Процедура : 2018/0807(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0275/2018

Внесени текстове :

A8-0275/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0347

ДОКЛАД     *
PDF 682kWORD 57k
5.9.2018
PE 626.841v02-00 A8-0275/2018

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Албания

(08688/2018 – C8‑0251/2018 – 2018/0807(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Лаура Ферара

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Албания

(08688/2018 – C8‑0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (08688/2018),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0251/2018),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0275/2018),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Албания следва модела на подобни споразумения, сключени от Евроюст в миналото (например Евроюст – БЮРМ, Евроюст – САЩ, Евроюст – Норвегия, Евроюст – Швейцария и др.). Целта на тези споразумения е да се насърчи сътрудничеството в борбата със сериозната престъпност, особено организираната престъпност и тероризма. Те предвиждат, inter alia, служители за връзка, звена за контакт и обмен на информация. Тези споразумения за сътрудничество се основават на член 26а, параграф 2 от Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност. По информация на ООН и Европол албански престъпни групировки са сред водещите в международен мащаб в трафика на хероин, кокаин и канабис (вж. доклада за 2017 г. на Службата на ООН по наркотиците и престъпността; вж. също така оценката на заплахата за ЕС от тежка и организирана престъпност за 2017 г.). Например според Държавния департамент на САЩ организираната престъпност продължава да буди тревога сред повечето албанци със своята мрежа от престъпни организации, замесени в трафик на наркотици, изнудване, подкуп, изпиране на пари, проституция и трафик на хора. Следователно подобно споразумение може да насърчи борбата с тези престъпления и е в интерес на Албания и на държавите – членки на ЕС, тъй като организираната престъпност е транснационален проблем.

Освен това от 2014 г. Албания е кандидатка за членство в ЕС. Съгласно доклада на Комисията от 2018 г. (SWD (2018) 151 final), що се отнася до борбата с организираната престъпност, „с оглед на предишните препоръки беше постигнат известен напредък при привеждането на съответното законодателство в съответствие с европейските стандарти и най-добри практики. Албания прие изменения на Закона за борба срещу мафията и Наказателнопроцесуалния кодекс, за да направи наказателните разследвания по-ефективни. Беше постигнат известен напредък и при конфискацията на активи от престъпна дейност, основно превантивни конфискации. Международното полицейско сътрудничество, особено с държавите – членки на ЕС, се засили. Необходимо е да се подобри сътрудничеството между полицията, прокуратурата и други съответни агенции и органи. Нужни са повече усилия за борба с изпирането на пари, активите от престъпна дейност и богатството с неизяснен произход“. С оглед на гореспоменатото Споразумението за сътрудничество с Евроюст е допълнителен градивен елемент, що се отнася до по-нататъшния напредък на Албания в посочената област. Следва да се отбележи също така, че подобно споразумение за полицейско сътрудничество беше подписано още на 9 декември 2013 г. между Албания и Европол за оперативно и стратегическо сътрудничество.

В съответствие с настоящото решение за Евроюст такива споразумения за сътрудничество между Евроюст и трети държави, съдържащи разпоредби относно обмена на лични данни, могат да бъдат сключвани само ако съответният субект е предмет на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. или след оценка, потвърждаваща наличието на адекватно ниво на защита на данните, гарантирано от този субект. В това отношение трябва да се подчертае, че Албания ратифицира през 2005 г. посочената конвенция, както и Допълнителния протокол към нея от 2001 г. Също така Съвместният надзорен орган на Евроюст на 17 юли 2017 г. излезе с положително становище по този въпрос. Предвиденият нов регламент за Евроюст (2013/0256 (COD)), който е в процес на окончателно приемане след споразумението, постигнато между Европейския парламент и Съвета през юни 2018 г., предвижда възможност за сключване на такива споразумения, като такива споразумения са едно от възможните основания за предаване на лични данни, като трябва да се спазват общите принципи за предаване на лични данни с оперативно значение на трети държави (в тази връзка вж. членове 38 и 43 от временния консолидиран текст на споменатия регламент). Това означава, че когато новият регламент влезе в сила и трябва да започне неговото прилагане, споменатите споразумения за сътрудничество трябва да бъдат в съответствие с него по отношение на предаването на лични данни, включително настоящото споразумение.

Поради всичко споменато докладчикът подкрепя проекта на решение за изпълнение на Съвета по отношение на проекта на Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Република Албания.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Албания

Позовавания

08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)

Дата на консултация с ЕП

4.6.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

11.6.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

JURI

9.7.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Laura Ferrara

9.7.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.8.2018

3.9.2018

 

 

Дата на приемане

3.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Дата на внасяне

6.9.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 7 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност