BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat

  5.9.2018 - (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)) - ***I

  Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  Ordfører: Ivan Štefanec


  Procedure : 2017/0354(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0274/2018
  Indgivne tekster :
  A8-0274/2018
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat

  (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0796),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0005/2018),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til udtalelse af 23. maj 2018[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

  –  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0274/2018),

  1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  Det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne. Kvantitative indførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem medlemsstaterne. Forbuddet omfatter alle nationale foranstaltninger, som direkte eller indirekte, faktisk eller potentielt, kan hindre handelen med varer inden for Unionen. Den frie bevægelighed for varer på det indre marked sikres gennem harmonisering af regler på EU-plan, hvorved der fastsættes fælles krav til markedsføringen af visse varer, eller for så vidt angår varer eller aspekter af varer, som ikke er omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen, gennem anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse.

  (1)  Det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne. Kvantitative indførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem medlemsstaterne. Forbuddet omfatter alle nationale foranstaltninger, som direkte eller indirekte, faktisk eller potentielt, kan hindre handelen med varer inden for Unionen. Den frie bevægelighed for varer på det indre marked sikres gennem harmonisering af regler på EU-plan, hvorved der fastsættes fælles krav til markedsføringen af visse varer, eller for så vidt angår varer eller aspekter af varer, som ikke er fuldt ud omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen, gennem anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse som defineret af Den Europæiske Unions Domstol.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Der kan ulovligt skabes hindringer for den frie bevægelighed for varer mellem medlemsstaterne, hvis en medlemsstats kompetente myndighed i mangel af EU-harmoniseringsregler for varer eller visse aspekter af varer anvender nationale regler på varer af den type, som markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og i henhold til hvilke varerne skal opfylde visse tekniske forskrifter f.eks. hvad angår betegnelse, form, størrelse, vægt, sammensætning, præsentation, mærkning eller emballage. Anvendelsen af sådanne regler på varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, kan være i modstrid med traktatens artikel 34 og 36, selv hvis disse regler finder anvendelse på alle varer.

  (2)  Der kan ulovligt skabes hindringer for den frie bevægelighed for varer mellem medlemsstaterne, hvis en medlemsstats kompetente myndighed i mangel af EU-harmoniseringsregler for varer eller visse aspekter af varer anvender nationale regler på varer af den type, som markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og i henhold til hvilke varerne skal opfylde visse tekniske forskrifter f.eks. hvad angår betegnelse, form, størrelse, vægt, sammensætning, præsentation, mærkning eller emballage, anmodning om yderligere testning og/eller gentagelse af prøvninger. Anvendelsen af sådanne regler på varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, kan være i modstrid med traktatens artikel 34 og 36, selv hvis disse regler finder anvendelse på alle varer.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  Princippet om gensidig anerkendelse er afledt af EU-Domstolens praksis. Ifølge princippet kan medlemsstaterne ikke forbyde salg på deres område af varer, som markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, selv om de er produceret eller fremstillet efter andre tekniske forskrifter. Princippet er imidlertid ikke absolut. Medlemsstaterne kan modsætte sig markedsføring af varer, som markedsføres lovligt andetsteds, når sådanne restriktioner er begrundet i hensyn, der er beskrevet i traktatens artikel 36, eller i andre tvingende almene hensyn, og for begge typer af hensyns vedkommende står i et rimeligt forhold til det tilstræbte mål.

  (3)  Princippet om gensidig anerkendelse er afledt af EU-Domstolens praksis. Ifølge princippet kan medlemsstaterne ikke forbyde salg på deres område af varer, som markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, selv om de er produceret eller fremstillet efter andre tekniske forskrifter. Princippet er imidlertid ikke absolut. Medlemsstaterne kan modsætte sig markedsføring af varer, som markedsføres lovligt andetsteds, når sådanne restriktioner er begrundet i hensyn, der er beskrevet i traktatens artikel 36, eller i andre tvingende almene hensyn, som er anerkendt i EU-Domstolens retspraksis med hensyn til fri bevægelighed af varer, og for begge typer af hensyns vedkommende står i et rimeligt forhold til det tilstræbte mål. Denne forordning indfører en forpligtigelse til tydeligt at begrunde, hvorfor adgangen til markedet afvises.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  Begrebet "tvingende almene hensyn" er et begreb under udvikling, som Domstolen har uddybet i sin praksis vedrørende traktatens artikel 34 og 36. Dette begreb omfatter bl.a. effektiv fiskal kontrol, kommercielle transaktioner på rimelige vilkår, forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse, opretholdelse af et alsidigt presseudbud og risikoen for alvorlig underminering af den økonomiske balance i det sociale sikringssystem. Hvis der er legitime forskelle fra en medlemsstat til en anden, kan sådanne tvingende hensyn begrunde de kompetente myndigheders anvendelse af nationale regler. Sådanne afgørelser skal imidlertid behørigt begrundes, og proportionalitetsprincippet skal altid overholdes under hensyn til, om den kompetente myndighed rent faktisk har truffet den mindst restriktive afgørelse som muligt. Administrative afgørelser om at begrænse eller nægte markedsadgang for varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, må ikke alene baseres på den omstændighed, at de varer, der er under vurdering, opfylder det legitime offentlige mål, der forfølges af medlemsstaten, på en anden måde end de indenlandske varer i denne medlemsstat.

  (4)  Begrebet "tvingende almene hensyn" er et begreb under udvikling, som Domstolen har uddybet i sin praksis vedrørende traktatens artikel 34 og 36. Hvis der er legitime forskelle fra en medlemsstat til en anden, kan de begrunde de kompetente myndigheders anvendelse af nationale regler. Administrative afgørelser skal imidlertid altid behørigt begrundes, være legitime, passende og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, og den kompetente myndighed skal træffe den mindst restriktive afgørelse som muligt. Med det formål at reducere de indre markedshindringer og fremme funktionen af det indre marked for varer opfordres Kommissionen og medlemsstaterne til at indlede en vurderingsproces med hensyn til, hvorvidt alle de nationale bestemmelser stadig er velegnede til formålet og ikke skaber uforholdsmæssige ikketoldmæssige hindringer. Administrative afgørelser om at begrænse eller nægte markedsadgang for varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, må ikke alene baseres på den omstændighed, at de varer, der er under vurdering, opfylder det legitime offentlige mål, der forfølges af medlemsstaten, på en anden måde end varerne i denne medlemsstat. For at bistå medlemsstaterne i deres opgave med at begrunde begrænsninger af princippet om gensidig anerkendelse bør Kommissionen udarbejde ikkebindende retningslinjer om revision af retspraksis vedrørende begrebet tvingende almene hensyn og om, hvordan princippet om gensidig anerkendelse anvendes. De kompetente myndigheder bør have mulighed for og gives lejlighed til at bidrage til og give feedback på disse retningslinjer.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Forordning (EF) nr. 764/2008 har flere mangler og bør derfor revideres og styrkes. Af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 764/2008 erstattes af nærværende forordning. Ved nærværende forordning bør der fastsættes klare procedurer for at sikre den frie bevægelighed for varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og for at sikre, at den frie bevægelighed kun kan begrænses, hvis medlemsstater gør det af legitime almene hensyn, og restriktionen overholder proportionalitetsprincippet. Ved denne forordning sikres, at eksisterende rettigheder og forpligtelser, der følger af princippet om gensidig anerkendelse, respekteres af både erhvervsdrivende og nationale myndigheder.

  (7)  Forordning (EF) nr. 764/2008 har flere mangler og bør derfor revideres og styrkes. Af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 764/2008 erstattes af nærværende forordning. Ved nærværende forordning bør der fastsættes klare procedurer for at sikre den frie bevægelighed for varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og for at sikre, at den frie bevægelighed kun kan begrænses, hvis medlemsstater gør det af behørigt begrundede legitime almene hensyn, og restriktionen overholder proportionalitetsprincippet. Ved denne forordning sikres, at eksisterende rettigheder og forpligtelser, der følger af princippet om gensidig anerkendelse, respekteres af både erhvervsdrivende og nationale myndigheder.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11)  Det er vigtigt at præcisere, at de typer af varer, der er omfattet af denne forordning, også omfatter landbrugsvarer. Udtrykket "landbrugsvarer" omfatter også fiskeriprodukter, jf. traktatens artikel 38, stk. 1.

  (11)  Det er vigtigt at præcisere, at de typer af varer, der er omfattet af denne forordning, også omfatter landbrugsvarer. Udtrykket "landbrugsvarer" omfatter også fiskeriprodukter, jf. traktatens artikel 38, stk. 1. Kommissionen bør føre og, når det er muligt, arbejde videre med en vejledende og ikkeudtømmende liste, der ajourføres online, med henblik på at indkredse, hvilke typer varer der er omfattet af denne forordning.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14)  For at være omfattet af princippet om gensidig anerkendelse skal varer markedsføres lovligt i en anden medlemsstat. Det bør præciseres, at for at varer kan anses for at være lovligt markedsført i en anden medlemsstat, skal de overholde de relevante regler, der gælder i denne medlemsstat, og de skal være stillet til rådighed for slutbrugerne i medlemsstaten.

  (Vedrører ikke den danske tekst)

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 14 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (14a)  For at højne de nationale myndigheders og de erhvervsdrivendes bevidsthed om princippet om gensidig anerkendelse tilskyndes medlemsstaterne til i deres nationale tekniske forskrifter at fastsætte klare og utvetydige "bestemmelser for det indre marked", som sikrer, at varer, der markedsføres lovligt i én medlemsstat, antages at være i overensstemmelse med de nationale tekniske forskrifter i en anden medlemsstat.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15)  Den dokumentation, der kræves for at vise, at varer markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, varierer betydeligt fra en medlemsstat til en anden. Det medfører unødvendige byrder, forsinkelser og ekstra omkostninger for de erhvervsdrivende, samtidig med at det forhindrer nationale myndigheder i at indhente de oplysninger, der er nødvendige for rettidigt at kunne vurdere varerne. Det kan hæmme anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse. Det er derfor vigtigt at gøre det lettere for erhvervsdrivende at dokumentere, at deres varer markedsføres lovligt i en anden medlemsstat. Erhvervsdrivende skal kunne drage fordel af en egenerklæringsproces, der skal give de kompetente myndigheder alle nødvendige oplysninger om varerne og deres overholdelse af de gældende regler i denne anden medlemsstat. Anvendelse af erklæringen forhindrer ikke de nationale myndigheder i at træffe en afgørelse om at begrænse markedsadgang på betingelse af, en sådan afgørelse står i et rimeligt forhold til målet og respekterer princippet om gensidig anerkendelse og denne forordning.

  (15)  Den dokumentation, der kræves for at vise, at varer markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, varierer betydeligt fra en medlemsstat til en anden. Det medfører unødvendige byrder, forsinkelser og ekstra omkostninger for de erhvervsdrivende, samtidig med at det forhindrer nationale myndigheder i at indhente de oplysninger, der er nødvendige for rettidigt at kunne vurdere varerne. Det kan hæmme anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse. Det er derfor vigtigt at gøre det lettere for erhvervsdrivende at dokumentere, at deres varer markedsføres lovligt i en anden medlemsstat. Erhvervsdrivende bør drage fordel af en egenerklæringsproces, der skal give de kompetente myndigheder oplysninger om varerne og deres overholdelse af de gældende regler i denne anden medlemsstat. Anvendelse af den frivillige erklæring forhindrer ikke de nationale myndigheder i at træffe en afgørelse om at begrænse markedsadgang på betingelse af, en sådan afgørelse står i et rimeligt forhold til målet, er begrundet og respekterer princippet om gensidig anerkendelse og denne forordning.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16)  Producenten, eller producentens repræsentant, bør være ansvarlig for at udfylde erklæringen om gensidig anerkendelse, da producenten kender varerne bedst. Oplysningen om, at varerne gøres tilgængelige for slutbrugere i den pågældende medlemsstat, kan dog være i en importørs eller en distributørs besiddelse frem for i producentens. Det bør derfor være tilladt for en anden erhvervsdrivende end producenten at give denne oplysning.

  (16)  Producenten, eller producentens bemyndigede repræsentant, bør være ansvarlig for at udfylde erklæringen om gensidig anerkendelse, da producenten kender varerne bedst. Oplysningen om, at varerne gøres tilgængelige for slutbrugere i den pågældende medlemsstat, kan dog være i en importørs eller en distributørs besiddelse frem for i producentens. Det bør derfor være tilladt for en anden erhvervsdrivende end producenten at give denne oplysning, forudsat at den erhvervsdrivende påtager sig ansvaret for de oplysninger, der er angivet i erklæringen om gensidig anerkendelse.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18)  For at sikre, at de oplysninger, der gives i en erklæring om gensidig anerkendelse, er omfattende, bør der fastlægges en harmoniseret struktur for sådanne erklæringer til brug for erhvervsdrivende, der ønsker at afgive sådanne erklæringer.

  (18)  For at sikre, at de oplysninger, der gives i en erklæring om gensidig anerkendelse, er omfattende og sandfærdige, bør der fastlægges en harmoniseret struktur for sådanne erklæringer til brug for erhvervsdrivende, der ønsker at afgive sådanne erklæringer.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 20

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (20)  For at øge effektiviteten og konkurrenceevnen i virksomheder, som er aktive på ikkeharmoniserede områder, bør det være muligt at drage fordel af nye informationsteknologier, så det bliver lettere at forelægge en erklæring om gensidig anerkendelse. Erhvervsdrivende bør derfor have mulighed for at gøre deres erklæring tilgængelig online.

  (20)  For at øge effektiviteten og konkurrenceevnen i virksomheder, som er aktive på ikkeharmoniserede områder, bør det være muligt at drage fordel af nye informationsteknologier, så det bliver lettere at forelægge en erklæring om gensidig anerkendelse. Erhvervsdrivende bør derfor have mulighed for og tilskyndes til at gøre deres erklæring tilgængelig online og på en sikker måde.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Betragtning 20 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (20a)  Kommissionen bør sikre, at en skabelon til erklæringen om gensidig anerkendelse og relevante retningslinjer for udfyldelse af erklæringen stilles til rådighed på den fælles digitale portal på alle EU's officielle sprog.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Betragtning 20 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (20b)  Et velfungerende princip om gensidig anerkendelse er et vigtigt supplement til harmonisering på EU-plan, navnlig i betragtning af at mange varer har både harmoniserede og ikkeharmoniserede aspekter som følge af, at der findes et betydeligt antal varer med ikkeharmoniserede aspekter på det indre marked.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Betragtning 22

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (22)  Hvis en producent beslutter ikke at gøre brug af mekanismen med erklæringen om gensidig anerkendelse, bør det være op til medlemsstaten at anmode om de oplysninger, som den finder nødvendige for vurderingen af varerne, under behørig hensyntagen til proportionalitetsprincippet.

  (22)  Hvis erhvervsdrivende beslutter ikke at gøre brug af mekanismen med erklæringen om gensidig anerkendelse, bør det være op til medlemsstaten at anmode om de specifikke og klart definerede oplysninger, som den finder nødvendige for vurderingen af varerne, under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Anvendelse af erklæringen forhindrer ikke de nationale myndigheder i at træffe en afgørelse om at begrænse adgangen til markedet i henhold til denne forordning.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Betragtning 22 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (22a)  Den erhvervsdrivende bør gives tilstrækkelig tid til at forelægge de dokumenter eller andre oplysninger, som bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed har anmodet om, eller til at fremsætte bemærkninger eller argumenter i forbindelse med vurderingen af de pågældende varer.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Betragtning 25

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (25)  Når en kompetent myndighed vurderer varer, inden den træffer afgørelse om at nægte eller begrænse markedsadgang eller ej, bør den ikke kunne træffe afgørelser, der suspenderer markedsadgang, undtagen hvis der kræves hurtig indgriben for at undgå, at brugernes sikkerhed og sundhed lider skade, eller for at undgå, at varerne gøres tilgængelige på steder, hvor tilgængeliggørelse af sådanne varer er generelt forbudt af hensyn til den offentlige sædelighed eller den offentlige sikkerhed, herunder f.eks. forebyggelse af kriminalitet.

  (25)  Når en kompetent myndighed vurderer varer, inden den træffer afgørelse om at nægte eller begrænse markedsadgang eller ej, bør den ikke kunne træffe afgørelser, der suspenderer markedsadgang, undtagen hvis der kræves hurtig indgriben for at undgå, at brugeres eller menneskers sikkerhed eller sundhed eller miljøet lider skade, eller for at undgå, at varerne gøres tilgængelige på steder, hvor tilgængeliggørelse af sådanne varer er generelt forbudt af hensyn til den offentlige sædelighed eller den offentlige sikkerhed, herunder f.eks. forebyggelse af kriminalitet.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Betragtning 26

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (26)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/200823 indføres en akkrediteringsordning, som sikrer gensidig accept af overensstemmelsesvurderingsorganers kompetenceniveau. Medlemsstaters kompetente myndigheder bør derfor ikke afvise prøvningsrapporter og certifikater, som er udstedt af et akkrediteret overensstemmelsesvurderingsorgan, på grund af dette organs manglende kompetence. For så vidt muligt at undgå gentagelse af prøvninger og procedurer, som allerede er blevet gennemført i en anden medlemsstat, bør medlemsstaterne også acceptere prøvningsrapporter og certifikater, som er udstedt af andre overensstemmelsesvurderingsorganer, i overensstemmelse med EU-retten. Kompetente myndigheder bør tage behørigt hensyn til indholdet af de fremlagte prøvningsrapporter og certifikater.

  (26)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/200823 indføres en akkrediteringsordning, som sikrer gensidig accept af overensstemmelsesvurderingsorganers kompetenceniveau. Medlemsstaters kompetente myndigheder bør derfor ikke afvise prøvningsrapporter og certifikater, som er udstedt af et akkrediteret overensstemmelsesvurderingsorgan, på grund af dette organs manglende kompetence. For så vidt muligt at undgå gentagelse af prøvninger og procedurer, som allerede er blevet gennemført i en anden medlemsstat, bør medlemsstaterne tage behørigt hensyn til prøvningsrapporter og certifikater, som er udstedt af andre overensstemmelsesvurderingsorganer, i overensstemmelse med EU-retten. Kompetente myndigheder bør tage behørigt hensyn til indholdet af de fremlagte prøvningsrapporter og certifikater.

  __________________

  __________________

  23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

  23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Betragtning 30

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (30)  Det bør af alle administrative afgørelser, der er truffet af medlemsstaternes kompetente myndigheder i henhold til denne forordning, fremgå, hvilke klagemuligheder der findes, således at de erhvervsdrivende kan anlægge sag ved de kompetente nationale domstole. Afgørelsen bør desuden henvise til den problemløsningsprocedure, som indføres ved denne forordning.

  (30)  Det bør af alle administrative afgørelser, der er truffet af medlemsstaternes kompetente myndigheder i henhold til denne forordning, fremgå, hvilke klagemuligheder der findes, således at de erhvervsdrivende kan appellere afgørelsen eller anlægge sag ved de kompetente nationale domstole. Den administrative afgørelse bør desuden henvise til erhvervsdrivendes mulighed for at anvende SOLVIT-netværket og have adgang til den problemløsningsprocedure, som indføres ved denne forordning.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Betragtning 32

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (32)  Problemløsningsnettet for det indre marked (SOLVIT) er en tjeneste, som leveres af de nationale myndigheder i hver enkelt medlemsstat, og som har til formål at finde løsninger for borgere og virksomheder, når deres rettigheder krænkes af offentlige myndigheder i en anden medlemsstat. Principperne for SOLVIT er fastsat i Kommissionens henstilling 2013/461/EU27.

  (32)  Problemløsningsnettet for det indre marked (SOLVIT) er en tjeneste, som leveres af de nationale myndigheder i hver enkelt medlemsstat, og som har til formål at finde løsninger for borgere og virksomheder, når deres rettigheder krænkes af offentlige myndigheder i en anden medlemsstat. Principperne for SOLVIT er fastsat i Kommissionens henstilling 2013/461/EU27. Alle medlemsstaterne og Kommissionen skal sikre, at der oprettes et nationalt SOLVIT-center, og at der er tilstrækkelige menneskelige og økonomiske ressourcer til rådighed for at sikre, at SOLVIT-centret kan indgå i det europæiske SOLVIT-netværk på grundlag af de principper, der er fastlagt i henstilling 2013/461/EU. Kommissionen bør øge kendskabet til SOLVIT's eksistens og fordele, navnlig blandt virksomheder.

  __________________

  __________________

  27 Kommissionens henstilling 2013/461/EU af 17. september 2013 om principperne for SOLVIT (EUT L 249 af 19.9.2013, s. 10).

  27 Kommissionens henstilling 2013/461/EU af 17. september 2013 om principperne for SOLVIT (EUT L 249 af 19.9.2013, s. 10).

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Betragtning 33

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (33)  SOLVIT-systemet har vist sig at være en effektiv udenretslig problemløsningsmekanisme, som stilles gratis til rådighed. SOLVIT arbejder med korte tidsfrister og leverer praktiske løsninger til borgere og virksomheder, der har svært ved at få deres EU-rettigheder anerkendt hos de offentlige myndigheder. Erhvervsdrivende skal derfor gøre brug af SOLVIT, inden problemløsningsmekanismen i denne forordning kan udløses. Hvis den erhvervsdrivende, det relevante SOLVIT-center og de pågældende involverede medlemsstater alle er enige om en passende løsning, kræves der ingen yderligere handling.

  (33)  SOLVIT-systemet har potentialet til at blive en effektiv udenretslig problemløsningsmekanisme, som stilles gratis til rådighed. SOLVIT arbejder med korte tidsfrister og leverer praktiske løsninger til borgere og virksomheder, der har svært ved at få deres EU-rettigheder anerkendt hos de offentlige myndigheder. Erhvervsdrivende skal derfor gøre brug af SOLVIT, inden problemløsningsmekanismen i denne forordning kan udløses. Hvis den erhvervsdrivende, det relevante SOLVIT-center og de pågældende involverede medlemsstater alle er enige om en passende løsning, kræves der ingen yderligere handling.

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Betragtning 34

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (34)  Hvis SOLVIT's uformelle fremgangsmåde ikke lykkes, og der fortsat er alvorlig tvivl om, hvorvidt den administrative afgørelse er forenelig med princippet om gensidig anerkendelse, bør Kommissionen have beføjelse til at undersøge sagen og foretage en vurdering, som de kompetente nationale myndigheder skal tage hensyn til efter anmodning fra SOLVIT-centret. Kommissionen skal intervenere inden for en rimelig frist, under overholdelse af den europæiske kodeks for god forvaltningsskik.

  (34)  Hvis SOLVIT's uformelle fremgangsmåde ikke lykkes, og der fortsat er tvivl om, hvorvidt den administrative afgørelse er forenelig med princippet om gensidig anerkendelse, bør Kommissionen have beføjelse til at undersøge sagen og foretage en vurdering, som de kompetente nationale myndigheder skal tage hensyn til efter anmodning fra et hvilket som helst af SOLVIT-centrene. Med henblik på at indsamle yderligere oplysninger eller dokumenter, som er nødvendige for at fuldføre denne vurdering, bør Kommissionen underrette de relevante SOLVIT-centre om sin kommunikation med den erhvervsdrivende eller den relevante kompetente myndighed. Når Kommissionen har afsluttet en vurdering, bør den afgive en udtalelse, som gennem det relevante SOLVIT-center fremsendes til den pågældende erhvervsdrivende og de kompetente myndigheder, og som der bør tages hensyn til i forbindelse med SOLVIT-proceduren. Kommissionen skal intervenere inden for en frist på to måneder. Perioden på to måneder omfatter ikke den tid, der er nødvendig for at modtage de supplerende oplysninger og dokumenter, som kan anses for at være nødvendige. Hvis sagen afsluttes inden for denne periode på to måneder, bør Kommissionen kunne beslutte ikke at afgive en udtalelse.

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Betragtning 34 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (34a)  Foretager Kommissionen en vurdering af en administrativ afgørelse, er det vigtigt for de erhvervsdrivende, at de kan bruge vurderingen, hvis de anlægger sag ved de kompetente nationale domstole. I det særlige tilfælde med administrative afgørelser, som er underlagt denne forordning, bør et søgsmål ved en national domstol derfor ikke forhindre den erhvervsdrivende i at anvende SOLVIT.

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Betragtning 37

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (37)  For at lette den frie bevægelighed for varer bør produktkontaktpunkterne være forpligtet til at give oplysninger, vederlagsfrit, om deres nationale tekniske forskrifter og om anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse. Produktkontaktpunkterne bør være udstyret på passende vis og have tilstrækkelige ressourcer. I henhold til forordning [Fælles digital portal – COM(2017) 256] stiller de oplysninger til rådighed via et websted og opfylder kvalitetskriterierne som krævet i nævnte forordning.

  (37)  For at lette den frie bevægelighed for varer bør produktkontaktpunkterne være forpligtet til inden for rimelige grænser at give oplysninger, vederlagsfrit, om deres nationale tekniske forskrifter og om anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse. Produktkontaktpunkterne bør være udstyret på passende vis og have tilstrækkelige ressourcer. I henhold til forordning [Fælles digital portal – COM(2017)256] stiller de oplysninger til rådighed via et websted og opfylder kvalitetskriterierne som krævet i nævnte forordning.

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Betragtning 38

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (38)  Samarbejde mellem de kompetente myndigheder er en forudsætning for, at princippet om gensidig anerkendelse kan fungere gnidningsløst, og at der kan skabes en kultur for gensidig anerkendelse. Produktkontaktpunkterne og de nationale kompetente myndigheder bør derfor pålægges at samarbejde og udveksle oplysninger og ekspertise for at sikre en korrekt og konsekvent anvendelse af princippet og denne forordning.

  (38)  Samarbejde mellem de kompetente myndigheder er en forudsætning for, at princippet om gensidig anerkendelse kan fungere gnidningsløst, og at der kan skabes en kultur for gensidig anerkendelse. Produktkontaktpunkterne og de nationale kompetente myndigheder bør derfor pålægges at samarbejde og udveksle oplysninger og ekspertise for at sikre en korrekt og konsekvent anvendelse af princippet og denne forordning. Unionen bør finansiere aktiviteter, der har til formål at styrke dette samarbejde mellem de kompetente myndigheder, såsom kurser og udveksling af god praksis.

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Betragtning 43

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (43)  Med henblik på at øge bevidstheden om princippet om gensidig anerkendelse og sikre, at denne forordning anvendes korrekt og konsekvent, bør Unionen finansiere oplysningskampagner og andre dertil hørende aktiviteter, der har til formål at øge tilliden og samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og erhvervsdrivende.

  (43)  Med henblik på at øge bevidstheden om princippet om gensidig anerkendelse og sikre, at denne forordning anvendes korrekt og konsekvent, bør Unionen finansiere oplysningskampagner og andre dertil hørende aktiviteter, der har til formål at øge tilliden og samarbejdet mellem de kompetente myndigheder, erhvervsorganisationer og erhvervsdrivende.

  Ændringsforslag    27

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. -1 (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1.  Formålet med denne forordning er at styrke det indre markeds funktion ved at forbedre anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse og ved at fjerne ubegrundede handelshindringer.

  Ændringsforslag    28

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Denne forordning finder anvendelse på alle typer af varer, herunder landbrugsvarer, og administrative afgørelser, som en kompetent myndighed i en medlemsstat ("bestemmelsesmedlemsstaten") har truffet eller vil træffe i relation til varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, hvis afgørelsen opfylder følgende kriterier:

  1.  Denne forordning finder anvendelse på alle typer af varer, herunder landbrugsvarer, og administrative afgørelser, som en kompetent myndighed i en medlemsstat ("bestemmelsesmedlemsstaten") har truffet eller vil træffe i relation til varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, hvis afgørelsen opfylder begge følgende kriterier:

  Ændringsforslag    29

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 3 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  Bestemmelsen omfatter et forbud mod at gøre en vare eller en varetype tilgængelig på den pågældende medlemsstats hjemmemarked eller en forpligtelse til at overholde bestemmelsen, faktisk eller retligt, når en vare eller en vare af en bestemt type gøres tilgængelig på dette marked.

  b)  Bestemmelsen omfatter et forbud mod at gøre en vare eller en varetype tilgængelig på den pågældende medlemsstats marked eller en forpligtelse til at overholde bestemmelsen, faktisk eller retligt, når en vare eller en vare af en bestemt type gøres tilgængelig på dette marked.

  Ændringsforslag    30

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 3 – litra c – nr. ii

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  ii)  Den pålægger en vare, eller en varetype, andre krav, som har til formål at beskytte forbrugerne eller miljøet, og som vedrører varens livscyklus, efter at den er bragt i omsætning på den pågældende medlemsstats hjemmemarked, som f.eks. betingelser for anvendelse, genanvendelse, genbrug eller bortskaffelse, når disse betingelser kan influere betydeligt på sammensætningen, karakteren eller markedsføringen af varen eller varetypen på den pågældende medlemsstats hjemmemarked.

  ii)  Den pålægger en vare, eller en varetype, andre krav, som har til formål at beskytte forbrugerne eller miljøet, og som vedrører varens livscyklus, efter at den er bragt i omsætning på den pågældende medlemsstats marked, som f.eks. betingelser for anvendelse, genanvendelse, genbrug eller bortskaffelse, når disse betingelser kan influere betydeligt på sammensætningen, karakteren eller markedsføringen af varen eller varetypen på den pågældende medlemsstats marked.

  Ændringsforslag    31

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Denne forordning berører ikke direktiv (EU) 2015/1535 og forpligtelsen til at underrette Kommissionen og medlemsstaterne om udkast til nationale tekniske forskrifter inden vedtagelsen.

  Ændringsforslag    32

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 7 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  artikel 8, stk. 1, litra d)-f), og artikel 8, stk. 3, i direktiv 2001/95/EF

  (Vedrører ikke den danske tekst)  

  Ændringsforslag    33

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2)  "gøre tilgængelig på en medlemsstats hjemmemarked": enhver levering af en vare med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på markedet på denne medlemsstats område som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

  2)  "gøre tilgængelig på en medlemsstats marked": enhver levering af en vare med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på markedet på denne medlemsstats område som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

  Ændringsforslag    34

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  "begrænse markedsadgang": indføre betingelser, der skal være opfyldt, før en vare kan gøres tilgængelig på den pågældende medlemsstats hjemmemarked, eller betingelser, der skal være opfyldt, for at en vare fortsat kan markedsføres på dette marked, hvilket i begge tilfælde kræver ændring af en eller flere af varens karakteristika, som beskrevet i artikel 2, stk. 3, litra c), nr. i), eller yderligere prøvning

  (3)  "begrænse markedsadgang": indføre betingelser, der skal være opfyldt, før en vare kan gøres tilgængelig på den pågældende medlemsstats marked, eller betingelser, der skal være opfyldt, for at en vare fortsat kan markedsføres på dette marked, hvilket i begge tilfælde kræver ændring af en eller flere af varens karakteristika, som beskrevet i artikel 2, stk. 3, litra c), nr. i), eller yderligere prøvning

  Ændringsforslag    35

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  forbud mod at gøre en vare tilgængelig på den pågældende medlemsstats hjemmemarked eller forbud mod fortsat at markedsføre en vare på dette marked

  a)  forbud mod at gøre en vare tilgængelig på den pågældende medlemsstats marked eller forbud mod fortsat at markedsføre en vare på dette marked

  Ændringsforslag    36

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5)  "forudgående godkendelse": administrativ procedure, der er fastsat ved lov i en medlemsstat, og hvorefter medlemsstatens kompetente myndighed, på grundlag af en ansøgning fra en erhvervsdrivende, skal give sin formelle godkendelse, før varen kan gøres tilgængelig på medlemsstatens hjemmemarked

  5)  "forudgående godkendelse": administrativ procedure, der er fastsat ved lov i en medlemsstat, og hvorefter medlemsstatens kompetente myndighed, på grundlag af en ansøgning fra en erhvervsdrivende, skal give sin formelle godkendelse, før varen kan gøres tilgængelig på medlemsstatens marked

  Ændringsforslag    37

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6)  "producent": enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller en vare eller får en vare udformet eller fremstillet og markedsfører det under sit navn eller varemærke, eller enhver fysisk eller juridisk person, der ved at anbringe sit navn, varemærke eller andet kendetegn på varen, udgiver sig for at være dens producent

  6)  "producent": enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller en vare eller får en vare udformet eller fremstillet og markedsfører den under sit navn eller varemærke, enhver fysisk eller juridisk person, som ændrer en vare, der allerede markedsføres lovligt i en medlemsstat, på en sådan måde at overholdelsen af de relevante regler, der gælder i den pågældende medlemsstat, kan blive berørt, eller enhver fysisk eller juridisk person, der ved at anbringe sit navn, varemærke eller andet kendetegn på varen, herunder landbrugsprodukter, som ikke er industrielt fremstillet, udgiver sig for at være dens producent

  Ændringsforslag    38

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7)  "bemyndiget repræsentant": enhver i Unionen etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra producenten til at handle på dennes vegne med hensyn til at gøre en vare tilgængelig på det pågældende hjemmemarked

  7)  "bemyndiget repræsentant": enhver i Unionen etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra producenten til at handle på dennes vegne med hensyn til at gøre en vare tilgængelig på det pågældende marked

  Ændringsforslag    39

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  9)  "distributør": enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, der er etableret i Unionen, bortset fra producenten eller importøren, som gør en vare tilgængelig på den pågældende medlemsstats hjemmemarked

  9)  "distributør": enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, der er etableret i Unionen, bortset fra producenten eller importøren, som gør en vare tilgængelig på den pågældende medlemsstats marked

  Ændringsforslag    40

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  12a)  "overensstemmelsesvurderingsorgan": overensstemmelsesvurderingsorgan som defineret i artikel 2, nr. 13, i forordning (EF) nr. 765/2008

  Ændringsforslag    41

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  12b)  "alvorlig risiko": enhver alvorlig risiko, som kræver de offentlige myndigheders hurtige indgriben, herunder risici, der ikke har øjeblikkelige virkninger.

  Ændringsforslag    42

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Producenten af en vare eller en bestemt varetype, der gøres tilgængelig eller skal gøres tilgængelig på en medlemsstats hjemmemarked ("bestemmelsesmedlemsstaten"), kan udfærdige en erklæring ("erklæring om gensidig anerkendelse") for at dokumentere over for de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten, at varen eller varetypen markedsføres lovligt i en anden medlemsstat.

  Producenten af en vare eller en bestemt varetype, der gøres tilgængelig eller skal gøres tilgængelig på en medlemsstats marked ("bestemmelsesmedlemsstaten"), kan udfærdige en frivillig erklæring om lovlig markedsføring med henblik på gensidig anerkendelse (i det følgende benævnt "erklæring om gensidig anerkendelse") for at dokumentere over for de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten i forbindelse med vurderingen af varen, jf. artikel 5, at varen eller varetypen markedsføres lovligt i en anden medlemsstat.

  Ændringsforslag    43

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Alternativt kan producenten give sin bemyndigede repræsentant mandat til at udfærdige erklæringen på sine vegne.

  Producenten kan give sin bemyndigede repræsentant mandat til at udfærdige erklæringen på sine vegne, forudsat at dette udtrykkeligt fremgår af mandatet.

  Ændringsforslag    44

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  I erklæringen om gensidig anerkendelse kan de specifikke oplysninger, der vedrører markedsføringen af en vare eller en varetype, dog anføres af enhver erhvervsdrivende.

  Erklæringen om gensidig anerkendelse eller de specifikke oplysninger i den pågældende erklæring, der vedrører markedsføringen af en vare eller en varetype, kan dog alternativt udfyldes af enhver erhvervsdrivende, forudsat at den relevante underskriver kan fremlægge dokumentation for oplysningerne i den pågældende erklæring.

  Ændringsforslag    45

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Erklæringen udfyldes på et af EU's officielle sprog og, hvis sproget ikke er det sprog, der kræves af bestemmelsesmedlemsstaten, oversættes erklæringen af den erhvervsdrivende til det eller de sprog, der kræves af bestemmelsesmedlemsstaten.

  Erklæringen udfyldes på et af EU's officielle sprog og, hvis sproget ikke er det sprog, der kræves af bestemmelsesmedlemsstaten, oversættes erklæringen af den erhvervsdrivende til det sprog, der kræves af bestemmelsesmedlemsstaten.

  Ændringsforslag    46

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  De erhvervsdrivende er ansvarlige for indholdet og rigtigheden af de oplysninger, som de selv angiver i erklæringen om gensidig anerkendelse.

  3.  De erhvervsdrivende, der udfylder erklæringen, er ansvarlige for indholdet og rigtigheden af de oplysninger, herunder oversatte oplysninger, som de selv angiver i erklæringen om gensidig anerkendelse. I denne henseende er de erhvervsdrivende ansvarlige i henhold til national lovgivning for afgivelse af erklæringer, der indeholder urigtige eller vildledende oplysninger.

  Ændringsforslag    47

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Erklæringen om gensidig anerkendelse kan forelægges den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten med henblik på en vurdering i henhold til artikel 5. Erklæringen kan indgives i papirform eller i elektronisk form.

  5.  Erklæringen om gensidig anerkendelse kan forelægges den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten med henblik på en vurdering i henhold til artikel 5. Erklæringen kan indgives i papirform eller i elektronisk form eller gøres tilgængelig online.

  Ændringsforslag    48

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 6 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  De erhvervsdrivende kan gøre erklæringen tilgængelig på et websted, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

  6.  Når de erhvervsdrivende gør erklæringen tilgængelig online, skal følgende betingelser være opfyldt:

  Ændringsforslag    49

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 7 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  erklæringen og enhver dokumentation, som med rimelighed kan kræves af den kompetente myndighed til kontrol af oplysningerne heri, skal af den kompetente myndighed accepteres som værende tilstrækkelige til at påvise, at varen markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og

  a)  erklæringen og den supplerende dokumentation som reaktion på en begrundet anmodning fra den kompetente myndighed til kontrol af oplysningerne heri skal af den kompetente myndighed accepteres som værende tilstrækkelige til at påvise, at varen markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og

  Ændringsforslag    50

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 8 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  8.  Hvis der ikke indgives en erklæring om gensidig anerkendelse til en kompetent myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med kravene i denne artikel, kan den kompetente myndighed anmode en erhvervsdrivende om at fremlægge følgende dokumentation og oplysninger med henblik på en vurdering i henhold til artikel 5 for at påvise, at en vare markedsføres lovligt i en anden medlemsstat:

  8.  Hvis der ikke indgives en erklæring om gensidig anerkendelse til en kompetent myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med kravene i denne artikel, kan den kompetente myndighed anmode den relevante erhvervsdrivende om at fremlægge følgende dokumentation og oplysninger med henblik på en vurdering i henhold til artikel 5 for at påvise, at en vare markedsføres lovligt i en anden medlemsstat:

  Ændringsforslag    51

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 8 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  relevante oplysninger om den pågældende vares eller varetypes karakteristika

  a)  relevante oplysninger om den pågældende vares eller varetypes karakteristika, som er nødvendige for vurderingen

  Ændringsforslag    52

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 8 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  relevante oplysninger om den lovlige markedsføring af varen i en anden medlemsstat

  b)  relevante oplysninger om den lovlige markedsføring af varen i en anden medlemsstat, som er nødvendige for vurderingen

  Ændringsforslag    53

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 8 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  andre oplysninger, som den kompetente myndighed finder nyttige i forbindelse med sin vurdering.

  c)  andre relevante oplysninger, som den kompetente myndighed finder nødvendige i forbindelse med sin vurdering, forudsat at sådanne anmodninger er behørigt begrundede.

  Ændringsforslag    54

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  9.  Hvis den vare, for hvilken erklæringen om gensidig anerkendelse indgives, ligeledes er omfattet af en EU-retsakt, der kræver en EU-overensstemmelseserklæring, kan erklæringen om gensidig anerkendelse indgå i EU-overensstemmelseserklæringen.

  9.  Hvis den vare, for hvilken erklæringen om gensidig anerkendelse indgives, ligeledes er omfattet af en EU-retsakt, der kræver en EU-overensstemmelseserklæring, kan erklæringen om gensidig anerkendelse vedlægges EU-overensstemmelseserklæringen.

  Ændringsforslag    55

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hvis en medlemsstats kompetente myndighed nærer tvivl om en vare, som ifølge den erhvervsdrivende markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, kontakter den kompetente myndighed omgående den pågældende erhvervsdrivende og foretager en vurdering af varen.

  1.  Hvis en kompetent myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten nærer begrundet tvivl om, hvorvidt en vare, som gøres tilgængelig eller vil blive gjort tilgængelig på dens marked, markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, kontakter den kompetente myndighed omgående den anden medlemsstats kompetente myndighed og den pågældende erhvervsdrivende og foretager en vurdering af varen.

  Ændringsforslag    56

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Formålet med vurderingen er at fastsætte, om varen eller varetypen markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og, hvis det er tilfældet, om de legitime almene hensyn, der er omfattet af den gældende nationale tekniske forskrift i bestemmelsesmedlemsstaten, er tilstrækkeligt beskyttede under hensyntagen til den pågældende vares karakteristika.

  Ændringsforslag    57

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Hvis en medlemsstats kompetente myndighed efter afslutningen af en vurdering i henhold til stk. 1 træffer en administrativ afgørelse om en vare, meddeler den inden for 20 arbejdsdage sin afgørelse til den relevante erhvervsdrivende som omhandlet i stk. 1, Kommissionen og de andre medlemsstater. Underretning af Kommissionen og de andre medlemsstater skal ske ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 11.

  3.  Hvis en medlemsstats kompetente myndighed efter afslutningen af en vurdering i henhold til stk. 1 træffer en administrativ afgørelse om en vare, meddeler den hurtigst muligt og senest inden for 15 arbejdsdage sin afgørelse til den relevante erhvervsdrivende som omhandlet i stk. 1, Kommissionen og de andre medlemsstater. Underretning af Kommissionen og de andre medlemsstater skal ske ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 11.

  Ændringsforslag    58

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Af en administrativ afgørelse som omhandlet i stk. 3 skal fremgå begrundelsen for afgørelsen, der skal være så tilstrækkelig detaljeret og motiveret til, at der kan foretages en vurdering af dens forenelighed med princippet om gensidig anerkendelse og kravene i denne forordning.

  4.  Af en administrativ afgørelse som omhandlet i stk. 3 skal fremgå begrundelsen for afgørelsen, der skal være så tilstrækkelig detaljeret og motiveret, at den gør det lettere at foretage en vurdering af dens forenelighed med princippet om gensidig anerkendelse og kravene i denne forordning.

  Ændringsforslag    59

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 5 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  den nationale tekniske forskrift, som afgørelsen er baseret på

  a)  den nationale tekniske forskrift, som afgørelsen er baseret på, herunder datoen og nummeret på meddelelsen om udkastet til denne tekniske forskrift i henhold til direktiv (EU) 2015/1535

  Ændringsforslag    60

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 5 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  de legitime almene hensyn, som afgørelsen er begrundet i

  b)  de legitime almene hensyn, der ligger til grund for anvendelsen af den nationale tekniske forskrift, som den administrative afgørelse er baseret på

  Ændringsforslag    61

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 5 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e)  dokumentation for, at afgørelsen er egnet til at sikre opfyldelsen af det tilstræbte formål og ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde dette formål.

  e)  dokumentation for, at den administrative afgørelse er egnet til at sikre opfyldelsen af det tilstræbte formål og ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde dette formål.

  Ændringsforslag    62

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  En administrativ afgørelse som omhandlet i stk. 3 skal indeholde nærmere oplysninger om klagemulighederne i henhold til gældende ret i den pågældende medlemsstat samt fristerne for udnyttelse af disse klagemuligheder, og den skal ligeledes indeholde en henvisning til proceduren i artikel 8.

  6.  En administrativ afgørelse som omhandlet i stk. 3 skal tydeligt indeholde nærmere oplysninger om klagemulighederne i henhold til gældende ret i den pågældende medlemsstat samt fristerne for udnyttelse af disse klagemuligheder, og den skal ligeledes indeholde en henvisning til proceduren i artikel 8.

  Ændringsforslag    63

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Mens en medlemsstats kompetente myndighed er ved at foretage en vurdering af en vare i henhold til artikel 5, den ikke midlertidigt suspendere tilgængeliggørelsen af denne vare på medlemsstatens hjemmemarked, undtagen i en af følgende situationer:

  1.  Mens en medlemsstats kompetente myndighed er ved at foretage en vurdering af en vare i henhold til artikel 5, kan den midlertidigt suspendere tilgængeliggørelsen af denne vare på medlemsstatens marked, men kun i en af følgende situationer:

  Ændringsforslag    64

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  varen udgør en alvorlig risiko, herunder risici, der ikke har øjeblikkelige virkninger, når den anvendes under normale betingelser eller under betingelser, som med rimelighed kan forudses, og som kræver omgående indgriben fra den kompetente myndighed

  a)  varen udgør en alvorlig risiko for brugeres eller menneskers sikkerhed eller sundhed eller for miljøet, herunder risici, der ikke har øjeblikkelige virkninger, når den anvendes under normale betingelser eller under betingelser, som med rimelighed kan forudses, og som kræver omgående indgriben fra den kompetente myndighed

  Ændringsforslag    65

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  tilgængeliggørelsen af varen eller varetypen på den pågældende medlemsstats hjemmemarked er omfattet af et generelt forbud i medlemsstaten af hensyn til den offentlige sædelighed eller den offentlige sikkerhed.

  b)  tilgængeliggørelsen af varen eller varetypen på den pågældende medlemsstats marked er omfattet af et generelt forbud i medlemsstaten af hensyn til den offentlige sædelighed eller den offentlige sikkerhed.

  Ændringsforslag    66

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Medlemsstatens kompetente myndighed underretter omgående den relevante erhvervsdrivende, Kommissionen og de andre medlemsstater om enhver suspension i henhold til stk. 1. Underretning af Kommissionen og andre medlemsstater skal ske ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 11. I de tilfælde, der er omfattet af stk. 1, litra a), ledsages meddelelsen af en teknisk eller videnskabelig begrundelse for, hvorfor sagen anses for at være omfattet af nævnte litra.

  2.  Medlemsstatens kompetente myndighed underretter omgående den relevante erhvervsdrivende, Kommissionen og de andre medlemsstater om enhver suspension i henhold til stk. 1. Underretning af Kommissionen og andre medlemsstater skal ske ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 11. I de tilfælde, der er omfattet af stk. 1, litra a), ledsages meddelelsen af en detaljeret teknisk eller videnskabelig begrundelse for, at varen udgør en alvorlig risiko.

  Ændringsforslag    67

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hvis en administrativ afgørelse som omhandlet i artikel 5 eller en midlertidig suspension som omhandlet i artikel 6 også udgør en foranstaltning, der skal meddeles via Rapex, jf. direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed, kræver det ikke en særskilt underretning til Kommissionen i henhold til denne forordning, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

  1.  Hvis en administrativ afgørelse som omhandlet i artikel 5 eller en midlertidig suspension som omhandlet i artikel 6 også udgør en foranstaltning, der skal meddeles via Rapex, jf. direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed, kræver det ikke en særskilt underretning til Kommissionen og de øvrige medlemsstater i henhold til denne forordning, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

  Ændringsforslag    68

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Denne artikel finder anvendelse, hvis en erhvervsdrivende, der er berørt af en administrativ afgørelse, har forelagt afgørelsen for problemløsningsnettet for det indre marked (SOLVIT), og hjemmecentret under SOLVIT-proceduren anmoder Kommissionen om at afgive en udtalelse som hjælp til at finde en løsning.

  1.  Denne artikel finder anvendelse, hvis en erhvervsdrivende, der er berørt af en administrativ afgørelse, har forelagt afgørelsen for problemløsningsnettet for det indre marked (SOLVIT), og hjemmecentret eller det ledende center under SOLVIT-proceduren anmoder Kommissionen om at afgive en udtalelse som hjælp til at finde en løsning. Det ledende center og hjemmecentret under SOLVIT-netværket og den erhvervsdrivende indgiver alle relevante dokumenter vedrørende den pågældende afgørelse til Kommissionen. Kommissionen kan ligeledes afgive en udtalelse på eget initiativ.

  Ændringsforslag    69

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Kommissionen kontakter senest tre måneder efter modtagelsen af en anmodning som omhandlet i stk. 1 den eller de relevante erhvervsdrivende samt de kompetente myndigheder, der traf den administrative afgørelse, med det formål at vurdere, om den administrative afgørelse er forenelig med princippet om gensidig anerkendelse og denne forordning.

  2.  Kommissionen behandler hurtigst muligt de dokumenter og oplysninger, der indsendes inden for SOLVIT-proceduren, med det formål at vurdere, om den administrative afgørelse er forenelig med princippet om gensidig anerkendelse og denne forordning. Hvis der er behov for yderligere oplysninger med henblik på den vurdering, der er nævnt ovenfor, anmoder Kommissionen hurtigst muligt det relevante SOLVIT-centre om at tage kontakt til den eller de relevante erhvervsdrivende og de kompetente myndigheder.

  Ændringsforslag    70

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Efter at Kommissionen har afsluttet sin vurdering, kan den afgive en udtalelse om de problemer, som efter dens opfattelse bør tages op i forbindelse med SOLVIT-sagen, og eventuelt fremsætte henstillinger som hjælp til at finde en løsning.

  3.  Senest to måneder efter modtagelsen af den anmodning, der er omhandlet i stk. 1, afslutter Kommissionen sin vurdering og afgiver en udtalelse om de problemer, som efter dens opfattelse bør tages op i forbindelse med SOLVIT-sagen, og fremsætter eventuelt henstillinger som hjælp til at finde en løsning. Perioden på to måneder omfatter ikke den tid, der er nødvendig for at modtage de supplerende oplysninger og dokumenter, som er omhandlet i stk. 2.

  Ændringsforslag    71

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Hvis Kommissionen i forbindelse med den i stk. 2 omhandlede vurdering informeres om, at sagen er afsluttet, kan den beslutte ikke at afgive en udtalelse.

  Ændringsforslag    72

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Kommissionens udtalelse tages i betragtning under SOLVIT-proceduren som omhandlet i stk. 1.

  4.  Kommissionens udtalelse fremsendes til alle sagens parter og til medlemsstatens kompetente myndigheder med ansvar for markedskontrolaktiviteter via det system, der er omhandlet i artikel 11. Udtalelsen tages i betragtning under SOLVIT-proceduren som omhandlet i stk. 1.

  Ændringsforslag    73

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Erhvervsdrivendes udnyttelse af nationale klagemuligheder påvirker hverken deres mulighed for at anvende SOLVIT eller hjemmecentrets mulighed for at anmode om en udtalelse som omhandlet i stk. 1.

  Ændringsforslag    74

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Hvis det er nødvendigt for at supplere de oplysninger, der gives online i henhold til stk. 2, tilvejebringer produktkontaktpunkterne på anmodning af en erhvervsdrivende eller en anden medlemsstats kompetente myndighed alle relevante oplysninger, som f.eks. en elektronisk kopi af eller et elektronisk link til den nationale tekniske forskrift, der gælder for en specifik vare eller en specifik varetype på det område, hvor produktkontaktpunktet er etableret, samt oplysninger om, hvorvidt en vare eller en varetype er underlagt et krav om forudgående godkendelse i henhold til national ret.

  3.  Hvis det er nødvendigt for at supplere de oplysninger, der gives online i henhold til stk. 2, tilvejebringer produktkontaktpunkterne på anmodning af en erhvervsdrivende eller en anden medlemsstats kompetente myndighed alle relevante oplysninger, som f.eks. en elektronisk kopi af eller et elektronisk link til den nationale tekniske forskrift og nationale administrative procedurer, der gælder for en specifik vare eller en specifik varetype på det område, hvor produktkontaktpunktet er etableret, samt oplysninger om, hvorvidt en vare eller en varetype er underlagt et krav om forudgående godkendelse i henhold til national ret.

  Ændringsforslag    75

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Med henblik på stk. 1 nedsætter Kommissionen en koordinationsgruppe ("gruppen"). Denne gruppe består af repræsentanter for de kompetente myndigheder og produktkontaktpunkterne i medlemsstaterne.

   

  Gruppen skal bl.a. have til opgave at:

   

  a) lette udvekslingen af oplysninger, bedste praksis og andre relevante aspekter af kontrolaktiviteterne i medlemsstaterne

   

  b) støtte driften af produktkontaktpunkterne og styrke deres grænseoverskridende samarbejde

   

  c) yde bidrag til Kommissionen og give den feedback på retningslinjerne om begrebet tvingende almene hensyn og henstillinger samt bedste praksis for at fremme en ensartet anvendelse af denne forordning

   

  d) lette og koordinere udveksling af embedsmænd mellem medlemsstaterne, navnlig med hensyn til særligt problematiske sektorer

   

  e) fremme og koordinere tilrettelæggelsen af fælles uddannelsesprogrammer for myndighederne og erhvervslivet.

  Ændringsforslag    76

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente myndigheder og produktkontaktpunkter deltager i de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1.

  3.  Hver medlemsstat underretter Kommissionen om, hvilke repræsentanter der er udpeget til gruppen fra denne medlemsstat. Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente myndigheder og produktkontaktpunkter deltager i de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1 og stk. 2a.

  Ændringsforslag    77

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Unionen kan finansiere følgende aktiviteter til støtte for denne forordning:

  1.  Unionen finansierer følgende aktiviteter til støtte for denne forordning:

  Ændringsforslag    78

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  samarbejde mellem produktkontaktpunkter og teknisk og logistisk støtte til dette samarbejde

  d)  udveksling af god praksis

  Ændringsforslag    79

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Kommissionen foretager senest (...) og derefter hvert femte år en evaluering af denne forordning i forhold til de tilstræbte mål og forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport herom.

  1.  Kommissionen foretager senest (...) og derefter hvert andet år en evaluering af denne forordning i forhold til de tilstræbte mål og forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport herom.

  Ændringsforslag    80

  Forslag til forordning

  Bilag I – punkt 1 – punkt 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Navn og adresse på den erhvervsdrivende, der har udarbejdet erklæringen om gensidig anerkendelse

  Ændringsforslag    81

  Forslag til forordning

  Bilag I – punkt 1 – nr. 4 – punkt 4.1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.1.  Varen eller varetypen, der er beskrevet ovenfor, overholder de relevante gældende regler i nedenstående medlemsstat: Titel i hvert tilfælde på de relevante regler, der gælder i medlemsstaten:

  4.1.  Varen eller varetypen, der er beskrevet ovenfor, herunder deres egenskaber, overholder de relevante gældende regler i nedenstående medlemsstat: Titel i hvert tilfælde på de relevante regler, der gælder i medlemsstaten:

  • [1]  EUT C ...

  BEGRUNDELSE

  Det indre marked for varer er en af Den Europæiske Unions største bedrifter. Et dybere og mere retfærdigt indre marked er en af Den Europæiske Unions vigtigste politiske prioriteter sammen med gennemførelsen af strategien for det indre marked. Den frie bevægelighed for varer er den mest udviklede grundlæggende frihed, der tegner sig for ca. 25 % af EU's BNP og for 75 % af handelen inden for EU. Det indre marked for varer er imidlertid endnu ikke fuldendt. Hvis der ikke er nogen fælles regler om det indre marked, f.eks. for så vidt angår produkter, der ikke er omfattet af harmoniserede EU-regler om produktsikkerhed eller kun delvist er omfattet af sådanne regler, bør princippet om gensidig anerkendelse finde anvendelse. Den nuværende ramme har imidlertid vist sig ikke at være tilstrækkelig til at sikre en konsekvent og effektiv anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse.

  Kommissionen har derfor i sit arbejdsprogram for 2017 bebudet et forslag til "varepakken", som på omfattende vis vil modernisere og fremme anvendelsen af gensidig anerkendelse på det indre marked, således at disse svagheder kan afhjælpes for at sikre, at det indre marked for varer fungerer bedre.

  I henhold til princippet om gensidig anerkendelse bør varer, som markedsføres lovligt i én medlemsstat, ikke være forbudt i en anden, medmindre sidstnævnte har begrundede årsager til at forbyde eller begrænse salget. Gensidig anerkendelse finder anvendelse på produkter, som ikke er underlagt EU's harmoniseringslovgivning, eller som kun delvist er omfattet heraf, såsom en lang række forbrugsvarer (tekstiler, fodtøj, småbørnsartikler, smykker, bordservice og møbler).

  Den nye forordning om gensidig anerkendelse bør præcisere og forenkle de procedurer, der skal følges af virksomheder og nationale myndigheder, og forbedre den måde, hvorpå gensidig anerkendelse fungerer.

  Markedsadgang på grundlag af gensidig anerkendelse bør kun nægtes, hvis der står en legitim og forholdsmæssig offentlig interesse på spil. Det er desuden nødvendigt at præcisere anvendelsesområdet for gensidig anerkendelse og klart definere, hvornår det finder anvendelse, for at øge retssikkerheden for virksomheder og nationale myndigheder i forhold til, hvornår princippet om gensidig anerkendelse kan anvendes.

  Den frivillige "erklæring om gensidig anerkendelse", som skal udfyldes af erhvervsdrivende, bør hjælpe virksomhederne med at påvise, at deres produkt allerede opfylder kravene i en anden medlemsstat, forsikre myndighederne og lette det grænseoverskridende samarbejde. Indførelsen af en egenerklæring, der skal gøre det lettere at påvise, at et produkt allerede markedsføres lovligt, vil øge retssikkerheden omkring anvendelsen af gensidig anerkendelse og lette virksomhedernes anvendelse heraf.

  En etablering af et administrativt samarbejde vil styrke kommunikationen og øge tilliden mellem nationale myndigheder og dermed lette anvendelsen af gensidig anerkendelse. De, der beskæftiger sig med gensidig anerkendelse, kommunikerer ikke tilstrækkeligt godt med hinanden. Dette skyldes ofte, at beføjelser og ansvar for specifikke forordninger er spredt, hvilket vanskeliggør håndteringen af disse – ofte meget tekniske – spørgsmål. Derfor bør produktkontaktpunkterne styrkes som kommunikationskanalen for gensidig anerkendelse.

  Ordføreren foreslår at styrke det grænseoverskridende samarbejde ved at oprette en koordineringsgruppe bestående af repræsentanter fra de kompetente myndigheder og produktkontaktpunkterne i medlemsstaterne.

  Det nye forslag om gensidig anerkendelse indfører også en problemløsningsprocedure til at sikre effektive klagemuligheder og genoprette tilliden til gensidig anerkendelse. Den eksisterende SOLVIT-mekanisme bør anvendes som den primære problemløsningsprocedure. SOLVIT er en tjeneste, der stilles til rådighed af den nationale administration i hver EU-medlemsstat. SOLVIT hjælper virksomheder, når deres rettigheder krænkes af nationale myndigheder i en anden EU-medlemsstat, ved at sigte mod at finde en løsning. SOLVIT kan således være et alternativ til retssager for virksomheder, når de rammes af en national afgørelse om at nægte eller begrænse markedsadgang på grundlag af princippet om gensidig anerkendelse.

  Forslaget bør styrke det europæiske niveau og Europa-Kommissionens rolle i forbindelse med gensidig anerkendelse ved at forpligte Kommissionen til at afgive en udtalelse om de sager, der forelægges SOLVIT-netværket. Kommissionen bør desuden arbejde tæt sammen med specifikke lande og sektorer for at få gensidig anerkendelse til at fungere. Kommissionen bør også vurdere de mulige fordele for virksomheder og nationale myndigheder ved at videreudvikle den eksisterende produktliste for gensidig anerkendelse og udarbejde en vejledning i, hvordan princippet om gensidig anerkendelse anvendes. Endelig bør medlemsstaterne fortsat udtrykkeligt fastsætte bestemmelser om gensidig anerkendelse i deres nationale tekniske forskrifter, men de bør gøre dette på en forståelig måde. Ordføreren tilskynder derfor medlemsstaterne til at indsætte en klar og utvetydig "bestemmelse om det indre marked" i de nationale tekniske forskrifter og udarbejde specifikke retningslinjer om dens anvendelse.

  Ordføreren glæder sig over forslaget og mener, at forbedringen af systemet for gensidig anerkendelse af varer vil forenkle procedurerne for virksomhederne og de nationale myndigheder og mindske de administrative byrder for virksomhederne, hvilket giver dem mulighed for at drage fordel af den fri bevægelighed for varer på det indre marked i Den Europæiske Union.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Gensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat

  Referencer

  COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)

  Dato for høring af EP

  20.12.2017

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  IMCO

  5.2.2018

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ITRE

  5.2.2018

  JURI

  5.2.2018

   

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  ITRE

  23.1.2018

  JURI

  24.1.2018

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Ivan Štefanec

  23.1.2018

   

   

   

  Behandling i udvalg

  22.1.2018

  16.5.2018

  18.6.2018

  11.7.2018

  Dato for vedtagelse

  3.9.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  31

  1

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

  Dato for indgivelse

  6.9.2018

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  31

  +

  ALDE

  Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  ECR

  Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  Marco Zullo

  ENF

  Mylène Troszczynski

  PPE

  Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

  S&D

  Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  1

  -

  EFDD

  John Stuart Agnew

  1

  0

  ENF

  Marcus Pretzell

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  Seneste opdatering: 20. september 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik