BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 og (EU) 2017/1369 og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF, 2009/48/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU og 2014/90/EU

  6.9.2018 - (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)) - ***I

  Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  Ordfører: Nicola Danti


  Procedure : 2017/0353(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0277/2018
  Indgivne tekster :
  A8-0277/2018
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 og (EU) 2017/1369 og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF, 2009/48/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU og 2014/90/EU

  (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0795),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33, 114 og 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0004/2018),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til udtalelse af 23. maj 2018[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

  –  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse samt udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0277/2018),

  1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  For at sikre den frie bevægelighed for produkter inden for Unionen er det nødvendigt at sikre, at de opfylder krav om et højt beskyttelsesniveau for offentlige interesser som f.eks. sundhed og sikkerhed i almindelighed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse og den offentlige sikkerhed. En robust håndhævelse af disse krav er afgørende for en passende beskyttelse af disse interesser og for skabelse af gunstige betingelser for loyal konkurrence på EU-markedet for varer. Det er derfor nødvendigt med regler for at sikre denne håndhævelse overalt i det indre marked, herunder for produkter, som indføres i Unionen fra tredjelande.

  (1)  For at sikre den frie bevægelighed for produkter inden for Unionen er det nødvendigt at sikre, at de overholder EU-harmoniseringslovgivningen fuldt ud og derfor opfylder krav om et højt beskyttelsesniveau for offentlige interesser som f.eks. sundhed og sikkerhed i almindelighed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse og den offentlige sikkerhed. En robust håndhævelse af disse krav er afgørende for en passende beskyttelse af disse interesser og for skabelse af gunstige betingelser for loyal konkurrence på EU-markedet for varer. Det er derfor nødvendigt med regler for at sikre denne håndhævelse overalt i det indre marked, uanset om produkterne markedsføres traditionelt eller elektronisk, og uanset om de er fremstillet i Unionen eller indføres i Unionen fra tredjelande.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 1 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (1a)  EU's produktregler dækker en stor del af de produkter, der fremstilles i Unionen. Det stigende antal ulovlige produkter, der ikke overholder de gældende regler, på markedet medfører en risiko for borgerne, der udsættes for potentielt farlige produkter, indebærer ofte overtrædelser af anden EU-lovgivning, underminerer de europæiske arbejdsmarkeds-, sundheds- og miljøstandarder og fordrejer konkurrencen. De erhvervsdrivende, der sælger produkter, som overholder de gældende regler, bliver navnlig udsat for en forvredet konkurrence fra dem, der prøver at slippe udenom eller bevidst lader hånt om reglerne for at få en konkurrencefordel.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  En styrkelse af det indre marked for varer ved yderligere at øge indsatsen for at forhindre, at produkter, der ikke overholder de gældende regler, bringes i omsætning på EU-markedet, blev udpeget som en prioritet i Kommissionens meddelelse "Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne"24. Dette bør opnås ved at styrke markedsovervågningen, tilvejebringe de rette incitamenter for erhvervsdrivende, intensivere overensstemmelseskontrollen og fremme et tættere grænseoverskridende samarbejde blandt håndhævelsesmyndighederne, herunder også gennem samarbejde med toldmyndighederne.

  (2)  En styrkelse af det indre marked for varer ved yderligere at øge indsatsen for at forhindre, at produkter, der ikke overholder de gældende regler, bringes i omsætning på EU-markedet, blev udpeget som en prioritet i Kommissionens meddelelse "Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne"24. Dette bør opnås ved at styrke markedsovervågningen, tilvejebringe klare, gennemsigtige og detaljerede regler for erhvervsdrivende, intensivere overensstemmelseskontrollen og fremme et tættere grænseoverskridende samarbejde blandt håndhævelsesmyndighederne, herunder også gennem samarbejde med toldmyndighederne.

  __________________

  __________________

  24 COM(2015) 550 final af 28. oktober 2015.

  24 COM(2015) 550 final af 28. oktober 2015.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  Rammen for markedsovervågning bør styrkes med henblik på at forbedre overholdelse og håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter.

  (3)  Håndhævelsen af markedsovervågningsbestemmelserne er for øjeblikket utilstrækkelig. Rammen for markedsovervågning bør derfor styrkes med henblik på at forbedre overholdelse og håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF25 er der fastsat almindelige sikkerhedskrav for alle forbrugsprodukter, og det indeholder specifikke forpligtelser og beføjelser for medlemsstaterne i forbindelse med farlige produkter og bestemmelser om udveksling af oplysninger herom gennem EU-systemet for hurtig udveksling af oplysninger om farer i forbindelse med forbrugsgoder (Rapex). Markedsovervågningsmyndighederne bør have mulighed for at træffe de mere specifikke foranstaltninger, som direktivet giver mulighed for. For at opnå et højere sikkerhedsniveau for forbrugerprodukter bør de mekanismer for udveksling af oplysninger og for situationer, hvor hurtig indgriben er nødvendig, som er fastsat i direktiv 2001/95/EF og styrket ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008,26 suppleres for at gøres mere effektive.

  (4)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF25 er der fastsat almindelige sikkerhedskrav for alle forbrugsprodukter, og det indeholder specifikke forpligtelser og beføjelser for medlemsstaterne i forbindelse med farlige produkter og bestemmelser om udveksling af oplysninger herom gennem EU-systemet for hurtig udveksling af oplysninger om farer i forbindelse med forbrugsgoder (Rapex). Markedsovervågningsmyndighederne bør have mulighed for at træffe de mere specifikke foranstaltninger, som direktivet giver mulighed for. For at opnå et højere sikkerheds-, kvalitets- og pålidelighedsniveau for forbrugerprodukter bør de mekanismer for udveksling af oplysninger og for situationer, hvor hurtig indgriben er nødvendig, som er fastsat i direktiv 2001/95/EF og styrket ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008,26 suppleres for at gøres mere effektive.

  __________________

  __________________

  25 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4).

  25 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4).

  26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

  26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  Nærværende forordning bør omfatte produkter, der er omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen, jf. bilaget. De retsakter, der er anført i bilaget, bør dække hele EU-harmoniseringslovgivningen for forarbejdede produkter, bortset fra fødevarer, foder, humanmedicinske lægemidler og veterinærlægemidler, levende planter og dyr, produkter af menneskelig oprindelse og produkter af planter og dyr, som er direkte forbundet med fremtidig reproduktion af dem. Dette vil sikre en ensartet ramme for markedsovervågning af disse produkter på EU-plan. Flere EU-harmoniseringsretsakter om produkter skal derfor ændres, navnlig for at fjerne henvisninger til visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 765/2008. Hvis der i fremtiden vedtages ny EU-harmoniseringslovgivning, skal det i den lovgivning fastsættes, om den også skal være omfattet af nærværende forordning.

  (5)  Nærværende forordning bør omfatte produkter, der er omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen, jf. bilaget. De retsakter, der er anført i bilaget, bør dække hele EU-harmoniseringslovgivningen for forarbejdede produkter, bortset fra fødevarer, foder, humanmedicinske lægemidler og veterinærlægemidler, levende planter og dyr, produkter af menneskelig oprindelse og produkter af planter og dyr, som er direkte forbundet med fremtidig reproduktion af dem. Dette vil sikre en ensartet ramme for markedsovervågning af disse produkter på EU-plan og vil være med til at øge forbrugernes tillid til produkter, der bringes i omsætning på EU-markedet. Flere EU-harmoniseringsretsakter om produkter skal derfor ændres, navnlig for at fjerne henvisninger til visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 765/2008. Hvis der i fremtiden vedtages ny EU-harmoniseringslovgivning, skal det i den lovgivning fastsættes, om den også skal være omfattet af nærværende forordning.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Forbrugernes sikkerhed afhænger i vid udstrækning af en aktiv håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter, der fastlægger bestemmelser om sikkerhedskrav. Det er derfor nødvendigt at styrke håndhævelsesforanstaltningerne. Disse foranstaltninger bør løbende forbedres og være stadig mere effektive med henblik på at imødegå de nuværende udfordringer på et globalt marked og en stadig mere kompleks forsyningskæde.

  (7)  Forbrugernes sikkerhed afhænger i vid udstrækning af en aktiv håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter, der fastlægger bestemmelser om sikkerhedskrav. Det er derfor nødvendigt at styrke håndhævelsesforanstaltningerne, herunder med hensyn til produkter, som udbydes til salg online til slutbrugere i Unionen. Disse foranstaltninger bør løbende forbedres og være stadig mere effektive med henblik på at imødegå de nuværende udfordringer på et globalt marked og en stadig mere kompleks forsyningskæde.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9)  Ansvaret for håndhævelsen af EU-harmoniseringslovgivningen bør ligge hos medlemsstaterne, hvis markedsovervågningsmyndigheder bør pålægges at sikre, at lovgivningen overholdes fuldt ud. Medlemsstaterne bør derfor fastlægge systematiske strategier for at sikre, at markedsovervågning og andre håndhævelsesaktiviteter er effektive.

  (9)  Ansvaret for håndhævelsen af EU-harmoniseringslovgivningen bør ligge hos medlemsstaterne, hvis markedsovervågningsmyndigheder bør pålægges at sikre, at lovgivningen overholdes fuldt ud. Medlemsstaterne bør derfor fastlægge harmoniserede systematiske strategier for at sikre, at markedsovervågning og andre håndhævelsesaktiviteter er effektive. Medlemsstaterne bør i denne forbindelse overvåge deres nationale markedsovervågningsmyndigheder for at sikre, at de opfylder kravene i denne forordning.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 9 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (9a)  Med henblik på at bistå markedsovervågningsmyndighederne i at sikre en ensartet anvendelse af denne forordning og vurdere, om de opfylder kravene i denne forordning, bør der indføres en effektiv peer review-ordning.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (13)  E-handelens udvikling skyldes også i vid udstrækning udbredelsen af udbydere af informationssamfundstjenester, som - normalt via platforme og mod betaling - tilbyder formidlingstjenester ved at lagre tredjepartsindhold, men uden at udøve nogen kontrol over dette indhold; de handler således ikke på vegne af en erhvervsdrivende. Fjernelse af indhold vedrørende produkter, der ikke overholder de gældende regler, eller, hvis dette ikke er muligt, blokering af adgangen til sådanne produkter, der tilbydes via deres tjenester, bør ikke berøre bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF55. Navnlig bør udbydere af tjenester hverken pålægges en generel forpligtelse til at overvåge den information, de fremsender eller lagrer, eller en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed. Desuden bør udbydere af hostingtjenester ikke drages til ansvar, så længe de ikke har konkret kendskab til den ulovlige virksomhed eller information og ikke har kendskab til forhold eller omstændigheder, hvoraf den ulovlige aktivitet eller information fremgår.

  (13)  E-handelens udvikling skyldes også i vid udstrækning udbredelsen af udbydere af informationssamfundstjenester, som - normalt via platforme og mod betaling - tilbyder formidlingstjenester ved at lagre tredjepartsindhold, men uden at udøve nogen kontrol over dette indhold; de handler således ikke på vegne af en erhvervsdrivende. Fjernelse af indhold vedrørende produkter, der ikke overholder de gældende regler, eller, hvis dette ikke er muligt, blokering af adgangen til sådanne produkter, der tilbydes via deres tjenester, bør ikke berøre bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF55, idet der også tages hensyn til Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1. marts 2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på internettet.

  __________________

  __________________

  55 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

  55 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 13 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (13a)  Selv om denne forordning ikke omhandler beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, bør det dog tages i betragtning, at forfalskede varer ofte ikke opfylder de krav, der er fastsat i EU's harmoniseringslovgivning, udgør en alvorlig risiko for sundheden og sikkerheden for slutbrugerne, fordrejer konkurrencen, bringer offentlige interesser i fare og understøtter andre ulovlige aktiviteter. Medlemsstaterne bør derfor fortsat træffe effektive foranstaltninger til at forhindre indførelsen af forfalskede varer på EU's marked i overensstemmelse med forordning (EU) 608/2013. Af hensyn til effektiviteten bør toldmyndighederne kunne bruge deres ekspertise og relevante oplysninger om risici i tilknytning til produkter, der overtræder intellektuelle ejendomsrettigheder, også med henblik på en effektiv markedsovervågning af produkter, der kommer ind på EU-markedet i henhold til denne forordning.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14)  Et mere retfærdigt indre marked bør sikre lige konkurrencevilkår for alle erhvervsdrivende og beskyttelse mod illoyal konkurrence. Til dette formål er det nødvendigt med en styrket håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter. Et godt samarbejde mellem fabrikanter og markedsovervågningsmyndigheder er et centralt element, som giver mulighed for hurtig indgriben og korrigerende foranstaltninger vedrørende produktet. Det er vigtigt, at der etableres en kontaktperson i Unionen, til hvem markedsovervågningsmyndighederne kan rette deres spørgsmål vedrørende et produkts overensstemmelse med EU-harmoniseringslovgivningen. Den person, der er ansvarlig for at give sådanne produktoverensstemmelsesoplysninger, bør være fabrikanten eller importøren eller en anden person, der af fabrikanten er udpeget til dette formål, f.eks. en anden erhvervsdrivende. Den i Unionen etablerede person med ansvar for produktoverensstemmelsesoplysninger har en afgørende rolle, idet markedsovervågningsmyndighederne hermed får en samtalepartner, der er etableret i Unionen, og som rettidigt udfører særlige opgaver for at sikre, at produkter opfylder kravene i EU-harmoniseringslovgivningen til gavn for forbrugere, arbejdstagere og virksomheder i Unionen. Denne forordnings bestemmelser om, at en person, der er etableret i Unionen, skal være ansvarlig for produktoverensstemmelsesoplysninger, bør ikke anvendes, hvis der med særlige krav, der er fastsat i visse retsakter om produkter, opnås samme resultat, f.eks. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1223/2009, artikel 15 i forordning (EU) 2017/745 og artikel 15 i forordning 2017/746.

  (14)  Et mere retfærdigt indre marked bør sikre lige konkurrencevilkår for alle erhvervsdrivende og beskyttelse mod illoyal konkurrence. Til dette formål er det nødvendigt med en styrket håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter. Et godt samarbejde mellem fabrikanter og markedsovervågningsmyndigheder er et centralt element, som giver mulighed for hurtig indgriben og korrigerende foranstaltninger vedrørende produktet. Det er vigtigt, at der etableres en referenceperson i Unionen, til hvem markedsovervågningsmyndighederne kan rette deres spørgsmål vedrørende et produkts overensstemmelse med EU-harmoniseringslovgivningen, og som kan træffe foranstaltninger for at afhjælpe tilfælde af manglende overholdelse. Referencepersonen bør være fabrikanten, importøren, når fabrikanten ikke er etableret i Unionen, eller en bemyndiget repræsentant, der af fabrikanten er udpeget til dette formål.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Betragtning 14 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (14a)  Udviklingen af e-handel skaber visse udfordringer for markedsovervågningsmyndighederne med hensyn til at sikre, at produkter, der sælges online, overholder de gældende regler, og håndhæve EU-harmoniseringslovgivningen effektivt. Antallet af erhvervsdrivende, der tilbyder produkter direkte til forbrugerne elektronisk, er stigende. En referenceperson har derfor en afgørende rolle, idet markedsovervågningsmyndighederne hermed får en samtalepartner, der er etableret i Unionen, og som rettidigt udfører særlige opgaver for at sikre, at produkter opfylder kravene i EU-harmoniseringslovgivningen, til gavn for forbrugere, arbejdstagere og virksomheder i Unionen. For at udfylde det eksisterende hul og sikre, at der altid er en referenceperson, der er etableret i Unionen, for så vidt angår produktet, bør en fabrikant, der er etableret uden for Unionen, når der ikke er nogen importør, udpege en bemyndiget repræsentant, som vil have referencepersonens forpligtelser for markedsovervågningsmyndighederne.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Betragtning 14 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (14b)  Referencepersonens forpligtelser bør ikke berøre eksisterende forpligtelser og ansvar for fabrikanten, importøren og den bemyndigede repræsentant i henhold til den relevante EU-harmoniseringslovgivning. Denne forordnings bestemmelser om, at der skal være en referenceperson, der er etableret i Unionen, bør ikke anvendes, hvis der med særlige krav, der er fastsat i visse retsakter om produkter, opnås samme resultat, f.eks. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1223/2009, artikel 15 i forordning (EU) 2017/745 og artikel 15 i forordning (EU) 2017/746.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Betragtning 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15)  Medlemsstaterne bør yde bistand til erhvervsdrivende enten ved hjælp af oplysninger om EU's gældende harmoniseringslovgivning via de produktkontaktpunkter, der er oprettet i henhold til forordning (EU) [Reference to new Regulation on mutual recognition to be inserted]56, eller gennem vejledning om EU's gældende harmoniseringslovgivning via markedsovervågningsmyndighederne inden for rammerne af partnerskabsaftaler om produktoverensstemmelse. Markedsovervågningsmyndighederne bør kunne bygge videre på det eksisterende samarbejde med interessenter og indgå aftalememoranda med interessenter med henblik på at fremme overholdelse eller identificere manglende overholdelse af de gældende regler med hensyn til kategorier af produkter inden for et bestemt geografisk område.

  (15)  Medlemsstaterne bør yde bistand til erhvervsdrivende enten ved hjælp af oplysninger om EU's gældende harmoniseringslovgivning via de produktkontaktpunkter, der er oprettet i henhold til forordning (EU) [Reference to new Regulation on mutual recognition to be inserted]56. Markedsovervågningsmyndighederne bør kunne bygge videre på det eksisterende samarbejde med interessenter og indgå aftalememoranda med interessenter med henblik på at øge bevidstheden, yde rådgivning og vejledning, fremme en frivillig indsats, fremme overholdelse eller identificere manglende overholdelse af de gældende regler med hensyn til kategorier af produkter inden for et bestemt geografisk område, herunder de produkter, der udbydes elektronisk.

  __________________

  __________________

  56 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...] af … (EUT L … af …, s. ...)

  56 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...] af … (EUT L … af …, s. ...)

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Betragtning 16 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (16a)  Udviklingen af e-handel skaber visse udfordringer med hensyn til beskyttelse af sundhed og sikkerhed for slutbrugerne i forbindelse med produkter, der ikke opfylder kravene. Medlemsstaterne bør derfor sikre en effektiv organisation af deres markedsovervågningsaktiviteter i forbindelse med produkter, der sælges online. Aktiviteterne på dette område bør gennemføres proaktivt og reaktivt og tage hensyn til forskellige informationskilder såsom Rapex, den globale portal om tilbagekaldelser tilhørende Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), forbrugerklager og oplysninger modtaget fra andre myndigheder, erhvervslivet og medierne.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Betragtning 16 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (16b)  Markedsovervågningsmyndighederne støder på mange vanskeligheder, når de foretager markedsovervågning af produkter, der sælges online, såsom sporing af produkter, der udbydes til salg online, identificering af den ansvarlige erhvervsdrivende eller gennemførelse af risikovurderinger eller sikkerhedsundersøgelser på grund af manglende fysisk adgang til produkter. Kommissionen har på grundlag af eksisterende kollektive erfaringer og bedste praksis offentliggjort en meddelelse om markedsovervågning af varer, der sælges online (2017/C 250/01), med det formål at bidrage til en bedre forståelse af EU's produktlovgivning og til en mere ensartet og sammenhængende anvendelse af denne lovgivning i forbindelse med produkter, der sælges online. Foruden de obligatoriske krav om tilrettelæggelse af markedsovervågningen for produkter, der sælges online, der indføres ved nærværende forordning, opfordres medlemsstaterne til at anvende denne meddelelse som et supplerende vejledningsdokument og en reference for god praksis for markedsovervågning og for kommunikation med virksomhederne og forbrugerne.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Betragtning 16 c (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (16c)  Der bør navnlig fokuseres på udbredelsen af tingenes internet (IoT) og det stigende antal anordninger, der anvender kunstig intelligens, idet det tages i betragtning, at forbrugerne i stigende grad anvender internetforbundne anordninger i deres dagligdag. Unionens lovgivningsmæssige ramme bør tackle de aktuelle sikkerhedstrusler i forbindelse med sådanne anordninger, som kan blive hacket og derfor medfører nye risici på afstand. Inden for IoT-området og kunstig intelligens er produkternes sikkerhed og tilforladelighed nøglen til at garantere brugernes sikkerhed. I denne henseende bør denne forordning være fuldt ud i overensstemmelse med ENISA-forordning [2017/0225(COD)] og meddelelsen om kunstig intelligens for Europa, COM(2018)237.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Betragtning 16 d (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (16d)  I en tid, hvor der konstant udvikles digitale teknologier, skal der undersøges nye markedsbaserede løsninger, der kan bidrage til en effektiv markedsovervågning i Unionen. I den forbindelse bør medlemsstaterne og Kommissionen tilskyndes til at se på potentialet i blockchain-teknologien og nye regler for mærkning af produkter, som kan erstatte de traditionelle mærkningsmetoder og lette markedsovervågningsmyndighedernes arbejde ved at give let tilgængelige og strukturerede oplysninger om produktet ad elektronisk vej.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18)  Markedsovervågningsaktiviteterne bør være grundige og effektive for at sikre, at EU-harmoniseringslovgivningen for produkter anvendes korrekt. Da kontrol kan være en byrde for erhvervsdrivende, bør markedsovervågningsmyndighederne tilrettelægge og gennemføre inspektionsopgaver under hensyntagen til de erhvervsdrivendes interesser og begrænse disse byrder til det, der er nødvendigt for gennemførelsen af omkostnings- og måleffektiv kontrol. Desuden bør markedsovervågningsaktiviteter udføres med samme omhu af medlemsstatens kompetente myndigheder, uanset om et bestemt produkts manglende overholdelse af de gældende regler er relevant på den pågældende medlemsstats område eller kan forventes at få indvirkning på markedet i en anden medlemsstat.

  (18)  Markedsovervågningsaktiviteterne bør være grundige og effektive for at sikre, at EU-harmoniseringslovgivningen for produkter anvendes korrekt. Da kontrol kan være en byrde for erhvervsdrivende, bør markedsovervågningsmyndighederne tilrettelægge og gennemføre inspektionsopgaver under hensyntagen til disse erhvervsdrivendes interesser og begrænse disse byrder til det, der er nødvendigt for gennemførelsen af omkostnings- og måleffektiv kontrol. Desuden bør markedsovervågningsaktiviteter udføres med samme omhu af medlemsstatens kompetente myndigheder, uanset om et bestemt produkts manglende overholdelse af de gældende regler er relevant på den pågældende medlemsstats område eller kan forventes at få indvirkning på markedet i en anden medlemsstat. Der bør indføres ensartede betingelser for markedsovervågningsmyndighedernes inspektionsaktiviteter, når et produkt udgør en kendt eller ny risiko.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Betragtning 18 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (18a)  Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 765/2008 er blevet gennemført i mange forskellige og specifikke former på nationalt plan. Der opstår forskelle ikke blot med hensyn til kompetencefordelingen mellem markedsovervågningsmyndighederne, men også med hensyn til de interne koordineringsmekanismer på nationalt plan, størrelsen af de finansielle ressourcer, der er afsat til markedsovervågning, markedsovervågningsstrategier og -tilgange samt beføjelser hvad angår produkter, der ikke opfylder kravene, og niveauet af sanktioner for overtrædelser, hvilket fører til en fragmenteret håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen. Denne fragmentering fører til, at markedsovervågningen er strengere i nogle medlemsstater end i andre, og kan resultere i en mindre effektiv afskrækkende virkning og ulige konkurrencevilkår blandt virksomhederne i nogle medlemsstater og potentielt ubalancer i produktsikkerhedsniveauet i Unionen.

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Betragtning 19 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (19a)  Gennemførelsen og udøvelsen af beføjelser ved anvendelsen af denne forordning bør være forholdsmæssig og passende henset til karakteren og den samlede faktiske eller potentielle skade af den manglende overholdelse for de offentlige interesser, der er beskyttet af EU-harmoniseringslovgivningen. Markedsovervågningsmyndighederne bør tage højde for alle sagens forhold og omstændigheder og bør vælge de bedst egnede foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere den manglende overholdelse. Disse foranstaltninger bør være forholdsmæssige og effektive og have afskrækkende virkning.

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Betragtning 20

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (20)  Denne forordning berører ikke medlemsstaternes frihed til at vælge den håndhævelsesordning, de anser for passende. Medlemsstaterne bør frit kunne vælge, om deres markedsovervågningsmyndigheder kan udøve disse undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser direkte under deres egen myndighed eller ved indbringelse af sagen for de kompetente domstole.

  (20)  Gennemførelsen og udøvelsen af beføjelser ved anvendelsen af denne forordning bør også overholde anden EU-ret og national ret, herunder gældende retssikkerhedsgarantier og principper for de grundlæggende rettigheder, og bør ikke berøre medlemsstaternes frihed til at vælge den håndhævelsesordning, de anser for passende. Medlemsstaterne bør fortsat kunne fastsætte betingelser og begrænsninger for udøvelsen af beføjelserne i national ret i overensstemmelse med EU-retten. Medlemsstaterne bør frit kunne vælge, om deres markedsovervågningsmyndigheder kan udøve disse undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser direkte under deres egen myndighed ved henvendelse til andre kompetente offentlige myndigheder eller ved indbringelse af sagen for de kompetente domstole.

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Betragtning 22

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (22)  Markedsovervågningsmyndighederne bør have adgang til al nødvendig dokumentation og alle nødvendige data og oplysninger vedrørende genstanden for en undersøgelse med henblik på at fastslå, om EU's gældende harmoniseringslovgivning er blevet overtrådt, og navnlig med henblik på at identificere den ansvarlige erhvervsdrivende, uanset hvem der er i besiddelse af den pågældende dokumentation eller de pågældende oplysninger eller data, uanset hvor den eller de befinder sig og dens eller deres format. Markedsovervågningsmyndighederne bør kunne pålægge tredjeparter i den digitale værdikæde at fremlægge al nødvendig dokumentation og alle nødvendige data og oplysninger.

  (22)  Markedsovervågningsmyndighederne bør have adgang til al nødvendig dokumentation og alle nødvendige data, tekniske specifikationer og andre oplysninger vedrørende genstanden for en undersøgelse med henblik på at fastslå, om EU's gældende harmoniseringslovgivning er blevet overtrådt, og navnlig med henblik på at identificere den ansvarlige erhvervsdrivende, uanset hvem der er i besiddelse af den pågældende dokumentation eller de pågældende oplysninger eller data, uanset hvor den eller de befinder sig og dens eller deres format. Markedsovervågningsmyndighederne bør kunne pålægge tredjeparter i den digitale værdikæde at fremlægge al nødvendig dokumentation og alle nødvendige data og oplysninger.

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Betragtning 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24)  Markedsovervågningsmyndighederne bør kunne anmode en repræsentant for eller en medarbejder hos den pågældende erhvervsdrivende om at afgive forklaring eller fremlægge kendsgerninger, oplysninger eller dokumenter vedrørende kontrolbesøgets genstand samt registrere den pågældende repræsentants eller medarbejders svar.

  (24)  Markedsovervågningsmyndighederne bør kunne anmode en repræsentant for den erhvervsdrivende eller en relevant medarbejder hos den pågældende erhvervsdrivende om at afgive forklaring eller fremlægge kendsgerninger, oplysninger eller dokumenter vedrørende kontrolbesøgets genstand samt registrere den pågældende repræsentants eller medarbejders svar.

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Betragtning 25

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (25)  Markedsovervågningsmyndighederne bør kunne kontrollere, at produkter, der gøres tilgængelige på markedet, overholder EU-harmoniseringslovgivningen, og indhente dokumentation for manglende overholdelse af de gældende regler. De bør derfor have beføjelse til at foretage testkøb og, såfremt der ikke kan tilvejebringes dokumentation på anden måde, købe varer under skjult identitet.

  (25)  Markedsovervågningsmyndighederne bør kunne kontrollere, at produkter, der gøres tilgængelige på markedet, overholder EU-harmoniseringslovgivningen, kontrollere dem og foretage reverse engineering på dem med henblik på at indhente dokumentation for manglende overholdelse af de gældende regler. De bør derfor have beføjelse til at foretage testkøb og, såfremt der ikke kan tilvejebringes dokumentation på anden måde, købe varer under skjult identitet.

  Ændringsforslag    27

  Forslag til forordning

  Betragtning 26

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (26)  Navnlig i det digitale miljø bør markedsovervågningsmyndighederne kunne bringe manglende overholdelse af de gældende regler til ophør hurtigt og effektivt, især når den erhvervsdrivende, der sælger produktet, skjuler sin identitet eller flytter inden for Unionen eller til et tredjeland for at undgå håndhævelse. I de tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig og uoprettelig skade for slutbrugerne på grund af manglende overholdelse af de gældende regler, bør markedsovervågningsmyndighederne kunne træffe midlertidige foranstaltninger, såfremt der ikke er nogen anden mulighed for at forhindre eller begrænse en sådan skade, herunder om nødvendigt ved midlertidig at lukke et websted, en tjeneste eller konto, eller ved at suspendere et fuldt kvalificeret domænenavn i et bestemt tidsrum i overensstemmelse med principperne i direktiv 2000/31/EF. Markedsovervågningsmyndighederne bør endvidere have beføjelse til at nedlægge eller få en ekstern tjenesteudbyder til at nedlægge et websted, en tjeneste eller konto eller en del heraf, eller til at slette et fuldt kvalificeret domænenavn.

  (26)  Navnlig i det digitale miljø bør markedsovervågningsmyndighederne kunne bringe manglende overholdelse af de gældende regler til ophør hurtigt og effektivt, især når den erhvervsdrivende, der sælger produktet, skjuler sin identitet eller flytter inden for Unionen eller til et tredjeland for at undgå håndhævelse. I de tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig og uoprettelig skade for slutbrugerne på grund af manglende overholdelse af de gældende regler, bør markedsovervågningsmyndighederne kunne træffe foranstaltninger, når det er behørigt begrundet og forholdsmæssigt, og såfremt der ikke er nogen anden mulighed for at forhindre eller begrænse en sådan skade, herunder om nødvendigt ved midlertidig at lukke et websted, en tjeneste eller konto, eller ved at suspendere et fuldt kvalificeret domænenavn i et bestemt tidsrum i overensstemmelse med principperne i direktiv 2000/31/EF. Markedsovervågningsmyndighederne bør endvidere have beføjelse til at nedlægge eller få en ekstern tjenesteudbyder til at nedlægge et websted, en tjeneste eller konto eller en del heraf, eller til at slette et fuldt kvalificeret domænenavn.

  Ændringsforslag    28

  Forslag til forordning

  Betragtning 27

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (27)  Markedsovervågningsmyndighederne handler i de erhvervsdrivendes, slutbrugernes og offentlighedens interesse for at sikre, at de offentlige interesser, der er fastsat i EU-harmoniseringslovgivningen for produkter, konsekvent opretholdes og beskyttes gennem passende håndhævelsesforanstaltninger, og at overholdelse af sådan lovgivning sikres ved passende kontrol i hele forsyningskæden. Derfor bør markedsovervågningsmyndighederne over for de erhvervsdrivende, slutbrugerne og offentligheden være ansvarlige for effektiviteten af de aktiviteter, som de gennemfører. De bør give adgang til oplysninger om tilrettelæggelse og gennemførelse af deres aktiviteter, herunder kontrol, og regelmæssigt offentliggøre oplysninger om de gennemførte aktiviteter og resultaterne af disse aktiviteter. De bør også på visse betingelser have ret til at offentliggøre oplysninger om individuelle erhvervsdrivendes historik for overholdelse af de gældende regler på grundlag af resultaterne af markedsovervågningskontrol eller stille sådanne oplysninger til rådighed.

  (27)  Markedsovervågningsmyndighederne handler i de erhvervsdrivendes, slutbrugernes og offentlighedens interesse for at sikre, at de offentlige interesser, der er fastsat i EU-harmoniseringslovgivningen for produkter, konsekvent opretholdes og beskyttes gennem passende håndhævelsesforanstaltninger, og at overholdelse af sådan lovgivning sikres ved passende kontrol i hele forsyningskæden. Derfor bør markedsovervågningsmyndighederne over for de erhvervsdrivende, slutbrugerne og offentligheden være ansvarlige for effektiviteten af de aktiviteter, som de gennemfører. De bør give adgang til oplysninger om tilrettelæggelse og gennemførelse af deres aktiviteter, herunder kontrol, og regelmæssigt offentliggøre oplysninger om de gennemførte aktiviteter og resultaterne af disse aktiviteter. De bør også på visse betingelser have ret til at offentliggøre oplysninger om individuelle erhvervsdrivendes historik for overholdelse af de gældende regler på grundlag af resultaterne af markedsovervågningskontrol eller stille sådanne oplysninger til rådighed, idet der gives de erhvervsdrivende mulighed for at kommentere de oplysninger, der vedrører dem, inden oplysningerne offentliggøres.

  Ændringsforslag    29

  Forslag til forordning

  Betragtning 33

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (33)  For at sikre pålidelig og konsistent prøvning i hele Unionen inden for rammen for markedsovervågning bør Kommissionen udpege EU-prøvningsfaciliteter. Desuden bør der udvikles et mere omfattende informationssystem til udveksling af prøvningsresultater i Unionen med det formål at undgå unødig overlapning og sikre større sammenhæng på EU-plan.

  (33)  For at sikre effektiv og konsistent prøvning i hele Unionen inden for rammen for markedsovervågning med hensyn til specifikke produkter eller en specifik kategori eller gruppe af produkter eller for specifikke risici vedrørende en produktkategori eller gruppe af produkter bør Kommissionen udpege EU-prøvningsfaciliteter. Desuden bør der udvikles et mere omfattende informationssystem til udveksling af prøvningsresultater i Unionen med det formål at undgå unødig overlapning og sikre større sammenhæng på EU-plan.

  Ændringsforslag  30

  Forslag til forordning

  Betragtning 35

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (35)  Medlemsstaterne bør pålægges at sikre, at der altid er tilstrækkelige finansielle ressourcer til rådighed, således at markedsovervågningsmyndighederne råder over tilstrækkeligt personale og udstyr. En effektiv markedsovervågning er ressourcekrævende og bør have en stabil tilførsel af ressourcer på et niveau, der svarer til det til hver tid gældende håndhævelsesbehov. Offentlig finansiering bør derfor suppleres med opkrævning af gebyrer til dækning af omkostningerne ved gennemførelse af markedsovervågningsaktiviteter i forbindelse med produkter, der ikke overholder de gældende regler, idet der tages behørigt hensyn til den erhvervsdrivendes historik for overholdelse af de gældende regler.

  (35)  Medlemsstaterne bør pålægges at sikre, at der altid er tilstrækkelige finansielle ressourcer til rådighed, således at markedsovervågningsmyndighederne råder over tilstrækkeligt personale og udstyr. En effektiv markedsovervågning er ressourcekrævende og bør have en stabil tilførsel af ressourcer på et niveau, der svarer til det til hver tid gældende håndhævelsesbehov. Administrativ og automatiseret kontrol kan ikke tjene som en erstatning for fysisk kontrol, der sikrer, at et produkt i det væsentlige overholder den relevante EU-lovgivning. Offentlig finansiering bør derfor suppleres med opkrævning af gebyrer til dækning af omkostningerne ved gennemførelse af markedsovervågningsaktiviteter i forbindelse med produkter, der ikke overholder de gældende regler, idet der tages behørigt hensyn til den erhvervsdrivendes historik for overholdelse af de gældende regler.

  Ændringsforslag    31

  Forslag til forordning

  Betragtning 38

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (38)  En effektiv metode til at sikre, at usikre produkter eller produkter, der ikke overholder de gældende regler, ikke bringes i omsætning på EU-markedet, ville være at opdage sådanne produkter, inden de overgår til fri omsætning. Toldmyndighederne, som er myndighederne med ansvar for kontrol med produkter, der indføres i Unionens toldområde, har et fuldstændigt overblik over handelsstrømmene på tværs af de ydre grænser, og de bør derfor pålægges at gennemføre passende kontrol på baggrund af en risikovurdering for dermed at bidrage til et sikrere marked. En ensartet håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter kan kun opnås gennem systematisk samarbejde og udveksling af oplysninger mellem markedsovervågningsmyndighederne og toldmyndighederne. Disse myndigheder bør i god tid modtage alle de nødvendige oplysninger om produkter, der ikke overholder de gældende regler, eller oplysninger om erhvervsdrivende, for hvilke der er konstateret en højere risiko for manglende overholdelse, fra markedsovervågningsmyndighederne. Toldmyndighederne skal til gengæld rettidigt underrette markedsovervågningsmyndighederne om produkters overgang til fri omsætning og resultaterne af kontrollen, hvis sådanne oplysninger er relevante for håndhævelsen af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter. Hvis Kommissionen får kendskab til en alvorlig risiko ved et importeret produkt, bør den informere medlemsstaterne om denne risiko for at sikre en koordineret og mere effektiv overholdelses- og håndhævelseskontrol på de første indgangssteder til Unionen.

  (38)  En effektiv metode til at sikre, at usikre produkter eller produkter, der ikke overholder de gældende regler, ikke bringes i omsætning på EU-markedet, ville være at opdage sådanne produkter, inden de overgår til fri omsætning. Toldmyndighederne, som er myndighederne med ansvar for kontrol med produkter, der indføres i Unionens toldområde, har et fuldstændigt overblik over handelsstrømmene på tværs af de ydre grænser, og de bør derfor pålægges at gennemføre passende kontrol på baggrund af en risikovurdering for dermed at bidrage til et sikrere marked, som sikrer et højt beskyttelsesniveau for offentlige interesser. En ensartet håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter kan kun opnås gennem systematisk samarbejde og udveksling af oplysninger mellem markedsovervågningsmyndighederne og toldmyndighederne. Disse myndigheder bør i god tid modtage alle de nødvendige oplysninger om produkter, der ikke overholder de gældende regler, eller oplysninger om erhvervsdrivende, for hvilke der er konstateret en højere risiko for manglende overholdelse, fra markedsovervågningsmyndighederne. Toldmyndighederne skal til gengæld rettidigt underrette markedsovervågningsmyndighederne om produkters overgang til fri omsætning og resultaterne af kontrollen, hvis sådanne oplysninger er relevante for håndhævelsen af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter. Hvis Kommissionen får kendskab til en alvorlig risiko ved et importeret produkt, bør den informere medlemsstaterne om denne risiko for at sikre en koordineret og mere effektiv overholdelses- og håndhævelseskontrol på de første indgangssteder til Unionen.

  Ændringsforslag    32

  Forslag til forordning

  Betragtning 38 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (38a)  Kommissionen bør overvåge toldmyndighedernes effektivitet og afhjælpe mangler i effektiviteten, der kan føre til en svækkelse af de lige konkurrencevilkår for lovlydige EU-producenter i forhold til producenter i tredjelande, der eksporterer til Unionen. Kommissionen bør også bekæmpe praksis hos eksportører fra tredjelande med at vælge de indgangssteder til EU, hvor kontrollen er mindre streng eller systematisk.

  Ændringsforslag    33

  Forslag til forordning

  Betragtning 39

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (39)  For at støtte told- og markedsovervågningsmyndighederne i udførelsen af opgaver i forbindelse med kontrol af produkter, der indføres i Unionens toldområde, bør der gives en mere fordelagtig behandling for produkter, der er angivet til fri omsætning af en autoriseret økonomisk operatør som defineret i artikel 38, stk. 2, i forordning (EU) nr. 952/2013, indtil der er oprettet en procedure for udveksling af oplysninger om status for autoriserede økonomiske operatører og deres historik for overholdelse af de gældende regler i forbindelse med produktsikkerhed. En sådan tilgang bør muliggøre en mere målrettet og risikobaseret kontrol af produkter, der er overgået til fri omsætning.

  (39)  For at støtte told- og markedsovervågningsmyndighederne i udførelsen af opgaver i forbindelse med kontrol af produkter, der indføres i Unionens toldområde, bør der gives en mere fordelagtig behandling for produkter, der er angivet til fri omsætning af en autoriseret økonomisk operatør som defineret i artikel 38, stk. 2, i forordning (EU) nr. 952/2013, indtil der er oprettet en procedure for udveksling af oplysninger om status for autoriserede økonomiske operatører og deres historik for overholdelse af de gældende regler i forbindelse med overensstemmelse med EU-harmoniseringslovgivningen og produktsikkerhed. En sådan tilgang bør muliggøre en mere målrettet og risikobaseret kontrol af produkter, der er overgået til fri omsætning.

  Ændringsforslag    34

  Forslag til forordning

  Betragtning 40 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (40a)  Der bør foregå en effektiv, hurtig og nøjagtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen. Forordning (EF) nr. 765/2008 giver en række redskaber som f.eks. informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (ICSMS) og systemet for hurtig udveksling af oplysninger om farer i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder (Rapex), som muliggør koordinering mellem markedsovervågningsmyndigheder i Unionen. Disse værktøjer skal sammen med grænsefladen, der muliggør overførsel af data fra ICSMS til Rapex, bevares og videreudvikles for at udnytte deres fulde potentiale og bidrage til at øge samarbejdsniveauet og udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

  Ændringsforslag    35

  Forslag til forordning

  Betragtning 41

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (41)  Det er i denne sammenhæng nødvendigt at opretholde og videreudvikle det allerede eksisterende informations- og kommunikationssystem for markedsovervågning (ICSMS). Med henblik på at indsamle oplysninger vedrørende håndhævelsen af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter bør ICSMS opgraderes og gøres tilgængeligt for Kommissionen, de centrale forbindelseskontorer og markedsovervågningsmyndighederne samt den brede offentlighed gennem en offentlig grænseflade. Der bør endvidere udvikles en elektronisk grænseflade for at muliggøre en effektiv udveksling af oplysninger mellem nationale toldsystemer og markedsovervågningsmyndigheder.

  (41)  Med henblik på at indsamle oplysninger vedrørende håndhævelsen af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter bør ICSMS i denne sammenhæng opgraderes og gøres tilgængeligt for Kommissionen, de centrale forbindelseskontorer og markedsovervågningsmyndighederne samt den brede offentlighed gennem en offentlig grænseflade. Der bør endvidere udvikles en elektronisk grænseflade for at muliggøre en effektiv udveksling af oplysninger mellem nationale toldsystemer og markedsovervågningsmyndigheder.

  Ændringsforslag    36

  Forslag til forordning

  Betragtning 42

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (42)  Kommissionen bør foretage en evaluering af denne forordning i forhold til de mål, den forfølger. I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning59 bør evalueringen, der er baseret på effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi, danne grundlag for konsekvensanalyser af muligheder for yderligere tiltag.

  (42)  Kommissionen bør foretage en evaluering af denne forordning i forhold til de mål, den forfølger, idet der tages hensyn til den seneste udvikling på det teknologiske, økonomiske og kommercielle og retlige område og især fokuseres på anordninger, der anvender IoT og kunstig intelligens, og nye innovative markedsbaserede løsninger. I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning59 bør evalueringen, der er baseret på effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi, danne grundlag for konsekvensanalyser af muligheder for yderligere tiltag, herunder en udvidelse af denne forordnings anvendelsesområde til at omfatte ikke-harmoniserede produkter.

  __________________

  __________________

  59 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

  59 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

  Ændringsforslag    37

  Forslag til forordning

  Betragtning 44

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (44)  De mange forskellige sanktioner, der findes i Unionen, er en af hovedårsagerne til den utilstrækkelige afskrækkende virkning og den uensartede beskyttelse. Regler om fastsættelse af sanktioner, herunder økonomiske sanktioner, er omfattet af national jurisdiktion og bør derfor fastlægges i national ret. Der bør imidlertid fastsættes fælles kriterier og vejledende principper for fastlæggelse af sanktionsniveauet for at opnå en ensartet og effektiv afskrækkende virkning i hele Unionen. For at undgå svage punkter, som kan tilskynde til "forum-shopping", er det yderst vigtigt at fastsætte en række kriterier for fastlæggelse af sanktionsniveauer, der er effektive, forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning, i hele Unionen, navnlig for så vidt angår de erhvervsdrivende tidligere adfærd, deres samarbejde i forbindelse med markedsovervågningsmyndighedernes undersøgelser og skadens omfang.

  (44)  De mange forskellige sanktioner, der findes i Unionen, er en af hovedårsagerne til den utilstrækkelige afskrækkende virkning og den uensartede beskyttelse. Regler om fastsættelse af sanktioner, herunder økonomiske sanktioner, er omfattet af national jurisdiktion og bør derfor fastlægges i national ret. Der bør imidlertid fastsættes fælles kriterier og vejledende principper for fastlæggelse af sanktionsniveauet for at opnå en ensartet og effektiv afskrækkende virkning i hele Unionen. For at undgå svage punkter, som kan tilskynde til "forum-shopping", er det yderst vigtigt at fastsætte en række kriterier for fastlæggelse af sanktionsniveauer, der er effektive, forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning, i hele Unionen, navnlig for så vidt angår de erhvervsdrivende tidligere adfærd, især når der er konstateret gentagne overtrædelser af Unionens regler vedrørende produkternes overensstemmelse, deres samarbejde i forbindelse med markedsovervågningsmyndighedernes undersøgelser og skadens omfang og alvorlighed.

  Ændringsforslag    38

  Forslag til forordning

  Betragtning 44 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (44a)  For at sikre en effektiv peerevaluering af de nationale markedsovervågningsmyndigheder i forbindelse med de aktiviteter, de udfører i henhold til denne forordning, bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tildeles beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for så vidt angår fastlæggelse af en plan for peerevaluering, som fastsætter kriterier for sammensætningen af peerevalueringsteamet, den anvendte metode i forbindelse med peerevalueringen samt tidsplan, hyppighed og andre opgaver i forbindelse med denne peerevaluering. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

  Ændringsforslag    39

  Forslag til forordning

  Betragtning 47

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (47)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Forordningen bør derfor fortolkes og anvendes under overholdelse af disse rettigheder og principper. Denne forordning søger især at sikre fuld respekt for forbrugerbeskyttelsen, friheden til at oprette og drive egen virksomhed, ytrings- og informationsfriheden, ejendomsretten og beskyttelsen af personoplysninger —

  (47)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og findes i medlemsstaternes forfatningstraditioner. Denne forordning skal derfor fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper, herunder dem, der vedrører ytringsfrihed, mediefrihed og mediernes pluralisme. Denne forordning søger især at sikre fuld respekt for forbrugerbeskyttelsen, friheden til at oprette og drive egen virksomhed, ytrings- og informationsfriheden, ejendomsretten og beskyttelsen af personoplysninger —

  Ændringsforslag    40

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. -1 (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1.  Formålet med denne forordning er at forbedre det indre markeds funktion ved at styrke markedsovervågningen af produkter for at sikre, at kun produkter, der overholder reglerne og opfylder krav om et højt beskyttelsesniveau for offentlige interesser som f.eks. sundhed og sikkerhed i almindelighed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse og den offentlige sikkerhed, gøres tilgængelige på EU-markedet.

  Ændringsforslag    41

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Ved denne forordning fastlægges der regler og procedurer for tilvejebringelse af overensstemmelsesoplysninger om visse produkter, der er omfattet af EU-retsakter om harmonisering af betingelserne for markedsføring af de pågældende produkter. Der fastlægges en ramme for samarbejde med erhvervsdrivende i forbindelse med sådanne produkter.

  Der fastlægges også regler og procedurer for tilvejebringelse af overensstemmelsesoplysninger om visse produkter, der er omfattet af EU-retsakter om harmonisering af betingelserne for markedsføring af de pågældende produkter. Der fastlægges en ramme for samarbejde med erhvervsdrivende i forbindelse med sådanne produkter.

  Ændringsforslag    42

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Der tilvejebringes også en ramme for markedsovervågning af sådanne produkter for at sikre, at de opfylder krav om et højt beskyttelsesniveau for offentlige interesser som f.eks. sundhed og sikkerhed i almindelighed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse og sikkerhed.

  udgår

  Begrundelse

  En bedre præcisering af målene for denne forordning.

  Ændringsforslag    43

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Artikel 26, 27, 28, 29 og 30 i denne forordning finder anvendelse på alle produkter, der er omfattet af EU-lovgivningen, såfremt der ikke i anden EU-lovgivning er fastsat særlige bestemmelser om tilrettelæggelsen af kontrol af produkter, der kommer på markedet i Unionen.

  Ændringsforslag    44

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3)  "markedsovervågning": aktiviteter, der gennemføres, og foranstaltninger, der træffes af markedsovervågningsmyndigheder for at sikre, at produkterne opfylder kravene i EU-harmoniseringslovgivningen og ikke udgør en risiko for sundheden, sikkerheden eller andre aspekter vedrørende beskyttelsen af offentlige interesser

  3)  "markedsovervågning": aktiviteter, der gennemføres, og foranstaltninger, der træffes af markedsovervågningsmyndigheder for at sikre, at produkterne opfylder kravene i EU-harmoniseringslovgivningen og ikke udgør en risiko for sundheden og sikkerheden generelt, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, den offentlige sikkerhed eller andre aspekter vedrørende beskyttelsen af offentlige interesser

  Begrundelse

  En bedre præcisering af målene for denne forordning.

  Ændringsforslag    45

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  12)  "erhvervsdrivende": fabrikanten, den bemyndigede repræsentant, importøren og distributøren, herunder

  12)  "erhvervsdrivende": fabrikanten, den bemyndigede repræsentant, importøren og distributøren og andre personer, der har forpligtelser i forbindelse med tilgængeliggørelse af produkter på markedet i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning, herunder

  Ændringsforslag    46

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  15)  "alvorlig risiko": enhver alvorlig risiko, herunder alvorlige risici, hvis virkninger ikke viser sig umiddelbart, og som kræver hurtig indgriben fra markedsovervågningsmyndighederne

  15)  "alvorlig risiko": enhver alvorlig risiko, herunder alvorlige risici, hvis virkninger ikke viser sig umiddelbart, og som kræver hurtig indgriben og opfølgning fra markedsovervågningsmyndighederne

  Ændringsforslag    47

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Person med ansvar for produktoverensstemmelsesoplysninger

  Referenceperson

  Ændringsforslag    48

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Et produkt må kun gøres tilgængeligt på markedet, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1.  Et produkt må kun gøres tilgængeligt på markedet, hvis der er en referenceperson, der er etableret i Unionen, hvad angår det pågældende produkt.

  Ændringsforslag    49

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  Fabrikanten er etableret i Unionen, eller der findes mindst én af følgende for så vidt angår det pågældende produkt:

  udgår

  i)  en importør

   

  ii)  en fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som har en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten, der udpeger ham som en person, der er ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der er anført i stk. 3, og pålægger ham at udføre disse opgaver på fabrikantens vegne

   

  Ændringsforslag    50

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  identiteten og kontaktoplysningerne for fabrikanten, importøren eller en anden person, der opfylder kravene i litra a), er offentligt tilgængelige i overensstemmelse med stk. 4 og er angivet eller kan identificeres i overensstemmelse med stk. 5.

  udgår

  Ændringsforslag    51

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  I stk. 1 forstås ved referenceperson en af følgende:

   

  a) fabrikanten, der er etableret i Unionen

   

  b) en importør, når fabrikanten ikke er etableret i Unionen

   

  c) en bemyndiget repræsentant, såfremt der ikke er etableret en fabrikant i Unionen, og der ikke er nogen importør, som har en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten, der pålægger ham at udføre de opgaver, der er anført i stk. 3, på fabrikantens vegne

   

  Den i litra c) omhandlede fuldmagt skal være underskrevet af både fabrikanten og den udpegede bemyndigede repræsentant.

  Ændringsforslag    52

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  I denne artikel forstås ved "person med ansvar for produktoverensstemmelsesoplysninger" den person, der, uanset om vedkommende er fabrikant, importør eller en anden person, opfylder kravene i stk. 1, litra a), for så vidt angår det pågældende produkt eller, hvis der er mere end én person, en hvilken som helst af disse personer.

  udgår

  Ændringsforslag    53

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Personen med ansvar for produktoverensstemmelsesoplysninger skal:

  3.  Uden at det berører erhvervsdrivendes eventuelle forpligtelser og opgaver i henhold til den gældende EU-harmoniseringslovgivning, skal en referenceperson:

  Ændringsforslag    54

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  hvis den EU-harmoniseringslovgivning, der finder anvendelse på produktet, indeholder en EU-overensstemmelseserklæring og teknisk dokumentation, sørge for, at erklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne i den periode, der kræves i henhold til den pågældende lovgivning

  a)  hvis den EU-harmoniseringslovgivning, der finder anvendelse på produktet, indeholder en EU-overensstemmelseserklæring og teknisk dokumentation, verificere, at EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation er udarbejdet, og sørge for, at overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne i den periode, der kræves i henhold til den pågældende lovgivning

  Ændringsforslag    55

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra b a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba)  når det skønnes, eller der er grund til at tro, at et produkt ikke er i overensstemmelse med den gældende EU-harmoniseringslovgivning, omgående underrette fabrikanten og, hvis det er relevant, andre erhvervsdrivende

  Ændringsforslag    56

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  efter anmodning fra markedsovervågningsmyndighederne samarbejde med disse om foranstaltninger, der træffes for at eliminere eller, hvis dette ikke er muligt, begrænse risici i forbindelse med produktet.

  c)  samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne og træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at eliminere eller afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overholdelse af kravene i EU-harmoniseringslovgivning, der finder anvendelse på det pågældende produkt, eller, hvis dette ikke er muligt, begrænse risici i forbindelse med dette produkt

  Ændringsforslag    57

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra c a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ca)  underrette de relevante markedsovervågningsmyndigheder om ophøret af en fuldmagt, der udpeger ham som en erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overholdelse i henhold til stk. 1a, litra c).

  Ændringsforslag    58

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Fabrikanterne offentliggør navn og kontaktoplysninger for personen med ansvar for produktoverensstemmelsesoplysninger vedrørende det pågældende produkt på deres websted eller, hvis de ikke har et websted, ved hjælp af andre midler, der vederlagsfrit gør oplysningerne let tilgængelige for offentligheden i Unionen.

  udgår

  Ændringsforslag    59

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Identitet og kontaktoplysninger for personen med ansvar for produktoverensstemmelsesoplysninger vedrørende det pågældende produkt skal være angivet på eller kunne identificeres ud fra oplysninger, der er angivet på produktet, dets emballage, pakken eller et ledsagedokument.

  5.  Navn, registreret firmanavn eller registreret varemærke og kontaktoplysninger, herunder postadresse, for referencepersonen vedrørende det pågældende produkt skal være angivet på produktet, eller, hvis dette ikke er muligt på grund af produktets størrelse eller fysiske karakteristika, dets emballage, pakken eller et ledsagedokument.

  Ændringsforslag    60

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a.  Erhvervsdrivende, der udbyder et produkt til salg online, skal sammen med tilbuddet anføre navn, registreret firmanavn eller registreret varemærke og kontaktoplysninger for en referenceperson vedrørende det pågældende produkt. Onlinemarkedspladser letter i den henseende angivelsen af ovennævnte oplysninger for de produkter, der sælges gennem dem.

  Ændringsforslag    61

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  Med henblik på stk. 1:

  udgår

  a)  kan fabrikanter udpege en person i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), uanset om de har en ret eller en forpligtelse til at udpege en bemyndiget repræsentant i henhold til den EU-harmoniseringslovgivning, der finder anvendelse på produktet

   

  b)  hvis fabrikanten har en sådan ret eller forpligtelse i henhold til EU-harmoniseringslovgivningen, kan udpegelsen af en bemyndiget repræsentant i henhold til den pågældende lovgivning betragtes som en udpegelse for så vidt angår stk. 1, litra a), nr. ii), forudsat at udpegelsen opfylder kravene i nævnte stykke.

   

  Ændringsforslag    62

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis der i henhold til EU-harmoniseringslovgivningen skal udfærdiges en EU-overensstemmelseserklæring, offentliggør fabrikanterne erklæringen på deres websted eller, hvis de ikke har et websted, ved hjælp af andre midler, der vederlagsfrit gør erklæringen let tilgængelig for offentligheden i Unionen.

  (Vedrører ikke den danske tekst)

  Ændringsforslag    63

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a. Med henblik på anvendelsen af denne artikels stk. 1 finder artikel 10 i [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008/ artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)… om princippet om gensidig anerkendelse] anvendelse, hvad angår produktkontaktpunkternes opgaver.

  Ændringsforslag    64

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1b. Medlemsstaterne sikrer, at produktkontaktpunkterne er synlige, og tildeler dem de nødvendige beføjelser og passende ressourcer til at kunne udføre deres opgaver. Produktkontaktpunkterne leverer deres tjenester i overensstemmelse med [forordningen om en fælles digital portal].

  Ændringsforslag    65

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1c. Kommissionen udarbejder de generelle oplysninger om produktkrav, der er fastsat i EU-harmoniseringslovgivningen, som produktkontaktpunkter skal formidle til de erhvervsdrivende og offentliggøre online på en ensartet, gennemsigtig, tilgængelig og brugervenlig måde for at øge bevidstheden om EU-harmoniseringslovgivningen.

  Ændringsforslag    66

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 d (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1d. Kommissionen fastsætter bestemmelser om og sikrer et effektivt samarbejde og en effektiv udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og produktkontaktpunkterne i de forskellige medlemsstater.

  Ændringsforslag    67

  Forslag til forordning

  Artikel 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 7

  udgår

  Partnerskabsaftaler om produktoverensstemmelse

   

  1.  En markedsovervågningsmyndighed kan indgå en partnerskabsaftale med en erhvervsdrivende, der er etableret på dens område, i henhold til hvilken myndigheden erklærer sig villig til at give den erhvervsdrivende råd og vejledning i forhold til den EU-harmoniseringslovgivning, der finder anvendelse på de produkter, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for.

   

  Aftalen må ikke omfatte udøvelse af overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, der er overdraget til bemyndigede organer i henhold til EU-harmoniseringslovgivningen.

   

  2.  En markedsovervågningsmyndighed, der indgår en partnerskabsaftale i henhold til stk. 1, skal indføre dette forhold i det system, der er omhandlet i artikel 34, sammen med nærmere oplysninger om anvendelsesområdet for aftalen, markedsovervågningsmyndighedens navn og adresse og den erhvervsdrivendes navn og adresse.

   

  3.  En markedsovervågningsmyndighed, der indgår en partnerskabsaftale i henhold til stk. 1, skal af andre markedsovervågningsmyndigheder informeres om midlertidige foranstaltninger, som de har truffet over for den erhvervsdrivende, og om eventuelle afhjælpende foranstaltninger truffet af den erhvervsdrivende vedrørende overholdelse af gældende EU-harmoniseringslovgivning

   

  4.  En markedsovervågningsmyndighed, der indgår en partnerskabsaftale i henhold til stk. 1., kan opkræve gebyrer fra den erhvervsdrivende svarende til de rimelige omkostninger, der afholdes af myndigheden i forbindelse med udøvelsen af sine funktioner i henhold til stk. 1 og 2.

   

  Ændringsforslag    68

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Aftalememoranda med interessenter

  Samarbejde mellem markedsovervågningsmyndigheder og erhvervsdrivende

  Ændringsforslag    69

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Markedsovervågningsmyndigheder kan indgå aftalememoranda med virksomheder eller med organisationer, der repræsenterer virksomheder eller slutbrugere, med henblik på gennemførelse eller finansiering af fælles aktiviteter, der har til formål at identificere manglende overholdelse eller fremme overholdelsen i bestemte geografiske områder eller med hensyn til specifikke kategorier af produkter.

  Markedsovervågningsmyndigheder kan indgå aftalememoranda med erhvervsdrivende eller med organisationer, der repræsenterer erhvervsdrivende, andre relevante myndigheder eller slutbrugere, med henblik på gennemførelse eller finansiering af fælles aktiviteter, der har til formål at øge bevidstheden, yde rådgivning og vejledning i forhold til EU-harmoniseringslovgivningen, fremme en frivillig indsats, identificere manglende overholdelse eller fremme overholdelsen i bestemte geografiske områder eller med hensyn til specifikke produkter, der sælges online, eller kategorier af produkter, særlig produkter, som ofte ses at udgøre en alvorlig risiko.

  Ændringsforslag    70

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Når et aftalememorandum er indgået direkte med erhvervsdrivende, afskærer det ikke andre erhvervsdrivende, som markedsfører produkter i samme produktkategori, fra at anmode om at tilslutte sig det pågældende memorandum.

  Ændringsforslag    71

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den pågældende markedsovervågningsmyndighed skal gøre aftalememorandummet tilgængeligt for offentligheden og indføre det i det system, der er omhandlet i artikel 34.

  Den pågældende markedsovervågningsmyndighed skal gøre aftalememorandummet tilgængeligt for offentligheden, Kommissionen og medlemsstaterne og indføre det i det system, der er omhandlet i artikel 34, sammen med nærmere oplysninger om rækkevidden af memorandummet og de involverede parters navne og adresser.

  Ændringsforslag    72

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Det netværk, der er oprettet i henhold til artikel 31, bistår efter anmodning fra en medlemsstat med udarbejdelse og gennemførelse af aftalememorandaene.

  Ændringsforslag    73

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  En markedsovervågningsmyndighed og de i stk. 1 omhandlede parter, der indgår aftalememoranda, sikrer, at disse aftalememoranda ikke skaber unfair konkurrence mellem erhvervsdrivende og indeholder bestemmelser, der sikrer de pågældende parters, oplysningers og aktiviteters fortrolighed, objektivitet, uafhængighed og uvildighed. Hvis en part misligholder nogen af disse bestemmelser, skal aftalememorandummet ophæves.

  Ændringsforslag    74

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Udveksling af oplysninger mellem markedsovervågningsmyndighederne og virksomheder eller organisationer, der er omhandlet i stk. 1, med henblik på forberedelse eller gennemførelse af et aftalememorandum indgået i henhold til nævnte stykke betragtes ikke som et brud på kravene om tavshedspligt.

  3.  Udveksling af oplysninger mellem markedsovervågningsmyndighederne og de parter, der er omhandlet i stk. 1, med henblik på forberedelse eller gennemførelse af et aftalememorandum indgået i henhold til nævnte stykke betragtes ikke som et brud på kravene om tavshedspligt.

  Ændringsforslag    75

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a.  Forbrugerne skal ved hjælp af en onlineportal informeres om deres rettigheder med hensyn til købte produkter, der ikke overholder de gældende regler, såsom retten til at få et produkt erstattet, retten til at modtage en kompensation og klageretten, samt de nødvendige kontakter for at modtage alle oplysninger om sagen.

  Ændringsforslag    76

  Forslag til forordning

  Artikel 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 10

  udgår

  Markedsovervågningsmyndighedernes forpligtelser med hensyn til tilrettelæggelse

   

  1.  Markedsovervågningsmyndighederne etablerer passende mekanismer for kommunikation og koordinering med andre markedsovervågningsmyndigheder.

   

  2.  Markedsovervågningsmyndighederne indfører følgende procedurer i forbindelse med produkter, der er omfattet af den EU-harmoniseringslovgivning, der er anført i bilaget:

   

  a)  procedurer for opfølgning af klager eller indberetninger vedrørende risici

   

  b)  procedurer for overvågning af enhver ulykke eller enhver skadelig virkning på slutbrugernes sundhed eller sikkerhed, som mistænkes for at være fremkaldt af sådanne produkter

   

  c)  procedurer for kontrol af, at de korrigerende foranstaltninger, som erhvervsdrivende skal træffe, er blevet truffet

   

  (d)  procedurer for indsamling og undersøgelse af videnskabelig og teknisk viden på sikkerhedsområdet.

   

  Ændringsforslag    77

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hver medlemsstat udpeger en eller flere markedsovervågningsmyndigheder på dens område. Den underretter Kommissionen via netværket, der er oprettet i henhold til artikel 31, samt de øvrige medlemsstater om de markedsovervågningsmyndigheder, som den har udpeget, og kompetenceområderne for hver af disse myndigheder ved hjælp af det informations- og kommunikationssystem, der er omhandlet i artikel 34.

  1.  Hver medlemsstat udpeger en eller flere markedsovervågningsmyndigheder på dens område. Den underretter Kommissionen samt de øvrige medlemsstater om sine markedsovervågningsmyndigheder og kompetenceområderne for hver af disse myndigheder ved hjælp af det informations- og kommunikationssystem, der er omhandlet i artikel 34.

  Ændringsforslag    78

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Det centrale forbindelseskontor i en medlemsstat skal være ansvarligt for at koordinere den håndhævelse og markedsovervågning, som de markedsovervågningsmyndigheder, som er udpeget af den pågældende stat, gennemfører.

  3.  Det centrale forbindelseskontor i en medlemsstat skal være ansvarligt for at koordinere den håndhævelse og markedsovervågning, som de markedsovervågningsmyndigheder og andre myndigheder, især toldmyndigheder med ansvar for kontrol af produkter, der kommer ind på markedet i Unionen, som er udpeget af den pågældende stat, gennemfører.

  Ændringsforslag    79

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Medlemsstaterne sikrer, at deres markedsovervågningsmyndigheder og det centrale forbindelseskontor har de fornødne ressourcer, herunder tilstrækkelige budgetmæssige og andre ressourcer, den fornødne ekspertise og de fornødne procedurer og andre ordninger for en korrekt udførelse af deres opgaver.

  4.  Medlemsstaterne sikrer, at deres markedsovervågningsmyndigheder og det centrale forbindelseskontor har de fornødne ressourcer, herunder tilstrækkelige budgetmæssige og andre ressourcer, den fornødne ekspertise og de fornødne procedurer og andre ordninger samt et tilstrækkeligt antal kompetente medarbejdere til rådighed for en korrekt udførelse af deres opgaver.

  Ændringsforslag    80

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Hvis der er mere end én markedsovervågningsmyndighed på en medlemsstats område, sørger medlemsstaten for, at deres respektive opgaver er klart fastlagt, og at disse myndigheder har et tæt samarbejde, således at de kan udføre deres opgaver effektivt.

  5.  Hvis der er mere end én markedsovervågningsmyndighed på en medlemsstats område, sørger medlemsstaten for, at deres respektive opgaver er klart fastlagt, og at der oprettes passende kommunikations- og koordinationsmekanismer for at gøre disse myndigheder i stand til at arbejde tæt sammen og udføre deres opgaver effektivt.

  Ændringsforslag    81

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  vedtagelse af passende og forholdsmæssige midlertidige foranstaltninger og erhvervsdrivendes vedtagelse af passende og forholdsmæssige korrigerende foranstaltninger i forbindelse med overholdelse af denne lovgivning og denne forordning.

  b)  vedtagelse af passende og forholdsmæssige foranstaltninger og erhvervsdrivendes vedtagelse af passende og forholdsmæssige korrigerende foranstaltninger i forbindelse med overholdelse af denne lovgivning og denne forordning.

  Ændringsforslag    82

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Markedsovervågningsmyndighederne udøver deres beføjelser og udfører deres hverv uafhængigt, upartisk og uden forudindtaget holdning.

  Ændringsforslag    83

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 1 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1b.  Markedsovervågningsmyndighederne etablerer passende og effektive mekanismer for kommunikation og samarbejde med andre markedsovervågningsmyndigheder og andre relevante myndigheder inden for Unionen.

   

  Markedsovervågningsmyndighederne udarbejder i den forbindelse også passende og effektive mekanismer for kommunikation og samarbejde med toldmyndighederne med henblik på identificering og undersøgelse af mulige risici vedrørende forfalskede produkter og tilbagetrækning af sådanne produkter fra markedet.

  Ændringsforslag    84

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Markedsovervågningsmyndighederne gennemfører kontrol som led i deres aktiviteter som omhandlet i stk. 1 på grundlag af en risikobaseret tilgang, idet der som minimum tages hensyn til følgende faktorer:

  2.  Markedsovervågningsmyndighederne gennemfører kontrol som led i deres aktiviteter som omhandlet i stk. 1 på grundlag af en risikobaseret tilgang, idet de prioriterer deres ressourcer og handlinger for at sikre en effektiv markedsovervågning og som minimum tager hensyn til følgende faktorer:

  Ændringsforslag    85

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2 – litra a – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  konstaterede risici i forbindelse med:

  a)  konstaterede risici, som potentielt kan skade menneskers sundhed og sikkerhed generelt, sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelsen, miljøet og den offentlige sikkerhed, i forbindelse med:

  Ændringsforslag    86

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Metoden og kriterierne for risikovurdering skal harmoniseres i alle medlemsstater for at sikre lige vilkår for alle erhvervsdrivende.

  Ændringsforslag    87

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Markedsovervågningsmyndighederne sikrer, at produktet tilbagetrækkes eller tilbagekaldes fra markedet, eller at produktets tilgængeliggørelse på markedet forbydes eller begrænses, hvis det anvendes i overensstemmelse med sit formål eller på betingelser, som med rimelighed kan forudses, og det er installeret korrekt og vedligeholdes, og en af følgende betingelser er opfyldt:

  udgår

  a)  produktet kan bringe slutbrugernes sundhed eller sikkerhed i fare

   

  b)  produktet opfylder ikke de gældende krav i henhold til EU-harmoniseringslovgivningen.

   

  Hvis produkter tilbagetrækkes, tilbagekaldes, forbydes eller begrænses, sikrer markedsovervågningsmyndigheden, at Kommissionen gennem det netværk, der er oprettet i henhold til artikel 31, de øvrige medlemsstater og slutbrugerne informeres herom.

   

  Ændringsforslag    88

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a.  I forbindelse med produkter, der er omfattet af den EU-harmoniseringslovgivning, der er anført i bilaget, skal markedsovervågningsmyndighederne indføre følgende procedurer:

   

  a) procedurer for opfølgning af klager eller indberetninger vedrørende manglende overholdelse og risici i forbindelse med produkter under EU-harmoniseringslovgivningen

   

  b) procedurer for overvågning og indsamling af oplysninger om uheld eller skader for slutbrugeres sundhed eller sikkerhed, der mistænkes for at være fremkaldt af sådanne produkter, og for at gøre disse oplysninger tilgængelige for offentligheden via en central database til indsamling af oplysninger om ulykker og personskader eller på anden måde

   

  c) procedurer for kontrol af, at de korrigerende foranstaltninger, som erhvervsdrivende skal træffe, er blevet truffet

   

  d) procedurer for opfølgning af videnskabelig og teknisk viden på sikkerhedsområdet

   

  e) procedurer for samarbejde med onlineplatforme og markedspladser.

  Ændringsforslag    89

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 4 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Markedsovervågningsmyndighederne gennemfører deres aktiviteter med en høj grad af gennemsigtighed og gør alle oplysninger, som de finder relevante for offentligheden, offentligt tilgængelige. De sikrer også, at følgende oplysninger er indført i det system, der er omhandlet i artikel 34:

  4.  Markedsovervågningsmyndighederne gennemfører deres aktiviteter med en høj grad af gennemsigtighed og gør alle oplysninger, som de finder relevante for offentligheden, offentligt tilgængelige, samtidig med at fortrolighedssprincippet overholdes for at beskytte professionelle og kommercielle hemmeligheder eller bevare persondata.

   

  Markedsovervågningsmyndighederne sikrer også, at følgende oplysninger er indført i det system, der er omhandlet i artikel 34:

  Ændringsforslag    90

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 4 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  arten af de midlertidige foranstaltninger, som de har truffet over for erhvervsdrivende, og af de korrigerende foranstaltninger, som erhvervsdrivende har truffet

  c)  enkelthederne ved de foranstaltninger, som de har truffet over for erhvervsdrivende, de tilsagn, de har fået af erhvervsdrivende, samt enkelthederne ved de korrigerende foranstaltninger, som erhvervsdrivende har truffet

  Ændringsforslag    91

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Markedsovervågningsmyndighederne udøver deres beføjelser og udfører deres hverv uafhængigt, upartisk og uden forudindtaget holdning.

  udgår

  Ændringsforslag    92

  Forslag til forordning

  Artikel 12 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 12a

   

  Markedsovervågningsmyndighedernes aktiviteter vedrørende produkter, der sælges online

   

  1. Medlemsstaterne sørger for en effektiv tilrettelæggelse af markedsovervågningsaktiviteter vedrørende de produkter, der udbydes til salg online til slutbrugere i Unionen, jf. dog artikel 12.

   

  2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1 afsætter medlemsstaterne de nødvendige midler og sikrer, at der er et passende antal inspektører, der beskæftiger sig med produkter, der sælges online ("onlineinspektører") inden for deres nationale markedsovervågningsmyndigheder, der har en specifik viden og forståelse af onlinemiljøet og undersøgelser med henblik på at opdage produkter, der sælges online og ikke overholder de gældende regler.

   

  3. Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale markedsovervågningsmyndigheder udfører deres aktiviteter i forbindelse med produkter, der udbydes til salg online, på følgende måder:

   

  a) proaktivt ved at kontrollere visse kategorier af produkter eller visse erhvervsdrivende på grundlag af risikorelaterede kriterier og prioriteter i en national strategi, som er omhandlet i artikel 13, og

   

  b) reaktivt ved at overvåge oplysninger om mulige produkter, der sælges online og ikke overholder de gældende regler, idet der tages hensyn til forbrugerklager og oplysninger fra andre myndigheder, erhvervsdrivende og medierne samt andre informationskilder.

  Ændringsforslag    93

  Forslag til forordning

  Artikel 12 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 12b

   

  Tilsyn med og evaluering af markedsovervågningsmyndighederne

   

  1. Medlemsstaterne fører tilsyn med deres nationale markedsovervågningsmyndigheder med jævne mellemrum for at sikre, at de løbende opfylder denne forordnings krav.

   

  2. Hvis en national markedsovervågningsmyndighed ikke opfylder kravene i denne forordning eller undlader at overholde sine forpligtelser, skal den pågældende medlemsstat træffe passende foranstaltninger eller sørge for, at de nødvendige foranstaltninger træffes.

   

  3. De nationale markedsovervågningsmyndigheder skal underkastes peerevaluering for så vidt angår aktiviteter i forbindelse med markedsovervågning af produkter, som de foretager i henhold til denne forordning, med henblik på at vurdere, om disse markedsovervågningsmyndigheder opfylder kravene i denne forordning, bistå dem og yde vejledning for at styrke deres aktiviteter og sikre en ensartet anvendelse af denne forordning.

   

  4. Peerevalueringerne omfatter vurderinger af de procedurer, der er indført af markedsovervågningsmyndighederne, især procedurerne for at kontrollere, om de produkter, der er omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen, overholder de gældende regler, mekanismerne for kommunikation og samarbejde med andre markedsovervågningsmyndigheder og andre relevante myndigheder, personalets kompetencer, korrektheden af kontrolundersøgelserne og inspektionsmetoden og korrektheden af resultaterne. Ved peerevalueringen skal det også vurderes, hvorvidt de pågældende markedsovervågningsmyndigheder har tilstrækkelige ressourcer til, at de kan udføre deres opgaver i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4.

   

  5. Peerevaluering af en markedsovervågningsmyndighed skal foretages af to markedsovervågningsmyndigheder i andre medlemsstater og Kommissionen og skal gennemføres mindst en gang hvert femte år.

   

  6. Under behørig hensyntagen til det i henhold til artikel 31 oprettede netværks betragtninger vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 62a med henblik på udarbejdelse af en plan for peerevalueringerne, der omfatter en periode på mindst fem år, og som fastsætter kriterier for sammensætningen af peerevalueringsteamet, den anvendte metode for peerevalueringen, tidsplan, hyppighed og andre opgaver i forbindelse med peerevalueringen.

   

  7. Resultatet af peerevalueringerne undersøges af netværket. Kommissionen udarbejder et sammendrag af resultaterne og gør det offentligt tilgængeligt.

   

  8. Medlemsstaterne aflægger rapport til Kommissionen og netværket om, hvordan de imødekommer eventuelle anbefalinger, der indgår i resultatet af vurderingen.

  Ændringsforslag    94

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hver medlemsstat udarbejder en national markedsovervågningsstrategi mindst hvert 3. år. Strategien skal fremme en konsekvent, global og integreret tilgang til markedsovervågning og håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen på medlemsstatens område og omfatte alle sektorer og led i forsyningskæden, herunder import og digitale forsyningskæder.

  1.  Hver medlemsstat udarbejder en national markedsovervågningsstrategi mindst hvert 3. år. Den nationale strategi skal tage hensyn til de prioriteter, der er opstillet i arbejdsprogrammet for det netværk, der er oprettet i henhold til artikel 31, og fremme en konsekvent, global og integreret tilgang til markedsovervågning og håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen på medlemsstatens område, herunder markedsovervågningen af produkter, der sælges online, og omfatte alle sektorer og led i forsyningskæden, herunder import og digitale forsyningskæder.

  Ændringsforslag    95

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 2 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Den nationale markedsovervågningsstrategi skal som minimum omfatte følgende elementer:

  2.  Den nationale markedsovervågningsstrategi skal mindst omfatte følgende elementer:

  Ændringsforslag    96

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 2 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  en vurdering af forekomsten af produkter, der ikke overholder de gældende regler, navnlig under hensyntagen til den risikobaserede kontrol, jf. artikel 12, stk. 2, og artikel 26, stk. 3, og markedstendenser, der kan påvirke andelen af tilfælde af manglende overholdelse i kategorierne af produkter

  a)  en vurdering af forekomsten af produkter, der ikke overholder de gældende regler, navnlig under hensyntagen til den risikobaserede kontrol, jf. artikel 12, stk. 2, og artikel 26, stk. 3, produkter, der har været genstand for en hastebeslutning i henhold til artikel 13 i direktiv 2001/95/EF, og markedstendenser, der kan påvirke andelen af tilfælde af manglende overholdelse i kategorierne af produkter, herunder navnlig trusler og risici i forbindelse med tingenes internet og anordninger, der anvender kunstig intelligens

  Ændringsforslag    97

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 2 – litra b a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba)  de områder, som er udpeget som en prioritet for overvågning af produkter, der udbydes til salg online, under hensyntagen til proaktiv og reaktiv markedsovervågning

  Ændringsforslag    98

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 2 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  de håndhævelsesforanstaltninger, der er planlagt med henblik på at mindske forekomsten af manglende overholdelse på de områder, der er identificeret som prioriterede områder, herunder, hvor det er relevant, minimumskontrolniveauet for kategorier af produkter, der har en betydelig grad af manglende overholdelse

  c)  de specifikke håndhævelsesforanstaltninger, der er planlagt med henblik på at mindske forekomsten af manglende overholdelse på de områder, der er identificeret som prioriterede områder i henhold til litra b) og ba), herunder, hvor det er relevant, minimumskontrolniveauet for kategorier af produkter, der har en betydelig grad af manglende overholdelse

  Ændringsforslag    99

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen deres nationale markedsovervågningsstrategi gennem det system, der er omhandlet i artikel 34.

  3.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de andre medlemsstater deres nationale markedsovervågningsstrategi gennem det system, der er omhandlet i artikel 34. Medlemsstaterne offentliggør oplysningerne i deres nationale markedstilsynsstrategier i fuldt omfang eller delvis i overensstemmelse med artikel 16 i denne forordning.

  Ændringsforslag    100

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne tillægger deres markedsovervågningsmyndigheder de markedsovervågnings-, undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning og for anvendelsen af den EU-harmoniseringslovgivning, der er anført i bilaget til denne forordning.

  1.  Medlemsstaterne tillægger deres markedsovervågningsmyndigheder de markedsovervågningsbeføjelser, herunder til markedsovervågning af forfalskede produkter og produkter, der sælges online, samt undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning og for anvendelsen af den EU-harmoniseringslovgivning, der er anført i bilaget til denne forordning, og forsyner dem med de nødvendige midler til dette formål.

  Ændringsforslag    101

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Markedsovervågningsmyndighederne udøver de i denne artikel fastlagte beføjelser i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i forhold til genstanden, formålet med foranstaltningerne og arten af og den samlede faktiske eller potentielle skade som følge af den manglende overholdelse af reglerne, effektivt og i overensstemmelse med EU-retten og national ret, herunder principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, gældende retssikkerhedsgarantier og Unionens regler om databeskyttelse, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679.

  Ændringsforslag    102

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 1 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1b.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte ikke at overdrage alle beføjelser til hver enkelt kompetent myndighed, forudsat at alle disse beføjelser kan udøves effektivt i overensstemmelse med stk. 2.

  Ændringsforslag    103

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 2 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Ved tillæggelsen af beføjelser i henhold til stk. 1, herunder de beføjelser, der kræves i henhold til stk. 3, kan medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om, at beføjelserne skal udøves på en af følgende måder, alt efter hvad der er relevant:

  2.  Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om, at beføjelserne skal udøves på en af følgende måder, alt efter hvad der er relevant:

  Ændringsforslag    104

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  ved at gøre brug af andre offentlige myndigheder

  b)  om nødvendigt ved at gøre brug af andre offentlige myndigheder, i overensstemmelse med kompetencefordelingen og den institutionelle og administrative struktur i den pågældende medlemsstat

  Ændringsforslag    105

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 2 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  ved at indbringe sagen for en domstol, der er kompetent til at træffe den nødvendige afgørelse om at godkende udøvelsen af denne beføjelse.

  c)  ved at indbringe sagen for en domstol, der er kompetent til at træffe den nødvendige afgørelse om at godkende udøvelsen af denne beføjelse, herunder i givet fald ved appel, såfremt der ikke gives medhold i en begæring om at træffe den nødvendige afgørelse.

  Ændringsforslag    106

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  De beføjelser, der tillægges markedsovervågningsmyndighederne i henhold til stk. 1, skal som minimum omfatte følgende beføjelser:

  3.  De beføjelser, der tillægges markedsovervågningsmyndighederne i henhold til stk. 1, skal mindst omfatte følgende beføjelser:

  Ændringsforslag    107

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  beføjelse til at foretage systemrevisioner af de erhvervsdrivendes organisationer, herunder revisioner af de procedurer, de har indført for at sikre, at denne forordning og den gældende EU-harmoniseringslovgivning overholdes

  udgår

  Ændringsforslag    108

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  beføjelse til at få adgang til alle relevante dokumenter, data og oplysninger vedrørende et tilfælde af manglende overholdelse uanset form eller format og uanset lagringsmedium eller -sted

  c)  beføjelse til at få adgang til relevante dokumenter, tekniske specifikationer, data og oplysninger vedrørende et tilfælde af manglende overholdelse, herunder adgang til software og algoritmer, der styrer produktet, i det omfang det er nødvendigt for at vurdere produktets overensstemmelse med gældende EU-lovgivning om produktharmonisering, uanset form eller format og uanset lagringsmedium eller -sted

  Ændringsforslag    109

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  beføjelse til at kræve, at enhver offentlig myndighed, organ eller styrelse i markedsovervågningsmyndighedens medlemsstat eller enhver fysisk eller juridisk person tilvejebringer alle oplysninger, data eller dokumenter, uanset deres form eller format og uanset lagringsmedium eller -sted, med henblik på at gøre det muligt for markedsovervågningsmyndighederne at undersøge, om manglende overholdelse har fundet eller finder sted, og fastlægge detaljerne vedrørende denne manglende overholdelse, herunder især oplysninger, data eller dokumenter, der er nødvendige med henblik på identifikation og sporing af finansielle strømme og datastrømme, forvisse sig om identitet og kontaktoplysninger for personer, der er involveret i finansielle strømme, og forvisse sig om bankkontooplysninger og ejerskab til websteder

  d)  beføjelse til at kræve, at enhver offentlig myndighed, organ eller styrelse i markedsovervågningsmyndighedens medlemsstat eller enhver fysisk eller juridisk person tilvejebringer relevante oplysninger, data eller dokumenter, uanset deres form eller format og uanset lagringsmedium eller -sted, med henblik på at gøre det muligt for markedsovervågningsmyndighederne at undersøge, om manglende overholdelse har fundet eller finder sted, og fastlægge detaljerne vedrørende denne manglende overholdelse, herunder især oplysninger, data eller dokumenter, der er nødvendige med henblik på identifikation og sporing af finansielle strømme og datastrømme, forvisse sig om identitet og kontaktoplysninger for personer, der er involveret i finansielle strømme, og forvisse sig om bankkontooplysninger og ejerskab til websteder, hvis de pågældende oplysninger, data eller dokumenter vedrører genstanden for undersøgelsen

  Ændringsforslag    110

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3 – litra e – nr. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3)  anmode en repræsentant for eller et medlem af den erhvervsdrivendes personale om at redegøre for faktiske forhold, oplysninger eller dokumenter vedrørende genstanden for kontrolbesøget og registrere svarene

  3)  anmode en repræsentant for den erhvervsdrivende eller et relevant medlem af den erhvervsdrivendes personale om at redegøre for faktiske forhold eller tilvejebringe oplysninger eller dokumenter vedrørende genstanden for kontrolbesøget og registrere svarene

  Ændringsforslag    111

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3 – litra f

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  f)  beføjelse til vederlagsfrit at udtage prøver af produkter med henblik på at opdage overtrædelser og tilvejebringe dokumentation

  f)  beføjelse til vederlagsfrit at udtage prøver af produkter med henblik på at opdage overtrædelser og tilvejebringe dokumentation, i det omfang dette står i rimeligt forhold til produktets værdi og overtrædelsens alvor

  Ændringsforslag    112

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3 – litra g

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  g)  beføjelse til at købe varer som testkøb, eventuelt under en skjult identitet, med henblik på at opdage overtrædelser og tilvejebringe dokumentation

  g)  beføjelse til at købe varer, også produkter, der sælges online, som testkøb, eventuelt under en skjult identitet, til at kontrollere dem og foretage reverse engineering på dem med henblik på at opdage overtrædelser i henhold til denne forordning og tilvejebringe dokumentation

  Ændringsforslag    113

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3 – litra h

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  h)  beføjelse til at træffe midlertidige foranstaltninger, hvis der ikke findes andre effektive midler til at forhindre en alvorlig risiko, herunder navnlig midlertidige foranstaltninger, der kræver, at udbydere af hostingtjenester fjerner, umuliggør eller begrænser adgangen til indhold eller lukker eller begrænser adgangen til et websted, en tjeneste eller konto, eller at domæneregistre eller -registratorer suspenderer et fuldt kvalificeret domænenavn i et bestemt tidsrum

  h)  beføjelse til at vedtage foranstaltninger, når det er behørigt begrundet og forholdsmæssigt, og hvis der ikke findes andre effektive midler til at forhindre en alvorlig risiko, herunder navnlig foranstaltninger, der kræver, at udbydere af hostingtjenester helt eller delvis fjerner, umuliggør eller begrænser adgangen til indhold eller lukker eller begrænser adgangen til et websted, en tjeneste eller konto, eller at domæneregistre eller -registratorer suspenderer et fuldt kvalificeret domænenavn i et bestemt tidsrum

  Ændringsforslag    114

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3 – litra j

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  j)  beføjelse til at søge at opnå tilsagn fra en erhvervsdrivende om at bringe et tilfælde af manglende overholdelse til ophør

  j)  beføjelse til at søge at opnå eller acceptere tilsagn fra en erhvervsdrivende, der er ansvarlig for manglende overensstemmelse, om at bringe et tilfælde af manglende overholdelse til ophør

  Ændringsforslag    115

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3 – litra l

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  l)  beføjelse til at pålægge en erhvervsdrivende sanktioner, herunder bøder og tvangsbøder, for manglende overholdelse eller for manglende efterlevelse af en afgørelse, en kendelse, en foreløbig foranstaltning eller anden foranstaltning truffet af markedsovervågningsmyndigheden

  l)  beføjelse til at pålægge en erhvervsdrivende sanktioner, herunder bøder og tvangsbøder, for manglende overholdelse eller for manglende efterlevelse af en afgørelse, en kendelse eller en foranstaltning truffet af markedsovervågningsmyndigheden

  Ændringsforslag    116

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  De beføjelser, der er fastsat i litra h), udøves ved at indbringe sagen for en domstol i overensstemmelse med stk. 2, litra c).

  Ændringsforslag    117

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Markedsovervågningsmyndighederne offentliggør alle de tilsagn, de har fået fra erhvervsdrivende, nærmere oplysninger om eventuelle korrigerende foranstaltninger truffet af erhvervsdrivende i deres område og nærmere oplysninger om eventuelle midlertidige foranstaltninger truffet af de relevante markedsovervågningsmyndigheder i henhold til denne forordning.

  4.  Når markedsovervågningsmyndighederne skønner, at det er relevant for den brede offentlighed, offentliggør de alle de tilsagn, de har fået fra erhvervsdrivende, nærmere oplysninger om eventuelle korrigerende foranstaltninger truffet af erhvervsdrivende i deres område og nærmere oplysninger om eventuelle foranstaltninger truffet af de relevante markedsovervågningsmyndigheder i henhold til artikel 12, stk. 4, første afsnit, i denne forordning, idet der sikres de erhvervsdrivende mulighed for at kommentere de oplysninger, der vedrører dem, inden oplysningerne offentliggøres.

  Ændringsforslag    118

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Markedsovervågningsmyndighederne udøver deres beføjelser i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

  udgår

  Ændringsforslag    119

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Markedsovervågningsmyndighederne gennemfører i rimeligt omfang passende kontrol af produkternes egenskaber ved hjælp af dokumentbaseret kontrol og, hvis det er relevant, fysisk kontrol og laboratoriekontrol på grundlag af en repræsentativ stikprøve.

  Markedsovervågningsmyndighederne gennemfører i rimeligt omfang og med passende mellemrum passende kontrol af produkternes egenskaber ved hjælp af dokumentbaseret kontrol og, hvis det er relevant, tilstrækkelig fysisk kontrol og laboratoriekontrol på grundlag af tilstrækkelige repræsentative stikprøver.

  Ændringsforslag    120

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Ved afgørelsen af, hvilke kontroller der skal udføres, og i hvilket omfang, skal markedsovervågningsmyndighederne navnlig tage hensyn til fastlagte principper for risikovurdering og klager.

  Ved afgørelsen af, hvilke kontroller der skal udføres, af hvilke typer produkter og i hvilket omfang, skal markedsovervågningsmyndighederne navnlig tage hensyn til fastlagte principper for risikovurdering, klager og andre relevante oplysninger.

  Ændringsforslag    121

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis erhvervsdrivende forelægger prøvningsrapporter eller certifikater, der attesterer, at deres produkter overholder EU-harmoniseringslovgivningen, og som er udstedt af et akkrediteret overensstemmelsesvurderingsorgan, skal markedsovervågningsmyndighederne tage behørigt hensyn til disse rapporter eller certifikater.

  Hvis erhvervsdrivende forelægger prøvningsrapporter eller certifikater, der attesterer, at deres produkter overholder EU-harmoniseringslovgivningen, og som er udstedt af et overensstemmelsesvurderingsorgan, der er akkrediteret i henhold til forordning 765/2008, skal markedsovervågningsmyndighederne tage behørigt hensyn til disse rapporter eller certifikater.

  Ændringsforslag    122

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Med henblik på anvendelsen af stk. 1 tager markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med risikovurderingen hensyn til, i hvilket omfang produktet opfylder følgende:

   

  a) alle krav, der er fastsat i eller i henhold til EU-harmoniseringslovgivning, og som gælder for produktet og vedrører de pågældende potentielle risici

   

  b) alle relevante europæiske standarder eller andre tekniske specifikationer, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

   

  Opfyldelse af de krav, der er omhandlet i litra a) og b), skaber en formodning om, at produktet i tilstrækkelig grad beskytter de offentlige interesser, som kravene vedrører. Dette forhindrer dog ikke markedsovervågningsmyndighederne i at træffe foranstaltninger i henhold til denne forordning, hvis der foreligger dokumentation for, at produktet til trods for denne opfyldelse udgør en risiko.

   

  Muligheden for at opnå et højere beskyttelsesniveau for de berørte offentlige interesser og for at skaffe andre produkter, der giver et højere beskyttelsesniveau, er ikke i sig selv tilstrækkelig grund til at anse et produkt for at udgøre en risiko.

  Ændringsforslag    123

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1b.  For visse produkter eller produktkategorier, hvor der løbende er konstateret specifikke risici eller alvorlige overtrædelser med gældende EU-harmoniseringslovgivning, og for at sikre et højt niveau af beskyttelse af sundhed og sikkerhed eller andre offentlige interesser, der er beskyttet af denne lovgivning, vedtager Kommissionen under behørig hensyntagen til det i henhold til artikel 31 oprettede netværks betragtninger delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 62a om fastlæggelse af ensartede betingelser for kontrol, kriterier for bestemmelse af kontrollens hyppighed og antallet af prøver, der skal kontrolleres i forhold til disse produkter eller produktkategorier på EU-plan.

  Ændringsforslag    124

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en medlemsstat beslutter at trække et produkt, der er fremstillet i en anden medlemsstat, tilbage, underretter de uden ophold den berørte erhvervsdrivende.

  3.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en medlemsstat beslutter at trække et produkt, der er fremstillet i en anden medlemsstat eller bragt på markedet i en anden medlemsstat, tilbage, underretter de uden ophold den berørte erhvervsdrivende.

  Ændringsforslag    125

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Markedsovervågningsmyndighederne skal overholde fortrolighedsprincippet, når det er nødvendigt for at beskytte forretningshemmeligheder eller for at beskytte personoplysninger i henhold til national lovgivning, dog altid med det forbehold, at oplysninger skal offentliggøres i videst muligt omfang for at beskytte slutbrugernes interesser i Unionen.

  Markedsovervågningsmyndighederne skal sikre den højeste garanti for overholdelse af reglerne om fortrolighed, tavshedspligt og forretningshemmeligheder og skal beskytte personoplysninger i henhold til national lovgivning, dog altid med det forbehold, at oplysninger skal offentliggøres i videst muligt omfang for at beskytte slutbrugernes interesser i Unionen.

  Ændringsforslag    126

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – stk. -1 (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1.  Markedsovervågningsmyndighederne træffer passende foranstaltninger, herunder sikring af, at produktets tilgængeliggørelse på markedet forbydes eller begrænses, eller at et produkt trækkes tilbage eller tilbagekaldes fra markedet, hvis det anvendes i overensstemmelse med sit formål eller på betingelser, som med rimelighed kan forudses, og det er installeret korrekt og vedligeholdes, og en af følgende betingelser er opfyldt:

   

  a) produktet kan bringe slutbrugernes sundhed eller sikkerhed i fare

   

  b) produktet opfylder ikke de gældende krav i henhold til EU-harmoniseringslovgivningen

   

  c) produktet er forfalsket.

   

  Med henblik på dette stykke kan markedsovervågningsmyndighederne anmode erhvervsdrivende om oplysninger om, hvilke andre produktmodeller der har de samme tekniske egenskaber som det pågældende produkt, som er relevante for opfyldelsen de gældende krav i henhold til EU-harmoniseringslovgivningen.

  Ændringsforslag    127

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – stk. -1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1a.  Uden at det berører stk. -1, kræver markedsovervågningsmyndighederne, at den relevante erhvervsdrivende bringer den formelle manglende overensstemmelse med de administrative krav i den gældende EU-harmoniseringslovgivning, som ikke fører til en overtrædelse af de væsentlige krav i denne lovgivning, til ophør. Hvis denne formelle manglende overensstemmelse fortsætter, skal den pågældende medlemsstat træffe alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde, at produktet gøres tilgængeligt på markedet, eller sikre, at det kaldes tilbage eller trækkes tilbage fra markedet.

  Ændringsforslag    128

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Inden en foranstaltning, en afgørelse eller en kendelse som omhandlet i stk. 1 træffes eller vedtages, skal den pågældende erhvervsdrivende have mulighed for at blive hørt inden for et passende tidsrum på mindst 10 dage, medmindre det ikke er muligt at give ham denne mulighed på grund af foranstaltningens, afgørelsens eller kendelsens hastende karakter baseret på hensynet til sundhed eller sikkerhed eller af andre årsager i forbindelse med offentlige interesser, som er omfattet af den relevante EU-harmoniseringslovgivning.

  Inden en foranstaltning, en afgørelse eller en kendelse som omhandlet i stk. 1 træffes eller vedtages, skal den pågældende erhvervsdrivende have mulighed for at blive hørt inden for et passende tidsrum på mindst 10 hverdage, medmindre det ikke er muligt at give ham denne mulighed på grund af foranstaltningens, afgørelsens eller kendelsens hastende karakter baseret på hensynet til sundhed eller sikkerhed eller af andre årsager i forbindelse med offentlige interesser, som er omfattet af den relevante EU-harmoniseringslovgivning.

  Ændringsforslag    129

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a.  Hvis produkter trækkes tilbage, tilbagekaldes, forbydes eller begrænses, skal markedsovervågningsmyndigheden sikre, at Kommissionen, de andre medlemsstater og slutbrugerne underrettes herom, også via det system, der er omhandlet i artikel 34, jf. dog artikel 18, stk. 1.

  Ændringsforslag    130

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Markedsovervågningsmyndighederne træffer foranstaltninger til at tilbagekalde eller tilbagetrække produkter, der udgør en alvorlig risiko, eller forbyde deres tilgængeliggørelse på markedet. De underretter uden ophold Kommissionen om disse foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 19.

  1.  Markedsovervågningsmyndighederne træffer straks foranstaltninger til at tilbagekalde eller tilbagetrække produkter, der udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for andre almene samfundsbeskyttelseshensyn, der er beskyttet ved den relevante EU-harmoniseringslovgivning vedrørende de pågældende produkter, eller forbyde deres tilgængeliggørelse på markedet. De underretter uden ophold Kommissionen om disse foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 19.

  Ændringsforslag    131

  Forslag til forordning

  Artikel 19 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hvis et produkt, der udgør en alvorlig risiko, er blevet gjort tilgængeligt på markedet, underretter markedsovervågningsmyndighederne Kommissionen om eventuelle frivillige foranstaltninger, som en erhvervsdrivende har truffet og meddelt.

  2.  Hvis et produkt, der udgør en alvorlig risiko, er blevet gjort tilgængeligt på markedet, underretter markedsovervågningsmyndighederne straks Kommissionen om eventuelle frivillige foranstaltninger, som en erhvervsdrivende har truffet og meddelt.

  Ændringsforslag    132

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Kommissionen kan udpege EU-prøvningsfaciliteter for specifikke produkter eller for en specifik kategori eller gruppe af produkter eller for specifikke risici vedrørende en kategori eller gruppe af produkter, som er gjort tilgængelige på markedet.

  1.  Kommissionen kan efter høring af det netværk, der er oprettet i henhold til artikel 31, udpege EU-prøvningsfaciliteter for specifikke produkter eller for en specifik kategori eller gruppe af produkter eller for specifikke risici vedrørende en kategori eller gruppe af produkter, som er gjort tilgængelige på markedet, herunder dem, medlemsstaterne ikke har faciliteter til at udføre prøvning af på deres område.

  Ændringsforslag    133

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  EU-prøvningsfaciliteterne skal sikre tilstrækkelig laboratoriekapacitet og en pålidelig og konsistent prøvning med henblik på markedsovervågning i Unionen.

  Ændringsforslag    134

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a.  Etableringen af EU-prøvningsfaciliteter påvirker ikke markedsovervågningsmyndighedernes frihed til at vælge prøvningsfaciliteterne med henblik på deres markedsovervågningsaktiviteter.

  Ændringsforslag    135

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 4 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  EU-prøvningsfaciliteter skal på deres kompetenceområder som minimum udføre følgende opgaver:

  4.  EU-prøvningsfaciliteter skal på deres kompetenceområder mindst udføre følgende opgaver:

  Ændringsforslag    136

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 4 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  foretage produktprøvning i forbindelse med markedsovervågningsaktiviteter og undersøgelser

  a)  foretage prøvning af specifikke produkter eller en specifik kategori eller gruppe af produkter eller de specifikke risici, der er forbundet med en kategori eller gruppe af produkter, i forbindelse med markedsovervågningsaktiviteter og undersøgelser på anmodning af Kommissionen, det netværk, der er oprettet i henhold til artikel 31, eller markedsovervågningsmyndighederne

  Ændringsforslag    137

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 4 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  bidrage til bilæggelse af tvister mellem medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder, erhvervsdrivende og overensstemmelsesvurderingsorganer

  udgår

  Ændringsforslag    138

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a.  Markedsovervågningsmyndighederne skal i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 765/2008 acceptere prøvningsrapporterne fra EU-prøvningsfaciliteterne.

  Ændringsforslag    139

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at præcisere procedurerne for udpegelse af EU-prøvningsfaciliteter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 63.

  5.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at præcisere procedurerne for udpegelse og finansiering af EU-prøvningsfaciliteter og deres funktion og fastlægge en passende klageprocedure med hensyn til deres opgaver i henhold til stk. 4 . Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 63.

  Ændringsforslag    140

  Forslag til forordning

  Artikel 21 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Markedsovervågningsmyndighederne kan opkræve administrative gebyrer fra erhvervsdrivende i forbindelse med den pågældende erhvervsdrivendes manglende overholdelse for at gøre det muligt for myndighederne at få dækket omkostningerne ved deres aktiviteter i forbindelse med disse tilfælde af manglende overholdelse. Disse omkostninger kan omfatte omkostninger ved at foretage prøvning med henblik på en risikovurdering, omkostninger ved at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 30, stk. 1 og 2, og omkostninger ved deres aktiviteter i forbindelse med produkter, der konstateres ikke at overholde de gældende regler, og som er genstand for korrigerende foranstaltninger, inden de overgår til fri omsætning.

  2.  Markedsovervågningsmyndighederne kan opkræve administrative gebyrer fra erhvervsdrivende i forbindelse med den pågældende erhvervsdrivendes manglende overholdelse for at gøre det muligt for myndighederne at få dækket de samlede omkostninger ved deres aktiviteter i forbindelse med disse tilfælde af manglende overholdelse. Hvis markedsovervågningsmyndigheden anser dette for at være uforholdsmæssigt, kan den beslutte, at omkostningerne kun delvist skal dækkes af den erhvervsdrivende. Disse omkostninger skal stå i rimeligt forhold til den manglende overholdelse og kan omfatte omkostninger ved at foretage prøvning med henblik på en risikovurdering, omkostninger ved at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 30, stk. 1 og 2, og omkostninger ved deres aktiviteter i forbindelse med produkter, der konstateres ikke at overholde de gældende regler, og som er genstand for korrigerende foranstaltninger, inden de overgår til fri omsætning.

  Ændringsforslag    141

  Forslag til forordning

  Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 2 omtalte administrative gebyrer, som opkræves af markedsovervågningsmyndighederne, anvendes til at finansiere disse myndigheders yderligere markedsovervågningsaktiviteter.

  Ændringsforslag    142

  Forslag til forordning

  Artikel 22 – stk. -1 (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1.  Der skal være et effektivt samarbejde og udveksling af oplysninger mellem markedsovervågningsmyndighederne i medlemsstaterne og Unionen og mellem markedsovervågningsmyndighederne og Kommissionen.

  Ændringsforslag    143

  Forslag til forordning

  Artikel 22 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Efter anmodning fra en anmodende myndighed giver den anmodede myndighed alle oplysninger, som den anmodede myndighed anser for relevante for at fastslå et produkt manglende overholdelse og for at sikre, at den manglende overholdelse kan bringes til ophør.

  1.  Efter behørigt begrundet anmodning fra en anmodende myndighed giver den anmodede myndighed straks og under alle omstændigheder inden for 30 dage den anmodende myndighed alle oplysninger, som den anmodede myndighed anser for relevante for at fastslå et produkt manglende overholdelse og for at sikre, at den manglende overholdelse kan bringes til ophør.

  Ændringsforslag    144

  Forslag til forordning

  Artikel 22 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Den anmodede myndighed gennemfører passende undersøgelser eller træffer enhver anden relevant foranstaltning med henblik på at indsamle de oplysninger, der anmodes om. Disse undersøgelser foretages om nødvendigt med bistand fra andre offentlige markedsovervågningsmyndigheder.

  2.  Den anmodede myndighed gennemfører passende undersøgelser eller træffer enhver anden relevant foranstaltning med henblik på at indsamle de oplysninger, der anmodes om. Disse undersøgelser foretages om nødvendigt med bistand fra andre offentlige markedsovervågningsmyndigheder. Den anmodede myndighed holder den anmodende myndighed underrettet om de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til anmodningen.

  Ændringsforslag    145

  Forslag til forordning

  Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a.  Når den anmodede myndighed giver oplysningerne til den anmodende myndighed i henhold til stk. 1, skal den overholde fortrolighedsprincippet for at beskytte forretningshemmeligheder eller for at beskytte personoplysninger i henhold til national lovgivning.

  Ændringsforslag    146

  Forslag til forordning

  Artikel 22 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Den anmodede myndighed besvarer anmodningen i henhold til stk. 1 ved hjælp af den procedure og inden for de frister, som Kommissionen har fastsat i stk. 5.

  udgår

  Ændringsforslag    147

  Forslag til forordning

  Artikel 22 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter frister, standardformularer og yderligere detaljer vedrørende proceduren for fremsættelse af og svar på anmodninger om oplysninger i henhold til stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 63.

  udgår

  Ændringsforslag    148

  Forslag til forordning

  Artikel 23 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Efter anmodning fra en anmodende myndighed træffer den anmodede myndighed uden ophold alle nødvendige håndhævelsesforanstaltninger ved hjælp af de beføjelser, der er tillagt den i henhold til denne forordning, for at bringe et tilfælde af manglende overholdelse til ophør.

  1.  Hvis det med henblik på at bringe en manglende overholdelse vedrørende produktet til ophør kræves, at der træffes foranstaltninger inden for en anden medlemsstats jurisdiktion, kan en anmodende myndighed fremsætte en behørigt begrundet anmodning om håndhævelsesforanstaltninger til en anmodet myndighed i den pågældende medlemsstat. I så fald træffer den anmodede myndighed uden ophold alle nødvendige håndhævelsesforanstaltninger ved hjælp af de beføjelser, der er tillagt den i henhold til denne forordning, for at bringe et tilfælde af manglende overholdelse til ophør ved at udøve de beføjelser, der er fastlagt i artikel 14, og eventuelle yderligere beføjelser, som den har fået tildelt i henhold til national lovgivning, herunder pålæg af sanktioner.

  Ændringsforslag    149

  Forslag til forordning

  Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den anmodede myndighed informerer og hører regelmæssigt og uden unødigt ophold den anmodende myndighed om de i stk. 2 omhandlede foranstaltninger, der er truffet, eller som skal træffes.

  Den anmodede myndighed informerer den anmodende myndighed om de i stk. 2 omhandlede foranstaltninger, der er truffet, eller som skal træffes. Den anmodede myndighed kan høre den anmodende myndighed om disse foranstaltninger, hvis den finder det nødvendigt.

  Ændringsforslag    150

  Forslag til forordning

  Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den anmodede myndighed underretter uden ophold den anmodende myndighed, markedsovervågningsmyndighederne i andre medlemsstater og Kommissionen om de trufne foranstaltninger og disses virkning på den pågældende manglende overholdelse. Underretningen foretages ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 34, og skal indeholde mindst følgende oplysninger:

  Den anmodede myndighed underretter den anmodende myndighed, markedsovervågningsmyndighederne i andre medlemsstater og Kommissionen om de trufne foranstaltninger og disses virkning på den pågældende manglende overholdelse. Underretningen foretages ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 34.

  Ændringsforslag    151

  Forslag til forordning

  Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  om der er blevet pålagt midlertidige foranstaltninger

  udgår

  Ændringsforslag    152

  Forslag til forordning

  Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  om den manglede overholdelse er ophørt

  udgår

  Ændringsforslag    153

  Forslag til forordning

  Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  om der er blevet pålagt sanktioner, og i givet fald hvilke

  udgår

  Ændringsforslag    154

  Forslag til forordning

  Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  om der er blevet gennemført andre foranstaltninger truffet af den anmodede myndighed eller den erhvervsdrivende.

  udgår

  Ændringsforslag    155

  Forslag til forordning

  Artikel 23 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Den anmodede myndighed besvarer anmodningen i henhold til stk. 1 ved hjælp af den procedure og inden for de frister, som Kommissionen har fastsat i stk. 5.

  udgår

  Ændringsforslag    156

  Forslag til forordning

  Artikel 23 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter frister, standardformularer og yderligere detaljer vedrørende procedurerne for fremsættelse af og svar på anmodninger om håndhævelsesforanstaltninger i henhold til stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 63.

  udgår

  Ændringsforslag    157

  Forslag til forordning

  Artikel 24 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  I anmodninger om gensidig bistand i henhold til artikel 22 eller 23 giver den anmodende myndighed tilstrækkelige oplysninger til at sætte den anmodede myndighed i stand til at imødekomme anmodningen, herunder eventuelt nødvendig dokumentation, der kun kan tilvejebringes i den anmodende myndigheds medlemsstat.

  1.  I anmodninger om gensidig bistand i henhold til artikel 22 eller 23 giver den anmodende myndighed alle tilgængelige oplysninger til at sætte den anmodede myndighed i stand til at imødekomme anmodningen, herunder eventuelt nødvendig dokumentation, der kun kan tilvejebringes i den anmodende myndigheds medlemsstat.

  Ændringsforslag    158

  Forslag til forordning

  Artikel 24 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Anmodninger om gensidig bistand i henhold til artikel 22 eller 23 sendes af den anmodende myndighed til det centrale forbindelseskontor i den anmodede myndigheds medlemsstat og til det centrale forbindelseskontor i den anmodende myndigheds medlemsstat til orientering. Det centrale forbindelseskontor i den anmodede myndigheds medlemsstat videresender uden unødigt ophold anmodningen til den relevante kompetente myndighed.

  2.  Anmodninger om gensidig bistand i henhold til artikel 22 eller 23 sendes af den anmodende myndighed til den anmodede myndighed og til de centrale forbindelseskontorer i både den anmodende myndigheds og den anmodede myndigheds medlemsstat til orientering.

  Ændringsforslag    159

  Forslag til forordning

  Artikel 25 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Produkter, der på grundlag af en afgørelse truffet af en markedsovervågningsmyndighed i én medlemsstat anses for ikke at overholde de gældende regler, skal af markedstilsynsmyndighederne i en anden medlemsstat formodes ikke at overholde de gældende regler, medmindre erhvervsdrivende kan fremlægge dokumentation for det modsatte.

  3.  Uden at det berører en eventuel EU-beskyttelsesprocedure i henhold til den gældende EU-harmoniseringslovgivning, skal produkter, der på grundlag af en afgørelse truffet af en markedsovervågningsmyndighed i én medlemsstat anses for ikke at overholde de gældende regler, skal af markedstilsynsmyndighederne i en anden medlemsstat formodes ikke at overholde de gældende regler, medmindre en relevant markedsovervågningsmyndighed i en anden medlemsstat har klar dokumentation for det modsatte opnået gennem dens egen undersøgelse eller fremlagt af en erhvervsdrivende. Netværket, der oprettes i henhold til artikel 31, drøfter uden ophold forskellige fortolkninger i de forskellige medlemsstater vedrørende det samme produkt.

  Ændringsforslag    160

  Forslag til forordning

  Artikel 26 – stk. 5 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis toldmyndighederne på det første indgangssted i forbindelse med produkter, der er omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen, og som enten er under midlertidig opbevaring eller er henført under en anden toldprocedure end overgang til fri omsætning, har grund til at antage, at disse produkter udgør en risiko, videresender de alle relevante oplysninger til det kompetente toldsted i bestemmelsesmedlemsstaten.

  Hvis toldmyndighederne på det første indgangssted i forbindelse med produkter, der er omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen, og som enten er under midlertidig opbevaring eller er henført under en anden toldprocedure end overgang til fri omsætning, har grund til at antage, at disse produkter ikke overholder gældende EU-lovgivning eller udgør en risiko, videresender de alle relevante oplysninger til det kompetente toldsted i bestemmelsesmedlemsstaten.

  Ændringsforslag    161

  Forslag til forordning

  Artikel 26 – stk. 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a.  Når toldmyndighederne i en medlemsstat har grund til at tro, at produkter, der ikke er i overensstemmelse med reglerne, muligvis kommer ind på EU's marked i en anden medlemsstat, skal de straks fremsende alle relevante oplysninger til de kompetente toldkontorer i andre medlemsstater.

  Ændringsforslag    162

  Forslag til forordning

  Artikel 26 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Senest den 31. marts hvert år forelægger medlemsstaterne Kommissionen statistiske data vedrørende den kontrol, som de myndigheder, der er udpeget i henhold til stk. 1, har gennemført med hensyn til produkter, der er omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen, i løbet af det foregående kalenderår, herunder data, der omfatter:

  Senest den 31. marts hvert år forelægger medlemsstaterne Kommissionen detaljerede statistiske data vedrørende den kontrol, som de myndigheder, der er udpeget i henhold til stk. 1, har gennemført med hensyn til produkter, der er omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen, i løbet af det foregående kalenderår, herunder data, der omfatter:

  Ændringsforslag    163

  Forslag til forordning

  Artikel 26 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  antal interventioner inden for kontrol med sådanne produkter, herunder produktsikkerhed og overholdelse af gældende regler

  a)  antal og typer interventioner inden for kontrol med sådanne produkter, herunder produktsikkerhed og overholdelse af gældende regler

  Ændringsforslag    164

  Forslag til forordning

  Artikel 26 – stk. 7 – afsnit 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  egenskaber ved produkter, der konstateres ikke at overholde de gældende regler.

  d)  typer af og egenskaber ved produkter, der konstateres ikke at overholde de gældende regler.

  Ændringsforslag    165

  Forslag til forordning

  Artikel 26 – stk. 7 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Kommissionen udarbejder hvert år senest den 30. juni en rapport, der indeholder de oplysninger, som medlemsstaterne har fremlagt for det foregående kalenderår. Rapporten offentliggøres i det system, der er omhandlet i artikel 34.

  Kommissionen udarbejder hvert år senest den 30. juni en rapport, der indeholder de oplysninger, som medlemsstaterne har fremlagt for det foregående kalenderår, herunder en analyse af de i medlemsstaterne gældende toldoperationer og håndhævelsesprocedurer. Rapporten offentliggøres i det system, der er omhandlet i artikel 34.

  Ændringsforslag    166

  Forslag til forordning

  Artikel 26 – stk. 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  8.  Hvis Kommissionen bliver bekendt med en alvorlig risiko i en medlemsstat i forbindelse med produkter, der er omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen, og som importeres fra et tredjeland, skal den henstille til den pågældende medlemsstat, at den træffer passende markedsovervågningsforanstaltninger.

  8.  Hvis Kommissionen bliver bekendt med en alvorlig risiko i en medlemsstat i forbindelse med produkter, der er omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen, og som importeres fra et tredjeland, skal den anmode den pågældende medlemsstat om at træffe passende markedsovervågningsforanstaltninger.

  Ændringsforslag    167

  Forslag til forordning

  Artikel 26 – stk. 8 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  8a.  Med henblik på at sikre en konsekvent håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen, styrke kontrollen af produkter, der indføres på EU-markedet, og sikre et effektivt og ensartet niveau for denne kontrol, vedtager Kommissionen under behørig hensyntagen til det i henhold til artikel 31 oprettede netværks betragtninger delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 62a om fastlæggelse af fælles mål, benchmarks og teknikker for kontrol på grundlag af en fælles risikoanalyse på EU-plan.

  Ændringsforslag    168

  Forslag til forordning

  Artikel 27 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  identitet og kontaktoplysninger for personen med ansvar for produktoverensstemmelsesoplysninger vedrørende produktet hverken er angivet eller kan identificeres i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5

  d)  navn, registreret varebetegnelse eller registreret varemærke og kontaktoplysninger, herunder postadresse, og kontaktoplysninger for en referenceperson vedrørende produktet hverken er angivet eller kan identificeres i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5

  Ændringsforslag    169

  Forslag til forordning

  Artikel 27 – stk. 1 – litra d a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da)  produktet er forfalsket og er omfattet af procedurerne i henhold til forordning (EU) 608/2013

  Ændringsforslag    170

  Forslag til forordning

  Artikel 27 – stk. 1 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e)  der af andre årsager er grund til at antage, at produktet ikke opfylder de krav, der er fastsat i den EU-harmoniseringslovgivning, der finder anvendelse på produktet, når det bringes i omsætning, eller at det vil udgøre en alvorlig risiko.

  e)  der af andre årsager er rimelig grund til at antage, at produktet ikke opfylder de krav, der er fastsat i den EU-harmoniseringslovgivning, der finder anvendelse på produktet, når det bringes i omsætning, eller at det udgør en risiko.

  Ændringsforslag    171

  Forslag til forordning

  Artikel 27 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne har grund til at tro, at et produkt ikke overholder den EU-harmoniseringslovgivning, der finder anvendelse på det pågældende produkt, eller vil udgøre en alvorlig risiko, skal de pålægge de myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 26, stk. 1, at suspendere proceduren for produktets overgang til fri omsætning.

  3.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne har rimelig grund til at tro, at et produkt ikke overholder den EU-harmoniseringslovgivning, der finder anvendelse på det pågældende produkt, eller vil udgøre en alvorlig risiko, skal de pålægge de myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 26, stk. 1, at suspendere proceduren for produktets overgang til fri omsætning.

  Ændringsforslag    172

  Forslag til forordning

  Artikel 29 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Markedsovervågningsmyndighederne og toldmyndighederne udveksler oplysninger om status for de autoriserede økonomiske operatører og deres historik for overholdelse af de gældende regler i forbindelse med produktsikkerhed.

  3.  Markedsovervågningsmyndighederne og toldmyndighederne udveksler oplysninger om status for de autoriserede økonomiske operatører og deres historik for overholdelse af de gældende regler i forbindelse med EU-harmoniseringslovgivning og produktsikkerhed. Hvor det er nødvendigt, skal de udvekslede oplysninger også meddeles Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

  Ændringsforslag    173

  Forslag til forordning

  Artikel 29 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Hvis der konstateres manglende overholdelse i forbindelse med kontrollen beskrevet i stk. 2, andet afsnit, suspenderer markedsovervågningsmyndighederne den fordelagtige behandling, der er omhandlet i stk. 1 og stk. 2, første afsnit, og indfører de nærmere oplysninger om den manglende overholdelse i det system, der er omhandlet i artikel 34.

  4.  Hvis der konstateres manglende overholdelse i forbindelse med kontrollen beskrevet i stk. 2, andet afsnit, suspenderer markedsovervågningsmyndighederne den fordelagtige behandling, der er omhandlet i stk. 1 og stk. 2, første afsnit. De informerer de relevante toldmyndigheder om den konstaterede manglende overholdelse og indfører de nærmere oplysninger om den manglende overholdelse i det system, der er omhandlet i artikel 34.

  Ændringsforslag    174

  Forslag til forordning

  Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Formålet med netværket er at fungere som en platform for et struktureret samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen og at strømline praksis inden for markedsovervågning i Unionen og gøre markedsovervågningen mere effektiv.

  Ændringsforslag    175

  Forslag til forordning

  Artikel 32 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Netværket består af en bestyrelse for EU-produktoverensstemmelse (i det følgende benævnt "EUPC-bestyrelse"), administrative koordinationsgrupper og et sekretariat.

  1.  Netværket består af en repræsentant fra hvert af de centrale forbindelseskontorer, der er omhandlet i artikel 11, to repræsentanter fra Kommissionen og deres respektive suppleanter, administrative koordinationsgrupper og et sekretariat.

  Ændringsforslag    176

  Forslag til forordning

  Artikel 32 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  EUPC-bestyrelsen består af en repræsentant fra hvert af de centrale forbindelseskontorer, der er omhandlet i artikel 11, og to repræsentanter fra Kommissionen, og deres respektive suppleanter.

  udgår

  Begrundelse

  Strukturen af EU-netværket for produktoverensstemmelse er blevet omlagt med henblik på at sikre en mere dynamisk interaktion mellem forskellige aktører i netværket. Med henblik på at styrke samarbejdet mellem markedsovervågningsmyndighederne og Kommissionen er der blevet fastlagt nye fælles opgaver og beføjelser for netværket og Kommissionen.

  Ændringsforslag    177

  Forslag til forordning

  Artikel 32 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Kommissionen opretter separate eller fælles administrative koordinationsgrupper for alle de retsakter i EU-harmoniseringslovgivningen, der er anført i bilaget til denne forordning. Hver administrativ koordinationsgruppe består af repræsentanter fra de nationale kompetente markedsovervågningsmyndigheder og, hvis det er relevant, repræsentanter fra de centrale forbindelseskontorer og repræsentanter fra de relevante erhvervsorganisationer og forbrugerorganisationer.

  3.  Kommissionen opretter separate eller fælles administrative koordinationsgrupper for alle de retsakter i EU-harmoniseringslovgivningen, der er anført i bilaget til denne forordning. Hver administrativ koordinationsgruppe består af repræsentanter fra de nationale kompetente markedsovervågningsmyndigheder og, hvis det er relevant, repræsentanter fra de centrale forbindelseskontorer og repræsentanter fra de relevante erhvervsorganisationer og forbrugerorganisationer. Kommissionen tilrettelægger møderne i de administrative koordinationsgrupper og deltager i møderne som observatør.

  Ændringsforslag    178

  Forslag til forordning

  Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  På netværkets møder skal de administrative koordineringsgrupper være repræsenteret på grundlag af den særlige viden og erfaring, der kræves i forhold til det pågældende emne.

  Ændringsforslag    179

  Forslag til forordning

  Artikel 32 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Sekretariatet består af personale fra Kommissionen.

  4.  Sekretariatet består af personale fra Kommissionen. Det tilrettelægger møderne i netværket og yder det teknisk og logistisk støtte.

  Ændringsforslag    180

  Forslag til forordning

  Artikel 32 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Kommissionen kan deltage i møderne i de administrative koordinationsgrupper.

  udgår

  Ændringsforslag    181

  Forslag til forordning

  Artikel 32 – stk. 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a.  Netværket mødes med jævne mellemrum og om nødvendigt efter behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen eller en medlemsstat.

  Ændringsforslag    182

  Forslag til forordning

  Artikel 32 – stk. 5 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5b.  Netværket kan nedsætte stående eller midlertidige undergrupper, der beskæftiger sig med specifikke spørgsmål og opgaver.

  Ændringsforslag    183

  Forslag til forordning

  Artikel 32 – stk. 5 c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5c.  Netværket skal gøre sit yderste for at træffe afgørelser ved konsensus. Hvis der ikke kan opnås konsensus, vedtager netværket sin holdning med simpelt flertal blandt medlemmerne.

  Ændringsforslag    184

  Forslag til forordning

  Artikel 32 – stk. 5 d (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5d.  Netværket kan indbyde eksperter og andre tredjeparter, herunder de organisationer, der repræsenterer erhvervslivets, små og mellemstore virksomheders, forbrugeres, laboratoriers og overensstemmelsesvurderingsorganers interesser på EU-plan, til at deltage i møderne som observatører eller komme med skriftlige bidrag.

  Ændringsforslag    185

  Forslag til forordning

  Artikel 32 – stk. 5 e (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5e.  Mødet i netværket og møderne i de administrative koordinationsgrupper skal afholdes på en gennemsigtig måde.

  Ændringsforslag    186

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. -1 (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1.  Netværkets opgaver er følgende:

   

  a) at vedtage sit toårige arbejdsprogram, der bl.a. fastlægger prioriteterne for fælles markedsovervågningstiltag, herunder fælles aktioner med hensyn til overvågning af onlinemarkedet, og prioriterede områder eller kategorier af produkter

   

  b) at vedtage sin egen forretningsorden og forretningsordenen for de administrative koordinationsgrupper

   

  c) regelmæssigt at gennemgå og drøfte en generel risikovurderingsmetode med henblik på at sikre en ensartet anvendelse heraf

   

  d) at udarbejde sektorspecifikke retningslinjer for kontrol af egenskaberne ved produkter, der er genstand for denne forordning

   

  e) at drøfte ensartede betingelser for kontrol, kriterier for bestemmelse af kontrollens hyppighed eller antallet af prøver, der skal kontrolleres i forhold til visse varer, som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i overensstemmelse med de prioriteter, der er fastsat i stk. -1, litra a), samt fælles mål, benchmarks og teknikker for kontrol vedrørende kontrollen med produkter, der indføres på EU-markedet, jf. artikel 26, stk. 8a

   

  f) at fremme udvekslingen af oplysninger om produkter, der ikke opfylder kravene, den seneste videnskabelige udvikling samt nye teknologier, opkommende risici og andre aspekter, der er relevante for kontrolaktiviteterne, og om gennemførelsen af markedsovervågningsstrategier og -aktiviteter

   

  g) at sikre koordinering og overvågning af de administrative koordinationsgrupper og deres aktiviteter

   

  h) på anmodning fra en medlemsstat at bistå med udarbejdelse og gennemførelse af de aftalememoranda, der er omhandlet i artikel 8

   

  i) at fremme et velfungerende system for peerevaluering mellem markedsovervågningsmyndighederne og Kommissionen, som omhandlet i artikel 12b, og at undersøge og overvåge resultaterne af disse evalueringer

   

  j) at analysere tvister mellem markedsovervågningsmyndighederne om anvendelsen af denne forordning, undersøge ethvert andet spørgsmål i den forbindelse og vedtage retningslinjer, henstillinger og bedste praksis for at fremme en konsekvent anvendelse og ensartet fortolkning af denne forordning, herunder ved at fastlægge en fælles metode for bestemmelse og fastsættelse af sanktioner

   

  k) at drøfte, hvordan man skal sikre passende måder at finansiere og dække markedsovervågningsomkostningerne på i Unionen, og at foreslå finansiering af aktiviteter i henhold til artikel 36

   

  l) at fremme og lette samarbejdet med andre relevante netværk og grupper, navnlig EU's observationscenter og forum for blockchainteknologi, med henblik på at undersøge mulighederne for at bruge nye teknologier, særlig blockchain, til markedsovervågning og produkters sporbarhed.

   

  m) at rådgive og bistå Kommissionen i spørgsmål vedrørende den videre udvikling af Rapex og ICSMS.

  Ændringsforslag    187

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  vedtage og overvåge gennemførelsen af netværkets arbejdsprogram på grundlag af et forslag fra sekretariatet

  a)  overvåge gennemførelsen af netværkets arbejdsprogram og underrette netværket om konklusionen på denne overvågning

  Ændringsforslag    188

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. 1 – litra f

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  f)  tilrettelægge samarbejdet og effektiv udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem markedsovervågningsmyndighederne

  f)  tilrettelægge samarbejdet og effektiv udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem markedsovervågningsmyndighederne samt med toldmyndighederne

  Ændringsforslag    189

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. 1 – litra f a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  fa)  at fremme tilrettelæggelsen af fælles markedsovervågningsprojekter og fælles prøvning af projekter, herunder fælles projekter i forbindelse med produkter, der sælges online

  Ændringsforslag    190

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. 1 – litra f b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  fb)  at fremme tilrettelæggelsen af fælles uddannelsesprogrammer samt udveksling af personale mellem markedsovervågningsmyndighederne og, hvor det er relevant, med markedsovervågningsmyndighederne i tredjelande eller med internationale organisationer

  Ændringsforslag    191

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. 1 – litra j

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  j)  tilrettelægge peer review og fælles uddannelsesprogrammer samt fremme udveksling af personale mellem markedsovervågningsmyndighederne og, hvor det er relevant, med markedsovervågningsmyndighederne i tredjelande eller med internationale organisationer

  udgår

  Ændringsforslag    192

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. 1 – litra m

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  m)  på eget initiativ eller efter anmodning fra EUPC-bestyrelsen undersøge ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning og udstede retningslinjer, henstillinger og bedste praksis for at fremme ensartet anvendelse af denne forordning, herunder ved at fastsætte standarder for minimumssanktioner.

  udgår

  Ændringsforslag    193

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. 1 – litra m a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ma)  at lette samarbejdet mellem markedsovervågningsmyndigheder, toldmyndigheder og i givet fald med markedsovervågningsmyndighederne i tredjelande eller med internationale organisationer om undersøgelser i forbindelse med overensstemmelsen af produkter, der udbydes til salg online til slutbrugere i Unionen.

  Ændringsforslag    194

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  EUPC-bestyrelsens opgaver er følgende:

  udgår

  a)  fastlægge prioriteter for fælles markedsovervågningstiltag

   

  b)  sikre koordinering og overvågning af de administrative koordinationsgrupper og deres aktiviteter

   

  c)  bistå med udarbejdelse og gennemførelse af de aftalememoranda, der er omhandlet i artikel 8

   

  d)  vedtage sin egen forretningsorden og forretningsordenen for de administrative koordinationsgrupper.

   

  Ændringsforslag    195

  Forslag til forordning

  Artikel 34 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Kommissionen udvikler og opretholder et informations- og kommunikationssystem til indsamling og lagring af oplysninger — i struktureret form — om emner vedrørende håndhævelsen af EU-harmoniseringslovgivningen. Kommissionen, de centrale forbindelseskontorer og de myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 26, stk. 1, skal have adgang til dette system.

  1.  Kommissionen udvikler og opretholder et informations- og kommunikationssystem til indsamling, behandling og lagring af oplysninger — i struktureret form — om emner vedrørende håndhævelsen af EU-harmoniseringslovgivningen med henblik på at udveksle disse data mellem medlemsstaterne og give Kommissionen mulighed for at kontrollere markedsovervågningen.

   

  Dette system bør have en offentlig grænseflade med centrale oplysninger på alle EU-sprog og informere slutbrugerne om markedsovervågningen og resultaterne heraf.

   

  Kommissionen, de centrale forbindelseskontorer, markedsovervågningsmyndigheder og de myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 26, stk. 1, skal have adgang til dette system.

  Ændringsforslag    196

  Forslag til forordning

  Artikel 34 – stk. 2 – litra b a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba)  den nationale markedsovervågningsstrategi, som er udarbejdet af deres medlemsstat i henhold til artikel 13

  Ændringsforslag    197

  Forslag til forordning

  Artikel 34 – stk. 3 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  alle partnerskabsaftaler, som de har indgået i henhold til artikel 7

  udgår

  Ændringsforslag    198

  Forslag til forordning

  Artikel 34 – stk. 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a.  Informationssystemet skal give mulighed for filoverførsel mellem markedsovervågningsmyndigheder og skal være det foretrukne instrument til anmodninger om oplysninger, jf. artikel 22.

  Ændringsforslag    199

  Forslag til forordning

  Artikel 35 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Kommissionen kan udveksle fortrolige oplysninger vedrørende markedsovervågning med regulerende myndigheder i tredjelande eller internationale organisationer, med hvilke den har indgået aftaler om fortrolighed, som bygger på gensidighed.

  1.  Med henblik på at forbedre effektiviteten af markedsovervågningen i Unionen kan Kommissionen udveksle fortrolige oplysninger vedrørende markedsovervågning med regulerende myndigheder i tredjelande eller internationale organisationer, med hvilke den har indgået aftaler om fortrolighed, som bygger på gensidighed.

  Ændringsforslag    200

  Forslag til forordning

  Artikel 35 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Kommissionen sikrer, at enhver udveksling af oplysninger i henhold til stk. 1 er i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning.

  Ændringsforslag    201

  Forslag til forordning

  Artikel 35 – stk. 5 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Der kan kun meddeles godkendelse til et tredjeland i henhold til stk. 3, efter at der er foretaget en revision inden for Unionen, der viser, at følgende betingelser er opfyldt:

  5.  Der kan kun meddeles godkendelse til et tredjeland i henhold til stk. 3, efter at der er foretaget revisioner inden for et relevant tredjeland og Unionen, der viser, at følgende betingelser er opfyldt:

  Ændringsforslag    202

  Forslag til forordning

  Artikel 35 – stk. 5 – litra -a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -a)  tredjelandet har et effektivt verifikationssystem for regeloverholdelsen for de produkter, der eksporteres til Unionen

  Ændringsforslag    203

  Forslag til forordning

  Artikel 35 – stk. 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  9.  Kommissionen tilbagekalder en godkendelse, der er meddelt i henhold til stk. 3, hvis det konstateres, at de produkter, der indføres på EU-markedet, i et betydeligt antal tilfælde ikke overholder EU-harmoniseringslovgivningen.

  9.  Kommissionen fører regelmæssigt tilsyn med, at godkendelsen fungerer korrekt, og tilbagekalder en godkendelse, der er meddelt i henhold til stk. 3, hvis det konstateres, at de produkter, der indføres på EU-markedet, i et betydeligt antal tilfælde ikke overholder EU-harmoniseringslovgivningen. Kommissionen underretter straks medlemsstaterne og det berørte tredjeland.

  Ændringsforslag    204

  Forslag til forordning

  Artikel 38 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Anvendelse af forordning (EF) nr. 765/2008 og ændringer af EU-harmoniseringslovgivningen

  Ændringer af forordning (EF) nr. 765/2008

  Ændringsforslag    205

  Forslag til forordning

  Artikel 38 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 15-29 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder ikke anvendelse på den EU-harmoniseringslovgivning, der er anført i bilaget.

  Artikel 15-29 i forordning (EF) nr. 765/2008 udgår.

  Ændringsforslag    206

  Forslag til forordning

  Artikel 61 – stk. 2 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  små og mellemstore virksomheders finansielle situation

  udgår

  Ændringsforslag    207

  Forslag til forordning

  Artikel 61 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  arten, alvoren og varigheden af den manglende overholdelse, idet der tages hensyn til den skade, som slutbrugerne har lidt

  b)  arten, alvoren og varigheden af den manglende overholdelse, idet der tages hensyn til den skade, der er påført slutbrugerne eller offentlige interesser, der er beskyttet ved den relevante EU-harmoniseringslovgivning

  Ændringsforslag    208

  Forslag til forordning

  Artikel 61 – stk. 2 – litra e a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea)  små og mellemstore virksomheders finansielle situation.

  Ændringsforslag    209

  Forslag til forordning

  Artikel 61 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Medlemsstaterne sikrer navnlig, at der kan pålægges sanktioner, hvis den erhvervsdrivende ikke samarbejder eller nægter at samarbejde i forbindelse med markedsovervågningskontrol og -aktiviteter.

  5.  Medlemsstaterne har mulighed for ikke at indføre sanktioner i tilfælde af mindre formelle overtrædelser, og hvor den erhvervsdrivende afhjælper den manglende overholdelse rettidigt. Medlemsstaterne sikrer dog, at der kan pålægges sanktioner, hvis den erhvervsdrivende ikke samarbejder eller nægter at samarbejde i forbindelse med markedsovervågningskontrol og -aktiviteter.

  Ændringsforslag    210

  Forslag til forordning

  Artikel 61 – stk. 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a.  Medlemsstaterne sikrer, at de finansielle sanktioner for overtrædelser af EU-harmoniseringslovgivningen anvendes til at finansiere yderligere markedsovervågningsaktiviteter.

  Ændringsforslag    211

  Forslag til forordning

  Artikel 62 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Kommissionen foretager senest den [31. december 2024] og derefter hvert femte år en evaluering af denne forordning i forhold til de mål, den forfølger, og forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport med de vigtigste resultater.

  (Vedrører ikke den danske tekst)

  Ændringsforslag    212

  Forslag til forordning

  Artikel 62 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  I rapporten vurderes det, om målene med forordningen er nået, navnlig med hensyn til reducering af antallet af produkter, der ikke overholder de gældende regler, på EU-markedet, sikring af mål- og omkostningseffektiv håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen i Unionen, forbedring af samarbejdet mellem myndigheder og styrkelse af kontrollen med produkter, der indføres på EU-markedet, idet der tages hensyn til konsekvenserne for erhvervslivet, især små og mellemstore virksomheder. Derudover bør evalueringen også omfatte effektiviteten af de markedsovervågningsaktiviteter, der finansieres af Unionen, i lyset af kravene i Unionens politikker og lovgivning.

  I rapporten vurderes det, om målene med forordningen er nået, navnlig med hensyn til reducering af antallet af produkter, der ikke overholder de gældende regler, på EU-markedet, sikring af mål- og omkostningseffektiv håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen i Unionen, forbedring af samarbejdet mellem myndigheder og styrkelse af kontrollen med produkter, der indføres på EU-markedet, idet der tages hensyn til konsekvenserne for erhvervslivet, især små og mellemstore virksomheder.

   

  Evalueringen udføres navnlig med henblik på at vurdere anvendelsesområdet for denne forordning samt effektiviteten af denne forordnings bestemmelser i forbindelse med tingenes internet og anordninger, der anvender kunstig intelligens, samt i lyset af den teknologiske, økonomiske og juridiske udvikling.

   

  Evalueringen bør også omfatte effektiviteten af de markedsovervågningsaktiviteter, der finansieres af Unionen, i lyset af kravene i Unionens politikker og lovgivning samt for at undersøge og foreslå nye markedsbaserede løsninger, der kan udgøre et effektivt supplement til markedsovervågningsforanstaltningerne.

  Ændringsforslag    213

  Forslag til forordning

  Artikel 62 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 62a

   

  Udøvelse af delegationen

   

  1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

   

  2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12b, stk. 6, artikel 15, stk. 1b, og artikel 26, stk. 8a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra ...[datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

   

  3. Den i artikel 12b, stk. 6, artikel 15, stk. 1b, og artikel 26, stk. 8a, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

   

  4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

   

  5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

   

  6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 12b, stk. 6, artikel 15, stk. 1b, og artikel 26, stk. 8a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

  BEGRUNDELSE

  Den frie bevægelighed for varer er den mest udviklede af de fire grundlæggende friheder i det indre marked. Denne søjle bygger på forbrugernes tillid: De europæiske forbrugere skal kunne have tillid til, at de produkter, de køber, er sikre og opfylder kravene, uanset hvem producenten er og i hvilken medlemsstat, de køber det og hvordan (på traditionel vis eller online).

  Mange af de seneste skandaler såsom "dieselgate-skandalen" viser, at usikre og ikke-overensstemmende produkter stadig er virkelighed i EU, og behovet for en mere effektiv og koordineret markedsovervågning i Unionen blev tydeligt. Tilstedeværelsen på markedet af produkter, der ikke overholder EU's harmoniseringslovgivning, undergraver forbrugernes tillid til kvaliteten, sikkerheden, pålideligheden og miljøvenligheden af de produkter, der findes på markedet, hvilket bringer et velfungerende indre marked i fare. Dette risikerer at skade forbrugerne og andre offentlige interesser og stiller virksomheder, der overholder reglerne, dårligere i konkurrencen.

  Stigende import til EU, de stadig mere komplekse værdikæder, det øgede antal produkter, der omsættes på det indre marked, og den voksende e-handel samt nye teknologier indebærer nye udfordringer for medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder og for EU's institutioner. Der er klare beviser for, at kun en korrekt, effektiv og koordineret markedsovervågning i EU kan reagere på disse udfordringer og sikre, at kun sikre produkter, der opfylder kravene, når ud til den endelige forbruger.

  Ordføreren er generelt yderst tilfreds med den nye "varepakke", som Kommissionen har forelagt, og især med forslaget om regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af Unionens harmoniseringslovgivning.

  I betragtning af, at pakken om "Produktsikkerhed og markedsovervågning" fra 2013 stadigvæk er blokeret i Rådet, bliver det stadig mere afgørende for Den Europæiske Union at kunne regne med effektive og ajourførte lovgivningsmæssige rammer for markedstilsyn og overensstemmelsen af de produkter, der er på det indre marked.

  På denne baggrund støtter og styrker ordførerens udkast til betænkning de vigtigste bestemmelser i Kommissionens forslag og forsøger at afklare en række spørgsmål.

  Ordførerens vigtigste mål er at indføre en mere harmoniseret europæisk tilgang til markedsovervågning og sikre en højere grad af samarbejde mellem de nationale markedstilsynsmyndigheder og andre relevante myndigheder.

  1. Sikring af overensstemmende produkter og lige vilkår for de økonomiske operatører

  Ordføreren er overbevist om, at en styrkelse af markedsovervågningen vil være afgørende for at sikre, at kun overensstemmende og sikre produkter er tilgængelige på markedet i EU, idet den bidrager til at forbedre dets måde at fungere på. Dette bør være målet for denne forordning.

  Ordføreren erkender, at en effektiv markedsovervågning som fastsat i denne forordning kan være afgørende for at beskytte samfundsinteresser, såsom sundhed og sikkerhed, men også sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse og offentlig sikkerhed.

  Efter ordførerens opfattelse er det desuden af allerstørste vigtighed at sikre en fair konkurrence og lige vilkår for økonomiske aktører. Ud over at gøre en betydelig indsats for at sikre, at de opfylder EU's krav, lider ærlige markedsaktører under ét skade som følge af fremstilling eller indførsel af ikke-overensstemmende eller usikre varer. Et svagt markedstilsyn evner ikke at beskytte ærlige virksomheder og truer med at ødelægge jobmuligheder. Markedstilsynsmyndighederne bør derfor sikre, at ikke-overensstemmende og usikre produkter identificeres, holdes væk eller fjernes fra markedet. Dette er i såvel forbrugernes som pålidelige producenters, importørers og distributørers interesse.

  2. Indførelse af en harmoniseret europæisk tilgang til markedsovervågning

  •  Styrkelse af samarbejdet mellem medlemsstaternes overvågningsmyndigheder

  Forordningen fastsætter en række beføjelser for markedsovervågningsmyndighederne for at sikre, at EU-harmoniseringslovgivningen for produkter håndhæves effektivt på tværs af grænserne. Ordføreren glæder sig over håndhævelsen af markedsovervågningsmyndighedernes beføjelser, men fastholder, at disse foranstaltninger bør anvendes på en forholdsmæssig måde og med en risikobaseret tilgang.

  Noget af det, der ligger ordføreren mest på sinde, er at sikre, at de samme regler anvendes på samme måde af de forskellige markedsovervågningsmyndigheder i de enkelte medlemsstater.

  For at gøre dette foreslår ordføreren en harmonisering af metoder og kriterier for risikovurdering og en harmonisering af kontrolundersøgelser for at sikre lige konkurrencevilkår for alle erhvervsdrivende og fair konkurrence på markedet.

  En harmoniseret tilgang til markedsovervågning går hånd i hånd med indførelsen af en effektiv gensidig evaluering af markedsovervågningsmyndighederne for at sikre, at de relevante regler gennemføres og håndhæves konsekvent og ensartet i hele EU.

  •  Tilføjelse af en europæisk dimension til EU-netværket for produktoverensstemmelse

  Ordføreren glæder sig over, at der er oprettet et EU-netværk for produktoverensstemmelse, der tager sigte på at fremme et bedre samarbejde mellem markedsovervågningsmyndigheder, EU-institutionerne og de erhvervsdrivende. Han mener imidlertid ikke, at netværkets forskellige aktører, som det defineres af Kommissionen, samarbejder i tilstrækkelig grad med hinanden. Ordføreren ønsker derfor at tilføje en ægte europæisk dimension til netværket og styrke dets rolle, bl.a. ved at give den beføjelse til i fællesskab at fastlægge prioriteter for fælles markedsovervågningstiltag, at indføre ensartede betingelser for kontrol i forbindelse med visse produkter og at fremme udvekslingen af oplysninger om produkter, der ikke opfylder kravene.

  3. Styrkelse af foranstaltningerne til bekæmpelse af manglende overholdelse

  •  Person med ansvar for overensstemmelse

  Kommissionen introducerer ideen om en person med ansvar for produktoverensstemmelsesoplysninger som en nødvendig betingelse for at gøre produkter tilgængelige på markedet. De vigtigste mål er at håndhæve EU-harmoniseringslovgivningen for produkter ved at sikre gode kontakter mellem fabrikanter eller deres udpegede repræsentanter og markedsovervågningsmyndighederne og skabe rimelige handelsvilkår på EU-markedet.

  Ordføreren støtter på det kraftigste denne idé og foreslår en udvidelse af opgaverne for personen med ansvar for overensstemmelsesoplysninger til selve overensstemmelsen. Et produkt må således kun gøres tilgængeligt på markedet, hvis der er en person, som er ansvarlig for overensstemmelse, hvad angår dette produkt. Ordføreren udvider det ansvar, der påhviler den person, der er ansvarlig for overensstemmelsen, idet han gør ham eller hende ansvarlig for at kontakte producenten i tilfælde af manglende overensstemmelse. Personen med ansvar for overensstemmelse vil på eget initiativ eller på anmodning fra markedsovervågningsmyndigheden skulle træffe foranstaltninger for at afhjælpe den manglende overensstemmelse, der er konstateret.

  •  Overensstemmelsesdatabase

  Ordføreren introducerer også en ny idé om en "onlineoverensstemmelsesdatabase", der indeholder kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for overensstemmelse, og fabrikanternes EU-overensstemmelseserklæring. Denne database vil blive fodret af producenter og andre erhvervsdrivende og vil være gratis tilgængelig for markedstilsynsmyndighederne og den brede offentlighed i Den Europæiske Union. En sådan database har dobbelt fordel: Erhvervsdrivende kan uploade overensstemmelseserklæringen og andre relevante oplysninger i en enkelt database skabt til dette formål, og myndighederne og den brede offentlighed vil have adgang til at se disse oplysninger på ét sted i stedet for skulle søge via forskellige kilder og websteder for erhvervsdrivende.

  •  Partnerskabsaftaler og aftalememoranda om overensstemmelse

  Kommissionen indfører muligheden for, at en markedsovervågningsmyndighed kan indgå et partnerskab med en erhvervsdrivende, der er etableret på dens område. Ordføreren er imod harmoniserede bestemmelser om partnerskabsaftaler vedrørende overensstemmelse. Ordføreren mener, at disse partnerskabsaftaler kan gå imod kravet om offentlige myndigheders uafhængighed. Da de erhvervsdrivendes opgaver er blandede, er der en klar risiko for interessekonflikter, når en markedsovervågningsmyndighed skal kontrollere et produkt fra et selskab, som den tidligere har rådgivet. Indgåelse af en partnerskabsaftale vedrørende overensstemmelse vil desuden distrahere markedsovervågningsmyndighederne fra deres hovedopgave, som er at sikre, at kun produkter, der opfylder kravene, bringes på markedet. Af samme årsager er også bestemmelserne om aftalememoranda, jf. artikel 8 Kommissionens forslag, blevet omformuleret.

  4. Imødegåelse af nye udfordringer: Tingenes internet og e-handel

  De voksende e-handelsaktiviteter skaber visse udfordringer, hvad angår beskyttelse af forbrugeres og andre slutbrugeres sundhed og sikkerhed imod farlige nonfoodprodukter og produkter, der ikke opfylder kravene. Markedsovervågningsmyndighederne støder på mange vanskeligheder såsom i forbindelse med sporing af produkter, der udbydes til salg online, at identificere den ansvarlige erhvervsdrivende eller foretage risikovurderinger eller sikkerhedsundersøgelser på grund af manglende fysisk adgang til produkterne. Kommissionen har ikke beskæftiget sig med dette spørgsmål op i sit forslag. På grundlag af kommissionens retningslinjer om e-handel foreslår ordføreren, at de enkelte medlemsstater sørger for en effektiv tilrettelæggelse af markedsovervågning i forbindelse med produkter, der sælges online, og sikrer, at der inden for deres nationale markedsovervågningsmyndigheder er et passende antal inspektører, der beskæftiger sig med produkter, der sælges online.

  Kommissionen har heller ikke taget hensyn til udbredelsen af tingenes internet (IoT) og det voksende antal internetforbundne enheder. Unionens lovgivningsmæssige ramme bør efter ordførerens opfattelse tackle de aktuelle sikkerhedstrusler i forbindelse med IoT-enheder, som kan blive hacket og derfor skaber nye risici på afstand. Ordføreren mener derfor, at det er af allerstørste vigtighed at vurdere de nye risici, der opstår for forbrugerne i forbindelse med produkter, som kan kobles på Internettet.

  BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

  Den følgende liste udarbejdes på frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende foretagender eller personer som led i udarbejdelsen af betænkningen inden vedtagelsen i udvalget:

  Enhed og/eller person

  ALIBABA

  AMAZON

  AMFORI

  ANEC

  ANIMA

  APPLE

  ASSOGIOCATTOLI

  BEUC

  BIC

  BUSINESSEUROPE

  CECE

  CECED

  CONFCOMMERCIO

  CONFINDUSTRIA

  DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE

  DIGITAL EUROPE

  E-BAY

  EGMF - European Garden Machinery Industry Federation

  ELECTRICAL SAFETY FIRST

  EMOTA

  EUROCOMMERCE

  FEDERATION FRANCAISE DU COMMERCE ET DISTRIBUTION

  FEDERUNACOMA

  FESI – Federation of the European Sporting Goods Industry

  DET TYSKE DETAILPRISFORBUND – HDE

  IBM

  INDICAM

  INDUSTRIALL

  LIDL STIFTUNG

  LVMH

  MARKENVERBAND – DEN TYSKE VAREMÆRKESAMMENSLUTNING

  ORGALIME

  PROSAFE

  RINA Consulting

  SCHNEIDER ELECTRIC

  TIE - TOY INDUSTRIES OF EUROPE

  UNIFAB - Union des fabricants

  VDMA

  EUROPA-KOMMISSIONEN

  ØSTRIGS FASTE REPRÆSENTATION VED EU

  TYSKLANDS FASTE REPRÆSENTATION VED EU

  DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION VED EU

  FRANKRIGS FASTE REPRÆSENTATION VED EU

  DE ITALIENSKE TOLDMYNDIGHEDER

  DET ITALIENSKE MINISTERIUM FOR ØKONOMISK UDVIKLING

  ITALIENS FASTE REPRÆSENTATION VED EU

  RUMÆNIENS FASTE REPRÆSENTATION VED EU

  SVERIGES FASTE REPRÆSENTATION VED EU

  UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (12.7.2018)

  til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU)2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 og (EU) 2017/1369 og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF, 2009/48/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU og 2014/90/EU
  (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

  Ordfører for udtalelse: Miroslav Mikolášik

  KORT BEGRUNDELSE

  Forbrugersikkerhed og miljøbeskyttelse er hjørnestenene i det indre marked for varer, som er en af Europas største succeser og har til formål at muliggøre fri bevægelighed.

  I hele EU er der fælles sikkerheds- og miljøregler for at beskytte borgerne mod sikkerhedsrisici, forurening og miljøskader. Ikke desto mindre sælges der stadig for mange produkter på EU's marked, som ikke opfylder de regler, der er fastlagt i EU-lovgivningen. Eksistensen af produkter, der ikke overholder reglerne, udsætter forbrugerne for potentielt farlige produkter, bringer miljøet i fare og er konkurrenceforvridende.

  Forslaget til forordning er en del af en "varepakke", som afhjælper visse svagheder for at opnå et bedre fungerende indre marked for varer. Ordføreren glæder sig over forslaget til forordning, som har til formål at styrke overholdelsen og håndhævelsen af Unionens harmoniseringslovgivning for produkter. Ordføreren bemærker dog det begrænsede anvendelsesområde for forordningen, som kun finder anvendelse på de harmoniserede produkter, der er opført i bilaget. I forbindelse med lovgivningen i bilaget er der udformet en "lex generalis-bestemmelse" med henblik på at undgå enhver mulig risiko for bestemmelser, der overlapper eller er i modstrid med "lex specialis-bestemmelser" med samme formål, karakter eller virkning i andre eksisterende eller fremtidige bestemmelser i EU's harmoniseringslovgivning.

  Ordføreren anerkender, at ansvaret for håndhævelse af Unionens harmoniseringslovgivning ligger hos medlemsstaterne, som begrænses af nationale jurisdiktioner. Det er derfor nødvendigt at koordinere aktiviteterne for at sikre ensartet håndhævelse i hele EU og for effektivt at bekæmpe manglende overholdelse af reglerne.

  Overholdelsen af EU-lovgivningen betragtes som den bedste måde til at sikre, at produkter er sikre. For eksempel er EU-lovgivningen på områder som legetøj og kemikalier blandt de strengeste i verden. Dog sælges store mængder af usikre produkter, der ikke overholder kravene, i EU hver dag. Ifølge årsrapporten for 2017 fra RAPEX er de farligste produktkategorier i EU: legetøj (29 %), motorkøretøjer (20 %) beklædning, tekstiler og modeartikler (12 %), og den oftest varslede risiko var skade (28 %) efterfulgt af kemisk risiko (22 %).

  For at forbedre den nuværende situation er der behov for mere samarbejde mellem myndighederne og de erhvervsdrivende. Dette går hånd i hånd med konsekvent praksis for markedsovervågning i hele EU og ved de ydre grænser for at sikre det samme høje niveau af overensstemmelse overalt. I denne forbindelse glæder ordføreren sig over forpligtelser til gensidig bistand og en retlig formodning om, at produkter, der anses for ikke at overholde de gældende regler i én medlemsstat, ikke overholder de gældende regler i hele EU.

  Ordføreren er enig i, at forslaget bør forbedre samarbejdet om håndhævelse og overholdelsen, uden at medlemsstaternes myndigheder og økonomiske aktører pålægges en uforholdsmæssig stor eller urimelig byrde. Forslaget bør derfor ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dets mål. Ordføreren minder om, at SMV'ernes objektive muligheder skal holdes for øje.

  For at sikre pålidelig og konsistent prøvning i hele Unionen inden for rammen for markedsovervågning bør Kommissionen udpege EU-prøvningsfaciliteter. De laboratorier, der er udpeget som EU-prøvningsfaciliteter, bør have ekspertise, udstyr, infrastruktur og personale til at udføre opgaver efter de højeste standarder. Ordføreren anbefaler derfor, at de også bør fungere som videncentre for risici og nye risici (for eksempel i forbindelse med skadelige kemikalier). Ordføreren ønsker at sikre, at et bemyndiget organ eller ethvert andet overensstemmelsesvurderingsorgan har mulighed for at blive en EU-prøvningsfacilitet, forudsat at de opfylder fastsatte betingelser.

  Ordføreren glæder sig over, at forordningen opretter et EU-netværk for produktoverensstemmelse, der sigter mod at samordne og lette medlemsstaternes gennemførelse af fælles håndhævelsesforanstaltninger. Desuden foreslår ordføreren at oprette en paneuropæisk harmoniseret database til indsamling af data om uheld og skader for at sikre konsekvens i overvågningen i EU og til at fungere som et redskab for udvikling af ny sundheds- og sikkerhedslovgivning og -standarder og forbedring af håndhævelsen.

  Ordføreren glæder sig især over, at forordningen fastsætter en styrket ramme for kontrol med produkter, der indføres på EU-markedet (næsten 30 % af varer i EU), fordi når produkterne først er indført, kan de cirkulere frit i hele Unionen. Samtidig fremhæver ordføreren, at det er vigtigt, at kravene vedrørende den miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige beskyttelse finder anvendelse på produkter, der indføres på EU-markedet, og at kun sikre produkter, der opfylder kravene, indføres på det indre marked. Med henblik på at sikre, at usikre produkter eller produkter, der ikke overholder de gældende regler, ikke bringes i omsætning på EU-markedet, foretager toldmyndighederne tilstrækkelig kontrol, inden de overgår til fri omsætning. Ifølge ordføreren skal den praksis, der indebærer, at eksportører fra tredjelande vælger indgangssteder, hvor kontrollen er mindre systematisk eller streng, behørigt håndteres, og mangler i toldmyndighedernes effektivitet må afhjælpes.

  Overordnet fokuserer ordføreren i sine foreslåede ændringer på styrkelse af sundheden, sikkerheden og miljøbeskyttelsen og mener, at forordningen om overholdelse og håndhævelse vil bidrage til at skabe et mere retfærdigt indre marked for varer.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  For at sikre den frie bevægelighed for produkter inden for Unionen er det nødvendigt at sikre, at de opfylder krav om et højt beskyttelsesniveau for offentlige interesser som f.eks. sundhed og sikkerhed i almindelighed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse og den offentlige sikkerhed. En robust håndhævelse af disse krav er afgørende for en passende beskyttelse af disse interesser og for skabelse af gunstige betingelser for loyal konkurrence på EU-markedet for varer. Det er derfor nødvendigt med regler for at sikre denne håndhævelse overalt i det indre marked, herunder for produkter, som indføres i Unionen fra tredjelande.

  (1)  For at sikre den frie bevægelighed for produkter inden for Unionen er det nødvendigt at sikre, at de opfylder krav om et højt beskyttelsesniveau for offentlige interesser som f.eks. sundhed og sikkerhed i almindelighed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse og den offentlige sikkerhed. En robust håndhævelse af disse krav er afgørende for en passende beskyttelse af disse interesser og for skabelse af gunstige betingelser for loyal konkurrence på EU-markedet for varer. Det er derfor nødvendigt med regler for at sikre denne håndhævelse overalt i det indre marked, herunder for produkter, som indføres i Unionen fra tredjelande. For at gøre det lettere for de erhvervsdrivende at overholde EU-retten og for at bemyndige markedsovervågningsmyndighederne til deres håndhævelsesaktiviteter bør disse krav skabe den rette balance mellem enkelhed og effektivitet. Kravene i denne forordning og anvendelsen af dem er udformet således, at de prioriterer overvågning af de produkter, som kan udgøre en alvorlig risiko.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  Nærværende forordning bør omfatte produkter, der er omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen, jf. bilaget. De retsakter, der er anført i bilaget, bør dække hele EU-harmoniseringslovgivningen for forarbejdede produkter, bortset fra fødevarer, foder, humanmedicinske lægemidler og veterinærlægemidler, levende planter og dyr, produkter af menneskelig oprindelse og produkter af planter og dyr, som er direkte forbundet med fremtidig reproduktion af dem. Dette vil sikre en ensartet ramme for markedsovervågning af disse produkter på EU-plan. Flere EU-harmoniseringsretsakter om produkter skal derfor ændres, navnlig for at fjerne henvisninger til visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 765/2008. Hvis der i fremtiden vedtages ny EU-harmoniseringslovgivning, skal det i den lovgivning fastsættes, om den også skal være omfattet af nærværende forordning.

  (5)  Nærværende forordning bør omfatte produkter, der er omfattet af direktiv 2001/95/EF eller EU-harmoniseringslovgivningen, jf. bilaget. De retsakter, der er anført i bilaget, bør dække hele EU-harmoniseringslovgivningen for forarbejdede produkter, bortset fra fødevarer, foder, humanmedicinske lægemidler og veterinærlægemidler, levende planter og dyr, produkter af menneskelig oprindelse og produkter af planter og dyr, som er direkte forbundet med fremtidig reproduktion af dem. Dette vil sikre en ensartet ramme for markedsovervågning af disse produkter på EU-plan. Flere EU-harmoniseringsretsakter om produkter skal derfor ændres, navnlig for at fjerne henvisninger til visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 765/2008. Hvis der i fremtiden vedtages ny EU-harmoniseringslovgivning, skal det i den lovgivning fastsættes, om den også skal være omfattet af nærværende forordning.

  Begrundelse

  Det er vigtigt for at sikre en effektiv forbrugerbeskyttelse, at direktivet indgår i lovgivningen. En række produkter i direktivet, såsom legetøj, er særlig vigtige for offentligheden og bør beskyttes.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Forbrugernes sikkerhed afhænger i vid udstrækning af en aktiv håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter, der fastlægger bestemmelser om sikkerhedskrav. Det er derfor nødvendigt at styrke håndhævelsesforanstaltningerne. Disse foranstaltninger bør løbende forbedres og være stadig mere effektive med henblik på at imødegå de nuværende udfordringer på et globalt marked og en stadig mere kompleks forsyningskæde.

  (7)  Forbrugernes sikkerhed afhænger i vid udstrækning af en aktiv håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter, der fastlægger bestemmelser om sikkerhedskrav. Det er derfor nødvendigt at styrke håndhævelsesforanstaltningerne, herunder med hensyn til produkter, som udbydes til salg online til slutbrugere i Unionen. Disse foranstaltninger bør løbende forbedres og være stadig mere effektive med henblik på at imødegå de nuværende udfordringer på et globalt marked og en stadig mere kompleks forsyningskæde.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7a)  Der bør navnlig fokuseres på tingenes internet og det stigende antal anordninger, der anvender kunstig intelligens, idet det tages i betragtning, at forbrugerne i stigende grad anvender internetforbundne anordninger i deres dagligdag uden at kende de sikkerhedstrusler og den indirekte risiko, som disse anordninger kan udgøre. Der bør derfor i Unionens rammelovgivning tages hånd om disse spørgsmål for at sikre bedre beskyttelse af forbrugerne.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9)  Ansvaret for håndhævelsen af EU-harmoniseringslovgivningen bør ligge hos medlemsstaterne, hvis markedsovervågningsmyndigheder bør pålægges at sikre, at lovgivningen overholdes fuldt ud. Medlemsstaterne bør derfor fastlægge systematiske strategier for at sikre, at markedsovervågning og andre håndhævelsesaktiviteter er effektive.

  (9)  Ansvaret for håndhævelsen af EU-harmoniseringslovgivningen bør ligge hos medlemsstaterne, hvis markedsovervågningsmyndigheder bør pålægges at sikre, at lovgivningen overholdes fuldt ud. Medlemsstaterne bør derfor fastlægge systematiske strategier for at sikre, at markedsovervågning og andre håndhævelsesaktiviteter er effektive, med forbehold for at Kommissionen overvåger den korrekte håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14)  Et mere retfærdigt indre marked bør sikre lige konkurrencevilkår for alle erhvervsdrivende og beskyttelse mod illoyal konkurrence. Til dette formål er det nødvendigt med en styrket håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter. Et godt samarbejde mellem fabrikanter og markedsovervågningsmyndigheder er et centralt element, som giver mulighed for hurtig indgriben og korrigerende foranstaltninger vedrørende produktet. Det er vigtigt, at der etableres en kontaktperson i Unionen, til hvem markedsovervågningsmyndighederne kan rette deres spørgsmål vedrørende et produkts overensstemmelse med EU-harmoniseringslovgivningen. Den person, der er ansvarlig for at give sådanne produktoverensstemmelsesoplysninger, bør være fabrikanten eller importøren eller en anden person, der af fabrikanten er udpeget til dette formål, f.eks. en anden erhvervsdrivende. Den i Unionen etablerede person med ansvar for produktoverensstemmelsesoplysninger har en afgørende rolle, idet markedsovervågningsmyndighederne hermed får en samtalepartner, der er etableret i Unionen, og som rettidigt udfører særlige opgaver for at sikre, at produkter opfylder kravene i EU-harmoniseringslovgivningen til gavn for forbrugere, arbejdstagere og virksomheder i Unionen. Denne forordnings bestemmelser om, at en person, der er etableret i Unionen, skal være ansvarlig for produktoverensstemmelsesoplysninger, bør ikke anvendes, hvis der med særlige krav, der er fastsat i visse retsakter om produkter, opnås samme resultat, f.eks. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1223/2009, artikel 15 i forordning (EU) 2017/745 og artikel 15 i forordning 2017/746.

  (14)  Et mere retfærdigt indre marked bør sikre lige konkurrencevilkår for alle erhvervsdrivende og beskyttelse mod illoyal konkurrence. Til dette formål er det nødvendigt med en styrket håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter. Et godt samarbejde mellem fabrikanter, distributører, engroshandlere, detailhandlere og markedsovervågningsmyndigheder er et centralt element, som giver mulighed for hurtig indgriben og korrigerende foranstaltninger vedrørende produktet. Det er vigtigt, at der etableres en kontaktperson i Unionen, til hvem markedsovervågningsmyndighederne kan rette deres spørgsmål vedrørende et produkts overensstemmelse med EU-harmoniseringslovgivningen. Den person, der er ansvarlig for at give sådanne produktoverensstemmelsesoplysninger, bør være fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant, der er udpeget til dette formål, Når fabrikanten ikke er etableret i Unionen og ikke har en bemyndiget repræsentant, bør den person, der er ansvarlig for at give sådanne oplysninger, være importøren eller distributøren. Den i Unionen etablerede person med ansvar for produktoverensstemmelsesoplysninger har en afgørende rolle, idet markedsovervågningsmyndighederne hermed får en samtalepartner, der er etableret i Unionen, og som rettidigt udfører særlige opgaver for at sikre, at produkter opfylder kravene i EU-harmoniseringslovgivningen til gavn for forbrugere, arbejdstagere og virksomheder i Unionen. Denne forordnings bestemmelser om, at en person, der er etableret i Unionen, skal være ansvarlig for produktoverensstemmelsesoplysninger, bør ikke anvendes, hvis der med særlige krav, der er fastsat i visse retsakter om produkter, opnås samme resultat, f.eks. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1223/2009, artikel 15 i forordning (EU) 2017/745 og artikel 15 i forordning 2017/746.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18)  Markedsovervågningsaktiviteterne bør være grundige og effektive for at sikre, at EU-harmoniseringslovgivningen for produkter anvendes korrekt. Da kontrol kan være en byrde for erhvervsdrivende, bør markedsovervågningsmyndighederne tilrettelægge og gennemføre inspektionsopgaver under hensyntagen til de erhvervsdrivendes interesser og begrænse disse byrder til det, der er nødvendigt for gennemførelsen af omkostnings- og måleffektiv kontrol. Desuden bør markedsovervågningsaktiviteter udføres med samme omhu af medlemsstatens kompetente myndigheder, uanset om et bestemt produkts manglende overholdelse af de gældende regler er relevant på den pågældende medlemsstats område eller kan forventes at få indvirkning på markedet i en anden medlemsstat.

  (18)  Markedsovervågningsaktiviteterne bør være grundige og effektive for at sikre, at EU-harmoniseringslovgivningen for produkter anvendes korrekt. Da kontrol kan være en byrde for erhvervsdrivende, bør markedsovervågningsmyndighederne tilrettelægge og gennemføre inspektionsopgaver under hensyntagen til disse erhvervsdrivendes interesser og begrænse disse byrder til det, der er nødvendigt for gennemførelsen af omkostnings- og måleffektiv kontrol. Desuden bør markedsovervågningsaktiviteter udføres med samme omhu af medlemsstatens kompetente myndigheder, uanset om et bestemt produkts manglende overholdelse af de gældende regler er relevant på den pågældende medlemsstats område eller kan forventes at få indvirkning på markedet i en anden medlemsstat. Der bør indføres ensartede betingelser for markedsovervågningsmyndighedernes inspektionsaktiviteter, når et produkt udgør en kendt eller ny risiko.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 23 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (23a)  Markedsovervågningsmyndigheder bør kunne rådgive om emballage og kræve ændret praksis, såfremt de finder situationer, som er i strid med EU-lovgivningen.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 33

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (33)  For at sikre pålidelig og konsistent prøvning i hele Unionen inden for rammen for markedsovervågning bør Kommissionen udpege EU-prøvningsfaciliteter. Desuden bør der udvikles et mere omfattende informationssystem til udveksling af prøvningsresultater i Unionen med det formål at undgå unødig overlapning og sikre større sammenhæng på EU-plan.

  (33)  For at sikre pålidelig og konsistent prøvning i hele Unionen inden for rammen for markedsovervågning bør Kommissionen udpege EU-prøvningsfaciliteter. Markedsovervågningsmyndighederne bør tage fuldt hensyn til resultaterne af prøvninger udført af disse EU-prøvningsfaciliteter. Desuden bør der udvikles et mere omfattende informationssystem til udveksling af prøvningsresultater i Unionen med det formål at undgå unødig overlapning og sikre større sammenhæng på EU-plan. EU-prøvningsfaciliteter bør fungere som videncentre med hensyn til kendte og nye risici og ligeledes bistå Unionen og medlemsstaterne med at udvikle fælles avancerede prøvningsmetoder.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 35

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (35)  Medlemsstaterne bør pålægges at sikre, at der altid er tilstrækkelige finansielle ressourcer til rådighed, således at markedsovervågningsmyndighederne råder over tilstrækkeligt personale og udstyr. En effektiv markedsovervågning er ressourcekrævende og bør have en stabil tilførsel af ressourcer på et niveau, der svarer til det til hver tid gældende håndhævelsesbehov. Offentlig finansiering bør derfor suppleres med opkrævning af gebyrer til dækning af omkostningerne ved gennemførelse af markedsovervågningsaktiviteter i forbindelse med produkter, der ikke overholder de gældende regler, idet der tages behørigt hensyn til den erhvervsdrivendes historik for overholdelse af de gældende regler.

  (35)  Medlemsstaterne bør pålægges at sikre, at der altid er tilstrækkelige finansielle ressourcer til rådighed, således at markedsovervågningsmyndighederne råder over tilstrækkeligt personale og udstyr. En effektiv markedsovervågning er ressourcekrævende og bør have en stabil tilførsel af ressourcer på et niveau, der svarer til det til hver tid gældende håndhævelsesbehov. Administrativ og automatiseret kontrol kan ikke tjene som en erstatning for fysisk kontrol, der sikrer, at et produkt i det væsentlige overholder den relevante EU-lovgivning. Offentlig finansiering bør derfor suppleres med opkrævning af gebyrer til dækning af omkostningerne ved gennemførelse af markedsovervågningsaktiviteter i forbindelse med produkter, der ikke overholder de gældende regler, idet der tages behørigt hensyn til den erhvervsdrivendes historik for overholdelse af de gældende regler.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 36 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (36a)  Niveauet af sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, som pålægger de erhvervsdrivende forpligtelser, og for overtrædelse af bestemmelser i EU's og medlemsstaternes lovgivning om produkter, som pålægger de erhvervsdrivende forpligtelser, bør optrappes, så de effektivt kan afskrække mod omsætning af produkter, som ikke overholder lovgivningen.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 38 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (38a)  Kommissionen bør overvåge toldmyndighedernes effektivitet og afhjælpe mangler i effektiviteten, der kan føre til en svækkelse af de lige konkurrencevilkår for lovlydige EU-producenter i forhold til producenter i tredjelande, der eksporterer til Unionen. Kommissionen bør også bekæmpe praksis hos eksportører fra tredjelande med at vælge de indgangssteder til EU, hvor kontrollen er mindre streng eller systematisk.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Ved denne forordning fastlægges der regler og procedurer for tilvejebringelse af overensstemmelsesoplysninger om visse produkter, der er omfattet af EU-retsakter om harmonisering af betingelserne for markedsføring af de pågældende produkter. Der fastlægges en ramme for samarbejde med erhvervsdrivende i forbindelse med sådanne produkter.

  Denne forordning har til formål at beskytte europæiske forbrugeres sundhed og sikkerhed samt miljøet og indeholder procedurer, som skal sikre, at det kun er sikre produkter, der overholder lovgivningen, som stilles til rådighed for europæiske forbrugere.

   

   

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Denne forordning finder anvendelse på alle produkter, der er omfattet af den EU-harmoniseringslovgivning, der er anført i bilaget til denne forordning (i det følgende benævnt "EU-harmoniseringslovgivningen").

  1.  Denne forordning finder anvendelse på alle produkter, der er omfattet af direktiv 2001/95/EF eller den EU-harmoniseringslovgivning, der er anført i bilaget til denne forordning (i det følgende benævnt "EU-harmoniseringslovgivningen").

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Anvendelsen af denne forordning forhindrer ikke markedsovervågningsmyndighederne i at træffe mere specifikke foranstaltninger som nævnt i direktiv 2001/95/EF.

  3.  Anvendelsen af denne forordning forhindrer ikke markedsovervågningsmyndighederne i at træffe mere specifikke foranstaltninger som nævnt i direktiv 2001/95/EF. Markedsovervågningsmyndigheder skal altid handle på grundlag af forsigtighedsprincippet, navnlig med hensyn til sundhed og miljø.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3)  "markedsovervågning": aktiviteter, der gennemføres, og foranstaltninger, der træffes af markedsovervågningsmyndigheder for at sikre, at produkterne opfylder kravene i EU-harmoniseringslovgivningen og ikke udgør en risiko for sundheden, sikkerheden eller andre aspekter vedrørende beskyttelsen af offentlige interesser

  3)  "markedsovervågning": aktiviteter, der gennemføres, og foranstaltninger, der træffes af markedsovervågningsmyndigheder for at sikre, at produkterne opfylder kravene i EU-lovgivningen og ikke udgør en risiko for sundheden og sikkerheden generelt, sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen, beskyttelsen af forbrugerne, offentlighedens sikkerhed eller andre aspekter vedrørende beskyttelsen af offentlige interesser

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  7a)  "Formel manglende overensstemmelse med kravene": enhver manglende administrativ overensstemmelse, der ikke fører til en overtrædelse af væsentlige krav, herunder, men ikke begrænset til, manglende overensstemmelse som defineret i artikel R34 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF1a

   

  _________________

   

  1a Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82).

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  15)  "alvorlig risiko": enhver alvorlig risiko, herunder alvorlige risici, hvis virkninger ikke viser sig umiddelbart, og som kræver hurtig indgriben fra markedsovervågningsmyndighederne

  15)  "alvorlig risiko": enhver risiko, som kræver hurtig indgriben og opfølgning, herunder tilfælde, hvor følgerne ikke nødvendigvis kan observeres med det samme; ethvert produkt, der ikke opfylder et væsentligt krav i EU's harmoniseringslovgivning, samt ethvert produkt, der ikke opfylder de almindelige produktsikkerhedskrav, som er fastsat i direktiv 2001/95/EC, anses for at udgøre en alvorlig risiko

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  22a)  "frivillige foranstaltninger": foranstaltninger, hvorved den erhvervsdrivende frivilligt har forpligtet sig til at afhjælpe den manglende overholdelse på grundlag af markedsovervågningsmyndighedens konklusioner eller på grundlag af sine egne resultater

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 22 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  22b)  "begrundet anmodning": anmodning fra en markedsovervågningsmyndighed baseret på en mistanke om manglende overholdelse

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 22 c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  22c)  "specifikke modeller": alle produkter, der har forskellige karakteristika, selv hvis der er tale om små eller ubetydelige forskelle.

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra a – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  Fabrikanten er etableret i Unionen, eller der findes mindst én af følgende for så vidt angår det pågældende produkt:

  a)  Fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant er etableret i Unionen, eller der findes mindst én af følgende for så vidt angår det pågældende produkt:

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. i

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  i)  en importør

  i)  en importør, når fabrikanten ikke er etableret i Unionen, og der ikke er nogen bemyndiget repræsentant

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. i a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ia)  en distributør

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. ii

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  ii)  en fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som har en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten, der udpeger ham som en person, der er ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der er anført i stk. 3, og pålægger ham at udføre disse opgaver på fabrikantens vegne

  ii)  såfremt der ikke er etableret en fabrikant eller importør i Unionen, en fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som har en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten, der udpeger ham som en person, der er ansvarlig for at sikre overholdelse og at udføre de opgaver, der er anført i stk. 3, på fabrikantens vegne

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  identiteten og kontaktoplysningerne for fabrikanten, importøren eller en anden person, der opfylder kravene i litra a), er offentligt tilgængelige i overensstemmelse med stk. 4 og er angivet eller kan identificeres i overensstemmelse med stk. 5.

  b)  identiteten og kontaktoplysningerne for fabrikanten, importøren, distributøren eller en anden person, der opfylder kravene i litra a), er offentligt tilgængelige i overensstemmelse med stk. 4 og er angivet eller kan identificeres i overensstemmelse med stk. 5.

  Ændringsforslag    27

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  på grundlag af begrundet anmodning fra en markedsovervågningsmyndighed give denne myndighed al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere produktets overensstemmelse med lovgivningen, på et officielt EU-sprog fastsat af den pågældende medlemsstat

  b)  på grundlag af begrundet anmodning fra en markedsovervågningsmyndighed give denne myndighed al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere produktets overensstemmelse med lovgivningen, på et officielt EU-sprog fastsat af den pågældende medlemsstat, og for at konstatere, at der er forskelle i væsentlige karakteristika mellem de specifikke modeller, som er defineret i artikel 3, nr. 22c)

  Ændringsforslag    28

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  efter anmodning fra markedsovervågningsmyndighederne samarbejde med disse om foranstaltninger, der træffes for at eliminere eller, hvis dette ikke er muligt, begrænse risici i forbindelse med produktet.

  c)  samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne og træffe omgående foranstaltninger – på deres eget initiativ eller på disse myndigheders anmodning – for at eliminere eller, hvis dette ikke er muligt, begrænse risici i forbindelse med et produkt eller afhjælpe dets manglende overholdelse af kravene i EU's harmoniseringslovgivning eller i direktiv 2001/95/EF

  Ændringsforslag    29

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra c a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ca)  når det skønnes, eller der er grund til at tro, at et bestemt produkt udgør en risiko eller ikke er i overensstemmelse med den gældende EU-harmoniseringslovgivning eller harmoniserede standard, omgående underrette fabrikanten og, hvis det er relevant, andre erhvervsdrivende.

  Ændringsforslag    30

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Fabrikanterne offentliggør navn og kontaktoplysninger for personen med ansvar for produktoverensstemmelsesoplysninger vedrørende det pågældende produkt på deres websted eller, hvis de ikke har et websted, ved hjælp af andre midler, der vederlagsfrit gør oplysningerne let tilgængelige for offentligheden i Unionen.

  udgår

  Ændringsforslag    31

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Identitet og kontaktoplysninger for personen med ansvar for produktoverensstemmelsesoplysninger vedrørende det pågældende produkt skal være angivet på eller kunne identificeres ud fra oplysninger, der er angivet på produktet, dets emballage, pakken eller et ledsagedokument.

  5.  Identitet og kontaktoplysninger for fabrikanten og kontaktoplysninger for personen med ansvar for produktoverensstemmelsesoplysninger vedrørende det pågældende produkt skal være angivet på eller kunne identificeres ud fra oplysninger, der er angivet på produktet, dets emballage, pakken eller et ledsagedokument.

  Begrundelse

  Et produkt kan kun bringes i omsætning, hvis det overholder kravene og er sikkert for forbrugerne og miljøet. Dette er fabrikantens primære ansvar.

  Ændringsforslag    32

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a.  Fabrikanten, importøren og andre personer, som opfylder kravene i denne artikels stk. 1, litra a), stiller på enhver egnet måde lister over deres produktmodeller til rådighed for offentligheden og andre erhvervsdrivende, ledsaget af et billede, navnlig for produkter, som er eller har været genstand for en afgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 13 i direktiv 2001/95/EF, og produkter, som er genstand for udbredt distribution.

  Ændringsforslag    33

  Forslag til forordning

  Artikel 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 4a

   

  Distributørernes forpligtelser

   

  1. Inden et produkt gøres tilgængeligt på markedet, tager distributørerne alle rimelige skridt til at sikre, at fabrikanten og importøren har overholdt kravene i den gældende harmoniseringslovgivning, de gældende harmoniserede standarder eller direktiv 2001/95/EF.

   

  2. Den person, som er ansvarlig for overensstemmelsesoplysninger, forelægger efter en begrundet anmodning fra en markedsovervågningsmyndighed den pågældende myndighed al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere produktets overensstemmelse, på et af Unionens officielle sprog som fastsat af den relevante medlemsstat, og for at konstatere, at der er forskelle i væsentlige karakteristika mellem de specifikke modeller i artikel 3, nr. 22c).

  Begrundelse

  Detailhandlere giver konsekvent lov til salg og forbrug af ulovlige produkter eller produkter, som ikke overholder lovgivningen. Med dette ændringsforslag forpligtes distributørerne til at påtage sig en mere proaktiv rolle med hensyn til at forbyde ulovlige produkter.

  Ændringsforslag    34

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis der i henhold til EU-harmoniseringslovgivningen skal udfærdiges en EU-overensstemmelseserklæring, offentliggør fabrikanterne erklæringen på deres websted eller, hvis de ikke har et websted, ved hjælp af andre midler, der vederlagsfrit gør erklæringen let tilgængelig for offentligheden i Unionen.

  Hvis der i henhold til EU-harmoniseringslovgivningen skal udfærdiges en EU-overensstemmelseserklæring, offentliggør fabrikanterne, herunder fra tredjelande, eller importører erklæringen vederlagsfrit.

  Ændringsforslag    35

  Forslag til forordning

  Artikel 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 7

  udgår

  Partnerskabsaftaler om produktoverensstemmelse

   

  1.  En markedsovervågningsmyndighed kan indgå en partnerskabsaftale med en erhvervsdrivende, der er etableret på dens område, i henhold til hvilken myndigheden erklærer sig villig til at give den erhvervsdrivende råd og vejledning i forhold til den EU-harmoniseringslovgivning, der finder anvendelse på de produkter, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for.

   

  Aftalen må ikke omfatte udøvelse af overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, der er overdraget til bemyndigede organer i henhold til EU-harmoniseringslovgivningen.

   

  2.  En markedsovervågningsmyndighed, der indgår en partnerskabsaftale i henhold til stk. 1, skal indføre dette forhold i det system, der er omhandlet i artikel 34, sammen med nærmere oplysninger om anvendelsesområdet for aftalen, markedsovervågningsmyndighedens navn og adresse og den erhvervsdrivendes navn og adresse.

   

  3.  En markedsovervågningsmyndighed, der indgår en partnerskabsaftale i henhold til stk. 1, skal af andre markedsovervågningsmyndigheder informeres om midlertidige foranstaltninger, som de har truffet over for den erhvervsdrivende, og om eventuelle afhjælpende foranstaltninger truffet af den erhvervsdrivende vedrørende overholdelse af gældende EU-harmoniseringslovgivning

   

  4.  En markedsovervågningsmyndighed, der indgår en partnerskabsaftale i henhold til stk. 1., kan opkræve gebyrer fra den erhvervsdrivende svarende til de rimelige omkostninger, der afholdes af myndigheden i forbindelse med udøvelsen af sine funktioner i henhold til stk. 1 og 2.

   

  Begrundelse

  Markedsovervågningsmyndighederne skal forblive uafhængige og upartiske i varetagelsen af deres funktioner.

  Ændringsforslag    36

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Markedsovervågningsmyndigheder kan indgå aftalememoranda med virksomheder eller med organisationer, der repræsenterer virksomheder eller slutbrugere, med henblik på gennemførelse eller finansiering af fælles aktiviteter, der har til formål at identificere manglende overholdelse eller fremme overholdelsen i bestemte geografiske områder eller med hensyn til specifikke kategorier af produkter.

  Markedsovervågningsmyndigheder kan indgå aftalememoranda med toldmyndigheder, havne- og lufthavnsmyndigheder, fabrikanter eller importører, virksomheder eller med organisationer, der repræsenterer virksomheder eller slutbrugere, med henblik på gennemførelse eller finansiering af fælles aktiviteter, der har til formål at identificere manglende overholdelse eller fremme overholdelsen i bestemte geografiske områder eller med hensyn til specifikke kategorier af produkter, for blandt andet at tage fat på spørgsmål, der særligt kan berøre forbrugerne inden for dette område. Markedsovervågningsmyndigheden forelægger Kommissionen udkastet til aftalememorandum, inden den vedtages. Kommissionen forelægger markedsovervågningsmyndigheden en udtalelse om udkastet til memorandum og gennemførelsesrapporten.

  Ændringsforslag    37

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  En markedsovervågningsmyndighed kan anvende alle oplysninger hidrørende fra de aktiviteter, som gennemføres eller finansieres af de øvrige parter i et aftalememorandum indgået i henhold til stk. 1, som led i dens undersøgelse af manglende overholdelse, men kun hvis den pågældende aktivitet blev udført uafhængigt, upartisk og uden forudindtaget holdning.

  2.  En markedsovervågningsmyndighed kan anvende alle oplysninger hidrørende fra de aktiviteter, som gennemføres eller finansieres af de øvrige parter i et aftalememorandum indgået i henhold til stk. 1, som led i dens undersøgelse af manglende overholdelse, men kun hvis den pågældende aktivitet blev udført uafhængigt, upartisk og uden forudindtaget holdning. Oplysninger om, hvordan produkterne er blevet prøvet, og resultaterne af sådanne prøvninger gøres offentligt tilgængelige.

  Begrundelse

  Det er nødvendigt med større gennemsigtighed for så vidt angår prøvningsmetoder og prøvningskriterier samt prøvningsresultaterne.

  Ændringsforslag    38

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Udveksling af oplysninger mellem markedsovervågningsmyndighederne og virksomheder eller organisationer, der er omhandlet i stk. 1, med henblik på forberedelse eller gennemførelse af et aftalememorandum indgået i henhold til nævnte stykke betragtes ikke som et brud på kravene om tavshedspligt.

  3.  Udveksling af oplysninger mellem markedsovervågningsmyndighederne, Kommissionen eller bestyrelsen for EU-produktoverensstemmelse og virksomheder eller organisationer, der er omhandlet i stk. 1, med henblik på forberedelse eller gennemførelse af et aftalememorandum indgået i henhold til nævnte stykke behandles i overensstemmelse med kravene om tavshedspligt. Enhver yderligere brug af disse oplysninger er omfattet af den højeste garanti for overholdelse af reglerne om fortrolighed, tavshedspligt og forretningshemmeligheder.

  Ændringsforslag    39

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  procedurer for overvågning af enhver ulykke eller enhver skadelig virkning på slutbrugernes sundhed eller sikkerhed, som mistænkes for at være fremkaldt af sådanne produkter

  b)  procedurer for overvågning af enhver ulykke eller enhver skadelig virkning på slutbrugernes sundhed, sikkerhed eller tryghed, som mistænkes for at være fremkaldt af sådanne produkter.

  Ændringsforslag    40

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 2 – litra d a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da)  procedurer for indsamling og undersøgelse af videnskabelig og teknisk viden på og sikkerhedsområdet, der navnlig påvirker sundheds- og miljøbeskyttelsen

  Ændringsforslag    41

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 2 – litra d (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  db)  procedurer for indledning af samarbejde og udveksling af oplysninger og erfaringer mellem markedsovervågningsmyndigheder og videnskabelige institutioner eller forskningsinstitutioner.

  Begrundelse

  Udveksling af viden, oplysninger og erfaringer mellem markedsovervågningsmyndighederne og videnskabelige institutioner og forskningsinstitutioner synes at være til gavn for begge parter, navnlig på områder, hvor der er en hurtig videnskabelig udvikling og innovation.

  Ændringsforslag    42

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Markedsovervågningsmyndighederne gennemfører kontrol som led i deres aktiviteter som omhandlet i stk. 1 på grundlag af en risikobaseret tilgang, idet der som minimum tages hensyn til følgende faktorer:

  2.  Markedsovervågningsmyndighederne gennemfører kontrol som led i deres aktiviteter som omhandlet i stk. 1 på grundlag af en risikobaseret tilgang og i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, idet der som minimum tages hensyn til følgende faktorer:

  Ændringsforslag    43

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2 – litra a – nr. i

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  i)  produktet, f.eks. antal produkter på markedet og alle farer forbundet med produktet

  i)  produktet, f.eks. antal produkter på markedet og alle farer forbundet med produktet, idet der tages særlig højde for sundhedsdimensionen af de potentielle risici

  Ændringsforslag    44

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  produktet kan bringe slutbrugernes sundhed eller sikkerhed i fare

  a)  produktet kan bringe slutbrugernes sundhed, sikkerhed eller tryghed i fare eller forårsage miljøskade.

  Ændringsforslag    45

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  produktet opfylder ikke de gældende krav i henhold til EU-harmoniseringslovgivningen.

  b)  produktet opfylder ikke de gældende krav i henhold til EU-harmoniseringslovgivningen eller direktiv 2001/95/EC og kan derfor bringe slutbrugernes sundhed og sikkerhed i fare.

  Ændringsforslag    46

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis produkter tilbagetrækkes, tilbagekaldes, forbydes eller begrænses, sikrer markedsovervågningsmyndigheden, at Kommissionen gennem det netværk, der er oprettet i henhold til artikel 31, de øvrige medlemsstater og slutbrugerne informeres herom.

  Hvis produkter tilbagetrækkes, tilbagekaldes, forbydes eller begrænses, sikrer markedsovervågningsmyndigheden, at Kommissionen gennem det netværk, der er oprettet i henhold til artikel 31, EU-prøvningsfaciliteterne, de øvrige medlemsstater og slutbrugerne informeres herom.

  Ændringsforslag    47

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a.  For at bilægge tvister, der opstår som følge af en afvigende risikovurdering mellem myndighederne i medlemsstaterne, de erhvervsdrivende og overensstemmelsesvurderingsorganerne, kan Kommissionen på eget initiativ eller på anmodning af en markedsovervågningsmyndighed bestille en risikovurdering fra et af de i artikel 28 nævnte EU-referencelaboratorier. Denne risikovurdering er bindende for alle interessenter.

  Ændringsforslag    48

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hver medlemsstat udarbejder en national markedsovervågningsstrategi mindst hvert 3. år. Strategien skal fremme en konsekvent, global og integreret tilgang til markedsovervågning og håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen på medlemsstatens område og omfatte alle sektorer og led i forsyningskæden, herunder import og digitale forsyningskæder.

  1.  I lyset af den hurtige markedsudvikling og de nye risici udarbejder hver medlemsstat en national markedsovervågningsstrategi mindst hvert 4. år. Strategien skal fremme en konsekvent, global og integreret tilgang til markedsovervågning og håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen på medlemsstatens område og omfatte alle sektorer og led i forsyningskæden, herunder import og digitale forsyningskæder. I forbindelse med fastsættelsen af deres nationale markedsovervågningsstrategier hører medlemsstaterne interessenter og gør deres bemærkninger tilgængelige for offentligheden.

  Ændringsforslag    49

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  de områder, der er identificeret som prioriterede områder for håndhævelsen af EU-harmoniseringslovgivningen

  b)  de områder, der er identificeret som prioriterede områder for håndhævelsen af EU-harmoniseringslovgivningen Medlemsstaterne betragter produkter, der er eller har været genstand for en hastebeslutning baseret på artikel 13 i direktiv 2001/95/EF, som prioriterede områder

  Ændringsforslag    50

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 2 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  de håndhævelsesforanstaltninger, der er planlagt med henblik på at mindske forekomsten af manglende overholdelse på de områder, der er identificeret som prioriterede områder, herunder, hvor det er relevant, minimumskontrolniveauet for kategorier af produkter, der har en betydelig grad af manglende overholdelse

  c)  de håndhævelsesforanstaltninger, der er planlagt med henblik på at mindske forekomsten af manglende overholdelse på de områder, der er identificeret som prioriterede områder, herunder, hvor det er relevant, minimumskontrolniveauet for kategorier af produkter, der har en betydelig grad af manglende overholdelse, og som kan udgøre en alvorlig risiko

  Ændringsforslag    51

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 2 – litra f a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  fa)  en vurdering af nye risici for forbrugere i forbindelse med produkter med internetforbindelse, som kan indebære en risiko for forbrugersikkerheden

  Ændringsforslag    52

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen deres nationale markedsovervågningsstrategi gennem det system, der er omhandlet i artikel 34.

  3.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen deres nationale markedsovervågningsstrategi gennem det system, der er omhandlet i artikel 34, og gør den tilgængelig for offentligheden.

  Begrundelse

  Øget gennemsigtighed.

  Ændringsforslag    53

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  beføjelse til at foretage systemrevisioner af de erhvervsdrivendes organisationer, herunder revisioner af de procedurer, de har indført for at sikre, at denne forordning og den gældende EU-harmoniseringslovgivning overholdes

  udgår

  Ændringsforslag    54

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3 – litra e – nr. i

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2)  forsegle alle lokaler eller beslaglægge en erhvervsdrivendes oplysninger, data eller dokumenter under et kontrolbesøg i et nødvendigt tidsrum og i det omfang, det er nødvendigt for undersøgelsen

  2)  forsegle relevante lokaler eller beslaglægge en erhvervsdrivendes oplysninger, data eller dokumenter under et kontrolbesøg i et nødvendigt tidsrum og i det omfang, det er nødvendigt for undersøgelsen

  Ændringsforslag    55

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3 – litra h

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  h)  beføjelse til at træffe midlertidige foranstaltninger, hvis der ikke findes andre effektive midler til at forhindre en alvorlig risiko, herunder navnlig midlertidige foranstaltninger, der kræver, at udbydere af hostingtjenester fjerner, umuliggør eller begrænser adgangen til indhold eller lukker eller begrænser adgangen til et websted, en tjeneste eller konto, eller at domæneregistre eller -registratorer suspenderer et fuldt kvalificeret domænenavn i et bestemt tidsrum

  h)  beføjelse til at træffe midlertidige eller endelige foranstaltninger vedrørende usikre produkter eller produkter, der ikke overholder de gældende regler, hvis der ikke findes andre effektive midler til at forhindre en alvorlig risiko, herunder navnlig foranstaltninger, der kræver, at udbydere af hostingtjenester fjerner, umuliggør eller begrænser adgangen til indhold eller lukker eller begrænser adgangen til et websted, en tjeneste eller konto, eller at domæneregistre eller -registratorer suspenderer et fuldt kvalificeret domænenavn i et bestemt tidsrum

  Ændringsforslag    56

  Forslag til forordning

  Artikel 14– stk. 3– litra m

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  m)  beføjelse til at kræve tilbagebetaling af gevinster opnået som følge af manglende overholdelse

  m)  beføjelse til at kræve tilbagebetaling af gevinster opnået som følge af manglende overholdelse og kræve, at virksomheder tilbagebetaler de berørte forbrugere

  Ændringsforslag    57

  Forslag til forordning

  Artikel 14– stk. 3– litra n

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  n)  beføjelse til at offentliggøre endelige afgørelser, endelige foranstaltninger, tilsagn givet af erhvervsdrivende eller afgørelser, der er truffet i henhold til denne forordning, herunder offentliggørelse af identiteten på den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for den manglende overholdelse.

  n)  beføjelse til at offentliggøre endelige afgørelser, endelige foranstaltninger, tilsagn givet af erhvervsdrivende eller afgørelser, der er truffet i henhold til denne forordning, herunder offentliggørelse af identiteten på den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for den manglende overholdelse, med den højeste garanti for overholdelse af reglerne om fortrolighed, tavshedspligt og forretningshemmeligheder og betingelserne for den erhvervsdrivendes udbetaling af erstatning til forbrugerne for tab eller skader.

  Ændringsforslag    58

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Markedsovervågningsmyndighederne offentliggør alle de tilsagn, de har fået fra erhvervsdrivende, nærmere oplysninger om eventuelle korrigerende foranstaltninger truffet af erhvervsdrivende i deres område og nærmere oplysninger om eventuelle midlertidige foranstaltninger truffet af de relevante markedsovervågningsmyndigheder i henhold til denne forordning.

  4.  Markedsovervågningsmyndighederne offentliggør alle de tilsagn, de har fået fra erhvervsdrivende, nærmere oplysninger om eventuelle korrigerende foranstaltninger truffet af erhvervsdrivende i deres område og nærmere oplysninger om eventuelle midlertidige foranstaltninger truffet af de relevante markedsovervågningsmyndigheder i henhold til denne forordning med den højeste garanti for overholdelse af reglerne om fortrolighed, tavshedspligt og forretningshemmeligheder.

  Ændringsforslag    59

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Markedsovervågningsmyndighederne udøver deres beføjelser i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

  5.  Markedsovervågningsmyndighederne udøver deres beføjelser i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og proportionalitetsprincippet.

  Ændringsforslag    60

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Markedsovervågningsmyndighederne gennemfører i rimeligt omfang passende kontrol af produkternes egenskaber ved hjælp af dokumentbaseret kontrol og, hvis det er relevant, fysisk kontrol og laboratoriekontrol på grundlag af en repræsentativ stikprøve.

  Markedsovervågningsmyndighederne gennemfører i rimeligt omfang passende kontrol af produkternes egenskaber i overensstemmelse med Kommissionens fælles metode ved hjælp af dokumentbaseret kontrol og, hvis det er relevant, fysisk kontrol og laboratoriekontrol på grundlag af en repræsentativ stikprøve. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om fastsættelse af minimumsprocentsatser for antallet af kontroller, som markedsovervågningsmyndighederne skal foretage af produkter af forskellige produktkategorier i overensstemmelse med de prioriteringer, der fastlægges af EU-netværket for produktoverensstemmelse.

  Ændringsforslag    61

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Markedsovervågningsmyndighederne skal overholde fortrolighedsprincippet, når det er nødvendigt for at beskytte forretningshemmeligheder eller for at beskytte personoplysninger i henhold til national lovgivning, dog altid med det forbehold, at oplysninger skal offentliggøres i videst muligt omfang for at beskytte slutbrugernes interesser i Unionen.

  Markedsovervågningsmyndighederne skal sikre den højeste garanti for overholdelse af reglerne om fortrolighed, tavshedspligt og forretningshemmeligheder og skal beskytte personoplysninger i henhold til national lovgivning, dog altid med det forbehold, at oplysninger skal offentliggøres i videst muligt omfang for at beskytte slutbrugernes interesser i Unionen.

  Ændringsforslag    62

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Afgørelsen om, hvorvidt et produkt udgør en alvorlig risiko, baseres på en behørig risikovurdering, som tager hensyn til farens art og sandsynligheden for, at den materialiserer sig. Muligheden for at opnå et højere sikkerhedsniveau eller adgangen til andre, mindre farlige produkter er ikke tilstrækkelig grund til, at et produkt anses for at udgøre en alvorlig risiko.

  2.  Afgørelsen om, hvorvidt et produkt udgør en alvorlig risiko, baseres på en behørig risikovurdering, som tager hensyn til farens art, sandsynligheden for, at den materialiserer sig, og forsigtighedsprincippet. Denne afgørelse tager særlig hensyn til risikoens sundhedsdimension. Muligheden for at opnå et højere sikkerhedsniveau eller adgangen til andre, mindre farlige produkter er ikke tilstrækkelig grund til, at et produkt anses for at udgøre en alvorlig risiko.

  Ændringsforslag    63

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 4 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  yde uafhængig teknisk eller videnskabelig rådgivning til Kommissionen, herunder de netværk, der er oprettet i henhold til artikel 31, og til medlemsstaterne

  c)  yde uafhængig teknisk eller videnskabelig rådgivning til Kommissionen, herunder de netværk, der er oprettet i henhold til artikel 31, og til medlemsstaterne og signalere nye risici på grundlag af de seneste videnskabelige resultater

  Ændringsforslag    64

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 4 – litra e a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea)  fungere som et videncenter for risici og nye risici for forbrugerne og miljøet, for eksempel i forbindelse med skadelige kemikalier, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske, eller andre problematiske stoffer i forbrugerprodukter

  Ændringsforslag    65

  Forslag til forordning

  Artikel 20 stk. 4 – litra e b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  eb)  fungere som videncenter om nye risici for forbrugere i forbindelse med produkter med internetforbindelse

  Ændringsforslag    66

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 4 – litra e c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ec) EU-prøvningsfaciliteter skal ligeledes yde bistand til Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med udviklingen af fælles avancerede prøvningsmetoder. Der skal etableres tætte forbindelser mellem Det Europæiske Kemikalieagentur og EU-prøvningsfaciliteterne, der fungerer som et videncenter, for at forhindre overlapninger og sikre optimal støtte til medlemsstaternes markedsovervågnings- og håndhævelsesaktiviteter.

  Ændringsforslag    67

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a.  Markedsovervågningsmyndighederne tager behørigt hensyn til EU-prøvningsfaciliteternes prøvningsresultater, analyser og konklusioner med henblik på at træffe passende markedsovervågningsforanstaltninger.

  Ændringsforslag    68

  Forslag til forordning

  Artikel 23 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Efter anmodning fra en anmodende myndighed træffer den anmodede myndighed uden ophold alle nødvendige håndhævelsesforanstaltninger ved hjælp af de beføjelser, der er tillagt den i henhold til denne forordning, for at bringe et tilfælde af manglende overholdelse til ophør.

  1.  Efter anmodning fra en anmodende myndighed eller Kommissionen eller andre interessenter, der fremlægger behørig dokumentation for manglende overholdelse, træffer den anmodede myndighed uden ophold alle nødvendige håndhævelsesforanstaltninger ved hjælp af de beføjelser, der er tillagt den i henhold til denne forordning, for at bringe et tilfælde af manglende overholdelse til ophør. Hvis den anmodede myndighed ikke træffer forholdsregler, kan Kommissionen selv træffe alle nødvendige gennemførelsesforanstaltninger.

  Ændringsforslag    69

  Forslag til forordning

  Artikel 26 – stk. 7 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Kommissionen udarbejder hvert år senest den 30. juni en rapport, der indeholder de oplysninger, som medlemsstaterne har fremlagt for det foregående kalenderår. Rapporten offentliggøres i det system, der er omhandlet i artikel 34.

  Kommissionen udarbejder hvert år senest den 30. juni en rapport og et sammendrag af rapporten, der indeholder de oplysninger, som medlemsstaterne har fremlagt for det foregående kalenderår. Rapporten offentliggøres i det system, der er omhandlet i artikel 34.

  Ændringsforslag    70

  Forslag til forordning

  Artikel 26 – stk. 8 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Hvis en medlemsstats toldmyndigheder har grund til at tro, at en erhvervsdrivende har ændret sit indgangssted for produkter til EU-markedet til en anden medlemsstat, fordi kontrollen der er mindre streng eller systematisk, underretter de de tilsvarende myndigheder i den pågældende medlemsstat om den risikoprofil, der er tildelt den erhvervsdrivende, og kan anmode EU-netværket for produktoverensstemmelse om at overvåge indførslen af sådanne produkter.

  Begrundelse

  Formålet er at sikre, at kun sikre produkter, der opfylder kravene, indføres på markedet.

  Ændringsforslag    71

  Forslag til forordning

  Artikel 27 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  produktet ikke er mærket eller etiketteret i overensstemmelse med EU-harmoniseringslovgivningen

  b)  produktet ikke er mærket eller etiketteret i overensstemmelse med EU-harmoniseringslovgivningen, og dette ikke kan løses gennem korrektion inden for en rimelig frist

  Ændringsforslag    72

  Forslag til forordning

  Artikel 29 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Markedsovervågningsmyndighederne skal prioritere behandlingen af produkter, der er angivet til fri omsætning af en autoriseret økonomisk operatør, jf. artikel 38, stk. 2, i forordning (EU) nr. 952/2013, og hvis frigivelse er suspenderet i henhold til artikel 28, stk. 1, i nærværende forordning.

  1.  Markedsovervågningsmyndighederne skal behandle frigivelsen af produkter, der er suspenderede, i henhold til artikel 28, stk. 1, i nærværende forordning ens for alle erhvervsdrivende.

  Ændringsforslag    73

  Forslag til forordning

  Artikel 32 – stk. 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a.  Kommissionen giver de relevante interessenter, herunder forbrugergrupper, mulighed for at give strukturerede bidrag for at hjælpe med at prioritere og udvælge fælles og samtidige overvågningsaktiviteter.

  Begrundelse

  Forbrugerorganisationer foretager regelmæssigt sammenlignende produktprøvning i laboratorier og bidrager til at identificere usikre produkter og produkter, der ikke overholder de gældende regler. De indsamlede oplysninger og data på nationalt og europæisk plan kunne bidrage til et bedre fungerende EU-netværk for produktoverensstemmelse.

  Ændringsforslag    74

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. 1 – litra a a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  aa)  føre tilsyn med markedsovervågnings- og toldmyndighedernes aktiviteter for at sikre et ensartet og stringent kontrolniveau for harmoniserede og ikke-harmoniserede produkter i de forskellige medlemsstater

  Ændringsforslag    75

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. 1 – litra a b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ab)  definere fælles prøvningsmetoder for at sikre et ensartet niveau af den kontrol, der gennemføres af medlemsstaterne

  Ændringsforslag    76

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. 1 – litra f

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  f)  tilrettelægge samarbejdet og effektiv udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem markedsovervågningsmyndighederne

  f)  tilrettelægge samarbejdet og fremme effektiv og regelmæssig udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem medlemsstaterne samt mellem markedsovervågningsmyndighederne og mellem medlemsstaterne og relevante interessenter

  Ændringsforslag    77

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. 1 – litra m a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ma)  udvikle en ensartet praksis for risikoanalyse og definition af forskellige risikokategorier

  Ændringsforslag    78

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. 1 – litra m b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  mb)  overvåge toldmyndighedernes effektivitet og afhjælpe mangler i effektiviteten, der kan føre til en svækkelse af de lige konkurrencevilkår for lovlydige EU-producenter i forhold til producenter i tredjelande, der eksporterer til Unionen, og bekæmpe praksis hos eksportører fra tredjelande med at vælge de indgangssteder til EU, hvor kontrollen er mindre streng eller systematisk

  Ændringsforslag    79

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. 1 – litra m c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  mc)  fremlægge en årlig rapport for Europa-Parlamentet om aktiviteterne i EUPC

  Ændringsforslag    80

  Forslag til forordning

  Artikel 33 – stk. 1 – litra m d (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  md)  oprette procedurer for en paneuropæisk database til indsamling af data vedrørende uheld eller skader på slutbrugernes sundhed, sikkerhed og/eller tryghed eller på miljøet, samt sikre, at oplysningerne, der tilvejebringes i denne database, er let tilgængelige for alle relevante interessenter

  Ændringsforslag    81

  Forslag til forordning

  Artikel 35 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Kommissionen kan udveksle fortrolige oplysninger vedrørende markedsovervågning med regulerende myndigheder i tredjelande eller internationale organisationer, med hvilke den har indgået aftaler om fortrolighed, som bygger på gensidighed.

  1.  Kommissionen kan udveksle fortrolige oplysninger vedrørende markedsovervågning med regulerende myndigheder i tredjelande eller internationale organisationer, omfattet af den højeste garanti for overholdelse af reglerne om fortrolighed, tavshedspligt og forretningshemmeligheder.

  Ændringsforslag    82

  Forslag til forordning

  Artikel 61 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning, som pålægger de erhvervsdrivende forpligtelser, og om sanktioner for overtrædelse af EU-harmoniseringslovgivningen for produkter omfattet af denne forordning, som pålægger de erhvervsdrivende forpligtelser, hvis den pågældende lovgivning ikke foreskriver sanktioner, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

  Kommissionen fastsætter sammen med medlemsstaterne bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning, som pålægger de erhvervsdrivende forpligtelser, og om sanktioner for overtrædelse af enhver EU-lovgivning for produkter, som pålægger de erhvervsdrivende forpligtelser, hvis den pågældende lovgivning ikke foreskriver sanktioner, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

  Kommissionen fastsætter ligeledes de driftsmæssige bestemmelser, så medlemsstaterne kan træffe tidsbegrænsede foranstaltninger og foretage korrigerende handlinger vedrørende produkter og/eller erhvervsdrivende, som ikke opfylder kravene, for hurtigt at kunne beskytte forbrugere, når de står over for en risiko.

  Ændringsforslag    83

  Forslag til forordning

  Artikel 61 – stk. 2 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  små og mellemstore virksomheders finansielle situation

  udgår

  Begrundelse

  Dette kriterie er ikke forbundet med proportionaliteten af den på slutbrugerne eller miljøet forvoldte skade og bør derfor ikke behandles først i afgørelsen om pålæggelse af straf.

  Ændringsforslag    84

  Forslag til forordning

  Artikel 61 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  arten, alvoren og varigheden af den manglende overholdelse, idet der tages hensyn til den skade, som slutbrugerne har lidt

  b)  arten, alvoren og varigheden af den manglende overholdelse, idet der tages hensyn til den skade, som påføres slutbrugerne, miljøet eller sociale og økonomiske interesser

  Ændringsforslag    85

  Forslag til forordning

  Artikel 61 – stk. 2 – litra e a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea)  små og mellemstore virksomheders finansielle situation.

  PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Titel

  Bestemmelser og procedurer for overholdelse og håndhævelse af Unionens harmoniseringslovgivning for produkter

  Referencer

  COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  IMCO

  5.2.2018

   

   

   

  Udtalelse fra

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ENVI

  5.2.2018

  Ordfører for udtalelse

         Dato for valg

  Miroslav Mikolášik

  1.3.2018

  Behandling i udvalg

  16.5.2018

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  10.7.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  53

  1

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

  53

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

  ECR

  Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

  EFDD

  Piernicola Pedicini

  ENF

  Sylvie Goddyn

  GUE/NGL

  Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

  S&D

  Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

  1

  -

  EFDD

  Julie Reid

  0

  0

   

   

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Bestemmelser og procedurer for overholdelse og håndhævelse af Unionens harmoniseringslovgivning for produkter

  Referencer

  COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

  Dato for høring af EP

  20.12.2017

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  IMCO

  5.2.2018

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  INTA

  5.2.2018

  ENVI

  5.2.2018

  ITRE

  5.2.2018

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  INTA

  22.1.2018

  ITRE

  23.1.2018

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Nicola Danti

  23.1.2018

   

   

   

  Behandling i udvalg

  22.1.2018

  16.5.2018

  18.6.2018

  11.7.2018

  Dato for vedtagelse

  3.9.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  28

  5

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

  Dato for indgivelse

  6.9.2018

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  28

  +

  ALDE

  Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

  PPE

  Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

  S&D

  Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  5

  -

  ECR

  Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  John Stuart Agnew

  ENF

  Marcus Pretzell

  1

  0

  ENF

  Mylène Troszczynski

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  Seneste opdatering: 20. september 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik