Διαδικασία : 2018/2078(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0272/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0272/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0321

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 754kWORD 66k
4.9.2018
PE 623.663v02-00 A8-0272/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Janusz Lewandowski

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0272/2018),

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση, που αποδεικνύει την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τους πολίτες της Ένωσης και τις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές·

2.  επισημαίνει την έντονη ανάγκη αποδέσμευσης χρηματοδοτικής συνδρομής μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ταμείο») προς τις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και εκφράζει τη λύπη του για τις ζωές που χάθηκαν από φυσικές καταστροφές στην Ένωση το 2017·

3.  ζητεί περαιτέρω βελτιστοποίηση της διαδικασίας κινητοποίησης που θα συντομεύσει το χρονικό διάστημα από την υποβολή αιτήσεων μέχρι την καταβολή του ποσού της βοήθειας· υπενθυμίζει ότι η ταχεία καταβολή των ποσών στους δικαιούχους έχει μεγάλη σημασία για τις τοπικές κοινότητες, τις τοπικές αρχές και την εμπιστοσύνη τους στην αλληλεγγύη της Ένωσης·

4.   στηρίζει όσα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση την ανακατανομή των κονδυλίων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τον τρόπο που ζήτησαν τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό·

5.   καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου με τρόπο διαφανή, που να εγγυάται τη δίκαιη κατανομή σε όλες τις πληγείσες περιφέρειες·

6.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 11,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Ταμείο») έχει ως στόχο να επιτρέψει στην Ένωση να αντιδρά με ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης ώστε να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

(2)  Το Ταμείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 000 000 EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3).

(3)  Στις 11 Ιανουαρίου 2018, η Βουλγαρία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, μετά τις πλημύρες που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες της 25ης και 26ης Οκτωβρίου 2017.

(4)  Στις 11 Οκτωβρίου 2017, η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, μετά τον σεισμό που έπληξε την περιοχή του νότιου Αιγαίου και τη νήσο Κω στις 20 Ιουλίου 2017.

(5)  Στις 22 Δεκεμβρίου 2017, η Λιθουανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, μετά τις πλημύρες που προκάλεσαν οι αδιάκοπες βροχοπτώσεις το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2017.

(6)  Στις 25 Οκτωβρίου 2017, η Πολωνία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, μετά τις ισχυρές καταιγίδες και καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις της περιόδου 9 με 12 Αυγούστου 2017.

(7)  Οι αιτήσεις της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002.

(8)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το Ταμείο για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία.

(9)  Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του Ταμείου, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χορήγηση ποσού ύψους 2 258 225 EUR στη Βουλγαρία, 2 535 796 EUR στην Ελλάδα, 16 918 941 EUR στη Λιθουανία και 12 279 244 EUR στην Πολωνία, σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από ... [η ημερομηνία της έκδοσής της](4)**.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  Για το Συμβούλιο

(1)

  ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.

(2)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(4)

** Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής στη Βουλγαρία και στη Λιθουανία λόγω πλημμυρών, στην Ελλάδα λόγω σεισμών και στην Πολωνία λόγω καταιγίδων.

Οι φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν το 2017 στην ΕΕ προκάλεσαν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και μεγάλες καταστροφές στις πληγείσες περιφέρειες, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι χαρακτηρισμένες ως «λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες». Η κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ είναι ένδειξη της αλληλεγγύης της Ένωσης προς τις χώρες και τους λαούς που επλήγησαν από όλα αυτά τα τραγικά περιστατικά.

Βουλγαρία – Πλημμύρες του 2017

Στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2017, το νοτιοανατολικό τμήμα της Βουλγαρίας επλήγη από ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες που προκάλεσαν ζημίες σε γέφυρες, τάφρους αποστράγγισης, τοίχους αντιστήριξης και βασικές υποδομές. Η πλημμύρα προκάλεσε 5 θανάτους και έπληξε περίπου 6 000 άτομα, ενώ πλημμύρισαν 142 κατοικίες και πάνω από 1 200 κτίρια.

Στην αίτησή τους, την οποία έλαβε η Επιτροπή στις 11 Ιανουαρίου 2018, οι βουλγαρικές αρχές εκτίμησαν τη συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή σε 90,3 εκατομμύρια EUR. Δεδομένου ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 1,6 % του ΑΕγχΠ της περιοχής (δηλ. σε 5 327 εκατομμύρια EUR βάσει δεδομένων του έτους 2015) και άρα υπερβαίνει το όριο του 1,5 % του ΑΕγχΠ της περιοχής, η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί «περιφερειακή καταστροφή» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού για το ΤΑΕΕ.

Το κόστος των επιλέξιμων ενεργειών πρώτης ανάγκης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του κανονισμού, έχει εκτιμηθεί από τις βουλγαρικές αρχές σε 90,1 εκατομμύρια EUR.

Οι πληγείσες περιοχές εμπίπτουν στην κατηγορία των «λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ESIF/ΕΔΕΤ) (2014-2020). Οι βουλγαρικές αρχές δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή τους να ανακατανείμουν σε μέτρα αποκατάστασης τη χρηματοδότηση από τους πόρους των ΕΔΕT.

Η Βουλγαρία ζήτησε χορήγηση προκαταβολής. Μετά την προκαταρκτική εκτίμηση της αίτησης, η Επιτροπή θεώρησε ότι το αιτούμενο ποσό της ζημίας, το οποίο υπερβαίνει ελάχιστα το κατώτατο όριο επιλεξιμότητας, απαιτούσε διεξοδικότερη εκτίμηση και ότι, επομένως, η πληρωμή προκαταβολής δεν είναι δικαιολογημένη.

Σύμφωνα με προηγούμενη πρακτική της, η Επιτροπή προτείνει να ποσοστό 2,5 % της συνολικής άμεσης ζημίας για όλες τις ζημίες που δεν υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο της «μείζονος καταστροφής» που ισχύει για την Βουλγαρία. Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, επομένως, 2 258 225 EUR.

Ελλάδα – Σεισμοί του 2017

Στις 20 Ιουλίου 2017, σεισμός μεγέθους 6,6 της κλίμακας Ρίχτερ, ακολουθούμενος από πλήθος μετασεισμών, έπληξε την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μεταξύ Μποντρούμ στην Τουρκία και νήσου Κω στην Ελλάδα και προκάλεσε ζημίες κυρίως σε δημόσιες υποδομές και περιουσιακά στοιχεία, καθώς και σε σημαντικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην αίτησή τους, την οποία η Επιτροπή έλαβε στις 11 Οκτωβρίου 2017 και η οποία ολοκληρώθηκε στις 9 Μαρτίου 2018, οι ελληνικές αρχές εκτιμούσαν τη συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή σε 101,4 εκατομμύρια EUR. Δεδομένου ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 1,8 % του ΑΕγχΠ της περιοχής (δηλ. σε 6 045 εκατομμύρια EUR βάσει δεδομένων του έτους 2014) και άρα υπερβαίνει το όριο του 1,5 % του ΑΕγχΠ της περιοχής, η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί «περιφερειακή καταστροφή» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού για το ΤΑΕΕ.

Το κόστος των επιλέξιμων ενεργειών πρώτης ανάγκης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του κανονισμού, έχει εκτιμηθεί από τις ελληνικές αρχές σε 93,9 εκατομμύρια EUR.

Η πληγείσα περιοχή εμπίπτει στην κατηγορία των «περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ESIF/ΕΔΕΤ) (2014-2020). Οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή τους να ανακατανείμουν σε μέτρα αποκατάστασης τη χρηματοδότηση από τους πόρους των ΕΔΕT.

Στην αίτησή τους, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν την πληρωμή προκαταβολής, την οποία η Επιτροπή θεώρησε μη δικαιολογημένη δεδομένου ότι χρειαζόταν βασικές συμπληρωματικές πληροφορίες από την Ελλάδα προκειμένου να προβεί στην προκαταρκτική εκτίμηση που προβλέπεται στο άρθρο 4α του κανονισμού

Σύμφωνα με προηγούμενη πρακτική της, η Επιτροπή προτείνει να ποσοστό 2,5 % της συνολικής άμεσης ζημίας για όλες τις ζημίες που δεν υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο της «μείζονος καταστροφής» που ισχύει για την Γαλλία. Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, επομένως, 2 535 796 EUR.

Λιθουανία – Πλημμύρες του 2017

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου του 2017, η Λιθουανία επλήγη από αδιάκοπες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν κορεσμό των εδαφών, τα οποία αδυνατούσαν να απορροφήσουν την πλεονάζουσα ποσότητα νερού. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα πλημμύρες που προκάλεσαν κυρίως ζημίες στην υποδομή του δικτύου και στον γεωργικό τομέα.

Στην αίτησή τους, την οποία η Επιτροπή έλαβε στις 22 Δεκεμβρίου 2017 και η οποία ολοκληρώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2018, οι λιθουανικές αρχές εκτιμούσαν ότι η συνολική άμεση ζημία που προκάλεσαν οι πλημμύρες ανέρχεται σε 407,4 δισεκατομμύρια EUR. Δεδομένου ότι το ποσό αυτό υπερβαίνει το «κατώτατο όριο μείζονος καταστροφής» για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ που εφαρμόστηκε στη Λιθουανία το 2017 ύψους 214,9 εκατομμυρίων EUR (δηλ. το 0,6 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος βάσει δεδομένων του έτους 2015), η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μείζων φυσική καταστροφή» κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΤΑΕΕ.

Το κόστος των επιλέξιμων ενεργειών πρώτης ανάγκης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του κανονισμού, έχει εκτιμηθεί από τις λιθουανικές αρχές σε 240,2 εκατομμύρια EUR.

Η πληγείσα περιοχή εμπίπτει στην κατηγορία των «λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ESIF/ΕΔΕΤ) (2014-2020). Οι λιθουανικές αρχές δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή τους να ανακατανείμουν σε μέτρα αποκατάστασης τη χρηματοδότηση από τους πόρους των ΕΔΕT.

Η Λιθουανία δεν ζήτησε χορήγηση προκαταβολής.

Σύμφωνα με προηγούμενη πρακτική της, η Επιτροπή προτείνει ποσοστό 2,5 % της συνολικής άμεσης ζημίας μέχρι το ελάχιστο όριο της «μείζονος καταστροφής» που ισχύει για την Λιθουανία, και 6 % για το μέρος της συνολικής άμεσης ζημίας που είναι πάνω από το όριο αυτό. Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, επομένως, 16 918 941 EUR.

Πολωνία – Καταιγίδα του 2017

Μεταξύ 9 και 12 Αυγούστου 2017, τμήματα της Πολωνίας επλήγησαν από εξαιρετικά ισχυρές καταιγίδες και καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες σε ιδιωτικά και δημόσια δάση, δημόσιες υποδομές και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Στην αίτησή τους, την οποία η Επιτροπή έλαβε στις 25 Οκτωβρίου 2017 και η οποία ολοκληρώθηκε στις 23 Μαρτίου 2018, οι πολωνικές αρχές εκτιμούσαν ότι η συνολική άμεση ζημία που προκάλεσαν οι πλημμύρες ανέρχεται σε 491,2 δισεκατομμύρια EUR. Δεδομένου ότι οι ζημίες που προκάλεσε η καταιγίδα αντιπροσωπεύουν το 2,0 % του σταθμισμένου μέσου ΑΕγχΠ των τριών οικείων περιφερειών, δηλ. του Βοϊβοδάτου Κουγιαβίας-Πομερανίας, του Βοϊβοδάτου Πομερανίας και του Βοϊβοδάτου Μεγάλης Πολωνίας (δηλ. 24,1 εκατομμύρια EUR βάσει δεδομένων του έτους 2014) και, ως εκ τούτου, υπερβαίνουν το κατώτατο όριο του 1,5 % του ΑΕγχΠ της περιοχής, η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί «περιφερειακή καταστροφή» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού για το ΤΑΕΕ.

Το κόστος των επιλέξιμων ενεργειών πρώτης ανάγκης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του κανονισμού, έχει εκτιμηθεί από τις πολωνικές αρχές σε 324,5 εκατομμύρια EUR.

Η πληγείσα περιοχή εμπίπτει στην κατηγορία των «λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ESIF/ΕΔΕΤ) (2014-2020). Οι πολωνικές αρχές δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή τους να ανακατανείμουν σε μέτρα αποκατάστασης τη χρηματοδότηση από τους πόρους των ΕΔΕT.

Η Πολωνία δεν ζήτησε χορήγηση προκαταβολής.

Σύμφωνα με προηγούμενη πρακτική της, η Επιτροπή προτείνει ποσοστό 2,5 % της συνολικής άμεσης ζημίας για όλες τις ζημίες που δεν υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο της «μείζονος καταστροφής» για την Πολωνία. Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, επομένως, 12 279 244 EUR.

Συμπέρασμα

Η προτεινόμενη κινητοποίηση απαιτεί τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2018 και σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (αριθ. 4/2018), με στόχο την αύξηση της γραμμής του προϋπολογισμού 13 06 01 «παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία» κατά 33 992 206 EUR τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών.

Το συνολικό ποσό που ήταν διαθέσιμο για κινητοποίηση του ΤΑΕΕ στις αρχές του 2018 ανερχόταν σε 421 142 057 EUR που είναι το άθροισμα του υπολοίπου του 2018 και του υπολοίπου του 2017 που παρέμεινε αδιάθετο και μεταφέρθηκε στο 2018.

Το ποσό που μπορεί να κινητοποιηθεί στο παρόν στάδιο του οικονομικού έτους 2018 ανέρχεται σε EUR 173 389 397. Τούτο αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό που ήταν διαθέσιμο για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ στις αρχές του 2018 (421 142 057 EUR), μείον το κρατηθέν ποσό των 143 585 709 EUR για την τήρηση της υποχρέωσης δέσμευσης του 25 % των ετήσιων πιστώσεων του 2018 μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού ΠΔΠ και μείον το ποσό των 104 166 951 EUR που κινητοποιήθηκε για την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία στην αρχή του χρόνου αυτού(1).

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδοτική συνδρομή με διαφάνεια που να εγγυάται τη δίκαιη κατανομή της στις πληγείσες περιφέρειες.

Ο εισηγητής υποστηρίζει τα κράτη μέλη προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για να ανασυγκροτήσουν τις πληγείσες περιφέρειες και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση την ανακατανομή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης έτσι όπως τη ζήτησαν τα κράτη μέλη για την ανασυγκρότηση αυτών των περιφερειών.

Ο εισηγητής συνιστά την ταχεία έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση της απόφασης που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις πληγείσες περιφέρειες.

(1)

  Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (COM(2018)150 τελικό) και σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 (COM(2018)155 τελικό) που τη συνοδεύει.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μετάφραση

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία

Αγαπητέ κ. Arthuis,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρότασή της για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2018)0360), βάσει των αιτήσεων για κινητοποίηση του Ταμείου που έχουν υποβληθεί από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία μετά από σειρά φυσικών καταστροφών που σημειώθηκαν σε αυτές τις χώρες κατά το 2017.

Η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμώντας τις ζημίες που προκλήθηκαν από τις καταστροφές ως εξής:

Κράτη μέλη

 

Χαρακτηρισμός καταστροφής

Σύνολο άμεσων ζημιών

 

(εκατομμύρια EUR)

Κατώτατο όριο για μείζονες καταστροφές

 

(εκατομμύρια EUR)

2,5 % των άμεσων ζημιών μέχρι το κατώτατο όριο

(EUR)

6 % των άμεσων ζημιών πάνω από το κατώτατο όριο

(EUR)

Συνολικό ποσό προτεινόμενης ενίσχυσης

 

(EUR)

Καταβληθείσες προκαταβολές

 

(EUR)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Περιφερειακή

(Άρθρο 2 παράγραφος 3)

90.329

288.020

2 258 225

-

2 258 225

0

ΕΛΛΑΔΑ

Regional

(Άρθρο 2 παράγραφος 3)

101.432

1 057,800

2 535 796

-

2 535 796

0

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Μείζων

(Άρθρο 2 παράγραφος 2)

407.366

214.944

5 373 600

11 545 341

16 918 941

0

ΠΟΛΩΝΙΑ

Περιφερειακή

(Άρθρο 2 παράγραφος 4)

491,170

2 501,280

12 279 244

-

12 279 244

0

 

ΣΥΝΟΛΟ

33 992 206

0

Η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 4 για το έτος 2018 (COM(2018)0361 final), για να καλυφθεί η ως άνω προτεινόμενη κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την αύξηση του κονδυλίου  13 06 01 του προϋπολογισμού (Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία) κατά 33 992 206 EUR τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής δεν έχει αντίρρηση για την εν λόγω κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάθεση του προαναφερθέντος ποσού όπως προτείνεται από την Επιτροπή και υποστηρίζει το αντίστοιχο ΣΔΠ αριθ. 4/2018 όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.8.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου