Nós Imeachta : 2018/0807(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0275/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0275/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 13/09/2018 - 10.4

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0347

TUARASCÁIL     *
PDF 451kWORD 56k
5.9.2018
PE 626.841v02-00 A8-0275/2018

ar an dréachtchinneadh cur chun feidhme ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche an Chomhaontaithe Comhair idir Eurojust agus an Albáin ag Eurojust a fhormheas

(08688/2018 – C8‑0251/2018 – 2018/0807(CNS))

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Rapóirtéir: Laura Ferrara

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh cur chun feidhme ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche an Chomhaontaithe Comhair idir Eurojust agus an Albáin ag Eurojust a fhormheas

(08688/2018 – C8‑0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(An gnáthnós imeachta reachtach – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréacht ón gComhairle (08688/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 39(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, mar a leasaítear le Conradh Amstardam, agus d’Airteagal 9 de Phrótacal Uimh. 36 maidir le forálacha idirthréimhseacha, ar dá mbun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C8-0251/2018),

–  ag féachaint do Riail 78c dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0275/2018),

1.  ag formheas an dréacht ón gComhairle;

2.  á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl don Pharlaimint má tá sé beartaithe aici imeacht ón téacs a d’fhormheas an Pharlaimint;

3.  á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici an téacs a d’fhormheas an Pharlaimint a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Is den tsamhail chéanna é an comhaontú Comhair idir Eurojust agus an Albáin agus comhaontuithe cosúla eile arna dtabhairt i gcrích ag Eurojust roimhe seo (mar shampla, Eurojust-Poblacht iar-Iúgslavach na Macadóine, Eurojust-SAM, Eurojust-an Iorua, Eurojust-an Eilvéis, etc.). Is é is cuspóir le comhaontuithe den chineál sin ná comhar a chothú i dtaca le coireacht thromchúiseach, go háirithe coireacht eagraithe agus sceimhlitheoireacht, a chomhrac. Foráiltear leo, inter alia, d’oifigigh idirchaidrimh, pointí teagmhála agus malartú faisnéise. Tá comhaontuithe comhair den sórt sin bunaithe ar Airteagal 26a(2) de Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 lenar bunaíodh Eurojust d’fhonn an comhrac in aghaidh na coireachta tromchúisí a athneartú. Dar leis na Náisiún Aontaithe agus Europol, tá na grúpaí coiriúla ón Albáin chun cinn go hidirnáisiúnta i dtaca le hearóin, cócaon, agus cannabas a gháinneáil (tuarascáil 2017 Oifig na Náisiún Aontaithe i leith Drugaí agus Coireachta; féach freisin an Measúnú ar Bhagairt na Coireachta Tromchúisí agus Eagraithe san Aontas Eorpach, 2017). Agus dar le Roinn Stáit SAM, mar shampla, is ábhar imní fós í an choireacht eagraithe d’fhormhór mhuintir na hAlbáine mar a bhfuil líonra d’eagraíochtaí coiriúla bainteach le gáinneáil ar dhrugaí, sracadh, breabaireacht, sciúradh airgid, striapachas, agus gáinneáil ar dhaoine. Dá bhrí sin, féadfaidh comhaontú den sórt sin an comhrac i gcoinne na coireachta sin a chothú agus is chun leas na hAlbáine agus Bhallstáit AE é mar is fadhb thrasnáisiúnta í an choireacht eagraithe.

Mar aon leis sin, is tír is iarrthóir ar bhallraíocht san Aontas í an Albáin ó 2014. De réir thuarascáil 2018 ón gCoimisiún (SWD(2018 151 final) i dtaca leis an gcomhrac i gcoinne na coireachta eagraithe “i bhfianaise moltaí a rinneadh cheana, rinneadh roinnt dul chun cinn maidir le reachtaíocht ábhartha a ailíniú le caighdeáin agus dea-chleachtais Eorpacha. Ghlac an Albáin le leasuithe ar an Dlí i gcoinne an Mhaifia agus ar an gCód Nós Imeachta Choiriúil chun imscrúduithe coiriúla a dhéanamh níos éifeachtaí. Rinneadh roinnt dul chun cinn freisin i dtaca le sócmhainní coiriúla a choigistiú, a bhain le hurghabhálacha coisctheacha den chuid is mó. Tá dlús curtha le comhar idirnáisiúnta póilíneachta, go háirithe le Ballstáit AE. Is gá comhar idir na póilíní, ionchúisitheoirí agus gníomhaireachtaí agus comhlachtaí ábhartha eile a fheabhsú. Is gá tuilleadh iarrachtaí a dhéanamh chun dul i ngleic le sciúradh airgid, sócmhainní coiriúla agus rachmas gan údar maith”. I bhfianaise an méid thuas, is céim thábhachtach bhreise é an Comhaontú Comhair le Eurojust maidir le feabhsú breise san Albáin sa réimse thuasluaite. Ba cheart a lua freisin gur síníodh comhaontú um chomhar póilíneachta cheana idir an Albáin agus Europol an 9 Nollaig 2013, maidir le Comhar Oibríochtúil agus Straitéiseach.

I gcomhréir leis an gCinneadh Eurojust reatha, ní féidir comhaontuithe comhair den sórt sin idir Eurojust agus tríú tíortha ina bhfuil forálacha maidir le malartú sonraí pearsanta a thabhairt chun críche ach amháin má tá an t-eintiteas lena mbaineann faoi réir Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa an 28 Eanáir 1981 nó tar éis measúnú a bheith déanta a dhearbhaíonn gurb ann do leibhéal cosanta sonraí leordhóthanach arna áirithiú ag an eintiteas. Sa chaoi sin, caithfear a chur chun suntais gur dhaingnigh an Albáin an Coinbhinsiún réamhluaite in 2005 mar aon le prótacal Breise 2001 a ghabhann leis. Thug Comhchomhlacht Maoirseachta Eurojust tuairim dhearfach le fios i dtaca leis sin freisin an 17 Iúil 2017. Leis an Rialachán Eurojust nua (2013/0256(COD)) atá beartaithe, atá ag céim an ghlactha deiridh i ndiaidh do Pharlaimint na hEorpa agus an Chomhairle teacht ar chomhaontú i mí an Mheithimh 2018, foráiltear don fhéidearthacht do chomhaontuithe den sórt sin, ina mbíonn comhaontuithe den chineál sin ar na mbunúis fhéideartha le sonraí pearsanta oibríochtúla a aistriú, inar gháprionsabail ghinearálta maidir le haistrithe sonraí pearsanta oibríochtúla chuig tríú tíortha a urramú (féach chuige sin Airteagal 38 agus Airteagal 43 den leagan comhdhlúite sealadach den rialachán thuasluaite). Ciallaíonn sé sin, ón uair a thagann an Rialachán nua i bhfeidhm agus gur gá é a chur i bhfeidhm, gur gá na comhaontuithe comhair maidir le haistrithe sonraí pearsanta thuasluaite, lena n-áirítear an comhaontú reatha, a bheith i gcomhréir leis.

Dá thoradh sin, de bharr na nithe uile thuas, formhuiníonn an Rapóirtéir an dréacht-chinneadh cur chun feidhme ón gComhairle maidir leis an dréacht-Chomhaontú Comhair idir Eurojust agus Poblacht na hAlbáine.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Cinneadh lena ndéantar tabhairt chun críche an Chomhaontaithe Comhair idir Eurojust agus an Albáin ag Eurojust a fhormheas

Tagairtí

08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)

Dáta a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint

4.6.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

11.6.2018

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

JURI

9.7.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Laura Ferrara

9.7.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

30.8.2018

3.9.2018

 

 

Dáta an ghlactha

3.9.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

34

1

3

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Dáta don chur síos

6.9.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 7 Meán Fómhair 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais