ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία

  4.9.2018 - (11738/2018 – C8‑0395/2018 – 2018/2082(BUD))

  Επιτροπή Προϋπολογισμών
  Εισηγητής: Siegfried Mureşan

  Διαδικασία : 2018/2082(BUD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0273/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0273/2018
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία

  (11738/2018 – C8‑0395/2018 – 2018/2082(BUD))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[1], και ιδίως το άρθρο 41,

  –  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που εκδόθηκε οριστικά στις 30 Νοεμβρίου 2017[2],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[3] (κανονισμός για το ΠΔΠ),

  –  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[4],

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[5],

  –  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 31 Μαΐου 2018 (COM(2018)0361),

  –  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (11738/2018 – C8‑0395/2018),

  –  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0273/2018),

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018 καλύπτει την προταθείσα κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στη Βουλγαρία και τη Λιθουανία για τις πλημμύρες, στην Ελλάδα για τους σεισμούς στην Κω, καθώς και στην Πολωνία για τις καταιγίδες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει συνεπώς την τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2018 και την αύξηση των πιστώσεων της γραμμής 13 06 01 του προϋπολογισμού («Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία») κατά 33 992 206 EUR τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ειδικό μέσο, όπως καθορίζεται στον κανονισμό ΠΔΠ, και ότι οι αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πάνω και πέρα από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

  1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

  • [1]  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 57 της 28.02.2018.
  • [3]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
  • [4]  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
  • [5]  ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  29.8.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  33

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Marco Zanni

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

  PPE

  Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Indrek Tarand

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 5 Σεπτεμβρίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου