Procedură : 2017/0354(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0274/2018

Texte depuse :

A8-0274/2018

Dezbateri :

PV 13/02/2019 - 23
CRE 13/02/2019 - 23

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.9

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0123

RAPORT     ***I
PDF 819kWORD 113k
5.9.2018
PE 620.869v04-00 A8-0274/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru

(COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportor: Ivan Štefanec

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru

(COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0796),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0005/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0274/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Piața internă cuprinde o zonă fără frontiere interne în care libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului este asigurată în conformitate cu dispozițiile din tratate. Între statele membre sunt interzise restricțiile cantitative la importuri, precum și orice măsuri cu efect echivalent. Respectiva interdicție vizează orice măsură națională susceptibilă să împiedice, direct sau indirect, în mod real sau potențial, comerțul intra-UE cu mărfuri. Libera circulație a mărfurilor este asigurată în cadrul pieței interne prin armonizarea normelor la nivelul Uniunii, stabilind astfel cerințe comune pentru comercializarea anumitor mărfuri sau, pentru mărfurile sau aspecte ale mărfurilor care nu sunt acoperite de normele de armonizare a Uniunii, prin aplicarea principiului recunoașterii reciproce.

(1)  Piața internă cuprinde o zonă fără frontiere interne în care libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului este asigurată în conformitate cu dispozițiile din tratate. Între statele membre sunt interzise restricțiile cantitative la importuri, precum și orice măsuri cu efect echivalent. Respectiva interdicție vizează orice măsură națională susceptibilă să împiedice, direct sau indirect, în mod real sau potențial, comerțul intra-UE cu mărfuri. Libera circulație a mărfurilor este asigurată în cadrul pieței interne prin armonizarea normelor la nivelul Uniunii, stabilind astfel cerințe comune pentru comercializarea anumitor mărfuri sau, pentru mărfurile sau aspecte ale mărfurilor care nu sunt acoperite în totalitate de normele de armonizare a Uniunii, prin aplicarea principiului recunoașterii reciproce, astfel cum este definit de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Obstacolele în calea liberei circulații a mărfurilor între statele membre pot fi create ilegal dacă, în absența unor norme de armonizare a Uniunii, care vizează mărfurile sau un anumit aspect al mărfurilor, o autoritate competentă dintr-un stat membru aplică norme naționale pentru mărfurile de acest tip comercializate în mod legal în alt stat membru, prin care se solicită ca mărfurile să îndeplinească anumite cerințe tehnice, de exemplu cerințe referitoare la denumire, formă, dimensiune, greutate, compoziție, prezentare, etichetare sau ambalare. Aplicarea unor astfel de norme pentru mărfurile comercializate în mod ilegal în alt stat membru ar putea fi contrară articolelor 34 și 36 din tratat, chiar dacă normele se aplică fără distincție tuturor mărfurilor.

(2)  Obstacolele în calea liberei circulații a mărfurilor între statele membre pot fi create ilegal dacă, în absența unor norme de armonizare a Uniunii, care vizează mărfurile sau un anumit aspect al mărfurilor, o autoritate competentă dintr-un stat membru aplică norme naționale pentru mărfurile de acest tip comercializate în mod legal în alt stat membru, prin care se solicită ca mărfurile să îndeplinească anumite cerințe tehnice, de exemplu cerințe referitoare la denumire, formă, dimensiune, greutate, compoziție, prezentare, etichetare sau ambalare, solicitări de testare suplimentară și/sau de multiplicare a testărilor. Aplicarea unor astfel de norme pentru mărfurile comercializate în mod legal în alt stat membru ar putea fi contrară articolelor 34 și 36 din tratat, chiar dacă normele se aplică fără distincție tuturor mărfurilor.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Principiul recunoașterii reciproce rezultă din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. În conformitate cu acest principiu, statele membre nu pot interzice vânzarea, pe teritoriul lor, a mărfurilor care sunt comercializate în mod legal în alt stat membru, chiar dacă mărfurile au fost produse sau fabricate în conformitate cu norme tehnice diferite. Însă principiul nu este absolut. Statele membre pot interzice comercializarea mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru, în cazul în care astfel de restricții sunt justificate conform dispozițiilor articolului 36 din tratat sau din alte motive imperative de interes public și care sunt, în orice caz, proporționale cu obiectivul urmărit.

(3)  Principiul recunoașterii reciproce rezultă din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. În conformitate cu acest principiu, statele membre nu pot interzice vânzarea, pe teritoriul lor, a mărfurilor care sunt comercializate în mod legal în alt stat membru, chiar dacă mărfurile au fost produse sau fabricate în conformitate cu norme tehnice diferite. Însă principiul nu este absolut. Statele membre se pot opune comercializării mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru, în cazul în care astfel de restricții sunt justificate conform dispozițiilor articolului 36 din tratat sau din alte motive imperative de interes public recunoscute de jurisprudența CJUE referitoare la libera circulație a mărfurilor și care sunt, în orice caz, proporționale cu obiectivul urmărit. Prezentul regulament impune obligația de a justifica în mod clar motivul pentru care se refuză accesul pe piață.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Conceptul de motive imperative de interes public este un concept în continuă evoluție dezvoltat de Curtea de Justiție în jurisprudența sa în legătură cu articolele 34 și 36 din tratat. Acest concept acoperă, printre altele, eficacitatea supravegherii fiscale, imparțialitatea tranzacțiilor comerciale, protecția consumatorilor, protecția mediului, menținerea diversității presei și riscul major de subminare a echilibrului financiar al sistemului de securitate socială. Astfel de motive imperative, în cazul în care există diferențe de la un stat membru la altul, pot justifica aplicarea normelor naționale de către autoritățile competente. Cu toate acestea, astfel de decizii trebuie să fie justificate în mod corespunzător, iar principiul proporționalității trebuie respectat întotdeauna, ținând cont de situația în care autoritatea competentă a luat de fapt decizia cel mai puțin restrictivă posibil. Mai mult, deciziile administrative de restricționare sau de refuz al accesului la piață în ceea ce privește mărfurile comercializate în mod legal în alt stat membru nu trebuie să fie întemeiate pe simplul fapt că mărfurile în cauză îndeplinesc obiectivul de interes public urmărit de statul membru într-un mod diferit față de modul în care mărfurile interne din statul membru respectiv îndeplinesc acest obiectiv.

(4)  Conceptul de motive imperative de interes public este un concept în continuă evoluție dezvoltat de Curtea de Justiție în jurisprudența sa în legătură cu articolele 34 și 36 din tratat. În cazul în care există diferențe de la un stat membru la altul, acestea pot justifica aplicarea normelor naționale de către autoritățile competente. Cu toate acestea, deciziile administrative trebuie să fie întotdeauna justificate în mod corespunzător, legitime, adecvate și să respecte principiul proporționalității, iar autoritatea competentă trebuie să ia decizia cel mai puțin restrictivă posibil. Pentru a reduce barierele din calea pieței interne și a îmbunătăți funcționarea pieței interne a bunurilor, Comisia și statele membre sunt încurajate să inițieze un proces de evaluare pentru a stabili dacă toate normele naționale sunt încă adecvate scopului lor și dacă nu creează bariere netarifare disproporționate. Mai mult, deciziile administrative de restricționare sau de refuz al accesului la piață în ceea ce privește mărfurile comercializate în mod legal în alt stat membru nu trebuie să fie întemeiate pe simplul fapt că mărfurile în cauză îndeplinesc obiectivul de interes public urmărit de statul membru într-un mod diferit față de modul în care mărfurile din statul membru respectiv îndeplinesc acest obiectiv. Pentru a sprijini statele membre în sarcina lor de a justifica restricționarea principiului recunoașterii reciproce, Comisia ar trebui să ofere orientări neobligatorii de revizuire a jurisprudenței referitoare la conceptul de motive imperative de interes public și la modul de aplicare a principiului recunoașterii reciproce. Autoritățile competente ar trebui să aibă capacitatea și posibilitatea de a aduce contribuții la orientări și de a furniza feedback în legătură cu acestea.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Regulamentul (CE) nr. 764/2008 are mai multe deficiențe, și ar trebui, prin urmare, să fie revizuit și consolidat. Din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 764/2008 ar trebui înlocuit de prezentul regulament. Prezentul regulament ar trebui să stabilească proceduri clare pentru a asigura libera circulație a produselor comercializate în mod legal în alt stat membru și posibilitatea de a restricționa dreptul la liberă circulație numai atunci când statele membre au motive legitime de interes public în acest sens și restricția este proporțională. Acesta garantează că drepturile și obligațiile existente care decurg din principiul recunoașterii reciproce sunt respectate, atât de către operatorii economici, cât și de către autoritățile naționale.

(7)  Regulamentul (CE) nr. 764/2008 are mai multe deficiențe și ar trebui, prin urmare, să fie revizuit și consolidat. Din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 764/2008 ar trebui înlocuit de prezentul regulament. Prezentul regulament ar trebui să stabilească proceduri clare pentru a asigura libera circulație a produselor comercializate în mod legal în alt stat membru și posibilitatea de a restricționa dreptul la liberă circulație numai atunci când statele membre au motive legitime de interes public bine justificate în acest sens și restricția este proporțională. Acesta garantează că drepturile și obligațiile existente care decurg din principiul recunoașterii reciproce sunt respectate, atât de către operatorii economici, cât și de către autoritățile naționale.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Este important să se clarifice că printre tipurile de mărfuri reglementate de prezentul regulament se numără produsele agricole. Termenul „produse agricole” include produse de pescuit, astfel cum se prevede la articolul 38 alineatul (1) din tratat.

(11)  Este important să se clarifice că printre tipurile de mărfuri reglementate de prezentul regulament se numără produsele agricole. Termenul „produse agricole” include produse de pescuit, astfel cum se prevede la articolul 38 alineatul (1) din tratat. Comisia ar trebui să țină și, atunci când este posibil, să dezvolte în continuare o listă orientativă și neexhaustivă actualizată online, pentru a ajuta la identificarea tipurilor de produse care fac obiectul prezentului regulament.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a beneficia de principiul recunoașterii reciproce, mărfurile trebuie să fie comercializate în mod legal în alt stat membru. Ar trebui să se clarifice faptul că, în ceea ce privește mărfurile care urmează să fie considerate ca fiind comercializate în mod legal în alt stat membru, ele trebuie să fie conforme cu normele relevante aplicabile în statul membru respectiv și să fie puse la dispoziția utilizatorilor finali în statul membru respectiv.

(14)  Pentru a beneficia de principiul recunoașterii reciproce, mărfurile trebuie să fie comercializate în mod legal în alt stat membru. Ar trebui să se clarifice faptul că, în ceea ce privește mărfurile care urmează să fie considerate ca fiind comercializate în mod legal în alt stat membru, ele trebuie să fie conforme cu normele relevante aplicabile în statul membru respectiv și să fie puse la dispoziția utilizatorilor finali în statul membru respectiv.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Pentru a crește gradul de conștientizare a principiului recunoașterii reciproce de către autoritățile naționale și operatorii economici, statele membre sunt încurajate să prevadă în normele lor tehnice naționale „clauze privind piața unică” clare și neambigue, care să garanteze că produsele comercializate în mod legal într-un stat membru sunt presupuse a fi compatibile cu normele tehnice naționale ale unui alt stat membru.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Dovezile necesare pentru a se demonstra că mărfurile sunt comercializate în mod legal în alt stat membru diferă în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Acest fapt cauzează întârzieri și costuri suplimentare inutile pentru operatorii economici, împiedicând în același timp autoritățile naționale să obțină informațiile necesare pentru a evalua mărfurile în timp util. Acest lucru poate împiedica aplicarea principiului recunoașterii reciproce. Prin urmare, este esențial ca operatorii economici să aibă posibilitatea de a demonstra că mărfurile lor sunt comercializate în mod legal în alt stat membru. Operatorii economici ar trebui să poată beneficia de un proces de declarație pe propria răspundere, care ar trebui să furnizeze autorităților competente toate informațiile necesare privind mărfurile și conformitatea acestora cu normele aplicabile în celălalt stat membru. Utilizarea declarației nu împiedică autoritățile naționale să ia o decizie de restricționare a accesului la piață, cu condiția ca o astfel de decizie să fie proporțională și să respecte principiul recunoașterii reciproce și prezentul regulament.

(15)  Dovezile necesare pentru a se demonstra că mărfurile sunt comercializate în mod legal în alt stat membru diferă în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Acest fapt cauzează întârzieri și costuri suplimentare inutile pentru operatorii economici, împiedicând în același timp autoritățile naționale să obțină informațiile necesare pentru a evalua mărfurile în timp util. Acest lucru poate împiedica aplicarea principiului recunoașterii reciproce. Prin urmare, este esențial ca operatorii economici să aibă posibilitatea de a demonstra că mărfurile lor sunt comercializate în mod legal în alt stat membru. Operatorii economici ar trebui să poată beneficia de un proces de declarație pe propria răspundere, care ar trebui să furnizeze autorităților competente informații privind mărfurile și conformitatea acestora cu normele aplicabile în celălalt stat membru. Utilizarea declarației voluntare nu împiedică autoritățile naționale să ia o decizie de restricționare a accesului la piață, cu condiția ca o astfel de decizie să fie proporțională, justificată și să respecte principiul recunoașterii reciproce și prezentul regulament.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Producătorul sau reprezentantul producătorului ar trebui să fie responsabil cu completarea informațiilor din declarația de recunoaștere reciprocă, deoarece producătorul cunoaște cel mai bine mărfurile. Cu toate acestea, informațiile conform cărora mărfurile sunt puse la dispoziția utilizatorilor finali din statul membru în cauză pot fi deținute de un importator sau de un distribuitor, mai degrabă decât de producătorul efectiv. Prin urmare, ar trebui ca unui alt operator economic să i se permită să completeze aceste informații în locul producătorului.

(16)  Producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului ar trebui să fie responsabil cu completarea informațiilor din declarația de recunoaștere reciprocă, deoarece producătorul cunoaște cel mai bine mărfurile. Cu toate acestea, informațiile conform cărora mărfurile sunt puse la dispoziția utilizatorilor finali din statul membru în cauză pot fi deținute de un importator sau de un distribuitor, mai degrabă decât de producătorul efectiv. Prin urmare, ar trebui ca unui alt operator economic să i se permită să completeze aceste informații în locul producătorului, cu condiția ca operatorul economic să își asume răspunderea pentru informațiile completate în declarația de recunoaștere reciprocă.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a garanta că informațiile furnizate în declarația de recunoaștere reciprocă sunt cuprinzătoare, ar trebui să se prevadă, pentru utilizare de către operatorii economici care doresc să facă astfel de declarații, o structură armonizată a acestora.

(18)  Pentru a garanta că informațiile furnizate în declarația de recunoaștere reciprocă sunt cuprinzătoare și adevărate, ar trebui să se prevadă, pentru utilizare de către operatorii economici care doresc să facă astfel de declarații, o structură armonizată a acestora.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a consolida eficiența și competitivitatea întreprinderilor care activează în domeniul nearmonizat, ar trebui să fie posibil să se beneficieze de noile tehnologii ale informației, cu scopul de a facilita furnizarea declarației de recunoaștere reciprocă. Prin urmare, operatorii economici ar trebui să aibă posibilitatea de a-și face declarația disponibilă online.

(20)  Pentru a consolida eficiența și competitivitatea întreprinderilor care activează în domeniul nearmonizat, ar trebui să fie posibil să se beneficieze de noile tehnologii ale informației, cu scopul de a facilita furnizarea declarației de recunoaștere reciprocă. Prin urmare, operatorii economici ar trebui să aibă posibilitatea de a-și face declarația disponibilă online și în mod securizat și să fie încurajați să facă acest lucru.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Comisia ar trebui să se asigure că pe portalul digital unic sunt puse la dispoziție, în toate limbile oficiale ale Uniunii, un model pentru declarația de recunoaștere reciprocă și orientări relevante pentru completarea declarației.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b)  Un principiu care funcționează corect al recunoașterii reciproce reprezintă o completare esențială a armonizării la nivelul UE, în special atunci când se ține cont de faptul că numeroase produse prezintă aspecte armonizate și nearmonizate, urmând ca pe piața internă să existe un număr considerabil de produse cu aspecte nearmonizate.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În cazul în care producătorii decid să nu utilizeze mecanismul declarațiilor de recunoaștere reciprocă, ar trebui ca statul membru să solicite informațiile pe care le consideră necesare pentru evaluarea mărfurilor, ținând seama în mod corespunzător de principiul proporționalității.

(22)  În cazul în care operatorii economici decid să nu utilizeze mecanismul declarațiilor de recunoaștere reciprocă, ar trebui ca statul membru să solicite informațiile specifice și bine definite pe care le consideră necesare pentru evaluarea mărfurilor cu respectarea principiului proporționalității. Utilizarea declarației nu împiedică autoritățile naționale să ia o decizie de restricționare a accesului la piață, în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Operatorului economic ar trebui să i se acorde o perioadă corespunzătoare în care să depună documente sau orice altă informație solicitată de autoritatea competentă a statului membru de destinație ori să prezinte orice observație sau argument în legătură cu evaluarea mărfurilor în cauză.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Atunci când o autoritate competentă evaluează mărfurile înainte de a decide dacă ar trebui să refuze sau să restricționeze accesul pe piață, ea nu ar trebui să poată lua decizii de suspendare a accesului la piață, cu excepția cazului în care este necesară o intervenție rapidă, pentru a împiedica cauzarea de daune sănătății și siguranței utilizatorilor sau pentru a împiedica ca mărfurile să fie puse la dispoziție în cazul în care punerea la dispoziție a unor astfel de mărfuri face obiectul unei interdicții generale din motive de moralitate publică sau de securitate publică, inclusiv, de exemplu, din motive de prevenire a criminalității.

(25)  Atunci când o autoritate competentă evaluează mărfurile înainte de a decide dacă ar trebui să refuze sau să restricționeze accesul pe piață, ea nu ar trebui să poată lua decizii de suspendare a accesului la piață, cu excepția cazului în care este necesară o intervenție rapidă, pentru a împiedica cauzarea de daune sănătății sau siguranței utilizatorilor, persoanelor ori mediului sau pentru a împiedica ca mărfurile să fie puse la dispoziție în cazul în care punerea la dispoziție a unor astfel de mărfuri face obiectul unei interdicții generale din motive de moralitate publică sau de securitate publică, inclusiv, de exemplu, din motive de prevenire a criminalității.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului23 instituie un sistem de acreditare care asigură acceptarea reciprocă a nivelului de competență a organismelor de evaluare a conformității. Autoritățile competente din statele membre nu ar trebui, prin urmare, să refuze rapoartele de încercare și certificatele eliberate de un organism acreditat de evaluare a conformității din motive legate de competența organismului respectiv. În plus, pentru a evita, pe cât posibil, multiplicarea testelor și procedurilor care au fost deja efectuate în alt stat membru, statele membre ar trebui să accepte, de asemenea, rapoartele de încercare și certificatele eliberate de alte organisme de evaluare a conformității în conformitate cu dreptul Uniunii. Autoritățile competente ar trebui să fie obligate să țină seama de conținutul rapoartelor de încercare sau al certificatelor prezentate.

(26)  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului23 instituie un sistem de acreditare care asigură acceptarea reciprocă a nivelului de competență a organismelor de evaluare a conformității. Autoritățile competente din statele membre nu ar trebui, prin urmare, să refuze rapoartele de încercare și certificatele eliberate de un organism acreditat de evaluare a conformității din motive legate de competența organismului respectiv. În plus, pentru a evita, pe cât posibil, multiplicarea testelor și procedurilor care au fost deja efectuate în alt stat membru, statele membre ar trebui să țină seama în mod corespunzător de rapoartele de încercare și certificatele eliberate de alte organisme de evaluare a conformității în conformitate cu dreptul Uniunii. Autoritățile competente ar trebui să fie obligate să țină seama de conținutul rapoartelor de încercare sau al certificatelor prezentate.

__________________

__________________

23 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

23 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Orice decizie administrativă luată de autoritățile competente din statele membre în temeiul prezentului regulament ar trebui să indice soluțiile disponibile, astfel încât un operator economic să poată sesiza instanțele naționale competente. Decizia ar trebui să se refere și la procedura de soluționare a problemelor procedura prevăzută de prezentul regulament.

(30)  Orice decizie administrativă luată de autoritățile competente din statele membre în temeiul prezentului regulament ar trebui să indice soluțiile disponibile, astfel încât un operator economic să poată contesta decizia sau să poată sesiza instanțele naționale competente. Decizia administrativă ar trebui să se refere și la posibilitatea ca operatorii economici să utilizeze rețeaua SOLVIT și să aibă acces la procedura de soluționare a problemelor prevăzută de regulament.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Rețeaua de soluționare a problemelor intervenite pe piața internă (SOLVIT) este un serviciu oferit de administrația națională în fiecare stat membru cu scopul de a găsi soluții pentru cetățeni și întreprinderi atunci când autoritățile publice din alt stat membru le încalcă drepturile. Principiile care guvernează funcționarea SOLVIT sunt stabilite în Recomandarea 2013/461/UE a Comisiei27.

(32)  Rețeaua de soluționare a problemelor intervenite pe piața internă (SOLVIT) este un serviciu oferit de administrația națională în fiecare stat membru cu scopul de a găsi soluții pentru cetățeni și întreprinderi atunci când autoritățile publice din alt stat membru le încalcă drepturile. Principiile care guvernează funcționarea SOLVIT sunt stabilite în Recomandarea 2013/461/UE a Comisiei27. Fiecare stat membru trebuie să se asigure că s-a înființat un centru SOLVIT național și că sunt disponibile resurse umane și financiare adecvate pentru a garanta că centrul SOLVIT participă la rețeaua europeană SOLVIT, pe baza principiilor prevăzute de Recomandarea 2013/461/UE. Comisia ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a face cunoscute existența și beneficiile SOLVIT, în special în rândul întreprinderilor.

__________________

__________________

27 Recomandarea 2013/461/UE a Comisiei din 17 septembrie 2013 privind principiile care guvernează SOLVIT (JO L 249, 19.9.2013, p. 10).

27 Recomandarea 2013/461/UE a Comisiei din 17 septembrie 2013 privind principiile care guvernează SOLVIT (JO L 249, 19.9.2013, p. 10).

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Sistemul SOLVIT s-a dovedit a fi un mecanism extrajudiciar eficace de soluționare a problemelor, fiind disponibil gratuit. El vizează găsirea de soluții rapide și concrete pentru cetățenii și întreprinderile care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește recunoașterea, de către autoritățile publice, a drepturilor lor în Uniune. Prin urmare, operatorii economici ar trebui să trebui să se bazeze pe SOLVIT înainte de declanșarea mecanismului de soluționare a problemelor în temeiul prezentului regulament. În cazul în care operatorul economic, centrul SOLVIT relevant și statele membre implicate convin asupra rezultatelor corespunzătoare, nu mai trebuie luate alte măsuri.

(33)  Sistemul SOLVIT are potențialul de a fi un mecanism extrajudiciar eficace de soluționare a problemelor, disponibil gratuit. El vizează găsirea de soluții rapide și concrete pentru cetățenii și întreprinderile care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește recunoașterea, de către autoritățile publice, a drepturilor lor în Uniune. Prin urmare, operatorii economici ar trebui să trebui să se bazeze pe SOLVIT înainte de declanșarea mecanismului de soluționare a problemelor în temeiul prezentului regulament. În cazul în care operatorul economic, centrul SOLVIT relevant și statele membre implicate convin asupra rezultatelor corespunzătoare, nu mai trebuie luate alte măsuri.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Cu toate acestea, dacă abordarea informală a SOLVIT nu dă rezultate, și dacă persistă îndoieli serioase cu privire la compatibilitatea deciziei administrative cu principiul recunoașterii reciproce, Comisia ar trebui să fie împuternicită să analizeze această chestiune și să furnizeze o evaluare care trebuie să fie luată în considerare de autoritățile naționale competente, la solicitarea centrului SOLVIT. Intervenția Comisiei ar trebui să respecte un termen rezonabil, în conformitate cu Codul European al Bunei Conduite Administrative.

(34)  Cu toate acestea, dacă abordarea informală a SOLVIT nu dă rezultate și dacă persistă îndoieli cu privire la compatibilitatea deciziei administrative cu principiul recunoașterii reciproce, Comisia ar trebui să fie împuternicită să analizeze această chestiune și să furnizeze o evaluare care trebuie să fie luată în considerare de autoritățile naționale competente, la solicitarea oricăruia dintre centrele SOLVIT. Pentru a colecta informații sau documente suplimentare necesare pentru finalizarea evaluării sale, Comisia ar trebui să informeze centrele SOLVIT relevante cu privire la comunicările sale cu operatorul economic sau cu autoritatea competentă în cauză. În urma unei evaluări, Comisia ar trebui să emită un aviz care trebuie să fie comunicat prin intermediul centrului SOLVIT relevant operatorului economic în cauză și autorităților competente și care trebuie să fie luat în considerare în timpul procedurii SOLVIT. Intervenția Comisiei ar trebui să respecte un termen de două luni. Termenul de două luni nu include timpul necesar pentru primirea informațiilor suplimentare și a documentelor ce ar putea fi considerate necesare. Dacă cazul este soluționat în termenul de două luni, Comisia ar trebui să fie în măsură să decidă să nu emită aviz.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a)  Atunci când Comisia evaluează o decizie administrativă, este important ca operatorii economici să poată utiliza această evaluare în cazul în care sesizează o instanță națională. Prin urmare, în cazul deciziilor administrative ce fac obiectul prezentului regulament, sesizarea unei instanțe naționale nu ar trebui să împiedice operatorul economic să recurgă la SOLVIT.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Pentru a facilita libera circulație a mărfurilor, punctele de informare despre produs ar trebui să aibă obligația de a furniza informații gratuite referitoare la normele tehnice naționale și la aplicarea principiului recunoașterii reciproce. Punctele de informare despre produs ar trebui să fie echipate în mod adecvat, alocându-li-se resursele necesare. În conformitate cu regulamentul [portalul digital unic - COM(2017)256], acestea ar trebui să furnizeze informații prin intermediul unui site web și să facă obiectul criteriilor de calitate prevăzute de regulamentul respectiv.

(37)  Pentru a facilita libera circulație a mărfurilor, punctele de informare despre produs ar trebui să aibă obligația de a furniza, până la un nivel rezonabil, informații gratuite referitoare la normele tehnice naționale și la aplicarea principiului recunoașterii reciproce. Punctele de informare despre produs ar trebui să fie echipate în mod adecvat, alocându-li-se resursele necesare. În conformitate cu regulamentul [portalul digital unic COM(2017)256], acestea ar trebui să furnizeze informații prin intermediul unui site web și să facă obiectul criteriilor de calitate prevăzute de regulamentul respectiv.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Cooperarea dintre autoritățile competente este esențială pentru funcționarea fără probleme a principiului recunoașterii reciproce și pentru crearea unei culturi a recunoașterii reciproce. Punctele de informare despre produs și autoritățile naționale competente ar trebui, prin urmare, să fie obligate să coopereze și să facă schimb de informații și de expertiză pentru a asigura o aplicare corectă și consecventă a principiului recunoașterii reciproce și a prezentului regulament.

(38)  Cooperarea dintre autoritățile competente este esențială pentru funcționarea fără probleme a principiului recunoașterii reciproce și pentru crearea unei culturi a recunoașterii reciproce. Punctele de informare despre produs și autoritățile naționale competente ar trebui, prin urmare, să fie obligate să coopereze și să facă schimb de informații și de expertiză pentru a asigura o aplicare corectă și consecventă a principiului recunoașterii reciproce și a prezentului regulament. Uniunea ar trebui să finanțeze activități care vizează îmbunătățirea acestei cooperări între autoritățile competente, precum formarea și schimburile de bune practici.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la principiul recunoașterii reciproce și pentru a asigura faptul că prezentul regulament se aplică în mod corect și consecvent, Uniunea ar trebui să finanțeze campanii de sensibilizare și alte activități conexe care vizează sporirea încrederii și cooperării între autoritățile competente și operatorii economici.

(43)  Pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la principiul recunoașterii reciproce și pentru a asigura faptul că prezentul regulament se aplică în mod corect și consecvent, Uniunea ar trebui să finanțeze campanii de sensibilizare și alte activități conexe care vizează sporirea încrederii și cooperării între autoritățile competente, organismele profesionale și operatorii economici.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Scopul prezentului regulament este de a consolida funcționarea pieței interne, prin îmbunătățirea aplicării principiului recunoașterii reciproce și prin eliminarea obstacolelor nejustificate din calea comerțului.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament se aplică mărfurilor de orice tip, inclusiv produselor agricole, precum și deciziilor administrative luate sau care urmează să fie luate de o autoritate competentă a unui stat membru (denumit în continuare „statul membru de destinație”) în legătură cu orice astfel de mărfuri comercializate în mod legal în alt stat membru, în cazul în care decizia îndeplinește următoarele criterii:

1.  Prezentul regulament se aplică mărfurilor de orice tip, inclusiv produselor agricole, precum și deciziilor administrative luate sau care urmează să fie luate de o autoritate competentă a unui stat membru (denumit în continuare „statul membru de destinație”) în legătură cu orice astfel de mărfuri comercializate în mod legal în alt stat membru, în cazul în care decizia îndeplinește ambele dintre următoarele criterii:

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dispoziția fie interzice punerea la dispoziție a mărfurilor sau a unui tip de mărfuri pe piața internă din statul membru respectiv, fie, în caz contrar, permite respectarea dispoziției obligatorii, de facto sau de jure, ori de câte ori mărfurile, sau mărfurile de un anumit tip, sunt puse la dispoziție pe piață;

(b)  dispoziția fie interzice punerea la dispoziție a mărfurilor sau a unui tip de mărfuri pe piața din statul membru respectiv, fie face obligatorie respectarea acestei dispoziții, de facto sau de jure, ori de câte ori mărfurile sau mărfurile de un anumit tip sunt puse la dispoziție pe piață;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  impune pentru aceste mărfuri, sau pentru mărfurile de acel tip, alte cerințe care sunt impuse în scopul protejării consumatorilor sau a mediului și care afectează ciclul de viață al mărfurilor după ce acestea au fost puse la dispoziție pe piața internă din acest stat membru, cum ar fi condițiile de utilizare, reciclare, reutilizare sau eliminare, unde asemenea condiții pot influența în mod semnificativ fie compoziția, fie natura mărfurilor sau a tipului de mărfuri, fie punerea la dispoziție a acestora pe piața internă din statul membru respectiv.

(ii)  impune pentru aceste mărfuri sau pentru mărfurile de acel tip alte cerințe care sunt impuse în scopul protejării consumatorilor sau a mediului și care afectează ciclul de viață al mărfurilor după ce acestea au fost puse la dispoziție pe piața din acest stat membru, cum ar fi condițiile de utilizare, reciclare, reutilizare sau eliminare, unde asemenea condiții pot influența în mod semnificativ fie compoziția, fie natura mărfurilor sau a tipului de mărfuri, fie punerea la dispoziție a acestora pe piața din statul membru respectiv.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezentul regulament nu aduce atingere Directivei (UE) 2015/1535 și obligației de a notifica proiectele de reglementări tehnice naționale Comisiei și statelor membre, înainte de a le adopta.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Articolul 8 alineatul (1) literele (d)-(f) sau articolul 8 alineatul (3) din Directiva 2001/95/CE;

(a)  Articolul 8 alineatul (1) literele (d)-(f) și articolul 8 alineatul (3) din Directiva 2001/95/CE;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „punere la dispoziție pe piața internă a statului membru” înseamnă furnizarea oricăror mărfuri în vederea distribuției, consumului sau a utilizării pe piața de pe teritoriul statului membru în cauză în cursul unei activități comerciale, fie în schimbul unei plăți, fie gratuit;

(2)  „punere la dispoziție pe piața statului membru” înseamnă furnizarea oricăror mărfuri în vederea distribuției, consumului sau a utilizării pe piața de pe teritoriul statului membru în cauză în cursul unei activități comerciale, fie în schimbul unei plăți, fie gratuit;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „restricționare a accesului la piață” înseamnă impunerea unor condiții care trebuie îndeplinite înainte ca mărfurile să poată fi făcute disponibile pe piața internă din statul membru în cauză sau a unor condiții pentru păstrarea mărfurilor pe piața respectivă, care, în ambele cazuri, necesită modificarea uneia sau mai multor caracteristici ale mărfurilor menționate, astfel cum se descrie la articolul 2 alineatul (3) litera (c) punctul (i), sau efectuarea de încercări suplimentare;

(3)  „restricționare a accesului la piață” înseamnă impunerea unor condiții care trebuie îndeplinite înainte ca mărfurile să poată fi făcute disponibile pe piața din statul membru în cauză sau a unor condiții pentru păstrarea mărfurilor pe piața respectivă, care, în ambele cazuri, necesită modificarea uneia sau mai multor caracteristici ale mărfurilor menționate, astfel cum se descrie la articolul 2 alineatul (3) litera (c) punctul (i), sau efectuarea de încercări suplimentare;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  interzicerea punerii mărfurilor la dispoziție pe piața internă din statul membru în cauză sau interzicerea păstrării lor pe piața respectivă;

(a)  interzicerea punerii mărfurilor la dispoziție pe piața din statul membru în cauză sau interzicerea păstrării lor pe piața respectivă;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „autorizare prealabilă” înseamnă o procedură administrativă instituită de legislația unui stat membru, prin care autoritatea competentă din respectivul stat membru este obligat, pe baza unei cereri a unui operator economic, să acorde o aprobare formală înainte ca mărfurile să poată fi puse la dispoziție pe piața internă din statul membru respectiv;

(5)  „autorizare prealabilă” înseamnă o procedură administrativă instituită de legislația unui stat membru, prin care autoritatea competentă din respectivul stat membru este obligată, pe baza unei cereri a unui operator economic, să acorde o aprobare formală înainte ca mărfurile să poată fi puse la dispoziție pe piața din statul membru respectiv;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică produsele sau care dispune proiectarea și fabricarea lor și care le comercializează sub denumirea sau marca sa comercială sau orice altă persoană fizică sau juridică care, prin aplicarea numelui, mărcii comerciale sau a unei alte caracteristici distinctive ale sale pe mărfuri se prezintă drept producătorul acestora;

(6)  „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică produsele sau care dispune proiectarea și fabricarea lor și care le comercializează sub denumirea sau marca sa comercială, orice persoană fizică sau juridică care modifică produsele deja comercializate legal într-un stat membru în așa fel încât ar putea fi afectată conformitatea acestora cu normele relevante aplicabile în statul membru respectiv sau orice altă persoană fizică sau juridică care, prin aplicarea numelui, mărcii comerciale sau a unei alte caracteristici distinctive ale sale pe mărfuri, inclusiv pe produse agricole care nu au fost obținute printr-un proces de fabricație, se prezintă drept producătorul acestora;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, care a primit un mandat scris din partea producătorului de a acționa în numele producătorului în ceea ce privește punerea la dispoziție a mărfurilor pe piața internă în cauză;

(7)  „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, care a primit un mandat scris din partea producătorului de a acționa în numele producătorului în ceea ce privește punerea la dispoziție a mărfurilor pe piața în cauză;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare stabilită în Uniune, alta decât producătorul sau importatorul, care pune mărfurile la dispoziție pe piața internă din statul membru respectiv;

(9)  „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare stabilită în Uniune, alta decât producătorul sau importatorul, care pune mărfurile la dispoziție pe piața din statul membru respectiv;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  „organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism de evaluare a conformității conform definiției de la articolului 2 punctul 13 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  „risc grav” înseamnă orice risc grav, inclusiv unul fără efecte imediate, care impune intervenția rapidă a autorităților publice.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Producătorul mărfurilor sau al mărfurilor de un anumit tip, care sunt sau care urmează să fie puse la dispoziție pe piața internă a unui stat membru (denumit în continuare „statul membru de destinație”) poate elabora o declarație (denumită în continuare „declarația de recunoaștere reciprocă”) pentru a demonstra autorităților competente ale statului membru de destinație că mărfurile sau mărfurile de acel tip sunt comercializate în mod legal în alt stat membru.

Producătorul mărfurilor sau al mărfurilor de un anumit tip, care sunt sau care urmează să fie puse la dispoziție pe piața unui stat membru (denumit în continuare „statul membru de destinație”) poate elabora o declarație voluntară de comercializare legală în scopul recunoașterii reciproce (denumită în continuare „declarația de recunoaștere reciprocă”) pentru a demonstra autorităților competente ale statului membru de destinație în cursul evaluării realizate în conformitate cu articolul 5 că mărfurile sau mărfurile de acel tip sunt comercializate în mod legal în alt stat membru.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În mod alternativ, producătorul poate împuternici reprezentantul său autorizat să elaboreze declarația în numele său.

Producătorul poate împuternici reprezentantul său autorizat să elaboreze declarația în numele său, cu condiția ca acest lucru să fie menționat în mod explicit în textul împuternicirii.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cadrul declarației de recunoaștere reciprocă, informațiile specifice referitoare la comercializarea mărfurilor sau a tipului de mărfuri pot, cu toate acestea, să fie completate de către orice operator economic.

Ca alternativă, declarația de recunoaștere reciprocă sau informațiile specifice din declarația respectivă referitoare la comercializarea mărfurilor sau a tipului de mărfuri pot, cu toate acestea, să fie completate de către orice operator economic, cu condiția ca semnatarul relevant să poată furniza dovezi în sprijinul informațiilor din declarația în cauză.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Declarația se completează în una dintre limbile oficiale ale Uniunii și, atunci când limba nu este limba solicitată de statul membru de destinație, declarația trebuie tradusă de către operatorii economici în limba sau limbile solicitate de statul membru de destinație.

Declarația se completează în una dintre limbile oficiale ale Uniunii și, atunci când limba nu este limba solicitată de statul membru de destinație, declarația trebuie tradusă de către operatorii economici în limba solicitată de statul membru de destinație.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Operatorii economici sunt responsabili pentru conținutul și acuratețea conținutului și pentru corectitudinea informațiilor pe care le furnizează în declarația de recunoaștere reciprocă.

3.  Operatorii economici care completează declarația sunt responsabili pentru conținutul și exactitatea informațiilor, inclusiv a informațiilor traduse, pe care le furnizează în declarația de recunoaștere reciprocă. În acest sens, operatorii economici sunt răspunzători conform legislațiilor naționale, pentru furnizarea de declarații care conțin informații false sau înșelătoare.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Declarația de recunoaștere reciprocă poate fi prezentată autorității competente din statul membru de destinație, în scopul efectuării unei evaluări în temeiul articolului 5. Ea poate fi prezentată în format scris sau în format electronic.

5.  Declarația de recunoaștere reciprocă poate fi prezentată autorității competente din statul membru de destinație, în scopul efectuării unei evaluări în temeiul articolului 5. Ea poate fi prezentată în format scris sau în format electronic ori poate fi pusă la dispoziție online.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Operatorii economici pot să pună declarația la dispoziție pe un site web, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

6.  Atunci când operatorii economici pun declarația la dispoziție online, se îndeplinesc următoarele condiții:

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  declarația, împreună cu alte elemente de probă solicitate în mod rezonabil de către autoritatea competentă pentru a verifica informațiile pe care aceasta le conține, este acceptată de autoritatea competentă ca fiind suficientă pentru a demonstra că produsele sunt comercializate în mod legal în alt stat membru; și

(a)  declarația, împreună cu elementele de probă justificative furnizate ca răspuns la o solicitare motivată a autorității competente, pentru a verifica informațiile pe care aceasta le conține, este acceptată de autoritatea competentă ca fiind suficientă pentru a demonstra că produsele sunt comercializate în mod legal în alt stat membru; și

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul în care unei autorități competente din statul membru de destinație nu îi este furnizată o declarație de recunoaștere reciprocă, în conformitate cu cerințele prezentului articol, autoritatea competentă poate solicita operatorilor economici să furnizeze următoarele documente și informații pentru a demonstra, în scopul efectuării unei evaluări în temeiul articolului 5, că mărfurile sunt comercializate în mod legal în alt stat membru:

8.  În cazul în care unei autorități competente din statul membru de destinație nu îi este furnizată o declarație de recunoaștere reciprocă, în conformitate cu cerințele prezentului articol, autoritatea competentă poate solicita operatorului economic relevant să furnizeze următoarele documente și informații pentru a demonstra, în scopul efectuării unei evaluări în temeiul articolului 5, că mărfurile sunt comercializate în mod legal în alt stat membru:

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 8 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  orice informații relevante privind comercializarea mărfurilor sau a tipului de mărfuri în cauză;

(a)  informații relevante, care sunt necesare pentru evaluare, privind caracteristicile mărfurilor sau ale tipului de mărfuri în cauză;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 8 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  orice informații relevante privind comercializarea în mod legal a mărfurilor într-un alt stat membru;

(b)  informații relevante, care sunt necesare pentru evaluare, privind comercializarea în mod legal a mărfurilor într-un alt stat membru;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 8 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  orice alte informații pe care autoritatea competentă le consideră utile în scopul efectuării evaluării sale.

(c)  alte informații relevante pe care autoritatea competentă le consideră necesare în scopul efectuării evaluării sale, cu condiția ca aceste solicitări să fie motivate corespunzător.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Dacă mărfurile pentru care este furnizată declarația de recunoaștere reciprocă fac, de asemenea, obiectul unui act legislativ al Uniunii prin care se solicită o declarație de conformitate UE, declarația de recunoaștere reciprocă poate fi inclusă în declarația de conformitate UE respectivă.

9.  Dacă mărfurile pentru care este furnizată declarația de recunoaștere reciprocă fac, de asemenea, obiectul unui act legislativ al Uniunii prin care se solicită o declarație de conformitate UE, declarația de recunoaștere reciprocă poate fi anexată la declarația de conformitate UE respectivă.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dacă o autoritate competentă a unui stat membru are îndoieli în legătură cu mărfurile despre care operatorul economic susține că sunt comercializate în mod legal în alt stat membru, autoritatea competentă contactează fără întârziere operatorul economic în cauză și efectuează o evaluare a mărfurilor.

1.  Dacă o autoritate competentă a statului membru de destinație are îndoieli rezonabile în legătură cu modul legal sau nu în care sunt comercializate în alt stat membru mărfurile puse la dispoziție sau care urmează a fi puse la dispoziție pe piața statului membru respectiv, autoritatea competentă contactează fără întârziere autoritatea competentă din celălalt stat membru și operatorul economic în cauză și efectuează o evaluare a mărfurilor.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Scopul evaluării este de a stabili dacă mărfurile sau tipul respectiv de mărfuri sunt comercializate în mod legal în alt stat membru și, în caz afirmativ, dacă interesele publice legitime vizate de norma tehnică națională aplicabilă din statul membru de destinație sunt protejate în mod adecvat având în vedere caracteristicile mărfurilor în cauză.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care, la finalizarea unei evaluări în temeiul alineatului (1), autoritatea competentă a unui stat membru ia o decizie administrativă cu privire la mărfuri, acesta trebuie să comunice decizia sa operatorului economic relevant menționat la alineatul (1), Comisiei și celorlalte state membre în termen de 20 de zile lucrătoare. Notificarea Comisiei și a celorlalte state membre se efectuează prin intermediul sistemului menționat la articolul 11.

3.  În cazul în care, la finalizarea unei evaluări în temeiul alineatului (1), autoritatea competentă a unui stat membru ia o decizie administrativă cu privire la mărfuri, aceasta comunică decizia sa operatorului economic relevant menționat la alineatul (1), Comisiei și celorlalte state membre, fără întârziere și în termen de 15 zile lucrătoare. Notificarea Comisiei și a celorlalte state membre se efectuează prin intermediul sistemului menționat la articolul 11.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Decizia administrativă menționată la alineatul (3) trebuie să prezinte motivele care stau la baza deciziei într-un mod suficient de detaliat și fundamentat pentru a permite efectuarea unei evaluări a conformității acesteia cu principiul recunoașterii reciproce și cu cerințele aplicabile din prezentul regulament.

4.  Decizia administrativă menționată la alineatul (3) trebuie să prezinte motivele care stau la baza deciziei într-un mod suficient de detaliat și fundamentat pentru a facilita efectuarea unei evaluări a conformității acesteia cu principiul recunoașterii reciproce și cu cerințele aplicabile din prezentul regulament.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  norma tehnică națională pe care se bazează decizia;

(a)  norma tehnică națională pe care se bazează decizia, inclusiv data și numărul notificării proiectului normei tehnice respective în temeiul Directivei (UE) 2015/1535;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  motivul de interes public legitim pentru care decizia este justificată;

(b)  motivul de interes public legitim care justifică aplicarea normei tehnice naționale pe care se întemeiază decizia administrativă;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  dovada faptului că decizia este adecvată pentru atingerea obiectivului urmărit și că ea nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestuia.

(e)  dovada faptului că decizia administrativă este adecvată pentru atingerea obiectivului urmărit și că ea nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestuia.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Decizia administrativă menționată la alineatul (3) precizează mijloacele de recurs disponibile în temeiul legislației în vigoare în statul membru în cauză și termenele aplicabile acestor mijloace de recurs și include, de asemenea, o trimitere la procedura prevăzută la articolul 8.

6.  Decizia administrativă menționată la alineatul (3) precizează clar mijloacele de recurs disponibile în temeiul legislației în vigoare în statul membru în cauză și termenele aplicabile acestor mijloace de recurs și include, de asemenea, o trimitere la procedura prevăzută la articolul 8.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În timp ce autoritatea competentă a unui stat membru desfășoară o evaluare a mărfurilor în temeiul articolului 5, aceasta nu va suspenda temporar punerea la dispoziție a acestor mărfuri pe piața internă din statul membru respectiv, cu excepția uneia dintre următoarele situații:

1.  În timp ce autoritatea competentă a unui stat membru desfășoară o evaluare a mărfurilor în temeiul articolului 5, aceasta poate suspenda temporar punerea la dispoziție a acestor mărfuri pe piața din statul membru respectiv numai în una dintre următoarele situații:

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dacă, în condiții de utilizare normale sau previzibile în mod rezonabil, mărfurile reprezintă un risc grav, chiar și fără efecte imediate, care necesită o intervenție rapidă de către autoritatea competentă;

(a)  dacă, în condiții de utilizare normale sau previzibile în mod rezonabil, mărfurile reprezintă un risc grav pentru siguranța sau sănătatea utilizatorilor, a persoanelor sau pentru mediu, chiar și fără efecte imediate, care necesită o intervenție rapidă de către autoritatea competentă;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă punerea la dispoziție a mărfurilor, sau a mărfurilor de acel tip, pe piața internă din statul membru respectiv este, în general, interzisă în respectivul stat membru pe motive de moralitate sau de securitate publică.

(b)  dacă punerea la dispoziție a mărfurilor sau a mărfurilor de acel tip pe piața din statul membru respectiv este, în general, interzisă în respectivul stat membru pe motive de moralitate sau de securitate publică.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea competentă din statul membru trebuie să notifice de îndată operatorul economic relevant, Comisia și alte state membre în legătură cu orice suspendare în temeiul alineatului (1). Notificarea Comisiei și a celorlalte state membre se efectuează prin intermediul sistemului menționat la articolul 11. În cazurile care fac obiectul prezentului articol alineatul (1) litera (a), notificarea este însoțită de o justificare tehnică sau științifică care demonstrează motivele pentru care se considerărespectivul caz face obiectul alineatului respectiv.

2.  Autoritatea competentă din statul membru trebuie să notifice de îndată operatorul economic relevant, Comisia și alte state membre în legătură cu orice suspendare în temeiul alineatului (1). Notificarea Comisiei și a celorlalte state membre se efectuează prin intermediul sistemului menționat la articolul 11. În cazurile care fac obiectul prezentului articol alineatul (1) litera (a), notificarea este însoțită de o justificare tehnică sau științifică amănunțită care demonstrează că mărfurile reprezintă un risc grav.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dacă decizia administrativă menționată la articolul 5 sau suspendarea provizorie prevăzută la articolul 6 este, de asemenea, o măsură care trebuie să fie notificată prin RAPEX, astfel cum se menționează în Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor, nu este necesară o notificare separată a Comisiei în temeiul prezentului regulament, cu condiția ca următoarele criterii să fie îndeplinite:

1.  Dacă decizia administrativă menționată la articolul 5 sau suspendarea provizorie prevăzută la articolul 6 este, de asemenea, o măsură care trebuie să fie notificată prin RAPEX, astfel cum se menționează în Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor, nu este necesară o notificare separată a Comisiei și a celorlalte state membre în temeiul prezentului regulament, cu condiția ca următoarele criterii să fie îndeplinite:

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul articol se aplică în cazul în care un operator economic afectat de o decizie administrativă a transmis decizia rețelei de soluționare a problemelor intervenite pe piața internă (SOLVIT) și, în timpul procedurii SOLVIT, centrul de origine solicită Comisiei să emită un aviz care să contribuie la soluționarea cazului.

1.  Prezentul articol se aplică în cazul în care un operator economic afectat de o decizie administrativă a transmis decizia rețelei de soluționare a problemelor intervenite pe piața internă (SOLVIT) și, în timpul procedurii SOLVIT, centrul de origine sau centrul responsabil solicită Comisiei să emită un aviz care să contribuie la soluționarea cazului. Centrele de origine și centrele responsabile SOLVIT, precum și operatorul economic furnizează Comisiei toate documentele relevante privind decizia în cauză. De asemenea, Comisia poate emite un aviz din proprie inițiativă.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate, în termen de trei luni de la primirea solicitării menționate la alineatul (1), să intre în contact cu operatorul sau operatorii economici relevanți și cu autoritățile competente care au luat decizia administrativă, în scopul de a evalua compatibilitatea deciziei administrative cu principiul recunoașterii reciproce și cu prezentul regulament.

2.  Comisia examinează, fără întârzieri nejustificate, documentele și informațiile puse la dispoziție în cadrul procedurii SOLVIT, în scopul de a evalua compatibilitatea deciziei administrative cu principiul recunoașterii reciproce și cu prezentul regulament. Atunci când sunt necesare informații suplimentare în scopul evaluării menționate mai sus, Comisia solicită, fără întârziere, centrului SOLVIT relevant să ia legătura cu operatorul sau operatorii economici relevanți și cu autoritățile competente.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  După finalizarea evaluării, Comisia poate comunica un aviz care să identifice preocupări care ar trebui, în opinia sa, să fie abordate prin intermediul SOLVIT și, dacă este cazul, care să formuleze recomandări pentru a facilita soluționarea cazului.

3.  În termen de două luni de la primirea solicitării menționate la alineatul (1), Comisia își finalizează evaluarea și elaborează un aviz care să identifice preocupări care ar trebui, în opinia sa, să fie abordate prin intermediul SOLVIT și, dacă este cazul, care să formuleze recomandări pentru a facilita soluționarea cazului. Termenul de două luni nu include timpul necesar pentru primirea informațiilor și documentelor suplimentare prevăzute la alineatul (2).

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când, în timpul evaluării menționate la alineatul (2), Comisia este informată că s-a soluționat cazul, aceasta poate decide să nu comunice un aviz.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Avizul Comisiei trebuie luat în considerare în timpul procedurii SOLVIT menționate la alineatul (1).

4.  Avizul Comisiei se comunică tuturor părților implicate în caz, precum și autorităților competente ale statului membru responsabile pentru activități de control al pieței prin intermediul sistemului menționat la articolul 11. Avizul este luat în considerare în timpul procedurii SOLVIT menționate la alineatul (1).

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Utilizarea căilor de atac de la nivel național de către operatorii economici nu afectează nici posibilitatea acestora de a recurge la SOLVIT, nici posibilitatea centrului de origine de a solicita un aviz, astfel cum este prevăzut la alineatul (1).

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care este necesar pentru a completa informațiile furnizate online în conformitate cu alineatul (2), punctele de informare despre produs furnizează, la cererea unui operator economic sau a unei autorități competente dintr-un alt stat membru, orice informații utile, cum ar fi o copie electronică sau un link către normele tehnice naționale aplicabile unor mărfuri specifice sau unui anumit tip de mărfuri pe teritoriul în care este situat punctul de informare despre produs și informații dacă produsele sau mărfurile de acest tip fac obiectul unei cerințe de autorizare prealabilă în conformitate cu legislația națională.

3.  În cazul în care este necesar pentru a completa informațiile furnizate online în conformitate cu alineatul (2), punctele de informare despre produs furnizează, la cererea unui operator economic sau a unei autorități competente dintr-un alt stat membru, orice informație utilă, cum ar fi o copie electronică sau un link către normele tehnice și procedurile administrative naționale aplicabile unor mărfuri specifice sau unui anumit tip de mărfuri pe teritoriul în care este situat punctul de informare despre produs și informații care precizează dacă produsele sau mărfurile de acest tip fac obiectul unei cerințe de autorizare prealabilă în conformitate cu legislația națională.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În sensul alineatului (1), Comisia înființează un grup de coordonare („grupul”). Grupul este compus din reprezentanți ai autorităților competente și ai punctelor de informare despre produs din statele membre.

 

Printre atribuțiile grupului se numără:

 

(a) să faciliteze schimbul de informații, bune practici și alte aspecte relevante ale activităților de control în statele membre;

 

(b) să sprijine funcționarea punctelor de informare despre produs și să îmbunătățească cooperarea transfrontalieră a acestora;

 

(c) să furnizeze Comisiei contribuții și să feedback la orientările privind conceptul de motive imperative de interes public, precum și recomandări și bune practici pentru a încuraja aplicarea coerentă a prezentului regulament;

 

(d) să faciliteze și să coordoneze schimbul de funcționari între statele membre, în special în ceea ce privește sectoarele deosebit de problematice;

 

(e) să faciliteze și să coordoneze organizarea de programe comune de formare pentru autorități și întreprinderi.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că autoritățile lor competente și punctele de informare despre produs participă la activitățile menționate la alineatul (1).

3.  Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la identitatea reprezentanților pe care îi numește în grup. Statele membre se asigură că autoritățile lor competente și punctele de informare despre produs participă la activitățile menționate la alineatul (1) și la alineatul (2a).

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Uniunea poate finanța următoarele activități care vin în sprijinul prezentului regulament:

1.  Uniunea finanțează următoarele activități care vin în sprijinul prezentului regulament:

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  funcționarea cooperării între punctele de informare despre produs și sprijinul tehnic și logistic pentru această cooperare;

(d)  schimbul de bune practici;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la (...), și ulterior la fiecare cinci ani, Comisia realizează o evaluare a prezentului regulament în raport cu obiectivele pe care le urmărește și prezintă un raport în acest sens Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

1.  Până la (...), și ulterior la fiecare doi ani, Comisia realizează o evaluare a prezentului regulament în raport cu obiectivele pe care le urmărește și prezintă un raport în acest sens Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Numele și adresa operatorului economic care întocmește declarația de recunoaștere reciprocă

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 4 – subpunctul 4.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.1.  Mărfurile sau tipul de mărfuri descrise mai sus respectă normele relevante aplicabile în statul membru identificat mai jos: Titlul, în fiecare caz în parte, al normelor relevante aplicabile în statul membru respectiv:

4.1.  Mărfurile sau tipul de mărfuri descrise mai sus, inclusiv caracteristicile lor, respectă normele relevante aplicabile în statul membru identificat mai jos: Titlul, în fiecare caz în parte, al normelor relevante aplicabile în statul membru respectiv:

(1)

  JO C …


EXPUNERE DE MOTIVE

Piața unică a bunurilor reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale Uniunii Europene. Împreună cu punerea în aplicare a Strategiei privind piața unică, realizarea unei piețe unice extinse și mai echitabile este una dintre principalele priorități politice ale Uniunii Europene. Libera circulație a mărfurilor este cea mai dezvoltată libertate fundamentală, care generează 25 % din PIB-ul UE și 75 % din schimburile comerciale intra-UE. Cu toate acestea, piața unică a bunurilor nu este încă finalizată. Atunci când pe piața unică nu există norme comune, cum ar fi în cazul produselor care nu se încadrează sau se încadrează doar parțial în domeniul de aplicare a normelor armonizate la nivelul UE privind siguranța produselor, ar trebui să se aplice principiul recunoașterii reciproce. Cu toate acestea, cadrul legislativ actual s-a dovedit insuficient pentru a asigura aplicarea consecventă și eficace a principiului recunoașterii reciproce.

Prin urmare, Comisia Europeană a anunțat, în programul său de lucru pentru 2017, o propunere de pachet „Bunuri”, care va restructura complet principiul recunoașterii reciproce pe piața unică și va înlesni recurgerea la acesta, încercând, așadar, să găsească o soluție la aceste neajunsuri, pentru o mai bună funcționare a pieței unice a bunurilor.

Principiul recunoașterii reciproce presupune că un produs care este comercializat în mod legal într-un stat membru nu ar trebui să fie interzis în alt stat membru, cu excepția cazului în care acesta din urmă are motive justificate pentru a interzice sau a restricționa vânzarea sa. Recunoașterea reciprocă se aplică produselor care nu fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii sau care sunt reglementate doar parțial de aceasta, cum ar fi o gamă largă de produse de consum (produse textile, încălțăminte, articole pentru îngrijirea copiilor, bijuterii, veselă de masă sau mobilier).

Noul regulament privind recunoașterea reciprocă ar trebui să clarifice și să simplifice procedurile de urmat de întreprinderi și autoritățile naționale și să îmbunătățească funcționarea recunoașterii reciproce.

Accesul la piață întemeiat pe recunoașterea reciprocă ar trebui interzis numai dacă este în joc un interes public legitim proporțional. În plus, este nevoie să se precizeze lămurit domeniul de aplicare a recunoașterii reciproce și să se definească în mod clar în termenul la care devine aplicabil, pentru a mări securitatea juridică pentru întreprinderi și pentru autoritățile naționale în ceea ce privește cazurile în care se poate recurge la principiul recunoașterii reciproce.

Declarația voluntară de „recunoaștere reciprocă” care trebuie completată de operatorii economici ar trebui să ajute întreprinderile să demonstreze că produsul lor îndeplinește deja cerințele altui stat membru, să redea încrederea autorităților și să faciliteze cooperarea transfrontalieră. Introducerea unei declarații pe propria răspundere pentru a facilita demonstrarea faptului că un produs este deja comercializat în mod legal va crește securitatea juridică în ceea ce privește aplicarea principiului recunoașterii reciproce și va facilita aplicarea acestuia de către întreprinderi.

Instituirea cooperării administrative va îmbunătăți comunicarea și încrederea între autoritățile naționale și va facilita astfel funcționarea recunoașterii reciproce. Părțile implicate în recunoașterea reciprocă nu comunică suficient de bine unele cu altele. Această situație pornește adesea de la dispersarea competențelor și a responsabilităților pentru anumite norme, ceea ce îngreunează orientarea printre aceste chestiuni deseori foarte tehnice Prin urmare, ar trebui consolidate punctele de informare despre produs, în calitate de canal de comunicare pentru recunoașterea reciprocă.

Raportorul propune consolidarea cooperării transfrontaliere prin înființarea unui grup de coordonare format din reprezentanți ai autorităților competente și ai punctelor de informare despre produse din statele membre.

Noua propunere privind recunoașterea reciprocă introduce și o procedură de soluționare a problemelor care să furnizeze căi de atac eficace și să restabilească încrederea în recunoașterea reciprocă. Mecanismul SOLVIT existent ar trebui utilizat ca procedură principală de soluționare a problemelor. SOLVIT este un serviciu furnizat de administrația națională din fiecare stat membru al UE. Acesta ajută întreprinderile în cazul în care drepturile le sunt încălcate de către autoritățile naționale din alt stat membru al UE, vizând să găsească soluții. Astfel, SOLVIT poate fi utilizat de întreprinderi ca alternativă la acțiunile în instanță, atunci când ele se confruntă cu o decizie la nivel național de refuzare sau restricționare a accesului la piață pe baza principiului recunoașterii reciproce.

Propunerea ar trebui să consolideze nivelul european și rolul jucat de Comisia Europeană în recunoașterea reciprocă, impunând Comisiei Europene obligația de a emite avize cu privire la cazurile prezentate în rețeaua SOLVIT. În plus, Comisia Europeană ar trebui să coopereze mai strâns cu anumite țări și sectoare, pentru a face recunoașterea reciprocă funcțională. De asemenea, Comisia ar trebui să evalueze și mai mult posibilele beneficii pentru întreprinderi și autoritățile naționale, dezvoltând în continuare lista existentă a produselor care fac obiectul recunoașterii reciproce, și să ofere orientări privind modul de aplicare a principiului recunoașterii reciproce. În cele din urmă, statele membre ar trebui să continue să prevadă explicit recunoașterea reciprocă în normele lor tehnice naționale, dar ar trebui să facă acest lucru într-un mod ușor de înțeles. Prin urmare, raportorul încurajează statele membre să introducă în normele lor tehnice naționale o „clauză privind piața unică” clară și neambiguă și să elaboreze orientări specifice pentru utilizarea acesteia.

Raportorul salută propunerea și consideră că îmbunătățirea sistemului de recunoaștere reciprocă a bunurilor va simplifica procedurile pentru întreprinderi și autoritățile naționale și va reduce sarcina administrativă a întreprinderilor, permițându-le să beneficieze de libera circulație a bunurilor pe piața unică a Uniunii Europene.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Recunoașterea reciprocă a bunurilor comercializate în mod legal în alt stat membru

Referințe

COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)

Data prezentării la PE

20.12.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ITRE

5.2.2018

JURI

5.2.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Ivan Štefanec

23.1.2018

 

 

 

Examinare în comisie

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Data adoptării

3.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Data depunerii

6.9.2018


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

31

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

ENF

Marcus Pretzell

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 20 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate