SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim

5.9.2018 - (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)) - ***I

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sprawozdawca: Ivan Štefanec


Procedura : 2017/0354(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0274/2018
Teksty złożone :
A8-0274/2018
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim

(COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0796),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0005/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2018 r.[1],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0274/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym swobodny przepływ towarów jest zapewniony zgodnie z postanowieniami traktatów. Ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między państwami członkowskimi. Zakaz ten obejmuje wszelkie środki krajowe, które mogą – bezpośrednio lub pośrednio – zakłócić wewnątrzunijny handel towarami. Swobodny przepływ towarów zapewnia się na rynku wewnętrznym poprzez harmonizację przepisów na poziomie Unii, określając wspólne wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu określonych towarów lub – w przypadku towarów lub wobec aspektów towarów nieobjętych zakresem przepisów harmonizacyjnych Unii – poprzez stosowanie zasady wzajemnego uznawania.

(1)  Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym swobodny przepływ towarów jest zapewniony zgodnie z postanowieniami traktatów. Ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między państwami członkowskimi. Zakaz ten obejmuje wszelkie środki krajowe, które mogą – bezpośrednio lub pośrednio – zakłócić wewnątrzunijny handel towarami. Swobodny przepływ towarów zapewnia się na rynku wewnętrznym poprzez harmonizację przepisów na poziomie Unii, określając wspólne wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu określonych towarów lub – w przypadku towarów lub wobec aspektów towarów nieobjętych w pełni zakresem przepisów harmonizacyjnych Unii – poprzez stosowanie zasady wzajemnego uznawania określonej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Przeszkody dla swobodnego przepływu towarów mogą zostać utworzone niezgodnie z prawem, jeżeli – wobec braku przepisów harmonizacyjnych Unii obejmujących swoim zakresem towary lub określone aspekty towarów – właściwy organ państwa członkowskiego stosuje w odniesieniu do towarów tego rodzaju wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim przepisy krajowe, w których przewidziano, że towary te mają spełniać określone wymogi techniczne, na przykład wymogi dotyczące oznaczenia, formy, rozmiaru, masy, składu, prezentacji, etykietowania lub opakowania. Stosowanie takich przepisów do towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim mogłoby być sprzeczne z postanowieniami art. 34 i 36 Traktatu, nawet jeżeli przepisy takie mają zastosowanie bez wyjątku do wszystkich towarów.

(2)  Przeszkody dla swobodnego przepływu towarów mogą zostać utworzone niezgodnie z prawem, jeżeli – wobec braku przepisów harmonizacyjnych Unii obejmujących swoim zakresem towary lub określone aspekty towarów – właściwy organ państwa członkowskiego stosuje w odniesieniu do towarów tego rodzaju wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim przepisy krajowe, w których przewidziano, że towary te mają spełniać określone wymogi techniczne, na przykład wymogi dotyczące oznaczenia, formy, rozmiaru, masy, składu, prezentacji, etykietowania lub opakowania, lub żąda dodatkowych badań lub powtórzenia badań. Stosowanie takich przepisów do towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim mogłoby być sprzeczne z postanowieniami art. 34 i 36 Traktatu, nawet jeżeli przepisy takie mają zastosowanie bez wyjątku do wszystkich towarów.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Zasada wzajemnego uznawania wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z tą zasadą państwa członkowskie nie mogą zakazać sprzedaży na swoich terytoriach towarów, które wprowadzono legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, nawet jeśli towary wyprodukowano lub wytworzono zgodnie z innymi przepisami technicznymi. Zasada ta nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Państwa członkowskie mogą sprzeciwić się wprowadzaniu do obrotu towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie, jeżeli takie ograniczenia – które w każdym wypadku są proporcjonalne do wyznaczonego celu – są uzasadnione względami określonymi w art. 36 Traktatu lub innym nadrzędnym interesem publicznym.

(3)  Zasada wzajemnego uznawania wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z tą zasadą państwa członkowskie nie mogą zakazać sprzedaży na swoich terytoriach towarów, które wprowadzono legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, nawet jeśli towary wyprodukowano lub wytworzono zgodnie z innymi przepisami technicznymi. Zasada ta nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Państwa członkowskie mogą sprzeciwić się wprowadzaniu do obrotu towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie, jeżeli takie ograniczenia – które w każdym wypadku są proporcjonalne do wyznaczonego celu – są uzasadnione względami określonymi w art. 36 Traktatu lub innym nadrzędnym interesem publicznym uznanym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do swobodnego przepływu towarów. Niniejsze rozporządzenie nakłada obowiązek wyraźnego uzasadnienia przyczyny odmowy dostępu do rynku.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Pojęcie „nadrzędnego interesu publicznego” wywodzi się z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości związanego z art. 34 i 36 Traktatu. Pojęcie to obejmuje m.in. skuteczność nadzoru podatkowego, uczciwość transakcji handlowych, ochronę konsumentów, ochronę środowiska, utrzymanie zróżnicowania prasy oraz ryzyko poważnego naruszenia równowagi finansowej systemu zabezpieczeń społecznych. W przypadku występowania prawnie uzasadnionych różnic między państwami członkowskimi takie nadrzędne względy mogą uzasadniać zastosowanie przez właściwe organy przepisów krajowych. Decyzje takie muszą być jednak należycie uzasadnione, a zasady proporcjonalności należy zawsze przestrzegać, zwracając uwagę na to, czy właściwe organy istotnie podjęły możliwie najmniej restrykcyjną decyzję. Ponadto – w przypadku towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim – podstawą decyzji administracyjnych ograniczających dostęp do rynku lub odmawiających takiego dostępu nie może być wyłącznie fakt, że towary będące przedmiotem oceny spełniają uzasadniony cel publiczny państwa członkowskiego w sposób odmienny od tego, w jaki sposób cel ten spełniają towary krajowe w tym państwie członkowskim.

(4)  Pojęcie „nadrzędnego interesu publicznego” wywodzi się z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości związanego z art. 34 i 36 Traktatu. W przypadku występowania prawnie uzasadnionych różnic między państwami członkowskimi może on uzasadniać zastosowanie przez właściwe organy przepisów krajowych. Decyzje administracyjne muszą być jednak zawsze należycie uzasadnione, zasadne, odpowiednie i zgodne z zasadą proporcjonalności, a właściwy organ musi podjąć możliwie najmniej restrykcyjną decyzję. W celu ograniczenia barier na rynku wewnętrznym i poprawy funkcjonowania wewnętrznego rynku towarów Komisję i państwa członkowskie zachęca się do zainicjowania procesu oceny, czy wszystkie przepisy krajowe nadal są odpowiednie oraz czy nie stwarzają one nieproporcjonalnych barier pozataryfowych. Ponadto – w przypadku towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim – podstawą decyzji administracyjnych ograniczających dostęp do rynku lub odmawiających takiego dostępu nie może być wyłącznie fakt, że towary będące przedmiotem oceny spełniają uzasadniony cel publiczny państwa członkowskiego w sposób odmienny od tego, w jaki sposób cel ten spełniają towary w tym państwie członkowskim. Aby pomóc państwom członkowskim w wykonaniu zadania polegającego na uzasadnieniu ograniczeń zasady wzajemnego uznawania, Komisja powinna udzielić niewiążących wskazówek, analizując orzecznictwo dotyczące pojęcia nadrzędnego interesu publicznego oraz sposobu stosowania zasady wzajemnego uznawania. Właściwe organy powinny mieć możliwość i szansę wniesienia wkładu w opracowanie wskazówek oraz przedstawienia uwag do nich.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W rozporządzeniu (WE) nr 764/2008 występuje szereg niedociągnięć, w związku z czym należy dokonać jego przeglądu i je wzmocnić. Dla zapewnienia jasności rozporządzenie (WE) nr 764/2008 należy zastąpić niniejszym rozporządzeniem. W niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić jasne procedury zapewniające swobodny przepływ towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz zapewniające, aby swobodny przepływ mógł zostać ograniczony jedynie w przypadku, gdy państwa członkowskie mają w tym względzie uzasadniony interes publiczny, a ograniczenie jest proporcjonalne. Zapewni to przestrzeganie istniejących praw i obowiązków wynikających z zasady wzajemnego uznawania zarówno przez podmioty gospodarcze, jak i przez organy krajowe.

(7)  W rozporządzeniu (WE) nr 764/2008 występuje szereg niedociągnięć, w związku z czym należy dokonać jego przeglądu i je wzmocnić. Dla zapewnienia jasności rozporządzenie (WE) nr 764/2008 należy zastąpić niniejszym rozporządzeniem. W niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić jasne procedury zapewniające swobodny przepływ towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz zapewniające, aby swobodny przepływ mógł zostać ograniczony jedynie w przypadku, gdy państwa członkowskie mają w tym względzie należycie uzasadniony, zasadny interes publiczny, a ograniczenie jest proporcjonalne. Zapewni to przestrzeganie istniejących praw i obowiązków wynikających z zasady wzajemnego uznawania zarówno przez podmioty gospodarcze, jak i przez organy krajowe.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Należy wyjaśnić, że wśród rodzajów towarów objętych zakresem niniejszego rozporządzenia znajdują się produkty rolne. Przez określenie „produkty rolne” rozumie się również produkty pochodzące z rybołówstwa, jak przewidziano w art. 38 ust. 1 Traktatu.

(11)  Należy wyjaśnić, że wśród rodzajów towarów objętych zakresem niniejszego rozporządzenia znajdują się produkty rolne. Przez określenie „produkty rolne” rozumie się również produkty pochodzące z rybołówstwa, jak przewidziano w art. 38 ust. 1 Traktatu. Komisja powinna prowadzić w internecie i, o ile jest to wykonalne, rozszerzać i aktualizować orientacyjny i niewyczerpujący wykaz towarów, aby pomóc w określeniu, jakie rodzaje towarów są objęte niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Aby skorzystać z zasady wzajemnego uznawania, towary muszą zostać wprowadzone legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim. Należy doprecyzować, że aby uznać towary za wprowadzone legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, towary muszą zachować zgodność z odpowiednimi przepisami mającymi zastosowanie w danym państwie członkowskim i muszą zostać udostępnione użytkownikom końcowym w tym państwie członkowskim.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Aby podnieść poziom wiedzy władz krajowych i podmiotów gospodarczych na temat zasady wzajemnego uznawania, zachęca się państwa członkowskie do ustanowienia w krajowych przepisach technicznych jasnych i jednoznacznych „klauzuli jednolitego rynku”, które zagwarantują, że towary wprowadzane legalnie do obrotu w jednym państwie członkowskim będą uznawane za zgodne z krajowymi przepisami technicznymi innego państwa członkowskiego.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Dowody wymagane do wykazania, że towary wprowadzono legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. Powoduje to niepotrzebne obciążenia, opóźnienia i dodatkowe koszty, które ponoszą podmioty gospodarcze, a także uniemożliwia organom krajowym uzyskanie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny towarów w odpowiednim czasie. Może to stanowić przeszkodę dla stosowania zasady wzajemnego uznawania. Koniecznie należy zatem ułatwić podmiotom gospodarczym wykazanie, że ich towary zostały wprowadzone legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim. Podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość skorzystania z procedury oświadczenia własnego, które powinno zapewnić właściwym organom wszelkie potrzebne informacje na temat towarów i na temat ich zgodności z przepisami mającymi zastosowanie w danym innym państwie członkowskim. Korzystanie z oświadczenia nie wyklucza wydania przez organy krajowe decyzji o ograniczeniu dostępu do rynku, pod warunkiem że taka decyzja jest proporcjonalna i nie narusza zasady wzajemnego uznawania i przepisów niniejszego rozporządzenia.

(15)  Dowody wymagane do wykazania, że towary wprowadzono legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. Powoduje to niepotrzebne obciążenia, opóźnienia i dodatkowe koszty, które ponoszą podmioty gospodarcze, a także uniemożliwia organom krajowym uzyskanie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny towarów w odpowiednim czasie. Może to stanowić przeszkodę dla stosowania zasady wzajemnego uznawania. Koniecznie należy zatem ułatwić podmiotom gospodarczym wykazanie, że ich towary zostały wprowadzone legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim. Podmioty gospodarcze powinny korzystać z procedury oświadczenia własnego, które powinno zapewnić właściwym organom informacje na temat towarów i na temat ich zgodności z przepisami mającymi zastosowanie w danym innym państwie członkowskim. Korzystanie z dobrowolnego oświadczenia nie wyklucza wydania przez organy krajowe decyzji o ograniczeniu dostępu do rynku, pod warunkiem że taka decyzja jest proporcjonalna, uzasadniona i nie narusza zasady wzajemnego uznawania i przepisów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Producent lub przedstawiciel producenta powinien być odpowiedzialny za podanie informacji w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu, ponieważ to producent najlepiej zna towary. Informacje o tym, że towary udostępnia się użytkownikom końcowym w danym państwie członkowskim, mogą być jednak w posiadaniu importera lub dystrybutora, a nie faktycznego producenta. W związku z powyższym powinno być dopuszczalne, aby inny podmiot gospodarczy uzupełniał te informacje zamiast producenta.

(16)  Producent lub upoważniony przedstawiciel producenta powinien być odpowiedzialny za podanie informacji w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu, ponieważ to producent najlepiej zna towary. Informacje o tym, że towary udostępnia się użytkownikom końcowym w danym państwie członkowskim, mogą być jednak w posiadaniu importera lub dystrybutora, a nie faktycznego producenta. W związku z powyższym powinno być dopuszczalne, aby inny podmiot gospodarczy uzupełniał te informacje zamiast producenta, pod warunkiem że ten podmiot gospodarczy bierze odpowiedzialność za informacje podane w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W celu zapewnienia, by informacje umieszczane w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu były wyczerpujące, należy określić zharmonizowaną strukturę takich deklaracji na użytek podmiotów gospodarczych, które zamierzają złożyć takie oświadczenia.

(18)  W celu zapewnienia, by informacje umieszczane w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu były wyczerpujące i zgodne z prawdą, należy określić zharmonizowaną strukturę takich deklaracji na użytek podmiotów gospodarczych, które zamierzają złożyć takie oświadczenia.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Aby zwiększyć efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w obszarze niezharmonizowanym, należy umożliwić korzystanie z nowych technologii informacyjnych w celu ułatwienia składania oświadczeń o wzajemnym uznawaniu. W związku z powyższym podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość udostępniania swojego oświadczenia przez internet.

(20)  Aby zwiększyć efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w obszarze niezharmonizowanym, należy umożliwić korzystanie z nowych technologii informacyjnych w celu ułatwienia składania oświadczeń o wzajemnym uznawaniu. W związku z powyższym podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość bezpiecznego udostępniania swojego oświadczenia przez internet i powinny być do tego zachęcane.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Komisja powinna dopilnować, aby wzór oświadczenia o wzajemnym uznawaniu i stosowne wskazówki, jak wypełnić oświadczenie, zostały udostępnione w jednolitym portalu cyfrowym we wszystkich językach urzędowych Unii.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b)  Prawidłowe funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania stanowi niezbędne dopełnienie harmonizacji na szczeblu UE, zwłaszcza przy uwzględnieniu faktu, że wiele produktów posiada zarówno aspekty zharmonizowane, jak i niezharmonizowane, więc na rynku wewnętrznym istnieje znaczna liczba produktów o aspektach niezharmonizowanych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Jeżeli producenci zdecydują się nie korzystać z mechanizmu oświadczenia o wzajemnym uznawaniu, to na państwie członkowskim spoczywa obowiązek zwrócenia się o informacje, które uzna za konieczne do przeprowadzenia oceny towarów, z należytym uwzględnieniem zasady proporcjonalności.

(22)  W przypadku gdy podmioty gospodarcze zdecydują się nie korzystać z mechanizmu oświadczenia o wzajemnym uznawaniu, to na państwie członkowskim spoczywa obowiązek zwrócenia się o konkretne i wyraźnie zdefiniowane informacje, które uzna za konieczne do przeprowadzenia oceny towarów pod kątem zasady proporcjonalności. Korzystanie z oświadczenia nie wyklucza wydania przez organy krajowe decyzji o ograniczeniu dostępu do rynku zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  Podmiot gospodarczy powinien mieć wystarczający czas na przedstawienie dokumentów lub wszelkich innych informacji wymaganych przez właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia lub na przedstawienie wszelkich uwag lub argumentów dotyczących oceny danych towarów.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Chociaż właściwy organ ocenia towary przed podjęciem decyzji, czy powinien odmówić dostępu do rynku lub go ograniczyć, nie powinien mieć on możliwości wydawania decyzji zawieszających dostęp do rynku, z wyjątkiem sytuacji, w których szybka interwencja jest wymagana, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników lub aby uniemożliwić udostępnianie towarów w przypadku, gdy udostępnianie takich towarów jest zasadniczo zakazane ze względu na moralność publiczną lub bezpieczeństwo publiczne, w tym na przykład w celu zapobiegania przestępczości.

(25)  Chociaż właściwy organ ocenia towary przed podjęciem decyzji, czy powinien odmówić dostępu do rynku lub go ograniczyć, nie powinien mieć on możliwości wydawania decyzji zawieszających dostęp do rynku, z wyjątkiem sytuacji, w których szybka interwencja jest wymagana, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników, osób lub środowiska, lub aby uniemożliwić udostępnianie towarów w przypadku, gdy udostępnianie takich towarów jest zasadniczo zakazane ze względu na moralność publiczną lub bezpieczeństwo publiczne, w tym na przykład w celu zapobiegania przestępczości.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200823 ustanowiono system akredytacji, który zapewnia wzajemną akceptację poziomu kompetencji jednostek oceniających zgodność. W związku z tym właściwe organy państw członkowskich nie powinny odmawiać uznania sprawozdań z badań i certyfikatów wydanych przez akredytowaną jednostkę oceniającą zgodność ze względu na kompetencje tej jednostki. Ponadto, aby w jak największym stopniu uniknąć powielania badań i procedur przeprowadzonych już w innym państwie członkowskim, państwa członkowskie powinny również akceptować sprawozdania z badań i certyfikaty wydane przez inne jednostki oceniające zgodność zgodnie z prawem Unii. Właściwe organy powinny mieć obowiązek należytego uwzględniania treści przedłożonych sprawozdań z badań lub certyfikatów.

(26)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200823 ustanowiono system akredytacji, który zapewnia wzajemną akceptację poziomu kompetencji jednostek oceniających zgodność. W związku z tym właściwe organy państw członkowskich nie powinny odmawiać uznania sprawozdań z badań i certyfikatów wydanych przez akredytowaną jednostkę oceniającą zgodność ze względu na kompetencje tej jednostki. Ponadto, aby w jak największym stopniu uniknąć powielania badań i procedur przeprowadzonych już w innym państwie członkowskim, państwa członkowskie powinny należycie uwzględniać sprawozdania z badań i certyfikaty wydane przez inne jednostki oceniające zgodność zgodnie z prawem Unii. Właściwe organy powinny mieć obowiązek należytego uwzględniania treści przedłożonych sprawozdań z badań lub certyfikatów.

__________________

__________________

23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W każdej decyzji administracyjnej, którą właściwe organy państw członkowskich wydały zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, należy określić dostępne środki zaskarżenia, tak by podmiot gospodarczy mógł wnieść sprawę przed właściwy sąd lub trybunał krajowy. W decyzji należy również odnieść się do procedury rozwiązywania problemów przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu.

(30)  W każdej decyzji administracyjnej, którą właściwe organy państw członkowskich wydały zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, należy określić dostępne środki zaskarżenia, tak by podmiot gospodarczy mógł odwołać się od decyzji lub wnieść sprawę przed właściwy sąd lub trybunał krajowy. W decyzji administracyjnej należy również odnieść się do możliwości skorzystania przez podmioty gospodarcze z sieci SOLVIT oraz dostępu do procedury rozwiązywania problemów przewidzianej w rozporządzeniu.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  System rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego (SOLVIT) jest usługą świadczoną przez administracje krajowe w każdym państwie członkowskim, ukierunkowaną na znalezienie rozwiązań dla obywateli i przedsiębiorstw, jeżeli organy publiczne w innym państwie członkowskim naruszają ich prawa. Zasady regulujące funkcjonowanie SOLVIT określono w zaleceniu Komisji 2013/461/UE27.

(32)  System rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego (SOLVIT) jest usługą świadczoną przez administracje krajowe w każdym państwie członkowskim, ukierunkowaną na znalezienie rozwiązań dla obywateli i przedsiębiorstw, jeżeli organy publiczne w innym państwie członkowskim naruszają ich prawa. Zasady regulujące funkcjonowanie SOLVIT określono w zaleceniu Komisji 2013/461/UE27. Każde państwo członkowskie i Komisja muszą dopilnować ustanowienia krajowego centrum SOLVIT oraz zadbać o dostępność odpowiednich zasobów ludzkich i środków finansowych w celu zagwarantowania udziału centrum SOLVIT w europejskiej sieci SOLVIT na zasadach określonych w zaleceniu 2013/461/UE. Komisja powinna zwiększyć świadomość istnienia sieci SOLVIT i korzyści z niej płynących, w szczególności wśród przedsiębiorstw.

__________________

__________________

27 Zalecenie Komisji 2013/461/UE z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zasad regulujących SOLVIT (Dz.U. L 249 z 19.9.2013, s. 10).

27 Zalecenie Komisji 2013/461/UE z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zasad regulujących SOLVIT (Dz.U. L 249 z 19.9.2013, s. 10).

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  System SOLVIT okazał się skutecznym pozasądowym mechanizmem rozwiązywania problemów, z którego można korzystać bezpłatnie. System wykonuje swoje zadania w krótkich terminach i zapewnia obywatelom i przedsiębiorstwom praktyczne rozwiązania, gdy doświadczają oni trudności związanych z uznawaniem ich praw unijnych przez organy publiczne. W związku z powyższym podmioty gospodarcze powinny najpierw skorzystać z SOLVIT, zanim możliwe będzie uruchomienie mechanizmu rozwiązywania problemów na podstawie niniejszego rozporządzenia. Jeżeli wszyscy – podmiot gospodarczy, właściwe centrum SOLVIT i zaangażowane państwo członkowskie, którego sprawa dotyczy – zgadzają się co do odpowiedniego rozwiązania, nie należy wymagać dalszych działań.

(33)  System SOLVIT może stać się skutecznym pozasądowym mechanizmem rozwiązywania problemów, z którego można korzystać bezpłatnie. System wykonuje swoje zadania w krótkich terminach i zapewnia obywatelom i przedsiębiorstwom praktyczne rozwiązania, gdy doświadczają oni trudności związanych z uznawaniem ich praw unijnych przez organy publiczne. W związku z powyższym podmioty gospodarcze powinny najpierw skorzystać z SOLVIT, zanim możliwe będzie uruchomienie mechanizmu rozwiązywania problemów na podstawie niniejszego rozporządzenia. Jeżeli wszyscy – podmiot gospodarczy, właściwe centrum SOLVIT i zaangażowane państwo członkowskie, którego sprawa dotyczy – zgadzają się co do odpowiedniego rozwiązania, nie należy wymagać dalszych działań.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Jeżeli nieformalne podejście w ramach SOLVIT zawiedzie i utrzymają się poważne wątpliwości dotyczące zgodności decyzji administracyjnej z zasadą wzajemnego uznawania, Komisji powinny jednak przysługiwać uprawnienia do przeanalizowania sprawy i przedstawienia oceny, którą właściwe organy krajowe powinny uwzględnić na wniosek centrum SOLVIT. Do interwencji Komisji powinno dojść w stosownym terminie zgodnie z Europejskim kodeksem dobrej praktyki administracyjnej.

(34)  Jeżeli jednak nieformalne podejście w ramach SOLVIT zawiedzie i utrzymają się wątpliwości dotyczące zgodności decyzji administracyjnej z zasadą wzajemnego uznawania, Komisji powinny przysługiwać uprawnienia do przeanalizowania sprawy i przedstawienia oceny, którą właściwe organy krajowe powinny uwzględnić na wniosek któregokolwiek z centrów SOLVIT. W celu zebrania dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do dokończenia oceny Komisja powinna informować odnośne centra SOLVIT o swoich kontaktach z zainteresowanym podmiotem gospodarczym lub właściwym organem. Na zakończenie oceny Komisja powinna wydać opinię, którą należy przekazać za pośrednictwem odpowiedniego centrum SOLVIT zainteresowanemu podmiotowi gospodarczemu i właściwym organom oraz uwzględnić ją podczas procedury w ramach SOLVIT. Do interwencji Komisji powinno dojść w terminie dwóch miesięcy. Okres dwóch miesięcy nie obejmuje czasu koniecznego do otrzymania dodatkowych informacji i dokumentów, które mogą zostać uznane za niezbędne. Jeżeli sprawa zostanie rozstrzygnięta w okresie dwóch miesięcy, Komisja powinna mieć możliwość podjęcia decyzji o odstąpieniu od wydania opinii.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a)  Jeżeli Komisja dokona oceny decyzji administracyjnej, podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość wykorzystania takiej oceny w przypadku wniesienia sprawy przed sąd lub trybunał krajowy. W związku z powyższym w szczególnym przypadku decyzji administracyjnych podlegających przepisom niniejszego rozporządzenia wniesienie sprawy przed sąd lub trybunał krajowy nie powinno uniemożliwiać podmiotowi gospodarczemu korzystania z systemu SOLVIT.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Aby ułatwić swobodny przepływ towarów, punkty kontaktowe ds. produktów powinny mieć obowiązek bezpłatnego przekazywania informacji na temat krajowych przepisów technicznych oraz stosowania zasady wzajemnego uznawania. Punkty kontaktowe ds. produktów powinny zostać odpowiednio wyposażone i dysponować odpowiednimi zasobami. Zgodnie z rozporządzeniem [jednolity portal cyfrowy – COM(2017) 256] powinny one świadczyć usługi informacyjne za pośrednictwem strony internetowej i podlegać kryteriom jakości wymaganym niniejszym rozporządzeniem oraz podlegać kryteriom jakości określonym w niniejszym rozporządzeniu.

(37)  Aby ułatwić swobodny przepływ towarów, punkty kontaktowe ds. produktów powinny mieć obowiązek bezpłatnego przekazywania, w rozsądnym zakresie, informacji na temat krajowych przepisów technicznych oraz stosowania zasady wzajemnego uznawania. Punkty kontaktowe ds. produktów powinny zostać odpowiednio wyposażone i dysponować odpowiednimi zasobami. Zgodnie z rozporządzeniem [jednolity portal cyfrowy – COM(2017) 256] powinny one świadczyć usługi informacyjne za pośrednictwem strony internetowej i podlegać kryteriom jakości wymaganym niniejszym rozporządzeniem oraz podlegać kryteriom jakości określonym w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Współpraca właściwych organów jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania zasady wzajemnego uznawania i do wypracowania kultury wzajemnego uznawania. Punkty kontaktowe ds. produktów i właściwe organy krajowe powinny mieć zatem obowiązek współpracy oraz wymiany informacji i wiedzy eksperckiej w celu zapewniania prawidłowego i spójnego stosowania przedmiotowej zasady i niniejszego rozporządzenia.

(38)  Współpraca właściwych organów jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania zasady wzajemnego uznawania i do wypracowania kultury wzajemnego uznawania. Punkty kontaktowe ds. produktów i właściwe organy krajowe powinny mieć zatem obowiązek współpracy oraz wymiany informacji i wiedzy eksperckiej w celu zapewniania prawidłowego i spójnego stosowania przedmiotowej zasady i niniejszego rozporządzenia. Unia powinna finansować działalność ukierunkowaną na pogłębienie tej współpracy między właściwymi organami, w tym szkolenia i wymianę dobrych praktyk.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Do celów podnoszenia świadomości dotyczącej zasady wzajemnego uznawania oraz zapewnienia prawidłowego i spójnego stosowania niniejszego rozporządzenia Unia powinna sfinansować kampanie na rzecz podnoszenia świadomości i inne powiązane działania ukierunkowane na zwiększenie wzajemnego zaufania właściwych organów i podmiotów gospodarczych oraz współpracy między nimi.

(43)  Do celów podnoszenia świadomości dotyczącej zasady wzajemnego uznawania oraz zapewnienia prawidłowego i spójnego stosowania niniejszego rozporządzenia Unia powinna sfinansować kampanie na rzecz podnoszenia świadomości i inne powiązane działania ukierunkowane na zwiększenie wzajemnego zaufania właściwych organów, stowarzyszeń branżowych i podmiotów gospodarczych oraz współpracy między nimi.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Celem niniejszego rozporządzenia jest poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego dzięki usprawnieniu stosowania zasady wzajemnego uznawania oraz usunięciu nieuzasadnionych barier utrudniających handel.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju towarów, w tym produktów rolnych, a także do decyzji administracyjnych, które właściwy organ państwa członkowskiego („państwo członkowskie przeznaczenia”) wydał lub zamierza wydać w odniesieniu do wszelkich takich towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, jeżeli decyzja spełnia poniższe kryteria:

1.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju towarów, w tym produktów rolnych, a także do decyzji administracyjnych, które właściwy organ państwa członkowskiego („państwo członkowskie przeznaczenia”) wydał lub zamierza wydać w odniesieniu do wszelkich takich towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, jeżeli decyzja spełnia oba poniższe kryteria:

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przepisem tym wprowadza się zakaz udostępniania towarów lub rodzaju towarów na rynku krajowym w tym państwie członkowskim, albo w inny sposób, faktycznie lub formalnie, wprowadza się obowiązek zapewnienia zgodności z tym przepisem w każdym przypadku udostępniania na rynku towarów lub towarów danego rodzaju;

b)  przepisem tym wprowadza się zakaz udostępniania towarów lub rodzaju towarów na rynku w tym państwie członkowskim, albo w inny sposób, faktycznie lub formalnie, wprowadza się obowiązek zapewnienia zgodności z tym przepisem w każdym przypadku udostępniania na rynku towarów lub towarów danego rodzaju;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  nakłada na te towary lub towary tego rodzaju inne wymogi, które nałożono do celów ochrony konsumentów lub środowiska i które wpływają na cykl życia towarów po ich udostępnieniu na rynku krajowym w tym państwie członkowskim, takie jak warunki użytkowania, recyklingu, ponownego użycia lub unieszkodliwiania, w przypadku gdy takie warunki mogą mieć istotny wpływ albo na skład lub charakter towarów lub rodzaju towarów albo na udostępnianie ich na rynku krajowym w tym państwie członkowskim.

(ii)  nakłada na te towary lub towary tego rodzaju inne wymogi, które nałożono do celów ochrony konsumentów lub środowiska i które wpływają na cykl życia towarów po ich udostępnieniu na rynku w tym państwie członkowskim, takie jak warunki użytkowania, recyklingu, ponownego użycia lub unieszkodliwiania, w przypadku gdy takie warunki mogą mieć istotny wpływ albo na skład lub charakter towarów lub rodzaju towarów albo na udostępnianie ich na rynku w tym państwie członkowskim.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla dyrektywy (UE) 2015/1535 i obowiązku powiadamiania Komisji i państw członkowskich o projektach krajowych przepisów technicznych przed ich przyjęciem.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 7 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  art. 8 ust. 1 lit. d)–f) lub art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/95/WE;

a)  art. 8 ust. 1 lit. d)–f) i art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/95/WE;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „udostępnienie na rynku krajowym w państwie członkowskim” oznacza każde dostarczenie towarów na potrzeby dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku na terytorium tego państwa członkowskiego w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;

2)  „udostępnienie na rynku w państwie członkowskim” oznacza każde dostarczenie towarów na potrzeby dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku na terytorium tego państwa członkowskiego w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „ograniczenie dostępu do rynku” oznacza wprowadzenie warunków, które należy spełnić, zanim możliwe będzie udostępnienie towarów na rynku krajowym w danym państwie członkowskim, lub warunków utrzymania towarów na rynku, na podstawie których w obu przypadkach wymaga się zmiany co najmniej jednej cechy tych towarów, jak opisano w art. 2 ust. 3 lit. c) ppkt (i), lub wykonania badania dodatkowego;

3)  „ograniczenie dostępu do rynku” oznacza wprowadzenie warunków, które należy spełnić, zanim możliwe będzie udostępnienie towarów na rynku w danym państwie członkowskim, lub warunków utrzymania towarów na rynku, na podstawie których w obu przypadkach wymaga się zmiany co najmniej jednej cechy tych towarów, jak opisano w art. 2 ust. 3 lit. c) ppkt (i), lub wykonania badania dodatkowego;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zakaz udostępnienia towarów na rynku krajowym w danym państwie członkowskim lub zakaz utrzymania towarów na tym rynku;

a)  zakaz udostępnienia towarów na rynku w danym państwie członkowskim lub zakaz utrzymania towarów na tym rynku;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „uprzednie wydanie zezwolenia” oznacza procedurę administracyjną na podstawie przepisów państwa członkowskiego, zgodnie z którą od właściwego organu tego państwa członkowskiego – na podstawie wniosku złożonego przez podmiot gospodarczy – wymaga się wydania formalnego zezwolenia przed umożliwieniem udostępnienia towarów na rynku krajowym tego państwa członkowskiego;

5)  „uprzednie wydanie zezwolenia” oznacza procedurę administracyjną na podstawie przepisów państwa członkowskiego, zgodnie z którą od właściwego organu tego państwa członkowskiego – na podstawie wniosku złożonego przez podmiot gospodarczy – wymaga się wydania formalnego zezwolenia przed umożliwieniem udostępnienia towarów na rynku tego państwa członkowskiego;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „producent” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza towary lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie towarów i oferuje je pod swoją nazwą lub znakiem towarowym, bądź każdą inną osobę fizyczną lub prawną, która – umieszczając na towarach swoją nazwę, znak towarowy lub inne wyróżniające ją elementy – przedstawia się jako producent tych towarów;

6)  „producent” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza towary lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie towarów i oferuje je pod swoją nazwą lub znakiem towarowym, każdą osobę fizyczną lub prawną, która modyfikuje towary już wprowadzone legalnie do obrotu w jednym państwie członkowskim w taki sposób, że może to wpłynąć na zgodność z odpowiednimi przepisami mającymi zastosowanie w tym państwie członkowskim, bądź każdą inną osobę fizyczną lub prawną, która – umieszczając na towarach, w tym na produktach rolnych, które nie zostały uzyskane w procesie wytwarzania, swoją nazwę, znak towarowy lub inne wyróżniające ją elementy – przedstawia się jako producent tych towarów;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „upoważniony przedstawiciel” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która otrzymała od producenta pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu w zakresie udostępniania towarów na danym rynku krajowym;

7)  „upoważniony przedstawiciel” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która otrzymała od producenta pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu w zakresie udostępniania towarów na danym rynku;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9)  „dystrybutor” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, inną niż producent lub importer, która udostępnia towary na rynku krajowym danego państwa członkowskiego;

9)  „dystrybutor” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, inną niż producent lub importer, która udostępnia towary na rynku danego państwa członkowskiego;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a)  „jednostka oceniająca zgodność” oznacza jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z definicją w art. 2 pkt 13 rozporządzenia (WE) nr 765/2008;

Amendment    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12b)  „poważne zagrożenie” oznacza każde poważne zagrożenie, w tym zagrożenie, którego skutki nie są natychmiastowe, wymagające szybkiej interwencji władz publicznych.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Producent towarów lub towarów danego rodzaju, które są lub mają zostać udostępnione na rynku krajowym w państwie członkowskim („państwo członkowskie przeznaczenia”), może sporządzić oświadczenie („oświadczenie o wzajemnym uznawaniu”) w celu wykazania przed właściwymi organami państwa członkowskiego przeznaczenia, że towary te lub towary tego rodzaju wprowadzono legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim.

Producent towarów lub towarów danego rodzaju, które są lub mają zostać udostępnione na rynku w państwie członkowskim („państwo członkowskie przeznaczenia”), może sporządzić do celów wzajemnego uznawania dobrowolne oświadczenie o wprowadzeniu legalnie do obrotu (zwane dalejoświadczeniem o wzajemnym uznawaniu”) w celu wykazania przed właściwymi organami państwa członkowskiego przeznaczenia podczas oceny towarów zgodnie z art. 5, że towary te lub towary tego rodzaju wprowadzono legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Producent może ewentualnie zlecić swojemu upoważnionemu przedstawicielowi sporządzenie oświadczenia w jego imieniu.

Producent może zlecić swojemu upoważnionemu przedstawicielowi sporządzenie oświadczenia w jego imieniu, pod warunkiem że w upoważnieniu wyraźnie wskazano tę czynność.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu szczegółowe informacje dotyczące wprowadzenia do obrotu towarów lub rodzaju towarów może jednak podać dowolny podmiot gospodarczy.

Alternatywnie oświadczenie o wzajemnym uznawaniu lub szczegółowe informacje zawarte w takim oświadczeniu dotyczące wprowadzenia do obrotu towarów lub rodzaju towarów mogą jednak zostać wypełnione przez dowolny podmiot gospodarczy, pod warunkiem że odpowiednia osoba składająca podpis jest w stanie przedstawić dowody potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniu.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oświadczenie wypełnia się w jednym z języków urzędowych Unii, a jeżeli język ten nie jest językiem wymaganym przez państwo członkowskie przeznaczenia, podmioty gospodarcze odpowiadają ze przetłumaczenie oświadczenia na język lub języki wymagane przez państwo członkowskie przeznaczenia.

Oświadczenie wypełnia się w jednym z języków urzędowych Unii, a jeżeli język ten nie jest językiem wymaganym przez państwo członkowskie przeznaczenia, podmioty gospodarcze odpowiadają ze przetłumaczenie oświadczenia na język wymagany przez państwo członkowskie przeznaczenia.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Podmioty gospodarcze są odpowiedzialne za treść i dokładność informacji, które same przedstawiają w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu.

3.  Podmioty gospodarcze wypełniające oświadczenie są odpowiedzialne za treść i dokładność informacji, w tym informacji przetłumaczonych, które same przedstawiają w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu. W związku z tym podmioty gospodarcze ponoszą odpowiedzialność zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi składania oświadczeń zawierających nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu można dostarczyć właściwemu organowi państwa członkowskiego przeznaczenia do celów oceny, którą należy przeprowadzić zgodnie z art. 5. Oświadczenie można dostarczyć w formie papierowej albo drogą elektroniczną.

5.  Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu można dostarczyć właściwemu organowi państwa członkowskiego przeznaczenia do celów oceny, którą należy przeprowadzić zgodnie z art. 5. Oświadczenie można dostarczyć w formie papierowej albo drogą elektroniczną lub można je udostępnić w internecie.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Podmioty gospodarcze mogą udostępnić oświadczenie na stronie internetowej, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

6.  W przypadku gdy podmioty gospodarcze udostępniają oświadczenie w internecie spełnione są następujące warunki:

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 7 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  właściwy organ przyjmuje oświadczenie – wraz ze wszelkimi zasadnie wymaganymi przez właściwy organ dowodami służącymi potwierdzeniu informacji w nim zamieszczonych – jako wystarczające do wykazania, że towary wprowadzono legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim; oraz

a)  właściwy organ przyjmuje oświadczenie – w odpowiedzi na uzasadniony wniosek właściwego organu wraz z dowodami potwierdzającymi służącymi weryfikacji informacji w nim zamieszczonych – jako wystarczające do wykazania, że towary wprowadzono legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim; oraz

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia nie otrzyma oświadczenia o wzajemnym uznawaniu zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym artykule, właściwy organ może zwrócić się do któregokolwiek podmiotu gospodarczego o przedstawienie następujących dokumentów i informacji, aby do celów oceny na podstawie art. 5 wykazać, że towary wprowadzono legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim:

8.  Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia nie otrzyma oświadczenia o wzajemnym uznawaniu zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym artykule, właściwy organ może zwrócić się do właściwego podmiotu gospodarczego o przedstawienie następujących dokumentów i informacji, aby do celów oceny na podstawie art. 5 wykazać, że towary wprowadzono legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim:

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 8 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wszelkich stosownych informacji na temat cech towarów lub rodzaju towarów;

a)  stosownych informacji na temat cech towarów lub rodzaju towarów, niezbędnych do dokonania oceny;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 8 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszelkich stosownych informacji dotyczących wprowadzenia towarów do obrotu zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim;

b)  stosownych informacji dotyczących wprowadzenia towarów do obrotu zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim, niezbędnych do dokonania oceny;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 8 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wszelkich innych informacji, które właściwy organ uzna za przydatne do dokonania oceny.

c)  innych stosownych informacji, które właściwy organ uzna za niezbędne do dokonania oceny, pod warunkiem że wnioski takie są należycie uzasadnione.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Jeżeli towary, których dotyczy przedkładane oświadczenie o wzajemnym uznawaniu, podlegają również aktowi Unii wymagającemu deklaracji zgodności UE, oświadczenie o wzajemnym uznawaniu można dostarczyć w ramach tej deklaracji zgodności UE.

9.  Jeżeli towary, których dotyczy przedkładane oświadczenie o wzajemnym uznawaniu, podlegają również aktowi Unii wymagającemu deklaracji zgodności UE, oświadczenie o wzajemnym uznawaniu można dołączyć do tej deklaracji zgodności UE.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego wyrazi wątpliwości względem towarów, które zdaniem podmiotu gospodarczego wprowadzono legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, właściwy organ niezwłocznie kontaktuje się z właściwym podmiotem gospodarczym i dokonuje oceny towarów.

1.  Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia ma uzasadnione wątpliwości co do tego, czy towary, które są udostępniane lub mają zostać udostępnione na rynku tego państwa, są legalnie wprowadzane do obrotu w innym państwie członkowskim, właściwy organ niezwłocznie kontaktuje się z właściwym organem tego drugiego państwa członkowskiego i z właściwym podmiotem gospodarczym i dokonuje oceny towarów.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Celem oceny jest ustalenie, czy towary lub ten rodzaj towarów są legalnie wprowadzane do obrotu w innym państwie członkowskim i, jeżeli tak, czy uzasadnione interesy publiczne, których dotyczy mający zastosowanie krajowy przepis techniczny państwa członkowskiego przeznaczenia, są odpowiednio chronione w odniesieniu do cech danych towarów.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli po dokonaniu oceny zgodnie z ust. 1 właściwy organ państwa członkowskiego wyda decyzję administracyjną dotyczącą towarów, w ciągu 20 dni roboczych organ informuje o swojej decyzji właściwy podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, Komisję i pozostałe państwa członkowskie. Komisję i pozostałe państwa członkowskie powiadamia się o decyzji za pomocą systemu, o którym mowa w art. 11.

3.  Jeżeli po dokonaniu oceny zgodnie z ust. 1 właściwy organ państwa członkowskiego wyda decyzję administracyjną dotyczącą towarów, bezzwłocznie i nie później niż w ciągu 15 dni roboczych organ informuje o swojej decyzji właściwy podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, Komisję i pozostałe państwa członkowskie. Komisję i pozostałe państwa członkowskie powiadamia się o decyzji za pomocą systemu, o którym mowa w art. 11.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, określa się powody wydania przedmiotowej decyzji w sposób wystarczająco szczegółowy i uzasadniony, aby umożliwić dokonanie oceny zgodności tej decyzji z zasadą wzajemnego uznawania oraz z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

4.  W decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, określa się powody wydania przedmiotowej decyzji w sposób wystarczająco szczegółowy i uzasadniony, aby ułatwić dokonanie oceny zgodności tej decyzji z zasadą wzajemnego uznawania oraz z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  krajowy przepis techniczny, który stanowi podstawę wydania decyzji;

a)  krajowy przepis techniczny, który stanowi podstawę wydania decyzji, w tym datę i numer powiadomienia o projekcie tego przepisu technicznego zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wzgląd uzasadnionego interesu publicznego, który uzasadnia decyzję;

b)  wzgląd uzasadnionego interesu publicznego stanowiący podstawę stosowania krajowego przepisu technicznego, na którym jest oparta decyzja administracyjna;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  dowody wykazujące, że decyzja jest właściwa do celu osiągnięcia wyznaczonego celu i nie wykracza poza to, co jest konieczne do jego osiągnięcia.

e)  dowody wykazujące, że decyzja administracyjna jest właściwa do celu osiągnięcia wyznaczonego celu i nie wykracza poza to, co jest konieczne do jego osiągnięcia.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, określa się środki zaskarżenia dostępne na podstawie obowiązujących przepisów w państwie członkowskim, którego to dotyczy, oraz terminy mające zastosowanie do tych środków, przy czym określa się w niej również odwołanie do procedury, o której mowa w art. 8.

6.  W decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, wyraźnie określa się środki zaskarżenia dostępne na podstawie obowiązujących przepisów w państwie członkowskim, którego to dotyczy, oraz terminy mające zastosowanie do tych środków, przy czym określa się w niej również odwołanie do procedury, o której mowa w art. 8.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dokonując oceny towarów zgodnie z art. 5, właściwy organ państwa członkowskiego nie zawiesza tymczasowo udostępniania tych towarów na rynku krajowym tego państwa członkowskiego, z wyjątkiem jednej z następujących sytuacji:

1.  Dokonując oceny towarów zgodnie z art. 5, właściwy organ państwa członkowskiego może tymczasowo zawiesić udostępnianie tych towarów na rynku tego państwa członkowskiego wyłącznie w jednej z następujących sytuacji:

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w normalnych lub zasadnie możliwych do przewidzenia warunkach używania towary stanowią poważne zagrożenie wymagające szybkiej interwencji właściwego organu, w tym zagrożenie, którego skutki nie są natychmiastowe;

a)  w normalnych lub rozsądnie możliwych do przewidzenia warunkach używania towary stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia użytkowników, osób lub dla środowiska, wymagające szybkiej interwencji właściwego organu, w tym zagrożenie, którego skutki nie są natychmiastowe;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  udostępnianie towarów lub towarów tego rodzaju na rynku krajowym w tym państwie członkowskim jest zasadniczo zakazane w tym państwie członkowskim ze względów moralności publicznej lub bezpieczeństwa publicznego.

b)  udostępnianie towarów lub towarów tego rodzaju na rynku w tym państwie członkowskim jest zasadniczo zakazane w tym państwie członkowskim ze względów moralności publicznej lub bezpieczeństwa publicznego.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Właściwy organ państwa członkowskiego niezwłocznie powiadamia właściwy podmiot gospodarczy, Komisję i pozostałe państwa członkowskie o każdym zawieszeniu na podstawie ust. 1. Komisję i inne państwa członkowskie powiadamia się o decyzji za pomocą systemu, o którym mowa w art. 11. W sytuacjach objętych zakresem stosowania ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu powiadomieniu towarzyszy techniczne lub naukowe uzasadnienie powodu uznania, że dana sytuacja jest objęta zakresem stosowania tego przepisu.

2.  Właściwy organ państwa członkowskiego niezwłocznie powiadamia właściwy podmiot gospodarczy, Komisję i pozostałe państwa członkowskie o każdym zawieszeniu na podstawie ust. 1. Komisję i inne państwa członkowskie powiadamia się o decyzji za pomocą systemu, o którym mowa w art. 11. W sytuacjach objętych zakresem stosowania ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu powiadomieniu towarzyszy szczegółowe techniczne lub naukowe uzasadnienie powodu uznania, że towary stanowią poważne zagrożenie.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli decyzja administracyjna, o której mowa w art. 5, lub tymczasowe zawieszenie, o którym mowa w art. 6, jest także środkiem, który należy zgłosić w systemie RAPEX, o którym mowa w dyrektywie 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, nie wymaga się osobnego powiadomienia Komisji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

1.  Jeżeli decyzja administracyjna, o której mowa w art. 5, lub tymczasowe zawieszenie, o którym mowa w art. 6, jest także środkiem, który należy zgłosić w systemie RAPEX, o którym mowa w dyrektywie 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, nie wymaga się osobnego powiadomienia Komisji i pozostałych państw członkowskich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejszy artykuł ma zastosowanie, jeżeli podmiot gospodarczy, którego dotyczy decyzja administracyjna, przedłożył tę decyzję w systemie rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego (SOLVIT), a podczas trwania procedury krajowy ośrodek SOLVIT zwraca się do Komisji o wydanie opinii, aby pomóc w rozwiązaniu sprawy.

1.  Niniejszy artykuł ma zastosowanie, jeżeli podmiot gospodarczy, którego dotyczy decyzja administracyjna, przedłożył tę decyzję w systemie rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego (SOLVIT), a podczas trwania procedury SOLVIT centrum krajowe lub centrum prowadzące zwraca się do Komisji o wydanie opinii, aby pomóc w rozwiązaniu sprawy. Krajowe i prowadzące centra SOLVIT oraz podmiot gospodarczy przekazują Komisji wszelkie stosowne dokumenty dotyczące danej decyzji. Komisja może również wydać opinię z własnej inicjatywy.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, Komisja nawiązuje kontakt z właściwym podmiotem gospodarczym lub właściwymi podmiotami gospodarczymi oraz właściwymi organami, które wydały decyzję administracyjną, aby ocenić zgodność tej decyzji administracyjnej z zasadą wzajemnego uznawania i niniejszym rozporządzeniem.

2.  Komisja bez zbędnej zwłoki rozpatruje dokumenty i informacje przekazane w ramach procedury SOLVIT, aby ocenić zgodność tej decyzji administracyjnej z zasadą wzajemnego uznawania i niniejszym rozporządzeniem. W przypadku gdy w celu dokonania oceny, o której mowa powyżej, niezbędne są dodatkowe informacje, Komisja bez zbędnej zwłoki zwraca się do odpowiedniego centrum SOLVIT, by nawiązało kontakt z odnośnym podmiotem gospodarczym lub odnośnymi podmiotami gospodarczymi i właściwymi organami.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W następstwie dokonania oceny Komisja może wydać opinię, w której określi problemy, do których – jej zdaniem – należy się odnieść w ramach sprawy w systemie SOLVIT, oraz – w stosownych przypadkach – przedstawi zalecenia mające pomóc w rozwiązaniu sprawy.

3.  W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, Komisja zakańcza ocenę i wydaje opinię, w której określa problemy, do których – jej zdaniem – należy się odnieść w ramach sprawy w systemie SOLVIT, oraz – w stosownych przypadkach – przedstawia zalecenia mające pomóc w rozwiązaniu sprawy. Okres dwóch miesięcy nie obejmuje czasu koniecznego do otrzymania dodatkowych informacji i dokumentów, jak przewidziano w ust. 2.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli w trakcie oceny, o której mowa w ust. 2, Komisja zostanie poinformowana, że sprawa została rozstrzygnięta, może zdecydować o odstąpieniu od wydania opinii.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Opinię Komisji uwzględnia się podczas trwania procedury w ramach SOLVIT, o której mowa w ust. 1.

4.  Opinię Komisji podaje się za pomocą systemu, o którym mowa w art. 11, do wiadomości wszystkich stron zaangażowanych w sprawę, jak również właściwych organów państw członkowskich odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli rynku. Opinię Komisji uwzględnia się podczas trwania procedury w ramach SOLVIT, o której mowa w ust. 1.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Skorzystanie przez podmioty gospodarcze ze środków krajowych nie wpływa na możliwość skorzystania przez nie z systemu SOLVIT ani na możliwość zwrócenia się przez centrum krajowe o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli konieczne jest uzupełnienie informacji udostępnionych w internecie zgodnie z ust. 2, punkty kontaktowe ds. produktów na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego przedstawiają wszelkie przydatne informacje, takie jak kopię elektroniczną lub łącze elektroniczne do krajowych przepisów technicznych mających zastosowanie do określonych towarów lub określonego rodzaju towarów na terytorium, na którym punkt kontaktowy ds. produktów ma swoją siedzibę, oraz informacje, czy te towary lub towary tego rodzaju podlegają wymogowi uprzedniego wydania zezwolenia zgodnie z prawem krajowym.

3.  Jeżeli konieczne jest uzupełnienie informacji udostępnionych w internecie zgodnie z ust. 2, punkty kontaktowe ds. produktów na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego przedstawiają wszelkie przydatne informacje, takie jak kopię elektroniczną lub łącze elektroniczne do krajowych przepisów technicznych i krajowych procedur administracyjnych mających zastosowanie do określonych towarów lub określonego rodzaju towarów na terytorium, na którym punkt kontaktowy ds. produktów ma swoją siedzibę, oraz informacje, czy te towary lub towary tego rodzaju podlegają wymogowi uprzedniego wydania zezwolenia zgodnie z prawem krajowym.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Do celów ust. 1 Komisja ustanawia grupę koordynacyjną (zwaną dalej „grupą”). W skład grupy wchodzą przedstawiciele właściwych organów i punktów kontaktowych ds. produktów z państw członkowskich.

 

Zadania grupy obejmują:

 

a) ułatwianie wymiany informacji, najlepszych praktyk i innych istotnych aspektów działań kontrolnych w państwach członkowskich;

 

b) wspieranie funkcjonowania punktów kontaktowych ds. produktów i rozwijanie ich współpracy transgranicznej;

 

c) zapewnianie wkładu i uwag Komisji do wszelkich wskazówek dotyczących pojęcia nadrzędnych względów interesu publicznego i zaleceń, a także najlepszych praktyk, by zachęcić do spójnego stosowania niniejszego rozporządzenia;

 

d) ułatwianie i koordynowanie wymiany urzędników między państwami członkowskimi, zwłaszcza w szczególnie problematycznych sektorach;

 

e) ułatwianie i koordynowanie organizacji wspólnych programów szkoleniowych dla organów publicznych i przedsiębiorstw.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby ich właściwe organy i punkty kontaktowe ds. produktów uczestniczyły w działaniach, o których mowa w ust. 1.

3.  Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o tożsamości przedstawicieli z tego państwa członkowskiego wyznaczonych do udziału w grupie. Państwa członkowskie zapewniają, aby ich właściwe organy i punkty kontaktowe ds. produktów uczestniczyły w działaniach, o których mowa w ust. 1 i 2a.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Unia może finansować następujące działania wspierające wdrażanie niniejszego rozporządzenia:

1.  Unia finansuje następujące działania wspierające wdrażanie niniejszego rozporządzenia:

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  funkcjonowanie współpracy między punktami kontaktowymi ds. produktów oraz techniczne i logistyczne wsparcie tej współpracy;

d)  wymianę dobrych praktyk;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia (...), a następnie co pięć lat, Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia pod kątem określonych w nim celów i przedstawia sprawozdanie na ten temat Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

1.  Do dnia (...), a następnie co dwa lata, Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia pod kątem określonych w nim celów i przedstawia sprawozdanie na ten temat Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Nazwa i adres podmiotu gospodarczego sporządzającego oświadczenie o wzajemnym uznawaniu:

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – ustęp 1 – punkt 4 – podpunkt 4.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.1.  Towary lub rodzaj towarów, które opisano powyżej, zachowują zgodność z określonymi poniżej odpowiednimi przepisami mającymi zastosowanie w państwie członkowskim: W każdym przypadku podać tytuł odpowiednich przepisów mających zastosowanie w tym państwie członkowskim:

4.1.  Towary lub rodzaj towarów, które opisano powyżej, w tym ich cechy, zachowują zgodność z określonymi poniżej odpowiednimi przepisami mającymi zastosowanie w państwie członkowskim: W każdym przypadku podać tytuł odpowiednich przepisów mających zastosowanie w tym państwie członkowskim:

  • [1]    Dz.U. C …

UZASADNIENIE

Jednolity rynek towarów jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Stworzenie pogłębionego i bardziej sprawiedliwego jednolitego rynku, łącznie z realizacją strategii jednolitego rynku, to jeden z najważniejszych priorytetów politycznych Unii Europejskiej. Swobodny przepływ towarów, który przyczynia się do wytworzenia około 25 % unijnego PKB oraz obejmuje 75 % handlu wewnątrzunijnego, jest najbardziej rozwiniętą spośród podstawowych wolności. Jednak tworzenie jednolitego rynku towarów nie zostało jeszcze zakończone. W przypadku braku wspólnych przepisów dotyczących jednolitego rynku, na przykład odnoszących się do towarów, które nie są objęte zharmonizowanymi unijnym przepisami w zakresie bezpieczeństwa produktów lub są nimi objęte tylko częściowo, zastosowanie powinna mieć zasada wzajemnego uznawania. Jednak obecne ramy prawne nie okazały się wystarczające do zapewnienia spójnego i skutecznego stosowania zasady wzajemnego uznawania.

W związku z tym Komisja Europejska zapowiedziała w swoim programie prac na rok 2017 wniosek w sprawie „pakietu towarowego”, który kompleksowo udoskonali i ułatwi stosowanie zasady wzajemnego uznawania na jednolitym rynku, a tym samym wyeliminuje te niedoskonałości, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania jednolitego rynku towarów.

Zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania wymaga się, aby towary wprowadzone legalnie do obrotu w jednym państwie członkowskim nie były zakazane w innym państwie członkowskim, chyba że to państwo członkowskie przedstawi uzasadnione powody zakazu lub ograniczenia ich sprzedaży. Wzajemne uznawanie ma zastosowanie do produktów niepodlegających prawodawstwu harmonizacyjnemu Unii lub objętych nim jedynie częściowo, takich jak szeroka gama produktów konsumenckich (materiały włókiennicze, obuwie, artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, biżuteria, naczynia stołowe lub meble).

Nowe rozporządzenie w sprawie wzajemnego uznawania powinno doprecyzować i uprościć procedury, których mają przestrzegać przedsiębiorstwa i organy krajowe, oraz usprawnić funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania.

Dostępu do rynku w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania należy odmawiać wyłącznie w przypadku, gdy zagrożony jest uzasadniony i proporcjonalny interes publiczny. Ponadto koniecznie należy sprecyzować zakres wzajemnego uznawania i jasno wskazać przypadki, w których ma ono zastosowanie, aby doprowadzić do zwiększenia pewności prawa dla przedsiębiorstw i organów krajowych co do tego, kiedy można stosować zasadę wzajemnego uznawania.

Dobrowolne „oświadczenie o wzajemnym uznawaniu”, do wypełnienia przez podmioty gospodarcze, powinno pomóc przedsiębiorstwom wykazać, że ich produkt spełnia już wymogi obowiązujące w innym państwie członkowskim, rozwiać obawy władz i ułatwić współpracę transgraniczną. Wprowadzenie oświadczenia własnego, które ma ułatwić wykazanie, że produkt został już wprowadzony legalnie do obrotu, doprowadzi do zwiększenia pewności prawa w zakresie stosowania zasady wzajemnego uznawania i ułatwi jej stosowanie przez przedsiębiorstwa.

Ustanowienie współpracy administracyjnej ożywi wzajemne kontakty oraz pozwoli zwiększyć zaufanie wśród organów krajowych, a tym samym ułatwi funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania. Podmioty uczestniczące w procesie wzajemnego uznawania nie komunikują się ze sobą w wystarczającym stopniu. Często powodem jest rozproszenie uprawnień i obowiązków wynikających z poszczególnych regulacji, co utrudnia poruszanie się wśród tych – często bardzo technicznych – kwestii. W związku z tym należy wzmocnić punkty kontaktowe ds. produktów stanowiące kanały komunikacji na potrzeby wzajemnego uznawania.

Sprawozdawca proponuje zacieśnienie współpracy transgranicznej przez powołanie grupy koordynacyjnej składającej się z przedstawicieli właściwych organów i punktów kontaktowych ds. produktów w państwach członkowskich.

Wniosek w sprawie nowych zasad wzajemnego uznawania wprowadza również procedurę rozwiązywania problemów, aby zapewnić skuteczne środki odwoławcze i odbudować zaufanie do wzajemnego uznawania. Jako podstawową procedurę rozwiązywania problemów należy stosować istniejący mechanizm SOLVIT. SOLVIT to usługa świadczona przez administrację krajową w każdym z państw członkowskich UE. W ramach tej usługi przedsiębiorstwa otrzymują pomoc w przypadku, gdy organy krajowe w innym państwie członkowskim UE naruszą ich prawa, próbuje się też znaleźć rozwiązanie. W związku z powyższym przedsiębiorstwa mogą korzystać z SOLVIT jako rozwiązania alternatywnego dla postępowań sądowych, gdy otrzymały krajową decyzję odmawiającą dostępu do rynku lub ograniczającą taki dostęp na podstawie zasady wzajemnego uznawania.

Wniosek powinien spowodować wzmocnienie szczebla europejskiego i roli Komisji Europejskiej w zakresie wzajemnego uznawania w wyniku powierzenia Komisji obowiązku wydania opinii w sprawach zgłoszonych w sieci SOLVIT. Ponadto, aby wzajemne uznawanie funkcjonowało prawidłowo, Komisja Europejska powinna ściślej współpracować z poszczególnymi krajami i sektorami. Komisja powinna także ocenić ewentualne korzyści dla przedsiębiorstw i organów krajowych, prowadząc dalsze prace nad istniejącymi wykazami produktów podlegających wzajemnemu uznawaniu, i przedstawić wskazówki dotyczące sposobów stosowania zasady wzajemnego uznawania. Poza tym państwa członkowskie powinny nadal wyraźnie uwzględniać zasadę wzajemnego uznawania w krajowych przepisach technicznych, lecz powinny to robić w sposób zrozumiały. Dlatego też sprawozdawca zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia do krajowych regulacji technicznych jasnej i jednoznacznej „klauzuli jednolitego rynku” oraz do opracowania specjalnych wskazówek dotyczących jej stosowania.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek i jest przekonany, że udoskonalenie systemu wzajemnego uznawania towarów uprości procedury dla przedsiębiorstw i organów krajowych oraz zmniejszy obciążenia administracyjne przedsiębiorstw, umożliwiając im czerpanie korzyści ze swobodnego przepływu towarów na jednolitym rynku Unii Europejskiej.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim

Odsyłacze

COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)

Data przedstawienia w PE

20.12.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

5.2.2018

JURI

5.2.2018

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Ivan Štefanec

23.1.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Data przyjęcia

3.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Data złożenia

6.9.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

31

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

ENF

Marcus Pretzell

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 20 września 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności