ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 305/2011, (ΕΕ) αριθ. 528/2012, (ΕΕ) 2016/424, (ΕΕ) 2016/425, (ΕΕ) 2016/426 και (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 2004/42/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 2013/29/ΕΕ, 2013/53/ΕΕ, 2014/28/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ, 2014/68/ΕΕ και 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

  6.9.2018 - (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)) - ***I

  Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  Εισηγητής: Nicola Danti


  Διαδικασία : 2017/0353(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0277/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0277/2018
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 305/2011, (ΕΕ) αριθ. 528/2012, (ΕΕ) 2016/424, (ΕΕ) 2016/425, (ΕΕ) 2016/426 και (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 2004/42/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 2013/29/ΕΕ, 2013/53/ΕΕ, 2014/28/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ, 2014/68/ΕΕ και 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

  (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0795),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 33, 114 και 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0004/2018),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2018[1],

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0277/2018),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1)  Για να κατοχυρωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στην Ένωση, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα πληρούν απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια. Η αυστηρή επιβολή των απαιτήσεων αυτών έχει ουσιώδη σημασία για την ενδεδειγμένη προστασία των παραπάνω συμφερόντων και για τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν να ανθήσει ο θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντων της Ένωσης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καθοριστούν κανόνες με τους οποίους διασφαλίζεται η εν λόγω επιβολή σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων για τα προϊόντα που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες.

  (1)  Για να κατοχυρωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στην Ένωση, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και επομένως πληρούν απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια. Η αυστηρή επιβολή των απαιτήσεων αυτών έχει ουσιώδη σημασία για την ενδεδειγμένη προστασία των παραπάνω συμφερόντων και για τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν να ανθήσει ο θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντων της Ένωσης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καθοριστούν κανόνες με τους οποίους διασφαλίζεται η εν λόγω επιβολή σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, ανεξάρτητα από το αν τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά με παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά μέσα και ανεξάρτητα από το αν παράγονται στην Ένωση ή εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες.

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (1α)  Οι ενωσιακοί κανόνες για τα προϊόντα καλύπτουν μεγάλο μέρος των μεταποιημένων προϊόντων στην Ένωση. Ο αυξανόμενος αριθμός παράνομων και μη συμμορφούμενων προϊόντων στην αγορά θέτει σε κίνδυνο τους πολίτες, οι οποίοι εκτίθενται σε δυνάμει επικίνδυνα προϊόντα, συνεπάγεται συχνά παραβιάσεις άλλων ενωσιακών νομοθετημάτων, υπονομεύει τα ευρωπαϊκά πρότυπα στους τομείς της εργασίας, της υγείας και του περιβάλλοντος και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς που πωλούν συμμορφούμενα προϊόντα αντιμετωπίζουν στρέβλωση του ανταγωνισμού από τους οικονομικούς φορείς που κάνουν περικοπές κάθε είδους ή εσκεμμένα παραβιάζουν τους κανόνες για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2)  Η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς αγαθών μέσω της καταβολής περισσότερων προσπαθειών για την αποτροπή της διάθεσης μη συμμορφούμενων προϊόντων στην αγορά της Ένωσης αναγνωρίστηκε ως προτεραιότητα στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις»24. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί μέσα από την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, την παροχή των σωστών κινήτρων στους οικονομικούς φορείς, την εντατικοποίηση των ελέγχων συμμόρφωσης και την προώθηση της στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τις τελωνειακές αρχές.

  (2)  Η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς αγαθών μέσω της καταβολής περισσότερων προσπαθειών για την αποτροπή της διάθεσης μη συμμορφούμενων προϊόντων στην αγορά της Ένωσης αναγνωρίστηκε ως προτεραιότητα στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις»24. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί μέσα από την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, την παροχή σαφών, διαφανών και ολοκληρωμένων κανόνων στους οικονομικούς φορείς, την εντατικοποίηση των ελέγχων συμμόρφωσης και την προώθηση της στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τις τελωνειακές αρχές.

  __________________

  __________________

  24 COM(2015) 550 final της 28ης Οκτωβρίου 2015.

  24 COM(2015) 550 final της 28ης Οκτωβρίου 2015.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  Το πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να ενισχυθεί, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και της επιβολής της.

  (3)  Επί του παρόντος, η επιβολή των κανόνων εποπτείας της αγοράς είναι ανεπαρκής. Το πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς θα πρέπει, επομένως, να ενισχυθεί, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και της επιβολής της.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4)  Η οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας για όλα τα καταναλωτικά προϊόντα και προβλέπει ειδικές υποχρεώσεις και εξουσίες των κρατών μελών σε σχέση με τα επικίνδυνα προϊόντα, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών για τον σκοπό αυτόν μέσω του ενωσιακού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (RAPEX). Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα ειδικότερα μέτρα που τίθενται στη διάθεσή τους βάσει της ανωτέρω οδηγίας. Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τα καταναλωτικά προϊόντα, οι μηχανισμοί για τις ανταλλαγές πληροφοριών και τις καταστάσεις ταχείας επέμβασης που προβλέπονται στην οδηγία 2001/95/ΕΚ και ενισχύονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 θα πρέπει να συμπληρωθούν, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότεροι.

  (4)  Η οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας για όλα τα καταναλωτικά προϊόντα και προβλέπει ειδικές υποχρεώσεις και εξουσίες των κρατών μελών σε σχέση με τα επικίνδυνα προϊόντα, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών για τον σκοπό αυτόν μέσω του ενωσιακού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (RAPEX). Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα ειδικότερα μέτρα που τίθενται στη διάθεσή τους βάσει της ανωτέρω οδηγίας. Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, ποιότητας και αξιοπιστίας για τα καταναλωτικά προϊόντα, οι μηχανισμοί για τις ανταλλαγές πληροφοριών και τις καταστάσεις ταχείας επέμβασης που προβλέπονται στην οδηγία 2001/95/ΕΚ και ενισχύονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 θα πρέπει να συμπληρωθούν, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότεροι.

  __________________

  __________________

  25 Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).

  25 Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).

  26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

  26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει προϊόντα τα οποία υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης η οποία παρατίθεται στο παράρτημα. Η νομοθεσία που παρατίθεται στο παράρτημα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης σε σχέση με τα μεταποιημένα προϊόντα, εκτός από τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση, τα ζώντα φυτά και ζώα, τα προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης και τα προϊόντα φυτών και ζώων που σχετίζονται άμεσα με τη μελλοντική αναπαραγωγή τους. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται ένα ομοιόμορφο πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα σε επίπεδο Ένωσης. Αρκετές πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, ιδίως με σκοπό τη διαγραφή των παραπομπών σε ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Σε περίπτωση έγκρισης νέας ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης στο μέλλον, τότε εναπόκειται στην εν λόγω νομοθεσία να προβλέπει κατά πόσον ο παρών κανονισμός θα έχει εφαρμογή στην εν λόγω νομοθεσία.

  5.  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει προϊόντα τα οποία υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης η οποία παρατίθεται στο παράρτημα. Η νομοθεσία που παρατίθεται στο παράρτημα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης σε σχέση με τα μεταποιημένα προϊόντα, εκτός από τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση, τα ζώντα φυτά και ζώα, τα προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης και τα προϊόντα φυτών και ζώων που σχετίζονται άμεσα με τη μελλοντική αναπαραγωγή τους. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται ένα ομοιόμορφο πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα σε επίπεδο Ένωσης και ενισχύεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης. Αρκετές πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, ιδίως με σκοπό τη διαγραφή των παραπομπών σε ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Σε περίπτωση έγκρισης νέας ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης στο μέλλον, τότε εναπόκειται στην εν λόγω νομοθεσία να προβλέπει κατά πόσον ο παρών κανονισμός θα έχει εφαρμογή στην εν λόγω νομοθεσία.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7)  Η ασφάλεια των καταναλωτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργό επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα, κατά τρόπον ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η ενίσχυση των μέτρων επιβολής. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται και να καθίστανται ολοένα αποτελεσματικότερα με στόχο την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων μιας παγκόσμιας αγοράς και μιας ολοένα και πιο σύνθετης αλυσίδας εφοδιασμού.

  (7)  Η ασφάλεια των καταναλωτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργό επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα, κατά τρόπον ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η ενίσχυση των μέτρων επιβολής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα προϊόντα που προσφέρονται προς διαδικτυακή πώληση σε τελικούς χρήστες στην Ένωση. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται και να καθίστανται ολοένα αποτελεσματικότερα με στόχο την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων μιας παγκόσμιας αγοράς και μιας ολοένα και πιο σύνθετης αλυσίδας εφοδιασμού.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9)  Επιφορτισμένα με την ευθύνη της επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης θα πρέπει να είναι τα κράτη μέλη, των οποίων οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν συστηματικές προσεγγίσεις ώστε να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της εποπτείας της αγοράς και άλλων δραστηριοτήτων επιβολής.

  (9)  Επιφορτισμένα με την ευθύνη της επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης θα πρέπει να είναι τα κράτη μέλη, των οποίων οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν εναρμονισμένες συστηματικές προσεγγίσεις ώστε να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της εποπτείας της αγοράς και άλλων δραστηριοτήτων επιβολής. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τις οικείες εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς προκειμένου να διασφαλίζουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (9α)  Προκειμένου να βοηθηθούν οι αρχές εποπτείας της αγοράς να διασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να αξιολογούν κατά πόσον πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης από ομοτίμους.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13)  Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου οφείλεται επίσης σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του αριθμού των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, συνήθως μέσω πλατφορμών και επ’ αμοιβή, οι οποίοι παρέχουν ενδιάμεσες υπηρεσίες αποθηκεύοντας περιεχόμενο τρίτων, χωρίς όμως να ασκούν έλεγχο επί του εν λόγω περιεχομένου και, συνεπώς, χωρίς να ενεργούν εκ μέρους κάποιου οικονομικού φορέα. Η αφαίρεση περιεχομένου που σχετίζεται με μη συμμορφούμενα προϊόντα ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η απαγόρευση της πρόσβασης σε μη συμμορφούμενα προϊόντα τα οποία παρέχονται μέσω των υπηρεσιών τους θα πρέπει να μη θίγουν τους κανόνες της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου55 . Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στους παρόχους υπηρεσιών η γενική υποχρέωση να παρακολουθούν τις πληροφορίες που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε η γενική υποχρέωση να αναζητούν με δραστήριο τρόπο γεγονότα ή περιστάσεις που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη, αν δεν γνωρίζουν πραγματικά ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία και δεν γνωρίζουν τα γεγονότα ή τις περιστάσεις από τα οποία προκύπτει η παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία.

  (13)  Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου οφείλεται επίσης σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του αριθμού των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, συνήθως μέσω πλατφορμών και επ’ αμοιβή, οι οποίοι παρέχουν ενδιάμεσες υπηρεσίες αποθηκεύοντας περιεχόμενο τρίτων, χωρίς όμως να ασκούν έλεγχο επί του εν λόγω περιεχομένου και, συνεπώς, χωρίς να ενεργούν εκ μέρους κάποιου οικονομικού φορέα. Η αφαίρεση περιεχομένου που σχετίζεται με μη συμμορφούμενα προϊόντα ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η απαγόρευση της πρόσβασης σε μη συμμορφούμενα προϊόντα τα οποία παρέχονται μέσω των υπηρεσιών τους θα πρέπει να μη θίγουν τους κανόνες της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου55, και να λαμβάνουν παράλληλα υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/334 της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

  __________________

  __________________

  55 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.07.2000, σ. 1).

  55 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.07.2000, σ. 1).

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (13α)  Μολονότι ο παρών κανονισμός δεν αφορά την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει, εντούτοις, να λαμβάνεται υπόψη ότι τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης συχνά δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που ορίζει η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των τελικών χρηστών, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, θέτουν σε κίνδυνο δημόσια συμφέροντα και στηρίζουν άλλες παράνομες δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της εισόδου προϊόντων παραποίησης/απομίμησης στην αγορά της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 608/2013. Για λόγους αποτελεσματικότητας, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την εμπειρογνωσία τους και τις σχετικές πληροφορίες για τους κινδύνους που σχετίζονται με προϊόντα που παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων με σκοπό την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14)  Μια δικαιότερη ενιαία αγορά θα πρέπει να διασφαλίζει ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς φορείς και προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαία η αυστηρότερη επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα. Η καλή συνεργασία μεταξύ κατασκευαστών και αρχών εποπτείας της αγοράς είναι βασικό στοιχείο προκειμένου να καθίσταται εφικτή η άμεση επέμβαση και η λήψη διορθωτικών μέτρων σε σχέση με το προϊόν. Είναι σημαντικό να υπάρχει αρμόδιος επικοινωνίας εγκατεστημένος στην Ένωση, στον οποίο οι αρχές εποπτείας της αγοράς να μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης. Αρμόδιος για την παροχή τέτοιων πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση θα πρέπει να είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας ή άλλο πρόσωπο το οποίο ορίζει ο κατασκευαστής για τον σκοπό αυτόν, π.χ. κάποιος άλλος οικονομικός φορέας. Ο ρόλος του εγκατεστημένου στην Ένωση αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να υπάρχει ένας συνομιλητής με τις αρχές εποπτείας της αγοράς, ο οποίος να είναι εγκατεστημένος στην Ένωση και να επιτελεί εγκαίρως ειδικά καθήκοντα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, προς όφελος των καταναλωτών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων εντός της Ένωσης. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που απαιτούν την ύπαρξη αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ο οποίος να είναι εγκατεστημένος στην Ένωση δεν θα πρέπει να έχουν εφαρμογή όταν το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνουν πράγματι ειδικές απαιτήσεις οι οποίες προβλέπονται σε ορισμένες νομικές πράξεις που αφορούν τα προϊόντα, ήτοι το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και το άρθρο 15 του κανονισμού 2017/746.

  (14)  Μια δικαιότερη ενιαία αγορά θα πρέπει να διασφαλίζει ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς φορείς και προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαία η αυστηρότερη επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα. Η καλή συνεργασία μεταξύ κατασκευαστών και αρχών εποπτείας της αγοράς είναι βασικό στοιχείο προκειμένου να καθίσταται εφικτή η άμεση επέμβαση και η λήψη διορθωτικών μέτρων σε σχέση με το προϊόν. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα πρόσωπο αναφοράς εγκατεστημένο στην Ένωση, στο οποίο οι αρχές εποπτείας της αγοράς να μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και το οποίο να μπορεί να αναλαμβάνει δράση για την επανόρθωση περιστατικών μη συμμόρφωσης. Το πρόσωπο αναφοράς θα πρέπει να είναι ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας, όταν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος τον οποίο ορίζει ο κατασκευαστής για τον σκοπό αυτό.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (14α)  Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θέτει ορισμένες προκλήσεις για τις αρχές εποπτείας της αγοράς όσον αφορά τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων που πωλούνται μέσω διαδικτύου και την αποτελεσματική επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Ο αριθμός των οικονομικών φορέων που προσφέρουν προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές με ηλεκτρονικά μέσα αυξάνεται. Συνεπώς, ο ρόλος του προσώπου αναφοράς για τη συμμόρφωση είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να υπάρχει ένας συνομιλητής με τις αρχές εποπτείας της αγοράς, ο οποίος να είναι εγκατεστημένος στην Ένωση και να επιτελεί εγκαίρως ειδικά καθήκοντα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, προς όφελος των καταναλωτών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων εντός της Ένωσης. Για να καλυφθεί το υφιστάμενο κενό και να διασφαλιστεί ότι για το προϊόν υπάρχει πάντα ένα πρόσωπο αναφοράς εγκατεστημένο στην Ένωση, ο κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης, όταν δεν υπάρχει εισαγωγέας, θα πρέπει να ορίζει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ο οποίος θα έχει τις υποχρεώσεις του προσώπου αναφοράς έναντι των αρχών εποπτείας της αγοράς.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (14β)  Οι υποχρεώσεις του προσώπου αναφοράς θα πρέπει να ισχύουν με την επιφύλαξη των υφιστάμενων υποχρεώσεων και ευθυνών του κατασκευαστή, του εισαγωγέα και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου δυνάμει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που απαιτούν την ύπαρξη προσώπου αναφοράς για τη συμμόρφωση εγκατεστημένου στην Ένωση δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται εκ των πραγμάτων με ειδικές απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται σε ορισμένες νομικές πράξεις που αφορούν τα προϊόντα, συγκεκριμένα το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν συνδρομή στους οικονομικούς φορείς είτε μέσω πληροφοριών σχετικά με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης από τα σημεία επαφής για τα προϊόντα, τα οποία θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) [Παραπομπή στον νέο κανονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση]56, είτε μέσω καθοδήγησης σχετικά με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης από την αρχή εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο ρυθμίσεων εταιρικής σχέσης σχετικά με τη συμμόρφωση. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιούν την υφιστάμενη συνεργασία με τους ενδιαφερομένους και να διαθέτουν τη δυνατότητα να συνάπτουν μνημόνια συμφωνίας μ’ αυτούς, με στόχο την προώθηση της συμμόρφωσης ή τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης σε κατηγορίες προϊόντων εντός δεδομένης γεωγραφικής περιοχής.

  (15)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν συνδρομή στους οικονομικούς φορείς είτε μέσω πληροφοριών σχετικά με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης από τα σημεία επαφής για τα προϊόντα, τα οποία θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) [Παραπομπή στον νέο κανονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση]56. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιούν την υφιστάμενη συνεργασία με τους ενδιαφερομένους και να διαθέτουν τη δυνατότητα να συνάπτουν μνημόνια συμφωνίας μ’ αυτούς, με στόχο την ευαισθητοποίηση, την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης, την προώθηση εθελοντικών δράσεων, την προώθηση της συμμόρφωσης ή τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης σε κατηγορίες προϊόντων εντός δεδομένης γεωγραφικής περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που προσφέρονται με ηλεκτρονικά μέσα.

  __________________

  __________________

  56 Κανονισμός (ΕΕ) […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … (ΕΕ L της , σ. )

  56 Κανονισμός (ΕΕ) […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … (ΕΕ L της , σ. )

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (16α)  Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θέτει ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των τελικών χρηστών από μη συμμορφούμενα προϊόντα. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική οργάνωση των δραστηριοτήτων τους για την εποπτεία της αγοράς σε σχέση με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου. Οι δραστηριότητες σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να διενεργούνται σε πλαίσιο πρόληψης και αντίδρασης και να λαμβάνουν υπόψη διάφορες πηγές πληροφοριών, όπως το RAPEX, η παγκόσμια δικτυακή πύλη για τις ανακλήσεις προϊόντων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι καταγγελίες καταναλωτών, και πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλες αρχές, οικονομικούς φορείς και από τα μέσα ενημέρωσης.

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (16β)  Στο πλαίσιο της άσκησης της εποπτείας της αγοράς για προϊόντα που προσφέρονται στο διαδίκτυο, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αντιμετωπίζουν πολυάριθμες δυσκολίες όπως η ανίχνευση των προϊόντων που διατίθενται προς διαδικτυακή πώληση, ο εντοπισμός των αρμόδιων οικονομικών φορέων ή η διενέργεια αξιολογήσεων κινδύνου ή δοκιμών ασφαλείας λόγω του ότι δεν διαθέτουν φυσική πρόσβαση στα προϊόντα. Με βάση τις υφιστάμενες συλλογικές εμπειρίες και τις καλύτερες πρακτικές, η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ανακοίνωση σχετικά με την εποπτεία της αγοράς των προϊόντων που πωλούνται μέσω του διαδικτύου (2017/C 250/01), επιδιώκοντας να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της ενωσιακής νομοθεσίας για τα προϊόντα και σε μια περισσότερο ομοιόμορφη και συνεκτική εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας όσον αφορά τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του διαδικτύου. Πέραν των υποχρεωτικών απαιτήσεων όσον αφορά την οργάνωση της εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου, που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν την εν λόγω ανακοίνωση ως συμπληρωματικό έγγραφο καθοδήγησης και αναφοράς όσον αφορά τις ορθές πρακτικές για την εποπτεία της αγοράς και για την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (16γ)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διάδοση του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) και στον αυξανόμενο αριθμό συσκευών με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης (AI), λαμβανομένου υπόψη ότι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τις συνδεδεμένες συσκευές στην καθημερινή τους ζωή. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες απειλές όσον αφορά την ασφάλεια των συσκευών αυτών που μπορεί να υποστούν δικτυοπαραβίαση και, ως εκ τούτου, εγκυμονούν κινδύνους εξ αποστάσεως. Στον τομέα του διαδικτύου των πραγμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο η ασφάλεια όσο και η προστασία των προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας για την κατοχύρωση της ασφάλειας των χρηστών τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνος με τον κανονισμό για τον ENISA [2017/0225 (COD)] και με την ανακοίνωση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη COM (2018)237.

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16 δ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (16δ)  Στην εποχή συνεχούς ανάπτυξης των ψηφιακών τεχνολογιών, θα πρέπει να διερευνηθούν νέες αγορακεντρικές λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς εντός της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξετάσουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας blockchain και νέους κανόνες για την επισήμανση των προϊόντων, που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές μεθόδους επισήμανσης και να διευκολύνουν το έργο των αρχών εποπτείας της αγοράς παρέχοντας με ηλεκτρονικό τρόπο εύκολα προσβάσιμες και δομημένες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18)  Οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι διεξοδικές και αποτελεσματικές, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Δεδομένου ότι οι έλεγχοι μπορεί να συνεπάγονται φόρτο για τους οικονομικούς φορείς, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να οργανώνουν και να διενεργούν δραστηριότητες επιθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντά τους και περιορίζοντας τον εν λόγω φόρτο στο αναγκαίο για τη διενέργεια αποδοτικών και αποτελεσματικών ελέγχων επίπεδο. Επιπλέον, οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να διενεργούνται με τον ίδιο βαθμό επιμέλειας από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, άσχετα με το αν η μη συμμόρφωση του δεδομένου προϊόντος αφορά την επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους ή είναι πιθανό να έχει αντίκτυπο στην αγορά άλλου κράτους μέλους.

  (18)  Οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι διεξοδικές και αποτελεσματικές, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Δεδομένου ότι οι έλεγχοι μπορεί να συνεπάγονται φόρτο για τους οικονομικούς φορείς, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να οργανώνουν και να διενεργούν δραστηριότητες επιθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των εν λόγω φορέων και περιορίζοντας τον εν λόγω φόρτο στο αναγκαίο για τη διενέργεια αποδοτικών και αποτελεσματικών ελέγχων επίπεδο. Επιπλέον, οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να διενεργούνται με τον ίδιο βαθμό επιμέλειας από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, άσχετα με το αν η μη συμμόρφωση του δεδομένου προϊόντος αφορά την επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους ή είναι πιθανό να έχει αντίκτυπο στην αγορά άλλου κράτους μέλους. Θα πρέπει να οριστούν ενιαίοι όροι για τις δραστηριότητες επιθεώρησης που διενεργούνται από τις αρχές εποπτείας της αγοράς όταν ένα προϊόν παρουσιάζει γνωστό ή αναδυόμενο κίνδυνο.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (18α)  Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 έχουν εφαρμοστεί με πολλούς διαφορετικούς και ειδικούς τρόπους σε εθνικό επίπεδο. Διαφορές προκύπτουν όσον αφορά όχι μόνο την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς, αλλά και τους μηχανισμούς εσωτερικού συντονισμού σε εθνικό επίπεδο, το επίπεδο των διατιθέμενων χρηματοδοτικών πόρων που προορίζονται για την εποπτεία της αγοράς, τις στρατηγικές και προσεγγίσεις εποπτείας της αγοράς, καθώς και τις εξουσίες όσον αφορά τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και το επίπεδο των κυρώσεων για παραβάσεις, με αποτέλεσμα την αποσπασματική επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Η αποσπασματικότητα αυτή οδηγεί σε αυστηρότερη εποπτεία της αγοράς σε ορισμένα κράτη μέλη από ό, τι σε άλλα και ενδέχεται να επιφέρει λιγότερο αποτελεσματική αποτρεπτική ισχύ, άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων σε ορισμένα κράτη μέλη καθώς επίσης και δυνητικές ανισορροπίες όσον αφορά το επίπεδο ασφαλείας των προϊόντων σε ολόκληρη την Ένωση.

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (19α)  Η εφαρμογή και η άσκηση εξουσιών κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι αναλογικές και κατάλληλες λαμβανομένων υπόψη της φύσης και της συνολικής πραγματικής ή δυνητικής ζημίας του προστατευόμενου από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης δημόσιου συμφέροντος από το περιστατικό μη συμμόρφωσης. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα πραγματικά γεγονότα και τις περιστάσεις της υπόθεσης και θα πρέπει να επιλέγουν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του περιστατικού μη συμμόρφωσης. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να είναι αναλογικά, αποτελεσματικά και αποτρεπτικά.

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (20)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να επιλέγουν το σύστημα επιβολής που θεωρούν κατάλληλο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να επιλέγουν κατά πόσον οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να ασκήσουν εξουσίες έρευνας και επιβολής απευθείας στο πλαίσιο της δικής τους αρμοδιότητας ή μέσω αίτησης στα αρμόδια δικαστήρια.

  (20)  Η εφαρμογή και η άσκηση εξουσιών στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνες με τη λοιπή ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων δικονομικών εγγυήσεων και των αρχών των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και δεν θα πρέπει να θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να επιλέγουν το σύστημα επιβολής που θεωρούν κατάλληλο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν ελεύθερα να θεσπίζουν προϋποθέσεις και όρια για την άσκηση των εξουσιών στο εθνικό τους δίκαιο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να επιλέγουν κατά πόσον οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να ασκήσουν εξουσίες έρευνας και επιβολής απευθείας στο πλαίσιο της δικής τους αρμοδιότητας, μέσω προσφυγής σε άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές ή μέσω αίτησης στα αρμόδια δικαστήρια.

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (22)  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με το αντικείμενο μιας έρευνας, προκειμένου να διαπιστώνουν κατά πόσον η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης έχει παραβιαστεί, και ιδίως να προσδιορίζουν τον υπεύθυνο οικονομικό φορέα, ανεξαρτήτως του προσώπου που διαθέτει τα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, πληροφορίες ή δεδομένα και ανεξαρτήτως του τόπου όπου έχει την έδρα του και της μορφής των εν λόγω στοιχείων. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν απευθείας από τρίτους που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή αλυσίδα αξίας να παρέχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται.

  (22)  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένα, στις τεχνικές προδιαγραφές και τις λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με το αντικείμενο μιας έρευνας, προκειμένου να διαπιστώνουν κατά πόσον η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης έχει παραβιαστεί, και ιδίως να προσδιορίζουν τον υπεύθυνο οικονομικό φορέα, ανεξαρτήτως του προσώπου που διαθέτει τα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, πληροφορίες ή δεδομένα και ανεξαρτήτως του τόπου όπου έχει την έδρα του και της μορφής των εν λόγω στοιχείων. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν απευθείας από τρίτους που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή αλυσίδα αξίας να παρέχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (24)  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν από οποιονδήποτε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του οικείου οικονομικού φορέα να παρέχει διευκρινίσεις ή πραγματικά περιστατικά, πληροφορίες ή έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιτόπιας επιθεώρησης, και να καταχωρίζουν τις απαντήσεις που δίνονται από τον εν λόγω εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού.

  (24)  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν από τον εκπρόσωπο οικονομικού φορέα ή το αρμόδιο μέλος του προσωπικού του οικείου οικονομικού φορέα να παρέχει διευκρινίσεις ή πραγματικά περιστατικά, πληροφορίες ή έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιτόπιας επιθεώρησης, και να καταχωρίζουν τις απαντήσεις που δίνονται από τον εν λόγω εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού.

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 25

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (25)  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν τη συμμόρφωση των προϊόντων που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και να συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία περί μη συμμόρφωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να έχουν την εξουσία να πραγματοποιούν δοκιμαστικές αγορές και, όταν η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων δεν είναι εφικτή με άλλο τρόπο, να αγοράζουν αγαθά με καλυμμένη ταυτότητα.

  (25)  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν τη συμμόρφωση των προϊόντων που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, να τα επιθεωρούν και να πραγματοποιούν ανάδρομη τεχνική έρευνα για να συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία περί μη συμμόρφωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να έχουν την εξουσία να πραγματοποιούν δοκιμαστικές αγορές και, όταν η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων δεν είναι εφικτή με άλλο τρόπο, να αγοράζουν αγαθά με καλυμμένη ταυτότητα.

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 26

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (26)  Ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να παύουν τη μη συμμόρφωση γρήγορα και αποτελεσματικά, ιδίως όταν ο οικονομικός φορέας που πωλεί το προϊόν αποκρύπτει την ταυτότητά του ή μετεγκαθίσταται εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα για να αποφύγει την επιβολή της νομοθεσίας. Όταν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης σε βάρος των τελικών χρηστών λόγω μη συμμόρφωσης, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει είναι σε θέση να λαμβάνουν προσωρινά μέτρα, όταν δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα μέσα για την αποτροπή ή τον μετριασμό της εν λόγω βλάβης, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, αναστολή της λειτουργίας ενός δικτυακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού, ή αναστολή ενός πλήρως εγκεκριμένου ονόματος τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ. Επιπροσθέτως, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να κλείνουν ή να ζητούν από τρίτο πάροχο υπηρεσιών να κλείσει έναν διαδικτυακό τόπο, υπηρεσία ή λογαριασμό ή μέρος αυτού, ή να διαγράφουν ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα.

  (26)  Ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να παύουν τη μη συμμόρφωση γρήγορα και αποτελεσματικά, ιδίως όταν ο οικονομικός φορέας που πωλεί το προϊόν αποκρύπτει την ταυτότητά του ή μετεγκαθίσταται εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα για να αποφύγει την επιβολή της νομοθεσίας. Όταν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης σε βάρος των τελικών χρηστών λόγω μη συμμόρφωσης, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει είναι σε θέση να λαμβάνουν μέτρα, όπου αυτό είναι δεόντως αιτιολογημένο και αναλογικό και όταν δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα μέσα για την αποτροπή ή τον μετριασμό της εν λόγω βλάβης, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, αναστολή της λειτουργίας ενός δικτυακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού, ή αναστολή ενός πλήρως εγκεκριμένου ονόματος τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ. Επιπροσθέτως, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να κλείνουν ή να ζητούν από τρίτο πάροχο υπηρεσιών να κλείσει έναν διαδικτυακό τόπο, υπηρεσία ή λογαριασμό ή μέρος αυτού, ή να διαγράφουν ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 27

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (27)  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενεργούν προς το συμφέρον των οικονομικών φορέων, των τελικών χρηστών και του ευρέος κοινού, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δημόσια συμφέροντα που θεσπίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα διαφυλάσσονται και προστατεύονται με συνέπεια μέσω κατάλληλων δράσεων επιβολής, και ότι η συμμόρφωση με την εν λόγω νομοθεσία διασφαλίζεται σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού μέσω κατάλληλων ελέγχων. Συνεπώς, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να λογοδοτούν στους οικονομικούς φορείς, τους τελικούς χρήστες και στο ευρύ κοινό για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων που επιτελούν. Θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με την οργάνωση και την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, περιλαμβανομένων των ελέγχων, και να δημοσιεύουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που επιτελούν και τα αποτελέσματα των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης, υπό ορισμένους όρους, να έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν ή να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό συμμόρφωσης των επιμέρους οικονομικών φορέων με βάση το αποτέλεσμα των επίσημων ελέγχων εποπτείας της αγοράς.

  (27)  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενεργούν προς το συμφέρον των οικονομικών φορέων, των τελικών χρηστών και του ευρέος κοινού, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δημόσια συμφέροντα που θεσπίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα διαφυλάσσονται και προστατεύονται με συνέπεια μέσω κατάλληλων δράσεων επιβολής, και ότι η συμμόρφωση με την εν λόγω νομοθεσία διασφαλίζεται σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού μέσω κατάλληλων ελέγχων. Συνεπώς, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να λογοδοτούν στους οικονομικούς φορείς, τους τελικούς χρήστες και στο ευρύ κοινό για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων που επιτελούν. Θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με την οργάνωση και την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, περιλαμβανομένων των ελέγχων, και να δημοσιεύουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που επιτελούν και τα αποτελέσματα των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης, υπό ορισμένους όρους, να έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν ή να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό συμμόρφωσης των επιμέρους οικονομικών φορέων με βάση το αποτέλεσμα των επίσημων ελέγχων εποπτείας της αγοράς, παρέχοντας ταυτόχρονα στους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με πληροφορίες που τους αφορούν, πριν από τη δημοσίευσή τους.

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 33

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  33.  Προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η συνέπεια των δοκιμών σε ολόκληρη την Ένωση στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών. Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα περισσότερο ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών για την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων των δοκιμών εντός της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται περιττές αλληλεπικαλύψεις και να διασφαλίζεται μεγαλύτερη συνέπεια σε επίπεδο Ένωσης.

  (33)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η συνέπεια των δοκιμών σε ολόκληρη την Ένωση στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς όσον αφορά συγκεκριμένα προϊόντα ή μια ειδική κατηγορία ή ομάδα προϊόντων ή για ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με μια κατηγορία ή ομάδα προϊόντων, η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών. Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα περισσότερο ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών για την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων των δοκιμών εντός της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται περιττές αλληλεπικαλύψεις και να διασφαλίζεται μεγαλύτερη συνέπεια σε επίπεδο Ένωσης.

  Τροπολογία  30

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 35

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (35)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη συνεχή διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων για την κατάλληλη στελέχωση και τον εξοπλισμό των αρμόδιων αρχών εποπτείας της αγοράς. Προκειμένου οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς να είναι αποδοτικές, απαιτούνται πόροι σταθεροί και σε επίπεδο που θα ανταποκρίνεται ανά πάσα στιγμή στις ανάγκες επιβολής. Συνεπώς, η δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να ενισχυθεί με την είσπραξη τελών, ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες που προκύπτουν από τη διενέργεια δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς σε σχέση με προϊόντα που διαπιστώνεται ότι είναι μη συμμορφούμενα, και αφού ληφθεί δεόντως υπόψη το ιστορικό συμμόρφωσης του οικονομικού φορέα.

  (35)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη συνεχή διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων για την κατάλληλη στελέχωση και τον εξοπλισμό των αρμόδιων αρχών εποπτείας της αγοράς. Προκειμένου οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς να είναι αποδοτικές, απαιτούνται πόροι σταθεροί και σε επίπεδο που θα ανταποκρίνεται ανά πάσα στιγμή στις ανάγκες επιβολής. Οι διοικητικοί και οι αυτόματοι έλεγχοι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους φυσικούς ελέγχους, οι οποίοι εγγυώνται την ουσιαστική συμμόρφωση ενός προϊόντος με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης. Συνεπώς, η δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να ενισχυθεί με την είσπραξη τελών, ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες που προκύπτουν από τη διενέργεια δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς σε σχέση με προϊόντα που διαπιστώνεται ότι είναι μη συμμορφούμενα, και αφού ληφθεί δεόντως υπόψη το ιστορικό συμμόρφωσης του οικονομικού φορέα.

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 38

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (38)  Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί ότι τα μη ασφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα δεν διατίθενται στην αγορά της Ένωσης είναι ο εντοπισμός των εν λόγω προϊόντων προτού αυτά τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Οι τελωνειακές αρχές, ως αρχές αρμόδιες για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, έχουν τον πλήρη έλεγχο των εμπορικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και, συνεπώς, θα πρέπει να υποχρεούνται να διενεργούν επαρκείς ελέγχους βάσει εκτίμησης κινδύνου, ώστε να συμβάλλουν σε μια ασφαλέστερη αγορά. Η ομοιόμορφη επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από συστηματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών αρχών. Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν εγκαίρως από τις αρχές εποπτείας της αγοράς όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά τα μη συμμορφούμενα προϊόντα ή πληροφορίες σχετικά με οικονομικούς φορείς όπου έχει εντοπιστεί υψηλότερος κίνδυνος μη συμμόρφωσης. Με τη σειρά τους, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρχές εποπτείας της αγοράς εγκαίρως σχετικά με τη θέση προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία και με τα αποτελέσματα των ελέγχων, αν οι εν λόγω πληροφορίες έχουν σημασία για την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Επιπλέον, αν η Επιτροπή λάβει γνώση σοβαρού κινδύνου που προκαλείται από εισαγόμενο προϊόν, θα πρέπει να ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τους εν λόγω κινδύνους, προκειμένου να διασφαλίζεται ο συντονισμός και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της συμμόρφωσης και των ελέγχων επιβολής στα πρώτα σημεία εισόδου στην Ένωση.

  (38)  Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί ότι τα μη ασφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα δεν διατίθενται στην αγορά της Ένωσης είναι ο εντοπισμός των εν λόγω προϊόντων προτού αυτά τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Οι τελωνειακές αρχές, ως αρχές αρμόδιες για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, έχουν τον πλήρη έλεγχο των εμπορικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και, συνεπώς, θα πρέπει να υποχρεούνται να διενεργούν επαρκείς ελέγχους βάσει εκτίμησης κινδύνου, ώστε να συμβάλλουν σε μια ασφαλέστερη αγορά, πράγμα που διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Η ομοιόμορφη επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από συστηματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών αρχών. Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν εγκαίρως από τις αρχές εποπτείας της αγοράς όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά τα μη συμμορφούμενα προϊόντα ή πληροφορίες σχετικά με οικονομικούς φορείς όπου έχει εντοπιστεί υψηλότερος κίνδυνος μη συμμόρφωσης. Με τη σειρά τους, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρχές εποπτείας της αγοράς εγκαίρως σχετικά με τη θέση προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία και με τα αποτελέσματα των ελέγχων, αν οι εν λόγω πληροφορίες έχουν σημασία για την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Επιπλέον, αν η Επιτροπή λάβει γνώση σοβαρού κινδύνου που προκαλείται από εισαγόμενο προϊόν, θα πρέπει να ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τους εν λόγω κινδύνους, προκειμένου να διασφαλίζεται ο συντονισμός και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της συμμόρφωσης και των ελέγχων επιβολής στα πρώτα σημεία εισόδου στην Ένωση.

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (38α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την απόδοση των τελωνειακών αρχών και να αντιμετωπίζει τυχόν προβλήματα στην απόδοση τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποδυνάμωση των ίσων όρων ανταγωνισμού για τους συμμορφούμενους παραγωγούς της Ένωσης σε σχέση με τους παραγωγούς τρίτων χωρών οι οποίοι εξάγουν στην Ένωση. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την πρακτική εξαγωγέων τρίτων χωρών να επιλέγουν σημεία εισόδου στην Ένωση στα οποία οι έλεγχοι είναι λιγότερο αυστηροί ή συστηματικοί.

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 39

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (39)  Προκειμένου να υποστηρίζονται οι τελωνειακές αρχές και οι αρχές εποπτείας της αγοράς στην άσκηση των καθηκόντων που συνδέονται με ελέγχους σε προϊόντα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, θα πρέπει να προβλέπεται ευνοϊκότερη μεταχείριση για προϊόντα με διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, όπως ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, εν αναμονή της καθιέρωσης της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την ιδιότητα των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και το ιστορικό συμμόρφωσής τους σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων. Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πιο στοχευμένο έλεγχο, βάσει κινδύνου, των προϊόντων που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

  (39)  Προκειμένου να υποστηρίζονται οι τελωνειακές αρχές και οι αρχές εποπτείας της αγοράς στην άσκηση των καθηκόντων που συνδέονται με ελέγχους σε προϊόντα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, θα πρέπει να προβλέπεται ευνοϊκότερη μεταχείριση για προϊόντα με διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, όπως ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, εν αναμονή της καθιέρωσης της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την ιδιότητα των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και το ιστορικό συμμόρφωσής τους σε σχέση με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και την ασφάλεια των προϊόντων. Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πιο στοχευμένο έλεγχο, βάσει κινδύνου, των προϊόντων που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (40α)  Θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική, ταχεία και ακριβής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 προβλέπει μια σειρά από εργαλεία, όπως το σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS) και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (RAPEX) που επιτρέπουν τον συντονισμό μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς στην Ένωση. Τα εργαλεία αυτά, μαζί με διεπαφή που επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων από το ICSMS στο RAPEX, διατηρούνται και αναπτύσσονται περαιτέρω ώστε να αξιοποιείται πλήρως το δυναμικό τους και να συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 41

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (41)  Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου συστήματος πληροφόρησης και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS). Για τους σκοπούς της συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα, το ICSMS θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να καταστεί προσβάσιμο στην Επιτροπή, στα ενιαία γραφεία σύνδεσης και στις αρχές εποπτείας της αγοράς, καθώς και στο ευρύ κοινό μέσω δημόσιας διασύνδεσης. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναπτυχθεί ηλεκτρονική διεπαφή η οποία θα επιτρέπει την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών τελωνειακών συστημάτων και των αρχών εποπτείας της αγοράς.

  (41)  Στο πλαίσιο αυτό, για τους σκοπούς της συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα, το ICSMS θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να καταστεί προσβάσιμο στην Επιτροπή, στα ενιαία γραφεία σύνδεσης και στις αρχές εποπτείας της αγοράς, καθώς και στο ευρύ κοινό μέσω δημόσιας διασύνδεσης. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναπτυχθεί ηλεκτρονική διεπαφή η οποία θα επιτρέπει την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών τελωνειακών συστημάτων και των αρχών εποπτείας της αγοράς.

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 42

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (42)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού ως προς τους στόχους που επιδιώκει. Σύμφωνα με το σημείο 22 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου59, η αξιολόγηση, βάσει της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της συνεκτικότητας και της προστιθέμενης αξίας, θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων των επιλογών περαιτέρω δράσης.

  (42)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού ως προς τους στόχους που επιδιώκει, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις νέες τεχνολογικές, οικονομικές, εμπορικές και νομικές εξελίξεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο διαδίκτυο των πραγμάτων και στις συσκευές με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης (AI) και σε νέες καινοτόμες λύσεις που βασίζονται στην αγορά. Σύμφωνα με το σημείο 22 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου59, η αξιολόγηση, βάσει της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της συνεκτικότητας και της προστιθέμενης αξίας, θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων των επιλογών περαιτέρω δράσης, μεταξύ άλλων με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού σε μη εναρμονισμένα προϊόντα.

  __________________

  __________________

  59 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

  59 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 44

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (44)  Η ποικιλομορφία των κυρώσεων ανά την Ένωση είναι ένας από τους λόγους της ανεπαρκούς αποτροπής και της ανομοιόμορφης προστασίας. Οι κανόνες σχετικά με τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των χρηματικών προστίμων, αποτελούν ζήτημα εθνικής δικαιοδοσίας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, θα πρέπει να καθοριστούν κοινά κριτήρια και αρχές καθοδήγησης για τον προσδιορισμό του επιπέδου των κυρώσεων, προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη και αποτελεσματική αποτροπή σε ολόκληρη την Ένωση. Ο καθορισμός κριτηρίων για τον προσδιορισμό αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών επιπέδων σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως όσον αφορά την παρελθούσα συμπεριφορά των οικονομικών φορέων, τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια ερευνών από αρχές εποπτείας της αγοράς και το επίπεδο της ζημίας, είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποφυγή αδύναμων σημείων τα οποία θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την πρακτική της αναζήτησης του πλέον ευνοϊκού δικαστηρίου (forum shopping).

  (44)  Η ποικιλομορφία των κυρώσεων ανά την Ένωση είναι ένας από τους λόγους της ανεπαρκούς αποτροπής και της ανομοιόμορφης προστασίας. Οι κανόνες σχετικά με τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των χρηματικών προστίμων, αποτελούν ζήτημα εθνικής δικαιοδοσίας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, θα πρέπει να καθοριστούν κοινά κριτήρια και αρχές καθοδήγησης για τον προσδιορισμό του επιπέδου των κυρώσεων, προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη και αποτελεσματική αποτροπή σε ολόκληρη την Ένωση. Ο καθορισμός κριτηρίων για τον προσδιορισμό αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών επιπέδων σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως όσον αφορά την παρελθούσα συμπεριφορά των οικονομικών φορέων, κυρίως σε περίπτωση εντοπισμού επανειλημμένων παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης όσον αφορά τη συμμόρφωση των προϊόντων, τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια ερευνών από αρχές εποπτείας της αγοράς και το επίπεδο και τη σοβαρότητα της ζημίας, είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποφυγή αδύναμων σημείων τα οποία θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την πρακτική της αναζήτησης του πλέον ευνοϊκού δικαστηρίου (forum shopping).

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (44α)  Προκειμένου να εξασφαλίζονται αποτελεσματικές αξιολογήσεις των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς από ομοτίμους όσον αφορά δραστηριότητες τις οποίες ασκούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για τον καθορισμό ενός σχεδίου για τις αξιολογήσεις από ομοτίμους, το οποίο θα καθορίζει τα κριτήρια σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας αξιολόγησης από ομοτίμους, τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση από ομοτίμους, το χρονοδιάγραμμα, την περιοδικότητα και τα λοιπά καθήκοντα σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών της εργασιών, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  Τροπολογία    39

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 47

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (47)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται με σεβασμό των εν λόγω δικαιωμάτων και αρχών. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να διασφαλίσει τον απόλυτο σεβασμό στην προστασία των καταναλωτών, την επιχειρηματική ελευθερία, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, το δικαίωμα ιδιοκτησίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

  (47)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνονται στις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να διασφαλίσει τον απόλυτο σεβασμό στην προστασία των καταναλωτών, την επιχειρηματική ελευθερία, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, το δικαίωμα ιδιοκτησίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  -1.  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι μόνο τα συμμορφούμενα προϊόντα που πληρούν απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας των δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια, διατίθενται στην ενωσιακή αγορά.

  Τροπολογία    41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση ορισμένων προϊόντων τα οποία αποτελούν αντικείμενο ενωσιακών πράξεων που εναρμονίζουν τους όρους εμπορίας τους. Καθορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα.

  Θεσπίζει επίσης κανόνες και διαδικασίες για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση ορισμένων προϊόντων τα οποία αποτελούν αντικείμενο ενωσιακών πράξεων που εναρμονίζουν τους όρους εμπορίας τους. Καθορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα.

  Τροπολογία    42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν προδιαγραφές που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας των δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Καλύτερος προσδιορισμός των στόχων του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία    43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2a.  Τα άρθρα 26, 27, 28, 29 και 30 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη νομοθεσία της Ένωσης, στον βαθμό που άλλα νομοθετήματα της Ένωσης δεν περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις σχετικά με την οργάνωση των ελέγχων στα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης.

  Τροπολογία    44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  «εποπτεία της αγοράς»: οι δραστηριότητες που διεξάγονται και τα μέτρα που λαμβάνονται από αρχές εποπτείας της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος·

  (3)  «εποπτεία της αγοράς»: οι δραστηριότητες που διεξάγονται και τα μέτρα που λαμβάνονται από αρχές εποπτείας της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια εν γένει, την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, την προστασία των καταναλωτών, τη δημόσια ασφάλεια ή άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος·

  Αιτιολόγηση

  Καλύτερος προσδιορισμός των στόχων του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία    45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  12.  «οικονομικός φορέας»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας, όπου συμπεριλαμβάνονται:

  (12)  «οικονομικός φορέας»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας και κάθε άλλο πρόσωπο που υπέχει υποχρεώσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων στην αγορά σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, όπου συμπεριλαμβάνονται:

  Τροπολογία    46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15)  «σοβαρός κίνδυνος»: κάθε σοβαρός κίνδυνος, συμπεριλαμβανομένου του σοβαρού κινδύνου που δεν έχει άμεσες επιπτώσεις, ο οποίος απαιτεί ταχεία επέμβαση των αρχών εποπτείας της αγοράς·

  (15)  «σοβαρός κίνδυνος»: κάθε σοβαρός κίνδυνος, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων οι επιπτώσεις των οποίων δεν είναι άμεσες, ο οποίος απαιτεί ταχεία επέμβαση και παρακολούθηση από τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

  Τροπολογία    47

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση

  Πρόσωπο αναφοράς

  Τροπολογία    48

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Ένα προϊόν μπορεί να καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά μόνο αν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

  1.  Ένα προϊόν μπορεί να καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά μόνο αν για το συγκεκριμένο προϊόν υπάρχει πρόσωπο αναφοράς εγκατεστημένο στην Ένωση.

  Τροπολογία    49

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  ο κατασκευαστής είναι εγκατεστημένος στην Ένωση ή υπάρχει τουλάχιστον ένα από τα εξής πρόσωπα όσον αφορά το προϊόν:

  διαγράφεται

  i)  εισαγωγέας·

   

  ii)  φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση το οποίο διαθέτει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή, με την οποία ο κατασκευαστής το ορίζει ως αρμόδιο για την άσκηση των καθηκόντων που παρατίθενται στην παράγραφο 3 και του ζητά να εκτελεί τα εν λόγω καθήκοντα εξ ονόματος του κατασκευαστή·

   

  Τροπολογία    50

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, του εισαγωγέα ή άλλου προσώπου το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του στοιχείου α) δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 4 και υποδεικνύονται ή είναι αναγνωρίσιμα σύμφωνα με την παράγραφο 5.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    51

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1a.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως πρόσωπο αναφοράς νοείται οιοσδήποτε εκ των κατωτέρω:

   

  α) ο κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση·

   

  β) εισαγωγέας, όταν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση·

   

  γ) εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση και δεν υπάρχει εισαγωγέας, ο οποίος διαθέτει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή με την οποία ο κατασκευαστής του ζητεί να επιτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 εξ ονόματος του κατασκευαστή·

   

  Η εντολή που αναφέρεται στο στοιχείο γ) υπογράφεται τόσο από τον κατασκευαστή όσο και από τον εντεταλμένο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

  Τροπολογία    52

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση» νοείται το πρόσωπο, είτε ο κατασκευαστής είτε ο εισαγωγέας είτε άλλο πρόσωπο, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 στοιχείο α) αναφορικά με το προϊόν ή, αν υπάρχουν περισσότερα από ένα τέτοια πρόσωπα, οποιοδήποτε εξ αυτών.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    53

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Ο αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση επιτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

  3.  Με την επιφύλαξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων και ευθυνών των οικονομικών φορέων δυνάμει της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, το πρόσωπο αναφοράς εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

  Τροπολογία    54

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  αν η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που εφαρμόζεται στο προϊόν προβλέπει δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τεχνικό φάκελο, τηρεί τη δήλωση και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την εν λόγω νομοθεσία·

  α)  αν η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που εφαρμόζεται στο προϊόν προβλέπει δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τεχνικό φάκελο, διακριβώνει ότι η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και ο τεχνικός φάκελος έχουν καταρτιστεί και τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την εν λόγω νομοθεσία·

  Τροπολογία    55

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  β α)  όταν εκτιμά ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, ενημερώνει αμέσως τον κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, άλλους οικονομικούς φορείς·

  Τροπολογία    56

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  συνεργάζεται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματός τους, για οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνεται με σκοπό την εξάλειψη ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, τον περιορισμό των κινδύνων που ενέχει το προϊόν.

  γ)  συνεργάζεται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και αναλαμβάνει αμέσως δράση με σκοπό την εξάλειψη ή την επανόρθωση κάθε περιστατικού μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο προϊόν ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, τον περιορισμό των κινδύνων που ενέχει το εν λόγω προϊόν.

  Τροπολογία    57

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γ α)  ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς σχετικά με τον τερματισμό της εντολής που τον ορίζει οικονομικό φορέα υπεύθυνο για τη συμμόρφωση σύμφωνα με την παράγραφο 1α στοιχείο γ).

  Τροπολογία    58

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Οι κατασκευαστές δημοσιοποιούν την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος είτε στον ιστότοπό τους είτε, αν δεν έχουν ιστότοπο, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται άμεσα προσβάσιμες στο ευρύ κοινό εντός της Ένωσης χωρίς χρέωση.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    59

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος υποδεικνύονται ή είναι αναγνωρίσιμα από τις πληροφορίες που αναγράφονται επί του προϊόντος, στη συσκευασία, στο δέμα ή σε συνοδευτικό έγγραφο.

  5.  Το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και τα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του προσώπου αναφοράς για το προϊόν αναγράφονται επί του προϊόντος ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του μεγέθους ή των φυσικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, στη συσκευασία, στο δέμα ή σε συνοδευτικό έγγραφο.

  Τροπολογία    60

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  Οι οικονομικοί φορείς που προσφέρουν προϊόντα προς πώληση στο διαδίκτυο αναφέρουν με την προσφορά τους προς πώληση το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου αναφοράς για το προϊόν. Εν προκειμένω, οι επιγραμμικές αγορές διευκολύνουν την εμφάνιση των ως άνω πληροφοριών για τα προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτών.

  Τροπολογία    61

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1:

  διαγράφεται

  α)  οι κατασκευαστές μπορούν να ορίζουν ένα πρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο ii), είτε έχουν είτε δεν έχουν δικαίωμα ή υποχρέωση να διορίζουν αντιπρόσωπο βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που εφαρμόζεται στο προϊόν·

   

  β)  αν ο κατασκευαστής έχει τέτοιο δικαίωμα ή υποχρέωση βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, ο ορισμός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία μπορεί να θεωρείται ως ορισμός για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο ii), υπό τον όρο ότι ο ορισμός πληροί τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου.

   

  Τροπολογία    62

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Όταν η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης προβλέπει την κατάρτιση δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, οι κατασκευαστές δημοσιοποιούν τη δήλωση στον ιστότοπό τους ή, αν δεν έχουν ιστότοπο, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τον οποίο η δήλωση καθίσταται άμεσα προσβάσιμη στο ευρύ κοινό εντός της Ένωσης χωρίς χρέωση.

  Όταν η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης προβλέπει την κατάρτιση δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, οι κατασκευαστές δημοσιοποιούν τη δήλωση στον ιστότοπό τους ή, αν δεν έχουν ιστότοπο, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τον οποίο η δήλωση καθίσταται ευχερώς και άμεσα προσβάσιμη στο ευρύ κοινό εντός της Ένωσης χωρίς χρέωση.

  Τροπολογία    63

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τα καθήκοντα των σημείων επαφής για τα προϊόντα εφαρμόζεται το άρθρο 10 του [κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου/άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης].

  Τροπολογία    64

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την προβολή των σημείων επαφής και τους παρέχουν επαρκείς εξουσίες και οικονομικούς πόρους για τη σωστή άσκηση των καθηκόντων τους. Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τον [κανονισμό για την ενιαία ψηφιακή πύλη].

  Τροπολογία    65

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1γ. Η Επιτροπή καταρτίζει τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για το προϊόν που ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, τις οποίες δημοσιεύουν τα σημεία επαφής στο διαδίκτυο με ομοιόμορφο, διαφανή, προσβάσιμο και εύχρηστο τρόπο, προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

  Τροπολογία    66

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 δ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1δ. Η Επιτροπή μεριμνά και διασφαλίζει την αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των σημείων επαφής για τα προϊόντα των διαφόρων κρατών μελών.

  Τροπολογία    67

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 7

  διαγράφεται

  Ρυθμίσεις εταιρικών σχέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση

   

  1.  Μια αρχή εποπτείας της αγοράς μπορεί να συνάψει ρύθμιση εταιρικής σχέσης με οικονομικό φορέα εγκατεστημένο στο έδαφός της, σύμφωνα με την οποία η αρχή συμφωνεί να παρέχει στον οικονομικό φορέα συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που εφαρμόζεται στα προϊόντα για τα οποία ο οικονομικός φορέας είναι αρμόδιος.

   

  Η ρύθμιση δεν καλύπτει την παροχή δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης οι οποίες ανατίθενται σε κοινοποιημένους οργανισμούς σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

   

  2.  Αν μια αρχή εποπτείας της αγοράς συνάψει ρύθμιση εταιρικής σχέσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, καταχωρίζει το γεγονός αυτό στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34, μαζί με αναλυτικά στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και τις ονομασίες και τις διευθύνσεις της ίδιας της αρχής και του οικονομικού φορέα.

   

  3.  Αν μια αρχή εποπτείας της αγοράς συνάψει ρύθμιση εταιρικής σχέσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι άλλες αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν την εν λόγω αρχή για οποιοδήποτε προσωρινό μέτρο λαμβάνουν κατά του οικονομικού φορέα και για οποιοδήποτε διορθωτικό μέτρο λαμβάνει ο οικονομικός φορέας όσον αφορά τη συμμόρφωση με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

   

  4.  Αρχή εποπτείας της αγοράς η οποία συνάπτει ρύθμιση εταιρικής σχέσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να επιβάλλει στον οικονομικό φορέα τέλη τα οποία αντιστοιχούν στις δαπάνες που βαρύνουν εύλογα την αρχή κατά την άσκηση των καθηκόντων της δυνάμει των παραγράφων 1 και 2.

   

  Τροπολογία    68

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Μνημόνια συμφωνίας με ενδιαφερομένους

  Συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των οικονομικών φορέων

  Τροπολογία    69

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να συνάπτουν μνημόνια συμφωνίας με επιχειρήσεις ή οργανισμούς που εκπροσωπούν επιχειρήσεις ή τελικούς χρήστες για τη διενέργεια ή τη χρηματοδότηση κοινών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στον εντοπισμό περιστατικών μη συμμόρφωσης ή στην προώθηση της συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να συνάπτουν μνημόνια συμφωνίας με οικονομικούς φορείς ή οργανισμούς που εκπροσωπούν οικονομικούς φορείς, άλλες αρμόδιες αρχές ή τελικούς χρήστες για τη διενέργεια ή τη χρηματοδότηση κοινών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση, την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης όσον αφορά την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, την προώθηση εθελοντικών δράσεων, τον εντοπισμό περιστατικών μη συμμόρφωσης ή την προώθηση της συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που πωλούνται μέσω διαδικτύου, ή κατηγορίες προϊόντων, ιδίως αυτών για τα οποία διαπιστώνεται συχνά ότι εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο.

  Τροπολογία    70

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Όταν ένα μνημόνιο συμφωνίας συνάπτεται απευθείας με οικονομικούς φορείς, δεν στερεί από άλλους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα της ίδιας κατηγορίας τη δυνατότητα να ζητήσουν να προσχωρήσουν στο εν λόγω μνημόνιο.

  Τροπολογία    71

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η εν λόγω αρχή εποπτείας της αγοράς καθιστά το μνημόνιο συμφωνίας διαθέσιμο στο ευρύ κοινό και το καταχωρίζει στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34.

  Η εν λόγω αρχή εποπτείας της αγοράς καθιστά το μνημόνιο συμφωνίας διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, την Επιτροπή και στα κράτη μέλη και το καταχωρίζει στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34, μαζί με τις λεπτομέρειες του πεδίου εφαρμογής του μνημονίου και τα ονόματα και τις διευθύνσεις των συμβαλλόμενων μερών.

  Τροπολογία    72

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Το Δίκτυο που συγκροτείται βάσει του άρθρου 31 παρέχει συνδρομή, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, στην κατάρτιση και εφαρμογή των μνημονίων συμφωνίας.

  Τροπολογία    73

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Η αρχή εποπτείας της αγοράς και τα μέρη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 που συνάπτουν μνημόνια συμφωνίας μεριμνούν ώστε τα εν λόγω μνημόνια να μη δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ οικονομικών φορέων και να περιλαμβάνουν διατάξεις προκειμένου να διασφαλίζονται η εμπιστευτικότητα, η αντικειμενικότητα, η ανεξαρτησία και η αμεροληψία των μερών και των σχετικών δραστηριοτήτων. Εάν κάποιο από τα μέρη παραβιάσει οιαδήποτε από τις εν λόγω διατάξεις, το πρωτόκολλο συμφωνίας παύει να ισχύει.

  Τροπολογία    74

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των επιχειρήσεων ή των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τους σκοπούς της σύνταξης ή της εφαρμογής μνημονίου συμφωνίας το οποίο συνάπτουν σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο θεωρείται ότι δεν παραβιάζει τις απαιτήσεις του επαγγελματικού απορρήτου.

  3.  Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τους σκοπούς της σύνταξης ή της εφαρμογής μνημονίου συμφωνίας το οποίο συνάπτουν σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο θεωρείται ότι δεν παραβιάζει τις απαιτήσεις του επαγγελματικού απορρήτου.

  Τροπολογία    75

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α.  Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται, μέσω διαδικτυακής πύλης, για τα δικαιώματα που σχετίζονται με μη συμμορφούμενα προϊόντα τα οποία έχουν αγοράσει, όπως το δικαίωμα να ζητούν την αντικατάσταση προϊόντος ή να λαμβάνουν αποζημίωση, το δικαίωμα προσφυγής και οι επαφές από τις οποίες μπορούν να ληφθούν όλες οι κατάλληλες πληροφορίες.

  Τροπολογία    76

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 10

  διαγράφεται

  Υποχρεώσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς αναφορικά με την οργάνωση

   

  1.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεσπίζουν κατάλληλους μηχανισμούς επικοινωνίας και συντονισμού με άλλες αρχές εποπτείας της αγοράς.

   

  2.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεσπίζουν τις ακόλουθες διαδικασίες σε σχέση με τα προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης η οποία παρατίθεται στο παράρτημα:

   

  α)  διαδικασίες για την παρακολούθηση καταγγελιών ή εκθέσεων που υποβάλλονται σχετικά με θέματα που αφορούν κινδύνους·

   

  β)  διαδικασίες για την παρακολούθηση τυχόν ατυχημάτων ή βλάβης στην υγεία ή την ασφάλεια τελικών χρηστών που υπάρχει υπόνοια ότι προκλήθηκαν από τέτοια προϊόντα·

   

  γ)  διαδικασίες για την επαλήθευση της λήψης διορθωτικών μέτρων από τους οικονομικούς φορείς·

   

  δ)  διαδικασίες για τη συγκέντρωση και τη διερεύνηση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων που αφορούν θέματα ασφάλειας.

   

  Τροπολογία    77

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες αρχές εποπτείας της αγοράς στο έδαφός του. Ενημερώνει την Επιτροπή, μέσω του Δικτύου που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31, και τα υπόλοιπα κράτη μέλη για τις αρχές εποπτείας της αγοράς που ορίζει και για το πεδίο αρμοδιοτήτων κάθε αρχής, χρησιμοποιώντας το σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 34.

  1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες αρχές εποπτείας της αγοράς στο έδαφός του. Ενημερώνει την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη για τις οικείες αρχές εποπτείας της αγοράς και για το πεδίο αρμοδιοτήτων κάθε αρχής, χρησιμοποιώντας το σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 34.

  Τροπολογία    78

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Το ενιαίο γραφείο σύνδεσης ενός κράτους μέλους είναι αρμόδιο για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων επιβολής και εποπτείας της αγοράς των αρχών εποπτείας της αγοράς που ορίζονται από το εν λόγω κράτος μέλος.

  3.  Το ενιαίο γραφείο σύνδεσης ενός κράτους μέλους είναι αρμόδιο για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων επιβολής και εποπτείας της αγοράς των αρχών εποπτείας της αγοράς και των λοιπών αρχών, ιδίως με τις τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης που ορίζονται από το εν λόγω κράτος μέλος.

  Τροπολογία    79

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς και το ενιαίο γραφείο σύνδεσης διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους, περιλαμβανομένων επαρκών δημοσιονομικών και λοιπών πόρων, εμπειρογνωμοσύνη, διαδικασίες και άλλες ρυθμίσεις για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

  4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς και το ενιαίο γραφείο σύνδεσης διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους, περιλαμβανομένων επαρκών δημοσιονομικών και λοιπών πόρων εμπειρογνωμοσύνη, διαδικασίες και άλλες ρυθμίσεις, καθώς και επαρκές και ικανό προσωπικό για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

  Τροπολογία    80

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν, όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας αρχές εποπτείας της αγοράς στο έδαφός τους, για τον σαφή καθορισμό των αντίστοιχων καθηκόντων τους, καθώς και για τη στενή συνεργασία μεταξύ των εν λόγω αρχών, ούτως ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.

  5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν, όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας αρχές εποπτείας της αγοράς στο έδαφός τους, για τον σαφή καθορισμό των αντίστοιχων καθηκόντων τους και για τη δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού επικοινωνίας και συντονισμού για να μπορούν οι εν λόγω αρχές να συνεργάζονται στενά και να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.

  Τροπολογία    81

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  τη λήψη κατάλληλων και αναλογικών προσωρινών μέτρων από τις ίδιες και τη λήψη κατάλληλων και αναλογικών διορθωτικών μέτρων από τους οικονομικούς φορείς για τη συμμόρφωση με την εν λόγω νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.

  β)  τη λήψη κατάλληλων και αναλογικών μέτρων από τις ίδιες και τη λήψη κατάλληλων και αναλογικών διορθωτικών μέτρων από τους οικονομικούς φορείς για τη συμμόρφωση με την εν λόγω νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.

  Τροπολογία    82

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ασκούν τις αρμοδιότητές τους και εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία, αμεροληψία και χωρίς προκαταλήψεις.

  Τροπολογία    83

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1β.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεσπίζουν κατάλληλους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες αρχές εποπτείας της αγοράς και άλλες αρμόδιες αρχές στην Ένωση.

   

  Εν προκειμένω, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναπτύσσουν επίσης κατάλληλους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας και συνεργασίας με τις τελωνειακές αρχές για τον εντοπισμό και την εξέταση δυνητικών κινδύνων που σχετίζονται με προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και την απόσυρση των εν λόγω προϊόντων από την αγορά.

  Τροπολογία    84

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο και λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τους εξής παράγοντες:

  2.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο, δίνοντας προτεραιότητα στους πόρους και τις δράσεις τους που μπορούν να διασφαλίσουν την ουσιαστική εποπτεία της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τους εξής παράγοντες:

  Τροπολογία    85

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και συνδέονται:

  α)  τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, οι οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων γενικά, την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, την προστασία των καταναλωτών, το περιβάλλον και τη δημόσια ασφάλεια, και συνδέονται:

  Τροπολογία    86

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Η μεθοδολογία και τα κριτήρια εκτίμησης των κινδύνων εναρμονίζονται σε όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίζεται ανταγωνισμός επί ίσοις όροις για όλους τους οικονομικούς φορείς.

  Τροπολογία    87

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς διασφαλίζουν την απόσυρση ή την ανάκληση ενός προϊόντος από την αγορά ή την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διαθεσιμότητάς του στην αγορά σε περίπτωση που, όταν χρησιμοποιείται είτε σύμφωνα με τη σκοπούμενη χρήση του είτε υπό εύλογα προβλεπόμενες συνθήκες και εγκαθίσταται και συντηρείται σωστά, πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  διαγράφεται

  α)  το προϊόν είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των τελικών χρηστών·

   

  β)  το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

   

  Σε περίπτωση απόσυρσης, ανάκλησης, απαγόρευσης ή περιορισμού προϊόντων, η αρχή εποπτείας της αγοράς διασφαλίζει ότι η Επιτροπή, μέσω του Δικτύου που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 31, καθώς επίσης τα άλλα κράτη μέλη και οι καταναλωτές ενημερώνονται σχετικά.

   

  Τροπολογία    88

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α.  Όσον αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης τα οποία ορίζονται στο παράρτημα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεσπίζουν τις ακόλουθες διαδικασίες:

   

  α) διαδικασίες για την παρακολούθηση καταγγελιών ή εκθέσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη μη συμμόρφωση και τους κινδύνους που προκύπτουν σε σχέση με προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης·

   

  β) διαδικασίες για την παρακολούθηση και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με ατυχήματα ή βλάβες για την υγεία ή την ασφάλεια των τελικών χρηστών για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προκληθεί από τα προϊόντα, οι οποίες καθιστούν τις εν λόγω πληροφορίες διαθέσιμες στο ευρύ κοινό μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων για τη συλλογή των πληροφοριών σχετικά με τα ατυχήματα και τους τραυματισμούς ή με άλλα μέσα·

   

  γ) διαδικασίες για τη διακρίβωση της λήψης διορθωτικών μέτρων από τους οικονομικούς φορείς·

   

  δ) διαδικασίες για τη συγκέντρωση και τη διερεύνηση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων που αφορούν θέματα ασφαλείας·

   

  ε) διαδικασίες για τη συνεργασία με επιγραμμικές πλατφόρμες και αγορές.

  Τροπολογία    89

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ασκούν τις δραστηριότητές τους με μεγάλη διαφάνεια και καθιστούν διαθέσιμες στο ευρύ κοινό οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνουν συναφείς για το ευρύ κοινό. Επίσης, διασφαλίζουν ότι οι εξής πληροφορίες καταχωρίζονται στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34:

  4.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ασκούν τις δραστηριότητές τους με μεγάλη διαφάνεια και καθιστούν διαθέσιμες στο ευρύ κοινό οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνουν συναφείς για το ευρύ κοινό, ενώ παράλληλα τηρούν την αρχή της εμπιστευτικότητας προκειμένου να προστατεύεται το επαγγελματικό και εμπορικό απόρρητο ή να προστατεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

   

  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς διασφαλίζουν επίσης ότι οι εξής πληροφορίες καταχωρίζονται στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34:

  Τροπολογία    90

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  η φύση των προσωρινών μέτρων που λαμβάνουν σε βάρος οικονομικών φορέων και των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς·

  γ)  οι λεπτομέρειες των μέτρων που λαμβάνουν σε βάρος οικονομικών φορέων, οι δεσμεύσεις των οικονομικών φορέων έναντι των ιδίων και οι λεπτομέρειες των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς·

  Τροπολογία    91

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ασκούν τις αρμοδιότητές τους και εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία, αμεροληψία και χωρίς προκαταλήψεις.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    92

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 12α

   

  Δραστηριότητες των αρχών εποπτείας της αγοράς όσον αφορά προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου

   

  1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματική οργάνωση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς όσον αφορά τα προϊόντα που διατίθενται προς διαδικτυακή πώληση σε τελικούς χρήστες στην Ένωση.

   

  2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη κατανέμουν τους πόρους αναλόγως και διασφαλίζουν ότι υπάρχει επαρκής αριθμός επιθεωρητών που ασχολούνται με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου («διαδικτυακοί επιθεωρητές»), στο πλαίσιο των οικείων εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και ευαισθητοποίηση σε θέματα επιγραμμικού περιβάλλοντος, και ότι διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων που πωλούνται μέσω διαδικτύου.

   

  3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οικείες εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς ασκούν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά τα προϊόντα που προσφέρονται προς διαδικτυακή πώληση με τους ακόλουθους τρόπους:

   

  α) σε πλαίσιο πρόληψης, ελέγχοντας ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ή ορισμένους οικονομικούς φορείς, με βάση κριτήρια σχετικά με τους κινδύνους και τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο πλαίσιο εθνικής στρατηγικής, σύμφωνα με το άρθρο 13· και

   

  β) σε πλαίσιο αντίδρασης, με την παρακολούθηση των πληροφοριών σχετικά με ενδεχόμενη μη συμμόρφωση προϊόντων που πωλούνται μέσω διαδικτύου, λαμβάνοντας υπόψη καταγγελίες των καταναλωτών, πληροφορίες από άλλες αρχές, οικονομικούς φορείς και μέσα ενημέρωσης, καθώς και άλλες πηγές πληροφοριών.

  Τροπολογία    93

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 12β

   

  Έλεγχος και αξιολόγηση των αρχών εποπτείας της αγοράς

   

  1. Τα κράτη μέλη ελέγχουν τις οικείες εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι πληρούν σε συνεχή βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

   

  2. Όταν μια εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ή διασφαλίζει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

   

  3. Οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς υπόκεινται σε αξιολόγηση από ομοτίμους όσον αφορά τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς για προϊόντα που διενεργούν βάσει του παρόντος κανονισμού προκειμένου να αξιολογούν κατά πόσον οι εν λόγω αρχές εποπτείας της αγοράς πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, να τις βοηθούν και να παρέχουν καθοδήγηση προκειμένου να ενισχύσουν τις δραστηριότητές τους και να διασφαλίσουν την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

   

  4. Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους καλύπτουν τις αξιολογήσεις των διαδικασιών που έχουν θέσει σε εφαρμογή οι αρχές εποπτείας της αγοράς, ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσης των προϊόντων που υπόκεινται στη ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, τους μηχανισμούς επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες αρχές εποπτείας και άλλες αρμόδιες αρχές της αγοράς στην Ένωση, την επάρκεια του προσωπικού, την ορθότητα των ελέγχων και των μεθόδων επιθεώρησης καθώς και την ορθότητα των αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης από ομοτίμους αξιολογείται επίσης κατά πόσον οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν επαρκείς πόρους για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως επιτάσσει το άρθρο 11 παράγραφος 4.

   

  5. Η αξιολόγηση μιας αρχής εποπτείας της αγοράς από ομοτίμους διενεργείται από δύο αρχές εποπτείας της αγοράς άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή και πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία.

   

  6. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εκτιμήσεις του Δικτύου που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 31, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 62α για τη θέσπιση σχεδίου αξιολογήσεων από ομοτίμους που καλύπτει περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών, ορίζει τα κριτήρια σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας αξιολόγησης από ομοτίμους, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση από ομοτίμους, το χρονοδιάγραμμα, την περιοδικότητα και τα λοιπά καθήκοντα σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους.

   

  7. Το Δίκτυο εξετάζει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων από ομοτίμους. Η Επιτροπή εκπονεί και δημοσιοποιεί περίληψη των αποτελεσμάτων.

   

  8. Τα κράτη μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή και στο Δίκτυο τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τυχόν συστάσεις που εμπεριέχουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

  Τροπολογία    94

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Κάθε κράτος μέλος χαράσσει εθνική στρατηγική εποπτείας της αγοράς ανά 3 έτη τουλάχιστον. Η στρατηγική προάγει μια συνεπή, συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εποπτεία της αγοράς και στην επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης εντός του εδάφους του κράτους μέλους και περιλαμβάνει όλους τους τομείς και τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων, περιλαμβανομένων των εισαγωγών και των ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων.

  1.  Κάθε κράτος μέλος χαράσσει εθνική στρατηγική εποπτείας της αγοράς ανά 3 έτη τουλάχιστον. Η εθνική στρατηγική συνεκτιμά τις προτεραιότητες που ορίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του Δικτύου που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 31 και προάγει μια συνεπή, συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εποπτεία της αγοράς και στην επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης εντός του εδάφους του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας της αγοράς των προϊόντων που πωλούνται μέσω διαδικτύου, και περιλαμβάνει όλους τους τομείς και τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων, περιλαμβανομένων των εισαγωγών και των ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων.

  Τροπολογία    95

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η εθνική στρατηγική εποπτείας της αγοράς περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

  (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

  Τροπολογία    96

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  αξιολόγηση της συχνότητας εμφάνισης μη συμμορφούμενων προϊόντων, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τους βασισμένους στην ανάλυση των κινδύνων ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και στο άρθρο 26 παράγραφος 3, και τις τάσεις της αγοράς που μπορεί να επηρεάσουν τα ποσοστά μη συμμόρφωσης στις κατηγορίες προϊόντων·

  α)  αξιολόγηση της συχνότητας εμφάνισης μη συμμορφούμενων προϊόντων, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τους βασισμένους στην ανάλυση των κινδύνων ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και στο άρθρο 26 παράγραφος 3, προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε απόφαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 13 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ και τις τάσεις της αγοράς που μπορεί να επηρεάσουν τα ποσοστά μη συμμόρφωσης στις κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως απειλών και κινδύνων που συνδέονται με το διαδίκτυο των πραγμάτων και τις συσκευές με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης·

  Τροπολογία    97

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  β α)  τους τομείς που προσδιορίζονται ως τομείς προτεραιότητας για τις δραστηριότητες παρακολούθησης των προϊόντων που διατίθενται προς διαδικτυακή πώληση, λαμβανομένων υπόψη των δράσεων πρόληψης και αντίδρασης στον τομέα της εποπτείας της αγοράς·

  Τροπολογία    98

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  τις δράσεις επιβολής που προβλέπονται με στόχο τον περιορισμό της συχνότητας των περιστατικών μη συμμόρφωσης στους τομείς που έχουν προσδιοριστεί ως τομείς προτεραιότητας, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ελάχιστων επιπέδων ελέγχων που προβλέπονται για τις κατηγορίες προϊόντων που έχουν σημαντικά επίπεδα μη συμμόρφωσης·

  γ)  τις ειδικές δράσεις επιβολής που προβλέπονται με στόχο τον περιορισμό της συχνότητας των περιστατικών μη συμμόρφωσης στους τομείς που έχουν προσδιοριστεί ως τομείς προτεραιότητας βάσει των στοιχείων β) και βα), περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ελάχιστων επιπέδων ελέγχων που προβλέπονται για τις κατηγορίες προϊόντων που έχουν σημαντικά επίπεδα μη συμμόρφωσης·

  Τροπολογία    99

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν την εθνική στρατηγική εποπτείας της αγοράς μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 34.

  3.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν την εθνική στρατηγική εποπτείας της αγοράς στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 34. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν πλήρως ή εν μέρει τις πληροφορίες που περιέχονται στις οικείες εθνικές στρατηγικές εποπτείας της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία    100

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Τα κράτη μέλη εκχωρούν στις οικείες αρχές εποπτείας της αγοράς τις εξουσίες εποπτείας της αγοράς, έρευνας και επιβολής που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

  1.  Τα κράτη μέλη εκχωρούν στις οικείες αρχές εποπτείας της αγοράς τις εξουσίες εποπτείας της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας της αγοράς προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και προϊόντων που πωλούνται μέσω διαδικτύου, έρευνας και επιβολής που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και τους παρέχει τους αναγκαίους για τον σκοπό αυτό πόρους.

  Τροπολογία    101

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ασκούν τις εξουσίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, στο μέτρο που σχετίζεται με το αντικείμενο, τον σκοπό των δράσεων και τη φύση και τις συνολικές πραγματικές ή δυνητικές βλάβες του περιστατικού μη συμμόρφωσης, με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο και σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εφαρμοστέων δικονομικών εγγυήσεων και των ενωσιακών κανόνων για την προστασία των δεδομένων, ιδίως του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  Τροπολογία    102

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1β.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να μην αναθέτουν όλες τις εξουσίες σε κάθε αρμόδια αρχή, υπό τον όρο ότι κάθε μία από τις εν λόγω εξουσίες μπορεί να ασκείται αποτελεσματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

  Τροπολογία    103

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Κατά την εκχώρηση εξουσιών σύμφωνα με την παράγραφο 1, περιλαμβανομένης μιας εξουσίας η οποία απαιτείται από την παράγραφο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα άσκησης της εξουσίας με έναν από τους εξής τρόπους, κατά περίπτωση:

  2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα άσκησης της εξουσίας με έναν από τους εξής τρόπους, κατά περίπτωση:

  Τροπολογία    104

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  μέσω προσφυγής σε άλλες δημόσιες αρχές·

  β)  κατά περίπτωση, μετά από προσφυγή σε άλλες δημόσιες αρχές, με βάση την κατανομή των εξουσιών και τη θεσμική και διοικητική οργάνωση του εν λόγω κράτους μέλους·

  Τροπολογία    105

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  μέσω αίτησης στα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση της αναγκαίας απόφασης για την έγκριση της άσκησης της εν λόγω εξουσίας.

  γ)  μέσω αίτησης στα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση της αναγκαίας απόφασης για την έγκριση της άσκησης της εν λόγω εξουσίας, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον ενδείκνυται, της άσκησης προσφυγής στην περίπτωση ανεπιτυχούς έκβασης της αίτησης έκδοσης της αναγκαίας απόφασης.

  Τροπολογία    106

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Στις εξουσίες που εκχωρούνται στις αρχές εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι εξής:

  (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

  Τροπολογία    107

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  η εξουσία να διενεργούν ελέγχους συστημάτων σε οργανώσεις οικονομικών φορέων, περιλαμβανομένων και ελέγχων οποιωνδήποτε διαδικασιών έχουν θέσει σε εφαρμογή προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    108

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  η εξουσία να έχουν πρόσβαση σε συναφή έγγραφα, δεδομένα ή πληροφορίες που σχετίζονται με περιστατικό μη συμμόρφωσης, σε οποιαδήποτε μορφή και μορφότυπο και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου όπου είναι αποθηκευμένα·

  γ)  η εξουσία να έχουν πρόσβαση σε συναφή έγγραφα, τεχνικές προδιαγραφές, δεδομένα ή πληροφορίες που σχετίζονται με περιστατικό μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο λογισμικό και στους αλγορίθμους που ελέγχουν το προϊόν, στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα σε οποιαδήποτε μορφή και μορφότυπο και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου όπου είναι αποθηκευμένα·

  Τροπολογία    109

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  η εξουσία να ζητούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, φορέα ή οργανισμό εντός του κράτους μέλους της αρχής εποπτείας της αγοράς, ή από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες, δεδομένα ή έγγραφα, σε οποιαδήποτε μορφή ή μορφότυπο και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου όπου είναι αποθηκευμένα, προκειμένου να μπορέσει η αρχή εποπτείας της αγοράς να διερευνήσει κατά πόσον υπήρξε ή υπάρχει μη συμμόρφωση και να καθορίσει τις λεπτομέρειες της εν λόγω μη συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων ιδίως πληροφοριών, δεδομένων ή εγγράφων που ζητούνται για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση χρηματοοικονομικών ροών και ροών δεδομένων, για την επιβεβαίωση της ταυτότητας και των στοιχείων επικοινωνίας των ατόμων που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές ροές και ροές δεδομένων και για την επιβεβαίωση των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και της ιδιοκτησίας ιστοτόπων·

  δ)  η εξουσία να ζητούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, φορέα ή οργανισμό εντός του κράτους μέλους της αρχής εποπτείας της αγοράς, ή από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να παρέχει συναφείς πληροφορίες, δεδομένα ή έγγραφα, σε οποιαδήποτε μορφή ή μορφότυπο και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου όπου είναι αποθηκευμένα, προκειμένου να μπορέσει η αρχή εποπτείας της αγοράς να διερευνήσει κατά πόσον υπήρξε ή υπάρχει μη συμμόρφωση και να καθορίσει τις λεπτομέρειες της εν λόγω μη συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων ιδίως πληροφοριών, δεδομένων ή εγγράφων που ζητούνται για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση χρηματοοικονομικών ροών και ροών δεδομένων, για την επιβεβαίωση της ταυτότητας και των στοιχείων επικοινωνίας των ατόμων που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές ροές και ροές δεδομένων και για την επιβεβαίωση των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και της ιδιοκτησίας ιστοτόπων, εφόσον οι πληροφορίες, τα δεδομένα ή τα έγγραφα αυτά αφορούν το αντικείμενο της έρευνας·

  Τροπολογία    110

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε – σημείο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  να απαιτούν, από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του οικονομικού φορέα τον οποίο αφορά η επιθεώρηση, εξηγήσεις για πραγματικά περιστατικά, πληροφορίες ή έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιθεώρησης και να καταχωρίζουν τις απαντήσεις·

  (3)  να απαιτούν, από τον εκπρόσωπο οικονομικού φορέα ή από το αρμόδιο μέλος του προσωπικού του οικονομικού φορέα τον οποίο αφορά η επιθεώρηση, εξηγήσεις ή πραγματικά περιστατικά, πληροφορίες ή έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιθεώρησης και να καταχωρίζουν τις απαντήσεις·

  Τροπολογία    111

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ)  η εξουσία να λαμβάνουν δείγματα προϊόντων δωρεάν, ούτως ώστε να εντοπίζουν μη συμμόρφωση και να συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία·

  στ)  η εξουσία να λαμβάνουν δείγματα προϊόντων δωρεάν, ούτως ώστε να εντοπίζουν μη συμμόρφωση και να συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία στον βαθμό που αυτό είναι αναλογικό προς την αξία του προϊόντος και τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης·

  Τροπολογία    112

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ)  η εξουσία να πραγματοποιούν δοκιμαστικές αγορές, μεταξύ άλλων με καλυμμένη ταυτότητα, ώστε να εντοπίζουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και να συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία·

  ζ)  η εξουσία να πραγματοποιούν δοκιμαστικές αγορές, και για προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου, μεταξύ άλλων με καλυμμένη ταυτότητα, να τα επιθεωρούν και να πραγματοποιούν ανάδρομη τεχνική έρευνα ώστε να εντοπίζουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης βάσει του παρόντος κανονισμού και να συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία·

  Τροπολογία    113

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  η)  η εξουσία να λαμβάνουν προσωρινά μέτρα, όταν δεν είναι διαθέσιμα άλλα αποτελεσματικά μέσα για την πρόληψη σοβαρού κινδύνου, περιλαμβανομένων ιδίως προσωρινών μέτρων που απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αποσύρουν, να καθιστούν αδύνατη ή να περιορίζουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο ή να αναστέλλουν ή να περιορίζουν την πρόσβαση σε ιστότοπο, υπηρεσία ή λογαριασμό ή να απαιτούν από μητρώα τομέων και διαχειριστές τους να αναστέλλουν ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα·

  η)  η εξουσία να εγκρίνουν μέτρα, όταν είναι δεόντως αιτιολογημένα και αναλογικά και δεν είναι διαθέσιμα άλλα αποτελεσματικά μέσα για την πρόληψη σοβαρού κινδύνου, περιλαμβανομένων ιδίως μέτρων που απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αποσύρουν, να καθιστούν αδύνατη ή να περιορίζουν εν όλω ή εν μέρει την πρόσβαση σε περιεχόμενο ή να αναστέλλουν ή να περιορίζουν την πρόσβαση σε ιστότοπο, υπηρεσία ή λογαριασμό ή να απαιτούν από μητρώα τομέων και διαχειριστές τους να αναστέλλουν ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα·

  Τροπολογία    114

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ι)  η εξουσία να ζητούν από οικονομικό φορέα να δεσμευτεί για την παύση του περιστατικού μη συμμόρφωσης·

  ι)  η εξουσία να ζητούν από οικονομικό φορέα που ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση να δεσμευτεί για την παύση του περιστατικού μη συμμόρφωσης, ή να αποδέχονται τη δέσμευσή του·

  Τροπολογία    115

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιβ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ιβ)  η εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις σε οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων προστίμων ή χρηματικών ποινών, για μη συμμόρφωση προς οποιαδήποτε απόφαση, εντολή, προσωρινό μέτρο ή άλλο μέτρο που λαμβάνεται από την αρχή εποπτείας της αγοράς·

  ιβ)  η εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις σε οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων προστίμων ή χρηματικών ποινών, για μη συμμόρφωση προς οποιαδήποτε απόφαση, εντολή, μέτρο που λαμβάνεται από την αρχή εποπτείας της αγοράς·

  Τροπολογία    116

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Οι εξουσίες που προβλέπονται στο στοιχείο η) της παρούσας παραγράφου ασκούνται μέσω αίτησης στα δικαστήρια σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου.

  Τροπολογία    117

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς δημοσιεύουν οποιεσδήποτε δεσμεύσεις τούς δίδονται από οικονομικούς φορείς, λεπτομέρειες για διορθωτικά μέτρα που λαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς στο έδαφός τους, και λεπτομέρειες για προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

  4.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς δημοσιεύουν, όταν τις κρίνουν σημαντικές για το ευρύ κοινό, οποιεσδήποτε δεσμεύσεις τούς δίδονται από οικονομικούς φορείς, λεπτομέρειες για διορθωτικά μέτρα που λαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς στο έδαφός τους, και λεπτομέρειες για μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζοντας στους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που τους αφορούν, πριν από τη δημοσίευσή τους.

  Τροπολογία    118

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ασκούν τις εξουσίες τους σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    119

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, μέσω ελέγχου εγγράφων και, όταν κρίνεται σκόπιμο, μέσω φυσικών και εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά δείγματα.

  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σε επαρκή κλίμακα και με την κατάλληλη συχνότητα, μέσω ελέγχου εγγράφων και, όταν κρίνεται σκόπιμο, μέσω επαρκών φυσικών και εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας επαρκή αντιπροσωπευτικά δείγματα.

  Τροπολογία    120

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τους ελέγχους που πρέπει να διενεργήσουν και την κλίμακα των ελέγχων, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν ιδίως υπόψη τις καθιερωμένες αρχές εκτίμησης επικινδυνότητας και τις καταγγελίες.

  Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τους ελέγχους που πρέπει να διενεργήσουν, τους τύπους προϊόντων και την κλίμακα των ελέγχων, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν ιδίως υπόψη τις καθιερωμένες αρχές εκτίμησης επικινδυνότητας, τις καταγγελίες και άλλες συναφείς πληροφορίες.

  Τροπολογία    121

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Όταν οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εκθέσεις ελέγχου ή πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των προϊόντων τους με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανωτέρω εκθέσεις και πιστοποιητικά.

  Όταν οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εκθέσεις ελέγχου ή πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των προϊόντων τους με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και έχουν εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, διαπιστευμένο σύμφωνα με τον κανονισμό 765/2008, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανωτέρω εκθέσεις και πιστοποιητικά.

  Τροπολογία    122

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του προϊόντος, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν υπόψη τον βαθμό στον οποίο το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

   

  α) ενδεχόμενες απαιτήσεις που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης ή σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης οι οποίες ισχύουν για το προϊόν και αφορούν τον εξεταζόμενο δυνητικό κίνδυνο·

   

  β) όλα τα συναφή ευρωπαϊκά πρότυπα ή άλλες τεχνικές προδιαγραφές τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   

  Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) συνιστά τεκμήριο ότι το προϊόν διασφαλίζει επαρκώς τα δημόσια συμφέροντα στα οποία αναφέρονται οι απαιτήσεις αυτές. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τις αρχές εποπτείας της αγοράς να λαμβάνουν μέτρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, παρά τη συμμόρφωση, το προϊόν εγκυμονεί κίνδυνο.

   

  Η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου βαθμού προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και η διαθεσιμότητα άλλων προϊόντων που παρέχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας δεν συνιστούν λόγο αυτές καθαυτές ώστε να θεωρηθεί ότι ένα προϊόν εγκυμονεί κίνδυνο.

  Τροπολογία    123

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1β.  Για ορισμένα προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων όπου εντοπίζονται συνεχώς συγκεκριμένοι κίνδυνοι ή σοβαρές παραβιάσεις της εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, και προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας ή άλλα δημόσια συμφέροντα που προστατεύονται από την εν λόγω νομοθεσία, η Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εκτιμήσεις του Δικτύου που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 31, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 62α για τον καθορισμό των ενιαίων όρων ελέγχου, των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της συχνότητας των ελέγχων και της ποσότητας των δειγμάτων που πρέπει να ελέγχονται σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα ή την κατηγορία προϊόντων σε επίπεδο Ένωσης.

  Τροπολογία    124

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς κράτους μέλους αποφασίσουν να αποσύρουν προϊόν που έχει κατασκευαστεί σε άλλο κράτος μέλος, ενημερώνουν σχετικά τον οικείο οικονομικό φορέα χωρίς καθυστέρηση.

  3.  Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς κράτους μέλους αποφασίσουν να αποσύρουν προϊόν που έχει κατασκευαστεί σε άλλο κράτος μέλος, ή διατίθεται στην αγορά άλλου κράτους μέλους, ενημερώνουν σχετικά τον οικείο οικονομικό φορέα χωρίς καθυστέρηση.

  Τροπολογία    125

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς τηρούν την αρχή της εμπιστευτικότητας, όταν αυτό απαιτείται για την προστασία επαγγελματικών και εμπορικών απορρήτων ή για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της απαίτησης για δημοσιοποίηση των πληροφοριών στον πληρέστερο δυνατό βαθμό για την προστασία των συμφερόντων των τελικών χρηστών στην Ένωση.

  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς εξασφαλίζουν τις αυστηρότερες εγγυήσεις εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της απαίτησης για δημοσιοποίηση των πληροφοριών στον πληρέστερο δυνατό βαθμό για την προστασία των συμφερόντων των τελικών χρηστών στην Ένωση.

  Τροπολογία    126

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – παράγραφος -1 (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  -1.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διαθεσιμότητας του προϊόντος στην αγορά ή την απόσυρση ή την ανάκληση του προϊόντος από την αγορά ή την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διαθεσιμότητάς του στην αγορά σε περίπτωση που, όταν χρησιμοποιείται είτε σύμφωνα με τη σκοπούμενη χρήση του είτε υπό εύλογα προβλεπόμενες συνθήκες και εγκαθίσταται και συντηρείται σωστά, πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   

  α) το προϊόν είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των τελικών χρηστών·

   

  β) το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης·

   

  γ) το προϊόν είναι προϊόν παραποίησης/απομίμησης.

   

  Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να ζητούν από τον οικονομικό φορέα να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποια άλλα μοντέλα του προϊόντος έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το υπό εξέταση προϊόν τα οποία είναι σημαντικά για τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης.

  Τροπολογία    127

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – παράγραφος -1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  -1a.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου -1, οι αρχές εποπτείας της αγοράς απαιτούν από τον σχετικό οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στην τυπική μη συμμόρφωση με τις διοικητικές απαιτήσεις που ορίζονται στην ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης η οποία δεν οδηγεί σε παραβίαση των βασικών απαιτήσεων που ορίζει η εν λόγω νομοθεσία. Εάν, ωστόσο, η τυπική αυτή μη συμμόρφωση εξακολουθεί να υφίσταται, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα στην αγορά του προϊόντος ή να εξασφαλίσει την ανάκληση ή την απόσυρσή του από την αγορά.

  Τροπολογία    128

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Πριν από τη λήψη ή έκδοση μέτρου, απόφασης ή εντολής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχεται στον οικείο οικονομικό φορέα η δυνατότητα να εκθέσει την άποψή του εντός κατάλληλης προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών, εκτός αν δεν είναι δυνατόν να του δοθεί η δυνατότητα αυτή λόγω της επείγουσας ανάγκης λήψης ή έκδοσης του μέτρου, της απόφασης ή της εντολής η οποία (ανάγκη) δικαιολογείται από απαιτήσεις υγείας ή ασφάλειας ή από άλλους λόγους σχετιζόμενους με δημόσια συμφέροντα που καλύπτονται από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης.

  Πριν από τη λήψη ή έκδοση μέτρου, απόφασης ή εντολής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχεται στον οικείο οικονομικό φορέα η δυνατότητα να εκθέσει την άποψή του εντός κατάλληλης προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα εργάσιμων ημερών, εκτός αν δεν είναι δυνατόν να του δοθεί η δυνατότητα αυτή λόγω της επείγουσας ανάγκης λήψης ή έκδοσης του μέτρου, της απόφασης ή της εντολής η οποία (ανάγκη) δικαιολογείται από απαιτήσεις υγείας ή ασφάλειας ή από άλλους λόγους σχετιζόμενους με δημόσια συμφέροντα που καλύπτονται από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης.

  Τροπολογία    129

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφος 1, σε περίπτωση απόσυρσης, ανάκλησης, απαγόρευσης ή περιορισμού προϊόντων, η αρχή εποπτείας της αγοράς μεριμνά ώστε η Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και οι τελικοί χρήστες να ενημερώνονται σχετικά, μεταξύ άλλων μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 34.

  Τροπολογία    130

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν μέτρα με στόχο την ανάκληση ή την απόσυρση προϊόντων που εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο ή την απαγόρευση της διαθεσιμότητάς τους στην αγορά. Ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 19.

  1.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν αμέσως μέτρα με στόχο την ανάκληση ή την απόσυρση προϊόντων που εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία προσώπων ή άλλα δημόσια συμφέροντα που προστατεύονται από τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα ή την απαγόρευση της διαθεσιμότητάς τους στην αγορά. Ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 19.

  Τροπολογία    131

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 19 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Σε περίπτωση διαθεσιμότητας στην αγορά προϊόντος που εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο, οι αρχές εποπτείας της αγοράς κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε μέτρο που λαμβάνεται σε εθελοντική βάση και ανακοινώνεται από οικονομικό φορέα.

  2.  Σε περίπτωση διαθεσιμότητας στην αγορά προϊόντος που εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο, οι αρχές εποπτείας της αγοράς κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε μέτρο που λαμβάνεται σε εθελοντική βάση και ανακοινώνεται από οικονομικό φορέα.

  Τροπολογία    132

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών για συγκεκριμένα προϊόντα ή για συγκεκριμένη κατηγορία ή ομάδα προϊόντων ή για συγκεκριμένους κινδύνους που σχετίζονται με κατηγορία ή ομάδα προϊόντων τα οποία καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά.

  1.  Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το Δίκτυο που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 31, μπορεί να ορίσει ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών για συγκεκριμένα προϊόντα ή για συγκεκριμένη κατηγορία ή ομάδα προϊόντων ή για συγκεκριμένους κινδύνους που σχετίζονται με κατηγορία ή ομάδα προϊόντων τα οποία καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων για τα οποία τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις για την εκτέλεση δοκιμών στην επικράτειά τους.

  Τροπολογία    133

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α.  Οι ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών υπηρετούν τον σκοπό της εξασφάλισης επαρκούς εργαστηριακής ικανότητας, αξιοπιστίας και συνοχής στις δοκιμές για τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς στην Ένωση.

  Τροπολογία    134

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α.  Η δημιουργία ενωσιακών εγκαταστάσεων δοκιμών δεν θίγει την ελευθερία των αρχών εποπτείας της αγοράς να επιλέγουν εγκαταστάσεις δοκιμών για τους σκοπούς των οικείων δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς.

  Τροπολογία    135

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Οι ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών επιτελούν, εντός του τομέα της αρμοδιότητάς τους, τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

  (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

  Τροπολογία    136

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  διενεργούν δοκιμές σε προϊόντα σε σχέση με δραστηριότητες και έρευνες εποπτείας της αγοράς·

  α)  διενεργούν δοκιμές συγκεκριμένων προϊόντων ή συγκεκριμένης κατηγορίας ή ομάδας προϊόντων ή για ειδικούς κινδύνους που αφορούν μια κατηγορία ή ομάδα προϊόντων σε σχέση με δραστηριότητες και έρευνες εποπτείας της αγοράς, μετά από αίτηση της Επιτροπής, του Δικτύου που συγκροτείται βάσει του άρθρο 31 ή αρχών εποπτείας της αγοράς·

  Τροπολογία    137

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  συμβάλλουν στην επίλυση διαφορών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών, των οικονομικών φορέων και των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    138

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4α.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αποδέχονται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, τις εκθέσεις δοκιμών που εκδίδουν οι ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών.

  Τροπολογία    139

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζεται η διαδικασία ορισμού ενωσιακών εγκαταστάσεων δοκιμών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 63.

  5.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον ορισμό, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των ενωσιακών εγκαταστάσεων δοκιμών και για τη θέσπιση της κατάλληλης διαδικασίας προσφυγής όσον αφορά τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την παράγραφο 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 63.

  Τροπολογία    140

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς τέλη σε σχέση με περιστατικά μη συμμόρφωσης των οικείων οικονομικών φορέων, ούτως ώστε οι αρχές να είναι σε θέση να ανακτούν το κόστος των δραστηριοτήτων τους που σχετίζονται με τα εν λόγω περιστατικά μη συμμόρφωσης. Στο εν λόγω κόστος μπορεί να περιλαμβάνεται το κόστος διενέργειας δοκιμών στο πλαίσιο εκτίμησης επικινδυνότητας, το κόστος της λήψης μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 2 και το κόστος των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με προϊόντα τα οποία διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται και ότι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διορθωτικών μέτρων προτού τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία.

  2.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς τέλη σε σχέση με περιστατικά μη συμμόρφωσης των οικείων οικονομικών φορέων, ούτως ώστε οι αρχές να είναι σε θέση να ανακτούν το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων τους που σχετίζονται με τα εν λόγω περιστατικά μη συμμόρφωσης. Εφόσον η αρχή εποπτείας της αγοράς κρίνει το μέτρο αυτό δυσανάλογο, μπορεί να αποφασίσει ότι το κόστος θα καλυφθεί μόνον εν μέρει από τον οικονομικό φορέα. Το εν λόγω κόστος είναι αναλογικό προς τη μη συμμόρφωση και μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος διενέργειας δοκιμών στο πλαίσιο εκτίμησης επικινδυνότητας, το κόστος της λήψης μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 2 και το κόστος των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με προϊόντα τα οποία διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται και ότι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διορθωτικών μέτρων προτού τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία.

  Τροπολογία    141

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα διοικητικά τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα οποία χρεώνουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς, χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση περαιτέρω δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς από τις εν λόγω αρχές.

  Τροπολογία    142

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος -1 (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  -1.  Υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς εντός των κρατών μελών και της Ένωσης, καθώς και μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και της Επιτροπής.

  Τροπολογία    143

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Κατόπιν αίτησης αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει όλες τις πληροφορίες που η αιτούσα αρχή θεωρεί σημαντικές προκειμένου να αποδείξει ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται και να διασφαλίσει την παύση της μη συμμόρφωσης.

  1.  Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει στην αιτούσα αρχή χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών, όλες τις πληροφορίες που η αιτούσα αρχή θεωρεί σημαντικές προκειμένου να αποδείξει ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται και να διασφαλίσει την παύση της μη συμμόρφωσης.

  Τροπολογία    144

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση πραγματοποιεί τις κατάλληλες έρευνες ή εφαρμόζει οποιαδήποτε άλλα μέτρα τα οποία είναι κατάλληλα προκειμένου να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες. Όπου απαιτείται, οι εν λόγω έρευνες διενεργούνται με τη συνδρομή άλλων αρχών εποπτείας της αγοράς.

  2.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση πραγματοποιεί τις κατάλληλες έρευνες ή εφαρμόζει οποιαδήποτε άλλα μέτρα τα οποία είναι κατάλληλα προκειμένου να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες. Όπου απαιτείται, οι εν λόγω έρευνες διενεργούνται με τη συνδρομή άλλων αρχών εποπτείας της αγοράς. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενημερώνει την αιτούσα αρχή για τα μέτρα που λαμβάνει σε σχέση με την αίτησή της.

  Τροπολογία    145

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α.  Στο πλαίσιο της παροχής των πληροφοριών στην αιτούσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση τηρεί την αρχή της εμπιστευτικότητας προκειμένου να προστατεύει το επαγγελματικό και εμπορικό απόρρητο ή να διαφυλάσσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

  Τροπολογία    146

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση απαντά στην αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 1 εφαρμόζοντας τη διαδικασία και τηρώντας τις προθεσμίες που καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    147

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζονται οι προθεσμίες, τα τυποποιημένα έντυπα και οι λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται για την υποβολή αιτήσεων και την απάντηση σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 63.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    148

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 23 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Κατόπιν αίτησης αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα μέτρα επιβολής ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, για να εξασφαλίσει την παύση της μη συμμόρφωσης.

  1.  Σε περίπτωση που η παύση μη συμμόρφωσης σε σχέση με το προϊόν επιτάσσει μέτρα εντός της δικαιοδοσίας άλλου κράτους μέλους, μπορεί να υποβληθεί από την αιτούσα αρχή σε αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος δεόντως αιτιολογημένη αίτηση για τη λήψη μέτρων επιβολής της νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα μέτρα επιβολής ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, για να εξασφαλίσει την παύση της μη συμμόρφωσης, κάνοντας χρήση των εξουσιών που ορίζονται το άρθρο 14 και οιωνδήποτε άλλων εξουσιών της εκχωρούνται βάσει της εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων.

  Τροπολογία    149

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενημερώνει την αιτούσα αρχή τακτικά και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και διαβουλεύεται μ’ αυτήν σχετικά με τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα οποία έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενημερώνει την αιτούσα αρχή σχετικά με τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα οποία έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της αιτούσας αρχής σχετικά με τα μέτρα αυτά, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

  Τροπολογία    150

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην αιτούσα αρχή, στις αρχές εποπτείας της αγοράς των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνει και τα αποτελέσματά τους ως προς την επίμαχη μη συμμόρφωση. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με τη χρήση του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 34 και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί στην αιτούσα αρχή, στις αρχές εποπτείας της αγοράς των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνει και τα αποτελέσματά τους ως προς την επίμαχη μη συμμόρφωση. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με τη χρήση του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 34.

  Τροπολογία    151

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  αν έχουν επιβληθεί προσωρινά μέτρα·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    152

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  αν η παράβαση έχει παύσει·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    153

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  αν έχουν επιβληθεί κυρώσεις και, αν ναι, τι κυρώσεις·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    154

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  αν έχουν εφαρμοστεί άλλα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από τον οικονομικό φορέα.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    155

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 23 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση απαντά στην αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 1 εφαρμόζοντας τη διαδικασία και τηρώντας τις προθεσμίες που καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    156

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 23 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζονται οι προθεσμίες, τα τυποποιημένα έντυπα και οι λοιπές λεπτομέρειες των διαδικασιών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή αιτήσεων και την απάντηση σε αιτήσεις για μέτρα επιβολής σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 63.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    157

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 24 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 22 ή 23, η αιτούσα αρχή παρέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να μπορέσει να ανταποκριθεί στην εν λόγω αίτηση, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αναγκαίου αποδεικτικού στοιχείου το οποίο μπορεί να αποκτηθεί μόνο στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής.

  1.  Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 22 ή 23, η αιτούσα αρχή παρέχει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες ώστε η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να μπορέσει να ανταποκριθεί στην εν λόγω αίτηση, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αναγκαίου αποδεικτικού στοιχείου το οποίο μπορεί να αποκτηθεί μόνο στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής.

  Τροπολογία    158

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 24 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Οι αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 22 ή 23 αποστέλλονται από την αιτούσα αρχή στο ενιαίο γραφείο σύνδεσης του κράτους μέλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και στο ενιαίο γραφείο σύνδεσης του κράτους μέλους της αιτούσας αρχής προς ενημέρωση. Το ενιαίο γραφείο σύνδεσης του κράτους μέλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διαβιβάζει τις αιτήσεις στην αρμόδια αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

  2.  Οι αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 22 ή 23 αποστέλλονται από την αιτούσα αρχή στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και στα ενιαία γραφεία σύνδεσης των κρατών μελών τόσο της αιτούσας αρχής όσο και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση προς ενημέρωση.

  Τροπολογία    159

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 25 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Τα προϊόντα που θεωρούνται μη συμμορφούμενα βάσει απόφασης που έχει ληφθεί από αρχή εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους τεκμαίρονται μη συμμορφούμενα από τις αρχές εποπτείας της αγοράς άλλου κράτους μέλους, εκτός αν οι οικονομικοί φορείς μπορούν να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία για το αντίθετο.

  3.  Με την επιφύλαξη ενδεχόμενης ενωσιακής διαδικασίας διασφάλισης σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, τα προϊόντα που θεωρούνται μη συμμορφούμενα βάσει απόφασης που έχει ληφθεί από αρχή εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους τεκμαίρονται μη συμμορφούμενα από τις αρχές εποπτείας της αγοράς άλλου κράτους μέλους, εκτός αν η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς άλλου κράτους μέλους έχει σαφή αποδεικτικά στοιχεία για το αντίθετο που προκύπτουν από τη δική της έρευνα ή έχουν παρασχεθεί από οικονομικό φορέα. Το Δίκτυο, που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 31, συζητά χωρίς καθυστέρηση αποκλίνουσες ερμηνείες των διαφόρων κρατών μελών όσον αφορά το ίδιο προϊόν.

  Τροπολογία    160

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Όσον αφορά προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση ή υπάγονται σε τελωνειακή διαδικασία άλλη από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, οι τελωνειακές αρχές του πρώτου σημείου εισόδου, αν έχουν λόγο να πιστεύουν ότι τα εν λόγω προϊόντα εγκυμονούν κίνδυνο, διαβιβάζουν όλες τις συναφείς πληροφορίες στο αρμόδιο τελωνειακό γραφείο προορισμού.

  Όσον αφορά προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση ή υπάγονται σε τελωνειακή διαδικασία άλλη από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, οι τελωνειακές αρχές του πρώτου σημείου εισόδου, αν έχουν λόγο να πιστεύουν ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν συμμορφώνονται προς την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία ή εγκυμονούν κίνδυνο, διαβιβάζουν όλες τις συναφείς πληροφορίες στο αρμόδιο τελωνειακό γραφείο προορισμού.

  Τροπολογία    161

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  Όταν οι τελωνειακές αρχές ενός κράτους μέλους έχουν λόγους να πιστεύουν ότι δυνητικά μη συμμορφούμενο προϊόν ενδέχεται να εισέλθει στην αγορά άλλου κράτους μέλους, διαβιβάζουν χωρίς καθυστέρηση όλες τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών.

  Τροπολογία    162

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή στατιστικά δεδομένα σχετικά με τους ελέγχους που έχουν διενεργήσει κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος οι αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 1 σε προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που καλύπτουν:

  Έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή λεπτομερή στατιστικά δεδομένα σχετικά με τους ελέγχους που έχουν διενεργήσει κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος οι αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 1 σε προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που καλύπτουν:

  Τροπολογία    163

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  τον αριθμό των παρεμβάσεων όσον αφορά ελέγχους σε τέτοια προϊόντα, περιλαμβανομένης της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων·

  α)  τον αριθμό και τους τύπους των παρεμβάσεων όσον αφορά ελέγχους σε τέτοια προϊόντα, περιλαμβανομένης της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων·

  Τροπολογία    164

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  τα χαρακτηριστικά οποιουδήποτε προϊόντος διαπιστώνεται ότι είναι μη συμμορφούμενο·

  δ)  τους τύπους και τα χαρακτηριστικά οποιουδήποτε προϊόντος διαπιστώνεται ότι είναι μη συμμορφούμενο·

  Τροπολογία    165

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Κάθε χρόνο η Επιτροπή καταρτίζει έως τις 30 Ιουνίου έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η έκθεση δημοσιεύεται στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34.

  Κάθε χρόνο η Επιτροπή καταρτίζει έως τις 30 Ιουνίου έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης των τελωνειακών επιχειρήσεων και των διαδικασιών επιβολής που ισχύουν στα κράτη μέλη. Η έκθεση δημοσιεύεται στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34.

  Τροπολογία    166

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – παράγραφος 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  8.  Αν η Επιτροπή λάβει γνώση σοβαρού κινδύνου που προκύπτει σε κράτος μέλος από προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και τα οποία εισάγονται από τρίτη χώρα, συνιστά στο οικείο κράτος μέλος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εποπτείας της αγοράς.

  8.  Αν η Επιτροπή λάβει γνώση σοβαρού κινδύνου που προκύπτει σε κράτος μέλος από προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και τα οποία εισάγονται από τρίτη χώρα, ζητεί από το οικείο κράτος μέλος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εποπτείας της αγοράς.

  Τροπολογία    167

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – παράγραφος 8 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  8α.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης και να εξασφαλιστεί αποτελεσματικό και ενιαίο επίπεδο στους ελέγχους αυτούς, η Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εκτιμήσεις του Δικτύου που συγκροτείται βάσει του άρθρου 31, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 62α, για τον καθορισμό κοινών στόχων, σημείων αναφοράς και τεχνικών για τους ελέγχους με βάση κοινή ανάλυση κινδύνου σε επίπεδο Ένωσης.

  Τροπολογία    168

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος δεν υποδεικνύονται ή δεν είναι αναγνωρίσιμα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5·

  δ)  το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και τα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ταχυδρομικής διεύθυνσης του προσώπου αναφοράς δεν υποδεικνύονται ή δεν είναι αναγνωρίσιμα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5·

  Τροπολογία    169

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δ α)  το προϊόν είναι προϊόν παραποίησης/απομίμησης και υπόκειται στις διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013·

  Τροπολογία    170

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε)  υπάρχει λόγος να θεωρείται, για οποιαδήποτε άλλη αιτία, ότι, όταν το προϊόν διατεθεί στην αγορά, δεν θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που ισχύει γι’ αυτό ή ότι θα εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο.

  ε)  υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται, για οποιαδήποτε άλλη αιτία, ότι, όταν το προϊόν διατίθεται στην αγορά, δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που ισχύει γι’ αυτό ή ότι εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο.

  Τροπολογία    171

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 27 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Αν οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που ισχύει γι’ αυτό ή ότι εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο, απαιτούν από τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 να αναστείλουν τη διαδικασία για τη θέση του προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία.

  3.  Αν οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που ισχύει γι’ αυτό ή ότι εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο, απαιτούν από τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 να αναστείλουν τη διαδικασία για τη θέση του προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία.

  Τροπολογία    172

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 29 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς και οι τελωνειακές αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και το ιστορικό συμμόρφωσής τους όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων.

  3.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς και οι τελωνειακές αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και το ιστορικό συμμόρφωσής τους προς την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται κοινοποιούνται επίσης, κατά περίπτωση, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

  Τροπολογία    173

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 29 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση κατά τη διάρκεια των ελέγχων που περιγράφονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναστέλλουν την ευνοϊκή μεταχείριση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και καταχωρίζουν τις λεπτομέρειες της μη συμμόρφωσης στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34.

  4.  Αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση κατά τη διάρκεια των ελέγχων που περιγράφονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναστέλλουν την ευνοϊκή μεταχείριση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2. Ενημερώνουν τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για τη διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση και καταχωρίζουν τις λεπτομέρειες της μη συμμόρφωσης στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34.

  Τροπολογία    174

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Σκοπός του Δικτύου είναι να χρησιμεύει ως πλατφόρμα για διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής και να εξορθολογίσει τις πρακτικές εποπτείας της αγοράς στην Ένωση προκειμένου οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς να καταστούν αποτελεσματικότερες.

  Τροπολογία    175

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 32 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Το Δίκτυο αποτελείται από το συμβούλιο του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων («συμβούλιο του ΕΔΣΠ»), από ομάδες διοικητικού συντονισμού και από μια γραμματεία.

  1.  Το Δίκτυο αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε ενιαίο γραφείο σύνδεσης που αναφέρεται στο άρθρο 11, δύο εκπροσώπους της Επιτροπής και τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, από ομάδες διοικητικού συντονισμού και από μια γραμματεία.

  Τροπολογία    176

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 32 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Το συμβούλιο του ΕΔΣΠ απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε ενιαίο γραφείο σύνδεσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 και από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, καθώς και τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η δομή του ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων αναδιοργανώθηκε με σκοπό να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του Δικτύου. Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και της Επιτροπής, προβλέπονται νέα κοινά καθήκοντα και εξουσίες για το Δίκτυο και την Επιτροπή.

  Τροπολογία    177

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 32 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Η Επιτροπή συγκροτεί χωριστές ή κοινές ομάδες διοικητικού συντονισμού για όλες τις πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Κάθε ομάδα διοικητικού συντονισμού αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς και, αν κριθεί σκόπιμο, από εκπροσώπους των ενιαίων γραφείων σύνδεσης και εκπροσώπους των συναφών ενώσεων επιχειρήσεων και καταναλωτικών ενώσεων.

  3.  Η Επιτροπή συγκροτεί χωριστές ή κοινές ομάδες διοικητικού συντονισμού για όλες τις πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Κάθε ομάδα διοικητικού συντονισμού αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς και, αν κριθεί σκόπιμο, από εκπροσώπους των ενιαίων γραφείων σύνδεσης και εκπροσώπους των συναφών ενώσεων επιχειρήσεων και καταναλωτικών ενώσεων. Η Επιτροπή διοργανώνει τις συνεδριάσεις των ομάδων διοικητικού συντονισμού και παρίσταται σε αυτές ως παρατηρητής.

  Τροπολογία    178

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Στις συνεδριάσεις του Δικτύου, οι ομάδες διοικητικού συντονισμού εκπροσωπούνται με βάση τις ειδικές γνώσεις και την πείρα που απαιτούνται ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο των συνεδριάσεων.

  Τροπολογία    179

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 32 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Η γραμματεία αποτελείται από μέλη του προσωπικού της Επιτροπής.

  4.  Η γραμματεία αποτελείται από μέλη του προσωπικού της Επιτροπής. Διοργανώνει τις συνεδριάσεις του Δικτύου και παρέχει στο Δίκτυο τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη.

  Τροπολογία    180

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 32 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Η Επιτροπή μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις των ομάδων διοικητικού συντονισμού.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    181

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 32 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  Το Δίκτυο συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και, εφόσον είναι αναγκαίο, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής ή κράτους μέλους.

  Τροπολογία    182

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 32 – παράγραφος 5 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5β.  Το Δίκτυο δύναται να συγκροτεί μόνιμες ή προσωρινές υποομάδες που ασχολούνται με συγκεκριμένα ζητήματα και καθήκοντα.

  Τροπολογία    183

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 32 – παράγραφος 5 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5γ.  Το Δίκτυο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται συναινετικά. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση, το Δίκτυο καθορίζει τη θέση του με απλή πλειοψηφία των μελών του.

  Τροπολογία    184

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 32 – παράγραφος 5 δ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5δ.  Το Δίκτυο δύναται να προσκαλεί εμπειρογνώμονες και άλλα τρίτα μέρη, καθώς και οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της βιομηχανίας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταναλωτές, εργαστήρια και φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε ενωσιακό επίπεδο, να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις ως παρατηρητές ή να υποβάλουν γραπτές εισηγήσεις.

  Τροπολογία    185

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 32 – παράγραφος 5 ε (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5ε.  Η συνεδρίαση του Δικτύου καθώς και οι συνεδριάσεις των ομάδων διοικητικού συντονισμού διεξάγονται σε πλαίσιο διαφάνειας.

  Τροπολογία    186

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος -1 (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  -1.  Το Δίκτυο έχει τα εξής καθήκοντα:

   

  α) εγκρίνει το διετές πρόγραμμα εργασίας του, το οποίο, μεταξύ άλλων, καθορίζει τις προτεραιότητες για τις κοινές δράσεις εποπτείας της αγοράς, περιλαμβανομένων των κοινών δράσεων όσον αφορά την εποπτεία της διαδικτυακής αγοράς, και τους τομείς προτεραιότητας ή τις κατηγορίες προϊόντων·

   

  β) εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του και τον κανονισμό λειτουργίας των ομάδων διοικητικού συντονισμού·

   

  γ) επανεξετάζει τακτικά και συζητά μια γενική μεθοδολογία αξιολόγησης των κινδύνων με σκοπό την εξασφάλιση ομοιομορφίας της εφαρμογής της·

   

  δ) καταρτίζει τομεακές κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους των χαρακτηριστικών των προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό·

   

  ε) συζητά τις ενιαίες προϋποθέσεις, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της συχνότητας των ελέγχων ή την ποσότητα των δειγμάτων που πρέπει να ελεγχθούν σε σχέση με ορισμένα προϊόντα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στην παράγραφο -1 στοιχείο α), καθώς και τους κοινούς στόχους, τα σημεία αναφοράς και τις τεχνικές για τους ελέγχους όσον αφορά τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 8α·

   

  στ) διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα μη συμμορφούμενα προϊόντα, τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες, τους αναδυόμενους κινδύνους και άλλες πτυχές που συνδέονται με τις δραστηριότητες ελέγχου και με την εφαρμογή στρατηγικών και δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς·

   

  ζ) διασφαλίζει τον συντονισμό και την παρακολούθηση των ομάδων διοικητικού συντονισμού και των δραστηριοτήτων τους·

   

  η) συμβάλλει, μετά από αίτηση κράτους μέλους, στην κατάρτιση και την υλοποίηση των μνημονίων συμφωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 8·

   

  θ) διευκολύνει την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης από ομοτίμους μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και της Επιτροπής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12β, και εξετάζει και παρακολουθεί τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων·

   

  ι) αναλύει τις διενέξεις μεταξύ αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, εξετάζει κάθε άλλο σχετικό ζήτημα και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να ενθαρρύνει τη συνεπή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας για τον καθορισμό και την επιβολή κυρώσεων·

   

  ια) συζητά τον τρόπο διασφάλισης κατάλληλων τρόπων χρηματοδότησης και ανάκτησης του κόστους της εποπτείας της αγοράς στην Ένωση και προτείνει τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 36·

   

  ιβ) προάγει και διευκολύνει τη συνεργασία με άλλα σχετικά δίκτυα και ομάδες, ιδίως με το παρατηρητήριο - φόρουμ της ΕΕ για την τεχνολογία blockchain, με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης νέων τεχνολογιών, ιδίως της τεχνολογίας blockchain, για τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων·

   

  ιγ) παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και την επικουρεί σε θέματα σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη του RAPEX και του ICSMS.

  Τροπολογία    187

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  εγκρίνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Δικτύου βάσει πρότασης της γραμματείας·

  α)  παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Δικτύου και ενημερώνει το Δίκτυο σχετικά με το πόρισμα της εν λόγω παρακολούθησης·

  Τροπολογία    188

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ)  οργανώνει τη συνεργασία και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς·

  στ)  οργανώνει τη συνεργασία και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς, καθώς και με τις τελωνειακές αρχές·

  Τροπολογία    189

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  στ α)  διευκολύνει την οργάνωση κοινών έργων εποπτείας της αγοράς και κοινών έργων δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων κοινών έργων όσον αφορά τα προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου·

  Τροπολογία    190

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  στ β)  διευκολύνει την οργάνωση κοινών προγραμμάτων κατάρτισης και την ανταλλαγή μελών του προσωπικού μεταξύ αρχών εποπτείας της αγοράς και, όταν κρίνεται σκόπιμο, με τις αρχές εποπτείας της αγοράς τρίτων χωρών ή με διεθνείς οργανισμούς·

  Τροπολογία    191

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ι)  οργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους και κοινά προγράμματα κατάρτισης και διευκολύνει την ανταλλαγή μελών του προσωπικού μεταξύ αρχών εποπτείας της αγοράς και, όταν κρίνεται σκόπιμο, με αρχές εποπτείας της αγοράς τρίτων χωρών ή με διεθνείς οργανισμούς·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    192

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ιγ)  εξετάζει, με δική της πρωτοβουλία ή αιτήσει του συμβουλίου του ΕΔΣΠ, όλα τα ζητήματα που καλύπτουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να ενθαρρύνεται η συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση προτύπων για τις ελάχιστες κυρώσεις.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    193

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ιγ α)  διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς, των τελωνειακών αρχών και, κατά περίπτωση, με τις αρχές εποπτείας της αγοράς τρίτων χωρών ή με διεθνείς οργανισμούς, σχετικά με έρευνες που συνδέονται με τη συμμόρφωση των προϊόντων που προσφέρονται προς διαδικτυακή πώληση σε τελικούς χρήστες στην Ένωση.

  Τροπολογία    194

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Το συμβούλιο του ΕΔΣΠ έχει τα εξής καθήκοντα:

  διαγράφεται

  α)  καθορίζει τις προτεραιότητες για τις κοινές δράσεις εποπτείας της αγοράς·

   

  β)  διασφαλίζει τον συντονισμό και την παρακολούθηση των ομάδων διοικητικού συντονισμού και των δραστηριοτήτων τους·

   

  γ)  συμβάλλει στην κατάρτιση και την υλοποίηση των μνημονίων συμφωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 8·

   

  δ)  εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του ιδίου και της λειτουργίας των ομάδων διοικητικού συντονισμού.

   

  Τροπολογία    195

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 34 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή αναπτύσσει και διατηρεί σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας για τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών, σε δομημένη μορφή, για θέματα που αφορούν την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Πρόσβαση στο εν λόγω σύστημα έχουν η Επιτροπή, τα ενιαία γραφεία σύνδεσης και οι αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1.

  1.  Η Επιτροπή αναπτύσσει και διατηρεί σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση πληροφοριών, σε δομημένη μορφή, για θέματα που αφορούν την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης με στόχο την ανταλλαγή των εν λόγω δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και την εξασφάλιση στην Επιτροπή της δυνατότητας να παρακολουθεί τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς.

   

  Το σύστημα αυτό διαθέτει δημόσια διεπαφή με βασικές πληροφορίες σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης και ενημερώνει τους τελικούς χρήστες σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς και τα αποτελέσματά τους.

   

  Πρόσβαση στο εν λόγω σύστημα έχουν η Επιτροπή, τα ενιαία γραφεία σύνδεσης, οι αρχές εποπτείας της αγοράς και οι αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1.

  Τροπολογία    196

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  β α)  τις εθνικές στρατηγικές εποπτείας της αγοράς που καταρτίζουν τα οικεία κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 13.

  Τροπολογία    197

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  οποιεσδήποτε ρυθμίσεις εταιρικής σχέσης συνάπτουν σύμφωνα με το άρθρο 7·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    198

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 34 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  Το σύστημα πληροφοριών επιτρέπει τη διαβίβαση αρχείων μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και αποτελεί το προτιμώμενο μέσο για τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 22.

  Τροπολογία    199

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 35 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή μπορεί να ανταλλάσσει εμπιστευτικές πληροφορίες που σχετίζονται με την εποπτεία της αγοράς με κανονιστικές αρχές τρίτων χωρών ή με διεθνείς οργανισμούς, εφόσον έχει συνάψει ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας βασισμένες στην αμοιβαιότητα με τις εν λόγω αρχές ή τους οργανισμούς.

  1.  Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της εποπτείας της αγοράς στην Ένωση, η Επιτροπή μπορεί να ανταλλάσσει εμπιστευτικές πληροφορίες που σχετίζονται με την εποπτεία της αγοράς με κανονιστικές αρχές τρίτων χωρών ή με διεθνείς οργανισμούς, εφόσον έχει συνάψει ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας βασισμένες στην αμοιβαιότητα με τις εν λόγω αρχές ή τους οργανισμούς.

  Τροπολογία    200

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει της παραγράφου 1 είναι σύμφωνη με την εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης.

  Τροπολογία    201

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 35 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Έγκριση μπορεί να χορηγηθεί σε τρίτη χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 3 μόνο κατόπιν ελέγχου στο πλαίσιο της Ένωσης από τον οποίο αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  5.  Έγκριση μπορεί να χορηγηθεί σε τρίτη χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 3 μόνο κατόπιν ελέγχων στην οικεία τρίτη χώρα και στο πλαίσιο της Ένωσης από τους οποίους αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  Τροπολογία    202

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 35 – παράγραφος 5 – στοιχείο -α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  -α)  η τρίτη χώρα διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της συμμόρφωσης των προϊόντων που εξάγονται στην Ένωση·

  Τροπολογία    203

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 35 – παράγραφος 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  9.  Η Επιτροπή αποσύρει την έγκριση που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 αν αποκαλυφθεί ότι τα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης δεν συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων.

  9.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την ορθή λειτουργία της έγκρισης και αποσύρει την έγκριση που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 αν αποκαλυφθεί ότι τα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης δεν συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως τα κράτη μέλη και τη θιγόμενη τρίτη χώρα.

  Τροπολογία    204

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 38 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 και τροποποιήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης

  Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) 765/2008

  Τροπολογία    205

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 38 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα άρθρα 15 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 δεν εφαρμόζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που παρατίθεται στο παράρτημα.

  Τα άρθρα 15 και 29 της οδηγίας 2004/765/ΕΚ διαγράφονται.

  Τροπολογία    206

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 61 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  η οικονομική κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    207

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 61 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της μη συμμόρφωσης, λαμβανομένης υπόψη της βλάβης που υπέστησαν οι τελικοί χρήστες·

  β)  η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της μη συμμόρφωσης, λαμβανομένης υπόψη της βλάβης που υπέστησαν οι τελικοί χρήστες ή δημόσια συμφέροντα που προστατεύονται από τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης·

  Τροπολογία    208

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε α)  η οικονομική κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

  Τροπολογία    209

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 61 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ιδίως τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν συνεργάζεται ή αρνείται να συνεργαστεί κατά τη διάρκεια ελέγχων και δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς.

  5.  Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να μην επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις τυπικών παραβάσεων ήσσονος σημασίας και εφόσον η μη συμμόρφωση διορθώνεται εγκαίρως από τον οικονομικό φορέα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν συνεργάζεται ή αρνείται να συνεργαστεί κατά τη διάρκεια ελέγχων και δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς.

  Τροπολογία    210

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 61 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση περαιτέρω δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς.

  Τροπολογία    211

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 62 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Έως την [31η Δεκεμβρίου 2024] και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τους στόχους που επιδιώκει και υποβάλλει έκθεση για τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

  (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

  Τροπολογία    212

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 62 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η έκθεση αξιολογεί κατά πόσον ο παρών κανονισμός έχει επιτύχει τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των μη συμμορφούμενων προϊόντων στην αγορά της Ένωσης, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης εντός της Ένωσης, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και την αυστηροποίηση των ελέγχων στα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση υπό το πρίσμα των απαιτήσεων των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ένωσης.

  Η έκθεση αξιολογεί κατά πόσον ο παρών κανονισμός έχει επιτύχει τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των μη συμμορφούμενων προϊόντων στην αγορά της Ένωσης, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης εντός της Ένωσης, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και την αυστηροποίηση των ελέγχων στα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

   

  Η αξιολόγηση πραγματοποιείται, ιδίως, με σκοπό την αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και της αποτελεσματικότητας των διατάξεων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις συσκευές του διαδικτύου των πραγμάτων και συσκευών με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης και υπό το πρίσμα των τεχνολογικών, οικονομικών και νομικών εξελίξεων.

   

  Θα πρέπει να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση υπό το πρίσμα των απαιτήσεων των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και να διερευνώνται και να προτείνονται νέες λύσεις με βάση την αγορά οι οποίες θα μπορούσαν να συμπληρώσουν αποτελεσματικά τις δράσεις εποπτείας της αγοράς.

  Τροπολογία    213

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 62 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 62 α

   

  Άσκηση της εξουσιοδότησης

   

  1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

   

  2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 12β παράγραφος 6, 15 στοιχείο 1β) και 26 στοιχείο 8α) ανατίθεται στην Επιτροπή για διάστημα πέντε ετών από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

   

  3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στα άρθρα 12β παράγραφος 6, 15 στοιχείο 1β) και 26 στοιχείο 8α) δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

   

  4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.

   

  5. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

   

  6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 12β παράγραφος 6, 15 στοιχείο 1β) και 26 στοιχείο 8α) 6 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων είναι η πλέον ανεπτυγμένη από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες. Ο πυλώνας αυτός στηρίζεται στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών: οι ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα προϊόντα που αγοράζουν είναι ασφαλή και συμμορφούμενα, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή, το κράτος μέλος στο οποίο ενδέχεται να τα αγοράσουν και τον τρόπο αγοράς (παραδοσιακή ή διαδικτυακή πώληση).

  Πολλά πρόσφατα σκάνδαλα, όπως το σκάνδαλο «dieselgate», δείχνουν ότι τα μη ασφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα εξακολουθούν να είναι υπαρκτά στην αγορά της ΕΕ και αναδεικνύουν την ανάγκη για μια περισσότερο αποτελεσματική και συντονισμένη εποπτεία της αγοράς στην Ένωση. Η παρουσία στην αγορά προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ποιότητα, την ασφάλεια, και τον φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα των προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Αυτό συνιστά απειλή για τους καταναλωτές και για άλλα δημόσια συμφέροντα και θέτει τις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με τους κανόνες σε μειονεκτική θέση από πλευράς ανταγωνισμού.

  Η αύξηση των εισαγωγών στην ΕΕ, η εντεινόμενη πολυπλοκότητα των αλυσίδων αξίας, η αριθμητική αύξηση των προϊόντων που κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά και η αύξηση των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και οι νέες τεχνολογίες θέτουν νέες προκλήσεις για τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Είναι προφανές ότι μόνο η ορθή, αποτελεσματική και συντονισμένη εποπτεία της αγοράς στην ΕΕ θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις εν λόγω προκλήσεις και να εξασφαλίσει ότι στον τελικό καταναλωτή φθάνουν μόνο ασφαλή και συμμορφούμενα προϊόντα.

  Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής χαιρετίζει θερμά τη νέα «δέσμη νομοθετικών μέτρων για τα προϊόντα» που υπέβαλε η Επιτροπή και ειδικότερα την πρόταση για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση και την εφαρμογή της νομοθεσίας εναρμόνισης της Ένωσης.

  Δεδομένου ότι η «Δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς» του 2013, παραμένει δυστυχώς σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο, καθίσταται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει ένα αποτελεσματικό και επικαιροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς και την τήρηση της συμμόρφωσης των προϊόντων στην ενιαία αγορά.

  Υπό το πρίσμα αυτό, το σχέδιο έκθεσης που προτείνει ο εισηγητής υποστηρίζει και ενισχύει τις κύριες διατάξεις της πρότασης της Επιτροπής και επιδιώκει να διευκρινίσει ορισμένα ζητήματα.

  Βασικό μέλημα του εισηγητή είναι να εισαγάγει μια πιο εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με την εποπτεία της αγοράς και να διασφαλίσει ένα υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς και άλλων σχετικών αρχών.

  1. Διασφάλιση συμμορφούμενων προϊόντων και ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων

  Ακράδαντη πεποίθηση του εισηγητή είναι ότι η ενίσχυση της επιτήρησης της αγοράς θα αποδειχθεί καίριας σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά της ΕΕ διατίθενται μόνο συμμορφούμενα και ασφαλή προϊόντα και ότι θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας της. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός του παρόντος κανονισμού.

  Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό θα μπορούσε να έχει καθοριστική σημασία για τη διαφύλαξη δημόσιων συμφερόντων όπως η υγεία και η ασφάλεια, καθώς επίσης η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια.

  Κατά την άποψη του εισηγητή, είναι άκρως σημαντική η εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων. Εκτός από τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλουν για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Ένωσης, οι έντιμοι παράγοντες της αγοράς υφίστανται συλλογικά τις ζημίες της παραγωγής ή της εισαγωγής μη συμμορφούμενων ή μη ασφαλών προϊόντων. Η ανεπαρκής εποπτεία της αγοράς δεν παρέχει προστασία στις έντιμες επιχειρήσεις και απειλεί να καταστρέψει θέσεις εργασίας. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίζουν ότι τα μη συμμορφούμενα και τα μη ασφαλή προϊόντα εντοπίζονται και δεν εισέρχονται στην αγορά ή αποσύρονται. Τούτο είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και των αξιόπιστων κατασκευαστών, εισαγωγέων και διανομέων.

  2. Καθιέρωση μιας πιο εναρμονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης σχετικά με την εποπτεία της αγοράς

  •  Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών εποπτείας των κρατών μελών

  Ο κανονισμός προβλέπει μια δέσμη εξουσιών για τις αρχές εποπτείας της αγοράς, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί με σκοπό να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα σε διασυνοριακό επίπεδο. Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβολή των εξουσιών των αρχών εποπτείας της αγοράς, αλλά τονίζει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με αναλογικό τρόπο και σύμφωνα με μια προσέγγιση βάσει κινδύνου.

  Ένα από τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει ο εισηγητής είναι να διασφαλίζεται ότι οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από τις διάφορες αρχές εποπτείας της αγοράς στα διάφορα κράτη μέλη.

  Για να επιτευχθεί αυτό, ο εισηγητής προτείνει εναρμόνιση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των κινδύνων και εναρμόνιση των ελέγχων, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού σε όλους τους οικονομικούς φορείς και θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά.

  Η εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς συμβαδίζει με την εισαγωγή μιας αποτελεσματικής αξιολόγησης των αρχών εποπτείας της αγοράς από ομοτίμους, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι σχετικοί κανόνες τηρούνται και επιβάλλονται με αυστηρότητα και ομοιομορφία σε όλη την ΕΕ.

  •  Προσθήκη ευρωπαϊκής διάστασης στην Ένωση για τη συμμόρφωση των προϊόντων (EUPC)

  Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκρότηση ενωσιακού δικτύου συμμόρφωσης των προϊόντων της Ένωσης, που έχει ως στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των οικονομικών φορέων. Ωστόσο, ο εισηγητής εκτιμά ότι δεν υπάρχει επαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του Δικτύου όπως ορίζονται από την Επιτροπή. Επιθυμεί, ως εκ τούτου, να προσθέσει μια πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση στο Δίκτυο και να ενισχύσει τον ρόλο του, μέσω, μεταξύ άλλων, της εκχώρησης σε αυτό της εξουσίας να καθορίζει από κοινού προτεραιότητες για κοινές δράσεις εποπτείας της αγοράς, να θέτει ενιαίες προϋποθέσεις για τους ελέγχους σε σχέση με ορισμένα προϊόντα και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μη συμμορφούμενα προϊόντα.

  3. Ενίσχυση των μέτρων για την καταπολέμηση της μη συμμόρφωσης

  •  Αρμόδιος για τη συμμόρφωση

  Η Επιτροπή εισάγει την ιδέα ενός αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με την συμμόρφωση ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαθεσιμότητα προϊόντων στην αγορά. Κύριοι στόχοι είναι η επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα μέσα από τη διασφάλιση εποικοδομητικών επαφών μεταξύ των κατασκευαστών ή των διορισμένων αντιπροσώπων τους και των αρχών εποπτείας της αγοράς, και η διαμόρφωση δίκαιων συνθηκών συναλλαγών στην ενωσιακή αγορά.

  Ο εισηγητής υποστηρίζει ένθερμα την ιδέα αυτή και προτείνει τη διεύρυνση των καθηκόντων του αρμοδίου για τις πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ώστε να συμπεριλαμβάνουν την ίδια τη συμμόρφωση. Υπό την έννοια αυτή, ένα προϊόν μπορεί να διατίθεται στην αγορά μόνον εφόσον υφίσταται ένα πρόσωπο αρμόδιο για τη συμμόρφωση του συγκεκριμένου προϊόντος. Ο εισηγητής διευρύνει τις ευθύνες του αρμόδιου για τη συμμόρφωση, καθιστώντας τον αρμόδιο για την επικοινωνία με τον κατασκευαστή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Με πρωτοβουλία του αρμοδίου ή κατόπιν αιτήματος της αρχής εποπτείας της αγοράς, το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για τη συμμόρφωση θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που εντοπίζονται.

  •  Βάση δεδομένων για τη συμμόρφωση

  Ο εισηγητής εισάγει επίσης μια νέα ιδέα για μια επιγραμμική «βάση δεδομένων για τη συμμόρφωση» που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι αρμόδιο για τη συμμόρφωση και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ των κατασκευαστών. Η εν λόγω βάση δεδομένων θα τροφοδοτείται από τους κατασκευαστές και άλλους οικονομικούς φορείς και θα είναι δωρεάν προσβάσιμη στις αρχές εποπτείας της αγοράς και στο ευρύ κοινό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πλεονεκτήματα αυτής της βάσης δεδομένων είναι διττά: οι οικονομικοί φορείς μπορούν να τηλεφορτώνουν τη δήλωση συμμόρφωσης και άλλες συναφείς πληροφορίες σε μια ειδική βάση δεδομένων και οι αρχές και το ευρύ κοινό θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές στο ίδιο μέρος, αντί να κάνουν αναζήτηση σε διάφορες πηγές και δικτυακούς τόπους των οικονομικών φορέων.

  •  Συμφωνίες εταιρικής σχέσης για τη συμμόρφωση και μνημόνια κατανόησης

  Η Επιτροπή θεσπίζει τη δυνατότητα μια αρχή εποπτείας της αγοράς να συνάπτει συμφωνία εταιρικής σχέσης με οικονομικό φορέα εγκατεστημένο στο έδαφός της. Ο εισηγητής είναι κατά των εναρμονισμένων διατάξεων σχετικά με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης για τη συμμόρφωση. Κατά την άποψη του εισηγητή, οι εν λόγω συμφωνίες εταιρικής σχέσης μπορεί να αντιβαίνουν στην απαίτηση ανεξαρτησίας των δημόσιων αρχών. Δεδομένων των μεικτών καθηκόντων των οικονομικών φορέων, υπάρχει προφανής κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων όταν μια αρχή εποπτείας της αγοράς καλείται να ελέγξει ένα προϊόν εταιρείας για το οποίο σε προγενέστερη φάση έχει παράσχει συμβουλές. Επιπλέον, η σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης θα αποσπάσει την προσοχή των αρχών εποπτείας της αγοράς από την κύρια αποστολή τους, που είναι να διασφαλίζουν ότι στην αγορά διατίθενται μόνο συμμορφούμενα προϊόντα. Για τους ίδιους λόγους, αναδιατυπώνονται και οι διατάξεις σχετικά με τα μνημόνια συνεννόησης που προβλέπονται στο άρθρο 8 της πρότασης της Επιτροπής.

  4. Αντιμετώπιση νέων προκλήσεων: ηλεκτρονικό εμπόριο και Διαδίκτυο των πραγμάτων

  Η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου θέτει ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών και των άλλων τελικών χρηστών από επικίνδυνα και μη συμμορφούμενα μη διατροφικά προϊόντα. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αντιμετωπίζουν πολυάριθμες δυσκολίες όπως η ανίχνευση των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στο διαδίκτυο, ο εντοπισμός των αρμόδιων οικονομικών φορέων, ή η διενέργεια αξιολογήσεων κινδύνου ή δοκιμών ασφάλειας λόγω του ότι δεν διαθέτουν φυσική πρόσβαση στα τα ίδια τα προϊόντα. Η Επιτροπή δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό στην παρούσα πρόταση. Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο εισηγητής προτείνει κάθε κράτος μέλος να εξασφαλίζει την αποτελεσματική οργάνωση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς όσον αφορά τα προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου και να διαθέτει κατάλληλο αριθμό επιθεωρητών που ασχολούνται με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο των εθνικών τους αρχών εποπτείας της αγοράς.

  Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη την εξάπλωση του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) και την αύξηση του αριθμού των συνδεδεμένων συσκευών. Κατά την άποψη του εισηγητή, το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες απειλές όσον αφορά την ασφάλεια των συσκευών του Διαδικτύου των Πραγμάτων που μπορεί να υποστούν δικτυοπαραβίαση και, ως εκ τούτου, δημιουργούν νέους κινδύνους από απόσταση. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής φρονεί ότι η εκτίμηση των νέων κινδύνων για τους καταναλωτές που σχετίζονται με προϊόντα που μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο έχει τεράστια σημασία.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

  Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική ευθύνη του εισηγητή. Στον εισηγητή κατατέθηκαν κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης μέχρι την έγκρισή του στην επιτροπή απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα:

  Οντότητα και/ή πρόσωπο

  ALIBABA

  AMAZON

  AMFORI

  ANEC

  ANIMA

  APPLE

  ASSOGIOCATTOLI

  BEUC

  BIC

  Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (BUSINESSEUROPE)

  CECE

  CECED

  CONFCOMMERCIO

  CONFINDUSTRIA

  DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE

  DIGITAL EUROPE

  E-BAY

  EGMF - European Garden Machinery Industry Federation

  ELECTRICAL SAFETY FIRST

  EMOTA

  EUROCOMMERCE

  FEDERATION FRANCAISE DU COMMERCE ET DISTRIBUTION

  FEDERUNACOMA

  FESI – Federation of the European Sporting Goods Industry

  GERMAN RETAIL FEDERATION – HDE

  IBM

  INDICAM

  INDUSTRIALL

  LIDL STIFTUNG

  LVMH

  MARKENVERBAND – GERMAN BRANDS ASSOCIATION

  ORGALIME

  PROSAFE

  RINA Consulting

  SCHNEIDER ELECTRIC

  TIE - TOY INDUSTRIES OF EUROPE

  UNIFAB - Union des fabricants

  VDMA

   

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

  ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

  ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

  ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

  ΙΤΑΛΙΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

  ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

  ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

  ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (12.7.2018)

  προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 305/2011, (ΕΕ) αριθ. 528/2012, (ΕΕ) 2016/424, (ΕΕ) 2016/425, (ΕΕ) 2016/426 και (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 2004/42/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 2013/29/ΕΕ, 2013/53/ΕΕ, 2014/28/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ, 2014/68/ΕΕ και 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
  (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Miroslav Mikolášik

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η ασφάλεια των καταναλωτών και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της ενιαίας αγοράς αγαθών, η οποία είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρώπης και σχεδιάστηκε για να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία.

  Σε ολόκληρη την ΕΕ υπάρχουν κοινοί κανόνες για την ασφάλεια και το περιβάλλον οι οποίοι αποσκοπούν στην προστασία των πολιτών από τους κινδύνους που απειλούν την ασφάλειά τους, από τη ρύπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν υπερβολικά πολλά προϊόντα που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ και δεν πληρούν αυτούς τους κανόνες που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ. Η ύπαρξη μη συμμορφούμενων προϊόντων εκθέτει τους καταναλωτές σε δυνητικά επικίνδυνα προϊόντα, δημιουργεί κινδύνους για το περιβάλλον και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

  Η πρόταση κανονισμού αποτελεί μέρος της «δέσμης για τα προϊόντα» με την οποία αντιμετωπίζονται ορισμένες αδυναμίες, με σκοπό να βελτιωθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς αγαθών. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόταση κανονισμού, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία για την εναρμόνιση όσον αφορά τα προϊόντα, καθώς και στην ενίσχυση και της επιβολής της. Ωστόσο, ο συντάκτης επισημαίνει το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, ο οποίος ισχύει μόνο για τα εναρμονισμένα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα. Όσον αφορά τη νομοθεσία του παραρτήματος, προτείνεται μια γενική διάταξη (lex generalis) με σκοπό να αποφευχθεί ο κίνδυνος αλληλεπικάλυψης ή αντίφασης με ειδικές διατάξεις (lex specialis) με παρόμοιο στόχο, χαρακτήρα ή αποτέλεσμα που περιέχονται σε άλλους, ισχύοντες ή μελλοντικούς κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης.

  Ο συντάκτης της γνωμοδότησης αναγνωρίζει ότι η επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης είναι ευθύνη των κρατών μελών, τα οποία οφείλουν να ενεργούν εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίος ο συντονισμός των δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της νομοθεσίας σε ολόκληρη την ΕΕ και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης.

  Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ θεωρείται ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των προϊόντων. Για παράδειγμα, η νομοθεσία της ΕΕ σε τομείς όπως τα παιχνίδια και οι χημικές ουσίες είναι από τις αυστηρότερες στον κόσμο. Ωστόσο, καθημερινά πωλούνται στην ΕΕ μεγάλες ποσότητες επισφαλών και μη συμμορφούμενων προϊόντων. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του RAPEX για το 2017, οι πλέον επικίνδυνες κατηγορίες προϊόντων στην ΕΕ είναι οι εξής: τα παιχνίδια (29 %), τα μηχανοκίνητα οχήματα (20 %), τα είδη ένδυσης, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη μόδας (12 %), και ο πιο συχνά αναφερόμενος κίνδυνος ήταν ο τραυματισμός (28 %), ακολουθούμενος από τον χημικό κίνδυνο (22 %).

  Για να βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση, χρειάζεται εντατικότερη συνεργασία μεταξύ των αρχών και των οικονομικών φορέων. Παράλληλα, απαιτείται συνέπεια όσον αφορά τις πρακτικές εποπτείας της αγοράς που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση και στα εξωτερικά της σύνορα, ώστε να διασφαλιστεί το ίδιο υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης παντού. Στο πλαίσιο αυτό, ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει επιδοκιμασία για τις υποχρεώσεις που αφορούν την αμοιβαία συνδρομή και για το νομικό τεκμήριο ότι τα προϊόντα που διαπιστώθηκε ότι είναι μη συμμορφούμενα σε ένα κράτος μέλος είναι μη συμμορφούμενα σε ολόκληρη την ΕΕ.

  Ο συντάκτης συμφωνεί ότι η πρόταση αναμένεται να βελτιώσει τη συνεργασία και τη συμμόρφωση στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας, χωρίς να επιβάλλει δυσανάλογη και υπερβολική επιβάρυνση στις αρχές των κρατών μελών και στους οικονομικούς φορείς. Για τους λόγους αυτούς, η πρόταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Ο συντάκτης υπενθυμίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές δυνατότητες των ΜΜΕ.

  Προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η συνέπεια των δοκιμών σε ολόκληρη την Ένωση στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, η Επιτροπή προτείνει να οριστούν ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών. Τα εργαστήρια που ορίζονται ως ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών θα πρέπει να διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη, τον εξοπλισμό, την υποδομή και το προσωπικό, για να εκτελούν τα καθήκοντα αυτά σύμφωνα με τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές. Κατά συνέπεια, ο συντάκτης συνιστά οι εγκαταστάσεις αυτές να λειτουργούν επίσης ως κέντρα γνώσεων σχετικά με τους υπάρχοντες και τους αναδυόμενους κινδύνους (για παράδειγμα όσον αφορά τις επιβλαβείς χημικές ουσίες). Ο συντάκτης επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι κοινοποιημένοι φορείς ή άλλοι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την ιδιότητα των ενωσιακών εγκαταστάσεων δοκιμών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους προβλεπόμενους όρους.

  Ο συντάκτης επικροτεί το γεγονός ότι στον κανονισμό θεσπίζεται ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων που αποσκοπεί στον συντονισμό και τη διευκόλυνση της εφαρμογής των κοινών δραστηριοτήτων επιβολής της νομοθεσίας από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, ο συντάκτης προτείνει να συσταθεί μια πανευρωπαϊκή εναρμονισμένη βάση δεδομένων με σκοπό τη συλλογή δεδομένων σχετικά με ατυχήματα και τραυματισμούς, η οποία θα εξασφαλίσει τη συνεπή παρακολούθηση σε ολόκληρη την ΕΕ και θα χρησιμεύσει ως εργαλείο για την ανάπτυξη νέας νομοθεσίας και νέων προτύπων για την υγεία και την ασφάλεια και για τη βελτίωση της επιβολής της νομοθεσίας.

  Ο συντάκτης επικροτεί συγκεκριμένα το γεγονός ότι ο κανονισμός προβλέπει ενισχυμένο πλαίσιο για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης (περίπου το 30 % των εμπορευμάτων στην ΕΕ), επειδή μετά την εισδοχή τους στην αγορά, τα προϊόντα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την Ένωση. Ταυτόχρονα, ο συντάκτης επισημαίνει ότι είναι σημαντικό οι απαιτήσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας να ισχύουν για τα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης και να εισέρχονται στην αγορά μόνο ασφαλή και συμμορφούμενα προϊόντα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα διατίθενται στην αγορά της Ένωσης επισφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα, οι τελωνειακές αρχές διενεργούν κατάλληλους ελέγχους προτού τα προϊόντα αυτά τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Σύμφωνα με τον συντάκτη, η πρακτική της επιλογής σημείων εισόδου από τους εξαγωγείς τρίτων χωρών, στα οποία οι έλεγχοι είναι λιγότερο συστηματικοί και αυστηροί, πρέπει να αντιμετωπιστεί δεόντως και τα κενά στις επιδόσεις των τελωνειακών αρχών πρέπει να εξαλειφθούν.

  Σε γενικές γραμμές, ο συντάκτης επικεντρώνεται στις προτεινόμενες τροπολογίες του στην ενίσχυση της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος και πιστεύει ότι ο κανονισμός για τη συμμόρφωση και την επιβολή θα συμβάλει στη δημιουργία πιο δίκαιης εσωτερικής αγοράς αγαθών.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1)  Για να κατοχυρωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στην Ένωση, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα πληρούν απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια. Η αυστηρή επιβολή των απαιτήσεων αυτών έχει ουσιώδη σημασία για την ενδεδειγμένη προστασία των παραπάνω συμφερόντων και για τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν να ανθήσει ο θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντων της Ένωσης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καθοριστούν κανόνες με τους οποίους διασφαλίζεται η εν λόγω επιβολή σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων για τα προϊόντα που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες.

  (1)  Για να κατοχυρωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στην Ένωση, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα πληρούν απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια. Η αυστηρή επιβολή των απαιτήσεων αυτών έχει ουσιώδη σημασία για την ενδεδειγμένη προστασία των παραπάνω συμφερόντων και για τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν να ανθήσει ο θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντων της Ένωσης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καθοριστούν κανόνες με τους οποίους διασφαλίζεται η εν λόγω επιβολή σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων για τα προϊόντα που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με το δίκαιο της Ένωσης και να διευκολυνθούν οι αρχές εποπτείας της αγοράς κατά την επιβολή του νόμου, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της απλότητας και της αποτελεσματικότητας. Οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και η εφαρμογή τους είναι σχεδιασμένες με τρόπο ώστε να αποδίδεται προτεραιότητα στην εποπτεία των προϊόντων που ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο.

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει προϊόντα τα οποία υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης η οποία παρατίθεται στο παράρτημα. Η νομοθεσία που παρατίθεται στο παράρτημα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης σε σχέση με τα μεταποιημένα προϊόντα, εκτός από τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση, τα ζώντα φυτά και ζώα, τα προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης και τα προϊόντα φυτών και ζώων που σχετίζονται άμεσα με τη μελλοντική αναπαραγωγή τους. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται ένα ομοιόμορφο πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα σε επίπεδο Ένωσης. Αρκετές πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, ιδίως με σκοπό τη διαγραφή των παραπομπών σε ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Σε περίπτωση έγκρισης νέας ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης στο μέλλον, τότε εναπόκειται στην εν λόγω νομοθεσία να προβλέπει κατά πόσον ο παρών κανονισμός θα έχει εφαρμογή στην εν λόγω νομοθεσία.

  (5)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει προϊόντα τα οποία υπόκεινται στην οδηγία 2001/95/ΕΚ ή στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης η οποία παρατίθεται στο παράρτημα. Η νομοθεσία που παρατίθεται στο παράρτημα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης σε σχέση με τα μεταποιημένα προϊόντα, εκτός από τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση, τα ζώντα φυτά και ζώα, τα προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης και τα προϊόντα φυτών και ζώων που σχετίζονται άμεσα με τη μελλοντική αναπαραγωγή τους. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται ένα ομοιόμορφο πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα σε επίπεδο Ένωσης. Αρκετές πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, ιδίως με σκοπό τη διαγραφή των παραπομπών σε ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Σε περίπτωση έγκρισης νέας ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης στο μέλλον, τότε εναπόκειται στην εν λόγω νομοθεσία να προβλέπει κατά πόσον ο παρών κανονισμός θα έχει εφαρμογή στην εν λόγω νομοθεσία.

  Αιτιολόγηση

  Είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών η οδηγία να συμπεριληφθεί στη νομοθεσία. Ορισμένα προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το ευρύ κοινό, όπως τα παιχνίδια, και θα πρέπει να προστατεύονται.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7)  Η ασφάλεια των καταναλωτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργό επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα, κατά τρόπον ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η ενίσχυση των μέτρων επιβολής. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται και να καθίστανται ολοένα αποτελεσματικότερα με στόχο την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων μιας παγκόσμιας αγοράς και μιας ολοένα και πιο σύνθετης αλυσίδας εφοδιασμού.

  (7)  Η ασφάλεια των καταναλωτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργό επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα προϊόντα, κατά τρόπον ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η ενίσχυση των μέτρων επιβολής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα προϊόντα που προσφέρονται προς διαδικτυακή πώληση σε τελικούς χρήστες στην Ένωση. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται και να καθίστανται ολοένα αποτελεσματικότερα με στόχο την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων μιας παγκόσμιας αγοράς και μιας ολοένα και πιο σύνθετης αλυσίδας εφοδιασμού.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7α)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αποδοθεί στο διαδίκτυο των πραγμάτων και στον αυξανόμενο αριθμό συσκευών με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης, λαμβανομένου υπόψη ότι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τις συνδεδεμένες συσκευές στην καθημερινή τους ζωή, χωρίς να γνωρίζουν τις απειλές για την ασφάλεια που οι συσκευές αυτές μπορεί να ενέχουν και τους απομακρυσμένους κινδύνους που υπάρχουν. Επομένως, το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ένωσης θα πρέπει να διευθετήσει αυτά τα ζητήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9)  Επιφορτισμένα με την ευθύνη της επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης θα πρέπει να είναι τα κράτη μέλη, των οποίων οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν συστηματικές προσεγγίσεις ώστε να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της εποπτείας της αγοράς και άλλων δραστηριοτήτων επιβολής.

  (9)  Επιφορτισμένα με την ευθύνη της επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης θα πρέπει να είναι τα κράτη μέλη, των οποίων οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν συστηματικές προσεγγίσεις ώστε να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της εποπτείας της αγοράς και άλλων δραστηριοτήτων επιβολής, που θα υπόκεινται σε παρακολούθηση από την Επιτροπή όσον αφορά την ορθή επιβολή της νομοθεσίας εναρμόνισης της Ένωσης.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14)  Μια δικαιότερη ενιαία αγορά θα πρέπει να διασφαλίζει ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς φορείς και προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαία η αυστηρότερη επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα. Η καλή συνεργασία μεταξύ κατασκευαστών και αρχών εποπτείας της αγοράς είναι βασικό στοιχείο προκειμένου να καθίσταται εφικτή η άμεση επέμβαση και η λήψη διορθωτικών μέτρων σε σχέση με το προϊόν. Είναι σημαντικό να υπάρχει αρμόδιος επικοινωνίας εγκατεστημένος στην Ένωση, στον οποίο οι αρχές εποπτείας της αγοράς να μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης. Αρμόδιος για την παροχή τέτοιων πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση θα πρέπει να είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας ή άλλο πρόσωπο το οποίο ορίζει ο κατασκευαστής για τον σκοπό αυτόν, π.χ. κάποιος άλλος οικονομικός φορέας. Ο ρόλος του εγκατεστημένου στην Ένωση αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να υπάρχει ένας συνομιλητής με τις αρχές εποπτείας της αγοράς, ο οποίος να είναι εγκατεστημένος στην Ένωση και να επιτελεί εγκαίρως ειδικά καθήκοντα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, προς όφελος των καταναλωτών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων εντός της Ένωσης. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που απαιτούν την ύπαρξη αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ο οποίος να είναι εγκατεστημένος στην Ένωση δεν θα πρέπει να έχουν εφαρμογή όταν το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνουν πράγματι ειδικές απαιτήσεις οι οποίες προβλέπονται σε ορισμένες νομικές πράξεις που αφορούν τα προϊόντα, ήτοι το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και το άρθρο 15 του κανονισμού 2017/746.

  (14)  Μια δικαιότερη ενιαία αγορά θα πρέπει να διασφαλίζει ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς φορείς και προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαία η αυστηρότερη επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα. Η καλή συνεργασία μεταξύ κατασκευαστών, διανομέων, επιχειρήσεων χονδρικής, επιχειρήσεων λιανικής και αρχών εποπτείας της αγοράς είναι βασικό στοιχείο προκειμένου να καθίσταται εφικτή η άμεση επέμβαση και η λήψη διορθωτικών μέτρων σε σχέση με το προϊόν. Είναι σημαντικό να υπάρχει αρμόδιος επικοινωνίας εγκατεστημένος στην Ένωση, στον οποίο οι αρχές εποπτείας της αγοράς να μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης. Αρμόδιος για την παροχή τέτοιων πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση θα πρέπει να είναι ο κατασκευαστής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν. Όταν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση και δεν έχει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, υπεύθυνος για την παροχή των εν λόγω πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση θα πρέπει να είναι ο εισαγωγέας ή ο διανομέας . Ο ρόλος του εγκατεστημένου στην Ένωση αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να υπάρχει ένας συνομιλητής με τις αρχές εποπτείας της αγοράς, ο οποίος να είναι εγκατεστημένος στην Ένωση και να επιτελεί εγκαίρως ειδικά καθήκοντα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, προς όφελος των καταναλωτών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων εντός της Ένωσης. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που απαιτούν την ύπαρξη αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ο οποίος να είναι εγκατεστημένος στην Ένωση δεν θα πρέπει να έχουν εφαρμογή όταν το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνουν πράγματι ειδικές απαιτήσεις οι οποίες προβλέπονται σε ορισμένες νομικές πράξεις που αφορούν τα προϊόντα, ήτοι το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και το άρθρο 15 του κανονισμού 2017/746.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18)  Οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι διεξοδικές και αποτελεσματικές, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Δεδομένου ότι οι έλεγχοι μπορεί να συνεπάγονται φόρτο για τους οικονομικούς φορείς, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να οργανώνουν και να διενεργούν δραστηριότητες επιθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντά τους και περιορίζοντας τον εν λόγω φόρτο στο αναγκαίο για τη διενέργεια αποδοτικών και αποτελεσματικών ελέγχων επίπεδο. Επιπλέον, οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να διενεργούνται με τον ίδιο βαθμό επιμέλειας από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, άσχετα με το αν η μη συμμόρφωση του δεδομένου προϊόντος αφορά την επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους ή είναι πιθανό να έχει αντίκτυπο στην αγορά άλλου κράτους μέλους.

  (18)  Οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι διεξοδικές και αποτελεσματικές, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Δεδομένου ότι οι έλεγχοι μπορεί να συνεπάγονται φόρτο για τους οικονομικούς φορείς, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να οργανώνουν και να διενεργούν δραστηριότητες επιθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των εν λόγω φορέων και περιορίζοντας τον εν λόγω φόρτο στο αναγκαίο για τη διενέργεια αποδοτικών και αποτελεσματικών ελέγχων επίπεδο. Επιπλέον, οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να διενεργούνται με τον ίδιο βαθμό επιμέλειας από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, άσχετα με το αν η μη συμμόρφωση του δεδομένου προϊόντος αφορά την επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους ή είναι πιθανό να έχει αντίκτυπο στην αγορά άλλου κράτους μέλους. Θα πρέπει να οριστούν ενιαίοι όροι για τις δραστηριότητες επιθεώρησης που διενεργούνται από τις αρχές εποπτείας της αγοράς όταν ένα προϊόν παρουσιάζει γνωστό ή αναδυόμενο κίνδυνο.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (23α)  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές σχετικά με τις συσκευασίες και να ζητούν να πραγματοποιούνται αλλαγές όταν εντοπίζουν καταστάσεις που έρχονται σε σύγκρουση με τη νομοθεσία της Ένωσης.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 33

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (33)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η συνέπεια των δοκιμών σε ολόκληρη την Ένωση στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών. Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα περισσότερο ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών για την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων των δοκιμών εντός της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται περιττές αλληλεπικαλύψεις και να διασφαλίζεται μεγαλύτερη συνέπεια σε επίπεδο Ένωσης.

  (33)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η συνέπεια των δοκιμών σε ολόκληρη την Ένωση στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα των δοκιμών που διεξάγονται από τις εν λόγω ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών. Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα περισσότερο ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών για την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων των δοκιμών εντός της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται περιττές αλληλεπικαλύψεις και να διασφαλίζεται μεγαλύτερη συνέπεια σε επίπεδο Ένωσης. Οι ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών θα πρέπει να λειτουργούν ως κέντρα γνώσης σε σχέση με γνωστούς και αναδυόμενους κινδύνους και επίσης να βοηθούν την Ένωση και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κοινές μεθοδολογίες αιχμής όσον αφορά τις δοκιμές.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 35

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (35)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη συνεχή διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων για την κατάλληλη στελέχωση και τον εξοπλισμό των αρμόδιων αρχών εποπτείας της αγοράς. Προκειμένου οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς να είναι αποδοτικές, απαιτούνται πόροι σταθεροί και σε επίπεδο που θα ανταποκρίνεται ανά πάσα στιγμή στις ανάγκες επιβολής. Συνεπώς, η δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να ενισχυθεί με την είσπραξη τελών, ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες που προκύπτουν από τη διενέργεια δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς σε σχέση με προϊόντα που διαπιστώνεται ότι είναι μη συμμορφούμενα, και αφού ληφθεί δεόντως υπόψη το ιστορικό συμμόρφωσης του οικονομικού φορέα.

  (35)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη συνεχή διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων για την κατάλληλη στελέχωση και τον εξοπλισμό των αρμόδιων αρχών εποπτείας της αγοράς. Προκειμένου οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς να είναι αποδοτικές, απαιτούνται πόροι σταθεροί και σε επίπεδο που θα ανταποκρίνεται ανά πάσα στιγμή στις ανάγκες επιβολής. Οι διοικητικοί και οι αυτόματοι έλεγχοι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους φυσικούς ελέγχους, οι οποίοι εγγυώνται την ουσιαστική συμμόρφωση ενός προϊόντος με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης. Συνεπώς, η δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να ενισχυθεί με την είσπραξη τελών, ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες που προκύπτουν από τη διενέργεια δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς σε σχέση με προϊόντα που διαπιστώνεται ότι είναι μη συμμορφούμενα, και αφού ληφθεί δεόντως υπόψη το ιστορικό συμμόρφωσης του οικονομικού φορέα.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (36α)  Θα πρέπει να ενισχυθεί το επίπεδο των κυρώσεων που επιβάλλονται για παραβιάσεις των εν λόγω διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι οποίες επιβάλλουν υποχρεώσεις σε οικονομικούς φορείς, καθώς και για παραβιάσεις οποιωνδήποτε νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης και των κρατών μελών που αφορούν προϊόντα και επιβάλλουν υποχρεώσεις σε οικονομικούς φορείς, προκειμένου να αποτραπεί αποτελεσματικά η τοποθέτηση μη συμμορφούμενων προϊόντων στην αγορά.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (38α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τις επιδόσεις των τελωνειακών αρχών και να αντιμετωπίζει τυχόν ελλείψεις όσον αφορά τις επιδόσεις αυτές, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποδυνάμωση των ίσων όρων ανταγωνισμού για τους συμμορφούμενους παραγωγούς της Ένωσης σε σχέση με τους παραγωγούς τρίτων χωρών οι οποίοι εξάγουν στην Ένωση. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει την πρακτική των εξαγωγέων τρίτων χωρών όσον αφορά την επιλογή σημείων εισόδου στην Ένωση, στα οποία οι έλεγχοι είναι λιγότερο αυστηροί ή συστηματικοί.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση ορισμένων προϊόντων τα οποία αποτελούν αντικείμενο ενωσιακών πράξεων που εναρμονίζουν τους όρους εμπορίας τους. Καθορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα.

  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ευρωπαίων καταναλωτών, καθώς και του περιβάλλοντος, και προβλέπει διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι μόνο ασφαλή και συμμορφούμενα προϊόντα θα διατίθενται στους ευρωπαίους καταναλωτές.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού («ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»).

  1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται στην οδηγία 2001/95/ΕΚ ή στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού («ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»).

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν εμποδίζει τις αρχές εποπτείας της αγοράς να λαμβάνουν ειδικότερα μέτρα, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/95/ΕΚ.

  3.  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν εμποδίζει τις αρχές εποπτείας της αγοράς να λαμβάνουν ειδικότερα μέτρα, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/95/ΕΚ. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει πάντα να ενεργούν βάσει της αρχής της προφύλαξης, ιδίως όσον αφορά την υγεία και το περιβάλλον.

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  «εποπτεία της αγοράς»: οι δραστηριότητες που διεξάγονται και τα μέτρα που λαμβάνονται από αρχές εποπτείας της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος·

  (3)  «εποπτεία της αγοράς»: οι δραστηριότητες που διεξάγονται και τα μέτρα που λαμβάνονται από αρχές εποπτείας της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια εν γένει, την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, την προστασία των καταναλωτών, τη δημόσια ασφάλεια ή άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος·

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – σημείο 7 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7α)  «τυπική μη συμμόρφωση»: κάθε διοικητική μη συμμόρφωση που δεν οδηγεί σε παραβίαση των ουσιωδών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που ορίζονται στο άρθρο R34 του παραρτήματος Ι της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a·

   

  _________________

   

  Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15)  «σοβαρός κίνδυνος»: κάθε σοβαρός κίνδυνος, συμπεριλαμβανομένου του σοβαρού κινδύνου που δεν έχει άμεσες επιπτώσεις, ο οποίος απαιτεί ταχεία επέμβαση των αρχών εποπτείας της αγοράς·

  (15)  «σοβαρός κίνδυνος»: κάθε κίνδυνος ο οποίος απαιτεί ταχεία παρέμβαση και παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες οι επιπτώσεις μπορεί να μην είναι άμεσες· κάθε προϊόν το οποίο δεν πληροί κάποια βασική απαίτηση όπως ορίζεται στη νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης, καθώς και κάθε προϊόν το οποίο δεν πληροί τα γενικά κριτήρια ασφάλειας των προϊόντων βάσει της οδηγίας 2011/95/ΕΚ θεωρείται πως παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο·

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 22 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (22α)  «εθελοντικά μέτρα»: μέτρα τα οποία ο οικονομικός φορέας λαμβάνει σε εθελοντική βάση για την εξάλειψη της μη συμμόρφωσης, με βάση τα πορίσματα της αρχής εποπτείας της αγοράς ή με βάση τα δικά του πορίσματα·

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 22 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (22β)  «αιτιολογημένο αίτημα»: αίτημα αρχής εποπτείας της αγοράς με βάση υπόνοια μη συμμόρφωσης.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 22 γ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (22γ)  «διακριτά μοντέλα»: όλα τα προϊόντα που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ακόμη και αν οι διαφορές είναι ήσσονος σημασίας ή ανύπαρκτες.

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  ο κατασκευαστής είναι εγκατεστημένος στην Ένωση ή υπάρχει τουλάχιστον ένα από τα εξής πρόσωπα όσον αφορά το προϊόν:

  α)  ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή υπάρχει τουλάχιστον ένα από τα εξής πρόσωπα όσον αφορά το προϊόν:

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  i)  εισαγωγέας·

  i)  εισαγωγέας, όταν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση και δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος·

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – επιμέρους σημείο i α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  i α)  διανομέας·

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ii)  φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση το οποίο διαθέτει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή, με την οποία ο κατασκευαστής το ορίζει ως αρμόδιο για την άσκηση των καθηκόντων που παρατίθενται στην παράγραφο 3 και του ζητά να εκτελεί τα εν λόγω καθήκοντα εξ ονόματος του κατασκευαστή·

  ii)  σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατασκευαστής ή εισαγωγέας εγκατεστημένος στην Ένωση, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση το οποίο διαθέτει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή, με την οποία ο κατασκευαστής το ορίζει ως αρμόδιο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και την άσκηση των καθηκόντων που παρατίθενται στην παράγραφο 3 εξ ονόματος του κατασκευαστή·

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, του εισαγωγέα ή άλλου προσώπου το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του στοιχείου α) δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 4 και υποδεικνύονται ή είναι αναγνωρίσιμα σύμφωνα με την παράγραφο 5.

  β)  η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, του εισαγωγέα, του διανομέα ή άλλου προσώπου το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του στοιχείου α) δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 4 και υποδεικνύονται ή είναι αναγνωρίσιμα σύμφωνα με την παράγραφο 5.

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος που υποβάλλεται από αρχή εποπτείας της αγοράς, παρέχει στην εν λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε επίσημη γλώσσα της Ένωσης την οποία ορίζει το οικείο κράτος μέλος·

  β)  κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος που υποβάλλεται από αρχή εποπτείας της αγοράς, παρέχει στην εν λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε επίσημη γλώσσα της Ένωσης την οποία ορίζει το οικείο κράτος μέλος ,καθώς και για να αποδειχθεί η ύπαρξη διαφορετικών ουσιωδών χαρακτηριστικών μεταξύ των διακριτών μοντέλων του, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 22γ·

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  συνεργάζεται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματός τους, για οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνεται με σκοπό την εξάλειψη ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, τον περιορισμό των κινδύνων που ενέχει το προϊόν.

  γ)  συνεργάζεται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς, και αναλαμβάνει άμεση δράση, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος των εν λόγω αρχών, για την εξάλειψη, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, τον περιορισμό των κινδύνων που ενέχει ένα προϊόν ή για την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή της οδηγίας 2001/95/ΕΚ·

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γ α)  όταν θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο ή δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης ή με εναρμονισμένο πρότυπο, ενημερώνουν αμέσως τον κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, άλλους οικονομικούς φορείς·

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Οι κατασκευαστές δημοσιοποιούν την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος είτε στον ιστότοπό τους είτε, αν δεν έχουν ιστότοπο, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται άμεσα προσβάσιμες στο ευρύ κοινό εντός της Ένωσης χωρίς χρέωση.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος υποδεικνύονται ή είναι αναγνωρίσιμα από τις πληροφορίες που αναγράφονται επί του προϊόντος, στη συσκευασία, στο δέμα ή σε συνοδευτικό έγγραφο.

  5.  Η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος υποδεικνύονται ή είναι αναγνωρίσιμα από τις πληροφορίες που αναγράφονται επί του προϊόντος, στη συσκευασία, στο δέμα ή σε συνοδευτικό έγγραφο.

  Αιτιολόγηση

  Ένα προϊόν μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνον εάν είναι συμμορφούμενο και ασφαλές για τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Αυτή είναι η πρωταρχική ευθύνη του κατασκευαστή.

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  Ο παραγωγός, ο εισαγωγέας και κάθε άλλο πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου θέτουν με κάθε πρόσφορο μέσο στη διάθεση του κοινού και άλλων οικονομικών φορέων καταλόγους των μοντέλων των προϊόντων τους, συνοδευόμενους από εικόνες, ιδίως για τα προϊόντα που αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο απόφασης της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 13 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ και για τα προϊόντα που διανέμονται ευρέως.

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 4α

   

  Υποχρεώσεις των διανομέων

   

  1. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν στην αγορά, οι διανομείς λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία εναρμόνισης, στα εναρμονισμένα πρότυπα ή στην οδηγία 2001/95/ΕΚ.

   

  2. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος που υποβάλλεται από αρχή εποπτείας της αγοράς, ο υπεύθυνος για την πληροφόρηση σχετικά με τη συμμόρφωση παρέχει στην εν λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε επίσημη γλώσσα της Ένωσης την οποία ορίζει το οικείο κράτος μέλος, και για να αποδειχθεί η ύπαρξη διαφορετικών ουσιωδών χαρακτηριστικών μεταξύ των διακριτών μοντέλων του, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 22γ.

  Αιτιολόγηση

  Οι επιχειρήσεις λιανικής επιτρέπουν συνεχώς την πώληση και κατανάλωση παράνομων ή μη συμμορφούμενων προϊόντων. Η τροπολογία αυτή θα υποχρεώσει τους διανομείς να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην απαγόρευση παράνομων προϊόντων.

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Όταν η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης προβλέπει την κατάρτιση δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, οι κατασκευαστές δημοσιοποιούν τη δήλωση στον ιστότοπό τους ή, αν δεν έχουν ιστότοπο, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τον οποίο η δήλωση καθίσταται άμεσα προσβάσιμη στο ευρύ κοινό εντός της Ένωσης χωρίς χρέωση.

  Όταν η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης προβλέπει την κατάρτιση δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, οι κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών από τρίτες χώρες, ή οι εισαγωγείς, δημοσιοποιούν τη δήλωση χωρίς χρέωση.

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 7

  διαγράφεται

  Ρυθμίσεις εταιρικών σχέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση

   

  1.  Μια αρχή εποπτείας της αγοράς μπορεί να συνάψει ρύθμιση εταιρικής σχέσης με οικονομικό φορέα εγκατεστημένο στο έδαφός της, σύμφωνα με την οποία η αρχή συμφωνεί να παρέχει στον οικονομικό φορέα συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που εφαρμόζεται στα προϊόντα για τα οποία ο οικονομικός φορέας είναι αρμόδιος.

   

  Η ρύθμιση δεν καλύπτει την παροχή δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης οι οποίες ανατίθενται σε κοινοποιημένους οργανισμούς σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

   

  2.  Αν μια αρχή εποπτείας της αγοράς συνάψει ρύθμιση εταιρικής σχέσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, καταχωρίζει το γεγονός αυτό στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34, μαζί με αναλυτικά στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και τις ονομασίες και τις διευθύνσεις της ίδιας της αρχής και του οικονομικού φορέα.

   

  3.  Αν μια αρχή εποπτείας της αγοράς συνάψει ρύθμιση εταιρικής σχέσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι άλλες αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν την εν λόγω αρχή για οποιοδήποτε προσωρινό μέτρο λαμβάνουν κατά του οικονομικού φορέα και για οποιοδήποτε διορθωτικό μέτρο λαμβάνει ο οικονομικός φορέας όσον αφορά τη συμμόρφωση με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

   

  4.  Αρχή εποπτείας της αγοράς η οποία συνάπτει ρύθμιση εταιρικής σχέσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να επιβάλλει στον οικονομικό φορέα τέλη τα οποία αντιστοιχούν στις δαπάνες που βαρύνουν εύλογα την αρχή κατά την άσκηση των καθηκόντων της δυνάμει των παραγράφων 1 και 2.

   

  Αιτιολόγηση

  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς παραμένουν ανεξάρτητες και αμερόληπτες κατά την άσκηση των εργασιών τους.

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να συνάπτουν μνημόνια συμφωνίας με επιχειρήσεις ή οργανισμούς που εκπροσωπούν επιχειρήσεις ή τελικούς χρήστες για τη διενέργεια ή τη χρηματοδότηση κοινών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στον εντοπισμό περιστατικών μη συμμόρφωσης ή στην προώθηση της συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να συνάπτουν μνημόνια συμφωνίας με τελωνειακές, λιμενικές και αερολιμενικές αρχές, κατασκευαστές ή εισαγωγείς, επιχειρήσεις ή οργανισμούς που εκπροσωπούν επιχειρήσεις ή τελικούς χρήστες για τη διενέργεια ή τη χρηματοδότηση κοινών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στον εντοπισμό περιστατικών μη συμμόρφωσης ή στην προώθηση της συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, ώστε να αντιμετωπίζονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα που εγείρουν στους καταναλωτές ιδιαίτερες ανησυχίες στον εν λόγω τομέα. Η αρχή εποπτείας της αγοράς υποβάλλει το σχέδιο μνημονίου συμφωνίας στην Επιτροπή πριν από την έγκρισή του. Η Επιτροπή παρέχει στις αρχές εποπτείας της αγοράς γνώμη σχετικά με το σχέδιο μνημονίου και την έκθεση εφαρμογής.

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Μια αρχή εποπτείας της αγοράς μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία προκύπτει από δραστηριότητες που διενεργούνται ή χρηματοδοτούνται από άλλους συμβαλλομένους σε μνημόνιο συμφωνίας το οποίο έχει συνάψει σύμφωνα με την παράγραφο 1 στο πλαίσιο οποιασδήποτε έρευνας μη συμμόρφωσης έχει αναλάβει, όμως μόνο εφόσον η εν λόγω δραστηριότητα έχει διενεργηθεί με ανεξαρτησία, αμεροληψία και χωρίς προκαταλήψεις.

  2.  Μια αρχή εποπτείας της αγοράς μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία προκύπτει από δραστηριότητες που διενεργούνται ή χρηματοδοτούνται από άλλους συμβαλλομένους σε μνημόνιο συμφωνίας το οποίο έχει συνάψει σύμφωνα με την παράγραφο 1 στο πλαίσιο οποιασδήποτε έρευνας μη συμμόρφωσης έχει αναλάβει, όμως μόνο εφόσον η εν λόγω δραστηριότητα έχει διενεργηθεί με ανεξαρτησία, αμεροληψία και χωρίς προκαταλήψεις. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των δοκιμών στις οποίες υποβλήθηκαν τα προϊόντα και τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών δημοσιοποιούνται.

  Αιτιολόγηση

  Είναι αναγκαίο να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις μεθόδους δοκιμής και τα κριτήρια, καθώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών.

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των επιχειρήσεων ή των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τους σκοπούς της σύνταξης ή της εφαρμογής μνημονίου συμφωνίας το οποίο συνάπτουν σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο θεωρείται ότι δεν παραβιάζει τις απαιτήσεις του επαγγελματικού απορρήτου.

  3.  Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς, της Επιτροπής ή του ενωσιακού συμβουλίου συμμόρφωσης προϊόντων και των επιχειρήσεων ή των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τους σκοπούς της σύνταξης ή της εφαρμογής μνημονίου συμφωνίας το οποίο συνάπτουν σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επαγγελματικού απορρήτου. Κάθε περαιτέρω χρήση των εν λόγω πληροφοριών υπόκειται στις αυστηρότερες εγγυήσεις εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου.

  Τροπολογία    39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  διαδικασίες για την παρακολούθηση τυχόν ατυχημάτων ή βλάβης στην υγεία ή την ασφάλεια τελικών χρηστών που υπάρχει υπόνοια ότι προκλήθηκαν από τέτοια προϊόντα·

  β)  διαδικασίες για την παρακολούθηση τυχόν ατυχημάτων ή βλάβης στην υγεία, την ασφάλεια ή την προστασία τελικών χρηστών που υπάρχει υπόνοια ότι προκλήθηκαν από τέτοια προϊόντα·

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δ α)  διαδικασίες για τη συγκέντρωση και τη διερεύνηση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων σχετικά με θέματα ασφαλείας, με επιπτώσεις ιδίως στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος·

  Τροπολογία    41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δ β)  διαδικασίες για την καθιέρωση συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των επιστημονικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων.

  Αιτιολόγηση

  Η ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων φαίνεται να είναι επωφελής για αμφότερα τα μέρη, ιδίως σε τομείς όπου υπάρχει ταχεία επιστημονική ανάπτυξη και καινοτομία.

  Τροπολογία    42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο και λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τους εξής παράγοντες:

  2.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο και σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τους εξής παράγοντες:

  Τροπολογία    43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  i)  με το προϊόν, π.χ. με τον αριθμό των προϊόντων στην αγορά και τους κινδύνους που σχετίζονται με το εν λόγω προϊόν·

  i)  με το προϊόν, π.χ. με τον αριθμό των προϊόντων στην αγορά και τους κινδύνους που σχετίζονται με το εν λόγω προϊόν, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις σχετικές με την υγεία προεκτάσεις του δυνητικού κινδύνου·

  Τροπολογία    44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  το προϊόν είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των τελικών χρηστών·

  α)  το προϊόν είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή την προστασία των τελικών χρηστών ή να προκαλέσει περιβαλλοντική βλάβη·

  Τροπολογία    45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

  β)  το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης ή την οδηγία 2011/95/ΕΚ και, κατά συνέπεια, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των τελικών χρηστών.

  Τροπολογία    46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Σε περίπτωση απόσυρσης, ανάκλησης, απαγόρευσης ή περιορισμού προϊόντων, η αρχή εποπτείας της αγοράς διασφαλίζει ότι η Επιτροπή, μέσω του Δικτύου που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 31, καθώς επίσης τα άλλα κράτη μέλη και οι καταναλωτές ενημερώνονται σχετικά.

  Σε περίπτωση απόσυρσης, ανάκλησης, απαγόρευσης ή περιορισμού προϊόντων, η αρχή εποπτείας της αγοράς διασφαλίζει ότι η Επιτροπή, μέσω του Δικτύου που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 31, οι ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών, καθώς επίσης τα άλλα κράτη μέλη και οι καταναλωτές ενημερώνονται σχετικά.

  Τροπολογία    47

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  Για να διευθετηθούν τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αποκλίνουσα εκτίμηση επικινδυνότητας μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, των οικονομικών φορέων και των φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης αρχής εποπτείας της αγοράς, να αναθέσει τη διενέργεια εκτίμησης επικινδυνότητας σε εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 28. Η εκτίμηση αυτή έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

  Τροπολογία    48

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Κάθε κράτος μέλος χαράσσει εθνική στρατηγική εποπτείας της αγοράς ανά 3 έτη τουλάχιστον. Η στρατηγική προάγει μια συνεπή, συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εποπτεία της αγοράς και στην επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης εντός του εδάφους του κράτους μέλους και περιλαμβάνει όλους τους τομείς και τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων, περιλαμβανομένων των εισαγωγών και των ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων.

  1.  Κάθε κράτος μέλος χαράσσει εθνική στρατηγική εποπτείας της αγοράς ανά 4 έτη τουλάχιστον, λόγω των ταχέων εξελίξεων της αγοράς και των νέων αναδυόμενων κινδύνων. Η στρατηγική προάγει μια συνεπή, συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εποπτεία της αγοράς και στην επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης εντός του εδάφους του κράτους μέλους και περιλαμβάνει όλους τους τομείς και τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων, περιλαμβανομένων των εισαγωγών και των ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων. Κατά τη θέσπιση των εθνικών στρατηγικών εποπτείας της αγοράς, τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και θέτουν τις παρατηρήσεις τους στη διάθεση του ευρέος κοινού.

  Τροπολογία    49

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  τους τομείς που προσδιορίζονται ως τομείς προτεραιότητας για την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης·

  β)  τους τομείς που προσδιορίζονται ως τομείς προτεραιότητας για την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης· Τα κράτη μέλη θεωρούν ως τομείς προτεραιότητας προϊόντα τα οποία υπόκεινται ή υπόκειντο σε απόφαση έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 13 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ.

  Τροπολογία    50

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  τις δράσεις επιβολής που προβλέπονται με στόχο τον περιορισμό της συχνότητας των περιστατικών μη συμμόρφωσης στους τομείς που έχουν προσδιοριστεί ως τομείς προτεραιότητας, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ελάχιστων επιπέδων ελέγχων που προβλέπονται για τις κατηγορίες προϊόντων που έχουν σημαντικά επίπεδα μη συμμόρφωσης·

  γ)  τις δράσεις επιβολής που προβλέπονται με στόχο τον περιορισμό της συχνότητας των περιστατικών μη συμμόρφωσης στους τομείς που έχουν προσδιοριστεί ως τομείς προτεραιότητας, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ελάχιστων επιπέδων ελέγχων που προβλέπονται για τις κατηγορίες προϊόντων που έχουν σημαντικά επίπεδα μη συμμόρφωσης και ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο·

  Τροπολογία    51

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  στ α)  αξιολόγηση των νέων κινδύνων για τους καταναλωτές, που σχετίζονται με προϊόντα τα οποία μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών·

  Τροπολογία    52

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν την εθνική στρατηγική εποπτείας της αγοράς μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 34.

  3.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν την εθνική στρατηγική εποπτείας της αγοράς μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 34 και τη θέτουν στη διάθεση του ευρέος κοινού.

  Αιτιολόγηση

  Αυξημένη διαφάνεια.

  Τροπολογία    53

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  η εξουσία να διενεργούν ελέγχους συστημάτων σε οργανώσεις οικονομικών φορέων, περιλαμβανομένων και ελέγχων οποιωνδήποτε διαδικασιών έχουν θέσει σε εφαρμογή προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    54

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε – σημείο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2)  να σφραγίζουν κάθε χώρο ή να προβαίνουν σε κατάσχεση πληροφοριών, δεδομένων ή εγγράφων ενός οικονομικού φορέα κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης για το αναγκαίο χρονικό διάστημα και στον βαθμό που απαιτείται για την επιθεώρηση·

  (2)  να σφραγίζουν τους σχετικούς χώρους ή να προβαίνουν σε κατάσχεση πληροφοριών, δεδομένων ή εγγράφων ενός οικονομικού φορέα κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης για το αναγκαίο χρονικό διάστημα και στον βαθμό που απαιτείται για την επιθεώρηση·

  Τροπολογία    55

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  η)  η εξουσία να λαμβάνουν προσωρινά μέτρα, όταν δεν είναι διαθέσιμα άλλα αποτελεσματικά μέσα για την πρόληψη σοβαρού κινδύνου, περιλαμβανομένων ιδίως προσωρινών μέτρων που απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αποσύρουν, να καθιστούν αδύνατη ή να περιορίζουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο ή να αναστέλλουν ή να περιορίζουν την πρόσβαση σε ιστότοπο, υπηρεσία ή λογαριασμό ή να απαιτούν από μητρώα τομέων και διαχειριστές τους να αναστέλλουν ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα·

  η)  η εξουσία να λαμβάνουν προσωρινά ή οριστικά μέτρα σχετικά με τα μη ασφαλή ή τα μη συμμορφούμενα προϊόντα, όταν δεν είναι διαθέσιμα άλλα αποτελεσματικά μέσα για την πρόληψη σοβαρού κινδύνου, περιλαμβανομένων ιδίως μέτρων που απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αποσύρουν, να καθιστούν αδύνατη ή να περιορίζουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο ή να αναστέλλουν ή να περιορίζουν την πρόσβαση σε ιστότοπο, υπηρεσία ή λογαριασμό ή να απαιτούν από μητρώα τομέων και διαχειριστές τους να αναστέλλουν ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα·

  Τροπολογία    56

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ιγ)  η εξουσία να διατάσσουν την επιστροφή των κερδών που έχουν αποκτηθεί ως αποτέλεσμα περιστατικού μη συμμόρφωσης·

  ιγ)  η εξουσία να διατάσσουν την επιστροφή των κερδών που έχουν αποκτηθεί ως αποτέλεσμα περιστατικού μη συμμόρφωσης και να ζητούν από τις εταιρείες να επιστρέφουν τα χρήματα στους θιγόμενους καταναλωτές·

  Τροπολογία    57

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιδ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ιδ)  η εξουσία να δημοσιεύουν οποιεσδήποτε τελικές αποφάσεις, τελικά μέτρα, δεσμεύσεις που παρέχονται από τον οικονομικό φορέα ή αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης της ταυτότητας του οικονομικού φορέα που ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση.

  ιδ)  η εξουσία να δημοσιεύουν οποιεσδήποτε τελικές αποφάσεις, τελικά μέτρα, δεσμεύσεις που παρέχονται από τον οικονομικό φορέα ή αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης της ταυτότητας του οικονομικού φορέα που ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση, με την επιφύλαξη των αυστηρότερων εγγυήσεων εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου, καθώς και τους όρους που δηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αντισταθμίσει την απώλεια ή τη ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές.

  Τροπολογία    58

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς δημοσιεύουν οποιεσδήποτε δεσμεύσεις τούς δίδονται από οικονομικούς φορείς, λεπτομέρειες για διορθωτικά μέτρα που λαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς στο έδαφός τους, και λεπτομέρειες για προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

  4.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς δημοσιεύουν οποιεσδήποτε δεσμεύσεις τούς δίδονται από οικονομικούς φορείς, λεπτομέρειες για διορθωτικά μέτρα που λαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς στο έδαφός τους, και λεπτομέρειες για προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με την επιφύλαξη των αυστηρότερων εγγυήσεων εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου.

  Τροπολογία    59

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ασκούν τις εξουσίες τους σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

  5.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ασκούν τις εξουσίες τους σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και την αρχή της αναλογικότητας.

  Τροπολογία    60

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, μέσω ελέγχου εγγράφων και, όταν κρίνεται σκόπιμο, μέσω φυσικών και εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά δείγματα.

  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία που ορίζεται από την Επιτροπή, μέσω ελέγχου εγγράφων και, όταν κρίνεται σκόπιμο, μέσω φυσικών και εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά δείγματα. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, για τον καθορισμό ελάχιστων ποσοστών όσον αφορά τον αριθμό των ελέγχων που πρέπει να διενεργούν οι αρχές εποπτείας της αγοράς σε προϊόντα διαφορετικών κατηγοριών, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται από το ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης προϊόντων.

  Τροπολογία    61

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς τηρούν την αρχή της εμπιστευτικότητας, όταν αυτό απαιτείται για την προστασία επαγγελματικών και εμπορικών απορρήτων ή για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της απαίτησης για δημοσιοποίηση των πληροφοριών στον πληρέστερο δυνατό βαθμό για την προστασία των συμφερόντων των τελικών χρηστών στην Ένωση.

  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς εξασφαλίζουν τις αυστηρότερες εγγυήσεις εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της απαίτησης για δημοσιοποίηση των πληροφοριών στον πληρέστερο δυνατό βαθμό για την προστασία των συμφερόντων των τελικών χρηστών στην Ένωση.

  Τροπολογία    62

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η απόφαση σχετικά με το αν ένα προϊόν εγκυμονεί ή όχι σοβαρό κίνδυνο βασίζεται σε κατάλληλη εκτίμηση επικινδυνότητας, η οποία λαμβάνει υπόψη τον χαρακτήρα του κινδύνου και την πιθανότητα επέλευσής του. Η πρακτική δυνατότητα για επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας, ή η διαθεσιμότητα άλλων προϊόντων που εγκυμονούν μικρότερο κίνδυνο, δεν συνιστούν λόγους για να θεωρηθεί ότι ένα προϊόν εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο.

  2.  Η απόφαση σχετικά με το αν ένα προϊόν εγκυμονεί ή όχι σοβαρό κίνδυνο βασίζεται σε κατάλληλη εκτίμηση επικινδυνότητας, η οποία λαμβάνει υπόψη τον χαρακτήρα του κινδύνου, την πιθανότητα επέλευσής του και την αρχή της προφύλαξης. Στην απόφαση αυτή λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι σχετικές με την υγεία προεκτάσεις του κινδύνου. Η πρακτική δυνατότητα για επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας, ή η διαθεσιμότητα άλλων προϊόντων που εγκυμονούν μικρότερο κίνδυνο, δεν συνιστούν λόγους για να θεωρηθεί ότι ένα προϊόν εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο.

  Τροπολογία    63

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  παρέχουν ανεξάρτητες τεχνικές ή επιστημονικές συμβουλές στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του Δικτύου που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31, και στα κράτη μέλη·

  γ)  παρέχουν ανεξάρτητες τεχνικές ή επιστημονικές συμβουλές στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του Δικτύου που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31, και στα κράτη μέλη και επισημαίνουν νέους αναδυόμενους κινδύνους με βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά πορίσματα·

  Τροπολογία    64

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε α)  λειτουργούν ως κέντρα γνώσεων σχετικά με τους υπάρχοντες και τους αναδυόμενους κινδύνους για τους καταναλωτές και το περιβάλλον, για παράδειγμα σε σχέση με επιβλαβείς χημικές ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ή άλλες ουσίες που προκαλούν ανησυχία σε καταναλωτικά προϊόντα·

  Τροπολογία    65

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε β)  λειτουργούν ως κέντρο γνώσης σχετικά με νέους κινδύνους για τους καταναλωτές που σχετίζονται με προϊόντα τα οποία μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο·

  Τροπολογία    66

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε γ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε γ) Οι ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών βοηθούν επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κοινές μεθοδολογίες αιχμής όσον αφορά τις δοκιμές. Δημιουργούνται στενές σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και των ενωσιακών εγκαταστάσεων δοκιμών που λειτουργούν ως κέντρα γνώσεων, ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις και να εξασφαλίζεται η βέλτιστη υποστήριξη των δραστηριοτήτων επιτήρησης της αγοράς και επιβολής της νομοθεσίας των κρατών μελών.

  Τροπολογία    67

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4α.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα των δοκιμών, την ανάλυση και τα συμπεράσματα των ενωσιακών εγκαταστάσεων δοκιμών, όταν λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα εποπτείας της αγοράς.

  Τροπολογία    68

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 23 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Κατόπιν αίτησης αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα μέτρα επιβολής ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, για να εξασφαλίσει την παύση της μη συμμόρφωσης.

  1.  Κατόπιν αίτησης αιτούσας αρχής ή της Επιτροπής ή οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους που προσκομίζει κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία μη συμμόρφωσης, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα μέτρα επιβολής ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, για να εξασφαλίσει την παύση της μη συμμόρφωσης. Αν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δεν αναλάβει δράση, η ίδια η Επιτροπή μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα επιβολής της νομοθεσίας.

  Τροπολογία    69

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Κάθε χρόνο η Επιτροπή καταρτίζει έως τις 30 Ιουνίου έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η έκθεση δημοσιεύεται στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34.

  Κάθε χρόνο η Επιτροπή καταρτίζει έως τις 30 Ιουνίου έκθεση και περίληψη της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η έκθεση δημοσιεύεται στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 34.

  Τροπολογία    70

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Όταν οι τελωνειακές αρχές ενός κράτους μέλους έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ένας οικονομικός φορέας έχει μεταθέσει το σημείο εισόδου του για τα προϊόντα στην αγορά της Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος, επειδή οι έλεγχοι εκεί είναι λιγότερο αυστηροί ή συστηματικοί, ενημερώνουν τις αντίστοιχες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους σχετικά με το προφίλ κινδύνου του οικονομικού φορέα και μπορούν να ζητήσουν από το ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων να παρακολουθεί την είσοδο των προϊόντων αυτών.

  Αιτιολόγηση

  Ο σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο ασφαλή και συμμορφούμενα προϊόντα.

  Τροπολογία    71

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  το προϊόν δεν φέρει την απαιτούμενη επισήμανση ή ετικέτα σύμφωνα με την εν λόγω ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης·

  β)  το προϊόν δεν φέρει την απαιτούμενη επισήμανση ή ετικέτα σύμφωνα με την εν λόγω ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

  Τροπολογία    72

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 29 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αντιμετωπίζουν κατά προτεραιότητα τα προϊόντα με διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, η θέση των οποίων σε ελεύθερη κυκλοφορία έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

  1.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία προϊόντων που έχουν ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού εξίσου για όλους τους οικονομικούς φορείς.

  Τροπολογία    73

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 32 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  Η Επιτροπή επιτρέπει στους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων ομάδων καταναλωτών, να καταθέτουν διαρθρωμένες παρατηρήσεις για να συνεισφέρουν στην ιεράρχηση και την επιλογή κοινών, ταυτόχρονων δραστηριοτήτων εποπτείας.

  Αιτιολόγηση

  Οι οργανώσεις καταναλωτών διενεργούν τακτικά συγκριτικές δοκιμές προϊόντων σε εργαστήρια και συμβάλλουν στον εντοπισμό των μη ασφαλών και μη συμμορφούμενων καταναλωτικών προϊόντων. Οι αποδείξεις και τα στοιχεία που συγκεντρώνουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία του ενωσιακού δικτύου για τη συμμόρφωση των προϊόντων.

  Τροπολογία    74

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  α α)  παρακολουθεί τις δραστηριότητες των αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχει ίσος και αυστηρός έλεγχος των εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων προϊόντων στα διάφορα κράτη μέλη·

  Τροπολογία    75

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  α β)  ορίζει κοινή μεθοδολογία δοκιμών προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία των ελέγχων που διενεργούνται από τα κράτη μέλη·

  Τροπολογία    76

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ)  οργανώνει τη συνεργασία και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς·

  στ)  οργανώνει τη συνεργασία και διευκολύνει την αποτελεσματική και τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών·

  Τροπολογία    77

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ιγ α)  αναπτύσσει ομοιόμορφες πρακτικές για την ανάλυση κινδύνου και τον ορισμό των διαφόρων κατηγοριών κινδύνου·

  Τροπολογία    78

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ ν (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ιγ β)  παρακολουθεί τις επιδόσεις των τελωνειακών αρχών και αντιμετωπίζει τυχόν ελλείψεις όσον αφορά τις επιδόσεις αυτές, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποδυνάμωση των ίσων όρων ανταγωνισμού για τους συμμορφούμενους παραγωγούς της Ένωσης σε σχέση με τους παραγωγούς τρίτων χωρών οι οποίοι εξάγουν στην Ένωση και, επίσης, καταπολεμά την πρακτική ορισμένων εξαγωγέων τρίτων χωρών να επιλέγουν τα σημεία εισόδου στην Ένωση, στα οποία οι έλεγχοι είναι λιγότερο αυστηροί ή συστηματικοί·

  Τροπολογία    79

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ γ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ιγ γ)  υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΔΣΠ·

  Τροπολογία    80

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ δ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ιγ δ)  θεσπίζει διαδικασίες για μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα ατυχήματα, τις βλάβες ή τις ζημίες που προκαλούνται στην υγεία, την ασφάλεια ή/και την προστασία των τελικών χρηστών ή στο περιβάλλον και καθιστά τις πληροφορίες που παρέχονται στην εν λόγω βάση δεδομένων άμεσα προσβάσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

  Τροπολογία    81

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 35 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή μπορεί να ανταλλάσσει εμπιστευτικές πληροφορίες που σχετίζονται με την εποπτεία της αγοράς με κανονιστικές αρχές τρίτων χωρών ή με διεθνείς οργανισμούς, εφόσον έχει συνάψει ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας βασισμένες στην αμοιβαιότητα με τις εν λόγω αρχές ή τους οργανισμούς.

  1.  Η Επιτροπή μπορεί να ανταλλάσσει εμπιστευτικές πληροφορίες που σχετίζονται με την εποπτεία της αγοράς με κανονιστικές αρχές τρίτων χωρών ή με διεθνείς οργανισμούς, με την επιφύλαξη των αυστηρότερων εγγυήσεων εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου.

  Τροπολογία    82

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού που επιβάλλουν υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό οι οποίες επιβάλλουν υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς, εφόσον η εν λόγω νομοθεσία δεν προβλέπει την επιβολή κυρώσεων, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των κανόνων αυτών. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

  Η Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού που επιβάλλουν υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας για τα προϊόντα οι οποίες επιβάλλουν υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς, εφόσον η εν λόγω νομοθεσία δεν προβλέπει την επιβολή κυρώσεων, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των κανόνων αυτών. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

  Η Επιτροπή θεσπίζει επίσης τους κανόνες λειτουργίας για τη λήψη από τα κράτη μέλη προσωρινών μέτρων και διορθωτικών ενεργειών σχετικά με μη συμμορφούμενα προϊόντα και μη συμμορφούμενους οικονομικούς φορείς με σκοπό την ταχεία προστασία των καταναλωτών όταν αντιμετωπίζουν κίνδυνο.

  Τροπολογία    83

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 61 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  η οικονομική κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Τα κριτήρια αυτά δεν σχετίζονται με την αναλογικότητα της βλάβης που προκαλείται στους τελικούς χρήστες ή στο περιβάλλον και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

  Τροπολογία    84

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 61 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της μη συμμόρφωσης, λαμβανομένης υπόψη της βλάβης που υπέστησαν οι τελικοί χρήστες·

  β)  η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της μη συμμόρφωσης, λαμβανομένης υπόψη της βλάβης που υπέστησαν οι τελικοί χρήστες, το περιβάλλον, τα κοινωνικά και τα οικονομικά συμφέροντα·

  Τροπολογία    85

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 61 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε α)  η οικονομική κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Κανόνες και διαδικασίες για τη συμμόρφωση με την εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης για τα προϊόντα και την επιβολή αυτής της νομοθεσίας

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  5.2.2018

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  5.2.2018

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

  Miroslav Mikolášik

  1.3.2018

  Εξέταση στην επιτροπή

  16.5.2018

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  10.7.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  53

  1

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  53

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

  ECR

  Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

  EFDD

  Piernicola Pedicini

  ENF

  Sylvie Goddyn

  GUE/NGL

  Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

  S&D

  Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

  1

  -

  EFDD

  Julie Reid

  0

  0

   

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ AD/1158272

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Κανόνες και διαδικασίες για τη συμμόρφωση με την εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης για τα προϊόντα και την επιβολή αυτής της νομοθεσίας

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  20.12.2017

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  5.2.2018

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  INTA

  5.2.2018

  ENVI

  5.2.2018

  ITRE

  5.2.2018

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  INTA

  22.1.2018

  ITRE

  23.1.2018

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Nicola Danti

  23.1.2018

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  22.1.2018

  16.5.2018

  18.6.2018

  11.7.2018

  Ημερομηνία έγκρισης

  3.9.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  28

  5

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

  Ημερομηνία κατάθεσης

  6.9.2018

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  28

  +

  ALDE

  Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

  PPE

  Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

  S&D

  Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  5

  -

  ECR

  Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  John Stuart Agnew

  ENF

  Marcus Pretzell

  1

  0

  ENF

  Mylène Troszczynski

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου