MIETINTÖ neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2018 varainhoitovuodeksi 2018 oheisasiakirjaksi ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi

  4.9.2018 - (11738/2018 – C8‑0395/2018 – 2018/2082(BUD))

  Budjettivaliokunta
  Esittelijä: Siegfried Mureşan

  Menettely : 2018/2082(BUD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0273/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0273/2018
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2018 varainhoitovuodeksi 2018 oheisasiakirjaksi ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi

  (11738/2018 – C8‑0395/2018 – 2018/2082(BUD))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

  –  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

  –  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[1] ja erityisesti sen 41 artiklan,

  –  ottaa huomioon 30. marraskuuta 2017 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2018[2],

  –  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[3] (rahoituskehysasetus),

  –  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[4],

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom[5],

  –  ottaa huomioon komission 31. toukokuuta 2018 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 4/2018 (COM(2018)0361),

  –  ottaa huomioon neuvoston 4. syyskuuta 2018 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2018 (11738/2018 – C8‑0395/2018),

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

  –  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0273/2018),

  A.  ottaa huomioon, että esitys lisätalousarvioksi nro 4/2018 liittyy ehdotukseen ottaa käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja avun antamiseksi vuonna 2017 Bulgariassa ja Liettuassa esiintyneiden tulvien vuoksi, Kreikassa Kosin saarella tapahtuneiden maanjäristysten vuoksi sekä Puolassa riehuneiden myrskyjen vuoksi;

  B.  ottaa huomioon, että komissio ehdottaa näin ollen, että vuoden 2018 talousarviota tarkistetaan ja lisätään momentille 13 06 01 ”Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään” 33 992 206 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina;

  C.  ottaa huomioon, että koska Euroopan unionin solidaarisuusrahasto on rahoituskehysasetuksessa tarkoitettu erityisrahoitusväline, asianomaisia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja ei tule sisällyttää monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuihin enimmäismääriin;

  1.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2018;

  2.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 4/2018 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [2]  EUVL L 57, 28.2.2018.
  • [3]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [4]  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [5]  EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  29.8.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  33

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Marco Zanni

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

  PPE

  Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Indrek Tarand

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 7. syyskuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö