ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 un (ES) 2017/1369 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK, 2009/48/EK, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES un 2014/90/ES

6.9.2018 - (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)) - ***I

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referents: Nicola Danti


Procedūra : 2017/0353(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0277/2018

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 un (ES) 2017/1369 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK, 2009/48/EK, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES un 2014/90/ES

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0795),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 33., 114. un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0004/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 23. maija atzinumu[1],

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0277/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Lai Savienībā nodrošinātu produktu brīvu apriti, ir nepieciešams gādāt, lai tie atbilstu prasībām, kas nodrošina augsta līmeņa aizsardzību sabiedrības interesēm, piemēram, veselībai un drošībai kopumā, veselībai un drošībai darba vietā, patērētāju aizsardzību un vides un sabiedriskās drošības aizsardzību. Šo prasību stingra izpilde ir būtiska pienācīgai šo interešu aizsargāšanai un tādu apstākļu izveidošanai, kas ir labvēlīgi godīgai konkurencei Savienības preču tirgū. Tāpēc, lai minēto izpildi nodrošinātu visā iekšējā tirgū, tostarp attiecībā uz produktiem, ko ieved Savienībā no trešām valstīm, ir nepieciešami noteikumi.

(1)  Lai Savienībā nodrošinātu produktu brīvu apriti, ir nepieciešams gādāt, lai tie pilnībā atbilstu Savienības saskaņošanas tiesību aktiem un tāpēc atbilstu prasībām, kas nodrošina augsta līmeņa aizsardzību sabiedrības interesēm, piemēram, veselībai un drošībai kopumā, veselībai un drošībai darba vietā, patērētāju aizsardzību un vides un sabiedriskās drošības aizsardzību. Šo prasību stingra izpilde ir būtiska pienācīgai šo interešu aizsargāšanai un tādu apstākļu izveidošanai, kas ir labvēlīgi godīgai konkurencei Savienības preču tirgū. Tāpēc, lai minēto izpildi nodrošinātu visā iekšējā tirgū neatkarīgi no tā, vai produkti ir laisti tirgū ar tradicionāliem vai elektroniskiem līdzekļiem, un neatkarīgi no tā, vai tie ir ražoti Savienībā vai ievesti Savienībā no trešām valstīm, ir nepieciešami noteikumi.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Savienības noteikumi par produktiem aptver lielu daļu rūpnieciski ražotu produktu Savienībā. Arvien pieaugošais nelikumīgo un neatbilstīgo produktu skaits tirgū rada riskus iedzīvotājiem, kas saskaras ar potenciāli bīstamiem produktiem, bieži vien ir saistīts ar citu Savienības tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem, apdraud Eiropas darba, veselības un vides standartus un kropļo konkurenci. Jo īpaši uzņēmēji, kas pārdod atbilstīgus produktus, saskaras ar konkurences traucējumiem, ko rada tie, kuri ignorē vai tīši pārkāpj noteikumus, lai iegūtu konkurences priekšrocības.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Komisijas paziņojumā “Vienotā tirgus pilnīgošana – plašākas iespējas cilvēkiem un uzņēmējdarbībai”24 kā prioritāte tika noteikta vienotā preču tirgus stiprināšana, vēl vairāk pastiprinot centienus nepieļaut neatbilstīgu produktu laišanu Savienības tirgū. Tas būtu jāpanāk, stiprinot tirgus uzraudzību, nodrošinot pareizus stimulus uzņēmējiem, pastiprinot atbilstības kontroles un veicinot ciešāku pārrobežu sadarbību starp izpildiestādēm, ieskaitot sadarbību ar muitas dienestiem.

(2)  Komisijas paziņojumā “Vienotā tirgus pilnīgošana – plašākas iespējas cilvēkiem un uzņēmējdarbībai”24 kā prioritāte tika noteikta vienotā preču tirgus stiprināšana, vēl vairāk pastiprinot centienus nepieļaut neatbilstīgu produktu laišanu Savienības tirgū. Tas būtu jāpanāk, stiprinot tirgus uzraudzību, nodrošinot skaidrus, pārredzamus un visaptverošus noteikumus uzņēmējiem, pastiprinot atbilstības kontroles un veicinot ciešāku pārrobežu sadarbību starp izpildiestādēm, ieskaitot sadarbību ar muitas dienestiem.

__________________

__________________

24 COM(2015)0550 final, 2015. gada 28. oktobris.

24 COM(2015)0550 final, 2015. gada 28. oktobris.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Būtu jāstiprina tirgus uzraudzības regulējums, lai vēl vairāk uzlabotu atbilstību Savienības saskaņošanas tiesību aktiem par produktiem un to izpildi.

(3)  Pašlaik tirgus uzraudzības noteikumu izpilde ir nepietiekama. Tāpēc būtu jāstiprina tirgus uzraudzības regulējums, lai vēl vairāk uzlabotu atbilstību Savienības saskaņošanas tiesību aktiem par produktiem un to izpildi.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/95/EK25 ir noteiktas vispārējas drošības prasības attiecībā uz visām patēriņa precēm un paredzēti īpaši dalībvalstu pienākumi un pilnvaras attiecībā uz bīstamiem produktiem, kā arī prasības attiecībā uz informācijas apmaiņu, izmantojot Savienības ātrās brīdināšanas sistēmu bīstamu nepārtikas preču jomā (RAPEX). Būtu jādod iespēja tirgus uzraudzības iestādēm veikt specifiskākus pasākumus, kas tām pieejami saskaņā ar minēto direktīvu. Lai sasniegtu augstāku patēriņa preču drošuma līmeni, Direktīvā 2001/95/EK paredzētie un ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 765/200826 pastiprinātie mehānismi informācijas apmaiņai un ātras reaģēšanas situācijām būtu jāpapildina nolūkā padarīt tos efektīvākus.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/95/EK25 ir noteiktas vispārējas drošības prasības attiecībā uz visām patēriņa precēm un paredzēti īpaši dalībvalstu pienākumi un pilnvaras attiecībā uz bīstamiem produktiem, kā arī prasības attiecībā uz informācijas apmaiņu, izmantojot Savienības ātrās brīdināšanas sistēmu bīstamu nepārtikas preču jomā (RAPEX). Būtu jādod iespēja tirgus uzraudzības iestādēm veikt specifiskākus pasākumus, kas tām pieejami saskaņā ar minēto direktīvu. Lai sasniegtu augstāku patēriņa preču drošuma, kvalitātes un uzticamības līmeni, Direktīvā 2001/95/EK paredzētie un ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 765/200826 pastiprinātie mehānismi informācijas apmaiņai un ātras reaģēšanas situācijām būtu jāpapildina nolūkā padarīt tos efektīvākus.

__________________

__________________

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.).

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Šī regula būtu jāattiecina uz produktiem, uz kuriem attiecas pielikumā uzskaitītie Savienības saskaņošanas tiesību akti. Pielikumā uzskaitītajiem tiesību aktiem būtu jāaptver visi Savienības saskaņošanas tiesību akti par rūpnieciski ražotiem produktiem, kas nav pārtika, barība, cilvēkiem paredzētās un veterinārās zāles, dzīvi augi un dzīvnieki, cilvēku izcelsmes produkti un augu un dzīvnieku produkti, kuri ir tieši saistīti ar to turpmāku pavairošanu. Tādējādi Savienības līmenī tiks nodrošināts vienots minēto produktu tirgus uzraudzības regulējums. Šā iemesla dēļ jāgroza vairāki Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem instrumenti, jo īpaši nolūkā svītrot atsauces uz konkrētiem Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumiem. Ja nākotnē tiks pieņemti jauni Savienības saskaņošanas tiesību akti, tad tajos jānosaka, vai šī regula ir piemērojama arī šiem minētajiem tiesību aktiem.

(5)  Šī regula būtu jāattiecina uz produktiem, uz kuriem attiecas pielikumā uzskaitītie Savienības saskaņošanas tiesību akti. Pielikumā uzskaitītajiem tiesību aktiem būtu jāaptver visi Savienības saskaņošanas tiesību akti par rūpnieciski ražotiem produktiem, kas nav pārtika, barība, cilvēkiem paredzētās un veterinārās zāles, dzīvi augi un dzīvnieki, cilvēku izcelsmes produkti un augu un dzīvnieku produkti, kuri ir tieši saistīti ar to turpmāku pavairošanu. Tādējādi Savienības līmenī tiks nodrošināts vienots minēto produktu tirgus uzraudzības regulējums un tiks veicināta patērētāju uzticēšanās Savienības tirgū laistiem produktiem. Šā iemesla dēļ jāgroza vairāki Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem instrumenti, jo īpaši nolūkā svītrot atsauces uz konkrētiem Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumiem. Ja nākotnē tiks pieņemti jauni Savienības saskaņošanas tiesību akti, tad tajos jānosaka, vai šī regula ir piemērojama arī šiem minētajiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Patērētāju drošība lielā mērā ir atkarīga no tādu Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem aktīvas izpildes, kuros paredzētas drošības prasības. Tāpēc ir nepieciešams stiprināt izpildes pasākumus. Šie pasākumi būtu pastāvīgi jāuzlabo un tiem būtu jākļūst aizvien efektīvākiem, lai risinātu pašreizējās pasaules tirgus un aizvien sarežģītākās piegādes ķēdes problēmas.

(7)  Patērētāju drošība lielā mērā ir atkarīga no tādu Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem aktīvas izpildes, kuros paredzētas drošības prasības. Tāpēc ir nepieciešams stiprināt izpildes pasākumus, tostarp attiecībā uz produktiem, kurus tiešsaistē piedāvā pārdošanai tiešajiem lietotājiem Savienībā. Šie pasākumi būtu pastāvīgi jāuzlabo un tiem būtu jākļūst aizvien efektīvākiem, lai risinātu pašreizējās pasaules tirgus un aizvien sarežģītākās piegādes ķēdes problēmas.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Atbildība par Savienības saskaņošanas tiesību aktu izpildi būtu jāuzņemas dalībvalstīm, kuru tirgus uzraudzības iestādēm būtu jānodrošina, ka tiesību akti tiek pilnībā ievēroti. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāiedibina sistemātiska pieeja tirgus uzraudzības un citu izpildes pasākumu efektivitātes nodrošināšanai.

(9)  Atbildība par Savienības saskaņošanas tiesību aktu izpildi būtu jāuzņemas dalībvalstīm, kuru tirgus uzraudzības iestādēm būtu jānodrošina, ka tiesību akti tiek pilnībā ievēroti. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāiedibina saskaņota sistemātiska pieeja tirgus uzraudzības un citu izpildes pasākumu efektivitātes nodrošināšanai. Šajā sakarā dalībvalstīm būtu jāuzrauga valsts tirgus uzraudzības iestādes, lai nodrošinātu, ka tās atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Lai palīdzētu tirgus uzraudzības iestādēm nodrošināt šīs regulas vienādu piemērošanu un novērtētu, vai tās atbilst šīs regulas prasībām, būtu jāizveido efektīva salīdzinošās izvērtēšanas sistēma.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  E-komercijas attīstība lielā mērā notiek, arī pateicoties tam, ka pieaug informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēju skaits, kuri piedāvā starpniecības pakalpojumus — parasti izmantojot platformas un pret atlīdzību —, glabājot trešo personu saturu, bet nekādi to nekontrolējot, tādējādi nedarbojoties neviena uzņēmēja vārdā. Satura par neatbilstīgiem produktiem izņemšanai vai, ja izņemšana nav iespējama, piekļuves šādiem ar minēto pakalpojumu starpniecību piedāvātiem neatbilstīgiem produktiem bloķēšanai nebūtu jāskar noteikumi, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/31/EK55. Konkrētāk, nebūtu jāuzliek pakalpojumu sniedzējiem nedz vispārīgs pienākums pārraudzīt informāciju, ko tie pārraida vai uzglabā, nedz vispārīgs pienākums aktīvi meklēt faktus vai apstākļus, kas norāda uz nelegālu darbību. Turklāt mitināšanas pakalpojumu sniedzēji nebūtu saucami pie atbildības, ja tiem nav faktisku zināšanu vai informācijas par nelikumīgu darbību un tie nezina par faktiem vai apstākļiem, kas liecina par nelegālu darbību vai informāciju.

(13)  E-komercijas attīstība lielā mērā notiek, arī pateicoties tam, ka pieaug informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēju skaits, kuri piedāvā starpniecības pakalpojumus — parasti izmantojot platformas un pret atlīdzību —, glabājot trešo personu saturu, bet nekādi to nekontrolējot, tādējādi nedarbojoties neviena uzņēmēja vārdā. Satura par neatbilstīgiem produktiem izņemšanai vai, ja izņemšana nav iespējama, piekļuves šādiem ar minēto pakalpojumu starpniecību piedāvātiem neatbilstīgiem produktiem bloķēšanai nebūtu jāskar noteikumi, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/31/EK55, vienlaikus ņemot vērā arī Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikumu (ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē.

__________________

__________________

55 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

55 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  Lai gan šajā regulā netiek risināts jautājums par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, tomēr ir jāpatur prātā, ka bieži vien viltoti produkti neatbilst Savienības saskaņošanas tiesību aktos izvirzītajām prasībām, rada nopietnu risku tiešo lietotāju veselībai un drošumam, kropļo konkurenci, apdraud sabiedrības intereses un atbalsta citas nelikumīgas darbības. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāturpina veikt efektīvus pasākumus, nepieļaujot viltotu produktu ievešanu Savienības tirgū atbilstoši Regulai (ES) Nr. 608/2013. Gan efektivitātes nolūkos, gan arī nolūkā veikt efektīvu tirgus uzraudzību attiecībā uz produktiem, kurus Savienības tirgū ieved saskaņā ar šo regulu, muitas iestādēm vajadzētu spēt izmantot to zināšanas un aktuālo informāciju par riskiem saistībā ar produktiem, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Taisnīgākam vienotam tirgum būtu jānodrošina vienādi konkurences apstākļi visiem uzņēmējiem un aizsardzība pret negodīgu konkurenci. Tādēļ ir nepieciešama pastiprināta Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem izpilde. Laba sadarbība starp ražotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm ir būtisks elements, kas saistībā ar produktu ļauj nekavējoties iejaukties un veikt korektīvu pasākumu. Lai tirgus uzraudzības iestādēm būtu kāds, kuram var uzdot jautājumus par produktu atbilstību Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, ir svarīgi, lai būtu kontaktpersona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā. Personai, kas ir atbildīga par šādas atbilstības informācijas sniegšanu, vajadzētu būt ražotājam vai importētājam, vai kādai citai personai, ko šim nolūkam izraudzījies ražotājs, piemēram, citam uzņēmējam. Tās personas lomai, kas ir atbildīga par atbilstības informāciju un uzņēmējdarbību veic Savienībā, ir būtiska nozīme, lai tirgus uzraudzības iestādes nodrošinātu ar kontaktpersonu, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, un lai savlaicīgi veiktu konkrētus uzdevumus nolūkā nodrošināt to, ka produkti atbilst Savienības saskaņošanas tiesību aktu prasībām, tādējādi dodot labumu patērētājiem, darba ņēmējiem un uzņēmumiem Savienībā. Šīs regulas noteikumi, kas paredz, ka jābūt personai, kura veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir atbildīga par atbilstības informāciju, nebūtu jāpiemēro, ja īpašas prasības, kas noteiktas konkrētos tiesību instrumentos par produktiem, faktiski sasniedz tādu pašu rezultātu, proti, Regulas (EK) Nr. 1223/2009 4. pants, Regulas (ES) 2017/745 15. pants un Regulas (ES) 2017/746 15. pants.

(14)  Taisnīgākam vienotam tirgum būtu jānodrošina vienādi konkurences apstākļi visiem uzņēmējiem un aizsardzība pret negodīgu konkurenci. Tādēļ ir nepieciešama pastiprināta Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem izpilde. Laba sadarbība starp ražotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm ir būtisks elements, kas saistībā ar produktu ļauj nekavējoties iejaukties un veikt korektīvu pasākumu. Lai tirgus uzraudzības iestādēm būtu kāds, kuram var uzdot jautājumus par produktu atbilstību Savienības saskaņošanas tiesību aktiem un kurš var veikt pasākumus neatbilstības gadījumu novēršanai, ir svarīgi, lai būtu atsauces persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā. Atsauces personai vajadzētu būt ražotājam, importētājam, ja ražotājs neveic uzņēmējdarbību Savienībā, vai ražotāja pilnvarotam pārstāvim, ko šim nolūkam izraudzījies ražotājs.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a)  E-komercijas attīstība rada zināmas problēmas tirgus uzraudzības iestādēm attiecībā uz to, kā nodrošināt tiešsaistē pārdoto produktu atbilstību un efektīvi īstenot Savienības saskaņošanas tiesību aktus. Palielinās to uzņēmēju skaits, kuri patērētājiem produktus piedāvā tiešā veidā ar elektroniskiem līdzekļiem. Tāpēc atsauces personas loma ir būtiska attiecībā uz to, lai tirgus uzraudzības iestādes nodrošinātu ar kontaktpersonu, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, un lai savlaicīgi veiktu konkrētus uzdevumus nolūkā nodrošināt to, ka produkti atbilst Savienības saskaņošanas tiesību aktu prasībām, tādējādi dodot labumu patērētājiem, darba ņēmējiem un uzņēmumiem Savienībā. Lai novērstu pastāvošos trūkumus un nodrošinātu, ka attiecībā uz produktu Savienībā vienmēr ir kāda atsauces persona, ražotājam, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, gadījumā, ja nav importētāja, būtu jāieceļ pilnvarotais pārstāvis, kuram būtu atsauces personas pienākumi attiecībā pret tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14b)  Atsauces personas pienākumiem nebūtu jāskar spēkā esošie ražotāja, importētāja un pilnvarotā pārstāvja pienākumi un atbildība saskaņā ar attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem. Šīs regulas noteikumi, kas paredz, ka ir jābūt atsauces personai, kura veic uzņēmējdarbību Savienībā, nebūtu jāpiemēro, ja īpašas prasības, kas noteiktas konkrētos tiesību instrumentos par produktiem, faktiski sasniedz tādu pašu rezultātu, proti, Regulas (EK) Nr. 1223/2009 4. pants, Regulas (ES) 2017/745 15. pants un Regulas (ES) 2017/746 15. pants.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Dalībvalstīm būtu jāsniedz palīdzība uzņēmējiem, vai nu ar Regulu (ES) [Ievietot atsauci uz jauno regulu par savstarpēju atzīšanu]56 izveidotajos produktu informācijas punktos informējot par piemērojamiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, vai arī tirgus uzraudzības iestādēm atbilstības partnerības nolīgumu ietvaros sniedzot norādes par piemērojamiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem. Tirgus uzraudzības iestādēm vajadzētu būt iespējai balstīties uz esošo sadarbību ar ieinteresētajām personām un būtu jāatļauj tām noslēgt saprašanās memorandus ar ieinteresētajām personām, lai veicinātu atbilstību vai noteiktu produktu kategoriju neatbilstību attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

(15)  Dalībvalstīm būtu jāsniedz palīdzība uzņēmējiem, ar Regulu (ES) [Ievietot atsauci uz jauno regulu par savstarpēju atzīšanu]56 izveidotajos produktu informācijas punktos informējot par piemērojamiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem. Tirgus uzraudzības iestādēm vajadzētu būt iespējai balstīties uz esošo sadarbību ar ieinteresētajām personām un būtu jāatļauj tām noslēgt saprašanās memorandus ar ieinteresētajām personām, lai palielinātu informētību, sniegtu padomus un norādījumus, stimulētu brīvprātīgus pasākumus, veicinātu atbilstību vai konstatētu produktu kategoriju neatbilstību attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā, tostarp attiecībā uz produktiem, ko piedāvā ar elektroniskiem līdzekļiem.

__________________

__________________

56 Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regula (ES) [...] (OV L, , , lpp.).

56 Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regula (ES) [...] (OV L, , , lpp.).

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  E-tirdzniecības attīstība rada zināmas problēmas saistībā ar tiešo lietotāju veselības un drošuma aizsardzību pret neatbilstošiem produktiem. Tāpēc dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to tirgus uzraudzības pasākumi attiecībā uz tiešsaistē pārdotiem produktiem ir organizēti efektīvi. Pasākumi attiecībā uz šiem produktiem būtu jāveic proaktīvi un reaktīvi, un tajos būtu jāņem vērā dažādi informācijas avoti, piemēram, RAPEX, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) produktu atsaukšanas globālais portāls, patērētāju sūdzības un no citām iestādēm, uzņēmējiem un plašsaziņas līdzekļiem saņemta informācija.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16b)  Veicot tirgus uzraudzību attiecībā uz tiešsaistē piedāvātiem produktiem, tirgus uzraudzības iestādes saskaras ar daudzām grūtībām, piemēram, izsekot pārdošanai tiešsaistē piedāvātiem produktiem, konstatēt atbildīgos uzņēmējus vai veikt riska novērtējumus vai drošuma testus, jo nav fiziskas piekļuves produktiem. Pamatojoties uz esošo kolektīvo pieredzi un labāko praksi, Komisija publicēja Paziņojumu par tiešsaistē pārdoto produktu tirgus uzraudzību (2017/C 250/01), kura mērķis ir veicināt labāku izpratni par Savienības tiesību aktiem par produktiem un panākt vienotāku un saskaņotāku tiesību aktu piemērošanu attiecībā uz tiešsaistē pārdotiem produktiem. Papildus ar šo regulu ieviestajām obligātajām prasībām par tiešsaistē pārdoto produktu tirgus uzraudzības organizāciju dalībvalstis tiek mudinātas izmantot šo paziņojumu kā papildu vadlīniju dokumentu un paraugprakses norādījumus attiecībā uz tirgus uzraudzību un saziņu ar uzņēmumiem un patērētājiem.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

16.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16c)  Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, ka palielinās lietu interneta (IoT) izmantošana un pieaug ar mākslīgo intelektu aprīkotu ierīču skaits, jo lietotāji aizvien vairāk ikdienā lieto savienotas ierīces. Savienības tiesiskajā regulējumā būtu jārisina pašreizējie drošības apdraudējumi šādām ierīcēm, kuras var uzlauzt un kuras tādējādi rada jaunus riskus no attāluma. Lietu interneta un mākslīgā intelekta jomā gan produktu drošums, gan drošība ir būtiski elementi, lai nodrošinātu lietotāju drošumu. Tāpēc šai regulai vajadzētu būt pilnīgā saskaņā ar ENISA regulu [2017/0225(COD)] un paziņojumu “Mākslīgais intelekts Eiropai” (COM(2018)0237).

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

16.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16d)  Digitālo tehnoloģiju pastāvīgas attīstības laikmetā ir jāizpēta jauni uz tirgu balstīti risinājumi, kas varētu veicināt efektīvu tirgus uzraudzību Savienībā. Šajā kontekstā dalībvalstis un Komisija būtu jāmudina apsvērt blokķēdes tehnoloģijas potenciālu un jaunus produktu marķēšanas noteikumus, kas varētu aizstāt tradicionālās marķēšanas metodes, kā arī atvieglot tirgus uzraudzības iestāžu darbu, nodrošinot viegli pieejamu un strukturētu informāciju par produktu elektroniskā veidā.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Tirgus uzraudzības darbībām vajadzētu būt pamatīgām un efektīvām, lai nodrošinātu, ka Savienības saskaņošanas tiesību akti par produktiem tiek piemēroti pareizi. Ņemot vērā, ka uzņēmējiem kontroles var būt slogs, tirgus uzraudzības iestādēm pārbaudes darbības būtu jāorganizē un jāveic, ņemot vērā uzņēmēju intereses un gādājot, lai slogs būtu tikai tāds, kāds nepieciešams efektīvu un lietderīgu kontroļu veikšanai. Turklāt dalībvalstu kompetentajām iestādēm tirgus uzraudzības darbības būtu jāveic vienādi rūpīgi neatkarīgi no tā, vai konkrētā produkta neatbilstība ir svarīga attiecīgās dalībvalsts teritorijā, vai arī tai var būt ietekme uz citas dalībvalsts tirgu.

(18)  Tirgus uzraudzības darbībām vajadzētu būt pamatīgām un efektīvām, lai nodrošinātu, ka Savienības saskaņošanas tiesību akti par produktiem tiek piemēroti pareizi. Ņemot vērā, ka uzņēmējiem kontroles var būt slogs, tirgus uzraudzības iestādēm pārbaudes darbības būtu jāorganizē un jāveic, ņemot vērā šo uzņēmēju intereses un gādājot, lai slogs būtu tikai tāds, kāds nepieciešams efektīvu un lietderīgu kontroļu veikšanai. Turklāt dalībvalstu kompetentajām iestādēm tirgus uzraudzības darbības būtu jāveic vienādi rūpīgi neatkarīgi no tā, vai konkrētā produkta neatbilstība ir svarīga attiecīgās dalībvalsts teritorijā, vai arī tai var būt ietekme uz citas dalībvalsts tirgu. Būtu jāparedz vienoti nosacījumi par tirgus uzraudzības iestāžu veiktajām pārbaudes darbībām, ja produkts rada zināmu vai jaunu risku.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a)  Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumi ir īstenoti daudzos dažādos un specifiskos veidos valstu līmenī. Atšķirības pastāv ne tikai attiecībā uz kompetenču sadalījumu starp tirgus uzraudzības iestādēm, bet arī attiecībā uz iekšējās koordinācijas mehānismiem valsts līmenī, tirgus uzraudzībai atvēlēto finanšu resursu izlietojuma līmeni, tirgus uzraudzības stratēģijām un pieejām, kā arī pilnvarām attiecībā uz neatbilstīgiem produktiem un sankciju līmeni pārkāpuma gadījumā, tādējādi izraisot Savienības saskaņošanas tiesību aktu sadrumstalotu izpildi. Šī sadrumstalotība noved pie tā, ka tirgus uzraudzība dažās valstīs ir stingrāka nekā citās, un varētu izraisīt mazāk efektīvus atturēšanas līdzekļus, nevienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem dažās dalībvalstīs, kā arī potenciālas nelīdzsvarotības produktu drošuma līmenī visā Savienībā.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a)  Piemērojot šo regulu, pilnvaru īstenošanai un izmantošanai vajadzētu būt samērīgai un adekvātai, ņemot vērā neatbilstības gadījuma raksturu un kopējo faktisko vai potenciālo kaitējumu sabiedrības interesēm, kas aizsargātas ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem. Tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāņem vērā visi lietas fakti un apstākļi un būtu jāizvēlas vispiemērotākie pasākumi, kas ir būtiski, lai novērstu neatbilstību konkrētajā gadījumā. Minētajiem pasākumiem vajadzētu būt samērīgiem, efektīviem un atturošiem.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Šai regulai nevajadzētu skart dalībvalstu brīvību izvēlēties tādu izpildes sistēmu, kādu tās uzskata par piemērotu. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai brīvi izvēlēties, vai to tirgus uzraudzības iestādes var veikt izmeklēšanu un izpildi tieši saskaņā ar tām piešķirtajām pilnvarām vai vēršoties kompetentajās tiesās.

(20)  Piemērojot šo regulu, pilnvaru īstenošanai un izmantošanai vajadzētu būt arī saskaņā ar citiem Savienības un valsts tiesību aktiem, tostarp piemērojamām procesuālajām garantijām un pamattiesību principiem, un tai nevajadzētu skart dalībvalstu brīvību izvēlēties tādu izpildes sistēmu, kādu tās uzskata par piemērotu. Dalībvalstīm joprojām vajadzētu spēt saskaņā ar Savienības tiesību aktiem valsts tiesību aktos brīvi noteikt nosacījumus un ierobežojumus pilnvaru īstenošanai. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai brīvi izvēlēties, vai to tirgus uzraudzības iestādes var veikt izmeklēšanu un izpildi tieši saskaņā ar tām piešķirtajām pilnvarām, ar citu kompetento publisko iestāžu palīdzību vai vēršoties kompetentajās tiesās.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Tirgus uzraudzības iestādēm vajadzētu būt piekļuvei visiem pierādījumiem, datiem un informācijai saistībā ar izmeklēšanas priekšmetu, kas nepieciešami, lai noteiktu, vai piemērojamie Savienības saskaņošanas tiesību akti ir pārkāpti, un jo īpaši — lai noteiktu atbildīgo uzņēmēju neatkarīgi no attiecīgo pierādījumu, informācijas vai datu īpašnieka, un neatkarīgi no to atrašanās vietas un formāta, kādā tie tiek turēti. Tirgus uzraudzības iestādēm vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai digitālajā vērtības ķēdē iesaistītās trešās personas sniegtu visus vajadzīgos pierādījumus, datus un informāciju.

(22)  Tirgus uzraudzības iestādēm vajadzētu būt piekļuvei pierādījumiem, datiem, tehniskajām specifikācijām un citai informācijai saistībā ar izmeklēšanas priekšmetu, kas nepieciešami, lai noteiktu, vai piemērojamie Savienības saskaņošanas tiesību akti ir pārkāpti, un jo īpaši — lai noteiktu atbildīgo uzņēmēju neatkarīgi no attiecīgo pierādījumu, informācijas vai datu īpašnieka, un neatkarīgi no to atrašanās vietas un formāta, kādā tie tiek turēti. Tirgus uzraudzības iestādēm vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai digitālajā vērtības ķēdē iesaistītās trešās personas sniegtu visus vajadzīgos pierādījumus, datus un informāciju.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Tirgus uzraudzības iestādēm vajadzētu būt iespējai pieprasīt jebkuram attiecīgā uzņēmēja pārstāvim vai darbiniekam sniegt paskaidrojumus vai faktus, informāciju vai dokumentus, kas saistīti ar pārbaudes uz vietas priekšmetu, un fiksēt minētā pārstāvja vai darbinieka sniegtās atbildes.

(24)  Tirgus uzraudzības iestādēm vajadzētu būt iespējai pieprasīt attiecīgā uzņēmēja pārstāvim vai attiecīgam darbiniekam sniegt paskaidrojumus vai faktus, informāciju vai dokumentus, kas saistīti ar pārbaudes uz vietas priekšmetu, un fiksēt minētā pārstāvja vai darbinieka sniegtās atbildes.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Tirgus uzraudzības iestādēm vajadzētu būt iespējai pārbaudīt to produktu atbilstību Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, kurus paredzēts darīt pieejamus tirgū, un iegūt pierādījumus par neatbilstību. Tādēļ tās būtu jāpilnvaro veikt pārbaudes pirkumus un, ja pierādījumus nevar iegūt ar citiem līdzekļiem, iegādāties produktus, izmantojot citu identitāti.

(25)  Tirgus uzraudzības iestādēm vajadzētu būt iespējai pārbaudīt to produktu atbilstību Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, kurus paredzēts darīt pieejamus tirgū, pārbaudīt tos un veikt reverso inženieriju, lai iegūtu pierādījumus par neatbilstību. Tādēļ tās būtu jāpilnvaro veikt pārbaudes pirkumus un, ja pierādījumus nevar iegūt ar citiem līdzekļiem, iegādāties produktus, izmantojot citu identitāti.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Jo īpaši digitālajā vidē tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāspēj ātri un efektīvi izbeigt neatbilstību, jo īpaši tad, ja uzņēmējs, kas pārdod produktu, slēpj savu identitāti vai pārceļas uz citu Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, lai izvairītos no izpildes. Gadījumos, kad neatbilstības dēļ ir iespējams smags un nelabojams kaitējums tiešajiem lietotājiem, tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāspēj veikt pagaidu pasākumus, ja nav pieejami citi līdzekļi šāda kaitējuma novēršanai vai mazināšanai, tostarp vajadzības gadījumā apturēt tīmekļa vietnes, pakalpojuma vai konta darbību vai uz konkrētu laiku apturēt pilnā domēna nosaukuma darbību saskaņā ar Direktīvā 2000/31/EK noteiktajiem principiem. Turklāt tirgus uzraudzības iestādēm vajadzētu būt pilnvarotām slēgt vai pieprasīt trešās puses pakalpojuma sniedzējam slēgt tīmekļa vietni, pakalpojumu vai kontu vai tā daļu, vai dzēst pilno domēna nosaukumu.

(26)  Jo īpaši digitālajā vidē tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāspēj ātri un efektīvi izbeigt neatbilstību, jo īpaši tad, ja uzņēmējs, kas pārdod produktu, slēpj savu identitāti vai pārceļas uz citu Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, lai izvairītos no izpildes. Gadījumos, kad neatbilstības dēļ ir iespējams smags un nelabojams kaitējums tiešajiem lietotājiem, tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāspēj veikt pasākumus pienācīgi pamatotos gadījumos un samērīgi un ja nav pieejami citi līdzekļi šāda kaitējuma novēršanai vai mazināšanai, tostarp vajadzības gadījumā apturēt tīmekļa vietnes, pakalpojuma vai konta darbību vai uz konkrētu laiku apturēt pilnā domēna nosaukuma darbību saskaņā ar Direktīvā 2000/31/EK noteiktajiem principiem. Turklāt tirgus uzraudzības iestādēm vajadzētu būt pilnvarotām slēgt vai pieprasīt trešās puses pakalpojuma sniedzējam slēgt tīmekļa vietni, pakalpojumu vai kontu vai tā daļu, vai dzēst pilno domēna nosaukumu.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Tirgus uzraudzības iestādes rīkojas uzņēmēju, tiešo lietotāju un plašas sabiedrības interesēs, lai nodrošinātu, ka sabiedrības intereses, kas noteiktas Savienības saskaņošanas tiesību aktos par produktiem, tiek pastāvīgi uzturētas un aizsargātas ar atbilstošām izpildes darbībām un ka atbilstība šādiem tiesību aktiem visā piegādes ķēdē tiek nodrošināta ar atbilstīgu kontroli. Līdz ar to tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāatskaitās uzņēmējiem, tiešajiem lietotājiem un plašai sabiedrībai par veikto darbību efektivitāti un lietderīgumu. Tām būtu jānodrošina piekļuve informācijai par darbību organizāciju un izpildi, ieskaitot kontroles pasākumus, un regulāri jāpublicē informācija par veiktajām darbībām un par šo darbību rezultātiem. Ievērojot konkrētus nosacījumus, tām arī vajadzētu būt tiesīgām publicēt vai darīt pieejamu informāciju par atsevišķu uzņēmēju atbilstību, pamatojoties uz tirgus uzraudzības kontroļu rezultātiem.

(27)  Tirgus uzraudzības iestādes rīkojas uzņēmēju, tiešo lietotāju un plašas sabiedrības interesēs, lai nodrošinātu, ka sabiedrības intereses, kas noteiktas Savienības saskaņošanas tiesību aktos par produktiem, tiek pastāvīgi uzturētas un aizsargātas ar atbilstošām izpildes darbībām un ka atbilstība šādiem tiesību aktiem visā piegādes ķēdē tiek nodrošināta ar atbilstīgu kontroli. Līdz ar to tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāatskaitās uzņēmējiem, tiešajiem lietotājiem un plašai sabiedrībai par veikto darbību efektivitāti un lietderīgumu. Tām būtu jānodrošina piekļuve informācijai par darbību organizāciju un izpildi, ieskaitot kontroles pasākumus, un regulāri jāpublicē informācija par veiktajām darbībām un par šo darbību rezultātiem. Ievērojot konkrētus nosacījumus, tām arī vajadzētu būt tiesīgām publicēt vai darīt pieejamu informāciju par atsevišķu uzņēmēju atbilstību, pamatojoties uz tirgus uzraudzības kontroļu rezultātiem, vienlaikus sniedzot uzņēmējiem iespēju pirms publicēšanas sniegt komentārus par informāciju, kas uz tiem attiecas.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Lai tirgus uzraudzības sistēmas ietvaros visā Savienībā nodrošinātu testu ticamību un konsekvenci, Komisijai būtu jāizraugās Savienības testēšanas iestādes. Turklāt būtu jāizstrādā visaptverošāka informācijas sistēma testa rezultātu apmaiņai Savienībā, lai izvairītos no nevajadzīgas dublēšanās un Savienības līmenī nodrošinātu lielāku saskaņotību.

(33)  Lai tirgus uzraudzības sistēmas ietvaros attiecībā uz konkrētiem produktiem vai konkrētu produktu kategoriju vai grupu vai attiecībā uz konkrētiem riskiem, kas saistīti ar kādu produktu kategoriju vai grupu, visā Savienībā nodrošinātu testu efektivitāti un konsekvenci, Komisijai būtu jāizraugās Savienības testēšanas iestādes. Turklāt būtu jāizstrādā visaptverošāka informācijas sistēma testa rezultātu apmaiņai Savienībā, lai izvairītos no nevajadzīgas dublēšanās un Savienības līmenī nodrošinātu lielāku saskaņotību.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka vienmēr ir pieejami pietiekami finanšu resursi tirgus uzraudzības iestāžu pienācīgai nodrošināšanai ar personālu un aprīkojumu. Efektīva tirgus uzraudzības darbība prasa lielus resursus, un katrā konkrētā brīdī būtu jānodrošina stabili resursi tādā līmenī, kāds atbilst izpildes vajadzībām. Tāpēc publiskais finansējums būtu jāpapildina ar maksu iekasēšanu, lai segtu izmaksas, kas radušās, veicot tirgus uzraudzības darbības saistībā ar produktiem, kuriem konstatēta neatbilstība; būtu pienācīgi jāņem vērā uzņēmēja līdzšinējā atbilstība.

(35)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka vienmēr ir pieejami pietiekami finanšu resursi tirgus uzraudzības iestāžu pienācīgai nodrošināšanai ar personālu un aprīkojumu. Efektīva tirgus uzraudzības darbība prasa lielus resursus, un katrā konkrētā brīdī būtu jānodrošina stabili resursi tādā līmenī, kāds atbilst izpildes vajadzībām. Administratīvās un automatizētas pārbaudes nevar aizstāt fiziskās pārbaudes, kas garantē būtisku produkta atbilstību attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem. Tāpēc publiskais finansējums būtu jāpapildina ar maksu iekasēšanu, lai segtu izmaksas, kas radušās, veicot tirgus uzraudzības darbības saistībā ar produktiem, kuriem konstatēta neatbilstība; būtu pienācīgi jāņem vērā uzņēmēja līdzšinējā atbilstība.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Efektīvs veids, kā nodrošināt, lai nedroši vai neatbilstīgi produkti netiktu laisti Savienības tirgū, būtu atklāt šādus produktus, pirms tie tiek laisti brīvā apgrozībā. Muitas dienestiem kā iestādēm, kuras atbild par tādu produktu kontroli, ko ieved Savienības muitas teritorijā, ir pilnīgs pārskats par tirdzniecības plūsmu pāri ārējām robežām, un tāpēc tiem, pamatojoties uz riska novērtējumu, būtu jāveic atbilstošas kontroles, lai uzlabotu tirgus drošību. Vienotu Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem izpildi var panākt vienīgi tad, ja tirgus uzraudzības iestādes un muitas dienesti sistemātiski sadarbojas un apmainās ar informāciju. Šiem dienestiem būtu laikus jāsaņem no tirgus uzraudzības iestādēm visa vajadzīgā informācija par neatbilstīgiem produktiem vai informācija par uzņēmējiem, saistībā ar kuriem ir konstatēts lielāks neatbilstības risks. Savukārt muitas dienestiem būtu laikus jāinformē tirgus uzraudzības iestādes par produktu laišanu brīvā apgrozībā un par kontroļu rezultātiem, ja tāda informācija ir būtiska saistībā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem izpildi. Turklāt, ja Komisija uzzina par nopietnu risku, ko rada importēts produkts, tai būtu jāinformē dalībvalstis par minētajiem riskiem, lai pirmajās ievešanas vietās Savienībā nodrošinātu koordinētas un efektīvākas atbilstības un izpildes kontroles.

(38)  Efektīvs veids, kā nodrošināt, lai nedroši vai neatbilstīgi produkti netiktu laisti Savienības tirgū, būtu atklāt šādus produktus, pirms tie tiek laisti brīvā apgrozībā. Muitas dienestiem kā iestādēm, kuras atbild par tādu produktu kontroli, ko ieved Savienības muitas teritorijā, ir pilnīgs pārskats par tirdzniecības plūsmu pāri ārējām robežām, un tāpēc tiem, pamatojoties uz riska novērtējumu, būtu jāveic atbilstošas kontroles, lai uzlabotu tirgus drošību, nodrošinot augstu sabiedrības interešu aizsardzības līmeni. Vienotu Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem izpildi var panākt vienīgi tad, ja tirgus uzraudzības iestādes un muitas dienesti sistemātiski sadarbojas un apmainās ar informāciju. Šiem dienestiem būtu laikus jāsaņem no tirgus uzraudzības iestādēm visa vajadzīgā informācija par neatbilstīgiem produktiem vai informācija par uzņēmējiem, saistībā ar kuriem ir konstatēts lielāks neatbilstības risks. Savukārt muitas dienestiem būtu laikus jāinformē tirgus uzraudzības iestādes par produktu laišanu brīvā apgrozībā un par kontroļu rezultātiem, ja tāda informācija ir būtiska saistībā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem izpildi. Turklāt, ja Komisija uzzina par nopietnu risku, ko rada importēts produkts, tai būtu jāinformē dalībvalstis par minētajiem riskiem, lai pirmajās ievešanas vietās Savienībā nodrošinātu koordinētas un efektīvākas atbilstības un izpildes kontroles.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(38a)  Komisijai būtu jāuzrauga muitas dienestu sniegums un jānovērš trūkumi sniegumā, kas varētu izraisīt vienlīdzīgas konkurences apstākļu pavājināšanos atbilstīgiem Savienības ražotājiem salīdzinājumā ar trešo valstu ražotājiem, kuri eksportē preces uz Savienību. Komisijai būtu arī jāpievēršas trešo valstu eksportētāju praksei izvēlēties tādas iebraukšanas vietas Savienībā, kur kontrole ir mazāk stingra vai sistemātiska.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Lai atbalstītu muitas dienestus un tirgus uzraudzības iestādes ar tādu produktu kontrolēm saistītu uzdevumu veikšanā, ko ieved Savienības muitas teritorijā, labvēlīgāks režīms būtu jānodrošina attiecībā uz produktiem, kurus laišanai brīvā apgrozībā deklarējis atzītais uzņēmējs, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 952/2013 38. panta 2. punktā, kamēr nav izveidota procedūra apmaiņai ar informāciju par atzīto uzņēmēju statusu un to atbilstības vēsturi saistībā ar produktu drošumu. Attiecībā uz produktiem, ko laiž brīvā apgrozībā, šāda pieeja ļautu veikt daudz mērķtiecīgu un uz riska novērtējumu balstītu kontroli.

(39)  Lai atbalstītu muitas dienestus un tirgus uzraudzības iestādes ar tādu produktu kontrolēm saistītu uzdevumu veikšanā, ko ieved Savienības muitas teritorijā, labvēlīgāks režīms būtu jānodrošina attiecībā uz produktiem, kurus laišanai brīvā apgrozībā deklarējis atzītais uzņēmējs, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 952/2013 38. panta 2. punktā, kamēr nav izveidota procedūra apmaiņai ar informāciju par atzīto uzņēmēju statusu un to atbilstības vēsturi saistībā ar atbilstību Savienības saskaņošanas tiesību aktiem un produktu drošumu. Attiecībā uz produktiem, ko laiž brīvā apgrozībā, šāda pieeja ļautu veikt daudz mērķtiecīgu un uz riska novērtējumu balstītu kontroli.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(40a)  Būtu jānodrošina efektīva, ātra un precīza informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm un Komisiju. Regulā (EK) Nr. 765/2008 ir paredzēti vairāki instrumenti (piemēram, tirgus uzraudzības informācijas un saziņas sistēma (ICSMS) un Kopienas ātrās ziņošanas sistēma par apdraudējumiem, kas izriet no patēriņa produktu lietošanas (RAPEX)), kuri ļauj veikt koordinēšanu starp tirgus uzraudzības iestādēm Savienībā. Šie instrumenti, kā arī saskarne, kas ļauj pārsūtīt datus no ICSMS uz RAPEX sistēmu, būtu jāuztur un turpmāk jāpilnveido, lai pilnībā izmantotu to potenciālu un palīdzētu uzlabot sadarbības līmeni un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41)  Šajā sakarā ir nepieciešams saglabāt un turpmāk attīstīt pašreizējo Tirgus uzraudzības informācijas un saziņas sistēmu (ICSMS). Nolūkā vākt informāciju, kas saistīta ar Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem izpildi, ICSMS būtu jāuzlabo un jādara pieejama Komisijai, vienotajiem sadarbības birojiem un tirgus uzraudzības iestādēm, kā arī, izmantojot publisku saskarni, — plašai sabiedrībai. Turklāt būtu jāizstrādā elektroniska saskarne, lai valstu muitas sistēmas un tirgus uzraudzības iestādes varētu efektīvi apmainīties ar informāciju.

(41)  Nolūkā vākt informāciju, kas saistīta ar Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem izpildi, ICSMS būtu jāuzlabo un jādara pieejama Komisijai, vienotajiem sadarbības birojiem un tirgus uzraudzības iestādēm, kā arī, izmantojot publisku saskarni, — plašai sabiedrībai. Turklāt būtu jāizstrādā elektroniska saskarne, lai valstu muitas sistēmas un tirgus uzraudzības iestādes varētu efektīvi apmainīties ar informāciju.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Komisijai būtu jāveic šīs regulas izvērtējums attiecībā pret tās mērķiem. Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu59 22. punktu izvērtēšanai, kuras pamatā ir lietderība, efektivitāte, būtiskums, saskaņotība un pievienotā vērtība, būtu jāveido pamats ietekmes novērtējumiem par turpmākās rīcības iespējām.

(42)  Komisijai būtu jāveic šīs regulas izvērtējums attiecībā pret tās mērķiem, ņemot vērā arī jaunākās tehnoloģiskās, ekonomiskās, komerciālās un juridiskās norises un īpašu uzmanību pievēršot lietu interneta un mākslīgā intelekta ierīcēm un jauniem, inovatīviem un uz tirgu balstītiem risinājumiem. Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu59 22. punktu izvērtēšanai, kuras pamatā ir lietderība, efektivitāte, būtiskums, saskaņotība un pievienotā vērtība, būtu jāveido pamats ietekmes novērtējumiem par turpmākās rīcības iespējām, tostarp šīs regulas darbības jomas paplašināšanai attiecībā uz nesaskaņotiem produktiem.

__________________

__________________

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44)  Sankciju dažādība Savienībā ir viens no galvenajiem nepietiekamas atturēšanas un nevienlīdzīgas aizsardzības iemesliem. Noteikumi par sankciju, tostarp naudassodu, piemērošanu ir valsts jurisdikcijā, un tāpēc būtu jānosaka ar valsts tiesību aktiem. Tomēr attiecībā uz sodu lieluma noteikšanu būtu jāizveido vienoti kritēriji un vadoši principi, lai panāktu vienotu un efektīvu atturošu iedarbību visā Savienībā. Lai novērstu vājās vietas, kas varētu veicināt labvēlīgāku apstākļu meklēšanu, ir būtiski noteikt kritēriju kopumu, kas ļauj noteikt efektīvu, samērīgu un atturošu sodu apmēru visā Savienībā, jo īpaši attiecībā uz uzņēmēju rīcību pagātnē, sadarbību izmeklēšanas laikā, ko veic tirgus uzraudzības iestādes, un kaitējuma līmeni.

(44)  Sankciju dažādība Savienībā ir viens no galvenajiem nepietiekamas atturēšanas un nevienlīdzīgas aizsardzības iemesliem. Noteikumi par sankciju, tostarp naudassodu, piemērošanu ir valsts jurisdikcijā, un tāpēc būtu jānosaka ar valsts tiesību aktiem. Tomēr attiecībā uz sodu lieluma noteikšanu būtu jāizveido vienoti kritēriji un vadoši principi, lai panāktu vienotu un efektīvu atturošu iedarbību visā Savienībā. Lai novērstu vājās vietas, kas varētu veicināt labvēlīgāku apstākļu meklēšanu, ir būtiski noteikt kritēriju kopumu, kas ļauj noteikt efektīvu, samērīgu un atturošu sodu apmēru visā Savienībā, jo īpaši attiecībā uz uzņēmēju rīcību pagātnē, it sevišķi tad, ja konstatēti atkārtoti Savienības produktu atbilstības noteikumu pārkāpumi, sadarbību izmeklēšanas laikā, ko veic tirgus uzraudzības iestādes, un kaitējuma līmeni un smagumu.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44a)  Lai nodrošinātu valstu tirgus uzraudzības iestāžu efektīvu salīdzinošo izvērtēšanu attiecībā uz darbībām, ko tās veic saskaņā ar šo regulu, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz salīdzinošo izvērtēšanu plāna noteikšanu, kritēriju noteikšanu attiecībā uz salīdzinošās izvērtēšanas grupas sastāvu, salīdzinošajā izvērtēšanā izmantoto metodiku, grafiku, periodiskumu un citiem uzdevumiem saistībā ar salīdzinošo izvērtēšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47)  Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Tādējādi šī regula jāinterpretē un jāpiemēro, ievērojot minētās tiesības un principus. Konkrēti, šīs regulas nolūks ir pilnībā nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzību, darījumdarbības brīvību, vārda un informācijas brīvību, tiesības uz īpašumu un tiesības uz personas datu aizsardzību,

(47)  Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un pastāv dalībvalstu konstitucionālajās tradīcijās. Tādējādi šī regula jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem, tostarp tiem, kas attiecas uz vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu. Konkrēti, šīs regulas nolūks ir pilnībā nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzību, darījumdarbības brīvību, vārda un informācijas brīvību, tiesības uz īpašumu un tiesības uz personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

1. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Šīs regulas mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus darbību, stiprinot produktu tirgus uzraudzību, lai nodrošinātu, ka Savienības tirgū ir pieejami tikai atbilstīgi produkti, kas atbilst prasībām, kuras nodrošina augstu sabiedrības interešu aizsardzības līmeni, piemēram, attiecībā uz veselību un drošumu kopumā, veselību un drošību darbavietā, patērētāju aizsardzību, vides aizsardzību un sabiedrības drošību.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā regulā paredzēti noteikumi un procedūras atbilstības informācijas sniegšanai par konkrētiem produktiem, uz kuriem attiecas Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo minēto produktu tirdzniecības nosacījumus. Ar to izveido sistēmu sadarbībai ar uzņēmējiem šādu produktu jomā.

Tajā paredzēti arī noteikumi un procedūras atbilstības informācijas sniegšanai par konkrētiem produktiem, uz kuriem attiecas Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo minēto produktu tirdzniecības nosacījumus. Ar to izveido sistēmu sadarbībai ar uzņēmējiem šādu produktu jomā.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā regulā ir paredzēta arī tirgus uzraudzības sistēma šādiem produktiem, lai nodrošinātu, ka tie atbilst prasībām, kas nodrošina augsta līmeņa aizsardzību sabiedrības interesēm, piemēram, veselībai un drošībai kopumā, veselībai un drošībai darbavietā, patērētāju aizsardzībai un vides un drošības aizsardzībai.

svītrots

Pamatojums

Labāk norādīti šīs regulas mērķi.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šīs regulas 26., 27., 28., 29. un 30. pantu piemēro visiem produktiem, uz kuriem attiecas Savienības tiesību akti, ciktāl citos Savienības tiesību aktos nav īpašu noteikumu par Savienības tirgū ievestu produktu kontroles organizēšanu.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  “tirgus uzraudzība” ir darbības un pasākumi, ko tirgus uzraudzības iestādes veic, lai nodrošinātu, ka produkti atbilst Savienības saskaņošanas tiesību aktu prasībām, un lai nepieļautu, ka tie apdraud veselību, drošību vai jebkuru citu sabiedrības interešu aizsardzības aspektu;

(3)  “tirgus uzraudzība” ir darbības un pasākumi, ko tirgus uzraudzības iestādes veic, lai nodrošinātu, ka produkti atbilst Savienības saskaņošanas tiesību aktu prasībām, un lai nepieļautu, ka tie apdraud veselību un drošumu kopumā, veselību un drošību darbavietā, patērētāju aizsardzību, sabiedrības drošību vai jebkuru citu sabiedrības interešu aizsardzības aspektu;

Pamatojums

Labāk norādīti šīs regulas mērķi.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 12. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  “uzņēmējs” ir ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai izplatītājs, tostarp:

(12)  “uzņēmējs” ir ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai izplatītājs un jebkura cita persona, kurai ir pienākumi saistībā ar to, lai produktus darītu pieejamus tirgū saskaņā ar attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, tostarp:

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  “nopietns risks” ir jebkāds nopietns risks, ieskaitot nopietnu risku, kura ietekme nav tūlītēja, kur vajadzīga ātra tirgus uzraudzības iestāžu iejaukšanās;

(15)  “nopietns risks” ir jebkāds nopietns risks, ieskaitot risku, kura ietekme nav tūlītēja, kur vajadzīga ātra tirgus uzraudzības iestāžu iejaukšanās un saistītās darbības;

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Persona, kas ir atbildīga par atbilstības informāciju

Atsauces persona

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Produktu var darīt pieejamu tirgū tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1.  Produktu var darīt pieejamu tirgū tikai tad, ja attiecībā uz šo produktu ir atsauces persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ražotājs uzņēmējdarbību veic Savienībā vai Savienībā ir vismaz viena no turpmāk norādītajām personām, kas saistīta ar produktu:

svītrots

(i)  importētājs;

 

(ii)  fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kam ir ražotāja rakstiska pilnvara, ar kuru tā izraudzīta par personu, kas ir atbildīga par 3. punktā uzskaitīto uzdevumu veikšanu, un ar kuru tai ir uzdots veikt minētos uzdevumus ražotāja vārdā;

 

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ražotāja, importētāja vai citas personas, kas atbilst a) apakšpunkta prasībām, identitāte un kontaktinformācija ir publiski pieejama saskaņā ar 4. punktu un ir norādīta vai identificējama saskaņā ar 5. punktu.

svītrots

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Šā panta 1. punkta vajadzībām atsauces persona ir jebkura no šādām:

 

(a) ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā;

 

(b) ja ražotājs neveic uzņēmējdarbību Savienībā — importētājs;

 

(c) ja ražotājs neveic uzņēmējdarbību Savienībā un ja nav importētāja — pilnvarotais pārstāvis, kam ir ražotāja rakstiska pilnvara 3. punktā uzskaitīto uzdevumu veikšanai ražotāja uzdevumā.

 

Pilnvaru, kas minēta c) apakšpunktā, paraksta gan ražotājs, gan attiecīgais pilnvarotais pārstāvis.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta nolūkos “persona, kas ir atbildīga par atbilstības informāciju” ir persona — ražotājs, importētājs vai cita persona —, kas saistībā ar produktu atbilst 1. punkta a) apakšpunkta prasībām, vai, ja ir vairāk nekā viena šāda persona, tad jebkura no tām.

svītrots

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Persona, kas ir atbildīga par atbilstības informāciju, veic šādus uzdevumus:

3.  Neskarot uzņēmēju pienākumus un atbildību saskaņā ar piemērojamajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, atsauces persona veic šādus uzdevumus:

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ja produktam piemērojamie Savienības saskaņošanas tiesību akti paredz ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, tirgus uzraudzības iestādes vajadzībām, tik ilgi, cik prasīts minētajos tiesību aktos, glabā deklarāciju un tehnisko dokumentāciju;

(a)  ja produktam piemērojamie Savienības saskaņošanas tiesību akti paredz ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, ar ko apliecina, ka ES atbilstības deklarācija un tehniskā dokumentācija ir sagatavota, tirgus uzraudzības iestādes vajadzībām tik ilgi, cik prasīts minētajos tiesību aktos, glabā atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju;

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  ja tiek apsvērta iespēja vai ja ir iemesls uzskatīt, ka attiecīgais produkts neatbilst piemērojamajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties par to informē ražotāju un attiecīgā gadījumā citus uzņēmējus;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pēc tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādās darbībās, kas tiek veiktas, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, mazinātu produkta radītus riskus.

(c)  sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm un nekavējoties rīkojas, lai likvidētu vai novērstu jebkādu neatbilstību attiecīgajam produktam piemērojamos Savienības saskaņošanas tiesību aktos noteiktajām prasībām, vai, ja tas nav iespējams, mazinātu šī produkta radītus riskus;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  informē attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes par to, ka pilnvarojums, ar ko viņš iecelts par uzņēmēju, kurš atbildīgs par atbilstību saskaņā ar 1.a punkta c) apakšpunktu, ir izbeigts.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ražotāji tās personas identitāti un kontaktinformāciju, kas attiecībā uz produktu ir atbildīga par atbilstības informāciju, publisko vai nu savā tīmekļa vietnē, vai, ja tiem nav savas tīmekļa vietnes, ar jebkādiem citiem līdzekļiem, kas dod iespēju plašai sabiedrībai Savienībā bez maksas viegli piekļūt šai informācijai.

svītrots

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Tās personas identitāti un kontaktinformāciju, kas attiecībā uz produktu ir atbildīga par atbilstības informāciju, norāda uz produkta, tā iepakojuma, pakas vai pavaddokumentā, vai arīir identificējama no informācijas, kas uz tiem norādīta.

5.  Atsauces personas attiecībā uz produktu vārdu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto prečzīmi un kontaktinformāciju, tostarp pasta adresi, norāda uz produkta vai, ja tas nav iespējams, ņemot vērālielumu vai fiziskās īpašības, uz tā iepakojuma, pakas vai pavaddokumentā.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Uzņēmēji, kas produktu pārdošanai piedāvā tiešsaistē, kopā ar savu pārdošanas piedāvājumu norāda atsauces personas attiecībā uz produktu vārdu, reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto prečzīmi un kontaktinformāciju personu. Šajā sakarā tiešsaistes tirdzniecības vietas atvieglo iepriekš minētās informācijas parādīšanu attiecībā uz produktiem, kurus pārdod ar to starpniecību.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Šā panta 1. punkta nolūkā:

svītrots

(a)  ražotāji 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minēto personu var izraudzīties neatkarīgi no tā, vai viņiem ir tiesības vai pienākums iecelt pilnvaroto pārstāvi saskaņā ar tiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, kas piemērojami attiecīgajam produktam;

 

(b)  ja ražotājam saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem ir šādas tiesības vai šāds pienākums, pilnvarotā pārstāvja iecelšanu saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem var uzskatīt par izraudzīšanos šā panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkta nolūkā ar nosacījumu, ka iecelšana atbilst minētā punkta prasībām.

 

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Savienības saskaņošanas tiesību akti paredz, ka jāsagatavo ES atbilstības deklarācija, ražotājs to publisko vai nu savā tīmekļa vietnē, vai, ja tam nav savas tīmekļa vietnes, ar jebkādiem citiem līdzekļiem, kas dod iespēju plašai sabiedrībai Savienībā bez maksas viegli piekļūt šai deklarācijai.

Ja Savienības saskaņošanas tiesību akti paredz, ka jāsagatavo ES atbilstības deklarācija, ražotājs to publisko vai nu savā tīmekļa vietnē, vai, ja tam nav savas tīmekļa vietnes, ar jebkādiem citiem līdzekļiem, kas dod iespēju plašai sabiedrībai Savienībā bez maksas ērti un viegli piekļūt šai deklarācijai.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Šā panta 1. punkta nolūkā attiecībā uz produktu informācijas punktu uzdevumiem piemēro [Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 764/2008 10. pantu / Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) … par savstarpējās atzīšanas principu 9. pantu].

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Dalībvalstis nodrošina produktu informācijas punktu pamanāmību un nodrošina tiem pietiekamas pilnvaras un atbilstošus resursus pienācīgai savu uzdevumu veikšanai. Produktu informācijas punkti sniedz pakalpojumus saskaņā ar [Vienotās digitālo vārtejas regulu].

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c Lai palielinātu informētību par Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, Komisija sagatavo vispārēju informāciju par Savienības saskaņošanas tiesību aktos noteiktajām produktu prasībām un produktu informācijas punkti to sniedz uzņēmējiem un publicē tiešsaistē vienotā, pārredzamā, pieejamā un lietotājdraudzīgā veidā.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.d Komisija paredz un nodrošina efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un produktu informācijas punktiem dažādās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. pants

Svītrots

Atbilstības partnerības nolīgumi

 

1.  Tirgus uzraudzības iestāde ar uzņēmēju, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā, var noslēgt partnerības nolīgumu, saskaņā ar kuru iestāde piekrīt sniegt uzņēmējam padomus un norādījumus saistībā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, kas piemērojami produktiem, par kuriem attiecīgais uzņēmējs ir atbildīgs.

 

Nolīgums neattiecas uz atbilstības novērtēšanas darbībām, kas saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem uzticētas paziņotajām struktūrām.

 

2.  Ja tirgus uzraudzības iestāde noslēdz partnerības nolīgumu saskaņā ar 1. punktu, tā šo faktu ievada 34. pantā minētajā sistēmā, kā arī norāda ziņas par vienošanās darbības jomu un savu un attiecīgā uzņēmēja nosaukumu un adresi.

 

3.  Ja tirgus uzraudzības iestāde noslēdz partnerības nolīgumu saskaņā ar 1. punktu, citas tirgus uzraudzības iestādes informē minēto iestādi par visiem pagaidu pasākumiem, ko tās veikušas pret uzņēmēju, un visiem uzņēmēja veiktajiem korektīvajiem pasākumiem, kas saistīti ar atbilstību piemērojamajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem.

 

4.  Tirgus uzraudzības iestāde, kas noslēdz partnerības nolīgumu saskaņā ar 1. punktu, var piemērot uzņēmējam maksu, kas atbilst izmaksām, kuras iestādei pamatoti radušās, pildot savas funkcijas saskaņā ar 1. un 2. punktu.

 

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saprašanās memorandi ar ieinteresētajām personām

Tirgus uzraudzības iestāžu un uzņēmēju sadarbība

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tirgus uzraudzības iestādes var noslēgt saprašanās memorandus ar uzņēmumiem vai organizācijām, kas pārstāv uzņēmumus, vai tiešajiem lietotājiem, veicot vai finansējot kopīgus pasākumus, kuru mērķis ir noteikt neatbilstību vai veicināt atbilstību konkrētos ģeogrāfiskos apgabalos vai saistībā ar konkrētām produktu kategorijām.

Tirgus uzraudzības iestādes var noslēgt saprašanās memorandus ar uzņēmējiem vai organizācijām, kas pārstāv uzņēmējus, citām attiecīgām iestādēm vai tiešajiem lietotājiem, veicot vai finansējot kopīgus pasākumus, kuru mērķis ir palielināt informētību, sniegt padomus un norādījumus attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, veicināt brīvprātīgos pasākumus, noteikt neatbilstību vai veicināt atbilstību konkrētos ģeogrāfiskos apgabalos vai saistībā ar konkrētiem produktiem, tostarp tiešsaistē pārdotiem produktiem, vai produktu kategorijām, jo īpaši tām, par kurām bieži tiek konstatēts, ka tās rada nopietnu risku.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja saprašanās memorands ir noslēgts ar uzņēmējiem tiešā veidā, tas neliedz citiem uzņēmējiem, kas dara pieejamus tirgū tās pašas kategorijas produktus, lūgt pievienoties minētajam memorandam.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecīgā tirgus uzraudzības iestāde memorandu dara pieejamu plašai sabiedrībai un informāciju par to ievada 34. pantā minētajā sistēmā.

Attiecīgā tirgus uzraudzības iestāde memorandu dara pieejamu plašai sabiedrībai, Komisijai un dalībvalstīm un informāciju par to ievada 34. pantā minētajā sistēmā, sniedzot sīkāku informāciju par memoranda darbības jomu un iesaistīto pušu nosaukumiem un adresēm.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Tīkls, kas izveidots saskaņā ar 31. pantu, pēc dalībvalsts lūguma palīdz saprašanās memorandu sagatavošanā un īstenošanā.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Tirgus uzraudzības iestāde un 1. punktā minētās puses, noslēdzot saprašanās memorandus, nodrošina, ka šie memorandi nerada negodīgu konkurenci starp uzņēmējiem un ka tajos ir ietverti noteikumi ar mērķi aizsargāt pušu, informācijas un attiecīgo darbību konfidencialitāti, objektivitāti, neatkarību un neitralitāti. Ja kāda no pusēm pārkāpj kādu no minētajiem noteikumiem, saprašanās memorandu izbeidz.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Informācijas apmaiņa starp tirgus uzraudzības iestādēm un 1. punktā minētajiem uzņēmumiem vai organizācijām nolūkā sagatavot vai īstenot saprašanās memorandu, ko tās noslēdz saskaņā ar minēto punktu, nav uzskatāma par dienesta noslēpuma prasību pārkāpumu.

3.  Informācijas apmaiņa starp tirgus uzraudzības iestādēm un 1. punktā minētajām pusēm nolūkā sagatavot vai īstenot saprašanās memorandu, ko tās noslēdz saskaņā ar minēto punktu, nav uzskatāma par dienesta noslēpuma prasību pārkāpumu.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Patērētājiem, izmantojot tiešsaistes portālu, jāgūst informācija par tiesībām, kas saistītas ar neatbilstīgiem produktiem, ko viņi iegādājušies, piemēram, tiesībām uz produkta aizstāšanu, kompensācijas saņemšanu, regresa tiesībām, un kontaktinformācija, kur vērsties, lai saņemtu visu informāciju konkrētā gadījumā.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

10. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. pants

svītrots

Tirgus uzraudzības iestāžu pienākumi attiecībā uz organizēšanu

 

1.  Tirgus uzraudzības iestādes izveido piemērotus mehānismus saziņai un koordinācijai ar citām tirgus uzraudzības iestādēm.

 

2.  Tirgus uzraudzības iestādes saistībā ar produktiem, uz kuriem attiecas pielikumā noteiktie Savienības saskaņošanas tiesību akti, izstrādā šādas procedūras:

 

(a)  procedūras, kas paredzētas, lai izskatītu sūdzības vai ziņojumus par jautājumiem, kas saistīti ar riskiem;

 

(b)  procedūras, kas paredzētas, lai uzraudzītu tādus nelaimes gadījumus vai kaitējumu cilvēku veselībai vai tiešo lietotāju drošībai, par kuriem ir aizdomas, ka tos izraisījuši šādi produkti;

 

(c)  procedūras, ar kurām pārbauda, vai ir veikti korektīvie pasākumi, kas uzņēmējiem jāveic;

 

(d)  procedūras ar drošuma jautājumiem saistīto zinātnisko un tehnisko zināšanu vākšanai un pētīšanai.

 

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts savā teritorijā izraugās vienu vai vairākas tirgus uzraudzības iestādes. Tā informē Komisiju, izmantojot Tīklu, kas izveidots saskaņā ar 31. pantu, un pārējās dalībvalstis, izmantojot 34. pantā minēto informācijas un saziņas sistēmu, par izraudzītajām tirgus uzraudzības iestādēm un par katras minētās iestādes kompetences jomu.

1.  Katra dalībvalsts savā teritorijā izraugās vienu vai vairākas tirgus uzraudzības iestādes. Tā informē Komisiju un pārējās dalībvalstis, izmantojot 34. pantā minēto informācijas un saziņas sistēmu, par savām tirgus uzraudzības iestādēm un par katras minētās iestādes kompetences jomu.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalsts vienotais sadarbības birojs atbild par minētās dalībvalsts izraudzīto tirgus uzraudzības iestāžu izpildes un tirgus uzraudzības darbību koordinēšanu.

3.  Dalībvalsts vienotais sadarbības birojs atbild par minētās dalībvalsts izraudzīto tirgus uzraudzības iestāžu un citu iestāžu, jo īpaši par Savienības tirgū ievestu produktu kontroli atbildīgu muitas iestāžu, izpildes un tirgus uzraudzības darbību koordinēšanu.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka to tirgus uzraudzības iestāžu un vienotā sadarbības biroja rīcībā ir nepieciešamie resursi, tostarp pietiekami budžeta un citi resursi, speciālās zināšanas, procedūras un citi pasākumi pienācīgai savu pienākumu pildīšanai.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka to tirgus uzraudzības iestāžu un vienotā sadarbības biroja rīcībā ir nepieciešamie resursi, tostarp pietiekami budžeta un citi resursi, speciālās zināšanas, procedūras un citi pasākumi, kā arī pietiekams skaits kompetentu darbinieku pienācīgai savu pienākumu pildīšanai.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja dalībvalstu teritorijā ir vairāk nekā viena tirgus uzraudzības iestāde, dalībvalstis nodrošina, ka minēto iestāžu attiecīgie pienākumi ir skaidri definēti un ka minētās iestādes cieši sadarbojas, lai tās varētu efektīvi pildīt savus pienākumus.

5.  Ja dalībvalstu teritorijā ir vairāk nekā viena tirgus uzraudzības iestāde, dalībvalstis nodrošina, ka minēto iestāžu attiecīgie pienākumi ir skaidri definēti un ka ir izveidoti piemēroti saziņas un koordinācijas mehānismi minēto iestāžu ciešai sadarbībai, lai tās varētu efektīvi pildīt savus pienākumus.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  tās pašas veic pienācīgus un samērīgus pagaidu pasākumus un ka uzņēmēji veic pienācīgus un samērīgus korektīvos pasākumus saistībā ar atbilstību minētajiem tiesību aktiem un šai regulai.

(b)  tās pašas veic pienācīgus un samērīgus pasākumus un ka uzņēmēji veic pienācīgus un samērīgus korektīvos pasākumus saistībā ar atbilstību minētajiem tiesību aktiem un šai regulai.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Tirgus uzraudzības iestādes īsteno savas pilnvaras un pilda pienākumus neatkarīgi, neitrāli un objektīvi.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

12. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Tirgus uzraudzības iestādes izveido piemērotus un efektīvus mehānismus saziņai un sadarbībai ar citām tirgus uzraudzības iestādēm un citām attiecīgām iestādēm Savienībā.

 

Šajā sakarā tirgus uzraudzības iestādes izstrādā atbilstošus un efektīvus mehānismus saziņai un sadarbībai ar muitas iestādēm, lai identificētu un pārbaudītu potenciālos riskus saistībā ar viltotiem produktiem un izņemtu šādus produktus no tirgus.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tirgus uzraudzības iestādes savu 1. punktā noteikto darbību ietvaros veic kontroles, izmantojot uz risku balstītu pieeju un ņemot vērā vismaz šādus faktorus:

2.  Tirgus uzraudzības iestādes savu 1. punktā noteikto darbību ietvaros veic kontroles, izmantojot uz risku balstītu pieeju, nosakot prioritātes saviem resursiem un darbībām nolūkā nodrošināt efektīvu tirgus uzraudzību un ņemot vērā vismaz šādus faktorus:

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  apzinātos riskus, kas saistīti ar:

(a)  apzinātos riskus, kas var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību un drošumu kopumā, veselību un drošību darbavietā, patērētāju aizsardzību, vidi un sabiedrības drošību un kas saistīti ar:

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Risku novērtēšanas metodes un kritērijus saskaņo visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienādus konkurences apstākļus visiem uzņēmējiem.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tirgus uzraudzības iestādes nodrošina, ka produktu izņem vai atsauc no tirgus vai ka produkta laišanu tirgū aizliedz vai ierobežo, ja, to izmantojot vai nu saskaņā ar tam paredzēto nolūku, vai saprātīgi paredzamos apstākļos un to pareizi uzstādot un apkopjot, tiek izpildīts kāds no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

svītrots

(a)  produkts var kaitēt tiešo lietotāju veselībai vai drošībai;

 

(b)  produkts neatbilst piemērojamajām Savienības saskaņošanas tiesību aktu prasībām.

 

Ja produkti tiek izņemti, atsaukti, aizliegti vai ierobežoti, tirgus uzraudzības iestāde nodrošina, ka Komisija, izmantojot Tīklu, kurš izveidots saskaņā ar 31. pantu, citas dalībvalstis un tiešie lietotāji tiek attiecīgi informēti.

 

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Saistībā ar produktiem, uz ko attiecas pielikumā norādītie Savienības saskaņošanas tiesību akti, tirgus uzraudzības iestādes ievieš šādas procedūras:

 

(a) procedūras saistībā ar sūdzībām vai ziņojumiem par jautājumiem, kas attiecas uz neatbilstību un riskiem, kuri saistīti ar produktiem, uz ko attiecas Savienības saskaņošanas tiesību akti;

 

(b) procedūras, kas paredzētas, lai uzraudzītu un vāktu informāciju par negadījumiem vai kaitējumu tiešo lietotāju veselībai vai drošumam, par ko ir aizdomas, ka tos izraisījuši šie produkti, un kas paredzētas, lai šo informāciju darītu pieejamu plašai sabiedrībai, izmantojot centralizētu datubāzi negadījumu un traumu informācijas apkopošanai vai citus līdzekļus;

 

(c) procedūras, ar kurām pārliecinās, vai ir veikti korektīvie pasākumi, kas uzņēmējiem jāveic;

 

(d) procedūras saistībā ar zinātniskajām un tehniskajām zināšanām par drošuma jautājumiem;

 

(e) procedūras sadarbībai ar tiešsaistes platformām un tirdzniecības vietām.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tirgus uzraudzības iestādes veic savu darbību, ievērojot augsta līmeņa pārredzamību, un plašai sabiedrībai dara pieejamu visu informāciju, ko tās uzskata par būtisku plašai sabiedrībai. Tās arī nodrošina, ka 34. pantā minētajā sistēmā tiek ievadīta šāda informācija:

4.  Tirgus uzraudzības iestādes veic savu darbību, ievērojot augsta līmeņa pārredzamību, un plašai sabiedrībai dara pieejamu visu informāciju, ko tās uzskata par būtisku plašai sabiedrībai, vienlaikus ievērojot konfidencialitātes principu, lai aizsargātu profesionālos un komerciālos noslēpumus vai personas datus.

 

Tirgus uzraudzības iestādes arī nodrošina, ka 34. pantā minētajā sistēmā tiek ievadīta šāda informācija:

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  to pret uzņēmējiem veikto pagaidu pasākumu un uzņēmēju veikto korektīvo pasākumu būtība;

(c)  sīka informācija par to pret uzņēmējiem veiktajiem pasākumiem, saistībām, ko uzņēmēji pret tām uzņēmušies, un uzņēmēju veiktajiem korektīvajiem pasākumiem;

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Tirgus uzraudzības iestādes īsteno savas pilnvaras un pilda pienākumus neatkarīgi, neitrāli un objektīvi.

svītrots

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Tirgus uzraudzības iestāžu darbības attiecībā uz tiešsaistē pārdotiem produktiem

 

1. Neskarot 2. pantu, dalībvalstis nodrošina efektīvu tirgus uzraudzības pasākumu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko tiešsaistē piedāvā pārdošanai tiešajiem lietotājiem Savienībā.

 

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām dalībvalsts piešķir attiecīgus resursus un nodrošina, ka valsts tirgus uzraudzības iestādēs ir pienācīgs skaits inspektoru, kas nodarbojas ar tiešsaistē pārdotiem produktiem (“tiešsaistes inspektori”) un kam ir īpašas zināšanas un informētība par tiešsaistes vidi un izmeklēšanu ar mērķi atklāt neatbilstīgus produktus, kurus pārdod tiešsaistē.

 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts tirgus uzraudzības iestādes savas darbības attiecībā uz produktiem, kurus piedāvā pārdošanai tiešsaistē, veic šādos veidos:

 

(a) proaktīvi, kontrolējot noteiktas produktu kategorijas vai atsevišķus uzņēmējus, pamatojoties uz riska kritērijiem un valsts stratēģijā noteiktām prioritātēm, kā minēts 13. pantā, un

 

(b) reaktīvi, uzraugot informāciju par tiešsaistē pārdotu produktu iespējamo neatbilstību, ņemot vērā patērētāju sūdzības, informāciju no citām iestādēm, uzņēmējiem un plašsaziņas līdzekļiem, kā arī citus informācijas avotus.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.b pants

 

Tirgus uzraudzības iestāžu uzraudzība un novērtēšana

 

1. Dalībvalsts regulāri uzrauga savas valsts tirgus uzraudzības iestādes, lai nodrošinātu, ka tās nepārtraukti izpilda šajā regulā noteiktās prasības.

 

2. Ja valsts tirgus uzraudzības iestāde neatbilst šīs regulas prasībām vai nepilda savus pienākumus, attiecīgā dalībvalsts veic atbilstošus pasākumus vai nodrošina, ka tiek veikti pienācīgi pasākumi.

 

3. Valsts tirgus uzraudzības iestādēm veic salīdzinošo izvērtēšanu attiecībā uz saskaņā ar šo regulu veiktajām produktu tirgus uzraudzības darbībām, lai izvērtētu, vai šīs tirgus uzraudzības iestādes atbilst šīs regulas prasībām, palīdzētu tām un sniegtu norādījumus nolūkā stiprināt to darbību un nodrošināt šīs regulas vienotu piemērošanu.

 

4. Salīdzinošās izvērtēšanas ietver novērtējumu tirgus uzraudzības iestāžu ieviestajām procedūrām, jo īpaši procedūrām par tādu produktu atbilstības pārbaudīšanu, uz kuriem attiecas Savienības saskaņošanas tiesību akti, saziņas un sadarbības mehānismiem ar citām tirgus uzraudzības iestādēm, personāla kompetenci, pārbaužu korektumu un inspekcijas metodēm, kā arī rezultātu pareizību. Salīdzinošajā izvērtēšanā novērtē arī to, vai attiecīgajām tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekami resursi savu pienākumu pienācīgai izpildei, kā noteikts 11. panta 4. punktā.

 

5. Tirgus uzraudzības iestādes salīdzinošo izvērtēšanu veic divas citu dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes un Komisija, un to veic vismaz vienu reizi piecos gados.

 

6. Pienācīgi ņemot vērā saskaņā ar 31. pantu izveidotā Tīkla apsvērumus, Komisija saskaņā ar 62.a pantu pieņem deleģētos aktus, kuros izklāstīts salīdzinošās izvērtēšanas plāns vismaz piecu gadu laikposmam, noteikti kritēriji attiecībā uz salīdzinošās izvērtēšanas grupas sastāvu, salīdzinošajai izvērtēšanai izmantotās metodes, grafiks, periodiskums un citi ar salīdzinošo izvērtēšanu saistīti uzdevumi.

 

7. Salīdzinošās izvērtēšanas rezultātus izskata Tīkls. Komisija sagatavo rezultātu kopsavilkumu un to padara publiski pieejamu.

 

8. Dalībvalstis ziņo Komisijai un Tīklam par to, kā tās ņem vērā novērtējuma rezultātos iekļautos ieteikumus.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts ne retāk kā ik pēc trim gadiem izstrādā valsts tirgus uzraudzības stratēģiju. Šī stratēģija veicina konsekventu, visaptverošu un integrētu pieeju tirgus uzraudzībai un Savienības saskaņošanas tiesību aktu izpildei dalībvalsts teritorijā, un tā aptver visas produktu piegādes ķēdes nozares un posmus, ieskaitot importu un digitālās piegādes ķēdes.

1.  Katra dalībvalsts ne retāk kā ik pēc trim gadiem izstrādā valsts tirgus uzraudzības stratēģiju. Šī valsts stratēģija ņem vērā prioritātes, kas noteiktas saskaņā ar 31. pantu izveidotā Tīkla darba programmā, un veicina konsekventu, visaptverošu un integrētu pieeju tirgus uzraudzībai un Savienības saskaņošanas tiesību aktu izpildei dalībvalsts teritorijā, tostarp tirgus uzraudzību attiecībā uz produktiem, ko pārdod tiešsaistē, un tā aptver visas produktu piegādes ķēdes nozares un posmus, ieskaitot importu un digitālās piegādes ķēdes.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Valsts tirgus uzraudzības stratēģija ietver vismaz šādus elementus:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  neatbilstīgu produktu parādīšanās novērtējumu, jo īpaši ņemot vērā uz risku balstītās kontroles, kas minētas 12. panta 2. punktā un 26. panta 3. punktā, un tirgus tendences, kas var ietekmēt neatbilstības līmeni produktu kategorijās;

(a)  neatbilstīgu produktu parādīšanās novērtējumu, jo īpaši ņemot vērā uz risku balstītās kontroles, kas minētas 12. panta 2. punktā un 26. panta 3. punktā, produktus, uz kuriem attiecas ārkārtas lēmums saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 13. pantu, un tirgus tendences, kas var ietekmēt neatbilstības līmeni produktu kategorijās, tostarp jo īpaši draudus un riskus, kas saistīti ar lietu interneta un mākslīgā intelekta ierīcēm;

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  jomas, kas atzītas par prioritāti uzraudzības darbībām attiecībā uz produktiem, ko piedāvā pārdošanai tiešsaistē, ņemot vērā proaktīvās un reaktīvās tirgus uzraudzības darbības;

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  izpildes darbības, kas plānotas, lai samazinātu neatbilstību rašanos jomās, kuras ir atzītas par prioritārām, tostarp attiecīgā gadījumā minimālos kontroles līmeņus, kas paredzēti produktu kategorijām, kurām ir būtiski neatbilstības līmeņi;

(c)  konkrētas izpildes darbības, kas plānotas, lai samazinātu neatbilstību rašanos jomās, kuras ir atzītas par prioritārām saskaņā ar b) un ba) apakšpunktu, tostarp attiecīgā gadījumā minimālos kontroles līmeņus, kas paredzēti produktu kategorijām, kurām ir būtiski neatbilstības līmeņi;

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis savu valsts tirgus uzraudzības stratēģiju paziņo, izmantojot 34. pantā minēto sistēmu.

3.  Dalībvalstis savu valsts tirgus uzraudzības stratēģiju paziņo Komisijai un citām dalībvalstīm, izmantojot 34. pantā minēto sistēmu. Dalībvalstis valsts tirgus uzraudzības stratēģijās ietverto informāciju publisko pilnībā vai daļēji, ievērojot šīs regulas 16. pantu.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis piešķir savām tirgus uzraudzības iestādēm tirgus uzraudzības, izmeklēšanas un izpildes pilnvaras, kas vajadzīgas, lai piemērotu šo regulu un Savienības saskaņošanas tiesību aktus, kas noteikti šīs regulas pielikumā.

1.  Dalībvalstis piešķir savām tirgus uzraudzības iestādēm tirgus uzraudzības, tostarp viltotu produktu un tiešsaistē pārdotu produktu tirgus uzraudzības, izmeklēšanas un izpildes pilnvaras, kas vajadzīgas, lai piemērotu šo regulu un Savienības saskaņošanas tiesību aktus, kas noteikti šīs regulas pielikumā, un piešķir tām šim nolūkam nepieciešamos resursus.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Tirgus uzraudzības iestādes šajā pantā noteiktās pilnvaras īsteno, ievērojot proporcionalitātes principu, ciktāl tas attiecas uz konkrēto jautājumu, pasākumu mērķi un veidu un neatbilstības gadījuma kopējo faktisko vai potenciālo kaitējumu, efektīvi un iedarbīgi saskaņā ar Savienības un valsts tiesību aktiem, tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību hartas principiem, piemērojamām procesuālajām garantijām un Savienības noteikumiem par datu aizsardzību, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

14. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Neatkarīgi no 1. punkta dalībvalstis var nolemt nepiešķirt visas pilnvaras katrai kompetentajai iestādei — ar nosacījumu, ka katru no šīm pilnvarām var efektīvi īstenot saskaņā ar 2. punktu.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Piešķirot pilnvaras saskaņā ar 1. punktu, tostarp 3. punktā prasītās pilnvaras, dalībvalstis var paredzēt, ka pilnvaras var īstenot attiecīgi vienā no šādiem veidiem:

2.  Dalībvalstis var paredzēt, ka pilnvaras var īstenot attiecīgi vienā no šādiem veidiem:

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ar citu valsts iestāžu palīdzību;

(b)  attiecīgos gadījumos ar citu valsts iestāžu palīdzību saskaņā ar pilnvaru sadalījumu un institucionālo un administratīvo organizāciju attiecīgajā dalībvalstī;

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  iesniedzot pieteikumus tiesās, kas ir kompetentas pieņemt nepieciešamo lēmumu apstiprināt minēto pilnvaru izmantošanu.

(c)  iesniedzot pieteikumus tiesās, kas ir kompetentas pieņemt nepieciešamo lēmumu apstiprināt minēto pilnvaru izmantošanu, tostarp attiecīgā gadījumā iesniedzot apelāciju, ja pieteikums pieņemt nepieciešamo lēmumu ir nesekmīgs.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tirgus uzraudzības iestādēm saskaņā ar 1. punktu piešķirtās pilnvaras ietver vismaz šādas pilnvaras:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pilnvaras veikt uzņēmēju organizāciju sistēmu revīzijas, tostarp visu to procedūru revīzijas, ko tās ir ieviesušas, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai un piemērojamajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem;

svītrots

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pilnvaras piekļūt visiem attiecīgajiem dokumentiem, datiem vai informācijai, kas saistīta ar neatbilstību, neatkarīgi no veida vai formāta un neatkarīgi no datu nesēja vai vietas, kurā tā tiek glabāta;

(c)  pilnvaras piekļūt attiecīgajiem dokumentiem, tehniskajām specifikācijām, datiem vai informācijai, kas saistīta ar neatbilstību, tostarp piekļūt programmatūrai un algoritmiem, kas kontrolē produktu, ciktāl tas vajadzīgs, lai novērtētu produkta atbilstību piemērojamajiem Savienības produktu saskaņošanas tiesību aktiem neatkarīgi no veida vai formāta un neatkarīgi no datu nesēja vai vietas, kurā tā tiek glabāta;

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  pilnvaras pieprasīt ikvienai valsts iestādei, struktūrai vai aģentūrai tirgus uzraudzības iestādes dalībvalstī vai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai sniegt visu informāciju, datus vai dokumentus, — neatkarīgi no veida vai formāta un neatkarīgi no datu nesēja vai vietas, kurā tie tiek glabāti, — lai tirgus uzraudzības iestāde varētu izmeklēt, vai ir bijusi vai šobrīd ir neatbilstība, un sīkāk noteiktu šo neatbilstību, jo īpaši ietverot informāciju, datus vai dokumentus, kas ir vajadzīgi, lai identificētu un izsekotu finanšu un datu plūsmas, noskaidrotu finanšu un datu plūsmās iesaistīto personu identitāti un kontaktinformāciju un noskaidrotu banku kontu informāciju un tīmekļa vietņu īpašniekus;

(d)  pilnvaras pieprasīt ikvienai valsts iestādei, struktūrai vai aģentūrai tirgus uzraudzības iestādes dalībvalstī vai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai sniegt attiecīgo informāciju, datus vai dokumentus, — neatkarīgi no veida vai formāta un neatkarīgi no datu nesēja vai vietas, kurā tie tiek glabāti, — lai tirgus uzraudzības iestāde varētu izmeklēt, vai ir bijusi vai šobrīd ir neatbilstība, un sīkāk noteiktu šo neatbilstību, jo īpaši ietverot informāciju, datus vai dokumentus, kas ir vajadzīgi, lai identificētu un izsekotu finanšu un datu plūsmas, noskaidrotu finanšu un datu plūsmās iesaistīto personu identitāti un kontaktinformāciju un noskaidrotu banku kontu informāciju un tīmekļa vietņu īpašniekus, ja attiecīgā informācija, dati vai dokuments ir saistīts ar izmeklēšanas priekšmetu;

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – e apakšpunkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  pieprasīt jebkuram uzņēmēja pārstāvim vai darbiniekam sniegt skaidrojumus par faktiem, informāciju vai dokumentiem, kas saistīti ar pārbaudes priekšmetu, un fiksēt to atbildes;

(3)  pieprasīt uzņēmēja pārstāvim vai attiecīgajam darbiniekam sniegt skaidrojumus vai sniegt faktus, informāciju vai dokumentus, kas saistīti ar pārbaudes priekšmetu, un fiksēt to atbildes;

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  pilnvaras ņemt produktu paraugus bez maksas, lai konstatētu neatbilstību un iegūtu pierādījumus;

(f)  pilnvaras ņemt produktu paraugus bez maksas, lai konstatētu neatbilstību un iegūtu pierādījumus, ciktāl tas ir samērīgi attiecībā uz produkta vērtību un neatbilstības smagumu;

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  pilnvaras iegādāties produktus, veicot pārbaudes pirkumus, tostarp izmantojot citu identitāti, lai atklātu neatbilstību un iegūtu pierādījumus;

(g)  pilnvaras iegādāties produktus, arī tiešsaistē pārdotus, veicot pārbaudes pirkumus, tostarp izmantojot citu identitāti, pārbaudīt tos un veikt reverso inženieriju, lai atklātu neatbilstību šai regulai un iegūtu pierādījumus;

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  pilnvaras veikt pagaidu pasākumus, ja nav pieejami citi efektīvi līdzekļi, lai novērstu nopietnu risku, tostarp jo īpaši pagaidu pasākumus, saskaņā ar kuriem pieprasa mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem izņemt vai bloķēt saturu vai ierobežot piekļuvi tam vai apturēt vai ierobežot piekļuvi tīmekļa vietnei, pakalpojumam vai kontam, vai pieprasīt domēna reģistriem vai reģistrētājiem uz konkrētu laiku apturēt pilnā domēna nosaukuma darbību;

(h)  pilnvaras veikt pasākumus, ja tas ir pienācīgi pamatoti un samērīgi un ja nav pieejami citi efektīvi līdzekļi, lai novērstu nopietnu risku, tostarp jo īpaši pasākumus, saskaņā ar kuriem pieprasa mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem izņemt vai bloķēt saturu vai pilnībā vai daļēji ierobežot piekļuvi tam vai apturēt vai ierobežot piekļuvi tīmekļa vietnei, pakalpojumam vai kontam, vai pieprasīt domēna reģistriem vai reģistrētājiem uz konkrētu laiku apturēt pilnā domēna nosaukuma darbību;

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  pilnvaras tiekties panākt, lai uzņēmējs apņemas izbeigt neatbilstību;

(j)  pilnvaras tiekties panākt, lai par neatbilstību atbildīgais uzņēmējs apņemas izbeigt neatbilstību, vai pieņemt šādu apņemšanos;

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(l)  pilnvaras uzlikt uzņēmējam sodus, tostarp naudassodus vai periodiskus soda maksājumus, par neatbilstību vai par jebkura lēmuma, rīkojuma, pagaidu pasākuma vai cita tirgus uzraudzības iestādes veikta pasākuma neizpildi;

(l)  pilnvaras uzlikt uzņēmējam sodus, tostarp naudassodus vai periodiskus soda maksājumus, par neatbilstību vai par jebkura lēmuma, rīkojuma vai tirgus uzraudzības iestādes veikta pasākuma neizpildi;

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šā punkta h) apakšpunktā minētās pilnvaras īsteno, iesniedzot prasību tiesā saskaņā ar šā panta 2. punkta c) apakšpunktu.

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tirgus uzraudzības iestādes publicē visas tām paustās uzņēmēju apņemšanās, sīku informāciju par uzņēmēju veiktajiem korektīvajiem pasākumiem attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes teritorijā un sīku informāciju par visiem pagaidu pasākumiem, ko attiecīgā tirgus uzraudzības iestāde veikusi saskaņā ar šo regulu.

4.  Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka tas ir būtiski plašākas sabiedrības interesēs, tās publicē visas tām paustās uzņēmēju apņemšanās, sīku informāciju par uzņēmēju veiktajiem korektīvajiem pasākumiem attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes teritorijā un sīku informāciju par visiem pasākumiem, ko attiecīgā tirgus uzraudzības iestāde veikusi saskaņā ar šīs regulas 12. panta 4. punkta pirmo daļu, nodrošinot uzņēmējiem iespēju pirms publicēšanas sniegt komentārus par informāciju, kas uz tiem attiecas.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Tirgus uzraudzības iestādes savas pilnvaras īsteno saskaņā ar proporcionalitātes principu.

svītrots

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami plašā mērogā izdara pienācīgas produktu īpašību dokumentāras pārbaudes, attiecīgos gadījumos — fiziskas un laboratoriskas kontroles, pamatojoties uz reprezentatīvo paraugu.

Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami plašā mērogā un ar pietiekamu biežumu izdara pienācīgas produktu īpašību dokumentāras pārbaudes, attiecīgos gadījumos — pietiekamas fiziskas un laboratoriskas kontroles, pamatojoties uz pietiekami reprezentatīviem paraugiem.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lemjot par to, kādas pārbaudes un kādā apmērā jāveic, tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši ņem vērā noteiktos riska novērtēšanas principus un sūdzības.

Lemjot par to, kādas pārbaudes, kāda veida produktiem un kādā apmērā jāveic, tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši ņem vērā noteiktos riska novērtēšanas principus, sūdzības un citu attiecīgo informāciju.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja uzņēmējiem ir testēšanas ziņojumi vai sertifikāti, kas apliecina to produktu atbilstību Savienības saskaņošanas tiesību aktiem un ko izsniegusi akreditēta atbilstības novērtēšanas struktūra, tirgus uzraudzības iestādes pienācīgi ņem vērā šādus ziņojumus vai sertifikātus.

Ja uzņēmējiem ir testēšanas ziņojumi vai sertifikāti, kas apliecina to produktu atbilstību Savienības saskaņošanas tiesību aktiem un ko izsniegusi saskaņā ar Regulu 765/2008 akreditēta atbilstības novērtēšanas struktūra, tirgus uzraudzības iestādes pienācīgi ņem vērā šādus ziņojumus vai sertifikātus.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Šī panta 1. punkta nolūkā produkta novērtējuma kontekstā tirgus uzraudzības iestādes ņem vērā to, cik lielā mērā produkts atbilst turpmāk minētajam:

 

(a) jebkurām prasībām, kas noteiktas Savienības saskaņošanas tiesību aktos vai saskaņā ar tiem un kas attiecas uz produktu un ir saistītas ar izskatāmo potenciālo risku;

 

(b) visiem attiecīgajiem Eiropas standartiem vai citām tehniskajām specifikācijām, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Atbilstība a) un b) apakšpunktā minētajām prasībām rada pieņēmumu, ka produkts pienācīgi aizsargā sabiedrības intereses, ar kurām šīs prasības ir saistītas. Tomēr tas neliedz tirgus uzraudzības iestādēm rīkoties saskaņā ar šo regulu, ja ir pierādījumi, ka, neraugoties uz šādu atbilstību, produkts rada risku.

 

Tas, ka ir iespējams panākt attiecīgo sabiedrības interešu augstāku aizsardzības līmeni, vai tas, ka ir pieejami citi produkti, kas sniedz augstāku aizsardzības līmeni, pats par sevi nav iemesls, lai uzskatītu, ka produkts rada risku.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

15. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Attiecībā uz konkrētiem produktiem vai produktu kategorijām, ja ir pastāvīgi konstatēti specifiski riski vai piemērojamo Savienības saskaņošanas tiesību aktu nopietni pārkāpumi, un lai nodrošinātu augsta līmeņa veselības un drošuma aizsardzību vai citas ar minētajiem tiesību aktiem aizsargātas sabiedrības intereses, Komisija, pienācīgi ņemot vērā saskaņā ar 31. pantu izveidotā Tīkla apsvērumus, pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 62.a pantu, nosakot vienotus pārbaužu nosacījumus, kritērijus pārbaužu biežuma noteikšanai un paraugu daudzumu, kas jāpārbauda saistībā ar šiem produktiem vai produktu kategorijām Savienības līmenī.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja vienas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes nolemj izņemt no tirgus citā dalībvalstī ražotu produktu, tās par to nekavējoties paziņo attiecīgajam uzņēmējam.

3.  Ja vienas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes nolemj izņemt no tirgus citā dalībvalstī ražotu vai citā dalībvalstī tirgū laistu produktu, tās par to nekavējoties paziņo attiecīgajam uzņēmējam.

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tirgus uzraudzības iestādes vajadzības gadījumā ievēro konfidencialitātes principu, lai aizsargātu dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu vai lai saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem saglabātu personas datus, ievērojot prasību, ka informācija jāpublisko visā iespējamajā apjomā, lai aizsargātu tiešo lietotāju intereses Savienībā.

Tirgus uzraudzības iestādes nodrošina stingrākās konfidencialitātes, dienesta noslēpuma un komercnoslēpuma garantijas un saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem saglabā personas datus, ievērojot prasību, ka informācija jāpublisko visā iespējamajā apjomā, lai aizsargātu tiešo lietotāju intereses Savienībā.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

17. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Tirgus uzraudzības iestādes veic attiecīgus pasākumus, tostarp nodrošina, ka produkta laišanu tirgū aizliedz vai ierobežo vai ka produktu izņem vai atsauc no tirgus, ja, to izmantojot vai nu saskaņā ar tam paredzēto nolūku, vai saprātīgi paredzamos apstākļos un to pareizi uzstādot un apkopjot, tiek izpildīts kāds no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

 

(a) produkts var kaitēt tiešo lietotāju veselībai vai drošumam;

 

(b) produkts neatbilst piemērojamajām Savienības saskaņošanas tiesību aktu prasībām;

 

(c) produkts ir viltojums.

 

Piemērojot šo punktu, tirgus uzraudzības iestādes var lūgt uzņēmēju sniegt informāciju par to, kuriem citiem produkta modeļiem ir tādas pašas tehniskās īpašības kā attiecīgajam produktam, kas ir būtiskas, lai panāktu atbilstību piemērojamajām prasībām saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

17. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.a  Neskarot -1. punktu, tirgus uzraudzības iestādes prasa, lai attiecīgais uzņēmējs izbeidz tādu formālu neatbilstību piemērojamajos Savienības saskaņošanas tiesību aktos noteiktajām administratīvajām prasībām, kas nerada šajos tiesību aktos noteikto būtisko prasību pārkāpumu. Ja šī formālā neatbilstība saglabājas, attiecīgā dalībvalsts veic visus attiecīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu produktu darīt pieejamu tirgū vai nodrošinātu tā atsaukšanu vai izņemšanu no tirgus.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms 1. punktā minētā pasākuma, lēmuma vai rīkojuma pieņemšanas attiecīgajam uzņēmējam dod iespēju atbilstīgā laikposmā, kas nav mazāks par desmit dienām, paust savu viedokli, ja vien minētā iespēja nav neiespējama pasākuma, lēmuma vai rīkojuma neatliekamības dēļ sakarā ar veselības vai drošības prasībām vai citiem iemesliem, kas saistīti ar sabiedrības interesēm, uz kurām attiecas attiecīgie Savienības saskaņošanas tiesību akti.

Pirms 1. punktā minētā pasākuma, lēmuma vai rīkojuma pieņemšanas attiecīgajam uzņēmējam dod iespēju atbilstīgā laikposmā, kas nav mazāks par desmit darba dienām, paust savu viedokli, ja vien minētā iespēja nav neiespējama pasākuma, lēmuma vai rīkojuma neatliekamības dēļ sakarā ar veselības vai drošības prasībām vai citiem iemesliem, kas saistīti ar sabiedrības interesēm, uz kurām attiecas attiecīgie Savienības saskaņošanas tiesību akti.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

17. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Neskarot 18. panta 1. punktu, ja produktus izņem no tirgus, atsauc, aizliedz vai ierobežo, tirgus uzraudzības iestāde nodrošina, ka Komisija, citas dalībvalstis un tiešie lietotāji tiek attiecīgi informēti, izmantojot arī 34. pantā minēto sistēmu.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tirgus uzraudzības iestādes veic pasākumus, lai atsauktu vai izņemtu produktus, kas rada nopietnu risku, vai aizliegtu darīt tos pieejamus tirgū. Tās nekavējoties informē Komisiju par šādiem pasākumiem saskaņā ar 19. pantu.

1.  Tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties veic pasākumus, lai atsauktu vai izņemtu produktus, kas rada nopietnu risku cilvēku drošumam vai veselībai vai citām ar attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem aizsargātām sabiedrības interesēm attiecībā uz šiem produktiem, vai aizliegtu darīt tos pieejamus tirgū. Tās nekavējoties informē Komisiju par šādiem pasākumiem saskaņā ar 19. pantu.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja tirgū ir darīts pieejams produkts, kas rada nopietnu risku, tirgus uzraudzības iestādes Komisijai dara zināmus visus uzņēmēja veiktos un paziņotos brīvprātīgos pasākumus.

2.  Ja tirgū ir darīts pieejams produkts, kas rada nopietnu risku, tirgus uzraudzības iestādes Komisijai nekavējoties dara zināmus visus uzņēmēja veiktos un paziņotos brīvprātīgos pasākumus.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija var izraudzīties Savienības testēšanas iestādes konkrētiem produktiem vai konkrētai produktu kategorijai vai grupai, vai attiecībā uz konkrētiem riskiem, kas saistīti ar kādu produktu kategoriju vai grupu, kurus dara pieejamus tirgū.

1.  Komisija pēc apspriešanās ar Tīklu, kas izveidots saskaņā ar 31. pantu, var izraudzīties Savienības testēšanas iestādes konkrētiem produktiem vai konkrētai produktu kategorijai vai grupai, vai attiecībā uz konkrētiem riskiem, kas saistīti ar kādu produktu kategoriju vai grupu, kurus dara pieejamus tirgū, tostarp, ja dalībvalstīm nav iestādes testēšanas veikšanai savā teritorijā.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Savienības testēšanas iestādes kalpo mērķim nodrošināt pietiekamu laboratorijas jaudu, uzticamību un konsekvenci testēšanai tirgus uzraudzības mērķiem Savienībā.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

20. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Savienības testēšanas iestāžu izveide neietekmē tirgus uzraudzības iestāžu brīvību izvēlēties testēšanas iestādes savu tirgus uzraudzības darbību nolūkam.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

20. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Savienības testēšanas iestādes savā kompetences jomā veic vismaz šādus uzdevumus:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

20. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  veic produktu testēšanu saistībā ar tirgus uzraudzības darbībām un izmeklēšanām;

(a)  veic testēšanu konkrētiem produktiem vai konkrētai produktu kategorijai vai grupai, vai konkrētiem riskiem, kas attiecas uz kādu produktu kategoriju vai grupu, saistībā ar tirgus uzraudzības darbībām un izmeklēšanām pēc Komisijas, saskaņā ar 31. pantu izveidotā Tīkla vai tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma;

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

20. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  palīdz izšķirt strīdus starp dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm, uzņēmējiem un atbilstības novērtēšanas struktūrām;

svītrots

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

20. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Tirgus uzraudzības iestādes saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 11. panta 2. punktu pieņem Savienības testēšanas iestāžu sagatavotos testa ziņojumus.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka Savienības testēšanas iestāžu izraudzīšanās procedūras. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 63. pantā.

5.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka Savienības testēšanas iestāžu izraudzīšanās, darbības un finansēšanas procedūras un nosaka attiecīgu pārsūdzības procedūru attiecībā uz to uzdevumiem saskaņā ar 4. punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 63. pantā.

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tirgus uzraudzības iestādes saistībā ar uzņēmēju neatbilstībām var iekasēt no tiem administratīvas maksas, lai iestādes varētu atgūt to savu darbību izmaksas, kas saistītas ar šīm neatbilstībām. Minētās izmaksas var ietvert izmaksas par testēšanu riska novērtēšanas nolūkā, izmaksas par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 30. panta 1. un 2. punktu, un izmaksas par to darbībām saistībā ar produktiem, par kuriem ir konstatēts, ka tie ir neatbilstīgi un ka saistībā ar šiem produktiem ir jāveic korektīvi pasākumi pirms to laišanas brīvā apgrozībā.

2.  Tirgus uzraudzības iestādes saistībā ar uzņēmēju neatbilstībām var iekasēt no tiem administratīvas maksas, lai iestādes varētu atgūt kopējās to savu darbību izmaksas, kas saistītas ar šīm neatbilstībām. Ja tirgus uzraudzības iestāde uzskata to par nesamērīgu, tā var nolemt, ka uzņēmējs izmaksas sedz tikai daļēji. Minētās izmaksas ir samērīgas attiecībā uz neatbilstību un var ietvert izmaksas par testēšanu riska novērtēšanas nolūkā, izmaksas par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 30. panta 1. un 2. punktu, un izmaksas par to darbībām saistībā ar produktiem, par kuriem ir konstatēts, ka tie ir neatbilstīgi un ka saistībā ar šiem produktiem ir jāveic korektīvi pasākumi pirms to laišanas brīvā apgrozībā.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 2. punktā minētās administratīvās maksas, ko iekasē tirgus uzraudzības iestādes, tiek izmantotas, lai finansētu turpmākas šo iestāžu veiktas tirgus uzraudzības darbības.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

22. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Starp tirgus uzraudzības iestādēm dalībvalstīs un Savienībā un starp tirgus uzraudzības iestādēm un Komisiju notiek efektīva sadarbība un informācijas apmaiņa.

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pēc lūguma iesniedzējas iestādes pieprasījuma lūguma saņēmēja iestāde sniedz jebkuru informāciju, ko lūguma saņēmēja iestāde uzskata par vajadzīgu, lai noteiktu, vai produkts ir neatbilstīgs, un lai nodrošinātu, ka neatbilstību var izbeigt.

1.  Pēc lūguma iesniedzējas iestādes pienācīgi motivēta pieprasījuma lūguma saņēmēja iestāde nekavējoties un jebkurā gadījumā 30 dienu laikā sniedz lūguma iesniedzējai iestādei jebkuru informāciju, ko lūguma saņēmēja iestāde uzskata par vajadzīgu, lai noteiktu, vai produkts ir neatbilstīgs, un lai nodrošinātu, ka neatbilstību var izbeigt.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lūguma saņēmēja iestāde veic pienācīgu izmeklēšanu vai jebkādus citus pasākumus, kas ir piemēroti, lai savāktu vajadzīgo informāciju. Vajadzības gadījumā minēto izmeklēšanu veic, iesaistot citas tirgus uzraudzības iestādes.

2.  Lūguma saņēmēja iestāde veic pienācīgu izmeklēšanu vai jebkādus citus pasākumus, kas ir piemēroti, lai savāktu vajadzīgo informāciju. Vajadzības gadījumā minēto izmeklēšanu veic, iesaistot citas tirgus uzraudzības iestādes. Lūguma saņēmēja iestāde informē lūguma iesniedzēju iestādi par darbībām, kas veiktas saistībā ar tās lūgumu.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja lūguma iesniedzējai iestādei sniedz informāciju saskaņā ar 1. punktu, lūguma saņēmēja iestāde ievēro konfidencialitātes principu, lai aizsargātu profesionālos un komerciālos noslēpumus vai saglabātu personas datus saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Lūguma saņēmēja iestāde atbild uz pieprasījumu saskaņā ar 1. punktu, ievērojot procedūru un termiņus, ko Komisija noteikusi saskaņā ar 5. punktu.

svītrots

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros noteikti termiņi, standarta veidlapas un cita sīka informācija par procedūru, kas jāizmanto, iesniedzot informācijas pieprasījumu un atbildot uz to saskaņā ar 1. punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 63. pantā.

svītrots

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pēc lūguma iesniedzējas iestādes pieprasījuma, lūguma saņēmēja iestāde, izmantojot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar šo regulu, nekavējoties veic visus vajadzīgos izpildes pasākumus, lai izbeigtu neatbilstību.

1.  Gadījumā, ja neatbilstības izbeigšanai attiecībā uz produktu ir nepieciešami pasākumi citas dalībvalsts jurisdikcijā, lūguma iesniedzēja iestāde var iesniegt lūguma saņēmējai iestādei minētajā dalībvalstī pienācīgi motivētu lūgumu veikt izpildes pasākumus. Šajā gadījumā lūguma saņēmēja iestāde, izmantojot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar šo regulu, nekavējoties veic visus vajadzīgos izpildes pasākumus, lai izbeigtu neatbilstību, īstenojot 14. pantā noteiktās pilnvaras un jebkādas papildu pilnvaras, kuras tai piešķirtas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tostarp piemēro sankcijas.

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lūguma saņēmēja iestāde regulāri un bez liekas kavēšanās informē lūguma iesniedzēju iestādi un apspriežas ar to par 2. punktā minētajiem pasākumiem, kas ir veikti vai ko plāno veikt.

Lūguma saņēmēja iestāde informē lūguma iesniedzēju iestādi par 2. punktā minētajiem pasākumiem, kas ir veikti vai ko plāno veikt. Lūguma saņēmēja iestāde var apspriesties ar lūguma iesniedzēju iestādi par šiem pasākumiem, ja uzskata to par vajadzīgu.

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lūguma saņēmēja iestāde nekavējoties paziņo lūguma iesniedzējai iestādei, citu dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm un Komisijai par veiktajiem pasākumiem un to ietekmi uz konkrēto neatbilstību. Paziņošanu veic, izmantojot 34. pantā minēto sistēmu, un ar to sniedz vismaz šādu informāciju:

Lūguma saņēmēja iestāde paziņo lūguma iesniedzējai iestādei, citu dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm un Komisijai par veiktajiem pasākumiem un to ietekmi uz konkrēto neatbilstību. Paziņošanu veic, izmantojot 34. pantā minēto sistēmu.

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vai ir piemēroti pagaidu pasākumi;

svītrots

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  vai neatbilstība ir izbeigta;

svītrots

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  vai ir uzlikti sodi; ja ir, tad kādi;

svītrots

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  vai citi lūguma saņēmējas iestādes vai uzņēmēja veiktie pasākumi ir īstenoti.

svītrots

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Lūguma saņēmēja iestāde atbild uz pieprasījumu saskaņā ar 1. punktu, ievērojot procedūru un termiņus, ko Komisija noteikusi saskaņā ar 5. punktu.

svītrots

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros noteikti termiņi, standarta veidlapas un cita sīka informācija par procedūrām, kas jāizmanto, iesniedzot pieprasījumu veikt izpildes pasākumus un atbildot uz to saskaņā ar 1. punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 63. pantā.

svītrots

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lūguma iesniedzēja iestāde, iesniedzot savstarpējas palīdzības lūgumu saskaņā ar 22. vai 23. pantu, sniedz pietiekamu informāciju, lai lūguma saņēmēja iestāde varētu lūgumu izpildīt, tostarp visus vajadzīgos pierādījumus, kas iegūstami tikai lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstī.

1.  Lūguma iesniedzēja iestāde, iesniedzot savstarpējas palīdzības lūgumu saskaņā ar 22. vai 23. pantu, sniedz visu pieejamo informāciju, lai lūguma saņēmēja iestāde varētu lūgumu izpildīt, tostarp visus vajadzīgos pierādījumus, kas iegūstami tikai lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstī.

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Savstarpējas palīdzības lūgumus saskaņā ar 22. vai 23. pantu lūguma iesniedzēja iestāde nosūta vienotajam sadarbības birojam lūguma saņēmējas iestādes dalībvalstī un informācijas nolūkos arī vienotajam sadarbības birojam lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstī. Vienotais sadarbības birojs lūguma saņēmējas iestādes dalībvalstī lūgumus bez liekas kavēšanās nodod attiecīgajai kompetentai iestādei.

2.  Savstarpējas palīdzības lūgumus saskaņā ar 22. vai 23. pantu lūguma iesniedzēja iestāde nosūta lūguma saņēmējai iestādei un informācijas nolūkos arī vienotajiem sadarbības birojiem gan lūguma iesniedzējas iestādes, gan lūguma saņēmējas iestādes dalībvalstī.

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Produktus, kas, pamatojoties uz vienas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes lēmumu, uzskatāmi par neatbilstīgiem, citas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestāde arī uzskata par neatbilstīgiem, ja vien uzņēmēji nevar sniegt pierādījumus par pretējo.

3.  Neskarot Savienības aizsardzības procedūras saskaņā ar piemērojamajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, produktus, kas, pamatojoties uz vienas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes lēmumu, uzskatāmi par neatbilstīgiem, citas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestāde arī uzskata par neatbilstīgiem, ja vien attiecīgajai tirgus uzraudzības iestādei citā dalībvalstī nav tādi skaidri pierādījumi par pretējo, kas iegūti savā izmeklēšanā vai ko iesniedzis uzņēmējs. Tīkls, kas izveidots saskaņā ar 31. pantu, nekavējoties apspriežas par dažādu dalībvalstu atšķirīgo interpretāciju attiecībā uz vienu produktu.

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

26. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja saistībā ar produktiem, uz kuriem attiecas Savienības saskaņošanas tiesību akti un kuri nodoti pagaidu glabāšanā vai kuriem piemērota muitas procedūra, kas nav laišana brīvā apgrozībā, muitas dienestiem pirmajā ievešanas vietā ir pamats uzskatīt, ka minētie produkti rada risku, tie nodod visu attiecīgo informāciju galamērķa kompetentajai muitas iestādei.

Ja saistībā ar produktiem, uz kuriem attiecas Savienības saskaņošanas tiesību akti un kuri nodoti pagaidu glabāšanā vai kuriem piemērota muitas procedūra, kas nav laišana brīvā apgrozībā, muitas dienestiem pirmajā ievešanas vietā ir pamats uzskatīt, ka minētie produkti neatbilst piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem vai rada risku, tie nodod visu attiecīgo informāciju galamērķa kompetentajai muitas iestādei.

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

26. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Ja kādas dalībvalsts muitas dienestiem ir iemesls uzskatīt, ka pastāv iespēja, ka citā dalībvalstī Savienības tirgū tiek ievests potenciāli neatbilstīgs produkts, tie nekavējoties nosūta visu attiecīgo informāciju citu dalībvalstu muitas iestādēm.

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

26. pants – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis katru gadu līdz 31. martam iesniedz Komisijai statistikas datus par kontrolēm, ko iepriekšējā kalendārajā gadā saistībā ar produktiem, uz kuriem attiecas Savienības saskaņošanas tiesību akti, veikušas saskaņā ar 1. punktu izraudzītās iestādes, tostarp datus, kas aptver:

Dalībvalstis katru gadu līdz 31. martam iesniedz Komisijai detalizētus statistikas datus par kontrolēm, ko iepriekšējā kalendārajā gadā saistībā ar produktiem, uz kuriem attiecas Savienības saskaņošanas tiesību akti, veikušas saskaņā ar 1. punktu izraudzītās iestādes, tostarp datus, kas aptver:

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

26. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  iejaukšanos skaitu nolūkā veikt šādu produktu kontroles, tostarp attiecībā uz produktu drošumu un atbilstību;

(a)  iejaukšanos skaitu un veidu nolūkā veikt šādu produktu kontroles, tostarp attiecībā uz produktu drošumu un atbilstību;

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

26. pants – 7. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  tā produkta īpašības, kuram konstatēta neatbilstība.

(d)  tā produkta veidu un īpašības, kuram konstatēta neatbilstība.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

26. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija katru gadu līdz 30. jūnijam sagatavo ziņojumu, kurā ietverta dalībvalstu iesniegtā informācija par iepriekšējo kalendāro gadu. Ziņojumu publicē 34. pantā minētajā sistēmā.

Komisija katru gadu līdz 30. jūnijam sagatavo ziņojumu, kurā ietverta dalībvalstu iesniegtā informācija par iepriekšējo kalendāro gadu, tostarp analīze par dalībvalstīs spēkā esošajām muitas operācijām un tiesībaizsardzības procedūrām. Ziņojumu publicē 34. pantā minētajā sistēmā.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

26. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ja Komisijai kļūst zināms par nopietnu risku, ko dalībvalstī rada no trešās valsts importēti produkti, uz kuriem attiecas Savienības saskaņošanas tiesību akti, tā iesaka attiecīgajai dalībvalstij veikt atbilstošus tirgus uzraudzības pasākumus.

8.  Ja Komisijai kļūst zināms par nopietnu risku, ko dalībvalstī rada no trešās valsts importēti produkti, uz kuriem attiecas Savienības saskaņošanas tiesību akti, tā pieprasa attiecīgajai dalībvalstij veikt atbilstošus tirgus uzraudzības pasākumus.

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

26. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Lai nodrošinātu Savienības saskaņošanas tiesību aktu konsekventu izpildi, stiprinātu Savienības tirgū ievesto produktu kontroli un nodrošinātu šādu kontroļu efektīvu un vienotu līmeni, Komisija, pienācīgi ņemot vērā saskaņā ar 31. pantu izveidotā Tīkla apsvērumus, pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 62.a pantu, nosakot kopējus mērķus, kritērijus un pārbaudes metodes, pamatojoties uz kopēju riska analīzi Savienības līmenī.

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  par produkta atbilstības informāciju atbildīgās personas identitāte un kontaktinformācija nav norādīta vai identificējama saskaņā ar 4. panta 5. punktu;

(d)  atsauces personas attiecībā uz produktu vārds, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktinformācija, tostarp pasta adrese, nav norādīta vai identificējama saskaņā ar 4. panta 5. punktu;

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  produkts ir viltots un uz to attiecas procedūras saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 608/2013;

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  jebkura cita iemesla dēļ ir pamats uzskatīt, ka tad, kad produktu laidīs tirgū, tas neatbildīs prasībām, kas noteiktas tam piemērojamajos Savienības saskaņošanas tiesību aktos, vai tas radīs būtisku risku.

(e)  jebkura cita iemesla dēļ, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka tad, kad produktu laidīs tirgū, tas neatbildīs prasībām, kas noteiktas tam piemērojamajos Savienības saskaņošanas tiesību aktos, vai tas radīs risku.

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja tirgus uzraudzības iestādēm ir iemesls uzskatīt, ka produkts neatbildīs tam piemērojamajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem vai radīs nopietnu risku, tās pieprasa, lai saskaņā ar 26. panta 1. punktu izraudzītās iestādes aptur minētā produkta laišanu brīvā apgrozībā.

3.  Ja tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka produkts neatbildīs tam piemērojamajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem vai radīs nopietnu risku, tās pieprasa, lai saskaņā ar 26. panta 1. punktu izraudzītās iestādes aptur minētā produkta laišanu brīvā apgrozībā.

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tirgus uzraudzības iestādes un muitas dienesti apmainās ar informāciju par atzīto uzņēmēju statusu un to atbilstības vēsturi saistībā ar produktu drošumu.

3.  Tirgus uzraudzības iestādes un muitas dienesti apmainās ar informāciju par atzīto uzņēmēju statusu un to atbilstības vēsturi saistībā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem un produktu drošumu. Informāciju, ar kuru apmainās, attiecīgā gadījumā paziņo arī Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF).

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja 2. punkta otrajā daļā aprakstīto kontroļu laikā ir konstatētas neatbilstības, tirgus uzraudzības iestādes aptur 1. punktā un 2. punkta pirmajā daļā paredzēto labvēlības režīmu un ziņas par neatbilstību ieraksta 34. pantā minētajā sistēmā.

4.  Ja 2. punkta otrajā daļā aprakstīto kontroļu laikā ir konstatētas neatbilstības, tirgus uzraudzības iestādes aptur 1. punktā un 2. punkta pirmajā daļā paredzēto labvēlības režīmu. Tirgus uzraudzības iestādes informē atbildīgās muitas iestādes par konstatēto neatbilstību un ziņas par neatbilstību ieraksta 34. pantā minētajā sistēmā.

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Tīkla mērķis ir kalpot par platformu strukturētai sadarbībai starp dalībvalstu iestādēm un Komisiju un racionalizēt tirgus uzraudzības prakses Savienībā, padarot tirgus uzraudzības darbības efektīvākas.

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tīkls sastāv no Savienības produktu atbilstības padomes (“EUPC padome”), administratīvās koordinācijas grupām un sekretariāta.

1.  Tīkls sastāv no viena pārstāvja no katra vienotā sadarbības biroja, kas minēti 11. pantā, diviem Komisijas pārstāvjiem un to attiecīgajiem aizstājējiem, administratīvās koordinācijas grupām un sekretariāta.

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  EUPC padomes sastāvā ir viens pārstāvis no katra vienotā sadarbības biroja, kas minēts 11. pantā, un divi Komisijas pārstāvji un to attiecīgie aizstājēji.

svītrots

Pamatojums

Savienības produktu atbilstības tīkla struktūra ir reorganizēta ar mērķi nodrošināt dinamiskāku sadarbību starp dažādiem Tīkla dalībniekiem. Lai stiprinātu sadarbību starp tirgus uzraudzības iestādēm un Komisiju, Tīklam un Komisijai ir paredzēts jauns kopējs uzdevums un pilnvaras.

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija katram šīs regulas pielikumā uzskaitītajam Savienības saskaņošanas tiesību aktu instrumentam izveido atsevišķas vai kopīgas administratīvās koordinācijas grupas. Katra administratīvās koordinācijas grupa sastāv no valstu kompetento tirgus uzraudzības iestāžu pārstāvjiem un vajadzības gadījumā arī no vienoto sadarbības biroju pārstāvjiem, un attiecīgo uzņēmumu asociāciju un patērētāju asociāciju pārstāvjiem.

3.  Komisija katram šīs regulas pielikumā uzskaitītajam Savienības saskaņošanas tiesību aktu instrumentam izveido atsevišķas vai kopīgas administratīvās koordinācijas grupas. Katra administratīvās koordinācijas grupa sastāv no valstu kompetento tirgus uzraudzības iestāžu pārstāvjiem un vajadzības gadījumā arī no vienoto sadarbības biroju pārstāvjiem, un attiecīgo uzņēmumu asociāciju un patērētāju asociāciju pārstāvjiem. Komisija organizē un piedalās administratīvās koordinācijas grupu sanāksmēs kā novērotāja.

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

32. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Tīkla sanāksmēs administratīvās koordinācijas grupas tiek pārstāvētas, pamatojoties uz īpašajām zināšanām un pieredzi, kas vajadzīga saistībā ar izskatāmo jautājumu.

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

32. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Sekretariāts sastāv no Komisijas darbiniekiem.

4.  Sekretariāts sastāv no Komisijas darbiniekiem. Tas organizē Tīkla sanāksmes un sniedz tam tehnisku un loģistisku atbalstu.

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija var piedalīties administratīvās koordinācijas grupu sanāksmēs.

svītrots

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

32. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Tīkla sanāksmes notiek regulāri un vajadzības gadījumā pēc Komisijas vai dalībvalsts pienācīgi pamatota pieprasījuma.

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

32. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b  Tīkls var izveidot pastāvīgas vai pagaidu apakšgrupas, kas risina konkrētus jautājumus un uzdevumus.

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

32. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.c  Tīkls cenšas pieņemt lēmumus vienprātīgi. Ja panākt vienprātību neizdodas, Tīkls pieņem nostāju ar dalībnieku vienkāršu balsu vairākumu.

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

32. pants – 5.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.d  Tīkls var uzaicināt ekspertus un citas trešās personas, tostarp organizācijas, kas pārstāv nozari, mazos un vidējos uzņēmumus, patērētājus, laboratorijas un atbilstības novērtēšanas iestādes Savienības līmenī, piedalīties sanāksmēs kā novērotājiem vai sniegt viedokli rakstiski.

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

32. pants – 5.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.e  Tīkla sanāksmes, kā arī administratīvās koordinācijas grupu sanāksmes notiek pārredzamā veidā.

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

33. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Tīklam ir šādi uzdevumi:

 

(a) pieņemt divu gadu darba programmu, kurā cita starpā nosaka prioritātes attiecībā uz kopīgām tirgus uzraudzības darbībām, tostarp kopīgām darbībām attiecībā uz tiešsaistes tirgus uzraudzību, un prioritārās jomas vai produktu kategorijas;

 

(b) pieņemt savu un administratīvās koordinācijas grupu darbības reglamentu;

 

(c) regulāri pārskatīt un apspriest vispārēju riska novērtēšanas metodiku, lai nodrošinātu tās piemērošanas vienveidību;

 

(d) pieņemt nozaru vadlīnijas par to produktu īpašību pārbaudēm, uz kuriem attiecas šī regula;

 

(e) apspriest vienādus nosacījumus pārbaudēm un kritērijus, lai noteiktu pārbaužu biežumu vai pārbaudāmo paraugu apjomu attiecībā uz konkrētiem produktiem, kā minēts 15. panta 1. punktā, saskaņā ar -1. punkta a) apakšpunktā paredzētajām prioritātēm, kā arī kopējos mērķus, etalonus un pārbaudes metodes Savienības tirgū ievesto produktu kontrolei saskaņā ar 26. panta 8.a punktu;

 

(f) veicināt apmaiņu ar informāciju par neatbilstīgiem produktiem, jaunākajām zinātnes atziņām un jaunām tehnoloģijām, jauniem riskiem un citiem aspektiem, kas attiecas uz kontroles darbībām un tirgus uzraudzības stratēģiju un darbību īstenošanu;

 

(g) nodrošināt administratīvās koordinācijas grupu un to darbību koordināciju un uzraudzību;

 

(h) pēc dalībvalsts pieprasījuma palīdzēt izstrādāt un īstenot saprašanās memorandus, kas minēti 8. pantā;

 

(i) veicināt salīdzinošās novērtēšanas sistēmas starp tirgus uzraudzības iestādēm un Komisiju efektīvu darbību, kā minēts 12.b pantā, un izvērtēt un uzraudzīt šo novērtējumu rezultātus;

 

(j) analizēt domstarpības starp tirgus uzraudzības iestādēm par šīs regulas piemērošanu, izskatīt citus jautājumus, kas attiecas uz šīs regulas piemērošanu, un pieņemt pamatnostādnes, ieteikumus un paraugpraksi, lai veicinātu šīs regulas konsekventu piemērošanu un vienādu interpretēšanu, tostarp izveidojot vienotu metodoloģiju sodu noteikšanai un piemērošanai;

 

(k) apspriest, kā nodrošināt atbilstīgus finansējuma avotus un atgūt tirgus uzraudzības izmaksas Savienībā, un sniegt priekšlikumus par 36. pantā paredzēto darbību finansēšanu;

 

(l) veicināt un atbalstīt sadarbību ar citiem attiecīgajiem tīkliem un grupām, jo īpaši ar ES Blokķēžu novērošanas centru un forumu, lai izvērtētu iespējas izmantot jaunās tehnoloģijas, jo īpaši blokķēdes, tirgus uzraudzības un produktu izsekojamības nolūkos;

 

(m) konsultēt Komisiju un palīdzēt tai jautājumos, kas saistīti ar RAPEX un ICSMS turpmāku pilnveidošanu.

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pamatojoties uz sekretariāta priekšlikumu, pieņemt Tīkla darba programmu un uzraudzīt tās īstenošanu;

(a)  uzraudzīt Tīkla darba programmas īstenošanu un informēt Tīklu par šīs uzraudzības secinājumiem;

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  organizēt sadarbību un efektīvu informācijas un paraugprakses apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm;

(f)  organizēt sadarbību un efektīvu informācijas un paraugprakses apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm, kā arī ar muitas dienestiem;

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  veicināt kopīgas tirgus uzraudzības un kopīgu testēšanas projektu organizēšanu, tostarp kopīgos projektos attiecībā uz produktiem, ko pārdod tiešsaistē;

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fb)  veicināt kopīgu mācību programmu organizēšanu un personāla apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm un attiecīgā gadījumā ar trešo valstu tirgus uzraudzības iestādēm vai starptautiskām organizācijām;

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  organizēt salīdzinošu izvērtēšanu, kopīgas mācību programmas un veicināt personāla apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm un attiecīgā gadījumā ar trešo valstu tirgus uzraudzības iestādēm vai starptautiskām organizācijām;

svītrots

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(m)  pēc pašas iniciatīvas vai pēc EUPC padomes pieprasījuma izskatīt jautājumus, kas attiecas uz šīs regulas piemērošanu, un izdot pamatnostādnes, ieteikumus un paraugpraksi, lai veicinātu šīs regulas konsekventu piemērošanu, tostarp, nosakot standartus minimālajiem sodiem.

svītrots

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ma)  veicināt sadarbību starp tirgus uzraudzības iestādēm, muitas dienestiem un attiecīgā gadījumā ar trešo valstu tirgus uzraudzības iestādēm vai starptautiskām organizācijām attiecībā uz izmeklēšanu saistībā ar tādu produktu atbilstību, kurus tiešsaistē piedāvā pārdošanai tiešajiem lietotājiem Savienībā.

Grozījums Nr.    194

Regulas priekšlikums

33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  EUPC padomei ir šādi uzdevumi:

svītrots

(a)  noteikt kopīgu tirgus uzraudzības darbību prioritātes;

 

(b)  nodrošināt administratīvās koordinācijas grupu un to darbību koordināciju un uzraudzību;

 

(c)  palīdzēt izstrādāt un īstenot saprašanās memorandus, kas minēti 8. pantā;

 

(d)  pieņemt savu un administratīvās koordinācijas grupu darbības reglamentu.

 

Grozījums Nr.    195

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija izveido un uztur informācijas un saziņas sistēmu tādas informācijas vākšanai un glabāšanai strukturētā veidā, kas attiecas uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu izpildes jautājumiem. Komisijai, vienotajiem sadarbības birojiem un iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar 26. panta 1. punktu, ir piekļuve minētajai sistēmai.

1.  Komisija izveido un uztur informācijas un saziņas sistēmu tādas informācijas vākšanai, apstrādei un glabāšanai strukturētā veidā, kas attiecas uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu izpildes jautājumiem, ar mērķi veikt šo datu apmaiņu starp dalībvalstīm un ļaut Komisijai uzraudzīt tirgus uzraudzības darbības.

 

Šajā sistēmā ir publiska saskarne ar svarīgāko informāciju visās Savienības valodās un informācija tiešajiem lietotājiem par tirgus uzraudzības darbībām un rezultātiem.

 

Komisijai, vienotajiem sadarbības birojiem, tirgus uzraudzības iestādēm un iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar 26. panta 1. punktu, ir piekļuve minētajai sistēmai.

Grozījums Nr.    196

Regulas priekšlikums

34. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  valsts tirgus uzraudzības stratēģiju, ko tirgus uzraudzības iestāžu dalībvalsts ir izstrādājusi saskaņā ar 13. pantu.

Grozījums Nr.    197

Regulas priekšlikums

34. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  visus partnerības nolīgumus, kurus tās noslēgušas saskaņā ar 7. pantu;

svītrots

Grozījums Nr.    198

Regulas priekšlikums

34. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Informācijas sistēma nodrošina datņu apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm, un tā ir prioritārs instruments attiecībā uz informācijas pieprasījumiem saskaņā ar 22. pantu.

Grozījums Nr.    199

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija var apmainīties ar konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar tirgus uzraudzību, ar trešo valstu regulatīvajām iestādēm vai starptautiskām organizācijām, ja tā ar minētajām iestādēm vai organizācijām ir noslēgusi konfidencialitātes nolīgumus, kas balstīti uz savstarpību.

1.  Lai uzlabotu tirgus uzraudzības efektivitāti Savienībā, Komisija var apmainīties ar konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar tirgus uzraudzību, ar trešo valstu regulatīvajām iestādēm vai starptautiskām organizācijām, ja tā ar minētajām iestādēm vai organizācijām ir noslēgusi konfidencialitātes nolīgumus, kas balstīti uz savstarpību.

Grozījums Nr.    200

Regulas priekšlikums

35. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija nodrošina, ka jebkāda informācijas apmaiņa saskaņā ar 1. punktu notiek saskaņā ar piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    201

Regulas priekšlikums

35. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Trešai valstij apstiprinājumu saskaņā ar 3. punktu var piešķirt vienīgi pēc tam, kad revīzijā, kas veikta Savienībā, ir pierādīts, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

5.  Trešai valstij apstiprinājumu saskaņā ar 3. punktu var piešķirt vienīgi pēc tam, kad revīzijās, kas veiktas attiecīgajā trešā valstī un Savienībā, ir pierādīts, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

Grozījums Nr.    202

Regulas priekšlikums

35. pants – 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  trešā valstī ir efektīva sistēma, kas nodrošina iespēju pārbaudīt uz Savienību eksportēto produktu atbilstību;

Grozījums Nr.    203

Regulas priekšlikums

35. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Komisija atsauc apstiprinājumu, kas piešķirts saskaņā ar 3. punktu, ja tiek konstatēts, ka produkti, ko ieved Savienības tirgū, ievērojamā skaitā gadījumu neatbilst Savienības saskaņošanas tiesību aktiem.

9.  Komisija regulāri uzrauga apstiprinājuma pareizu darbību un atsauc apstiprinājumu, kas piešķirts saskaņā ar 3. punktu, ja tiek konstatēts, ka produkti, ko ieved Savienības tirgū, ievērojamā skaitā gadījumu neatbilst Savienības saskaņošanas tiesību aktiem. Komisija nekavējoties informē dalībvalstis un iesaistīto trešo valsti.

Grozījums Nr.    204

Regulas priekšlikums

38. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Regulas (EK) Nr. 765/2008 piemērojamība un Savienības saskaņošanas tiesību aktu grozījumi

Regulas (EK) Nr. 765/2008 grozījumi

Grozījums Nr.    205

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. līdz 29. pantu nepiemēro Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, kas noteikti pielikumā.

Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. līdz 29. pantu svītro.

Grozījums Nr.    206

Regulas priekšlikums

61. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  mazo un vidējo uzņēmumu finanšu situācija;

svītrots

Grozījums Nr.    207

Regulas priekšlikums

61. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  neatbilstības raksturs, smagums un ilgums, ņemot vērā tiešajam lietotājam nodarīto kaitējumu;

(b)  neatbilstības raksturs, smagums un ilgums, ņemot vērā tiešajam lietotājam nodarīto kaitējumu vai sabiedrības intereses, ko aizsargā attiecīgie Savienības saskaņošanas tiesību akti;

Grozījums Nr.    208

Regulas priekšlikums

61. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  mazo un vidējo uzņēmumu finanšu situācija.

Grozījums Nr.    209

Regulas priekšlikums

61. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dalībvalstis jo īpaši nodrošina, ka sodus var uzlikt, ja uzņēmējs nesadarbojas vai atsakās sadarboties tirgus uzraudzības kontroļu un darbību laikā.

5.  Dalībvalstīm ir iespēja nepiemērot sodus, ja pieļauti maznozīmīgi formāli pārkāpumi un ja uzņēmējs savlaicīgi novērš neatbilstību. Tomēr dalībvalstis nodrošina, ka sodus var uzlikt, ja uzņēmējs nesadarbojas vai atsakās sadarboties tirgus uzraudzības kontroļu un darbību laikā.

Grozījums Nr.    210

Regulas priekšlikums

61. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Dalībvalstis nodrošina, ka finansiālos sodus, ko piemēro par Savienības saskaņošanas tiesību aktu pārkāpumiem, izmanto citu tirgus uzraudzības darbību finansēšanai.

Grozījums Nr.    211

Regulas priekšlikums

62. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz [2024. gada 31. decembrim] un pēc tam reizi piecos gados Komisija veic šīs regulas izvērtēšanu attiecībā pret tās mērķiem un iesniedz ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    212

Regulas priekšlikums

62. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ziņojumā novērtē, vai ir sasniegti šīs regulas mērķi, jo īpaši attiecībā uz neatbilstošu produktu skaita samazināšanu Savienības tirgū, efektīvu un iedarbīgu Savienības saskaņošanas tiesību aktu ieviešanu Savienībā, kompetento iestāžu sadarbības uzlabošanu un kontroles stiprināšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Savienības tirgū, vienlaikus ņemot vērā ietekmi uz uzņēmējdarbību un jo īpaši uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt izvērtēšanā būtu arī jānovērtē, cik efektīvas ir Savienības finansējumu saņemošās tirgus uzraudzības darbības, ņemot vērā Savienības rīcībpolitikas un tiesību aktu prasības.

Ziņojumā novērtē, vai ir sasniegti šīs regulas mērķi, jo īpaši attiecībā uz neatbilstošu produktu skaita samazināšanu Savienības tirgū, efektīvu un iedarbīgu Savienības saskaņošanas tiesību aktu ieviešanu Savienībā, kompetento iestāžu sadarbības uzlabošanu un kontroles stiprināšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Savienības tirgū, vienlaikus ņemot vērā ietekmi uz uzņēmējdarbību un jo īpaši uz maziem un vidējiem uzņēmumiem.

 

Izvērtēšanu veic jo īpaši tādēļ, lai izvērtētu šīs regulas darbības jomu, kā arī šīs regulas noteikumu efektivitāti attiecībā uz lietu interneta un mākslīgā intelekta ierīcēm, turklāt izvērtēšanā ņem vērā tehnoloģiskās, ekonomiskās un juridiskās norises.

 

Izvērtēšanā būtu arī jānovērtē, cik efektīvas ir Savienības finansējumu saņemošās tirgus uzraudzības darbības, ņemot vērā Savienības rīcībpolitikas un tiesību aktu prasības, kā arī jāizvērtē un jāierosina jauni uz tirgu vērsti risinājumi, kas varētu efektīvi papildināt tirgus uzraudzības darbības.

Grozījums Nr.    213

Regulas priekšlikums

62.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

62.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā noteiktos nosacījumus.

 

2. Pilnvaras pieņemt 12.b panta 6. punktā, 15. panta 1.b punktā un 26. panta 8.a punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no … [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 12.b panta 6. punktā, 15. panta 1.b punktā un 26. panta 8.a punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu noteiktajiem principiem apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltajiem ekspertiem.

 

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6. Saskaņā ar 12.b panta 6. punktu, 15. panta 1.b punktu un 26. panta 8.a punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

  • [1]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Brīva preču aprite ir visattīstītākā no visām četrām pamatbrīvībām. Šis pīlārs balstās uz patērētāju uzticēšanos — Eiropas patērētājiem vajadzētu spēt paļauties uz to, ka viņu pirktie produkti ir droši un atbilstoši prasībām neatkarīgi no tā, kas ir ražotājs, kurā dalībvalstī to var nopirkt un ar kādiem līdzekļiem (tradicionālā vai tiešsaistes pārdošana).

Daudzi nesenie skandāli, piemēram, “dīzeļgeita”, liecina par to, ka nedroši un neatbilstīgi produkti joprojām ir realitāte ES tirgū, un parāda vajadzību pēc efektīvākas un saskaņotākas tirgus uzraudzības Savienībā. Tas, ka tirgū ir produkti, kas neatbilst Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, mazina patērētāju uzticēšanos tirgū pieejamo produktu kvalitātei, drošumam, drošībai un nekaitīgumam videi, tādējādi apdraudot vienotā tirgus pienācīgu darbību. Tas apdraud patērētājus un citas sabiedrības intereses un rada neizdevīgos konkurences apstākļus uzņēmumiem, kuri ievēro noteikumus.

ES importa palielināšanās, vērtības ķēžu pieaugošā sarežģītība, aizvien lielāks skaits produktu vienotā tirgus apritē un e-komercijas pieaugums, kā arī jaunās tehnoloģijas rada jaunas problēmas dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm un ES iestādēm. Pastāv skaidri pierādījumi tam, ka tikai pareiza, efektīva un saskaņota tirgus uzraudzība Eiropas Savienībā varētu rast risinājumu šīm problēmām un nodrošināt, ka galapatērētājus sasniedz tikai droši un atbilstīgi produkti.

Kopumā referents ļoti atzinīgi vērtē Komisijas iesniegto jauno “preču tiesību aktu paketi” un, konkrētāk, priekšlikumu, kas paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz atbilstību Savienības saskaņošanas tiesību aktiem un to izpildi.

Ņemot vērā, ka 2013. gada produktu drošuma un tirgus uzraudzības tiesību aktu pakete diemžēl joprojām ir bloķēta Padomē, arvien vairāk ir nepieciešams steidzami panākt, lai Eiropas Savienība varētu paļauties uz efektīvu un atjauninātu tirgus uzraudzības tiesisko regulējumu un produktu atbilstības ievērošanu vienotajā tirgū.

Šajā ziņā referenta ierosinātais ziņojuma projekts atbalsta un stiprina Komisijas priekšlikuma galvenos noteikumus un mēģina precizēt vairākus jautājumus.

Referenta galvenais mērķis ir ieviest saskaņotāku Eiropas pieeju tirgus uzraudzībai un nodrošināt augstu sadarbības līmeni starp valstu tirgus uzraudzības iestādēm un citām attiecīgām iestādēm.

1. Nodrošināt atbilstīgus produktus un vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmējiem

Referents ir stingri pārliecināts, ka tirgus uzraudzība stiprināšana būs būtiska, lai nodrošinātu, ka ES tirgū ir pieejami tikai atbilstīgi un droši produkti, un veicinātu tā darbības uzlabošanu. Tam vajadzētu būt šīs regulas mērķim.

Referents atzīst, ka efektīva tirgus uzraudzība, kā paredzēts šajā regulā, varētu būt nozīmīga, lai aizsargātu sabiedrības intereses, piemēram, veselību un drošumu, kā arī veselības un drošības aizsardzību darbavietā, patērētāju aizsardzību, vides aizsardzību un sabiedrības drošību.

Referents uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi arī nodrošināt godīgu konkurenci un vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmējiem. Neatkarīgi no tā, ka godīgi tirgus dalībnieki iegulda nozīmīgus centienus, lai nodrošinātu atbilstību Savienības prasībām, viņi kolektīvi cieš no kaitējuma, ko izraisa neatbilstīgu vai nedrošu preču ražošana vai importēšana. Slikta tirgus uzraudzība nespēj aizsargāt godīgus uzņēmumus un apdraud darbvietas. Tāpēc tirgus uzraudzības iestādēm būtu jānodrošina, ka neatbilstīgi un nedroši produkti tiek konstatēti un netiek laisti tirgū vai tiek izņemti no tirgus. Tas ir gan patērētāju, gan uzticamu ražotāju, importētāju un izplatītāju interesēs.

2. Ieviest saskaņotu Eiropas pieeju tirgus uzraudzībai

•  Pastiprināt sadarbību starp dalībvalstu uzraudzības iestādēm

Regulā ir noteikts tirgus uzraudzības iestāžu pilnvaru kopums, lai nodrošinātu Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem efektīvu izpildi pārrobežu apstākļos. Referents atzinīgi vērtē tirgus uzraudzības iestāžu pilnvaru izpildi, bet uzstāj uz to, ka šie pasākumi būtu jāpiemēro samērīgā veidā un izmantojot uz risku balstītu pieeju.

Viens no referentam svarīgākajiem jautājumiem ir garantēt, ka dažādas tirgus uzraudzības iestādes dažādās dalībvalstīs vienus un tos pašus noteikumus piemēro vienādi.

Lai to panāktu, referents ierosina saskaņot risku novērtēšanas metodes un kritērijus un saskaņot pārbaudes, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmējiem un taisnīgu konkurenci tirgū.

Saskaņota pieeja tirgus uzraudzībai iet roku rokā ar tirgus uzraudzības iestāžu efektīvu salīdzinošo novērtēšanu, lai nodrošinātu, ka attiecīgie noteikumi visā ES tiek īstenoti un izpildīti stingri un vienveidīgi.

•  Piešķirt Eiropas dimensiju Savienības produktu atbilstības tīklam (EUPC)

Referents atzinīgi vērtē Savienības produktu atbilstības tīkla izveidošanu, lai sekmētu labāku sadarbību starp tirgus uzraudzības iestādēm, Eiropas iestādēm un uzņēmējiem. Tomēr referents uzskata, ka Tīkla dažādie dalībnieki saskaņā ar Komisijas priekšlikumu nepietiekami mijiedarbojas cits ar citu. Tāpēc referents vēlas Tīklam piešķirt patiesu Eiropas dimensiju un pastiprināt tā lomu, cita starpā piešķirot tam pilnvaras kopīgi izvirzīt prioritātes kopējām tirgus uzraudzības darbībām, izveidot vienādus nosacījumus pārbaudēm attiecībā uz konkrētiem produktiem un sekmēt apmaiņu ar informāciju par neatbilstīgiem produktiem.

3. Stiprināt pasākumus neatbilstību apkarošanai

•  Par atbilstību atbildīgā persona

Komisija ievieš principu par personu, kas ir atbildīga par atbilstības informāciju, kā nepieciešamu nosacījumu produktu laišanai tirgū. Galvenie mērķi ir izpildīt Savienības saskaņošanas tiesību aktus par produktiem, nodrošinot labu komunikāciju starp ražotājiem vai to norīkotajiem pārstāvjiem un tirgus uzraudzības iestādēm, un radīt godīgus tirdzniecības apstākļus Savienības tirgū.

Referents stingri atbalsta šo ideju un ierosina paplašināt pienākumus personai, kas ir atbildīga par atbilstības informāciju, iekļaujot šajos pienākumos arī pašu atbilstību. Šajā ziņā produkts var būt pieejams tirgū tikai tad, ja ir persona, kas ir atbildīga par šā produkta atbilstību. Referents paplašina par atbilstību atbildīgās personas pienākumus, paredzot tai pienākumu neatbilstības gadījumā sazināties ar ražotāju. Pēc savas iniciatīvas vai pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma par atbilstību atbildīgajai personai būs jāveic pasākumi, lai novērstu konstatētās neatbilstības.

•  Atbilstības datubāze

Referents ierosina arī jaunu ideju par tiešsaistes “atbilstības datubāzi”, kas ietver par atbilstību un ražotāju ES atbilstības deklarāciju atbildīgās personas kontaktinformāciju. Šajā datubāzē datus ievadīs ražotāji un citi uzņēmēji, un tā būs bez maksas pieejama tirgus uzraudzības iestādēm un plašai sabiedrībai Eiropas Savienībā. Šādas datubāzes priekšrocības ir divējādas — uzņēmēji var augšuplādēt atbilstības deklarācijas un citu attiecīgo informāciju vienā īpaši tam paredzētā datubāzē un iestādēm un plašai sabiedrībai šī informācija būs pieejama vienuviet, nevis meklējot dažādos avotos un uzņēmēju tīmekļvietnēs.

•  Atbilstības partnerības nolīgumi un saprašanās memorandi

Komisija izveido iespēju tirgus uzraudzības iestādei noslēgt partnerības nolīgumu ar uzņēmēju, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā. Referents ir pret saskaņotiem noteikumiem attiecībā uz partnerības nolīgumiem. Referents uzskata, ka šādi partnerības nolīgumi var būt pretrunā prasībai par publisko iestāžu neatkarību. Tā kā uzņēmējiem ir jaukta rakstura uzdevumi, pastāv acīmredzams interešu konflikta risks, ja tirgus uzraudzības iestādei ir nepieciešams pārbaudīt produktu kādam uzņēmējam, kuram tā iepriekš sniedza konsultācijas. Turklāt atbilstības partnerības nolīguma noslēgšana novērstu tirgus uzraudzības iestāžu uzmanību no galvenā uzdevuma — nodrošināt, ka tirgū tiek laisti tikai atbilstīgi produkti. To pašu iemeslu dēļ ir pārstrādāti arī noteikumi par saprašanās memorandiem, kas paredzēti Komisijas priekšlikuma 8. pantā.

4. Risināt jaunas problēmas — e-komercija un lietu internets

E-komercijas darbību pieaugums rada zināmas problēmas patērētāju un citu galalietotāju veselības un drošuma aizsardzībai pret bīstamiem nepārtikas produktiem un neatbilstīgiem produktiem. Tirgus uzraudzības iestādes saskaras ar daudzām grūtībām, piemēram, izsekot pārdošanai tiešsaistē piedāvātiem produktiem, konstatēt atbildīgos uzņēmējus vai veikt riska novērtējumus vai drošuma testus, jo nav fiziskas piekļuves produktiem. Komisija savā priekšlikumā nav risinājusi šo jautājumu. Pamatojoties uz Komisijas vadlīnijām par e-komerciju, referents ierosina ikvienai dalībvalstij nodrošināt tirgus uzraudzības pasākumu efektīvu organizēšanu attiecībā uz tiešsaistē pārdotiem produktiem un nodrošināt valsts tirgus uzraudzības iestādēs atbilstošu skaitu inspektoru, kas nodarbojas ar tiešsaistē pārdotiem produktiem.

Turklāt Komisija nebija ņēmusi vērā lietu interneta (IoT) izplatīšanos un savienoto ierīču skaita pieaugumu. Referents uzskata, ka ES tiesiskajā regulējumā būtu jārisina pašreizējie drošības apdraudējumi lietu interneta ierīcēm, kuras var uzlauzt un kuras tādējādi rada jaunus riskus no attāluma. Tāpēc no referenta viedokļa ir ārkārtīgi svarīgi novērtēt jaunus riskus patērētājiem saistībā ar produktiem, kas var pieslēgties internetam.

PIELIKUMS. SARAKSTS AR STRUKTŪRĀM VAI PERSONĀM, KAS DEVUŠAS IEGULDĪJUMU REFERENTA ZIŅOJUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANĀ

Šo sarakstu sagatavo pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīgs vienīgi referents. Referents, gatavojot ziņojumu, līdz tā pieņemšanai komitejā ir saņēmis informāciju no šādām struktūrām vai personām:

Struktūra un/vai persona

ALIBABA

AMAZON

AMFORI

ANEC

APPLE

ASSOGIOCATTOLI

BEUC

BUSINESSEUROPE

CECE

CECED

CONFINDUSTRIA

DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE

DIGITAL EUROPE

E-BAY

ELECTRICAL SAFETY FIRST

EUROCOMMERCE

FEDERATION FRANCAISE DU COMMERCE ET DISTRIBUTION

GERMAN RETAIL FEDERATION - HDE

IBM

INDICAM

INDUSTRIALL

LIDL STIFTUNG

LVMH

MARKENVERBAND - GERMAN BRANDS ASSOCIATION

ORGALIME

PROSAFE

SCHNEIDER ELECTRIC

TIE - TOY INDUSTRIES OF EUROPE

EUROPEAN COMMISSION

AUSTRIAN PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

GERMAN PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

DANISH PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

FRENCH PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

ITALIAN CUSTOMS AGENCY

ITALIAN MINISTRY OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT

ITALIAN PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

ROMANIAN PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

ATZINUMS Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (12.7.2018)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 un (ES) 2017/1369 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK, 2009/48/EK, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES un 2014/90/ES
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Referents: Miroslav Mikolášik

ĪSS PAMATOJUMS

Patērētāju drošība un vides aizsardzība ir viens no preču vienotā tirgus stūrakmeņiem, kas ir viens no Eiropas lielākajiem sasniegumiem brīvas aprites nodrošināšanai.

Visā ES ir kopēji drošības un vides noteikumi, lai aizsargātu pilsoņus pret drošības apdraudējumiem, piesārņojumu un kaitējumu videi. Tomēr ES tirgū joprojām tiek pārdoti pārāk daudzi produkti, kas neatbilst šiem ES tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem. Neatbilstīgi produkti ir potenciāli bīstami patērētājiem, tie apdraud vidi un kropļo konkurenci.

Regulas priekšlikums ir daļa no “preču paketes”, kas risina dažus trūkumus, lai uzlabotu vienotā preču tirgus darbību. Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu regulai, kuras mērķis ir stiprināt atbilstību un izpildi Savienības saskaņošanas tiesību aktiem par produktiem. Tomēr referents norāda uz regulas ierobežoto darbības jomu, kas attiecas tikai uz saskaņotajiem produktiem, kuri uzskaitīti pielikumā. Attiecībā uz pielikumā iekļautajām tiesību normām ir paredzēts “lex generalis noteikums”, lai izvairītos no iespējamā riska, ka varētu veidoties pārklāšanās vai pretrunas ar “lex specialis noteikumiem”, kuriem ir tāds pats mērķis, raksturs vai ietekme un kuri ir citos spēkā esošos vai turpmāk pieņemtos noteikumos Savienības saskaņošanas tiesību aktos.

Referents atzīst, ka Savienības saskaņošanas tiesību aktu izpilde ir dalībvalstu atbildības jomā, taču tās ierobežo jurisdikcija. Tāpēc, lai nodrošinātu konsekventu izpildi visā ES un efektīvi mazinātu neatbilstību, ir nepieciešama darbību koordinēšana.

Atbilstību ES tiesību aktiem uzskata par labāko veidu, kā nodrošināt produktu drošumu. Piemēram, ES tiesību akti tādās jomās kā rotaļlietas un ķīmiskās vielas ir vieni no stingrākajiem pasaulē. Tomēr Eiropas Savienībā katru dienu tiek pārdots liels daudzums nedrošu un neatbilstošu produktu. Saskaņā ar RAPEX 2017. gada ziņojumu visbīstamākās produktu kategorijas ir šādas — rotaļlietas (29 %), mehāniskie transportlīdzekļi (20 %), apģērbs, tekstilizstrādājumi un modes preces (12 %), un visbiežāk ziņotais risks ir traumas iespējamība (28 %), kam seko ķīmiskais risks (22 %).

Lai uzlabotu pašreizējo situāciju, ir vajadzīga ciešāka sadarbība starp iestādēm un uzņēmējiem. Tas iet roku rokā ar tirgus uzraudzības prakses konsekvenci visā ES un pie tās ārējām robežām, lai visur nodrošinātu vienādi augstu atbilstības līmeni. Šajā kontekstā referents atzinīgi vērtē pienākumus attiecībā uz savstarpējo palīdzību un juridisku prezumpciju, ka produkts, kas atzīts par neatbilstīgu vienā dalībvalstī, ir neatbilstīgs visā ES.

Referents piekrīt, ka priekšlikums uzlabos sadarbību izpildes jomā un atbilstību, vienlaikus neuzliekot nesamērīgu vai pārmērīgu slogu dalībvalstu iestādēm un uzņēmumiem. Tādēļ priekšlikumā vajadzētu paredzēt vienīgi to, kas nepieciešams mērķu sasniegšanai. Referents atgādina, ka ir jāpatur prātā MVU objektīvās iespējas.

Lai tirgus uzraudzības sistēmas ietvaros visā Savienībā nodrošinātu testu ticamību un konsekvenci, Komisija ierosina izraudzīties Savienības testēšanas iestādes. Laboratorijām, kuras izraudzītas par Savienības testēšanas iestādēm, vajadzētu būt nodrošinātām ar speciālajām zināšanām, aprīkojumu, infrastruktūru un darbiniekiem, lai tās spētu veikt uzdevumus atbilstoši augstākajiem standartiem. Tāpēc referents iesaka, ka tām vajadzētu darboties kā riska un apdraudējumu zināšanu centriem (piemēram, attiecībā uz kaitīgām ķīmiskajām vielām). Referents vēlas nodrošināt, ka paziņotajai struktūrai vai jebkurai citai atbilstības novērtēšanas struktūrai ir iespēja kļūt par Savienības testēšanas iestādi, ja tā atbilst paredzētajiem nosacījumiem.

Referents atzinīgi vērtē to, ka ar regulu tiek izveidots Savienības produktu atbilstības tīkls, kura mērķis ir koordinēt un veicināt dalībvalstu kopīgo izpildes darbību īstenošanu. Referents papildus ierosina izveidot saskaņotu Eiropas mēroga datubāzi datu vākšanai par nelaimes gadījumiem un traumām, lai nodrošinātu konsekventu uzraudzību visā ES un lai tā kalpotu par instrumentu jaunu veselības un drošuma tiesību aktu un standartu izstrādei un izpildes uzlabošanai.

Referents jo īpaši atzinīgi vērtē to, ka regula paredz stingrāku kontroles regulējumu attiecībā uz produktiem, ko ieved Savienības tirgū (gandrīz 30 % no ES precēm), jo, kad produkti ir ievesti, tie nonāk brīvā apritē visā Savienībā. Vienlaikus referents uzsver, ka ir svarīgi, lai prasības saistībā ar vides, veselības un drošuma aizsardzību attiektos uz produktiem, kurus ieved Savienības tirgū, un vienotajā tirgū nonāktu tikai droši un atbilstīgi produkti. Lai nodrošinātu, ka nedroši vai neatbilstīgi produkti netiek laisti Savienības tirgū, muitas dienesti veic pienācīgas pārbaudes pirms to laišanas brīvā apgrozībā. Referents uzskata, ka prakse trešo valstu eksportētājiem izvēlēties tādas ievešanas vietas, kur kontrole ir mazāk sistemātiska vai stingra, ir pienācīgi jānovērš un muitas dienestu darbība ir jāpastiprina, lai novērstu trūkumus.

Kopumā referents savos ierosinātajos grozījumos pievēršas veselības, drošuma un vides aizsardzībai un uzskata, ka regula par atbilstību un izpildi palīdzēs veidot taisnīgāku iekšējo preču tirgu.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Lai Savienībā nodrošinātu produktu brīvu apriti, ir nepieciešams gādāt, lai tie atbilstu prasībām, kas nodrošina augsta līmeņa aizsardzību sabiedrības interesēm, piemēram, veselībai un drošībai kopumā, veselībai un drošībai darba vietā, patērētāju aizsardzību un vides un sabiedriskās drošības aizsardzību. Šo prasību stingra izpilde ir būtiska pienācīgai šo interešu aizsargāšanai un tādu apstākļu izveidošanai, kas ir labvēlīgi godīgai konkurencei Savienības preču tirgū. Tāpēc, lai minēto izpildi nodrošinātu visā iekšējā tirgū, tostarp attiecībā uz produktiem, ko ieved Savienībā no trešām valstīm, ir nepieciešami noteikumi.

(1)  Lai Savienībā nodrošinātu produktu brīvu apriti, ir nepieciešams gādāt, lai tie atbilstu prasībām, kas nodrošina augsta līmeņa aizsardzību sabiedrības interesēm, piemēram, veselībai un drošībai kopumā, veselībai un drošībai darba vietā, patērētāju aizsardzību un vides un sabiedriskās drošības aizsardzību. Šo prasību stingra izpilde ir būtiska pienācīgai šo interešu aizsargāšanai un tādu apstākļu izveidošanai, kas ir labvēlīgi godīgai konkurencei Savienības preču tirgū. Tāpēc, lai minēto izpildi nodrošinātu visā iekšējā tirgū, tostarp attiecībā uz produktiem, ko ieved Savienībā no trešām valstīm, ir nepieciešami noteikumi. Lai palīdzētu uzņēmējiem nodrošināt atbilstību Savienības tiesību aktiem un lai radītu iespēju tirgus uzraudzības iestādēm veikt izpildes darbības, šajās prasībās būtu jāatrod pareizais līdzsvars starp vienkāršību un efektivitāti. Šīs regulas prasības un to piemērošana ir izstrādāta tā, lai prioritāri uzraudzītu tos produktus, kuri varētu radīt nopietnu risku.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Šī regula būtu jāattiecina uz produktiem, uz kuriem attiecas pielikumā uzskaitītie Savienības saskaņošanas tiesību akti. Pielikumā uzskaitītajiem tiesību aktiem būtu jāaptver visi Savienības saskaņošanas tiesību akti par rūpnieciski ražotiem produktiem, kas nav pārtika, barība, cilvēkiem paredzētās un veterinārās zāles, dzīvi augi un dzīvnieki, cilvēku izcelsmes produkti un augu un dzīvnieku produkti, kuri ir tieši saistīti ar to turpmāku pavairošanu. Tādējādi Savienības līmenī tiks nodrošināts vienots minēto produktu tirgus uzraudzības regulējums. Šā iemesla dēļ jāgroza vairāki Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem instrumenti, jo īpaši nolūkā svītrot atsauces uz konkrētiem Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumiem. Ja nākotnē tiks pieņemti jauni Savienības saskaņošanas tiesību akti, tad tajos jānosaka, vai šī regula ir piemērojama arī šiem minētajiem tiesību aktiem.

(5)  Šī regula būtu jāattiecina uz produktiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2001/95/EK vai pielikumā uzskaitītie Savienības saskaņošanas tiesību akti. Pielikumā uzskaitītajiem tiesību aktiem būtu jāaptver visi Savienības saskaņošanas tiesību akti par rūpnieciski ražotiem produktiem, kas nav pārtika, barība, cilvēkiem paredzētās un veterinārās zāles, dzīvi augi un dzīvnieki, cilvēku izcelsmes produkti un augu un dzīvnieku produkti, kuri ir tieši saistīti ar to turpmāku pavairošanu. Tādējādi Savienības līmenī tiks nodrošināts vienots minēto produktu tirgus uzraudzības regulējums. Šā iemesla dēļ jāgroza vairāki Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem instrumenti, jo īpaši nolūkā svītrot atsauces uz konkrētiem Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumiem. Ja nākotnē tiks pieņemti jauni Savienības saskaņošanas tiesību akti, tad tajos jānosaka, vai šī regula ir piemērojama arī šiem minētajiem tiesību aktiem.

Pamatojums

Patērētāju efektīvas aizsardzības nolūkā ir būtiski, lai direktīva tiktu iekļauta šajos tiesību aktos. Vairāki direktīvā minētie produkti, piemēram, rotaļlietas, ir īpaši svarīgi plašai sabiedrībai, un tie būtu jāaizsargā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Patērētāju drošība lielā mērā ir atkarīga no tādu Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem aktīvas izpildes, kuros paredzētas drošības prasības. Tāpēc ir nepieciešams stiprināt izpildes pasākumus. Šie pasākumi būtu pastāvīgi jāuzlabo un tiem būtu jākļūst aizvien efektīvākiem, lai risinātu pašreizējās pasaules tirgus un aizvien sarežģītākās piegādes ķēdes problēmas.

(7)  Patērētāju drošība lielā mērā ir atkarīga no tādu Savienības tiesību aktu par produktiem aktīvas izpildes, kuros paredzētas drošības prasības. Tāpēc ir nepieciešams stiprināt izpildes pasākumus, tostarp attiecībā uz produktiem, kurus tiešsaistē piedāvā pārdošanai tiešajiem lietotājiem Savienībā. Šie pasākumi būtu pastāvīgi jāuzlabo un tiem būtu jākļūst aizvien efektīvākiem, lai risinātu pašreizējās pasaules tirgus un aizvien sarežģītākās piegādes ķēdes problēmas.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Īpaša uzmanība būtu jāpievērš lietu internetam un arvien lielākam skaitam ierīču ar mākslīgo intelektu, ņemot vērā, ka patērētāji ikdienā arvien vairāk izmanto pievienotas ierīces, nezinot par drošības apdraudējumiem, ko šādas ierīces var radīt, un pastāvošos attālinātos riskus. Tāpēc Savienības tiesiskajā regulējumā būtu jārisina šie jautājumi, lai nodrošinātu labāku aizsardzību patērētājiem.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Atbildība par Savienības saskaņošanas tiesību aktu izpildi būtu jāuzņemas dalībvalstīm, kuru tirgus uzraudzības iestādēm būtu jānodrošina, ka tiesību akti tiek pilnībā ievēroti. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāiedibina sistemātiska pieeja tirgus uzraudzības un citu izpildes pasākumu efektivitātes nodrošināšanai.

(9)  Atbildība par Savienības saskaņošanas tiesību aktu izpildi būtu jāuzņemas dalībvalstīm, kuru tirgus uzraudzības iestādēm būtu jānodrošina, ka tiesību akti tiek pilnībā ievēroti. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāiedibina sistemātiska pieeja tirgus uzraudzības un citu izpildes pasākumu efektivitātes nodrošināšanai ar nosacījumu, ka Komisija uzrauga Savienības saskaņošanas tiesību aktu pienācīgu izpildi.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Taisnīgākam vienotam tirgum būtu jānodrošina vienādi konkurences apstākļi visiem uzņēmējiem un aizsardzība pret negodīgu konkurenci. Tādēļ ir nepieciešama pastiprināta Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem izpilde. Laba sadarbība starp ražotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm ir būtisks elements, kas saistībā ar produktu ļauj nekavējoties iejaukties un veikt korektīvu pasākumu. Lai tirgus uzraudzības iestādēm būtu kāds, kuram var uzdot jautājumus par produktu atbilstību Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, ir svarīgi, lai būtu kontaktpersona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā. Personai, kas ir atbildīga par šādas atbilstības informācijas sniegšanu, vajadzētu būt ražotājam vai importētājam, vai kādai citai personai, ko šim nolūkam izraudzījies ražotājs, piemēram, citam uzņēmējam. Tās personas lomai, kas ir atbildīga par atbilstības informāciju un uzņēmējdarbību veic Savienībā, ir būtiska nozīme, lai tirgus uzraudzības iestādes nodrošinātu ar kontaktpersonu, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, un lai savlaicīgi veiktu konkrētus uzdevumus nolūkā nodrošināt to, ka produkti atbilst Savienības saskaņošanas tiesību aktu prasībām, tādējādi dodot labumu patērētājiem, darba ņēmējiem un uzņēmumiem Savienībā. Šīs regulas noteikumi, kas paredz, ka jābūt personai, kura veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir atbildīga par atbilstības informāciju, nebūtu jāpiemēro, ja īpašas prasības, kas noteiktas konkrētos tiesību instrumentos par produktiem, faktiski sasniedz tādu pašu rezultātu, proti, Regulas (EK) Nr. 1223/2009 4. pants, Regulas (ES) 2017/745 15. pants un Regulas (ES) 2017/746 15. pants.

(14)  Taisnīgākam vienotam tirgum būtu jānodrošina vienādi konkurences apstākļi visiem uzņēmējiem un aizsardzība pret negodīgu konkurenci. Tādēļ ir nepieciešama pastiprināta Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem izpilde. Laba sadarbība starp ražotājiem, izplatītājiem, vairumtirgotājiem, mazumtirgotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm ir būtisks elements, kas saistībā ar produktu ļauj nekavējoties iejaukties un veikt korektīvu pasākumu. Lai tirgus uzraudzības iestādēm būtu kāds, kuram var uzdot jautājumus par produktu atbilstību Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, ir svarīgi, lai būtu kontaktpersona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā. Personai, kas ir atbildīga par šādas atbilstības informācijas sniegšanu, vajadzētu būt ražotājam vai tā pilnvarotam pārstāvim, ko šim nolūkam izraudzījies ražotājs. Ja ražotājs neveic uzņēmējdarbību Savienībā un tam nav pilnvarota pārstāvja, tad personai, kas atbildīga par šādas atbilstības informācijas sniegšanu, vajadzētu būt importētājam vai izplatītājam. Tās personas lomai, kas ir atbildīga par atbilstības informāciju un uzņēmējdarbību veic Savienībā, ir būtiska nozīme, lai tirgus uzraudzības iestādes nodrošinātu ar kontaktpersonu, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, un lai savlaicīgi veiktu konkrētus uzdevumus nolūkā nodrošināt to, ka produkti atbilst Savienības saskaņošanas tiesību aktu prasībām, tādējādi dodot labumu patērētājiem, darba ņēmējiem un uzņēmumiem Savienībā. Šīs regulas noteikumi, kas paredz, ka jābūt personai, kura veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir atbildīga par atbilstības informāciju, nebūtu jāpiemēro, ja īpašas prasības, kas noteiktas konkrētos tiesību instrumentos par produktiem, faktiski sasniedz tādu pašu rezultātu, proti, Regulas (EK) Nr. 1223/2009 4. pants, Regulas (ES) 2017/745 15. pants un Regulas (ES) 2017/746 15. pants.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Tirgus uzraudzības darbībām vajadzētu būt pamatīgām un efektīvām, lai nodrošinātu, ka Savienības saskaņošanas tiesību akti par produktiem tiek piemēroti pareizi. Ņemot vērā, ka uzņēmējiem kontroles var būt slogs, tirgus uzraudzības iestādēm pārbaudes darbības būtu jāorganizē un jāveic, ņemot vērā uzņēmēju intereses un gādājot, lai slogs būtu tikai tāds, kāds nepieciešams efektīvu un lietderīgu kontroļu veikšanai. Turklāt dalībvalstu kompetentajām iestādēm tirgus uzraudzības darbības būtu jāveic vienādi rūpīgi neatkarīgi no tā, vai konkrētā produkta neatbilstība ir svarīga attiecīgās dalībvalsts teritorijā, vai arī tai var būt ietekme uz citas dalībvalsts tirgu.

(18)  Tirgus uzraudzības darbībām vajadzētu būt pamatīgām un efektīvām, lai nodrošinātu, ka Savienības saskaņošanas tiesību akti par produktiem tiek piemēroti pareizi. Ņemot vērā, ka uzņēmējiem kontroles var būt slogs, tirgus uzraudzības iestādēm pārbaudes darbības būtu jāorganizē un jāveic, ņemot vērā šo uzņēmēju intereses un gādājot, lai slogs būtu tikai tāds, kāds nepieciešams efektīvu un lietderīgu kontroļu veikšanai. Turklāt dalībvalstu kompetentajām iestādēm tirgus uzraudzības darbības būtu jāveic vienādi rūpīgi neatkarīgi no tā, vai konkrētā produkta neatbilstība ir svarīga attiecīgās dalībvalsts teritorijā, vai arī tai var būt ietekme uz citas dalībvalsts tirgu. Būtu jāparedz vienoti nosacījumi par tirgus uzraudzības iestāžu veiktajām pārbaudes darbībām, ja produkts rada zināmu vai jaunu risku.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a)  Tirgus uzraudzības iestādēm vajadzētu būt iespējai konsultēt par iepakojumu un dot rīkojumu veikt izmaiņas, ja tās konstatē situācijas, kas ir pretrunā Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Lai tirgus uzraudzības sistēmas ietvaros visā Savienībā nodrošinātu testu ticamību un konsekvenci, Komisijai būtu jāizraugās Savienības testēšanas iestādes. Turklāt būtu jāizstrādā visaptverošāka informācijas sistēma testa rezultātu apmaiņai Savienībā, lai izvairītos no nevajadzīgas dublēšanās un Savienības līmenī nodrošinātu lielāku saskaņotību.

(33)  Lai tirgus uzraudzības sistēmas ietvaros visā Savienībā nodrošinātu testu ticamību un konsekvenci, Komisijai būtu jāizraugās Savienības testēšanas iestādes. Tirgus uzraudzības iestādēm būtu pilnībā jāņem vērā šo Savienības testēšanas iestāžu veikto testu rezultāti. Turklāt būtu jāizstrādā visaptverošāka informācijas sistēma testa rezultātu apmaiņai Savienībā, lai izvairītos no nevajadzīgas dublēšanās un Savienības līmenī nodrošinātu lielāku saskaņotību. Savienības testēšanas iestādēm būtu jādarbojas kā zināšanu centriem attiecībā uz zināmiem un jauniem riskiem un arī jāpalīdz Savienībai un dalībvalstīm izstrādāt kopīgu modernāko testēšanas metodiku.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka vienmēr ir pieejami pietiekami finanšu resursi tirgus uzraudzības iestāžu pienācīgai nodrošināšanai ar personālu un aprīkojumu. Efektīva tirgus uzraudzības darbība prasa lielus resursus, un katrā konkrētā brīdī būtu jānodrošina stabili resursi tādā līmenī, kāds atbilst izpildes vajadzībām. Tāpēc publiskais finansējums būtu jāpapildina ar maksu iekasēšanu, lai segtu izmaksas, kas radušās, veicot tirgus uzraudzības darbības saistībā ar produktiem, kuriem konstatēta neatbilstība; būtu pienācīgi jāņem vērā uzņēmēja līdzšinējā atbilstība.

(35)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka vienmēr ir pieejami pietiekami finanšu resursi tirgus uzraudzības iestāžu pienācīgai nodrošināšanai ar personālu un aprīkojumu. Efektīva tirgus uzraudzības darbība prasa lielus resursus, un katrā konkrētā brīdī būtu jānodrošina stabili resursi tādā līmenī, kāds atbilst izpildes vajadzībām. Administratīvās un automatizētas pārbaudes nevar aizstāt fiziskās pārbaudes, kas garantē būtisku produkta atbilstību attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem. Tāpēc publiskais finansējums būtu jāpapildina ar maksu iekasēšanu, lai segtu izmaksas, kas radušās, veicot tirgus uzraudzības darbības saistībā ar produktiem, kuriem konstatēta neatbilstība; būtu pienācīgi jāņem vērā uzņēmēja līdzšinējā atbilstība.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(36a)  Lai efektīvi novērstu neatbilstīgu ražojumu izvietošanu tirgū, būtu jāpastiprina to sankciju līmenis, kas piemērojamas par šajā regulā uzņēmējiem paredzēto pienākumu pārkāpumiem un par pārkāpumiem attiecībā uz Savienības un dalībvalstu tiesību aktos par produktiem paredzētajiem noteikumiem, kuri uzliek pienākumus uzņēmējiem.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(38a)  Komisijai būtu jāuzrauga muitas dienestu sniegums un jānovērš trūkumi sniegumā, kas varētu izraisīt vienlīdzīgas konkurences apstākļu pavājināšanos atbilstīgiem Savienības ražotājiem salīdzinājumā ar trešo valstu ražotājiem, kuri eksportē preces uz Savienību. Komisijai būtu arī jāpievēršas trešo valstu eksportētāju praksei izvēlēties tādas iebraukšanas vietas Savienībā, kur kontrole ir mazāk stingra vai sistemātiska.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā regulā paredzēti noteikumi un procedūras atbilstības informācijas sniegšanai par konkrētiem produktiem, uz kuriem attiecas Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo minēto produktu tirdzniecības nosacījumus. Ar to izveido sistēmu sadarbībai ar uzņēmējiem šādu produktu jomā.

Šīs regulas mērķis ir aizsargāt Eiropas patērētāju veselību, drošumu un drošību, kā arī vidi un paredzēt procedūras nolūkā nodrošināt, ka Eiropas patērētājiem ir pieejami tikai droši un atbilstīgi produkti.

 

 

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šo regulu piemēro visiem produktiem, uz kuriem attiecas šīs regulas pielikumā noteiktie Savienības saskaņošanas tiesību akti (“Savienības saskaņošanas tiesību akti”).

1.  Šo regulu piemēro visiem produktiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2001/95/EK vai šīs regulas pielikumā noteiktie Savienības saskaņošanas tiesību akti (“Savienības saskaņošanas tiesību akti”).

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šīs regulas piemērošana neierobežo tirgus uzraudzības iestāžu tiesības veikt specifiskākus pasākumus, kā paredzēts Direktīvā 2001/95/EK.

3.  Šīs regulas piemērošana neierobežo tirgus uzraudzības iestāžu tiesības veikt specifiskākus pasākumus, kā paredzēts Direktīvā 2001/95/EK. Tirgus uzraudzības iestādēm vienmēr ir jārīkojas, pamatojoties uz piesardzības principu, jo īpaši attiecībā uz veselību un vidi.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  “tirgus uzraudzība” ir darbības un pasākumi, ko tirgus uzraudzības iestādes veic, lai nodrošinātu, ka produkti atbilst Savienības saskaņošanas tiesību aktu prasībām, un lai nepieļautu, ka tie apdraud veselību, drošību vai jebkuru citu sabiedrības interešu aizsardzības aspektu;

(3)  “tirgus uzraudzība” ir darbības un pasākumi, ko tirgus uzraudzības iestādes veic, lai nodrošinātu, ka produkti atbilst Savienības tiesību aktu prasībām, un lai nepieļautu, ka tie apdraud veselību un drošumu kopumā, arodveselību un darba drošību, patērētāju aizsardzību, sabiedrības drošību vai jebkuru citu sabiedrības interešu aizsardzības aspektu;

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  “formāla neatbilstība” ir jebkāda administratīva neatbilstība, kas nav būtisko prasību pārkāpums, tostarp (bet ne tikai) tā ir neatbilstība, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 768/2008/EK1a I pielikuma R34. pantā;

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.).

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  “nopietns risks” ir jebkāds nopietns risks, ieskaitot nopietnu risku, kura ietekme nav tūlītēja, kur vajadzīga ātra tirgus uzraudzības iestāžu iejaukšanās;

(15)  “nopietns risks” ir jebkāds risks, kura dēļ ir nepieciešama ātra iejaukšanās un pēckontrole, tostarp gadījumi, kur ietekme var nebūt tūlītēja; uzskata, ka nopietnu risku rada jebkurš produkts, kas neatbilst Savienības saskaņošanas tiesību aktos noteiktajām pamatprasībām, vai jebkurš produkts, kurš neatbilst vispārējiem produktu drošuma kritērijiem saskaņā ar Direktīvu 2001/95/EK;

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 22.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a)  “brīvprātīgie pasākumi” ir pasākumi, kurus uzņēmējs veic brīvprātīgi neatbilstības novēršanai, pamatojoties uz tirgus uzraudzības iestādes konstatējumiem vai pamatojoties uz saviem secinājumiem;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 22.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22b)  “pamatots pieprasījums” ir tirgus uzraudzības iestādes pieprasījums, kura pamatā ir aizdomas par neatbilstību;

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 22.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22c)  “atšķirīgi modeļi” ir visi produkti ar atšķirīgām īpašībām, pat ja šīs atšķirības ir nelielas vai tādu pat vispār nav.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ražotājs uzņēmējdarbību veic Savienībā vai Savienībā ir vismaz viena no turpmāk norādītajām personām, kas saistīta ar produktu:

(a)  ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis uzņēmējdarbību veic Savienībā vai Savienībā ir vismaz viena no turpmāk norādītajām personām, kas saistīta ar produktu:

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  importētājs;

(i)  importētājs, ja ražotājs neveic uzņēmējdarbību Savienībā un nav pilnvarotā pārstāvja;

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ia)  izplatītājs;

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii)  fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kam ir ražotāja rakstiska pilnvara, ar kuru tā izraudzīta par personu, kas ir atbildīga par 3. punktā uzskaitīto uzdevumu veikšanu, un ar kuru tai ir uzdots veikt minētos uzdevumus ražotāja vārdā;

(ii)  gadījumos, ja nav ražotāju vai importētāju, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kam ir ražotāja rakstiska pilnvara, ar kuru tā izraudzīta par personu, kas atbildīga par atbilstības nodrošināšanu un 3. punktā uzskaitīto uzdevumu veikšanu ražotāja vārdā;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ražotāja, importētāja vai citas personas, kas atbilst a) apakšpunkta prasībām, identitāte un kontaktinformācija ir publiski pieejama saskaņā ar 4. punktu un ir norādīta vai identificējama saskaņā ar 5. punktu.

(b)  ražotāja, importētāja, izplatītāja vai citas personas, kas atbilst a) apakšpunkta prasībām, identitāte un kontaktinformācija ir publiski pieejama saskaņā ar 4. punktu un ir norādīta vai identificējama saskaņā ar 5. punktu.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniedz minētajai iestādei visu produkta atbilstības pierādīšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju kādā no Savienības oficiālajām valodām, ko noteikusi attiecīgā dalībvalsts;

(b)  pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniedz minētajai iestādei visu produkta atbilstības pierādīšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju kādā no Savienības oficiālajām valodām, ko noteikusi attiecīgā dalībvalsts, un pierādīšanai, ka pastāv atšķirīgas būtiskās īpašības starp tā atšķirīgajiem modeļiem, kā definēts 3. panta 22.c punktā;

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pēc tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādās darbībās, kas tiek veiktas, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, mazinātu produkta radītus riskus.

(c)  sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm un pēc savas iniciatīvas vai pēc šo iestāžu pieprasījuma nekavējoties veic darbības, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, mazinātu produkta radītus riskus vai novērstu tā neatbilstību prasībām, kas noteiktas Savienības saskaņošanas tiesību aktos vai Direktīvā 2001/95/EK;

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  nekavējoties informē ražotāju un attiecīgā gadījumā citus uzņēmējus, ja uzskata vai ir iemesls uzskatīt, ka attiecīgais produkts rada risku vai neatbilst piemērojamiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem vai saskaņotiem standartiem.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ražotāji tās personas identitāti un kontaktinformāciju, kas attiecībā uz produktu ir atbildīga par atbilstības informāciju, publisko vai nu savā tīmekļa vietnē, vai, ja tiem nav savas tīmekļa vietnes, ar jebkādiem citiem līdzekļiem, kas dod iespēju plašai sabiedrībai Savienībā bez maksas viegli piekļūt šai informācijai.

svītrots

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Tās personas identitāti un kontaktinformāciju, kas attiecībā uz produktu ir atbildīga par atbilstības informāciju, norāda uz produkta, tā iepakojuma, pakas vai pavaddokumentā, vai arī tā ir identificējama no informācijas, kas uz tiem norādīta.

5.  Ražotāja identitāti un kontaktinformāciju un tās personas kontaktinformāciju, kas attiecībā uz produktu ir atbildīga par atbilstības informāciju, norāda uz produkta, tā iepakojuma, pakas vai pavaddokumentā, vai arī tā ir identificējama no informācijas, kas uz tiem norādīta.

Pamatojums

Produktu var laist tirgū tikai tad, ja tas ir atbilstīgs un drošs patērētājiem un videi. Par to primāri atbildīgs ir ražotājs.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Ražotājs, importētājs un cita persona, kura atbilst šā panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām, sabiedrībai un citiem uzņēmējiem atbilstošā veidā dara pieejamus savu produktu modeļu sarakstus, papildinot tos ar attēlu, jo īpaši attiecībā uz produktiem, uz kuriem attiecas vai attiecās Komisijas lēmums saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 13. pantu, un attiecībā uz produktiem, kuri tiek plaši izplatīti.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a pants

 

Izplatītāju pienākumi

 

1. Pirms produkts tiek darīts pieejams tirgū, izplatītāji veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražotājs un importētājs ir ievērojuši prasības, kas noteiktas piemērojamajos saskaņošanas tiesību aktos, saskaņotajos standartos vai Direktīvā 2001/95/EK.

 

2. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma par atbilstības informāciju atbildīgā persona sniedz minētajai iestādei visu produkta atbilstības pierādīšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju kādā no Savienības oficiālajām valodām, ko noteikusi attiecīgā dalībvalsts, un pierādīšanai, ka pastāv atšķirīgas būtiskās īpašības starp tā atšķirīgajiem modeļiem, kā definēts 3. panta 22.c punktā.

Pamatojums

Mazumtirgotāji pastāvīgi atļauj pārdot un patērēt nelikumīgas vai neatbilstīgas preces. Šis grozījums uzliks izplatītājiem pienākumu uzņemties proaktīvāku lomu attiecībā uz nelikumīgu preču nepieļaušanu.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Savienības saskaņošanas tiesību akti paredz, ka jāsagatavo ES atbilstības deklarācija, ražotājs to publisko vai nu savā tīmekļa vietnē, vai, ja tam nav savas tīmekļa vietnes, ar jebkādiem citiem līdzekļiem, kas dod iespēju plašai sabiedrībai Savienībā bez maksas viegli piekļūt šai deklarācijai.

Ja Savienības saskaņošanas tiesību akti paredz, ka jāsagatavo ES atbilstības deklarācija, ražotāji, tostarp trešo valstu ražotāji, vai importētāji to publisko bez maksas.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. pants

svītrots

Atbilstības partnerības nolīgumi

 

1.  Tirgus uzraudzības iestāde ar uzņēmēju, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā, var noslēgt partnerības nolīgumu, saskaņā ar kuru iestāde piekrīt sniegt uzņēmējam padomus un norādījumus saistībā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, kas piemērojami produktiem, par kuriem attiecīgais uzņēmējs ir atbildīgs.

 

Nolīgums neattiecas uz atbilstības novērtēšanas darbībām, kas saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem uzticētas paziņotajām struktūrām.

 

2.  Ja tirgus uzraudzības iestāde noslēdz partnerības nolīgumu saskaņā ar 1. punktu, tā šo faktu ievada 34. pantā minētajā sistēmā, kā arī norāda ziņas par vienošanās darbības jomu un savu un attiecīgā uzņēmēja nosaukumu un adresi.

 

3.  Ja tirgus uzraudzības iestāde noslēdz partnerības nolīgumu saskaņā ar 1. punktu, citas tirgus uzraudzības iestādes informē minēto iestādi par visiem pagaidu pasākumiem, ko tās veikušas pret uzņēmēju, un visiem uzņēmēja veiktajiem korektīvajiem pasākumiem, kas saistīti ar atbilstību piemērojamajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem.

 

4.  Tirgus uzraudzības iestāde, kas noslēdz partnerības nolīgumu saskaņā ar 1. punktu, var piemērot uzņēmējam maksu, kas atbilst izmaksām, kuras iestādei pamatoti radušās, pildot savas funkcijas saskaņā ar 1. un 2. punktu.

 

Pamatojums

Tirgus uzraudzības iestādēm savu funkciju izpildē ir jāsaglabā neatkarība un objektivitāte.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tirgus uzraudzības iestādes var noslēgt saprašanās memorandus ar uzņēmumiem vai organizācijām, kas pārstāv uzņēmumus, vai tiešajiem lietotājiem, veicot vai finansējot kopīgus pasākumus, kuru mērķis ir noteikt neatbilstību vai veicināt atbilstību konkrētos ģeogrāfiskos apgabalos vai saistībā ar konkrētām produktu kategorijām.

Tirgus uzraudzības iestādes var noslēgt saprašanās memorandus ar muitas iestādēm, ostu un lidostu iestādēm, ražotājiem vai importētājiem, uzņēmumiem vai organizācijām, kas pārstāv uzņēmumus, vai tiešajiem lietotājiem, veicot vai finansējot kopīgus pasākumus, kuru mērķis ir noteikt neatbilstību vai veicināt atbilstību konkrētos ģeogrāfiskos apgabalos vai saistībā ar konkrētām produktu kategorijām, lai cita starpā risinātu jautājumus, kas rada īpašas bažas patērētājiem šajā jomā. Tirgus uzraudzības iestāde iesniedz Komisijai saprašanās memoranda projektu pirms tā pieņemšanas. Komisija tirgus uzraudzības iestādēm sniedz atzinumu par memoranda projektu un īstenošanas ziņojumu.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tirgus uzraudzības iestāde, veicot izmeklēšanu par neatbilstību, var izmantot visu informāciju, kas iegūta, citām tā saprašanās memoranda pusēm, ko tirgus uzraudzības iestāde noslēgusi saskaņā ar šā panta 1. punktu, veicot vai finansējot darbības, bet tikai, ja attiecīgā darbība tika veikta neatkarīgi, neitrāli un objektīvi.

2.  Tirgus uzraudzības iestāde, veicot izmeklēšanu par neatbilstību, var izmantot visu informāciju, kas iegūta, citām tā saprašanās memoranda pusēm, ko tirgus uzraudzības iestāde noslēgusi saskaņā ar šā panta 1. punktu, veicot vai finansējot darbības, bet tikai, ja attiecīgā darbība tika veikta neatkarīgi, neitrāli un objektīvi. Informācija par to, kā produkti ir testēti, un šo testu rezultāti ir publiski pieejami.

Pamatojums

Ir vajadzīga lielāka pārredzamība attiecībā uz testēšanas metodēm un testēšanas kritērijiem, kā arī testēšanas rezultātiem.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Informācijas apmaiņa starp tirgus uzraudzības iestādēm un 1. punktā minētajiem uzņēmumiem vai organizācijām nolūkā sagatavot vai īstenot saprašanās memorandu, ko tās noslēdz saskaņā ar minēto punktu, nav uzskatāma par dienesta noslēpuma prasību pārkāpumu.

3.  Informācijas apmaiņa starp tirgus uzraudzības iestādēm, Komisiju vai ES Produktu atbilstības padomi un 1. punktā minētajiem uzņēmumiem vai organizācijām nolūkā sagatavot vai īstenot saprašanās memorandu, ko tās noslēdz saskaņā ar minēto punktu, notiek saskaņā ar dienesta noslēpuma prasībām. Jebkādai minētās informācijas turpmākai izmantošanai piemēro visstingrākās konfidencialitātes, dienesta noslēpuma un komercnoslēpuma garantijas.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  procedūras, kas paredzētas, lai uzraudzītu tādus nelaimes gadījumus vai kaitējumu cilvēku veselībai vai tiešo lietotāju drošībai, par kuriem ir aizdomas, ka tos izraisījuši šādi produkti;

(b)  procedūras, kas paredzētas, lai uzraudzītu tādus nelaimes gadījumus vai kaitējumu cilvēku veselībai vai tiešo lietotāju drošumam vai drošībai, par kuriem ir aizdomas, ka tos izraisījuši šādi produkti;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  procedūras zinātnes un tehnikas zināšanu vākšanai un pētīšanai attiecībā uz drošuma jautājumiem, kas jo īpaši ietekmē veselību un vides aizsardzību;

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(db)  procedūras ar mērķi izveidot sadarbību un informācijas un pieredzes apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm un zinātnes vai pētniecības iestādēm.

Pamatojums

Apmainīšanās ar zināšanām, informāciju un pieredzi starp tirgus uzraudzības iestādēm un zinātnes un pētniecības iestādēm, šķiet, dotu labumu abām pusēm, jo īpaši jomās, kurās vērojama ļoti strauja zinātnes attīstība un inovācija.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tirgus uzraudzības iestādes savu 1. punktā noteikto darbību ietvaros veic kontroles, izmantojot uz risku balstītu pieeju un ņemot vērā vismaz šādus faktorus:

2.  Tirgus uzraudzības iestādes savu 1. punktā noteikto darbību ietvaros veic kontroles, izmantojot uz risku balstītu pieeju, ievērojot piesardzības principu un ņemot vērā vismaz šādus faktorus:

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  produktu, piemēram, produktu skaits tirgū un jebkādi apdraudējumi, kas saistīti ar šo produktu;

(i)  produktu, piemēram, produktu skaits tirgū un jebkādi apdraudējumi, kas saistīti ar šo produktu, īpašu uzmanību pievēršot potenciālā riska veselības dimensijai;

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  produkts var kaitēt tiešo lietotāju veselībai vai drošībai;

(a)  produkts var kaitēt tiešo lietotāju veselībai, drošumam vai drošībai vai izraisīt kaitējumu videi;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  produkts neatbilst piemērojamajām Savienības saskaņošanas tiesību aktu prasībām.

(b)  produkts neatbilst piemērojamajām Savienības saskaņošanas tiesību aktu vai Direktīvas 2001/95/EK prasībām un tāpēc varētu apdraudēt tiešo lietotāju veselību un drošumu.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja produkti tiek izņemti, atsaukti, aizliegti vai ierobežoti, tirgus uzraudzības iestāde nodrošina, ka Komisija, izmantojot Tīklu, kurš izveidots saskaņā ar 31. pantu, citas dalībvalstis un tiešie lietotāji tiek attiecīgi informēti.

Ja produkti tiek izņemti, atsaukti, aizliegti vai ierobežoti, tirgus uzraudzības iestāde nodrošina, ka Komisija, izmantojot Tīklu, kurš izveidots saskaņā ar 31. pantu, Savienības testēšanas iestādes, citas dalībvalstis un tiešie lietotāji tiek attiecīgi informēti.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

12. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Lai atrisinātu visas domstarpības, kas dalībvalstu iestāžu, uzņēmēju un atbilstības novērtējuma struktūru starpā radušās saistībā ar atšķirīgu risku novērtējumu, Komisija pēc savas ierosmes vai pēc uzraudzības iestādes pieprasījuma var uzticēt 28. pantā minētajām Eiropas Savienības references laboratorijām veikt riska novērtējumu. Šis riska novērtējums ir saistošs visām ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts ne retāk kā ik pēc trim gadiem izstrādā valsts tirgus uzraudzības stratēģiju. Šī stratēģija veicina konsekventu, visaptverošu un integrētu pieeju tirgus uzraudzībai un Savienības saskaņošanas tiesību aktu izpildei dalībvalsts teritorijā, un tā aptver visas produktu piegādes ķēdes nozares un posmus, ieskaitot importu un digitālās piegādes ķēdes.

1.  Katra dalībvalsts ne retāk kā ik pēc četriem gadiem izstrādā valsts tirgus uzraudzības stratēģiju, ņemot vērā straujo tirgus attīstību un jaunu risku parādīšanos. Šī stratēģija veicina konsekventu, visaptverošu un integrētu pieeju tirgus uzraudzībai un Savienības saskaņošanas tiesību aktu izpildei dalībvalsts teritorijā, un tā aptver visas produktu piegādes ķēdes nozares un posmus, ieskaitot importu un digitālās piegādes ķēdes. Izstrādājot savas valsts tirgus uzraudzības stratēģijas, dalībvalstis apspriežas ar ieinteresētajām personām un to komentārus dara pieejamus plašai sabiedrībai.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  jomas, kas Savienības saskaņošanas tiesību aktu izpildes nolūkos ir atzītas par prioritārām;

(b)  jomas, kas Savienības saskaņošanas tiesību aktu izpildes nolūkos ir atzītas par prioritārām; dalībvalstis produktus, uz kuriem attiecas vai ir attiecies ārkārtas lēmums saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 13. pantu, uzskata par prioritārām jomām;

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  izpildes darbības, kas plānotas, lai samazinātu neatbilstību rašanos jomās, kuras ir atzītas par prioritārām, tostarp attiecīgā gadījumā minimālos kontroles līmeņus, kas paredzēti produktu kategorijām, kurām ir būtiski neatbilstības līmeņi;

(c)  izpildes darbības, kas plānotas, lai samazinātu neatbilstību rašanos jomās, kuras ir atzītas par prioritārām, tostarp attiecīgā gadījumā minimālos kontroles līmeņus, kas paredzēti produktu kategorijām, kurām ir būtiski neatbilstības līmeņi un kuras varētu radīt nopietnu risku;

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  novērtējumu par jauniem riskiem patērētājiem saistībā ar produktiem, kas var pieslēgties internetam un apdraudēt patērētāju drošību;

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis savu valsts tirgus uzraudzības stratēģiju paziņo, izmantojot 34. pantā minēto sistēmu.

3.  Dalībvalstis savu valsts tirgus uzraudzības stratēģiju paziņo, izmantojot 34. pantā minēto sistēmu, un dara to pieejamu plašai sabiedrībai.

Pamatojums

Lielākas pārredzamības nolūkā.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pilnvaras veikt uzņēmēju organizāciju sistēmu revīzijas, tostarp visu to procedūru revīzijas, ko tās ir ieviesušas, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai un piemērojamajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem;

svītrots

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – e apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  pārbaudes laikā uz vajadzīgo laikposmu un izmeklēšanai vajadzīgajā apmērā aizzīmogot jebkuras uzņēmēja telpas vai izņemt jebkuru uzņēmēja informāciju, datus vai dokumentus;

(2)  pārbaudes laikā uz vajadzīgo laikposmu un izmeklēšanai vajadzīgajā apmērā aizzīmogot attiecīgās uzņēmēja telpas vai izņemt jebkuru uzņēmēja informāciju, datus vai dokumentus;

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  pilnvaras veikt pagaidu pasākumus, ja nav pieejami citi efektīvi līdzekļi, lai novērstu nopietnu risku, tostarp jo īpaši pagaidu pasākumus, saskaņā ar kuriem pieprasa mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem izņemt vai bloķēt saturu vai ierobežot piekļuvi tam vai apturēt vai ierobežot piekļuvi tīmekļa vietnei, pakalpojumam vai kontam, vai pieprasīt domēna reģistriem vai reģistrētājiem uz konkrētu laiku apturēt pilnā domēna nosaukuma darbību;

(h)  pilnvaras veikt pagaidu vai galīgos pasākumus saistībā ar nedrošiem vai neatbilstīgiem produktiem, ja nav pieejami citi efektīvi līdzekļi, lai novērstu nopietnu risku, tostarp jo īpaši pasākumus, saskaņā ar kuriem pieprasa mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem izņemt vai bloķēt saturu vai ierobežot piekļuvi tam vai apturēt vai ierobežot piekļuvi tīmekļa vietnei, pakalpojumam vai kontam, vai pieprasīt domēna reģistriem vai reģistrētājiem uz konkrētu laiku apturēt pilnā domēna nosaukuma darbību;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(m)  pilnvaras izdot rīkojumu par neatbilstības rezultātā gūtās peļņas atgūšanu;

(m)  pilnvaras izdot rīkojumu par neatbilstības rezultātā gūtās peļņas atgūšanu un pieprasīt, lai uzņēmumi izsniedz kompensācijas skartajiem patērētājiem;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(n)  pilnvaras publicēt visus galīgos lēmumus, galīgos pasākumus, uzņēmēja apņemšanos vai saskaņā ar šo regulu pieņemtos lēmumus, tostarp publicēt tā uzņēmēja identitāti, kurš bija atbildīgs par neatbilstību.

(n)  pilnvaras publicēt visus galīgos lēmumus, galīgos pasākumus, uzņēmēja apņemšanos vai saskaņā ar šo regulu pieņemtos lēmumus, tostarp publicēt tā uzņēmēja identitāti, kurš bija atbildīgs par neatbilstību, ievērojot visstingrākās konfidencialitātes, dienesta noslēpuma un komercnoslēpuma garantijas un nosacījumus par to, kā uzņēmējs kompensē patērētājiem nodarīto zaudējumu vai kaitējumu.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tirgus uzraudzības iestādes publicē visas tām paustās uzņēmēju apņemšanās, sīku informāciju par uzņēmēju veiktajiem korektīvajiem pasākumiem attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes teritorijā un sīku informāciju par visiem pagaidu pasākumiem, ko attiecīgā tirgus uzraudzības iestāde veikusi saskaņā ar šo regulu.

4.  Tirgus uzraudzības iestādes publicē visas tām paustās uzņēmēju apņemšanās, sīku informāciju par uzņēmēju veiktajiem korektīvajiem pasākumiem attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes teritorijā un sīku informāciju par visiem pagaidu pasākumiem, ko attiecīgā tirgus uzraudzības iestāde veikusi saskaņā ar šo regulu, ievērojot visstingrākās konfidencialitātes, dienesta noslēpuma un komercnoslēpuma garantijas.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Tirgus uzraudzības iestādes savas pilnvaras īsteno saskaņā ar proporcionalitātes principu.

5.  Tirgus uzraudzības iestādes savas pilnvaras īsteno saskaņā ar piesardzības principu un proporcionalitātes principu.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami plašā mērogā izdara pienācīgas produktu īpašību dokumentāras pārbaudes, attiecīgos gadījumos — fiziskas un laboratoriskas kontroles, pamatojoties uz reprezentatīvo paraugu.

Tirgus uzraudzības iestādes saskaņā ar Komisijas noteiktu vienotu metodiku pietiekami plašā mērogā izdara pienācīgas produktu īpašību dokumentāras pārbaudes, attiecīgos gadījumos — fiziskas un laboratoriskas kontroles, pamatojoties uz reprezentatīvo paraugu. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, nosakot minimālo procentuālo daļu pārbaužu skaitam, kas tirgus uzraudzības iestādēm jāveic attiecībā uz dažādu produktu kategoriju produktiem saskaņā ar Savienības Produktu atbilstības tīkla noteiktajām prioritātēm.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tirgus uzraudzības iestādes vajadzības gadījumā ievēro konfidencialitātes principu, lai aizsargātu dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu vai lai saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem saglabātu personas datus, ievērojot prasību, ka informācija jāpublisko visā iespējamajā apjomā, lai aizsargātu tiešo lietotāju intereses Savienībā.

Tirgus uzraudzības iestādes nodrošina stingrākās konfidencialitātes, dienesta noslēpuma un komercnoslēpuma garantijas un saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem saglabā personas datus, ievērojot prasību, ka informācija jāpublisko visā iespējamajā apjomā, lai aizsargātu tiešo lietotāju intereses Savienībā.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lēmumu par to, vai produkts rada nopietnu risku, pamato ar atbilstīgu riska novērtējumu, kurā ņem vērā apdraudējuma būtību un tā rašanās varbūtību. Augstāka drošuma līmeņa iegūšanas iespēja vai tādu citu produktu pieejamība, kuru radītā riska pakāpe ir mazāka, nav pamats, lai uzskatītu, ka produkts rada nopietnu risku.

2.  Lēmumu par to, vai produkts rada nopietnu risku, pamato ar atbilstīgu riska novērtējumu, kurā ņem vērā apdraudējuma būtību, tā rašanās varbūtību un piesardzības principu. Minētajā lēmumā jo īpaši ņem vērā riska veselības dimensiju. Augstāka drošuma līmeņa iegūšanas iespēja vai tādu citu produktu pieejamība, kuru radītā riska pakāpe ir mazāka, nav pamats, lai uzskatītu, ka produkts rada nopietnu risku.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

20. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  sniedz neatkarīgas tehniskas vai zinātniskas konsultācijas Komisijai, tostarp saskaņā ar 31. pantu izveidotajam Tīklam, un dalībvalstīm;

(c)  sniedz neatkarīgas tehniskas vai zinātniskas konsultācijas Komisijai, tostarp saskaņā ar 31. pantu izveidotajam Tīklam, un dalībvalstīm, un norāda uz jauniem riskiem, pamatojoties uz jaunākajām zinātnes atziņām;

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

20. pants – 4. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  darbojas kā zināšanu centrs attiecībā uz riskiem un jauniem riskiem patērētājiem un videi, piemēram, saistībā ar kaitīgām ķīmiskajām vielām, kuras ir klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas, vai citām vielām, kas rada bažas patēriņa precēs;

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

20. pants – 4. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb)  darbojas kā zināšanu centrs attiecībā uz jauniem riskiem patērētājiem saistībā ar produktiem, kuri var pieslēgties internetam;

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

20. pants – 4. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ec) Savienības testēšanas iekārtas arī palīdz Komisijai un dalībvalstīm izstrādāt kopīgu modernāko testēšanas metodiku; tiek izveidotas ciešas attiecības starp Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru un Savienības testēšanas iestādēm, kas darbojas kā zināšanu centrs, izvairoties no pārklāšanās un nodrošinot optimālu atbalstu dalībvalstu tirgus uzraudzības un izpildes pasākumiem.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

20. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Tirgus uzraudzības iestādes, pieņemot atbilstīgus tirgus uzraudzības pasākumus, pienācīgi ņem vērā Savienības testēšanas iestāžu veikto testu rezultātus, analīzi un secinājumus.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pēc lūguma iesniedzējas iestādes pieprasījuma, lūguma saņēmēja iestāde, izmantojot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar šo regulu, nekavējoties veic visus vajadzīgos izpildes pasākumus, lai izbeigtu neatbilstību.

1.  Pēc lūguma iesniedzējas iestādes vai Komisijas, vai jebkuras citas ieinteresētās personas, kas sniedz pienācīgus pierādījumus par neatbilstību, pieprasījuma lūguma saņēmēja iestāde, izmantojot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar šo regulu, nekavējoties veic visus vajadzīgos izpildes pasākumus, lai izbeigtu neatbilstību. Ja lūguma saņēmēja iestāde nerīkojas, Komisija pati var veikt visus vajadzīgos izpildes pasākumus.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

26. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija katru gadu līdz 30. jūnijam sagatavo ziņojumu, kurā ietverta dalībvalstu iesniegtā informācija par iepriekšējo kalendāro gadu. Ziņojumu publicē 34. pantā minētajā sistēmā.

Komisija katru gadu līdz 30. jūnijam sagatavo ziņojumu un ziņojuma kopsavilkumu, kurā ietverta dalībvalstu iesniegtā informācija par iepriekšējo kalendāro gadu. Ziņojumu publicē 34. pantā minētajā sistēmā.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

26. pants – 8. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja kādas dalībvalsts muitas dienestiem ir iemesls uzskatīt, ka uzņēmējs produktu ievešanas vietu Savienības tirgū ir mainījis uz citu dalībvalsti, jo kontrole tur ir mazāk stingra vai sistemātiska, tie informē minētās dalībvalsts attiecīgās iestādes par uzņēmēja riska profilu un var lūgt Savienības produktu atbilstības tīklam uzraudzīt šādu produktu ievešanu.

Pamatojums

Mērķis ir nodrošināt, ka tirgū nonāk tikai droši un atbilstīgi produkti.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

27. pants– 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  produkts nav marķētas vai etiķetēts saskaņā ar minētajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem;

(b)  produkts nav marķēts vai etiķetēts saskaņā ar minētajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem un to nevar izlabot saprātīgā termiņā;

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tirgus uzraudzības iestādes par prioritāti uzskata produktus, kurus laišanai brīvā apgrozībā deklarējis atzītais uzņēmējs, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 952/2013 38. panta 2. punktā, bet kuru laišana brīvā apgrozībā ir apturēta saskaņā ar šīs regulas 28. panta 1. punktu.

1.  Tirgus uzraudzības iestādes nodrošina visiem uzņēmējiem vienādu attieksmi attiecībā uz to produktu laišanu brīvā apgrozībā, kuru laišana brīvā apgrozībā ir apturēta saskaņā ar šīs regulas 28. panta 1. punktu.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

32. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Komisija atļauj attiecīgām ieinteresētajām personām, tostarp patērētāju grupām, sniegt strukturētu devumu, lai palīdzētu izvirzīt prioritātes un atlasīt kopīgus vienlaicīgas uzraudzības pasākumus.

Pamatojums

Patērētāju organizācijas regulāri veic produktu salīdzinošu testēšanu laboratorijās un palīdz identificēt nedrošas un neatbilstošas patēriņa preces. To savāktie pierādījumi un dati valstu un Eiropas līmenī varētu sekmēt Savienības produktu atbilstības tīkla labāku darbību.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  uzraudzīt tirgus uzraudzības un muitas iestāžu darbību, lai nodrošinātu vienādu un stingru kontroles līmeni saskaņotiem un nesaskaņotiem produktiem dažādās dalībvalstīs;

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab)  noteikt kopīgu testēšanas metodiku, lai nodrošinātu dalībvalstu veiktās kontroles vienveidību;

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  organizēt sadarbību un efektīvu informācijas un paraugprakses apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm;

(f)  organizēt sadarbību un veicināt efektīvu un regulāru informācijas un paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm, starp tirgus uzraudzības iestādēm un starp dalībvalstīm un attiecīgajām ieinteresētajām personām;

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ma)  izstrādāt vienotu praksi attiecībā uz riska analīzi un dažādu riska kategoriju definēšanu;

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – mb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(mb)  uzraudzīt muitas dienestu sniegumu un novērst trūkumus sniegumā, kas varētu izraisīt vienlīdzīgas konkurences apstākļu pavājināšanos atbilstīgiem Savienības ražotājiem salīdzinājumā ar trešo valstu ražotājiem, kuri eksportē preces uz Savienību, un trešo valstu eksportētāju praksi izvēlēties tādas ievešanas vietas Savienībā, kur kontrole ir mazāk stingra vai sistemātiska;

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – mc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(mc)  iesniegt Eiropas Parlamentam ikgadēju ziņojumu par EUPC darbību;

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – md apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(md)  izstrādāt procedūras Eiropas mēroga datubāzei, kurā vāc datus par negadījumiem, kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti tiešo lietotāju veselībai, drošumam un/vai drošībai vai videi, un nodrošināt, ka minētajā datubāzē sniegtā informācija ir viegli pieejama visām attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija var apmainīties ar konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar tirgus uzraudzību, ar trešo valstu regulatīvajām iestādēm vai starptautiskām organizācijām, ja tā ar minētajām iestādēm vai organizācijām ir noslēgusi konfidencialitātes nolīgumus, kas balstīti uz savstarpību.

1.  Komisija var apmainīties ar konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar tirgus uzraudzību, ar trešo valstu regulatīvajām iestādēm vai starptautiskām organizācijām, ievērojot visstingrākās konfidencialitātes, dienesta noslēpuma un komercnoslēpuma garantijas.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sodiem, kas piemērojami, ja tiek pārkāpti šīs regulas noteikumi, ar kuriem nosaka uzņēmēju pienākumus, un ja tiek pārkāpti jebkuru Savienības saskaņošanas tiesību aktu, kas attiecas uz šīs regulas darbības jomā ietvertajiem produktiem, noteikumi, ar kuriem nosaka uzņēmēju pienākumus, ja minētajos tiesību aktos nav paredzēti sodi, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētie sodi ir iedarbīgas, samērīgi un atturoši.

Komisija kopā ar dalībvalstīm pieņem noteikumus par sodiem, kas piemērojami, ja tiek pārkāpti šīs regulas noteikumi, ar kuriem nosaka uzņēmēju pienākumus, un ja tiek pārkāpti jebkuru Savienības tiesību aktu, kas attiecas uz produktiem, noteikumi, ar kuriem nosaka uzņēmēju pienākumus, ja minētajos tiesību aktos nav paredzēti sodi, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Sodi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši.

Komisija arī nosaka dalībvalstu darbības noteikumus par pagaidu pasākumu un korektīvu darbību veikšanu attiecībā uz neatbilstīgiem produktiem un neatbilstīgiem uzņēmējiem nolūkā ātri aizsargāt patērētājus, kas saskaras ar risku.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

61. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  mazo un vidējo uzņēmumu finanšu situācija;

svītrots

Pamatojums

Šis kritērijs nav saistīts ar tiešajiem lietotājiem vai videi nodarīto zaudējumu samērīgumu, tāpēc tam nevajadzētu būt pirmajam procesā, kurā tiek pieņemts lēmums par sodu.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

61. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  neatbilstības raksturs, smagums un ilgums, ņemot vērā tiešajam lietotājam nodarīto kaitējumu;

(b)  neatbilstības raksturs, smagums un ilgums, ņemot vērā tiešajam lietotājam, videi vai sociālajām un ekonomiskajām interesēm nodarīto kaitējumu;

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

61. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  mazo un vidējo uzņēmumu finanšu situācija.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Noteikumi un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi

Atsauces

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

5.2.2018

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Miroslav Mikolášik

1.3.2018

Izskatīšana komitejā

16.5.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.7.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

53

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Noteikumi un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi

Atsauces

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

20.12.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

5.2.2018

ENVI

5.2.2018

ITRE

5.2.2018

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

INTA

22.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Nicola Danti

23.1.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Pieņemšanas datums

3.9.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

5

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Iesniegšanas datums

6.9.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

28

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

5

-

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marcus Pretzell

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 20. septembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika