Postup : 2017/0354(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0274/2018

Predkladané texty :

A8-0274/2018

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 23
CRE 13/02/2019 - 23

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.9

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0123

SPRÁVA     ***I
PDF 819kWORD 109k
5.9.2018
PE 620.869v04-00 A8-0274/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte

(COM(2017)0796 – C8‑0005/2018 – 2017/0354(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca: Ivan Štefanec

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte

(COM(2017)0796 – C8‑0005/2018 – 2017/0354(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0796),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0005/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0274/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vnútorný trh zahŕňa priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je v súlade s ustanoveniami zmlúv zaručený voľný pohyb tovaru. Kvantitatívne obmedzenia dovozu, ako aj všetky opatrenia s rovnocenným účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané. Uvedený zákaz sa vzťahuje na každé vnútroštátne opatrenie, ktoré môže priamo alebo nepriamo, skutočne alebo potenciálne brániť obchodu s tovarom vnútri Únie. Voľný pohyb tovaru na vnútornom trhu je zaručený harmonizáciou pravidiel na úrovni Únie, ktorými sa v prípade určitého tovaru určujú spoločné požiadavky na uvádzanie na trh, alebo v prípade tovaru či aspektov tovaru, na ktoré sa nevzťahujú harmonizačné pravidlá, uplatnením zásady vzájomného uznávania.

1.  Vnútorný trh zahŕňa priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je v súlade s ustanoveniami zmlúv zaručený voľný pohyb tovaru. Kvantitatívne obmedzenia dovozu, ako aj všetky opatrenia s rovnocenným účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané. Uvedený zákaz sa vzťahuje na každé vnútroštátne opatrenie, ktoré môže priamo alebo nepriamo, skutočne alebo potenciálne brániť obchodu s tovarom vnútri Únie. Voľný pohyb tovaru na vnútornom trhu je zaručený harmonizáciou pravidiel na úrovni Únie, ktorými sa v prípade určitého tovaru určujú spoločné požiadavky na uvádzanie na trh, alebo v prípade tovaru či aspektov tovaru, na ktoré sa plne nevzťahujú harmonizačné pravidlá, uplatnením zásady vzájomného uznávania vymedzenej Súdnym dvorom Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Prekážky voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi môžu nezákonne vznikať, ak neexistujú harmonizačné pravidlá Únie týkajúce sa tovaru alebo určitého aspektu tovaru, príslušný orgán členského štátu uplatňuje vnútroštátne pravidlá na tovar daného druhu, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, a vyžaduje, aby tovar spĺňal určité technické požiadavky, napríklad požiadavky týkajúce sa klasifikácie, tvaru, rozmerov, hmotnosti, zloženia, prezentácie, označenia a balenia. Uplatňovanie takýchto pravidiel na tovar, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, by mohlo byť v rozpore s článkami 34 a 36 zmluvy, a to aj vtedy, keď sa tieto pravidlá uplatňujú bez rozdielu na všetok tovar.

(2)  Prekážky voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi môžu nezákonne vznikať, ak neexistujú harmonizačné pravidlá Únie týkajúce sa tovaru alebo určitého aspektu tovaru, príslušný orgán členského štátu uplatňuje vnútroštátne pravidlá na tovar daného druhu, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte, a vyžaduje, aby tovar spĺňal určité technické požiadavky, napríklad požiadavky týkajúce sa klasifikácie, tvaru, rozmerov, hmotnosti, zloženia, prezentácie, označenia a balenia, žiadosti o dodatočné skúšanie a/alebo duplikáciu testov. Uplatňovanie takýchto pravidiel na tovar, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte, by mohlo byť v rozpore s článkami 34 a 36 zmluvy, a to aj vtedy, keď sa tieto pravidlá uplatňujú bez rozdielu na všetok tovar.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Zásada vzájomného uznávania je odvodená z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Podľa tejto zásady členské štáty nesmú zakázať na svojom území predaj tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, a to aj vtedy, ak bol tovar vyrobený alebo zhotovený podľa odlišných technických pravidiel. Táto zásada však nie je absolútna. Členský štát nemusí súhlasiť s uvedením na trh tovaru, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh inde, keď sú takéto obmedzenia oprávnené z dôvodov stanovených v článku 36 zmluvy alebo z iných závažných dôvodov verejného záujmu a keď sú obmedzenia v oboch prípadoch primerané sledovanému cieľu.

(3)  Zásada vzájomného uznávania je odvodená z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Podľa tejto zásady členské štáty nesmú zakázať na svojom území predaj tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte, a to aj vtedy, ak bol tovar vyrobený alebo zhotovený podľa odlišných technických pravidiel. Táto zásada však nie je absolútna. Členský štát nemusí súhlasiť s uvedením na trh tovaru, ktorý bol zákonne uvedený na trh inde, keď sú takéto obmedzenia oprávnené z dôvodov stanovených v článku 36 zmluvy alebo z iných závažných dôvodov verejného záujmu uznaných judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie v súvislosti s voľným pohybom tovaru a keď sú obmedzenia v oboch prípadoch primerané sledovanému cieľu. Toto nariadenie ukladá povinnosť jasne odôvodniť, prečo je prístup na trh zamietnutý.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Koncepcia závažných dôvodov verejného záujmu je rozvíjacou koncepciou vypracovanou Súdnym dvorom v rámci jeho judikatúry vo vzťahu k článkom 34 a 36 zmluvy. Táto koncepcia sa okrem iného vzťahuje na efektívnosť fiškálneho dohľadu, poctivosť obchodných transakcií, ochranu spotrebiteľa, ochranu životného prostredia, zachovanie rozmanitosti tlače a riziko vážneho narušenia finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia. Takéto závažné dôvody, v ktorých existujú legitímne rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, môžu opodstatňovať uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel zo strany príslušných orgánov. Takéto rozhodnutia však musia byť riadne odôvodnené a vždy musí byť dodržaná zásada proporcionality, pokiaľ ide o to, či príslušný orgán naozaj prijal čo najmenej reštriktívne rozhodnutie. Okrem toho sa administratívne rozhodnutia o obmedzení alebo o zamietnutí prístupu na trh, pokiaľ ide o tovar, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, nesmú zakladať len na skutočnosti, že posudzovaný tovar spĺňa legitímny verejný cieľ členského štátu iným spôsobom, než tento cieľ plní domáci tovar daného členského štátu.

(4)  Koncepcia závažných dôvodov verejného záujmu je rozvíjacou koncepciou vypracovanou Súdnym dvorom v rámci jeho judikatúry vo vzťahu k článkom 34 a 36 zmluvy. Ak existujú legitímne rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, môžu opodstatňovať uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel zo strany príslušných orgánov. Administratívne rozhodnutia však musia byť vždy riadne odôvodnené, legitímne, primerané a v súlade so zásadou proporcionality, a príslušný orgán musí prijať čo najmenej reštriktívne rozhodnutie. S cieľom znížiť prekážky vnútorného trhu a zlepšiť fungovanie jednotného trhu sa Komisia a členské štáty podnecujú k tomu, aby iniciovali proces hodnotenia, pokiaľ ide o to, či sú všetky vnútroštátne pravidlá stále vhodné a nevytvárajú neprimerané necolné prekážky. Okrem toho sa administratívne rozhodnutia o obmedzení alebo o zamietnutí prístupu na trh, pokiaľ ide o tovar, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte, nesmú zakladať len na skutočnosti, že posudzovaný tovar spĺňa legitímny verejný cieľ členského štátu iným spôsobom, než tento cieľ plní tovar daného členského štátu. S cieľom pomôcť členským štátom pri odôvodňovaní obmedzení zásady vzájomného uznávania by Komisia mala poskytnúť nezáväzné usmernenie o koncepcii s prihliadnutím na judikatúru o pojme závažných dôvodov verejného záujmu a o tom, ako uplatňovať zásadu vzájomného uznávania. Príslušné orgány by mali mať možnosť a príležitosť poskytovať príspevky a spätnú väzbu k usmerneniu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Nariadenie (ES) č. 764/2008 má niekoľko nedostatkov, a preto by sa malo prepracovať a posilniť. V záujme prehľadnosti by sa nariadenie (ES) č. 764/2008 malo a nahradiť týmto nariadením. Týmto nariadením by sa mali stanoviť jasné postupy, aby sa zabezpečil voľný pohyb tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, a aby sa zaručilo, že členské štáty môžu voľný pohyb tovaru obmedziť len vtedy, keď na to majú legitímne dôvody verejného záujmu, a v primeranej miere. Tým sa zabezpečuje dodržiavanie existujúcich práv a povinností vyplývajúcich zo zásady vzájomného uznávania zo strany hospodárskych subjektov a vnútroštátnych orgánov.

(7)  Nariadenie (ES) č. 764/2008 má niekoľko nedostatkov, a preto by sa malo prepracovať a posilniť. V záujme prehľadnosti by sa nariadenie (ES) č. 764/2008 malo a nahradiť týmto nariadením. Týmto nariadením by sa mali stanoviť jasné postupy, aby sa zabezpečil voľný pohyb tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte, a aby sa zaručilo, že členské štáty môžu voľný pohyb tovaru obmedziť len vtedy, keď náležite odôvodnia legitímne dôvody verejného záujmu, a v primeranej miere. Tým sa zabezpečuje dodržiavanie existujúcich práv a povinností vyplývajúcich zo zásady vzájomného uznávania zo strany hospodárskych subjektov a vnútroštátnych orgánov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Je dôležité objasniť, že medzi druhy tovaru, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, patria aj poľnohospodárske výrobky. Pojem „poľnohospodárske výrobky“ zahŕňa výrobky rybného hospodárstva, ako sa stanovuje v článku 38 ods. 1 zmluvy.

(11)  Je dôležité objasniť, že medzi druhy tovaru, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, patria aj poľnohospodárske výrobky. Pojem „poľnohospodárske výrobky“ zahŕňa výrobky rybného hospodárstva, ako sa stanovuje v článku 38 ods. 1 zmluvy. Komisia by mala na internete priebežne aktualizovať a, ak je to možné, ďalej rozširovať orientačný a nevyčerpávajúci zoznam s cieľom pomôcť určiť, na ktoré druhy tovaru sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Na to, aby bolo možné využívať zásadu vzájomného uznávania, musí ísť o tovar, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte. Je potrebné objasniť, že ak sa má tovar považovať za tovar, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, musí spĺňať príslušné pravidlá platné v danom členskom štáte a musí byť sprístupnený koncovým používateľom v danom členskom štáte.

(14)  Na to, aby bolo možné využívať zásadu vzájomného uznávania, musí ísť o tovar, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte. Je potrebné objasniť, že ak sa má tovar považovať za tovar, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte, musí spĺňať príslušné pravidlá platné v danom členskom štáte a byť sprístupnený koncovým používateľom v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Na zvýšenie informovanosti vnútroštátnych orgánov a hospodárskych subjektov o zásade vzájomného uznávania by sa členské štáty mali podnecovať, aby vo svojich vnútroštátnych technických pravidlách stanovili jasné a jednoznačné ustanovenia o jednotnom trhu, ktoré zabezpečia, aby sa výrobky zákonne uvedené na trh v jednom členskom štáte pokladali za výrobky v súlade s vnútroštátnymi technickými predpismi iného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Dôkazy potrebné na preukázanie, že tovar je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líšia. Hospodárskym subjektom to spôsobuje zbytočnú záťaž, oneskorenia a dodatočné náklady a vnútroštátnym orgánom sa tým sťažuje získavanie informácií potrebných na včasné posúdenie tovaru. Môže to tiež brániť v uplatňovaní zásady vzájomného uznávania. Je preto nevyhnutné uľahčiť hospodárskym subjektom dokazovanie, že ich tovar je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte. Hospodárske subjekty by mali mať možnosť využívať postup s vlastnými vyhláseniami, ktoré by mali príslušným orgánom poskytnúť všetky potrebné informácie o tovare a o jeho súlade s pravidlami platnými v danom členskom štáte. Použitie vyhlásenia nebráni vnútroštátnym orgánom prijať rozhodnutie, ktorým sa obmedzuje prístup na trh, a to za predpokladu, že takéto rozhodnutie je primerané a dodržuje zásadu vzájomného uznávania a toto nariadenie.

(15)  Dôkazy potrebné na preukázanie, že tovar je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte, sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líšia. Hospodárskym subjektom to spôsobuje zbytočnú záťaž, oneskorenia a dodatočné náklady a vnútroštátnym orgánom sa tým sťažuje získavanie informácií potrebných na včasné posúdenie tovaru. Môže to tiež brániť v uplatňovaní zásady vzájomného uznávania. Je preto nevyhnutné uľahčiť hospodárskym subjektom dokazovanie, že ich tovar je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte. Hospodárske subjekty by mali využívať postup s vlastnými vyhláseniami, ktoré by mali príslušným orgánom poskytnúť informácie o tovare a o jeho súlade s pravidlami platnými v danom členskom štáte. Použitie dobrovoľného vyhlásenia nebráni vnútroštátnym orgánom prijať rozhodnutie, ktorým sa obmedzuje prístup na trh, a to za predpokladu, že takéto rozhodnutie je primerané, odôvodnené a dodržuje zásadu vzájomného uznávania a toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Za vyplnenie informácií vo vyhlásení o vzájomnom uznávaní by mal zodpovedať výrobca alebo jeho zástupca, keďže výrobca pozná tovar najlepšie. Informácie, že tovar je sprístupnený koncovým používateľom v príslušnom členskom štáte, však môže mať v držbe dovozca alebo distribútor miesto skutočného výrobcu. Malo by byť teda prípustné, aby tieto údaje namiesto výrobcu vyplnil iný hospodársky subjekt.

(16)  Za vyplnenie informácií vo vyhlásení o vzájomnom uznávaní by mal zodpovedať výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, keďže výrobca pozná tovar najlepšie. Informácie, že tovar je sprístupnený koncovým používateľom v príslušnom členskom štáte, však môže mať v držbe dovozca alebo distribútor miesto skutočného výrobcu. Malo by byť teda prípustné, aby tieto údaje namiesto výrobcu vyplnil iný hospodársky subjekt za predpokladu, že hospodársky subjekt preberie zodpovednosť za informácie vyplnené vo vyhlásení o vzájomnom uznávaní.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom zabezpečiť úplnosť údajov uvedených vo vyhlásení o vzájomnom uznávaní by sa pre takéto vyhlásenia mala stanoviť harmonizovaná štruktúra, ktorú by používali hospodárske subjekty, ktoré chcú takéto vyhlásenia urobiť.

(18)  S cieľom zabezpečiť úplnosť a pravdivosť údajov uvedených vo vyhlásení o vzájomnom uznávaní by sa pre takéto vyhlásenia mala stanoviť harmonizovaná štruktúra, ktorú by používali hospodárske subjekty, ktoré chcú takéto vyhlásenia urobiť.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Na účely zvýšenia efektívnosti a konkurencieschopnosti podnikov pôsobiacich v neharmonizovanej oblasti by sa malo umožniť využívanie nových informačných technológií, ktoré uľahčujú poskytovanie vyhlásenia o vzájomnom uznávaní. Hospodárske subjekty by preto mali mať možnosť sprístupniť svoje vyhlásenie online.

(20)  Na účely zvýšenia efektívnosti a konkurencieschopnosti podnikov pôsobiacich v neharmonizovanej oblasti by sa malo umožniť využívanie nových informačných technológií, ktoré uľahčujú poskytovanie vyhlásenia o vzájomnom uznávaní. Hospodárske subjekty by preto mali mať možnosť bezpečne sprístupniť svoje vyhlásenie online, a mali by byť k tomu podnecované.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Komisia by mala zabezpečiť, aby vzor vyhlásenia o vzájomnom uznávaní a príslušné usmernenia na vyplnenie vyhlásenia boli k dispozícii na jednotnej digitálnej bráne vo všetkých úradných jazykoch Únie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20b)  Dobre fungujúca zásada vzájomného uznávania je nevyhnutným doplnkom k harmonizácii na úrovni EÚ, najmä ak sa zohľadní, že mnohé výrobky majú harmonizované i neharmonizované aspekty, keďže na vnútornom trhu sa nachádza značný počet výrobkov s neharmonizovanými aspektmi.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Ak sa výrobcovia rozhodnú nevyužiť mechanizmus vyhlásenia o vzájomnom uznávaní, malo by byť povinnosťou členského štátu požadovať informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie tovaru, a to so zreteľom na zásadu proporcionality.

(22)  Ak sa hospodárske subjekty rozhodnú nevyužiť mechanizmus vyhlásenia o vzájomnom uznávaní, malo by byť povinnosťou členského štátu požadovať konkrétne a jasne vymedzené informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie tovaru, pokiaľ ide o zásadu proporcionality. Použitie vyhlásenia nebráni vnútroštátnym orgánom prijať rozhodnutie, ktorým sa obmedzuje prístup na trh v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  Hospodárskemu subjektu by sa mal poskytnúť primeraný čas na predloženie dokumentov alebo akýchkoľvek iných informácií požadovaných príslušným orgánom členského štátu určenia alebo na predloženie akýchkoľvek pripomienok alebo argumentov týkajúcich sa posúdenia príslušného tovaru.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Aj keď príslušný orgán pred svojím rozhodnutím, či by mal byť prístup tovaru na trh zamietnutý alebo obmedzený, tovar posudzuje, nemal by mať možnosť prijímať rozhodnutia o pozastavení prístupu na trh s výnimkou prípadov, keď treba urýchlene zasiahnuť v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti používateľov alebo v snahe zabrániť sprístupneniu tovaru, ak sprístupnenie takéhoto tovaru na trhu podlieha všeobecnému zákazu z dôvodu ochrany verejnej morálky alebo verejnej bezpečnosti vrátane predchádzania trestnej činnosti.

(25)  Aj keď príslušný orgán pred svojím rozhodnutím, či by mal byť prístup tovaru na trh zamietnutý alebo obmedzený, tovar posudzuje, nemal by mať možnosť prijímať rozhodnutia o pozastavení prístupu na trh s výnimkou prípadov, keď treba urýchlene zasiahnuť v záujme ochrany zdravia alebo bezpečnosti používateľov, osôb alebo ochrany životného prostredia alebo v snahe zabrániť sprístupneniu tovaru, ak sprístupnenie takéhoto tovaru na trhu podlieha všeobecnému zákazu z dôvodu ochrany verejnej morálky alebo verejnej bezpečnosti vrátane predchádzania trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa vytvára systém akreditácie, ktorý zabezpečuje vzájomné uznávanie úrovne odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody. Príslušné orgány členských štátov by preto už nemali odmietať protokoly a osvedčenia o skúškach, ktoré vydal akreditovaný orgán posudzovania zhody, z dôvodov týkajúcich sa jeho odbornej spôsobilosti. Okrem toho, aby sa v najvyššej možnej miere predišlo duplikácii testov a postupov, ktoré sa už vykonali v inom členskom štáte, členské štáty by mali takisto uznať protokoly a osvedčenia o skúškach, ktoré vydali iné orgány posudzovania zhody v súlade s právom Únie. Príslušné orgány by mali mať povinnosť náležite zohľadniť obsah predložených protokolov alebo osvedčení o skúškach.

(26)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200823 vytvára systém akreditácie, ktorý zabezpečuje vzájomné uznávanie úrovne odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody. Príslušné orgány členských štátov by preto už nemali odmietať protokoly a osvedčenia o skúškach, ktoré vydal akreditovaný orgán posudzovania zhody, z dôvodov týkajúcich sa jeho odbornej spôsobilosti. Okrem toho, aby sa v najvyššej možnej miere predišlo duplikácii testov a postupov, ktoré sa už vykonali v inom členskom štáte, členské štáty by mali riadne zohľadniť protokoly a osvedčenia o skúškach, ktoré vydali iné orgány posudzovania zhody v súlade s právom Únie. Príslušné orgány by mali mať povinnosť náležite zohľadniť obsah predložených protokolov alebo osvedčení o skúškach.

__________________

__________________

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Vo všetkých administratívnych rozhodnutiach prijatých príslušnými orgánmi členských štátov podľa tohto nariadenia by sa mali určiť dostupné opravné prostriedky, aby sa hospodársky subjekt mohol obrátiť na príslušný vnútroštátny súd. Rozhodnutie by sa malo vzťahovať aj na postup riešenia krízových situácií stanovený týmto nariadením.

(30)  Vo všetkých administratívnych rozhodnutiach prijatých príslušnými orgánmi členských štátov podľa tohto nariadenia by sa mali určiť dostupné opravné prostriedky, aby sa hospodársky subjekt mohol odvolať proti rozhodnutiu alebo sa obrátiť na príslušný vnútroštátny súd. Administratívne rozhodnutie by sa malo vzťahovať aj na možnosť hospodárskych subjektov využívať sieť SOLVIT a mať prístup k postupu riešenia krízových situácií stanovenému týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Sieť na riešenie problémov na vnútornom trhu (SOLVIT) je služba poskytovaná národnými správami v každom členskom štáte, ktorej cieľom je nájsť riešenia pre občanov a podniky, keď verejné orgány v inom členskom štáte porušili ich práva. Zásady, ktorými sa riadi fungovanie siete SOLVIT, sú stanovené v odporúčaní Komisie 2013/461/EÚ27.

(32)  Sieť na riešenie problémov na vnútornom trhu (SOLVIT) je služba poskytovaná národnými správami v každom členskom štáte, ktorej cieľom je nájsť riešenia pre občanov a podniky, keď verejné orgány v inom členskom štáte porušili ich práva. Zásady, ktorými sa riadi fungovanie siete SOLVIT, sú stanovené v odporúčaní Komisie 2013/461/EÚ27. Každý členský štát a Komisia musí zabezpečiť, aby bolo zriadené národné centrum SOLVIT, a aby boli k dispozícii primerané ľudské a finančné zdroje na zabezpečenie účasti centra SOLVIT na európskej sieti SOLVIT na základe zásad stanovených v odporúčaní 2013/461/EÚ. Komisia by mala zvýšiť informovanosť o existencii a prínosoch siete SOLVIT, a to najmä medzi podnikmi.

__________________

__________________

27 Odporúčanie Komisie 2013/461/EÚ zo 17. septembra 2013 o zásadách, ktorými sa riadi sieť SOLVIT (Ú. v. EÚ L 249, 19.9.2013, s. 10).

27 Odporúčanie Komisie 2013/461/EÚ zo 17. septembra 2013 o zásadách, ktorými sa riadi sieť SOLVIT (Ú. v. EÚ L 249, 19.9.2013, s. 10).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Systém SOLVIT, ktorý je k dispozícii bezplatne, dokázal svoju účinnosť mimosúdneho mechanizmu na riešenie problémov. Pracuje v krátkych lehotách a poskytuje pragmatické riešenia občanom a podnikom, keď majú ťažkosti s uznávaním svojich práv poskytovaných Úniou verejnými orgánmi. Hospodárske subjekty by sa preto mali pred spustením mechanizmu riešenia problémov podľa tohto nariadenia spoliehať predovšetkým na sieť SOLVIT. Ak sa hospodársky subjekt, príslušné centrum SOLVIT a dotknuté zúčastnené členské štáty dohodnú na primeranom závere, nemali by byť potrebné žiadne ďalšie kroky.

(33)  Systém SOLVIT, ktorý je k dispozícii bezplatne, má potenciál byť účinným mimosúdnym mechanizmom na riešenie problémov. Pracuje v krátkych lehotách a poskytuje pragmatické riešenia občanom a podnikom, keď majú ťažkosti s uznávaním svojich práv poskytovaných Úniou verejnými orgánmi. Hospodárske subjekty by sa preto mali pred spustením mechanizmu riešenia problémov podľa tohto nariadenia spoliehať predovšetkým na sieť SOLVIT. Ak sa hospodársky subjekt, príslušné centrum SOLVIT a dotknuté zúčastnené členské štáty dohodnú na primeranom závere, nemali by byť potrebné žiadne ďalšie kroky.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Ak však neformálny prístup siete SOLVIT zlyhá a pretrvávajú závažné pochybnosti o zlučiteľnosti administratívneho rozhodnutia so zásadou vzájomného uznávania, Komisia by mala mať právomoc zaoberať sa touto otázkou a poskytnúť posúdenie, ktoré majú príslušné vnútroštátne orgány na žiadosť centier SOLVIT zohľadniť. Zásah Komisie by mal mať konkrétnu a rozumnú lehotu v súlade s Európskym kódexom dobrej správnej praxe.

(34)  Ak však neformálny prístup siete SOLVIT zlyhá a pretrvávajú pochybnosti o zlučiteľnosti administratívneho rozhodnutia so zásadou vzájomného uznávania, Komisia by mala mať právomoc zaoberať sa touto otázkou a poskytnúť posúdenie, ktoré majú príslušné vnútroštátne orgány na žiadosť niektorého z centier SOLVIT zohľadniť. Na účely zhromažďovania dodatočných informácií alebo dokumentov potrebných na dokončenie hodnotenia by Komisia mala informovať príslušné centrá SOLVIT o svojich komunikáciách s dotknutým hospodárskym subjektom alebo príslušným orgánom. Pri dokončení posudzovania by Komisia mala vydať stanovisko, ktoré sa prostredníctvom príslušného centra SOLVIT oznámi dotknutému hospodárskemu subjektu a príslušným orgánom a ktoré sa zohľadní počas postupu SOLVIT. Zásah Komisie by mal podliehať dvojmesačnej lehote. Dvojmesačná lehota nezahŕňa čas potrebný na získanie dodatočných informácií a dokumentov, ktoré sa môžu považovať za potrebné. Ak sa prípad vyrieši počas tohto dvojmesačného obdobia, Komisia by mala mať možnosť rozhodnúť, že nevydá stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a)  Ak Komisia posudzuje administratívne rozhodnutie, je dôležité, aby hospodárske subjekty mohli takéto posúdenie použiť, ak sa obrátia na príslušný vnútroštátny súd. Preto by konanie pred vnútroštátnym súdom nemalo v konkrétnom prípade administratívnych rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, brániť hospodárskemu subjektu v používaní siete SOLVIT.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  V záujme uľahčenia voľného pohybu tovaru by sa malo od kontaktných miest pre výrobky vyžadovať bezplatné poskytovanie informácií o ich vnútroštátnych technických pravidlách a o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania. Kontaktné miesta pre výrobky by mali mať primerané vybavenie a zdroje. V súlade s nariadením [jednotná digitálna brána – COM(2017) 256] by mali tieto miesta poskytovať informácie prostredníctvom webových stránok a spĺňať kvalitatívne kritériá požadované a stanovené uvedeným nariadením.

(37)  V záujme uľahčenia voľného pohybu tovaru by sa malo od kontaktných miest pre výrobky vyžadovať, aby na primeranej úrovni bezplatne poskytovali informácie o ich vnútroštátnych technických pravidlách a o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania. Kontaktné miesta pre výrobky by mali mať primerané vybavenie a zdroje. V súlade s nariadením [jednotná digitálna brána – COM(2017) 256] by mali tieto miesta poskytovať informácie prostredníctvom webových stránok a spĺňať kvalitatívne kritériá požadované a stanovené uvedeným nariadením.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Pre riadne fungovanie zásady vzájomného uznávania a pre vytvorenie kultúry vzájomného uznávania je nevyhnutná spolupráca medzi príslušnými orgánmi. Kontaktné miesta pre výrobky a príslušné vnútroštátne orgány by preto mali mať povinnosť spolupracovať a vymieňať si informácie a odborné znalosti s cieľom zabezpečiť správne a jednotné uplatňovanie uvedenej zásady a tohto nariadenia.

(38)  Pre riadne fungovanie zásady vzájomného uznávania a pre vytvorenie kultúry vzájomného uznávania je nevyhnutná spolupráca medzi príslušnými orgánmi. Kontaktné miesta pre výrobky a príslušné vnútroštátne orgány by preto mali mať povinnosť spolupracovať a vymieňať si informácie a odborné znalosti s cieľom zabezpečiť správne a jednotné uplatňovanie uvedenej zásady a tohto nariadenia. Únia by mala financovať činnosti zamerané na posilnenie tejto spolupráce medzi príslušnými orgánmi, ako je odborná príprava a výmena osvedčených postupov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Na účely zvýšenia informovanosti o zásade vzájomného uznávania a na zabezpečenie správneho a jednotného uplatňovania tohto nariadenia by Únia mala financovať kampane na zvyšovanie informovanosti a iné súvisiace činnosti zamerané na posilnenie vzájomnej dôvery a spolupráce medzi príslušnými orgánmi a hospodárskymi subjektmi.

(43)  Na účely zvýšenia informovanosti o zásade vzájomného uznávania a na zabezpečenie správneho a jednotného uplatňovania tohto nariadenia by Únia mala financovať kampane na zvyšovanie informovanosti a iné súvisiace činnosti zamerané na posilnenie vzájomnej dôvery a spolupráce medzi príslušnými orgánmi, odborovými združeniami a hospodárskymi subjektmi.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Cieľom tohto nariadenia je posilniť fungovanie vnútorného trhu zlepšením fungovania zásady vzájomného uznávania a odstránením neodôvodnených prekážok obchodu.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 2– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky druhy tovaru vrátane poľnohospodárskych výrobkov a na administratívne rozhodnutia prijaté príslušným orgánom členského štátu alebo na administratívne rozhodnutia, ktoré príslušný orgán členského štátu ešte len prijme (ďalej len „členský štát určenia“), v súvislosti s každým takýmto tovarom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, keď dané rozhodnutie spĺňa nasledujúce kritériá:

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky druhy tovaru vrátane poľnohospodárskych výrobkov a na administratívne rozhodnutia prijaté príslušným orgánom členského štátu alebo na administratívne rozhodnutia, ktoré príslušný orgán členského štátu ešte len prijme (ďalej len „členský štát určenia“), v súvislosti s každým takýmto tovarom, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte, keď dané rozhodnutie spĺňa obidve z týchto kritérií:

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ustanovenie buď zakazuje sprístupnenie tovaru alebo určitého druhu tovaru na domácom trhu v danom členskom štáte, alebo v opačnom prípade stanovuje povinné zabezpečenie súladu s daným ustanovením, a to de facto alebo de jure vždy, keď sa tovar alebo tovar určitého druhu sprístupňuje na danom trhu;

b)  ustanovenie buď zakazuje sprístupnenie tovaru alebo určitého druhu tovaru na trhu v danom členskom štáte, alebo v opačnom prípade stanovuje povinné zabezpečenie súladu s daným ustanovením, a to de facto alebo de jure vždy, keď sa tovar alebo tovar určitého druhu sprístupňuje na danom trhu;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  ukladajú sa ním pre daný tovar alebo pre tovar daného druhu ďalšie požiadavky, ktoré sú stanovené na účely ochrany spotrebiteľov alebo životného prostredia a ktoré ovplyvňujú životný cyklus tovaru po jeho sprístupnení na domácom trhu v danom členskom štáte, napríklad podmienky používania, recyklácie, opätovného použitia alebo likvidácie, v prípadoch, keď takéto podmienky môžu významne ovplyvniť zloženie alebo charakter tovaru alebo druhu tovaru, prípadne jeho sprístupnenie na domácom trhu v danom členskom štáte.

ii)  ukladajú sa ním pre daný tovar alebo pre tovar daného druhu ďalšie požiadavky, ktoré sú stanovené na účely ochrany spotrebiteľov alebo životného prostredia a ktoré ovplyvňujú životný cyklus tovaru po jeho sprístupnení na trhu v danom členskom štáte, napríklad podmienky používania, recyklácie, opätovného použitia alebo likvidácie, v prípadoch, keď takéto podmienky môžu významne ovplyvniť zloženie alebo charakter tovaru alebo druhu tovaru, prípadne jeho sprístupnenie na trhu v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 4– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Týmto nariadením nie je dotknutá smernica (EÚ) 2015/1535 a povinnosť oznamovať Komisii a členským štátom návrhy vnútroštátnych technických predpisov pred ich prijatím.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 7 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  článku 8 ods. 1 písm. d) až f) alebo článku 8 ods. 3 smernice 2001/95/ES;

a)  článku 8 ods. 1 písm. d) až f) článku 8 ods. 3 smernice 2001/95/ES;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „sprístupnenie na domácom trhu v členskom štáte“ je každá dodávka tovaru určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trh v rámci územia daného členského štátu v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne;

(2)  „sprístupnenie na trhu v členskom štáte“ je každá dodávka tovaru určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trh v rámci územia daného členského štátu v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „obmedzenie prístupu na trh“ je stanovenie podmienok, ktoré sa majú splniť pred sprístupnením tovaru na domácom trhu v danom členskom štáte, alebo podmienok na ponechanie tovaru na danom trhu, čo si v oboch prípadoch vyžaduje zmenu jednej alebo niekoľkých vlastností daného tovaru v zmysle opisu v článku 2 ods. 3 písm. c) bode i) alebo vykonanie dodatočného skúšania;

(3)  „obmedzenie prístupu na trh“ je stanovenie podmienok, ktoré sa majú splniť pred sprístupnením tovaru na trhu v danom členskom štáte, alebo podmienok na ponechanie tovaru na danom trhu, čo si v oboch prípadoch vyžaduje zmenu jednej alebo niekoľkých vlastností daného tovaru v zmysle opisu v článku 2 ods. 3 písm. c) bode i) alebo vykonanie dodatočného skúšania;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zákaz sprístupnenia tovaru na domácom trhu v danom členskom štáte alebo ponechania na danom trhu;

a)  zákaz sprístupnenia tovaru na trhu v danom členskom štáte alebo ponechania na danom trhu;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „predchádzajúce povolenie“ je administratívny postup v zmysle právnych predpisov členského štátu, v rámci ktorého sa od príslušného orgánu daného členského štátu vyžaduje, aby na základe žiadosti hospodárskeho subjektu vyjadril svoj formálny súhlas pred sprístupnením tovaru na domácom trhu v danom členskom štáte;

(5)  „predchádzajúce povolenie“ je administratívny postup v zmysle právnych predpisov členského štátu, v rámci ktorého sa od príslušného orgánu daného členského štátu vyžaduje, aby na základe žiadosti hospodárskeho subjektu vyjadril svoj formálny súhlas pred sprístupnením tovaru na trhu v danom členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába tovar alebo necháva tovar navrhovať alebo vyrábať a uvádza ho na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa prezentuje ako výrobca tovaru tak, že tovar označuje svojím menom, ochrannou známkou alebo iným rozlišovacím znakom;

(6)  „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába tovar alebo necháva tovar navrhovať alebo vyrábať a uvádza ho na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou, každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá upravuje tovar už zákonne uvedený na trh v členskom štáte takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s príslušnými pravidlami platnými v tomto členskom štáte, alebo každá iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa prezentuje ako výrobca tovaru tak, že tovar – vrátane poľnohospodárskych výrobkov, ktoré neboli získané výrobným postupom – označuje svojím menom, ochrannou známkou alebo iným rozlišovacím znakom;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  „splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v rámci Únie, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri sprístupňovaní predmetného tovaru na určitom domácom trhu;

(7)  „splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v rámci Únie, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri sprístupňovaní predmetného tovaru na určitom trhu;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu usadená v Únii, ktorá sprístupňuje tovar na domácom trhu v danom členskom štáte;

(9)  „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu usadená v Únii, ktorá sprístupňuje tovar na trhu v danom členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  „orgán posudzovania zhody“ je orgán posudzovania zhody v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 13 nariadenia (ES) č. 765/2008;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 12 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)  „vážne riziko“ je akékoľvek závažné ohrozenie vrátane rizík, ktoré nemajú bezprostredný účinok, ktoré si vyžaduje rýchly zásah verejných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výrobca tovaru alebo tovaru určitého druhu, ktorý je sprístupnený alebo sa má sprístupniť na domácom trhu v členskom štáte (členský štát určenia), môže vypracovať vyhlásenie (ďalej len „vyhlásenie o vzájomnom uznávaní“) s cieľom preukázať príslušným orgánom členského štátu určenia, že daný tovar alebo tovar daného druhu je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte.

Výrobca tovaru alebo tovaru určitého druhu, ktorý je sprístupnený alebo sa má sprístupniť na domácom trhu v členskom štáte (členský štát určenia), môže vypracovať dobrovoľné vyhlásenie o zákonnom uvedení na trh na účely vzájomného uznávania (ďalej len „vyhlásenie o vzájomnom uznávaní“) s cieľom preukázať príslušným orgánom členského štátu určenia, počas posudzovania tovaru podľa článku 5, že daný tovar alebo tovar daného druhu je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Alternatívne môže výrobca poveriť svojho splnomocneného zástupcu, aby vypracoval vyhlásenie v jeho mene.

Výrobca môže poveriť svojho splnomocneného zástupcu, aby vypracoval vyhlásenie v jeho mene, za predpokladu, že mandát to výslovne uvádza.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rámci vyhlásenia o vzájomnom uznávaní môže však konkrétne informácie súvisiace s uvádzaním na trh tovaru alebo druhu tovaru vyplniť ktorýkoľvek hospodársky subjekt.

Alternatívne, v rámci vyhlásenia o vzájomnom uznávaní, alebo konkrétne informácie tohto vyhlásenia súvisiace s uvádzaním na trh tovaru alebo druhu tovaru, môže vyplniť ktorýkoľvek hospodársky subjekt za predpokladu, že príslušný signatár dokáže predložiť dôkazy podporujúce informácie uvedené tomto vyhlásení.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vyhlásenie sa vypĺňa v jednom z úradných jazykov Únie a v prípade, že daný jazyk nie je jazykom vyžadovaným členským štátom určenia, hospodárske subjekty preložia vyhlásenie do jazyka alebo jazykov vyžadovaných členským štátom určenia.

Vyhlásenie sa vypĺňa v jednom z úradných jazykov Únie a v prípade, že daný jazyk nie je jazykom vyžadovaným členským štátom určenia, hospodárske subjekty preložia vyhlásenie do jazyka vyžadovaného členským štátom určenia.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Hospodárske subjekty zodpovedajú za obsah a správnosť informácií, ktoré samy uvedú vo vyhlásení o vzájomnom uznávaní.

3.  Hospodárske subjekty, ktoré vyplnia vyhlásenie, zodpovedajú za obsah a správnosť informácií vrátane preložených informácií, ktoré samy uvedú vo vyhlásení o vzájomnom uznávaní. V tejto súvislosti sú hospodárske subjekty zodpovedné v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi za poskytnutie vyhlásení, ktoré obsahujú nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Vyhlásenie o vzájomnom uznávaní smie byť poskytnuté príslušnému orgánu členského štátu určenia na účely posúdenia v zmysle článku 5. Je možné ho poskytnúť vytlačené na papieri alebo elektronickými prostriedkami.

5.  Vyhlásenie o vzájomnom uznávaní smie byť poskytnuté príslušnému orgánu členského štátu určenia na účely posúdenia v zmysle článku 5. Je možné ho poskytnúť vytlačené na papieri, elektronickými prostriedkami alebo sprístupniť online.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Hospodárske subjekty môžu sprístupniť vyhlásenie na webovej lokalite za predpokladu, že splnia nasledujúce podmienky:

6.  Ak hospodárske subjekty sprístupnia vyhlásenie online, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 7 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  príslušný orgán príjme uvedené vyhlásenie spoločne s dôkazmi odôvodnene potrebnými na overenie informácií, ktoré vyhlásenie obsahuje, ako dostatočné na preukázanie skutočnosti, že tovar je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte;

a)  príslušný orgán príjme uvedené vyhlásenie spoločne s podpornými dôkazmi v reakcii na odôvodnenú žiadosť odôvodnene potrebnými na overenie informácií, ktoré vyhlásenie obsahuje, ako dostatočné na preukázanie skutočnosti, že tovar je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte; and

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 8 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Ak sa vyhlásenie o vzájomnom uznávaní neposkytne príslušnému orgánu členského štátu určenia v súlade s požiadavkami v tomto článku, príslušný orgán môže od každého z hospodárskych subjektov požadovať poskytnutie nasledujúcej dokumentácie a informácií, aby na účely posúdenia v zmysle článku 5 preukázali, že tovar je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte:

8.  Ak sa vyhlásenie o vzájomnom uznávaní neposkytne príslušnému orgánu členského štátu určenia v súlade s požiadavkami v tomto článku, príslušný orgán môže od dotknutého hospodárskeho subjektu požadovať poskytnutie nasledujúcej dokumentácie a informácií, aby na účely posúdenia v zmysle článku 5 preukázali, že tovar je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte:

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 8 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  všetky relevantné informácie o vlastnostiach predmetného tovaru alebo druhu tovaru;

a)  relevantné informácie o vlastnostiach predmetného tovaru alebo druhu tovaru, ktoré sú potrebné na posúdenie;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  všetky relevantné informácie o uvedení tovaru v súlade s právnymi predpismi na trh v inom členskom štáte;

b)  relevantné informácie o zákonnom uvedení tovaru na trh v inom členskom štáte, ktoré sú potrebné na posúdenie;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 8 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  akékoľvek ďalšie informácie, ktoré príslušný orgán považuje za užitočné na účely svojho posúdenia.

c)  akékoľvek relevantné informácie, ktoré príslušný orgán považuje za nevyhnutné na účely svojho posúdenia, pod podmienkou, že sú takéto žiadosti riadne odôvodnené.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  V prípade, že sa na tovar, pre ktorý sa poskytne vyhlásenie o vzájomnom uznávaní, vzťahuje aj akt Únie, v ktorom sa vyžaduje vyhlásenie o zhode EÚ, vyhlásenie o vzájomnom uznávaní môže byť zahrnuté ako súčasť vyhlásenia o zhode EÚ.

9.  V prípade, že sa na tovar, pre ktorý sa poskytne vyhlásenie o vzájomnom uznávaní, vzťahuje aj akt Únie, v ktorom sa vyžaduje vyhlásenie o zhode EÚ, vyhlásenie o vzájomnom uznávaní sa môže pripojiť k vyhláseniu o zhode EÚ.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď má príslušný orgán členského štátu pochybnosti v súvislosti s tovarom, o ktorom hospodársky subjekt tvrdí, že je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, príslušný orgán bezodkladne kontaktuje príslušný hospodársky subjekt a vykoná posúdenie tovaru.

1.  Keď má príslušný orgán členského štátu určenia odôvodnené pochybnosti, či je tovar, ktorý sa sprístupnil alebo ktorý sa sprístupní na trhu tohto členského štátu, zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte, príslušný orgán bezodkladne kontaktuje príslušný orgán dotknutého iného členského štátu a príslušný hospodársky subjekt a vykoná posúdenie tovaru.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Účelom posúdenia je zistiť, či je daný tovar alebo druh tovaru zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte, a ak áno, či sú so zreteľom na vlastnosti daného tovaru primerane chránené legitímne verejné záujmy, ktoré sú predmetom uplatniteľného vnútroštátneho technického pravidla členského štátu určenia.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Keď po dokončení posúdenia v zmysle odseku 1 príslušný orgán členského štátu prijme administratívne rozhodnutie v súvislosti s tovarom, do 20 pracovných dní oznámi svoje rozhodnutie príslušnému hospodárskemu subjektu uvedenému v odseku 1, Komisii a ostatným členským štátom. Oznámenie Komisii a ostatným členským štátom sa musí vykonať pomocou systému uvedeného v článku 11.

3.  Keď po dokončení posúdenia v zmysle odseku 1 príslušný orgán členského štátu prijme administratívne rozhodnutie v súvislosti s tovarom, bezodkladne alebo najneskôr do 15 pracovných dní oznámi svoje rozhodnutie príslušnému hospodárskemu subjektu uvedenému v odseku 1, Komisii a ostatným členským štátom. Oznámenie Komisii a ostatným členským štátom sa musí vykonať pomocou systému uvedeného v článku 11.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V administratívnom rozhodnutí uvedenom v odseku 3 sa uvádza odôvodnenie rozhodnutia dostatočne podrobným a odôvodneným spôsobom, aby bolo možné posúdiť jeho zlučiteľnosť so zásadou vzájomného uznávania a s požiadavkami tohto nariadenia.

4.  V administratívnom rozhodnutí uvedenom v odseku 3 sa uvádza odôvodnenie rozhodnutia dostatočne podrobným a odôvodneným spôsobom, aby mohlo uľahčiť posúdenie jeho zlučiteľnosti so zásadou vzájomného uznávania a s požiadavkami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vnútroštátne technické pravidlo, z ktorého rozhodnutie vychádza;

a)  vnútroštátne technické pravidlo, z ktorého rozhodnutie vychádza, vrátane dátumu a čísla oznámenia návrhu tohto technického predpisu podľa smernice (EÚ) 2015/1535;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  legitímny dôvod verejného záujmu, ktorým je rozhodnutie odôvodnené;

b)  legitímny dôvod verejného záujmu, ktorým je odôvodnené uplatňovanie vnútroštátneho technického pravidla, na ktorom je administratívne rozhodnutie založené;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  dôkazy preukazujúce, že rozhodnutie je vhodné na dosiahnutie sledovaného cieľa a že nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

e)  dôkazy preukazujúce, že administratívne rozhodnutie je vhodné na dosiahnutie sledovaného cieľa a že nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  V administratívnom rozhodnutí uvedenom v odseku 3 sú určené opravné prostriedky dostupné na základe platných právnych predpisov v príslušnom členskom štáte a lehoty na uplatňovanie týchto opravných prostriedkov a takisto zahŕňa odkaz na postup v zmysle článku 8.

6.  V administratívnom rozhodnutí uvedenom v odseku 3 sú jasne určené opravné prostriedky dostupné na základe platných právnych predpisov v príslušnom členskom štáte a lehoty na uplatňovanie týchto opravných prostriedkov a takisto zahŕňa odkaz na postup v zmysle článku 8.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 6– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kým príslušný orgán členského štátu vykonáva posúdenie tovaru podľa článku 5, s výnimkou jednej z nasledujúcich situácií nepozastaví dočasne sprístupňovanie daného tovaru na domácom trhu v danom členskom štáte:

1.  Kým príslušný orgán členského štátu vykonáva posúdenie tovaru podľa článku 5, iba v jednej z nasledujúcich situácií môže dočasne pozastaviť sprístupňovanie daného tovaru na trhu v danom členskom štáte:

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  za normálnych alebo racionálne predvídateľných podmienok používania predmetný tovar predstavuje vážne riziko, ktoré si vyžaduje rýchly zásah zo strany príslušného orgánu, a to vrátane takého rizika, pri ktorom účinky nie sú okamžité;

a)  za normálnych alebo racionálne predvídateľných podmienok používania predmetný tovar predstavuje vážne riziko pre bezpečnosť alebo zdravie používateľov, osôb alebo životné prostredie, ktoré si vyžaduje rýchly zásah zo strany príslušného orgánu, a to vrátane takého rizika, pri ktorom účinky nie sú okamžité;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sprístupňovanie predmetného tovaru alebo tovaru daného druhu na domácom trhu v danom členskom štáte sa vo všeobecnosti zakazuje v predmetnom členskom štáte z dôvodu ochrany verejnej morálky alebo bezpečnosti.

b)  sprístupňovanie predmetného tovaru alebo tovaru daného druhu na trhu v danom členskom štáte sa vo všeobecnosti zakazuje v predmetnom členskom štáte z dôvodu ochrany verejnej morálky alebo bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príslušný orgán členského štátu okamžite oznámi akékoľvek pozastavenie podľa odseku 1 príslušnému hospodárskemu subjektu, Komisii a ostatným členským štátom. Oznámenie Komisii a ostatným členským štátom sa musí vykonať pomocou systému uvedeného v článku 11. V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 písm. a) tohto článku, sa toto oznámenie doplní o technické alebo vedecké odôvodnenie, v ktorom sa preukazuje, prečo sa daný prípad považuje za prípad, na ktorý sa vzťahuje dané písmeno.

2.  Príslušný orgán členského štátu okamžite oznámi akékoľvek pozastavenie podľa odseku 1 príslušnému hospodárskemu subjektu, Komisii a ostatným členským štátom. Oznámenie Komisii a ostatným členským štátom sa musí vykonať pomocou systému uvedeného v článku 11. V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 písm. a) tohto článku, sa toto oznámenie doplní o podrobné technické alebo vedecké odôvodnenie, v ktorom sa preukazuje, že tovar predstavuje vážne riziko.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 7– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak je administratívne rozhodnutie uvedené v článku 5 alebo dočasné pozastavenie uvedené v článku 6 aj opatrením, ktoré sa musí oznamovať prostredníctvom systému RAPEX, ako je uvedené v smernici 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, samostatné oznámenie Komisii nie je v zmysle tohto nariadenia potrebné za predpokladu, že sa splnia nasledujúce podmienky:

1.  Ak je administratívne rozhodnutie uvedené v článku 5 alebo dočasné pozastavenie uvedené v článku 6 aj opatrením, ktoré sa musí oznamovať prostredníctvom systému RAPEX, ako je uvedené v smernici 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, samostatné oznámenie Komisii a ostatným členským štátom nie je v zmysle tohto nariadenia potrebné za predpokladu, že sa splnia nasledujúce podmienky:

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Tento článok sa uplatňuje, ak hospodársky subjekt, na ktorý sa vzťahuje administratívne rozhodnutie, odošle svoje rozhodnutie do siete na riešenie problémov na vnútornom trhu (SOLVIT) a počas postupu siete SOLVIT domovské centrum požiada Komisiu o poskytnutie stanoviska na pomoc pri riešení daného prípadu.

1.  Tento článok sa uplatňuje, ak hospodársky subjekt, na ktorý sa vzťahuje administratívne rozhodnutie, odošle svoje rozhodnutie do siete na riešenie problémov na vnútornom trhu (SOLVIT) a počas postupu siete SOLVIT domovské centrum alebo vedúce centrum požiada Komisiu o poskytnutie stanoviska na pomoc pri riešení daného prípadu. Domovské a vedúce centrá SOLVIT, ako aj hospodársky subjekt poskytnú Komisii všetky príslušné dokumenty týkajúce sa daného rozhodnutia. Komisia môže tiež z vlastnej iniciatívy vydať stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia do troch mesiacov od prijatia požiadavky uvedenej v odseku 1 začne komunikovať s príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a príslušnými orgánmi, ktoré prijali administratívne rozhodnutie, s cieľom posúdiť zlučiteľnosť administratívneho rozhodnutia so zásadou vzájomného uznávania a s týmto nariadením.

2.  Komisia bez zbytočného odkladu posúdi dokumenty a informácie poskytnuté v rámci postupu siete SOLVIT s cieľom posúdiť zlučiteľnosť administratívneho rozhodnutia so zásadou vzájomného uznávania a s týmto nariadením. Ak sú potrebné doplňujúce informácie na účely vyššie uvedeného posúdenia, Komisia bez zbytočného odkladu požiada príslušné centrum SOLVIT, aby začalo komunikovať s príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Po dokončení svojho posúdenia Komisia môže vydať stanovisko, v ktorom budú uvedené nedostatky, ktoré by sa mali podľa jej názoru v prípade siete SOLVIT vyriešiť, a v prípade potreby poskytnúť odporúčania na pomoc pri riešení daného prípadu.

3.  Do dvoch mesiacov od prijatia požiadavky uvedenej v odseku 1 Komisia dokončí svoje posúdenie a vydá stanovisko, v ktorom budú uvedené nedostatky, ktoré by sa mali podľa jej názoru v prípade siete SOLVIT vyriešiť, a v prípade potreby poskytnúť odporúčania na pomoc pri riešení daného prípadu. Dvojmesačná lehota nezahŕňa čas potrebný na doručenie ďalších informácií a dokumentov uvedených v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak je Komisia počas posudzovania uvedeného v odseku 2 informovaná o vyriešení prípadu, môže sa rozhodnúť, že stanovisko nevydá.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Stanovisko Komisie sa zohľadní počas postupu siete SOLVIT uvedeného v odseku 1.

4.  Stanovisko Komisie sa oznámi všetkým zainteresovaným stranám v danom prípade, ako aj príslušným orgánom členského štátu zodpovedným za činnosti kontroly trhu prostredníctvom systému uvedeného v článku 11. Stanovisko sa zohľadní počas postupu siete SOLVIT uvedeného v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Použitie vnútroštátnych opravných prostriedkov hospodárskymi subjektmi nesmie ovplyvniť ich možnosť využívať sieť SOLVIT, ani možnosť domovského centra požiadať o stanovisko uvedené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Keď je to potrebné na doplnenie informácií poskytnutých online v zmysle odseku 2, kontaktné miesta pre výrobky poskytnú na žiadosť hospodárskeho subjektu alebo príslušného orgánu iného členského štátu všetky užitočné informácie, napríklad elektronickú kópiu vnútroštátnych technických pravidiel alebo elektronický odkaz na vnútroštátne technické pravidlá uplatniteľné na konkrétny tovar alebo konkrétny druh tovaru na území, na ktorom je kontaktné miesto pre výrobky zriadené, a informácie o tom, či sa na tovar alebo tovar daného druhu vzťahuje požiadavka na predchádzajúce povolenie v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov.

3.  Keď je to potrebné na doplnenie informácií poskytnutých online v zmysle odseku 2, kontaktné miesta pre výrobky poskytnú na žiadosť hospodárskeho subjektu alebo príslušného orgánu iného členského štátu všetky užitočné informácie, napríklad elektronickú kópiu vnútroštátnych technických pravidiel alebo elektronický odkaz na vnútroštátne technické pravidlá a vnútroštátne administratívne postupy uplatniteľné na konkrétny tovar alebo konkrétny druh tovaru na území, na ktorom je kontaktné miesto pre výrobky zriadené, a informácie o tom, či sa na tovar alebo tovar daného druhu vzťahuje požiadavka na predchádzajúce povolenie v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na účely odseku 1 Komisia zriadi koordinačnú skupinu (ďalej len „skupina“). Skupina sa skladá zo zástupcov príslušných orgánov a kontaktných miest pre výrobky členských štátov.

 

Úlohy skupiny zahŕňajú:

 

a) uľahčovať výmenu informácií, najlepších postupov a iných relevantných aspektov kontrolných činností v členských štátoch;

 

b) podporovať fungovanie kontaktných miest pre výrobky a posilňovať ich cezhraničnú spoluprácu;

 

c) poskytovať Komisii príspevky a spätnú väzbu, pokiaľ ide o usmernenie o koncepcii závažných dôvodov verejného záujmu a odporúčania, ako aj najlepšie postupy s cieľom podnietiť konzistentné uplatňovanie tohto nariadenia;

 

d) uľahčovať a koordinovať výmeny úradníkov medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o obzvlášť problematické odvetvia;

 

e) uľahčovať a koordinovať organizáciu spoločných programov odbornej prípravy pre verejné orgány a podniky.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa ich príslušné orgány a kontaktné miesta pre výrobky podieľali na činnostiach uvedených v odseku 1.

3.  Každý členský štát informuje Komisiu o totožnosti zástupcov, ktorých tento členský štát vymenuje do skupiny. Členské štáty zabezpečia, aby sa ich príslušné orgány a kontaktné miesta pre výrobky podieľali na činnostiach uvedených v odseku 1 a odseku 2a.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 12– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na podporu tohto nariadenia môže Únia financovať tieto činnosti:

1.  Na podporu tohto nariadenia Únia financuje tieto činnosti:

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  fungovanie spolupráce medzi kontaktnými miestami pre výrobky a technickú a logistickú podporu pre túto spoluprácu;

d)  výmenu osvedčených postupov;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia do (…) a následne každých päť rokov vykoná hodnotenie tohto nariadenia na základe cieľov, ktoré sa ním sledujú, a predloží o tom správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

1.  Komisia do (…) a následne každé dva roky vykoná hodnotenie tohto nariadenia na základe cieľov, ktoré sa ním sledujú, a predloží o tom správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Meno a adresa hospodárskeho subjektu, ktorý vypracúva vyhlásenie o vzájomnom uznávaní:

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 4 – podbod 4.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.1.  Tovar alebo druh tovaru opísaný vyššie vyhovuje príslušným normám platným v členskom štáte uvedenom nižšie: Názov, v každom prípade, príslušných pravidiel platných v danom členskom štáte:

4.1.  Tovar alebo druh tovaru opísaný vyššie vrátane jeho charakteristík vyhovuje príslušným normám platným v členskom štáte uvedenom nižšie: Názov, v každom prípade, príslušných pravidiel platných v danom členskom štáte:

(1)

  OJ C ...


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Jednotný trh s tovarom je jedným z najväčších úspechov Európskej únie. Jednou z kľúčových politických priorít Európskej únie je vykonávaním stratégie jednotného trhu dosiahnuť hlbší a spravodlivejší jednotný trh. Voľný pohyb tovaru je najrozvinutejšou základnou slobodou a vytvára 25 % HDP EÚ a predstavuje 75 % obchodu v rámci EÚ. Jednotný trh s tovarom však ešte nie je dokončený. V prípade, keď neexistujú žiadne spoločné pravidlá o jednotnom trhu pre výrobky, na ktoré sa nevzťahujú harmonizované predpisy EÚ týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, alebo na ktoré sa tieto predpisy vzťahujú len čiastočne, mala by sa uplatňovať zásada vzájomného uznávania. Súčasný právny rámec sa však neukázal ako dostatočný na to, aby sa zabezpečilo dôsledné a účinné uplatňovanie zásady vzájomného uznávania.

Európska komisia preto oznámila vo svojom pracovnom programe na rok 2017 návrh tzv. balíka o tovare, ktorým sa komplexne zreorganizuje a uľahčí používanie vzájomného uznávania na jednotnom trhu, čím sa budú riešiť tieto nedostatky, v záujme lepšieho fungovania jednotného trhu s tovarom.

Podľa zásady vzájomného uznávania sa vyžaduje, aby tovar, ktorý je zákonne uvedený na trh v jednom členskom štáte, nebol zakázaný v inom členskom štáte, pokiaľ druhý štát nemá opodstatnené dôvody na zákaz alebo obmedzenie jeho predaja. Vzájomné uznávanie sa vzťahuje na výrobky, ktoré nepodliehajú harmonizačným právnym predpisom Únie alebo im podliehajú len čiastočne, napríklad na široký sortiment spotrebiteľských výrobkov (textil, obuv, výrobky určené na starostlivosť o dieťa, šperky, stolový riad alebo nábytok).

Nové nariadenie o vzájomnom uznávaní by malo objasniť a zjednodušiť postupy, ktorými sa majú riadiť podniky a vnútroštátne orgány, a zlepšiť fungovanie vzájomného uznávania.

Prístup na trh založený na vzájomnom uznávaní by sa mal odmietnuť len vtedy, ak existuje legitímny a primeraný verejný záujem. Okrem toho je nutné objasniť rozsah pôsobnosti vzájomného uznávania a jednoznačne vymedziť, kedy sa uplatňuje na zvýšenie právnej istoty pre podniky a vnútroštátne orgány, pokiaľ ide o to, kedy možno použiť zásadu vzájomného uznávania.

Dobrovoľné vyhlásenie o vzájomnom uznávaní, ktoré majú vyplniť hospodárske subjekty, by malo pomôcť podnikom preukazovať, že ich výrobok už spĺňa požiadavky iného členského štátu, ubezpečiť orgány a uľahčiť cezhraničnú spoluprácu. Zavedením vlastného vyhlásenia na uľahčenie preukázania toho, že výrobok je už zákonne uvedený na trh, sa zvýši právna istota, pokiaľ ide o uplatňovanie vzájomného uznávania, a uľahčí jeho uplatňovanie podnikmi.

Zriadením administratívnej spolupráce sa zlepší komunikácia a dôvera medzi vnútroštátnymi orgánmi, a tým sa uľahčí fungovanie vzájomného uznávania. Subjekty, ktoré sa podieľajú na vzájomnom uznávaní, navzájom dostatočne nekomunikujú. Často je to preto, že právomoci a zodpovednosť za osobitné právne predpisy sú roztrieštené, čo sťažuje hľadanie odpovedí na tieto mnohokrát veľmi technické otázky. Preto by sa kontaktné miesta pre výrobky mali posilniť ako komunikačný kanál pre vzájomné uznávanie.

Spravodajca navrhuje posilniť cezhraničnú spoluprácu vytvorením koordinačnej skupiny zloženej zo zástupcov príslušných orgánov a kontaktných miest pre výrobky v členských štátoch.

Novým návrhom o vzájomnom uznávaní sa tiež zavádza postup na riešenie problémov s cieľom zabezpečiť účinnú nápravu a obnoviť dôveru v oblasti vzájomného uznávania. Existujúci mechanizmus siete SOLVIT by sa mal používať ako hlavný postup na riešenie problémov. SOLVIT je služba poskytovaná vnútroštátnymi administratívnymi orgánmi vo všetkých členských štátoch EÚ. Pomáha podnikom v prípade, že vnútroštátne orgány v inom členskom štáte EÚ porušia ich práva, pričom si kladie za cieľ nájsť riešenie. Službu SOLVIT tak môžu podniky použiť ako alternatívu k súdnym konaniam v prípade, že na vnútroštátnej úrovni čelia rozhodnutiu o zamietnutí alebo obmedzení prístupu na trh na základe zásady vzájomného uznávania.

Návrhom by sa mala posilniť európska úroveň a úloha Európskej komisie pri vzájomnom uznávaní tým, že Európska komisia bude povinná vydať stanovisko k prípadom predloženým sieti SOLVIT. Okrem toho by Európska komisia mala užšie spolupracovať s konkrétnymi krajinami a sektormi s cieľom dosiahnuť fungovanie vzájomného uznávania. Komisia by okrem toho mala posúdiť možné prínosy pre podniky a vnútroštátne orgány prostredníctvom ďalšieho rozširovania existujúceho zoznamu výrobkov pre vzájomné uznávanie a poskytovať usmernenia o tom, ako uplatňovať zásadu vzájomného uznávania. Napokon by členské štáty mali naďalej výslovne stanoviť vzájomné uznávanie vo svojich vnútroštátnych technických pravidlách, ale mali by tak urobiť zrozumiteľným spôsobom. Spravodajca preto nabáda členské štáty, aby do vnútroštátnych technických predpisov zaviedli jasné a jednoznačné ustanovenia o jednotnom trhu a aby vypracovali konkrétne usmernenia na ich používanie.

Spravodajca víta návrh, a domnieva sa, že zlepšenie systému vzájomného uznávania tovaru zjednoduší postupy pre podniky a vnútroštátne orgány a zníži administratívnu záťaž pre podniky, čím im umožní využívať voľný pohyb tovaru na jednotnom trhu Európskej únie.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte

Referenčné čísla

COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)

Dátum predloženia v EP

20.12.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

5.2.2018

JURI

5.2.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Ivan Štefanec

23.1.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Dátum prijatia

3.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Dátum predloženia

6.9.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

31

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

ENF

Marcus Pretzell

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 20. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia