RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei

  4.9.2018 - (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))

  Comisia pentru bugete
  Raportor: Siegfried Mureșan

  Procedură : 2018/2082(BUD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0273/2018
  Texte depuse :
  A8-0273/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei

  (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

  –  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002[1] al Consiliului, în special articolul 41,

  –  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, adoptat definitiv la 30 noiembrie 2017[2],

  –  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[3] („Regulamentul privind CFM”),

  –  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[4],

  –  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene[5],

  –  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018 adoptat de Comisie la 31 mai 2018 (COM(2018)0361),

  –  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2018 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi (11738/2018 – C8-0395/2018),

  –  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0273/2018),

  A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018 se referă la propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Bulgariei și Lituaniei pentru inundațiile produse pe teritoriul lor, Greciei pentru cutremurele din Kos, precum și Poloniei pentru furtunile care au avut loc în cursul anului 2017;

  B.  întrucât, ca urmare, Comisia propune modificarea bugetului pe 2018 prin majorarea alocării pentru linia bugetară 13 06 01 „Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei” cu 33 992 206 EUR atât în credite de angajament, cât și în credite de plată;

  C.  întrucât Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este un instrument special, astfel cum sunt definite aceste instrumente în Regulamentul privind CFM, iar creditele de angajament și de plată corespunzătoare ar trebui să fie înscrise în buget în afara plafoanelor corespunzătoare prevăzute în CFM,

  1.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 4/2018 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

  • [1]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
  • [2]  JO L 57, 28.2.2018.
  • [3]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
  • [4]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
  • [5]  JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

  INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  Data adoptării

  29.8.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  33

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Marco Zanni

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

  PPE

  Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Indrek Tarand

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  Ultima actualizare: 7 septembrie 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate