Postopek : 2018/0807(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0275/2018

Predložena besedila :

A8-0275/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0347

POROČILO     *
PDF 584kWORD 55k
5.9.2018
PE 626.841v02-00 A8-0275/2018

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo s strani Eurojusta

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Laura Ferrara

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo s strani Eurojusta

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (08688/2018),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodni ureditvi, na podlagi katerih se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0251/2018),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0275/2018),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


OBRAZLOŽITEV

Podlaga za sporazum o sodelovanju med EU in Albanijo so podobni sporazumi, ki jih je Eurojust sklepal že v preteklosti (na primer Eurojust – nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Eurojust – ZDA, Eurojust – Norveška, Eurojust – Švica itd.). Njihov namen je spodbujati sodelovanje v boju proti hudim kaznivim dejanjem, zlasti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Med drugim določajo uradnike za zvezo, kontaktne točke in izmenjavo informacij. Temeljijo na členu 26a(2) Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta zaradi okrepitve boja proti hudim kaznivim dejanjem. Po mnenju OZN in Europola so albanske kriminalne združbe na mednarodni ravni med vodilnimi v trgovini s heroinom, kokainom in marihuano (poročilo Urada ZN za droge in kriminal za leto 2017; glej tudi oceno ogroženosti zaradi hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala v EU za leto 2017). Po mnenju ministrstva ZDA je na primer organizirani kriminal je večina Albancev še vedno zelo zaskrbljena zaradi mreže kriminalnih organizacij, ki so vpletene v promet s prepovedanimi drogami, izsiljevanje, podkupovanje, pranje denarja, prostitucijo in trgovino z ljudmi. Zato lahko sporazum spodbudi k boju proti temu kriminalu in je v interesu Albanije in držav članic EU, saj je organizirani kriminal težava, ki presega nacionalne meje.

Poleg tega je Albanija od 2014 država kandidatka EU. V skladu s poročilom Komisije iz leta 2018 (SWD(2018)0151) je bilo pri boju proti organiziranemu kriminalu na podlagi predhodnih priporočil narejenega nekaj napredka, s tem ko je bila ustrezna zakonodaja usklajena z evropskimi standardi in najboljšo prakso. Da bi bile kazenske preiskave učinkovitejše, je Albanija sprejela spremembe protimafijskega zakona in zakonika o kazenskem postopku. Nekaj napredka je bilo tudi pri zaplembi sredstev, pridobljenih s kaznivim dejanjem, zlasti s preventivnimi zasegi. Poglobilo se je mednarodno policijsko sodelovanje, zlasti z državami članicami EU. Izboljšati pa je treba sodelovanje med policijo, tožilstvom in drugimi ustreznimi agencijami in organi. Več prizadevanja je potrebnega za preprečevanje pranja denarja, premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, in neupravičene dobrobiti. Glede na navedeno je sporazum o sodelovanju z Eurojustom dodatno orodje za izboljšave, ki jih mora Albanija doseči na tem področju. Omeniti je treba tudi, da je bil 9. decembra 2013 med Albanijo in Europolom že podpisan podoben sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju.

V skladu s sedanjim sklepom Eurojusta se lahko sporazumi o sodelovanju med Eurojustom in tretjimi državami, ki vsebujejo določbe o izmenjavi osebnih podatkov, sklenejo samo, če za ustrezni subjekt velja Konvencija Sveta Evrope z dne 28. januarja 1981 ali če je bila izvedena ocena, ki potrjuje, da ta subjekt zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov. Pri tem je treba poudariti, da je Albanija omenjeno konvencijo ratificirala leta 2005, vključno z njenim dodatnim protokolom iz leta 2001. Pozitivno mnenje o tem je 17. julija 2017 dal tudi skupni nadzorni organ Eurojusta. Predvidena nova uredba o Eurojustu (2013/0256 (COD)), ki je bila junija 2018, potem ko sta se o njej sporazumela EP in Svet, v postopku dokončnega sprejetja, omogoča take sporazume, pri čemer so ti ena od možnih podlag za prenos osebnih podatkov, pri katerem je treba upoštevati splošna načela za prenos operativnih osebnih podatkov v tretje države (glej člena 38 in 43 začasne konsolidirane različice navedene uredbe). To pomeni, da morajo biti omenjeni sporazumi o sodelovanju, med katere spada tudi sedanji sporazum, potem ko bo uredba začela veljati in jo bo treba uporabljati, usklajeni z njo, kar zadeva prenos osebnih podatkov.

Zaradi vsega navedenega poročevalka podpira osnutek izvedbenega sklepa Sveta o osnutku Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Republiko Albanijo.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklep o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo s strani Eurojusta

Referenčni dokumenti

08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)

Datum posvetovanja z EP

4.6.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

11.6.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

JURI

9.7.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Laura Ferrara

9.7.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

30.8.2018

3.9.2018

 

 

Datum sprejetja

3.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Datum predložitve

6.9.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 7. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov