Διαδικασία : 2017/0354(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0274/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0274/2018

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 23
CRE 13/02/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0123

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 893kWORD 118k
5.9.2018
PE 620.869v04-00 A8-0274/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους

(COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Ivan Štefanec

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους

(COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0796),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0005/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0274/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών. Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών, καθώς και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, απαγορεύονται μεταξύ των κρατών μελών. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει κάθε εθνικό μέτρο που είναι σε θέση να παρακωλύσει, άμεσα ή έμμεσα, πραγματικά ή δυνητικά, το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά εξασφαλίζεται είτε με την εναρμόνιση των κανόνων σε επίπεδο Ένωσης, δηλαδή με τον καθορισμό κοινών απαιτήσεων για τη διάθεση ορισμένων προϊόντων στην αγορά, είτε με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, για προϊόντα ή πτυχές προϊόντων που δεν καλύπτονται από ενωσιακούς κανόνες εναρμόνισης.

(1)  Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών. Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών, καθώς και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, απαγορεύονται μεταξύ των κρατών μελών. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει κάθε εθνικό μέτρο που είναι σε θέση να παρακωλύσει, άμεσα ή έμμεσα, πραγματικά ή δυνητικά, το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά εξασφαλίζεται είτε με την εναρμόνιση των κανόνων σε επίπεδο Ένωσης, δηλαδή με τον καθορισμό κοινών απαιτήσεων για τη διάθεση ορισμένων προϊόντων στην αγορά, είτε με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης όπως ορίζεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για προϊόντα ή πτυχές προϊόντων που δεν καλύπτονται πλήρως από ενωσιακούς κανόνες εναρμόνισης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Όταν δεν υπάρχουν ενωσιακοί κανόνες εναρμόνισης που να καλύπτουν τα προϊόντα ή κάποια πτυχή των προϊόντων, ενδέχεται να δημιουργηθούν παρανόμως εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών, αν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους εφαρμόζει, όσον αφορά τα προϊόντα αυτού του είδους τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους, εθνικούς κανόνες που προβλέπουν ότι τα αγαθά πρέπει να πληρούν ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις, π.χ. όσον αφορά την ονομασία, τη μορφή, το μέγεθος, το βάρος, τη σύνθεση, την παρουσίαση, την επισήμανση ή τη συσκευασία. Η εφαρμογή τέτοιων κανόνων σε προϊόντα που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους ενδέχεται να αντίκειται στα άρθρα 34 και 36 της Συνθήκης, ακόμη και αν οι εθνικοί κανόνες ισχύουν αδιακρίτως για όλα τα προϊόντα.

(2)  Όταν δεν υπάρχουν ενωσιακοί κανόνες εναρμόνισης που να καλύπτουν τα προϊόντα ή κάποια πτυχή των προϊόντων, ενδέχεται να δημιουργηθούν παρανόμως εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών, αν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους εφαρμόζει, όσον αφορά τα προϊόντα αυτού του είδους τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους, εθνικούς κανόνες που προβλέπουν ότι τα αγαθά πρέπει να πληρούν ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις, π.χ. όσον αφορά την ονομασία, τη μορφή, το μέγεθος, το βάρος, τη σύνθεση, την παρουσίαση, την επισήμανση ή τη συσκευασία, την απαίτηση για πρόσθετες δοκιμές και/ή για επανάληψη δοκιμών. Η εφαρμογή τέτοιων κανόνων σε προϊόντα που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους ενδέχεται να αντίκειται στα άρθρα 34 και 36 της Συνθήκης, ακόμη και αν οι εθνικοί κανόνες ισχύουν αδιακρίτως για όλα τα προϊόντα.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης απορρέει από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν την πώληση, στην επικράτειά τους, προϊόντων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους, ακόμη και αν τα προϊόντα έχουν παραχθεί ή κατασκευαστεί σύμφωνα με διαφορετικούς τεχνικούς κανόνες. Αλλά η αρχή δεν είναι απόλυτη. Τα κράτη μέλη μπορούν να αντιταχθούν στην κυκλοφορία προϊόντων που κυκλοφορούν νόμιμα αλλού, όταν οι σχετικοί περιορισμοί δικαιολογούνται από τους λόγους που απαριθμούνται στο άρθρο 36 της Συνθήκης ή βάσει άλλου επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος, με την προϋπόθεση όμως, σε κάθε περίπτωση, ότι ο περιορισμός είναι ανάλογος προς τον επιδιωκόμενο σκοπό.

(3)  Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης απορρέει από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν την πώληση, στην επικράτειά τους, προϊόντων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους, ακόμη και αν τα προϊόντα έχουν παραχθεί ή κατασκευαστεί σύμφωνα με διαφορετικούς τεχνικούς κανόνες. Αλλά η αρχή δεν είναι απόλυτη. Τα κράτη μέλη μπορούν να αντιταχθούν στην κυκλοφορία προϊόντων που κυκλοφορούν νόμιμα αλλού, όταν οι σχετικοί περιορισμοί δικαιολογούνται από τους λόγους που απαριθμούνται στο άρθρο 36 της Συνθήκης ή βάσει άλλου επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος, που αναγνωρίζεται από τη νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, με την προϋπόθεση όμως, σε κάθε περίπτωση, ότι ο περιορισμός είναι ανάλογος προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ο παρών κανονισμός επιβάλλει υποχρέωση σαφούς προσδιορισμού των λόγων βάσει των οποίων δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην αγορά.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η έννοια των επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος είναι εξελισσόμενη έννοια την οποία ανέπτυξε το Δικαστήριο στη νομολογία του σχετικά με τα άρθρα 34 και 36 της Συνθήκης. Αυτή η έννοια καλύπτει, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματικότητα της φορολογικής εποπτείας, τη δίκαιη διεξαγωγή των εμπορικών συναλλαγών, την προστασία των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολυφωνίας του Τύπου και τον κίνδυνο να υπονομευθεί σοβαρά η χρηματοοικονομική ισορροπία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Αυτοί οι επιτακτικοί λόγοι, όταν υπάρχουν θεμιτές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, μπορούν να δικαιολογήσουν την εφαρμογή εθνικών κανόνων από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να είναι δεόντως δικαιολογημένες, ενώ πρέπει πάντοτε να τηρείται και η αρχή της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι πρέπει να ελέγχεται αν οι αρμόδιες αρχές έχουν όντως λάβει τη λιγότερο περιοριστική απόφαση. Επιπλέον, οι διοικητικές αποφάσεις που περιορίζουν ή αρνούνται την πρόσβαση στην αγορά όσον αφορά προϊόντα που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους δεν πρέπει να θεμελιώνονται απλώς και μόνο στο γεγονός ότι τα υπό αξιολόγηση προϊόντα πληρούν τον νόμιμο δημόσιο στόχο που επιδιώκει το κράτος μέλος με τρόπο διαφορετικό από τον τρόπο με τον οποίο πληρούν τον στόχο αυτόν τα εγχώρια προϊόντα στο εν λόγω κράτος μέλος.

(4)  Η έννοια των επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος είναι εξελισσόμενη έννοια την οποία ανέπτυξε το Δικαστήριο στη νομολογία του σχετικά με τα άρθρα 34 και 36 της Συνθήκης. Όταν υπάρχουν θεμιτές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, οι διαφορές αυτές μπορούν να δικαιολογήσουν την εφαρμογή εθνικών κανόνων από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, οι διοικητικές αποφάσεις πρέπει να είναι πάντοτε δεόντως δικαιολογημένες, σύννομες, κατάλληλες και να συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας, ενώ οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να λαμβάνουν τη λιγότερο περιοριστική απόφαση. Προκειμένου να περιοριστούν τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τα εμπορεύματα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να ενεργοποιήσουν μια διαδικασία αξιολόγησης σχετικά με το κατά πόσον όλοι οι εθνικοί κανόνες εξακολουθούν να είναι κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό και δεν δημιουργούν δυσανάλογα μη δασμολογικά εμπόδια. Επιπλέον, οι διοικητικές αποφάσεις που περιορίζουν ή αρνούνται την πρόσβαση στην αγορά όσον αφορά προϊόντα που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους δεν πρέπει να θεμελιώνονται απλώς και μόνο στο γεγονός ότι τα υπό αξιολόγηση προϊόντα πληρούν τον νόμιμο δημόσιο στόχο που επιδιώκει το κράτος μέλος με τρόπο διαφορετικό από τον τρόπο με τον οποίο πληρούν τον στόχο αυτόν τα προϊόντα στο εν λόγω κράτος μέλος. Προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη στο καθήκον της αιτιολόγησης της επιβολής περιορισμών στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει μη δεσμευτική καθοδήγηση βάσει της νομολογίας σχετικά με την έννοια των επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος και τον τρόπο εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να συνεισφέρουν και να τοποθετηθούν στην καθοδήγηση.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 έχει αρκετές ελλείψεις και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να ενισχυθεί. Για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει σαφείς διαδικασίες που να διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και να εγγυώνται ότι η ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί να περιορίζεται μόνο αν τα κράτη μέλη έχουν σχετικούς θεμιτούς λόγους δημόσιου συμφέροντος και ο περιορισμός δεν είναι δυσανάλογος. Ο κανονισμός εξασφαλίζει την τήρηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης τόσο από τους οικονομικούς φορείς όσο και από τις εθνικές αρχές.

(7)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 έχει αρκετές ελλείψεις και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να ενισχυθεί. Για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει σαφείς διαδικασίες που να διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και να εγγυώνται ότι η ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί να περιορίζεται μόνο αν τα κράτη μέλη έχουν σχετικούς δεόντως δικαιολογημένους θεμιτούς λόγους δημόσιου συμφέροντος και ο περιορισμός δεν είναι δυσανάλογος. Ο κανονισμός εξασφαλίζει την τήρηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης τόσο από τους οικονομικούς φορείς όσο και από τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα είδη προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνουν τα γεωργικά προϊόντα. Ο όρος «γεωργικά προϊόντα» περιλαμβάνει και τα αλιευτικά προϊόντα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

(11)  Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα είδη προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνουν τα γεωργικά προϊόντα. Ο όρος «γεωργικά προϊόντα» περιλαμβάνει και τα αλιευτικά προϊόντα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί και, όταν είναι εφικτό, να αναπτύσσει περαιτέρω ενδεικτικό και μη εξαντλητικό επικαιροποιημένο κατάλογο στο διαδίκτυο για να συμβάλει στον προσδιορισμό των ειδών προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Για να ισχύσει η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, τα προϊόντα πρέπει να κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, για να θεωρηθεί ότι τα προϊόντα κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους, τα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος και να καθίστανται διαθέσιμα σε τελικούς χρήστες στο εν λόγω κράτος μέλος.

(14)  (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Για την ευαισθητοποίηση των εθνικών αρχών και των οικονομικών φορέων στο θέμα της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προβλέψουν στους εθνικούς τεχνικούς κανόνες τους σαφείς και αδιαμφισβήτητες «ρήτρες για την ενιαία αγορά», οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος τεκμαίρεται ότι είναι συμβατά με τους εθνικούς τεχνικούς κανόνες άλλου κράτους μέλους.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους διαφέρουν σημαντικά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Η διαφορά αυτή προκαλεί περιττές επιβαρύνσεις, καθυστερήσεις και πρόσθετο κόστος για τους οικονομικούς φορείς, ενώ παράλληλα εμποδίζει τις εθνικές αρχές να λαμβάνουν έγκαιρα τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση των προϊόντων. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να διευκολύνονται οι οικονομικοί φορείς στην προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι τα εμπορεύματά τους κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από μια διαδικασία υπεύθυνης δήλωσης («αυτοδήλωσης»), η οποία θα πρέπει να παρέχει στις αρμόδιες αρχές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προϊόντα και για τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που ισχύουν σ’ αυτό το άλλο κράτος μέλος. Η χρήση της δήλωσης δεν εμποδίζει τις εθνικές αρχές να λαμβάνουν απόφαση περιορισμού της πρόσβασης στην αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή δεν είναι δυσανάλογη και τηρεί την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και τον παρόντα κανονισμό.

(15)  Τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους διαφέρουν σημαντικά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Η διαφορά αυτή προκαλεί περιττές επιβαρύνσεις, καθυστερήσεις και πρόσθετο κόστος για τους οικονομικούς φορείς, ενώ παράλληλα εμποδίζει τις εθνικές αρχές να λαμβάνουν έγκαιρα τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση των προϊόντων. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να διευκολύνονται οι οικονομικοί φορείς στην προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι τα εμπορεύματά τους κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να επωφελούνται από μια διαδικασία υπεύθυνης δήλωσης («αυτοδήλωσης»), η οποία θα πρέπει να παρέχει στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες για τα προϊόντα και για τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που ισχύουν σ’ αυτό το άλλο κράτος μέλος. Η χρήση της προαιρετικής δήλωσης δεν εμποδίζει τις εθνικές αρχές να λαμβάνουν απόφαση περιορισμού της πρόσβασης στην αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή δεν είναι δυσανάλογη, είναι δικαιολογημένη και τηρεί την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Ο παραγωγός ή ο αντιπρόσωπός του πρέπει να είναι υπεύθυνος για την καταχώριση των πληροφοριών στη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης, δεδομένου ότι ο παραγωγός γνωρίζει καλύτερα τα προϊόντα. Ωστόσο, την πληροφορία ότι τα προϊόντα καθίστανται διαθέσιμα σε τελικούς χρήστες στο οικείο κράτος μέλος μπορεί να την έχει ο εισαγωγέας ή ο διανομέας και όχι ο πραγματικός παραγωγός. Επομένως, το δικαίωμα καταχώρισης της πληροφορίας αυτής θα πρέπει να το έχει και άλλος οικονομικός φορέας αντί του παραγωγού.

(16)  Ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να είναι υπεύθυνος για την καταχώριση των πληροφοριών στη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης, δεδομένου ότι ο παραγωγός γνωρίζει καλύτερα τα προϊόντα. Ωστόσο, την πληροφορία ότι τα προϊόντα καθίστανται διαθέσιμα σε τελικούς χρήστες στο οικείο κράτος μέλος μπορεί να την έχει ο εισαγωγέας ή ο διανομέας και όχι ο πραγματικός παραγωγός. Επομένως, το δικαίωμα καταχώρισης της πληροφορίας αυτής θα πρέπει να το έχει και άλλος οικονομικός φορέας αντί του παραγωγού, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πληροφορίες που καταχωρίζονται στη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης είναι πλήρεις, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα εναρμονισμένο σχετικό έντυπο το οποίο θα χρησιμοποιούν οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να υποβάλουν τέτοιες δηλώσεις.

(18)  Για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης είναι πλήρεις και αληθείς, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα εναρμονισμένο σχετικό έντυπο το οποίο θα χρησιμοποιούν οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να υποβάλουν τέτοιες δηλώσεις.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Recital 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Για να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον μη εναρμονισμένο τομέα, θα πρέπει να μπορούν οι οικονομικοί φορείς να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης, ώστε να υποβάλλουν ευχερέστερα τη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης. Κατά συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά.

(20)  Για να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον μη εναρμονισμένο τομέα, θα πρέπει να μπορούν οι οικονομικοί φορείς να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης, ώστε να υποβάλλουν ευχερέστερα τη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης. Κατά συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση και να ενθαρρύνονται να υποβάλλουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά και κατά τρόπο ασφαλή.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ένα υπόδειγμα για τη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης και σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συμπλήρωση της δήλωσης διατίθενται στην ενιαία ψηφιακή πύλη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20β)  Μια ομαλή εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποτελεί βασικό συμπλήρωμα της εναρμόνισης σε ενωσιακό επίπεδο, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ότι πολλά προϊόντα έχουν τόσο εναρμονισμένες όσο και μη εναρμονισμένες πτυχές με αποτέλεσμα να υπάρχει στην εσωτερική αγορά ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων με μη εναρμονισμένες πτυχές.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Αν οι παραγωγοί αποφασίσουν να μην κάνουν χρήση του μηχανισμού της δήλωσης αμοιβαίας αναγνώρισης, θα πρέπει να εναπόκειται στο κράτος μέλος να ζητά τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την αξιολόγηση των προϊόντων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.

(22)  Αν οι οικονομικοί φορείς αποφασίσουν να μην κάνουν χρήση του μηχανισμού της δήλωσης αμοιβαίας αναγνώρισης, θα πρέπει να εναπόκειται στο κράτος μέλος να ζητά, κατ’ εφαρμογήν της αρχής της αναλογικότητας, τις συγκεκριμένες και σαφώς προσδιορισμένες πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την αξιολόγηση των προϊόντων. Η χρήση της δήλωσης δεν εμποδίζει τις εθνικές αρχές να λαμβάνουν απόφαση περιορισμού της πρόσβασης στην αγορά σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του επαρκή χρόνο για την υποβολή εγγράφων ή κάθε άλλης πληροφορίας που ζητά η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού, ή για την διατύπωση παρατηρήσεων ή επιχειρημάτων σε σχέση με την αξιολόγηση των σχετικών εμπορευμάτων.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Ενώ η αρμόδια αρχή αξιολογεί τα προϊόντα πριν αποφασίσει αν θα πρέπει ή όχι να αρνηθεί ή να περιορίσει την πρόσβαση στην αγορά, η εν λόγω αρχή δεν θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για αναστολή της πρόσβασης στην αγορά, εκτός αν απαιτείται ταχεία παρέμβαση για την πρόληψη επιβλαβών συνεπειών για την ασφάλεια και την υγεία των χρηστών ή για να προληφθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων σε περιπτώσεις στις οποίες η διαθεσιμότητά τους στη αγορά απαγορεύεται κατά κανόνα για λόγους δημόσιας ηθικής ή δημόσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της πρόληψης του εγκλήματος.

(25)  Ενώ η αρμόδια αρχή αξιολογεί τα εμπορεύματα πριν αποφασίσει αν θα πρέπει ή όχι να αρνηθεί ή να περιορίσει την πρόσβαση στην αγορά, η εν λόγω αρχή δεν θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για αναστολή της πρόσβασης στην αγορά, εκτός αν απαιτείται ταχεία παρέμβαση για την πρόληψη επιβλαβών συνεπειών για την ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών και άλλων προσώπων ή για το περιβάλλον ή για να προληφθεί η διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις στις οποίες η διαθεσιμότητά τους στη αγορά απαγορεύεται κατά κανόνα για λόγους δημόσιας ηθικής ή δημόσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της πρόληψης του εγκλήματος.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23 θεσπίζει σύστημα διαπίστευσης το οποίο εξασφαλίζει την αμοιβαία αναγνώριση του επιπέδου επάρκειας των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Συνεπώς, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν θα πρέπει να αρνούνται να αποδεχθούν εκθέσεις δοκιμών και πιστοποιητικά που εκδίδονται από διαπιστευμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, επικαλούμενες λόγους που αφορούν την επάρκεια του οργανισμού αυτού. Επιπλέον, για να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η επανάληψη δοκιμών και διαδικασιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζουν εκθέσεις δοκιμών και πιστοποιητικά που εκδίδονται από άλλους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν δεόντως υπόψη το περιεχόμενο των εκθέσεων δοκιμών ή πιστοποιητικών που υποβάλλονται.

(26)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23 θεσπίζει σύστημα διαπίστευσης το οποίο εξασφαλίζει την αμοιβαία αναγνώριση του επιπέδου επάρκειας των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Συνεπώς, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν θα πρέπει να αρνούνται να αποδεχθούν εκθέσεις δοκιμών και πιστοποιητικά που εκδίδονται από διαπιστευμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, επικαλούμενες λόγους που αφορούν την επάρκεια του οργανισμού αυτού. Επιπλέον, για να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η επανάληψη δοκιμών και διαδικασιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη εκθέσεις δοκιμών και πιστοποιητικά που εκδίδονται από άλλους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν δεόντως υπόψη το περιεχόμενο των εκθέσεων δοκιμών ή πιστοποιητικών που υποβάλλονται.

__________________

__________________

23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Κάθε διοικητική απόφαση που λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσδιορίζει τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας, ούτως ώστε οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο εθνικό δικαστήριο. Η απόφαση θα πρέπει επίσης να μνημονεύει τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(30)  Κάθε διοικητική απόφαση που λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσδιορίζει τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας, ούτως ώστε οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να προσβάλουν την απόφαση ή να προσφύγουν στο αρμόδιο εθνικό δικαστήριο. Η διοικητική απόφαση θα πρέπει επίσης να μνημονεύει τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο SOLVIT και να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που προβλέπεται στον κανονισμό.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Το δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά (SOLVIT) είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την εθνική διοίκηση κάθε κράτους μέλους με στόχο την εξεύρεση λύσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους από δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους. Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία του SOLVIT καθορίζονται στη σύσταση 2013/461/ΕΕ της Επιτροπής27.

(32)  Το δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά (SOLVIT) είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την εθνική διοίκηση κάθε κράτους μέλους με στόχο την εξεύρεση λύσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους από δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους. Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία του SOLVIT καθορίζονται στη σύσταση 2013/461/ΕΕ της Επιτροπής27. Κάθε κράτος μέλος και η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσουν ότι ιδρύεται ένα εθνικό κέντρο SOLVIT και ότι διατίθενται επαρκείς ανθρώπινοι και χρηματοδοτικοί πόροι προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το κέντρο SOLVIT συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο SOLVIT βάσει των αρχών που καθορίζονται στη σύσταση 2013/461/ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει πληρέστερα σχετικά με την ύπαρξη και τα οφέλη του SOLVIT, ιδίως για τις επιχειρήσεις.

__________________

__________________

27 Σύσταση 2013/461/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις αρχές που διέπουν το SOLVIT (ΕΕ L 249 της 19.9.2013, σ. 10).

27 Σύσταση 2013/461/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις αρχές που διέπουν το SOLVIT (ΕΕ L 249 της 19.9.2013, σ. 10).

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Το σύστημα SOLVIT έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός εξωδικαστικός μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων, που παρέχεται δωρεάν. Λειτουργεί με σύντομες προθεσμίες και προσφέρει πρακτικές λύσεις για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την αναγνώριση των ενωσιακών δικαιωμάτων τους από τις δημόσιες αρχές. Κατά συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν πρώτα τον μηχανισμό του SOLVIT, πριν μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό επίλυσης προβλημάτων που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Αν ο οικονομικός φορέας, το οικείο κέντρο SOLVIT και τα εμπλεκόμενα εν προκειμένω κράτη μέλη καταλήξουν σε κοινή συμφωνία για την κατάλληλη έκβαση, δεν θα πρέπει να απαιτείται περαιτέρω δράση.

(33)  Το σύστημα SOLVIT έχει τη δυνατότητα να καταστεί ένας αποτελεσματικός εξωδικαστικός μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων, που παρέχεται δωρεάν. Λειτουργεί με σύντομες προθεσμίες και προσφέρει πρακτικές λύσεις για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την αναγνώριση των ενωσιακών δικαιωμάτων τους από τις δημόσιες αρχές. Κατά συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν πρώτα τον μηχανισμό του SOLVIT, πριν μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό επίλυσης προβλημάτων που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Αν ο οικονομικός φορέας, το οικείο κέντρο SOLVIT και τα εμπλεκόμενα εν προκειμένω κράτη μέλη καταλήξουν σε κοινή συμφωνία για την κατάλληλη έκβαση, δεν θα πρέπει να απαιτείται περαιτέρω δράση.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Ωστόσο, αν η ανεπίσημη προσέγγιση του SOLVIT αποτύχει και παραμείνουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της διοικητικής απόφασης με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να εξετάσει το ζήτημα και να προβεί σε σχετική αξιολόγηση, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν σχετικού αιτήματος του κέντρου SOLVIT. Η παρέμβαση της Επιτροπής θα πρέπει να υπόκειται σε εύλογη προθεσμία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς.

(34)  Ωστόσο, αν η ανεπίσημη προσέγγιση του SOLVIT αποτύχει και παραμείνουν αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της διοικητικής απόφασης με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να εξετάσει το ζήτημα και να προβεί σε σχετική αξιολόγηση, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν σχετικού αιτήματος οποιουδήποτε κέντρου SOLVIT. Για τους σκοπούς της συλλογής πρόσθετων πληροφοριών ή εγγράφων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει τα αρμόδια κέντρα SOLVIT σχετικά με την επικοινωνία της με τον οικονομικό φορέα ή την ενεχόμενη αρμόδια αρχή. Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης, η Επιτροπή οφείλει να εκδώσει γνώμη που πρέπει να κοινοποιηθεί μέσω του σχετικού κέντρου SOLVIT στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και στις αρμόδιες αρχές και να ληφθεί υπόψη στη διάρκεια της διαδικασίας SOLVIT. Η παρέμβαση της Επιτροπής θα πρέπει να υπόκειται σε προθεσμία δύο μηνών. Η περίοδος των δύο μηνών δεν περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για την παραλαβή των πρόσθετων πληροφοριών και εγγράφων που ενδέχεται να θεωρηθούν απαραίτητα. Εάν η υπόθεση επιλυθεί κατά την περίοδο των δύο μηνών, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει να μην εκδώσει γνώμη.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34α)  Όταν η Επιτροπή αξιολογεί διοικητική απόφαση, είναι σημαντικό να μπορούν οι οικονομικοί φορείς να χρησιμοποιήσουν τη σχετική αξιολόγηση σε περίπτωση που προσφύγουν σε εθνικό δικαστήριο. Συνεπώς, στην ειδική περίπτωση των διοικητικών αποφάσεων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, η προσφυγή σε εθνικό δικαστήριο δεν θα πρέπει να εμποδίζει τον οικονομικό φορέα να χρησιμοποιεί το SOLVIT.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Για να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, τα σημεία επαφής για τα προϊόντα θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες δωρεάν για τους εθνικούς τους τεχνικούς κανόνες και την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα θα πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό. Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού [ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256 τελικό], θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες μέσω ιστοτόπου και να πληρούν τα κριτήρια ποιότητας που απαιτούνται από τον εν λόγω κανονισμό.

(37)  Για να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, τα σημεία επαφής για τα προϊόντα θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν, σε λελογισμένο βαθμό, πληροφορίες δωρεάν για τους εθνικούς τους τεχνικούς κανόνες και την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα θα πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό. Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού [ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256 τελικό], θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες μέσω ιστοτόπου και να πληρούν τα κριτήρια ποιότητας που απαιτούνται από τον εν λόγω κανονισμό.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και για τη δημιουργία μιας νοοτροπίας αμοιβαίας αναγνώρισης. Συνεπώς, τα σημεία επαφής και οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να υποχρεούνται να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρογνωμοσύνη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και συνεπής εφαρμογή της αρχής και του παρόντος κανονισμού.

(38)  Η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και για τη δημιουργία μιας νοοτροπίας αμοιβαίας αναγνώρισης. Συνεπώς, τα σημεία επαφής και οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να υποχρεούνται να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρογνωμοσύνη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και συνεπής εφαρμογή της αρχής και του παρόντος κανονισμού. Η Ένωση θα πρέπει να χρηματοδοτεί δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εν λόγω συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών όπως προγράμματα επιμόρφωσης και ανταλλαγές καλών πρακτικών.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και να εξασφαλιστεί η ορθή και συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Ένωση θα πρέπει να χρηματοδοτεί εκστρατείες ευαισθητοποίησης και άλλες συναφείς δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των οικονομικών φορέων.

(43)  Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και να εξασφαλιστεί η ορθή και συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Ένωση θα πρέπει να χρηματοδοτεί εκστρατείες ευαισθητοποίησης και άλλες συναφείς δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των εμπορικών ενώσεων και των οικονομικών φορέων.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να ενισχύσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς βελτιώνοντας την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και αίροντας αδικαιολόγητα εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε προϊόντα κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων, καθώς και στις διοικητικές αποφάσεις που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους («κράτος μέλος προορισμού») σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους, όταν η απόφαση πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε προϊόντα κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων, καθώς και στις διοικητικές αποφάσεις που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους («κράτος μέλος προορισμού») σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους, όταν η απόφαση πληροί αμφότερα τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η διάταξη είτε απαγορεύει τη διαθεσιμότητα προϊόντων ή τύπου προϊόντων στην εγχώρια αγορά του εν λόγω κράτους μέλους είτε καθιστά υποχρεωτική τη συμμόρφωση με τη διάταξη, de facto ή de jure, όταν τα προϊόντα ή τα προϊόντα ενός συγκεκριμένου τύπου καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά αυτή·

β)  η διάταξη είτε απαγορεύει τη διαθεσιμότητα προϊόντων ή τύπου προϊόντων στην αγορά του εν λόγω κράτους μέλους είτε καθιστά υποχρεωτική τη συμμόρφωση με τη διάταξη, de facto ή de jure, όταν τα προϊόντα ή τα προϊόντα ενός συγκεκριμένου τύπου καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά αυτή·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  επιβάλλει στα εν λόγω προϊόντα ή σε προϊόντα αυτού του τύπου άλλες απαιτήσεις που επιβάλλονται για σκοπούς προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος και οι οποίες επηρεάζουν τον κύκλο ζωής του προϊόντος μετά τη διαθεσιμότητά του στην εγχώρια αγορά του εν λόγω κράτους μέλους, όπως οι όροι χρήσης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή τελικής διάθεσης, αν οι εν λόγω όροι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά είτε τη σύνθεση ή τη φύση των προϊόντων ή του είδους προϊόντων είτε τη διαθεσιμότητά τους στην εγχώρια αγορά αυτού του κράτους μέλους.

ii)  επιβάλλει στα εν λόγω προϊόντα ή σε προϊόντα αυτού του τύπου άλλες απαιτήσεις που επιβάλλονται για σκοπούς προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος και οι οποίες επηρεάζουν τον κύκλο ζωής του προϊόντος μετά τη διαθεσιμότητά του στην αγορά του εν λόγω κράτους μέλους, όπως οι όροι χρήσης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή τελικής διάθεσης, αν οι εν λόγω όροι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά είτε τη σύνθεση ή τη φύση των προϊόντων ή του είδους προϊόντων είτε τη διαθεσιμότητά τους στην αγορά αυτού του κράτους μέλους.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 και της υποχρέωσης κοινοποίησης των σχεδίων εθνικών τεχνικών κανονισμών στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη πριν από την έγκρισή τους.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχεία δ) έως στ) ή του άρθρου 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ·

α)  του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχεία δ) έως στ) και του άρθρου 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «διαθεσιμότητα στην εγχώρια αγορά κράτους μέλους»: κάθε προσφορά προϊόντων για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά εντός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

(2)  «διαθεσιμότητα στην αγορά κράτους μέλους»: κάθε προσφορά προϊόντων για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά εντός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «περιορισμός της πρόσβασης στην αγορά»: επιβολή όρων που θα πρέπει να πληρούνται ως προϋπόθεση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στην εγχώρια αγορά του οικείου κράτους μέλους, ή επιβολή όρων για τη διατήρηση των προϊόντων στην εν λόγω αγορά, οι οποίοι και στις δύο περιπτώσεις απαιτούν την τροποποίηση ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών των εν λόγω προϊόντων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σημείο i), ή την εκτέλεση πρόσθετων δοκιμών·

(3)  «περιορισμός της πρόσβασης στην αγορά»: επιβολή όρων που θα πρέπει να πληρούνται ως προϋπόθεση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στην αγορά του οικείου κράτους μέλους, ή επιβολή όρων για τη διατήρηση των προϊόντων στην εν λόγω αγορά, οι οποίοι και στις δύο περιπτώσεις απαιτούν την τροποποίηση ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών των εν λόγω προϊόντων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σημείο i), ή την εκτέλεση πρόσθετων δοκιμών·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  απαγόρευση της διαθεσιμότητας των προϊόντων στην εγχώρια αγορά του οικείου κράτους μέλους ή της διατήρησής τους στην αγορά·

α)  απαγόρευση της διαθεσιμότητας των προϊόντων στην αγορά του οικείου κράτους μέλους ή της διατήρησής τους στην αγορά·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «προέγκριση»: διοικητική διαδικασία προβλεπόμενη από το δίκαιο κράτους μέλους σύμφωνα με την οποία η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται από οικονομικό φορέα, καλείται να δώσει την επίσημη έγκρισή της προτού μπορέσουν τα προϊόντα να καταστούν διαθέσιμα στην εγχώρια αγορά αυτού του κράτους μέλους·

(5)  «προέγκριση»: διοικητική διαδικασία προβλεπόμενη από το δίκαιο κράτους μέλους σύμφωνα με την οποία η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται από οικονομικό φορέα, καλείται να δώσει την επίσημη έγκρισή της προτού μπορέσουν τα προϊόντα να καταστούν διαθέσιμα στην αγορά αυτού του κράτους μέλους·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «παραγωγός»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει τα προϊόντα ή αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή των προϊόντων και τα διαθέτει στην αγορά υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του, ή κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, τοποθετώντας το όνομά του, το εμπορικό του σήμα ή άλλο διακριτικό χαρακτηριστικό στα προϊόντα, εμφανίζεται ως παραγωγός τους·

(6)  «παραγωγός»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει τα προϊόντα ή αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή των προϊόντων και τα διαθέτει στην αγορά υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τροποποιεί προϊόντα που ήδη κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ενός κράτους μέλους κατά τρόπο που ενδέχεται να επηρεάζει τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανόνες που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος, ή κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, τοποθετώντας το όνομά του, το εμπορικό του σήμα ή άλλο διακριτικό χαρακτηριστικό στα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων, τα οποία δεν αποκτώνται μέσω κάποιας μεταποιητικής διεργασίας, εμφανίζεται ως παραγωγός τους·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από τον παραγωγό να ενεργεί για λογαριασμό του παραγωγού όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στη σχετική εγχώρια αγορά·

(7)  «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από τον παραγωγό να ενεργεί για λογαριασμό του παραγωγού όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στη σχετική αγορά·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού που είναι εγκατεστημένο στην Ένωση, εκτός από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα, και το οποίο καθιστά διαθέσιμα τα προϊόντα στην εγχώρια αγορά του οικείου κράτους μέλους·

(9)  «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού που είναι εγκατεστημένο στην Ένωση, εκτός από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα, και το οποίο καθιστά διαθέσιμα τα προϊόντα στην αγορά του οικείου κράτους μέλους·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»: ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β)  «σοβαρός κίνδυνος»: κάθε σοβαρός κίνδυνος , συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που δεν έχουν άμεσες επιπτώσεις , ο οποίος απαιτεί ταχεία επέμβαση των δημοσίων αρχών.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παραγωγός των προϊόντων —ή προϊόντων ενός συγκεκριμένου τύπου— που καθίστανται διαθέσιμα ή πρόκειται να καταστούν διαθέσιμα στην εγχώρια αγορά κράτους μέλους («κράτος μέλος προορισμού») μπορεί να συντάσσει δήλωση («δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης»), για να αποδείξει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού ότι τα προϊόντα —ή προϊόντα αυτού του τύπου— κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους.

Ο παραγωγός των προϊόντων –ή προϊόντων ενός συγκεκριμένου τύπου– που καθίστανται διαθέσιμα ή πρόκειται να καταστούν διαθέσιμα στην αγορά κράτους μέλους («κράτος μέλος προορισμού») μπορεί να συντάσσει προαιρετική δήλωση νόμιμης εμπορίας για τους σκοπούς της αμοιβαίας αναγνώρισης (εφεξής «δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης»), για να αποδείξει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού κατά την αξιολόγηση των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 5, ότι τα προϊόντα —ή προϊόντα αυτού του τύπου— κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εναλλακτικά, ο παραγωγός δύναται να δώσει εντολή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να συντάξει την εν λόγω δήλωση για λογαριασμό του.

Ο παραγωγός δύναται να δώσει εντολή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να συντάξει την εν λόγω δήλωση για λογαριασμό του υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αναφέρεται ρητά στην εντολή.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, στη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης, οι ειδικές πληροφορίες που αφορούν την εμπορία των προϊόντων ή του τύπου προϊόντων μπορούν να συμπληρωθούν από οποιονδήποτε οικονομικό φορέα.

Ωστόσο, εναλλακτικά, η δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης, ή οι ειδικές πληροφορίες αυτής της δήλωσης που αφορούν την εμπορία των προϊόντων ή του τύπου προϊόντων μπορούν να συμπληρωθούν από οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκάστοτε υπογράφων μπορεί να προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν τις πληροφορίες της εν λόγω δήλωσης.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση συμπληρώνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και, αν η γλώσσα αυτή δεν είναι η γλώσσα που απαιτείται από το κράτος μέλος προορισμού, μεταφράζεται από τους οικονομικούς φορείς στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος προορισμού.

Η δήλωση συμπληρώνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και, αν η γλώσσα αυτή δεν είναι η γλώσσα που απαιτείται από το κράτος μέλος προορισμού, μεταφράζεται από τους οικονομικούς φορείς στη γλώσσα που απαιτεί το κράτος μέλος προορισμού.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι οικονομικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν οι ίδιοι στη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης.

3.  Οι οικονομικοί φορείς που συμπληρώνουν τη δήλωση είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφρασμένων στοιχείων, που παρέχουν οι ίδιοι στη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης. Στο πλαίσιο αυτό, οι οικονομικοί φορείς ευθύνονται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για την υποβολή δηλώσεων που περιέχουν εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης μπορεί να παρασχεθεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού για τους σκοπούς αξιολόγησης που πρόκειται να διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5. Η δήλωση μπορεί να παρέχεται είτε σε έντυπη μορφή είτε με ηλεκτρονικό μέσο.

5.  Η δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης μπορεί να παρασχεθεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού για τους σκοπούς αξιολόγησης που πρόκειται να διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5. Η δήλωση μπορεί να παρέχεται είτε σε έντυπη μορφή είτε με ηλεκτρονικό μέσο ή να δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να δημοσιεύουν τη δήλωση σε ιστότοπο, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

6.  Όταν οι οικονομικοί φορείς δημοσιεύουν τη δήλωση στο διαδίκτυο, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η δήλωση, μαζί με τα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται ευλόγως από την αρμόδια αρχή για την επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτήν, γίνεται δεκτή από την αρμόδια αρχή ως επαρκής απόδειξη του γεγονότος ότι τα προϊόντα κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους· και

α)  η δήλωση, μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αρμόδιας αρχής για την επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτήν, γίνεται δεκτή από την αρμόδια αρχή ως επαρκής απόδειξη του γεγονότος ότι τα εμπορεύματα κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους· και

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Αν δεν παρασχεθεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει από κάθε οικονομικό φορέα να παράσχει τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες για να αποδείξει, για τους σκοπούς της αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 5, ότι τα προϊόντα κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους:

8.  Αν δεν παρασχεθεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον σχετικό οικονομικό φορέα να παράσχει τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες για να αποδείξει, για τους σκοπούς της αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 5, ότι τα προϊόντα κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους:

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κάθε συναφή πληροφορία σχετική με τα χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων ή τύπου προϊόντων·

α)  συναφείς πληροφορίες σχετικές με τα χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων ή τύπου προϊόντων οι οποίες είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κάθε συναφή πληροφορία σχετική με τη νόμιμη κυκλοφορία των προϊόντων σε άλλο κράτος μέλος·

β)  συναφείς πληροφορίες σχετικές με τη νόμιμη κυκλοφορία των προϊόντων σε άλλο κράτος μέλος οι οποίες είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 8 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κάθε άλλη πληροφορία την οποία η αρμόδια αρχή θεωρεί χρήσιμη για τους σκοπούς της αξιολόγησής της.

γ)  άλλες σχετικές πληροφορίες τις οποίες η αρμόδια αρχή θεωρεί αναγκαίες για τους σκοπούς της αξιολόγησής της, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω αιτήματα δικαιολογούνται δεόντως.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Όταν τα προϊόντα για τα οποία παρέχεται η δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης υπόκεινται επίσης σε πράξη της Ένωσης που απαιτεί ενωσιακή δήλωση συμμόρφωσης, η δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης μπορεί να αποτελεί μέρος της εν λόγω ενωσιακής δήλωσης συμμόρφωσης.

9.  Όταν τα προϊόντα για τα οποία παρέχεται η δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης υπόκεινται επίσης σε πράξη της Ένωσης που απαιτεί ενωσιακή δήλωση συμμόρφωσης, η δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης μπορεί να προσαρτάται στην ενωσιακή δήλωση συμμόρφωσης.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Αν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους έχει αμφιβολίες όσον αφορά προϊόντα για τα οποία ο οικονομικός φορέας ισχυρίζεται ότι κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή επικοινωνεί χωρίς καθυστέρηση με τον οικείο οικονομικό φορέα και προβαίνει σε αξιολόγηση των προϊόντων.

1.  Αν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού έχει εύλογες αμφιβολίες όσον αφορά το κατά πόσον προϊόντα που διατίθενται ή πρόκειται να διατεθούν στην αγορά του εν λόγω κράτους κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή επικοινωνεί χωρίς καθυστέρηση με την αρμόδια αρχή αυτού του άλλου κράτους μέλους και με τον οικείο οικονομικό φορέα και προβαίνει σε αξιολόγηση των προϊόντων.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σκοπός της αξιολόγησης είναι να διαπιστωθεί εάν τα εμπορεύματα ή αυτού του είδους τα εμπορεύματα κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους και, εφόσον συντρέχει η περίπτωση αυτή, εάν το θεμιτό δημόσιο συμφέρον που καλύπτεται από τους εφαρμοστέους εθνικούς τεχνικούς κανόνες του κράτους μέλους προορισμού προστατεύεται επαρκώς, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των εν λόγω εμπορευμάτων.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους, μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, λάβει διοικητική απόφαση σχετικά με τα προϊόντα, κοινοποιεί την απόφασή της εντός 20 εργάσιμων ημερών στον σχετικό οικονομικό φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη. Η κοινοποίηση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη πραγματοποιείται μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 11.

3.  Αν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους, μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, λάβει διοικητική απόφαση σχετικά με τα προϊόντα, κοινοποιεί την απόφασή της χωρίς καθυστέρηση και πριν από την παρέλευση15 εργάσιμων ημερών στον σχετικό οικονομικό φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη. Η κοινοποίηση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη πραγματοποιείται μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 11.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η διοικητική απόφαση για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 3 αναφέρει τους λόγους της απόφασης κατά τρόπο αρκούντως ακριβή και αιτιολογημένο, ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της συμβατότητάς της με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

4.  Η διοικητική απόφαση για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 3 αναφέρει τους λόγους της απόφασης κατά τρόπο αρκούντως ακριβή και αιτιολογημένο, ώστε να διευκολύνεται η αξιολόγηση της συμβατότητάς της με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο εθνικός τεχνικός κανόνας επί του οποίου θεμελιώνεται η απόφαση·

α)  ο εθνικός τεχνικός κανόνας επί του οποίου θεμελιώνεται η απόφαση, συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας και του αριθμού της κοινοποίησης του σχεδίου του εν λόγω τεχνικού κανόνα σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο θεμιτός λόγος δημόσιου συμφέροντος που δικαιολογεί την απόφαση·

β)  ο θεμιτός λόγος δημόσιου συμφέροντος που δικαιολογεί την εφαρμογή του εθνικού τεχνικού κανόνα στον οποίο βασίζεται η διοικητική απόφαση·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η απόφαση είναι πρόσφορη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

ε)  τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η διοικητική απόφαση είναι πρόσφορη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η διοικητική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 προσδιορίζει τα μέσα έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμα βάσει του δικαίου του οικείου κράτους μέλους και ορίζει τις προθεσμίες άσκησης των μέσων αυτών, ενώ περιλαμβάνει και αναφορά στη διαδικασία του άρθρου 8.

6.  Η διοικητική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 προσδιορίζει σαφώς τα μέσα έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμα βάσει του δικαίου του οικείου κράτους μέλους και ορίζει τις προθεσμίες άσκησης των μέσων αυτών, ενώ περιλαμβάνει και αναφορά στη διαδικασία του άρθρου 8.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ενόσω η αρμόδια αρχή κράτους μέλους διενεργεί αξιολόγηση των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 5, δεν αναστέλλει προσωρινά τη διαθεσιμότητα των εν λόγω προϊόντων στην εγχώρια αγορά του εν λόγω κράτους μέλους, εκτός αν συντρέχει η μία ή η άλλη από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.  Ενόσω η αρμόδια αρχή κράτους μέλους διενεργεί αξιολόγηση των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 5, μπορεί να αναστείλει προσωρινά τη διαθεσιμότητα των εν λόγω προϊόντων στην αγορά του εν λόγω κράτους μέλους, μόνον αν συντρέχει η μία ή η άλλη από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, τα προϊόντα εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο, περιλαμβανομένου και κινδύνου που δεν έχει άμεσες επιπτώσεις, πράγμα που απαιτεί ταχεία παρέμβαση της αρμόδιας αρχής·

α)  υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, τα εμπορεύματα εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών ή άλλων προσώπων ή για το περιβάλλον, περιλαμβανομένου και κινδύνου που δεν έχει άμεσες επιπτώσεις, πράγμα που απαιτεί ταχεία παρέμβαση της αρμόδιας αρχής·

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η διαθεσιμότητα των προϊόντων —ή προϊόντων του εν λόγω τύπου— στην εγχώρια αγορά του εν λόγω κράτους μέλους απαγορεύεται κατά κανόνα σ’ αυτό το κράτος μέλος για λόγους δημόσιας ηθικής ή δημόσιας ασφάλειας.

β)  η διαθεσιμότητα των προϊόντων –ή προϊόντων του εν λόγω τύπου– στην αγορά του εν λόγω κράτους μέλους απαγορεύεται κατά κανόνα σ’ αυτό το κράτος μέλος για λόγους δημόσιας ηθικής ή δημόσιας ασφάλειας.

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ειδοποιεί αμέσως τον σχετικό οικονομικό φορέα, την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για κάθε αναστολή που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η κοινοποίηση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη πραγματοποιείται μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 11. Στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, η κοινοποίηση συνοδεύεται από σχετική τεχνική ή επιστημονική αιτιολόγηση που αποδεικνύει τους λόγους για τους οποίους η υπόθεση θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω στοιχείου.

2.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ειδοποιεί αμέσως τον σχετικό οικονομικό φορέα, την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για κάθε αναστολή που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η κοινοποίηση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη πραγματοποιείται μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 11. Στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, η κοινοποίηση συνοδεύεται από λεπτομερή τεχνική ή επιστημονική αιτιολόγηση που αποδεικνύει ότι τα εμπορεύματα εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Αν η διοικητική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 5 ή η προσωρινή αναστολή για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 6 είναι επίσης μέτρο που πρέπει να κοινοποιηθεί και μέσω του RAPEX, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, δεν απαιτείται χωριστή κοινοποίηση στην Επιτροπή βάσει του παρόντος κανονισμού, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.  Αν η διοικητική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 5 ή η προσωρινή αναστολή για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 6 είναι επίσης μέτρο που πρέπει να κοινοποιηθεί και μέσω του RAPEX, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, δεν απαιτείται χωριστή κοινοποίηση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη βάσει του παρόντος κανονισμού, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται όταν ένας οικονομικός φορέας που θίγεται από διοικητική απόφαση έχει παραπέμψει την απόφαση στο δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά (SOLVIT) και, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας SOLVIT, το κέντρο της χώρας καταγωγής ζητά από την Επιτροπή να διατυπώσει γνώμη για να συμβάλει στην επίλυση της διαφοράς.

1.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται όταν ένας οικονομικός φορέας που θίγεται από διοικητική απόφαση έχει παραπέμψει την απόφαση στο δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά (SOLVIT) και, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας SOLVIT, το κέντρο της χώρας καταγωγής ή το επικεφαλής κέντρο ζητά από την Επιτροπή να διατυπώσει γνώμη για να συμβάλει στην επίλυση της διαφοράς. Τα κέντρα της χώρας καταγωγής και τα επικεφαλής κέντρα του SOLVIT καθώς και ο οικονομικός φορέας παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την επίμαχη απόφαση. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να διατυπώσει γνώμη με δική της πρωτοβουλία.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την παραλαβή του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, έρχεται σε επικοινωνία με τους σχετικούς οικονομικούς φορείς και τις αρμόδιες αρχές που έλαβαν τη διοικητική απόφαση, προκειμένου να αξιολογήσει τη συμβατότητα της διοικητικής απόφασης με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Η Επιτροπή εξετάζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας SOLVIT προκειμένου να αξιολογήσει τη συμβατότητα της διοικητικής απόφασης με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και με τον παρόντα κανονισμό. Όταν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για τους σκοπούς της ως άνω αξιολόγησης, η Επιτροπή πρέπει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να ζητήσει από το αρμόδιο κέντρο SOLVIT να έλθει σε επικοινωνία με τον σχετικό οικονομικό φορέα ή τους σχετικούς οικονομικούς φορείς και με τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει γνωμοδότηση επισημαίνοντας ζητήματα τα οποία θα πρέπει, κατά την άποψή της, να διευθετηθούν στην υπόθεση SOLVIT και, αν το κρίνει σκόπιμο, διατυπώνοντας συστάσεις για να συμβάλει στην επίλυση της διαφοράς.

3.  Εντός δύο μηνών από την παραλαβή του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ολοκληρώνει την αξιολόγησή της και εκδίδει γνωμοδότηση επισημαίνοντας ζητήματα τα οποία θα πρέπει, κατά την άποψή της, να διευθετηθούν στην υπόθεση SOLVIT και, αν το κρίνει σκόπιμο, διατυπώνοντας συστάσεις για να συμβάλει στην επίλυση της διαφοράς. Η προθεσμία των δύο μηνών δεν περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για την παραλαβή των πρόσθετων πληροφοριών και εγγράφων που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εάν, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή πληροφορηθεί ότι η υπόθεση έχει επιλυθεί, μπορεί να αποφασίσει να μην εκδώσει γνωμοδότηση.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η γνώμη της Επιτροπής λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία SOLVIT που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.  Η γνώμη της Επιτροπής κοινοποιείται σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνες για τις δραστηριότητες ελέγχου της αγοράς, μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 11. Η γνώμη της Επιτροπής λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία SOLVIT που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η προσφυγή σε εθνικά μέσα έννομης προστασίας από τους οικονομικούς φορείς δεν επηρεάζει τη δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν το SOLVIT ούτε τη δυνατότητα του κέντρου της χώρας καταγωγής να ζητεί γνώμη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που παρέχονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα σημεία επαφής για τα προϊόντα παρέχουν, κατόπιν αιτήματος οικονομικού φορέα ή αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους, κάθε χρήσιμη πληροφορία, όπως ηλεκτρονικό αντίγραφο των εθνικών τεχνικών κανόνων που ισχύουν για συγκεκριμένα προϊόντα ή για συγκεκριμένο τύπο προϊόντων στην επικράτεια στην οποία είναι εγκατεστημένο το σημείο επαφής για τα προϊόντα ή ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς τους κανόνες αυτούς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον τα προϊόντα ή προϊόντα του συγκεκριμένου τύπου υπόκεινται σε υποχρέωση προέγκρισης βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

3.  Αν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που παρέχονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα σημεία επαφής για τα προϊόντα παρέχουν, κατόπιν αιτήματος οικονομικού φορέα ή αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους, κάθε χρήσιμη πληροφορία, όπως ηλεκτρονικό αντίγραφο των εθνικών τεχνικών κανόνων και των εθνικών διοικητικών διαδικασιών που ισχύουν για συγκεκριμένα προϊόντα ή για συγκεκριμένο τύπο προϊόντων στην επικράτεια στην οποία είναι εγκατεστημένο το σημείο επαφής για τα προϊόντα ή ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς τους κανόνες και τις διαδικασίες αυτές, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον τα προϊόντα ή προϊόντα του συγκεκριμένου τύπου υπόκεινται σε υποχρέωση προέγκρισης βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα συντονισμού (η «ομάδα»). Η ομάδα απαρτίζεται από εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών και των σημείων επαφής για τα προϊόντα των κρατών μελών.

 

Η ομάδα έχει, μεταξύ άλλων, τα εξής καθήκοντα:

 

α) να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και άλλων σχετικών πτυχών των ελεγκτικών δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη·

 

β) να υποστηρίζει τη λειτουργία των σημείων επαφής για τα προϊόντα και να βελτιώνει τη διασυνοριακή συνεργασία τους·

 

γ) να υποβάλλει προτάσεις και παρατηρήσεις στην Επιτροπή σε σχέση με οποιαδήποτε καθοδήγηση όσον αφορά την έννοια των επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος και συστάσεις, καθώς και βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό να ενθαρρύνει τη συνεπή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

 

δ) να διευκολύνει και να συντονίζει την ανταλλαγή υπαλλήλων μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τους ιδιαίτερα προβληματικούς τομείς·

 

ε) να διευκολύνει και να συντονίζει την οργάνωση κοινών προγραμμάτων κατάρτισης για τις αρχές και τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους και τα σημεία επαφής για τα προϊόντα συμμετέχουν στις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.  Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την ταυτότητα των εκπροσώπων που ορίζει στην ομάδα. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους και τα σημεία επαφής για τα προϊόντα συμμετέχουν στις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2α.

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Ένωση μπορεί να χρηματοδοτεί τις ακόλουθες δραστηριότητες για την υποστήριξη του παρόντος κανονισμού:

1.  Η Ένωση χρηματοδοτεί τις ακόλουθες δραστηριότητες για την υποστήριξη του παρόντος κανονισμού:

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  λειτουργία της συνεργασίας μεταξύ των σημείων επαφής για τα προϊόντα και τεχνική και επιμελητειακή υποστήριξη για τη συνεργασία αυτή·

δ)  ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως (...), και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τους στόχους που επιδιώκει και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

1.  Έως (...), και στη συνέχεια κάθε δύο έτη, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τους στόχους που επιδιώκει και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  όνομα και διεύθυνση του οικονομικού φορέα που καταρτίζει τη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.1.  Τα προϊόντα ή το είδος προϊόντων που περιγράφονται ανωτέρω συμμορφώνονται με τους οικείους κανόνες που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος που προσδιορίζεται κατωτέρω: Ο τίτλος, σε κάθε περίπτωση, των οικείων κανόνων που εφαρμόζονται στο εν λόγω κράτος μέλος:

4.1.  Τα προϊόντα ή το είδος προϊόντων που περιγράφονται ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών τους, συμμορφώνονται με τους οικείους κανόνες που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος που προσδιορίζεται κατωτέρω: Ο τίτλος, σε κάθε περίπτωση, των οικείων κανόνων που εφαρμόζονται στο εν λόγω κράτος μέλος:

(1)

  ΕΕ C ...


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ενιαία αγορά προϊόντων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίτευξη μιας βαθύτερης και δικαιότερης ενιαίας αγοράς αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παράλληλα με την εφαρμογή της στρατηγικής για την ενιαία αγορά. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αποτελεί την πλέον ανεπτυγμένη θεμελιώδη ελευθερία, παράγει περίπου το 25 % του ΑΕΠ της ΕΕ και αντιστοιχεί στο 75 % του ενδοενωσιακού εμπορίου. Η ενιαία αγορά προϊόντων, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Όταν δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες για την ενιαία αγορά, όπως για προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων ή που εμπίπτουν μόνο εν μέρει στους εν λόγω κανόνες, θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Ωστόσο, το ισχύον πλαίσιο αποδείχθηκε ότι δεν είναι επαρκές για την εξασφάλιση συνεπούς και αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξήγγειλε στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2017 πρόταση σχετικά με τη «δέσμη μέτρων για τα προϊόντα» που θα αναμορφώνει συνολικά και θα διευκολύνει τη χρήση της αμοιβαίας αναγνώρισης στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, αντιμετωπίζοντας, με τον τρόπο αυτό, τις εν λόγω ανεπάρκειες με στόχο την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς προϊόντων.

Σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, τα προϊόντα που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ενός κράτους μέλους δεν θα πρέπει να απαγορεύονται σε άλλο κράτος μέλος, εκτός αν το δεύτερο κράτος έχει βάσιμους λόγους να απαγορεύσει ή να περιορίσει την πώληση ενός προϊόντος. Η αμοιβαία αναγνώριση εφαρμόζεται στα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης ή καλύπτονται μόνο εν μέρει από αυτή, όπως συμβαίνει με ευρύ φάσμα καταναλωτικών προϊόντων (κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υποδήματα, είδη παιδικής φροντίδας, κοσμήματα, επιτραπέζια σκεύη ή έπιπλα).

Ο νέος κανονισμός περί αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να αποσαφηνίζει και να απλουστεύει τις διαδικασίες που οφείλουν να τηρούν οι επιχειρήσεις και οι εθνικές αρχές και να βελτιώνει τη λειτουργία της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Η πρόσβαση στην αγορά με βάση την αμοιβαία αναγνώριση θα πρέπει να απαγορεύεται μόνον όταν διακυβεύεται έννομο και ανάλογο δημόσιο συμφέρον. Επιπλέον, απαιτείται η αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της αμοιβαίας αναγνώρισης και ο σαφής καθορισμός των περιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζεται, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τις εθνικές αρχές όσον αφορά το πότε μπορεί να γίνει χρήση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Η προαιρετική «δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης» που καλούνται να συμπληρώσουν οι οικονομικοί φορείς αναμένεται ότι θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποδεικνύουν ότι το προϊόν τους πληροί ήδη τις απαιτήσεις άλλου κράτους μέλους, θα καθησυχάσει τις αρχές και θα διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία. Η καθιέρωση υπεύθυνης δήλωσης («αυτοδήλωσης») προς διευκόλυνση της απόδειξης του γεγονότος ότι ένα προϊόν κυκλοφορεί ήδη νόμιμα στην αγορά θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου σχετικά με την εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης και θα διευκολύνει την εφαρμογή της από τις επιχειρήσεις.

Η καθιέρωση μηχανισμού διοικητικής συνεργασίας θα βελτιώσει την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη μεταξύ των εθνικών αρχών και, ως εκ τούτου, θα διευκολύνει τη λειτουργία της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων στην αμοιβαία αναγνώριση δεν είναι επαρκής. Αυτό οφείλεται κατά κανόνα στο γεγονός ότι οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες για συγκεκριμένους κανονισμούς είναι κατακερματισμένες, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η πλοήγηση στα – συχνά, πολύ τεχνικά – αυτά ζητήματα. Κατά συνέπεια, τα σημεία επαφής για τα προϊόντα θα πρέπει να ενισχυθούν ως δίαυλος επικοινωνίας για την αμοιβαία αναγνώριση.

Ο εισηγητής προτείνει να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία, με τη συγκρότηση ομάδας συντονισμού η οποία θα απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών και των σημείων επαφής των κρατών μελών.

Η νέα πρόταση για την αμοιβαία αναγνώριση προβλέπει επίσης διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, ώστε να παρέχονται αποτελεσματικά μέσα προσφυγής και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης. Ο υφιστάμενος μηχανισμός SOLVIT θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βασική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Το SOLVIT είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την εθνική διοίκηση σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Βοηθά τις επιχειρήσεις, όταν τα δικαιώματά τους παραβιάζονται από τις εθνικές αρχές άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, επιδιώκοντας την εξεύρεση λύσης. Έτσι, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν το SOLVIT, ως εναλλακτική λύση αντί των δικαστικών διαδικασιών, όταν βρίσκονται αντιμέτωπες με εθνική απόφαση που αρνείται ή περιορίζει την πρόσβαση στην αγορά βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Η πρόταση θα πρέπει να ενισχύσει το ευρωπαϊκό επίπεδο και τον ρόλο της Επιτροπής στην αμοιβαία αναγνώριση μέσω της ανάθεσης στην Επιτροπή της υποχρέωσης να εκδίδει γνώμη σχετικά με τις υποθέσεις που υποβάλλονται στο δίκτυο SOLVIT. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί στενότερα με συγκεκριμένες χώρες και τομείς για να εξασφαλίσει τη λειτουργία της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει περαιτέρω τα πιθανά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και τις εθνικές αρχές αναπτύσσοντας περισσότερο τον υφιστάμενο κατάλογο προϊόντων για αμοιβαία αναγνώριση, και να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Τέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν ρητά την αμοιβαία αναγνώριση στους εθνικούς τεχνικούς κανόνες τους, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται με κατανοητό τρόπο. Συνεπώς, ο εισηγητής ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν σαφή και αδιαμφισβήτητη «ρήτρα για την ενιαία αγορά» στους εθνικούς τεχνικούς κανονισμούς και να εκπονήσουν συγκεκριμένες οδηγίες για τη χρήση της.

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση και πιστεύει ότι η βελτίωση του συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης των προϊόντων θα απλουστεύσει τις διαδικασίες για τις επιχειρήσεις και τις εθνικές αρχές και θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να επωφελούνται από την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.12.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

5.2.2018

JURI

5.2.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Ivan Štefanec

23.1.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Ημερομηνία κατάθεσης

6.9.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

ENF

Marcus Pretzell

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 20 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου