Procedure : 2017/0353(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0277/2018

Ingediende teksten :

A8-0277/2018

Debatten :

PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 21

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0397

VERSLAG     ***I
PDF 1205kWORD 219k
6.9.2018
PE 620.871v02-00 A8-0277/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Nicola Danti

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN
 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0795),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 33, 114 en 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0004/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van …(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0277/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Om het vrije verkeer van producten binnen de Unie te waarborgen moet ervoor worden gezorgd dat de producten voldoen aan voorschriften die een hoog beschermingsniveau bieden voor openbare belangen, zoals de gezondheid en veiligheid in het algemeen, de gezondheid en veiligheid op het werk, de bescherming van consumenten, de bescherming van het milieu en de openbare veiligheid. Een krachtige handhaving van deze voorschriften is van essentieel belang voor de goede bescherming van deze belangen, alsook voor de totstandbrenging van de voorwaarden waaronder op de goederenmarkt van de Unie eerlijke mededinging kan heersen. Er zijn bijgevolg voorschriften nodig om deze handhaving op de hele interne markt, ook voor producten die uit derde landen de Unie binnenkomen, te waarborgen.

(1)  Om het vrije verkeer van producten binnen de Unie te waarborgen moet ervoor worden gezorgd dat de producten volledig voldoen aan de harmonisatiewetgeving van de Unie en bijgevolg aan voorschriften die een hoog beschermingsniveau bieden voor openbare belangen, zoals de gezondheid en veiligheid in het algemeen, de gezondheid en veiligheid op het werk, de bescherming van consumenten, de bescherming van het milieu en de openbare veiligheid. Een krachtige handhaving van deze voorschriften is van essentieel belang voor de goede bescherming van deze belangen, alsook voor de totstandbrenging van de voorwaarden waaronder op de goederenmarkt van de Unie eerlijke mededinging kan heersen. Er zijn bijgevolg voorschriften nodig om deze handhaving op de hele interne markt te waarborgen, ongeacht of de producten via traditionele of elektronische middelen in de handel worden gebracht en ongeacht of ze in de Unie worden geproduceerd dan wel uit derde landen de Unie binnenkomen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Unievoorschriften voor producten bestrijken een groot deel van de industrieproducten in de Unie. Het toenemende aantal illegale en non-conforme producten op de markt brengt risico's mee voor de burgers, die worden blootgesteld aan potentieel gevaarlijke producten, impliceert vaak schendingen van andere wetgeving van de Unie, ondermijnt de Europese arbeids-, gezondheids- en milieunormen en verstoort de concurrentie. Vooral marktdeelnemers die conforme producten verkopen hebben te maken met oneerlijke concurrentie van degenen die de regels omzeilen of moedwillig schenden om een concurrentievoordeel te verwerven.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  In de mededeling van de Commissie "De eengemaakte markt verbeteren: meer mogelijkheden voor mensen en ondernemingen"24 is prioriteit gegeven aan versterking van de eengemaakte markt voor goederen door de inspanningen om producten die niet aan de eisen voldoen van de markt van de Unie te weren, op te voeren. Dit moet gebeuren door het markttoezicht te verscherpen, de marktdeelnemers de juiste prikkels te geven, de nalevingscontroles te intensiveren en een nauwere grensoverschrijdende samenwerking tussen de handhavingsautoriteiten te bevorderen, onder meer door samenwerking met de douaneautoriteiten.

(2)  In de mededeling van de Commissie "De eengemaakte markt verbeteren: meer mogelijkheden voor mensen en ondernemingen"24 is prioriteit gegeven aan versterking van de eengemaakte markt voor goederen door de inspanningen om producten die niet aan de eisen voldoen van de markt van de Unie te weren, op te voeren. Dit moet gebeuren door het markttoezicht te verscherpen, de marktdeelnemers duidelijke, transparante en volledige voorschriften te geven, de nalevingscontroles te intensiveren en een nauwere grensoverschrijdende samenwerking tussen de handhavingsautoriteiten te bevorderen, onder meer door samenwerking met de douaneautoriteiten.

__________________

__________________

24 COM(2015) 550 final van 28 oktober 2015.

24 COM(2015) 550 final van 28 oktober 2015.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Om de naleving en handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten verder te verbeteren moet het kader voor markttoezichtautoriteiten worden versterkt.

(3)  De markttoezichtregels worden momenteel onvoldoende gehandhaafd. Om de naleving en handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten verder te verbeteren moet het kader voor markttoezicht dus worden versterkt.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Bij Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad25 zijn de algemene veiligheidsvereisten voor alle consumentenproducten vastgesteld, hebben de lidstaten specifieke verplichtingen en bevoegdheden met betrekking tot gevaarlijke producten gekregen en is voorzien in de uitwisseling van informatie met het oog daarop via het EU-systeem voor snelle uitwisseling van informatie over gevaarlijke non-foodproducten (Rapex). De markttoezichtautoriteiten moeten de specifiekere maatregelen kunnen treffen waarin die richtlijn voorziet. Om een hoger veiligheidsniveau voor consumentenproducten te kunnen bereiken moeten de mechanismen voor de uitwisseling van informatie en voor situaties die een snel optreden vereisen die bij Richtlijn 2001/95/EG zijn ingesteld en bij Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad26 zijn versterkt, worden aangevuld om ze doeltreffender te maken.

(4)  Bij Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad25 zijn de algemene veiligheidsvereisten voor alle consumentenproducten vastgesteld, hebben de lidstaten specifieke verplichtingen en bevoegdheden met betrekking tot gevaarlijke producten gekregen en is voorzien in de uitwisseling van informatie met het oog daarop via het EU-systeem voor snelle uitwisseling van informatie over gevaarlijke non-foodproducten (Rapex). De markttoezichtautoriteiten moeten de specifiekere maatregelen kunnen treffen waarin die richtlijn voorziet. Om een hoger veiligheids-, kwaliteits- en betrouwbaarheidsniveau voor consumentenproducten te kunnen bereiken moeten de mechanismen voor de uitwisseling van informatie en voor situaties die een snel optreden vereisen die bij Richtlijn 2001/95/EG zijn ingesteld en bij Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad26 zijn versterkt, worden aangevuld om ze doeltreffender te maken.

__________________

__________________

25 Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4).

25 Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4).

26 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30).

26 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30).

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Deze verordening moet van toepassing zijn op alle producten waarop de in de bijlage vermelde harmonisatiewetgeving van de Unie van toepassing is. In de bijlage moet alle harmonisatiewetgeving van de Unie worden vermeld die van toepassing is op vervaardigde producten, met uitzondering van levensmiddelen, diervoeder, geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, levende planten en dieren, producten van menselijke oorsprong en producten van planten en dieren, rechtstreeks verband houdend met toekomstige vermeerdering ervan. Aldus wordt een uniform kader voor het markttoezicht op die producten op het niveau van de Unie gewaarborgd. In verband daarmee moeten verscheidene instrumenten van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten worden aangepast, in het bijzonder om verwijzingen naar een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 765/2008 te schrappen. Als in de toekomst nieuwe harmonisatiewetgeving van de Unie wordt vastgesteld, moet daarin worden bepaald of deze verordening ook op die wetgeving van toepassing is.

(5)  Deze verordening moet van toepassing zijn op alle producten waarop de in de bijlage vermelde harmonisatiewetgeving van de Unie van toepassing is. In de bijlage moet alle harmonisatiewetgeving van de Unie worden vermeld die van toepassing is op vervaardigde producten, met uitzondering van levensmiddelen, diervoeder, geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, levende planten en dieren, producten van menselijke oorsprong en producten van planten en dieren, rechtstreeks verband houdend met toekomstige vermeerdering ervan. Aldus wordt een uniform kader voor het markttoezicht op die producten op het niveau van de Unie gewaarborgd en wordt bijgedragen tot de verhoging van het vertrouwen van de consument in producten die in de Unie in de handel worden gebracht. In verband daarmee moeten verscheidene instrumenten van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten worden aangepast, in het bijzonder om verwijzingen naar een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 765/2008 te schrappen. Als in de toekomst nieuwe harmonisatiewetgeving van de Unie wordt vastgesteld, moet daarin worden bepaald of deze verordening ook op die wetgeving van toepassing is.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  De veiligheid van consumenten is sterk afhankelijk van een actieve handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten waarin veiligheidsvoorschriften zijn opgenomen. Daarom moeten de handhavingsmaatregelen worden versterkt. Om te kunnen blijven beantwoorden aan de eisen van een mondiale markt met steeds complexere toeleveringsketens, moeten de handhavingsmaatregelen voortdurend beter en doeltreffender worden.

(7)  De veiligheid van consumenten is sterk afhankelijk van een actieve handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten waarin veiligheidsvoorschriften zijn opgenomen. Daarom moeten de handhavingsmaatregelen worden versterkt, ook met betrekking tot producten die online te koop worden aangeboden aan eindgebruikers in de Unie. Om te kunnen blijven beantwoorden aan de eisen van een mondiale markt met steeds complexere toeleveringsketens, moeten de handhavingsmaatregelen voortdurend beter en doeltreffender worden.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  De verantwoordelijkheid voor de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie moet bij de lidstaten berusten en hun markttoezichtautoriteiten moeten erop toezien dat de wetgeving volledig wordt nageleefd. Daarom moeten de lidstaten systematische benaderingen vaststellen om de doeltreffendheid van het markttoezicht en de overige handhavingsactiviteiten te waarborgen.

(9)  De verantwoordelijkheid voor de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie moet bij de lidstaten berusten en hun markttoezichtautoriteiten moeten erop toezien dat de wetgeving volledig wordt nageleefd. Daarom moeten de lidstaten geharmoniseerde systematische benaderingen vaststellen om de doeltreffendheid van het markttoezicht en de overige handhavingsactiviteiten te waarborgen. Daartoe moeten de lidstaten hun nationale markttoezichtautoriteiten monitoren om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de voorschriften van deze verordening.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  Er moet een doeltreffend systeem van collegiale toetsing worden ontwikkeld om de markttoezichtautoriteiten bij te staan bij het waarborgen van de uniforme toepassing van deze verordening en om te beoordelen of zij voldoen aan de voorschriften van deze verordening.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  De ontwikkeling van de elektronische handel is voor een groot deel ook het gevolg van de snelle toename van het aantal aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij die, gewoonlijk via platforms en tegen betaling, als tussenpersoon optreden door inhoud van derden op te slaan, zonder echter enige controle op die inhoud uit te oefenen, en bijgevolg niet namens een marktdeelnemer handelen. Het verwijderen van inhoud die betrekking heeft op non-conforme producten, of het blokkeren van de toegang tot de via hun diensten aangeboden non-conforme producten als verwijdering niet mogelijk is, mag niet afdoen aan de voorschriften in Richtlijn 2000/31/EG55 van het Europees Parlement en de Raad. In het bijzonder mag aan dienstverrichters geen algemene verplichting worden opgelegd toezicht uit te oefenen op de informatie die zij doorgeven of opslaan, of actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. Daarnaast mogen aanbieders van hostingdiensten niet aansprakelijk worden gesteld indien zij geen feitelijke kennis hebben van onwettige activiteiten of informatie en zij zich niet bewust zijn van de feiten of de omstandigheden waaruit de onwettige activiteit of informatie blijkt.

(13)  De ontwikkeling van de elektronische handel is voor een groot deel ook het gevolg van de snelle toename van het aantal aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij die, gewoonlijk via platforms en tegen betaling, als tussenpersoon optreden door inhoud van derden op te slaan, zonder echter enige controle op die inhoud uit te oefenen, en bijgevolg niet namens een marktdeelnemer handelen. Het verwijderen van inhoud die betrekking heeft op non-conforme producten, of het blokkeren van de toegang tot de via hun diensten aangeboden non-conforme producten als verwijdering niet mogelijk is, mag niet afdoen aan de voorschriften in Richtlijn 2000/31/EG55 van het Europees Parlement en de Raad, en daarbij moet ook rekening worden gehouden met Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden.

__________________

__________________

55 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn inzake elektronische handel") (PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).

55 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn inzake elektronische handel") (PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  Hoewel deze verordening geen betrekking heeft op de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten, moet niet worden vergeten dat namaakproducten vaak niet voldoen aan de voorschriften van de harmonisatiewetgeving van de Unie, een ernstig gevaar vormen voor de gezondheid en veiligheid van eindgebruikers, de mededinging verstoren, de openbare belangen in gevaar brengen en andere illegale activiteiten ondersteunen. De lidstaten moeten derhalve doeltreffende maatregelen blijven nemen om de binnenkomst van namaakproducten op de markt van de Unie overeenkomstig Verordening (EU) nr. 608/2013 te voorkomen. Omwille van de doeltreffendheid moeten de douaneautoriteiten hun deskundigheid kunnen aanwenden en gebruik kunnen maken van relevante informatie over risico's in verband met producten die intellectuele-eigendomsrechten schenden, ook met het oog op een doeltreffend markttoezicht op producten die de markt van de Unie binnenkomen overeenkomstig deze verordening.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Een eerlijkere eengemaakte markt moet alle marktdeelnemers gelijke mededingingsvoorwaarden bieden en moet bovendien bescherming bieden tegen oneerlijke mededinging. Daartoe moet de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten worden versterkt. Goede samenwerking tussen de fabrikanten en markttoezichtautoriteiten is daarbij essentieel, aangezien daardoor ten aanzien van een product onmiddellijk kan worden opgetreden en corrigerende maatregelen kunnen worden genomen. Het is belangrijk dat er een in de Unie gevestigde contactpersoon is tot wie de markttoezichtautoriteiten zich kunnen richten als zij vragen hebben over de conformiteit van een product met de harmonisatiewetgeving van de Unie. De persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van die conformiteitsinformatie moet de fabrikant zijn, de importeur of een andere persoon die hiertoe door de fabrikant is aangewezen, zoals een andere marktdeelnemer. De rol van de in de Unie gevestigde persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteitsinformatie is essentieel om de markttoezichtautoriteiten een in de Unie gevestigde gesprekspartner te bieden, alsook om ervoor te zorgen dat specifieke taken tijdig worden uitgevoerd teneinde, in het belang van de consumenten, werknemers en bedrijven in de Unie, te waarborgen dat de producten aan de voorschriften van de harmonisatiewetgeving van de Unie voldoen. De bepalingen van deze verordening waarin wordt voorgeschreven dat er een in de Unie gevestigde persoon moet zijn die verantwoordelijk is voor de nalevingsinformatie, moeten niet van toepassing zijn wanneer bepaalde rechtsinstrumenten betreffende producten specifieke bepalingen bevatten waarmee hetzelfde effect wordt bewerkstelligd, namelijk artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1223/2009, artikel 15 van Verordening (EU) 2017/745 en artikel 15 van Verordening (EU) 2017/746.

(14)  Een eerlijkere eengemaakte markt moet alle marktdeelnemers gelijke mededingingsvoorwaarden bieden en moet bovendien bescherming bieden tegen oneerlijke mededinging. Daartoe moet de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten worden versterkt. Goede samenwerking tussen de fabrikanten en markttoezichtautoriteiten is daarbij essentieel, aangezien daardoor ten aanzien van een product onmiddellijk kan worden opgetreden en corrigerende maatregelen kunnen worden genomen. Het is belangrijk dat er een in de Unie gevestigde referentiepersoon is tot wie de markttoezichtautoriteiten zich kunnen richten als zij vragen hebben over de conformiteit van een product met de harmonisatiewetgeving van de Unie en die maatregelen kan nemen om gevallen van non-conformiteit te verhelpen. De referentiepersoon moet de fabrikant zijn, de importeur, wanneer de fabrikant niet in de Unie is gevestigd, of een gemachtigde die hiertoe door de fabrikant is aangewezen.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis)  De ontwikkeling van de elektronische handel brengt bepaalde uitdagingen voor de markttoezichtautoriteiten mee wanneer zij ervoor moeten zorgen dat producten die online worden verkocht conform zijn en dat de harmonisatiewetgeving van de Unie daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Het aantal marktdeelnemers dat langs elektronische weg rechtstreeks producten aan de consumenten aanbiedt, neemt toe. De rol van een referentiepersoon is dus essentieel om de markttoezichtautoriteiten een in de Unie gevestigde gesprekspartner te bieden, alsook om ervoor te zorgen dat specifieke taken tijdig worden uitgevoerd teneinde, in het belang van de consumenten, werknemers en bedrijven in de Unie, te waarborgen dat de producten aan de voorschriften van de harmonisatiewetgeving van de Unie voldoen. Om de huidige kloof te dichten en ervoor te zorgen dat er voor een bepaald product altijd een in de Unie gevestigde referentiepersoon is, moet de buiten de Unie gevestigde fabrikant, wanneer er geen importeur is, een gemachtigde aanwijzen die de verplichtingen heeft van de referentiepersoon voor de markttoezichtautoriteiten.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 ter)  De verplichtingen van de referentiepersoon moeten geen afbreuk doen aan bestaande verplichtingen en verantwoordelijkheden die krachtens de desbetreffende Uniewetgeving op fabrikanten, importeurs en gemachtigden rusten. De bepalingen van deze verordening waarin wordt voorgeschreven dat er een in de Unie gevestigde referentiepersoon moet zijn, moeten niet van toepassing zijn wanneer bepaalde rechtsinstrumenten betreffende producten specifieke bepalingen bevatten waarmee hetzelfde effect wordt bewerkstelligd, te weten artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1223/2009, artikel 15 van Verordening (EU) 2017/745 en artikel 15 van Verordening (EU) 2017/746.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  De lidstaten moeten ondersteuning aan marktdeelnemers bieden door via de bij Verordening (EU) [verwijzing naar verordening betreffende wederzijdse erkenning]56 opgerichte productcontactpunten informatie over de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie te geven of door via de markttoezichtautoriteit richtsnoeren over de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie te geven in het kader van partnerschapsregelingen voor conformiteit. De markttoezichtautoriteiten moeten kunnen voortbouwen op de bestaande samenwerking met belanghebbenden en moeten memoranda van overeenstemming kunnen sluiten met belanghebbenden om de conformiteit te bevorderen of non-conformiteit op te sporen voor productcategorieën in een bepaald geografisch gebied.

(15)  De lidstaten moeten ondersteuning aan marktdeelnemers bieden door via de bij Verordening (EU) [verwijzing naar verordening betreffende wederzijdse erkenning]56 opgerichte productcontactpunten informatie over de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie te geven. De markttoezichtautoriteiten moeten kunnen voortbouwen op de bestaande samenwerking met belanghebbenden en moeten memoranda van overeenstemming kunnen sluiten met belanghebbenden om het bewustzijn te vergroten, advies en richtsnoeren te verstrekken, vrijwillige maatregelen te ondersteunen, de conformiteit te bevorderen of non-conformiteit op te sporen voor productcategorieën in een bepaald geografisch gebied, met inbegrip van producten die langs elektronische weg worden aangeboden.

__________________

__________________

56 Verordening (EU) [...] van het Europees Parlement en de Raad van ... (PB L [...] van [...], blz. [...]).

56 Verordening (EU) [...] van het Europees Parlement en de Raad van ... (PB L [...] van [...], blz. [...]).

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  De ontwikkeling van de elektronische handel brengt bepaalde uitdagingen met zich mee met betrekking tot de bescherming van de gezondheid en veiligheid van eindgebruikers tegen non-conforme producten. De lidstaten moeten daarom zorgen voor een doeltreffende organisatie van hun markttoezichtactiviteiten ten aanzien van producten die online worden verkocht. De activiteiten ten aanzien van deze producten moeten op proactieve en reactieve wijze worden uitgevoerd, waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende bronnen van informatie, zoals Rapex, het mondiale portaal voor terugroepacties voor producten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), klachten van consumenten en informatie die wordt ontvangen van andere autoriteiten, marktdeelnemers en de media.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 ter)  Bij het uitoefenen van markttoezicht op producten die online worden aangeboden, krijgen markttoezichtautoriteiten, omdat zij geen fysieke toegang hebben tot producten, te maken met talrijke moeilijkheden, zoals het traceren van online te koop aangeboden producten, het vaststellen van de verantwoordelijke marktdeelnemers of het uitvoeren van risicobeoordelingen of veiligheidstests. De Commissie heeft op basis van bestaande gemeenschappelijke ervaringen en beste praktijken een mededeling gepubliceerd over het markttoezicht op online verkochte producten (2017/C 250/01) met als doel bij te dragen tot een beter begrip van de productwetgeving van de Unie en tot meer uniformiteit en samenhang in de toepassing van die wetgeving op het vlak van online verkochte producten. Naast de verplichte voorschriften inzake de organisatie van het markttoezicht op online verkochte producten, zoals ingevoerd bij deze verordening, worden lidstaten aangemoedigd deze mededeling te gebruiken als aanvullend richtsnoer en als referentie voor goede praktijken voor markttoezicht en de communicatie met bedrijven en consumenten.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 quater)  Bijzondere aandacht moet gaan naar de verspreiding van het internet der dingen en het toenemende aantal op kunstmatige intelligentie gebaseerde apparaten, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat consumenten in hun dagelijks leven steeds meer gebruikmaken van verbonden apparaten. In het regelgevingskader van de Unie moeten de huidige gevaren voor de veiligheid van dergelijke apparaten worden aangepakt, omdat die kunnen worden gehackt en derhalve nieuwe risico's op afstand met zich meebrengen. Op het gebied van het internet der dingen en kunstmatige intelligentie zijn de veiligheid en beveiliging van producten essentieel om de veiligheid van de gebruikers ervan te waarborgen. In dit verband moet deze verordening volledig in overeenstemming zijn met de Enisa-verordening [2017/0225(COD)] en met de Mededeling over kunstmatige intelligentie voor Europa (COM(2018) 237).

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 quinquies)  In deze tijd van constante ontwikkeling van digitale technologieën zullen nieuwe op de markt gebaseerde oplossingen worden verkend die zouden kunnen bijdragen tot doeltreffend markttoezicht binnen de Unie. In dit verband moeten de lidstaten en de Commissie worden aangemoedigd om zich te verdiepen in het potentieel van de blockchaintechnologie en van nieuwe regels voor de etikettering van producten die traditionele etiketteringsmethoden zouden kunnen vervangen en het werk van markttoezichtautoriteiten zouden kunnen vergemakkelijken doordat er elektronisch gemakkelijk toegankelijke en gestructureerde informatie wordt verstrekt over het product.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  De markttoezichtactiviteiten moeten grondig en doelmatig zijn om te waarborgen dat de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten correct wordt toegepast. Aangezien controles belastend kunnen zijn voor marktdeelnemers, moeten de markttoezichtautoriteiten bij de organisatie en uitvoering van inspectieactiviteiten rekening houden met de belangen van de marktdeelnemers en de belasting beperken tot hetgeen nodig is voor doelmatige en doeltreffende controles. Voorts moeten de bevoegde autoriteiten van een lidstaat bij de uitvoering van de markttoezichtactiviteiten altijd dezelfde zorgvuldigheid betrachten, ongeacht of de non-conformiteit van het product relevant is op het grondgebied van die lidstaat of waarschijnlijk gevolgen zal hebben op de markt van een andere lidstaat.

(18)  De markttoezichtactiviteiten moeten grondig en doelmatig zijn om te waarborgen dat de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten correct wordt toegepast. Aangezien controles belastend kunnen zijn voor marktdeelnemers, moeten de markttoezichtautoriteiten bij de organisatie en uitvoering van inspectieactiviteiten rekening houden met de belangen van die marktdeelnemers en de belasting beperken tot hetgeen nodig is voor doelmatige en doeltreffende controles. Voorts moeten de bevoegde autoriteiten van een lidstaat bij de uitvoering van de markttoezichtactiviteiten altijd dezelfde zorgvuldigheid betrachten, ongeacht of de non-conformiteit van het product relevant is op het grondgebied van die lidstaat of waarschijnlijk gevolgen zal hebben op de markt van een andere lidstaat. Er moeten uniforme voorwaarden worden vastgesteld voor inspectieactiviteiten die worden uitgevoerd door markttoezichtautoriteiten wanneer zich ten aanzien van een product een bekend of nieuw risico voordoet.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  De bepalingen van Verordening (EG) nr. 765/2008 zijn op nationaal niveau in tal van uiteenlopende en specifieke vormen ten uitvoer gelegd. Verschillen doen zich niet alleen voor op het gebied van de verdeling van bevoegdheden tussen markttoezichtautoriteiten, maar ook op dat van de interne coördinatiemechanismen op nationaal niveau, het niveau van de voor markttoezicht ingezette financiële middelen en de markttoezichtstrategieën en -benaderingen, alsook op dat van de bevoegdheden met betrekking tot non-conforme producten en de hoogte van de sancties op overtredingen, waardoor de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie versnipperd is. Deze versnippering leidt ertoe dat het markttoezicht in sommige lidstaten minder streng is dan in andere en kan resulteren in een minder doeltreffend afschrikkend effect en een ongelijk speelveld voor de bedrijven in sommige lidstaten; ook kan het zorgen voor een ongelijk niveau van de productveiligheid in de Unie.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  De tenuitvoerlegging en uitoefening van bevoegdheden in toepassing van deze verordening moet evenredig en passend zijn in verhouding tot de aard en de totale werkelijke of mogelijke schade die het geval van non-conformiteit oplevert voor de algemene belangen die door de harmonisatiewetgeving van de Unie worden beschermd. De markttoezichtautoriteiten moeten rekening houden met alle feiten en omstandigheden van het geval en de meest geschikte maatregelen kiezen die noodzakelijk zijn om het geval van non-conformiteit aan te pakken. Die maatregelen moeten evenredig, doeltreffend en afschrikkend zijn.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Deze verordening mag niet afdoen aan de vrijheid van de lidstaten om het handhavingssysteem te kiezen dat zij geschikt achten. De lidstaten moeten vrij kunnen kiezen of hun markttoezichtautoriteiten het onderzoek en de handhaving rechtstreeks op eigen gezag uitoefenen, dan wel door een verzoek bij de bevoegde rechter in te dienen.

(20)  De tenuitvoerlegging en uitoefening van bevoegdheden bij de toepassing van deze verordening moet ook in overeenstemming zijn met andere wetgeving van de Unie en de lidstaten, onder meer met de toepasselijke procedurele waarborgen en de beginselen van de grondrechten, en moeten niet afdoen aan de vrijheid van de lidstaten om het handhavingssysteem te kiezen dat zij geschikt achten. De lidstaten moeten de vrijheid behouden om de voorwaarden en de grenzen te bepalen voor de uitoefening van de bevoegdheden volgens het nationale recht, in overeenstemming met het Unierecht. De lidstaten moeten vrij kunnen kiezen of hun markttoezichtautoriteiten het onderzoek en de handhaving rechtstreeks op eigen gezag uitoefenen, door een beroep te doen op andere bevoegde autoriteiten, dan wel door een verzoek bij de bevoegde rechter in te dienen.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  De markttoezichtautoriteiten moeten toegang hebben tot alle bewijsstukken, gegevens en informatie met betrekking tot het voorwerp van een onderzoek die noodzakelijk zijn om te bepalen of de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie is overtreden, en in het bijzonder om vast te stellen welke marktdeelnemer daarvoor verantwoordelijk is, ongeacht wie die bewijsstukken, informatie of gegevens in bezit heeft, waar ze zich bevinden en welke vorm ze hebben. De markttoezichtautoriteiten moeten derde partijen in de digitale waardeketen kunnen verzoeken alle noodzakelijke bewijsstukken, gegevens en informatie te verstrekken.

(22)  De markttoezichtautoriteiten moeten toegang hebben tot alle bewijsstukken, gegevens, technische specificaties en andere informatie met betrekking tot het voorwerp van een onderzoek die noodzakelijk zijn om te bepalen of de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie is overtreden, en in het bijzonder om vast te stellen welke marktdeelnemer daarvoor verantwoordelijk is, ongeacht wie die bewijsstukken, informatie of gegevens in bezit heeft, waar ze zich bevinden en welke vorm ze hebben. De markttoezichtautoriteiten moeten derde partijen in de digitale waardeketen kunnen verzoeken alle noodzakelijke bewijsstukken, gegevens en informatie te verstrekken.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  De markttoezichtautoriteiten moeten een vertegenwoordiger of personeelslid van de marktdeelnemer kunnen gelasten een toelichting te geven of feiten, informatie of documenten te verstrekken in verband met het voorwerp van de inspectie en moeten de antwoorden van die vertegenwoordiger of dat personeelslid kunnen vastleggen.

(24)  De markttoezichtautoriteiten moeten een vertegenwoordiger van de marktdeelnemer of een relevant personeelslid van de marktdeelnemer kunnen gelasten een toelichting te geven of feiten, informatie of documenten te verstrekken in verband met het voorwerp van de inspectie en moeten de antwoorden van die vertegenwoordiger of dat personeelslid kunnen vastleggen.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  De markttoezichtautoriteiten moeten kunnen controleren of producten die op de markt van de Unie worden aangeboden conform zijn met de harmonisatiewetgeving van de Unie en bewijsmateriaal betreffende non-conformiteit kunnen verkrijgen. Daarom moeten zij de bevoegdheid hebben testaankopen te doen en, als het bewijsmateriaal niet op een andere wijze kan worden verkregen, producten onder valse identiteit aan te kopen.

(25)  De markttoezichtautoriteiten moeten kunnen controleren of producten die op de markt van de Unie worden aangeboden conform zijn met de harmonisatiewetgeving van de Unie en moeten die producten kunnen inspecteren en ontleden om bewijsmateriaal betreffende non-conformiteit te kunnen verkrijgen. Daarom moeten zij de bevoegdheid hebben testaankopen te doen en, als het bewijsmateriaal niet op een andere wijze kan worden verkregen, producten onder valse identiteit aan te kopen.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  In het bijzonder in de digitale omgeving moeten de markttoezichtautoriteiten non-conformiteit snel en doeltreffend kunnen beëindigen, met name wanneer de marktdeelnemer die de producten verkoopt zijn identiteit verhult of zich elders in de Unie of in een derde land vestigt om handhaving te ontlopen. Als een non-conformiteit het risico van ernstige en onherstelbare schade voor eindgebruikers met zich meebrengt, moeten de markttoezichtautoriteiten — wanneer er geen andere middelen voorhanden zijn om die schade te voorkomen of te beperken — tijdelijke maatregelen kunnen nemen, waarbij zo nodig de toegang tot een website, dienst of account kan worden opgeschort of een volledig gekwalificeerde domeinnaam gedurende een bepaalde periode kan worden gedeactiveerd, overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in Richtlijn 2000/31/EG. Tevens moeten de markttoezichtautoriteiten de bevoegdheid hebben een website, dienst of account geheel of gedeeltelijk te sluiten of een volledig gekwalificeerde domeinnaam te schrappen, dan wel een derde dienstverlener te gelasten dit te doen.

(26)  In het bijzonder in de digitale omgeving moeten de markttoezichtautoriteiten non-conformiteit snel en doeltreffend kunnen beëindigen, met name wanneer de marktdeelnemer die de producten verkoopt zijn identiteit verhult of zich elders in de Unie of in een derde land vestigt om handhaving te ontlopen. Als een non-conformiteit het risico van ernstige en onherstelbare schade voor eindgebruikers met zich meebrengt, moeten de markttoezichtautoriteiten — wanneer er geen andere middelen voorhanden zijn om die schade te voorkomen of te beperken en wanneer dat naar behoren gemotiveerd en evenredig is — maatregelen kunnen nemen, waarbij zo nodig de toegang tot een website, dienst of account kan worden opgeschort of een volledig gekwalificeerde domeinnaam gedurende een bepaalde periode kan worden gedeactiveerd, overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in Richtlijn 2000/31/EG. Tevens moeten de markttoezichtautoriteiten de bevoegdheid hebben een website, dienst of account geheel of gedeeltelijk te sluiten of een volledig gekwalificeerde domeinnaam te schrappen, dan wel een derde dienstverlener te gelasten dit te doen.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  De markttoezichtautoriteiten handelen in het belang van marktdeelnemers, eindgebruikers en het algemene publiek om te waarborgen dat de publieke belangen die in de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten zijn vastgesteld, door middel van passende handhavingsmaatregelen consistent in stand gehouden en beschermd worden, en dat de naleving van die wetgeving in de hele toeleveringsketen door middel van passende controles wordt gewaarborgd. Bijgevolg zijn de markttoezichtautoriteiten aan de marktdeelnemers, de eindgebruikers en het algemene publiek verantwoording verschuldigd over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de door hen uitgevoerde activiteiten. Zij moeten toegang verlenen tot informatie over de organisatie en de uitvoering van hun activiteiten, waaronder controles, en regelmatig informatie over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten ervan publiceren. Zij moeten ook, onder bepaalde voorwaarden, het recht hebben op basis van de uitkomsten van controles in het kader van het markttoezicht informatie over de conformiteitsgegevens van individuele marktdeelnemers te publiceren of beschikbaar te stellen.

(27)  De markttoezichtautoriteiten handelen in het belang van marktdeelnemers, eindgebruikers en het algemene publiek om te waarborgen dat de publieke belangen die in de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten zijn vastgesteld, door middel van passende handhavingsmaatregelen consistent in stand gehouden en beschermd worden, en dat de naleving van die wetgeving in de hele toeleveringsketen door middel van passende controles wordt gewaarborgd. Bijgevolg zijn de markttoezichtautoriteiten aan de marktdeelnemers, de eindgebruikers en het algemene publiek verantwoording verschuldigd over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de door hen uitgevoerde activiteiten. Zij moeten toegang verlenen tot informatie over de organisatie en de uitvoering van hun activiteiten, waaronder controles, en regelmatig informatie over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten ervan publiceren. Zij moeten ook, onder bepaalde voorwaarden, het recht hebben op basis van de uitkomsten van controles in het kader van het markttoezicht informatie over de conformiteitsgegevens van individuele marktdeelnemers te publiceren of beschikbaar te stellen, waarbij de marktdeelnemers de mogelijkheid moet worden geboden om commentaar te leveren op de op hen betrekking hebbende informatie voordat die gepubliceerd wordt.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Om de betrouwbaarheid en consistentie van de tests in de hele Unie in het kader van het markttoezicht te waarborgen moet de Commissie EU-testfaciliteiten aanwijzen. Tevens moet er een uitgebreider informatiesysteem voor het delen van testresultaten binnen de Unie worden ontwikkeld om te voorkomen dat onnodig dubbel werk wordt verricht en de consistentie op het niveau van de Unie te vergroten.

(33)  Om de doeltreffendheid en consistentie van de tests in de hele Unie in het kader van het markttoezicht te waarborgen met betrekking tot specifieke producten of een specifieke categorie of groep producten of voor specifieke risico's in verband met een categorie of groep producten, moet de Commissie EU-testfaciliteiten aanwijzen. Tevens moet er een uitgebreider informatiesysteem voor het delen van testresultaten binnen de Unie worden ontwikkeld om te voorkomen dat onnodig dubbel werk wordt verricht en de consistentie op het niveau van de Unie te vergroten.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  De lidstaten moeten worden verplicht ervoor zorgen dat er altijd voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de markttoezichtautoriteiten naar behoren te voorzien van personeel en apparatuur. Een doeltreffende markttoezichtactiviteit vergt veel middelen en er moet worden gezorgd voor stabiele middelen, op een niveau dat op elk moment voldoet aan de handhavingsbehoefte. Daarom moet de financiering met overheidsgeld worden aangevuld met inkomsten uit vergoedingen die worden geïnd voor de kosten die gemaakt worden bij de uitvoering van markttoezichtactiviteiten voor non-conform bevonden producten, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de conformiteitsgegevens van de marktdeelnemer.

(35)  De lidstaten moeten worden verplicht ervoor zorgen dat er altijd voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de markttoezichtautoriteiten naar behoren te voorzien van personeel en apparatuur. Een doeltreffende markttoezichtactiviteit vergt veel middelen en er moet worden gezorgd voor stabiele middelen, op een niveau dat op elk moment voldoet aan de handhavingsbehoefte. Administratieve en geautomatiseerde controles kunnen niet dienen als vervanging van fysieke controles die de conformiteit van een product met de desbetreffende EU-wetgeving waarborgen. Daarom moet de financiering met overheidsgeld worden aangevuld met inkomsten uit vergoedingen die worden geïnd voor de kosten die gemaakt worden bij de uitvoering van markttoezichtactiviteiten voor non-conform bevonden producten, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de conformiteitsgegevens van de marktdeelnemer.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)  Een effectieve wijze om te voorkomen dat er in de Unie onveilige of non-conforme producten in de handel gebracht worden, zou zijn dergelijke producten op te sporen voordat zij in het vrije verkeer gebracht worden. Aangezien de douaneautoriteiten belast zijn met de controle op de producten die het douanegebied van de Unie binnenkomen, hebben zij een volledig overzicht over de handelsstromen over de buitengrenzen; daarom moeten zij worden verplicht op basis van een risicobeoordeling voldoende controles uit te voeren om de veiligheid op de markt te vergroten. Alleen door systematische samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de markttoezicht- en douaneautoriteiten kan een uniforme handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten worden verwezenlijkt. Deze autoriteiten moeten van de markttoezichtautoriteiten ruim van tevoren alle vereiste informatie ontvangen over non-conforme producten of over marktdeelnemers waarvoor een hoger non-conformiteitsrisico is vastgesteld. De douaneautoriteiten moeten op hun beurt de markttoezichtautoriteiten tijdig op de hoogte brengen van het in het vrije verkeer brengen van producten en van de resultaten van controles wanneer die informatie van belang is voor de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten. Voorts moet de Commissie, wanneer zij verneemt dat een ingevoerd product een ernstig risico met zich meebrengt, de lidstaten over dat risico informeren om ervoor te zorgen dat de conformiteits- en handhavingscontroles bij de eerste punten van binnenkomst in de Unie worden gecoördineerd en doeltreffender zijn.

(38)  Een effectieve wijze om te voorkomen dat er in de Unie onveilige of non-conforme producten in de handel gebracht worden, zou zijn dergelijke producten op te sporen voordat zij in het vrije verkeer gebracht worden. Aangezien de douaneautoriteiten belast zijn met de controle op de producten die het douanegebied van de Unie binnenkomen, hebben zij een volledig overzicht over de handelsstromen over de buitengrenzen; daarom moeten zij worden verplicht op basis van een risicobeoordeling voldoende controles uit te voeren om de veiligheid op de markt te vergroten, en daardoor een hoog niveau van bescherming van openbare belangen te waarborgen. Alleen door systematische samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de markttoezicht- en douaneautoriteiten kan een uniforme handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten worden verwezenlijkt. Deze autoriteiten moeten van de markttoezichtautoriteiten ruim van tevoren alle vereiste informatie ontvangen over non-conforme producten of over marktdeelnemers waarvoor een hoger non-conformiteitsrisico is vastgesteld. De douaneautoriteiten moeten op hun beurt de markttoezichtautoriteiten tijdig op de hoogte brengen van het in het vrije verkeer brengen van producten en van de resultaten van controles wanneer die informatie van belang is voor de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten. Voorts moet de Commissie, wanneer zij verneemt dat een ingevoerd product een ernstig risico met zich meebrengt, de lidstaten over dat risico informeren om ervoor te zorgen dat de conformiteits- en handhavingscontroles bij de eerste punten van binnenkomst in de Unie worden gecoördineerd en doeltreffender zijn.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 bis)  De Commissie moet toezicht uitoefenen op het functioneren van de douaneautoriteiten en optreden wanneer dat functioneren zou kunnen leiden tot aantasting van het gelijke speelveld voor conforme producenten in de Unie enerzijds en producenten uit derde landen die naar de Unie exporteren anderzijds. De Commissie moet ook iets doen aan de praktijk van exporteurs uit derde landen om toegangspunten tot de Unie te kiezen waar minder streng of minder stelselmatig wordt gecontroleerd.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  Om de douane- en markttoezichtautoriteiten te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken in verband met de controles op producten die het douanegebied van de Unie binnenkomen, moet — zolang er nog geen procedure is vastgesteld voor de uitwisseling van informatie over de status van geautoriseerde marktdeelnemers, als bedoeld in artikel 38, lid 2, van Verordening (EU) nr. 952/2013, en hun conformiteitsgegevens in verband met productveiligheid — een gunstiger behandeling worden verleend voor producten die door geautoriseerde marktdeelnemers zijn aangegeven om in het vrij verkeer te worden gebracht. Die benadering moet gerichtere controles, op basis van het risico, mogelijk maken voor producten die in het vrije verkeer zijn gebracht.

(39)  Om de douane- en markttoezichtautoriteiten te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken in verband met de controles op producten die het douanegebied van de Unie binnenkomen, moet — zolang er nog geen procedure is vastgesteld voor de uitwisseling van informatie over de status van geautoriseerde marktdeelnemers, als bedoeld in artikel 38, lid 2, van Verordening (EU) nr. 952/2013, en hun conformiteitsgegevens in verband met conformiteit met de harmonisatiewetgeving van de Unie en productveiligheid — een gunstiger behandeling worden verleend voor producten die door geautoriseerde marktdeelnemers zijn aangegeven om in het vrij verkeer te worden gebracht. Die benadering moet gerichtere controles, op basis van het risico, mogelijk maken voor producten die in het vrije verkeer zijn gebracht.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(40 bis)  Er moet worden gezorgd voor een doeltreffende, snelle en accurate informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de Commissie. Verordening (EG) nr. 765/2008 reikt een aantal instrumenten aan, zoals het Informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht (ICSMS) en het EU-systeem voor snelle uitwisseling van informatie over gevaarlijke non-foodproducten (Rapex), die coördinatie van de markttoezichtautoriteiten in de Unie mogelijk maken. Deze instrumenten moeten, samen met de interface voor gegevensoverdracht van ICSMS naar Rapex, worden gehandhaafd en verder ontwikkeld om het volledige potentieel ervan te benutten en het niveau van samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de Commissie te verhogen.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41)  In dit verband moet het bestaande Informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht (ICSMS) worden onderhouden en verder worden ontwikkeld. Het ICSMS moet met het oog op de verzameling van informatie over de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten worden gemoderniseerd en moet toegankelijk zijn voor de Commissie, de verbindingsbureaus en de markttoezichtautoriteiten, alsook voor het algemene publiek via een publieksinterface. Er moet tevens een elektronische interface worden ontwikkeld waarmee op doeltreffende wijze informatie kan worden uitgewisseld tussen de nationale douanesystemen en markttoezichtautoriteiten.

(41)  Het ICSMS moet met het oog op de verzameling van informatie over de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten worden gemoderniseerd en moet toegankelijk zijn voor de Commissie, de verbindingsbureaus en de markttoezichtautoriteiten, alsook voor het algemene publiek via een publieksinterface. Er moet tevens een elektronische interface worden ontwikkeld waarmee op doeltreffende wijze informatie kan worden uitgewisseld tussen de nationale douanesystemen en markttoezichtautoriteiten.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42)  Deze verordening moet door de Commissie worden geëvalueerd in het licht van de beoogde doelstellingen. Die evaluatie moet overeenkomstig punt 22 van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven59 gebaseerd zijn op doelmatigheid, doeltreffendheid, relevantie, samenhang en meerwaarde en de basis vormen voor effectbeoordelingen van opties voor verdere acties.

(42)  Deze verordening moet door de Commissie worden geëvalueerd in het licht van de beoogde doelstellingen, waarbij ook rekening moet worden gehouden met nieuwe technologische, economische, commerciële en juridische ontwikkelingen en bijzondere aandacht moet worden besteed aan het internet der dingen en op kunstmatige intelligentie gebaseerdeapparatuur en nieuwe, innoverende, op de markt gebaseerde oplossingen. Die evaluatie moet overeenkomstig punt 22 van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven59 gebaseerd zijn op doelmatigheid, doeltreffendheid, relevantie, samenhang en meerwaarde en de basis vormen voor effectbeoordelingen van opties voor verdere acties, zoals de uitbreiding van het toepassingsgebied van deze verordening tot niet-geharmoniseerde producten.

__________________

__________________

59 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

59 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44)  De diversiteit van de sancties in de Unie is een van de hoofdredenen waarom de afschrikkende werking onvoldoende is en de bescherming ongelijk is. De voorschriften voor de vaststelling van sancties, waaronder geldboetes, vallen onder de nationale bevoegdheid en worden dan ook bij nationaal recht bepaald. Om in de hele Unie te kunnen zorgen voor een uniforme en doeltreffende afschrikkende werking, moeten er echter gemeenschappelijke criteria en richtsnoeren voor de vaststelling van de hoogte van de sancties worden vastgesteld. De vaststelling van een reeks criteria voor de bepaling van doeltreffende, evenredige en afschrikkende sanctieniveaus in de hele Unie, in het bijzonder ten aanzien van het gedrag van marktdeelnemers in het verleden, de medewerking die zij verlenen bij het onderzoek door de markttoezichtautoriteiten en de berokkende schade, is essentieel om te voorkomen dat er zwakke punten ontstaan waardoor "forumshopping" in de hand wordt gewerkt.

(44)  De diversiteit van de sancties in de Unie is een van de hoofdredenen waarom de afschrikkende werking onvoldoende is en de bescherming ongelijk is. De voorschriften voor de vaststelling van sancties, waaronder geldboetes, vallen onder de nationale bevoegdheid en worden dan ook bij nationaal recht bepaald. Om in de hele Unie te kunnen zorgen voor een uniforme en doeltreffende afschrikkende werking, moeten er echter gemeenschappelijke criteria en richtsnoeren voor de vaststelling van de hoogte van de sancties worden vastgesteld. De vaststelling van een reeks criteria voor de bepaling van doeltreffende, evenredige en afschrikkende sanctieniveaus in de hele Unie, in het bijzonder ten aanzien van het gedrag van marktdeelnemers in het verleden, met name wanneer er herhaalde inbreuken op de voorschriften van de Unie inzake de conformiteit van producten zijn vastgesteld, de medewerking die zij verlenen bij het onderzoek door de markttoezichtautoriteiten en de omvang en ernst van berokkende schade, is essentieel om te voorkomen dat er zwakke punten ontstaan waardoor "forumshopping" in de hand wordt gewerkt.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44 bis)  Om te zorgen voor doeltreffende collegiale toetsingen van nationale markttoezichtautoriteiten ten aanzien van de activiteiten die zij overeenkomstig deze verordening verrichten, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen met betrekking tot het opstellen van een plan voor de collegiale toetsingen, het vaststellen van criteria inzake de samenstelling van het team voor de collegiale toetsing, de voor de collegiale toetsing gebruikte methode, het tijdschema, de periodiciteit en andere taken in verband met de collegiale toetsing. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen plaatsvinden in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47)  Deze verordening is in overeenstemming met de grondrechten en de beginselen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend. Deze verordening dient dan ook met eerbiediging van die rechten en beginselen te worden uitgelegd en toegepast. Met deze verordening wordt in het bijzonder beoogd volledig uitvoering te geven aan de plicht tot waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming, de vrijheid van ondernemerschap, de vrijheid van meningsuiting en van informatie, het recht op eigendom en de bescherming van persoonsgegevens,

(47)  Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in de constitutionele tradities van de lidstaten worden bevestigd. Derhalve dient deze verordening te worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met deze rechten en beginselen, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid en de pluriformiteit van de media. Met deze verordening wordt in het bijzonder beoogd volledig uitvoering te geven aan de plicht tot waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming, de vrijheid van ondernemerschap, de vrijheid van meningsuiting en van informatie, het recht op eigendom en de bescherming van persoonsgegevens.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Het doel van deze verordening is de werking van de eengemaakte markt te verbeteren door het markttoezicht op producten te verbeteren om te waarborgen dat op de markt van de Unie alleen conforme producten worden aangeboden die voldoen aan vereisten die een hoog beschermingsniveau bieden voor openbare belangen, zoals de gezondheid en veiligheid in het algemeen, de gezondheid en veiligheid op het werk, de bescherming van consumenten, de bescherming van het milieu en de openbare veiligheid.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij deze verordening worden voorschriften en procedures vastgesteld voor de verstrekking van informatie over de conformiteit van bepaalde producten waarop handelingen van de Unie tot harmonisatie van de voorwaarden voor het verhandelen van toepassing zijn. Tevens verschaft deze verordening een kader voor de samenwerking met marktdeelnemers in verband met die producten.

Bij deze verordening worden bovendien voorschriften en procedures vastgesteld voor de verstrekking van informatie over de conformiteit van bepaalde producten waarop handelingen van de Unie tot harmonisatie van de voorwaarden voor het verhandelen van toepassing zijn. Tevens verschaft deze verordening een kader voor de samenwerking met marktdeelnemers in verband met die producten.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening verschaft ook een kader voor het markttoezicht op die producten om te waarborgen dat zij voldoen aan eisen die een hoog beschermingsniveau bieden voor algemene belangen, zoals gezondheid en veiligheid in het algemeen, gezondheid en veiligheid op het werk, consumentenbescherming, milieubescherming en beveiliging.

Schrappen

Motivering

Betere specificering van de doelstellingen van deze verordening.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De artikelen 26, 27, 28, 29 en 30 van deze verordening zijn van toepassing op alle producten die vallen onder de wetgeving van de Unie, voor zover andere wetgeving van de Unie geen specifieke bepalingen bevat in verband met de controle van producten die de markt van de Unie binnenkomen.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3)  "markttoezicht": activiteiten en maatregelen van markttoezichtautoriteiten om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de toepasselijke eisen die zijn opgenomen in de harmonisatiewetgeving van de Unie en geen gevaar opleveren voor de gezondheid en veiligheid of andere aspecten van de bescherming van het openbaar belang;

3)  "markttoezicht": activiteiten en maatregelen van markttoezichtautoriteiten om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de toepasselijke eisen die zijn opgenomen in de harmonisatiewetgeving van de Unie en geen gevaar opleveren voor de gezondheid en veiligheid in het algemeen, de gezondheid en veiligheid op het werk, de consumentenbescherming, de openbare veiligheid of andere aspecten van de bescherming van het openbaar belang;

Motivering

Betere specificering van de doelstellingen van deze verordening.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 12 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12)  "marktdeelnemer": de fabrikant, de gemachtigde, de importeur of de distributeur, met inbegrip van:

12)  "marktdeelnemer": de fabrikant, de gemachtigde, de importeur, of de distributeur en andere personen voor wie verplichtingen gelden ten aanzien van het op de markt aanbieden van producten in overeenstemming met de harmonisatiewetgeving van de Unie ter zake, met inbegrip van:

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

15)  "ernstig risico": een ernstig risico dat snel ingrijpen van de markttoezichtautoriteiten vereist, met inbegrip van ernstige risico's waarvan de gevolgen zich niet onmiddellijk voordoen;

15)  "ernstig risico": een ernstig risico, ook als de gevolgen daarvan zich niet onmiddellijk voordoen, dat snel ingrijpen en een snelle follow-up van de markttoezichtautoriteiten vereist;

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteitsinformatie

Referentiepersoon

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een product mag alleen op de markt worden aangeboden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1.  Een product mag alleen op de markt worden aangeboden als er voor dit product een in de Unie gevestigde referentiepersoon is.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de fabrikant is in de Unie gevestigd of voor het product is er ten minste:

Schrappen

i)  een importeur; en/of

 

ii)  een in de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die over een schriftelijk mandaat van de fabrikant beschikt waarin hij is aangewezen als degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de in lid 3 vermelde taken en waarin hem wordt opgedragen die taken namens de fabrikant te verrichten;

 

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de identiteit en de contactgegevens van de fabrikant, importeur of andere persoon die aan de voorschriften van punt a) voldoet, zijn overeenkomstig lid 4 openbaar gemaakt en zijn overeenkomstig lid 5 vermeld of te vinden.

Schrappen

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Voor de toepassing van lid 1 wordt onder referentiepersoon verstaan:

 

a) de in de Unie gevestigde fabrikant;

 

b) een importeur, wanneer de fabrikant niet in de Unie is gevestigd;

 

c) wanneer de fabrikant niet in de Unie is gevestigd en er geen importeur is, een gemachtigde die over een schriftelijk mandaat van de fabrikant beschikt waarin hem wordt opgedragen de in lid 3 vermelde taken namens de fabrikant te verrichten.

 

Het onder c) bedoelde mandaat wordt zowel door de fabrikant als door de aangewezen gemachtigde ondertekend.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteitsinformatie" verstaan de fabrikant, importeur of andere persoon die ten aanzien van het product aan de voorschriften van lid 1, punt a), voldoet, dan wel elk van de fabrikanten, importeurs of andere personen als er meer dan een is.

Schrappen

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteitsinformatie verricht de volgende taken:

3.  Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden die krachtens de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie op marktdeelnemers rusten, verricht de referentiepersoon de volgende taken:

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  als de op het product toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie voorziet in een EU-conformiteitsverklaring en technische documentatie, houdt hij die verklaring en technische documentatie gedurende de in die wetgeving voorgeschreven termijn ter beschikking van de markttoezichtautoriteiten;

a)  als de op het product toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie voorziet in een EU-conformiteitsverklaring en technische documentatie, controleert hij of die EU-conformiteitsverklaring en technische documentatie zijn opgesteld en houdt hij die conformiteitsverklaring en technische documentatie gedurende de in die wetgeving voorgeschreven termijn ter beschikking van de markttoezichtautoriteiten;

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  wanneer hij van mening is of reden heeft om aan te nemen dat een product in kwestie niet in overeenstemming is met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie, informeert hij onverwijld de fabrikant en, indien van toepassing, andere marktdeelnemers;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  hij verleent op verzoek van de markttoezichtautoriteiten medewerking aan maatregelen die worden genomen om de risico's van het product weg te nemen of, als dat niet mogelijk is, te beperken.

c)  hij werkt samen met de markttoezichtautoriteiten en neemt onmiddellijk maatregelen om een geval van non-conformiteit met de voorschriften van de op het product in kwestie toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie weg te nemen of te verhelpen of, als dat niet mogelijk is, te beperken.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  hij stelt de relevante markttoezichtautoriteiten in kennis van de beëindiging van een mandaat waarbij hij ingevolge lid 1 bis, onder c), wordt aangewezen als met de naleving voor de naleving verantwoordelijke marktdeelnemer.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De identiteit en de contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteitsinformatie voor het product worden door de fabrikant openbaar gemaakt op zijn website of, als hij geen website heeft, op een andere wijze waarmee gemakkelijke en gratis toegankelijkheid voor het algemene publiek in de Unie wordt gewaarborgd.

Schrappen

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De identiteit en de contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteitsinformatie voor het product worden vermeld op of zijn te vinden aan de hand van de informatie die vermeld is op het product of op de verpakking, de doos of een begeleidend document van het product.

5.  De naam, de geregistreerde handelsnaam of het geregistreerde handelsmerk en de contactgegevens, met inbegrip van het postadres, van de referentiepersoon voor het product worden vermeld op het product of, indien dit niet mogelijk is vanwege de afmetingen of fysieke kenmerken van het product, op de verpakking, op de doos of in een begeleidend document van het product.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Marktdeelnemers die een product online te koop aanbieden vermelden bij hun aanbod de naam, het geregistreerde handelsmerk en de contactgegevens van de referentiepersoon voor het product. Elektronische marktplaatsen vergemakkelijken het tonen van bovengenoemde informatie voor de via hen verkochte producten.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Voor de toepassing van lid 1:

Schrappen

a)  mogen fabrikanten overeenkomstig lid 1, punt a), ii), een persoon aanwijzen, ongeacht of zij krachtens de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie al dan niet gerechtigd of verplicht zijn een gemachtigde voor het product aan te stellen;

 

b)  kan de aanstelling van een gemachtigde voor het product krachtens de harmonisatiewetgeving van de Unie, indien de fabrikant daartoe krachtens die wetgeving gerechtigd of verplicht is, gelden als een aanwijzing voor de toepassing van lid 1, punt a), ii), op voorwaarde dat de benoeming in overeenstemming is met de vereisten van dat lid.

 

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Als de harmonisatiewetgeving van de Unie voorziet in de opstelling van een EU-conformiteitsverklaring, wordt die verklaring door de fabrikant openbaar gemaakt op zijn website of, als hij geen website heeft, op een andere wijze waarmee gemakkelijke en gratis toegankelijkheid voor het algemene publiek in de Unie wordt gewaarborgd.

Als de harmonisatiewetgeving van de Unie voorziet in de opstelling van een EU-conformiteitsverklaring, wordt die verklaring door de fabrikant openbaar gemaakt op zijn website of, als hij geen website heeft, op een andere wijze om de verklaring op eenvoudige en vlotte wijze gratis toegankelijk te maken voor het algemene publiek in de Unie.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Voor de toepassing van lid 1 van dit artikel is artikel 10 van [Verordening (EG) nr. 764/2008 van het Europees Parlement en de Raad / artikel 9 van Verordening (EU)…. van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beginsel van wederzijdse erkenning] van toepassing op de taken van de productcontactpunten.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat de productcontactpunten zichtbaar zijn en voorzien hen van voldoende bevoegdheden en financiële middelen om hun taken naar behoren te kunnen verrichten. De productcontactpunten verlenen hun diensten overeenkomstig [Verordening inzake één digitale toegangspoort].

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quater. De Commissie bereidt de algemene informatie voor over de in de harmonisatiewetgeving van de Unie vastgestelde productvereisten die de productcontactpunten aan marktdeelnemers moeten verstrekken en online op uniforme, transparante, toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier moet publiceren teneinde de harmonisatiewetgeving van de Unie meer bekendheid te geven.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quinquies. De Commissie voorziet in en zorgt voor doeltreffende samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten en de productcontactpunten van de verschillende lidstaten.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 7

Schrappen

Partnerschapsregelingen voor conformiteit

 

1.  Een markttoezichtautoriteit kan een partnerschapsregeling met een op zijn grondgebied gevestigde marktdeelnemer treffen waarin de autoriteit ermee instemt de marktdeelnemer advies en richtsnoeren te geven ten aanzien van de harmonisatiewetgeving van de Unie die van toepassing is op de producten waarvoor de marktdeelnemer verantwoordelijk is.

 

De regeling mag geen betrekking hebben op het verrichten van conformiteitsbeoordelingsactiviteiten waarmee de aangemelde instanties krachtens de harmonisatiewetgeving van de Unie zijn belast.

 

2.  Als een markttoezichtautoriteit overeenkomstig lid 1 een partnerschapsregeling treft, vermeldt zij dit in het in artikel 34 bedoelde systeem, met bijzonderheden over de reikwijdte van de regeling, haar eigen naam en adres en de naam en het adres van de marktdeelnemer.

 

3.  Als een markttoezichtautoriteit overeenkomstig lid 1 een partnerschapsregeling treft, stellen andere markttoezichtautoriteiten die autoriteit in kennis van de eventuele tijdelijke maatregelen die zij jegens de marktdeelnemer hebben genomen, alsook van de eventuele corrigerende maatregelen die door de marktdeelnemer zijn genomen, in verband met de naleving van de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie.

 

4.  Een markttoezichtautoriteit die overeenkomstig lid 1 een partnerschapsregeling treft, mag van de marktdeelnemer een vergoeding verlangen voor de kosten die zij redelijkerwijs bij de uitoefening van haar taken ingevolge de leden 1 en 2 maakt.

 

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Memoranda van overeenstemming met belanghebbenden

Samenwerking tussen markttoezichtautoriteiten en marktdeelnemers

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een markttoezichtautoriteit kan een memorandum van overeenstemming sluiten met bedrijven of met organisaties die bedrijven of eindgebruikers vertegenwoordigen betreffende de uitvoering of financiering van gezamenlijke activiteiten om non-conformiteit op te sporen of de conformiteit te bevorderen in specifieke geografische gebieden of voor bepaalde categorieën producten.

Een markttoezichtautoriteit kan een memorandum van overeenstemming sluiten met marktdeelnemers of met organisaties die marktdeelnemers of eindgebruikers vertegenwoordigen betreffende de uitvoering of financiering van gezamenlijke activiteiten gericht op bewustmaking, het verstrekken van advies en richtsnoeren met betrekking tot de harmonisatiewetgeving van de Unie en het bevorderen van vrijwillige maatregelen en om non-conformiteit op te sporen of de conformiteit te bevorderen in specifieke geografische gebieden of voor bepaalde categorieën producten, met inbegrip van online verkochte producten, in het bijzonder die waarvan vaak is vastgesteld dat zij een ernstig risico inhouden.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Wanneer een memorandum van overeenstemming is gesloten met marktdeelnemers, belet dat andere marktdeelnemers die producten van dezelfde categorie aanbieden niet om te verzoeken om zich bij dat memorandum aan te sluiten.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De betrokken markttoezichtautoriteit maakt het memorandum openbaar en neemt het op in het in artikel 34 bedoelde systeem.

De betrokken markttoezichtautoriteit maakt het memorandum openbaar, doet het toekomen aan de Commissie en de lidstaten en neemt het op in het in artikel 34 bedoelde systeem, samen met bijzonderheden over de reikwijdte van het memorandum en de namen en adressen van de betrokken partijen.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het ingevolge artikel 31 ingestelde netwerk verleent op verzoek van een lidstaat assistentie bij het opstellen en uitvoeren van de memoranda van overeenstemming.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Markttoezichtautoriteiten en de in lid 1 bedoelde partijen die een memorandum van overeenstemming sluiten, zorgen ervoor dat dergelijke memoranda geen oneerlijke concurrentie tussen marktdeelnemers veroorzaken en dat zij bepalingen bevatten ter waarborging van de vertrouwelijkheid, objectiviteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de betrokken partijen, informatie en activiteiten. Wanneer een van de partijen inbreuk pleegt op deze bepalingen, wordt een memorandum van overeenstemming beëindigd.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De uitwisseling van informatie tussen markttoezichtautoriteiten en de in lid 1 bedoelde bedrijven of organisaties in verband met de voorbereiding of uitvoering van een memorandum van overeenstemming dat zij overeenkomstig dat lid sluiten, wordt niet als een schending van de vereisten inzake het beroepsgeheim beschouwd.

3.  De uitwisseling van informatie tussen markttoezichtautoriteiten en de in lid 1 bedoelde partijen in verband met de voorbereiding of uitvoering van een memorandum van overeenstemming dat zij overeenkomstig dat lid sluiten, wordt niet als een schending van de vereisten inzake het beroepsgeheim beschouwd.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De consumenten dienen via een onlineportaal te worden geïnformeerd over hun rechten met betrekking tot door hen gekochte non-conforme producten, zoals het recht om een product te ruilen, het recht op een vergoeding en het recht op verhaal, en over de personen die zij kunnen contacteren voor alle relevante informatie.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 10

Schrappen

Verplichtingen van de markttoezichtautoriteiten op het gebied van organisatie

 

1.  De markttoezichtautoriteiten treffen passende communicatie- en coördinatieregelingen met de andere markttoezichtautoriteiten.

 

2.  De markttoezichtautoriteiten stellen de volgende procedures vast in verband met producten waarop de in de bijlage vermelde harmonisatiewetgeving van de Unie van toepassing is:

 

a)  procedures voor het behandelen van klachten of meldingen betreffende vraagstukken in verband met risico's;

 

b)  procedures voor de monitoring van ongevallen en schade aan de gezondheid of veiligheid van eindgebruikers waarvan vermoed wordt dat zij door die producten zijn veroorzaakt;

 

c)  procedures voor het verifiëren of marktdeelnemers de vereiste corrigerende maatregelen hebben genomen;

 

d)  procedures voor het verzamelen en onderzoeken van wetenschappelijke en technische kennis inzake veiligheidsvraagstukken.

 

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elke lidstaat wijst op zijn grondgebied een of meer markttoezichtautoriteiten aan. Hij stelt de Commissie, via het ingevolge artikel 31 opgerichte netwerk, en de andere lidstaten met behulp van het in artikel 34 bedoelde informatie- en communicatiesysteem in kennis van de door hem aangewezen markttoezichtautoriteiten en de bevoegdheidsterreinen van elk van die autoriteiten.

1.  Elke lidstaat wijst op zijn grondgebied een of meer markttoezichtautoriteiten aan. Hij stelt de Commissie en de andere lidstaten met behulp van het in artikel 34 bedoelde informatie- en communicatiesysteem in kennis van zijn markttoezichtautoriteiten en de bevoegdheidsterreinen van elk van die autoriteiten.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het verbindingsbureau van een lidstaat is verantwoordelijk voor de coördinatie van de handhavings- en markttoezichtactiviteiten van de door die lidstaat aangewezen markttoezichtautoriteiten.

3.  Het verbindingsbureau van een lidstaat is verantwoordelijk voor de coördinatie van de handhavings- en markttoezichtactiviteiten van de door die lidstaat aangewezen markttoezichtautoriteiten en andere autoriteiten, in het bijzonder douaneautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de controle op producten die de markt van de Unie binnenkomen.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun markttoezichtautoriteiten en hun verbindingsbureau beschikken over de financiële en andere middelen, deskundigheid, procedures en andere regelingen die zij nodig hebben om hun taken naar behoren te kunnen vervullen.

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun markttoezichtautoriteiten en hun verbindingsbureau beschikken over de financiële en andere middelen, deskundigheid, procedures en andere regelingen, evenals een toereikend aantal bekwame personeelsleden, die zij nodig hebben om hun taken naar behoren te kunnen vervullen.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Als er op het grondgebied van een lidstaat meer dan een markttoezichtautoriteit is, zorgt die lidstaat ervoor dat de respectieve taken van de autoriteiten duidelijk worden omschreven en dat de autoriteiten nauw met elkaar samenwerken zodat zij hun taken doeltreffend kunnen vervullen.

5.  Als er op het grondgebied van een lidstaat meer dan een markttoezichtautoriteit is, zorgt die lidstaat ervoor dat de respectieve taken van de autoriteiten duidelijk worden omschreven en dat passende communicatie- en coördinatieregelingen worden getroffen om de autoriteiten in staat te stellen nauw met elkaar samen te werken en hun taken doeltreffend uit te oefenen.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  zij passende en evenredige tijdelijke maatregelen nemen en de marktdeelnemers passende en evenredige corrigerende maatregelen nemen in verband met de conformiteit met die wetgeving en deze verordening.

b)  zij passende en evenredige maatregelen nemen en de marktdeelnemers passende en evenredige corrigerende maatregelen nemen in verband met de conformiteit met die wetgeving en deze verordening.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De markttoezichtautoriteiten handelen bij het uitoefenen van hun bevoegdheden en het vervullen van hun verplichtingen op onafhankelijke, onpartijdige en onbevooroordeelde wijze.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  De markttoezichtautoriteiten treffen passende en doeltreffende communicatie- en coördinatieregelingen met de andere markttoezichtautoriteiten en de andere relevante autoriteiten in de Unie.

 

Met het oog daarop ontwikkelen de markttoezichtautoriteiten passende en doeltreffende communicatie- en samenwerkingsmechanismen met de douaneautoriteiten voor de opsporing en het onderzoek van mogelijke risico's in verband met namaakproducten en voor het uit de markt nemen van die producten.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In het kader van hun in lid 1 bedoelde activiteiten verrichten de markttoezichtautoriteiten op een risicoanalyse gebaseerde controles, waarbij ten minste rekening wordt gehouden met de volgende factoren:

2.  In het kader van hun in lid 1 bedoelde activiteiten verrichten de markttoezichtautoriteiten op een risicoanalyse gebaseerde controles, waarbij zij hun middelen en maatregelen in de eerste plaats inzetten om doeltreffend toezicht te houden op de markt en ten minste rekening houden met de volgende factoren:

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de vastgestelde risico's die verbonden zijn aan:

a)  de vastgestelde risico's van het product die mogelijk een negatieve invloed hebben op de gezondheid en veiligheid van mensen in het algemeen, de gezondheid en veiligheid op het werk, de bescherming van consumenten, de bescherming van het milieu en de openbare veiligheid en die verbonden zijn aan:

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De methode en de criteria voor de risicobeoordeling worden in alle lidstaten geharmoniseerd om een gelijk speelveld voor alle marktdeelnemers te waarborgen.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer een product dat overeenkomstig het beoogde doel of onder redelijkerwijs te verwachten omstandigheden wordt gebruikt en op de juiste wijze wordt geïnstalleerd en onderhouden, aan een van de volgende voorwaarden voldoet, zorgen de markttoezichtautoriteiten ervoor dat het product uit de handel genomen of teruggeroepen wordt, of dat het op de markt aanbieden van het product verboden of beperkt wordt:

Schrappen

a)  het product kan gevaar opleveren voor de gezondheid of veiligheid van eindgebruikers;

 

b)  het product voldoet niet aan de toepasselijke eisen van de harmonisatiewetgeving van de Unie.

 

Wanneer de producten uit de handel genomen, teruggeroepen, verboden of beperkt worden, zorgt de markttoezichtautoriteit ervoor dat de Commissie, via het ingevolge artikel 31 opgerichte netwerk, de andere lidstaten en de eindgebruikers hiervan in kennis gesteld worden.

 

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De markttoezichtautoriteiten stellen de volgende procedures vast in verband met producten waarop de in de bijlage vermelde harmonisatiewetgeving van de Unie van toepassing is:

 

a) procedures voor de follow-up van klachten of meldingen met betrekking tot non-conformiteit en risico's die ontstaan in verband met producten die onder de harmonisatiewetgeving van de Unie vallen;

 

b) procedures voor monitoring en verzameling van informatie over ongevallen en schade aan de gezondheid of veiligheid van eindgebruikers waarvan wordt vermoed dat zij door de producten zijn veroorzaakt, en voor het beschikbaar maken van deze informatie voor het algemene publiek middels de centrale databank voor de verzameling van informatie over ongevallen en letsel of op andere wijze;

 

c) procedures om te verifiëren of marktdeelnemers de vereiste corrigerende maatregelen hebben genomen;

 

d) procedures voor het bijhouden van de wetenschappelijke en technische kennis inzake veiligheidsvraagstukken;

 

e) procedures voor samenwerking met onlineplatforms en elektronische marktplaatsen.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De markttoezichtautoriteiten verrichten hun activiteiten met een hoge mate van transparantie en maken alle informatie openbaar die zij voor het algemene publiek van belang achten. Zij nemen tevens de volgende informatie op in het in artikel 34 bedoelde systeem:

4.  De markttoezichtautoriteiten verrichten hun activiteiten met een hoge mate van transparantie en maken alle informatie openbaar die zij voor het algemene publiek van belang achten, waarbij zij het vertrouwelijkheidsbeginsel in acht nemen teneinde beroeps- en bedrijfsgeheimen of persoonsgegevens te beschermen.

 

De markttoezichtautoriteiten nemen tevens de volgende informatie op in het in artikel 34 bedoelde systeem:

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de aard van de tijdelijke maatregelen die zij jegens marktdeelnemers hebben genomen en van de corrigerende maatregelen die marktdeelnemers hebben genomen;

c)  de details van de maatregelen die zij jegens marktdeelnemers hebben genomen, door de marktdeelnemers gedane toezeggingen en de details van de corrigerende maatregelen die marktdeelnemers hebben genomen;

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De markttoezichtautoriteiten handelen bij het uitoefenen van hun bevoegdheden en het vervullen van hun verplichtingen op onafhankelijke, onpartijdige en onbevooroordeelde wijze.

Schrappen

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 bis

 

Activiteiten van markttoezichtautoriteiten betreffende producten die online worden verkocht

 

1. Onverminderd artikel 12 zorgen de lidstaten voor een doeltreffende organisatie van de markttoezichtactiviteiten ten aanzien van producten die online te koop worden aangeboden aan eindgebruikers in de Unie.

 

2. Voor de toepassing van lid 1 wijst de lidstaat dienovereenkomstig middelen toe en zorgt hij ervoor dat zijn nationale markttoezichtautoriteiten over een toereikend aantal inspecteurs voor online verkochte producten ("online-inspecteurs") beschikken met specifieke kennis van en bekendheid met de internetomgeving en onderzoeken voor het opsporen van non-conforme producten die online worden verkocht.

 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale markttoezichtautoriteiten hun activiteiten ten aanzien van online te koop aangeboden producten op de volgende manieren uitvoeren:

 

a) op proactieve wijze, door bepaalde categorieën producten of bepaalde marktdeelnemers te controleren op basis van risicogerelateerde criteria en prioriteiten die in een nationale strategie als bedoeld in artikel 13 zijn vastgesteld; en

 

b) op reactieve wijze, door informatie te monitoren over de potentiële non-conformiteit van online verkochte producten, waarbij zij klachten van consumenten, informatie van andere autoriteiten, marktdeelnemers en de media en andere informatiebronnen in aanmerking nemen.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 ter

 

Monitoring en toetsing van markttoezichtautoriteiten

 

1. De lidstaten monitoren met regelmatige tussenpozen hun nationale markttoezichtautoriteiten om ervoor te zorgen dat zij doorlopend aan de voorschriften van deze verordening voldoen.

 

2. Wanneer een nationale markttoezichtautoriteit niet voldoet aan de voorschriften van deze verordening of haar verplichtingen niet nakomt, neemt de desbetreffende lidstaat passende maatregelen of zorgt hij ervoor dat passende maatregelen worden genomen.

 

3. Nationale markttoezichtautoriteiten worden onderworpen aan collegiale toetsing ten aanzien van het markttoezicht op producten dat zij overeenkomstig deze verordening uitoefenen, teneinde te beoordelen of deze markttoezichtautoriteiten voldoen aan de voorschriften van deze verordening, hen bij te staan en advies te geven met het oog op de versterking van hun activiteiten en de uniforme toepassing van deze verordening te waarborgen.

 

4. Collegiale toetsingen hebben betrekking op beoordelingen van de door markttoezichtautoriteiten ingestelde procedures, en met name procedures voor de controle van de conformiteit van producten waarop de harmonisatiewetgeving van de Unie van toepassing is, de mechanismen voor communicatie en samenwerking met andere markttoezichtautoriteiten en andere relevante autoriteiten, de bekwaamheid van het personeel, de juistheid van de controles en de inspectiemethode, alsook de juistheid van de resultaten. In het kader van collegiale toetsingen wordt ook beoordeeld of de markttoezichtautoriteiten in kwestie beschikken over voldoende middelen voor de goede uitvoering van hun taken, zoals vereist uit hoofde van artikel 11, lid 4.

 

5. Collegiale toetsingen van markttoezichtautoriteiten worden ten minste elke vijf jaar uitgevoerd, door twee markttoezichtautoriteiten van andere lidstaten en de Commissie.

 

6. Rekening houdend met de overwegingen van het krachtens artikel 31 opgerichte netwerk, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 62 bis gedelegeerde handelingen vast met een plan voor de collegiale toetsingen voor een periode van ten minste vijf jaar, waarin zij criteria vaststelt voor de samenstelling van het collegiale-toetsingsteam, de voor de collegiale toetsing gebruikte methode, het tijdsschema, de periodiciteit en de andere taken in verband met de collegiale toetsing.

 

7. De resultaten van de collegiale toetsingen worden door het netwerk bestudeerd. De Commissie stelt een samenvatting van de resultaten op en maakt deze openbaar.

 

8. De lidstaten brengen verslag uit aan de Commissie en het netwerk over de wijze waarop zij gevolg geven aan de in het resultaat van de beoordeling opgenomen aanbevelingen.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elke lidstaat stelt ten minste elke drie jaar een nationale strategie voor markttoezicht op. De strategie draagt bij tot een consistente, alomvattende en geïntegreerde benadering voor markttoezicht en handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie op het grondgebied van de lidstaat en omvat alle sectoren en stadia van de producttoeleveringsketen, waaronder de invoer en digitale toeleveringsketens.

1.  Elke lidstaat stelt ten minste elke drie jaar een nationale strategie voor markttoezicht op. De nationale strategie houdt rekening met de in het werkprogramma van het bij artikel 31 opgerichte netwerk uiteengezette prioriteiten en draagt bij tot een consistente, alomvattende en geïntegreerde benadering voor markttoezicht en handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie op het grondgebied van de lidstaat, met inbegrip van het markttoezicht op online verkochte producten, en omvat alle sectoren en stadia van de producttoeleveringsketen, waaronder de invoer en digitale toeleveringsketens.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De nationale markttoezichtstrategie omvat ten minste de volgende elementen:

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  een beoordeling van de aanwezigheid van non-conforme producten, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de in artikel 12, lid 2, en artikel 26, lid 3, bedoelde op risicoanalyse gebaseerde controles, en marktontwikkelingen die van invloed kunnen zijn om het percentage non-conforme producten in bepaalde productcategorieën;

a)  een beoordeling van de aanwezigheid van non-conforme producten, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de in artikel 12, lid 2, en artikel 26, lid 3, bedoelde op risicoanalyse gebaseerde controles, producten ten aanzien waarvan krachtens artikel 13 van Richtlijn 2001/95/EG een spoedeisende beschikking is gegeven en marktontwikkelingen die van invloed kunnen zijn om het percentage non-conforme producten in bepaalde productcategorieën, waaronder met name dreigingen en risico's in verband met het internet der dingen en op kunstmatige intelligentie gebaseerde apparaten;

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  de gebieden waaraan hoge prioriteit is gegeven voor het toezicht op producten die online te koop worden aangeboden, rekening houdend met proactieve en reactieve markttoezichtacties;

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de geplande handhavingsmaatregelen om de non-conformiteit op die gebieden met hoge prioriteit te beperken, waaronder, indien relevant, voorgenomen minimumcontroleniveaus voor productcategorieën met een aanzienlijk non-conformiteitsniveau;

c)  de geplande specifieke handhavingsmaatregelen om de non-conformiteit op die gebieden met hoge prioriteit als bedoeld onder b) en b bis), te beperken, waaronder, indien relevant, voorgenomen minimumcontroleniveaus voor productcategorieën met een aanzienlijk non-conformiteitsniveau;

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten geven via het in artikel 34 bedoelde systeem kennis van hun nationale strategie voor markttoezicht.

3.  De lidstaten stellen de Commissie en de andere lidstaten via het in artikel 34 bedoelde systeem in kennis van hun nationale strategie voor markttoezicht. De lidstaten maken de in hun nationale strategieën voor markttoezicht vervatte informatie geheel of gedeeltelijk bekend overeenkomstig artikel 16 van deze verordening.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten verlenen hun markttoezichtautoriteiten de markttoezicht-, onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden die nodig zijn om deze verordening en de in de bijlage bij deze verordening vermelde harmonisatiewetgeving van de Unie toe te passen.

1.  De lidstaten verlenen hun markttoezichtautoriteiten de markttoezicht-, onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden, met inbegrip van markttoezichtbevoegdheden voor nagemaakte producten en voor online verkochte producten, die nodig zijn om deze verordening en de in de bijlage bij deze verordening vermelde harmonisatiewetgeving van de Unie toe te passen en voorzien hen van de daarvoor noodzakelijke middelen.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De markttoezichtautoriteiten oefenen de in dit artikel vermelde bevoegdheden uit overeenkomstig het beginsel van evenredigheid ten opzichte van het voorwerp, het doel van de acties en de aard en de werkelijke of potentiële schade van het geval van non-conformiteit; zij doen dit op doeltreffende en doelmatige wijze en overeenkomstig de wetgeving van de Unie, waaronder de beginselen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, de toepasselijke procedurele waarborgen en de regels van de Unie inzake gegevensbescherming, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, en de nationale wetgeving.

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  Onverminderd lid 1, kunnen de lidstaten besluiten niet alle bevoegdheden toe te kennen aan elke bevoegde autoriteit, mits elk van deze bevoegdheden op doeltreffende wijze kan worden uitgeoefend in overeenstemming met lid 2.

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij de verlening van de bevoegdheden uit hoofde van lid 1, met inbegrip van de krachtens lid 3 vereiste bevoegdheid, kunnen de lidstaten die bevoegdheden naar gelang van het geval op een van de volgende wijzen laten uitoefenen:

2.  De lidstaten kunnen die bevoegdheden naargelang van het geval op een van de volgende wijzen laten uitoefenen:

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  uitoefening met hulp van andere overheidsinstanties;

b)  in voorkomende gevallen, met hulp van andere overheidsinstanties, in overeenstemming met de verdeling van de bevoegdheden en de institutionele en administratieve organisatie van de lidstaat in kwestie;

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  door een verzoek in te dienen bij een rechter die bevoegd is om de uitoefening van die bevoegdheid goed te keuren.

c)  door een verzoek in te dienen bij een rechter die bevoegd is om de uitoefening van die bevoegdheid goed te keuren en, in voorkomend geval, door beroep aan te tekenen ingeval het verzoek om het geven van de vereiste beslissing wordt afgewezen.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De uit hoofde van lid 1 aan markttoezichtautoriteiten verleende bevoegdheden omvatten ten minste:

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de bevoegdheid om systeemcontroles in de organisaties van de marktdeelnemers te verrichten, waaronder controles van de procedures die zij toepassen om aan deze verordening en de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie te voldoen;

Schrappen

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de bevoegdheid om toegang te hebben tot alle relevante documenten, gegevens en informatie in verband met een geval van non-conformiteit, ongeacht de vorm, het formaat, het opslagmedium of de bewaarplaats ervan;

c)  de bevoegdheid om toegang te hebben tot alle relevante documenten, technische specificaties, gegevens of informatie in verband met een geval van non-conformiteit, met inbegrip van de toegang tot software en algoritmen die het product controleren, voor zover dat nodig is om de conformiteit van het product met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie te beoordelen, ongeacht de vorm, het formaat, het opslagmedium of de bewaarplaats ervan;

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de bevoegdheid om een overheidsinstantie, -orgaan of -agentschap in de lidstaat van de markttoezichtautoriteit, dan wel een natuurlijke of rechtspersoon, te gelasten alle informatie, gegevens en documenten, ongeacht de vorm, het formaat, het opslagmedium of de bewaarplaats ervan, te overleggen om de markttoezichtautoriteit in staat te stellen vast te stellen of een geval van non-conformiteit heeft plaatsgevonden of plaatsvindt en de bijzonderheden van de non-conformiteit vast te stellen, waaronder in het bijzonder informatie, gegevens en documenten die nodig zijn om geld- en gegevensstromen te bepalen en op te sporen, de identiteit en contactgegevens van bij de geld- en gegevensstromen betrokken personen vast te stellen en informatie over bankrekeningen en de eigendom van websites te verkrijgen;

d)  de bevoegdheid om een overheidsinstantie, -orgaan of -agentschap in de lidstaat van de markttoezichtautoriteit, dan wel een natuurlijke of rechtspersoon, te gelasten relevante informatie, gegevens en documenten, ongeacht de vorm, het formaat, het opslagmedium of de bewaarplaats ervan, te overleggen om de markttoezichtautoriteit in staat te stellen vast te stellen of een geval van non-conformiteit heeft plaatsgevonden of plaatsvindt en de bijzonderheden van de non-conformiteit vast te stellen, waaronder in het bijzonder informatie, gegevens en documenten die nodig zijn om geld- en gegevensstromen te bepalen en op te sporen, de identiteit en contactgegevens van bij de geld- en gegevensstromen betrokken personen vast te stellen en informatie over bankrekeningen en de eigendom van websites te verkrijgen, wanneer de informatie, gegevens of documenten in kwestie verband houden met het voorwerp van het onderzoek;

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – letter e – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3)  een vertegenwoordiger of personeelslid van de marktdeelnemer te gelasten feiten, informatie of documenten in verband met het voorwerp van de inspectie toe te lichten en hun antwoorden vast te leggen;

3)  een vertegenwoordiger van de marktdeelnemer of een relevant personeelslid van de marktdeelnemer te gelasten toelichting te geven of feiten, informatie of documenten in verband met het voorwerp van de inspectie te verstrekken en hun antwoorden vast te leggen;

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  de bevoegdheid om gratis monsters te nemen van producten om gevallen van non-conformiteit op te sporen en bewijsmateriaal te verkrijgen;

f)  de bevoegdheid om gratis monsters te nemen van producten om gevallen van non-conformiteit op te sporen en bewijsmateriaal te verkrijgen voor zover dit in verhouding staat tot de waarde van het product en de ernst van non-conformiteit;

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  de bevoegdheid om, ook onder valse identiteit, testaankopen te doen om non-conforme producten op te sporen en bewijsmateriaal te verkrijgen;

g)  de bevoegdheid om, ook onder valse identiteit, testaankopen te doen, ook op internet, teneinde de betrokken producten te inspecteren en te ontleden om in het kader van deze verordening non-conforme producten op te sporen en bewijsmateriaal te verkrijgen;

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  de bevoegdheid om, als er geen andere doeltreffende middelen voorhanden zijn om een ernstig risico weg te nemen, tijdelijke maatregelen te nemen, waaronder met name tijdelijke maatregelen waarbij de aanbieder van een hostingdienst wordt gelast de toegang tot inhoud te deactiveren, te blokkeren of te beperken dan wel de toegang tot een website, dienst of account op te schorten of te beperken, of waarbij domeinregisters of registrerende instanties worden gelast een volledig gekwalificeerde domeinnaam gedurende een bepaalde periode te deactiveren;

h)  de bevoegdheid om, wanneer dat gerechtvaardigd en evenredig is en er geen andere doeltreffende middelen voorhanden zijn om een ernstig risico weg te nemen, maatregelen vast te stellen, waaronder met name maatregelen waarbij de aanbieder van een hostingdienst wordt gelast de toegang tot inhoud geheel of gedeeltelijk te deactiveren, te blokkeren of te beperken dan wel de toegang tot een website, dienst of account op te schorten of te beperken, of waarbij domeinregisters of registrerende instanties worden gelast een volledig gekwalificeerde domeinnaam gedurende een bepaalde periode te deactiveren;

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

j)  de bevoegdheid om een marktdeelnemer te verzoeken toe te zeggen een geval van non-conformiteit te beëindigen;

j)  de bevoegdheid om een marktdeelnemer die verantwoordelijk is voor de non-conformiteit te verzoeken toe te zeggen een geval van non-conformiteit te beëindigen of een toezegging van deze marktdeelnemer hiertoe te accepteren;

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

l)  de bevoegdheid om sancties, waaronder geldboetes of dwangsommen, aan een marktdeelnemer op te leggen wegens non-conformiteit of het niet in acht nemen van een besluit, bevel, tijdelijke maatregel of andere maatregel van de markttoezichtautoriteit;

l)  de bevoegdheid om sancties, waaronder geldboetes of dwangsommen, aan een marktdeelnemer op te leggen wegens non-conformiteit of het niet in acht nemen van een besluit, bevel of maatregel van de markttoezichtautoriteit;

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De onder h) van dit lid vermelde bevoegdheden worden uitgeoefend door overeenkomstig lid 2, onder c), van dit artikel een verzoek in te dienen bij rechtbanken.

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De markttoezichtautoriteiten maken toezeggingen die zij van marktdeelnemers verkrijgen, de bijzonderheden van de corrigerende maatregelen die door marktdeelnemers op hun grondgebied worden genomen en de bijzonderheden van tijdelijke maatregelen die door de betrokken markttoezichtautoriteit worden genomen op grond van deze verordening, bekend.

4.  Wanneer de markttoezichtautoriteiten dit van belang achten voor het grote publiek, maken zij toezeggingen die zij van marktdeelnemers verkrijgen, de bijzonderheden van de corrigerende maatregelen die door marktdeelnemers op hun grondgebied worden genomen en de bijzonderheden van maatregelen die overeenkomstig artikel 12, lid 4, eerste alinea van deze verordening, door de betrokken markttoezichtautoriteit worden genomen, waarbij zij de marktdeelnemers de mogelijkheid bieden om commentaar te leveren op de op hen betrekking hebbende informatie voordat deze gepubliceerd wordt.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De markttoezichtautoriteiten oefenen hun bevoegdheden uit in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel.

Schrappen

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De markttoezichtautoriteiten controleren op toereikende schaal en op passende wijze de kenmerken van producten door middel van een verificatie van de documenten en, zo nodig, fysieke en laboratoriumcontroles op basis van een representatief monster.

De markttoezichtautoriteiten controleren op toereikende schaal, met voldoende regelmaat en op passende wijze de kenmerken van producten door middel van een verificatie van de documenten en, zo nodig, toereikende fysieke en laboratoriumcontroles op basis van voldoende representatieve monsters.

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij de beslissing over de uit te voeren controles en de schaal van de controles houden de markttoezichtautoriteiten in het bijzonder rekening met gevestigde beginselen van risicobeoordeling en klachten.

Bij de beslissing over de uit te voeren controles, het soort producten dat moet worden gecontroleerd en de schaal van de controles houden de markttoezichtautoriteiten in het bijzonder rekening met gevestigde beginselen van risicobeoordeling, klachten en andere relevante informatie.

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien marktdeelnemers door een geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstantie afgegeven testverslagen of certificaten overleggen die aantonen dat hun producten aan de harmonisatiewetgeving van de Unie voldoen, houden de markttoezichtautoriteiten terdege rekening met die verslagen of certificaten.

Indien marktdeelnemers door een krachtens Verordening nr. 765/2008 geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstantie afgegeven testverslagen of certificaten overleggen die aantonen dat hun producten aan de harmonisatiewetgeving van de Unie voldoen, houden de markttoezichtautoriteiten terdege rekening met die verslagen of certificaten.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Voor de toepassing van lid 1 houden de markttoezichtautoriteiten bij de beoordeling van het product rekening met de mate waarin het product voldoet aan:

 

a) de in of krachtens de harmonisatiewetgeving van de Unie vastgestelde vereisten die van toepassing zijn op het product en betrekking hebben op het betreffende potentiële risico;

 

b) alle relevante Europese normen of andere technische specificaties waarvan de verwijzingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

Conformiteit met de onder a) en b) bedoelde vereisten geeft aanleiding tot het vermoeden dat het product de openbare belangen waarop die vereisten betrekking hebben, afdoende beschermt. Dit belet markttoezichtautoriteiten echter niet krachtens deze verordening actie te ondernemen als er bewijs is dat het product, ondanks de conformiteit, een risico vormt.

 

Het feit dat voor de betrokken openbare belangen een hoger beschermingsniveau haalbaar is of dat er andere producten beschikbaar zijn die een hoger beschermingsniveau bieden, is op zich geen reden om aan te nemen dat een product een risico vormt.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  Voor bepaalde producten of categorieën producten ten aanzien waarvan aanhoudend specifieke risico's of ernstige schendingen van de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie zijn vastgesteld en ter waarborging van een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid of andere openbare belangen die door die wetgeving worden beschermd, stelt de Commissie, naar behoren rekening houdend met de overwegingen van het bij artikel 31 opgerichte netwerk, overeenkomstig artikel 62 bis gedelegeerde handelingen vast tot vaststelling van de uniforme voorwaarden inzake controles, criteria voor het bepalen van de frequentie van de controles en het aantal monsters dat op Unieniveau moet worden gecontroleerd in verband met deze producten of categorieën producten.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer de markttoezichtautoriteiten van een lidstaat besluiten een in een andere lidstaat vervaardigd product uit de handel te nemen, brengen zij de betrokken marktdeelnemer daarvan onverwijld op de hoogte.

3.  Wanneer de markttoezichtautoriteiten van een lidstaat besluiten een in een andere lidstaat vervaardigd of in een andere lidstaat de handel gebracht product uit de handel te nemen, brengen zij de betrokken marktdeelnemer daarvan onverwijld op de hoogte.

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De markttoezichtautoriteiten nemen het vertrouwelijkheidsbeginsel in acht om overeenkomstig de nationale wetgeving beroeps- en handelsgeheimen of persoonsgegevens te beschermen, behoudens het vereiste dat informatie zo breed mogelijk openbaar moet worden gemaakt om de belangen van de eindgebruikers in de Unie te beschermen.

De markttoezichtautoriteiten zorgen voor de striktste waarborgen ten aanzien van het beroeps- en handelsgeheim en beschermen persoonsgegevens overeenkomstig de nationale wetgeving, behoudens het vereiste dat informatie zo breed mogelijk openbaar moet worden gemaakt om de belangen van de eindgebruikers in de Unie te beschermen.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Wanneer een product dat overeenkomstig het beoogde doel of onder redelijkerwijs te verwachten omstandigheden wordt gebruikt en op de juiste wijze wordt geïnstalleerd en onderhouden, aan een van de volgende voorwaarden voldoet, nemen de markttoezichtautoriteiten passende maatregelen, door er onder meer voor te zorgen dat het op de markt aanbieden van het product wordt verboden of beperkt of dat het product uit de handel wordt genomen of wordt teruggeroepen:

 

a) het product kan gevaar opleveren voor de gezondheid of veiligheid van eindgebruikers;

 

b) het product voldoet niet aan de toepasselijke vereisten van de harmonisatiewetgeving van de Unie;

 

c) het product is namaak.

 

Voor de toepassing van dit lid kunnen de markttoezichtautoriteiten de marktdeelnemer vragen informatie te verstrekken over welke andere productmodellen dezelfde technische kenmerken hebben als een product in kwestie die relevant zijn voor de naleving van de toepasselijke voorschriften van de harmonisatiewetgeving van de Unie.

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1 bis.  Onverminderd lid -1, eisen de markttoezichtautoriteiten van de betrokken marktdeelnemer dat deze een einde maakt aan de formele non-conformiteit met de administratieve vereisten van de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie die niet leidt tot inbreuk op de essentiële vereisten die in deze wetgeving zijn vastgesteld. Wanneer deze formele non-conformiteit voortduurt, neemt de betrokken lidstaat echter alle passende maatregelen om het op de markt aanbieden van het product te beperken of te verbieden, of het product terug te roepen of uit de handel te nemen.

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voordat een maatregel, besluit of bevel als bedoeld in lid 1 wordt genomen of uitgevaardigd, krijgt de betrokken marktdeelnemer de gelegenheid binnen een passende termijn van ten minste tien dagen te worden gehoord, tenzij het niet mogelijk is hem deze gelegenheid te geven wegens de urgentie van de maatregel, het besluit of het bevel vanwege eisen inzake gezondheid of veiligheid of andere redenen ten aanzien van de met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie beoogde algemene belangen.

Voordat een maatregel, besluit of bevel als bedoeld in lid 1 wordt genomen of uitgevaardigd, krijgt de betrokken marktdeelnemer de gelegenheid binnen een passende termijn van ten minste tien werkdagen te worden gehoord, tenzij het niet mogelijk is hem deze gelegenheid te geven wegens de urgentie van de maatregel, het besluit of het bevel vanwege eisen inzake gezondheid of veiligheid of andere redenen ten aanzien van de met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie beoogde algemene belangen.

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Onverminderd artikel 18, lid 1, zorgt de markttoezichtautoriteit ervoor dat, wanneer de producten uit de handel worden genomen, worden teruggeroepen, worden verboden of worden beperkt, de Commissie, de andere lidstaten en de eindgebruikers hiervan ook via het in artikel 34 bedoelde systeem in kennis worden gesteld.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De markttoezichtautoriteiten nemen maatregelen om producten die een ernstig risico met zich meebrengen, terug te roepen of uit de handel te nemen of het op de markt aanbieden ervan te verbieden. Zij stellen de Commissie overeenkomstig artikel 19 onverwijld in kennis van die maatregelen.

1.  De markttoezichtautoriteiten nemen onmiddellijk maatregelen om producten die een ernstig risico met zich meebrengen voor de gezondheid of veiligheid van personen of andere openbare belangen die door de op deze producten van toepassing zijnde harmonisatiewetgeving van de Unie worden beschermd, terug te roepen of uit de handel te nemen of het op de markt aanbieden ervan te verbieden. Zij stellen de Commissie overeenkomstig artikel 19 onverwijld in kennis van die maatregelen.

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Indien een product op de markt is aangeboden dat een ernstig risico met zich meebrengt, brengen de markttoezichtautoriteiten de Commissie op de hoogte van vrijwillige maatregelen die de marktdeelnemer heeft genomen en meegedeeld.

2.  Indien een product op de markt is aangeboden dat een ernstig risico met zich meebrengt, brengen de markttoezichtautoriteiten de Commissie onmiddellijk op de hoogte van vrijwillige maatregelen die de marktdeelnemer heeft genomen en meegedeeld.

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie kan EU-testfaciliteiten aanwijzen voor specifieke producten, voor een specifieke categorie of groep producten of voor specifieke risico's in verband met een categorie of groep producten die op de markt worden aangeboden.

1.  De Commissie kan, na raadpleging van het bij artikel 31 opgerichte netwerk, EU-testfaciliteiten aanwijzen voor specifieke producten, voor een specifieke categorie of groep producten of voor specifieke risico's in verband met een categorie of groep producten die op de markt worden aangeboden, onder meer voor gevallen waarin de lidstaten op hun grondgebied niet over de faciliteiten beschikken om deze te testen.

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De EU-testfaciliteiten dienen om te zorgen voor voldoende laboratoriumcapaciteit, betrouwbaarheid en consistentie van de tests in het kader van het markttoezicht binnen de Unie.

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De oprichting van EU-testfaciliteiten doet geen afbreuk aan de vrijheid van de markttoezichtautoriteiten om testfaciliteiten te kiezen voor de doeleinden van hun markttoezichtactiviteiten.

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De EU-testfaciliteiten verrichten, binnen hun bevoegdheidsterrein, ten minste de volgende taken:

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  zij verrichten producttests in verband met de markttoezichtactiviteiten en -onderzoeken;

a)  zij verrichten op verzoek van de Commissie, het bij artikel 31 opgerichte netwerk of een markttoezichtautoriteit, tests van specifieke producten of een specifieke categorie of groep producten of specifieke risico's die gerelateerd zijn aan een categorie of groep producten in verband met de markttoezichtactiviteiten en -onderzoeken;

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  zij dragen bij tot de beslechting van geschillen tussen de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten, marktdeelnemers en conformiteitsbeoordelingsinstanties;

Schrappen

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De markttoezichtautoriteiten aanvaarden overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 765/2008 de door de EU-testfaciliteiten afgegeven testrapporten.

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast waarin de procedures voor de aanwijzing van EU-testfaciliteiten nader worden bepaald. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 63 bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

5.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast waarin de procedures voor de aanwijzing, werking en financiering van EU-testfaciliteiten nader worden bepaald en waarin de juiste beroepsprocedure wordt vastgesteld met betrekking tot hun taken uit hoofde van lid 4. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 63 bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De markttoezichtautoriteiten kunnen de kosten van hun activiteiten in verband met gevallen van non-conformiteit verhalen door administratieve vergoedingen van de betrokken marktdeelnemers te vorderen. Die kosten kunnen de kosten voor de uitvoering van tests met het oog op een risicobeoordeling, de kosten voor het nemen van maatregelen overeenkomstig artikel 30, leden 1 en 2, en de kosten van hun activiteiten in verband met de non-conform bevonden producten waarvoor voorafgaand aan het in het vrije verkeer brengen corrigerende maatregelen zijn genomen omvatten.

2.  De markttoezichtautoriteiten kunnen de totale kosten van hun activiteiten in verband met gevallen van non-conformiteit verhalen door administratieve vergoedingen van de betrokken marktdeelnemers te vorderen. Wanneer de markttoezichtautoriteit van mening is dat dit onevenredig is, kan zij besluiten dat slechts een deel van de kosten door de marktdeelnemer wordt gedragen. Die kosten staan in verhouding tot de non-conformiteit en kunnen de kosten voor de uitvoering van tests met het oog op een risicobeoordeling, de kosten voor het nemen van maatregelen overeenkomstig artikel 30, leden 1 en 2, en de kosten van hun activiteiten in verband met de non-conform bevonden producten waarvoor voorafgaand aan het in het vrije verkeer brengen corrigerende maatregelen zijn genomen omvatten.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 2 bedoelde administratieve kosten die door de markttoezichtautoriteiten in rekening worden gebracht, worden gebruikt voor de financiering van verdere markttoezichtactiviteiten van deze autoriteiten.

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Er vindt efficiënte samenwerking en informatie-uitwisseling plaats tussen de markttoezichtautoriteiten binnen de lidstaten en de Unie en tussen markttoezichtautoriteiten en de Commissie.

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Op verzoek van een verzoekende autoriteit verstrekt de aangezochte autoriteit alle informatie die de aangezochte autoriteit relevant acht voor de vaststelling of een product non-conform is en om te waarborgen dat de non-conformiteit kan worden beëindigd.

1.  Op een met redenen omkleed verzoek van een verzoekende autoriteit verstrekt de aangezochte autoriteit de verzoekende autoriteit onverwijld, en in ieder geval binnen dertig dagen, alle informatie die de aangezochte autoriteit relevant acht voor de vaststelling of een product non-conform is en om te waarborgen dat de non-conformiteit kan worden beëindigd.

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De aangezochte autoriteit verricht passend onderzoek of neemt andere passende maatregelen om de vereiste informatie te verkrijgen. Zo nodig wordt dit onderzoek met hulp van andere markttoezichtautoriteiten uitgevoerd.

2.  De aangezochte autoriteit verricht passend onderzoek of neemt andere passende maatregelen om de vereiste informatie te verkrijgen. Zo nodig wordt dit onderzoek met hulp van andere markttoezichtautoriteiten uitgevoerd. De aangezochte autoriteit houdt de verzoekende autoriteit op de hoogte van de maatregelen die met betrekking tot haar verzoek zijn genomen.

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Bij het verstrekken van de informatie aan de verzoekende autoriteit ingevolge lid 1, neemt de aangezochte autoriteit het vertrouwelijkheidsbeginsel in acht om overeenkomstig de nationale wetgeving beroeps- en handelsgeheimen of persoonsgegevens te beschermen.

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De aangezochte autoriteit beantwoordt het in lid 1 bedoelde verzoek overeenkomstig de procedure en binnen de termijnen die de Commissie ingevolge lid 5 vaststelt.

Schrappen

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast waarin de termijnen, de standaardformulieren en nadere bijzonderheden van de te volgen procedure voor de indiening en beantwoording van verzoeken om informatie krachtens lid 1 worden bepaald. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 63 bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Op verzoek van een verzoekende autoriteit neemt de aangezochte autoriteit onverwijld alle noodzakelijke handhavingsmaatregelen om een geval van non-conformiteit te beëindigen, waarbij zij de haar krachtens deze verordening verleende bevoegdheden gebruikt.

1.  Wanneer voor het beëindigen van een non-conformiteit met betrekking tot het product maatregelen nodig zijn binnen het rechtsgebied van een andere lidstaat, kan een verzoekende autoriteit een met redenen omkleed verzoek om handhavingsmaatregelen richten tot een aangezochte autoriteit in die lidstaat. In dat geval neemt de aangezochte autoriteit onverwijld alle noodzakelijke handhavingsmaatregelen om een geval van non-conformiteit te beëindigen, waarbij zij de haar krachtens deze verordening verleende bevoegdheden gebruikt door de in artikel 14 vastgestelde bevoegdheden en eventuele uit hoofde van de nationale wetgeving aan haar verleende aanvullende bevoegdheden uit te oefenen, met inbegrip van het opleggen van sancties.

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De aangezochte autoriteit informeert en raadpleegt de verzoekende autoriteit regelmatig en onverwijld over genomen of voorgenomen maatregelen als bedoeld in lid 2.

De aangezochte autoriteit informeert de verzoekende autoriteit over genomen of voorgenomen maatregelen als bedoeld in lid 2. Wanneer zij dat nodig acht, kan de aangezochte autoriteit de verzoekende autoriteit raadplegen over die maatregelen.

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De aangezochte autoriteit stelt de verzoekende autoriteit, de markttoezichtautoriteiten van andere lidstaten en de Commissie onverwijld in kennis van de door haar genomen maatregelen en van het effect daarvan op de betrokken non-conformiteit. Deze kennisgeving wordt gedaan met behulp van het in artikel 34 bedoelde systeem en zij bevat ten minste de volgende informatie:

De aangezochte autoriteit stelt de verzoekende autoriteit, de markttoezichtautoriteiten van andere lidstaten en de Commissie in kennis van de door haar genomen maatregelen en van het effect daarvan op de betrokken non-conformiteit. Deze kennisgeving wordt gedaan met behulp van het in artikel 34 bedoelde systeem.

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  of er tijdelijke maatregelen zijn opgelegd;

Schrappen

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  of de non-conformiteit is beëindigd;

Schrappen

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  of er sancties zijn opgelegd, en zo ja welke;

Schrappen

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  of er andere maatregelen van de aangezochte autoriteit of de marktdeelnemer zijn uitgevoerd.

Schrappen

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De aangezochte autoriteit beantwoordt het in lid 1 bedoelde verzoek overeenkomstig de procedure en binnen de termijnen die de Commissie ingevolge lid 5 vaststelt.

Schrappen

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast waarin de termijnen, de standaardformulieren en nadere bijzonderheden van de te volgen procedures voor de indiening en beantwoording van verzoeken om handhavingsmaatregelen krachtens lid 1 worden bepaald. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 63 bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Bij verzoeken om wederzijdse bijstand ingevolge artikel 22 of 23 verstrekt de verzoekende autoriteit voldoende informatie om de aangezochte autoriteit in staat te stellen aan het verzoek te voldoen, waaronder al het noodzakelijke bewijsmateriaal dat alleen in de lidstaat van de verzoekende autoriteit kan worden verkregen.

1.  Bij verzoeken om wederzijdse bijstand ingevolge artikel 22 of 23 verstrekt de verzoekende autoriteit alle beschikbare informatie om de aangezochte autoriteit in staat te stellen aan het verzoek te voldoen, waaronder al het noodzakelijke bewijsmateriaal dat alleen in de lidstaat van de verzoekende autoriteit kan worden verkregen.

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De verzoekende autoriteit zendt haar verzoeken om wederzijdse bijstand ingevolge artikel 22 of 23 naar het verbindingsbureau van de lidstaat van de aangezochte autoriteit en tevens ter informatie naar het verbindingsbureau van de lidstaat van de verzoekende autoriteit. Het verbindingsbureau van de lidstaat van de aangezochte autoriteit zendt de verzoeken onverwijld door naar de desbetreffende bevoegde autoriteit.

2.  De verzoekende autoriteit zendt haar verzoeken om wederzijdse bijstand ingevolge artikel 22 of 23 naar de aangezochte autoriteit en tevens ter informatie naar de verbindingsbureaus van de lidstaten van zowel de verzoekende als de aangezochte autoriteit.

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Producten die op grond van een besluit van een markttoezichtautoriteit in een lidstaat non-conform worden geacht, worden door de markttoezichtautoriteiten in een andere lidstaat eveneens non-conform geacht, tenzij marktdeelnemers het tegendeel kunnen bewijzen.

3.  Onverminderd vrijwaringsprocedures van de Unie krachtens de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie, worden producten die op grond van een besluit van een markttoezichtautoriteit in een lidstaat non-conform worden geacht, door de markttoezichtautoriteiten in een andere lidstaat eveneens non-conform geacht, tenzij een relevante markttoezichtautoriteit in een andere lidstaat duidelijk bewijs heeft van het tegendeel dat zij via eigen onderzoek heeft verkregen of dat door een marktdeelnemer is verstrekt. Het bij artikel 31 opgerichte netwerk bespreekt onverwijld de uiteenlopende interpretaties van de verschillende lidstaten met betrekking tot hetzelfde product.

Amendement    160

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Als de douaneautoriteiten op het eerste punt van binnenkomst redenen hebben om aan te nemen dat producten waarop de harmonisatiewetgeving van de Unie van toepassing is en die hetzij in tijdelijke opslag, hetzij onder een andere douaneregeling dan "in het vrije verkeer brengen" zijn geplaatst, een risico met zich meebrengen, zenden zij alle relevante informatie naar het bevoegde douanekantoor van bestemming.

Als de douaneautoriteiten op het eerste punt van binnenkomst redenen hebben om aan te nemen dat producten waarop de harmonisatiewetgeving van de Unie van toepassing is en die hetzij in tijdelijke opslag, hetzij onder een andere douaneregeling dan "in het vrije verkeer brengen" zijn geplaatst, niet in overeenstemming zijn met de geldende Uniewetgeving of een risico met zich meebrengen, zenden zij alle relevante informatie naar het bevoegde douanekantoor van bestemming.

Amendement    161

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Indien de douaneautoriteiten van een lidstaat redenen hebben om aan te nemen dat mogelijk non-conforme producten de markt van de Unie in een andere lidstaat zouden kunnen binnenkomen, zenden zij onverwijld alle relevante informatie naar de bevoegde douanekantoren van andere lidstaten.

Amendement    162

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk op 31 maart van elk jaar sturen de lidstaten de Commissie statistische gegevens over de controles die door de krachtens lid 1 aangewezen autoriteiten in het voorgaande kalenderjaar zijn uitgevoerd op producten die onder de harmonisatiewetgeving van de Unie vallen, betreffende:

Uiterlijk op 31 maart van elk jaar sturen de lidstaten de Commissie gedetailleerde statistische gegevens over de controles die door de krachtens lid 1 aangewezen autoriteiten in het voorgaande kalenderjaar zijn uitgevoerd op producten die onder de harmonisatiewetgeving van de Unie vallen, betreffende:

Amendement    163

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het aantal controles dat op die producten is uitgevoerd, gericht op productveiligheid en conformiteit;

a)  het aantal en de soorten controles die op die producten zijn uitgevoerd, gericht op productveiligheid en conformiteit;

Amendement    164

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 7 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de kenmerken van alle non-conform bevonden producten.

d)  de soorten en kenmerken van alle non-conform bevonden producten.

Amendement    165

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni van elk jaar een verslag op met de door de lidstaten ingediende informatie over het voorgaande kalenderjaar. Het verslag wordt in het in artikel 34 bedoelde systeem bekendgemaakt.

De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni van elk jaar een verslag op met de door de lidstaten ingediende informatie over het voorgaande kalenderjaar, met daarin een analyse van de douaneoperaties en de handhavingsprocedures die in de lidstaten van kracht zijn. Het verslag wordt in het in artikel 34 bedoelde systeem bekendgemaakt.

Amendement    166

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Wanneer de Commissie verneemt dat producten die onder de harmonisatiewetgeving van de Unie vallen en die uit een derde land zijn ingevoerd, in een lidstaat een ernstig risico met zich meebrengen, beveelt zij de betrokken lidstaat aan passende markttoezichtmaatregelen te nemen.

8.  Wanneer de Commissie verneemt dat producten die onder de harmonisatiewetgeving van de Unie vallen en die uit een derde land zijn ingevoerd, in een lidstaat een ernstig risico met zich meebrengen, verzoekt zij de betrokken lidstaat passende markttoezichtmaatregelen te nemen.

Amendement    167

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 bis.  Om een consistente handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie te waarborgen, de controles op producten die de markt van de Unie binnenkomen te versterken en te zorgen dat die controles doeltreffend en uniform zijn, stelt de Commissie, naar behoren rekening houdend met de overwegingen van het bij artikel 31 opgerichte netwerk, overeenkomstig artikel 62 bis gedelegeerde handelingen vast houdende gemeenschappelijke doelstellingen, benchmarks en technieken voor controles op basis van een gemeenschappelijke risicoanalyse op Unieniveau.

Amendement    168

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de identiteit en de contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteitsinformatie voor het product niet overeenkomstig artikel 4, lid 5, vermeld of te vinden zijn;

d)  de naam, de geregistreerde handelsnaam of het geregistreerde handelsmerk en de contactgegevens, met inbegrip van het postadres, van de referentiepersoon voor het product niet overeenkomstig artikel 4, lid 5, vermeld of te vinden zijn;

Amendement    169

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  het product namaak is en onder de procedures krachtens Verordening (EU) nr. 608/2013 valt;

Amendement    170

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  er andere redenen zijn om aan te nemen dat het product niet in overeenstemming met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie zal zijn wanneer het in de handel wordt gebracht of een ernstig risico met zich zal meebrengen.

e)  er andere redenen zijn om op redelijke gronden om aan te nemen dat het product niet in overeenstemming is met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie zal zijn wanneer het in de handel wordt gebracht of een risico met zich meebrengt.

Amendement    171

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer de markttoezichtautoriteiten redenen hebben om aan te nemen dat een product niet in overeenstemming met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie zal zijn of een ernstig risico met zich zal meebrengen, verlangen zij van de krachtens artikel 26, lid 1, aangewezen autoriteiten dat zij het proces voor het in het vrije verkeer brengen ervan opschorten.

3.  Wanneer de markttoezichtautoriteiten redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een product niet in overeenstemming met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie zal zijn of een ernstig risico met zich zal meebrengen, verlangen zij van de krachtens artikel 26, lid 1, aangewezen autoriteiten dat zij het proces voor het in het vrije verkeer brengen ervan opschorten.

Amendement    172

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De markttoezichtautoriteiten en de douaneautoriteiten wisselen informatie uit over de status van de geautoriseerde marktdeelnemers en hun conformiteitsantecedenten op het gebied van productveiligheid.

3.  De markttoezichtautoriteiten en de douaneautoriteiten wisselen informatie uit over de status van de geautoriseerde marktdeelnemers en hun conformiteitsantecedenten op het gebied van de harmonisatiewetgeving van de Unie en van productveiligheid. De informatie wordt, in voorkomend geval, ook doorgegeven aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

Amendement    173

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Als bij de in lid 2, tweede alinea, beschreven controles een non-conformiteit wordt vastgesteld, schorten de markttoezichtautoriteiten de in lid 1 en lid 2, eerste alinea, bedoelde gunstige behandeling op en nemen zij de gegevens van de non-conformiteit op in het in artikel 34 bedoelde systeem.

4.  Als bij de in lid 2, tweede alinea, beschreven controles een non-conformiteit wordt vastgesteld, schorten de markttoezichtautoriteiten de in lid 1 en lid 2, eerste alinea, bedoelde gunstige behandeling op. Zij brengen de bevoegde douaneautoriteiten op de hoogte van de vastgestelde non-conformiteit en nemen de gegevens van de non-conformiteit op in het in artikel 34 bedoelde systeem.

Amendement    174

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het netwerk dient als platform voor de gestructureerde samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten en de Commissie en om de praktijken op het gebied van markttoezicht in de Unie te stroomlijnen om de markttoezichtactiviteiten doeltreffender te maken.

Amendement    175

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het netwerk bestaat uit een EU-Productconformiteitscomité (hierna "EUPC-comité" genoemd), administratieve coördinatiegroepen en een secretariaat.

1.  Het netwerk bestaat uit één vertegenwoordiger van elk van de in artikel 11 bedoelde verbindingsbureaus en twee vertegenwoordigers van de Commissie, en hun respectieve plaatsvervangers, administratieve coördinatiegroepen en een secretariaat.

Amendement    176

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het EUPC-comité bestaat uit één vertegenwoordiger van elk van de in artikel 11 bedoelde verbindingsbureaus en twee vertegenwoordigers van de Commissie, en hun respectieve plaatsvervangers.

Schrappen

Motivering

De structuur van het EU-netwerk voor productconformiteit is veranderd met als doel te zorgen voor een dynamischere interactie tussen de verschillende actoren van het netwerk. Om de samenwerking tussen markttoezichtautoriteiten en de Commissie te versterken, zijn nieuwe gemeenschappelijke taken en bevoegdheden voorzien voor het netwerk en de Commissie.

Amendement    177

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie richt afzonderlijke of gezamenlijke administratieve coördinatiegroepen op voor alle in de bijlage bij deze verordening vermelde instrumenten van de harmonisatiewetgeving van de Unie. Elke administratieve coördinatiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van de bevoegde nationale markttoezichtautoriteiten en, indien relevant, vertegenwoordigers van de verbindingsbureaus, en vertegenwoordigers van de desbetreffende organisaties van ondernemers en consumentenverenigingen.

3.  De Commissie richt afzonderlijke of gezamenlijke administratieve coördinatiegroepen op voor alle in de bijlage bij deze verordening vermelde instrumenten van de harmonisatiewetgeving van de Unie. Elke administratieve coördinatiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van de bevoegde nationale markttoezichtautoriteiten en, indien relevant, vertegenwoordigers van de verbindingsbureaus, en vertegenwoordigers van de desbetreffende organisaties van ondernemers en consumentenverenigingen. De Commissie organiseert de vergaderingen van de administratieve coördinatiegroepen en woont deze als waarnemer bij.

Amendement    178

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De administratieve coördinatiegroepen worden bij de vergaderingen van het netwerk vertegenwoordigd op basis van de specifieke, voor het onderwerp in kwestie vereiste kennis en ervaring.

Amendement    179

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Het secretariaat bestaat uit personeelsleden van de Commissie.

4.  Het secretariaat bestaat uit personeelsleden van de Commissie. Het organiseert de vergaderingen van het netwerk en voorziet het netwerk van technische en logistieke ondersteuning.

Amendement    180

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie kan de vergaderingen van de administratieve coördinatiegroepen bijwonen.

Schrappen

Amendement    181

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Het netwerk vergadert regelmatig en zo nodig op naar behoren gemotiveerd verzoek van de Commissie of een lidstaat.

Amendement    182

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter.  Het netwerk kan permanente of tijdelijke subgroepen oprichten die zich bezighouden met specifieke vragen en taken.

Amendement    183

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 quater.  Het netwerk doet al het mogelijke om beslissingen bij consensus te nemen. Als er geen consensus kan worden bereikt, stelt het netwerk zijn standpunt vast bij gewone meerderheid van zijn leden.

Amendement    184

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 quinquies.  Het netwerk kan deskundigen en andere derde partijen, waaronder de organisaties die de belangen van het bedrijfsleven, kleine en middelgrote ondernemingen, consumenten, laboratoria, en conformiteitsbeoordelingsinstanties op Unieniveau vertegenwoordigen, uitnodigen om vergaderingen als waarnemer bij te wonen of schriftelijke bijdragen in te dienen.

Amendement    185

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 5 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 sexies.  De vergadering van het netwerk en de vergaderingen van de administratieve coördinatiegroepen verlopen op een zo open en transparant mogelijke wijze.

Amendement    186

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Het netwerk heeft de volgende taken:

 

a) vaststelling van zijn tweejaarlijks werkprogramma, waarin onder meer de prioriteiten voor gezamenlijke markttoezichtacties, waaronder de gezamenlijke acties met betrekking tot onlinemarkttoezicht, en prioritaire gebieden of categorieën producten, worden vastgesteld;

 

b) vaststelling van een reglement van orde voor het netwerk zelf en voor de werking van de administratieve coördinatiegroepen;

 

c) regelmatige toetsing en bespreking van een algemene risicobeoordelingsmethode teneinde een uniforme toepassing ervan te waarborgen;

 

d) vaststelling van sectorale richtsnoeren voor controles van de kenmerken van producten die aan deze verordening onderworpen zijn;

 

e) bespreking van de uniforme voorwaarden van controles, criteria voor de bepaling van de frequentie van controles en het aantal monsters dat moet worden gecontroleerd in verband met bepaalde producten, zoals bedoeld in artikel 15, lid 1, overeenkomstig de in lid -1 bis, bedoelde prioriteiten, alsook de gemeenschappelijke doelstellingen, benchmarks en technieken voor controles met betrekking tot de controle op producten die de markt van de Unie binnenkomen, overeenkomstig artikel 26, lid 8 bis;

 

f) bevordering van de uitwisseling van informatie over non-conforme producten, recente wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technologieën, nieuwe risico's en andere aspecten die voor de controleactiviteiten van belang zijn, en over de tenuitvoerlegging van markttoezichtstrategieën en -activiteiten;

 

g) coördinatie van en toezicht op de administratieve coördinatiegroepen en de activiteiten daarvan;

 

h) ondersteuning, op verzoek van een lidstaat, bij de opstelling en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde memoranda van overeenstemming;

 

i) bevordering van de doeltreffende werking van een systeem van collegiale toetsing tussen markttoezichtautoriteiten en de Commissie, zoals bedoeld in artikel 12 ter, en beoordeling en monitoring van de resultaten van deze toetsingen;

 

j) analyse van geschillen tussen markttoezichtautoriteiten in verband met de toepassing van deze verordening, onderzoek van eventuele andere vragen in dit verband en vaststelling van richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken om een consistente toepassing en eenduidige uitlegging van deze verordening te bevorderen, onder meer door een gemeenschappelijke methode te ontwikkelen voor het bepalen en vaststellen van sancties;

 

k) bespreken hoe kan worden gezorgd voor toereikende manieren van financiering en terugvordering van de kosten voor het markttoezicht in de Unie en de financiering voorstellen van activiteiten als bedoeld in artikel 36;

 

l) versterking en bevordering van de samenwerking met andere relevante netwerken en groepen, met name het EU-blockchainwaarnemingscentrum en -forum, om mogelijkheden te onderzoeken voor het gebruik van nieuwe technologieën, in het bijzonder blockchain, ten behoeve van het markttoezicht en de traceerbaarheid van producten;

 

m) verstrekking van advies aan de Commissie en verlening van bijstand aan de Commissie bij aangelegenheden in verband met de verdere ontwikkeling van Rapex en ICSMS.

Amendement    187

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  vaststelling en toezicht op de uitvoering van het werkprogramma van het netwerk op basis van een voorstel van het secretariaat;

a)  toezicht op de uitvoering van het werkprogramma van het netwerk en informeren van het netwerk over de resultaten van dit toezicht;

Amendement    188

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  organisatie van samenwerking en doeltreffende uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen markttoezichtautoriteiten;

f)  organisatie van samenwerking en doeltreffende uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen markttoezichtautoriteiten en met douaneautoriteiten;

Amendement    189

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis)  vergemakkelijken van de organisatie van gezamenlijk markttoezicht en gezamenlijke testprojecten, waaronder gezamenlijke projecten ten aanzien van online verkochte producten;

Amendement    190

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f ter)  vergemakkelijken van de organisatie van gezamenlijke opleidingsprogramma's en de uitwisseling van personeel tussen markttoezichtautoriteiten en, indien relevant, met markttoezichtautoriteiten van derde landen of met internationale organisaties;

Amendement    191

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

j)  organisatie van collegiale toetsing en gezamenlijke opleidingsprogramma's en bevordering van de uitwisseling van personeel tussen markttoezichtautoriteiten en, indien relevant, met markttoezichtautoriteiten van derde landen of met internationale organisaties;

Schrappen

Amendement    192

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

m)  onderzoek, op eigen initiatief of op verzoek van het EUPC-comité, van vraagstukken in verband met de toepassing van deze verordening en vaststelling van richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken om een consistente toepassing van deze verordening aan te moedigen, onder meer door minimumstandaarden voor sancties vast te stellen.

Schrappen

Amendement    193

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

m bis)  vergemakkelijken van de samenwerking tussen markttoezichtautoriteiten, douaneautoriteiten en, indien relevant, met markttoezichtautoriteiten van derde landen of met internationale organisaties ten aanzien van onderzoeken in verband met de conformiteit van producten die online te koop worden aangeboden aan eindgebruikers in de Unie.

Amendement    194

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het EUPC-comité heeft de volgende taken:

Schrappen

a)  vaststelling van de prioriteiten voor gezamenlijke markttoezichtacties;

 

b)  coördinatie van en toezicht op de administratieve coördinatiegroepen en de activiteiten daarvan;

 

c)  ondersteuning bij de opstelling en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde memoranda van overeenstemming;

 

d)  vaststelling van een reglement van orde voor zichzelf en voor de werking van de administratieve coördinatiegroepen.

 

Amendement    195

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie ontwikkelt en onderhoudt een informatie- en communicatiesysteem voor de gestructureerde verzameling en opslag van informatie over vraagstukken met betrekking tot de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie. De Commissie, de verbindingsbureaus en de overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangewezen autoriteiten hebben toegang tot dat systeem.

1.  De Commissie ontwikkelt en onderhoudt een informatie- en communicatiesysteem voor de gestructureerde verzameling, verwerking en opslag van informatie over vraagstukken met betrekking tot de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie met het oog op de uitwisseling van deze gegevens tussen lidstaten en om de Commissie in staat te stellen markttoezichtactiviteiten te monitoren.

 

Dit systeem beschikt over een openbare interface met de belangrijkste informatie in alle talen van de Unie en informeert eindgebruikers over markttoezichtactiviteiten en de resultaten daarvan.

 

De Commissie, de verbindingsbureaus, de markttoezichtautoriteiten en de overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangewezen autoriteiten hebben toegang tot dat systeem.

Amendement    196

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  de nationale markttoezichtstrategie die hun lidstaat overeenkomstig artikel 13 heeft opgesteld.

Amendement    197

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de partnerschapsregelingen die zij krachtens artikel 7 hebben getroffen;

Schrappen

Amendement    198

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Het informatiesysteem maakt de overdracht van bestanden tussen markttoezichtautoriteiten mogelijk en is het instrument bij uitstek voor de in artikel 22 bedoelde verzoeken om informatie.

Amendement    199

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie kan vertrouwelijke informatie in verband met markttoezicht uitwisselen met regelgevende instanties van derde landen of met internationale organisaties als zij met die instanties of organisaties een op wederkerigheid gebaseerde vertrouwelijkheidsregeling heeft getroffen.

1.  Om de doeltreffendheid van het markttoezicht in de Unie te verbeteren, kan de Commissie vertrouwelijke informatie in verband met markttoezicht uitwisselen met regelgevende instanties van derde landen of met internationale organisaties als zij met die instanties of organisaties een op wederkerigheid gebaseerde vertrouwelijkheidsregeling heeft getroffen.

Amendement    200

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De Commissie ziet erop toe dat de in lid 1 bedoelde informatie-uitwisseling in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving van de Unie.

Amendement    201

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De goedkeuring krachtens lid 3 mag alleen aan een derde land worden verleend nadat uit een audit binnen de Unie is gebleken dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

5.  De goedkeuring krachtens lid 3 mag alleen aan een derde land worden verleend nadat uit audits in het betrokken derde land en binnen de Unie is gebleken dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Amendement    202

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 5 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a)  het derde land beschikt over een doeltreffend controlesysteem waarmee de conformiteit wordt nagegaan van de producten die naar de Europese Unie worden geëxporteerd;

Amendement    203

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  De Commissie trekt een krachtens lid 3 verleende goedkeuring in als blijkt dat de producten die de markt van de Unie binnenkomen, in een significant aantal gevallen niet voldoen aan de harmonisatiewetgeving van de Unie.

9.  De Commissie houdt regelmatig toezicht op de correcte werking van de goedkeuring en trekt een krachtens lid 3 verleende goedkeuring in als blijkt dat de producten die de markt van de Unie binnenkomen, in een significant aantal gevallen niet voldoen aan de harmonisatiewetgeving van de Unie. De Commissie stelt de lidstaten en het betreffende derde land onverwijld in kennis.

Amendement    204

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Toepasselijkheid van Verordening (EG) nr. 765/2008 en wijziging van de harmonisatiewetgeving van de Unie

Wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2008

Amendement    205

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De artikelen 15 tot en met 29 van Verordening (EG) nr. 765/2008 zijn niet van toepassing op de in de bijlage bij deze verordening vermelde harmonisatiewetgeving van de Unie.

De artikelen 15 tot en met 29 van Verordening (EG) nr. 765/2008 worden geschrapt.

Amendement    206

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de financiële situatie van kleine en middelgrote ondernemingen;

Schrappen

Amendement    207

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de aard, de ernst en de duur van de non-conformiteit, rekening houdend met de aan eindgebruikers berokkende schade;

b)  de aard, de ernst en de duur van de non-conformiteit, rekening houdend met de aan eindgebruikers of aan door de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie beschermde openbare belangen berokkende schade;

Amendement    208

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  de financiële situatie van kleine en middelgrote ondernemingen.

Amendement    209

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De lidstaten zorgen er in het bijzonder voor dat sancties kunnen worden opgelegd indien de marktdeelnemer niet meewerkt of weigert mee te werken aan controles en activiteiten in het kader van het markttoezicht.

5.  Bij kleine formele inbreuken en wanneer een non-conformiteit tijdig door de marktdeelnemer wordt gecorrigeerd, hebben de lidstaten de mogelijkheid om geen sancties op te leggen. De lidstaten zorgen er echter voor dat sancties kunnen worden opgelegd indien de marktdeelnemer niet meewerkt of weigert mee te werken aan controles en activiteiten in het kader van het markttoezicht.

Amendement    210

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat financiële sancties die worden opgelegd wegens inbreuk op de harmonisatiewetgeving van de Unie worden gebruikt voor de financiering van verdere markttoezichtactiviteiten.

Amendement    211

Voorstel voor een verordening

Artikel 62 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk op [31 december 2024], en vervolgens om de vijf jaar, verricht de Commissie een evaluatie van deze verordening in het licht van de beoogde doelstellingen en brengt zij verslag uit aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de belangrijkste bevindingen.

Uiterlijk op [31 december 2024], en vervolgens om de vijf jaar, verricht de Commissie een evaluatie van deze verordening in het licht van de beoogde doelstellingen en brengt zij verslag uit aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de belangrijkste bevindingen.

Amendement    212

Voorstel voor een verordening

Artikel 62 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het verslag wordt beoordeeld of de doelstellingen van deze verordening zijn verwezenlijkt, waarbij in het bijzonder wordt nagegaan of het aantal non-conforme producten op de markt van de Unie is afgenomen, of de harmonisatiewetgeving van de Unie binnen de Unie doeltreffend en efficiënt is gehandhaafd, of de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten is verbeterd en of de controles op producten die de markt van de Unie binnenkomen zijn versterkt, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met het effect op het bedrijfsleven en met name op kleine en middelgrote ondernemingen. In de evaluatie wordt ook de doeltreffendheid van de door de Unie gefinancierde markttoezichtactiviteiten beoordeeld in het licht van de vereisten van het beleid en de wetgeving van de Unie.

In het verslag wordt beoordeeld of de doelstellingen van deze verordening zijn verwezenlijkt, waarbij in het bijzonder wordt nagegaan of het aantal non-conforme producten op de markt van de Unie is afgenomen, of de harmonisatiewetgeving van de Unie binnen de Unie doeltreffend en efficiënt is gehandhaafd, of de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten is verbeterd en of de controles op producten die de markt van de Unie binnenkomen zijn versterkt, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met het effect op het bedrijfsleven en met name op kleine en middelgrote ondernemingen.

 

De evaluatie wordt met name uitgevoerd om het toepassingsgebied van deze verordening te beoordelen, alsook de doeltreffendheid van de bepalingen van deze verordening met betrekking tot het internet der dingen en op kunstmatige intelligente gebaseerde apparaten, en in het licht van de technologische, economische en juridische ontwikkelingen.

 

In de evaluatie wordt ook de doeltreffendheid van de door de Unie gefinancierde markttoezichtactiviteiten beoordeeld in het licht van de vereisten van het beleid en de wetgeving van de Unie, en worden tevens nieuwe marktgerichte oplossingen verkend en voorgesteld die op effectieve wijze een aanvulling kunnen vormen op de markttoezichtacties.

Amendement    213

Voorstel voor een verordening

Artikel 62 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 62 bis

 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

 

2. De in artikel 12 ter, lid 6, artikel 15, lid 1 ter, en artikel 26, lid 8 bis, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze verordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 12 ter, lid 6, artikel 15, lid 1 ter, en artikel 26, lid 8 bis, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4. Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016.

 

5. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6. Een overeenkomstig artikel 12 ter, lid 6, artikel 15, lid 1 ter, en artikel 26, lid 8 bis, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie heeft medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad met twee maanden verlengd.

(1)

PB C 0 van 0.0.0000, blz. 0.


TOELICHTING

Het vrije verkeer van goederen is de meest ontwikkelde van de vier fundamentele vrijheden. Deze pijler steunt op het vertrouwen van consumenten: Europese consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat de producten die zij kopen veilig en conform zijn, ongeacht wie de fabrikant is, in welke lidstaat zij de producten kopen en op welke manier zij deze kopen (op traditionele wijze of via internet).

Uit de vele recente schandalen, zoals "dieselgate", blijkt dat er op de EU-markt nog steeds onveilige en non-conforme producten worden verkocht en dat een doeltreffender en gecoördineerder markttoezicht in de Unie nodig is. De aanwezigheid op de markt van producten die niet voldoen aan de harmonisatiewetgeving van de Unie ondermijnt het vertrouwen van consumenten in de kwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijkheid van de producten op de markt, waardoor de goede werking van de interne markt in gevaar komt. Dit is schadelijk voor consumenten en andere algemene belangen en leidt tot een concurrentienadeel voor bedrijven die de regels naleven.

Steeds meer invoer in de EU, de toenemende complexiteit van de waardeketens, het toegenomen aantal producten dat op de interne markt circuleert en de toename van elektronische handelsactiviteiten, evenals de nieuwe technologieën, vormen nieuwe uitdagingen voor de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten en voor de EU-instellingen. Er zijn duidelijke bewijzen dat slechts een goed, doeltreffend en gecoördineerd markttoezicht in de EU een antwoord kan bieden op deze uitdagingen en ervoor kan zorgen dat alleen veilige producten die aan de voorschriften voldoen de eindverbruikers bereiken.

De rapporteur is over het algemeen erg ingenomen met het nieuwe, door de Commissie gepresenteerde "goederenpakket" en meer specifiek met het voorstel tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie.

Gezien het feit dat het "wetgevingspakket productveiligheid en markttoezicht" van 2013 helaas nog steeds wordt geblokkeerd in de Raad, wordt het hoe langer hoe noodzakelijker voor de Europese Unie om een doeltreffend en bijgewerkt wetgevingskader vast te stellen voor markttoezicht en de conformiteit van producten op de interne markt.

In dit opzicht steunt de rapporteur met dit ontwerpverslag de belangrijkste bepalingen van het Commissievoorstel en scherpt hij deze aan. Daarnaast probeert hij een aantal kwesties te verduidelijken.

Het belangrijkste doel van de rapporteur is het invoeren van een meer geharmoniseerde Europese benadering van markttoezicht en het zorgen voor een hoger niveau van samenwerking tussen nationale markttoezichtautoriteiten en andere relevante autoriteiten.

1. Zorgen voor de conformiteit van producten en een gelijk speelveld voor marktdeelnemers

De rapporteur is ervan overtuigd dat het versterken van het markttoezicht essentieel is om ervoor te zorgen dat uitsluitend veilige producten die aan de voorschriften voldoen beschikbaar zijn op de EU-markt, wat de werking hiervan zou verbeteren. Dit moet het doel van deze verordening zijn.

De rapporteur erkent dat een doeltreffend markttoezicht zoals vastgesteld in deze verordening cruciaal kan zijn om de openbare belangen, zoals gezondheid en veiligheid, maar ook gezondheid en veiligheid op het werk, de bescherming van consumenten, de bescherming van het milieu en de openbare veiligheid, te vrijwaren.

De rapporteur is van mening dat het ook van groot belang is om een eerlijke mededinging en een gelijk speelveld voor marktdeelnemers te waarborgen. Eerlijke marktdeelnemers leveren niet alleen aanzienlijke inspanningen om ervoor te zorgen dat zij de Unievoorschriften naleven, maar lijden ook gezamenlijk onder de schade als gevolg van de productie of invoer van non-conforme of onveilige goederen. Een zwak markttoezicht kan eerlijke bedrijven niet beschermen en kan banen doen verdwijnen. De markttoezichtautoriteiten moeten daarom waarborgen dat non-conforme en onveilige producten worden opgespoord en van de markt worden geweerd of gehaald. Dit is in het belang van zowel consumenten als betrouwbare fabrikanten, importeurs en distributeurs.

2. Een geharmoniseerde Europese aanpak van markttoezicht invoeren

•  De samenwerking tussen de toezichtautoriteiten van de lidstaten versterken

De verordening voorziet in een reeks bevoegdheden voor markttoezichtautoriteiten, die zijn vastgesteld om een doeltreffende grensoverschrijdende handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten te waarborgen. De rapporteur verwelkomt de uitoefening van de bevoegdheden van markttoezichtautoriteiten, maar dringt erop aan dat deze maatregelen op evenredige wijze en aan de hand van een risicogebaseerde benadering moeten worden gebruikt.

Een van de belangrijkste punten waarop de rapporteur de aandacht wil vestigen, is het verzekeren dat dezelfde regels op dezelfde wijze worden toegepast door de verschillende markttoezichtautoriteiten in de verschillende lidstaten.

Met het oog hierop stelt de rapporteur een harmonisatie voor van de methode en de criteria voor het beoordelen van risico's, evenals een harmonisatie van de controles, teneinde te zorgen voor een gelijk speelveld voor alle marktdeelnemers en voor eerlijke mededinging op de markt.

De geharmoniseerde aanpak van markttoezicht gaat gepaard met de invoering van een doeltreffende collegiale toetsing van markttoezichtautoriteiten, om te waarborgen dat de relevante regels rigoureus en op homogene wijze in de hele EU worden toegepast en gehandhaafd.

•  Een Europese dimensie voor het EU-netwerk voor productconformiteit (EUPC)

De rapporteur verwelkomt de oprichting van een EU-netwerk voor productconformiteit, dat moet zorgen voor een betere samenwerking tussen markttoezichtautoriteiten, de Europese instellingen en marktdeelnemers. De rapporteur is echter van mening dat de verschillende actoren van het netwerk, zoals gedefinieerd door de Commissie, niet voldoende met elkaar interageren. De rapporteur wil daarom een echte Europese dimensie toevoegen aan het netwerk en zijn rol versterken, onder meer door het netwerk de bevoegdheid te verlenen om prioriteiten te bepalen voor gezamenlijke markttoezichtacties, om uniforme voorwaarden vast te stellen voor controles in verband met bepaalde producten en om de uitwisseling van informatie over non-conforme producten te vergemakkelijken.

3. Maatregelen ter bestrijding van non-conformiteit versterken

•  Persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteit

De Commissie voert het concept van een "persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteitsinformatie" in als voorwaarde om producten op de markt te mogen aanbieden. Hiermee wordt met name beoogd de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten te handhaven door te zorgen voor goede contacten tussen de fabrikanten of hun aangewezen vertegenwoordigers en de markttoezichtautoriteiten, alsook om eerlijke handelsvoorwaarden op de markt van de Unie te creëren.

De rapporteur steunt dit concept ten zeerste en stelt een uitbreiding voor van de taken van de persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteitsinformatie tot de conformiteit zelf. In deze context mag een product alleen op de markt worden aangeboden als er een persoon is die verantwoordelijk is voor de conformiteit met betrekking tot dit product. De rapporteur breidt de verantwoordelijkheden van de persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteit uit en maakt deze persoon verantwoordelijk voor het opnemen van contact met de fabrikant in het geval van non-conformiteit. De persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteit moet op eigen initiatief of op verzoek van de markttoezichtautoriteit maatregelen nemen om de vastgestelde non-conformiteit te verhelpen.

•  Conformiteitsdatabank

De rapporteur introduceert ook een nieuw concept van een "onlineconformiteitsdatabank", die de contactgegevens bevat van de persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteit, evenals de EU-conformiteitsverklaring van fabrikanten. Deze databank wordt gevoed door fabrikanten en andere marktdeelnemers en is gratis toegankelijk voor markttoezichtautoriteiten en het algemene publiek in de Europese Unie. De voordelen van een dergelijke databank zijn tweeledig: marktdeelnemers kunnen de conformiteitsverklaring en andere relevante informatie in één speciale databank uploaden en de autoriteiten en het algemene publiek hebben op één plek toegang tot deze informatie, in plaats van te moeten zoeken in verschillende bronnen en op verschillende websites van marktdeelnemers.

•  Partnerschapsovereenkomsten voor conformiteit en memoranda van overeenstemming

De Commissie biedt markttoezichtautoriteiten de mogelijkheid partnerschapsovereenkomsten te sluiten met op hun grondgebied gevestigde marktdeelnemers. De rapporteur is tegenstander van geharmoniseerde bepalingen inzake partnerschapsovereenkomsten voor conformiteit. Hij is van mening dat deze partnerschapsovereenkomsten kunnen indruisen tegen de vereiste van onafhankelijkheid van overheidsinstanties. Omdat de taken van marktdeelnemers gemengd zijn, bestaat een duidelijk risico op belangenconflicten wanneer een markttoezichtautoriteit een product van een bedrijf moet controleren waaraan zij eerder advies heeft verleend. Bovendien leidt het aangaan van partnerschapsovereenkomsten voor conformiteit markttoezichtautoriteiten af van hun belangrijkste taak, namelijk ervoor te zorgen dat uitsluitend producten op de markt worden gebracht die aan de voorschriften voldoen. Om dezelfde redenen zijn ook de bepalingen inzake memoranda van overeenstemming, zoals voorzien in artikel 8 van het Commissievoorstel, geherformuleerd.

4. Nieuwe uitdagingen aanpakken: elektronische handel en het internet der dingen

De toename van de elektronische handel brengt bepaalde uitdagingen met zich mee met betrekking tot de bescherming van de gezondheid en veiligheid van consumenten en andere eindgebruikers tegen gevaarlijke non-foodproducten en non-conforme producten. Markttoezichtautoriteiten krijgen te maken met talrijke moeilijkheden, zoals het traceren van op het internet te koop aangeboden producten, het vaststellen van de verantwoordelijke marktdeelnemers of het uitvoeren van risicobeoordelingen of veiligheidstests, gezien het gebrek aan een fysieke toegang tot producten. Dit is een kwestie die de Commissie in haar voorstel niet aan de orde heeft gesteld. Op basis van de richtsnoeren van de Commissie voor elektronische handel, stelt de rapporteur voor dat elke lidstaat moet zorgen voor de doeltreffende organisatie van de markttoezichtactiviteiten ten aanzien van via internet verkochte producten en moet waarborgen dat bij zijn nationale markttoezichtautoriteit(en) een toereikend aantal inspecteurs voor via internet verkochte producten verantwoordelijk is.

De Commissie hield bovendien geen rekening met de uitbreiding van het internet der dingen en het toenemende aantal verbonden apparaten. De rapporteur is van mening dat de huidige gevaren voor de veiligheid van apparaten van het internet der dingen, die kunnen worden gehackt en derhalve nieuwe risico's op afstand met zich meebrengen, moeten worden aangepakt in het regelgevingskader van de EU. De rapporteur is derhalve van oordeel dat het van groot belang is om de nieuwe risico's voor consumenten te beoordelen in verband met producten die met het internet kunnen worden verbonden.


BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst wordt op zuiver vrijwillige basis opgesteld onder de exclusieve bevoegdheid van de rapporteur. De rapporteur heeft bij de opstelling van het verslag tot het moment van goedkeuring in de commissie informatie ontvangen van de volgende entiteiten of personen:

Entiteit en/of persoon

ALIBABA

AMAZON

AMFORI

ANEC

ANIMA

APPLE

ASSOGIOCATTOLI

BEUC

BIC

BUSINESSEUROPE

CECE

CECED

CONFCOMMERCIO

CONFINDUSTRIA

DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE

DIGITAL EUROPE

E-BAY

EGMF - European Garden Machinery Industry Federation

ELECTRICAL SAFETY FIRST

EMOTA

EUROCOMMERCE

FEDERATION FRANCAISE DU COMMERCE ET DISTRIBUTION

FEDERUNACOMA

FESI – Federation of the European Sporting Goods Industry

GERMAN RETAIL FEDERATION -– HDE

IBM

INDICAM

INDUSTRIALL

LIDL STIFTUNG

LVMH

MARKENVERBAND -– GERMAN BRANDS ASSOCIATION

ORGALIME

PROSAFE

RINA Consulting

SCHNEIDER ELECTRIC

TIE - TOY INDUSTRIES OF EUROPE

UNIFAB - Union des fabricants

VDMA

 

EUROPESE COMMISSIE

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN OOSTENRIJK BIJ DE EU

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN DUITSLAND BIJ DE EU

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN DENEMARKEN BIJ DE EU

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN FRANKRIJK BIJ DE EU

ITALIAANS DOUANEAGENTSCHAP

ITALIAANS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN ITALIË BIJ DE EU

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN ROEMENIË BIJ DE EU

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN ZWEDEN BIJ DE EU


ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (12.7.2018)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad

(COM(2017)0795 – C8–0004/2018 – 2017/0353(COD))

Rapporteur voor advies: Miroslav Mikolášik

BEKNOPTE MOTIVERING

Consumentenveiligheid en milieubescherming zijn de hoekstenen van de interne markt voor goederen, één van Europa's grootste successen, gericht op het mogelijk maken van vrij verkeer.

In de hele EU bestaan er gemeenschappelijke veiligheids- en milieuregels om burgers tegen veiligheidsrisico's, verontreiniging en milieuschade te beschermen. Desalniettemin worden er op de EU-markt nog te veel producten verkocht die niet aan de regels van de EU-wetgeving voldoen. Doordat er producten op de markt zijn die niet aan de voorschriften voldoen, kunnen consumenten in aanraking komen met gevaarlijke producten, ontstaan milieurisico's en wordt de mededinging verstoord.

Het voorstel voor een verordening maakt onderdeel uit van een 'productenpakket' dat bepaalde tekortkomingen aanpakt voor een beter functionerende interne markt voor producten. Rapporteur is blij met het voorstel voor een verordening, dat erop gericht is de naleving en handhaving van de Europese harmonisatiewetgeving voor producten te verbeteren. Rapporteur wijst wel op het beperkte toepassingsgebied van de verordening, die alleen geldt voor de geharmoniseerde producten in de bijlage. Wat de wetgeving in de bijlage betreft, is een 'lex generalis'-bepaling ontwikkeld om overlappingen of contradicties met 'lex specialis'-bepalingen met hetzelfde doel, dezelfde aard of hetzelfde effect in andere, bestaande of toekomstige regels van de Europese harmonisatiewetgeving te vermijden.

Rapporteur onderkent dat de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie de verantwoordelijkheid van de lidstaten is, die door de grenzen van hun rechtsgebied wordt beperkt. Voor een consistente handhaving in de hele EU en een doelmatige aanpak van non-conforme producten is derhalve coördinatie van de activiteiten noodzakelijk.

Naleving van de wetgeving van de EU wordt als de beste manier beschouwd om te garanderen dat producten veilig zijn. Zo behoort de EU-wetgeving voor speelgoed en chemische stoffen tot de strengste in de wereld. Toch worden elke dag in de EU grote hoeveelheden onveilige en niet-conforme producten verkocht. Tot de gevaarlijkste productcategorieën binnen de EU behoren volgens het jaarrapport 2017 van RAPEX: speelgoed (29 %), motorvoertuigen (20 %), kleding, textiel en mode-artikelen (12 %), en het meest gemelde risico was verwonding (28 %), gevolgd door chemische risico's (22 %).

Om in de huidige situatie verbetering aan te brengen, is er behoefte aan meer samenwerking tussen de autoriteiten en de marktdeelnemers. Dit moet gepaard gaan met consistente markttoezichtspraktijken in de hele EU en aan haar buitengrenzen, teneinde overal tot eenzelfde hoog niveau van naleving te komen. In deze context verwelkomt rapporteur dat strengere verplichtingen op het gebied van wederzijdse bijstand worden ingevoerd en dat het wettelijk vermoeden wordt ingevoerd dat producten die in een lidstaat non-conform zijn bevonden, in de hele EU non-conform zijn.

Rapporteur onderschrijft dat het voorstel de samenwerking op het gebied van naleving en handhaving moet verbeteren, zonder de autoriteiten van de lidstaten en de marktdeelnemers onevenredige of buitensporige lasten op te leggen. Het voorstel moet bijgevolg niet verder gaan dan wat noodzakelijk is om de doelstellingen ervan te verwezenlijken. Rapporteur herinnert eraan dat rekening moet worden gehouden met de objectieve mogelijkheden van kmo's.

Om de betrouwbaarheid en consistentie van de tests in de hele Unie in het kader van het markttoezicht te waarborgen, stelt de Commissie voor EU-testfaciliteiten aan te wijzen. De laboratoria die als EU-testfaciliteiten worden aangewezen, moeten over de deskundigheid, de apparatuur, de infrastructuur en het personeel beschikken die nodig zijn om hun taken volgens de hoogste normen uit te voeren. Rapporteur beveelt derhalve aan dat deze faciliteiten ook moeten dienen als kenniscentra met betrekking tot bestaande en nieuwe risico's (bij voorbeeld ten aanzien van schadelijke chemische stoffen). Rapporteur wenst te bewerkstelligen dat een aangemeld orgaan of enig ander orgaan voor conformiteitsbeoordeling de mogelijkheid heeft een EU-testfaciliteit te worden, op voorwaarde dat ze aan de voorwaarden voldoen.

Rapporteur verwelkomt dat de verordening ook een EU-netwerk voor productconformiteit omvat, gericht op het coördineren en faciliteren van gemeenschappelijke handhavingsactiviteiten van de lidstaten. Rapporteur stelt daarnaast een pan-Europese geharmoniseerde gegevensbank voor het bijeenbrengen van gegevens over ongelukken en verwondingen voor, teneinde wat monitoring betreft in de hele EU een consistente benadering te volgen, én als instrument voor het ontwikkelen van nieuwe gezondheids- en veiligheidswetgeving en -normen, en voor het verbeteren van de handhaving.

Rapporteur juicht het met name toe dat in het voorstel voor een verordening sprake is van een versterkt kader voor controles van producten die in de EU worden geïmporteerd (bijna 30 % van de goederen in de EU), want na invoering kunnen ze vrijelijk circuleren in de hele EU. Tegelijkertijd beklemtoont rapporteur dat het belangrijk is dat de vereisten aangaande de milieu-, gezondheids- en veiligheidsbescherming van toepassing zijn op producten die de EU binnenkomen, en dat alleen veilige en conforme producten op de interne markt terechtkomen. Een effectieve manier om te voorkomen dat er in de Unie onveilige of non-conforme producten in de handel gebracht worden, zou zijn de douane-autoriteiten passende controles te laten uitvoeren voordat de producten in het vrije verkeer worden gebracht. Rapporteur vindt dat beter moet worden opgetreden tegen de praktijk van exporteurs van derde landen waarbij zij hun producten in de EU importeren via toegangspunten waar minder stelselmatig of minder streng wordt gecontroleerd, en dat tekortkomingen in de prestaties van douane-autoriteiten moeten worden verholpen.

Rapporteur concentreert zich in de voorgestelde amendementen op het verbeteren van de gezondheids-, veiligheids- en milieubescherming, en is van oordeel dat de verordening inzake naleving en handhaving zal bijdragen tot het tot stand brengen van een billijker interne markt voor goederen.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Om het vrije verkeer van producten binnen de Unie te waarborgen moet ervoor worden gezorgd dat de producten voldoen aan voorschriften die een hoog beschermingsniveau bieden voor openbare belangen, zoals de gezondheid en veiligheid in het algemeen, de gezondheid en veiligheid op het werk, de bescherming van consumenten, de bescherming van het milieu en de openbare veiligheid. Een krachtige handhaving van deze voorschriften is van essentieel belang voor de goede bescherming van deze belangen, alsook voor de totstandbrenging van de voorwaarden waaronder op de goederenmarkt van de Unie eerlijke mededinging kan heersen. Er zijn bijgevolg voorschriften nodig om deze handhaving op de hele interne markt, ook voor producten die uit derde landen de Unie binnenkomen, te waarborgen.

(1)  Om het vrije verkeer van producten binnen de Unie te waarborgen moet ervoor worden gezorgd dat de producten voldoen aan voorschriften die een hoog beschermingsniveau bieden voor openbare belangen, zoals de gezondheid en veiligheid in het algemeen, de gezondheid en veiligheid op het werk, de bescherming van consumenten, de bescherming van het milieu en de openbare veiligheid. Een krachtige handhaving van deze voorschriften is van essentieel belang voor de goede bescherming van deze belangen, alsook voor de totstandbrenging van de voorwaarden waaronder op de goederenmarkt van de Unie eerlijke mededinging kan heersen. Er zijn bijgevolg voorschriften nodig om deze handhaving op de hele interne markt, ook voor producten die uit derde landen de Unie binnenkomen, te waarborgen. Teneinde het voor de marktdeelnemers eenvoudiger te maken om de Uniewetgeving na te leven en bevoegdheden te verlenen aan de markttoezichtautoriteiten voor hun handhavingsoperaties, moet in deze voorschriften het juiste evenwicht worden gevonden tussen eenvoud en doeltreffendheid. De voorschriften van deze verordening en de toepassing ervan zijn zo ontworpen dat prioriteit wordt gegeven aan het toezicht op de producten die een ernstig risico kunnen vormen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Deze verordening moet van toepassing zijn op alle producten waarop de in de bijlage vermelde harmonisatiewetgeving van de Unie van toepassing is. In de bijlage moet alle harmonisatiewetgeving van de Unie worden vermeld die van toepassing is op vervaardigde producten, met uitzondering van levensmiddelen, diervoeder, geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, levende planten en dieren, producten van menselijke oorsprong en producten van planten en dieren, rechtstreeks verband houdend met toekomstige vermeerdering ervan. Aldus wordt een uniform kader voor het markttoezicht op die producten op het niveau van de Unie gewaarborgd. In verband daarmee moeten verscheidene instrumenten van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten worden aangepast, in het bijzonder om verwijzingen naar een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 765/2008 te schrappen. Als in de toekomst nieuwe harmonisatiewetgeving van de Unie wordt vastgesteld, moet daarin worden bepaald of deze verordening ook op die wetgeving van toepassing is.

(5)  Deze verordening moet van toepassing zijn op alle producten waarop Richtlijn 2001/95/EG of de in de bijlage vermelde harmonisatiewetgeving van de Unie van toepassing is. In de bijlage moet alle harmonisatiewetgeving van de Unie worden vermeld die van toepassing is op vervaardigde producten, met uitzondering van levensmiddelen, diervoeder, geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, levende planten en dieren, producten van menselijke oorsprong en producten van planten en dieren, rechtstreeks verband houdend met toekomstige vermeerdering ervan. Aldus wordt een uniform kader voor het markttoezicht op die producten op het niveau van de Unie gewaarborgd. In verband daarmee moeten verscheidene instrumenten van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten worden aangepast, in het bijzonder om verwijzingen naar een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 765/2008 te schrappen. Als in de toekomst nieuwe harmonisatiewetgeving van de Unie wordt vastgesteld, moet daarin worden bepaald of deze verordening ook op die wetgeving van toepassing is.

Motivering

Voor een effectieve consumentenbescherming is het van essentieel belang dat de richtlijn in de wetgeving wordt opgenomen. Een aantal producten die onder de richtlijn vallen zijn van bijzonder belang voor het algemene publiek, zoals speelgoed, en moeten worden beschermd.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  De veiligheid van consumenten is sterk afhankelijk van een actieve handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten waarin veiligheidsvoorschriften zijn opgenomen. Daarom moeten de handhavingsmaatregelen worden versterkt. Om te kunnen blijven beantwoorden aan de eisen van een mondiale markt met steeds complexere toeleveringsketens, moeten de handhavingsmaatregelen voortdurend beter en doeltreffender worden.

(7)  De veiligheid van consumenten is sterk afhankelijk van een actieve handhaving van de wetgeving van de Unie inzake producten waarin veiligheidsvoorschriften zijn opgenomen. Daarom moeten de handhavingsmaatregelen worden versterkt, ook met betrekking tot producten die op het internet te koop worden aangeboden aan eindgebruikers in de Unie. Om te kunnen blijven beantwoorden aan de eisen van een mondiale markt met steeds complexere toeleveringsketens, moeten de handhavingsmaatregelen voortdurend beter en doeltreffender worden.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het internet der dingen en het toenemende aantal op kunstmatige intelligentie gebaseerde toestellen, het feit indachtig dat consumenten in hun dagelijks leven steeds vaker gebruikmaken van verbonden apparaten zonder dat zij zich bewust zijn van de veiligheidsrisico's die dergelijke apparaten kunnen opleveren en de risico's op afstand die zij met zich brengen. Het regelgevingskader van de Unie dient derhalve te worden uitgebreid om deze problemen aan te pakken met het oog op een betere bescherming van de consumenten.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  De verantwoordelijkheid voor de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie moet bij de lidstaten berusten en hun markttoezichtautoriteiten moeten erop toezien dat de wetgeving volledig wordt nageleefd. Daarom moeten de lidstaten systematische benaderingen vaststellen om de doeltreffendheid van het markttoezicht en de overige handhavingsactiviteiten te waarborgen.

(9)  De verantwoordelijkheid voor de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie moet bij de lidstaten berusten en hun markttoezichtautoriteiten moeten erop toezien dat de wetgeving volledig wordt nageleefd. Daarom moeten de lidstaten systematische benaderingen vaststellen om de doeltreffendheid van het markttoezicht en de overige handhavingsactiviteiten te waarborgen, onder voorbehoud van het toezicht door de Commissie op de correcte handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Een eerlijkere eengemaakte markt moet alle marktdeelnemers gelijke mededingingsvoorwaarden bieden en moet bovendien bescherming bieden tegen oneerlijke mededinging. Daartoe moet de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten worden versterkt. Goede samenwerking tussen de fabrikanten en markttoezichtautoriteiten is daarbij essentieel, aangezien daardoor ten aanzien van een product onmiddellijk kan worden opgetreden en corrigerende maatregelen kunnen worden genomen. Het is belangrijk dat er een in de Unie gevestigde contactpersoon is tot wie de markttoezichtautoriteiten zich kunnen richten als zij vragen hebben over de conformiteit van een product met de harmonisatiewetgeving van de Unie. De persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van die conformiteitsinformatie moet de fabrikant zijn, de importeur of een andere persoon die hiertoe door de fabrikant is aangewezen, zoals een andere marktdeelnemer. De rol van de in de Unie gevestigde persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteitsinformatie is essentieel om de markttoezichtautoriteiten een in de Unie gevestigde gesprekspartner te bieden, alsook om ervoor te zorgen dat specifieke taken tijdig worden uitgevoerd teneinde, in het belang van de consumenten, werknemers en bedrijven in de Unie, te waarborgen dat de producten aan de voorschriften van de harmonisatiewetgeving van de Unie voldoen. De bepalingen van deze verordening waarin wordt voorgeschreven dat er een in de Unie gevestigde persoon moet zijn die verantwoordelijk is voor de nalevingsinformatie, moeten niet van toepassing zijn wanneer bepaalde rechtsinstrumenten betreffende producten specifieke bepalingen bevatten waarmee hetzelfde effect wordt bewerkstelligd, namelijk artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1223/2009, artikel 15 van Verordening (EU) 2017/745 en artikel 15 van Verordening (EU) 2017/746.

(14)  Een eerlijkere eengemaakte markt moet alle marktdeelnemers gelijke mededingingsvoorwaarden bieden en moet bovendien bescherming bieden tegen oneerlijke mededinging. Daartoe moet de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten worden versterkt. Goede samenwerking tussen de fabrikanten, distributeurs, groothandelaren, detailhandelaren en markttoezichtautoriteiten is daarbij essentieel, aangezien daardoor ten aanzien van een product onmiddellijk kan worden opgetreden en corrigerende maatregelen kunnen worden genomen. Het is belangrijk dat er een in de Unie gevestigde contactpersoon is tot wie de markttoezichtautoriteiten zich kunnen richten als zij vragen hebben over de conformiteit van een product met de harmonisatiewetgeving van de Unie. De persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van die conformiteitsinformatie moet de fabrikant of zijn hiertoe aangewezen gemachtigde vertegenwoordiger zijn. Wanneer de fabrikant niet in de Unie is gevestigd en geen gemachtigde heeft aangewezen, moet de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van deze conformiteitsinformatie de importeur of de distributeur zijn. De rol van de in de Unie gevestigde persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteitsinformatie is essentieel om de markttoezichtautoriteiten een in de Unie gevestigde gesprekspartner te bieden, alsook om ervoor te zorgen dat specifieke taken tijdig worden uitgevoerd teneinde, in het belang van de consumenten, werknemers en bedrijven in de Unie, te waarborgen dat de producten aan de voorschriften van de harmonisatiewetgeving van de Unie voldoen. De bepalingen van deze verordening waarin wordt voorgeschreven dat er een in de Unie gevestigde persoon moet zijn die verantwoordelijk is voor de nalevingsinformatie, moeten niet van toepassing zijn wanneer bepaalde rechtsinstrumenten betreffende producten specifieke bepalingen bevatten waarmee hetzelfde effect wordt bewerkstelligd, namelijk artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1223/2009, artikel 15 van Verordening (EU) 2017/745 en artikel 15 van Verordening (EU) 2017/746.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  De markttoezichtactiviteiten moeten grondig en doelmatig zijn om te waarborgen dat de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten correct wordt toegepast. Aangezien controles belastend kunnen zijn voor marktdeelnemers, moeten de markttoezichtautoriteiten bij de organisatie en uitvoering van inspectieactiviteiten rekening houden met de belangen van de marktdeelnemers en de belasting beperken tot hetgeen nodig is voor doelmatige en doeltreffende controles. Voorts moeten de bevoegde autoriteiten van een lidstaat bij de uitvoering van de markttoezichtactiviteiten altijd dezelfde zorgvuldigheid betrachten, ongeacht of de non-conformiteit van het product relevant is op het grondgebied van die lidstaat of waarschijnlijk gevolgen zal hebben op de markt van een andere lidstaat.

(18)  De markttoezichtactiviteiten moeten grondig en doelmatig zijn om te waarborgen dat de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten correct wordt toegepast. Aangezien controles belastend kunnen zijn voor marktdeelnemers, moeten de markttoezichtautoriteiten bij de organisatie en uitvoering van inspectieactiviteiten rekening houden met de belangen van deze marktdeelnemers en de belasting beperken tot hetgeen nodig is voor doelmatige en doeltreffende controles. Voorts moeten de bevoegde autoriteiten van een lidstaat bij de uitvoering van de markttoezichtactiviteiten altijd dezelfde zorgvuldigheid betrachten, ongeacht of de non-conformiteit van het product relevant is op het grondgebied van die lidstaat of waarschijnlijk gevolgen zal hebben op de markt van een andere lidstaat. Er moeten uniforme voorwaarden worden vastgesteld voor inspectieactiviteiten die worden uitgevoerd door markttoezichtautoriteiten wanneer bij een product sprake is van een bekend of nieuw risico.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  Markttoezichtautoriteiten moeten advies over verpakking kunnen verstrekken en kunnen gelasten dat wijzigingen worden aangebracht wanneer zij situaties vaststellen die in strijd zijn met de wetgeving van de Unie.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Om de betrouwbaarheid en consistentie van de tests in de hele Unie in het kader van het markttoezicht te waarborgen moet de Commissie EU-testfaciliteiten aanwijzen. Tevens moet er een uitgebreider informatiesysteem voor het delen van testresultaten binnen de Unie worden ontwikkeld om te voorkomen dat onnodig dubbel werk wordt verricht en de consistentie op het niveau van de Unie te vergroten.

(33)  Om de betrouwbaarheid en consistentie van de tests in de hele Unie in het kader van het markttoezicht te waarborgen moet de Commissie EU-testfaciliteiten aanwijzen. De markttoezichtautoriteiten moeten naar behoren rekening houden met de resultaten van de tests die door deze testfaciliteiten van de Unie zijn uitgevoerd. Tevens moet er een uitgebreider informatiesysteem voor het delen van testresultaten binnen de Unie worden ontwikkeld om te voorkomen dat onnodig dubbel werk wordt verricht en de consistentie op het niveau van de Unie te vergroten. De testfaciliteiten van de Unie moeten fungeren als kenniscentra inzake bekende en nieuwe risico's en moeten de Unie en de lidstaten helpen om gemeenschappelijke geavanceerde testmethoden te ontwikkelen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  De lidstaten moeten worden verplicht ervoor zorgen dat er altijd voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de markttoezichtautoriteiten naar behoren te voorzien van personeel en apparatuur. Een doeltreffende markttoezichtactiviteit vergt veel middelen en er moet worden gezorgd voor stabiele middelen, op een niveau dat op elk moment voldoet aan de handhavingsbehoefte. Daarom moet de financiering met overheidsgeld worden aangevuld met inkomsten uit vergoedingen die worden geïnd voor de kosten die gemaakt worden bij de uitvoering van markttoezichtactiviteiten voor non-conform bevonden producten, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de conformiteitsgegevens van de marktdeelnemer.

(35)  De lidstaten moeten worden verplicht ervoor zorgen dat er altijd voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de markttoezichtautoriteiten naar behoren te voorzien van personeel en apparatuur. Een doeltreffende markttoezichtactiviteit vergt veel middelen en er moet worden gezorgd voor stabiele middelen, op een niveau dat op elk moment voldoet aan de handhavingsbehoefte. Administratieve en geautomatiseerde controles kunnen niet dienen als vervanging van fysieke controles die de conformiteit van een product met de desbetreffende EU-wetgeving waarborgen. Daarom moet de financiering met overheidsgeld worden aangevuld met inkomsten uit vergoedingen die worden geïnd voor de kosten die gemaakt worden bij de uitvoering van markttoezichtactiviteiten voor non-conform bevonden producten, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de conformiteitsgegevens van de marktdeelnemer.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(36 bis)  Het niveau van de sancties die van toepassing zijn op overtredingen van de bepalingen van deze verordening die verplichtingen voor marktdeelnemers inhouden en op overtredingen van bepalingen van de harmonisatiewetgeving van de Unie en de productwetgeving van de lidstaten die verplichtingen voor marktdeelnemers inhouden, dient te worden verhoogd om het aanbieden op de markt van non-conforme producten te ontraden.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 bis)  De Commissie moet toezicht uitoefenen op het functioneren van de douaneautoriteiten en optreden wanneer dat functioneren zou kunnen leiden tot aantasting van het gelijk speelveld voor conforme producenten in de Unie enerzijds en producenten uit derde landen die naar de Unie exporteren anderzijds. De Commissie moet ook iets doen aan de praktijk waarbij exporteurs uit derde landen importeren via toegangspunten tot de Unie waar minder stelselmatig of minder streng wordt gecontroleerd.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij deze verordening worden voorschriften en procedures vastgesteld voor de verstrekking van informatie over de conformiteit van bepaalde producten waarop handelingen van de Unie tot harmonisatie van de voorwaarden voor het verhandelen van toepassing zijn. Tevens verschaft deze verordening een kader voor de samenwerking met marktdeelnemers in verband met die producten.

Deze verordening moet de gezondheid, veiligheid en zekerheid van de Europese consumenten en het milieu beschermen en voorziet in procedures om te verzekeren dat alleen veilige producten die aan de regels voldoen, aan de Europese consumenten worden aangeboden.

 

 

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Deze verordening is van toepassing op alle producten waarop de in de bijlage bij deze verordening vermelde harmonisatiewetgeving van de Unie van toepassing is (hierna „de harmonisatiewetgeving van de Unie” genoemd).

1.  Deze verordening is van toepassing op alle producten waarop Richtlijn 2001/95/EG of de in de bijlage bij deze verordening vermelde harmonisatiewetgeving van de Unie van toepassing is (hierna "de harmonisatiewetgeving van de Unie" genoemd).

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De toepassing van deze verordening laat onverlet dat de markttoezichtautoriteiten specifiekere maatregelen nemen zoals bepaald in Richtlijn 2001/95/EG.

3.  De toepassing van deze verordening laat onverlet dat de markttoezichtautoriteiten specifiekere maatregelen nemen zoals bepaald in Richtlijn 2001/95/EG. Markttoezichtautoriteiten moeten steeds handelen vanuit het voorzorgsbeginsel, in het bijzonder wanneer het om de gezondheid en het milieu gaat.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3)  „markttoezicht”: activiteiten en maatregelen van markttoezichtautoriteiten om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de toepasselijke eisen die zijn opgenomen in de harmonisatiewetgeving van de Unie en geen gevaar opleveren voor de gezondheid en veiligheid of andere aspecten van de bescherming van het openbaar belang;

3)  "markttoezicht": activiteiten en maatregelen van markttoezichtautoriteiten om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de toepasselijke eisen die zijn opgenomen in de wetgeving van de Unie en geen gevaar opleveren voor de gezondheid en veiligheid in het algemeen, de gezondheid en veiligheid op het werk, de bescherming van consumenten, de openbare veiligheid of andere aspecten van de bescherming van het openbaar belang;

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis)  "formele non-conformiteit": elke administratieve non-conformiteit die niet leidt tot een inbreuk op de essentiële eisen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de gevallen van non-conformiteit zoals bedoeld in artikel R34 van bijlage I bij Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad1 bis;

 

_________________

 

1 bis Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 82).

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

15)  „ernstig risico”: een ernstig risico dat snel ingrijpen van de markttoezichtautoriteiten vereist, met inbegrip van ernstige risico's waarvan de gevolgen zich niet onmiddellijk voordoen;

15)  "ernstig risico": een risico dat snel ingrijpen en een vervolgcontrole vereist, ook in gevallen waarin de gevolgen zich niet onmiddellijk doen gevoelen; een product dat niet voldoet aan een fundamenteel voorschrift van de harmonisatiewetgeving van de Unie of een product dat niet voldoet aan de criteria inzake algemene productveiligheid van Richtlijn 2001/95/EG, wordt beschouwd als een product dat een ernstig risico vormt;

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

22 bis)  "vrijwillige maatregelen": maatregelen die de marktdeelnemer vrijwillig neemt voor het corrigeren van de non-conformiteit zoals vastgesteld door de markttoezichtautoriteiten of door hemzelf;

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

22 ter)  "met redenen omkleed verzoek": een verzoek van een markttoezichtautoriteit op basis van een vermoeden van niet-naleving;

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 22 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

22 quater)  "afzonderlijke modellen": alle producten die onderscheidende kenmerken hebben, waarvan de verschillen zeer klein of zelfs onmerkbaar kunnen zijn.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de fabrikant is in de Unie gevestigd of voor het product is er ten minste:

a)  de fabrikant, of zijn gemachtigde vertegenwoordiger, is in de Unie gevestigd of voor het product is er ten minste:

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  een importeur; en/of

i)  een importeur, wanneer de fabrikant niet in de Unie is gevestigd en er geen gemachtigde vertegenwoordiger is; en/of

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

i bis)  een distributeur;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)  een in de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die over een schriftelijk mandaat van de fabrikant beschikt waarin hij is aangewezen als degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de in lid 3 vermelde taken en waarin hem wordt opgedragen die taken namens de fabrikant te verrichten;

ii)  wanneer er geen in de Unie gevestigde fabrikant of importeur is, een in de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die over een schriftelijk mandaat van de fabrikant beschikt waarin hij is aangewezen als de persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteit en voor de uitvoering van de in lid 3 vermelde taken namens de fabrikant;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de identiteit en de contactgegevens van de fabrikant, importeur of andere persoon die aan de voorschriften van punt a) voldoet, zijn overeenkomstig lid 4 openbaar gemaakt en zijn overeenkomstig lid 5 vermeld of te vinden.

b)  de identiteit en de contactgegevens van de fabrikant, importeur, distributeur of andere persoon die aan de voorschriften van punt a) voldoet, zijn overeenkomstig lid 4 openbaar gemaakt en zijn overeenkomstig lid 5 vermeld of te vinden.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  hij verstrekt een markttoezichtautoriteit, wanneer die autoriteit een met redenen omkleed verzoek daartoe indient, alle benodigde informatie en documentatie om de conformiteit van het product aan te tonen, in een door de betrokken lidstaat bepaalde officiële taal van de Unie;

b)  hij verstrekt een markttoezichtautoriteit, wanneer die autoriteit een met redenen omkleed verzoek daartoe indient, alle benodigde informatie en documentatie om de conformiteit van het product aan te tonen en om aan te tonen dat zijn afzonderlijke modellen verschillende essentiële kenmerken hebben in de zin van artikel 3, punt 22 bis, in een door de betrokken lidstaat bepaalde officiële taal van de Unie;

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  hij verleent op verzoek van de markttoezichtautoriteiten medewerking aan maatregelen die worden genomen om de risico's van het product weg te nemen of, als dat niet mogelijk is, te beperken.

c)  hij verleent zijn medewerking aan de markttoezichtautoriteiten en neemt onmiddellijk maatregelen - op eigen initiatief of op verzoek van deze markttoezichtautoriteiten - om de risico's van een product weg te nemen of, als dat niet mogelijk is, te beperken, dan wel om een einde te maken aan de non-conformiteit ervan met de in de harmonisatiewetgeving van de Unie of in Richtlijn 2001/95/EG vastgestelde vereisten;

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  hij informeert onverwijld de fabrikant en, indien van toepassing, andere marktdeelnemers, wanneer hij van mening is of reden heeft om aan te nemen dat een product in kwestie een risico vormt of niet in overeenstemming is met de toepasselijke harmonisatiewetgeving of geharmoniseerde norm van de Unie.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De identiteit en de contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteitsinformatie voor het product worden door de fabrikant openbaar gemaakt op zijn website of, als hij geen website heeft, op een andere wijze waarmee gemakkelijke en gratis toegankelijkheid voor het algemene publiek in de Unie wordt gewaarborgd.

Schrappen

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De identiteit en de contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteitsinformatie voor het product worden vermeld op of zijn te vinden aan de hand van de informatie die vermeld is op het product of op de verpakking, de doos of een begeleidend document van het product.

5.  De identiteit en de contactgegevens van de fabrikant en van de persoon die verantwoordelijk is voor de conformiteitsinformatie voor het product worden vermeld op of zijn te vinden aan de hand van de informatie die vermeld is op het product of op de verpakking, de doos of een begeleidend document van het product.

Motivering

Een product kan alleen op de markt worden gebracht indien het veilig is voor de consument en het milieu. Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De fabrikant, de importeur of een andere persoon die aan de voorschriften van lid 1, onder a), van dit artikel voldoet, stelt via passende weg lijsten van zijn productmodellen ter beschikking aan het publiek en aan andere marktdeelnemers, vergezeld van een foto, in het bijzonder voor producten waarvoor een besluit is of wordt afgegeven door de Commissie op grond van artikel 13 van Richtlijn 2001/95/EG en voor producten die op grote schaal worden aangeboden.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 4 bis

 

Verplichtingen van de distributeurs

 

1. Voordat zij een product op de markt aanbieden, treffen distributeurs alle redelijke maatregelen om te verzekeren dat de fabrikant en de importeur de voorschriften in de toepasselijke harmonisatiewetgeving, in geharmoniseerde normen of in Richtlijn 2001/95/EG hebben nageleefd.

 

2. Wanneer een markttoezichtautoriteit een met redenen omkleed verzoek hiertoe indient verstrekt de voor de conformiteitsinformatie verantwoordelijke persoon deze autoriteit alle benodigde informatie en documentatie om de conformiteit van het product aan te tonen, in een door de betrokken lidstaat bepaalde officiële taal van de Unie, en om het bestaan van verschillende essentiële kenmerken tussen zijn afzonderlijke modellen in de zin van artikel 3, punt 22 quater, aan te tonen.

Motivering

Detailhandelaren laten de verkoop en consumptie van illegale of non-conforme goederen voortdurend toe. Dit amendement zal distributeurs verplichten om een meer proactieve rol te spelen om illegale goederen een halt toe te roepen.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Als de harmonisatiewetgeving van de Unie voorziet in de opstelling van een EU-conformiteitsverklaring, wordt die verklaring door de fabrikant openbaar gemaakt op zijn website of, als hij geen website heeft, op een andere wijze waarmee gemakkelijke en gratis toegankelijkheid voor het algemene publiek in de Unie wordt gewaarborgd.

Als de harmonisatiewetgeving van de Unie voorziet in de opstelling van een EU-conformiteitsverklaring, wordt die verklaring door de fabrikanten, met inbegrip van fabrikanten uit derde landen, of door de importeurs gratis ter beschikking gesteld.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 7

Schrappen

Partnerschapsregelingen voor conformiteit

 

1.  Een markttoezichtautoriteit kan een partnerschapsregeling met een op zijn grondgebied gevestigde marktdeelnemer treffen waarin de autoriteit ermee instemt de marktdeelnemer advies en richtsnoeren te geven ten aanzien van de harmonisatiewetgeving van de Unie die van toepassing is op de producten waarvoor de marktdeelnemer verantwoordelijk is.

 

De regeling mag geen betrekking hebben op het verrichten van conformiteitsbeoordelingsactiviteiten waarmee de aangemelde instanties krachtens de harmonisatiewetgeving van de Unie zijn belast.

 

2.  Als een markttoezichtautoriteit overeenkomstig lid 1 een partnerschapsregeling treft, vermeldt zij dit in het in artikel 34 bedoelde systeem, met bijzonderheden over de reikwijdte van de regeling, haar eigen naam en adres en de naam en het adres van de marktdeelnemer.

 

3.  Als een markttoezichtautoriteit overeenkomstig lid 1 een partnerschapsregeling treft, stellen andere markttoezichtautoriteiten die autoriteit in kennis van de eventuele tijdelijke maatregelen die zij jegens de marktdeelnemer hebben genomen, alsook van de eventuele corrigerende maatregelen die door de marktdeelnemer zijn genomen, in verband met de naleving van de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie.

 

4.  Een markttoezichtautoriteit die overeenkomstig lid 1 een partnerschapsregeling treft, mag van de marktdeelnemer een vergoeding verlangen voor de kosten die zij redelijkerwijs bij de uitoefening van haar taken ingevolge de leden 1 en 2 maakt.

 

Motivering

Markttoezichtautoriteiten moeten bij de uitoefening van hun werkzaamheden onafhankelijk en onpartijdig blijven.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een markttoezichtautoriteit kan een memorandum van overeenstemming sluiten met bedrijven of met organisaties die bedrijven of eindgebruikers vertegenwoordigen betreffende de uitvoering of financiering van gezamenlijke activiteiten om non-conformiteit op te sporen of de conformiteit te bevorderen in specifieke geografische gebieden of voor bepaalde categorieën producten.

Een markttoezichtautoriteit kan een memorandum van overeenstemming sluiten met douane-instanties, haven- en luchthavenautoriteiten, fabrikanten of importeurs, bedrijven of organisaties die bedrijven of eindgebruikers vertegenwoordigen, betreffende de uitvoering of financiering van gezamenlijke activiteiten om non-conformiteit op te sporen of de conformiteit te bevorderen in specifieke geografische gebieden of voor bepaalde categorieën producten voor het aanpakken van, onder andere, situaties waarover consumenten in dat gebied zich specifiek zorgen maken. De markttoezichtautoriteit verstrekt het ontwerpmemorandum van overeenstemming aan de Commissie voordat het wordt goedgekeurd. De Commissie verstrekt een advies aan de markttoezichtautoriteiten inzake het ontwerpmemorandum en het tenuitvoerleggingsverslag.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Informatie die een markttoezichtautoriteit verkrijgt als gevolg van activiteiten die worden uitgevoerd of gefinancierd door andere partijen bij een memorandum van overeenstemming dat zij overeenkomstig lid 1 heeft gesloten in het kader van een door haar uitgevoerd onderzoek naar non-conformiteit, mag door die autoriteit worden gebruikt, maar uitsluitend als de betrokken activiteit op onafhankelijke, onpartijdige en onbevooroordeelde wijze is uitgevoerd.

2.  Informatie die een markttoezichtautoriteit verkrijgt als gevolg van activiteiten die worden uitgevoerd of gefinancierd door andere partijen bij een memorandum van overeenstemming dat zij overeenkomstig lid 1 heeft gesloten in het kader van een door haar uitgevoerd onderzoek naar non-conformiteit, mag door die autoriteit worden gebruikt, maar uitsluitend als de betrokken activiteit op onafhankelijke, onpartijdige en onbevooroordeelde wijze is uitgevoerd. Informatie over de manier waarop producten worden getest en de resultaten van de tests in kwestie moeten openbaar worden gemaakt.

Motivering

Er is meer transparantie nodig met betrekking tot de testmethoden en -criteria, alsook met betrekking tot de resultaten van tests.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De uitwisseling van informatie tussen markttoezichtautoriteiten en de in lid 1 bedoelde bedrijven of organisaties in verband met de voorbereiding of uitvoering van een memorandum van overeenstemming dat zij overeenkomstig dat lid sluiten, wordt niet als een schending van de vereisten inzake het beroepsgeheim beschouwd.

3.  De uitwisseling van informatie tussen markttoezichtautoriteiten, de Commissie of het EU-Productconformiteitscomité en de in lid 1 bedoelde bedrijven of organisaties in verband met de voorbereiding of uitvoering van een memorandum van overeenstemming dat zij overeenkomstig dat lid sluiten, wordt behandeld in overeenstemming met de vereisten inzake het beroepsgeheim. Voor het verdere gebruik van die informatie gelden de strengste garanties van vertrouwelijkheid en beroeps- en handelsgeheim.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  procedures voor de monitoring van ongevallen en schade aan de gezondheid of veiligheid van eindgebruikers waarvan vermoed wordt dat zij door die producten zijn veroorzaakt;

b)  procedures voor de monitoring van ongevallen en schade aan de gezondheid, veiligheid of zekerheid van eindgebruikers waarvan vermoed wordt dat zij door die producten zijn veroorzaakt;

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  procedures voor het verzamelen en onderzoeken van wetenschappelijke en technische kennis inzake veiligheidsvraagstukken, in het bijzonder die welke gevolgen hebben voor de gezondheid en de milieubescherming;

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d ter)  procedures voor het tot stand brengen van samenwerking en de uitwisseling van informatie en ervaring tussen markttoezichtautoriteiten en wetenschappelijke of onderzoeksinstituten.

Motivering

Uitwisseling van kennis, informatie en ervaring tussen de markttoezichtautoriteiten en wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen komt kennelijk beide partijen ten goede, in het bijzonder in gebieden waar sprake is van snelle wetenschappelijke ontwikkeling en innovatie.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In het kader van hun in lid 1 bedoelde activiteiten verrichten de markttoezichtautoriteiten op een risicoanalyse gebaseerde controles, waarbij ten minste rekening wordt gehouden met de volgende factoren:

2.  In het kader van hun in lid 1 bedoelde activiteiten verrichten de markttoezichtautoriteiten op een risicoanalyse gebaseerde controles in overeenstemming met het voorzorgsbeginsel, waarbij ten minste rekening wordt gehouden met de volgende factoren:

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  het product, zoals het aantal producten dat op de markt is en de gevaren van het product;

i)  het product, zoals het aantal producten dat op de markt is en de gevaren van het product, met bijzondere aandacht voor de gezondheidsdimensie van het potentiële risico;

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het product kan gevaar opleveren voor de gezondheid of veiligheid van eindgebruikers;

(a)  het product kan de gezondheid schaden en gevaar opleveren voor de veiligheid of zekerheid van eindgebruikers of milieuschade veroorzaken;

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  het product voldoet niet aan de toepasselijke eisen van de harmonisatiewetgeving van de Unie.

(b)  het product voldoet niet aan de toepasselijke eisen van de harmonisatiewetgeving van de Unie of van Richtlijn 2001/95/EG en kan derhalve de gezondheid en de veiligheid van de eindgebruiker in gevaar brengen.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de producten uit de handel genomen, teruggeroepen, verboden of beperkt worden, zorgt de markttoezichtautoriteit ervoor dat de Commissie, via het ingevolge artikel 31 opgerichte netwerk, de andere lidstaten en de eindgebruikers hiervan in kennis gesteld worden.

Wanneer de producten uit de handel genomen, teruggeroepen, verboden of beperkt worden, zorgt de markttoezichtautoriteit ervoor dat de Commissie, via het ingevolge artikel 31 opgerichte netwerk, de testfaciliteiten van de Unie, de andere lidstaten en de eindgebruikers hiervan in kennis gesteld worden.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Om geschillen ten gevolge van uiteenlopende risicobeoordelingen van de autoriteiten van de lidstaten, de marktdeelnemers en de conformiteitsbeoordelingsinstanties te beslechten, kan de Commissie op eigen initiatief of op verzoek van een markttoezichtautoriteit een risicobeoordeling laten verrichten door een referentielaboratorium van de Europese Unie zoals bedoeld in artikel 28. Deze risicobeoordeling is bindend voor alle belanghebbenden.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elke lidstaat stelt ten minste elke drie jaar een nationale strategie voor markttoezicht op. De strategie draagt bij tot een consistente, alomvattende en geïntegreerde benadering voor markttoezicht en handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie op het grondgebied van de lidstaat en omvat alle sectoren en stadia van de producttoeleveringsketen, waaronder de invoer en digitale toeleveringsketens.

1.  Elke lidstaat stelt ten minste elke vier jaar een nationale strategie voor markttoezicht op in het licht van de snelle ontwikkelingen op de markt en nieuwe risico's. De strategie draagt bij tot een consistente, alomvattende en geïntegreerde benadering voor markttoezicht en handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie op het grondgebied van de lidstaat en omvat alle sectoren en stadia van de producttoeleveringsketen, waaronder de invoer en digitale toeleveringsketens. Bij het opstellen van hun nationale strategieën voor markttoezicht raadplegen de lidstaten de belanghebbenden en maken zij de opmerkingen van die laatsten openbaar.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de gebieden waaraan hoge prioriteit is gegeven bij de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie;

b)  de gebieden waaraan hoge prioriteit is gegeven bij de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie; de lidstaten nemen de producten waarvoor op grond van artikel 13 van Richtlijn 2001/95/EG een spoedbesluit wordt of is genomen, als prioritaire gebieden in aanmerking;

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de geplande handhavingsmaatregelen om de non-conformiteit op die gebieden met hoge prioriteit te beperken, waaronder, indien relevant, voorgenomen minimumcontroleniveaus voor productcategorieën met een aanzienlijk non-conformiteitsniveau;

c)  de geplande handhavingsmaatregelen om de non-conformiteit op die gebieden met hoge prioriteit te beperken, waaronder, indien relevant, voorgenomen minimumcontroleniveaus voor productcategorieën die een aanzienlijk non-conformiteitsniveau hebben en die een ernstig risico kunnen vormen;

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis)  een beoordeling van nieuwe risico's voor consumenten in verband met producten die met het internet kunnen worden verbonden en de veiligheid van de consumenten in het gedrang brengen;

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten geven via het in artikel 34 bedoelde systeem kennis van hun nationale strategie voor markttoezicht.

3.  De lidstaten geven via het in artikel 34 bedoelde systeem kennis van hun nationale strategie voor markttoezicht en maken deze openbaar.

Motivering

Meer transparantie.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de bevoegdheid om systeemcontroles in de organisaties van de marktdeelnemers te verrichten, waaronder controles van de procedures die zij toepassen om aan deze verordening en de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie te voldoen;

Schrappen

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – letter e – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2)  tijdens de inspectie gebouwen te verzegelen en informatie, gegevens of documenten van een marktdeelnemer in beslag te nemen gedurende een noodzakelijke periode en voor zover noodzakelijk voor het onderzoek;

2)  tijdens de inspectie relevante gebouwen te verzegelen en informatie, gegevens of documenten van een marktdeelnemer in beslag te nemen gedurende een noodzakelijke periode en voor zover noodzakelijk voor het onderzoek;

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  de bevoegdheid om, als er geen andere doeltreffende middelen voorhanden zijn om een ernstig risico weg te nemen, tijdelijke maatregelen te nemen, waaronder met name tijdelijke maatregelen waarbij de aanbieder van een hostingdienst wordt gelast de toegang tot inhoud te deactiveren, te blokkeren of te beperken dan wel de toegang tot een website, dienst of account op te schorten of te beperken, of waarbij domeinregisters of registrerende instanties worden gelast een volledig gekwalificeerde domeinnaam gedurende een bepaalde periode te deactiveren;

h)  de bevoegdheid om, als er geen andere doeltreffende middelen voorhanden zijn om een ernstig risico weg te nemen, tijdelijke of definitieve maatregelen te nemen met betrekking tot onveilige of non-conforme producten, waaronder met name maatregelen waarbij de aanbieder van een hostingdienst wordt gelast de toegang tot inhoud te deactiveren, te blokkeren of te beperken dan wel de toegang tot een website, dienst of account op te schorten of te beperken, of waarbij domeinregisters of registrerende instanties worden gelast een volledig gekwalificeerde domeinnaam gedurende een bepaalde periode te deactiveren;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

m)  de bevoegdheid om terugbetaling te gelasten van de winst die als gevolg van een geval van non-conformiteit is behaald;

m)  de bevoegdheid om terugbetaling te gelasten van de winst die als gevolg van een geval van non-conformiteit is behaald en van bedrijven te eisen dat zij de getroffen consumenten terugbetalen;

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

n)  de bevoegdheid om op grond van deze verordening genomen definitieve besluiten of definitieve maatregelen, door de marktdeelnemer gedane toezeggingen of genomen besluiten bekend te maken, waarbij ook de identiteit van de voor de non-conformiteit verantwoordelijke marktdeelnemer kan worden vermeld.

n)  de bevoegdheid om op grond van deze verordening genomen definitieve besluiten of definitieve maatregelen, door de marktdeelnemer gedane toezeggingen of genomen besluiten bekend te maken, waarbij ook de identiteit van de voor de non-conformiteit verantwoordelijke marktdeelnemer kan worden vermeld, waarvoor de strengste garanties van vertrouwelijkheid en het beroeps- en handelsgeheim gelden, evenals de voorwaarden waarin wordt beschreven hoe de marktdeelnemer de door de consumenten geleden verliezen of schade zal vergoeden.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De markttoezichtautoriteiten maken toezeggingen die zij van marktdeelnemers verkrijgen, de bijzonderheden van de corrigerende maatregelen die door marktdeelnemers op hun grondgebied worden genomen en de bijzonderheden van tijdelijke maatregelen die door de betrokken markttoezichtautoriteit worden genomen op grond van deze verordening, bekend.

4.  De markttoezichtautoriteiten maken toezeggingen die zij van marktdeelnemers verkrijgen, de bijzonderheden van de corrigerende maatregelen die door marktdeelnemers op hun grondgebied worden genomen en de bijzonderheden van tijdelijke maatregelen die door de betrokken markttoezichtautoriteit worden genomen op grond van deze verordening, bekend, waarbij de strengste garanties van vertrouwelijkheid en beroeps- en handelsgeheim gelden.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De markttoezichtautoriteiten oefenen hun bevoegdheden uit in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel.

5.  De markttoezichtautoriteiten oefenen hun bevoegdheden uit in overeenstemming met het voorzorgsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De markttoezichtautoriteiten controleren op toereikende schaal en op passende wijze de kenmerken van producten door middel van een verificatie van de documenten en, zo nodig, fysieke en laboratoriumcontroles op basis van een representatief monster.

De markttoezichtautoriteiten controleren op toereikende schaal en op passende wijze, in overeenstemming met de door de Commissie vastgestelde gemeenschappelijke methode, de kenmerken van producten door middel van een verificatie van de documenten en, zo nodig, fysieke en laboratoriumcontroles op basis van een representatief monster. De Commissie is bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen tot vaststelling van minimumpercentages voor het aantal controles dat markttoezichtautoriteiten moeten uitvoeren op producten van verschillende productcategorieën overeenkomstig de door het EU-netwerk voor productconformiteit vastgestelde prioriteiten.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De markttoezichtautoriteiten nemen het vertrouwelijkheidsbeginsel in acht om overeenkomstig de nationale wetgeving beroeps- en handelsgeheimen of persoonsgegevens te beschermen, behoudens het vereiste dat informatie zo breed mogelijk openbaar moet worden gemaakt om de belangen van de eindgebruikers in de Unie te beschermen.

De markttoezichtautoriteiten waarborgen de striktste vertrouwelijkheid en het beroeps- en handelsgeheim en bewaren persoonsgegevens overeenkomstig de nationale wetgeving, behoudens het vereiste dat informatie zo breed mogelijk openbaar moet worden gemaakt om de belangen van de eindgebruikers in de Unie te beschermen.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De beslissing of een product al dan niet een ernstig risico met zich meebrengt, wordt genomen op basis van een passende risicobeoordeling die rekening houdt met de aard van het gevaar en de kans dat het zich voordoet. De mogelijkheid een hoger veiligheidsniveau te bereiken, of de beschikbaarheid van andere producten met een lager risico, zijn geen gronden om ervan uit te gaan dat een product een ernstig risico met zich meebrengt.

2.  De beslissing of een product al dan niet een ernstig risico met zich meebrengt, wordt genomen op basis van een passende risicobeoordeling die rekening houdt met de aard van het gevaar, de kans dat het zich voordoet en het voorzorgsbeginsel. In dit besluit wordt met name rekening gehouden met de gezondheidsdimensie van het risico. De mogelijkheid een hoger veiligheidsniveau te bereiken, of de beschikbaarheid van andere producten met een lager risico, zijn geen gronden om ervan uit te gaan dat een product een ernstig risico met zich meebrengt.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  zij voorzien de Commissie, met inbegrip van het bij artikel 31 opgerichte netwerk, en de lidstaten van onafhankelijk technisch of wetenschappelijk advies;

c)  zij voorzien de Commissie, met inbegrip van het bij artikel 31 opgerichte netwerk, en de lidstaten van onafhankelijk technisch of wetenschappelijk advies, en signaleren nieuwe risico's op basis van de recentste wetenschappelijke kennis;

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 4 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  zij fungeren als kenniscentra met betrekking tot bestaande en nieuwe risico's voor consumenten en het milieu, bijvoorbeeld met betrekking tot schadelijke chemische stoffen die als kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de voortplanting aangemerkt zijn, of andere problematische stoffen in consumentenproducten;

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 4 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e ter)  zij fungeren als kenniscentrum met betrekking tot nieuwe risico's voor consumenten in verband met producten die met het internet kunnen worden verbonden;

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 4 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e quater) de testfaciliteiten van de Unie helpen de Commissie en de lidstaten voorts om gemeenschappelijke geavanceerde testmethoden te ontwikkelen; er worden nauwe betrekkingen tot stand gebracht tussen het Europees Agentschap voor chemische stoffen en de testfaciliteiten van de Unie die als kenniscentrum fungeren, om overlapping te voorkomen en te zorgen voor een optimale ondersteuning van de markttoezicht- en handhavingsactiviteiten van de lidstaten.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De markttoezichtautoriteiten houden bij de vaststelling van passende markttoezichtmaatregelen terdege rekening met de testresultaten, de analyse en de conclusies van de testfaciliteiten van de Unie.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Op verzoek van een verzoekende autoriteit neemt de aangezochte autoriteit onverwijld alle noodzakelijke handhavingsmaatregelen om een geval van non-conformiteit te beëindigen, waarbij zij de haar krachtens deze verordening verleende bevoegdheden gebruikt.

1.  Op verzoek van een verzoekende autoriteit of de Commissie of andere belanghebbenden die het nodige bewijsmateriaal betreffende non-conformiteit leveren, neemt de aangezochte autoriteit onverwijld alle noodzakelijke handhavingsmaatregelen om een geval van non-conformiteit te beëindigen, waarbij zij de haar krachtens deze verordening verleende bevoegdheden gebruikt. Indien de aangezochte autoriteit niet optreedt, kan de Commissie zelf alle nodige handhavingsmaatregelen nemen.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni van elk jaar een verslag op met de door de lidstaten ingediende informatie over het voorgaande kalenderjaar. Het verslag wordt in het in artikel 34 bedoelde systeem bekendgemaakt.

De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni van elk jaar een verslag en een samenvatting van dit verslag op met de door de lidstaten ingediende informatie over het voorgaande kalenderjaar. Het verslag wordt in het in artikel 34 bedoelde systeem bekendgemaakt.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Wanneer de douaneautoriteiten van een lidstaat reden hebben om aan te nemen dat een marktdeelnemer het toegangspunt voor de producten die hij in de Unie invoert naar een andere lidstaat heeft verplaatst omdat daar minder streng of stelselmatig wordt gecontroleerd, stellen zij hun collega's van die andere lidstaat in kennis van het risicoprofiel van de marktdeelnemer in kwestie en kunnen zij het EU-netwerk voor productconformiteit vragen toezicht op de bedoelde producten uit te oefenen.

Motivering

Het doel is te waarborgen dat uitsluitend veilige en conforme producten op de markt komen.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het product niet voorzien is van de in die harmonisatiewetgeving van de Unie voorgeschreven merktekens of etiketten;

b)  het product niet voorzien is van de in die harmonisatiewetgeving van de Unie voorgeschreven merktekens of etiketten, en dit niet binnen een redelijke tijdspanne kan worden gecorrigeerd;

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De markttoezichtautoriteiten behandelen producten die door een geautoriseerde marktdeelnemer, als bedoeld in artikel 38, lid 2, van Verordening (EU) nr. 952/2013, zijn aangegeven om in het vrije verkeer te worden gebracht en waarvan het in het vrije verkeer brengen overeenkomstig artikel 27, lid 1, van deze verordening is opgeschort, met voorrang.

1.  De markttoezichtautoriteiten behandelen producten waarvan het in het vrije verkeer brengen overeenkomstig artikel 27, lid 1, van deze verordening is opgeschort, op dezelfde manier voor alle marktdeelnemers.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De Commissie stelt belanghebbende partijen, waaronder consumentenorganisaties, in staat gestructureerde input te geven, met het oog op het helpen kiezen en prioritiseren van gemeenschappelijke, gelijktijdige toezichtactiviteiten.

Motivering

Consumentenorganisaties verrichten regelmatig vergelijkende producttests in laboratoria en dragen aldus bij aan het in kaart brengen van onveilige en non-conforme consumentenproducten. De bewijzen en de gegevens die zij op nationaal en Europees niveau bijeenbrengen, zouden kunnen bijdragen aan een betere werking van het EU-netwerk voor productconformiteit.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  toezicht op de activiteiten van markttoezichtautoriteiten en douane-instanties om te waarborgen dat in de verschillende lidstaten dezelfde strenge controles worden verricht op geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde producten;

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a ter)  vaststelling van een gemeenschappelijke testmethode om de eenvormigheid van de door de lidstaten verrichte controles te verzekeren;

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  organisatie van samenwerking en doeltreffende uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen markttoezichtautoriteiten;

f)  organisatie van samenwerking en bevordering van doeltreffende en regelmatige uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen lidstaten en tussen markttoezichtautoriteiten, en tussen lidstaten en belanghebbenden;

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

m bis)  het ontwikkelen van uniforme praktijken op het gebied van risicoanalyse en het vaststellen van verschillende risicocategorieën;

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter m ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

m ter)  het uitoefenen van toezicht op het functioneren van de douaneautoriteiten en het nemen van maatregelen wanneer dat functioneren zou kunnen leiden tot aantasting van het gelijke speelveld voor conforme producenten in de Unie enerzijds en producenten uit derde landen die naar de Unie exporteren anderzijds, en wanneer sprake is van de praktijk waarbij exporteurs uit derde landen producten importeren via toegangspunten waar minder stelselmatig of minder streng wordt gecontroleerd;

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter m quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

m quater)  het presenteren van een jaarverslag aan het Europees Parlement over de activiteiten van het EUPC;

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter m quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

m quinquies)  het vaststellen van procedures voor een pan-Europese geharmoniseerde gegevensbank voor het bijeenbrengen van gegevens over ongelukken of schade aan of aantasting van de gezondheid, de veiligheid en/of zekerheid van eindgebruikers of het milieu, en het eenvoudig toegankelijk maken van de informatie in die gegevensbank voor alle belanghebbenden.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie kan vertrouwelijke informatie in verband met markttoezicht uitwisselen met regelgevende instanties van derde landen of met internationale organisaties als zij met die instanties of organisaties een op wederkerigheid gebaseerde vertrouwelijkheidsregeling heeft getroffen.

1.  De Commissie kan vertrouwelijke informatie in verband met markttoezicht uitwisselen met regelgevende instanties van derde landen of met internationale organisaties, waarbij de strengste garanties van vertrouwelijkheid en beroeps- en handelsgeheim gelden.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen voorschriften vast ten aanzien van de sancties die van toepassing zijn op overtredingen van de bepalingen van deze verordening die verplichtingen voor marktdeelnemers inhouden en op overtredingen van de bepalingen van de harmonisatiewetgeving van de Unie betreffende onder het toepassingsgebied van deze verordening vallende producten die verplichtingen voor marktdeelnemers inhouden, voor zover die wetgeving niet in sancties voorziet, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat die sancties worden uitgevoerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

De Commissie stelt, samen met de lidstaten, voorschriften vast ten aanzien van de sancties die van toepassing zijn op overtredingen van de bepalingen van deze verordening die verplichtingen voor marktdeelnemers inhouden en op overtredingen van de bepalingen van de wetgeving van de Unie betreffende producten die verplichtingen voor marktdeelnemers inhouden, voor zover die wetgeving niet in sancties voorziet, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat die sancties worden uitgevoerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

De Commissie stelt ook de operationele regels die de lidstaten moeten volgen om tijdelijke maatregelen en corrigerende maatregelen te nemen ten aanzien van non-conforme producten en non-conforme marktdeelnemers teneinde de consumenten snel te beschermen wanneer een risico wordt vastgesteld.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de financiële situatie van kleine en middelgrote ondernemingen;

Schrappen

Motivering

Dit criterium houdt geen verband met de evenredigheid van de aan de eindgebruikers of aan het milieu berokkende schade en dient derhalve niet op de eerste plaats te komen in het besluitvormingsproces ten aanzien van de sanctie.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de aard, de ernst en de duur van de non-conformiteit, rekening houdend met de aan eindgebruikers berokkende schade;

b)  de aard, de ernst en de duur van de non-conformiteit, rekening houdend met de aan eindgebruikers, aan het milieu of ten aanzien van de maatschappelijke en economische belangen berokkende schade;

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  de financiële situatie van kleine en middelgrote ondernemingen.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Regels en procedures voor de naleving en handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie voor producten

Document- en procedurenummers

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

5.2.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Miroslav Mikolášik

1.3.2018

Behandeling in de commissie

16.5.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

10.7.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

53

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten

Document- en procedurenummers

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Datum indiening bij EP

20.12.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

INTA

5.2.2018

ENVI

5.2.2018

ITRE

5.2.2018

 

Geen advies

       Datum besluit

INTA

22.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Nicola Danti

23.1.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Datum goedkeuring

3.9.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

5

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Datum indiening

6.9.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

28

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

5

-

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marcus Pretzell

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 19 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid