ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU

6.9.2018 - (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodaj: Nicola Danti


Postup : 2017/0353(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0277/2018

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2017)0795),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 33, 114 a 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0004/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2018[1],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0277/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Pro zaručení volného pohybu výrobků v rámci Unie je nezbytné zajistit, aby výrobky splňovaly požadavky na vysokou úroveň ochrany veřejných zájmů, jako je zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí a veřejná bezpečnost. Důrazné vymáhání těchto požadavků je nezbytné, aby mohly být tyto zájmy řádně chráněny a aby se vytvořily podmínky, díky nimž se bude dařit spravedlivé hospodářské soutěži na trhu Unie se zbožím. Jsou proto nezbytná pravidla k zajištění tohoto vymáhání na celém vnitřním trhu, a to i v případě výrobků vstupujících do Unie ze třetích zemí.

(1)  Pro zaručení volného pohybu výrobků v rámci Unie je nezbytné zajistit, aby byly výrobky plně v souladu s harmonizovanými předpisy Unie a aby tudíž splňovaly požadavky na vysokou úroveň ochrany veřejných zájmů, jako je zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí a veřejná bezpečnost. Důrazné vymáhání těchto požadavků je nezbytné, aby mohly být tyto zájmy řádně chráněny a aby se vytvořily podmínky, díky nimž se bude dařit spravedlivé hospodářské soutěži na trhu Unie se zbožím. Jsou proto nezbytná pravidla k zajištění tohoto vymáhání na celém vnitřním trhu bez ohledu na to, zda jsou výrobky uváděny na trh tradičními nebo elektronickými prostředky, a bez ohledu na to, zda jsou vyrobeny v Unii nebo vstupují do Unie ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Unijní předpisy týkající se výrobků pokrývají velkou část výrobků vyráběných v Unii. Narůstající množství nelegálních a nevyhovujících výrobků na trhu ohrožuje občany, kteří jsou vystaveni potenciálně nebezpečným výrobkům, a často souvisí s porušováním jiných předpisů Unie, poškozuje evropské standardy v oblasti práce, zdraví a životního prostředí a narušuje hospodářskou soutěž. Konkrétně hospodářské subjekty prodávající vyhovující výrobky čelí hospodářské soutěži narušené subjekty, které se dopouštějí podvodů nebo vědomě ignorují předpisy s cílem získat konkurenční výhodu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Posílení jednotného trhu se zbožím prostřednictvím dalšího prohloubení snahy o zajištění toho, aby na trh Unie nebyly uváděny nevyhovující výrobky, bylo označeno za prioritu ve sdělení Komise „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“24. Toho by se mělo dosáhnout posílením dozoru nad trhem, poskytováním správných pobídek hospodářským subjektům, zesílením kontrol dodržování předpisů a podporou užší přeshraniční spolupráce mezi donucovacími orgány, a to i prostřednictvím spolupráce s celními orgány.

(2)  Posílení jednotného trhu se zbožím prostřednictvím dalšího prohloubení snahy o zajištění toho, aby na trh Unie nebyly uváděny nevyhovující výrobky, bylo označeno za prioritu ve sdělení Komise „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“24. Toho by se mělo dosáhnout posílením dozoru nad trhem, poskytováním jasných, transparentních a komplexních pravidel hospodářským subjektům, zesílením kontrol dodržování předpisů a podporou užší přeshraniční spolupráce mezi donucovacími orgány, a to i prostřednictvím spolupráce s celními orgány.

__________________

__________________

24 COM(2015) 550 final ze dne 28. října 2015.

24 COM(2015) 550 final ze dne 28. října 2015.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Je nutno posílit rámec pro dozor nad trhem s cílem dále zlepšit dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků.

(3)  V současné době je prosazování pravidel dozoru nad trhem nedostatečné. Proto je nutno posílit rámec pro dozor nad trhem s cílem dále zlepšit dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES25 stanoví obecné bezpečnostní požadavky pro všechny spotřební výrobky a stanoví zvláštní povinnosti a pravomoci členských států v souvislosti s nebezpečnými výrobky a také upravuje výměnu informací za tímto účelem prostřednictvím systému rychlého varování Unie pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX). Orgány dozoru nad trhem by měly mít možnost přijímat konkrétnější opatření, která mají podle uvedené směrnice k dispozici. Aby se dosáhlo vyšší úrovně bezpečnosti u spotřebních výrobků, je nutno doplnit mechanismy pro výměnu informací a pro situace vyžadující rychlý zásah stanovené ve směrnici 2001/95/ES a posílené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200826, a to tak, aby byly účinnější.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES25 stanoví obecné bezpečnostní požadavky pro všechny spotřební výrobky a stanoví zvláštní povinnosti a pravomoci členských států v souvislosti s nebezpečnými výrobky a také upravuje výměnu informací za tímto účelem prostřednictvím systému rychlého varování Unie pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX). Orgány dozoru nad trhem by měly mít možnost přijímat konkrétnější opatření, která mají podle uvedené směrnice k dispozici. Aby se dosáhlo vyšší úrovně bezpečnosti, kvality a spolehlivosti u spotřebních výrobků, je nutno doplnit mechanismy pro výměnu informací a pro situace vyžadující rychlý zásah stanovené ve směrnici 2001/95/ES a posílené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200826, a to tak, aby byly účinnější.

__________________

__________________

25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4).

25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na výrobky, které podléhají harmonizačním právním předpisům Unie uvedeným v příloze. Právní předpisy uvedené v příloze by měly zahrnovat všechny harmonizační právní předpisy Unie týkající se jiných vyráběných výrobků než potravin, krmiv, humánních a veterinárních léčivých přípravků, živých rostlin a živočichů, produktů lidského původu a rostlinných a živočišných produktů, které přímo souvisejí s jejich budoucí reprodukcí. Tím se zajistí jednotný rámec pro dozor nad trhem s těmito výrobky na úrovni Unie. Je proto nezbytné pozměnit několik nástrojů harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků, zejména proto, aby se odstranily odkazy na některá ustanovení nařízení (ES) č 765/2008. Budou-li v budoucnosti přijaty nové harmonizační právní předpisy Unie, bude nezbytné, aby uvedené právní předpisy stanovily, zda se na ně toto nařízení vztahuje.

(5)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na výrobky, které podléhají harmonizačním právním předpisům Unie uvedeným v příloze. Právní předpisy uvedené v příloze by měly zahrnovat všechny harmonizační právní předpisy Unie týkající se jiných vyráběných výrobků než potravin, krmiv, humánních a veterinárních léčivých přípravků, živých rostlin a živočichů, produktů lidského původu a rostlinných a živočišných produktů, které přímo souvisejí s jejich budoucí reprodukcí. Tím se zajistí jednotný rámec pro dozor nad trhem s těmito výrobky na úrovni Unie a napomůže zvýšení důvěry spotřebitelů k výrobkům uvedeným na trh Unie. Je proto nezbytné pozměnit několik nástrojů harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků, zejména proto, aby se odstranily odkazy na některá ustanovení nařízení (ES) č. 765/2008. Budou-li v budoucnosti přijaty nové harmonizační právní předpisy Unie, bude nezbytné, aby uvedené právní předpisy stanovily, zda se na ně toto nařízení vztahuje.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Bezpečnost spotřebitelů do značné míry závisí na aktivním vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků, které stanoví bezpečnostní požadavky. Je proto nezbytné posílit donucovací opatření. Tato opatření by se měla neustále zdokonalovat a být čím dál účinnější, aby mohla čelit současným výzvám celosvětového trhu a stále složitějšího dodavatelského řetězce.

(7)  Bezpečnost spotřebitelů do značné míry závisí na aktivním vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků, které stanoví bezpečnostní požadavky. Je proto nezbytné posílit donucovací opatření, a to i v souvislosti s výrobky, které jsou koncovým uživatelům v Unii nabízeny k prodeji on-line. Tato opatření by se měla neustále zdokonalovat a být čím dál účinnější, aby mohla čelit současným výzvám celosvětového trhu a stále složitějšího dodavatelského řetězce.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Odpovědnost za vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie by měla spočívat na členských státech, jejichž orgány dozoru nad trhem by měly být povinny zajistit, aby se právní předpisy plně dodržovaly. Členské státy by proto měly zavést systematické přístupy, které zajistí účinnost dozoru nad trhem a dalších činností k vymáhání práva.

(9)  Odpovědnost za vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie by měla spočívat na členských státech, jejichž orgány dozoru nad trhem by měly být povinny zajistit, aby se právní předpisy plně dodržovaly. Členské státy by proto měly zavést harmonizované systematické přístupy, které zajistí účinnost dozoru nad trhem a dalších činností k vymáhání práva. V tomto ohledu by členské státy měly monitorovat své vnitrostátní orgány dozoru nad trhem s cílem zajistit, aby tyto orgány plnily své povinnosti stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Měl by být zřízen systém vzájemného hodnocení, který orgánům dozoru nad trhem pomůže zajistit jednotné uplatňování tohoto nařízení a na jehož základě bude možné posoudit, zda tyto orgány plní požadavky vyplývající z tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Rozvoj elektronického obchodování je také z velké části způsoben rozrůstáním se poskytovatelů služeb informační společnosti, obvykle prostřednictvím platforem a za úplatu, kteří nabízejí zprostředkovatelské služby spočívající v ukládání obsahu třetích stran, avšak přitom nemají nad takovým obsahem žádnou kontrolu, a proto nejednají jménem dotyčného hospodářského subjektu. Odstraněním obsahu týkajícího se nevyhovujících výrobků nebo – pokud, toto nelze prakticky provést – zablokováním přístupu k nevyhovujícím výrobkům nabízeným prostřednictvím jejich služeb by neměla být dotčena pravidla stanovená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES55 . Zejména by se na poskytovatele služeb neměla vztahovat žádná obecná povinnost sledovat informace, které přenášejí nebo ukládají, ani by jim neměla být uložena obecná povinnost aktivně hledat skutečnosti nebo okolnosti naznačující nezákonnou činnost. Kromě toho by poskytovatelé hostingových služeb neměli nést odpovědnost, pokud si nejsou protiprávní činnosti nebo informací skutečně vědomi a nejsou si vědomi skutečností nebo okolností, z nichž by byly protiprávní činnost nebo informace zjevné.

(13)  Rozvoj elektronického obchodování je také z velké části způsoben rozrůstáním se poskytovatelů služeb informační společnosti, obvykle prostřednictvím platforem a za úplatu, kteří nabízejí zprostředkovatelské služby spočívající v ukládání obsahu třetích stran, avšak přitom nemají nad takovým obsahem žádnou kontrolu, a proto nejednají jménem dotyčného hospodářského subjektu. Odstraněním obsahu týkajícího se nevyhovujících výrobků nebo – pokud toto nelze prakticky provést – zablokováním přístupu k nevyhovujícím výrobkům nabízeným prostřednictvím jejich služeb by neměla být dotčena pravidla stanovená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES55, přičemž je rovněž nutné zohlednit doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online.

__________________

__________________

55 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

55 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Ačkoli toto nařízení neupravuje ochranu práv duševního vlastnictví, je třeba mít na zřeteli, že padělané výrobky často nesplňují požadavky stanovené v harmonizačních právních předpisech Unie, představují závažné riziko pro zdraví a bezpečnost koncových uživatelů, narušují hospodářskou soutěž, ohrožují veřejné zájmy a napomáhají dalším protiprávním činnostem. Proto by členské státy měly nadále v souladu s nařízením (EU) 608/2013 přijímat účinná opatření, která zabrání vstupu padělaných výrobků na trh Unie. V zájmu účelnosti by měly být celní orgány schopny využívat své odborné znalosti a příslušné informace o rizicích souvisejících s výrobky, u nichž dochází k porušování práv duševního vlastnictví, a to také za účelem účinného dozoru nad trhem s výrobky, které vstupují na trh Unie podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Spravedlivější jednotný trh by měl zajistit rovné podmínky pro hospodářskou soutěž všem hospodářským subjektům a ochranu před nekalou soutěží. Za tímto účelem je nutné posílit vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků. Dobrá spolupráce mezi výrobci a orgány dozoru nad trhem je klíčovým prvkem, který umožňuje okamžitý zásah a nápravné opatření ve vztahu k danému výrobku. Je důležité, že by měla existovat kontaktní osoba usazená v Unii, aby orgány dozoru nad trhem měly někoho, komu mohou klást dotazy ohledně souladu výrobku s harmonizačními právními předpisy Unie. Osobou odpovědnou za poskytování takových informací o souladu s předpisy by měl být výrobce nebo dovozce, případně jiná osoba určená pro tento účel výrobcem, například jiný hospodářský subjekt. Úloha osoby odpovědné za informace o souladu s předpisy usazené v Unii má zásadní význam v tom, že pro orgány dozoru nad trhem představuje partnera usazeného v Unii a může včas plnit konkrétní úkoly, aby se zajistilo, že výrobky splňují požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, z čehož mají prospěch spotřebitelé, pracovníci i podniky v Unii. Ustanovení tohoto nařízení, která vyžadují, aby existovala osoba usazená v Unii odpovědná za informace o souladu s předpisy, by neměla platit v případě, že zvláštní požadavky stanovené v některých právních nástrojích týkajících se výrobků dosahují stejného výsledného účinku – jmenovitě článek 4 nařízení (ES) č. 1223/2009, článek 15 nařízení (EU) 2017/745 a článek 15 nařízení (EU) 2017/746.

(14)  Spravedlivější jednotný trh by měl zajistit rovné podmínky pro hospodářskou soutěž všem hospodářským subjektům a ochranu před nekalou soutěží. Za tímto účelem je nutné posílit vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků. Dobrá spolupráce mezi výrobci a orgány dozoru nad trhem je klíčovým prvkem, který umožňuje okamžitý zásah a nápravné opatření ve vztahu k danému výrobku. Je důležité, že by měla existovat referenční osoba usazená v Unii, aby orgány dozoru nad trhem měly někoho, komu mohou klást dotazy ohledně souladu výrobku s harmonizačními právními předpisy Unie a kdo může učinit kroky k nápravě v případě nesouladu. Referenční osobou by měl být výrobce, dovozce, pokud není výrobce usazen v Unii, nebo zplnomocněný zástupce určený pro tento účel výrobcem.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Rozvoj elektronického obchodování klade před orgány dozoru nad trhem určité problémy, pokud jde o zajištění souladu výrobků prodávaných on-line a účinné vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie. Počet hospodářských subjektů, které nabízejí výrobky přímo spotřebitelům elektronickými prostředky, se zvyšuje. Proto má úloha referenční osoby zásadní význam v tom, že pro orgány dozoru nad trhem představuje partnera usazeného v Unii a může včas plnit konkrétní úkoly, aby se zajistilo, že výrobky splňují požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, z čehož mají prospěch spotřebitelé, pracovníci i podniky v Unii. Aby se vyplnila stávající mezera a zajistilo se, že vždy existuje referenční osoba usazená v Unii, pokud jde o výrobek, měl by výrobce usazený mimo Unii, pokud neexistuje dovozce, označit zplnomocněného zástupce, který by měl povinnosti referenční osoby vůči orgánům dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b)  Povinnostmi referenční osoby by neměly být dotčeny stávající povinnosti a odpovědnost výrobce, dovozce a zplnomocněného zástupce podle příslušných harmonizačních předpisů Unie. Ustanovení tohoto nařízení, která vyžadují, aby existovala referenční osoba usazená v Unii, by neměla platit v případě, že zvláštní požadavky stanovené v některých právních nástrojích týkajících se výrobků dosahují stejného výsledného účinku – jmenovitě článek 4 nařízení (ES) č. 1223/2009, článek 15 nařízení (EU) 2017/745 a článek 15 nařízení (EU) 2017/746.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Členské státy by měly hospodářským subjektům poskytovat pomoc buď prostřednictvím informací o použitelných harmonizačních právních předpisech Unie podávaných kontaktními místy pro výrobky zřízenými podle nařízení (EU) [nutno vložit odkaz na nové nařízení o vzájemném uznávání]56, nebo prostřednictvím pokynů ohledně použitelných harmonizačních právních předpisů Unie poskytovaných orgánem dozoru nad trhem v rámci ujednání o partnerství pro dodržování předpisů. Orgány dozoru nad trhem by měly mít možnost stavět na stávající spolupráci se zúčastněnými stranami a moci uzavírat se zúčastněnými stranami memoranda o porozumění s cílem podpořit dodržování předpisů nebo zjistit nesoulad s předpisy, pokud jde o kategorie výrobků v dané zeměpisné oblasti.

(15)  Členské státy by měly hospodářským subjektům poskytovat pomoc buď prostřednictvím informací o použitelných harmonizačních právních předpisech Unie podávaných kontaktními místy pro výrobky zřízenými podle nařízení (EU) [nutno vložit odkaz na nové nařízení o vzájemném uznávání]56. Orgány dozoru nad trhem by měly mít možnost stavět na stávající spolupráci se zúčastněnými stranami a moci uzavírat se zúčastněnými stranami memoranda o porozumění s cílem zvyšovat informovanost, poskytovat pokyny a doporučení, podněcovat k dobrovolné činnosti, podpořit dodržování předpisů nebo zjistit nesoulad s předpisy, pokud jde o kategorie výrobků v dané zeměpisné oblasti, včetně výrobků nabízených elektronickými prostředky.

__________________

__________________

56 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […] ze dne … (Úř. věst. L , , s. ).

56 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […] ze dne … (Úř. věst. L , , s. ).

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Rozvoj elektronického obchodu přináší určité problémy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti koncových uživatelů v případě nevyhovujících výrobků. Proto by členské státy měly zajistit účinnou organizaci svých činností v oblasti dozoru nad trhem s výrobky prodávanými on-line. Činnosti ve vztahu k těmto výrobkům by měly být prováděny proaktivně a reaktivně, přičemž by měly být zohledněny různé informační zdroje, jako například systém RAPEX, globální portál Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro výrobky stažené z oběhu, stížnosti spotřebitelů a informace získané od jiných orgánů, hospodářských subjektů a sdělovacích prostředků.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b)  Při provádění dozoru nad trhem s výrobky nabízenými on-line se orgány dozoru nad trhem potýkají s řadou obtíží, například při zpětném sledování výrobků nabízených k prodeji on-line, určování zodpovědných hospodářských subjektů, posuzování rizika nebo provádění zkoušek bezpečnosti, neboť nemají fyzický přístup k výrobkům. Na základě dosavadních společných zkušeností a osvědčených postupů zveřejnila Komise oznámení o dozoru nad trhem s výrobky prodávanými on-line (2017/C 250/01) s cílem přispět k lepšímu pochopení právních předpisů Unie týkajících se výrobků a k jejich jednotnějšímu a ucelenějšímu uplatňování, pokud jde o výrobky prodávané on-line. Kromě povinných požadavků týkajících se organizace dozoru nad trhem s výrobky prodávanými on-line, které zavádí toto nařízení, by členské státy měly využívat uvedené oznámení jako doplňkové pokyny a přehled osvědčených postupů pro dozor nad trhem a komunikaci s podniky a spotřebiteli.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16c)  Zvláštní pozornost by se měla věnovat rozšiřování internetu věcí a zvyšujícímu se počtu zařízení s umělou inteligencí s přihlédnutím k tomu, že spotřebitelé ve svém každodenním životě stále více využívají propojená zařízení. Regulační rámec Unie by měl řešit současné bezpečnostní hrozby, které přinášejí tato zařízení, jež mohou napadnout hackeři, a proto představují nová rizika na dálku. Klíčovou podmínkou pro zajištění bezpečnosti uživatelů v oblasti internetu věcí a umělé inteligence je bezpečnost a ochrana výrobků. V tomto ohledu by mělo být toto nařízení plně v souladu s nařízením o agentuře ENISA [2017/0225(COD)] a se sdělením Umělá inteligence pro Evropu COM(2018)237.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16d)  V době soustavného rozvoje digitálních technologií je třeba posoudit nová tržní řešení, která by mohla přispět k účinnému dozoru nad trhem v Unii. V této souvislosti je třeba vybízet členské státy a Komisi, aby zvážily potenciál technologie blockchain a nová pravidla pro označování výrobků, která by mohla nahradit tradiční metody označování a usnadnit činnost orgánů dozoru nad trhem tím, že poskytnou snadno dostupné a strukturované informace o výrobku v elektronické formě.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Činnosti v oblasti dozoru nad trhem by měly být důkladné a účinné, aby bylo zajištěno správné uplatňování harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků. Jelikož kontroly mohou představovat zátěž pro hospodářské subjekty, měly by orgány dozoru nad trhem organizovat a provádět inspekční činnosti s ohledem na jejich zájmy a omezit zmíněnou zátěž na míru, která je nezbytná pro výkon účelných a účinných kontrol. Kromě toho by příslušné orgány členského státu měly provádět činnosti v oblasti dozoru nad trhem stejně pečlivě bez ohledu na to, zda je nesoulad daného výrobku s předpisy relevantní na území uvedeného členského státu, nebo zda je pravděpodobné, že bude mít dopad na trh jiného členského státu.

(18)  Činnosti v oblasti dozoru nad trhem by měly být důkladné a účinné, aby bylo zajištěno správné uplatňování harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků. Jelikož kontroly mohou představovat zátěž pro hospodářské subjekty, měly by orgány dozoru nad trhem organizovat a provádět inspekční činnosti s ohledem na zájmy těchto subjektů a omezit zmíněnou zátěž na míru, která je nezbytná pro výkon účelných a účinných kontrol. Kromě toho by příslušné orgány členského státu měly provádět činnosti v oblasti dozoru nad trhem stejně pečlivě bez ohledu na to, zda je nesoulad daného výrobku s předpisy relevantní na území uvedeného členského státu, nebo zda je pravděpodobné, že bude mít dopad na trh jiného členského státu. Pro činnosti v inspekční oblasti prováděné orgány dozoru nad trhem, pokud výrobek představuje známé či nově vznikající riziko, by měly být stanoveny jednotné podmínky.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Ustanovení nařízení (ES) č. 765/2008 byla na úrovni členských států provedena mnoha různými a konkrétními způsoby. Objevují se rozdíly, nejen pokud jde o rozdělení pravomocí mezi orgány dozoru nad trhem, ale také pokud jde o vnitřní koordinační mechanismy na vnitrostátní úrovni, o úroveň vynaložených finančních zdrojů určených pro dozor nad trhem, o strategie dozoru nad trhem a přístupy k němu, o pravomoci, pokud jde o nevyhovující výrobky, a úroveň pokut v případě nesouladu výrobků, což vede k roztříštěnému vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie. V důsledku této roztříštěnosti je dozor nad trhem v některých členských státech méně důsledný než v jiných, což by mohlo mít za následek méně účinný odrazující účinek a nestejné podmínky pro podniky v některých členských státech a také k případné nestejné úrovni bezpečnosti výrobků v celé Unii.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Uplatňování a výkon pravomocí podle tohoto nařízení by mělo být přiměřené a odpovídat povaze a celkové skutečné nebo možné škodě způsobené případem nesouladu veřejným zájmům chráněným harmonizačními právními předpisy Unie. Orgány dozoru nad trhem by měly zohlednit veškeré skutečnosti a okolnosti případu a měly by zvolit nejvhodnější opatření, která jsou zásadní pro vyřešení případu nesouladu. Tato opatření by měla být přiměřená, účinná a odrazující.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Tímto nařízením by neměla být dotčena možnost členských států libovolně si zvolit systém vymáhání práva, který považují za vhodný. Členské státy by měly mít možnost volby, zda mohou jejich orgány dozoru nad trhem provádět vyšetřování a vymáhání práva přímo v rámci svých vlastních kompetencí, nebo předložením věci příslušným soudům.

(20)  Uplatňování a výkon pravomocí podle tohoto nařízení by mělo být v souladu rovněž s dalšími unijními a vnitrostátními právními předpisy, včetně platných procesních záruk a principů základních práv a neměla by jím být dotčena možnost členských států libovolně si zvolit systém vymáhání práva, který považují za vhodný. Členské státy by měly mít nadále možnost stanovit v souladu s právem Unie podmínky a hranice pro výkon těchto pravomocí ve vnitrostátním právu. Členské státy by měly mít možnost volby, zda mohou jejich orgány dozoru nad trhem provádět vyšetřování a vymáhání práva přímo v rámci svých vlastních kompetencí, prostřednictvím jiných příslušných veřejných orgánů nebo předložením věci příslušným soudům.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Orgány dozoru nad trhem by měly mít přístup ke všem nezbytným důkazům, údajům a informacím týkajícím se předmětu vyšetřování, aby mohly zjistit, zda byly porušeny platné harmonizační právní předpisy Unie, a zejména aby určily odpovědný hospodářský subjekt, a to bez ohledu na to, kdo má dotyčné důkazy, informace nebo údaje v držení, kde se tyto nacházejí a v jakém jsou formátu. Orgány dozoru nad trhem by měly mít možnost požádat třetí strany v digitálním hodnotovém řetězci o poskytnutí veškerých potřebných důkazů, údajů a informací.

(22)  Orgány dozoru nad trhem by měly mít přístup k nezbytným důkazům, údajům, technickým specifikacím a dalším informacím týkajícím se předmětu vyšetřování, aby mohly zjistit, zda byly porušeny platné harmonizační právní předpisy Unie, a zejména aby určily odpovědný hospodářský subjekt, a to bez ohledu na to, kdo má dotyčné důkazy, informace nebo údaje v držení, kde se tyto nacházejí a v jakém jsou formátu. Orgány dozoru nad trhem by měly mít možnost požádat třetí strany v digitálním hodnotovém řetězci o poskytnutí veškerých potřebných důkazů, údajů a informací.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Orgány dozoru nad trhem by měly mít možnost požadovat od kteréhokoli zástupce nebo zaměstnance dotyčného hospodářského subjektu, aby poskytl vysvětlení, informace či dokumenty nebo sdělil skutečnosti týkající se předmětu kontroly na místě, a měly by mít možnost odpovědi poskytnuté tímto zástupcem nebo zaměstnancem zaznamenat.

(24)  Orgány dozoru nad trhem by měly mít možnost požadovat od zástupce nebo hospodářského subjektu nebo příslušného zaměstnance dotyčného hospodářského subjektu, aby poskytl vysvětlení, informace či dokumenty nebo sdělil skutečnosti týkající se předmětu kontroly na místě, a měly by mít možnost odpovědi poskytnuté tímto zástupcem nebo zaměstnancem zaznamenat.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Orgány dozoru nad trhem by měly mít možnost kontrolovat soulad výrobků, které mají být dodány na trh, s harmonizačními právními předpisy Unie a získávat důkazy o nesouladu s předpisy. Měly by mít proto pravomoc provádět zkušební nákupy, a pokud nelze získat důkazy jinými prostředky, nakupovat výrobky pod krycí identitou.

(25)  Orgány dozoru nad trhem by měly mít možnost kontrolovat soulad výrobků, které mají být dodány na trh, s harmonizačními právními předpisy Unie, provádět kontrolu a zpětné inženýrství těchto výrobků za účelem získání důkazů o nesouladu s předpisy. Měly by mít proto pravomoc provádět zkušební nákupy, a pokud nelze získat důkazy jinými prostředky, nakupovat výrobky pod krycí identitou.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Zejména v digitálním prostředí by orgány dozoru nad trhem měly mít možnost rychle a účinně ukončit nesoulad s předpisy, zejména pokud hospodářský subjekt, který výrobek prodává, skrývá svou totožnost nebo přesídlí v rámci Unie nebo do třetí země, aby se vyhnul donucovacím opatřením. V případech, kdy existuje riziko vážného a nenapravitelného poškození koncových uživatelů z důvodu nesouladu s předpisy, by orgány dozoru nad trhem měly mít možnost přijímat dočasná opatření, pokud neexistují jiné prostředky, jak takovým škodám předejít nebo je zmírnit, a to včetně pozastavení webových stránek, služby nebo účtu nebo pozastavení plně kvalifikovaného doménového jména na určitou dobu v souladu se zásadami stanovenými ve směrnici 2000/31/ES. Kromě toho by orgány dozoru nad trhem měly mít pravomoc zrušit webové stránky, službu nebo účet či jejich část nebo vymazat plně kvalifikované doménové jméno, případně si vyžádat, aby tak učinila třetí strana, která je poskytovatelem služeb.

(26)  Zejména v digitálním prostředí by orgány dozoru nad trhem měly mít možnost rychle a účinně ukončit nesoulad s předpisy, zejména pokud hospodářský subjekt, který výrobek prodává, skrývá svou totožnost nebo přesídlí v rámci Unie nebo do třetí země, aby se vyhnul donucovacím opatřením. V případech, kdy existuje riziko vážného a nenapravitelného poškození koncových uživatelů z důvodu nesouladu s předpisy, by orgány dozoru nad trhem měly mít možnost přijímat opatření, pokud je to odůvodněné a přiměřené a pokud neexistují jiné prostředky, jak takovým škodám předejít nebo je zmírnit, a to včetně pozastavení webových stránek, služby nebo účtu nebo pozastavení plně kvalifikovaného doménového jména na určitou dobu v souladu se zásadami stanovenými ve směrnici 2000/31/ES. Kromě toho by orgány dozoru nad trhem měly mít pravomoc zrušit webové stránky, službu nebo účet či jejich část nebo vymazat plně kvalifikované doménové jméno, případně si vyžádat, aby tak učinila třetí strana, která je poskytovatelem služeb.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Orgány dozoru nad trhem jednají v zájmu hospodářských subjektů, koncových uživatelů a široké veřejnosti s cílem zajistit důslednou ochranu veřejných zájmů stanovených harmonizačními právními předpisy Unie týkajícími se výrobků prostřednictvím vhodných donucovacích opatření a zajistit dodržování těchto právních předpisů v rámci celého dodavatelského řetězce prostřednictvím vhodných kontrol. Orgány dozoru nad trhem by tudíž měly vysvětlovat hospodářským subjektům, koncovým uživatelům a široké veřejnosti účinnost a účelnost činností, které vykonávají. Měly by poskytovat přístup k informacím o organizaci a výkonu svých činností, včetně kontrol, a pravidelně zveřejňovat informace o prováděných činnostech a jejich výsledcích. Rovněž by měly mít za určitých podmínek právo zveřejnit nebo zpřístupnit informace o tom, jak podle výsledků kontrol prováděných v rámci dozoru nad trhem jednotlivé hospodářské subjekty dodržují předpisy.

(27)  Orgány dozoru nad trhem jednají v zájmu hospodářských subjektů, koncových uživatelů a široké veřejnosti s cílem zajistit důslednou ochranu veřejných zájmů stanovených harmonizačními právními předpisy Unie týkajícími se výrobků prostřednictvím vhodných donucovacích opatření a zajistit dodržování těchto právních předpisů v rámci celého dodavatelského řetězce prostřednictvím vhodných kontrol. Orgány dozoru nad trhem by tudíž měly vysvětlovat hospodářským subjektům, koncovým uživatelům a široké veřejnosti účinnost a účelnost činností, které vykonávají. Měly by poskytovat přístup k informacím o organizaci a výkonu svých činností, včetně kontrol, a pravidelně zveřejňovat informace o prováděných činnostech a jejich výsledcích. Rovněž by měly mít za určitých podmínek právo zveřejnit nebo zpřístupnit informace o tom, jak podle výsledků kontrol prováděných v rámci dozoru nad trhem jednotlivé hospodářské subjekty dodržují předpisy, přičemž by měly hospodářským subjektům poskytnout možnost vyjádřit se k informaci, která se jich týká, a to před jejím zveřejněním.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Aby byla v rámci pro dozor nad trhem zajištěna spolehlivost a jednotnost zkoušení v celé Unii, měla by Komise určit zkušební zařízení Unie. Kromě toho je nutno vybudovat komplexnější informační systém pro sdílení výsledků zkoušek uvnitř Unie, aby se zamezilo zbytečnému zdvojování a zajistila se větší jednotnost na úrovni Unie.

(33)  Aby byla v rámci pro dozor nad trhem zajištěna účinnost a jednotnost zkoušení v celé Unii ve vztahu ke konkrétním výrobkům nebo konkrétní kategorii nebo skupině výrobků či ve vztahu ke konkrétním rizikům spojeným s určitou kategorií nebo skupinou výrobků, měla by Komise určit zkušební zařízení Unie. Kromě toho je nutno vybudovat komplexnější informační systém pro sdílení výsledků zkoušek uvnitř Unie, aby se zamezilo zbytečnému zdvojování a zajistila se větší jednotnost na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh  30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Členské státy by měly být povinny zajistit, že budou vždy k dispozici dostatečné finanční zdroje, aby orgány dozoru nad trhem měly vhodné personální zajištění a vybavení. Účinná činnost v oblasti dozoru nad trhem je náročná z hlediska zdrojů, a je proto nezbytné poskytovat stabilní zdroje na úrovni, která v jakémkoli daném okamžiku odpovídá potřebám vymáhání práva. Veřejné financování by proto mělo být doplněno výběrem poplatků na pokrytí nákladů vznikajících při provádění činností v oblasti dozoru nad trhem ve vztahu k výrobkům, u kterých bylo zjištěno, že nejsou v souladu s předpisy, a to s náležitým zohledněním toho, jak daný hospodářský subjekt dosud dodržoval předpisy.

(35)  Členské státy by měly být povinny zajistit, že budou vždy k dispozici dostatečné finanční zdroje, aby orgány dozoru nad trhem měly vhodné personální zajištění a vybavení. Účinná činnost v oblasti dozoru nad trhem je náročná z hlediska zdrojů, a je proto nezbytné poskytovat stabilní zdroje na úrovni, která v jakémkoli daném okamžiku odpovídá potřebám vymáhání práva. Administrativní a automatizované kontroly nemohou nahradit fyzické kontroly, které zaručují skutečný soulad výrobku s příslušnými právními předpisy Unie. Veřejné financování by proto mělo být doplněno výběrem poplatků na pokrytí nákladů vznikajících při provádění činností v oblasti dozoru nad trhem ve vztahu k výrobkům, u kterých bylo zjištěno, že nejsou v souladu s předpisy, a to s náležitým zohledněním toho, jak daný hospodářský subjekt dosud dodržoval předpisy.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Účinným způsobem, jak zajistit, aby se na trh Unie nedostávaly nebezpečné nebo nevyhovující výrobky, by bylo odhalit takové výrobky před jejich propuštěním do volného oběhu. Celní orgány, jakožto orgány pověřené kontrolou výrobků vstupujících na celní území Unie, mají úplný přehled o obchodních tocích přes vnější hranice, a proto by měly mít povinnost provádět vhodné kontroly na základě posouzení rizik, aby tak přispěly k vyšší bezpečnosti trhu. Jednotného vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků lze dosáhnout pouze prostřednictvím systematické spolupráce a výměny informací mezi orgány dozoru nad trhem a celními orgány. Tyto orgány by měly od orgánů dozoru nad trhem v dostatečném předstihu dostávat všechny nezbytné informace týkající se nevyhovujících výrobků nebo informace o hospodářských subjektech, u nichž bylo zjištěno vyšší riziko nesouladu s předpisy. Celní orgány by zase měly včas informovat orgány dozoru nad trhem o propuštění výrobků do volného oběhu a o výsledcích kontrol, pokud jsou tyto informace důležité pro vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků. Kromě toho, pokud se Komise dozví o vážném riziku, které představuje dovážený výrobek, měla by o těchto rizicích informovat členské státy, aby se zajistily koordinované a účinnější kontroly dodržování a vymáhání předpisů v prvních místech vstupu do Unie.

(38)  Účinným způsobem, jak zajistit, aby se na trh Unie nedostávaly nebezpečné nebo nevyhovující výrobky, by bylo odhalit takové výrobky před jejich propuštěním do volného oběhu. Celní orgány, jakožto orgány pověřené kontrolou výrobků vstupujících na celní území Unie, mají úplný přehled o obchodních tocích přes vnější hranice, a proto by měly mít povinnost provádět vhodné kontroly na základě posouzení rizik, aby tak přispěly k vyšší bezpečnosti trhu, čímž se zajistí vysoká úroveň ochrany veřejných zájmů. Jednotného vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků lze dosáhnout pouze prostřednictvím systematické spolupráce a výměny informací mezi orgány dozoru nad trhem a celními orgány. Tyto orgány by měly od orgánů dozoru nad trhem v dostatečném předstihu dostávat všechny nezbytné informace týkající se nevyhovujících výrobků nebo informace o hospodářských subjektech, u nichž bylo zjištěno vyšší riziko nesouladu s předpisy. Celní orgány by zase měly včas informovat orgány dozoru nad trhem o propuštění výrobků do volného oběhu a o výsledcích kontrol, pokud jsou tyto informace důležité pro vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků. Kromě toho, pokud se Komise dozví o vážném riziku, které představuje dovážený výrobek, měla by o těchto rizicích informovat členské státy, aby se zajistily koordinované a účinnější kontroly dodržování a vymáhání předpisů v prvních místech vstupu do Unie.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a)  Komise by měla sledovat výkonnost celních orgánů a řešit nedostatky ve výkonnosti, které by mohly vést k oslabení rovných podmínek pro výrobce z Unie, kteří právní předpisy dodržují, a výrobce ze třetích zemí, kteří do Unie vyvážejí. Komise by se měla rovněž zabývat praxí vývozců ze třetích zemí, kteří vybírají místa vstupu do Unie, v nichž jsou kontroly méně přísné nebo méně systematické.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Za účelem podpory celních orgánů a orgánů dozoru nad trhem při plnění úkolů souvisejících s kontrolami výrobků vstupujících na celní území Unie by mělo být poskytnuto zvýhodněné zacházení výrobkům, které jsou navrženy v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu oprávněným hospodářským subjektem, definovaným v čl. 38 odst. 2 nařízení (EU) č. 952/2013, a to až do zavedení postupu pro výměnu informací o statusu oprávněných hospodářských subjektů a o tom, jak dosud dodržovaly předpisy týkající se bezpečnosti výrobků. Takový přístup by měl umožnit cílenější kontrolu, na základě rizik, prováděnou u výrobků propuštěných do volného oběhu.

(39)  Za účelem podpory celních orgánů a orgánů dozoru nad trhem při plnění úkolů souvisejících s kontrolami výrobků vstupujících na celní území Unie by mělo být poskytnuto zvýhodněné zacházení výrobkům, které jsou navrženy v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu oprávněným hospodářským subjektem, definovaným v čl. 38 odst. 2 nařízení (EU) č. 952/2013, a to až do zavedení postupu pro výměnu informací o statusu oprávněných hospodářských subjektů a o tom, jak dosud dodržovaly předpisy týkající se souladu s harmonizačními právními předpisy Unie a bezpečnosti výrobků. Takový přístup by měl umožnit cílenější kontrolu, na základě rizik, prováděnou u výrobků propuštěných do volného oběhu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(40a)  Mělo by docházet k účinné, rychlé a přesné výměně informací mezi členskými státy a Komisí. Nařízení (ES) č. 765/2008 stanoví mnoho nástrojů, jako je informační a komunikační systém pro dozor nad trhem (ICSMS) a systém rychlého varování Unie pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX), které umožňují koordinaci mezi orgány dozoru nad trhem v Unii. Tyto nástroje spolu s rozhraním umožňujícím přenos dat z ICSMS do systému RAPEX budou zachovány a dále rozvíjeny s cílem využít jejich plný potenciál a pomoci zvýšit úroveň spolupráce a výměnu informací mezi členskými státy a Komisí.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  V této souvislosti je nezbytné zachovat a dále rozvíjet stávající informační a komunikační systém pro dozor nad trhem (ICSMS). Za účelem shromažďování informací ohledně vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků by měl být systém ICSMS zmodernizován a měl by být přístupný Komisi, ústředním styčným úřadům a orgánům dozoru nad trhem, jakož i široké veřejnosti prostřednictvím veřejného rozhraní. Dále by mělo být vytvořeno elektronické rozhraní, které umožní účinnou výměnu informací mezi vnitrostátními celními systémy a orgány dozoru nad trhem.

(41)  V této souvislosti by měl být za účelem shromažďování informací ohledně vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků systém ICSMS zmodernizován a měl by být přístupný Komisi, ústředním styčným úřadům a orgánům dozoru nad trhem, jakož i široké veřejnosti prostřednictvím veřejného rozhraní. Dále by mělo být vytvořeno elektronické rozhraní, které umožní účinnou výměnu informací mezi vnitrostátními celními systémy a orgány dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Komise by měla provádět hodnocení toto nařízení na základě cílů, které sleduje. Podle bodu 22 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů59 by hodnocení založené na účinnosti, účelnosti, relevanci, soudržnosti a přidané hodnotě mělo sloužit jako základ pro posouzení dopadů možných budoucích kroků.

(42)  Komise by měla provádět hodnocení tohoto nařízení na základě cílů, které sleduje, také s přihlédnutím k novému technologickému, hospodářskému, obchodnímu a právnímu rozvoji, a věnovat při tom zvláštní pozornost zařízením, která jsou součástí internetu věcí, zařízením s umělou inteligencí a novým inovativním tržním řešením. Podle bodu 22 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů59 by hodnocení založené na účinnosti, účelnosti, relevanci, soudržnosti a přidané hodnotě mělo sloužit jako základ pro posouzení dopadů možných budoucích kroků, např. rozšíření působnosti tohoto nařízení na neharmonizované výrobky.

__________________

__________________

59 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

59 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Rozmanitost sankcí v celé Unii je jedním z hlavních důvodů nedostatečného odrazování a nerovnoměrné ochrany. Pravidla pro stanovování sankcí, včetně peněžitých sankcí, spadají do vnitrostátní jurisdikce, a měla by být tudíž určena vnitrostátními právními předpisy. Měla by však být stanovena společná kritéria a zásady pro určování výše sankcí, aby se dosáhlo jednotného a účinného odrazujícího účinku v celé Unii. Aby se eliminovaly slabé stránky, které by mohly podněcovat ke spekulativnímu výběru jurisdikce, je nezbytné vymezit soubor kritérií pro stanovení účinných, přiměřených a odrazujících úrovní sankcí v celé Unii, zejména pokud jde o chování hospodářských subjektů v minulosti, jejich spolupráci při vyšetřování prováděném orgány dozoru nad trhem a úroveň újmy.

(44)  Rozmanitost sankcí v celé Unii je jedním z hlavních důvodů nedostatečného odrazování a nerovnoměrné ochrany. Pravidla pro stanovování sankcí, včetně peněžitých sankcí, spadají do vnitrostátní jurisdikce, a měla by být tudíž určena vnitrostátními právními předpisy. Měla by však být stanovena společná kritéria a zásady pro určování výše sankcí, aby se dosáhlo jednotného a účinného odrazujícího účinku v celé Unii. Aby se eliminovaly slabé stránky, které by mohly podněcovat ke spekulativnímu výběru jurisdikce, je nezbytné vymezit soubor kritérií pro stanovení účinných, přiměřených a odrazujících úrovní sankcí v celé Unii, zejména pokud jde o chování hospodářských subjektů v minulosti, zvláště pokud bylo zjištěno opakované porušování unijních předpisů, pokud jde o soulad výrobků, spolupráci hospodářských subjektů při vyšetřování prováděném orgány dozoru nad trhem a úroveň a závažnost újmy.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44a)  S cílem zajistit účinné vzájemné hodnocení vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem, pokud jde o činnosti, které provádějí na základě tohoto nařízení, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem vypracování plánu pro vzájemné hodnocení, v němž stanoví kritéria pro složení týmu vzájemného hodnocení, metodiku vzájemného hodnocení, časový harmonogram, periodicitu a jiné úkoly související se vzájemným hodnocením. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Zejména s cílem zajistit rovnou účast na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Proto je třeba toto nařízení vykládat a uplatňovat s ohledem na tato právazásady. Cílem tohoto nařízení je zejména zajistit plné dodržování ochrany spotřebitele, svobody podnikání, svobody projevu a informací, práva na vlastnictví a ochrany osobních údajů,

(47)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie a přítomné v ústavních tradicích členských států. Proto je třeba toto nařízení vykládat a uplatňovat v souladu s těmito právy a zásadami, včetně práv a zásad týkajících se svobody projevusvobody a plurality sdělovacích prostředků. Cílem tohoto nařízení je zejména zajistit plné dodržování ochrany spotřebitele, svobody podnikání, svobody projevu a informací, práva na vlastnictví a ochrany osobních údajů.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Cílem tohoto nařízení je zlepšit fungování vnitřního trhu posílením dozoru nad trhem s výrobky a zajistit, aby na trh Unie byly dodávány pouze ty výrobky, které splňují požadavky na vysokou úroveň ochrany veřejných zájmů, jako jsou zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí a veřejné bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla a postupy pro poskytování informací o souladu s předpisy u některých výrobků, které podléhají aktům Unie harmonizujícím podmínky pro uvádění těchto výrobků na trh. Stanoví rámec pro spolupráci s hospodářskými subjekty v souvislosti s těmito výrobky.

Nařízení rovněž stanoví pravidla a postupy pro poskytování informací o souladu s předpisy u některých výrobků, které podléhají aktům Unie harmonizujícím podmínky pro uvádění těchto výrobků na trh. Stanoví rámec pro spolupráci s hospodářskými subjekty v souvislosti s těmito výrobky.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rovněž stanoví rámec pro dozor nad trhem s těmito výrobky s cílem zajistit, aby tyto výrobky splňovaly požadavky na vysokou úroveň ochrany veřejných zájmů, jako jsou zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí a bezpečnosti.

vypouští se

Odůvodnění

Lepší vymezení cílů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Články 26, 27, 28, 29 a 30 tohoto nařízení se použijí na všechny výrobky, na které se vztahují právní předpisy Unie v rozsahu, pokud jiné právní předpisy Unie neobsahují konkrétní ustanovení vztahující se na organizaci kontrol výrobků vstupujících na unijní trh.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „dozorem nad trhem“ se rozumí činnosti a opatření orgánů dozoru nad trhem, které mají zajistit, aby byly výrobky v souladu s požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie a aby neohrožovaly zdraví a bezpečnost nebo jiný aspekt ochrany veřejných zájmů;

3)  „dozorem nad trhem“ se rozumí činnosti a opatření orgánů dozoru nad trhem, které mají zajistit, aby byly výrobky v souladu s požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie a aby neohrožovaly zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochranu spotřebitelů, veřejnou bezpečnost nebo jiný aspekt ochrany veřejných zájmů;

Odůvodnění

Lepší vymezení cílů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 12 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12)  „hospodářským subjektem“ se rozumí výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce nebo distributor, a to včetně:

12)  „hospodářským subjektem“ se rozumí výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce nebo distributor a jakákoliv jiná osoba, na niž se vztahují povinnosti týkající se dodávání výrobků na trh v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie, a to včetně:

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15)  „vážným rizikem“ se rozumí jakékoli vážné riziko, které vyžaduje rychlý zásah ze strany orgánů dozoru nad trhem, včetně vážného rizika, jehož účinky nejsou bezprostřední;

15)  „vážným rizikem“ se rozumí jakékoli vážné riziko, které vyžaduje rychlý zásah a navazující opatření ze strany orgánů dozoru nad trhem, včetně případů vážného rizika, jehož účinky nejsou bezprostřední;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osoba odpovědná za informace o souladu s předpisy

Referenční osoba

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výrobek lze dodávat na trh pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:

1.  Výrobek lze dodávat na trh pouze v případě, že pro tento výrobek existuje referenční osoba usazená v Unii.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  výrobce je usazen v Unii nebo existuje v souvislosti s výrobkem alespoň jeden z následujících subjektů:

vypouští se

i)  dovozce;

 

ii)  fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii mající písemné pověření od výrobce, které ji označuje za osobu odpovědnou za plnění úkolů uvedených v odstavci 3 a které požaduje, aby tyto úkoly plnila jménem výrobce;

 

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  totožnost a kontaktní údaje výrobce, dovozce nebo jiné osoby, která splňuje požadavky písmene a), jsou veřejně dostupné v souladu s odstavcem 4 a jsou uvedeny nebo zjistitelné v souladu s odstavcem 5.

vypouští se

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pro účely odstavce 1 se referenční osobou rozumí jakákoli z těchto osob:

 

a) výrobce usazený v Unii;

 

b) dovozce, pokud není výrobce usazen v Unii;

 

c) zplnomocněný zástupce, pokud výrobce není usazen v Unii a neexistuje dovozce, kterého výrobce písemně pověřil, aby jménem výrobce plnil úkoly uvedené v odstavci 3;

 

Pověření uvedené v písm. c) podepíše jak výrobce, tak označený zplnomocněný zástupce.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely tohoto článku se „osobou odpovědnou za informace o souladu s předpisy“ rozumí osoba, ať už výrobce, dovozce nebo jiná osoba, která v souvislosti s výrobkem splňuje požadavky odst. 1 písm. a), nebo – pokud existuje takových osob více – kterákoli z nich.

vypouští se

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Osoba odpovědná za informace o souladu s předpisy plní následující úkoly:

3.  Aniž by byly dotčeny povinnosti a odpovědnost hospodářských subjektů podle platných harmonizačních právních předpisů Unie, plní referenční osoba následující úkoly:

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pokud harmonizační právní předpisy Unie, které se na výrobek vztahují, vyžadují EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci, uchovává tato osoba prohlášení a technickou dokumentaci, aby byly k dispozici orgánům dozoru nad trhem po dobu stanovenou uvedenými právními předpisy;

a)  pokud harmonizační právní předpisy Unie, které se na výrobek vztahují, vyžadují EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci, ověřuje tato osoba, že EU prohlášení o shodě a technická dokumentace byly vypracovány, a uchovává toto prohlášení o shodě a technickou dokumentaci, aby byly k dispozici orgánům dozoru nad trhem po dobu stanovenou uvedenými právními předpisy;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  pokud se domnívá nebo pokud má důvod se domnívat, že daný výrobek není v souladu s platnými harmonizačními právními předpisy Unie, neprodleně informuje výrobce a případně další hospodářské subjekty;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  spolupracuje s orgány dozoru nad trhem na jejich žádost v souvislostijakýmkoli opatřením přijatým k odstranění, nebo – pokud to není možné – ke zmírnění rizik, která daný výrobek představuje.

c)  spolupracuje s orgány dozoru nad trhem a neprodleně učiní kroky k odstranění nebo k nápravě v případě nesouladu s požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie, které se vztahují se na daný výrobek, nebo – pokud to není možné – ke zmírnění rizik, která tento výrobek představuje;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  informuje příslušné orgány dozoru nad trhem o ukončení pověření, kterým byla označena za hospodářský subjekt odpovědný za soulad podle odst. 1a písm. c).

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výrobci zpřístupní totožnost a kontaktní údaje osoby odpovědné za informace o souladu výrobku s předpisy veřejnosti, a to buď na svých webových stránkách, nebo – pokud webové stránky neexistují – jakýmikoli jinými prostředky, jež umožňují široké veřejnosti v Unii snadný a bezplatný přístup k těmto informacím.

vypouští se

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Totožnost a kontaktní údaje osoby odpovědné za informace o souladu výrobku s předpisy musí být na výrobku, jeho obalu, balíku nebo průvodním dokladu uvedeny nebo musí být z informací uvedených na výrobku, jeho obalu, balíku nebo průvodním dokladu zjistitelné.

5.  Jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní údaje referenční osoby pro určitý výrobek, včetně poštovní adresy, musí být uvedeny na výrobku nebo, není-li to z důvodu velikosti nebo fyzických vlastností výrobku možné, na jeho obalu, balíku či v průvodním dokladu.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Hospodářské subjekty, které nabízejí výrobek k prodeji on-line, uvedou spolu se svou nabídkou jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a kontaktní údaje referenční osoby pro tento výrobek. V této souvislosti on-line trhy usnadní zobrazování výše uvedených informací u výrobků, které se na nich prodávají.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pro účely odstavce 1:

vypouští se

a)  mohou výrobci určit osobu podle odst. 1 písm. a) bodu ii) bez ohledu na to, zda mají či nemají právo nebo povinnost jmenovat zplnomocněného zástupce podle harmonizačních právních předpisů Unie, které se na daný výrobek vztahují;

 

b)  pokud má výrobce takové právo nebo povinnost podle harmonizačních právních předpisů Unie, lze jmenování zplnomocněného zástupce podle uvedených právních předpisů považovat za označení pro účely odst. 1 písm. a) bodu ii) za předpokladu, že takové jmenování splňuje požadavky uvedeného odstavce.

 

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud harmonizační právní předpisy Unie požadují vypracování EU prohlášení o shodě, zpřístupní výrobci toto prohlášení veřejnosti, a to buď na svých webových stránkách, nebo – pokud webové stránky neexistují – jakýmikoli jinými prostředky, jež umožňují široké veřejnosti v Unii snadný a bezplatný přístup k prohlášení.

Pokud harmonizační právní předpisy Unie požadují vypracování EU prohlášení o shodě, zpřístupní výrobci toto prohlášení veřejnosti, a to buď na svých webových stránkách, nebo – pokud webové stránky neexistují – jakýmikoli jinými prostředky, jež umožňují široké veřejnosti v Unii snadný, neomezený a bezplatný přístup k prohlášení.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Pro účely odstavce 1 tohoto článku se na úkoly kontaktních míst pro výrobky vztahuje článek 10 [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 / článek 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ... o zásadě vzájemného uznávání].

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Členské státy zajistí známost kontaktních míst pro výrobky a poskytnou jim dostatečné pravomoci a přiměřené prostředky pro řádné plnění jejich úkolů. Kontaktní místa pro výrobky poskytují své služby v souladu s [nařízením o jednotné digitální bráně].

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c. Komise připraví obecnou informaci týkající se požadavků na výrobky stanovených v harmonizačních právních předpisech Unie, kterou kontaktní místa pro výrobky poskytnou hospodářským subjektům a zveřejní on-line jednotným, transparentním, dostupným a uživatelsky přívětivým způsobem s cílem zvýšit informovanost o harmonizačních právních předpisech Unie.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1d. Komise stanoví a zajistí účinnou spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a kontaktními místy pro výrobky jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

vypouští se

Ujednání o partnerství pro dodržování předpisů

 

1.  Orgán dozoru nad trhem může s hospodářským subjektem usazeným na jeho území uzavřít ujednání o partnerství, podle něhož se tento orgán zavazuje poskytovat hospodářskému subjektu rady a pokyny ohledně harmonizačních právních předpisů Unie, které se vztahují na výrobky, za něž hospodářský subjekt zodpovídá.

 

Ujednání se nevztahuje na poskytování činností v oblasti posuzování shody, jimiž jsou pověřeny oznámené subjekty podle harmonizačních právních předpisů Unie.

 

2.  Pokud orgán dozoru nad trhem uzavře ujednání o partnerství podle odstavce 1, zadá tuto skutečnost do systému uvedeného v článku 34 spolu s podrobnostmi o rozsahu ujednání a se svým názvem a adresou a s názvem a adresou dotyčného hospodářského subjektu.

 

3.  Pokud orgán dozoru nad trhem uzavře ujednání o partnerství podle odstavce 1, ostatní orgány dozoru nad trhem informují tento orgán o jakémkoli dočasném opatření, které přijaly vůči dotyčnému hospodářskému subjektu, a o případných nápravných opatřeních přijatých hospodářským subjektem, pokud jde o soulad s použitelnými harmonizačními právními předpisy Unie.

 

4.  Orgán dozoru nad trhem, který uzavře ujednání o partnerství podle odstavce 1, může hospodářskému subjektu účtovat poplatky představující náklady, které tento orgán přiměřeně vynaložil při výkonu svých funkcí podle odstavců 1 a 2.

 

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Memoranda o porozumění se zúčastněnými stranami

Spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem a hospodářskými subjekty

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem mohou uzavírat memoranda o porozumění s podniky nebo organizacemi zastupujícími podniky nebo koncové uživatele ohledně provádění nebo financování společných činností za účelem zjišťování případů nesouladu s předpisy nebo na podporu dodržování předpisů v určitých zeměpisných oblastech nebo s ohledem na určité kategorie výrobků.

Orgány dozoru nad trhem mohou uzavírat memoranda o porozumění s hospodářskými subjekty nebo organizacemi zastupujícími hospodářské subjekty, jiné příslušné orgány nebo koncové uživatele ohledně provádění nebo financování společných činností za účelem zvyšování povědomí, poskytování pokynů a doporučení v souvislosti s harmonizačními právními předpisy Unie, podněcování k dobrovolné činnosti, zjišťování případů nesouladu s předpisy nebo na podporu dodržování předpisů v určitých zeměpisných oblastech nebo s ohledem na určité výrobky, včetně výrobků prodávaných on-line, nebo kategorie výrobků, zejména výrobky, u nichž bylo často zjištěno, že představují závažné riziko.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě, že je memorandum o porozumění uzavřeno přímo s hospodářskými subjekty, nemělo by bránit jiným hospodářským subjektům, které dodávají na trh výrobky stejné kategorie, aby požádaly o své připojení k tomuto memorandu.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dotyčný orgán dozoru nad trhem zpřístupní memorandum široké veřejnosti a zapíše jej do systému uvedeného v článku 34.

Dotyčný orgán dozoru nad trhem zpřístupní memorandum široké veřejnosti, Komisi a členským státům a zapíše jej do systému uvedeného v článku 34 spolu s informacemi o rozsahu působnosti memoranda a názvy a adresami zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Síť zřízená podle článku 31 pomáhá na žádost členského státu při koncipování a provádění memorand o porozumění.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Orgán dozoru nad trhem a strany uvedené v odstavci 1 uzavírající memoranda o porozumění zajistí, aby tato memoranda nevytvářela nekalou konkurenci mezi hospodářskými subjekty a obsahovala ustanovení zaručující důvěrnost, objektivitu, nezávislost a nestrannost stran, informací a dotčených činností. Pokud kterákoli ze stran poruší některé z těchto ustanovení, memorandum o porozumění se ukončí.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Případná výměna informací mezi orgány dozoru nad trhem a podniky nebo organizacemi zmíněnými v odstavci 1 za účelem přípravy nebo realizace memoranda o porozumění, které uzavřely podle uvedeného odstavce, se nepovažuje za porušení požadavků na dodržování služebního tajemství.

3.  Případná výměna informací mezi orgány dozoru nad trhem a stranami zmíněnými v odstavci 1 za účelem přípravy nebo realizace memoranda o porozumění, které uzavřely podle uvedeného odstavce, se nepovažuje za porušení požadavků na dodržování služebního tajemství.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Spotřebitelé musejí být prostřednictvím internetového portálu informováni o svých právech, co se týče nevyhovujících výrobků, které zakoupili, jako je právo obdržet náhradní produkt nebo kompenzaci, právo na opravné prostředky a kontaktní místa, u nichž lze získat veškeré náležité informace.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

vypouští se

Povinnosti orgánů dozoru nad trhem v souvislosti s organizací

 

1.  Orgány dozoru nad trhem zavedou vhodné mechanismy komunikace a koordinace s jinými orgány dozoru nad trhem.

 

2.  Orgány dozoru nad trhem stanoví v souvislosti s výrobky, na které se vztahují harmonizační právní předpisy Unie uvedené v příloze, tyto postupy:

 

a)  postupy pro sledování stížností nebo zpráv o otázkách týkajících se rizik;

 

b)  postupy pro monitoring případných nehod nebo jakýchkoli případů poškození zdraví či bezpečnosti koncových uživatelů, u nichž existuje podezření, že byly způsobeny těmito výrobky;

 

c)  postupy pro ověření toho, že hospodářské subjekty skutečně přijaly nápravná opatření, která měla být přijata;

 

d)  postupy pro shromažďování a zkoumání vědeckých a technických poznatků týkajících se problematiky bezpečnosti.

 

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát určí na svém území jeden nebo více orgánů dozoru nad trhem. Oznámí Komisi, prostřednictvím sítě zřízené podle článku 31, a ostatním členským státům, jaké orgány dozoru nad trhem určil a jakou má každý z těchto orgánů působnost, přičemž využije informační a komunikační systém uvedený v článku 34.

1.  Každý členský stát určí na svém území jeden nebo více orgánů dozoru nad trhem. Informuje Komisi a ostatní členské státy o svých orgánech dozoru nad trhem a o působnosti každého z těchto orgánů, přičemž využije informační a komunikační systém uvedený v článku 34.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Ústřední styčný úřad členského státu zodpovídá za koordinaci činností orgánů dozoru nad trhem určených tímto členským státem v oblasti vymáhání práva a dozoru nad trhem.

3.  Ústřední styčný úřad členského státu zodpovídá za koordinaci činností v oblasti vymáhání práva a dozoru nad trhem, které vykonávají orgány dozoru nad trhem a další orgány odpovědné za kontrolu výrobků vstupujících na trh Unie určené tímto členským státem, zejména celní orgány.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby jejich orgány dozoru nad trhem a ústřední styčný úřad měly potřebné zdroje, včetně dostatečných rozpočtových a jiných zdrojů, odborné znalosti, postupy a další opatření pro řádné plnění jejich povinností.

4.  Členské státy zajistí, aby jejich orgány dozoru nad trhem a ústřední styčný úřad měly potřebné zdroje, včetně dostatečných rozpočtových a jiných zdrojů, odborné znalosti, postupy a další opatření a rovněž měly k dispozici dostatečný počet odborně způsobilých pracovníků pro řádné plnění svých povinností.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud na jeho území existuje více orgánů dozoru nad trhem, členský stát zajistí, aby byly příslušné povinnosti těchto orgánů jasně vymezeny a aby tyto orgány úzce spolupracovaly tak, aby mohly účinně plnit své povinnosti.

5.  Pokud na jeho území existuje více orgánů dozoru nad trhem, členský stát zajistí, aby byly příslušné povinnosti těchto orgánů jasně vymezeny a aby byly zavedeny vhodné mechanismy komunikace a koordinace, které by těmto orgánům umožnily úzce spolupracovat a účinně plnit své povinnosti.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přijímání vhodných a přiměřených dočasných opatření ze strany orgánů dozoru nad trhem a přijímání vhodných a přiměřených nápravných opatření ze strany hospodářských subjektů v souvislosti s dodržováním dotyčných právních předpisů a tohoto nařízení.

b)  přijímání vhodných a přiměřených opatření ze strany orgánů dozoru nad trhem a přijímání vhodných a přiměřených nápravných opatření ze strany hospodářských subjektů v souvislosti s dodržováním dotyčných právních předpisů a tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Orgány dozoru nad trhem vykonávají své pravomoci a plní své povinnosti nezávisle, nestranně a nezaujatě.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Orgány dozoru nad trhem zavedou vhodné a účinné mechanismy komunikace a spolupráce s jinými orgány dozoru nad trhem a jinými příslušnými orgány v rámci Unie.

 

V této souvislosti orgány dozoru nad trhem také vytvoří vhodné a účinné mechanismy komunikace a spolupráce s celními orgány za účelem odhalení a vyšetření možných rizik souvisejících s padělanými výrobky a za účelem stažení těchto výrobků z trhu.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V rámci svých činností stanovených v odstavci 1 provádějí orgány dozoru nad trhem kontroly vycházející z přístupu založeného na rizicích, přičemž berou v úvahu přinejmenším tyto faktory:

2.  V rámci svých činností stanovených v odstavci 1 provádějí orgány dozoru nad trhem kontroly vycházející z přístupu založeného na rizicích, přičemž upřednostňují zdroje a opatření, která zajišťují účinný dohled nad trhem, a berou v úvahu přinejmenším tyto faktory:

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zjištěná rizika, pokud jde o:

a)  zjištěná rizika, která mohou negativně ovlivnit zdraví a bezpečnost osob obecně, zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochranu spotřebitelů, životní prostředí a veřejnou bezpečnost, pokud jde o:

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Metodika a kritéria pro posuzování rizik musí být harmonizovány ve všech členských státech, aby se zajistily rovné podmínky pro všechny hospodářské subjekty.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Orgány dozoru nad trhem zajistí, aby byl výrobek stažen z trhu nebo z oběhu nebo aby bylo jeho dodávání na trh zakázáno či omezeno, pokud by v případě, že je používán buď v souladu s jeho zamýšleným účelem, nebo za podmínek, které lze přiměřeně předpokládat, a že je řádně instalován a udržován, byla splněna kterákoli z těchto podmínek:

vypouští se

a)  výrobek může ohrozit zdraví nebo bezpečnost koncových uživatelů;

 

b)  výrobek nesplňuje platné požadavky harmonizačních právních předpisů Unie.

 

Pokud jsou výrobky staženy z trhu oběhu či z oběhu nebo pokud je jejich dodávání na trh zakázáno či omezeno, orgán dozoru nad trhem zajistí, aby o tom byli informováni Komise, prostřednictvím sítě zřízené podle článku 31, ostatní členské státy a koncoví uživatelé.

 

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud jde o výrobky, na které se vztahují harmonizační právní předpisy Unie uvedené v příloze, stanoví orgány dozoru nad trhem tyto postupy:

 

a) postupy pro sledování stížností nebo zpráv o otázkách týkajících se nesouladu s předpisy a rizik v souvislosti s výrobky, které spadají do oblasti působnosti harmonizačních právních předpisů Unie;

 

b) postupy pro monitorování a shromažďování informací o nehodách nebo případech újmy na zdraví či ohrožení bezpečnosti koncových uživatelů, u nichž existuje podezření, že byly způsobeny těmito výrobky, a poskytování těchto informací široké veřejnosti prostřednictvím centralizované databáze pro shromažďování informací o nehodách a úrazech nebo jiných prostředků;

 

c) postupy pro ověření toho, že hospodářské subjekty skutečně přijaly nápravná opatření, která měla být přijata;

 

d) postupy pro sledování vědeckých a technických poznatků o otázkách bezpečnosti;

 

e) postupy pro spolupráci s on-line platformami a trhy.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Orgány dozoru nad trhem vykonávají svou činnost s vysokou úrovní transparentnosti a zpřístupňují široké veřejnosti veškeré informace, o nichž se domnívají, že jsou pro ni důležité. Rovněž zajišťují, aby byly do systému uvedeného v článku 34 zadávány tyto informace:

4.  Orgány dozoru nad trhem vykonávají svou činnost s vysokou úrovní transparentnosti a zpřístupňují široké veřejnosti veškeré informace, o nichž se domnívají, že jsou pro ni důležité, přičemž dodržují zásadu důvěrnosti, aby ochránily profesní a obchodní tajemství nebo osobní údaje.

 

Orgány dozoru nad trhem rovněž zajišťují, aby byly do systému uvedeného v článku 34 zadávány tyto informace:

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  povaha dočasných opatření, jež orgány dozoru nad trhem přijaly vůči hospodářským subjektům, a nápravných opatření přijatých hospodářskými subjekty;

c)  podrobnosti o dočasných opatřeních, jež orgány dozoru nad trhem přijaly vůči hospodářským subjektům, přísliby, které vůči orgánům dozoru učinily hospodářské subjekty, a podrobnosti o nápravných opatření přijatých hospodářskými subjekty;

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Orgány dozoru nad trhem vykonávají své pravomoci a plní své povinnosti nezávisle, nestranně a nezaujatě.

vypouští se

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Činnost orgánů dozoru nad trhem, pokud jde o výrobky prodávané on-line

 

1. Aniž je dotčen článek 12, zajistí členské státy účinnou organizaci činností v oblasti dozoru nad trhem s ohledem na výrobky nabízené k on-line prodeji koncovým uživatelům v Unii.

 

2. Pro účely odstavce 1 členské státy přidělí přiměřené prostředky a zajistí, aby v rámci vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem působil dostatečný počet inspektorů odpovědných za výrobky prodávané on-line („inspektoři on-line prodeje“) se specifickými znalostmi a povědomím o on-line prostředí a vyšetřování s cílem odhalovat nevyhovující výrobky prodávané on-line.

 

3. Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní orgány dozoru nad trhem prováděly své činnosti v souvislosti s výrobky prodávanými on-line těmito způsoby:

 

a) proaktivně, prostřednictvím kontroly určitých kategorií výrobků nebo určitých hospodářských subjektů na základě kritérií týkajících se rizika a priorit stanovených ve vnitrostátní strategii uvedené v článku 13; a

 

b) reaktivně, prostřednictvím monitorování informací o případném nesouladu výrobků prodávaných on-line a zohledněním stížností spotřebitelů, informací obdržených od jiných orgánů, hospodářských subjektů a sdělovacích prostředků, jakož i z jiných informačních zdrojů.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Článek 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12b

 

Kontrola a hodnocení orgánů dozoru nad trhem

 

1. Členské státy pravidelně kontrolují své orgány dozoru nad trhem s cílem zajistit, aby trvale splňovaly požadavky stanovené v tomto nařízení.

 

2. Pokud orgány dozoru nad trhem nesplňují požadavky tohoto nařízení nebo neplní své povinnosti, dotčený členský stát přijme vhodná opatření nebo zajistí, aby byla přijata vhodná opatření.

 

3. Vnitrostátní orgány dozoru nad trhem podléhají vzájemnému hodnocení, pokud jde o činnosti dozoru nad trhem s výrobky, které provádějí v souladu s tímto nařízením, s cílem posoudit, zda tyto orgány dozoru nad trhem splňují požadavky tohoto nařízení, pomoci jim a poskytovat pokyny, a tak podpořit jejich činnost a zajistit jednotné uplatňování tohoto nařízení.

 

4. Vzájemné hodnocení se vztahuje na hodnocení postupů zavedených orgány dozoru nad trhem, zejména pokud jde o postupy ověřování souladu výrobků podléhajících harmonizačním právním předpisům Unie, mechanismy komunikace a spolupráce s dalšími orgány dozoru nad trhem a dalšími příslušnými orgány, odbornou způsobilost zaměstnanců, správnost kontrol a inspekční metodiky a rovněž správnost výsledků. V rámci vzájemného hodnocení se rovněž hodnotí, zda dotčené orgány dozoru nad trhem disponují dostatečnými zdroji pro řádné plnění povinností stanovených v čl. 11 odst. 4.

 

5. Vzájemné hodnocení orgánů dozoru nad trhem provádí dva orgány dozoru nad trhem jiného členského státu a Komise alespoň jednou za pět let.

 

6. Komise, která patřičně zohlední úvahy sítě zřízené podle článku 31, přijme v souladu s článkem 62a prováděcí akty, jimiž stanoví plán vzájemných hodnocení na období alespoň pěti let a určí kritéria týkající se složení týmu vzájemného hodnocení, metodiku používanou při vzájemném hodnocení, časový harmonogram, periodicitu a jiné úkoly související se vzájemným hodnocením.

 

7. Výsledek vzájemných hodnocení posoudí síť. Komise vypracuje souhrn výsledků a zveřejní jej.

 

8. Členské státy oznámí Komisi a síti způsob, jakým reagují na případná doporučení uvedená ve výsledku posouzení.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejméně každé tři roky vypracuje každý členský stát svou vnitrostátní strategii dozoru nad trhem. Strategie musí podporovat jednotný, komplexní a integrovaný přístup k dozoru nad trhem a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie na území dotyčného členského státu a musí zahrnovat všechny sektory a stupně dodavatelského řetězce včetně dovozu a digitálních dodavatelských řetězců.

1.  Nejméně každé tři roky vypracuje každý členský stát svou vnitrostátní strategii dozoru nad trhem. Vnitrostátní strategie musí zohlednit priority stanovené v pracovním programu sítě zřízené podle článku 31 a podporovat jednotný, komplexní a integrovaný přístup k dozoru nad trhem a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie na území dotyčného členského státu, včetně dozoru nad trhem s výrobky prodávanými on-line, a musí zahrnovat všechny sektory a stupně dodavatelského řetězce včetně dovozu a digitálních dodavatelských řetězců.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vnitrostátní strategie dozoru nad trhem musí obsahovat přinejmenším tyto prvky:

2.  Vnitrostátní strategie dozoru nad trhem musí obsahovat alespoň tyto prvky:

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  posouzení výskytu nevyhovujících výrobků, zejména s ohledem na kontroly založené na rizicích podle čl. 12 odst. 2 a čl. 26 odst. 3, a trendů na trhu, které mohou ovlivnit míru výskytu nesouladu s předpisy v rámci jednotlivých kategorií výrobků;

a)  posouzení výskytu nevyhovujících výrobků, zejména s ohledem na kontroly založené na rizicích podle čl. 12 odst. 2 a čl. 26 odst. 3, produktů, které byly předmětem mimořádného rozhodnutí na základě článku 13 směrnice 2001/95/ES, a trendů na trhu, které mohou ovlivnit míru výskytu nesouladu s předpisy v rámci jednotlivých kategorií výrobků, včetně, a to zejména, hrozeb a rizik spojených s internetem věcí a zařízení využívajících umělou inteligenci;

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  oblasti označené jako prioritní pro činnosti dozoru v souvislosti s výrobky nabízenými k prodeji on-line, přičemž se zohlední proaktivní a reaktivní činnosti dozoru nad trhem;

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  plánovaná opatření v oblasti vymáhání práva s cílem snížit výskyt nesouladu s předpisy v oblastech označených za prioritní, včetně případných minimálních úrovní kontroly předpokládaných u kategorií výrobků, u kterých existuje významná míra nesouladu s předpisy;

c)  specifická plánovaná opatření v oblasti vymáhání práva s cílem snížit výskyt nesouladu s předpisy v oblastech označených za prioritní podle písmen b) a ba), včetně případných minimálních úrovní kontroly předpokládaných u kategorií výrobků, u kterých existuje významná míra nesouladu s předpisy;

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy sdělují svou vnitrostátní strategii dozoru nad trhem prostřednictvím systému uvedeného v článku 34.

3.  Členské státy sdělují svou vnitrostátní strategii dozoru nad trhem Komisi a dalším členským státům prostřednictvím systému uvedeného v článku 34. Členské státy zveřejní informace obsažené ve svých vnitrostátních strategiích dozoru nad trhem v plném nebo částečném rozsahu v souladu s článkem 16 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy udělí svým orgánům dozoru nad trhem pravomoci k dozoru nad trhem, vyšetřování a vymáhání práva nezbytné pro uplatňování tohoto nařízení a harmonizačních právních předpisů Unie uvedených v příloze tohoto nařízení.

1.  Členské státy udělí svým orgánům dozoru nad trhem pravomoci k dozoru nad trhem, včetně dozoru nad trhem s padělanými výrobky a výrobky prodávanými on-line, vyšetřování a vymáhání práva nezbytné pro uplatňování tohoto nařízení a harmonizačních právních předpisů Unie uvedených v příloze tohoto nařízení a poskytnout jim v této souvislosti potřebné zdroje.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Orgány dozoru nad trhem vykonávají pravomoci stanovené v tomto článku v souladu se zásadou proporcionality, v rozsahu, který odpovídá předmětu, účelu akcí a povaze a celkové skutečné nebo potenciální újmě způsobené nesouladem s předpisy, účinně a účelně a v souladu s právem Unie a vnitrostátním právem, včetně zásad Listiny základních práv Evropské unie, platných procesních záruk a pravidel Unie o ochraně údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Aniž by byl dotčen odstavec 1, členské státy se mohou rozhodnout, že neudělí všechny pravomoci jednotlivým příslušným orgánům, za předpokladu, že každou z těchto pravomocí lze účinně vykonávat v souladu s odstavcem 2.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při udělování pravomocí podle odstavce 1, včetně pravomoci požadované odstavcem 3, mohou členské státy stanovit, že pravomoc je v příslušných případech vykonatelná jedním z těchto způsobů:

2.  Členské státy mohou stanovit, že pravomoc je v příslušných případech vykonatelná jedním z těchto způsobů:

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  prostřednictvím jiných veřejných orgánů;

b)  ve vhodných případech prostřednictvím jiných veřejných orgánů v souladu s rozdělením pravomocí a institucionálním a administrativním uspořádáním daného členského státu;

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  předložením věci soudu příslušnému k přijetí nezbytného rozhodnutí o schválení výkonu dané pravomoci.

c)  předložením věci soudu příslušnému k přijetí nezbytného rozhodnutí o schválení výkonu dané pravomoci, a to i případně v odvolacím řízení, není-li návrhu na přijetí nezbytného rozhodnutí vyhověno.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pravomoci udělené orgánům dozoru nad trhem podle odstavce 1 zahrnují přinejmenším tyto pravomoci:

3.  Pravomoci udělené orgánům dozoru nad trhem podle odstavce 1 zahrnují alespoň tyto pravomoci:

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pravomoc provádět systémové audity organizací hospodářských subjektů, včetně auditů jakýchkoli postupů, které zavedly k zajištění souladu s tímto nařízením a s použitelnými harmonizačními právními předpisy Unie;

vypouští se

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  pravomoc mít přístup k jakýmkoli relevantním dokumentům, údajům nebo informacím souvisejícím s případem nesouladu s předpisy, a to v jakékoli formě nebo formátu a bez ohledu na jejich paměťové médium nebo místo, kde jsou uloženy;

c)  pravomoc mít přístup k relevantním dokumentům, technickým specifikacím, údajům nebo informacím souvisejícím s případem nesouladu s předpisy, včetně přístupu k softwaru a algoritmům, které kontrolují produkt, pokud je to nutné pro posouzení souladu produktu s platnými harmonizačními právními předpisy Unie, a to v jakékoli formě nebo formátu a bez ohledu na jejich paměťové médium nebo místo, kde jsou uloženy;

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  pravomoc požadovat po jakémkoli veřejném orgánu, subjektu nebo agentuře v členském státě daného orgánu dozoru nad trhem nebo po jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby poskytly veškeré informace, údaje nebo dokumenty v jakékoli formě nebo formátu a bez ohledu na jejich paměťové médium nebo místo, kde jsou uloženy, aby orgán dozoru nad trhem mohl vyšetřit, zda došlo nebo dochází k nesouladu s předpisy, a zjistit podrobnosti tohoto nesouladu, a to včetně informací, údajů nebo dokumentů potřebných k určení a sledování finančních a datových toků, zjišťování totožnosti a kontaktních údajů osob zapojených do finančních a datových toků a zjišťování informací o bankovních účtech a vlastnictví webových stránek;

d)  pravomoc požadovat po jakémkoli veřejném orgánu, subjektu nebo agentuře v členském státě daného orgánu dozoru nad trhem nebo po jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby poskytly relevantní informace, údaje nebo dokumenty v jakékoli formě nebo formátu a bez ohledu na jejich paměťové médium nebo místo, kde jsou uloženy, aby orgán dozoru nad trhem mohl vyšetřit, zda došlo nebo dochází k nesouladu s předpisy, a zjistit podrobnosti tohoto nesouladu, a to včetně informací, údajů nebo dokumentů potřebných k určení a sledování finančních a datových toků, zjišťování totožnosti a kontaktních údajů osob zapojených do finančních a datových toků a zjišťování informací o bankovních účtech a vlastnictví webových stránek, pokud tyto informace, data nebo dokumenty souvisejí s předmětem vyšetřování;

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. e – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  požádat kteréhokoli zástupce nebo zaměstnance hospodářského subjektu o vysvětlení skutečností, informací nebo dokumentů týkajících se předmětu kontroly a zaznamenat jejich odpovědi;

3)  požádat zástupce hospodářského subjektu nebo příslušného zaměstnance hospodářského subjektu o vysvětlení nebo poskytnutí skutečností, informací nebo dokumentů týkajících se předmětu kontroly a zaznamenat jejich odpovědi;

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  pravomoc bezplatně odebírat vzorky výrobků za účelem zjištění nesouladu s předpisy a získání důkazů;

f)  pravomoc bezplatně odebírat vzorky výrobků za účelem zjištění nesouladu s předpisy a získání důkazů, pokud je to přiměřené s ohledem na cenu výrobku a závažnost nesouladu s předpisy;

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  pravomoc nakupovat výrobky v rámci zkušebních nákupů, včetně nákupů pod krycí identitou, za účelem zjištění nesouladu s předpisy a získání důkazů;

g)  pravomoc nakupovat výrobky, včetně těch, jež jsou prodávány on-line, v rámci zkušebních nákupů, včetně nákupů pod krycí identitou, a provádět kontrolu a zpětné inženýrství těchto výrobků za účelem zjištění nesouladu podle tohoto nařízení a získání důkazů;

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  pravomoc přijímat dočasná opatření, jestliže neexistují jiné dostupné účinné prostředky, jak předejít vážnému riziku, a to zejména včetně dočasných opatření, která vyžadují, aby poskytovatelé hostingových služeb odstranili určitý obsah, zablokovali jej nebo k němu omezili přístup nebo aby pozastavili webové stránky, službu či účet nebo omezili přístup k nim, nebo která vyžadují, aby registry či registrátoři domén na určitou dobu pozastavili plně kvalifikované doménové jméno;

h)  pravomoc přijímat opatření, jsou-li náležitě odůvodněna a proporcionální a jestliže neexistují jiné dostupné účinné prostředky, jak předejít vážnému riziku, a to zejména včetně opatření, která vyžadují, aby poskytovatelé hostingových služeb odstranili určitý obsah, zablokovali jej nebo k němu plně či částečně omezili přístup nebo aby pozastavili webové stránky, službu či účet nebo omezili přístup k nim, nebo která vyžadují, aby registry či registrátoři domén na určitou dobu pozastavili plně kvalifikované doménové jméno;

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  pravomoc usilovat o to, aby se hospodářský subjekt zavázal, že ukončí případ nesouladu s předpisy;

j)  pravomoc usilovat o to, aby se hospodářský subjekt odpovědný za nesoulad s předpisy zavázal, že ukončí případ nesouladu s předpisy, nebo o to, aby daný hospodářský subjekt tento závazek přijal;

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  pravomoc uložit hospodářskému subjektu sankce, včetně pokut nebo pravidelných plateb penále, za nesoulad s předpisy nebo za nesplnění jakéhokoli rozhodnutí, nařízení, dočasného opatření nebo jiného opatření přijatého orgánem dozoru nad trhem;

l)  pravomoc uložit hospodářskému subjektu sankce, včetně pokut nebo pravidelných plateb penále, za nesoulad s předpisy nebo za nesplnění jakéhokoli rozhodnutí, nařízení, opatření přijatého orgánem dozoru nad trhem;

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pravomoci uvedené v písm. h) tohoto odstavce se vykonávají na základě žádostí předložených soudům v souladu s odst. 2 písm. c) tohoto článku.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Orgány dozoru nad trhem zveřejní veškeré závazky, které jim daly hospodářské subjekty, podrobnosti o veškerých nápravných opatřeních přijatých hospodářskými subjekty na jejich území a podrobnosti o veškerých dočasných opatřeních přijatých příslušným orgánem dozoru nad trhem podle tohoto nařízení.

4.  Orgány dozoru nad trhem zveřejní, pokud se domnívají, že je to pro širokou veřejnost důležité, veškeré závazky, které jim daly hospodářské subjekty, podrobnosti o veškerých nápravných opatřeních přijatých hospodářskými subjekty na jejich území a podrobnosti o veškerých opatřeních přijatých příslušným orgánem dozoru nad trhem podle prvního pododstavce čl. 12 odst. 4 tohoto nařízení, přičemž zajistí, aby hospodářské subjekty měly možnost vyjádřit se k informacím, které se jich týkají, ještě před jejich zveřejněním.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Orgány dozoru nad trhem vykonávají své pravomoci v souladu se zásadou proporcionality.

vypouští se

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem provádějí v přiměřeném rozsahu vhodné kontroly vlastností výrobků, a to prostřednictvím kontrol dokladů a případně fyzických a laboratorních kontrol na základě reprezentativního vzorku.

Orgány dozoru nad trhem provádějí v přiměřeném rozsahu a s přiměřenou četností vhodné kontroly vlastností výrobků, a to prostřednictvím kontrol dokladů a případně i dostatečných fyzických a laboratorních kontrol na základě dostatečného počtu reprezentativních vzorků.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při rozhodování, jaké kontroly provádět a v jakém rozsahu, zohlední orgány dozoru nad trhem zejména zavedené zásady hodnocení rizik a případné stížnosti.

Při rozhodování, jaké kontroly provádět, jakých typů výrobků a v jakém rozsahu, zohlední orgány dozoru nad trhem zejména zavedené zásady hodnocení rizik, stížnosti a další relevantní informace.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud hospodářské subjekty předloží protokoly o zkouškách nebo osvědčení, které potvrzují shodu jejich výrobků s harmonizačními právními předpisy Unie, vydané akreditovaným subjektem posuzování shody, orgány dozoru nad trhem tyto protokoly nebo osvědčení řádně zohlední.

Pokud hospodářské subjekty předloží protokoly o zkouškách nebo osvědčení, které potvrzují shodu jejich výrobků s harmonizačními právními předpisy Unie, vydané subjektem akreditovaným pro posuzování shody podle nařízení 765/2008, orgány dozoru nad trhem tyto protokoly nebo osvědčení řádně zohlední.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pro účely odstavce 1, přihlédnou orgány dozoru nad trhem při posuzování výrobku k rozsahu, v jakém daný výrobek splňuje následující kritéria:

 

a) veškeré požadavky stanovené v harmonizačních právních předpisech Unie nebo na jejich základě, které se uplatňují na tento výrobek a týkají se potenciálního zvažovaného rizika,

 

b) veškeré relevantní evropské normy nebo další technické specifikace, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Soulad s požadavky uvedenými v písm. a) a b) je předpokladem toho, že výrobek odpovídajícím způsobem chrání veřejné zájmy, jichž se uvedené požadavky týkají. Nebrání však orgánům dozoru nad trhem v tom, aby přijaly opatření podle tohoto nařízení, pokud existují důkazy o tom, že i přes tento soulad výrobek představuje riziko.

 

Možnost dosažení vyšší úrovně ochrany dotčených veřejných zájmů nebo dostupnost jiných výrobků vykazujících vyšší úroveň ochrany nesmí sama o sobě představovat důvod pro domněnku, že výrobek představuje riziko.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  S cílem zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti či dalších veřejných zájmů chráněných příslušnými předpisy přijme Komise v případě některých výrobků nebo kategorií výrobků, u nichž byla opakovaně identifikována konkrétní rizika nebo závažná porušení platných harmonizačních právních předpisů Unie, akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 62a, jimiž při náležitém zohlednění stanoviska sítě zřízené podle článku 31 určí jednotné podmínky kontrol, kritéria pro určení četnosti kontrol a množství vzorků, které mají být v souvislosti s těmito výrobky nebo kategoriemi výrobků zkontrolovány na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Rozhodnou-li se orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu stáhnout z trhu výrobek vyráběný v jiném členském státě, neprodleně o tom uvědomí dotyčný hospodářský subjekt.

3.  Rozhodnou-li se orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu stáhnout z trhu výrobek vyráběný nebo uváděný na trh v jiném členském státě, neprodleně o tom uvědomí dotyčný hospodářský subjekt.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem zachovávají v případě nutnosti zásadu důvěrnosti za účelem ochrany služebního a obchodního tajemství nebo osobních údajů podle vnitrostátních právních předpisů, a to pod podmínkou, že se informace v maximálním možném rozsahu zveřejní, aby byly chráněny zájmy koncových uživatelů v Unii.

Orgány dozoru nad trhem zajistí nejpřísnější záruky důvěrnosti služebního a obchodního tajemství a uchovávají osobní údaje podle vnitrostátních právních předpisů, a to pod podmínkou, že se informace v maximálním možném rozsahu zveřejní, aby byly chráněny zájmy koncových uživatelů v Unii.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Orgány dozoru nad trhem přijmou vhodná opatření, která mimo jiné zajistí, aby bylo dodávání výrobku na trh zakázáno či omezeno nebo aby byl výrobek stažen z trhu nebo z oběhu, pokud by v případě, že je používán buď v souladu se svým zamýšleným účelem nebo za podmínek, které lze logicky předpokládat, a že je řádně instalován a udržován, byla splněna kterákoli z těchto podmínek:

 

a) výrobek může ohrozit zdraví nebo bezpečnost koncových uživatelů;

 

b) výrobek nesplňuje platné požadavky harmonizačních právních předpisů Unie.

 

c) výrobek je padělaný.

 

Pro účely tohoto odstavce mohou orgány dozoru nad trhem požádat hospodářský subjekt, aby poskytl informace o tom, jaké jiné modely výrobku mají stejné technické vlastnosti jako dotyčný výrobek, které jsou relevantní z hlediska souladu s platnými požadavky podle harmonizačních právních předpisů Unie.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a.  Aniž je dotčen odstavec -1, požádají orgány dozoru nad trhem příslušný hospodářský subjekt o ukončení formálního nesouladu s administrativními požadavky stanovenými v příslušných harmonizačních právních předpisech Unie, které nevedou k porušení základních požadavků stanovených v těchto právních předpisech. Pokud však formální nesoulad nadále trvá, přijme dotčený členský stát všechna vhodná opatření, aby omezil nebo zakázal dodávání výrobku na trh, nebo zajistil, aby byl výrobek stažen z oběhu nebo z trhu.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před přijetím nebo učiněním opatření, rozhodnutí nebo nařízení uvedeného v odstavci 1 dostane dotyčný hospodářský subjekt příležitost, aby se v přiměřené lhůtě, která nebude kratší než deset dnů, vyjádřil, a to vyjma případů, kdy nelze takovou příležitost poskytnout kvůli naléhavosti opatření, rozhodnutí nebo nařízení na základě zdravotních nebo bezpečnostních požadavků nebo jiných důvodů v souvislosti s veřejnými zájmy, na které se vztahují příslušné harmonizační právní předpisy Unie.

Před přijetím nebo učiněním opatření, rozhodnutí nebo nařízení uvedeného v odstavci 1 dostane dotyčný hospodářský subjekt příležitost, aby se v přiměřené lhůtě, která nebude kratší než deset pracovních dnů, vyjádřil, a to vyjma případů, kdy nelze takovou příležitost poskytnout kvůli naléhavosti opatření, rozhodnutí nebo nařízení na základě zdravotních nebo bezpečnostních požadavků nebo jiných důvodů v souvislosti s veřejnými zájmy, na které se vztahují příslušné harmonizační právní předpisy Unie.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Aniž je dotčen čl. 18 odst. 1), pokud jsou výrobky staženy z trhu či z oběhu nebo pokud je jejich dodávání na trh zakázáno či omezeno, orgán dozoru nad trhem zajistí, aby o tom byli informováni Komise, ostatní členské státy a koncoví uživatelé prostřednictvím systému uvedeného v článku 34.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Orgány dozoru nad trhem přijmou opatření ke stažení výrobků, které představují vážné riziko, z oběhu či trhu nebo k zákazu jejich dodávání na trh. O takových opatřeních neprodleně uvědomí Komisi v souladu s článkem 19.

1.  Orgány dozoru nad trhem přijmou neprodleně opatření, na jejichž základě budou staženy z oběhu či trhu výrobky, které představují vážné riziko pro bezpečnost nebo zdraví osob či riziko z hlediska dalších veřejných zájmů chráněných příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie s ohledem na tyto výrobky, nebo zakázáno dodávání těchto výrobků na trh. O takových opatřeních neprodleně uvědomí Komisi v souladu s článkem 19.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud byl výrobek představující vážné riziko dodán na trh, orgány dozoru nad trhem uvědomí Komisi o každém dobrovolném opatření, které hospodářský subjekt přijal a oznámil.

2.  Pokud byl výrobek představující vážné riziko dodán na trh, orgány dozoru nad trhem okamžitě uvědomí Komisi o každém dobrovolném opatření, které hospodářský subjekt přijal a oznámil.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise může určit zkušební zařízení Unie pro konkrétní výrobky nebo pro konkrétní kategorii či skupinu výrobků nebo pro konkrétní rizika související s kategorií nebo skupinou výrobků dodávaných na trh.

1.  Komise může po konzultaci se sítí zřízenou podle článku 31 určit zkušební zařízení Unie pro konkrétní výrobky nebo pro konkrétní kategorii či skupinu výrobků nebo pro konkrétní rizika související s kategorií nebo skupinou výrobků dodávaných na trh, a to i těch, pro něž členské státy nemají na svém území zkušební zařízení.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Zkušební zařízení Unie slouží k zajišťování dostatečné laboratorní kapacity, spolehlivosti a konzistence testů pro účely dozoru nad trhem v rámci Unie.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Zřizováním zkušebních zařízení Unie není dotčena svoboda orgánů dozoru nad trhem zvolit si zařízení, v nichž budou své činnosti v oblasti dozoru vykonávat.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Zkušební zařízení Unie musí v rámci svých kompetencí plnit přinejmenším tyto úkoly:

4.  Zkušební zařízení Unie musí v rámci svých kompetencí plnit alespoň tyto úkoly:

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  provádět zkoušky výrobků v souvislosti s činnostmi a šetřeními v oblasti dozoru nad trhem;

a)  provádět na žádost Komise, sítě zřízené podle článku 31 nebo orgánů dozoru nad trhem zkoušky konkrétních výrobků nebo konkrétních kategorií či skupin výrobků nebo konkrétních rizik souvisejících s kategorií nebo skupinou výrobků v souvislosti s činnostmi a šetřeními v oblasti dozoru nad trhem;

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přispívat k řešení sporů mezi orgány členských států pro dozor nad trhem, hospodářskými subjekty a subjekty posuzování shody;

vypouští se

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Orgány dozoru nad trhem přijímají v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 765/2008 zkušební protokoly vydané zkušebními zařízeními Unie.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise přijme prováděcí akty, které stanoví postupy pro určování zkušebních zařízení Unie. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle článku 63.

5.  Komise přijme prováděcí akty, které stanoví postupy pro určování, fungování a financování zkušebních zařízení Unie a určí vhodný odvolací postup s ohledem na jejich úkoly podle odstavce 4. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle článku 63.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Orgány dozoru nad trhem mohou hospodářským subjektům účtovat správní poplatky v souvislosti s případy nedodržení předpisů daným hospodářským subjektem, aby orgány mohly získat zpět náklady, které vynaložily na své činnosti týkající se uvedených případů nesouladu s předpisy. Tyto náklady mohou zahrnovat náklady na provedení zkoušek za účelem posouzení rizik, náklady na přijetí opatření podle čl. 30 odst. 1 a 2 a náklady na činnosti orgánů dozoru nad trhem týkající se výrobků, u nichž se zjistilo, že jsou nevyhovující, a které podléhají nápravným opatřením před propuštěním do volného oběhu.

2.  Orgány dozoru nad trhem mohou hospodářským subjektům účtovat správní poplatky v souvislosti s případy nedodržení předpisů daným hospodářským subjektem, aby orgány mohly získat zpět veškeré náklady, které vynaložily na své činnosti týkající se uvedených případů nesouladu s předpisy. Pokud orgán dozoru nad trhem považuje tento požadavek za nepřiměřený, může rozhodnout, že hospodářský subjekt uhradí pouze část nákladů. Tyto náklady jsou úměrné nesouladu s předpisy a mohou zahrnovat náklady na provedení zkoušek za účelem posouzení rizik, náklady na přijetí opatření podle čl. 30 odst. 1 a 2 a náklady na činnosti orgánů dozoru nad trhem týkající se výrobků, u nichž se zjistilo, že jsou nevyhovující, a které podléhají nápravným opatřením před propuštěním do volného oběhu.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy zajistí, aby správní poplatky uvedené v odstavci 2, které účtují orgány dozoru nad trhem, byly využívány k financování dalších činností těchto orgánů v oblasti dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Mezi orgány dozoru nad trhem v členských státech a Unii a mezi orgány dozoru nad trhem a Komisí existuje účinná spolupráce a výměna informací.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na žádost dožadujícího orgánu poskytne dožádaný orgán veškeré informace, které dožádaný orgán považuje za důležité pro zjištění, zda je výrobek nevyhovující, a pro zajištění toho, aby bylo možno nesoulad s předpisy ukončit.

1.  Na řádně odůvodněnou žádost dožadujícího orgánu poskytne dožádaný orgán dožadujícímu orgánu bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů, veškeré informace, které dožádaný orgán považuje za důležité pro zjištění, zda je výrobek nevyhovující, a pro zajištění toho, aby bylo možno nesoulad s předpisy ukončit.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dožádaný orgán provede vhodná šetření nebo přijme jiná opatření, která jsou vhodná ke shromáždění potřebných informací. V případě potřeby se tato šetření provádějí za pomoci dalších orgánů dozoru nad trhem.

2.  Dožádaný orgán provede vhodná šetření nebo přijme jiná opatření, která jsou vhodná ke shromáždění potřebných informací. V případě potřeby se tato šetření provádějí za pomoci dalších orgánů dozoru nad trhem. Dožádaný orgán průběžně informuje dožadující orgán o přijatých opatřeních, která byla v souvislosti s jeho žádostí učiněna.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Při poskytování informací dožadujícímu orgánu podle odstavce 1 dodržuje dožádaný orgán zásadu důvěrnosti s cílem chránit profesní a obchodní tajemství či uchovávat osobní údaje v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dožádaný orgán odpoví na žádost podle odstavce 1 za použití postupu a ve lhůtách stanovených Komisí podle odstavce 5.

vypouští se

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise přijme prováděcí akty, které stanoví lhůty, standardní formuláře a další podrobnosti postupu, který se má použít při podávání žádostí o informace podle odstavce 1 a při reagování na tyto žádosti. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle článku 63.

vypouští se

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na žádost dožadujícího orgánu přijme dožádaný orgán neprodleně veškerá nezbytná donucovací opatření s využitím pravomocí, které mu byly uděleny podle tohoto nařízení, aby byl případ nesouladu s předpisy ukončen.

1.  Pokud ukončení případu nesouladu s předpisy vyžaduje opatření v rámci jurisdikce jiného členského státu, může dožadující orgán podat řádně odůvodněnou žádost o donucovací opatření u dožádaného orgánu v tomto členském státě. V tomto případě přijme dožádaný orgán neprodleně veškerá nezbytná donucovací opatření s využitím pravomocí, které mu byly uděleny podle tohoto nařízení, aby byl případ nesouladu s předpisy ukončen, a využije k tomu pravomoci stanovené v článku 14, jakož i jakékoli další pravomoci podle vnitrostátního práva, včetně uložení sankcí.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dožádaný orgán pravidelně a bez zbytečného odkladu informuje dožadující orgán o opatřeních podle odstavce 2, která byla nebo mají být přijata, a konzultuje je s ním.

Dožádaný orgán informuje dožadující orgán o opatřeních podle odstavce 2, která byla nebo mají být přijata. Dožádaný orgán tato opatření s dožadujícím orgánem může konzultovat, pokud to považuje za nezbytné.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dožádaný orgán neprodleně vyrozumí dožadující orgán, orgány dozoru nad trhem jiných členských států a Komisi o opatřeních, která přijal, a o jejich vlivu na dotyčný případ nesouladu s předpisy. Vyrozumění se provádí za použití systému uvedeného v článku 34 a obsahuje přinejmenším tyto informace:

Dožádaný orgán vyrozumí dožadující orgán, orgány dozoru nad trhem jiných členských států a Komisi o opatřeních, která přijal, a o jejich vlivu na dotyčný případ nesouladu s předpisy. Vyrozumění se provádí za použití systému uvedeného v článku 34.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zda byla uložena dočasná opatření;

vypouští se

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zda došlo k ukončení nesouladu s předpisy;

vypouští se

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zda byly uloženy sankce, a pokud ano, jaké;

vypouští se

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  zda byla provedena jiná opatření přijatá dožádaným orgánem nebo hospodářským subjektem.

vypouští se

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dožádaný orgán odpoví na žádost podle odstavce 1 za použití postupu a ve lhůtách stanovených Komisí podle odstavce 5.

vypouští se

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise přijme prováděcí akty, které stanoví lhůty, standardní formuláře a další podrobnosti postupů, které se mají použít při podávání žádostí o donucovací opatření podle odstavce 1 a při reagování na tyto žádosti. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle článku 63.

vypouští se

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případě žádostí o vzájemnou pomoc podle článku 22 nebo 23 poskytne dožadující orgán dostatečné informace, které umožní dožádanému orgánu vyhovět žádosti, a to včetně jakýchkoli nezbytných důkazů, které lze získat pouze v členském státě dožadujícího orgánu.

1.  V případě žádostí o vzájemnou pomoc podle článku 22 nebo 23 poskytne dožadující orgán veškeré dostupné informace, které umožní dožádanému orgánu vyhovět žádosti, a to včetně jakýchkoli nezbytných důkazů, které lze získat pouze v členském státě dožadujícího orgánu.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žádosti o vzájemnou pomoc podle článku 22 nebo 23 zašle dožadující orgán ústřednímu styčnému úřadu členského státu dožádaného orgánu a pro informační účely také ústřednímu styčnému úřadu členského státu dožadujícího orgánu. Ústřední styčný úřad členského státu dožádaného orgánu žádosti bez zbytečného odkladu postoupí vhodnému příslušnému orgánu.

2.  Žádosti o vzájemnou pomoc podle článku 22 nebo 23 zašle dožadující orgán dožádanému orgánu a pro informační účely také ústředním styčným úřadům členských států dožadujícího i dožádaného orgánu.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Výrobky považované za nevyhovující na základě rozhodnutí orgánu dozoru nad trhem v jednom členském státě považují za nevyhovující i orgány dozoru nad trhem v jiném členském státě, pokud hospodářské subjekty nemohou předložit důkazy o opaku.

3.  Aniž by byl dotčen ochranný postup Unie podle platných harmonizačních právních předpisů Unie, výrobky považované za nevyhovující na základě rozhodnutí orgánu dozoru nad trhem v jednom členském státě považují za nevyhovující i orgány dozoru nad trhem v jiném členském státě, pokud příslušný orgán dozoru nad trhem v jiném členském státě nemá jasný důkaz o opaku, který získal na základě svého vlastního vyšetřování nebo mu jej poskytl hospodářský subjekt. Síť zřízená podle článku 31 začne o lišících se výkladech jednotlivých členských států v souvislosti s tímto výrobkem neprodleně diskutovat.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se celní orgány na prvním místě vstupu mají v souvislosti s výrobky, na něž se vztahují harmonizační právní předpisy Unie a které se buď nachází v dočasném uskladnění, nebo jsou propuštěny do jiného celního režimu než propuštění do volného oběhu, důvod domnívat, že tyto výrobky představují riziko, předají veškeré relevantní informace příslušnému celnímu úřadu určení.

Pokud se celní orgány na prvním místě vstupu mají v souvislosti s výrobky, na něž se vztahují harmonizační právní předpisy Unie a které se buď nachází v dočasném uskladnění, nebo jsou propuštěny do jiného celního režimu než propuštění do volného oběhu, důvod domnívat, že tyto výrobky neodpovídají platným právním předpisům Unie nebo představují riziko, předají veškeré relevantní informace příslušnému celnímu úřadu určení.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Mají-li celní orgány některého členského státu důvod se domnívat, že na trh Unie v jiném členském státě vstupuje výrobek, který zřejmě není v souladu s předpisy, předají neprodleně veškeré relevantní informace příslušným celním orgánům ostatních členských států.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 31. března každého roku předloží členské státy Komisi statistické údaje o kontrolách provedených orgány určenými podle odstavce 1 v souvislosti s výrobky, na něž se vztahují harmonizační právní předpisy Unie, v průběhu předchozího kalendářního roku, a to včetně údajů, které se týkají:

Do 31. března každého roku předloží členské státy Komisi podrobné statistické údaje o kontrolách provedených orgány určenými podle odstavce 1 v souvislosti s výrobky, na něž se vztahují harmonizační právní předpisy Unie, v průběhu předchozího kalendářního roku, a to včetně údajů, které se týkají:

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  počtu zásahů v oblasti kontroly takových výrobků, včetně bezpečnosti výrobků a souladu výrobků s předpisy;

a)  počtu a typů zásahů v oblasti kontroly takových výrobků, včetně bezpečnosti výrobků a souladu výrobků s předpisy;

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  vlastností každého výrobku, který byl shledán nevyhovujícím.

d)  typů a vlastností každého výrobku, který byl shledán nevyhovujícím.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise sestaví do 30. června každého roku zprávu obsahující informace předložené členskými státy za předchozí kalendářní rok. Zpráva se zveřejní v systému uvedeném v článku 34.

Komise sestaví do 30. června každého roku zprávu obsahující informace předložené členskými státy za předchozí kalendářní rok, včetně analýzy celních operací a postupů pro vymáhání uplatňovaných v členských státech. Zpráva se zveřejní v systému uvedeném v článku 34.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Pokud se Komise dozví o vážném riziku, které v členském státě představují výrobky, na něž se vztahují harmonizační právní předpisy Unie, dovážené ze třetí země, doporučí dotyčnému členskému státu, aby přijal vhodná opatření dozoru nad trhem.

8.  Pokud se Komise dozví o vážném riziku, které v členském státě představují výrobky, na něž se vztahují harmonizační právní předpisy Unie, dovážené ze třetí země, požádá dotyčný členský stát, aby přijal vhodná opatření dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  S cílem zajistit jednotné prosazování harmonizačních právních předpisů Unie, posílit kontroly výrobků vstupujících na trh Unie a zajistit faktickou a jednotnou úroveň těchto kontrol přijme Komise s náležitým přihlédnutím ke stanoviskům sítě zřízené podle čl. 31 akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 62a, v nichž stanoví společné cíle, referenční hodnoty a kontrolní techniky na základě společné analýzy rizik na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  totožnost a kontaktní údaje osoby odpovědné za informace o souladu výrobku s předpisy nejsou uvedeny nebo nejsou zjistitelné v souladu s čl. 4 odst. 5;

d)  jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní údaje, včetně poštovní adresy, ani kontaktní údaje referenční osoby v souvislosti s výrobkem nejsou uvedeny nebo nejsou zjistitelné v souladu s čl. 4 odst. 5;

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  výrobek je padělaný a podléhá postupům podle nařízení (EU) 608/2013;

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  z jakéhokoli jiného důvodu existuje důvod se domnívat, že výrobek nebude při uvedení na trh splňovat požadavky stanovené harmonizačními právními předpisy Unie, které se na něj vztahují, nebo že bude představovat vážné riziko.

e)  z jakéhokoli jiného důvodu je racionálně opodstatněno se domnívat, že výrobek nebude při uvedení na trh splňovat požadavky stanovené harmonizačními právními předpisy Unie, které se na něj vztahují, nebo že představuje riziko.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud mají orgány dozoru nad trhem důvod se domnívat, že výrobek nebude v souladu s harmonizačními právními předpisy Unie, které se na něj vztahují, nebo že bude představovat vážné riziko, požádají orgány určené podle čl. 26 odst. 1 o pozastavení procesu jeho propuštění do volného oběhu.

3.  Pokud mají orgány dozoru nad trhem opodstatněný důvod se domnívat, že výrobek nebude v souladu s harmonizačními právními předpisy Unie, které se na něj vztahují, nebo že bude představovat vážné riziko, požádají orgány určené podle čl. 26 odst. 1 o pozastavení procesu jeho propuštění do volného oběhu.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Orgány dozoru nad trhem a celní orgány si vyměňují informace o statusu oprávněných hospodářských subjektů a o tom, jak tyto subjekty dosud dodržovaly předpisy týkající se bezpečnosti výrobků.

3.  Orgány dozoru nad trhem a celní orgány si vyměňují informace o statusu oprávněných hospodářských subjektů a o tom, jak tyto subjekty dosud dodržovaly harmonizační právní předpisy Unie a předpisy týkající se bezpečnosti výrobků. Vyměněné informace jsou v případě potřeby rovněž sděleny Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud se v průběhu kontrol popsaných v odst. 2 druhém pododstavci zjistí jakýkoli nesoulad s předpisy, orgány dozoru nad trhem pozastaví zvýhodněné zacházení stanovené v odstavci 1 a v odst. 2 prvním pododstavci a podrobnosti o nesouladu s předpisy zadají do systému uvedeného v článku 34.

4.  Pokud se v průběhu kontrol popsaných v odst. 2 druhém pododstavci zjistí jakýkoli nesoulad s předpisy, orgány dozoru nad trhem pozastaví zvýhodněné zacházení stanovené v odstavci 1 a v odst. 2 prvním pododstavci. O zjištěném nesouladu s předpisy informují příslušné celní orgány a podrobnosti o nesouladu s předpisy zadají do systému uvedeného v článku 34.

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Síť slouží jako platforma pro strukturovanou spolupráci mezi orgány členských států a Komisí a racionalizuje postupy dozoru nad trhem v rámci Unie s cílem zvýšit efektivitu dozoru.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Síť tvoří rada Unie pro shodu výrobků, správní koordinační skupiny a sekretariát.

1.  Síť tvoří jeden zástupce každého ústředního styčného úřadu podle článku 11, dva zástupci Komise a náhradníci uvedených zástupců a dále správní koordinační skupiny a sekretariát.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Radu Unie pro shodu výrobků tvoří jeden zástupce každého ústředního styčného úřadu podle článku 11 a dva zástupci Komise a jejich příslušní náhradníci.

vypouští se

Odůvodnění

Mění se struktura sítě Unie pro shodu výrobků – interakce mezi různými subjekty účastnícími se sítě by měla být dynamičtější. Aby se prohloubila spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem a Komisí, jsou definovány nové úkoly a pravomoci sítě a Komise.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise zřídí samostatné nebo společné správní koordinační skupiny pro všechny nástroje harmonizačních právních předpisů Unie uvedené v příloze tohoto nařízení. Každá správní koordinační skupina se skládá ze zástupců příslušných vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem a případně zástupců ústředních styčných úřadů a zástupců příslušných podnikatelských sdružení a spotřebitelských sdružení.

3.  Komise zřídí samostatné nebo společné správní koordinační skupiny pro všechny nástroje harmonizačních právních předpisů Unie uvedené v příloze tohoto nařízení. Každá správní koordinační skupina se skládá ze zástupců příslušných vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem a případně zástupců ústředních styčných úřadů a zástupců příslušných podnikatelských sdružení a spotřebitelských sdružení. Komise pořádá zasedání správních koordinačních skupin a účastní se jich jako pozorovatel.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Správní koordinační skupiny jsou na zasedáních sítě zastoupeny na základě konkrétních znalostí a zkušeností, které vyžaduje projednávaná záležitost.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Sekretariát budou tvořit pracovníci Komise.

4.  Sekretariát budou tvořit pracovníci Komise. Zajišťuje organizaci zasedání sítě a poskytuje síti technickou a logistickou podporu.

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise se může účastnit zasedání správních koordinačních skupin.

vypouští se

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Síť se schází v pravidelných intervalech, a pokud je to nutné, na základě odůvodněné žádosti Komise nebo členského státu.

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Síť může zřizovat stálé nebo dočasné podskupiny pro konkrétní otázky a úkoly.

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5c.  Síť v nejvyšší míře usiluje o přijímání rozhodnutí na základě konsenzu. Pokud není možné dosáhnout konsenzu, přijme rozhodnutí prostou většinou svých členů.

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 5 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5d.  Síť může na svá zasedání zvát jako pozorovatele odborníky nebo jiné třetí strany, včetně organizací zastupujících zájmy průmyslu, malých a středních podniků, spotřebitelů, laboratoří a orgánů pro posuzování shody na úrovni Unie, případně je požádat o písemné vyjádření.

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 5 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5e.  Schůze sítě a schůze správních koordinačních skupin se konají transparentním způsobem.

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Síť má tyto úkoly:

 

a) přijímá svůj dvouletý pracovní program, který mimo jiné stanovuje priority společných akcí dozoru nad trhem, včetně společných akcí dozoru nad trhem online, a prioritní oblasti nebo kategorie výrobků;

 

b) přijímá vlastní jednací řád a jednací řád pro fungování správních koordinačních skupin;

 

c) pravidelně přezkoumává a diskutuje obecnou metodiku hodnocení rizik s cílem zajistit jednotné uplatňování této metodiky;

 

d) připravuje odvětvové pokyny pro kontrolu vlastností výrobků podléhajících tomuto nařízení;

 

e) diskutuje o jednotných podmínkách kontrol, kritériích pro stanovení frekvence kontrol a počtu kontrolovaných vzorků určitých výrobků podle čl. 15 odst. 1, v souladu s prioritami stanovenými v odst. –1 písm. a), a o společných cílech, referenčních hodnotách a kontrolních technikách s ohledem na kontrolu výrobků vstupujících na trh Unie v souladu s čl. 26 odst. 8 písm. a);

 

f) usnadňuje výměnu informací o nevyhovujících výrobcích, nejnovějším vědeckém vývoji a nových technologiích, nově vznikajících rizicích a ostatních hlediscích významných pro kontrolní činnosti a o provádění strategií a činností v rámci dozoru nad trhem;

 

g) zajišťuje koordinaci a monitorování správních koordinačních skupin a jejich činností;

 

h) na žádost členského státu pomáhá při koncipování a provádění memorand o porozumění podle článku 8;

 

i) napomáhá efektivnímu fungování systému vzájemných hodnocení mezi orgány dozoru nad trhem a Komisí podle článku 12b a posuzuje a monitoruje výsledky těchto hodnocení;

 

j) analyzuje spory mezi orgány dozoru nad trhem týkající se uplatňování tohoto nařízení, přezkoumává veškeré další související otázky a vydává pokyny, doporučení a osvědčené postupy s cílem podpořit jednotné uplatňování a výklad tohoto nařízení, mimo jiné stanovením společné metodiky pro definici a stanovení sankcí;

 

k) projednává způsoby zajištění dostatečného financování a úhrady nákladů dozoru nad trhem v Unii a navrhuje financování činností uvedených v článku 36;

 

l) podporuje a usnadňuje spolupráci s dalšími příslušnými sítěmi a skupinami, zejména středisko a fórum EU pro sledování technologie blockchain, s cílem zkoumat možnosti použití nových technologií, zejména technologie blockchain, pro účely dozoru nad trhem a sledovatelnosti výrobků;

 

m) poskytuje Komisi poradenství a pomáhá jí v záležitostech týkajících se dalšího rozvoje systémů RAPEX a ICSMS.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  přijmout pracovní program sítě na základě návrhu sekretariátu a sledovat jeho provádění;

a)  sledovat provádění pracovního programu sítě a informovat síť o výsledcích tohoto sledování;

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  organizovat spolupráci a účinnou výměnu informací a osvědčených postupů mezi orgány dozoru nad trhem;

f)  organizovat spolupráci a účinnou výměnu informací a osvědčených postupů mezi orgány dozoru nad trhem a s celními orgány;

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  usnadňovat organizaci společného dozoru nad trhem a společných zkušebních projektů, včetně společných projektů týkajících se produktů prodávaných online;

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb)  usnadňovat organizaci společných vzdělávacích programů a výměnu pracovníků mezi orgány dozoru nad trhem a případně s orgány dozoru nad trhem ze třetích zemí nebo s mezinárodními organizacemi;

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  organizovat vzájemná hodnocení, společné vzdělávací programy a usnadňovat výměnu pracovníků mezi orgány dozoru nad trhem a případně s orgány dozoru nad trhem ze třetích zemí nebo s mezinárodními organizacemi;

vypouští se

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m)  z vlastního podnětu nebo na žádost rady Unie pro shodu výrobků přezkoumat jakoukoli otázku týkající se uplatňování tohoto nařízení a vydávat pokyny, doporučení a osvědčené postupy s cílem podpořit jednotné uplatňování tohoto nařízení, a to i stanovením norem pro minimální sankce.

vypouští se

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ma)  usnadňovat spolupráci mezi orgány dozoru nad trhem, celními orgány a případně s orgány dozoru nad trhem ze třetích zemí nebo s mezinárodními organizacemi, pokud jde o šetření týkající se shody produktů nabízených on-line konečným spotřebitelům v Unii.

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Rada Unie pro shodu výrobků má tyto úkoly:

vypouští se

a)  vymezovat priority pro opatření společného dozoru nad trhem;

 

b)  zajišťovat koordinaci a monitorování správních koordinačních skupin a jejich činností;

 

c)  pomáhat při koncipování a provádění memorand o porozumění podle článku 8;

 

d)  přijmout vlastní jednací řád a jednací řád pro fungování správních koordinačních skupin.

 

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise vytvoří a bude udržovat informační a komunikační systém pro shromažďování a uchovávání informací ve strukturované formě týkajících se problematiky vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie. K tomuto systému mají přístup Komise, ústřední styčné úřady a orgány určené podle čl. 26 odst. 1.

1.  Komise vytvoří a bude udržovat informační a komunikační systém pro shromažďování, zpracovávání a uchovávání informací ve strukturované formě týkajících se problematiky vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie s cílem sdílet tyto údaje mezi členskými státy a umožnit Komisi monitorovat činnost dozoru nad trhem.

 

Tento systém má veřejné rozhraní s klíčovými informacemi ve všech jazycích Unie a informuje koncové uživatele o činnostech v rámci dozoru nad trhem a jejich výsledcích.

 

K tomuto systému mají přístup Komise, ústřední styčné úřady, orgány dozoru nad trhem a orgány určené podle čl. 26 odst. 1.

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  vnitrostátní strategie dozoru nad trhem vypracovaná jejich členským státem podle článku 13.

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  případná ujednání o partnerství, které uzavřely podle článku 7;

vypouští se

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Informační systém umožní výměnu spisů mezi orgány dozoru nad trhem a slouží jako hlavní nástroj pro podávání žádostí o informace podle článku 22.

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise si může vyměňovat důvěrné informace týkající se dozoru nad trhem s regulačními orgány třetích zemí nebo mezinárodními organizacemi, pokud s těmito orgány nebo organizacemi uzavřela ujednání o důvěrnosti založená na vzájemnosti.

1.  S cílem zlepšit efektivnost dozoru nad trhem v Unii si může Komise vyměňovat důvěrné informace týkající se dozoru nad trhem s regulačními orgány třetích zemí nebo mezinárodními organizacemi, pokud s těmito orgány nebo organizacemi uzavřela ujednání o důvěrnosti založená na vzájemnosti.

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise zajistí, aby veškerá výměna informací podle odstavce 1 byla v souladu s platnými právními předpisy Unie.

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Schválení lze třetí zemi udělit podle odstavce 3 pouze po auditu v Unii, který prokazuje splnění těchto podmínek:

5.  Schválení lze třetí zemi udělit podle odstavce 3 pouze po auditech v příslušné třetí zemi a v Unii, který prokazuje splnění těchto podmínek:

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 5 – point -a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  třetí země disponuje účinným systémem ověřování souladu výrobků vyvážených do Unie;

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Komise odejme schválení udělené podle odstavce 3, pokud se zjistí, že výrobky vstupující na trh Unie ve významném počtu případů nesplňují harmonizační právní předpisy Unie.

9.  Komise pravidelně sleduje správné fungování systému schvalování a odejme schválení udělené podle odstavce 3, pokud se zjistí, že výrobky vstupující na trh Unie ve významném počtu případů nesplňují harmonizační právní předpisy Unie. Komise o této skutečnosti neprodleně uvědomí ostatní členské státy a dotčenou třetí zemi.

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Čl. 38 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použitelnost nařízení (ES) č. 765/2008 a změny harmonizačních právních předpisů Unie

Změny nařízení (ES) č. 765/2008

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Články 15 až 29 nařízení (ES) č. 765/2008 se nevztahují na harmonizační právní předpisy Unie uvedené v příloze.

Články 15 až 29 nařízení (ES) č. 765/2008 se zrušují.

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  finanční situace malých a středních podniků;

vypouští se

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  povaha, závažnost a trvání nesouladu s ohledem na škodu způsobenou koncovým uživatelům;

b)  povaha, závažnost a trvání nesouladu s ohledem na škodu způsobenou koncovým uživatelům nebo veřejným zájmům chráněným příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie;

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  finanční situace malých a středních podniků;

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy zejména zajistí, aby bylo možno uložit sankce, pokud hospodářský subjekt během kontrol a činností v rámci dozoru nad trhem nespolupracuje nebo odmítne spolupracovat.

5.  Členské státy mají možnost neuložit žádné sankce v případě méně závažných porušení formálních náležitostí a v případě, kdy je nesoulad s předpisy hospodářským subjektem včas napraven. Členské státy nicméně zajistí, aby bylo možno uložit sankce, pokud hospodářský subjekt během kontrol a činností v rámci dozoru nad trhem nespolupracuje nebo odmítne spolupracovat.

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Členské státy zajistí, aby finanční sankce uložené za porušení harmonizačních právních předpisů Unie byly využity k financování dalších činností v oblasti dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do [31. prosince 2024] a poté každých pět let provede Komise hodnocení toto nařízení na základě cílů, které sleduje, a zprávu o hlavních zjištěních předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva posoudí, zda toto nařízení dosáhlo svých cílů, zejména pokud se jedná o snížení počtu nevyhovujících výrobků na trhu Unie, zajištění účinného a účelného vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie na jejím území, zlepšení spolupráce mezi příslušnými orgány a posílení kontrol výrobků vstupujících na trh Unie, a to s přihlédnutím k dopadům na podnikání, a zejména na malé a střední podniky. Hodnocení by navíc mělo posoudit také účinnost činností v oblasti dozoru nad trhem, které Unie financuje, a to s ohledem na požadavky politik a právních předpisů Unie.

Zpráva posoudí, zda toto nařízení dosáhlo svých cílů, zejména pokud se jedná o snížení počtu nevyhovujících výrobků na trhu Unie, zajištění účinného a účelného vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie na jejím území, zlepšení spolupráce mezi příslušnými orgány a posílení kontrol výrobků vstupujících na trh Unie, a to s přihlédnutím k dopadům na podnikání, a zejména na malé a střední podniky.

 

Hodnocení se provádí zejména s cílem posoudit působnost tohoto nařízení, ale také účinnost jeho ustanovení, pokud jde o internet věcí a zařízení používající umělou inteligenci a s ohledem na vývoj v oblasti technologií, ekonomiky a práva.

 

Hodnocení by mělo posoudit také účinnost činností v oblasti dozoru nad trhem, které Unie financuje, a to s ohledem na požadavky politik a právních předpisů Unie, a zkoumat a navrhovat nová tržní řešení, která by mohla účinně doplňovat stávající činnost v oblasti dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Článek 62 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 62a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

 

 

 

 

 

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 12b odst. 6, čl. 15 odst. 1 písm. b) a čl. 26 odst. 8 písm. a) je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 12b odst. 6, čl. 15 odst. 1 písm. b) a čl. 26 odst. 8 písm. a) kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 12b odst. 6, čl. 15 odst. 1 písm. b) a čl. 26 odst. 8 písm. a) vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Mezi čtyřmi základními svobodami je nejvíce rozvinutá svoboda volného pohybu zboží. Jejím základem je důvěra spotřebitelů: evropští spotřebitelé musí vědět, že výrobky, které kupují, jsou bezpečné a splňují příslušné normy, a to bez ohledu na výrobce, členský stát a způsob prodeje (tradiční obchod nebo on-line prodej).

V nedávné době došlo k několika skandálům, jako byla například „dieselgate“, které ukázaly, že nevyhovující a nebezpečné výrobky nesplňující normy jsou na unijním trhu stále realitou. Je jasné, že dozor nad trhem v Unii je zapotřebí zefektivnit a lépe koordinovat. Prodávají-li se na unijním trhu výrobky, které nesplňují harmonizační předpisy EU, nemohou mít spotřebitelé důvěru v to, že výrobky jsou kvalitní a bezpečné a odpovídají normám na ochranu životního prostředí, a za takové situace nemůže jednotný trh dobře fungovat. Vznikají totiž nejen rizika pro spotřebitele a jiné veřejné zájmy, ale dochází také k tomu, že podniky, které normy dodržují, mají konkurenční nevýhodu.

Vnitrostátní orgány dozoru nad trhem i orgány Evropské unie čelí novým problémům, které plynou z růstu dovozu do Unie, zvyšující se komplexity hodnotových řetězců, stále většího počtu výrobků, které jsou v oběhu na jednotném trhu, a šíření elektronického obchodu a nových technologií. Tyto problémy lze prokazatelně řešit pouze řádným a dostatečně účinným a koordinovaným dozorem v Unii. Jen tak bude zajištěno, že se konečným spotřebitelům budou dostávat pouze bezpečné výrobky splňující příslušné normy.

Z celkového hlediska považuje zpravodaj nový balíček návrhů týkajících se obchodu se zbožím, který předložila Komise, za velmi přínosný. Zejména vítá návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků.

Protože projednávání „balíčku opatření pro bezpečnost výrobků a dozor nad trhem“ je stále zablokováno v Radě, je velmi důležité, aby Evropská unie měla účinný a aktuální legislativní rámec pro dozor nad trhem a soulad výrobků.

Návrh zprávy proto podporuje a dále rozvíjí hlavní ustanovení návrhu Komise a snaží se vyjasnit některé body.

Hlavním cílem zpravodaje bylo dosáhnout toho, aby evropský přístup k dozoru nad trhem byl více harmonizován a aby se posílila spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány dozoru nad trhem a jinými orgány.

1. Soulad produktů a rovné podmínky mezi hospodářskými subjekty

Zpravodaj je přesvědčen, že pokud chceme, aby byly na unijním trhu k dostání pouze bezpečné výrobky vyhovující normám, je nutné zpřísnit dozor nad trhem. Tím se zlepší i jeho celkové fungování. Nové nařízení by mělo sledovat právě tento cíl.

Zpravodaj si uvědomuje, že účinný dozor, který by měl být výsledkem tohoto nařízení, bude mít zřejmě zásadní význam pro sledování veřejných zájmů, jako je zdraví a bezpečnost, ale také zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochrana spotřebitelů, ochrana životního prostředí a veřejná bezpečnost.

Podle názoru zpravodaje je také velmi důležité zajistit spravedlivou soutěž a rovné podmínky pro všechny hospodářské subjekty. Poctivé podniky, které vynakládají značné úsilí o to, aby splňovaly všechny unijní požadavky, mají také jako celek značnou újmu z toho, že se vyrábějí či dovážejí nevyhovující či nebezpečné výrobky. Je-li dozor nad trhem příliš slabý, nelze tyto poctivé podniky ochránit a výsledkem může být i zánik pracovních míst. Orgány dozoru by proto měly dbát na to, aby byly nevyhovující a nebezpečné výrobky identifikovány a aby nebyly vpuštěny na trh, resp. aby byly z trhu odstraněny. To je v zájmu jak spotřebitelů, tak i důvěryhodných výrobců, dovozců a distributorů.

2. Harmonizovaný evropský přístup k dozoru nad trhem

Posílení spolupráce mezi orgány dozoru v členských státech

Nařízení stanoví soubor pravomocí orgánů dozoru nad trhem, který je vymezen tak, aby se zajistilo účinné přeshraniční vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků. Zpravodaj vítá posílení pravomocí orgánů dozoru nad trhem, nicméně trvá na tom, že tato opatření musí být uplatňována proporcionálně na základě přístupu vyvažování rizik.

Zpravodaj se zaměřuje zvláště na to, aby jednotlivé orgány dozoru v různých členských státech uplatňovaly pravidla stejným způsobem.

Navrhuje proto harmonizaci metod a kritérií pro posuzování rizik a harmonizaci kontrol. Cílem je zajistit rovné podmínky pro všechny hospodářské subjekty a spravedlivou soutěž na trhu.

Současně s harmonizovaným přístupem k dozoru nad trhem by mělo být zavedeno vzájemné hodnocení orgánů dozoru, které pomůže dosáhnout jednotného a důsledného uplatňování příslušných pravidel v celé Unii.

·Evropský rozměr sítě Unie pro shodu výrobků

Zpravodaj vítá návrh na vytvoření sítě Unie pro shodu výrobků, jejímž cílem je zlepšit spolupráci mezi orgány dozoru nad trhem, evropskými orgány a hospodářskými subjekty. Přesto se domnívá, že různé subjekty účastnící se činnosti sítě, jak je definuje Komise, spolu dostatečně nespolupracují. Usiluje tudíž o to, aby síť získala opravdu evropský rozměr a aby se rozšířila její úloha. Mimo jiné by měla mít pravomoc společně definovat priority dozoru nad jednotným trhem, stanovovat jednotné podmínky kontrol určitých produktů a napomáhat výměně informací o nevyhovujících produktech.

3. Zpřísnění opatření proti nevyhovujícím produktům

·Osoba odpovědná za soulad s předpisy

Komise zavádí institut „osoby odpovědné za informace o souladu s předpisy usazené v Unii“ jako nezbytnou podmínku pro dodávání výrobků na trh. Hlavním cílem je prosazovat harmonizační právní předpisy Unie týkající se výrobků zajištěním dobrých kontaktů mezi výrobci nebo jejich určenými zástupci a orgány dozoru nad trhem a vytvořit spravedlivé obchodní podmínky na trhu Unie.

Zpravodaj tento návrh plně podporuje a navrhuje, aby se povinnosti odpovědné osoby rozšířily z „informací o souladu“ na soulad samotný. Znamenalo by to, že výrobek bude možné dodávat na trh pouze v případě, že existuje osoba, která nese odpovědnost za soulad těchto výrobků s předpisy. Zpravodaj navrhuje rozšíření odpovědnosti této osoby – její povinností by mělo být také kontaktovat výrobce nevyhovujícího produktu a měla by též z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánu dozoru přijímat opatření k nápravě zjištěného nesouladu s předpisy.

·Databáze shody

Zpravodaj také navrhuje vytvoření nové „databáze shody“, která bude obsahovat kontaktní údaje osoby odpovědné za soulad s předpisy a EU prohlášení o shodě vydané výrobcem. Informace budou do databáze vkládat výrobci a jiné hospodářské subjekty a databáze bude bezplatně přístupná orgánům dozoru nad trhem a veřejnosti v Evropské unii. Výhody této databáze jsou dvojí: hospodářské subjekty budou moci vkládat prohlášení o shodě a jiné relevantní informace do jediné databáze určené přímo k tomu účelu, a orgány a veřejnost budou mít k těmto informací přístup na jediném místě, a nebudou již muset prohledávat různé zdroje a webové stránky.

· Ujednání o partnerství pro dodržování předpisů a memoranda o porozumění

Podle návrhu Komise mají mít orgány dozoru nad trhem možnost uzavírat ujednání o partnerství s hospodářskými subjekty usazenými na území daného státu. Zpravodaj se však staví proti harmonizovaným ustanovením o těchto ujednáních. Domnívá se totiž, že tato ujednání by mohla být v rozporu s požadavkem na nezávislost veřejných orgánů. Protože hospodářské subjekty plní různorodé úkoly, hrozí riziko střetu zájmů, pokud by měl orgán dozoru nad trhem kontrolovat výrobek firmy, které předtím poskytl poradenství. Kromě toho by agenda spojená s uzavíráním ujednání o partnerství odváděla pozornost orgánů dozoru od toho, co je jejich hlavním úkolem, totiž dbát na to, aby byly na trh uváděny pouze vyhovující výrobky. To je také důvod, proč zpravodaj mění text ustanovení o memorandech o porozumění v článku 8 návrhu Komise.

4. Nové úkoly: elektronické obchodování a internet věcí

Rozvoj elektronického obchodu představuje určité výzvy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a jiných konečných uživatelů v případě nebezpečných a nevyhovujících nepotravinových výrobků. Orgány dozoru se zde potýkají s řadou obtíží, například při zpětném sledování výrobků nabízených k prodeji on-line, určování zodpovědných hospodářských subjektů, posuzování rizika nebo provádění zkoušek bezpečnosti, neboť nemají přístup k fyzickým výrobkům. Tuto otázku Komise ve svém návrhu bohužel neřeší. Zpravodaj vychází z pokynů Komise týkajících se elektronického obchodování a navrhuje, aby každý členský stát měl povinnost umožnit účinné organizování činností v oblasti dozoru nad trhem s ohledem na výrobky prodávané on-line a zajistit, aby vnitrostátní orgány dozoru nad trhem měly dostatečný počet inspektorů, kteří by se zabývali výrobky prodávanými on-line.

Komise nevzala v potaz ani šíření internetu věcí a růst počtu připojených zařízení. Podle názoru zpravodaje by měl regulační rámec Unie řešit stávající bezpečnostní hrozby těchto zařízení, která mohou být napadena hackery. Zpravodaj proto soudí, že je velmi důležité vyhodnocovat tato nová rizika, která hrozí spotřebitelům používajícím výrobky připojené na internet.

PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL INFORMACE

Za vypracování tohoto seznamu nese výlučnou odpovědnost zpravodaj a poskytuje jej zcela dobrovolně. Při sestavování této zprávy a před jejím přijetím ve výboru obdržel zpravodaj podněty od těchto subjektů či osob:

Subjekt nebo osoba

ALIBABA

Amazon

AMFORI

ANEC

APPLE

ASSOGIOCATTOLI

BEUC

BUSINESSEUROPE

CECE

CECED

CONFINDUSTRIA

DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE

DIGITAL EUROPE

E-BAY

ELECTRICAL SAFETY FIRST

EUROCOMMERCE

FEDERATION FRANCAISE DU COMMERCE ET DISTRIBUTION

HANDELSVERBAND DEUTSCHLAND - HDE

IBM

INDICAM

INDUSTRIALL

LIDL STIFTUNG

LVMH

MARKENVERBAND - GERMAN BRANDS ASSOCIATION

ORGALIME

PROSAFE

SCHNEIDER ELECTRIC

TIE - TOY INDUSTRIES OF EUROPE

EVROPSKÁ KOMISE

STÁLÉ ZASTOUPENÍ RAKOUSKA PŘI EVROPSKÉ UNII

STÁLÉ ZASTOUPENÍ NĚMECKA PŘI EVROPSKÉ UNII

STÁLÉ ZASTOUPENÍ DÁNSKA PŘI EVROPSKÉ UNII

STÁLÉ ZASTOUPENÍ FRANCIE PŘI EVROPSKÉ UNII

ITALSKÝ CELNÍ ÚŘAD

ITALSKÉ MINISTERSTVO HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE

STÁLÉ ZASTOUPENÍ ITÁLIE PŘI EVROPSKÉ UNII

STÁLÉ ZASTOUPENÍ RUMUNSKA PŘI EVROPSKÉ UNII

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (12.7.2018)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Zpravodaj: Miroslav Mikolášik

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Bezpečnost spotřebitele a ochrana životního prostředí jsou základními pilíři jednotného trhu se zbožím, jednoho z největších úspěchů EU, jehož cílem je umožnit volný pohyb.

Na ochranu občanů před bezpečnostními riziky, znečištěním a poškozováním životního prostředí platí v celé EU společné bezpečnostní a environmentální předpisy. Přesto se však na trhu EU stále prodává příliš mnoho výrobků, které tyto předpisy stanovené v právu EU nesplňují. Existence nevyhovujících výrobků vystavuje spotřebitele potenciálně nebezpečným výrobkům, ohrožuje životní prostředí a narušuje hospodářskou soutěž.

Návrh nařízení je součástí „balíčku týkajícího se zboží“, který řeší určité nedostatky v zájmu lepšího fungování jednotného trhu se zbožím. Zpravodaj vítá návrh nařízení, jehož cílem je posílit dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků. Zpravodaj nicméně upozorňuje na omezený rozsah působnosti nařízení, které se týká pouze harmonizovaných výrobků uvedených v příloze. V souvislosti s právními předpisy uvedenými v příloze je navrženo „ustanovení lex generalis“, které má zabránit tomu, aby se ustanovení jakkoli překrývala nebo byla v rozporu s „ustanoveními lex specialis“ se stejným cílem, povahou nebo účinkem v jiných stávajících nebo budoucích harmonizačních právních předpisech Unie.

Zpravodaj uznává, že za vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie jsou odpovědné členské státy, které jsou omezeny hranicemi jurisdikce. Proto je k zajištění jednotného vymáhání práva a účinného řešení nedodržování předpisů v celé EU nutná koordinace činností.

Dodržování právních předpisů EU je považováno za nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnost výrobků. Právní předpisy EU v oblasti hraček a chemických látek například patří mezi nejpřísnější na světě. Přesto se v EU každý den prodává velké množství nebezpečných a nevyhovujících výrobků. Podle výroční zprávy systému RAPEX za rok 2017 jsou nejnebezpečnějšími kategoriemi výrobků v EU hračky (29 %), motorová vozidla (20 %) a oděvy, textilní a módní zboží (12 %), přičemž nejčastěji hlášeným rizikem byl úraz (28 %) následovaný chemickým rizikem (22 %).

Pro zlepšení současné situace je nutná užší spolupráce veřejných orgánů a hospodářských subjektů. To jde ruku v ruce s jednotností postupů dozoru nad trhem v celé EU a na jejích vnějších hranicích, aby byla všude zajištěna stejná úroveň dodržování předpisů. V této souvislosti zpravodaj vítá povinnosti týkající se vzájemné pomoci a právní domněnku, že výrobky, které jsou v jednom členském státě považovány za nevyhovující, jsou nevyhovující v celé EU.

Zpravodaj souhlasí s tím, že návrh by měl zlepšit spolupráci při vymáhání práva a dodržování právních předpisů, aniž by orgánům členských států a hospodářským subjektům vznikala nepřiměřená nebo nadměrná zátěž. Návrh by tudíž neměl překračovat rámec toho, co je nezbytné k dosažení jeho cílů. Zpravodaj připomíná, že je třeba mít na zřeteli objektivní možnosti malých a středních podniků.

Aby byla v rámci pro dozor nad trhem zajištěna spolehlivost a jednotnost zkoušení v celé Unii, Komise navrhuje určit zkušební zařízení Unie. Laboratoře označené jako zkušební zařízení Unie by měly mít dostatečné odborné znalosti, vybavení, infrastrukturu a zaměstnance, aby mohly plnit své úkoly co nejkvalitněji. Proto zpravodaj doporučuje, aby fungovaly také jako znalostní centra pro rizika a vznikající rizika (například v souvislosti se škodlivými chemikáliemi). Zpravodaj by chtěl zajistit, aby se oznámený subjekt nebo jakýkoli jiný orgán pro posuzování shody mohl stát zkušebním zařízením Unie, za předpokladu, že splní předepsané podmínky.

Zpravodaj vítá skutečnost, že nařízení zřizuje síť Unie pro shodu výrobků, jež má koordinovat a usnadňovat provádění společných činností členských států v oblasti vymáhání práva. Zpravodaj navíc navrhuje zřídit celoevropskou harmonizovanou databázi pro sběr údajů o nehodách a úrazech, která by zajistila jednotnost sledování v celé EU a sloužila by jako nástroj pro vytváření nových právních předpisů a norem v oblasti zdraví a bezpečnosti a pro zlepšení vymáhání.

Zpravodaj vítá především skutečnost, že nařízení stanoví posílený rámec pro kontrolu výrobků vstupujících na trh Unie (téměř 30 % zboží v EU), protože jakmile výrobky vstoupí na trh EU, mohou volně obíhat v celé Unii. Současně zpravodaj zdůrazňuje, že je důležité, aby se na výrobky vstupující na trh Unie vztahovaly požadavky související s ochranou životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a aby na jednotný trh vstupovaly pouze bezpečné a vyhovující výrobky. K zajištění toho, aby se na trh Unie nedostávaly nebezpečné nebo nevyhovující výrobky, mají celní orgány provádět dostatečné kontroly před propuštěním výrobků do volného oběhu. Podle zpravodaje je třeba řádně řešit praktiky vývozců ze třetích zemí, kteří si vybírají vstupní místo, kde jsou kontroly méně systematické či přísné, a je třeba odstranit rozdíly ve výkonnosti celních orgánů.

Zpravodaj se ve svých pozměňovacích návrzích v zásadě zaměřuje na posílení ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a je přesvědčen, že nařízení o dodržování a vymáhání předpisů pomůže vytvořit spravedlivější vnitřní trh se zbožím.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Pro zaručení volného pohybu výrobků v rámci Unie je nezbytné zajistit, aby výrobky splňovaly požadavky na vysokou úroveň ochrany veřejných zájmů, jako je zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí a veřejná bezpečnost. Důrazné vymáhání těchto požadavků je nezbytné, aby mohly být tyto zájmy řádně chráněny a aby se vytvořily podmínky, díky nimž se bude dařit spravedlivé hospodářské soutěži na trhu Unie se zbožím. Jsou proto nezbytná pravidla k zajištění tohoto vymáhání na celém vnitřním trhu, a to i v případě výrobků vstupujících do Unie ze třetích zemí.

(1)  Pro zaručení volného pohybu výrobků v rámci Unie je nezbytné zajistit, aby výrobky splňovaly požadavky na vysokou úroveň ochrany veřejných zájmů, jako je zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí a veřejná bezpečnost. Důrazné vymáhání těchto požadavků je nezbytné, aby mohly být tyto zájmy řádně chráněny a aby se vytvořily podmínky, díky nimž se bude dařit spravedlivé hospodářské soutěži na trhu Unie se zbožím. Jsou proto nezbytná pravidla k zajištění tohoto vymáhání na celém vnitřním trhu, a to i v případě výrobků vstupujících do Unie ze třetích zemí. V zájmu snazšího dodržování práva Unie ze strany hospodářských subjektů a posílení postavení orgánů dozoru nad trhem při jejich provádění by tyto požadavky měly sloužit k nalezení správné rovnováhy mezi jednoduchostí a účinností. Požadavky podle tohoto nařízení a jejich uplatňování jsou navrženy tak, aby bylo prioritou sledování těch výrobků, které by mohly představovat vážné riziko.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na výrobky, které podléhají harmonizačním právním předpisům Unie uvedeným v příloze. Právní předpisy uvedené v příloze by měly zahrnovat všechny harmonizační právní předpisy Unie týkající se jiných vyráběných výrobků než potravin, krmiv, humánních a veterinárních léčivých přípravků, živých rostlin a živočichů, produktů lidského původu a rostlinných a živočišných produktů, které přímo souvisejí s jejich budoucí reprodukcí. Tím se zajistí jednotný rámec pro dozor nad trhem s těmito výrobky na úrovni Unie. Je proto nezbytné pozměnit několik nástrojů harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků, zejména proto, aby se odstranily odkazy na některá ustanovení nařízení (ES) č. 765/2008. Budou-li v budoucnosti přijaty nové harmonizační právní předpisy Unie, bude nezbytné, aby uvedené právní předpisy stanovily, zda se na ně toto nařízení vztahuje.

(5)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na výrobky, které podléhají směrnici 2001/95/ES nebo harmonizačním právním předpisům Unie uvedeným v příloze. Právní předpisy uvedené v příloze by měly zahrnovat všechny harmonizační právní předpisy Unie týkající se jiných vyráběných výrobků než potravin, krmiv, humánních a veterinárních léčivých přípravků, živých rostlin a živočichů, produktů lidského původu a rostlinných a živočišných produktů, které přímo souvisejí s jejich budoucí reprodukcí. Tím se zajistí jednotný rámec pro dozor nad trhem s těmito výrobky na úrovni Unie. Je proto nezbytné pozměnit několik nástrojů harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků, zejména proto, aby se odstranily odkazy na některá ustanovení nařízení (ES) č. 765/2008. Budou-li v budoucnosti přijaty nové harmonizační právní předpisy Unie, bude nezbytné, aby uvedené právní předpisy stanovily, zda se na ně toto nařízení vztahuje.

Odůvodnění

Pro účinnou ochranu spotřebitelů je zásadní, aby byla uvedená směrnice zahrnuta do právních předpisů. Řada výrobků, na něž se směrnice vztahuje, je pro veřejnost zvlášť důležitá, např. hračky, a měla by být chráněna.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Bezpečnost spotřebitelů do značné míry závisí na aktivním vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků, které stanoví bezpečnostní požadavky. Je proto nezbytné posílit donucovací opatření. Tato opatření by se měla neustále zdokonalovat a být čím dál účinnější, aby mohla čelit současným výzvám celosvětového trhu a stále složitějšího dodavatelského řetězce.

(7)  Bezpečnost spotřebitelů do značné míry závisí na aktivním vymáhání právních předpisů Unie týkajících se výrobků, které stanoví bezpečnostní požadavky. Je proto nezbytné posílit donucovací opatření, včetně opatření v souvislosti s výrobky, které jsou nabízeny k prodeji on-line koncovým uživatelům v Unii. Tato opatření by se měla neustále zdokonalovat a být čím dál účinnější, aby mohla čelit současným výzvám celosvětového trhu a stále složitějšího dodavatelského řetězce.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Zvláštní pozornost je třeba věnovat internetu věcí a rostoucímu množství zařízení využívajících umělou inteligenci s přihlédnutím k tomu, že spotřebitelé v každodenním životě čím dál častěji využívají připojená zařízení, aniž by znali bezpečnostní hrozby, které tato zařízení mohou představovat, a existující vzdálená rizika. Regulační rámec Unie by tedy měl tyto záležitosti řešit s cílem zajistit lepší ochranu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Odpovědnost za vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie by měla spočívat na členských státech, jejichž orgány dozoru nad trhem by měly být povinny zajistit, aby se právní předpisy plně dodržovaly. Členské státy by proto měly zavést systematické přístupy, které zajistí účinnost dozoru nad trhem a dalších činností k vymáhání práva.

(9)  Odpovědnost za vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie by měla spočívat na členských státech, jejichž orgány dozoru nad trhem by měly být povinny zajistit, aby se právní předpisy plně dodržovaly. Členské státy by proto měly zavést systematické přístupy, které zajistí účinnost dozoru nad trhem a dalších činností k vymáhání práva, které podléhají monitorování ze strany Komise, a řádnému prosazování harmonizačních právních předpisů Unie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Spravedlivější jednotný trh by měl zajistit rovné podmínky pro hospodářskou soutěž všem hospodářským subjektům a ochranu před nekalou soutěží. Za tímto účelem je nutné posílit vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků. Dobrá spolupráce mezi výrobci a orgány dozoru nad trhem je klíčovým prvkem, který umožňuje okamžitý zásah a nápravné opatření ve vztahu k danému výrobku. Je důležité, že by měla existovat kontaktní osoba usazená v Unii, aby orgány dozoru nad trhem měly někoho, komu mohou klást dotazy ohledně souladu výrobku s harmonizačními právními předpisy Unie. Osobou odpovědnou za poskytování takových informací o souladu s předpisy by měl být výrobce nebo dovozce, případně jiná osoba určená pro tento účel výrobcem, například jiný hospodářský subjekt. Úloha osoby odpovědné za informace o souladu s předpisy usazené v Unii má zásadní význam v tom, že pro orgány dozoru nad trhem představuje partnera usazeného v Unii a může včas plnit konkrétní úkoly, aby se zajistilo, že výrobky splňují požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, z čehož mají prospěch spotřebitelé, pracovníci i podniky v Unii. Ustanovení tohoto nařízení, která vyžadují, aby existovala osoba usazená v Unii odpovědná za informace o souladu s předpisy, by neměla platit v případě, že zvláštní požadavky stanovené v některých právních nástrojích týkajících se výrobků dosahují stejného výsledného účinku – jmenovitě článek 4 nařízení (ES) č. 1223/2009, článek 15 nařízení (EU) 2017/745 a článek 15 nařízení (EU) 2017/746.

(14)  Spravedlivější jednotný trh by měl zajistit rovné podmínky pro hospodářskou soutěž všem hospodářským subjektům a ochranu před nekalou soutěží. Za tímto účelem je nutné posílit vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků. Dobrá spolupráce mezi výrobci, distributory, velkoobchodními i maloobchodními prodejci a orgány dozoru nad trhem je klíčovým prvkem, který umožňuje okamžitý zásah a nápravné opatření ve vztahu k danému výrobku. Je důležité, že by měla existovat kontaktní osoba usazená v Unii, aby orgány dozoru nad trhem měly někoho, komu mohou klást dotazy ohledně souladu výrobku s harmonizačními právními předpisy Unie. Osobou odpovědnou za poskytování takových informací o souladu s předpisy by měl být výrobce nebo jím autorizovaný zástupce určený pro tento účel. Není-li výrobce usazen v Unii a nemá žádného zplnomocněného zástupce, měl by být dovozce nebo distributor osobou odpovědnou za poskytování takových informací o shodě. Úloha osoby odpovědné za informace o souladu s předpisy usazené v Unii má zásadní význam v tom, že pro orgány dozoru nad trhem představuje partnera usazeného v Unii a může včas plnit konkrétní úkoly, aby se zajistilo, že výrobky splňují požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, z čehož mají prospěch spotřebitelé, pracovníci i podniky v Unii. Ustanovení tohoto nařízení, která vyžadují, aby existovala osoba usazená v Unii odpovědná za informace o souladu s předpisy, by neměla platit v případě, že zvláštní požadavky stanovené v některých právních nástrojích týkajících se výrobků dosahují stejného výsledného účinku – jmenovitě článek 4 nařízení (ES) č. 1223/2009, článek 15 nařízení (EU) 2017/745 a článek 15 nařízení (EU) 2017/746.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Činnosti v oblasti dozoru nad trhem by měly být důkladné a účinné, aby bylo zajištěno správné uplatňování harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků. Jelikož kontroly mohou představovat zátěž pro hospodářské subjekty, měly by orgány dozoru nad trhem organizovat a provádět inspekční činnosti s ohledem na jejich zájmy a omezit zmíněnou zátěž na míru, která je nezbytná pro výkon účelných a účinných kontrol. Kromě toho by příslušné orgány členského státu měly provádět činnosti v oblasti dozoru nad trhem stejně pečlivě bez ohledu na to, zda je nesoulad daného výrobku s předpisy relevantní na území uvedeného členského státu, nebo zda je pravděpodobné, že bude mít dopad na trh jiného členského státu.

(18)  Činnosti v oblasti dozoru nad trhem by měly být důkladné a účinné, aby bylo zajištěno správné uplatňování harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků. Jelikož kontroly mohou představovat zátěž pro hospodářské subjekty, měly by orgány dozoru nad trhem organizovat a provádět inspekční činnosti s ohledem na zájmy těchto subjektů a omezit zmíněnou zátěž na míru, která je nezbytná pro výkon účelných a účinných kontrol. Kromě toho by příslušné orgány členského státu měly provádět činnosti v oblasti dozoru nad trhem stejně pečlivě bez ohledu na to, zda je nesoulad daného výrobku s předpisy relevantní na území uvedeného členského státu, nebo zda je pravděpodobné, že bude mít dopad na trh jiného členského státu. Pro činnosti v inspekční oblasti prováděné orgány dozoru nad trhem by mohly být stanoveny jednotné podmínky, představuje-li nějaký výrobek známé či nově vznikající riziko.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Orgány dozoru nad trhem by měly mít možnost poskytovat rady co se týče obalů a nařizovat, aby byly provedeny praktické změny, zjistí-li případy nedodržení právních předpisů Unie.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Aby byla v rámci pro dozor nad trhem zajištěna spolehlivost a jednotnost zkoušení v celé Unii, měla by Komise určit zkušební zařízení Unie. Kromě toho je nutno vybudovat komplexnější informační systém pro sdílení výsledků zkoušek uvnitř Unie, aby se zamezilo zbytečnému zdvojování a zajistila se větší jednotnost na úrovni Unie.

(33)  Aby byla v rámci pro dozor nad trhem zajištěna spolehlivost a jednotnost zkoušení v celé Unii, měla by Komise určit zkušební zařízení Unie. Orgány dozoru nad trhem by měly řádně zohledňovat výsledky zkoušek prováděných těmito zkušebními zařízeními Unie. Kromě toho je nutno vybudovat komplexnější informační systém pro sdílení výsledků zkoušek uvnitř Unie, aby se zamezilo zbytečnému zdvojování a zajistila se větší jednotnost na úrovni Unie. Zkušební zařízení Unie by měla fungovat jako znalostní centra v oblasti známých i nově vznikajících rizik a také pomáhat Unii a členským státům vytvářet společné nejmodernější metody testování.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Členské státy by měly být povinny zajistit, že budou vždy k dispozici dostatečné finanční zdroje, aby orgány dozoru nad trhem měly vhodné personální zajištění a vybavení. Účinná činnost v oblasti dozoru nad trhem je náročná z hlediska zdrojů, a je proto nezbytné poskytovat stabilní zdroje na úrovni, která v jakémkoli daném okamžiku odpovídá potřebám vymáhání práva. Veřejné financování by proto mělo být doplněno výběrem poplatků na pokrytí nákladů vznikajících při provádění činností v oblasti dozoru nad trhem ve vztahu k výrobkům, u kterých bylo zjištěno, že nejsou v souladu s předpisy, a to s náležitým zohledněním toho, jak daný hospodářský subjekt dosud dodržoval předpisy.

(35)  Členské státy by měly být povinny zajistit, že budou vždy k dispozici dostatečné finanční zdroje, aby orgány dozoru nad trhem měly vhodné personální zajištění a vybavení. Účinná činnost v oblasti dozoru nad trhem je náročná z hlediska zdrojů, a je proto nezbytné poskytovat stabilní zdroje na úrovni, která v jakémkoli daném okamžiku odpovídá potřebám vymáhání práva. Administrativní a automatizované kontroly nemohou nahradit fyzické kontroly, které zaručují podstatnou shodu výrobku s příslušnými právními předpisy Unie. Veřejné financování by proto mělo být doplněno výběrem poplatků na pokrytí nákladů vznikajících při provádění činností v oblasti dozoru nad trhem ve vztahu k výrobkům, u kterých bylo zjištěno, že nejsou v souladu s předpisy, a to s náležitým zohledněním toho, jak daný hospodářský subjekt dosud dodržoval předpisy.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36a)  Je třeba zvýšit sankce za porušení těch ustanovení tohoto nařízení, která ukládají povinnosti hospodářským subjektům, a za porušení ustanovení veškerých právních předpisů Unie a členských států o výrobcích, která ukládají povinnost hospodářským subjektům, v zájmu účinného potírání uvádění nevyhovujících výrobků na trh.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a)  Komise by měla sledovat výkonnost celních orgánů a řešit nedostatky ve výkonnosti, které by mohly vést k oslabení rovných podmínek pro výrobce z Unie, kteří právní předpisy dodržují, a výrobce ze třetích zemí, kteří do Unie vyvážejí. Komise by se měla rovněž zabývat praxí vývozců ze třetích zemí, kteří vybírají místa vstupu do Unie, v nichž jsou kontroly méně přísné nebo méně systematické.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla a postupy pro poskytování informací o souladu s předpisy u některých výrobků, které podléhají aktům Unie harmonizujícím podmínky pro uvádění těchto výrobků na trh. Stanoví rámec pro spolupráci s hospodářskými subjekty v souvislosti s těmito výrobky.

Cílem tohoto nařízení je chránit zdraví, bezpečnost a zabezpečení evropských spotřebitelů a přináší postupy pro zajištění, že k evropským spotřebitelům se dostanou pouze bezpečné a vyhovující výrobky.

 

 

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení se vztahuje na všechny výrobky, které podléhají harmonizačním právním předpisům Unie stanoveným v příloze tohoto nařízení (dále jen „harmonizační právní předpisy Unie“).

1.  Toto nařízení se vztahuje na všechny výrobky, které podléhají směrnici 2001/95/ES nebo harmonizačním právním předpisům Unie stanoveným v příloze tohoto nařízení (dále jen „harmonizační právní předpisy Unie“).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Použití tohoto nařízení nebrání orgánům dozoru nad trhem v tom, aby přijímaly zvláštní opatření podle směrnice 2001/95/ES.

3.  Použití tohoto nařízení nebrání orgánům dozoru nad trhem v tom, aby přijímaly zvláštní opatření podle směrnice 2001/95/ES. Tyto orgány dozoru nad trhem vždy jednají na základě zásady předběžné opatrnosti, a to zejména pokud jde o zdraví a životní prostředí.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „dozorem nad trhem“ se rozumí činnosti a opatření orgánů dozoru nad trhem, které mají zajistit, aby byly výrobky v souladu s požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie a aby neohrožovaly zdraví a bezpečnost nebo jiný aspekt ochrany veřejných zájmů;

3)  „dozorem nad trhem“ se rozumí činnosti a opatření orgánů dozoru nad trhem, které mají zajistit, aby byly výrobky v souladu s požadavky stanovenými v právních předpisech Unie a aby neohrožovaly zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochranu spotřebitelů, veřejnou bezpečnost nebo jiný aspekt ochrany veřejných zájmů;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a)  „formálním nesouladem“ se rozumí jakýkoliv správní nesoulad s předpisy, který nevede k porušení základních požadavků, včetně mimo jiné nesouladu s předpisy podle článku R34 přílohy I k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES;

 

_________________

 

1a Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15)  „vážným rizikem“ se rozumí jakékoli vážné riziko, které vyžaduje rychlý zásah ze strany orgánů dozoru nad trhem, včetně vážného rizika, jehož účinky nejsou bezprostřední;

15)  „vážným rizikem“ se rozumí jakékoli riziko, které vyžaduje rychlý zásah a následnou kontrolu, a to i v případech, kdy účinky nemusí být okamžité; každý výrobek, který nesplňuje základní požadavek stanovený v harmonizačních právních předpisech Unie, jakož i výrobek, který nesplňuje obecný požadavek na bezpečnost na základě směrnice 2001/95/ES se považuje za výrobek představující vážné riziko;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22a)  „dobrovolnými opatřeními“ rozumějí opatření, kterými se provozovatel dobrovolně zavázal k odstranění nesouladu na základě zjištění orgánu dozoru nad trhem nebo na základě svých vlastních zjištění;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 22 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22b)  „odůvodněnou žádostí“ se rozumí žádost orgánu dozoru nad trhem na základě podezření z nesouladu s předpisy;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 22 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22c)  „zvláštními modely“ se rozumí všechny výrobky, které vykazují odlišné charakteristiky, jež mohou být drobné, nebo dokonce žádné.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  výrobce je usazen v Unii nebo existuje v souvislosti s výrobkem alespoň jeden z následujících subjektů:

a)  výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je usazen v Unii nebo existuje v souvislosti s výrobkem alespoň jeden z následujících subjektů:

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  dovozce;

i)  dovozce, pokud není výrobce usazen v Unii a neexistuje zplnomocněný zástupce;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  distributor;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii mající písemné pověření od výrobce, které ji označuje za osobu odpovědnou za plnění úkolů uvedených v odstavci 3 a které požaduje, aby tyto úkoly plnila jménem výrobce;

ii)  v případě, že neexistuje výrobce nebo dovozce usazený v Unii, fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii mající písemné pověření od výrobce, které ji označuje za osobu odpovědnou za zajištění souladu s předpisy a za plnění úkolů uvedených v odstavci 3 jménem výrobce;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  totožnost a kontaktní údaje výrobce, dovozce nebo jiné osoby, která splňuje požadavky písmene a), jsou veřejně dostupné v souladu s odstavcem 4 a jsou uvedeny nebo zjistitelné v souladu s odstavcem 5.

b)  totožnost a kontaktní údaje výrobce, dovozce, distributora nebo jiné osoby, která splňuje požadavky písmene a), jsou veřejně dostupné v souladu s odstavcem 4 a jsou uvedeny nebo zjistitelné v souladu s odstavcem 5.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  poskytuje orgánům dozoru nad trhem na základě jejich odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku v úředním jazyce Unie, který určí dotyčný členský stát;

b)  poskytuje orgánům dozoru nad trhem na základě jejich odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku v úředním jazyce Unie, který určí dotyčný členský stát, a k prokázání, že existují různé základní charakteristiky zvláštních modelů definovaných v čl. 3 bodě 22c;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  spolupracuje s orgány dozoru nad trhem na jejich žádost v souvislosti s jakýmkoli opatřením přijatým k odstranění, nebo – pokud to není možné – ke zmírnění rizik, která daný výrobek představuje.

c)  spolupracuje s orgány dozoru nad trhem a neprodleně přijme opatření – na jejich vlastní žádost nebo na žádost těchto orgánů – k odstranění, nebo – pokud to není možné – ke zmírnění rizik, která daný výrobek představuje nebo kdy výrobek představuje riziko nebo není v souladu s požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie nebo ve směrnici 2001/95/ES;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  pokud se domnívá nebo pokud má důvod se domnívat, že daný výrobek představuje riziko nebo není v souladu s platnými harmonizačními právními předpisy Unie nebo harmonizovanou normou, neprodleně informuje výrobce a případně další hospodářské subjekty;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výrobci zpřístupní totožnost a kontaktní údaje osoby odpovědné za informace o souladu výrobku s předpisy veřejnosti, a to buď na svých webových stránkách, nebo – pokud webové stránky neexistují – jakýmikoli jinými prostředky, jež umožňují široké veřejnosti v Unii snadný a bezplatný přístup k těmto informacím.

vypouští se

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Totožnost a kontaktní údaje osoby odpovědné za informace o souladu výrobku s předpisy musí být na výrobku, jeho obalu, balíku nebo průvodním dokladu uvedeny nebo musí být z informací uvedených na výrobku, jeho obalu, balíku nebo průvodním dokladu zjistitelné.

5.  Totožnost a kontaktní údaje výrobce a kontaktní údaje osoby odpovědné za informace o souladu výrobku s předpisy musí být na výrobku, jeho obalu, balíku nebo průvodním dokladu uvedeny nebo musí být z informací uvedených na výrobku, jeho obalu, balíku nebo průvodním dokladu zjistitelné.

Odůvodnění

Výrobek může být uveden na trh, pouze pokud je vyhovující a bezpečný pro spotřebitele a životní prostředí. To je primární odpovědností výrobce.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Výrobce, dovozce a jakákoli osoba splňující požadavky odst. 1 písm. a) tohoto článku vhodnými prostředky veřejnosti a dalším hospodářským subjektům zpřístupní seznamy modelů svých výrobků opatřené vyobrazením, a to zejména u výrobků, které jsou nebo byly předmětem rozhodnutí Komise v souladu s článkem 13 směrnice 2001/95/ES, a výrobků, které jsou předmětem všeobecné distribuce.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Povinnosti distributorů

 

1. Před uvedením výrobku na trh učiní distributoři všechny přiměřené kroky k zajištění, že výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v platných harmonizačních právních předpisech, harmonizovaných normách nebo směrnici 2001/95/ES.

 

2. Osoba odpovědná za informace o souladu s předpisy poskytuje orgánům dozoru nad trhem na základě jejich odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku v úředním jazyce Unie, který určí dotyčný členský stát, a k prokázání existence různých základních charakteristik u jeho zvláštních modelů definovaných v čl. 3 bodě 22c.

Odůvodnění

Maloobchodní prodejci soustavně umožňují prodej a konzumaci nezákonných nebo nevyhovujících výrobků. Na základě tohoto pozměňovacího návrhu budou mít distributoři povinnost hrát aktivnější úlohu v blokování nezákonných výrobků.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud harmonizační právní předpisy Unie požadují vypracování EU prohlášení o shodě, zpřístupní výrobci toto prohlášení veřejnosti, a to buď na svých webových stránkách, nebo – pokud webové stránky neexistují – jakýmikoli jinými prostředky, jež umožňují široké veřejnosti v Unii snadný a bezplatný přístup k prohlášení.

Pokud harmonizační právní předpisy Unie požadují vypracování EU prohlášení o shodě, zpřístupní výrobci, včetně výrobci ze třetích zemí nebo dovozci, toto prohlášení bezplatně veřejnosti.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

vypouští se

Ujednání o partnerství pro dodržování předpisů

 

1.  Orgán dozoru nad trhem může s hospodářským subjektem usazeným na jeho území uzavřít ujednání o partnerství, podle něhož se tento orgán zavazuje poskytovat hospodářskému subjektu rady a pokyny ohledně harmonizačních právních předpisů Unie, které se vztahují na výrobky, za něž hospodářský subjekt zodpovídá.

 

Ujednání se nevztahuje na poskytování činností v oblasti posuzování shody, jimiž jsou pověřeny oznámené subjekty podle harmonizačních právních předpisů Unie.

 

2.  Pokud orgán dozoru nad trhem uzavře ujednání o partnerství podle odstavce 1, zadá tuto skutečnost do systému uvedeného v článku 34 spolu s podrobnostmi o rozsahu ujednání a se svým názvem a adresou a s názvem a adresou dotyčného hospodářského subjektu.

 

3.  Pokud orgán dozoru nad trhem uzavře ujednání o partnerství podle odstavce 1, ostatní orgány dozoru nad trhem informují tento orgán o jakémkoli dočasném opatření, které přijaly vůči dotyčnému hospodářskému subjektu, a o případných nápravných opatřeních přijatých hospodářským subjektem, pokud jde o soulad s použitelnými harmonizačními právními předpisy Unie.

 

4.  Orgán dozoru nad trhem, který uzavře ujednání o partnerství podle odstavce 1, může hospodářskému subjektu účtovat poplatky představující náklady, které tento orgán přiměřeně vynaložil při výkonu svých funkcí podle odstavců 1 a 2.

 

Odůvodnění

Orgány dozoru nad trhem zůstávají při výkonu svých funkcí nezávislé a nestranné.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem mohou uzavírat memoranda o porozumění s podniky nebo organizacemi zastupujícími podniky nebo koncové uživatele ohledně provádění nebo financování společných činností za účelem zjišťování případů nesouladu s předpisy nebo na podporu dodržování předpisů v určitých zeměpisných oblastech nebo s ohledem na určité kategorie výrobků.

Orgány dozoru nad trhem mohou uzavírat memoranda o porozumění s celními orgány, přístavními a letištními orgány, výrobci nebo dovozci, podniky nebo organizacemi zastupujícími podniky nebo koncové uživatele ohledně provádění nebo financování společných činností za účelem zjišťování případů nesouladu s předpisy nebo na podporu dodržování předpisů v určitých zeměpisných oblastech nebo s ohledem na určité kategorie výrobků s cílem řešit mimo jiné otázky, které v této oblasti znepokojují spotřebitele. Orgán dozoru nad trhem předloží Komisi návrh memoranda o porozumění před jeho přijetím. Komise vypracuje stanovisko určené orgánům dozoru nad trhem k návrhu memoranda a zprávě o provádění.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Orgán dozoru nad trhem může použít jakékoli informace vyplývající z činností prováděných nebo financovaných jinými stranami memoranda o porozumění, které uzavřel podle odstavce 1, v rámci jakéhokoli vyšetřování nesouladu s předpisy, které orgán dozoru nad trhem provádí, avšak pouze v případě, že daná činnost byla prováděna nezávisle, nestranně a nezaujatě.

2.  Orgán dozoru nad trhem může použít jakékoli informace vyplývající z činností prováděných nebo financovaných jinými stranami memoranda o porozumění, které uzavřel podle odstavce 1, v rámci jakéhokoli vyšetřování nesouladu s předpisy, které orgán dozoru nad trhem provádí, avšak pouze v případě, že daná činnost byla prováděna nezávisle, nestranně a nezaujatě. Informace o tom, jak byly výrobky odzkoušeny, a výsledky těchto zkoušek se zpřístupní veřejnosti.

Odůvodnění

Je zapotřebí větší transparentnosti v souvislosti se zkušebními metodami a zkušebními kritérii, ale i výsledky zkoušek.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Případná výměna informací mezi orgány dozoru nad trhem a podniky nebo organizacemi zmíněnými v odstavci 1 za účelem přípravy nebo realizace memoranda o porozumění, které uzavřely podle uvedeného odstavce, se nepovažuje za porušení požadavků na dodržování služebního tajemství.

3.  s případnou výměnou informací mezi orgány dozoru nad trhem, Komisí nebo radou Unie pro shodu výrobků a podniky nebo organizacemi zmíněnými v odstavci 1 za účelem přípravy nebo realizace memoranda o porozumění, které uzavřely podle uvedeného odstavce, se nakládá v souladu s požadavky na dodržování služebního tajemství. Jakékoliv další využití těchto informací podléhá nejpřísnějším zárukám důvěrnosti a služebního a obchodního tajemství.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  postupy pro monitoring případných nehod nebo jakýchkoli případů poškození zdraví či bezpečnosti koncových uživatelů, u nichž existuje podezření, že byly způsobeny těmito výrobky;

b)  postupy pro monitoring případných nehod nebo jakýchkoli případů poškození zdraví, bezpečnosti či ochrany koncových uživatelů, u nichž existuje podezření, že byly způsobeny těmito výrobky;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  postupy pro shromažďování a zkoumání vědeckých a technických poznatků týkajících se problematiky bezpečnosti s dopadem především na zdraví a ochranu životního prostředí;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  postupy pro navázání spolupráce a výměnu informací a zkušeností mezi orgány dozoru nad trhem a vědeckými nebo výzkumnými institucemi.

Odůvodnění

Zdá se, že sdílení znalostí, informací a zkušeností mezi orgány dozoru nad trhem a vědeckými a výzkumnými institucemi přináší prospěch oběma stranám, zejména v oblastech, kde dochází k rychlému vědeckému vývoji a inovacím.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V rámci svých činností stanovených v odstavci 1 provádějí orgány dozoru nad trhem kontroly vycházející z přístupu založeného na rizicích, přičemž berou v úvahu přinejmenším tyto faktory:

2.  V rámci svých činností stanovených v odstavci 1 provádějí orgány dozoru nad trhem kontroly vycházející z přístupu založeného na rizicích a v souladu se zásadou předběžné opatrnosti, přičemž berou v úvahu přinejmenším tyto faktory:

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  výrobek, například počet výrobků na trhu a jakákoli rizika spojená s tímto výrobkem;

i)  výrobek, například počet výrobků na trhu a jakákoli rizika spojená s tímto výrobkem, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost zdravotnímu rozměru potenciálního rizika;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  výrobek může ohrozit zdraví nebo bezpečnost koncových uživatelů;

a)  výrobek může ohrozit zdraví nebo bezpečnost či ochranu koncových uživatelů nebo vážně poškodit životní prostředí;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  výrobek nesplňuje platné požadavky harmonizačních právních předpisů Unie.

b)  výrobek nesplňuje platné požadavky harmonizačních právních předpisů Unie nebo směrnice 2001/98/ES, a proto by mohl ohrozit zdraví a bezpečnost koncových uživatelů.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jsou výrobky staženy z trhu oběhu či z oběhu nebo pokud je jejich dodávání na trh zakázáno či omezeno, orgán dozoru nad trhem zajistí, aby o tom byli informováni Komise, prostřednictvím sítě zřízené podle článku 31, ostatní členské státy a koncoví uživatelé.

Pokud jsou výrobky staženy z trhu či z oběhu nebo pokud je jejich dodávání na trh zakázáno či omezeno, orgán dozoru nad trhem zajistí, aby o tom byli informováni Komise, prostřednictvím sítě zřízené podle článku 31, zkušební zařízení Unie, ostatní členské státy a koncoví uživatelé.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  V zájmu urovnání jakýchkoliv sporů vzniklých mezi orgány členských států na základě rozdílných hodnocení rizik mohou hospodářské subjekty, subjekty posuzování shody a Komise nechat na vlastní žádost nebo na žádost orgánu dozoru nad trhem vypracovat posouzení rizik v referenční laboratoři uvedené v článku 28. Toto posouzení rizik je pro všechny zúčastněné strany závazné.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejméně každé tři roky vypracuje každý členský stát svou vnitrostátní strategii dozoru nad trhem. Strategie musí podporovat jednotný, komplexní a integrovaný přístup k dozoru nad trhem a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie na území dotyčného členského státu a musí zahrnovat všechny sektory a stupně dodavatelského řetězce včetně dovozu a digitálních dodavatelských řetězců.

1.  Nejméně každé čtyři roky vypracuje každý členský stát svou vnitrostátní strategii dozoru nad trhem s ohledem na rychlý vývoj trhu a nově vznikající rizika. Strategie musí podporovat jednotný, komplexní a integrovaný přístup k dozoru nad trhem a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie na území dotyčného členského státu a musí zahrnovat všechny sektory a stupně dodavatelského řetězce včetně dovozu a digitálních dodavatelských řetězců. Při zavádění vnitrostátních strategií dozoru nad trhem členské státy povedou konzultace se zúčastněnými stranami a své připomínky zpřístupní veřejnosti.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  oblasti označené jako prioritní pro vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie;

b)  oblasti označené jako prioritní pro vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie; členské státy za prioritní oblasti považují výrobky, které jsou nebo byly předmětem mimořádného rozhodnutí na základě článku 13 směrnice 2001/95/ES;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  plánovaná opatření v oblasti vymáhání práva s cílem snížit výskyt nesouladu s předpisy v oblastech označených za prioritní, včetně případných minimálních úrovní kontroly předpokládaných u kategorií výrobků, u kterých existuje významná míra nesouladu s předpisy;

c)  plánovaná opatření v oblasti vymáhání práva s cílem snížit výskyt nesouladu s předpisy v oblastech označených za prioritní, včetně případných minimálních úrovní kontroly předpokládaných u kategorií výrobků, u kterých existuje významná míra nesouladu s předpisy a které by mohly představovat vážné riziko;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  hodnocení nových rizik pro spotřebitele v souvislosti s výrobky, které lze připojit k internetu a které mohou ohrozit bezpečnost spotřebitelů;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy sdělují svou vnitrostátní strategii dozoru nad trhem prostřednictvím systému uvedeného v článku 34.

3.  Členské státy sdělují svou vnitrostátní strategii dozoru nad trhem prostřednictvím systému uvedeného v článku 34 a zpřístupní ji široké veřejnosti.

Odůvodnění

Větší transparentnost.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pravomoc provádět systémové audity organizací hospodářských subjektů, včetně auditů jakýchkoli postupů, které zavedly k zajištění souladu s tímto nařízením a s použitelnými harmonizačními právními předpisy Unie;

vypouští se

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. e – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  zapečetit během kontroly jakékoli prostory nebo zabavit jakékoli informace, údaje nebo dokumenty hospodářského subjektu na nezbytnou dobu a v rozsahu nezbytném pro účely vyšetřování;

2)  zapečetit během kontroly příslušné prostory nebo zabavit jakékoli informace, údaje nebo dokumenty hospodářského subjektu na nezbytnou dobu a v rozsahu nezbytném pro účely vyšetřování;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  pravomoc přijímat dočasná opatření, jestliže neexistují jiné dostupné účinné prostředky, jak předejít vážnému riziku, a to zejména včetně dočasných opatření, která vyžadují, aby poskytovatelé hostingových služeb odstranili určitý obsah, zablokovali jej nebo k němu omezili přístup nebo aby pozastavili webové stránky, službu či účet nebo omezili přístup k nim, nebo která vyžadují, aby registry či registrátoři domén na určitou dobu pozastavili plně kvalifikované doménové jméno;

h)  pravomoc přijímat dočasná nebo konečná opatření v souvislosti s nebezpečnými či nevyhovujícími výrobky, jestliže neexistují jiné dostupné účinné prostředky, jak předejít vážnému riziku, a to zejména včetně opatření, která vyžadují, aby poskytovatelé hostingových služeb odstranili určitý obsah, zablokovali jej nebo k němu omezili přístup nebo aby pozastavili webové stránky, službu či účet nebo omezili přístup k nim, nebo která vyžadují, aby registry či registrátoři domén na určitou dobu pozastavili plně kvalifikované doménové jméno;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m)  pravomoc nařídit vrácení zisku dosaženého díky nedodržení předpisů;

m)  pravomoc nařídit vrácení zisku dosaženého díky nedodržení předpisů a požadovat od společností navrácení peněz dotčeným spotřebitelům;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n)  pravomoc zveřejňovat veškerá konečná rozhodnutí, konečná opatření, závazky dané hospodářským subjektem nebo rozhodnutí přijatá či učiněná podle tohoto nařízení, včetně zveřejnění totožnosti hospodářského subjektu, který byl za nesoulad s předpisy odpovědný.

n)  pravomoc zveřejňovat veškerá konečná rozhodnutí, konečná opatření, závazky dané hospodářským subjektem nebo rozhodnutí přijatá či učiněná podle tohoto nařízení, včetně zveřejnění totožnosti hospodářského subjektu, který byl za nesoulad s předpisy odpovědný, pod podmínkou nejpřísnějších záruk důvěrnosti a služebního a obchodního tajemství a na základě podmínek, za nichž bude muset hospodářský subjekt spotřebitelům kompenzovat ztrátu nebo újmu.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Orgány dozoru nad trhem zveřejní veškeré závazky, které jim daly hospodářské subjekty, podrobnosti o veškerých nápravných opatřeních přijatých hospodářskými subjekty na jejich území a podrobnosti o veškerých dočasných opatřeních přijatých příslušným orgánem dozoru nad trhem podle tohoto nařízení.

4.  Orgány dozoru nad trhem zveřejní veškeré závazky, které jim daly hospodářské subjekty, podrobnosti o veškerých nápravných opatřeních přijatých hospodářskými subjekty na jejich území a podrobnosti o veškerých dočasných opatřeních přijatých příslušným orgánem dozoru nad trhem podle tohoto nařízení pod podmínkou nejpřísnějších záruk důvěrnosti a služebního a obchodního tajemství.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Orgány dozoru nad trhem vykonávají své pravomoci v souladu se zásadou proporcionality.

5.  Orgány dozoru nad trhem vykonávají své pravomoci v souladu se zásadou předběžné opatrnosti a zásadou proporcionality.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem provádějí v přiměřeném rozsahu vhodné kontroly vlastností výrobků, a to prostřednictvím kontrol dokladů a případně fyzických a laboratorních kontrol na základě reprezentativního vzorku.

Orgány dozoru nad trhem provádějí v přiměřeném rozsahu vhodné kontroly vlastností výrobků podle společné metodiky stanovené Komisí, a to prostřednictvím kontrol dokladů a případně fyzických a laboratorních kontrol na základě reprezentativního vzorku. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, které stanoví minimální procentní podíly pro počet kontrol, které mají orgány dozoru nad trhem provádět u produktů různých kategorií produktů v souladu s prioritami stanovenými sítí Unie pro shodu výrobků.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem zachovávají v případě nutnosti zásadu důvěrnosti za účelem ochrany služebního a obchodního tajemství nebo osobních údajů podle vnitrostátních právních předpisů, a to pod podmínkou, že se informace v maximálním možném rozsahu zveřejní, aby byly chráněny zájmy koncových uživatelů v Unii.

Orgány dozoru nad trhem zajistí nejpřísnější záruky důvěrnosti služebního a obchodního tajemství a uchovávají osobní údaje podle vnitrostátních právních předpisů, a to pod podmínkou, že se informace v maximálním možném rozsahu zveřejní, aby byly chráněny zájmy koncových uživatelů v Unii.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Rozhodnutí, zda výrobek představuje vážné riziko, vychází z náležitého posouzení rizik, které zohledňuje povahu rizika a pravděpodobnost, že riziko nastane. Možnost dosažení vyšší úrovně bezpečnosti nebo dostupnost jiných výrobků, které představují nižší míru rizika, není důvodem k tomu, aby se mělo za to, žel výrobek představuje vážné riziko.

2.  Rozhodnutí, zda výrobek představuje vážné riziko, vychází z náležitého posouzení rizik, které zohledňuje povahu rizika, pravděpodobnost, že riziko nastane, a zásadu předběžné opatrnosti. Toto rozhodnutí zohlední zejména zdravotní rozměr rizika. Možnost dosažení vyšší úrovně bezpečnosti nebo dostupnost jiných výrobků, které představují nižší míru rizika, není důvodem k tomu, aby se mělo za to, žel výrobek představuje vážné riziko.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  poskytovat nezávislé technické nebo vědecké poradenství Komisi, a to i síti zřízené podle článku 31, a členským státům;

c)  poskytovat nezávislé technické nebo vědecké poradenství Komisi, a to i síti zřízené podle článku 31, a členským státům a upozorňovat na nová vznikající rizika na základě nejnovějších vědeckých poznatků;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  působit jako znalostní centrum pro rizika a vznikající rizika pro spotřebitele a životní prostředí, například pokud jde o škodlivé chemické látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci nebo jiné látky ve spotřebních výrobcích, které vzbuzují obavy;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4 – points e b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  fungovat jako znalostní centrum pro nově vznikající rizika pro spotřebitele v souvislosti s výrobky, které lze připojit k internetu;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ec) zkušební zařízení Unie rovněž pomáhají Komisi a členským státům vytvářet společné nejmodernější metody zkoušení; bude nastolena úzká vazba mezi Evropskou agenturou pro chemické látky a zkušebními zařízeními Unie působícími jako znalostní centra, aby se zabránilo překrývání a zajistila optimální podpora činností členských států v oblasti dozoru nad trhem a prosazování práva.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Orgány dozoru nad trhem při přijímání příslušných opatření dozoru nad trhem náležitě zohlední výsledky zkoušek, analýzy a závěry zkušebních zařízení Unie.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na žádost dožadujícího orgánu přijme dožádaný orgán neprodleně veškerá nezbytná donucovací opatření s využitím pravomocí, které mu byly uděleny podle tohoto nařízení, aby byl případ nesouladu s předpisy ukončen.

1.  Na žádost dožadujícího orgánu, Komise nebo jakékoli jiné zúčastněné strany, která předloží řádný důkaz o nesouladu s předpisy, přijme dožádaný orgán neprodleně veškerá nezbytná donucovací opatření s využitím pravomocí, které mu byly uděleny podle tohoto nařízení, aby byl případ nesouladu s předpisy ukončen. Pokud dožádaný orgán opatření nepřijme, může veškerá nezbytná donucovací opatření přijmout Komise.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise sestaví do 30. června každého roku zprávu obsahující informace předložené členskými státy za předchozí kalendářní rok. Zpráva se zveřejní v systému uvedeném v článku 34.

Komise sestaví do 30. června každého roku zprávu a její shrnutí obsahující informace předložené členskými státy za předchozí kalendářní rok. Zpráva se zveřejní v systému uvedeném v článku 34.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 8 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud mají celní orgány členského státu důvod se domnívat, že hospodářský subjekt přesunul místo vstupu výrobků na trh Unie do jiného členského státu z důvodu méně přísných či systematických kontrol, informují příslušné orgány tohoto členského státu o rizikovém profilu, který byl tomuto hospodářskému subjektu přidělen, a mohou požádat síť Unie pro shodu výrobků, aby vstup takovýchto výrobků monitorovala.

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby na trh vstupovaly pouze bezpečné a vyhovující výrobky.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  výrobek není označen v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie;

b)  výrobek není označen v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie a tento nedostatek není možné v přiměřené časové lhůtě vyřešit opravou;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Orgány dozoru nad trhem zacházejí přednostně s výrobky navrženými v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu oprávněným hospodářským subjektem podle čl. 38 odst. 2 nařízení (EU) č. 952/2013, jejichž propuštění je podle čl. 28 odst. 1 tohoto nařízení pozastaveno.

1.  Orgány dozoru nad trhem zacházejí s propuštěním výrobků do volného oběhu, jejichž propuštění je podle čl. 28 odst. 1 tohoto nařízení pozastaveno, stejně u všech hospodářských subjektů.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Komise umožňuje příslušným zúčastněným stranám včetně organizací spotřebitelů, aby se prostřednictvím strukturovaných příspěvků podílely na stanovování priorit a výběru společných a souběžných činností dozoru.

Odůvodnění

Organizace spotřebitelů pravidelně provádějí srovnávací testy výrobků v laboratořích a přispívají k identifikaci nebezpečných a nevyhovujících spotřebních výrobků. Důkazy a údaje, které shromažďují na vnitrostátní a evropské úrovni, by mohly přispět k lepšímu fungování sítě Unie pro shodu výrobků.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  monitorovat činnosti orgánů dozoru nad trhem a celních orgánů s cílem zajistit rovnou a přísnou míru kontrol harmonizovaných a neharmonizovaných výrobků v různých členských státech;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  definovat společnou zkušební metodiku s cílem zajistit jednotnost kontrol prováděných členskými státy;

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  organizovat spolupráci a účinnou výměnu informací a osvědčených postupů mezi orgány dozoru nad trhem;

f)  organizovat spolupráci a podporovat účinnou a pravidelnou výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy a také orgány dozoru nad trhem a mezi členskými státy a příslušnými zúčastněnými stranami;

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ma)  vypracovat jednotné postupy pro analýzu rizik a vymezení různých kategorií rizik;

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. m b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

mb)  sledovat výkonnost celních orgánů a řešit nedostatky v jejich výkonnosti, které by mohly vést k oslabení rovných podmínek pro výrobce z EU, kteří předpisy splňují, a pro výrobce ze třetích zemí, kteří do Unie vyvážejí, a zabývat se postupy vývozců ze třetích zemí, kteří si vybírají místa vstupu do Unie, kde jsou kontroly méně přísné nebo systematické;

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. m c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

mc)  předkládat Evropskému parlamentu výroční zprávu o činnosti rady Unie pro shodu výrobků;

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. m d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

md)  stanovit postupy pro celoevropskou databázi pro shromažďování údajů o nehodách, újmě či škodách na zdraví, bezpečnosti nebo ochraně koncových uživatelů a životního prostředí a zpřístupnit informace obsažené v této databázi všem příslušným zúčastněným stranám.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise si může vyměňovat důvěrné informace týkající se dozoru nad trhem s regulačními orgány třetích zemí nebo mezinárodními organizacemi, pokud s těmito orgány nebo organizacemi uzavřela ujednání o důvěrnosti založená na vzájemnosti.

1.  Komise si může vyměňovat důvěrné informace týkající se dozoru nad trhem s regulačními orgány třetích zemí nebo mezinárodními organizacemi, pod podmínkou nejpřísnějších záruk důvěrnosti a služebního a obchodního tajemství.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení, která ukládají hospodářským subjektům povinnosti, a za porušení ustanovení jakýchkoli harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků, na něž se vztahuje toto nařízení, která ukládají hospodářským subjektům povinnosti, pokud uvedené právní předpisy sankce nestanoví, a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Komise spolu s členskými státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení, která ukládají hospodářským subjektům povinnosti, a za porušení ustanovení jakýchkoli právních předpisů Unie týkajících se výrobků, které ukládají hospodářským subjektům povinnosti, pokud uvedené právní předpisy sankce nestanoví, a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich provádění. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Komise rovněž stanoví operativní pravidla, aby členské státy mohly přijímat dočasná opatření a nápravné kroky v souvislosti s nevyhovujícími výrobky a hospodářskými subjekty, které porušují právní předpisy, s cílem urychleně chránit spotřebitele čelící riziku.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  finanční situace malých a středních podniků;

vypouští se

Odůvodnění

Tato kritéria nesouvisí s přiměřeností škody způsobené koncovým uživatelům nebo životnímu prostředí, a proto by v postupu rozhodnutí o sankci neměla figurovat na prvním místě.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  povaha, závažnost a trvání nesouladu s ohledem na škodu způsobenou koncovým uživatelům;

b)  povaha, závažnost a trvání nesouladu s ohledem na škodu způsobenou koncovým uživatelům, životnímu prostředí, společenskému a hospodářskému zájmu;

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  finanční situace malých a středních podniků.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Pravidla a postupy pro soulad s harmonizovanými právními předpisy Unie o výrobcích a pro vymáhání těchto předpisů

Referenční údaje

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

5.2.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Miroslav Mikolášik

1.3.2018

Projednání ve výboru

16.5.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.7.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Pravidla a postupy pro soulad s harmonizovanými právními předpisy Unie o výrobcích a pro vymáhání těchto předpisů

Referenční údaje

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Datum předložení EP

20.12.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

5.2.2018

ENVI

5.2.2018

ITRE

5.2.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

22.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Nicola Danti

23.1.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Datum přijetí

3.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Datum předložení

6.9.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

5

-

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marcus Pretzell

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 20. září 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí