Procedura : 2018/0807(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0275/2018

Teksty złożone :

A8-0275/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0347

SPRAWOZDANIE     *
PDF 594kWORD 55k
5.9.2018
PE 626.841v02-00 A8-0275/2018

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Albanią

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Laura Ferrara

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Albanią

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (08688/2018),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej zmienionego traktatem z Amsterdamu oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0251/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0275/2018),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Albanią jest zgodne z modelem podobnych porozumień zawartych przez Eurojust w przeszłości (na przykład porozumienia z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, USA, Norwegią, Szwajcarią itd.). Celem takich porozumień jest wspieranie współpracy w zakresie zwalczania poważnej przestępczości, w szczególności przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Przewidują one między innymi oficerów łącznikowych, punkty kontaktowe i wymianę informacji. Takie porozumienia o współpracy zawierane są w oparciu o art. 26a ust. 2 decyzji Rady (2002/187/WSiSW) z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością. Według ONZ i Europolu albańskie grupy przestępcze należą do największych grup międzynarodowych handlujących heroiną, kokainą i marihuaną (raport Biura NZ ds. Narkotyków i Przestępczości z 2017 r.; zob. również ocena zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością w UE za 2017 r.). Na przykład według amerykańskiego Departamentu Stanu przestępczość zorganizowana nadal pozostaje problemem dla większości Albańczyków: sieć organizacji przestępczych zajmuje się handlem narkotykami, wymuszeniami, przekupstwem, praniem pieniędzy, prostytucją i handlem ludźmi. Dlatego też takie porozumienie może wspierać zwalczanie tego rodzaju przestępczości oraz leży w interesie Albanii i państw członkowskich UE, ponieważ przestępczość zorganizowana jest problemem transgranicznym.

Ponadto Albania jest od 2014 r. państwem kandydującym do członkostwa w UE. W swoim sprawozdaniu z 2018 r. (SWD(2018) 151 final) Komisja stwierdza w odniesieniu do walki z przestępczością zorganizowaną: „W następstwie wcześniejszych zaleceń zostały poczynione pewne postępy w zakresie dostosowania odpowiednich przepisów do standardów europejskich i najlepszych praktyk. Albania przyjęła poprawki do ustawy o zwalczaniu mafii i do kodeksu postępowania karnego, aby zwiększyć skuteczność dochodzeń w sprawach karnych. Poczyniono również pewne postępy w zakresie konfiskowania mienia pochodzącego z przestępstwa, głównie w odniesieniu do zajęcia zapobiegawczego. Wzmożona została międzynarodowa współpraca policyjna, zwłaszcza z państwami członkowskimi UE. Należy poprawić współpracę między policją, prokuraturą i innymi odpowiednimi agencjami i organami. Konieczne są dalsze wysiłki w zakresie zwalczania prania pieniędzy, mienia pochodzącego z przestępstwa i nielegalnego wzbogacania”. W związku z powyższym porozumienie o współpracy z Eurojustem stanowi dodatkowy element służący dalszej poprawie sytuacji w Albanii we wspomnianym obszarze. Należy również wspomnieć, że już w dniu 9 grudnia 2013 r. Albania zawarła z Europolem podobne porozumienie, dotyczące policyjnej współpracy operacyjnej i strategicznej.

Zgodnie z obowiązującą decyzją ustanawiającą Eurojust takie porozumienia o współpracy między Eurojustem a państwami trzecimi zawierające postanowienia dotyczące wymiany danych osobowych mogą być zawierane tylko wtedy, gdy zainteresowany podmiot jest stroną konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r., lub po dokonaniu oceny potwierdzającej zapewnienie przez ten podmiot odpowiedniego poziomu ochrony danych. W tym względzie należy podkreślić, że Albania ratyfikowała w 2005 r. wspomnianą konwencję, a także uzupełniający ją protokół dodatkowy z 2001 r. Również Wspólny Organ Nadzorczy Eurojustu wydał pozytywną opinię w tym zakresie w dniu 17 lipca 2017 r. Planowane nowe rozporządzenie w sprawie Eurojustu (2013/0256(COD)), będące w końcowej fazie przyjmowania po osiągnięciu porozumienia między Parlamentem Europejskim i Radą w czerwcu 2018 r., przewiduje, że takie porozumienia stanowią jedną z możliwych podstaw do przekazywania danych osobowych, z zastrzeżeniem konieczności przestrzegania ogólnych zasad dotyczących przekazywania operacyjnych danych osobowych państwom trzecim (zob. w tym względzie art. 38 i 43 tymczasowej skonsolidowanej wersji wspomnianego rozporządzenia). Oznacza to, że po wejściu w życie i rozpoczęciu stosowania nowego rozporządzenia wspomniane porozumienia o współpracy, w tym przedmiotowe porozumienie, muszą być z nim zgodne w zakresie przekazywania danych osobowych.

W świetle wszystkich powyższych uwag sprawozdawczyni popiera zatem projekt decyzji wykonawczej Rady w odniesieniu do projektu porozumienia o współpracy między Eurojustem a Republiką Albanii.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Decyzja zatwierdzająca zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Albanią

Odsyłacze

08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)

Data konsultacji z PE

4.6.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

11.6.2018

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

9.7.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Laura Ferrara

9.7.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.8.2018

3.9.2018

 

 

Data przyjęcia

3.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Data złożenia

6.9.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności