Procedură : 2018/0807(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0275/2018

Texte depuse :

A8-0275/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.4

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0347

RAPORT     *
PDF 519kWORD 51k
5.9.2018
PE 626.841v02-00 A8-0275/2018

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Albania

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Laura Ferrara

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Albania

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (08688/2018),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0251/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0275/2018),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul de cooperare Eurojust-Albania respectă modelul acordurilor similare încheiate în trecut de Eurojust (de exemplu, Eurojust FYROM, Eurojust-SUA, Eurojust-Norvegia, Eurojust-Elveția etc.). Scopul acestor acorduri este de a încuraja cooperarea în domeniul combaterii criminalității grave, în special a criminalității organizate și a terorismului. Acestea prevăd, printre altele, dispoziții legate de ofițerii de legătură, punctele de contact și schimbul de informații. Astfel de acorduri de cooperare se întemeiază pe articolul 26a alineatul (2) din Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate. Potrivit ONU și Europol, grupurile infracționale din Albania sunt printre cele mai active la nivel internațional în ceea ce privește traficul de heroină, cocaină și canabis (raportul Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate din 2017; a se vedea, de asemenea, evaluarea amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată în UE 2017). De exemplu, potrivit Departamentului de Stat al SUA, criminalitatea organizată continuă să reprezinte în continuare un motiv de îngrijorare pentru majoritatea albanezilor, cu o rețea de organizații criminale implicate în traficul de droguri, extorcare, mită, spălare de bani, prostituție și trafic de persoane. Prin urmare, un astfel de acord poate consolida lupta împotriva acestor forme de criminalitate și este deci în interesul Albaniei și al statelor membre ale UE, întrucât criminalitatea organizată este o problemă transnațională.

În plus, Albania este din 2014 țară candidată la aderarea la UE. Raportul Comisiei pe 2018 [SWD(2018)0151] în ceea ce privește lupta împotriva criminalității organizate afirmă că, „având în vedere recomandările anterioare, s-au realizat unele progrese în ceea ce privește alinierea legislației relevante la standardele și cele mai bune practici europene. Albania a adoptat amendamente la Legea anti-mafia și la Codul de procedură penală pentru a face anchetele penale mai eficiente. De asemenea, s-au înregistrat unele progrese în ceea ce privește confiscarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni, în special în ceea ce privește confiscările preventive. Cooperarea internațională a organelor de poliție, în special cu statele membre ale UE, s-a intensificat. Trebuie îmbunătățită cooperarea dintre poliție, urmărire penală și alte agenții și organisme relevante. Sunt necesare mai multe eforturi pentru combaterea spălării banilor, a bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a averilor nejustificate”. Având în vedere acest acord, Acordul de cooperare cu Eurojust este un element suplimentar care să sprijine Albania în a realiza în continuare progrese în zona menționată. Ar trebui menționat, de asemenea, că la 9 decembrie 2013 s-a semnat deja un acord în ceea ce privește cooperarea polițienească între Albania și Europol privind cooperarea operațională și strategică.

În conformitate cu actuala decizie a Eurojust, astfel de acorduri de cooperare între Eurojust și țările terțe care conțin dispoziții privind schimbul de date cu caracter personal pot fi încheiate numai dacă entitatea în cauză este supusă Convenției Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 sau în urma unei evaluări care confirmă existența unui nivel adecvat de protecție a datelor asigurat de entitatea respectivă. În această privință, trebuie subliniat faptul că Albania a ratificat în 2005 convenția menționată, precum și Protocolul adițional din 2001 la aceasta. De asemenea, organismul comun de control al Eurojust din 17 iulie 2017 a emis un aviz pozitiv în această privință. Noul Regulament privind Eurojust (2013/0256(COD)), în curs de adoptare după acordul încheiat între Parlamentul European și Consiliu în iunie 2018, prevede posibilitatea încheierii unor astfel de acorduri care reprezintă una dintre posibilele baze pentru transferul de date cu caracter personal, fiind necesar ca principiile generale pentru transferurile de date operaționale cu caracter personal către țări terțe să fie respectate (a se vedea în acest sens articolele 38 și 43 din versiunea consolidată provizorie a regulamentului menționat). Acest lucru înseamnă că, odată ce noul regulament va intra în vigoare și trebuie să fie aplicat, acordurile de cooperare menționate în ceea ce privește transferurile de date cu caracter personal trebuie să fie în conformitate cu acesta, inclusiv prezentul acord.

În consecință, având în vedere toate cele menționate, raportoarea sprijină proiectul de decizie de punere în aplicare al Consiliului în ceea ce privește proiectul de acord privind cooperarea între Eurojust și Republica Albania.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Decizie de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Albania

Referințe

08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)

Data prezentării la PE

4.6.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

Data anunțului în plen

JURI

11.6.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

9.7.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Laura Ferrara

9.7.2018

 

 

 

Examinare în comisie

30.8.2018

3.9.2018

 

 

Data adoptării

3.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Data depunerii

6.9.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 7 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate