Процедура : 2017/0354(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0274/2018

Внесени текстове :

A8-0274/2018

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 23
CRE 13/02/2019 - 23

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.9

Приети текстове :

P8_TA(2019)0123

ДОКЛАД     ***I
PDF 904kWORD 116k
5.9.2018
PE 620.869v04-00 A8-0274/2018

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка

(COM(2017)0796 – C8‑0005/2018 – 2017/0354(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Иван Щефанец

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка

(COM(2017)0796 – C8‑0005/2018 – 2017/0354(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0796),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0005/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0274/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на стоки е осигурено в съответствие с разпоредбите на Договорите. Между държавите членки са забранени количествените ограничения върху вноса и всички мерки, имащи равностоен ефект. Тази забрана се отнася до всяка национална мярка, която може да възпрепятства, пряко или косвено, действително или потенциално, вътресъюзната търговия със стоки. В рамките на вътрешния пазар свободното движение на стоки се гарантира чрез хармонизиране на правилата на равнището на Съюза, с които се определят общи изисквания за пускането на пазара на определени стоки или — за стоките или за аспектите на стоките, необхванати от правила на Съюза за хармонизация — чрез прилагането на принципа за взаимно признаване.

(1)  Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на стоки е осигурено в съответствие с разпоредбите на Договорите. Между държавите членки са забранени количествените ограничения върху вноса и всички мерки, имащи равностоен ефект. Тази забрана се отнася до всяка национална мярка, която може да възпрепятства, пряко или косвено, действително или потенциално, вътресъюзната търговия със стоки. В рамките на вътрешния пазар свободното движение на стоки се гарантира чрез хармонизиране на правилата на равнището на Съюза, с които се определят общи изисквания за пускането на пазара на определени стоки или — за стоките или за аспектите на стоките, необхванати напълно от правила на Съюза за хармонизация — чрез прилагането на принципа за взаимно признаване, съгласно определеното от Съда на Европейския съюз.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Пред свободното движение на стоки между държавите членки могат да бъдат поставени незаконосъобразни пречки, ако в отсъствието на правила на Съюза за хармонизация, обхващащи стоките или някои аспекти на стоките, компетентен орган на държава членка прилага национални правила към стоки от въпросния тип, законно пуснати на пазара на друга държава членка, като изисква стоките да отговарят на определени технически изисквания, като изисквания относно означението, формата, размерите, теглото, състава, представянето, етикетирането или опаковката. Прилагането на такива правила за стоки, пуснати законно на пазара в друга държава членка, може да бъде в противоречие с членове 34 и 36 от Договора, дори ако те се прилагат за всички стоки без разграничение.

(2)  Пред свободното движение на стоки между държавите членки могат да бъдат поставени незаконосъобразни пречки, ако в отсъствието на правила на Съюза за хармонизация, обхващащи стоките или някои аспекти на стоките, компетентен орган на държава членка прилага национални правила към стоки от въпросния тип, законно пуснати на пазара на друга държава членка, като изисква стоките да отговарят на определени технически изисквания, като изисквания относно означението, формата, размерите, теглото, състава, представянето, етикетирането или опаковката, изискване за допълнителни изпитвания и/или дублиране на изпитванията. Прилагането на такива правила за стоки, пуснати законно на пазара в друга държава членка, може да бъде в противоречие с членове 34 и 36 от Договора, дори ако те се прилагат за всички стоки без разграничение.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Принципът за взаимно признаване произтича от съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Съгласно този принцип държавите членки не могат да забраняват продажбата на своя територия на стоки, които са законно пуснати на пазара в друга държава членка, дори когато стоките са били получени или произведени в съответствие с различни технически правила. Този принцип обаче не е абсолютен. Държавите членки могат да се противопоставят на пускането на пазара на стоки, законно пуснати на пазара другаде, когато такива ограничения са оправдани въз основа на съображенията, посочени в член 36 от Договора, или въз основа на други императивни съображения от обществен интерес, като и в двата случая тези съображения са пропорционални на преследваната цел.

(3)  Принципът за взаимно признаване произтича от съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Съгласно този принцип държавите членки не могат да забраняват продажбата на своя територия на стоки, които са законно пуснати на пазара в друга държава членка, дори когато стоките са били получени или произведени в съответствие с различни технически правила. Този принцип обаче не е абсолютен. Държавите членки могат да се противопоставят на пускането на пазара на стоки, законно пуснати на пазара другаде, когато такива ограничения са оправдани въз основа на съображенията, посочени в член 36 от Договора, или въз основа на други императивни съображения от обществен интерес, признати от практиката на Съда на ЕС във връзка със свободното движение на стоки, като и в двата случая тези съображения са пропорционални на преследваната цел. Настоящият регламент налага задължението за ясна обосновка на отказа на достъп до пазара.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Понятието „императивни съображения от обществен интерес“ е понятие в развитие, разработено от Съда в практиката му във връзка с членове 34 и 36 от Договора. То обхваща, inter alia, ефективността на данъчния контрол, почтеността на търговските сделки, защитата на потребителите, опазването на околната среда, поддържането на разнообразие на пресата и риска от нанасяне на сериозна вреда на финансовото равновесие на системата за социална сигурност. Такива императивни съображения, по отношение на които съществуват различия между отделните държави членки, могат да оправдаят прилагането на национални правила от страна на компетентните органи. Такива решения обаче е необходимо да бъдат надлежно обосновани, а принципът на пропорционалност трябва винаги да се спазва, като се отчита дали компетентните органи действително са взели най-малко ограничителното решение. Освен това административните решения, ограничаващи достъпа до пазара или отказващи достъп до пазара на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка, не могат да бъдат обосновани с факта, че стоките, които се оценяват, изпълняват легитимната обществена цел, преследвана от държавата членка, по начин, различен от начина, по който националните стоки във въпросната държава членка изпълняват съответната цел.

(4)  Понятието „императивни съображения от обществен интерес“ е понятие в развитие, разработено от Съда в практиката му във връзка с членове 34 и 36 от Договора. Когато съществуват различия между отделните държави членки, те могат да оправдаят прилагането на национални правила от страна на компетентните органи. Административните решения обаче е необходимо да бъдат винаги надлежно обосновани, легитимни, подходящи и съобразени с принципа на пропорционалност, а компетентните органи трябва да вземат най-малко ограничителното решение. С цел да се намалят пречките пред вътрешния пазар и да се подобри функционирането на единния пазар на стоки, Комисията и държавите членки се насърчават да инициират процес на оценка на това дали всички национални правила все още са целесъобразни и дали не създават несъразмерни нетарифни бариери. Освен това административните решения, ограничаващи достъпа до пазара или отказващи достъп до пазара на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка, не могат да бъдат обосновани с факта, че стоките, които се оценяват, изпълняват легитимната обществена цел, преследвана от държавата членка, по начин, различен от начина, по който стоките във въпросната държава членка изпълняват съответната цел. За да помогне на държавите членки при изпълнението на задачата им да обосноват ограниченията на принципа за взаимно признаване, Комисията следва да предостави незадължителни насоки във връзка със съдебната практика относно понятието за императивни съображения от обществен интерес и относно начините за прилагане на принципа за взаимно признаване. Компетентните органи следва да бъдат в състояние и да имат възможността да допринасят за тези насоки и да предоставят бележки по тях.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Регламент (ЕО) № 764/2008 има някои недостатъци и поради това следва да бъде преразгледан и укрепен. С цел яснота Регламент (ЕО) № 764/2008 следва да бъде заменен от настоящия регламент. С настоящия регламент следва да се създадат ясни процедури, които да обезпечават свободното движение на стоките, законно пуснати на пазара в друга държава членка, и да гарантират, че свободното движение може да бъде ограничавано само когато държавите членки имат легитимни основания от обществен интерес за това и ограничението е съразмерно. Регламентът гарантира спазването на съществуващите права и задължения, произтичащи от принципа за взаимно признаване, от страна на икономическите оператори и националните органи.

(7)  Регламент (ЕО) № 764/2008 има някои недостатъци и поради това следва да бъде преразгледан и укрепен. С цел яснота Регламент (ЕО) № 764/2008 следва да бъде заменен от настоящия регламент. С настоящия регламент следва да се създадат ясни процедури, които да обезпечават свободното движение на стоките, законно пуснати на пазара в друга държава членка, и да гарантират, че свободното движение може да бъде ограничавано само когато държавите членки имат надлежно обосновани легитимни основания от обществен интерес за това и ограничението е съразмерно. Регламентът гарантира спазването на съществуващите права и задължения, произтичащи от принципа за взаимно признаване, от страна на икономическите оператори и националните органи.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Важно е да се изясни, че типовете стоки, обхванати от настоящия регламент, включват и селскостопански продукти. Понятието „селскостопански продукти“ включва и продукти от риболов, както е предвидено в член 38, параграф 1 от Договора.

(11)  Важно е да се изясни, че типовете стоки, обхванати от настоящия регламент, включват и селскостопански продукти. Понятието „селскостопански продукти“ включва и продукти от риболов, както е предвидено в член 38, параграф 1 от Договора. Комисията следва да поддържа и когато е възможно – да разработи допълнително примерен и неизчерпателен актуален списък в интернет, за да помогне да се установи кои типове стоки са предмет на настоящия регламент.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се ползват от принципа за взаимно признаване, стоките трябва да бъдат законно пуснати на пазара в друга държава членка. Следва да се разясни, че за да се считат за законно пуснати на пазара в друга държава членка, стоките трябва да съответстват на съответните правила, приложими във въпросната държава членка, и да се предоставят на крайни ползватели в нея.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а)  За да се повиши осведомеността на националните органи и на икономическите оператори относно принципа за взаимно признаване, държавите членки се приканват да предоставят ясни и недвусмислени „клаузи за единния пазар“ в своите национални технически правила, с които да се гарантира, че стоките, законно пуснати на пазара в една държава членка, се считат за съобразени с националните технически правила на друга държава членка.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Доказателствата, изисквани, за да се докаже, че стоките са законно пуснати на пазара в друга държава членка, се различават значително в отделните държави членки. Това води до ненужна тежест и забавяне и до допълнителни разходи за икономическите оператори, като същевременно националните органи не могат навреме да получат необходимата информация за оценяването на стоките. Това може да попречи на прилагането на принципа за взаимно признаване. Поради това е от съществено значение икономическите оператори да могат по-лесно да удостоверяват, че техните стоки са законно пуснати на пазара в друга държава членка. Икономическите оператори следва да могат да използват процес на подаване на лична декларация, която следва да предостави на компетентните органи цялата необходима информация за стоките и за тяхното съответствие с приложимите правила в другата държава членка. Използването на декларацията не е пречка националните органи да вземат решение за ограничаване на достъпа до пазара, при условие че това решение е пропорционално и зачита принципа за взаимно признаване и настоящия регламент.

(15)  Доказателствата, изисквани, за да се докаже, че стоките са законно пуснати на пазара в друга държава членка, се различават значително в отделните държави членки. Това води до ненужна тежест и забавяне и до допълнителни разходи за икономическите оператори, като същевременно националните органи не могат навреме да получат необходимата информация за оценяването на стоките. Това може да попречи на прилагането на принципа за взаимно признаване. Поради това е от съществено значение икономическите оператори да могат по-лесно да удостоверяват, че техните стоки са законно пуснати на пазара в друга държава членка. Икономическите оператори следва да използват процес на подаване на лична декларация, която следва да предостави на компетентните органи информация за стоките и за тяхното съответствие с приложимите правила в другата държава членка. Използването на доброволната декларация не е пречка националните органи да вземат решение за ограничаване на достъпа до пазара, при условие че това решение е пропорционално, обосновано и зачита принципа за взаимно признаване и настоящия регламент.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Отговорни за попълването на информацията в декларацията за взаимно признаване следва да бъдат производителят или неговият представител, тъй като производителят познава най-добре стоките. Информацията, че стоките се предоставят на крайни ползватели в съответната държава членка, обаче може да е информация, с която разполага вносител или дистрибутор, а не самият производител. Поради това следва да бъде допустимо друг икономически оператор да попълни тази информация вместо производителя.

(16)  Отговорни за попълването на информацията в декларацията за взаимно признаване следва да бъдат производителят или неговият оторизиран представител, тъй като производителят познава най-добре стоките. Информацията, че стоките се предоставят на крайни ползватели в съответната държава членка, обаче може да е информация, с която разполага вносител или дистрибутор, а не самият производител. Поради това следва да бъде допустимо друг икономически оператор да попълни тази информация вместо производителя, при условие че икономическият оператор поеме отговорността за информацията, попълнена в декларацията за взаимно признаване.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се гарантира, че информацията, предоставена в декларацията за взаимно признаване, е всеобхватна, следва да бъде предвидена хармонизирана структура за тези декларации, която да се използва от икономическите оператори, които желаят да подадат такива декларации.

(18)  За да се гарантира, че информацията, предоставена в декларацията за взаимно признаване, е всеобхватна и достоверна, следва да бъде предвидена хармонизирана структура за тези декларации, която да се използва от икономическите оператори, които желаят да подадат такива декларации.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  С цел повишаване на ефективността и конкурентоспособността на предприятията, работещи в нехармонизирани области, следва да бъде възможно за улесняване на предоставянето на декларацията за взаимно признаване да се използват предимствата на новите информационни технологии. Поради това икономическите оператори следва да могат да предоставят достъп до своите декларации онлайн.

(20)  С цел повишаване на ефективността и конкурентоспособността на предприятията, работещи в нехармонизирани области, следва да бъде възможно за улесняване на предоставянето на декларацията за взаимно признаване да се използват предимствата на новите информационни технологии. Поради това икономическите оператори следва да могат и да бъдат насърчавани да предоставят достъп до своите декларации онлайн и по сигурен начин.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20а)  Комисията следва да гарантира предоставянето на образец на декларацията за взаимно признаване и на съответните насоки за нейното попълване на единния цифров портал, на всички официални езици на Съюза.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20б)  Добре функциониращият принцип на взаимно признаване е важно допълнение към хармонизацията на равнище ЕС, особено като се има предвид, че много от продуктите притежават както хармонизирани, така и нехармонизирани аспекти, от което следва, че на вътрешния пазар са налице значителен брой продукти, притежаващи нехармонизирани аспекти.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Когато производител реши да не използва механизма на декларацията за взаимно признаване, държавата членка следва да носи отговорността да изиска информацията, която счита за необходима за оценяването на стоките, като отчита надлежно принципа на пропорционалност.

(22)  Когато икономическите оператори решат да не използват механизма на декларацията за взаимно признаване, държавата членка следва да носи отговорността да изиска специфичната и ясно определена информация, която счита за необходима за оценяването на стоките при зачитане на принципа на пропорционалност. Използването на декларацията не е пречка националните органи да вземат решение за ограничаване на достъпа до пазара в съответствие с настоящия регламент.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  Икономическият оператор следва да разполага с подходящ срок, в който да предостави документи или друга информация, изисквана от компетентните органи на държавата членка по местоназначение, или да предостави коментари или аргументи във връзка с оценката на въпросната стока.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Докато един компетентен орган оценява стоки, преди да вземе решение дали следва да ограничи или откаже достъп до пазара, той следва да не може да взема решения за спиране на достъпа до пазара, освен в случаите, когато е необходима бърза намеса с цел предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху сигурността и здравето на ползвателите или недопускане предоставянето на стоки, когато то е по принцип забранено на основания, свързани с обществения морал или обществената сигурност, включително с цел предотвратяване на престъпления.

(25)  Докато един компетентен орган оценява стоки, преди да вземе решение дали следва да ограничи или откаже достъп до пазара, той следва да не може да взема решения за спиране на достъпа до пазара, освен в случаите, когато е необходима бърза намеса с цел предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху сигурността или здравето на ползвателите, лицата или околната среда, или недопускане предоставянето на стоки, когато то е по принцип забранено на основания, свързани с обществения морал или обществената сигурност, включително с цел предотвратяване на престъпления.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  В Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета23 е създадена система за акредитация, която гарантира взаимното приемане на равнището на компетентност на органите за оценяване на съответствието. Следователно компетентните органи на държавите членки следва да не отхвърлят приемането на протоколи от изпитвания и сертификати, издадени от акредитиран орган за оценяване на съответствието, на основание съображения, свързани с компетентността на този орган. Освен това с цел да се избегне, доколкото е възможно, дублирането на изпитвания и процедури, вече извършени в друга държава членка, държавите членки следва също така да приемат протоколи от изпитвания и сертификати, издадени от други органи за оценяване на съответствието съобразно правото на Съюза. От компетентните органи следва да се изисква да отчитат надлежно съдържанието на представените протоколи от изпитвания или сертификати.

(26)  В Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета23 е създадена система за акредитация, която гарантира взаимното приемане на равнището на компетентност на органите за оценяване на съответствието. Следователно компетентните органи на държавите членки следва да не отхвърлят приемането на протоколи от изпитвания и сертификати, издадени от акредитиран орган за оценяване на съответствието, на основание съображения, свързани с компетентността на този орган. Освен това с цел да се избегне, доколкото е възможно, дублирането на изпитвания и процедури, вече извършени в друга държава членка, държавите членки следва надлежно да вземат предвид протоколи от изпитвания и сертификати, издадени от други органи за оценяване на съответствието съобразно правото на Съюза. От компетентните органи следва да се изисква да отчитат надлежно съдържанието на представените протоколи от изпитвания или сертификати.

__________________

__________________

23 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

23 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Във всяко административно решение, прието от компетентен орган на държава членка по силата на настоящия регламент, следва да бъдат посочени наличните средства за правна защита, така че икономическият оператор да може да предяви иск пред компетентния национален съд или арбитражен съд. В решението следва да се съдържа и препратка към процедурата за разрешаване на проблеми, предвидена в настоящия регламент.

(30)  Във всяко административно решение, прието от компетентен орган на държава членка по силата на настоящия регламент, следва да бъдат посочени наличните средства за правна защита, така че икономическият оператор да може да обжалва решението или да предяви иск пред компетентния национален съд или арбитражен съд. В административното решение следва да се съдържа и препратка към възможността икономическите оператори да използват мрежата СОЛВИТ и да имат достъп до процедурата за разрешаване на проблеми, предвидена в регламента.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Мрежата за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (СОЛВИТ) е услуга, предоставяна от националната администрация във всяка държава членка, чиято цел е намирането на решения за гражданите и предприятията в случаи на нарушаване на техните права от страна на публични органи в друга държава членка. Принципите, на които се подчинява дейността на СОЛВИТ, са определени в Препоръка 2013/461/ЕС на Комисията27.

(32)  Мрежата за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (СОЛВИТ) е услуга, предоставяна от националната администрация във всяка държава членка, чиято цел е намирането на решения за гражданите и предприятията в случаи на нарушаване на техните права от страна на публични органи в друга държава членка. Принципите, на които се подчинява дейността на СОЛВИТ, са определени в Препоръка 2013/461/ЕС на Комисията27. Всяка държава членка и Комисията трябва да се уверят, че е създаден национален център на СОЛВИТ и че са на разположение подходящи човешки и финансови ресурси за да се гарантира, че центърът на СОЛВИТ участва в европейската мрежа СОЛВИТ въз основа на принципите, указани в Препоръка 2013/461/ЕС. Комисията следва да повиши осведомеността относно съществуването и ползите от СОЛВИТ, особено сред предприятията.

__________________

__________________

27 Препоръка 2013/461/ЕС на Комисията от 17 септември 2013 г. относно принципите, приложими за SOLVIT (ОВ L 249, 19.9.2013 г., стр. 10).

27 Препоръка 2013/461/ЕС на Комисията от 17 септември 2013 г. относно принципите, приложими за SOLVIT (ОВ L 249, 19.9.2013 г., стр. 10).

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Системата СОЛВИТ вече се е доказала като ефективен извънсъдебен механизъм за разрешаване на проблеми, който се предоставя безплатно. Тя работи в кратки срокове и предоставя практически решения на гражданите и предприятията в случаи на трудности при признаването на правата им в Съюза от страна на публични органи. Поради това икономическите оператори следва да разчитат първо на СОЛВИТ, преди да могат да задействат механизма за решаване на проблеми по настоящия регламент. Когато икономическият оператор, съответният център на СОЛВИТ и имащите отношение към въпроса държави членки постигнат съгласие относно подходящото разрешение, следва да не бъдат необходими други действия.

(33)  Системата СОЛВИТ има потенциала да бъде ефективен извънсъдебен механизъм за разрешаване на проблеми, който се предоставя безплатно. Тя работи в кратки срокове и предоставя практически решения на гражданите и предприятията в случаи на трудности при признаването на правата им в Съюза от страна на публични органи. Поради това икономическите оператори следва да разчитат първо на СОЛВИТ, преди да могат да задействат механизма за решаване на проблеми по настоящия регламент. Когато икономическият оператор, съответният център на СОЛВИТ и имащите отношение към въпроса държави членки постигнат съгласие относно подходящото разрешение, следва да не бъдат необходими други действия.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Когато обаче неформалният подход на СОЛВИТ не постигне успех и продължават да съществуват сериозни съмнения по отношение на съвместимостта на административното решение и принципа за взаимно признаване, Комисията следва да има правомощието да проучи въпроса и да представи оценка, която да бъде взета предвид от компетентните национални органи по искане на центъра на СОЛВИТ. Намесата на Комисията следва да се осъществи в рамките на разумен срок в съответствие с Европейския кодекс за добро поведение на администрацията.

(34)  Когато обаче неформалният подход на СОЛВИТ не постигне успех и продължават да съществуват съмнения по отношение на съвместимостта на административното решение и принципа за взаимно признаване, Комисията следва да има правомощието да проучи въпроса и да представи оценка, която да бъде взета предвид от компетентните национални органи по искане на който и да е от центровете на СОЛВИТ. За целите на събирането на допълнителни документи и информация, необходими за приключване на нейната оценка, Комисията следва да уведоми съответните центрове на СОЛВИТ за комуникацията си със съответния икономически оператор или със съответния компетентен орган. При приключването на оценка Комисията следва да даде становище, което се представя на заинтересования икономически оператор и на компетентните органи чрез съответния център на СОЛВИТ и се взема предвид по време на процедурата на СОЛВИТ. Намесата на Комисията следва да се осъществи в рамките на двумесечен срок. Двумесечният срок не включва времето, необходимо за получаване на допълнителната информация и документи, които биха могли да бъдат счетени за необходими. Ако случаят бъде разрешен по време на този двумесечен срок, Комисията следва да може да реши да не дава становище.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34a)  В случаите, в които Комисията извършва оценка на дадено административно решение, е важно икономическите оператори да могат да използват тази оценка при завеждане на дело пред национален съд или арбитражен съд. Ето защо в конкретния случай на административните решения, обхванати от настоящия регламент, завеждането на дело пред национален съд или арбитражен съд не следва да пречи на икономическия оператор да използва СОЛВИТ.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  С цел да се улесни свободното движение на стоки от звената за контакт относно продуктите следва да се изисква да осигуряват безплатно информация за своите национални технически правила и за прилагането на принципа за взаимно признаване. Звената за контакт относно продуктите следва да бъдат адекватно оборудвани и обезпечени с ресурси. В съответствие с Регламент [единен цифров портал — COM(2017)256] те следва да предоставят информация чрез уебсайт и да бъдат обвързани с критериите за качество, изисквани в посочения регламент.

(37)  С цел да се улесни свободното движение на стоки от звената за контакт относно продуктите следва да се изисква да осигуряват безплатно, в разумни граници, информация за своите национални технически правила и за прилагането на принципа за взаимно признаване. Звената за контакт относно продуктите следва да бъдат адекватно оборудвани и обезпечени с ресурси. В съответствие с Регламент [единен цифров портал — COM(2017)256] те следва да предоставят информация чрез уебсайт и да бъдат обвързани с критериите за качество, изисквани в посочения регламент.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Сътрудничеството между компетентните органи е от съществено значение за гладкото прилагане на принципа за взаимно признаване и за изграждането на култура на взаимно признаване. Поради това от звената за контакт относно продуктите и от националните компетентни органи следва да се изисква да си сътрудничат и да обменят информация и опит с цел да се гарантира правилното и последователно прилагане на принципа и на настоящия регламент.

(38)  Сътрудничеството между компетентните органи е от съществено значение за гладкото прилагане на принципа за взаимно признаване и за изграждането на култура на взаимно признаване. Поради това от звената за контакт относно продуктите и от националните компетентни органи следва да се изисква да си сътрудничат и да обменят информация и опит с цел да се гарантира правилното и последователно прилагане на принципа и на настоящия регламент. Съюзът следва да финансира дейности, насочени към подобряване на такова сътрудничество между компетентните органи, например обучения и обмен на добри практики.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  С цел повишаване на осведомеността за принципа за взаимно признаване и гарантиране на правилното и последователно прилагане на настоящия регламент Съюзът следва да финансира кампании за повишаване на осведомеността и други свързани дейности, насочени към повишаване на доверието и засилване на сътрудничеството между компетентните органи и икономическите оператори.

(43)  С цел повишаване на осведомеността за принципа за взаимно признаване и гарантиране на правилното и последователно прилагане на настоящия регламент Съюзът следва да финансира кампании за повишаване на осведомеността и други свързани дейности, насочени към повишаване на доверието и засилване на сътрудничеството между компетентните органи, търговските асоциации и икономическите оператори.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Целта на настоящия регламент е да се укрепи функционирането на вътрешния пазар чрез подобряване на прилагането на принципа за взаимно признаване и чрез отстраняване на необосновани пречки пред търговията.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящият регламент се прилага за всякакъв тип стоки, включително селскостопански продукти, и за административни решения, които са приети или предстои да бъдат приети от компетентен орган на държава членка („държава членка по местоназначение“) във връзка със стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка, когато решението отговаря на следните критерии:

1.  Настоящият регламент се прилага за всякакъв тип стоки, включително селскостопански продукти, и за административни решения, които са приети или предстои да бъдат приети от компетентен орган на държава членка („държава членка по местоназначение“) във връзка със стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка, когато решението отговаря и на двата от следните критерии:

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  разпоредбата забранява предоставянето на вътрешния пазар на държавата членка на стоки или тип стоки или по друг начин, de facto или de jure, прави съответствието с нея задължително, всеки път когато стоки или стоки от определен тип се предоставят на посочения пазар;

б)  разпоредбата забранява предоставянето на пазара на държавата членка на стоки или тип стоки или по друг начин, de facto или de jure, прави съответствието с нея задължително, всеки път когато стоки или стоки от определен тип се предоставят на посочения пазар;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  разпоредбата налага на посочените стоки или на стоките от този тип други изисквания, наложени с цел защита на потребителите или опазване на околната среда, които влияят върху жизнения цикъл на стоките след предоставянето им на вътрешния пазар на посочената държава членка, като условия за употреба, рециклиране, повторна употреба или извеждане от употреба, когато тези условия могат съществено да повлияят на състава или естеството на стоките или типа стоки или на предоставянето им на вътрешния пазар в посочената държава членка.

ii)  разпоредбата налага на посочените стоки или на стоките от този тип други изисквания, наложени с цел защита на потребителите или опазване на околната среда, които влияят върху жизнения цикъл на стоките след предоставянето им на пазара на посочената държава членка, като условия за употреба, рециклиране, повторна употреба или извеждане от употреба, когато тези условия могат съществено да повлияят на състава или естеството на стоките или типа стоки или на предоставянето им на пазара в посочената държава членка.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящият регламент не засяга Директива (ЕС) 2015/1535 и задължението за уведомяване на Комисията и на държавите членки относно проектите на национални технически регламенти преди тяхното приемане.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  член 8, параграф 1, букви г) — е) или член 8, параграф 3 от Директива 2001/95/ЕО;

а)  член 8, параграф 1, букви г) — е) и член 8, параграф 3 от Директива 2001/95/ЕО;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „предоставяне на вътрешния пазар на държава членка“ означава всяка доставка на стоки за дистрибуция, потребление или използване на пазара на територията на посочената държава членка в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

(2)  „предоставяне на пазара на държава членка“ означава всяка доставка на стоки за дистрибуция, потребление или използване на пазара на територията на посочената държава членка в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „ограничаване на достъпа до пазара“ означава налагане на условия, които трябва да бъдат изпълнени преди стоките да могат да бъдат предоставяни на вътрешния пазар в съответната държава членка, или условия за запазването на стоките на посочения пазар, като и в двата случая се изисква промяна на една или няколко характеристики на стоките, както е посочено в член 2, параграф 3, буква в), подточка i), или извършване на допълнителни изпитвания;

(3)  „ограничаване на достъпа до пазара“ означава налагане на условия, които трябва да бъдат изпълнени преди стоките да могат да бъдат предоставяни на пазара в съответната държава членка, или условия за запазването на стоките на посочения пазар, като и в двата случая се изисква промяна на една или няколко характеристики на стоките, както е посочено в член 2, параграф 3, буква в), подточка i), или извършване на допълнителни изпитвания;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  забрана на предоставянето на стоките на вътрешния пазар в съответната държава членка или на оставането им на посочения пазар;

а)  забрана на предоставянето на стоките на пазара в съответната държава членка или на оставането им на посочения пазар;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „предварително разрешение“ означава административна процедура съгласно законодателството на дадена държава членка, с която от компетентния орган на посочената държава членка се изисква въз основа на заявление от икономически оператор — да даде официално одобрение преди стоките да могат да се предоставят на вътрешния пазар на посочената държава членка;

(5)  „предварително разрешение“ означава административна процедура съгласно законодателството на дадена държава членка, с която от компетентния орган на посочената държава членка се изисква въз основа на заявление от икономически оператор — да даде официално одобрение преди стоките да могат да се предоставят на пазара на посочената държава членка;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда стоките или което възлага проектирането или производството им и ги пуска на пазара със своето име или търговска марка, или всяко друго физическо или юридическо лице, което, като поставя своето име, търговска марка или друг отличителен знак върху стоките, се представя за техен производител;

(6)  „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда стоките или което възлага проектирането или производството им и ги пуска на пазара със своето име или търговска марка, всяко физическо или юридическо лице, което изменя стоки, законно пуснати на пазара в държава членка, по такъв начин, че съответствието с приложимите правила в тази държава членка би могло да бъде засегнато, или всяко друго физическо или юридическо лице, което, като поставя своето име, търговска марка или друг отличителен знак върху стоките, в това число селскостопански продукти, които не са получени чрез производствен процес, се представя за техен производител;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с предоставянето на стоките на въпросния вътрешен пазар;

(7)  „упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с предоставянето на стоките на въпросния пазар;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  „дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, установено в Съюза и различно от производителя или вносителя, което предоставя стоките на вътрешния пазар в съответната държава членка;

(9)  „дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, установено в Съюза и различно от производителя или вносителя, което предоставя стоките на пазара в съответната държава членка;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 12 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  „орган по оценяване на съответствието“ означава орган по оценяване на съответствието, както е определен в член 2, точка 13 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 12 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  „сериозен риск“ означава всеки сериозен риск, включително този, чието въздействие не е непосредствено и който изисква бърза намеса от страна на публичните органи.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производителят на стоки или стоки от даден тип, които се предоставят или предстои да се предоставят на вътрешния пазар на държава членка („държавата членка по местоназначение“), може да изготви декларация („декларация за взаимно признаване“), с която да удостовери пред компетентните органи на държавата членка по местоназначение, че стоките или стоки от същия тип са пуснати законно в друга държава членка.

Производителят на стоки или стоки от даден тип, които се предоставят или предстои да се предоставят на вътрешния пазар на държава членка („държавата членка по местоназначение“), може да изготви доброволна декларация за законно предлагане на пазара за целите на взаимното признаване (наричана по-долу „декларация за взаимно признаване“), с която да удостовери пред компетентните органи на държавата членка по местоназначение по време на оценката на стоки съгласно член 5, че стоките или стоки от същия тип са пуснати законно в друга държава членка.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Като алтернатива производителят може да възложи на своя упълномощен представител да изготви декларацията от негово име.

Производителят може да възложи на своя упълномощен представител да изготви декларацията от негово име, при условие че това изрично е указано в пълномощното.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В рамките на декларацията за взаимно признаване конкретната информация относно пускането на пазара на стоките или на типа стоки се попълва от всеки един икономически оператор.

Като алтернатива в рамките на декларацията за взаимно признаване или конкретната информация на тази декларация относно пускането на пазара на стоките или на типа стоки се попълва от всеки един икономически оператор, при условие че съответната положила подписа си страна може да предостави доказателства в подкрепа на информацията в тази декларация.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Декларацията се изготвя на един от официалните езици на Съюза, като в случаите когато този език не е езикът, изискван от държавата членка по местоназначение, тя се превежда от икономическите оператори на езика или езиците, изисквани от държавата членка по местоназначение.

Декларацията се изготвя на един от официалните езици на Съюза, като в случаите когато този език не е езикът, изискван от държавата членка по местоназначение, тя се превежда от икономическите оператори на езика, изискван от държавата членка по местоназначение.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Икономическите оператори носят отговорност за съдържанието и точността на информацията, която самите те предоставят в декларацията за взаимно признаване.

3.  Икономическите оператори, които попълват декларацията, носят отговорност за съдържанието и точността на информацията, включително на преведената информация, която самите те предоставят в декларацията за взаимно признаване. Във връзка с това икономическите оператори носят отговорност, в съответствие с националното законодателство, за предоставянето на декларации, съдържащи невярна или подвеждаща информация.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Декларацията за взаимно признаване може да бъде предоставена на компетентния орган на държавата членка по местоназначение за целите на оценяването съгласно член 5. Тя може да бъде предоставена на хартия или чрез електронни средства.

5.  Декларацията за взаимно признаване може да бъде предоставена на компетентния орган на държавата членка по местоназначение за целите на оценяването съгласно член 5. Тя може да бъде предоставена на хартия или чрез електронни средства, или да бъде достъпна онлайн.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Икономическите оператори могат да предоставят достъп до декларацията на уебсайт, стига да са изпълнени следните условия:

6.  Когато икономическите оператори предоставят достъп до декларацията онлайн, са изпълнени следните условия:

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  декларацията, заедно с евентуалните доказателства, които компетентният орган може в разумна степен да изисква, за да провери информацията, съдържаща се в нея, се приемат от компетентния орган като достатъчни с цел доказване на това, че стоките са законно пуснати на пазара в друга държава членка; както и

а)  декларацията, заедно с подкрепящите доказателства в отговор на разумно искане от страна на компетентния орган да се провери информацията, съдържаща се в нея, се приемат от компетентния орган като достатъчни с цел доказване на това, че стоките са законно пуснати на пазара в друга държава членка; както и

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Ако на компетентен орган на държавата членка по местоназначение не бъде предоставена декларация за взаимно признаване в съответствие с изискванията на настоящия член, компетентният орган има право да поиска от всеки от икономическите оператори да предостави следната документация и информация с цел доказване — за целите на оценяването съгласно член 5 — на това, че стоките са законно пуснати на пазара в друга държава членка:

8.  Ако на компетентен орган на държавата членка по местоназначение не бъде предоставена декларация за взаимно признаване в съответствие с изискванията на настоящия член, компетентният орган има право да поиска от съответния икономически оператор да предостави следната документация и информация с цел доказване — за целите на оценяването съгласно член 5 — на това, че стоките са законно пуснати на пазара в друга държава членка:

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 8 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  всякаква относима информация за характеристиките на въпросните стоки или тип стоки;

а)  относима информация за характеристиките на въпросните стоки или тип стоки, която е необходима за оценката;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 8 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всякаква относима информация относно законното пускане на пазара на стоките в друга държава членка;

б)  относима информация относно законното пускане на пазара на стоките в друга държава членка, която е необходима за оценката;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 8 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  всякаква друга информация, която компетентният орган счита за полезна за целите на оценяването, което извършва.

в)  друга относима информация, която компетентният орган счита за необходима за целите на оценяването, което извършва, при условие че тези искания са надлежно обосновани.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Когато стоките, за които се предоставя декларация за взаимно признаване, са предмет и на законодателен акт на Съюза, изискващ ЕС декларация за съответствие, декларацията за взаимно признаване може да бъде включена като част от ЕС декларацията за съответствие.

9.  Когато стоките, за които се предоставя декларация за взаимно признаване, са предмет и на законодателен акт на Съюза, изискващ ЕС декларация за съответствие, декларацията за взаимно признаване може да бъде прикрепена към ЕС декларацията за съответствие.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато компетентен орган на държава членка има съмнения относно стоките, за които икономическият оператор твърди, че са законно пуснати на пазара в друга държава членка, компетентният орган влиза незабавно във връзка със съответния икономически оператор и извършва оценяване на стоките.

1.  Когато компетентен орган на държавата членка по местоназначение има основателни съмнения дали стоките, които са предоставени или ще бъдат предоставени на нейния пазар, са законно пуснати на пазара в друга държава членка, компетентният орган влиза незабавно във връзка с компетентния орган на въпросната друга държава членка и със съответния икономически оператор и извършва оценяване на стоките.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Целта на оценяването е да се установи дали стоките или този тип стоки са законно пуснати на пазара в друга държава членка и ако това е така, дали обществените интереси, обхванати от приложимото национално техническо правило в държавата членка по местоназначение, са адекватно защитени предвид характеристиките на въпросните стоки.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато при приключване на оценяването по параграф 1 компетентният орган на държавата членка вземе административно решение по отношение на стоките, той съобщава решението си в срок от 20 работни дни на съответния икономически оператор, посочен в параграф 1, на Комисията и на другите държави членки. Нотифицирането на Комисията и на останалите държави членки се извършва чрез системата, посочена в член 11.

3.  Когато при приключване на оценяването по параграф 1 компетентният орган на държавата членка вземе административно решение по отношение на стоките, той съобщава решението си незабавно и в срок не по-късно от 15 работни дни на съответния икономически оператор, посочен в параграф 1, на Комисията и на другите държави членки. Нотифицирането на Комисията и на останалите държави членки се извършва чрез системата, посочена в член 11.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В административното решение, посочено в параграф 3, се посочват основанията за него — достатъчно подробно и мотивирано, така че да се даде възможност за оценяване на съответствието на административното решение с принципа за взаимно признаване и с изискванията на настоящия регламент.

4.  В административното решение, посочено в параграф 3, се посочват основанията за него — достатъчно подробно и мотивирано, така че да се даде улесни оценяването на съответствието на административното решение с принципа за взаимно признаване и с изискванията на настоящия регламент.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  национално техническо правило, на което се основава решението;

а)  национално техническо правило, на което се основава решението, включително датата и номерът на уведомлението за проекта на това техническо правило в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  легитимно основание във връзка с обществения интерес, с което се мотивира решението;

б)  легитимно основание във връзка с обществения интерес, като се мотивира прилагането на националното техническо правило, на което се основава административното решение;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  доказателства, сочещи, че решението е подходящо с цел постигане на преследваната цел и не надхвърля необходимото с оглед на нейното постигане.

д)  доказателства, сочещи, че административното решение е подходящо с цел постигане на преследваната цел и не надхвърля необходимото с оглед на нейното постигане.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  В административното решение, посочено в параграф 3, се указват средствата за правна защита съгласно действащото законодателство на засегнатата държава членка и сроковете за тях, като се включва и позоваване на процедурата съгласно член 8.

6.  В административното решение, посочено в параграф 3, се указват ясно средствата за правна защита съгласно действащото законодателство на засегнатата държава членка и сроковете за тях, като се включва и позоваване на процедурата съгласно член 8.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Докато извършва оценяване на стоките съгласно член 5, компетентният орган на държава членка няма право временно да спира предоставянето на тези стоки на вътрешния пазар на държавата членка, освен при една от следните ситуации:

1.  Докато извършва оценяване на стоките съгласно член 5, компетентният орган на държава членка може временно да спира предоставянето на тези стоки на пазара на държавата членка само при една от следните ситуации:

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  при нормални или разумно предвидими условия на употреба стоките представляват сериозен риск, включително риск, при който въздействието не се проявява незабавно, което налага бърза намеса от страна на компетентния орган;

а)  при нормални или разумно предвидими условия на употреба стоките представляват сериозен риск за безопасността или здравето на потребителите, хората или околната среда, включително риск, при който въздействието не се проявява незабавно, което налага бърза намеса от страна на компетентния орган;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предоставянето на стоките или на този тип стоки на вътрешния пазар на посочената държава членка като цяло е забранено в посочената държава членка на основания, свързани с обществения морал или обществената сигурност.

б)  предоставянето на стоките или на този тип стоки на пазара на посочената държава членка като цяло е забранено в посочената държава членка на основания, свързани с обществения морал или обществената сигурност.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентният орган на държавата членка незабавно уведомява съответния икономически оператор, Комисията и другите държави членки за всяко спиране съгласно параграф 1. Нотифицирането на Комисията и на останалите държави членки се извършва чрез системата, посочена в член 11. В случаите, попадащи в параграф 1, буква а) от настоящия член, нотифицирането се придружава от техническа или научна обосновка, показваща защо случаят е счетен за попадащ в посочената буква.

2.  Компетентният орган на държавата членка незабавно уведомява съответния икономически оператор, Комисията и другите държави членки за всяко спиране съгласно параграф 1. Нотифицирането на Комисията и на останалите държави членки се извършва чрез системата, посочена в член 11. В случаите, попадащи в параграф 1, буква а) от настоящия член, нотифицирането се придружава от подробна техническа или научна обосновка, показваща, че стоките представляват сериозен риск.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако административното решение, посочено в член 5, или временното спиране, посочено в член 6, е също така мярка, която трябва да бъде нотифицирана чрез RAPEX, както е посочено в Директива № 2001/95/ЕО относно общата безопасност на продуктите, не е необходимо да се изготвя отделна нотификация за Комисията съгласно настоящия регламент, ако са изпълнени следните условия:

1.  Ако административното решение, посочено в член 5, или временното спиране, посочено в член 6, е също така мярка, която трябва да бъде нотифицирана чрез RAPEX, както е посочено в Директива № 2001/95/ЕО относно общата безопасност на продуктите, не е необходимо да се изготвя отделна нотификация за Комисията и за другите държави членки съгласно настоящия регламент, ако са изпълнени следните условия:

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящият член се прилага, ако икономически оператор, засегнат от административно решение, е подал решението до мрежата за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (СОЛВИТ) и ако в хода на процедурата на СОЛВИТ местният център се обърне към Комисията с искане за становище, което да подпомогне разрешаването на случая.

1.  Настоящият член се прилага, ако икономически оператор, засегнат от административно решение, е подал решението до мрежата за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (СОЛВИТ) и ако в хода на процедурата на СОЛВИТ местният център или водещият център се обърне към Комисията с искане за становище, което да подпомогне разрешаването на случая. Местните и водещите центрове на СОЛВИТ, както и икономическият оператор предоставят на Комисията всички необходими документи, свързани с въпросното решение. Комисията може също така да излезе със становище по собствена инициатива.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В тримесечен срок от получаването на искането, посочено в параграф 1, Комисията влиза във връзка със съответния икономически оператор или съответните икономически оператори и с компетентните органи, приели административното решение, с цел оценяване на съвместимостта на административното решение с принципа за взаимно признаване и с настоящия регламент.

2.  Комисията незабавно разглежда документите и информацията, предоставена в рамките на процедурата на СОЛВИТ, с цел оценяване на съвместимостта на административното решение с принципа за взаимно признаване и с настоящия регламент. Когато е необходима допълнителна информация за целите на горепосоченото оценяване, Комисията незабавно отправя искане към съответния център на СОЛВИТ да влезе във връзка със съответния икономически оператор или съответните икономически оператори и с компетентните органи.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  След приключване на оценяването Комисията може да издаде становище, в което да посочи съображения, които тя счита, че трябва да бъдат разгледани при разрешаването на случая по СОЛВИТ, и където е целесъобразно, да направи препоръки, с които да подпомогне разрешаването на случая.

3.  В срок от два месеца от датата на получаване на искането, посочено в параграф 1, Комисията завършва своята оценка и издава становище, в което посочва съображения, които тя счита, че трябва да бъдат разгледани при разрешаването на случая по СОЛВИТ, и където е целесъобразно, прави препоръки, с които да подпомогне разрешаването на случая. Двумесечният срок не включва времето, необходимо за получаване на допълнителните документи и информация, както е предвидено в параграф 2.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато по време на посочената в параграф 2 оценка Комисията бъде уведомена, че случаят е решен, тя може да реши да не издава становище.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Становището на Комисията трябва да бъде разгледано по време на процедурата на СОЛВИТ, посочена в параграф 1.

4.  Становището на Комисията се съобщава на всички страни, участващи в делото, както и на компетентните органи на държавите членки, които отговарят за дейностите по контрол на пазара, чрез системата, посочена в член 11. Становището се взема предвид по време на процедурата на СОЛВИТ, посочена в параграф 1.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Позоваването на националните средства за правна защита от страна на икономическите оператори нито засяга възможността да използват СОЛВИТ, нито пречи на местния център да потърси становище, както е посочено в параграф 1.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато това е необходимо с цел да бъде допълнена информацията, предоставена онлайн съгласно параграф 2, звената за контакт относно продуктите осигуряват — при поискване от икономически оператор или от компетентен орган на друга държава членка — и всякаква друга полезна информация, като екземпляр в електронен вид или електронна връзка към националните технически правила, приложими към конкретни стоки или конкретен тип стоки на територията, на която е установено звеното за контакт относно продуктите, и информация относно това дали стоките или типът стоки са обект на изискване за предварително разрешение съгласно националното законодателство.

3.  Когато това е необходимо с цел да бъде допълнена информацията, предоставена онлайн съгласно параграф 2, звената за контакт относно продуктите осигуряват — при поискване от икономически оператор или от компетентен орган на друга държава членка — и всякаква друга полезна информация, като екземпляр в електронен вид или електронна връзка към националните технически правила и националните административни процедури, приложими към конкретни стоки или конкретен тип стоки на територията, на която е установено звеното за контакт относно продуктите, и информация относно това дали стоките или типът стоки са обект на изискване за предварително разрешение съгласно националното законодателство.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  За целите на параграф 1 Комисията създава координационна група (наричана по-долу „Групата“). Групата е съставена от представители на компетентните органи и на звената за контакт относно продуктите на държавите членки.

 

Задачите на Групата включват:

 

а) да улеснява обмена на информация, най-добри практики и други приложими аспекти на контролните дейности в държавите членки;

 

б) да подпомага функционирането на звената за контакт относно продуктите и да подобрява трансграничното сътрудничество между тях;

 

в) да предоставя на Комисията мнения и отзиви за насоките относно понятието „императивни съображения от обществен интерес“, да дава препоръки и да споделя най-добри практики, за да се насърчи съгласуваното прилагане на настоящия регламент;

 

г) да улеснява и координира обмена на длъжностни лица между държавите членки, най-вече по отношение на особено проблематични сектори;

 

д) да улеснява и координира организирането на общи програми за обучение за органите и предприятията.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи и звената за контакт относно продуктите участват в дейностите, посочени в параграф 1.

3.  Всяка държава членка уведомява Комисията за самоличността на представителите, назначени от тази държава членка в групата. Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи и звената за контакт относно продуктите участват в дейностите, посочени в параграф 1 и параграф 2а.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Съюзът може да финансира следните дейности в подкрепа на настоящия регламент:

1.  Съюзът финансира следните дейности в подкрепа на настоящия регламент:

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  реализиране на сътрудничеството между звената за контакт относно продуктите и техническа и логистична подкрепа за това сътрудничество;

г)  обмен на добри практики;

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До (...) и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на настоящия регламент спрямо целите, преследвани с него, и представя доклад за нея на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

1.  До (...) и на всеки две години след това Комисията извършва оценка на настоящия регламент спрямо целите, преследвани с него, и представя доклад за нея на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

Изменение    80

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Име и адрес на икономическия оператор, който изготвя декларацията за взаимно признаване

Изменение    81

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 4 – подточка 4.1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.1.  Стоките или типът стоки, описани по-горе, съответстват на имащите към тях отношение правила, приложими в държавата членка, посочена по-долу: Заглавия, поотделно, на имащите отношение правила, приложими в посочената държавата членка:

4.1.  Стоките или типът стоки, описани по-горе, включително техните характеристики, съответстват на имащите към тях отношение правила, приложими в държавата членка, посочена по-долу: Заглавия, поотделно, на имащите отношение правила, приложими в посочената държавата членка:

(1)

  ОВ C ...


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Единният пазар за стоки е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Постигането на по-задълбочен и по-справедлив единен пазар е един от ключовите политически приоритети на Европейския съюз, наред с изпълнението на стратегията за единния пазар. Свободното движение на стоки е най-добре развитата основна свобода и създава близо 25% от БВП на ЕС и 75% от вътресъюзната търговия. При все това, единният пазар на стоки все още не е завършен. Ако не съществуват общи правила за единния пазар, например за продукти, които не попадат в обхвата на хармонизираните правила на ЕС за безопасност на продуктите или само отчасти попадат в обхвата на тези правила, следва да се прилага принципът за взаимно признаване. Въпреки това действащата правна рамка не се оказа достатъчна, за да гарантира последователното и ефективно прилагане на принципа за взаимно признаване.

Ето защо Европейската комисия обяви в своята работна програма за 2017 г. предложение за „законодателен пакет за стоките“, който ще преработи и улесни изцяло използването на взаимното признаване в рамките на единния пазар, с което да се намери решение на тези слабости, с цел по-доброто функциониране на единния пазар на стоки.

Според принципа за взаимно признаване стоките, законно пуснати на пазара в една държава членка, следва да не бъдат забранявани в друга държава членка, освен ако тя има сериозни основания за забрана или за ограничаване на продажбата им. Взаимното признаване се прилага по отношение на продуктите, които не са обект на законодателство на Съюза за хармонизация или които са обхванати само частично от такова законодателство, например много потребителски продукти, като текстилни изделия, обувки, артикули за деца, бижутерийни изделия, домакински съдове или мебели.

Новият Регламент за взаимното признаване следва да изясни и опрости процедурите, които трябва да бъдат следвани от предприятията и националните органи и да подобри функционирането на взаимното признаване.

Достъп до пазара, основан на принципа за взаимно признаване, следва да се отказва само ако е налице основателен и пропорционален обществен интерес. Освен това е необходимо да се изясни обхватът на взаимното признаване и да се определи ясно в кои случаи то е приложимо, за да се подобри правната сигурност за предприятията и за националните органи по отношение на това в кои случаи може да се използва принципът за взаимно признаване.

Доброволната „декларация за взаимно признаване“, която трябва да бъде попълнена от икономическите оператори, следва да помогне на предприятията да докажат, че техният продукт вече отговаря на изискванията, установени в друга държава членка, да вдъхне увереност на органите и да улесни трансграничното сътрудничество. Въвеждането на лична декларация, която да улесни доказването, че даден продукт вече е законно пуснат на пазара, ще подобри правната сигурност по отношение на прилагането на взаимното признаване и ще улесни предприятията в изпълнението на този процес.

Изграждането на административно сътрудничество ще подобри комуникацията и ще повиши доверието между националните органи, като по този начин ще улесни функционирането на взаимното признаване. Лицата, които участват във взаимното признаване, не комуникират достатъчно помежду си. Често обаче правомощията и отговорностите по конкретни регламенти са разпръснати, което усложнява намирането на решение на тези – често много технически – въпроси. Следователно звената за контакт относно продуктите следва да бъдат укрепени като комуникационен канал за взаимно признаване.

Докладчикът предлага да се засили трансграничното сътрудничество чрез създаване на координационна група, съставена от представители на компетентните органи и звената за контакт относно продуктите на държавите членки.

Чрез новото предложение за взаимно признаване се въвежда и процедура за разрешаване на проблеми, с цел предоставяне на ефективни средства за защита и възстановяване на доверието при взаимното признаване. Съществуващият механизъм СОЛВИТ следва да се използва като основна процедура за разрешаване на проблеми. СОЛВИТ е услуга, предоставяна от националната администрация на всяка държава – членка на ЕС. Тя помага на предприятията, в случай че правата им са нарушени от националните органи на друга държава – членка на ЕС, като се стреми да намери решение. Поради това СОЛВИТ може да се използва като алтернатива на съдебните производства от всяко предприятие, което се сблъсква с национално решение за отказ или ограничаване на достъпа му до пазара на основание принципа за взаимно признаване.

Чрез това предложение следва да се укрепи европейското равнище и ролята на Европейската комисия за взаимното признаване, като Европейската комисия бъде натоварена със задължението да издава становище по случаите, представени на мрежата СОЛВИТ. Освен това Европейската комисия следва да работи в по-тясно сътрудничество с конкретните държави и сектори, за да може да функционира взаимното признаване. Комисията следва също да направи допълнителна оценка на възможните ползи за предприятията и за националните органи чрез допълнително разширяване на съществуващия списък от продукти за взаимно признаване и да предостави насоки относно начина на прилагане на принципа за взаимно признаване. И накрая държавите членки следва да продължават да предвиждат изрично взаимното признаване в съответните си национални технически правила, но за предпочитане по разбираем начин. Поради това докладчикът насърчава държавите членки да въведат ясна и недвусмислена „клауза за единния пазар“ в националните технически правила и да разработят конкретни насоки за нейното използване.

Докладчикът приветства предложението и счита, че подобряването на системата за взаимно признаване на стоки ще опрости процедурите за предприятията и за националните органи и ще намали административната тежест за предприятията, като им позволи да се възползват от свободното движение на стоки в рамките на единния пазар на Европейския съюз.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка

Позовавания

COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.12.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

5.2.2018

JURI

5.2.2018

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Ivan Štefanec

23.1.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Дата на приемане

3.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Дата на внасяне

6.9.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

ENF

Marcus Pretzell

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 20 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност