Procedūra : 2018/2078(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0272/2018

Pateikti tekstai :

A8-0272/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/09/2018 - 6.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0321

PRANEŠIMAS     
PDF 735kWORD 59k
4.9.2018
PE 623.663v02-00 A8-0272/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Janusz Lewandowski

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0272/2018),

1.  palankiai vertina šį sprendimą, laikydamas jį Sąjungos solidarumo su nukentėjusiais nuo gaivalinių nelaimių Sąjungos piliečiais ir regionais ženklu;

2.  pabrėžia, kad reikia nedelsiant leisti pasinaudoti iš Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) teikiama finansine parama regionams, nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių, ir apgailestauja dėl daugybės žuvusiųjų nuo gaivalinių nelaimių Sąjungoje 2017 m.;

3.  ragina toliau optimizuoti mobilizavimo procedūrą, kad būtų galima sutrumpinti laikotarpį nuo paraiškos pateikimo iki lėšų išmokėjimo; primena, kad greitas lėšų išmokėjimas paramos gavėjams yra labai svarbus vietos bendruomenėms, vietos valdžios institucijoms ir užtikrinant jų pasitikėjimą Sąjungos solidarumu;

4.  remia valstybes nares, kurios naudojasi Europos struktūriniais ir investicijų fondais nukentėjusiems regionams atkurti; ragina Komisiją paremti ir kuo greičiau patvirtinti partnerystės susitarimuose numatytų lėšų perskirstymą, kurio šiuo tikslu paprašė valstybės narės;

5.  ragina valstybes nares finansinį įnašą iš Fondo naudoti skaidriai, užtikrinant sąžiningą lėšų paskirstymą nukentėjusiuose regionuose;

6.  pritaria prie šios rezoliucijos pridėtam sprendimui;

7.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OJ L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – suteikti Sąjungai galimybę greitai, veiksmingai ir lanksčiai reaguoti nelaimės atvejais, kad būtų parodytas solidarumas su gaivalinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2)  didžiausia Fondo metinė suma neturi viršyti 500 000 000 EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 10 straipsnyje;

(3)  2018 m. sausio 11 d. Bulgarija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl potvynių, kuriuos 2017 m. spalio 25–26 d. sukėlė smarkios liūtys ir audros;

(4)  2017 m. spalio 11 d. Graikija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl 2017 m. liepos 20 d. Pietų Egėjo regioną ir Koso salą sukrėtusio žemės drebėjimo;

(5)  2017 m. gruodžio 22 d. Lietuva pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl 2017 m. vasarą ir rudenį užklupusių ilgalaikių liūčių sukeltų potvynių;

(6)  2017 m. spalio 25 d. Lenkija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl itin smarkių audrų ir liūčių, užklupusių 2017 m. rugpjūčio 9–12 d.;

(7)  Bulgarijos, Graikijos, Lietuvos ir Lenkijos paraiškos atitinka finansinės paramos teikimo iš Fondo lėšų sąlygas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 4 straipsnyje;

(8)  todėl Fondo lėšos turėtų būti mobilizuotos siekiant Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai suteikti finansinę paramą;

(9)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti Fondo lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2018 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizuojamos tokios įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumos: Bulgarijai – 2 258 225 EUR, Graikijai – 2 535 796 EUR, Lietuvai – 16 918 941 EUR, Lenkijai – 12 279 244 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo … [šio sprendimo priėmimo data](4)**.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

(1)

  OJ L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)

** Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija siūlo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti finansinę pagalbą dėl potvynių Bulgarijoje ir Lietuvoje, žemės drebėjimo Graikijoje ir audrų Lenkijoje.

Dėl gaivalinių nelaimių, kurios įvyko 2017 m., ES prarasta daug žmonių gyvybių ir padaryta daug žalos tuose regionuose, kurių dauguma klasifikuojami kaip mažiau išsivystę regionai. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas yra solidarumo Sąjungoje ženklas per tragiškus įvykius nukentėjusioms šalims ir gyventojams.

Bulgarija. 2017 m. potvyniai

2017 m. spalio 25–26 d. Bulgarijos pietrytinę dalį užklupo nepaprastai smarkios liūtys ir audros, per kurias padaryta žalos tiltams, drenažo kanalams ir sulaikančioms sienoms, taip pat pagrindinei infrastruktūrai. Potvyniai nusinešė 5 žmonių gyvybes ir nuo jų nukentėjo apie 6 000 žmonių, buvo užtvindyti 142 gyvenamieji namai ir 1 200 negyvenamųjų pastatų.

Paraiškoje, kurią Komisija gavo 2018 m. sausio 11 d., Bulgarijos valdžios institucijos nelaimės sukeltą tiesioginę žalą įvertino 90,3 mln. EUR. Tai sudaro 1,6 % regiono BVP (t. y. 5 327 mln. EUR, remiantis 2015 m. duomenimis), taigi viršijama 1,5 % to regiono BVP riba ir ši nelaimė laikoma regionine nelaime, remiantis Europos Sąjungos solidarumo fondo reglamento 2 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

Bulgarijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad tinkamų finansuoti svarbiausių gelbėjimo operacijų išlaidos sudaro 90,1 mln. EUR.

Nukentėję regionai pagal Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų (2014–2020 m.) nuostatas priskiriami mažiau išsivysčiusių regionų kategorijai. Bulgarijos valdžios institucijos nepranešė Komisijai apie savo ketinimą finansavimą pagal ESI fondo programas perskirti atkūrimo priemonėms.

Bulgarija paprašė avansinio mokėjimo. Atlikusi preliminarų paraiškos vertinimą, Komisija laikėsi nuomonės, kad nurodytą žalos dydį, kuris tik šiek tiek viršija tinkamumo ribą, reikia įvertinti išsamiau, todėl avanso mokėjimas nėra pagrįstas.

Atsižvelgdama į iki šiol taikytą praktiką, Komisija siūlo taikyti 2,5 % bendros tiesioginės žalos, nesiekiančios Bulgarijos didelei nelaimei nustatytos ribos, koeficientą. Taigi visa siūlomos pagalbos suma yra 2 258 225 EUR.

Graikija. 2017 m. žemės drebėjimas

2017 m. liepos 20 d. Pietų Egėjo regioną (tarp Bodrumo Turkijoje ir Koso salos Graikijoje) sukrėtė žemės drebėjimas, kurio stiprumas siekė 6,6 balo pagal Richterio skalę, ir daugybė pakartotinių požeminių smūgių. Daugiausia žalos patyrė viešoji infrastruktūra ir turtas, taip pat svarbios kultūros paveldo vietos.

Paraiškoje, kurią Komisija gavo 2017 m. spalio 11 d. ir kuri buvo užbaigta 2018 m. kovo 9 d., Graikijos valdžios institucijos nelaimės sukeltą tiesioginę žalą įvertino 101,4 mln. EUR. Tai atitinka 1,8 % regiono BVP (t. y. 6 045 mln. EUR, remiantis 2014 m. duomenimis), taigi viršijama 1,5 % to regiono BVP riba ir ši nelaimė laikoma regionine nelaime, remiantis Europos Sąjungos solidarumo fondo reglamento 2 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

Graikijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad tinkamų finansuoti svarbiausių gelbėjimo operacijų išlaidos sudaro 93,9 mln. EUR.

Nukentėjęs regionas pagal Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų (2014–2020 m.) nuostatas priskiriamas labiau išsivysčiusių regionų kategorijai. Graikijos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie savo ketinimą finansavimą pagal ESI fondo programas perskirti atkūrimo priemonėms.

Graikijos valdžios institucijos paprašė sumokėti avansą. Komisijos nuomone, avanso mokėjimas nėra pagrįstas, nes Graikija turi pateikti svarbios papildomos informacijos, kad būtų galima atlikti reglamento 4a straipsnyje nustatytą preliminarų vertinimą.

Atsižvelgdama į iki šiol taikytą praktiką, Komisija siūlo taikyti 2,5 % bendros tiesioginės žalos, nesiekiančios Graikijos didelei nelaimei nustatytos ribos, koeficientą. Taigi visa siūlomos pagalbos suma yra 2 535 796 EUR.

Lietuva. 2017 m. potvyniai

2017 m. vasarą ir rudenį Lietuva nukentėjo nuo ilgalaikių liūčių, dėl kurių visiškai įmirkęs dirvožemis nebegalėjo sugerti vandens pertekliaus. Dėl to kilo potvyniai, nuo kurių daugiausia nukentėjo tinklų infrastruktūra ir žemės ūkio sektorius.

Paraiškoje, kurią Komisija gavo 2017 m. gruodžio 22 d. ir kuri buvo užbaigta 2018 m. vasario 6 d., Lietuvos valdžios institucijos nelaimės sukeltą tiesioginę žalą įvertino 407,4 mln. EUR. Ši suma viršija 2017 m. didelės nelaimės atveju Lietuvai taikomą 214,9 mln. EUR dydžio ribą Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšoms mobilizuoti (t. y. 0,6 % bendrųjų nacionalinių pajamų, remiantis 2015 m. duomenimis), todėl nelaimė priskiriama prie didelių gaivalinių nelaimių, remiantis Europos Sąjungos solidarumo fondo reglamento 2 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

Lietuvos valdžios institucijos apskaičiavo, kad tinkamų finansuoti svarbiausių gelbėjimo operacijų išlaidos sudaro 240,2 mln. EUR.

Nukentėjęs regionas pagal Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų (2014–2020 m.) nuostatas priskiriamas mažiau išsivysčiusių regionų kategorijai. Lietuvos valdžios institucijos nepranešė Komisijai apie savo ketinimą finansavimą pagal ESI fondo programas perskirti atkūrimo priemonėms.

Lietuva avansinio mokėjimo neprašė.

Komisija, vadovaudamasi ankstesne praktika, siūlo taikyti 2,5 % visos tiesioginės žalos, nesiekiančios Lietuvos didelei nelaimei nustatytos ribos, koeficientą ir 6 % koeficientą bendros tiesioginės žalos, viršijančios šią ribą, daliai. Taigi visa siūlomos pagalbos suma yra 16 918 941 EUR.

Lenkija. 2017 m. audros

2017 m. rugpjūčio 9–12 d. dalis Lenkijos nukentėjo nuo ypač smarkių audrų ir liūčių, kurios padarė didelės žalos privatiems ir valstybiniams miškams, viešajai infrastruktūrai ir kitam turtui.

Paraiškoje, kurią Komisija gavo 2017 m. spalio 25 d. ir kuri buvo užbaigta 2018 m. kovo 23 d., Lenkijos valdžios institucijos nelaimės sukeltą tiesioginę žalą įvertino 491,2 mln. EUR. Audros padaryta žala sudaro 2,0 % svertinio trijų nukentėjusių regionų, t. y. Kujavijos Pamario, Pamario ir Didžiosios Lenkijos vaivadijų, BVP vidurkio (atitinkamai 24,1 mln. EUR remiantis 2014 m. duomenimis), taigi viršija nustatytą 1,5 % regiono BVP ribą, todėl ši nelaimė, remiantis Europos Sąjungos solidarumo fondo reglamento 2 straipsnio 3 dalies nuostatomis, laikoma regionine nelaime.

Lenkijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad tinkamų finansuoti svarbiausių gelbėjimo operacijų išlaidos sudaro 324,5 mln. EUR.

Nukentėjęs regionas pagal Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų (2014–2020 m.) nuostatas priskiriamas mažiau išsivysčiusių regionų kategorijai. Lenkijos valdžios institucijos nepranešė Komisijai apie ketinimą perskirstyti finansavimą pagal ESI fondo programą ir skirti lėšas atstatymo priemonėms.

Lenkija avansinio mokėjimo neprašė.

Komisija, vadovaudamasi ankstesne praktika, siūlo taikyti 2,5 % visos tiesioginės žalos koeficientą, nes žala yra mažesnė už Lenkijos didelei nelaimei nustatytą ribą. Taigi visa siūlomos pagalbos suma yra 12 279 244 EUR.

Išvada

Siekiant, kaip siūloma, panaudoti šias lėšas, reikia atlikti 2018 m. biudžeto pakeitimą ir parengti taisomojo biudžeto (Nr. 4 / 2018) projektą tam, kad 33 992 206 EUR suma būtų padidintos biudžeto eilutės 13 06 01 „Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika“ ir įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimų lėšos.

Bendra Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų suma, kurią galima mobilizuoti, 2018 m. pradžioje buvo 421 142 057 612 EUR, t. y. likę 2018 m. asignavimai ir visi nepanaudoti likę ir į 2018 m. perkelti 2017 m. asignavimai.

Suma, kuri gali būti mobilizuota šiuo etapu 2018 m., yra 173 389 397 EUR. Ji atitinka bendrą 2018 m. pradžioje turėtą ir Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimui naudotiną sumą, atėmus 143 585 709 EUR sumą, pasiliktą siekiant laikytis įpareigojimo iki 2018 m. spalio 1 d. atidėti 25 % 2017 m. metinių asignavimų, kaip nustatyta DFP reglamento 10 straipsnio 1 dalyje, ir atėmus Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Portugalijos reikmėms mobilizuotą 104 166 951 EUR sumą(1).

Valstybės narės finansinę pagalbą iš Solidarumo fondo turėtų naudoti greitai ir skaidriai, užtikrindamos sąžiningą paskirstymą paveiktuose regionuose.

Pranešėjas pritaria tam, kad valstybės narės naudotų struktūrinius ir investicijų fondus nukentėjusiems regionams atstatyti, ir ragina Komisiją paremti ir skubiai patvirtinti partnerystės susitarimų lėšų perskirstymą, kurio prašė valstybės narės šiems regionams atkurti.

Pranešėjas rekomenduoja skubiai patvirtinti prie šio pranešimo pridedamą Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo ir taip išreikšti solidarumą su nukentėjusiais regionais.

(1)

  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (COM(2018)150, 2018 m. vasario 22 d.) ir susijęs Taisomojo biudžeto projektas Nr. 1/2018 (COM(2018)155, 2018 m. vasario 22 d.).


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Vertimas raštu

Tema:  Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai

Gerb. J. Arthuis,

Europos Komisija perdavė Europos Parlamentui savo pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2018)0360), remdamasi paraiškomis dėl fondo lėšų mobilizavimo, kurias pateikė Bulgarija, Graikija, Lietuva ir Lenkija po to, kai šiose šalyse 2017 m. įvyko keletas gaivalinių nelaimių.

Komisija siūlo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas remdamasi šiais nelaimių padarytos žalos skaičiavimais:

Valstybės narės

 

Nelaimės kvalifikavimas

Bendra tiesioginė žala

 

(mln. EUR)

Didelės nelaimės riba

 

(mln. EUR)

2,5 % tiesioginės žalos, nesiekiančios ribos

(EUR)

6 % tiesioginės žalos, viršijančios ribą

(EUR)

Bendra siūlomos pagalbos suma

 

(EUR)

Išmokėti avansai

 

(EUR)

BULGARIJA

Regioninė

(2 str. 3 dalis)

90,329

288,020

2 258 225

-

2 258 225

0

GRAIKIJA

Regioninė

(2 str. 3 dalis)

101,432

1 057,800

2 535 796

-

2 535 796

0

LIETUVA

Didelė

(2 str. 2 dalis)

407,366

214,944

5 373 600

11 545 341

16 918 941

0

LENKIJA

Regioninė

(2 str. 4 dalis)

491,170

2 501,280

12 279 244

-

12 279 244

0

 

IŠ VISO

33 992 206

0

Komisija siūlo 2018 m. Taisomojo biudžeto projektą Nr. 4 (COM(2018)0361 final) tam, kad būtų galima finansuoti nurodytą siūlomą mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų sumą ir šiuo tikslu padidinti 33 992 206 EUR suma biudžeto eilutės 13 06 01 (Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika) ir įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimų lėšas.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija, ir pritaria atitinkamam Komisijos siūlomam Taisomojo biudžeto projektui Nr. 4/2018.

(Baigiamoji formuluotė ir parašas)


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

29.8.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika