Menettely : 2017/0226(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0276/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0276/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 19.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0194

MIETINTÖ     ***I
PDF 617kWORD 111k
6.9.2018
PE 619.250v02-00 A8-0276/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta

(COM(2017)0489 – C8‑0311/2017 – 2017/0226(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta

(COM(2017)0489 – C8‑0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0489),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 83 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0311/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Tšekin edustajainhuoneen, Tšekin senaatin ja Espanjan parlamentin laatimat kannanotot ehdotukseen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0276/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Neuvoston puitepäätöstä 2001/413/YOS44 on päivitettävä ja täydennettävä uusilla säännöksillä, jotka koskevat rikoksia, seuraamuksia ja rajatylittävää yhteistyötä.

(3)  Neuvoston puitepäätöstä 2001/413/YOS44 on päivitettävä ja täydennettävä, jotta siihen voidaan sisällyttää uusia säännöksiä, jotka koskevat rikoksia, etenkin sellaisia, jotka liittyvät tietokoneavusteisiin petoksiin, seuraamuksia, ennaltaehkäisyä ja uhrien avustamista sekä rajatylittävää yhteistyötä.

__________________

__________________

44 Neuvoston puitepäätös 2001/413/YOS, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta (EYVL L 149, 2.6.2001, s. 1).

44 Neuvoston puitepäätös 2001/413/YOS, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta (EYVL L 149, 2.6.2001, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyviä petoksia ja väärennyksiä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä olevat huomattavat aukot ja eroavuudet voivat vaikeuttaa tällaisen rikollisuuden ja muun siihen liittyvän ja sen mahdollistaman vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja heikentää myös poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön tuloksellisuutta tällä alalla.

(4)  Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyviä petoksia ja väärennyksiä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä olevat huomattavat aukot ja eroavuudet haittaavat tällaisen rikollisuuden ja muun siihen liittyvän ja sen mahdollistaman vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ennaltaehkäisemistä ja paljastamista sekä seuraamuksien määräämistä niistä ja heikentävät myös poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön tuloksellisuutta tällä alalla, mikä vaikuttaa suoraan kansalaisten turvallisuuteen.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Uudenlaisten maksuvälineiden käyttö tuo kuluttajille ja yrityksille uusia mahdollisuuksia mutta lisää myös tilaisuuksia petoksiin. Sen lisäksi, että petoksia käytetään rikollisryhmien rahoittamiseen, ne myös rajoittavat digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä ja vähentävät kansalaisten halua tehdä verkko-ostoksia.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Alan yhteiset määritelmät ovat tärkeitä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioilla on yhdenmukainen linja tämän direktiivin soveltamisessa. Määritelmien on katettava uudentyyppiset maksuvälineet, kuten sähköinen raha ja virtuaalivaluutat.

(7)  Alan yhteiset määritelmät ovat tärkeitä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioilla on yhdenmukainen linja tämän direktiivin soveltamisessa, ja ne helpottavat toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä. Määritelmien on katettava uudentyyppiset maksuvälineet, kuten sähköinen raha ja virtuaalivaluutat.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Väärennettyjä laskuja, joiden avulla voidaan hankkia valtuustiedot, olisi pidettävä tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitetun laittoman haltuunoton yrityksenä.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tehokkaat ja tulokselliset rikosoikeudelliset toimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä muiden maksuvälineiden kuin käteisrahan suojaamisessa petoksilta ja väärennyksiltä. Tarvitaan erityisesti yhteinen rikosoikeudellinen lähestymistapa sellaisten rikostunnusmerkistöjen osalta, joilla edistetään tai valmistellaan varsinaista maksuvälineiden käyttöä petostarkoituksessa. Muun muassa maksuvälineiden kerääminen ja hallussapito petostarkoituksessa esimerkiksi verkkourkinnan tai kopioinnin avulla sekä niiden levittäminen esimerkiksi myymällä luottokorttitietoja internetissä olisi säädettävä rangaistavaksi teoksi sellaisenaan, eli myös siinä tapauksessa, että se ei suoraan liittyisi varsinaiseen maksuvälineiden käyttöön petostarkoituksessa. Tällaisen rikostunnusmerkistön tulisi siis kattaa myös tilanteet, joissa maksuvälineen hallussapito, käyttöön hankkiminen tai levittäminen eivät välttämättä johda tällaisen maksuvälineen käyttöön petostarkoituksessa, mutta rikoksentekijä on tietoinen tällaisesta mahdollisuudesta (dolus eventualis). Tässä direktiivissä ei määrätä seuraamuksia maksuvälineen laillisesta käytöstä esimerkiksi rahoitusteknologiayritysten yhteisesti kehittämien innovatiivisten maksupalvelujen yhteydessä.

(9)  Tehokkaat ja tulokselliset rikosoikeudelliset toimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä muiden maksuvälineiden kuin käteisrahan suojaamisessa petoksilta ja väärennyksiltä. Tarvitaan erityisesti yhteinen rikosoikeudellinen lähestymistapa sellaisten rikostunnusmerkistöjen osalta, joilla edistetään tai valmistellaan varsinaista maksuvälineiden käyttöä petostarkoituksessa. Muun muassa maksuvälineiden kerääminen petostarkoituksessa esimerkiksi verkkourkinnan tai kopioinnin avulla sekä niiden levittäminen esimerkiksi myymällä luottokorttitietoja internetissä olisi säädettävä rangaistavaksi teoksi sellaisenaan, eli myös siinä tapauksessa, että se ei suoraan liittyisi varsinaiseen maksuvälineiden käyttöön petostarkoituksessa. Tällaisen rikostunnusmerkistön tulisi siis kattaa myös tilanteet, joissa maksuvälineen käyttöön hankkiminen tai levittäminen eivät välttämättä johda tällaisen maksuvälineen käyttöön petostarkoituksessa, mutta rikoksentekijä on tietoinen tällaisesta mahdollisuudesta (dolus eventualis). Sen olisi katettava varastetun tai muuten laittomasti haltuunotetun taikka väärän tai väärennetyn maksuvälineen hallussapito, jos hallussapitäjä on tällaisen maksuvälineen vastaanottohetkellä tietoinen siitä, että maksuväline on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan. Tässä direktiivissä ei määrätä seuraamuksia maksuvälineen laillisesta käytöstä esimerkiksi rahoitusteknologiayritysten yhteisesti kehittämien innovatiivisten maksupalvelujen yhteydessä.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten vuoksi määrättävien seuraamusten ja rangaistusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia kaikkialla unionissa.

(10)  Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten vuoksi määrättävien seuraamusten ja rangaistusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia kaikkialla unionissa tällaisten petosten ja muiden vastaavien rikosten ehkäisemiseksi. Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita soveltamasta tiukempia sääntöjä ja seuraamuksia muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyviin petoksiin ja väärennyksiin.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  On asianmukaista säätää ankarammista rangaistuksista silloin kun rikoksen on tehnyt neuvoston puitepäätöksessä 2008/841/YOS45 tarkoitettu rikollisjärjestö tai kun rikos on laajamittainen ja aiheuttaa uhreille laajaa tai huomattavaa vahinkoa tai rikoksentekijälle kokonaisuutena vähintään 20 000 euron arvoisen rikoshyödyn.

(11)  On asianmukaista säätää ankarammista rangaistuksista silloin kun rikoksen on tehnyt neuvoston puitepäätöksessä 2008/841/YOS45 tarkoitettu rikollisjärjestö tai kun rikos on laajamittainen ja aiheuttaa uhreille laajaa tai huomattavaa vahinkoa. Sitä, että rikoksesta saadaan huomattava taloudellinen kokonaishyöty tai se aiheuttaa suuren määrän uhreja, olisi pidettävä raskauttavana asianhaarana.

__________________

__________________

45 Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42).

45 Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42).

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Lainkäyttövaltaa koskevien sääntöjen avulla olisi varmistettava, että tässä direktiivissä säädettyjä rikoksia koskeva syytteeseenpano on tuloksellista. Yleensä rikoksiin voidaan puuttua parhaiten sen valtion rikosoikeusjärjestelmän avulla, jossa rikos on tehty. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi ulotettava lainkäyttövaltansa rikoksiin, jotka on tehty niiden alueella tai joiden tekijät ovat niiden kansalaisia tai joista aiheutuu vahinkoa niiden alueella.

(12)  Lainkäyttövaltaa koskevien sääntöjen avulla olisi varmistettava, että tässä direktiivissä säädettyjä rikoksia koskeva syytteeseenpano on tuloksellista ja selvien perusteiden mukaista. Yleensä rikoksiin voidaan puuttua parhaiten sen valtion rikosoikeusjärjestelmän avulla, jossa rikos on tehty. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi ulotettava lainkäyttövaltansa rikoksiin, jotka on tehty niiden alueella tai joiden tekijät ovat niiden kansalaisia tai joista aiheutuu vahinkoa niiden alueella. Jos jokin rikos kuuluu useamman kuin yhden jäsenvaltion lainkäyttövallan piiriin, kyseisten jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä päätettävä, mitkä niistä tutkivat tapauksia, ja pidettävä mielessä ne bis in idem ‑periaate. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi voitava pyytää Eurojustia helpottamaan oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä ja näiden toiminnan koordinointia.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Koska muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten tuloksellinen tutkinta edellyttää erityisiä keinoja, jotka ovat kansallisten viranomaisten välisen tuloksellisen yhteistyön kannalta keskeisiä, kaikilla tällaisia rikoksia tutkivilla jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava käytössään tutkintakeinot, joita yleensä käytetään tapauksissa, joilla on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja muuhun vakavaan rikollisuuteen. Kun otetaan huomioon suhteellisuusperiaate, näiden keinojen kansallisen lainsäädännön mukaisen käytön olisi oltava oikeassa suhteessa tutkittavien rikosten luonteeseen ja vakavuuteen. Lisäksi lainvalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten olisi saatava hyvissä ajoin kaikki tarvittavat tiedot tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten tutkintaa ja syytteeseenpanoa varten.

(15)  Koska muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten tuloksellinen tutkinta edellyttää erityisiä keinoja, jotka ovat kansallisten viranomaisten välisen tuloksellisen yhteistyön kannalta keskeisiä, kaikilla tällaisia rikoksia tutkivilla jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava käytössään tarkoituksenmukaiset tutkintakeinot. Kun otetaan huomioon suhteellisuusperiaate, näiden keinojen kansallisen lainsäädännön mukaisen käytön olisi oltava oikeassa suhteessa tutkittavien rikosten luonteeseen ja vakavuuteen. Lisäksi lainvalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten olisi saatava hyvissä ajoin kaikki tarvittavat tiedot tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten tutkintaa ja syytteeseenpanoa varten. Toimivaltaisille viranomaisille olisi kohdennettava tarkoituksenmukaiset inhimilliset ja taloudelliset voimavarat, jotta ne voivat asianmukaisesti tutkia tässä direktiivissä tarkoitettuja rikoksia ja nostaa niistä syytteet.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten rajat ylittävä luonne edellyttää voimakkaita koordinoituja vastatoimia ja yhteistyötä jäsenvaltioiden sisällä ja välillä. Sitä varten olisi hyödynnettävä tehokkaasti käytettävissä olevia yhteistyökeinoja ja -resursseja, kuten vastavuoroista tunnustamista ja oikeusapua tämän direktiivin kattamien rikosten yhteydessä, riippumatta siitä, millaiset rangaistusten ylärajat näille rikoksille on asetettu kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Poikkeamat, joista olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/114846 nojalla ilmoitettava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, johtuvat monissa tapauksissa rikoksista. Poikkeamien saatetaan epäillä johtuvan rikoksesta, vaikka siitä ei olisikaan heti riittävän selkeää näyttöä. Tällaisissa tapauksissa keskeisten palvelujen tarjoajia ja digitaalisen palvelun tarjoajia olisi kannustettava toimittamaan direktiivin (EU) 2016/1148 nojalla vaaditut raportit lainvalvontaviranomaisille, jotta poikkeamiin voidaan reagoida tuloksellisesti ja kattavasti ja helpottaa teoista vastuussa olevien tekijöiden selvittämistä ja näiden saattamista vastuuseen teoistaan. Turvallisen, varman ja kestävämmän ympäristön kehittäminen edellyttää erityisesti, että turvapoikkeamista, joihin epäillään liittyvän vakavaa rikollisuutta, raportoidaan järjestelmällisesti lainvalvontaviranomaisille. Lisäksi direktiivin (EU) 2016/1148 9 artiklan nojalla nimetyt CSIRT-toimijat eli tietoturvaloukkauksiin reagoivat ja niitä tutkivat yksiköt olisi otettava mukaan lainvalvontaan liittyviin tutkimuksiin tietojen saamiseksi, jos se katsotaan kansallisella tasolla aiheelliseksi, ja jotta ne voivat tarjota tietojärjestelmiä koskevaa erityisasiantuntemustaan.

(16)  Poikkeamat, joista olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/114846 nojalla ilmoitettava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, johtuvat monissa tapauksissa rikoksista. Poikkeamien saatetaan epäillä johtuvan rikoksesta, vaikka siitä ei olisikaan heti riittävän selkeää näyttöä. Tällaisissa tapauksissa keskeisten palvelujen tarjoajien ja digitaalisen palvelun tarjoajien olisi toimitettava direktiivin (EU) 2016/1148 nojalla vaaditut raportit lainvalvontaviranomaisille ja rahanpesun selvittelykeskuksille, jotta poikkeamiin voidaan reagoida tuloksellisesti ja kattavasti ja helpottaa teoista vastuussa olevien tekijöiden selvittämistä ja näiden saattamista vastuuseen teoistaan. Turvallisen, varman ja kestävämmän ympäristön kehittäminen edellyttää erityisesti, että turvapoikkeamista, joihin epäillään liittyvän vakavaa rikollisuutta, raportoidaan järjestelmällisesti lainvalvontaviranomaisille. Lisäksi direktiivin (EU) 2016/1148 9 artiklan nojalla nimetyt CSIRT-toimijat eli tietoturvaloukkauksiin reagoivat ja niitä tutkivat yksiköt olisi otettava mukaan lainvalvontaan liittyviin tutkimuksiin tietojen saamiseksi, jos se katsotaan kansallisella tasolla aiheelliseksi, ja jotta ne voivat tarjota tietojärjestelmiä koskevaa erityisasiantuntemustaan.

__________________

__________________

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/236647 96 artiklassa tarkoitetut merkittävät tietoturvapoikkeamat voivat johtua rikoksista. Maksupalveluntarjoajia olisi kannustettava toimittamaan ilmoitukset, jotka niiden on direktiivin (EU) 2015/2366 nojalla toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle, tarpeen mukaan myös lainvalvontaviranomaisille.

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/236647 96 artiklassa tarkoitetut merkittävät tietoturvapoikkeamat voivat johtua rikoksista. Maksupalveluntarjoajia olisi kannustettava toimittamaan ilmoitukset, jotka niiden on direktiivin (EU) 2015/2366 nojalla toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle ja rahanpesun selvittelykeskuksille, tarpeen mukaan myös lainvalvontaviranomaisille.

__________________

__________________

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Unionin tasolla on monia eri välineitä ja mekanismeja, joiden avulla kansalliset lainvalvontaviranomaiset voivat vaihtaa tietoja rikoksiin liittyvän tutkinnan ja syytteeseenpanon yhteydessä. Jotta voitaisiin helpottaa ja nopeuttaa kansallisten lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä ja varmistaa, että näitä välineitä ja mekanismeja hyödynnetään täysimääräisesti, direktiivillä olisi lujitettava neuvoston puitepäätöksellä 2001/413/YOS käyttöön otettujen toiminnallisten yhteysviranomaisten roolia. Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää olemassa olevaa yhteysviranomaisten verkostoa, jollainen on perustettu esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2013/40/EU48. Yhteysviranomaisten olisi tarjottava apua esimerkiksi helpottamalla tietojenvaihtoa ja antamalla teknistä tai oikeudellista neuvontaa. Verkoston sujuvan toiminnan varmistamiseksi kaikkien yhteysviranomaisten olisi voitava ottaa nopeasti yhteyttä toisen jäsenvaltion yhteysviranomaiseen. Koska tämän alan rikollisuuteen liittyy merkittävä rajatylittävä ulottuvuus ja koska sähköinen todistusaineisto katoaa herkästi, jäsenvaltioiden olisi voitava käsitellä tämän yhteysviranomaisten verkoston kautta saadut kiireelliset avunpyynnöt nopeasti ja vastata kahdeksan tunnin kuluessa.

(18)  Unionin tasolla on monia eri välineitä ja mekanismeja, joiden avulla kansalliset lainvalvontaviranomaiset voivat vaihtaa tietoja rikoksiin liittyvän tutkinnan ja syytteeseenpanon yhteydessä. Jotta voitaisiin helpottaa ja nopeuttaa kansallisten lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä ja varmistaa, että näitä välineitä ja mekanismeja hyödynnetään täysimääräisesti, direktiivillä olisi lujitettava neuvoston puitepäätöksellä 2001/413/YOS käyttöön otettujen toiminnallisten yhteysviranomaisten roolia. Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää olemassa olevaa yhteysviranomaisten verkostoa, jollainen on perustettu esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2013/40/EU48. Yhteysviranomaisten olisi tarjottava apua esimerkiksi helpottamalla tietojenvaihtoa ja antamalla teknistä tai oikeudellista neuvontaa. Verkoston sujuvan toiminnan varmistamiseksi kaikkien yhteysviranomaisten olisi voitava ottaa nopeasti yhteyttä toisen jäsenvaltion yhteysviranomaiseen. Koska tämän alan rikollisuuteen liittyy merkittävä rajatylittävä ulottuvuus ja koska sähköinen todistusaineisto katoaa herkästi, jäsenvaltioiden olisi voitava käsitellä tämän yhteysviranomaisten verkoston kautta saadut kiireelliset avunpyynnöt nopeasti ja vastata kahden tunnin kuluessa avunpyynnön vastaanottamisesta ilmoittaen ainakin, vastataanko pyyntöön, sekä tällaisen vastauksen muoto ja arvioitu ajankohta. Erittäin kiireellisissä ja vakavissa tapauksissa jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava tästä Europolin Euroopan kyberrikostorjuntakeskukselle.

__________________

__________________

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/40/EU, annettu 12 päivänä elokuuta 2013, tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamisesta (EUVL L 218, 14.8.2013, s. 8).

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/40/EU, annettu 12 päivänä elokuuta 2013, tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamisesta (EUVL L 218, 14.8.2013, s. 8).

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjumiseksi on erittäin tärkeää ilmoittaa rikoksista viipymättä viranomaisille, sillä rikostutkinta alkaa usein juuri tällaisesta ilmoituksesta. Olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla luonnollisia ja oikeushenkilöitä, erityisesti rahoituslaitoksia, kannustetaan ilmoittamaan rikoksista lainvalvonta- ja oikeusviranomaisille. Nämä toimenpiteet voivat olla erityyppisiä, myös lainsäädäntötoimenpiteitä, kuten velvoite ilmoittaa epäillyistä petoksista, tai muita toimenpiteitä, kuten tietojenvaihtoa tai tiedottamista edistävien organisaatioiden tai mekanismien perustaminen tai tukeminen. Jos tällaiset toimet edellyttävät luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, ne olisi toteutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67949 mukaisesti. Erityisesti silloin kun välitetään edelleen tietoja, jotka koskevat muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien rikosten ja väärennysten ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyviä tietoja, olisi noudatettava asetuksessa (EU) 2016/679 säädettyjä vaatimuksia, jotka koskevat erityisesti tietojen käsittelyn oikeusperustaa.

(19)  Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjumiseksi on erittäin tärkeää ilmoittaa rikoksista viipymättä viranomaisille, sillä rikostutkinta alkaa usein juuri tällaisesta ilmoituksesta. Olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla luonnollisia ja oikeushenkilöitä, erityisesti rahoituslaitoksia, kannustetaan ilmoittamaan rikoksista lainvalvonta- ja oikeusviranomaisille, ja niihin olisi kuuluttava tehokkaan ja turvallisen kansallisen sähköisen järjestelmän perustaminen petoksista ilmoittamista varten, jotta helpotetaan välitöntä rikoksista ilmoittamista. Standardoitujen raportointimallien käytön unionin tasolla olisi mahdollistettava parempi uhka-analyysin tekeminen ja helpotettava kansallisten toimivaltaisten viranomaisten työtä ja yhteistyötä. Toimenpiteet voivat olla erityyppisiä, myös lainsäädäntötoimenpiteitä, kuten velvoite ilmoittaa epäillyistä petoksista, tai muita toimenpiteitä, kuten tietojenvaihtoa tai tiedottamista edistävien organisaatioiden tai mekanismien perustaminen tai tukeminen. Jos tällaiset toimet edellyttävät luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, ne olisi toteutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67949 mukaisesti. Erityisesti silloin kun välitetään edelleen tietoja, jotka koskevat muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien rikosten ja väärennysten ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyviä tietoja, olisi noudatettava asetuksessa (EU) 2016/679 säädettyjä vaatimuksia, jotka koskevat erityisesti tietojen käsittelyn oikeusperustaa.

__________________

__________________

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Kaiken tyyppisiä muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyviä petoksia ja väärennyksiä, myös pieniin rahasummiin liittyviä, koskeva tutkinta ja syytteeseenpano on erityisen tärkeää tämän ilmiön torjumiseksi ennaltaehkäisevästi. Ilmoitusvelvollisuudet, tietojenvaihto ja tilastoraportit ovat tehokkaita keinoja havaita petolliset toimet, erityisesti samankaltaiset toimet, joihin liittyy erikseen tarkasteltuina pieniä rahasummia. On myös tärkeää, että muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyviä petoksia ja väärennyksiä koskevat olennaiset tiedot siirretään ajoissa kansallisille rahanpesun selvittelykeskuksille, jotta rikolliseen toimintaan liittyviä rahoitusvirtoja voidaan analysoida edelleen ja selvittää.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvät petokset ja väärennykset voivat aiheuttaa uhreille vakavia taloudellisia ja muita seurauksia. Silloin kun tällaiseen petokseen liittyy identiteettivarkaus, seuraukset ovat usein erityisen vakavia maineen tahrautumisen ja vakavan emotionaalisen haitan vuoksi. Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tuki- ja suojelutoimenpiteitä tällaisten seurausten lieventämiseksi.

(20)  Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvät petokset ja väärennykset voivat aiheuttaa uhreille vakavia taloudellisia ja muita seurauksia. Silloin kun tällaiseen petokseen liittyy esimerkiksi identiteettivarkaus, seuraukset ovat usein erityisen vakavia maineen tahrautumisen ja ammatillisen vahingon, henkilön luottoluokituksen alentumisen sekä vakavan emotionaalisen haitan vuoksi. Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tuki- ja suojelutoimenpiteitä tällaisten seurausten lieventämiseksi.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Uhreilta vie usein huomattavasti aikaa saada selville, että petoksista ja väärennysrikoksista on aiheutunut heille vahinkoa. Tänä aikana saattaa kehittyä toisiinsa liittyvien rikosten kierre, joka pahentaa uhreille koituvia kielteisiä seurauksia.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Luonnollisilla henkilöillä, jotka ovat joutuneet muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten uhriksi, on heille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2012/29/EU50 myönnetyt oikeudet. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tällaisten uhrien hyväksi tuki- ja suojelutoimenpiteitä, jotka perustuvat direktiivissä 2012/29/EU edellytettyihin toimenpiteisiin, mutta jotka vastaavat välittömämmin identiteettivarkauteen liittyvien petosten uhrien erityistarpeita. Tällaisiin toimenpiteisiin olisi sisällyttävä erityisesti raha- ja oikeusasioihin sekä käytännön näkökohtiin liittyvää psykologista tukea ja neuvontaa sekä apua mahdollisten korvausten hakemisessa. Myös oikeushenkilöille olisi tarjottava tietoa ja neuvontaa siitä, miten ne voivat suojautua tällaisten rikosten kielteisiltä vaikutuksilta.

(21)  Luonnollisilla henkilöillä, jotka ovat joutuneet muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten uhriksi, on heille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2012/29/EU myönnetyt oikeudet. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tällaisten uhrien hyväksi tuki- ja suojelutoimenpiteitä, jotka perustuvat direktiivissä 2012/29/EU edellytettyihin toimenpiteisiin, mutta jotka vastaavat välittömämmin identiteettivarkauteen liittyvien petosten uhrien erityistarpeita. Tällaisiin toimenpiteisiin olisi sisällyttävä erityisesti luettelon antaminen elimistä, jotka huolehtivat nimenomaan henkilöllisyyteen liittyvien rikosten ja uhrien tukemisen eri näkökohdista, raha- ja oikeusasioihin sekä käytännön näkökohtiin liittyvää psykologista tukea ja neuvontaa sekä apua mahdollisten korvausten hakemisessa. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi voitava perustaa kansallinen keskitetty verkossa toimiva tietoväline, jolla helpotetaan uhrien avun ja tuen saantia. Myös oikeushenkilöille olisi tarjottava tietoa ja neuvontaa siitä, miten ne voivat suojautua tällaisten rikosten kielteisiltä vaikutuksilta.

__________________

__________________

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57).

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57).

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten uhriksi joutuneilla olisi myös oltava oikeus maksuttomaan oikeusapuun ainakin silloin, kun he eivät pysty itse sitä maksamaan. Jäsenvaltioiden olisi voitava arvioida tämä maksukyvyttömyys tarveharkinnalla, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon kaikki asiaankuuluvat ja objektiiviset tekijät, kuten asianomaisen henkilön tulot, varallisuus ja perhetilanne, oikeusavun kustannukset sekä elintaso asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön tai lujitettava olemassa olevia toimia muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten ehkäisemiseksi ja toimenpiteitä, joilla vähennetään tiedotus- ja valistuskampanjoiden sekä tutkimus- ja koulutusohjelmien avulla riskiä joutua tällaisten rikosten uhriksi.

(23)  Jäsenvaltioiden olisi otettava komission avustuksella käyttöön tai lujitettava olemassa olevia toimia muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten ehkäisemiseksi ja toimenpiteitä, joilla vähennetään esimerkiksi tiedotus- ja valistuskampanjoiden, tutkimus- ja koulutusohjelmien, sellaisten pysyvien verkkotiedotusvälineiden, joilla annetaan käytännön esimerkkejä petoskäytännöistä, sekä tutkimus- ja koulutusohjelmien avulla riskiä joutua tällaisten rikosten uhriksi.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa 14 artiklassa tarkoitetun standardoidun unionin raportointimallin kehittämisen osalta ja 16 a artiklan mukaisesti. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Tässä direktiivissä tarkoitetuista rikoksista olisi kerättävä vertailukelpoista tietoa. Tiedot olisi toimitettava alalla toimivien unionin toimivaltaisten virastojen ja elinten, kuten Europolin, saataville, niiden tehtävien ja tiedontarpeen mukaisesti. Näin voitaisiin muodostaa kattavampi kuva muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvistä petoksista ja väärennyksistä ja maksujen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä unionin tasolla ja edistää siten tuloksellisempien vastatoimien kehittämistä. Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä täysimääräisesti Europolin toimivaltuuksia ja kykyä antaa apua ja tukea tutkimuksissa toimittamalla Europolille tietoa rikoksentekijöiden toimintatavoista, jotta se voi laatia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/79452 tarkoitettuja strategisia analyyseja ja uhka-arvioita muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvistä petoksista ja väärennyksistä. Tietojen toimittaminen edistää nykyisten ja tulevien uhkien ymmärtämistä ja auttaa neuvostoa ja komissiota rikoksentorjuntaa koskevien unionin strategisten ja operatiivisten painopisteiden määrittämisessä ja täytäntöönpanossa.

(24)  Tässä direktiivissä tarkoitetuista rikoksista olisi kerättävä vertailukelpoista tietoa. Tiedot olisi toimitettava alalla toimivien unionin toimivaltaisten virastojen ja elinten, kuten Europolin ja komission, saataville, niiden tehtävien ja tiedontarpeen mukaisesti. Näin voitaisiin muodostaa kattavampi kuva muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvistä petoksista ja väärennyksistä ja maksujen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä unionin tasolla ja edistää siten tuloksellisempien vastatoimien kehittämistä. Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä täysimääräisesti Europolin toimivaltuuksia ja kykyä antaa apua ja tukea tutkimuksissa toimittamalla Europolille tietoa rikoksentekijöiden toimintatavoista, jotta se voi laatia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/79452 tarkoitettuja strategisia analyyseja ja uhka-arvioita muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvistä petoksista ja väärennyksistä. Tietojen toimittaminen edistää nykyisten ja tulevien uhkien ymmärtämistä ja auttaa neuvostoa ja komissiota rikoksentorjuntaa koskevien unionin strategisten ja operatiivisten painopisteiden määrittämisessä ja täytäntöönpanossa.

_________________

_________________

52 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

52 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Sekä järjestäytyneen että muun rikollisuuden ennaltaehkäisyä ja torjuntaa on toteutettava poliisiviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten tiiviimmällä yhteistyöllä jäsenvaltioissa sekä suoraan että Europolin kautta keskittyen erityisesti rikosten ennaltaehkäisystä ja tutkinnasta vastaavien viranomaisten välisen tietojenvaihdon parantamiseen.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällä direktiivillä vahvistetaan vähimmäissäännöt muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyviin petoksiin ja väärennyksiin liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelyä varten.

Tällä direktiivillä vahvistetaan vähimmäissäännöt muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyviin petoksiin ja väärennyksiin liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelyä varten. Sen avulla helpotetaan näiden rikosten ennaltaehkäisyä, autetaan ja tuetaan uhreja sekä parannetaan oikeus- ja muiden toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Maksuvälineiden käyttö petostarkoituksessa

Muiden maksuvälineiden kuin käteisrahan käyttö petostarkoituksessa

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraavat teot ovat rikosoikeudellisesti rangaistavia tekoja, kun ne on tehty tahallisesti:

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraavat teot ovat rikosoikeudellisesti rangaistavia tekoja:

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  maksuvälineen varastaminen tai muu laiton haltuunotto;

(a)  maksuvälineen varastaminen tai muu laiton haltuunotto, kun se on tehty tahallisesti;

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  väärän maksuvälineen valmistaminen tai maksuvälineen väärentäminen käytettäväksi petostarkoituksessa;

(b)  väärän maksuvälineen valmistaminen tai maksuvälineen väärentäminen, kun se on tehty tahallisesti, käytettäväksi petostarkoituksessa;

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  varastetun tai muuten laittomasti haltuunotetun taikka väärän tai väärennetyn maksuvälineen hallussapito, käyttöön hankkiminen, tuonti, vienti, myynti, kuljettaminen, levittäminen tai muu saataville asettaminen käytettäväksi petostarkoituksessa.

(c)  varastetun tai muuten laittomasti haltuunotetun maksuvälineen taikka väärän tai väärennetyn maksuvälineen hankkiminen itselle tai toiselle, kun se on tehty tahallisesti, mukaan luettuna tuonti, vienti, myynti ja kuljettaminen sekä levittäminen, käytettäväksi petostarkoituksessa.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  varastetun tai muuten laittomasti haltuunotetun taikka väärän tai väärennetyn maksuvälineen hallussapito tietoisena sen vastaanottohetkellä siitä, että maksuväline on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rahan, rahallisen arvon tai virtuaalivaluuttojen siirtäminen tai siirron aiheuttaminen laittoman hyödyn hankkimiseksi rikoksentekijälle tai kolmannelle osapuolelle ovat rikosoikeudellisesti rangaistavia tekoja, kun ne on tehty tahallisesti

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rahan, rahallisen arvon tai virtuaalivaluuttojen siirtäminen tai siirron teettäminen jollakulla muulla laittoman hyödyn hankkimiseksi rikoksentekijälle tai kolmannelle osapuolelle tai laittoman omaisuuden menetyksen aiheuttaminen kolmannelle osapuolelle, ovat rikosoikeudellisesti rangaistavia tekoja, kun ne on tehty tahallisesti

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  ohjaamalla tai edelleenlähettämällä maksupalvelun käyttäjät jäljitelmäsivustoille.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että minkä tahansa 4 artiklan a ja b alakohdassa tai 5 artiklassa tarkoitetun rikoksen toteuttamista varten suunnitellun tai muunnetun laitteen tai välineen, datan tai muun apuneuvon valmistaminen, käyttöön hankkiminen, tuonti, vienti, myynti, kuljettaminen, levittäminen tai muu saataville asettaminen käytettäväksi petostarkoituksessa on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että minkä tahansa 4 artiklan a ja b alakohdassa tai 5 artiklassa tarkoitetun rikoksen toteuttamista varten suunnitellun tai muunnetun laitteen tai välineen, datan tai muun apuneuvon valmistaminen, itselle tai toiselle hankkiminen, tuonti, vienti, myynti, kuljettaminen, levittäminen tai muu saataville asettaminen on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun tarkoituksena on kyseisten välineiden käyttäminen mainittujen rikosten tekemistä varten.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yritys tehdä 3–6 artiklassa tarkoitettu rikos on rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että yritys tehdä 3–6 artiklassa tarkoitettu rikos on rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuista teoista määrättävä enimmäisrangaistus on vähintään kolme vuotta vankeutta.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuista teoista määrättävä enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 6 artiklassa tarkoitetuista teoista määrättävä enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta.

3.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 6 artiklassa tarkoitetuista teoista määrättävä enimmäisrangaistus on vähintään kolme vuotta vankeutta.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrättävä enimmäisrangaistus on vähintään viisi vuotta vankeutta, kun

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraavia tilanteita pidetään 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitettujen rikosten osalta raskauttavina asianhaaroina ja että näistä rikoksista määrättävä enimmäisrangaistus on vähintään viisi vuotta vankeutta, kun

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ne on tehty puitepäätöksessä 2008/841/YOS määritellyn rikollisjärjestön puitteissa, riippumatta siitä, mikä on kyseisessä päätöksessä säädetty seuraamus;

(a)  ne on tehty puitepäätöksessä 2008/841/YOS määritellyn rikollisjärjestön puitteissa, riippumatta siitä, mikä on kyseisessä päätöksessä säädetty seuraamus; tai

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)   niistä aiheutuu laajaa tai huomattavaa vahinkoa tai kokonaisuutena vähintään 20 000 euron arvoinen rikoshyöty.

(b)   niistä aiheutuu laajaa tai huomattavaa vahinkoa; tai

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  niistä on saatu kokonaishyöty, jonka arvo on huomattava.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle vastuussa olevalle oikeushenkilölle säädetään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, jotka sisältävät rikosoikeudellisia tai muita sakkoja ja jotka voivat sisältää muita seuraamuksia, kuten

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle vastuussa olevalle oikeushenkilölle säädetään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, jotka sisältävät rikosoikeudellisia tai muita sakkoja tai muita seuraamuksia, kuten

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  väliaikainen tai pysyvä julkisen rahoituksen epääminen, mukaan lukien avustusten ja käyttöoikeuksien epääminen sekä osallistumiskielto tarjouskilpailumenettelyihin, sekä kansallisella että unionin tasolla;

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  rikos on tehty kokonaan tai osittain sen alueella;

(a)  rikos on tehty kokonaan tai osittain sen alueella; tai

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  rikoksentekijä on sen kansalainen;

(b)  rikoksentekijä on kyseisen jäsenvaltion kansalainen tai hänellä on siellä vakinainen asuinpaikka; tai

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  rikos on tehty sen alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön hyväksi; tai

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  rikoksen uhri on kyseisen jäsenvaltion kansalainen tai hänellä on sen alueella vakinainen asuinpaikka; tai

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  rikos aiheuttaa sen alueella vahinkoa, mukaan lukien vahingot, jotka johtuvat identiteettivarkaudesta.

(c)  rikos aiheuttaa sen alueella vahinkoa.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja Eurojustille, jos se päättää ulottaa lainkäyttövaltansa alueensa ulkopuolella tehtyyn 3–7 artiklassa tarkoitettuun rikokseen.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  rikoksentekijä tekee rikoksen ollessaan fyysisesti jäsenvaltion alueella riippumatta siitä, onko rikos tehty kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevia tietokoneita tai tietojärjestelmää käyttäen;

(a)  rikoksentekijä tekee rikoksen ollessaan fyysisesti jäsenvaltion alueella riippumatta siitä, onko rikos tehty kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevaa tietokonetta tai tietojärjestelmää käyttäen;

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  rikos on tehty sen alueella sijaitsevia tietokoneita tai tietojärjestelmää käyttäen, riippumatta siitä, tekeekö rikoksentekijä rikoksen ollessaan fyysisesti sen alueella.

(b)  rikos on tehty sen alueella sijaitsevaa tietokonetta tai tietojärjestelmää käyttäen, riippumatta siitä, tekeekö rikoksentekijä rikoksen ollessaan fyysisesti sen alueella.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, jos se päättää ulottaa lainkäyttövaltansa alueensa ulkopuolella tehtyyn 3–7 artiklassa tarkoitettuun rikokseen, mukaan lukien tapaukset, joissa

Poistetaan.

(a)  rikoksentekijän tavanomainen asuinpaikka on sen alueella;

 

(b)  rikos on tehty sen alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön hyväksi;

 

(c)  rikoksen uhri on sen kansalainen tai henkilö, jonka tavanomainen asuinpaikka on kyseisen jäsenvaltion alueella.

 

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos jokin 3–7 artiklassa tarkoitettu rikos kuuluu useamman jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, kyseisten jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä päättääkseen, mikä niistä nostaa syytteen rikoksentekijää vastaan, pyrkien keskittämään syytetoimet yhteen jäsenvaltioon ja pitäen mielessä ne bis in idem -periaatteen. Jäsenvaltioiden on käännyttävä Eurojustin puoleen tapauksissa, joissa ilmenee lainkäyttövaltaan liittyviä ristiriitoja tai muita vaikeuksia, puitepäätöksen 2009/948/JHA 12 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tuloksellinen tutkinta

Tuloksellinen tutkinta ja yhteistyö

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten tutkinnasta tai syytteeseenpanosta vastaavilla henkilöillä, yksiköillä on käytettävissään tulokselliset tutkintakeinot, esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden tai muiden vakavien rikosten tutkinnassa käytettävät keinot.

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tutkintakeinot, kuten ne, joita käytetään järjestäytyneen rikollisuuden tai muiden vakavien rikosten torjunnassa, ovat tehokkaita, oikeasuhteisia suhteessa tehtyyn rikokseen sekä 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten tutkinnasta tai syytteeseenpanosta vastaavien henkilöiden, yksiköiden ja muiden tahojen käytettävissä.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava riittävä henkilöstö ja rahoitus sekä koulutus niin, että 3–7 artiklassa tarkoitetut rikokset voidaan tutkia ja niistä voidaan asettaa syytteeseen.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun kansallisessa lainsäädännössä velvoitetaan luonnolliset ja oikeushenkilöt ilmoittamaan 3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista, nämä tiedot toimitetaan viipymättä viranomaisille, jotka vastaavat kyseisten rikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun kansallisessa lainsäädännössä velvoitetaan luonnolliset ja oikeushenkilöt ilmoittamaan 3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista, nämä tiedot toimitetaan viipymättä viranomaisille, jotka vastaavat kyseisten rikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta, ja että näillä viranomaisilla on valtuudet tehdä yhteistyötä muiden kansallisten viranomaisten kanssa sekä vastapuoliensa kanssa muissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niillä on toiminnallinen kansallinen yhteysviranomainen, joka on käytettävissä ympärivuorokautisesti ja kaikkina viikonpäivinä 3–7 artiklassa tarkoitettuja rikoksia koskevaa tietojenvaihtoa varten. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että niillä on käytössä menettelyt, joiden avulla kiireelliset avunpyynnöt käsitellään viipymättä ja että toimivaltainen viranomainen ilmoittaa kahdeksan tunnin kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ainakin sen, vastataanko pyyntöön, sekä missä muodossa ja arviolta milloin tällainen vastaus toimitetaan. Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää olemassa olevaa toiminnallisten yhteysviranomaisten verkostoa.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niillä on toiminnallinen kansallinen yhteysviranomainen, joka on käytettävissä ympärivuorokautisesti ja kaikkina viikonpäivinä 3–7 artiklassa tarkoitettuja rikoksia koskevaa tietojenvaihtoa varten. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että niillä on käytössä menettelyt, joiden avulla kiireelliset avunpyynnöt käsitellään viipymättä ja että toimivaltainen viranomainen ilmoittaa kahden tunnin kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ainakin sen, vastataanko pyyntöön, sekä missä muodossa ja arviolta milloin tällainen vastaus toimitetaan. Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää olemassa olevaa toiminnallisten yhteysviranomaisten verkostoa.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, Europolille ja Eurojustille 1 kohdassa tarkoitettu nimetty yhteysviranomainen. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen muille jäsenvaltioille.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, Europolille ja Eurojustille 1 kohdassa tarkoitettu nimetty yhteysviranomainen ja tarvittaessa päivitettävä nämä tiedot. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen muille jäsenvaltioille.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Erittäin kiireellisissä ja vakavissa tapauksissa, jotka koskevat kahta tai useampaa jäsenvaltiota, jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta Europolin Euroopan kyberrikostorjuntakeskukselle. Europol helpottaa uusia petoskäytäntöjä tunnistavan nopean hälytysjärjestelmän perustamista.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Käsitellessään tässä artiklassa tarkoitettuja tietoja toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava sovellettavia unionin tietosuojasääntöjä.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käytettävissä on asianmukaiset ilmoituskanavat, joilla helpotetaan sitä, että 3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista ilmoitetaan lainvalvontaviranomaisille ja muille toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä.

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käytettävissä on asianmukaiset ilmoituskanavat, mukaan luettuna turvallinen kansallinen sähköinen järjestelmä petoksista ilmoittamista varten, joilla helpotetaan sitä, että 3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista ilmoitetaan lainvalvontaviranomaisille, rahanpesun selvittelykeskuksille ja muille toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Ilmoituskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi unionissa komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen vahvistaakseen unionin standardoidun raportointimallin, jota jäsenvaltiot voivat käyttää pohjana. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kannustaakseen rahoituslaitoksia ja muita alueellaan toimivia oikeushenkilöitä ilmoittamaan epäillyistä petoksista lainvalvontaviranomaisille ja muille toimivaltaisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten selvittämistä, ehkäisemistä, tutkintaa ja syytteeseenpanoa varten.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että rahoituslaitokset ilmoittavat epäillyistä petoksista lainvalvontaviranomaisille, rahanpesun selvittelykeskuksille ja muille toimivaltaisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten selvittämistä, ehkäisemistä, tutkintaa ja syytteeseenpanoa varten.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kannustaakseen muita niiden alueella toimivia oikeushenkilöitä ilmoittamaan epäillyistä petoksista lainvalvontaviranomaisille, rahanpesun selvittelykeskuksille ja muille toimivaltaisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten selvittämistä, ehkäisemistä, tutkintaa ja syytteeseenpanoa varten.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollisille ja oikeushenkilöille, joille on aiheutunut vahinkoa 3–7 artiklassa tarkoitettujen, henkilötietojen väärinkäyttöön perustuvien rikosten vuoksi, tiedotetaan ja neuvotaan, miten suojautua rikosten haittavaikutuksilta, kuten maineen tahrautumiselta.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollisille ja oikeushenkilöille, joille on aiheutunut vahinkoa 3–7 artiklassa tarkoitettujen, henkilötietojen väärinkäyttöön perustuvien rikosten vuoksi, tiedotetaan ja neuvotaan, miten suojautua rikosten haittavaikutuksilta, kuten maineen tahrautumiselta, luottoluokituksen alentumiselta ja taloudellisilta kustannuksilta, sekä heidän oikeuksistaan, muun muassa oikeudesta saada korvausta rikoksesta aiheutuneesta vahingosta.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille, joille on aiheutunut vahinkoa 3–7 artiklassa tarkoitettujen, henkilötietojen väärinkäyttöön perustuvien rikosten vuoksi, toimitetaan luettelo elimistä, jotka huolehtivat nimenomaan henkilöllisyyteen liittyvien rikosten ja uhrien tukemisen eri näkökohdista..

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Jäsenvaltioita kannustetaan perustamaan kansallisia keskitettyjä verkkotiedotusvälineitä, joilla autetaan sellaisia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joille on aiheutunut vahinkoa 3–7 artiklassa tarkoitettujen henkilötietojen väärinkäyttöön perustuvien rikosten vuoksi, saamaan apua tai tukea.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollisille henkilöille, joille on aiheutunut vahinkoa 3–7 artiklassa tarkoitettujen, henkilötietojen väärinkäyttöön perustuvien rikosten vuoksi, tarjotaan maksutonta oikeusapua, ainakin niille, jotka eivät pysty itse maksamaan oikeusavusta. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tarveharkintaa määrittäessään, onko luonnollisilla henkilöillä oikeus maksuttomaan oikeusapuun.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhriksi joutuneille oikeushenkilöille tiedotetaan ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun ne ovat ottaneet ensimmäisen kerran yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen,

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhriksi joutuneille luonnollisille ja oikeushenkilöille tiedotetaan ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun nämä ovat ottaneet ensimmäisen kerran yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen,

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  oikeudesta saada tietoa asiasta;

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on muun muassa internetin välityksellä toteutettava aiheellisia toimenpiteitä, esimerkiksi tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä tutkimus- ja koulutusohjelmia, tarvittaessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa, jotta voidaan vähentää petoksia yleensä, lisätä tietoisuutta niistä sekä vähentää riskiä joutua petosten uhriksi.

1.  Jäsenvaltioiden on muun muassa internetin välityksellä toteutettava aiheellisia toimenpiteitä, esimerkiksi tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä tutkimus- ja koulutusohjelmia, tarvittaessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa, jotta voidaan vähentää petoksia yleensä ja erityisesti tietokonetta tai tietojärjestelmiä käyttäen tehtyjä petoksia, lisätä tietoisuutta niistä sekä vähentää riskiä joutua petosten uhriksi, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden kuten ikääntyneiden tai nuorten kohdalla. Komissio avustaa jäsenvaltioita tällaisten kampanjoiden säännöllisessä toteuttamisessa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisiin kampanjoihin kohdennetaan riittävästi rahoitusta.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on kehitettävä osana 1 kohdassa tarkoitettuja tiedotuskampanjoita pysyvä verkkotiedotusväline, joka sisältää käytännön esimerkkejä 3–7 artiklassa tarkoitetuista petoskäytännöistä helposti ymmärrettävässä muodossa, ja pidettävä sitä ajan tasalla. Tämä väline voidaan yhdistää 15 artiklan 1 b kohdassa tarkoitettuun keskitettyyn verkkotiedotusvälineeseen tai se voi olla osa sitä.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

16 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a artikla

 

Komiteamenettely

 

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niillä on käytössään järjestelmä, jonka avulla voidaan kirjata, tuottaa ja antaa tilastotietoja, jotka kuvaavat 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten ilmoittamis-, tutkinta- ja tuomioistuinvaihetta.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niillä on käytössään järjestelmä, jonka avulla voidaan kirjata, tuottaa ja antaa anonymisoituja tilastotietoja, jotka kuvaavat 3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten ilmoittamis-, tutkinta- ja tuomioistuinvaihetta.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tilastotietojen on katettava vähintään tiedot 3–7 artiklassa tarkoitettujen, jäsenvaltioille ilmoitettujen rikosten lukumäärästä, tutkittujen tapausten lukumäärästä ja 3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista syytteeseen asetettujen ja tuomittujen henkilöiden lukumäärästä sekä tiedot näiden rikoksien ilmoittamis-, tutkinta- ja tuomioistuinvaiheiden toimivuudesta.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen anonymisoitujen tilastotietojen on katettava vähintään tiedot 3–7 artiklassa tarkoitettujen, jäsenvaltioille ilmoitettujen rikosten lukumäärästä, tutkittujen tapausten lukumäärästä ja 3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista syytteeseen asetettujen ja tuomittujen henkilöiden lukumäärästä, petoksen osapuolten lukumäärästä ja aiheutuneiden vahinkojen laajuudesta sekä tiedot näiden rikoksien ilmoittamis-, tutkinta- ja tuomioistuinvaiheiden toimivuudesta.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [24 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta]. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [12 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta]. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio laatii viimeistään [96 kuukautta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen] arvion tästä muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyviä petoksia ja väärennyksiä koskevasta direktiivistä ja esittää siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.  Komissio laatii viimeistään [48 kuukautta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen] arvion tästä muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyviä petoksia ja väärennyksiä koskevasta direktiivistä ja sen vaikutuksesta perusoikeuksiin ja esittää siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki tämän kertomuksen laatimista varten tarvittavat tiedot.


PERUSTELUT

Digitalisointi muuttaa tapaa, jolla maksamme: muiden maksuvälineiden kuin käteisrahan käyttö on yhä yleisempää, maksutapahtumien määrä on kasvanut 24 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana. Nämä kehittyvät markkinat ovat kuitenkin alkaneet houkutella myös rikollisia. Vuonna 2013 SEPA-alueella liikkeeseen laskettuja kortteja käyttäen tehdyt petokset aiheuttivat 1,44 miljardin euron vahingot. Summa on kasvanut 23 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2013.

Kortit eivät ole ainoa muu kuin käteinen maksuväline – suoraveloitus- ja mobiilimaksut ovat muita esimerkkejä tällaisista maksuvälineistä. EU:n tasolla ei ole kattavia tilastoja muulla maksuvälineellä kuin käteisrahalla tehdyistä petoksista. Komissio arvioi vahinkojen vuosittaisen määrän olevan 2 miljardia euroa eivätkä kaikki käytettävissä olevat maksuvälineet sisälly tähän summaan.

Verkossa tapahtuvat petokset (esimerkiksi luottokorttitietojen varastaminen) ovat usein rajatylittäviä. Rikoksentekijän ja uhrin ei tarvitse olla sijoittautuneita samaan maahan, ja tämä muodostaa vaikean haasteen lainvalvontaviranomaisille.

Nykyinen neuvoston puitepäätös 2001/413/YOS on peräisin vuodelta 2001. Nykyisissä säännöissä ei oteta riittävästi huomioon teknologian uutta kehitystä, kuten virtuaalivaluuttoja. Komissio on näin ollen ehdottanut oikeudellisen kehyksen ajantasaistamista, operatiivisten esteiden poistamista ja muilla maksuvälineillä kuin käteisrahalla tehtävien petosten ehkäisemisen tehostamista. Tämä ehdotettu direktiivi, jolla torjutaan muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyviä petoksia ja väärennyksiä, on myös tärkeä askel kohti rikosoikeuden alan ”lissabonisaatiota” Euroopan unionissa. Euroopan parlamentti on toisena lainsäätäjänä tärkeässä roolissa tässä yhteydessä.

Komissio on esittänyt useita perusteita tälle tarkistamiselle vaikutustenarvioinnissaan ja direktiiviehdotuksessaan. On vakuuttavaa, että rikosten määritelmää laajennetaan siten, että soveltamisalaan kuuluvat myös virtuaalivaluutoilla tehtävät maksutapahtumat, otetaan mukaan uudet verkkorikokset sekä enimmäisrangaistusten vähimmäistaso, selvennetään lainkäyttövaltaa sekä parannetaan kyberrikollisuuden uhrien oikeuksien varmistamista, petosten torjuntaa ja rikosoikeudellisen yhteistyön parantamista koskevia säännöksiä.

Ehdotuksen vahvistamiseksi esittelijä ehdottaa mietintöluonnoksessaan joitakin muutoksia komission ehdotukseen, ja ne koskevat muun muassa seuraavia seikkoja:

– muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten uhreille annettavan avun tehostaminen, sillä petoksen seurauksia pahentaa usein maineen vahingoittuminen, luottoluokituksen alentuminen tai vakava emotionaalinen vahinko;

– rikoksesta ilmoittamisen helpottaminen, mukaan luettuna turvallisen kansallisen sähköinen järjestelmän perustaminen petoksista ilmoittamista varten;

– Eurojustin ja Europolin vahvempi osallistuminen tietojen vaihtoon;

– tarkemmin kohdennetut verkko- ja tietokonepetosten torjuntaa koskevat säännökset;

– lyhyempi määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja komission velvoittaminen esittämään direktiivistä arviointi 4 vuoden jälkeen.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan – liittyvien petosten ja väärennysten torjunta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

13.9.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

2.10.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

2.10.2017

ITRE

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

5.10.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Sylvia-Yvonne Kaufmann

20.11.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

27.3.2018

25.4.2018

3.9.2018

 

Hyväksytty (pvä)

3.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 17. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö