Procedūra : 2017/0353(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0277/2018

Pateikti tekstai :

A8-0277/2018

Debatai :

PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 21

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0397

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1460kWORD 163k
6.9.2018
PE 620.871v02-00 A8-0277/2018

dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB, 2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Nicola Danti

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. PRANEŠĖJUI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB, 2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0795),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 33, 114 207 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0004/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0277/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant garantuoti laisvą gaminių judėjimą Sąjungoje, būtina užtikrinti, kad jie atitiktų reikalavimus, kuriais užtikrinama aukšto lygio viešųjų interesų apsauga, kaip antai sveikata ir sauga apskritai, darbuotojų sauga ir sveikata, vartotojų apsauga, aplinkosauga ir viešasis saugumas. Griežtas šių reikalavimų vykdymo užtikrinimas yra svarbus siekiant tinkamai apsaugoti minėtus interesus ir užtikrinti sąžiningos konkurencijos Sąjungos prekių rinkoje sąlygas. Todėl būtinos vykdymo užtikrinimo visoje vidaus rinkoje taisyklės, taip pat taikomos iš trečiųjų šalių į Sąjungą patenkantiems gaminiams;

(1)  siekiant garantuoti laisvą gaminių judėjimą Sąjungoje, būtina užtikrinti, kad jie visiškai atitiktų derinamuosius Sąjungos teisės aktus ir sykiu reikalavimus, kuriais užtikrinama aukšto lygio viešųjų interesų apsauga, kaip antai sveikata ir sauga apskritai, darbuotojų sauga ir sveikata, vartotojų apsauga, aplinkosauga ir viešasis saugumas. Griežtas šių reikalavimų vykdymo užtikrinimas yra svarbus siekiant tinkamai apsaugoti minėtus interesus ir užtikrinti sąžiningos konkurencijos Sąjungos prekių rinkoje sąlygas. Todėl būtinos vykdymo užtikrinimo visoje vidaus rinkoje taisyklės, nepriklausomai nuo to, ar gaminiais prekiaujama įprastu būdu, ar elektroninėms priemonėmis, ir nepriklausomai nuo to, ar jie pagaminti Sąjungoje, ar patenka į ją iš trečiųjų šalių;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  Sąjungos gaminių taisyklės taikomos didžiajai daliai Sąjungoje pagamintų produktų. Vis didėjant nelegalių ir reikalavimų neatitinkančių gaminių skaičiui rinkoje kyla pavojų gyventojams, nes jie vartoja potencialiai pavojingus produktus, dažnai pažeidžiami kiti Sąjungos teisės aktai ir Europos darbo, sveikatos ir aplinkos apsaugos standartai, taip pat iškraipoma konkurencija. Svarbiausia yra tai, kad reikalavimų besilaikantys gamintojai nevienodomis sąlygomis konkuruoja su tais, kurie ieško būdų apeiti taisykles arba sąmoningai jų nesilaiko, siekdami įgyti konkurencinį pranašumą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  bendrosios prekių rinkos stiprinimas griežčiau užkertant kelią tam, kad reikalavimų neatitinkantys gaminiai būtų pateikiami Sąjungos rinkai, nustatytas kaip prioritetas Komisijos komunikate „Bendrosios rinkos tobulinimas: daugiau galimybių piliečiams ir įmonėms“24. Šio tikslo turėtų būti siekiama griežtinant rinkos priežiūrą, suteikiant ekonominės veiklos vykdytojams tinkamų paskatų, intensyviau vykdant atitikties kontrolę ir skatinant glaudesnį vykdymo užtikrinimo institucijų tarpvalstybinį bendradarbiavimą, įskaitant bendradarbiavimą su muitinėmis;

(2)  bendrosios prekių rinkos stiprinimas griežčiau užkertant kelią tam, kad reikalavimų neatitinkantys gaminiai būtų pateikiami Sąjungos rinkai, nustatytas kaip prioritetas Komisijos komunikate „Bendrosios rinkos tobulinimas: daugiau galimybių piliečiams ir įmonėms“24. Šio tikslo turėtų būti siekiama griežtinant rinkos priežiūrą, nustatant ekonominės veiklos vykdytojams aiškias, skaidrias ir išsamias taisykles, intensyviau vykdant atitikties kontrolę ir skatinant glaudesnį vykdymo užtikrinimo institucijų tarpvalstybinį bendradarbiavimą, įskaitant bendradarbiavimą su muitinėmis;

__________________

__________________

24 2015 m. spalio 28 d., COM(2015) 550 final.

24 2015 m. spalio 28 d., COM(2015) 550 final.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  turėtų būti sustiprinta rinkos priežiūros sistema, kad toliau būtų gerinamas gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymasis ir vykdymo užtikrinimas;

(3)  šiuo metu rinkos priežiūros taisyklės nėra pakankamai įgyvendinamos. Todėl turėtų būti sustiprinta rinkos priežiūros sistema, kad toliau būtų gerinamas gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymasis ir vykdymo užtikrinimas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/95/EB25 nustatyti bendrieji visų vartotojų gaminių saugos reikalavimai ir konkrečios valstybių narių pareigos ir įgaliojimai, susiję su pavojingais gaminiais, taip pat numatytas su tuo susijęs keitimasis informacija naudojantis Sąjungos skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto produktus sistema (RAPEX). Rinkos priežiūros institucijoms turėtų būti suteikta galimybė taikyti konkretesnes joms pagal tą direktyvą leidžiamas priemones. Siekiant didesnės vartotojų gaminių saugos, reikėtų papildyti Direktyvoje 2001/95/EB nustatytus ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/200826 sustiprintus informacijos mainus ir skubias intervencijos situacijas, kad jie būtų veiksmingesni;

(4)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/95/EB25 nustatyti bendrieji visų vartotojų gaminių saugos reikalavimai ir konkrečios valstybių narių pareigos ir įgaliojimai, susiję su pavojingais gaminiais, taip pat numatytas su tuo susijęs keitimasis informacija naudojantis Sąjungos skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto produktus sistema (RAPEX). Rinkos priežiūros institucijoms turėtų būti suteikta galimybė taikyti konkretesnes joms pagal tą direktyvą leidžiamas priemones. Siekiant didesnės vartotojų gaminių saugos, kokybės ir patikimumo, reikėtų papildyti Direktyvoje 2001/95/EB nustatytus ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/200826 sustiprintus informacijos mainus ir skubias intervencijos situacijas, kad jie būtų veiksmingesni;

__________________

__________________

25 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (OL L 11, 2002 1 15, p. 4).

25 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (OL L 11, 2002 1 15, p. 4).

26 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

26 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šis reglamentas turėtų taikomas visiems gaminiams, kuriems taikomi priede išvardyti derinamieji Sąjungos teisės aktai. Priede išvardyti teisės aktai turėtų apimti visus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, susijusius su pagamintais gaminiais, išskyrus maisto produktus, pašarus, žmonėms skirtus ir veterinarinius vaistus, gyvus augalus ir gyvūnus, žmogaus kilmės produktus, augalinės ir gyvūninės kilmės produktus, tiesiogiai susijusius su jų būsima reprodukcija. Taip bus užtikrinta vienoda šių gaminių rinkos priežiūros sistema Sąjungos lygmeniu. Todėl turi būti pakeistos tam tikros gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų priemonės, visų pirma pašalintos nuorodos į tam tikras Reglamento (EB) Nr. 765/2008 nuostatas. Jeigu ateityje bus priimtas naujas derinamasis Sąjungos teisės aktas, jame turės būti nurodyta, ar jam taip pat taikomas šis reglamentas;

(5)  šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems gaminiams, kuriems taikomi priede išvardyti derinamieji Sąjungos teisės aktai. Priede išvardyti teisės aktai turėtų apimti visus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, susijusius su pagamintais gaminiais, išskyrus maisto produktus, pašarus, žmonėms skirtus ir veterinarinius vaistus, gyvus augalus ir gyvūnus, žmogaus kilmės produktus, augalinės ir gyvūninės kilmės produktus, tiesiogiai susijusius su jų būsima reprodukcija. Taip bus užtikrinta vienoda šių gaminių rinkos priežiūros sistema Sąjungos lygmeniu ir bus prisidedama didinant vartotojų pasitikėjimą Sąjungos rinkoje esančiais produktais. Todėl turi būti pakeistos tam tikros gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų priemonės, visų pirma pašalintos nuorodos į tam tikras Reglamento (EB) Nr. 765/2008 nuostatas. Jeigu ateityje bus priimtas naujas derinamasis Sąjungos teisės aktas, jame turės būti nurodyta, ar jam taip pat taikomas šis reglamentas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  vartotojų sauga labiausiai priklauso nuo to, ar aktyviai užtikrinamas gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų saugos reikalavimų vykdymas. Todėl būtina sustiprinti vykdymo užtikrinimo priemones. Šios priemonės turėtų būti nuolat tobulinamos ir didinamas jų veiksmingumas, kad būtų sprendžiami dabartiniai pasaulinės rinkos ir vis sudėtingesnių tiekimo grandinių uždaviniai;

(7)  vartotojų sauga labiausiai priklauso nuo to, ar aktyviai užtikrinamas gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų saugos reikalavimų vykdymas. Todėl būtina sustiprinti vykdymo užtikrinimo priemones, įskaitant priemones dėl gaminių, kurie parduodami internetu galutiniams naudotojams, esantiems Sąjungoje. Šios priemonės turėtų būti nuolat tobulinamos ir didinamas jų veiksmingumas, kad būtų sprendžiami dabartiniai pasaulinės rinkos ir vis sudėtingesnių tiekimo grandinių uždaviniai;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atsakomybė už derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimą turėtų tekti valstybėms narėms, kurių rinkos priežiūros institucijų turėtų būti reikalaujama užtikrinti, kad būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Todėl valstybės narės turėtų laikytis sistemingo požiūrio, kad būtų garantuojamas rinkos priežiūros ir kitos vykdymo užtikrinimo veiklos veiksmingumas;

(9)  atsakomybė už derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimą turėtų tekti valstybėms narėms, kurių rinkos priežiūros institucijų turėtų būti reikalaujama užtikrinti, kad būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Todėl valstybės narės turėtų laikytis suderinto sistemingo požiūrio, kad būtų garantuojamas rinkos priežiūros ir kitos vykdymo užtikrinimo veiklos veiksmingumas. Atsižvelgiant į tai, valstybės narės turėtų stebėti savo nacionalines rinkos priežiūros institucijas, siekdamos užtikrinti, kad jos vykdytų šiame reglamente nustatytus reikalavimus;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  siekiant padėti rinkos priežiūros institucijoms užtikrinti vienodą šio reglamento taikymą ir įvertinti, ar jos atitinka šio reglamento reikalavimus, turėtų būti sukurta efektyvi tarpusavio vertinimo sistema;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  elektroninės prekybos plėtrą didele dalimi taip pat lėmė tai, kad padaugėjo per platformas ir už atlygį veiklą vykdančių informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie teikia tarpininko paslaugas, t. y. saugo trečiosios šalies turinį, tačiau nevykdo jokios tokio turinio kontrolės, todėl neveikia ekonominės veiklos vykdytojo vardu. Šalinant turinį, susijusį su reikalavimų neatitinkančiais gaminiais, arba, kai tai neįmanoma, blokuojant prieigą prie reikalavimų neatitinkančių gaminių, kurių siūloma įsigyti teikiant tokias paslaugas, neturėtų būti pažeidžiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB55 nustatytos taisyklės. Visų pirma paslaugų teikėjams neturėtų būti nustatyta jokios bendros prievolės stebėti informaciją, kurią jie perduoda arba saugo, nei bendros prievolės aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, rodančiomis nelegalią veiklą. Be to, prieglobos paslaugų teikėjai neturėtų būti laikomi atsakingais, jei jie neturi tikrų žinių apie neteisėtą veiklą arba informaciją ir nežino faktų ar aplinkybių, rodančių neteisėtą veiklą ar informaciją;

(13)  elektroninės prekybos plėtrą didele dalimi taip pat lėmė tai, kad padaugėjo per platformas ir už atlygį veiklą vykdančių informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie teikia tarpininko paslaugas, t. y. saugo trečiosios šalies turinį, tačiau nevykdo jokios tokio turinio kontrolės, todėl neveikia ekonominės veiklos vykdytojo vardu. Šalinant turinį, susijusį su reikalavimų neatitinkančiais gaminiais, arba, kai tai neįmanoma, blokuojant prieigą prie reikalavimų neatitinkančių gaminių, kurių siūloma įsigyti teikiant tokias paslaugas, neturėtų būti pažeidžiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB55 nustatytos taisyklės, taip pat atsižvelgiant į 2018 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendaciją (ES) 2018/334 dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių;

__________________

__________________

55 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

55 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  nors šis reglamentas nesusijęs su intelektinės nuosavybės teisių apsauga, vis tik reikėtų nepamiršti, kad suklastoti gaminiai dažnai neatitinka reikalavimų, nustatytų derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose, kelia didelį pavojų galutinių naudotojų sveikatai ir saugai, iškreipia konkurenciją, kelia pavojų viešiesiems interesams ir jais remiama kita neteisėta veikla. Todėl valstybės narės pagal Reglamentą (ES) Nr. 608/2013 turėtų imtis veiksmingų priemonių, kuriomis būtų užkertamas kelias suklastotiems gaminiams patekti į Sąjungos rinką. Siekiant užtikrinti efektyvumą ir pagal šį reglamentą vykdomą veiksmingą į Sąjungos rinką patenkančių gaminių rinkos priežiūrą, muitinės turėtų galėti naudotis savo ekspertinėmis žiniomis ir atitinkama informacija apie riziką, susijusią su gaminiais, kuriais pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  sąžiningesnėje bendrojoje rinkoje turėtų būti užtikrintos vienodos konkurencijos sąlygos visiems ekonominės veiklos vykdytojams ir apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Tam būtinas griežtesnis gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimas. Tinkamas gamintojų ir rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių elementų, sudarančių sąlygas nedelsiant įsikišti ir imtis taisomųjų veiksmų, susijusių su gaminiu. Svarbu, kad Sąjungoje būtų kontaktinis asmuo, į kurį rinkos priežiūros institucijos galėtų kreiptis, jeigu kyla klausimų dėl gaminio atitikties derinamiesiems Sąjungos teisės aktams. Asmuo, atsakingas už tokios informacijos apie atitiktį teikimą, turėtų būti gamintojas arba importuotojas ar kitas gamintojo tuo tikslu paskirtas asmuo, pavyzdžiui, kitas ekonominės veiklos vykdytojas. Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui, atsakingam už informaciją apie atitiktį, tenka labai svarbus vaidmuo – palaikyti ryšį su rinkos priežiūros institucijomis ir laiku atlikti konkrečias užduotis, kad dėl vartotojų, darbuotojų ir įmonių gerovės Sąjungoje būtų užtikrinta, jog gaminiai atitiktų derinamųjų Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Šio reglamento nuostatos, kuriomis reikalaujama, kad būtų Sąjungoje įsisteigęs asmuo, atsakingas už informaciją apie atitiktį, neturėtų būti taikomos, jeigu tam tikruose gaminiams taikomuose teisės aktuose nustatyti konkretūs reikalavimai, kuriais pasiekiama tokio paties rezultato, t. y. Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 4 straipsnio, Reglamento (ES) 2017/745 15 straipsnio ir Reglamento 2017/746 15 straipsnio nuostatos;

(14)  sąžiningesnėje bendrojoje rinkoje turėtų būti užtikrintos vienodos konkurencijos sąlygos visiems ekonominės veiklos vykdytojams ir apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Tam būtinas griežtesnis gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimas. Tinkamas gamintojų ir rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių elementų, sudarančių sąlygas nedelsiant įsikišti ir imtis taisomųjų veiksmų, susijusių su gaminiu. Svarbu, kad Sąjungoje būtų kontaktinis asmuo, į kurį rinkos priežiūros institucijos galėtų kreiptis, jeigu kyla klausimų dėl gaminio atitikties derinamiesiems Sąjungos teisės aktams, ir kuris neatitikties atvejais galėtų imtis taisomųjų veiksmų. Kontaktinis asmuo turėtų būti gamintojas, importuotojas, jei gamintojas nėra įsisteigęs Sąjungoje, arba gamintojo tuo tikslu paskirtas įgaliotasis atstovas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  elektroninės prekybos plėtra kelia tam tikrų iššūkių rinkos priežiūros institucijoms užtikrinant internetu parduodamų gaminių atitiktį ir veiksmingai užtikrinant derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymą. Ekonominės veiklos vykdytojų, kurie elektroninėmis priemonėmis siūlo produktus tiesiogiai vartotojams, skaičius didėja. Todėl kontaktiniam asmeniui tenka labai svarbus vaidmuo – palaikyti ryšį su rinkos priežiūros institucijomis ir laiku atlikti konkrečias užduotis, kad dėl vartotojų, darbuotojų ir įmonių gerovės Sąjungoje būtų užtikrinta, jog gaminiai atitiktų derinamųjų Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Siekiant užpildyti esamą spragą ir užtikrinti, kad Sąjungoje būtų kontaktinis asmuo, į kurį būtų galima kreiptis dėl produkto, ne Sąjungoje įsisteigęs gamintojas, jei nėra importuotojo, turėtų paskirti įgaliotąjį atstovą, kuris vykdytų kontaktinio asmens pareigas rinkos priežiūros institucijų atžvilgiu;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b)  kontaktinio asmens pareigos nedaro poveikio gamintojo, importuotojo ir įgaliotojo atstovo pareigoms ir atsakomybei, kurios numatytos atitinkamuose Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose. Šio reglamento nuostatos, kuriomis reikalaujama, kad būtų Sąjungoje įsisteigęs kontaktinis asmuo, neturėtų būti taikomos, jeigu tam tikruose gaminiams taikomuose teisės aktuose nustatyti konkretūs reikalavimai, kuriais pasiekiamas toks pats rezultatas, t. y. Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 4 straipsnio, Reglamento (ES) 2017/745 15 straipsnio ir Reglamento 2017/746 15 straipsnio nuostatos;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  valstybės narės paramą ekonominės veiklos vykdytojams turėtų teikti arba naudodamosi Reglamentu (ES) [įterpti nuorodą į naująjį reglamentą dėl abipusio prekių pripažinimo]56 įsteigtais Gaminių kontaktiniais centrais, kurie teiktų informaciją apie taikytinus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, arba tokią paramą teiktų rinkos priežiūros institucija, konsultuodama dėl taikytinų derinamųjų Sąjungos teisės aktų pagal partnerystės susitarimus dėl atitikties. Rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę remtis esamu bendradarbiavimu su suinteresuotaisiais subjektais ir su jais sudaryti susitarimo memorandumus, kad būtų skatinama atitiktis arba būtų nustatomi neatitikties atvejai, susiję su tam tikrų kategorijų gaminiais konkrečioje geografinėje teritorijoje;

(15)  valstybės narės paramą ekonominės veiklos vykdytojams turėtų teikti arba naudodamosi Reglamentu (ES) [įterpti nuorodą į naująjį reglamentą dėl abipusio prekių pripažinimo]56 įsteigtais Gaminių kontaktiniais centrais, kurie teiktų informaciją apie taikytinus derinamuosius Sąjungos teisės aktus. Rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę remtis esamu bendradarbiavimu su suinteresuotaisiais subjektais ir su jais sudaryti susitarimo memorandumus, kad būtų didinamas informuotumas, teikiamos konsultacijos ir gairės, skatinami savanoriški veiksmai, skatinama atitiktis, arba būtų nustatomi neatitikties atvejai, susiję su tam tikrų kategorijų gaminiais konkrečioje geografinėje teritorijoje, įskaitant gaminius, siūlomus elektroninėmis priemonėmis;

__________________

__________________

56 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) [...] (OL L, p.).

56 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) [...] (OL L, p.).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  elektroninės prekybos plėtra kelia tam tikrų iššūkių, susijusių su galutinių naudotojų sveikatos ir saugos apsauga nuo reikalavimų neatitinkančių gaminių. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų efektyviai organizuota jų rinkos priežiūros veikla internetu parduodamų gaminių srityje. Su šiais gaminiais susijusi veikla turėtų būti vykdoma aktyviai ir reaktyviai, ir ją vykdant turėtų būti atsižvelgiama į įvairius informacijos šaltinius, pvz., RAPEX, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) pasaulinį gaminių atšaukimo portalą, vartotojų skundus ir informaciją, gaunamą iš kitų valdžios institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų ir žiniasklaidos;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16b)  atlikdamos internetu parduodamų gaminių rinkos priežiūrą, rinkos priežiūros institucijos susiduria su daugybe sunkumų, pvz., atsekant internete parduodamus gaminius, nustatant atsakingus ekonominės veiklos vykdytojus ar atliekant rizikos vertinimus ar saugumo bandymus, dėl to, kad negalima fiziškai prieiti prie gaminių. Remdamasi esama kolektyvine patirtimi ir geresne praktika, Komisija paskelbė pranešimą dėl internetu parduodamų gaminių rinkos priežiūros (2017/C 250/01), siekdama prisidėti prie geresnio Sąjungos teisės aktų dėl gaminių supratimo ir vienodesnio ir darnesnio tų teisės aktų taikymo internetu parduodamiems gaminiams. Be privalomų reikalavimų dėl internetu parduodamų gaminių rinkos priežiūros organizavimo, nustatyto šiuo reglamentu, valstybės narės raginamos naudotis šiuo pranešimu kaip papildomomis gairėmis ir nuoroda į rinkos priežiūros ir ryšių su įmonėmis ir vartotojais gerosios patirties pavyzdžius;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16c)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti sparčiai daiktų interneto plėtrai ir didėjančiam dirbtinio intelekto valdomų prietaisų skaičiui, atsižvelgiant į tai, kad vartotojai vis didesniu mastu naudoja prie interneto jungiamus prietaisus savo kasdieniame gyvenime. Sąjungos reguliavimo sistemoje turėtų būti atsižvelgta į dabartines grėsmes saugumui, kurias kelia daiktų interneto prietaisai, į kuriuos galima įsilaužti ir kurie dėl to gali kelti grėsmę per atstumą. Daiktų interneto ir dirbtinio intelekto srityje tiek gaminių sauga, tiek jų saugumas yra labai svarbūs užtikrinant jų naudotojų saugumą. Todėl šis reglamentas turėtų būti visapusiškai suderintas su ENISA reglamentu [2017/0225(COD)] ir komunikatu „Dirbtinis intelektas Europai“ (COM(2018) 237);

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16d)  nuolatinio skaitmeninių technologijų vystymosi epochoje turi būti nagrinėjami nauji rinka paremti sprendimai, kuriais būtų galima prisidėti prie veiksmingos rinkos priežiūros Sąjungoje. Šiomis aplinkybėmis valstybės narės ir Komisija turėtų būti raginamos atsižvelgti į blokų grandinės technologijų potencialą ir naujas produktų ženklinimo taisykles, kurios galėtų pakeisti tradicinius ženklinimo metodus, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas rinkos priežiūros institucijoms teikti elektroniniu būdu lengvai prieinamą ir struktūrizuotą informaciją apie gaminį;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  rinkos priežiūros veikla turėtų būti nuosekli ir veiksminga, kad būtų užtikrinta, jog gaminiams taikomi derinamieji Sąjungos teisės aktai būtų taikomi teisingai. Kadangi kontrolė gali būti našta ekonominės veiklos vykdytojams, rinkos priežiūros institucijos tikrinimus turėtų organizuoti ir vykdyti atsižvelgdamos į ekonominės veiklos vykdytojų interesus ir mažindamos minėtą naštą iki tokio lygio, kuris yra būtinas efektyviai ir veiksmingai kontrolei vykdyti. Be to, rinkos priežiūros veiklą valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų vykdyti vienodai nuodugniai, neatsižvelgdamos į tai, ar atitinkamo gaminio neatitiktis svarbi tik tos valstybės narės teritorijoje, ar ji gali turėti poveikio kitos valstybės narės rinkai;

(18)  rinkos priežiūros veikla turėtų būti nuosekli ir veiksminga, kad būtų užtikrinta, jog gaminiams taikomi derinamieji Sąjungos teisės aktai būtų taikomi teisingai. Kadangi kontrolė gali būti našta ekonominės veiklos vykdytojams, rinkos priežiūros institucijos tikrinimus turėtų organizuoti ir vykdyti atsižvelgdamos į tokių ekonominės veiklos vykdytojų interesus ir mažindamos minėtą naštą iki tokio lygio, kuris yra būtinas efektyviai ir veiksmingai kontrolei vykdyti. Be to, rinkos priežiūros veiklą valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų vykdyti vienodai nuodugniai, neatsižvelgdamos į tai, ar atitinkamo gaminio neatitiktis svarbi tik tos valstybės narės teritorijoje, ar ji gali turėti poveikio kitos valstybės narės rinkai. Kai gaminys kelia žinomą arba naują riziką, turėtų būti nustatytos vienodos rinkos priežiūros institucijų vykdomai tikrinimo veiklai taikytinos sąlygos;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  nacionaliniu lygmeniu Reglamento (EB) Nr. 765/2008 nuostatos įgyvendinamos labai skirtingais ir specifiniais būdais. Esama skirtumų, susijusių ne tik su rinkos priežiūros institucijų pasidalijimu kompetencija, bet ir su vidaus koordinavimo mechanizmais nacionaliniu lygmeniu, rinkos priežiūrai skirtų finansinių išteklių naudojimo lygiu, rinkos priežiūros strategija ir metodais, taip pat įgaliojimais produktų neatitikties reikalavimams atveju ir sankcijų už nuostatų pažeidimus lygiu, o tai lemia nevienodą derinamųjų Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą. Dėl šio nevienodo įgyvendinimo rinkos priežiūra vienose valstybėse narėse yra griežtesnė nei kitose, ir dėl to gali sumažėti atgrasomųjų priemonių poveikis, o nevienodos įmonių veiklos sąlygos kai kuriose valstybėse narėse taip pat gali lemti gaminių saugos lygio skirtumus visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  taikant šį reglamentą įgaliojimai turėtų būti įgyvendinami ir jais turėtų būti naudojamasi proporcingai ir tinkamai atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir bendrą faktinę ar potencialią neatitikties atveju daromą žalą visuomenės interesams, kuri yra numatyta derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose. Rinkos priežiūros institucijos turėtų atsižvelgti į visus konkretaus atvejo faktus ir aplinkybes bei pasirinkti tinkamiausias priemones, būtinas siekiant pašalinti neatitikties atvejį. Tos priemonės turėtų būti proporcingos, veiksmingos ir atgrasančios;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  šiuo reglamentu neturėtų būti pažeidžiama valstybių narių laisvė pasirinkti joms tinkamą vykdymo užtikrinimo sistemą. Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti, ar jų rinkos priežiūros institucijos tais tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimais naudosis tiesiogiai pačios ar kreipdamosi į kompetentingus teismus;

(20)  taikant šį reglamentą įgaliojimai turėtų būti įgyvendinami ir jais turėtų būti naudojamasi taip pat laikantis kitų Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų, įskaitant pagal pagrindinių teisių chartiją taikomas procesines garantijas ir principus ir nepažeidžiant valstybių narių laisvės pasirinkti joms tinkamą vykdymo užtikrinimo sistemą. Valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė nacionalinėje teisėje nustatyti naudojimosi įgaliojimais sąlygas ir ribas, laikantis Sąjungos teisės. Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti, ar jų rinkos priežiūros institucijos tais tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimais naudosis tiesiogiai pačios, kreipdamosi į kitas kompetentingas institucijas ar kreipdamosi į kompetentingus teismus;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  rinkos priežiūros institucijoms turėtų būti leidžiama susipažinti su visais būtinais įrodymais, duomenimis ir informacija, susijusiais su tyrimo dalyku, kad jos galėtų nustatyti, ar buvo pažeisti taikytini derinamieji Sąjungos teisės aktai, visų pirma nustatyti už pažeidimą atsakingą ekonominės veiklos vykdytoją, nepriklausomai nuo to, kas turi aptariamus įrodymus, informaciją ar duomenis, ir neatsižvelgiant į jų formatą ar saugojimo vietą; rinkos priežiūros institucijoms turėtų būti suteikta galimybė tiesiogiai reikalauti, kad trečiosios šalys skaitmeninėje vertės grandinėje pateiktų visus reikiamus įrodymus, duomenis ir informaciją;

(22)  rinkos priežiūros institucijoms turėtų būti leidžiama susipažinti su visais būtinais įrodymais, duomenimis, techninėmis specifikacijomis ir kita su tyrimo dalyku susijusia informacija, kad jos galėtų nustatyti, ar buvo pažeisti taikytini derinamieji Sąjungos teisės aktai, visų pirma nustatyti už pažeidimą atsakingą ekonominės veiklos vykdytoją, nepriklausomai nuo to, kas turi aptariamus įrodymus, informaciją ar duomenis, ir neatsižvelgiant į jų formatą ar saugojimo vietą. Rinkos priežiūros institucijoms turėtų būti suteikta galimybė tiesiogiai reikalauti, kad trečiosios šalys skaitmeninėje vertės grandinėje pateiktų visus reikiamus įrodymus, duomenis ir informaciją;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę prašyti susijusio ekonominės veiklos vykdytojo bet kurio atstovo ar darbuotojo pateikti paaiškinimus arba faktus, informaciją arba dokumentus, susijusius su tikrinimo vietoje dalyku, ir turėtų galėti užfiksuoti to atstovo ar darbuotojo pateiktus atsakymus;

(24)  rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę prašyti ekonominės veiklos vykdytojo atstovo arba atitinkamo susijusio ekonominės veiklos vykdytojo darbuotojo pateikti paaiškinimus arba faktus, informaciją arba dokumentus, susijusius su tikrinimo vietoje dalyku, ir turėtų galėti užfiksuoti to atstovo ar darbuotojo pateiktus atsakymus;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę patikrinti rinkai patiektų gaminių atitiktį derinamiesiems Sąjungos teisės aktams ir gauti neatitikties įrodymų. Todėl jos turėtų turėti galimybę vykdyti bandomuosius pirkimus, o kai įrodymų neįmanoma gauti kitais būdais, pirkti gaminius neatskleisdamos tapatybės;

(25)  rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę patikrinti rinkai patiektų gaminių atitiktį derinamiesiems Sąjungos teisės aktams, patikrinti juos ir imtis apgrąžos inžinerijos siekdamos gauti neatitikties įrodymų. Todėl jos turėtų turėti galimybę vykdyti bandomuosius pirkimus, o kai įrodymų neįmanoma gauti kitais būdais, pirkti gaminius neatskleisdamos tapatybės;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  visų pirma skaitmeninėje aplinkoje rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę greitai ir veiksmingai pašalinti neatitiktį, ypač tais atvejais, kai gaminius parduodantis ekonominės veiklos vykdytojas, siekdamas išvengti vykdymo užtikrinimo, slepia savo tapatybę arba persikelia į kitą Sąjungos vietą arba į trečiąją šalį. Tais atvejais, kai dėl neatitikties kyla pavojus, kad galutiniams naudotojams gali būti padaryta didelė ir nepataisoma žala, rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę nustatyti laikinąsias priemones, kai nėra jokių kitų įmanomų būdų, kad tokios žalos būtų išvengta ar ji būtų sumažinta, įskaitant prireikus interneto svetainės, paskyros laikiną uždarymą arba paslaugos teikimo laikiną nutraukimą ar visapusiškai tinkamo domeno vardo sustabdymą tam tikram laikotarpiui, laikantis Direktyvoje 2000/31/EB nustatytų principų. Be to, rinkos priežiūros institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai uždaryti arba reikalauti, kad trečiosios šalies paslaugų teikėjas uždarytų interneto svetainę, paskyrą, nutrauktų paslaugos teikimą arba jų dalį, arba panaikintų visiškai tinkamą domeno vardą;

(26)  visų pirma skaitmeninėje aplinkoje rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę greitai ir veiksmingai pašalinti neatitiktį, ypač tais atvejais, kai gaminius parduodantis ekonominės veiklos vykdytojas, siekdamas išvengti vykdymo užtikrinimo, slepia savo tapatybę arba persikelia į kitą Sąjungos vietą arba į trečiąją šalį. Tais atvejais, kai dėl neatitikties kyla pavojus, kad galutiniams naudotojams gali būti padaryta didelė ir nepataisoma žala, rinkos priežiūros institucijos tinkamai pagrįstais atvejais turėtų turėti galimybę nustatyti proporcingas priemones, kai nėra jokių kitų įmanomų būdų, kad tokios žalos būtų išvengta ar ji būtų sumažinta, įskaitant prireikus interneto svetainės, paskyros laikiną uždarymą arba paslaugos teikimo laikiną nutraukimą ar visapusiškai tinkamo domeno vardo sustabdymą tam tikram laikotarpiui, laikantis Direktyvoje 2000/31/EB nustatytų principų. Be to, rinkos priežiūros institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai uždaryti arba reikalauti, kad trečiosios šalies paslaugų teikėjas uždarytų interneto svetainę, paskyrą, nutrauktų paslaugos teikimą arba jos dalį, arba panaikintų visiškai tinkamą domeno vardą;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  rinkos priežiūros institucijos veikia vadovaudamosi ekonominės veiklos vykdytojų, galutinių naudotojų ir visuomenės interesais siekdamos užtikrinti, kad gaminiams taikomais derinamaisiais Sąjungos teisės aktais nustatyti viešieji interesai būtų nuosekliai ginami ir saugomi imantis atitinkamų vykdymo užtikrinimo veiksmų ir kad tokių teisės aktų būtų laikomasi vykdant deramą kontrolę visose tiekimo grandinės grandyse. Todėl rinkos priežiūros institucijos ekonominės veiklos vykdytojams, galutiniams naudotojams ir visuomenei turėtų paaiškinti apie vykdomos veiklos veiksmingumą ir efektyvumą. Jos turėtų suteikti galimybę susipažinti su informacija apie jų struktūrą ir vykdomą veiklą, įskaitant vykdomą kontrolę, ir reguliariai skelbti informaciją apie atliktą veiklą ir tokios veiklos rezultatus. Laikydamosi tam tikrų sąlygų, jos taip pat turėtų turėti teisę skelbti rinkos priežiūros kontrolės rezultatais pagrįstą informaciją apie tai, kaip atskiri ekonominės veiklos vykdytojai laikosi atitikties reikalavimų, arba suteikti galimybę susipažinti su šia informacija;

(27)  rinkos priežiūros institucijos veikia vadovaudamosi ekonominės veiklos vykdytojų, galutinių naudotojų ir visuomenės interesais siekdamos užtikrinti, kad gaminiams taikomais derinamaisiais Sąjungos teisės aktais nustatyti viešieji interesai būtų nuosekliai ginami ir saugomi imantis atitinkamų vykdymo užtikrinimo veiksmų ir kad tokių teisės aktų būtų laikomasi vykdant deramą kontrolę visose tiekimo grandinės grandyse. Todėl rinkos priežiūros institucijos ekonominės veiklos vykdytojams, galutiniams naudotojams ir visuomenei turėtų paaiškinti apie vykdomos veiklos veiksmingumą ir efektyvumą. Jos turėtų suteikti galimybę susipažinti su informacija apie jų struktūrą ir vykdomą veiklą, įskaitant vykdomą kontrolę, ir reguliariai skelbti informaciją apie atliktą veiklą ir tokios veiklos rezultatus. Laikydamosi tam tikrų sąlygų, jos taip pat turėtų turėti teisę skelbti rinkos priežiūros kontrolės rezultatais pagrįstą informaciją apie tai, kaip atskiri ekonominės veiklos vykdytojai laikosi atitikties reikalavimų, arba suteikti galimybę susipažinti su šia informacija, taip pat turėtų suteikti ekonominės veiklos vykdytojams galimybę pakomentuoti su jais susijusią informaciją prieš ją paskelbiant;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  siekdama užtikrinti, kad pagal rinkos priežiūros sistemą atliekami bandymai visoje Sąjungoje būtų patikimi ir nuoseklūs, Komisija turėtų paskirti Sąjungos bandymų centrus. Be to, turėtų būti parengta visapusiškesnė informacijos sistema, kuri padėtų dalytis bandymų rezultatais visoje Sąjungoje, kad būtų išvengta nereikalingo dubliavimo ir kad Sąjungos lygmeniu būtų užtikrintas didesnis nuoseklumas;

(33)  siekdama užtikrinti, kad pagal rinkos priežiūros sistemą atliekami tam tikrų gaminių arba tam tikros gaminių kategorijos ar grupės bandymai arba bandymai, susiję su tam tikra rizika, susijusia su gaminių kategorija ar grupe, visoje Sąjungoje būtų efektyvūs ir nuoseklūs, Komisija turėtų paskirti Sąjungos bandymų įstaigas. Be to, turėtų būti parengta visapusiškesnė informacijos sistema, kuri padėtų dalytis bandymų rezultatais visoje Sąjungoje, kad būtų išvengta nereikalingo dubliavimo ir kad Sąjungos lygmeniu būtų užtikrintas didesnis nuoseklumas;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  valstybių narių turėtų būti reikalaujama užtikrinti, kad rinkos priežiūros institucijos visada turėtų deramų finansinių išteklių darbuotojams ir įrangai. Veiksmingai rinkos priežiūros veiklai reikalingi dideli ištekliai, todėl turėtų būti teikiami stabilūs ištekliai, visada atitinkantys vykdymo užtikrinimo poreikius. Todėl viešasis finansavimas turėtų būti papildytas mokesčiais, kuriais padengiamos rinkos priežiūros veiklos sąnaudos ir kurie renkami nustačius reikalavimų neatitinkančius gaminius ir tinkamai atsižvelgiant į tai, kaip ekonominės veiklos vykdytojas laikėsi reikalavimų praeityje;

(35)  valstybių narių turėtų būti reikalaujama užtikrinti, kad rinkos priežiūros institucijos visada turėtų deramų finansinių išteklių darbuotojams ir įrangai. Veiksmingai rinkos priežiūros veiklai reikalingi dideli ištekliai, todėl turėtų būti teikiami stabilūs ištekliai, visada atitinkantys vykdymo užtikrinimo poreikius. Administraciniai ir automatiniai patikrinimai negali pakeisti fizinių patikrinimų, kuriais užtikrinama, kad gaminys visapusiškai atitiktų susijusius Sąjungos teisės aktus. Todėl viešasis finansavimas turėtų būti papildytas mokesčiais, kuriais padengiamos rinkos priežiūros veiklos sąnaudos ir kurie renkami nustačius reikalavimų neatitinkančius gaminius ir tinkamai atsižvelgiant į tai, kaip ekonominės veiklos vykdytojas laikėsi reikalavimų praeityje;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  veiksmingas būdas užtikrinti, kad nesaugūs arba reikalavimų neatitinkantys gaminiai nebūtų pateikiami Sąjungos rinkai, būtų nustatyti tokius gaminius prieš juos išleidžiant į laisvą apyvartą. Muitinė, kaip už gaminių, patenkančių į Sąjungos muitų teritoriją, kontrolę atsakinga institucija, turi išsamios informacijos apie prekybos srautus per išorės sienas, todėl jos turėtų būti reikalaujama vykdyti rizikos vertinimu pagrįstą tinkamą kontrolę ir taip prisidėti prie saugesnės rinkos. Vienodas gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimas gali būti pasiektas tik tuomet, jei rinkos priežiūros institucijos ir muitinė sistemingai bendradarbiauja ir keičiasi informacija. Kai nustatyta didesnė neatitikties rizika, rinkos priežiūros institucijos muitinei turėtų iš anksto pateikti visą būtiną informaciją apie reikalavimų neatitinkančius gaminius ar ekonominės veiklos vykdytojus. Savo ruožtu muitinė turėtų laiku informuoti rinkos priežiūros institucijas apie į laisvą apyvartą išleidžiamus gaminius ir kontrolės rezultatus, kai tokia informacija yra svarbi siekiant gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimo. Be to, kai Komisija sužino apie ta, kad importuojamas gaminys kelia didelę riziką, ji apie tai turėtų pranešti valstybėms narėms, kad jos galėtų vykdyti koordinuotą ir veiksmingesnę atitikties ir vykdymo užtikrinimo kontrolę pirmajame įvežimo į Sąjungą punkte;

(38)  veiksmingas būdas užtikrinti, kad nesaugūs arba reikalavimų neatitinkantys gaminiai nebūtų pateikiami Sąjungos rinkai, būtų nustatyti tokius gaminius prieš juos išleidžiant į laisvą apyvartą. Muitinė, kaip už gaminių, patenkančių į Sąjungos muitų teritoriją, kontrolę atsakinga institucija, turi išsamios informacijos apie prekybos srautus per išorės sienas, todėl jos turėtų būti reikalaujama vykdyti rizikos vertinimu pagrįstą tinkamą kontrolę ir taip prisidėti prie saugesnės rinkos, kuria užtikrinamas aukštas viešųjų interesų apsaugos lygis. Vienodas gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimas gali būti pasiektas tik tuomet, jei rinkos priežiūros institucijos ir muitinė sistemingai bendradarbiauja ir keičiasi informacija. Kai nustatyta didesnė neatitikties rizika, rinkos priežiūros institucijos muitinei turėtų iš anksto pateikti visą būtiną informaciją apie reikalavimų neatitinkančius gaminius arba ekonominės veiklos vykdytojus. Savo ruožtu muitinė turėtų laiku informuoti rinkos priežiūros institucijas apie į laisvą apyvartą išleidžiamus gaminius ir kontrolės rezultatus, kai tokia informacija yra svarbi siekiant gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimo. Be to, kai Komisija sužino, kad importuojamas gaminys kelia didelę riziką, ji apie tai turėtų pranešti valstybėms narėms, kad jos galėtų vykdyti koordinuotą ir veiksmingesnę atitikties ir vykdymo užtikrinimo kontrolę pirmajame įvežimo į Sąjungą punkte;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a)  Komisija turėtų stebėti muitinių veiklą ir spręsti veiklos trūkumų problemas, dėl kurių gali pablogėti reikalavimus atitinkančių Sąjungos gamintojų veiklos sąlygos, palyginti su trečiųjų šalių gamintojais, kurie eksportuoja į Sąjungą. Komisija taip pat turėtų spręsti klausimą dėl trečiųjų šalių eksportuotojų taikomos praktikos, kai pasirenkami įvežimo į Sąjungą punktai, kuriuose kontrolė ne tokia griežta ar sisteminga;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  siekiant padėti muitinei ir rinkos priežiūros institucijoms vykdyti užduotis, susijusias su gaminių, patenkančių į Sąjungos teritoriją, kontrole, gaminiams, kuriuos įgaliotasis ekonominės veiklos vykdytojas deklaruoja išleidimui į laisvą apyvartą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 952/2013 38 straipsnio 2 dalyje, turėtų būti taikomas palankus režimas, kol bus nustatyta procedūra, pagal kurią keičiamasi informacija apie įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų statusą ir apie tai, kaip jie laikosi su gaminių sauga susijusių reikalavimų. Laikantis tokio požiūrio turėtų būti galima taikyti tikslingesnę į laisvą apyvartą išleistų gaminių kontrolę, pagrįstą rizikos vertinimu;

(39)  siekiant padėti muitinei ir rinkos priežiūros institucijoms vykdyti užduotis, susijusias su gaminių, patenkančių į Sąjungos teritoriją, kontrole, gaminiams, kuriuos įgaliotasis ekonominės veiklos vykdytojas deklaruoja išleidimui į laisvą apyvartą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 952/2013 38 straipsnio 2 dalyje, turėtų būti taikomas palankus režimas, kol bus nustatyta procedūra, pagal kurią keičiamasi informacija apie įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų statusą ir apie tai, kaip jie laikosi derinamųjų Sąjungos teisės aktų ir su gaminių sauga susijusių reikalavimų. Laikantis tokio požiūrio turėtų būti galima taikyti tikslingesnę į laisvą apyvartą išleistų gaminių kontrolę, pagrįstą rizikos vertinimu;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40a)  turėtų būti sukurta veiksminga, sparti ir tiksli valstybių narių keitimosi informacija tarpusavyje ir su Komisija sistema. Reglamente (EB) Nr. 765/2008 yra numatyta priemonių (pvz., Rinkos priežiūros informacinė ir ryšių sistema (ICSMS) ir Sąjungos skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto produktus sistema (RAPEX)), kurios suteikia galimybę derinti rinkos priežiūros institucijų veiksmus Sąjungoje. Šios priemonės kartu su sąsaja, suteikiančia galimybę perkelti duomenis iš ICSMS į RAPEX, toliau taikomos ir plėtojamos, kad būtų išnaudotas visas jų potencialas ir kad jos padėtų didinti valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą ir informacijos mainus;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  šiomis aplinkybėmis būtina toliau naudoti ir plėtoti dabartinę Rinkos priežiūros informacinę ir ryšių sistemą (ICSMS). Siekiant rinkti su gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimu susijusią informaciją, ICSMS turėtų būti atnaujinta ir prieinama Komisijai, bendroms ryšių palaikymo tarnyboms ir rinkos priežiūros institucijoms, o visuomenė turėtų galėti prisijungti per viešąją sąsają. Be to, siekiant skatinti veiksmingą nacionalinių muitinių ir rinkos priežiūros institucijų keitimąsi informacija, turėtų būti parengta elektroninė sąsaja;

(41)  šiomis aplinkybėmis siekiant rinkti su gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimu susijusią informaciją, ICSMS turėtų būti atnaujinta ir prieinama Komisijai, bendroms ryšių palaikymo tarnyboms ir rinkos priežiūros institucijoms, o visuomenė turėtų galėti prisijungti per viešąją sąsają. Be to, siekiant skatinti veiksmingą nacionalinių muitinių ir rinkos priežiūros institucijų keitimąsi informacija, turėtų būti parengta elektroninė sąsaja;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  Komisija turėtų atlikti vertinimą, kaip siekiama šiuo reglamentu nustatytų tikslų. Remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros59 22 punktu, vertinimai, grindžiami veiksmingumu, efektyvumu, aktualumu, nuoseklumu ir pridėtine verte, turėtų būti tolesnių veiksmų pasirinkimo poveikio vertinimų pagrindas.

(42)  Komisija turėtų atlikti vertinimą, kaip siekiama šiuo reglamentu nustatytų tikslų, atsižvelgdama ir į naujas technologijas, ekonominius, komercinius ir teisinius pokyčius, ypatingą dėmesį skirdama daiktų internetui ir dirbtinio intelekto valdomiems prietaisams ir naujiems inovatyviems rinka paremtiems sprendimams. Remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros59 22 punktu, vertinimai, grindžiami veiksmingumu, efektyvumu, aktualumu, nuoseklumu ir pridėtine verte, turėtų būti tolesnių veiksmų, įskaitant šio reglamento taikymo srities išplėtimą įtraukiant į ją nesuderintus gaminius, pasirinkimo poveikio vertinimų pagrindas.

__________________

__________________

59 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

59 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  sankcijų įvairovė Sąjungoje yra viena iš pagrindinių nepakankamo atgrasymo ir nevienodos apsaugos priežasčių. Sankcijų nustatymo taisyklės, įskaitant pinigines baudas, priklauso nacionalinei jurisdikcijai ir todėl turėtų būti nustatytos nacionalinėje teisėje. Tačiau reikėtų įtvirtinti bendrus kriterijus ir pagrindinius principus, susijusius su baudų lygio nustatymu, kad būtų užtikrintas vienodas ir veiksmingas atgrasymas visoje Sąjungoje. Svarbu nustatyti kriterijus, pagal kuriuos Sąjungoje būtų nustatomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios bausmės, visų pirma kiek tai susiję su ankstesniu ekonominės veiklos vykdytojų elgesiu, jų bendradarbiavimu su rinkos priežiūros institucijomis tyrimo metu ir padaryta žala, ir taip išvengti spragų, kurios paskatintų ieškoti palankesnio teisinio reglamentavimo;

(44)  sankcijų įvairovė Sąjungoje yra viena iš pagrindinių nepakankamo atgrasymo ir nevienodos apsaugos priežasčių. Sankcijų nustatymo taisyklės, įskaitant pinigines baudas, priklauso nacionalinei jurisdikcijai ir todėl turėtų būti nustatytos nacionalinėje teisėje. Tačiau reikėtų įtvirtinti bendrus kriterijus ir pagrindinius principus, susijusius su baudų lygio nustatymu, kad būtų užtikrintas vienodas ir veiksmingas atgrasymas visoje Sąjungoje. Svarbu nustatyti kriterijus, pagal kuriuos Sąjungoje būtų nustatomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios bausmės, visų pirma kiek tai susiję su ankstesniu ekonominės veiklos vykdytojų elgesiu, ypač jei buvo nustatyta, kad jie ne vieną kartą pažeidė Sąjungos taisykles dėl produktų atitikties, jų bendradarbiavimu su rinkos priežiūros institucijomis tyrimo metu ir padaryta žala, ir taip išvengti spragų, kurios paskatintų ieškoti palankesnio teisinio reglamentavimo;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44a)  siekiant užtikrinti efektyvų nacionalinių rinkos priežiūros institucijų veiklos, kurią jos atlieka pagal šį reglamentą, tarpusavio vertinimą, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomas tarpusavio vertinimų planas, kuriame nustatomi kriterijai, taikomi tarpusavio vertinimo grupės sudėčiai, tarpusavio vertinimui naudojama metodika, tvarkaraštis, periodiškumas ir kitos su tarpusavio vertinimu susijusios užduotys. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  šiuo reglamentu paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Todėl šis reglamentas turi būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus. Visų pirma šiuo reglamentu siekiama užtikrinti visišką vartotojų apsaugą, laisvę užsiimti verslu, saviraiškos laisvę ir informacijos laisvę, teisę į nuosavybę ir asmens duomenų apsaugą,

(47)  šiuo reglamentu paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir atitinkančių valstybių narių konstitucines tradicijas. Todėl šis reglamentas turi būti aiškinamas ir taikomas laikantis tų teisių ir principų, įskaitant teises ir principus, susijusius su saviraiškos laisve ir žiniasklaidos laisve bei pliuralizmu. Visų pirma šiuo reglamentu siekiama užtikrinti visišką vartotojų apsaugą, laisvę užsiimti verslu, saviraiškos laisvę ir informacijos laisvę, teisę į nuosavybę ir asmens duomenų apsaugą,

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Šio reglamento tikslas – pagerinti vidaus rinkos veikimą stiprinant gaminių rinkos priežiūros sistemą siekiant užtikrinti, kad į Sąjungos rinką būtų tiekiami tik tie gaminiai, kurie atitinka reikalavimus ir kuriais užtikrinamas aukštas visuomenės interesų, kaip antai sveikatos ir saugos apskritai, darbuotojų saugos ir sveikatos, vartotojų apsaugos, aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo, lygis.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos informacijos apie tam tikrų gaminių, kuriems taikomi Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos tokių gaminių prekybos sąlygos, atitiktį teikimo taisyklės ir tvarka. Juo nustatomi su tokiais gaminiais susijusio bendradarbiavimo su ekonominės veiklos vykdytojais pagrindai.

Juo taip pat nustatomos informacijos apie tam tikrų gaminių, kuriems taikomi Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos tokių gaminių prekybos sąlygos, atitiktį teikimo taisyklės ir tvarka. Juo nustatomi su tokiais gaminiais susijusio bendradarbiavimo su ekonominės veiklos vykdytojais pagrindai.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Juo taip pat nustatyta tokių gaminių rinkos priežiūros sistema siekiant užtikrinti, kad tie gaminiai atitiktų reikalavimus, kuriais užtikrinamas aukštas visuomenės interesų, kaip antai sveikatos ir saugos apskritai, darbuotojų saugos ir sveikatos, vartotojų apsaugos, aplinkos apsaugos ir saugumo, lygis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Geriau paaiškinami šio reglamento tikslai.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Šio reglamento 26, 27, 28, 29 ir 30 straipsniai taikomi visiems gaminiams, reglamentuojamiems pagal Sąjungos teisės aktus, jei kituose Sąjungos teisės aktuose nėra konkrečių nuostatų, susijusių su į Sąjungos rinką patenkančių gaminių tikrinimo organizavimu.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  rinkos priežiūra – rinkos priežiūros institucijų vykdoma veikla ir priemonės, kurių jos imasi siekdamos užtikrinti, kad gaminiai atitiktų atitinkamų derinamųjų Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir nekeltų pavojaus sveikatai, saugai arba kitu visuomenės interesų apsaugos aspektu;

3)  rinkos priežiūra – rinkos priežiūros institucijų vykdoma veikla ir priemonės, kurių jos imasi siekdamos užtikrinti, kad gaminiai atitiktų atitinkamų derinamųjų Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir nekeltų pavojaus sveikatai ir saugai apskritai, sveikatai ir saugai darbe, vartotojų apsaugai, viešajam saugumui arba kitu visuomenės interesų apsaugos aspektu;

Pagrindimas

Geriau paaiškinami šio reglamento tikslai.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12)  ekonominės veiklos vykdytojas – gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas arba platintojas, įskaitant:

12)  ekonominės veiklos vykdytojas – gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas arba platintojas ir bet koks kitas asmuo, kuriam pagal atitinkamus Sąjungos derinamuosius teisės aktus taikomos prievolės, susijusios su gaminių tiekimu rinkai, įskaitant:

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15)  didelė rizika – didelė rizika, įskaitant didelę vėlesnio poveikio pasireiškimo riziką, dėl kurios būtinas skubus rinkos priežiūros institucijų įsikišimas;

15)  didelė rizika – bet kokia didelė rizika, įskaitant ir tokią, kurios poveikis pasireiškia vėliau, kai yra reikalingas skubus rinkos priežiūros institucijų įsikišimas ir tolesni veiksmai.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Asmuo, atsakingas už informaciją apie atitiktį

Kontaktinis asmuo

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gaminys gali būti tiekiamas rinkai tik jeigu tenkinamos toliau nurodytos sąlygos:

1.  Gaminys gali būti tiekiamas rinkai tik jeigu yra Sąjungoje įsisteigęs kontaktinis asmuo to gaminio atžvilgiu.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  gamintojas yra įsisteigęs Sąjungoje arba yra bent vienas iš toliau nurodytų su gaminiu susijusių asmenų:

Išbraukta.

i)  importuotojas;

 

ii)  Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, turintis raštišką gamintojo įgaliojimą, kuriuo jis paskiriamas už 3 dalyje nurodytų užduočių atlikimą atsakingu asmeniu ir kuriuo jo prašoma tas užduotis atlikti gamintojo vardu;

 

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  gamintojo, importuotojo arba kito a punkto reikalavimus atitinkančio asmens tapatybė ir kontaktiniai duomenys skelbiami viešai pagal 4 dalį ir yra nurodyti arba gali būti nustatyti pagal 5 dalį.

Išbraukta.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Taikant 1 dalį kontaktinis asmuo yra vienas iš šių asmenų:

 

a) Sąjungoje įsisteigęs gamintojas;

 

b) importuotojas tais atvejais, kai gamintojas nėra įsisteigęs Sąjungoje;

 

c) įgaliotasis atstovas, jeigu gamintojas nėra įsisteigęs Sąjungoje ir nėra importuotojo, turinčio raštišką gamintojo įgaliojimą, kuriuo jam pavedama gamintojo vardu atlikti 3 dalyje nurodytas užduotis;

 

c punkte nurodytą įgaliojimą pasirašo ir gamintojas, ir paskirtasis įgaliotasis atstovas.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šiame straipsnyje sąvoka „asmuo, atsakingas už informaciją apie atitiktį“ reiškia su gaminiu susijusį asmenį – gamintoją, importuotoją ar kitą 1 dalies a punkto reikalavimus atitinkantį asmenį arba, jeigu yra daugiau nei vienas toks asmuo, bet kurį iš jų.

Išbraukta.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Asmuo, atsakingas už informaciją apie atitiktį, atlieka toliau nurodytas užduotis:

3.  Nedarant poveikio jokioms ūkinės veiklos vykdytojų pareigoms ir atsakomybei pagal taikomus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, kontaktinis asmuo atlieka toliau nurodytas užduotis:

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  jeigu gaminiui taikomuose derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose numatyta ES atitikties deklaracija ir techniniai dokumentai, tuose teisės aktuose nustatytą laikotarpį saugo deklaraciją ir techninius dokumentus, kad juos galėtų pateikti rinkos priežiūros institucijai;

a)  jeigu gaminiui taikomuose derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose numatyta ES atitikties deklaracija ir techniniai dokumentai, patikrina, ar ES atitikties deklaracija ir techniniai dokumentai yra parengti, ir tuose teisės aktuose nustatytą laikotarpį saugo atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus, kad juos galėtų pateikti rinkos priežiūros institucijai;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  jei mano ar turi priežasčių manyti, kad aptariamas gaminys neatitinka taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų, nedelsiant informuoja gamintoją ir, kai taikytina, kitus ekonominės veiklos vykdytojus;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  rinkos priežiūros institucijų prašymu su jomis bendradarbiauja dėl bet kokio veiksmo gaminio keliamai rizikai pašalinti arba, jeigu tai neįmanoma, tokiai rizikai sumažinti.

c)  bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis ir nedelsdamas imasi priemonių, kad pašalintų ar ištaisytų visus aptariamam gaminiui taikomuose derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose nustatytų reikalavimų neatitikties atvejus arba, jeigu tai neįmanoma, sumažina to produkto keliamą riziką;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  informuoja atitinkamas rinkos priežiūros institucijas apie įgaliojimo, kuriuo jis paskiriamas kaip už atitiktį pagal 1a dalies c punktą atsakingas ekonominės veiklos vykdytojas, nutraukimą.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Asmens, atsakingo už informaciją apie gaminio atitiktį, tapatybę ir kontaktinius duomenis gamintojas skelbia viešai savo interneto svetainėje arba, jeigu tokios svetainės nėra, bet kokiu kitu Sąjungos visuomenei lengvai ir nemokamai prieinamu būdu.

Išbraukta.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Asmens, atsakingo už informaciją apie gaminio atitiktį, tapatybė ir kontaktiniai duomenys nurodomi ant gaminio, gaminio pakuotės, siuntos arba lydimojo dokumento arba juos galima nustatyti pagal ten pateiktą informaciją.

5.  Kontaktinio asmens vardas, pavardė (pavadinimas), registruotasis prekybinis pavadinimas arba registruotasis prekių ženklas ir kontaktiniai duomenys, įskaitant pašto adresą, nurodomi ant gaminio arba, jei tai neįmanoma dėl gaminio dydžio arba fizinių savybių, ant jo pakuotės, siuntos arba lydimajame dokumente.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Ekonominės veiklos vykdytojai, siūlantys įsigyti produktą internete, sykiu su pasiūlymu nurodo su tuo produktu susijusio kontaktinio asmens vardą, pavardę (pavadinimą), registruotąjį prekybinį pavadinimą arba registruotąjį prekių ženklą ir kontaktinius duomenis. Šiuo atžvilgiu internetinės prekyvietės sudaro palankias sąlygas skelbti minėtą informaciją apie produktus, kuriais jose prekiaujama.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Taikant 1 dalį:

Išbraukta.

a)  gamintojai gali paskirti asmenį pagal 1 dalies a punkto ii papunktį, nepriklausomai nuo to, ar jie turi teisę arba pareigą paskirti įgaliotąjį atstovą pagal gaminiui taikomus derinamuosius Sąjungos teisės aktus;

 

b)  jei gamintojas pagal derinamuosius Sąjungos teisės aktus turi tokią teisę arba pareigą, įgaliotojo atstovo paskyrimas pagal tokius teisės aktus gali būti laikomas paskyrimu taikant 1 dalies a punkto ii papunktį, jeigu paskyrimas atitinka tos dalies reikalavimus.

 

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose numatyta rengti ES atitikties deklaraciją, gamintojai deklaraciją skelbia viešai savo interneto svetainėje arba, jeigu tokios svetainės nėra, bet kokiu kitu Sąjungos visuomenei lengvai ir nemokamai prieinamu būdu.

Kai derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose numatyta rengti ES atitikties deklaraciją, gamintojai deklaraciją skelbia viešai savo interneto svetainėje arba, jeigu tokios svetainės nėra, bet kokiu kitu Sąjungos visuomenei lengvai bei greitai prieinamu būdu ir nemokamai.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Taikant šio straipsnio 1 dalį, gaminių kontaktinių centrų užduotims taikomos [Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 764/2008 / Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) ... dėl abipusio pripažinimo principo 9 straipsnio] 10 straipsnio nuostatos.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Valstybės narės užtikrina gaminių kontaktinių centrų matomumą ir suteikia jiems atitinkamus įgaliojimus ir reikiamų finansinių išteklių, kad jie galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis. Gaminių kontaktiniai centrai teikia paslaugas pagal [Reglamentą dėl bendrųjų skaitmeninių vartų].

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Komisija parengia bendrą informaciją dėl gaminių reikalavimų, kurie nustatyti derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose, ir kurią gaminių kontaktiniai centrai teikia ekonominės veiklos vykdytojams ir skelbia internete vienodu, skaidriu, prieinamu ir vartotojui patogiu būdu, kad būtų padidintas informuotumas apie derinamuosius Sąjungos teisės aktus.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d. Komisija sudaro sąlygas ir užtikrina, kad įvairių valstybių narių kompetentingos institucijos ir gaminių kontaktiniai centrai veiksmingai bendradarbiautų ir keistųsi informacija.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

Išbraukta.

Partnerystės susitarimai dėl atitikties

 

1.  Rinkos priežiūros institucija su jos teritorijoje įsisteigusiu ekonominės veiklos vykdytoju gali sudaryti partnerystės susitarimą, pagal kurį ji sutinka ekonominės veiklos vykdytojui teikti konsultacijas ir rekomendacijas dėl gaminiams, už kuriuos atsakingas ekonominės veiklos vykdytojas, taikytinų derinamųjų Sąjungos teisės aktų.

 

Susitarimas neapima atitikties vertinimo veiklos, kurią pagal derinamuosius Sąjungos teisės aktus pavesta vykdyti notifikuotosioms įstaigoms.

 

2.  Jeigu rinkos priežiūros institucija pagal 1 dalį sudaro partnerystės susitarimą, ji tokią informaciją įveda į 34 straipsnyje nurodytą sistemą ir joje nurodo susitarimo taikymo sritį, savo ir ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimą ir adresą.

 

3.  Jeigu rinkos priežiūros institucija pagal 1 dalį sudaro partnerystės susitarimą, kitos rinkos priežiūros institucijos jai praneša apie visas ekonominės veiklos vykdytojui jų nustatytas priemones ir visus taisomuosius veiksmus, kurių ekonominės veiklos vykdytojas ėmėsi siekdamas laikytis derinamųjų Sąjungos teisės aktų.

 

4.  Pagal 1 dalį partnerystės susitarimą sudariusi rinkos priežiūros institucija ekonominės veiklos vykdytojui gali nustatyti mokesčius, kurie atitiktų jos pagrįstas 1 ir 2 dalyje nurodytų funkcijų vykdymo sąnaudas.

 

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Susitarimo memorandumas su suinteresuotaisiais subjektais

Rinkos priežiūros institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimas

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rinkos priežiūros institucijos su įmonėmis arba įmonėms ar galutiniams naudotojams atstovaujančiomis organizacijomis gali sudaryti susitarimo memorandumus dėl bendros veiklos, kuria siekiama nustatyti neatitikties atvejus arba skatinti užtikrinti atitiktį konkrečiose geografinėse vietovėse arba konkrečių kategorijų gaminių atitiktį, vykdymo arba tokios veiklos finansavimo.

Rinkos priežiūros institucijos su ekonominės veiklos vykdytojais arba ekonominės veiklos vykdytojams, kitoms susijusioms institucijoms arba galutiniams naudotojams atstovaujančiomis organizacijomis gali sudaryti susitarimo memorandumus dėl bendros veiklos vykdymo arba finansavimo, jei ta veikla siekiama didinti informuotumą, teikti konsultacijas ir gaires dėl derinamųjų Sąjungos teisės aktų, skatinti savanoriškus veiksmus, nustatyti neatitikties atvejus arba skatinti užtikrinti atitiktį konkrečiose geografinėse vietovėse arba konkrečių gaminių, įskaitant internetu parduodamus gaminius, arba gaminių kategorijų, visų pirma tų, kurie dažnai nustatomi kaip keliantys didelę riziką, atitiktį.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai su ekonominės veiklos vykdytojais tiesiogiai sudaromas susitarimo memorandumas, tai nekliudo kitiems tos pačios kategorijos gaminius tiekiantiems ekonominės veiklos vykdytojams dalyvauti pagal sudarytą susitarimo memorandumą vykdomoje veikloje.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokia rinkos priežiūros institucija memorandumą skelbia viešai ir informaciją apie jį įtraukia į 34 straipsnyje nurodytą sistemą.

Tokia rinkos priežiūros institucija memorandumą skelbia viešai, perduoda jį Komisijai ir valstybėms narėms ir informaciją apie jį įtraukia į 34 straipsnyje nurodytą sistemą kartu nurodydama memorandumo taikymo sritį ir susijusių šalių pavadinimus ir adresus.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal 31 straipsnį sukurtas tinklas valstybės narės prašymu padeda parengti ir įgyvendinti susitarimo memorandumą.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sudarydamos susitarimo memorandumus rinkos priežiūros institucija ir 1 dalyje nurodytos šalys užtikrina, kad tokie memorandumai neleistų atsirasti nesąžiningai ekonominės veiklos vykdytojų konkurencijai ir kad į juos būtų įtraukiamos nuostatos, kuriomis siekiama užtikrinti šalių ir atitinkamos veiklos konfidencialumą, objektyvumą, nepriklausomumą ir nešališkumą. Jei kuri nors iš susitarimo memorandumo šalių pažeidžia šias nuostatas, susitarimo memorandumas nutraukiamas.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Laikoma, kad rinkos priežiūros institucijų ir 1 dalyje nurodytų įmonių arba organizacijų keitimusi informacija siekiant parengti arba įgyvendinti jų pagal tą dalį sudarytą susitarimo memorandumą nepažeidžiami profesinės paslapties reikalavimai.

3.  Laikoma, kad rinkos priežiūros institucijų ir 1 dalyje nurodytų šalių keitimusi informacija siekiant parengti arba įgyvendinti jų pagal tą dalį sudarytą susitarimo memorandumą nepažeidžiami profesinės paslapties reikalavimai.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Interneto portale vartotojai turi būti informuojami apie teises, kurias įgyja tuo atveju, kai jų įsigyti gaminiai neatitinka reikalavimų, kaip antai teisę pasikeisti gaminį, teisę gauti kompensaciją, teisę į žalos atlyginimą, ir kontaktinius duomenis asmenų, su kuriais susisiekus galima gauti visą konkrečiu atveju reikalingą informaciją.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

Išbraukta.

Rinkos priežiūros institucijų pareigos, susijusios su organizavimu

 

1.  Rinkos priežiūros institucijos įdiegia deramus ryšių ir veiksmų koordinavimo su kitomis rinkos priežiūros institucijomis mechanizmus.

 

2.  Rinkos priežiūros institucijos nustato tokias su gaminiais, kuriems taikomi priede nurodyti derinamieji Sąjungos teisės aktai, susijusias procedūras, skirtas:

 

a)  imtis tolesnių veiksmų, kai pateikiamas skundas arba pranešama apie problemas, susijusias su rizika;

 

b)  vykdyti incidentų arba žalos galutinių naudotojų sveikatai ar saugai, kurią, kaip įtariama, galėjo sukelti tokie gaminiai, stebėseną;

 

c)  tikrinti, ar ekonominės veiklos vykdytojai ėmėsi vykdytinų taisomųjų veiksmų;

 

d)  rinkti ir tirti mokslinę ir techninę informaciją saugos klausimais.

 

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje paskiria vieną ar daugiau rinkos priežiūros institucijų. Per tinklą, sukurtą pagal 31 straipsnį, naudodamasi 34 straipsnyje nurodyta informacine ir ryšių sistema, ji praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie paskirtas rinkos priežiūros institucijas ir kiekvienos jų kompetencijos sritis.

1.  Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje paskiria vieną ar daugiau rinkos priežiūros institucijų. Naudodamasi 34 straipsnyje nurodyta informacine ir ryšių sistema, ji praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie savo rinkos priežiūros institucijas ir kiekvienos jų kompetencijos sritis.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės bendra ryšių palaikymo tarnyba atsako už tos valstybės narės paskirtų rinkos priežiūros institucijų vykdymo užtikrinimo ir rinkos priežiūros veiklos koordinavimą.

3.  Valstybės narės bendra ryšių palaikymo tarnyba atsako už tos valstybės narės paskirtų rinkos priežiūros institucijų ir kitų valdžios institucijų, visų pirma muitinės institucijų, atsakingų už gaminių, patenkančių į Sąjungos rinką, kontrolę, vykdymo užtikrinimo ir rinkos priežiūros veiklos koordinavimą.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad jų rinkos priežiūros institucijos ir bendra ryšių palaikymo tarnyba turėtų reikalingų išteklių, įskaitant pakankamus finansinius ir kitus išteklius, ekspertinių žinių, taip pat kad būtų nustatytos procedūros ir kitos priemonės, kad jos galėtų tinkamai atlikti savo užduotis.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad jų rinkos priežiūros institucijos ir bendra ryšių palaikymo tarnyba turėtų reikalingų išteklių, įskaitant pakankamus finansinius ir kitus išteklius, ekspertinių žinių, taip pat kad būtų nustatytos procedūros ir kitos priemonės ir kad ji turėtų pakankamą skaičių kompetentingų darbuotojų, kad jos galėtų tinkamai atlikti savo užduotis.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kai valstybių narių teritorijose yra daugiau nei viena rinkos priežiūros institucija, valstybės narės užtikrina, kad atitinkamos tų institucijų užduotys būtų aiškiai apibrėžtos ir jos glaudžiai bendradarbiautų tam, kad kiekviena galėtų veiksmingai atlikti savo užduotis.

5.  Kai valstybių narių teritorijose yra daugiau nei viena rinkos priežiūros institucija, valstybės narės užtikrina, kad atitinkamos tų institucijų užduotys būtų aiškiai apibrėžtos ir kad būtų sukurtas atitinkamas ryšių ir koordinavimo mechanizmas, leidžiantis toms institucijoms glaudžiai bendradarbiauti tam, kad kiekviena galėtų veiksmingai atlikti savo užduotis.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  taikydamos tinkamas ir proporcingas laikinąsias priemones ir užtikrindamos, kad ekonominės veiklos vykdytojai imtųsi tinkamų ir proporcingų taisomųjų veiksmų, susijusių su minėtų teisės aktų ir šio reglamento laikymusi.

b)  taikydamos tinkamas ir proporcingas priemones ir užtikrindamos, kad ekonominės veiklos vykdytojai imtųsi tinkamų ir proporcingų taisomųjų veiksmų, susijusių su minėtų teisės aktų ir šio reglamento laikymusi.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Rinkos priežiūros institucijos savo įgaliojimus vykdo ir užduotis atlieka nepriklausomai, objektyviai ir nešališkai.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Rinkos priežiūros institucijos sukuria deramus ir veiksmingus ryšių ir bendradarbiavimo su kitomis Sąjungoje esančiomis rinkos priežiūros institucijomis ir kitomis atitinkamomis institucijomis mechanizmus.

 

Turėdamos tai omenyje rinkos priežiūros institucijos taip pat sukuria deramus ir veiksmingus ryšių ir bendradarbiavimo su muitinėmis mechanizmus, taikytinus nustatant ir tikrinant galimą su padirbtais gaminiais susijusią riziką ir pašalinant tokius gaminius iš rinkos.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdydamos 1 dalyje nurodytą veiklą, rinkos priežiūros institucijos, laikydamosi rizikos vertinimu pagrįsto požiūrio, vykdo kontrolę ir atsižvelgia bent į šiuos veiksnius:

2.  Vykdydamos 1 dalyje nurodytą veiklą, rinkos priežiūros institucijos, laikydamosi rizikos vertinimu pagrįsto požiūrio, pirmenybę teikdamos ištekliams ir veiksmams, kuriais užtikrinama veiksminga rinkos priežiūra, vykdo kontrolę ir atsižvelgia bent į šiuos veiksnius:

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nustatytą riziką, susijusią su:

a)  nustatytą riziką, kuri gali kenkti apskritai asmenų sveikatai ir saugai, darbuotojų sveikatai ir saugai, vartotojų apsaugai, aplinkai ir viešajam saugumui, susijusią su:

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekiant visiems ekonominės veiklos vykdytojams užtikrinti vienodas sąlygas, rizikos vertinimo metodika ir kriterijai visose valstybėse narėse turi būti vienodi.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Rinkos priežiūros institucijos užtikrina, kad gaminys būtų pašalinamas arba atšaukiamas iš rinkos arba kad gaminio tiekimas rinkai būtų uždraustas arba ribojamas, jeigu tinkamai įrengtą ir prižiūrimą gaminį naudojant pagal numatytą paskirtį arba tokiomis sąlygomis, kurios gali būti pagrįstai numatytos, būtų tenkinama kuri nors iš toliau nurodytų sąlygų:

Išbraukta.

a)  gaminys gali kelti grėsmę galutinių naudotojų sveikatai arba saugai;

 

b)  gaminys neatitinka taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

 

Kai gaminiai pašalinami, atšaukiami, draudžiamas arba ribojamas jų pateikimas rinkai, rinkos priežiūros institucija užtikrina, kad per tinklą, sukurtą pagal 31 straipsnį, būtų pranešta Komisijai, taip pat atitinkamai kitoms valstybėms narėms ir galutiniams naudotojams.

 

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Rinkos priežiūros institucijos nustato šias su gaminiais, kuriems taikomi priede nurodyti derinamieji Sąjungos teisės aktai, susijusias procedūras:

 

a) dėl tolesnių veiksmų pateikus skundą arba pranešimą apie problemas, susijusias su gaminių, kuriems taikomi derinamieji Sąjungos teisės aktai, keliama rizika;

 

b) procedūras, pagal kurias stebima ir renkama informacija apie šių gaminių sukeltus nelaimingus atsitikimus arba žalą galutinių naudotojų sveikatai ar saugai, ir pagal kurias informacija apie nelaimingus atsitikimus ir žalą teikiama visuomenei per centrinę informacijos rinkimo duomenų bazę arba kitomis priemonėmis;

 

c) pagal kurias tikrinama, ar ekonominės veiklos vykdytojai ėmėsi vykdytinų taisomųjų veiksmų;

 

d) pagal kurias atsižvelgiama į mokslinę ir techninę informaciją saugos klausimais;

 

e) pagal kurias bendradarbiaujama internetinėse platformose ir prekyvietėse.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Rinkos priežiūros institucijos savo veiklą vykdo užtikrindamos aukštą skaidrumo lygį ir visuomenei viešai skelbia visą informaciją, kurią mano esant svarbia. Jos taip pat užtikrina, kad į 34 straipsnyje nurodytą sistemą būtų įtraukta toliau nurodyta informacija:

4.  Rinkos priežiūros institucijos savo veiklą vykdo užtikrindamos aukštą skaidrumo lygį ir visuomenei viešai skelbia visą informaciją, kurią mano esant svarbią, sykiu laikydamosi konfidencialumo principo, kad būtų apsaugotos profesinės ir komercinės paslaptys arba asmens duomenys.

 

Rinkos priežiūros institucijos taip pat užtikrina, kad į 34 straipsnyje nurodytą sistemą būtų įtraukta toliau nurodyta informacija:

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  ekonominės veiklos vykdytojams jų taikytų laikinųjų priemonių pobūdis ir ekonominės veiklos vykdytojų atlikti taisomieji veiksmai;

c)  išsami informacija apie ekonominės veiklos vykdytojams jų taikytas priemones, ekonominės veiklos vykdytojų jiems priskirtus įsipareigojimus ir ekonominės veiklos vykdytojų atliktus taisomuosius veiksmus;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Rinkos priežiūros institucijos savo įgaliojimus vykdo ir užduotis atlieka nepriklausomai, objektyviai ir nešališkai.

Išbraukta.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Rinkos priežiūros institucijų veikla, susijusi su internetu parduodamais gaminiais

 

1. Nepažeisdamos 12 straipsnio valstybės narės užtikrina efektyvų Sąjungoje internetu galutiniams vartotojams parduodamų gaminių rinkos priežiūros veiklos organizavimą.

 

2. Taikydamos 1 dalį valstybės narės skiria atitinkamų išteklių ir užtikrina, kad jų nacionalinės rinkos priežiūros institucijos turėtų pakankamą skaičių inspektorių, tikrinančių internetu parduodamus gaminius („interneto inspektoriai“), turinčių konkrečių žinių ir suprantančių interneto aplinką ir tyrimus, kuriuos reikia atlikti norint aptikti internetu parduodamus reikalavimų neatitinkančius gaminius.

 

3. Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinės rinkos priežiūros institucijos savo veiklą, susijusią su internetu parduodamais gaminiais, atliktų:

 

a) aktyviai – kontroliuodamos tam tikrų kategorijų gaminius ar tam tikrus ekonominės veiklos vykdytojus, remdamosi su rizika susijusiais kriterijais ir prioritetais, nustatytais 13 straipsnyje paminėtoje nacionalinėje strategijoje, ir

 

b) reaguodamos – atlikdamos informacijos apie galimą internetu parduodamų gaminių neatitiktį stebėseną, atsižvelgdamos į vartotojų skundus, informaciją, gautą iš kitų valdžios institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų ir žiniasklaidos, taip pat iš kitų informacijos šaltinių gautą informaciją.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12b straipsnis

 

Rinkos priežiūros institucijų stebėsena ir vertinimas

 

1. Siekdamos užtikrinti, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos laikytųsi šiame reglamente nustatytų reikalavimų, valstybės narės nuolat vykdo jų stebėseną.

 

2. Kai nacionalinė rinkos priežiūros institucija neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų arba nevykdo savo pareigų, susijusi valstybė narė imasi atitinkamų veiksmų arba užtikrina, kad būtų imtasi tinkamų veiksmų.

 

3. Nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms pagal šį reglamentą vykdant su gaminių rinkos priežiūra susijusią veiklą taikomas tarpusavio vertinimas, siekiant įvertinti, ar tos rinkos priežiūros institucijos atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus, padėti joms ir teikti rekomendacijas, kad būtų galima sustiprinti jų veiklą ir užtikrinti vienodą šio reglamento taikymą.

 

4. Tarpusavio vertinimai apima rinkos priežiūros institucijų taikomų procedūrų vertinimus, visų pirma procedūrų, taikomų norint patikrinti produktų, kuriems taikomi derinamieji Sąjungos teisės aktai, atitiktį reikalavimams, komunikacijos ir bendradarbiavimo su kitomis rinkos priežiūros institucijomis ir kitomis susijusiomis institucijomis mechanizmus, darbuotojų kompetenciją, patikrinimų ir tikrinimo metodikos teisingumą, taip pat rezultatų teisingumą. Atliekant tarpusavio vertinimą taip pat įvertinama, ar atitinkamos rinkos priežiūros institucijos turi pakankamai išteklių, kad galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas, kaip reikalaujama 11 straipsnio 4 dalyje.

 

5. Rinkos priežiūros institucijos tarpusavio vertinimą atlieka dvi kitų valstybių narių rinkos priežiūros institucijos ir Komisija; vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per penkerius metus.

 

6. Deramai atsižvelgdama į 31 straipsnyje nustatytus tinklo nagrinėjimo rezultatus, Komisija pagal 62a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomas tarpusavio vertinimo planas, apimantis bent penkerių metų laikotarpį, nustatomi tarpusavio vertinimo grupės sudėties kriterijai, tarpusavio vertinimui naudojama metodika, tvarkaraštis, periodiškumas ir kitos su tarpusavio vertinimu susijusios užduotys.

 

7. Tarpusavio vertinimo rezultatus išnagrinėja tinklas. Komisija parengia rezultatų santrauką ir paskelbia ją viešai.

 

8. Valstybės narės pateikia Komisijai ir tinklui ataskaitą, kurioje nurodo, kaip jos vykdo rekomendacijas, įtrauktas į vertinimo rezultatus.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė bent kas 3 metus rengia nacionalinę rinkos priežiūros strategiją. Tokia strategija skatinama laikytis nuoseklaus, visapusiško ir integruoto požiūrio į rinkos priežiūrą ir derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimą valstybės narės teritorijoje; į ją įtraukiami visi sektoriai ir gaminio tiekimo grandinės etapai, įskaitant importą ir skaitmenines tiekimo grandines.

1.  Kiekviena valstybė narė bent kas 3 metus rengia nacionalinę rinkos priežiūros strategiją. Tokioje nacionalinėje strategijoje atsižvelgiama į pagal 31 straipsnį įsteigto tinklo darbo programoje nustatytus prioritetus ir skatinama laikytis nuoseklaus, visapusiško ir integruoto požiūrio į rinkos priežiūrą ir derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimą valstybės narės teritorijoje, įskaitant internetu parduodamų gaminių rinkos priežiūrą; į ją įtraukiami visi sektoriai ir gaminio tiekimo grandinės etapai, įskaitant importą ir skaitmenines tiekimo grandines.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Į nacionalinę rinkos priežiūros strategiją įtraukiami bent šie elementai:

2.  Į nacionalinę rinkos priežiūros strategiją įtraukiami bent tokie elementai:

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nustatytų reikalavimų neatitinkančių gaminių atvejų vertinimas, visų pirma atsižvelgiant į rizikos vertinimu grindžiamą kontrolę, nurodytą 12 straipsnio 2 dalyje ir 26 straipsnio 3 dalyje, taip pat rinkos tendencijos, galinčios turėti poveikio tam tikrų kategorijų gaminių neatitikties rodikliams;

a)  nustatytų reikalavimų neatitinkančių gaminių atvejų vertinimas, visų pirma atsižvelgiant į rizikos vertinimu grindžiamą kontrolę, nurodytą 12 straipsnio 2 dalyje ir 26 straipsnio 3 dalyje, gaminių, kuriems buvo taikytas skubus sprendimas pagal Direktyvos 2001/95/EB 13 straipsnį, vertinimas, taip pat rinkos tendencijos, galinčios turėti poveikio tam tikrų kategorijų gaminių neatitikties rodikliams, įskaitant visų pirma pavojus ir riziką, susijusius su daiktų interneto prietaisais ir įrenginiais, kuriuose naudojamas dirbtinis intelektas;

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  nustatytas prioritetines internetu parduodamų gaminių priežiūros veiklos sritis, atsižvelgiant į aktyvius ir reaktyvius rinkos priežiūros veiksmus;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  numatyti vykdymo užtikrinimo veiksmai, kuriais siekiama sumažinti neatitikties atvejų nustatytose prioritetinėse srityse, be kita ko, prireikus numatant mažiausią tam tikrų kategorijų gaminių, kuriems būdingi aukšti neatitikties lygiai, kontrolės lygį;

c)  numatyti konkretūs vykdymo užtikrinimo veiksmai, kuriais siekiama sumažinti neatitikties atvejų pagal b ir ba punktus nustatytose prioritetinėse srityse, be kita ko, prireikus numatant mažiausią tam tikrų kategorijų gaminių, kuriems būdingi aukšti neatitikties lygiai, kontrolės lygį;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės apie savo nacionalines rinkos priežiūros strategijas praneša naudodamosi 34 straipsnyje nurodyta sistema.

3.  Valstybės narės apie savo nacionalines rinkos priežiūros strategijas praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms naudodamosi 34 straipsnyje nurodyta sistema. Valstybės narės visą savo nacionalinėse rinkos priežiūros strategijose esančią informaciją arba jos dalį skelbia viešai pagal šio reglamento 16 straipsnį.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės suteikia savo rinkos priežiūros institucijoms rinkos priežiūros, tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, būtinus šiam reglamentui ir šio reglamento priede išdėstytiems derinamiesiems Sąjungos teisės aktams taikyti.

1.  Valstybės narės suteikia savo rinkos priežiūros institucijoms rinkos priežiūros, įskaitant suklastotų gaminių ir internetu parduodamų gaminių rinkos priežiūrą, tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, būtinus šiam reglamentui ir šio reglamento priede išdėstytiems derinamiesiems Sąjungos teisės aktams taikyti, ir tuo tikslu suteikia joms reikiamus išteklius.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Rinkos priežiūros institucijos šiame straipsnyje nustatytais įgaliojimais naudojasi laikydamosi proporcingumo principo ir tiek, kiek jie susiję su neatitikties faktu, veiksmų tikslu ir bendros faktinės arba potencialios neatitikties atveju daromos žalos pobūdžiu, veiksmingai ir efektyviai, laikydamosi Sąjungos teisės aktų, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos principus, taikomas procesines garantijas ir Sąjungos taisykles dėl duomenų apsaugos, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/679.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Nepaisant 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti nesuteikti visų įgaliojimų kiekvienai kompetentingai institucijai, jei kiekvienu iš tų įgaliojimu gali būti veiksmingai naudojamasi pagal 2 dalį.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Suteikdamos 1 dalyje nurodytus įgaliojimus, įskaitant 3 dalyje nustatytą įgaliojimą, valstybės narės gali numatyti, kad jais atitinkamai naudojamasi vienu iš toliau nurodytų būdų:

2.  Valstybės narės gali numatyti, kad jais atitinkamai naudojamasi vienu iš toliau nurodytų būdų:

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kreipiantis į kitas valdžios institucijas;

b)  atitinkamais atvejais, kreipiantis į kitas valdžios institucijas, atsižvelgiant į kompetencijų pasidalijimą ir atitinkamos valstybės narės institucinę ir administracinę sistemą;

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kreipiantis į teismus, kompetentingus priimti būtiną sprendimą, kuriuo patvirtinamas tokio įgaliojimo naudojimas.

c)  kreipiantis į teismus, kompetentingus priimti būtiną sprendimą, taip pat atitinkamais atvejais pateikiant apeliacinį skundą, jei prašymas priimti būtiną sprendimą nėra patenkinamas.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Rinkos priežiūros institucijoms pagal 1 dalį suteikiami bent šie įgaliojimai:

3.  Rinkos priežiūros institucijoms pagal 1 dalį suteikiami bent tokie įgaliojimai:

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  įgaliojimas atlikti ekonominės veiklos vykdytojų organizacijų sistemos auditą, įskaitant auditą bet kokios procedūros, kurią jie taiko, kad užtikrintų atitiktį šiam reglamentui ir taikytiniems derinamiesiems Sąjungos teisės aktams;

Išbraukta.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  įgaliojimas susipažinti su visais bet kokios formos ar formato ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje laikomais svarbiais dokumentais, duomenimis arba informacija, susijusiais su neatitikties atveju;

c)  įgaliojimas susipažinti su visais bet kokios formos ar formato ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje laikomais svarbiais dokumentais, techninėmis specifikacijomis, duomenimis arba informacija, susijusiais su neatitikties atveju, įskaitant prieigą prie gaminį kontroliuojančios programinės įrangos ir algoritmų, kiek tai reikalinga norint įvertinti gaminio atitiktį taikomiems derinamiesiems Sąjungos teisės aktams;

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  įgaliojimas reikalauti bet kurios valdžios institucijos, įstaigos ar agentūros, esančios rinkos priežiūros institucijos valstybėje narėje, arba bet kurio fizinio ar juridinio asmens pateikti visą bet kokios formos ar formato ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje laikomą informaciją, duomenis ar dokumentus, siekiant sudaryti sąlygas rinkos priežiūros institucijai tirti, ar buvo arba ar yra neatitiktis, ir nustatyti neatitikties detales, įskaitant pirmiausia informaciją, duomenis arba dokumentus, kurių reikia siekiant nustatyti arba atsekti finansinius ir duomenų srautus, nustatyti su finansiniais ir duomenų srautais susijusių asmenų tapatybę ir kontaktinius duomenis ir nustatyti banko sąskaitų informaciją ir interneto svetainių savininkus;

d)  įgaliojimas reikalauti bet kurios valdžios institucijos, įstaigos ar agentūros, esančios rinkos priežiūros institucijos valstybėje narėje, arba bet kurio fizinio ar juridinio asmens pateikti susijusią bet kokios formos ar formato ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje laikomą informaciją, duomenis ar dokumentus, siekiant sudaryti sąlygas rinkos priežiūros institucijai tirti, ar buvo arba ar yra neatitiktis, ir nustatyti neatitikties detales, įskaitant pirmiausia informaciją, duomenis arba dokumentus, kurių reikia siekiant nustatyti arba atsekti finansinius ir duomenų srautus, nustatyti su finansiniais ir duomenų srautais susijusių asmenų tapatybę ir kontaktinius duomenis ir nustatyti banko sąskaitų informaciją ir interneto svetainių savininkus, kai atitinkama informacija, duomenys ar dokumentas yra susiję su tyrimo dalyku;

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies e punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  prašyti bet kurio susijusio ekonominės veiklos vykdytojo atstovo arba darbuotojo paaiškinti faktus, informaciją arba dokumentus, susijusius su tikrinimo dalyku, ir užfiksuoti atsakymus;

3)  prašyti ekonominės veiklos vykdytojo atstovo arba atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo darbuotojo paaiškinti arba pateikti faktus, informaciją arba dokumentus, susijusius su tikrinimo dalyku, ir užfiksuoti atsakymus;

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  įgaliojimas nemokamai imti gaminių mėginius siekiant nustatyti neatitikties atvejus ir gauti įrodymų;

f)  įgaliojimas nemokamai imti gaminių mėginius siekiant nustatyti neatitikties atvejus ir gauti įrodymų tiek, kiek tai yra proporcinga atsižvelgiant į gaminio vertę ir neatitikties sunkumą;

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  įgaliojimas pirkti gaminius kaip bandomuosius pirkinius, taip pat neatskleidžiant savo tapatybės, siekiant nustatyti neatitikties atvejus ir gauti įrodymų;

g)  įgaliojimas pirkti gaminius, įskaitant parduodamus internete, kaip bandomuosius pirkinius, taip pat neatskleidžiant savo tapatybės, juos patikrinti ir imtis apgrąžos inžinerijos, siekiant nustatyti neatitikties atvejus pagal šį reglamentą ir gauti įrodymų;

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  įgaliojimas imtis laikinųjų priemonių, kai nėra kitų veiksmingų priemonių, kuriomis būti galima užkirsti kelią didelei rizikai, įskaitant pirmiausia laikinąsias priemones, kuriomis prieglobos paslaugų teikėjai būti įpareigojami pašalinti turinį arba panaikinti arba apriboti prieigą prie jo, arba nutraukti arba apriboti prieigą prie svetainės, paslaugos ar paskyros, arba laikinąsias priemones, kuriomis domenų registrų tarnybos ar registrų tvarkytojai būtų įpareigojami tam tikram laikotarpiui sustabdyti visiškai tinkamo domeno vardo naudojimą;

h)  įgaliojimas patvirtinti priemones, kai tai tinkamai pagrįsta ir proporcinga ir kai nėra kitų veiksmingų priemonių, kuriomis būti galima užkirsti kelią didelei rizikai, įskaitant pirmiausia priemones, kuriomis prieglobos paslaugų teikėjai būtų įpareigojami visai arba iš dalies pašalinti arba panaikinti turinį arba apriboti prieigą prie jo, arba nutraukti arba apriboti prieigą prie svetainės, paslaugos ar paskyros, arba laikinąsias priemones, kuriomis domenų registrų tarnybos ar registrų tvarkytojai būtų įpareigojami tam tikram laikotarpiui sustabdyti visiškai tinkamo domeno vardo naudojimą;

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  įgaliojimas siekti gauti ekonominės veiklos vykdytojo įsipareigojimą pašalinti neatitikties atvejį;

j)  įgaliojimas siekti gauti arba pripažinti už neatitikį atsakingo ekonominės veiklos vykdytojo įsipareigojimą pašalinti neatitikties atvejį;

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  įgaliojimas ekonominės veiklos vykdytojui skirti baudas, įskaitant pinigines baudas arba periodines baudas, už neatitiktį arba bet kokio sprendimo, įsakymo arba laikinosios priemonės arba kitokios priemonės, kurios ėmėsi rinkos priežiūros institucija, nesilaikymą;

l)  įgaliojimas ekonominės veiklos vykdytojui skirti baudas, įskaitant pinigines baudas arba periodines baudas, už neatitiktį arba bet kokio sprendimo, įsakymo arba priemonės, kurios ėmėsi rinkos priežiūros institucija, nesilaikymą;

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

šios dalies h punkte nustatytais įgaliojimais naudojamasi kreipiantis į teismus pagal šio straipsnio 2 dalies c punktą.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Rinkos priežiūros institucijos skelbia ekonominės veiklos vykdytojų joms pateiktus įsipareigojimus, informaciją apie taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi ekonominės veiklos vykdytojai savo teritorijoje, ir informaciją apie bet kokias laikinąsias priemones, kurių pagal šį reglamentą ėmėsi atitinkamos rinkos priežiūros institucijos.

4.  Rinkos priežiūros institucijos skelbia ekonominės veiklos vykdytojų joms pateiktus įsipareigojimus, informaciją apie taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi ekonominės veiklos vykdytojai savo teritorijoje, ir informaciją apie bet kokias priemones, kurių pagal šio reglamento 12 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ėmėsi atitinkamos rinkos priežiūros institucijos, kurią jos mano esant svarbią visuomenei, tačiau užtikrina, kad ekonominės veiklos vykdytojai turėtų galimybę pakomentuoti su jais susijusią informaciją prieš ją paskelbiant.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Rinkos priežiūros institucijos savo įgaliojimus vykdo laikydamosi proporcingumo principo.

Išbraukta.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rinkos priežiūros institucijos tinkamu mastu atlieka reikiamas gaminio savybių patikras, tikrindamos dokumentus ir tam tikrais atvejais atlikdamos fizinį ir laboratorinį reprezentatyviojo ėminio tikrinimą.

Rinkos priežiūros institucijos tinkamu mastu ir tinkamu dažnumu atlieka reikiamas gaminio savybių patikras, tikrindamos dokumentus ir tam tikrais atvejais atlikdamos pakankamą fizinį ir laboratorinį pakankamų reprezentatyviųjų mėginių tikrinimą.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Spręsdamos, kokias patikras ir kokiu mastu jas atlikti, rinkos priežiūros institucijos visų pirma atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo principus ir skundus.

Spręsdamos, kokias patikras, kokiems gaminių tipams ir kokiu mastu atlikti, rinkos priežiūros institucijos visų pirma atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo principus, skundus ir kitą susijusią informaciją.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei ekonominės veiklos vykdytojai pateikia savo gaminių atitiktį derinamiesiems Sąjungos teisės aktams patvirtinančias bandymų ataskaitas arba sertifikatus, išduotus akredituotos atitikties vertinimo įstaigos, rinkos priežiūros institucijos tinkamai atsižvelgia į tokias ataskaitas ar sertifikatus.

Jei ekonominės veiklos vykdytojai pateikia savo gaminių atitiktį derinamiesiems Sąjungos teisės aktams patvirtinančias bandymų ataskaitas arba sertifikatus, išduotus atitikties vertinimo įstaigos, akredituotos pagal Reglamentą 765/2008, rinkos priežiūros institucijos tinkamai atsižvelgia į tokias ataskaitas ar sertifikatus.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Taikydamos 1 dalį rizikos vertinimo kontekste rinkos priežiūros institucijos atsižvelgia į tai, kokiu mastu gaminys atitinka:

 

a) bet kokius Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal juos nustatytus reikalavimus, kurie yra taikomi gaminiui ir susiję su vertinama galima rizika;

 

b) bet kokį susijusį Europos standartą ar kitas technines specifikacijas, į kurias nuoroda paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Atitiktis bet kuriam iš a ir b punktuose nurodytų kriterijų leidžia daryti prielaidą, kad gaminys tinkamai saugo viešuosius interesus, su kuriais tie kriterijai yra susiję. Tačiau tai neužkerta kelio rinkos priežiūros institucijoms pagal šį reglamentą imtis veiksmų, kai esama įrodymų, kad nepaisant tokios atitikties gaminys vis tiek kelia riziką.

 

Tai, kad galima užtikrinti didesnę tam tikrų viešųjų interesų apsaugą ar dėl to, kad esama kitų, didesnę apsaugą užtikrinančių gaminių, savaime nėra priežastis manyti, kad tas gaminys kelia riziką.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Tais atvejais, kai nuolat nustatoma su tam tikrais gaminiais arba gaminių kategorija susijusi konkreti rizika arba dideli pažeidimai įgyvendinant derinamuosius Sąjungos teisės aktus, ir siekiant užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos ir saugos lygį arba apsaugoti kitus tais teisės aktais saugomus viešuosius interesus, Komisija, deramai atsižvelgdama į pagal 31 straipsnį sukurto tinklo pastabas, pagal 62a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais Sąjungos lygmeniu nustato vienodas patikrų sąlygas, patikrų dažnumo nustatymo kriterijus ir tikrintinų su šiais gaminiais ar gaminių kategorija susijusių mėginių kiekį.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei vienos valstybės narės rinkos priežiūros įstaigos nusprendžia pašalinti iš rinkos kitoje valstybėje narėje pagamintą gaminį, jos nedelsdamos apie tai praneša atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui.

3.  Jei vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos nusprendžia pašalinti iš rinkos kitoje valstybėje narėje pagamintą arba kitoje valstybėje narėje rinkai pateiktą gaminį, jos nedelsdamos apie tai praneša atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai būtina išsaugoti profesinę ir komercinę paslaptį arba apsaugoti asmens duomenis pagal nacionalinės teisės aktus, rinkos priežiūros institucijos laikosi konfidencialumo principo, atsižvelgdamos į reikalavimą skelbti informaciją, kuri turi būti kaip įmanoma išsamesnė siekiant apsaugoti Sąjungos galutinių naudotojų interesus.

Rinkos priežiūros institucijos užtikrina griežčiausias konfidencialumo ir profesinės ir komercinės paslapties garantijas ir apsaugo asmens duomenis pagal nacionalinės teisės aktus, atsižvelgdamos į reikalavimą skelbti informaciją, kuri turi būti kaip įmanoma išsamesnė siekiant apsaugoti Sąjungos galutinių naudotojų interesus.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Rinkos priežiūros institucijos imasi tinkamų priemonių, įskaitant užtikrinimą, kad gaminio pateikimas rinkai būtų uždraustas arba ribojamas, arba kad gaminys būtų pašalinamas arba atšaukiamas iš rinkos, jeigu tinkamai įrengtą ir prižiūrimą gaminį naudojant pagal numatytą paskirtį arba tokiomis sąlygomis, kurios gali būti pagrįstai numatytos, būtų tenkinama kuri nors iš toliau nurodytų sąlygų:

 

a) gaminys gali kelti grėsmę galutinių naudotojų sveikatai arba saugai;

 

b) gaminys neatitinka taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų reikalavimų;

 

c) gaminys yra suklastotas.

 

Taikant šią dalį, rinkos priežiūros institucijos gali prašyti ekonominės veiklos vykdytojo pateikti informaciją apie tai, kokie kiti gaminių modeliai turi tokias pačias technines charakteristikas kaip aptariamas gaminys, kurios yra svarbios atitikčiai taikomiems reikalavimams pagal derinamuosius Sąjungos teisės aktus.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a.  Nepažeisdamos -1 dalies rinkos priežiūros institucijos reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas panaikintų formalią neatitiktį taikomuose derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose nustatytiems administraciniams reikalavimams, jei ta neatitiktimi nepažeidžiami esminiai šiame teisės akte išdėstyti reikalavimai. Tačiau jei formali neatitiktis nepašalinama, atitinkama valstybė narė imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų apribotas ar uždraustas gaminio tiekimas rinkai arba užtikrinta, kad gaminys būtų atšauktas ar pašalintas iš rinkos.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš priimant 1 dalyje nurodytą priemonę, sprendimą ar įsakymą, atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui sudaroma galimybė pareikšti savo nuomonę per deramą ne trumpesnį kaip dešimties dienų laikotarpį, nebent tai neįmanoma dėl neatidėliotino priemonės, sprendimo ar įsakymo pobūdžio, atsižvelgiant į sveikatos arba saugos reikalavimus ar kitas priežastis, susijusias su visuomenės interesais, kuriems taikomi atitinkami derinamieji Sąjungos teisės aktai.

Prieš priimant 1 dalyje nurodytą priemonę, sprendimą ar įsakymą, atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui sudaroma galimybė pareikšti savo nuomonę per deramą ne trumpesnį kaip dešimties darbo dienų laikotarpį, nebent tai neįmanoma dėl neatidėliotino priemonės, sprendimo ar įsakymo pobūdžio, atsižvelgiant į sveikatos arba saugos reikalavimus ar kitas priežastis, susijusias su visuomenės interesais, kuriems taikomi atitinkami derinamieji Sąjungos teisės aktai.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Nepažeisdama 18 straipsnio 1 dalies, kai gaminiai pašalinami, atšaukiami, draudžiamas arba ribojamas jų pateikimas rinkai, rinkos priežiūros institucija užtikrina, kad apie tai atitinkamai būtų pranešta Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir galutiniams naudotojams, taip pat per 34 straipsnyje nurodytą sistemą.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Rinkos priežiūros institucijos imasi priemonių atšaukti arba pašalinti didelę riziką keliančius gaminius arba apriboti tiekimą rinkai. Apie tokias priemones jos nedelsdamos pagal 19 straipsnį informuoja Komisiją.

1.  Rinkos priežiūros institucijos nedelsdamos imasi priemonių atšaukti arba pašalinti didelę riziką vartotojų saugai arba sveikatai arba kitiems visuomenės interesams, kurie saugomi atitinkamais derinamaisiais Sąjungos teisės aktais, kiek tai susiję su šiais gaminiais, keliančius gaminius arba apriboti tokių gaminių tiekimą rinkai. Apie tokias priemones jos nedelsdamos pagal 19 straipsnį informuoja Komisiją.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei didelę riziką keliantis gaminys buvo tiektas rinkai, rinkos priežiūros institucijos praneša Komisijai apie visas savanoriškas priemones, kurių ėmėsi ir apie kurias informavo ekonominės veiklos vykdytojas.

2.  Jei didelę riziką keliantis gaminys buvo tiektas rinkai, rinkos priežiūros institucijos nedelsdamos praneša Komisijai apie visas savanoriškas priemones, kurių ėmėsi ir apie kurias informavo ekonominės veiklos vykdytojas.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija gali paskirti Sąjungos gaminių bandymų įstaigas konkretiems gaminiams, konkrečiai gaminių kategorijai ar grupei arba konkrečiai su rinkai tiekiamų gaminių kategorija ar grupe susijusiai rizikai.

1.  Komisija, pasikonsultavusi su pagal 31 straipsnį įsteigtu tinklu, gali paskirti Sąjungos gaminių bandymų įstaigas konkretiems gaminiams, konkrečiai gaminių kategorijai ar grupei arba konkrečiai su rinkai tiekiamų gaminių kategorija ar grupe susijusiai rizikai, įskaitant gaminius, kurių valstybės narės neturi sąlygų testuoti savo teritorijoje.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Sąjungos gaminių bandymų įstaigos turi tikslą užtikrinti pakankamus laboratorijų pajėgumus, bandymų patikimumą ir nuoseklumą rinkos priežiūros tikslais visoje Sąjungoje.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Sąjungos gaminių bandymų įstaigų kūrimas neturi įtakos rinkos priežiūros institucijų laisvei pasirinkti, kuriose bandymų įstaigose jos vykdys savo rinkos priežiūros veiklą.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Sąjungos gaminių bandymų įstaigos pagal savo kompetenciją atlieka bent šias užduotis:

4.  Sąjungos gaminių bandymų įstaigos pagal savo kompetenciją atlieka bent tokias užduotis:

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atlieka gaminių bandymus, susijusius su rinkos priežiūros veikla ir tyrimais;

a)  Komisijos, pagal 31 straipsnį įsteigto tinklo arba rinkos priežiūros institucijos prašymu atlieka konkrečių gaminių, konkrečios gaminių kategorijos ar grupės arba konkrečios su gaminių kategorija ar grupe susijusios rizikos bandymus, susijusius su rinkos priežiūros veikla ir tyrimais;

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  padeda spręsti rinkos priežiūros institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų ir atitikties vertinimo įstaigų ginčus;

Išbraukta.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Rinkos priežiūros institucijos pagal Reglamento (EB) 765/2008 11 straipsnio 2 dalį priima Sąjungos gaminių bandymų įstaigos išduotas bandymų ataskaitas.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos Sąjungos gaminių bandymų įstaigų paskyrimo procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 63 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos Sąjungos gaminių bandymų įstaigų paskyrimo, veiklos ir finansavimo procedūros ir kuriais nustatoma tinkama skundų nagrinėjimo tvarka dėl jos užduočių pagal 4 dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 63 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei ekonominės veiklos vykdytojas nesilaiko reikalavimų, rinkos priežiūros institucijos gali jam taikyti administracinius mokesčius, kad galėtų susigrąžinti savo veiklos sąnaudas, susijusias su šiais neatitikties atvejais. Tos sąnaudos gali apimti bandymų siekiant įvertinti riziką sąnaudas, priemonių, kurių imamasi pagal 30 straipsnio 1 ir 2 dalis, išlaidas ir jų veiklos, susijusios su gaminiais, kurie nustatyti kaip neatitinkantys reikalavimų ir dėl kurių reikia imtis taisomųjų veiksmų prieš juos išleidžiant į laisvą apyvartą, sąnaudas.

2.  Jei ekonominės veiklos vykdytojas nesilaiko reikalavimų, rinkos priežiūros institucijos gali jam taikyti administracinius mokesčius, kad galėtų susigrąžinti visas savo veiklos sąnaudas, susijusias su šiais neatitikties atvejais. Jei rinkos priežiūros institucija mano, kad tai neproporcinga, ji gali nuspręsti, kad ekonominės veiklos vykdytojas išlaidas turi padengti tik iš dalies. Tos sąnaudos turi būti proporcingos neatitikčiai ir gali apimti bandymų siekiant įvertinti riziką sąnaudas, priemonių, kurių imamasi pagal 30 straipsnio 1 ir 2 dalis, išlaidas ir jų veiklos, susijusios su gaminiais, kurie nustatyti kaip neatitinkantys reikalavimų ir dėl kurių reikia imtis taisomųjų veiksmų prieš juos išleidžiant į laisvą apyvartą, sąnaudas.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalyje nurodyti administraciniai mokesčiai, kuriuos taiko rinkos priežiūros institucijos, būtų naudojami šių institucijų tolesnei rinkos priežiūros veiklai finansuoti.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Valstybių narių ir Sąjungos rinkos priežiūros institucijos tarpusavyje ir su Komisija veiksmingai bendradarbiauja ir keičiasi informacija.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašančiosios institucijos prašymu prašomoji institucija pateikia visą informaciją, kurią prašomoji institucija laiko svarbia, kad būtų galima nustatyti, ar gaminys atitinka reikalavimus, ir užtikrinti, kad neatitiktį būtų galima pašalinti.

1.  Gavusi tinkamai pagrįstą prašančiosios institucijos prašymą prašomoji institucija nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų pateikia prašančiajai institucijai visą informaciją, kurią prašomoji institucija laiko svarbia, kad būtų galima nustatyti, ar gaminys atitinka reikalavimus, ir užtikrinti, kad neatitiktį būtų galima pašalinti.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prašomoji institucija atlieka tinkamus tyrimus arba imasi kitų prašomai informacijai surinkti tinkamų priemonių. Prireikus tie tyrimai atliekami padedant kitoms rinkos priežiūros institucijoms.

2.  Prašomoji institucija atlieka tinkamus tyrimus arba imasi kitų prašomai informacijai surinkti tinkamų priemonių. Prireikus tie tyrimai atliekami padedant kitoms rinkos priežiūros institucijoms. Prašomoji institucija informuoja prašančiąją instituciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi atsakant į jos prašymą.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Teikdama prašančiajai institucijai informaciją pagal 1 dalį prašomoji institucija laikosi konfidencialumo principo, kad apsaugotų profesines ir komercines paslaptis arba asmens duomenis pagal nacionalinės teisės aktus.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prašomoji institucija atsako į prašymą, pateiktą pagal 1 dalį, taikydama pagal 5 dalį Komisijos nurodytą procedūrą ir terminus.

Išbraukta.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomi prašymų pateikti informaciją pateikimo ir atsakymo į juos procedūros pagal 1 dalį standartinės formos ir kiti aspektai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 63 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašančiosios institucijos prašymu prašomoji institucija nedelsdama imasi visų reikalingų vykdymo užtikrinimo priemonių, naudodamasi jai šiuo reglamentu suteiktais įgaliojimais, kad pašalintų neatitiktį.

1.  Jei siekiant pašalinti gaminio neatitiktį reikia imtis priemonių kitos valstybės narės jurisdikcijoje, prašančioji institucija gali tos valstybės narės prašomajai institucijai pateikti tinkamai pagrįstą prašymą dėl vykdymo užtikrinimo priemonių taikymo. Tokiu atveju prašomoji institucija, naudodamasi 14 straipsnyje nustatytais įgaliojimais ir visais papildomais įgaliojimais, jai suteiktais pagal nacionalinę teisę, įskaitant baudų skyrimą, nedelsdama imasi visų reikalingų vykdymo užtikrinimo priemonių, naudodamasi jai šiuo reglamentu suteiktais įgaliojimais, kad pašalintų neatitiktį.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prašomoji institucija reguliariai ir nepagrįstai nedelsdama informuoja ir konsultuoja prašančiąją instituciją apie 2 dalyje nurodytas priemones, kurių imtasi ar ketinama imtis.

Prašomoji institucija reguliariai informuoja prašančiąją instituciją apie 2 dalyje nurodytas priemones, kurių imtasi ar ketinama imtis. Jei mano, kad tai būtina, prašomoji institucija gali konsultuotis su prašančiąja institucija dėl šių priemonių.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prašomoji institucija nedelsdama praneša prašančiajai institucijai, kitų valstybių narių rinkos priežiūros institucijoms ir Komisijai apie priemones, kurių ėmėsi, ir apie jų poveikį atitinkamam neatitikties atvejui. Pranešimas perduodamas naudojant 34 straipsnyje nurodytą sistemą ir jame pateikiama bent ši informacija:

Prašomoji institucija praneša prašančiajai institucijai, kitų valstybių narių rinkos priežiūros institucijoms ir Komisijai apie priemones, kurių ėmėsi, ir apie jų poveikį atitinkamam neatitikties atvejui. Pranešimas perduodamas naudojant 34 straipsnyje nurodytą sistemą.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ar taikytos laikinosios priemonės;

Išbraukta.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ar neatitiktis pašalinta;

Išbraukta.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  ar skirtos baudos, ir jei taip, kokios;

Išbraukta.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  ar įgyvendintos kitos priemonės, kurių ėmėsi prašomoji institucija arba ekonominės veiklos vykdytojas.

Išbraukta.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prašomoji institucija atsako į prašymą, pateiktą pagal 1 dalį, taikydama pagal 5 dalį Komisijos nurodytą procedūrą ir terminus.

Išbraukta.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomi prašymų dėl vykdymo užtikrinimo priemonių pagal 1 dalį pateikimo ir atsakymo į juos procedūrų terminai, standartinės formos ir kiti elementai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 63 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašančioji institucija pagal 22 arba 23 straipsnius teikiamuose savitarpio pagalbos prašymuose pateikia pakankamai informacijos, įskaitant bet kokius įrodymus, kuriuos galima gauti tik prašančiosios institucijos valstybėje narėje, kad prašomoji institucija galėtų patenkinti prašymą.

1.  Prašančioji institucija pagal 22 arba 23 straipsnius teikiamuose savitarpio pagalbos prašymuose pateikia visą turimą informaciją, įskaitant bet kokius įrodymus, kuriuos galima gauti tik prašančiosios institucijos valstybėje narėje, kad prašomoji institucija galėtų patenkinti prašymą.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal 22 arba 23 straipsnius teikiamus savitarpio pagalbos prašymus prašančioji institucija siunčia prašomosios institucijos valstybės narės bendrai ryšių palaikymo tarnybai ir informavimo tikslais prašančiosios institucijos valstybės narės bendrai ryšių palaikymo tarnybai. Prašomosios institucijos valstybės narės bendra ryšių palaikymo tarnyba prašymus nepagrįstai nedelsdama perduoda atitinkamai kompetentingai institucijai.

2.  Pagal 22 arba 23 straipsnius teikiamus savitarpio pagalbos prašymus prašančioji institucija siunčia prašomajai institucijai ir tiek prašančiosios, tiek prašomosios valstybės narės bendroms ryšių palaikymo tarnyboms informavimo tikslais.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gaminius, kurie remiantis vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos sprendimu laikomi neatitinkančiais reikalavimų, kitos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos laiko neatitinkančiais reikalavimų, nebent ekonominės veiklos vykdytojai gali įrodyti priešingai.

3.  Nepažeisdamos jokios pagal taikomus derinamuosius Sąjungos teisės aktus nustatytos Sąjungos apsaugos procedūros, gaminius, kurie remiantis vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos sprendimu laikomi neatitinkančiais reikalavimų, kitos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos laiko neatitinkančiais reikalavimų, nebent kitos valstybės narės atitinkama rinkos priežiūros institucija turi aiškių jos pačios tyrimo metu gautų arba ekonominės veiklos vykdytojo pateiktų įrodymų, kad taip nėra. Pagal 31 straipsnį įsteigtas tinklas nedelsdamas aptaria skirtingų valstybių narių aiškinimus, susijusius su tuo pačiu gaminiu.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu pirmajame įvežimo punkte muitinės turi pagrindo manyti, kad gaminiai, kuriems taikomi derinamieji Sąjungos teisės aktai ir kurie yra laikinai saugomi arba kuriems taikoma kita nei išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūra, kelia riziką, jos perduoda visą susijusią informaciją kompetentingai paskirties šalies muitinės įstaigai.

Jeigu pirmajame įvežimo punkte muitinės turi pagrindo manyti, kad gaminiai, kuriems taikomi derinamieji Sąjungos teisės aktai ir kurie yra laikinai saugomi arba kuriems taikoma kita nei išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūra, kelia riziką ir neatitinka galiojančių Sąjungos teisės aktų, jos perduoda visą susijusią informaciją kompetentingai paskirties šalies muitinės įstaigai.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Kai vienos valstybės narės muitinės įstaigos turi pagrindą manyti, kad gaminys, kuris galbūt neatitinka reikalavimų, gali patekti į Sąjungos rinką kitoje valstybėje narėje, jos nedelsdamos perduoda visą atitinkamą informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms muitinės įstaigoms.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. valstybės narės pateikia Komisijai statistinius duomenis, susijusius su pagal 1 dalį paskirtų institucijų atlikta gaminių, kuriems taikomi derinamieji Sąjungos teisės aktai, kontrole per praėjusius kalendorinius metus, įskaitant duomenis, susijusius su:

Ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. valstybės narės pateikia Komisijai išsamius statistinius duomenis, susijusius su pagal 1 dalį paskirtų institucijų atlikta gaminių, kuriems taikomi derinamieji Sąjungos teisės aktai, kontrole per praėjusius kalendorinius metus, įskaitant duomenis, susijusius su:

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  intervencinių priemonių, kurių imtasi tokių gaminių kontrolės srityje, įskaitant gaminių saugą ir reikalavimų laikymąsi, skaičiumi;

a)  intervencinių priemonių, kurių imtasi tokių gaminių kontrolės srityje, įskaitant gaminių saugą ir reikalavimų laikymąsi, skaičiumi ir pobūdžiu;

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  gaminio, kuris nustatytas kaip neatitinkantis reikalavimų, savybėmis.

d)  gaminio, kuris nustatytas kaip neatitinkantis reikalavimų, rūšimis ir savybėmis.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija iki kiekvienų metų birželio 30 d. parengia ataskaitą su valstybių narių pateikta praėjusių kalendorinių metų informacija. Ataskaita skelbiama 34 straipsnyje nurodytoje sistemoje.

Komisija iki kiekvienų metų birželio 30 d. parengia ataskaitą ir jos santrauką su valstybių narių pateikta praėjusių kalendorinių metų informacija, įskaitant muitinių operacijų ir valstybėse narėse galiojančių teisėsaugos procedūrų analizę. Ataskaita skelbiama 34 straipsnyje nurodytoje sistemoje.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Jei Komisija sužino, kad iš trečiosios šalies importuoti gaminiai, kuriems taikomi derinamieji Sąjungos teisės aktai, kelia didelę riziką valstybėje narėje, ji rekomenduoja atitinkamai valstybei narei imtis tinkamų rinkos priežiūros priemonių.

8.  Jei Komisija sužino, kad iš trečiosios šalies importuoti gaminiai, kuriems taikomi derinamieji Sąjungos teisės aktai, kelia didelę riziką valstybėje narėje, ji prašo atitinkamos valstybės narės imtis tinkamų rinkos priežiūros priemonių.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Siekdama užtikrinti nuoseklų derinamųjų Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą, sustiprinti į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolę ir užtikrinti veiksmingą ir vienodą šios kontrolės lygį Komisija, deramai atsižvelgdama į pagal 31 straipsnį sukurto tinklo pastabas, pagal 62a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais Sąjungos lygmeniu nustato vienodus tikslus, kriterijus ir patikrinimų metodus remdamasi Sąjungos lygmeniu atlikta bendrąja rizikos analize.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  už gaminio atitikties informaciją atsakingo asmens tapatybė ir kontaktiniai duomenys nėra nurodyti arba negali būti nustatyti pagal 4 straipsnio 5 dalį;

d)  kontaktinio asmens vardas, pavardė (pavadinimas), registruotasis prekybinis pavadinimas arba registruotasis prekių ženklas ir kontaktiniai duomenys, įskaitant pašto adresą, nėra nurodyti arba negali būti nustatyti pagal 4 straipsnio 5 dalį;

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  gaminys yra suklastotas ir jam taikomos procedūros pagal Reglamentą (ES) 608/2013;

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  dėl bet kurios kitos priežasties yra pagrindo manyti, kad gaminys tuo metu, kai jis pateikiamas rinkai, neatitinka reikalavimų, nustatytų jam taikomuose derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose, arba kad jis kels didelę riziką.

e)  dėl bet kurios kitos priežasties ir kai yra pagrįstų priežasčių manyti, kad gaminys tuo metu, kai jis pateikiamas rinkai, neatitinka reikalavimų, nustatytų jam taikomuose derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose, arba kad jis kelia riziką.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu rinkos priežiūros institucijos turi pagrindo manyti, kad gaminys neatitiks jam taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų arba kils didelė rizika, jos nurodo pagal 26 straipsnio 1 dalį paskirtoms institucijoms sustabdyti jo išleidimo į laisvą apyvartą procesą.

3.  Jeigu rinkos priežiūros institucijos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad gaminys neatitiks jam taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų arba kils didelė rizika, jos nurodo pagal 26 straipsnio 1 dalį paskirtoms institucijoms sustabdyti jo išleidimo į laisvą apyvartą procesą.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Rinkos priežiūros institucijos ir muitinės keičiasi informacija apie įgaliotuosius ekonominės veiklos vykdytojus ir apie tai, kaip jie laikosi su gaminių sauga susijusių reikalavimų.

3.  Rinkos priežiūros institucijos ir muitinės keičiasi informacija apie įgaliotuosius ekonominės veiklos vykdytojus ir apie tai, kaip jie laikosi derinamųjų Sąjungos teisės aktų ir su gaminių sauga susijusių reikalavimų. Gauta informacija prireikus taip pat turi būti perduota Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF).

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei atliekant 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą tikrinimą nustatoma neatitiktis, rinkos priežiūros institucijos sustabdo 1 dalyje ir 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto palankaus režimo taikymą ir įveda neatitikties duomenis į 34 straipsnyje nurodytą sistemą.

4.  Jei atliekant 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą tikrinimą nustatoma neatitiktis, rinkos priežiūros institucijos sustabdo 1 dalyje ir 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto palankaus režimo taikymą. Jos informuoja atitinkamas muitinės įstaigas apie nustatytą neatitiktį ir įveda neatitikties duomenis į 34 straipsnyje nurodytą sistemą.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tinklo paskirtis – sudaryti sąlygas valstybių narių valdžios institucijų ir Komisijos struktūriniam bendradarbiavimui ir supaprastinti rinkos priežiūros praktiką Sąjungoje, kad rinkos priežiūros veikla taptų efektyvesnė.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tinklą sudaro Sąjungos gaminių atitikties valdyba (toliau – SGAV), administracinio koordinavimo grupės ir sekretoriatas.

1.  Tinklą sudaro po vieną atstovą iš visų 11 straipsnyje nurodytų bendrų ryšių palaikymo tarnybų, du Komisijos atstovai ir jų atitinkami pakaitiniai nariai, administracinio koordinavimo grupės ir sekretoriatas.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  SGAV sudaro po vieną atstovą iš visų 11 straipsnyje nurodytų bendrų ryšių palaikymo tarnybų ir du Komisijos atstovai bei jų pakaitiniai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Sąjungos produktų atitikties tinklo struktūra buvo pertvarkyta siekiant užtikrinti dinamiškesnę skirtingų tinklo dalyvių sąveiką. Kad būtų sustiprintas rinkos priežiūros institucijų ir Komisijos bendradarbiavimas, tinklui ir Komisijai buvo numatyta nauja bendra užduotis ir įgaliojimai.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija įsteigia atskiras arba bendras administracinio koordinavimo grupes, skirtas visiems šio reglamento priede išvardytiems derinamiesiems Sąjungos teisės aktams. Kiekvieną administracinio koordinavimo grupę sudaro kompetentingos nacionalinės rinkos priežiūros institucijos ir, jei tinkama, bendrų ryšių palaikymo tarnybų atstovai bei susijusių verslo asociacijų ir vartotojų asociacijų atstovai.

3.  Komisija įsteigia atskiras arba bendras administracinio koordinavimo grupes, skirtas visiems šio reglamento priede išvardytiems derinamiesiems Sąjungos teisės aktams. Kiekvieną administracinio koordinavimo grupę sudaro kompetentingos nacionalinės rinkos priežiūros institucijos ir, jei tinkama, bendrų ryšių palaikymo tarnybų atstovai bei susijusių verslo asociacijų ir vartotojų asociacijų atstovai. Komisija organizuoja administracinio koordinavimo grupių posėdžius ir dalyvauja juose kaip stebėtoja.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tinklo posėdžiuose administracinio koordinavimo grupėms atstovaujama remiantis konkrečiomis žiniomis ir patirtimi, kurių reikia atsižvelgiant į atitinkamą dalyką.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Sekretoriatą sudaro Komisijos darbuotojai.

4.  Sekretoriatą sudaro Komisijos darbuotojai. Jis organizuoja tinklo posėdžius ir teikia tinklui techninę bei logistinę pagalbą.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija gali dalyvauti administracinio koordinavimo grupių posėdžiuose.

Išbraukta.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Tinklas posėdžiauja reguliariai ir, jei reikia, Komisijai arba valstybei narei pateikus tinkamai pagrįstą prašymą.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Tinklas gali steigti nuolatinius arba laikinus pogrupius, sprendžiančius konkrečius klausimus ir užduotis.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c.  Tinklas deda visas pastangas, kad sprendimai būtų priimami bendru sutarimu. Jei bendro sutarimo pasiekti neįmanoma, tinklas priima savo poziciją paprastąja savo narių balsų dauguma.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 5 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5d.  Tinklas gali kviesti ekspertus ir kitas trečiąsias šalis, įskaitant organizacijas, Sąjungos lygmeniu atstovaujančias pramonės, mažųjų ir vidutinių įmonių, vartotojų, laboratorijų ir atitikties vertinimo įstaigų interesams, dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis arba teikti rašytines pastabas.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 5 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5e.  Tinklo posėdžiai ir administracinio koordinavimo grupių posėdžiai vyksta atvirai ir skaidriai.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Tinklo užduotys yra šios:

 

a) priimti dvimetę savo darbo programą, kurioje, be kita ko, būtų nustatyti bendrųjų rinkos priežiūros veiksmų, įskaitant bendruosius veiksmus, susijusius su internetinės rinkos priežiūra, prioritetai, taip pat gaminių prioritetinės sritys arba kategorijos;

 

b) priimti savo ir administracinio koordinavimo grupių darbo tvarkos taisykles;

 

c) reguliariai persvarstyti ir aptarti bendrą rizikos vertinimo metodiką ir užtikrinti vienodą tos metodikos taikymą;

 

d) parengti sektorių gaires, skirtas gaminių savybėms patikrinti pagal šį reglamentą;

 

e) aptarti vienodas patikrų sąlygas, patikrų dažnumo nustatymo kriterijus arba tikrintinų su šiais gaminiais susijusių mėginių kiekį, kaip nurodyta 15 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į -1 dalies a punkte nustatytus prioritetus, taip pat į bendrus tikslus, sistemas ir patikrinimų metodus vykdant į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolę laikantis 26 straipsnio 8a dalies;

 

f) padėti keistis informacija apie reikalavimų neatitinkančius gaminius, naujausią mokslo pažangą ir naujas technologijas, kylančią riziką ir kitus su kontrolės veikla susijusius aspektus, taip pat apie rinkos priežiūros strategijų ir veiklos įgyvendinimą;

 

g) užtikrinti administracinio koordinavimo grupių ir jų veiklos koordinavimą ir stebėseną;

 

h) valstybės narės prašymu padėti parengti ir įgyvendinti 8 straipsnyje nurodytą susitarimo memorandumą;

 

i) palengvinti rinkos priežiūros institucijų ir Komisijos tarpusavio vertinimo sistemos veiksmingą veikimą, kaip nurodyta 12b straipsnyje, taip pat tikrinti ir stebėti tų vertinimų rezultatus;

 

j) nagrinėti rinkos priežiūros institucijų tarpusavio ginčus dėl šio reglamento taikymo, taip pat visus kitus su tuo susijusius klausimus ir patvirtinti gaires, rekomendacijas ir geriausios patirties pavyzdžius, be kita ko, sukuriant bendrą baudų apibrėžties ir nustatymo metodiką, kad šis reglamentas būtų nuosekliai taikomas ir vienodai aiškinamas;

 

k) aptarti, kaip užtikrinti tinkamus rinkos priežiūros sąnaudų finansavimo ir susigrąžinimo būdus Sąjungoje, ir siūlyti finansuoti 36 straipsnyje nurodytą veiklą;

 

l) skatinti ir sudaryti palankesnes sąlygas bendradarbiauti su kitais atitinkamais tinklais ir grupėmis, visų pirma su ES blokų grandinės observatorija ir forumu, siekiant išnagrinėti naujų technologijų, ypač blokų grandinės technologijos, naudojimo galimybes, skirtas rinkos priežiūrai ir gaminių atsekamumui;

 

m) konsultuoti Komisiją ir jai padėti su tolesniu RAPEX sistemos ir ICSMS vystymu susijusiais klausimais.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  priimti ir įgyvendinti tinklo darbo programą pagal sekretoriato pasiūlymą;

a)  stebėti, kaip įgyvendinama tinklo darbo programa, ir informuoti tinklą apie tos stebėsenos išvadas;

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  užtikrinti rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimą ir veiksmingą keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi;

f)  užtikrinti rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimą, taip pat bendradarbiavimą su muitinėmis, ir veiksmingą keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi;

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  sudaryti palankesnes sąlygas organizuoti bendrą rinkos priežiūrą ir bendrus bandymų projektus, įskaitant bendrus projektus internetu parduodamų gaminių srityje;

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)  sudaryti palankesnes sąlygas rengti bendras mokymo programas ir rinkos priežiūros institucijų darbuotojų mainus ir, kai tinkama, mainus su trečiųjų šalių rinkos priežiūros institucijomis arba tarptautinėmis organizacijomis;

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  rengti tarpusavio vertinimus, bendras mokymo programas ir palengvinti rinkos priežiūros institucijų darbuotojų mainus ir, kai tinkama, su trečiųjų šalių rinkos priežiūros institucijomis arba tarptautinėmis organizacijomis;

Išbraukta.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  savo iniciatyva arba SGAV prašymu nagrinėti visus klausimus, susijusius su šio reglamento taikymu, ir skelbti gaires, rekomendacijas ir geriausios patirties pavyzdžius, be kita ko, nustatyti mažiausių baudų standartus, kad šis reglamentas būtų nuosekliai taikomas.

Išbraukta.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ma)  sudaryti palankesnes sąlygas rinkos priežiūros institucijų ir muitinių bendradarbiavimui ir, kai tinkama, bendradarbiavimui su trečiųjų šalių rinkos priežiūros institucijomis arba tarptautinėmis organizacijomis atliekant tyrimus, susijusius su galutiniams vartotojams Sąjungoje internetu parduodamų gaminių atitiktimi.

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  SGAV užduotys:

Išbraukta.

a)  nustatyti bendrų rinkos priežiūros veiksmų prioritetus;

 

b)  užtikrinti administracinio koordinavimo grupių ir jų veiklos koordinavimą ir stebėseną;

 

c)  padėti parengti ir įgyvendinti 8 straipsnyje nurodytą susitarimo memorandumą;

 

d)  priimti savo ir administracinio koordinavimo grupių darbo tvarkos taisykles.

 

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija sukuria ir prižiūri informacinę ir ryšių sistemą, kurios paskirtis – struktūruotai rinkti ir saugoti informaciją, susijusią su derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimo klausimais. Prieigą prie tos sistemos turi Komisija, bendros ryšių palaikymo tarnybos ir pagal 26 straipsnio 1 dalį paskirtos institucijos.

1.  Komisija sukuria ir prižiūri informacinę ir ryšių sistemą, kurios paskirtis – struktūruotai rinkti, tvarkyti ir saugoti informaciją, susijusią su derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimo klausimais, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės dalytųsi šiais duomenimis, ir sudaryti sąlygas Komisijai stebėti rinkos priežiūros veiklą.

 

Ši sistema turi turėti viešą sąsają su pagrindine informacija visomis ES kalbomis ir ją pasitelkiant galutiniai vartotojai turi būti informuojami apie rinkos priežiūros veiklą ir jos rezultatus.

 

Prieigą prie tos sistemos turi Komisija, bendros ryšių palaikymo tarnybos, rinkos priežiūros institucijos ir pagal 26 straipsnio 1 dalį paskirtos institucijos.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  savo valstybės narės pagal 13 straipsnį parengtą nacionalinę rinkos priežiūros strategiją.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  (ss) visus jų pagal 7 straipsnį sudarytus partnerystės susitarimus;

Išbraukta.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Informacinė sistema suteikia galimybę perduoti failus tarp rinkos priežiūros institucijų ir yra tinkamiausia priemonė 22 straipsnyje nurodytiems prašymams pateikti informaciją.

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija gali keistis konfidencialia su rinkos priežiūra susijusia informacija su trečiųjų šalių reguliavimo institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis, jei su tomis institucijomis ar organizacijomis abipusiškumo pagrindu yra sudariusi konfidencialumo susitarimus.

1.  Siekdama pagerinti rinkos priežiūros veiksmingumą Sąjungoje, Komisija gali keistis konfidencialia su rinkos priežiūra susijusia informacija su trečiųjų šalių reguliavimo institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis, jei su tomis institucijomis ar organizacijomis abipusiškumo pagrindu yra sudariusi konfidencialumo susitarimus.

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija užtikrina, kad bet kokie informacijos mainai, vykdomi pagal 1 dalį, atitinka galiojančius Sąjungos teisės aktus.

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Patvirtinimas pagal 3 dalį gali būti suteiktas trečiajai šaliai tik tada, kai Sąjungoje atliktas auditas, kuriuo įrodoma, kad įvykdytos šios sąlygos:

5.  Patvirtinimas pagal 3 dalį gali būti suteiktas trečiajai šaliai tik tada, kai atitinkamoje trečiojoje šalyje ir Sąjungoje atlikti auditai, kuriais įrodoma, kad įvykdytos šios sąlygos:

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 5 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  trečioji šalis taiko veiksmingą gaminių, eksportuojamų į Sąjungą, atitikties patikrinimo sistemą;

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Komisija atšaukia pagal 3 dalį suteiktą patvirtinimą, jeigu nustatoma, kad į Sąjungos rinką patenkantys gaminiai dažnai neatitinka derinamųjų Sąjungos teisės aktų.

9.  Komisija reguliariai stebi tinkamą patvirtinimo veikimą ir atšaukia pagal 3 dalį suteiktą patvirtinimą, jeigu nustatoma, kad į Sąjungos rinką patenkantys gaminiai dažnai neatitinka derinamųjų Sąjungos teisės aktų. Komisija nedelsdama informuoja valstybes nares ir susijusią trečiąją šalį.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 765/2008 taikymas ir derinamųjų Sąjungos teisės aktų pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 765/2008 pakeitimai

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15–29 straipsniai netaikomi priede išdėstytiems derinamiesiems Sąjungos teisės aktams.

Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15–29 straipsniai išbraukiami.

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  finansinę mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį;

Išbraukta.

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  neatitikties pobūdį, sunkumą ir trukmę, atsižvelgiant į padarytą žalą galutiniams naudotojams;

b)  neatitikties pobūdį, sunkumą ir trukmę, atsižvelgiant į padarytą žalą galutiniams naudotojams arba viešiesiems interesams, kuriuos saugo atitinkami derinamieji Sąjungos teisės aktai;

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  finansinę mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį.

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės visų pirma užtikrina, kad būtų galima skirti baudas tada, kai ekonominės veiklos vykdytojas nebendradarbiauja arba atsisako bendradarbiauti vykdant rinkos priežiūros kontrolę ir veiklą.

5.  Valstybė s narės turi turėti galimybę netaikyti jokių baudų smulkių formalių pažeidimų atvejais ir tais atvejais, kai ekonominės veiklos vykdytojas laiku pašalina neatitiktį. Tačiau valstybės narės užtikrina, kad būtų galima skirti baudas tada, kai ekonominės veiklos vykdytojas nebendradarbiauja arba atsisako bendradarbiauti vykdant rinkos priežiūros kontrolę ir veiklą.

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Valstybės narės užtikrina, kad už derinamųjų Sąjungos teisės aktų pažeidimus skirtos finansinės baudos būtų naudojamos tolesnei rinkos priežiūros veiklai finansuoti.

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija ne vėliau kaip [2024 m. gruodžio 31 d.], o vėliau kas penkerius metus atlieka šio reglamento vertinimą atsižvelgiant į jo tikslus ir pateikia pagrindinių išvadų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ataskaitoje įvertinama, ar pasiekti šio reglamento tikslai, visų pirma siekiant sumažinti reikalavimų neatitinkančių gaminių skaičių Sąjungos rinkoje, užtikrinti efektyvų ir veiksmingą derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimą Sąjungoje, didinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir stiprinti į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolę, kartu atsižvelgiant į poveikį verslui, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Be to, turėtų būti įvertintas rinkos priežiūros veiklos, kuriai skiriamas Sąjungos finansavimas, veiksmingumas, atsižvelgiant į Sąjungos politikos ir teisės aktų reikalavimus.

Ataskaitoje įvertinama, ar pasiekti šio reglamento tikslai, visų pirma siekiant sumažinti reikalavimų neatitinkančių gaminių skaičių Sąjungos rinkoje, užtikrinti efektyvų ir veiksmingą derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimą Sąjungoje, didinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir stiprinti į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolę, kartu atsižvelgiant į poveikį verslui, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

 

Vertinimas atliekamas, visų pirma siekiant įvertinti šio reglamento taikymo sritį, taip pat šio reglamento nuostatų veiksmingumą, susijusį su daiktų internetu ir dirbtiniu intelektu grindžiamais prietaisais, taip pat atsižvelgiant į technologinius, ekonominius ir teisinius pokyčius.

 

Be to, turėtų būti įvertintas rinkos priežiūros veiklos, kuriai skiriamas Sąjungos finansavimas, veiksmingumas, atsižvelgiant į Sąjungos politikos ir teisės aktų reikalavimus, ir turėtų būti ištirti ir pasiūlyti nauji rinka grindžiami sprendimai, kurie galėtų veiksmingai papildyti rinkos priežiūros veiksmus.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

62 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

62a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. 12b straipsnio 6 dalyje, 15 straipsnio 1b dalyje ir 26 straipsnio 8a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo … [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12b straipsnio 6 dalyje, 15 straipsnio 1b dalyje ir 26 straipsnio 8a dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6. Pagal 12b straipsnio 6 dalį, 15 straipsnio 1b dalį ir 26 straipsnio 8a dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Laisvas prekių judėjimas yra labiausiai iš visų keturių pagrindinių laisvių išvystyta laisvė. Ji remiasi vartotojų pasitikėjimu: Europos vartotojai turi būti tikri, kad jų perkami gaminiai yra saugūs ir atitinka reikalavimus, nesvarbu, kas yra jų gamintojas, kurioje valstybėje narėje jie juos įsigyja ir kokiu būdu jie tai daro (tradiciniu ar pirkdami internetu).

Daug pastarojo meto skandalų, tokių kaip „Dieselgate“, rodo, kad ES rinkoje vis dar yra reikalavimų neatitinkančių gaminių ir kad būtina vykdyti veiksmingesnę ir labiau suderintą rinkos priežiūrą. Tai, kad rinkoje yra derinamųjų Sąjungos teisės aktų neatitinkančių gaminių, mažina vartotojų pasitikėjimą rinkoje esančių gaminių kokybe, sauga, saugumu ir ekologiškumu ir kelia pavojų sklandžiam bendrosios rinkos veikimui. Tai kelia pavojų vartotojams ir kitiems viešiesiems interesams, o įmonės, kurios laikosi taisyklių, atsiduria nepalankioje konkurencinėje padėtyje.

Dėl augančio importo į ES, didėjančio vertės grandinių sudėtingumo, didesnio bendrosios rinkos apyvartoje esančių gaminių skaičiaus ir elektroninės prekybos masto didėjimo ir dėl atsirandančių naujų technologijų valstybių narių rinkos priežiūros institucijoms ir ES institucijoms kyla naujų uždavinių. Akivaizdu, kad tik tinkama, veiksminga ir suderinta rinkos priežiūra ES galėtų išspręsti šiuos uždavinius ir užtikrinti, kad galutinius vartotojus pasiektų tik saugūs ir reikalavimus atitinkantys gaminiai.

Apskritai pranešėjas labai palankiai vertina naują Komisijos pateiktą prekes reglamentuojančių dokumentų rinkinį ir ypač pasiūlymą, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros.

Deja, 2013 m. gaminių saugos ir rinkos priežiūros dokumentų rinkinys vis dar blokuojamas Taryboje, todėl veiksmingos ir aktualios teisės aktų sistema rinkos priežiūros ir bendrojoje rinkoje esančių gaminių atitikties reikalavimų laikymosi srityje klausimas Europos Sąjungai tampa neatidėliotinas.

Žvelgiant iš šios perspektyvos, pranešėjo siūlomame pranešimo projekte remiamos ir sutvirtinamos pagrindinės Komisijos pasiūlymo nuostatos ir siekiama išaiškinti keletą klausimų.

Pagrindinis pranešėjo tikslas yra pradėti laikytis labiau suderinto Europos masto požiūrio į rinkos priežiūrą ir užtikrinti aukštesnio lygio nacionalinių rinkos priežiūros institucijų ir kitų susijusių institucijų bendradarbiavimą.

1. Gaminių atitikties reikalavimams ir vienodų sąlygų ekonominės veiklos vykdytojams užtikrinimas

Pranešėjas yra tvirtai įsitikinęs, kad rinkos priežiūros griežtinimas bus esminis dalykas siekiant užtikrinti, kad ES rinkoje būtų tik reikalavimus atitinkantys ir saugūs gaminiai, padedantys jai geriau veikti. Tai turėtų būti šio reglamento tikslas.

Pranešėjas pripažįsta, kad veiksminga rinkos priežiūra, kaip nustatyta šiame reglamente, galėtų būti labai svarbi siekiant apsaugoti viešuosius interesus, tokius kaip sveikata ir sauga, taip pat darbuotojų sauga ir sveikata, vartotojų apsauga, aplinkos apsauga ir visuomenės saugumas.

Pranešėjas mano, kad taip pat labai svarbu užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir vienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams. Sąžiningiems rinkos dalyviams ne tik tenka įdėti daug pastangų, kad užtikrintų atitiktį Sąjungos reikalavimams, jie visi dar ir patiria žalą dėl reikalavimų neatitinkančių ar nesaugių prekių gamybos ar importo. Esant silpnai rinkos priežiūrai neapsaugomos sąžiningos įmonės ir kyla pavojus, kad bus panaikintos darbo vietos. Todėl rinkos priežiūros institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyti reikalavimų neatitinkantys ar nesaugūs gaminiai ir jiems nebūtų leidžiama pateikti į rinką arba kad jie būtų iš jos pašalinti. Tuo suinteresuoti vartotojai, taip pat patikimi gamintojai, importuotojai ir platintojai.

2. Suderinto Europos požiūrio į rinkos priežiūrą nustatymas

•  Valstybių narių priežiūros institucijų bendradarbiavimo stiprinimas

Reglamentu nustatyti rinkos priežiūros institucijų įgaliojimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad gaminiams taikomi derinamieji Sąjungos teisės aktai būtų efektyviai vykdomi tarpvalstybiniu mastu. Pranešėjas palankiai vertina tai, kad užtikrinamas rinkos priežiūros institucijų naudojimasis įgaliojimais, tačiau primygtinai tvirtina, kad šios priemonės turėtų būti naudojamos proporcingai ir laikantis rizikos vertinimu pagrįsto požiūrio.

Vienas iš klausimų, kuriam pranešėjas skiria itin daug dėmesio, yra siekis užtikrinti, kad skirtingos rinkos priežiūros institucijos skirtingose valstybėse narėse tas pačias taisykles taikytų vienodai.

Kad tai būtų įmanoma, pranešėjas siūlo suderinti rizikos vertinimo metodiką ir kriterijus ir suderinti patikras, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visiems ekonominės veiklos vykdytojams ir sąžiningą konkurenciją rinkoje.

Suderintas požiūris į rinkos priežiūrą yra neatsiejamas nuo veiksmingo rinkos priežiūros institucijų tarpusavio vertinimo taikymo, siekiant užtikrinti, kad atitinkamos taisyklės būtų griežtai ir vienodai taikomos visoje ES ir būtų užtikrinamas jų laikymasis.

•  Sąjungos gaminių atitikties tinklo papildymas europiniu aspektu

Pranešėjas palankiai vertina tai, kad sukurtas Sąjungos gaminių atitikties tinklas, kurio tikslas – skatinti geresnį rinkos priežiūros institucijų, Europos institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimą. Vis dėlto pranešėjas mano, kad įvairūs tinklo subjektai, kaip apibrėžta Komisijos, nepakankamai sąveikauja tarpusavyje. Todėl pranešėjas norėtų suteikti tinklui tikrą Europos aspektą ir sustiprinti jo vaidmenį, be kita ko, suteikiant jam įgaliojimus bendrai apibrėžti bendrų rinkos priežiūros veiksmų prioritetus, nustatyti vienodas su tam tikrais gaminiais susijusių patikrų sąlygas ir palengvinti keitimąsi informacija apie reikalavimų neatitinkančius gaminius.

3. Kovos su neatitiktimi priemonių stiprinimas

•  Už atitiktį atsakingas asmuo

Komisija nustato sąvoką „asmuo, atsakingas už informaciją apie atitiktį“, kurio buvimas yra būtina sąlyga tiekiant gaminius rinkai. Pagrindiniai tikslai yra užtikrinti gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymą užtikrinant gerus gamintojų arba jų paskirtų atstovų ir rinkos priežiūros institucijų ryšius, taip pat sukurti sąžiningas prekybos sąlygas Sąjungos rinkoje.

Pranešėjas tvirtai remia šią idėją ir siūlo išplėsti asmens, atsakingo už informaciją apie atitiktį, pareigas tiek, kad jos apimtų pačią atitiktį. Taigi gaminys gali būti tiekiamas rinkai tik tokiu atveju, kai yra asmuo, atsakingas už to gaminio atitiktį. Pranešėjas išplečia už atitiktį atsakingo asmens atsakomybę nustatydamas, kad jis yra atsakingas už tai, kad neatitikties atveju būtų susisiekiama su gamintoju. Savo iniciatyva ar rinkos priežiūros institucijos prašymu už atitiktį atsakingas asmuo turės imtis veiksmų, kad būtų pašalinta nustatyta neatitiktis.

•  Atitikties duomenų bazė

Pranešėjas taip pat pateikia naują idėją dėl internetinės atitikties duomenų bazės, kurioje būtų už atitiktį atsakingo asmens kontaktiniai duomenys ir gamintojų pateikiamos ES atitikties deklaracijos. Šią duomenų bazę pildys gamintojai ir kiti ekonominės veiklos vykdytojai ir ji bus nemokamai prieinama rinkos priežiūros institucijoms ir plačiajai visuomenei Europos Sąjungoje. Tokios duomenų bazės nauda yra dvejopa: ekonominės veiklos vykdytojai galės įkelti atitikties deklaraciją ir kitą susijusią informaciją į vieną specialiai tam skirtą duomenų bazę, o institucijos ir plačioji visuomenė galės susipažinti su šia informacija vienoje vietoje, užuot jos ieškojusios įvairiuose šaltiniuose ir ekonominės veiklos vykdytojų interneto svetainėse.

•  Partnerystės susitarimai dėl atitikties ir susitarimo memorandumai

Komisija nustato galimybę priežiūros institucijai sudaryti partnerystės susitarimą su jos teritorijoje įsisteigusiu ekonominės veiklos vykdytoju. Pranešėjas prieštarauja tam, kad būtų suderintos nuostatos dėl partnerystės susitarimų dėl atitikties. Pranešėjas mano, kad šie partnerystės susitarimai gali prieštarauti reikalavimui dėl valdžios institucijų nepriklausomumo. Kadangi ekonominės veiklos vykdytojų užduotys mišrios, esama akivaizdžios interesų konflikto rizikos, kai rinkos priežiūros institucija turi tikrinti bendrovės, kurią pirma konsultavo, gaminį. Be to, partnerystės susitarimų dėl atitikties sudarymas atitrauks rinkos priežiūros institucijas nuo jų pagrindinės užduoties – užtikrinti, kad rinkai būtų teikiami tik reikalavimus atitinkantys gaminiai. Dėl tų pačių priežasčių buvo iš naujo suformuluotos ir Komisijos pasiūlymo 8 straipsnyje numatytų susitarimo memorandumų nuostatos.

4. Naujų uždavinių sprendimas. Elektroninė prekyba ir daiktų internetas

Elektroninės prekybos augimas kelia tam tikrus uždavinius, susijusius su vartotojų ir kitų galutinių naudotojų sveikatos ir saugos apsauga nuo pavojingų ne maisto produktų ir reikalavimų neatitinkančių gaminių. Rinkos priežiūros institucijos susiduria su daugybe sunkumų, pvz., atsekant internete parduodamus gaminius, nustatant atsakingus ekonominės veiklos vykdytojus ar atliekant rizikos vertinimus ar saugumo bandymus, dėl to, kad negalima fiziškai prieiti prie gaminių. Šio klausimo Komisija savo pasiūlyme nenagrinėjo. Vadovaudamasis Komisijos gairėmis dėl elektroninės prekybos, pranešėjas siūlo, kad kiekviena valstybė narė veiksmingai organizuotų rinkos priežiūros veiklą internetu parduodamų gaminių srityje ir užtikrintų, kad jų nacionalinėse rinkos priežiūros institucijose būtų atitinkamas skaičius inspektorių, užsiimančių klausimais, susijusiais su internetu parduodamais gaminiais.

Be to, Komisija neatsižvelgė į daiktų interneto plitimą ir į didėjantį sujungtų prietaisų skaičių. Pranešėjas mano, kad ES reguliavimo sistemoje turėtų būti atsižvelgta į dabartines grėsmes saugumui, kurias kelia daiktų interneto prietaisai, į kuriuos galima įsilaužti ir kurie dėl to gali kelti nuotolinę grėsmę. Todėl, žvelgiant iš pranešėjo perspektyvos, labai svarbu įvertinti naujus pavojus vartotojams, susijusius su gaminiais, kurie gali prisijungti prie interneto.


PRIEDAS. PRANEŠĖJUI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą išskirtinai savanorišku pagrindu ir tik savo atsakomybe parengė pranešėjas. Pranešėjas, rengdamas pranešimo projektą, gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų:

Subjektas ir (arba) asmuo

ALIBABA

AMAZON

AMFORI

ANEC

ANIMA

APPLE

ASSOGIOCATTOLI

BEUC

BIC

BUSINESSEUROPE

CECE

CECED

CONFCOMMERCIO

CONFINDUSTRIA

DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE

DIGITAL EUROPE

E-BAY

EGMF – Europos sodo technikos pramonės federacija

ELECTRICAL SAFETY FIRST

EMOTA

EUROCOMMERCE

FEDERATION FRANCAISE DU COMMERCE ET DISTRIBUTION

FEDERUNACOMA

FESI – Europos sporto prekių pramonės federacija

GERMAN RETAIL FEDERATION – HDE

IBM

INDICAM

INDUSTRIALL

LIDL STIFTUNG

LVMH

MARKENVERBAND – GERMAN BRANDS ASSOCIATION

ORGALIME

PROSAFE

RINA Consulting

SCHNEIDER ELECTRIC

TIE - TOY INDUSTRIES OF EUROPE

UNIFAB – gamintojų sąjunga

VDMA

 

EUROPOS KOMISIJA

AUSTRIJOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ EUROPOS SĄJUNGOJE

VOKIETIJOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ EUROPOS SĄJUNGOJE

DANIJOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ EUROPOS SĄJUNGOJE

PRANCŪZIJOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ EUROPOS SĄJUNGOJE

ITALIJOS MUITINĖS AGENTŪRA

ITALIJOS EKONOMINĖS PLĖTROS MINISTERIJA

ITALIJOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ EUROPOS SĄJUNGOJE

RUMUNIJOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ EUROPOS SĄJUNGOJE

ŠVEDIJOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ EUROPOS SĄJUNGOJE


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (12.7.2018)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB, 2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Nuomonės referentas: Miroslav Mikolášik

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vartotojų sauga ir aplinkos apsauga grindžiama bendroji prekių rinka, kuri yra vienas didžiausių Europos laimėjimų, sudarančių laisvo judėjimo galimybes.

Visoje ES taikomos bendros saugos ir aplinkos apsaugos taisyklės, kad piliečiai būtų apsaugoti nuo pavojų saugai, taršos ir žalos aplinkai. Vis dėlto ES rinkoje vis dar parduodama per daug gaminių, kurie neatitinka šių ES teisės aktuose nustatytų taisyklių. Dėl gaminių neatitikties vartotojams kyla potencialiai pavojingų gaminių rizika, atsiranda grėsmė aplinkai ir iškraipoma konkurencija.

Šis pasiūlymas dėl reglamento yra vadinamojo prekių dokumentų rinkinio, kuriuo šalinamos tam tikros kliūtys geresniam bendros prekių rinkos veikimui, dalis. Nuomonės referentas palankiai vertina šį pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo siekiama sustiprinti atitiktį gaminiams taikomiems derinamiesiems Sąjungos teisės aktams ir geriau užtikrinti jų vykdymą. Vis dėlto nuomonės referentas atkreipia dėmesį į ribotą reglamento taikymo sritį – jis taikomas tik priede išvardytiems suderintiems gaminiams. Kalbant apie priede nurodytus teisės aktus, lex generalis nuostata siekiama išvengti bet kokios galimybės, kad nuostatos iš dalies sutaps arba prieštaraus to paties pobūdžio, poveikio ar paskirties lex specialis nuostatoms kitose galiojančiose arba būsimose derinamųjų Sąjungos teisės aktų normose.

Nuomonės referentas pripažįsta, kad už derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimą atsakingos valstybės narės, kurias varžo jurisdikcijos ribos. Todėl, siekiant nuoseklaus vykdymo užtikrinimo visoje ES ir efektyvios kovos su neatitiktimi, būtina koordinuoti veiklą.

Manoma, kad geriausias būdas užtikrinti gaminių saugumą yra atitiktis ES teisės aktams. Pavyzdžiui, tokiose srityse kaip žaislai ir cheminės medžiagos ES teisės aktai yra vieni griežčiausių pasaulyje. Tačiau ES kasdien parduodama daug nesaugių ir reikalavimų neatitinkančių gaminių. Anot RAPEX 2017 m. metinės ataskaitos, Europos Sąjungoje pavojingiausi šių kategorijų gaminiai: žaislai (29 %), motorinės transporto priemonės (20 %), drabužiai, tekstilės gaminiai ir mados prekės (12 %). Dažniausiai buvo pranešama apie sužalojimų grėsmę (28 %) ir cheminį pavojų (22 %).

Siekiant pagerinti dabartinę padėtį reikia glaudesnio valdžios institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimo. Tai neatsiejama nuo rinkos priežiūros praktikos visoje ES ir prie jos išorės sienų nuoseklumo, kuris būtinas siekiant visur užtikrinti vienodai aukštą atitikties lygį. Todėl nuomonės referentas teigiamai vertina prievoles teikti savitarpio pagalbą ir teisinę prielaidą, kad gaminiai, kurie nustatyti kaip neatitinkantys reikalavimų vienoje valstybėje narėje, laikomi neatitinkančiais reikalavimų visoje ES.

Nuomonės referentas sutinka, kad pasiūlymu turėtų būti pagerintas bendradarbiavimas vykdymo užtikrinimo tikslais ir atitiktis, valstybių narių valdžios institucijoms ir ekonominės veiklos vykdytojams neužkraunant neproporcingos ar pernelyg didelės naštos. Todėl pasiūlymu neturėtų būti viršijama tai, kas būtina jo tikslams pasiekti. Nuomonės referentas primena, kad reikia atsižvelgti į objektyvias MVĮ galimybes.

Siekdama užtikrinti, kad pagal rinkos priežiūros sistemą atliekami bandymai visoje Sąjungoje būtų patikimi ir nuoseklūs, Komisija siūlo paskirti Sąjungos bandymų centrus. Sąjungos bandymų centrais paskirtos laboratorijos turėtų turėti ekspertinių žinių, įrangos, infrastruktūrą ir darbuotojų, kad galėtų atlikti savo užduotis laikydamosi aukščiausių standartų. Todėl nuomonės referentas rekomenduoja, kad jos taip pat veiktų kaip žinių apie esamą ir naują riziką (pavyzdžiui, apie kenksmingas chemines medžiagas) centrai. Nuomonės referentas nori užtikrinti, kad notifikuotoji įstaiga ar bet kuri kita atitikties vertinimo įstaiga turėtų galimybę tapti Sąjungos bandymų centru, jeigu ji atitinka nustatytas sąlygas.

Nuomonės referentas palankiai vertina tai, kad reglamentu sukuriamas Sąjungos gaminių atitikties tinklas, kurio paskirtis – koordinuoti ir palengvinti valstybių narių vykdomos bendros vykdymo užtikrinimo veiklos įgyvendinimą. Be to, nuomonės referentas siūlo sukurti europinę suderintą nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų duomenų rinkimo duomenų bazę, kuria būtų užtikrinta nuosekli stebėsena visoje ES ir kuri būtų naujų sveikatos ir saugos teisės aktų bei standartų kūrimo ir vykdymo užtikrinimo stiprinimo priemonė.

Nuomonės referentas ypač palankiai vertina tai, kad reglamente numatyta griežtesnė į Sąjungos rinką įvežamų gaminių (beveik 30 % prekių ES) kontrolės sistema, nes, gaminiams patekus į Sąjungos rinką, jie gali laisvai judėti visoje Sąjungoje. Kartu nuomonės referentas pabrėžia, jog svarbu, kad į Sąjungos rinką įvežamiems gaminiams būtų taikomi aplinkos ir sveikatos apsaugos bei saugos reikalavimai ir kad į bendrąją rinką patektų tik saugūs ir reikalavimus atitinkantys gaminiai. Siekiant užtikrinti, kad nesaugūs arba reikalavimų neatitinkantys gaminiai nebūtų pateikiami Sąjungos rinkai, muitinės turi atlikti deramas patikras prieš juos išleidžiant į laisvą apyvartą. Nuomonės referento nuomone, reikia deramai spręsti problemą, susijusią su atvejais, kai trečiųjų šalių eksportuotojai pasirenka įvežimo punktus, kuriuose kontrolė ne tokia sisteminga ar griežta, taip pat reikia stiprinti muitinių veiklos efektyvumą.

Apskritai nuomonės referentas savo pasiūlytuose pakeitimuose daugiausiai dėmesio skiria sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos stiprinimui ir mano, kad šis reglamentas dėl laikymosi ir vykdymo užtikrinimo padės sukurti teisingesnę prekių vidaus rinką.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant garantuoti laisvą gaminių judėjimą Sąjungoje, būtina užtikrinti, kad jie atitiktų reikalavimus, kuriais užtikrinama aukšto lygio viešųjų interesų apsauga, kaip antai sveikata ir sauga apskritai, darbuotojų sauga ir sveikata, vartotojų apsauga, aplinkosauga ir viešasis saugumas. Griežtas šių reikalavimų vykdymo užtikrinimas yra svarbus siekiant tinkamai apsaugoti minėtus interesus ir užtikrinti sąžiningos konkurencijos Sąjungos prekių rinkoje sąlygas. Todėl būtinos vykdymo užtikrinimo visoje vidaus rinkoje taisyklės, taip pat taikomos iš trečiųjų šalių į Sąjungą patenkantiems gaminiams;

(1)  siekiant garantuoti laisvą gaminių judėjimą Sąjungoje, būtina užtikrinti, kad jie atitiktų reikalavimus, kuriais užtikrinama aukšto lygio viešųjų interesų apsauga, kaip antai sveikata ir sauga apskritai, darbuotojų sauga ir sveikata, vartotojų apsauga, aplinkosauga ir viešasis saugumas. Griežtas šių reikalavimų vykdymo užtikrinimas yra svarbus siekiant tinkamai apsaugoti minėtus interesus ir užtikrinti sąžiningos konkurencijos Sąjungos prekių rinkoje sąlygas. Todėl būtinos vykdymo užtikrinimo visoje vidaus rinkoje taisyklės, taip pat taikomos iš trečiųjų šalių į Sąjungą patenkantiems gaminiams. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams laikytis Sąjungos teisės aktų ir rinkos priežiūros institucijoms suteikti galių imtis vykdymo užtikrinimo veiksmų, tais reikalavimais turėtų būti užtikrinta tinkama pusiausvyra tarp paprastumo ir veiksmingumo. Šio reglamento reikalavimai ir jų taikymas yra nustatyti taip, kad pirmenybė būtų teikiama priežiūrai tų gaminių, kurie galėtų kelti didelį pavojų;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šis reglamentas turėtų taikomas visiems gaminiams, kuriems taikomi priede išvardyti derinamieji Sąjungos teisės aktai. Priede išvardyti teisės aktai turėtų apimti visus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, susijusius su pagamintais gaminiais, išskyrus maisto produktus, pašarus, žmonėms skirtus ir veterinarinius vaistus, gyvus augalus ir gyvūnus, žmogaus kilmės produktus, augalinės ir gyvūninės kilmės produktus, tiesiogiai susijusius su jų būsima reprodukcija. Taip bus užtikrinta vienoda šių gaminių rinkos priežiūros sistema Sąjungos lygmeniu. Todėl turi būti pakeistos tam tikros gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų priemonės, visų pirma pašalintos nuorodos į tam tikras Reglamento (EB) Nr. 765/2008 nuostatas. Jeigu ateityje bus priimtas naujas derinamasis Sąjungos teisės aktas, jame turės būti nurodyta, ar jam taip pat taikomas šis reglamentas;

(5)  šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems gaminiams, kuriems taikoma Direktyva 2001/95/EB arba priede išvardyti derinamieji Sąjungos teisės aktai. Priede išvardyti teisės aktai turėtų apimti visus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, susijusius su pagamintais gaminiais, išskyrus maisto produktus, pašarus, žmonėms skirtus ir veterinarinius vaistus, gyvus augalus ir gyvūnus, žmogaus kilmės produktus, augalinės ir gyvūninės kilmės produktus, tiesiogiai susijusius su jų būsima reprodukcija. Taip bus užtikrinta vienoda šių gaminių rinkos priežiūros sistema Sąjungos lygmeniu. Todėl turi būti pakeistos tam tikros gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų priemonės, visų pirma pašalintos nuorodos į tam tikras Reglamento (EB) Nr. 765/2008 nuostatas. Jeigu ateityje bus priimtas naujas derinamasis Sąjungos teisės aktas, jame turės būti nurodyta, ar jam taip pat taikomas šis reglamentas;

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai apsaugoti vartotojus, labai svarbu, kad direktyva būtų įtraukta į šį teisės aktą. Daugelis gaminių, kuriems taikomos direktyvos nuostatos, pvz., žaislai, yra itin svarbūs plačiajai visuomenei, todėl reikėtų juos apsaugoti.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  vartotojų sauga labiausiai priklauso nuo to, ar aktyviai užtikrinamas gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų saugos reikalavimų vykdymas. Todėl būtina sustiprinti vykdymo užtikrinimo priemones. Šios priemonės turėtų būti nuolat tobulinamos ir didinamas jų veiksmingumas, kad būtų sprendžiami dabartiniai pasaulinės rinkos ir vis sudėtingesnių tiekimo grandinių uždaviniai;

(7)  vartotojų sauga labiausiai priklauso nuo to, ar aktyviai užtikrinamas gaminiams taikomų Sąjungos teisės aktų saugos reikalavimų vykdymas. Todėl būtina sustiprinti vykdymo užtikrinimo priemones, įskaitant priemones dėl gaminių, kurie parduodami internetu galutiniams naudotojams, esantiems Sąjungoje. Šios priemonės turėtų būti nuolat tobulinamos ir didinamas jų veiksmingumas, kad būtų sprendžiami dabartiniai pasaulinės rinkos ir vis sudėtingesnių tiekimo grandinių uždaviniai;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  reikėtų skirti ypatingą dėmesį daiktų internetui ir tam, kad atsiranda vis daugiau įrenginių, kuriuose naudojamas dirbtinis intelektas, atsižvelgiant į tai, kad vartotojai kasdien vis dažniau naudojasi susietaisiais įrenginiais, nežinodami, kokias grėsmes saugumui tokie įrenginiai gali sukelti, taip pat – apie esamą mažai tikėtiną riziką. Todėl Sąjungos reglamentavimo sistema reikėtų spręsti tokius klausimus siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apsaugoti vartotojai;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atsakomybė už derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimą turėtų tekti valstybėms narėms, kurių rinkos priežiūros institucijų turėtų būti reikalaujama užtikrinti, kad būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Todėl valstybės narės turėtų laikytis sistemingo požiūrio, kad būtų garantuojamas rinkos priežiūros ir kitos vykdymo užtikrinimo veiklos veiksmingumas;

(9)  atsakomybė už derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimą turėtų tekti valstybėms narėms, kurių rinkos priežiūros institucijų turėtų būti reikalaujama užtikrinti, kad būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Todėl valstybės narės turėtų laikytis sistemingo požiūrio, kad būtų garantuojamas rinkos priežiūros ir kitos vykdymo užtikrinimo veiklos veiksmingumas, Komisijai prižiūrint, kad būtų užtikrintas tinkamas derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  sąžiningesnėje bendrojoje rinkoje turėtų būti užtikrintos vienodos konkurencijos sąlygos visiems ekonominės veiklos vykdytojams ir apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Tam būtinas griežtesnis gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimas. Tinkamas gamintojų ir rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių elementų, sudarančių sąlygas nedelsiant įsikišti ir imtis taisomųjų veiksmų, susijusių su gaminiu. Svarbu, kad Sąjungoje būtų kontaktinis asmuo, į kurį rinkos priežiūros institucijos galėtų kreiptis, jeigu kyla klausimų dėl gaminio atitikties derinamiesiems Sąjungos teisės aktams. Asmuo, atsakingas už tokios informacijos apie atitiktį teikimą, turėtų būti gamintojas arba importuotojas ar kitas gamintojo tuo tikslu paskirtas asmuo, pavyzdžiui, kitas ekonominės veiklos vykdytojas. Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui, atsakingam už informaciją apie atitiktį, tenka labai svarbus vaidmuo – palaikyti ryšį su rinkos priežiūros institucijomis ir laiku atlikti konkrečias užduotis, kad dėl vartotojų, darbuotojų ir įmonių gerovės Sąjungoje būtų užtikrinta, jog gaminiai atitiktų derinamųjų Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Šio reglamento nuostatos, kuriomis reikalaujama, kad būtų Sąjungoje įsisteigęs asmuo, atsakingas už informaciją apie atitiktį, neturėtų būti taikomos, jeigu tam tikruose gaminiams taikomuose teisės aktuose nustatyti konkretūs reikalavimai, kuriais pasiekiama tokio paties rezultato, t. y. Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 4 straipsnio, Reglamento (ES) 2017/745 15 straipsnio ir Reglamento 2017/746 15 straipsnio nuostatos;

(14)  sąžiningesnėje bendrojoje rinkoje turėtų būti užtikrintos vienodos konkurencijos sąlygos visiems ekonominės veiklos vykdytojams ir apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Tam būtinas griežtesnis gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimas. Tinkamas gamintojų, platintojų, didmeninių prekiautojų, mažmenininkų ir rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių elementų, sudarančių sąlygas nedelsiant įsikišti ir imtis taisomųjų veiksmų, susijusių su gaminiu. Svarbu, kad Sąjungoje būtų kontaktinis asmuo, į kurį rinkos priežiūros institucijos galėtų kreiptis, jeigu kyla klausimų dėl gaminio atitikties derinamiesiems Sąjungos teisės aktams. Asmuo, atsakingas už tokios informacijos apie atitiktį teikimą, turėtų būti gamintojas arba tuo tikslu paskirtas jo įgaliotasis atstovas. Kai gamintojas nėra įsisteigęs Sąjungoje ir jis neturi įgaliotojo atstovo, asmuo, atsakingas už tokios informacijos apie atitiktį teikimą, turėtų būti importuotojas arba platintojas. Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui, atsakingam už informaciją apie atitiktį, tenka labai svarbus vaidmuo – palaikyti ryšį su rinkos priežiūros institucijomis ir laiku atlikti konkrečias užduotis, kad dėl vartotojų, darbuotojų ir įmonių gerovės Sąjungoje būtų užtikrinta, jog gaminiai atitiktų derinamųjų Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Šio reglamento nuostatos, kuriomis reikalaujama, kad būtų Sąjungoje įsisteigęs asmuo, atsakingas už informaciją apie atitiktį, neturėtų būti taikomos, jeigu tam tikruose gaminiams taikomuose teisės aktuose nustatyti konkretūs reikalavimai, kuriais pasiekiama tokio paties rezultato, t. y. Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 4 straipsnio, Reglamento (ES) 2017/745 15 straipsnio ir Reglamento 2017/746 15 straipsnio nuostatos;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  rinkos priežiūros veikla turėtų būti nuosekli ir veiksminga, kad būtų užtikrinta, jog gaminiams taikomi derinamieji Sąjungos teisės aktai būtų taikomi teisingai. Kadangi kontrolė gali būti našta ekonominės veiklos vykdytojams, rinkos priežiūros institucijos tikrinimus turėtų organizuoti ir vykdyti atsižvelgdamos į ekonominės veiklos vykdytojų interesus ir mažindamos minėtą naštą iki tokio lygio, kuris yra būtinas efektyviai ir veiksmingai kontrolei vykdyti. Be to, rinkos priežiūros veiklą valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų vykdyti vienodai nuodugniai, neatsižvelgdamos į tai, ar atitinkamo gaminio neatitiktis svarbi tik tos valstybės narės teritorijoje, ar ji gali turėti poveikio kitos valstybės narės rinkai;

(18)  rinkos priežiūros veikla turėtų būti nuosekli ir veiksminga, kad būtų užtikrinta, jog gaminiams taikomi derinamieji Sąjungos teisės aktai būtų taikomi teisingai. Kadangi kontrolė gali būti našta ekonominės veiklos vykdytojams, rinkos priežiūros institucijos tikrinimus turėtų organizuoti ir vykdyti atsižvelgdamos į tokių ekonominės veiklos vykdytojų interesus ir mažindamos minėtą naštą iki tokio lygio, kuris yra būtinas efektyviai ir veiksmingai kontrolei vykdyti. Be to, rinkos priežiūros veiklą valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų vykdyti vienodai nuodugniai, neatsižvelgdamos į tai, ar atitinkamo gaminio neatitiktis svarbi tik tos valstybės narės teritorijoje, ar ji gali turėti poveikio kitos valstybės narės rinkai. Kai gaminys kelia žinomą arba naują riziką, turėtų būti nustatytos vienodos rinkos priežiūros institucijų vykdomai tikrinimo veiklai taikytinos sąlygos;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  rinkos priežiūros institucijoms turėtų būti sudarytos sąlygos teikti konsultacijas dėl pakuočių ir reikalauti, kad būtų padaryti pakeitimai, jeigu jos mano, kad prieštaraujama Sąjungos teisės aktams;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  siekdama užtikrinti, kad pagal rinkos priežiūros sistemą atliekami bandymai visoje Sąjungoje būtų patikimi ir nuoseklūs, Komisija turėtų paskirti Sąjungos bandymų centrus. Be to, turėtų būti parengta visapusiškesnė informacijos sistema, kuri padėtų dalytis bandymų rezultatais visoje Sąjungoje, kad būtų išvengta nereikalingo dubliavimo ir kad Sąjungos lygmeniu būtų užtikrintas didesnis nuoseklumas;

(33)  siekdama užtikrinti, kad pagal rinkos priežiūros sistemą atliekami bandymai visoje Sąjungoje būtų patikimi ir nuoseklūs, Komisija turėtų paskirti Sąjungos bandymų centrus. Rinkos priežiūros institucijos turėtų tinkamai atsižvelgti į tų Sąjungos bandymų centrų atliktų bandymų rezultatus. Be to, turėtų būti parengta visapusiškesnė informacijos sistema, kuri padėtų dalytis bandymų rezultatais visoje Sąjungoje, kad būtų išvengta nereikalingo dubliavimo ir kad Sąjungos lygmeniu būtų užtikrintas didesnis nuoseklumas. Sąjungos bandymų centrai turėtų veikti kaip žinių apie žinomą ir naujai atsirandančią riziką centrai, taip pat padėti Sąjungai ir valstybėms narėms kurti bendrus pažangiausius bandymų metodus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  valstybių narių turėtų būti reikalaujama užtikrinti, kad rinkos priežiūros institucijos visada turėtų deramų finansinių išteklių darbuotojams ir įrangai. Veiksmingai rinkos priežiūros veiklai reikalingi dideli ištekliai, todėl turėtų būti teikiami stabilūs ištekliai, visada atitinkantys vykdymo užtikrinimo poreikius. Todėl viešasis finansavimas turėtų būti papildytas mokesčiais, kuriais padengiamos rinkos priežiūros veiklos sąnaudos ir kurie renkami nustačius reikalavimų neatitinkančius gaminius ir tinkamai atsižvelgiant į tai, kaip ekonominės veiklos vykdytojas laikėsi reikalavimų praeityje;

(35)  valstybių narių turėtų būti reikalaujama užtikrinti, kad rinkos priežiūros institucijos visada turėtų deramų finansinių išteklių darbuotojams ir įrangai. Veiksmingai rinkos priežiūros veiklai reikalingi dideli ištekliai, todėl turėtų būti teikiami stabilūs ištekliai, visada atitinkantys vykdymo užtikrinimo poreikius. Administracinės ir automatinės patikros negali pakeisti fizinių patikrų, kuriomis užtikrinama, kad gaminys visapusiškai atitiktų susijusius Sąjungos teisės aktus. Todėl viešasis finansavimas turėtų būti papildytas mokesčiais, kuriais padengiamos rinkos priežiūros veiklos sąnaudos ir kurie renkami nustačius reikalavimų neatitinkančius gaminius ir tinkamai atsižvelgiant į tai, kaip ekonominės veiklos vykdytojas laikėsi reikalavimų praeityje;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(36a)  reikėtų padidinti sankcijas, taikomas už šio Reglamento nuostatų, kuriomis nustatomos prievolės ekonominės veiklos vykdytojams, pažeidimus ir bet kokių Sąjungos ir valstybių narių gaminiams taikomų teisės aktų nuostatų, kuriomis nustatomos prievolės ekonominės veiklos vykdytojams, pažeidimus, siekiant veiksmingai atgrasyti nuo reikalavimų neatitinkančių produktų pateikimo rinkai;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a)  Komisija turėtų stebėti muitinių veiklą ir spręsti veiklos trūkumų problemas, dėl kurių gali pablogėti reikalavimus atitinkančių Sąjungos gamintojų veiklos sąlygos, palyginti su trečiųjų šalių gamintojais, kurie eksportuoja į Sąjungą. Komisija taip pat turėtų spręsti klausimą dėl trečiųjų šalių eksportuotojų taikomos praktikos, kai pasirenkami įvežimo į Sąjungą punktai, kuriuose kontrolė ne tokia griežta ar sisteminga;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos informacijos apie tam tikrų gaminių, kuriems taikomi Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos tokių gaminių prekybos sąlygos, atitiktį teikimo taisyklės ir tvarka. Juo nustatomi su tokiais gaminiais susijusio bendradarbiavimo su ekonominės veiklos vykdytojais pagrindai.

Šiuo reglamentu siekiama apsaugoti Europos Sąjungos vartotojų sveikatą, saugą ir saugumą, o taip pat – ir aplinką, juo nustatoma tvarka, siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungos vartotojai galėtų įsigyti tik saugių ir reikalavimus atitinkančių gaminių.

 

 

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šis reglamentas taikomas visiems gaminiams, kuriems taikomi šio reglamento priede nurodyti derinamieji Sąjungos teisės aktai (toliau – derinamieji Sąjungos teisės aktai).

1.  Šis reglamentas taikomas visiems gaminiams, kuriems taikoma Direktyva 2001/95/EB arba šio reglamento priede nurodyti derinamieji Sąjungos teisės aktai (toliau – derinamieji Sąjungos teisės aktai).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant rinkos priežiūros institucijų teisės taikyti konkretesnes priemones, kaip numatyta Direktyvoje 2001/95/EB.

3.  Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant rinkos priežiūros institucijų teisės taikyti konkretesnes priemones, kaip numatyta Direktyvoje 2001/95/EB. Rinkos priežiūros institucijos savo veiksmus visada turi grįsti atsargumo principu, ypač kalbant apie sveikatą ir aplinką.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  rinkos priežiūra – rinkos priežiūros institucijų vykdoma veikla ir priemonės, kurių jos imasi siekdamos užtikrinti, kad gaminiai atitiktų atitinkamų derinamųjų Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir nekeltų pavojaus sveikatai, saugai arba kitu visuomenės interesų apsaugos aspektu;

3)  rinkos priežiūra – rinkos priežiūros institucijų vykdoma veikla ir priemonės, kurių jos imasi siekdamos užtikrinti, kad gaminiai atitiktų atitinkamų Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir nekeltų pavojaus sveikatai ir saugai apskritai, sveikatai ir saugai darbe, vartotojų apsaugai, viešajam saugumui arba kitu visuomenės interesų apsaugos aspektu;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a)  formali neatitiktis – bet kokia administracinė neatitiktis, dėl kurios nepažeidžiami esminiai reikalavimai, įskaitant, be kita ko, neatitikties atvejus, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 768/2008/EB1a I priedo R34 straipsnyje;

 

_________________

 

1a Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Tarybos sprendimą 93/465/EEB (OL L 218, 2008 8 13, p. 82).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15)  didelė rizika – didelė rizika, įskaitant didelę vėlesnio poveikio pasireiškimo riziką, dėl kurios būtinas skubus rinkos priežiūros institucijų įsikišimas;

15)  didelė rizika – rizika, įskaitant vėlesnio poveikio pasireiškimo riziką, kai reikalingas skubus įsikišimas ir tolesni veiksmai; kiekvienas kurio nors derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose apibrėžto esminio reikalavimo neatitinkantis gaminys arba kiekvienas su bendra gaminių sauga pagal Direktyvą 2001/95/EB susijusių kriterijų neatitinkantis gaminys laikomas keliančiu didelę riziką;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 22 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22a)  savanoriškos priemonės – priemonės, kurių veiklos vykdytojas savanoriškai ėmėsi neatitikčiai pašalinti, remdamasis rinkos priežiūros institucijos nustatytais faktais arba savo išvadomis;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 22 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22b)  pagrįstas prašymas – rinkos priežiūros institucijos prašymas, pagrįstas įtarimais dėl neatitikties;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 22 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22c)  skirtingi modeliai – visi gaminiai, kuriems būdingos skirtingos, tam tikrais atvejais neesminės ar netgi trūkstamos savybės;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  gamintojas yra įsisteigęs Sąjungoje arba yra bent vienas iš toliau nurodytų su gaminiu susijusių asmenų:

a)  gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas yra įsisteigęs Sąjungoje arba yra bent vienas iš toliau nurodytų su gaminiu susijusių asmenų:

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  importuotojas;

i)  importuotojas (tais atvejais, kai gamintojas nėra įsisteigęs Sąjungoje ir nėra jokio įgaliotojo atstovo);

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  platintojas;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, turintis raštišką gamintojo įgaliojimą, kuriuo jis paskiriamas už 3 dalyje nurodytų užduočių atlikimą atsakingu asmeniu ir kuriuo jo prašoma tas užduotis atlikti gamintojo vardu;

ii)  jeigu nėra Sąjungoje įsisteigusio gamintojo arba importuotojo, Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, turintis raštišką gamintojo įgaliojimą, kuriuo jis paskiriamas už atitiktį atsakingu asmeniu ir kuriuo jam pavedama gamintojo vardu atlikti 3 dalyje nurodytas užduotis;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  gamintojo, importuotojo arba kito a punkto reikalavimus atitinkančio asmens tapatybė ir kontaktiniai duomenys skelbiami viešai pagal 4 dalį ir yra nurodyti arba gali būti nustatyti pagal 5 dalį.

b)  gamintojo, importuotojo, platintojo arba kito a punkto reikalavimus atitinkančio asmens tapatybė ir kontaktiniai duomenys skelbiami viešai pagal 4 dalį ir yra nurodyti arba gali būti nustatyti pagal 5 dalį.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  gavęs pagrįstą rinkos priežiūros institucijos prašymą, suteikia jai visą gaminio atitikčiai įrodyti reikalingą informaciją ir dokumentus, parengtus viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, kurią nustato atitinkama valstybė narė;

b)  gavęs pagrįstą rinkos priežiūros institucijos prašymą, suteikia jai visą gaminio atitikčiai įrodyti reikalingą informaciją ir dokumentus, parengtus viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, kurią nustato atitinkama valstybė narė, ir informaciją, skirtą įrodyti, kad jo atskiri modeliai skiriasi esminiais bruožais, kaip nurodoma 3 straipsnio 22c punkte;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  rinkos priežiūros institucijų prašymu su jomis bendradarbiauja dėl bet kokio veiksmo gaminio keliamai rizikai pašalinti arba, jeigu tai neįmanoma, tokiai rizikai sumažinti.

c)  bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis ir savo iniciatyva arba tų institucijų prašymu imasi skubių veiksmų gaminio keliamai rizikai pašalinti arba, jeigu tai neįmanoma, tokiai rizikai sumažinti, arba neatitikčiai reikalavimams, nustatytiems derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose arba Direktyvoje 2001/95/EB pašalinti;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  jei mano ar turi priežasčių manyti, kad aptariamas gaminys kelia riziką arba neatitinka taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų arba darniųjų standartų, nedelsiant informuoja gamintoją ir, kai taikytina, kitus ekonominės veiklos vykdytojus.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Asmens, atsakingo už informaciją apie gaminio atitiktį, tapatybę ir kontaktinius duomenis gamintojas skelbia viešai savo interneto svetainėje arba, jeigu tokios svetainės nėra, bet kokiu kitu Sąjungos visuomenei lengvai ir nemokamai prieinamu būdu.

Išbraukta.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Asmens, atsakingo už informaciją apie gaminio atitiktį, tapatybė ir kontaktiniai duomenys nurodomi ant gaminio, gaminio pakuotės, siuntos arba lydimojo dokumento arba juos galima nustatyti pagal ten pateiktą informaciją.

5.  Gamintojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys bei asmens, atsakingo už informaciją apie gaminio atitiktį, kontaktiniai duomenys nurodomi ant gaminio, gaminio pakuotės, siuntos arba lydimojo dokumento arba juos galima nustatyti pagal ten pateiktą informaciją.

Pagrindimas

Gaminys gali būti pateikiamas rinkai tik tuo atveju, jei jis atitinka reikalavimus ir yra saugus vartotojams ir aplinkai. Tai yra pirmiausiai gamintojo atsakomybė.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Gamintojas, importuotojas arba kitas asmuo, atitinkantis šio straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimus, tinkamu būdu visuomenei ir kitiems ekonominės veiklos vykdytojams sukuria galimybę susipažinti su savo gaminių modelių sąrašais, kartu pateikdamas jų iliustracijas, ypač kalbant apie gaminius, kuriems taikomas arba yra taikytas Komisijos sprendimas pagal Direktyvos 2001/95/EB 13 straipsnį, ir gaminius, kurie platinami dideliu mastu.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Platintojų pareigos:

 

1. Prieš pateikdami gaminį į rinką, platintojai imasi visų pagrįstų veiksmų, siekdami užtikrinti, kad gamintojas ir importuotojas atitiktų taikomais derinamaisiais teisės aktais, darniaisiais standartais arba Direktyva 2001/95/EB nustatytus reikalavimus.

 

2. Gavęs pagrįstą rinkos priežiūros institucijos prašymą, už informaciją apie atitiktį atsakingas asmuo suteikia jai visą informaciją ir dokumentus, parengtus viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, kurią nustato atitinkama valstybė narė, reikalingus gaminio atitikčiai įrodyti, taip pat įrodyti, kad jo atskiri modeliai skiriasi esminiais bruožais, kaip nurodyta 3 straipsnio 22c punkte.

Pagrindimas

Mažmenininkai nuolat leidžia parduoti ir vartoti neteisėtas arba reikalavimų neatitinkančias prekes. Šiuo pakeitimu platintojams bus nustatyta prievolė atlikti aktyvesnį vaidmenį užkertant kelią neteisėtoms prekėms.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose numatyta rengti ES atitikties deklaraciją, gamintojai deklaraciją skelbia viešai savo interneto svetainėje arba, jeigu tokios svetainės nėra, bet kokiu kitu Sąjungos visuomenei lengvai ir nemokamai prieinamu būdu.

Kai derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose numatyta rengti ES atitikties deklaraciją, gamintojai, įskaitant trečiųjų šalių gamintojus, arba importuotojai deklaraciją skelbia nemokamai.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

Išbraukta.

Partnerystės susitarimai dėl atitikties

 

1.  Rinkos priežiūros institucija su jos teritorijoje įsisteigusiu ekonominės veiklos vykdytoju gali sudaryti partnerystės susitarimą, pagal kurį ji sutinka ekonominės veiklos vykdytojui teikti konsultacijas ir rekomendacijas dėl gaminiams, už kuriuos atsakingas ekonominės veiklos vykdytojas, taikytinų derinamųjų Sąjungos teisės aktų.

 

Susitarimas neapima atitikties vertinimo veiklos, kurią pagal derinamuosius Sąjungos teisės aktus pavesta vykdyti notifikuotosioms įstaigoms.

 

2.  Jeigu rinkos priežiūros institucija pagal 1 dalį sudaro partnerystės susitarimą, ji tokią informaciją įveda į 34 straipsnyje nurodytą sistemą ir joje nurodo susitarimo taikymo sritį, savo ir ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimą ir adresą.

 

3.  Jeigu rinkos priežiūros institucija pagal 1 dalį sudaro partnerystės susitarimą, kitos rinkos priežiūros institucijos jai praneša apie visas ekonominės veiklos vykdytojui jų nustatytas priemones ir visus taisomuosius veiksmus, kurių ekonominės veiklos vykdytojas ėmėsi siekdamas laikytis derinamųjų Sąjungos teisės aktų.

 

4.  Pagal 1 dalį partnerystės susitarimą sudariusi rinkos priežiūros institucija ekonominės veiklos vykdytojui gali nustatyti mokesčius, kurie atitiktų jos pagrįstas 1 ir 2 dalyje nurodytų funkcijų vykdymo sąnaudas.

 

Pagrindimas

Rinkos priežiūros institucijos, vykdydamos savo funkcijas, turi išlikti nepriklausomos ir nešališkos.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rinkos priežiūros institucijos su įmonėmis arba įmonėms ar galutiniams naudotojams atstovaujančiomis organizacijomis gali sudaryti susitarimo memorandumus dėl bendros veiklos, kuria siekiama nustatyti neatitikties atvejus arba skatinti užtikrinti atitiktį konkrečiose geografinėse vietovėse arba konkrečių kategorijų gaminių atitiktį, vykdymo arba tokios veiklos finansavimo.

Rinkos priežiūros institucijos su muitinėmis, uostų ir oro uostų institucijomis, gamintojais arba importuotojais, įmonėmis arba įmonėms ar galutiniams naudotojams atstovaujančiomis organizacijomis gali sudaryti susitarimo memorandumus dėl bendros veiklos, kuria siekiama nustatyti neatitikties atvejus arba skatinti užtikrinti atitiktį konkrečiose geografinėse vietovėse arba konkrečių kategorijų gaminių atitiktį, norint, be kita ko, spręsti konkrečius vartotojams susirūpinimą keliančius šios srities klausimus, vykdymo arba tokios veiklos finansavimo. Prieš priimdama susitarimo memorandumo projektą, rinkos priežiūros institucija susitarimo memorandumo projektą pateikia Komisijai. Komisija rinkos priežiūros institucijai pateikia nuomonę dėl memorandumo projekto ir įgyvendinimo ataskaitos.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Rinkos priežiūros institucija, atlikdama tyrimą dėl neatitikties, gali naudoti visą informaciją, kurią kitos susitarimo memorandumo, sudaryto pagal 1 dalį, šalys gauna vykdydamos veiklą arba ją finansuodamos, su sąlyga, kad tokia veikla vykdyta nepriklausomai, nešališkai ir objektyviai.

2.  Rinkos priežiūros institucija, atlikdama tyrimą dėl neatitikties, gali naudoti visą informaciją, kurią kitos susitarimo memorandumo, sudaryto pagal 1 dalį, šalys gauna vykdydamos veiklą arba ją finansuodamos, su sąlyga, kad tokia veikla vykdyta nepriklausomai, nešališkai ir objektyviai. Informacija apie tai, kaip produktai buvo bandomi, ir tokių bandymų rezultatai skelbiami viešai.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti didesnį bandymų metodų, kriterijų ir rezultatų skaidrumą.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Laikoma, kad rinkos priežiūros institucijų ir 1 dalyje nurodytų įmonių arba organizacijų keitimusi informacija siekiant parengti arba įgyvendinti jų pagal tą dalį sudarytą susitarimo memorandumą nepažeidžiami profesinės paslapties reikalavimai.

3.  Rinkos priežiūros institucijų, Komisijos arba ES gaminių atitikties valdybos ir 1 dalyje nurodytų įmonių arba organizacijų keitimasis informacija siekiant parengti arba įgyvendinti jų pagal tą dalį sudarytą susitarimo memorandumą vykdomas laikantis profesinės paslapties reikalavimų. Visiems tolesniems šios informacijos naudojimo atvejams taikomos griežčiausios konfidencialumo, profesinės ir komercinės paslapties garantijos.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vykdyti incidentų arba žalos galutinių naudotojų sveikatai ar saugai, kurią, kaip įtariama, galėjo sukelti tokie gaminiai, stebėseną;

b)  vykdyti incidentų arba žalos galutinių naudotojų sveikatai ar saugumui kurią, kaip įtariama, galėjo sukelti tokie gaminiai, stebėseną;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  rinkti mokslines ir technines žinias sveikatos ir saugos klausimais, ypač turinčiais poveikį sveikatai ir aplinkos apsaugai;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  užmegzti rinkos priežiūros institucijų ir mokslo ar mokslinių tyrimų įstaigų bendradarbiavimą ir keistis informacija bei patirtimi.

Pagrindimas

Rinkos priežiūros institucijų ir mokslo bei mokslinių tyrimų įstaigų dalijimasis žiniomis, informacija ir patirtimi regis abipusiai naudingas, ypač tose srityse, kuriose sparčiai vykdomi moksliniai tyrimai ir inovacijos.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdydamos 1 dalyje nurodytą veiklą, rinkos priežiūros institucijos, laikydamosi rizikos vertinimu pagrįsto požiūrio, vykdo kontrolę ir atsižvelgia bent į šiuos veiksnius:

2.  Vykdydamos 1 dalyje nurodytą veiklą, rinkos priežiūros institucijos, laikydamosi rizikos vertinimu pagrįsto požiūrio ir atsižvelgdamos į atsargumo principą, vykdo kontrolę ir atsižvelgia bent į šiuos veiksnius:

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  gaminiu, pvz., gaminių skaičius rinkoje ir visi su tuo gaminiu susiję pavojai;

i)  gaminiu, pvz., gaminių skaičius rinkoje ir visi su tuo gaminiu susiję pavojai, ypač atkreipiant dėmesį į galimos rizikos aspektą, susijusį su sveikata;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  gaminys gali kelti grėsmę galutinių naudotojų sveikatai arba saugai;

a)  gaminys gali kelti grėsmę galutinių naudotojų sveikatai, pavojų saugai ar saugumui arba sukelti žalą aplinkai;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  gaminys neatitinka taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

b)  gaminys neatitinka taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų arba Direktyvos 2001/95/EB reikalavimų, todėl gali kelti pavojų galutinių naudotojų sveikatai ir saugai.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai gaminiai pašalinami, atšaukiami, draudžiamas arba ribojamas jų pateikimas rinkai, rinkos priežiūros institucija užtikrina, kad per tinklą, sukurtą pagal 31 straipsnį, būtų pranešta Komisijai, taip pat atitinkamai kitoms valstybėms narėms ir galutiniams naudotojams.

Kai gaminiai pašalinami, atšaukiami, draudžiamas arba ribojamas jų pateikimas rinkai, rinkos priežiūros institucija užtikrina, kad per tinklą, sukurtą pagal 31 straipsnį, būtų pranešta Komisijai, taip pat atitinkamai Sąjungos gaminių bandymų įstaigoms, kitoms valstybėms narėms ir galutiniams naudotojams.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Siekdami išspręsti bet kokius ginčus, kylančius dėl to, kad valstybių narių institucijos nevienodai vertina riziką, ekonominės veiklos vykdytojai ir Komisijos atitikties vertinimo įstaigos gali savo pačių iniciatyva arba rinkos priežiūros institucijos prašymu 28 straipsnyje nurodytoje Europos Sąjungos etaloninėje laboratorijoje užsakyti rizikos vertinimą. Toks rizikos vertinimas privalomas visiems suinteresuotiesiems subjektams.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė bent kas 3 metus rengia nacionalinę rinkos priežiūros strategiją. Tokia strategija skatinama laikytis nuoseklaus, visapusiško ir integruoto požiūrio į rinkos priežiūrą ir derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimą valstybės narės teritorijoje; į ją įtraukiami visi sektoriai ir gaminio tiekimo grandinės etapai, įskaitant importą ir skaitmenines tiekimo grandines.

1.  Kiekviena valstybė narė bent kas 4 metus rengia nacionalinę rinkos priežiūros strategiją reaguodama į greitus rinkos pokyčius ir naujai kylančias grėsmes. Tokia strategija skatinama laikytis nuoseklaus, visapusiško ir integruoto požiūrio į rinkos priežiūrą ir derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimą valstybės narės teritorijoje; į ją įtraukiami visi sektoriai ir gaminio tiekimo grandinės etapai, įskaitant importą ir skaitmenines tiekimo grandines. Kurdamos savo nacionalines rinkos priežiūros strategijas valstybės narės konsultuojasi su suinteresuotaisiais subjektais ir jų pastabas paskelbia plačiajai visuomenei.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prioritetinės derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimo sritys;

b)  prioritetinės derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimo sritys; valstybės narės prioritetinėmis sritimis laiko gaminius, kuriems taikomas arba buvo taikytas skubus sprendimas, grindžiamas Direktyvos 2001/95/EB 13 straipsniu;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  numatyti vykdymo užtikrinimo veiksmai, kuriais siekiama sumažinti neatitikties atvejų nustatytose prioritetinėse srityse, be kita ko, prireikus numatant mažiausią tam tikrų kategorijų gaminių, kuriems būdingi aukšti neatitikties lygiai, kontrolės lygį;

c)  numatyti vykdymo užtikrinimo veiksmai, kuriais siekiama sumažinti neatitikties atvejų nustatytose prioritetinėse srityse, be kita ko, prireikus numatant mažiausią tam tikrų kategorijų gaminių, kuriems būdingi aukšti neatitikties lygiai ir kurie galėtų kelti didelę riziką, kontrolės lygį;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  naujos rizikos vartotojams vertinimas, susijęs su gaminiais, kurie gali prisijungti prie interneto ir kelti pavojų vartotojų saugumui;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės apie savo nacionalines rinkos priežiūros strategijas praneša naudodamosi 34 straipsnyje nurodyta sistema.

3.  Valstybės narės apie savo nacionalines rinkos priežiūros strategijas praneša naudodamosi 34 straipsnyje nurodyta sistema ir paskelbia jas plačiajai visuomenei.

Pagrindimas

Didesnis skaidrumas.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  įgaliojimas atlikti ekonominės veiklos vykdytojų organizacijų sistemos auditą, įskaitant auditą bet kokios procedūros, kurią jie taiko, kad užtikrintų atitiktį šiam reglamentui ir taikytiniems derinamiesiems Sąjungos teisės aktams;

Išbraukta.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies e punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  užantspauduoti bet kokias ekonominės veiklos vykdytojo patalpas arba konfiskuoti informaciją, duomenis ar dokumentus tokiam laikotarpiui ir tokiu mastu, kiek tai būtina tyrimui atlikti;

2)  užantspauduoti atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojo patalpas arba konfiskuoti informaciją, duomenis ar dokumentus tokiam laikotarpiui ir tokiu mastu, kiek tai būtina tyrimui atlikti;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  įgaliojimas imtis laikinųjų priemonių, kai nėra kitų veiksmingų priemonių, kuriomis būti galima užkirsti kelią didelei rizikai, įskaitant pirmiausia laikinąsias priemones, kuriomis prieglobos paslaugų teikėjai būti įpareigojami pašalinti turinį arba panaikinti arba apriboti prieigą prie jo, arba nutraukti arba apriboti prieigą prie svetainės, paslaugos ar paskyros, arba laikinąsias priemones, kuriomis domenų registrų tarnybos ar registrų tvarkytojai būtų įpareigojami tam tikram laikotarpiui sustabdyti visiškai tinkamo domeno vardo naudojimą;

h)  įgaliojimas imtis laikinųjų arba galutinių priemonių, susijusių su nesaugiais arba reikalavimų neatitinkančiais gaminiais, kai nėra kitų veiksmingų priemonių, kuriomis būti galima užkirsti kelią didelei rizikai, įskaitant pirmiausia priemones, kuriomis prieglobos paslaugų teikėjai būti įpareigojami pašalinti turinį arba panaikinti arba apriboti prieigą prie jo, arba nutraukti arba apriboti prieigą prie svetainės, paslaugos ar paskyros, arba laikinąsias priemones, kuriomis domenų registrų tarnybos ar registrų tvarkytojai būtų įpareigojami tam tikram laikotarpiui sustabdyti visiškai tinkamo domeno vardo naudojimą;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  įgaliojimas nurodyti grąžinti pelną, gautą už reikalavimų neatitinkančius gaminius;

m)  įgaliojimas nurodyti grąžinti pelną, gautą už reikalavimų neatitinkančius gaminius, ir reikalauti, kad bendrovės paveiktiems vartotojams išmokėtų kompensacijas;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

n)  įgaliojimas skelbti bet kokius galutinius sprendimus, galutines priemones, ekonominės veiklos vykdytojo įsipareigojimus arba pagal šį reglamentą priimtus sprendimus, be kita ko, už neatitikį atsakingo ekonominės veiklos vykdytojo tapatybę.

n)  įgaliojimas skelbti bet kokius galutinius sprendimus, galutines priemones, ekonominės veiklos vykdytojo įsipareigojimus arba pagal šį reglamentą priimtus sprendimus, be kita ko, už neatitiktį atsakingo ekonominės veiklos vykdytojo tapatybę, laikantis griežčiausių konfidencialumo ir profesinės bei komercinės paslapties garantijų, ir sąlygos, kuriose nurodoma, kaip ekonominės veiklos vykdytojas turi išmokėti kompensaciją už vartotojų patirtus nuostolius arba žalą.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Rinkos priežiūros institucijos skelbia ekonominės veiklos vykdytojų joms pateiktus įsipareigojimus, informaciją apie taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi ekonominės veiklos vykdytojai savo teritorijoje, ir informaciją apie bet kokias laikinąsias priemones, kurių pagal šį reglamentą ėmėsi atitinkamos rinkos priežiūros institucijos.

4.  Rinkos priežiūros institucijos skelbia ekonominės veiklos vykdytojų joms pateiktus įsipareigojimus, informaciją apie taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi ekonominės veiklos vykdytojai savo teritorijoje, ir informaciją apie bet kokias laikinąsias priemones, kurių pagal šį reglamentą ėmėsi atitinkamos rinkos priežiūros institucijos, taikydamos griežčiausias konfidencialumo ir profesinės ir komercinės paslapties garantijas.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Rinkos priežiūros institucijos savo įgaliojimus vykdo laikydamosi proporcingumo principo.

5.  Rinkos priežiūros institucijos savo įgaliojimus vykdo laikydamosi atsargumo principo ir proporcingumo principo.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rinkos priežiūros institucijos tinkamu mastu atlieka reikiamas gaminio savybių patikras, tikrindamos dokumentus ir tam tikrais atvejais atlikdamos fizinį ir laboratorinį reprezentatyviojo ėminio tikrinimą.

Rinkos priežiūros institucijos, laikydamosi Komisijos apibrėžtų bendrų metodų, tinkamu mastu atlieka reikiamas gaminio savybių patikras, tikrindamos dokumentus ir tam tikrais atvejais atlikdamos fizinį ir laboratorinį reprezentatyviojo ėminio tikrinimą. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos minimalios skirtingų kategorijų produktų patikrų, kurias rinkos priežiūros institucijos turi atlikti pagal Sąjungos gaminių atitikties tinklo nustatytus prioritetus, procentinės dalys.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai būtina išsaugoti profesinę ir komercinę paslaptį arba apsaugoti asmens duomenis pagal nacionalinės teisės aktus, rinkos priežiūros institucijos laikosi konfidencialumo principo, atsižvelgdamos į reikalavimą skelbti informaciją, kuri turi būti kaip įmanoma išsamesnė siekiant apsaugoti Sąjungos galutinių naudotojų interesus.

Rinkos priežiūros institucijos užtikrina griežčiausias konfidencialumo ir profesinės ir komercinės paslapties garantijas ir apsaugo asmens duomenis pagal nacionalinės teisės aktus, atsižvelgdamos į reikalavimą skelbti informaciją, kuri turi būti kaip įmanoma išsamesnė siekiant apsaugoti Sąjungos galutinių naudotojų interesus.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Sprendimas, ar gaminys kelia didelę riziką, grindžiamas deramu rizikos įvertinimu, atliktu atsižvelgiant į pavojaus pobūdį ir jo pasitvirtinimo tikimybę. Gaminys nelaikomas keliančiu didelę riziką vien todėl, kad yra galimybė užtikrinti didesnį saugumą ar esama kitų gaminių, keliančių mažesnę riziką.

2.  Sprendimas, ar gaminys kelia didelę riziką, grindžiamas deramu rizikos įvertinimu, atliktu atsižvelgiant į pavojaus pobūdį, jo pasitvirtinimo tikimybę ir atsargumo principą. Priimant tokį sprendimą ypač atsižvelgiama į rizikos aspektą, susijusį su sveikata. Gaminys nelaikomas keliančiu didelę riziką vien todėl, kad yra galimybė užtikrinti didesnį saugumą ar esama kitų gaminių, keliančių mažesnę riziką.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teikia nepriklausomas technines ar mokslines konsultacijas Komisijai, įskaitant pagal 31 straipsnį sukurtą tinklą, ir valstybėms narėms;

c)  teikia nepriklausomas technines ar mokslines konsultacijas Komisijai, įskaitant pagal 31 straipsnį sukurtą tinklą, ir valstybėms narėms, taip pat remdamosi naujausiomis mokslinėmis išvadomis praneša apie naujai besiformuojančią riziką;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  veikia kaip žinių apie esamą ir naują riziką vartotojams ir aplinkai, pavyzdžiui, susijusią su cheminėmis medžiagomis, kurios klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai, arba kitomis susirūpinimą keliančiomis medžiagomis vartojimo prekėse, centrai;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  veikia kaip žinių apie naują riziką vartotojams, susijusią su gaminiais, kurie gali prisijungti prie interneto, centrai;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ec) Sąjungos gaminių bandymų įstaigos taip pat padeda Komisijai ir valstybėms narėms kurti bendrus pažangiausius bandymų metodus; užmezgami glaudūs ryšiai tarp Europos cheminių medžiagų agentūros ir kaip žinių centrai veikiančių Sąjungos gaminių bandymų įstaigų, siekiant išvengti sutapimų ir užtikrinti, kad būtų teikiama optimali parama valstybių narių rinkos priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veiklai.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Priimdamos tinkamas rinkos priežiūros priemones, rinkos priežiūros institucijos deramai atsižvelgia į Sąjungos gaminių bandymų įstaigų atliktų bandymų rezultatus, analizę ir išvadas.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašančiosios institucijos prašymu prašomoji institucija nedelsdama imasi visų reikalingų vykdymo užtikrinimo priemonių, naudodamasi jai šiuo reglamentu suteiktais įgaliojimais, kad pašalintų neatitiktį.

1.  Prašančiosios institucijos, Komisijos arba kurio nors kito suinteresuotojo subjekto, pateikiančio tinkamus neatitikties įrodymus, prašymu prašomoji institucija nedelsdama imasi visų reikalingų vykdymo užtikrinimo priemonių, naudodamasi jai šiuo reglamentu suteiktais įgaliojimais, kad pašalintų neatitiktį. Jeigu prašomoji institucija nesiima veiksmų, Komisija gali pati imtis visų būtinų vykdymo užtikrinimo priemonių.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija iki kiekvienų metų birželio 30 d. parengia ataskaitą su valstybių narių pateikta praėjusių kalendorinių metų informacija. Ataskaita skelbiama 34 straipsnyje nurodytoje sistemoje.

Komisija iki kiekvienų metų birželio 30 d. parengia ataskaitą ir jos santrauką su valstybių narių pateikta praėjusių kalendorinių metų informacija. Ataskaita skelbiama 34 straipsnyje nurodytoje sistemoje.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 8 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei valstybės narės muitinė turi pagrindo manyti, kad ekonominės veiklos vykdytojas pakeitė savo gaminių įvežimo į Sąjungos rinką punktą pasirinkdamas kitą valstybę narę dėl to, kad joje kontrolė yra ne tokia griežta ar sisteminga, ji praneša atitinkamoms tos valstybės narės valdžios institucijoms apie ekonominės veiklos vykdytojui priskiriamą rizikos profilį ir gali prašyti Sąjungos gaminių atitikties tinklo stebėti tokių gaminių įvežimą.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad į rinką patektų tik saugūs ir reikalavimus atitinkantys gaminiai.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jis nepažymėtas ar nepaženklintas pagal tuos derinamuosius Sąjungos teisės aktus;

b)  jis nepažymėtas ar nepaženklintas pagal tuos derinamuosius Sąjungos teisės aktus ir šio trūkumo negalima pašalinti per pagrįstos trukmės laikotarpį;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Rinkos priežiūros institucijos pirmenybę teikia gaminiams, kuriuos išleidimui į laisvą apyvartą įgaliotasis ekonominės veiklos vykdytojas deklaravo išleidimui į laisvą apyvartą, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 38 straipsnio 2 dalyje, kurių išleidimas sustabdytas pagal šio reglamento 28 straipsnio 1 dalį.

1.  Rinkos priežiūros institucijos teikia vienodą svarbą visų ekonominės veiklos vykdytojų gaminiams, kurių išleidimas sustabdytas pagal šio reglamento 28 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Komisija leidžia atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant vartotojų grupes, pateikti susistemintą informaciją, kad būtų lengviau nustatyti prioritetus ir pasirinkti bendrą vienu metu vykdomą priežiūros veiklą.

Pagrindimas

Vartotojų organizacijos reguliariai atlieka lyginamuosius produktų bandymus laboratorijose ir padeda nustatyti nesaugius ir reikalavimų neatitinkančius vartojimo gaminius. Remiantis jų nacionaliniu ir Europos lygmeniu surinktais faktais ir duomenimis būtų galima pagerinti Sąjungos gaminių atitikties tinklo veikimą.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  vykdyti rinkos priežiūros institucijų ir muitinių veiklos stebėseną siekiant užtikrinti, kad skirtingose valstybėse narėse būtų vienodu mastu ir taip pat griežtai kontroliuojami suderinti ir nesuderinti gaminiai;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  nustatyti bendrus bandymų metodus, siekiant užtikrinti valstybių narių vykdomos kontrolės vienodumą;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  užtikrinti rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimą ir veiksmingą keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi;

f)  užtikrinti bendradarbiavimą ir palengvinti veiksmingą ir reguliarų keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi tarp valstybių narių, tarp rinkos priežiūros institucijų, taip pat tarp valstybių narių ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ma)  plėtoti vienodą rizikos analizės ir skirtingų rizikos kategorijų apibrėžčių nustatymo praktiką;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies m b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

mb)  stebėti muitinių veiklą ir spręsti jų veiklos trūkumų problemas, dėl kurių gali būti silpniau užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos reikalavimus atitinkantiems Sąjungos gamintojams, palyginti su trečiųjų šalių gamintojais, kurie eksportuoja į Sąjungą, ir būtų skatinama praktika, pagal kurią trečiųjų šalių eksportuotojai renkasi įvežimo į Sąjungą punktus, kuriuose kontrolė ne tokia griežta ar sisteminga;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies m c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

mc)  teikti Europos Parlamentui metinę ataskaitą apie SGAV veiklą;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies m d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

md)  nustatyti procedūras siekiant sukurti visos Europos duomenų bazę, skirtą rinkti duomenis, susijusius su nelaimingais atsitikimais, žala ar nuostoliais galutinių vartotojų sveikatai, jų saugai ir (arba) saugumui arba aplinkai, ir visiems atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams sudaryti sąlygas nesunkiai susipažinti su toje duomenų bazėje teikiama informacija;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija gali keistis konfidencialia su rinkos priežiūra susijusia informacija su trečiųjų šalių reguliavimo institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis, jei su tomis institucijomis ar organizacijomis abipusiškumo pagrindu yra sudariusi konfidencialumo susitarimus.

1.  Komisija gali keistis konfidencialia su rinkos priežiūra susijusia informacija su trečiųjų šalių reguliavimo institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis, taikydama griežčiausias konfidencialumo ir profesinės ir komercinės paslapties garantijas.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos baudos, taikomos pažeidus šio reglamento nuostatas, kuriomis nustatomos ekonominės veiklos vykdytojų pareigos, ir bet kurių derinamųjų Sąjungos teisės aktų, kuriais reglamentuojami gaminiai, kuriems taikomas šis reglamentas, nuostatas, kuriomis nustatomos ekonominės veiklos vykdytojų pareigos, kai tuose teisės aktuose baudos nenumatytos, ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Nustatytos baudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Komisija drauge su valstybėmis narėmis nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos baudos, taikomos pažeidus šio reglamento nuostatas, kuriomis nustatomos ekonominės veiklos vykdytojų pareigos, ir bet kurių Sąjungos teisės aktų, kuriais reglamentuojami gaminiai, nuostatas, kuriomis nustatomos ekonominės veiklos vykdytojų pareigos, kai tuose teisės aktuose baudos nenumatytos, ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Komisija taip pat nustato veiklos taisykles valstybėms narėms, kuriomis vadovaudamosi jos imasi laikinųjų priemonių ir taisomųjų veiksmų, susijusių su reikalavimų neatitinkančiais gaminiais ir reikalavimų neatitinkančiais ekonominės veiklos vykdytojais, siekdamos nedelsiant apsaugoti su rizika susiduriančius vartotojus.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  finansinę mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis kriterijus nėra susijęs su galutiniams naudotojams arba aplinkai sukeltos žalos proporcingumu ir todėl sprendimo dėl sankcijos procese juo nereikėtų vadovautis pirmiausiai.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  neatitikties pobūdį, sunkumą ir trukmę, atsižvelgiant į padarytą žalą galutiniams naudotojams;

b)  neatitikties pobūdį, sunkumą ir trukmę, atsižvelgiant į padarytą žalą galutiniams naudotojams, aplinkai, socialiniams ir ekonominiams interesams;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  finansinę mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros

Nuorodos

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

5.2.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Miroslav Mikolášik

1.3.2018

Svarstymas komitete

16.5.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.7.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

53

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros

Nuorodos

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.12.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

5.2.2018

ENVI

5.2.2018

ITRE

5.2.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

22.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Nicola Danti

23.1.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Priėmimo data

3.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Pateikimo data

6.9.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

28

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

5

-

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marcus Pretzell

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika