Postup : 2018/0807(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0275/2018

Předložené texty :

A8-0275/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.4

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0347

ZPRÁVA     *
PDF 527kWORD 56k
5.9.2018
PE 626.841v02-00 A8-0275/2018

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií ze strany Eurojustu

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Laura Ferrara

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií ze strany Eurojustu

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (08688/2018),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0251/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0275/2018),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií následuje model podobných dohod, které Eurojust uzavřel v minulosti (např. mezi Eurojustem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Eurojustem a USA, Eurojustem a Norskem, Eurojustem a Švýcarskem atd.). Účelem těchto dohod je podpořit spolupráci, pokud jde o boj proti závažné trestné činnosti, především proti organizovanému zločinu a terorismu. Nabízejí mimo jiné kontaktní místa a výměnu informací pro styčné úředníky. Taková spolupráce je založena na čl. 26a odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/187/JHA z 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti. Podle OSN a Europolu patří albánské zločinecké skupiny v mezinárodním měřítku mezi vedoucí skupiny v obchodování s heroinem, kokainem a konopím (zpráva Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu z roku 2017, viz také Posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti v EU za rok 2017). A například podle Ministerstva zahraničních věcí USA většinu Albánců i nadále znepokojuje organizovaný zločin se svou sítí zločinných organizací, která jsou zapojena do obchodu s drogami, vydírání, podplácení, praní peněz, prostituce a obchodování s lidmi. Taková dohoda tedy může podpořit boj proti trestné činnosti tohoto druhu a vzhledem k tomu, že organizovaný zločin je nadnárodní problém, je uzavření dohody v nejvyšším zájmu Albánie a členských států EU.

Albánie je navíc od roku 2014 kandidátskou zemí EU. V souladu se zprávou Komise z roku 2018 (SWD(2018) 151 final) týkající se boje proti organizovanému zločinu „došlo s ohledem na předchozí doporučení k určitému pokroku v harmonizaci relevantních právních předpisů s evropskými standardy a osvědčenými postupy. Albánie přijala dodatky k zákonu proti mafii a trestnímu řádu, aby zefektivnila vyšetřování trestných činů. K určitému pokroku došlo také v konfiskaci majetku z trestné činnosti, především v souvislosti s prevencí. Zintenzivnila se mezinárodní policejní spolupráce, zejména s členskými státy EU. Spolupráce mezi policií, prokuraturou a dalšími relevantními agenturami a institucemi se musí zlepšit. Je potřeba zvýšit úsilí při boji proti praní peněz, majetku z trestné činnosti a majetku bez prokázaného původu.“ Vzhledem k výše uvedenému je dohoda o spolupráci s Eurojustem dodatečným stavebním kamenem, který dopomůže Albánii k dalšímu pokroku ve zmíněné oblasti. Je také třeba zmínit, že pokud jde o spolupráci policie, byla podobná dohoda o strategické a operativní spolupráci mezi Albánií a Europolem podepsána již 9. prosince 2013.

V souladu se současným rozhodnutím Eurojustu lze takové dohody o spolupráci mezi Eurojustem a třetími zeměmi obsahující ujednání o výměně osobních údajů uzavírat pouze v případě, že se na dotyčný subjekt vztahuje Úmluva Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981, nebo poté, co posouzení potvrdí existenci přiměřené úrovně ochrany údajů tímto subjektem. V této souvislosti je nutno poukázat na to, že Albánie zmíněnou dohodu ratifikovala v roce 2005 a její dodatkový protokol v roce 2001. Společný kontrolní orgán Eurojustu také v tomto ohledu dne 17. července 2017 vydal kladné stanovisko. Zvažované nové nařízení o Eurojustu (2013/0256(COD)), jež se nachází v procesu konečného přijetí poté. co bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Komisí v červnu 2018, počítá s možností takových dohod jako s jedním z možných základů pro předávání osobních údajů, přičemž musejí být respektovány zásady předávání operativních osobních údajů do třetích zemí (viz články 38 a 43 provizorního konsolidovaného znění zmíněného nařízení). To znamená, že jakmile nové nařízení vstoupí v platnost a bude muset být uplatňováno, zmíněné dohody o spolupráci, pokud se jedná o předávání osobních údajů, budou muset být v souladu s tímto nařízením, včetně současné dohody.

Zpravodajka vzhledem ke všemu zmíněnému tedy souhlasí s návrhem prováděcího rozhodnutí Rady, pokud jde o návrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Albánskou republikou.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rozhodnutí, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií ze strany Eurojustu

Referenční údaje

08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)

Datum konzultace s EP

4.6.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

11.6.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

9.7.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Laura Ferrara

9.7.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

30.8.2018

3.9.2018

 

 

Datum přijetí

3.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Datum předložení

6.9.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 7. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí