Förfarande : 2018/0807(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0275/2018

Ingivna texter :

A8-0275/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0347

BETÄNKANDE     *
PDF 369kWORD 56k
5.9.2018
PE 626.841v02-00 A8-0275/2018

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Albanien

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Laura Ferrara

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Albanien

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (08688/2018),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0251/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0275/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

Samarbetsavtalet mellan Eurojust och Albanien följer mallen för liknande avtal som ingåtts tidigare av Eurojust (till exempel mellan Eurojust och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Eurojust och USA, Eurojust och Norge, Eurojust och Schweiz osv.). Syftet med dessa avtal är att främja samarbete i kampen mot grov brottslighet, särskilt organiserad brottslighet och terrorism. Genom dem tillhandahålls bland annat sambandsmän, kontaktpunkter och informationsutbyte. Dessa samarbetsavtal grundar sig på artikel 26a.2 i rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet. Enligt FN och Europol hör albanska kriminella grupper till de internationellt ledande inom handeln med heroin, kokain och cannabis (FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrås rapport från 2017, se även EU:s hotbildsbedömning avseende grov och organiserad brottslighet från 2017). Enligt exempelvis det amerikanska utrikesdepartementet fortsätter också den organiserade brottsligheten att vara ett problem för de flesta albaner, eftersom ett nätverk av kriminella organisationer ägnar sig åt narkotikahandel, utpressning, mutor, penningtvätt, prostitution och människohandel. Ett avtal som detta kan därför främja kampen mot sådan brottslighet och ligger sålunda i Albaniens och EU-medlemsstaternas intresse, eftersom organiserad brottslighet är ett gränsöverskridande problem.

Albanien är dessutom ett kandidatland sedan 2014. När det gäller kampen mot den organiserade brottsligheten har man, enligt kommissionens rapport från 2018 (SWD(2018)0151), gjort vissa framsteg mot bakgrund av tidigare rekommendationer i fråga om att anpassa lagstiftningen till europeisk standard och bästa praxis. Albanien har antagit ändringsförslag till antimaffialagen och straffprocesslagen för att göra brottsutredningar mer verkningsfulla. En del framsteg har också gjorts i fråga om att beslagta tillgångar från kriminell verksamhet, särskilt när det gäller beslagtagande i förebyggande syfte. Det internationella polissamarbetet, särskilt med EU:s medlemsstater, har intensifierats. Samarbetet mellan polis, åklagarmyndighet och andra relevanta byråer och organ behöver förbättras. Större insatser behövs för att bekämpa penningtvätt, tillgångar från kriminell verksamhet och omotiverad förmögenhet. Med tanke på detta är samarbetsavtalet med Eurojust ännu en byggsten som förbättrar nämnda område i Albanien. Det bör även nämnas att ett liknande avtal om polissamarbete undertecknades redan den 9 december 2013 mellan Albanien och Europol om operativt och strategiskt samarbete.

I enlighet med det nuvarande Eurojustbeslutet får sådana samarbetsavtal mellan Eurojust och tredjeländer som innehåller bestämmelser om utbyte av personuppgifter ingås endast om den berörda enheten omfattas av Europarådets konvention av den 28 januari 1981 eller efter att det har gjorts en bedömning som bekräftar att enheten säkerställer en tillräckligt hög dataskyddsnivå. I detta avseende måste det framhållas att Albanien 2005 ratificerade den nämnda konventionen och dess tilläggsprotokoll från 2001. Den 17 juli 2017 avgav Eurojusts gemensamma tillsynsmyndighet även ett positivt yttrande över detta. I den tilltänkta nya Eurojustförordningen (2013/0256(COD)), som ska antas slutligt efter det att Europaparlamentet och rådet nått en överenskommelse i juni 2018, föreskrivs möjligheten till sådana avtal, och därmed blir sådana avtal en av de möjliga grundvalarna för överföring av personuppgifter, varvid de allmänna principerna för överföring av operativa personuppgifter till tredjeländer måste respekteras (se i detta avseende artiklarna 38 och 43 i den preliminära konsoliderade versionen av nämnda förordning). Detta innebär att de nämnda samarbetsavtalen, däribland föreliggande avtal, så snart den nya förordningen träder i kraft och tillämpas måste ligga i linje med denna i fråga om överföringar av personuppgifter.

Mot bakgrund av ovanstående ställer sig föredraganden alltså bakom utkastet till rådets genomförandebeslut avseende utkastet till avtal om samarbete mellan Eurojust och Republiken Albanien.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Beslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Albanien

Referensnummer

08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

4.6.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

11.6.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

9.7.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Laura Ferrara

9.7.2018

 

 

 

Behandling i utskott

30.8.2018

3.9.2018

 

 

Antagande

3.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Ingivande

6.9.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 7 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy