Postup : 2018/0807(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0275/2018

Predkladané texty :

A8-0275/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.4

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0347

SPRÁVA     *
PDF 531kWORD 56k
5.9.2018
PE 626.841v02-00 A8-0275/2018

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom zo strany Eurojustu

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Laura Ferrara

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom zo strany Eurojustu

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (08688/2018),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0251/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0275/2018),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom nadväzuje na model podobných dohôd, ktoré Eurojust uzavrel v minulosti (napríklad Eurojust – FYROM, Eurojust – USA, Eurojust – Nórsko, Eurojust – Švajčiarsko atď.). Účelom takýchto dohôd je posilniť spoluprácu, pokiaľ ide o boj proti závažnej trestnej činnosti, najmä organizovanej trestnej činnosti a terorizmu. Zabezpečujú okrem iného aj styčných dôstojníkov, kontaktné miesta a výmenu informácií. Takéto dohody o spolupráci sú založené na článku 26a ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom. Podľa OSN a Europolu patria albánske zločinecké skupiny medzi medzinárodné skupiny s vedúcim postavením v oblasti obchodovania s heroínom, kokaínom a marihuanou (správa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu za rok 2017; pozri aj hodnotenie EÚ týkajúce sa hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti z roku 2017). Napríklad podľa ministerstva zahraničných vecí USA väčšinu Albáncov naďalej znepokojuje organizovaná trestná činnosť, keďže v ich krajine existuje sieť zločineckých organizácií zapojených do obchodovania s drogami, vydierania, úplatkárstva, prania špinavých peňazí, prostitúcie a obchodovania s ľuďmi. Preto môže takáto dohoda posilniť boj proti takejto trestnej činnosti a je v záujme Albánska a členských štátov EÚ, keďže organizovaná trestná činnosť predstavuje nadnárodný problém.

Albánsko je okrem toho od roku 2014 kandidátskou krajinou EÚ. V správe Komisie z roku 2018 (SWD(2018)0151 final) sa v súvislosti s bojom proti organizovanej trestnej činnosti uvádza, že „vzhľadom na predchádzajúce odporúčania sa dosiahol určitý pokrok pri zosúlaďovaní príslušných právnych predpisov s európskymi normami a najlepšími postupmi. Albánsko prijalo zmeny zákona o boji proti mafii a Trestný poriadok s cieľom zefektívniť vyšetrovanie trestných činov. Určitý pokrok sa dosiahol aj pri konfiškácii majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti, najmä v súvislosti s preventívnymi zaisteniami. Zintenzívnila sa medzinárodná policajná spolupráca, najmä s členskými štátmi EÚ. Potrebné je zlepšiť spoluprácu medzi políciou, prokuratúrou a inými príslušnými agentúrami a orgánmi. Viac úsilia treba vynaložiť na boj proti praniu špinavých peňazí, majetku pochádzajúcemu z trestnej činnosti a neoprávnene získanému majetku.“ Vzhľadom na uvedené skutočnosti je dohoda o spolupráci s Eurojustom dodatočným stavebným prvkom pri napredovaní Albánska v uvedenej oblasti. Takisto treba poznamenať, že podobná dohoda, pokiaľ ide o policajnú spoluprácu, bola podpísaná už 9. decembra 2013 medzi Albánskom a Europolom v oblasti operačnej a strategickej spolupráce.

V súlade so súčasným rozhodnutím Eurojustu sa takéto dohody o spolupráci medzi Eurojustom a tretími krajinami, ktoré obsahujú ustanovenia o výmene osobných údajov, môžu uzatvárať iba v prípade, že na dotknutý subjekt sa vzťahuje Dohovor Rady Európy z 28. januára 1981 alebo že sa uskutočnilo posúdenie, ktoré potvrdilo, že tento subjekt zabezpečil primeranú úroveň ochrany údajov. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že Albánsko v roku 2005 ratifikovalo uvedený dohovor, ako aj dodatkový protokol k nemu z roku 2001. Dňa 17. júla 2017 vydal v tejto súvislosti kladné stanovisko aj spoločný dozorný orgán Eurojustu. V pripravovanom novom nariadení o Eurojuste (2013/0256(COD)), ktoré sa nachádza vo fáze konečného prijatia po dosiahnutí dohody medzi Parlamentom a Radou v júni 2018, sa stanovuje možnosť uzatvorenia takýchto dohôd ako jedného z možných základov pre prenos osobných údajov, pričom sa musia dodržiavať všeobecné zásady prenosu operačných osobných údajov do tretích krajín (pozri v tejto súvislosti články 38 a 43 predbežného konsolidovaného znenia uvedeného nariadenia). To znamená, že keď nové nariadenie nadobudne účinnosť a začne sa povinne uplatňovať, uvedené dohody o spolupráci vrátane predmetnej dohody týkajúce sa prenosu osobných údajov musia byť v súlade s jeho ustanoveniami.

Spravodajkyňa vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti podporuje návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, pokiaľ ide o návrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskou republikou.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom zo strany Eurojustu

Referenčné čísla

08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)

Dátum konzultácie s EP

4.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

11.6.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

9.7.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Laura Ferrara

9.7.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.8.2018

3.9.2018

 

 

Dátum prijatia

3.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Dátum predloženia

6.9.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 7. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia