Menetlus : 2018/0807(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0275/2018

Esitatud tekstid :

A8-0275/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2018 - 10.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0347

RAPORT     *
PDF 443kWORD 56k
5.9.2018
PE 626.841v02-00 A8-0275/2018

nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Albaania vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Laura Ferrara

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Albaania vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (08688/2018),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0251/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0275/2018),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SELETUSKIRI

Eurojusti ja Albaania vaheline koostööleping järgib Eurojusti varem sõlmitud sarnaste lepingute mudelit (näiteks lepingud Eurojusti ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi, USA, Norra, Šveitsi jt vahel). Selliste lepingute eesmärk on edendada koostööd raskete kuritegude ning eelkõige organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastase võitluse valdkonnas. Nendega nähakse muu hulgas ette kontaktametnikud, kontaktpunktid ja teabevahetus. Koostöölepingud põhinevad nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsuse 2002/187/JSK (millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu) artikli 26a lõikel 2. ÜRO ja Europoli andmetel kuuluvad Albaania kuritegelikud rühmitused rahvusvaheliselt juhtivate heroiini-, kokaiini- ja kanepikaubanduse rühmituste hulka (ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo 2017. aasta aruanne; vt ka ELi raske ja organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtude 2017. aasta hinnangut). Ühtlasi valmistab näiteks USA välisministeeriumi hinnangul organiseeritud kuritegevus endiselt enamikule albaanlastele muret, pidades silmas uimastikaubanduse, väljapressimise, altkäemaksu, rahapesu, prostitutsiooni ja inimkaubanduse valdkonnas tegutsevate kuritegelike organisatsioonide võrgustikku. Seetõttu võib asjaomane leping aidata kaasa võitlusele kõnealuse kuritegevuse vastu ning on Albaania ja ELi liikmesriikide huvides, kuna organiseeritud kuritegevus on rahvusvaheline probleem.

Lisaks on Albaania alates 2014. aastast ELi kandidaatriik. Komisjoni 2018. aasta aruandes (SWD(2018) 151 final) on organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse teemal öeldud, et varasemaid soovitusi arvesse võttes on tehtud teatavaid edusamme asjaomaste õigusaktide vastavusse viimisel ELi standardite ja parimate tavadega. Albaania võttis vastu muudatusettepanekud maffiavastase seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku kohta, et tõhustada kriminaaluurimisi. Tehtud on ka teatavaid edusamme kuritegeliku vara konfiskeerimise alal ning enamasti olid need seotud ennetavate vara arestimistega. Rahvusvaheline politseikoostöö, eriti ELi liikmesriikidega, on muutunud intensiivsemaks. Tõhustada tuleb koostööd politsei, prokuratuuri ning muude asjaomaste asutuste ja organite vahel. Vaja on teha rohkem jõupingutusi, et võidelda rahapesu, kuritegeliku vara ja alusetu rikastumise vastu. Eeltoodut silmas pidades aitab koostööleping Eurojustiga veelgi kaasa Albaania täiendavatele edusammudele nimetatud valdkonnas. Tuleb ka märkida, et 9. detsembril 2013 allkirjastasid Albaania ja Europol politseikoostöö valdkonnas juba sarnase operatiiv- ja strateegilise koostöö lepingu.

Vastavalt kehtivale Eurojusti otsusele võib selliseid Eurojusti ja kolmandate riikide vahelisi koostöölepinguid, mis sisaldavad isikuandmete vahetamise alaseid sätteid, sõlmida üksnes juhul, kui asjaomase üksuse suhtes kohaldatakse Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsiooni või kui läbiviidud hindamise tulemused kinnitavad, et kõnealuses üksuses on tagatud piisav andmekaitse tase. Sellega seoses tuleb esile tuua, et Albaania ratifitseeris nimetatud konventsiooni ja selle 2001. aasta lisaprotokolli 2005. aastal. Ka Eurojusti 17. juuli 2017. aasta ühine järelevalveasutus esitas selle kohta positiivse arvamuse. Kavandatavas uues Eurojusti määruses (2013/0256(COD)), mis on vastuvõtmise lõppjärgus pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid 2018. aasta juunis kokkuleppele, nähakse ette selliste lepingute sõlmimise võimalus ning kuna asjaomased lepingud on üks võimalik alus isikuandmete edastamiseks, tuleb järgida operatiivsete isikuandmete kolmandatele riikidele edastamise üldpõhimõtteid (vt sellega seoses nimetatud määruse esialgse konsolideeritud versiooni artikleid 38 ja 43). See tähendab, et kui uus määrus jõustub ja seda tuleb kohaldada, peavad nimetatud isikuandmete edastamist käsitlevad koostöölepingud, sh kõnealune leping, olema sellega kooskõlas.

Seetõttu kiidab raportöör kõike eespool esitatut arvesse võttes heaks nõukogu rakendusotsuse eelnõu Eurojusti ja Albaania Vabariigi vahelise koostöölepingu eelnõu kohta.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Otsus, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Albaania vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt

Viited

08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

4.6.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

11.6.2018

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

JURI

9.7.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Laura Ferrara

9.7.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

30.8.2018

3.9.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

1

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Esitamise kuupäev

6.9.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

ENF

Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 7. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika