ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

  6.9.2018 - (COM(2017) 795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)) - ***I

  Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  Докладчик: Никола Данти


  Процедура : 2017/0353(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0277/2018
  Внесени текстове :
  A8-0277/2018
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

  (COM(2017) 795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017) 795),

  –  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33, 114 и 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението за регламент (C8-0004/2018),

  –  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

  –  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г.[1],

  –  като взе предвид член 59 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0277/2018),

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение    1

  Предложение за регламент

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1)  С цел да се осигури свободното движение на продукти в рамките на Съюза, е необходимо да се гарантира, че продуктите отговарят на изисквания, които осигуряват високо равнище на защита на обществените интереси, като здравеопазване и безопасност в общ смисъл, здравословни и безопасни условия на труд, защита на потребителите, опазване на околната среда и обществената сигурност. Стриктното спазване на тези изисквания е от първостепенно значение за осигуряването на необходимата защита на тези интереси и за създаване на условията, при които може да съществува лоялна конкуренция на пазара на стоки в Съюза. Поради това са необходими правила, за да се гарантира това правоприлагане в рамките на целия вътрешен пазар, включително по отношение на продуктите, въвеждани в Съюза от трети държави.

  (1)  С цел да се осигури свободното движение на продукти в рамките на Съюза, е необходимо да се гарантира, че продуктите са в пълно съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация и следователно отговарят на изисквания, които осигуряват високо равнище на защита на обществените интереси, като здравеопазване и безопасност в общ смисъл, здравословни и безопасни условия на труд, защита на потребителите, опазване на околната среда и обществената сигурност. Стриктното спазване на тези изисквания е от първостепенно значение за осигуряването на необходимата защита на тези интереси и за създаване на условията, при които може да съществува лоялна конкуренция на пазара на стоки в Съюза. Поради това са необходими правила, за да се гарантира това правоприлагане в рамките на целия вътрешен пазар, независимо от това дали продуктите са пуснати на пазара чрез традиционни или електронни средства и независимо от това дали са произвеждани в Съюза или са въвеждани в Съюза от трети държави.

  Изменение    2

  Предложение за регламент

  Съображение 1 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1а)  Правилата на Съюза за продуктите уреждат голям дял от произвежданите в Съюза продукти. Нарастващият брой незаконни и несъответстващи на изискванията продукти на пазара излага на риск гражданите, изложени на потенциално опасни продукти, често предполага нарушения на други законодателни актове на Съюза, подкопава европейските стандарти в областта на труда, здравето и околната среда и нарушава конкуренцията. По-специално икономическите оператори, които продават отговарящи на изискванията продукти, са изправени пред нарушаване на конкуренцията от страна на тези, които заобикалят правилата или умишлено нарушават правилата, за да получат конкурентно предимство.

  Изменение    3

  Предложение за регламент

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2)  Укрепването на единния пазар на стоки чрез по-нататъшно увеличаване на усилията за възпрепятстване на пускането на пазара на Съюза на несъответстващи на изискванията продукти бе определено като приоритет в съобщението на Комисията „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“24. Това следва да бъде постигнато чрез засилване на надзора на пазара, като се предоставят подходящи стимули за икономическите оператори, като се засили контролът на съответствието и като се насърчава по-тясното трансгранично сътрудничество между правоприлагащите органи, включително сътрудничеството с митническите органи.

  (2)  Укрепването на единния пазар на стоки чрез по-нататъшно увеличаване на усилията за възпрепятстване на пускането на пазара на Съюза на несъответстващи на изискванията продукти бе определено като приоритет в съобщението на Комисията „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“24. Това следва да бъде постигнато чрез засилване на надзора на пазара, като се предоставят ясни, прозрачни и всеобхватни правила за икономическите оператори, като се засили контролът на съответствието и като се насърчава по-тясното трансгранично сътрудничество между правоприлагащите органи, включително сътрудничеството с митническите органи.

  __________________

  __________________

  24 COM(2015) 550 окончателен, 28 октомври 2015 г.

  24 COM(2015) 550 окончателен, 28 октомври 2015 г.

  Изменение    4

  Предложение за регламент

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3)  Рамката за надзор на пазара следва да бъде укрепена с оглед на подобряването на съответствието със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и неговото прилагане.

  (3)  Понастоящем прилагането на правилата за надзор на пазара е недостатъчно. Поради това рамката за надзор на пазара следва да бъде укрепена с оглед на подобряването на съответствието със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и неговото прилагане.

  Изменение    5

  Предложение за регламент

  Съображение 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4)  В Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета25 се определят общите изисквания за безопасност за всички потребителски продукти и се предвиждат специални задължения и правомощия на държавите членки във връзка с опасните продукти, както и осъществяването на обмен на информация за тази цел чрез системата на Съюза за бърз обмен на информация за опасни нехранителни продукти (RAPEX). Органите за надзор на пазара следва да имат възможността да предприемат по-специфичните мерки, които са на тяхно разположение съгласно тази директива. С цел да се постигне по-висока степен на безопасност на потребителските продукти, механизмите във връзка с обмена на информация и ситуациите, които изискват бърза намеса, предвидени в Директива 2001/95/ЕО и засилени с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета26, следва да бъдат допълнени, за да станат по-ефективни.

  (4)  В Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета25 се определят общите изисквания за безопасност за всички потребителски продукти и се предвиждат специални задължения и правомощия на държавите членки във връзка с опасните продукти, както и осъществяването на обмен на информация за тази цел чрез системата на Съюза за бърз обмен на информация за опасни нехранителни продукти (RAPEX). Органите за надзор на пазара следва да имат възможността да предприемат по-специфичните мерки, които са на тяхно разположение съгласно тази директива. С цел да се постигне по-висока степен на безопасност, качество и надеждност на потребителските продукти, механизмите във връзка с обмена на информация и ситуациите, които изискват бърза намеса, предвидени в Директива 2001/95/ЕО и засилени с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета26, следва да бъдат допълнени, за да станат по-ефективни.

  __________________

  __________________

  25 Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).

  25 Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).

  26 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

  26 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

  Изменение    6

  Предложение за регламент

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5)  Настоящият регламент следва да обхваща продуктите, които влизат в обхвата на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложението. Посоченото в приложението законодателство следва да обхваща цялото законодателство на Съюза за хармонизация, свързано с промишлените продукти, различни от храна, фураж, лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, живи растения и животни, продукти с човешки произход и растителни и животински продукти, пряко свързани с тяхното бъдещо възпроизводство. Това ще гарантира наличието на единна рамка за надзор на пазара за тези продукти на равнището на Съюза. Следователно е необходимо няколко инструмента от законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите да бъдат изменени, като по-специално се заличат позоваванията на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 765/2008. Ако в бъдеще се приема ново законодателство на Съюза за хармонизация, в него ще се предвиди дали настоящият регламент следва също така да се прилага по отношение на посоченото законодателство.

  (5)  Настоящият регламент следва да обхваща продуктите, които влизат в обхвата на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложението. Посоченото в приложението законодателство следва да обхваща цялото законодателство на Съюза за хармонизация, свързано с промишлените продукти, различни от храна, фураж, лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, живи растения и животни, продукти с човешки произход и растителни и животински продукти, пряко свързани с тяхното бъдещо възпроизводство. Това ще гарантира наличието на единна рамка за надзор на пазара за тези продукти на равнището на Съюза и ще спомогне за увеличаването на доверието на потребителите в продуктите на пазара на Съюза. Следователно е необходимо няколко инструмента от законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите да бъдат изменени, като по-специално се заличат позоваванията на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 765/2008. Ако в бъдеще се приема ново законодателство на Съюза за хармонизация, в него ще се предвиди дали настоящият регламент следва също така да се прилага по отношение на посоченото законодателство.

  Изменение    7

  Предложение за регламент

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7)  Безопасността на потребителите зависи до голяма степен от активното прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите, в което се предвиждат изисквания за безопасност. Поради това е необходимо мерките по правоприлагане да бъдат засилени. Тези мерки следва непрестанно да се подобряват и да стават все по-ефективни с цел да се отговори на настоящите предизвикателства на глобалния пазар и на все по-сложната верига на доставки.

  (7)  Безопасността на потребителите зависи до голяма степен от активното прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите, в което се предвиждат изисквания за безопасност. Поради това е необходимо мерките по правоприлагане да бъдат засилени, включително по отношение на продуктите, предлагани за продажба онлайн на крайни ползватели в Съюза. Тези мерки следва непрестанно да се подобряват и да стават все по-ефективни с цел да се отговори на настоящите предизвикателства на глобалния пазар и на все по-сложната верига на доставки.

  Изменение    8

  Предложение за регламент

  Съображение 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (9)  Отговорността за прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация следва да се носи от държавите членки, чиито органи за надзор на пазара следва да бъдат задължени да гарантират, че законодателството се спазва изцяло. Поради това държавите членки следва да възприемат систематични подходи за гарантиране на ефективността на надзора на пазара и другите дейности по правоприлагане.

  (9)  Отговорността за прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация следва да се носи от държавите членки, чиито органи за надзор на пазара следва да бъдат задължени да гарантират, че законодателството се спазва изцяло. Поради това държавите членки следва да възприемат хармонизирани систематични подходи за гарантиране на ефективността на надзора на пазара и другите дейности по правоприлагане. В това отношение държавите членки следва да наблюдават своите национални органи за надзор на пазара, за да гарантират, че те изпълняват изискванията, определени в настоящия регламент.

  Изменение    9

  Предложение за регламент

  Съображение 9 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (9а)  За да се подпомогнат националните органи за надзор на пазара да гарантират еднакво прилагане на настоящия регламент и за да се оцени дали те отговарят на изискванията на настоящия регламент, следва да се създаде ефективна система за партньорска проверка.

  Изменение    10

  Предложение за регламент

  Съображение 13

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (13)  Развитието на електронната търговия също се дължи до голяма степен на увеличаването на броя на доставчиците на услуги на информационното общество, обикновено чрез платформи и срещу възнаграждение, които предлагат посреднически услуги, като съхраняват съдържание на трети страни, но без да упражняват някакъв контрол върху него, и по този начин не действат от името на някой икономически оператор. Премахването на съдържание във връзка с несъответстващи на изискванията продукти или, когато това е невъзможно — блокирането на достъпа до несъответстващи на изискванията продукти, предлагани чрез техните услуги, следва да не засяга правилата, определени в Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета55. По-специално не следва да се налага общо задължение на доставчиците на услуги да наблюдават информацията, която прехвърлят или съхраняват, нито пък да им се налага общо задължение да търсят активно факти или обстоятелства, сочещи наличието на незаконна дейност. Освен това доставчиците на хостинг услуги не следва да носят отговорност, доколкото нямат сведения за незаконна дейност или информация и не са запознати с факти или обстоятелства, от които да е видна незаконната дейност или информация.

  (13)  Развитието на електронната търговия също се дължи до голяма степен на увеличаването на броя на доставчиците на услуги на информационното общество, обикновено чрез платформи и срещу възнаграждение, които предлагат посреднически услуги, като съхраняват съдържание на трети страни, но без да упражняват някакъв контрол върху него, и по този начин не действат от името на някой икономически оператор. Премахването на съдържание във връзка с несъответстващи на изискванията продукти или, когато това е невъзможно — блокирането на достъпа до несъответстващи на изискванията продукти, предлагани чрез техните услуги, следва да не засяга правилата, определени в Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета55, като същевременно се взема предвид и Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн.

  __________________

  __________________

  55 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

  55 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

  Изменение    11

  Предложение за регламент

  Съображение 13 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (13а)  Макар настоящият регламент да не разглежда защитата на правата на интелектуална собственост, следва независимо от това да се има предвид, че често фалшифицирани продукти не съответстват на изискванията, посочени в законодателството на Съюза за хармонизация, създават сериозни рискове за здравето и безопасността на крайните ползватели, нарушават конкуренцията, застрашават обществените интереси и подпомагат други незаконни дейности. Поради това държавите членки следва да продължават да предприемат ефективни мерки за предотвратяване на навлизането на фалшифицирани продукти на пазара на Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) 608/2013. В интерес на ефективността митническите органи следва да могат да използват своя експертен опит и относимата информация относно рисковете, свързана с продукти, нарушаващи права върху интелектуалната собственост, също и с цел ефективен надзор на пазара на продукти, навлизащи на пазара на Съюза, съгласно настоящия регламент.

  Изменение    12

  Предложение за регламент

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14)  Един по-справедлив единен пазар следва да гарантира равни условия на конкуренция за всички икономически оператори и защита срещу нелоялна конкуренция. За тази цел е необходимо прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите да бъде засилено. Доброто сътрудничество между производителите и органите за надзор на пазара е ключов елемент, който предоставя възможност за незабавна намеса и коригиращи действия по отношение на даден продукт. От значение е да има лице за контакт, установено в Съюза, така че органите за надзор на пазара да имат възможност да му отправят въпроси във връзка със съответствието на продуктите със законодателството на Съюза за хармонизация. Лицето, отговарящо за предоставянето на такава информация относно съответствието, следва да бъде производителят, вносителят или друго лице, определено за тази цел от производителя, например друг икономически оператор. Ролята на установеното в Съюза лице, отговарящо за информацията относно съответствието, е от съществено значение, за да може органите за надзор на пазара да имат възможност да осъществяват комуникация с един посредник в Съюза и да извършват своевременно специфичните задачи, за да се гарантира, че продуктите са в съответствие с изискванията на законодателството на Съюза за хармонизация, което е от полза за потребителите, работниците и предприятията в рамките на Съюза. Разпоредбите в настоящия регламент, съгласно които се изисква наличието на установено в Съюза лице, отговарящо за информацията относно съответствието, не следва да се прилагат, когато специфичните изисквания, съдържащи се в някои правни инструменти относно продуктите, а именно член 4 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, член 15 от Регламент (ЕС) 2017/745 и член 15 от Регламент 2017/746, постигат същия резултат.

  (14)  Един по-справедлив единен пазар следва да гарантира равни условия на конкуренция за всички икономически оператори и защита срещу нелоялна конкуренция. За тази цел е необходимо прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите да бъде засилено. Доброто сътрудничество между производителите и органите за надзор на пазара е ключов елемент, който предоставя възможност за незабавна намеса и коригиращи действия по отношение на даден продукт. От значение е да има лице за контакт, което е установено в Съюза, така че органите за надзор на пазара да имат възможност да му отправят въпроси във връзка със съответствието на продуктите със законодателството на Съюза за хармонизация, и което може да предприема действия за отстраняване на случаи на несъответствие с изискванията. Лицето за контакт следва да бъде производителят, вносителят, когато производителят не е установен в Съюза, или упълномощен представител, определен за тази цел от производителя.

  Изменение    13

  Предложение за регламент

  Съображение 14 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (14а)  Развитието на електронната търговия създава някои предизвикателства за органите за надзор на пазара по отношение на гарантирането на съответствието на продуктите, продавани онлайн, и на ефективното прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация. Броят на икономическите оператори, които предлагат продукти директно на потребителите по електронен път, се увеличава. Поради това ролята на лицето за контакт е от съществено значение, за да може органите за надзор на пазара да имат възможност да осъществяват връзка с един посредник, установен в Съюза, и да извършват своевременно специфичните задачи, за да се гарантира, че продуктите са в съответствие с изискванията на законодателството на Съюза за хармонизация, което е от полза за потребителите, работниците и предприятията в рамките на Съюза. За да се запълни съществуващата празнина и да се гарантира, че винаги е налице установено в Съюза лице за контакт по отношение на продукта, производителят, установен извън Съюза, когато няма вносител, следва да упълномощи представител, който да има задълженията на лице за контакт по отношение на органите за надзор на пазара.

  Изменение    14

  Предложение за регламент

  Съображение 14 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (14б)  Задълженията на лицето за контакт не следва да засягат съществуващите задължения и отговорности на производителя, вносителя и упълномощения представител съгласно относимото законодателство на Съюза за хармонизация. Разпоредбите в настоящия регламент, съгласно които се изисква наличието на установено в Съюза лице за контакт, не следва да се прилагат, когато специалните изисквания, определени в някои правни инструменти относно продуктите, а именно член 4 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, член 15 от Регламент (ЕС) 2017/745 и член 15 от Регламент 2017/746, постигат същия резултат.

  Изменение    15

  Предложение за регламент

  Съображение 15

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (15)  Държавите членки следва да оказват съдействие на икономическите оператори чрез предоставяне на информация относно приложимото законодателство на Съюза за хармонизация посредством звената за контакт относно продуктите, създадени съгласно Регламент (ЕС) [Да се вмъкне позоваване на новия регламент относно взаимното признаване]56,или чрез предоставяне на насоки относно приложимото законодателство на Съюза за хармонизация посредством органа за надзор на пазара в рамките на договореностите за партньорство относно съответствието. Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да се основават на съществуващото сътрудничество със заинтересованите страни и следва да им бъде разрешено да сключват меморандуми за разбирателство с тези заинтересовани страни с цел насърчаване на постигането на съответствие или установяване наличието на несъответствие по отношение на дадени категории продукти в рамките на определен географски район.

  (15)  Държавите членки следва да оказват съдействие на икономическите оператори чрез предоставяне на информация относно приложимото законодателство на Съюза за хармонизация посредством звената за контакт относно продуктите, създадени съгласно Регламент (ЕС) [Да се вмъкне позоваване на новия регламент относно взаимното признаване]56. Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да се основават на съществуващото сътрудничество със заинтересованите страни и следва да им бъде разрешено да сключват меморандуми за разбирателство с тези заинтересовани страни с цел повишаване на осведомеността, предоставяне на съвети и насоки, насърчаване на доброволни действия, насърчаване на постигането на съответствие или установяване наличието на несъответствие по отношение на дадени категории продукти в рамките на определен географски район, включително на продуктите, предлагани чрез електронни средства.

  __________________

  __________________

  56 Регламент (ЕС) […] на Европейския парламент и на Съвета от ... (ОВ L […], […] г., стр. […])

  56 Регламент (ЕС) […] на Европейския парламент и на Съвета от ... (ОВ L […], […] г., стр. […])

  Изменение    16

  Предложение за регламент

  Съображение 16 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (16а)  Развитието на електронната търговия създава определени предизвикателства по отношение на защитата на здравето и безопасността на крайните ползватели от несъответстващи на изискванията продукти. Поради това държавите членки следва да гарантират ефективната организация на дейностите по надзор на пазара във връзка с продуктите, продавани онлайн. Дейностите във връзка с тези продукти следва да се извършват изпреварващо и ответно и да отчитат различните източници на информация, като например RAPEX, глобалния портал на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за изземвания на продукти, оплаквания на потребителите и информация, получена от други органи, икономически оператори и медии.

  Изменение    17

  Предложение за регламент

  Съображение 16 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (16б)  При извършването на надзор на пазара на продукти, предлагани онлайн, органите за надзор на пазара срещат многобройни трудности, като например проследяване на продукти, предлагани за продажба онлайн, определяне на отговорните икономически оператори или провеждане на оценки на риска или на изпитвания за безопасност, поради липсата на физически достъп до продуктите. Въз основа на съществуващите колективен опит и добри практики Комисията публикува Известие относно надзора на пазара на продукти, продавани онлайн (2017/C 250/01), с цел да способства за по-доброто разбиране на законодателството на ЕС относно продуктите и за по-еднообразното и съгласувано прилагане на това законодателство по отношение на продуктите, продавани онлайн. В допълнение към задължителните изисквания относно организацията на надзора на пазара на продуктите, продавани онлайн, въведени с настоящия регламент, държавите членки се насърчават да използват това известие като допълнително ръководство и справка за добри практики за надзор на пазара, както и за комуникация с предприятията и потребителите.

  Изменение    18

  Предложение за регламент

  Съображение 16 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (16в)  Следва да се обърне специално внимание на разпространението на „интернет на нещата“ и на нарастващия брой устройства, използващи изкуствен интелект, като се вземе предвид, че потребителите все повече използват свързани устройства в ежедневието си. Регулаторната рамка на Съюза следва да обхваща съществуващите заплахи за сигурността на тези устройства, които могат да станат обект на хакерска намеса и следователно дистанционно представляват нови рискове. В областта на „интернет на нещата“ и на изкуствения интелект от основно значение са както безопасността, така и сигурността на продуктите с цел гарантиране на безопасността на техните ползватели. В тази връзка настоящият регламент следва да бъде в пълно съответствие на Регламента за ENISA [2017/0225(COD)] и на Съобщението „Изкуствен интелект за Европа“ (COM(2018)237).

  Изменение    19

  Предложение за регламент

  Съображение 16 г (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (16г)  В ерата на непрекъснатото развитие на цифровите технологии трябва да се проучват нови, основани на пазара решения, които биха могли да допринесат за ефективния надзор на пазара в рамките на Съюза. В този контекст държавите членки и Комисията следва да бъдат насърчавани да разгледат потенциала на технологията на блоковата верига и новите правила за етикетиране на продукти, които биха могли да заменят традиционните методи за етикетиране, както и да улеснят работата на органите за надзор на пазара, като предоставят леснодостъпна и структурирана информация за продукта по електронен път.

  Изменение    20

  Предложение за регламент

  Съображение 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18)  Дейностите по надзор на пазара следва да бъдат задълбочени и ефективни, за да се гарантира, че законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите се прилага правилно. Като се има предвид, че контролът може да представлява тежест за икономическите оператори, органите за надзор на пазара следва да организират и провеждат инспекционните дейности, като вземат предвид техните интереси и ограничават посочената тежест до необходимото за извършването на ефикасен и ефективен контрол. Освен това дейностите по надзор на пазара следва да се извършват със същото равнище на грижи от компетентните органи на съответната държава членка, независимо от това дали несъответствието на даден продукт е от значение на територията на тази държава членка или има вероятност да окаже въздействие върху пазара на друга държава членка.

  (18)  Дейностите по надзор на пазара следва да бъдат задълбочени и ефективни, за да се гарантира, че законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите се прилага правилно. Като се има предвид, че контролът може да представлява тежест за икономическите оператори, органите за надзор на пазара следва да организират и провеждат инспекционните дейности, като вземат предвид интересите на тези оператори и ограничават посочената тежест до необходимото за извършването на ефикасен и ефективен контрол. Освен това дейностите по надзор на пазара следва да се извършват със същото равнище на грижи от компетентните органи на съответната държава членка, независимо от това дали несъответствието на даден продукт е от значение на територията на тази държава членка или има вероятност да окаже въздействие върху пазара на друга държава членка. Следва да се установят общи условия за дейностите за инспектиране, провеждани от органите за надзор на пазара, когато даден продукт представлява установен или нововъзникващ риск.

  Изменение    21

  Предложение за регламент

  Съображение 18 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (18а)  Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 765/2008 са приложени в много различни и специфични форми на националните равнища. Възникват разлики не само от гледна точка на разпределянето на правомощията между органите за надзор на пазара, но и от гледна точка на вътрешните механизми за координация на национално равнище, равнище на използване на финансови ресурси, разпределени за надзор на пазара, стратегии и подходи за надзор на пазара, както и правомощията във връзка с несъответстващи на изискванията продукти и равнището на санкциите за нарушения, което води до фрагментарно прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация. Това фрагментиране води до това, че надзорът на пазара е по-строг в някои държави членки, отколкото в други, и може да доведе до по-малко ефективни правомощия за възпиране и неравни условия на конкуренция сред предприятията в някои членки, както и до потенциални дисбаланси в равнището на безопасност на продуктите в целия Съюз.

  Изменение    22

  Предложение за регламент

  Съображение 19 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (19а)  Изпълнението и упражняването на правомощия в приложение на настоящия регламент следва да бъдат пропорционални и подходящи с оглед на естеството и цялостната действителна или потенциална вреда от случаи на несъответствието за обществените интереси, защитени от законодателството на Съюза за хармонизация. Органите за надзор на пазара следва да отчитат всички факти и обстоятелства по случая и да изберат най-подходящите мерки, които са от първостепенно значение за справяне със случая на несъответствие. Тези мерки следва да бъдат пропорционални, ефективни и възпиращи.

  Изменение    23

  Предложение за регламент

  Съображение 20

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (20)  Настоящият регламент следва да не засяга свободата на държавите членки да избират системата за правоприлагане, която считат за подходяща. Държавите членки следва да имат свободата да решават дали техните органи за надзор на пазара могат да извършват разследване и правоприлагане пряко въз основа на собствената си компетентност, или чрез сезиране на компетентните съдилища.

  (20)  Изпълнението и упражняването на правомощия при прилагането на настоящия регламент следва също така да бъдат в съответствие с други разпоредби на правото на Съюза и на националното право, включително с приложимите процесуални гаранции и принципите на основните права, и следва да не засягат свободата на държавите членки да избират системата за правоприлагане, която считат за подходяща. Държавите членки следва да останат свободни да определят условията и ограниченията за упражняване на правомощията в националното право в съответствие с правото на Съюза. Държавите членки следва да имат свободата да решават дали техните органи за надзор на пазара могат да извършват разследване и правоприлагане пряко въз основа на собствената си компетентност чрез прибягване до други публични органи или чрез сезиране на компетентните съдилища.

  Изменение    24

  Предложение за регламент

  Съображение 22

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (22)  Органите за надзор на пазара следва да имат достъп до всички необходими доказателства, данни и информация, свързани с предмета на дадено разследване, за да могат да определят дали е било нарушено приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, и по-специално да определят кой е отговорният икономически оператор, независимо от това кой притежава въпросните доказателства, информация или данни и независимо от това къде се намират те и в какъв формат се съхраняват. Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да поискат пряко от трети страни в цифровата верига за създаване на стойност да предоставят всички необходими доказателства, данни и информация.

  (22)  Органите за надзор на пазара следва да имат достъп до необходими доказателства, данни, технически спецификации и друга информация, свързана с предмета на дадено разследване, за да могат да определят дали е било нарушено приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, и по-специално да определят кой е отговорният икономически оператор, независимо от това кой притежава въпросните доказателства, информация или данни и независимо от това къде се намират те и в какъв формат се съхраняват. Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да поискат пряко от трети страни в цифровата верига за създаване на стойност да предоставят всички необходими доказателства, данни и информация.

  Изменение    25

  Предложение за регламент

  Съображение 24

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (24)  Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да изискват от всеки представител на засегнатия икономически оператор или член на неговия персонал да даде обяснения или предостави факти, информация или документи, свързани с предмета на инспекцията на място, както и да записват отговорите, дадени от този представител или член на персонала.

  (24)  Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да изискват от представител на икономическия оператор или от съответен член на персонала на засегнатия икономически оператор да даде обяснения или предостави факти, информация или документи, свързани с предмета на инспекцията на място, както и да записват отговорите, дадени от този представител или член на персонала.

  Изменение    26

  Предложение за регламент

  Съображение 25

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (25)  Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да проверяват съответствието на продуктите, които биват предоставяни на пазара, със законодателството на Съюза за хармонизация, както и да получават доказателства за тяхното несъответствие. Поради това те следва да разполагат с правомощието да правят пробни покупки, а когато доказателствата не могат да бъдат получени с други средства — да купуват продукти под прикрита самоличност.

  (25)  Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да проверяват съответствието на продуктите, които биват предоставяни на пазара, със законодателството на Съюза за хармонизация, да ги проверяват и да осъществяват обратен инженеринг, за да получават доказателства за тяхното несъответствие. Поради това те следва да разполагат с правомощието да правят пробни покупки, а когато доказателствата не могат да бъдат получени с други средства — да купуват продукти под прикрита самоличност.

  Изменение    27

  Предложение за регламент

  Съображение 26

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (26)  В цифровата среда по-специално органите за надзор на пазара следва да разполагат с възможност да преустановяват несъответствието своевременно и ефективно, особено когато икономическият оператор, който продава продукта, прикрива своята самоличност или се премества в рамките на Съюза или в трета държава, за да избегне мерките по правоприлагане. В случаите, когато съществува риск от сериозни и непоправими вреди за крайните ползватели поради наличието на несъответствие, органите за надзор на пазара следва да разполагат с възможност да предприемат временни мерки, когато няма други налични средства за предотвратяване или смекчаване на тези вреди, включително, когато е необходимо, да спират функционирането на уебсайт, услуга или акаунт или на напълно определено име на домейн за конкретен период от време, в съответствие с принципите, определени в Директива 2000/31/ЕО. Освен това органите за надзор на пазара следва да имат правомощието да затварят или да изискат от трета страна — доставчик на услуги, да затвори уебсайт, услуга или акаунт или част от тях, или да заличат напълно определено име на домейн.

  (26)  В цифровата среда по-специално органите за надзор на пазара следва да разполагат с възможност да преустановяват несъответствието своевременно и ефективно, особено когато икономическият оператор, който продава продукта, прикрива своята самоличност или се премества в рамките на Съюза или в трета държава, за да избегне мерките по правоприлагане. В случаите, когато съществува риск от сериозни и непоправими вреди за крайните ползватели поради наличието на несъответствие, органите за надзор на пазара следва да разполагат с възможност да предприемат мерки, когато това е надлежно обосновано и пропорционално и няма други налични средства за предотвратяване или смекчаване на тези вреди, включително, когато е необходимо, да спират функционирането на уебсайт, услуга или акаунт или на напълно определено име на домейн за конкретен период от време, в съответствие с принципите, определени в Директива 2000/31/ЕО. Освен това органите за надзор на пазара следва да имат правомощието да затварят или да изискат от трета страна — доставчик на услуги, да затвори уебсайт, услуга или акаунт или част от тях, или да заличат напълно определено име на домейн.

  Изменение    28

  Предложение за регламент

  Съображение 27

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (27)  Органите за надзор на пазара действат в интерес на икономическите оператори, крайните ползватели и широката общественост, за да гарантират, че обществените интереси, установени от законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите, последователно се опазват и защитават чрез подходящи действия по правоприлагане и че съответствието с такъв вид законодателство се гарантира в рамките на веригата на доставки посредством подходящи мерки за контрол. Вследствие на това органите за надзор на пазара следва да се отчитат пред икономическите оператори, крайните ползватели и широката общественост във връзка с ефикасността и ефективността на извършваните от тях дейности. Те следва да предоставят достъп до информация относно организирането и осъществяването на своите дейности, включително контрола, и редовно да публикуват информация относно извършените дейности и резултатите от тях. Компетентните органи следва също така при определени условия да имат право да публикуват или да предоставят на разположение информация относно резултатите на отделни икономически оператори с оглед на тяхното съответствие с изискванията въз основа на резултатите от контрола в рамките на надзора на пазара.

  (27)  Органите за надзор на пазара действат в интерес на икономическите оператори, крайните ползватели и широката общественост, за да гарантират, че обществените интереси, установени от законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите, последователно се опазват и защитават чрез подходящи действия по правоприлагане и че съответствието с такъв вид законодателство се гарантира в рамките на веригата на доставки посредством подходящи мерки за контрол. Вследствие на това органите за надзор на пазара следва да се отчитат пред икономическите оператори, крайните ползватели и широката общественост във връзка с ефикасността и ефективността на извършваните от тях дейности. Те следва да предоставят достъп до информация относно организирането и осъществяването на своите дейности, включително контрола, и редовно да публикуват информация относно извършените дейности и резултатите от тях. Компетентните органи следва също така при определени условия да имат право да публикуват или да предоставят на разположение информация относно резултатите на отделни икономически оператори с оглед на тяхното съответствие с изискванията въз основа на резултатите от контрола в рамките на надзора на пазара и по-специално в случая на икономически оператори, като същевременно предоставят на икономическите оператори възможност да изразят становище по свързаната с тях информация преди публикуването ѝ.

  Изменение    29

  Предложение за регламент

  Съображение 33

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (33)  За да се гарантира надеждност и последователност на изпитванията в целия Съюз в рамките на надзора на пазара, Комисията следва да определи изпитвателни съоръжения на Съюза. Освен това следва да бъде разработена по-пълна информационна система за споделяне на резултатите от изпитванията в рамките на Съюза, за да се избегне ненужно дублиране и да се гарантира по-голяма съгласуваност на равнището на Съюза.

  (33)  За да се гарантира ефективност и последователност на изпитванията в целия Съюз в рамките на надзора на пазара във връзка с конкретни продукти или конкретна категория или група от продукти или за конкретни рискове, свързани с дадена категория или група от продукти, Комисията следва да определи изпитвателни съоръжения на Съюза. Освен това следва да бъде разработена по-пълна информационна система за споделяне на резултатите от изпитванията в рамките на Съюза, за да се избегне ненужно дублиране и да се гарантира по-голяма съгласуваност на равнището на Съюза.

  Изменение  30

  Предложение за регламент

  Съображение 35

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (35)  От държавите членки следва да се изисква да гарантират, че винаги разполагат с адекватни финансови ресурси, за да осигуряват органите за надзор на пазара с необходимия персонал и оборудване. Ефективната дейност по надзор на пазара изисква значителни ресурси, поради това следва те да бъдат предоставяни във всеки един момент на подходящо равнище в съответствие с нуждите на правоприлагането. Поради това публичното финансиране следва да бъде допълвано от събиране на такси за покриване на разходите, направени при изпълнението на дейностите по надзор на пазара във връзка с продукти, за които е установено, че са несъответстващи на изискванията, като се отчитат надлежно резултатите на съответния икономически оператор с оглед на неговото съответствие с изискванията.

  (35)  От държавите членки следва да се изисква да гарантират, че винаги разполагат с адекватни финансови ресурси, за да осигуряват органите за надзор на пазара с необходимия персонал и оборудване. Ефективната дейност по надзор на пазара изисква значителни ресурси, поради това следва те да бъдат предоставяни във всеки един момент на подходящо равнище в съответствие с нуждите на правоприлагането. Административните и автоматизирани проверки не може да служат за заместител на физическите проверки, които гарантират съответствието по същество на продукта с относимото законодателство на Съюза. Поради това публичното финансиране следва да бъде допълвано от събиране на такси за покриване на разходите, направени при изпълнението на дейностите по надзор на пазара във връзка с продукти, за които е установено, че са несъответстващи на изискванията, като се отчитат надлежно резултатите на съответния икономически оператор с оглед на неговото съответствие с изискванията.

  Изменение    31

  Предложение за регламент

  Съображение 38

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (38)  Най-ефективният начин да се гарантира, че опасните и несъответстващи на изискванията продукти не се пускат на пазара на Съюза, е такива продукти да бъдат откривани, преди да бъдат допуснати за свободно обращение. Митническите органи в качеството им на органи, отговарящи за контрола на продуктите, въвеждани на митническата територия на Съюза, имат цялостен поглед върху търговските потоци, преминаващи през външните граници, и поради това следва да се изисква да извършват необходимите проверки въз основа на оценка на риска, за да допринасят за изграждането на по-сигурен пазар. Еднаквото прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите може да бъде постигнато единствено чрез системно сътрудничество и обмен на информация между органите за надзор на пазара и митническите органи. Тези органи следва да получават предварително от органите за надзор на пазара цялата необходима информация относно несъответстващите на изискванията продукти или информация за икономическите оператори, при които е установено наличието на по-голям риск от несъответствие. Митническите органи, на свой ред, следва да информират органите за надзор на пазара своевременно относно допускането на продукти за свободно обращение и относно резултатите от проведения контрол, когато тази информация е от значение за прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите. Освен това когато Комисията получи информация за наличието на сериозен риск, породен от вносен продукт, тя следва да информира държавите членки за тези рискове с цел да гарантира съгласуван и по-ефективен контрол на съответствието и правоприлагането в първите пунктове за въвеждане в Съюза.

  (38)  Най-ефективният начин да се гарантира, че опасните и несъответстващи на изискванията продукти не се пускат на пазара на Съюза, е такива продукти да бъдат откривани, преди да бъдат допуснати за свободно обращение. Митническите органи в качеството им на органи, отговарящи за контрола на продуктите, въвеждани на митническата територия на Съюза, имат цялостен поглед върху търговските потоци, преминаващи през външните граници, и поради това следва да се изисква да извършват необходимите проверки въз основа на оценка на риска, за да допринасят за изграждането на по-сигурен пазар, който гарантира високо равнище на защита на обществените интереси. Еднаквото прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите може да бъде постигнато единствено чрез системно сътрудничество и обмен на информация между органите за надзор на пазара и митническите органи. Тези органи следва да получават предварително от органите за надзор на пазара цялата необходима информация относно несъответстващите на изискванията продукти или информация за икономическите оператори, при които е установено наличието на по-голям риск от несъответствие. Митническите органи, на свой ред, следва да информират органите за надзор на пазара своевременно относно допускането на продукти за свободно обращение и относно резултатите от проведения контрол, когато тази информация е от значение за прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите. Освен това когато Комисията получи информация за наличието на сериозен риск, породен от вносен продукт, тя следва да информира държавите членки за тези рискове с цел да гарантира съгласуван и по-ефективен контрол на съответствието и правоприлагането в първите пунктове за въвеждане в Съюза.

  Изменение    32

  Предложение за регламент

  Съображение 38 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (38а)  Комисията следва да наблюдава резултатите от дейността на митническите органи и да взема мерки относно пропуските в работата им, които биха могли да доведат до отслабване на равнопоставените условия на конкуренция на постигналите съответствие производители от Съюза спрямо производители от трети държави, които изнасят за Съюза. Комисията следва да обърне внимание и на практиката, при която износители от трети държави избират пунктове на въвеждане в Съюза, където проверките не са толкова строги или систематични.

  Изменение    33

  Предложение за регламент

  Съображение 39

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (39)  С цел оказване на подкрепа на митническите органи и на органите за надзор на пазара при изпълнението на техните задачи, свързани с контрола на продуктите, въвеждани на митническата територия на Съюза, следва да се предоставя по-благоприятно третиране за продуктите, декларирани за свободно обращение от одобрен икономически оператор, както е определено в член 38, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013, до установяването на процедурата за обмен на информация относно статуса на одобрените икономически оператори и техните доказателства за съответствие с изискванията, свързани с безопасността на продуктите. Такъв подход следва да позволява извършването на по-целенасочен контрол въз основа на риска на продуктите, допуснати за свободно обращение.

  (39)  С цел оказване на подкрепа на митническите органи и на органите за надзор на пазара при изпълнението на техните задачи, свързани с контрола на продуктите, въвеждани на митническата територия на Съюза, следва да се предоставя по-благоприятно третиране за продуктите, декларирани за свободно обращение от одобрен икономически оператор, както е определено в член 38, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013, до установяването на процедурата за обмен на информация относно статуса на одобрените икономически оператори и техните доказателства за съответствие с изискванията, свързани със спазването на законодателството на Съюза за хармонизация и безопасността на продуктите. Такъв подход следва да позволява извършването на по-целенасочен контрол въз основа на риска на продуктите, допуснати за свободно обращение.

  Изменение    34

  Предложение за регламент

  Съображение 40 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (40а)  Следва да има ефективен, навременен и точен обмен на информация между държавите членки и Комисията. Регламент (ЕО) № 765/2008 предвижда редица инструменти, като Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS) и Системата за бърз обмен на информация за опасни нехранителни продукти (RAPEX), които дават възможност на органите за надзор на пазара да се координират помежду си в рамките на Съюза. Тези инструменти, заедно с интерфейса, позволяващ прехвърляне на данни от ICSMS към RAPEX, се поддържат и доразвиват с цел да се използва пълният им потенциал и да се спомогне за увеличаване на равнището на сътрудничество и обмен на информация между държавите членки и Комисията.

  Изменение    35

  Предложение за регламент

  Съображение 41

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (41)  В този контекст е необходимо да се поддържа и доразвива съществуващата информационна и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS). За целите на събирането на информация, свързана с прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите, ICSMS следва да се актуализира и да бъде достъпна за Комисията, единните служби за връзка и органите за надзор на пазара, както и за широката общественост чрез публичен интерфейс. Освен това следва да бъде разработен електронен интерфейс, за да се предостави възможност за ефективен обмен на информация между националните митнически системи и органите за надзор на пазара.

  (41)  В този контекст за целите на събирането на информация, свързана с прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите, ICSMS следва да се актуализира и да бъде достъпна за Комисията, единните служби за връзка и органите за надзор на пазара, както и за широката общественост чрез публичен интерфейс. Освен това следва да бъде разработен електронен интерфейс, за да се предостави възможност за ефективен обмен на информация между националните митнически системи и органите за надзор на пазара.

  Изменение    36

  Предложение за регламент

  Съображение 42

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (42)  Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент предвид целите, които той преследва. В съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество59 оценката въз основа на ефикасността, ефективността, важността, съгласуваността и добавената стойност следва да служи като база за оценки на въздействието на вариантите за по-нататъшни действия.

  (42)  Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент предвид целите, които той преследва, също и като взема под внимание новите технологични, икономически, търговски и правни изисквания, обръщайки особено внимание на „интернета на нещата“ и на устройствата, използващи изкуствен интелект, както и на нови иновативни базирани на пазара решения. В съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество59 оценката въз основа на ефикасността, ефективността, важността, съгласуваността и добавената стойност следва да служи като база за оценки на въздействието на вариантите за по-нататъшни действия, включително разширяване на обхвата на настоящия регламент, така че да обхваща и нехармонизирани продукти.

  __________________

  __________________

  59 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

  59 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

  Изменение    37

  Предложение за регламент

  Съображение 44

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (44)  Разнообразието на санкциите в целия Съюз е една от основните причини за недостатъчния възпиращ ефект и различната степен на защита. Правилата относно налагането на санкции, включително на парични глоби, са въпрос от компетентността на националната юрисдикция и поради това следва да се определят от националното право. Следва обаче да бъдат установени общи критерии и ръководни принципи при определяне на равнището на санкциите, така че да се постигне еднакъв и ефективен възпиращ ефект в целия Съюз. Изготвянето на набор от критерии за определяне на ефективни, съразмерни и възпиращи равнища на санкции в целия Съюз, по-специално с оглед на поведението в миналото на икономическите оператори, тяхното сътрудничество по време на разследване, провеждано от органите за надзор на пазара, и равнището на нанесена вреда, е от основно значение, за да се избегнат слабите места, които биха могли да насърчат търсенето на най-благоприятната правна система.

  (44)  Разнообразието на санкциите в целия Съюз е една от основните причини за недостатъчния възпиращ ефект и различната степен на защита. Правилата относно налагането на санкции, включително на парични глоби, са въпрос от компетентността на националната юрисдикция и поради това следва да се определят от националното право. Следва обаче да бъдат установени общи критерии и ръководни принципи при определяне на равнището на санкциите, така че да се постигне еднакъв и ефективен възпиращ ефект в целия Съюз. Изготвянето на набор от критерии за определяне на ефективни, съразмерни и възпиращи равнища на санкции в целия Съюз, по-специално с оглед на поведението в миналото на икономическите оператори, особено когато са установени повторни нарушения на правилата на Съюза по отношение на съответствието на продуктите на изискванията, тяхното сътрудничество по време на разследване, провеждано от органите за надзор на пазара, и равнището и тежестта на причинената вреда, е от основно значение, за да се избегнат слабите места, които биха могли да насърчат търсенето на най-благоприятната правна система.

  Изменение    38

  Предложение за регламент

  Съображение 44 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (44а)  За да се гарантират ефективни партньорски оценки на националните органи за надзор на пазара във връзка с дейностите, които те извършват съгласно настоящия регламент, на Комисията следва да се делегират правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка със създаването на план за партньорски оценки, определянето на критерии относно състава на екипа за партньорска оценка, използваната методология за партньорската оценка, графика, периодичността и другите задачи, свързани с партньорската оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 година за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

  Изменение    39

  Предложение за регламент

  Съображение 47

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (47)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Съответно настоящият регламент трябва да се тълкува и прилага при зачитане на тези права и принципи. По-специално настоящият регламент има за цел да гарантира пълно зачитане на защитата на потребителите, свободата на стопанска инициатива, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, правото на собственост и на защита на личните данни,

  (47)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, които са признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз и присъстват в конституционните традиции на държавите членки. Съответно настоящият регламент трябва да се тълкува и прилага в съответствие с тези права и принципи, включително с онези от тях, които са свързани със свободата на изразяване на мнение и свободата и плурализма на медиите. По-специално настоящият регламент има за цел да гарантира пълно зачитане на защитата на потребителите, свободата на стопанска инициатива, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, правото на собственост и на защита на личните данни.

  Изменение    40

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф -1 (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -1.  Целта на настоящия регламент е да подобри функционирането на вътрешния пазар чрез укрепване на надзора на пазара на продукти, за да се гарантира, че на пазара на Съюза се предлагат само отговарящи на изискванията продукти, които осигуряват високо равнище на защита на обществените интереси, като здраве и безопасност в общ смисъл, здравословни и безопасни условия на работното място, защита на потребителите, защита на околната среда и обществена сигурност.

  Изменение    41

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  С настоящия регламент се определят правилата и процедурите за предоставяне на информация относно съответствието с изискванията на някои продукти, попадащи в обхвата на актовете на Съюза за хармонизиране на условията за тяхното пускане на пазара. С него се създава рамка за сътрудничество с икономическите оператори във връзка с такива продукти.

  С настоящия регламент се определят и правилата и процедурите за предоставяне на информация относно съответствието с изискванията на някои продукти, попадащи в обхвата на актовете на Съюза за хармонизиране на условията за тяхното пускане на пазара. С него се създава рамка за сътрудничество с икономическите оператори във връзка с такива продукти.

  Изменение    42

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  С настоящия регламент се предвижда рамка за надзора на пазара на такива продукти, за да се гарантира, че те отговарят на изискванията, осигуряващи високо равнище на защита на обществените интереси, като здраве и безопасност в общ смисъл, здравословни и безопасни условия на труд, защита на потребителите, опазване на околната среда и сигурност.

  заличава се

  Обосновка

  По-добро конкретизиране на целите на настоящия регламент.

  Изменение    43

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2а.  Членове 26, 27, 28, 29 и 30 от настоящия регламент се прилагат за всички продукти, обхванати от законодателството на Съюза, когато друго законодателство на Съюза не съдържа специални разпоредби, свързани с организацията на контрола на продукти, въвеждани на пазара на Съюза.

  Изменение    44

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3)  „надзор на пазара“ означава извършените дейности и предприетите мерки от органите за надзор на пазара с цел да се гарантира, че продуктите съответстват на изискванията съгласно законодателството на Съюза за хармонизация и че не представляват опасност за здравето, безопасността или другите аспекти на защитата на обществения интерес;

  (3)  „надзор на пазара“ означава извършените дейности и предприетите мерки от органите за надзор на пазара с цел да се гарантира, че продуктите съответстват на изискванията съгласно законодателството на Съюза за хармонизация и че не представляват опасност за здравето и безопасността в общ смисъл, здравословните и безопасните условия на труд, защитата на потребителите, обществената сигурност или за другите аспекти на защитата на обществения интерес;

  Обосновка

  По-добро конкретизиране на целите на настоящия регламент.

  Изменение    45

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 12 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12)  „икономически оператор“ означава производителят, упълномощеният представител, вносителят или дистрибуторът, и включва:

  (12)  „икономически оператор“ означава производителят, упълномощеният представител, вносителят или дистрибуторът и всяко друго лице, обвързано от задължения по отношение на предоставянето на продукти на пазара съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация, и включва:

  Изменение    46

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 15

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (15)  „сериозен риск“ означава всеки сериозен риск, включително този, чиито въздействия не са непосредствени, и който изисква бърза намеса от страна на органите за надзор на пазара;

  (15)  „сериозен риск“ означава всеки сериозен риск, включително този, чиито въздействия не са непосредствени, и който изисква бърза намеса и последващи действия от страна на органите за надзор на пазара;

  Изменение    47

  Предложение за регламент

  Член 4 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Лице, отговарящо за информацията относно съответствието

  Лице за контакт

  Изменение    48

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Даден продукт може да бъде предоставян на пазара само ако са изпълнени следните условия:

  1.  Даден продукт може да бъде предоставян на пазара само ако има установено в Съюза лице за контакт по отношение на този продукт.

  Изменение    49

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а)  производителят е установен в Съюза или поне едно от следните лица, имащи отношение към продукта, се намира в Съюза:

  заличава се

  i)  вносител;

   

  ii)  физическо или юридическо лице, установено в Съюза, упълномощено писмено от производителя, който го е определил като лице, отговарящо за изпълнението на задачите, изброени в параграф 3, и изисква от него да изпълнява тези задачи от името на производителя;

   

  Изменение    50

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  данните за самоличността и данните за контакт на производителя, вносителя или друго лице, което отговаря на изискванията на буква а), са публично достъпни в съответствие с параграф 4 и са посочени или могат да бъдат установени в съответствие с параграф 5.

  заличава се

  Изменение    51

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1а.  За целите на параграф 1 „лице за контакт“ означава всяко едно от следните:

   

  а) производителят, установен в Съюза;

   

  б) вносител, когато производителят не е установен в Съюза;

   

  в) упълномощен представител – в случай че няма производител, установен в Съюза, нито вносител – притежаващ писмено пълномощно от производителя, с което му се възлага изпълнението на задачите, изброени в параграф 3, от името на производителя;

   

  Посоченото в буква в) пълномощно се подписва от производителя и от посочения упълномощен представител.

  Изменение    52

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  За целите на настоящия член „лицето, отговарящо за информацията относно съответствието“ означава лицето, независимо от това дали се отнася за производителя, вносителя или друго лице, което отговаря на изискванията на параграф 1, буква а) по отношение на продукта или, ако има повече от едно такова лице — всяко от тях.

  заличава се

  Изменение    53

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 3 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Лицето, отговарящо за информацията относно съответствието, изпълнява следните задачи:

  3.  Без да се засягат задълженията и отговорностите на икономическите оператори съгласно приложимото законодателство на Съюза относно хармонизацията, това лице изпълнява следните задачи:

  Изменение    54

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 3 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а)  ако в законодателството на Съюза за хармонизация, приложимо към продукта, се предвижда наличие на ЕС декларация за съответствие и техническа документация – съхраняване на декларацията и техническата документация така, че тя да е на разположение на органите за надзор на пазара за периода, изискван съгласно посоченото законодателство;

  а)  ако в законодателството на Съюза за хармонизация, приложимо към продукта, се предвижда наличие на декларация за съответствие с изискванията на ЕС и техническа документация – удостоверява на това, че са изготвени декларация за съответствие с изискванията на ЕС и техническата документация, и съхраняване на декларацията за съответствие и техническата документация така, че тя да е на разположение на органите за надзор на пазара за периода, изискван съгласно посоченото законодателство;

  Изменение    55

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 3 – буква ба (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба)  когато счита или има причина да счита, че въпросният продукт не е в съответствие с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация – незабавно информиране на производителя, а когато е приложимо, и на други икономически оператори;

  Изменение    56

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 3 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в)  осъществяване на сътрудничество с органите за надзор на пазара, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване или – ако това не е възможно – ограничаване на рисковете, свързани с продукта.

  в)  осъществяване на сътрудничество с органите за надзор на пазара и предприемане на незабавни действия за отстраняване или коригиране на всеки случай на липса на съответствие с изискванията, определени в законодателството на Съюза за хармонизация, приложимо към въпросния продукт, или – ако това не е възможно – ограничаване на рисковете, свързани с този продукт;

  Изменение    57

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 3 – буква в a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ва)  информиране на съответните органи за надзор на пазара за прекратяването на мандата му на икономически оператор, отговорен за съответствието съгласно параграф 1а, буква в).

  Изменение    58

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Производителите правят данните за самоличността и данните за контакт с лицето, отговарящо за информацията относно съответствието във връзка с продукта, публично достъпни на своя уебсайт или, при липса на уебсайт, по какъвто и да било друг начин, който позволява информацията да бъде леснодостъпна и безплатна за широката общественост в Съюза.

  заличава се

  Изменение    59

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Данните за самоличността и данните за контакт на лицето, отговарящо за информацията относно съответствието във връзка с продукта, трябва да бъдат посочени на продукта или да могат да бъдат установени от информацията, посочена на продукта, на неговата опаковка, на пакета или в придружаващ документ.

  5.  Наименованието, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка и данните за контакт, включително пощенският адрес, на лицето за контакт относно продукта, се посочват на продукта или, когато това не е възможно поради размера или физическите характеристики на продукта, на неговата опаковка, на пакета или в придружаващ документ.

  Изменение    60

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 5 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5а.  Икономическите оператори, които предлагат продукт за продажба онлайн, посочват с офертата си за продажба името, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка и данните за контакт на лицето за контакт относно продукта. С оглед на това онлайн местата за търговия улесняват представянето на горепосочената информация за продуктите, които се продават чрез тях.

  Изменение    61

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6.  За целите на параграф 1:

  заличава се

  а)  производителите могат да определят лице съгласно параграф 1, буква а), подточка ii), независимо от това дали имат право или задължение да назначават свой упълномощен представител съгласно приложимото към продукта законодателство на Съюза за хармонизация;

   

  б)  когато производителят има такова право или задължение съгласно законодателството на Съюза за хармонизация, назначаването на упълномощен представител съгласно посоченото законодателство може да се счита като определяне за целите на параграф 1, буква а), подточка ii), при условие че назначаването отговаря на изискванията на посочения параграф.

   

  Изменение    62

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато в законодателството на Съюза за хармонизация се предвижда изготвянето на ЕС декларация за съответствие, производителите правят декларацията публично достъпна на своя уебсайт или, при липса на уебсайт, по какъвто и да било друг начин, който позволява декларацията да бъде леснодостъпна и безплатна за широката общественост в Съюза.

  Когато в законодателството на Съюза за хармонизация се предвижда изготвянето на ЕС декларация за съответствие, производителите правят декларацията публично достъпна на своя уебсайт или, при липса на уебсайт, по какъвто и да било друг начин, който позволява декларацията да бъде пряко и леснодостъпна и безплатна за широката общественост в Съюза.

  Изменение    63

  Предложение за регламент

  Член 6 – параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1а. За целите на параграф 1 от настоящия член се прилага член 10 от [Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета / член 9 от Регламент (ЕС)…. на Европейския парламент и на Съвета относно принципа на взаимно признаване] по отношение на задачите на звената за контакт относно продуктите.

  Изменение    64

  Предложение за регламент

  Член 6 – параграф 1 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1б. Държавите членки гарантират видимостта на звената за контакт относно продуктите и им предоставят достатъчно правомощия и подходящи ресурси за правилното изпълнение на техните задачи. Звената за контакт относно продуктите предоставят своите услуги в съответствие с [Регламент за единния цифров портал].

  Изменение    65

  Предложение за регламент

  Член 6 –параграф 1в (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1в. Комисията подготвя общата информация за изискванията относно продуктите, определени в законодателството на Съюза за хармонизация, която звената за контакт относно продуктите предоставят на икономическите оператори и публикуват онлайн по единен, прозрачен, достъпен и удобен за ползване начин, с цел да се повиши осведомеността относно законодателството на Съюза за хармонизация.

  Изменение    66

  Предложение за регламент

  Член 6 – параграф 1 г (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1г. Комисията предвижда и гарантира ефективно сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи и звената за контакт относно продуктите в различните държави членки.

  Изменение    67

  Предложение за регламент

  Член 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 7

  заличава се

  Договорености за партньорство относно съответствието

   

  1.  Даден орган за надзор на пазара може да сключва договореност за партньорство с икономически оператор, установен на неговата територия, в рамките на която органът се съгласява да предоставя на икономическия оператор съвети и насоки във връзка със законодателството на Съюза за хармонизация, приложимо към продуктите, за които икономическият оператор е отговорен.

   

  Договореността не обхваща извършването на дейности по оценяване на съответствието, които се възлагат на нотифицираните органи съгласно законодателството на Съюза за хармонизация.

   

  2.  Ако даден орган за надзор на пазара сключи договореност за партньорство съгласно параграф 1, той вписва този факт в системата, посочена в член 34, заедно с подробна информация относно обхвата на договореността и своето собствено наименование и адрес, както и наименованието и адреса на икономическия оператор.

   

  3.  Ако даден орган за надзор на пазара сключи договореност за партньорство съгласно параграф 1, другите органи за надзор на пазара информират този орган за всяка временна мярка, предприета от тях срещу икономическия оператор, както и за всяко коригиращо действие, предприето от икономическия оператор във връзка с постигането на съответствие с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация.

   

  4.  Даден орган за надзор на пазара, който сключва договореност за партньорство съгласно параграф 1, може да налага такса на икономическия оператор за разходите, обосновано направени от съответния орган при упражняването на неговите функции съгласно параграфи 1 и 2.

   

  Изменение    68

  Предложение за регламент

  Член 8 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Меморандуми за разбирателство със заинтересованите страни

  Сътрудничество между органите за надзор на пазара и икономическите оператори

  Изменение    69

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 1 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Органите за надзор на пазара могат да сключват меморандуми за разбирателство с предприятия или организации, представляващи предприятията или крайните ползватели, с цел извършване или финансиране на съвместни дейности, насочени към установяване на наличието на несъответствие или насърчаване на постигането на съответствие в определени географски райони или по отношение на специфични категории продукти.

  Органите за надзор на пазара могат да сключват меморандуми за разбирателство с икономически оператори или организации, представляващи икономическите оператори, други съответни органи или крайните ползватели, с цел извършване или финансиране на съвместни дейности, насочени към повишаване на осведомеността, предоставяне на съвети и насоки във връзка със законодателството на Съюза за хармонизация, насърчаване на доброволни действия, установяване на наличието на несъответствие или насърчаване на постигането на съответствие в определени географски райони или по отношение на специфични продукти, включително продукти, продавани онлайн, или категории продукти, по-специално такива, за които често се установява, че представляват сериозен риск.

  Изменение    70

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Когато е сключен меморандум за разбирателство пряко с икономическите оператори, той не възпрепятства други икономически оператори, които пускат на пазара продукти от същата категория, да поискат да се присъединят към този меморандум.

  Изменение    71

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 1 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Въпросният орган за надзор на пазара прави меморандума достъпен за широката общественост и го въвежда в системата, посочена в член 34.

  Въпросният орган за надзор на пазара прави меморандума достъпен за широката общественост, Комисията и държавите членки и го въвежда в системата, посочена в член 34, заедно с подробности за обхвата на меморандума и имената и адресите на участващите страни.

  Изменение    72

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Мрежата, създадена съгласно член 31, при поискване от страна на държава членка, съдейства за изготвянето и прилагането на меморандумите за разбирателство.

  Изменение    73

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Когато орган за надзор на пазара и страните, посочени в параграф 1, сключват меморандум за разбирателство, те гарантират, че този меморандум не създава нелоялна конкуренция между икономическите оператори и съдържа разпоредби за защита на поверителността, обективността, независимостта и безпристрастността на страните, информацията и съответните дейности. Ако някоя от страните наруши тези разпоредби, меморандумът за разбирателство се прекратява.

  Изменение    74

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Всеки обмен на информация между органите за надзор на пазара и предприятията или организациите, посочени в параграф 1, за целите на изготвянето или прилагането на меморандум за разбирателство, сключен от тях съгласно посочения параграф, не се счита за нарушаване на изискванията за професионалната тайна.

  3.  Всеки обмен на информация между органите за надзор на пазара и страните, посочени в параграф 1, за целите на изготвянето или прилагането на меморандум за разбирателство, сключен от тях съгласно посочения параграф, не се счита за нарушаване на изискванията за професионалната тайна.

  Изменение    75

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 3 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3а.  Потребителите трябва да бъдат информирани чрез онлайн портал относно правата във връзка със закупените от тях неотговарящи на изискванията продукти, като например правото да заменят даден продукт, да получат обезщетение, правото на регресен иск и контактите, от които да получат всякаква необходима информация.

  Изменение    76

  Предложение за регламент

  Член 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 10

  заличава се

  Задължения на органите за надзор на пазара относно организацията

   

  1.  Органите за надзор на пазара установяват подходящи механизми за комуникация и координация с други органи за надзор на пазара.

   

  2.  Органите за надзор на пазара установяват следните процедури във връзка с продуктите, които влизат в обхвата на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложението:

   

  а)  процедури за осигуряване на разглеждането на жалби или доклади по въпроси, свързани с рискове;

   

  б)  процедури за наблюдение на инциденти или случаи на увреждане на здравето или безопасността на крайните ползватели, за които се предполага, че са причинени от такива продукти;

   

  в)  процедури за проверка дали коригиращите действия, които трябва да бъдат предприети от икономическите оператори, наистина са предприети;

   

  г)  процедури за събиране и проучване на научни и технически познания, свързани с въпроси на безопасността.

   

  Изменение    77

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Всяка държава членка определя един или повече органи за надзор на пазара на нейна територия. Тя уведомява Комисията чрез мрежата, създадена съгласно член 31, и другите държави членки за определените от нея органи за надзор на пазара и за областите на компетентност на всеки от тези органи, като използва информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

  1.  Всяка държава членка определя един или повече органи за надзор на пазара на нейна територия. Тя уведомява Комисията и другите държави членки за своите органи за надзор на пазара и за областите на компетентност на всеки от тези органи, като използва информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

  Изменение    78

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Единната служба за връзка на дадена държава членка отговаря за координацията на мерките по правоприлагане и дейностите по надзор на пазара, извършвани от определените от тази държава членка органи за надзор на пазара.

  3.  Единната служба за връзка на дадена държава членка отговаря за координацията на мерките по правоприлагане и дейностите по надзор на пазара, извършвани от определените от тази държава членка органи за надзор на пазара и други органи, по-специално органите, отговарящи за контрола на въвежданите на пазара на Съюза продукти.

  Изменение    79

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Държавите членки гарантират, че техните органи за надзор на пазара и единната служба за връзка разполагат с необходимите ресурси, включително достатъчно бюджетни средства и други ресурси, с експертен опит, процедури и други механизми за правилното изпълнение на техните задължения.

  4.  Държавите членки гарантират, че техните органи за надзор на пазара и единната служба за връзка разполагат с необходимите ресурси, включително достатъчно бюджетни средства и други ресурси, с експертен опит, процедури и други механизми, както и с достатъчен брой компетентни служители, за правилното изпълнение на техните задължения.

  Изменение    80

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Когато на тяхна територия има повече от един орган за надзор на пазара, държавите членки гарантират, че съответните функции на тези органи са ясно определени и че тези органи си сътрудничат тясно, за да могат ефективно да изпълняват своите функции.

  5.  Когато на тяхна територия има повече от един орган за надзор на пазара, държавите членки гарантират, че съответните функции на тези органи са ясно определени и че са установени подходящи механизми за комуникация и координация, за да могат тези органи да си сътрудничат тясно и да упражняват ефективно своите функции.

  Изменение    81

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 1 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  предприемането на подходящи и пропорционални временни мерки и предприемането от страна на икономическите оператори на подходящи и пропорционални коригиращи действия във връзка с постигането на съответствие с посоченото законодателство и настоящия регламент.

  б)  предприемането на подходящи и пропорционални мерки и предприемането от страна на икономическите оператори на подходящи и пропорционални коригиращи действия във връзка с постигането на съответствие с посоченото законодателство и настоящия регламент.

  Изменение    82

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1а.  Органите за надзор на пазара упражняват своите правомощия и изпълняват своите функции независимо, безпристрастно и непредубедено.

  Изменение    83

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 1 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1б.  Органите за надзор на пазара установяват подходящи и ефективни механизми за комуникация и сътрудничество с други органи за надзор на пазара и други съответни органи в рамките на Съюза.

   

  Във връзка с това органите за надзор на пазара разработват също така подходящи и ефективни механизми за комуникация и сътрудничество с митническите органи за идентифициране и проверка на потенциалните рискове, свързани с фалшифицирани продукти, и за изтеглянето на такива продукти от пазара.

  Изменение    84

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 2 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Органите за надзор на пазара осъществяват контрол като част от своите дейности, посочени в параграф 1, чрез основан на риска подход, като вземат предвид като минимум следните фактори:

  2.  Органите за надзор на пазара осъществяват контрол като част от своите дейности, посочени в параграф 1, чрез основан на риска подход, като определят приоритетите на своите ресурси и действия, за да гарантират ефективен надзор на пазара, и като вземат предвид най-малко следните фактори:

  Изменение    85

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 2 – буква а – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а)  установените рискове, свързани с:

  а)  установените рискове, които имат потенциала да окажат неблагоприятно въздействие върху здравето и безопасността на хората в общ смисъл, здравословните и безопасни условия на труд, защитата на потребителите, опазването на околната среда и обществената сигурност и които са свързани с:

  Изменение    86

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Методологията и критериите за оценка на риска са хармонизирани във всички държави членки, за да се гарантират условия на равнопоставеност за всички икономически оператори.

  Изменение    87

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Органите за надзор на пазара гарантират, че даден продукт се изтегля или изземва от пазара или че предоставянето на продукта на пазара се забранява или ограничава, ако при използването му в съответствие с неговото предназначение или при условия, които разумно могат да бъдат предвидени, и когато е правилно монтиран и поддържан, е изпълнено едно от следните условия:

  заличава се

  а)  продуктът е в състояние да застраши здравето или безопасността на крайните ползватели;

   

  б)  продуктът не е в съответствие с приложимите изисквания съгласно законодателството на Съюза за хармонизация.

   

  Когато продуктите се изтеглят, изземват, забраняват или им се налагат ограничения, органът за надзор на пазара трябва да гарантира, че Комисията чрез мрежата, създадена съгласно член 31, другите държави членки и крайните ползватели биват съответно информирани за това.

   

  Изменение    88

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 3 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3а.  Във връзка с продуктите, предмет на законодателството на Съюза за хармонизация, определени в приложението, органите за надзор на пазара установяват следните процедури:

   

  а) процедури за разглеждане на жалби или доклади по въпроси, свързани със случаи на несъответствие и с рискове, възникващи във връзка с продукти, за които се прилага законодателството на Съюза за хармонизация;

   

  б) процедури за наблюдение и събиране на информация във връзка с инциденти или случаи на увреждане на здравето или безопасността на крайните ползватели, за които се предполага, че са причинени от такива продукт, както и за предоставяне на тази информация на обществеността посредством централизираната база данни за събиране на информация относно инциденти или наранявания или чрез други средства;

   

  в) процедури за проверка дали коригиращите действия, които трябва да бъдат предприети от икономическите оператори, наистина са предприети;

   

  г) процедури за следене на научните и техническите знания, свързани с въпроси на безопасността]

   

  д) процедури за сътрудничество с онлайн платформи и места за продажба.

  Изменение    89

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 4 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Органите за надзор на пазара извършват дейностите си при високо равнище на прозрачност и предоставят на разположение на широката общественост всяка информация, която считат от значение за нея. Те също така гарантират, че в системата, посочена в член 34, се въвежда следната информация:

  4.  Органите за надзор на пазара извършват дейностите си при високо равнище на прозрачност и предоставят на разположение на широката общественост всяка информация, която считат от значение за нея, като спазват принципа на поверителност и пропорционалност, ако е необходимо, за да защитават професионални и търговски тайни или за да защитават личните данни.

   

  Органите за надзор на пазара също така гарантират, че в системата, посочена в член 34, се въвежда следната информация:

  Изменение    90

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 4 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в)  естеството на временните мерки, предприети от тях срещу икономически оператори, и на коригиращите действия, предприети от икономическите оператори;

  в)  подробна информация за мерките, предприети от тях срещу икономически оператори, ангажименти, които са им съобщени от икономическите оператори, и подробна информация за коригиращите действия, предприети от икономическите оператори;

  Изменение    91

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Органите за надзор на пазара упражняват своите правомощия и изпълняват своите функции независимо, безпристрастно и непредубедено.

  заличава се

  Изменение    92

  Предложение за регламент

  Член 12 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 12a

   

  Дейности на органите за надзор на пазара във връзка с продуктите, продавани онлайн

   

  1. Без да се засяга член 12, държавите членки гарантират ефективната организация на дейностите по надзор на пазара във връзка с продуктите, предлагани за продажба онлайн на крайните потребители в рамките на Съюза.

   

  2. За целите на параграф 1 държавите членки разпределят съответните ресурси и гарантират, че разполагат с подходящ брой инспектори, занимаващи се с продаваните онлайн продукти („онлайн инспектори“), в рамките на своите национални органи за надзор на пазара, които притежават специфични познания и осведоменост за онлайн средата и разследванията с цел установяване на несъответстващи на изискванията продукти, продавани онлайн.

   

  3. Държавите членки гарантират, че техните национални органи за надзор на пазара извършват дейностите си във връзка с продуктите, предлагани за продажба онлайн, по следните начини:

   

  а) изпреварващо, чрез контролиране на определени категории продукти или определени икономически оператори, въз основа на свързани с риска критерии и приоритети, определени в националната стратегия по член 13; и

   

  б) ответно, чрез наблюдение на информацията относно евентуалното несъответствие с изискванията на продуктите, продавани онлайн, като се вземат предвид оплакванията на потребителите, информация, получена от други органи, икономически оператори и медии, както и от други източници на информация.

  Изменение    93

  Предложение за регламент

  Член 12 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 12б

   

  Наблюдение и оценка на органите за надзор на пазара

   

  1. Държавите членки наблюдават на редовни интервали от време своите национални органи за надзор на пазара, за да гарантират непрекъснатото спазване на изискванията, посочени в настоящия регламент.

   

  2. Когато национален орган за надзор на пазара не отговаря на изискванията на настоящия регламент или не изпълнява задълженията си, съответната държава членка предприема подходящите действия или гарантира, че са предприети правилните действия.

   

  3. Националните органи за надзор на пазара са обект на партньорска оценка във връзка с дейностите по надзор на пазара на продукти, която се извършва съгласно настоящия регламент с цел да се оцени дали тези органи за надзор на пазара спазват изискванията на настоящия регламент, да им се окаже съдействие и да им се предоставят насоки с цел засилване на техните действия и да се гарантира еднаквото прилагане на настоящия регламент.

   

  4. Партньорските оценки обхващат оценките на процедурите, въведени от органите за надзор на пазара, по-специално процедурите за проверка на съответствието на продуктите, които са предмет на законодателството на Съюза за хармонизация, механизмите за комуникация и сътрудничество с други органи за надзор на пазара и други съответни органи, компетентността на персонала, коректността на проверките и методологията за проверка, както и точността на резултатите. В партньорската оценка се прави и преценка дали въпросните органи за надзор на пазара разполагат с достатъчно ресурси за правилното изпълнение на своите задължения, както се изисква в член 11, параграф 4.

   

  5. Партньорската проверка на даден орган за надзор на пазара се извършва от два органа за надзор на пазара от други държави членки и Комисията и се извършва най-малко веднъж на всеки пет години.

   

  6. Като отчита надлежно обсъжданията в рамките на мрежата, създадена съгласно член 31, Комисията може да приема делегирани актове съгласно член 62а за изготвянето на план за партньорските оценки, обхващащ период от най-малко пет години, с цел определяне на критериите относно състава на екипа за партньорска оценка, използваната методика за партньорската оценка, графика, периодичността и други задачи, свързани с партньорската оценка.

   

  7. Резултатите от партньорските оценки се разглеждат в рамките на мрежата. Комисията изготвя обобщение на резултатите и го публикува.

   

  8. Държавите членки докладват на Комисията и на мрежата действията, които предприемат във връзка с препоръките, включени в резултатите от оценката.

  Изменение    94

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Всяка държава членка изготвя национална стратегия за надзор на пазара най-малко веднъж на всеки 3 години. С тази стратегия се насърчава прилагането на последователен, всеобхватен и интегриран подход към надзора на пазара и прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация на територията на съответната държава членка, като тя обхваща всички сектори и етапи от веригата на доставки на продукти, включително вноса и цифровите вериги на доставки.

  1.  Всяка държава членка изготвя национална стратегия за надзор на пазара най-малко веднъж на всеки 3 години. В националната стратегия се вземат предвид приоритетите, определени в работната програма на мрежата, създадена по член 31, и се насърчава прилагането на последователен, всеобхватен и интегриран подход към надзора на пазара и прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация на територията на съответната държава членка, включително надзора на пазара на продукти, продавани онлайн, като тя обхваща всички сектори и етапи от веригата на доставки на продукти, включително вноса и цифровите вериги на доставки.

  Изменение    95

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 2 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Националната стратегия за надзор на пазара включва като минимум следните елементи:

  2.  Националната стратегия за надзор на пазара включва най-малко следните елементи:

  Изменение    96

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 2 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а)  оценка на наличието на несъответстващи на изискванията продукти, по-специално като се има предвид основаният на риска контрол, посочен в член 12, параграф 2 и в член 26, параграф 3, и пазарните тенденции, които могат да окажат влияние върху равнището на несъответствие на категориите продукти;

  а)  оценка на наличието на несъответстващи на изискванията продукти, по-специално като се има предвид основаният на риска контрол, посочен в член 12, параграф 2 и в член 26, параграф 3, продуктите, които са били предмет на решение по неотложност съгласно член 13 от Директива 2001/95/ЕО, и пазарните тенденции, които могат да окажат влияние върху равнището на несъответствие на категориите продукти, включително, по-специално, заплахите и рисковете, свързани с интернет на предметите и устройствата, използващи изкуствен интелект;

  Изменение    97

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 2 – буква ба (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба)  областите, определени като приоритет за дейностите по надзор на продуктите, предлагани за продажба онлайн, като се отчитат изпреварващите и ответните действия за надзор на пазара;

  Изменение    98

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 2 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в)  планираните действия по правоприлагане с цел намаляване на случаите на несъответствие в тези определени като приоритетни области, включително, когато е целесъобразно, минималните равнища на контрол, предвидени за категориите продукти, при които има значително равнище на несъответствие;

  в)  специфичните планирани действия по правоприлагане с цел намаляване на случаите на несъответствие в тези определени като приоритетни области по букви б) и ба), включително, когато е целесъобразно, минималните равнища на контрол, предвидени за категориите продукти, при които има значително равнище на несъответствие;

  Изменение    99

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Държавите членки съобщават своята национална стратегия за надзор на пазара чрез системата, посочена в член 34.

  3.  Държавите членки съобщават на Комисията и на останалите държави членки своята национална стратегия за надзор на пазара чрез системата, посочена в член 34. Държавите членки предоставят информацията, която се съдържа в техните национални стратегии за надзор на пазара – в пълен или частичен обхват – в съответствие с член 16 от настоящия регламент.

  Изменение    100

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Държавите членки предоставят на своите органи за надзор на пазара правомощията за надзор на пазара, разследване и правоприлагане, необходими за прилагането на настоящия регламент и за прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложението към настоящия регламент.

  1.  Държавите членки предоставят на своите органи за надзор на пазара правомощията за надзор на пазара, включително надзор на пазара на фалшифицирани продукти и продукти, продавани онлайн, разследване и правоприлагане, необходими за прилагането на настоящия регламент и за прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложението към настоящия регламент, и им осигуряват необходимите ресурси в връзка с това.

  Изменение    101

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1а.  Органите за надзор на пазара упражняват правомощията, предвидени в настоящия член, в съответствие с принципа на пропорционалност, до степента, отговаряща на предмета, целта на действията и естеството и общите действителни или потенциални вреди от случая на неспазване, ефикасно и ефективно и в съответствие с правото на Съюза и националното право, включително с принципите на Хартата на основните права на Европейския съюз, приложимите процесуални гаранции и правилата на Съюза за защита на данните, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

  Изменение    102

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 1 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1б.  Независимо от предвиденото в параграф 1, държавите членки може да решат да не предоставят всички правомощия на всеки компетентен орган, при условие че всяко от тези правомощия може да бъде упражнявано ефективно в съответствие с параграф 2.

  Изменение    103

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 2 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  При предоставянето на правомощията съгласно параграф 1, включително на правомощието, изисквано съгласно параграф 3, държавите членки могат да предвидят възможността правомощията да се упражняват по един от следните начини, в зависимост от случая:

  2.  Държавите членки могат да предвидят възможността правомощията да се упражняват по един от следните начини, в зависимост от случая:

  Изменение    104

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 2 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  чрез прибягване до други публични органи;

  б)  по целесъобразност, при прибягване до други публични органи в съответствие с разделението на правомощията и институционалната и административната организация в съответната държава членка;

  Изменение    105

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 2 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в)  чрез подаване на заявление до съдилища, които са компетентни да издадат необходимото решение за одобряване на упражняването на това правомощие.

  в)  чрез подаване на заявление до съдилища, които са компетентни да издадат необходимото решение за одобряване на упражняването на това правомощие, включително, когато е подходящо, чрез обжалване, ако искането за издаване на необходимото решение не е било уважено.

  Изменение    106

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Правомощията, предоставени на органите за надзор на пазара съгласно параграф 1, включват като минимум следното:

  3.  Правомощията, предоставени на органите за надзор на пазара съгласно параграф 1, включват най-малко следното:

  Изменение    107

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  правомощието да извършват одити на системите на организациите на икономическите оператори, включително одити на процедурите, които те са въвели, за да се гарантира съответствието с настоящия регламент и с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация;

  заличава се

  Изменение    108

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в)  правомощието да имат достъп до всички относими документи, данни или информация, свързани с даден случай на несъответствие, във всякаква форма или формат и независимо от техния носител за съхранение или мястото, където се съхраняват;

  в)  правомощието да имат достъп до относими документи, технически спецификации, данни или информация, свързани с даден случай на несъответствие, включително достъп до софтуер и алгоритми, които контролират продукта, доколкото това е необходимо за оценяване на съответствието на продукта с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация във връзка с продукта, във всякаква форма или формат и независимо от техния носител за съхранение или мястото, където се съхраняват;

  Изменение    109

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – буква г

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г)  правомощието да изискват от всеки публичен орган, организация или агенция в държавата членка на органа за надзор на пазара, или от всяко физическо или юридическо лице да предоставя всякаква информация, данни или документи във всякаква форма или формат и независимо от техния носител за съхранение или мястото, където се съхраняват, с цел предоставяне на възможност за органа за надзор на пазара да провежда разследване дали е възникнало несъответствие или то е в процес на възникване, както и да установява подробностите относно това несъответствие, като по-специално това включва информация, данни или документи, изисквани за целите на идентифициране и проследяване на финансови потоци и потоци от данни, установяване на самоличността и данните за контакт на лицата, вземащи участие във финансови потоци и потоци от данни, и установяването на информация за банкови сметки и на данни за собствеността на уебсайтове;

  г)  правомощието да изискват от всеки публичен орган, организация или агенция в държавата членка на органа за надзор на пазара, или от всяко физическо или юридическо лице да предоставя относими информация, данни или документи във всякаква форма или формат и независимо от техния носител за съхранение или мястото, където се съхраняват, с цел предоставяне на възможност за органа за надзор на пазара да провежда разследване дали е възникнало несъответствие или то е в процес на възникване, както и да установява подробностите относно това несъответствие, като по-специално това включва информация, данни или документи, изисквани за целите на идентифициране и проследяване на финансови потоци и потоци от данни, установяване на самоличността и данните за контакт на лицата, вземащи участие във финансови потоци и потоци от данни, и установяването на информация за банкови сметки и на данни за собствеността на уебсайтове, когато въпросните информация, данни или документи са свързани с предмета на разследването;

  Изменение    110

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – буква д – точка 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3)  да изискват от всеки представител или член на персонала на икономическия оператор да даде обяснения относно факти, информация или документи, свързани с предмета на инспекцията, и да записват неговите отговори;

  (3)  да изискват от представител на икономическия оператор или от съответен член на персонала на икономическия оператор да даде обяснения относно факти, информация или документи, свързани с предмета на инспекцията, или да предостави такива, и да записват неговите отговори;

  Изменение    111

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – буква е

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е)  правомощието да вземат проби от продукти безплатно с цел откриване на наличието на несъответствие и набавяне на доказателства;

  е)  правомощието да вземат проби от продукти безплатно с цел откриване на наличието на несъответствие и набавяне на доказателства, доколкото това е пропорционално с оглед на стойността на продукта и сериозността на несъответствието;

  Изменение    112

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – буква ж

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж)  правомощието да закупуват продукти като пробни покупки, включително под прикрита самоличност, с цел откриване на наличието на несъответствие и набавяне на доказателства;

  ж)  правомощието да закупуват продукти, включително такива, продавани онлайн, като пробни покупки, включително под прикрита самоличност, да ги проверяват и да осъществяват обратен инженеринг, с цел откриване на наличието на несъответствие съгласно настоящия регламент и набавяне на доказателства;

  Изменение    113

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – буква з

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з)  правомощието да предприемат временни мерки, когато няма други ефективни средства, за да се предотврати сериозен риск, включително по-специално временни мерки, изискващи доставчиците на хостинг услуги да премахват, блокират или ограничават достъпа до съдържание или да спират или ограничават достъпа до уебсайт, услуга или акаунт или изискващи от регистри или регистратори на домейни да преустановяват използването на напълно определено име на домейн за определен период от време;

  з)  правомощието да приемат мерки, в случай че това е обосновано и пропорционално и когато няма други ефективни средства, за да се предотврати сериозен риск, включително по-специално мерки, изискващи доставчиците на хостинг услуги да премахват, блокират или ограничават изцяло или частично достъпа до съдържание или да спират или ограничават достъпа до уебсайт, услуга или акаунт или изискващи от регистри или регистратори на домейни да преустановяват използването на напълно определено име на домейн за определен период от време;

  Изменение    114

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – буква й

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  й)  правомощието да искат от даден икономически оператор да поеме ангажимент да преустанови случай на несъответствие с изискванията;

  й)  правомощието да искат или да приемат от даден икономически оператор, отговорен за несъответствие с изискванията, да поеме ангажимент да преустанови случай на несъответствие с изискванията;

  Изменение    115

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – буква л

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  л)  правомощието за налагане на санкции на даден икономически оператор, включително глоби или периодични плащания по санкции за несъответствие или неспазване на всяко решение, заповед, временна мярка или друга мярка, предприета от органа за надзор на пазара;

  л)  правомощието за налагане на санкции на даден икономически оператор, включително глоби или периодични плащания по санкции за несъответствие или неспазване на всяко решение, заповед, мярка, предприета от органа за надзор на пазара;

  Изменение    116

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Правомощията, предвидени в буква з) от настоящия параграф, се упражняват от съда в съответствие с параграф 2, буква в) от настоящия член.

  Изменение    117

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Органите за надзор на пазара публикуват всички ангажименти, които са им съобщени от икономическите оператори, подробна информация за всяко коригиращо действие, предприето от икономическите оператори на тяхна територия, и подробна информация за всякакви временни мерки, предприети от съответния орган за надзор на пазара в съответствие с настоящия регламент.

  4.  Когато счетат, че е от значение за широката общественост, органите за надзор на пазара публикуват всички ангажименти, които са им съобщени от икономическите оператори, подробна информация за всяко коригиращо действие, предприето от икономическите оператори на тяхна територия, и подробна информация за всякакви мерки, предприети от съответния орган за надзор на пазара в съответствие с член 12, параграф 4, първа алинея от настоящия регламент, като предоставят на икономическите оператори възможност да изразят становище по свързаната с тях информация преди публикуването ѝ.

  Изменение    118

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Органите за надзор на пазара упражняват правомощията си в съответствие с принципа на пропорционалност.

  заличава се

  Изменение    119

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 1 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Органите за надзор на пазара извършват съответните проверки на характеристиките на продуктите в съответния мащаб посредством проверки на документи и, когато е целесъобразно, физически и лабораторен контрол въз основа на представителни проби.

  Органите за надзор на пазара извършват съответните проверки на характеристиките на продуктите в съответния мащаб и със съответната честота посредством проверки на документи и когато е целесъобразно, достатъчно физически и лабораторен контрол въз основа на достатъчен брой представителни проби.

  Изменение    120

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 1 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато вземат решение какви проверки да бъдат извършени и в какъв мащаб, органите за надзор на пазара вземат под внимание по-специално установените принципи за оценка на риска, както и жалбите.

  Когато вземат решение какви проверки да бъдат извършени, на какъв тип продукти и в какъв мащаб, органите за надзор на пазара вземат под внимание по-специално установените принципи за оценка на риска, както и жалбите.

  Изменение    121

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 1 – алинея 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато икономическите оператори представят протоколи от изпитвания или сертификати, доказващи съответствието на техните продукти със законодателството на Съюза за хармонизация, издадени от акредитиран орган за оценяване на съответствието, органите за надзор на пазара надлежно вземат предвид такива протоколи или сертификати.

  Когато икономическите оператори представят протоколи от изпитвания или сертификати, доказващи съответствието на техните продукти със законодателството на Съюза за хармонизация, издадени от орган за оценяване на съответствието, акредитиран съгласно Регламент 765/2008, органите за надзор на пазара надлежно вземат предвид такива протоколи или сертификати.

  Изменение    122

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1а.  За целите на параграф 1, в контекста на оценката на продукта органите за надзор на пазара вземат под внимание степента, в която продуктът е в съответствие със следното:

   

  а) всички изисквания, определени в или съгласно законодателството на Съюза за хармонизация, които се прилагат за продукта и се отнасят до потенциалния разглеждан риск;

   

  б) всички европейски стандарти или други технически спецификации, позовавания на които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

   

  Съответствието с изискванията, посочени в букви а) и б), е основание да се приеме, че продуктът осигурява по подходящ начин защитата на обществените интереси, за които се отнасят тези изисквания. Това обаче не възпрепятства органите за надзор на пазара да предприемат действия по настоящия регламент, когато има доказателства, че въпреки съответствието продуктът представлява риск.

   

  Възможността за постигане на по-високо равнище на защита на съответните обществени интереси или наличието на други продукти, предоставящи по-високо равнище на защита, сами по себе си не са основание да се смята, че продуктът представлява риск.

  Изменение    123

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 1 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1б.  За някои продукти или категории продукти, при които непрекъснато се установяват определени рискове или сериозни нарушения на приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, с цел да се гарантира високо равнище на защита на здравето и безопасността или други обществени интереси, защитавани от това законодателство, Комисията, като взема надлежно предвид съображенията, изразени в рамките на мрежата, създадена съгласно член 31, приема делегирани актове в съответствие с член 62а за определяне на еднаквите условия на проверките, критериите за определяне на честотата на проверките и количеството на пробите, които да се проверяват във връзка с тези продукти или категория продукти на равнището на Съюза.

  Изменение    124

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Когато органите за надзор на пазара на една държава членка решат да изтеглят продукт, произведен в друга държава членка, те уведомяват незабавно засегнатия икономически оператор.

  3.  Когато органите за надзор на пазара на една държава членка решат да изтеглят продукт, произведен в друга държава членка или пуснат на пазара в друга държава членка, те уведомяват незабавно засегнатия икономически оператор.

  Изменение    125

  Предложение за регламент

  Член 16 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  При необходимост органите за надзор на пазара спазват принципа на поверителност с цел опазване на професионални и търговски тайни или с цел защита на личните данни в съответствие с националното законодателство, при спазване на изискването информацията да бъде направена обществено достояние в най-пълния възможен обем с цел защита на интересите на крайните ползватели в Съюза.

  При необходимост органите за надзор на пазара осигуряват най-строги гаранции за поверителност и за опазване на професионалната и търговската тайна и защитават личните данни в съответствие с националното законодателство, при спазване на изискването информацията да бъде направена обществено достояние в най-пълния възможен обем с цел защита на интересите на крайните ползватели в Съюза.

  Изменение    126

  Предложение за регламент

  Член 17 – параграф -1 (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -1.  Органите за надзор на пазара предприемат подходящи мерки, включително като гарантират, че предоставянето на даден продукт на пазара се забранява или ограничава или че продуктът се изтегля или изземва от пазара, ако при използването му в съответствие с неговото предназначение или при условия, които разумно могат да бъдат предвидени, и когато е правилно монтиран и поддържан, е изпълнено едно от следните условия:

   

  а) продуктът е в състояние да застраши здравето или безопасността на крайните ползватели;

   

  б) продуктът не е в съответствие с приложимите изисквания съгласно законодателството на Съюза за хармонизация;

   

  в) продуктът е фалшифициран.

   

  За целите на настоящия параграф органите за надзор на пазара могат да поискат от икономическия оператор да предостави информация за това кои други модели на продукти имат същите технически характеристики като въпросния продукт, които са от значение за спазването на приложимите изисквания съгласно законодателството на Съюза за хармонизация.

  Изменение    127

  Предложение за регламент

  Член 17 – параграф -1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -1а.  Без да се засяга параграф 1, органите за надзор на пазара изискват от съответния икономически оператор да прекрати формалното несъответствие с административните изисквания, установени в приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, което не води до нарушаване на съществените изисквания, установени в това законодателство. Въпреки това, в случаите, когато посоченото формално несъответствие продължи, съответната държава членка предприема всички подходящи мерки да ограничи или да забрани предоставянето на продукта на пазара, или да осигури неговото изземване или изтегляне от пазара.

  Изменение    128

  Предложение за регламент

  Член 17 – параграф 3 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Преди предприемането на мярка или издаването на решение или нареждане, посочени в параграф 1, на съответния икономически оператор се дава възможност да бъде изслушан в рамките на подходящ срок, не по дълъг от 10 дни, освен ако е невъзможно да му бъде предоставена тази възможност поради неотложния характер на мярката, решението или нареждането, обоснован от изисквания във връзка със здравето и безопасността или други съображения, свързани с обществените интереси, обхванати от съответното законодателство на Съюза за хармонизация.

  Преди предприемането на мярка или издаването на решение или нареждане, посочени в параграф 1, на съответния икономически оператор се дава възможност да бъде изслушан в рамките на подходящ срок, не по дълъг от 10 работни дни, освен ако е невъзможно да му бъде предоставена тази възможност поради неотложния характер на мярката, решението или нареждането, обоснован от изисквания във връзка със здравето и безопасността или други съображения, свързани с обществените интереси, обхванати от съответното законодателство на Съюза за хармонизация.

  Изменение    129

  Предложение за регламент

  Член 17 – параграф 3 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3а.  Без да се засяга член 18, параграф 1, когато продуктите се изтеглят, изземват, забраняват или им се налагат ограничения, органът за надзор на пазара трябва да гарантира, че Комисията, другите държави членки и крайните ползватели биват съответно информирани за това включително чрез системата, посочена в член 34.

  Изменение    130

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Органите за надзор на пазара предприемат мерки за изземване или изтегляне на продукти, които представляват сериозен риск, или за забрана на предоставянето им на пазара. Те уведомяват незабавно Комисията за такива мерки в съответствие с член 19.

  1.  Органите за надзор на пазара незабавно предприемат мерки за изземване или изтегляне на продукти, които представляват сериозен риск за безопасността или здравето на хората или други публични интереси, защитени от съответното законодателство на Съюза за хармонизация във връзка с посочените продукти, или за забрана на предоставянето на такива продукти на пазара. Те уведомяват незабавно Комисията за такива мерки в съответствие с член 19.

  Изменение    131

  Предложение за регламент

  Член 19 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Ако даден продукт, който представлява сериозен риск, е предоставен на пазара, органите за надзор на пазара уведомяват Комисията за всички доброволни мерки, предприети и съобщени от икономически оператор.

  2.  Ако даден продукт, който представлява сериозен риск, е предоставен на пазара, органите за надзор на пазара уведомяват незабавно Комисията за всички доброволни мерки, предприети и съобщени от икономически оператор.

  Изменение    132

  Предложение за регламент

  Член 20 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Комисията може да определя изпитвателни съоръжения на Съюза за конкретни продукти или конкретна категория или група от продукти, или за конкретни рискове, свързани с дадена категория или група от продукти, които са предоставени на пазара.

  1.  Комисията, след консултация с мрежата, създадена по член 31, може да определя изпитвателни съоръжения на Съюза за конкретни продукти или конкретна категория или група от продукти, или за конкретни рискове, свързани с дадена категория или група от продукти, които са предоставени на пазара, включително такива, за които държавите членки нямат съоръжения да извършват изпитване на своята територия.

  Изменение    133

  Предложение за регламент

  Член 20 – параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1а.  Изпитвателните съоръжения на Съюза служат с цел осигуряване на достатъчен лабораторен капацитет, надеждност и съгласуваност на изпитванията за целите на надзора на пазара в рамките на Съюза.

  Изменение    134

  Предложение за регламент

  Член 20 – параграф 3 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3а.  Създаването на изпитвателни съоръжения на Съюза не засяга свободата на органите за надзор на пазара да избират изпитвателни съоръжения за целите на техните дейности по надзор на пазара.

  Изменение    135

  Предложение за регламент

  Член 20 – параграф 4 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Изпитвателните съоръжения на Съюза изпълняват като минимум следните задачи в рамките на своята област на компетентност:

  4.  Изпитвателните съоръжения на Съюза изпълняват най-малко следните задачи в рамките на своята област на компетентност:

  Изменение    136

  Предложение за регламент

  Член 20 – параграф 4 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а)  извършват изпитвания на продукти във връзка с дейностите по надзор на пазара и разследванията;

  а)  извършват изпитвания на конкретни продукти или конкретна категория или група от продукти, или за конкретни рискове, свързани с дадена категория или група от продукти, във връзка с дейностите по надзор на пазара и разследванията по искане на Комисията, мрежата, създадена по член 31, или органите за надзор на пазара;

  Изменение    137

  Предложение за регламент

  Член 20 – параграф 4 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  допринасят за разрешаването на спорове между органите за надзор на пазара на държавите членки, икономическите оператори и органите за оценка на съответствието;

  заличава се

  Изменение    138

  Предложение за регламент

  Член 20 – параграф 4 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4а.  В съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008 органите за надзор на пазара приемат докладите от изпитванията, извършени от изпитвателните съоръжения на Съюза.

  Изменение    139

  Предложение за регламент

  Член 20 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят процедурите за определяне на изпитвателните съоръжения на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 63.

  5.  Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят процедурите за определяне, функциониране и финансиране на изпитвателните съоръжения на Съюза и се установява подходяща процедура за обжалване във връзка със задачите им в съответствие с параграф 4 . Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 63.

  Изменение    140

  Предложение за регламент

  Член 21 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Органите за надзор на пазара могат да налагат на икономическите оператори административни такси във връзка със случаи на несъответствие, за които отговорност носи съответният икономически оператор, за да се предостави възможност на посочените органи да възстановяват разходите за своите дейности във връзка с тези случаи на несъответствие. Тези разходи могат да включват разходите за провеждане на изпитвания за целите на оценка на риска, разходите за предприемане на мерки в съответствие с член 30, параграф 1 и 2 и разходите за техните дейности във връзка с продукти, за които е установено, че не съответстват на изискванията и са предмет на коригиращи действия преди допускането им за свободно обращение.

  2.  Органите за надзор на пазара могат да налагат на икономическите оператори административни такси във връзка със случаи на несъответствие, за които отговорност носи съответният икономически оператор, за да се предостави възможност на посочените органи да възстановяват напълно разходите за своите дейности във връзка с тези случаи на несъответствие. Когато органът за надзор на пазара счита това за непропорционално, той може да реши разходите да бъдат поети от икономическия оператор само частично. Тези разходи са пропорционални в зависимост от несъответствието и могат да включват разходите за провеждане на изпитвания за целите на оценка на риска, разходите за предприемане на мерки в съответствие с член 30, параграф 1 и 2 и разходите за техните дейности във връзка с продукти, за които е установено, че не съответстват на изискванията и са предмет на коригиращи действия преди допускането им за свободно обращение.

  Изменение    141

  Предложение за регламент

  Член 21 – параграф 2 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2а.  Държавите членки гарантират, че административните такси, посочени в параграф 2, начислявани от органите за надзор на пазара, се използват за финансиране на допълнителни дейности по надзор на пазара, осъществявани от тях.

  Изменение    142

  Предложение за регламент

  Член 22 – параграф -1 (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -1.  Осигурява се ефективно сътрудничество и обмен на информация между органите за надзор на пазара в рамките на държавите членки и на Съюза, и между органите за надзор на пазара и Комисията.

  Изменение    143

  Предложение за регламент

  Член 22 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  По искане на запитващ орган запитаният орган предоставя всяка информация, която запитаният орган счита за целесъобразна, за да се установи дали даден продукт не съответства на изискванията и да се гарантира, че несъответствието може да бъде отстранено.

  1.  По надлежно обосновано искане на запитващ орган запитаният орган предоставя на запитващия орган незабавно и при всички случаи в срок от 30 дни всяка информация, която запитаният орган счита за целесъобразна, за да се установи дали даден продукт не съответства на изискванията и да се гарантира, че несъответствието може да бъде отстранено.

  Изменение    144

  Предложение за регламент

  Член 22 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Запитаният орган предприема подходящо разследване или предприема всички други подходящи мерки с цел да събере поисканата информация. Когато е необходимо, тези разследвания се извършват с помощта на други органи за надзор на пазара.

  2.  Запитаният орган предприема подходящо разследване или предприема всички други подходящи мерки с цел да събере поисканата информация. Когато е необходимо, тези разследвания се извършват с помощта на други органи за надзор на пазара. Запитаният орган информира запитващия орган за предприетите действия във връзка с неговото искане.

  Изменение    145

  Предложение за регламент

  Член 22 – параграф 3 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3а.  При предоставяне на информацията на запитващия орган съгласно параграф 1, запитаният орган спазва принципа на поверителност, за да защити професионални и търговски тайни или за да запази лични данни в съответствие с националното законодателство.

  Изменение    146

  Предложение за регламент

  Член 22 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Запитаният орган отговаря на искането съгласно параграф 1, като използва процедурата и съблюдава сроковете, определени от Комисията съгласно параграф 5.

  заличава се

  Изменение    147

  Предложение за регламент

  Член 22 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят сроковете, стандартните формуляри и допълнителни подробности за процедурата, която се използва за отправяне на искания и за отговаряне на искания за получаване на информация съгласно параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 63.

  заличава се

  Изменение    148

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  По искане на запитващ орган запитаният орган предприема незабавно всички необходими мерки по правоприлагане, като използва правомощията, които са му предоставени съгласно настоящия регламент, с цел да се преустанови определен случай на несъответствие.

  1.  В случай, че отстраняването на несъответствието по отношение на продукта изисква мерки, попадащи под юрисдикцията на друга държава членка, запитващият орган може да отправи надлежно мотивирано искане до запитания орган на тази държава членка за предприемане на мерки по прилагане. В този случай запитаният орган предприема незабавно всички необходими мерки по правоприлагане, като използва правомощията, които са му предоставени съгласно настоящия регламент, с цел да се преустанови определен случай на несъответствие, и като упражнява правомощията, определени в член 14, както и всички други допълнителни правомощия, предоставени му по силата на националното право, включително налагането на санкции.

  Изменение    149

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 3 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Запитаният орган редовно и своевременно информира запитващия орган и се консултира с него за мерките, посочени в параграф 2, които са били предприети или се възнамерява да бъдат предприети.

  Запитаният орган информира запитващия орган за мерките, посочени в параграф 2, които са били предприети или се възнамерява да бъдат предприети. Запитаният орган може да се консултира със запитващия орган относно тези мерки, когато счете това за необходимо.

  Изменение    150

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 3 – алинея 2 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Запитаният орган уведомява незабавно запитващия орган, органите за надзор на пазара на други държави членки и Комисията за мерките, предприети от него, и за тяхното въздействие върху въпросното несъответствие с изискванията. Уведомлението се прави, като се използва системата, посочена в член 34, и включва като минимум следната информация:

  Запитаният орган уведомява запитващия орган, органите за надзор на пазара на други държави членки и Комисията за мерките, предприети от него, и за тяхното въздействие върху въпросното несъответствие с изискванията. Уведомлението се прави, като се използва системата, посочена в член 34.

  Изменение    151

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 3 – алинея 2 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а)  дали са били наложени временни мерки;

  заличава се

  Изменение    152

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 3 – алинея 2 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  дали несъответствието е преустановено;

  заличава се

  Изменение    153

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 3 – алинея 2 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в)  дали са били наложени санкции и, ако това е така, какви;

  заличава се

  Изменение    154

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 3 – алинея 2 – буква г

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г)  дали са били приложени други мерки, предприети от запитания орган или икономическия оператор.

  заличава се

  Изменение    155

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Запитаният орган отговаря на искането съгласно параграф 1, като използва процедурата и съблюдава сроковете, определени от Комисията съгласно параграф 5.

  заличава се

  Изменение    156

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят сроковете, стандартните формуляри и допълнителни подробности за процедурите, които се използват за отправяне на искания и за отговаряне на искания за мерки по правоприлагане съгласно параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 63.

  заличава се

  Изменение    157

  Предложение за регламент

  Член 24 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Запитващият орган предоставя достатъчно информация, в случай на искания за взаимопомощ съгласно член 22 или член 23, за да се предостави възможност на запитания орган да изпълни това искане, включително всяко необходимо доказателство, което може да се набави единствено на територията на държавата членка на запитващия орган.

  1.  Запитващият орган предоставя цялата налична информация, в случай на искания за взаимопомощ съгласно член 22 или член 23, за да се предостави възможност на запитания орган да изпълни това искане, включително всяко необходимо доказателство, което може да се набави единствено на територията на държавата членка на запитващия орган.

  Изменение    158

  Предложение за регламент

  Член 24 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Исканията за взаимопомощ съгласно член 22 или член 23 се изпращат от запитващия орган до единната служба за връзка на държавата членка на запитания орган и също така с информативна цел до единната служба за връзка на държавата членка на запитващия орган. Единната служба за връзка на държавата членка на запитания орган препраща без неоправдано забавяне исканията до съответния компетентен орган.

  2.  Исканията за взаимопомощ съгласно член 22 или член 23 се изпращат от запитващия орган до запитания орган и също така с информативна цел до единните служби за връзка на държавите членки както на запитващия орган, така и на запитания орган.

  Изменение    159

  Предложение за регламент

  Член 25 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Продуктите, за които се счита, че не съответстват на изискванията въз основа на решение на орган за надзор на пазара в една държава членка, се смятат за несъответстващи на изискванията от органите за надзор на пазара в друга държава членка, освен ако икономическите оператори могат да представят доказателства за противното.

  3.  Без да се засяга която и да е предпазна процедура на Съюза съгласно приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, продуктите, за които се счита, че не съответстват на изискванията въз основа на решение на орган за надзор на пазара в една държава членка, се смятат за несъответстващи на изискванията от органите за надзор на пазара в друга държава членка, освен ако съответният орган за надзор на пазара в другата държава членка разполага с ясни доказателства за противното, получени чрез собствено разследване или предоставени от икономически оператор. Мрежата, създадена съгласно член 31, обсъжда незабавно различаващите се тълкувания на различните държави членки по отношение на същия продукт.

  Изменение    160

  Предложение за регламент

  Член 26 – параграф 5 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато във връзка с продукти, попадащи в обхвата на законодателството на Съюза за хармонизация, които са в режим временно складиране или са поставени под митнически режим, различен от допускане за свободно обращение, митническите органи в първия пункт на въвеждане имат основание да смятат, че тези продукти представляват риск, те предават цялата необходима информация на компетентното митническо учреждение по местоназначение.

  Когато във връзка с продукти, попадащи в обхвата на законодателството на Съюза за хармонизация, които са в режим временно складиране или са поставени под митнически режим, различен от допускане за свободно обращение, митническите органи в първия пункт на въвеждане имат основание да смятат, че тези продукти не съответстват на изискванията на приложимото законодателство на Съюза или представляват риск, те предават цялата необходима информация на компетентното митническо учреждение по местоназначение.

  Изменение    161

  Предложение за регламент

  Член 26 – параграф 5 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5а.  Когато митническите органи на една държава членка имат основание да смятат, че потенциално несъответстващ на изискванията продукт може да се въвежда на пазара на Съюза в друга държава членка, те предават незабавно цялата относима информация на компетентните митнически служби на другите държави членки.

  Изменение    162

  Предложение за регламент

  Член 26 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  До 31 март всяка година държавите членки представят на Комисията статистически данни относно контрола, извършен от определените съгласно параграф 1 органи по отношение на попадащи в обхвата на законодателството на Съюза за хармонизация продукти през предходната календарна година, включително данни относно:

  До 31 март всяка година държавите членки представят на Комисията подробни статистически данни относно контрола, извършен от определените съгласно параграф 1 органи по отношение на попадащи в обхвата на законодателството на Съюза за хармонизация продукти през предходната календарна година, включително данни относно:

  Изменение    163

  Предложение за регламент

  Член 26 – параграф 7 – алинея 1 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а)  броя на интервенциите в областта на контрола на такива продукти, включително с оглед на безопасността и съответствието на продуктите;

  а)  броя и вида на интервенциите в областта на контрола на такива продукти, включително с оглед на безопасността и съответствието на продуктите;

  Изменение    164

  Предложение за регламент

  Член 26 – параграф 7 – алинея 1 – буква г

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г)  характеристиките на всеки продукт, за който е установено, че не съответства на изискванията.

  г)  вида и характеристиките на всеки продукт, за който е установено, че не съответства на изискванията.

  Изменение    165

  Предложение за регламент

  Член 26 – параграф 7 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията изготвя всяка година до 30 юни доклад, който съдържа предоставената от държавите членки информация за предходната календарна година. Докладът се публикува в системата, посочена в член 34.

  Комисията изготвя всяка година до 30 юни доклад и обобщение на доклада, които съдържат предоставената от държавите членки информация за предходната календарна година, включително анализ на митническите операции и действащите процедури за прилагане в държавите членки. Докладът се публикува в системата, посочена в член 34.

  Изменение    166

  Предложение за регламент

  Член 26 – параграф 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  8.  Когато Комисията получи информация за сериозен риск, породен в дадена държава членка от попадащи в обхвата на законодателството на Съюза за хармонизация продукти, които са внесени от трета държава, тя препоръчва на съответната държава членка да предприеме подходящи мерки за надзор на пазара.

  8.  Когато Комисията получи информация за сериозен риск, породен в дадена държава членка от попадащи в обхвата на законодателството на Съюза за хармонизация продукти, които са внесени от трета държава, тя отправя искане до съответната държава членка да предприеме подходящи мерки за надзор на пазара.

  Изменение    167

  Предложение за регламент

  Член 26 – параграф 8 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  8а.  За да се осигури последователното прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация, да се засили контролът върху продуктите, въвеждани на пазара на Съюза и да се осигури ефективно и еднакво ниво на този контрол, Комисията, като надлежно взема предвид съображенията на мрежата, създадена съгласно член 31, приема делегирани актове в съответствие с член 62а за определяне на общи цели, показатели и техники за проверки въз основа на общ анализ на риска на равнището на Съюза.

  Изменение    168

  Предложение за регламент

  Член 27 – параграф 1 – буква г

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г)  самоличността и данните за контакт на лицето, отговарящо за информацията относно съответствието във връзка с продукта, не са посочени или не могат да бъдат установени в съответствие с член 4, параграф 5;

  г)  наименованието, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка и данните за контакт, в това число пощенски адрес, и данните за контакт на лицето за контакт, не са посочени или не могат да бъдат установени в съответствие с член 4, параграф 5;

  Изменение    169

  Предложение за регламент

  Член 27 – параграф 1 – буква г а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  га)  продуктът е фалшифициран и е обект на процедурите съгласно Регламент (ЕС) № 608/2013;

  Изменение    170

  Предложение за регламент

  Член 27 – параграф 1 – буква д

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д)  поради някаква друга причина има основания да се смята, че продуктът няма да е в съответствие с изискванията, определени в приложимото спрямо него законодателство на Съюза за хармонизация, когато се пуска на пазара, или че ще представлява сериозен риск.

  д)  поради някаква друга причина, когато са налице основателни съображения да се смята, че продуктът не е в съответствие с изискванията, определени в приложимото спрямо него законодателство на Съюза за хармонизация, когато се пуска на пазара, или че представлява риск.

  Изменение    171

  Предложение за регламент

  Член 27 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Когато органите за надзор на пазара имат основание да смятат, че даден продукт няма да е в съответствие с изискванията на приложимото спрямо него законодателство на Съюза за хармонизация или ще представлява сериозен риск, те изискват от органите, определени съгласно член 26, параграф 1, да спрат процеса по допускането му за свободно обращение.

  3.  Когато органите за надзор на пазара имат основателни съображения да смятат, че даден продукт няма да е в съответствие с изискванията на приложимото спрямо него законодателство на Съюза за хармонизация или ще представлява сериозен риск, те изискват от органите, определени съгласно член 26, параграф 1, да спрат процеса по допускането му за свободно обращение.

  Изменение    172

  Предложение за регламент

  Член 29 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Органите за надзор на пазара и митническите органи обменят информация за статуса на одобрените икономически оператори и техните доказателства за съответствие с изискванията, свързани с безопасността на продуктите.

  3.  Органите за надзор на пазара и митническите органи обменят информация за статуса на одобрените икономически оператори и техните доказателства за съответствие с изискванията, свързани със законодателството на Съюза за хармонизация и безопасността на продуктите. Обменената информация трябва също така да бъде предоставяна, когато е целесъобразно, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

  Изменение    173

  Предложение за регламент

  Член 29 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Когато по време на контрола, описан в параграф 2, втора алинея, бъде установено несъответствие, органите за надзор на пазара спират благоприятното третиране, предвидено в параграф 1 и в параграф 2, първа алинея, и въвеждат подробна информация за несъответствието в системата, посочена в член 34.

  4.  Когато по време на контрола, описан в параграф 2, втора алинея, бъде установено несъответствие, органите за надзор на пазара спират благоприятното третиране, предвидено в параграф 1 и в параграф 2, първа алинея. Те информират съответните митнически органи за установеното несъответствие и въвеждат подробна информация за несъответствието в системата, посочена в член 34.

  Изменение    174

  Предложение за регламент

  Член 31 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Целта на мрежата е да служи като платформа за конструктивно сътрудничество между органите на държавите членки и Комисията и да рационализира практиките за надзор на пазара в рамките на Съюза, като така дейностите по надзор на пазара станат по-ефективни.

  Изменение    175

  Предложение за регламент

  Член 32 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Мрежата се състои от Комитет на Съюза за съответствието на продуктите („Комитет на ЕССП“), групи за административна координация и секретариат.

  1.  Мрежата се състои от по един представител от всяка от единните служби за връзка, посочени в член 11, двама представители на Комисията и съответните им заместници, групи за административна координация и секретариат.

  Изменение    176

  Предложение за регламент

  Член 32 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Комитетът на ЕССП се състои от по един представител от всяка от единните служби за връзка, посочени в член 11, и от двама представители на Комисията и съответните им заместници.

  заличава се

  Обосновка

  Структурата на мрежата на Съюза за съответствието на продуктите беше реорганизирана с цел да се гарантира по-динамично взаимодействие сред различните участници в мрежата. За да укрепне сътрудничеството между органите за надзор на пазара и Комисията, се предвиждат нова обща задача и нови общи правомощия за мрежата и Комисията.

  Изменение    177

  Предложение за регламент

  Член 32 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Комисията създава отделни или съвместни групи за административна координация на всички актове от законодателството на Съюза за хармонизация, изброени в приложението към настоящия регламент. Всяка група за административна координация се състои от представители на компетентните национални органи за надзор на пазара и, ако е целесъобразно, от представители на единните служби за връзка и представители на съответните стопански асоциации и сдружения на потребителите.

  3.  Комисията създава отделни или съвместни групи за административна координация на всички актове от законодателството на Съюза за хармонизация, изброени в приложението към настоящия регламент. Всяка група за административна координация се състои от представители на компетентните национални органи за надзор на пазара и, ако е целесъобразно, от представители на единните служби за връзка и представители на съответните стопански асоциации и сдружения на потребителите. Комисията организира и участва в заседанията на групите за административна координация като наблюдател.

  Изменение    178

  Предложение за регламент

  Член 32 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  На заседанията на мрежата групите за административна координация се представляват въз основа на конкретните знания и опит, необходими в съответствие с разглеждания въпрос.

  Изменение    179

  Предложение за регламент

  Член 32 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Секретариатът се състои от служители на Комисията.

  4.  Секретариатът се състои от служители на Комисията. Той организира заседанията на мрежата и осигурява техническа и логистична подкрепа.

  Изменение    180

  Предложение за регламент

  Член 32 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Комисията може да присъства на заседанията на групите за административна координация.

  заличава се

  Изменение    181

  Предложение за регламент

  Член 32 – параграф 5 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5а.  Мрежата заседава периодично през определени интервали от време и когато е необходимо – по надлежно обосновано искане на Комисията или на държава членка.

  Изменение    182

  Предложение за регламент

  Член 32 – параграф 5 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5б.  Мрежата може да създава постоянни или временни подгрупи, занимаващи се със специфични въпроси и задачи.

  Изменение    183

  Предложение за регламент

  Член 32 –параграф 5 в (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5в.  Мрежата полага всички необходими усилия, за да стигне до решения с консенсус. Ако не може да бъде постигнат консенсус, мрежата приема становището си с обикновено мнозинство от членовете си.

  Изменение    184

  Предложение за регламент

  Член 32 – параграф 5 г (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5г.  Мрежата може да покани експерти и други трети лица, включително организациите, представляващи интересите на промишлеността, малките и средните предприятия, потребителите, лабораториите и органите за оценка на съответствието на равнището на Съюза, да участват в заседанията като наблюдатели или да предоставят писмени становища.

  Изменение    185

  Предложение за регламент

  Член 32 – параграф 5 д (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5д.  Заседанието на мрежата, както и заседанията на административните координационни групи се провеждат по прозрачен начин.

  Изменение    186

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф -1 (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -1.  Мрежата има следните задачи:

   

  а) да приема своята двугодишна работна програма, в която, наред с другото, се определят приоритетите за съвместните действия по надзор на пазара, включително съвместните действия във връзка с надзора на пазара онлайн и приоритетните области или категории продукти;

   

  б) да приеме процедурен правилник за себе си и за функционирането на групите за административна координация;

   

  в) да преразглежда редовно и да обсъжда обща методика за оценка на риска с оглед гарантиране на еднаквото ѝ прилагане;

   

  г) да подготвя секторни насоки за проверки на параметрите на продуктите, предмет на настоящия регламент;

   

  д) да обсъжда еднакви условия за проверки, критерии за определяне на честотата на проверките или количеството на пробите, които да бъдат проверени във връзка с определени продукти, както е посочено в член 15, параграф 1, в съответствие с приоритетите, определени в параграф -1, буква а), както и общите цели, показатели и техники за извършване на проверки с оглед на контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза в съответствие с член 26, параграф 8а;

   

  е) да подпомага обмена на информация за продуктите, които не съответстват на изискванията, новите научни тенденции и новите технологии, нововъзникващи рискове и други аспекти, свързани с дейностите по контрола и с прилагането на стратегии и дейности по надзор;

   

  ж) да осигурява координацията и наблюдението на групите за административна координация и техните дейности;

   

  з) да подпомага по искане на държава членка изготвянето и прилагането на меморандумите за разбирателство, посочени в член 8;

   

  и) да улеснява ефективното функциониране на системата за партньорска оценка между органите за надзор на пазара и Комисията, както е посочено в член 12б, и да проучва и наблюдава резултатите от тези оценки;

   

  й) да анализира споровете между органите за надзор на пазара относно прилагането на настоящия регламент, да разглежда всеки друг въпрос в това отношение и да приема насоки, препоръки и най-добри практики с цел насърчаване на съгласуваното прилагане на настоящия регламент, включително чрез създаване на обща методика за определяне и установяване на санкции;

   

  к) да обсъжда начини за гарантиране на подходящи форми за финансиране и възстановяване на разходите за надзор на пазара в Съюза и да предлага финансирането на дейностите, предвидени в члeн 36;

   

  л) да насърчава и подпомага сътрудничеството с други съответни мрежи и групи, особено обсерваторията и форума на ЕС за блоковата верига, с оглед да се проучват възможностите за използване на новите технологии, особено на блоковите вериги, за целите на надзора на пазара и проследимостта на продуктите;

   

  м) да консултира и подпомага Комисията по въпроси, свързани с по-нататъшното развитие на RAPEX и ИКСНП.

  Изменение    187

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 1 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а)  да приема и наблюдава изпълнението на работната програма на мрежата въз основа на предложение от страна на секретариата;

  а)  да наблюдава изпълнението на работната програма на мрежата и да информира мрежата за заключенията от наблюдението;

  Изменение    188

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 1 – буква е

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е)  да организира сътрудничеството и ефективния обмен на информация и най-добри практики между органите за надзор на пазара;

  е)  да организира сътрудничеството и ефективния обмен на информация и най-добри практики между органите за надзор на пазара, както и с митническите органи;

  Изменение    189

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 1 – буква e а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  еа)  да улеснява организирането на съвместен надзор на пазара и съвместни проекти за изпитвания, включително съвместни проекти във връзка с продуктите, продавани онлайн;

  Изменение    190

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 1 – буква e б (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  еб)  да улеснява организирането на общи програми за обучение и обмена на персонал между органите за надзор на пазара и, когато е целесъобразно, с органите за надзор на пазара от трети държави или с международни организации;

  Изменение    191

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 1 – буква й

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  й)  да организира партньорски проверки и общи програми за обучение и да улеснява обмена на персонал между органите за надзор на пазара и, когато е целесъобразно, с органите за надзор на пазара от трети държави или с международни организации;

  заличава се

  Изменение    192

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 1 – буква м

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  м)  да разглежда по своя собствена инициатива или по искане на Комитета на ЕССП всеки въпрос, който се отнася до прилагането на настоящия регламент, и да издава насоки, препоръки и най-добри практики с цел насърчаване на съгласуваното прилагане на настоящия регламент, включително чрез определяне на стандарти за минималния размер на санкциите.

  заличава се

  Изменение    193

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 1 – буква м а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ма)  да улеснява сътрудничеството между органите за надзор на пазара, митническите органи и по целесъобразност с органите за надзор на пазара от трети държави или с международни организации по разследвания, свързани със съответствието на продуктите, предлагани за продажба онлайн на крайните ползватели в рамките на Съюза.

  Изменение    194

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Комитетът на ЕССП има следните задачи:

  заличава се

  а)  да определя приоритетите за съвместните действия по надзор на пазара;

   

  б)  да осигурява координацията и наблюдението на групите за административна координация и техните дейности;

   

  в)  да подпомага изготвянето и прилагането на меморандумите за разбирателство, посочени в член 8;

   

  г)  да приеме процедурен правилник за себе си и за функционирането на групите за административна координация.

   

  Изменение    195

  Предложение за регламент

  Член 34 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Комисията разработва и поддържа информационна и комуникационна система за събиране и съхраняване на информация в структуриран вид по въпроси, свързани с прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация. Комисията, единните служби за връзка и органите, определени в съответствие с член 26, параграф 1, имат достъп до тази система.

  1.  Комисията разработва и поддържа информационна и комуникационна система за събиране, обработване и съхраняване на информация в структуриран вид по въпроси, свързани с прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация, с цел споделяне на тези данни между държавите членки и възможност за Комисията да наблюдава дейностите по надзор на пазара.

   

  Системата притежава публичен интерфейс с основна информация на всички езици на Съюза и информира крайните ползватели за дейностите по надзор на пазара и за резултатите от тях.

   

  Комисията, единните служби за връзка, органите за надзор на пазара и органите, определени в съответствие с член 26, параграф 1, имат достъп до тази система.

  Изменение    196

  Предложение за регламент

  Член 34 – параграф 2 – буква б а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба)  националната стратегия за надзор на пазара, изготвена от тяхната държава членка съгласно член 13.

  Изменение    197

  Предложение за регламент

  Член 34 – параграф 3 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  всички споразумения за партньорство, сключени от тях съгласно член 7;

  заличава се

  Изменение    198

  Предложение за регламент

  Член 34 – параграф 5 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5а.  Информационната система позволява предаване на файлове между органите за надзор на пазара и е предпочитаният инструмент за отправяне на искания за информация, посочени в член 22.

  Изменение    199

  Предложение за регламент

  Член 35 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Комисията може да обменя с регулаторните органи на трети държави или на международни организации поверителна информация, свързана с надзора на пазара, когато е сключила с тези органи или организации споразумения за поверителност, основани на принципа на реципрочност.

  1.  С цел подобряване на ефикасността на надзора на пазара в Съюза Комисията може да обменя с регулаторните органи на трети държави или на международни организации поверителна информация, свързана с надзора на пазара, когато е сключила с тези органи или организации споразумения за поверителност, основани на принципа на реципрочност.

  Изменение    200

  Предложение за регламент

  Член 35 – параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1а.  Комисията гарантира, че всеки обмен на информация съгласно параграф 1 е в съответствие с приложимото законодателство на Съюза.

  Изменение    201

  Предложение за регламент

  Член 35 – параграф 5 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Одобрението може да бъде предоставено на трета държава съгласно параграф 3 само след извършване на одит в Съюза, с който се доказва, че са спазени следните условия:

  5.  Одобрението може да бъде предоставено на трета държава съгласно параграф 3 само след извършване на одити в съответната трета държава и в Съюза, с които се доказва, че са спазени следните условия:

  Изменение    202

  Предложение за регламент

  Член 35 – параграф 5 – буква -а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -а)  третата държава притежава ефикасна система за проверка на съответствието на продуктите, изнасяни за Съюза;

  Изменение    203

  Предложение за регламент

  Член 35 – параграф 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  9.  Комисията оттегля одобрение, предоставено съгласно параграф 3, когато бъде установено, че въвежданите на пазара на Съюза продукти в значителен брой случаи не са в съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация.

  9.  Комисията наблюдава редовно правилното функциониране на одобрението и оттегля одобрение, предоставено съгласно параграф 3, когато бъде установено, че въвежданите на пазара на Съюза продукти в значителен брой случаи не са в съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация. Комисията информира незабавно държавите членки и засегнатата трета държава.

  Изменение    204

  Предложение за регламент

  Член 38 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Приложимост на Регламент (ЕО) № 765/2008 и изменения на законодателството на Съюза за хармонизация

  Изменения на Регламент (ЕО) № 765/2008

  Изменение    205

  Предложение за регламент

  Член 38 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Членове 1529 от Регламент (ЕО) № 765/2008 не се прилагат по отношение на посоченото в приложението законодателство на Съюза за хармонизация.

  Членове 1529 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се заличават.

  Изменение    206

  Предложение за регламент

  Член 61 – параграф 2 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а)  финансовото положение на малките и средните предприятия;

  заличава се

  Изменение    207

  Предложение за регламент

  Член 61 – параграф 2 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  естеството, тежестта и продължителността на несъответствието, като се вземe предвид причинената вреда за крайните ползватели;

  б)  естеството, тежестта и продължителността на несъответствието, като се вземe предвид причинената вреда за крайните ползватели или за обществените интереси, защитени от относимото законодателство на Съюза за хармонизация;

  Изменение    208

  Предложение за регламент

  Член 61 – параграф 2 – буква д а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  да)  финансовото положение на малките и средните предприятия.

  Изменение    209

  Предложение за регламент

  Член 61 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Държавите членки гарантират по-специално, че може да се налагат санкции, когато икономическият оператор не сътрудничи или откаже да сътрудничи по време на контрола и дейностите в рамките на надзора на пазара.

  5.  Държавите членки имат възможността да не прилагат санкции в случаи на дребни формални нарушения и когато несъответствието е коригирано своевременно от икономическия оператор. Все пак държавите членки гарантират, че може да се налагат санкции, когато икономическият оператор не сътрудничи или откаже да сътрудничи по време на контрола и дейностите в рамките на надзора на пазара.

  Изменение    210

  Предложение за регламент

  Член 61 – параграф 5 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5а.  Държавите членки гарантират, че финансовите санкции, налагани за нарушения на законодателството на Съюза за хармонизация, се използват за финансиране на допълнителни дейности по надзор на пазара.

  Изменение    211

  Предложение за регламент

  Член 62 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  До [31 декември 2024 г.] и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на настоящия регламент спрямо целите, преследвани с него, и представя доклад за основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

  (Не се отнася до българския текст.)

  Изменение    212

  Предложение за регламент

  Член 62 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В доклада се прави оценка дали настоящият регламент е постигнал своите цели, по-специално по отношение на намаляването на броя на несъответстващите на изискванията продукти на пазара на Съюза, на осигуряването на ефективно и ефикасно прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация, на подобряването на сътрудничеството между компетентните органи и засилването на контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, като се взема предвид въздействието върху бизнеса и по-специално върху малките и средните предприятия. Освен това в оценката следва също така да се отчете ефективността на дейностите по надзор на пазара, които получават финансиране от Съюза в контекста на изискванията на политиките и законодателството на Съюза.

  В доклада се прави оценка дали настоящият регламент е постигнал своите цели, по-специално по отношение на намаляването на броя на несъответстващите на изискванията продукти на пазара на Съюза, на осигуряването на ефективно и ефикасно прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация, на подобряването на сътрудничеството между компетентните органи и засилването на контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, като се взема предвид въздействието върху бизнеса и по-специално върху малките и средните предприятия.

   

  Оценката се извършва по-специално с цел да се оцени обхватът на настоящия регламент, както и ефективността на разпоредбите му във връзка с устройства, позволяващи използването на интернет на нещата и изкуствен интелект, и с оглед на развитието на технологиите, икономиката и правото.

   

  В оценката следва също така да се отчете ефективността на дейностите по надзор на пазара, които получават финансиране от Съюза в контекста на изискванията на политиките и законодателството на Съюза, както и да се проучат и предложат нови пазарни решения, които могат да допълнят ефективно действията по надзор на пазара.

  Изменение    213

  Предложение за регламент

  Член 62 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 62a

   

  Упражняване на делегирането

   

  1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

   

  2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 12б, параграф 6, 15, параграф 1б и 26, параграф 8а се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад във връзка с делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

   

  3. Делегирането на правомощия, посочено в членове 12б, параграф 6, 15, параграф 1б и 26, параграф 8а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването влиза в сила в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

   

  4. Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

   

  5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

   

  6. Делегиран акт, приет съгласно членове 12б, параграф 6, 15, параграф 1б и 26, параграф 8а влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и Съвета за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Свободното движение на стоки е тази от четирите основни свободи, чието прилагане е достигнало най-висока степен. Този стълб се опира на доверието на потребителите: европейските потребители трябва да могат да бъдат сигурни, че продуктите, които купуват, са безопасни и съответстващи на изискванията, без значение кой е производителят, в коя държава членка могат да ги закупят и по какъв начин (чрез традиционна или онлайн продажба).

  Много неотдавнашни скандали, като например „дизелгейт“, показват, че несъответстващите на изискванията продукти продължават да са реалност на пазара на ЕС, подчертавайки нуждата от по-ефективен и координиран надзор на пазара в Съюза. Присъствието на пазара на продукти, които не съответстват на законодателството на Съюза за хармонизация, подкопава доверието на потребителите в качеството, безопасността, сигурността и екологосъобразността на продуктите, налични на пазара, застрашавайки доброто функциониране на единния пазар. Това излага на опасност потребителите и други обществени интереси и поставя предприятията, спазващи правилата, в неравностойно конкурентно положение.

  Нарастващия внос в ЕС, все по-голямата сложност на веригите за създаване на стойност, увеличеният брой продукти, разпространявани на единния пазар, и увеличаването на дейностите, свързани с електронна търговия, както и новите технологии, създават нови предизвикателства пред органите за надзор на пазара на държавите членки и пред институциите на ЕС. Налице са явни доказателства, че само правилният, ефективен и координиран надзор в ЕС може да отговори на тези предизвикателства и да гарантира, че до крайните потребители достигат единствено безопасни и съответстващи на изискванията продукти.

  Като цяло докладчикът приветства горещо новия „пакет от законодателни актове за стоките“, представен от Комисията, и по-специално предложението за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация.

  Предвид факта, че „пакетът от документи, свързан с безопасността на потребителските продукти и надзора на пазара“, приет през 2013 г., за съжаление продължава да е блокиран в Съвета, става все по-неотложно Европейският съюз да разчита на ефективна и актуализирана законодателна рамка относно надзора на пазара и спазването на съответствието на продуктите на единния пазар.

  С оглед на това с предложения от докладчика проект на доклад се подкрепят и засилват основните разпоредби в предложението на Комисията, както и се прави опит за поясняването на редица въпроси.

  Основната цел на докладчика е въвеждането на по-хармонизиран европейски подход по отношение на надзора на пазара и гарантирането на по-висока степен на сътрудничество между националните органи за надзор на пазара и другите свързани органи.

  1. Гарантиране на съответстващи на изискванията продукти и условия на равнопоставеност между икономическите оператори

  Докладчикът категорично счита, че укрепването на надзора на пазара е изключително важно, за да се гарантира, че на пазара на ЕС се предоставят единствено съответстващи на изискванията и безопасни продукти, което спомага за по-доброто му функциониране. Това следва да е целта на настоящия регламент.

  Докладчикът признава, че ефективният надзор на пазара, определен в настоящия регламент, може да е от съществено значение за защитата на обществени интереси, като например здравето и безопасността на работното място, защитата на потребителите, опазването на околната среда и обществената сигурност.

  Според докладчика от изключителна важност е да се гарантират лоялна конкуренция и условия на равнопоставеност между икономическите оператори. Освен насочването на значителни усилия за гарантиране на спазването на изискванията на Съюза, честните участници на пазара колективно понасят щети от производството или вноса на несъответстващи на изискванията или опасни стоки. Слабият надзор на пазара не успява да защити честните дружества и заплашва да унищожи работни места. Органите за надзор на пазара следва да гарантират, че несъответстващите на изискванията продукти, както и опасните продукти се идентифицират и не се допускат или се изземват от пазара. Това е в интерес на потребителите, както и на надеждните производители, вносители и дистрибутори.

  2. Въвеждане на хармонизиран европейски подход за надзор на пазара

  •  Укрепване на сътрудничеството между органите за надзор на държавите членки

  В регламента се предвижда набор от правомощия за органите за надзор на пазара, определени с цел осигуряване на ефективното прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите през границите. Докладчикът приветства прилагането на правомощията на органите за надзор на пазара, но настоява, че тези мерки следва да се използват пропорционално и чрез подход, основан на риска.

  Един от основните акценти според докладчика е да се гарантира, че едни и същи правила се прилагат по един и същ начин от различните органи за надзор на пазара в различните държави членки.

  За целта докладчикът предлага хармонизиране на методологията и критериите за оценка на риска, както и хармонизиране на проверките с цел да се гарантират условия на равнопоставеност за всички икономически оператори и лоялна конкуренция на пазара.

  Хармонизираният подход към надзора на пазара върви ръка за ръка с въвеждането на ефективна партньорска оценка на органите за надзор на пазара, за да се гарантира, че съответните правила се прилагат и изпълняват стриктно и по еднакъв начин в целия ЕС.

  •  Добавяне на европейско измерение в мрежата на Съюза за съответствието на продуктите (ЕССП)

  Докладчикът приветства създаването на мрежа на Съюза за съответствието на продуктите с цел насърчаване на по-добро сътрудничеството между органите за надзор на пазара, европейските институции и икономическите оператори. Докладчикът обаче счита, че различните участници в мрежата, определени от Комисията, не взаимодействат достатъчно помежду си. Поради това докладчикът желае да се добави истинско европейско измерение в мрежата и да се засили нейната роля, като, наред с другото, ѝ се предостави правомощието да определя съвместно приоритети за общи действия по надзор на пазара, да създаде еднакви условия на проверките във връзка с определени продукти и да улесни обмена на информация относно несъответстващи на изискванията продукти.

  3. Укрепване на мерките за борба с несъответствието

  •  Лице, отговарящо за съответствието

  Комисията въвежда идеята за „лице, отговарящо за съответствието“ като необходимо условие, за да могат продуктите да бъдат предоставяни на пазара. Главните цели са прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите, като се гарантира наличието на добри контакти между производителите или определените от тях представители и органите за надзор на пазара, и създаване на условия за лоялна търговия на пазара на Съюза.

  Докладчикът категорично подкрепя идеята и предлага разширяване на задълженията на лицето, отговарящо за информацията за съответствието, и по отношение на самото съответствие. В този смисъл даден продукт може да бъде предоставян на пазара само ако има лице, отговарящо за съответствието във връзка с този продукт. Докладчикът разширява отговорностите на лицето, отговарящо за съответствието, като го прави отговарящо за контактите с производителя в случай на несъответствие. По своя собствена инициатива или по искане на органа за надзор на пазара лицето, отговарящо за съответствието, ще трябва да предприеме действия за отстраняване на установеното несъответствие.

  •  База данни относно съответствието

  Докладчикът въвежда и нова идея за онлайн „база данни относно съответствието“, съдържаща данните за контакт на лицето, отговарящо за съответствието, и ЕС декларация за съответствие от производителите. Базата данни ще се попълва от производителите и други икономически оператори и ще бъде достъпна за органите за надзор на пазара и обществеността в Европейския съюза безплатно. Предимствата на тази база данни са двупосочни: икономическите оператори могат да качват декларацията за съответствие и друга свързана информация в една специална база данни, а органите и обществеността ще имат достъп да виждат тази информация на едно място вместо да търсят през различни източници и уебсайтове на икономическите оператори.

  •  Споразумения за партньорство относно съответствието и меморандуми за разбирателство

  Комисията създава възможността органът за надзор на пазара да сключва споразумение за партньорство с икономически оператор, установен на неговата територия. Докладчикът е против хармонизираните разпоредби за споразуменията за партньорство относно съответствието. Според докладчика споразуменията за партньорство могат да се окажат в противоречие с независимостта на публичните органи. Тъй като задачите на икономическите оператори са смесени, съществува явен риск от конфликт на интереси, когато орган за надзор на пазара трябва да провери продукт на дружество, на което по-рано е предоставил консултация. Освен това сключването на споразумение за партньорство относно съответствието ще отвлече вниманието на органите за надзор на пазара от тяхната основна задача, която е да гарантират, че на пазара се пускат само съответстващи на изискванията продукти. По същите причини са преработени и разпоредбите относно меморандума за безопасност, предвиден в член 8 от предложението на Комисията.

  4. Справяне с нови предизвикателства: електронна търговия и „интернет на нещата“

  Развитието на дейностите, свързани с електронна търговия, създава определени предизвикателства за защитата на здравето и безопасността на потребителите и на другите крайни ползватели от опасни нехранителни продукти и несъответстващи на изискванията продукти. Органите за надзор на пазара срещат многобройни трудности, като например във връзка с проследяване на продукти, предлагани за продажба онлайн, определяне на отговорния икономически оператор или провеждане на оценки на риска или на изпитвания за безопасност, поради липсата на физически достъп до продуктите. Този въпрос не е разгледан в предложението на Комисията. Въз основа на насоките на Комисията относно електронната търговия докладчикът предлага всяка държава членка да осигури ефективна организация на дейностите по надзор на пазара във връзка с продуктите, продавани онлайн, и да гарантира, че разполага с подходящ брой инспектори, занимаващи се с продуктите, продавани онлайн, в рамките на своите национални органи за надзор на пазара.

  Освен това Комисията не е отчела широкото навлизане на интернет на нещата и нарастващия брой свързани устройства. Според докладчика регулаторната рамка на ЕС следва да обхваща съществуващите заплахи за сигурността на устройствата за „интернет на нещата“, които могат да станат обект на хакерска намеса и следователно дистанционно да създадат нови рискове. Поради това докладчикът счита, че е от изключителна важност да се оценят новите рискове за потребителите, свързани с продуктите, които могат да се свържат с интернет.

  ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА,ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

  Списъкът по-долу е изготвен на изцяло доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът е получил информация от следните субекти или лица при подготовката на проекта на доклада:

  Субект и/или лице

  ALIBABA

  AMAZON

  AMFORI

  Европейска асоциация за координиране на представителството на потребителите в стандартизацията (ANEC)

  ANIMA

  APPLE

  ASSOGIOCATTOLI

  Европейско бюро на съюзите на потребителите (BEUC)

  BIC

  BUSINESSEUROPE

  CECE

  CECED

  CONFCOMMERCIO

  CONFINDUSTRIA

  DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE

  ЦИФРОВА ЕВРОПА

  E-BAY

  EGMF — Европейска федерация на производителите на градинско оборудване

  ELECTRICAL SAFETY FIRST

  EMOTA

  EUROCOMMERCE

  ФРЕНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ И ДИСТРИБУЦИЯ

  FEDERUNACOMA

  FESI — Федерация на европейската промишленост за спортни стоки

  ГЕРМАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ДРЕБНО — HDE

  IBM

  INDICAM

  INDUSTRIALL

  LIDL STIFTUNG

  LVMH

  MARKENVERBAND — ГЕРМАНСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАРКИТЕ

  ORGALIME

  PROSAFE

  RINA Consulting

  SCHNEIDER ELECTRIC

  TIE — ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ИГРАЧКИ В ЕВРОПА

  UNIFAB — Съюз на производителите

  VDMA

   

  ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

  ПОСТОЯННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА АВСТРИЯ КЪМ ЕС

  ПОСТОЯННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ГЕРМАНИЯ КЪМ ЕС

  ПОСТОЯННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДАНИЯ КЪМ ЕС

  ПОСТОЯННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФРАНЦИЯ КЪМ ЕС

  ИТАЛИАНСКАТА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“

  ИТАЛИАНСКОТО МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

  ПОСТОЯННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ИТАЛИЯ КЪМ ЕС

  ПОСТОЯННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ КЪМ ЕС

  SWEDISH PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

  СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (12.7.2018)

  на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
  (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

  Докладчик по становище: Мирослав Миколашик

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Безопасността на потребителите и опазването на околната среда са крайъгълните камъни на единния пазар за стоки, който е едно от най-големите постижения на Европа, което цели да даде възможност за свободното движение.

  В целия ЕС съществуват общи правила за безопасността и околната среда, които защитават гражданите срещу рискове за безопасността, замърсяването и увреждането на околната среда. Въпреки това, все още съществуват твърде много продукти, които се продават на пазара на ЕС и които не отговарят на тези правила, предвидени в законодателството на ЕС. Наличието на несъответстващи на изискванията продукти излага гражданите на потенциално опасни продукти, излага на риск околната среда и нарушава конкуренцията.

  Предложението за регламент е част от „пакета за стоките“, който цели да отстрани някои слабости за по-добро функциониране на единния пазар на стоки. Докладчикът приветства предложението за регламент, което има за цел да се подобри постигането на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и неговото прилагане. При все това докладчикът отбелязва ограниченото приложно поле на регламента, което се прилага единствено по отношение на хармонизираните продукти, които са изброени в приложението. По отношение на законодателството в приложението се прилага разпоредба lex generalis, която цели да се предотврати възможен риск от припокриване или противоречие с разпоредби lex specialis със същата цел, естество или действие в други действащи или бъдещи правила на законодателството на Съюза за хармонизация.

  Докладчикът отчита, че прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация е от компетентността на държавите членки, които са ограничени от рамките на своите юрисдикции. Ето защо е необходима координация на дейностите, за да се осигури последователно прилагане в целия ЕС и да се реши ефективно проблемът с несъответствието.

  Осигуряването на съответствие със законодателството на ЕС се смята за най-добрия начин да се гарантира, че продуктите са безопасни. Например законодателството на ЕС в области като детските играчки и химичните вещества е сред най-стриктните в света. Въпреки това големи количества опасни и неотговарящи на изискванията продукти се продават в ЕС всеки ден. Според годишния доклад за 2017 г. на RAPEX най-опасните категории продукти в ЕС са: детски играчки (29%), превозни средства (20%), облекла, текстилни изделия и модни артикули (12%), а най-често биват подавани сигнали за риска от нараняване (28%), следван от химическия риск (22%).

  За подобряване на настоящото положение е нужно повече сътрудничество между органите и икономическите оператори. Това върви ръка за ръка със съгласуваността на практиките за надзор на пазара в целия ЕС и по външните му граници, с цел да се гарантира едно и също високо ниво на съответствие навсякъде. В тази връзка докладчикът приветства задълженията за оказване на взаимопомощ и законовата презумпция, че продуктите, за които е установено, че са несъответстващи в една държава членка, са несъответстващи на изискванията в целия ЕС.

  Докладчикът се съгласява, че предложението следва да подобри сътрудничеството и съответствието при правоприлагането, без да налага непропорционална или прекомерна тежест на органите на държавите членки и на икономическите оператори. Поради това предложението не би следвало да надхвърля необходимото за постигане на предвидените в него цели. Докладчикът припомня, че обективните възможности на МСП трябва да се имат предвид.

  За да се гарантира надеждност и последователност на изпитванията в целия Съюз в рамката за надзор на пазара, Комисията предлага да определи изпитвателни съоръжения на Съюза. Лабораториите, определени като изпитвателни съоръжения на Съюза, следва да притежават необходимия експертен опит, оборудване, инфраструктура и персонал, за да изпълняват задачи в съответствие с най-високите стандарти. Поради това докладчикът препоръчва те също така да действат като центрове за знания относно рисковете и нововъзникващите рискове (например по отношение на вредни химични вещества). Докладчикът желае да се гарантира, че нотифицираният орган или всеки друг орган за оценяване на съответствието има възможността да се превърне в изпитвателно съоръжение на Съюза, при условие че отговаря на предписаните условия.

  Докладчикът приветства факта, че с регламента се създава мрежа на Съюза за съответствието на продуктите, насочена към координация и улесняване на предприемането на съвместни действия по правоприлагане от страна на държавите членки. В допълнение към това, докладчикът предлага създаването на общоевропейска хармонизирана база данни за произшествията и нараняванията, за да се осигури последователност на наблюдението в целия ЕС и тя да служи като инструмент за разработване на ново законодателство и стандарти в областта на здравето и безопасността и за подобряване на правоприлагането.

  Докладчикът приветства особено факта, че регламентът предвижда засилена рамка за контрол на продуктите, които биват въвеждани на пазара на Съюза (почти 30% от стоките в ЕС), защото веднъж след като продуктите влязат, те могат да се движат свободно в рамките на Съюза. В същото време докладчикът подчертава значението, които изискванията, свързани със защитата на околната среда, здравето и безопасността, отдават на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, и на това само безопасни и съответстващи на изискванията продукти да бъдат въвеждани на единния пазар. За да се гарантира, че опасните или несъответстващи на изискванията продукти не се пускат на пазара на Съюза, митническите органи трябва да извършват подходящи проверки, преди продуктите да бъдат допускани за свободно обращение. Според докладчика относно практиката на избиране от страна на износители от трети държави на пункт на въвеждане, където контролът не е толкова систематичен или строг, трябва да се вземат надлежни мерки, а пропуските в работата на митническите органи да бъдат коригирани.

  Като цяло, докладчикът се съсредоточава в предложенията си за изменения върху укрепване на защитата на здравето, безопасността и околната среда и счита, че Регламентът за съответствието и правоприлагането ще спомогне за създаването на по-справедлив вътрешен пазар на стоки.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

  Изменение    1

  Предложение за регламент

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1)  С цел да се осигури свободното движение на продукти в рамките на Съюза, е необходимо да се гарантира, че продуктите отговарят на изисквания, които осигуряват високо равнище на защита на обществените интереси, като здравеопазване и безопасност в общ смисъл, здравословни и безопасни условия на труд, защита на потребителите, опазване на околната среда и обществената сигурност. Стриктното спазване на тези изисквания е от първостепенно значение за осигуряването на необходимата защита на тези интереси и за създаване на условията, при които може да съществува лоялна конкуренция на пазара на стоки в Съюза. Поради това са необходими правила, за да се гарантира това правоприлагане в рамките на целия вътрешен пазар, включително по отношение на продуктите, въвеждани в Съюза от трети държави.

  (1)  С цел да се осигури свободното движение на продукти в рамките на Съюза, е необходимо да се гарантира, че продуктите отговарят на изисквания, които осигуряват високо равнище на защита на обществените интереси, като здравеопазване и безопасност в общ смисъл, здравословни и безопасни условия на труд, защита на потребителите, опазване на околната среда и обществената сигурност. Стриктното спазване на тези изисквания е от първостепенно значение за осигуряването на необходимата защита на тези интереси и за създаване на условията, при които може да съществува лоялна конкуренция на пазара на стоки в Съюза. Поради това са необходими правила, за да се гарантира това правоприлагане в рамките на целия вътрешен пазар, включително по отношение на продуктите, въвеждани в Съюза от трети държави. С цел да се улесни постигането на съответствие със законодателството на Съюза от страна на икономическите участници и да се дадат правомощия на органите за надзор на пазара в техните действия по правоприлагане, при тези изисквания следва да се намери точният баланс между опростяване и ефективност. Изискванията на настоящия регламент и тяхното прилагане са изготвени така, че да се даде приоритет на надзора над онези продукти, които могат да представляват сериозен риск.

  Изменение    2

  Предложение за регламент

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5)  Настоящият регламент следва да обхваща продуктите, които влизат в обхвата на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложението. Посоченото в приложението законодателство следва да обхваща цялото законодателство на Съюза за хармонизация, свързано с промишлените продукти, различни от храна, фураж, лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, живи растения и животни, продукти с човешки произход и растителни и животински продукти, пряко свързани с тяхното бъдещо възпроизводство. Това ще гарантира наличието на единна рамка за надзор на пазара за тези продукти на равнището на Съюза. Следователно е необходимо няколко инструмента от законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите да бъдат изменени, като по-специално се заличат позоваванията на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 765/2008. Ако в бъдеще се приема ново законодателство на Съюза за хармонизация, в него ще се предвиди дали настоящият регламент следва също така да се прилага по отношение на посоченото законодателство.

  (5)  Настоящият регламент следва да обхваща продуктите, които влизат в обхвата на Директива 2001/95/EО или на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложението. Посоченото в приложението законодателство следва да обхваща цялото законодателство на Съюза за хармонизация, свързано с промишлените продукти, различни от храна, фураж, лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, живи растения и животни, продукти с човешки произход и растителни и животински продукти, пряко свързани с тяхното бъдещо възпроизводство. Това ще гарантира наличието на единна рамка за надзор на пазара за тези продукти на равнището на Съюза. Следователно е необходимо няколко инструмента от законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите да бъдат изменени, като по-специално се заличат позоваванията на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 765/2008. Ако в бъдеще се приема ново законодателство на Съюза за хармонизация, в него ще се предвиди дали настоящият регламент следва също така да се прилага по отношение на посоченото законодателство.

  Обосновка

  За ефективната защита на потребителите е изключително важно директивата да бъде включена в законодателството. Особено важни за широката общественост са редица продукти в обхвата на директивата, като например играчки, и те следва да бъдат защитени.

  Изменение    3

  Предложение за регламент

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7)  Безопасността на потребителите зависи до голяма степен от активното прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите, в което се предвиждат изисквания за безопасност. Поради това е необходимо мерките по правоприлагане да бъдат засилени. Тези мерки следва непрестанно да се подобряват и да стават все по-ефективни с цел да се отговори на настоящите предизвикателства на глобалния пазар и на все по-сложната верига на доставки.

  (7)  Безопасността на потребителите зависи до голяма степен от активното прилагане на законодателството на Съюза в областта на продуктите, в което се предвиждат изисквания за безопасност. Поради това е необходимо мерките по правоприлагане да бъдат засилени, включително по отношение на продуктите, предлагани за продажба онлайн на крайни ползватели в Съюза. Тези мерки следва непрестанно да се подобряват и да стават все по-ефективни с цел да се отговори на настоящите предизвикателства на глобалния пазар и на все по-сложната верига на доставки.

  Изменение    4

  Предложение за регламент

  Съображение 7 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7a)  Следва да се обърне специално внимание на „интернет на предметите“ и на нарастващия брой на устройства, използващи изкуствен интелект, като се вземе предвид, че потребителите все повече използват свързани устройства в ежедневието си, без да осъзнават заплахите за сигурността, които тези устройства може да представляват, и съществуващите отдалечени рискове. Следователно регулаторната рамка на Съюза следва да разреши тези въпроси, за да гарантира по-добра защита на потребителите.

  Изменение    5

  Предложение за регламент

  Съображение 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (9)  Отговорността за прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация следва да се носи от държавите членки, чиито органи за надзор на пазара следва да бъдат задължени да гарантират, че законодателството се спазва изцяло. Поради това държавите членки следва да възприемат систематични подходи за гарантиране на ефективността на надзора на пазара и другите дейности по правоприлагане.

  (9)  Отговорността за прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация следва да се носи от държавите членки, чиито органи за надзор на пазара следва да бъдат задължени да гарантират, че законодателството се спазва изцяло. Поради това държавите членки следва да възприемат систематични подходи за гарантиране на ефективността на надзора на пазара и другите дейности по правоприлагане, при условие че Комисията следи за правилното прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация.

  Изменение    6

  Предложение за регламент

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14)  Един по-справедлив единен пазар следва да гарантира равни условия на конкуренция за всички икономически оператори и защита срещу нелоялна конкуренция. За тази цел е необходимо прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите да бъде засилено. Доброто сътрудничество между производителите и органите за надзор на пазара е ключов елемент, който предоставя възможност за незабавна намеса и коригиращи действия по отношение на даден продукт. От значение е да има лице за контакт, установено в Съюза, така че органите за надзор на пазара да имат възможност да му отправят въпроси във връзка със съответствието на продуктите със законодателството на Съюза за хармонизация. Лицето, отговарящо за предоставянето на такава информация относно съответствието, следва да бъде производителят, вносителят или друго лице, определено за тази цел от производителя, например друг икономически оператор. Ролята на установеното в Съюза лице, отговарящо за информацията относно съответствието, е от съществено значение, за да може органите за надзор на пазара да имат възможност да осъществяват комуникация с един посредник в Съюза и да извършват своевременно специфичните задачи, за да се гарантира, че продуктите са в съответствие с изискванията на законодателството на Съюза за хармонизация, което е от полза за потребителите, работниците и предприятията в рамките на Съюза. Разпоредбите в настоящия регламент, съгласно които се изисква наличието на установено в Съюза лице, отговарящо за информацията относно съответствието, не следва да се прилагат, когато специфичните изисквания, съдържащи се в някои правни инструменти относно продуктите, а именно член 4 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, член 15 от Регламент (ЕС) 2017/745 и член 15 от Регламент 2017/746, постигат същия резултат.

  (14)  Един по-справедлив единен пазар следва да гарантира равни условия на конкуренция за всички икономически оператори и защита срещу нелоялна конкуренция. За тази цел е необходимо прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите да бъде засилено. Доброто сътрудничество между производителите, дистрибуторите, търговците на едро, търговците на дребно и органите за надзор на пазара е ключов елемент, който предоставя възможност за незабавна намеса и коригиращи действия по отношение на даден продукт. От значение е да има лице за контакт, установено в Съюза, така че органите за надзор на пазара да имат възможност да му отправят въпроси във връзка със съответствието на продуктите със законодателството на Съюза за хармонизация. Лицето, отговарящо за предоставянето на такава информация относно съответствието, следва да бъде производителят или неговият упълномощен представител, определен за тази цел. Когато производителят не е установен в Съюза и няма упълномощен представител, лицето, отговорно за предоставяне на информацията относно съответствието, следва да бъде вносителят или дистрибуторът. Ролята на установеното в Съюза лице, отговарящо за информацията относно съответствието, е от съществено значение, за да може органите за надзор на пазара да имат възможност да осъществяват комуникация с един посредник в Съюза и да извършват своевременно специфичните задачи, за да се гарантира, че продуктите са в съответствие с изискванията на законодателството на Съюза за хармонизация, което е от полза за потребителите, работниците и предприятията в рамките на Съюза. Разпоредбите в настоящия регламент, съгласно които се изисква наличието на установено в Съюза лице, отговарящо за информацията относно съответствието, не следва да се прилагат, когато специфичните изисквания, съдържащи се в някои правни инструменти относно продуктите, а именно член 4 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, член 15 от Регламент (ЕС) 2017/745 и член 15 от Регламент 2017/746, постигат същия резултат.

  Изменение    7

  Предложение за регламент

  Съображение 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18)  Дейностите по надзор на пазара следва да бъдат задълбочени и ефективни, за да се гарантира, че законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите се прилага правилно. Като се има предвид, че контролът може да представлява тежест за икономическите оператори, органите за надзор на пазара следва да организират и провеждат инспекционните дейности, като вземат предвид техните интереси и ограничават посочената тежест до необходимото за извършването на ефикасен и ефективен контрол. Освен това дейностите по надзор на пазара следва да се извършват със същото равнище на грижи от компетентните органи на съответната държава членка, независимо от това дали несъответствието на даден продукт е от значение на територията на тази държава членка или има вероятност да окаже въздействие върху пазара на друга държава членка.

  (18)  Дейностите по надзор на пазара следва да бъдат задълбочени и ефективни, за да се гарантира, че законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите се прилага правилно. Като се има предвид, че контролът може да представлява тежест за икономическите оператори, органите за надзор на пазара следва да организират и провеждат инспекционните дейности, като вземат предвид интересите на тези оператори и ограничават посочената тежест до необходимото за извършването на ефикасен и ефективен контрол. Освен това дейностите по надзор на пазара следва да се извършват със същото равнище на грижи от компетентните органи на съответната държава членка, независимо от това дали несъответствието на даден продукт е от значение на територията на тази държава членка или има вероятност да окаже въздействие върху пазара на друга държава членка. Следва да се установят общи условия за дейностите за инспектиране, провеждани от органите за надзор на пазара, когато даден продукт представлява установен или нововъзникващ риск.

  Изменение    8

  Предложение за регламент

  Съображение 23 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (23a)  Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да предоставят съвети относно опаковките и да наредят да се направят промени, когато установят противоречия със законодателството на Съюза.

  Изменение    9

  Предложение за регламент

  Съображение 33

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (33)  За да се гарантира надеждност и последователност на изпитванията в целия Съюз в рамките на надзора на пазара, Комисията следва да определи изпитвателни съоръжения на Съюза. Освен това следва да бъде разработена по-пълна информационна система за споделяне на резултатите от изпитванията в рамките на Съюза, за да се избегне ненужно дублиране и да се гарантира по-голяма съгласуваност на равнището на Съюза.

  (33)  За да се гарантира надеждност и последователност на изпитванията в целия Съюз в рамките на надзора на пазара, Комисията следва да определи изпитвателни съоръжения на Съюза. Органите за надзор на пазара следва надлежно да вземат предвид резултатите от изпитванията, проведени от тези изпитвателни съоръжения на Съюза. Освен това следва да бъде разработена по-пълна информационна система за споделяне на резултатите от изпитванията в рамките на Съюза, за да се избегне ненужно дублиране и да се гарантира по-голяма съгласуваност на равнището на Съюза. Изпитвателните съоръжения на Съюза следва да действат като експертни центрове по отношение на познатите и нововъзникващите рискове и също така да подпомагат Съюза и държавите членки в разработването на общи съвременни методологии на изпитване.

  Изменение    10

  Предложение за регламент

  Съображение 35

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (35)  От държавите членки следва да се изисква да гарантират, че винаги разполагат с адекватни финансови ресурси, за да осигуряват органите за надзор на пазара с необходимия персонал и оборудване. Ефективната дейност по надзор на пазара изисква значителни ресурси, поради това следва те да бъдат предоставяни във всеки един момент на подходящо равнище в съответствие с нуждите на правоприлагането. Поради това публичното финансиране следва да бъде допълвано от събиране на такси за покриване на разходите, направени при изпълнението на дейностите по надзор на пазара във връзка с продукти, за които е установено, че са несъответстващи на изискванията, като се отчитат надлежно резултатите на съответния икономически оператор с оглед на неговото съответствие с изискванията.

  (35)  От държавите членки следва да се изисква да гарантират, че винаги разполагат с адекватни финансови ресурси, за да осигуряват органите за надзор на пазара с необходимия персонал и оборудване. Ефективната дейност по надзор на пазара изисква значителни ресурси, поради това следва те да бъдат предоставяни във всеки един момент на подходящо равнище в съответствие с нуждите на правоприлагането. Административните и автоматизирани проверки не може да служат за заместител на физическите проверки, които гарантират съответствието по същество на продукта с приложимото законодателство на Съюза. Поради това публичното финансиране следва да бъде допълвано от събиране на такси за покриване на разходите, направени при изпълнението на дейностите по надзор на пазара във връзка с продукти, за които е установено, че са несъответстващи на изискванията, като се отчитат надлежно резултатите на съответния икономически оператор с оглед на неговото съответствие с изискванията.

  Изменение    11

  Предложение за регламент

  Съображение 36 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (36a)  Степента на прилаганите наказания за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, който налага задължения на икономическите оператори, и за нарушения на разпоредбите на законодателството на Съюза и на държавите членки в областта на продуктите, което налага задължения на икономическите оператори, следва да бъде повишена с цел да се възпрепятства пускането на пазара на несъответстващи на изискванията продукти.

  Изменение    12

  Предложение за регламент

  Съображение 38 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (38a)  Комисията следва да наблюдава резултатите от дейността на митническите органи и да взема мерки относно пропуските в работата им, които биха могли да доведат до отслабване на равнопоставеността между постигналите съответствие производители от Съюза и производители от трети държави, които изнасят за Съюза. Комисията следва да обърне внимание и на практиката, при която износители от трети държави избират пунктове на въвеждане в Съюза, където проверките не са толкова строги или систематичнии.

  Изменение    13

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  С настоящия регламент се определят правилата и процедурите за предоставяне на информация относно съответствието с изискванията на някои продукти, попадащи в обхвата на актовете на Съюза за хармонизиране на условията за тяхното пускане на пазара. С него се създава рамка за сътрудничество с икономическите оператори във връзка с такива продукти.

  Настоящият регламент има за цел да защити здравето, безопасността и сигурността на европейските потребители, както и на околната среда, и предвижда процедури, за да гарантира, че само безопасните и съответстващи на изискванията продукти се предлагат на европейските потребители.

   

   

  Изменение    14

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Настоящият регламент се прилага по отношение на всички продукти, които влизат в обхвата на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложението към настоящия регламент („законодателство на Съюза за хармонизация“).

  1.  Настоящият регламент се прилага по отношение на всички продукти, които влизат в обхвата на Директива 2001/95/EО или на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложението към настоящия регламент („законодателство на Съюза за хармонизация“).

  Изменение    15

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Прилагането на настоящия регламент не възпрепятства органите за надзор на пазара да предприемат по-специфични мерки, предвидени в Директива 2001/95/EО.

  3.  Прилагането на настоящия регламент не възпрепятства органите за надзор на пазара да предприемат по-специфични мерки, предвидени в Директива 2001/95/EО. Органите за надзор на пазара винаги трябва да действат въз основа на принципа на предпазните мерки, по-специално във връзка със здравето и околната среда.

  Изменение    16

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3)  „надзор на пазара“ означава извършените дейности и предприетите мерки от органите за надзор на пазара с цел да се гарантира, че продуктите съответстват на изискванията съгласно законодателството на Съюза за хармонизация и че не представляват опасност за здравето, безопасността или другите аспекти на защитата на обществения интерес;

  (3)  „надзор на пазара“ означава извършените дейности и предприетите мерки от органите за надзор на пазара с цел да се гарантира, че продуктите съответстват на изискванията съгласно законодателството на Съюза и че не представляват опасност за здравето и безопасността в общ смисъл, здравословните и безопасните условия на труд, защитата на потребителите, обществената сигурност или за другите аспекти на защитата на обществения интерес;

  Изменение    17

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 7 a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7a)  „формално несъответствие“ означава административно несъответствие, което не води до нарушаване на съществените изисквания, включително, но не само, случаите на несъответствия, посочени в член R34 от приложение І към Решение № 768/2008/EО на Европейския парламент и на Съвета1a;

   

  _________________

   

  Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО на Съвета (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).

  Изменение    18

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 15

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (15)  „сериозен риск“ означава всеки сериозен риск, включително този, чиито въздействия не са непосредствени, и който изисква бърза намеса от страна на органите за надзор на пазара;

  (15)  „сериозен риск“ означава всеки риск, изискващ бърза намеса и последващи действия, включително и в случаите, когато въздействието може и да не бъде непосредствено; всеки продукт, който не отговаря на съществените изисквания, определени в законодателството за хармонизация, или всеки продукт, който не отговаря на критериите за общата безопасност на продуктите въз основа на Директива 2001/95/ЕО, се счита за представляващ сериозен риск;

  Изменение    19

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 22 a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (22a)  „доброволни мерки“ означава мерки, при които оператор доброволно е поел ангажимент за отстраняване на несъответствието въз основа на констатациите на органа за надзор на пазара или въз основа на собствените си констатации;

  Изменение    20

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 22 б (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (22б)  „обосновано искане“ означава искане от орган за надзор на пазара въз основа на предполагаемо несъответствие;

  Изменение    21

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 22 в (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (22в)  „различни модели“ означава всички продукти, които имат различни характеристики, които понякога са незначителни и дори несъществуващи.

  Изменение    22

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1 – буква а – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а)  производителят е установен в Съюза или поне едно от следните лица, имащи отношение към продукта, се намира в Съюза:

  а)  производителят или неговият упълномощен представител е установен в Съюза или поне едно от следните лица, имащи отношение към продукта, се намира в Съюза:

  Изменение    23

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка i

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  i)  вносител;

  i)  вносител, когато производителят не е установен в Съюза и няма упълномощен представител;

  Изменение    24

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка i a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  iа)  дистрибутор;

  Изменение    25

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка ii

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ii)  физическо или юридическо лице, установено в Съюза, упълномощено писмено от производителя, който го е определил като лице, отговарящо за изпълнението на задачите, изброени в параграф 3, и изисква от него да изпълнява тези задачи от името на производителя;

  ii)  в случаи, когато няма производител или вносител, установен в Съюза, физическо или юридическо лице, установено в Съюза, упълномощено писмено от производителя, който го е определил като лице, отговарящо за осигуряването на съответствие и изпълнението на задачите, изброени в параграф 3 от името на производителя;

  Изменение    26

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  данните за самоличността и данните за контакт на производителя, вносителя или друго лице, което отговаря на изискванията на буква а), са публично достъпни в съответствие с параграф 4 и са посочени или могат да бъдат установени в съответствие с параграф 5.

  б)  данните за самоличността и данните за контакт на производителя, вносителя, дистрибутора или друго лице, което отговаря на изискванията на буква а), са публично достъпни в съответствие с параграф 4 и са посочени или могат да бъдат установени в съответствие с параграф 5.

  Изменение    27

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 3 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  при обосновано искане от орган за надзор на пазара предоставяне на този орган на цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта, на официален език на Съюза, определен от съответната държава членка;

  б)  при обосновано искане от орган за надзор на пазара предоставяне на този орган на цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта, на официален език на Съюза, определен от съответната държава членка, и за доказване наличието на различни съществени характеристики между неговите различни модели съгласно определението в член 3, точка 22в;

  Изменение    28

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 3 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в)  осъществяване на сътрудничество с органите за надзор на пазара, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване или — ако това не е възможно — ограничаване на рисковете, свързани с продукта.

  в)  осъществяване на сътрудничество с органите за надзор на пазара и предприемане на незабавно действие, по тяхна инициатива или по искане на тези органи, за отстраняване или — ако това не е възможно — ограничаване на рисковете, свързани с продукт, или отстраняване на несъответствието с изискванията, определени в законодателство на Съюза за хармонизация или в Директива 2001/95/ЕО;

  Изменение    29

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 3 – буква в a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ва)  когато счита или има причина да счита, че въпросният продукт представлява риск или не съответства на приложимото законодателство на Съюза за хармонизация или с хармонизиран стандарт, информира незабавно производителя и – когато е приложимо, други икономически оператори;

  Изменение    30

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Производителите правят данните за самоличността и данните за контакт с лицето, отговарящо за информацията относно съответствието във връзка с продукта, публично достъпни на своя уебсайт или, при липса на уебсайт, по какъвто и да било друг начин, който позволява информацията да бъде леснодостъпна и безплатна за широката общественост в Съюза.

  заличава се

  Изменение    31

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Данните за самоличността и данните за контакт на лицето, отговарящо за информацията относно съответствието във връзка с продукта, трябва да бъдат посочени на продукта или да могат да бъдат установени от информацията, посочена на продукта, на неговата опаковка, на пакета или в придружаващ документ.

  5.  Данните за самоличността и данните за контакт на производителя и данните за контакт на лицето, отговарящо за информацията относно съответствието във връзка с продукта, трябва да бъдат посочени на продукта или да могат да бъдат установени от информацията, посочена на продукта, на неговата опаковка, на пакета или в придружаващ документ.

  Обосновка

  Продукт може да бъде пускан на пазара само ако съответства на изискванията и е безопасен за потребителите и за околната среда. Това е основната отговорност на производителя.

  Изменение    32

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 5 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5а.  Производителят, вносителят и други лица, отговарящи на изискванията на параграф 1, буква а) от настоящия член, предоставят на разположение на обществеността и на другите икономически оператори чрез всички подходящи средства списъци със своите модели на продукти, придружени от снимка, по-специално за продуктите, които влизат или са влизали в обхвата на решение на Комисията по член 13 от Директива 2001/95/EО, и за продукти, които са обект на широко разпространение.

  Изменение    33

  Предложение за регламент

  Член 4a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 4а

   

  Задължения на дистрибуторите

   

  1. Преди да започнат да предоставят продукт на пазара, дистрибуторите предприемат всички разумни стъпки, за да гарантират, че производителят и вносителят са спазили изискванията, посочени в приложимото законодателство за хармонизация, хармонизирани стандарти или Директива 2001/95/EО.

   

  2. При обосновано искане от орган за надзор на пазара лицето, отговорно за информацията за съответствие, предоставя на този орган цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на продукта, на официален език на Съюза, определен от съответната държава членка, и за доказване наличието на различни съществени характеристики между неговите различни модели съгласно определението в член 3, точка 22в;

  Обосновка

  Търговците на дребно допускат постоянно продажбата и потреблението на незаконни или на несъответстващи на изискванията стоки. Това изменение ще задължи дистрибуторите да играят по-активна роля в налагането на забрана по отношение на незаконните стоки.

  Изменение    34

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато в законодателството на Съюза за хармонизация се предвижда изготвянето на ЕС декларация за съответствие, производителите правят декларацията публично достъпна на своя уебсайт или, при липса на уебсайт, по какъвто и да било друг начин, който позволява декларацията да бъде леснодостъпна и безплатна за широката общественост в Съюза.

  Когато в законодателството на Съюза за хармонизация се предвижда изготвянето на ЕС декларация за съответствие, производителите, включително тези от трети държави, или вносителите правят декларацията публично достъпна безплатно.

  Изменение    35

  Предложение за регламент

  Член 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 7

  заличава се

  Договорености за партньорство относно съответствието

   

  1.  Даден орган за надзор на пазара може да сключва договореност за партньорство с икономически оператор, установен на неговата територия, в рамките на която органът се съгласява да предоставя на икономическия оператор съвети и насоки във връзка със законодателството на Съюза за хармонизация, приложимо към продуктите, за които икономическият оператор е отговорен.

   

  Договореността не обхваща извършването на дейности по оценяване на съответствието, които се възлагат на нотифицираните органи съгласно законодателството на Съюза за хармонизация.

   

  2.  Ако даден орган за надзор на пазара сключи договореност за партньорство съгласно параграф 1, той вписва този факт в системата, посочена в член 34, заедно с подробна информация относно обхвата на договореността и своето собствено наименование и адрес, както и наименованието и адреса на икономическия оператор.

   

  3.  Ако даден орган за надзор на пазара сключи договореност за партньорство съгласно параграф 1, другите органи за надзор на пазара информират този орган за всяка временна мярка, предприета от тях срещу икономическия оператор, както и за всяко коригиращо действие, предприето от икономическия оператор във връзка с постигането на съответствие с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация.

   

  4.  Даден орган за надзор на пазара, който сключва договореност за партньорство съгласно параграф 1, може да налага такса на икономическия оператор за разходите, обосновано направени от съответния орган при упражняването на неговите функции съгласно параграфи 1 и 2.

   

  Обосновка

  Органите за наблюдение на пазара следва да останат независими и безпристрастни при изпълнението на задълженията си.

  Изменение    36

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 1 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Органите за надзор на пазара могат да сключват меморандуми за разбирателство с предприятия или организации, представляващи предприятията или крайните ползватели, с цел извършване или финансиране на съвместни дейности, насочени към установяване на наличието на несъответствие или насърчаване на постигането на съответствие в определени географски райони или по отношение на специфични категории продукти.

  Органите за надзор на пазара могат да сключват меморандуми за разбирателство с митнически, пристанищни и летищни органи, производители или вносители, предприятия или организации, представляващи предприятията или крайните ползватели, с цел извършване или финансиране на съвместни дейности, насочени към установяване на наличието на несъответствие или насърчаване на постигането на съответствие в определени географски райони или по отношение на специфични категории продукти с цел разглеждане на въпроси, пораждащи особена загриженост сред потребителите в тази област. Органът за надзор на пазара предоставя проекта на меморандум за разбирателство на Комисията преди приемането му. Комисията представя на органите за надзор на пазара становище относно проекта на меморандум и доклада за изпълнение.

  Изменение    37

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Даден орган за надзор на пазара може да използва всяка информация, получена в резултат на дейности, извършвани или финансирани от други страни по меморандум за разбирателство, сключен от него съгласно параграф 1 като част от всяко разследване, предприето от този орган във връзка с дадено несъответствие, но само ако въпросната дейност е извършена независимо, безпристрастно и непредубедено.

  2.  Даден орган за надзор на пазара може да използва всяка информация, получена в резултат на дейности, извършвани или финансирани от други страни по меморандум за разбирателство, сключен от него съгласно параграф 1 като част от всяко разследване, предприето от този орган във връзка с дадено несъответствие, но само ако въпросната дейност е извършена независимо, безпристрастно и непредубедено. Информацията за начина, по който продуктите са били изпитвани, и резултатите от тези изпитвания са публично достъпни.

  Обосновка

  Необходима е по-голяма прозрачност във връзка с методите и критериите за изпитване, както и с резултатите от изпитването.

  Изменение    38

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Всеки обмен на информация между органите за надзор на пазара и предприятията или организациите, посочени в параграф 1, за целите на изготвянето или прилагането на меморандум за разбирателство, сключен от тях съгласно посочения параграф, не се счита за нарушаване на изискванията за професионалната тайна.

  3.  Всеки обмен на информация между органите за надзор на пазара, Комисията или органа на ЕС за съответствие на продуктите и предприятията или организациите, посочени в параграф 1, за целите на изготвянето или прилагането на меморандум за разбирателство, сключен от тях съгласно посочения параграф, се разглежда в съответствие с изискванията за професионалната тайна. Всяко по-нататъшно използване на тази информация подлежи на най-строги гаранции за поверителност и за опазване на професионалната и търговската тайна.

  Изменение    39

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 2 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  процедури за наблюдение на инциденти или случаи на увреждане на здравето или безопасността на крайните ползватели, за които се предполага, че са причинени от такива продукти;

  б)  процедури за наблюдение на инциденти или случаи на увреждане на здравето или сигурността на крайните ползватели, за които се предполага, че са причинени от такива продукти;

  Изменение    40

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 2 – буква г a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  га)  процедури за събиране и проучване на научни и технически познания, свързани с въпроси на безопасността, засягащи по-специално опазването на здравето и защитата на околната среда;

  Изменение    41

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 2 – буква г б (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  гб)  процедури за установяване на сътрудничество и обмен на информация и опит между органите за надзор на пазара и научни или изследователски институции.

  Обосновка

  Обменът на знания, информация и опит между органите за надзор на пазара и научни и изследователски институции изглежда би бил от полза и за двете страни, особено в области, в които са налице бърз напредък на науката и иновации.

  Изменение    42

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 2 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Органите за надзор на пазара осъществяват контрол като част от своите дейности, посочени в параграф 1, чрез основан на риска подход, като вземат предвид като минимум следните фактори:

  2.  Органите за надзор на пазара осъществяват контрол като част от своите дейности, посочени в параграф 1, чрез основан на риска подход и в съответствие с принципа на предпазните мерки, като вземат предвид като минимум следните фактори:

  Изменение    43

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 2 – буква а – подточка i

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  i)  продукта, като например броя на продуктите на пазара и всички опасности, свързани с този продукт;

  i)  продукта, като например броя на продуктите на пазара и всички опасности, свързани с този продукт, като се обръща особено внимание на здравното измерение на потенциалния риск;

  Изменение44

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а)  продуктът е в състояние да застраши здравето или безопасността на крайните ползватели;

  а)  продуктът е в състояние да застраши здравето и да изложи на опасност безопасността или сигурността на крайните ползватели или да причини вреда на околната среда;

  Изменение    45

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  продуктът не е в съответствие с приложимите изисквания съгласно законодателството на Съюза за хармонизация.

  б)  продуктът не е в съответствие с приложимите изисквания съгласно законодателството на Съюза за хармонизация или съгласно Директива 2001/95/ЕО и поради това би могъл да застраши здравето и безопасността на крайните ползватели.

  Изменение    46

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 3 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато продуктите се изтеглят, изземват, забраняват или им се налагат ограничения, органът за надзор на пазара трябва да гарантира, че Комисията чрез мрежата, създадена съгласно член 31, другите държави членки и крайните ползватели биват съответно информирани за това.

  Когато продуктите се изтеглят, изземват, забраняват или им се налагат ограничения, органът за надзор на пазара трябва да гарантира, че Комисията чрез мрежата, създадена съгласно член 31, изпитвателните съоръжения на Съюза, другите държави членки и крайните ползватели биват съответно информирани за това.

  Изменение    47

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 5 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5а.  С цел уреждане на всички спорове, възникващи в резултат на различните оценки на риска между органите на държавите членки, икономическите оператори и органите за оценяване на съответствието, Комисията може по своя инициатива или по искане на органа за надзор на пазара да възложи оценка на риска на референтна лаборатория на Европейския съюз, посочена в член 28. Тази оценка на риска има обвързващ характер за всички заинтересовани страни.

  Изменение 48

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Всяка държава членка изготвя национална стратегия за надзор на пазара най-малко веднъж на всеки 3 години. С тази стратегия се насърчава прилагането на последователен, всеобхватен и интегриран подход към надзора на пазара и прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация на територията на съответната държава членка, като тя обхваща всички сектори и етапи от веригата на доставки на продукти, включително вноса и цифровите вериги на доставки.

  1.  Всяка държава членка изготвя национална стратегия за надзор на пазара най-малко веднъж на всеки 4 години с оглед на бързото развитие на пазара и нововъзникващите рискове. С тази стратегия се насърчава прилагането на последователен, всеобхватен и интегриран подход към надзора на пазара и прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация на територията на съответната държава членка, като тя обхваща всички сектори и етапи от веригата на доставки на продукти, включително вноса и цифровите вериги на доставки. При изготвянето на своите национални стратегии за надзор на пазара държавите членки провеждат консултации със заинтересованите страни и предоставят своите коментари на разположение на широката общественост.

  Изменение    49

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 2 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  областите, определени като приоритетни за прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация;

  б)  областите, определени като приоритетни за прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация; държавите членки разглеждат продуктите, които са или са били предмет на решение по неотложност въз основа на член 13 от Директива 2001/95/ЕО, като приоритетни области;

  Изменение    50

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 2 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в)  планираните действия по правоприлагане с цел намаляване на случаите на несъответствие в тези определени като приоритетни области, включително, когато е целесъобразно, минималните равнища на контрол, предвидени за категориите продукти, при които има значително равнище на несъответствие;

  в)  планираните действия по правоприлагане с цел намаляване на случаите на несъответствие в тези определени като приоритетни области, включително, когато е целесъобразно, минималните равнища на контрол, предвидени за категориите продукти, при които има значително равнище на несъответствие и които могат да създадат сериозен риск;

  Изменение    51

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 2 – буква e a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  еа)  оценка на нови рискове за потребителите във връзка с продукти, които имат възможност за свързване към интернет и могат да застрашат сигурността на потребителите;

  Изменение    52

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Държавите членки съобщават своята национална стратегия за надзор на пазара чрез системата, посочена в член 34.

  3.  Държавите членки съобщават своята национална стратегия за надзор на пазара чрез системата, посочена в член 34, и я предоставят на разположение на широката общественост.

  Обосновка

  Постигане на по-голяма прозрачност.

  Изменение    53

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  правомощието да извършват одити на системите на организациите на икономическите оператори, включително одити на процедурите, които те са въвели, за да се гарантира съответствието с настоящия регламент и с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация;

  заличава се

  Изменение    54

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – буква д – точка 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2)  да запечатват всяко помещение или да конфискуват всяка информация, данни или документи на икономически оператор по време на инспекцията за необходимия срок и в необходимата за целите на разследването степен;

  (2)  да запечатват съответното помещение или да конфискуват всяка информация, данни или документи на икономически оператор по време на инспекцията за необходимия срок и в необходимата за целите на разследването степен;

  Изменение    55

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – буква з

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з)  правомощието да предприемат временни мерки, когато няма други ефективни средства, за да се предотврати сериозен риск, включително по-специално временни мерки, изискващи доставчиците на хостинг услуги да премахват, блокират или ограничават достъпа до съдържание или да спират или ограничават достъпа до уебсайт, услуга или акаунт или изискващи от регистри или регистратори на домейни да преустановяват използването на напълно определено име на домейн за определен период от време;

  з)  правомощието да предприемат временни или окончателни мерки относно продукти, които не са безопасни или не съответстват на изискванията, когато няма други ефективни средства, за да се предотврати сериозен риск, включително по-специално мерки, изискващи доставчиците на хостинг услуги да премахват, блокират или ограничават достъпа до съдържание или да спират или ограничават достъпа до уебсайт, услуга или акаунт или изискващи от регистри или регистратори на домейни да преустановяват използването на напълно определено име на домейн за определен период от време;

  Изменение    56

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – буква м

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  м)  правомощието да разпореждат възстановяване на облагите, получени в резултат на случай на несъответствие;

  м)  правомощието да разпореждат възстановяване на облагите, получени в резултат на случай на несъответствие, и да изискват от дружествата да възстановяват заплатената сума на засегнатите потребители;

  Изменение    57

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3 – буква н

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  н)  правомощието да публикуват всички окончателни решения, окончателни мерки, ангажименти, поети от икономическия оператор, или решения, предприети или взети съгласно настоящия регламент, включително да публикуват самоличността на икономическия оператор, който е отговорен за несъответствието.

  н)  правомощието да публикуват всички окончателни решения, окончателни мерки, ангажименти, поети от икономическия оператор, или решения, предприети или взети съгласно настоящия регламент, включително да публикуват самоличността на икономическия оператор, който е отговорен за несъответствието при най-строги гаранции за поверителност и за опазване на професионалната и търговската тайна, и условията, при които икономическият оператор е длъжен да обезщети загубите или вредите, понесени от потребителите.

  Изменение    58

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Органите за надзор на пазара публикуват всички ангажименти, които са им съобщени от икономическите оператори, подробна информация за всяко коригиращо действие, предприето от икономическите оператори на тяхна територия, и подробна информация за всякакви временни мерки, предприети от съответния орган за надзор на пазара в съответствие с настоящия регламент.

  4.  Органите за надзор на пазара публикуват всички ангажименти, които са им съобщени от икономическите оператори, подробна информация за всяко коригиращо действие, предприето от икономическите оператори на тяхна територия, и подробна информация за всякакви временни мерки, предприети от съответния орган за надзор на пазара в съответствие с настоящия регламент при най-строги гаранции за поверителност и за опазване на професионалната и търговската тайна.

  Изменение    59

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Органите за надзор на пазара упражняват правомощията си в съответствие с принципа на пропорционалност.

  5.  Органите за надзор на пазара упражняват правомощията си в съответствие с принципа на предпазните мерки и принципа на пропорционалност.

  Изменение    60

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 1 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Органите за надзор на пазара извършват съответните проверки на характеристиките на продуктите в съответния мащаб посредством проверки на документи и, когато е целесъобразно, физически и лабораторен контрол въз основа на представителни проби.

  Органите за надзор на пазара извършват съответните проверки на характеристиките на продуктите в съответния мащаб в съответствие с общата методология, определена от Комисията, посредством проверки на документи и, когато е целесъобразно, физически и лабораторен контрол въз основа на представителни проби. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, с които определя минимални проценти за броя на проверките, които органите за надзор на пазара трябва да извършват по отношение на продуктите от различни категории, в съответствие с приоритетите, определени от мрежата на Съюза за съответствието на продуктите.

  Изменение    61

  Предложение за регламент

  Член 16 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  При необходимост органите за надзор на пазара спазват принципа на поверителност с цел опазване на професионални и търговски тайни или с цел защита на личните данни в съответствие с националното законодателство, при спазване на изискването информацията да бъде направена обществено достояние в най-пълния възможен обем с цел защита на интересите на крайните ползватели в Съюза.

  Органите за надзор на пазара осигуряват най-строги гаранции за поверителност и за опазване на професионалната и търговската тайна и защитават личните данни в съответствие с националното законодателство, при спазване на изискването информацията да бъде направена обществено достояние в най-пълния възможен обем с цел защита на интересите на крайните ползватели в Съюза.

  Изменение    62

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Решението дали даден продукт представлява сериозен риск се основава на подходяща оценка на риска, при която се взема предвид естеството на опасността и вероятността за нейното настъпване. Възможността за постигане на по-висока степен на безопасност или наличието на други продукти, показващи по-ниска степен на риск, не представлява основание да се счита, че продуктът представлява сериозен риск.

  2.  Решението дали даден продукт представлява сериозен риск се основава на подходяща оценка на риска, при която се взема предвид естеството на опасността, вероятността за нейното настъпване и принципа на предпазните мерки. При вземането на това решение се обръща особено внимание на здравното измерение на риска. Възможността за постигане на по-висока степен на безопасност или наличието на други продукти, показващи по-ниска степен на риск, не представлява основание да се счита, че продуктът представлява сериозен риск.

  Изменение    63

  Предложение за регламент

  Член 20 – параграф 4 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в)  предлагат независими технически или научни консултации на Комисията, включително в рамките на мрежата, създадена съгласно член 31, и на държавите членки;

  в)  предлагат независими технически или научни консултации на Комисията, включително в рамките на мрежата, създадена съгласно член 31, и на държавите членки и сигнализират за нововъзникващи рискове въз основа на последните научни открития;

  Изменение64

  Предложение за регламент

  Член 20 – параграф 4 – буква д a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  да)  действат като експертен център по отношение на рисковете и нововъзникващите рискове за потребителите и околната среда, например във връзка с вредни химически вещества, които са класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията или други пораждащи тревога вещества в потребителските продукти;

  Изменение    65

  Предложение за регламент

  Член 20 – параграф 4 – буква д б (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  дб)  действат като експертен център по отношение на новите рискове за потребителите, свързани с продукти, които имат възможност за свързване към интернет;

  Изменение    66

  Предложение за регламент

  Член 20 – параграф 4 – буква д в (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  дв) изпитвателните съоръжения на Съюза помагат на Комисията и на държавите членки при разработването на съвместни съвременни методологии; установяват се тесни връзки между Европейската агенция по химикалите и изпитвателните съоръжения на Съюза като експертен център, за да се избегне дублиране и да се гарантира оптимална подкрепа за дейностите на държавите членки по пазарен надзор и правоприлагане.

  Изменение    67

  Предложение за регламент

  Член 20 – параграф 4 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4а.  Органите за надзор на пазара вземат надлежно предвид изпитванията, резултатите, анализа и заключенията на изпитвателните съоръжения на Съюза при приемането на подходящи мерки за надзор на пазара.

  Изменение    68

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  По искане на запитващ орган запитаният орган предприема незабавно всички необходими мерки по правоприлагане, като използва правомощията, които са му предоставени съгласно настоящия регламент, с цел да се преустанови определен случай на несъответствие.

  1.  По искане на запитващ орган, на Комисията или на други заинтересовани страни, представящи надлежни доказателства за несъответствие, запитаният орган предприема незабавно всички необходими мерки по правоприлагане, като използва правомощията, които са му предоставени съгласно настоящия регламент, с цел да се преустанови определен случай на несъответствие. Ако запитаният орган не предприеме действие, Комисията може сама да предприеме всички необходими мерки по правоприлагане.

  Изменение    69

  Предложение за регламент

  Член 26 – параграф 7 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията изготвя всяка година до 30 юни доклад, който съдържа предоставената от държавите членки информация за предходната календарна година. Докладът се публикува в системата, посочена в член 34.

  Комисията изготвя всяка година до 30 юни доклад и обобщение на доклада, които съдържат предоставената от държавите членки информация за предходната календарна година. Докладът се публикува в системата, посочена в член 34.

  Изменение    70

  Предложение за регламент

  Член 26 – параграф 8 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Когато митническите органи на държава членка имат основание да считат, че икономически оператор е променил своя пункт за въвеждане на продукти на пазара на Съюза, като го е преместил в друга държава членка, тъй като там проверките не са толкова строги или систематични, те информират съответните органи на тази държава членка за рисковия профил, за който се счита, че е свързан с икономическия оператор, и може да поискат от мрежата на Съюза за съответствието на продуктите да наблюдава въвеждането на такива продукти.

  Обосновка

  Целта е да се гарантира, че само безопасни и съответстващи на изискванията продукти се въвеждат на пазара.

  Изменение    71

  Предложение за регламент

  Член 27 – параграф 1 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  продуктът не е маркиран или етикетиран в съответствие с посоченото законодателство на Съюза за хармонизация;

  б)  продуктът не е маркиран или етикетиран в съответствие с посоченото законодателство на Съюза за хармонизация и това положение не може да се поправи чрез корекция в разумен срок;

  Изменение    72

  Предложение за регламент

  Член 29 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Органите за надзор на пазара третират приоритетно продуктите, декларирани за свободно обращение от одобрен икономически оператор, както е посочено в член 38, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013, чието вдигане е спряно в съответствие с член 28, параграф 1 от настоящия регламент.

  1.  Органите за надзор на пазара третират вдигането на продуктите, които са спрени в съответствие с член 28, параграф 1 от настоящия регламент, еднакво за всички икономически оператори.

  Изменение    73

  Предложение за регламент

  Член 32 – параграф 5 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5а.  Комисията дава възможност на съответните заинтересовани лица, включително на потребителските групи, да предоставят структуриран принос, за да помогнат да се установят приоритетите и да се изберат общи, едновременни дейности по надзор.

  Обосновка

  Потребителските организации извършват редовно сравнителни изпитвания на продукти в лаборатории и допринасят за идентифицирането на небезопасни и несъответстващи на изискванията потребителски продукти. Събраните от тях доказателства и данни на национално и европейско равнище биха допринесли за по-добро функциониране на мрежата на Съюза за съответствието на продуктите.

  Изменение    74

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 1 – буква a а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  аа)  да извършва наблюдение на дейностите на органите за надзор на пазара и митническите органи, за да се гарантира наличието на равностоен и строг контрол по отношение на хармонизираните и нехармонизираните продукти в различните държави членки;

  Изменение    75

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 1 – буква a б (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  аб)  да въведе обща методология на изпитване, за да гарантира, че е налице уеднаквяване на контрола, осъществяван от държавите членки;

  Изменение    76

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 1 – буква е

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е)  да организира сътрудничеството и ефективния обмен на информация и най-добри практики между органите за надзор на пазара;

  е)  да организира сътрудничеството и да улесни ефективния и редовен обмен на информация и най-добри практики между държавите членки, както и между органите за надзор на пазара, и между държавите членки и съответните заинтересовани страни;

  Изменение    77

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 1 – буква м а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ма)  да разработва единни практики за анализ на риска и да определя различни рискови категории;

  Изменение    78

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 1 – буква м б (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  мб)  да наблюдава резултатите от дейността на митническите органи и да взема мерки относно пропуските в работата им, които биха могли да доведат до отслабване на равнопоставеността между постигналите съответствие производители от Съюза и производители от трети държави, които изнасят за Съюза, и относно практиката, при която износители от трети държави избират пунктове на въвеждане в Съюза, където проверките не са толкова строги или систематични;

  Изменение    79

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 1 – буква м в (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  мв)  да представя на Европейския парламент годишен доклад относно дейностите на ЕССП;

  Изменение    80

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 1 – буква м г (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  мг)  да въведе процедури за общоевропейска база данни за събиране на информация относно инциденти, нанесени вреди или увреждане на здравето, безопасността и/или сигурността на крайните ползватели или на околната среда, и да направи предоставената в базата данни информация леснодостъпна за всички заинтересовани страни.

  Изменение    81

  Предложение за регламент

  Член 35 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Комисията може да обменя с регулаторните органи на трети държави или на международни организации поверителна информация, свързана с надзора на пазара, когато е сключила с тези органи или организации споразумения за поверителност, основани на принципа на реципрочност.

  1.  Комисията може да обменя с регулаторните органи на трети държави или на международни организации поверителна информация, свързана с надзора на пазара, при най-строги гаранции за поверителност и за опазване на професионалната и търговската тайна.

  Изменение    82

  Предложение за регламент

  Член 61 – параграф 1 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, с които се налагат задължения на икономическите оператори, както и за нарушения на разпоредбите на законодателството на Съюза за хармонизация относно продукти, попадащи в обхвата на настоящия регламент, с които се налагат задължения на икономическите оператори, когато това законодателство не предвижда санкции, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че те се изпълняват. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

  Комисията съвместно с държавите членки определя правилата относно санкциите, приложими за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, с които се налагат задължения на икономическите оператори, както и за нарушения на разпоредбите на законодателството на Съюза относно продукти, с които се налагат задължения на икономическите оператори, когато това законодателство не предвижда санкции, и предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че те се изпълняват. Санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

  Също така Комисията установява правилата за експлоатация за предприемането на временни мерки и корективни действия от страна на държавите членки относно продукти, несъответстващи на изискванията, или неотговарящи на изискванията икономически оператори, с цел незабавна защита на потребителите, изправени пред риск.

  Изменение    83

  Предложение за регламент

  Член 61 – параграф 2 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а)  финансовото положение на малките и средните предприятия;

  заличава се

  Обосновка

  Този критерий не е свързан с пропорционалността на причинената вреда за крайните ползватели или за околната среда и поради това не следва да има първостепенно значение в процеса на вземане на решение за налагане на наказание.

  Изменение    84

  Предложение за регламент

  Член 61 – параграф 2 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  естеството, тежестта и продължителността на несъответствието, като се вземe предвид причинената вреда за крайните ползватели;

  б)  естеството, тежестта и продължителността на несъответствието, като се вземe предвид причинената вреда за крайните ползватели, за околната среда и за социалните и икономическите интереси;

  Изменение    85

  Предложение за регламент

  Член 61 – параграф 2 – буква д a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  да)  финансовото положение на малките и средните предприятия.

  ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите

  Позовавания

  COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  IMCO

  5.2.2018

   

   

   

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  5.2.2018

  Докладчик по становище:

         Дата на назначаване

  Miroslav Mikolášik

  1.3.2018

  Разглеждане в комисия

  16.5.2018

   

   

   

  Дата на приемане

  10.7.2018

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  53

  1

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  53

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

  ECR

  Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

  EFDD

  Piernicola Pedicini

  ENF

  Sylvie Goddyn

  GUE/NGL

  Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

  S&D

  Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

  1

  -

  EFDD

  Julie Reid

  0

  0

   

   

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Правила и процедури за спазване и прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация относно продукти

  Позовавания

  COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  20.12.2017

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  IMCO

  5.2.2018

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  INTA

  5.2.2018

  ENVI

  5.2.2018

  ITRE

  5.2.2018

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  INTA

  22.1.2018

  ITRE

  23.1.2018

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Nicola Danti

  23.1.2018

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  22.1.2018

  16.5.2018

  18.6.2018

  11.7.2018

  Дата на приемане

  3.9.2018

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  28

  5

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

  Дата на внасяне

  6.9.2018

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  28

  +

  ALDE

  Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

  PPE

  Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

  S&D

  Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  5

  -

  ECR

  Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  John Stuart Agnew

  ENF

  Marcus Pretzell

  1

  0

  ENF

  Mylène Troszczynski

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  Последно осъвременяване: 20 септември 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност