Postupak : 2017/0353(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0277/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0277/2018

Rasprave :

PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 21

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0397

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1379kWORD 171k
6.9.2018
PE 620.871v02-00 A8-0277/2018

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestitelj: Nicola Danti

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0795),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 33., 114. i 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0004/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 23. svibnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0277/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kako bi se zajamčilo slobodno kretanje proizvoda unutar Unije, nužno je osigurati da ti proizvodi ispunjavaju zahtjeve kojima se osigurava visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zaštita zdravlja i sigurnost općenito, zaštita zdravlja i sigurnost na radnome mjestu, zaštita potrošača, zaštita okoliša i javna sigurnost. Čvrsta provedba tih zahtjeva ključna je za pravilnu zaštitu tih interesa i za stvaranje uvjeta za uspješan razvoj poštenog tržišnog natjecanja na tržištu Unije. Pravila su stoga ključna kako bi se provedba zajamčila na cijelom unutarnjem tržištu, pa i za proizvode koji ulaze u Uniju iz trećih zemalja.

(1)  Kako bi se zajamčilo slobodno kretanje proizvoda unutar Unije, nužno je osigurati da su ti proizvodi u potpunosti sukladni sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju i ispunjavaju zahtjeve kojima se osigurava visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zaštita zdravlja i sigurnost općenito, zaštita zdravlja i sigurnost na radnome mjestu, zaštita potrošača, zaštita okoliša i javna sigurnost. Čvrsta provedba tih zahtjeva ključna je za pravilnu zaštitu tih interesa i za stvaranje uvjeta za uspješan razvoj poštenog tržišnog natjecanja na tržištu Unije. Pravila su stoga ključna kako bi se provedba zajamčila na cijelom unutarnjem tržištu, bez obzira na to stavljaju li se proizvodi na tržište tradicionalnim ili elektroničkim putem i bez obzira na to jesu li proizvedeni u Uniji ili ulaze u Uniju iz trećih zemalja.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Pravila Unije za proizvode pokrivaju velik dio proizvoda proizvedenih u Uniji. Sve veći broj nezakonitih i nesukladnih proizvoda na tržištu ugrožava građane koji su izloženi potencijalno opasnim proizvodima, često podrazumijeva kršenje drugih propisa Unije, podriva europsko tržište rada, zdravstvene i ekološke standarde i narušava tržišno natjecanje. Gospodarski subjekti koji prodaju sukladne proizvode posebno se suočavaju s narušenim tržišnim natjecanjem zbog onih koji ne ispunjavaju svoje obveze ili namjerno zaobilaze pravila kako bi ostvarili konkurentnu prednost.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Jačanje jedinstvenog tržišta za robu daljnjim mjerama kojima se želi onemogućiti stavljanje nesukladnih proizvoda na tržište Unije utvrđeno je kao prioritet u Komunikaciji Komisije „Poboljšanje jedinstvenog tržišta: više prilika za ljude i poduzeća”24. To bi trebalo ostvariti jačanjem nadzora tržišta, pružanjem pravih poticaja gospodarskim subjektima, jačanjem provjera sukladnosti i promicanjem bliskije prekogranične suradnje među provedbenim tijelima, među ostalim, suradnjom s carinskim tijelima.

(2)  Jačanje jedinstvenog tržišta za robu daljnjim mjerama kojima se želi onemogućiti stavljanje nesukladnih proizvoda na tržište Unije utvrđeno je kao prioritet u Komunikaciji Komisije „Poboljšanje jedinstvenog tržišta: više prilika za ljude i poduzeća”24. To bi trebalo ostvariti jačanjem nadzora tržišta, pružanjem jasnih, transparentnih i sveobuhvatnih pravila gospodarskim subjektima, jačanjem provjera sukladnosti i promicanjem bliskije prekogranične suradnje među provedbenim tijelima, među ostalim, suradnjom s carinskim tijelima.

__________________

__________________

24 COM(2015) 550 final od 28. listopada 2015.

24 COM(2015) 550 final od 28. listopada 2015.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Potrebno je ojačati okvir za nadzor tržišta s ciljem daljnjeg poboljšanja sukladnosti sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju i provedbe tog zakonodavstva.

(3)  U ovom se trenutku pravila za nadzor tržišta ne provode u dovoljnoj mjeri. Stoga je potrebno ojačati okvir za nadzor tržišta s ciljem daljnjeg poboljšanja sukladnosti sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju i provedbe tog zakonodavstva.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U Direktivi 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća25 utvrđuju se opći zahtjevi za sigurnost svih potrošačkih proizvoda te se navode posebne obveze i ovlasti država članica u pogledu opasnih proizvoda te razmjene informacija o tome u okviru Unijina sustava brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode (RAPEX). Ovlaštena tijela za nadzor tržišta trebaju imati mogućnost poduzimanja konkretnijih mjera koje su im dostupne u skladu s tom Direktivom. Kako bi se postigla viša razina sigurnosti potrošačkih proizvoda, trebalo bi dopuniti mehanizme razmjene informacija i situacije koje zahtijevaju brzu intervenciju, a navedeni su u Direktivi 2001/95/EZ i podcrtani Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća26, kako bi bili djelotvorniji.

(4)  U Direktivi 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća25 utvrđuju se opći zahtjevi za sigurnost svih potrošačkih proizvoda te se navode posebne obveze i ovlasti država članica u pogledu opasnih proizvoda te razmjene informacija o tome u okviru Unijina sustava brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode (RAPEX). Ovlaštena tijela za nadzor tržišta trebaju imati mogućnost poduzimanja konkretnijih mjera koje su im dostupne u skladu s tom Direktivom. Kako bi se postigla viša razina sigurnosti, kvalitete i pouzdanosti potrošačkih proizvoda, trebalo bi dopuniti mehanizme razmjene informacija i situacije koje zahtijevaju brzu intervenciju, a navedeni su u Direktivi 2001/95/EZ i podcrtani Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća26, kako bi bili djelotvorniji.

__________________

__________________

25 Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (SL L 11, 15.1.2002., str. 4).

25 Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (SL L 11, 15.1.2002., str. 4).

26 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30).

26 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Uredbom bi trebalo obuhvatiti proizvode koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju navedenom u Prilogu. Zakonodavstvom navedenim u Prilogu trebalo bi obuhvatiti cjelokupno zakonodavstvo Unije o usklađivanju gotovih proizvoda, osim hrane i hrane za životinje, medicinskih proizvoda za ljudsku i životinjsku uporabu, živih biljaka i životinja, proizvoda ljudskog porijekla i proizvoda biljaka i životinja koji su u izravnoj vezi s njihovom daljnjom reprodukcijom. Time će se osigurati jedinstven okvir za nadzor tih proizvoda na tržištu cijele Unije. Stoga je potrebno izmijeniti nekoliko instrumenata zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda, posebno kako bi se uklonila upućivanja na određene odredbe Uredbe (EZ) br. 765/2008. Ako se u budućnosti donese novo zakonodavstvo Unije o usklađivanju, njime će se morati propisati hoće li se ova Uredba primjenjivati i na njega.

(5)  Uredbom bi trebalo obuhvatiti proizvode koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju navedenom u Prilogu. Zakonodavstvom navedenim u Prilogu trebalo bi obuhvatiti cjelokupno zakonodavstvo Unije o usklađivanju gotovih proizvoda, osim hrane i hrane za životinje, medicinskih proizvoda za ljudsku i životinjsku uporabu, živih biljaka i životinja, proizvoda ljudskog porijekla i proizvoda biljaka i životinja koji su u izravnoj vezi s njihovom daljnjom reprodukcijom. Time će se osigurati jedinstven okvir za nadzor tih proizvoda na tržištu cijele Unije i pomoći povećati povjerenje kupaca u proizvode koji se stavljaju na tržište Unije. Stoga je potrebno izmijeniti nekoliko instrumenata zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda, posebno kako bi se uklonila upućivanja na određene odredbe Uredbe (EZ) br. 765/2008. Ako se u budućnosti donese novo zakonodavstvo Unije o usklađivanju, njime će se morati propisati hoće li se ova Uredba primjenjivati i na njega.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Sigurnost potrošača uvelike ovisi o aktivnoj provedbi zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda kojim su propisani sigurnosni zahtjevi. Stoga je nužno ojačati provedbene mjere Trebalo bi ih neprestano poboljšavati i povećavati im djelotvornost kako bi se uskladile s trenutačnim izazovima na globalnom tržištu i sve složenijim opskrbnim lancem.

(7)  Sigurnost potrošača uvelike ovisi o aktivnoj provedbi zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda kojim su propisani sigurnosni zahtjevi. Stoga je nužno ojačati provedbene mjere, uključujući u pogledu proizvoda koji se krajnjim korisnicima u Uniji nude na prodaju na internetu. Trebalo bi ih neprestano poboljšavati i povećavati im djelotvornost kako bi se uskladile s trenutačnim izazovima na globalnom tržištu i sve složenijim opskrbnim lancem.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Odgovornost za provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda trebale bi snositi države članice – od njihovih tijela za nadzor tržišta trebalo bi tražiti da osiguraju potpunu sukladnost sa zakonodavstvom. Države članice trebale bi stoga uspostaviti sustavne pristupe kako bi osigurale djelotvornost nadzora tržišta i drugih provedbenih mjera.

(9)  Odgovornost za provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda trebale bi snositi države članice – od njihovih tijela za nadzor tržišta trebalo bi tražiti da osiguraju potpunu sukladnost sa zakonodavstvom. Države članice trebale bi stoga uspostaviti usklađene sustavne pristupe kako bi osigurale djelotvornost nadzora tržišta i drugih provedbenih mjera. U tom bi pogledu države članice trebale pratiti svoja nacionalna tijela za nadzor tržišta kako bi osigurale da ispunjavaju zahtjeve utvrđene ovom Uredbom.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Kako bi se tijelima za nadzor tržišta pomoglo u osiguravanju jedinstvene primjene ove Uredbe i ocijenilo ispunjavaju li zahtjeve ove Uredbe, trebao bi se uspostaviti učinkovit sustav istorazinskog ocjenjivanja.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Razvoj e-trgovine u velikoj je mjeri proizišao iz rasta broja davatelja usluga informacijskog društva, obično na platformama i uz naknadu, koji nude posredničke usluge pohranom sadržaja trećih strana, no nad tim sadržajem nemaju kontrolu te stoga ne djeluju u ime gospodarskog subjekta. Uklanjanjem sadržaja povezanog s nesukladnim proizvodima ili, ako uklanjanje nije izvedivo, blokadom pristupa nesukladnim proizvodima koji se nude u okviru tih usluga ne bi se trebali u pitanje dovesti propisi utvrđeni Direktivom 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća55. Posebno, davateljima usluga ne bi trebalo nametnuti opću obvezu praćenja informacija koje prenose ili pohranjuju, niti bi im trebalo nametnuti opću obvezu aktivnog traženja činjenica ili okolnosti koje upućuju na nezakonitu aktivnost. Nadalje, davatelji usluga smještaja na poslužitelju ne bi trebali biti odgovorni tako dugo dok nemaju stvarnih saznanja o nezakonitoj aktivnosti ili nezakonitim informacijama i nisu svjesni činjenica ili okolnosti iz kojih su nezakonita aktivnost ili nezakonite informacije vidljive.

(13)  Razvoj e-trgovine u velikoj je mjeri proizišao iz rasta broja davatelja usluga informacijskog društva, obično na platformama i uz naknadu, koji nude posredničke usluge pohranom sadržaja trećih strana, no nad tim sadržajem nemaju kontrolu te stoga ne djeluju u ime gospodarskog subjekta. Uklanjanjem sadržaja povezanog s nesukladnim proizvodima ili, ako uklanjanje nije izvedivo, blokadom pristupa nesukladnim proizvodima koji se nude u okviru tih usluga ne bi se trebali u pitanje dovesti propisi utvrđeni Direktivom 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća55, uzimajući pritom u obzir i Preporuku Komisije (EU) 2018/334 od 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja.

__________________

__________________

55 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini), SL L 178, 17.7.2000., str. 1.

55 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini), SL L 178, 17.7.2000., str. 1.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Iako predmet ove Uredbe nije zaštita prava intelektualnog vlasništva, trebalo bi bez obzira na to imati na umu da krivotvoreni proizvodi često nisu sukladni sa zahtjevima utvrđenima u zakonodavstvu Unije o usklađivanju, da se njima često uzrokuje ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost krajnjih korisnika, narušava tržišno natjecanje, ugrožava interes javnosti i podržavaju druge nezakonite aktivnosti. Stoga bi države članice trebale nastaviti poduzimati konkretne mjere za sprečavanje ulaska krivotvorenih proizvoda na tržište Unije u skladu s Uredbom (EU) 608/2013. Carinska tijela trebala bi, radi učinkovitosti, biti u mogućnosti iskoristiti svoju stručnost i relevantne informacije o rizicima, koje se odnose na proizvode koji krše prava intelektualnog vlasništva, također u svrhu djelotvornog nadzora tržišta u pogledu proizvoda koji ulaze na tržište Unije u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Na pravednijem jedinstvenom tržištu trebali bi biti osigurani jednaki uvjeti tržišnog natjecanja za sve gospodarske subjekte i zaštita od nepoštene konkurencije. U tu je svrhu nužna ojačana provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Dobra suradnja među proizvođačima i tijelima za nadzor tržišta ključna je za brzu intervenciju i korektivne mjere u vezi s proizvodom. Važno je da postoji subjekt za kontakt s poslovnim nastanom u Uniji kako bi se tijela za nadzor tržišta imala kome obratiti s pitanjima u vezi sa sukladnošću proizvoda sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju. Subjekt odgovoran za pružanje takvih informacija o sukladnosti može biti proizvođač, uvoznik ili drugi subjekt kojeg je proizvođač imenovao u tu svrhu, primjerice drugi gospodarski subjekt. Uloga subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti s poslovnim nastanom u Uniji ključna je kako bi tijela za nadzor tržišta mogla imati sugovornika s poslovnim nastanom u Uniji te za pravodobno izvršavanje specifičnih zadaća kako bi proizvodi bili sukladni zahtjevima zakonodavstva Unije o usklađivanju, od čega koristi imaju potrošači, radnici i poduzeća u Uniji. Odredbe u ovoj Uredbi kojima se propisuje da u Uniji mora postojati subjekt odgovoran za informacije o sukladnosti ne bi se trebale primjenjivati ako se u praksi isti rezultat ostvaruje s pomoću specifičnih zahtjeva utvrđenih u određenim pravnim instrumentima za proizvode, konkretno u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1223/2009, članku 15. Uredbe (EU) 2017/745 i članku 15. Uredbe 2017/746.

(14)  Na pravednijem jedinstvenom tržištu trebali bi biti osigurani jednaki uvjeti tržišnog natjecanja za sve gospodarske subjekte i zaštita od nepoštene konkurencije. U tu je svrhu nužna ojačana provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Dobra suradnja među proizvođačima i tijelima za nadzor tržišta ključna je za brzu intervenciju i korektivne mjere u vezi s proizvodom. Važno je da postoji referentni subjekt s poslovnim nastanom u Uniji kako bi se tijela za nadzor tržišta imala kome obratiti s pitanjima u vezi sa sukladnošću proizvoda sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju i koji bi mogao provoditi mjere za ispravljanje slučajeva nesukladnosti. Referentni subjekt trebao bi biti proizvođač, uvoznik, ako proizvođač nema poslovni nastan na području Unije, ili ovlašteni predstavnik kojeg je proizvođač imenovao u tu svrhu.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Razvoj e-trgovine postavlja određene izazove tijelima za nadzor tržišta u pogledu osiguravanja sukladnosti proizvoda koji se prodaju na internetu i učinkovite provedbe zakonodavstva Unije o usklađivanju. Povećava se broj gospodarskih subjekata koji proizvode potrošačima nude izravno elektroničkim putem. Stoga je uloga referentnog subjekta ključna kako bi tijela za nadzor tržišta mogla imati sugovornika s poslovnim nastanom u Uniji te za pravodobno izvršavanje specifičnih zadaća kako bi proizvodi bili sukladni zahtjevima zakonodavstva Unije o usklađivanju, od čega koristi imaju potrošači, radnici i poduzeća u Uniji. Kako bi se popunila postojeća praznina i osigurala da uvijek postoji referentni subjekt s poslovnim nastanom u Uniji u pogledu proizvoda, proizvođač s poslovnim nastanom izvan Unije, ako nema uvoznika, trebao bi imenovati ovlaštenog predstavnika koji bi imao obvezu referentnog subjekta prema tijelima za nadzor tržišta.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14b)  Zbog obveza referentnog subjekta ne bi se trebale dovoditi u pitanje postojeće obveze i odgovornost proizvođača, uvoznika i ovlaštenog zastupnika na temelju relevantnog zakonodavstva Unije o usklađivanju. Odredbe u ovoj Uredbi kojima se propisuje da u Uniji mora postojati referentni subjekt ne bi se trebale primjenjivati ako se u praksi isti rezultat ostvaruje s pomoću specifičnih zahtjeva utvrđenih u određenim pravnim instrumentima za proizvode, konkretno u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1223/2009, članku 15. Uredbe (EU) 2017/745 i članku 15. Uredbe (EU) 2017/746.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Države članice trebale bi pomagati gospodarskim subjektima ili informiranjem o primjenjivom zakonodavstvu Unije o usklađivanju putem kontaktnih točaka za proizvode uspostavljenih prema Uredbi (EU) [umetnuti upućivanje na novu Uredbu o uzajamnom priznavanju ]56 ili tako da tijela za nadzor tržišta daju smjernice o tome u okviru sporazuma o partnerstvu za sukladnost. Tijela za nadzor tržišta trebala bi imati mogućnost nadogradnje postojeće suradnje s dionicima i dozvolu za sklapanje memoranduma o razumijevanju s dionicima kako bi promicala sukladnost ili utvrđivala nesukladnost u pogledu kategorija proizvoda na određenom zemljopisnom području.

(15)  Države članice trebale bi pomagati gospodarskim subjektima informiranjem o primjenjivom zakonodavstvu Unije o usklađivanju putem kontaktnih točaka za proizvode uspostavljenih prema Uredbi (EU) [umetnuti upućivanje na novu Uredbu o uzajamnom priznavanju ]56. Tijela za nadzor tržišta trebala bi imati mogućnost nadogradnje postojeće suradnje s dionicima i dozvolu za sklapanje memoranduma o razumijevanju s dionicima kako bi podizala razinu osviještenosti, davala savjete i smjernice, promicala dobrovoljne akcije, promicala sukladnost ili utvrđivala nesukladnost u pogledu kategorija proizvoda na određenom zemljopisnom području, uključujući u slučaju proizvoda koji se prodaju elektroničkim putem.

__________________

__________________

56 Uredba (EU) […] Europskog parlamenta i Vijeća od ... (SL L, , str.)

56 Uredba (EU) […] Europskog parlamenta i Vijeća od ... (SL L, , str.)

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  S razvojem e-trgovine pojavljuju se određeni izazovi u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti krajnjih korisnika od nesukladnih proizvoda. Stoga bi države članice trebale osigurati učinkovitu organizaciju svojih aktivnosti nadzora tržišta u pogledu proizvoda koji se prodaju na internetu. Aktivnosti u pogledu tih proizvoda trebale bi se provoditi proaktivno i reaktivno te bi se trebali uzimati u obzir različiti izvori informacija, kao što su RAPEX, globalni portal Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) za opoziv proizvoda, pritužbe potrošača i informacije primljene od drugih tijela, gospodarskih subjekata i medija.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16b)  Pri provođenju tržišnog nadzora proizvoda koji se nude na internetu, tijela za nadzor tržišta suočavaju se s brojnim poteškoćama poput praćenja proizvoda koji se nude na prodaju na internetu, utvrđivanja za to odgovornih gospodarskih subjekata ili provođenja ocjena rizika ili ispitivanja neškodljivosti zbog nemogućnosti fizičkog pristupa proizvodima. Na temelju postojećih kolektivnih iskustava i boljih praksi Komisija je objavila Obavijest o nadzoru tržišta u pogledu proizvoda koji se prodaju na internetu (2017/C 250/01) kako bi doprinijela boljem razumijevanju zakonodavstva Unije o proizvodima i ujednačenijoj i dosljednijoj primjeni tog zakonodavstva na proizvode koji se prodaju na internetu. Uz obvezne zahtjeve za organizaciju nadzora tržišta proizvoda koji se prodaju na internetu, što se uvodi ovom Uredbom, države članice se potiče i da se koriste tom Obavijesti kao dopunskim dokumentom sa smjernicama i referencom za dobre prakse nadzora tržišta i komunikacije s poduzećima i potrošačima.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16c)  Trebalo bi posvetiti posebnu pozornost širenju interneta stvari i sve većem broju uređaja opremljenih umjetnom inteligencijom, uzimajući u obzir da se potrošači svakodnevno sve više koriste povezanim uređajima. Regulatornim okvirom Unije trebalo bi se riješiti pitanje trenutačnih sigurnosnih prijetnji takvih uređaja koje je moguće hakirati, što predstavlja nove opasnosti na daljinu. U području interneta stvari i umjetne inteligencije sigurnost i neškodljivost proizvoda ključne su kako bi se zajamčila sigurnost njihovih korisnika. U tom bi pogledu ova Uredba trebala biti u potpunosti usklađena s Uredbom o ENISA-i [2017/0225(COD)] i Komunikacijom o umjetnoj inteligenciji za Europu COM(2018)237.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16d)  U doba stalnog razvoja digitalnih tehnologija moraju se istražiti nova rješenja utemeljena na stanju na tržištu koja bi mogla doprinijeti učinkovitom nadzoru tržišta unutar Unije. U tom kontekstu trebalo bi potaknuti države članice i Komisiju da uzmu u obzir potencijal tehnologija lanca blokova i nova pravila o označavanju proizvoda koja bi mogla zamijeniti tradicionalne metode označavanja te olakšati rad tijela za nadzor tržišta pružajući lako dostupne i strukturirane informacije o proizvodu elektroničkim putem.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Aktivnosti za nadzor tržišta trebale bi biti temeljite i djelotvorne kako bi se osigurala ispravna primjena zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Budući da kontrole gospodarskim subjektima mogu predstavljati opterećenje, tijela za nadzor tržišta pri organizaciji i provedbi inspekcija trebala bi uzeti u obzir njihove interese i navedeno opterećenje ograničiti na ono što je nužno za provedbu učinkovitih i djelotvornih kontrola. Nadležna tijela države članice trebala bi provoditi aktivnosti nadzora tržišta s jednakom pažnjom neovisno o tome utječe li nesukladnost proizvoda na državno područje te države članice ili bi mogla utjecati na tržište druge države članice.

(18)  Aktivnosti za nadzor tržišta trebale bi biti temeljite i djelotvorne kako bi se osigurala ispravna primjena zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Budući da kontrole gospodarskim subjektima mogu predstavljati opterećenje, tijela za nadzor tržišta pri organizaciji i provedbi inspekcija trebala bi uzeti u obzir interese tih subjekata i navedeno opterećenje ograničiti na ono što je nužno za provedbu učinkovitih i djelotvornih kontrola. Nadležna tijela države članice trebala bi provoditi aktivnosti nadzora tržišta s jednakom pažnjom neovisno o tome utječe li nesukladnost proizvoda na državno područje te države članice ili bi mogla utjecati na tržište druge države članice. Trebalo bi utvrditi jedinstvene uvjete za inspekcijske aktivnosti koje tijela za nadzor tržišta provode kada neki proizvod predstavlja poznat ili novi rizik.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Odredbe Uredbe (EZ) br. 765/2008 provode se u mnogim različitim i posebnim oblicima na nacionalnoj razini. Razlike se pojavljuju ne samo u smislu raspodjele nadležnosti između tijela za nadzor tržišta, nego i u smislu unutarnjih mehanizama za koordinaciju na nacionalnoj razini, razine raspoloživih financijskih sredstava namijenjenih nadzoru tržišta, strategija i pristupa u pogledu nadzora tržišta, kao i ovlasti u pogledu nesukladnih proizvoda i iznosa kazni za povrede, što vodi rascjepkanoj provedbi zakonodavstva Unije o usklađivanju. Zbog te rascjepkanosti tijela nekih država članica rigoroznija su od drugih, a to bi za posljedicu moglo imati manje djelotvornu moć odvraćanja, nejednake uvjete za poduzeća u nekim državama članicama te potencijalnu neravnotežu u pogledu razine sigurnosti proizvoda u cijeloj Uniji.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  Provedba i izvršavanje ovlasti u primjeni ove Uredbe trebali bi biti razmjerni i adekvatni u odnosu na prirodu i ukupnu stvarnu štetu slučaja nesukladnosti za javni interes koji se štiti zakonodavstvom Unije o usklađivanju. Tijela za nadzor tržišta trebala bi uzeti u obzir sve činjenice i okolnosti slučaja te bi trebala odabrati najprimjerenije mjere koje su ključne za rješavanje slučaja povrede. Te bi mjere trebale biti razmjerne, djelotvorne i odvraćajuće.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Uredbom ne bi trebalo dovoditi u pitanje slobodu država članica da odaberu sustav provedbe koji smatraju prikladnim. Države članice trebale bi imati slobodu odabrati mogu li njihova tijela za nadzor tržišta izravno provoditi istrage i aktivnosti provedbe ili se mogu prijaviti nadležnim sudovima.

(20)  Provedba i izvršavanje ovlasti u primjeni ove Uredbe trebali bi se isto tako odvijati u skladu s drugim zakonima Unije i nacionalnim zakonima, uključujući primjenjiva postupovna jamstva i načela temeljnih prava, te se Uredbom ne bi trebalo dovoditi u pitanje slobodu država članica da odaberu sustav provedbe koji smatraju prikladnim. Države članice trebale bi moći slobodno utvrditi uvjete i ograničenja za izvršavanje ovlasti u nacionalnom pravu, u skladu s pravom Unije. Države članice trebale bi imati slobodu odabrati mogu li njihova tijela za nadzor tržišta izravno provoditi istrage i aktivnosti provedbe ili se mogu obratiti drugim nadležnim javnim tijelima ili prijaviti nadležnim sudovima.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Tijela za nadzor tržišta trebala bi imati pristup svim potrebnim dokazima, podacima i informacijama u vezi s predmetom istrage kako bi utvrdila je li povrijeđeno primjenjivo zakonodavstvo Unije o usklađivanju, a posebno kako bi utvrdila odgovorni gospodarski subjekt, neovisno o tome tko posjeduje dokaze, informacije i podatke o kojima je riječ te neovisno o tome gdje se oni nalaze i u kojem se obliku čuvaju. Tijela za nadzor tržišta trebala bi moći zatražiti od trećih strana u digitalnom lancu vrijednosti da pruže sve potrebne dokaze, podatke i informacije.

(22)  Tijela za nadzor tržišta trebala bi imati pristup svim potrebnim dokazima, podacima, tehničkim specifikacijama i drugim informacijama u vezi s predmetom istrage kako bi utvrdila je li povrijeđeno primjenjivo zakonodavstvo Unije o usklađivanju, a posebno kako bi utvrdila odgovorni gospodarski subjekt, neovisno o tome tko posjeduje dokaze, informacije i podatke o kojima je riječ te neovisno o tome gdje se oni nalaze i u kojem se obliku čuvaju. Tijela za nadzor tržišta trebala bi moći zatražiti od trećih strana u digitalnom lancu vrijednosti da pruže sve potrebne dokaze, podatke i informacije.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Tijela za nadzor tržišta trebala bi moći zatražiti od bilo kojeg predstavnika ili člana osoblja dotičnog gospodarskog subjekta da objasni ili navede činjenice, informacije ili dokumente koji se odnose na predmet terenske inspekcije i zabilježiti njihove odgovore.

(24)  Tijela za nadzor tržišta trebala bi moći zatražiti od predstavnika gospodarskog subjekta ili relevantnog člana osoblja dotičnog gospodarskog subjekta da objasni ili navede činjenice, informacije ili dokumente koji se odnose na predmet terenske inspekcije i zabilježiti njihove odgovore.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Tijela za nadzor tržišta trebala bi moći provjeriti sukladnost proizvoda koje treba staviti na raspolaganje na tržištu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju te pribaviti dokaze o nesukladnosti. Trebala bi, stoga, imati ovlasti za testne kupnje, kao i za tajne kupnje ako dokaze nije moguće pribaviti drugim sredstvima.

(25)  Tijela za nadzor tržišta trebala bi moći provjeriti sukladnost proizvoda koje treba staviti na raspolaganje na tržištu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju, pregledati ih i nad njima provesti obrnuti inženjering kako bi pribavila dokaze o nesukladnosti. Trebala bi, stoga, imati ovlasti za testne kupnje, kao i za tajne kupnje ako dokaze nije moguće pribaviti drugim sredstvima.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Tijela za nadzor tržišta trebala bi, posebno u digitalnom okruženju, moći brzo i djelotvorno ukloniti nesukladnost, posebno ako gospodarski subjekt koji prodaje proizvod sakrije svoj identitet ili se preseli unutar Unije ili u treću zemlju kako bi izbjegao provedbu. U slučajevima kada postoji opasnost od ozbiljne i nepopravljive štete za krajnje korisnike zbog nesukladnosti tijela za nadzor tržišta trebala bi moći poduzeti privremene mjere ako nisu dostupni drugi načini sprečavanja ili ublažavanja takve štete, uključujući, ako je to nužno, obustavu web-mjesta, usluga ili računa ili blokiranje potpuno kvalificiranog naziva domene na određeno razdoblje, u skladu s načelima utvrđenima u Direktivi 2000/31/EZ. Nadalje, tijela za nadzor tržišta trebala bi imati ovlasti da zatvore web-mjesto, uslugu ili račun ili njihov dio, ili da izbrišu potpuno kvalificirani naziv domene, ili da to zatraže od davatelja usluga treće strane.

(26)  Tijela za nadzor tržišta trebala bi, posebno u digitalnom okruženju, moći brzo i djelotvorno ukloniti nesukladnost, posebno ako gospodarski subjekt koji prodaje proizvod sakrije svoj identitet ili se preseli unutar Unije ili u treću zemlju kako bi izbjegao provedbu. U slučajevima kada postoji opasnost od ozbiljne i nepopravljive štete za krajnje korisnike zbog nesukladnosti tijela za nadzor tržišta trebala bi moći poduzeti mjere, ako su propisno opravdane i razmjerne i ako nisu dostupni drugi načini sprečavanja ili ublažavanja takve štete, uključujući, ako je to nužno, obustavu web-mjesta, usluga ili računa ili blokiranje potpuno kvalificiranog naziva domene na određeno razdoblje, u skladu s načelima utvrđenima u Direktivi 2000/31/EZ. Nadalje, tijela za nadzor tržišta trebala bi imati ovlasti da zatvore web-mjesto, uslugu ili račun ili njihov dio, ili da izbrišu potpuno kvalificirani naziv domene, ili da to zatraže od davatelja usluga treće strane.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Tijela za nadzor tržišta postupaju u interesu gospodarskih subjekata, krajnjih korisnika i šire javnosti kako bi osigurala da se javni interesi utvrđeni zakonodavstvom Unije o usklađivanju u području proizvoda dosljedno čuvaju i štite primjerenim provedbenim mjerama te da se sukladnost s tim zakonodavstvom osigurava primjerenim kontrolama u cijelom opskrbnom lancu. Stoga bi tijela za nadzor tržišta trebala gospodarskim subjektima, krajnjim korisnicima i široj javnosti odgovarati za učinkovitost i djelotvornost aktivnosti koje provode. Trebala bi osigurati pristup informacijama u vezi s organizacijom i obavljanjem svojih aktivnosti, uključujući kontrole, te redovito objavljivati informacije o provedenim aktivnostima i rezultate takvih aktivnosti. Pod određenim uvjetima trebala bi također imati pravo na objavljivanje ili stavljanje na raspolaganje informacija o sukladnosti pojedinačnih gospodarskih subjekata na temelju rezultata kontrola tržišta.

(27)  Tijela za nadzor tržišta postupaju u interesu gospodarskih subjekata, krajnjih korisnika i šire javnosti kako bi osigurala da se javni interesi utvrđeni zakonodavstvom Unije o usklađivanju u području proizvoda dosljedno čuvaju i štite primjerenim provedbenim mjerama te da se sukladnost s tim zakonodavstvom osigurava primjerenim kontrolama u cijelom opskrbnom lancu. Stoga bi tijela za nadzor tržišta trebala gospodarskim subjektima, krajnjim korisnicima i široj javnosti odgovarati za učinkovitost i djelotvornost aktivnosti koje provode. Trebala bi osigurati pristup informacijama u vezi s organizacijom i obavljanjem svojih aktivnosti, uključujući kontrole, te redovito objavljivati informacije o provedenim aktivnostima i rezultate takvih aktivnosti. Pod određenim uvjetima trebala bi također imati pravo na objavljivanje ili stavljanje na raspolaganje informacija o sukladnosti pojedinačnih gospodarskih subjekata na temelju rezultata kontrola tržišta te gospodarskim subjektima dati priliku da komentiraju informacije koje se odnose na njih prije njihovog objavljivanja.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Kako bi se osigurale pouzdanost i dosljednost ispitivanja diljem Unije u okviru nadzora tržišta, Komisija bi trebala odrediti objekte Unije za ispitivanje. Nadalje, trebalo bi razviti sveobuhvatniji informacijski sustav za dijeljenje rezultata ispitivanja unutar Unije kako bi se izbjeglo nepotrebno udvostručavanje i osigurala veća dosljednost na razini Unije.

(33)  Kako bi se osigurale učinkovitost i dosljednost ispitivanja diljem Unije u okviru nadzora tržišta u pogledu određenih proizvoda ili određene kategorije proizvoda ili konkretnih rizika povezanih s kategorijom ili skupinom proizvoda, Komisija bi trebala odrediti objekte Unije za ispitivanje. Nadalje, trebalo bi razviti sveobuhvatniji informacijski sustav za dijeljenje rezultata ispitivanja unutar Unije kako bi se izbjeglo nepotrebno udvostručavanje i osigurala veća dosljednost na razini Unije.

Amandman  30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Od država članica trebalo bi se tražiti da osiguraju dostupnost primjerenih financijskih resursa radi zapošljavanja odgovarajućeg osoblja i nabave primjerene opreme za tijela za nadzor tržišta. Djelotvorne aktivnosti nadzora tržišta zahtijevaju mnogo resursa, pa je potrebno osigurati stabilnu opskrbu resursima u bilo kojem trenutku i u skladu s potrebama. Financiranje javnim sredstvima stoga bi trebalo dopuniti naplatom naknada za pokrivanje troškova nastalih provedbom aktivnosti nadzora tržišta u pogledu proizvoda za koje je utvrđeno da su nesukladni te primjereno uzeti u obzir dotadašnju sukladnost gospodarskih subjekata.

(35)  Od država članica trebalo bi se tražiti da osiguraju dostupnost primjerenih financijskih resursa radi zapošljavanja odgovarajućeg osoblja i nabave primjerene opreme za tijela za nadzor tržišta. Djelotvorne aktivnosti nadzora tržišta zahtijevaju mnogo resursa, pa je potrebno osigurati stabilnu opskrbu resursima u bilo kojem trenutku i u skladu s potrebama. Administrativne i automatizirane provjere ne mogu služiti kao zamjena fizičkim kontrolama kojima se jamči da je proizvod u znatnoj mjeri usklađen s odgovarajućim zakonodavstvom Unije. Financiranje javnim sredstvima stoga bi trebalo dopuniti naplatom naknada za pokrivanje troškova nastalih provedbom aktivnosti nadzora tržišta u pogledu proizvoda za koje je utvrđeno da su nesukladni te primjereno uzeti u obzir dotadašnju sukladnost gospodarskih subjekata.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Djelotvoran način na koji se može osigurati da se nesigurni ili nesukladni proizvodi ne stave na tržište Unije jest otkrivanje takvih proizvoda prije njihova puštanja u slobodni promet. Carinska tijela koja su zadužena za kontrolu proizvoda koji ulaze na carinsko područje Unije imaju cjelovit pregled nad trgovinskim tokovima preko vanjskih granica i stoga bi se od njih trebalo tražiti da provode primjerene kontrole u skladu s procjenom rizika kako bi pridonosila sigurnosti tržišta. Jednaka provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda može se ostvariti samo sustavnom suradnjom i razmjenom informacija među tijelima za nadzor tržišta i carinskim tijelima. Carinska tijela trebala bi dovoljno unaprijed primiti sve potrebne informacije od tijela za nadzor tržišta u pogledu nesukladnih proizvoda ili informacije o gospodarskim subjektima za koje je utvrđen veći rizik od nesukladnosti. Carinska bi tijela pak trebala pravodobno obavijestiti tijela za nadzor tržišta o puštanju proizvoda u slobodni promet i o rezultatima kontrola ako su te informacije relevantne za provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Nadalje, ako Komisija postane svjesna ozbiljnog rizika koji uzrokuje uvezen proizvod, trebala bi obavijestiti države članice o tim rizicima kako bi osigurala koordinirane i djelotvornije kontrole sukladnosti i provedbe na prvim točkama ulaska u Uniju.

(38)  Djelotvoran način na koji se može osigurati da se nesigurni ili nesukladni proizvodi ne stave na tržište Unije jest otkrivanje takvih proizvoda prije njihova puštanja u slobodni promet. Carinska tijela koja su zadužena za kontrolu proizvoda koji ulaze na carinsko područje Unije imaju cjelovit pregled nad trgovinskim tokovima preko vanjskih granica i stoga bi se od njih trebalo tražiti da provode primjerene kontrole u skladu s procjenom rizika kako bi pridonosila sigurnosti tržišta, čime bi se zajamčio visok stupanj zaštite javnog interesa. Jednaka provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda može se ostvariti samo sustavnom suradnjom i razmjenom informacija među tijelima za nadzor tržišta i carinskim tijelima. Carinska tijela trebala bi dovoljno unaprijed primiti sve potrebne informacije od tijela za nadzor tržišta u pogledu nesukladnih proizvoda ili informacije o gospodarskim subjektima za koje je utvrđen veći rizik od nesukladnosti. Carinska bi tijela pak trebala pravodobno obavijestiti tijela za nadzor tržišta o puštanju proizvoda u slobodni promet i o rezultatima kontrola ako su te informacije relevantne za provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Nadalje, ako Komisija postane svjesna ozbiljnog rizika koji uzrokuje uvezen proizvod, trebala bi obavijestiti države članice o tim rizicima kako bi osigurala koordinirane i djelotvornije kontrole sukladnosti i provedbe na prvim točkama ulaska u Uniju.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38a)  Komisija bi trebala pratiti rad carinskih tijela i rješavati nedostatke koji bi mogli dovesti do narušavanja jednakih uvjeta, čime bi se proizvođači iz Unije koji ispunjavaju zahtjeve mogli naći u lošijem položaju u odnosu na proizvođače iz trećih zemalja koji izvoze u Uniju. Komisija bi također trebala riješiti praksu u kojoj izvoznici iz trećih zemalja u Uniju odabiru točke ulaska na kojima su kontrole manje sustavne ili blaže.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Kako bi se tijela za nadzor tržišta i carinska tijela poduprla u provedbi zadataka povezanih s kontrolama proizvoda koji ulaze na carinsko područje Unije, trebalo bi dodijeliti povlašteniji tretman proizvodima koje je ovlašteni gospodarski subjekt pustio u slobodni promet, kako je definirano u članku 38. stavku 2. Uredbe (EU) br. 952/2013, do uspostave postupka za razmjenu informacija o statusu ovlaštenih gospodarskih subjekata i njihove dosadašnje sukladnosti u pogledu sigurnosti proizvoda. Takvim bi se pristupom omogućile prilagođenije kontrole proizvoda koji se puštaju u slobodni promet temeljene na riziku.

(39)  Kako bi se tijela za nadzor tržišta i carinska tijela poduprla u provedbi zadataka povezanih s kontrolama proizvoda koji ulaze na carinsko područje Unije, trebalo bi dodijeliti povlašteniji tretman proizvodima koje je ovlašteni gospodarski subjekt pustio u slobodni promet, kako je definirano u članku 38. stavku 2. Uredbe (EU) br. 952/2013, do uspostave postupka za razmjenu informacija o statusu ovlaštenih gospodarskih subjekata i njihove dosadašnje sukladnosti u pogledu sukladnosti sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju i sigurnosti proizvoda. Takvim bi se pristupom omogućile prilagođenije kontrole proizvoda koji se puštaju u slobodni promet temeljene na riziku.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40a)  Trebala bi postojati djelotvorna, brza i točna razmjena podataka između država članica i Komisije. Uredba (EZ) br. 765/2008 sadržava niz, na primjer Informacijski i komunikacijski sustav za nadzor tržišta (ICSMS) i Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode (RAPEX) koji omogućuju koordinaciju među tijelima za nadzor tržišta u Uniji. Ti se alati, zajedno sa sučeljem koje omogućava prijenos podataka iz ICSMS-a u RAPEX moraju održavati i dalje razvijati kako bi se iskoristio njihov puni potencija i povećala razina suradnje i razmjene informacija između država članica i Komisije.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  U tom je kontekstu nužno održavati i dodatno razvijati postojeći Informacijski i komunikacijski sustav za nadzor tržišta (ICSMS). ICSMS bi trebalo nadograditi u svrhu prikupljanja informacija povezanih s provedbom zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda, a mogućnost pristupa trebalo bi dati Komisiji, jedinstvenim uredima za vezu i tijelima za nadzor tržišta, kao i široj javnosti putem javnog sučelja. Nadalje, trebalo bi razviti elektroničko sučelje kako bi se omogućila djelotvorna razmjena informacija među nacionalnim carinskim sustavima i tijelima za nadzor tržišta.

(41)  U tom bi kontekstu ICSMS trebalo nadograditi u svrhu prikupljanja informacija povezanih s provedbom zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda, a mogućnost pristupa trebalo bi dati Komisiji, jedinstvenim uredima za vezu i tijelima za nadzor tržišta, kao i široj javnosti putem javnog sučelja. Nadalje, trebalo bi razviti elektroničko sučelje kako bi se omogućila djelotvorna razmjena informacija među nacionalnim carinskim sustavima i tijelima za nadzor tržišta.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Uredbe u odnosu na ciljeve koji se njome žele postići. U skladu s točkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva59 od 13. travnja 2016. evaluacija bi se trebala temeljiti na načelima učinkovitosti, djelotvornosti, važnosti, usklađenosti i dodane vrijednosti te bi trebala poslužiti kao osnova za ocjenu učinka opcija za daljnje djelovanje.

(42)  Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Uredbe u odnosu na ciljeve koji se njome žele postići, također uzimajući u obzir nova tehnološka, gospodarska, komercijalna i pravna postignuća, posvećujući posebnu pozornost internetu stvari i uređajima opremljenima umjetnom inteligencijom te novim inovativnim rješenjima utemeljenima na tržištu. U skladu s točkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva59 od 13. travnja 2016., evaluacija bi se trebala temeljiti na kriterijima učinkovitosti, djelotvornosti, važnosti, usklađenosti i dodane vrijednosti te bi trebala poslužiti kao osnova za procjenu učinka opcija za daljnje djelovanje, uključujući proširivanje područja primjene ove Uredbe na neusklađene proizvode.

__________________

__________________

59 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

59 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Različitost sankcija diljem Unije jedan je od glavnih razloga za nedovoljno odvraćanje i neravnomjernu zaštitu. Pravila o uspostavi sankcija, uključujući novčane kazne, u nacionalnoj su nadležnosti te bi ih, stoga, trebalo utvrditi nacionalnim zakonodavstvom. Međutim, trebalo bi uspostaviti zajedničke kriterije i vodeća načela za utvrđivanje razine kazni kako bi se diljem Unije ostvario ravnomjeran i djelotvoran odvraćajući učinak. U kontekstu izbjegavanja slabih točaka koje bi mogle potaknuti odabir najpovoljnije nadležnosti („forum-shopping”) ključno je utvrditi skup kriterija za utvrđivanje djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih razina sankcija diljem Unije, posebno u vezi s ponašanjem gospodarskih subjekata u prošlosti, njihovom suradnjom tijekom istrage koju provode tijela za nadzor tržišta te razinama štete.

(44)  Različitost sankcija diljem Unije jedan je od glavnih razloga za nedovoljno odvraćanje i neravnomjernu zaštitu. Pravila o uspostavi sankcija, uključujući novčane kazne, u nacionalnoj su nadležnosti te bi ih, stoga, trebalo utvrditi nacionalnim zakonodavstvom. Međutim, trebalo bi uspostaviti zajedničke kriterije i vodeća načela za utvrđivanje razine kazni kako bi se diljem Unije ostvario ravnomjeran i djelotvoran odvraćajući učinak. U kontekstu izbjegavanja slabih točaka koje bi mogle potaknuti odabir najpovoljnije nadležnosti („forum-shopping”) ključno je utvrditi skup kriterija za utvrđivanje djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih razina sankcija diljem Unije, posebno u vezi s ponašanjem gospodarskih subjekata u prošlosti, posebno ako je utvrđeno ponovljeno kršenje pravila Unije o sukladnosti proizvoda, njihovom suradnjom tijekom istrage koju provode tijela za nadzor tržišta te razinama i ozbiljnosti štete.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44a)  Kako bi se osiguralo provođenje učinkovitih istorazinskih ocjena nacionalnih tijela za nadzor tržišta u pogledu aktivnosti koje obavljaju na temelju ove Uredbe, Komisiji treba delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s osmišljavanjem plana za istorazinske ocjene, utvrđivanjem kriterija u pogledu sastava tima za istorazinske ocjene, metodologijom koja se za njih koristi, njihovim rasporedima, periodičnosti i drugim s njima povezanim zadaćama. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Stoga se ova Uredba mora tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima. Uredbom se posebno nastoje osigurati puno poštovanje zaštite potrošača, sloboda poduzetništva, sloboda izražavanja i informiranja, pravo na vlasništvo i zaštita osobnih podataka,

(47)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i koja su prisutna u ustavnim tradicijama država članica. Stoga se ova Uredba mora tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima, među ostalim onima koji se odnose na slobodu izražavanja te slobodu i pluralizam medija. Uredbom se posebno nastoje osigurati puno poštovanje zaštite potrošača, sloboda poduzetništva, sloboda izražavanja i informiranja, pravo na vlasništvo i zaštita osobnih podataka,

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Cilj je ove Uredbe poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta jačanjem nadzora tržišta proizvoda kako bi se osiguralo da su samo sukladni proizvodi koji ispunjavaju zahtjeve koji osiguravaju visoku razinu zaštite javnih interesa, kao što su zaštita zdravlja i sigurnost općenito, zaštita zdravlja i sigurnost na radnome mjestu, zaštita potrošača, zaštita okoliša i javna sigurnost dostupni na tržištu Unije.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila i postupci za dostavu informacija o sukladnosti određenih proizvoda koji podliježu aktima Unije za usklađivanje uvjeta za stavljanje tih proizvoda na tržište. Njome se utvrđuje okvir za suradnju s gospodarskim subjektima u pogledu tih proizvoda.

Njome se isto tako utvrđuju pravila i postupci za dostavu informacija o sukladnosti određenih proizvoda koji podliježu aktima Unije za usklađivanje uvjeta za stavljanje tih proizvoda na tržište. Njome se utvrđuje okvir za suradnju s gospodarskim subjektima u pogledu tih proizvoda.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predviđa se i okvir za nadzor tržišta tih proizvoda kako bi se osiguralo da ispunjavaju zahtjeve koji osiguravaju visoku razinu zaštite javnih interesa, kao što su zaštita zdravlja i sigurnost općenito, zaštita zdravlja i sigurnost na radnome mjestu, zaštita potrošača, zaštita okoliša i sigurnost.

Briše se.

Obrazloženje

Jasnije utvrđivanje ciljeva ove Uredbe.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Članci 26., 27., 28., 29. i 30. Uredbe primjenjuju se na sve proizvode obuhvaćene zakonodavstvom Unije, ako drugo zakonodavstvo Unije ne sadržava posebne odredbe koje se odnose na organizaciju kontrola proizvoda koji ulaze na tržište Unije.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „nadzor tržišta” znači aktivnosti koje provode i mjere koje poduzimaju tijela za nadzor tržišta kako bi osigurala da su proizvodi sukladni sa zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom Unije o usklađivanju te da ne ugrožavaju zdravlje, sigurnost ili bilo koji drugi aspekt zaštite javnog interesa;

(3)  „nadzor tržišta” znači aktivnosti koje provode i mjere koje poduzimaju tijela za nadzor tržišta kako bi osigurala da su proizvodi sukladni sa zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom Unije o usklađivanju te da ne ugrožavaju opće zdravlje i sigurnost, zdravlje i sigurnost na radnom mjestu, zaštitu potrošača, sigurnost javnosti ili bilo koji drugi aspekt zaštite javnog interesa;

Obrazloženje

Jasnije utvrđivanje ciljeva ove Uredbe.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 12. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  „gospodarski subjekt” znači proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik ili distributer i uključujući:

(12)  „gospodarski subjekt” znači proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik ili distributer i svi drugi subjekti koji podliježu obvezama povezanima sa stavljanjem proizvoda na tržište u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju i uključujući:

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  „ozbiljan rizik” znači svaki ozbiljan rizik, uključujući onaj čiji učinci nisu trenutačni, koji zahtijeva brzu intervenciju tijela za nadzor tržišta;

(15)  „ozbiljan rizik” znači svaki ozbiljan rizik, uključujući one čiji učinci nisu trenutačni, koji zahtijeva brzu intervenciju i praćenje tijela za nadzor tržišta;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Subjekt odgovoran za informacije o sukladnosti

Referentni subjekt

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Proizvod se može staviti na raspolaganje na tržištu samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1.  Proizvod se može staviti na raspolaganje na tržištu samo ako postoji referentni subjekt s poslovnim nastanom u Uniji za taj proizvod.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  proizvođač ima poslovni nastan u Uniji ili u vezi s proizvodom postoji barem jedno od sljedećeg:

Briše se.

(i)  uvoznik;

 

(ii)  fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pisanim putem ovlastio kao osobu odgovornu za izvršavanje zadataka navedenih u stavku 3. i od koje proizvođač traži da te zadatke izvrši u njegovo ime;

 

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  identitet i podaci za kontakt proizvođača, uvoznika ili druge osobe koja ispunjava zahtjeve iz točke (a) javno su dostupni u skladu sa stavkom 4. te su navedeni ili se mogu utvrditi u skladu sa stavkom 5.

Briše se.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Za potrebe stavka 1. referentni subjekt znači jedno od sljedećeg:

 

(a) proizvođač s poslovnim nastanom u Uniji;

 

(b) uvoznik, ako proizvođač nema poslovni nastan u Uniji;

 

(c) ovlašteni zastupnik, ako ne postoji proizvođači s poslovnim nastanom u Uniji ili uvoznik kojeg je proizvođač pisanim putem ovlastio kao osobu za izvršavanje zadataka navedenih u stavku 3. u ime proizvođača;

 

Ovlaštenje iz točke (c) moraju potpisati i proizvođač i ovlašteni predstavnik.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U svrhu ovog članka „subjekt odgovoran za informacije o sukladnosti” znači osoba, proizvođač, uvoznik ili druga osoba koja ispunjava zahtjeve iz članka 1. stavka (a) s obzirom na proizvod ili, ako postoji više takvih osoba, sve te osobe.

Briše se.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Subjekt odgovoran za informacije o sukladnosti izvršava sljedeće zadaće:

3.  Ne dovodeći u pitanje obveze i odgovornosti gospodarskih subjekata u okviru primjenjivog zakonodavstva Unije o usklađivanju, referentni subjekt izvršava sljedeće zadaće:

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako su zakonodavstvom Unije o usklađivanju predviđene EU izjava o sukladnosti i tehnička dokumentacija, održava deklaraciju i tehničku dokumentaciju na raspolaganju tijela za nadzor tržišta tijekom razdoblja propisanog takvim zakonodavstvom;

(a)  ako su zakonodavstvom Unije o usklađivanju predviđene EU izjava o sukladnosti i tehnička dokumentacija, provjerava jesu li EU izjava o sukladnosti i tehnička dokumentacija sastavljeni te održava izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju na raspolaganju tijela za nadzor tržišta tijekom razdoblja propisanog takvim zakonodavstvom;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  bez odgode obavijestiti proizvođača i, gdje je to primjenjivo, druge gospodarske subjekte ako smatra ili ima razloga vjerovati da dotični proizvod nije sukladan s primjenjivim zakonodavstvom Unije o usklađivanju;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  surađuje s tijelima za nadzor tržišta, na njihov zahtjev, u pogledu bilo kakve mjere koja se poduzima za uklanjanje ili, ako to nije moguće, ublažavanje rizika koji proizvod predstavlja.

(c)  surađuje s tijelima za nadzor tržišta i odmah poduzima mjere za uklanjanje ili ispravljanje bilo kakve nesukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u zakonodavstvu Unije o usklađenosti primjenjivom na dotični proizvod, na vlastitu inicijativu ili, ako to nije moguće, ublažavanje rizika koji taj proizvod predstavlja.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  obavješćuje relevantna tijela za nadzor tržišta o prestanku ovlaštenja kojima ga se imenuje gospodarskim subjektom odgovornim za sukladnost u skladu sa stavkom 1.a točkom (c).

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Proizvođači identitet i podatke za kontakt subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti u pogledu proizvoda stavljaju javno na raspolaganje na svojem web-mjestu ili, ako ono ne postoje, na bilo koji drugi način kojim se široj javnosti u Uniji omogućuje da besplatno pristupi tim informacijama.

Briše se.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Identitet i podaci za kontakt subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti s obzirom na proizvod navode se na proizvodu ili ih se može utvrditi iz informacija navedenih na proizvodu, njegovoj ambalaži, njegovu paketu ili popratnom dokumentu.

5.  Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i podaci za kontakt, uključujući poštansku adresu referentnog subjekta s obzirom na proizvod navode se na proizvodu ili, ako to nije moguće zbog veličine ili fizičkih svojstava proizvoda, na njegovoj ambalaži, njegovu paketu ili popratnom dokumentu.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Gospodarski subjekti koji nude proizvod na prodaju na internetu sa svojom ponudom za prodaju prikazuju ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i podatke za kontakt subjekta odgovornog za sukladnost u pogledu proizvoda. U tom pogledu internetska tržišta moraju olakšati prikaz gore navedenih informacije za proizvode koji se prodaju preko njih.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Za potrebe stavka 1.:

Briše se.

(a)  proizvođači mogu odrediti subjekt prema stavku 1. točki (a) podtočki (ii.), bez obzira na to imaju li pravo ili obvezu imenovati ovlaštenog predstavnika u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju koje se primjenjuje na proizvod;

 

(b)  ako proizvođač prema zakonodavstvu Unije o usklađivanju ima takvo pravo ili obvezu, imenovanje ovlaštenog predstavnika u skladu s tim zakonodavstvom može se smatrati imenovanjem u svrhu stavka 1. točke (a) podtočke (ii.), uz uvjet da imenovanje odgovara zahtjevima iz tog stavka.

 

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je zakonodavstvom Unije o usklađivanju predviđeno sastavljanje EU izjave o sukladnosti, proizvođači ju stavljaju javno na raspolaganje na svojem web-mjestu ili, ako one ne postoje, na drugi način kojim se kojim se široj javnosti u Uniji omogućuje da besplatno pristupi toj deklaraciji.

Ako je zakonodavstvom Unije o usklađivanju predviđeno sastavljanje EU izjave o sukladnosti, proizvođači ju stavljaju javno na raspolaganje na svojem web-mjestu ili, ako ono ne postoji, na drugi način kojim se široj javnosti u Uniji omogućuje da besplatno i jednostavno pristupi toj deklaraciji.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Za potrebe stavka 1. ovog članka u pogledu zadaća kontaktnih točaka za proizvode primjenjuje se članak 10. Uredbe (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća / Uredbe (EU)…. Europskog parlamenta i Vijeća i članak 9. Uredbe (EU) …. Europskog parlamenta i Vijeća o načelu uzajamnog priznavanja.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b. Države članice osiguravaju vidljivost kontaktnih točaka za proizvode i daju im dovoljne ovlasti i potrebna financijska sredstva za pravilno obavljanje svojih zadaća. Kontaktne točke za proizvode svoje usluge obavljaju u skladu s Uredbom o jedinstvenom digitalnom pristupniku.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1c. Komisija priprema opće informacije o zahtjevima za proizvode utvrđenima u zakonodavstvu Unije o usklađivanju koje kontaktne točke za proizvode stavljaju na raspolaganje gospodarskim subjektima i objavljuju na internetu na ujednačen, transparentan i pristupačan način kako bi se podigla razina svijesti o zakonodavstvu Unije o usklađivanju.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1d. Komisija osigurava učinkovitu suradnju i razmjenu informacija između nadležnih tijela i kontaktnih točaka za proizvode različitih država članica.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Briše se.

Sporazumi o partnerstvu radi sukladnosti

 

1.  Tijelo za nadzor tržišta može sklopiti sporazum o partnerstvu s gospodarskim subjektom koji ima poslovni nastan na državnom području tog tijela, prema kojem mu ono pristaje pružati savjete i smjernice u vezi sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju primjenjivom na proizvode za koje je gospodarski subjekt odgovoran.

 

Sporazum ne obuhvaća izvršavanje aktivnosti za procjenu sukladnosti koje se povjeravaju prijavljenim tijelima u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

 

2.  Ako tijelo za nadzor tržišta sklopi sporazum o partnerstvu u skladu sa stavkom 1., ono to unosi u sustav naveden u članku 34. zajedno s pojedinostima o području primjene sporazuma, imenom i adresom gospodarskog subjekta te vlastitim imenom i adresom.

 

3.  Ako tijelo za nadzor tržišta sklopi sporazum o partnerstvu u skladu sa stavkom 1., druga tijela za nadzor tržišta to tijelo obavještavaju o eventualnim privremenim mjerama koje poduzimaju protiv gospodarskog subjekta, te eventualnim korektivnim mjerama koje poduzme gospodarski subjekt, u kontekstu sukladnosti s primjenjivim zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

 

4.  Tijelo za nadzor tržišta koje sklopi sporazum o partnerstvu u skladu sa stavkom 1. može gospodarskom subjektu naplatiti naknade u skladu s troškovima koje tijelo razumno snosi pri provedbi svojih funkcija prema stavcima 1. i 2.

 

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Memorandumi o razumijevanju s dionicima

Suradnja između tijela za nadzor tržišta i gospodarskih subjekata

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijela za nadzor tržišta mogu sklapati memorandume o razumijevanju s poduzećima ili organizacijama koje zastupaju poduzeća ili krajnje korisnike radi izvršavanja ili financiranja zajedničkih aktivnosti za utvrđivanje nesukladnosti ili promicanje sukladnosti na posebnim zemljopisnim područjima ili s obzirom na specifične kategorije proizvoda.

Tijela za nadzor tržišta mogu sklapati memorandume o razumijevanju s gospodarskim subjektima ili organizacijama koje zastupaju gospodarske subjekte, druga relevantna tijela ili krajnje korisnike radi izvršavanja ili financiranja zajedničkih aktivnosti za podizanje razine osviještenosti, davanje savjeta i smjernica u pogledu zakonodavstva Unije o usklađivanju, promicanje dobrovoljnih akcija, utvrđivanje nesukladnosti ili promicanje sukladnosti na posebnim zemljopisnim područjima ili s obzirom na specifične kategorije proizvoda, uključujući proizvode koji se prodaju na internetu, ili kategorije proizvoda za koje se čestvo utvrđuje da predstavljaju ozbiljnu opasnost.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako se memorandum o razumijevanju sklopi izravno s gospodarskim subjektima, drugi gospodarski subjekti koji stavljaju na raspolaganje proizvode u istoj kategoriji proizvoda mogu zatražiti sudjelovanje u istom memorandumu o razumijevanju.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dotično tijelo za nadzor tržišta memorandum stavlja na raspolaganje široj javnosti i unosi ga u sustav naveden u članku 34.

Dotično tijelo za nadzor tržišta memorandum stavlja na raspolaganje široj javnosti, Komisiji i državama članicama i unosi ga u sustav naveden u članku 34., uz pojedinosti o području primjene memoranduma i imenima i adresama uključenih stranaka.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Mreža uspostavljena na temelju članka 31. na zahtjev države članice pomaže u sastavljanju i provedbi memoranduma o razumijevanju.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Tijela za nadzor tržišta i stranke iz stavka 1. koje sklapaju memorandume o razumijevanju osiguravaju da se tim memorandumima ne stvara nepravedno tržišno natjecanje među gospodarskim subjektima i da sadrže odredbe kako bi se sačuvala povjerljivost, objektivnost i nepristranost stranaka, informacija i dotičnih aktivnosti. Ako bilo koja od stranaka krši bilo koju takvu odredbu, memorandum o razumijevanju se raskida.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Smatra se da nijedna razmjena informacija među tijelima za nadzor tržišta i poduzećima ili organizacijama navedenima u stavku 1. u svrhu pripreme ili provedbe memoranduma o razumijevanju koji su sklopili prema tom stavku ne krši zahtjeve profesionalne tajne.

3.  Smatra se da nijedna razmjena informacija među tijelima za nadzor tržišta i strankama navedenima u stavku 1. u svrhu pripreme ili provedbe memoranduma o razumijevanju koji su sklopili prema tom stavku ne krši zahtjeve profesionalne tajne.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Potrošače je potrebno informirati putem internetskog portala o pravima u odnosu na nesukladne proizvode koje su kupili, primjerice o pravu zamjene proizvoda, pravu na kompenzaciju, pravu na povrat te o kontaktima na koje se trebaju pozvati kako bi dobili sve informacije o slučaju.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Briše se.

Obveze tijela za nadzor tržišta u pogledu organizacije

 

1.  Tijela za nadzor tržišta uspostavljaju odgovarajuće mehanizme komunikacije i koordinacije s drugim tijelima za nadzor tržišta.

 

2.  Tijela za nadzor tržišta uspostavljaju sljedeće postupke u vezi s proizvodima koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju koje je navedeno u Prilogu:

 

(a)  postupke za praćenje pritužbi ili izvješća o pitanjima povezanima s rizicima;

 

(b)  postupke za praćenje nesreća ili štete po zdravlje ili sigurnost krajnjih korisnika za koje se sumnja da su uzrokovani takvim proizvodima;

 

(c)  postupke za provjeru jesu li gospodarski subjekti poduzeli korektivne mjere koje su trebali poduzeti;

 

(d)  postupke za prikupljanje i istraživanje znanstvenog i tehničkog znanja u vezi sa sigurnosnim pitanjima.

 

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica određuje jedno tijelo ili više tijela za nadzor tržišta na svojem državnom području. Svaka država članica putem Mreže uspostavljene prema članku 31. obavješćuje Komisiju, a putem informacijskog i komunikacijskog sustava navedenog u članku 34. i druge države članice o tijelima za nadzor tržišta koja je imenovala i područjima nadležnosti svakog od tih tijela.

1.  Svaka država članica određuje jedno tijelo ili više tijela za nadzor tržišta na svojem državnom području. Svaka država članica putem informacijskog i komunikacijskog sustava navedenog u članku 34. obavješćuje Komisiju i druge države članice o svojim tijelima za nadzor tržišta i područjima nadležnosti svakog od tih tijela.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Jedinstveni ured za vezu države članice odgovoran je za koordiniranje provedbe i aktivnosti nadzora tržišta tijela za nadzor tržišta koja je imenovala ta država članica.

3.  Jedinstveni ured za vezu države članice odgovoran je za koordiniranje provedbe i aktivnosti nadzora tržišta tijela za nadzor tržišta i drugih tijela, posebice carinskih tijela odgovornih za kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište Unije koja je imenovala ta država članica.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju da njihova tijela za nadzor tržišta i jedinstveni ured za vezu imaju potrebne resurse, uključujući dostatne proračunske i druge resurse, stručnost, postupke i druge aranžmane za pravilno izvršavanje svojih dužnosti.

4.  Države članice osiguravaju da njihova tijela za nadzor tržišta i jedinstveni ured za vezu imaju potrebne resurse, uključujući dostatne proračunske i druge resurse, stručnost, postupke i druge aranžmane, kao i dovoljan broj stručnih osoba za pravilno izvršavanje svojih dužnosti.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako na državnom području država članica postoji više od jednog tijela za nadzor tržišta, države članice osiguravaju jasno određenje njihovih zadaća i njihovu blisku suradnju kako bi svako tijelo moglo djelotvorno obavljati svoje zadaće.

5.  Ako na državnom području država članica postoji više od jednog tijela za nadzor tržišta, države članice osiguravaju jasno određenje njihovih zadaća i uspostavljanje prikladnih mehanizama za komunikaciju i koordinaciju kako bi se omogućila njihova bliska suradnja i kako bi svako tijelo moglo djelotvorno obavljati svoje zadaće.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  to da će poduzeti primjerene i razmjerne privremene mjere, a gospodarski subjekti primjerene i razmjerne korektivne mjere povezane sa sukladnošću s tim zakonodavstvom i ovom Uredbom.

(b)  to da će poduzeti primjerene i razmjerne mjere, a gospodarski subjekti primjerene i razmjerne korektivne mjere povezane sa sukladnošću s tim zakonodavstvom i ovom Uredbom.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Tijela za nadzor tržišta izvršavaju svoje ovlasti i obavljaju svoje dužnosti neovisno, pošteno i nepristrano.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Tijela za nadzor tržišta uspostavljaju odgovarajuće i djelotvorne mehanizme komunikacije i suradnje s drugim tijelima za nadzor tržišta i drugim mjerodavnim tijelima u Uniji.

 

U tom pogledu tijela za nadzor tržišta također razvijaju odgovarajuće i djelotvorne mehanizme komunikacije i suradnje s carinskim tijelima radi utvrđivanja i pregleda potencijalnih opasnosti povezanih s krivotvorenim proizvodima i povlačenja tih proizvoda s tržišta.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijela za nadzor tržišta provode kontrole u okviru svojih aktivnosti navedenih u stavku 1., na temelju rizika i uzimajući u obzir najmanje sljedeće čimbenike:

2.  Tijela za nadzor tržišta provode kontrole u okviru svojih aktivnosti navedenih u stavku 1., na temelju rizika, daju prioritet resursima i mjerama kako bi osigurala učinkovit nadzor tržišta te uzimaju u obzir najmanje sljedeće čimbenike:

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  utvrđene rizike povezane sa:

(a)  utvrđene rizike, koji imaju potencijalno nepovoljan učinak na zdravlje i sigurnost osoba općenito, zdravlje i sigurnost na radnom mjestu, zaštitu potrošača, okoliš i javnu sigurnost, povezane s:

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Metodologija i kriteriji procjene rizika usklađeni su u svim državama članicama kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve gospodarske subjekte.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Tijela za nadzor tržišta osiguravaju da se proizvod povuče ili opozove s tržišta ili da se stavljanje proizvoda na raspolaganje na tržištu zabrani ili ograniči ako bi, da se proizvod upotrebljava u skladu s njegovom predviđenom namjenom ili ili pod uvjetima koji se mogu razumno predvidjeti te da je ispravno instaliran i održavan, bio ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

Briše se.

(a)  proizvod bi mogao ugroziti zdravlje ili sigurnost krajnjih korisnika;

 

(b)  proizvod nije sukladan primjenjivim zahtjevima prema zakonodavstvu Unije o usklađivanju.

 

Ako se proizvodi povuku, opozovu, zabrane ili ograniče, tijelo za nadzor tržišta osigurava da se Komisija, druge države članice i krajnji korisnici o tome obavijeste kroz Mrežu utvrđenu prema članku 31.

 

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Tijela za nadzor tržišta uspostavljaju sljedeće postupke u vezi s proizvodima koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju koje je navedeno u Prilogu:

 

(a) postupke za praćenje pritužbi ili izvješća o pitanjima povezanima s problemima u vezi s nesukladnošću i rizicima koji nastaju u vezi s proizvodima koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju;

 

(b) postupke za praćenje nesreća i prikupljanje informacija o nezgodama ili šteti za zdravlje ili sigurnost krajnjih korisnika gdje se sumnja da su uzrok ti proizvodi, te postupke za stavljanje tih informacija na raspolaganje javnosti preko centralizirane baze podataka za prikupljanje informacija o nesrećama i ozljedama ili preko drugih sredstava;

 

(c) postupke za provjeru jesu li gospodarski subjekti poduzeli korektivne mjere koje su trebali poduzeti;

 

(d) postupke za praćenje znanstvenog i tehničkog znanja u vezi sa sigurnosnim pitanjima.

 

(e) postupke za suradnju s internetskim platformama i tržištima.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Tijela za nadzor tržišta svoje aktivnosti provode vrlo transparentno i široj javnosti na raspolaganje stavljaju sve informacije koje ocijene važnima za opću javnost. Ujedno osiguravaju da se u sustav unose sljedeće informacije navedene u članku 34.:

4.  Tijela za nadzor tržišta svoje aktivnosti provode vrlo transparentno i široj javnosti na raspolaganje stavljaju sve informacije koje ocijene važnima za opću javnost, uz istodobno poštovanje načela povjerljivosti kako bi zaštitila profesionalne i poslovne tajne ili sačuvala osobne podatke.

 

Tijela za nadzor tržišta ujedno osiguravaju da se u sustav unose sljedeće informacije navedene u članku 34.:

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  priroda privremenih mjera koje poduzmu protiv gospodarskih subjekata i korektivnih mjera koje poduzmu gospodarski subjekti;

(c)  pojedinosti o mjerama koje poduzmu protiv gospodarskih subjekata, obveze koje su preuzeli gospodarski operatori i pojedinosti o korektivnim mjerama koje poduzmu gospodarski subjekti;

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Tijela za nadzor tržišta izvršavaju svoje ovlasti i obavljaju svoje dužnosti neovisno, pošteno i nepristrano.

Briše se.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Aktivnosti tijela za nadzor tržišta u pogledu proizvoda koji se prodaju na internetu

 

1. Ne dovodeći u pitanje članak 12. države članice osiguravaju učinkovitu organizaciju aktivnosti nadzora tržišta u pogledu proizvoda koji se preko interneta prodaju krajnjim korisnicima u Uniji.

 

2. Za potrebe stavka 1. države članice u skladu s gore navedenim dodjeljuju sredstva i osiguravaju prikladan broj inspektora koji se bave proizvodima koji se prodaju na internetu („inspektori za prodaju na internetu”) u sastavu svojih nacionalnih tijela za nadzor tržišta i koji imaju posebna znanja i svijest o internetskom okruženju i istragama na internetu kako bi otkrili nesukladne proizvode koji se prodaju na internetu.

 

3. Države članice osiguravaju da njihova nacionalna tijela za nadzor tržišta na sljedeći način provode svoje aktivnosti u pogledu proizvoda koji se prodaju na internetu:

 

(a) proaktivno, tako što provode kontrolu određenih kategorija proizvoda ili određenih gospodarskih subjekata utemeljenu na kriterijima povezanima s rizikom koje predstavljaju i prioritetima utvrđenima u nacionalnoj strategiji iz članka 13.; i

 

(b) reaktivno, praćenjem informacija o potencijalnoj nesukladnosti proizvoda koji se prodaju na internetu, uzimajući u obzir pritužbe potrošača, informacije primljene od drugih tijela, gospodarskih subjekata i medija te drugih izvora informacija.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 12.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.b

 

Praćenje i ocjena tijela za nadzor tržišta

 

1. Države članice u pravilnim vremenskim razmacima prate svoja nacionalna tijela za nadzor tržišta kako bi osigurale da neprestano ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi.

 

2. Ako nacionalno tijelo za nadzor tržišta ne ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe ili ne ispuni svoje obveze, dotična država članica poduzima razmjerne korake ili osigurava poduzimanje razmjernih koraka.

 

3. Nacionalna tijela za nadzor tržišta podliježu istorazinskim ocjenama u pogledu aktivnosti nadzora tržišta za proizvode koje obavljaju u skladu s ovom Uredbom kako bi se ocijenilo ispunjavaju li ta tijela za nadzor tržišta zahtjeve ove Uredbe, pomažu li im i vode li ih kako bi se ojačale njihove aktivnosti i kako bi im se pomoglo u osiguravanju ujednačene primjene ove Uredbe.

 

4. Istorazinskim ocjenama obuhvaćeni su svi postupci koje provode tijela za nadzor tržišta, posebice postupci provjere sukladnosti proizvoda koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju, mehanizmi komunikacije i suradnje s drugim tijelima za nadzor tržišta i relevantnim tijelima, stručnosti osoblja, ispravnosti provjera i metodologije inspekcija, kao i točnosti rezultata. Istorazinskim ocjenjivanjem također se ocjenjuje imaju li dotična tijela za nadzor tržišta dovoljno resursa za ispravno obavljanje svojih dužnosti kako je određeno člankom 11. stavkom 4.

 

5. Istorazinsko ocjenjivanje tijela za nadzor tržišta provode dva tijela za nadzor tržišta drugih država članica i Komisija te se ono provodi barem jednom svakih pet godina.

 

6. Uzimajući u obzir razmatranja Mreže iz članka 31. Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 62.a kojima se utvrđuje plan za istorazinske ocjene u razdoblju od barem pet godina, kriteriji u vezi sa sastavom tima za istorazinsku ocjenu, metodologija ocjene, raspored, učestalost i druge zadaće povezane s istorazinskom ocjenom.

 

7. Mreža ispituje ishod istorazinskih ocjena. Komisija sastavlja sažetak ishoda i objavljuje ga.

 

8. Države članice izvješćuju Komisiju i Mrežu o tome kako rješavaju preporuke uključene u ishod ocjenjivanja.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica sastavlja nacionalnu strategiju nadzora tržišta najmanje svake tri godine. Strategijom se promiče dosljedan, sveobuhvatan i integriran pristup nadzoru tržišta i provedbi zakonodavstva Unije o usklađivanju unutar državnog područja države članice te su njome obuhvaćeni svi sektori i faze lanca opskrbe proizvodima, uključujući uvezene proizvode i digitalne opskrbne lance.

1.  Svaka država članica sastavlja nacionalnu strategiju nadzora tržišta najmanje svake tri godine. Nacionalnom strategijom uzimaju se u obzir prioriteti utvrđeni u programu rada Mreže koja se uspostavlja na temelju članka 31. te se promiče dosljedan, sveobuhvatan i integriran pristup nadzoru tržišta i provedbi zakonodavstva Unije o usklađivanju unutar državnog područja države članice, uključujući tržišni nadzor proizvoda koji se prodaju na internetu, te su njome obuhvaćeni svi sektori i faze lanca opskrbe proizvodima, uključujući uvezene proizvode i digitalne opskrbne lance.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nacionalnom strategijom nadzora tržišta obuhvaćeni su barem sljedeći čimbenici:

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ocjena pojavljivanja nesukladnih proizvoda, posebno uzimajući u obzir kontrole na temelju rizika navedene u članku 12. stavku 2. i članku 26. stavku 3. te tržišne trendove koji mogu utjecati na stope nesukladnosti u kategorijama proizvoda;

(a)  ocjena pojavljivanja nesukladnih proizvoda, posebno uzimajući u obzir kontrole na temelju rizika navedene u članku 12. stavku 2. i članku 26. stavku 3., proizvoda koji su podlijegali odluci u hitnom slučaju na temelju članka 13. Direktive 2001/95/EZ te tržišne trendove koji mogu utjecati na stope nesukladnosti u kategorijama proizvoda, uključujući posebice prijetnje i rizike povezane s internetom stvari i umjetnom inteligencijom;

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  područja koja su prepoznata kao prioritetna za aktivnosti nadzora proizvoda koji se prodaju na internetu, uzimajući u obzir proaktivne i reaktivne mjere nadzora tržišta;

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  planirane aktivnosti provedbe za smanjenje slučajeva nesukladnosti u područjima koja su utvrđena kao prioritetna, uključujući, gdje je relevantno, minimalne razine kontrole predviđene za kategorije proizvoda koji imaju znatne razine nesukladnosti;

(c)  posebne planirane aktivnosti provedbe za smanjenje slučajeva nesukladnosti u područjima koja su utvrđena kao prioritetna pod točkama (b) i (ba), uključujući, gdje je relevantno, minimalne razine kontrole predviđene za kategorije proizvoda koji imaju znatne razine nesukladnosti;

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice obavješćuju o svojim strategijama nadzora nacionalnih tržišta kroz sustav naveden u članku 34.

3.  Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o svojim strategijama nadzora nacionalnih tržišta kroz sustav naveden u članku 34. Države članice potpuno ili djelomice objavljuju informacije sadržane u njihovim strategijama nadzora nacionalnih tržišta, u skladu s člankom 16. ove Uredbe.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice tijelima za nadzor tržišta dodjeljuju ovlasti nadzora tržišta, istrage i provedbe potrebne za primjenu ove Uredbe i zakonodavstva Unije o usklađivanju utvrđenog u Prilogu ovoj Uredbi.

1.  Države članice tijelima za nadzor tržišta dodjeljuju ovlasti nadzora tržišta, uključujući nadzor tržišta krivotvorenih proizvoda i proizvoda koji se prodaju na internetu, istrage i provedbe potrebne za primjenu ove Uredbe i zakonodavstva Unije o usklađivanju utvrđenog u Prilogu ovoj Uredbi i u tom pogledu za njih osiguravaju potrebne resurse.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Tijela za nadzor tržišta izvršavaju ovlasti utvrđene ovim člankom u skladu s načelom proporcionalnosti, u mjeri u kojoj je to povezano s predmetom, svrhom mjera te prirodom i ukupnom stvarnom ili potencijalnom štetom slučaja nesukladnosti, učinkovito i djelotvorno te u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom, uključujući načela Povelje Europske unije o temeljnim pravima, primjenjiva postupovna jamstva i pravila Unije o zaštiti podataka, osobito Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., države članice mogu odlučiti da neće prenijeti sve ovlasti na svako nadležno tijelo, pod uvjetom da se svaka od tih ovlasti može učinkovito izvršavati u skladu sa stavkom 2.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kada dodjeljuju ovlasti iz stavka 1., uključujući ovlast propisanu stavkom 3., države članice mogu predvidjeti da se ovlast prema potrebi može izvršavati na jedan od sljedećih načina:

2.  Države članice mogu predvidjeti da se ovlast prema potrebi može izvršavati na jedan od sljedećih načina:

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  mogu je izvršavati druga javna tijela;

(b)  gdje je to prikladno, mogu je izvršavati druga javna tijela, u skladu s podjelom ovlasti i institucionalnom i administrativnom organizacijom dotičnih država članica;

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  može se podnijeti zahtjev sudovima nadležnima za donošenje odluke koja je potrebna za odobravanje izvršavanja te ovlasti.

(c)  može se podnijeti zahtjev sudovima nadležnima za donošenje odluke koja je potrebna za odobravanje izvršavanja te ovlasti, uključujući, prema potrebi, i žalbom, ako zahtjev za ishođenje potrebne odluke nije bio uspješan.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ovlasti dodijeljene tijelima za nadzor tržišta iz stavka 1. uključuju barem sljedeće:

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ovlast za provedbu revizija sustava organizacija gospodarskih subjekata, uključujući revizije svih postupaka koje su gospodarski subjekti uspostavili radi osiguravanja sukladnosti s ovom Uredbom i primjenjivim zakonodavstvom Unije o usklađivanju;

Briše se.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ovlast da pristupe svim relevantnim dokumentima, podacima ili informacijama povezanima sa slučajevima nesukladnosti, u bilo kojem obliku i bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni;

(c)  ovlast da pristupe relevantnim dokumentima, tehničkim specifikacijama, podacima ili informacijama povezanima sa slučajevima nesukladnosti, uključujući pristup softveru i algoritmima koji upravljaju proizvodom, u mjeri u kojoj su potrebni za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s primjenjivim zakonodavstvom Unije o usklađivanju, u bilo kojem obliku i bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni;

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ovlast zahtijevati od bilo kojeg javnog tijela ili tijela ili bilo koje agencije na području države članice tijela za nadzor tržišta, ili bilo koje fizičke ili pravne osobe da dostave informacije, podatke ili dokumente, u bilo kojem obliku i bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni, kako bi tijelo za nadzor tržišta moglo istražiti je li postojala ili postoji li nesukladnost i utvrditi pojedinosti te nesukladnosti, posebno uključujući informacije, podatke ili dokumente koji su potrebni radi utvrđivanja i praćenja financijskih i podatkovnih tokova, provjere identiteta i podataka za kontakt osoba uključenih u financijske i podatkovne tokove te provjere informacija o bankovnim računima i vlasništvu web-mjesta;

(d)  ovlast zahtijevati od bilo kojeg javnog tijela ili tijela ili bilo koje agencije na području države članice tijela za nadzor tržišta, ili bilo koje fizičke ili pravne osobe da dostave relevantne informacije, podatke ili dokumente, u bilo kojem obliku i bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni, kako bi tijelo za nadzor tržišta moglo istražiti je li postojala ili postoji li nesukladnost i utvrditi pojedinosti te nesukladnosti, posebno uključujući informacije, podatke ili dokumente koji su potrebni radi utvrđivanja i praćenja financijskih i podatkovnih tokova, provjere identiteta i podataka za kontakt osoba uključenih u financijske i podatkovne tokove te provjere informacija o bankovnim računima i vlasništvu web-mjesta ako su dotični informacije, podaci ili dokumenti povezani s predmetom koji se istražuje;

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka e – podtočka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  zahtijevanje objašnjenja od bilo kojeg predstavnika ili člana osoblja gospodarskog subjekta u pogledu činjenica, informacija ili dokumenata koji se odnose na predmet inspekcije i bilježenje njihovih odgovora;

(3)  zahtijevanje objašnjenja od predstavnika gospodarskog subjekta ili relevantnog člana osoblja gospodarskog subjekta ili davanja činjenica, informacija ili dokumenata koji se odnose na predmet inspekcije i bilježenje njihovih odgovora;

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  ovlast za uzimanje besplatnih uzoraka proizvoda radi utvrđivanja nesukladnosti i prikupljanja dokaza;

(f)  ovlast za uzimanje besplatnih uzoraka proizvoda radi utvrđivanja nesukladnosti i prikupljanja dokaza u mjeri u kojoj je to proporcionalno vrijednosti proizvoda i ozbiljnosti nesukladnosti;

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  ovlast za kupnju proizvoda u okviru testnih kupnji, uključujući pod tajnim identitetom, radi utvrđivanja nesukladnosti i prikupljanja dokaza;

(g)  ovlast za kupnju proizvoda, uključujući one koji se prodaju na internetu, u okviru testnih kupnji, uključujući pod tajnim identitetom, kako bi ih se pregledalo i kako bi se nad njima proveo obrnuti inženjering, radi utvrđivanja nesukladnosti na temelju ove Uredbe i prikupljanja dokaza;

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  ovlast za poduzimanje privremenih mjera, u slučaju da ne postoje nikakva druga djelotvorna sredstva za sprečavanje ozbiljnog rizika, uključujući posebno privremene mjere kojima se od davatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva uklanjanje, onemogućivanje ili ograničavanje pristupa sadržaju, ili obustava ili ograničavanje pristupa web-mjestu, usluzi ili računu, ili od registara ili registrara za domene privremeno blokiranje potpuno kvalificiranog naziva domene na određeno razdoblje;

(h)  ovlast za donošenje mjera, ako je to propisno opravdano i razmjerno, u slučaju da ne postoje nikakva druga djelotvorna sredstva za sprečavanje ozbiljnog rizika, uključujući posebno mjere kojima se od davatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva uklanjanje, onemogućivanje ili ograničavanje pristupa sadržaju, ili obustava ili ograničavanje pristupa web-mjestu, usluzi ili računu, ili od registara ili registrara za domene privremeno blokiranje potpuno kvalificiranog naziva domene na određeno razdoblje;

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  ovlast zatražiti od gospodarskog subjekta da preuzme obvezu uklanjanja slučaja nesukladnosti;

(j)  ovlast zatražiti od gospodarskog subjekta odgovornog za nesukladnost da preuzme ili prihvati obvezu uklanjanja slučaja nesukladnosti;

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka l

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  ovlast za izricanje sankcija gospodarskom subjektu, uključujući novčane kazne ili periodične penale, zbog nesukladnosti ili nepoštovanja bilo koje odluke, privremene mjere, druge mjere ili bilo kojeg naloga tijela za nadzor tržišta;

(l)  ovlast za izricanje sankcija gospodarskom subjektu, uključujući novčane kazne ili periodične penale, zbog nesukladnosti ili nepoštovanja bilo koje odluke, mjere ili bilo kojeg naloga tijela za nadzor tržišta;

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ovlasti utvrđene u točki (h) ovog stavka izvršavaju se podnošenjem zahtjeva sudovima u skladu sa stavkom 2. točkom (c) ovog članka.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Tijela za nadzor tržišta objavljuju sve obveze koje preuzmu gospodarski subjekti, pojedinosti o korektivnim mjerama koje poduzmu gospodarski subjekti na svojem državnom području i pojedinosti o svim privremenim mjerama koje poduzme relevantno tijelo za nadzor tržišta u skladu s ovom Uredbom.

4.  Ako ih ocijene važnima za opću javnost, tijela za nadzor tržišta objavljuju sve obveze koje preuzmu gospodarski subjekti, pojedinosti o korektivnim mjerama koje poduzmu gospodarski subjekti na svojem državnom području i pojedinosti o svim mjerama koje poduzme relevantno tijelo za nadzor tržišta u skladu s ovom Uredbom člankom 12. stavkom 4. prvim podstavkom ove Uredbe, osiguravajući da gospodarski subjekti imaju mogućnost komentirati informacije koje se odnose na njih prije njihovog objavljivanja.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Tijela za nadzor tržišta izvršavaju svoje ovlasti u skladu s načelom proporcionalnosti.

Briše se.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijela za nadzor tržišta provode odgovarajuće provjere značajki proizvoda u odgovarajućim razmjerima provjerom dokumenata i, kad je to prikladno, fizičkom i laboratorijskom kontrolom na temelju reprezentativnog uzorka.

Tijela za nadzor tržišta provode odgovarajuće provjere značajki proizvoda na primjerenoj razini i s primjerenom učestalošću putem dokumentarne provjere i kada je potrebno dostatnom fizičkom i laboratorijskom provjerom na temelju dostatnih primjerenih uzoraka.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada odlučuju o provjerama koje treba provesti i razmjerima tih provjera, tijela za nadzor tržišta posebno uzimaju u obzir utvrđena načela za ocjenu rizika i pritužbe.

Kada odlučuju o provjerama koje treba provesti, o vrsti proizvoda koje treba provjeriti i o razmjerima tih provjera, tijela za nadzor tržišta posebno uzimaju u obzir utvrđena načela za ocjenu rizika, pritužbe i druge relevantne informacije.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako gospodarski subjekti predoče izvješća o ispitivanju ili potvrde o atestiranju sukladnosti svojih proizvoda sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju koja je izdalo akreditirano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, tijela za nadzor tržišta uzimaju u obzir ta izvješća ili potvrde.

Ako gospodarski subjekti predoče izvješća o ispitivanju ili potvrde o atestiranju sukladnosti svojih proizvoda sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju koja je izdalo tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, akreditirano u skladu s Uredbom 765/2008, tijela za nadzor tržišta uzimaju u obzir ta izvješća ili potvrde.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  U svrhu stavka 1. u kontekstu evaluacije proizvoda, tijela za nadzor tržišta uzimaju u obzir opseg u kojem je proizvod u skladu sa sljedećim:

 

(a) svim zahtjevima koji su utvrđeni zakonodavstvom Unije o usklađivanju ili su u skladu s njime te koji se primjenjuju na proizvod i povezani su s mogućim rizikom koji se razmatra;

 

(b) svakom europskom normom ili drugom tehničkom specifikacijom koja je objavljena u Službenom listu Europske unije.

 

Iz pridržavanja zahtjeva spomenutih u točkama (a) i (b) proizlazi pretpostavka da proizvod na odgovarajući način štiti javne interese na koje se ti zahtjevi odnose. No to ne sprječava tijela za nadzor tržišta da poduzmu korake u skladu s ovom uredbom ako postoje dokazi da proizvod predstavlja rizik unatoč takvom pridržavanju.

 

Mogućnost dosezanja višeg stupnja zaštite dotičnih javnih interesa ili dostupnost drugih proizvoda koji pružaju viši stupanj zaštite nisu sami po sebi razlog zbog kojeg se smatra da proizvod predstavlja rizik.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Za pojedine proizvode ili kategorije proizvoda, ako su kontinuirano prisutni konkretni rizici ili ozbiljna kršenja primjenjivog zakonodavstva Unije o usklađivanju, te kako bi se zajamčila visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti ili drugih javnih interesa zaštićenih tim zakonodavstvom, Komisija, uzimajući u obzir razmatranja Mreže uspostavljene na temelju članka 31., usvaja delefirane akte u skladu s člankom 62.a i određuje ujednačene uvjete provjera, kriterije za određivanje učestalosti provjera i količine uzoraka koje treba provjeriti u pogledu tih proizvoda ili kategorija proizvoda utvrđuje na razini Unije.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako tijela za nadzor tržišta jedne države članice odluče povući proizvod proizveden u drugoj državi članici, o tome bez odlaganja obavješćuju dotičnog gospodarskog subjekta.

3.  Ako tijela za nadzor tržišta jedne države članice odluče povući proizvod proizveden u drugoj državi članici ili stavljen na tržište u drugoj državi članici, o tome bez odlaganja obavješćuju dotičnog gospodarskog subjekta.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijela za nadzor tržišta prema potrebi se pridržavaju načela povjerljivosti kako bi zaštitila profesionalne i poslovne tajne ili sačuvala osobne podatke u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, podložno zahtjevu da se informacije objavljuju u najvećoj mogućoj mjeri radi zaštite interesa krajnjih korisnika u Uniji.

Tijela za nadzor tržišta jamče najstroža jamstva povjerljivosti i čuvanja profesionalne i poslovne tajne te čuvaju osobne podatke u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, podložno zahtjevu da se informacije objavljuju u najvećoj mogućoj mjeri radi zaštite interesa krajnjih korisnika u Uniji.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Tijela za nadzor tržišta poduzimaju odgovarajuće mjere, uključujući osiguravanje da je stavljanje proizvoda na raspolaganje na tržištu zabranjeno ako je taj proizvod povučen ili opozvan s tržišta ako bi, kad se proizvod upotrebljava u skladu s njegovom predviđenom namjenom ili pod uvjetima koji se mogu razumno predvidjeti te kad je ispravno instaliran i održavan, bio ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

 

(a) proizvod bi mogao ugroziti zdravlje ili sigurnost krajnjih korisnika;

 

(b) proizvod nije sukladan primjenjivim zahtjevima prema zakonodavstvu Unije o usklađivanju.

 

(c) proizvod je krivotvoren.

 

U svrhu ovog stavka, tijela za nadzor tržišta mogu od gospodarskih subjekata tražiti da pruže informacije o modelima proizvoda koji imaju iste tehničke karakteristike kao dotični proizvodi koji su relevantni za sukladnost s primjenjivim zahtjevima iz zakonodavstva Unije o usklađivanju.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak -1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1a.  Ne dovodeći u pitanje stavak -1, tijela za nadzor tržišta zahtijevaju od relevantnih gospodarskih subjekata da stanu na kraj formalnoj nesukladnost s administrativnim zahtjevima postavljenima u primjenjivom zakonodavstvu Unije o usklađivanju koje ne vodi kršenju ključnih zahtjeva utvrđenih u ovom zakonodavstvu. Međutim, ako nesukladnost i dalje postoji, dotična država članica poduzima sve prikladne mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje proizvoda na tržište ili kako bi zajamčila njegov opoziv ili povlačenje s tržišta.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije provođenja mjere, odluke ili naloga iz stavka 1. dotičnom se gospodarskom subjektu daje mogućnost da se izjasni u odgovarajućem razdoblju ne kraćem od deset dana, osim ako to nije moguće zbog hitnosti mjere, odluke ili naloga na temelju zaštite zdravlja ili sigurnosti ili drugih razloga povezanih s javnim interesima obuhvaćenima odgovarajućim zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

Prije provođenja mjere, odluke ili naloga iz stavka 1. dotičnom se gospodarskom subjektu daje mogućnost da se izjasni u odgovarajućem razdoblju ne kraćem od deset radnih dana, osim ako to nije moguće zbog hitnosti mjere, odluke ili naloga na temelju zaštite zdravlja ili sigurnosti ili drugih razloga povezanih s javnim interesima obuhvaćenima odgovarajućim zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Ne dovodeći u pitanje članak 18. stavak 1., ako se proizvod povuče, opozove, zabrani ili ograniči, tijelo za nadzor tržišta brine se o tome da Komisija, druge države članice i krajnji korisnici budu informirani na odgovarajući način putem sustava iz članka 34.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijela za nadzor tržišta poduzimaju mjere kako bi s tržišta opozvala ili povukla proizvode koji predstavljaju ozbiljan rizik ili kako bi zabranila njihovo stavljanje na raspolaganje na tržištu. O takvim mjerama bez odlaganja obavješćuju Komisiju u skladu s člankom 19.

1.  Tijela za nadzor tržišta smjesta poduzimaju mjere kako bi s tržišta opozvala ili povukla proizvode koji predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnosti ili zdravlje potrošača ili drugi javni interes zaštićen relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju u pogledu tih proizvoda, ili kako bi zabranila njihovo stavljanje na raspolaganje na tržištu. O takvim mjerama bez odlaganja obavješćuju Komisiju u skladu s člankom 19.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako je proizvod koji predstavlja ozbiljan rizik stavljen na raspolaganje na tržištu, tijela za nadzor tržišta obavješćuju Komisiju o svim dobrovoljnim mjerama koje je poduzeo i o kojima ih je obavijestio gospodarski subjekt.

2.  Ako je proizvod koji predstavlja ozbiljan rizik stavljen na raspolaganje na tržištu, tijela za nadzor tržišta odmah obavješćuju Komisiju o svim dobrovoljnim mjerama koje je poduzeo i o kojima ih je obavijestio gospodarski subjekt.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija može odrediti objekte Unije za ispitivanje određenih proizvoda ili određene kategorije ili skupine proizvoda, ili određenog rizika povezanog s kategorijom ili skupinom proizvoda stavljenih na raspolaganje na tržištu.

1.  Komisija može, nakon savjetovanja s Mrežom uspostavljenom člankom 31., odrediti objekte Unije za ispitivanje određenih proizvoda ili određene kategorije ili skupine proizvoda, ili određenog rizika povezanog s kategorijom ili skupinom proizvoda stavljenih na raspolaganje na tržištu, uključujući za koje države članice na svojem državnom području nemaju ustanove u kojima bi mogle provoditi ispitivanja.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Objekti Unije za ispitivanje namijenjeni su osiguravanju dostatnih javnih laboratorijskih kapaciteta, pouzdanosti i usklađenosti ispitivanja u srhu nadzora tržišta u Uniji.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Uspostava objekata Unije za ispitivanje ne utječe na slobodu tijela za nadzor tržišta da odaberu u kojim će objektima ispitivati proizvode u okviru aktivnosti nadzora tržišta.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Objekti Unije za ispitivanje izvršavaju barem sljedeće zadaće u području svoje nadležnosti:

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ispitivanje proizvoda u vezi s istragama i aktivnostima nadzora tržišta;

(a)  ispitivanje konkretnih proizvoda ili konkretne kategorije ili skupine proizvoda ili konkretnih rizika povezanih s određenom kategorijom ili skupinom proizvoda u vezi s istragama i aktivnostima nadzora tržišta na zahtjev Komisije, Mreže uspostavljene člankom 31. ili tijela za nadzor tržišta;

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sudjelovanje u rješavanju sporova među tijelima država članica za nadzor tržišta, gospodarskim subjektima i tijelima za ocjenjivanje sukladnosti;

Briše se.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Tijela za nadzor tržišta u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) 765/2008 prihvaćaju rezultate ispitivanja koje su izdali objekti Unije za ispitivanje.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju postupci za određivanje objekata Unije za ispitivanje. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 63.

5.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju postupci za određivanje, funkcioniranje i financiranje objekata Unije za ispitivanje i uspostavljanje prikladnog postupka žalbe u pogledu njihovih aktivnosti u skladu sa stavkom 4. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 63.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijela za nadzor tržišta mogu gospodarskim subjektima naplaćivati administrativne naknade u slučajevima nesukladnosti kako bi nadoknadili troškove aktivnosti provedenih radi utvrđivanja tih slučajeva nesukladnosti. Ti troškovi mogu uključivati troškove provođenja ispitivanja u svrhu ocjene rizika, troškove poduzimanja mjera u skladu s člankom 30. stavcima 1. i 2. i troškove aktivnosti tijela za nadzor tržišta povezanih s proizvodima za koje se utvrdi da su nesukladni i koji podliježu korektivnim mjerama prije puštanja u slobodni promet.

2.  Tijela za nadzor tržišta mogu gospodarskim subjektima naplaćivati administrativne naknade u slučajevima nesukladnosti kako bi nadoknadili sve troškove aktivnosti provedenih radi utvrđivanja tih slučajeva nesukladnosti. Ako tijelo za nadzor tržišta smatra da je to nerazmjerno, može odlučiti da gospodarski subjekt samo djelomično snosi troškove. Ti troškovi moraju biti razmjerni nesukladnosti i mogu uključivati troškove provođenja ispitivanja u svrhu ocjene rizika, troškove poduzimanja mjera u skladu s člankom 30. stavcima 1. i 2. i troškove aktivnosti tijela za nadzor tržišta povezanih s proizvodima za koje se utvrdi da su nesukladni i koji podliježu korektivnim mjerama prije puštanja u slobodni promet.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice osiguravaju da se administrativne naknade iz stavka 2. koje zaračunavaju tijela za nadzor tržišta upotrebljavaju za financiranje daljnjih aktivnosti nadzora tržišta koje provode ta tijela.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Između država članica i Unije i između tijela za nadzor tržišta i Komisije uspostavlja se učinkovita suradnja i razmjena informacija.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva tijelo primatelj zahtjeva dostavlja sve informacije koje smatra važnima za utvrđivanje nesukladnosti proizvoda i osiguravanje njezina uklanjanja.

1.  Na propisno obrazložen zahtjev tijela podnositelja zahtjeva tijelo primatelj zahtjeva bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana, tijelu podnositelju zahtjeva dostavlja sve informacije koje tijelo primatelj zahtjeva smatra važnima za utvrđivanje nesukladnosti proizvoda i osiguravanje njezina uklanjanja.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Radi prikupljanja traženih informacija tijelo primatelj zahtjeva provodi odgovarajuće istrage ili poduzima druge primjerene mjere. Te se istrage prema potrebi provode u suradnji s drugim tijelima za nadzor tržišta.

2.  Radi prikupljanja traženih informacija tijelo primatelj zahtjeva provodi odgovarajuće istrage ili poduzima druge primjerene mjere. Te se istrage prema potrebi provode u suradnji s drugim tijelima za nadzor tržišta. Tijelo primatelj zahtjeva obavješćuje tijelo podnositelja zahtjeva o aktivnostima poduzetima u pogledu njegova zahtjeva.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Pružajući informacije tijelu podnositelju zahtjeva u skladu sa stavkom 1. tijelo primatelj zahtjeva poštuje načelo povjerljivosti kako bi zaštitilo profesionalne i trgovačke tajne ili sačuvalo osobne podatke u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Tijelo primatelj zahtjeva odgovara na zahtjev iz stavka 1. primjenom postupka iz stavka 5. i u rokovima koje odredi Komisija.

Briše se.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju rokovi, standardni obrasci i daljnje pojedinosti postupka koji će se upotrebljavati za podnošenje zahtjeva za informacije iz stavka 1. i odgovaranje na te zahtjeve. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 63.

Briše se.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva tijelo primatelj zahtjeva bez odlaganja poduzima sve potrebne provedbene mjere kako bi uklonilo slučaj nesukladnosti upotrebljavajući ovlasti koje su mu dodijeljene ovom Uredbom.

1.  U slučaju gdje prekidanje nesukladnosti proizvoda zahtijeva mjere u jurisdikciji druge države članice tijelo podnositelj zahtjeva može podnijeti obrazložen zahtjev za mjere provedbe tijelu primatelju zahtjeva u toj državi članici. U tom slučaju tijelo primatelj zahtjeva bez odlaganja poduzima sve potrebne provedbene mjere kako bi uklonilo slučaj nesukladnosti upotrebljavajući ovlasti koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, izvršavanjem ovlasti navedenih u članku 14. i svih dodatnih ovlasti koje su mu dodijeljene nacionalnim pravom, uključujući izricanje sankcija.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijelo primatelj zahtjeva redovito i bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje tijelo podnositelja zahtjeva o mjerama iz stavka 2. koje su poduzete ili se namjeravaju poduzeti te se s njim savjetuje o tim mjerama.

Tijelo primatelj zahtjev obavješćuje tijelo podnositelja zahtjeva o mjerama iz stavka 2. koje su poduzete ili se namjeravaju poduzeti. Tijelo primatelj zahtjeva može se savjetovati s tijelom podnositeljem zahtjeva o tim mjerama kada to smatra potrebnim.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijelo primatelj zahtjeva bez odlaganja obavješćuje tijelo podnositelja zahtjeva, tijela za nadzor tržišta ostalih država članica i Komisiju o mjerama koje je poduzelo i o njihovu učinku na dotičnu nesukladnost. Obavješćivanje se provodi putem sustava iz članka 34. i uključuje barem sljedeće:

Tijelo primatelj zahtjeva obavješćuje tijelo podnositelja zahtjeva, tijela za nadzor tržišta ostalih država članica i Komisiju o mjerama koje je poduzelo i o njihovu učinku na dotičnu nesukladnost. Obavješćivanje se provodi putem sustava iz članka 34.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  informacije o tome jesu li izrečene privremene mjere;

Briše se.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 2. − točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  informacije o tome je li uklonjena nesukladnost;

Briše se.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 2. − točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  informacije o tome jesu li izrečene sankcije, i ako jesu, koje;

Briše se.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 2. − točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  informacije o tome jesu li provedene druge mjere koje su poduzeli tijelo primatelj zahtjeva ili gospodarski subjekt.

Briše se.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Tijelo primatelj zahtjeva odgovara na zahtjev iz stavka 1. primjenom postupka iz stavka 5. i u rokovima koje odredi Komisija.

Briše se.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju rokovi, standardni obrasci i daljnje pojedinosti postupaka koji se trebaju upotrebljavati za podnošenje zahtjeva za provedbene mjere iz stavka 1. i odgovaranje na te zahtjeve. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 63.

Briše se.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U slučaju zahtjeva za uzajamnu pomoć iz članka 22. ili 23. tijelo podnositelj zahtjeva osigurava dostatne informacije kako bi tijelu primatelju zahtjeva omogućilo ispunjavanje zahtjeva, uključujući sve potrebne dokaze koje je moguće pribaviti samo u državi članici tijela podnositelja zahtjeva.

1.  U slučaju zahtjeva za uzajamnu pomoć iz članka 22. ili 23. tijelo podnositelj zahtjeva osigurava sve dostupne informacije kako bi tijelu primatelju zahtjeva omogućilo ispunjavanje zahtjeva, uključujući sve potrebne dokaze koje je moguće pribaviti samo u državi članici tijela podnositelja zahtjeva.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijelo podnositelj zahtjeva šalje zahtjev za uzajamnu pomoć iz članka 22. ili 23. jedinstvenom uredu za vezu države članice tijela primatelja zahtjeva i, u informativne svrhe, jedinstvenom uredu za vezu svoje države članice. Jedinstveni ured za vezu države članice tijela primatelja zahtjeva bez nepotrebnog odlaganja prosljeđuje zahtjeve odgovarajućem nadležnom tijelu.

2.  Tijelo podnositelj zahtjeva šalje zahtjev za uzajamnu pomoć iz članka 22. ili 23. tijelu primatelju zahtjeva i, u informativne svrhe, jedinstvenim uredima za vezu država članica i tijela podnositelja i tijela primatelja zahtjeva.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je tijelo za nadzor tržišta u jednoj državi članici donijelo odluku o nesukladnosti određenog proizvoda, tijelo za nadzor tržišta u drugoj državi članici smatrat će ga nesukladnim, osim ako gospodarski subjekt može dokazati suprotno.

3.  Ne dovodeći u pitanje zaštitni postupak u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije o usklađivanju, ako je tijelo za nadzor tržišta u jednoj državi članici donijelo odluku o nesukladnosti određenog proizvoda, tijelo za nadzor tržišta u drugoj državi članici smatrat će ga privremeno i uvjetno nesukladnim, osim ako se u njegovoj ocjeni poništi nesukladnost ili ako relevantno tijelo za nadzor tržišta u drugoj državi članici može jasno dokazati suprotno. Mreža uspostavljena člankom 31. bez odgode raspravlja o različitim tumačenjima različitih država članica u pogledu istog proizvoda.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kad je riječ o proizvodima koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju, a koji nisu u privremenom smještaju niti stavljeni u carinski postupak, osim puštanja u slobodni promet, carinska tijela na prvoj točki ulaska koja imaju razloga vjerovati da ti proizvodi predstavljaju rizik prenose sve relevantne informacije nadležnom odredišnom carinskom uredu.

Kad je riječ o proizvodima koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju, a koji nisu u privremenom smještaju niti stavljeni u carinski postupak, osim puštanja u slobodni promet, carinska tijela na prvoj točki ulaska koja imaju razloga vjerovati da ti proizvodi nisu u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije ili predstavljaju rizik prenose sve relevantne informacije nadležnom odredišnom carinskom uredu.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Ako carinska tijela jedne države članice imaju razloga vjerovati da potencijalno nesukladan proizvod ulazi na tržište Unije u drugoj državi članici, bez odgađanja prosljeđuju sve relevantne informacije nadležnim carinskim uredima druge države članice.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 7. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice do 31. ožujka svake godine dostavljaju Komisiji statističke podatke o kontrolama koje su provela tijela iz stavka 1. u pogledu proizvoda koji su tijekom prethodne kalendarske godine podlijegali zakonodavstvu Unije o usklađivanju, uključujući sljedeće podatke:

Države članice do 31. ožujka svake godine dostavljaju Komisiji detaljne statističke podatke o kontrolama koje su provela tijela iz stavka 1. u pogledu proizvoda koji su tijekom prethodne kalendarske godine podlijegali zakonodavstvu Unije o usklađivanju, uključujući sljedeće podatke:

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 7. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  broj intervencija u području kontrola takvih proizvoda, uključujući sigurnost i sukladnost proizvoda;

(a)  broj i vrste intervencija u području kontrola takvih proizvoda, uključujući sigurnost i sukladnost proizvoda;

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 7. – podstavak 1. − točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  značajke svakog proizvoda za koji se utvrdi da je nesukladan.

(d)  vrste i značajke svakog proizvoda za koji se utvrdi da je nesukladan.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 7. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija sastavlja godišnje izvješće do 30. lipnja, a to izvješće sadržava informacije koje su dostavile države članice za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se objavljuje u sustavu iz članka 34.

Komisija sastavlja godišnje izvješće do 30. lipnja, a to izvješće sadržava informacije koje su dostavile države članice za prethodnu kalendarsku godinu, uključujući analizu carinskih aktivnosti i postupaka progona koji su na snazi u državama članicama. Izvješće se objavljuje u sustavu iz članka 34.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Ako Komisija postane svjesna ozbiljnog rizika koji u nekoj od država članica predstavljaju proizvodi koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju, a koji su uvezeni iz treće zemlje, preporučuje dotičnoj državi članici da poduzme odgovarajuće mjere nadzora tržišta.

8.  Ako Komisija postane svjesna ozbiljnog rizika koji u nekoj od država članica predstavljaju proizvodi koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju, a koji su uvezeni iz treće zemlje, zahtijeva od dotične države članice da poduzme odgovarajuće mjere nadzora tržišta.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8a.  Kako bi se osiguralo usklađena provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju, ojačale kontrole za proizvode koji ulaze na tržište Unije i kako bi se osigurala učinkovita i ujednačena razina tih kontrola, Komisija, uzimajući u obzir razmatranja Mreže uspostavljene na temelju članka 31., donosi delegirane akte u skladu s člankom 62.a i određuje zajedničke ciljeve, referentne vrijednosti i tehnike za provjere na temelju zajedničkih analiza rizika na razini Unije.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  identitet i podaci za kontakt subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti proizvoda nisu navedeni ili se ne mogu utvrditi u skladu s člankom 4. stavkom 5.;

(d)  ime, registrirano trgovačko ime ili registrirana trgovačka oznaka i podaci za kontakt, uključujući poštansku adresu referentnog subjekta odgovornog proizvod nisu navedeni ili se ne mogu utvrditi u skladu s člankom 4. stavkom 5.;

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  proizvod je krivotvoren i podliježe postupcima u skladu s Uredbom (EU) 608/2013;

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  iz bilo kojeg drugog razloga postoji opravdana sumnja da proizvod, jednom kada bude stavljen na tržište, neće biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u zakonodavstvu Unije o usklađivanju koje se na njega primjenjuje ili će predstavljati ozbiljan rizik.

(e)  iz bilo kojeg drugog razloga, ako postoji opravdana sumnja da proizvod, jednom kada bude stavljen na tržište, neće biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u zakonodavstvu Unije o usklađivanju koje se na njega primjenjuje ili predstavlja ozbiljan rizik.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako tijela za nadzor tržišta imaju razloga vjerovati da neki proizvod neće biti u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju koje se na njega primjenjuje ili da će predstavljati ozbiljan rizik, zahtijevat će da tijela određena u skladu s člankom 26. stavkom 1. obustave postupak njegova puštanja u slobodni promet.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Tijela za nadzor tržišta i carinska tijela razmjenjuju informacije o statusu ovlaštenih gospodarskih subjekata i njihovim evidencijama o sukladnosti povezanima sa sigurnošću proizvoda.

3.  Tijela za nadzor tržišta i carinska tijela razmjenjuju informacije o statusu ovlaštenih gospodarskih subjekata i njihovim evidencijama o sukladnosti povezanima sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju i sigurnošću proizvoda. Informacije koje se razmjenjuju treba, prema potrebi, dostaviti Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF).

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se tijekom kontrola opisanih u stavku 2. drugom podstavku utvrdi bilo kakva nesukladnost, tijela za nadzor tržišta obustavljaju povlašteni tretman iz stavka 1. i stavka 2. prvog podstavka te u sustav iz članka 34. unose pojedinosti o nesukladnosti.

4.  Ako se tijekom kontrola opisanih u stavku 2. drugom podstavku utvrdi bilo kakva nesukladnost, tijela za nadzor tržišta obustavljaju povlašteni tretman iz stavka 1. i stavka 2. prvog podstavka. Obavješćuju relevantna carinska tijela o utvrđenoj nesukladnosti te u sustav iz članka 34. unose pojedinosti o nesukladnosti.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Cilj Mreže jest da bude platforma za strukturiranu suradnju između tijela država članica i Komisije te da se pojednostave prakse nadzora tržišta unutar Unije kako bi aktivnosti nadzora tržišta postale učinkovitije.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Mrežu čine Odbor Unije za sukladnost proizvoda („Odbor EUPC-a”), skupine za administrativnu koordinaciju i Tajništvo.

1.  Mrežu čini jedan predstavnik iz svakog od jedinstvenih ureda za vezu iz članka 11., dvoje predstavnika iz Komisije te njihovi zamjenici, skupine za administrativnu koordinaciju i tajništvo.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odbor EUPC-a sastoji se od jednog predstavnika iz svakog od jedinstvenih ureda za vezu iz članka 11. i dvoje predstavnika Komisije te njihovih zamjenika.

Briše se.

Obrazloženje

Struktura Mreže Unije za sukladnost proizvoda reorganizirana je u cilju jamčenja dinamičnije interakcije među različitim subjektima uključenima u Mrežu. Kako bi se osnažila suradnja između tijela za nadzor tržišta i Komisije, previđene su nove zajedničke zadaće i ovlasti za Mrežu i Komisiju.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija uspostavlja pojedinačne ili zajedničke skupine za administrativnu koordinaciju za sve instrumente zakonodavstva Unije o usklađivanju navedene u Prilogu ovoj Uredbi. Svaka se skupina za administrativnu koordinaciju sastoji od predstavnika nadležnih nacionalnih tijela za nadzor tržišta i prema potrebi predstavnika jedinstvenih ureda za vezu i relevantnih udruga poslodavaca te udruga za zaštitu potrošača.

3.  Komisija uspostavlja pojedinačne ili zajedničke skupine za administrativnu koordinaciju za sve instrumente zakonodavstva Unije o usklađivanju navedene u Prilogu ovoj Uredbi. Svaka se skupina za administrativnu koordinaciju sastoji od predstavnika nadležnih nacionalnih tijela za nadzor tržišta i prema potrebi predstavnika jedinstvenih ureda za vezu i relevantnih udruga poslodavaca te udruga za zaštitu potrošača. Komisija organizira sastanke skupine za administrativnu koordinaciju i sudjeluje na njima u ulozi promatrača.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Na sastancima mreže, skupine za administrativnu koordinaciju prisutne su na temelju konkretnog znanja i iskustva koje je potrebno u skladu s predmetnim pitanjem.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Tajništvo se sastoji od osoblja Komisije.

4.  Tajništvo se sastoji od osoblja Komisije. Ono organizira sastanke Mreže i daje joj tehničku i logističku podršku.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija može prisustvovati sastancima skupina za administrativnu koordinaciju.

Briše se.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Mreža se sastaje u redovitim razmacima i, kada je to potrebno, na temelju propisno utemeljenog zahtjeva Komisije ili države članice.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5b.  Mreža može uspostaviti stalne ili privremene podskupine koje će se baviti s konkretnim pitanjima i zadaćama.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 5.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5c.  Mreža nastoji u najvećoj mogućoj mjeri postići odluke konsenzusom. Ako to nije moguće, Mreža donosi stajalište običnom većinom članova.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 5.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5d.  Mreža može pozvati stručnjake i ostale treće strane, uključujući organizacije koje predstavljaju interese sektora, malih i srednjih poduzeća, potrošača, laboratorija i tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 5.e (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5e.  Sastanak Mreže i sastanci skupina za administrativnu koordinaciju odvijaju se na transparentan način.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Mreža ima sljedeće zadaće:

 

(a) donošenje dvogodišnjeg programa rada, kojim se među ostalim definiraju prioriteti za zajedničke mjere nadzora tržišta, uključujući zajedničke mjere u pogledu nadzora internetskog tržišta, i prioritetna područja ili kategorije područja;

 

(b) donošenje vlastitog poslovnika i poslovnika o radu skupina za administrativnu koordinaciju.

 

(c) redovito preispitivanje opće metodologije za procjenu rizika i raspravljanje o njoj kako bi se osigurala jedinstvena primjena te metodologije;

 

(d) pripremanje sektorskih smjernica za provjere značajki proizvoda koji podliježu ovoj Uredbi;

 

(e) utvrđivanje ujednačenih uvjeta provjere, kriterija za određivanje učestalosti provjera i količine uzoraka koje treba provjeriti u pogledu određenih proizvoda, kako je navedeno u članku 15. stavku 1., u skladu s prioritetima navedenima u stavku -1. točki (a), kao i zajedničkih ciljeva, referentnih vrijednosti i tehnika za provjeru u pogledu kontrole proizvoda koji ulaze na tržište Unije u skladu s člankom 26. stavkom 8.a;

 

(f) olakšavanje razmjene informacija o proizvodima koji su nesukladni, nedavnim znanstvenim dostignućima i novim tehnologijama, novim rizicima i drugim aspektima koji su relevantni za kontrolne aktivnosti i provedbu strategija i aktivnosti za nadzor tržišta;

 

(g) osiguravanje koordinacije i praćenja skupina za administrativnu koordinaciju i njihovih aktivnosti;

 

(h) pomaganje, na zahtjev države članice, u sastavljanju i provedbi memoranduma o razumijevanju iz članka 8.;

 

(i) olakšavanje učinkovitog funkcioniranja sustava istorazinskog ocjenjivanja između tijela za nadzor tržišta i Komisije kako je navedeno u članku 12.b te nadziranje i praćenje rezultata tih procjena;

 

(j) ispitivanje sporova među tijelima za nadzor tržišta koji se odnose na primjenu ove Uredbe, razmatranje svakog drugog pitanja u vezi s tom temom i donošenje smjernica, preporuka i najboljih praksi radi poticanja dosljedne primjene i jedinstvenog tumačenja ove Uredbe, uključujući utvrđivanjem zajedničke metodologije za utvrđivanje i izricanje sankcija;

 

(k) rasprava o osiguravanju primjerenih načina financiranja i povrata troškova nadzora tržišta u Uniji te predlaganje financiranja aktivnosti iz članka 36.;

 

(l) promicanje i olakšavanje suradnje s ostalim relevantnim mrežama i skupinama, osobito opservatorijem i forumom EU-a za lanac blokova radi istraživanja mogućnosti uporabe novih tehnologija, posebno lanca blokova u svrhu nadzora tržišta i sljedivosti proizvoda.

 

(m) pružanje savjeta i pomoći Komisiji u vezi s pitanjima koja se odnose na daljnji razvoj RAPEX-a i ICSMS-a;

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  donošenje i praćenje provedbe programa rada Mreže na temelju prijedloga Tajništva;

(a)  donošenje i praćenje provedbe programa rada Mreže i informiranje Mreže o zaključcima tog praćenja;

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  organiziranje suradnje i djelotvorne razmjene informacija i najbolje prakse među tijelima za nadzor tržišta;

(f)  organiziranje suradnje i djelotvorne razmjene informacija i najbolje prakse među tijelima za nadzor tržišta te između njih i carinskih tijela;

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  olakšavanje organizacije zajedničkog nadzora tržišta i zajedničkih projekata ispitivanja, uključujući zajedničke projekte u vezi s proizvodima koji se prodaju na internetu;

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb)  olakšavanje organizacije zajedničkih programa osposobljavanja i razmjene osoblja među tijelima za nadzor tržišta i prema potrebi s tijelima za nadzor tržišta iz trećih zemalja ili međunarodnim organizacijama;

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  organiziranje uzajamnog vrednovanja i zajedničkih programa osposobljavanja te olakšavanje razmjena osoblja među tijelima za nadzor tržišta i prema potrebi s tijelima trećih zemalja za nadzor tržišta ili međunarodnim organizacijama;

Briše se.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka m

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m)  razmatranje, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Odbora EUPC-a, svakog pitanja koje se odnosi na primjenu ove Uredbe i donošenje smjernica, preporuka i najbolje prakse radi poticanja dosljedne primjene ove Uredbe, uključujući utvrđivanjem standarda za minimalne sankcije.

Briše se.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka ma (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ma)  olakšavanje suradnje između tijela za nadzor tržišta, carinskih tijela i, kad je to prikladno, tijela za nadzor tržišta iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija o istragama povezanima sa sukladnošću proizvoda koji se na internetu prodaju krajnjim korisnicima unutar Unije.

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odbor EUPC-a ima sljedeće zadaće:

Briše se.

(a)  utvrđivanje prioriteta zajedničkog djelovanja u području nadzora tržišta;

 

(b)  osiguravanje koordinacije i praćenja skupina za administrativnu koordinaciju i njihovih aktivnosti;

 

(c)  pomaganje u sastavljanju i provedbi memoranduma o razumijevanju iz članka 8.;

 

(d)  donošenje vlastitog poslovnika i poslovnika o radu skupina za administrativnu koordinaciju.

 

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija razvija i održava informacijski i komunikacijski sustav za prikupljanje i pohranu informacija u strukturiranom obliku o pitanjima povezanima s provedbom zakonodavstva Unije o usklađivanju. Pristup tom sustavu imaju Komisija, jedinstveni uredi za vezu i tijela određena u skladu s člankom 26. stavkom 1.

1.  Komisija razvija i održava informacijski i komunikacijski sustav za prikupljanje, obradu i pohranu informacija u strukturiranom obliku o pitanjima povezanima s provedbom zakonodavstva Unije o usklađivanju u cilju razmjene tih podataka među državama članicama i omogućavanja Komisiji da prati aktivnosti nadzora tržišta.

 

Taj sustav sadržava javno sučelje s ključnim informacijama na svim jezicima Unije kako bi se krajnje korisnike informiralo o aktivnostima nadzora tržišta i njihovim rezultatima.

 

Pristup tom sustavu imaju Komisija, jedinstveni uredi za vezu, tijela za nadzor tržišta i tijela određena u skladu s člankom 26. stavkom 1.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  nacionalnu strategiju nadzora tržišta iz članka 13. koju je sastavila njihova država članica.

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sve sporazume o partnerstvu iz članka 7. koje su sklopila;

Briše se.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  U okviru informacijskog sustava omogućuje se prijenos dokumentacije među tijelima za nadzor tržišta te je taj sustav preferirani instrument kad je riječ o zahtjevima za informacije iz članka 22.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija može razmjenjivati povjerljive informacije povezane s nadzorom tržišta s regulatornim tijelima trećih zemalja ili međunarodnim organizacijama ako je s njima sklopila sporazume o povjerljivosti koji se temelje na uzajamnosti.

1.  U cilju poboljšanja učinkovitosti nadzora tržišta u Uniji Komisija može razmjenjivati povjerljive informacije povezane s nadzorom tržišta s regulatornim tijelima trećih zemalja ili međunarodnim organizacijama ako je s njima sklopila sporazume o povjerljivosti koji se temelje na uzajamnosti.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Komisija osigurava da se razmjena informacija iz stavka 1. odvija u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije.

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Trećoj se zemlji može dodijeliti homologacija iz stavka 3. tek nakon što se u Uniji provede revizija kojom se dokazuje da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

5.  Trećoj se zemlji može dodijeliti homologacija iz stavka 3. tek nakon što se u relevantnoj trećoj zemlji i u Uniji provedu revizije kojima se dokazuje da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 5. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  treća zemlja posjeduje učinkovit sustav provjere sukladnosti proizvoda koji se izvoze u Uniju;

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Komisija povlači homologaciju dodijeljenu u skladu sa stavkom 3. ako se otkrije da proizvodi koji ulaze na tržište Unije u znatnom broju slučajeva nisu u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

9.  Komisija redovito prati ispravno funkcioniranje homologacije te povlači homologaciju dodijeljenu u skladu sa stavkom 3. ako se otkrije da proizvodi koji ulaze na tržište Unije u znatnom broju slučajeva nisu u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju. Komisija odmah obavješćuje države članice i predmetnu treću zemlju.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 38. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjivost Uredbe (EZ) br. 765/2008 i izmjene zakonodavstva Unije o usklađivanju

Izmjene Uredbe (EZ) br. 765/2008

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članci od 15. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ne primjenjuju se na zakonodavstvo Unije o usklađivanju utvrđeno u Prilogu.

Brišu se članci 15. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  financijskoj situaciji malih i srednjih poduzeća;

Briše se.

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prirodi, težini i trajanju nesukladnosti, uzimajući u obzir štetu prouzročenu krajnjim korisnicima;

(b)  prirodi, težini i trajanju nesukladnosti, uzimajući u obzir štetu prouzročenu krajnjim korisnicima ili javnom interesu zaštićenom relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju;

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  financijskoj situaciji malih i srednjih poduzeća.

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice posebno osiguravaju da se sankcije mogu nametnuti ako gospodarski subjekt ne surađuje ili odbija surađivati u provedbi kontrola i aktivnosti nadzora tržišta.

5.  Države članice imaju mogućnost ne primijeniti sankcije ako je riječ o manjim formalnim povredama i ako gospodarski subjekt pravodobno ispravi nesukladnost. Međutim, države članice osiguravaju da se sankcije mogu nametnuti ako gospodarski subjekt ne surađuje ili odbija surađivati u provedbi kontrola i aktivnosti nadzora tržišta.

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Države članice osiguravaju da se financijske sankcije izrečene zbog povrede zakonodavstva Unije o usklađivanju upotrebljavaju za financiranje daljnjih aktivnosti nadzora tržišta.

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do [31. prosinca 2024.], a nakon toga svakih pet godina, Komisija provodi evaluaciju ove Uredbe s obzirom na njezine ciljeve, a izvješće s najvažnijim zaključcima dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

Do [31. prosinca 2024.], a nakon toga svakih pet godina, Komisija provodi evaluaciju ove Uredbe s obzirom na njezine ciljeve, a izvješće s najvažnijim zaključcima dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U izvješću se ocjenjuje jesu li ostvareni ciljevi ove Uredbe, posebno kad je riječ o smanjenju broja nesukladnih proizvoda na tržištu Unije, osiguravanju učinkovite i djelotvorne provedbe zakonodavstva Unije o usklađivanju unutar Unije, poboljšanju suradnje nadležnih tijela i jačanju kontrola proizvoda koji ulaze na tržište Unije uzimajući u obzir učinak na poslovanje, a posebno na mala i srednja poduzeća. Usto, evaluacijom je potrebno ocijeniti i djelotvornost aktivnosti nadzora tržišta koje financira Unija u skladu sa zahtjevima politika i zakonodavstva Unije.

U izvješću se ocjenjuje jesu li ostvareni ciljevi ove Uredbe, posebno kad je riječ o smanjenju broja nesukladnih proizvoda na tržištu Unije, osiguravanju učinkovite i djelotvorne provedbe zakonodavstva Unije o usklađivanju unutar Unije, poboljšanju suradnje nadležnih tijela i jačanju kontrola proizvoda koji ulaze na tržište Unije uzimajući u obzir učinak na poslovanje, a posebno na mala i srednja poduzeća.

 

Evaluacija se osobito provodi u cilju procjene područja primjene ove Uredbe, učinkovitosti njezinih odredaba u pogledu interneta stvari i uređaja umjetne inteligencije te s obzirom na tehnološki, gospodarski i pravni razvoj.

 

Evaluacijom je potrebno ocijeniti i djelotvornost aktivnosti nadzora tržišta koje financira Unija u skladu sa zahtjevima politika i zakonodavstva Unije te istražiti i predložiti nova rješenja temeljena na tržištu kojima bi se učinkovito dopunile aktivnosti nadzora tržišta.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 62.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 62.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12.b stavka 6., članka 15. stavka 1.b i članka 26. stavka 8.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od… [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3. Delegiranje ovlasti iz članaka 12.b stavka 6., članka 15. stavka 1.b i članka 26. stavka 8.a Europski parlament ili Vijeće mogu opozvati u svakom trenutku. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objavljivanja spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6. Delegirani akt donesen u skladu s člankom 12.b stavkom 6., člankom 15. stavkom 1.b i člankom 26. stavkom 8.a stupa na snagu samo ako se tome ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja Europskom parlamentu i Vijeću o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da se ne protive. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Slobodno kretanje robe najrazvijenija je od četiriju temeljnih sloboda. Taj se stup temelji na povjerenju potrošača: europski potrošači moraju moći vjerovati da su proizvodi koje kupuju sigurni i sukladni, bez obzira na to tko ih je proizveo, u kojoj ih državi članici kupe i na koji način (tradicionalna kupnja ili kupnja putem interneta).

Mnogi nedavni skandali poput Dieselgatea pokazuju da i dalje postoje nesigurni i nesukladni proizvodi na tržištu EU-a, što ističe potrebu za učinkovitijim i koordiniranijim nadzorom tržišta u Uniji. Tržišna prisutnost proizvoda koji nisu sukladni zakonodavstvu Unije o usklađivanju podriva povjerenje potrošača u kvalitetu, sigurnost, zaštitu i pogodnost za okoliš proizvoda koji se nalaze na tržištu, čime se ugrožava dobro funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Time se u opasnost potrošače i druge javne interese, a poduzeća koja poštuju propise stavlja u podređeni položaj u odnosu na konkurenciju.

Sve veći uvoz u EU, sve veća složenost lanaca vrijednosti, sve veći broj proizvoda kojima se trguje na jedinstvenom tržištu i povećanje aktivnosti e-trgovine, kao i nove tehnologije, predstavljaju nove izazove za tijela za nadzor tržišta u državama članicama te za institucije EU-a. Postoje jasni dokazi da samo prikladan, učinkovit i koordinirani nadzor tržišta u EU-u može odgovoriti na te izazove i osigurati da do krajnjih potrošača dolaze samo sigurni i sukladni proizvodi.

Sveukupno, izvjestitelj pozdravlja novi „Paket o robi” koji je predstavila Komisija, a konkretno prijedlog kojim se utvrđuju pravila i postupci za sukladnost sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju i za provedbu tog zakona.

S obzirom na to da je „Paket za sigurnost potrošačkih proizvoda i nadzor tržišta” nažalost i dalje blokiran u Vijeću, za Europsku uniju sve hitnija postaje potreba da može računati na djelotvoran i ažurirani zakonodavni okvir o nadzoru tržištu i poštovanju sukladnosti proizvoda na jedinstvenom tržištu.

U tom pogledu nacrt izvješća koji predlaže izvjestitelj podržava i jača glavne odredbe prijedloga Komisije i pokušava pojasniti nekoliko pitanja.

Glavni cilj izvjestitelja jest uvesti usklađeniji europski pristup o nadzoru tržišta i zajamčiti visoku razinu suradnje među nacionalnim tijelima za nadzor tržišta i drugim relevantnim tijelima.

1. Jamčenje sukladnih proizvoda i jednakih uvjeta za sve gospodarske subjekte

Izvjestitelj čvrsto vjeruje da će jačanje nadzora tržišta biti ključno kako bi se zajamčilo da su na tržištu EU-a dostupni samo sukladni i sigurni proizvodi, što će doprinijeti poboljšanju njegova funkcioniranja. To bi trebao biti cilj ove Uredbe.

Izvjestitelj uviđa da bi učinkovit nadzor tržišta kakav se uspostavlja ovom Uredbom mogao biti ključan za zaštitu javnih interesa poput zdravlja i sigurnosti, ali i zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, zaštite potrošača, zaštite okoliša i javne sigurnosti.

Prema mišljenju izvjestitelja također je od ključne važnosti da se zajamče pošteno tržišno natjecanje i jednaki uvjeti za sve gospodarske subjekte. Osim što ulažu znatne napore kako bi osigurali da poštuju zahtjeve Unije, pošteni tržišni subjekti kolektivno pate zbog proizvodnje ili uvoza nesukladne ili nesigurne robe. Slabim nadzorom tržišta ne štite se poštena poduzeća i ugrožavaju se radna mjesta. Tijela za nadzor tržišta trebala bi stoga osigurati da se nesukladni i nesigurni proizvodi identificiraju i ne puštaju na tržište ili maknu s njega. To je u interesu potrošača i pouzdanih proizvođača, uvoznika i distributera.

2. Uvođenje usklađenog europskog pristupa nadzoru tržišta

•  Jačanje suradnje među nadzornim tijelima država članica

Uredbom se definira niz ovlasti tijela za nadzor tržišta kako bi se osigurala djelotvorna prekogranična provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Izvjestitelj pozdravlja provedbu ovlasti tijela za nadzor tržišta, ali inzistira na činjenici da bi te mjere trebalo koristiti na proporcionalan način i uz pristup temeljen na riziku.

Jedan od ključnih fokusa izvjestitelja jest zajamčiti da različita tijela za nadzor tržišta u različitim državama članicama ista pravila primjenjuju na isti način.

Kako bi se to postiglo, izvjestitelj predlaže usklađivanje metodologije i kriterija za procjenu rizika i usklađivanje provjera kako bi se zajamčili jednaki uvjeti za sve gospodarske subjekte i pošteno tržišno natjecanje.

Usklađeni pristup nadzoru tržišta usko je povezan s uvođenjem učinkovitog istorazinskog ocjenjivanja tijela za nadzor tržišta kako bi se zajamčilo da se relevantna pravila provode i primjenjuju strogo i ujednačeno diljem EU-a.

•  Dodavanje europske dimenzije Mreži Unije za sukladnost proizvoda

Izvjestitelj pozdravlja uspostavu Mreže Unije za sukladnost proizvoda u cilju poticanja bolje suradnje između tijela za nadzor tržišta, europskih institucija i gospodarskih subjekata. Međutim, izvjestitelj smatra da različiti subjekti Mreže kako ju je definirala Komisija ne interagiraju međusobno u dovoljnoj mjeri. Stoga izvjestitelj želi dodati istinsku europsku dimenziju Mreži i ojačati njezinu ulogu, među ostalim na način da joj se daju ovlasti za zajedničko definiranje prioriteta za zajedničke mjere nadzora tržišta, za uspostavu ujednačenih uvjeta provjere u pogledu određenih proizvoda i za olakšavanje razmjene informacija o nesukladnim proizvodima.

3. Jačanje mjera za borbu protiv nesukladnosti

•  Subjekt odgovoran za sukladnost

Komisija uvodi koncept subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti kao nužan uvjet za stavljanje proizvoda na raspolaganje na tržištu. Glavni su ciljevi provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda osiguranjem dobrih kontakata među proizvođačima ili njihovim imenovanim predstavnicima te tijelima za nadzor tržišta, kao i stvaranje pravednih trgovinskih uvjeta na tržištu Unije.

Izvjestitelj čvrsto podupire tu ideju i predlaže proširenje dužnosti subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti na samu sukladnost. U tom smislu proizvod se može staviti na raspolaganje na tržištu samo ako postoji subjekt koji je odgovoran za sukladnost u pogledu tog proizvoda. Izvjestitelj proširuje odgovornosti subjekta odgovornog za sukladnost, čime on postaje odgovoran za kontaktiranje s proizvođačem u slučaju nesukladnosti. Na vlastitu inicijativu ili na zahtjev tijela za nadzor tržišta subjekt odgovoran za sukladnost morat će poduzeti mjere kako bi se otklonila identificirana nesukladnost.

•  Baza podataka o sukladnosti

Izvjestitelj uvodi i novu ideju internetske baze podataka o sukladnosti koja će sadržavati pojedinosti o subjektu odgovornom za sukladnost i proizvođačevu izjavu EU-a o sukladnosti. Tu bazu podataka punit će proizvođači i drugi gospodarski subjekti te će biti besplatno dostupna tijelima za nadzor tržišta i javnosti u Europskoj uniji. Prednost takve baze podataka je dvostruka: gospodarski subjekti mogu prenijeti izjavu o sukladnosti i druge relevantne informacije u jednu namjensku bazu podataka, a tijela i javnost imat će pristup kako bi te informacije mogli vidjeti na jednom mjestu, umjesto da moraju tražiti po različitim izvorima i internetskim stranicama gospodarskih subjekata.

•  Sporazumi o partnerstvu za sukladnost i memorandumi o razumijevanju

Komisija uspostavlja mogućnost da tijelo za nadzor tržišta sklopi sporazum o partnerstvu s gospodarskim subjektom koji ima poslovni nastan na njegovu državnom području. Izvjestitelj se protivi usklađenim odredbama o sporazumima o partnerstvu za sukladnost. Izvjestitelj smatra da ti sporazumi o partnerstvu mogu biti protivni zahtjevu za neovisnost javnih tijela. Ako su zadaće gospodarskih subjekata različite, postoji očita opasnost sukoba interesa kada tijelo za nadzor tržišta treba provjeriti proizvod poduzeća za koje je prethodno pružio savjetovanje. Nadalje, sklapanje sporazuma o partnerstvu za sukladnost skrenut će pozornost tijela za nadzor tržišta od njihove glavne zadaće, a to je pobrinuti se da se na tržište stavljaju samo sukladni proizvodi. Zbog istih razloga promijenjena je i formulacija odredbe o memorandumima o razumijevanju u članku 8. prijedloga Komisije.

4. Odgovaranje na nove izazove: e-trgovina i internet stvari

S povećanjem aktivnosti e-trgovine pojavljuju se određeni izazovi u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika i drugih krajnjih korisnika od opasnih neprehrambenih proizvoda i nesukladnih proizvoda. Tijela za nadzor tržišta suočavaju se s brojnim poteškoćama poput sljedivosti proizvoda koji se nude na prodaju na internetu, utvrđivanja za to odgovornih gospodarskih subjekata ili provođenja ocjena rizika ili ispitivanja sigurnosti zbog nemogućnosti fizičkog pristupa proizvodima. Komisija nije odgovorila na ta pitanja u svojem prijedlogu. Na temelju smjernica Komisije o e-trgovini izvjestitelj sugerira da svaka država članica predvidi učinkovitu organizaciju aktivnosti za nadzor tržišta u pogledu proizvoda prodanih na internetu i zajamči da postoji odgovarajući broj inspektora koji se bave proizvodima prodanima na internetu u okviru vlastitih nacionalnih tijela za nadzor tržišta.

Nadalje, Komisija nije uzela u obzir širenje interneta stvari i sve veći broj povezanih uređaja. Izvjestitelj smatra da bi regulatorni okvir EU-a trebao odgovoriti na trenutne sigurnosne prijetnje uređaja u okviru interneta stvari koji se mogu hakirati i stoga stvoriti nove rizike s udaljenosti. Zbog toga izvjestitelj smatra da je neophodno procijeniti nove rizike za potrošače povezane s proizvodima koji se mogu povezati na internet.


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na isključivo dobrovoljnoj osnovi pod izričitom odgovornošću izvjestitelja. Izvjestitelj je primio informacije od sljedećih subjekata ili osoba tijekom pripreme izvješća, do njegova usvajanja u odboru:

Subjekt i/ili osoba

 

AMAZON

AMFORI

ANEC

ANIMA

APPLE

ASSOGIOCATTOLI

BEUC

BIC

BUSINESSEUROPE

CECE

CECED

CONFCOMMERCIO

CONFINDUSTRIA

DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE

DIGITAL EUROPE

E-BAY

EGMF - European Garden Machinery Industry Federation

ELECTRICAL SAFETY FIRST

EMOTA

EUROCOMMERCE

FEDERATION FRANCAISE DU COMMERCE ET DISTRIBUTION

FEDERUNACOMA

FESI – Federation of the European Sporting Goods Industry

NJEMAČKI MALOPRODAJNI SAVEZ - HDE

IBM

INDICAM

INDUSTRIALL

LIDL STIFTUNG

LVMH

MARKENVERBAND – UDRUGA NJEMAČKIH ROBNIH MARKI

ORGALIME

PROSAFE

RINA Consulting

SCHNEIDER ELECTRIC

TIE – EUROPSKI SEKTOR IGRAČAKA (TOY INDUSTRIES OF EUROPE)

UNIFAB - Union des fabricants

VDMA

 

EUROPSKA KOMISIJA

STALNO PREDSTAVNIŠTVO AUSTRIJE PRI EU-U

STALNO PREDSTAVNIŠTVO NJEMAČKE PRI EU-U

STALNO PREDSTAVNIŠTVO DANSKE PRI EU-U

STALNO PREDSTAVNIŠTVO FRANCUSKE PRI EU-U

TALIJANSKA CARINSKA AGENCIJA

TALIJANSKO MINISTARSTVO GOSPODARSKOG RAZVOJA

STALNO PREDSTAVNIŠTVO ITALIJE PRI EU-U

STALNO PREDSTAVNIŠTVO RUMUNJSKE PRI EU-U

STALNO PREDSTAVNIŠTVO ŠVEDSJE PRI EU-U


MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (12.7.2018)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Miroslav Mikolášik

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sigurnost potrošača i zaštita okoliša temelji su jedinstvenog tržišta robe, što je jedno od najvećih europskih postignuća kojim se omogućuje slobodno kretanje.

U cijelom EU-u postoje zajednička sigurnosna i okolišna pravila kojima se građani štite od opasnosti za sigurnost, onečišćenja i ekološke štete. Međutim, na tržištu EU-a još uvijek se prodaje previše proizvoda koji ne udovoljavaju tim pravilima koja su predviđena zakonodavstvom EU-a. Postojanje nesukladnih proizvoda potrošače izlaže potencijalno opasnim proizvodima, ugrožava okoliš i narušava tržišno natjecanje.

Prijedlog Uredbe dio je „paketa o robiˮ kojim se rješavaju određeni nedostaci radi boljeg funkcioniranja jedinstvenog tržišta robe. Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Uredbe kojim se nastoji ojačati poštovanje i provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Međutim, izvjestitelj napominje da je područje primjene Uredbe ograničeno te da se ona odnosi samo na usklađene proizvode koji su navedeni u Prilogu. Kada je riječ o zakonodavstvu navedenom u Prilogu, odredbom lex generalis pokušava se izbjeći eventualni rizik od preklapanja odredbi ili donošenja odredbi koje su kontradiktorne odredbama lex specialis u drugim postojećim ili budućim pravilima zakonodavstva Unije o usklađivanju s istim ciljem, prirodom ili učinkom.

Izvjestitelj uviđa da je provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju odgovornost država članica koje sputavaju granice nadležnosti. Iz tog je razloga nužno koordinirati djelovanje kako bi provedba bila dosljedna u cijelom EU-u i kako bi se nesukladnost djelotvorno suzbijala.

Sukladnost sa zakonodavstvom EU-a najbolji je način na koji se može zajamčiti sigurnost proizvoda. Na primjer, zakonodavstvo EU-a u područjima kao što su igračke i kemikalije među najstrožima je u svijetu. Međutim, u EU-u se svakodnevno prodaju velike količine nesigurnih i nesukladnih proizvoda. Prema godišnjem izvješću RAPEX-a za 2017., ovo su kategorije najopasnijih proizvoda unutar EU-a: igračke (29 %), motorna vozila (20 %), odjeća, tekstil i modni proizvodi (12 %), dok su najčešće prijavljivani rizici bili rizik od ozljede (28 %) te rizik od izloženosti kemikalijama (22 %).

Kako bi se poboljšalo trenutačno stanje, potrebno je ojačati suradnju između tijela vlasti i gospodarskih subjekata. To je usko povezano s dosljednošću prakse nadzora tržišta u cijelom EU-u i na njegovim vanjskim granicama kako bi se u svim državama osigurala jednaka visoka razina sukladnosti. U tom kontekstu izvjestitelj pozdravlja obveze u pogledu uzajamne pomoći i zakonsku pretpostavku da su proizvodi čija se nesukladnost utvrdi u jednoj državi članici također nesukladni u cijelom EU-u.

Izvjestitelj se slaže da bi se Prijedlogom trebala poboljšati suradnja u provedbi i sukladnost bez nametanja nerazmjernog ili pretjeranog opterećenja tijelima država članica i gospodarskim subjektima. Stoga se Prijedlogom ne bi trebali prelaziti okviri potrebni za ostvarivanje njegovih ciljeva. Izvjestitelj podsjeća da u obzir treba uzeti objektivne mogućnosti malih i srednjih poduzeća.

Kako bi se osigurale pouzdanost i dosljednost ispitivanja u sklopu okvira za nadzor tržišta u cijeloj Uniji, Komisija predlaže imenovanje objekata Unije za ispitivanje. Laboratoriji koji su određeni kao objekti Unije za ispitivanje trebali bi biti stručni i opremljeni te imati infrastrukturu i osoblje potrebno za provedbu zadataka na najvišoj razini. Izvjestitelj stoga predlaže da ti laboratoriji također služe kao centri znanja o rizicima i nadolazećim rizicima (primjerice u vezi sa štetnim kemikalijama). Izvjestitelj želi osigurati da prijavljeno tijelo ili bilo koje drugo tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može postati objekt Unije za ispitivanje pod uvjetom da je ispunilo propisane uvjete.

Izvjestitelj pozdravlja činjenicu da se Uredbom uspostavlja Mreža Unije za sukladnost proizvoda čiji je cilj koordinacija i pospješivanje zajedničkih aktivnosti provedbe u državama članicama. Nadalje, izvjestitelj predlaže uspostavu usklađene paneuropske baze podataka u kojoj bi se prikupljali podaci o nesrećama i ozljedama radi osiguravanja dosljednosti praćenja u cijelom EU-u te koja bi služila kao alat za izradu novog zakonodavstva i standarda o zdravlju i sigurnosti te za bolju provedbu zakona.

Izvjestitelj osobito pozdravlja činjenicu da je Uredbom predviđen ojačan okvir za kontrole proizvoda koji ulaze na tržište Unije (gotovo 30 % robe u EU-u) jer se nakon ulaska mogu slobodno kretati diljem Unije. Istodobno, izvjestitelj ističe koliko je važno da se zahtjevi povezani sa zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti primjenjuju na proizvode koji ulaze na tržište Unije i da samo sigurni i sukladni proizvodi ulaze na jedinstveno tržište. Kako bi se spriječio ulazak nesigurnih ili nesukladnih proizvoda na tržište Unije, carinska tijela provode primjerene provjere prije njihova puštanja u slobodni promet. Prema mišljenju izvjestitelja, potrebno je na odgovarajući način riješiti problem prakse u kojoj uvoznici iz trećih zemalja odabiru točke ulaska na kojima su kontrole manje sustavne i blaže te ukloniti nedostatke u pogledu učinkovitosti carinskih tijela.

Općenito, izvjestitelj u predloženim amandmanima stavlja naglasak na jačanje zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša te smatra da će se Uredbom o poštovanju i provedbi pomoći u stvaranju pravednijeg unutarnjeg tržišta robe.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kako bi se zajamčilo slobodno kretanje proizvoda unutar Unije, nužno je osigurati da ti proizvodi ispunjavaju zahtjeve kojima se osigurava visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zaštita zdravlja i sigurnost općenito, zaštita zdravlja i sigurnost na radnome mjestu, zaštita potrošača, zaštita okoliša i javna sigurnost. Čvrsta provedba tih zahtjeva ključna je za pravilnu zaštitu tih interesa i za stvaranje uvjeta za uspješan razvoj poštenog tržišnog natjecanja na tržištu Unije. Pravila su stoga ključna kako bi se provedba zajamčila na cijelom unutarnjem tržištu, pa i za proizvode koji ulaze u Uniju iz trećih zemalja.

(1)  Kako bi se zajamčilo slobodno kretanje proizvoda unutar Unije, nužno je osigurati da ti proizvodi ispunjavaju zahtjeve kojima se osigurava visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zaštita zdravlja i sigurnost općenito, zaštita zdravlja i sigurnost na radnome mjestu, zaštita potrošača, zaštita okoliša i javna sigurnost. Čvrsta provedba tih zahtjeva ključna je za pravilnu zaštitu tih interesa i za stvaranje uvjeta za uspješan razvoj poštenog tržišnog natjecanja na tržištu Unije. Pravila su stoga ključna kako bi se provedba zajamčila na cijelom unutarnjem tržištu, pa i za proizvode koji ulaze u Uniju iz trećih zemalja. Kako bi se gospodarskim subjektima olakšalo pridržavanje prava Unije i kako bi se ojačao položaj tijela za nadzor tržišta u vlastitim provedbenim aktivnostima, ti bi zahtjevi trebali uspostaviti pravu ravnotežu između jednostavnosti i učinkovitosti. Zahtjevi ove Uredbe i njihova primjena osmišljeni su kako bi se kao prioritet postavio nadzor onih proizvoda koji bi mogli predstavljati ozbiljan rizik.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Uredbom bi trebalo obuhvatiti proizvode koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju navedenom u Prilogu. Zakonodavstvom navedenim u Prilogu trebalo bi obuhvatiti cjelokupno zakonodavstvo Unije o usklađivanju gotovih proizvoda, osim hrane i hrane za životinje, medicinskih proizvoda za ljudsku i životinjsku uporabu, živih biljaka i životinja, proizvoda ljudskog porijekla i proizvoda biljaka i životinja koji su u izravnoj vezi s njihovom daljnjom reprodukcijom. Time će se osigurati jedinstven okvir za nadzor tih proizvoda na tržištu cijele Unije. Stoga je potrebno izmijeniti nekoliko instrumenata zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda, posebno kako bi se uklonila upućivanja na određene odredbe Uredbe (EZ) br. 765/2008. Ako se u budućnosti donese novo zakonodavstvo Unije o usklađivanju, njime će se morati propisati hoće li se ova Uredba primjenjivati i na njega.

(5)  Uredbom bi trebalo obuhvatiti proizvode koji podliježu Direktivi 2001/95/EZ ili zakonodavstvu Unije o usklađivanju navedenom u Prilogu. Zakonodavstvom navedenim u Prilogu trebalo bi obuhvatiti cjelokupno zakonodavstvo Unije o usklađivanju gotovih proizvoda, osim hrane i hrane za životinje, medicinskih proizvoda za ljudsku i životinjsku uporabu, živih biljaka i životinja, proizvoda ljudskog porijekla i proizvoda biljaka i životinja koji su u izravnoj vezi s njihovom daljnjom reprodukcijom. Time će se osigurati jedinstven okvir za nadzor tih proizvoda na tržištu cijele Unije. Stoga je potrebno izmijeniti nekoliko instrumenata zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda, posebno kako bi se uklonila upućivanja na određene odredbe Uredbe (EZ) br. 765/2008. Ako se u budućnosti donese novo zakonodavstvo Unije o usklađivanju, njime će se morati propisati hoće li se ova Uredba primjenjivati i na njega.

Obrazloženje

Ključno je da se ta direktiva uvrsti u zakonodavstvo radi djelotvorne zaštite potrošača. Brojni proizvodi obuhvaćeni područjem primjene te direktive, kao što su igračke, osobito su važni za javnost i trebalo bi ih zaštititi.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Sigurnost potrošača uvelike ovisi o aktivnoj provedbi zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda kojim su propisani sigurnosni zahtjevi. Stoga je nužno ojačati provedbene mjere – trebalo bi ih neprestano poboljšavati i povećavati im djelotvornost kako bi se uskladile s trenutačnim izazovima na globalnom tržištu i sve složenijim opskrbnim lancem.

(7)  Sigurnost potrošača uvelike ovisi o aktivnoj provedbi zakonodavstva Unije u području proizvoda kojim su propisani sigurnosni zahtjevi. Stoga je nužno ojačati provedbene mjere, uključujući u pogledu proizvoda koji se krajnjim korisnicima u Uniji nude na prodaju na internetu. Te bi mjere trebalo neprestano poboljšavati i povećavati im djelotvornost kako bi se uskladile s trenutačnim izazovima na globalnom tržištu i sve složenijim opskrbnim lancem.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti internetu stvari i sve većem broju uređaja na kojima je omogućena umjetna inteligencija, uzimajući u obzir da se potrošači svakodnevno sve više koriste povezanim uređajima, a da pritom nisu upoznati sa sigurnosnim prijetnjama koje ti uređaji mogu predstavljati i postojećim rizicima na daljinu. Stoga bi se regulatornim okvirom Unije trebala rješavati ta pitanja radi jamčenja bolje zaštite potrošača.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Odgovornost za provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda trebale bi snositi države članice – od njihovih tijela za nadzor tržišta trebalo bi tražiti da osiguraju potpunu sukladnost sa zakonodavstvom. Države članice trebale bi stoga uspostaviti sustavne pristupe kako bi osigurale djelotvornost nadzora tržišta i drugih provedbenih mjera.

(9)  Odgovornost za provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda trebale bi snositi države članice – od njihovih tijela za nadzor tržišta trebalo bi tražiti da osiguraju potpunu sukladnost sa zakonodavstvom. Države članice trebale bi stoga uspostaviti sustavne pristupe kako bi osigurale djelotvornost nadzora tržišta i drugih provedbenih mjera podložno nadzoru Komisije u pogledu pravilnog provođenja zakonodavstva Unije o usklađivanju.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Na pravednijem jedinstvenom tržištu trebali bi biti osigurani jednaki uvjeti tržišnog natjecanja za sve gospodarske subjekte i zaštita od nepoštene konkurencije. U tu je svrhu nužna ojačana provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Dobra suradnja među proizvođačima i tijelima za nadzor tržišta ključna je za brzu intervenciju i korektivne mjere u vezi s proizvodom. Važno je da postoji subjekt za kontakt s poslovnim nastanom u Uniji kako bi se tijela za nadzor tržišta imala kome obratiti s pitanjima u vezi sa sukladnošću proizvoda sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju. Subjekt odgovoran za pružanje takvih informacija o sukladnosti može biti proizvođač, uvoznik ili drugi subjekt kojeg je proizvođač imenovao u tu svrhu, primjerice drugi gospodarski subjekt. Uloga subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti s poslovnim nastanom u Uniji ključna je kako bi tijela za nadzor tržišta mogla imati sugovornika s poslovnim nastanom u Uniji te za pravodobno izvršavanje specifičnih zadaća kako bi proizvodi bili sukladni zahtjevima zakonodavstva Unije o usklađivanju, od čega koristi imaju potrošači, radnici i poduzeća u Uniji. Odredbe u ovoj Uredbi kojima se propisuje da u Uniji mora postojati subjekt odgovoran za informacije o sukladnosti ne bi se trebale primjenjivati ako se u praksi isti rezultat ostvaruje s pomoću specifičnih zahtjeva utvrđenih u određenim pravnim instrumentima za proizvode, konkretno u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1223/2009, članku 15. Uredbe (EU) 2017/745 i članku 15. Uredbe 2017/746.

(14)  Na pravednijem jedinstvenom tržištu trebali bi biti osigurani jednaki uvjeti tržišnog natjecanja za sve gospodarske subjekte i zaštita od nepoštene konkurencije. U tu je svrhu nužna ojačana provedba zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Dobra suradnja među proizvođačima, distributerima, trgovcima na veliko, trgovcima na malo i tijelima za nadzor tržišta ključna je za brzu intervenciju i korektivne mjere u vezi s proizvodom. Važno je da postoji subjekt za kontakt s poslovnim nastanom u Uniji kako bi se tijela za nadzor tržišta imala kome obratiti s pitanjima u vezi sa sukladnošću proizvoda sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju. Subjekt odgovoran za pružanje takvih informacija o sukladnosti može biti proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik, imenovan u tu svrhu. Ako proizvođač nema poslovni nastan u Uniji i ako ne postoji ovlašteni predstavnik, subjekt odgovoran za pružanje takvih informacija o sukladnosti treba biti uvoznik ili distributer. Uloga subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti s poslovnim nastanom u Uniji ključna je kako bi tijela za nadzor tržišta mogla imati sugovornika s poslovnim nastanom u Uniji te za pravodobno izvršavanje specifičnih zadaća kako bi proizvodi bili sukladni zahtjevima zakonodavstva Unije o usklađivanju, od čega koristi imaju potrošači, radnici i poduzeća u Uniji. Odredbe u ovoj Uredbi kojima se propisuje da u Uniji mora postojati subjekt odgovoran za informacije o sukladnosti ne bi se trebale primjenjivati ako se u praksi isti rezultat ostvaruje s pomoću specifičnih zahtjeva utvrđenih u određenim pravnim instrumentima za proizvode, konkretno u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1223/2009, članku 15. Uredbe (EU) 2017/745 i članku 15. Uredbe 2017/746.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Aktivnosti za nadzor tržišta trebale bi biti temeljite i djelotvorne kako bi se osigurala ispravna primjena zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Budući da kontrole gospodarskim subjektima mogu predstavljati opterećenje, tijela za nadzor tržišta pri organizaciji i provedbi inspekcija trebala bi uzeti u obzir njihove interese i navedeno opterećenje ograničiti na ono što je nužno za provedbu učinkovitih i djelotvornih kontrola. Nadležna tijela države članice trebala bi provoditi aktivnosti nadzora tržišta s jednakom pažnjom neovisno o tome utječe li nesukladnost proizvoda na državno područje te države članice ili bi mogla utjecati na tržište druge države članice.

(18)  Aktivnosti za nadzor tržišta trebale bi biti temeljite i djelotvorne kako bi se osigurala ispravna primjena zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Budući da kontrole gospodarskim subjektima mogu predstavljati opterećenje, tijela za nadzor tržišta pri organizaciji i provedbi inspekcija trebala bi uzeti u obzir interese tih subjekata i navedeno opterećenje ograničiti na ono što je nužno za provedbu učinkovitih i djelotvornih kontrola. Nadležna tijela države članice trebala bi provoditi aktivnosti nadzora tržišta s jednakom pažnjom neovisno o tome utječe li nesukladnost proizvoda na državno područje te države članice ili bi mogla utjecati na tržište druge države članice. Trebalo bi utvrditi jedinstvene uvjete za inspekcijske aktivnosti koje tijela za nadzor tržišta provode kada neki proizvod predstavlja poznat ili novi rizik.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a)  Tijela za nadzor tržišta trebala bi moći pružati savjete o ambalaži i nalagati promjene u situacijama neusklađenosti sa zakonodavstvom Unije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Kako bi se osigurale pouzdanost i dosljednost ispitivanja diljem Unije u okviru nadzora tržišta, Komisija bi trebala odrediti objekte Unije za ispitivanje. Nadalje, trebalo bi razviti sveobuhvatniji informacijski sustav za dijeljenje rezultata ispitivanja unutar Unije kako bi se izbjeglo nepotrebno udvostručavanje i osigurala veća dosljednost na razini Unije.

(33)  Kako bi se osigurale pouzdanost i dosljednost ispitivanja diljem Unije u okviru nadzora tržišta, Komisija bi trebala odrediti objekte Unije za ispitivanje. Tijela za nadzor tržišta trebala bi u potpunosti uzeti u obzir rezultate ispitivanja koje provode objekti Unije za ispitivanje. Nadalje, trebalo bi razviti sveobuhvatniji informacijski sustav za razmjenu rezultata ispitivanja unutar Unije kako bi se izbjeglo nepotrebno udvostručavanje i osigurala veća dosljednost na razini Unije. Objekti Unije za ispitivanje trebali bi djelovati kao centri znanja o poznatim i nadolazećim rizicima te ujedno pružati Uniji i državama članicama pomoć u razvoju zajedničkih najsuvremenijih metodologija ispitivanja.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Od država članica trebalo bi se tražiti da osiguraju dostupnost primjerenih financijskih resursa radi zapošljavanja odgovarajućeg osoblja i nabave primjerene opreme za tijela za nadzor tržišta. Djelotvorne aktivnosti nadzora tržišta zahtijevaju mnogo resursa, pa je potrebno osigurati stabilnu opskrbu resursima u bilo kojem trenutku i u skladu s potrebama. Financiranje javnim sredstvima stoga bi trebalo dopuniti naplatom naknada za pokrivanje troškova nastalih provedbom aktivnosti nadzora tržišta u pogledu proizvoda za koje je utvrđeno da su nesukladni te primjereno uzeti u obzir dotadašnju sukladnost gospodarskih subjekata.

(35)  Od država članica trebalo bi se tražiti da osiguraju dostupnost primjerenih financijskih resursa radi zapošljavanja odgovarajućeg osoblja i nabave primjerene opreme za tijela za nadzor tržišta. Djelotvorne aktivnosti nadzora tržišta zahtijevaju mnogo resursa, pa je potrebno osigurati stabilnu opskrbu resursima u bilo kojem trenutku i u skladu s potrebama. Administrativne i automatizirane provjere ne mogu služiti kao zamjena fizičkim kontrolama kojima se jamči da je proizvod u znatnoj mjeri usklađen s odgovarajućim zakonodavstvom Unije. Financiranje javnim sredstvima stoga bi trebalo dopuniti naplatom naknada za pokrivanje troškova nastalih provedbom aktivnosti nadzora tržišta u pogledu proizvoda za koje je utvrđeno da su nesukladni te primjereno uzeti u obzir dotadašnju sukladnost gospodarskih subjekata.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36a)  Trebalo bi postrožiti primjenjive sankcije u slučaju kršenja odredbi ove Uredbe kojima se nameću obveze gospodarskim subjektima te u slučaju kršenja odredbi bilo kojih zakonodavnih akata Unije i država članica o proizvodima kojima se nameću obveze gospodarskim subjektima radi djelotvornog odvraćanja od stavljanja nesukladnih proizvoda na tržište.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38a)  Komisija bi trebala pratiti rad carinskih tijela i rješavati nedostatke koji bi mogli dovesti do narušavanja jednakih uvjeta, čime bi se proizvođači iz Unije koji ispunjavaju zahtjeve mogli naći u lošijem položaju u odnosu na proizvođače iz trećih zemalja koji izvoze u Uniju. Komisija bi također trebala riješiti praksu u kojoj izvoznici iz trećih zemalja u Uniju odabiru točke ulaska na kojima su kontrole manje sustavne ili blaže.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila i postupci za dostavu informacija o sukladnosti određenih proizvoda koji podliježu aktima Unije za usklađivanje uvjeta za stavljanje tih proizvoda na tržište. Njome se utvrđuje okvir za suradnju s gospodarskim subjektima u pogledu tih proizvoda.

Ovom se Uredbom nastoji zaštititi zdravlje i sigurnost potrošača u Europi i okoliš te se njome osiguravaju postupci kojima se jamči da će potrošačima u Europi biti dostupni samo sigurni i sukladni proizvodi.

 

 

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ova se Uredba primjenjuje na sve proizvode koji podliježu zakonodavstvu Unije o usklađivanju koje je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi („zakonodavstvo Unije o usklađivanju”).

1.  Ova se Uredba primjenjuje na sve proizvode koji podliježu Direktivi 2001/95/EZ ili zakonodavstvu Unije o usklađivanju koje je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi („zakonodavstvo Unije o usklađivanju”).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Primjena ove Uredbe ne sprečava tijela za nadzor tržišta da poduzmu specifičnije mjere kako je predviđeno u Direktivi 2001/95/EZ.

3.  Primjena ove Uredbe ne sprečava tijela za nadzor tržišta da poduzmu specifičnije mjere kako je predviđeno u Direktivi 2001/95/EZ. Tijela za nadzor tržišta uvijek trebaju djelovati na temelju načela predostrožnosti, osobito kad je riječ o zdravlju i okolišu.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „nadzor tržišta” znači aktivnosti koje provode i mjere koje poduzimaju tijela za nadzor tržišta kako bi osigurala da su proizvodi sukladni sa zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom Unije o usklađivanju te da ne ugrožavaju zdravlje, sigurnost ili bilo koji drugi aspekt zaštite javnog interesa;

(3)  „nadzor tržišta” znači aktivnosti koje provode i mjere koje poduzimaju tijela za nadzor tržišta kako bi osigurala da su proizvodi sukladni sa zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom Unije te da ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost općenito, zdravlje i sigurnost na radnome mjestu, zaštitu potrošača, javnu sigurnost ili bilo koji drugi aspekt zaštite javnog interesa;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  „formalna nesukladnost” znači svaka administrativna nesukladnost koja ne dovodi do kršenja ključnih zahtjeva, među ostalim i nesukladnosti navedene u članku R34. Priloga I. Odluci br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a;

 

_________________

 

1a. Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 82.).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  „ozbiljan rizik” znači svaki ozbiljan rizik, uključujući onaj čiji učinci nisu trenutačni, koji zahtijeva brzu intervenciju tijela za nadzor tržišta;

(15)  „ozbiljan rizik” znači svaki rizik, uključujući slučajeve u kojima učinci nisu trenutačni, koji zahtijeva brzu intervenciju i daljnje djelovanje; svaki proizvod koji nije usklađen s ključnim uvjetom utvrđenim u zakonodavstvu Unije o usklađivanju, kao i svaki proizvod koji ne ispunjava opći zahtjev sigurnosti, kako je određeno Direktivom 2001/95/EZ, smatra se proizvodom koji predstavlja ozbiljan rizik;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.a)  „dobrovoljne mjere” znači mjere pri kojima subjekt dobrovoljno uklanja nesukladnost na temelju saznanja tijela za nadzor tržišta ili na temelju vlastitih saznanja;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 22.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22b)  „obrazloženi zahtjev” znači zahtjev tijela za nadzor tržišta koji se temelji na sumnji u nesukladnost;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 22.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22c)  „različiti modeli” znači svi proizvodi koji imaju različita svojstva, čak i ako su mala, gotovo nepostojeća.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  proizvođač ima poslovni nastan u Uniji ili u vezi s proizvodom postoji barem jedno od sljedećeg:

(a)  proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik imaju poslovni nastan u Uniji ili u vezi s proizvodom postoji barem jedno od sljedećeg:

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  uvoznik;

(i)  uvoznik, ako proizvođač nema poslovni nastan u Uniji i ako ne postoji ovlašteni predstavnik;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka i.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  distributer;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pisanim putem ovlastio kao osobu odgovornu za izvršavanje zadataka navedenih u stavku 3. i od koje proizvođač traži da te zadatke izvrši u njegovo ime;

(ii)  ako ne postoji proizvođač ili uvoznik s poslovnim nastanom u Uniji, fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pisanim putem ovlastio kao osobu odgovornu za osiguravanje sukladnosti i izvršavanje zadataka navedenih u stavku 3. u njegovo ime;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  identitet i podaci za kontakt proizvođača, uvoznika ili druge osobe koja ispunjava zahtjeve iz točke (a) javno su dostupni u skladu sa stavkom 4. te su navedeni ili se mogu utvrditi u skladu sa stavkom 5.

(b)  identitet i podaci za kontakt proizvođača, uvoznika, distributera ili druge osobe koja ispunjava zahtjeve iz točke (a) javno su dostupni u skladu sa stavkom 4. te su navedeni ili se mogu utvrditi u skladu sa stavkom 5.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kao odgovor na obrazloženi zahtjev tijela za nadzor tržišta dostavlja tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda, i to na službenom jeziku Unije koji odredi dotična država članica;

(b)  kao odgovor na obrazloženi zahtjev tijela za nadzor tržišta dostavlja tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda, i to na službenom jeziku Unije koji odredi dotična država članica, i za dokazivanje postojanja različitih bitnih obilježja njegovih različitih modela kako je određeno u članku 3. točki 22.c;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  surađuje s tijelima za nadzor tržišta, na njihov zahtjev, u pogledu bilo kakve mjere koja se poduzima za uklanjanje ili, ako to nije moguće, ublažavanje rizika koji proizvod predstavlja.

(c)  surađuje s tijelima za nadzor tržišta i smjesta poduzima, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev tih tijela, mjere za uklanjanje ili, ako to nije moguće, ublažavanje rizika koji proizvod predstavlja ili ispravljanje njegove nesukladnosti sa zahtjevima utvrđenim zakonodavstvom Unije o usklađenosti ili Direktivom 2001/95/EZ;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  bez odgode obavješćuje proizvođača i, kada je to primjenjivo, druge gospodarske subjekte ako smatra ili ima razloga vjerovati da dotični proizvod predstavlja rizik ili da nije sukladan s primjenjivim zakonodavstvom Unije o usklađivanju ili usklađenim standardima.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Proizvođači identitet i podatke za kontakt subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti u pogledu proizvoda stavljaju javno na raspolaganje na svoem web-mjestu ili, ako ono ne postoje, na bilo koji drugi način kojim se široj javnosti u Uniji omogućuje da besplatno pristupi tim informacijama.

Briše se.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Identitet i podaci za kontakt subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti s obzirom na proizvod navode se na proizvodu ili ih se može utvrditi iz informacija navedenih na proizvodu, njegovoj ambalaži, njegovu paketu ili popratnom dokumentu.

5.  Identitet i podaci za kontakt proizvođača te podaci za kontakt subjekta odgovornog za informacije o sukladnosti s obzirom na proizvod navode se na proizvodu ili ih se može utvrditi iz informacija navedenih na proizvodu, njegovoj ambalaži, njegovu paketu ili popratnom dokumentu.

Obrazloženje

Proizvod se može staviti na tržište samo ako je sukladan i siguran za potrošače i okoliš. Glavnu odgovornost za to snosi proizvođač.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Proizvođač, uvoznik i svaka druga osoba koja ispunjava zahtjeve iz stavka 1. točke (a) ovog članka stavljaju na raspolaganje javnosti i drugim gospodarskim subjektima, bilo kojim odgovarajućim načinom, popis svojih modela proizvoda, i to uz priloženu sliku, osobito za proizvode koji podliježu ili su podlijegali odluci Komisije u skladu s člankom 13. Direktive 2001/95/EZ i proizvode koji podliježu širokoj distribuciji.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Obveze distributera

 

1. Prije stavljanja proizvoda na raspolaganje na tržištu distributeri poduzimaju sve moguće razumne korake kako bi zajamčili da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve utvrđene u primjenjivom zakonodavstvu o usklađivanju, u usklađenim standardima ili u Direktivi 2001/95/EZ.

 

2. Kao odgovor na obrazloženi zahtjev tijela za nadzor tržišta, osoba odgovorna za informacije o sukladnosti dostavlja tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda, i to na službenom jeziku Unije koji odredi dotična država članica, i dokazivanje postojanja različitih bitnih obilježja njegovih različitih modela kako je određeno u članku 3. točki 22.c.

Obrazloženje

Trgovci na malo sustavno omogućuju prodaju i potrošnju nezakonite ili nesukladne robe. Ovom će se izmjenom distributere obvezati na preuzimanje proaktivnije uloge u uskraćivanju nezakonite robe.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je zakonodavstvom Unije o usklađivanju predviđeno sastavljanje EU izjave o sukladnosti, proizvođači ju stavljaju javno na raspolaganje na svojem web-mjestu ili, ako one ne postoje, na drugi način kojim se kojim se široj javnosti u Uniji omogućuje da besplatno pristupi toj deklaraciji.

Ako je zakonodavstvom Unije o usklađivanju predviđeno sastavljanje EU izjave o sukladnosti, proizvođači, uključujući proizvođače iz trećih zemalja, ili uvoznici deklaraciju besplatno stavljaju na raspolaganje javnosti.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Briše se.

Sporazumi o partnerstvu radi sukladnosti

 

1.  Tijelo za nadzor tržišta može sklopiti sporazum o partnerstvu s gospodarskim subjektom koji ima poslovni nastan na državnom području tog tijela, prema kojem mu ono pristaje pružati savjete i smjernice u vezi sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju primjenjivom na proizvode za koje je gospodarski subjekt odgovoran.

 

Sporazum ne obuhvaća izvršavanje aktivnosti za procjenu sukladnosti koje se povjeravaju prijavljenim tijelima u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

 

2.  Ako tijelo za nadzor tržišta sklopi sporazum o partnerstvu u skladu sa stavkom 1., ono to unosi u sustav naveden u članku 34. zajedno s pojedinostima o području primjene sporazuma, imenom i adresom gospodarskog subjekta te vlastitim imenom i adresom.

 

3.  Ako tijelo za nadzor tržišta sklopi sporazum o partnerstvu u skladu sa stavkom 1., druga tijela za nadzor tržišta to tijelo obavještavaju o eventualnim privremenim mjerama koje poduzimaju protiv gospodarskog subjekta, te eventualnim korektivnim mjerama koje poduzme gospodarski subjekt, u kontekstu sukladnosti s primjenjivim zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

 

4.  Tijelo za nadzor tržišta koje sklopi sporazum o partnerstvu u skladu sa stavkom 1. može gospodarskom subjektu naplatiti naknade u skladu s troškovima koje tijelo razumno snosi pri provedbi svojih funkcija prema stavcima 1. i 2.

 

Obrazloženje

Tijela za nadzor tržišta moraju ostati nepristrana u obavljanju svojih funkcija.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijela za nadzor tržišta mogu sklapati memorandume o razumijevanju s poduzećima ili organizacijama koje zastupaju poduzeća ili krajnje korisnike radi izvršavanja ili financiranja zajedničkih aktivnosti za utvrđivanje nesukladnosti ili promicanje sukladnosti na posebnim zemljopisnim područjima ili s obzirom na specifične kategorije proizvoda.

Tijela za nadzor tržišta mogu sklapati memorandume o razumijevanju s carinskim tijelima, tijelima u lukama i zračnim lukama, proizvođačima ili uvoznicima, poduzećima ili organizacijama koje zastupaju poduzeća ili krajnje korisnike radi izvršavanja ili financiranja zajedničkih aktivnosti za utvrđivanje nesukladnosti ili promicanje sukladnosti na posebnim zemljopisnim područjima ili s obzirom na specifične kategorije proizvoda, među ostalim, kako bi se riješila pitanja od posebne važnosti za potrošače u tom području. Tijelo za nadzor tržišta dostavlja Komisiji nacrt memoranduma o razumijevanju prije njegova donošenja. Komisija dostavlja tijelu za nadzor tržišta mišljenje o nacrtu memoranduma i izvješću o provedbi.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijelo za nadzor tržišta može upotrijebiti bilo koje informacije koje proizlaze iz aktivnosti koje provode ili financiraju druge stranke u memorandumu o razumijevanju koje su ga sklopile prema stavku 1. u okviru bilo kakve istrage koju provodi zbog nesukladnosti, no samo ako je ta aktivnost provedena neovisno, pošteno i nepristrano.

2.  Tijelo za nadzor tržišta može upotrijebiti bilo koje informacije koje proizlaze iz aktivnosti koje provode ili financiraju druge stranke u memorandumu o razumijevanju koje su ga sklopile prema stavku 1. u okviru bilo kakve istrage koju provodi zbog nesukladnosti, no samo ako je ta aktivnost provedena neovisno, pošteno i nepristrano. Informacije o načinu i rezultatima ispitivanja proizvoda javno su dostupne.

Obrazloženje

Potrebna je veća transparentnost u vezi s metodama, kriterijima i rezultatima ispitivanja.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Smatra se da nijedna razmjena informacija među tijelima za nadzor tržišta i poduzećima ili organizacijama navedenima u stavku 1. u svrhu pripreme ili provedbe memoranduma o razumijevanju koji su sklopili prema tom stavku ne krši zahtjeve profesionalne tajne.

3.  Smatra se da se sa svakom razmjenom informacija među tijelima za nadzor tržišta, Komisijom ili Odborom EU-a za sukladnost proizvoda i poduzećima ili organizacijama navedenima u stavku 1. u svrhu pripreme ili provedbe memoranduma o razumijevanju koji su sklopili prema tom stavku postupa u skladu sa zahtjevima profesionalne tajne. Svako daljnje korištenje tih informacija podliježe najstrožim jamstvima povjerljivosti i čuvanja profesionalne i poslovne tajne.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  postupke za praćenje nesreća ili štete po zdravlje ili sigurnost krajnjih korisnika za koje se sumnja da su uzrokovani takvim proizvodima;

(b)  postupke za praćenje nesreća ili štete po sigurnost zdravlja ili zaštitu krajnjih korisnika za koje se sumnja da su uzrokovani takvim proizvodima;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  postupke za prikupljanje i istraživanje znanstvenog i tehničkog znanja u vezi sa sigurnosnim pitanjima koja osobito utječu na zaštitu zdravlja i okoliša;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  postupci za uspostavu suradnje i razmjene informacija i iskustva između tijela za nadzor tržišta i znanstvenih ili istraživačkih ustanova.

Obrazloženje

Razmjena znanja, informacija i iskustava između tijela za nadzor tržišta te znanstvenih i istraživačkih ustanova donosi korist objema stranama, posebno u područjima brzog znanstvenog razvoja i inovacija.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijela za nadzor tržišta provode kontrole u okviru svojih aktivnosti navedenih u stavku 1., na temelju rizika i uzimajući u obzir najmanje sljedeće čimbenike:

2.  Tijela za nadzor tržišta provode kontrole u okviru svojih aktivnosti navedenih u stavku 1., na temelju rizika i u skladu s načelom predostrožnosti te uzimajući u obzir najmanje sljedeće čimbenike:

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  proizvodom, npr. brojem proizvoda na tržištu i bilo kakvim opasnostima povezanima s tim proizvodom;

(i)  proizvodom, npr. brojem proizvoda na tržištu i bilo kakvim opasnostima povezanima s tim proizvodom, uz obraćanje posebne pozornosti na zdravstvenu dimenziju potencijalnog rizika;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  proizvod bi mogao ugroziti zdravlje ili sigurnost krajnjih korisnika;

(a)  proizvod bi mogao ugroziti zdravlje, sigurnost ili zaštitu krajnjih korisnika ili naštetiti okolišu;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  proizvod nije sukladan primjenjivim zahtjevima prema zakonodavstvu Unije o usklađivanju.

(b)  proizvod nije sukladan primjenjivim zahtjevima prema zakonodavstvu Unije o usklađivanju ili Direktivi 2001/95/EZ te bi stoga mogao ugroziti zdravlje i sigurnost krajnjih korisnika.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se proizvodi povuku, opozovu, zabrane ili ograniče, tijelo za nadzor tržišta osigurava da se Komisija, druge države članice i krajnji korisnici o tome obavijeste kroz Mrežu utvrđenu prema članku 31.

Ako se proizvodi povuku, opozovu, zabrane ili ograniče, tijelo za nadzor tržišta osigurava da se Komisija, kroz Mrežu utvrđenu prema članku 31, objekti Unije za ispitivanje, druge države članice i krajnji korisnici o tome obavijeste.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Radi rješavanja sporova zbog različitih procjena rizika među tijelima država članica, gospodarskim subjektima i tijelima za ocjenjivanje sukladnosti Komisija može na vlastitu inicijativu ili na zahtjev tijela za nadzor tržišta zatražiti procjenu rizika od jednog od referentnih laboratorija Europske unije iz članka 28. Ta je procjena rizika obvezujuća za sve dionike.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica sastavlja nacionalnu strategiju nadzora tržišta najmanje svake tri godine. Strategijom se promiče dosljedan, sveobuhvatan i integriran pristup nadzoru tržišta i provedbi zakonodavstva Unije o usklađivanju unutar državnog područja države članice te su njome obuhvaćeni svi sektori i faze lanca opskrbe proizvodima, uključujući uvezene proizvode i digitalne opskrbne lance.

1.  Svaka država članica sastavlja nacionalnu strategiju nadzora tržišta najmanje svake četiri godine s obzirom na brz razvoj tržišta i nove nadolazeće rizike. Strategijom se promiče dosljedan, sveobuhvatan i integriran pristup nadzoru tržišta i provedbi zakonodavstva Unije o usklađivanju unutar državnog područja države članice te su njome obuhvaćeni svi sektori i faze lanca opskrbe proizvodima, uključujući uvezene proizvode i digitalne opskrbne lance. Države članice pri uspostavi svojih nacionalnih strategija nadzora tržišta savjetuju se s dionicima i stavljaju svoje primjedbe na raspolaganje općoj javnosti.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  područja utvrđena kao prioritetna za provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju;

(b)  područja utvrđena kao prioritetna za provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju; države članice daju prednost proizvodima koji podliježu ili su podlijegali odluci u hitnom slučaju na temelju članka 13. Direktive 2001/95/EZ.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  planirane aktivnosti provedbe za smanjenje slučajeva nesukladnosti u područjima koja su utvrđena kao prioritetna, uključujući, gdje je relevantno, minimalne razine kontrole predviđene za kategorije proizvoda koji imaju znatne razine nesukladnosti;

(c)  planirane aktivnosti provedbe za smanjenje slučajeva nesukladnosti u područjima koja su utvrđena kao prioritetna, uključujući, gdje je relevantno, minimalne razine kontrole predviđene za kategorije proizvoda koji imaju znatne razine nesukladnosti i koji mogu predstavljati ozbiljan rizik;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  procjena novih rizika za potrošače povezanih s proizvodima koji se mogu povezati na internet i koji ugrožavaju sigurnost potrošača;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice obavješćuju o svojim strategijama nadzora nacionalnih tržišta kroz sustav naveden u članku 34.

3.  Države članice obavješćuju o svojim strategijama nadzora nacionalnih tržišta kroz sustav naveden u članku 34. te ih stavljaju na raspolaganje javnosti.

Obrazloženje

Izmjenom se želi postići veća transparentnost.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ovlast za provedbu revizija sustava organizacija gospodarskih subjekata, uključujući revizije svih postupaka koje su gospodarski subjekti uspostavili radi osiguravanja sukladnosti s ovom Uredbom i primjenjivim zakonodavstvom Unije o usklađivanju;

Briše se.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka e – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  pečaćenje poslovnih prostora ili pljenidba bilo kakvih informacija, podataka ili dokumenata gospodarskog subjekta tijekom inspekcije na potrebno razdoblje te u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe istrage;

(2)  pečaćenje relevantnih poslovnih prostora ili pljenidba bilo kakvih informacija, podataka ili dokumenata gospodarskog subjekta tijekom inspekcije na potrebno razdoblje te u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe istrage;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  ovlast za poduzimanje privremenih mjera, u slučaju da ne postoje nikakva druga djelotvorna sredstva za sprečavanje ozbiljnog rizika, uključujući posebno privremene mjere kojima se od davatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva uklanjanje, onemogućivanje ili ograničavanje pristupa sadržaju, ili obustava ili ograničavanje pristupa web-mjestu, usluzi ili računu, ili od registara ili registrara za domene privremeno blokiranje potpuno kvalificiranog naziva domene na određeno razdoblje;

(h)  ovlast za poduzimanje privremenih ili konačnih mjera u pogledu proizvoda koji nisu sigurni ili nesukladnih proizvoda, u slučaju da ne postoje nikakva druga djelotvorna sredstva za sprečavanje ozbiljnog rizika, uključujući posebno mjere kojima se od davatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva uklanjanje, onemogućivanje ili ograničavanje pristupa sadržaju, ili obustava ili ograničavanje pristupa web-mjestu, usluzi ili računu, ili od registara ili registrara za domene zahtijeva blokiranje potpuno kvalificiranog naziva domene na određeno razdoblje;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka m

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m)  ovlast naložiti povrat dobiti stečene kao rezultat slučaja nesukladnosti;

(m)  ovlast naložiti povrat dobiti stečene kao rezultat slučaja nesukladnosti i zahtijevati od poduzeća da oštećenim potrošačima osiguraju povrat;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka n

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n)  ovlast za objavu bilo koje konačne odluke, konačne mjere, obveze gospodarskog subjekta ili odluke donesene u skladu s ovom Uredbom, uključujući objavu identiteta gospodarskog subjekta odgovornog za nesukladnost.

(n)  ovlast za objavu bilo koje konačne odluke, konačne mjere, obveze gospodarskog subjekta ili odluke donesene u skladu s ovom Uredbom, uključujući objavu identiteta gospodarskog subjekta odgovornog za nesukladnost, podložno najstrožim jamstvima povjerljivosti i čuvanja profesionalne i poslovne tajne i uvjetima u kojima se navodi na koji način gospodarski subjekt mora nadomjestiti gubitak ili štetu nanesenu potrošaču.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Tijela za nadzor tržišta objavljuju sve obveze koje preuzmu gospodarski subjekti, pojedinosti o korektivnim mjerama koje poduzmu gospodarski subjekti na svojem državnom području i pojedinosti o svim privremenim mjerama koje poduzme relevantno tijelo za nadzor tržišta u skladu s ovom Uredbom.

4.  Tijela za nadzor tržišta objavljuju sve obveze koje preuzmu gospodarski subjekti, pojedinosti o korektivnim mjerama koje poduzmu gospodarski subjekti na svojem državnom području i pojedinosti o svim privremenim mjerama koje poduzme relevantno tijelo za nadzor tržišta u skladu s ovom Uredbom, podložno najstrožim jamstvima povjerljivosti i čuvanja profesionalne i poslovne tajne.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Tijela za nadzor tržišta izvršavaju svoje ovlasti u skladu s načelom proporcionalnosti.

5.  Tijela za nadzor tržišta izvršavaju svoje ovlasti u skladu s načelima predostrožnosti i proporcionalnosti.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijela za nadzor tržišta provode odgovarajuće provjere značajki proizvoda u odgovarajućim razmjerima provjerom dokumenata i, kad je to prikladno, fizičkom i laboratorijskom kontrolom na temelju reprezentativnog uzorka.

Tijela za nadzor tržišta provode odgovarajuće provjere značajki proizvoda u odgovarajućim razmjerima provjerom dokumenata u skladu s općom metodologijom koju je odredila Komisija i, kad je to prikladno, fizičkom i laboratorijskom kontrolom na temelju reprezentativnog uzorka. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte kojima se utvrđuju minimalni postoci broja provjera koje tijela za nadzor tržišta provode na proizvodima različitih kategorija, u skladu s prioritetima utvrđenima Mrežom Unije za sukladnost proizvoda.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijela za nadzor tržišta prema potrebi se pridržavaju načela povjerljivosti kako bi zaštitila profesionalne i poslovne tajne ili sačuvala osobne podatke u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, podložno zahtjevu da se informacije objavljuju u najvećoj mogućoj mjeri radi zaštite interesa krajnjih korisnika u Uniji.

Tijela za nadzor tržišta osiguravaju najstroža jamstva povjerljivosti i čuvanja profesionalne i poslovne tajne te čuvaju osobne podatke u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, podložno zahtjevu da se informacije objavljuju u najvećoj mogućoj mjeri radi zaštite interesa krajnjih korisnika u Uniji.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odluka o tome predstavlja li neki proizvod ozbiljan rizik temelji se na odgovarajućoj ocjeni rizika u kojoj se u obzir uzimaju priroda opasnosti i vjerojatnost njezine pojave. Zbog mogućnosti postizanja viših razina sigurnosti ili dostupnosti drugih proizvoda koji predstavljaju manji stupanj rizika ne može se smatrati da neki proizvod predstavlja ozbiljan rizik.

2.  Odluka o tome predstavlja li neki proizvod ozbiljan rizik temelji se na odgovarajućoj ocjeni rizika u kojoj se u obzir uzimaju priroda opasnosti, vjerojatnost njezine pojave i načelo predostrožnosti. Tom se odlukom posebno uzima u obzir zdravstvenu dimenziju rizika. Zbog mogućnosti postizanja viših razina sigurnosti ili dostupnosti drugih proizvoda koji predstavljaju manji stupanj rizika ne može se smatrati da neki proizvod predstavlja ozbiljan rizik.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pružanje neovisnih tehničkih ili znanstvenih savjeta Komisiji, uključujući Mrežu uspostavljenu člankom 31., i državama članicama;

(c)  pružanje neovisnih tehničkih ili znanstvenih savjeta Komisiji, uključujući Mrežu uspostavljenu člankom 31., i državama članicama i upozoravanje na nove nadolazeće rizike na temelju najnovijih znanstvenih saznanja;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  djelovanje kao centar znanja o rizicima i nadolazećim rizicima za potrošače i okoliš, primjerice u vezi sa štetnim kemikalijama koje se klasificiraju kao karcinogene tvari, mutagene tvari ili tvari toksične za reprodukciju ili druge zabrinjavajuće tvari u potrošačkim proizvodima;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  djelovanje kao centar znanja o novim rizicima za potrošače koji su povezani s proizvodima koji se mogu povezati na internet;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4. – točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ec) pomaganje Komisiji i državama članicama u razvijanju zajedničkih najsuvremenijih metodologija ispitivanja; uspostavlja se bliska suradnja između Europske agencije za kemikalije i objekata Unije za ispitivanje koji služe kao centri znanja kako bi se izbjegla preklapanja i zajamčila optimalna potpora za aktivnosti država članica u području nadzora tržišta i aktivnosti provedbe.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Tijela za nadzor tržišta uzimaju u obzir rezultate ispitivanja, analizu i zaključke objekata Unije za ispitivanje pri donošenju odgovarajućih mjera za nadzor tržišta.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva tijelo primatelj zahtjeva bez odlaganja poduzima sve potrebne provedbene mjere kako bi uklonilo slučaj nesukladnosti upotrebljavajući ovlasti koje su mu dodijeljene ovom Uredbom.

1.  Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva ili Komisije ili bilo kojeg drugog dionika koji dostavi dokaze o nesukladnosti, tijelo primatelj zahtjeva bez odlaganja poduzima sve potrebne provedbene mjere kako bi uklonilo slučaj nesukladnosti upotrebljavajući ovlasti koje su mu dodijeljene ovom Uredbom. Ako tijelo primatelj zahtjeva ne poduzme mjere, Komisija može poduzeti sve potrebne provedbene mjere.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 7. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija sastavlja godišnje izvješće do 30. lipnja, a to izvješće sadržava informacije koje su dostavile države članice za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se objavljuje u sustavu iz članka 34.

Komisija sastavlja godišnje izvješće i sažetak izvješća do 30. lipnja, a to izvješće sadržava informacije koje su dostavile države članice za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se objavljuje u sustavu iz članka 34.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 8. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kada carinska tijela države članice imaju razloga vjerovati da je gospodarski subjekt promijenio točku ulaska proizvoda na tržište Unije u drugu državu članicu jer se u njoj provode kontrole koje su blaže ili manje sustavne, dužna su obavijestiti odgovarajuća tijela te druge države članice o profilu rizika koji se pripisuje gospodarskom subjektu i mogu od Mreže Unije za sukladnost proizvoda tražiti da prati ulazak takvih proizvoda.

Obrazloženje

Cilj je osigurati da se na tržište stavljaju samo sigurni i sukladni proizvodi.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  proizvod nije označen niti obilježen u skladu s tim zakonodavstvom Unije o usklađivanju;

(b)  proizvod nije označen niti obilježen u skladu s tim zakonodavstvom Unije o usklađivanju i to se ne može ispraviti u razumnom roku;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijela za nadzor tržišta što je prije moguće obrađuju proizvode koje je za puštanje u slobodni promet deklarirao ovlašteni gospodarski subjekt, kao što je utvrđeno u članku 38. stavku 2. Uredbe (EU) br. 952/2013, a čije je puštanje u promet obustavljeno u skladu s člankom 28. stavkom 1. ove Uredbe.

1.  Tijela za nadzor tržišta jednako postupaju u pogledu puštanja u promet proizvoda koji su obustavljeni u skladu s člankom 28. stavkom 1. ove Uredbe za sve gospodarske subjekte.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Komisija omogućuje relevantnim dionicima, uključujući skupine potrošača, da daju strukturirani doprinos kako bi pomogli u određivanju prioriteta i odabiru zajedničkih i istodobnih aktivnosti nadzora.

Obrazloženje

Udruženja potrošača redovito provode usporedna laboratorijska ispitivanja proizvoda i pridonose utvrđivanju nesigurnih i nesukladnih potrošačkih proizvoda. Dokazi i podaci prikupljeni na nacionalnoj i europskoj razini mogli bi pridonijeti boljem funkcioniranju Mreže Unije za sukladnost proizvoda.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  praćenje aktivnosti nadzora tržišta i carinskih tijela kako bi se zajamčilo provođenje jednakih i strogih kontrola usklađenih i neusklađenih proizvoda u različitim državama članicama;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  određivanje zajedničke metodologije ispitivanja radi jamčenja jedinstvenih kontrola koje provode države članice;

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  organiziranje suradnje i djelotvorne razmjene informacija i najbolje prakse među tijelima za nadzor tržišta;

(f)  organiziranje suradnje i olakšavanje djelotvorne i redovite razmjene informacija i najbolje prakse među državama članicama i među tijelima za nadzor tržišta te između država članica i relevantnih dionika;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka ma (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ma)  razvijanje jedinstvene prakse za analizu rizika i utvrđivanje različitih kategorija rizika;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka mb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(mb)  praćenje rada carinskih tijela carinskih tijela i rješavanje njihovih nedostataka koji bi mogli dovesti do narušavanja jednakih uvjeta, čime bi se proizvođači iz Unije koji ispunjavaju zahtjeve mogli naći u lošijem položaju u odnosu na proizvođače iz trećih zemalja koji izvoze u Uniju te prakse u kojima izvoznici iz trećih zemalja odabiru točke ulaska u Uniju na kojima su kontrole manje sustavne ili blaže;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka mc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(mc)  podnošenje godišnjeg izvješća Europskom parlamentu o aktivnostima EUPC-a;

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka md (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(md)  uspostavljanje postupaka za paneuropsku bazu podataka za prikupljanje podataka o nesrećama, povredama i šteti po zdravlje, zaštitu i/ili sigurnost krajnjih korisnika ili okoliš te osiguravanje lake dostupnosti informacija iz te baze podataka svim relevantnim dionicima.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija može razmjenjivati povjerljive informacije povezane s nadzorom tržišta s regulatornim tijelima trećih zemalja ili međunarodnim organizacijama ako je s njima sklopila sporazume o povjerljivosti koji se temelje na uzajamnosti.

1.  Komisija može razmjenjivati povjerljive informacije povezane s nadzorom tržišta s regulatornim tijelima trećih zemalja ili međunarodnim organizacijama, što je podložno najstrožim jamstvima povjerljivosti i čuvanja profesionalne i poslovne tajne.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučajevima kršenja odredbi ove Uredbe, a kojima se nameću obveze gospodarskim subjektima, kao i o sankcijama koje se primjenjuju u slučajevima povrede odredbi zakonodavstva Unije o usklađivanju proizvoda obuhvaćenog ovom Uredbom, a kojima se nameću obveze gospodarskim subjektima ako zakonodavstvom nisu propisane sankcije te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene sankcije su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Komisija zajedno s državama članicama utvrđuje pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučajevima kršenja odredbi ove Uredbe, a kojima se nameću obveze gospodarskim subjektima, kao i o sankcijama koje se primjenjuju u slučajevima povrede odredbi zakonodavstva Unije o proizvodima, a kojima se nameću obveze gospodarskim subjektima ako zakonodavstvom nisu propisane sankcije te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Komisija također utvrđuje operativna pravila za države članice u pogledu poduzimanja privremenih i korektivnih mjera u slučaju nesukladnih proizvoda i/ili nesukladnih gospodarskih subjekata radi brze zaštite potrošača u slučaju rizika.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  financijskoj situaciji malih i srednjih poduzeća;

Briše se.

Obrazloženje

Ovaj kriterij nije povezan s proporcionalnošću štete nanesene krajnjim korisnicima ili okolišu i stoga ne bi trebao imati prednost u postupku donošenja odluke o sankciji.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prirodi, težini i trajanju nesukladnosti, uzimajući u obzir štetu prouzročenu krajnjim korisnicima;

(b)  prirodi, težini i trajanju nesukladnosti, uzimajući u obzir štetu prouzročenu krajnjim korisnicima, okolišu te socijalnim i ekonomskim interesima;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  financijskoj situaciji malih i srednjih poduzeća.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Pravila i postupci za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda

Referentni dokumenti

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

5.2.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Miroslav Mikolášik

1.3.2018

Razmatranje u odboru

16.5.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.7.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

53

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Pravila i postupci za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda

Referentni dokumenti

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Datum podnošenja EP-u

20.12.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

5.2.2018

ENVI

5.2.2018

ITRE

5.2.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

INTA

22.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Nicola Danti

23.1.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Datum usvajanja

3.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Datum podnošenja

6.9.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

28

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

5

-

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marcus Pretzell

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 20. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti