Διαδικασία : 2018/0807(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0275/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0275/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0347

EΚΘΕΣΗ     *
PDF 672kWORD 57k
5.9.2018
PE 626.841v02-00 A8-0275/2018

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Αλβανίας

(08688/2018 – C8-.../2018 – 2018/0807(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Laura Ferrara

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Αλβανίας

(08688/2018 – C8-.../2018 – 2018/0807(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (08688/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0251/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0275/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμφωνία συνεργασίας Eurojust-Αλβανίας ακολουθεί το πρότυπο παρόμοιων συμφωνιών που συνήψε η Eurojust στο παρελθόν (για παράδειγμα, των συμφωνιών Eurojust-ΠΓΔΜ, Eurojust-ΗΠΑ, Eurojust-Νορβηγίας, Eurojust-Ελβετίας κ.λπ.) Σκοπός των εν λόγω συμφωνιών είναι η προώθηση της συνεργασίας όσον αφορά την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος, ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Παρέχουν, μεταξύ άλλων, αξιωματικούς-συνδέσμους, σημεία επαφής και ανταλλαγή πληροφοριών. Οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας βασίζονται στο άρθρο 26α παράγραφος 2 της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ και την Ευρωπόλ, οι αλβανικές εγκληματικές ομάδες συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων παγκοσμίως στη διακίνηση ηρωίνης, κοκαΐνης και κάνναβης (έκθεση για το 2017 του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος· βλ. επίσης την αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το σοβαρό και το οργανωμένο έγκλημα στην ΕΕ για το 2017). Επίσης, σύμφωνα με φορείς όπως το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οργανωμένο έγκλημα εξακολουθεί να είναι λόγος ανησυχίας για τους περισσότερους Αλβανούς, με ένα δίκτυο εγκληματικών οργανώσεων που ασχολούνται με τη διακίνηση ναρκωτικών, την εκβίαση, τη δωροδοκία, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την πορνεία και την εμπορία ανθρώπων. Ως εκ τούτου, η εν λόγω συμφωνία μπορεί να ενθαρρύνει την καταπολέμηση του εγκλήματος και είναι προς το συμφέρον της Αλβανίας και των κρατών μελών της ΕΕ, δεδομένου ότι το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί διεθνικό πρόβλημα.

Επιπλέον, η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα της ΕΕ από το 2014. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής για το 2018 (SWD(2018) 151 final) σχετικά με το θέμα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, «λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες συστάσεις, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την ευθυγράμμιση της σχετικής νομοθεσίας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές. Η Αλβανία προχώρησε σε αλλαγές στο νόμο καταπολέμησης της μαφίας και στον κώδικα ποινικής δικονομίας, ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικές οι ποινικές έρευνες. Κάποια πρόοδος έχει επίσης σημειωθεί σε σχέση με τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, κυρίως όσον αφορά τις προληπτικές κατασχέσεις. Έχει ενταθεί η διεθνής αστυνομική συνεργασία, ιδίως με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στην αστυνομία, την εισαγγελία και άλλες σχετικές υπηρεσίες και φορείς. Χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και του αδικαιολόγητου πλουτισμού». Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η συμφωνία συνεργασίας με τη Eurojust συνιστά ένα βήμα ακόμη στην κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης της Αλβανίας στον προαναφερθέντα τομέα. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι παρόμοια συμφωνία όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία έχει ήδη υπογραφεί στις 9 Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ της Αλβανίας και της Ευρωπόλ, σχετικά με την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία.

Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της Eurojust, οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και τρίτων χωρών, οι οποίες περιέχουν διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορούν να συνάπτονται μόνο εάν η ενδιαφερόμενη κρατική οντότητα υπόκειται στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 ή μετά από αξιολόγηση που επιβεβαιώνει την ύπαρξη επαρκούς επιπέδου προστασίας των δεδομένων εκ μέρους της κρατικής οντότητας. Ως προς αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι η Αλβανία κύρωσε το 2005 τη συγκεκριμένη σύμβαση καθώς και το πρόσθετο πρωτόκολλό της του 2001. Επίσης, η κοινή εποπτική αρχή της Eurojust εξέδωσε θετική γνώμη σχετικά με το θέμα, στις 17 Ιουλίου 2017. Ο μελλοντικός νέος κανονισμός για την Eurojust (2013/0256 (COD)), ο οποίος βρίσκεται στη διαδικασία της τελικής έγκρισης μετά τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2018, παρέχει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών αυτού του είδους· οι εν λόγω συμφωνίες, δεδομένου ότι αποτελούν μια από τις πιθανές βάσεις για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οφείλουν να σέβονται τις γενικές αρχές για τη διαβίβαση επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες (βλ. σχετικά τα άρθρα 38 και 43 της προσωρινής ενοποιημένης έκδοσης του προαναφερθέντος κανονισμού). Τούτο σημαίνει ότι μόλις ο νέος κανονισμός τεθεί σε ισχύ και αρχίσει να εφαρμόζεται, οι σχετικές συμφωνίες συνεργασίας, περιλαμβανομένης της παρούσας, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συνεπώς, ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η εισηγήτρια υποστηρίζει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Δημοκρατίας της Αλβανίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Απόφαση σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Αλβανίας

Έγγραφα αναφοράς

08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

4.6.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

11.6.2018

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

9.7.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Laura Ferrara

9.7.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.8.2018

3.9.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Ημερομηνία κατάθεσης

6.9.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  against

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου