Menetlus : 2017/0353(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0277/2018

Esitatud tekstid :

A8-0277/2018

Arutelud :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 21

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0397

RAPORT     ***I
PDF 1217kWORD 208k
6.9.2018
PE 620.871v02-00 A8-0277/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 305/2011, (EL) nr 528/2012, (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426 ja (EL) 2017/1369 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/42/EÜ, 2009/48/EÜ, 2010/35/EL, 2013/29/EL, 2013/53/EL, 2014/28/EL, 2014/29/EL, 2014/30/EL, 2014/31/EL, 2014/32/EL, 2014/33/EL, 2014/34/EL, 2014/35/EL, 2014/53/EL, 2014/68/EL ja 2014/90/EL

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Nicola Danti

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 LISA: NIMEKIRI RAPORTÖÖRILE TEAVET ANDNUD ÜKSUSTEST JA ISIKUTEST
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 305/2011, (EL) nr 528/2012, (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426 ja (EL) 2017/1369 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/42/EÜ, 2009/48/EÜ, 2010/35/EL, 2013/29/EL, 2013/53/EL, 2014/28/EL, 2014/29/EL, 2014/30/EL, 2014/31/EL, 2014/32/EL, 2014/33/EL, 2014/34/EL, 2014/35/EL, 2014/53/EL, 2014/68/EL ja 2014/90/EL

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0795),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikleid 33, 114 ja 207, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C8-0004/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. mai 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0277/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Selleks et tagada toodete vaba liikumine liidus, tuleb tagada toodete vastavus nõuetele, millega nähakse ette selliste avalike huvide kõrgetasemeline kaitse nagu inimeste tervis ja ohutus üldiselt, töötervishoid ja -ohutus, tarbija- ja keskkonnakaitse ning avalik julgeolek. Kõnealuste nõuete täitmise range tagamine on esmatähtis, et nõuetekohaselt kaitsta neid huve ja luua tingimused ausaks konkurentsiks liidu kaubaturul. Seetõttu vajatakse eeskirju, mille abil on võimalik tagada nõuete täitmine kogu siseturu piires, sealhulgas kolmandatest riikidest liidu turule sisenevate toodete puhul.

(1)  Selleks et tagada toodete vaba liikumine liidus, tuleb tagada toodete täielik vastavus liidu ühtlustamisõigusaktidele ja sellega nende vastavus nõuetele, millega nähakse ette selliste avalike huvide kõrgetasemeline kaitse nagu inimeste tervis ja ohutus üldiselt, töötervishoid ja -ohutus, tarbija- ja keskkonnakaitse ning avalik julgeolek. Kõnealuste nõuete täitmise range tagamine on esmatähtis, et nõuetekohaselt kaitsta neid huve ja luua tingimused ausaks konkurentsiks liidu kaubaturul. Seetõttu vajatakse eeskirju, mille abil on võimalik tagada nõuete täitmine kogu siseturu piires, olenemata sellest, kas tooted lastakse turule traditsioonilisel või elektroonilisel viisil, ja olenemata sellest, kas need on valmistatud liidus või tulevad liidu turule kolmandatest riikidest.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Liidu toote-eeskirjad hõlmavad suurt osa liidus valmistatud tooteid. Ebaseaduslike ja nõuetele mittevastavate toodete üha suurenev hulk turul ohustab tarbijaid, kes potentsiaalselt ohtlike toodetega kokku puutuvad, osutab sageli ka muude liidu õigusnormide rikkumisele, õõnestab Euroopa töö-, tervishoiu- ja keskkonnastandardeid ning moonutab konkurentsi. Eelkõige nõuetele vastavaid tooteid müüvad ettevõtjad kannatavad moonutatud konkurentsi tõttu, mille puhul konkurentsieelis saavutatakse pealiskaudsuse või reeglite tahtliku eiramise kaudu.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Ühtse kaubaturu tugevdamine, suurendades veelgi jõupingutusi, mille eesmärk on hoida ära nõuetele mittevastavate toodete laskmist liidu turule, oli üks prioriteetidest, mis määrati kindlaks komisjoni teatises „Ühtse turu täiustamine: rohkem võimalusi inimestele ja ettevõtetele“24. See tuleks saavutada, tugevdades turujärelevalvet, tagades õiged stiimulid ettevõtjatele, kontrollides põhjalikumalt nõuetele vastavust ning edendades suuremat piiriülest koostööd täitevasutuste vahel, sealhulgas tehes koostööd tolliga.

(2)  Ühtse kaubaturu tugevdamine, suurendades veelgi jõupingutusi, mille eesmärk on hoida ära nõuetele mittevastavate toodete laskmist liidu turule, oli üks prioriteetidest, mis määrati kindlaks komisjoni teatises „Ühtse turu täiustamine: rohkem võimalusi inimestele ja ettevõtetele“24. See tuleks saavutada, tugevdades turujärelevalvet, tagades ettevõtjatele selged, läbipaistvad ja terviklikud reeglid, kontrollides põhjalikumalt nõuetele vastavust ning edendades suuremat piiriülest koostööd täitevasutuste vahel, sealhulgas tehes koostööd tolliga.

__________________

__________________

24 COM(2015) 550 final, 28. oktoober 2015.

24 COM(2015) 550 final, 28. oktoober 2015.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Turujärelevalve raamistikku tuleks tugevdada, et veelgi parandada tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele vastavust ja täitmise tagamist.

(3)  Praegu on turujärelevalve eeskirjade täitmise tagamine ebapiisav. Seetõttu tuleks turujärelevalve raamistikku tugevdada, et veelgi parandada tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele vastavust ja täitmise tagamist.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/95/EÜ25 on sätestatud üldised ohutusnõuded kõigile tarbekaupadele ning liikmesriikide konkreetsed kohustused ja õigused seoses ohtlike toodetega ning nõutakse selle kohta teabe vahetamist liidu ohtlike toiduks mittekasutatavate toodete kiire teabevahetuse süsteemi (edaspidi „RAPEX“) kaudu. Turujärelevalveasutustel peaks olema võimalus võtta kõnealuse direktiiviga ette nähtud spetsiifilisemaid meetmeid. Selleks et tagada tarbekaupade suurem ohutus, tuleks täiendada ja muuta tõhusamaks teabevahetuse ja kiiret sekkumist nõudvate olukordade suhtes kohaldatavaid mehhanisme, mis on sätestatud direktiivis 2001/95/EÜ ja mida tugevdati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 765/200826.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/95/EÜ25 on sätestatud üldised ohutusnõuded kõigile tarbekaupadele ning liikmesriikide konkreetsed kohustused ja õigused seoses ohtlike toodetega ning nõutakse selle kohta teabe vahetamist liidu ohtlike toiduks mittekasutatavate toodete kiire teabevahetuse süsteemi (edaspidi „RAPEX“) kaudu. Turujärelevalveasutustel peaks olema võimalus võtta kõnealuse direktiiviga ette nähtud spetsiifilisemaid meetmeid. Selleks et tagada tarbekaupade suurem ohutus, kvaliteet ja usaldusväärsus, tuleks täiendada ja muuta tõhusamaks teabevahetuse ja kiiret sekkumist nõudvate olukordade suhtes kohaldatavaid mehhanisme, mis on sätestatud direktiivis 2001/95/EÜ ja mida tugevdati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 765/200826.

__________________

__________________

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Käesolev määrus peaks hõlmama tooteid, mille suhtes kohaldatakse lisas loetletud liidu ühtlustamisõigusakte. Lisas peaksid olema loetletud kõik liidu ühtlustamisõigusaktid, mis reguleerivad muud toodetud kaupa kui toitu, sööta, inimtervishoius kasutatavaid ja veterinaarravimeid, elusaid taimi ja loomi ning inimestelt, taimedelt ja loomadelt pärit tooteid, mis on vahetult seotud nende tulevase paljunemisega. Seeläbi tagatakse nende toodete turujärelevalve ühtne raamistik liidu tasandil. Seetõttu on vaja muuta mitut tooteid käsitlevat liidu ühtlustamisõigusakti, eelkõige et kõrvaldada viited määruse (EÜ) nr 765/2008 teatavatele sätetele. Kui tulevikus võetakse vastu uued liidu ühtlustamisõigusaktid, siis sätestatakse nendes õigusaktides, kas määrust kohaldatakse ka nende suhtes.

(5)  Käesolev määrus peaks hõlmama tooteid, mille suhtes kohaldatakse lisas loetletud liidu ühtlustamisõigusakte. Lisas peaksid olema loetletud kõik liidu ühtlustamisõigusaktid, mis reguleerivad muud toodetud kaupa kui toitu, sööta, inimtervishoius kasutatavaid ja veterinaarravimeid, elusaid taimi ja loomi ning inimestelt, taimedelt ja loomadelt pärit tooteid, mis on vahetult seotud nende tulevase paljunemisega. Seeläbi tagatakse nende toodete turujärelevalve ühtne raamistik liidu tasandil ja aidatakse suurendada tarbijate usaldust liidu turule lastud toodete vastu. Seetõttu on vaja muuta mitut tooteid käsitlevat liidu ühtlustamisõigusakti, eelkõige et kõrvaldada viited määruse (EÜ) nr 765/2008 teatavatele sätetele. Kui tulevikus võetakse vastu uued liidu ühtlustamisõigusaktid, siis sätestatakse nendes õigusaktides, kas määrust kohaldatakse ka nende suhtes.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Tarbijate ohutus oleneb suurel määral nende tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise aktiivsest tagamisest, milles on sätestatud ohutusnõuded. Seetõttu on vaja tugevdada täitmise tagamise meetmeid. Neid meetmeid tuleks pidevalt täiustada ja tõhusamaks muuta, et tegeleda ülemaailmse turu praeguste probleemide ja üha keerukama tarneahelaga.

(7)  Tarbijate ohutus oleneb suurel määral nende tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise aktiivsest tagamisest, milles on sätestatud ohutusnõuded. Seetõttu on vaja tugevdada täitmise tagamise meetmeid, sealhulgas toodete puhul, mida liidu piires müüakse lõppkasutajatele veebi kaudu. Neid meetmeid tuleks pidevalt täiustada ja tõhusamaks muuta, et tegeleda ülemaailmse turu praeguste probleemide ja üha keerukama tarneahelaga.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamise eest peaksid vastutama liikmesriigid, kelle turujärelevalveasutustelt tuleks nõuda, et nad tagaksid õigusaktide nõuete täieliku täitmise. Seetõttu peaksid liikmesriigid looma süstemaatilise lähenemisviisi, et tagada turujärelevalve ja muude täitmise tagamise toimingute tõhusus.

(9)  Liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamise eest peaksid vastutama liikmesriigid, kelle turujärelevalveasutustelt tuleks nõuda, et nad tagaksid õigusaktide nõuete täieliku täitmise. Seetõttu peaksid liikmesriigid looma ühtlustatud süstemaatilise lähenemisviisi, et tagada turujärelevalve ja muude täitmise tagamise toimingute tõhusus. Sellega seoses peaksid liikmesriigid jälgima oma riiklikke turujärelevalveasutusi, tagamaks, et need vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Et aidata turujärelevalveasutustel tagada käesoleva määruse ühtne kohaldamine ning hinnata, kas nad vastavad määruse nõuetele, tuleks luua tõhus vastastikuste hindamiste süsteem.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  E-kaubanduse areng on suures osas toimunud ka tänu selliste infoühiskonna teenuseosutajate levikule, kes pakuvad üldjuhul platvormide kaudu tasu eest vahendusteenuseid, säilitades kolmandate isikute sisu, aga ei rakenda selle sisu üle kontrolli ning seega ei tegutse ettevõtja nimel. Kui kõrvaldatakse nende teenuste kaudu pakutud nõuetele mittevastavate toodetega seotud sisu või, kui see pole otstarbekas, kui blokeeritakse juurdepääs nende teenuste kaudu pakutud nõuetele mittevastavatele toodetele, siis ei tohiks see piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/31/EÜ55 sätestatud eeskirjade kohaldamist. Eelkõige ei tohiks teenuseosutajatele kehtestada üldist kohustust jälgida teavet, mida nad edastavad või säilitavad, ega otsida aktiivselt ebaseaduslikule tegevusele osutavaid fakte või asjaolusid. Lisaks ei tohiks veebimajutusteenuse osutajaid vastutusele võtta, kui nad ei ole tegelikult teadlikud ebaseaduslikust tegevusest või teabest ja faktidest või asjaoludest, millest ebaseaduslik tegevus või teave ilmneb.

(13)  E-kaubanduse areng on suures osas toimunud ka tänu selliste infoühiskonna teenuseosutajate levikule, kes pakuvad üldjuhul platvormide kaudu tasu eest vahendusteenuseid, säilitades kolmandate isikute sisu, aga ei rakenda selle sisu üle kontrolli ning seega ei tegutse ettevõtja nimel. Kui kõrvaldatakse nende teenuste kaudu pakutud nõuetele mittevastavate toodetega seotud sisu või, kui see pole otstarbekas, kui blokeeritakse juurdepääs nende teenuste kaudu pakutud nõuetele mittevastavatele toodetele, siis ei tohiks see piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis2000/31/EÜ55 sätestatud eeskirjade kohaldamist, võttes samas arvesse ka komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitust (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu.

__________________

__________________

55 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

55 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Kuigi käesolevas määruses ei käsitleta intellektuaalomandiõiguste kaitset, tuleks siiski silmas pidada, et sageli ei vasta võltsitud tooted liidu ühtlustamisõigusaktides sätestatud nõuetele, kujutavad endast tõsist ohtu lõppkasutajate tervisele ja ohutusele, moonutavad konkurentsi, ohustavad avalikke huvisid ja toetavad muud ebaseaduslikku tegevust. Seepärast peaksid liikmesriigid jätkama tõhusate meetmete võtmist, et vastavalt määrusele (EL) nr 608/2013 ennetada võltsitud toodete sisenemist liidu turule. Tõhususe huvides peaksid tolliasutused saama kasutada oma pädevust ja asjakohast teavet intellektuaalomandi õigusi rikkuvate toodetega seotud riskide kohta ka liidu turule sisenevate toodete üle tõhusa turujärelevalve teostamiseks vastavalt käesolevale määrusele.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Õiglasem ühtne turg peaks tagama võrdsed konkurentsitingimused kõigile ettevõtjatele ja kaitse kõlvatu konkurentsi eest. Selleks on vaja tagada tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide kindlam täitmine. Hea koostöö tootjate ja turujärelevalveasutuste vahel on oluline eeltingimus, et toote puhul viivitamata sekkuda ja parandusmeetmeid võtta. Liidus peaks olema kontaktisik, kelle poole turujärelevalveasutused saaksid pöörduda küsimustega, mis käsitlevad toote vastavust liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele. Kõnealuse nõuetele vastavust käsitleva teabe esitamise eest peaks vastutama tootja või importija või muu isik, kelle tootja on määranud seda ülesannet täitma, näiteks teine ettevõtja. Liidus asuva nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutava isiku roll on ülioluline, et tagada turujärelevalveasutustele liidus asuv kontaktisik ning täita õigel ajal konkreetseid ülesandeid, millega tagatakse toodete vastavus liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele liidu tarbijate, töötajate ja ettevõtjate huvides. Käesoleva määruse sätteid, millega nõutakse, et oleks olemas liidus asuv nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutav isik, ei tohiks kohaldada juhul, kui teatavates tooteid käsitlevates õigusaktides sätestatud konkreetsete nõuetega (nimelt määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikliga 4, määruse (EL) 2017/745 artikliga 15 ja määruse 2017/746 artikliga 15) saavutatakse tegelikkuses sama mõju.

(14)  Õiglasem ühtne turg peaks tagama võrdsed konkurentsitingimused kõigile ettevõtjatele ja kaitse kõlvatu konkurentsi eest. Selleks on vaja tagada tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide kindlam täitmine. Hea koostöö tootjate ja turujärelevalveasutuste vahel on oluline eeltingimus, et toote puhul viivitamata sekkuda ja parandusmeetmeid võtta. Liidus peaks olema viiteisik, kelle poole turujärelevalveasutused saaksid pöörduda küsimustega, mis käsitlevad toote vastavust liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele, ning kes saab nõuetele mittevastavuse korral parandusmeetmeid võtta. Viiteisik peaks olema tootja või importija – juhul kui tootja ei asu liidus – või muu isik, kelle tootja on määranud seda ülesannet täitma.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  E-kaubanduse areng tekitab turujärelevalveasutustele teatavaid probleeme seoses veebis müüdavate toodete nõuetele vastavuse ja liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise tagamisega. Üha kasvab nende ettevõtjate arv, kes pakuvad tooteid elektroonilisi vahendeid kasutades otse tarbijatele. Viiteisiku roll on seetõttu väga oluline, et tagada turujärelevalveasutustele liidus asuv kontaktisik ning täita õigeaegselt konkreetseid ülesandeid, millega tagatakse toodete vastavus liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele liidu tarbijate, töötajate ja ettevõtjate huvides. Selleks et täita praegune tühik ja tagada, et toote kohta oleks alati liidus asuv viiteisik, peaks väljaspool liitu asuv tootja – juhul kui importija puudub – määrama volitatud esindaja, kellel oleksid turujärelevalveasutuste suhtes viiteisiku kohustused.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 b)  Viiteisiku kohustused ei tohiks piirata tootja, importija ja volitatud esindaja olemasolevaid kohustusi ja vastutust, mis neil on vastavalt asjaomastele liidu ühtlustamisõigusaktidele. Käesoleva määruse sätteid, millega nõutakse, et oleks olemas liidus asuv viiteisik, ei tohiks kohaldada juhul, kui teatavates tooteid käsitlevates õigusaktides sätestatud konkreetsete nõuetega (nimelt määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikliga 4, määruse (EL) 2017/745 artikliga 15 ja määruse 2017/746 artikliga 15) saavutatakse tegelikkuses sama mõju.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Liikmesriigid peaksid andma ettevõtjatele abi kas teavitades neid kohaldatavatest liidu ühtlustamisõigusaktidest määruse (EL) [lisada viide uuele vastastikuse tunnustamise määrusele]56 alusel loodud toodete kontaktpunktide kaudu või andes turujärelevalveasutuste kohaldatavate liidu ühtlustamisõigusaktide kohta suuniseid nõuete täitmise partnerluste raames. Turujärelevalveasutustel peaks olema võimalik tugineda olemasolevale koostööle sidusrühmadega ja sõlmida nendega vastastikuse mõistmise memorandume, et edendada nõuete täitmist või teha kindlaks nõuetele mittevastavus konkreetse geograafilise piirkonna tootekategooriate puhul.

(15)  Liikmesriigid peaksid andma ettevõtjatele abi kas teavitades neid kohaldatavatest liidu ühtlustamisõigusaktidest määruse (EL) [lisada viide uuele vastastikuse tunnustamise määrusele]56 alusel loodud toodete kontaktpunktide kaudu. Turujärelevalveasutustel peaks olema võimalik tugineda olemasolevale koostööle sidusrühmadega ja sõlmida nendega vastastikuse mõistmise memorandume, et suurendada teadlikkust, anda nõu ja suuniseid, edendada vabatahtlikke meetmeid, edendada nõuete täitmist või teha kindlaks nõuetele mittevastavus konkreetse geograafilise piirkonna tootekategooriate puhul, sealhulgas elektrooniliselt pakutavate toodete puhul.

__________________

__________________

56 Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... määrus (EL) […] (ELT L, , lk )

56 Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... määrus (EL) […] (ELT L, , lk )

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a)  E-kaubanduse areng tekitab teatavaid probleeme seoses küsimusega, kuidas kaitsta lõppkasutajate tervist ja ohutust nõuetele mittevastavate toodete eest. Seepärast peaksid liikmesriigid veebis müüdavate toodete puhul tagama oma turujärelevalve alase tegevuse tõhusa korralduse. Nende toodetega seotud meetmeid tuleks rakendada nii ennetavalt kui ka tagantjärele ning arvesse tuleks võtta eri teabeallikaid, nagu RAPEX, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) toodete ringlusest kõrvaldamist käsitlev üleilmne portaal, tarbijakaebused ning muudelt ametiasutustelt, ettevõtjatelt ja meedialt saadud teave.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 b)  Korraldades veebis müüdavate toodete turujärelevalvet, peavad turujärelevalveasutused tulema toime arvukate raskustega, nagu veebis müügiks pakutavate toodete jälgimine, vastutavate ettevõtjate kindlakstegemine või riskihindamiste või ohutusuuringute läbiviimine, kuna neil puudub füüsiline juurdepääs toodetele. Tuginedes olemasolevatele ühistele kogemustele ja parematele tavadele, on komisjon avaldanud teatise internetis müügiks pakutavate toodete turujärelevalve kohta (2017/C 250/01), eesmärgiga aidata parandada tooteid käsitlevatest liidu õigusaktidest arusaamist ning muuta nende kohaldamine veebis müüdavate toodete suhtes ühtsemaks ja järjekindlamaks. Lisaks käesolevas määruses kehtestatud kohustuslikele nõuetele veebis müüdavate toodete turujärelevalve korralduse kohta soovitatakse liikmesriikidel kasutada seda teatist täiendava juhenddokumendina ning veebis müüdavate toodete turujärelevalve ja ettevõtjate ja tarbijatega teabe vahetamise heade tavade allikana.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 c)  Erilist tähelepanu tuleks pöörata asjade interneti (IoT) levikule ning tehisintellekti kasutavate seadmete üha suuremale hulgale, võttes arvesse asjaolu, et tarbijad kasutavad oma igapäevaelus üha enam ühendatud seadmeid. Liidu õigusraamistikus tuleks hakata lahendama praegusi turvaohte seoses selliste seadmetega, millesse võidakse häkkida ja mis seega tekitavad uusi, kaugelt eemalt suunatavaid ohte. Asjade interneti ja tehisintellekti valdkonnas on toodete ohutus ja turvalisus nende kasutajatele ohutuse tagamiseks ülimalt suure tähtsusega. Sellega seoses peaks käesolev määrus olema täielikult kooskõlas ENISA määrusega [2017/0225 (COD)] ja teatisega „Tehisintellekt Euroopa huvides“ COM(2018)237.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 d)  Praegusel digitaaltehnoloogia pideva arengu ajastul tuleb uurida uusi turupõhiseid lahendusi, mis võiksid aidata liidus teha tulemuslikku turujärelevalvet. Sellega seoses tuleks liikmesriikidel ja komisjonil soovitada kaaluda plokiaheltehnoloogia võimalusi ja uusi toodete märgistamisreegleid, mis võiksid asendada traditsioonilisi märgistamisviise ja kergendada turujärelevalveasutuste tööd, kuna nende kaudu saaks toote kohta elektrooniliselt hõlpsasti kättesaadavat ja hästi struktureeritud teavet.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Turujärelevalve peaks olema põhjalik ja tõhus, et tagada tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetekohane kohaldamine. Kuna kontroll võib olla ettevõtjatele koormav, peaksid turujärelevalveasutused kontrolli korraldamisel ja tegemisel arvesse võtma ettevõtja huvisid ja piirama koormust nii, et see ei oleks suurem, kui on vaja kontrolli tõhusaks ja edukaks tegemiseks. Lisaks sellele peaksid liikmesriigi pädevad asutused korraldama turujärelevalve sama hoolsusega, olenemata sellest, kas konkreetse toote nõuetele mittevastavus mõjutab kõnealuse liikmesriigi territooriumi või mõjutab tõenäoliselt teise liikmesriigi turgu.

(18)  Turujärelevalve peaks olema põhjalik ja tõhus, et tagada tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetekohane kohaldamine. Kuna kontroll võib olla ettevõtjatele koormav, peaksid turujärelevalveasutused kontrolli korraldamisel ja tegemisel arvesse võtma ettevõtjate huvisid ja piirama koormust nii, et see ei oleks suurem, kui on vaja kontrolli tõhusaks ja edukaks tegemiseks. Lisaks sellele peaksid liikmesriigi pädevad asutused korraldama turujärelevalve sama hoolsusega, olenemata sellest, kas konkreetse toote nõuetele mittevastavus mõjutab kõnealuse liikmesriigi territooriumi või mõjutab tõenäoliselt teise liikmesriigi turgu. Tuleks kehtestada ühetaolised tingimused turujärelevalveasutuste kontrollimeetmete kohta juhuks, kui toode kätkeb endas teadaolevat või uut ohtu.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a)  Määruse (EÜ) nr 765/2008 sätteid on liikmesriikide tasandil rakendatud mitmel eri kujul. Erinevusi ei esine mitte ainult pädevuste jaotuses turujärelevalveasutuste vahel, vaid need puudutavad ka riigi tasandil kasutatavaid sisemisi kooskõlastamismehhanisme, turujärelevalvele eraldatud rahaliste vahendite kasutuselevõtmise taset, turujärelevalve strateegiaid ja lähenemisviise, volitusi nõuetele mittevastavate toodete puhul ning rikkumiste eest määratavate karistuste taset, mille tulemuseks on liidu ühtlustamisõigusaktide killustatud täitmine. Niisugune killustumine tekitab olukorra, kus mõnes liikmesriigis on turujärelevalve rangem kui mõnes teises, mis võib vähendada heidutusjõu tõhusust, seada mõnes liikmesriigis ettevõtetele ebavõrdsed tingimused, samuti võib seetõttu tekkida ka tooteohutuse taseme tasakaalustamatus kogu liidus.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)  Volituste rakendamine ja täitmine käesoleva määruse kohaldamisel peaks olema proportsionaalne ja asjakohane, võttes arvesse nõuetele mittevastavuse olemust ning liidu ühtlustamisõigusaktidega kaitstud avalike huvide tegelikku või võimalikku kahjustamist. Turujärelevalveasutused peaksid arvesse võtma kõiki juhtumiga seotud fakte ja asjaolusid ning valima kõige sobivamad meetmed, mis on vajalikud mittevastavusjuhtumi lahendamiseks. Need meetmed peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad ja hoiatavad.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Käesolev määrus ei tohiks piirata liikmesriikide vabadust valida nende jaoks sobiv täitmise tagamise süsteem. Liikmesriikidel peaks olema võimalik valida, kas nende turujärelevalveasutused saavad teha uurimisi ja tagada täitmist otse oma volituste alusel või esitades asjakohase taotluse pädevale kohtule.

(20)  Volituste rakendamine ja täitmine käesoleva määruse kohaldamisel peaks olema kooskõlas ka liidu ja liikmesriikide muude õigusnormidega, sealhulgas kohaldatavate menetluslike tagatiste ja põhiõigustega seotud põhimõtetega ega tohiks piirata liikmesriikide vabadust valida nende jaoks sobiv täitmise tagamise süsteem. Liikmesriikidele peaks jääma vabadus kehtestada siseriiklike õigusaktidega õiguste teostamisele tingimusi ja piiranguid kooskõlas liidu õigusaktidega. Liikmesriikidel peaks olema võimalik valida, kas nende turujärelevalveasutused saavad teha uurimisi ja tagada täitmist otse oma volituste alusel, pöördudes muu pädeva avaliku sektori asutuse poole või esitades asjakohase taotluse pädevale kohtule.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Turujärelevalveasutusel peaks olema juurdepääs kõigile vajalikele tõenditele ja andmetele ning kogu vajalikule teabele, mis on seotud uurimise teemaga, et teha kindlaks, kas kohaldatavaid liidu ühtlustamisõigusakte on rikutud, ning eelkõige et teha kindlaks vastutava ettevõtja isik, olenemata sellest, kelle valduses kõnealused tõendid ja andmed ning kõnealune teave on, ning olenemata nende säilitamise asukohast ja vormist. Turujärelevalveasutustel peaks olema võimalik nõuda digitaalsesse väärtusahelasse kuuluvatelt kolmandatelt isikutelt kõigi vajalike tõendite, andmete ja kogu vajaliku teabe esitamist.

(22)  Turujärelevalveasutusel peaks olema juurdepääs kõigile vajalikele tõenditele, andmetele, tehnilistele kirjeldustele ning muule vajalikule teabele, mis on seotud uurimise teemaga, et teha kindlaks, kas kohaldatavaid liidu ühtlustamisõigusakte on rikutud, ning eelkõige et teha kindlaks vastutava ettevõtja isik, olenemata sellest, kelle valduses kõnealused tõendid ja andmed ning kõnealune teave on, ning olenemata nende säilitamise asukohast ja vormist. Turujärelevalveasutustel peaks olema võimalik nõuda digitaalsesse väärtusahelasse kuuluvatelt kolmandatelt isikutelt kõigi vajalike tõendite, andmete ja kogu vajaliku teabe esitamist.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Turujärelevalveasutustel peaks olema võimalik nõuda asjaomase ettevõtja esindajalt või töötajalt selgitusi või fakte, teavet või dokumente, mis on seotud kohapealse kontrolli esemega, ning dokumenteerida esindaja või töötaja antud vastused.

(24)  Turujärelevalveasutustel peaks olema võimalik nõuda ettevõtja esindajalt või asjaomaselt töötajalt selgitusi või fakte, teavet või dokumente, mis on seotud kohapealse kontrolli esemega, ning dokumenteerida esindaja või töötaja antud vastused.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Turujärelevalveasutustel peaks olema võimalik kontrollida turul kättesaadavaks tehtavate toodete vastavust liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele ja saada tõendeid nõuetele mittevastavuse kohta. Seetõttu peaks neil olema õigus teha katseoste ja, kui tõendeid ei ole võimalik muul moel hankida, siis osta tooteid variisikuna.

(25)  Turujärelevalveasutustel peaks olema võimalik kontrollida turul kättesaadavaks tehtavate toodete vastavust liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele, neid vaadelda ja pöördkonstrueerida, et saada tõendeid nõuetele mittevastavuse kohta. Seetõttu peaks neil olema õigus teha katseoste ja, kui tõendeid ei ole võimalik muul moel hankida, siis osta tooteid variisikuna.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Eelkõige digitaalses keskkonnas peaks turujärelevalveasutustel olema võimalik kõrvaldada kiiresti ja tulemuslikult nõuetele mittevastavus, eelkõige juhul, kui toodet müüv ettevõtja varjab oma isikut või muudab täitmise tagamise vältimiseks oma asukohta liidu piires või asub tegutsema kolmandas riigis. Kui nõuetele mittevastavusest tekib lõppkasutajatele tõsise ja korvamatu kahju risk, siis peaks turujärelevalveasutustel olema võimalik võtta ajutisi meetmeid, kui kõnealuse kahju vältimiseks või leevendamiseks pole muid võimalusi, sealhulgas peatada vajaduse korral teenuse osutamine või veebisaidi või konto kasutamine või peatada täielikult kvalifitseeritud domeeninime kasutamine konkreetseks ajavahemikuks vastavalt direktiivis 2000/31/EÜ sätestatud põhimõtetele. Lisaks sellele peaks turujärelevalveasutustel olema volitus sulgeda veebisait või konto või lõpetada teenuse osutamine kas täielikult või osaliselt või nõuda seda kolmandast isikust teenuseosutajalt või kustutada täielikult kvalifitseeritud domeeninimi.

(26)  Eelkõige digitaalses keskkonnas peaks turujärelevalveasutustel olema võimalik kõrvaldada kiiresti ja tulemuslikult nõuetele mittevastavus, eelkõige juhul, kui toodet müüv ettevõtja varjab oma isikut või muudab täitmise tagamise vältimiseks oma asukohta liidu piires või asub tegutsema kolmandas riigis. Kui nõuetele mittevastavusest tekib lõppkasutajatele tõsise ja korvamatu kahju risk, siis peaks turujärelevalveasutustel olema võimalik võtta ajutisi meetmeid, kui see on põhjendatud ja proportsionaalne ning kui kõnealuse kahju vältimiseks või leevendamiseks pole muid võimalusi, sealhulgas peatada vajaduse korral teenuse osutamine või veebisaidi või konto kasutamine või peatada täielikult kvalifitseeritud domeeninime kasutamine konkreetseks ajavahemikuks vastavalt direktiivis 2000/31/EÜ sätestatud põhimõtetele. Lisaks sellele peaks turujärelevalveasutustel olema volitus sulgeda veebisait või konto või lõpetada teenuse osutamine kas täielikult või osaliselt või nõuda seda kolmandast isikust teenuseosutajalt või kustutada täielikult kvalifitseeritud domeeninimi.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Turujärelevalveasutused tegutsevad ettevõtjate, lõppkasutajate ja üldsuse huvides ning tagavad, et tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktidega kehtestatud avalikku huvi säilitatakse ja kaitstakse pidevalt asjakohaste täitmise tagamise meetmetega ning et kõnealuste õigusaktide nõuetekohane täitmine tagatakse asjakohase kontrolli abil kogu tarneahela piires. Seetõttu peaksid turujärelevalveasutused andma ettevõtjatele, lõppkasutajatele ja üldsusele aru oma tegevuse tõhususest ja tulemuslikkusest. Nad peaksid andma juurdepääsu teabele oma tegevuse (sealhulgas kontrollide) korraldamise ja elluviimise kohta ning avaldama korrapäraselt teabe elluviidud meetmete ja nende tulemuste kohta. Neil peaks olema ka õigus teatavatel tingimustel avaldada või kättesaadavaks teha teavet turujärelevalve kontrolli tulemustel põhineva konkreetse ettevõtja varasema nõuetele vastavuse kohta.

(27)  Turujärelevalveasutused tegutsevad ettevõtjate, lõppkasutajate ja üldsuse huvides ning tagavad, et tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktidega kehtestatud avalikku huvi säilitatakse ja kaitstakse pidevalt asjakohaste täitmise tagamise meetmetega ning et kõnealuste õigusaktide nõuetekohane täitmine tagatakse asjakohase kontrolli abil kogu tarneahela piires. Seetõttu peaksid turujärelevalveasutused andma ettevõtjatele, lõppkasutajatele ja üldsusele aru oma tegevuse tõhususest ja tulemuslikkusest. Nad peaksid andma juurdepääsu teabele oma tegevuse (sealhulgas kontrollide) korraldamise ja elluviimise kohta ning avaldama korrapäraselt teabe elluviidud meetmete ja nende tulemuste kohta. Neil peaks olema ka õigus teatavatel tingimustel avaldada või kättesaadavaks teha teavet turujärelevalve kontrolli tulemustel põhineva konkreetse ettevõtja varasema nõuetele vastavuse kohta, andes ettevõtjale võimaluse endaga seotud teavet enne selle avaldamist kommenteerida.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Selleks et tagada turujärelevalve raamistikus tehtavate katsete usaldusväärsus ja järjepidevus kogu liidu piires, peaks komisjon määrama liidu katserajatised. Lisaks sellele tuleks töötada välja põhjalikum infosüsteem, mille abil saab jagada katsetulemusi liidu piires, et vältida põhjendamatut dubleerimist ja tagada suurem kooskõla liidu tasandil.

(33)  Selleks et tagada teatavate toodete või tootekategooriate või -rühmade või tootekategooria või tooterühmaga seotud spetsiifiliste riskidega seoses turujärelevalve raamistikus tehtavate katsete tulemuslikkus ja järjepidevus kogu liidu piires, peaks komisjon määrama liidu katserajatised. Lisaks sellele tuleks töötada välja põhjalikum infosüsteem, mille abil saab jagada katsetulemusi liidu piires, et vältida põhjendamatut dubleerimist ja tagada suurem kooskõla liidu tasandil.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Liikmesriikidelt tuleks nõuda, et nad tagaksid alati piisavad rahalised vahendid, mille abil turujärelevalveasutused saaksid palgata vajalikud töötajad ja hankida vajaliku varustuse. Tõhusa turujärelevalve jaoks on vaja palju ressursse ja alati tuleks tagada täitmise tagamise vajaduste rahuldamiseks vajalikud stabiilsed ressursid. Seetõttu tuleks koguda lisaks riigi rahastamisele tasusid, et katta kulud, mis on tekkinud nõuetele mittevaste toodetega seoses võetud turujärelevalvemeetmetega, võttes seejuures arvesse ettevõtja varasemat nõuetele vastavust.

(35)  Liikmesriikidelt tuleks nõuda, et nad tagaksid alati piisavad rahalised vahendid, mille abil turujärelevalveasutused saaksid palgata vajalikud töötajad ja hankida vajaliku varustuse. Tõhusa turujärelevalve jaoks on vaja palju ressursse ja alati tuleks tagada täitmise tagamise vajaduste rahuldamiseks vajalikud stabiilsed ressursid. Halduskontrollid ja automaatkontroll ei saa asendada füüsilist kontrolli, millega tagatakse toote tõendatud vastavus asjaomastele liidu õigusnormidele. Seetõttu tuleks koguda lisaks riigi rahastamisele tasusid, et katta kulud, mis on tekkinud nõuetele mittevaste toodetega seoses võetud turujärelevalvemeetmetega, võttes seejuures arvesse ettevõtja varasemat nõuetele vastavust.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(38)  Tõhus viis, kuidas vältida ohtlike või nõuetele mittevastavate toodete liidu turule laskmist, oleks teha need tooted kindlaks enne vabasse ringlusse lubamist. Tollil kui liidu tolliterritooriumile sisenevate toodete kontrollimise eest vastutaval asutusel on täielik ülevaade välispiire ületavatest kaubavoogudest ning seega tuleks nõuda, et toll teeks riskihindamise põhjal nõuetekohase kontrollid eesmärgiga aidata muuta turgu ohutumaks. Tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide täitmist on võimalik ühetaoliselt tagada ainult turujärelevalveasutuste ja tolli süstemaatilise koostöö ja teabevahetuse abil. Toll peaks saama turujärelevalveasutustelt aegsasti kogu vajaliku teabe nõuetele mittevastavate toodete kohta või ettevõtjate kohta, kelle puhul on tehtud kindlaks suurem nõuetele mittevastavuse risk. Toll peaks omakorda teavitama turujärelevalveasutusi õigel ajal toodete lubamisest vabasse ringlusse ja kontrollide tulemustest, kui kõnealune teave on vajalik tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamiseks. Lisaks sellele, kui komisjon saab teada imporditud tootest tekkivast tõsisest ohust, siis peaks ta teavitama liikmesriike neist ohtudest, et tagada koordineeritud ja tulemuslikum nõuete järgimise ning täitmise tagamise kontroll liitu esimese sisenemise kohtades.

(38)  Tõhus viis, kuidas vältida ohtlike või nõuetele mittevastavate toodete liidu turule laskmist, oleks teha need tooted kindlaks enne vabasse ringlusse lubamist. Tollil kui liidu tolliterritooriumile sisenevate toodete kontrollimise eest vastutaval asutusel on täielik ülevaade välispiire ületavatest kaubavoogudest ning seega tuleks nõuda, et toll teeks riskihindamise põhjal nõuetekohased kontrollid eesmärgiga aidata muuta turgu ohutumaks, millega tagatakse avalike huvide kõrgetasemeline kaitse. Tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide täitmist on võimalik ühetaoliselt tagada ainult turujärelevalveasutuste ja tolli süstemaatilise koostöö ja teabevahetuse abil. Toll peaks saama turujärelevalveasutustelt aegsasti kogu vajaliku teabe nõuetele mittevastavate toodete kohta või ettevõtjate kohta, kelle puhul on tehtud kindlaks suurem nõuetele mittevastavuse risk. Toll peaks omakorda teavitama turujärelevalveasutusi õigel ajal toodete lubamisest vabasse ringlusse ja kontrollide tulemustest, kui kõnealune teave on vajalik tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamiseks. Lisaks sellele, kui komisjon saab teada imporditud tootest tekkivast tõsisest ohust, siis peaks ta teavitama liikmesriike neist ohtudest, et tagada koordineeritud ja tulemuslikum nõuete järgimise ning täitmise tagamise kontroll liitu esimese sisenemise kohtades.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(38 a)  Komisjon peaks jälgima tolli tegevust ja tegelema tulemuslikkuse puudujääkidega, mis võivad nõrgendada nõuetele vastavate liidu tootjate võrdseid võimalusi liitu eksportivate kolmandate riikide tootjate suhtes. Komisjon peaks tegelema ka kolmandate riikide eksportijate tavaga valida liitu sisenemiseks kohad, kus kontroll on vähem range või vähem süsteemne.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(39)  Selleks et aidata tollil ja turujärelevalveasutustel täita liidu tolliterritooriumile sisenevate toodete kontrolli ülesandeid, tuleks soodsamalt kohelda tooteid, mille on vabaks ringluseks deklareerinud määruse (EL) nr 952/2013 artikli 38 lõikes 2 määratletud volitatud ettevõtja, kuni volitatud ettevõtjate staatuse ja nende varasema tooteohutuse nõuete täitmise kohta teabe vahetamise menetluse kasutusele võtmiseni. See lähenemisviis peaks võimaldama vabasse ringlusse lubatud toodete sihipärasemat riskipõhist kontrolli.

(39)  Selleks et aidata tollil ja turujärelevalveasutustel täita liidu tolliterritooriumile sisenevate toodete kontrolli ülesandeid, tuleks soodsamalt kohelda tooteid, mille on vabaks ringluseks deklareerinud määruse (EL) nr 952/2013 artikli 38 lõikes 2 määratletud volitatud ettevõtja, kuni volitatud ettevõtjate staatuse ja nende varasema liidu ühtlustamisõigusaktide nõuete ja tooteohutuse nõuete täitmise kohta teabe vahetamise menetluse kasutusele võtmiseni. See lähenemisviis peaks võimaldama vabasse ringlusse lubatud toodete sihipärasemat riskipõhist kontrolli.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(40 a)  Tuleks tagada tõhus, kiire ja täpne teabevahetus liikmesriikide ja komisjoni vahel. Määruses (EÜ) nr 765/2008 nähakse ette mitmesugused vahendid (nagu turujärelevalve info- ja teavitussüsteem (ICSMS) ja ühenduse kiire teabevahetuse süsteem (RAPEX)), mis võimaldavad liidus tegutsevate turujärelevalveasutuste vahelist koordineerimist. Neid vahendeid ning liidest, mis võimaldab andmeid ICSMSist RAPEXisse edastada, hooldatakse ja arendatakse edasi, et nende potentsiaali täielikult kasutada ning aidata suurendada liikmesriikide ja komisjoni vahelise koostöö ja teabevahetuse mahtu.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(41)  Selles kontekstis on vaja hooldada ja edasi arendada olemasolevat turujärelevalve info- ja teavitussüsteemi ( edaspidi „ICSMS“). Selleks et koguda teavet tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamise kohta, tuleks ICSMSi uuendada ning teha see kättesaadavaks komisjonile, ühtsetele kontaktasutustele ja turujärelevalveasutustele, aga ka üldsusele avaliku liidese kaudu. Lisaks sellele tuleks töötada välja elektrooniline liides, mis võimaldab tõhusat teabevahetust riiklike tollisüsteemide ja turujärelevalveasutuste vahel.

(41)  Selleks et koguda teavet tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamise kohta, tuleks ICSMSi uuendada ning teha see kättesaadavaks komisjonile, ühtsetele kontaktasutustele ja turujärelevalveasutustele, aga ka üldsusele avaliku liidese kaudu. Lisaks sellele tuleks töötada välja elektrooniline liides, mis võimaldab tõhusat teabevahetust riiklike tollisüsteemide ja turujärelevalveasutuste vahel.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(42)  Komisjon peaks hindama, kas käesolev määrus on saavutanud oma eesmärgid. Kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe59 punktiga 22 peaks hindamine, mis põhineb tõhususel, mõjususel, asjakohasusel, ühtsusel ja lisaväärtusel, moodustama aluse võimalike edasiste meetmete mõju hindamiseks.

(42)  Komisjon peaks hindama, kas käesolev määrus on saavutanud oma eesmärgid, võttes arvesse ka viimaseid arenguid tehnoloogia, majanduse, kaubanduse ja õiguse valdkonnas ning pöörates erilist tähelepanu asjade internetile ja tehisintellektil põhinevatele seadmetele ning uutele innovatiivsetele turupõhistele lahendustele. Kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 22 peaks hindamine, mis põhineb tõhususel, mõjususel, asjakohasusel, ühtsusel ja lisaväärtusel, moodustama aluse võimalike edasiste meetmete (sealhulgas käesoleva määruse kohaldamisala laiendamine ühtlustamata toodetele) mõju hindamiseks.

__________________

__________________

59 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

59 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44)  Karistuste erinevus liidu piires on üks ebapiisava heidutava mõju ja ebaühtlase kaitse peamistest põhjustest. Õigusnormid, millega kehtestatakse karistused (sealhulgas rahalised karistused), kuuluvad liikmesriigi pädevusse ja seetõttu tuleks need kindlaks määrata liikmesriigi õiguse alusel. Siiski tuleks määrata kindlaks ühised kriteeriumid ja suunavad põhimõtted, millest lähtutakse karistuste taseme määramisel, et saavutada kogu liidus ühtne ja tõhus heidutav mõju. Selleks et vältida nõrkade kohtade teket, mis võib julgustada meelepärase kohtualluvuse valimist, on oluline kehtestada kriteeriumide komplekt, mille abil saab kehtestada liidus tulemuslikud, proportsionaalsed ja heidutavad karistustasemed lähtuvalt ettevõtjate varasemast käitumisest, nende koostööst turujärelevalveasutustega uurimise käigus ning põhjustatud kahju suurusest.

(44)  Karistuste erinevus liidu piires on üks ebapiisava heidutava mõju ja ebaühtlase kaitse peamistest põhjustest. Õigusnormid, millega kehtestatakse karistused (sealhulgas rahalised karistused), kuuluvad liikmesriigi pädevusse ja seetõttu tuleks need kindlaks määrata liikmesriigi õiguse alusel. Siiski tuleks määrata kindlaks ühised kriteeriumid ja suunavad põhimõtted, millest lähtutakse karistuste taseme määramisel, et saavutada kogu liidus ühtne ja tõhus heidutav mõju. Selleks et vältida nõrkade kohtade teket, mis võib julgustada meelepärase kohtualluvuse valimist, on oluline kehtestada kriteeriumide komplekt, mille abil saab kehtestada liidus tulemuslikud, proportsionaalsed ja heidutavad karistustasemed lähtuvalt ettevõtjate varasemast käitumisest, eriti on tuvastatud korduvad liidu nõuete rikkumised seoses toodete nõuetele vastavusega, nende koostööst turujärelevalveasutustega uurimise käigus ning põhjustatud kahju suurusest.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44 a)  Et tagada riiklike turujärelevalveasutuste tõhus vastastikune hindamine meetmete puhul, mida viiakse ellu vastavalt käesolevale määrusele, tuleks komisjonile Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse vastastikuste hindamiste kava koostamist, kriteeriumide kehtestamist vastastikusi hindamisi läbiviiva rühma koosseisu kohta, vastastikusteks hindamisteks kasutatavat metoodikat, ajakava, sagedust ja muid vastastikuste hindamistega seotud ülesandeid. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et need konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprill 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev pääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(47)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja peetakse eelkõige kinni Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtetest. Seepärast tuleb käesolevat määrust tõlgendada ja kohaldada nende õiguste ja põhimõtete kohaselt. Käesoleva määruse eesmärk on eelkõige tagada, et täielikult austatakse tarbijakaitset, ettevõtlusvabadust, väljendus- ja teabevabadust, õigust omandile ja isikuandmete kaitset,

(47)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mida on tunnustatud eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja mis on esindatud liikmesriikide põhiseaduslikes tavades. Seepärast tuleb käesolevat määrust tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega, sealhulgas väljendusvabaduse ning meediavabaduse ja meedia mitmekesisusega seotud õiguste ja põhimõtetega. Käesoleva määruse eesmärk on eelkõige tagada, et täielikult austatakse tarbijakaitset, ettevõtlusvabadust, väljendus- ja teabevabadust, õigust omandile ja isikuandmete kaitset,

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Käesoleva määruse eesmärk on parandada siseturu toimimist toodete turujärelevalve raamistiku tugevdamise kaudu, pidades silmas, et liidu turul tehakse kättesaadavaks üksnes nõuetele vastavad tooted, millega tagatakse selliste avalike huvide kõrgetasemelise kaitse, nagu inimeste tervis ja ohutus üldiselt, töötervishoid ja tööohutus, tarbija- ja keskkonnakaitse ning avalik turvalisus.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse õigusnormid ja menetlused, mille alusel esitatakse nõuetele vastavust käsitlevat teavet teatavate toodete kohta, mille suhtes kohaldatakse liidu õigusakte, millega ühtlustatakse kõnealuste toodete turustamise tingimusi. Sellega kehtestatakse kõnealuste toodete puhul ettevõtjatega tehtava koostöö raamistik.

Selles sätestatakse ka õigusnormid ja menetlused, mille alusel esitatakse nõuetele vastavust käsitlevat teavet teatavate toodete kohta, mille suhtes kohaldatakse liidu õigusakte, millega ühtlustatakse kõnealuste toodete turustamise tingimusi. Sellega kehtestatakse kõnealuste toodete puhul ettevõtjatega tehtava koostöö raamistik.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selles sätestatakse ka toodete turujärelevalve raamistik tagamaks, et need tooted vastavad nõuetele, millega nähakse ette selliste avalike huvide kõrgetasemelise kaitse nagu inimeste tervis ja ohutus üldiselt, töötervishoid ja tööohutus, tarbija- ning keskkonnakaitse ja julgeolek.

välja jäetud

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärkide selgem piiritlemine.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Käesoleva määruse artikleid 26, 27, 28 ja 30 kohaldatakse kõigi liidu õigusaktidega hõlmatud toodete suhtes ainult juhul, kui muud liidu õigusaktid ei sisalda erisätteid liidu turule sisenevate toodete kontrolli korraldamise kohta.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „turujärelevalve“ – turujärelevalveasutuse tegevus ja meetmed selle tagamiseks, et tooted vastaksid liidu ühtlustamisõigusaktidega kehtestatud nõuetele ega ohustaks inimeste tervist, turvalisust või muid avaliku huvi kaitsega seotud aspekte;

(3)  „turujärelevalve“ – turujärelevalveasutuse tegevus ja meetmed selle tagamiseks, et tooted vastaksid liidu ühtlustamisõigusaktidega kehtestatud nõuetele ega ohustaks inimeste tervist ja ohutust üldiselt, töötervishoidu ja tööohutust, tarbijakaitset, avalikku turvalisust või muid avaliku huvi kaitsega seotud aspekte;

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärkide selgem piiritlemine.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 12 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  „ettevõtja“ – tootja, volitatud esindaja, importija või turustaja, sealhulgas:

(12)  „ettevõtja” – tootja, volitatud esindaja, importija või turustaja ning iga muu isik, kellel tuleb kooskõlas asjakohaste liidu ühtlustamisõigusaktidega täita kohustusi seoses toote turul kättesaadavaks tegemisega, sealhulgas:

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  „tõsine oht“ – iga tõsine oht, mis nõuab turujärelevalveasutuste kiiret sekkumist, kaasa arvatud tõsine oht, mille mõju ei ole vahetu;

(15)  „tõsine oht“ – iga tõsine oht, mis nõuab turujärelevalveasutuste kiiret sekkumist ja järelmeetmeid, kaasa arvatud tõsine oht, mille mõju ei ole vahetu;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutav isik

Viiteisik

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Toote võib turul kättesaadavaks teha ainult juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

1.  Toote võib turul kättesaadavaks teha ainult juhul, kui on olemas liidus asuv viiteisik, kes selle toote eest vastutab.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  tootja asukoht on liidus või toote puhul on olemas vähemalt üks järgmistest:

välja jäetud

(i)  importija;

 

(ii)  füüsiline või juriidiline isik, kelle elu- või asukoht on liidus ja kellel on tootjalt kirjalik volitus, millega ta on määratud lõikes 3 loetletud ülesannete täitmise eest vastutavaks isikuks ja millega nõutakse, et ta täidaks neid ülesandeid tootja nimel;

 

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tootja, importija või punkti a nõuetele vastava muu isiku nimi ja kontaktandmed on üldsusele kättesaadavad vastavalt lõikele 4 ning need on tähistatud või tuvastatavad lõike 5 kohaselt.

välja jäetud

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Lõike 1 mõistes tähendab viiteisik ühte järgmistest:

 

(a) tootjat, kelle asukoht on liidus;

 

(b) importijat – juhul kui tootja asukoht ei ole liidus;

 

(c) volitatud esindajat kellel on tootja kirjalik volitus, millega ta määratakse tootja nimel täitma lõikes 3 loetletud ülesandeid – juhul kui tootja asukoht ei ole liidus ja importija puudub.

 

Punktis c nimetatud volituse allkirjastavad nii tootja kui ka tootja määratud volitatud esindaja.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutav isik toote puhul lõike 1 punkti a nõuetele vastavat isikut, s.o tootjat, importijat või muud isikut, või juhul, kui neid isikuid on mitu, siis iga kõnealust isikut.

välja jäetud

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutav isik täidab järgmisi ülesandeid:

3.  Ilma et see mõjutaks ettevõtjate kohustusi ja vastutust, mis on sätestatud kohaldatavates liidu ühtlustamisõigusaktides, täidab viiteisik järgmisi ülesandeid:

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kui toote suhtes kohaldatavates liidu ühtlustamisõigusaktides nõutakse ELi vastavusdeklaratsiooni ja tehnilise dokumentatsiooni olemasolu, siis teeb ta deklaratsiooni ja tehnilise dokumentatsiooni turujärelevalveasutusele kättesaadavaks kõnealuses õigusaktis sätestatud ajavahemiku jooksul;

(a)  kui toote suhtes kohaldatavates liidu ühtlustamisõigusaktides nõutakse ELi vastavusdeklaratsiooni ja tehnilise dokumentatsiooni olemasolu, siis kontrollib ta, kas ELi vastavusdeklaratsioon ja tehniline dokumentatsioon on koostatud, ning teeb vastavusdeklaratsiooni ja tehnilise dokumentatsiooni turujärelevalveasutusele kättesaadavaks nendes õigusaktides sätestatud ajavahemiku jooksul.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  kui leitakse või on põhjust arvata, et asjaomane toode ei vasta kohaldatavatele liidu ühtlustamisõigusaktidele, teavitab ta kohe tootjat ja vajaduse korral teisi ettevõtjaid;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  teeb turujärelevalveasutuste taotluse korral nendega koostööd mis tahes meetmete puhul, mis on võetud tootega seotud riskide kõrvaldamiseks või, kui see ei ole võimalik, maandamiseks.

(c)  teeb koostööd turujärelevalveasutustega ja võtab omal algatusel või turujärelevalveasutuste nõudmisel viivitamata meetmeid selliste olukordade likvideerimiseks või parandamiseks, kus ei ole täidetud asjaomase toote suhtes kohaldatavates liidu ühtlustamisõigusaktides sätestatud nõuded;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  teavitab asjaomaseid turujärelevalveasutusi nende volituste lõppemisest, millega ta vastavalt lõike 1a punktile c on määratud nõuetele vastavuse eest vastutavaks ettevõtjaks.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Tootjad teevad toote nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutava isiku nime ja kontaktandmed üldsusele kättesaadavaks kas oma veebisaidil või veebisaidi puudumise korral mis tahes muul viisil, mis võimaldab liidus üldsusel teabele kergesti tasuta ligi pääseda.

välja jäetud

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Toote nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed märgitakse tootele või selle pakendile, pakile või saatedokumendile või need peavad olema kindlaks tehtavad tootele või selle pakendile, pakile või saatedokumendile märgitud teabe alusel.

5.  Registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ning viiteisiku nimi ja kontaktandmed, sealhulgas postiaadress ja olemasolu korral veebisaidi aadress, märgitakse tootele või, kui see ei ole toote suuruse või füüsiliste omaduste tõttu võimalik, selle pakendile, pakile või saatedokumendile.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Ettevõtjad, kes pakuvad toodet müügiks veebis, märgivad oma müügipakkumises toote nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ning toote eest vastutava viiteisiku kontaktandmed. Sellega seoses peavad veebipõhised kauplemiskohad hõlbustama ülalmainitud teabe kuvamist toodete kohta, mida müüakse nende kaudu.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Lõike 1 kohaldamisel kehtib järgmine:

välja jäetud

(a)  tootjad võivad määrata lõike 1 punkti a alapunkti ii alusel isiku olenemata sellest, kas neil on toote suhtes kohaldatavate liidu ühtlustamisõigusaktide alusel õigus või kohustus nimetada volitatud esindaja või mitte;

 

(b)  kui tootjal on liidu ühtlustamisõigusaktide alusel selline õigus või kohustus, võib käsitada volitatud esindaja nimetamist selle õigusakti alusel ka määramisena lõike 1 punkti a alapunkti ii tähenduses, kui nimetamine vastab kõnealuse lõike nõuetele.

 

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui liidu ühtlustamisõigusaktidega nähakse ette ELi vastavusdeklaratsiooni koostamine, siis teevad tootjad deklaratsiooni üldsusele kättesaadavaks oma veebisaidil või, kui veebisait puudub, mis tahes muul viisil, mis võimaldab liidus üldsusel deklaratsioonile kergesti tasuta ligi pääseda.

Kui liidu ühtlustamisõigusaktidega nähakse ette ELi vastavusdeklaratsiooni koostamine, siis teevad tootjad deklaratsiooni üldsusele kättesaadavaks oma veebisaidil või, kui veebisait puudub, mis tahes muul viisil, mis võimaldab liidus üldsusel deklaratsioonile lihtsalt ja kergesti tasuta ligi pääseda.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel kohaldatakse toote kontaktpunktide ülesannetega seoses [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 764/2008 artiklit 10 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) … (vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohta) artiklit 9].

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Liikmesriigid tagavad toote kontaktpunktide nähtavuse ning kindlustavad neile ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks piisavad volitused ja vajalikud rahalised vahendid. Toote kontaktpunktid osutavad teenuseid kooskõlas [määrusega ühtse digivärava kohta].

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c. Komisjon valmistab ette üldteabe liidu ühtlustamisõigusaktides sätestatud tootenõuete kohta ning toote kontaktpunktid esitavad selle ettevõtjatele ja avaldavad läbipaistval, kättesaadaval ja kasutajasõbralikul viisil veebis, et suurendada teadlikkust liidu ühtlustamisõigusaktidest.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 d. Komisjon näeb ette ja tagab eri liikmesriikide pädevate asutuste ja toodete kontaktpunktide vahel tõhusa koostöö ja teabevahetuse.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 7

välja jäetud

Nõuetele vastavuse partnerlused

 

1.  Turujärelevalveasutus võib luua oma territooriumil asuva ettevõtjaga partnerluse, mille alusel asutus nõustub andma ettevõtjale nõu ja suuniseid liidu ühtlustamisõigusaktide kohta, mida kohaldatakse ettevõtja vastutusalasse kuuluvate toodete suhtes.

 

Partnerlus ei hõlma vastavushindamist, mis on antud liidu ühtlustamisõigusaktide alusel ülesandeks teavitatud asutustele.

 

2.  Kui turujärelevalveasutus loob lõike 1 kohase partnerluse, sisestab ta selle asjaolu artiklis 34 osutatud süsteemi koos üksikasjadega partnerluse ulatuse kohta ning enda ja ettevõtja nime ja aadressiga.

 

3.  Kui turujärelevalveasutus loob lõike 1 kohase partnerluse, teavitavad teised turujärelevalveasutused asjaomast asutust kõikidest nende poolt ettevõtja suhtes võetud ajutistest meetmetest ning ettevõtja võetud parandusmeetmetest, mis on seotud kohaldatavate liidu ühtlustamisõigusaktide nõuete täitmisega.

 

4.  Turujärelevalveasutus, kes loob lõike 1 kohase partnerluse, võib nõuda ettevõtjalt tasu, mis vastab lõigete 1 ja 2 kohaste ülesannete täitmisel asutusele põhjendatult tekkinud kuludele.

 

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikli 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vastastikuse mõistmise memorandumid sidusrühmadega

Turujärelevalveasutuste ja ettevõtjate koostöö

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused võivad sõlmida vastastikuse mõistmise memorandume ettevõtjate või ettevõtjaid või lõppkasutajaid esindavate organisatsioonidega selliste ühismeetmete võtmiseks või rahastamiseks, mille eesmärk on teha kindlaks nõuetele mittevastavus või edendada nõuetele vastavust konkreetsetes geograafilistes piirkondades või teatavate tootekategooriate puhul.

Turujärelevalveasutused võivad sõlmida vastastikuse mõistmise memorandume ettevõtjate või ettevõtjaid, teisi asjaomaseid asutusi või lõppkasutajaid esindavate organisatsioonidega selliste ühismeetmete võtmiseks või rahastamiseks, mille eesmärk on suurendada teadlikkust, pakkuda nõu ja suuniseid liidu ühtlustamisõigusaktide kohta, edendada vabatahtlikke meetmeid, teha kindlaks nõuetele mittevastavus või edendada nõuetele vastavust konkreetsetes geograafilistes piirkondades või teatavate toodete, sealhulgas veebis müüdavate toodete puhul või teatavate tootekategooriate, eelkõige selliste puhul, mida sageli hinnatakse tõsist ohtu põhjustavaks.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui vastastikuse mõistmise memorandum sõlmitakse otse ettevõtjatega, ei välista see teistel ettevõtjatel, kes teevad turul kättesaadavaks sama kategooria tooteid, taotlemast selle memorandumiga ühinemist.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealune turujärelevalveasutus teeb memorandumi üldsusele kättesaadavaks ja kannab selle artiklis 34 osutatud süsteemi.

Kõnealune turujärelevalveasutus teeb memorandumi üldsusele, komisjonile ja liikmesriikidele kättesaadavaks ja kannab selle artiklis 34 osutatud süsteemi koos üksikasjadega memorandumi ulatuse kohta ning memorandumi osaliste nimede ja aadressidega.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Vastavalt artiklile 31 loodud võrgustik aitab liikmesriigi taotlusel vastastikuse mõistmise memorandume koostada ja rakendada.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Turujärelevalveasutus ja lõikes 1 osutatud osalised, kes sõlmivad vastastikuse mõistmise memorandumid, tagavad, et need ei tekita ettevõtjate vahel ebaausat konkurentsi ja sisaldavad sätteid, millega kindlustatakse osaliste, teabe ja asjaomase tegevuse konfidentsiaalsus, objektiivsus, sõltumatus ja erapooletus. Kui keegi osalistest neid sätteid rikub, siis vastastikuse mõistmise memorandum tühistatakse.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Igasugune teabevahetus turujärelevalveasutuste ja lõikes 1 osutatud ettevõtjate või organisatsioonide vahel, mille eesmärk on koostada nende poolt kõneluse lõike alusel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum või seda rakendada, ei tohi rikkuda ametisaladuse nõudeid.

3.  Igasugune teabevahetus turujärelevalveasutuste ja lõikes 1 osutatud osaliste vahel, mille eesmärk on koostada nende poolt kõneluse lõike alusel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum või seda rakendada, ei tohi rikkuda ametisaladuse nõudeid.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Tarbijaid tuleb veebiportaali kaudu teavitada nende õigustest seoses ostetud toodetega, mis ei vasta nõuetele, nt õigus toote asendamisele või kompensatsioonile, õigus taotleda ning saada kontaktandmed, kuhu kogu asjakohase teabe saamiseks pöörduda.

Muudatusettepanek    76.

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10

välja jäetud

Turujärelevalveasutuste kohustused korralduse valdkonnas

 

1.  Turujärelevalveasutused loovad asjakohased teiste turujärelevalveasutustega teabevahetuse ja kooskõlastamise mehhanismid.

 

2.  Turujärelevalveasutused kehtestavad järgmised menetlused seoses toodetega, mille suhtes kohaldatakse lisas sätestatud liidu ühtlustamisõigusakte:

 

(a)  menetlused ohtudega seotud küsimusi käsitlevate kaebuste või aruannete järelmeetmete võtmiseks;

 

(b)  menetlused, mille abil saab jälgida eeldatavasti kõnealuste toodete tõttu toimunud õnnetusi või lõppkasutajate tervisele või ohutusele põhjustatud kahju;

 

(c)  menetlused, mille abil saab kontrollida, kas ettevõtjad on tegelikult võtnud nõutavaid parandusmeetmeid;

 

(d)  menetlused, mille abil saab koguda ja uurida teaduslikke ja tehnilisi teadmisi ohutuse valdkonnas.

 

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik määrab oma territooriumil tegutseva(d) turujärelevalveasutuse(d). Ta teavitab komisjoni artikli 31 alusel loodud võrgustiku kaudu ja teisi liikmesriike enda määratud turujärelevalveasutustest ning iga kõnealuse asutuse pädevusvaldkondadest, kasutades artiklis 34 osutatud info- ja teavitussüsteemi.

1.  Iga liikmesriik määrab oma territooriumil tegutseva(d) turujärelevalveasutuse(d). Ta teavitab komisjoni ja teisi liikmesriike oma turujärelevalveasutustest ning iga kõnealuse asutuse pädevusvaldkondadest, kasutades artiklis 34 osutatud info- ja teavitussüsteemi.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigi ühtne kontaktasutus vastutab selle liikmesriigi määratud turujärelevalveasutuste täitmise tagamise ja turujärelevalve alase tegevuse koordineerimise eest.

3.  Liikmesriigi ühtne kontaktasutus vastutab selle liikmesriigi määratud turujärelevalveasutuste ja liidu turule sisenevate toodete kontrolli eest vastutavate muude ametiasutuste, eelkõige tolliasutuste täitmise tagamise ja turujärelevalve alase tegevuse koordineerimise eest.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid tagavad, et nende turujärelevalveasutustel ja ühtsel kontaktasutusel on vajalikud vahendid, sealhulgas piisavad eelarvelised ja muud vahendid, eksperditeadmised, menetlused ja muud korraldused oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks.

4.  Liikmesriigid tagavad, et nende turujärelevalveasutustel ja ühtsel kontaktasutusel on vajalikud vahendid, sealhulgas piisavad eelarvelised ja muud vahendid, eksperditeadmised, menetlused ja muud korraldused ning piisaval arvul pädevaid töötajaid oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui liikmesriigi territooriumil on rohkem kui üks turujärelevalveasutus, tagab liikmesriik, et nende asutuste vastavad ülesanded on selgelt piiritletud ja et nad teevad oma ülesannete tulemuslikuks täitmiseks tihedat koostööd.

5.  Kui liikmesriigi territooriumil on rohkem kui üks turujärelevalveasutus, tagab liikmesriik, et nende asutuste vastavad ülesanded on selgelt piiritletud ja et loodud on asjakohane teabevahetuse ja kooskõlastamise mehhanism, mis võimaldab neil asutustel teha tihedat koostööd ja täita tulemuslikult oma ülesandeid.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  et turujärelevalveasutused võtavad asjakohaseid ja proportsionaalseid ajutisi meetmeid ning ettevõtjad võtavad asjakohaseid ja proportsionaalseid parandusmeetmeid seoses kõnealuste õigusaktide ja käesoleva määruse nõuete täitmisega.

(b)  et turujärelevalveasutused võtavad asjakohaseid ja proportsionaalseid meetmeid ning ettevõtjad võtavad asjakohaseid ja proportsionaalseid parandusmeetmeid seoses kõnealuste õigusaktide ja käesoleva määruse nõuete täitmisega.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Turujärelevalveasutused kasutavad oma volitusi ja täidavad oma kohustusi sõltumatult, erapooletult ja eelarvamusteta.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Turujärelevalveasutused loovad asjakohased ja toimivad teabevahetuse ja koostöömehhanismid teiste liidu turujärelevalveasutuste ja muude asjaomaste asutustega.

 

Sellega seoses loovad turujärelevalveasutused asjakohased ja toimivad teabevahetuse ja koostöömehhanismid tolliasutustega võimalike riskide tuvastamiseks ja uurimiseks seoses võltsitud toodetega ning selliste toodete turult kõrvaldamiseks.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Turujärelevalveasutused teevad lõikes 1 sätestatud tegevuste raames kontrolle riskipõhise lähenemisviisi alusel, võttes arvesse vähemalt järgmisi tegureid:

2.  Turujärelevalveasutused teevad lõikes 1 sätestatud tegevuste raames kontrolle riskipõhise lähenemisviisi alusel, pidades prioriteetseks oma suurima riskivähendusega seotud vahendeid ja meetmeid, et tagada tõhus turujärelevalve, ja võttes arvesse vähemalt järgmisi tegureid:

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kindlakstehtud riskid, mis on seotud järgmisega:

(a)  kindlakstehtud riskid, mis võivad kahjustada inimeste tervist ja ohutust üldiselt, töötervishoidu ja -ohutust, tarbijakaitset, keskkonda ning avalikku julgeolekut ning mis on seotud järgmisega:

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Riskihindamise metoodika ja kriteeriumid ühtlustatakse kõigis liikmesriikides, et tagada kõigile ettevõtjatele võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Turujärelevalveasutused tagavad, et toode kõrvaldatakse turult, võetakse tagasi või toote kättesaadavaks tegemine keelatakse või seda piiratakse, kui juhul, kui toodet kasutatakse ettenähtud otstarbel või mõistlikult eeldatavate tingimuste kohaselt ning see on nõuetekohaselt paigaldatud ja hooldatud, on täidetud üks järgmistest tingimustest:

välja jäetud

(a)  toode võib kahjustada lõppkasutajate tervist või ohutust;

 

(b)  toode ei vasta liidu ühtlustamisõigusaktide kohaselt kohaldatavatele nõuetele.

 

Kui tooted turult kõrvaldatakse, tagasi võetakse või nende turustamine keelatakse või seda piiratakse, tagab turujärelevalveasutus, et sellest teavitatakse komisjoni artikli 31 alusel loodud võrgustiku kaudu ning teisi liikmesriike ja lõppkasutajaid.

 

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Seoses toodetega, mille suhtes kohaldatakse lisas sätestatud liidu ühtlustamisõigusakte, rakendavad turujärelevalveasutused järgmisi menetlusi:

 

(a) menetlused, mille abil saab käsitleda liidu ühtlustamisõigusaktidega hõlmatud toodete nõuetele mittevastavuse ja toodetest tulenevate ohtudega seotud küsimustes esitatud kaebusi ja aruandeid;

 

(b) menetlused, mille abil saab jälgida eeldatavasti selliste toodete tõttu toimunud õnnetusi või lõppkasutajate tervisele või ohutusele põhjustatud kahju ja selle kohta teavet koguda ning seda teavet üldsusele kättesaadavaks teha keskse andmebaasi kaudu, mis on ette nähtud õnnetusi ja vigastusi käsitleva teabe kogumiseks, või muudel viisidel;

 

(c) menetlused, mille abil saab kontrollida, kas ettevõtjad on tegelikult võtnud nõutavaid parandusmeetmeid;

 

d) menetlused, mille abil saab jälgida ohutusküsimusi käsitlevat teaduslikku ja tehnilist teavet.

 

e) menetlused koostööks internetipõhiste platvormide ja kauplemiskohtadega.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Turujärelevalveasutused tagavad meetmete võtmise korral suure läbipaistvuse ja teevad üldsusele kättesaadavaks kogu teabe, mis on nende hinnangul üldsuse jaoks asjakohane. Nad tagavad samuti, et artiklis 34 osutatud süsteemi sisestatakse järgmine teave:

4.  Turujärelevalveasutused tagavad meetmete võtmise korral suure läbipaistvuse ja teevad üldsusele kättesaadavaks kogu teabe, mis on nende hinnangul üldsuse jaoks asjakohane, järgides konfidentsiaalsuse põhimõtet, et kaitsta ameti- ja ärisaladusi või isikuandmeid.

 

Turujärelevalveasutused tagavad ka, et artiklis 34 osutatud süsteemi sisestatakse järgmine teave:

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  nende poolt ettevõtjate suhtes võetud ajutiste meetmete ja ettevõtjate võetud parandusmeetmete olemus;

(c)  nende poolt ettevõtjate suhtes võetud meetmete üksikasjad, ettevõtjate poolt nende ees võetud kohustused ja ettevõtjate võetud parandusmeetmete üksikasjad;

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Turujärelevalveasutused kasutavad oma volitusi ja täidavad oma kohustusi sõltumatult, erapooletult ja eelarvamusteta.

välja jäetud

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 a

 

Turujärelevalveasutuste meetmed seoses veebis müüdavate toodetega

 

1. Ilma et see piiraks artikli 12 kohaldamist, tagavad liikmesriigid oma turujärelevalvealase tegevuse tõhusa korralduse toodete puhul, mida müüakse veebi kaudu liidus asuvatele lõppkasutajatele.

 

2. Lõike 1 kohaldamiseks eraldab liikmesriik vastavalt vahendid ning tagab, et turujärelevalveasutustes on olemas piisavalt veebis müüdavate toodetega tegelevaid inspektoreid (nn veebiinspektorid), kel on veebikeskkonda ja uurimisi puudutavad eriteadmised, et tuvastada veebis müüdavad nõuetele mittevastavad tooted.

 

3. Liikmesriigid tagavad, et riiklikud turujärelevalveasutused viivad veebis müüdavate toodetega seotud tegevusi ellu järgmistel viisidel:

 

(a) ennetavalt, kontrollides teatavaid tootekategooriaid või teatavaid ettevõtjaid riskidega seotud kriteeriumide ja artiklis 13 osutatud riiklikus strateegias sätestatud prioriteetide alusel, ning

 

(b) tagantjärele, jälgides teavet veebis müüdavate toodete võimaliku nõuetele mittevastavuse kohta, võttes arvesse tarbijakaebusi, muudelt ametiasutustelt, ettevõtjatelt ja meedialt saadud teavet ning muid teabeallikaid.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12b

 

Turujärelevalveasutuste järelevalve ja hindamine

 

1. Liikmesriigid teevad regulaarselt järelevalvet oma riiklike turujärelevalveasutuste üle, et tagada nende jätkuv vastavus käesoleva määruse nõuetele.

 

2. Kui riiklik turujärelevalveasutus ei vasta käesoleva määruse nõuetele või ei täida oma kohustusi, võtab asjaomane liikmesriik asjakohased meetmed või tagab nõuetekohaste meetmete võtmise.

 

3. Seoses toodete turujärelevalve alaste meetmetega, mida korraldavad liikmesriikide turujärelevalveasutused, kohaldatakse nende suhtes vastastikuse hindamise nõuet, et hinnata, kas need turujärelevalveasutused vastavad käesoleva määruse nõuetele, aidata ja juhendada neid, et nende meetmeid tugevdada ja tagada käesoleva määruse ühtne kohaldamine.

 

4. Vastastikused hindamised hõlmavad turujärelevalveasutustes kasutusele võetud menetluste hindamisi, eeskätt selliste menetluste hindamist, mille abil kontrollitakse selliste toodete nõuetele vastavust, mille suhtes kohaldatakse liidu ühtlustamisõigusakte, kommunikatsiooni- ja koostöömehhanisme teiste turujärelevalveasutuste ja muude asjaomaste asutustega, töötajate pädevust, kontrollide ja inspekteerimismetoodika õigsust ning tulemuste õigsust. Vastastikuste hindamiste raames hinnatakse ka seda, kas asjaomastel turujärelevalveasutustel on piisavad vahendid oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, nagu nõutakse artikli 11 lõikes 4.

 

5. Turujärelevalveasutuse vastastikuse hindamise viivad läbi kaks muude liikmesriikide turujärelevalveasutust ja komisjon ning seda tehakse vähemalt korra viie aasta jooksul.

 

6. Võttes nõuetekohaselt arvesse vastavalt artiklile 31 loodud võrgustiku kaalutlusi, võtab komisjon kooskõlas artikliga 62 a vastu delegeeritud õigusaktid, milles käsitletakse vähemalt viit aastat hõlmava vastastikuste hindamiste kava koostamist, kriteeriumide kehtestamist vastastikusi hindamisi tegeva rühma koosseisu kohta, vastastikusteks hindamisteks kasutatavat metoodikat, ajakava, sagedust ja muid vastastikuste hindamistega seotud ülesandeid.

 

7. Vastastikuste hindamiste tulemusi kontrollib võrgustik. Komisjon koostab tulemuste kokkuvõtte ja avalikustab selle.

 

8. Liikmesriigid annavad komisjonile ja võrgustikule aru hindamise tulemustes sisalduvate soovituste järgimise kohta.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik koostab vähemalt iga kolme aasta tagant riikliku turujärelevalvestrateegia. Strateegiaga edendatakse liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamise ja turujärelevalve järjepidevat, terviklikku ja integreeritud lähenemisviisi liikmeriigi territooriumil ning see hõlmab toote tarneahela kõiki sektoreid ja etappe, sealhulgas importi ja digitaalseid tarneahelaid.

1.  Iga liikmesriik koostab vähemalt iga kolme aasta tagant riikliku turujärelevalvestrateegia. Riiklikus strateegias võetakse arvesse artikli 31 alusel loodud võrgustiku tööprogrammis sätestatud prioriteete ja edendatakse liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamise ja turujärelevalve (sh veebis müüdavate toodete turujärelevalve) järjepidevat, terviklikku ja integreeritud lähenemisviisi liikmeriigi territooriumil ning see hõlmab toote tarneahela kõiki sektoreid ja etappe, sealhulgas importi ja digitaalseid tarneahelaid.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Riiklik turujärelevalvestrateegia sisaldab vähemalt järgmisi elemente:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  hinnang nõuetele mittevastavate toodete esinemise kohta, võttes eelkõige arvesse artikli 12 lõikes 2 ja artikli 26 lõikes 3 osutatud riskipõhiseid kontrolle ning turusuundumusi, mis võivad mõjutada tootekategooriate nõuetele mittevastavuse määrasid;

a)  hinnang nõuetele mittevastavate toodete esinemise kohta, võttes eelkõige arvesse artikli 12 lõikes 2 ja artikli 26 lõikes 3 osutatud riskipõhiseid kontrolle, ja selliste toodete esinemise kohta, mille kohta on tehtud direktiivi 2001/95/EÜ artikli 13 kohane erakorraline otsus, ning võttes arvesse turusuundumusi, mis võivad mõjutada tootekategooriate nõuetele mittevastavuse määrasid, sh eelkõige ohte ja riske, mis peituvad asjade internetis ja tehisintellektiga seadmetes;

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  veebis müüdavate toodete järelevalves esmatähtsad valdkonnad, võttes arvesse ennetavaid ja reageerivaid turujärelevalvemeetmeid;

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kavandatud täitmise tagamise meetmed, mille eesmärk on vähendada nõuetele mittevastavuse esinemist esmatähtsates valdkondades, sealhulgas vajaduse korral minimaalsed kontrollitasemed, mis on ette nähtud selliste tootekategooriate jaoks, millel on oluline nõuetele mittevastavuse tase;

c)  kavandatud konkreetsed täitmise tagamise meetmed, mille eesmärk on vähendada nõuetele mittevastavuse esinemist punktide b ja b a kohastes esmatähtsates valdkondades, sealhulgas vajaduse korral minimaalsed kontrollitasemed, mis on ette nähtud selliste tootekategooriate jaoks, millel on oluline nõuetele mittevastavuse tase;

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid annavad oma riiklikust turujärelevalvestrateegiast teada artiklis 34 osutatud süsteemi kaudu.

3.  Liikmesriigid annavad oma riiklikust turujärelevalvestrateegiast komisjonile ja teistele liikmesriikidele teada artiklis 34 osutatud süsteemi kaudu. Liikmesriigid avalikustavad oma riiklikus turujärelevalvestrateegias sisalduva teabe kooskõlas käesoleva määruse artikliga 16 kas täielikult või osaliselt.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid annavad oma turujärelevalveasutustele turujärelevalve, uurimise ja täitmise tagamise volitused, mida on vaja, et kohaldada käesolevat määrust ja käesoleva määruse lisas sätestatud liidu ühtlustamisõigusakte.

1.  Liikmesriigid annavad oma turujärelevalveasutustele turujärelevalve (sh võltsitud toodete ja veebis müüdavate toodete turujärelevalve), uurimise ja täitmise tagamise volitused, mida on vaja, et kohaldada käesolevat määrust ja käesoleva määruse lisas sätestatud liidu ühtlustamisõigusakte, ning eraldavad neile selleks vajalikud vahendid.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Turujärelevalveasutused kasutavad käesolevas artiklis sätestatud volitusi kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, sellises ulatuses, mis vastab reguleerimisesemele, meetmete otstarbele ning nõuetele mittevastavuse laadile ja üldistele tegelikele või võimalikele tagajärgedele, tõhusalt ja tulemuslikult kooskõlas liidu ja riigisisese õigusega, sh Euroopa Liidu põhiõiguste harta põhimõtted, kohaldatavad menetluslikud tagatised ja liidu andmekaitse-eeskirjad, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Lõikest 1 hoolimata võivad liikmesriigid otsustada mitte anda igale pädevale asutusele kõiki volitusi, kui iga kõnealust volitust saab kooskõlas lõikega 2 tõhusalt kasutada.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui liikmesriigid annavad lõikes 1 osutatud volitusi, sealhulgas lõikes 3 osutatud volituse, siis võivad nad kehtestada, et volitust saab vajaduse korral kasutada ainult ühel järgmisel viisil:

2.  Liikmesriigid võivad kehtestada, et volitust saab vajaduse korral kasutada ainult ühel järgmisel viisil:

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  pöördudes teiste avaliku sektori asutuste poole;

b)  pöördudes kooskõlas kõnealuse liikmesriigi volituste jaotuse ning institutsioonilise ja halduskorraldusega vajaduse korral teiste avaliku sektori asutuste poole;

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  pöördudes kohtusse, kes on pädev tegema vajaliku otsuse, millega kiidetakse heaks kõnealuse volituse kasutamine.

c)  pöördudes kohtusse, kes on pädev tegema vajaliku otsuse, millega kiidetakse heaks kõnealuse volituse kasutamine, esitades sealhulgas vajaduse korral apellatsioonkaebuse, kui vajalikku otsust käsitlevat taotlust ei rahuldata.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõike 1 kohaselt turujärelevalveasutustele antud volitused hõlmavad vähemalt volitust:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teha ettevõtjate organisatsioonide süsteemiauditeid, sealhulgas auditeerida menetlusi, mida ettevõtjad kasutavad, et tagada käesoleva määruse ja kohaldatavate liidu ühtlustamisõigusaktide nõuete täitmine;

välja jäetud

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  saada juurdepääs nõuetele mittevastavust käsitlevale asjakohastele dokumentidele või teabele või asjakohastele andmetele mis tahes vormis või vormingus ja olenemata andmekandjast ja säilitamise kohast;

c)  saada juurdepääs nõuetele mittevastavust käsitlevatele asjakohastele dokumentidele, tehnilistele kirjeldustele, andmetele või sellisele teabele, sh juurdepääs toote juhtimiseks kasutatavatele tarkvarale ja algoritmidele, kuivõrd see on vajalik, et hinnata toote vastavust toodete suhtes kohaldatavatele liidu ühtlustamisõigusaktidele, mis tahes vormis või vormingus ja olenemata andmekandjast ja säilitamise kohast;

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  nõuda, et turujärelevalveasutuse liikmesriigi avaliku sektori asutus, organ või amet või muu füüsiline või juriidiline isik esitaks mis tahes vormis või formaadis teavet, andmeid või dokumente olenemata andmekandjast või säilitamise kohast, et turujärelevalveasutus saaks uurida, kas on esinenud või esineb nõuetele mittevastavuse juhtumeid ning teha kindlaks nende üksikasjad, sealhulgas eelkõige teavet, andmeid või dokumente, mida on vaja, et teha kindlaks raha- ja andmevood ning neid jälitada, teha kindlaks raha- ja andmevoogude eest vastutavate isikute nimed ja kontaktandmed ning pangakonto andmed ja veebisaitide omanik;

d)  nõuda, et turujärelevalveasutuse liikmesriigi avaliku sektori asutus, organ või amet või muu füüsiline või juriidiline isik esitaks mis tahes vormis või formaadis asjakohast teavet, andmeid või dokumente olenemata andmekandjast või säilitamise kohast, et turujärelevalveasutus saaks uurida, kas on esinenud või esineb nõuetele mittevastavuse juhtumeid ning teha kindlaks nende üksikasjad, sealhulgas eelkõige teavet, andmeid või dokumente, mida on vaja, et teha kindlaks raha- ja andmevood ning neid jälitada, teha kindlaks raha- ja andmevoogude eest vastutavate isikute nimed ja kontaktandmed ning pangakonto andmed ja veebisaitide omanik, kui kõnealune teave ja kõnealused andmed või dokumendid on seotud uurimise esemega;

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt e – alapunkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  nõuda ettevõtja esindajalt või töötajalt selgitusi uuritava küsimusega seotud faktide, teabe või dokumentide kohta ning dokumenteerida tema vastused;

3)  nõuda ettevõtja esindajalt või ettevõtja asjaomaselt töötajalt uuritava küsimusega seotud faktide, teabe või dokumentide kohta selgitusi või faktide esitamist ning dokumenteerida tema vastused;

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  võtta tasuta toodete näidiseid, et teha kindlaks nõuetele mittevastavus ja koguda tõendeid;

f)  võtta tasuta toodete näidiseid, et teha kindlaks nõuetele mittevastavus ja koguda tõendeid, kuivõrd see on toote väärtuse ja mittevastavuse raskusastme seisukohast proportsionaalne;

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  teha toodete katseoste, sealhulgas variisikuna, et teha kindlaks nõuetele mittevastavus ja koguda tõendeid;

g)  teha toodete, sh veebis müüdavate toodete katseoste, sealhulgas variisikuna, et neid kontrollida ja pöördprojekteerida, et teha kindlaks käesoleva määruse kohane nõuetele mittevastavus ja koguda tõendeid;

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  võtta ajutisi meetmeid, kui tõsise ohu vältimiseks ei ole muid tõhusaid vahendeid, sealhulgas eelkõige võtta ajutisi meetmeid, millega nõutakse, et veebimajutusteenuse pakkujad kõrvaldaksid või keelaksid infosisu või piiraks sellele juurdepääsu või peataks veebisaidi, teenuse või konto või piiraks sellele juurdepääsu või et domeeniregistrid või domeeniregistri pidajad peataksid konkreetseks ajavahemikuks täielikult kvalifitseeritud domeeninime;

h)  võtta meetmeid, kui see on põhjendatud ja proportsionaalne ning tõsise ohu vältimiseks ei ole muid tõhusaid vahendeid, sealhulgas eelkõige võtta meetmeid, millega nõutakse, et veebimajutusteenuse pakkujad kõrvaldaksid või keelaksid infosisu või piiraks sellele juurdepääsu täielikult või osaliselt või peataks veebisaidi, teenuse või konto või piiraks sellele juurdepääsu või et domeeniregistrid või domeeniregistri pidajad peataksid konkreetseks ajavahemikuks täielikult kvalifitseeritud domeeninime;

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  taotleda, et ettevõtja võtaks kohustuse lõpetada nõuetele mittevastavus;

j)  taotleda, et nõuetele mittevastavuse eest vastutav ettevõtja võtaks kohustuse või nõustuks kohustusega nõuetele mittevastavus lõpetada;

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l)  määrata ettevõtjale karistusi, sealhulgas trahve või perioodilisi karistusmakseid nõuetele mittevastavuse või turujärelevalveasutuse otsuse, korralduse, ajutise meetme või muu meetme mittejärgimise korral;

l)  määrata ettevõtjale karistusi, sealhulgas trahve või perioodilisi karistusmakseid nõuetele mittevastavuse või turujärelevalveasutuse otsuse, korralduse, meetme mittejärgimise korral;

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesoleva lõike punktis h sätestatud volitusi kasutatakse kooskõlas käesoleva artikli lõike 2 punktiga c kohtusse pöördumise kaudu.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Turujärelevalveasutused avaldavad kõik ettevõtjate võetud kohustused, andmed parandusmeetmete kohta, mida ettevõtjad on nende territooriumil võtnud, ning andmed ajutiste meetmete kohta, mida asjaomane turujärelevalveasutus on käesoleva määruse alusel võtnud.

4.  Kui turujärelevalveasutused peavad seda üldsuse seisukohast asjakohaseks, avaldavad nad kõik ettevõtjate võetud kohustused, andmed parandusmeetmete kohta, mida ettevõtjad on nende territooriumil võtnud, ning andmed ajutiste meetmete kohta, mida asjaomane turujärelevalveasutus on käesoleva määruse artikli 12 lõike 4 esimese lõigu alusel võtnud, andes ettevõtjatele võimaluse nendega seotud teavet enne avalikustamist kommenteerida.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Turujärelevalveasutused kasutavad oma volitusi kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused korraldavad piisaval määral asjakohaseid tooteomaduste kontrolle dokumentide kontrollimise teel ja vajaduse korral füüsilisi või laboratoorseid kontrolle esindava valimi alusel.

Turujärelevalveasutused korraldavad piisaval määral ja piisava sagedusega asjakohaseid tooteomaduste kontrolle dokumentide kontrollimise teel ja vajaduse korral piisavaid füüsilisi või laboratoorseid kontrolle piisavate esindavate valimite alusel.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Otsustades selle üle, milliseid kontrolle teha ja millises ulatuses, võtavad turujärelevalveasutused eelkõige arvesse riskihindamise põhimõtteid ja laekunud kaebusi.

Otsustades selle üle, milliseid kontrolle teha, milliste tooteliikide kohta ja millises ulatuses, võtavad turujärelevalveasutused eelkõige arvesse riskihindamise põhimõtteid, laekunud kaebusi ja muud asjaomast teavet.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui ettevõtjad esitavad akrediteeritud vastavushindamisasutuse väljastatud katseprotokollid või sertifikaadid, mis tõendavad nende toodete vastavust liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele, võtavad turujärelevalveasutused neid protokolle ja sertifikaate asjakohaselt arvesse.

Kui ettevõtjad esitavad määruse 765/2008 kohaselt akrediteeritud vastavushindamisasutuse väljastatud katseprotokollid või sertifikaadid, mis tõendavad nende toodete vastavust liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele, võtavad turujärelevalveasutused neid protokolle ja sertifikaate asjakohaselt arvesse.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Lõike 1 kohaldamisel võtavad turujärelevalveasutused toote hindamisel arvesse, millises ulatuses toode vastab:

 

a) toote suhtes kohaldatavatele nõuetele, mis on sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktides või põhinevad neil aktidel ja mis on seotud käsitletava võimaliku ohuga;

 

b) kõigile asjaomastele Euroopa standarditele või muudele tehnilistele kirjeldustele, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

 

Vastavus punktides a ja b osutatud nõuetele annab aluse eeldada, et tootega kaitstakse piisavalt neid avalikke huve, millega nimetatud nõuded on seotud. See aga ei takista turujärelevalveasutusi võtmast käesoleva määruse alusel meetmeid, kui ilmneb tõendeid, et toode kujutab hoolimata sellisest vastavusest endast ohtu.

 

See, et neid avalikke huve saab kaitsta paremini või saab paremini kaitsta muude olemasolevate toodetega, ei anna iseenesest põhjust pidada toodet ohtu kujutavaks.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Teatavate toodete või tootekategooriate jaoks, mille puhul on pidevalt kindlaks tehtud spetsiifilised riskid või liidu ühtlustamisõigusaktide rängad rikkumised, ning selleks et tagada tervise ja ohutuse või muude nende õigusaktidega kaitstud avalike huvide kõrgetasemeline kaitse, võtab komisjon artikli 31 kohaselt loodud võrgustiku kaalutlusi arvesse võttes kooskõlas artikliga 62 a vastu delegeeritud õigusaktid, milles määratakse liidu tasandil kindlaks kontrollide ühetaolised tingimused, kontrollide sageduse kindlaksmääramise kriteeriumid ning seoses kõnealuste toodete või tootekategooriatega kontrollitavate valimite hulk.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused otsustavad turult kõrvaldada teises liikmesriigis valmistatud toote, teavitavad nad sellest viivitamata asjaomast ettevõtjat.

3.  Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused otsustavad turult kõrvaldada teises liikmesriigis valmistatud või teises liikmesriigis turule lastud toote, teavitavad nad sellest viivitamata asjaomast ettevõtjat.

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused järgivad vajaduse korral konfidentsiaalsuse põhimõtet, et kaitsta ameti- ja ärisaladusi või isikuandmeid vastavalt siseriiklikele õigusaktidele, lähtudes nõudest, et tuleb avaldada võimalikult suurel määral teavet kaitsmaks lõppkasutajate huve liidus.

Turujärelevalveasutused tagavad kõige rangemad konfidentsiaalsuse ning ameti- ja ärisaladuse hoidmise nõuded ning kaitsevad isikuandmeid vastavalt riigisisestele õigusaktidele, lähtudes nõudest, et tuleb avaldada võimalikult suurel määral teavet kaitsmaks lõppkasutajate huve liidus.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Turujärelevalveasutused võtavad asjakohased meetmed, tagades muu hulgas, et toote turul kättesaadavaks tegemine keelatakse või seda piiratakse või et toode kõrvaldatakse turult või võetakse tagasi, kui toodet kasutatakse ettenähtud otstarbel või mõistlikult eeldatavate tingimuste kohaselt ja see on nõuetekohaselt paigaldatud ja hooldatud ning kehtib üks järgmistest tingimustest:

 

a) toode võib kahjustada lõppkasutajate tervist või ohutust;

 

b) toode ei vasta liidu ühtlustamisõigusaktide kohaselt kohaldatavatele nõuetele;

 

c) toode on võltsitud.

 

Käesoleva lõike kohaldamisel võivad turujärelevalveasutused nõuda, et ettevõtja annaks teada, millistel teistel tootemudelitel on kõnealuse tootega samad tehnilised omadused, mis on liidu ühtlustamisõigusaktide alusel kohaldatavate nõuete täitmiseks olulised.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a.  Ilma et see piiraks lõike -1 kohaldamist, nõuavad turujärelevalveasutused, et asjaomane ettevõtja lõpetaks liidu ühtlustamisõigusaktides sätestatud haldusnõuetele formaalse mittevastavuse, mille puhul ei ole tegemist käesolevas õigusaktis sätestatud oluliste nõuete rikkumisega. Kui mittevastavust ei lõpetata, võtab asjaomane liikmesriik kõik vajalikud meetmed, millega toote turul kättesaadavaks tegemist piiratakse või see keelatakse, või tagab, et toode kõrvaldatakse turult või võetakse sealt tagasi.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne lõikes 1 osutatud meetme, otsuse või korralduse võtmist või tegemist antakse asjaomasele ettevõtjale võimalus saada ära kuulatud asjakohase ajavahemiku jooksul, mis ei ole lühem kui kümme päeva, välja arvatud juhul, kui talle ei ole võimalik seda võimalust anda võetava meetme või tehtava otsuse või korralduse kiireloomulisuse tõttu, mille aluseks on tervise- või ohutusnõuded või muud põhjused, mis seonduvad asjakohaste liidu ühtlustamisõigusaktidega hõlmatud avalike huvidega.

Enne lõikes 1 osutatud meetme, otsuse või korralduse võtmist või tegemist antakse asjaomasele ettevõtjale võimalus saada ära kuulatud asjakohase ajavahemiku jooksul, mis ei ole lühem kui kümme tööpäeva, välja arvatud juhul, kui talle ei ole võimalik seda võimalust anda võetava meetme või tehtava otsuse või korralduse kiireloomulisuse tõttu, mille aluseks on tervise- või ohutusnõuded või muud põhjused, mis seonduvad asjakohaste liidu ühtlustamisõigusaktidega hõlmatud avalike huvidega.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kui tooted turult kõrvaldatakse, tagasi võetakse või nende turustamine keelatakse või seda piiratakse, tagab turujärelevalveasutus, et sellest teavitatakse ka artiklis 34 osutatud süsteemi kaudu komisjoni, teisi liikmesriike ja lõppkasutajaid, ilma et see piiraks artikli 18 lõike 1 kohaldamist.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Turujärelevalveasutused võtavad meetmeid, et turult kõrvaldada või tagasi võtta tõsist ohtu kujutavad tooted või keelata nende turul kättesaadavaks tegemine. Nad teavitavad komisjoni kõnealustest meetmetest viivitamata vastavalt artiklile 19.

1.  Turujärelevalveasutused võtavad viivitamata meetmeid, et turult kõrvaldada või tagasi võtta tooted, mis kujutavad suurt ohtu inimeste ohutusele või tervisele või muudele avalikele huvidele, mida nende toodetega seotud asjaomaste liidu ühtlustamisõigusaktidega kaitstakse, või keelata nende turul kättesaadavaks tegemine. Nad teavitavad komisjoni kõnealustest meetmetest viivitamata vastavalt artiklile 19.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui turul on tehtud kättesaadavaks tõsist ohtu põhjustav toode, teatavad turujärelevalveasutused komisjonile kõigist vabatahtlikest meetmetest, mille ettevõtja on võtnud ja mille võtmisest ta on teatanud.

2.  Kui turul on tehtud kättesaadavaks tõsist ohtu põhjustav toode, teatavad turujärelevalveasutused viivitamata komisjonile kõigist vabatahtlikest meetmetest, mille ettevõtja on võtnud ja mille võtmisest ta on teatanud.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon võib määrata liidu katserajatised teatavate turul kättesaadavaks tehtavate toodete või tootekategooriate või -rühmade jaoks või tootekategooria- või tooterühmaga seotud spetsiifiliste riskide jaoks.

1.  Komisjon võib pärast artikli 31 alusel loodud võrgustikuga konsulteerimist määrata liidu katserajatised teatavate turul kättesaadavaks tehtavate toodete või tootekategooriate või -rühmade jaoks või tootekategooria või tooterühmaga seotud spetsiifiliste riskide jaoks, sh selliste jaoks, mille katsetamiseks liikmesriikidel oma territooriumil vajalikke rajatisi ei ole.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Liidu katserajatiste eesmärk on tagada liidu turujärelevalve jaoks piisav laboratoorne võimekus ning katsete usaldusväärsus ja järjepidevus.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Liidu katserajatiste loomine ei mõjuta turujärelevalveasutuste õigust valida, millistes rajatistes tooteid turujärelevalveks katsetatakse.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liidu katserajatised täidavad oma pädevusvaldkonnas vähemalt järgmisi ülesandeid:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  katsetavad tooteid seoses turujärelevalve ja uurimistega;

a)  katsetavad komisjoni, artikli 31 alusel loodud võrgustiku või turujärelevalveasutuste taotlusel konkreetseid tooteid või tootekategooriaid või -rühmi või tootekategooria või tooterühmaga seotud spetsiifilisi riske seoses turujärelevalve ja uurimistega;

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  aitavad lahendada vaidlusi liikmesriikide turujärelevalveasutuste, ettevõtjate ja vastavushindamisasutuste vahel;

välja jäetud

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Turujärelevalveasutused aktsepteerivad kooskõlas määruse (EÜ) 765/2008 artikli 11 lõikega 2 liidu katserajatiste välja antud katseprotokolle.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles määratakse kindlaks liidu katserajatiste määramise kord. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 63 osutatud kontrollimenetlusega.

5.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles määratakse kindlaks liidu katserajatiste määramise, toimimise ja rahastamise kord ning kehtestatakse lõike 4 kohaste ülesannetega seotud edasikaebamise kord. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 63 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Turujärelevalveasutused võivad nõuda nõuetele mittevastavatelt ettevõtjatelt haldustasusid nende nõuetele mittevastavuse juhtumite eest, et asutused saaksid katta oma kulud, mis on neile tekkinud nõuetele mittevastavuse juhtumitega seotud tegevuse käigus. Need kulud võivad hõlmata riskihindamise otstarbel tehtavate katsete kulusid, artikli 30 lõigete 1 ja 2 kohaselt meetmete võtmise kulusid ja kulusid, mis on seotud toodetega, mille puhul on tehtud kindlaks nõuetele mittevastavus ja mille puhul tuleb võtta parandusmeetmeid enne nende vabasse ringlusse lubamist.

2.  Turujärelevalveasutused võivad nõuda nõuetele mittevastavatelt ettevõtjatelt haldustasusid nende nõuetele mittevastavuse juhtumite eest, et asutused saaksid katta kõik kulud, mis on neile tekkinud nõuetele mittevastavuse juhtumitega seotud tegevuse käigus. Kui turujärelevalveasutus on seisukohal, et see on ebaproportsionaalne, võib ta otsustada, et ettevõtja kannab kuludest vaid osa. Need kulud on mittevastavusega proportsionaalsed ja võivad hõlmata riskihindamise otstarbel tehtavate katsete kulusid, artikli 30 lõigete 1 ja 2 kohaselt meetmete võtmise kulusid ja kulusid, mis on seotud toodetega, mille puhul on tehtud kindlaks nõuetele mittevastavus ja mille puhul tuleb võtta parandusmeetmeid enne nende vabasse ringlusse lubamist.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 osutatud haldustasusid, mida turujärelevalveasutused võtavad, kasutatakse nimetatud asutuste täiendavate turujärelevalvemeetmete rahastamiseks.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Liikmesriikide ja liidu turujärelevalveasutused ning turujärelevalveasutused ja komisjon teevad tõhusalt koostööd ja vahetavad teavet.

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Taotluse saanud asutus esitab taotluse esitanud asutuse taotlusel teabe, mida taotluse saanud asutus peab vajalikuks, et teha kindlaks, kas toode ei vasta nõuetele, ning tagada nõuetele mittevastavuse lõpetamine.

1.  Põhjendatud taotluse saanud asutus esitab taotluse esitanud asutuse taotlusel viimasele viivitamata ja hiljemalt 30 päeva jooksul teabe, mida taotluse saanud asutus peab vajalikuks, et teha kindlaks, kas toode ei vasta nõuetele, ning tagada nõuetele mittevastavuse lõpetamine.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Taotluse saanud asutus korraldab vajaliku uurimise või rakendab muid taotletud teabe kogumiseks asjakohaseid meetmeid. Vajaduse korral kasutatakse uurimise käigus teiste turujärelevalveasutuste abi.

2.  Taotluse saanud asutus korraldab vajaliku uurimise või rakendab muid taotletud teabe kogumiseks asjakohaseid meetmeid. Vajaduse korral kasutatakse uurimise käigus teiste turujärelevalveasutuste abi. Taotluse saanud asutus hoiab taotluse esitanud asutust tema taotlusega seoses võetud meetmetega kursis.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Lõike 1 kohaselt taotluse esitanud asutusele teavet esitades järgib taotluse saanud asutus konfidentsiaalsuse põhimõtet, et kaitsta ameti- ja ärisaladusi või vastavalt riigisisestele õigusaktidele isikuandmeid.

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Taotluse saanud asutus vastab lõike 1 kohaselt esitatud taotlusele sellise menetluse abil ja nende tähtaegade piires, mille komisjon on sätestanud lõike 5 kohaselt.

välja jäetud

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles määratakse kindlaks tähtajad, standardvormid ja täiendavad andmed lõike 1 kohaselt teabenõuete esitamise ja neile vastamise käigus kasutatavate menetluste kohta. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 63 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Taotluse saanud asutus võtab taotluse esitanud asutuse taotlusel viivitamata kõik vajalikud täitmise tagamise meetmed, kasutades talle selleks käesoleva määruse kohaselt antud volitusi, et lõpetada nõuetele mittevastavus.

1.  Kui toote mittevastavuse lõpetamiseks on vaja võtta meetmeid teise liikmesriigi jurisdiktsioonis, võib taotluse esitanud asutus esitada selles liikmesriigis asuvale taotluse saanud asutusele põhjendatud taotluse võtta täitmise tagamise meetmeid. Sellisel juhul võtab taotluse saanud asutus viivitamata kõik vajalikud täitmise tagamise meetmed, kasutades talle selleks käesoleva määruse kohaselt antud volitusi, et lõpetada nõuetele mittevastavus, kasutades artiklis 14 sätestatud volitusi ja mis tahes muid riigisisese õigusega antud volitusi, kaasa arvatud karistuste määramine.

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Taotluse saanud asutus teavitab korrapäraselt ja põhjendamatute viivitusteta taotluse esitanud asutust lõikes 2 osutatud meetmetest, mis on võetud või mida on kavas võtta, ja konsulteerib nende asjus temaga.

Taotluse saanud asutus teavitab taotluse esitanud asutust lõikes 2 osutatud meetmetest, mis on võetud või mida on kavas võtta, ja konsulteerib nende asjus temaga. Kui taotluse saanud asutus peab seda vajalikuks, võib ta nende meetmete üle taotluse esitanud asutusega nõu pidada.

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Taotluse saanud asutus teavitab viivitamata taotluse esitanud asutust, teiste liikmesriikide turujärelevalveasutusi ja komisjoni oma võetud meetmetest ning nende mõjust kõnealusele nõuetele mittevastavusele. Teavitamine toimub artiklis 34 osutatud süsteemi abil ja see hõlmab vähemalt järgmist teavet:

Taotluse saanud asutus teavitab taotluse esitanud asutust, teiste liikmesriikide turujärelevalveasutusi ja komisjoni oma võetud meetmetest ning nende mõjust kõnealusele nõuetele mittevastavusele. Teavitamine toimub artiklis 34 osutatud süsteemi abil.

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kas ajutised meetmed on võetud;

välja jäetud

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kas nõuetele mittevastavus on lõppenud;

välja jäetud

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kas on määratud karistusi ning kui jah, siis milliseid;

välja jäetud

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  kas taotluse saanud asutuse või ettevõtja võetud muud meetmed on rakendatud.

välja jäetud

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Taotluse saanud asutus vastab lõike 1 kohaselt esitatud taotlusele sellise menetluse abil ja nende tähtaegade piires, mille komisjon on sätestanud lõike 5 kohaselt.

välja jäetud

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles määratakse kindlaks tähtajad, standardvormid ja täiendavad andmed lõike 1 kohaselt täitmise tagamise meetmete võtmise taotluste esitamise ja neile vastamise käigus kasutatavate menetluste kohta. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 63 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Taotluse esitanud asutus esitab artikli 22 või 23 alusel esitatud vastastikuse abi taotluse korral piisavalt teavet, et taotluse saanud asutus saaks taotluse rahuldada, sealhulgas vajalikud tõendid, mida on võimalik koguda ainult taotluse esitanud asutuse liikmesriigis.

1.  Taotluse esitanud asutus esitab artikli 22 või 23 alusel esitatud vastastikuse abi taotluse korral kogu olemasoleva teabe, et taotluse saanud asutus saaks taotluse rahuldada, sealhulgas vajalikud tõendid, mida on võimalik koguda ainult taotluse esitanud asutuse liikmesriigis.

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Taotluse esitanud asutus saadab artikli 22 või 23 kohased vastastikuse abi taotlused taotluse saanud asutuse liikmesriigi ühtsele kontaktasutusele ja teavitamise eesmärgil ka taotluse esitanud asutuse liikmesriigi ühtsele kontaktasutusele. Taotluse saanud asutuse liikmesriigi ühtne kontaktasutus edastab taotlused viivitamata asjaomasele pädevale asutusele.

2.  Taotluse esitanud asutus saadab artikli 22 või 23 kohased vastastikuse abi taotlused taotluse saanud asutusele ja teavitamise eesmärgil ka nii taotluse esitanud asutuse kui ta taotluse saanud asutuse liikmesriigi ühtsele kontaktasutusele.

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tooteid, mida peetakse ühe liikmesriigi turujärelevalveasutuse otsuse alusel nõuetele mittevastavaks, peavad nõuetele mittevastavaks ka teise liikmesriigi turujärelevalveasutused, välja arvatud juhul, kui ettevõtja suudab tõendada vastupidist.

3.  Ilma et see piiraks kohaldatavate liidu ühtlustamisõigusaktide kohast liidu kaitsemeetmete menetlust, peavad tooteid, mida peetakse ühe liikmesriigi turujärelevalveasutuse otsuse alusel nõuetele mittevastavaks, nõuetele mittevastavaks pidama ka teise liikmesriigi turujärelevalveasutused, välja arvatud juhul, kui teise liikmesriigi asjaomane turujärelevalveasutus on saanud omaenda uurimise käigus või ettevõtjalt selgeid tõendeid vastupidise kohta. Kui eri liikmesriikide tõlgendused ühe ja sama toote kohta erinevad, arutatakse seda viivitamata artikli 31 alusel loodud võrgustikus.

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui esimese sissetoomise koha tollil on põhjust kahtlustada, et tooted, mille suhtes kohaldatakse liidu ühtlustamisõigusakte ja mida säilitatakse ajutiselt või mille suhtes kohaldatakse muud tolliprotseduuri kui vabasse ringlusse lubamist, on ohtlikud, siis edastavad nad kogu asjakohase teabe pädevale sihttolliasutusele.

Kui esimese sissetoomise koha tollil on põhjust kahtlustada, et tooted, mille suhtes kohaldatakse liidu ühtlustamisõigusakte ja mida säilitatakse ajutiselt või mille suhtes kohaldatakse muud tolliprotseduuri kui vabasse ringlusse lubamist, ei ole asjaomaste liidu õigusaktidega kooskõlas või on ohtlikud, siis edastavad nad kogu asjakohase teabe pädevale sihttolliasutusele.

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Kui ühe liikmesriigi tolliasutustel on alust arvata, et mõnes teises liikmesriigis võib liidu turule siseneda toode, mis ei pruugi nõuetele vastata, esitab asutus viivitamata teiste liikmesriikide pädevatele tolliasutustele kogu asjakohase teabe.

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad komisjonile iga aasta 31. märtsiks statistilised andmed, mis käsitlevad lõike 1 kohaselt määratud asutuste poolt eelmisel kalendriaastal tehtud liidu ühtlustamisõigusaktidega reguleeritud toodete kontrolle, sealhulgas andmed järgmise kohta:

Liikmesriigid esitavad komisjonile iga aasta 31. märtsiks üksikasjalikud statistilised andmed, mis käsitlevad lõike 1 kohaselt määratud asutuste poolt eelmisel kalendriaastal tehtud liidu ühtlustamisõigusaktidega reguleeritud toodete kontrolle, sealhulgas andmed järgmise kohta:

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kõnealuste toodete kontrolli, sealhulgas tooteohutuse ja nõuetele vastavuse valdkonnas tehtud sekkumiste arv;

a)  kõnealuste toodete kontrolli, sealhulgas tooteohutuse ja nõuetele vastavuse valdkonnas tehtud sekkumiste arv ja liigid;

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 7 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  nende toodete omadused, mille puhul tehti kindlaks nõuetele mittevastavus.

d)  nende toodete liigid ja omadused, mille puhul tehti kindlaks nõuetele mittevastavus.

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon koostab iga aasta 30. juuniks aruande, mis sisaldab liikmesriikide poolt eelmise kalendriaasta kohta esitatud teavet. Aruanne avaldatakse artiklis 34 osutatud süsteemis.

Komisjon koostab iga aasta 30. juuniks aruande, mis sisaldab liikmesriikide poolt eelmise kalendriaasta kohta esitatud teavet, sealhulgas tollitoimingute analüüsi ja liikmesriikides kehtivaid täitemenetlusi. Aruanne avaldatakse artiklis 34 osutatud süsteemis.

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kui komisjon saab teada tõsisest ohust, mida põhjustavad liikmesriigis kolmandast riigist imporditud tooted, mille suhtes kohaldatakse liidu ühtlustamisõigusakte, siis soovitab ta asjaomasel liikmesriigil võtta asjakohaseid turujärelevalvemeetmeid.

8.  Kui komisjon saab teada tõsisest ohust, mida põhjustavad liikmesriigis kolmandast riigist imporditud tooted, mille suhtes kohaldatakse liidu ühtlustamisõigusakte, siis palub ta asjaomasel liikmesriigil võtta asjakohaseid turujärelevalvemeetmeid.

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a.  Et tagada liidu ühtlustamisõigusaktide järjekindel täitmine, tugevdada liidu turule sisenevate toodete kontrolli ning kindlustada kontrollide tulemuslikku ja ühtsus, võtab komisjon artikli 31 alusel loodud võrgustiku kaalutlusi arvesse võttes kooskõlas artikliga 62 a vastu delegeeritud õigusaktid, milles määratakse ühtse riskianalüüsi alusel liidu tasandil kindlaks kontrollide ühtsed eesmärgid ja võrdlusalused ning kasutatavad meetodid.

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  toote nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed ei ole artikli 4 lõike 5 kohaselt märgitud ega leitavad;

d)  kontaktisiku nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktandmed, sealhulgas postiaadress, ei ole artikli 4 lõike 5 kohaselt märgitud ega leitavad;

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  toode on võltsitud ja selle suhtes kohaldatakse määruse (EL) 608/2013 kohaseid menetlusi;

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  mis tahes muul põhjusel on alust arvata, et toode ei vasta selle suhtes kohaldatavates liidu ühtlustamisõigusaktides sätestatud nõuetele, kui see lastakse turule, või see põhjustab tõsist ohtu.

e)  mis tahes muul põhjusel, kui on alust arvata, et toode ei vasta selle suhtes kohaldatavates liidu ühtlustamisõigusaktides sätestatud nõuetele, kui see lastakse turule, või see põhjustab ohtu.

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui turujärelevalveasutustel on alust arvata, et toode ei vasta selle suhtes kohaldatavate liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele või põhjustab tõsist ohtu, siis nõuavad nad, et artikli 26 lõike 1 kohaselt määratud asutused peataksid selle vabasse ringlusse lubamise protsessi.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Turujärelevalveasutused ja toll vahetavad teavet volitatud ettevõtja staatuse ning varasema nõuetele vastavuse kohta tooteohutuse valdkonnas.

3.  Turujärelevalveasutused ja toll vahetavad teavet volitatud ettevõtja staatuse ning varasema nõuetele vastavuse kohta liidu ühtlustamisõigusaktide ja tooteohutuse valdkonnas. Vajaduse korral edastatakse vahetatud teave ka Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF).

Muudatusettepanek    173

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui lõike 2 teises lõigus kirjeldatud kontrollide käigus tehakse kindlaks nõuetele mittevastavus, siis peatavad turujärelevalveasutused lõikega 1 ja lõike 2 esimese lõiguga ette nähtud soodsa kohtlemise ning kannavad nõuetele mittevastavuse üksikasjad artiklis 34 osutatud süsteemi.

4.  Kui lõike 2 teises lõigus kirjeldatud kontrollide käigus tehakse kindlaks nõuetele mittevastavus, siis peatavad turujärelevalveasutused lõikega 1 ja lõike 2 esimese lõiguga ette nähtud soodsa kohtlemise. Nad teavitavad asjaomaseid tolliasutusi tuvastatud mittevastavusest ning kannavad nõuetele mittevastavuse üksikasjad artiklis 34 osutatud süsteemi.

Muudatusettepanek    174

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõik 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Võrgustiku eesmärk on olla liikmesriikide ametiasutuste ja komisjoni struktureeritud koostöö platvorm ning ühtlustada liidus turujärelevalvetavasid, muutes turujärelevalvemeetmed tõhusamaks.

Muudatusettepanek    175

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Võrgustik koosneb liidu toote nõuetele vastavuse nõukogust (edaspidi „ELi toodete nõuetele vastavuse nõukogu“) haldustegevuse koordineerimisrühmadest ja sekretariaadist.

1.  Võrgustikku kuuluvad üks esindaja igast artiklis 11 osutatud ühtsest kontaktasutusest, kaks komisjoni esindajat ja nende asendusliikmed, haldustegevuse koordineerimisrühmad ja sekretariaat.

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  ELi toodete nõuetele vastavuse nõukogusse kuulub üks esindaja artiklis 11 osutatud igast ühtsest kontaktasutusest, kaks esindajat komisjonist ja nende asendusliikmed.

välja jäetud

Selgitus

Liidu toodete nõuetele vastavuse võrgustiku struktuur on ümber korraldatud, tagada võrgustiku liikmete vahel dünaamilisem suhtlus. Et tugevdada turujärelevalveasutuste ja komisjoni koostööd, on võrgustiku ja komisjoni jaoks ette nähtud uus ühine ülesanne ja uued volitused.

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon loob eraldi või ühised haldustegevuse koordineerimisrühmad kõigi käesoleva määruse lisas loetletud liidu ühtlustamisõigusaktide meetmete jaoks. Iga haldustegevuse koordineerimisrühm koosneb pädevate riiklike turujärelevalveasutuste esindajatest ning vajaduse korral ühtsete kontaktasutuste esindajatest ning asjaomaste ettevõtjate ühenduste ja tarbijaühenduste esindajatest.

3.  Komisjon loob eraldi või ühised haldustegevuse koordineerimisrühmad kõigi käesoleva määruse lisas loetletud liidu ühtlustamisõigusaktide meetmete jaoks. Iga haldustegevuse koordineerimisrühm koosneb pädevate riiklike turujärelevalveasutuste esindajatest ning vajaduse korral ühtsete kontaktasutuste esindajatest ning asjaomaste ettevõtjate ühenduste ja tarbijaühenduste esindajatest. Komisjon korraldab haldustegevuse koordineerimisrühmade kohtumisi ja osaleb neil vaatlejana.

Muudatusettepanek    178

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Võrgustiku kohtumistel on haldustegevuse koordineerimisrühmad esindatud vastavalt sellele, mil määral on nende eriteadmised ja -kogemused seoses reguleeritava valdkonnaga vajalikud.

Muudatusettepanek    179

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Sekretariaat koosneb komisjoni töötajatest.

4.  Sekretariaat koosneb komisjoni töötajatest. Sekretariaat korraldab võrgustiku kohtumisi ja tagab sellele tehnilise ja logistilise toe.

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon võib osaleda haldustegevuse koordineerimisrühmade kohtumistel.

välja jäetud

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Võrgustik saab kokku korrapäraste ajavahemike järel ja vajaduse korral komisjoni või liikmesriigi põhjendatud taotlusel.

Muudatusettepanek    182

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b.  Võrgustik võib luua spetsiaalsete küsimuste ja ülesannetega tegelevad alalised või ajutised alarühmad.

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 c.  Võrgustik annab oma parima, et võtta otsuseid vastu konsensuse alusel. Kui konsensusele ei jõuta, võtab võrgustik oma seisukoha vastu liikmete lihthäälteenamusega.

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 d.  Võrgustik võib kutsuda eksperte ja teisi kolmandaid isikuid (sh tööstuse huve esindavad organisatsioonid, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, tarbijad, laborid ja liidu tasandi vastavushindamisasutused) osalema kohtumistel vaatlejatena või paluda neil saata kirjalikke selgitusi.

Muudatusettepanek    185

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 5 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 e.  Võrgustiku kohtumine ja haldustegevuse koordineerimisrühmade kohtumised toimuvad läbipaistvalt.

Muudatusettepanek    186

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Võrgustikul on järgmised ülesanded:

 

a) võtta vastu oma kaheaastane tööprogramm, milles määratakse muu hulgas kindlaks ühised turujärelevalvemeetmete prioriteedid, kaasa arvatud ühismeetmed seoses veebituru järelevalvega, ning prioriteetsed valdkonnad või tootekategooriad;

 

b) võtta vastu omaenda kodukord ja haldustegevuse koordineerimisrühmade toimimise kord;

 

c) vaadata korrapäraselt läbi üldine riskihindamismetoodika ja pidada selle üle aru, et tagada selle ühtne kohaldamine;

 

d) koostada käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate toodete omaduste kontrollimiseks valdkondlikud suunised;

 

e) arutada kontrollide ühetaolisi tingimusi, kontrollide sageduse kindlaksmääramise kriteeriumeid või seoses konkreetsete toodetega kontrollitavate valimite hulka, nagu on osutatud artikli 15 lõikes 1, kooskõlas lõike -1 punktis a sätestatud prioriteetidega, samuti liidu turule sisenevate toodete kontrollide ühtseid eesmärke ja võrdlusaluseid ning kasutatavaid meetodeid kooskõlas artikli 26 lõikega 8 a;

 

f) hõlbustada teabevahetust nõuetele mittevastavate toodete kohta, uute teadussuundade ning uute tehnoloogiate, tekkivate riskide ja muude kontrollitoimingute seisukohalt asjakohaste aspektide kohta ning turujärelevalvestrateegiate ja -meetmete rakendamise kohta;

 

g) tagada haldustegevuse koordineerimisrühmade ja nende tegevuse koordineerimine ja järelevalve;

 

h) aidata liikmesriigi taotlusel koostada ja rakendada artiklis 8 osutatud vastastikuse mõistmise memorandume;

 

i) hõlbustada turujärelevalveasutuste ja komisjoni vastastikuse hindamise süsteemi tõhusat toimimist, nagu on osutatud artiklis 12 b, ning uurida ja jälgida kõnealuste hindamiste tulemusi;

 

j) analüüsida turujärelevalveasutuste vahelisi vaidlusi, mis on seotud käesoleva määruse kohaldamisega, uurida muid sellealaseid küsimusi ning võtta vastu suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid, et julgustada käesoleva määruse järjepidevat kohaldamist ja ühtset tõlgendamist, sealhulgas karistuste määramiseks ja kehtestamiseks ühise metoodika väljatöötamise kaudu;

 

k) arutada, kuidas tagada liidus turujärelevalve kulude piisav rahastamine ja katmine ning teha ettepanek artiklis 36 sätestatud meetmete rahastamiseks;

 

l) edendada ja lihtsustada koostööd teiste asjaomaste võrgustike ja rühmadega, eelkõige ELi plokiahela vaatlusrühma ja foorumiga, et uurida uute tehnoloogiate, eelkõige plokiahela turujärelevalves ja toodete jälgimisel kasutamise võimalusi;

 

m) anda komisjonile nõu ja abi RAPEXi ning turujärelevalve info- ja teavitussüsteemi edasiarendamise küsimustes.

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  võtta sekretariaadi ettepaneku alusel vastu võrgustiku tööprogramm ja teha selle rakendamise järelevalvet;

a)  teha võrgustiku tööprogrammi rakendamise järelevalvet ja teavitada võrgustikku järelevalve tulemusest;

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  korraldada turujärelevalveasutuste koostööd ning tulemuslikku teabevahetust ja parimaid tavasid;

f)  korraldada turujärelevalveasutuste ja tolliasutuste koostööd ning tulemuslikku teabevahetust ja parimaid tavasid;

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  lihtsustada ühise turujärelevalve ja ühiste katseprojektide korraldust, sealhulgas veebis müüdavate toodetega seotud ühisprojektid;

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f b)  võimaldada korraldada ühiseid koolitusprogramme ning töötajate vahetust turujärelevalveasutuse vahel ning vajaduse korral kolmandate riikide turujärelevalveasutuste või rahvusvaheliste organisatsioonidega;

Muudatusettepanek    191

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  korraldada vastastikused eksperdihindamised ja ühised koolitusprogrammid ning võimaldada töötajate vahetusi turujärelevalveasutuse vahel ning vajaduse korral kolmandate riikide turujärelevalveasutuste või rahvusvaheliste organisatsioonidega;

välja jäetud

Muudatusettepanek    192

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(m)  uurida omal algatusel või ELi toodete nõuetele vastavuse nõukogu taotlusel küsimusi, mis on seotud käesoleva määruse kohaldamisega, ning anda välja suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid, et julgustada käesoleva määruse järjepidevat kohaldamist, sealhulgas kehtestades miinimumkaristuste standardid.

välja jäetud

Muudatusettepanek    193

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

m a)  hõlbustada turujärelevalveasutuste, tolliasutuste ja vajaduse korral kolmandate riikide turujärelevalveasutuste või rahvusvaheliste organisatsioonide koostööd seoses uurimistega, mis on seotud liidu lõppkasutajatele veebis müüdavate toodete nõuetele vastavuse kontrollimisega.

Muudatusettepanek    194

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  ELi toodete nõuetele vastavuse nõukogu ülesanded on järgmised:

välja jäetud

(a)  määrata kindlaks ühisturu järelevalvemeetmete prioriteedid;

 

(b)  tagada haldustegevuse koordineerimisrühmade ja nende tegevuse koordineerimine ja järelevalve;

 

(c)  aidata koostada ja rakendada artiklis 8 osutatud vastastikuse mõistmise memorandume;

 

(d)  võtta vastu enda ja haldustegevuse koordineerimisrühmade toimimise kodukord.

 

Muudatusettepanek    195

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon töötab välja info- ja teavitussüsteemi, mille abil kogutakse ja säilitatakse struktureeritud kujul teavet liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamisega seotud küsimuste kohta, ning hooldab seda. Sellele süsteemile on juurdepääs komisjonil, ühtsetel kontaktasutustel ja artikli 26 lõike 1 kohaselt määratud asutustel.

1.  Komisjon töötab välja info- ja teavitussüsteemi, mille abil kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse struktureeritud kujul teavet liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamisega seotud küsimuste kohta, ning hooldab seda, et jagada kõnealust teavet liikmesriikidega ning võimaldada komisjonil turujärelevalvemeetmeid seirata.

 

Süsteemil on kõigis liidu keeltes esitatud põhiteabega avalik liides, mille kaudu teavitatakse lõppkasutajaid turujärelevalvemeetmetest ja nende tulemustest.

 

Sellele süsteemile on juurdepääs komisjonil, ühtsetel kontaktasutustel, turujärelevalveasutustel ja artikli 26 lõike 1 kohaselt määratud asutustel.

Muudatusettepanek    196

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  oma liikmesriigi poolt artikli 13 kohaselt koostatud riiklik turujärelevalvestrateegia.

Muudatusettepanek    197

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  enda poolt artikli 7 kohaselt loodud mis tahes partnerlused;

välja jäetud

Muudatusettepanek    198

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Infosüsteemi kaudu saavad turujärelevalveasutused edastada üksteisele faile ning see on artiklis 22 osutatud teabenõuete esitamiseks eelistatud vahend.

Muudatusettepanek    199

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon võib vahetada konfidentsiaalset teavet turujärelevalve kohta kolmandate riikide reguleerivate asutuste või rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui ta on sõlminud nende asutuste või organisatsioonidega vastastikused konfidentsiaalsuskokkulepped.

1.  Liidus turujärelevalve tõhustamiseks võib komisjon vahetada konfidentsiaalset teavet turujärelevalve kohta kolmandate riikide reguleerivate asutuste või rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui ta on sõlminud nende asutuste või organisatsioonidega vastastikused konfidentsiaalsuskokkulepped.

Muudatusettepanek    200

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Komisjon tagab, et lõike 1 kohane teabevahetus on kooskõlas kohaldatavate liidu õigusaktidega.

Muudatusettepanek    201

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõike 3 kohaselt võib kolmandale riigile heakskiidu anda ainult pärast liidus tehtud auditit, millega tõendatakse, et täidetud on järgmised tingimused:

5.  Lõike 3 kohaselt võib kolmandale riigile heakskiidu anda ainult pärast asjaomases kolmandas riigis ja liidus tehtud auditeid, millega tõendatakse, et täidetud on järgmised tingimused:

Muudatusettepanek    202

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 5 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a)  kolmandal riigil on liitu eksporditavate toodete nõuetele vastavuse kontrollimiseks tõhus kontrollsüsteem;

Muudatusettepanek    203

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Komisjon võtab lõike 3 alusel antud heakskiidu tagasi, kui selgub, et liidu turule sisenevad tooted ei vasta märkimisväärsel arvul juhtudel liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele.

9.  Komisjon kontrollib korrapäraselt, kas heakskiit on õigustatud, ja võtab lõike 3 alusel antud heakskiidu tagasi, kui selgub, et liidu turule sisenevad tooted ei vasta märkimisväärsel arvul juhtudel liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele. Komisjon teavitab viivitamata liikmesriike ja mõjutatud kolmandat riiki.

Muudatusettepanek    204

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) 765/2008 kohaldamine ja liidu ühtlustamisõigusaktide muudatused

Määruse (EÜ) 765/2008 muudatused

Muudatusettepanek    205

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) 765/2008 artikleid 15–29 ei kohaldata lisas sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktide suhtes.

Määruse (EÜ) 765/2008 artiklid 15–29 jäetakse välja.

Muudatusettepanek    206

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate finantsseisund;

välja jäetud

Muudatusettepanek    207

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  nõuetele mittevastavuse olemus, tõsidus ja kestus, võttes arvesse lõppkasutajatele põhjustatud kahju;

b)  nõuetele mittevastavuse olemus, tõsidus ja kestus, võttes arvesse lõppkasutajatele või asjaomaste liidu ühtlustamisõigusaktidega kaitstud avalikule huvile põhjustatud kahju;

Muudatusettepanek    208

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate finantsseisund.

Muudatusettepanek    209

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liikmesriigid tagavad eelkõige, et karistusi saab kehtestada juhul, kui ettevõtja ei tee koostööd turujärelevalve kontrollide ja meetmete võtmise käigus või keeldub seda tegemast.

5.  Liikmesriikidel on võimalus jätta karistus määramata, kui tegemist on kerge formaalse rikkumisega ja kui ettevõtja lõpetab nõuetele mittevastavuse kiiresti. Liikmesriigid tagavad aga, et karistusi saab kehtestada juhul, kui ettevõtja ei tee turujärelevalve kontrollide ja meetmete võtmise käigus koostööd või keeldub seda tegemast.

Muudatusettepanek    210

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Liikmesriigid tagavad, et liidu ühtlustamisõigusaktide rikkumise eest määratud rahalistest karistustest laekuvat tulu kasutatakse täiendavate turujärelevalvemeetmete rahastamiseks.

Muudatusettepanek    211

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 62 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon hindab [31. detsembriks 2024] ja seejärel iga viie aasta järel, kas käesolev määrus on saavutanud oma eesmärgid, ning esitab peamisi tulemusi käsitleva aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    212

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 62 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Aruandes hinnatakse, kas käesolev määrus on saavutanud oma eesmärgid, eelkõige seoses liidu turul olevate nõuetele mittevastavate toodete arvu vähendamisega, liidu ühtlustamisõigusaktide tõhusa ja tulemusliku täitmise tagamisega liidus, pädevate asutuste vahelise koostöö parandamisega ning liidu turule sisenevate toodete kontrolli tugevdamisega, võttes arvesse mõju ettevõtlusele ning eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Lisaks sellele tuleks hindamise käigus ka analüüsida liidu rahastatavate turujärelevalvemeetmete tulemuslikkust, võttes arvesse liidu poliitika ja õigusaktide nõudeid.

Aruandes hinnatakse, kas käesolev määrus on saavutanud oma eesmärgid, eelkõige seoses liidu turul olevate nõuetele mittevastavate toodete arvu vähendamisega, liidu ühtlustamisõigusaktide tõhusa ja tulemusliku täitmise tagamisega liidus, pädevate asutuste vahelise koostöö parandamisega ning liidu turule sisenevate toodete kontrolli tugevdamisega, võttes arvesse mõju ettevõtlusele ning eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

 

Hindamine toimub eelkõige selleks, et hinnata käesoleva määruse kohaldamisala ja määruse sätete tõhusust asjade interneti ja tehisintellekti sisaldavate seadmete osas ning tehnoloogilise, majandusliku ja õigusalase arengu seisukohast.

 

Hindamise käigus tuleks analüüsida ka liidu rahastatavate turujärelevalvemeetmete tulemuslikkust, võttes arvesse liidu poliitika ja õigusaktide nõudeid, samuti tuleks uurida ja pakkuda uusi turupõhiseid lahendusi, mis võiksid turujärelevalvemeetmeid tõhusalt täiendada.

Muudatusettepanek    213

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 62 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 62 a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artikli 12 b lõikes 6, artikli 15 lõikes 1 b ja artikli 26 lõikes 8 a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 12 b lõikes 6, artikli 15 lõikes 1 b ja artikli 26 lõikes 8 a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6. Artikli 12 b lõike 6, artikli 15 lõike 1 b ja artikli 26 lõikes 8 a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Neljast põhivabadusest on enim arenenud kaupade vaba liikumine. See sammas põhineb tarbijate usaldusel: Euroopa tarbijad peavad saama usaldada, et nende ostetud tooted on ohutud ja nõuetele vastavad sõltumata sellest, kes on tootja ning millises liikmesriigis ja mis kanali (tavapärase või veebimüügi) kaudu nad toote ostavad.

Paljudest hiljutistest skandaalidest (nagu Dieselgate) nähtub, et ohtlikud ja nõuetele mittevastavad tooted on ELi turul endiselt tegelikkus, tõstes esile tõhusama ja kooskõlastatuma turujärelevalve vajaduse liidus. Liidu ühtlustamisõigusaktidega kehtestatud nõuetele mittevastavate toodete kättesaadavus turul kahjustab tarbijate usaldust turul kättesaadavate toodete kvaliteedi, ohutuse, turvalisuse ja keskkonnasäästlikkuse vastu, seades ohtu ühtse turu tõrgeteta toimimise. See ohustab tarbijate ja muid avalikke huve ning asetab eeskirju järgivad ettevõtjad ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

ELi kasvav import, üha keerukamad väärtusahelad, ühtsel turul ringlevate toodete üha suurem arv ja e-kaubandustegevuse kasv ning samuti uued tehnoloogiad tekitavad liikmesriikide turujärelevalveasutustele ja ELi institutsioonidele uusi ülesandeid. On selgeid tõendeid selle kohta, et üksnes nõuetekohane, tõhus ja kooskõlastatud turujärelevalve ELis saaks aidata täita kõnealuseid ülesandeid ja tagada, et lõpptarbijateni jõuavad üksnes ohutud ja nõuetele vastavad tooted.

Üldiselt väljendab raportöör heameelt komisjoni esitatud uue kaupade paketi üle ning täpsemalt ettepaneku üle, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord.

Arvestades, et 2013. aasta tooteohutuse ja turujärelevalve pakett on kahjuks endiselt nõukogus blokeeritud, on Euroopa Liidul üha suurem vajadus tugineda tõhusale ning ajakohastatud turujärelevalve õigusraamistikule ja sellele, et ühtsel turul austatakse toodete nõuetele vastavust.

Seda silmas pidades toetatakse ja tugevdatakse raportööri esitatud raporti projektis komisjoni ettepaneku põhisätteid ja püütakse selgitada mitmeid probleeme.

Raportööri peamine eesmärk on võtta turujärelevalve puhul kasutusele ühtlustatum Euroopa lähenemisviis ja tagada riiklike turujärelevalveasutuste ja muude asjaomaste asutuste seas tihedam koostöö.

1. Nõuetele vastavate toodete ja ettevõtjatele võrdsete võimaluste tagamine

Raportöör on kindlal arvamusel, et toodete turujärelevalve tugevdamine on hädavajalik selle tagamiseks, et ELi turul oleksid kättesaadavad üksnes nõuetele vastavad ja ohutud tooted, aidates kaasa turu toimivuse parandamisele. See peaks olema kõnealuse määruse eesmärk.

Raportöör tunnistab, et määrusega kehtestatud tõhus turujärelevalve võib olla avalike huvide – nagu tervis ja ohutus, aga ka töötervishoid ja -ohutus, tarbija- ja keskkonnakaitse ning avalik julgeolek – kaitsmisel keskse tähtsusega.

Raportööri arvates on samuti väga oluline tagada ettevõtjatele aus konkurents ja võrdsed võimalused. Lisaks sellele, et ausad turuosalised teevad märkimisväärseid jõupingutusi selleks, et tagada vastavus liidu nõuetele, kannatavad nad kollektiivselt ohtlike või nõuetele mittevastavate kaupade tootmisest või impordist tingitud kahju tõttu. Nõrk turujärelevalve ei suuda kaitsta ausaid ettevõtjaid ning ähvardab kahjustada töökohti. Seega peaksid turujärelevalveasutused tagama, et nõuetele mittevastavad ja ohtlikud tooted tehakse kindlaks ning neid ei lasta turule või eemaldatakse turult. See on tarbijate ning samuti usaldusväärsete tootjate, importijate ja levitajate huvides.

2. Turujärelevalve puhul ühtlustatuma Euroopa lähenemisviisi kasutusele võtmine

•  Liikmesriikide turujärelevalveasutuste vahelise koostöö tugevdamine

Määruses sätestatakse turujärelevalveasutuste volitused eesmärgiga tagada tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide tulemuslik piiriülene täitmine. Raportöör väljendab heameelt turujärelevalveasutuste volituste täitmise tagamise üle, aga rõhutab asjaolu, et neid meetmeid tuleks kasutada proportsionaalselt ja riskipõhise lähenemisviisiga.

Üks raportööri peamine eesmärk on tagada, et eri liikmesriikides kohaldavad turujärelevalveasutused samu eeskirju ühtmoodi.

Selle saavutamiseks teeb raportöör ettepaneku ühtlustada riskihindamise metoodika ja kriteeriumid ning kooskõlastada kontrollid, et tagada kõigile ettevõtjatele võrdsed tingimused ja õiglane konkurents turul.

Koos ühtlustatud lähenemisviisiga turujärelevalvele võetakse kasutusele tõhus turujärelevalveasutuste vastastikune hindamine eesmärgiga tagada, et kogu ELis rakendatakse ja jõustatakse asjakohaseid eeskirju rangelt ja ühtselt.

•  Liidu toodete nõuetele vastavuse võrgustikule Euroopa mõõtme lisamine

Raportöör väljendab heameelt liidu toodete nõuetele vastavuse võrgustiku loomise üle, mille eesmärk on edendada tõhusamat koostööd turujärelevalveasutuste, Euroopa institutsioonide ja ettevõtjate vahel. Aga raportöör on arvamusel, et võrgustiku erinevad osapooled, nagu on määranud komisjon, ei suhtle üksteisega piisavalt. Seetõttu soovib raportöör lisada võrgustikule tõelise Euroopa mõõtme ja tugevdada tema rolli, andes võrgustikule muu hulgas volituse määrata ühiselt kindlaks ühisturu järelevalvemeetmete prioriteedid, kehtestada konkreetsete toodetega seotud kontrollidele ühetaolised tingimused ning hõlbustada teabevahetust nõuetele mittevastavate toodete kohta.

3. Nõuetele mittevastavuse vastu võitlemiseks meetmete tugevdamine

•  Nõuetele vastavuse eest vastutav isik

Komisjon võtab kasutusele mõiste „nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutav isik“ kui toodete turul kättesaadavaks tegemiseks vajaliku eeltingimuse. Peamised eesmärgid on tagada tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide täitmine heade sidemete loomise kaudu tootjate või nende määratud esindajate ja turujärelevalveasutuste vahel ning luua õiglased kauplemistingimused liidu turul.

Raportöör toetab tugevalt seda ideed ja teeb ettepaneku laiendada nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutava isiku volitusi, nii et see isik vastutaks ka nõuetele vastavuse eest. Selles tähenduses võib toode olla turul kättesaadav ainult juhul, kui on olemas kõnealuse toote nõuetele vastavuse eest vastutav isik. Raportöör laiendab nõuetele vastavuse eest vastutava isiku vastutusala, mille kohaselt vastutab tema nõuetele mittevastavuse korral tootjaga ühenduse võtmise eest. Nõuetele vastavuse eest vastutav isik peab kas omal algatusel või turujärelevalveasutuse taotlusel võtma meetmed, et parandada tuvastatud nõuetele mittevastavus.

•  Nõuetele vastavuse andmebaas

Raportöör teeb samuti uue ettepaneku võtta kasutusele veebipõhine nõuetele vastavuse andmebaas, mis sisaldab nõuetele vastavuse eest vastutava isiku kontaktandmeid ja tootjate ELi vastavusdeklaratsiooni. Kõnealusesse andmebaasi lisavad teavet tootjad ja muud ettevõtjad ning see on tasuta kättesaadav turujärelevalveasutustele ja Euroopa Liidu üldsusele. Taolisel andmebaasil on kaks järgmist eelist: ettevõtjad saavad vastavusdeklaratsiooni ja muu asjakohase teabe laadida üles ühte vastavasisulisse andmebaasi ning ametiasutustele ja üldsusele on see teave mitmest allikast ja ettevõtjate veebisaitidelt otsimise asemel kättesaadav ühes kohas.

•  Nõuetele vastavuse partnerlused ja vastastikuse mõistmise memorandumid

Komisjon pakub turujärelevalveasutusele võimalust luua oma territooriumil asuva ettevõtjaga partnerlus. Raportöör on nõuetele vastavuse partnerlusi käsitlevate ühtlustatud sätete vastu. Raportööri arvates on kõnealused partnerlused vastuolus sõltumatute ametiasutuste nõudega. Kui ettevõtjate ülesannetesse sekkutakse, esineb selge huvide konflikti oht, kui turujärelevalveasutus peab kontrollima selle ettevõtja toodet, keda ta on varem nõustanud. Lisaks sellele juhib nõuetele vastavuse partnerluse loomine turujärelevalveasutuse tähelepanu kõrvale tema peamiselt ülesandelt, milleks on tagada, et turule lastakse üksnes nõuetele vastavad tooted. Samadel põhjustel on ka komisjoni ettepaneku artiklis 8 ettenähtud vastastikuse mõistmise memorandumite sätted ümber sõnastatud.

4. Uued küsimused: E-kaubandus ja asjade internet

E-kaubandustegevuse kasv tekitab tarbijate ja muude lõppkasutajate tervise ja ohutuse kaitses (toiduks mittekasutatavate ohtlike toodete ja nõuetele mittevastavate toodete vastu) teatavaid probleeme. Turujärelevalveasutused seisavad silmitsi paljude raskustega, nagu veebis müüdavate toodete jälgimine, vastutavate ettevõtjate tuvastamine või ohu hindamiste või ohutustestide tegemine toodetele füüsilise juurdepääsu puudumise tõttu. Seda küsimust ei ole komisjon oma ettepanekus käsitlenud. Komisjoni e-kaubandust käsitlevatele suunistele tuginedes teeb raportöör ettepaneku, et iga liikmesriik pakub tõhusat turujärelevalvemeetmete korraldust seoses veebis müüdavate toodetega ja tagab, et veebis müüdavate toodetega tegeleb nende riiklikes turujärelevalveasutustes vajalik arv inspektoreid.

Lisaks sellele ei võtnud komisjon arvesse asjade interneti levikut ega võrku ühendatud seadmete arvu suurenemist. Raportööri arvates peaks ELi õigusraamistik käsitlema praegust asjade interneti seadmete turvalisust ähvardavat ohtu; kõnealuseid seadmeid saab häkkida ja tekitada seetõttu kaugelt uusi ohte. Seetõttu on raportöör seisukohal, et internetiühendusega toodetega seotud tarbijatele tekkivate uute ohtude hindamine on ülioluline.


LISA: NIMEKIRI RAPORTÖÖRILE TEAVET ANDNUD ÜKSUSTEST JA ISIKUTEST

Loetelu koostamine on vabatahtlik ning selle eest vastutab ainuisikuliselt raportöör. Raportöör on saanud raporti koostamisel kuni selle vastuvõtmiseni komisjonis teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt:

Üksus ja/või isik

ALIBABA

AMAZON

AMFORI

ANEC

ANIMA

APPLE

ASSOGIOCATTOLI

BEUC

BIC

BUSINESSEUROPE

CECE

CECED

CONFCOMMERCIO

CONFINDUSTRIA

DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE

DIGITAL EUROPE

E-BAY

EGMF – Euroopa Aiatöömasinate Tootjate Liit

ELECTRICAL SAFETY FIRST

EMOTA

EUROCOMMERCE

FEDERATION FRANCAISE DU COMMERCE ET DISTRIBUTION

FEDERUNACOMA

FESI – Euroopa Spordikaupade Ettevõtete Liit

GERMAN RETAIL FEDERATION – HDE

IBM

INDICAM

INDUSTRIALL

LIDL STIFTUNG

LVMH

MARKENVERBAND – GERMAN BRANDS ASSOCIATION

ORGALIME

PROSAFE

RINA Consulting

SCHNEIDER ELECTRIC

TIE - TOY INDUSTRIES OF EUROPE

UNIFAB - Union des fabricants

VDMA

 

EUROOPA KOMISJON

AUSTRIA ALALINE ESINDUS EUROOPA LIIDU JUURES

SAKSAMAA ALALINE ESINDUS EUROOPA LIIDU JUURES

TAANI ALALINE ESINDUS EUROOPA LIIDU JUURES

PRANTSUSMAA ALALINE ESINDUS EUROOPA LIIDU JUURES

ITAALIA TOLLIAMET

ITAALIA MAJANDUSARENGU MINISTEERIUM

ITAALIA ALALINE ESINDUS EUROOPA LIIDU JUURES

RUMEENIA ALALINE ESINDUS EUROOPA LIIDU JUURES

ROOTSI ALALINE ESINDUS EUROOPA LIIDU JUURES


KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (12.7.2018)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 305/2011, (EL) nr 528/2012, (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426 ja (EL) 2017/1369 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/42/EÜ, 2009/48/EÜ, 2010/35/EL, 2013/29/EL, 2013/53/EL, 2014/28/EL, 2014/29/EL, 2014/30/EL, 2014/31/EL, 2014/32/EL, 2014/33/EL, 2014/34/EL, 2014/35/EL, 2014/53/EL, 2014/68/EL ja 2014/90/EL

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Arvamuse koostaja: Miroslav Mikolášik

LÜHISELGITUS

Tarbijaohutus ja keskkonnakaitse on nurgakivid, millele toetub Euroopa üks tähtsaim saavutus – kaupade ühtne turg, mille eesmärk on tagada vaba liikumine.

Kogu ELis on kehtestatud ühised ohutus- ja keskkonnanormid, et kaitsta kodanikke ohtude, saaste ja keskkonnakahju eest. Sellegipoolest müüakse ELi turul jätkuvalt liiga palju tooteid, mis ei vasta ELi õigusaktidega ette nähtud normidele. Nõuetele mittevastavate toodete olemasolu tähendab, et tarbijateni võivad jõuda ohtlikud tooted, samuti kujutab see ohtu keskkonnale ja moonutab konkurentsi.

Ettepanek võtta vastu määrus on osa „kaupade paketist“, mis käsitleb teatavaid puudusi, et saavutada kaupade turu parem toimimine. Arvamuse koostaja väljendab heameelt ettepaneku üle võtta vastu määrus, mille eesmärk on tõhustada tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimist ja täitmist. Sellegipoolest märgib arvamuse koostaja, et määruse kohaldamisala on piiratud, sest see kehtib vaid lisas loetletud ühtlustatud toodetele. Lisas loetletud õigusaktide puhul on üldnormi sätte eesmärk vältida kattuvust ja vastukäivust sama eesmärgi, iseloomu või mõjuga erinormi sätetega teistes olemasolevates või tulevastes liidu ühtlustamisõigusaktides.

Arvamuse koostaja tunnistab, et liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamise eest vastutavad liikmesriigid, kelle pädevuse ulatus on aga piiratud. Seega on vajalik tegevusi kooskõlastada, et tagada järjekindel jõustamine kõikjal ELis ja võidelda tulemuslikult nõuete mittetäitmisega.

ELi õigusaktide täitmist peetakse parimaks toodete ohutuse tagamise mooduseks. Näiteks ELi õigusaktid selliste toodete kohta nagu mänguasjad ja kemikaalid on maailma karmimate seas. Sellegipoolest müüakse ELis iga päev suurtes kogustes ohtlikke ja nõuetele mittevastavaid tooteid. RAPEXi 2017. aasta aruande kohaselt on ELis kõige ohtlikumad tootekategooriad mänguasjad (29 %), mootorsõidukid (20 %) ning rõivad, tekstiilid ja moetooted (12 %), kusjuures kõige sagedamini nimetatud ohud olid vigastused (28 %) ja keemiline risk (22 %).

Praeguse olukorra parandamiseks on vaja ametivõimude ja ettevõtjate tõhusamat koostööd. See käib käsikäes järjepideva turujärelevalvega kogu ELis ja selle välispiiridel, et tagada kõikjal eeskirjade täitmise ühtlaselt kõrge tase. Sellega seoses kiidab arvamuse koostaja heaks vastastikuse abi andmise kohustused ja õigusliku eelduse, et tooted, mis ei vasta nõuetele ühes liikmesriigis, ei vasta nõuetele ka mujal ELis.

Arvamuse koostaja on nõus, et ettepanek peaks parandama jõustamise tagamise alast koostööd ja nõuete täitmist ilma liikmesriikide asutusi ja ettevõtjaid ebaproportsionaalselt või liigselt koormamata. Seega ei peaks ettepanek minema kaugemale sellest, mis on eesmärkide saavutamiseks vajalik. Arvamuse koostaja tuletab meelde, et silmas tuleb pidada VKEde objektiivseid võimalusi.

Selleks et tagada turujärelevalve raamistikus tehtavate katsete usaldusväärsus ja järjepidevus kogu liidu piires, teeb komisjon ettepaneku määrata kindlaks liidu katserajatised. Katserajatisteks määratud laboritel peaksid olema kõige kõrgemal tasemel ülesannete täitmiseks vajalikud eksperdioskused, seadmed, taristu ja töötajad. Seetõttu soovitab arvamuse koostaja, et need laborid tegutseksid ka riskide ja uute riskide teadmuskeskustena (näiteks seoses kahjulikest kemikaalidest tulenevate ohtudega). Raportöör soovib tagada, et liidu katserajatiseks võib saada teavitatud asutus või mõni muu vastavushindamisasutus, kui see vastab ettenähtud tingimustele.

Arvamuse koostaja on rahul sellega, et määrusega luuakse liidu toodete nõuetele vastavuse võrgustik, mille eesmärk on koordineerida ja edendada liikmesriikide ühist jõustamistegevust. Lisaks teeb arvamuse koostaja ettepaneku luua üleeuroopaline ühtlustatud andmebaas õnnetusjuhtumite ja vigastuste alase teabe kogumiseks, et tagada kogu ELis ühtlane järelevalve, ning kasutada seda andmebaasi uute tervishoiu ja ohutuse alaste õigusaktide ja standardite väljatöötamisel ning õigusaktide jõustamise tõhustamisel.

Arvamuse koostaja tunneb eriti suurt heameelt, et määrusega tõhustatakse liidu turule sisenevate toodete (ligi 30 % kaupadest ELis) kontrollivõrgustikku, sest kui toode on juba turule sisenenud, võib see vabalt ringelda kogu liidus. Samas rõhutab arvamuse koostaja, et on oluline kehtestada liidu turule sisenevatele toodetele keskkonna ja tervise kaitsega ning ohutusega seotud nõuded, ning et liidu turule peaksid sisenema ainult ohutud ja nõuetele vastavad tooted. Ohtlike või nõuetele mittevastavate toodete liidu turule laskmise vältimiseks läbivad need tooted tollis enne vabasse ringlusse lubamist piisava kontrolli. Arvamuse koostaja hinnangul tuleb võtta asjakohaseid meetmeid tava vastu, millega eksportijad valivad kaupade liitu toomiseks kolmandad riigid, kus kontroll ei ole nii süstemaatiline või range, ning kaotada puudujäägid tolli töös.

Üldiselt keskendub arvamuse koostaja oma muudatusettepanekutes keskkonna, tervise ja ohutuse kaitsele ning usub, et nõuete järgimise ja täitmise tagamise määrus aitab luua õiglasema kaupade siseturu.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Selleks et tagada toodete vaba liikumine liidus, tuleb tagada toodete vastavus nõuetele, millega nähakse ette selliste avalike huvide kõrgetasemeline kaitse nagu inimeste tervis ja ohutus üldiselt, töötervishoid ja -ohutus, tarbija- ja keskkonnakaitse ning avalik julgeolek. Kõnealuste nõuete täitmise range tagamine on esmatähtis, et nõuetekohaselt kaitsta neid huve ja luua tingimused ausaks konkurentsiks liidu kaubaturul. Seetõttu vajatakse eeskirju, mille abil on võimalik tagada nõuete täitmine kogu siseturu piires, sealhulgas kolmandatest riikidest liidu turule sisenevate toodete puhul.

(1)  Selleks et tagada toodete vaba liikumine liidus, tuleb tagada toodete vastavus nõuetele, millega nähakse ette selliste avalike huvide kõrgetasemeline kaitse nagu inimeste tervis ja ohutus üldiselt, töötervishoid ja -ohutus, tarbija- ja keskkonnakaitse ning avalik julgeolek. Kõnealuste nõuete täitmise range tagamine on esmatähtis, et nõuetekohaselt kaitsta neid huve ja luua tingimused ausaks konkurentsiks liidu kaubaturul. Seetõttu vajatakse eeskirju, mille abil on võimalik tagada nõuete täitmine kogu siseturu piires, sealhulgas kolmandatest riikidest liidu turule sisenevate toodete puhul. Selleks et aidata ettevõtjatel täita liidu õigusakte ja anda turujärelevalveasutustele volitused täitetoiminguteks, peaksid need nõuded looma sobiva tasakaalu lihtsuse ja tõhususe vahel. Käesoleva määruse nõuete ja nende kohaldamise eesmärk on seada prioriteediks selliste toodete jälgimine, mis võivad kujutada tõsist ohtu.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Käesolev määrus peaks hõlmama tooteid, mille suhtes kohaldatakse lisas loetletud liidu ühtlustamisõigusakte. Lisas peaksid olema loetletud kõik liidu ühtlustamisõigusaktid, mis reguleerivad muud toodetud kaupa kui toitu, sööta, inimtervishoius kasutatavaid ja veterinaarravimeid, elusaid taimi ja loomi ning inimestelt, taimedelt ja loomadelt pärit tooteid, mis on vahetult seotud nende tulevase paljunemisega. Seeläbi tagatakse nende toodete turujärelevalve ühtne raamistik liidu tasandil. Seetõttu on vaja muuta mitut tooteid käsitlevat liidu ühtlustamisõigusakti, eelkõige et kõrvaldada viited määruse (EÜ) nr 765/2008 teatavatele sätetele. Kui tulevikus võetakse vastu uued liidu ühtlustamisõigusaktid, siis sätestatakse nendes õigusaktides, kas määrust kohaldatakse ka nende suhtes.

(5)  Käesolev määrus peaks hõlmama tooteid, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2001/95/EÜ või lisas loetletud liidu ühtlustamisõigusakte. Lisas peaksid olema loetletud kõik liidu ühtlustamisõigusaktid, mis reguleerivad muud toodetud kaupa kui toitu, sööta, inimtervishoius kasutatavaid ja veterinaarravimeid, elusaid taimi ja loomi ning inimestelt, taimedelt ja loomadelt pärit tooteid, mis on vahetult seotud nende tulevase paljunemisega. Seeläbi tagatakse nende toodete turujärelevalve ühtne raamistik liidu tasandil. Seetõttu on vaja muuta mitut tooteid käsitlevat liidu ühtlustamisõigusakti, eelkõige et kõrvaldada viited määruse (EÜ) nr 765/2008 teatavatele sätetele. Kui tulevikus võetakse vastu uued liidu ühtlustamisõigusaktid, siis sätestatakse nendes õigusaktides, kas määrust kohaldatakse ka nende suhtes.

Selgitus

Tõhusa tarbijakaitse eesmärgil on oluline, et direktiiv lisatakse õigusaktidesse. Mitmed direktiiviga hõlmatud tooted, nagu mänguasjad, on üldsusele eriti olulised ja neid tuleks kaitsta.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Tarbijate ohutus oleneb suurel määral nende tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise aktiivsest tagamisest, milles on sätestatud ohutusnõuded. Seetõttu on vaja tugevdada täitmise tagamise meetmeid. Neid meetmeid tuleks pidevalt täiustada ja tõhusamaks muuta, et tegeleda ülemaailmse turu praeguste probleemide ja üha keerukama tarneahelaga.

(7)  Tarbijate ohutus oleneb suurel määral toodete ohutusnõudeid sätestavate liidu õigusaktide aktiivse täitmise tagamisest. Seetõttu on vaja tugevdada täitmise tagamise meetmeid, sealhulgas toodete puhul, mida müüakse liidu piires lõppkasutajatele veebi kaudu. Neid meetmeid tuleks pidevalt täiustada ja tõhusamaks muuta, et tegeleda ülemaailmse turu praeguste probleemide ja üha keerukama tarneahelaga.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Erilist tähelepanu tuleks pöörata asjade internetile ja tehisintellektiga varustatud seadmete arvu kasvule, võttes arvesse, et tarbijad kasutavad üha enam ühendatud seadmeid oma igapäevaelus, ilma et nad teaksid, milliseid turvaohte need võivad endast kujutada, ja olemasolevaid kaugriske. Seepärast peaks liidu õigusraamistik tarbijate paremaks kaitsmiseks neid küsimusi käsitlema.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamise eest peaksid vastutama liikmesriigid, kelle turujärelevalveasutustelt tuleks nõuda, et nad tagaksid õigusaktide nõuete täieliku täitmise. Seetõttu peaksid liikmesriigid looma süstemaatilise lähenemisviisi, et tagada turujärelevalve ja muude täitmise tagamise toimingute tõhusus.

(9)  Liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamise eest peaksid vastutama liikmesriigid, kelle turujärelevalveasutustelt tuleks nõuda, et nad tagaksid õigusaktide nõuete täieliku täitmise. Seetõttu peaksid liikmesriigid looma süstemaatilise lähenemisviisi, et tagada turujärelevalve ja muude täitmise tagamise toimingute tõhusus, mille puhul jälgib komisjon liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetekohast täitmist.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Õiglasem ühtne turg peaks tagama võrdsed konkurentsitingimused kõigile ettevõtjatele ja kaitse kõlvatu konkurentsi eest. Selleks on vaja tagada tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide kindlam täitmine. Hea koostöö tootjate ja turujärelevalveasutuste vahel on oluline eeltingimus, et toote puhul viivitamata sekkuda ja parandusmeetmeid võtta. Liidus peaks olema kontaktisik, kelle poole turujärelevalveasutused saaksid pöörduda küsimustega, mis käsitlevad toote vastavust liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele. Kõnealuse nõuetele vastavust käsitleva teabe esitamise eest peaks vastutama tootja või importija või muu isik, kelle tootja on määranud seda ülesannet täitma, näiteks teine ettevõtja. Liidus asuva nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutava isiku roll on ülioluline, et tagada turujärelevalveasutustele liidus asuv kontaktisik ning täita õigel ajal konkreetseid ülesandeid, millega tagatakse toodete vastavus liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele liidu tarbijate, töötajate ja ettevõtjate huvides. Käesoleva määruse sätteid, millega nõutakse, et oleks olemas liidus asuv nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutav isik, ei tohiks kohaldada juhul, kui teatavates tooteid käsitlevates õigusaktides sätestatud konkreetsete nõuetega (nimelt määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikliga 4, määruse (EL) 2017/745 artikliga 15 ja määruse 2017/746 artikliga 15) saavutatakse tegelikkuses sama mõju.

(14)  Õiglasem ühtne turg peaks tagama võrdsed konkurentsitingimused kõigile ettevõtjatele ja kaitse kõlvatu konkurentsi eest. Selleks on vaja tagada tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide kindlam täitmine. Hea koostöö tootjate, turustajate, hulgi- ja jaemüüjate ning turujärelevalveasutuste vahel on oluline eeltingimus, et toote puhul viivitamata sekkuda ja parandusmeetmeid võtta. Liidus peaks olema kontaktisik, kelle poole turujärelevalveasutused saaksid pöörduda küsimustega, mis käsitlevad toote vastavust liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele. Kõnealuse nõuetele vastavust käsitleva teabe esitamise eest peaks vastutama tootja või importija või selle volitatud esindaja, kes on määratud seda ülesannet täitma. Kui tootja ei asu liidus ja tal puudub volitatud esindaja, peaks nõuetele vastavust käsitleva teabe esitamise eest vastutama importija või turustaja. Liidus asuva nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutava isiku roll on ülioluline, et tagada turujärelevalveasutustele liidus asuv kontaktisik ning täita õigel ajal konkreetseid ülesandeid, millega tagatakse toodete vastavus liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele liidu tarbijate, töötajate ja ettevõtjate huvides. Käesoleva määruse sätteid, millega nõutakse, et oleks olemas liidus asuv nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutav isik, ei tohiks kohaldada juhul, kui teatavates tooteid käsitlevates õigusaktides sätestatud konkreetsete nõuetega (nimelt määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikliga 4, määruse (EL) 2017/745 artikliga 15 ja määruse 2017/746 artikliga 15) saavutatakse tegelikkuses sama mõju.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Turujärelevalve peaks olema põhjalik ja tõhus, et tagada tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetekohane kohaldamine. Kuna kontroll võib olla ettevõtjatele koormav, peaksid turujärelevalveasutused kontrolli korraldamisel ja tegemisel arvesse võtma ettevõtja huvisid ja piirama koormust nii, et see ei oleks suurem, kui on vaja kontrolli tõhusaks ja edukaks tegemiseks. Lisaks sellele peaksid liikmesriigi pädevad asutused korraldama turujärelevalve sama hoolsusega, olenemata sellest, kas konkreetse toote nõuetele mittevastavus mõjutab kõnealuse liikmesriigi territooriumi või mõjutab tõenäoliselt teise liikmesriigi turgu.

(18)  Turujärelevalve peaks olema põhjalik ja tõhus, et tagada tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetekohane kohaldamine. Kuna kontroll võib olla ettevõtjatele koormav, peaksid turujärelevalveasutused kontrolli korraldamisel ja tegemisel arvesse võtma sellise ettevõtja huvisid ja piirama koormust nii, et see ei oleks suurem, kui on vaja kontrolli tõhusaks ja edukaks tegemiseks. Lisaks sellele peaksid liikmesriigi pädevad asutused korraldama turujärelevalve sama hoolsusega, olenemata sellest, kas konkreetse toote nõuetele mittevastavus mõjutab kõnealuse liikmesriigi territooriumi või mõjutab tõenäoliselt teise liikmesriigi turgu. Kui toode kujutab endast teadaolevat või uut riski, tuleks kehtestada ühetaolised tingimused turujärelevalveasutuste kontrollitegevuse kohta.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Turujärelevalveasutused peaksid saama pakendamisel nõustada ning nõuda muudatusi, kui tuvastatakse olukord, mis on vastuolus liidu õigusaktidega.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Selleks et tagada turujärelevalve raamistikus tehtavate katsete usaldusväärsus ja järjepidevus kogu liidu piires, peaks komisjon määrama liidu katserajatised. Lisaks sellele tuleks töötada välja põhjalikum infosüsteem, mille abil saab jagada katsetulemusi liidu piires, et vältida põhjendamatut dubleerimist ja tagada suurem kooskõla liidu tasandil.

(33)  Selleks et tagada turujärelevalve raamistikus tehtavate katsete usaldusväärsus ja järjepidevus kogu liidu piires, peaks komisjon määrama liidu katserajatised. Turujärelevalveasutused peaksid täielikult arvesse võtma liidu katserajatiste tehtud katsete tulemusi. Lisaks sellele tuleks töötada välja põhjalikum infosüsteem, mille abil saab jagada katsetulemusi liidu piires, et vältida põhjendamatut dubleerimist ja tagada suurem kooskõla liidu tasandil. Liidu katserajatised peaksid tegutsema teadaolevate ja uute riskide puhul teadmuskeskustena ning aitama liidul ja liikmesriikidel välja töötada katsemetoodikate ühtse tehnilise taseme.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Liikmesriikidelt tuleks nõuda, et nad tagaksid alati piisavad rahalised vahendid, mille abil turujärelevalveasutused saaksid palgata vajalikud töötajad ja hankida vajaliku varustuse. Tõhusa turujärelevalve jaoks on vaja palju ressursse ja alati tuleks tagada täitmise tagamise vajaduste rahuldamiseks vajalikud stabiilsed ressursid. Seetõttu tuleks koguda lisaks riigi rahastamisele tasusid, et katta kulud, mis on tekkinud nõuetele mittevaste toodetega seoses võetud turujärelevalvemeetmetega, võttes seejuures arvesse ettevõtja varasemat nõuetele vastavust.

(35)  Liikmesriikidelt tuleks nõuda, et nad tagaksid alati piisavad rahalised vahendid, mille abil turujärelevalveasutused saaksid palgata vajalikud töötajad ja hankida vajaliku varustuse. Tõhusa turujärelevalve jaoks on vaja palju ressursse ja alati tuleks tagada täitmise tagamise vajaduste rahuldamiseks vajalikud stabiilsed ressursid. Halduskontrollid ja automaatkontroll ei saa asendada füüsilist kontrolli, mis tagab toote tõendatud vastavuse asjakohastele liidu õigusaktidele. Seetõttu tuleks koguda lisaks riigi rahastamisele tasusid, et katta kulud, mis on tekkinud nõuetele mittevaste toodetega seoses võetud turujärelevalvemeetmetega, võttes seejuures arvesse ettevõtja varasemat nõuetele vastavust.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(36 a)  Karistusi, mida kohaldatakse selle määruse ettevõtjate kohustusi käsitlevate sätete ning liidu ja liikmesriikide õigusaktide ettevõtjate kohustusi käsitlevate sätete rikkumise korral, tuleks tõhustada, et paremini takistada nõuetele mittevastavate toodete turule laskmist.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(38 a)  Komisjon peaks jälgima tolli tegevust ja tegelema tulemuslikkuse puudujääkidega, mis võivad nõrgendada nõuetele vastavate liidu tootjate võrdseid võimalusi liitu eksportivate kolmandate riikide tootjate suhtes. Komisjon peaks tegelema ka kolmandate riikide eksportijate tavaga valida liitu sisenemiseks kohad, kus kontroll ei ole nii range ega süstemaatiline.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse õigusnormid ja menetlused, mille alusel esitatakse nõuetele vastavust käsitlevat teavet teatavate toodete kohta, mille suhtes kohaldatakse liidu õigusakte, millega ühtlustatakse kõnealuste toodete turustamise tingimusi. Sellega kehtestatakse kõnealuste toodete puhul ettevõtjatega tehtava koostöö raamistik.

Käesoleva määruse eesmärk on kaitsta Euroopa tarbijate tervist, ohutust ja turvalisust ning samuti keskkonda ning sellega kehtestatakse menetlused, millega tagatakse, et Euroopa tarbijatele turustatakse ainult ohutuid ja nõuetele vastavaid tooteid.

 

 

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi toodete suhtes, mille kohta kehtivad käesoleva määruse lisas sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktid (edaspidi „liidu ühtlustamisõigusaktid“).

1.  Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi toodete suhtes, mille kohta kehtivad direktiiviga 2001/95/EÜ või käesoleva määruse lisas sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktid (edaspidi „liidu ühtlustamisõigusaktid“).

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesoleva määruse kohaldamine ei takista turujärelevalveasutustel võtta direktiiviga 2001/95/EÜ ette nähtud konkreetsemaid meetmeid.

3.  Käesoleva määruse kohaldamine ei takista turujärelevalveasutustel võtta direktiiviga 2001/95/EÜ ette nähtud konkreetsemaid meetmeid. Turujärelevalveasutused peavad alati tegutsema ettevaatuspõhimõtte alusel, eriti tervishoiu ja keskkonna vallas.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „turujärelevalve“ – turujärelevalveasutuse tegevus ja meetmed selle tagamiseks, et tooted vastaksid liidu ühtlustamisõigusaktidega kehtestatud nõuetele ega ohustaks inimeste tervist, turvalisust või muid avaliku huvi kaitsega seotud aspekte;

(3)  „turujärelevalve“ – turujärelevalveasutuse tegevus ja meetmed, millega tagatakse, et tooted vastavad liidu õigusaktidega kehtestatud nõuetele ega ohusta inimeste tervist ja ohutust üldiselt, töötervishoidu ja tööohutust, tarbijakaitset, avalikku turvalisust või muid avaliku huvi kaitsega seotud aspekte;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  „formaalne mittevastavus“ – halduslik mittevastavus, mis ei too kaasa oluliste nõuete rikkumist, sealhulgas (kuid mitte ainult) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 768/2008/EÜ I lisa artiklis R34 osutatud mittevastavuse juhtumid1a;

 

_________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 82).

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  „tõsine oht“ – iga tõsine oht, mis nõuab turujärelevalveasutuste kiiret sekkumist, kaasa arvatud tõsine oht, mille mõju ei ole vahetu;

(15)  „tõsine oht” – iga oht, mis nõuab kiiret sekkumist ja järelkontrolli, kaasa arvatud juhtumid, mille mõju ei pruugi olla vahetu; iga toode, mis ei vasta liidu ühtlustamisõigusaktides kindlaks määratud olulistele nõuetele, või iga toode, mis ei vasta direktiivi 2001/95/EÜ alusel üldistele tooteohutuskriteeriumidele, loetakse tõsiseks ohuks;

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a)  „vabatahtlikud meetmed“ – meetmed, mida ettevõtja on võtnud vabatahtlikult, et kõrvaldada järelevalveasutuse või ettevõtja enda tuvastatud nõuetele mittevastavus;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 b)  „põhjendatud taotlus“ – taotlus, mille turujärelevalveasutus esitab nõuetele mittevastavuse kahtluse korral;

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 22 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 c)  „eristuvad mudelid“ – kõik eriomadustega tooted, isegi kui need erinevused on väikesed või mitteolulised.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  tootja asukoht on liidus või toote puhul on olemas vähemalt üks järgmistest:

(a)  tootja või tema volitatud esindaja asukoht on liidus või toote puhul on olemas vähemalt üks järgmistest:

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  importija;

(i)  importija, kui tootja asukoht ei ole liidus ja volitatud esindaja puudub;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(i a)  turustaja;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(ii)  füüsiline või juriidiline isik, kelle elu- või asukoht on liidus ja kellel on tootjalt kirjalik volitus, millega ta on määratud lõikes 3 loetletud ülesannete täitmise eest vastutavaks isikuks ja millega nõutakse, et ta täidaks neid ülesandeid tootja nimel;

(ii)  füüsiline või juriidiline isik, kelle elu- või asukoht on liidus ja kellel on tootjalt kirjalik volitus, millega ta on määratud tootja nimel nõuetele vastavuse ja lõikes 3 loetletud ülesannete täitmise eest vastutavaks isikuks, juhtudel, kui ei ole ühtegi tootjat ega importijat, kelle asukoht on liidus, ning täidab neid ülesandeid tootja nimel;

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tootja, importija või punkti a nõuetele vastava muu isiku nimi ja kontaktandmed on üldsusele kättesaadavad vastavalt lõikele 4 ning need on tähistatud või tuvastatavad lõike 5 kohaselt.

(b)  tootja, importija, turustaja või punkti a nõuetele vastava muu isiku nimi ja kontaktandmed on üldsusele kättesaadavad vastavalt lõikele 4 ning need on tähistatud või tuvastatavad lõike 5 kohaselt.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kui turujärelevalveasutus esitab põhjendatud taotluse, siis esitab ta kõnealusele asutusele asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud liidu ametlikus keeles kogu teabe ja kõik dokumendid, mis on vajalikud, et tõendada toote vastavust nõuetele;

(b)  kui turujärelevalveasutus esitab põhjendatud taotluse, siis esitab ta kõnealusele asutusele asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud liidu ametlikus keeles kogu teabe ja kõik dokumendid, mis on vajalikud, et tõendada toote vastavust nõuetele ning oma mudelite erinevaid olulisi omadusi käesoleva määruse artikli 3 punkti 22 c tähenduses;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  teeb turujärelevalveasutuste taotluse korral nendega koostööd mis tahes meetmete puhul, mis on võetud tootega seotud riskide kõrvaldamiseks või, kui see ei ole võimalik, maandamiseks.

(c)  teeb turujärelevalveasutuste taotluse korral nendega koostööd ja võtab viivitamatult omal algatusel või nende asutuste taotlusel meetmeid tootega seotud riskide kõrvaldamiseks või, kui see ei ole võimalik, nende maandamiseks, või kõrvaldab mittevastavuse liidu ühtlustamisaktides või direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  kui leitakse või on põhjust arvata, et asjaomane toode kujutab endast ohtu või ei vasta kohaldatavatele liidu ühtlustamisõigusaktidele või harmoneeritud standardile, teavitab kohe tootjat ja vajaduse korral muid ettevõtjaid.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Tootjad teevad toote nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutava isiku nime ja kontaktandmed üldsusele kättesaadavaks kas oma veebisaidil või veebisaidi puudumise korral mis tahes muul viisil, mis võimaldab liidus üldsusel teabele kergesti tasuta ligi pääseda.

välja jäetud

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Toote nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed märgitakse tootele või selle pakendile, pakile või saatedokumendile või need peavad olema kindlaks tehtavad tootele või selle pakendile, pakile või saatedokumendile märgitud teabe alusel.

5.  Tootja isik ja kontaktandmed ning toote nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutava isiku kontaktandmed märgitakse tootele või selle pakendile, pakile või saatedokumendile või need peavad olema kindlaks tehtavad tootele või selle pakendile, pakile või saatedokumendile märgitud teabe alusel.

Selgitus

Toote võib turule lasta ainult juhul, kui see vastab nõuetele ning ei ole tarbijatele ega keskkonnale ohtlik. Selle eest vastutab eelkõige tootja.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Tootja, importija ja käesoleva artikli lõike 1 punkti a nõuetele vastav muu isik peavad tegema üldsusele ja teistele ettevõtjatele sobival viisil kättesaadavaks oma tootemudelite loetelud koos fotoga, eelkõige toodete puhul, mille suhtes kohaldatakse või on kohaldatud direktiivi 2001/95/EÜ artikli 13 kohast komisjoni otsust, ja laialdaselt levitatavate toodete puhul.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4a

 

Levitajate kohustused

 

1. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist võtavad turustajad kõik mõistlikud meetmed, millega tagatakse, et tootja ja importija on täitnud kohaldatavas ühtlustamisõigusaktis, harmoneeritud standardis ja direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud nõuded.

 

2. Kui turujärelevalveasutus esitab põhjendatud taotluse, esitab nõuetele vastavust käsitleva teabe eest vastutav isik kõnealusele asutusele asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud liidu ametlikus keeles kogu teabe ja kõik dokumendid, mis on vajalikud, et tõendada toote vastavust nõuetele ning oma mudelite erinevaid olulisi omadusi käesoleva määruse artikli 3 punkti 22 c tähenduses;

Selgitus

Jaemüüjad lubavad järjekindlalt ebaseaduslike või nõuetele mittevastavate kaupade müüki ja tarbimist. See muudatus kohustab turustajaid võtma ennetavat rolli ebaseaduslike kaupade keelamisel.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui liidu ühtlustamisõigusaktidega nähakse ette ELi vastavusdeklaratsiooni koostamine, siis teevad tootjad deklaratsiooni üldsusele kättesaadavaks oma veebisaidil või, kui veebisait puudub, mis tahes muul viisil, mis võimaldab liidus üldsusel deklaratsioonile kergesti tasuta ligi pääseda.

Kui liidu ühtlustamisõigusaktidega nähakse ette ELi vastavusdeklaratsiooni koostamine, teevad tootjad, sealhulgas kolmandate riikide tootjad, või importijad deklaratsiooni üldsusele tasuta kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 7

välja jäetud

Nõuetele vastavuse partnerlused

 

1.  Turujärelevalveasutus võib luua oma territooriumil asuva ettevõtjaga partnerluse, mille alusel asutus nõustub andma ettevõtjale nõu ja suuniseid liidu ühtlustamisõigusaktide kohta, mida kohaldatakse ettevõtja vastutusalasse kuuluvate toodete suhtes.

 

Partnerlus ei hõlma vastavushindamist, mis on antud liidu ühtlustamisõigusaktide alusel ülesandeks teavitatud asutustele.

 

2.  Kui turujärelevalveasutus loob lõike 1 kohase partnerluse, sisestab ta selle asjaolu artiklis 34 osutatud süsteemi koos üksikasjadega partnerluse ulatuse kohta ning enda ja ettevõtja nime ja aadressiga.

 

3.  Kui turujärelevalveasutus loob lõike 1 kohase partnerluse, teavitavad teised turujärelevalveasutused asjaomast asutust kõikidest nende poolt ettevõtja suhtes võetud ajutistest meetmetest ning ettevõtja võetud parandusmeetmetest, mis on seotud kohaldatavate liidu ühtlustamisõigusaktide nõuete täitmisega.

 

4.  Turujärelevalveasutus, kes loob lõike 1 kohase partnerluse, võib nõuda ettevõtjalt tasu, mis vastab lõigete 1 ja 2 kohaste ülesannete täitmisel asutusele põhjendatult tekkinud kuludele.

 

Selgitus

Turujärelevalveasutused on oma ülesannete täitmisel sõltumatud ja erapooletud.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused võivad sõlmida vastastikuse mõistmise memorandume ettevõtjate või ettevõtjaid või lõppkasutajaid esindavate organisatsioonidega selliste ühismeetmete võtmiseks või rahastamiseks, mille eesmärk on teha kindlaks nõuetele mittevastavus või edendada nõuetele vastavust konkreetsetes geograafilistes piirkondades või teatavate tootekategooriate puhul.

Turujärelevalveasutused võivad sõlmida vastastikuse mõistmise memorandume tolli, sadama- ja lennujaamaasutuste, tootjate või importijatega, ettevõtjate või ettevõtjaid või lõppkasutajaid esindavate organisatsioonidega selliste ühismeetmete võtmiseks või rahastamiseks, mille eesmärk on teha kindlaks nõuetele mittevastavus või edendada nõuetele vastavust konkreetsetes geograafilistes piirkondades või teatavate tootekategooriate puhul, et käsitleda muu hulgas selles valdkonnas tarbijatele erilist muret tekitavaid probleeme. Turujärelevalveasutus esitab komisjonile vastastikuse mõistmise memorandumi projekti enne selle vastuvõtmist. Komisjon esitab turujärelevalveasutusele arvamuse memorandumi projekti ja rakendusaruande kohta.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Turujärelevalveasutus võib kasutada nõuetele mittevastavuse uurimisel mis tahes teavet, mis on saadud meetmete abil, mille on võtnud või mida rahastavad lõike 1 alusel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi muud osalised, aga ainult juhul, kui kõnealused meetmed võeti sõltumatult, erapooletult ja eelistusteta.

2.  Turujärelevalveasutus võib kasutada nõuetele mittevastavuse uurimisel mis tahes teavet, mis on saadud meetmete abil, mille on võtnud või mida rahastavad lõike 1 alusel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi muud osalised, aga ainult juhul, kui kõnealused meetmed võeti sõltumatult, erapooletult ja eelistusteta. Teave toodete katsetamise meetodite ja tulemuste kohta tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

Selgitus

Katsemeetodite, -kriteeriumide ning -tulemuste osas on vaja saavutada suurem läbipaistvus.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Igasugune teabevahetus turujärelevalveasutuste ja lõikes 1 osutatud ettevõtjate või organisatsioonide vahel, mille eesmärk on koostada nende poolt kõneluse lõike alusel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum või seda rakendada, ei tohi rikkuda ametisaladuse nõudeid.

3.  Igasugune teabevahetus turujärelevalveasutuste, komisjoni või toodete nõuetele vastavuse võrgustiku juhatuse ja lõikes 1 osutatud ettevõtjate või organisatsioonide vahel, mille eesmärk on koostada nende poolt kõneluse lõike alusel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum või seda rakendada, peab olema kooskõlas ametisaladuse nõuetega. Kõnealuse teabe edasise kasutamise suhtes kohaldatakse kõige rangemaid konfidentsiaalsuse ning ameti- ja ärisaladuse nõudeid.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  menetlused, mille abil saab jälgida eeldatavasti kõnealuste toodete tõttu toimunud õnnetusi või lõppkasutajate tervisele või ohutusele põhjustatud kahju;

(b)  menetlused, mille abil saab jälgida eeldatavasti kõnealuste toodete tõttu toimunud õnnetusi või lõppkasutajate tervisele, ohutusele või turvalisusele põhjustatud kahju;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  menetlused, mille abil saab koguda ja uurida teaduslikke ja tehnilisi teadmisi eelkõige tervist ja keskkonnakaitset mõjutavate ohutusküsimuste valdkonnas;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d b)  menetlused, millega alustatakse koostööd ning teabe ja kogemuste vahetamist turujärelevalveasutuste ja teadusasutuste vahel.

Selgitus

Teadmiste, teabe ja kogemuste jagamine turujärelevalveasutuste ning teadus- ja uurimisasutuste vahel näib olevat kasulik mõlemale osapoolele, eriti valdkondades, kus toimuvad kiired teaduse edusammud ja innovatsioon.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Turujärelevalveasutused teevad lõikes 1 sätestatud tegevuste raames kontrolle riskipõhise lähenemisviisi alusel, võttes arvesse vähemalt järgmisi tegureid:

2.  Turujärelevalveasutused teevad lõikes 1 sätestatud tegevuste raames kontrolle riskipõhise lähenemisviisi alusel ning kooskõlas ettevaatuspõhimõttega, võttes arvesse vähemalt järgmisi tegureid:

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  toode, näiteks turul olevate toodete arv ja tootega seotud ohud;

(i)  toode, näiteks turul olevate toodete arv ja tootega seotud ohud, kusjuures erilist tähelepanu tuleb pöörata võimaliku ohu tervisemõõtmele;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  toode võib kahjustada lõppkasutajate tervist või ohutust;

(a)  toode võib ohustada lõppkasutajate tervist ja ohutust või turvalisust või tekitada keskkonnakahju;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  toode ei vasta liidu ühtlustamisõigusaktide kohaselt kohaldatavatele nõuetele.

(b)  toode ei vasta liidu ühtlustamisõigusaktide või direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt kohaldatavatele nõuetele ning võib seega ohustada lõppkasutajate tervist ja turvalisust.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui tooted turult kõrvaldatakse, tagasi võetakse või nende turustamine keelatakse või seda piiratakse, tagab turujärelevalveasutus, et sellest teavitatakse komisjoni artikli 31 alusel loodud võrgustiku kaudu ning teisi liikmesriike ja lõppkasutajaid.

Kui tooted turult kõrvaldatakse, tagasi võetakse või nende turustamine keelatakse või seda piiratakse, tagab turujärelevalveasutus, et sellest teavitatakse komisjoni artikli 31 alusel loodud võrgustiku kaudu liidu katserajatisi ning teisi liikmesriike ja lõppkasutajaid.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Erinevatest riskihindamise meetoditest tulenevate vaidluste lahendamiseks liikmesriikide turujärelevalveasutuste, ettevõtjate ja vastavushindamisasutuste vahel võib komisjon omal algatusel või turujärelevalveasutuse taotlusel lasta artiklis 28 osutatud Euroopa Liidu referentlaboril teha riskihindamise. Selline riskihindamine on siduv kõigile sidusrühmadele.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik koostab vähemalt iga kolme aasta tagant riikliku turujärelevalvestrateegia. Strateegiaga edendatakse liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamise ja turujärelevalve järjepidevat, terviklikku ja integreeritud lähenemisviisi liikmeriigi territooriumil ning see hõlmab toote tarneahela kõiki sektoreid ja etappe, sealhulgas importi ja digitaalseid tarneahelaid.

1.  Iga liikmesriik koostab vähemalt iga nelja aasta tagant riikliku turujärelevalvestrateegia, pidades silmas turu kiiret arengut ja uusi esilekerkivaid riske. Strateegiaga edendatakse liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamise ja turujärelevalve järjepidevat, terviklikku ja integreeritud lähenemisviisi liikmeriigi territooriumil ning see hõlmab toote tarneahela kõiki sektoreid ja etappe, sealhulgas importi ja digitaalseid tarneahelaid. Riiklike turujärelevalvestrateegiate koostamisel konsulteerivad liikmesriigid sidusrühmadega ja teevad oma märkused avalikkusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamiseks esmatähtsana määratletud valdkonnad;

(b)  liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamiseks esmatähtsana määratletud valdkonnad; liikmesriigid peavad esmatähtsasse valdkonda kuuluvaks tooteid, mida käsitletakse või mida on käsitletud direktiivi 2001/95/EÜ artiklil 13 põhinevas erakorralises otsuses;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kavandatud täitmise tagamise meetmed, mille eesmärk on vähendada nõuetele mittevastavuse esinemist esmatähtsates valdkondades, sealhulgas vajaduse korral minimaalsed kontrollitasemed, mis on ette nähtud selliste tootekategooriate jaoks, millel on oluline nõuetele mittevastavuse tase;

(c)  kavandatud täitmise tagamise meetmed, mille eesmärk on vähendada nõuetele mittevastavuse esinemist esmatähtsates valdkondades, sealhulgas vajaduse korral minimaalsed kontrollitasemed, mis on ette nähtud selliste tootekategooriate jaoks, millel on oluline nõuetele mittevastavuse tase ja mis võivad kujutada tõsist ohtu;

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  internetiühendusega toodetega, mis võivad ohustada tarbijate turvalisust, seotud uute riskide hindamine.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid annavad oma riiklikust turujärelevalvestrateegiast teada artiklis 34 osutatud süsteemi kaudu.

3.  Liikmesriigid annavad oma riiklikust turujärelevalvestrateegiast teada artiklis 34 osutatud süsteemi kaudu ja teevad selle üldsusele kättesaadavaks.

Selgitus

Suurem läbipaistvus.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teha ettevõtjate organisatsioonide süsteemiauditeid, sealhulgas auditeerida menetlusi, mida ettevõtjad kasutavad, et tagada käesoleva määruse ja kohaldatavate liidu ühtlustamisõigusaktide nõuete täitmine;

välja jäetud

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt e – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  sulgeda uurimise ajal ettevõtja valdusi või arestida tema teavet, andmeid või dokumente uurimise otstarbel vajalikuks ajaks ja vajalikus ulatuses;

(2)  sulgeda uurimise ajal ettevõtja asjaomaseid valdusi või arestida tema teavet, andmeid või dokumente uurimise otstarbel vajalikuks ajaks ja vajalikus ulatuses;

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  võtta ajutisi meetmeid, kui tõsise ohu vältimiseks ei ole muid tõhusaid vahendeid, sealhulgas eelkõige võtta ajutisi meetmeid, millega nõutakse, et veebimajutusteenuse pakkujad kõrvaldaksid või keelaksid infosisu või piiraks sellele juurdepääsu või peataks veebisaidi, teenuse või konto või piiraks sellele juurdepääsu või et domeeniregistrid või domeeniregistri pidajad peataksid konkreetseks ajavahemikuks täielikult kvalifitseeritud domeeninime;

(h)  võtta ajutisi või lõplikke meetmeid ohtlike või nõuetele mittevastavate toodete suhtes, kui tõsise ohu vältimiseks ei ole muid tõhusaid vahendeid, sealhulgas eelkõige võtta meetmeid, millega nõutakse, et veebimajutusteenuse pakkujad kõrvaldaksid või keelaksid infosisu või piiraks sellele juurdepääsu või peataks veebisaidi, teenuse või konto või piiraks sellele juurdepääsu või et domeeniregistrid või domeeniregistri pidajad peataksid konkreetseks ajavahemikuks täielikult kvalifitseeritud domeeninime;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt m

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(m)  nõuda nõuetele mittevastavuse tagajärjel saadud tulude tagastamist;

(m)  nõuda nõuetele mittevastavuse tagajärjel saadud tulude tagastamist ning nõuda, et ettevõtjad maksaksid asjaomastele tarbijatele raha tagasi;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt n

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(n)  avaldada lõplikke otsuseid, lõplikke meetmeid, ettevõtja võetud kohustusi või käesoleva määruse alusel tehtud otsuseid, sealhulgas avaldada nõuetele mittevastavuse eest vastutava ettevõtja nimi.

(n)  avaldada lõplikke otsuseid, lõplikke meetmeid, ettevõtja võetud kohustusi või käesoleva määruse alusel tehtud otsuseid, sealhulgas avaldada nõuetele mittevastavuse eest vastutava ettevõtja nimi, võttes arvesse kõige rangemaid konfidentsiaalsuse ning ameti- ja ärisaladuse hoidmise nõudeid ning tingimusi, millega sätestatakse, kuidas ettevõtja hüvitab tarbijatele tekitatud kahju.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Turujärelevalveasutused avaldavad kõik ettevõtjate võetud kohustused, andmed parandusmeetmete kohta, mida ettevõtjad on nende territooriumil võtnud, ning andmed ajutiste meetmete kohta, mida asjaomane turujärelevalveasutus on käesoleva määruse alusel võtnud.

4.  Turujärelevalveasutused avaldavad kõik ettevõtjate võetud kohustused, andmed parandusmeetmete kohta, mida ettevõtjad on nende territooriumil võtnud, ning andmed ajutiste meetmete kohta, mida asjaomane turujärelevalveasutus on käesoleva määruse alusel võtnud, võttes arvesse kõige rangemaid konfidentsiaalsuse ning ameti- ja ärisaladuse hoidmise nõudeid.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Turujärelevalveasutused kasutavad oma volitusi kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega.

5.  Turujärelevalveasutused kasutavad oma volitusi kooskõlas ettevaatuse ja proportsionaalsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused korraldavad piisaval määral asjakohaseid tooteomaduste kontrolle dokumentide kontrollimise teel ja vajaduse korral füüsilisi või laboratoorseid kontrolle esindava valimi alusel.

Turujärelevalveasutused korraldavad kooskõlas komisjoni kehtestatud ühtse metoodikaga piisaval määral asjakohaseid tooteomaduste kontrolle dokumentide kontrollimise teel ja vajaduse korral füüsilisi või laboratoorseid kontrolle esindava valimi alusel. Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse turujärelevalveasutuste kontrollide arvu miinimumprotsent eri tootekategooria toodete suhtes kooskõlas liidu toodete nõuetele vastavuse võrgustiku poolt määratud prioriteetidega.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused järgivad vajaduse korral konfidentsiaalsuse põhimõtet, et kaitsta ameti- ja ärisaladusi või isikuandmeid vastavalt siseriiklikele õigusaktidele, lähtudes nõudest, et tuleb avaldada võimalikult suurel määral teavet kaitsmaks lõppkasutajate huve liidus.

Turujärelevalveasutused tagavad kõige rangemad konfidentsiaalsuse ning ameti- ja ärisaladuse hoidmise nõuded ning kaitsevad isikuandmeid vastavalt siseriiklikele õigusaktidele, lähtudes nõudest, et tuleb avaldada võimalikult suurel määral teavet kaitsmaks lõppkasutajate huve liidus.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Otsus, kas toode kujutab endast tõsist ohtu või mitte, tehakse asjakohase riskihindamise alusel, milles võetakse arvesse ohu iseloomu ja selle esinemise tõenäosust. Võimalus ohutust suurendada või muude väiksema ohutustasemega toodete olemasolu ei ole piisav põhjus pidada toodet tõsise ohu allikaks.

2.  Otsus, kas toode kujutab endast tõsist ohtu või mitte, tehakse asjakohase riskihindamise alusel, milles võetakse arvesse ohu iseloomu ja selle esinemise tõenäosust ning ettevaatuspõhimõtet. Selles otsuses võetakse eelkõige arvesse riski tervisemõõdet. Võimalus ohutust suurendada või muude väiksema ohutustasemega toodete olemasolu ei ole piisav põhjus pidada toodet tõsise ohu allikaks.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  annavad sõltumatuid tehnilisi ja teaduslikke nõuandeid komisjonile, sealhulgas artikli 31 alusel loodud võrgustikule, ja liikmesriikidele;

(c)  annavad sõltumatuid tehnilisi ja teaduslikke nõuandeid komisjonile, sealhulgas artikli 31 alusel loodud võrgustikule, ja liikmesriikidele, ning hoiatavad viimastele teaduslikele avastustele tuginedes uute riskide eest;

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  on tarbijaid ja keskkonda ohustavate riskide ja uute riskide teadmuskeskus, näiteks seoses kantserogeenideks, mutageenideks või reproduktiivtoksilisteks aineteks klassifitseeritud kahjulike kemikaalidega või teiste tarbekaupades leiduvate probleemsete ainetega;

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e b)  on tarbijaid ohustavate uute riskide teadmuskeskus, mis on seotud internetiühenduse võimalusega toodetega;

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e c) liidu katserajatised abistavad komisjoni ja liikmesriike ka katsemetoodikate ühtse tehnilise taseme väljatöötamisel; seatakse sisse tihedad suhted Euroopa Kemikaaliameti ja liidu katserajatistega, mis tegutsevad teadmuskeskustena, et vältida kattumist ja tagada optimaalne toetus liikmesriikide turujärelevalvele ja täitmise tagamise toimingutele.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Turujärelevalveasutused võtavad sobivate turujärelevalvemeetmete kohaldamiseks nõuetekohaselt arvesse liidu katserajatiste katsete tulemusi, analüüse ja järeldusi.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Taotluse saanud asutus võtab taotluse esitanud asutuse taotlusel viivitamata kõik vajalikud täitmise tagamise meetmed, kasutades talle selleks käesoleva määruse kohaselt antud volitusi, et lõpetada nõuetele mittevastavus.

1.  Taotluse saanud asutus või komisjon või muu sidusrühm, kes tõestab nõuetele mittevastavust, võtab taotluse esitanud asutuse või komisjoni või mittevastavuse kohta tõendeid esitanud mistahes sidusrühma taotlusel viivitamata kõik vajalikud täitmise tagamise meetmed, kasutades talle selleks käesoleva määruse kohaselt antud volitusi, et lõpetada nõuetele mittevastavus. Kui taotluse saanud asutus ei võta meetmeid, võib komisjon ise võtta kõik vajalikud täitmise tagamise meetmed.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon koostab iga aasta 30. juuniks aruande, mis sisaldab liikmesriikide poolt eelmise kalendriaasta kohta esitatud teavet. Aruanne avaldatakse artiklis 34 osutatud süsteemis.

Komisjon koostab iga aasta 30. juuniks aruande ja aruande kokkuvõtte, mis sisaldab liikmesriikide poolt eelmise kalendriaasta kohta esitatud teavet. Aruanne avaldatakse artiklis 34 osutatud süsteemis.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui liikmesriigi tollil on alust arvata, et ettevõtja on hakanud oma tooteid liidu turule laskma teise liikmesriigi kaudu, sest sealne kontroll ei ole nii range või süstemaatiline, teavitab toll nimetatud liikmesriigi vastavaid ametiasutusi ettevõtja riskiprofiilist ning võib paluda liidu toodete nõuetele vastavuse võrgustikul selliste toodete turule sisenemist jälgida.

Selgitus

Eesmärk on tagada, et turule sisenevad ainult turvalised ja nõuetele vastavad tooted.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  toode ei ole kõnealuste liidu ühtlustamisõigusaktide kohaselt tähistatud ega märgistatud;

(b)  toode ei ole kõnealuste liidu ühtlustamisõigusaktide kohaselt tähistatud ega märgistatud ja seda ei ole võimalik mõistliku aja jooksul parandada;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Turujärelevalveasutused käsitavad esmatähtsana tooteid, mille on lubanud vabasse ringlusse määruse (EL) nr 952/2013 artikli 38 lõikes 2 sätestatud volitatud ettevõtja ja mille vabasse ringlusse lubamine peatatakse käesoleva määruse artikli 28 lõike 1 kohaselt.

1.  Turujärelevalveasutused käsitavad käesoleva määruse artikli 28 lõike 1 põhjal peatatud toodete vabasse ringlusse lubamist kõigi ettevõtjate puhul võrdselt.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Komisjon võimaldab asjaomastel sidusrühmadel, sh tarbijarühmadel struktureeritult osaleda, et seada eesmärke ning leppida kokku ühises samaaegses järelevalvetegevuses.

Selgitus

Tarbijaorganisatsioonid viivad laborites toodete peal regulaarselt ellu võrdlevaid katseid ning aitavad teha kindlaks, millised tarbekaubad on ohtlikud ja ei vasta nõuetele. Nende kogutud tõendid ning riiklikul ja Euroopa tasandil saadud andmed võiksid tõhustada liidu toodete nõuetele vastavuse võrgustiku toimimist.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  jälgida turujärelevalveasutuste ja tolli tegevust, et tagada ühtlustatud ja ühtlustamata toodete võrdne ja range kontroll eri liikmesriikides;

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a b)  määratleda ühtne katsemeetod, et tagada liikmesriikide tehtavate kontrollide ühtlus;

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  korraldada turujärelevalveasutuste koostööd ning tulemuslikku teabevahetust ja parimaid tavasid;

(f)  korraldada liikmesriikide ja turujärelevalveasutuste ning liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmade koostööd ning hõlbustada tulemuslikku ja korrapärast teabe- ja parimate tavade vahetamist;

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(m a)  töötada välja ühtsed riskianalüüsi ja riskikategooriate kindlaks määramise tavad;

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt m b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(m b)  jälgida tolli tööd ning juhtida tähelepanu puudujääkidele, mis võivad raskendada võrdsete võimaluste tagamist nõudeid täitvatele liidu tootjatele ja liitu eksportivatele kolmandate riikide tootjatele ning mis võivad soodustada tava, kus kolmandate riikide eksportijad valivad liidu turule sisenemiseks kohad, kus kontroll ei ole nii range või süstemaatiline;

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt m c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(m c)  esitada Euroopa Parlamendile igal aastal aruanne ELi toodete nõuetele vastavuse nõukogu (EUPC) tegevuse kohta;

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt m d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(m d)  käivitada menetlus üleeuroopalise andmebaasi loomiseks, et koguda andmeid lõppkasutajate tervise, ohutuse ja/või turvalisusega või keskkonnaga seotud õnnetusjuhtumite, kahjustuste või kahjude kohta, ning teha selles andmebaasis sisalduv teave hõlpsasti kättesaadavaks kõigile asjaomastele sidusrühmadele.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon võib vahetada konfidentsiaalset teavet turujärelevalve kohta kolmandate riikide reguleerivate asutuste või rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui ta on sõlminud nende asutuste või organisatsioonidega vastastikused konfidentsiaalsuskokkulepped.

1.  Komisjon võib vahetada konfidentsiaalset teavet turujärelevalve kohta kolmandate riikide reguleerivate asutuste või rahvusvaheliste organisatsioonidega, kelle suhtes kohaldatakse kõige rangemaid konfidentsiaalsuse ning ameti- ja ärisaladuse nõudeid.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse, kui on rikutud käesoleva määruse sätteid, millega pannakse ettevõtjatele kohustusi, või kui on rikutud käesoleva määrusega hõlmatud tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide sätteid, millega pannakse ettevõtjatele kohustusi, juhul kui asjaomases õigusaktis ei nähta ette karistusi, ning võtavad vajalikud meetmed, et tagada nende eeskirjade täitmine. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Komisjon koos liikmesriikidega kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse, kui on rikutud käesoleva määruse sätteid, millega pannakse ettevõtjatele kohustusi, või kui on rikutud käesoleva määrusega hõlmatud tooteid käsitlevate liidu õigusaktide sätteid, millega pannakse ettevõtjatele kohustusi, juhul kui asjaomases õigusaktis ei nähta ette karistusi, ning võtavad vajalikud meetmed, et tagada nende eeskirjade täitmine. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Komisjon kehtestab ka tegevuseeskirjad, mille kohaselt liikmesriigid võtavad ajutisi meetmeid ja parandusmeetmeid nõuetele mittevastavate toodete ja nõuetele mittevastavate ettevõtjate suhtes, et tarbijaid ohu korral kiiresti kaitsta.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate finantsseisund;

välja jäetud

Selgitus

See kriteerium ei ole seotud lõpptarbijatele või keskkonnale põhjustatud kahju proportsionaalsusega, mistõttu ei tohiks seda karistusotsuse tegemisel esimesena arvesse võtta.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  nõuetele mittevastavuse olemus, tõsidus ja kestus, võttes arvesse lõppkasutajatele põhjustatud kahju;

(b)  nõuetele mittevastavuse olemus, tõsidus ja kestus, võttes arvesse lõppkasutajatele, keskkonnale ning sotsiaalsetele ja majanduslikele huvidele põhjustatud kahju;

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate finantsseisund.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord

Viited

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Vastutav komisjon

       Istungil teada andmise kuupäev

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

5.2.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

       Istungil teada andmise kuupäev

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

5.2.2018

Arvamuse koostaja

       Nimetamise kuupäev

Miroslav Mikolášik

1.3.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

16.5.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.7.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

53

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Tähiste seletused

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord

Viited

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

EP-le esitamise kuupäev

20.12.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

5.2.2018

ENVI

5.2.2018

ITRE

5.2.2018

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

22.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Nicola Danti

23.1.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Vastuvõtmise kuupäev

3.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

5

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Esitamise kuupäev

6.9.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

28

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

5

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marcus Pretzell

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 20. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika