MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta

6.9.2018 - (COM(2017)0795 – C8‑0004/2018 – 2017/0353(COD)) - ***I

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Nicola Danti


Menettely : 2017/0353(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0277/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0277/2018
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta

(COM(2017)0795 – C8‑0004/2018 – 2017/0353(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0795),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 33, 114 ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0004/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2018 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0277/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Jotta voidaan varmistaa tuotteiden vapaa liikkuvuus unionissa, on tarpeen varmistaa, että ne ovat niiden vaatimusten mukaisia, joilla taataan yleisten etujen suojelun korkea taso muun muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden, työterveyden ja -turvallisuuden, kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun sekä yleisen turvallisuuden osalta. Kyseiset vaatimukset on tärkeää panna täytäntöön tehokkaasti, jotta voidaan suojella edellä mainittuja etuja asianmukaisesti ja luoda edellytykset terveelle kilpailulle unionin tavaramarkkinoilla. Sen vuoksi tarvitaan sääntöjä, joilla varmistetaan tällainen täytäntöönpano sisämarkkinoilla, myös unioniin kolmansista maista tulevien tuotteiden osalta.

(1)  Jotta voidaan varmistaa tuotteiden vapaa liikkuvuus unionissa, on tarpeen varmistaa, että ne ovat kaikilta osin unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia ja täyttävät siten vaatimukset, joilla taataan yleisten etujen suojelun korkea taso muun muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden, työterveyden ja -turvallisuuden, kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun sekä yleisen turvallisuuden osalta. Kyseiset vaatimukset on tärkeää panna täytäntöön tehokkaasti, jotta voidaan suojella edellä mainittuja etuja asianmukaisesti ja luoda edellytykset terveelle kilpailulle unionin tavaramarkkinoilla. Sen vuoksi tarvitaan sääntöjä, joilla varmistetaan tällainen täytäntöönpano sisämarkkinoilla riippumatta siitä, saatetaanko tuotteet markkinoille perinteisiä vai sähköisiä keinoja käyttäen, tai siitä, onko ne tuotettu unionissa vai tulevatko ne unioniin kolmansista maista.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Unionin tuotesäännöt kattavat suuren osan unionin teollisuustuotteista. Laittomien ja vaatimustenvastaisten tuotteiden lisääntyminen markkinoilla vaarantaa kansalaisten turvallisuuden, kun he altistuvat mahdollisesti vaarallisille tuotteille, merkitsee usein sitä, että muutakin unionin lainsäädäntöä on rikottu, horjuttaa työvoimaa, terveydenhuoltoa ja ympäristöä koskevia unionin normeja ja vääristää kilpailua. Erityisesti vaatimustenmukaisia tuotteita myyvät talouden toimijat kärsivät vääristyneestä kilpailusta, kun jotkut toimijat menevät siitä, mistä aita on matalin, tai rikkovat tahallaan sääntöjä saadakseen kilpailuetua.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Komission tiedonannossa Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille24 nostettiin ensisijaiseksi toimeksi vahvistaa tavaroiden sisämarkkinoita tehostamalla toimia, joilla estetään vaatimustenvastaisten tuotteiden saattaminen unionin markkinoille. Tämä pitäisi saavuttaa vahvistamalla markkinavalvontaa, tarjoamalla talouden toimijoille oikeanlaisia kannustimia, tehostamalla vaatimustenmukaisuusvalvontaa ja edistämällä tiiviimpää rajatylittävää yhteistyötä valvontaviranomaisten kesken, myös yhteistyöllä tulliviranomaisten kanssa.

(2)  Komission tiedonannossa Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille24 nostettiin ensisijaiseksi toimeksi vahvistaa tavaroiden sisämarkkinoita tehostamalla toimia, joilla estetään vaatimustenvastaisten tuotteiden saattaminen unionin markkinoille. Tämä pitäisi saavuttaa vahvistamalla markkinavalvontaa, tarjoamalla talouden toimijoille selkeät, avoimet ja kattavat säännöt, tehostamalla vaatimustenmukaisuusvalvontaa ja edistämällä tiiviimpää rajatylittävää yhteistyötä valvontaviranomaisten kesken, myös yhteistyöllä tulliviranomaisten kanssa.

__________________

__________________

24 COM(2015) 550 final, 28. lokakuuta 2015.

24 COM(2015)0550 final, 28. lokakuuta 2015.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Markkinavalvonnan puitteita olisi vahvistettava, jotta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa voidaan parantaa entisestään.

(3)  Tällä hetkellä markkinavalvontasääntöjen täytäntöönpanon valvonta on riittämätöntä. Markkinavalvonnan puitteita olisikin vahvistettava, jotta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa voidaan parantaa entisestään.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/95/EY25 vahvistetaan yleiset turvallisuusvaatimukset kaikille kulutustavaroille ja säädetään jäsenvaltioiden erityisistä velvollisuuksista ja toimivallasta siltä osin kuin on kyse vaarallisista tuotteista samoin kuin tätä koskevasta tietojenvaihdosta unionin tuoteturvallisuuden nopean hälytysjärjestelmän, jäljempänä ’RAPEX-järjestelmä’, kautta. Markkinavalvontaviranomaisilla olisi oltava mahdollisuus ryhtyä mainitun direktiivin mukaisiin täsmällisempiin toimenpiteisiin. Kulutustavaroiden turvallisuuden tason nostamiseksi olisi direktiivissä 2001/95/EY säädettyjä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N: o 765/200826 vahvistettuja tiedonvaihdossa ja nopeaa toimintaa edellyttävissä tilanteissa käytettäviä mekanismeja täydennettävä, jotta ne toimisivat tehokkaammin.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/95/EY25 vahvistetaan yleiset turvallisuusvaatimukset kaikille kulutustavaroille ja säädetään jäsenvaltioiden erityisistä velvollisuuksista ja toimivallasta siltä osin kuin on kyse vaarallisista tuotteista samoin kuin tätä koskevasta tietojenvaihdosta unionin tuoteturvallisuuden nopean hälytysjärjestelmän, jäljempänä ’RAPEX-järjestelmä’, kautta. Markkinavalvontaviranomaisilla olisi oltava mahdollisuus ryhtyä mainitun direktiivin mukaisiin täsmällisempiin toimenpiteisiin. Kulutustavaroiden turvallisuus-, laatu- ja luotettavuustason nostamiseksi olisi direktiivissä 2001/95/EY säädettyjä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 765/200826 vahvistettuja tiedonvaihdossa ja nopeaa toimintaa edellyttävissä tilanteissa käytettäviä mekanismeja täydennettävä, jotta ne toimisivat tehokkaammin.

__________________

__________________

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N: o 765/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N: o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tämän asetuksen pitäisi kattaa tuotteet, joihin sovelletaan liitteessä lueteltua unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä. Liitteessä luetellun lainsäädännön olisi katettava kaikki unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö, joka koskee muita teollisuustuotteita kuin elintarvikkeita, rehuja, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä, eläviä kasveja ja eläimiä, ihmisperäisiä tuotteita sekä kasvi- ja eläinperäisiä tuotteita, jotka liittyvät suoraan niiden tulevaan lisääntymiseen. Näin voidaan varmistaa, että näiden tuotteiden markkinavalvonnalle unionin tasolla on käytettävissä yhtenäiset puitteet. Sen vuoksi on muutettava useita tuotteisiin sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön välineitä etenkin poistamalla viittauksia tiettyihin asetuksen (EY) N: o 765/2008 säännöksiin. Jos myöhemmin hyväksytään uutta unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, siinä säädetään siitä, sovelletaanko tätä asetusta myös kyseiseen uuteen lainsäädäntöön.

(5)  Tämän asetuksen pitäisi kattaa tuotteet, joihin sovelletaan liitteessä lueteltua unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä. Liitteessä luetellun lainsäädännön olisi katettava kaikki unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö, joka koskee muita teollisuustuotteita kuin elintarvikkeita, rehuja, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä, eläviä kasveja ja eläimiä, ihmisperäisiä tuotteita sekä kasvi- ja eläinperäisiä tuotteita, jotka liittyvät suoraan niiden tulevaan lisääntymiseen. Näin voidaan varmistaa, että näiden tuotteiden markkinavalvonnalle unionin tasolla on käytettävissä yhtenäiset puitteet, ja auttaa lisäämään kuluttajien luottamusta unionin markkinoilla oleviin tuotteisiin. Sen vuoksi on muutettava useita tuotteisiin sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön välineitä etenkin poistamalla viittauksia tiettyihin asetuksen (EY) N:o 765/2008 säännöksiin. Jos myöhemmin hyväksytään uutta unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, siinä säädetään siitä, sovelletaanko tätä asetusta myös kyseiseen uuteen lainsäädäntöön.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Kuluttajien turvallisuus riippuu pitkälti siitä, että tuotteita koskeva unionin yhdenmukaistamislainsäädännön turvallisuusvaatimuksineen pannaan aktiivisesti täytäntöön. Sen vuoksi on tarpeen tehostaa täytäntöönpanon valvontaa koskevia toimenpiteitä. Toimenpiteitä olisi parannettava ja tehostettava jatkuvasti, jotta voidaan vastata globaalien markkinoiden ja yhä monimutkaisemman toimitusketjun nykyään asettamiin haasteisiin.

(7)  Kuluttajien turvallisuus riippuu pitkälti siitä, että tuotteita koskeva unionin yhdenmukaistamislainsäädännön turvallisuusvaatimuksineen pannaan aktiivisesti täytäntöön. Sen vuoksi on tarpeen tehostaa täytäntöönpanon valvontaa koskevia toimenpiteitä, myös sellaisten tuotteiden osalta, joita tarjotaan unionissa verkkokaupassa loppukäyttäjille. Toimenpiteitä olisi parannettava ja tehostettava jatkuvasti, jotta voidaan vastata globaalien markkinoiden ja yhä monimutkaisemman toimitusketjun nykyään asettamiin haasteisiin.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Vastuu unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta tulisi olla jäsenvaltioilla, joiden markkinavalvontaviranomaisia olisi vaadittava varmistamaan, että lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi otettava käyttöön järjestelmälliset toimintamallit, joilla varmistetaan markkinavalvonnan ja muiden valvontatoimien tehokkuus.

(9)  Vastuu unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta tulisi olla jäsenvaltioilla, joiden markkinavalvontaviranomaisia olisi vaadittava varmistamaan, että lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi otettava käyttöön yhdenmukaistetut järjestelmälliset toimintamallit, joilla varmistetaan markkinavalvonnan ja muiden valvontatoimien tehokkuus. Jäsenvaltioiden olisi tältä osin valvottava kansallisia markkinavalvontaviranomaisiaan, jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Olisi perustettava tehokas vertaisarviointijärjestelmä, jotta voidaan auttaa markkinavalvontaviranomaisia varmistamaan tämän asetuksen yhdenmukainen soveltaminen ja arvioida, täyttävätkö ne tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Sähköisen kaupankäynnin kehittymisen taustalla on suuressa määrin myös se, että yhä useammat tahot tarjoavat tietoyhteiskunnan palveluja – tavallisesti alustojen kautta ja korvausta vastaan – välityspalveluina eli varastoivat kolmansien osapuolten sisältöä mutta eivät valvo sitä eivätkä näin ollen toimi yksittäisten talouden toimijoiden puolesta. Vaatimustenvastaisia tuotteita koskevan sisällön poistamisen tai, jos se ei ole mahdollista, sen estäminen, että vaatimustenvastaisia tuotteita olisi tarjolla näiden tahojen palvelujen kautta, ei pitäisi rajoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/31/EY55 vahvistettujen sääntöjen soveltamista. Erityisesti ei pitäisi asettaa palveluntarjoajille yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään tai tallentamiaan tietoja eikä yleistä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita. Lisäksi tietojen säilyttämistä tarjoavia palveluntarjoajia ei saisi saattaa vastuuseen, jos heillä ei ole tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai laittomista tiedoista ja jos he eivät ole tietoisia niistä tosiasioista tai olosuhteista, joiden perusteella toiminnan tai tietojen laittomuus on ilmeistä.

(13)  Sähköisen kaupankäynnin kehittymisen taustalla on suuressa määrin myös se, että yhä useammat tahot tarjoavat tietoyhteiskunnan palveluja – tavallisesti alustojen kautta ja korvausta vastaan – välityspalveluina eli varastoivat kolmansien osapuolten sisältöä mutta eivät valvo sitä eivätkä näin ollen toimi yksittäisten talouden toimijoiden puolesta. Vaatimustenvastaisia tuotteita koskevan sisällön poistamisen tai, jos se ei ole mahdollista, sen estäminen, että vaatimustenvastaisia tuotteita olisi tarjolla näiden tahojen palvelujen kautta, ei pitäisi rajoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/31/EY55 vahvistettujen sääntöjen soveltamista, samalla kun otetaan huomioon 1 päivänä maaliskuuta 2018 annettu komission suositus (EU) 2018/334 toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi.

__________________

__________________

55 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

55 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Vaikka tässä asetuksessa ei käsitellä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa, olisi kuitenkin pidettävä mielessä, että väärennetyt tuotteet eivät useinkaan ole unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia, ne aiheuttavat vakavaa vaaraa loppukäyttäjien terveydelle ja turvallisuudelle, vääristävät kilpailua, vaarantavat yleisiä etuja ja merkitsevät muun laittoman toiminnan tukemista. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi edelleen toteutettava tehokkaita toimenpiteitä ehkäistäkseen tuoteväärennösten pääsyn unionin markkinoille asetuksen (EU) N:o 608/2013 mukaisesti. Tehokkuuden takaamiseksi tulliviranomaisten olisi voitava hyödyntää asiantuntemustaan ja asiaankuuluvia tietoja, jotka koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien vastaisiin tuotteisiin liittyviä riskejä, myös siksi, että voidaan toteuttaa unionin markkinoille tulevien tuotteiden tehokasta markkinavalvontaa tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Oikeudenmukaisemmilla sisämarkkinoilla olisi varmistettava yhtäläiset kilpailuedellytykset kaikille talouden toimijoille ja suoja vilpilliseltä kilpailulta. Sitä varten on tarpeen vahvistaa unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoa. Valmistajien ja markkinavalvontaviranomaisten hyvä yhteistyö on keskeinen tekijä, jonka avulla tuotteen osalta voidaan välittömästi toteuttaa toimenpiteitä ja korjaavia toimia. On tärkeää, että olemassa on unioniin sijoittautunut yhteyshenkilö, jolle markkinavalvontaviranomaiset voivat esittää kysymyksiä siitä, onko jokin tuote unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen. Tällaisen vaatimustenmukaisuutta koskevien tietojen antamisesta vastaavan henkilön tulisi olla valmistaja, maahantuoja tai joku muu valmistajan tätä tarkoitusta varten nimeämä henkilö, esimerkiksi toinen talouden toimija. Unioniin sijoittautuneella vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavalla henkilöllä on olennainen rooli toimia unioniin sijoittautuneena markkinavalvontaviranomaisten yhteyshenkilönä ja suorittaa ripeästi tiettyjä tehtäviä sen varmistamiseksi, että tuotteet täyttävät unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset, millä palvellaan unionin kuluttajien, työntekijöiden ja yritysten etuja. Tämän asetuksen säännöksiä, joissa edellytetään unioniin sijoittautunutta vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavaa henkilöä, ei pitäisi soveltaa, jos samaan vaikutukseen päästään tiettyjen tuotteita koskevien oikeudellisten välineiden erityisillä vaatimuksilla, joista säädetään asetuksen (EY) N: o 1223/2009 4 artiklassa, asetuksen (EU) 2017/745 15 artiklassa ja asetuksen (EU) 2017/746 15 artiklassa.

(14)  Oikeudenmukaisemmilla sisämarkkinoilla olisi varmistettava yhtäläiset kilpailuedellytykset kaikille talouden toimijoille ja suoja vilpilliseltä kilpailulta. Sitä varten on tarpeen vahvistaa unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoa. Valmistajien ja markkinavalvontaviranomaisten hyvä yhteistyö on keskeinen tekijä, jonka avulla tuotteen osalta voidaan välittömästi toteuttaa toimenpiteitä ja korjaavia toimia. On tärkeää, että olemassa on unioniin sijoittautunut viitehenkilö, jolle markkinavalvontaviranomaiset voivat esittää kysymyksiä siitä, onko jokin tuote unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen, ja joka voi toteuttaa korjaavia toimia vaatimustenvastaisuustapauksissa. Viitehenkilön tulisi olla valmistaja, maahantuoja, kun valmistaja ei ole sijoittautunut unioniin, tai valmistajan tätä tarkoitusta varten nimeämä valtuutettu henkilö.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Sähköisen kaupankäynnin kehittyminen aiheuttaa markkinavalvontaviranomaisille tiettyjä haasteita liittyen verkossa myytävien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Tuotteitaan suoraan kuluttajille sähköisin keinoin myyvien talouden toimijoiden määrä on kasvussa. Unioniin sijoittautuneella viitehenkilöllä on olennainen rooli toimia unioniin sijoittautuneena markkinavalvontaviranomaisten yhteyshenkilönä ja suorittaa ripeästi tiettyjä tehtäviä sen varmistamiseksi, että tuotteet täyttävät unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset, millä palvellaan unionin kuluttajien, työntekijöiden ja yritysten etuja. Jotta voidaan korjata nykyiset puutteet ja varmistaa, että tuotteilla on aina unioniin sijoittautunut viitehenkilö, unionin ulkopuolelle sijoittautuneen valmistajan olisi maahantuojan puuttuessa nimettävä muu valtuutettu edustaja, jolla on samat velvoitteet suhteessa markkinavalvontaviranomaisiin kuin viitehenkilöllä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b)  Viitehenkilön velvoitteiden ei pitäisi rajoittaa velvoitteita ja vastuita, joita valmistajalla, maahantuojalla ja valtuutetulla edustajalla tällä hetkellä on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaan. Tämän asetuksen säännöksiä, joissa edellytetään unioniin sijoittautunutta viitehenkilöä, ei pitäisi soveltaa, jos samaan vaikutukseen päästään tiettyjen tuotteita koskevien oikeudellisten välineiden erityisillä vaatimuksilla, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1223/2009 4 artiklassa, asetuksen (EU) 2017/745 15 artiklassa ja asetuksen (EU) 2017/746 15 artiklassa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jäsenvaltioiden olisi avustettava talouden toimijoita siten, että asetuksella (EU) [lisätään viittaus uuteen vastavuoroista tunnustamista koskevaan asetukseen]56 perustetut tuoteyhteyspisteet antavat tietoja sovellettavasta unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä tai että markkinavalvontaviranomaiset antavat sovellettavasta unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä ohjeita vaatimustenmukaisuuteen liittyvien kumppanuusjärjestelyjen puitteissa. Markkinavalvontaviranomaisten pitäisi voida hyödyntää sidosryhmien kanssa jo tehtävää yhteistyötä ja tehdä sidosryhmien kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja, joiden tarkoituksena on edistää vaatimusten noudattamista tai havaita vaatimustenvastaisuuksia tietyissä tuoteryhmissä tietyllä maantieteellisellä alueella.

(15)  Jäsenvaltioiden olisi avustettava talouden toimijoita siten, että asetuksella (EU) [lisätään viittaus uuteen vastavuoroista tunnustamista koskevaan asetukseen]56 perustetut tuoteyhteyspisteet antavat tietoja sovellettavasta unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä. Markkinavalvontaviranomaisten pitäisi voida hyödyntää sidosryhmien kanssa jo tehtävää yhteistyötä ja tehdä sidosryhmien kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja, joiden tarkoituksena on parantaa tietoisuutta, antaa neuvoja ja opastusta, edistää vapaaehtoisia toimia ja vaatimusten noudattamista tai havaita vaatimustenvastaisuuksia tietyissä tuoteryhmissä tietyllä maantieteellisellä alueella, mukaan luettuina tuotteet, joita tarjotaan sähköisin keinoin.

__________________

__________________

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) [...], annettu […] (EUVL L, , s. ).

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) [...], annettu […] (EUVL L, , s. ).

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Sähköisen kaupan kehittyminen aiheuttaa tiettyjä haasteita, jotka koskevat loppukäyttäjien terveyden ja turvallisuuden suojelemista vaatimustenvastaisilta tuotteilta. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi varmistettava, että niiden verkkokaupassa myytäviin tuotteisiin kohdistamat markkinavalvontatoimet järjestetään tehokkaasti. Näitä tuotteita koskevat toimet olisi toteutettava sekä ennakoivasti että reaktiivisesti, ja niissä olisi otettava huomioon eri tietolähteet, kuten RAPEX-järjestelmä, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maailmanlaajuisesti toimiva palautettujen tuotteiden portaali, kuluttajavalitukset ja muilta viranomaisilta, talouden toimijoilta ja tiedotusvälineiltä saadut tiedot.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b)  Markkinavalvontaviranomaisilla on verkossa tarjottujen tuotteiden markkinoita valvoessaan lukuisia hankaluuksia, kuten verkkokaupassa tarjottujen tuotteiden jäljittäminen, vastuussa olevien talouden toimijoiden selvittäminen tai riskinarviointien tai turvallisuustestien suorittaminen, koska tuotteita ei ole fyysisesti saatavilla. Komissio on julkaissut nykyisten yhteisten kokemusten ja parempien käytäntöjen perusteella verkkokauppatuotteiden markkinavalvontaa koskevan tiedonannon (2017/C 250/01), jolla halutaan edistää unionin tuotelainsäädännön tuntemusta ja sen entistä yhtenäisempää ja johdonmukaisempaa soveltamista verkossa myytäviin tuotteisiin. Tässä asetuksessa säädettyjen, verkossa myytävien tuotteiden markkinavalvonnan järjestämistä koskevien pakollisten vaatimusten ohella jäsenvaltioita kannustetaan hyödyntämään kyseistä tiedonantoa täydentävänä ohjeena, jossa viitataan markkinavalvontaa sekä yrityksille ja kuluttajille suunnattua viestintää koskeviin parhaisiin käytäntöihin.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 c)  Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota esineiden internetin laajentumiseen ja tekoälyllä varustettujen laitteiden kasvavaan määrään, ottaen huomioon, että kuluttajat käyttävät päivittäin entistä enemmän verkkoon kytkettyjä laitteita. Unionin sääntelykehyksessä olisi paneuduttava näiden laitteiden nykyisiin turvallisuusuhkiin, koska kyseiset laitteet ovat hakkeroitavissa ja ne merkitsevät siten uusia etäuhkia. Niin esineiden internetin ja tekoälyn alan tuotteiden turvallisuus kuin käyttövarmuus ovat ratkaisevia varmistettaessa, että tuotteet ovat käyttäjilleen turvallisia. Tältä osin olisi varmistettava, että tämä asetus on kaikilta osin ENISAsta annetun asetuksen [2017/0225(COD)] ja tekoälyä Euroopassa koskevan tiedonannon COM(2018)0237 mukainen.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 d)  Digitaaliset teknologiat kehittyvät jatkuvasti, ja mahdollisuuksia hyödyntää uusia markkinalähtöisiä ratkaisuja tehokkaassa unionin markkinavalvonnassa tullaan selvittämään. Jäsenvaltioita ja komissiota olisikin kannustettava pohtimaan lohkoketjuteknologian tuomia mahdollisuuksia ja uusia tuotteiden merkintäsääntöjä, joilla voitaisiin korvata perinteiset merkintätavat ja helpottaa markkinavalvontaviranomaisten työtä, kun tuotteita koskevat tiedot olisivat helposti ja jäsennellyssä muodossa sähköisesti saatavilla.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Markkinavalvontatoimien olisi oltava perusteellisia ja vaikuttavia, jotta voidaan varmistaa, että tuotteita koskevaa unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä sovelletaan oikein. Koska valvonta voi rasittaa talouden toimijoita, markkinavalvontaviranomaisten olisi järjestettävä ja toteutettava tarkastuksia toimijoiden edut huomioon ottaen ja rajattava rasitus siihen, mikä on tarpeen tehokkaan ja toimivan valvonnan suorittamiseksi. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi lisäksi toteutettava markkinavalvontatoimet yhtä huolellisesti siitä riippumatta, onko jonkin tuotteen vaatimustenvastaisuudella merkitystä vain kyseisen jäsenvaltion alueella vai voivatko sen vaikutukset ulottua toisen jäsenvaltion markkinoille.

(18)  Markkinavalvontatoimien olisi oltava perusteellisia ja vaikuttavia, jotta voidaan varmistaa, että tuotteita koskevaa unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä sovelletaan oikein. Koska valvonta voi rasittaa talouden toimijoita, markkinavalvontaviranomaisten olisi järjestettävä ja toteutettava tarkastuksia kyseisten toimijoiden edut huomioon ottaen ja rajattava rasitus siihen, mikä on tarpeen tehokkaan ja toimivan valvonnan suorittamiseksi. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi lisäksi toteutettava markkinavalvontatoimet yhtä huolellisesti siitä riippumatta, onko jonkin tuotteen vaatimustenvastaisuudella merkitystä vain kyseisen jäsenvaltion alueella vai voivatko sen vaikutukset ulottua toisen jäsenvaltion markkinoille. Markkinavalvontaviranomaisten olisi laadittava yhdenmukaiset tarkastustoimenpiteet, kun tuote aiheuttaa tunnetun tai uuden vaaran.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Asetuksen (EY) N:o 765/2008 säännökset on pantu täytäntöön jäsenvaltioissa monissa erilaisissa ja erityislaatuisissa muodoissa. Eroavuudet liittyvät toimivallan jakautumiseen markkinavalvontaviranomaisten välillä mutta myös kansallisiin sisäisiin koordinointimekanismeihin, markkinavalvontaan tarkoitettujen taloudellisten resurssien käyttöönottoasteeseen, markkinavalvontaa koskeviin strategioihin ja lähestymistapoihin samoin kuin valtuuksiin puuttua vaatimustenvastaisiin tuotteisiin sekä rikkomusten johdosta määrättävien seuraamusten tasoon, ja ne tekevät unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanosta hajanaista. Tämän hajanaisuuden takia markkinavalvonta on joissakin jäsenvaltioissa muita tiukempaa, ja hajanaisuus saattaa myös vähentää pelotevaikutuksen tehokkuutta sekä aiheuttaa joissakin jäsenvaltioissa epätasapuolisuutta yritysten toimintaedellytyksissä ja kaikkialla unionissa tuoteturvallisuuden tasossa.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Tämän asetuksen soveltamiseksi tapahtuvan valtuuksien täytäntöönpanon ja käytön olisi oltava oikeasuhteista ja riittävää vaatimustenvastaisuuden luonteeseen ja niille yleisille eduille, joita unionin yhdenmukaistamislainsäädännöllä suojellaan, vaatimustenvastaisuudesta aiheutuvaan todelliseen tai mahdolliseen vahinkoon nähden. Markkinavalvontaviranomaisten olisi otettava huomioon kaikki tapauksen tosiasiat ja olosuhteet ja valittava asianmukaisimmat toimenpiteet vaatimustenvastaisuuteen puuttumiseksi. Kyseisten toimenpiteiden olisi oltava oikeasuhteisia, tehokkaita ja varoittavia.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Tämän asetuksen ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden vapauteen valita sopivaksi katsomansa täytäntöönpanojärjestelmä. Jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti päättää, voivatko niiden markkinavalvontaviranomaiset toteuttaa tutkimuksia ja täytäntöönpanotoimia omilla valtuuksillaan vai toimivaltaisten tuomioistuinten valvonnassa.

(20)  Tämän asetuksen soveltamiseksi tapahtuvan valtuuksien täytäntöönpanon ja käytön olisi oltava myös muun unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaista, mukaan lukien perusoikeuksia koskevat menettelytakeet ja periaatteet, eikä sen pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden vapauteen valita sopivaksi katsomansa täytäntöönpanojärjestelmä. Jäsenvaltioiden olisi edelleen voitava vapaasti määritellä näiden valtuuksien käytön edellytykset ja rajoitukset kansallisessa lainsäädännössä unionin oikeuden mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti päättää, voivatko niiden markkinavalvontaviranomaiset toteuttaa tutkimuksia ja täytäntöönpanotoimia omilla valtuuksillaan, kääntymällä muiden toimivaltaisten viranomaisten puoleen vai toimivaltaisten tuomioistuinten valvonnassa.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Markkinavalvontaviranomaisilla olisi oltava oikeus saada kaikki tutkimuksensa aiheeseen liittyvät todisteet ja tiedot, joita tarvitaan sen määrittämiseen, onko sovellettavaa unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä rikottu, ja etenkin vastuussa olevan talouden toimijan selvittämiseen, riippumatta siitä, minkä tahon hallussa kyseiset todisteet ja tiedot ovat ja missä paikassa ja missä muodossa niitä säilytetään. Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava pyytää digitaalisen arvoketjun kolmansia osapuolia toimittamaan kaikki tarvittavat todisteet ja tiedot.

(22)  Markkinavalvontaviranomaisilla olisi oltava oikeus saada kaikki tutkimuksensa aiheeseen liittyvät todisteet, tekniset eritelmät ja muut tiedot, joita tarvitaan sen määrittämiseen, onko sovellettavaa unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä rikottu, ja etenkin vastuussa olevan talouden toimijan selvittämiseen, riippumatta siitä, minkä tahon hallussa kyseiset todisteet ja tiedot ovat ja missä paikassa ja missä muodossa niitä säilytetään. Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava pyytää digitaalisen arvoketjun kolmansia osapuolia toimittamaan kaikki tarvittavat todisteet ja tiedot.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava vaatia asianomaisen talouden toimijan edustajilta tai henkilöstön jäseniltä paikan päällä tehtävän tarkastuksen kohteeseen liittyviä selvityksiä, tietoja tai asiakirjoja ja kirjata tältä edustajalta tai henkilöstön jäseneltä saamansa vastaukset.

(24)  Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava vaatia asianomaisen talouden toimijan edustajalta tai asiaankuuluvalta henkilöstön jäseneltä paikan päällä tehtävän tarkastuksen kohteeseen liittyviä selvityksiä, tietoja tai asiakirjoja ja kirjata tältä edustajalta tai henkilöstön jäseneltä saamansa vastaukset.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava tarkastaa, ovatko markkinoilla saataville asetettavat tuotteet unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia, ja hankkia todisteita vaatimustenvastaisuudesta. Niillä olisi sen vuoksi oltava valtuudet ostaa tuotteita valeostoina ja jos todisteita ei voida hankkia muilla keinoin, ostaa tuotteita valehenkilöllisyyden turvin.

(25)  Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava tutkia markkinoilla saataville asetettavat tuotteet ja tarkastaa, ovatko ne unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia, sekä käänteismallintaa niitä vaatimustenvastaisuuksien todistamiseksi. Niillä olisi sen vuoksi oltava valtuudet ostaa tuotteita valeostoina ja jos todisteita ei voida hankkia muilla keinoin, ostaa tuotteita valehenkilöllisyyden turvin.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Erityisesti digitaalisessa ympäristössä markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava korjata vaatimustenvastaisuus nopeasti ja tehokkaasti, etenkin silloin, kun tuotetta myyvä talouden toimija salaa henkilöllisyytensä tai siirtyy muualle unionissa tai kolmanteen maahan täytäntöönpanotoimien välttämiseksi. Jos vaatimustenvastaisuus uhkaa aiheuttaa loppukäyttäjille vakavan ja peruuttamattoman haitan, markkinavalvontaviranomaisten pitäisi voida toteuttaa tilapäisiä toimenpiteitä, jos tällaisen haitan välttämiseksi ei ole käytettävissä muita keinoja, mukaan luettuna tarvittaessa verkkosivun, palvelun tai tilin toiminnan keskeyttäminen taikka täydellisen verkkotunnuksen jäädyttäminen määräajaksi, direktiivissä 2000/31/EY vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Markkinavalvontaviranomaisilla olisi lisäksi oltava valtuudet sulkea tai vaatia kolmantena osapuolena olevaa palveluntarjoajaa sulkemaan verkkosivu, palvelu tai tili tai poistaa täydellinen verkkotunnus.

(26)  Erityisesti digitaalisessa ympäristössä markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava korjata vaatimustenvastaisuus nopeasti ja tehokkaasti, etenkin silloin, kun tuotetta myyvä talouden toimija salaa henkilöllisyytensä tai siirtyy muualle unionissa tai kolmanteen maahan täytäntöönpanotoimien välttämiseksi. Jos vaatimustenvastaisuus uhkaa aiheuttaa loppukäyttäjille vakavan ja peruuttamattoman haitan, markkinavalvontaviranomaisten pitäisi voida toteuttaa perusteltuja ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, jos tällaisen haitan välttämiseksi ei ole käytettävissä muita keinoja, mukaan luettuna tarvittaessa verkkosivun, palvelun tai tilin toiminnan keskeyttäminen taikka täydellisen verkkotunnuksen jäädyttäminen määräajaksi, direktiivissä 2000/31/EY vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Markkinavalvontaviranomaisilla olisi lisäksi oltava valtuudet sulkea tai vaatia kolmantena osapuolena olevaa palveluntarjoajaa sulkemaan verkkosivu, palvelu tai tili tai poistaa täydellinen verkkotunnus.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Markkinavalvontaviranomaiset toimivat talouden toimijoiden, loppukäyttäjien ja yleisön edun nimissä varmistaakseen, että tuotteita koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistetut yleiset edut säilytetään ja suojataan johdonmukaisesti asianmukaisilla täytäntöönpanotoimilla ja että tällaisen lainsäädännön noudattaminen varmistetaan asianmukaisilla tarkastuksilla koko toimitusketjussa. Markkinavalvontaviranomaisten olisi sen vuoksi vastattava toteuttamiensa toimien tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta talouden toimijoille, loppukäyttäjille ja yleisölle. Niiden olisi asetettava saataville tiedot tehtäviensä, myös tarkastusten, järjestämisestä ja toteuttamisesta ja julkaistava säännöllisesti tietoja toteutetuista toimista ja niiden tuloksista. Niiden olisi lisäksi tiettyjen edellytysten täyttyessä voitava julkaista tai asettaa saataville tiedot, jotka koskevat yksittäisten talouden toimijoiden vaatimustenmukaisuushistoriaa markkinavalvontatarkastusten tulosten perusteella.

(27)  Markkinavalvontaviranomaiset toimivat talouden toimijoiden, loppukäyttäjien ja yleisön edun nimissä varmistaakseen, että tuotteita koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistetut yleiset edut säilytetään ja suojataan johdonmukaisesti asianmukaisilla täytäntöönpanotoimilla ja että tällaisen lainsäädännön noudattaminen varmistetaan asianmukaisilla tarkastuksilla koko toimitusketjussa. Markkinavalvontaviranomaisten olisi sen vuoksi vastattava toteuttamiensa toimien tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta talouden toimijoille, loppukäyttäjille ja yleisölle. Niiden olisi asetettava saataville tiedot tehtäviensä, myös tarkastusten, järjestämisestä ja toteuttamisesta ja julkaistava säännöllisesti tietoja toteutetuista toimista ja niiden tuloksista. Niiden olisi lisäksi tiettyjen edellytysten täyttyessä voitava julkaista tai asettaa saataville tiedot, jotka koskevat yksittäisten talouden toimijoiden vaatimustenmukaisuushistoriaa markkinavalvontatarkastusten tulosten perusteella, kuitenkin siten, että talouden toimijoille annetaan mahdollisuus esittää huomautuksia niitä koskevista tiedoista ennen niiden julkaisemista.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Jotta voidaan varmistaa, että markkinavalvonnan puitteissa tehtävä testaus on koko unionissa luotettavaa ja johdonmukaista, komission olisi nimettävä unionin testauslaitoksia. Lisäksi olisi kehitettävä kattavampi tietojärjestelmä testitulosten jakamiseksi unionissa, jotta voidaan välttää tarpeettomia päällekkäisyyksiä ja taata parempi johdonmukaisuus unionin tasolla.

(33)  Jotta voidaan varmistaa, että tiettyjä tuotteita tai tiettyä tuoteluokkaa tai -ryhmää taikka johonkin tuoteluokkaan tai -ryhmään liittyviä erityisiä riskejä koskevan markkinavalvonnan puitteissa tehtävä testaus on koko unionissa tehokasta ja johdonmukaista, komission olisi nimettävä unionin testauslaitoksia. Lisäksi olisi kehitettävä kattavampi tietojärjestelmä testitulosten jakamiseksi unionissa, jotta voidaan välttää tarpeettomia päällekkäisyyksiä ja taata parempi johdonmukaisuus unionin tasolla.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käytettävissä on pysyvästi riittävät taloudelliset resurssit, jotta markkinavalvontaviranomaisilla on mahdollisuus palkata soveltuva henkilöstö ja hankkia asianmukainen välineistö. Tehokas markkinavalvonta vaatii resursseja, ja siihen olisi tarjottava vakaat resurssit, jotka tasoltaan vastaavat kulloisiakin täytäntöönpanotarpeita. Julkista rahoitusta olisi sen vuoksi täydennettävä perimällä maksuja niiden kustannusten kattamiseksi, jotka syntyvät vaatimustenvastaisiksi todettuihin tuotteisiin liittyvien markkinavalvontatoimien toteuttamisesta, ottaen asianmukaisesti huomioon talouden toimijan vaatimustenmukaisuushistorian.

(35)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käytettävissä on pysyvästi riittävät taloudelliset resurssit, jotta markkinavalvontaviranomaisilla on mahdollisuus palkata soveltuva henkilöstö ja hankkia asianmukainen välineistö. Tehokas markkinavalvonta vaatii resursseja, ja siihen olisi tarjottava vakaat resurssit, jotka tasoltaan vastaavat kulloisiakin täytäntöönpanotarpeita. Hallinnolliset ja automaattiset tarkastukset eivät voi korvata fyysisiä tarkastuksia, joilla taataan, että tuote on olennaisilta osin asiaa koskevan unionin lainsäädännön vaatimusten mukainen. Julkista rahoitusta olisi sen vuoksi täydennettävä perimällä maksuja niiden kustannusten kattamiseksi, jotka syntyvät vaatimustenvastaisiksi todettuihin tuotteisiin liittyvien markkinavalvontatoimien toteuttamisesta, ottaen asianmukaisesti huomioon talouden toimijan vaatimustenmukaisuushistorian.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Tehokas keino sen varmistamiseksi, ettei unionin markkinoille saateta vaarallisia tai vaatimustenvastaisia tuotteita, olisi tällaisten tuotteiden havaitseminen ennen niiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen. Tulliviranomaisilla, jotka vastaavat unionin tullialueelle saapuvien tuotteiden valvonnasta, on kattava käsitys ulkorajojen yli kulkevista kauppavirroista, joten niitä pitäisi vaatia tekemään riskinarviointiin perustuvat asianmukaiset tarkastukset, mikä auttaisi tekemään markkinoista turvallisemmat. Tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön yhtenäinen täytäntöönpano voidaan toteuttaa vain markkinavalvonta- ja tulliviranomaisten järjestelmällisellä yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla. Näiden viranomaisten olisi saatava markkinavalvontaviranomaisilta hyvissä ajoin etukäteen kaikki vaatimustenvastaisia tuotteita koskevat tarvittavat tiedot samoin kuin tietoja talouden toimijoista, joiden osalta vaatimusten noudattamatta jättämisen riskin on todettu olevan tavallista suurempi. Tulliviranomaisten olisi puolestaan ilmoitettava ripeästi markkinavalvontaviranomaisille tuotteiden luovuttamisesta vapaaseen liikkeeseen ja tarkastusten tuloksista, jos tällaiset tiedot ovat tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon kannalta merkityksellisiä. Lisäksi silloin, kun komission tietoon tulee tuontituotteeseen liittyvä vakava vaara, sen olisi ilmoitettava näistä vaaroista jäsenvaltioille, jotta voidaan varmistaa, että vaatimustenmukaisuutta ja lainsäädännön noudattamista valvotaan koordinoidusti ja tehokkaammin paikoissa, joiden kautta tuotteet saapuvat unioniin.

(38)  Tehokas keino sen varmistamiseksi, ettei unionin markkinoille saateta vaarallisia tai vaatimustenvastaisia tuotteita, olisi tällaisten tuotteiden havaitseminen ennen niiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen. Tulliviranomaisilla, jotka vastaavat unionin tullialueelle saapuvien tuotteiden valvonnasta, on kattava käsitys ulkorajojen yli kulkevista kauppavirroista, joten niitä pitäisi vaatia tekemään riskinarviointiin perustuvat asianmukaiset tarkastukset, mikä auttaisi tekemään markkinoista turvallisemmat, jotta varmistetaan yleisten etujen korkeatasoinen suojelu. Tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön yhtenäinen täytäntöönpano voidaan toteuttaa vain markkinavalvonta- ja tulliviranomaisten järjestelmällisellä yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla. Näiden viranomaisten olisi saatava markkinavalvontaviranomaisilta hyvissä ajoin etukäteen kaikki vaatimustenvastaisia tuotteita koskevat tarvittavat tiedot samoin kuin tietoja talouden toimijoista, joiden osalta vaatimusten noudattamatta jättämisen riskin on todettu olevan tavallista suurempi. Tulliviranomaisten olisi puolestaan ilmoitettava ripeästi markkinavalvontaviranomaisille tuotteiden luovuttamisesta vapaaseen liikkeeseen ja tarkastusten tuloksista, jos tällaiset tiedot ovat tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon kannalta merkityksellisiä. Lisäksi silloin, kun komission tietoon tulee tuontituotteeseen liittyvä vakava vaara, sen olisi ilmoitettava näistä vaaroista jäsenvaltioille, jotta voidaan varmistaa, että vaatimustenmukaisuutta ja lainsäädännön noudattamista valvotaan koordinoidusti ja tehokkaammin paikoissa, joiden kautta tuotteet saapuvat unioniin.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a)  Komission olisi seurattava tulliviranomaisten toimintaa ja puututtava toiminnassa esiintyviin puutteisiin, jotka saattaisivat heikentää vaatimuksia noudattavien unionin tuottajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä tuotteita unioniin tuoviin kolmansien maiden tuottajiin nähden. Komission olisi myös puututtava käytäntöön, jossa kolmansien maiden viejät valitsevat unioniin saapumiseen sellaiset paikat, joissa valvonta on lievempää tai vähemmän järjestelmällistä.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten tukemiseksi niiden suorittaessa unionin tullialueelle saapuvien tuotteiden valvontaan liittyviä tehtäviä olisi myönnettävä edullisempi kohtelu tuotteille, jotka on ilmoittanut vapaaseen liikkeeseen asetuksen (EU) N: o 952/2013 38 artiklan 2 kohdan määritelmän mukainen valtuutettu talouden toimija, kunnes on vahvistettu menettely tietojen vaihtamiseksi valtuutettujen talouden toimijoiden asemasta ja niiden tuoteturvallisuuteen liittyvien vaatimusten noudattamisen historiasta. Tällaisessa lähestymistavassa olisi sallittava kohdennetumman, riskeihin perustuvan valvonnan kohdistaminen vapaaseen liikkeeseen luovutettuihin tuotteisiin.

(39)  Tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten tukemiseksi niiden suorittaessa unionin tullialueelle saapuvien tuotteiden valvontaan liittyviä tehtäviä olisi myönnettävä edullisempi kohtelu tuotteille, jotka on ilmoittanut vapaaseen liikkeeseen asetuksen (EU) N:o 952/2013 38 artiklan 2 kohdan määritelmän mukainen valtuutettu talouden toimija, kunnes on vahvistettu menettely tietojen vaihtamiseksi valtuutettujen talouden toimijoiden asemasta ja niiden unionin yhdenmukaistamislainsäädännön ja tuoteturvallisuuteen liittyvien vaatimusten noudattamisen historiasta. Tällaisessa lähestymistavassa olisi sallittava kohdennetumman, riskeihin perustuvan valvonnan kohdistaminen vapaaseen liikkeeseen luovutettuihin tuotteisiin.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 a)  Jäsenvaltioiden ja komission välillä olisi oltava tehokasta, nopeaa ja täsmällistä tietojenvaihtoa. Asetus (EY) N:o 765/2008 sisältää välineitä, kuten markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmä (ICSMS) ja tuoteturvallisuuden nopea hälytysjärjestelmä (RAPEX), joilla mahdollistetaan unionin markkinavalvontaviranomaisten välinen koordinointi. Nämä välineet samoin kuin tiedonsiirron ICSMS:n ja RAPEXin välillä mahdollistava rajapinta on säilytettävä, ja niitä on kehitettävä edelleen, jotta voidaan hyödyntää täysimääräisesti niiden mahdollisuudet ja auttaa lisäämään jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Tässä yhteydessä on tarpeen pitää yllä ja kehittää käytössä olevaa markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmää, jäljempänä ’ICSMS-järjestelmä’. Tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien tietojen keräämiseksi olisi ICSMS-järjestelmää ajantasaistettava ja sen käyttöoikeus annettava komissiolle, yhteysvirastoille ja markkinavalvontaviranomaisille samoin kuin yleisölle erityisen julkisen rajapinnan kautta. Lisäksi olisi kehitettävä sähköinen rajapinta, joka mahdollistaa kansallisten tullijärjestelmien ja markkinavalvontaviranomaisten välisen tehokkaan tiedonvaihdon.

(41)  Tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien tietojen keräämiseksi olisi ICSMS-järjestelmää ajantasaistettava ja sen käyttöoikeus annettava komissiolle, yhteysvirastoille ja markkinavalvontaviranomaisille samoin kuin yleisölle erityisen julkisen rajapinnan kautta. Lisäksi olisi kehitettävä sähköinen rajapinta, joka mahdollistaa kansallisten tullijärjestelmien ja markkinavalvontaviranomaisten välisen tehokkaan tiedonvaihdon.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Komission olisi arvioitava tätä asetusta suhteessa sen tavoitteisiin. Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen59 22 kohdan mukaisesti tällaisen tehokkuuden, tuloksellisuuden, merkityksellisyyden, johdonmukaisuuden ja saatavan lisäarvon perusteella tehtävän arvioinnin olisi oltava pohjana jatkotoimia koskevien vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnille.

(42)  Komission olisi arvioitava tätä asetusta suhteessa sen tavoitteisiin ottaen huomioon myös uudet tekniset, taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset kehityssuunnat sekä kiinnittäen erityistä huomiota esineiden internetiin ja tekoälyllä varustettuihin laitteisiin sekä uusiin ja innovatiivisiin markkinalähtöisiin ratkaisuihin. Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen59 22 kohdan mukaisesti tällaisen tehokkuuden, tuloksellisuuden, merkityksellisyyden, johdonmukaisuuden ja saatavan lisäarvon perusteella tehtävän arvioinnin olisi oltava pohjana jatkotoimia koskevien vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnille, mukaan lukien tämän asetuksen soveltamisalan laajentaminen kattamaan muut kuin yhdenmukaistetut tuotteet.

__________________

__________________

59 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

59 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Seuraamukset ovat eri puolilla unionia erilaisia, mikä on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että pelotevaikutukset eivät ole riittäviä ja suojelun taso vaihtelee. Seuraamusten, myös rahamääräisten seuraamusten, määrittämistä koskevien säännöt kuuluvat kansallisen lainkäyttövallan piiriin, joten ne olisi määriteltävä kansallisessa lainsäädännössä. Jotta pelotevaikutukset olisivat yhdenmukaiset ja tehokkaat koko unionissa, seuraamusten tason määrittämistä varten olisi kuitenkin vahvistettava yhteiset perusteet ja suuntaa-antavat periaatteet. On olennaista määritellä joukko perusteita tehokkaiden, oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten määrittämiseksi koko unionissa ottaen etenkin huomioon talouden toimijoiden aiempi käyttäytyminen, niiden yhteistyö markkinavalvontaviranomaisten tekemissä tutkimuksissa ja aiheutuneen haitan taso, jotta voidaan välttää puutteet, jotka saattavat rohkaista oikeuspaikkakeinotteluun.

(44)  Seuraamukset ovat eri puolilla unionia erilaisia, mikä on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että pelotevaikutukset eivät ole riittäviä ja suojelun taso vaihtelee. Seuraamusten, myös rahamääräisten seuraamusten, määrittämistä koskevien säännöt kuuluvat kansallisen lainkäyttövallan piiriin, joten ne olisi määriteltävä kansallisessa lainsäädännössä. Jotta pelotevaikutukset olisivat yhdenmukaiset ja tehokkaat koko unionissa, seuraamusten tason määrittämistä varten olisi kuitenkin vahvistettava yhteiset perusteet ja suuntaa-antavat periaatteet. On olennaista määritellä joukko perusteita tehokkaiden, oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten määrittämiseksi koko unionissa ottaen etenkin huomioon talouden toimijoiden aiempi käyttäytyminen – erityisesti, jos unionin lainsäädäntöä on aiemmin toistuvasti rikottu tuotteiden vaatimuksenmukaisuuden osalta – niiden yhteistyö markkinavalvontaviranomaisten tekemissä tutkimuksissa ja aiheutuneen haitan taso ja vakavuus, jotta voidaan välttää puutteet, jotka saattavat rohkaista oikeuspaikkakeinotteluun.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(44 a)  Jotta voidaan varmistaa kansallisten markkinavalvontaviranomaisten tehokkaat vertaisarvioinnit niiden hoitaessa tämän asetuksen mukaisia tehtäviään, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sellaisen suunnitelman vahvistamista vertaisarviointeja varten, jossa esitetään perusteet vertaisarviointiryhmän kokoonpanolle, arvioinnissa käytetyt menetelmät, aikataulu, arviointien suoritustiheys ja muut arviointiin liittyvät tehtävät. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, Asetusta on näin ollen tulkittava ja sovellettava nämä oikeudet ja periaatteet huomioon ottaen. Tällä asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan kuluttajansuojan, elinkeinovapauden, sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden, omistusoikeuden ja henkilötietojen suojan täysimääräinen noudattaminen,

(47)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä jäsenvaltioiden valtiosääntöperinteessä tunnustettuja periaatteita. Asetusta on näin ollen tulkittava ja sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti, ottaen huomioon myös ilmaisunvapautta sekä tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta koskevat oikeudet ja periaatteet. Tällä asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan kuluttajansuojan, elinkeinovapauden, sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden, omistusoikeuden ja henkilötietojen suojan täysimääräinen noudattaminen.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Tämän asetuksen tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa vahvistamalla tuotteiden markkinavalvontaa sen varmistamiseksi, että unionin markkinoilla on saatavilla ainoastaan vaatimustenmukaisia tuotteita, jotka täyttävät ne edellytykset, joilla taataan yleisten etujen suojelun korkea taso muun muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden, työterveyden ja -turvallisuuden, kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun sekä yleisen turvallisuuden osalta.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt ja menettelyt vaatimustenmukaisuustietojen toimittamiselle tietyistä tuotteista, joihin sovelletaan tällaisten tuotteiden kaupan pitämisen edellytykset yhdenmukaistavia unionin säädöksiä. Siinä vahvistetaan puitteet talouden toimijoiden yhteistyölle tällaisten tuotteiden suhteen.

Siinä vahvistetaan myös säännöt ja menettelyt vaatimustenmukaisuustietojen toimittamiselle tietyistä tuotteista, joihin sovelletaan tällaisten tuotteiden kaupan pitämisen edellytykset yhdenmukaistavia unionin säädöksiä. Siinä vahvistetaan puitteet talouden toimijoiden yhteistyölle tällaisten tuotteiden suhteen.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi vahvistetaan tällaisten tuotteiden markkinavalvontaa koskevat puitteet sen varmistamiseksi, että ne ovat niiden vaatimusten mukaisia, joilla taataan yleisten etujen suojelun korkea taso muun muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden, työterveyden ja -turvallisuuden, kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun sekä turvallisuuden osalta.

Poistetaan.

Perustelu

Eritellään paremmin asetuksen tavoitteet.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Tämän asetuksen 26, 27, 28, 29 ja 30 artiklaa sovelletaan kaikkiin unionin lainsäädännön soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin vain siinä tapauksessa, että muussa unionin lainsäädännössä ei ole erityissäännöksiä unionin markkinoille saapuvien tuotteiden valvonnan järjestämisestä.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3)  ’markkinavalvonnalla’ markkinavalvontaviranomaisten toimintaa ja niiden toteuttamia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja;

(3)  ’markkinavalvonnalla’ markkinavalvontaviranomaisten toimintaa ja niiden toteuttamia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä ja turvallisuutta yleensä,, terveyttä ja turvallisuutta työpaikalla, kuluttajansuojaa, yleistä turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja;

Perustelu

Eritellään paremmin asetuksen tavoitteet.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  ’talouden toimijalla’ valmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa tai jakelijaa, mukaan luettuina seuraavat:

(12)  ’talouden toimijalla’ valmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa tai jakelijaa ja muita henkilöitä, joilla on tuotteiden markkinoilla saataville asettamiseen liittyviä asiaankuuluvan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia velvoitteita, mukaan luettuina seuraavat:

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(15)  ’vakavalla vaaralla’ markkinavalvontaviranomaisten nopeita toimia edellyttäviä vakavia vaaroja, mukaan luettuina sellaiset vaarat, joiden vaikutukset eivät ole välittömiä;

(15)  ’vakavalla vaaralla’ markkinavalvontaviranomaisten nopeita toimia ja jatkotoimia edellyttäviä vakavia vaaroja, mukaan lukien sellaiset vaarat, joiden vaikutukset eivät ole välittömiä;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaava henkilö

Viitehenkilö

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tuote voidaan asettaa saataville markkinoilla vain siinä tapauksessa, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

1.  Tuote voidaan asettaa saataville markkinoilla vain siinä tapauksessa, että sille on nimetty unioniin sijoittautunut ja kyseisestä tuotteesta vastaava viitehenkilö.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  valmistaja on sijoittautunut unioniin tai tuotteen osalta on olemassa ainakin yksi seuraavista:

Poistetaan.

i)  maahantuoja;

 

ii)  unioniin sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto, jossa nimetään hänet henkilöksi, joka hoitaa 3 kohdassa luetellut tehtävät, ja jossa edellytetään hänen hoitavan kyseiset tehtävät valmistajan puolesta;

 

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  valmistajan, maahantuojan tai a alakohdan vaatimukset täyttävän muun henkilön henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat 4 kohdan mukaisesti julkisesti saatavilla ja ilmoitetaan tai ovat 5 kohdan mukaisesti tunnistettavissa.

Poistetaan.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi viitehenkilöllä tarkoitetaan mitä tahansa seuraavista:

 

(a) unioniin sijoittautunut valmistaja;

 

(b) maahantuoja, kun valmistaja ei ole sijoittautunut unioniin;

 

(c) valtuutettu edustaja, kun valmistaja ei ole sijoittautunut unioniin eikä sellaista maahantuojaa ole, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto, jossa edellytetään hänen hoitavan 3 kohdassa luetellut tehtävät valmistajan puolesta;

 

Sekä valmistajan että nimetyn valtuutetun edustajan on allekirjoitettava c alakohdassa tarkoitettu toimeksianto.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tässä artiklassa ’vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavalla henkilöllä’ tarkoitetaan henkilöä, olipa hän valmistaja, maahantuoja tai muu henkilö, joka täyttää 1 kohdan a alakohdan vaatimukset tuotteen suhteen, tai jos näitä henkilöitä on useita, ketä tahansa heistä.

Poistetaan.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavan henkilön on suoritettava seuraavat tehtävät:

3.  Rajoittamatta talouden toimijoiden velvoitteita ja vastuita, joista säädetään sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä, viitehenkilön on suoritettava seuraavat tehtävät:

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  jos tuotteeseen sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja teknisistä asiakirjoista, pitää vakuutus ja tekniset asiakirjat markkinavalvontaviranomaisten saatavilla kyseisessä lainsäädännössä vaaditun ajan;

(a)  jos tuotteeseen sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja teknisistä asiakirjoista, varmentaa, että EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat on laadittu, ja pitää vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat markkinavalvontaviranomaisten saatavilla kyseisessä lainsäädännössä vaaditun ajan;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  ilmoittaa välittömästi valmistajalle ja tarvittaessa muille talouden toimijoille, jos hän katsoo tai jos hänellä on syytä uskoa, että kyseinen tuote ei ole sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  tehdä markkinavalvontaviranomaisten kanssa näiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan tuotteen aiheuttamat vaarat tai, jos tämä ei ole mahdollista, lieventämään niitä.

(c)  tehdä markkinavalvontaviranomaisten kanssa yhteistyötä ja ryhtyä viipymättä toimiin sellaisen tilanteen estämiseksi tai korjaamiseksi, jossa kyseinen tuote ei vastaa siihen sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistettuja vaatimuksia, tai jos tämä ei ole mahdollista, tuotteesta aiheutuvien vaarojen lieventämiseksi;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  ilmoittaa asiasta vastaaville markkinavalvontaviranomaisille, jos toimeksianto, jossa hänet nimetään 1 a kohdan c alakohdan mukaisesti vaatimustenmukaisuudesta vastaavaksi talouden toimijaksi, päättyy.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Valmistajien on asetettava tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavan henkilön henkilöllisyys ja yhteystiedot julkisesti saataville joko verkkosivustollaan tai jos verkkosivustoa ei ole, jollakin muulla tavalla, jonka avulla tiedot ovat unionissa yleisön saatavilla helposti ja maksutta.

Poistetaan.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavan henkilön henkilöllisyys ja yhteystiedot on ilmoitettava tai oltava tunnistettavissa tiedoissa, jotka annetaan tuotteessa, sen pakkauksessa tai paketissa taikka sen mukana seuraavassa asiakirjassa.

5.  Tuotteen viitehenkilön nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki ja viitehenkilön yhteystiedot, mukaan luettuna postiosoite, on ilmoitettava tuotteessa tai, jos tämä ei ole tuotteen koon tai fyysisten ominaisuuksien vuoksi mahdollista, sen pakkauksessa tai paketissa taikka sen mukana seuraavassa asiakirjassa.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Talouden toimijoiden, jotka tarjoavat tuotetta myytäväksi verkossa, on ilmoitettava samassa yhteydessä tuotteen viitehenkilön nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki ja viitehenkilön yhteystiedot. Verkossa toimivien markkinapaikkojen on helpotettava edellä mainittujen tietojen ilmoittamista niiden kautta myytävien tuotteiden osalta.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi

Poistetaan.

(a)  valmistajat voivat nimetä henkilön 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla riippumatta siitä, onko niillä oikeus tai velvollisuus nimetä valtuutettu edustaja tuotteeseen sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön perusteella;

 

(b)  jos valmistajalla on tällainen unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöön perustuva oikeus tai velvollisuus, valtuutetun edustajan nimeämistä kyseisen lainsäädännön mukaisesti voidaan pitää 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuna nimeämisenä, mikäli nimeäminen tapahtuu kyseisessä alakohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

 

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta, valmistajien on asetettava vakuutus julkisesti saataville joko verkkosivustollaan tai jos verkkosivustoa ei ole, jollakin muulla tavalla, jonka avulla vakuutus on unionissa yleisön saatavilla helposti ja maksutta.

Jos unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta, valmistajien on asetettava vakuutus julkisesti saataville joko verkkosivustollaan tai jos verkkosivustoa ei ole, jollakin muulla tavalla, jonka avulla vakuutus on unionissa yleisön saatavilla vaivatta, helposti ja maksutta.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi on tuoteyhteyspisteiden tehtäviin sovellettava [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 764/2008 10 artiklaa / vastavuoroista tunnustamista koskevan  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) ... 9 artiklaa].

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava tuoteyhteyspisteiden näkyvyys ja annettava niille riittävät valtuudet ja tarkoituksenmukaiset taloudelliset resurssit niiden tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen. Tuoteyhteyspisteiden on tarjottava palvelujaan [yhteistä digitaalista palveluväylää koskevan asetuksen] mukaisesti.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. Komissio laatii unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistettuja tuotevaatimuksia koskevat yleiset tiedot, jotka tuoteyhteyspisteiden on toimitettava talouden toimijoille ja julkaistava verkossa yhdenmukaisella, avoimella, helposti saatavilla olevalla ja käyttäjäystävällisellä tavalla, jotta voidaan lisätä tietoisuutta unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d. Komissio järjestää ja varmistaa tehokkaan yhteistyön ja tietojenvaihdon toimivaltaisten viranomaisten ja eri jäsenvaltioiden tuoteyhteyspisteiden välillä.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

7 artikla

Poistetaan.

Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät kumppanuusjärjestelyt

 

1.  Markkinavalvontaviranomainen voi tehdä alueelleen sijoittautuneen talouden toimijan kanssa kumppanuusjärjestelyn, jossa viranomainen sopii antavansa talouden toimijalle neuvoja ja ohjeita unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä, jota sovelletaan talouden toimijan vastuulla oleviin tuotteisiin.

 

Järjestely ei saa sisältää sellaisten vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien suorittamista, jotka on unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisesti uskottu ilmoitetuille laitoksille.

 

2.  Jos markkinavalvontaviranomainen tekee 1 kohdan mukaisen kumppanuusjärjestelyn, sen on syötettävä järjestely 34 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään ja annettava samalla tiedot järjestelyn alasta sekä omat ja talouden toimijan nimi- ja osoitetiedot.

 

3.  Jos markkinavalvontaviranomainen tekee 1 kohdan mukaisen kumppanuusjärjestelyn, muiden markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava sille mahdollisista kyseistä talouden toimijaa vastaan toteuttamistaan, sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamiseen liittyvistä tilapäisistä toimenpiteistä ja talouden toimijan mahdollisesti toteuttamista korjaavista toimenpiteistä.

 

4.  Jos markkinavalvontaviranomainen tekee 1 kohdan mukaisen kumppanuusjärjestelyn, se voi veloittaa kyseiseltä talouden toimijalta maksuja, jotka vastaavat viranomaiselle 1 ja 2 kohdan mukaisten toimien toteuttamisesta aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia.

 

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Sidosryhmien kanssa tehtävät yhteisymmärryspöytäkirjat

Markkinavalvontaviranomaisten ja talouden toimijoiden välinen yhteistyö

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaiset voivat tehdä yritysten taikka yrityksiä tai loppukäyttäjiä edustavien organisaatioiden kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja sellaisten yhteisten toimien toteuttamisesta tai rahoittamisesta, joilla pyritään havaitsemaan vaatimustenvastaisuudet tai edistämään vaatimusten noudattamista tietyillä maantieteellisillä alueilla tai tiettyjen tuoteryhmien suhteen.

Markkinavalvontaviranomaiset voivat tehdä talouden toimijoiden taikka talouden toimijoita, muita asiaa käsitteleviä viranomaisia tai loppukäyttäjiä edustavien organisaatioiden kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja sellaisten yhteisten toimien toteuttamisesta tai rahoittamisesta, joilla pyritään lisäämään unionin yhdenmukaistamislainsäädännön tuntemusta ja antamaan neuvoja ja opastusta sen suhteen, edistämään vapaaehtoistoimintaa, havaitsemaan vaatimustenvastaisuudet tai edistämään vaatimusten noudattamista tietyillä maantieteellisillä alueilla tai tiettyjen tuotteiden, mukaan luettuina verkossa myytävät tuotteet, tai tuoteryhmien suhteen, erityisesti sellaisten, joiden on usein katsottu aiheuttavan vakavan vaaran.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kun yhteisymmärryspöytäkirja on tehty suoraan talouden toimijoiden kanssa, muut talouden toimijat, jotka asettavat markkinoilla saataville samaan tuoteryhmään kuuluvia tuotteita, voivat pyytää osallistumislupaa sovitun yhteisymmärryspöytäkirjan kehyksessä.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kyseisen markkinavalvontaviranomaisen on asetettava yhteisymmärryspöytäkirja julkisesti saataville ja syötettävä se 34 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään.

Kyseisen markkinavalvontaviranomaisen on asetettava yhteisymmärryspöytäkirja yleisön, komission ja jäsenvaltioiden saataville ja syötettävä se samoin kuin pöytäkirjan soveltamisalaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja osapuolten nimet ja osoitteet 34 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän asetuksen 31 artiklan mukaisesti perustetun verkoston on jäsenvaltion pyynnöstä avustettava yhteisymmärryspöytäkirjojen laatimisessa ja täytäntöönpanossa.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Markkinavalvontaviranomaisen ja 1 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on yhteisymmärryspöytäkirjaa tehdessään varmistettava, että se ei johda vilpilliseen kilpailuun talouden toimijoiden välillä ja että siinä on määräyksiä, joilla turvataan osapuolten, tietojen ja kyseisten toimintojen luottamuksellisuus, objektiivisuus, riippumattomuus ja puolueettomuus. Yhteisymmärryspöytäkirjan voimassaolo lakkaa, jos jokin sen osapuolista rikkoo jotakin näistä määräyksistä.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Markkinavalvontaviranomaisen ja 1 kohdassa tarkoitettujen yritysten tai organisaatioiden välisen tiedonvaihdon, jonka tarkoituksena on niiden mainitun kohdan mukaisesti tekemän yhteisymmärryspöytäkirjan laatiminen tai täytäntöönpano, ei katsota rikkovan salassapitovelvollisuutta.

3.  Markkinavalvontaviranomaisen ja 1 kohdassa tarkoitettujen osapuolten välisen tiedonvaihdon, jonka tarkoituksena on niiden mainitun kohdan mukaisesti tekemän yhteisymmärryspöytäkirjan laatiminen tai täytäntöönpano, ei katsota rikkovan salassapitovelvollisuutta.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kuluttajille on annettava verkkoportaalissa tiedot heidän ostamiinsa vaatimustenvastaisiin tuotteisiin liittyvistä oikeuksista, joita ovat esimerkiksi oikeus saada korvaava tuote tai korvaus ja takautumisoikeus, sekä niiden tahojen yhteystiedot, joilta kaikki asiaankuuluvat tiedot ovat saatavilla.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

10 artikla

Poistetaan.

Järjestämiseen liittyvät markkinavalvontaviranomaisten velvollisuudet

 

1.  Markkinavalvontaviranomaisten on perustettava asianmukaiset mekanismit muiden markkinavalvontaviranomaisten kanssa toteutettavaa yhteydenpitoa ja koordinointia varten.

 

2.  Markkinavalvontaviranomaisten on perustettava seuraavat menettelyt liitteessä luetellun unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta:

 

(a)  menettelyt vaaroihin liittyvien valitusten tai raporttien jatkotoimia varten;

 

(b)  menettelyt, joilla seurataan tällaisten tuotteiden aiheuttamiksi epäiltyjä onnettomuuksia tai haittoja loppukäyttäjien terveydelle tai turvallisuudelle;

 

(c)  menettelyt, joilla varmistetaan, että talouden toimijat ovat toteuttaneet korjaavia toimenpiteitä;

 

(d)  menettelyt, joilla kerätään ja tutkitaan turvallisuuskysymyksiin liittyvää tieteellistä ja teknistä tietämystä.

 

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä alueelleen yksi tai useampi markkinavalvontaviranomainen. Jäsenvaltion on ilmoitettava nimeämänsä markkinavalvontaviranomaiset ja niiden toimivaltaan kuuluvat alat komissiolle 31 artiklalla perustetun verkoston kautta ja muille jäsenvaltioille 34 artiklassa tarkoitetulla tieto- ja viestintäjärjestelmällä.

1.  Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä alueelleen yksi tai useampi markkinavalvontaviranomainen. Jäsenvaltion on ilmoitettava markkinavalvontaviranomaisensa ja niiden toimivaltaan kuuluvat alat komissiolle ja muille jäsenvaltioille 34 artiklassa tarkoitetulla tieto- ja viestintäjärjestelmällä.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltion yhteysvirasto vastaa kyseisen jäsenvaltion nimeämien markkinavalvontaviranomaisten täytäntöönpano- ja markkinavalvontatoimien koordinoinnista.

3.  Jäsenvaltion yhteysvirasto vastaa kyseisen jäsenvaltion nimeämien markkinavalvontaviranomaisten ja muiden viranomaisten, erityisesti unionin markkinoille saapuvien tuotteiden valvonnasta vastaavien tulliviranomaisten täytäntöönpano- ja markkinavalvontatoimien koordinoinnista.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden markkinavalvontaviranomaisilla ja yhteysvirastolla on tehtäviensä asianmukaista suorittamista varten riittävät voimavarat, mukaan lukien riittävät talousarvio- ja muut resurssit, asiantuntemus, menettelyt ja muut järjestelyt.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden markkinavalvontaviranomaisilla ja yhteysvirastolla on tehtäviensä asianmukaista suorittamista varten riittävät voimavarat, mukaan lukien riittävät talousarvio- ja muut resurssit, asiantuntemus, menettelyt ja muut järjestelyt, sekä riittävästi pätevää henkilöstöä.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos jäsenvaltion alueella on useita markkinavalvontaviranomaisia, jäsenvaltion on varmistettava, että näiden viranomaisten tehtävät on määritelty selkeästi ja että ne tekevät läheistä yhteistyötä, jotta ne voivat kukin suorittaa tehtävänsä tehokkaasti.

5.  Jos jäsenvaltion alueella on useita markkinavalvontaviranomaisia, jäsenvaltion on varmistettava, että näiden viranomaisten tehtävät on määritelty selkeästi ja että on otettu käyttöön asianmukaiset viestintä- ja koordinointimekanismit, joiden avulla ne voivat tehdä läheistä yhteistyötä ja suorittaa tehtävänsä tehokkaasti.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ne toteuttavat asianmukaisia ja oikeasuhteisia tilapäisiä toimenpiteitä ja talouden toimijat toteuttavat asianmukaisia ja oikeasuhteisia korjaavia toimenpiteitä, jotka liittyvät kyseisen lainsäädännön ja tämän asetuksen noudattamiseen.

(b)  ne toteuttavat asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä ja talouden toimijat toteuttavat asianmukaisia ja oikeasuhteisia korjaavia toimenpiteitä, jotka liittyvät kyseisen lainsäädännön ja tämän asetuksen noudattamiseen.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Markkinavalvontaviranomaisten on käytettävä toimivaltaansa ja hoidettava tehtävänsä riippumattomasti, puolueettomasti ja ilman ennakkokäsityksiä.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Markkinavalvontaviranomaisten on perustettava asianmukaiset ja tehokkaat mekanismit unionin muiden markkinavalvontaviranomaisten ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa toteutettavaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä varten.

 

Tätä varten markkinavalvontaviranomaisten on myös kehitettävä asianmukaiset ja tehokkaat mekanismit tulliviranomaisten kanssa toteutettavaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä varten tuoteväärennöksiin liittyvien mahdollisten riskien tunnistamiseksi ja tutkimiseksi ja väärennettyjen tuotteiden poistamiseksi markkinoilta.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Markkinavalvontaviranomaisten on osana 1 kohdassa tarkoitettuja toimiaan tehtävä riskiperusteista lähestymistapaa noudattaen tarkastuksia, joissa otetaan huomioon vähintään seuraavat tekijät:

2.  Markkinavalvontaviranomaisten on osana 1 kohdassa tarkoitettuja toimiaan tehtävä riskiperusteista lähestymistapaa noudattaen tarkastuksia, joiden yhteydessä asetetaan etusijalle markkinoiden tehokkaaseen valvontaan tarvittavat resurssit ja toimenpiteet ja otetaan huomioon vähintään seuraavat tekijät:

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(a)  tunnistetut vaarat, jotka liittyvät

(a)  tunnistetut vaarat, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti yleisesti ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, työterveyteen ja -turvallisuuteen, kuluttajansuojaan, ympäristöön ja yleiseen turvallisuuteen ja jotka liittyvät

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kaikissa jäsenvaltioissa on yhdenmukaistettava riskinarviointimenetelmiä ja -perusteita, jotta taataan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille talouden toimijoille.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Markkinavalvontaviranomaisten on varmistettava, että tuote poistetaan tai vedetään takaisin markkinoilta tai että tuotteen asettaminen saataville markkinoilla kielletään tai sen saatavuutta markkinoilla rajoitetaan, jos käytettäessä tuotetta joko suunnitellun tarkoituksen mukaisesti tai kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa ja oikein asennettuina ja huollettuina jompikumpi seuraavista edellytyksistä täyttyisi:

Poistetaan.

(a)  tuote on omiaan vaarantamaan loppukäyttäjien terveyden tai turvallisuuden;

 

(b)  tuote ei täytä unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistettuja sovellettavia vaatimuksia.

 

Jos tuote poistetaan tai vedetään pois markkinoilta tai kielletään tai sen saatavuutta markkinoilla rajoitetaan, markkinavalvontaviranomaisen on varmistettava, että asiasta tiedotetaan komissiolle 31 artiklalla perustetun verkoston kautta ja muille jäsenvaltioille ja loppukäyttäjille.

 

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Markkinavalvontaviranomaisten on perustettava seuraavat menettelyt liitteessä lueteltujen unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta:

 

(a) menettelyt, joilla toteutetaan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden yhteydessä ilmeneviin vaaroihin liittyvien valitusten tai raporttien jatkotoimia;

 

(b) menettelyt, joilla seurataan näiden tuotteiden aiheuttamiksi epäiltyjä onnettomuuksia tai haittoja loppukäyttäjien terveydelle tai turvallisuudelle ja kerätään niitä koskevia tietoja sekä asetetaan nämä tiedot suuren yleisön saataville onnettomuuksia ja vammoja koskevien tietojen keräämiseen tarkoitetussa keskitetyssä tietokannassa tai muiden keinojen avulla;

 

(c) menettelyt, joilla varmistetaan, että talouden toimijat ovat toteuttaneet korjaavia toimenpiteitä;

 

(d) menettelyt, joilla toteutetaan turvallisuuskysymyksiin liittyvää tieteellistä ja teknistä tietämystä koskevia jatkotoimia;

 

(e) menettelyt, jotka koskevat verkkoalustojen ja verkossa toimivien markkinapaikkojen kanssa tehtyä yhteistyötä.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Markkinavalvontaviranomaisten on suoritettava toimensa erittäin avoimesti ja asetettava yleisön saataville kaikki tiedot, joita ne pitävät yleisön kannalta merkityksellisinä. Niiden on myös varmistettava, että seuraavat tiedot syötetään 34 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään:

4.  Markkinavalvontaviranomaisten on suoritettava toimensa erittäin avoimesti ja asetettava yleisön saataville kaikki tiedot, joita ne pitävät yleisön kannalta merkityksellisinä, noudattaen luottamuksellisuuden periaatetta ammatti- tai liikesalaisuuksien tai henkilötietojen suojelemiseksi.

 

Markkinavalvontaviranomaisten on myös varmistettava, että seuraavat tiedot syötetään 34 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään:

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  niiden talouden toimijoita vastaan toteuttamien tilapäisten toimenpiteiden ja talouden toimijoiden toteuttamien korjaavien toimenpiteiden luonne;

(c)  niiden talouden toimijoita vastaan toteuttamia toimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot, talouden toimijoiden niille tekemät sitoumukset ja talouden toimijoiden toteuttamia korjaavia toimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot;

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Markkinavalvontaviranomaisten on käytettävä toimivaltaansa ja hoidettava tehtävänsä riippumattomasti, puolueettomasti ja ilman ennakkokäsityksiä.

Poistetaan.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Verkossa myytäviä tuotteita koskevat markkinavalvontaviranomaisten toimet

 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että unionissa verkossa loppukäyttäjille myytäviä tuotteita koskevat markkinavalvontatoimet järjestetään tehokkaasti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista.

 

2. Jäsenvaltioiden on 1 kohdan soveltamiseksi kohdennettava resurssit vastaavasti ja varmistettava, että kansallisissa markkinavalvontaviranomaisissa on riittävästi tarkastajia (”verkkokaupan tarkastajat”), jotka käsittelevät verkossa myytäviä tuotteita ja joilla on riittävästi erityistietämystä ja -tietoisuutta verkkoympäristöstä ja verkossa tehtävistä tutkimuksista pystyäkseen havaitsemaan verkossa myytävät vaatimustenvastaiset tuotteet.

 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansalliset markkinavalvontaviranomaiset hoitavat verkossa myyntiin tarjottuja tuotteita koskevat toimet seuraavilla tavoilla:

 

(a) valvomalla ennakoivasti tiettyjä tuoteluokkia tai tiettyjä talouden toimijoita riskiin liittyvien perusteiden ja 13 artiklassa tarkoitetussa kansallisessa strategiassa asetettujen painopisteiden perusteella; ja

 

(b) valvomalla reaktiivisesti tietoja verkossa myytävien tuotteiden mahdollisesta vaatimustenvastaisuudesta ja ottaen huomioon kuluttajavalitukset, muilta viranomaisilta, talouden toimijoilta ja tiedotusvälineiltä saadut tiedot sekä muut tietolähteet.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

12 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 b artikla

 

Markkinavalvontaviranomaisten valvonta ja arviointi

 

1. Jäsenvaltioiden on valvottava säännöllisesti kansallisia markkinavalvontaviranomaisiaan sen varmistamiseksi, että ne täyttävät jatkuvasti tässä asetuksessa asetetut vaatimukset.

 

2. Kun kansallinen markkinavalvontaviranomainen ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia tai ei kykene täyttämään velvoitteitaan, asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava asianmukaisia toimia tai varmistettava, että asianmukaisia toimia toteutetaan.

 

3. Kansallisten markkinavalvontaviranomaisten tämän asetuksen mukaisesti toteuttamiin tuotteita koskeviin markkinavalvontatoimiin sovelletaan vertaisarviointia, jotta voidaan arvioida, täyttävätkö markkinavalvontaviranomaiset tässä asetuksessa asetetut vaatimukset, ja jotta voidaan auttaa ja neuvoa niitä toimiensa tehostamisessa ja varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen soveltaminen.

 

4. Vertaisarvioinnissa on arvioitava markkinavalvontaviranomaisten käyttöön ottamia menettelyjä, erityisesti menettelyjä, joilla tarkastetaan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön piiriin kuuluvien tuotteiden vaatimustenmukaisuus, unionin muiden markkinavalvontaviranomaisten ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa toteutettavaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä varten käytettävät mekanismit, henkilökunnan pätevyys, tarkastusten ja tutkintamenetelmien sääntöjenmukaisuus sekä tulosten paikkansapitävyys. Vertaisarvioinnissa on myös arvioitava, onko kyseisillä markkinavalvontaviranomaisilla riittävät resurssit tehtäviensä asianmukaista suorittamista varten, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään.

 

5. Markkinavalvontaviranomaisen vertaisarvioinnin suorittavat kaksi muiden jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaista ja komissio, ja vertaisarviointi suoritetaan vähintään viiden vuoden välein.

 

6. Ottaen asianmukaisesti huomioon 31 artiklan mukaisesti perustetun verkoston näkemykset komissio hyväksyy 62 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat vertaisarviointeja varten vähintään viideksi vuodeksi vahvistettavaa suunnitelmaa, jossa esitetään perusteet vertaisarviointiryhmän kokoonpanolle, arvioinnissa käytetyt menetelmät, aikataulu, arviointien suoritustiheys ja muut arviointiin liittyvät tehtävät.

 

7. Verkosto tarkastelee vertaisarviointien tuloksia. Komissio laatii tuloksista yhteenvedon ja julkistaa sen.

 

8. Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle ja verkostolle, miten ne käsittelevät arvioinnin tuloksiin sisältyviä suosituksia.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on laadittava kansallinen markkinavalvontastrategia vähintään kolmen vuoden välein. Strategialla on edistettävä johdonmukaista, kokonaisvaltaista ja yhdennettyä tapaa lähestyä markkinavalvontaa ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa jäsenvaltion alueella, ja sen on katettava kaikki tuotteen toimitusketjun sektorit ja vaiheet, mukaan luettuina tuonti ja digitaaliset toimitusketjut.

1.  Jäsenvaltioiden on laadittava kansallinen markkinavalvontastrategia vähintään kolmen vuoden välein. Kansallisessa strategiassa on otettava huomioon 31 artiklan mukaisesti perustetun verkoston työohjelmassa asetetut painopisteet ja sillä on edistettävä johdonmukaista, kokonaisvaltaista ja yhdennettyä tapaa lähestyä markkinavalvontaa ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa jäsenvaltion alueella, mukaan luettuna verkossa myytävien tuotteiden markkinavalvonta, ja sen on katettava kaikki tuotteen toimitusketjun sektorit ja vaiheet, mukaan luettuina tuonti ja digitaaliset toimitusketjut.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansallisessa markkinavalvontastrategiassa on oltava ainakin seuraavat osatekijät:

2.  Kansallisessa markkinavalvontastrategiassa on oltava vähintään seuraavat osatekijät:

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  vaatimustenvastaisten tuotteiden esiintymisen arvioiminen, jossa otetaan erityisesti huomioon 12 artiklan 2 kohdassa ja 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut riskiperusteiset tarkastukset sekä markkinasuuntaukset, jotka voivat vaikuttaa vaatimustenvastaisuusasteeseen tuoteryhmissä;

(a)  vaatimustenvastaisten tuotteiden esiintymisen arvioiminen, jossa otetaan erityisesti huomioon 12 artiklan 2 kohdassa ja 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut riskiperusteiset tarkastukset, tuotteet, joista on tehty kiireellisessä menettelyssä päätös direktiivin 2001/95/EY 13 artiklan nojalla, sekä markkinasuuntaukset, jotka voivat vaikuttaa vaatimustenvastaisuusasteeseen tuoteryhmissä, kiinnittäen erityistä huomiota esineiden internetiin ja tekoälyä hyödyntävien laitteisiin liittyviin uhkatekijöihin ja riskeihin;

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  verkossa myytäviä tuotteita koskevia valvontatoimia varten ensisijaisiksi määritellyt alat, kun otetaan huomioon ennakoivat ja reaktiiviset markkinavalvontatoimet;

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  suunnitellut täytäntöönpanotoimet, joilla pyritään vähentämään vaatimustenvastaisuustapauksia ensisijaisiksi määritellyillä aloilla, mukaan luettuina aiheellisissa tapauksissa tarkastusten suunnitellut vähimmäistasot sellaisten tuoteryhmien osalta, joissa vaatimustenvastaisuudet ovat merkittävän yleisiä;

(c)  suunnitellut erityiset täytäntöönpanotoimet, joilla pyritään vähentämään vaatimustenvastaisuustapauksia ensisijaisiksi b ja b a alakohdan mukaisesti määritellyillä aloilla, mukaan luettuina aiheellisissa tapauksissa tarkastusten suunnitellut vähimmäistasot sellaisten tuoteryhmien osalta, joissa vaatimustenvastaisuudet ovat merkittävän yleisiä;

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kansallisesta markkinavalvontastrategiastaan 34 artiklassa tarkoitetun järjestelmän kautta.

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kansallisesta markkinavalvontastrategiastaan komissiolle ja muille jäsenvaltioille 34 artiklassa tarkoitetun järjestelmän kautta. Jäsenvaltioiden on julkistettava markkinavalvontastrategioidensa sisältämät tiedot kokonaan tai osittain tämän asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on siirrettävä markkinavalvontaviranomaisilleen toimivalta suorittaa markkinavalvonta-, tutkinta- ja täytäntöönpanotoimet, joita tarvitaan tämän asetuksen ja tämän asetuksen liitteessä luetellun unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamiseksi.

1.  Jäsenvaltioiden on siirrettävä markkinavalvontaviranomaisilleen toimivalta suorittaa markkinavalvonta-, tutkinta- ja täytäntöönpanotoimet, mukaan luettuina tuoteväärennöksiä ja verkossa myytäviä tuotteita koskevat markkinavalvontatoimet, joita tarvitaan tämän asetuksen ja tämän asetuksen liitteessä luetellun unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamiseksi, ja annettava niille tähän tarvittavat resurssit.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Markkinavalvontaviranomaisten on käytettävä tässä artiklassa säädettyjä valtuuksia oikeasuhteisesti ottaen huomioon kohteen, toimien tarkoituksen ja vaatimustenvastaisuudesta kyseisessä tapauksessa aiheutuvan todellisen tai mahdollisen vahingon, tehokkaasti ja tuloksellisesti noudattaen unionin lainsäädäntöä, Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteet mukaan luettuina, sovellettavia menettelytakeita ja unionin tietosuojasääntöjä, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Jäsenvaltiot voivat päättää olla siirtämättä kaikkea toimivaltaa jokaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, edellyttäen että kyseistä toimivaltaa voidaan käyttää tehokkaasti 2 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun jäsenvaltiot toteuttavat 1 kohdassa tarkoitetun vallansiirron, mukaan luettuna 3 kohdassa edellytetty vallan siirto, ne voivat säätää, että valtaa voidaan käyttää jollakin seuraavista tavoista sen mukaan, mikä katsotaan aiheelliseksi:

2.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että toimivaltaa voidaan käyttää jollakin seuraavista tavoista sen mukaan, mikä katsotaan aiheelliseksi:

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  valtaa käytetään muiden viranomaisten kautta;

(b)  toimivaltaa käytetään tarvittaessa muiden viranomaisten kautta kyseisen jäsenvaltion toimivallan jaon sekä institutionaalisen ja hallinnollisen organisaation mukaisesti;

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  vedotaan tuomioistuimiin, joilla on valta antaa päätös, jolla vallan käyttäminen hyväksytään.

(c)  vedotaan tuomioistuimiin, joilla on valta antaa päätös, jolla vallan käyttäminen hyväksytään, myös hakemalla tarvittaessa muutosta, jos tarvittavaa päätöstä koskevaa hakemusta ei ole hyväksytty.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Markkinavalvontaviranomaisille 1 kohdan nojalla siirretyn toimivallan on sisällettävä vähintään seuraavat valtuudet:

3.  Markkinavalvontaviranomaisille 1 kohdan nojalla siirretyn toimivallan on sisällettävä ainakin seuraavat valtuudet:

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  valtuudet tehdä järjestelmätarkastuksia talouden toimijoiden organisaatioihin, mukaan luettuina niiden menettelyjen tarkastaminen, joilla toimijat varmistavat tämän asetuksen ja sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamisen;

Poistetaan.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  valtuudet saada käyttöönsä kaikki vaatimustenvastaisuustapaukseen liittyvät missä tahansa muodossa olevat asiaankuuluvat asiakirjat tai tiedot riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu;

(c)  valtuudet saada käyttöönsä kaikki vaatimustenvastaisuustapaukseen liittyvät missä tahansa muodossa olevat asiaankuuluvat asiakirjat, tekniset eritelmät tai tiedot riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu, mukaan lukien pääsy tuotetta ohjaaviin ohjelmistoihin ja algoritmeihin, jos se on tarpeen, jotta voidaan arvioida, vastaako tuote sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistettuja vaatimuksia;

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  valtuudet vaatia mitä tahansa markkinavalvontaviranomaisen jäsenvaltion viranomaista, elintä tai virastoa taikka mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä toimittamaan missä tahansa muodossa olevat asiaankuuluvat asiakirjat tai tiedot riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu, jotta markkinavalvontaviranomainen voi tutkia, onko vaatimustenvastaisuuksia tapahtunut tai tapahtumassa, ja selvittää kyseisen vaatimustenvastaisuuden yksityiskohdat, mukaan luettuina erityisesti tiedot tai asiakirjat, joita tarvitaan, jotta voidaan yksilöidä ja seurata rahoitus- ja tietovirtoja tai selvittää rahoitus- ja tietovirtoihin, pankkitilitietoihin ja verkkosivustojen omistustietoihin liittyvien henkilöiden henkilöllisyys ja yhteystiedot;

(d)  valtuudet vaatia mitä tahansa markkinavalvontaviranomaisen jäsenvaltion viranomaista, elintä tai virastoa taikka mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä toimittamaan missä tahansa muodossa olevat asiaankuuluvat asiakirjat tai tiedot riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu, jotta markkinavalvontaviranomainen voi tutkia, onko vaatimustenvastaisuuksia tapahtunut tai tapahtumassa, ja selvittää kyseisen vaatimustenvastaisuuden yksityiskohdat, mukaan luettuina erityisesti tiedot tai asiakirjat, joita tarvitaan, jotta voidaan yksilöidä ja seurata rahoitus- ja tietovirtoja tai selvittää rahoitus- ja tietovirtoihin, pankkitilitietoihin ja verkkosivustojen omistustietoihin liittyvien henkilöiden henkilöllisyys ja yhteystiedot, kun kyseiset tiedot ja asiakirjat liittyvät tutkinnan kohteeseen;

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – e alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3)  pyytää kaikilta asianomaisen talouden toimijan edustajilta tai henkilöstön jäseniltä selvityksiä tarkastuksen kohteeseen liittyvistä tosiseikoista, tiedoista tai asiakirjoista ja kirjata saamansa vastaukset;

(3)  pyytää asianomaisen talouden toimijan edustajalta tai asiaankuuluvalta talouden toimijan henkilöstön jäseneltä selvityksiä tai tietoja tarkastuksen kohteeseen liittyvistä tosiseikoista, tiedoista tai asiakirjoista ja kirjata saamansa vastaukset;

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  valtuudet ottaa tuotteista näytteitä maksutta vaatimustenvastaisuuksien toteamiseksi ja näytön hankkimiseksi;

(f)  valtuudet ottaa tuotteista näytteitä maksutta vaatimustenvastaisuuksien toteamiseksi ja näytön hankkimiseksi siinä määrin kuin se on oikeasuhteista tuotteen arvoon ja vaatimustenvastaisuuden vakavuuteen nähden;

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g)  valtuudet ostaa tuotteita valeostoina, myös valehenkilöllisyyden turvin, vaatimustenvastaisuuksien toteamiseksi ja näytön hankkimiseksi;

(g)  valtuudet ostaa tuotteita, mukaan lukien verkossa myytävät tuotteet, valeostoina, myös valehenkilöllisyyden turvin, ja tutkia ja käänteismallintaa niitä tässä asetuksessa tarkoitettujen vaatimustenvastaisuuksien toteamiseksi ja näytön hankkimiseksi;

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(h)  valtuudet toteuttaa tilapäisiä toimenpiteitä, jos käytettävissä ei ole muuta tehokasta keinoa vakavan vaaran välttämiseksi, mukaan luettuina etenkin tilapäiset toimenpiteet, joilla vaaditaan säilytyspalvelun tarjoajia poistamaan tai keskeyttämään pääsyn sisältöön tai rajoittamaan sitä tai keskeytetään verkkosivuston, palvelun tai tilin toiminta taikka vaaditaan aluetunnusrekisterinpitäjää tai rekisterinpitäjää jäädyttämään täydellinen verkkotunnus määräajaksi;

(h)  valtuudet hyväksyä perusteltuja ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, jos käytettävissä ei ole muuta tehokasta keinoa vakavan vaaran välttämiseksi, mukaan luettuina etenkin tilapäiset toimenpiteet, joilla vaaditaan säilytyspalvelun tarjoajia poistamaan tai keskeyttämään pääsyn sisältöön tai rajoittamaan sitä kokonaan tai osittain tai keskeytetään verkkosivuston, palvelun tai tilin toiminta taikka vaaditaan aluetunnusrekisterinpitäjää tai rekisterinpitäjää jäädyttämään täydellinen verkkotunnus määräajaksi;

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(j)  valtuudet pyrkiä saamaan talouden toimijalta sitoumus vaatimustenvastaisuustapauksen korjaamiseksi;

(j)  valtuudet pyrkiä saamaan vaatimustenvastaisuudesta vastuussa olevalta talouden toimijalta sitoumus vaatimustenvastaisuustapauksen korjaamiseksi tai hyväksyä tällainen sitoumus;

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(l)  valtuudet määrätä talouden toimijalle seuraamuksia, mukaan luettuna sakot tai uhkasakot, vaatimustenvastaisuudesta tai markkinavalvontaviranomaisen antaman päätöksen, määräyksen, tilapäisen toimenpiteen tai muun toimenpiteen noudattamatta jättämisestä

(l)  valtuudet määrätä talouden toimijalle seuraamuksia, mukaan luettuna sakot tai uhkasakot, vaatimustenvastaisuudesta tai markkinavalvontaviranomaisen antaman päätöksen, määräyksen tai toimenpiteen noudattamatta jättämisestä;

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän kohdan h alakohdassa säädettyjen valtuuksien käyttämiseksi on vedottava tuomioistuimiin tämän artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Markkinavalvontaviranomaisten on julkistettava talouden toimijoiden niille antamat sitoumukset, talouden toimijoiden niiden alueella toteuttamien korjaavien toimenpiteiden yksityiskohdat sekä asianomaisen markkinavalvontaviranomaisen tämän asetuksen nojalla toteuttamien tilapäisten toimenpiteiden yksityiskohdat.

4.  Markkinavalvontaviranomaisten on julkistettava talouden toimijoiden niille antamat sitoumukset, talouden toimijoiden niiden alueella toteuttamien korjaavien toimenpiteiden yksityiskohdat sekä asianomaisen markkinavalvontaviranomaisen tämän asetuksen 12 artiklan 4 kohdan ensimmäisen kohdan nojalla toteuttamien toimenpiteiden yksityiskohdat, kun niiden katsotaan olevan yleisölle merkityksellisiä, ja varmistettava, että talouden toimijoille annetaan mahdollisuus esittää huomautuksia niitä koskevista tiedoista ennen niiden julkaisemista.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Markkinavalvontaviranomaisten on käytettävä toimivaltaansa suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaisten on suoritettava tuotteen ominaisuuksia koskevia asianmukaisia tarkastuksia riittävässä laajuudessa, tekemällä asiakirjatarkastuksia sekä tarvittaessa fyysisiä ja laboratoriotarkastuksia edustavan otoksen perusteella.

Markkinavalvontaviranomaisten on suoritettava tuotteen ominaisuuksia koskevia asianmukaisia tarkastuksia riittävässä laajuudessa ja riittävän usein tekemällä asiakirjojen tarkastuksia sekä tarvittaessa riittäviä fyysisiä ja laboratoriotarkastuksia riittävän edustavien otosten perusteella.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Päättäessään suoritettavista tarkastuksista ja niiden laajuudesta markkinavalvontaviranomaisten on otettava huomioon erityisesti vakiintuneet riskinarvioinnin perusteet ja valitukset.

Päättäessään suoritettavista tarkastuksista, tarkastettavien tuotteiden tyypeistä ja tarkastusten laajuudesta markkinavalvontaviranomaisten on otettava huomioon erityisesti vakiintuneet riskinarvioinnin perusteet, valitukset ja muut merkitykselliset tiedot.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos talouden toimijat esittävät testausselosteita tai todistuksia, jotka osoittavat niiden tuotteiden olevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia ja jotka on myöntänyt akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, markkinavalvontaviranomaisten on otettava nämä testausselosteet ja todistukset asianmukaisesti huomioon.

Jos talouden toimijat esittävät testausselosteita tai todistuksia, jotka osoittavat niiden tuotteiden olevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia ja jotka on myöntänyt asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, markkinavalvontaviranomaisten on otettava nämä testausselosteet ja todistukset asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi markkinavalvontaviranomaisten on tuotteen arvioinnin yhteydessä otettava huomioon, missä määrin se täyttää seuraavat vaatimukset:

 

(a) unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä tai sen nojalla säädetyt vaatimukset, joita sovelletaan tuotteeseen ja jotka liittyvät tarkasteltavana olevaan mahdolliseen riskiin;

 

(b) asiaankuuluvat unionin standardit tai muut tekniset eritelmät, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

 

Jos tuote on a ja b alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukainen, on oletettava, että tuotteen osalta on turvattu riittävässä laajuudessa ne yleiset edut, joihin kyseiset vaatimukset liittyvät. Tämä ei kuitenkaan estä markkinavalvontaviranomaisia ryhtymästä tämän asetuksen mukaisiin toimiin, jos ne saavat näyttöä siitä, että tuote vaatimustenmukaisuudesta huolimatta aiheuttaa riskin.

 

Mahdollisuus saavuttaa kyseessä olevien yleisten etujen kannalta parempi turvallisuustaso tai muiden, riskeiltä paremmin suojattujen tuotteiden saatavuus eivät itsessään saa olla perusteena sille, että tuotteen katsotaan aiheuttavan riskin.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Sellaisten tuotteiden tai tuoteluokkien osalta, joiden kohdalla on havaittu jatkuvasti erityisiä riskejä tai sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vakavaa rikkomista, ja jotta voidaan varmistaa terveyden ja turvallisuuden tai muiden kyseisellä lainsäädännöllä suojattujen yleisten etujen suojelemisen korkea taso, komissio, ottaen asianmukaisesti huomioon 31 artiklan mukaisesti perustetun verkoston näkemykset, hyväksyy 62 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritetään tarkastusta koskevat yhdenmukaiset ehdot, tarkastustiheyden määrittämistä koskevat perusteet sekä tarkastettavien otosten määrä kyseisten tuotteiden tai tuoteluokkien tapauksessa.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset päättävät poistaa markkinoilta toisessa jäsenvaltiossa valmistetun tuotteen, niiden on ilmoitettava siitä asianomaiselle talouden toimijalle viipymättä.

3.  Jos jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset päättävät poistaa markkinoilta toisessa jäsenvaltiossa valmistetun tai toisen jäsenvaltion markkinoille saatetun tuotteen, niiden on ilmoitettava siitä asianomaiselle talouden toimijalle viipymättä.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaisten on noudatettava luottamuksellisuuden periaatetta, jos se on tarpeen ammatti- tai liikesalaisuuksien tai henkilötietojen suojelemiseksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kuitenkin niin, että tiedot julkaistaan tämän asetuksen mukaisesti mahdollisimman täysimääräisinä, jotta voidaan suojella loppukäyttäjien etuja unionissa.

Markkinavalvontaviranomaisten on annettava mahdollisimman hyvät takeet luottamuksellisuudesta, ja jos se on tarpeen ammatti- tai liikesalaisuuksien suojaamisesta, ja suojeltava henkilötietoja kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kuitenkin niin, että tiedot julkaistaan tämän asetuksen mukaisesti mahdollisimman täysimääräisinä, jotta voidaan suojella loppukäyttäjien etuja unionissa.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, mukaan luettuna sen varmistaminen, että tuotteen asettaminen saataville markkinoilla kielletään tai sen saatavuutta markkinoilla rajoitetaan, tuote poistetaan tai vedetään takaisin markkinoilta, jos käytettäessä tuotetta joko suunnitellun tarkoituksen mukaisesti tai kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa ja oikein asennettuna ja huollettuna jompikumpi seuraavista edellytyksistä täyttyisi:

 

(a) tuote on omiaan vaarantamaan loppukäyttäjien terveyden tai turvallisuuden;

 

(b) tuote ei täytä unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistettuja sovellettavia vaatimuksia;

 

(c) tuote on väärennös.

 

Tätä kohtaa sovellettaessa markkinavalvontaviranomaiset voivat pyytää talouden toimijaa kertomaan, millä muilla tuotemalleilla on samat tekniset ominaisuudet kuin kyseessä olevalla tuotteella, jos kyseiset ominaisuudet ovat merkityksellisiä unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisesti sovellettavien vaatimusten noudattamisen kannalta.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1a.  Rajoittamatta -1 kohdan soveltamista markkinaviranomaisten on vaadittava asianomaista talouden toimijaa korjaamaan kyseessä oleva sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistettujen hallinnollisten vaatimusten muodollinen vaatimustenvastaisuus, joka ei johda tässä lainsäädännössä vahvistettujen keskeisten vaatimusten rikkomiseen. Jos tämä muodollinen vaatimustenvastaisuus kuitenkin jatkuu, asianomaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tuotteen markkinoilla saataville asettamisen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen varmistamiseksi, että sitä koskeva palautusmenettely järjestetään tai se poistetaan markkinoilta.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennen 1 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen, päätöksen tai määräyksen hyväksymistä on asianomaiselle talouden toimijalle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi asianmukaisessa ajassa, jonka on oltava vähintään kymmenen päivää, paitsi jos se ei ole mahdollista toimenpiteen, päätöksen tai määräyksen kiireellisyyden vuoksi terveys- tai turvallisuusvaatimusten perusteella tai asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yleisten etujen mukaisella muulla perusteella.

Ennen 1 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen, päätöksen tai määräyksen hyväksymistä on asianomaiselle talouden toimijalle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi asianmukaisessa ajassa, jonka on oltava vähintään kymmenen työpäivää, paitsi jos se ei ole mahdollista toimenpiteen, päätöksen tai määräyksen kiireellisyyden vuoksi terveys- tai turvallisuusvaatimusten perusteella tai asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yleisten etujen mukaisella muulla perusteella.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos tuote poistetaan tai vedetään pois markkinoilta tai kielletään tai sen saatavuutta markkinoilla rajoitetaan, markkinavalvontaviranomaisen on varmistettava 34 artiklassa tarkoitetun järjestelmän avulla, että asiasta tiedotetaan komissiolle, muille jäsenvaltioille ja loppukäyttäjille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava toimenpiteet, joilla vakavan vaaran aiheuttavat tuotteet palautetaan tai vedetään pois markkinoilta tai niiden asettaminen saataville markkinoilla kielletään. Niiden on ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle viipymättä 19 artiklan mukaisesti.

1.  Markkinavalvontaviranomaisten on välittömästi toteutettava toimenpiteet, joilla tuotteet, jotka aiheuttavat vakavan vaaran henkilöiden turvallisuudelle tai terveydelle tai muille yleisille eduille, joita asiaa koskeva unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö suojelee näiden tuotteiden osalta, palautetaan tai vedetään pois markkinoilta tai sellaisten tuotteiden asettaminen saataville markkinoilla kielletään. Niiden on ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle viipymättä 19 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos jokin markkinoilla saataville asetettu tuote aiheuttaa vakavan vaaran, markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava komissiolle kaikki vapaaehtoiset toimenpiteet, joita talouden toimija toteuttaa ja joista se on ilmoittanut.

2.  Jos jokin markkinoilla saataville asetettu tuote aiheuttaa vakavan vaaran, markkinavalvontaviranomaisten on välittömästi ilmoitettava komissiolle kaikki vapaaehtoiset toimenpiteet, joita talouden toimija toteuttaa ja joista se on ilmoittanut.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio voi nimetä unionin testauslaitoksia käsittelemään tiettyjä tuotteita tai tiettyä tuoteluokkaa tai -ryhmää taikka markkinoilla saataville asetettujen tuotteiden luokkaan tai ryhmään liittyviä erityisiä vaaroja.

1.  Komissio voi 31 artiklan mukaisesti perustettua verkostoa kuultuaan nimetä unionin testauslaitoksia käsittelemään tiettyjä tuotteita tai tiettyä tuoteluokkaa tai -ryhmää taikka markkinoilla saataville asetettujen tuotteiden luokkaan tai ryhmään liittyviä erityisiä vaaroja, myös sellaisten jäsenvaltioiden puolesta, joiden omalla alueella ei ole laitoksia kyseisten tuotteiden testaamiseen.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Unionin testauslaitosten tarkoituksena on varmistaa, että unionissa on riittävästi laboratoriokapasiteettia unionin markkinavalvontatehtäviä varten ja että testaus on koko unionissa luotettavaa ja johdonmukaista.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Unionin testauslaitosten perustaminen ei saa vaikuttaa markkinavalvontaviranomaisten vapauteen valita markkinavalvontatoimissaan käytettävät testauslaitokset.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Unionin testauslaitosten on toimivaltansa alueella suoritettava vähintään seuraavat tehtävät:

4.  Unionin testauslaitosten on toimivaltansa alueella suoritettava ainakin seuraavat tehtävät:

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  markkinavalvontatoimiin ja tutkimuksiin liittyvien tuotetestausten suorittaminen;

(a)  markkinavalvontatoimiin ja tutkimuksiin liittyvien tiettyjä tuotteita tai erityistä tuoteluokkaa tai-ryhmää taikka tuotteiden luokkaan tai ryhmään liittyviä vaaroja koskevien testausten suorittaminen komission, 31 artiklan mukaisesti perustetun verkoston tai markkinavalvontaviranomaisten pyynnöstä;

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  myötävaikuttaminen jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten, talouden toimijoiden ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten välisten riitojen ratkaisemiseen;

Poistetaan.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Markkinavalvontaviranomaiset hyväksyvät unionin testauslaitosten laatimat testausselosteet asetuksen (EY) N:o 765/2008 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään menettelyt unionin testauslaitoksien nimeämiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 63 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään unionin testauslaitoksien nimeämistä, toimintaa ja rahoitusta koskevat menettelyt ja joissa säädetään asianmukaisesta muutoksenhakumenettelystä niille 4 kohdan nojalla kuuluvien tehtävien osalta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 63 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Markkinavalvontaviranomaiset voivat periä talouden toimijoilta hallinnollisia maksuja, jotka liittyvät kyseisen talouden toimijan vastuulla oleviin vaatimustenvastaisuustapauksiin, jotta viranomaiset voivat kattaa niille näihin vaatimustenvastaisuustapauksiin liittyvistä toimista aiheutuvat kustannukset. Kustannuksiin voivat sisältyä riskinarviointia varten tehtävän testauksen kustannukset, 30 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toteutettavien toimien kustannukset ja sellaisista toimista aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät vaatimustenvastaisiksi havaittuihin tuotteisiin, joiden osalta on toteutettava korjaavia toimenpiteitä ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen.

2.  Markkinavalvontaviranomaiset voivat periä talouden toimijoilta hallinnollisia maksuja, jotka liittyvät kyseisen talouden toimijan vastuulla oleviin vaatimustenvastaisuustapauksiin, jotta viranomaiset voivat kattaa niille näihin vaatimustenvastaisuustapauksiin liittyvistä toimista aiheutuvat kustannukset kokonaisuudessaan. Kun markkinavalvontaviranomainen katsoo tämän olevan suhteetonta, se voi päättää, että talouden toimija vastaa kustannuksista vain osittain. Kustannusten on oltava oikeasuhteisia vaatimustenvastaisuuteen nähden, ja niihin voivat sisältyä riskinarviointia varten tehtävän testauksen kustannukset, 30 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toteutettavien toimien kustannukset ja sellaisista toimista aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät vaatimustenvastaisiksi havaittuihin tuotteisiin, joiden osalta on toteutettava korjaavia toimenpiteitä ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että markkinavalvontaviranomaisten perimät 2 kohdassa tarkoitetut hallinnolliset maksut käytetään kyseisten viranomaisten uusien markkinavalvontatoimien rahoittamiseen.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  On varmistettava tehokas yhteistyö ja tietojenvaihto jäsenvaltioiden ja unionin markkinavalvontaviranomaisten sekä markkinavalvontaviranomaisten ja komission välillä.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä toimitettava kaikki tiedot, joita vastaanottava viranomainen pitää merkityksellisinä määritettäessä sitä, onko jokin tuote vaatimustenvastainen, ja varmistettaessa, että vaatimustenvastaisuus voidaan korjata.

1.  Asianmukaisesti perustellun pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä toimitettava viipymättä ja joka tapauksessa 30 päivän kuluessa pyynnön esittävälle viranomaiselle kaikki tiedot, joita vastaanottava viranomainen pitää merkityksellisinä määritettäessä sitä, onko jokin tuote vaatimustenvastainen, ja varmistettaessa, että vaatimustenvastaisuus voidaan korjata.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on tehtävä asianmukaiset tutkimukset tai toteutettava muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen pyydettyjen tietojen keräämiseksi. Tutkimukset on tarvittaessa tehtävä muiden markkinavalvontaviranomaisten avustuksella.

2.  Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on tehtävä asianmukaiset tutkimukset tai toteutettava muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen pyydettyjen tietojen keräämiseksi. Tutkimukset on tarvittaessa tehtävä muiden markkinavalvontaviranomaisten avustuksella. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on pidettävä pyynnön esittävä viranomainen ajan tasalla toimenpiteistä, joita sen pyynnön perusteella on toteutettu.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Toimittaessaan tietoja pyynnön esittäneelle viranomaiselle kohdan 1 mukaisesti pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on noudatettava luottamuksellisuuden periaatetta ammatti- tai liikesalaisuuksien suojelemiseksi tai henkilötietojen suojelemiseksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on vastattava 1 kohdan mukaiseen pyyntöön soveltaen komission 5 kohdan mukaisesti täsmentämiä menettelyä ja määräaikoja.

Poistetaan.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään määräajat, vakiomallit ja muut yksityiskohdat menettelylle, jota on käytettävä 1 kohdan mukaisten tietopyyntöjen esittämiseen ja niihin vastaamiseen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 63 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä toteutettava viipymättä kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet sille tämän asetuksen mukaisesti siirretyn toimivallan nojalla, jotta vaatimustenvastaisuustapaus voidaan korjata.

1.  Tapauksissa, joissa tuotteen vaatimustenvastaisuuden korjaaminen edellyttää toisen jäsenvaltion toimivallan piiriin kuuluvia toimenpiteitä, pyynnön esittävä viranomainen voi asianmukaisesti perustellen pyytää sitä kyseisen jäsenvaltion viranomaista, jolle pyyntö osoitetaan, toteuttamaan täytäntöönpanotoimenpiteitä. Tällaisissa tapauksissa pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toteutettava viipymättä kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet sille tämän asetuksen mukaisesti siirretyn toimivallan nojalla, jotta vaatimustenvastaisuustapaus voidaan korjata käyttämällä 14 artiklassa vahvistettua toimivaltaa sekä sille kansallisen lain nojalla mahdollisesti kuuluvaa muuta toimivaltaa, mukaan luettuna seuraamusten määrääminen.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on säännöllisesti ja ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava toteutetuista tai suunnitelluista 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä pyynnön esittäneelle viranomaisille ja kuultava sitä niistä.

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava toteutetuista tai suunnitelluista 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä pyynnön esittäneelle viranomaiselle. Pyynnön vastaanottava viranomainen voi kuulla pyynnön esittävää viranomaista näistä toimenpiteistä, jos pitää sitä tarpeellisena.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on viipymättä ilmoitettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle, muiden jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisille ja komissiolle toteuttamansa toimenpiteet ja niiden vaikutukset kyseiseen vaatimustenvastaisuuteen. Ilmoitus on tehtävä 34 artiklassa tarkoitetun järjestelmän välityksellä, ja sen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle, muiden jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisille ja komissiolle toteuttamansa toimenpiteet ja niiden vaikutukset kyseiseen vaatimustenvastaisuuteen. Ilmoitus on tehtävä 34 artiklassa tarkoitetun järjestelmän välityksellä.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  onko vahvistettu tilapäisiä toimenpiteitä;

Poistetaan.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  onko vaatimustenvastaisuus korjattu;

Poistetaan.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  onko määrätty seuraamuksia, ja jos on, millaisia;

Poistetaan.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  onko muut pyynnön vastaanottaneen viranomaisen tai talouden toimijan toteuttamat toimenpiteet pantu täytäntöön.

Poistetaan.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on vastattava 1 kohdan mukaiseen pyyntöön soveltaen komission 5 kohdan mukaisesti täsmentämiä menettelyä ja määräaikoja.

Poistetaan.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään määräajat, vakiomallit ja muut yksityiskohdat menettelyille, jota on käytettävä 1 kohdan mukaisten täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien pyyntöjen esittämiseen ja niihin vastaamiseen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 63 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pyynnön esittävän viranomaisen on toimitettava 22 tai 23 artiklaan perustuvien keskinäistä avunantoa koskevien pyyntöjen tapauksessa riittävät tiedot, jotta pyynnön vastaanottava viranomainen voi toteuttaa pyynnön, mukaan luettuina sellaiset tarvittavat todisteet, jotka ovat saatavissa vain pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa.

1.  Pyynnön esittävän viranomaisen on toimitettava 22 tai 23 artiklaan perustuvien keskinäistä avunantoa koskevien pyyntöjen tapauksessa kaikki saatavilla olevat tiedot, jotta pyynnön vastaanottava viranomainen voi toteuttaa pyynnön, mukaan luettuina sellaiset tarvittavat todisteet, jotka ovat saatavissa vain pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Pyynnön esittävän viranomaisen on toimitettava 22 tai 23 artiklaan perustuvien keskinäistä avunantoa koskevat pyynnöt pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion yhteysvirastolle ja tiedoksi pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltion yhteysvirastolle. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion yhteysviraston on toimitettava pyynnöt asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä.

2.  Pyynnön esittävän viranomaisen on toimitettava 22 tai 23 artiklaan perustuvat keskinäistä avunantoa koskevat pyynnöt pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle ja lisäksi sekä pyynnön esittävän viranomaisen että pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion yhteysvirastolle tiedoksi.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos tuote on yhden jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisen päätöksen perusteella todettu vaatimustenvastaiseksi, toisen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisen on pidettävä sitä vaatimustenvastaisena, elleivät talouden toimijat pysty esittämään vastakkaista näyttöä.

3.  Jos tuote on yhden jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisen päätöksen perusteella todettu vaatimustenvastaiseksi, toisen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisen on pidettävä sitä vaatimustenvastaisena, ellei asiasta vastaava markkinavalvontaviranomainen toisessa jäsenvaltiossa ole saanut omissa tutkimuksissaan tai joltakin talouden toimijalta selkeää vastakkaista näyttöä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia unionin suojamenettelyjä. Tämän asetuksen 31 artiklan mukaisesti perustetun verkoston on käsiteltävä viipymättä eri jäsenvaltioiden samasta tuotteesta esittämiä poikkeavia tulkintoja.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun kyse on unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvista tuotteista, jotka joko ovat väliaikaisessa varastossa tai asetetaan muuhun tullimenettelyyn kuin vapaaseen liikkeeseen asettamiseen, ja ensimmäisen saapumispaikan tulliviranomaisilla on syytä uskoa, että kyseiset tuotteet voivat aiheuttaa vaaran, näiden viranomaisten on toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot määräpaikan toimivaltaiselle tullitoimipaikalle.

Kun kyse on unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvista tuotteista, jotka joko ovat väliaikaisessa varastossa tai asetetaan muuhun tullimenettelyyn kuin vapaaseen liikkeeseen asettamiseen, ja ensimmäisen saapumispaikan tulliviranomaisilla on syytä uskoa, että kyseiset tuotteet eivät ole unionin sovellettavan lainsäädännön mukaisia tai että ne voivat aiheuttaa vaaran, näiden viranomaisten on toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot määräpaikan toimivaltaiselle tullitoimipaikalle.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jos jonkin jäsenvaltion tulliviranomaisilla on syytä uskoa, että mahdollisesti vaatimustenvastainen tuote saattaa olla tulossa unionin markkinoille jossakin toisessa jäsenvaltiossa, niiden on viipymättä toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille tullilaitoksille.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä toimitettava komissiolle tilastotiedot tarkastuksista, jotka 1 kohdan mukaisesti nimetyt viranomaiset ovat tehneet unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluville tuotteille edellisen kalenterivuoden aikana, mukaan luettuina tiedot seuraavista:

Jäsenvaltioiden on kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tilastotiedot tarkastuksista, jotka 1 kohdan mukaisesti nimetyt viranomaiset ovat tehneet unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluville tuotteille edellisen kalenterivuoden aikana, mukaan luettuina tiedot seuraavista:

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  tällaisten tuotteiden tarkastuksiin liittyvien toimenpiteiden lukumäärä, mukaan luettuina tuoteturvallisuuteen ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen liittyvät toimenpiteet;

(a)  tällaisten tuotteiden tarkastuksiin liittyvien toimenpiteiden lukumäärä ja tyyppi, mukaan luettuina tuoteturvallisuuteen ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen liittyvät toimenpiteet;

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  vaatimustenvastaisiksi todettujen tuotteiden ominaisuudet.

(d)  vaatimustenvastaisiksi todettujen tuotteiden tyyppi ja ominaisuudet.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio laatii kunkin vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä kertomuksen, joka sisältää jäsenvaltioiden edeltävän kalenterivuoden osalta toimittamat tiedot. Kertomus julkaistaan 34 artiklassa tarkoitetussa järjestelmässä.

Komissio laatii kunkin vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä kertomuksen, joka sisältää jäsenvaltioiden edeltävän kalenterivuoden osalta toimittamat tiedot, mukaan luettuna analyysin tullioperaatioista ja valvontamenettelyt, jotka ovat voimassa jäsenvaltioissa. Kertomus julkaistaan 34 artiklassa tarkoitetussa järjestelmässä.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jos komissio saa tiedon siitä, että unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat kolmannesta maasta tuotavat tuotteet aiheuttavat vakavan vaaran jossakin jäsenvaltiossa, se suosittelee kyseiselle jäsenvaltiolle asianmukaisten markkinavalvontatoimenpiteiden toteuttamista.

8.  Jos komissio saa tiedon siitä, että unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat kolmannesta maasta tuotavat tuotteet aiheuttavat vakavan vaaran jossakin jäsenvaltiossa, se pyytää kyseistä jäsenvaltiota toteuttamaan asianmukaiset markkinavalvontatoimenpiteet.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Jotta voidaan varmistaa unionin yhdenmukaistamislainsäädännön johdonmukainen täytäntöönpano, vahvistaa unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvontaa ja varmistaa valvonnan yhteydessä tehtävien tarkastusten tehokkuus ja tasalaatuisuus, komissio, ottaen asianmukaisesti huomioon 31 artiklan mukaisesti perustetun verkoston näkemykset, hyväksyy 62 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritetään unionin tason yhteisen riskianalyysin pohjalta tarkastuksille yhteiset tavoitteet, vertailuarvot ja tekniikat.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavan henkilön henkilöllisyyttä ja yhteystietoja ei ole annettu tai ne eivät ole tunnistettavissa 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

(d)  tuotteen viitehenkilön nimeä, rekisteröityä tuotenimeä tai rekisteröityä tavaramerkkiä ja yhteystietoja, mukaan lukien postiosoite, ei ole annettu tai ne eivät ole tunnistettavissa 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  tuote on väärennös, ja siihen sovelletaan asetuksen (EU) N:o 608/2013 mukaisia menettelyjä;

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  jostakin muusta syystä on aihetta uskoa, että tuote ei täytä vaatimuksia, jotka on vahvistettu unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä, jota sovellettiin tuotteeseen sitä markkinoille saatettaessa, tai että tuote aiheuttaa vakavan vaaran.

(e)  jostakin muusta perustellusta syystä on aihetta uskoa, että tuote ei täytä vaatimuksia, jotka on vahvistettu unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä, jota sovellettiin tuotteeseen sitä markkinoille saatettaessa, tai että tuote aiheuttaa vakavan vaaran.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos markkinavalvontaviranomaisilla on syytä uskoa, että tuote ei ole siihen sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen tai että se aiheuttaa vakavan vaaran, niiden on vaadittava 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjä viranomaisia keskeyttämään menettely tuotteen luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen.

3.  Jos markkinavalvontaviranomaisilla on perusteltu syy uskoa, että tuote ei ole siihen sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen tai että se aiheuttaa vakavan vaaran, niiden on vaadittava 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjä viranomaisia keskeyttämään menettely tuotteen luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Markkinavalvontaviranomaisten ja tulliviranomaisten on vaihdettava tietoja valtuutettujen talouden toimijoiden asemasta ja siitä, miten ne ovat noudattaneet tuoteturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia.

3.  Markkinavalvontaviranomaisten ja tulliviranomaisten on vaihdettava tietoja valtuutettujen talouden toimijoiden asemasta ja siitä, miten ne ovat noudattaneet unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöön ja tuoteturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Vaihdetut tiedot on myös tarvittaessa toimitettava Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF).

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos 2 kohdan toisessa alakohdassa kuvattujen tarkastusten aikana havaitaan vaatimustenvastaisuus, markkinavalvontaviranomaisten on keskeytettävä 1 kohdassa ja 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetty edullinen kohtelu ja syötettävä vaatimustenvastaisuuden tiedot 34 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään.

4.  Jos 2 kohdan toisessa alakohdassa kuvattujen tarkastusten aikana havaitaan vaatimustenvastaisuus, markkinavalvontaviranomaisten on keskeytettävä 1 kohdassa ja 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetty edullinen kohtelu. Niiden on ilmoitettava asiaankuuluville tulliviranomaisille havaitusta vaatimustenvastaisuudesta ja syötettävä vaatimustenvastaisuuden tiedot 34 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Verkoston on tarkoitus toimia jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission jäsennellyn yhteistyön foorumina ja hioa markkinavalvonnan käytäntöjä unionissa tehden markkinavalvontatoimista tehokkaampia.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Verkosto koostuu tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevästä unionin johtokunnasta, jäljempänä ’EUPC-johtokunta’, hallinnollisen koordinoinnin ryhmistä ja sihteeristöstä.

1.  Verkosto koostuu kunkin 11 artiklassa tarkoitetun yhteysviraston yhdestä edustajasta, komission kahdesta edustajasta ja näiden varajäsenistä, hallinnollisen koordinoinnin ryhmistä ja sihteeristöstä.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  EUPC-johtokuntaan kuuluu yksi edustaja kustakin 11 artiklassa tarkoitetusta yhteysvirastosta ja kaksi komission edustajaa sekä heidän varajäsenensä.

Poistetaan.

Perustelu

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston rakenne on uudistettu, jotta kyetään varmistamaan verkon eri toimijoiden dynaamisempi vuorovaikutus. Verkostolle ja komissiolle kaavaillaan uutta yhteistä tehtävää ja uutta toimivaltaa, jotta lujitetaan markkinavalvontaviranomaisten ja komission yhteistyötä.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio perustaa erillisiä tai yhteisiä hallinnollisen koordinoinnin ryhmiä kaikkien tämän asetuksen liitteessä luetellun unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eri välineiden osalta. Kukin hallinnollisen koordinoinnin ryhmä koostuu toimivaltaisten kansallisten markkinavalvontaviranomaisten edustajista ja tarvittaessa yhteysvirastojen edustajista ja asiaan liittyvien yritysten organisaatioiden ja kuluttajajärjestöjen edustajista.

3.  Komissio perustaa erillisiä tai yhteisiä hallinnollisen koordinoinnin ryhmiä kaikkien tämän asetuksen liitteessä lueteltujen unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eri välineiden osalta. Kukin hallinnollisen koordinoinnin ryhmä koostuu toimivaltaisten kansallisten markkinavalvontaviranomaisten edustajista ja tarvittaessa yhteysvirastojen edustajista ja asiaan liittyvien yritysten organisaatioiden ja kuluttajajärjestöjen edustajista. Komissio järjestää hallinnollisen koordinoinnin ryhmien kokoukset ja osallistuu niihin tarkkailijana.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Hallinnollisen koordinoinnin ryhmien on oltava edustettuina verkoston kokouksissa, koska niillä on käsiteltävän kohteen edellyttämää erityisosaamista ja erityistä kokemusta.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Sihteeristön muodostaa komission henkilöstö.

4.  Sihteeristön muodostaa komission henkilöstö. Se järjestää verkoston kokoukset ja antaa teknistä ja logistista tukea.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio voi osallistua hallinnollisen koordinoinnin ryhmien kokouksiin.

Poistetaan.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Verkosto kokoontuu säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa komission tai jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b.  Verkosto voi perustaa pysyviä tai tilapäisiä alaryhmiä käsittelemään erityisiä kysymyksiä tai tehtäviä.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 c.  Verkosto pyrkii parhaansa mukaan tekemään päätökset yhteisymmärryksessä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, verkosto vahvistaa kantansa jäsentensä äänten yksinkertaisella enemmistöllä.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 5 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 d.  Verkosto voi kutsua asiantuntijoita ja muita kolmansia osapuolia, mukaan luettuina toimialan etujärjestöt, pk-yrityksiä edustavat järjestöt ja kuluttajajärjestöt, laboratoriot ja unionin tason vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, osallistumaan kokouksiinsa tarkkailijoina tai pyytää niiltä kirjallista kannanottoa.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 5 e kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 e.  Verkoston kokous ja hallinnollisten koordinoinnin ryhmien kokoukset pidetään avoimella tavalla.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Verkostolla on seuraavat tehtävät:

 

(a) hyväksyä kaksivuotinen työohjelmansa, jossa muun muassa määritellään yhteisten markkinavalvontatoimien painopisteet, mukaan lukien verkossa myytävien tuotteiden markkinavalvontaa koskevat yhteiset toimet, sekä ensisijaiset alat tai tuoteluokat;

 

(b) hyväksyä työjärjestys itselleen ja hallinnollisen koordinoinnin ryhmien toiminnalle;

 

(c) tarkistaa ja käsitellä säännöllisesti yleistä riskinarviointimenetelmää tarkoituksena varmistaa sen yhdenmukainen soveltaminen;

 

(d) laatia alakohtaisia ohjeita tämän asetuksen kohteena olevia tuotteiden ominaisuuksien tarkastuksia varten;

 

(e) keskustella tarkastusten yhdenmukaisista ehdoista, perusteista tarkastustiheyden määrittämiselle tai tarkastettavien näytteiden määrälle tiettyjen tuotteiden osalta 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja -1 kohdan a alakohdassa asetettujen painopisteiden mukaisesti sekä tarkastusten yleisistä tavoitteista, vertailuarvoista ja tekniikoista, kun pyritään valvomaan unionin markkinoille saapuvia tuotteita 26 artiklan 8 a kohdan mukaisesti;

 

(f) edistää tietojenvaihtoa vaatimustenvastaisista tuotteista, tieteen viimeaikaisesta kehityksestä ja uusista teknologioista, esiin tulevista riskeistä ja muista valvontatoimissa sekä markkinavalvontastrategioiden ja -toimien täytäntöönpanossa huomioon otettavista seikoista;

 

(g) huolehtia hallinnollisen koordinoinnin ryhmien ja niiden toimien koordinoinnista ja seurannasta;

 

(h) avustaa jäsenvaltion pyynnöstä 8 artiklassa tarkoitettujen yhteisymmärryspöytäkirjojen laatimisessa ja täytäntöönpanossa;

 

(i) helpottaa 12 b artiklassa tarkoitetun markkinavalvontaviranomaisten ja komission välisen vertaisarviointijärjestelmän tehokasta toimintaa sekä tarkastella ja valvoa kyseisten arviointien tuloksia;

 

(j) analysoida tämän asetuksen soveltamista koskevia markkinavalvontaviranomaisten välisiä riitoja, tarkastella muita tähän liittyviä kysymyksiä ja hyväksyä suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita käytäntöjä, joilla edistetään tämän asetuksen johdonmukaista soveltamista ja yhdenmukaista tulkintaa, mukaan lukien yhteisten menetelmien kehittäminen seuraamusten määrittelemistä ja määräämistä varten;

 

(k) keskustella siitä, miten voidaan varmistaa markkinavalvonnan soveltuvat rahoitustavat ja kustannusten kattaminen unionissa, sekä ehdottaa 36 artiklassa säädettyjen toimien rahoittamista;

 

(l) edistää ja helpottaa yhteistyötä muiden asiaankuuluvien verkostojen ja ryhmien, muun muassa EU:n lohkoketjuteknologian seurantakeskuksen ja foorumin, kanssa, jotta voidaan selvittää mahdollisuuksia käyttää uutta teknologiaa, erityisesti lohkoketjuteknologiaa, markkinavalvonnan ja tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi;

 

(m) tarjota komissiolle neuvontaa ja tukea RAPEX- ja ICSMS-järjestelmien kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  hyväksyä verkoston työohjelma ja seurata sen toteuttamista sihteeristön ehdotuksen perusteella;

(a)  seurata verkoston työohjelman toteuttamista ja tiedottaa verkostolle seurannan päätelmistä;

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  järjestää markkinavalvontaviranomaisten keskinäinen yhteistyö ja tietojen ja parhaiden käytäntöjen tehokas vaihto;

(f)  järjestää markkinavalvontaviranomaisten keskinäinen ja tulliviranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö ja tietojen ja parhaiden käytäntöjen tehokas vaihto;

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a)  edistää yhteisen markkinavalvonnan ja yhteisten testaushankkeiden järjestämistä, mukaan luettuina verkossa myytäviä tuotteita koskevat yhteiset hankkeet;

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f b)  edistää yhteisten koulutusohjelmien järjestämistä ja henkilöstövaihtoja markkinavalvontaviranomaisten ja soveltuvissa tapauksissa kolmansien maiden markkinavalvontaviranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen välillä;

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(j)  järjestää vertaisarviointeja ja yhteisiä koulutusohjelmia ja edistää henkilöstövaihtoja markkinavalvontaviranomaisten ja soveltuvissa tapauksissa kolmansien maiden markkinavalvontaviranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen välillä;

Poistetaan.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(m)  tarkastella omasta aloitteestaan tai EUPC-johtokunnan pyynnöstä tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä antaa suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita käytäntöjä edistääkseen tämän asetuksen johdonmukaista soveltamista, mukaan luettuna seuraamusten vähimmäistasojen vahvistaminen.

Poistetaan.

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – m alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(m a)  edistää markkinavalvontaviranomaisten, tulliviranomaisten ja soveltuvissa tapauksissa kolmansien maiden markkinavalvontaviranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen yhteistyötä, joka koskee tutkimuksia unionissa verkossa myytävien ja loppukäyttäjille tarkoitettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta.

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  EUPC-johtokunnalla on seuraavat tehtävät:

Poistetaan.

(a)  määritellä yhteisten markkinavalvontatoimien painopisteet;

 

(b)  huolehtia hallinnollisen koordinoinnin ryhmien ja niiden toimien koordinoinnista ja seurannasta;

 

(c)  avustaa 8 artiklassa tarkoitettujen yhteisymmärryspöytäkirjojen laatimisessa ja täytäntöönpanossa;

 

(d)  hyväksyä työjärjestys itselleen ja hallinnollisen koordinoinnin ryhmien toiminnalle.

 

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio kehittää ja ottaa ylläpitääkseen tieto- ja viestintäjärjestelmän, jolla kerätään ja jossa varastoidaan strukturoidussa muodossa tietoja kysymyksistä, jotka liittyvät unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoon. Järjestelmään tarjotaan pääsy komissiolle, yhteysvirastoille ja 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyille viranomaisille.

1.  Komissio kehittää ja ottaa ylläpitääkseen tieto- ja viestintäjärjestelmän, jolla kerätään ja käsitellään ja jossa varastoidaan strukturoidussa muodossa tietoja kysymyksistä, jotka liittyvät unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoon, pyrkien antamaan nämä tiedot jäsenvaltioille ja mahdollistamaan sen, että komissio seuraa markkinavalvontatoimia.

 

Tässä järjestelmässä on oltava julkinen käyttöliittymä, jolla välitettäisiin kuluttajille keskeisiä tietoja kaikilla unionin kielillä ja kerrottaisiin loppukäyttäjille markkinavalvontatoimista ja niiden tuloksista.

 

Järjestelmään tarjotaan pääsy komissiolle, yhteysvirastoille, markkinavalvontaviranomaisille ja 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyille viranomaisille.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  jäsenvaltionsa 13 artiklan mukaisesti laatima kansallinen markkinavalvontastrategia.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  niiden 7 artiklan mukaisesti tekemät kumppanuusjärjestelyt;

Poistetaan.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Tietojärjestelmän avulla on mahdollista siirtää tiedostoja markkinavalvontaviranomaisten välillä, ja sen olisi oltava 22 artiklassa tarkoitettujen tietopyyntöjen ensisijainen väline.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio voi vaihtaa markkinavalvontaan liittyviä luottamuksellisia tietoja kolmansien maiden sääntelyviranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, jos se on tehnyt vastavuoroisuuteen perustuvat järjestelyt näiden viranomaisten tai järjestöjen kanssa.

1.  Jotta voitaisiin tehostaa markkinavalvontaa unionissa, komissio voi vaihtaa markkinavalvontaan liittyviä luottamuksellisia tietoja kolmansien maiden sääntelyviranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, jos se on tehnyt vastavuoroisuuteen perustuvat järjestelyt näiden viranomaisten tai järjestöjen kanssa.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio varmistaa, että kaikki 1 kohdan mukainen tietojenvaihto on sovellettavan unionin lainsäädännön mukaista.

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5.  Hyväksyntä voidaan myöntää kolmannelle maalle 3 kohdan mukaisesti vain sen jälkeen, kun on tehty tarkastus, jossa osoitetaan, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

5.  Hyväksyntä voidaan myöntää kolmannelle maalle 3 kohdan mukaisesti vain sen jälkeen, kun on tehty asiaankuuluvassa kolmannessa maassa ja unionin alueella tarkastuksia, joissa osoitetaan, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 5 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a)  kolmannella maalla on tehokas järjestelmä unioniin vietävien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi;

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Komissio peruuttaa 3 kohdan mukaisesti myönnetyn hyväksynnän, jos käy ilmi, että unionin markkinoille tulevat tuotteet eivät merkittävässä määrässä tapauksia ole unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia.

9.  Komissio seuraa säännöllisesti hyväksynnän moitteetonta toimintaa ja peruuttaa 3 kohdan mukaisesti myönnetyn hyväksynnän, jos käy ilmi, että unionin markkinoille tulevat tuotteet eivät merkittävässä määrässä tapauksia ole unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia. Komissio ilmoittaa asiasta välittömästi jäsenvaltioille ja asiaankuuluvalle kolmannelle maalle.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EY) N: o 765/2008 sovellettavuus ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön muuttaminen

Asetuksen (EY) N:o 765/2008 muuttaminen

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EY) N: o 765/2008 15–29 artiklaa ei sovelleta liitteessä esitettyyn unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöön.

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 15–29 artikla.

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  pienten ja keskisuurten yritysten taloudellinen tilanne;

Poistetaan.

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  vaatimustenvastaisuuden luonne, vakavuus ja kesto ottaen huomioon loppukäyttäjille aiheutunut vahinko;

(b)  vaatimustenvastaisuuden luonne, vakavuus ja kesto ottaen huomioon loppukäyttäjille tai sellaisille yleisille eduille, joita asiaa koskeva unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö suojelee, aiheutunut vahinko;

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  pienten ja keskisuurten yritysten taloudellinen tilanne.

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava etenkin se, että seuraamuksia voidaan määrätä, jos talouden toimija ei toimi tai kieltäytyy toimimasta yhteistyössä markkinavalvontatarkastusten ja -toimien aikana.

5.  Jäsenvaltioilla on mahdollisuus olla soveltamatta seuraamuksia, jos kyseessä on vähäinen muodollinen rikkomus ja jos talouden toimija korjaa vaatimustenvastaisuuden viipymättä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, että seuraamuksia voidaan määrätä, jos talouden toimija ei toimi tai kieltäytyy toimimasta yhteistyössä markkinavalvontatarkastusten ja -toimien aikana.

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että unionin yhdenmukaistamislainsäädännön rikkomisesta määrättäviä taloudellisia seuraamuksia käytetään uusien markkinavalvontatoimien rahoittamiseen.

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee [31 päivään joulukuuta 2024] mennessä ja sen jälkeen joka viides vuosi tätä asetusta koskevan arvioinnin suhteessa sen tavoitteisiin ja esittää keskeisistä havainnoista kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kertomuksessa on arvioitava, onko tämä asetus saavuttanut tavoitteensa eli etenkin pystynyt vähentämään vaatimustenvastaisten tuotteiden määrää unionin markkinoilla, varmistamaan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon unionissa, parantamaan toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä ja vahvistamaan unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvontaa ottaen samalla huomioon yrityksiin ja erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvat vaikutukset. Arvioinnissa on lisäksi tarkasteltava unionin rahoitusta saavien markkinavalvontatoimien tehokkuutta suhteessa unionin politiikkoihin ja lainsäädäntöön.

Kertomuksessa on arvioitava, onko tämä asetus saavuttanut tavoitteensa eli etenkin pystynyt vähentämään vaatimustenvastaisten tuotteiden määrää unionin markkinoilla, varmistamaan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon unionissa, parantamaan toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä ja vahvistamaan unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvontaa ottaen samalla huomioon yrityksiin ja erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvat vaikutukset.

 

Arvioinnin tarkoituksena on erityisesti tarkastella tämän asetuksen soveltamisalaa sekä asetuksen säännösten tehokkuutta suhteessa esineiden internetiin ja tekoälyllä varustettuihin laitteisiin tekninen, taloudellinen ja oikeudellinen kehitys huomioon ottaen.

 

Arvioinnissa on tarkasteltava myös unionin rahoitusta saavien markkinavalvontatoimien tehokkuutta suhteessa unionin politiikkoihin ja lainsäädäntöön sekä tutkittava ja ehdotettava uusia markkinalähtöisiä ratkaisuja, jotka voisivat täydentää tehokkaasti markkinavalvontatoimia.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

62 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

62 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2. Siirretään komissiolle ... [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 12 b artiklan 6 kohdassa, 15 artiklan 1 b kohdassa ja 26 artiklan 8 a kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 b artiklan 6 kohdassa, 15 artiklan 1 b kohdassa ja 26 artiklan 8 a kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6. Edellä olevan 12 b artiklan 6 kohdan, 15 artiklan 1 b kohdan ja 26 artiklan 8 a kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Tavaroiden vapaa liikkuvuus on kehittynein kaikista neljästä perusvapaudesta. Tämä pilari lepää kuluttajien luottamuksen varassa: eurooppalaisten kuluttajien on voitava luottaa siihen, että heidän ostamansa tuotteet ovat turvallisia ja vaatimustenmukaisia riippumatta siitä, kuka on valmistaja, missä jäsenvaltiossa ne ovat ostettavissa ja millä tavoin (perinteinen kauppa tai verkkokauppa).

Monet viimeaikaiset skandaalit, kuten dieselajoneuvoja koskeva skandaali, ovat osoittaneet, että unionin markkinoilla on edelleen turvattomia ja vaatimustenvastaisia tuotteita, mikä korostaa tehokkaamman ja koordinoidumman markkinavalvonnan tarvetta unionissa. Se, että markkinoilla on tuotteita, jotka eivät ole unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia, heikentää kuluttajien luottamusta markkinoilla olevien tuotteiden laatuun, turvallisuuteen, käyttövarmuuteen ja ympäristöystävällisyyteen ja vaarantaa sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan. Tämä vaarantaa kuluttajat ja yleiset edut ja aiheuttaa kilpailuhaitan sääntöjä noudattaville yrityksille.

Unioniin suuntautuvan tuonnin kasvu, arvoketjujen monimutkaistuminen, sisämarkkinoilla olevien tuotteiden määrän kasvu ja sähköisen kaupankäynnin toimintojen yleistyminen sekä uudet teknologiat merkitsevät uusia haasteita jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisille ja unionin toimielimille. On selkeää näyttöä siitä, että asianmukainen, tehokas ja koordinoitu markkinavalvonta on ainoa keino, jolla unioni voi reagoida näihin haasteisiin ja varmistaa, että loppukäyttäjille päätyy pelkästään turvallisia ja vaatimustenmukaisia tuotteita.

Esittelijä pitää yleisesti ottaen erittäin myönteisenä komission esittämää uutta ”tavarapakettia” ja varsinkin ehdotusta, joka koskee unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen ja menettelyjen määrittämistä.

Valitettavasti vuoden 2013 tuoteturvallisuutta ja markkinavalvontaa koskeva paketti on edelleen jumissa neuvostossa, joten on entistä tärkeämpää, että unioni luottaa tehokkaaseen ja päivitettyyn markkinavalvonnan oikeudelliseen kehykseen sekä sisämarkkinoilla olevien tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen.

Esittelijän mietintöluonnoksessa siis kannatetaan ja tiukennetaan komission ehdotuksen tärkeimpiä kohtia ja yritetään selventää eräitä kysymyksiä.

Esittelijän päätavoitteena on, että markkinavalvontaan aletaan soveltaa yhdenmukaistetumpaa eurooppalaista lähestymistapaa ja että kansallisten markkinavalvontaviranomaisten ja muiden asiaa käsittelevien viranomaisten yhteistyötä tehostetaan.

1. Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden ja talouden toimijoiden yhdenmukaisten toimintaedellytysten varmistaminen

Esittelijä katsoo vakaasti, että markkinavalvonnan tehostaminen on olennaista, jotta voidaan varmistaa, että unionin markkinoilla on ainoastaan vaatimustenmukaisia ja turvallisia tuotteita, millä edistetään markkinoiden toimivuutta. Tämä olisi asetettava asetuksen tavoitteeksi.

Esittelijä toteaa, että tähän asetukseen perustuva markkinavalvonta saattaa turvata paitsi yleisiä etuja, kuten terveyden ja turvallisuuden yleensä, myös terveyden ja turvallisuuden työpaikoilla, kuluttajien suojaamisen, ympäristönsuojelun sekä yleisen turvallisuuden.

Esittelijä pitää erittäin tärkeänä, että varmistetaan oikeudenmukainen kilpailu ja talouden toimijoiden yhdenmukaiset toimintaedellytykset. Rehelliset markkinoiden toimijat näkevät kosolti vaivaa varmistaakseen, että ne noudattavat unionin vaatimuksia, ja ne kärsivät yhdessä siitä vahingosta, jonka vaatimustenvastaisten tai turvattomien tavaroiden valmistaminen tai maahantuonti aiheuttaa. Markkinavalvonnan ollessa lepsua ei kyetä suojelemaan rehellisiä yrityksiä, ja työpaikat vaarantuvat. Markkinavalvontaviranomaisten olisi siksi varmistettava, että vaatimustenvastaiset ja vaaralliset tuotteet havaitaan ja pidetään tai vedetään pois markkinoilta. Tämä on niin kuluttajien kuin rehellisten valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden edun mukaista.

2. Markkinavalvontaa koskevan yhdenmukaistetun eurooppalaisen lähestymistavan käyttöön ottaminen

•  Jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten yhteistyön tehostaminen

Asetuksessa vahvistetaan markkinavalvontaviranomaisten valtuudet, jotka määritellään siten, että varmistetaan tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön tehokas täytäntöönpano rajojen yli. Esittelijä pitää myönteisenä, että markkinavalvontaviranomaisten toimivalta vahvistetaan, mutta katsoo, että kyseisiä toimenpiteitä olisi käytettävä oikeasuhteisesti ja riskeihin perustuen.

Esittelijän yhtenä keskeisenä kysymyksenä on taata, että eri markkinavalvontaviranomaiset soveltavat samoja sääntöjä samalla tavalla eri jäsenvaltioissa.

Tämän toteuttamiseksi esittelijä ehdottaa, että riskinarvioinnin menetelmät ja perusteet sekä tehtävät tarkastukset yhdenmukaistetaan, jotta voidaan varmistaa talouden kaikkien toimijoiden yhdenmukaiset toimintaedellytykset ja oikeudenmukainen kilpailu markkinoilla.

Markkinavalvontaan sovellettavaan yhdenmukaiseen lähestymistapaan yhdistetään markkinavalvontaviranomaisten tehokkaan vertaisarvioinnin käynnistäminen, jotta voidaan varmistaa, että asiaa koskevat säännöt pannaan tiukasti ja yhdenmukaisesti täytäntöön koko unionissa ja niiden täytäntöönpanoa valvotaan.

•  Eurooppalaisen ulottuvuuden lisääminen tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevään verkostoon

Esittelijä pitää myönteisenä, että perustetaan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä verkosto, jolla pyritään edistämään markkinavalvontaviranomaisten, unionin toimielinten ja talouden toimijoiden yhteistyötä. Esittelijä katsoo kuitenkin, että verkon eri toimijat, sellaisina kuin komissio on ne määritellyt, eivät ole riittävässä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Esittelijä haluaa siksi lisätä verkostoon aidon eurooppalaisen ulottuvuuden ja lujittaa verkoston roolia muun muassa antamalla sille toimivallan määritellä yhdessä painopisteitä yhteisiä markkinavalvontatoimia varten, laatia tiettyjä tuotteita koskevien tarkastusten yhdenmukaiset ehdot sekä edistää vaatimustenvastaisia tuotteita koskevien tietojen vaihtamista.

3. Vaatimustenvastaisuuden torjuntatoimenpiteiden tehostaminen

•  Vaatimustenmukaisuudesta vastaava henkilö

Komissio esittää ajatuksen vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavasta henkilöstä ennakkoehtona sille, että tuotteet asetetaan saataville markkinoilla. Tärkeimpinä tavoitteina on tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpano huolehtimalla siitä, että valmistajien tai niiden nimeämien edustajien ja markkinavalvontaviranomaisten välillä on hyvät yhteydet, ja luoda tasapuoliset kilpailuedellytykset unionin markkinoille.

Esittelijä kannattaa vahvasti tätä ajatusta ja ehdottaa, että kyseinen henkilö vastaisi itse vaatimustenmukaisuudesta eikä niitä koskevista tiedoista. Tässä mielessä tuote voidaan asettaa saataville markkinoilla vain siinä tapauksessa, että on olemassa henkilö, joka vastaa kyseisen tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Esittelijä laajentaa myös tämän henkilön vastuuta siten, että hän huolehtii yhteyden ottamisesta valmistajaan vaatimustenvastaisuustapauksissa. Vaatimustenmukaisuudesta vastaavan henkilön on omasta aloitteestaan tai markkinavalvontaviranomaisen pyynnöstä toteutettava toimia korjatakseen havaitun vaatimustenvastaisuuden.

•  Vaatimustenmukaisuustietokanta

Esittelijä tuo myös esiin uuden ajatuksen vaatimustenmukaisuustietokannasta, jossa on vaatimustenmukaisuudesta vastaavan henkilön yhteystiedot ja valmistajien EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tietokantaan syöttävät tietoja valmistajat ja muut talouden toimijat, ja se on unionin markkinavalvontaviranomaisten ja suuren yleisön käytettävissä maksutta. Tällaisesta tietokannasta on kahtalaista hyötyä: talouden toimijat voivat syöttää vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja muut asiaa koskevat tiedot erilliseen tietokantaan, ja viranomaiset ja suuri yleisö voivat hakea näitä tietoja yhdestä paikasta kahlaamatta läpi eri tietolähteitä ja talouden toimijoiden verkkosivustoja.

•  Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät kumppanuusjärjestelyt ja yhteisymmärryspöytäkirjat

Komissio tarjoaa markkinavalvontaviranomaiselle mahdollisuutta tehdä kumppanuussopimus alueelleen sijoittautuneen talouden toimijan kanssa. Esittelijä vastustaa yhdenmukaistettuja säännöksiä vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä kumppanuusjärjestelyistä. Esittelijä katsoo, että tällaiset järjestelyt saattavat olla ristiriidassa viranomaisten riippumattomuutta koskevan vaatimuksen kanssa. Koska talouden toimijoilla on sekalaisia tehtäviä, eturistiriidan riski on ilmeinen, kun markkinavalvontaviranomaisen on tarkastettava sellaisen yrityksen tuote, jolle viranomainen on aiemmin antanut neuvoja. Vaatimustenmukaisuuteen liittyvien kumppanuusjärjestelyjen toteuttaminen vie lisäksi markkinavalvontaviranomaisten huomion pois niiden päätehtävästä, joka on sen varmistaminen, että markkinoilla asetetaan saataville ainoastaan vaatimustenmukaisia tuotteita. Samoista syistä on muutettu myös yhteisymmärryspöytäkirjaa koskevia säännöksiä (komission ehdotuksen 8 artikla).

4. Uusiin haasteisiin vastaaminen: sähköinen kaupankäynti ja esineiden internet

Sähköisen kaupankäynnin lisääntyminen aiheuttaa tiettyjä haasteita, jotka koskevat kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien terveyden ja turvallisuuden suojelemista vaarallisilta elintarvikkeiksi luokittelemattomilta tuotteilta ja vaatimustenvastaisilta tuotteilta. Markkinavalvontaviranomaisilla on lukuisia hankaluuksia, kuten verkkokaupassa tarjottujen tuotteiden jäljittäminen, vastuussa olevien talouden toimijoiden selvittäminen tai riskinarviointien tai turvallisuustestien suorittaminen, koska tuotteita ei ole fyysisesti saatavilla. Komissio ei ole käsitellyt tätä kysymystä ehdotuksessaan. Esittelijä ehdottaa sähköistä kaupankäyntiä koskevien komission ohjeiden perusteella, että kunkin jäsenvaltion olisi huolehdittava verkossa myytäviä tuotteita koskevien markkinavalvontatoimien tehokkaasta järjestämisestä ja varmistettava, että niiden kansallisilla markkinavalvontaviranomaisilla on riittävästi tarkastajia käsittelemään verkossa myytäviä tuotteita.

Komissio ei ole myöskään ottanut huomioon esineiden internetin leviämistä eikä toisiinsa yhteydessä olevien laitteiden yleistymistä. Esittelijän mielestä unionin sääntelykehyksessä olisi paneuduttava esineiden internetin laitteiden nykyisiin turvallisuusuhkiin, koska kyseiset laitteet ovat hakkeroitavissa ja ne merkitsevät siten uusia etäuhkia. Tämän vuoksi esittelijä pitää myös erittäin tärkeänä, että arvioidaan uusia riskejä, joita internetiin yhteydessä olevista tuotteista aiheutuu kuluttajille.

LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJAl

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöä ennen sen hyväksymistä valiokunnassa:

Yhteisö ja/tai henkilö

ALIBABA

AMAZON

AMFORI

ANEC

ANIMA

APPLE

ASSOGIOCATTOLI

BEUC

BIC

BUSINESSEUROPE

CECE

CECED

CONFCOMMERCIO

CONFINDUSTRIA

DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE

DIGITAL EUROPE

E-BAY

EGMF - European Garden Machinery Industry Federation

ELECTRICAL SAFETY FIRST

EMOTA

EUROCOMMERCE

FEDERATION FRANCAISE DU COMMERCE ET DISTRIBUTION

FEDERUNACOMA

FESI – Federation of the European Sporting Goods Industry

GERMAN RETAIL FEDERATION – HDE

IBM

INDICAM

INDUSTRIALL

LIDL STIFTUNG

LVMH

MARKENVERBAND – GERMAN BRANDS ASSOCIATION

ORGALIME

PROSAFE

RINA Consulting

SCHNEIDER ELECTRIC

TIE - TOY INDUSTRIES OF EUROPE

UNIFAB - Union des fabricants

VDMA

 

EUROPEAN COMMISSION

AUSTRIAN PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

GERMAN PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

DANISH PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

FRENCH PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

ITALIAN CUSTOMS AGENCY

ITALIAN MINISTRY OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT

ITALIAN PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

ROMANIAN PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

SWEDISH PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (12.7.2018)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Valmistelija: Miroslav Mikolášik

LYHYET PERUSTELUT

Kuluttajien turvallisuus ja ympäristönsuojelu ovat kulmakiviä tavaroiden sisämarkkinoilla, jotka ovat yksi Euroopan suurimmista saavutuksista vapaan liikkuvuuden mahdollistamiseksi.

Eri puolilla EU:ta sovelletaan yhteisiä turvallisuus- ja ympäristönormeja, joilla suojellaan kansalaisia turvallisuuteen liittyviltä vaaroilta, saastumiselta ja ympäristövahingoilta. EU:n markkinoilla myydään kuitenkin edelleen liian monia tuotteita, jotka eivät täytä näitä EU:n lainsäädännön sääntöjä. Vaatimustenvastaiset tuotteet voivat olla kuluttajille vaarallisia, ja lisäksi ne aiheuttavat ympäristöriskejä ja vääristävät kilpailua.

Asetusehdotus on osa ”tavaramarkkinoiden säädöspakettia”, jossa käsitellään tiettyjä heikkouksia tavaroiden sisämarkkinoiden toiminnan parantamisen kannalta. Valmistelija pitää myönteisenä ehdotusta, jolla pyritään vahvistamaan unionin tuotteita koskevan yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimustenmukaisuutta ja täytäntöönpanoa. Valmistelija toteaa kuitenkin, että asetuksen soveltamisala on rajoitettu, ja sitä sovelletaan vain yhdenmukaistettuihin tuotteisiin, jotka on lueteltu liitteessä. Liitteeseen sisältyvän lainsäädännön osalta ”lex generalis -säännöksen” tarkoituksena on välttää mahdolliset päällekkäisyydet tai ristiriitaisuudet unionin voimassaolevassa tai tulevassa muussa yhdenmukaistamislainsäädännössä olevien ”lex specialis -säännösten” kanssa, joilla on sama tavoite, luonne tai vaikutus.

Valmistelija toteaa, että unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta vastaavat jäsenvaltiot, joiden toimia niiden oikeudenkäyttöalueiden rajat rajoittavat. Toimia on koordinoitava, jotta voidaan varmistaa täytäntöönpanon johdonmukaisuus koko EU:ssa ja puuttua vaatimustenvastaisuuksiin tehokkaasti.

EU:n lainsäädännön noudattaminen on paras tapa varmistaa, että tuotteet ovat turvallisia. EU:n lainsäädäntö esimerkiksi lelujen ja kemikaalien alalla kuuluu maailman tiukimpiin. Tästä huolimatta suuria määriä vaarallisia ja vaatimustenvastaisia tuotteita myydään EU:ssa päivittäin. Yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) vuosikertomuksessa 2017 todetaan, että vaarallisimmat tuoteluokat EU:ssa ovat lelut (29 %), moottoriajoneuvot (20 %), vaatteet sekä tekstiilit ja muotituotteet (12 %) ja useimmin ilmoitettu vaara oli loukkaantumisriski (28 %) ja seuraavaksi kemiallinen riski (22 %).

Nykyisen tilanteen parantamiseksi tarvitaan lisää yhteistyötä viranomaisten ja talouden toimijoiden kesken. Sen rinnalla tarvitaan johdonmukaisia markkinavalvonnan käytäntöjä koko unionissa ja sen ulkorajoilla, jotta voidaan taata vaatimustenmukaisuuden sama korkea taso kaikkialla. Tässä yhteydessä valmistelija pitää myönteisenä keskinäistä avunantoa koskevia velvollisuuksia ja oikeusolettamaa, jonka mukaan yhdessä jäsenvaltiossa vaatimustenvastaisiksi todetut tuotteet ovat vaatimustenvastaisia koko EU:ssa.

Valmistelija katsoo, että ehdotuksen olisi parannettava täytäntöönpanoyhteistyötä ja vaatimustenmukaisuutta asettamatta kohtuutonta tai liiallista taakkaa jäsenvaltioiden viranomaisille ja talouden toimijoille. Näin ollen ehdotuksessa ei pitäisi ylittää sitä, mikä on tarpeen sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmistelija muistuttaa, että pk-yritysten objektiiviset mahdollisuudet on pidettävä mielessä.

Jotta voidaan varmistaa, että markkinavalvonnan puitteissa tehtävä testaus on koko unionissa luotettavaa ja johdonmukaista, komissio ehdottaa unionin testauslaitosten nimeämistä. Laboratorioilla, jotka nimetään unionin testauslaitoksiksi, olisi oltava asiantuntemus, laitteet, infrastruktuuri ja henkilöstö, joita ne tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä tiukimpien mahdollisten normien mukaisesti. Siksi valmistelija katsoo, että niiden olisi myös toimittava riskien ja kehittymässä olevien riskien (esimerkiksi haitallisten kemikaalien suhteen) osaamiskeskuksina. Valmistelija haluaa varmistaa, että ilmoitetulla laitoksella tai millä tahansa muulla vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on mahdollisuus tulla unionin testauslaitokseksi, jos ne täyttävät säädetyt edellytykset.

Valmistelija pitää myönteisenä, että asetuksessa vahvistetaan unionin tuotteiden vaatimustenmukaisuuden verkosto, jonka tarkoituksena on koordinoida ja helpottaa yhteisten täytäntöönpanotoimien toteuttamista jäsenvaltioissa. Lisäksi valmistelija ehdottaa, että perustetaan yleiseurooppalainen onnettomuuksien ja vahinkojen tietokanta varmistamaan, että valvonta on johdonmukaista koko unionissa, ja toimimaan välineenä uuden terveyttä ja turvallisuutta koskevan lainsäädännön ja normien kehittämisessä ja täytäntöönpanon parantamisessa.

Valmistelija pitää erityisen myönteisenä, että asetuksessa vahvistetaan unionin markkinoille tulevien tuotteiden (lähes 30 prosenttia EU:n tuotteista) valvontaa koskevat puitteet, koska päästyään markkinoille tuotteet voivat liikkua vapaasti unionin alueella. Samalla esittelijä pitää tärkeänä, että ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojeluun liittyviä vaatimuksia sovelletaan unionin markkinoille tuleviin tuotteisiin ja ainoastaan turvalliset ja vaatimustenmukaiset tuotteet pääsevät sisämarkkinoille. Jotta unionin markkinoille ei saateta vaarallisia tai vaatimustenvastaisia tuotteita, tulliviranomaisten on suoritettava riittäviä tarkastuksia ennen tuotteiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen. Valmistelijan mielestä on korkea aika puuttua käytäntöön, jossa kolmannen maan vientiyritykset käytännössä valitsevat maahantulopaikan, jossa valvontatoimet ovat vähemmän järjestelmällisiä tai tiukkoja, ja tulliviranomaisten toiminnassa olevia puutteita on korjattava.

Valmistelija keskittyy ehdottamissaan tarkistuksissa yleensä terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun vahvistamiseen ja katsoo, että noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa koskeva asetus auttaa luomaan oikeudenmukaisemmat tavaroiden sisämarkkinat.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Jotta voidaan varmistaa tuotteiden vapaa liikkuvuus unionissa, on tarpeen varmistaa, että ne ovat niiden vaatimusten mukaisia, joilla taataan yleisten etujen suojelun korkea taso muun muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden, työterveyden ja -turvallisuuden, kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun sekä yleisen turvallisuuden osalta. Kyseiset vaatimukset on tärkeää panna täytäntöön tehokkaasti, jotta voidaan suojella edellä mainittuja etuja asianmukaisesti ja luoda edellytykset terveelle kilpailulle unionin tavaramarkkinoilla. Sen vuoksi tarvitaan sääntöjä, joilla varmistetaan tällainen täytäntöönpano sisämarkkinoilla, myös unioniin kolmansista maista tulevien tuotteiden osalta.

(1)  Jotta voidaan varmistaa tuotteiden vapaa liikkuvuus unionissa, on tarpeen varmistaa, että ne ovat niiden vaatimusten mukaisia, joilla taataan yleisten etujen suojelun korkea taso muun muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden, työterveyden ja -turvallisuuden, kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun sekä yleisen turvallisuuden osalta. Kyseiset vaatimukset on tärkeää panna täytäntöön tehokkaasti, jotta voidaan suojella edellä mainittuja etuja asianmukaisesti ja luoda edellytykset terveelle kilpailulle unionin tavaramarkkinoilla. Sen vuoksi tarvitaan sääntöjä, joilla varmistetaan tällainen täytäntöönpano sisämarkkinoilla, myös unioniin kolmansista maista tulevien tuotteiden osalta. Nämä vaatimukset olisi pyrittävä tekemään sopivan yksinkertaisiksi, jotta voidaan helpottaa talouden toimijoiden kykyä noudattaa unionin oikeutta, ja samalla sopivan tehokkaiksi, jotta markkinavalvontaviranomaisille annetaan mahdollisuudet täytäntöönpanotoimiin. Tämän asetuksen vaatimukset ja niiden soveltaminen on suunniteltu siten, että etusijalle asetetaan niiden tuotteiden valvonta, jotka saattavat aiheuttaa vakavan vaaran.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tämän asetuksen pitäisi kattaa tuotteet, joihin sovelletaan liitteessä lueteltua unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä. Liitteessä luetellun lainsäädännön olisi katettava kaikki unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö, joka koskee muita teollisuustuotteita kuin elintarvikkeita, rehuja, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä, eläviä kasveja ja eläimiä, ihmisperäisiä tuotteita sekä kasvi- ja eläinperäisiä tuotteita, jotka liittyvät suoraan niiden tulevaan lisääntymiseen. Näin voidaan varmistaa, että näiden tuotteiden markkinavalvonnalle unionin tasolla on käytettävissä yhtenäiset puitteet. Sen vuoksi on muutettava useita tuotteisiin sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön välineitä etenkin poistamalla viittauksia tiettyihin asetuksen (EY) N:o 765/2008 säännöksiin. Jos myöhemmin hyväksytään uutta unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, siinä säädetään siitä, sovelletaanko tätä asetusta myös kyseiseen uuteen lainsäädäntöön.

(5)  Tämän asetuksen pitäisi kattaa tuotteet, joihin sovelletaan direktiiviä 2001/95/EY tai liitteessä lueteltua unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä. Liitteessä luetellun lainsäädännön olisi katettava kaikki unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö, joka koskee muita teollisuustuotteita kuin elintarvikkeita, rehuja, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä, eläviä kasveja ja eläimiä, ihmisperäisiä tuotteita sekä kasvi- ja eläinperäisiä tuotteita, jotka liittyvät suoraan niiden tulevaan lisääntymiseen. Näin voidaan varmistaa, että näiden tuotteiden markkinavalvonnalle unionin tasolla on käytettävissä yhtenäiset puitteet. Sen vuoksi on muutettava useita tuotteisiin sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön välineitä etenkin poistamalla viittauksia tiettyihin asetuksen (EY) N:o 765/2008 säännöksiin. Jos myöhemmin hyväksytään uutta unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, siinä säädetään siitä, sovelletaanko tätä asetusta myös kyseiseen uuteen lainsäädäntöön.

Perustelu

Kuluttajien tehokas suojeleminen edellyttää kyseisen direktiivin sisällyttämistä lainsäädäntöön. Eräät direktiivin mukaiset tuotteet, kuten lelut, ovat erittäin tärkeitä suurelle yleisölle, ja niitä olisi suojeltava.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Kuluttajien turvallisuus riippuu pitkälti siitä, että tuotteita koskeva unionin yhdenmukaistamislainsäädännön turvallisuusvaatimuksineen pannaan aktiivisesti täytäntöön. Sen vuoksi on tarpeen tehostaa täytäntöönpanon valvontaa koskevia toimenpiteitä. Toimenpiteitä olisi parannettava ja tehostettava jatkuvasti, jotta voidaan vastata globaalien markkinoiden ja yhä monimutkaisemman toimitusketjun nykyään asettamiin haasteisiin.

(7)  Kuluttajien turvallisuus riippuu pitkälti siitä, että tuotteita koskeva unionin lainsäädäntö turvallisuusvaatimuksineen pannaan aktiivisesti täytäntöön. Sen vuoksi on tarpeen tehostaa täytäntöönpanon valvontaa koskevia toimenpiteitä, myös sellaisten tuotteiden osalta, joita tarjotaan unionissa verkkokaupassa loppukäyttäjille. Toimenpiteitä olisi parannettava ja tehostettava jatkuvasti, jotta voidaan vastata globaalien markkinoiden ja yhä monimutkaisemman toimitusketjun nykyään asettamiin haasteisiin.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä esineiden internetiin ja tekoälyä hyödyntävien laitteiden yleistymiseen, kun otetaan huomioon, että kuluttajat käyttävät yhä useammin arjessaan internetiin liitettyjä laitteita olematta perillä niiden mahdollisista turvallisuusuhista ja etäriskeistä. Unionin sääntelykehyksessä olisi siksi paneuduttava kyseisiin kysymyksiin, jotta voidaan varmistaa kuluttajien parempi suojeleminen.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Vastuu unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta tulisi olla jäsenvaltioilla, joiden markkinavalvontaviranomaisia olisi vaadittava varmistamaan, että lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi otettava käyttöön järjestelmälliset toimintamallit, joilla varmistetaan markkinavalvonnan ja muiden valvontatoimien tehokkuus.

(9)  Vastuu unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta tulisi olla jäsenvaltioilla, joiden markkinavalvontaviranomaisia olisi vaadittava varmistamaan, että lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi otettava käyttöön järjestelmälliset toimintamallit, joilla varmistetaan markkinavalvonnan ja muiden valvontatoimien tehokkuus, tämän kuitenkaan rajoittamatta komission toteuttamaa unionin yhdenmukaistamislainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon valvontaa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Oikeudenmukaisemmilla sisämarkkinoilla olisi varmistettava yhtäläiset kilpailuedellytykset kaikille talouden toimijoille ja suoja vilpilliseltä kilpailulta. Sitä varten on tarpeen vahvistaa unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoa. Valmistajien ja markkinavalvontaviranomaisten hyvä yhteistyö on keskeinen tekijä, jonka avulla tuotteen osalta voidaan välittömästi toteuttaa toimenpiteitä ja korjaavia toimia. On tärkeää, että olemassa on unioniin sijoittautunut yhteyshenkilö, jolle markkinavalvontaviranomaiset voivat esittää kysymyksiä siitä, onko jokin tuote unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen. Tällaisen vaatimustenmukaisuutta koskevien tietojen antamisesta vastaavan henkilön tulisi olla valmistaja, maahantuoja tai joku muu valmistajan tätä tarkoitusta varten nimeämä henkilö, esimerkiksi toinen talouden toimija. Unioniin sijoittautuneella vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavalla henkilöllä on olennainen rooli toimia unioniin sijoittautuneena markkinavalvontaviranomaisten yhteyshenkilönä ja suorittaa ripeästi tiettyjä tehtäviä sen varmistamiseksi, että tuotteet täyttävät unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset, millä palvellaan unionin kuluttajien, työntekijöiden ja yritysten etuja. Tämän asetuksen säännöksiä, joissa edellytetään unioniin sijoittautunutta vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavaa henkilöä, ei pitäisi soveltaa, jos samaan vaikutukseen päästään tiettyjen tuotteita koskevien oikeudellisten välineiden erityisillä vaatimuksilla, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1223/2009 4 artiklassa, asetuksen (EU) 2017/745 15 artiklassa ja asetuksen (EU) 2017/746 15 artiklassa.

(14)  Oikeudenmukaisemmilla sisämarkkinoilla olisi varmistettava yhtäläiset kilpailuedellytykset kaikille talouden toimijoille ja suoja vilpilliseltä kilpailulta. Sitä varten on tarpeen vahvistaa unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoa. Valmistajien, jakelijoiden, tukku- ja vähittäismyyjien ja markkinavalvontaviranomaisten hyvä yhteistyö on keskeinen tekijä, jonka avulla tuotteen osalta voidaan välittömästi toteuttaa toimenpiteitä ja korjaavia toimia. On tärkeää, että olemassa on unioniin sijoittautunut yhteyshenkilö, jolle markkinavalvontaviranomaiset voivat esittää kysymyksiä siitä, onko jokin tuote unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen. Vaatimustenmukaisuutta koskevien tietojen antamisesta vastaavan henkilön tulisi olla valmistaja tai tämän nimeämä valtuutettu edustaja. Jos valmistaja ei ole sijoittautunut unioniin eikä sillä ole valtuutettua edustajaa, vaatimustenmukaisuutta koskevien tietojen antamisesta vastaavan henkilön tulisi olla maahantuoja tai jakelija. Unioniin sijoittautuneella vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavalla henkilöllä on olennainen rooli toimia unioniin sijoittautuneena markkinavalvontaviranomaisten yhteyshenkilönä ja suorittaa ripeästi tiettyjä tehtäviä sen varmistamiseksi, että tuotteet täyttävät unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset, millä palvellaan unionin kuluttajien, työntekijöiden ja yritysten etuja. Tämän asetuksen säännöksiä, joissa edellytetään unioniin sijoittautunutta vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavaa henkilöä, ei pitäisi soveltaa, jos samaan vaikutukseen päästään tiettyjen tuotteita koskevien oikeudellisten välineiden erityisillä vaatimuksilla, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1223/2009 4 artiklassa, asetuksen (EU) 2017/745 15 artiklassa ja asetuksen (EU) 2017/746 15 artiklassa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Markkinavalvontatoimien olisi oltava perusteellisia ja vaikuttavia, jotta voidaan varmistaa, että tuotteita koskevaa unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä sovelletaan oikein. Koska valvonta voi rasittaa talouden toimijoita, markkinavalvontaviranomaisten olisi järjestettävä ja toteutettava tarkastuksia toimijoiden edut huomioon ottaen ja rajattava rasitus siihen, mikä on tarpeen tehokkaan ja toimivan valvonnan suorittamiseksi. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi lisäksi toteutettava markkinavalvontatoimet yhtä huolellisesti siitä riippumatta, onko jonkin tuotteen vaatimustenvastaisuudella merkitystä vain kyseisen jäsenvaltion alueella vai voivatko sen vaikutukset ulottua toisen jäsenvaltion markkinoille.

(18)  Markkinavalvontatoimien olisi oltava perusteellisia ja vaikuttavia, jotta voidaan varmistaa, että tuotteita koskevaa unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä sovelletaan oikein. Koska valvonta voi rasittaa talouden toimijoita, markkinavalvontaviranomaisten olisi järjestettävä ja toteutettava tarkastuksia kyseisten toimijoiden edut huomioon ottaen ja rajattava rasitus siihen, mikä on tarpeen tehokkaan ja toimivan valvonnan suorittamiseksi. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi lisäksi toteutettava markkinavalvontatoimet yhtä huolellisesti siitä riippumatta, onko jonkin tuotteen vaatimustenvastaisuudella merkitystä vain kyseisen jäsenvaltion alueella vai voivatko sen vaikutukset ulottua toisen jäsenvaltion markkinoille. Markkinavalvontaviranomaisten olisi laadittava yhdenmukaiset tarkastustoimenpiteet, kun tuote aiheuttaa tunnetun tai uuden vaaran.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava antaa neuvoja pakkauksiin ja tilauksiin tehtävistä muutoksista, jos ne katsovat tilanteen olevan ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Jotta voidaan varmistaa, että markkinavalvonnan puitteissa tehtävä testaus on koko unionissa luotettavaa ja johdonmukaista, komission olisi nimettävä unionin testauslaitoksia. Lisäksi olisi kehitettävä kattavampi tietojärjestelmä testitulosten jakamiseksi unionissa, jotta voidaan välttää tarpeettomia päällekkäisyyksiä ja taata parempi johdonmukaisuus unionin tasolla.

(33)  Jotta voidaan varmistaa, että markkinavalvonnan puitteissa tehtävä testaus on koko unionissa luotettavaa ja johdonmukaista, komission olisi nimettävä unionin testauslaitoksia. Unionin markkinavalvontaviranomaisten olisi otettava asianmukaisesti huomioon unionin testauslaitosten tekemien testien tulokset. Lisäksi olisi kehitettävä kattavampi tietojärjestelmä testitulosten jakamiseksi unionissa, jotta voidaan välttää tarpeettomia päällekkäisyyksiä ja taata parempi johdonmukaisuus unionin tasolla. Unionin testauslaitosten olisi toimittava tunnettujen ja uusien riskien osaamiskeskuksena ja autettava unionia ja jäsenvaltioita kehittämään yhteisiä, mahdollisimman pitkälle kehittyneitä testausmenetelmiä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käytettävissä on pysyvästi riittävät taloudelliset resurssit, jotta markkinavalvontaviranomaisilla on mahdollisuus palkata soveltuva henkilöstö ja hankkia asianmukainen välineistö. Tehokas markkinavalvonta vaatii resursseja, ja siihen olisi tarjottava vakaat resurssit, jotka tasoltaan vastaavat kulloisiakin täytäntöönpanotarpeita. Julkista rahoitusta olisi sen vuoksi täydennettävä perimällä maksuja niiden kustannusten kattamiseksi, jotka syntyvät vaatimustenvastaisiksi todettuihin tuotteisiin liittyvien markkinavalvontatoimien toteuttamisesta, ottaen asianmukaisesti huomioon talouden toimijan vaatimustenmukaisuushistorian.

(35)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käytettävissä on pysyvästi riittävät taloudelliset resurssit, jotta markkinavalvontaviranomaisilla on mahdollisuus palkata soveltuva henkilöstö ja hankkia asianmukainen välineistö. Tehokas markkinavalvonta vaatii resursseja, ja siihen olisi tarjottava vakaat resurssit, jotka tasoltaan vastaavat kulloisiakin täytäntöönpanotarpeita. Hallinnolliset ja automaattiset tarkastukset eivät voi korvata fyysisiä tarkastuksia, joilla taataan, että tuote on olennaisilta osin asiaa koskevan unionin lainsäädännön vaatimusten mukainen. Julkista rahoitusta olisi sen vuoksi täydennettävä perimällä maksuja niiden kustannusten kattamiseksi, jotka syntyvät vaatimustenvastaisiksi todettuihin tuotteisiin liittyvien markkinavalvontatoimien toteuttamisesta, ottaen asianmukaisesti huomioon talouden toimijan vaatimustenmukaisuushistorian.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 a)  Olisi tehostettava seuraamuksia, joita sovelletaan tässä asetuksessa taikka unionin tai jäsenvaltioiden tuotelainsäädännössä olevien talouden toimijoita velvoittavien säännösten rikkomiseen, jotta voidaan tehokkaasti estää vaatimustenvastaisten tuotteiden markkinoille saattaminen.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a)  Komission olisi valvottava tulliviranomaisten toiminnan tuloksellisuutta ja paikattava puutteita, jotka saattaisivat heikentää vaatimuksia noudattavien unionin tuottajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä tuotteita unioniin tuoviin kolmansien maiden tuottajiin nähden. Komission olisi myös valvottava käytäntöä, jossa kolmansien maiden viejät valitsevat unioniin saapumiseen sellaiset paikat, joissa valvonta on lievempää tai vähemmän järjestelmällistä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt ja menettelyt vaatimustenmukaisuustietojen toimittamiselle tietyistä tuotteista, joihin sovelletaan tällaisten tuotteiden kaupan pitämisen edellytykset yhdenmukaistavia unionin säädöksiä. Siinä vahvistetaan puitteet talouden toimijoiden yhteistyölle tällaisten tuotteiden suhteen.

Tällä asetuksella pyritään suojelemaan eurooppalaisten kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöä, ja siinä säädetään menettelyistä, joilla varmistetaan, että eurooppalaisten kuluttajien saatavilla on ainoastaan turvallisia ja vaatimustenmukaisia tuotteita.

 

 

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, joihin sovelletaan tämän asetuksen liitteessä lueteltua unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, jäljempänä ’unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö’.

1.  Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, joihin sovelletaan direktiiviä 2001/95/EY tai tämän asetuksen liitteessä lueteltua unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, jäljempänä ’unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö’.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tämän asetuksen soveltaminen ei estä markkinavalvontaviranomaisia ryhtymästä direktiivissä 2001/95/EY säädettyihin täsmällisempiin toimenpiteisiin.

3.  Tämän asetuksen soveltaminen ei estä markkinavalvontaviranomaisia ryhtymästä direktiivissä 2001/95/EY säädettyihin täsmällisempiin toimenpiteisiin. Näiden viranomaisten on aina toimittava ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti, etenkin kun on kyse terveydestä ja ympäristöstä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3)  ’markkinavalvonnalla’ markkinavalvontaviranomaisten toimintaa ja niiden toteuttamia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja;

(3)  ’markkinavalvonnalla’ markkinavalvontaviranomaisten toimintaa ja niiden toteuttamia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat unionin lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä ja turvallisuutta yleensä, työterveyttä ja ‑turvallisuutta, kuluttajansuojaa, yleistä turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  ’muodollisella vaatimustenvastaisuudella’ hallinnollista vaatimustenvastaisuutta, joka ei johda keskeisten vaatimusten rikkomiseen, mukaan lukien mutta ei ainoastaan vaatimustenvastaisuus sellaisena kuin se on määriteltynä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 768/2008/EY viitesäännösten R34 artiklassa1 a;

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008 , tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82).

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(15)  ’vakavalla vaaralla’ markkinavalvontaviranomaisten nopeita toimia edellyttäviä vakavia vaaroja, mukaan luettuina sellaiset vaarat, joiden vaikutukset eivät ole välittömiä;

(15)  ’vakavalla vaaralla’ nopeita toimenpiteitä ja seurantaa edellyttävää vaaraa, myös sellaista, jonka vaikutukset eivät välttämättä ilmene välittömästi; unionin yhdenmukaisuuslainsäädännössä määritellyn keskeisen vaatimuksen vastaisen tuotteen tai direktiivin 2001/95/EY mukaisen yleisen tuoteturvallisuusvaatimuksen vastaisen tuotteen katsotaan aiheuttavan vakavan vaaran;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  ’vapaaehtoisilla toimenpiteillä’ toimenpiteitä, joiden mukaan toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti sitoutunut poistamaan vaatimustenmukaisuuden markkinavalvontaviranomaisen tulosten perusteella tai omien havaintojensa pohjalta;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 22 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 b)  ’perustellulla pyynnöllä’ markkinavalvontaviranomaisen pyyntöä epäillyn vaatimustenmukaisuuden perusteella;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 22 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 c)  ’erillisillä malleilla’ kaikkia tuotteita, joiden ominaisuudet ovat erilaisia, myös silloin, kun erot ovat vähäisiä tai jopa olemattomia;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(a)  valmistaja on sijoittautunut unioniin tai tuotteen osalta on olemassa ainakin yksi seuraavista:

(a)  valmistaja tai sen valtuutettu edustaja on sijoittautunut unioniin tai tuotteen osalta on olemassa ainakin yksi seuraavista:

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  maahantuoja;

i)  maahantuoja, kun valmistaja ei ole sijoittautunut unioniin eikä valtuutettua edustajaa ole;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta – -i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  jakelija;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  unioniin sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto, jossa nimetään hänet henkilöksi, joka hoitaa 3 kohdassa luetellut tehtävät, ja jossa edellytetään hänen hoitavan kyseiset tehtävät valmistajan puolesta;

ii)  kun valmistaja tai maahantuoja ei ole sijoittautunut unioniin, unioniin sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto, jossa nimetään hänet henkilöksi, joka vastaa vaatimustenmukaisuudesta ja hoitaa 3 kohdassa luetellut tehtävät valmistajan puolesta;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  valmistajan, maahantuojan tai a alakohdan vaatimukset täyttävän muun henkilön henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat 4 kohdan mukaisesti julkisesti saatavilla ja ilmoitetaan tai ovat 5 kohdan mukaisesti tunnistettavissa.

(b)  valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai a alakohdan vaatimukset täyttävän muun henkilön henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat 4 kohdan mukaisesti julkisesti saatavilla ja ilmoitetaan tai ovat 5 kohdan mukaisesti tunnistettavissa.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  toimittaa markkinavalvontaviranomaisen perustellusta pyynnöstä tälle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, jollakin unionin virallisella kielellä, jonka asianomainen jäsenvaltio määrittelee;

(b)  toimittaa markkinavalvontaviranomaisen perustellusta pyynnöstä tälle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, jollakin unionin virallisella kielellä, jonka asianomainen jäsenvaltio määrittelee, ja osoittaa, että sen erillisissä malleissa on 3 artiklan 22 a kohdassa määriteltyjä erilaisia keskeisiä ominaisuuksia;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  tehdä markkinavalvontaviranomaisten kanssa näiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan tuotteen aiheuttamat vaarat tai, jos tämä ei ole mahdollista, lieventämään niitä.

(c)  tehdä markkinavalvontaviranomaisten kanssa omasta aloitteestaan tai kyseisten viranomaisten pyynnöstä yhteistyötä ja toteuttaa pikaisia toimia, joilla pyritään poistamaan tuotteen aiheuttamat vaarat tai korjaamaan ne, jos tuote ei vastaa siihen sovellettavassa yhdenmukaistamislainsäädännössä tai direktiivissä 2001/95/EY vahvistettuja vaatimuksia, tai jos tämä ei ole mahdollista, lieventämään vaaroja;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  ilmoittaa välittömästi valmistajalle ja tarvittaessa muille talouden toimijoille, jos hän katsoo tai jos hänellä on syytä uskoa, että kyseinen tuote aiheuttaa vaaran tai ei ole sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön tai yhdenmukaistetun standardin mukainen;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Valmistajien on asetettava tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavan henkilön henkilöllisyys ja yhteystiedot julkisesti saataville joko verkkosivustollaan tai jos verkkosivustoa ei ole, jollakin muulla tavalla, jonka avulla tiedot ovat unionissa yleisön saatavilla helposti ja maksutta.

Poistetaan.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavan henkilön henkilöllisyys ja yhteystiedot on ilmoitettava tai oltava tunnistettavissa tiedoissa, jotka annetaan tuotteessa, sen pakkauksessa tai paketissa taikka sen mukana seuraavassa asiakirjassa.

5.  Tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista valmistajan henkilöllisyys ja yhteystiedot sekä vastaavan henkilön yhteystiedot on ilmoitettava tai oltava tunnistettavissa tiedoissa, jotka annetaan tuotteessa, sen pakkauksessa tai paketissa taikka sen mukana seuraavassa asiakirjassa.

Perustelu

Tuote voidaan saattaa markkinoille vain, jos se on vaatimusten mukainen ja turvallinen kuluttajien ja ympäristön kannalta. Tämä on ensisijaisesti valmistajan vastuulla.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Valmistajan, maahantuojan tai kenen tahansa muun tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut vaatimukset täyttävän henkilön on asetettava asianmukaisella tavalla yleisön ja muiden talouden toimijoiden saataville kuvitettu luettelo tuotemalleistaan, etenkin kun on kyse tuotteista, joihin sovelletaan direktiivin 2001/95/EY 13 artiklan mukaista komission päätöstä, ja tuotteista, joita jaetaan laajasti.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Jakelijoita koskevat velvoitteet

 

1. Ennen kuin tuote asetetaan saataville markkinoilla, jakelijoiden on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, että valmistaja ja maahantuoja ovat noudattaneet asiaan sovellettavaa yhdenmukaistamislainsäädäntöä, yhdenmukaistettuja normeja tai direktiiviä 2001/95/EY.

 

2. Tiedottamisvaatimusten noudattamisesta vastaavan henkilön on toimitettava markkinavalvontaviranomaisen perustellusta pyynnöstä tälle viranomaiselle asianomaisen jäsenvaltion määrittämällä unionin virallisella kielellä kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ja sen osoittamiseksi, että sen erillisissä malleissa on 3 artiklan 22 c kohdassa määriteltyjä erilaisia keskeisiä ominaisuuksia.

Perustelu

Vähittäismyyjät sallivat toistuvasti laittomien tai vaatimustenvastaisten tavaroiden myynnin ja kulutuksen. Tarkistus pakottaa jakelijat ottamaan aktiivisemman roolin laittomien tavaroiden kieltämisessä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta, valmistajien on asetettava vakuutus julkisesti saataville joko verkkosivustollaan tai jos verkkosivustoa ei ole, jollakin muulla tavalla, jonka avulla vakuutus on unionissa yleisön saatavilla helposti ja maksutta.

Jos unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta, valmistajien – myös kolmansissa maissa – tai maahantuojien on asetettava vakuutus saataville maksutta.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

7 artikla

Poistetaan.

Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät kumppanuusjärjestelyt

 

1.  Markkinavalvontaviranomainen voi tehdä alueelleen sijoittautuneen talouden toimijan kanssa kumppanuusjärjestelyn, jossa viranomainen sopii antavansa talouden toimijalle neuvoja ja ohjeita unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä, jota sovelletaan talouden toimijan vastuulla oleviin tuotteisiin.

 

Järjestely ei saa sisältää sellaisten vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien suorittamista, jotka on unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisesti uskottu ilmoitetuille laitoksille.

 

2.  Jos markkinavalvontaviranomainen tekee 1 kohdan mukaisen kumppanuusjärjestelyn, sen on syötettävä järjestely 34 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään ja annettava samalla tiedot järjestelyn alasta sekä omat ja talouden toimijan nimi- ja osoitetiedot.

 

3.  Jos markkinavalvontaviranomainen tekee 1 kohdan mukaisen kumppanuusjärjestelyn, muiden markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava sille mahdollisista kyseistä talouden toimijaa vastaan toteuttamistaan, sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamiseen liittyvistä tilapäisistä toimenpiteistä ja talouden toimijan mahdollisesti toteuttamista korjaavista toimenpiteistä.

 

4.  Jos markkinavalvontaviranomainen tekee 1 kohdan mukaisen kumppanuusjärjestelyn, se voi veloittaa kyseiseltä talouden toimijalta maksuja, jotka vastaavat viranomaiselle 1 ja 2 kohdan mukaisten toimien toteuttamisesta aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia.

 

Perustelu

Markkinavalvontaviranomaisten on pysyttävä riippumattomina suorittaessaan tehtäviään.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaiset voivat tehdä yritysten taikka yrityksiä tai loppukäyttäjiä edustavien organisaatioiden kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja sellaisten yhteisten toimien toteuttamisesta tai rahoittamisesta, joilla pyritään havaitsemaan vaatimustenvastaisuudet tai edistämään vaatimusten noudattamista tietyillä maantieteellisillä alueilla tai tiettyjen tuoteryhmien suhteen.

Markkinavalvontaviranomaiset voivat tehdä tulli-, satama- tai lentokenttäviranomaisten, yritysten taikka yrityksiä tai loppukäyttäjiä edustavien organisaatioiden kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja sellaisten yhteisten toimien toteuttamisesta tai rahoittamisesta, joilla pyritään havaitsemaan vaatimustenvastaisuudet tai edistämään vaatimusten noudattamista tietyillä maantieteellisillä alueilla tai tiettyjen tuoteryhmien suhteen kyseisen alueen kuluttajien erityisten huolenaiheiden mukaisesti. Markkinavalvontaviranomaisen on toimitettava yhteisymmärryspöytäkirjan luonnos komissiolle ennen sen hyväksymistä. Komissio antaa markkinavalvontaviranomaisille lausunnon yhteisymmärryspöytäkirjan luonnoksesta ja täytäntöönpanokertomuksesta.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Markkinavalvontaviranomainen voi käyttää 1 kohdan mukaisesti tekemäänsä yhteisymmärryspöytäkirjaan perustuvien, pöytäkirjan muiden osapuolten toteuttamien tai rahoittamien toimien tuloksena saatuja tietoja osana vaatimustenvastaisuuksia koskevia tutkimuksiaan, mutta vain siinä tapauksessa, että kyseinen toimi on suoritettu riippumattomasti, puolueettomasti ja ilman ennakkokäsityksiä.

2.  Markkinavalvontaviranomainen voi käyttää 1 kohdan mukaisesti tekemäänsä yhteisymmärryspöytäkirjaan perustuvien, pöytäkirjan muiden osapuolten toteuttamien tai rahoittamien toimien tuloksena saatuja tietoja osana vaatimustenvastaisuuksia koskevia tutkimuksiaan, mutta vain siinä tapauksessa, että kyseinen toimi on suoritettu riippumattomasti, puolueettomasti ja ilman ennakkokäsityksiä. Tiedot siitä, miten tuotteet on testattu, sekä kyseisten testien tulokset on asetettava julkisesti saataville.

Perustelu

Tarvitaan lisää avoimuutta testausmenetelmistä, testausta koskevista perusteista sekä testauksen tuloksista.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Markkinavalvontaviranomaisen ja 1 kohdassa tarkoitettujen yritysten tai organisaatioiden välisen tiedonvaihdon, jonka tarkoituksena on niiden mainitun kohdan mukaisesti tekemän yhteisymmärryspöytäkirjan laatiminen tai täytäntöönpano, ei katsota rikkovan salassapitovelvollisuutta.

3.  Markkinavalvontaviranomaisen, komission tai tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin johtokunnan ja 1 kohdassa tarkoitettujen yritysten tai organisaatioiden väliseen tiedonvaihtoon, jonka tarkoituksena on niiden mainitun kohdan mukaisesti tekemän yhteisymmärryspöytäkirjan laatiminen tai täytäntöönpano, on sovellettava salassapitovelvollisuutta. Kaikkeen muuhun kyseisen tiedon käyttöön sovelletaan kaikkien tiukimpia luottamuksellisuutta, salassapitoa ja liikesalaisuutta koskevia vaatimuksia.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  menettelyt, joilla seurataan tällaisten tuotteiden aiheuttamiksi epäiltyjä onnettomuuksia tai haittoja loppukäyttäjien terveydelle tai turvallisuudelle;

(b)  menettelyt, joilla seurataan tällaisten tuotteiden aiheuttamiksi epäiltyjä onnettomuuksia tai haittoja loppukäyttäjien terveydelle, turvallisuudelle tai turvaamiselle;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  menettelyt, joilla kerätään ja kartoitetaan tieteellistä ja teknistä tietoa turvallisuuskysymyksistä, jotka vaikuttavat erityisesti terveyden ja ympäristön suojeluun;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b)  menettelyt yhteistyön käynnistämisestä sekä tietojen ja kokemusten vaihtamisesta markkinavalvontaviranomaisten välillä sekä tiede- tai tutkimuslaitosten välillä.

Perustelu

Tietämyksen, tiedon ja kokemuksen jakaminen markkinavalvontaviranomaisten välillä sekä tiede- ja tutkimuslaitosten välillä näyttää hyödyttävän molempia osapuolia erityisesti alueilla, joilla esiintyy nopeaa tieteellistä kehitystä ja innovaatiota.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Markkinavalvontaviranomaisten on osana 1 kohdassa tarkoitettuja toimiaan tehtävä riskiperusteista lähestymistapaa noudattaen tarkastuksia, joissa otetaan huomioon vähintään seuraavat tekijät:

2.  Markkinavalvontaviranomaisten on osana 1 kohdassa tarkoitettuja toimiaan tehtävä riskiperusteista lähestymistapaa noudattaen tarkastuksia, joissa otetaan ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti huomioon vähintään seuraavat tekijät:

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  tuotteeseen, kuten markkinoilla olevien tuotteiden määrään ja kyseiseen tuotteeseen liittyviin mahdollisiin vaaratekijöihin;

i)  tuotteeseen, kuten markkinoilla olevien tuotteiden määrään ja kyseiseen tuotteeseen liittyviin mahdollisiin vaaratekijöihin, ottaen erityisesti huomioon mahdollisten riskien terveysvaikutukset;

Tarkistus44

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  tuote on omiaan vaarantamaan loppukäyttäjien terveyden tai turvallisuuden;

(a)  tuote on omiaan vaarantamaan loppukäyttäjien terveyden, turvallisuuden tai turvaamisen tai aiheuttamaan vahinkoa ympäristölle;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  tuote ei täytä unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistettuja sovellettavia vaatimuksia.

(b)  tuote ei täytä unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä tai direktiivissä 2001/95/EY vahvistettuja sovellettavia vaatimuksia ja voisi sen vuoksi vaarantaa loppukäyttäjien terveyden ja turvallisuuden.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tuote poistetaan tai vedetään pois markkinoilta tai kielletään tai sen saatavuutta markkinoilla rajoitetaan, markkinavalvontaviranomaisen on varmistettava, että asiasta tiedotetaan komissiolle 31 artiklalla perustetun verkoston kautta ja muille jäsenvaltioille ja loppukäyttäjille.

Jos tuote poistetaan tai vedetään pois markkinoilta tai kielletään tai sen saatavuutta markkinoilla rajoitetaan, markkinavalvontaviranomaisen on varmistettava, että asiasta tiedotetaan komissiolle 31 artiklalla perustetun verkoston kautta, unionin testauslaitoksille ja muille jäsenvaltioille ja loppukäyttäjille.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Komissio voi jäsenvaltioiden viranomaisten, talouden toimijoiden ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten riskien arviointia koskevien mahdollisten kiistojen ratkaisemiseksi joko omasta aloitteestaan tai markkinavalvontaviranomaisen pyynnöstä teettää 28 artiklassa tarkoitetulla Euroopan unionin viitelaboratoriolla riskienarvioinnin. Tällainen arviointi sitoo kaikkia sidosryhmiä.

Tarkistus 48

Proposal for a regulation

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on laadittava kansallinen markkinavalvontastrategia vähintään kolmen vuoden välein. Strategialla on edistettävä johdonmukaista, kokonaisvaltaista ja yhdennettyä tapaa lähestyä markkinavalvontaa ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa jäsenvaltion alueella, ja sen on katettava kaikki tuotteen toimitusketjun sektorit ja vaiheet, mukaan luettuina tuonti ja digitaaliset toimitusketjut.

1.  Jäsenvaltioiden on laadittava kansallinen markkinavalvontastrategia vähintään 4 vuoden välein, kun otetaan huomioon markkinoiden nopea kehittyminen ja uudet ilmenevät vaarat. Strategialla on edistettävä johdonmukaista, kokonaisvaltaista ja yhdennettyä tapaa lähestyä markkinavalvontaa ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa jäsenvaltion alueella, ja sen on katettava kaikki tuotteen toimitusketjun sektorit ja vaiheet, mukaan luettuina tuonti ja digitaaliset toimitusketjut. Jäsenvaltioiden on kansallista markkinavalvontastrategiaansa laatiessaan kuultava sidosryhmiä ja asetettava niiden huomautukset suuren yleisön saataville.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa varten ensisijaisiksi määritellyt alat;

(b)  unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa varten ensisijaisiksi määritellyt alat; Jäsenvaltioiden on pidettävä ensisijaisina tuotteita, joista tehdään tai on tehty kiireellisessä menettelyssä päätös direktiivin 2001/95/EY 13 artiklan nojalla;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  suunnitellut täytäntöönpanotoimet, joilla pyritään vähentämään vaatimustenvastaisuustapauksia ensisijaisiksi määritellyillä aloilla, mukaan luettuina aiheellisissa tapauksissa tarkastusten suunnitellut vähimmäistasot sellaisten tuoteryhmien osalta, joissa vaatimustenvastaisuudet ovat merkittävän yleisiä;

(c)  suunnitellut täytäntöönpanotoimet, joilla pyritään vähentämään vaatimustenvastaisuustapauksia ensisijaisiksi määritellyillä aloilla, mukaan luettuina aiheellisissa tapauksissa tarkastusten suunnitellut vähimmäistasot sellaisten tuoteryhmien osalta, joissa vaatimustenvastaisuudet ovat merkittävän yleisiä ja jotka saattaisivat aiheuttaa vakavan vaaran;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a)  arvio uusista kuluttajille koituvista riskeistä, kun on kyse tuotteista, jotka voivat olla yhteydessä internetiin ja vaarantaa kuluttajien turvallisuuden;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kansallisesta markkinavalvontastrategiastaan 34 artiklassa tarkoitetun järjestelmän kautta.

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kansallisesta markkinavalvontastrategiastaan 34 artiklassa tarkoitetun järjestelmän kautta ja asetettava se suuren yleisön saataville.

Perustelu

Avoimuuden lisääminen.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  valtuudet tehdä järjestelmätarkastuksia talouden toimijoiden organisaatioihin, mukaan luettuina niiden menettelyjen tarkastaminen, joilla toimijat varmistavat tämän asetuksen ja sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamisen;

Poistetaan.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – e alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  sinetöidä mitkä tahansa talouden toimijan tilat tai takavarikoida mitkä tahansa talouden toimijan tiedot tai asiakirjat tarvittavaksi ajaksi siltä osin kuin se on tarpeen tutkimusta varten;

(2)  sinetöidä talouden toimijan asianomaiset tilat tai takavarikoida mitkä tahansa talouden toimijan tiedot tai asiakirjat tarvittavaksi ajaksi siltä osin kuin se on tarpeen tutkimusta varten;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(h)  valtuudet toteuttaa tilapäisiä toimenpiteitä, jos käytettävissä ei ole muuta tehokasta keinoa vakavan vaaran välttämiseksi, mukaan luettuina etenkin tilapäiset toimenpiteet, joilla vaaditaan säilytyspalvelun tarjoajia poistamaan tai keskeyttämään pääsyn sisältöön tai rajoittamaan sitä tai keskeytetään verkkosivuston, palvelun tai tilin toiminta taikka vaaditaan aluetunnusrekisterinpitäjää tai rekisterinpitäjää jäädyttämään täydellinen verkkotunnus määräajaksi;

(h)  valtuudet toteuttaa vaarallisia tai vaatimustenvastaisia tuotteita koskevia tilapäisiä ja/tai lopullisia toimenpiteitä, jos käytettävissä ei ole muuta tehokasta keinoa vakavan vaaran välttämiseksi, mukaan luettuina etenkin toimenpiteet, joilla vaaditaan säilytyspalvelun tarjoajia poistamaan tai keskeyttämään pääsyn sisältöön tai rajoittamaan sitä tai keskeytetään verkkosivuston, palvelun tai tilin toiminta taikka vaaditaan aluetunnusrekisterinpitäjää tai rekisterinpitäjää jäädyttämään täydellinen verkkotunnus määräajaksi;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(m)  valtuudet määrätä vaatimustenvastaisuuden tuloksena saatu voitto perittäväksi takaisin;

(m)  valtuudet määrätä vaatimustenvastaisuuden tuloksena saatu voitto perittäväksi takaisin ja edellyttää yrityksiltä korvauksia niille kuluttajille, joita asia koskee;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(n)  valtuudet julkaista kaikki lainvoimaiset päätökset, lopulliset toimenpiteet, talouden toimijan antamat sitoumukset tai tämän asetuksen nojalla tehdyt päätökset, mukaan luettuna valtuudet julkaista vaatimustenvastaisuudesta vastuussa olevan talouden toimijan henkilöllisyys.

(n)  valtuudet julkaista kaikki lainvoimaiset päätökset, lopulliset toimenpiteet, talouden toimijan antamat sitoumukset tai tämän asetuksen nojalla tehdyt päätökset, mukaan luettuna valtuudet julkaista vaatimustenvastaisuudesta vastuussa olevan talouden toimijan henkilöllisyys antaen mahdollisimman tiukat takeet luottamuksellisuuden, ammattisalaisuuden ja liikesalaisuuksien säilyttämisestä sekä ehdot, joissa määritetään, miten talouden toimijan on korvattava kuluttajille aiheutunut tappio tai vahinko.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Markkinavalvontaviranomaisten on julkistettava talouden toimijoiden niille antamat sitoumukset, talouden toimijoiden niiden alueella toteuttamien korjaavien toimenpiteiden yksityiskohdat sekä asianomaisen markkinavalvontaviranomaisen tämän asetuksen nojalla toteuttamien tilapäisten toimenpiteiden yksityiskohdat.

4.  Markkinavalvontaviranomaisten on julkistettava talouden toimijoiden niille antamat sitoumukset, talouden toimijoiden niiden alueella toteuttamien korjaavien toimenpiteiden yksityiskohdat sekä asianomaisen markkinavalvontaviranomaisen tämän asetuksen nojalla toteuttamien tilapäisten toimenpiteiden yksityiskohdat antaen mahdollisimman tiukat takeet luottamuksellisuuden, ammattisalaisuuden ja liikesalaisuuksien säilyttämisestä.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Markkinavalvontaviranomaisten on käytettävä toimivaltaansa suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

5.  Markkinavalvontaviranomaisten on käytettävä toimivaltaansa ennalta varautumisen periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaisten on suoritettava tuotteen ominaisuuksia koskevia asianmukaisia tarkastuksia riittävässä laajuudessa, tekemällä asiakirjatarkastuksia sekä tarvittaessa fyysisiä ja laboratoriotarkastuksia edustavan otoksen perusteella.

Markkinavalvontaviranomaisten on suoritettava tuotteen ominaisuuksia koskevia asianmukaisia tarkastuksia riittävässä laajuudessa komission määrittelemän yhteisen metodologian mukaisesti, tekemällä asiakirjatarkastuksia sekä tarvittaessa fyysisiä ja laboratoriotarkastuksia edustavan otoksen perusteella. Komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan vähimmäisprosenttiosuudet niiden tarkastusten määrästä, jotka markkinavalvontaviranomaisten on tehtävä eri tuoteryhmien tuotteille unionin tuotevalvontaverkoston määrittämien prioriteettien mukaisesti.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaisten on noudatettava luottamuksellisuuden periaatetta, jos se on tarpeen ammatti- tai liikesalaisuuksien tai henkilötietojen suojelemiseksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kuitenkin niin, että tiedot julkaistaan tämän asetuksen mukaisesti mahdollisimman täysimääräisinä, jotta voidaan suojella loppukäyttäjien etuja unionissa.

Markkinavalvontaviranomaisten on annettava mahdollisimman hyvät takeet luottamuksellisuudesta, ja jos se on tarpeen ammatti- tai liikesalaisuuksien suojaamisesta, ja suojeltava henkilötietoja kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kuitenkin niin, että tiedot julkaistaan tämän asetuksen mukaisesti mahdollisimman täysimääräisinä, jotta voidaan suojella loppukäyttäjien etuja unionissa.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Päätös siitä, aiheuttaako tuote vakavan vaaran, on tehtävä asianmukaisen, vaaran luonteen ja sen toteutumisen todennäköisyyden huomioon ottavan riskinarvioinnin perusteella. Mahdollisuus saavuttaa parempia turvallisuustasoja tai muiden pienemmän vaaran aiheuttavien tuotteiden saatavuus ei saa olla perusteena sille, että tuotteen katsotaan aiheuttavan vakavan vaaran.

2.  Päätös siitä, aiheuttaako tuote vakavan vaaran, on tehtävä asianmukaisen, vaaran luonteen ja sen toteutumisen todennäköisyyden sekä ennalta varautumisen periaatteen huomioon ottavan riskinarvioinnin perusteella. Kyseisessä päätöksessä on otettava huomioon erityisesti vaaraan liittyvät terveysnäkökohdat. Mahdollisuus saavuttaa parempia turvallisuustasoja tai muiden pienemmän vaaran aiheuttavien tuotteiden saatavuus ei saa olla perusteena sille, että tuotteen katsotaan aiheuttavan vakavan vaaran.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  riippumattoman teknisen tai tieteellisen neuvonnan antaminen komissiolle, myös 31 artiklalla perustetulle verkostolle, sekä jäsenvaltioille;

(c)  riippumattoman teknisen tai tieteellisen neuvonnan antaminen komissiolle, myös 31 artiklalla perustetulle verkostolle, sekä jäsenvaltioille, ja uusista vaaroista ilmoittaminen viimeisimpien tieteellisten löydösten perusteella;

Tarkistus64

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  toimiminen kuluttaja- ja ympäristöasioiden osaamiskeskuksena vaarojen ja kehittymässä olevien vaarojen suhteen, esimerkiksi syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi ja lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltujen haitallisten kemikaalien tai muiden kulutustavaroissa huolta aiheuttavien aineiden suhteen;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e b)  toimiminen internetiin liitettävien tuotteiden kuluttajille aiheuttamien uusien riskien osaamiskeskuksena;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e c) unionin testauslaitosten on myös autettava komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään yhteisiä kehittyneimpiä testausmenetelmiä; Euroopan kemikaaliviraston ja osaamiskeskuksena toimivien unionin testauslaitosten välille luodaan tiiviit yhteydet päällekkäisyyksien välttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden markkinavalvontatoimenpiteitä kyetään tukemaan mahdollisimman hyvin.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Markkinavalvontaviranomaisten on otettava asianmukaisesti huomioon unionin testauslaitosten testit, tulokset, analyysit ja päätelmät hyväksyessään asianmukaisia markkinavalvontatoimenpiteitä.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä toteutettava viipymättä kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet sille tämän asetuksen mukaisesti siirretyn toimivallan nojalla, jotta vaatimustenvastaisuustapaus voidaan korjata.

1.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen, komission tai minkä tahansa vaatimustenvastaisuuden osoittaneen sidosryhmän pyynnöstä toteutettava viipymättä kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet sille tämän asetuksen mukaisesti siirretyn toimivallan nojalla, jotta vaatimustenvastaisuustapaus voidaan korjata. Jos pyynnön vastaanottava viranomainen ei käynnistä toimia, komissio voi toteuttaa itse kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio laatii kunkin vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä kertomuksen, joka sisältää jäsenvaltioiden edeltävän kalenterivuoden osalta toimittamat tiedot. Kertomus julkaistaan 34 artiklassa tarkoitetussa järjestelmässä.

Komissio laatii kunkin vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä kertomuksen ja siitä tehdyn tiivistelmän, joka sisältää jäsenvaltioiden edeltävän kalenterivuoden osalta toimittamat tiedot. Kertomus julkaistaan 34 artiklassa tarkoitetussa järjestelmässä.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 8 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kun jäsenvaltion tulliviranomaisilla on syytä uskoa, että talouden toimija on muuttanut tuotteidensa saapumispaikkaa unionin markkinoille toiseen jäsenvaltioon, koska sen valvonta on vähemmän tiukkaa tai järjestelmällistä, niiden on ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion vastaaville viranomaisille kyseiseen talouden toimijaan liittyvästä riskiprofiilista ja ne voivat pyytää unionin tuotteiden vaatimustenmukaisuusverkostoa seuraamaan kyseisten tuotteiden maahantuloa.

Perustelu

Tarkoituksena on varmistaa, että vain turvalliset ja vaatimustenmukaiset tuotteet pääsevät markkinoille.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  tuotetta ei ole merkitty kyseisen unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisesti;

(b)  tuotetta ei ole merkitty kyseisen unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisesti eikä tätä voida ratkaista kohtuullisen ajan kuluessa;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Markkinavalvontaviranomaisten on käsiteltävä ensisijaisina tuotteita, jotka asetuksen (EU) N:o 952/2013 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti valtuutettu talouden toimija on ilmoittanut luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen ja joiden luovutus on keskeytetty tämän asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

1.  Markkinavalvontaviranomaisten on käsiteltävä yhdenvertaisesti talouden toimijasta riippumatta tuotteita, joiden luovutus on keskeytetty tämän asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Komissio antaa asianomaisille sidosryhmille, myös kuluttajaryhmille, mahdollisuuden antaa jäsennellyn panoksensa ja auttaa näin priorisoimaan ja valitsemaan yhteisiä, samanaikaisia valvontatoimia.

Perustelu

Kuluttajajärjestöt suorittavat säännöllisesti vertailevia tuotetestauksia laboratorioissa ja auttavat tunnistamaan vaarallisia ja vaatimustenvastaisia tuotteita. Niiden kerättyä näyttöä ja tietoja kansallisella ja Euroopan unionin tasolla voisi käyttää unionin tuotteiden vaatimustenvastaavuusverkoston toimivuuden parantamiseksi.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  seurata markkinavalvonta- ja tulliviranomaisten toimintaa varmistaakseen, että eri jäsenvaltioissa valvotaan yhdenvertaisesti ja tiukasti yhdenmukaistettuja ja muita kuin yhdenmukaistettuja tuotteita;

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a b)  määrittää yhteiset testausmenetelmät, jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden harjoittama valvonta on yhdenmukaista;

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  järjestää markkinavalvontaviranomaisten keskinäinen yhteistyö ja tietojen ja parhaiden käytäntöjen tehokas vaihto;

(f)  järjestää jäsenvaltioiden ja markkinavalvontaviranomaisten keskinäinen sekä jäsenvaltioiden ja asianomaisten sidosryhmien yhteistyö ja tietojen ja parhaiden käytäntöjen tehokas ja säännöllinen vaihto;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(m a)  kehittää yhdenmukaisia käytäntöjä riskien analysointiin ja eri riskiluokkien määrittelemiseen;

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – n b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(m b)  valvoa tulliviranomaisten toiminnan tuloksellisuutta ja paikata puutteita, jotka saattaisivat heikentää vaatimuksia noudattavien unionin tuottajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä tuotteita unioniin tuoviin kolmansien maiden tuottajiin nähden, sekä valvoa käytäntöä, jossa kolmansien maiden viejät valitsevat unioniin saapumiseen sellaiset paikat, joissa valvonta on lievempää tai vähemmän järjestelmällistä;

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – m c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(m c)  esittää Euroopan parlamentille vuosittain kertomus EUPC:n toiminnasta.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – m d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(md)  käynnistää menettelyt, joilla pyritään luomaan yleiseurooppalainen tietokanta, johon kerätään tietoja onnettomuuksista ja loppukäyttäjien terveydelle, turvallisuudelle ja/tai turvaamiselle tai ympäristölle aiheutuneesta haitasta tai vahingosta, ja saattaa tietokannan tiedot kaikkien asianomaisten sidosryhmien saataville;

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio voi vaihtaa markkinavalvontaan liittyviä luottamuksellisia tietoja kolmansien maiden sääntelyviranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, jos se on tehnyt vastavuoroisuuteen perustuvat järjestelyt näiden viranomaisten tai järjestöjen kanssa.

1.  Komissio voi vaihtaa markkinavalvontaan liittyviä luottamuksellisia tietoja kolmansien maiden sääntelyviranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen kanssa edellyttäen, että annetaan mitä tiukimmat takeet luottamuksellisuudesta, ja ammatti- ja liikesalaisuudesta.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt seuraamuksille, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen ja joilla asetetaan velvollisuuksia talouden toimijoille, ja seuraamuksille, joita sovelletaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön rikkomiseen ja joilla asetetaan velvollisuuksia talouden toimijoille, jos kyseisessä lainsäädännössä ei säädetä seuraamuksista, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Komissio vahvistaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa säännöt seuraamuksille, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen ja joilla asetetaan velvollisuuksia talouden toimijoille, ja seuraamuksille, joita sovelletaan tuotteisiin sovellettavan unionin lainsäädännön rikkomiseen ja joilla asetetaan velvollisuuksia talouden toimijoille, jos kyseisessä lainsäädännössä ei säädetä seuraamuksista, ja toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.Komissio vahvistaa jäsenvaltioille toimintasäännöt, jotta nämä toteuttavat vaatimustenvastaisia tuotteita ja/tai vaatimuksista piittaamattomia talouden toimijoita koskevia väliaikaista toimenpiteitä ja korjaavia toimia suojellakseen pikaisesti kuluttajia vaaratilanteessa.

 

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  pienten ja keskisuurten yritysten taloudellinen tilanne;

Poistetaan.

Perustelu

Tämä peruste ei liity loppukäyttäjille tai ympäristölle aiheutuneen vahingon suhteellisuuteen, joten sitä ei pitäisi mainita ensimmäisenä seuraamuksista päätettäessä.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  vaatimustenvastaisuuden luonne, vakavuus ja kesto ottaen huomioon loppukäyttäjille aiheutunut vahinko;

(b)  vaatimustenvastaisuuden luonne, vakavuus ja kesto ottaen huomioon loppukäyttäjille, ympäristölle ja yhteiskunnallisille ja taloudellisille eduille aiheutunut vahinko;

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  pienten ja keskisuurten yritysten taloudellinen tilanne.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sääntöjen ja menettelyjen vahvistaminen tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten

Viiteasiakirjat

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

5.2.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Miroslav Mikolášik

1.3.2018

Valiokuntakäsittely

16.5.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.7.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

53

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sääntöjen ja menettelyjen vahvistaminen tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten

Viiteasiakirjat

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.12.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Committees asked for opinions

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

5.2.2018

ENVI

5.2.2018

ITRE

5.2.2018

 

Not delivering opinions

       Päätös tehty (pvä)

INTA

22.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Nicola Danti

23.1.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Hyväksytty (pvä)

3.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.9.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

5

-

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marcus Pretzell

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 20. syyskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö