Procedūra : 2018/0807(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0275/2018

Pateikti tekstai :

A8-0275/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2018 - 10.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0347

PRANEŠIMAS     *
PDF 590kWORD 55k
5.9.2018
PE 626.841v02-00 A8-0275/2018

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Laura Ferrara

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (08688/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0251/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0275/2018),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimas sudarytas pagal panašių susitarimų, kuriuos Eurojustas sudarė anksčiau, pavyzdį (pavyzdžiui, Eurojusto ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Eurojusto ir JAV, Eurojusto ir Norvegijos, Eurojusto ir Šveicarijos ir t. t.). Tokių susitarimų tikslas – skatinti bendradarbiavimą kovojant su sunkiais nusikaltimais, ypač organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Juose be kita ko numatyti ryšių palaikymo pareigūnai, kontaktiniai centrai ir informacijos mainai. Tokie bendradarbiavimo susitarimai grindžiami 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo 2002/187/TVR 26a straipsnio 2 dalimi, pagal kurią siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais įsteigiamas Eurojustas. Pasak JT ir Europolo, albanų nusikalstamos grupės yra vienos iš tarptautinių lyderių neteisėtai prekiaujant heroinu, kokainu ir kanapėmis (JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro 2017 m. ataskaita; taip pat žr. 2017 m. ES sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimą). Pavyzdžiui, anot JAV valstybės departamento, organizuotas nusikalstamumu ir toliau kelia susirūpinimą daugumai Albanijos gyventojų, nes nusikalstamų organizacijų tinklai vykdo prekybą narkotikais, turto prievartavimą, kyšininkavimą, pinigų plovimą, prostituciją ir prekybą žmonėmis. Taigi toks susitarimas gali skatinti kovą su šiais nusikaltimais ir yra naudingas Albanijai ir ES valstybėms narėms, nes organizuotas nusikalstamumas yra tarpvalstybinė problema.

Be to, Albanija nuo 2014 m. yra ES šalis kandidatė. Komisijos 2018 m. ataskaitoje (SWD (2018) 151 final) kalbant apie su kovą su organizuotu nusikalstamumu teigiama, kad „atsižvelgiant į ankstesnes rekomendacijas, padaryta tam tikra pažanga derinant atitinkamus teisės aktus su Europos standartais ir geriausia praktika. Albanija priėmė Kovos su mafija įstatymo ir Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimus, siekdama didesnio baudžiamųjų veikų tyrimų veiksmingumo. Tam tikra pažanga padaryta ir konfiskuojant nusikalstamu būdu įgytą turtą, daugiausia susijusį su prevenciniais poėmiais. Sustiprėjo tarptautinis policijos bendradarbiavimas, ypač su ES valstybėmis narėmis. Reikia gerinti policijos, prokuratūros ir kitų atitinkamų agentūrų bei įstaigų bendradarbiavimą. Reikia dėti daugiau pastangų kovojant su pinigų plovimu, nusikalstamu būdu įgytu turtu ir nepagrįstu praturtėjimu“. Atsižvelgiant į tai, minėtas bendradarbiavimo susitarimas su Eurojustu yra papildomas elementas, susijęs su tolesniu Albanijos padėties gerinimu minėtoje srityje. Taip pat reikėtų paminėti, kad, kalbant apie policijos bendradarbiavimą, Albanija ir Europolas 2013 m. gruodžio 9 d. jau pasirašė panašų susitarimą operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo srityje.

Pagal dabartinį Eurojusto sprendimą tokie Eurojusto ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo susitarimai, kuriuose išdėstytos asmens duomenų mainų nuostatos, gali būti sudaromi tik tuomet, jei atitinkamam subjektui taikoma 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencija arba atlikus vertinimą, kuriuo patvirtinama, kad tas subjektas užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį. Šiuo atžvilgiu reikia pabrėžti, kad Albanija 2005 m. ratifikavo minėtą konvenciją ir jos 2001 m. papildomą protokolą. 2017 m. liepos 17 d. Eurojusto jungtinis priežiūros organas taip pat pateikė teigiamą nuomonę šiuo klausimu. Numatomame naujame Eurojusto reglamente (2013/0256 (COD)), kuris bus priimtas po to, kai 2018 m. birželio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, nustatyta galimybė sudaryti tokius susitarimus, kai tokie susitarimai yra vienas iš galimų asmens duomenų perdavimo pagrindų, pagal kurį turi būti laikomasi bendrųjų operatyvinių asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims principų (žr. minėtos reglamento laikinos konsoliduotos redakcijos 38 ir 43 straipsnius). Tai reiškia, kad, įsigaliojus naujajam reglamentui ir pradėjus jį taikyti, minėtieji bendradarbiavimo susitarimai dėl asmens duomenų perdavimo, įskaitant šį susitarimą, turės būti su juo suderinti.

Taigi atsižvelgdama į visas išdėstytas priežastis, pranešėja pritaria Tarybos įgyvendinimo sprendimo projektui dėl Eurojusto ir Albanijos Respublikos bendradarbiavimo susitarimo projekto.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sprendimas, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimą

Nuorodos

08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)

Konsultacijos su EP data

4.6.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

9.7.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Laura Ferrara

9.7.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

30.8.2018

3.9.2018

 

 

Priėmimo data

3.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Pateikimo data

6.9.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika