. Parlament Europejski powinien również myśleć strategicznie, żeby uniknąć niepowodzenia zbyt ambitnego wniosku, co oznacza respektowanie wyrażonych przez państwa członkowskie zastrzeżeń, w celu szybkiego przyjęcia go przez Radę.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych zasad Unii. Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej wspieranie równości kobiet i mężczyzn jest jednym z celów Unii Europejskiej. Podobnie art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej nakłada wymóg zapewnienia równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia.

(2)  Równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych zasad Unii. Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 8 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyeliminowanie nierówności i wspieranie równości kobiet i mężczyzn jest jednym z celów Unii Europejskiej. Podobnie zgodnie z art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zakazana jest wszelka dyskryminacja z jakiegokolwiek powodu, a art. 23 nakłada wymóg zapewnienia równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Unia jest stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Postanowienia tej Konwencji zatem od czasu jej wejścia w życie integralną częścią porządku prawnego Unii Europejskiej i prawodawstwo Unii należy –. na tyle na ile jest to możliwe – interpretować w sposób zgodny z tą Konwencją. Konwencja przewiduje, między innymi, w art. 7, że strony podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia pełnego korzystania przez niepełnosprawne dzieci ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równych zasadach z innymi dziećmi.

(4)  Unia i jej wszystkie państwa członkowskie są stronami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. W konwencji jest podkreślone, że osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin powinni otrzymywać niezbędną ochronę i pomoc tak, aby rodziny mogły przyczyniać się do pełnego i równego korzystania z praw osób niepełnosprawnych. Postanowienia tej Konwencji są integralną częścią porządku prawnego Unii Europejskiej i prawodawstwo Unii należy –. na tyle na ile jest to możliwe – interpretować w sposób zgodny z tą Konwencją. Konwencja przewiduje, między innymi, w art. 7, że strony podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia pełnego korzystania przez niepełnosprawne dzieci ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równych zasadach z innymi dziećmi. Ponadto art. 23 Konwencji stanowi, że Strony podejmą skuteczne i właściwe działania mające na celu eliminację dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych we wszelkich kwestiach odnoszących się do sfery małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa i związków.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Polityka dotycząca równowagi między życiem zawodowym a prywatnym powinna przyczynić się do osiągnięcia równości płci przez wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy, ułatwianie mężczyznom dzielenia się obowiązkami z kobietami na równych zasadach oraz zmniejszanie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. Taka polityka powinna uwzględniać zmiany demograficzne, w tym efekty starzenia się społeczeństwa.

(5)  Polityka dotycząca równowagi między życiem zawodowym a prywatnym powinna przyczynić się do osiągnięcia równości płci przez wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy, zachęcanie mężczyzn do dzielenia się obowiązkami z kobietami na równych zasadach oraz ułatwianie im tego oraz zmniejszanie różnic w wynagradzaniu i emeryturach kobiet i mężczyzn. Taka polityka powinna uwzględniać zmiany demograficzne, w tym efekty starzenia się społeczeństwa. Ponadto powinna ona również przyczyniać się do zwalczania stereotypów dotyczących ról przypisanych płci.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Europejski filar praw socjalnych ogłoszony przez państwa członkowskie dnia 17 listopada 2017 r. ma na celu zapewnienie obywatelom Unii nowych i skuteczniejszych praw. Filar opiera się na 20 kluczowych zasadach, w tym na zasadzie 2 dotyczącej równouprawnienia płci, zasadzie 3 dotyczącej równych szans i zasadzie 9 dotyczącej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Zgodnie z ostatnią z wymienionych zasad „[r]odzice oraz osoby pełniące obowiązki opiekunów mają prawo do odpowiednich urlopów, elastycznej organizacji pracy oraz dostępu do usług w zakresie opieki. Kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do urlopów specjalnych, aby móc wypełniać swoje obowiązki opiekuńcze, oraz są zachęcani do korzystania z nich w wyważony sposób”.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Około 80 % nieformalnej, zwykle bezpłatnej opieki w całej Unii świadczą członkowie rodzin i przyjaciele, którzy zapewniają w niezbędnej części funkcjonowanie, organizację i trwałość systemów opieki zdrowotnej i społecznej. Około dwie trzecie opiekunów w Europie to kobiety. Szacuje się, że wartość ekonomiczna bezpłatnej nieformalnej opieki w Unii jako procent całkowitego kosztu formalnej opieki długoterminowej wynosi od 50 do 90 %.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym wciąż jednak jest dużym wyzwaniem dla wielu rodziców i pracowników obarczonych obowiązkami opiekuńczymi, co ma negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet. Znaczącym czynnikiem wpływającym na niedostateczną reprezentację kobiet na rynku pracy jest trudność w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Kobiety, które posiadają dzieci, zwykle poświęcają mniej godzin na pracę zarobkową, natomiast spędzają więcej czasu, wypełniając nieodpłatne obowiązki opiekuńcze. Obecność chorego lub niesamodzielnego krewnego również okazuje się mieć negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet, a w przypadku niektórych z nich prowadzi do zupełnego wycofania się z rynku pracy.

(7)  Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym wciąż jednak jest dużym wyzwaniem dla wielu rodziców i pracowników obarczonych obowiązkami opiekuńczymi, co ma negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet. Znaczącym czynnikiem wpływającym na niedostateczną reprezentację kobiet na rynku pracy jest trudność w godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych. Kobiety, które posiadają dzieci, zwykle poświęcają mniej godzin na pracę zarobkową, natomiast spędzają więcej czasu, wypełniając nieodpłatne obowiązki opiekuńcze. Obecność chorego lub niesamodzielnego krewnego potrzebującego opieki bądź wsparcia również okazuje się mieć negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet, a w przypadku niektórych z nich prowadzi do częściowego lub zupełnego wycofania się z rynku pracy, co ma negatywny wpływ finansowy na ich wynagrodzenie i emeryturę.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Obecne unijne ramy prawne zapewniają ograniczone środki zachęcające mężczyzn do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi. Brak w wielu państwach członkowskich urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego przyczynia się do niewielkiego wykorzystania takich urlopów przez ojców. Ta nierówność między kobietami i mężczyznami, jeśli chodzi o politykę w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, pogłębia różnice między płciami w dziedzinie pracy i opieki. Z drugiej strony wykazano, że korzystanie przez ojców z rozwiązań w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, takich jak urlopy lub elastyczna organizacja pracy, ma pozytywny wpływ na ograniczenie relatywnej ilości nieodpłatnej pracy w rodzinie wykonywanej przez kobiety i pozostawia im więcej czasu na pracę za wynagrodzeniem.

(8)  Obecne unijne ramy prawne zapewniają ograniczone środki zachęcające mężczyzn do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi. Brak w wielu państwach członkowskich urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego, a także możliwość przenoszenia urlopu rodzicielskiego na drugiego rodzica przyczyniają się do niewielkiego wykorzystania takich urlopów przez ojców. Ta nierówność między kobietami i mężczyznami, jeśli chodzi o politykę w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, pogłębia różnice między płciami w dziedzinie pracy i opieki. Z drugiej strony wykazano, że korzystanie przez ojców z rozwiązań w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, takich jak urlopy lub elastyczna organizacja pracy, ma pozytywny wpływ na ograniczenie relatywnej ilości nieodpłatnej pracy w rodzinie wykonywanej przez kobiety i pozostawia im więcej czasu na pracę za wynagrodzeniem. Ponadto badania Eurofound pokazują, że poziom wykorzystania urlopu przez rodziców zależy od wielu powiązanych czynników. Do tych czynników należy zaliczyć: informacje na temat dostępnych urlopów; wynagrodzenie za urlop i różnice w wynagrodzeniu; dostępność i elastyczność placówek opieki nad dziećmi; dominujące modele organizacji rodziny; oraz to, w jakim stopniu pracownicy obawiają się odizolowania od rynku pracy w przypadku skorzystania z urlopu1a.

 

__________________

 

1a Eurofound: „Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union” [Promowanie korzystania z urlopów rodzicielskich i ojcowskich wśród ojców w Unii Europejskiej] (2015) i „The gender employment gap: challenges and solutions” [Różnice w poziomie zatrudnienia ze względu na płeć – wyzwania i rozwiązania] (2016).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Okazało się, że możliwość korzystania z charakteryzującej się wysoką jakością, dostępnej i przystępnej cenowo infrastruktury opieki nad dziećmi i innymi osobami niesamodzielnymi jest jednym z kluczowych czynników polityki dotyczącej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, ułatwiającym szybki powrót matek na rynek pracy oraz zwiększenie udziału kobiet w tym rynku. Jednak do 2018 r. w większości państw członkowskich Unii nadal nie osiągnięto tzw. celów barcelońskich w zakresie opieki nad dziećmi ustanowionych w 2002 r. Osiągnięcie tych celów jest bardzo ważne, aby umożliwić kobietom pełen udział w zatrudnieniu, a nadanie wysokiej rangi w wieloletnich ramach finansowych inwestycjom w wysokiej jakości, dostępną i przystępną cenowo opiekę nad dziećmi świadczoną na poziomie społeczności lokalnych ma kluczowe znaczenie dla przełamania impasu w tym względzie.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Niewspółmiernie wysokie obciążenie podatkowe drugich żywicieli rodziny w większości państw członkowskich nadal stanowi czynnik zniechęcający do udziału kobiet w rynku pracy. Wskazanie i zlikwidowanie wszelkich przeszkód wynikających z systemów ulg podatkowych, które są dyskryminujące ze względu na płeć, jest niezbędne dla wspierania pełnego udziału kobiet w zatrudnieniu i promowania równego podziału obowiązków związanych z rodzicielstwem i opieką.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby zachęcić do bardziej równego podziału obowiązków opiekuńczych między kobietami i mężczyznami, należy wprowadzić prawo do korzystania z urlopu ojcowskiego z okazji narodzin dziecka. Aby uwzględnić różnice między państwami członkowskimi, prawo do urlopu ojcowskiego powinno przysługiwać bez względu na stan cywilny lub rodzinny określony w prawie krajowym.

(13)  Aby zachęcić do bardziej równego podziału obowiązków opiekuńczych między kobietami i mężczyznami, należy wprowadzić prawo do korzystania z płatnego urlopu ojcowskiego dla ojca lub równoważnego drugiego rodzica, który jest określony prawem krajowym, z okazji narodzin lub przysposobienia dziecka oraz w granicach trwania urlopu macierzyńskiego. Aby uwzględnić różnice między państwami członkowskimi, prawo do urlopu ojcowskiego powinno przysługiwać bez względu na stan cywilny lub rodzinny określony w prawie krajowym.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Państwa członkowskie powinny też ocenić, czy warunki i szczegółowe rozwiązania w zakresie urlopu ojcowskiego należy dostosować do specjalnych potrzeb ojców znajdujących się w szczególnej sytuacji wymagającej od nich większej obecności, zwłaszcza ojców z niepełnosprawnością i ojców dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z problemami zdrowia psychicznego, dzieci mających poważne problemy zdrowotne lub poważnie chorych, oraz samotnych ojców zgodnie z definicją w prawie i praktyce państw członkowskich.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Z uwagi na to, że większość ojców nie korzysta z prawa do urlopu rodzicielskiego lub przekazuje znaczną część swoich uprawnień do tego urlopu matkom – aby zachęcić drugiego rodzica do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, a jednocześnie utrzymać prawo każdego z rodziców do co najmniej czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego (aktualnie przewidziane w dyrektywie 2010/18/UE) niniejsza dyrektywa przedłuża z jednego do czterech miesięcy okres urlopu rodzicielskiego, który nie podlega przeniesieniu na drugiego rodzica.

(14)  Z uwagi na to, że większość ojców nie korzysta z prawa do urlopu rodzicielskiego lub przekazuje znaczną część swoich uprawnień do tego urlopu matkom – aby zachęcić drugiego rodzica do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, a jednocześnie utrzymać prawo każdego z rodziców do co najmniej czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego (aktualnie przewidziane w dyrektywie 2010/18/UE) niniejsza dyrektywa przedłuża z jednego do czterech miesięcy okres urlopu rodzicielskiego, który nie podlega przeniesieniu na drugiego rodzica. Państwa członkowskie powinny móc określić, że dwa miesiące urlopu rodzicielskiego należy wykorzystać podczas pierwszych czterech lat życia dziecka. Jednak, jeżeli urlop rodzicielski nie zostanie wykorzystany w tych granicach czasowych, państwa członkowskie powinny dopilnować, by urlop nie przepadł i mógł być wykorzystany do czasu ukończenia przez dziecko co najmniej dziesiątego roku życia.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby zapewnić rodzicom więcej możliwości korzystania z urlopu rodzicielskiego w miarę dorastania ich dzieci, prawo do urlopu rodzicielskiego powinno przysługiwać do czasu osiągnięcia przez dziecko co najmniej dwunastu lat. Państwa członkowskie powinny móc wyznaczyć termin na złożenie przez pracownika wniosku do pracodawcy o przyznanie urlopu rodzicielskiego, oraz zdecydować, czy prawo do urlopu rodzicielskiego może być uzależnione od określonego okresu zatrudnienia. Ze względu na coraz bardziej zróżnicowane ustalenia umowne w celu obliczenia okresu zatrudnienia należy uwzględnić sumę kolejnych umów na czas określony zawartych z tym samym pracodawcą. Aby równoważyć potrzeby pracowników i pracodawców, państwa członkowskie powinny też móc podjąć decyzję w sprawie określenia, czy pracodawca może odroczyć przyznanie urlopu rodzicielskiego w pewnych okolicznościach. W takich przypadkach pracodawca powinien przedstawić uzasadnienie tego odroczenia.

(15)  Aby zapewnić rodzicom więcej możliwości korzystania z urlopu rodzicielskiego w miarę dorastania ich dzieci, prawo do urlopu rodzicielskiego powinno przysługiwać do czasu osiągnięcia przez dziecko co najmniej dziesięciu lat. Państwa członkowskie, uwzględniając w szczególności ograniczenia mikroprzedsiębiorstw, powinny móc wyznaczyć rozsądny termin na złożenie przez pracownika wniosku do pracodawcy o przyznanie urlopu rodzicielskiego. Aby zapobiec potencjalnym nadużyciom, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzenia wymogu minimalnego stażu pracy, zanim pracownik będzie uprawniony do korzystania z tego prawa, o maksymalnym okresie trwania wynoszącym sześć miesięcy. Ze względu na coraz bardziej zróżnicowane ustalenia umowne w celu obliczenia okresu zatrudnienia należy uwzględnić sumę kolejnych umów na czas określony zawartych z tym samym pracodawcą. Aby równoważyć potrzeby pracowników i pracodawców, państwa członkowskie powinny też móc podjąć decyzję w sprawie określenia, czy pracodawca może odroczyć przyznanie urlopu rodzicielskiego w pewnych okolicznościach. W takich przypadkach pracodawca powinien przedstawić uzasadnienie tego odroczenia w formie pisemnej.

Zważywszy, że elastyczność zwiększa prawdopodobieństwo skorzystania przez drugie z rodziców, a w szczególności ojca, z uprawnień do takiego urlopu, pracownicy powinni mieć możliwość wystąpienia o urlop rodzicielski w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy lub w innych elastycznych formach. Do pracodawcy powinna należeć decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu takiego wniosku o urlop rodzicielski w innych elastycznych formach różnych od pełnego czasu pracy. Państwa członkowskie powinny też ocenić, czy warunki i szczegółowe rozwiązania w zakresie urlopu rodzicielskiego należy dostosować do specjalnych potrzeb rodziców znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

Zważywszy, że elastyczność zwiększa prawdopodobieństwo skorzystania przez drugie z rodziców, a w szczególności ojca, z uprawnień do takiego urlopu, pracownicy powinni mieć możliwość wystąpienia o urlop rodzicielski w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy lub w innych elastycznych formach. Do pracodawcy powinna należeć decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu takiego wniosku o urlop rodzicielski w innych elastycznych formach różnych od pełnego czasu pracy. Państwa członkowskie powinny też ocenić, czy warunki i szczegółowe rozwiązania w zakresie urlopu rodzicielskiego należy dostosować do specjalnych potrzeb rodziców znajdujących się w szczególnej sytuacji wymagającej od nich większej obecności, zwłaszcza rodziców z niepełnosprawnością i rodziców dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z problemami zdrowia psychicznego, dzieci mających poważne problemy zdrowotne lub poważnie chorych, oraz samotnych rodziców zgodnie z definicją w prawie i praktyce państw członkowskich.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby ułatwiać powroty do pracy po urlopie rodzicielskim, pracownicy i pracodawcy powinni być zachęcani do utrzymywania kontaktów podczas takich urlopów; mogą oni też dokonywać ustaleń co do wszelkich odpowiednich środków na rzecz reintegracji, określanych pomiędzy zainteresowanymi stronami, przy uwzględnieniu prawa krajowego, układów zbiorowych i praktyki.

(16)  Aby ułatwić powroty do pracy po urlopie rodzicielskim, pracownicy i pracodawcy powinni mieć możliwość dobrowolnego utrzymywania kontaktów podczas takich urlopów. Kontakty między pracownikami i pracodawcami nie powinny powodować obciążeń ani stresu dla pracowników i członków ich rodzin oraz powinny ułatwiać czynienie wszelkich ustaleń dotyczących odpowiednich środków na rzecz reintegracji, określanych pomiędzy zainteresowanymi stronami, przy uwzględnieniu prawa krajowego, układów zbiorowych i praktyki. Pracownicy, którzy nie życzą sobie utrzymywać kontaktów, nie powinni być w żaden sposób dyskryminowani.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Aby zapewnić większe szanse pozostania na rynku pracy mężczyznom i kobietom opiekującym się starszymi członkami rodziny i innymi krewnymi wymagającymi opieki, pracownicy mający poważnie chorego lub niesamodzielnego krewnego powinni mieć prawo do czasu wolnego od pracy w postaci urlopu opiekuńczego w celu sprawowania opieki nad tym krewnym. Aby zapobiec nadużywaniu tego prawa, przed przyznaniem urlopu wymagane może być okazanie dowodu poważnej choroby lub niesamodzielności.

(17)  Aby zapewnić większe szanse pozostania na rynku pracy pracownikom opiekującym się starszymi członkami rodziny i innymi krewnymi wymagającymi opieki, pracownicy mający krewnego wymagającego opieki lub wsparcia z ważnych powodów medycznych powinni mieć prawo do czasu wolnego od pracy w postaci urlopu opiekuńczego w celu sprawowania opieki nad tym krewnym. Aby zapobiec nadużywaniu tego prawa, przed przyznaniem urlopu wymagane powinno być okazanie lekarskiego dowodu potwierdzającego istnienie ważnych powodów medycznych takiej opieki lub takiego wsparcia.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Urlop dla opiekunów nie powinien zastępować wysokiej jakości profesjonalnych, dostępnych i przystępnych cenowo usług opieki świadczonych na szczeblu społeczności lokalnych, które również znacznie przyczynią się do dalszego rozwoju gospodarczego.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Aby zachęcić pracowników mających dzieci i obowiązki opiekuńcze, a zwłaszcza mężczyzn, do korzystania z urlopów przewidzianych niniejszą dyrektywą, należy im przyznać uprawnienia do odpowiedniego świadczenia pieniężnego podczas urlopu. Poziom tego świadczenia pieniężnego powinien odpowiadać co najmniej kwocie, jaką dany pracownik otrzymałby w przypadku zwolnienia chorobowego. Państwa członkowskie powinny brać pod uwagę znaczenie ciągłości uprawnień do zabezpieczenia społecznego, w tym opieki zdrowotnej.

(19)  Aby zachęcić pracowników mających dzieci i obowiązki opiekuńcze, a zwłaszcza mężczyzn, do korzystania z urlopów przewidzianych niniejszą dyrektywą, należy im przyznać uprawnienia do odpowiedniego świadczenia pieniężnego podczas urlopu. Poziom tego świadczenia pieniężnego powinien być ustalony przez państwo członkowskie i powinien odpowiadać wynagrodzeniu otrzymywanemu w czasie urlopu macierzyńskiego zgodnie z definicją na szczeblu krajowym odnośnie do urlopu ojcowskiego, natomiast w przypadku urlopu rodzicielskiego i opiekuńczego, poziom tego świadczenia powinien odpowiadać co najmniej 80% wynagrodzenia danego pracownika brutto. W ten sposób Państwa członkowskie zapewniłyby, by płatność lub świadczenie ustalono na poziomie zachęcającym rodziców do lepszego podziału uprawnień, i powinny brać pod uwagę znaczenie ciągłości uprawnień do zabezpieczenia społecznego, w tym opieki zdrowotnej i programów emerytalnych.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Zgodnie z dyrektywą 2010/18/UE od państw członkowskich wymaga się określenia statusu umowy o pracę lub stosunku pracy w okresie urlopu rodzicielskiego. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą pozostaje więc utrzymany w okresie urlopu, a w konsekwencji osoba korzystająca z takiego urlopu pozostaje w tym okresie pracownikiem w rozumieniu prawa Unii. Określając status umowy o pracę lub stosunku pracy w okresie urlopów objętych niniejszą dyrektywą, w tym jeśli chodzi o uprawnienia do zabezpieczenia społecznego, państwa członkowskie powinny zatem zapewnić utrzymanie stosunku pracy.

(20)  Zgodnie z dyrektywą 2010/18/UE od państw członkowskich wymaga się określenia statusu umowy o pracę lub stosunku pracy w okresie urlopu rodzicielskiego. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą pozostaje więc utrzymany w okresie urlopu, a w konsekwencji osoba korzystająca z takiego urlopu pozostaje w tym okresie pracownikiem w rozumieniu prawa Unii. Określając status umowy o pracę lub stosunku pracy w okresie urlopów objętych niniejszą dyrektywą, państwa członkowskie powinny zatem zapewnić utrzymanie stosunku pracy, bez uszczerbku dla uprawnień do zabezpieczenia społecznego, w tym do składek emerytalnych, które pozostają należne pracownikowi przez cały okres urlopu. W tym kontekście państwa członkowskie powinny zapewnić, aby urlop przewidziany w niniejszej dyrektywie nie wpływał na uprawnienia emerytalne pracownika przez cały ten okres.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Aby zachęcić pracujących rodziców i opiekunów do pozostania na rynku pracy, należy dać im możliwość dostosowania harmonogramu pracy do osobistych potrzeb i preferencji. Pracujący rodzice i opiekunowie powinni więc móc występować o elastyczną organizację pracy, a więc o możliwość dostosowania swoich schematów pracy, w tym przez wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych harmonogramów pracy lub redukcję godzin pracy, do celów opieki. W celu uwzględnienia potrzeb pracowników i pracodawców państwa członkowskie powinny mieć możliwość ograniczenia czasu trwania elastycznej organizacji pracy, w tym redukcji godzin pracy. Choć zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy okazało się przydatne, umożliwiając niektórym kobietom pozostanie na rynku pracy po urodzeniu dziecka, to długie okresy zmniejszonego czasu pracy mogą prowadzić do niższych składek na zabezpieczenie społeczne, co przekłada się na ograniczone lub nieistniejące uprawnienia emerytalno-rentowe. Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku pracownika o elastyczną organizację pracy powinna należeć do pracodawcy. Szczególne okoliczności uzasadniające potrzebę elastycznej organizacji pracy mogą ulec zmianie. Pracownicy powinni zatem mieć nie tylko możliwość powrotu do pierwotnego schematu pracy na końcu uzgodnionego okresu, ale również możliwość wystąpienia o powrót do pracy w dowolnym momencie, gdy wymaga tego zmiana okoliczności.

(21)  Aby zachęcić pracujących rodziców i opiekunów do pozostania na rynku pracy, należy dać im możliwość dostosowania harmonogramu pracy do osobistych potrzeb i preferencji. Pracujący rodzice i opiekunowie powinni więc móc występować o elastyczną organizację pracy, a więc o możliwość dostosowania swoich schematów pracy, w tym przez wykorzystanie w stosownych przypadkach pracy zdalnej, elastycznych harmonogramów pracy lub redukcję godzin pracy, do celów opieki. W celu uwzględnienia potrzeb pracowników i pracodawców państwa członkowskie powinny mieć możliwość ograniczenia czasu trwania elastycznej organizacji pracy, w tym redukcji godzin pracy. Choć zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy okazało się przydatne, umożliwiając niektórym kobietom pozostanie na rynku pracy po urodzeniu dziecka, to długie okresy zmniejszonego czasu pracy mogą prowadzić do niższych składek na zabezpieczenie społeczne, co przekłada się na ograniczone lub nieistniejące uprawnienia emerytalno-rentowe. Chociaż ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku pracownika o elastyczną organizację pracy powinna należeć do pracodawcy, musi ona uwzględniać potrzeby pracowników, a także ograniczenia organizacji pracy i planowania w mikroprzedsiębiorstwach i uzasadniać odmowę. Szczególne okoliczności uzasadniające potrzebę elastycznej organizacji pracy mogą ulec zmianie. Pracownicy powinni zatem mieć nie tylko możliwość powrotu do pierwotnego schematu pracy na końcu wspólnie uzgodnionego okresu, ale również możliwość wystąpienia o powrót do pracy w dowolnym momencie, gdy wymaga tego zmiana okoliczności.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Rozwiązania dotyczące urlopu mają wspierać pracujących rodziców i opiekunów w danym okresie, a ich celem jest utrzymanie i wspieranie ciągłej więzi tych osób z rynkiem pracy. Należy zatem wprowadzić wyraźny przepis chroniący prawa pracownicze pracowników korzystających z urlopu objętego niniejszą dyrektywą, a w szczególności ich prawo do powrotu do tej samej lub równorzędnej pracy oraz zapewnienie, że w wyniku nieobecności nie ucierpią z powodu gorszych zasad i warunków. Pracownicy powinni zachować swoje uprawnienia do odpowiednich praw nabytych lub nabywanych, aż do końca takiego urlopu.

(22)  Rozwiązania dotyczące urlopu mają wspierać pracujących rodziców i opiekunów w danym okresie, a ich celem jest utrzymanie i wspieranie ciągłej więzi tych osób z rynkiem pracy. Należy zatem wprowadzić wyraźny przepis chroniący prawa pracownicze pracowników korzystających z urlopu objętego niniejszą dyrektywą, a w szczególności ich prawo do powrotu do tej samej lub równorzędnej pracy oraz zapewnienie, że w wyniku nieobecności nie ucierpią z powodu gorszych zasad i warunków. Pracownicy powinni zachować swoje uprawnienia do odpowiednich praw nabytych lub nabywanych, aż do końca takiego urlopu. Równie ważny jest cel ustaleń dotyczących urlopów odnoszący się do zagwarantowania, że pracujący rodzice utrzymują jakość życia rodzinnego, opiekując się swoimi dziećmi, wykonując swoje obowiązki, w tym odgrywając nadrzędną rolę edukacyjną, szczególnie we wczesnym dzieciństwie, w najlepszy możliwy sposób i spędzając czas z dziećmi w wartościowy sposób. Brak skutecznego godzenia życia rodzinnego i zawodowego może też wywierać negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i rodziców.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Pracownicy korzystający z prawa do urlopu lub wystąpienia o elastyczną organizację pracy powinni być chronieni przed dyskryminacją lub wszelkim niekorzystnym traktowaniem z tego powodu.

(23)  Pracownicy korzystający z prawa do urlopu lub wystąpienia o elastyczną organizację pracy powinni być chronieni przed wszelkimi formami dyskryminacji lub wszelkim niekorzystnym traktowaniem z tego powodu. Jednocześnie aby zapewnić równowagę między interesami pracodawców i pracowników, państwa członkowskie powinny zagwarantować, że pracodawcy będą chronieni przed wszelkim nadużywaniem takich praw.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Pracownicy korzystający z prawa do urlopu lub wystąpienia o elastyczną organizację pracy, przewidzianych w niniejszej dyrektywie, powinni być objęci ochroną przed zwolnieniem z pracy i wszelkimi przygotowaniami do możliwego zwolnienia z pracy z powodu wystąpienia o urlop lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu skorzystania z prawa do wystąpienia o elastyczną organizację pracy. Jeżeli pracownik uzna, że został zwolniony z takich powodów, powinien on móc zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należytego uzasadnienia tego zwolnienia.

(24)  Pracownicy korzystający z prawa do urlopu lub wystąpienia o elastyczną organizację pracy, przewidzianych w niniejszej dyrektywie, powinni być objęci ochroną przed zwolnieniem z pracy i wszelkimi przygotowaniami do możliwego zwolnienia z pracy z powodu wystąpienia o urlop lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu skorzystania z prawa do wystąpienia o elastyczną organizację pracy. Jeżeli pracownik uzna, że został zwolniony z takich powodów, powinien on móc zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należytego uzasadnienia tego zwolnienia na piśmie.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Państwa członkowskie powinny przewidzieć skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje na wypadek łamania przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy lub odpowiednich już obowiązujących przepisów dotyczących praw objętych zakresem niniejszej dyrektywy. Skuteczne wprowadzenie w życie zasady równego traktowania wymaga odpowiedniej ochrony sądowej pracowników przed negatywnym traktowaniem lub negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze skargi lub postępowania związanego z prawami objętymi niniejszą dyrektywą. Ofiary mogą się wstrzymywać przed wykonywaniem swoich praw z uwagi na ryzyko odwetu, dlatego należy je chronić przed wszelkim negatywnym traktowaniem podczas wykonywania praw przewidzianych niniejszą dyrektywą. Taka ochrona jest szczególnie istotna w przypadku przedstawicieli pracowników podczas pełnienia ich funkcji.

(26)  Państwa członkowskie powinny przewidzieć skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje na wypadek łamania przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy lub odpowiednich już obowiązujących przepisów dotyczących praw objętych zakresem niniejszej dyrektywy. Skuteczne wprowadzenie w życie zasady równego traktowania wymaga odpowiedniej ochrony sądowej pracowników przed negatywnym traktowaniem lub negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze skargi lub postępowania związanego z prawami objętymi niniejszą dyrektywą. Ofiary mogą się wstrzymywać przed wykonywaniem swoich praw z uwagi na ryzyko odwetu, dlatego należy je chronić przed wszelkim negatywnym traktowaniem podczas wykonywania praw przewidzianych niniejszą dyrektywą. Taka ochrona jest szczególnie istotna w przypadku przedstawicieli pracowników podczas pełnienia ich funkcji. Inspekcje pracy i inspekcje socjalne powinny monitorować właściwe wdrażanie niniejszej dyrektywy wraz z odpowiednimi środkami pozwalającymi uniknąć dyskryminacji i zapewnić pracownikom równy dostęp do przysługujących im praw socjalnych i pracowniczych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  W celu podniesienia poziomu ochrony praw przewidzianych niniejszą dyrektywą krajowe organy ds. równości powinny być też właściwe w obszarach objętych niniejszą dyrektywą.

(27)  W celu podniesienia poziomu ochrony praw przewidzianych niniejszą dyrektywą krajowe organy ds. równości i praw dziecka powinny być też właściwe w obszarach objętych niniejszą dyrektywą.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi minimalne, tym samym pozostawiając państwom członkowskim możliwość wprowadzenia lub utrzymania korzystniejszych przepisów. Prawa nabyte na mocy obowiązujących ram prawnych powinny nadal mieć zastosowanie, chyba że niniejszą dyrektywą zostają wprowadzone korzystniejsze przepisy. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie może zostać wykorzystane do ograniczenia istniejących praw ustanowionych w obowiązującym prawodawstwie Unii w tym obszarze, ani nie może stanowić ważnej podstawy do obniżenia ogólnego poziomu ochrony przyznanej pracownikom w obszarze objętym niniejszą dyrektywą.

(28)  Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi minimalne, tym samym umożliwiając państwom członkowskim wprowadzenie lub utrzymanie korzystniejszych przepisów. Prawa nabyte na mocy obowiązujących ram prawnych powinny nadal mieć zastosowanie, chyba że niniejszą dyrektywą zostają wprowadzone korzystniejsze przepisy. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie może zostać wykorzystane do ograniczenia istniejących praw ustanowionych w obowiązującym prawodawstwie Unii, ustawodawstwie krajowym i układach zbiorowych w tym obszarze, ani nie może stanowić ważnej podstawy do obniżenia ogólnego poziomu ochrony przyznanej pracownikom w obszarze objętym niniejszą dyrektywą.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  Państwa członkowskie powinny rozważyć rozszerzenie środków zawartych w niniejszej dyrektywie na pracowników samozatrudnionych.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Niniejsza dyrektywa powinna unikać nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęca się zatem państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny skutków aktu transponującego dla MŚP celem zapewnienia, aby MŚP nie zostały w nieproporcjonalny sposób dotknięte, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na mikroprzedsiębiorstwa oraz obciążenie administracyjne.

(30)  Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny unikać nakładania nieuzasadnionych administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęca się zatem państwa członkowskie do regularnego przeprowadzenia oceny skutków aktu transponującego dla MŚP celem zapewnienia, aby MŚP nie zostały w nieproporcjonalny sposób dotknięte, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na mikroprzedsiębiorstwa oraz obciążenie administracyjne, w szczególności w odniesieniu do wpływu ustaleń dotyczących urlopu rodzicielskiego i modeli elastycznej pracy na organizację pracy, oraz do publikowania wyników takich ocen.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a)  Aby osiągnąć lepszą równowagę między życiem prywatnym a zawodowym oraz równość płci w obszarze godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz by w pełni osiągnąć zakładany przez niniejszą dyrektywę cel, Komisja powinna również rozważyć zasadność oceny przeglądu dyrektywy Rady 92/85/EWG z 1992 r., uwzględniając nowe prawa i przepisy uzgodnione w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich pracowników, mężczyzn i kobiet, posiadających umowę o pracę lub pozostających w stosunku pracy.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich pracowników posiadających umowę o pracę lub pozostających w stosunku pracy, jak określono w prawie, układzie zbiorowym lub praktykach obowiązujących w każdym państwie członkowskim, zgodnie z kryteriami ustalania statusu pracownika wynikającymi z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „urlop ojcowski” oznacza urlop dla ojca z okazji narodzin dziecka;

a)  „urlop ojcowski” oznacza płatny urlop dla ojca lub równoważnego drugiego rodzica, który jest określony prawem krajowym, przysługujący z okazji narodzin lub przysposobienia dziecka, który należy wziąć po narodzinach lub przysposobieniu dziecka w granicach trwania urlopu macierzyńskiego;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „urlop rodzicielski” oznacza urlop z powodu narodzin lub przysposobienia dziecka w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem;

b)  „urlop rodzicielski” oznacza płatny urlop z okazji narodzin lub przysposobienia dziecka w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „opiekun” oznacza pracownika zapewniającego osobistą opiekę lub wsparcie w przypadku poważnej choroby lub niesamodzielności krewnego;

c)  „opiekun” oznacza pracownika zapewniającego osobistą opiekę lub wsparcie krewnemu wymagającemu opieki lub wsparcia z ważnych powodów medycznych lub z powodu niepełnosprawności zgodnie z definicją w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  „urlop opiekuńczy” oznacza płatny urlop dla opiekunów, umożliwiający zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnemu wymagającemu opieki lub wsparcia z ważnych powodów medycznych lub z powodu niepełnosprawności;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  „krewny” oznacza syna, córkę, matkę, ojca, małżonka (małżonkę) lub partnera (partnerkę) w związku partnerskim, w przypadku gdy prawo krajowe przewiduje takie partnerstwa;

d)  „krewny” oznacza co najmniej syna, córkę, matkę, ojca, brata lub siostrę, pasierba (pasierbicę), przybrane dziecko, wnuka (wnuczkę), babcię lub dziadka, opiekuna prawnego lub dziecko pod opieką kuratora, małżonka (małżonkę) lub partnera (partnerkę) w związku partnerskim, w przypadku gdy prawo krajowe przewiduje takie partnerstwa;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  „wyznaczona osoba trzecia” oznacza pracownika, na którego rodzic przenosi przysługujące mu prawo do urlopów przewidzianych w niniejszej dyrektywie;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „niesamodzielność” oznacza sytuację, w której dana osoba czasowo lub na stałe wymaga opieki z powodu niepełnosprawności lub innego poważnego stanu zdrowia innego niż poważna choroba;

e)  „potrzeba opieki lub wsparcia” oznacza stan, w którym dana osoba czasowo lub na stałe wymaga opieki z powodu niepełnosprawności lub z ważnych względów medycznych oraz wymaga osobistej pomocy lub wsparcia;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  „elastyczna organizacja pracy” oznacza możliwość dostosowania przez pracownika swojego schematu pracy, w tym przez wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych harmonogramów pracy lub redukcję godzin pracy.

f)  „elastyczna organizacja pracy” oznacza możliwość dobrowolnego dostosowania przez pracownika swojego schematu pracy, w tym przez wykorzystanie w miarę możliwości pracy zdalnej, elastycznych harmonogramów pracy lub redukcję godzin pracy.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby ojcowie mieli prawo do urlopu ojcowskiego, liczącego co najmniej dziesięć dni roboczych, z okazji narodzin dziecka.

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby ojcowie lub równoważni drudzy rodzice, którzy są określeni prawem krajowym, mieli prawo do urlopu ojcowskiego, liczącego co najmniej dziesięć dni roboczych, z okazji narodzin lub przysposobienia dziecka, w granicach trwania urlopu macierzyńskiego.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie oceniają potrzebę dostosowania warunków dostępności i szczegółowych uregulowań dotyczących wykorzystywania urlopu ojcowskiego do potrzeb ojców znajdujących się w szczególnej sytuacji wymagającej od nich większej obecności, zgodnie z definicją państw członkowskich. Przykłady takich szczególnych sytuacji to: ojcowie z niepełnosprawnością, ojcowie dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z problemami zdrowia psychicznego, dzieci mających poważne problemy zdrowotne lub poważnie chorych, oraz samotni ojcowie zgodnie z definicją w prawie i praktyce państw członkowskich.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego, liczącego co najmniej cztery miesiące, który należy wykorzystać przed osiągnięciem przez dziecko określonego wieku, wynoszącego co najmniej dwanaście lat.

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli indywidualne prawo do płatnego, niepodlegającego przeniesieniu urlopu rodzicielskiego, liczącego co najmniej cztery miesiące, który należy wykorzystać przed osiągnięciem przez dziecko określonego wieku, wynoszącego co najmniej dziesięć lat. Państwa członkowskie dokonują oceny możliwości przedłużenia urlopu rodzicielskiego dla pracowników znajdujących się w szczególnej sytuacji wymagającej od nich większej obecności, zgodnie z definicją państw członkowskich Przykłady takich szczególnych sytuacji to: rodzice z niepełnosprawnością, rodzice dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z problemami zdrowia psychicznego, dzieci mających poważne problemy zdrowotne lub poważnie chorych, oraz samotni rodzice zgodnie z definicją w prawie i praktyce państw członkowskich.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy państwa członkowskie umożliwiają jednemu z rodziców przekazanie uprawnień do urlopu rodzicielskiego drugiemu z rodziców, zapewniają one, by co najmniej czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego nie można było przenieść na drugą osobę.

2.  W przypadku gdy państwa członkowskie umożliwiają jednemu z rodziców przekazanie uprawnień do urlopu rodzicielskiego drugiemu z rodziców, zapewniają one, by co najmniej czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego nie można było przenieść na drugą osobę. W przypadku gdy państwa członkowskie przewidują dłuższy niż czteromiesięczny urlop rodzicielski, ograniczona część tego urlopu może zostać przeniesiona nie tylko na drugiego rodzica, ale także na wyznaczone osoby trzecie, które faktycznie sprawują opiekę nad dzieckiem .

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie mogą uzależnić przyznanie prawa do urlopu rodzicielskiego od kwalifikującego okresu zatrudnienia lub stażu pracy, przy czym okres ten nie może przekroczyć jednego roku. W przypadku kolejnych umów na czas określony, w rozumieniu dyrektywy Rady 1999/70/WE21, zawartych z tym samym pracodawcą, w celu obliczenia kwalifikującego okresu zatrudnienia uwzględnia się sumę tych umów.

4.  Państwa członkowskie mogą uzależnić przyznanie prawa do urlopu rodzicielskiego od kwalifikującego okresu zatrudnienia lub stażu pracy, przy czym okres ten nie może przekroczyć sześciu miesięcy. W przypadku kolejnych umów na czas określony, w rozumieniu dyrektywy Rady 1999/70/WE21, zawartych z tym samym pracodawcą, w celu obliczenia kwalifikującego okresu zatrudnienia uwzględnia się sumę tych umów.

__________________

__________________

21 Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.U. L 175 z 10.7.1999, s. 43).

21 Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.U. L 175 z 10.7.1999, s. 43).

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie mogą określić okoliczności, w których pracodawca po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z prawem krajowym, porozumieniami zbiorowymi lub praktyką może odroczyć przyznanie urlopu rodzicielskiego o rozsądny okres, uzasadniając to poważnym zakłóceniem dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pracodawcy uzasadniają wszelkie opóźnienia w przyznaniu urlopu rodzicielskiego na piśmie.

5.  Państwa członkowskie mogą określić okoliczności, w których pracodawca po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z prawem krajowym, porozumieniami zbiorowymi lub praktyką może odroczyć, nie więcej niż dwa razy i na maksymalny okres sześciu miesięcy, przyznanie urlopu rodzicielskiego o rozsądny okres, uzasadniając to poważnym zakłóceniem dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pracodawcy uzasadniają wszelkie opóźnienia w przyznaniu urlopu rodzicielskiego na piśmie. Ponadto państwa członkowskie w szczególności uwzględniają ograniczenia mikroprzedsiębiorstw.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli prawo do występowania o urlop rodzicielski również w postaci zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, w blokach oddzielonych okresami pracy lub w innych elastycznych formach. Pracodawcy rozpatrują takie wnioski i odpowiadają na nie, uwzględniając potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników. Pracodawcy uzasadniają odrzucenie takiego wniosku na piśmie.

6.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli prawo do występowania o urlop rodzicielski również w postaci zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, w blokach oddzielonych okresami pracy lub w innych elastycznych formach. Pracodawcy rozpatrują takie wnioski i odpowiadają na nie, uwzględniając potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników. Pracodawcy uzasadniają odrzucenie takiego wniosku na piśmie w rozsądnym terminie po złożeniu wniosku.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Państwa członkowskie oceniają potrzebę dostosowania warunków dostępu i szczegółowych rozwiązań w zakresie stosowania urlopu rodzicielskiego do potrzeb rodziców adopcyjnych, niepełnosprawnych rodziców oraz rodziców z niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi dziećmi.

7.  Państwa członkowskie oceniają potrzebę dostosowania warunków dostępu i szczegółowych rozwiązań w zakresie stosowania urlopu rodzicielskiego do potrzeb rodziców znajdujących się w szczególnej sytuacji, zgodnie z definicją państw członkowskich. Przykłady takich szczególnych sytuacji to: rodzice z niepełnosprawnością, rodzice dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z problemami zdrowia psychicznego, dzieci mających poważne problemy zdrowotne lub poważnie chorych, oraz samotni rodzice zgodnie z definicją w prawie i praktyce państw członkowskich.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli prawo do urlopu opiekuńczego, liczącego co najmniej pięć dni roboczych w roku na pracownika. Prawo to może być uzależnione od odpowiedniego potwierdzenia stanu zdrowia krewnego pracownika.

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli prawo do urlopu opiekuńczego, liczącego co najmniej pięć dni roboczych w roku na pracownika. Prawo to może być uzależnione od odpowiedniego lekarskiego potwierdzenia potrzeb w zakresie opieki i wsparcia krewnego pracownika.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Informacje dotyczące stanu zdrowia bądź utraty samodzielności są traktowane jako poufne i udostępniane jedynie ograniczonej liczbie zaangażowanych służb, aby zagwarantować prawa do ochrony danych zarówno pracownika, jak i osoby potrzebującej opieki.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z krajowymi warunkami, takimi jak prawo krajowe, porozumienia zbiorowe lub praktyka, oraz przy uwzględnieniu uprawnień przekazanych partnerom społecznym państwa członkowskie zapewniają, aby pracownicy korzystający z praw do urlopu, o których mowa w art. 4, 5 lub 6, otrzymywali wynagrodzenie lub odpowiednie świadczenie pieniężne równoważne przynajmniej kwocie, jaką dany pracownik otrzymałby w przypadku zwolnienia chorobowego.

Zgodnie z krajowymi warunkami, takimi jak prawo krajowe, porozumienia zbiorowe lub praktyka oraz przy uwzględnieniu uprawnień przekazanych partnerom społecznym państwa członkowskie zapewniają, aby pracownicy korzystający z praw do urlopu, o których mowa w art. 4, 5 lub 6, otrzymywali wynagrodzenie lub odpowiednie świadczenie pieniężne w następującej wysokości:

 

a) w przypadku urlopu ojcowskiego, o którym mowa w art. 4 ust. 1, wypłata lub świadczenie równe wynagrodzeniu otrzymywanemu w czasie urlopu macierzyńskiego zgodnie z definicją na szczeblu krajowym, przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania zasady równych płac dla kobiet i mężczyzn;

 

b) w przypadku urlopu rodzicielskiego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, wynagrodzenie lub świadczenie równe co najmniej 80 % wynagrodzenia brutto pracownika;

 

c) w przypadku urlopu opiekuńczego, o którym mowa w art. 6, wynagrodzenie lub świadczenie równe co najmniej 80 % wynagrodzenia brutto pracownika;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy posiadający dzieci do określonego wieku – co najmniej dwunastu lat – oraz opiekunowie mieli prawo występowania o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki. Czas trwania takiej elastycznej organizacji pracy może być w rozsądny sposób ograniczony.

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy posiadający dzieci do określonego wieku – co najmniej dziesięciu lat – oraz opiekunowie mieli prawo występowania o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki. Czas trwania takiej elastycznej organizacji pracy może być w rozsądny sposób ograniczony.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pracodawcy rozpatrują wnioski o elastyczną organizację pracy, o których mowa w ust. 1, i odpowiadają na nie, uwzględniając potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników. Pracodawcy uzasadniają odrzucenie takiego wniosku.

2.  Pracodawcy rozpatrują wnioski o elastyczną organizację pracy, o których mowa w ust. 1, i odpowiadają na nie na piśmie, uwzględniając potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników, w szczególności w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw. Pracodawcy uzasadniają odrzucenie takiego wniosku, jednocześnie proponując alternatywne rozwiązania.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy elastyczna organizacja pracy, o której mowa w ust. 1, jest ograniczona w czasie, pracownik ma prawo powrotu do pierwotnego schematu pracy po zakończeniu uzgodnionego okresu. Pracownik ma również prawo do wystąpienia o powrót do pierwotnego schematu pracy, gdy uzasadnia to zmiana okoliczności. Pracodawcy mają obowiązek rozpatrzenia takich wniosków i odpowiedzi na nie, z uwzględnieniem potrzeb zarówno pracodawców, jak i pracowników.

3.  W przypadku gdy elastyczna organizacja pracy, o której mowa w ust. 1, jest ograniczona w czasie, pracownik ma prawo powrotu do pierwotnego schematu pracy po zakończeniu uzgodnionego okresu. Pracownik ma również prawo do wystąpienia o powrót do pierwotnego schematu pracy, gdy uzasadnia to zmiana okoliczności. Pracodawcy mają obowiązek rozpatrzenia takich wniosków i odpowiedzi na nie na piśmie, z uwzględnieniem potrzeb zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie oceniają potrzebę rozwiązań zapewniających, by stosowanie elastycznego czasu pracy było dostosowane do specjalnych potrzeb rodziców znajdujących się w szczególnej sytuacji wymagającej od nich większej obecności, zwłaszcza rodziców z niepełnosprawnością i rodziców dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z problemami zdrowia psychicznego, dzieci mających poważne problemy zdrowotne lub poważnie chorych, oraz samotnych rodziców zgodnie z definicją w prawie i praktyce państw członkowskich. .

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie określają status umowy o pracę lub stosunku pracy na okres urlopu, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, w tym w odniesieniu do uprawnień do zabezpieczenia społecznego, a jednocześnie zapewniają utrzymanie stosunku pracy w tym okresie.

3.  Państwa członkowskie określają status umowy o pracę lub stosunku pracy na okres urlopu, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, w tym w odniesieniu do uprawnień do zabezpieczenia społecznego, a jednocześnie zapewniają utrzymanie stosunku pracy w tym okresie, jednak bez uszczerbku dla uprawnień do zabezpieczenia społecznego, w tym składek emerytalnych, którymi pracownik jest objęty przez cały okres urlopu.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki celem zakazu mniej korzystnego traktowania pracowników z powodu wystąpienia przez nich o urlop, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu wykonywania przez nich prawa do elastycznej organizacji pracy, o którym mowa w art. 9.

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki celem zakazu wszelkich form dyskryminacji i mniej korzystnego traktowania pracowników z powodu wystąpienia przez nich o urlop, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu wykonywania przez nich prawa do elastycznej organizacji pracy, o którym mowa w art. 9.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy o sankcjach mających zastosowanie, gdy naruszone zostaną krajowe przepisy przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy lub odpowiednie już obowiązujące przepisy dotyczące praw objętych zakresem niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie stosują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić ich wykonanie. Sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Mogą one przybrać formę grzywny. Mogą również obejmować wypłatę odszkodowania.

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy o sankcjach mających zastosowanie, gdy naruszone zostaną krajowe przepisy przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy lub odpowiednie już obowiązujące przepisy dotyczące praw objętych zakresem niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie stosują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić ich wykonanie. Sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Przybierają one formę grzywny. Mogą również obejmować wypłatę odszkodowania.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 16

Artykuł 16

Poziom ochrony

Nieobniżanie poziomu ochrony

Państwa członkowskie mogą wprowadzić lub utrzymać przepisy, które są korzystniejsze dla pracowników od tych ustanowionych w niniejszej dyrektywie. Zapewniają jednak, aby co najmniej cztery miesiące urlopu rodzicielskiego nie podlegały przeniesieniu zgodnie z art. 5 ust. 2.

1. Państwa członkowskie i/lub partnerzy społeczni mogą wprowadzi lub utrzymują w mocy przepisy korzystniejsze dla pracowników niż przepisy niniejszej dyrektywy. Zapewniają jednak, aby co najmniej cztery miesiące urlopu rodzicielskiego nie podlegały przeniesieniu zgodnie z art. 5 ust. 2.

 

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza żadnych bardziej szczegółowych przepisów prawa Unii, a zwłaszcza przepisów prawa Unii dotyczących równości szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet.

 

3. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie stanowi odpowiedniej podstawy zmniejszenia przyznanych praw, ani obniżania ogólnego poziomu ochrony przyznanej pracownikom.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby zainteresowane osoby na całym obszarze danego państwa były poinformowane wszelkimi odpowiednimi sposobami o przepisach przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy oraz o odpowiednich obowiązujących już przepisach dotyczących przedmiotu określonego w art. 1 niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie zapewniają, aby zainteresowane osoby na całym obszarze danego państwa były poinformowane wszelkimi odpowiednimi sposobami – w tym przez jednolity portal cyfrowy – o przepisach przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy oraz o odpowiednich obowiązujących już przepisach dotyczących przedmiotu określonego w art. 1 niniejszej dyrektywy.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Najpóźniej pięć lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy państwa członkowskie przekazują Komisji wszystkie istotne informacje dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, niezbędne dla Komisji do sporządzenia sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat stosowania niniejszej dyrektywy.

1.  Najpóźniej trzy lata od wejścia w życie niniejszej dyrektywy państwa członkowskie przekazują Komisji wszystkie istotne informacje dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, niezbędne dla Komisji do sporządzenia sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat stosowania niniejszej dyrektywy, a także oceny osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy – z uwzględnieniem równości płci i dodatkowo wpływu na rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1 Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym dokonuje przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy, oraz, w razie potrzeby, wniosek ustawodawczy.

2.  Na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1 Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym dokonuje przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy – w tym dane segregowane ze względu na płeć, dotyczące korzystania z różnych rodzajów urlopu określonych w niniejszej dyrektywie i jej wpływu na mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – oraz, w razie potrzeby, wniosek ustawodawczy, oraz ocenia możliwość rozszerzenia w przyszłości praw ustanowionych niniejszą dyrektywą na pracowników samozatrudnionych.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja oceni również wkrótce po wejściu w życie niniejszej dyrektywy jej zgodność z zasadą równego traktowania w odniesieniu do różnych poziomów zastąpienia dochodu w przypadku różnych rodzajów urlopów i niezwłocznie wprowadzi niezbędne środki legislacyjne w przypadku stwierdzenia tego rodzaju dyskryminacji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

Odsyłacze

COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

15.5.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

15.5.2017

Zaangażowane komisje – data ogłoszenia na posiedzeniu

14.9.2017

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej

Data powołania

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

20.10.2017

Rozpatrzenie w komisji

19.2.2018

27.3.2018

15.5.2018

 

Data przyjęcia

28.5.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

8

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eleonora Forenza, Julie Girling, Kostadinka Kuneva, Clare Moody, Branislav Škripek, Mylène Troszczynski, Julie Ward

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

19

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Heinz K. Becker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Clare Moody, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

8

-

ECR

Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Margot Parker

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Angelika Niebler

4

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva

PPE

Marijana Petir, Anna Záborská

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dane z DG JUST: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/gender-equality/equal-economic-independence_en#womeninwork

(2)

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE): Wskaźnik równouprawnienia płci – 2017: Measuring gender equality in the European Union 2005-2015 – Main findings. Chapter Domain of work: 10 years of slow progress.

(3)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment

(4)

Eurofound: Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union (2015), https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2015/working-conditions-industrial-relations/promoting-uptake-of-parental-and-paternity-leave-among-fathers-in-the-european-union

OECD (2017), The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle, OECD Publishing, Paris.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264281318-en

(5)

Badania pokazują, że urlop ojcowski jest warunkiem dalszego zaangażowania ojców w obowiązki związane z opieką, na przykład w formie korzystania z urlopu rodzicielskiego, ale także w formie ogólnego zaangażowania ojców w wychowanie dzieci:

Linda Haas & C. Philip Hwang (2008) The Impact of Taking Parental Leave on Fathers’ Participation In Childcare And Relationships With Children: Lessons from Sweden, Community, Work & Family, 11:1, 85-104, DOI: 10.1080/13668800701785346

Sakiko Tanaka & Jane Waldfogel (2007) EFFECTS OF PARENTAL LEAVE AND WORK HOURS ON FATHERS’ INVOLVEMENT WITH THEIR BABIES, Community, Work & Family, 10:4, 409-426, DOI: 10.1080/13668800701575069

Eyal Abraham, Talma Hendler, Irit Shapira-Lichter, Yaniv Kanat-Maymon, Orna Zagoory-Sharon and Ruth Feldman: Father's brain is sensitive to childcare experiences, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 2014 July, 111 (27) 9792-9797

(6)

Im silniejsza więź, tym większe prawdopodobieństwo, że ojciec będzie zajmował się opieką, a im większe zaangażowanie ojca w przypadku pierwszego dziecka, tym większe szanse dla rodziny na zdecydowanie się na drugie dziecko.

Ann-Zofie Duvander & Gunnar Andersson (2008) Gender Equality and Fertility in Sweden, Marriage & Family Review, 39:1-2, 121-142, DOI: 10.1300/J002v39n01_07


OPINIA Komisji Prawnej (23.5.2018)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającego dyrektywę Rady 2010/18/UE

(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Joëlle Bergeron

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Europejska jest zdania, że wniosek dotyczący dyrektywy odpowiada potrzebie zapewnienia szerszego podejścia w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, z uwzględnieniem rozwoju społeczeństwa w ostatnich latach.

Celem jest rozwiązanie problemu niedostatecznego zatrudnienia kobiet i wspieranie rozwoju ich kariery dzięki lepszym warunkom pozwalającym pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. W związku z tym wniosek ustanawia minimalne kryteria w celu niezbędnej równości mężczyzn i kobiet pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy. Ponadto zachęca m.in. do niedyskryminacji i równości kobiet i mężczyzn, dzięki dostosowaniu i unowocześnieniu unijnych ram prawnych.

W UE osobami zatrudnionymi na umowę w niepełnym wymiarze czasu pracy są głównie kobiety (32 % kobiet w porównaniu z 8 % mężczyzn), i to z powodów związanych z trudnościami w godzeniu życia zawodowego i prywatnego. Oczywiście, w wielu przypadkach prowadzi to również do istotnego zróżnicowania wynagrodzeń i emerytur wypłacanych mężczyznom i kobietom. Obecne ramy prawne na poziomie UE i państw członkowskich oferują ograniczone środki mężczyznom chcącym równo podzielić się obowiązkami opiekuńczymi z kobietami. Należy pilnie wypełnić te braki. Sprawozdawczyni w pełni popiera cele wniosku dotyczącego dyrektywy, w szczególności mające na celu poprawę dostępu do rozwiązań w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz szersze odwoływanie się do urlopów rodzinnych dla mężczyzn oraz elastycznej organizacji pracy. W odniesieniu do tej kwestii kluczowa jest wysokość wynagrodzenia za urlop wychowawczy, tak by był on wykorzystywany w równym stopniu przez mężczyzn i kobiety. Obecna sytuacja jest dalece odmienna, jako że wynagrodzenia za urlop wychowawczy są żenująco niskie. Wniosek Komisji polega na zrównaniu poziomu wynagrodzenia za urlop rodzicielski z poziomem zasiłku chorobowego i jest krokiem naprzód w tym zakresie. Przede wszystkim powinniśmy mieć na uwadze dobro dzieci, które powinno stanowić zasadniczą wytyczną. Nie ulega wątpliwości sprawozdawczyni, że w najlepszym interesie dzieci jest bycie wychowywanym na równi przez oboje rodziców otaczających dzieci opieką i czułością. Sprawozdawczyni uważa zatem, że niezbędne jest, by kobiety i mężczyźni mogli na równi uczestniczyć w życiu rodziny. Jest to możliwe poprzez wyeliminowanie nierówności między kobietami i mężczyznami w zakresie odpłatnej i nieodpłatnej pracy oraz promowanie sprawiedliwego podziału odpowiedzialności i opieki nad dziećmi i bliskimi wymagającymi pomocy.

Nie należy jednak pomijać wymogów i ograniczeń ciążących na pracodawcach, w szczególności jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa zatrudniające dwóch lub trzech pracowników. Uwzględnienie w siatce płac urlopu rodzicielskiego może stanowić prawdziwe zagrożenie dla przedsiębiorstwa. Sprawozdawczyni pragnie w tym względzie zapewnić lepsze ramy ochrony pracodawcy, ale również zapobiegać nadużyciom w przypadku nieobecności w pracy ze względu na pilne sprawy rodzinne. W związku z tym zasadnicze znaczenie ma przedstawianie zaświadczeń, a nawet konieczność uzależnienia prawa do urlopu rodzicielskiego od kwalifikującego okresu zatrudnienia lub stażu pracy, który nie może przekraczać dziewięciu miesięcy. Urlop na opiekę również powinny być regulowany, aby chronić pracodawców przed nadużywaniem tego prawa. Jednocześnie istotne jest, aby umożliwić pracownikom, którzy chcą zająć się bliską osobą, znalezienie lepszej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, a w szczególności zapobiegać opuszczaniu przez nich rynku pracy na stałe.

Sprawozdawczyni pragnie wyjaśnić, że sytuacja rodziców dzieci z niepełnosprawnością lub ciężką chorobą ani sytuacja w przypadku wielokrotnego urodzenia lub przysposobienia nie jest brana pod uwagę przez Komisję. Uważa ona, że okres urlopu rodzicielskiego powinien zostać podwojony w takich sytuacjach.

Powinno to także dotyczyć osób samotnie wychowujących dzieci, których liczba stale rośnie, i jest to sytuacja, której nie można pominąć.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych zasad Unii. Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej wspieranie równości kobiet i mężczyzn jest jednym z celów Unii Europejskiej. Podobnie art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej nakłada wymóg zapewnienia równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia.

(2)  Równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych zasad Unii. Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej wspieranie równości kobiet i mężczyzn jest jednym z celów Unii Europejskiej. Podobnie art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej nakłada wymóg zapewnienia równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Niniejsza dyrektywa przyczynia się do osiągnięcia tych celów dzięki likwidowaniu różnic, wzmacnianiu równouprawnienia płci, wspieraniu wysokiego poziomu zatrudnienia oraz konsolidacji wymiaru społecznego w Unii, a także sprzyjaniu pozytywnej konwergencji w państwach członkowskich w odniesieniu do świadczeń socjalnych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Art. 33 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przewiduje prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodów związanych z macierzyństwem oraz prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka, w celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym.

(3)  Art. 33 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej Kartą) przewiduje prawną, gospodarczą i społeczną ochronę rodziny, prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodów związanych z macierzyństwem oraz prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka, w celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Osoby niepełnosprawne powinny mieć prawo do wsparcia dochodów zapewniającego godne życie, usług, które umożliwią im udział w rynku pracy i w społeczeństwie, oraz środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  We wszystkich obszarach, w tym jeśli chodzi o udział w rynku pracy, warunki zatrudnienia i rozwój kariery, należy zagwarantować i wspierać równe traktowanie mężczyzn i kobiet oraz równość szans dla kobiet i mężczyzn. Kobiety i mężczyźni mają prawo do równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Polityka dotycząca równowagi między życiem zawodowym a prywatnym powinna przyczynić się do osiągnięcia równości płci przez wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy, ułatwianie mężczyznom dzielenia się obowiązkami z kobietami na równych zasadach oraz zmniejszanie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. Taka polityka powinna uwzględniać zmiany demograficzne, w tym efekty starzenia się społeczeństwa.

(5)  Polityka dotycząca równowagi między życiem zawodowym a prywatnym powinna przyczynić się do osiągnięcia równości płci przez wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy oraz uczestnictwa i roli mężczyzn w życiu rodzinnym (zgodnie z art. 24 Karty, która przewiduje, że każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesami) w dążeniu do równego podziału obowiązków związanych z opieką nad dziećmi i ich wychowywaniem oraz do zmniejszenia różnic w dochodach, wynagrodzeniach i emeryturach kobiet i mężczyzn. Taka polityka powinna uwzględniać zmiany demograficzne, w tym efekty starzenia się społeczeństwa. W związku z tym promowanie większej równowagi między życiem zawodowym a osobistym mogłoby stanowić istotną zachętę do posiadania dzieci.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Według danych z października 2017 r. (statystyki Komisji Europejskiej) wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w Unii wynosił 71,9 %, natomiast kobiet 61,4 %, mimo wyższego poziomu wykształcenia kobiet.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym wciąż jednak jest dużym wyzwaniem dla wielu rodziców i pracowników obarczonych obowiązkami opiekuńczymi, co ma negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet. Znaczącym czynnikiem wpływającym na niedostateczną reprezentację kobiet na rynku pracy jest trudność w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Kobiety, które posiadają dzieci, zwykle poświęcają mniej godzin na pracę zarobkową, natomiast spędzają więcej czasu, wypełniając nieodpłatne obowiązki opiekuńcze. Obecność chorego lub niesamodzielnego krewnego również okazuje się mieć negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet, a w przypadku niektórych z nich prowadzi do zupełnego wycofania się z rynku pracy.

(7)  Wzrost liczby gospodarstw domowych, w których dwoje domowników pracuje, doprowadził do większej intensywności pracy oraz większego zapotrzebowania na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, która to równowaga jest poddawana rozmaitym presjom. W rezultacie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest dużym wyzwaniem dla wielu rodziców i pracowników obarczonych obowiązkami opiekuńczymi, co ma negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet. Znaczącym czynnikiem wpływającym na niedostateczną reprezentację kobiet na rynku pracy jest trudność w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Kobiety, które posiadają dzieci, mają na utrzymaniu osoby starsze lub bliskich krewnych cierpiących na przewlekłe choroby powodujące niepełnosprawność, są zmuszone poświęcać mniej godzin na pracę zarobkową, natomiast spędzają więcej czasu, wypełniając nieodpłatne obowiązki opiekuńcze. Ma to istotny wpływ na zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć (wynoszące w niektórych państwach nawet 28 %), które narasta w trakcie życia zawodowego, skutkując zróżnicowaniem emerytur ze względu na płeć (średnio 40 % w Unii) oraz wyższym ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego w odniesieniu do kobiet. Obecność chorego lub niesamodzielnego krewnego również okazuje się mieć negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet, a w przypadku niektórych z nich prowadzi do zupełnego lub częściowego wycofania się z rynku pracy.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Według danych Eurofound ponad trzy miliony osób zrezygnowały z pracy w pełnym wymiarze godzin, gdyż nie miały dostępu do systemu opieki nad dziećmi czy członkami rodziny pozostającymi na ich utrzymaniu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Dzieci mają prawo do przystępnych cenowo usług wczesnej edukacji i wysokiej jakości opieki.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Obecne unijne ramy prawne zapewniają ograniczone środki zachęcające mężczyzn do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi. Brak w wielu państwach członkowskich urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego przyczynia się do niewielkiego wykorzystania takich urlopów przez ojców. Ta nierówność między kobietami i mężczyznami, jeśli chodzi o politykę w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, pogłębia różnice między płciami w dziedzinie pracy i opieki. Z drugiej strony wykazano, że korzystanie przez ojców z rozwiązań w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, takich jak urlopy lub elastyczna organizacja pracy, ma pozytywny wpływ na ograniczenie relatywnej ilości nieodpłatnej pracy w rodzinie wykonywanej przez kobiety i pozostawia im więcej czasu na pracę za wynagrodzeniem.

(8)  Obecne unijne ramy prawne zapewniają ograniczone środki zachęcające mężczyzn do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi. Nie ma zharmonizowanych przepisów unijnych przewidujących urlop ojcowski lub urlop przeznaczony na opiekę nad chorymi lub niesamodzielnymi krewnymi, z wyjątkiem nieobecności ze względu na działanie siły wyższej. Brak w wielu państwach członkowskich urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego przyczynia się do niewielkiego wykorzystania takich urlopów przez ojców. Ta nierówność między kobietami i mężczyznami, jeśli chodzi o politykę w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, czy też nieadekwatność tej polityki spowalnia wzrost gospodarczy, oddala realizację celów włączenia społecznego, sprawia, że kobiety, zwłaszcza starsze, są bardziej zagrożone ubóstwem i pogłębia różnice między płciami w dziedzinie pracy i opieki. Z drugiej strony wykazano, że korzystanie przez ojców z rozwiązań w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, takich jak urlopy, wystarczające zachęty dla ojców do korzystania z takiego urlopu lub elastyczna organizacja pracy, ma pozytywny wpływ na ograniczenie relatywnej ilości nieodpłatnej pracy w rodzinie wykonywanej przez kobiety i pozostawia im więcej czasu na pracę za wynagrodzeniem, a także pozwala na ich emancypację społeczną, ekonomiczną i zawodową.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Rodzice i inne osoby mające obowiązki opiekuńcze powinny mieć prawo do odpowiednich urlopów, elastycznej organizacji pracy oraz dostęp do usług opieki. Kobiety i mężczyźni powinni mieć równy dostęp do urlopów specjalnych, aby móc wypełniać swoje obowiązki opiekuńcze oraz powinni być zachęcani do korzystania z nich w wyważony sposób.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Ważne jest, by osiągnąć równowagę między życiem zawodowym, osobistym i rodzinnym w szerokim ujęciu, przewidującym działania o charakterze ustawodawczym i nie tylko, w tym skuteczne zachęty i środki, takie jak ulga podatkowa z tytułu opieki nad dziećmi i pomocy osobom potrzebującym opieki.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b)  Powinno się zasięgać opinii partnerów społecznych jeśli chodzi o projektowanie i wdrażanie polityki gospodarczej, polityki zatrudnienia i polityki społecznej zgodnie z praktykami krajowymi. Powinno się ich zachęcać do negocjowania i zawierania układów zbiorowych w kwestiach dla nich istotnych oraz respektować ich autonomię i prawo do działań zbiorowych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Należy uchylić i zastąpić dyrektywę 2010/18/UE, która obecnie reguluje urlop rodzicielski w drodze realizacji porozumienia ramowego zawartego między partnerami społecznymi. Niniejsza dyrektywa opiera się w szczególności na przepisach ustanowionych w dyrektywie 2010/18/UE i uzupełnia je przez wzmocnienie istniejących praw oraz wprowadzenie nowych.

(10)  Należy uchylić i zastąpić dyrektywę 2010/18/UE, która obecnie reguluje urlop rodzicielski w drodze realizacji porozumienia ramowego zawartego między partnerami społecznymi. Niniejsza dyrektywa opiera się w szczególności na przepisach ustanowionych w dyrektywie 2010/18/UE i uzupełnia je przez wzmocnienie istniejących praw oraz wprowadzenie nowych. Żadnego z przepisów proponowanej dyrektywy nie należy interpretować jako ograniczenia praw obowiązujących wcześniej na mocy dyrektywy w sprawie urlopu rodzicielskiego.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W niniejszej dyrektywie określa się minimalne wymagania dotyczące urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i opiekuńczego oraz elastycznej organizacji pracy dla rodziców i pracowników mających obowiązki opiekuńcze. Ułatwiając godzenie życia zawodowego z prywatnym, niniejsza dyrektywa powinna przyczynić się do zapisanych w Traktacie celów równości mężczyzn i kobiet pod względem szans na rynku pracy i równego traktowania w pracy, a także wspierania wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii.

(11)  W niniejszej dyrektywie określa się minimalne wymagania dotyczące urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i opiekuńczego oraz elastycznej organizacji pracy dla rodziców i pracowników mających obowiązki opiekuńcze, a jednocześnie przestrzega krajowych przepisów dotyczących urlopów i elastycznej organizacji pracy zgodnie z wymogami niniejszej dyrektywy oraz umożliwia państwom członkowskim i partnerom społecznym ustanowienie szczegółowych przepisów w tym zakresie. Dyrektywa w pełni szanuje swobodę i preferencje pracowników oraz rodzin w organizowaniu życia i nie nakłada na nich obowiązku korzystania z jej przepisów. Jeżeli na poziomie indywidualnym i krajowym osiągnięto szeroki margines swobody decyzyjnej dzięki ułatwieniu rodzicom i opiekunom godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym, niniejsza dyrektywa powinna przyczynić się do zapisanych w Traktacie celów równości mężczyzn i kobiet pod względem szans na rynku pracy i równego traktowania w pracy, a także wspierania wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii oraz godnego poziomu życia pracowników i ich rodzin.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do wszystkich pracowników posiadających umowy o pracę lub pozostających w innych stosunkach pracy. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku klauzuli 2 ust. 3 załącznika do dyrektywy 2010/18/UE, należy tu zaliczyć umowy związane z zatrudnieniem lub stosunki pracy osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracowników zatrudnionych na czas określony lub osób zatrudnionych na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej lub pozostających z taką agencją w stosunku pracy.

(12)  Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do wszystkich pracowników posiadających umowy o pracę lub pozostających w innych stosunkach pracy. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku klauzuli 2 ust. 3 załącznika do dyrektywy 2010/18/UE, należy tu zaliczyć umowy związane z zatrudnieniem lub stosunki pracy osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracowników zatrudnionych na czas określony lub nieokreślony czy też osób zatrudnionych na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej lub pozostających z taką agencją w stosunku pracy.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Dyrektywa nadaje nadrzędne znaczenie równowadze między życiem zawodowym a osobistym, bez uciekania się do niepewnych i nietypowych form zatrudnienia.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b)  Dyrektywa ma również na celu ulepszenie i wzmocnienie postanowień dotyczących dopuszczalności i pewności przepisów z zakresu udzielania urlopu rodzicielskiego osobom z dziećmi niepełnosprawnymi lub poważnie i przewlekle chorymi, przede wszystkim aby uniknąć uznaniowości w udzielaniu urlopów w kategoriach wiekowych wykraczających poza obecne ustawodawstwo czy wprowadzaniu bonów lub specjalnych dopłat pozwalających pokryć koszty usług opieki nad dziećmi.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby zachęcić do bardziej równego podziału obowiązków opiekuńczych między kobietami i mężczyznami, należy wprowadzić prawo do korzystania z urlopu ojcowskiego z okazji narodzin dziecka. Aby uwzględnić różnice między państwami członkowskimi, prawo do urlopu ojcowskiego powinno przysługiwać bez względu na stan cywilny lub rodzinny określony w prawie krajowym.

(13)  Aby zachęcić do bardziej równego podziału obowiązków opiekuńczych między kobietami i mężczyznami, należy umożliwić drugiemu rodzicowi korzystanie na żądanie z urlopu ojcowskiego z okazji narodzin lub adopcji dziecka. Aby uwzględnić różnice między państwami członkowskimi, prawo do urlopu ojcowskiego powinno przysługiwać bez względu na stan cywilny lub rodzinny określony w prawie krajowym, bez względu na staż pracy lub charakter umowy o pracę.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Z uwagi na to, że większość ojców nie korzysta z prawa do urlopu rodzicielskiego lub przekazuje znaczną część swoich uprawnień do tego urlopu matkom – aby zachęcić drugiego rodzica do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, a jednocześnie utrzymać prawo każdego z rodziców do co najmniej czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego (aktualnie przewidziane w dyrektywie 2010/18/UE) niniejsza dyrektywa przedłuża z jednego do czterech miesięcy okres urlopu rodzicielskiego, który nie podlega przeniesieniu na drugiego rodzica.

(14)  Z uwagi na to, że większość ojców nie korzysta z prawa do urlopu rodzicielskiego lub przekazuje znaczną część swoich uprawnień do tego urlopu matkom – aby wspierać bliski i wczesny związek z dzieckiem i zachęcić drugiego rodzica do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, a jednocześnie utrzymać prawo każdego z rodziców do co najmniej czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego (aktualnie przewidziane w dyrektywie 2010/18/UE) niniejsza dyrektywa przedłuża z jednego do czterech miesięcy okres urlopu rodzicielskiego, który nie podlega przeniesieniu na drugiego rodzica.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby zapewnić rodzicom więcej możliwości korzystania z urlopu rodzicielskiego w miarę dorastania ich dzieci, prawo do urlopu rodzicielskiego powinno przysługiwać do czasu osiągnięcia przez dziecko co najmniej dwunastu lat. Państwa członkowskie powinny móc wyznaczyć termin na złożenie przez pracownika wniosku do pracodawcy o przyznanie urlopu rodzicielskiego, oraz zdecydować, czy prawo do urlopu rodzicielskiego może być uzależnione od określonego okresu zatrudnienia. Ze względu na coraz bardziej zróżnicowane ustalenia umowne w celu obliczenia okresu zatrudnienia należy uwzględnić sumę kolejnych umów na czas określony zawartych z tym samym pracodawcą. Aby równoważyć potrzeby pracowników i pracodawców, państwa członkowskie powinny też móc podjąć decyzję w sprawie określenia, czy pracodawca może odroczyć przyznanie urlopu rodzicielskiego w pewnych okolicznościach. W takich przypadkach pracodawca powinien przedstawić uzasadnienie tego odroczenia. Zważywszy, że elastyczność zwiększa prawdopodobieństwo skorzystania przez drugie z rodziców, a w szczególności ojca, z uprawnień do takiego urlopu, pracownicy powinni mieć możliwość wystąpienia o urlop rodzicielski w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy lub w innych elastycznych formach. Do pracodawcy powinna należeć decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu takiego wniosku o urlop rodzicielski w innych elastycznych formach różnych od pełnego czasu pracy. Państwa członkowskie powinny też ocenić, czy warunki i szczegółowe rozwiązania w zakresie urlopu rodzicielskiego należy dostosować do specjalnych potrzeb rodziców znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

(15)  Aby zapewnić rodzicom więcej możliwości korzystania z urlopu rodzicielskiego w miarę dorastania ich dzieci, prawo do urlopu rodzicielskiego powinno przysługiwać do czasu osiągnięcia przez dziecko co najmniej trzynastu lat. Państwa członkowskie powinny móc wyznaczyć termin na złożenie przez pracownika wniosku do pracodawcy o przyznanie urlopu rodzicielskiego. Aby równoważyć potrzeby pracowników i pracodawców, państwa członkowskie powinny też móc podjąć decyzję w sprawie określenia, czy pracodawca może odroczyć przyznanie urlopu rodzicielskiego w pewnych okolicznościach. W takich przypadkach pracodawca powinien przedstawić pisemne uzasadnienie tego odroczenia. Zważywszy, że elastyczność zwiększa prawdopodobieństwo skorzystania przez drugie z rodziców, a w szczególności ojca, z uprawnień do takiego urlopu, pracownicy powinni mieć możliwość wystąpienia o urlop rodzicielski w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy lub w innych elastycznych formach. Do pracodawcy powinna należeć decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu takiego wniosku o urlop rodzicielski w innych elastycznych formach różnych od pełnego czasu pracy. Państwa członkowskie powinny ocenić warunki i szczegółowe rozwiązania w zakresie urlopu rodzicielskiego w przypadku rodziców znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (osoby samotnie wychowujące dzieci, dzieci niepełnosprawne czy poważnie chore).

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby ułatwiać powroty do pracy po urlopie rodzicielskim, pracownicy i pracodawcy powinni być zachęcani do utrzymywania kontaktów podczas takich urlopów; mogą oni też dokonywać ustaleń co do wszelkich odpowiednich środków na rzecz reintegracji, określanych pomiędzy zainteresowanymi stronami, przy uwzględnieniu prawa krajowego, układów zbiorowych i praktyki.

(16)  Aby ułatwiać powroty do pracy po urlopie rodzicielskim, pracownicy i pracodawcy powinni dokonywać ustaleń co do wszelkich odpowiednich środków na rzecz reintegracji, określanych pomiędzy zainteresowanymi stronami, przy uwzględnieniu prawa krajowego, układów zbiorowych i praktyki.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Oprócz prawa do urlopu opiekuńczego przewidzianego w niniejszej dyrektywie wszyscy pracownicy powinni zachować prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych i niespodziewanych sytuacjach z przyczyn rodzinnych (obecnie przewidziane w dyrektywie 2010/18/UE) na warunkach ustalonych przez państwa członkowskie.

(18)  Oprócz prawa do urlopu opiekuńczego przewidzianego w niniejszej dyrektywie wszyscy pracownicy powinni zachować prawo do czasu wolnego od pracy w pilnych i niespodziewanych sytuacjach z przyczyn rodzinnych (obecnie przewidziane w dyrektywie 2010/18/UE) na warunkach ustalonych przez państwa członkowskie.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Aby zachęcić pracowników mających dzieci i obowiązki opiekuńcze, a zwłaszcza mężczyzn, do korzystania z urlopów przewidzianych niniejszą dyrektywą, należy im przyznać uprawnienia do odpowiedniego świadczenia pieniężnego podczas urlopu. Poziom tego świadczenia pieniężnego powinien odpowiadać co najmniej kwocie, jaką dany pracownik otrzymałby w przypadku zwolnienia chorobowego. Państwa członkowskie powinny brać pod uwagę znaczenie ciągłości uprawnień do zabezpieczenia społecznego, w tym opieki zdrowotnej.

(19)  Aby zachęcić pracowników mających dzieci i obowiązki opiekuńcze, a zwłaszcza mężczyzn, do korzystania z urlopów przewidzianych niniejszą dyrektywą, należy im przyznać uprawnienia do odpowiedniego świadczenia pieniężnego podczas urlopu. Poziom tego świadczenia pieniężnego powinien być odpowiedni i nie mniejszy niż kwota, jaką dany pracownik otrzymałby w przypadku zwolnienia chorobowego. Państwa członkowskie powinny brać pod uwagę znaczenie ciągłości uprawnień do zabezpieczenia społecznego, w tym opieki zdrowotnej.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Aby zachęcić pracujących rodziców i opiekunów do pozostania na rynku pracy, należy dać im możliwość dostosowania harmonogramu pracy do osobistych potrzeb i preferencji. Pracujący rodzice i opiekunowie powinni więc móc występować o elastyczną organizację pracy, a więc o możliwość dostosowania swoich schematów pracy, w tym przez wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych harmonogramów pracy lub redukcję godzin pracy, do celów opieki. W celu uwzględnienia potrzeb pracowników i pracodawców państwa członkowskie powinny mieć możliwość ograniczenia czasu trwania elastycznej organizacji pracy, w tym redukcji godzin pracy. Choć zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy okazało się przydatne, umożliwiając niektórym kobietom pozostanie na rynku pracy po urodzeniu dziecka, to długie okresy zmniejszonego czasu pracy mogą prowadzić do niższych składek na zabezpieczenie społeczne, co przekłada się na ograniczone lub nieistniejące uprawnienia emerytalno-rentowe. Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku pracownika o elastyczną organizację pracy powinna należeć do pracodawcy. Szczególne okoliczności uzasadniające potrzebę elastycznej organizacji pracy mogą ulec zmianie. Pracownicy powinni zatem mieć nie tylko możliwość powrotu do pierwotnego schematu pracy na końcu uzgodnionego okresu, ale również możliwość wystąpienia o powrót do pracy w dowolnym momencie, gdy wymaga tego zmiana okoliczności.

(21)  Aby zachęcić pracujących rodziców i opiekunów do pozostania na rynku pracy, pracodawcy powinni dać im możliwość dostosowania harmonogramu pracy do osobistych potrzeb i preferencji. Bez nadużywania tego prawa, pracujący rodzice i opiekunowie powinni móc występować o elastyczną organizację pracy, a więc o możliwość dostosowania swoich schematów pracy, w tym przez wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych harmonogramów pracy lub redukcję godzin pracy, do celów opieki. W celu uwzględnienia potrzeb pracowników i pracodawców i zapewnienia równowagi między nimi państwa członkowskie powinny mieć możliwość ograniczenia czasu trwania pracy w niepełnym wymiarze godzin na rzecz innych elastycznych form organizacji pracy. Choć zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy okazało się przydatne, umożliwiając niektórym kobietom pozostanie na rynku pracy po urodzeniu dziecka lub tym, które mają inne obowiązki rodzinne, to długie okresy zmniejszonego czasu pracy mogą prowadzić do niższych składek na zabezpieczenie społeczne, co przekłada się na ograniczone lub nieistniejące uprawnienia emerytalno-rentowe. Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku pracownika o elastyczną organizację pracy powinna należeć do pracodawcy. Szczególne okoliczności uzasadniające potrzebę elastycznej organizacji pracy mogą ulec zmianie. Pracownicy powinni zatem mieć nie tylko możliwość powrotu do pierwotnego schematu pracy na końcu uzgodnionego okresu, ale również możliwość wystąpienia o powrót do pracy w dowolnym momencie, gdy wymaga tego zmiana okoliczności.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Pracownicy korzystający z prawa do urlopu lub wystąpienia o elastyczną organizację pracy powinni być chronieni przed dyskryminacją lub wszelkim niekorzystnym traktowaniem z tego powodu.

(23)  Pracownicy korzystający z prawa do urlopu lub wystąpienia o elastyczną organizację pracy powinni być chronieni przed dyskryminacją, odwetem lub wszelkim niekorzystnym traktowaniem z tego powodu. Wykonywanie prawa do urlopu lub elastycznej organizacji pracy nie powinno mieć negatywnego wpływu na poziom zatrudnienia lub inne warunki pracy.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Pracownicy korzystający z prawa do urlopu lub wystąpienia o elastyczną organizację pracy, przewidzianych w niniejszej dyrektywie, powinni być objęci ochroną przed zwolnieniem z pracy i wszelkimi przygotowaniami do możliwego zwolnienia z pracy z powodu wystąpienia o urlop lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu skorzystania z prawa do wystąpienia o elastyczną organizację pracy. Jeżeli pracownik uzna, że został zwolniony z takich powodów, powinien on móc zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należytego uzasadnienia tego zwolnienia.

(24)  Pracownicy korzystający z prawa do urlopu lub wystąpienia o elastyczną organizację pracy, przewidzianych w niniejszej dyrektywie, powinni być objęci ochroną przed zwolnieniem z pracy, wywieraniem nacisku, nękaniem psychicznym i wszelkimi przygotowaniami do możliwego zwolnienia z pracy z powodu wystąpienia o urlop lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu skorzystania z prawa do wystąpienia o elastyczną organizację pracy. Jeżeli pracownik uzna, że został zwolniony z takich powodów, powinien on móc zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należytego uzasadnienia tego zwolnienia.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy przez ułatwienie pracującym rodzicom i opiekunom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Niniejsza dyrektywa ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy w kwestiach socjalnych i płacowych przez ułatwienie pracującym rodzicom i opiekunom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich pracowników, mężczyzn i kobiet, posiadających umowę o pracę lub pozostających w stosunku pracy.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich pracowników, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, posiadających umowę o pracę lub pozostających w innym stosunku pracy określonym przez prawo, układy zbiorowe lub praktykę obowiązujące w każdym państwie członkowskim.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a)  „urlop ojcowski” oznacza urlop dla ojca z okazji narodzin dziecka;

(a)  „urlop ojcowski” oznacza płatny urlop dla drugiego rodzica z okazji narodzin lub przysposobienia dziecka;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b)  „urlop rodzicielski” oznacza urlop z powodu narodzin lub przysposobienia dziecka w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem;

(b)  „urlop rodzicielski” oznacza płatny urlop z okazji narodzin lub przysposobienia dziecka w celu sprawowania nad nim opieki;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  „osoba samotnie wychowująca dziecko” oznacza osobę, która nie pozostaje ani w związku małżeńskim, ani w związku partnerskim, jak określono w prawie krajowym, i samodzielnie ponosi odpowiedzialność rodzicielską za dziecko.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby ojcowie mieli prawo do urlopu ojcowskiego, liczącego co najmniej dziesięć dni roboczych, z okazji narodzin dziecka.

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby drugi rodzic miał prawo do urlopu ojcowskiego, liczącego co najmniej czternaście dni roboczych, z okazji narodzin lub przysposobienia dziecka, lub co najmniej piętnaście dni z okazji wielokrotnego urodzenia lub przysposobienia.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Prawo do urlopu ojcowskiego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznawane niezależnie od stażu pracy i rodzaju umowy.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego, liczącego co najmniej cztery miesiące, który należy wykorzystać przed osiągnięciem przez dziecko określonego wieku, wynoszącego co najmniej dwanaście lat.

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego, liczącego co najmniej sześć miesięcy na dziecko, który należy wykorzystać przed osiągnięciem przez dziecko określonego wieku, wynoszącego co najmniej trzynaście lat.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Czas trwania urlopu rodzicielskiego dla rodziców samotnie wychowujących dzieci ulega podwojeniu.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy państwa członkowskie umożliwiają jednemu z rodziców przekazanie uprawnień do urlopu rodzicielskiego drugiemu z rodziców, zapewniają one, by co najmniej czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego nie można było przenieść na drugą osobę.

2.  W przypadku gdy państwa członkowskie umożliwiają jednemu z rodziców przekazanie uprawnień do urlopu rodzicielskiego drugiemu z rodziców, zapewniają one, by co najmniej czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego nie można było przenieść na drugą osobę. Czas trwania urlopu rodzicielskiego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością lub ciężką chorobą ulega podwojeniu.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie mogą uzależnić przyznanie prawa do urlopu rodzicielskiego od kwalifikującego okresu zatrudnienia lub stażu pracy, przy czym okres ten nie może przekroczyć jednego roku. W przypadku kolejnych umów na czas określony, w rozumieniu dyrektywy Rady 1999/70/WE21, zawartych z tym samym pracodawcą, w celu obliczenia kwalifikującego okresu zatrudnienia uwzględnia się sumę tych umów.

4.  Państwa członkowskie mogą uzależnić przyznanie prawa do urlopu rodzicielskiego od kwalifikującego okresu zatrudnienia lub stażu pracy, przy czym okres ten nie może przekroczyć dziewięciu miesięcy. W przypadku kolejnych umów na czas określony, w rozumieniu dyrektywy Rady 1999/70/WE, zawartych z tym samym pracodawcą, w celu obliczenia kwalifikującego okresu zatrudnienia obowiązkowo uwzględnia się sumę tych umów.

__________________

__________________

21 Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.U. L 175 z 10.7.1999, s. 43).

21 Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.U. L 175 z 10.7.1999, s. 43).

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Pracownicy są informowani na piśmie w momencie rozpoczęcia zatrudnienia o swoich prawach i obowiązkach wynikających ze stosunku pracy, w tym w okresie próbnym.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Państwa członkowskie oceniają potrzebę dostosowania warunków dostępu i szczegółowych rozwiązań w zakresie stosowania urlopu rodzicielskiego do potrzeb rodziców adopcyjnych, niepełnosprawnych rodziców oraz rodziców z niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi dziećmi.

7.  Państwa członkowskie oceniają potrzebę rozciągnięcia warunków dostępu i szczegółowych rozwiązań w zakresie stosowania urlopu rodzicielskiego na potrzeby rodziców adopcyjnych, niepełnosprawnych rodziców, rodziców samotnie wychowujących dziecko (rodziny z jednym rodzicem) oraz rodziców z niepełnosprawnymi lub poważnie bądź przewlekle chorymi dziećmi. Zwłaszcza w przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych i poważnie chorych – według zaświadczeń wydanych przez krajowe organy służby zdrowia – odrzucenie wniosku o urlop rodzicielski jest zakazane.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli prawo do urlopu opiekuńczego, liczącego co najmniej pięć dni roboczych w roku na pracownika. Prawo to może być uzależnione od odpowiedniego potwierdzenia stanu zdrowia krewnego pracownika.

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli prawo do płatnego urlopu opiekuńczego, liczącego co najmniej siedem dni roboczych w roku na pracownika. Prawo to jest uzależnione od odpowiedniego potwierdzenia stanu zdrowia krewnego pracownika.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Urlop dla matki i drugiego rodzica z niepełnosprawnością

 

Państwa członkowskie zapewniają, by czas trwania różnych rodzajów urlopu opisanych w niniejszej dyrektywie mógł zostać przedłużony o co najmniej 50 % w przypadku niepełnosprawnej matki i drugiego rodzica.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sytuacjach z przyczyn rodzinnych w przypadkach spowodowanych chorobą lub wypadkiem, w których niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Państwa członkowskie mogą ograniczyć prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej do określonej ilości czasu przypadającej na rok lub na przypadek, lub oba.

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy mieli prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sytuacjach z przyczyn rodzinnych w przypadkach spowodowanych chorobą lub wypadkiem, w których niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Państwa członkowskie mogą uzależnić prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej od przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z krajowymi warunkami, takimi jak prawo krajowe, porozumienia zbiorowe lub praktyka, oraz przy uwzględnieniu uprawnień przekazanych partnerom społecznym państwa członkowskie zapewniają, aby pracownicy korzystający z praw do urlopu, o których mowa w art. 4, 5 lub 6, otrzymywali wynagrodzenie lub odpowiednie świadczenie pieniężne równoważne przynajmniej kwocie, jaką dany pracownik otrzymałby w przypadku zwolnienia chorobowego.

Zgodnie z krajowymi warunkami, takimi jak prawo krajowe, porozumienia zbiorowe lub praktyka, oraz przy uwzględnieniu uprawnień przekazanych partnerom społecznym, państwa członkowskie zapewniają, aby pracownicy korzystający z praw do urlopu, o których mowa w art. 4, 5 lub 6, otrzymywali wynagrodzenie, ulgę podatkową lub odpowiednie świadczenie pieniężne wynoszące nie mniej niż kwota, jaką dany pracownik otrzymałby w przypadku zwolnienia chorobowego.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy posiadający dzieci do określonego wieku – co najmniej dwunastu lat – oraz opiekunowie mieli prawo występowania o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki. Czas trwania takiej elastycznej organizacji pracy może być w rozsądny sposób ograniczony.

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki dla zapewnienia, aby pracownicy posiadający dzieci do określonego wieku – co najmniej trzynastu lat – oraz opiekunowie mieli prawo występowania o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki. Czas trwania takiej elastycznej organizacji pracy może być w rozsądny sposób ograniczony.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pracodawcy rozpatrują wnioski o elastyczną organizację pracy, o których mowa w ust. 1, i odpowiadają na nie, uwzględniając potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników. Pracodawcy uzasadniają odrzucenie takiego wniosku.

2.  Pracodawcy rozpatrują wnioski o elastyczną organizację pracy, o których mowa w ust. 1, i odpowiadają na nie na piśmie, uwzględniając potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników. Pracodawcy uzasadniają odrzucenie takiego wniosku na piśmie.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy elastyczna organizacja pracy, o której mowa w ust. 1, jest ograniczona w czasie, pracownik ma prawo powrotu do pierwotnego schematu pracy po zakończeniu uzgodnionego okresu. Pracownik ma również prawo do wystąpienia o powrót do pierwotnego schematu pracy, gdy uzasadnia to zmiana okoliczności. Pracodawcy mają obowiązek rozpatrzenia takich wniosków i odpowiedzi na nie, z uwzględnieniem potrzeb zarówno pracodawców, jak i pracowników.

3.  W przypadku gdy elastyczna organizacja pracy, o której mowa w ust. 1, jest ograniczona w czasie, pracownik ma prawo powrotu do pierwotnego schematu pracy po zakończeniu uzgodnionego okresu. W momencie powrotu przewiduje się ponadto „okres ochronny”, aby pozwolić pracownikowi na łatwiejsze i skuteczniejsze włączenie się do życia zawodowego, pamiętając, że podczas tego okresu ochronnego wykorzystanie nowych technologii może przyczynić się do szybszego i sprawniejszego podjęcia pracy w sposób trwały i zgodny z aktualnymi wymogami. Pracownik ma prawo do wystąpienia o powrót do pierwotnego schematu pracy na tym samym poziomie zatrudnienia. Pracodawcy uzasadniają odrzucenie takiego wniosku na piśmie.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki celem zakazu mniej korzystnego traktowania pracowników z powodu wystąpienia przez nich o urlop, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu wykonywania przez nich prawa do elastycznej organizacji pracy, o którym mowa w art. 9.

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki celem zakazu dyskryminacji i mniej korzystnego traktowania pracowników z powodu wystąpienia przez nich o urlop, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu wykonywania przez nich prawa do elastycznej organizacji pracy, o którym mowa w art. 9.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pracownicy, którzy uznają, że zostali zwolnieni z pracy z powodu wystąpienia przez nich o urlop, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu wykonywania przez nich prawa do elastycznej organizacji pracy, o którym mowa w art. 9, mogą zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należycie uzasadnionych powodów zwolnienia. Pracodawca przedstawia te powody na piśmie.

2.  Pracownicy, którzy uznają, że zostali zwolnieni z pracy z powodu wystąpienia przez nich o urlop, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6, lub skorzystania z takiego urlopu, bądź z powodu wykonywania przez nich prawa do elastycznej organizacji pracy, o którym mowa w art. 9, mają prawo zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należycie uzasadnionych powodów zwolnienia. Od pracodawcy wymaga się przedstawienia w odpowiednim czasie przedstawia tych powodów na piśmie.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy o sankcjach mających zastosowanie, gdy naruszone zostaną krajowe przepisy przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy lub odpowiednie już obowiązujące przepisy dotyczące praw objętych zakresem niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie stosują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić ich wykonanie. Sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Mogą one przybrać formę grzywny. Mogą również obejmować wypłatę odszkodowania.

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy o sankcjach mających zastosowanie, gdy naruszone zostaną krajowe przepisy przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy lub odpowiednie już obowiązujące przepisy dotyczące praw objętych zakresem niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają środki niezbędne do ochrony pracowników, w tym pracowników będących przedstawicielami pracowników, przed negatywnym traktowaniem przez pracodawcę lub negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze skargi złożonej wewnątrz przedsiębiorstwa bądź postępowań sądowych wszczętych w celu wyegzekwowania zgodności z prawami przewidzianymi w niniejszej dyrektywie.

Państwa członkowskie wprowadzają środki niezbędne do ochrony pracowników przed negatywnym traktowaniem przez pracodawcę lub negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze skargi złożonej wewnątrz przedsiębiorstwa bądź postępowań sądowych wszczętych w celu wyegzekwowania zgodności z prawami przewidzianymi w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby organ lub organy wyznaczone na podstawie art. 20 dyrektywy 2006/54/WE do celów promocji, analizy, monitorowania i wspierania równego traktowania rodziców i opiekunów, bez dyskryminacji ze względu na płeć, były również właściwe do zajmowania się kwestiami wchodzącymi w zakres niniejszej dyrektywy.

Bez uszczerbku dla kompetencji organów inspekcji pracy lub innych podmiotów, w tym partnerów społecznych i organizacji praw pracowniczych, państwa członkowskie zapewniają, aby organ lub organy wyznaczone na podstawie art. 20 dyrektywy 2006/54/WE do celów promocji, analizy, monitorowania i wspierania równego traktowania rodziców i opiekunów, bez dyskryminacji ze względu na płeć, były również właściwe do zajmowania się kwestiami wchodzącymi w zakres niniejszej dyrektywy.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzić lub utrzymać przepisy, które są korzystniejsze dla pracowników od tych ustanowionych w niniejszej dyrektywie. Zapewniają jednak, aby co najmniej cztery miesiące urlopu rodzicielskiego nie podlegały przeniesieniu zgodnie z art. 5 ust. 2.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić lub utrzymać przepisy, które są korzystniejsze dla pracowników od tych ustanowionych w niniejszej dyrektywie, lecz nie mogą obniżyć standardów obowiązujących zgodnie z prawem krajowym. Zapewniają jednak, aby co najmniej cztery miesiące urlopu rodzicielskiego nie podlegały przeniesieniu zgodnie z art. 5 ust. 2 i aby urlop był obowiązkowo zagwarantowany rodzicom dzieci niepełnosprawnych i szczególnie poważnie chorych według zaświadczeń wydanych przez krajowe organy służby zdrowia.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Najpóźniej pięć lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy państwa członkowskie przekazują Komisji wszystkie istotne informacje dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, niezbędne dla Komisji do sporządzenia sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat stosowania niniejszej dyrektywy.

1.  Do dnia ... [trzy lata od wejścia w życie niniejszej dyrektywy] państwa członkowskie przekazują Komisji wszystkie istotne informacje dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy i szczegółową ocenę wpływu dyrektywy na statystyki w zakresie zatrudnienia kobiet, a wraz z nią, w stosownych przypadkach, wniosek ustawodawczy.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

Odsyłacze

COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

15.5.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

15.5.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Joëlle Bergeron

3.5.2017

Rozpatrzenie w komisji

9.10.2017

21.11.2017

21.2.2018

 

Data przyjęcia

27.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mylène Troszczynski

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech

S&D

Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

Odsyłacze

COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)

Data przedstawienia w PE

27.4.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

15.5.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

15.5.2017

FEMM

15.5.2017

 

 

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

14.9.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

David Casa

3.10.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.1.2018

21.2.2018

27.3.2018

15.5.2018

Data przyjęcia

11.7.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

14

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Georges Bach, Lynn Boylan, Karima Delli, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Maria Noichl, Francis Zammit Dimech

Data złożenia

24.8.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Arne Gericke, Jana Žitňanská

EFDD

Laura Agea

ENF

Mara Bizzotto

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech

S&D

Maria Arena, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Javi López, Maria Noichl, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs

14

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Ole Christensen

4

0

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności