Postupak : 2018/2078(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0272/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0272/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/09/2018 - 6.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0321

IZVJEŠĆE     
PDF 666kWORD 62k
4.9.2018
PE 623.663v02-00 A8-0272/2018

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Janusz Lewandowski

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 11.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0272/2018),

1.  pozdravlja odluku kao znak solidarnosti Unije s građanima i regijama Unije pogođenima prirodnim katastrofama;

2.  naglašava hitnu potrebu za dostavom financijske pomoći preko Fonda solidarnosti Europske unije („Fond”) regijama koje su pogođene prirodnim katastrofama i žali zbog broja poginulih u prirodnim katastrofama u Uniji tijekom 2017.;

3.  poziva na daljnju optimizaciju postupka mobilizacije kako bi se smanjilo vrijeme proteklo od podnošenja zahtjeva do isplate; podsjeća da je brza isplata sredstava korisnicima od velike važnosti za lokalne zajednice, lokalne vlasti i njihovo povjerenje u solidarnost Unije;

4.   podržava činjenicu da države članice upotrebljavaju europske strukturne i investicijske fondove za obnovu u pogođenim regijama; poziva Komisiju da podrži i brzo odobri financijsku preraspodjelu sporazuma o partnerstvu koje su u tu svrhu zatražile države članice;

5.   poziva države članice na korištenje financijskog doprinosa iz Fonda na transparentan način, osiguravajući pravednu raspodjelu u pogođenim regijama;

6.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

7.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 11.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Fondom solidarnosti Europske unije („Fond”) Uniji se želi omogućiti da brzo, učinkovito i fleksibilno reagira na hitne situacije kako bi pokazala solidarnost sa stanovništvom regija pogođenih prirodnim katastrofama.

(2)  Sredstva fonda ne smiju prelaziti najveći godišnji iznos od 500 000 000 EUR (cijene iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 10. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013.(3)

(3)  Dana 11. siječnja 2018. Bugarska je podnijela zahtjev za mobilizaciju Fonda zbog poplava koje su uzrokovale obilne kiše i jake oluje 25. i 26. listopada 2017.

(4)  Dana 11. listopada 2017. Grčka je podnijela zahtjev za mobilizaciju Fonda zbog potresa koji je 20. srpnja 2017. pogodio južnoegejsku regiju i otok Kos.

(5)  Dana 22. prosinca 2017. Litva je podnijela zahtjev za mobilizaciju Fonda zbog poplava koje su uzrokovale stalne kiše tijekom ljeta i jeseni 2017.

(6)  Dana 25. listopada 2017. Poljska je podnijela zahtjev za mobilizaciju Fonda zbog osobito jakih oluja i obilnih kiša koje su trajale od 9. do 12. kolovoza 2017.

(7)  Zahtjevi Bugarske, Grčke, Litve i Poljske ispunjavaju uvjete za osiguravanje financijskog doprinosa iz Fonda kako su utvrđeni člankom 4. Uredbe (EZ) br. 2012/2002.

(8)  Stoga bi trebalo mobilizirati sredstva iz Fonda kako bi se osigurao financijski doprinos za Bugarsku, Grčku, Litvu i Poljsku.

(9)  Radi što brže mobilizacije Fonda ovu bi Odluku trebalo primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2018. mobilizira se Fond solidarnosti Europske unije kako bi se Bugarskoj osigurao iznos od 2 258 225 EUR, Grčkoj 2 535 796 EUR, Litvi 16 918 941 EUR i Poljskoj 12 279 244 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od ... [datuma donošenja Odluke](4)**.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament  Za Vijeće

(1)

  SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).

(4)

**Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

Komisija predlaže mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) radi pružanja financijske pomoći u vezi s poplavama u Bugarskoj i Litvi, potresima u Grčkoj i olujama u Poljskoj.

Prirodne katastrofe koje su se dogodile tijekom 2017. godine u EU-u prouzročile su gubitak ljudskih života i velika uništenja u pogođenim regijama, od kojih je većina klasificirana kao „manje razvijene regije”. Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a znak je solidarnosti Unije sa zemljama i ljudima koji su pretrpjeli tragične događaje.

Bugarska – poplave 2017.

Dana 25. i 26. listopada 2017. u jugoistočnom dijelu Bugarske zabilježene su neuobičajeno obilne padaline i snažne oluje koje su uzrokovale štetu na mostovima, odvodnim kanalima i potpornim zidovima te osnovnoj infrastrukturi. Poplave su odnijele pet života i pogodile oko 6 000 osoba te su 142 stambene i preko 1 200 nestambenih nekretnina bile poplavljene.

Bugarska nadležna tijela u svojem su zahtjevu, koji je Komisija primila 11. siječnja 2018., ukupnu izravnu štetu nastalu kao posljedica katastrofe procijenila na 90,3 milijuna EUR. S obzirom na to da taj iznos predstavlja 1,6 % BDP-a regije (5 327 milijuna EUR na temelju podataka za 2015.) i stoga prelazi prag od 1,5 % regionalnog BDP-a, ta prirodna katastrofa kvalificira se kao „regionalna katastrofa” u smislu članka 2. stavka 3. Uredbe o Fondu solidarnosti Europske unije.

Trošak prihvatljivih hitnih operacija od ključne važnosti, kako su definirane u članku 3. Uredbe, bugarska su nadležna tijela procijenila na 90,1 milijun EUR.

Pogođene regije uvrštene su u kategoriju „manje razvijenih regija” u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.). Bugarska nadležna tijela nisu Komisiju obavijestila o svojoj namjeri da sredstva iz programa u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova prenamijene za mjere oporavka.

Bugarska je zatražila isplatu predujma. Nakon preliminarne procjene zahtjeva Komisija je zaključila da prijavljeni iznos štete, koji samo neznatno premašuje prag prihvatljivosti, zahtijeva temeljitiju procjenu i da isplata predujma stoga nije opravdana.

U skladu s dosadašnjom praksom Komisija predlaže primjenu stope od 2,5 % ukupne izravne štete do praga za „katastrofe velikih razmjera” Bugarske. Ukupni predloženi iznos pomoći stoga iznosi 2 258 225 EUR.

Grčka – potresi 2017.

Dana 20. srpnja 2017. potres jačine 6,6 stupnjeva po Richterovoj ljestvici pogodio je južnoegejsku regiju između Bodruma (Turska) i otok Kosa (Grčka), nakon čega je uslijedilo mnoštvo naknadnih potresa koji su uglavnom napravili štetu na javnoj infrastrukturi i imovini, kao i važnim znamenitostima kulturne baštine.

U svojem su zahtjevu, koji je Komisija primila 11. listopada 2017. i dovršila 9. ožujka 2018., grčka nadležna tijela ukupnu izravnu štetu nastalu kao posljedica katastrofe procijenila na 101,4 milijuna EUR. S obzirom na to da taj iznos predstavlja 1,8 % BDP-a regije (6 045 milijuna EUR na temelju podataka za 2014.) i stoga prelazi prag od 1,5 % regionalnog BDP-a, ta prirodna katastrofa kvalificira se kao „regionalna katastrofa” u smislu članka 2. stavka 3. Uredbe o Fondu solidarnosti Europske unije.

Trošak prihvatljivih hitnih operacija od ključne važnosti, kako su definirane u članku 3. Uredbe, grčka su nadležna tijela procijenila na 93,9 milijuna EUR.

Pogođena regija uvrštena je u kategoriju „razvijenijih regija” u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.). Grčka nadležna tijela Komisiju su obavijestila o svojoj namjeri da sredstva iz programa u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova prenamijene za mjere oporavka.

Grčka je zatražila isplatu predujma, koju je Komisija smatrala neopravdanom jer su bile potrebne ključne dodatne informacije od Grčke kako bi se izvršila preliminarna ocjena utvrđena u članku 4.a Uredbe.

U skladu s dosadašnjom praksom Komisija predlaže primjenu stope od 2,5 % ukupne izravne štete do praga za „katastrofe velikih razmjera” Grčke. Ukupni predloženi iznos pomoći stoga iznosi 2 535 796 EUR.

Litva – poplave 2017.

Tijekom ljeta i jeseni 2017. Litva je pogođena stalnim kišama koje su dovele do zasićenja tla koje nije moglo apsorbirati višak vode. Ta je situacija dovela do poplava koje su ponajprije uzrokovale štetu na mrežnoj infrastrukturi i u poljoprivrednom sektoru.

U svojem su zahtjevu, koji je Komisija primila 22. prosinca 2017. i dovršila 6. veljače 2018., litavska nadležna tijela ukupnu izravnu štetu nastalu kao posljedica katastrofe procijenila na 407,4 milijuna EUR. S obzirom na to da taj iznos prelazi prag za „katastrofe velikih razmjera” za mobilizaciju Fonda primjenjiv za Litvu 2017. od 214,9 milijuna EUR (0,6 % BDP-a na temelju podataka za 2015.) ta prirodna katastrofa kvalificira se kao „prirodna katastrofa velikih razmjera” u smislu članka 2. stavka 2. Uredbe o Fondu solidarnosti Europske unije.

Trošak prihvatljivih hitnih operacija od ključne važnosti, kako su definirane u članku 3. Uredbe, litavska su nadležna tijela procijenila na 240,2 milijuna EUR.

Pogođena regija uvrštena je u kategoriju „manje razvijenih regija” u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.). Litavska nadležna tijela nisu Komisiju obavijestila o svojoj namjeri da sredstva iz programa u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova prenamijene za mjere oporavka.

Litva nije zatražila isplatu predujma.

U skladu s dosadašnjom praksom Komisija predlaže primjenu stope od 2,5 % ukupne izravne štete do praga za „katastrofe velikih razmjera” Litve i 6 % na dio ukupne izravne štete iznad toga praga. Ukupni predloženi iznos pomoći stoga iznosi 16 918 941 EUR.

Poljska – oluje 2017.

Između 9. i 12. kolovoza 2017. dijelove Poljske pogodile su osobito snažne oluje i obilne kiše koje su uzrokovale štetu širokih razmjera na privatnim i javnim šumama, javnoj infrastrukturi i drugoj imovini.

U svojem su zahtjevu, koji je Komisija primila 25. listopada 2017. i dovršila 23. ožujka 2018., poljska nadležna tijela ukupnu izravnu štetu nastalu kao posljedica katastrofe procijenila na 491,2 milijuna EUR. S obzirom na to da šteta koju su uzrokovale oluje predstavlja 2,0 % ponderiranog prosječnog regionalnog BDP-a triju regija pogođenih tom katastrofom, to jest Kujavsko-pomeranskog vojvodstva, Pomeranskog vojvodstva i Velikopoljskog vojvodstva (24,1 milijuna EUR na temelju podataka za 2014.), i stoga prelazi prag od 1,5 % regionalnog BDP-a, ova prirodna katastrofa kvalificira se kao „regionalna katastrofa” u smislu članka 2. stavka 3. Uredbe o Fondu solidarnosti Europske unije.

Trošak prihvatljivih hitnih operacija od ključne važnosti, kako su definirane u članku 3. Uredbe, poljska su nadležna tijela procijenila na 324,5 milijuna EUR.

Pogođena regija uvrštena je u kategoriju „manje razvijenih regija” u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.). Poljska nadležna tijela nisu Komisiju obavijestila o svojoj namjeri da sredstva iz programa u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova prenamijene za mjere oporavka.

Poljska nije zatražila isplatu predujma.

U skladu s dosadašnjom praksom Komisija predlaže primjenu stope od 2,5 % ukupne izravne štete koja je ispod praga za „katastrofe velikih razmjera” Poljske. Ukupni predloženi iznos pomoći stoga iznosi 12 279 244 EUR.

Zaključak

Predložena mobilizacija iziskuje izmjenu proračuna za 2018. i nacrt izmjene proračuna (br. 4/2018) u cilju povećanja proračunske linije 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” od 33 992 206 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i u odobrenim sredstvima za plaćanja.

Ukupan iznos za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije na početku 2018. iznosio je 421 142 057 EUR, što predstavlja preostala dodijeljena sredstva za 2018. i sva nepotrošena sredstva prenesena iz 2017.

Sredstva koja se u ovom trenutku 2018. godine mogu mobilizirati iznose 173 389 397 EUR. Ona predstavljaju ukupan iznos dostupan za mobilizaciju Fonda početkom 2018. (421 142 057 EUR) bez zadržanog iznosa od 143 585 709 EUR u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe o VFO-u u kojem stoji da 25 % godišnjih dodijeljenih sredstava za 2018. mora ostati na raspolaganju do 1. listopada 2018. te bez 104 166 951 EUR mobiliziranih za Grčku, Španjolsku, Francusku i Portugal ranije ove godine(1).

Države članice trebale bi primjenjivati financijsku pomoć brzo i na transparentan način, osiguravajući pravednu raspodjelu diljem pogođenih regija.

Izvjestitelj podržava korištenje strukturnih i investicijskih fondova za obnovu u pogođenim regijama od strane država članica i poziva Komisiju da podrži i brzo odobri financijsku preraspodjelu postojećih sporazuma o partnerstvu koju su zatražile države članice za obnovu tih regija.

Izvjestitelj preporučuje da se kao znak solidarnosti s pogođenim regijama prijedlog odluke Komisije priložen ovom izvješću žurno odobri.

(1)

  Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu (COM(2018) 150 final) i prateći nacrt izmjene proračuna br. 1/2018 (COM(2018) 155 final).


PRILOG – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Prijevod

Predmet:  Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj

Poštovani g. Arthuis,

Europska komisija prenijela je Europskom parlamentu svoj Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije (COM(2018)0360), na temelju zahtjevâ za mobilizaciju Fonda koje su podnijele Bugarska, Grčka, Litva i Poljska zbog niza prirodnih katastrofa koje su tijekom 2017. pogodile te zemlje.

Komisija predlaže mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije, procjenjujući na sljedeći način štetu uzrokovanu prirodnim katastrofama:

Države članice

 

Kategorizacija katastrofe

Ukupna izravna šteta

 

(u milijunima EUR)

Prag za katastrofe velikih razmjera

 

(u milijunima EUR)

2,5 % izravne štete do praga

(EUR)

6 % izravne štete iznad praga

(EUR)

Ukupni predloženi iznos pomoći

 

(EUR)

Isplaćeni predujam

 

(EUR)

BUGARSKA

Regionalna

(članak 2. stavak 3.)

90,329

288,020

2 258 225

-

2 258 225

0

GRČKA

Regionalna

(članak 2. stavak 3.)

101,432

1 057,800

2 535 796

-

2 535 796

0

LITVA

Velikih razmjera

(članak 2. stavak 2.)

407,366

214,944

5 373 600

11 545 341

16 918 941

0

POLJSKA

Regionalna

(članak 2. stavak 4.)

491,170

2 501,280

12 279 244

-

12 279 244

0

 

UKUPNO

33 992 206

0

Nadalje, Komisija predlaže nacrt izmjene proračuna br. 4 za 2018. (COM(2018)0361 final) kako bi se pokrila spomenuta predložena mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije, i to povećanjem iznosa u proračunskom članku 13 06 01 („Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo”) za 33 992 206 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i za plaćanja.

Koordinatori Odbora razmotrili su spomenuti prijedlog i zamolili me da Vas pisanim putem obavijestim o tome da većina u Odboru nema primjedbi na mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije u svrhu dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije te podržava odgovarajući Nacrt izmjene proračuna br. 4/2018 u obliku u kojem ga je predložila Komisija.

(Završna formulacija i potpis)


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

29.8.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 7. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti