Menettely : 2017/0354(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0274/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0274/2018

Keskustelut :

PV 13/02/2019 - 23
CRE 13/02/2019 - 23

Äänestykset :

PV 14/02/2019 - 10.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0123

MIETINTÖ     ***I
PDF 620kWORD 108k
5.9.2018
PE 620.869v04-00 A8-0274/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta

(COM(2017)0796 – C8‑0005/2018 – 2017/0354(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Ivan Štefanec

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta

(COM(2017)0796 – C8‑0005/2018 – 2017/0354(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0796),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0005/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A8‑0274/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden vapaa liikkuvuus taataan perussopimusten määräysten mukaisesti. Jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Kyseinen kielto kattaa kaikki kansalliset toimenpiteet, jotka voivat tosiasiallisesti tai mahdollisesti rajoittaa unionin sisäistä tavarakauppaa suoraan tai välillisesti. Tavaroiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla varmistetaan yhdenmukaistamalla unionin tasolla säännöt, joilla asetetaan yhteiset vaatimukset tiettyjen tavaroiden kaupan pitämiselle tai sellaisille tavaroille tai tavaroiden näkökohdille, joihin ei sovelleta unionin yhdenmukaistamissääntöjä, soveltaen vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta.

(1)  Sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden vapaa liikkuvuus taataan perussopimusten määräysten mukaisesti. Jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Kyseinen kielto kattaa kaikki kansalliset toimenpiteet, jotka voivat tosiasiallisesti tai mahdollisesti rajoittaa unionin sisäistä tavarakauppaa suoraan tai välillisesti. Tavaroiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla varmistetaan yhdenmukaistamalla unionin tasolla säännöt, joilla asetetaan yhteiset vaatimukset tiettyjen tavaroiden kaupan pitämiselle tai sellaisille tavaroille tai tavaroiden näkökohdille, joihin ei täysin sovelleta unionin yhdenmukaistamissääntöjä, soveltaen Euroopan unionin tuomioistuimen määrittelemää vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Jos unionissa ei ole vahvistettu tavaroiden tai tavaroiden tietyn näkökohdan yhdenmukaistamista koskevia sääntöjä, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi luoda lainvastaisesti jäsenvaltioiden välisen tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteitä soveltamalla toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tavaroihin kansallisia määräyksiä, joiden mukaan näiden tavaroiden on täytettävä tietyt tekniset vaatimukset, jotka voivat koskea esimerkiksi nimeämistä, muotoa, kokoa, painoa, kokoonpanoa, esillepanoa, merkintöjä ja pakkauksia. Tällaisten määräysten soveltaminen toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tavaroihin voi olla perussopimuksen 34 ja 36 artiklan vastaista, vaikka määräyksiä sovellettaisiinkin erotuksetta kaikkiin tavaroihin.

(2)  Jos unionissa ei ole vahvistettu tavaroiden tai tavaroiden tietyn näkökohdan yhdenmukaistamista koskevia sääntöjä, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi luoda lainvastaisesti jäsenvaltioiden välisen tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteitä soveltamalla toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tavaroihin kansallisia määräyksiä, joiden mukaan näiden tavaroiden on täytettävä tietyt tekniset vaatimukset, jotka voivat koskea esimerkiksi nimeämistä, muotoa, kokoa, painoa, kokoonpanoa, esillepanoa, merkintöjä ja pakkauksia, lisätestien suorittamista ja/tai testien uusimista koskevaa pyyntöä. Tällaisten määräysten soveltaminen toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tavaroihin voi olla perussopimuksen 34 ja 36 artiklan vastaista, vaikka määräyksiä sovellettaisiinkin erotuksetta kaikkiin tavaroihin.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Vastavuoroisen tunnustamisen periaate perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Tämän periaatteen mukaisesti jäsenvaltiot eivät voi kieltää toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden myyntiä alueellaan, vaikka tavarat olisi tuotettu tai valmistettu noudattaen toisenlaisia teknisiä määräyksiä. Tämä periaate ei kuitenkaan ole ehdoton. Jäsenvaltiot voivat vastustaa muualla laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden kaupan pitämistä, jos tällaisia rajoituksia perustellaan perussopimuksen 36 artiklassa mainituilla syillä tai muilla yleistä etua koskevilla pakottavilla syillä, jotka molemmissa tapauksissa ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään.

(3)  Vastavuoroisen tunnustamisen periaate perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Tämän periaatteen mukaisesti jäsenvaltiot eivät voi kieltää toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden myyntiä alueellaan, vaikka tavarat olisi tuotettu tai valmistettu noudattaen toisenlaisia teknisiä määräyksiä. Tämä periaate ei kuitenkaan ole ehdoton. Jäsenvaltiot voivat vastustaa muualla laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden kaupan pitämistä, jos tällaisia rajoituksia perustellaan perussopimuksen 36 artiklassa mainituilla syillä tai muilla unionin tuomioistuimen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevassa oikeuskäytännössä tunnustetuilla yleistä etua koskevilla pakottavilla syillä, jotka molemmissa tapauksissa ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Tässä asetuksessa säädetään velvoitteesta perustella selkeästi, miksi markkinoille pääsy on evätty.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Käsite ”yleistä etua koskeva pakottava syy” on muuttuva käsite, jonka unionin tuomioistuin on kehittänyt perussopimuksen 34 ja 36 artiklaan liittyvässä oikeuskäytännössään. Käsitteeseen kuuluvat muun muassa julkisen talouden valvonnan tehokkuus, liiketoimien rehellisyys, kuluttajansuoja, ympäristönsuojelu, lehdistön monimuotoisuuden säilyttäminen ja sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen tasapainon vakavaa horjuttamista koskeva vaara. Tällaiset yleistä etua koskevat pakottavat syyt, joissa on perusteltuja eroja jäsenvaltioiden välillä, saattavat oikeuttaa toimivaltaiset viranomaiset soveltamaan kansallisia määräyksiä. Tällaiset päätökset on kuitenkin perusteltava asianmukaisesti, suhteellisuusperiaatetta on aina noudatettava, ja lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, onko toimivaltainen viranomainen todellisuudessa tehnyt mahdollisimman vähän rajoittavan päätöksen. Lisäksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden markkinoille pääsyn epäävien tai sitä rajoittavien hallinnollisten päätösten perusteena ei voi olla pelkästään se, että arvioinnin kohteena olevat tavarat täyttävät toisen jäsenvaltion tavoitteleman oikeutetun yleisen päämäärän eri tavalla kuin kyseisen jäsenvaltion kotimaiset tavarat.

(4)  Käsite ”yleistä etua koskeva pakottava syy” on muuttuva käsite, jonka unionin tuomioistuin on kehittänyt perussopimuksen 34 ja 36 artiklaan liittyvässä oikeuskäytännössään. Tapauksissa, joissa on perusteltuja eroja jäsenvaltioiden välillä, ne saattavat oikeuttaa toimivaltaiset viranomaiset soveltamaan kansallisia määräyksiä. Hallinnollisten päätösten on kuitenkin aina oltava asianmukaisesti perusteltuja, legitiimejä ja aiheellisia sekä noudatettava täysin suhteellisuusperiaatetta, ja toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä mahdollisimman vähän rajoittava päätös. Jotta voitaisiin vähentää sisämarkkinoiden esteitä ja parantaa tavaroiden sisämarkkinoiden toimintaa, komissiota ja jäsenvaltioita kannustetaan käynnistämään arviointimenettely sen selvittämiseksi, ovatko kaikki kansalliset säännöt edelleen tarkoitukseensa sopivia eivätkä luo kohtuuttomia tullien ulkopuolisia esteitä. Lisäksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden markkinoille pääsyn epäävien tai sitä rajoittavien hallinnollisten päätösten perusteena ei voi olla pelkästään se, että arvioinnin kohteena olevat tavarat täyttävät toisen jäsenvaltion tavoitteleman oikeutetun yleisen päämäärän eri tavalla kuin kyseisen jäsenvaltion tavarat. Tukeakseen jäsenvaltioita näiden tehtävässä perustella vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen rajoituksia komission olisi annettava sitomatonta ohjeistusta, jossa tarkastellaan yleistä etua koskevan pakottavan syyn käsitteeseen liittyvää oikeuskäytäntöä sekä sitä, miten vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta sovelletaan. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava ja niillä olisi oltava tilaisuus antaa ohjeista palautetta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Asetuksessa (EY) N: o 764/2008 on useita puutteita, ja sen vuoksi sitä olisi tarkistettava ja vahvistettava. Selvyyden vuoksi asetus (EY) N: o 764/2008 olisi korvattava tällä asetuksella. Tällä asetuksella olisi luotava selkeät menettelyt, jotta varmistetaan toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vapaa liikkuvuus ja se, että vapaata liikkuvuutta voidaan rajoittaa vain, jos jäsenvaltiolla on siihen oikeutettu yleistä etua koskeva syy ja rajoitus on oikeasuhteinen. Sillä varmistetaan, että sekä talouden toimijat että kansalliset viranomaiset noudattavat vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta johtuvia olemassa olevia oikeuksia ja velvoitteita.

(7)  Asetuksessa (EY) N: o 764/2008 on useita puutteita, ja sen vuoksi sitä olisi tarkistettava ja vahvistettava. Selvyyden vuoksi asetus (EY) N: o 764/2008 olisi korvattava tällä asetuksella. Tällä asetuksella olisi luotava selkeät menettelyt, jotta varmistetaan toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vapaa liikkuvuus ja se, että vapaata liikkuvuutta voidaan rajoittaa vain, jos jäsenvaltiolla on siihen asianmukaisesti perusteltu oikeutettu yleistä etua koskeva syy ja rajoitus on oikeasuhteinen. Sillä varmistetaan, että sekä talouden toimijat että kansalliset viranomaiset noudattavat vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta johtuvia olemassa olevia oikeuksia ja velvoitteita.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  On tärkeää selventää, että maataloustuotteet sisältyvät tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tavaratyyppeihin. Termi ”maataloustuotteet” sisältää kalataloustuotteet perussopimuksen 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(11)  On tärkeää selventää, että maataloustuotteet sisältyvät tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tavaratyyppeihin. Termi ”maataloustuotteet” sisältää kalataloustuotteet perussopimuksen 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Komission olisi pidettävä yllä ja mahdollisuuksien mukaan kehitettävä edelleen ohjeellista ja ajantasaista verkossa olevaa luetteloa, joka ei ole tyhjentävä, jotta voidaan määrittää, minkä tyyppiset tavarat kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta tavaroihin voidaan soveltaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, niiden on oltava laillisesti kaupan pidettyjä toisessa jäsenvaltiossa. Olisi selvennettävä, että voidakseen tulla katsotuksi laillisesti kaupan pidetyksi toisessa jäsenvaltiossa tavaroiden on oltava kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavien asiaa koskevien sääntöjen mukaisia ja oltava asetettuna loppukäyttäjien saataville kyseisessä jäsenvaltiossa.

(14)  Jotta tavaroihin voidaan soveltaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, niiden on oltava laillisesti kaupan pidettyjä toisessa jäsenvaltiossa. Olisi selvennettävä, että voidakseen tulla katsotuksi laillisesti kaupan pidetyksi toisessa jäsenvaltiossa tavaroiden on oltava kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavien asiaa koskevien sääntöjen mukaisia, ja niiden on oltava asetettu loppukäyttäjien saataville kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Jotta voidaan lisätä kansallisten viranomaisten ja talouden toimijoiden tietoisuutta vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta, jäsenvaltioita kannustetaan sisällyttämään kansallisiin teknisiin määräyksiinsä selkeitä ja yksiselitteisiä ”sisämarkkinalausekkeita”, joilla varmistetaan, että yhdessä jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjä tavaroita pidetään lähtökohtaisesti toisen jäsenvaltion teknisten määräysten mukaisina.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Vaadittu näyttö, jolla osoitetaan, että tavaroita pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa, vaihtelee merkittävästi jäsenvaltioiden välillä. Tämä aiheuttaa talouden toimijoille tarpeettomia rasitteita, viivästyksiä ja lisäkustannuksia ja estää kansallisia viranomaisia saamasta hyvissä ajoin tavaroiden arvioinnin edellyttämiä tietoja. Se saattaa estää soveltamasta vastavuoroista tunnustamista. Siksi on tärkeää helpottaa sitä, että talouden toimijat osoittavat tavaroidensa olevan toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjä. Talouden toimijoiden olisi voitava käyttää itse annettua ilmoitusta, jossa pitäisi olla toimivaltaisille viranomaisille kaikki tiedot asianomaisista tavaroista ja siitä, että ne ovat kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa sovellettavien sääntöjen mukaisia. Ilmoituksen käyttäminen ei estä kansallisia viranomaisia tekemästä markkinoille pääsyä rajoittavaa päätöstä edellyttäen, että tällainen päätös on oikeasuhteinen ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen ja tämän asetuksen mukainen.

(15)  Vaadittu näyttö, jolla osoitetaan, että tavaroita pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa, vaihtelee merkittävästi jäsenvaltioiden välillä. Tämä aiheuttaa talouden toimijoille tarpeettomia rasitteita, viivästyksiä ja lisäkustannuksia ja estää kansallisia viranomaisia saamasta hyvissä ajoin tavaroiden arvioinnin edellyttämiä tietoja. Se saattaa estää soveltamasta vastavuoroista tunnustamista. Siksi on tärkeää helpottaa sitä, että talouden toimijat osoittavat tavaroidensa olevan toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjä. Talouden toimijoiden olisi voitava hyödyntää itse annettua ilmoitusta, jossa pitäisi olla toimivaltaisille viranomaisille tiedot asianomaisista tavaroista ja siitä, että ne ovat kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa sovellettavien sääntöjen mukaisia. Vapaaehtoisen ilmoituksen käyttäminen ei estä kansallisia viranomaisia tekemästä markkinoille pääsyä rajoittavaa päätöstä edellyttäen, että tällainen päätös on oikeasuhteinen, asianmukaisesti perusteltu ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen ja tämän asetuksen mukainen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tuottajan tai tuottajan edustajan olisi vastattava vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoitukseen täytettävistä tiedoista, koska tuottaja tuntee tavarat parhaiten. Toisaalta tieto siitä, että tavarat on asetettu loppukäyttäjien saataville asianomaisessa jäsenvaltiossa, saattaa olla pikemminkin maahantuojalla tai jakelijalla kuin itse tuottajalla. Sen vuoksi toisen talouden toimijan olisi voitava tuottajan sijasta täyttää nämä tiedot.

(16)  Tuottajan tai tuottajan valtuutetun edustajan olisi vastattava vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoitukseen täytettävistä tiedoista, koska tuottaja tuntee tavarat parhaiten. Toisaalta tieto siitä, että tavarat on asetettu loppukäyttäjien saataville asianomaisessa jäsenvaltiossa, saattaa olla pikemminkin maahantuojalla tai jakelijalla kuin itse tuottajalla. Sen vuoksi toisen talouden toimijan olisi voitava tuottajan sijasta täyttää nämä tiedot, edellyttäen että talouden toimija ottaa vastuun vastavuoroista tunnustamista koskevaan ilmoitukseen täytettävistä tiedoista.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta voitaisiin varmistaa, että vastavuoroista tunnustamista koskevassa ilmoituksessa annetut tiedot ovat kattavia, olisi säädettävä tällaisten ilmoitusten yhdenmukaistetusta muodosta, jota tällaisia ilmoituksia esittävien talouden toimijoiden on käytettävä.

(18)  Jotta voitaisiin varmistaa, että vastavuoroista tunnustamista koskevassa ilmoituksessa annetut tiedot ovat kattavia ja todenmukaisia, olisi säädettävä tällaisten ilmoitusten yhdenmukaistetusta muodosta, jota tällaisia ilmoituksia esittävien talouden toimijoiden on käytettävä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jotta voitaisiin parantaa yhdenmukaistamattomilla aloilla toimivien yritysten tehokkuutta ja kilpailukykyä, vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen antamisen sujuvoittamiseksi olisi voitava hyödyntää uutta tietotekniikkaa. Sen vuoksi talouden toimijoiden olisi voitava asettaa ilmoituksensa saataville verkossa.

(20)  Jotta voitaisiin parantaa yhdenmukaistamattomilla aloilla toimivien yritysten tehokkuutta ja kilpailukykyä, vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen antamisen sujuvoittamiseksi olisi voitava hyödyntää uutta tietotekniikkaa. Sen vuoksi talouden toimijoiden olisi voitava asettaa ja niitä olisi kannustettava asettamaan ilmoituksensa saataville verkossa ja turvallisella tavalla.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Komission olisi varmistettava, että vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen malli ja ilmoituksen täyttämistä koskevat ohjeet asetetaan saataville yhteisessä digitaalisessa palveluväylässä kaikilla unionin virallisilla kielillä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 b)  Hyvin toimiva vastavuoroisen tunnustamisen periaate täydentää keskeisellä tavalla EU:n tason yhdenmukaistamista, erityisesti kun otetaan huomioon, että monissa tuotteissa on sekä yhdenmukaistettuja että yhdenmukaistamattomia seikkoja, koska sisämarkkinoilla on huomattava määrä tuotteita, joissa on yhdenmukaistamattomia seikkoja.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jos tuottajat päättävät olla käyttämättä vastavuoroista tunnustamista koskevaa ilmoitusta, jäsenvaltion olisi voitava vaatia tietoja, joita se pitää tarpeellisina tavaroiden arvioimiseksi, suhteellisuusperiaatteen asianmukaisesti huomioon ottaen.

(22)  Jos talouden toimijat päättävät olla käyttämättä vastavuoroista tunnustamista koskevaa ilmoitusta, jäsenvaltion olisi voitava vaatia täsmällisiä ja selkeästi määriteltyjä tietoja, joita se pitää tarpeellisina tavaroiden arvioimiseksi suhteellisuusperiaatteen huomioon ottaen. Ilmoituksen käyttäminen ei estä kansallisia viranomaisia tekemästä markkinoille pääsyä rajoittavaa päätöstä tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Talouden toimijalle olisi annettava riittävästi aikaa toimittaa asiakirjoja tai mitä tahansa muita kohdejäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyytämiä tietoja taikka esittää mitä tahansa asianomaisten tavaroiden arviointiin liittyviä huomautuksia tai väitteitä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Toimivaltaisen viranomaisen arvioidessa tavarat, ennen kuin se päättää markkinoille pääsyn mahdollisesta epäämisestä tai rajoittamisesta, sen ei pitäisi voida tehdä markkinoille pääsyn keskeyttävää päätöstä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa nopea toiminta on tarpeen käyttäjien turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi, tai sellaisten tavaroiden saataville asettamisen estämiseksi, jos kyseisenlaisten tavaroiden asettaminen saataville on yleisesti kielletty julkisen moraalin tai yleisen turvallisuuden vuoksi, mukaan lukien esimerkiksi rikoksentorjunta.

(25)  Toimivaltaisen viranomaisen arvioidessa tavarat, ennen kuin se päättää markkinoille pääsyn mahdollisesta epäämisestä tai rajoittamisesta, sen ei pitäisi voida tehdä markkinoille pääsyn keskeyttävää päätöstä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa nopea toiminta on tarpeen käyttäjien tai henkilöiden turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi, tai sellaisten tavaroiden saataville asettamisen estämiseksi, jos kyseisenlaisten tavaroiden asettaminen saataville on yleisesti kielletty julkisen moraalin tai yleisen turvallisuuden vuoksi, mukaan lukien esimerkiksi rikoksentorjunta.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N: o 765/200823 säädetään akkreditointijärjestelmästä, jolla varmistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten pätevyyden tason vastavuoroinen hyväksyntä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät näin ollen saa hylätä akkreditoitujen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten antamia testausselosteita ja todistuksia kyseisen laitokseen pätevyyteen liittyvien syiden perusteella. Lisäksi jotta vältettäisiin mahdollisuuksien mukaan päällekkäisiä testejä ja menettelyjä, jotka on jo suoritettu toisessa jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden olisi myös hyväksyttävä muiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten unionin lainsäädännön mukaisesti antamat testausselosteet ja todistukset. Olisi vaadittava, että toimivaltaiset viranomaiset ottavat asianmukaisesti huomioon esitettyjen testausselosteiden ja todistusten sisällön.

(26)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N: o 765/200823 säädetään akkreditointijärjestelmästä, jolla varmistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten pätevyyden tason vastavuoroinen hyväksyntä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät näin ollen saa hylätä akkreditoitujen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten antamia testausselosteita ja todistuksia kyseisen laitokseen pätevyyteen liittyvien syiden perusteella. Lisäksi jotta vältettäisiin mahdollisuuksien mukaan päällekkäisiä testejä ja menettelyjä, jotka on jo suoritettu toisessa jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden olisi otettava asianmukaisesti huomioon muiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten unionin lainsäädännön mukaisesti antamat testausselosteet ja todistukset. Olisi vaadittava, että toimivaltaiset viranomaiset ottavat asianmukaisesti huomioon esitettyjen testausselosteiden ja todistusten sisällön.

__________________

__________________

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N: o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N: o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N: o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N: o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Kaikissa toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen mukaisesti antamissa hallinnollisissa päätöksissä olisi täsmennettävä käytettävissä olevat muutoksenhakukeinot, jotta talouden toimijat voivat saattaa asian toimivaltaisen kansallisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Päätöksessä olisi viitattava myös tässä asetuksessa säädettyyn ongelmanratkaisumenettelyyn.

(30)  Kaikissa toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen mukaisesti antamissa hallinnollisissa päätöksissä olisi täsmennettävä käytettävissä olevat muutoksenhakukeinot, jotta talouden toimijat voivat hakea päätökseen muutosta tai saattaa asian toimivaltaisen kansallisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Hallinnollisessa päätöksessä olisi myös viitattava talouden toimijoiden mahdollisuuteen käyttää SOLVIT-verkkoa ja päästä asetuksessa säädettyyn ongelmanratkaisumenettelyyn.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkko (SOLVIT) on kunkin jäsenvaltion kansallisen hallinnon tarjoama palvelu, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja kansalaisille ja yrityksille toisen jäsenvaltion viranomaisten rikkoessa heidän oikeuksiaan. SOLVIT-verkon toimintaa koskevat periaatteet esitetään komission suosituksessa 2013/461/EU27.

(32)  Sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkko (SOLVIT) on kunkin jäsenvaltion kansallisen hallinnon tarjoama palvelu, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja kansalaisille ja yrityksille toisen jäsenvaltion viranomaisten rikkoessa heidän oikeuksiaan. SOLVIT-verkon toimintaa koskevat periaatteet esitetään komission suosituksessa 2013/461/EU27. Kaikkien jäsenvaltioiden ja komission olisi varmistettava, että perustetaan kansallinen SOLVIT-keskus ja että saatavilla on riittävät henkilöresurssit ja rahoitus sen takaamiseksi, että SOLVIT-keskus osallistuu eurooppalaisen SOLVIT-verkon toimintaan suosituksessa 2013/461/EU vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Komission olisi lisättävä tietoisuutta SOLVIT-verkon olemassaolosta ja hyödystä erityisesti yritysten keskuudessa.

__________________

__________________

27 Komission suositus 2013/461/EU, annettu 17 päivänä syyskuuta 2013, SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista (EUVL L 249, 19.9.2013, s. 10).

27 Komission suositus 2013/461/EU, annettu 17 päivänä syyskuuta 2013, SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista (EUVL L 249, 19.9.2013, s. 10).

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  SOLVIT-verkko on osoittautunut tehokkaaksi tuomioistuinten ulkopuoliseksi ongelmanratkaisumenettelyksi, joka on käytettävissä maksutta. Palvelussa määräajat ovat lyhyitä, ja palvelu tarjoaa käytännön ratkaisuja kansalaisille ja yrityksille, jos ilmenee vaikeuksia siinä, miten viranomaiset tunnustavat EU-oikeuksia. Näin ollen talouden toimijoiden olisi käytettävä SOLVIT-palvelua, ennen kuin tämän asetuksen mukainen ongelmanratkaisumenettely voidaan käynnistää. Jos sekä talouden toimija, asianomainen SOVIT-keskus että asianomaiset jäsenvaltiot pääsevät yhteisymmärrykseen asianmukaisesta tuloksesta, lisätoimia ei pitäisi edellyttää.

(33)  SOLVIT-verkko voi olla tehokas ja tuomioistuinten ulkopuolinen ongelmanratkaisumenettely, joka on käytettävissä maksutta. Palvelussa määräajat ovat lyhyitä, ja palvelu tarjoaa käytännön ratkaisuja kansalaisille ja yrityksille, jos ilmenee vaikeuksia siinä, miten viranomaiset tunnustavat EU-oikeuksia. Näin ollen talouden toimijoiden olisi käytettävä SOLVIT-palvelua, ennen kuin tämän asetuksen mukainen ongelmanratkaisumenettely voidaan käynnistää. Jos sekä talouden toimija, asianomainen SOVIT-keskus että asianomaiset jäsenvaltiot pääsevät yhteisymmärrykseen asianmukaisesta tuloksesta, lisätoimia ei pitäisi edellyttää.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Jos SOLVITin epävirallinen lähestymistapa ei kuitenkaan tuota tuloksia ja edelleen on vakavia epäilyksiä siitä, että hallinnollinen päätös ei ole johdonmukainen vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen kanssa, komissiolle olisi annettava valtuudet tarkastella asiaa ja esittää arviointi, joka kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on SOLVIT-keskuksen pyynnöstä otettava huomioon. Komission toiminnalle olisi annettava kohtuullinen määräaika Euroopan hyvän hallintotavan säännöstön mukaisesti.

(34)  Jos SOLVITin epävirallinen lähestymistapa ei kuitenkaan tuota tuloksia ja edelleen on epäilyksiä siitä, että hallinnollinen päätös ei ole johdonmukainen vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen kanssa, komissiolle olisi annettava valtuudet tarkastella asiaa ja esittää arviointi, joka kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on minkä tahansa SOLVIT-keskuksen pyynnöstä otettava huomioon. Saadakseen lisätietoja tai asiakirjoja, joita se tarvitsee arvioinnin loppuun saattamiseksi, komission olisi tiedotettava asiaankuuluville SOVIT-keskuksille yhteydenpidostaan asianomaiseen talouden toimijaan tai asianomaisiin toimivaltaisiin viranomaisiin. Arvioinnin jälkeen komission olisi annettava lausunto, joka toimitetaan asiaankuuluvan SOLVIT-keskuksen kautta asianomaiselle talouden toimijalle ja toimivaltaisille viranomaisille ja joka on otettava huomioon SOLVIT-menettelyssä. Komission toimille olisi annettava kahden kuukauden määräaika. Tähän 30 päivän määräaikaan ei lasketa aikaa, joka menee tarpeellisiksi katsottujen lisätietojen ja asiakirjojen saamiseen. Jos asia ratkeaa tämän kahden kuukauden jakson kuluessa, komission olisi voitava päättää olla antamatta lausuntoa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a)  Kun komissio arvioi hallinnollista päätöstä, on tärkeää, että talouden toimijat voivat käyttää kyseistä arviointia, jos ne käynnistävät menettelyn kansallisessa tuomioistuimessa. Sen vuoksi tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien hallinnollisten päätösten erityistapauksessa menettelyn käynnistäminen kansallisessa tuomioistuimessa ei saisi estää talouden toimijaa käyttämästä SOLVITia.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Tavaroiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi tuoteyhteyspisteet olisi velvoitettava tarjoamaan maksutonta tietoa niiden maan kansallisista teknisistä määräyksistä ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta. Tuoteyhteyspisteillä olisi oltava riittävä varustus ja riittävät resurssit. Asetuksen [yhteinen digitaalinen palveluväylä – COM(2017)256] mukaan niiden olisi annettava tietoja verkkosivustoilla ja niihin olisi sovellettava mainitussa asetuksessa edellytettyjä laatuvaatimuksia.

(37)  Tavaroiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi tuoteyhteyspisteet olisi velvoitettava tarjoamaan kohtuullisessa määrin maksutonta tietoa niiden maan kansallisista teknisistä määräyksistä ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta. Tuoteyhteyspisteillä olisi oltava riittävä varustus ja riittävät resurssit. Asetuksen [yhteinen digitaalinen palveluväylä – COM(2017)256] mukaan niiden olisi annettava tietoja verkkosivustoilla ja niihin olisi sovellettava mainitussa asetuksessa edellytettyjä laatuvaatimuksia.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö on olennaisen tärkeää vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen moitteettoman toiminnan kannalta ja vastavuoroisen tunnustamisen kulttuurin luomiseksi. Tuoteyhteyspisteet ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset olisi siksi velvoitettava tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan tietoja ja asiantuntemusta, jotta periaatteen ja tämän asetuksen asianmukainen ja yhtenäinen soveltaminen voidaan varmistaa.

(38)  Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö on olennaisen tärkeää vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen moitteettoman toiminnan kannalta ja vastavuoroisen tunnustamisen kulttuurin luomiseksi. Tuoteyhteyspisteet ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset olisi siksi velvoitettava tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan tietoja ja asiantuntemusta, jotta periaatteen ja tämän asetuksen asianmukainen ja yhtenäinen soveltaminen voidaan varmistaa. Unionin olisi rahoitettava toimia, joilla pyritään lisäämään toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä, kuten koulutusta ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Unionin olisi vastavuoroista tunnustamista koskevan tietoisuuden lisäämiseksi ja tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi rahoitettava tiedotuskampanjoita ja muita niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on lisätä toimivaltaisten viranomaisten ja talouden toimijoiden välistä luottamusta ja yhteistyötä.

(43)  Unionin olisi vastavuoroista tunnustamista koskevan tietoisuuden lisäämiseksi ja tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi rahoitettava tiedotuskampanjoita ja muita niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on lisätä toimivaltaisten viranomaisten, toimialajärjestöjen ja talouden toimijoiden välistä luottamusta ja yhteistyötä.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Tämän asetuksen tavoitteena on tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa parantamalla vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toimintaa ja poistamalla perusteettomia kaupan esteitä.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tätä asetusta sovelletaan kaikentyyppisiin tavaroihin, myös maataloustuotteisiin, sekä hallinnollisiin päätöksiin, joita jäsenvaltion, jäljempänä ’kohdejäsenvaltio’, toimivaltainen viranomainen tekee tai sen on määrä tehdä niiden tavaroiden osalta, joita pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa, kun kyseinen päätös täyttää seuraavat edellytykset:

1.  Tätä asetusta sovelletaan kaikentyyppisiin tavaroihin, myös maataloustuotteisiin, sekä hallinnollisiin päätöksiin, joita jäsenvaltion, jäljempänä ’kohdejäsenvaltio’, toimivaltainen viranomainen tekee tai sen on määrä tehdä niiden tavaroiden osalta, joita pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa, kun kyseinen päätös täyttää molemmat seuraavat edellytykset:

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  säännöksellä joko kielletään tavaroiden tai tavaratyypin asettaminen saataville kyseisen jäsenvaltion kotimarkkinoilla tai se tekee kyseisen säännöksen noudattamisesta tosiasiallisesti tai oikeudellisesti pakollista asetettaessa tavaroita tai tietyntyyppisiä tavaroita saataville kyseisillä markkinoilla;

(b)  säännöksellä joko kielletään tavaroiden tai tavaratyypin asettaminen saataville kyseisen jäsenvaltion markkinoilla tai se tekee kyseisen säännöksen noudattamisesta tosiasiallisesti tai oikeudellisesti pakollista asetettaessa tavaroita tai tietyntyyppisiä tavaroita saataville kyseisillä markkinoilla;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  siinä asetetaan kyseisille tavaroille tai kyseisen tyyppisille tavaroille muita vaatimuksia, joiden tarkoituksena on kuluttajien tai ympäristön suojaaminen ja jotka vaikuttavat tuotteen elinkaareen sen jälkeen, kun se on asetettu saataville kyseisen jäsenvaltion kotimarkkinoilla, kuten käyttöä, kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja hävittämistä koskevia edellytyksiä, jos tällaiset edellytykset voivat merkittävästi vaikuttaa joko tavaran tai tavaratyypin kokoonpanoon tai luonteeseen tai niiden asettamiseen saataville kyseisen jäsenvaltion kotimarkkinoilla.

ii)  siinä asetetaan kyseisille tavaroille tai kyseisen tyyppisille tavaroille muita vaatimuksia, joiden tarkoituksena on kuluttajien tai ympäristön suojaaminen ja jotka vaikuttavat tuotteen elinkaareen sen jälkeen, kun se on asetettu saataville kyseisen jäsenvaltion markkinoilla, kuten käyttöä, kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja hävittämistä koskevia edellytyksiä, jos tällaiset edellytykset voivat merkittävästi vaikuttaa joko tavaran tai tavaratyypin kokoonpanoon tai luonteeseen tai niiden asettamiseen saataville kyseisen jäsenvaltion markkinoilla.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämä asetus ei vaikuta direktiiviin 2015/1535 eikä velvoitteeseen ilmoittaa komissiolle ja jäsenvaltioille kansallisten teknisten määräysten luonnoksista ennen niiden hyväksymistä.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  direktiivin 2001/95/EY 8 artiklan 1 kohdan d–f alakohta ja 8 artiklan 3 kohta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  ’asettamisella saataville jäsenvaltion kotimarkkinoilla’ tavaroiden toimittamista markkinoille kyseisen jäsenvaltion alueella liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta;

(2)  ’asettamisella saataville jäsenvaltion markkinoilla’ tavaroiden toimittamista markkinoille kyseisen jäsenvaltion alueella liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3)  ’markkinoille pääsyn rajoittamisella’ sellaisten edellytysten määräämistä, jotka tavaroiden on täytettävä, ennen kuin ne voidaan asettaa saataville asianomaisen jäsenvaltion kotimarkkinoilla, tai jotka koskevat tavaroiden pitämistä kyseisillä markkinoilla, mikä kummassakin tapauksessa edellyttää kyseessä olevien tavaroiden yhden tai useamman ominaisuuden muuttamista 2 artiklan 3 kohdan c alakohdan i alakohdan mukaisesti taikka lisätestien suorittamista;

(3)  ’markkinoille pääsyn rajoittamisella’ sellaisten edellytysten määräämistä, jotka tavaroiden on täytettävä, ennen kuin ne voidaan asettaa saataville asianomaisen jäsenvaltion markkinoilla, tai jotka koskevat tavaroiden pitämistä kyseisillä markkinoilla, mikä kummassakin tapauksessa edellyttää kyseessä olevien tavaroiden yhden tai useamman ominaisuuden muuttamista 2 artiklan 3 kohdan c alakohdan i alakohdan mukaisesti taikka lisätestien suorittamista;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  sen kieltämistä, että tavarat asetetaan saataville tai pidetään saatavilla asianomaisen jäsenvaltion kotimarkkinoilla;

(a)  sen kieltämistä, että tavarat asetetaan saataville tai pidetään saatavilla asianomaisen jäsenvaltion markkinoilla;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(5)  ’ennakkoluvalla’ jäsenvaltion lainsäädännön mukaista hallintomenettelyä, jota noudattaen asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen edellytetään talouden toimijan hakemuksen perusteella antavan virallisen hyväksyntänsä, ennen kuin tavarat saa asettaa saataville kyseisen jäsenvaltion kotimarkkinoilla;

(5)  ’ennakkoluvalla’ jäsenvaltion lainsäädännön mukaista hallintomenettelyä, jota noudattaen asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen edellytetään talouden toimijan hakemuksen perusteella antavan virallisen hyväksyntänsä, ennen kuin tavarat saa asettaa saataville kyseisen jäsenvaltion markkinoilla;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(6)  ’tuottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa, suunnitteluttaa tai valmistuttaa tavarat ja pitää niitä kaupan omalla nimellään tai tavaramerkillään, tai muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka esiintyy tavaran tuottajana liittämällä siihen nimensä, tavaramerkkinsä tai muun erottuvan tunnuksensa;

(6)  ’tuottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa, suunnitteluttaa tai valmistuttaa tavarat ja pitää niitä kaupan omalla nimellään tai tavaramerkillään, tai luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka muuttaa toisessa jäsenvaltiossa jo laillisesti kaupan pidettyjä tavaroita tavalla, joka saattaa vaikuttaa siihen, täyttävätkö ne kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavat asiaa koskevat säännöt, tai muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka esiintyy tavaran, myös maataloustuotteen, jota ei ole tuotettu valmistusprosessissa, tuottajana liittämällä siihen nimensä, tavaramerkkinsä tai muun erottuvan tunnuksensa;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(7)  ’valtuutetulla edustajalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on tuottajan antama kirjallinen valtuutus toimia valmistajan puolesta tavaroiden asettamiseksi saataville kyseessä olevilla kotimarkkinoilla;

(7)  ’valtuutetulla edustajalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on tuottajan antama kirjallinen valtuutus toimia valmistajan puolesta tavaroiden asettamiseksi saataville kyseessä olevilla markkinoilla;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(9)  ’jakelijalla’ muuta toimitusketjuun kuuluvaa, unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin tuottajaa tai maahantuojaa, joka asettaa tavarat saataville asianomaisen jäsenvaltion kotimarkkinoilla;

(9)  ’jakelijalla’ muuta toimitusketjuun kuuluvaa, unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin tuottajaa tai maahantuojaa, joka asettaa tavarat saataville asianomaisen jäsenvaltion markkinoilla;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  ’vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella’ asetuksen (EY) N:o 765/2008 13 artiklan 2 kohdassa määritettyä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 12 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 b)  ’vakavalla vaaralla’ julkisviranomaisten nopeita toimia edellyttäviä vakavia vaaroja, mukaan lukien sellaiset vaarat, joiden vaikutukset eivät ole välittömiä;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sellaisten tavaroiden tai tietyn tyyppisten tavaroiden tuottaja, jotka asetetaan tai jotka on määrä asettaa saataville jäsenvaltion, jäljempänä ’kohdejäsenvaltio’, kotimarkkinoilla, voi laatia ilmoituksen, jäljempänä ’vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus’ osoittaakseen kohdejäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, että kyseisiä tavaroita tai kyseisen tyyppisiä tavaroita pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa.

Sellaisten tavaroiden tai tietyn tyyppisten tavaroiden tuottaja, jotka asetetaan tai jotka on määrä asettaa saataville jäsenvaltion, jäljempänä ’kohdejäsenvaltio’, markkinoilla, voi laatia vapaaehtoisen ilmoituksen laillisesta markkinoille asettamisesta vastavuoroista tunnustamista varten, jäljempänä ’vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus’, osoittaakseen kohdejäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 5 artiklan mukaisen tavaroiden arvioinnin yhteydessä, että kyseisiä tavaroita tai kyseisen tyyppisiä tavaroita pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vaihtoehtoisesti tuottaja voi antaa valtuutetulle edustajalleen tehtäväksi laatia ilmoituksen puolestaan.

Tuottaja voi antaa valtuutetulle edustajalleen tehtäväksi laatia ilmoituksen puolestaan, edellyttäen että se mainitaan nimenomaisesti toimeksiannossa.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Mikä tahansa talouden toimija saa kuitenkin täyttää vastavuoroista tunnustamista koskevaan ilmoitukseen tiedot, jotka koskevat asianomaisten tavaroiden tai tavaratyyppien kaupan pitämistä.

Vaihtoehtoisesti mikä tahansa talouden toimija saa kuitenkin täyttää vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen tai kyseisen ilmoituksen tiedot, jotka koskevat asianomaisten tavaroiden tai tavaratyyppien kaupan pitämistä, edellyttäen että asiaankuuluva allekirjoittaja voi toimittaa näytön ilmoituksen tietojen tueksi.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ilmoitus on laadittava jollakin EU: n virallisista kielistä, ja jos kyseinen kieli ei ole kohdejäsenvaltion edellyttämä kieli, talouden toimijoiden on käännettävä ilmoitus kohdejäsenvaltion vaatimalle kielelle tai vaatimille kielille.

Ilmoitus on laadittava jollakin EU:n virallisista kielistä, ja jos kyseinen kieli ei ole kohdejäsenvaltion edellyttämä kieli, talouden toimijoiden on käännettävä ilmoitus kohdejäsenvaltion vaatimalle kielelle.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Talouden toimijat vastaavat vastavuoroista tunnustamista koskevassa ilmoituksessa antamiensa tietojen sisällöstä ja oikeellisuudesta.

3.  Talouden toimijat, jotka täyttävät ilmoituksen, vastaavat vastavuoroista tunnustamista koskevassa ilmoituksessa antamiensa tietojen sisällöstä ja oikeellisuudesta, mukaan luettuina käännetyt tiedot. Tältä osin talouden toimijat ovat kansallisen lainsäädännön mukaisesti vastuussa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja sisältävien ilmoitusten esittämisestä.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus voidaan toimittaa kohdejäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 5 artiklan mukaisesti tehtävää arviointia varten. Se voidaan toimittaa joko paperilla tai sähköisesti.

5.  Vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus voidaan toimittaa kohdejäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 5 artiklan mukaisesti tehtävää arviointia varten. Se voidaan toimittaa joko paperilla tai sähköisesti tai se voidaan asettaa saataville verkossa.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

6.  Talouden toimijat voivat asettaa ilmoituksen saataville verkkosivustolla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

6.  Jos talouden toimijat asettavat ilmoituksen saataville verkossa, seuraavien edellytysten on täytyttävä:

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä ilmoitus sekä näyttö, jota toimivaltainen viranomainen voi kohtuudella vaatia tarkistaakseen ilmoituksen sisältämät tiedot, riittäviksi osoittamaan, että asianomaisia tavaroita pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa; ja

(a)  toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä ilmoitus sekä perusteltua pyyntöä tukeva näyttö, jota toimivaltainen viranomainen voi kohtuudella vaatia tarkistaakseen ilmoituksen sisältämät tiedot, riittäviksi osoittamaan, että asianomaisia tavaroita pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa; ja

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jos vastavuoroista tunnustamista koskevaa ilmoitusta ei toimiteta kohdejäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tämän artiklan vaatimusten mukaisesti ja jotta 5 artiklan mukaista arviointia varten voidaan osoittaa, että asianomaisia tavaroita pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa, toimivaltainen viranomainen voi pyytää mitä tahansa talouden toimijoista toimittamaan seuraavat asiakirjat ja tiedot:

8.  Jos vastavuoroista tunnustamista koskevaa ilmoitusta ei toimiteta kohdejäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tämän artiklan vaatimusten mukaisesti ja jotta 5 artiklan mukaista arviointia varten voidaan osoittaa, että asianomaisia tavaroita pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa, toimivaltainen viranomainen voi pyytää asianomaista talouden toimijaa toimittamaan seuraavat asiakirjat ja tiedot:

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  kaikki merkitykselliset tiedot kyseessä olevien tavaroiden tai tavaratyypin ominaisuuksista;

(a)  arviointiin tarvittavat merkitykselliset tiedot kyseessä olevien tavaroiden tai tavaratyypin ominaisuuksista;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  kaikki merkitykselliset tiedot tuotteen laillisesta kaupan pitämisestä toisessa jäsenvaltiossa;

(b)  arviointiin tarvittavat merkitykselliset tiedot tuotteen laillisesta kaupan pitämisestä toisessa jäsenvaltiossa;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 8 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  muut mahdolliset tiedot, joita toimivaltainen viranomainen pitää arvioinnin kannalta hyödyllisinä.

(c)  muut merkitykselliset tiedot, joita toimivaltainen viranomainen pitää arvioinnin kannalta tarpeellisina sillä edellytyksellä, että pyynnöt ovat perusteltuja.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Jos tavaroihin, joihin liittyvää vastavuoroista tunnustamista koskevaa ilmoitusta ollaan toimittamassa, sovelletaan myös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta edellyttävää unionin säädöstä, vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus voidaan esittää EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osana.

9.  Jos tavaroihin, joihin liittyvää vastavuoroista tunnustamista koskevaa ilmoitusta ollaan toimittamassa, sovelletaan myös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta edellyttävää unionin säädöstä, vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus voidaan liittää EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on epäilyksiä niiden tavaroiden osalta, joita talouden toimija väittää pidettävän laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa, toimivaltaisen viranomaisen on otettava viipymättä yhteyttä asianomaiseen talouden toimijaan ja suoritettava tavaroiden arviointi.

1.  Jos kohdejäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on perusteltua syytä epäillä, pidetäänkö tavaroita, jotka asetetaan tai jotka on määrä asettaa saataville sen markkinoilla, laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa, toimivaltaisen viranomaisen on otettava viipymättä yhteyttä kyseisen toisen jäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen ja asianomaiseen talouden toimijaan ja suoritettava tavaroiden arviointi.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, pidetäänkö asianomaisia tavaroita tai kyseistä tavaratyyppiä laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa, ja jos pidetään, ovatko kohdejäsenvaltiossa sovellettavan kansallisen teknisen määräyksen kattamat legitiimit yleiset edut riittävän suojattuja ottaen huomioon kyseisten tavaroiden ominaisuudet.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 1 kohdan mukaisen arvioinnin valmistuttua tekee tavaroita koskevan hallinnollisen päätöksen, sen on 20 työpäivän kuluessa ilmoitettava päätöksestään 1 kohdassa tarkoitetulle asianomaiselle talouden toimijalle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Ilmoitus komissiolle ja muille jäsenvaltioille on annettava käyttäen 11 artiklassa tarkoitettua järjestelmää.

3.  Kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 1 kohdan mukaisen arvioinnin valmistuttua tekee tavaroita koskevan hallinnollisen päätöksen, sen on viipymättä ja viimeistään 15 työpäivän kuluessa ilmoitettava päätöksestään 1 kohdassa tarkoitetulle asianomaiselle talouden toimijalle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Ilmoitus komissiolle ja muille jäsenvaltioille on annettava käyttäen 11 artiklassa tarkoitettua järjestelmää.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa hallinnollisessa päätöksessä on esitettävä päätöksen perustelut riittävän yksityiskohtaisesti ja kattavasti, jotta voidaan arvioida, onko se johdonmukainen vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen ja tämän asetuksen vaatimusten kanssa.

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa hallinnollisessa päätöksessä on esitettävä päätöksen perustelut riittävän yksityiskohtaisesti ja kattavasti, jotta on mahdollista arvioida, onko se johdonmukainen vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen ja tämän asetuksen vaatimusten kanssa.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  kansallinen tekninen määräys, johon päätös perustuu;

(a)  kansallinen tekninen määräys, johon päätös perustuu, mukaan luettuna kyseisen teknisen säännön luonnoksen ilmoittamisen päivämäärä ja numero direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  oikeutettu yleistä etua koskeva syy, jolla päätöstä perustellaan;

(b)  oikeutettu yleistä etua koskeva, sovellettavaan kansalliseen tekniseen määräykseen oikeuttava syy, johon hallinnollinen päätös perustuu;

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  näyttö siitä, että päätös soveltuu tavoitellun päämäärän saavuttamiseen eikä ylitä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(e)  näyttö siitä, että hallinnollinen päätös soveltuu tavoitellun päämäärän saavuttamiseen eikä ylitä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa hallinnollisessa päätöksessä on täsmennettävä kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakukeinot ja niihin sovellettavat määräajat, ja lisäksi sen on sisällettävä viittaus 8 artiklan mukaiseen menettelyyn.

6.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa hallinnollisessa päätöksessä on selkeästi täsmennettävä kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakukeinot ja niihin sovellettavat määräajat, ja lisäksi sen on sisällettävä viittaus 8 artiklan mukaiseen menettelyyn.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen suorittaessa 5 artiklan mukaista tavaroiden arviointia se ei saa tilapäisesti keskeyttää kyseisten tavaroiden asettamista saataville asianomaisen jäsenvaltion kotimarkkinoilla, lukuun ottamatta yhtä tai useampia seuraavista tilanteista:

1.  Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen suorittaessa 5 artiklan mukaista tavaroiden arviointia se voi tilapäisesti keskeyttää kyseisten tavaroiden asettamisen saataville asianomaisen jäsenvaltion markkinoilla ainoastaan yhdessä tai useammassa seuraavista tilanteista:

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  kyseisistä tavaroista aiheutuu tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa vakava vaara, joka edellyttää toimivaltaiselta viranomaiselta nopeita toimia, mukaan luettuina sellaiset vaarat, joiden vaikutukset eivät ole välittömiä;

(a)  kyseisistä tavaroista aiheutuu tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa käyttäjien tai henkilöiden turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle vakava vaara, joka edellyttää toimivaltaiselta viranomaiselta nopeita toimia, mukaan luettuina sellaiset vaarat, joiden vaikutukset eivät ole välittömiä;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  kyseessä olevan tavaran tai tavaratyypin asettaminen saataville asianomaisen jäsenvaltion kotimarkkinoilla on yleisesti kielletty kyseisessä jäsenvaltiossa julkisen moraalin tai yleisen turvallisuuden vuoksi.

(b)  kyseessä olevan tavaran tai tavaratyypin asettaminen saataville asianomaisen jäsenvaltion markkinoilla on yleisesti kielletty kyseisessä jäsenvaltiossa julkisen moraalin tai yleisen turvallisuuden vuoksi.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava asianomaiselle talouden toimijalle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille mahdollisesta 1 kohdan mukaisesta keskeyttämisestä. Ilmoitus komissiolle ja muille jäsenvaltioille on annettava käyttäen 11 artiklassa tarkoitettua järjestelmää. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisissa tapauksissa ilmoitukseen on liitettävä tekniset tai tieteelliset perustelut, joista käy ilmi, miksi kyseisen tapauksen katsotaan kuuluvan mainitun kohdan soveltamisalaan.

2.  Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava asianomaiselle talouden toimijalle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille mahdollisesta 1 kohdan mukaisesta keskeyttämisestä. Ilmoitus komissiolle ja muille jäsenvaltioille on annettava käyttäen 11 artiklassa tarkoitettua järjestelmää. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisissa tapauksissa ilmoitukseen on liitettävä yksityiskohtaiset tekniset tai tieteelliset perustelut, joista käy ilmi, että tuotteet aiheuttavat vakavan vaaran.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos 5 artiklassa tarkoitettu hallinnollinen päätös tai 6 artiklassa tarkoitettu tilapäinen keskeyttäminen on toimenpide, joka on ilmoitettava RAPEX-järjestelmää käyttäen yleisestä tuoteturvallisuudesta annetussa direktiivissä 2001/95/EY tarkoitetulla tavalla, erillistä ilmoitusta komissiolle ei vaadita edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

1.  Jos 5 artiklassa tarkoitettu hallinnollinen päätös tai 6 artiklassa tarkoitettu tilapäinen keskeyttäminen on toimenpide, joka on ilmoitettava RAPEX-järjestelmää käyttäen yleisestä tuoteturvallisuudesta annetussa direktiivissä 2001/95/EY tarkoitetulla tavalla, erillistä ilmoitusta komissiolle ja muille jäsenvaltioille ei vaadita edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tätä artiklaa sovelletaan, jos talouden toimija, jota hallinnollinen päätös koskee, on toimittanut päätöksen sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkkoon (SOLVIT) ja vastaanottava SOLVIT-keskus pyytää SOLVIT-menettelyn aikana komissiota antamaan lausuntonsa tapauksen ratkaisemisen tueksi.

1.  Tätä artiklaa sovelletaan, jos talouden toimija, jota hallinnollinen päätös koskee, on toimittanut päätöksen sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkkoon (SOLVIT) ja vastaanottava tai johtava SOLVIT-keskus pyytää SOLVIT-menettelyn aikana komissiota antamaan lausuntonsa tapauksen ratkaisemisen tueksi. Vastaanottavan ja johtavan SOLVIT-keskuksen sekä talouden toimijoiden on toimitettava komissiolle kaikki kyseessä olevan päätöksen kannalta merkitykselliset asiakirjat. Komissio voi myös antaa lausunnon omasta aloitteestaan.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio ottaa kolmen kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta yhteyttä asianomaiseen talouden toimijaan tai asianomaisiin talouden toimijoihin ja kyseisen hallinnollisen päätöksen tehneisiin toimivaltaisiin viranomaisiin arvioidakseen, onko hallinnollinen päätös johdonmukainen vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen ja tämän asetuksen kanssa.

2.  Komissio tarkastelee SOLVIT-menettelyssä toimitettuja asiakirjoja ja tietoja viipymättä arvioidakseen, onko hallinnollinen päätös johdonmukainen vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen ja tämän asetuksen kanssa. Jos edellä mainittua arviointia varten tarvitaan lisätietoja, komissio pyytää asianomaista SOLVIT-keskusta ottamaan viipymättä yhteyttä asianomaiseen talouden toimijaan tai asianomaisiin talouden toimijoihin ja toimivaltaisiin viranomaisiin.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Arvioinnin tehtyään komissio voi antaa lausunnon, jossa yksilöidään ne seikat, joihin komission näkemyksen mukaan olisi puututtava kyseisessä SOLVIT-tapauksessa, ja antaa tarvittaessa suosituksia tapauksen ratkaisemisen tueksi.

3.  Komissio suorittaa arvioinnin ja antaa kahden kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta lausunnon, jossa yksilöidään ne seikat, joihin komission näkemyksen mukaan olisi puututtava kyseisessä SOLVIT-tapauksessa, ja antaa tarvittaessa suosituksia tapauksen ratkaisemisen tueksi. Tähän kahden kuukauden määräaikaan ei lasketa aikaa, joka menee 2 kohdassa tarkoitettujen lisätietojen ja asiakirjojen saamiseen.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos komissio saa 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin kuluessa tiedon, että tapaus on ratkaistu, se voi päättää olla antamatta lausuntoa.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komission lausunto on otettava huomioon 1 kohdassa tarkoitetussa SOLVIT-menettelyssä.

4.  Komission lausunto on toimitettava kaikille tapauksen osapuolille sekä asetuksessa markkinavalvonnasta vastaaville jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 11 artiklassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen. Lausunto on otettava huomioon 1 kohdassa tarkoitetussa SOLVIT-menettelyssä.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos talouden toimijat käyttävät kansallisia muutoksenhakukeinoja, tämä ei vaikuta niiden mahdollisuuteen käyttää SOLVIT-verkostoa eikä vastaanottavan SOLVIT-keskuksen mahdollisuuteen pyytää lausuntoa 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti verkossa annettavien tietojen täydentämiseksi tuoteyhteyspisteiden on tarvittaessa talouden toimijan tai toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä annettava hyödyllisiä tietoja, kuten kansallisten teknisten määräysten sähköinen jäljennös tai sähköinen linkki kyseisiin määräyksiin, joita sovelletaan tiettyihin tavaroihin tai tietyntyyppisiin tavaroihin alueella, jolle tuoteyhteyspiste on sijoittautunut, sekä tiedot siitä, sovelletaanko asianomaisiin tavaroihin tai sen tyyppisiin tavaroihin kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennakkolupaa koskevaa vaatimusta.

3.  Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti verkossa annettavien tietojen täydentämiseksi tuoteyhteyspisteiden on tarvittaessa talouden toimijan tai toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä annettava hyödyllisiä tietoja, kuten kansallisten teknisten määräysten sähköinen jäljennös tai sähköinen linkki kyseisiin määräyksiin ja kansallisiin hallinnollisiin menettelyihin, joita sovelletaan tiettyihin tavaroihin tai tietyntyyppisiin tavaroihin alueella, jolle tuoteyhteyspiste on sijoittautunut, sekä tiedot siitä, sovelletaanko asianomaisiin tavaroihin tai sen tyyppisiin tavaroihin kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennakkolupaa koskevaa vaatimusta.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi komissio perustaa koordinointiryhmän, jäljempänä ’ryhmä’. Ryhmä muodostuu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja tuoteyhteyspisteiden edustajista.

 

Ryhmän tehtäviin on kuuluttava

 

(a) helpottaa tietojen, parhaiden käytäntöjen ja jäsenvaltioissa toteutettavien valvontatoimien muiden merkityksellisten näkökohtien vaihtoa;

 

(b) tukea tuoteyhteyspisteiden toimintaa ja tehostaa niiden rajatylittävää yhteistyötä;

 

(c) antaa komissiolle ehdotuksia ja palautetta ohjeistuksesta, joka koskee yleistä etua koskevan pakottavan syyn käsitettä, suosituksista sekä parhaista käytännöistä tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen edistämiseksi;

 

(d) helpottaa ja koordinoida virkamiesvaihtoa jäsenvaltioiden välillä etenkin erityisen ongelmallisilla aloilla;

 

(e) helpottaa ja koordinoida yhteisten koulutusohjelmien järjestämistä viranomaisille ja yrityksille.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset ja tuoteyhteyspisteet osallistuvat 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin.

3.  Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ryhmään nimitettyjen edustajiensa henkilöllisyys. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset ja tuoteyhteyspisteet osallistuvat 1 ja 2 a kohdassa tarkoitettuihin toimiin.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unioni voi rahoittaa seuraavat tämän asetuksen soveltamista tukevat toimet:

1.  Unioni rahoittaa seuraavat tämän asetuksen soveltamista tukevat toimet:

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tuoteyhteyspisteiden yhteistyön toiminta ja tämän yhteistyön tekninen ja logistinen tuki,

(d)  hyvien käytäntöjen vaihto,

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee [...] mennessä ja sen jälkeen joka viides vuosi tätä asetusta koskevan arvioinnin suhteessa sen tavoitteisiin ja esittää siitä kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

1.  Komissio tekee [...] mennessä ja sen jälkeen joka toinen vuosi tätä asetusta koskevan arvioinnin suhteessa sen tavoitteisiin ja esittää siitä kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen laativan talouden toimijan nimi ja osoite

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 4 alakohta – 4.1. alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4.1.  Edellä kuvatut tavarat tai kuvattu tavaratyyppi ovat jäljempänä mainitussa jäsenvaltiossa sovellettavien asianmukaisten määräysten mukaiset: Kunkin asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavan määräyksen otsake:

4.1.  Edellä kuvatut tavarat tai kuvattu tavaratyyppi, mukaan luettuna niiden ominaisuudet, ovat jäljempänä mainitussa jäsenvaltiossa sovellettavien asianmukaisten määräysten mukaiset: Kunkin asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavan määräyksen otsake:

(1)

  EUVL C ...


PERUSTELUT

Tavaroiden sisämarkkinat on Euroopan unionin tärkeimpiä saavutuksia. Syvempien ja oikeudenmukaisempien sisämarkkinoiden toteuttaminen kuuluu Euroopan unionin tärkeimpiin poliittisiin painopisteisiin yhdessä sisämarkkinastrategian toteuttamisen kanssa. Tavaroiden vapaa liikkuvuus on neljästä perusvapaudesta kehittynein. Se tuottaa noin 25 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta, ja sen osuus EU:n jäsenvaltioiden välisestä tavarakaupasta on 75 prosenttia. Silti tavaroiden sisämarkkinoita ei ole vielä saatu täysin valmiiksi. Jos sisämarkkinoilla ei ole yhteisiä sääntöjä esimerkiksi tuotteille, jotka eivät kuulu yhdenmukaistettujen EU:n tuoteturvallisuussääntöjen piiriin tai joihin niitä sovelletaan vain osittain, olisi sovellettava vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Nykyinen sääntelykehys ei ole kuitenkaan osoittautunut riittäväksi varmistamaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen asianmukaista ja yhtenäistä soveltamista.

Niinpä komissio sisällytti työohjelmaansa 2017 niin kutsuttua tavaramarkkinoiden säädöspakettia koskevan ehdotuksen, jolla parannettaisiin ja helpotettaisiin perusteellisesti vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen käyttöä sisämarkkinoilla ja korjattaisiin havaitut puutteet tavaroiden sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi.

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti yhdessä jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyä tavaraa ei saa kieltää toisessa jäsenvaltiossa, ellei tällä ole perusteltua syytä kieltää tai rajoittaa sen myyntiä. Vastavuoroista tunnustamista sovelletaan tuotteisiin, joihin ei sovelleta unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä tai joihin unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä sovelletaan vain osittain, kuten monenlaisiin kulutustavaroihin (tekstiilit, jalkineet, lastenhoitotarvikkeet, korut, astiat ja huonekalut).

Uudessa vastavuoroista tunnustamista koskevassa asetuksessa olisi selkeytettävä ja yksinkertaistettava menettelyjä, joita yritysten ja kansallisten viranomaisten on noudatettava, ja parannettava vastavuoroisen tunnustamisen toimivuutta.

Vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuva markkinoille pääsy olisi evättävä vain, jos se on yleisen edun perusteella hyväksyttävää ja oikeasuhteista. Lisäksi on tarpeen selkeyttää vastavuoroisen tunnustamisen soveltamisalaa ja määritellä selkeästi, milloin sitä sovelletaan. Yritysten ja kansallisten viranomaisten kannalta oikeusvarmuutta lisää se, että ne tietävät, milloin vastavuoroista tunnustamista voi käyttää.

Talouden toimijoiden antama vapaaehtoinen vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus auttanee yrityksiä osoittamaan, että niiden tuote täyttää jo toisen jäsenvaltion vaatimukset, vakuuttamaan viranomaiset ja helpottamaan rajatylittävää yhteistyötä. Kun otetaan käyttöön itse annettava ilmoitus, jonka avulla on helpompi osoittaa, että tuote on jo laillisesti kaupan, voidaan lisätä vastavuoroisen tunnustamisen oikeusvarmuutta ja helpottaa sen soveltamista yrityksissä.

Hallinnollinen yhteistyö lisää kansallisten viranomaisten välistä yhteydenpitoa ja luottamusta ja helpottaa siten vastavuoroisen tunnustamisen toimintaa. Vastavuoroisen tunnustamisen osapuolet eivät kommunikoi riittävästi keskenään. Tämä johtuu usein siitä, että kulloisiakin määräyksiä koskevat toimivaltuudet ja vastuut ovat jakautuneet eri tahoille, mikä hankaloittaa näiden – usein hyvin teknisten – asioiden selvittämistä. Siksi on tarpeen vahvistaa tuoteyhteyspisteiden roolia viestintäkanavana vastavuoroista tunnustamista varten.

Esittelijä ehdottaa, että rajatylittävää yhteistyötä tehostetaan perustamalla koordinointiryhmä, joka muodostetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja tuoteyhteyspisteiden edustajista.

Uudessa vastavuoroista tunnustamista koskevassa ehdotuksessa otetaan myös käyttöön ongelmanratkaisumenettely, joka tarjoaa tehokkaita muutoksenhakukeinoja ja palauttaa luottamuksen vastavuoroiseen tunnustamiseen. Olemassa olevaa SOLVIT-järjestelmää olisi käytettävä pääasiallisena ongelmanratkaisujärjestelmänä. SOLVIT on kunkin EU-jäsenvaltion hallinnon tarjoama palvelu. Se auttaa yrityksiä toisen jäsenvaltion kansallisten viranomaisten rikkoessa niiden oikeuksia ja pyrkii löytämään ratkaisun. Yritykset voivat vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen nojalla käyttää SOLVITia vaihtoehtona oikeudenkäynnille, kun niille osoitetaan markkinoille pääsyn epäävä tai sitä rajoittava kansallinen päätös.

Ehdotuksen on määrä lujittaa unionin tason toimia ja komission roolia vastavuoroisessa tunnustamisessa, sillä komissio velvoitetaan siinä antamaan lausunto SOLVIT-verkoston ratkaistavaksi tuoduista tapauksista. Komission olisi lisäksi tiivistettävä yhteistyötään tiettyjen maiden ja alojen kanssa, jotta vastavuoroisesta tunnustamisesta saataisiin toimivaa. Komission pitäisi myös arvioida yrityksille ja kansallisille viranomaisille mahdollisesti koituvia hyötyjä kehittämällä nykyistä luetteloa tuotteista, joihin vastavuoroista tunnustamista sovelletaan, ja antamalla opastusta vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta. Lopuksi jäsenvaltioiden olisi jatkossakin kirjattava vastavuoroinen tunnustaminen nimenomaisesti kansallisiin teknisiin määräyksiin ja tehtävä se ymmärrettävällä tavalla. Esittelijä kannustaa jäsenvaltioita sisällyttämään kansallisiin teknisiin määräyksiin selkeän ja yksiselitteisen ”sisämarkkinalausekkeen” ja laatimaan erityisiä ohjeita sen käyttöä varten.

Esittelijä pitää tätä ehdotusta hyvänä ja uskoo, että tavarakaupassa sovellettavan vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmää parantamalla saadaan yksinkertaistettua menettelyjä yritysten ja kansallisten viranomaisten kannalta ja kevennettyä yritysten hallinnollista rasitetta niin, että ne voivat hyödyntää tavaroiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionin sisämarkkinoilla.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroinen tunnustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.12.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

5.2.2018

JURI

5.2.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Ivan Štefanec

23.1.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Hyväksytty (pvä)

3.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.9.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

31

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

ENF

Marcus Pretzell

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 20. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö