Menettely : 2018/0807(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0275/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0275/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0347

MIETINTÖ     *
PDF 364kWORD 55k
5.9.2018
PE 626.841v02-00 A8-0275/2018

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Albanian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Laura Ferrara

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Albanian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (08688/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0251/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0275/2018),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Eurojustin ja Albanian välinen yhteistyötä koskeva sopimus noudattaa Eurojustin aiemmin tekemien vastaavien sopimusten mallia (esimerkiksi Eurojust-EJTM, Eurojust-Yhdysvallat, Eurojust-Norja, Eurojust-Sveitsi jne.). Näiden sopimusten tavoitteena on edistää yhteistyötä vakavan rikollisuuden ja erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnan osalta. Ne tukevat muun muassa yhteyshenkilöiden työtä, yhteyspisteiden toimintaa ja tiedonvaihtoa. Nämä yhteistyösopimukset perustuvat Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS 26 a artiklan 2 kohtaan. YK:n ja Europolin mukaan albanialaiset rikollisryhmät kuuluvat heroiinin, kokaiinin ja kannabiksen laittoman kaupan kansainvälisesti johtaviin rikollisryhmiin (YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan järjestön raportti 2017; katso myös EU:n uhkakuva-arvio vakavasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta 2017). Myös esimerkiksi Yhdysvaltojen ulkoasiainministeriön mukaan valtaosa albanialaisista on edelleen huolissaan järjestäytyneestä rikollisuudesta ja verkostoituneista rikollisjärjestöistä, jotka ovat mukana laittomassa huumausainekaupassa, kiristyksessä, lahjonnassa, rahanpesussa, prostituutiossa ja ihmiskaupassa. Tällä sopimuksella voidaan näin ollen edistää tällaisen rikollisuuden torjuntaa, ja lisäksi sopimus on Albanian ja EU:n jäsenvaltioiden etujen mukainen, koska järjestäytynyt rikollisuus on kansainvälinen ongelma.

Albania on lisäksi ollut EU:n ehdokasmaa vuodesta 2014. Komission vuoden 2018 kertomuksen (SWD(2018) 151 final) järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevassa kohdassa todetaan, että kun otetaan huomioon aiemmat suositukset, edistystä tapahtui jonkin verran asiaankuuluvan lainsäädännön yhdenmukaistamisessa eurooppalaisten normien ja parhaiden käytäntöjen kanssa. Albania hyväksyi muutoksia mafian vastaiseen lakiin ja rikosprosessilakiin, jotta rikostutkintaa voitaisiin tehostaa. Rikoksen tuottaman hyödyn takavarikoinnissa edistyttiin myös jonkin verran erityisesti ehkäisevien takavarikointien osalta. Kansainvälinen poliisiyhteistyö on tiivistynyt erityisesti EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Poliisin, syyttäjälaitoksen ja muiden asiaankuuluvien virastojen ja elinten välistä yhteistyötä on parannettava. Tarvitaan lisätoimia rahanpesun, rikollisten varojen ja perusteettoman vaurastumisen torjumiseksi. Kun otetaan huomioon edellä mainitut seikat, Eurojustin kanssa tehtävä yhteistyösopimus on täydentävä osatekijä Albanian kehityksen suhteen kyseisellä alalla. Lisäksi on mainittava, että Albania ja Europol allekirjoittivat vastaavan poliisiyhteistyötä koskevan sopimuksen operatiivisesta ja strategisesta yhteistyöstä jo 9. joulukuuta 2013.

Nykyisen Eurojust-päätöksen mukaan tällaisia Eurojustin ja kolmansien maiden välisiä, henkilötietojen vaihtoa koskevia määräyksiä sisältäviä yhteistyösopimuksia voidaan tehdä vain, jos kyseinen taho on 28. tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen sopimuspuoli tai jos tehdyssä arviossa vahvistetaan, että kyseinen taho huolehtii tietosuojan riittävästä tasosta. Tältä osin on korostettava, että Albania ratifioi vuonna 2005 edellä mainitun yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan vuodelta 2001. Lisäksi Eurojustin yhteinen valvontaviranomainen antoi tältä osin myönteisen lausunnon 17. heinäkuuta 2017. Suunniteltu uusi Eurojust-asetus (2013/0256(COD)), joka on lopullisen hyväksymisen vaiheessa parlamentin ja neuvoston päästyä asiasta sopimukseen kesäkuussa 2018, mahdollistaa tällaiset sopimukset, jotka muodostavat mahdollisen perustan henkilötietojen siirtämiselle ja joiden mukaan operatiivisia henkilötietoja kolmansiin maihin koskevien siirtojen yleisiä periaatteita on noudatettava (katso mainitun asetuksen väliaikaisen konsolidoidun version 38 ja 43 artikla). Tämä tarkoittaa, että kun uusi asetus tulee voimaan ja sitä sovelletaan, henkilötietojen siirtoa koskevien yhteistyösopimusten samoin kuin nykyisen sopimuksen määräysten on vastattava asetusta.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella esittelijä hyväksyy ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Eurojustin ja Albanian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen luonnoksen osalta.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Päätös hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Albanian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

Viiteasiakirjat

08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

4.6.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

11.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

9.7.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Laura Ferrara

9.7.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.8.2018

3.9.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

1

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.9.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö