BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Albanien

5.9.2018 - (08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Laura Ferrara

Procedure : 2018/0807(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0275/2018
Indgivne tekster :
A8-0275/2018
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Albanien

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (08688/2018),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0251/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0275/2018),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Samarbejdsaftalen Eurojust-Albanien følger en model for tilsvarende aftaler, som Eurojust tidligere har indgået (f.eks. med den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, USA, Norge, Schweiz m.fl.). Formålet med sådanne aftaler er at fostre samarbejde om bekæmpelse af alvorlig kriminalitet, navnlig organiseret kriminalitet og terrorisme. Aftalerne fastsætter blandt andet ordninger vedrørende forbindelsesofficerer, kontaktpunkter og udveksling af efterretninger. Disse samarbejdsaftaler er baseret på artikel 26a, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om etablering af Eurojust i den hensigt at styrke bekæmpelsen af alvorlig kriminalitet. Albanske kriminelle grupper er ifølge FN og Europol internationalt førende inden for smugleri af heroin, kokain og cannabis (UNODC-rapport af 2017; se også EU-trusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet 2017). Ifølge det amerikanske udenrigsministerium er organiseret kriminalitet endvidere fortsat en bekymring for de fleste albanere, idet netværk af kriminelle organisationer er indblandet i smugleri af illegale stoffer, afpresning, bestikkelse, hvidvaskning af penge, prostitution og menneskehandel. En aftale som den foreliggende kan således skærpe bekæmpelsen af disse former for kriminalitet og er i både Albaniens og EU-medlemsstaternes interesse, idet organiseret kriminalitet er et tværnationalt problem.

Endvidere har Albanien siden 2014 været et EU-kandidatland. Det hedder i Kommissionens 2018-rapport (SWD(2018) 151 endelig), at "i lyset af tidligere henstillinger, er der gjort visse fremskridt for at indpasse relevant lovgivning efter EU-standarder og bedste praksis. Albanien har vedtaget ændringer til mafiabekæmpelsesloven og strafferetsplejen for at gøre efterforskningen af straffesager mere effektiv. Der blev også gjort visse fremskridt vedrørende beslaglæggelse af kriminelle aktiver, fortrinsvist præventive indgreb. Det internationale politisamarbejde, navnlig med EU-medlemsstaterne, er blevet intensiveret. Der er i samarbejdet med politi, anklagemyndighed og andre relevante agenturer og organer plads til forbedringer. Der er brug for en øget indsats for at bekæmpe hvidvaskning af penge, kriminelle aktiver og ubegrundede formuer". I lyset af ovenstående fremstår samarbejdsaftalen med Eurojust som en yderligere byggeklods i forbedringerne af de albanske forhold på de pågældende områder. Det bør også bemærkes, at en tilsvarende aftale vedrørende politisamarbejde blev indgået allerede den 9. december 2013 mellem Albanien og Europol om operationelt og strategisk samarbejde.

Der må ifølge den nugældende Eurojust-afgørelse kun indgås samarbejdsaftaler, der omfatter bestemmelser om udveksling af personoplysninger, mellem Eurojust og tredjelande, hvis den omhandlede instans er omfattet af Europarådets konvention af 28. januar 1981, eller når der foreligger en vurdering, der godtgør, at instansen er i stand til at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Det skal i denne forbindelse understreges, at Albanien i 2005 ratificerede den nævnte konvention såvel som tillægsprotokollen af 2001 hertil. Eurojusts Fælles Kontrolinstans afgav desuden den 17. juli 2017 positiv udtalelse i denne henseende. Den påtænkte nye Eurojust-forordning (2013/0256(COD)), der er tæt på endelig vedtagelse efter den aftale, der blev indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet i juni 2018, åbner mulighed for sådanne aftaler, hvorved disse bliver én blandt flere grundlag for overførsel af personoplysninger, i hvilken forbindelse de overordnede principper for overførsel af operationelle personoplysninger til tredjelande skal overholdes (se i denne forbindelse artikel 38 og 43 i den foreløbige konsoliderede version af den nævnte forordning). Dette betyder, at så snart den nye forordning træder i kraft og finder anvendelse, skal de nævnte samarbejdsaftaler for så vidt angår persondataoverførsel være i tråd med forordningen, herunder den nye aftale.

På baggrund af ovenstående tilslutter ordføreren sig derfor udkastet til Rådets gennemførelsesafgørelse om udkast til samarbejdsaftale mellem Eurojust og Republikken Albanien.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Afgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Albanien

Referencer

08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)

Dato for høring af EP

4.6.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

11.6.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

JURI

9.7.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Laura Ferrara

9.7.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

30.8.2018

3.9.2018

 

 

Dato for vedtagelse

3.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Dato for indgivelse

6.9.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 7. september 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik