Procedura : 2017/0353(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0277/2018

Teksty złożone :

A8-0277/2018

Debaty :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 21

Głosowanie :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0397

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1518kWORD 223k
6.9.2018
PE 620.871v02-00 A8-0277/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (UE) nr 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 i (UE) 2017/1369 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, 2009/48/WE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE i 2014/90/UE

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Nicola Danti

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (UE) nr 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 i (UE) 2017/1369 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, 2009/48/WE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE i 2014/90/UE

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0795),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 33, 114 i 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0004/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2018 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0277/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W celu zagwarantowania swobodnego przepływu produktów na terenie Unii konieczne jest zapewnienie, aby produkty spełniały wymogi zapewniające wysoki poziom ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona konsumentów, ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne. Rzetelne egzekwowanie powyższych wymogów jest niezbędne do prawidłowej ochrony tych interesów i do stworzenia warunków, w których może rozwijać się uczciwa konkurencja na unijnym rynku towarów. Wprowadzenie przepisów jest zatem niezbędne do zapewnienia wspomnianego egzekwowania przepisów na całym rynku wewnętrznym, w tym w przypadku produktów wprowadzanych do Unii z państw trzecich.

(1)  W celu zagwarantowania swobodnego przepływu produktów na terenie Unii konieczne jest zapewnienie, aby produkty były w pełni zgodne z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym i tym samym spełniały wymogi zapewniające wysoki poziom ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona konsumentów, ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne. Rzetelne egzekwowanie powyższych wymogów jest niezbędne do prawidłowej ochrony tych interesów i do stworzenia warunków, w których może rozwijać się uczciwa konkurencja na unijnym rynku towarów. Wprowadzenie przepisów jest zatem niezbędne do zapewnienia wspomnianego egzekwowania przepisów na całym rynku wewnętrznym, niezależnie od tego, czy produkty są wprowadzane do obrotu środkami tradycyjnymi czy elektronicznymi oraz niezależnie od tego, czy są one produkowane w Unii, czy wprowadzane do Unii z państw trzecich.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Unijne przepisy dotyczące produktów dotyczą dużej części produktów wytwarzanych w Unii. Rosnąca liczba produktów na rynku niezgodnych z prawem i niezgodnych z przepisami stwarza ryzyko dla obywateli, którzy są narażeni na potencjalnie niebezpieczne produkty, często wiąże się z naruszeniem innych przepisów unijnych, podważa europejskie normy w zakresie pracy, zdrowia i środowiska oraz zakłóca konkurencję. W szczególności podmioty gospodarcze sprzedające produkty zgodne z przepisami napotykają na zakłócenia konkurencji ze strony podmiotów, które celowo łamią przepisy, aby uzyskać przewagę konkurencyjną.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Umocnienie jednolitego rynku towarów poprzez dalsze zwiększanie starań na rzecz niedopuszczania do wprowadzania produktów niezgodnych z wymogami do obrotu w Unii uznano za priorytet w komunikacie Komisji „Usprawnianie jednolitego rynku: więcej możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw”24. Należy to osiągnąć poprzez zwiększenie nadzoru rynku, zapewnienie właściwych zachęt dla podmiotów gospodarczych, wzmożenie kontroli zgodności i propagowanie ściślejszej współpracy transgranicznej między organami egzekwowania prawa, w tym również w ramach współpracy z organami celnymi.

(2)  Umocnienie jednolitego rynku towarów poprzez dalsze zwiększanie starań na rzecz niedopuszczania do wprowadzania produktów niezgodnych z wymogami do obrotu w Unii uznano za priorytet w komunikacie Komisji „Usprawnianie jednolitego rynku: więcej możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw”24. Należy to osiągnąć poprzez zwiększenie nadzoru rynku, zapewnienie jasnych, przejrzystych i kompleksowych regulacji dla podmiotów gospodarczych, wzmożenie kontroli zgodności i propagowanie ściślejszej współpracy transgranicznej między organami egzekwowania prawa, w tym również w ramach współpracy z organami celnymi.

__________________

__________________

24 COM(2015) 550 final z dnia 28 października 2015 r.

24 COM(2015) 550 final z dnia 28 października 2015 r.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Należy umocnić ramy nadzoru rynku, aby jeszcze bardziej zwiększyć przestrzeganie i egzekwowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów.

(3)  Obecnie egzekwowanie przepisów dotyczących nadzoru rynku jest niewystarczające. Należy zatem umocnić ramy nadzoru rynku, aby jeszcze bardziej zwiększyć przestrzeganie i egzekwowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady25 ustanowiono ogólne wymogi bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich produktów konsumenckich i przewidziano szczególne obowiązki i uprawnienia państw członkowskich w odniesieniu do produktów niebezpiecznych, a także w odniesieniu do wymiany informacji z nimi związanych przez unijny system szybkiej informacji (system RAPEX). Organy nadzoru rynku powinny mieć możliwość podjęcia bardziej konkretnych działań dostępnych na mocy tej dyrektywy. Aby osiągnąć wyższy poziom bezpieczeństwa produktów konsumenckich, należy uzupełnić mechanizmy wymiany informacji i sytuacji szybkiej interwencji przewidziane w dyrektywie 2001/95/WE i wzmocnione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200826 w celu zwiększenia ich skuteczności.

(4)  W dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady25 ustanowiono ogólne wymogi bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich produktów konsumenckich i przewidziano szczególne obowiązki i uprawnienia państw członkowskich w odniesieniu do produktów niebezpiecznych, a także w odniesieniu do wymiany informacji z nimi związanych przez unijny system szybkiej informacji (system RAPEX). Organy nadzoru rynku powinny mieć możliwość podjęcia bardziej konkretnych działań dostępnych na mocy tej dyrektywy. Aby osiągnąć wyższy poziom bezpieczeństwa, jakości i niezawodności produktów konsumenckich, należy uzupełnić mechanizmy wymiany informacji i sytuacji szybkiej interwencji przewidziane w dyrektywie 2001/95/WE i wzmocnione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200826 w celu zwiększenia ich skuteczności.

__________________

__________________

25 Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4).

25 Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4).

26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Zakres niniejszego rozporządzenia powinien obejmować produkty podlegające prawodawstwu harmonizacyjnemu Unii wymienionemu w wykazie zawartym w załączniku. Prawodawstwo wymienione w wykazie zawartym w załączniku powinno objąć całe prawodawstwo harmonizacyjne Unii dotyczące wytworzonych produktów niebędących produktem żywnościowym, paszą, produktem leczniczym stosowanym u ludzi i do celów weterynaryjnych, żywym zwierzęciem i rośliną, produktem pochodzenia ludzkiego ani produktem uzyskanym z roślin lub zwierząt związanym bezpośrednio z ich przyszłą reprodukcją. Zapewni to jednolite ramy nadzoru rynku tych produktów na poziomie Unii. Co za tym idzie, należy wprowadzić zmiany do szeregu instrumentów prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów, a w szczególności należy usunąć odniesienia do określonych przepisów rozporządzenia (WE) nr 765/2008. Jeżeli w przyszłości przyjęte zostanie nowe prawodawstwo harmonizacyjne Unii, w przepisach tych będzie należało stwierdzić, czy niniejsze rozporządzenie również ma mieć zastosowanie do tych przepisów.

(5)  Zakres niniejszego rozporządzenia powinien obejmować produkty podlegające prawodawstwu harmonizacyjnemu Unii wymienionemu w wykazie zawartym w załączniku. Prawodawstwo wymienione w wykazie zawartym w załączniku powinno objąć całe prawodawstwo harmonizacyjne Unii dotyczące wytworzonych produktów niebędących produktem żywnościowym, paszą, produktem leczniczym stosowanym u ludzi i do celów weterynaryjnych, żywym zwierzęciem i rośliną, produktem pochodzenia ludzkiego ani produktem uzyskanym z roślin lub zwierząt związanym bezpośrednio z ich przyszłą reprodukcją. Zapewni to jednolite ramy nadzoru rynku tych produktów na poziomie Unii i przyczyni się do zwiększenia zaufania konsumentów do produktów wprowadzanych na rynek Unii. Co za tym idzie, należy wprowadzić zmiany do szeregu instrumentów prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów, a w szczególności należy usunąć odniesienia do określonych przepisów rozporządzenia (WE) nr 765/2008. Jeżeli w przyszłości przyjęte zostanie nowe prawodawstwo harmonizacyjne Unii, w przepisach tych będzie należało stwierdzić, czy niniejsze rozporządzenie również ma mieć zastosowanie do tych przepisów.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Bezpieczeństwo konsumentów w znacznej mierze zależy od aktywnego egzekwowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów, w którym przewidziano wymogi bezpieczeństwa. Należy zatem wzmocnić środki egzekwowania. Środki te należy stale doskonalić, a ich skuteczność powinna stale rosnąć, aby możliwe było sprostanie obecnym wyzwaniom rynku globalnego i coraz bardziej złożonego łańcucha dostaw.

(7)  Bezpieczeństwo konsumentów w znacznej mierze zależy od aktywnego egzekwowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów, w którym przewidziano wymogi bezpieczeństwa. Należy zatem wzmocnić środki egzekwowania, w tym w odniesieniu do produktów, które są oferowane do sprzedaży online użytkownikom końcowym w Unii. Środki te należy stale doskonalić, a ich skuteczność powinna stale rosnąć, aby możliwe było sprostanie obecnym wyzwaniom rynku globalnego i coraz bardziej złożonego łańcucha dostaw.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Odpowiedzialność za egzekwowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii powinna spoczywać na państwach członkowskich, a na ich organach nadzoru rynku powinien spoczywać obowiązek zapewnienia, by prawodawstwo to było w pełni przestrzegane. W związku z tym państwa członkowskie powinny ustanowić systematyczne podejścia pozwalające zapewnić skuteczność nadzorowania rynku i innych działań w zakresie egzekwowania przepisów.

(9)  Odpowiedzialność za egzekwowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii powinna spoczywać na państwach członkowskich, a na ich organach nadzoru rynku powinien spoczywać obowiązek zapewnienia, by prawodawstwo to było w pełni przestrzegane. W związku z tym państwa członkowskie powinny ustanowić zharmonizowane systematyczne podejścia pozwalające zapewnić skuteczność nadzorowania rynku i innych działań w zakresie egzekwowania przepisów. W związku z tym państwa członkowskie powinny monitorować swoje krajowe organy nadzoru rynku w celu zapewnienia, że spełniają one wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Aby pomóc organom nadzoru rynku w zapewnieniu jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia oraz w ocenie, czy spełniają one wymogi niniejszego rozporządzenia, należy ustanowić skuteczny system wzajemnej oceny.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Rozwój handlu elektronicznego w dużym stopniu wynika również z dużej liczby podmiotów świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego – zwykle za pośrednictwem platform i za wynagrodzeniem – które oferują usługi pośrednictwa poprzez przechowywanie treści dostarczonej przez osoby trzecie, ale bez sprawowania jakiejkolwiek kontroli nad taką treścią, tym samym nie działając w imieniu podmiotu gospodarczego. Usunięcie treści dotyczącej produktów niezgodnych z wymogami lub – gdy nie jest to wykonalne – zablokowanie dostępu do produktów niezgodnych oferowanych za pośrednictwem świadczonych przez te podmioty usług powinno odbywać się bez naruszenia przepisów określonych w dyrektywie 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady55. W szczególności nie należy nakładać na usługodawców ogólnego obowiązku monitorowania przekazywanych lub przechowywanych przez nich informacji, ani też nie należy nakładać na nich ogólnego obowiązku aktywnego poszukiwania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Ponadto dostawcy usług hostingowych nie powinni być pociągani do odpowiedzialności, o ile nie mają faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych informacjach i nie znają faktów ani okoliczności, które wyraźnie wskazują na nielegalną działalność lub nielegalne informacje.

(13)  Rozwój handlu elektronicznego w dużym stopniu wynika również z dużej liczby podmiotów świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego – zwykle za pośrednictwem platform i za wynagrodzeniem – które oferują usługi pośrednictwa poprzez przechowywanie treści dostarczonej przez osoby trzecie, ale bez sprawowania jakiejkolwiek kontroli nad taką treścią, tym samym nie działając w imieniu podmiotu gospodarczego. Usunięcie treści dotyczącej produktów niezgodnych z wymogami lub – gdy nie jest to wykonalne – zablokowanie dostępu do produktów niezgodnych oferowanych za pośrednictwem świadczonych przez te podmioty usług powinno odbywać się bez naruszenia przepisów określonych w dyrektywie 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady55, przy jednoczesnym uwzględnieniu zalecenia Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie środków skutecznego zwalczania niezgodnych z prawem treści zamieszczanych w internecie.

__________________

__________________

55 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).

55 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy ochrony praw własności intelektualnej, należy jednak pamiętać, że często podrabiane produkty nie spełniają wymogów określonych w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym, stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników końcowych, zakłócają konkurencję, zagrażają interesom publicznym i wspierają inne nielegalne działania. W związku z tym państwa członkowskie powinny w dalszym ciągu podejmować skuteczne działania w zakresie zapobiegania wprowadzania podrobionych produktów do obrotu w Unii zgodnie z rozporządzeniem (UE) 608/2013. W trosce o skuteczność organy celne powinny mieć możliwość korzystania ze swojej wiedzy fachowej i odpowiednich informacji dotyczących zagrożeń związanych z produktami naruszającymi prawa własności intelektualnej, również w celu skutecznego nadzoru rynku produktów wprowadzanych na rynek Unii zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Bardziej sprawiedliwy jednolity rynek powinien zapewniać równe warunki konkurencji wszystkim podmiotom gospodarczym oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Do tego celu należy skuteczniej egzekwować prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczące produktów. Dobra współpraca między producentami a organami nadzoru rynku jest najważniejszym elementem umożliwiającym natychmiastową interwencję i natychmiastowe podjęcie działań naprawczych w stosunku do produktu. Ważne jest posiadanie osoby wyznaczonej do kontaktów mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, aby organy nadzoru rynku miały do kogo kierować pytania dotyczące zgodności produktu z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii. Osoba odpowiedzialna za udzielanie takich informacji dotyczących zgodności z przepisami powinna być producentem, importerem lub inną osobą wyznaczoną przez producenta w tym celu, np. innym podmiotem gospodarczym. Rola osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia organom nadzoru rynku rozmówcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii oraz dla terminowego wykonywania konkretnych zadań, aby zapewnić zgodność produktów z wymogami prawodawstwa harmonizacyjnego Unii z korzyścią dla konsumentów, pracowników i przedsiębiorstw na terenie Unii. Przepisy niniejszego rozporządzenia nakładające wymóg posiadania osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii nie powinny mieć zastosowania w przypadku, gdy wymogi szczegółowe ustanowione w określonych instrumentach prawnych dotyczących produktów przyniosą ten sam skutek, mianowicie w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, art. 15 rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz art. 15 rozporządzenia (UE) 2017/746.

(14)  Bardziej sprawiedliwy jednolity rynek powinien zapewniać równe warunki konkurencji wszystkim podmiotom gospodarczym oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Do tego celu należy skuteczniej egzekwować prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczące produktów. Dobra współpraca między producentami a organami nadzoru rynku jest najważniejszym elementem umożliwiającym natychmiastową interwencję i natychmiastowe podjęcie działań naprawczych w stosunku do produktu. Ważne jest posiadanie upoważnionej osoby referencyjnej mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, aby organy nadzoru rynku miały do kogo kierować pytania dotyczące zgodności produktu z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii. Osoba taka mogłaby podejmować działania w celu naprawienia przypadków niezgodności. Osoba referencyjna powinna być producentem, importerem – jeżeli producent nie ma siedziby w Unii –lub upoważnionym przedstawicielem wyznaczonym przez producenta w tym celu.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Rozwój handlu elektronicznego stwarza pewne wyzwania dla organów nadzoru rynku w odniesieniu do zapewnienia zgodności produktów sprzedawanych w internecie oraz skutecznego egzekwowania unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. Wzrasta liczba podmiotów gospodarczych oferujących konsumentom produkty bezpośrednio drogą elektroniczną. Dlatego też rola osoby referencyjnej ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia organom nadzoru rynku kontaktu z interlokutorem mającym siedzibę w Unii oraz dla terminowego wykonywania określonych zadań w celu zapewnienia zgodności produktów z wymogami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, z korzyścią dla konsumentów, pracowników i przedsiębiorstw w Unii. W celu wypełnienia istniejącej luki i zagwarantowania, że zawsze istnieje osoba referencyjna mająca siedzibę w Unii w odniesieniu do danego produktu, producent mający siedzibę poza Unią, w przypadku gdy nie ma importera, powinien wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, na którym spoczywałyby obowiązki osoby referencyjnej dla organów nadzoru rynku.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b)  Obowiązki osoby referencyjnej nie powinny naruszać istniejących obowiązków i zakresu odpowiedzialności producenta, importera i upoważnionego przedstawiciela na mocy odpowiedniego unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. Przepisy niniejszego rozporządzenia wymagające istnienia osoby referencyjnej mającej siedzibę w Unii nie powinny mieć zastosowania, jeżeli szczególne wymogi określone w niektórych instrumentach prawnych dotyczących produktów przynoszą taki sam skutek, a mianowicie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, art. 15 rozporządzenia (UE) 2017/745 i art. 15 rozporządzenia (UE) 2017/746.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Państwa członkowskie powinny zapewniać pomoc podmiotom gospodarczym albo udzielając informacji na temat mającego zastosowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii za pośrednictwem punktów kontaktowych ds. produktów ustanowionych na mocy rozporządzenia (UE) [Reference to new Regulation on mutual recognition to be inserted]56, albo poprzez wytyczne dotyczące obowiązującego prawodawstwa harmonizacyjnego Unii opracowane przez organ nadzoru rynku w ramach umów o współpracy w zakresie zgodności. Organy nadzoru rynku powinny być w stanie korzystać z istniejącej współpracy z zainteresowanymi stronami oraz mieć uprawnienia do zawierania protokołów ustaleń z zainteresowanymi stronami, aby promować zgodność lub stwierdzać niezgodność w odniesieniu do kategorii produktu na danym obszarze geograficznym.

(15)  Państwa członkowskie powinny zapewniać pomoc podmiotom gospodarczym albo udzielając informacji na temat mającego zastosowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii za pośrednictwem punktów kontaktowych ds. produktów ustanowionych na mocy rozporządzenia (UE) [Reference to new Regulation on mutual recognition to be inserted]56. Organy nadzoru rynku powinny być w stanie korzystać z istniejącej współpracy z zainteresowanymi stronami oraz mieć uprawnienia do zawierania protokołów ustaleń z zainteresowanymi stronami, aby zwiększać świadomość, zapewniać doradztwo i pomoc, wspierać dobrowolne działania, promować zgodność lub stwierdzać niezgodność w odniesieniu do kategorii produktu na danym obszarze geograficznym, z uwzględnieniem produktów oferowanych drogą elektroniczną.

__________________

__________________

56 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [...] z dnia ... (Dz.U. L [...] z [...], s. [...]).

56 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [...] z dnia ... (Dz.U. L [...] z [...], s. [...]).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Rozwój handlu elektronicznego stwarza pewne wyzwania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników końcowych przed produktami niezgodnymi z obowiązującymi wymogami. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić skuteczną organizację swoich działań w zakresie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów sprzedawanych w internecie. Działania dotyczące tych produktów powinny być prowadzone w sposób proaktywny i reaktywny oraz powinny uwzględniać różne źródła informacji, takie jak RAPEX, globalny portal Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczący wycofywania produktów z rynku, skargi konsumentów oraz informacje otrzymywane od innych organów, podmiotów gospodarczych i mediów.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b)  Prowadząc nadzór rynku w odniesieniu do produktów oferowanych w sprzedaży internetowej, organy nadzoru rynku mają wiele trudności ze śledzeniem produktów oferowanych do sprzedaży w internecie, z identyfikacją odpowiedzialnych podmiotów gospodarczych i z przeprowadzaniem ocen ryzyka bądź testów bezpieczeństwa ze względu na brak fizycznego dostępu do produktów. W oparciu o dotychczasowe wspólne doświadczenia i lepsze praktyki Komisja opublikowała zawiadomienie dotyczące nadzoru rynku produktów sprzedawanych przez internet (2017/C 250/01), aby przyczynić się do lepszego zrozumienia unijnych przepisów dotyczących produktów oraz do bardziej jednolitego i spójnego stosowania tych przepisów w odniesieniu do produktów sprzedawanych w internecie. Oprócz obowiązkowych wymogów dotyczących organizacji nadzoru rynku w odniesieniu do produktów sprzedawanych przez internet, wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem, zachęca się państwa członkowskie do stosowania tego zawiadomienia jako uzupełniających wytycznych i odniesienia do dobrych praktyk w zakresie nadzoru rynku i komunikacji z przedsiębiorstwami i konsumentami.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16c)  Szczególną uwagę należy zwrócić na rozpowszechnianie się internetu rzeczy i rosnącą liczbę urządzeń z sztuczną inteligencją (AI) i wziąć pod uwagę fakt, że konsumenci coraz częściej korzystają w codziennym życiu z urządzeń podłączonych do sieci. Unijne ramy regulacyjne powinny uwzględniać obecne zagrożenia dla bezpieczeństwa stwarzane przez te urządzenia, do których można się włamać i które mogą dlatego stanowić nowe zagrożenia na odległość. W dziedzinie internetu rzeczy i sztucznej inteligencji bezpieczeństwo produktów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno być w pełni zgodne z rozporządzeniem w sprawie ENISA [2017/0225 (COD)] oraz komunikatem „Sztuczna inteligencja dla Europy” COM(2018)0237.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16d)  W dobie ciągłego rozwoju technologii cyfrowych należy zbadać nowe rozwiązania rynkowe, które mogłyby przyczynić się do skutecznego nadzoru rynku w Unii. W tym kontekście należy zachęcać państwa członkowskie i Komisję do rozważenia potencjału technologii blockchain i nowych przepisów dotyczących etykietowania produktów, które mogłyby zastąpić tradycyjne metody etykietowania, a także ułatwić pracę organów nadzoru rynku, zapewniając łatwo dostępne i uporządkowane informacje dotyczące produktu w formie elektronicznej.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Działania w zakresie nadzoru rynku powinny być dogłębne i skuteczne, aby zapewnić odpowiednie stosowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów. Biorąc pod uwagę, że kontrole mogą stanowić obciążenie dla podmiotów gospodarczych, organy nadzoru rynku powinny organizować i przeprowadzać działania kontrolne, uwzględniając interesy podmiotów i ograniczając wspomniane obciążenie do minimum koniecznego do przeprowadzania efektywnych i skutecznych kontroli. Co więcej, właściwe organy państwa członkowskiego powinny przeprowadzać działania w zakresie nadzoru rynku z taką samą dbałością niezależnie od tego, czy niezgodność danego produktu dotyczy terytorium tego państwa członkowskiego lub czy niezgodność prawdopodobnie będzie mieć wpływ na rynek innego państwa członkowskiego.

(18)  Działania w zakresie nadzoru rynku powinny być dogłębne i skuteczne, aby zapewnić odpowiednie stosowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów. Biorąc pod uwagę, że kontrole mogą stanowić obciążenie dla podmiotów gospodarczych, organy nadzoru rynku powinny organizować i przeprowadzać działania kontrolne, uwzględniając interesy tych podmiotów gospodarczych i ograniczając wspomniane obciążenie do minimum koniecznego do przeprowadzania efektywnych i skutecznych kontroli. Co więcej, właściwe organy państwa członkowskiego powinny przeprowadzać działania w zakresie nadzoru rynku z taką samą dbałością niezależnie od tego, czy niezgodność danego produktu dotyczy terytorium tego państwa członkowskiego lub czy niezgodność prawdopodobnie będzie mieć wpływ na rynek innego państwa członkowskiego. Należy określić jednolite warunki prowadzenia działań kontrolnych przez organy nadzoru w sytuacji, gdy produkt stanowi znane lub nowo powstałe zagrożenie.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Przepisy rozporządzenia (WE) nr 765/2008 zostały wdrożone na szczeblu krajowym w wielu różnych i szczególnych formach. Różnice przejawiają się nie tylko w podziale kompetencji między organami nadzoru rynku, ale również w wewnętrznych mechanizmach koordynacji na szczeblu krajowym, poziomie zaangażowanych środków finansowych przeznaczonych na nadzór rynku, strategiach i podejściach do nadzoru rynku, a także uprawnieniach w odniesieniu do produktów niespełniających wymogów oraz poziomu kar za naruszenia, co prowadzi do fragmentarycznego egzekwowania unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. Ta fragmentacja prowadzi do tego, że nadzór rynku jest bardziej rygorystyczny w jednych państwach członkowskich niż w innych i może prowadzić do mniej skutecznej siły odstraszającej, nierównych szans dla przedsiębiorstw w niektórych państwach członkowskich, a także potencjalnej nierównowagi w poziomie bezpieczeństwa produktów w całej Unii.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Wdrażanie i wykonywanie uprawnień w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia powinno być proporcjonalne i adekwatne do charakteru i ogólnej rzeczywistej lub potencjalnej szkody wynikającej z nieprzestrzegania interesów publicznych chronionych przez unijne prawodawstwo harmonizacyjne. Organy nadzoru rynku powinny wziąć pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności danej sprawy oraz wybrać najbardziej odpowiednie środki, które są niezbędne do rozwiązania problemu niezgodności. Środki te powinny być proporcjonalne, skuteczne i odstraszające.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno naruszać przysługującej państwom członkowskim swobody w zakresie wyboru systemu egzekwowania, który uznają za odpowiedni. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zdecydowania, czy ich organy nadzoru rynku mogą prowadzić dochodzenia i egzekwować przepisy w sposób bezpośredni we własnym zakresie lub czy też podjęcie przez nie takich działań wymaga zwrócenia się do właściwych sądów.

(20)  Wdrażanie i wykonywanie uprawnień w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia powinno być również zgodne z innymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym z mającymi zastosowanie gwarancjami proceduralnymi i zasadami praw podstawowych, oraz nie powinno naruszać przysługującej państwom członkowskim swobody w zakresie wyboru systemu egzekwowania, który uznają za odpowiedni. Państwa członkowskie powinny mieć swobodę określania warunków i ograniczeń wykonywania uprawnień w prawie krajowym, zgodnie z prawem Unii. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zdecydowania, czy ich organy nadzoru rynku mogą prowadzić dochodzenia i egzekwować przepisy w sposób bezpośredni we własnym zakresie, odwołać się do innych właściwych urzędów publicznych, lub czy też podjęcie przez nie takich działań wymaga zwrócenia się do właściwych sądów.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Organy nadzoru rynku powinny mieć dostęp do wszelkich niezbędnych dowodów, danych i informacji związanych z przedmiotem dochodzenia, aby stwierdzić, czy mające zastosowanie prawodawstwo harmonizacyjne Unii zostało naruszone, oraz – w szczególności – aby wskazać odpowiedzialny podmiot gospodarczy, niezależnie od tego, kto jest w posiadaniu tych dowodów, informacji bądź danych, oraz bez względu na ich miejsce przechowywania i format, w jakim są przechowywane. Organy nadzoru rynku powinny mieć możliwość zwrócenia się do osób trzecich w cyfrowym łańcuchu wartości o przedstawienie wszelkich niezbędnych dowodów, danych i informacji.

(22)  Organy nadzoru rynku powinny mieć dostęp do wszelkich niezbędnych dowodów, danych, specyfikacji technicznych i innych informacji związanych z przedmiotem dochodzenia, aby stwierdzić, czy mające zastosowanie prawodawstwo harmonizacyjne Unii zostało naruszone, oraz – w szczególności – aby wskazać odpowiedzialny podmiot gospodarczy, niezależnie od tego, kto jest w posiadaniu tych dowodów, informacji bądź danych, oraz bez względu na ich miejsce przechowywania i format, w jakim są przechowywane. Organy nadzoru rynku powinny mieć możliwość zwrócenia się do osób trzecich w cyfrowym łańcuchu wartości o przedstawienie wszelkich niezbędnych dowodów, danych i informacji.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Organy nadzoru rynku powinny mieć możliwość zwrócenia się do dowolnego przedstawiciela lub członka personelu podmiotu gospodarczego, którego dotyczy sprawa, o udzielenie wyjaśnień lub przedstawienie faktów, informacji bądź dokumentów związanych z przedmiotem kontroli na miejscu oraz do zarejestrowania odpowiedzi udzielonych przez tego przedstawiciela bądź członka personelu.

(24)  Organy nadzoru rynku powinny mieć możliwość zwrócenia się do przedstawiciela podmiotu gospodarczego lub do odpowiedniego członka personelu podmiotu gospodarczego, którego dotyczy sprawa, o udzielenie wyjaśnień lub przedstawienie faktów, informacji bądź dokumentów związanych z przedmiotem kontroli na miejscu oraz do zarejestrowania odpowiedzi udzielonych przez tego przedstawiciela bądź członka personelu.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Organy nadzoru rynku powinny mieć możliwość kontroli zgodności produktów, które mają zostać wprowadzone do obrotu, z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii oraz pozyskania dowodów niezgodności. Powinny zatem być uprawnione do dokonywania zakupów testowych oraz – jeżeli dowodów nie można pozyskać w żaden inny sposób – do zakupu produktów, posługując się ukrytą tożsamością.

(25)  Organy nadzoru rynku powinny mieć możliwość kontroli zgodności produktów, które mają zostać wprowadzone do obrotu, z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii, dokonywania ich inspekcji i poddawania ich inżynierii odwrotnej w celu pozyskania dowodów niezgodności. Powinny zatem być uprawnione do dokonywania zakupów testowych oraz – jeżeli dowodów nie można pozyskać w żaden inny sposób – do zakupu produktów, posługując się ukrytą tożsamością.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  W szczególności w otoczeniu cyfrowym organy nadzoru rynku powinny mieć możliwość szybkiego i skutecznego usunięcia niezgodności, zwłaszcza w przypadku, gdy podmiot gospodarczy sprzedający produkt ukrywa swoją tożsamość lub przenosi swoją siedzibę do innego miejsca w Unii lub do państwa trzeciego, aby uniknąć egzekwowania przepisów. W przypadkach gdy niezgodność powoduje powstanie ryzyka poważnej i nieodwracalnej szkody dla użytkowników końcowych, organy nadzoru rynku powinny mieć możliwość wprowadzania środków tymczasowych, jeżeli brakuje innych dostępnych środków, które pozwoliłyby zapobiec wystąpieniu takiej szkody lub ją ograniczyć, w tym – w stosownych przypadkach – powinny mieć możliwość zawieszenia funkcjonowania strony internetowej, usługi lub konta lub wstrzymania w pełni kwalifikowanej nazwy domeny na określony czas, zgodnie z zasadami ustanowionymi w dyrektywie 2000/31/WE. Ponadto organy nadzoru rynku powinny być uprawnione do zamknięcia lub zwrócenia się do usługodawcy zewnętrznego o zamknięcie strony internetowej, usługi lub konta bądź ich części lub do usunięcia w pełni kwalifikowanej nazwy domeny.

(26)  W szczególności w otoczeniu cyfrowym organy nadzoru rynku powinny mieć możliwość szybkiego i skutecznego usunięcia niezgodności, zwłaszcza w przypadku, gdy podmiot gospodarczy sprzedający produkt ukrywa swoją tożsamość lub przenosi swoją siedzibę do innego miejsca w Unii lub do państwa trzeciego, aby uniknąć egzekwowania przepisów. W przypadkach gdy niezgodność powoduje powstanie ryzyka poważnej i nieodwracalnej szkody dla użytkowników końcowych, organy nadzoru rynku powinny mieć możliwość wprowadzania środków, jeżeli jest to odpowiednio uzasadnione i proporcjonalne i jeżeli brakuje innych dostępnych środków, które pozwoliłyby zapobiec wystąpieniu takiej szkody lub ją ograniczyć, w tym – w stosownych przypadkach – powinny mieć możliwość zawieszenia funkcjonowania strony internetowej, usługi lub konta lub wstrzymania w pełni kwalifikowanej nazwy domeny na określony czas, zgodnie z zasadami ustanowionymi w dyrektywie 2000/31/WE. Ponadto organy nadzoru rynku powinny być uprawnione do zamknięcia lub zwrócenia się do usługodawcy zewnętrznego o zamknięcie strony internetowej, usługi lub konta bądź ich części lub do usunięcia w pełni kwalifikowanej nazwy domeny.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Organy nadzoru rynku działają w interesie podmiotów gospodarczych, użytkowników końcowych i ogółu społeczeństwa, aby poprzez odpowiednie działania w zakresie egzekwowania przepisów zapewnić spójne zachowanie i spójną ochronę interesów publicznych określonych w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów oraz aby zapewnić zgodność z tym prawodawstwem w całym łańcuchu dostaw poprzez odpowiednie kontrole. W związku z powyższym organy nadzoru rynku powinny rozliczać się przed podmiotami gospodarczymi, użytkownikami końcowymi i ogółem społeczeństwa z efektywności i skuteczności prowadzonych przez nie działań. Powinny zapewniać dostęp do informacji dotyczących organizacji i wyników prowadzonych przez nie działań, w tym kontroli, a także regularnie publikować informacje dotyczące przeprowadzonych działań oraz wyników takich działań. Z zastrzeżeniem pewnych warunków organy nadzoru rynku powinny być również uprawnione do publikowania lub udostępniania informacji na temat historii zgodności poszczególnych podmiotów gospodarczych uzyskanych w wyniku kontroli w ramach nadzoru rynku.

(27)  Organy nadzoru rynku działają w interesie podmiotów gospodarczych, użytkowników końcowych i ogółu społeczeństwa, aby poprzez odpowiednie działania w zakresie egzekwowania przepisów zapewnić spójne zachowanie i spójną ochronę interesów publicznych określonych w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów oraz aby zapewnić zgodność z tym prawodawstwem w całym łańcuchu dostaw poprzez odpowiednie kontrole. W związku z powyższym organy nadzoru rynku powinny rozliczać się przed podmiotami gospodarczymi, użytkownikami końcowymi i ogółem społeczeństwa z efektywności i skuteczności prowadzonych przez nie działań. Powinny zapewniać dostęp do informacji dotyczących organizacji i wyników prowadzonych przez nie działań, w tym kontroli, a także regularnie publikować informacje dotyczące przeprowadzonych działań oraz wyników takich działań. Z zastrzeżeniem pewnych warunków organy nadzoru rynku powinny być również uprawnione do publikowania lub udostępniania informacji na temat historii zgodności poszczególnych podmiotów gospodarczych uzyskanych w wyniku kontroli w ramach nadzoru rynku, zapewniając jednocześnie podmiotom gospodarczym możliwość przedstawienia uwag na temat informacji ich dotyczących przed ich publikacją.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Aby zapewnić wiarygodność i spójność prowadzonych w Unii badań w ramach nadzoru rynku, Komisja powinna wyznaczyć unijne obiekty badawcze. Co więcej, należy opracować bardziej kompleksowy system informacyjny na potrzeby wymiany wyników badań w Unii, aby uniknąć zbędnego powielania i aby zapewnić większą spójność na szczeblu unijnym.

(33)  Aby zapewnić skuteczność i spójność prowadzonych w Unii badań w ramach nadzoru rynku w odniesieniu do konkretnych produktów lub kategorii albo grupy produktów czy też w odniesieniu do konkretnych zagrożeń związanych z daną kategorią lub grupą produktów, Komisja powinna wyznaczyć obiekty badawcze Unii. Co więcej, należy opracować bardziej kompleksowy system informacyjny na potrzeby wymiany wyników badań w Unii, aby uniknąć zbędnego powielania i aby zapewnić większą spójność na szczeblu unijnym.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Od państw członkowskich powinno wymagać się zapewnienia stałej dostępności odpowiednich zasobów finansowych, aby organy nadzoru rynku były odpowiednio obsadzone i wyposażone. Efektywne działania w zakresie nadzoru rynku są wymagające pod względem zasobów, przy czym należy zapewnić stabilne źródło zasobów na poziomie odpowiednim do potrzeb w zakresie egzekwowania w danej chwili. Finansowanie publiczne należy zatem uzupełnić o pobieranie opłat w celu pokrycia kosztów, jakie poniesiono podczas prowadzenia działań w zakresie nadzoru rynku w stosunku do produktów uznanych za niezgodne, w sposób należyty uwzględniając historię zgodności podmiotu gospodarczego.

(35)  Od państw członkowskich powinno wymagać się zapewnienia stałej dostępności odpowiednich zasobów finansowych, aby organy nadzoru rynku były odpowiednio obsadzone i wyposażone. Efektywne działania w zakresie nadzoru rynku są wymagające pod względem zasobów, przy czym należy zapewnić stabilne źródło zasobów na poziomie odpowiednim do potrzeb w zakresie egzekwowania w danej chwili. Kontrole administracyjne i automatyczne nie mogą zastępować kontroli bezpośrednich, gwarantujących materialną zgodność produktu z odnośnymi przepisami unijnymi. Finansowanie publiczne należy zatem uzupełnić o pobieranie opłat w celu pokrycia kosztów, jakie poniesiono podczas prowadzenia działań w zakresie nadzoru rynku w stosunku do produktów uznanych za niezgodne, w sposób należyty uwzględniając historię zgodności podmiotu gospodarczego.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Skutecznym sposobem zapewnienia, aby niebezpieczne lub niezgodne z wymogami produkty nie zostały wprowadzone na rynek Unii, jest wykrywanie takich produktów przed dopuszczeniem ich do obrotu. Organy celne, jako organy odpowiedzialne za kontrolę produktów wprowadzanych na obszar celny Unii, mają pełen wgląd w przepływy handlowe na granicach zewnętrznych, a zatem powinny mieć obowiązek przeprowadzania odpowiednich kontroli w oparciu o ocenę ryzyka, aby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na rynku. Jednolite egzekwowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów można osiągnąć jedynie poprzez systematyczną współpracę i wymianę informacji między organami nadzoru rynku a organami celnymi. Ograny te powinny z dużym wyprzedzeniem otrzymywać od organów nadzoru rynku wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktów niezgodnych z wymogami lub informacje na temat podmiotów gospodarczych, gdy stwierdzone zostanie większe ryzyko niezgodności. Organy celne powinny z kolei terminowo informować organy nadzoru rynku o dopuszczaniu produktów do obrotu oraz o wynikach kontroli, jeżeli takie informacje są istotne z punktu widzenia egzekwowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów. Co więcej, jeżeli Komisja zauważy, że przywieziony produkt stanowi poważne zagrożenie, powinna poinformować państwa członkowskie o tych zagrożeniach w celu zapewnienia skoordynowanych i skuteczniejszych kontroli zgodności z przepisami i kontroli egzekwowania przepisów w pierwszych punktach wprowadzenia produktu do Unii.

(38)  Skutecznym sposobem zapewnienia, aby niebezpieczne lub niezgodne z wymogami produkty nie zostały wprowadzone na rynek Unii, jest wykrywanie takich produktów przed dopuszczeniem ich do obrotu. Organy celne, jako organy odpowiedzialne za kontrolę produktów wprowadzanych na obszar celny Unii, mają pełen wgląd w przepływy handlowe na granicach zewnętrznych, a zatem powinny mieć obowiązek przeprowadzania odpowiednich kontroli w oparciu o ocenę ryzyka, aby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na rynku, co zapewni wysoki poziom ochrony interesu publicznego. Jednolite egzekwowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów można osiągnąć jedynie poprzez systematyczną współpracę i wymianę informacji między organami nadzoru rynku a organami celnymi. Ograny te powinny z dużym wyprzedzeniem otrzymywać od organów nadzoru rynku wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktów niezgodnych z wymogami lub informacje na temat podmiotów gospodarczych, gdy stwierdzone zostanie większe ryzyko niezgodności. Organy celne powinny z kolei terminowo informować organy nadzoru rynku o dopuszczaniu produktów do obrotu oraz o wynikach kontroli, jeżeli takie informacje są istotne z punktu widzenia egzekwowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów. Co więcej, jeżeli Komisja zauważy, że przywieziony produkt stanowi poważne zagrożenie, powinna poinformować państwa członkowskie o tych zagrożeniach w celu zapewnienia skoordynowanych i skuteczniejszych kontroli zgodności z przepisami i kontroli egzekwowania przepisów w pierwszych punktach wprowadzenia produktu do Unii.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a)  Komisja powinna monitorować działalność organów celnych i likwidować luki w ich działaniach, które mogłyby prowadzić do osłabienia równych szans producentów unijnych spełniających wymogi w stosunku do producentów z państw trzecich eksportujących do Unii. Komisja powinna również zająć się praktyką eksporterów z państw trzecich polegającą na wybieraniu takich miejsc wprowadzenia towarów do Unii, w których kontrole są mniej rygorystyczne lub mniej systematyczne.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Aby wspierać organy celne i organy nadzoru rynku w wykonywaniu zadań związanych z kontrolami produktów wprowadzanych na obszar celny Unii, produkty zgłoszone do dopuszczenia do obrotu przez upoważnionego przedsiębiorcę zdefiniowanego w art. 38 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 powinny być uprzywilejowane do czasu ustanowienia procedury wymiany informacji na temat statusu upoważnionych przedsiębiorców i ich historii zgodności odnoszącej się do bezpieczeństwa produktów. Takie podejście powinno pozwolić na prowadzenie bardziej ukierunkowanych kontroli produktów dopuszczanych do obrotu prowadzonych w oparciu o analizę ryzyka.

(39)  Aby wspierać organy celne i organy nadzoru rynku w wykonywaniu zadań związanych z kontrolami produktów wprowadzanych na obszar celny Unii, produkty zgłoszone do dopuszczenia do obrotu przez upoważnionego przedsiębiorcę zdefiniowanego w art. 38 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 powinny być uprzywilejowane do czasu ustanowienia procedury wymiany informacji na temat statusu upoważnionych przedsiębiorców i ich historii zgodności odnoszącej się do zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii i bezpieczeństwa produktów. Takie podejście powinno pozwolić na prowadzenie bardziej ukierunkowanych kontroli produktów dopuszczanych do obrotu prowadzonych w oparciu o analizę ryzyka.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40a)  Między państwami członkowskimi i Komisją powinna funkcjonować skuteczna, szybka i dokładna wymiana informacji. Rozporządzenie (WE) nr 765/2008 przewiduje szereg narzędzi, takich jak system informacyjny i komunikacyjny do celów nadzoru rynku (ICSMS) oraz system szybkiej informacji o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych (RAPEX), które umożliwiają koordynację między organami nadzoru rynku w Unii. Narzędzia te, wraz z interfejsem umożliwiającym przesyłanie danych z ICSMS do systemu RAPEX, są utrzymywane i dalej rozwijane, aby w pełni wykorzystać ich potencjał i pomóc w zwiększeniu poziomu współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi a Komisją.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  W tym kontekście konieczne jest zachowanie i dalszy rozwój istniejącego systemu informacyjnego i komunikacyjnego do celów nadzoru rynku (ICSMS). Na potrzeby gromadzenia informacji związanych z egzekwowaniem prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów ICSMS należy uaktualniać, przy czym system ten powinien być dostępny dla Komisji, jednolitych urzędów łącznikowych, organów nadzoru rynku, a za pośrednictwem interfejsu publicznego także dla ogółu społeczeństwa. Ponadto należy opracować interfejs elektroniczny umożliwiający skuteczną wymianę informacji między systemami krajowych organów celnych a organami nadzoru rynku.

(41)  W tym kontekście na potrzeby gromadzenia informacji związanych z egzekwowaniem prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów ICSMS należy uaktualniać, przy czym system ten powinien być dostępny dla Komisji, jednolitych urzędów łącznikowych, organów nadzoru rynku, a za pośrednictwem interfejsu publicznego także dla ogółu społeczeństwa. Ponadto należy opracować interfejs elektroniczny umożliwiający skuteczną wymianę informacji między systemami krajowych organów celnych a organami nadzoru rynku.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Komisja powinna przeprowadzić ocenę niniejszego rozporządzenia pod kątem wyznaczonych w nim celów. Zgodnie z pkt 22 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa59 ewaluacja biorąca pod uwagę skuteczność, efektywność, odpowiedniość, spójność i wartość dodaną powinna służyć jako podstawa dla oceny skutków różnych opcji dalszego działania.

(42)  Komisja powinna przeprowadzić ocenę niniejszego rozporządzenia pod kątem wyznaczonych w nim celów, uwzględniając również nowe osiągnięcia technologiczne, gospodarcze, handlowe i prawne, zwracając szczególną uwagę na internet rzeczy i urządzenia z sztuczną inteligencją oraz na nowe innowacyjne rozwiązania rynkowe. Zgodnie z pkt 22 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa59 ewaluacja biorąca pod uwagę skuteczność, efektywność, odpowiedniość, spójność i wartość dodaną powinna służyć jako podstawa dla oceny skutków różnych opcji dalszego działania, w tym rozszerzenia zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia na produkty niezharmonizowane.

__________________

__________________

59 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

59 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  Różnorodność sankcji w Unii jest jednym z głównych powodów niewystarczającego odstraszania i nierównej ochrony. Przepisy dotyczące ustanawiania sankcji, w tym kar pieniężnych, leża w gestii jurysdykcji krajowej, w związku z czym powinno je określać prawo krajowe. Aby jednak uzyskać jednolite i skuteczne środki odstraszające w całej Unii, należy ustanowić wspólne kryteria i wytyczne dotyczące określania wysokości sankcji. Ustalenie zestawu kryteriów określających skuteczne, proporcjonalne i odstraszające wysokości sankcji w całej Unii – w szczególności w odniesieniu do przeszłych zachowań podmiotów gospodarczych, ich współpracy podczas dochodzenia prowadzonego przez organy nadzoru rynku oraz poziomu szkód – ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia utworzenia się słabych punktów, które mogłyby zachęcać do „turystyki sądowej”.

(44)  Różnorodność sankcji w Unii jest jednym z głównych powodów niewystarczającego odstraszania i nierównej ochrony. Przepisy dotyczące ustanawiania sankcji, w tym kar pieniężnych, leża w gestii jurysdykcji krajowej, w związku z czym powinno je określać prawo krajowe. Aby jednak uzyskać jednolite i skuteczne środki odstraszające w całej Unii, należy ustanowić wspólne kryteria i wytyczne dotyczące określania wysokości sankcji. Ustalenie zestawu kryteriów określających skuteczne, proporcjonalne i odstraszające wysokości sankcji w całej Unii – w szczególności w odniesieniu do przeszłych zachowań podmiotów gospodarczych, szczególnie jeśli stwierdzono powtarzające się naruszenia przepisów unijnych w odniesieniu do zgodności produktów, ich współpracy podczas dochodzenia prowadzonego przez organy nadzoru rynku oraz poziomu i dotkliwości szkód – ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia utworzenia się słabych punktów, które mogłyby zachęcać do „turystyki sądowej”.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44a)  Aby zapewnić skuteczną wzajemną ocenę krajowych organów nadzoru rynku w odniesieniu do działań prowadzonych przez nie na mocy niniejszego rozporządzenia, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do ustalania planu ocen wzajemnych, ustanawiania kryteriów dotyczących składu zespołu wzajemnej oceny, metodyki stosowanej do wzajemnej oceny, harmonogramu, okresowości i innych zadań związanych z wzajemną oceną. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowywaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W związku z tym niniejsze rozporządzenie należy interpretować i stosować z uwzględnieniem tych praw i zasad. Niniejsze rozporządzenie ma w szczególności zapewnić pełne poszanowanie zasad ochrony konsumentów, wolności działalności gospodarczej, wolności wypowiedzi i informacji, prawa własności i ochrony danych osobowych,

(47)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i odzwierciedlonymi w tradycjach konstytucyjnych państw członkowskich. W związku z tym niniejsze rozporządzenie należy interpretować i stosować z uwzględnieniem tych praw i zasad, w tym dotyczącymi wolności słowa oraz wolności i pluralizmu mediów. Niniejsze rozporządzenie ma w szczególności zapewnić pełne poszanowanie zasad ochrony konsumentów, wolności działalności gospodarczej, wolności wypowiedzi i informacji, prawa własności i ochrony danych osobowych,

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Celem niniejszego rozporządzenia jest poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez wzmocnienie nadzoru rynku produktów w celu zagwarantowania, że na rynku unijnym udostępniane są wyłącznie produkty spełniające wymogi zapewniające wysoki poziom ochrony interesów publicznych, takie jak zdrowie i bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona konsumentów, ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono przepisy i procedury w zakresie udzielania informacji dotyczących zgodności z przepisami w odniesieniu do niektórych produktów, które są przedmiotem unijnych aktów harmonizujących warunki wprowadzania tych produktów do obrotu. Określono w nim ramy współpracy z podmiotami gospodarczymi w związku z takimi produktami.

Ustanawia ono także przepisy i procedury w zakresie udzielania informacji dotyczących zgodności z przepisami w odniesieniu do niektórych produktów, które są przedmiotem unijnych aktów harmonizujących warunki wprowadzania tych produktów do obrotu. Określono w nim ramy współpracy z podmiotami gospodarczymi w związku z takimi produktami.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ustanowiono w nim również ramy nadzoru rynku takich produktów, aby zagwarantować spełnianie przez te produkty wymogów zapewniających wysoki poziom ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona konsumentów, ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne.

skreśla się

Uzasadnienie

Lepsze określenie celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Artykuły 26, 27, 28, 29 i 30 stosuje się do wszystkich produktów objętych prawodawstwem Unii, o ile inne prawodawstwo Unii nie zawiera przepisów szczególnych dotyczących organizacji kontroli produktów wprowadzanych na rynek Unii.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „nadzór rynku” oznacza czynności wykonywane i środki stosowane przez organy nadzoru rynku w celu zapewnienia, aby produkty spełniały wymogi określone w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii oraz aby nie stanowiły one zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa ani dla innych aspektów ochrony interesu publicznego;

3)  „nadzór rynku” oznacza czynności wykonywane i środki stosowane przez organy nadzoru rynku w celu zapewnienia, aby produkty spełniały wymogi określone w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii oraz aby nie stanowiły one zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w ogólności, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, ochrony konsumentów, bezpieczeństwa publicznego ani dla innych aspektów ochrony interesu publicznego;;

Uzasadnienie

Lepsze określenie celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 12 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12)  „podmiot gospodarczy” oznacza producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera lub dystrybutora oraz:

12)  „podmiot gospodarczy” oznacza producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera lub dystrybutora oraz wszelkie inne osoby podlegające obowiązkom związanym z udostępnianiem produktów na rynku zgodnie z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, w tym:

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15)  „poważne zagrożenie” oznacza każde poważne zagrożenie, w tym poważne zagrożenie, którego skutki nie są natychmiastowe, wymagające szybkiej interwencji organów nadzoru rynku;

15)  „poważne zagrożenie” oznacza każde poważne zagrożenie, w tym zagrożenie, którego skutki nie są natychmiastowe, wymagające szybkiej interwencji i działań następczych organów nadzoru rynku;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami

Osoba referencyjna

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Produkt można udostępnić na rynku wyłącznie w przypadku, gdy spełnione zostały następujące warunki:

1.  Produkt można udostępnić na rynku wyłącznie w przypadku, gdy istnieje osoba referencyjna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii w odniesieniu do produktu.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  producent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii lub w odniesieniu do produktu można wskazać co najmniej jeden z następujących podmiotów:

skreśla się

(i)  importera;

 

(ii)  osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która posiada pisemne upoważnienie od producenta wyznaczające ją jako osobę odpowiedzialną za wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 3, i nakładające na nią obowiązek wykonywania tych zadań w imieniu producenta;

 

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  tożsamość i dane kontaktowe producenta, importera lub innej osoby spełniającej wymogi określone w lit. a) są publicznie dostępne zgodnie z ust. 4 oraz zostały podane lub można je ustalić zgodnie z ust. 5.

skreśla się

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Do celów ust. 1 osoba referencyjna oznacza każdą z następujących osób:

 

a) producenta mającego siedzibę w Unii;

 

b) importera, gdy producent nie ma siedziby w Unii;

 

c) upoważniony przedstawiciel, jeżeli producent nie ma siedziby w Unii i nie ma importera, który posiada pisemne pełnomocnictwo od producenta wymagające od niego wykonywania w jego imieniu zadań wymienionych w ust. 3;

 

Pełnomocnictwo, o którym mowa w lit. c), jest podpisywane zarówno przez producenta, jak i wyznaczonego upoważnionego przedstawiciela.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów niniejszego artykułu „osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami” oznacza osobę – niezależnie, czy jest nią producent, importer bądź inna osoba – spełniającą wymogi określone w ust. 1 lit. a) w odniesieniu do produktu lub – jeżeli osób takich jest więcej niż jedna – wszystkie te osoby.

skreśla się

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami wykonuje następujące zadania:

3.  Bez uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązków i zakresu odpowiedzialności podmiotów gospodarczych na mocy obowiązującego unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, osoba referencyjna wykonuje następujące zadania:

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jeżeli w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii mającym zastosowanie do produktu przewidziano deklarację zgodności UE i dokumentację techniczną, osoba przechowuje deklarację i dokumentację techniczną do dyspozycji organów nadzoru rynku przez okres wymagany w tym prawodawstwie;

a)  jeżeli w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii mającym zastosowanie do produktu przewidziano deklarację zgodności UE i dokumentację techniczną, osoba weryfikuje sporządzenie deklaracji zgodności UE i dokumentacji technicznej i przechowuje deklarację zgodności i dokumentację techniczną do dyspozycji organów nadzoru rynku przez okres wymagany w tym prawodawstwie;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  w przypadku gdy uzna lub ma powody, by uważać, że dany produkt nie jest zgodny z obowiązującym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, niezwłocznie informuje o tym producenta oraz, w stosownych przypadkach, inne podmioty gospodarcze;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  na żądanie organów nadzoru rynku osoba podejmuje z nimi współpracę w zakresie wszelkich działań ukierunkowanych na usunięcie lub – jeżeli nie jest to możliwe – ograniczenie zagrożeń, jakie stwarza produkt.

c)  współpracuje z organami nadzoru rynku i podejmuje niezwłoczne działania w celu wyeliminowania lub usunięcia każdego przypadku niezgodności z wymogami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym mającym zastosowanie do danego produktu, lub, jeżeli nie jest to możliwe, zmniejszenia ryzyka stwarzanego przez ten produkt.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  informuje właściwe organy nadzoru rynku o zakończeniu mandatu wyznaczającego go na podmiot gospodarczy odpowiedzialny za zgodność zgodnie z ust. 1a lit. c).

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Producenci publicznie udostępniają tożsamość oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami w odniesieniu do produktu na swojej stronie internetowej albo – jeżeli nie posiadają swojej strony internetowej – za pośrednictwem innych środków umożliwiających ogółowi społeczeństwa Unii łatwy i bezpłatny dostęp do tych informacji.

skreśla się

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Tożsamość i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami w odniesieniu do produktu są podane na produkcie, jego opakowaniu, paczce lub w towarzyszącym mu dokumencie lub można je ustalić na podstawie przedstawionych tam informacji.

5.  Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz dane kontaktowe, w tym adres pocztowy, osoby referencyjnej w odniesieniu do produktu podaje się na produkcie lub, jeśli nie jest to możliwe ze względu na rozmiar lub właściwości fizyczne produktu, na jego opakowaniu, paczce lub w towarzyszącym mu dokumencie.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Podmioty gospodarcze oferujące produkt do sprzedaży online wskazują w swojej ofercie sprzedaży nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz dane kontaktowe osoby referencyjnej w odniesieniu do produktu. W związku z tym rynki internetowe ułatwiają wystawianie wyżej wymienionych informacji dotyczących produktów sprzedawanych za ich pośrednictwem.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Do celów ust. 1:

skreśla się

a)  producenci mogą wyznaczyć osobę zgodnie z ust. 1 lit. a) ppkt (ii) niezależnie od tego, czy mają prawo lub obowiązek wyznaczenia upoważnionego przedstawiciela na podstawie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii mającego zastosowanie do produktu;

 

b)  jeżeli producent ma takie prawo lub obowiązek na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela na podstawie tego prawodawstwa można uznać za wyznaczenie do celów ust. 1 lit. a) ppkt (ii) pod warunkiem, że wyznaczenie spełnia wymogi określone w tym ustępie.

 

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii przewidziano sporządzenie deklaracji zgodności UE, producenci publicznie udostępniają deklarację na swojej stronie internetowej albo – jeżeli nie posiadają swojej strony internetowej – za pośrednictwem jakichkolwiek innych środków umożliwiających ogółowi społeczeństwa Unii łatwy i bezpłatny dostęp do tej deklaracji.

Jeżeli w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii przewidziano sporządzenie deklaracji zgodności UE, producenci publicznie udostępniają deklarację na swojej stronie internetowej albo – jeżeli nie posiadają swojej strony internetowej – za pośrednictwem jakichkolwiek innych środków umożliwiających ogółowi społeczeństwa Unii łatwy, szybki i bezpłatny dostęp do tej deklaracji.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Do celów ust. 1 niniejszego artykułu stosuje się art. 10 [rozporządzenia (WE) nr 764/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady / art. 9 rozporządzenia (UE)..... Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasady wzajemnego uznawania] stosuje się w odniesieniu do zadań punktów kontaktowych ds. produktów.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Państwa członkowskie zapewniają widoczność punktów kontaktowych ds. produktów oraz zapewniają im wystarczające uprawnienia i odpowiednie zasoby do właściwego wykonywania ich zadań. Punkty kontaktowe ds. produktów świadczą swoje usługi zgodnie z [rozporządzeniem w sprawie jednolitego portalu cyfrowego].

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Komisja przygotowuje ogólne informacje dotyczące wymogów w zakresie produktów określonych w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym, które punkty kontaktowe ds. produktów udostępniają podmiotom gospodarczym i publikują w internecie w sposób jednolity, przejrzysty, dostępny i przystępny w celu podniesienia świadomości na temat unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d. Komisja określa i zapewnia efektywną współpracę i wymianę informacji między właściwymi organami a punktami kontaktowymi ds. produktów różnych państw członkowskich.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

skreśla się

Umowy o współpracy w zakresie zgodności

 

1.  Organ nadzoru rynku może zawrzeć umowę o współpracy z podmiotem gospodarczym mającym siedzibę ma jego terenie, na podstawie której organ zgadza się udzielać podmiotowi gospodarczemu porad i wskazówek dotyczących prawodawstwa harmonizacyjnego Unii mającego zastosowanie do produktów, za które podmiot gospodarczy jest odpowiedzialny.

 

Umowa nie obejmuje prowadzenia działań związanych z oceną zgodności, które na podstawie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii powierzono jednostkom notyfikowanym.

 

2.  Jeżeli organ nadzoru rynku zawrze umowę o współpracy na podstawie ust. 1, organ wprowadza tę informację do systemu, o którym mowa w art. 34, podając również szczegółowe informacje dotyczące zakresu umowy oraz swoją nazwę i adres, jak również imię i nazwisko lub nazwę oraz adres podmiotu gospodarczego.

 

3.  Jeżeli organ nadzoru rynku zawrze umowę o współpracy na podstawie ust. 1, inne organy nadzoru rynku informują ten organ o wszelkich środkach tymczasowych, które przyjęły wobec podmiotu gospodarczego, oraz o wszelkich działaniach naprawczych podjętych przez podmiot gospodarczy w związku ze zgodnością z mającym zastosowanie prawodawstwem harmonizacyjnym Unii.

 

4.  Organ nadzoru rynku, który zawiera umowę o współpracy na podstawie ust. 1, może pobierać od podmiotu gospodarczego opłaty odzwierciedlające koszty zasadnie poniesione przez organ podczas pełnienia swoich funkcji wynikających z ust. 1 i 2.

 

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Protokoły ustaleń z zainteresowanymi stronami

Współpraca między organami nadzoru rynku i podmiotami gospodarczymi

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organy nadzoru rynku mogą zawierać protokoły ustaleń z przedsiębiorstwami lub organizacjami reprezentującymi przedsiębiorstwa lub użytkowników końcowych w celu podejmowania lub finansowania wspólnych działań ukierunkowanych na wykrywanie niezgodności lub promowanie zgodności na konkretnych obszarach geograficznych lub w odniesieniu do określonych kategorii produktu.

Organy nadzoru rynku mogą zawierać protokoły ustaleń z podmiotami gospodarczymi lub organizacjami reprezentującymi podmioty gospodarcze, inne odpowiednie organy lub użytkowników końcowych w celu podejmowania lub finansowania wspólnych działań mających na celu podnoszenie świadomości, udzielanie porad i wskazówek w odniesieniu do unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, promowanie działań dobrowolnych, wykrywanie niezgodności lub promowanie zgodności na konkretnych obszarach geograficznych lub w odniesieniu do określonych produktów, w tym produktów sprzedawanych w internecie, lub kategorii produktów, szczególnie tych, które często stanowią poważne ryzyko.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku gdy protokół ustaleń zostaje zawarty bezpośrednio z podmiotami gospodarczymi, nie wyklucza to możliwości wystąpienia przez inne podmioty gospodarcze, które udostępniają na rynku produkty tej samej kategorii, z wnioskiem o przystąpienie do tego protokołu.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dany organ nadzoru rynku udostępnia protokół publicznie i wprowadza go do systemu, o którym mowa w art. 34.

Dany organ nadzoru rynku udostępnia protokół publicznie, Komisji i państwom członkowskim i wprowadza go do systemu, o którym mowa w art. 34, podając również szczegółowe informacje dotyczące jego zakresu oraz nazwę i adres odpowiednich podmiotów.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Na wniosek państwa członkowskiego sieć ustanowiona na mocy art. 31 pomaga w sporządzaniu i wdrażaniu protokołów ustaleń.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organ nadzoru rynku i strony, o których mowa w ust. 1, które zawarły protokoły ustaleń, dopilnowują, aby we wspomnianych protokołach znalazły się postanowienia gwarantujące zachowanie poufności, obiektywizmu, niezależności oraz neutralności stron, informacji i odnośnej działalności i aby nie tworzyły one nieuczciwej konkurencji między podmiotami gospodarczymi. W przypadku gdy którakolwiek ze stron naruszy którekolwiek z niniejszych postanowień, protokół ustaleń zostaje rozwiązany.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wszelką wymianę informacji między organami nadzoru rynku a przedsiębiorstwami lub organizacjami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby przygotowania lub wdrożenia protokołu ustaleń zawartego przez te podmioty na podstawie tego samego ustępu uznaje się za nienaruszającą wymogów tajemnicy służbowej.

3.  Wszelką wymianę informacji między organami nadzoru rynku a stronami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby przygotowania lub wdrożenia protokołu ustaleń zawartego przez te podmioty na podstawie tego samego ustępu uznaje się za nienaruszającą wymogów tajemnicy służbowej.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Konsumenci powinni otrzymać, za pośrednictwem portalu internetowego, informację o prawach związanych z nabytymi przez nich produktami niezgodnymi z przepisami, takich jak prawo do wymiany produktu, prawo do otrzymania odszkodowania i prawo do roszczenia zwrotnego, jak również dane kontaktowe osób, do których mogą się zwrócić, by uzyskać informacje w danej sprawie.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10

skreśla się

Obowiązki organów nadzoru rynku w zakresie organizacji

 

1.  Organy nadzoru rynku ustanawiają odpowiednie mechanizmy komunikacji i koordynacji z innymi organami nadzoru rynku.

 

2.  Organy nadzoru rynku ustanawiają następujące procedury w związku z produktami podlegającymi prawodawstwu harmonizacyjnemu Unii określonemu w załączniku:

 

a)  procedury podejmowania działań następczych w związku ze skargami lub sprawozdaniami na temat zagadnień odnoszących się do zagrożeń;

 

b)  procedury monitorowania wszelkich wypadków lub wszelkich szkód dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników końcowych, w stosunku do których podejrzewa się, że zostały spowodowane przez takie produkty;

 

c)  procedury pozwalające sprawdzić, czy podmioty gospodarcze podjęły działania naprawcze, które miały podjąć;

 

d)  procedury gromadzenia i pogłębiania wiedzy naukowej i technicznej w zakresie kwestii bezpieczeństwa.

 

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza na swoim terytorium co najmniej jeden organ nadzoru rynku. Za pośrednictwem sieci utworzonej na podstawie art. 31 państwo członkowskie przekazuje Komisji i pozostałym państwom członkowskim informacje o wyznaczonych przez siebie organach nadzoru rynku oraz o zakresach kompetencji każdego z tych organów, wykorzystując do tego system informacyjny i komunikacyjny, o którym mowa w art. 34.

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza na swoim terytorium co najmniej jeden organ nadzoru rynku. Państwo członkowskie przekazuje Komisji i pozostałym państwom członkowskim informacje o organach nadzoru rynku na jego terytorium oraz o zakresach kompetencji każdego z tych organów, wykorzystując do tego system informacyjny i komunikacyjny, o którym mowa w art. 34.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jednolity urząd łącznikowy państwa członkowskiego jest odpowiedzialny za koordynację egzekwowania i działań w zakresie nadzoru rynku prowadzonych przez organy nadzoru rynku wyznaczone przez to państwo członkowskie.

3.  Jednolity urząd łącznikowy państwa członkowskiego jest odpowiedzialny za koordynację egzekwowania i działań w zakresie nadzoru rynku prowadzonych przez organy nadzoru rynku i inne organy w szczególności z organami celnymi odpowiedzialnymi za kontrolę produktów wprowadzanych na rynek unijny wyznaczonymi przez to państwo członkowskie.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby ich organy nadzoru rynku i jednolity urząd łącznikowy posiadały konieczne zasoby, w tym wystarczające zasoby budżetowe i innego rodzaju zasoby, wiedzę fachową, procedury i inne ustalenia do celów odpowiedniego wykonywania ich obowiązków.

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby ich organy nadzoru rynku i jednolity urząd łącznikowy posiadały konieczne zasoby, w tym wystarczające zasoby budżetowe i innego rodzaju zasoby, wiedzę fachową, procedury i inne ustalenia, a także dysponowały wystarczającą liczbą kompetentnego personelu do celów odpowiedniego wykonywania ich obowiązków.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli na terytorium państwa członkowskiego funkcjonuje więcej niż jeden organ nadzoru rynku, państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiednie obowiązki tych organów były jasno określone oraz aby organy te ściśle ze sobą współpracowały w celu skutecznego wykonywania przypisanych im obowiązków.

5.  Jeżeli na terytorium państwa członkowskiego funkcjonuje więcej niż jeden organ nadzoru rynku, państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiednie obowiązki tych organów były jasno określone oraz aby ustanowiono odpowiednie mechanizmy komunikacji i koordynacji, które umożliwią organom ścisłą współpracę i skuteczne wykonywanie obowiązków.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wprowadzenie przez nie odpowiednich i proporcjonalnych środków tymczasowych oraz podjęcie przez podmioty gospodarcze odpowiednich i proporcjonalnych działań naprawczych w stosunku do zgodności z tym prawodawstwem oraz niniejszym rozporządzeniem.

b)  wprowadzenie przez nie odpowiednich i proporcjonalnych środków oraz podjęcie przez podmioty gospodarcze odpowiednich i proporcjonalnych działań naprawczych w stosunku do zgodności z tym prawodawstwem oraz niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Organy nadzoru rynku wykonują swoje uprawnienia i wywiązują się ze swoich obowiązków w sposób niezależny, bezstronny i wolny od uprzedzeń.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Organy nadzoru rynku ustanawiają w Unii odpowiednie i skuteczne mechanizmy komunikacji i współpracy z innymi organami nadzoru rynku i innymi właściwymi organami.

 

W tym zakresie organy nadzoru rynku opracowują również odpowiednie i skuteczne mechanizmy komunikacji i współpracy z organami celnymi w celu identyfikacji i badania potencjalnych zagrożeń związanych z produktami podrobionymi i wycofywaniem takich produktów z rynku.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W ramach swojej działalności określonej w ust. 1 organy nadzoru rynku przeprowadzają kontrole, przyjmując podejście oparte na analizie ryzyka i uwzględniając co najmniej następujące czynniki:

2.  W ramach swojej działalności określonej w ust. 1 organy nadzoru rynku przeprowadzają kontrole, przyjmując podejście oparte na analizie ryzyka, traktując priorytetowo swoje zasoby i działania w celu zapewnienia skutecznego nadzoru rynku i uwzględniając co najmniej następujące czynniki:

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zidentyfikowane ryzyko związane z:

a)  zidentyfikowane ryzyko, które może mieć negatywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo osób w ujęciu ogólnym, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochronę konsumenta, środowisko i bezpieczeństwo publiczne, i które jest związane z:

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Metodyka i kryteria oceny ryzyka są jednolite we wszystkich państwach członkowskich w celu zapewnienia równych warunków działania wszystkim podmiotom gospodarczym.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Organy nadzoru rynku zapewniają, by produkt został wycofany z obrotu lub odzyskany lub by udostępnianie produktu na rynku zostało zakazane lub ograniczone, jeżeli produkt spełnia którykolwiek z następujących warunków przy założeniu, że jest on stosowany zgodnie z przeznaczeniem albo w zasadnie przewidywalnych warunkach oraz że jest on odpowiednio zamontowany i utrzymywany:

skreśla się

a)  produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników końcowych;

 

b)  produkt nie spełnia mających zastosowanie wymogów określonych w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii.

 

W przypadku gdy produkty zostaną wycofane, odzyskane, zakazane lub ograniczone, organ nadzoru rynku zapewnia odpowiednie poinformowanie o tym fakcie Komisji, za pośrednictwem sieci utworzonej na podstawie art. 31, pozostałych państw członkowskich i użytkowników końcowych.

 

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W odniesieniu do produktów objętych prawodawstwem harmonizacyjnym Unii określonym w załączniku organy nadzoru rynku ustanawiają następujące procedury:

 

a) procedury dotyczące działań następczych w związku ze skargami lub sprawozdaniami dotyczącymi kwestii związanych z brakiem zgodności i ryzykiem związanym z produktami objętymi unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym;

 

b) procedury monitorowania danych dotyczących wypadków lub szkód na zdrowiu bądź naruszeń bezpieczeństwa użytkowników końcowych, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały spowodowane przez te produkty, gromadzenia tych danych i udostępniania ich opinii publicznej za pośrednictwem centralnej bazy danych służącej gromadzeniu informacji na temat wypadków i obrażeń lub w inny sposób;

 

c) procedury pozwalające sprawdzić, czy podmioty gospodarcze podjęły działania naprawcze, które miały podjąć;

 

d) procedury uzupełniania wiedzy naukowej i technicznej w zakresie kwestii bezpieczeństwa;

 

e) procedury współpracy z internetowymi platformami handlowymi.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Organy nadzoru rynku prowadzą swoją działalność przy zapewnieniu wysokiego stopnia przejrzystości oraz udostępniają publicznie wszelkie informacje, które uznają za istotne dla ogółu społeczeństwa. Zapewniają one również, aby do systemu, o którym mowa w art. 34, wprowadzono następujące informacje:

4.  Organy nadzoru rynku prowadzą swoją działalność przy zapewnieniu wysokiego stopnia przejrzystości oraz udostępniają publicznie wszelkie informacje, które uznają za istotne dla ogółu społeczeństwa, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady poufności w celu ochrony tajemnicy zawodowej i handlowej lub ochrony danych osobowych.

 

Organy nadzoru rynku zapewniają również, aby do systemu, o którym mowa w art. 34, wprowadzono następujące informacje:

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  charakter środków tymczasowych wprowadzonych przez nie wobec podmiotów gospodarczych oraz działań naprawczych podjętych przez podmioty gospodarcze;

c)  szczegółowe informacje o środkach wprowadzonych przez nie wobec podmiotów gospodarczych, zadaniach powierzonych im przez podmioty gospodarcze i szczegóły działań naprawczych podjętych przez podmioty gospodarcze;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Organy nadzoru rynku wykonują swoje uprawnienia i wywiązują się ze swoich obowiązków w sposób niezależny, bezstronny i wolny od uprzedzeń.

skreśla się

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Działania organów nadzoru rynku w odniesieniu do produktów sprzedawanych przez internet

 

1. Nie naruszając art. 12, państwa członkowskie zapewniają skuteczną organizację działań w zakresie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów oferowanych w sprzedaży internetowej użytkownikom końcowym w Unii.

 

2. Do celów ust. 1 państwo członkowskie przeznacza odpowiednie zasoby i dopilnowuje, aby stosowna liczba inspektorów w krajowych organach nadzoru rynku była odpowiedzialna za produkty sprzedawane przez internet („inspektorzy internetowi”) i posiadała specjalistyczną wiedzę i świadomość wyzwań, jakie stwarza środowisko internetowe i wiedzę na temat prowadzenia dochodzeń w przypadku wykrycia w sprzedaży internetowej produktów nie spełniających wymogów.

 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby ich krajowe organy nadzoru rynku wykonywały działalność związaną z produktami oferowanymi w sprzedaży internetowej w następujący sposób:

 

a) proaktywnie, kontrolując niektóre kategorie produktów lub niektóre podmioty gospodarcze na podstawie kryteriów związanych z ryzykiem i priorytetów określonych w strategii krajowej, o której mowa w art. 13; oraz

 

b) reaktywnie, monitorując informacje o potencjalnie nie spełniających wymogów produktach sprzedawanych przez internet, uwzględniając skargi konsumentów, informacje otrzymane od innych organów, podmiotów gospodarczych i mediów, a także z innych źródeł informacji.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12b

 

Monitorowanie i ocena organów nadzoru rynku

 

1. Państwa członkowskie monitorują swoje krajowe organy nadzoru rynku w stałych odstępach czasu w celu zagwarantowania, że stale spełniają one wymagania określone w rozporządzeniu.

 

2. Jeżeli krajowy organ nadzoru rynku nie spełnia wymogów rozporządzenia lub nie wykonuje określonych w nim obowiązków odnośne państwo członkowskie podejmuje stosowne działania lub dopilnowuje, aby zostały one podjęte.

 

3. Krajowe organy nadzoru rynku podlegają wzajemnej ocenie w zakresie nadzoru nad rynkiem produktów i sprawują go zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w celu oceny, czy organy nadzoru rynku spełniają wymogi rozporządzenia, pomagają im udzielają im wskazówek w celu wzmocnienia ich działań i zapewnienia jednolitego stosowania rozporządzenia.

 

4. Wzajemna ocena obejmuje ocenianie procedur wprowadzonych przez organy nadzoru rynku, zwłaszcza procedury kontroli zgodności produktów podlegających prawodawstwu harmonizacyjnemu Unii, mechanizmów komunikacji i współpracy z innymi organami nadzoru rynku i innymi właściwymi organami, kompetencji personelu, poprawności kontroli i metodyki badań, a także poprawności wyników. Podczas wzajemnej oceny ocenia się także czy odnośne organy nadzoru rynku posiadają wystarczające zasoby do prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych na nie w art. 11 ust. 4.

 

5. Wzajemna ocena organu nadzoru rynku przeprowadzana jest przez dwa organy nadzoru rynku z innego państwa członkowskiego i Komisję oraz odbywa się co najmniej raz na pięć lat.

 

6. Odpowiednio uwzględniając ustalenia sieci ustanowionej na podstawie art. 31 Komisja przyjmuje akty delegowane na podstawie art. 62a, zawierające plan wzajemnych ocen obejmujący okres co najmniej 5 lat i określa w nim kryteria dotyczące składu zespołu ds. wzajemnej oceny, metody stosowanej we wzajemnej ocenie, harmonogramu, częstotliwości oraz innych zadań związanych z wzajemną oceną.

 

7. Wyniki ocen wzajemnych analizowane są przez sieć. Komisja sporządza podsumowanie wyników i udostępnia je publicznie.

 

8. Państwa członkowskie informują Komisję i sieć o działaniach podjętych w związku z zaleceniami zawartymi w wynikach oceny.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie opracowuje krajową strategię nadzoru rynku co najmniej raz na 3 lata. Strategia promuje spójne, kompleksowe i zintegrowane podejście do nadzoru rynku i egzekwowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii na terytorium państwa członkowskiego oraz obejmuje wszystkie sektory i etapy łańcucha dostaw produktu, w tym przywóz i cyfrowe łańcuchy dostaw.

1.  Każde państwo członkowskie opracowuje krajową strategię nadzoru rynku co najmniej raz na 3 lata. Krajowa strategia uwzględnia priorytety określone w programie prac sieci utworzonej na podstawie art. 31 i promuje spójne, kompleksowe i zintegrowane podejście do nadzoru rynku i egzekwowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii na terytorium państwa członkowskiego, w tym nadzoru rynku produktów sprzedawanych w internecie oraz obejmuje wszystkie sektory i etapy łańcucha dostaw produktu, w tym przywóz i cyfrowe łańcuchy dostaw.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Krajowa strategia nadzoru rynku obejmuje co najmniej następujące elementy:

2.  Krajowa strategia nadzoru rynku obejmuje przynajmniej następujące elementy:

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ocenę występowania produktów niezgodnych z wymogami, w szczególności z uwzględnieniem kontroli opartych na analizie ryzyka, o których mowa w art. 12 ust. 2 i art. 26 ust. 3, oraz tendencji rynkowych, które mogą mieć wpływ na wskaźniki niezgodności w kategoriach produktu;

a)  ocenę występowania produktów niezgodnych z wymogami, w szczególności z uwzględnieniem kontroli opartych na analizie ryzyka, o których mowa w art. 12 ust. 2 i art. 26 ust. 3, produktów, które podlegały decyzji doraźnej na podstawie art. 13 dyrektywy 2001/95/WE, oraz tendencji rynkowych, które mogą mieć wpływ na wskaźniki niezgodności w kategoriach produktu, w tym w szczególności zagrożenia i ryzyko związane z urządzeniami funkcjonującymi w oparciu o internet rzeczy i sztuczną inteligencję;

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  obszary zidentyfikowane jako priorytetowe dla działań w zakresie nadzoru produktów sprzedawanych w internecie, z uwzględnieniem proaktywnych i reaktywnych działań nadzoru rynku;

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  działania w zakresie egzekwowania przepisów, które planuje się podjąć w celu zmniejszenia występowania niezgodności w obszarach wskazanych jako priorytetowe, w tym – w stosownych przypadkach – minimalny poziom kontroli przewidziany dla kategorii produktu, który wykazuje znaczny poziom niezgodności;

c)  konkretne działania w zakresie egzekwowania przepisów, które planuje się podjąć w celu zmniejszenia występowania niezgodności w obszarach wskazanych jako priorytetowe w lit. b) i ba), w tym – w stosownych przypadkach – minimalny poziom kontroli przewidziany dla kategorii produktu, który wykazuje znaczny poziom niezgodności;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie przedstawiają swoją krajową strategię nadzoru rynku za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 34.

3.  Państwa członkowskie przedstawiają swoją krajową strategię nadzoru rynku Komisji i innym państwom członkowskim za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 34. Państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej informacje zawarte w ich krajowych strategiach nadzoru rynku w pełnym lub częściowym zakresie zgodnie z art. 16 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie nadają swoim organom nadzoru rynku uprawnienia do nadzorowania rynku, prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów, które są niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia oraz do stosowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

1.  Państwa członkowskie nadają swoim organom nadzoru rynku uprawnienia do nadzorowania rynku, w tym nadzorowania rynku podrobionych produktów i produktów sprzedawanych w internecie, prowadzenia postępowań i egzekwowania przepisów, które są niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia oraz do stosowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia oraz zapewniają im w tym celu niezbędne zasoby.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Organy nadzoru rynku wykonują uprawnienia określone w niniejszym artykule zgodnie z zasadą proporcjonalności, w zakresie, w jakim odnoszą się one do przedmiotu, celu działań oraz charakteru i ogólnej faktycznej lub potencjalnej szkody wywołanej przypadkiem niezgodności, skutecznie i efektywnie, oraz zgodne z prawem unijnym i krajowym, w tym z zasadami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, stosownymi gwarancjami proceduralnymi oraz z przepisami Unii w zakresie ochrony danych, w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Niezależnie od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą postanowić nie przyznawać wszystkich uprawnień każdemu właściwemu organowi, pod warunkiem że każde z tych uprawnień może być skutecznie wykonywane zgodnie z ust. 2.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Nadając uprawnienia na podstawie ust. 1, w tym uprawnienia wymagane na mocy ust. 3, państwa członkowskie mogą określić, że uprawnienie można wykonać odpowiednio w jeden z następujących sposobów:

2.  Państwa członkowskie mogą określić, że uprawnienie można wykonać odpowiednio w jeden z następujących sposobów:

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  poprzez odwołanie się do innych organów publicznych;

b)  w stosownych przypadkach po odwołaniu się do innych organów publicznych zgodnie z zasadą podziału kompetencji i instytucjonalną i administracyjną organizacją danego państwa członkowskiego;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  poprzez wystąpienie do sądów właściwych do wydania niezbędnego orzeczenia zatwierdzającego wykonanie danego uprawnienia.

c)  przez wniesienie powództwa do sądów właściwych do wydania niezbędnej decyzji, w tym, w stosownych przypadkach, przez wniesienie środka odwoławczego, jeżeli wniosek o wydanie niezbędnej decyzji został oddalony.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Uprawnienia nadane organom nadzoru rynku na mocy ust. 1 obejmują co najmniej następujące uprawnienia:

3.  Uprawnienia nadane organom nadzoru rynku na mocy ust. 1 obejmują przynajmniej następujące uprawnienia:

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  uprawnienie do przeprowadzania audytów systemowych organizacji podmiotów gospodarczych, w tym audytów wszelkich procedur, które mogą stosować, aby zapewnić zgodność z niniejszym rozporządzeniem oraz z mającym zastosowanie prawodawstwem harmonizacyjnym Unii;

skreśla się

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  uprawnienie do dostępu do wszelkich istotnych dokumentów, danych lub informacji związanych z przypadkiem wystąpienia niezgodności, w każdej formie bądź w każdym formacie i niezależnie od nośnika danych lub miejsca, w którym są one przechowywane;

c)  uprawnienie do dostępu do odpowiednich dokumentów, specyfikacji technicznych, danych lub informacji związanych z przypadkiem wystąpienia niezgodności, w tym dostępu do oprogramowania i algorytmów kontrolujących produkt, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do oceny zgodności produktu z mającym zastosowanie prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów w każdej formie bądź w każdym formacie i niezależnie od nośnika danych lub miejsca, w którym są one przechowywane;

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  uprawnienie do zwrócenia się do każdego organu publicznego, jednostki lub agencji publicznej w państwie członkowskim organu nadzoru rynku lub do każdej osoby fizycznej lub prawnej o przedstawienie wszelkich informacji, danych lub dokumentów, w każdej formie bądź w każdym formacie i niezależnie od nośnika danych lub miejsca, w którym są one przechowywane, aby umożliwić organowi nadzoru rynku sprawdzenie, czy jakakolwiek niezgodność miała lub ma miejsce, oraz ustalenie szczegółów dotyczących tej niezgodności, w tym w szczególności informacji, danych lub dokumentów wymaganych do celów zidentyfikowania i śledzenia przepływów finansowych i przepływów danych, ustalenia tożsamości i danych kontaktowych osób uczestniczących w przepływach finansowych i przepływach danych i ustalenia informacji na temat rachunku bankowego i własności stron internetowych;

d)  uprawnienie do zwrócenia się do każdego organu publicznego, jednostki lub agencji publicznej w państwie członkowskim organu nadzoru rynku lub do każdej osoby fizycznej lub prawnej o przedstawienie istotnych informacji, danych lub dokumentów, w każdej formie bądź w każdym formacie i niezależnie od nośnika danych lub miejsca, w którym są one przechowywane, aby umożliwić organowi nadzoru rynku sprawdzenie, czy jakakolwiek niezgodność miała lub ma miejsce, oraz ustalenie szczegółów dotyczących tej niezgodności, w tym w szczególności informacji, danych lub dokumentów wymaganych do celów zidentyfikowania i śledzenia przepływów finansowych i przepływów danych, ustalenia tożsamości i danych kontaktowych osób uczestniczących w przepływach finansowych i przepływach danych i ustalenia informacji na temat rachunku bankowego i własności stron internetowych, jeżeli odnośne informacje, dane lub dokument są związane z przedmiotem postępowania;

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera e – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  zwrócenia się do dowolnego przedstawiciela lub członka personelu podmiotu gospodarczego o udzielenie wyjaśnień w sprawie faktów, informacji bądź dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do zarejestrowania ich odpowiedzi;

3)  zwrócenia się do przedstawiciela podmiotu gospodarczego lub odpowiedniego członka personelu podmiotu gospodarczego o udzielenie wyjaśnień lub podanie faktów, informacji bądź dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do zarejestrowania ich odpowiedzi;

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  uprawnienie do bezpłatnego pobierania próbek produktów w celu wykrycia niezgodności i uzyskania dowodów;

f)  uprawnienie do bezpłatnego pobierania próbek produktów w celu wykrycia niezgodności i uzyskania dowodów w zakresie, w jakim jest to proporcjonalne w świetle wartości produktu i powagi niezgodności;

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  uprawnienie do dokonywania zakupów testowych produktów, w tym posługując się ukrytą tożsamością, w celu wykrycia niezgodności i uzyskania dowodów;

g)  uprawnienie do dokonywania zakupów testowych produktów, także sprzedawanych w internecie, w tym posługując się ukrytą tożsamością, aby je zbadać i poddać inżynierii odwrotnej w celu wykrycia niezgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia i uzyskania dowodów;

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  uprawnienie do podejmowania środków tymczasowych, jeżeli nie ma żadnych innych skutecznych sposobów pozwalających zapobiec poważnemu zagrożeniu, w tym w szczególności środków tymczasowych wymagających od dostawców usług hostingowych usunięcia, zablokowania lub ograniczenia dostępu do treści bądź zawieszenia lub ograniczenia dostępu do strony internetowej, usługi lub konta lub wymagających od rejestrów domen lub podmiotów rejestrujących wstrzymania w pełni kwalifikowanej nazwy domeny na określony czas;

h)  uprawnienie do przyjmowania środków, o ile jest to należycie uzasadnione i proporcjonalne, jeżeli nie ma żadnych innych skutecznych sposobów pozwalających zapobiec poważnemu zagrożeniu, w tym w szczególności środków wymagających od dostawców usług hostingowych całkowitego lub częściowego usunięcia, zablokowania lub ograniczenia dostępu do treści bądź zawieszenia lub ograniczenia dostępu do strony internetowej, usługi lub konta lub wymagających od rejestrów domen lub podmiotów rejestrujących wstrzymania w pełni kwalifikowanej nazwy domeny na określony czas;

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  uprawnienie do podejmowania starań zmierzających do uzyskania od podmiotu gospodarczego zobowiązania do usunięcia przypadku niezgodności;

j)  uprawnienie do podejmowania starań zmierzających do uzyskania zobowiązania do usunięcia przypadku niezgodności od podmiotu gospodarczego odpowiedzialnego za niezgodność lub zaakceptowania jej przez niego;

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  uprawnienie do nakładania kar na podmiot gospodarczy, w tym grzywien i okresowych kar pieniężnych, w związku z niezgodnością lub niezastosowaniem się do decyzji, postanowienia, środka tymczasowego lub innego środka wprowadzonego przez organ nadzoru rynku;

l)  uprawnienie do nakładania kar na podmiot gospodarczy, w tym grzywien i okresowych kar pieniężnych, w związku z niezgodnością lub niezastosowaniem się do decyzji, postanowienia, środka wprowadzonego przez organ nadzoru rynku;

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Uprawnienia określone w lit. h) niniejszego ustępu są wykonywane przez wniesienie powództwa do sądów właściwych zgodnie z ust. 2 lit. c) niniejszego artykułu.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Organy nadzoru rynku publikują wszelkie zobowiązania, które wobec nich podjęły podmioty gospodarcze, szczegółowe informacje na temat działania naprawczego podjętego przez podmioty gospodarcze na ich terytorium oraz szczegółowe informacje na temat wszelkich środków tymczasowych wprowadzonych przez właściwy organ nadzoru rynku na podstawie niniejszego rozporządzenia.

4.  W przypadku uznania, że ma to znaczenie dla ogółu społeczeństwa, organy nadzoru rynku publikują wszelkie zobowiązania, które wobec nich podjęły podmioty gospodarcze, szczegółowe informacje na temat działania naprawczego podjętego przez podmioty gospodarcze na ich terytorium oraz szczegółowe informacje na temat wszelkich środków wprowadzonych przez właściwy organ nadzoru rynku na podstawie akapitu pierwszego art. 12 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, zapewniając podmiotom gospodarczym możliwość zgłoszenia uwag do informacji do nich się odnoszących przed ich publikacją.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Organy nadzoru rynku wykonują swoje uprawnienia zgodnie z zasadą proporcjonalności.

skreśla się

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organy nadzoru rynku przeprowadzają odpowiednie kontrole właściwości produktów w wymaganym zakresie poprzez kontrolę dokumentów oraz, w stosownych przypadkach, poprzez kontrole fizyczne i laboratoryjne w oparciu o próbki reprezentatywne.

Organy nadzoru rynku przeprowadzają odpowiednie kontrole właściwości produktów w wymaganym zakresie i odpowiednio często poprzez kontrolę dokumentów oraz, w stosownych przypadkach, poprzez wystarczające kontrole bezpośrednie i laboratoryjne w oparciu o odpowiednio reprezentacyjne próbki.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podejmując decyzję w sprawie kontroli, które należy przeprowadzić, i ich zakresu, organy nadzoru rynku biorą pod uwagę w szczególności ustalone zasady oceny ryzyka oraz skargi.

Podejmując decyzję w sprawie kontroli, które należy przeprowadzić, kontrolowanych typów produktów i zakresu kontroli, organy nadzoru rynku biorą pod uwagę w szczególności ustalone zasady oceny ryzyka, skargi oraz inne istotne informacje.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy podmioty gospodarcze przedstawiają sprawozdania z badań lub certyfikaty poświadczające zgodność ich produktów z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, wydane przez akredytowaną jednostkę oceniającą zgodność, organy nadzoru rynku należycie uwzględniają takie sprawozdania lub certyfikaty.

W przypadku gdy podmioty gospodarcze przedstawiają sprawozdania z badań lub certyfikaty poświadczające zgodność ich produktów z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, wydane przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną na podstawie rozporządzenia nr 765/2008, organy nadzoru rynku należycie uwzględniają takie sprawozdania lub certyfikaty.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Do celów ust. 1 w ramach oceny produktu organy nadzoru rynku biorą pod uwagę stopień, w jakim produkt jest zgodny z następującymi warunkami:

 

a) wymogi ustanowione w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii lub zgodnie z nim, które mają zastosowanie do danego produktu, i odnoszą się do potencjalnego ryzyka, o którym mowa;

 

b) z wszelkimi europejskimi normami lub innymi specyfikacjami technicznymi, do których odesłania zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Zgodność z kryteriami, o których mowa w lit. a) i b), pozwala domniemywać, że dany produkt odpowiednio zabezpiecza interes publiczny, do którego te kryteria się odnoszą. Jednakże nie stanowi to przeszkody dla organów nadzoru rynku w podejmowaniu działań na podstawie niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy pojawią się dowody, że – pomimo takiej zgodności – produkt stwarza zagrożenie.

 

Możliwość osiągnięcia wyższego poziomu ochrony danego interesu publicznego lub dostępność innych produktów dających wyższe poziomy ochrony nie stanowią same w sobie powodu, aby uznać, że produkt stwarza zagrożenie.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  W odniesieniu do niektórych produktów lub kategorii produktów, w przypadku których stale określono szczególne ryzyko lub poważne naruszenia mającego zastosowanie unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, a także w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa lub innych interesów publicznych chronionych przez te przepisy, Komisja, należycie uwzględniając uwagi sieci ustanowionej na podstawie art. 31, przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 62a określające jednolite warunki kontroli, kryteria określania częstotliwości kontroli oraz liczbę próbek do kontroli w odniesieniu do tych produktów lub kategorii produktów na poziomie Unii.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy organy nadzoru rynku danego państwa członkowskiego decydują o wycofaniu produktu wytworzonego w innym państwie członkowskim, niezwłocznie informują o tym zainteresowany podmiot gospodarczy.

3.  W przypadku gdy organy nadzoru rynku danego państwa członkowskiego decydują o wycofaniu produktu wytworzonego w innym państwie członkowskim lub wprowadzonego do obrotu w innym państwie członkowskim, niezwłocznie informują o tym zainteresowany podmiot gospodarczy.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organy nadzoru rynku przestrzegają zasady poufności, gdy jest to konieczne dla ochrony tajemnicy służbowej i handlowej lub dla ochrony danych osobowych zgodnie z krajowym ustawodawstwem, z zastrzeżeniem wymogu, zgodnie z którym informacje zostają upublicznione w jak najszerszym zakresie w celu ochrony interesów użytkowników końcowych w Unii.

Organy nadzoru rynku zapewniają najściślejsze gwarancje poufności oraz tajemnicy służbowej i handlowej oraz ochronę danych osobowych zgodnie z krajowym ustawodawstwem, z zastrzeżeniem wymogu, zgodnie z którym informacje zostają upublicznione w jak najszerszym zakresie w celu ochrony interesów użytkowników końcowych w Unii.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Organy nadzoru rynku podejmują odpowiednie działania, w tym zapewniają, by udostępnianie produktu na rynku zostało zakazane lub ograniczone bądź produkt został wycofany z obrotu lub odzyskany, przy założeniu, że jest on stosowany zgodnie z przeznaczeniem albo w zasadnie przewidywalnych warunkach oraz że jest on odpowiednio zamontowany i konserwowany, jeżeli:

 

a) produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników końcowych;

 

b) produkt nie spełnia mających zastosowanie wymogów określonych w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii;

 

c) produkt jest podrobiony.

 

Do celów niniejszego ustępu organy nadzoru rynku mogą zwrócić się do podmiotu gospodarczego o dostarczenie informacji na temat tego, które inne modele produktu mają takie same parametry techniczne jak produkt, o którym mowa, które są istotne dla zgodności z obowiązującymi wymogami na mocy unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a.  Nie naruszając ust. -1, organy nadzoru rynku wymagają od danego podmiotu gospodarczego usunięcia formalnej niezgodności z wymogami administracyjnymi określonymi w mającym zastosowanie unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym, które nie prowadzi do naruszenia zasadniczych wymogów określonych w tym prawodawstwie. Jednak w przypadku utrzymywania się formalnej niezgodności dane państwo członkowskie wprowadza wszelkie odpowiednie środki w celu ograniczenia lub zakazania udostępniania produktu na rynku bądź zapewnienia jego wycofania z obrotu lub odzyskania.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed przyjęciem środka, decyzji lub postanowienia, o których mowa w ust. 1, zainteresowany podmiot gospodarczy ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska w odpowiednim terminie, nie krótszym niż 10 dni, chyba że umożliwienie mu przedstawienia swojego stanowiska nie jest możliwe ze względu na stopień pilności środka, decyzji lub postanowienia, uzasadniony wymogami dotyczącymi zdrowia lub bezpieczeństwa, lub z uwagi na innego rodzaju powody związane z interesem publicznym objęte odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Przed przyjęciem środka, decyzji lub postanowienia, o których mowa w ust. 1, zainteresowany podmiot gospodarczy ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska w odpowiednim terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, chyba że umożliwienie mu przedstawienia swojego stanowiska nie jest możliwe ze względu na stopień pilności środka, decyzji lub postanowienia, uzasadniony wymogami dotyczącymi zdrowia lub bezpieczeństwa, lub z uwagi na innego rodzaju powody związane z interesem publicznym objęte odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Nie naruszając art. 18 ust. 1, jeżeli produkt został wycofany, odzyskany, zakazany lub ograniczony, organ nadzoru rynku zadba o odpowiednie powiadomienie o tym fakcie Komisji, innych państw członkowskich i użytkowników końcowych także za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 34.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organy nadzoru rynku wprowadzają środki w celu odzyskania lub wycofania z obrotu produktów stwarzających poważne zagrożenie lub w celu zakazania ich udostępniania na rynku. Organy nadzoru rynku niezwłocznie powiadamiają Komisję o wprowadzeniu takich środków zgodnie z art. 19.

1.  Organy nadzoru rynku natychmiast wprowadzają środki w celu odzyskania lub wycofania z obrotu produktów stwarzających poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób lub innych interesów publicznych chronionych odpowiednim prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym tych produktów lub w celu zakazania ich udostępniania na rynku. Organy nadzoru rynku niezwłocznie powiadamiają Komisję o wprowadzeniu takich środków zgodnie z art. 19.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy produkt stwarzający poważne zagrożenie został udostępniony na rynku, organy nadzoru rynku zgłaszają Komisji wszystkie środki wprowadzone dobrowolnie przez podmiot gospodarczy, o których ten podmiot poinformował.

2.  W przypadku gdy produkt stwarzający poważne zagrożenie został udostępniony na rynku, organy nadzoru rynku natychmiast zgłaszają Komisji wszystkie środki wprowadzone dobrowolnie przez podmiot gospodarczy, o których ten podmiot poinformował.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja może wyznaczyć unijne obiekty badawcze w odniesieniu do konkretnych produktów, konkretnej kategorii lub grupy produktów lub w odniesieniu do konkretnych zagrożeń związanych z daną kategorią lub grupą produktów udostępnianych na rynku.

1.  Komisja, po zasięgnięciu opinii sieci ustanowionej na mocy art. 31, może wyznaczyć unijne obiekty badawcze w odniesieniu do konkretnych produktów, konkretnej kategorii lub grupy produktów lub w odniesieniu do konkretnych zagrożeń związanych z daną kategorią lub grupą produktów udostępnianych na rynku, w tym jeżeli państwa członkowskie nie posiadają obiektów umożliwiających zbadanie tych produktów na ich terytorium.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Unijne obiekty badawcze ułatwiają zapewnienie wystarczającego zaplecza laboratoryjnego, niezawodności i spójności badań laboratoryjnych do celów nadzoru rynku w Unii.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Powołanie unijnych obiektów badawczych nie wpływa na możliwość swobodnego wyboru przez organy nadzoru rynku obiektów badawczych w ramach realizowanych przez nie czynności nadzoru rynku.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Unijne obiekty badawcze, działając w obszarze swoich kompetencji, wykonują przynajmniej następujące zadania:

4.  Unijne obiekty badawcze, działając w obszarze swoich kompetencji, wykonują co najmniej następujące zadania:

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przeprowadzają badania produktów w związku z działaniami w zakresie nadzoru rynku i dochodzeniami;

a)  przeprowadzają badania konkretnych produktów, konkretnej kategorii lub grupy produktów lub w odniesieniu do konkretnych zagrożeń związanych z daną kategorią lub grupą produktów w związku z działaniami w zakresie nadzoru rynku i dochodzeniami na wniosek Komisji, sieci ustanowionej na podstawie art. 31 lub organów nadzoru rynku;

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  uczestniczą w rozstrzyganiu sporów między organami nadzoru rynku państw członkowskich, podmiotami gospodarczymi i jednostkami oceniającymi zgodność;

skreśla się

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Organy nadzoru rynku akceptują, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 765/2008, sprawozdania z badań sporządzone przez unijne obiekty badawcze.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające procedury wyznaczania unijnych obiektów badawczych. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 63.

5.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające procedury wyznaczania, funkcjonowania i finansowania unijnych obiektów badawczych oraz odpowiednią procedurę odwoławczą w odniesieniu do ich zadań zgodnie z ust. 4. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 63.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organy nadzoru rynku mogą nakładać na podmioty gospodarcze opłaty administracyjne w związku z przypadkami niezgodności z wymogami ze strony danego podmiotu gospodarczego w celu odzyskania przez te organy kosztów działań związanych z takimi przypadkami niezgodności. Koszty te mogą obejmować koszty przeprowadzenia badania na potrzeby oceny ryzyka, koszty wprowadzenia środków zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 oraz koszty działań, jakie organy podjęły w związku z produktami uznanymi za niezgodne z wymogami i objętymi działaniem naprawczym przed dopuszczeniem ich do obrotu.

2.  Organy nadzoru rynku mogą nakładać na podmioty gospodarcze opłaty administracyjne w związku z przypadkami niezgodności z wymogami ze strony danego podmiotu gospodarczego w celu odzyskania przez te organy całkowitych kosztów działań związanych z takimi przypadkami niezgodności. Jeżeli organ nadzoru rynku uzna to za niewspółmierne, może zdecydować, że podmiot gospodarczy pokrywa jedynie część kosztów. Koszty te są proporcjonalne do powagi niezgodności i mogą obejmować koszty przeprowadzenia badania na potrzeby oceny ryzyka, koszty wprowadzenia środków zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 oraz koszty działań, jakie organy podjęły w związku z produktami uznanymi za niezgodne z wymogami i objętymi działaniem naprawczym przed dopuszczeniem ich do obrotu.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie zapewniają, by opłaty administracyjne, o których mowa w ust. 2, naliczane przez organy nadzoru rynku wykorzystywano do finansowania dalszej działalności tych organów w zakresie nadzoru rynku.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Prowadzi się skuteczną współpracę i wymianę informacji między organami nadzoru rynku z państw członkowskich, między różnymi organami w poszczególnych państwach członkowskich oraz między organami nadzoru rynku a Komisją.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący udziela wszelkich informacji, które organ wnioskujący uznaje za istotne do celów ustalenia, czy dany produkt jest niezgodny z wymogami, oraz zapewnienia usunięcie danej niezgodności.

1.  Na należycie uzasadniony wniosek organu wnioskującego organ współpracujący udziela organowi wnioskującemu niezwłocznie, a w każdym razie w terminie 30 dni, wszelkich informacji, które organ wnioskujący uznaje za istotne do celów ustalenia, czy dany produkt jest niezgodny z wymogami, oraz zapewnienia usunięcie danej niezgodności.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organ współpracujący przeprowadza odpowiednie dochodzenia lub podejmuje wszelkie inne środki odpowiednie do celów zgromadzenia wymaganych informacji. W razie potrzeby inne organy nadzoru rynku udzielają pomocy w przeprowadzeniu tych dochodzeń.

2.  Organ współpracujący przeprowadza odpowiednie dochodzenia lub podejmuje wszelkie inne środki odpowiednie do celów zgromadzenia wymaganych informacji. W razie potrzeby inne organy nadzoru rynku udzielają pomocy w przeprowadzeniu tych dochodzeń. Organ współpracujący informuje organ wnioskujący o działaniach podjętych w odniesieniu do jego wniosku.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Przekazując informacje organowi wnioskującemu zgodnie z ust. 1, organ współpracujący przestrzega zasady poufności w celu ochrony tajemnicy zawodowej i handlowej lub ochrony danych osobowych zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Organ współpracujący odpowiada na wniosek, o którym mowa w ust. 1, z zastosowaniem procedury i z zachowaniem terminów określonych przez Komisję w ust. 5.

skreśla się

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w których określa terminy, standardowe formularze i dalsze szczegółowe informacje dotyczące procedury, z której należy korzystać przy sporządzaniu wniosków o udzielenie informacji określonych w ust. 1 i odpowiadaniu na takie wnioski. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 63.

skreśla się

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący niezwłocznie wprowadza wszelkie niezbędne środki egzekwowania, korzystając z uprawnień powierzonych mu na mocy niniejszego rozporządzenia, aby usunąć dany przypadek niezgodności.

1.  W przypadku, gdy usunięcie niezgodności w odniesieniu do produktu wymaga zastosowania środków w ramach jurysdykcji innego państwa członkowskiego, organ wnioskujący może złożyć należycie uzasadniony wniosek do organu współpracującego w tym państwie członkowskim o podjęcie środków egzekwowania. W takim przypadku organ współpracujący niezwłocznie wprowadza wszelkie niezbędne środki egzekwowania, korzystając z uprawnień powierzonych mu na mocy niniejszego rozporządzenia, aby usunąć dany przypadek niezgodności, wykonując uprawnienia określone w art. 14 oraz z wszelkie dodatkowe uprawnienia przyznane mu na mocy prawa krajowego, w tym uprawnienie do nakładania kar.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organ współpracujący regularnie i bez zbędnej zwłoki informuje organ wnioskujący o wprowadzonych lub planowanych środkach, o których mowa w ust. 2, i konsultuje się z nim w tym zakresie.

Organ współpracujący informuje organ wnioskujący o wprowadzonych lub planowanych środkach, o których mowa w ust. 2. Organ współpracujący może skonsultować się z organem wnioskującym w sprawie tych środków, jeżeli uzna to za konieczne.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organ współpracujący niezwłocznie informuje organ wnioskujący, organy nadzoru rynku innych państw członkowskich i Komisję o wprowadzonych przez siebie środkach i o wpływie, jaki wywierają na dany przypadek niezgodności. Powiadomienie wystosowuje się za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 34, i zawiera ono przynajmniej informacje na temat tego, czy:

Organ współpracujący informuje organ wnioskujący, organy nadzoru rynku innych państw członkowskich i Komisję o wprowadzonych przez siebie środkach i o wpływie, jaki wywierają na dany przypadek niezgodności. Powiadomienie wystosowuje się za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 34.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nałożono środki tymczasowe;

skreśla się

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wyeliminowano dany przypadek niezgodności;

skreśla się

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nałożono kary oraz, w stosownych przypadkach, informacje na temat tego, jakie kary nałożono;

skreśla się

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wdrożono inne środki wprowadzone przez organ współpracujący lub podmiot gospodarczy.

skreśla się

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Organ współpracujący odpowiada na wniosek, o którym mowa w ust. 1, z zastosowaniem procedury i z zachowaniem terminów określonych przez Komisję w ust. 5.

skreśla się

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w których określa terminy, standardowe formularze i dalsze szczegółowe informacje dotyczące procedur, z których należy korzystać przy sporządzaniu wniosków o zastosowanie środków egzekwowania określonych w ust. 1 i odpowiadaniu na takie wnioski. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 63.

skreśla się

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku wniosków o wzajemną pomoc, o których mowa w art. 22 lub 23, organ wnioskujący udziela informacji wystarczających do tego, by umożliwić organowi współpracującemu ustosunkowanie się do wniosku, w tym przekazuje wszelkie dowody możliwe do uzyskania wyłącznie w państwie członkowskim organu wnioskującego.

1.  W przypadku wniosków o wzajemną pomoc, o których mowa w art. 22 lub 23, organ wnioskujący udziela wszelkich dostępnych informacji, by umożliwić organowi współpracującemu ustosunkowanie się do wniosku, w tym przekazuje wszelkie dowody możliwe do uzyskania wyłącznie w państwie członkowskim organu wnioskującego.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organ wnioskujący przesyła wnioski o wzajemną pomoc, o których mowa w art. 22 lub 23, do jednolitego urzędu łącznikowego państwa członkowskiego organu współpracującego, jak również do jednolitego urzędu łącznikowego państwa członkowskiego organu wnioskującego do celów informacyjnych. Jednolity urząd łącznikowy państwa członkowskiego organu współpracującego bez zbędnej zwłoki przekazuje wnioski odpowiedniemu właściwemu organowi.

2.  Organ wnioskujący przesyła wnioski o wzajemną pomoc, o których mowa w art. 22 lub 23, do jednolitych urzędów łącznikowych zarówno państwa członkowskiego organu współpracującego, jak i państwa członkowskiego organu wnioskującego do celów informacyjnych.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Produkty uznane za niezgodne na podstawie decyzji organu nadzoru rynku w jednym państwie członkowskim zostają uznane za niezgodne przez organy nadzoru rynku w innym państwie członkowskim, chyba że podmioty gospodarcze są w stanie przedstawić dowody na to, że tak nie jest.

3.  Nie naruszając żadnej unijnej procedury ochronnej zgodnie z obowiązującym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, produkty uznane za niezgodne na podstawie decyzji organu nadzoru rynku w jednym państwie członkowskim zostają uznane za niezgodne przez organy nadzoru rynku w innym państwie członkowskim, chyba że odpowiedni organ nadzoru rynku w innym państwie członkowskim posiada wyraźne dowody na to, że tak nie jest, uzyskane w drodze własnego postępowania lub dostarczone przez podmiot gospodarczy. Sieć powołana na mocy art. 31 bezzwłocznie omawia rozbieżne interpretacje różnych państw członkowskich w odniesieniu do tego samego produktu.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli organy celne w pierwszym punkcie wprowadzenia mają powody, aby podejrzewać, że produkty podlegające unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu, które podlegają czasowemu składowaniu albo zostały objęte procedurą celną inną niż dopuszczenie do obrotu, stwarzają zagrożenie, wówczas takie organy przekazują wszystkie stosowne informacje właściwemu urzędowi celnemu przeznaczenia.

Jeżeli organy celne w pierwszym punkcie wprowadzenia mają powody, aby podejrzewać, że produkty podlegające unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu, które podlegają czasowemu składowaniu albo zostały objęte procedurą celną inną niż dopuszczenie do obrotu, są niezgodne z mającym zastosowanie prawodawstwem Unii lub stwarzają zagrożenie, wówczas takie organy przekazują wszystkie stosowne informacje właściwemu urzędowi celnemu przeznaczenia.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Jeżeli organy celne jednego państwa członkowskiego mają powody, aby podejrzewać, że potencjalnie niezgodny produkt może zostać wprowadzony do obrotu w Unii w innym państwie członkowskim, bezzwłocznie przesyłają wszelkie istotne informacje do właściwych organów celnych innych państw członkowskich.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 31 marca każdego roku państwa członkowskie przedstawiają Komisji dane statystyczne obejmujące kontrole, jakie w poprzednim roku kalendarzowym organy wyznaczone na podstawie ust. 1 przeprowadziły w odniesieniu do produktów podlegających unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu, w tym dane obejmujące:

Do dnia 31 marca każdego roku państwa członkowskie przedstawiają Komisji szczegółowe dane statystyczne obejmujące kontrole, jakie w poprzednim roku kalendarzowym organy wyznaczone na podstawie ust. 1 przeprowadziły w odniesieniu do produktów podlegających unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu, w tym dane obejmujące:

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 7 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  liczbę interwencji w ramach kontroli takich produktów, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

a)  liczbę i rodzaj interwencji w ramach kontroli takich produktów, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 7 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  właściwości każdego produktu uznanego za niezgodny.

d)  rodzaj i właściwości każdego produktu uznanego za niezgodny.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 30 czerwca każdego roku Komisja sporządza sprawozdanie zawierające informacje przedstawione przez państwa członkowskie za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie zostaje opublikowane w systemie, o którym mowa w art. 34.

Do dnia 30 czerwca każdego roku Komisja sporządza sprawozdanie zawierające informacje przedstawione przez państwa członkowskie za poprzedni rok kalendarzowy, w tym analizę operacji celnych i procedur egzekwowania prawa obowiązujących w państwach członkowskich. Sprawozdanie zostaje opublikowane w systemie, o którym mowa w art. 34.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  W przypadku otrzymania informacji o poważnym zagrożeniu stwarzanym w państwie członkowskim przez produkty podlegające unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu przywożone z państwa trzeciego Komisja zaleca danemu państwu członkowskiemu wprowadzenie odpowiednich środków nadzoru rynku.

8.  W przypadku otrzymania informacji o poważnym zagrożeniu stwarzanym w państwie członkowskim przez produkty podlegające unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu przywożone z państwa trzeciego Komisja zwraca się do danego państwa członkowskiego o podjęcie odpowiednich środków nadzoru rynku.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Aby zapewnić spójne egzekwowanie unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, wzmocnić kontrole produktów wprowadzanych na rynek unijny oraz zapewnić skuteczny i jednolity poziom takich kontroli, Komisja, należycie uwzględniając uwagi sieci ustanowionej na mocy art. 31, przyjmuje zgodnie z art. 62a akty delegowane określające wspólne cele, poziomy odniesienia i techniki kontroli na podstawie wspólnej analizy ryzyka na poziomie unijnym.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  tożsamość i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji dotyczących zgodności danego produktu z przepisami nie zostały podane ani nie można ich ustalić zgodnie z art. 4 ust. 5;

d)  nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz dane kontaktowe, w tym adres pocztowy oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji dotyczących zgodności danego produktu z przepisami nie zostały podane ani nie można ich ustalić zgodnie z art. 4 ust. 5;

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  produkt jest podrobiony i podlega procedurom zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 608/2013;

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  z innych względów istnieją przesłanki, by przypuszczać, że produkt nie będzie zgodny z wymogami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym, które ma do niego zastosowanie w chwili wprowadzenia do obrotu, lub że produkt będzie stwarzać poważne zagrożenie.

e)  z innych względów, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do tego, by przypuszczać, że produkt nie jest zgodny z wymogami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym, które ma do niego zastosowanie w chwili wprowadzenia do obrotu, lub że produkt stwarza poważne zagrożenie.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli organy nadzoru rynku mają powody sądzić, że produkt nie będzie zgodny z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym mającym do niego zastosowanie lub będzie stwarzać poważne zagrożenie, wymagają one od organów wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1, by zawiesiły proces dopuszczenia do obrotu w odniesieniu do tego produktu.

3.  Jeżeli organy nadzoru rynku mają uzasadnione podstawy, by sądzić, że produkt nie będzie zgodny z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym mającym do niego zastosowanie lub będzie stwarzać poważne zagrożenie, wymagają one od organów wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1, by zawiesiły proces dopuszczenia do obrotu w odniesieniu do tego produktu.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Organy nadzoru rynku i organy celne prowadzą wymianę informacji na temat statusów upoważnionych przedsiębiorców oraz ich historii zgodności w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów.

3.  Organy nadzoru rynku i organy celne prowadzą wymianę informacji na temat statusów upoważnionych przedsiębiorców oraz ich historii zgodności w odniesieniu do unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego i bezpieczeństwa produktów. W stosownych przypadkach wymieniane informacje przekazywane są również Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku zidentyfikowania w toku kontroli opisanej w ust. 2 akapit drugi jakiejkolwiek niezgodności organy nadzoru rynku zawieszają uprzywilejowane traktowanie, o którym mowa w ust. 1 i w ust. 2 akapit pierwszy, a także wprowadzają szczegółowe informacje o niezgodności do systemu, o którym mowa w art. 34.

4.  W przypadku zidentyfikowania w toku kontroli opisanej w ust. 2 akapit drugi jakiejkolwiek niezgodności organy nadzoru rynku zawieszają uprzywilejowane traktowanie, o którym mowa w ust. 1 i w ust. 2 akapit pierwszy. Informują właściwe organy celne o zidentyfikowanej niezgodności, a także wprowadzają szczegółowe informacje o niezgodności do systemu, o którym mowa w art. 34.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Celem sieci jest pełnienie funkcji platformy służącej zorganizowanej współpracy między organami państw członkowskich i Komisją oraz optymalizacja praktyk w dziedzinie nadzoru rynku w Unii z myślą o poprawie skuteczności tego nadzoru.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Sieć składa się z unijnego zarządu ds. zgodności produktów, grup ds. koordynacji administracyjnej oraz sekretariatu.

1.  W skład sieci wchodzi po jednym przedstawicielu każdego jednolitego urzędu łącznikowego, o którym mowa w art. 11, dwóch przedstawicieli Komisji i ich odpowiedni zastępcy, a także grupy ds. koordynacji administracyjnej oraz sekretariat.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W skład unijnego zarządu ds. zgodności produktów wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego jednolitego urzędu łącznikowego, o którym mowa w art. 11, oraz dwóch przedstawicieli z Komisji i ich odpowiedni zastępcy.

skreśla się

Uzasadnienie

Struktura unijnej sieci ds. zgodności produktów została zreorganizowana w celu zapewnienia bardziej dynamicznej interakcji między różnymi podmiotami w ramach sieci. Aby zacieśnić współpracę między organami nadzoru rynku a Komisją, przewidziano nowe wspólne zadania i kompetencje dla sieci i dla Komisji.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja ustanawia odrębne lub wspólne grupy ds. koordynacji administracyjnej dla wszystkich instrumentów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, którego wykaz zamieszczono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Każda grupa ds. koordynacji administracyjnej składa się z przedstawicieli właściwych krajowych organów nadzoru rynku oraz – w razie potrzeby – z przedstawicieli jednolitych urzędów łącznikowych oraz przedstawicieli właściwych stowarzyszeń przedsiębiorców i organizacji konsumenckich.

3.  Komisja ustanawia odrębne lub wspólne grupy ds. koordynacji administracyjnej dla wszystkich instrumentów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, którego wykaz zamieszczono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Każda grupa ds. koordynacji administracyjnej składa się z przedstawicieli właściwych krajowych organów nadzoru rynku oraz – w razie potrzeby – z przedstawicieli jednolitych urzędów łącznikowych oraz przedstawicieli właściwych stowarzyszeń przedsiębiorców i organizacji konsumenckich. Komisja organizuje posiedzenia grup ds. koordynacji administracyjnej i uczestniczy w nich w charakterze obserwatora.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Grupy ds. koordynacji administracyjnej reprezentowane są na posiedzeniach sieci w zależności od konkretnej wiedzy i doświadczenia wymaganych w odniesieniu do danej sprawy.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W skład sekretariatu wchodzą służby Komisji.

4.  W skład sekretariatu wchodzą służby Komisji. Sekretariat organizuje posiedzenia sieci i zapewnia jej wsparcie techniczne i logistyczne.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja może brać udział w posiedzeniach grup ds. koordynacji administracyjnej.

skreśla się

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Posiedzenia sieci odbywają się w regularnych odstępach czasu oraz, w razie konieczności, na odpowiednio uzasadniony wniosek Komisji lub państwa członkowskiego.

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b.  Sieć może utworzyć stałe lub tymczasowe podgrupy zajmujące się konkretnymi sprawami i zadaniami.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5c.  Sieć dokłada wszelkich starań, aby podejmować decyzje w drodze konsensusu. Jeżeli nie można osiągnąć konsensusu, sieć przyjmuje swoje stanowisko zwykłą większością głosów swoich członków.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5d.  Sieć może zapraszać ekspertów i inne osoby trzecie, w tym organizacje reprezentujące interesy przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw, konsumentów, laboratoriów i jednostek oceniających zgodność na szczeblu Unii, do udziału w posiedzeniach w charakterze obserwatorów lub do przedstawienia swojego stanowiska na piśmie.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 5 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5e.  Posiedzenia członków sieci, a także grup ds. koordynacji administracyjnej, są prowadzone w sposób jawny.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Zadania sieci są następujące:

 

a) przyjmowanie dwuletniego programu prac, określającego między innymi priorytety dotyczące wspólnych działań w zakresie nadzoru rynku, w tym wspólne działania w zakresie nadzoru rynku online, a także priorytetowe obszary lub kategorie produktów;

 

b) przyjmowanie regulaminu wewnętrznego na własne potrzeby i w odniesieniu do funkcjonowania grup ds. koordynacji administracyjnej;

 

c) regularne przeglądy i omawianie metodologii ogólnej oceny ryzyka w celu zapewnienia jednolitości jej stosowania;

 

d) przygotowywanie wytycznych sektorowych w celu kontroli cech produktów będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia;

 

e) omawianie jednolitych warunków przeprowadzania kontroli, kryteriów określania częstotliwości kontroli lub wielkości próbek do kontroli w odniesieniu do niektórych produktów, o których mowa w art. 15 ust. 1, zgodnie z priorytetami określonymi w ust. -1 lit. a), a także wspólnych celów, poziomów odniesienia i technik kontroli produktów wprowadzanych na rynek Unii na podstawie art. 26 ust. 8a;

 

f) ułatwianie wymiany informacji na temat produktów niezgodnych z przepisami, najnowszych postępów naukowych, nowych technologii, występujących zagrożeń oraz innych aspektów mających znaczenie dla działalności kontrolnej i wdrażanie krajowych strategii i działań w zakresie nadzoru rynku;

 

g) zapewnianie koordynacji i monitorowania grup ds. koordynacji administracyjnej i prowadzonych przez nie działań;

 

h) wsparcie, na wniosek państwa członkowskiego, przy sporządzaniu i wdrażaniu protokołów ustaleń, o których mowa w art. 8;

 

i) ułatwianie skutecznego funkcjonowania systemu oceny wzajemnej między organami nadzoru rynku a Komisją, o którym mowa w art. 12b, oraz analiza i monitorowanie wyników tych ocen;

 

j) analizowanie sporów między organami nadzoru rynku w odniesieniu do stosowania niniejszego rozporządzenia, badanie wszelkich innych kwestii z nim związanych oraz przyjmowanie wytycznych, zaleceń i najlepszych praktyk, aby zachęcać do spójnego stosowania i jednolitej interpretacji niniejszego rozporządzenia, w tym przez opracowanie wspólnej metodologii określania i ustalania kar;

 

k) omawianie sposobów zapewniania odpowiedniego finansowania i odzyskiwania kosztów nadzoru rynku w Unii i proponowanie finansowania działań przewidzianych w art. 36;

 

l) promowanie i ułatwianie współpracy z innymi właściwymi sieciami i grupami, w szczególności z Unijnym Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków, z myślą o zbadaniu możliwości wykorzystywania nowych technologii, zwłaszcza łańcucha bloków, na potrzeby nadzoru rynku i identyfikowalności produktów;

 

m) doradzanie Komisji i wspieranie jej w kwestiach związanych z dalszym rozwojem systemu RAPEX i ICSMS.

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przyjmowanie programu prac sieci w oparciu o wniosek sekretariatu i monitorowanie jego wykonania;

a)  monitorowanie wykonania programu prac sieci i informowanie sieci o wynikach tego monitorowania;

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  organizowanie współpracy oraz skutecznej wymiany informacji i najlepszych praktyk między organami nadzoru rynku;

f)  organizowanie współpracy oraz skutecznej wymiany informacji i najlepszych praktyk między organami nadzoru rynku oraz z organami celnymi;

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  ułatwianie organizacji wspólnych projektów z zakresu nadzoru rynku i wspólnych projektów badawczych, w tym wspólnych projektów dotyczących produktów sprzedawanych przez internet;

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  ułatwianie organizacji wspólnych programów szkoleniowych i wymiany pracowników między organami nadzoru rynku oraz – w razie potrzeby – z organami nadzoru rynku państw trzecich lub organizacjami międzynarodowymi;

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  organizowanie wzajemnych ocen, wspólnych programów szkoleniowych i ułatwianie wymiany pracowników między organami nadzoru rynku oraz – w razie potrzeby – z organami nadzoru rynku państw trzecich lub organizacjami międzynarodowymi;

skreśla się

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  badanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek unijnego zarządu ds. zgodności produktów, wszelkich kwestii odnoszących się do stosowania niniejszego rozporządzenia oraz wydawanie wytycznych, zaleceń i najlepszych praktyk, aby zachęcać do spójnego stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym w drodze ustanowienia norm dotyczących kar minimalnych.

skreśla się

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ma)  ułatwianie współpracy między organami nadzoru rynku, organami celnymi oraz – w razie potrzeby – z organami nadzoru rynku państw trzecich lub organizacjami międzynarodowymi w ramach postępowań dotyczących zgodności produktów oferowanych do sprzedaży online użytkownikom końcowym w Unii.

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zadania unijnego zarządu ds. zgodności produktów są następujące:

skreśla się

a)  określanie priorytetów w odniesieniu do wspólnych działań w zakresie nadzoru rynku;

 

b)  zapewnianie koordynacji i monitorowania grup ds. koordynacji administracyjnej i prowadzonych przez nie działań;

 

c)  wsparcie przy sporządzaniu i wdrażaniu protokołów ustaleń, o których mowa w art. 8;

 

d)  przyjmowanie regulaminu wewnętrznego na własne potrzeby i w odniesieniu do funkcjonowania grup ds. koordynacji administracyjnej.

 

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja opracowuje i obsługuje system informacyjny i komunikacyjny służący do gromadzenia i przechowywania w zorganizowanej formie informacji dotyczących kwestii związanych z egzekwowaniem prawodawstwa harmonizacyjnego Unii. Dostęp do przedmiotowego systemu mają Komisja, jednolite urzędy łącznikowe oraz organy wyznaczone zgodnie z art. 26 ust. 1.

1.  Komisja opracowuje i obsługuje system informacyjny i komunikacyjny służący do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania w zorganizowanej formie informacji dotyczących kwestii związanych z egzekwowaniem prawodawstwa harmonizacyjnego Unii w celu udostępniania tych danych państwom członkowskim oraz umożliwienia Komisji monitorowania działań w obszarze nadzoru rynku.

 

System posiada publiczny interfejs zawierający kluczowe informacje dostępne we wszystkich językach UE, aby informować użytkowników końcowych o wynikach działań w zakresie nadzoru rynku.

 

Dostęp do przedmiotowego systemu mają Komisja, jednolite urzędy łącznikowe, organy nadzoru rynku oraz organy wyznaczone zgodnie z art. 26 ust. 1.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  krajowa strategia nadzoru rynku opracowana przez ich państwo członkowskie zgodnie z art. 13.

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszelkie zawarte przez te organy umowy o współpracy zgodnie z art. 7;

skreśla się

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  System informacyjny umożliwia transmisję plików między organami nadzoru rynku i stanowi preferowany instrument do składania wniosków o udzielenie informacji, o których mowa w art. 22.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja może wymieniać informacje poufne związane z nadzorem rynku z organami regulacyjnymi państw trzecich lub organizacjami międzynarodowymi, w przypadku gdy zawarła ona z tymi organami lub organizacjami porozumienia o zachowaniu poufności na zasadzie wzajemności.

1.  W celu poprawy skuteczności nadzoru rynku w Unii Komisja może wymieniać informacje poufne związane z nadzorem rynku z organami regulacyjnymi państw trzecich lub organizacjami międzynarodowymi, w przypadku gdy zawarła ona z tymi organami lub organizacjami porozumienia o zachowaniu poufności na zasadzie wzajemności.

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja dopilnowuje, aby wszelka wymiana informacji, o której mowa w ust. 1, była zgodna z obowiązującym prawodawstwem unijnym.

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwo trzecie może uzyskać zezwolenie na podstawie ust. 3 wyłącznie w następstwie audytu przeprowadzonego w Unii, z którego wynika, że spełnione są następujące warunki:

5.  Państwo trzecie może uzyskać zezwolenie na podstawie ust. 3 wyłącznie w następstwie audytów przeprowadzonych w danym państwie trzecim oraz w Unii, z których wynika, że spełnione są następujące warunki:

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 5 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  państwo trzecie posiada skuteczny system weryfikacji zgodności produktów wwożonych do Unii;

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Komisja wycofuje zatwierdzenie udzielone na podstawie ust. 3, jeżeli okaże się, że produkty wprowadzane na rynek Unii w znaczącej liczbie przypadków nie są zgodne z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii.

9.  Komisja regularnie monitoruje prawidłowe funkcjonowanie zatwierdzenia i wycofuje zatwierdzenie udzielone na podstawie ust. 3, jeżeli okaże się, że produkty wprowadzane na rynek Unii w znaczącej liczbie przypadków nie są zgodne z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii. Komisja niezwłocznie informuje państwa członkowskie i zainteresowane państwo trzecie.

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz zmiany prawodawstwa harmonizacyjnego Unii

Zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2008

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Art. 15–29 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 nie mają zastosowania do prawodawstwa harmonizacyjnego Unii określonego w załączniku.

Skreśla się art. 15–29 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  sytuację finansową małych i średnich przedsiębiorstw;

skreśla się

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  charakter, wagę i okres trwania niezgodności, biorąc pod uwagę szkodę wyrządzoną użytkownikom końcowym;

b)  charakter, wagę i okres trwania niezgodności, biorąc pod uwagę szkodę wyrządzoną użytkownikom końcowym lub szkodę dla interesu publicznego chronionego odnośnym prawodawstwem harmonizacyjnym Unii;

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  sytuację finansową małych i średnich przedsiębiorstw;

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie w szczególności zapewniają możliwość nałożenia kar, jeżeli podmiot gospodarczy nie współpracuje lub odmawia współpracy podczas prowadzenia działań i kontroli z zakresu nadzoru rynku.

5.  Państwa członkowskie mogą nie stosować żadnych kar w przypadku drobnych formalnych naruszeń przepisów oraz w przypadku terminowego skorygowania niezgodności przez podmiot gospodarczy. Państwa członkowskie zapewniają jednak możliwość nałożenia kar, jeżeli podmiot gospodarczy nie współpracuje lub odmawia współpracy podczas prowadzenia działań i kontroli z zakresu nadzoru rynku.

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Państwa członkowskie dopilnowują, by kary finansowe nakładane z tytułu naruszeń prawodawstwa harmonizacyjnego Unii wykorzystywano do finansowania dalszych działań w zakresie nadzoru rynku.

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia [31 grudnia 2024 r.], a następnie co pięć lat, Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia pod kątem określonych w nim celów i przedstawia sprawozdanie z głównych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W sprawozdaniu ocenie poddaje się kwestię tego, czy osiągnięto cele niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do ograniczenia liczby produktów niezgodnych z wymogami na rynku Unii, do zapewnienia efektywnego i skutecznego egzekwowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii na obszarze Unii, usprawnienia współpracy między właściwymi organami i wzmocnienia kontroli produktów wprowadzanych na rynek Unii, z uwzględnieniem wpływu na działalność gospodarczą, a w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto w ocenie należy również ocenić skuteczność działań w zakresie nadzoru rynku, na rzecz których przeznacza się finansowanie unijne, w świetle wymogów określonych w strategiach politycznych i prawodawstwie Unii.

W sprawozdaniu ocenie poddaje się kwestię tego, czy osiągnięto cele niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do ograniczenia liczby produktów niezgodnych z wymogami na rynku Unii, do zapewnienia efektywnego i skutecznego egzekwowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii na obszarze Unii, usprawnienia współpracy między właściwymi organami i wzmocnienia kontroli produktów wprowadzanych na rynek Unii, z uwzględnieniem wpływu na działalność gospodarczą, a w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Ocenę przeprowadza się w szczególności z myślą o ocenie zakresu niniejszego rozporządzenia oraz skuteczności zawartych w nim przepisów w odniesieniu do internetu rzeczy i urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję, a także w świetle rozwoju technologicznego, gospodarczego i prawnego.

 

W ocenie należy również ocenić skuteczność działań w zakresie nadzoru rynku, na rzecz których przeznacza się finansowanie unijne, w świetle wymogów określonych w strategiach politycznych i prawodawstwie Unii, a także zbadać i zaproponować nowe rynkowe rozwiązania, które mogłyby skutecznie uzupełnić działania w zakresie nadzoru rynku.

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 62a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 12b ust. 6, art. 15 ust. 1b i art. 26 ust. 8a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 12b ust. 6, art. 15 ust. 1b i art. 26 ust. 8a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12b ust. 6, art. 15ust. 1b i art. 26 ust. 8a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym


UZASADNIENIE

Swobodny przepływ towarów jest najbardziej rozwiniętą spośród wszystkich czterech podstawowych wolności. Opiera się on na zaufaniu konsumentów: europejscy konsumenci musza wierzyć, że kupowane przez nich produkty są bezpieczne i zgodne z obowiązującymi normami niezależnie od tego, kto je wyprodukował oraz w którym państwie członkowskim i w jaki sposób (tradycyjny lub przez internet) można je kupić.

Ostatnie skandale, jak np. afera „Dieselgate”, pokazują, że produkty niebezpieczne i niespełniające obowiązujących norm są wciąż obecne na rynku UE, co podkreśla konieczność zapewnienia skuteczniejszego i bardziej skoordynowanego nadzoru rynku w Unii. Obecność na rynku produktów, które nie spełniają wymogów unijnych przepisów harmonizacyjnych, podważa zaufanie konsumentów do jakości, bezpieczeństwa i ekologiczności produktów obecnych na rynku, narażając na szwank sprawnie funkcjonujący jednolity rynek. Zagraża to konsumentom, stoi w sprzeczności z interesem publicznym i stawia przedsiębiorstwa, które przestrzegają przepisów, w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej.

Rosnąca ilość towarów przywożonych do UE, coraz większa złożoność łańcuchów wartości, większa liczba produktów będących w obrocie na jednolitym rynku, rozwój handlu elektronicznego, a także nowe technologie stwarzają nowe wyzwania dla organów nadzoru rynku państw członkowskich i dla instytucji UE. Istnieją jednoznaczne dowody na to, że tylko właściwy, skuteczny i skoordynowany nadzór rynku w UE mógłby odpowiedzieć na te wyzwania i zagwarantować, że do konsumentów trafiać będą wyłącznie produkty bezpieczne i zgodne z wymogami.

Generalnie sprawozdawca przyjmuje z dużym zadowoleniem przedstawiony przez Komisję nowy „pakiet towarowy”, w szczególności wniosek ustanawiający zasady i procedury dotyczące przestrzegania i egzekwowania unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

Mając na uwadze, że pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku z 2013 r. jest niestety wciąż blokowany w Radzie, Unia Europejska musi oprzeć się na skutecznych, zaktualizowanych ramach prawnych dotyczących nadzoru rynku i zgodności produktów z normami obowiązującymi na jednolitym rynku.

W tym kontekście przedstawiony projekt sprawozdania wspiera i wzmacnia zasadnicze przepisy wniosku Komisji i próbuje wyjaśnić szereg kwestii.

Głównym celem sprawozdawcy jest wprowadzenie bardziej zharmonizowanego europejskiego podejścia do nadzoru rynku oraz zapewnienie wyższego poziomu współpracy między krajowymi organami nadzoru rynku a innymi właściwymi organami.

1. Zagwarantowanie zgodności produktów z wymogami oraz zapewnienie równych szans dla podmiotów gospodarczych

Sprawozdawca jest przekonany, że wzmocnienie nadzoru rynkowego przyczyni się w znacznym stopniu do tego, aby na rynku UE dostępne były wyłącznie produkty bezpieczne i spełniające wymogi, a tym samym do usprawnienia funkcjonowania tego rynku. Powinno to być celem tego rozporządzenia.

Zdaniem sprawozdawcy skuteczny nadzór rynku w formie przedstawionej w niniejszym rozporządzeniu może mieć zasadnicze znaczenie dla ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, ale także dla bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony konsumentów, ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego.

Sprawozdawca uważa, że należy również zapewnić uczciwą konkurencję i równe szanse dla podmiotów gospodarczych. Uczciwi uczestnicy rynku, którzy dokładają ogromnych starań, aby spełnić wymogi unijne, ponoszą straty wynikające z produkcji lub przywozu towarów niebezpiecznych lub niezgodnych z obowiązującymi normami. Słaby nadzór rynku nie chroni uczciwych przedsiębiorstw i powoduje ryzyko likwidacji miejsc pracy. Organy nadzoru rynku powinny zatem upewnić się, że produkty niebezpieczne i produkty niespełniające obowiązujących norm będą identyfikowane i niedopuszczane do rynku lub wykluczane z niego. Leży to w interesie konsumentów oraz uczciwych producentów, importerów i dystrybutorów.

2. Wprowadzenie zharmonizowanego europejskiego podejścia do nadzoru rynku

•  Zacieśnianie współpracy między organami nadzoru państw członkowskich

W rozporządzeniu przewidziano zestaw uprawnień przysługujących organom nadzoru rynku, który określono, chcąc zapewnić skuteczne egzekwowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów na poziomie transgranicznym. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje egzekwowanie uprawnień organów nadzoru rynku, podkreśla jednak fakt, że środki te powinny być stosowane w sposób proporcjonalny i z zastosowaniem podejścia opartego na analizie ryzyka.

Jednym z najważniejszych celów sprawozdawcy jest zagwarantowanie, że te same zasady będą stosowane w ten sam sposób przez różne organy nadzoru rynku w różnych państwach członkowskich.

Sprawozdawca proponuje w związku z tym harmonizację metodologii i kryteriów oceny ryzyka oraz harmonizację kontroli, aby zapewnić równe warunki działania wszystkim podmiotom gospodarczym oraz uczciwą konkurencję na rynku.

Zharmonizowane podejście do nadzoru rynku idzie w parze z wprowadzeniem skutecznej wzajemnej oceny organów nadzoru rynku, tak aby odpowiednie przepisy były rygorystycznie i jednolicie wdrażane i egzekwowane w całej UE.

•  Nadanie europejskiego wymiaru unijnej sieci ds. zgodności produktów

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie unijnej sieci ds. zgodności produktów, mającej na celu wspieranie lepszej współpracy między organami nadzoru rynku, instytucjami europejskimi i podmiotami gospodarczymi. Jednak zdaniem sprawozdawcy różne podmioty w ramach tej sieci, zdefiniowane przez Komisję Europejską, nie współdziałają ze sobą w sposób wystarczający. W związku z tym sprawozdawca pragnie nadać prawdziwie europejski wymiar tej sieci i wzmocnić jej rolę, między innymi poprzez umożliwienie jej wspólnego określenia priorytetów dla wspólnych działań w zakresie nadzoru rynku, stworzenia jednolitych warunków kontroli w odniesieniu do niektórych produktów, a także ułatwienia wymiany informacji na temat produktów niezgodnych z przepisami.

3. Wzmocnienie środków mających na celu przeciwdziałanie nieprzestrzeganiu przepisów

•  Osoba odpowiedzialna za zgodność

Komisja wprowadza pojęcie „osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami”, której wyznaczenie stanowi warunek niezbędny udostępnienia produktów na rynku. Ma to na celu przede wszystkim egzekwowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów poprzez zapewnienie dobrych kontaktów między producentami lub ich wyznaczonymi przedstawicielami a organami nadzoru rynku oraz stworzenie uczciwych warunków handlowych na rynku Unii.

Sprawozdawca zdecydowanie popiera ten pomysł i proponuje rozszerzenie zakresu zadań osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami, tak aby obejmował on również samą zgodność. W związku z tym produkt może być udostępniany na rynku jedynie wówczas, jeżeli istnieje osoba odpowiedzialna za zgodność danego produktu z przepisami. Sprawozdawca rozszerza zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej za zgodność, powierzając jej zadanie nawiązania kontaktu z producentem w przypadku niezgodności z przepisami. Osoba odpowiedzialna za zgodność będzie musiała – z własnej inicjatywy lub na wniosek organu nadzoru rynku – podjąć działania w celu usunięcia wykrytych niezgodności.

•  Baza danych dotyczących zgodności

Sprawozdawca wprowadza również nowe pojęcie internetowej „bazy danych dotyczących zgodności”, zawierającej dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zgodność oraz deklarację zgodności UE producentów. Baza ta będzie uzupełniana przez producentów i inne podmioty gospodarcze oraz będzie dostępna nieodpłatnie dla organów nadzoru rynku i ogółu społeczeństwa w Unii Europejskiej. Korzyści płynące z takiej bazy danych są dwojakiego rodzaju: podmioty gospodarcze mogą zamieszczać deklaracje zgodności i inne istotne informacje w jednej bazie danych, a władze i obywatele zamiast poszukiwać informacji w różnych źródłach i na stronach internetowych podmiotów gospodarczych będą mieć dostęp do tych informacji w jednym miejscu.

•  Umowy o współpracy w zakresie zgodności i protokoły ustaleń

Komisja przewiduje możliwość zawarcia przez organ nadzoru rynku umowy o współpracy z podmiotem gospodarczym mającym siedzibę na podlegającym mu terytorium. Sprawozdawca sprzeciwia się zharmonizowanym przepisom dotyczącym umów o współpracy w zakresie zgodności. Zdaniem sprawozdawcy umowy te mogą stać w sprzeczności z wymogiem niezależności organów publicznych. Podmioty gospodarcze mają różne zadania, istnieje zatem wyraźne ryzyko konfliktu interesów w przypadku, gdy organ nadzoru rynku musi skontrolować produkt przedsiębiorstwa, któremu wcześniej udzielił porad. Ponadto zawarcie umowy o współpracy w zakresie zgodności odwróci uwagę organów nadzoru rynku od ich głównego zadania, którym jest zadbanie o to, by na rynek wprowadzano wyłącznie produkty zgodne z przepisami. Z tych samych powodów przeformułowano także przepisy dotyczące protokołów ustaleń zawarte w art. 8 wniosku Komisji.

4. Sprostanie nowym wyzwaniom: handel elektroniczny i internet rzeczy

Rozwój handlu elektronicznego stwarza pewne problemy z punktu widzenia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów oraz innych użytkowników końcowych przed niebezpiecznymi produktami nieżywnościowymi oraz produktami niezgodnymi z obowiązującymi wymogami. Organy nadzoru rynku mają wiele trudności ze śledzeniem produktów oferowanych do sprzedaży w internecie, z identyfikacją odpowiedzialnych podmiotów gospodarczych i z przeprowadzaniem ocen ryzyka bądź testów bezpieczeństwa ze względu na brak fizycznego dostępu do produktów. Komisja nie zajęła się tą kwestią w swoim wniosku. W oparciu o wytyczne Komisji w sprawie handlu elektronicznego sprawozdawca proponuje, aby każde państwo członkowskie zapewniło skuteczną organizację działań w zakresie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów sprzedawanych przez internet oraz dopilnowało, by odpowiednia liczba inspektorów w krajowych organach nadzoru rynku zajmowała się produktami sprzedawanymi w internecie.

Ponadto Komisja nie uwzględniła rozwoju internetu rzeczy i rosnącej liczby połączonych sieciowo urządzeń. Zdaniem sprawozdawcy unijne ramy regulacyjne powinny uwzględniać obecne ryzyko dla bezpieczeństwa, jakie stanowią urządzenia internetu rzeczy, które mogą zostać zhakowane na odległość, powodując nowe zagrożenia. W związku z tym z punktu widzenia sprawozdawcy niezmiernie ważna jest ocena nowych zagrożeń dla konsumentów związanych z produktami, które można podłączyć do internetu.


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie całkowitej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawcy. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania sprawozdawca otrzymał informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

ALIBABA

AMAZON

AMFORI

ANEC

ANIMA

APPLE

ASSOGIOCATTOLI

BEUC

BIC

BUSINESSEUROPE

CECE

CECED

CONFCOMMERCIO

CONFINDUSTRIA

DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE

DIGITAL EUROPE

E-BAY

EGMF - European Garden Machinery Industry Federation

ELECTRICAL SAFETY FIRST

EMOTA

EUROCOMMERCE

FEDERATION FRANCAISE DU COMMERCE ET DISTRIBUTION

FEDERUNACOMA

FESI – Federacja Europejskiej Branży Sprzętu Sportowego

GERMAN RETAIL FEDERATION – HDE

IBM

INDICAM

INDUSTRIALL

LIDL STIFTUNG

LVMH

MARKENVERBAND – NIEMIECKIE STOWARZYSZENIE WYTWÓRCÓW PRODUKTÓW MARKOWYCH

ORGALIME

PROSAFE

RINA Consulting

SCHNEIDER ELECTRIC

TIE - TOY INDUSTRIES OF EUROPE

UNIFAB - Union des fabricants

VDMA

 

KOMISJA EUROPEJSKA

STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO AUSTRII PRZY UNII EUROPEJSKIEJ

STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO NIEMIEC PRZY UNII EUROPEJSKIEJ

STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO DANII PRZY UNII EUROPEJSKIEJ

STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO FRANCJI PRZY UNII EUROPEJSKIEJ

WŁOSKA AGENCJA CELNA

WŁOSKIE MINISTERSTWO ROZWOJU GOSPODARCZEGO

STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO WŁOCH PRZY UNII EUROPEJSKIEJ

STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RUMUNII PRZY UNII EUROPEJSKIEJ

STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO SZWECJI PRZY UNII EUROPEJSKIEJ


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (12.7.2018)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (UE) nr 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 i (UE) 2017/1369 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, 2009/48/WE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE i 2014/90/UE

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Miroslav Mikolášik

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Bezpieczeństwo konsumentów i ochrona środowiska są kamieniami węgielnymi jednolitego rynku towarów, który jest jednym z największych osiągnięć Europy umożliwiającym swobodny przepływ towarów.

W całej UE istnieją wspólne zasady bezpieczeństwa i ochrony środowiska w celu ochrony obywateli przed zagrożeniem bezpieczeństwa, zanieczyszczeniami i szkodami środowiskowymi. Mimo to nadal zbyt wiele produktów sprzedawanych na rynku UE nie spełnia tych zasad przewidzianych w prawodawstwie UE. Istnienie produktów niezgodnych z wymogami naraża konsumentów na kontakt z potencjalnie niebezpiecznymi produktami, stanowi zagrożenie dla środowiska i powoduje zakłócenie konkurencji.

Omawiany wniosek dotyczący rozporządzenia jest częścią „pakietu towarowego”, który ma zaradzić pewnym niedociągnięciom, by jednolity rynek towarów funkcjonował lepiej. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ten wniosek dotyczący rozporządzenia, którego celem jest poprawa przestrzegania i egzekwowania unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego dotyczącego produktów. Sprawozdawca zwraca jednak uwagę na ograniczony zakres tego rozporządzenia, które ma zastosowanie jedynie do zharmonizowanych produktów wymienionych w załączniku. W odniesieniu do prawodawstwa określonego w załączniku, norma ogólna ma na celu uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka kolizji lub sprzeczności przepisów z normą szczególną mającą ten sam cel, charakter lub skutek w innych istniejących lub przyszłych przepisach unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

Sprawozdawca uznaje, że odpowiedzialność za egzekwowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii spoczywa na państwach członkowskich, które są ograniczone granicami swoich jurysdykcji. Dlatego też niezbędna jest koordynacja działań, by zadbać o spójne egzekwowanie przepisów w całej UE oraz skuteczne zwalczanie niezgodności.

Zgodność z prawodawstwem UE jest uważana za najlepszy sposób zapewnienia bezpieczeństwa produktów. Na przykład prawodawstwo UE w takich dziedzinach, jak zabawki i chemikalia, należy do najbardziej restrykcyjnych na świecie. Mimo to w UE codziennie sprzedaje się duże ilości niebezpiecznych i niezgodnych z przepisami produktów. Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym RAPEX za 2017 r. najbardziej niebezpieczne kategorie produktów w UE to: zabawki (29 %), pojazdy silnikowe (20 %), odzież, tekstylia i artykuły modowe (12 %), a najczęściej zgłaszanym zagrożeniem były obrażenia (28 %), a następnie zagrożenie chemiczne (22 %).

W celu poprawy obecnego stanu rzeczy konieczna jest ściślejsza współpraca między władzami a podmiotami gospodarczymi. Wiąże się to ze spójnością praktyk nadzoru rynku w całej UE i na jej granicach zewnętrznych w celu zadbania o taki sam wysoki poziom zgodności na całym obszarze. W tym kontekście sprawozdawca pozytywnie ocenia nałożenie obowiązków w zakresie wzajemnej pomocy i wprowadzenie prawnego domniemania, zgodnie z którym produkty uznane za niezgodne w jednym państwie członkowskim uznaje się za niezgodne w całej UE.

Sprawozdawca zgadza się, że wniosek powinien przyczynić się do poprawy współpracy w zakresie egzekwowania przepisów oraz do ich zgodności, nie nakładając przy tym nieproporcjonalnych lub nadmiernych obciążeń na organy państw członkowskich ani podmioty gospodarcze. W związku z powyższym wniosek nie powinien wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celów. Sprawozdawca przypomina, że należy pamiętać o obiektywnych możliwościach MŚP.

Aby zapewnić wiarygodność i spójność badań w ramach nadzoru rynku prowadzonych w Unii, Komisja proponuje wyznaczyć unijne ośrodki badawcze. Laboratoria wyznaczone jako unijne ośrodki badawcze powinny posiadać wiedzę fachową, wyposażenie, infrastrukturę i personel, aby standard wykonywanych przez nie zadań był jak najwyższy. Sprawozdawca zaleca zatem, by działały one również jako ośrodki wiedzy na temat zagrożeń i nowo powstałych zagrożeń (np. w związku ze szkodliwymi chemikaliami). Sprawozdawca pragnie zapewnić jednostce notyfikowanej lub każdemu innemu organowi oceny zgodności możliwość stania się unijnym ośrodkiem badawczym, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rozporządzenie ustanawia unijną sieć ds. zgodności produktów, której celem jest koordynowanie i ułatwianie wdrażania wspólnych działań państw członkowskich w zakresie egzekwowania przepisów. Ponadto sprawozdawca proponuje utworzenie ogólnoeuropejskiej zharmonizowanej bazy danych gromadzącej dane na temat wypadków i urazów, aby zapewnić spójność monitorowania w całej UE; baza ta służyłaby też jako narzędzie opracowywania nowych przepisów i norm w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, a także poprawy egzekwowania przepisów.

Sprawozdawca ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje fakt, że rozporządzenie przewiduje wzmocnione ramy kontroli produktów wprowadzanych na rynek unijny (prawie 30 % towarów w UE), ponieważ po wprowadzeniu produktów na rynek mogą one być przedmiotem swobodnego obrotu w całej Unii. Jednocześnie sprawozdawca podkreśla, jak ważne jest, by do produktów wprowadzanych na rynek unijny miały zastosowanie wymogi związane z ochroną środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz by na jednolity rynek wprowadzano wyłącznie produkty bezpieczne i zgodne z wymogami. Aby uniknąć wprowadzania na rynek Unii produktów niebezpiecznych lub niezgodnych z wymogami, służby celne prowadzą stosowne kontrole przed dopuszczeniem produktów do swobodnego obrotu. Zdaniem sprawozdawcy należy odpowiednio zająć się problematyką wybierania przez eksporterów z państw trzecich miejsc wprowadzenia towarów, w których kontrole są mniej systematyczne lub rygorystyczne, oraz zlikwidować luki w działaniu organów celnych.

Podsumowując – w proponowanych poprawkach sprawozdawca koncentruje się na wzmocnieniu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz uważa, że rozporządzenie w sprawie zgodności i egzekwowania przepisów pomoże stworzyć sprawiedliwszy wewnętrzny rynek towarów.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W celu zagwarantowania swobodnego przepływu produktów na terenie Unii konieczne jest zapewnienie, aby produkty spełniały wymogi zapewniające wysoki poziom ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona konsumentów, ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne. Rzetelne egzekwowanie powyższych wymogów jest niezbędne do prawidłowej ochrony tych interesów i do stworzenia warunków, w których może rozwijać się uczciwa konkurencja na unijnym rynku towarów. Wprowadzenie przepisów jest zatem niezbędne do zapewnienia wspomnianego egzekwowania przepisów na całym rynku wewnętrznym, w tym w przypadku produktów wprowadzanych do Unii z państw trzecich.

(1)  W celu zagwarantowania swobodnego przepływu produktów na terenie Unii konieczne jest zapewnienie, aby produkty spełniały wymogi zapewniające wysoki poziom ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona konsumentów, ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne. Rzetelne egzekwowanie powyższych wymogów jest niezbędne do prawidłowej ochrony tych interesów i do stworzenia warunków, w których może rozwijać się uczciwa konkurencja na unijnym rynku towarów. Wprowadzenie przepisów jest zatem niezbędne do zapewnienia wspomnianego egzekwowania przepisów na całym rynku wewnętrznym, w tym w przypadku produktów wprowadzanych do Unii z państw trzecich. Wymogi te powinny zapewniać właściwą równowagę między prostotą a skutecznością, aby ułatwić przestrzeganie prawa Unii przez podmioty gospodarcze oraz wzmocnić pozycję organów nadzoru rynku w działaniach związanych z egzekwowaniem przepisów. Wymogi niniejszego rozporządzenia oraz ich stosowanie zostały opracowane w taki sposób, aby priorytetowo traktować nadzór nad tymi produktami, które mogą stwarzać poważne zagrożenie.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Zakres niniejszego rozporządzenia powinien obejmować produkty podlegające prawodawstwu harmonizacyjnemu Unii wymienionemu w wykazie zawartym w załączniku. Prawodawstwo wymienione w wykazie zawartym w załączniku powinno objąć całe prawodawstwo harmonizacyjne Unii dotyczące wytworzonych produktów niebędących produktem żywnościowym, paszą, produktem leczniczym stosowanym u ludzi i do celów weterynaryjnych, żywym zwierzęciem i rośliną, produktem pochodzenia ludzkiego ani produktem uzyskanym z roślin lub zwierząt związanym bezpośrednio z ich przyszłą reprodukcją. Zapewni to jednolite ramy nadzoru rynku tych produktów na poziomie Unii. Co za tym idzie, należy wprowadzić zmiany do szeregu instrumentów prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów, a w szczególności należy usunąć odniesienia do określonych przepisów rozporządzenia (WE) nr 765/2008. Jeżeli w przyszłości przyjęte zostanie nowe prawodawstwo harmonizacyjne Unii, w przepisach tych będzie należało stwierdzić, czy niniejsze rozporządzenie również ma mieć zastosowanie do tych przepisów.

(5)  Zakres niniejszego rozporządzenia powinien obejmować produkty podlegające przepisom dyrektywy 2001/95/WE lub prawodawstwu harmonizacyjnemu Unii wymienionemu w wykazie zawartym w załączniku. Prawodawstwo wymienione w wykazie zawartym w załączniku powinno objąć całe prawodawstwo harmonizacyjne Unii dotyczące wytworzonych produktów niebędących produktem żywnościowym, paszą, produktem leczniczym stosowanym u ludzi i do celów weterynaryjnych, żywym zwierzęciem i rośliną, produktem pochodzenia ludzkiego ani produktem uzyskanym z roślin lub zwierząt związanym bezpośrednio z ich przyszłą reprodukcją. Zapewni to jednolite ramy nadzoru rynku tych produktów na poziomie Unii. Co za tym idzie, należy wprowadzić zmiany do szeregu instrumentów prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów, a w szczególności należy usunąć odniesienia do określonych przepisów rozporządzenia (WE) nr 765/2008. Jeżeli w przyszłości przyjęte zostanie nowe prawodawstwo harmonizacyjne Unii, w przepisach tych będzie należało stwierdzić, czy niniejsze rozporządzenie również ma mieć zastosowanie do tych przepisów.

Uzasadnienie

Dla skutecznej ochrony konsumenta istotne jest, by dyrektywa ta została włączona do prawodawstwa. Wiele produktów objętych tą dyrektywą, takich jak zabawki, jest szczególnie ważnych dla ogółu społeczeństwa i powinno podlegać ochronie.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Bezpieczeństwo konsumentów w znacznej mierze zależy od aktywnego egzekwowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów, w którym przewidziano wymogi bezpieczeństwa. Należy zatem wzmocnić środki egzekwowania. Środki te należy stale doskonalić, a ich skuteczność powinna stale rosnąć, aby możliwe było sprostanie obecnym wyzwaniom rynku globalnego i coraz bardziej złożonego łańcucha dostaw.

(7)  Bezpieczeństwo konsumentów w znacznej mierze zależy od aktywnego egzekwowania prawodawstwa Unii dotyczącego produktów, w którym przewidziano wymogi bezpieczeństwa. Należy zatem wzmocnić środki egzekwowania, w tym w odniesieniu do produktów, które są oferowane do sprzedaży przez internet użytkownikom końcowym w Unii. Środki te należy stale doskonalić, a ich skuteczność powinna stale rosnąć, aby możliwe było sprostanie obecnym wyzwaniom rynku globalnego i coraz bardziej złożonego łańcucha dostaw.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Szczególną uwagę należy poświęcić internetowi rzeczy i rosnącej liczbie urządzeń opartych na sztucznej inteligencji, biorąc pod uwagę, że konsumenci coraz częściej używają w codziennym życiu urządzeń podłączonych do sieci, nie znając zagrożeń bezpieczeństwa, które te urządzenia mogą stwarzać, i zagrożeń wynikających z nawiązywania zdalnych połączeń. Ramy regulacyjne Unii powinny zatem obejmować te kwestie, aby zapewnić lepszą ochronę konsumentów.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Odpowiedzialność za egzekwowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii powinna spoczywać na państwach członkowskich, a na ich organach nadzoru rynku powinien spoczywać obowiązek zapewnienia, by prawodawstwo to było w pełni przestrzegane. W związku z tym państwa członkowskie powinny ustanowić systematyczne podejścia pozwalające zapewnić skuteczność nadzorowania rynku i innych działań w zakresie egzekwowania przepisów.

(9)  Odpowiedzialność za egzekwowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii powinna spoczywać na państwach członkowskich, a na ich organach nadzoru rynku powinien spoczywać obowiązek zapewnienia, by prawodawstwo to było w pełni przestrzegane. W związku z tym państwa członkowskie powinny ustanowić systematyczne podejścia pozwalające zapewnić skuteczność nadzorowania rynku i innych działań w zakresie egzekwowania przepisów, pod warunkiem monitorowania przez Komisję właściwego egzekwowania unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Bardziej sprawiedliwy jednolity rynek powinien zapewniać równe warunki konkurencji wszystkim podmiotom gospodarczym oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Do tego celu należy skuteczniej egzekwować prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczące produktów. Dobra współpraca między producentami a organami nadzoru rynku jest najważniejszym elementem umożliwiającym natychmiastową interwencję i natychmiastowe podjęcie działań naprawczych w stosunku do produktu. Ważne jest posiadanie osoby wyznaczonej do kontaktów mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, aby organy nadzoru rynku miały do kogo kierować pytania dotyczące zgodności produktu z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii. Osoba odpowiedzialna za udzielanie takich informacji dotyczących zgodności z przepisami powinna być producentem, importerem lub inną osobą wyznaczoną przez producenta w tym celu, np. innym podmiotem gospodarczym. Rola osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia organom nadzoru rynku rozmówcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii oraz dla terminowego wykonywania konkretnych zadań, aby zapewnić zgodność produktów z wymogami prawodawstwa harmonizacyjnego Unii z korzyścią dla konsumentów, pracowników i przedsiębiorstw na terenie Unii. Przepisy niniejszego rozporządzenia nakładające wymóg posiadania osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii nie powinny mieć zastosowania w przypadku, gdy wymogi szczegółowe ustanowione w określonych instrumentach prawnych dotyczących produktów przyniosą ten sam skutek, mianowicie w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, art. 15 rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz art. 15 rozporządzenia (UE) 2017/746.

(14)  Bardziej sprawiedliwy jednolity rynek powinien zapewniać równe warunki konkurencji wszystkim podmiotom gospodarczym oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Do tego celu należy skuteczniej egzekwować prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczące produktów. Dobra współpraca między producentami, dystrybutorami, hurtownikami i detalistami a organami nadzoru rynku jest najważniejszym elementem umożliwiającym natychmiastową interwencję i natychmiastowe podjęcie działań naprawczych w stosunku do produktu. Ważne jest posiadanie osoby wyznaczonej do kontaktów mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, aby organy nadzoru rynku miały do kogo kierować pytania dotyczące zgodności produktu z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii. Osobą odpowiedzialną za udzielanie takich informacji dotyczących zgodności z przepisami powinien być producent lub jego upoważniony przedstawiciel wyznaczony w tym celu. Jeżeli producent nie ma siedziby w Unii i nie ma upoważnionego przedstawiciela, osobą odpowiedzialną za udzielanie takich informacji dotyczących zgodności z przepisami powinien być importer lub dystrybutor. Rola osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia organom nadzoru rynku rozmówcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii oraz dla terminowego wykonywania konkretnych zadań, aby zapewnić zgodność produktów z wymogami prawodawstwa harmonizacyjnego Unii z korzyścią dla konsumentów, pracowników i przedsiębiorstw na terenie Unii. Przepisy niniejszego rozporządzenia nakładające wymóg posiadania osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii nie powinny mieć zastosowania w przypadku, gdy wymogi szczegółowe ustanowione w określonych instrumentach prawnych dotyczących produktów przyniosą ten sam skutek, mianowicie w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, art. 15 rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz art. 15 rozporządzenia (UE) 2017/746.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Działania w zakresie nadzoru rynku powinny być dogłębne i skuteczne, aby zapewnić odpowiednie stosowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów. Biorąc pod uwagę, że kontrole mogą stanowić obciążenie dla podmiotów gospodarczych, organy nadzoru rynku powinny organizować i przeprowadzać działania kontrolne, uwzględniając interesy podmiotów i ograniczając wspomniane obciążenie do minimum koniecznego do przeprowadzania efektywnych i skutecznych kontroli. Co więcej, właściwe organy państwa członkowskiego powinny przeprowadzać działania w zakresie nadzoru rynku z taką samą dbałością niezależnie od tego, czy niezgodność danego produktu dotyczy terytorium tego państwa członkowskiego lub czy niezgodność prawdopodobnie będzie mieć wpływ na rynek innego państwa członkowskiego.

(18)  Działania w zakresie nadzoru rynku powinny być dogłębne i skuteczne, aby zapewnić odpowiednie stosowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów. Biorąc pod uwagę, że kontrole mogą stanowić obciążenie dla podmiotów gospodarczych, organy nadzoru rynku powinny organizować i przeprowadzać działania kontrolne, uwzględniając interesy tych podmiotów gospodarczych i ograniczając wspomniane obciążenie do minimum koniecznego do przeprowadzania efektywnych i skutecznych kontroli. Co więcej, właściwe organy państwa członkowskiego powinny przeprowadzać działania w zakresie nadzoru rynku z taką samą dbałością niezależnie od tego, czy niezgodność danego produktu dotyczy terytorium tego państwa członkowskiego lub czy niezgodność prawdopodobnie będzie mieć wpływ na rynek innego państwa członkowskiego. Należy określić jednolite warunki prowadzenia działań kontrolnych przez organy nadzoru w sytuacji, gdy produkt stanowi znane lub nowo powstałe zagrożenie.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Organy nadzoru rynku powinny mieć możliwość doradzania w zakresie opakowań i nakazywania zmian, jeżeli uznają, że sytuacja jest sprzeczna z prawodawstwem Unii.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Aby zapewnić wiarygodność i spójność prowadzonych w Unii badań w ramach nadzoru rynku, Komisja powinna wyznaczyć unijne obiekty badawcze. Co więcej, należy opracować bardziej kompleksowy system informacyjny na potrzeby wymiany wyników badań w Unii, aby uniknąć zbędnego powielania i aby zapewnić większą spójność na szczeblu unijnym.

(33)  Aby zapewnić wiarygodność i spójność prowadzonych w Unii badań w ramach nadzoru rynku, Komisja powinna wyznaczyć unijne obiekty badawcze. Organy nadzoru rynku powinny należycie uwzględniać wyniki badań przeprowadzanych przez te unijne ośrodki badawcze. Co więcej, należy opracować bardziej kompleksowy system informacyjny na potrzeby wymiany wyników badań w Unii, aby uniknąć zbędnego powielania i aby zapewnić większą spójność na szczeblu unijnym. Unijne ośrodki badawcze powinny działać jako ośrodki wiedzy w odniesieniu do znanych, jak i nowo powstałych zagrożeń, a także pomagać Unii i państwom członkowskim w opracowywaniu wspólnych najnowocześniejszych metod badawczych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Od państw członkowskich powinno wymagać się zapewnienia stałej dostępności odpowiednich zasobów finansowych, aby organy nadzoru rynku były odpowiednio obsadzone i wyposażone. Efektywne działania w zakresie nadzoru rynku są wymagające pod względem zasobów, przy czym należy zapewnić stabilne źródło zasobów na poziomie odpowiednim do potrzeb w zakresie egzekwowania w danej chwili. Finansowanie publiczne należy zatem uzupełnić o pobieranie opłat w celu pokrycia kosztów, jakie poniesiono podczas prowadzenia działań w zakresie nadzoru rynku w stosunku do produktów uznanych za niezgodne, w sposób należyty uwzględniając historię zgodności podmiotu gospodarczego.

(35)  Od państw członkowskich powinno wymagać się zapewnienia stałej dostępności odpowiednich zasobów finansowych, aby organy nadzoru rynku były odpowiednio obsadzone i wyposażone. Efektywne działania w zakresie nadzoru rynku są wymagające pod względem zasobów, przy czym należy zapewnić stabilne źródło zasobów na poziomie odpowiednim do potrzeb w zakresie egzekwowania w danej chwili. Kontrole administracyjne i automatyczne nie mogą zastępować kontroli bezpośrednich, gwarantujących materialną zgodność produktu z odnośnymi przepisami unijnymi. Finansowanie publiczne należy zatem uzupełnić o pobieranie opłat w celu pokrycia kosztów, jakie poniesiono podczas prowadzenia działań w zakresie nadzoru rynku w stosunku do produktów uznanych za niezgodne, w sposób należyty uwzględniając historię zgodności podmiotu gospodarczego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(36a)  Należy zwiększyć poziom kar mających zastosowanie do naruszeń tych przepisów niniejszego rozporządzenia, na mocy których nakłada się zobowiązania na podmioty gospodarcze, oraz do naruszeń jakichkolwiek przepisów prawodawstwa Unii i państw członkowskich dotyczącego produktów, na mocy których nakłada się zobowiązania na podmioty gospodarcze, aby skutecznie zniechęcać do wprowadzania niezgodnych produktów na rynek.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a)  Komisja powinna monitorować działalność organów celnych i likwidować luki w ich działaniach, które mogłyby prowadzić do osłabienia równych szans producentów unijnych spełniających wymogi w stosunku do producentów z państw trzecich eksportujących do Unii. Komisja powinna również zająć się praktyką eksporterów z państw trzecich polegającą na wybieraniu takich miejsc wprowadzenia towarów do Unii, w których kontrole są mniej rygorystyczne lub mniej systematyczne.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono przepisy i procedury w zakresie udzielania informacji dotyczących zgodności z przepisami w odniesieniu do niektórych produktów, które są przedmiotem unijnych aktów harmonizujących warunki wprowadzania tych produktów do obrotu. Określono w nim ramy współpracy z podmiotami gospodarczymi w związku z takimi produktami.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa europejskich konsumentów oraz środowiska, a także zapewnia procedury służące zagwarantowaniu, że europejskim konsumentom są udostępniane wyłącznie bezpieczne i zgodne z przepisami produkty.

 

 

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich produktów podlegających prawodawstwu harmonizacyjnemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia („prawodawstwo harmonizacyjne Unii”).

1.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich produktów podlegających przepisom dyrektywy 2001/95/WE lub prawodawstwu harmonizacyjnemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia („prawodawstwo harmonizacyjne Unii”).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Stosowanie niniejszego rozporządzenia nie stanowi przeszkody dla organów nadzoru rynku w podejmowaniu bardziej szczegółowych środków ustanowionych w dyrektywie 2001/95/WE.

3.  Stosowanie niniejszego rozporządzenia nie stanowi przeszkody dla organów nadzoru rynku w podejmowaniu bardziej szczegółowych środków ustanowionych w dyrektywie 2001/95/WE. Organy nadzoru rynku zawsze działają w oparciu o zasadę ostrożności, w szczególności w odniesieniu do zdrowia i środowiska.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „nadzór rynku” oznacza czynności wykonywane i środki stosowane przez organy nadzoru rynku w celu zapewnienia, aby produkty spełniały wymogi określone w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii oraz aby nie stanowiły one zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa ani dla innych aspektów ochrony interesu publicznego;

3)  „nadzór rynku” oznacza czynności wykonywane i środki stosowane przez organy nadzoru rynku w celu zapewnienia, aby produkty spełniały wymogi określone w prawodawstwie Unii oraz aby nie stanowiły one zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w ujęciu ogólnym, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, ochrony konsumentów, bezpieczeństwa publicznego ani dla innych aspektów ochrony interesu publicznego;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a)  „niezgodność pod względem formalnym” oznacza niezgodność administracyjną, która nie prowadzi do naruszenia podstawowych wymogów, w tym m.in. przypadki niezgodności, o których mowa w art. R34 załącznika I do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE1a;

 

_________________

 

1a Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15)  „poważne zagrożenie” oznacza każde poważne zagrożenie, w tym poważne zagrożenie, którego skutki nie natychmiastowe, wymagające szybkiej interwencji organów nadzoru rynku;

15)  „poważne zagrożenie” oznacza każde zagrożenie wymagające szybkiej interwencji i działań następczych, włączając przypadki, w których skutki mogą nie być natychmiastowe; każdy produkt, który nie spełnia zasadniczego wymogu określonego w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym, lub każdy produkt, który nie spełnia kryteriów dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktów wynikających z przepisów dyrektywy 2001/95/WE, uznaje się za produkt stwarzający poważne zagrożenie;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

22a)  „dobrowolne środki” oznaczają środki, w ramach których podmiot dobrowolnie podejmuje się usunięcia niezgodności na podstawie ustaleń organu nadzoru rynku lub na podstawie własnych ustaleń;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

22b)  „uzasadniony wniosek” oznacza wniosek wystosowany przez organ nadzoru rynku w związku z podejrzewaną niezgodnością z przepisami;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 22 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

22c)  „różne modele” oznaczają wszystkie produkty mające odmienne cechy charakterystyczne, nawet gdy różnice te są nieznaczne czy wręcz niezauważalne.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  producent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii lub w odniesieniu do produktu można wskazać co najmniej jeden z następujących podmiotów:

a)  producent lub jego upoważniony przedstawiciel ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii lub w odniesieniu do produktu można wskazać co najmniej jeden z następujących podmiotów:

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  importera;

(i)  importera, gdy producent nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Unii i nie ma upoważnionego przedstawiciela;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ia (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia)  dystrybutora;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która posiada pisemne upoważnienie od producenta wyznaczające ją jako osobę odpowiedzialną za wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 3, i nakładające na nią obowiązek wykonywania tych zadań w imieniu producenta;

(ii)  w przypadkach, gdy nie ma producenta lub importera mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która posiada pisemne upoważnienie od producenta wyznaczające ją jako osobę odpowiedzialną za zapewnienie zgodności z przepisami i wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 3, w imieniu producenta;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  tożsamość i dane kontaktowe producenta, importera lub innej osoby spełniającej wymogi określone w lit. a) są publicznie dostępne zgodnie z ust. 4 oraz zostały podane lub można je ustalić zgodnie z ust. 5.

b)  tożsamość i dane kontaktowe producenta, importera, dystrybutora lub innej osoby spełniającej wymogi określone w lit. a) są publicznie dostępne zgodnie z ust. 4 oraz zostały podane lub można je ustalić zgodnie z ust. 5.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  na uzasadniony wniosek organu nadzoru rynku osoba przedstawia temu organowi wszystkie informacje i dokumenty konieczne do wykazania zgodności produktu w języku urzędowym Unii określonym przez zainteresowane państwo członkowskie;

b)  na uzasadniony wniosek organu nadzoru rynku osoba przedstawia temu organowi wszystkie informacje i dokumenty konieczne do wykazania zgodności produktu w języku urzędowym Unii określonym przez zainteresowane państwo członkowskie oraz do wykazania istnienia odmiennych zasadniczych cech charakterystycznych różnych modeli, jak określono w art. 3 pkt 22c;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  na żądanie organów nadzoru rynku osoba podejmuje z nimi współpracę w zakresie wszelkich działań ukierunkowanych na usunięcie lub – jeżeli nie jest to możliwe – ograniczenie zagrożeń, jakie stwarza produkt.

c)  na żądanie organów nadzoru rynku osoba podejmuje z nimi współpracę i podejmuje niezwłoczne działania, z własnej inicjatywy lub na żądanie tych organów, w celu usunięcia lub – jeżeli nie jest to możliwe – złagodzenia zagrożeń, jakie stwarza produkt, lub zaradzenia jego niezgodności z wymogami określonymi w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii lub w dyrektywie 2001/95/WE;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  w przypadku gdy uzna lub ma powody, by uważać, że dany produkt stwarza zagrożenie lub nie jest zgodny z obowiązującym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym lub normą zharmonizowaną, osoba niezwłocznie informuje o tym producenta oraz, w stosownych przypadkach, inne podmioty gospodarcze.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Producenci publicznie udostępniają tożsamość oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami w odniesieniu do produktu na swojej stronie internetowej albo – jeżeli nie posiadają swojej strony internetowej – za pośrednictwem innych środków umożliwiających ogółowi społeczeństwa Unii łatwy i bezpłatny dostęp do tych informacji.

skreśla się

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Tożsamość i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami w odniesieniu do produktu są podane na produkcie, jego opakowaniu, paczce lub w towarzyszącym mu dokumencie lub można je ustalić na podstawie przedstawionych tam informacji.

5.  Tożsamość i dane kontaktowe producenta oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji dotyczących zgodności z przepisami w odniesieniu do produktu są podane na produkcie, jego opakowaniu, paczce lub w towarzyszącym mu dokumencie lub można je ustalić na podstawie przedstawionych tam informacji.

Uzasadnienie

Produkt może być wprowadzony do obrotu wyłącznie wtedy, gdy jest zgodny z przepisami oraz bezpieczny dla konsumentów i środowiska. Jest to zasadnicza odpowiedzialność producenta.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Producent, importer i każda inna osoba spełniająca wymogi określone w ust. 1 lit. a) podają do publicznej wiadomości oraz udostępniają innym podmiotom gospodarczym, za pomocą wszelkich odpowiednich środków, wykazy modeli swoich produktów wraz z ilustracją, w szczególności w odniesieniu do produktów, które są lub były przedmiotem decyzji Komisji wydanej na podstawie art. 13 dyrektywy 2001/95/WE oraz produktów, które są przedmiotem powszechnej dystrybucji.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Obowiązki dystrybutorów

 

1. Przed udostępnieniem produktu na rynku dystrybutorzy podejmują wszelkie uzasadnione kroki w celu zagwarantowania, że producent i importer spełnili wymagania określone w mającym zastosowanie prawodawstwie harmonizacyjnym, normach zharmonizowanych lub dyrektywie 2001/95/WE.

 

2. Na uzasadniony wniosek organu nadzoru rynku osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji dotyczących zgodności przedstawia temu organowi wszystkie informacje i dokumenty konieczne do wykazania zgodności produktu w języku urzędowym Unii określonym przez zainteresowane państwo członkowskie oraz do wykazania istnienia odmiennych zasadniczych cech charakterystycznych różnych modeli, jak określono w art. 3 pkt 22c.

Uzasadnienie

Detaliści konsekwentnie zezwalają na sprzedaż i konsumpcję nielegalnych lub niezgodnych z wymogami towarów. Niniejsza poprawka zobowiąże dystrybutorów do przyjęcia bardziej aktywnej roli w odniesieniu do przeciwdziałania nielegalnym towarom.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii przewidziano sporządzenie deklaracji zgodności UE, producenci publicznie udostępniają deklarację na swojej stronie internetowej albo jeżeli nie posiadają swojej strony internetowejza pośrednictwem jakichkolwiek innych środków umożliwiających ogółowi społeczeństwa Unii łatwy i bezpłatny dostęp do tej deklaracji.

Jeżeli w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii przewidziano sporządzenie deklaracji zgodności UE, producenci – w tym z państw trzecichlub importerzy bezpłatnie udostępniają deklarację.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

skreśla się

Umowy o współpracy w zakresie zgodności

 

1.  Organ nadzoru rynku może zawrzeć umowę o współpracy z podmiotem gospodarczym mającym siedzibę ma jego terenie, na podstawie której organ zgadza się udzielać podmiotowi gospodarczemu porad i wskazówek dotyczących prawodawstwa harmonizacyjnego Unii mającego zastosowanie do produktów, za które podmiot gospodarczy jest odpowiedzialny.

 

Umowa nie obejmuje prowadzenia działań związanych z oceną zgodności, które na podstawie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii powierzono jednostkom notyfikowanym.

 

2.  Jeżeli organ nadzoru rynku zawrze umowę o współpracy na podstawie ust. 1, organ wprowadza tę informację do systemu, o którym mowa w art. 34, podając również szczegółowe informacje dotyczące zakresu umowy oraz swoją nazwę i adres, jak również imię i nazwisko lub nazwę oraz adres podmiotu gospodarczego.

 

3.  Jeżeli organ nadzoru rynku zawrze umowę o współpracy na podstawie ust. 1, inne organy nadzoru rynku informują ten organ o wszelkich środkach tymczasowych, które przyjęły wobec podmiotu gospodarczego, oraz o wszelkich działaniach naprawczych podjętych przez podmiot gospodarczy w związku ze zgodnością z mającym zastosowanie prawodawstwem harmonizacyjnym Unii.

 

4.  Organ nadzoru rynku, który zawiera umowę o współpracy na podstawie ust. 1, może pobierać od podmiotu gospodarczego opłaty odzwierciedlające koszty zasadnie poniesione przez organ podczas pełnienia swoich funkcji wynikających z ust. 1 i 2.

 

Uzasadnienie

Wypełniając swoje funkcje, organy nadzoru rynku pozostają niezależne i bezstronne.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organy nadzoru rynku mogą zawierać protokoły ustaleń z przedsiębiorstwami lub organizacjami reprezentującymi przedsiębiorstwa lub użytkowników końcowych w celu podejmowania lub finansowania wspólnych działań ukierunkowanych na wykrywanie niezgodności lub promowanie zgodności na konkretnych obszarach geograficznych lub w odniesieniu do określonych kategorii produktu.

Organy nadzoru rynku mogą zawierać protokoły ustaleń z organami celnymi, organami portów morskich i portów lotniczych, producentami lub importerami, przedsiębiorstwami lub organizacjami reprezentującymi przedsiębiorstwa lub użytkowników końcowych w celu podejmowania lub finansowania wspólnych działań ukierunkowanych na wykrywanie niezgodności lub promowanie zgodności na konkretnych obszarach geograficznych lub w odniesieniu do określonych kategorii produktów, w celu zajęcia się m.in. kwestiami budzącymi szczególną troskę konsumentów w tej dziedzinie. Organ nadzoru rynku przekazuje Komisji projekt protokołu ustaleń przed jego przyjęciem. Komisja przedstawia organom nadzoru rynku opinię w sprawie projektu protokołu ustaleń i sprawozdania z wykonania.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organ nadzoru rynku może wykorzystywać wszelkie informacje uzyskane w wyniku działań prowadzonych lub finansowanych przez inne strony protokołu ustaleń zawartego przez ten organ zgodnie z ust. 1 podczas każdego dochodzenia, które wszczął on w związku z niezgodnością, lecz może to zrobić wyłączne w przypadku, gdy przedmiotowe działanie przeprowadzono w sposób niezależny, bezstronny i wolny od uprzedzeń.

2.  Organ nadzoru rynku może wykorzystywać wszelkie informacje uzyskane w wyniku działań prowadzonych lub finansowanych przez inne strony protokołu ustaleń zawartego przez ten organ zgodnie z ust. 1 podczas każdego dochodzenia, które wszczął on w związku z niezgodnością, lecz może to zrobić wyłączne w przypadku, gdy przedmiotowe działanie przeprowadzono w sposób niezależny, bezstronny i wolny od uprzedzeń. Informacje na temat sposobu badania produktów oraz wyniki takich badań są podawane do wiadomości publicznej.

Uzasadnienie

Niezbędna jest większa przejrzystość w odniesieniu do metod testowania i kryteriów badawczych, jak również wyników tych testów.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wszelką wymianę informacji między organami nadzoru rynku a przedsiębiorstwami lub organizacjami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby przygotowania lub wdrożenia protokołu ustaleń zawartego przez te podmioty na podstawie tego samego ustępu uznaje się za nienaruszającą wymogów tajemnicy służbowej.

3.  Wszelką wymianę informacji między organami nadzoru rynku, Komisją lub radą UE ds. zgodności produktów a przedsiębiorstwami lub organizacjami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby przygotowania lub wdrożenia protokołu ustaleń zawartego przez te podmioty na podstawie tego samego ustępu traktuje się zgodnie z wymogami tajemnicy służbowej. Dalsze wykorzystywanie tych informacji podlega najściślejszym gwarancjom poufności oraz tajemnicy służbowej i handlowej.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  procedury monitorowania wszelkich wypadków lub wszelkich szkód dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników końcowych, w stosunku do których podejrzewa się, że zostały spowodowane przez takie produkty;

b)  procedury monitorowania wszelkich wypadków lub wszelkich szkód dla bezpieczeństwa zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników końcowych, w stosunku do których podejrzewa się, że zostały spowodowane przez takie produkty;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  procedury gromadzenia i pogłębiania wiedzy naukowej i technicznej w zakresie kwestii bezpieczeństwa wpływających w szczególności na ochronę zdrowia i środowiska;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  procedury nawiązywania współpracy oraz wymiany informacji i doświadczeń między organami nadzoru rynku a instytucjami naukowymi lub badawczymi.

Uzasadnienie

Wydaje się, że wymiana wiedzy, informacji i doświadczeń między organami nadzoru rynku a instytucjami naukowymi i badawczymi jest korzystna dla obu stron, zwłaszcza w dziedzinach, w których następuje szybki rozwój nauki i innowacji.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W ramach swojej działalności określonej w ust. 1 organy nadzoru rynku przeprowadzają kontrole, przyjmując podejście oparte na analizie ryzyka i uwzględniając co najmniej następujące czynniki:

2.  W ramach swojej działalności określonej w ust. 1 organy nadzoru rynku przeprowadzają kontrole, przyjmując podejście oparte na analizie ryzyka i zgodnie z zasadą ostrożności, uwzględniając co najmniej następujące czynniki:

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  produktem, takie jak liczba produktów na rynku i wszelkie zagrożenia związane z tym produktem;

(i)  produktem, takie jak liczba produktów na rynku i wszelkie zagrożenia związane z tym produktem, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wymiar zdrowotny potencjalnego ryzyka;

Poprawka44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników końcowych;

a)  produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa lub ochrony użytkowników końcowych, bądź powodować szkody w środowisku;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  produkt nie spełnia mających zastosowanie wymogów określonych w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii.

b)  produkt nie spełnia mających zastosowanie wymogów określonych w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii lub na mocy dyrektywy 2001/95/WE i w związku z tym mógłby zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników końcowych.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy produkty zostaną wycofane, odzyskane, zakazane lub ograniczone, organ nadzoru rynku zapewnia odpowiednie poinformowanie o tym fakcie Komisji, za pośrednictwem sieci utworzonej na podstawie art. 31, pozostałych państw członkowskich i użytkowników końcowych.

W przypadku gdy produkty zostaną wycofane, odzyskane, zakazane lub ograniczone, organ nadzoru rynku zapewnia odpowiednie poinformowanie o tym fakcie Komisji, za pośrednictwem sieci utworzonej na podstawie art. 31, unijnych obiektów badawczych, pozostałych państw członkowskich i użytkowników końcowych.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Aby rozstrzygać wszelkie spory wynikające z rozbieżnej oceny ryzyka między organami państw członkowskich, podmiotami gospodarczymi i organami oceny zgodności, Komisja może, z własnej inicjatywy lub na wniosek organu nadzoru rynku, zlecić ocenę ryzyka laboratorium referencyjnemu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 28. Taka ocena ryzyka ma wiążący charakter dla wszystkich zainteresowanych stron.

Poprawka48

Proposal for a regulation

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie opracowuje krajową strategię nadzoru rynku co najmniej raz na 3 lata. Strategia promuje spójne, kompleksowe i zintegrowane podejście do nadzoru rynku i egzekwowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii na terytorium państwa członkowskiego oraz obejmuje wszystkie sektory i etapy łańcucha dostaw produktu, w tym przywóz i cyfrowe łańcuchy dostaw.

1.  Każde państwo członkowskie opracowuje krajową strategię nadzoru rynku co najmniej raz na 4 lata ze względu na szybkie zmiany na rynku i nowo powstałe zagrożenia. Strategia promuje spójne, kompleksowe i zintegrowane podejście do nadzoru rynku i egzekwowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii na terytorium państwa członkowskiego oraz obejmuje wszystkie sektory i etapy łańcucha dostaw produktu, w tym przywóz i cyfrowe łańcuchy dostaw. Ustanawiając krajową strategię nadzoru rynku, państwa członkowskie konsultują się z zainteresowanymi stronami i podają ich uwagi do wiadomości publicznej.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  obszary zidentyfikowane jako priorytetowe pod względem egzekwowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii;

b)  obszary zidentyfikowane jako priorytetowe pod względem egzekwowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii; państwa członkowskie uznają produkty, które podlegają lub podlegały natychmiastowej decyzji w oparciu o art. 13 dyrektywy 2001/95/WE, za obszary priorytetowe;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  działania w zakresie egzekwowania przepisów, które planuje się podjąć w celu zmniejszenia występowania niezgodności w obszarach wskazanych jako priorytetowe, w tym – w stosownych przypadkach – minimalny poziom kontroli przewidziany dla kategorii produktu, który wykazuje znaczny poziom niezgodności;

c)  działania w zakresie egzekwowania przepisów, które planuje się podjąć w celu zmniejszenia występowania niezgodności w obszarach wskazanych jako priorytetowe, w tym – w stosownych przypadkach – minimalny poziom kontroli przewidziany dla kategorii produktu, który wykazuje znaczny poziom niezgodności i który mógłby stanowić poważne zagrożenie;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  ocenę nowych zagrożeń dla konsumentów związanych z produktami, które mogą łączyć się z internetem i które mogą zagrażać bezpieczeństwu konsumentów;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie przedstawiają swoją krajową strategię nadzoru rynku za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 34.

3.  Państwa członkowskie przedstawiają swoją krajową strategię nadzoru rynku za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 34, i podają ją do wiadomości publicznej.

Uzasadnienie

Większa przejrzystość.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  uprawnienie do przeprowadzania audytów systemowych organizacji podmiotów gospodarczych, w tym audytów wszelkich procedur, które mogą stosować, aby zapewnić zgodność z niniejszym rozporządzeniem oraz z mającym zastosowanie prawodawstwem harmonizacyjnym Unii;

skreśla się

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera e – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  pieczętowania wszelkich pomieszczeń lub przejęcia informacji, danych lub dokumentów podmiotu gospodarczego podczas dochodzenia na okres konieczny i w stopniu koniecznym do celów dochodzenia;

2)  pieczętowania odnośnych pomieszczeń lub przejęcia informacji, danych lub dokumentów podmiotu gospodarczego podczas dochodzenia na okres konieczny i w stopniu koniecznym do celów dochodzenia;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  uprawnienie do podejmowania środków tymczasowych, jeżeli nie ma żadnych innych skutecznych sposobów pozwalających zapobiec poważnemu zagrożeniu, w tym w szczególności środków tymczasowych wymagających od dostawców usług hostingowych usunięcia, zablokowania lub ograniczenia dostępu do treści bądź zawieszenia lub ograniczenia dostępu do strony internetowej, usługi lub konta lub wymagających od rejestrów domen lub podmiotów rejestrujących wstrzymania w pełni kwalifikowanej nazwy domeny na określony czas;

h)  uprawnienie do podejmowania środków tymczasowych lub ostatecznych w odniesieniu do niebezpiecznych lub niezgodnych produktów, jeżeli nie ma żadnych innych skutecznych sposobów pozwalających zapobiec poważnemu zagrożeniu, w tym w szczególności środków wymagających od dostawców usług hostingowych usunięcia, zablokowania lub ograniczenia dostępu do treści bądź zawieszenia lub ograniczenia dostępu do strony internetowej, usługi lub konta lub wymagających od rejestrów domen lub podmiotów rejestrujących wstrzymania w pełni kwalifikowanej nazwy domeny na określony czas;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  uprawnienie do nakazania zwrotu zysków uzyskanych na skutek przypadku niezgodności z wymogami;

m)  uprawnienie do nakazania zwrotu zysków uzyskanych na skutek przypadku niezgodności z wymogami oraz do żądania, aby spółki wypłacały rekompensatę poszkodowanym konsumentom;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n)  uprawnienie do publikowania wszelkich ostatecznych decyzji, ostatecznych środków, zobowiązań powziętych przez podmiot gospodarczy lub decyzji wydanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, w tym do opublikowania tożsamości podmiotu gospodarczego, który odpowiadał za niezgodność z wymogami.

n)  uprawnienie do publikowania wszelkich ostatecznych decyzji, ostatecznych środków, zobowiązań powziętych przez podmiot gospodarczy lub decyzji wydanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, w tym do opublikowania tożsamości podmiotu gospodarczego, który odpowiadał za niezgodność z wymogami, z zastrzeżeniem najściślejszych gwarancji poufności oraz tajemnicy służbowej i handlowej, a także warunków określających sposób, w jaki podmiot ten ma zrekompensować straty lub szkody poniesione przez konsumentów.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Organy nadzoru rynku publikują wszelkie zobowiązania, które wobec nich podjęły podmioty gospodarcze, szczegółowe informacje na temat działania naprawczego podjętego przez podmioty gospodarcze na ich terytorium oraz szczegółowe informacje na temat wszelkich środków tymczasowych wprowadzonych przez właściwy organ nadzoru rynku na podstawie niniejszego rozporządzenia.

4.  Organy nadzoru rynku publikują wszelkie zobowiązania, które wobec nich podjęły podmioty gospodarcze, szczegółowe informacje na temat działania naprawczego podjętego przez podmioty gospodarcze na ich terytorium oraz szczegółowe informacje na temat wszelkich środków tymczasowych wprowadzonych przez właściwy organ nadzoru rynku na podstawie niniejszego rozporządzenia z zachowaniem najściślejszych gwarancji poufności oraz tajemnicy służbowej i handlowej.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Organy nadzoru rynku wykonują swoje uprawnienia zgodnie z zasadą proporcjonalności.

5.  Organy nadzoru rynku wykonują swoje uprawnienia zgodnie z zasadą ostrożności i z zasadą proporcjonalności.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organy nadzoru rynku przeprowadzają odpowiednie kontrole właściwości produktów w wymaganym zakresie poprzez kontrolę dokumentów oraz, w stosownych przypadkach, poprzez kontrole fizyczne i laboratoryjne w oparciu o próbki reprezentatywne.

Organy nadzoru rynku przeprowadzają odpowiednie kontrole właściwości produktów w wymaganym zakresie, zgodnie ze wspólną metodyką określoną przez Komisję, poprzez kontrolę dokumentów oraz, w stosownych przypadkach, poprzez kontrole fizyczne i laboratoryjne w oparciu o próbki reprezentatywne. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych ustanawiających minimalne wartości procentowe dla liczby kontroli, które organy nadzoru rynku mają przeprowadzać w odniesieniu do produktów z różnych kategorii produktów, zgodnie z priorytetami określonymi przez unijną sieć ds. zgodności produktów.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organy nadzoru rynku przestrzegają zasady poufności, gdy jest to konieczne dla ochrony tajemnicy służbowej i handlowej lub dla ochrony danych osobowych zgodnie z krajowym ustawodawstwem, z zastrzeżeniem wymogu, zgodnie z którym informacje zostają upublicznione w jak najszerszym zakresie w celu ochrony interesów użytkowników końcowych w Unii.

Organy nadzoru rynku zapewniają najściślejsze gwarancje poufności oraz tajemnicy służbowej i handlowej oraz chronią dane osobowe zgodnie z krajowym ustawodawstwem, z zastrzeżeniem wymogu, zgodnie z którym informacje zostają upublicznione w jak najszerszym zakresie w celu ochrony interesów użytkowników końcowych w Unii.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Decyzję w kwestii tego, czy dany produkt stwarza poważne zagrożenie, czy też nie, podejmuje się na podstawie właściwej oceny ryzyka uwzględniającej charakter zagrożenia i prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Możliwość osiągnięcia wyższego poziomu bezpieczeństwa lub dostępność innych produktów o mniejszym poziomie ryzyka nie stanowi podstawy do uznania produktu za produkt stwarzający poważne zagrożenie.

2.  Decyzję w kwestii tego, czy dany produkt stwarza poważne zagrożenie, czy też nie, podejmuje się na podstawie właściwej oceny ryzyka uwzględniającej charakter zagrożenia, prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz zasadę ostrożności. Decyzja ta uwzględnia w szczególności zdrowotny wymiar tego ryzyka. Możliwość osiągnięcia wyższego poziomu bezpieczeństwa lub dostępność innych produktów o mniejszym poziomie ryzyka nie stanowi podstawy do uznania produktu za produkt stwarzający poważne zagrożenie.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewniają Komisji, w tym sieci ustanowionej na mocy art. 31, oraz państwom członkowskim niezależne doradztwo techniczne lub naukowe;

c)  zapewniają Komisji, w tym sieci ustanowionej na mocy art. 31, oraz państwom członkowskim niezależne doradztwo techniczne lub naukowe oraz sygnalizują nowo powstałe zagrożenia w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych;

Poprawka64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  działają jako ośrodek wiedzy w odniesieniu do zagrożeń i nowo powstałych zagrożeń dla konsumentów i środowiska, na przykład w związku ze szkodliwymi chemikaliami sklasyfikowanymi jako rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość lub innymi potencjalnie niebezpiecznymi substancjami w produktach konsumenckich;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  działają jako ośrodek wiedzy w odniesieniu do nowych zagrożeń dla konsumentów związanych z produktami, które mogą łączyć się z internetem;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec) Unijne obiekty badawcze pomagają Unii i państwom członkowskim w opracowywaniu wspólnych najnowocześniejszych metod badawczych; między Europejską Agencją Chemikaliów a unijnymi obiektami badawczymi pełniącymi funkcję ośrodka wiedzy ustanawia się bliskie związki, aby uniknąć nakładania się działań i zapewnić optymalne wsparcie działań w zakresie nadzoru rynku i egzekwowania prawa przez państwa członkowskie.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Organy nadzoru rynku należycie uwzględniają badania, wyniki, analizę i wnioski unijnych obiektów badawczych przy przyjmowaniu odpowiednich środków nadzoru rynku.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący niezwłocznie wprowadza wszelkie niezbędne środki egzekwowania, korzystając z uprawnień powierzonych mu na mocy niniejszego rozporządzenia, aby usunąć dany przypadek niezgodności.

1.  Na wniosek organu wnioskującego lub Komisji lub innych zainteresowanych stron przedstawiających odpowiednie dowody na niezgodność organ współpracujący niezwłocznie wprowadza wszelkie niezbędne środki egzekwowania, korzystając z uprawnień powierzonych mu na mocy niniejszego rozporządzenia, aby usunąć dany przypadek niezgodności. Jeżeli organ współpracujący nie podejmuje działań, Komisja może sama podjąć wszelkie konieczne środki egzekwowania.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 30 czerwca każdego roku Komisja sporządza sprawozdanie zawierające informacje przedstawione przez państwa członkowskie za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie zostaje opublikowane w systemie, o którym mowa w art. 34.

Do dnia 30 czerwca każdego roku Komisja sporządza sprawozdanie oraz podsumowanie tego sprawozdania zawierające informacje przedstawione przez państwa członkowskie za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie zostaje opublikowane w systemie, o którym mowa w art. 34.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli organy celne państwa członkowskiego mają powody sądzić, że podmiot gospodarczy zmienił miejsce wprowadzania towarów na rynek unijny z jednego państwa członkowskiego na inne państwo członkowskie ze względu na mniej rygorystyczne lub systematyczne kontrole, informują one odpowiednie organy tego państwa członkowskiego o profilu ryzyka przypisanym temu podmiotowi gospodarczemu oraz mogą zwrócić się do unijnej sieci ds. zgodności produktów o monitorowanie wprowadzania takich produktów na rynek.

Uzasadnienie

Celem jest zadbanie o to, by na rynek wprowadzano wyłącznie produkty bezpieczne i zgodne z wymogami.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  produkt nie został oznakowany ani etykietowany zgodnie z przedmiotowym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym;

b)  produkt nie został oznakowany ani etykietowany zgodnie z przedmiotowym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym i nie może to zostać skorygowane w rozsądnym terminie;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organy nadzoru rynku traktują w sposób priorytetowy produkty zgłoszone do dopuszczenia do obrotu przez upoważnionych przedsiębiorców, jak przewidziano w art. 38 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, których dopuszczenie zawieszono zgodnie z art. 28 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

1.  Organy nadzoru rynku traktują dopuszczenie produktów zawieszonych zgodnie z art. 28 ust. 1 niniejszego rozporządzenia tak samo w odniesieniu do wszystkich podmiotów gospodarczych.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Komisja umożliwia odpowiednim zainteresowanym stronom, w tym grupom konsumentów, wnoszenie ustrukturyzowanego wkładu pomocnego w ustalaniu priorytetów i wyborze wspólnych działań w zakresie nadzoru jednoczesnego.

Uzasadnienie

Organizacje konsumenckie regularnie przeprowadzają badania porównawcze produktów w laboratoriach i przyczyniają się do identyfikacji niebezpiecznych i niezgodnych z wymogami produktów konsumenckich. Zgromadzone przez nich dowody i dane na szczeblu krajowym i europejskim mogłyby przyczynić się do lepszego funkcjonowania unijnej sieci ds. zgodności produktów.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  monitorowanie działalności organów nadzoru rynku i organów celnych, aby zapewnić równy i rygorystyczny poziom kontroli zharmonizowanych i niezharmonizowanych produktów w różnych państwach członkowskich;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  definiowanie wspólnych metod badawczych w celu zapewnienia jednolitości kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  organizowanie współpracy oraz skutecznej wymiany informacji i najlepszych praktyk między organami nadzoru rynku;

f)  organizowanie współpracy i ułatwianie skutecznej i regularnej wymiany informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz między organami nadzoru rynku, jak również między państwami członkowskimi i odpowiednimi zainteresowanymi stronami;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ma)  opracowanie jednolitych praktyk w zakresie analizy ryzyka i zdefiniowania różnych kategorii ryzyka;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera m b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

mb)  monitorowanie działalności organów celnych i likwidowanie luk w ich działaniach, które mogą prowadzić do osłabienia równych szans producentów unijnych spełniających wymogi w stosunku do producentów z państw trzecich eksportujących do Unii oraz praktyki eksporterów z państw trzecich polegającej na wybieraniu takich miejsc wprowadzenia towarów do Unii, w których kontrole są mniej rygorystyczne lub systematyczne;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera m c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

mc)  przedstawianie Parlamentowi Europejskiemu rocznego sprawozdania z działalności unijnego zarządu ds. zgodności produktów;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera m d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

md)  ustanawianie procedur dotyczących ogólnoeuropejskiej bazy danych w celu gromadzenia danych dotyczących wypadków, szkód dla zdrowia, bezpieczeństwa użytkowników końcowych lub środowiska oraz łatwe udostępnianie informacji zawartych w bazie danych wszystkim zainteresowanym stronom.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja może wymieniać informacje poufne związane z nadzorem rynku z organami regulacyjnymi państw trzecich lub organizacjami międzynarodowymi, w przypadku gdy zawarła ona z tymi organami lub organizacjami porozumienia o zachowaniu poufności na zasadzie wzajemności.

1.  Komisja może wymieniać informacje poufne związane z nadzorem rynku z organami regulacyjnymi państw trzecich lub organizacjami międzynarodowymi, z zastrzeżeniem najściślejszych gwarancji poufności oraz tajemnicy służbowej i handlowej.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia, na mocy których nakłada się zobowiązania na podmioty gospodarcze, oraz do naruszeń jakichkolwiek przepisów prawodawstwa harmonizacyjnego Unii dotyczącego produktów objętych niniejszym rozporządzeniem, na mocy których nakłada się zobowiązania na podmioty gospodarcze, jeżeli w prawodawstwie tym nie przewidziano kar, oraz podejmują wszystkie środki niezbędne do zapewnienia wdrożenia tych przepisów. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Komisja, wraz z państwami członkowskimi, ustanawia przepisy dotyczące kar mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia, na mocy których nakłada się zobowiązania na podmioty gospodarcze, oraz do naruszeń jakichkolwiek przepisów prawodawstwa Unii dotyczącego produktów, na mocy których nakłada się zobowiązania na podmioty gospodarcze, jeżeli w prawodawstwie tym nie przewidziano kar, oraz podejmują wszystkie środki niezbędne do zapewnienia wdrożenia tych przepisów. Kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Komisja określa również zasady operacyjne dla państw członkowskich w odniesieniu do podejmowania środków tymczasowych i działań naprawczych dotyczących produktów niezgodnych lub podmiotów gospodarczych, które nie zapewniają zgodności, w celu szybkiej ochrony konsumentów w obliczu zagrożenia.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  sytuację finansową małych i średnich przedsiębiorstw;

skreśla się

Uzasadnienie

To kryterium nie jest związane z proporcjonalnością szkód wyrządzonych użytkownikom końcowym lub środowisku, a zatem nie powinno być uwzględniane jako pierwsze w procesie podejmowania decyzji o nałożeniu kary.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  charakter, wagę i okres trwania niezgodności, biorąc pod uwagę szkodę wyrządzoną użytkownikom końcowym;

b)  charakter, wagę i okres trwania niezgodności, biorąc pod uwagę szkodę wyrządzoną użytkownikom końcowym, środowisku, interesom społecznym oraz gospodarczym;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  sytuację finansową małych i średnich przedsiębiorstw;

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania

Odsyłacze

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

5.2.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Miroslav Mikolášik

1.3.2018

Rozpatrzenie w komisji

16.5.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.7.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

53

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania

Odsyłacze

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Data przedstawienia w PE

20.12.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

5.2.2018

ENVI

5.2.2018

ITRE

5.2.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

INTA

22.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Nicola Danti

23.1.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Data przyjęcia

3.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Data złożenia

6.9.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

28

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

5

-

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marcus Pretzell

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 20 września 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności