Menettely : 2018/0118(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0271/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0271/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/09/2018 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0320

MIETINTÖ     *
PDF 360kWORD 53k
31.8.2018
PE 623.813v02-00 A8-0271/2018

luonnoksesta neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uusien psykoaktiivisten aineiden N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopropaanikarboksamidi (syklopropyylifentanyyli) ja 2-metoksi-N-fenyyli-N-[1- (2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]asetamidi (metoksiasetyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

(09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Branislav Škripek

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

luonnoksesta neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uusien psykoaktiivisten aineiden N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopropaanikarboksamidi (syklopropyylifentanyyli) ja 2-metoksi-N-fenyyli-N-[1- (2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]asetamidi (metoksiasetyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

(09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (09420/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0278/2018),

–  ottaa huomioon uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta 10. toukokuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/387/YOS(1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0271/2018),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 127, 20.5.2005, s. 32.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Täytäntöönpanopäätös uusien psykoaktiivisten aineiden N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4- yyli]syklopropaanikarboksamidi (syklopropyylifentanyyli) ja 2-metoksi-N-fenyyli-N-[1- (2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]asetamidi (metoksiasetyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

Viiteasiakirjat

09420/2018 – C8-0278/2018 – COM(2018)02532018/0118(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

18.6.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Branislav Škripek

20.6.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.7.2018

30.8.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.8.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jonathan Bullock, Kostadinka Kuneva, Luigi Morgano, Gabriele Preuß

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

3.9.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Monika Beňová, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Luigi Morgano, Ivari Padar, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Ana Miranda, Judith Sargentini

1

-

ENF

Auke Zijlstra

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 4. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö