SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, (EÚ) č. 528/2012, (EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426 a (EÚ) 2017/1369 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2013/53/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/68/EÚ a 2014/90/EÚ

  6.9.2018 - (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)) - ***I

  Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  Spravodajca: Nicola Danti


  Postup : 2017/0353(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0277/2018

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, (EÚ) č. 528/2012, (EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426 a (EÚ) 2017/1369 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2013/53/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/68/EÚ a 2014/90/EÚ

  (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu [COM(2017)0795],

  –  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 33, 114 a 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0004/2018),

  –  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo stredy, 23. mája 2018[1],

  –  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0277/2018),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1)  S cieľom zaručiť voľný pohyb výrobkov v rámci Únie treba zabezpečiť, aby výrobky spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, akými sú zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochrana spotrebiteľov, ochrana životného prostredia a verejná bezpečnosť. Dôrazné presadzovanie týchto požiadaviek zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska náležitej ochrany týchto záujmov a vytvorenia priaznivých podmienok pre spravodlivú hospodársku súťaž na trhu Únie s tovarom. Preto sú potrebné pravidlá, aby sa toto presadzovanie zabezpečilo na celom vnútornom trhu, a to aj vo vzťahu k výrobkom, ktoré vstupujú na územie Únie z tretích krajín.

  (1)  S cieľom zaručiť voľný pohyb výrobkov v rámci Únie treba zabezpečiť, aby výrobky boli plne v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi Únie, a teda aby spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, akými sú zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochrana spotrebiteľov, ochrana životného prostredia a verejná bezpečnosť. Dôrazné presadzovanie týchto požiadaviek zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska náležitej ochrany týchto záujmov a vytvorenia priaznivých podmienok pre spravodlivú hospodársku súťaž na trhu Únie s tovarom. Preto sú potrebné pravidlá, aby sa toto presadzovanie zabezpečilo na celom vnútornom trhu, a to bez ohľadu na to, či sa výrobky umiestňujú na trh tradičným spôsobom alebo elektronicky, a bez ohľadu na to, či sa vyrábajú v Únii alebo vstupujú na územie Únie z tretích krajín.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 a)  Pravidlá Únie týkajúce sa výrobkov sa vzťahujú na veľkú časť výrobkov vyrábaných v Únii. Zvyšujúci sa počet nezákonných a nevyhovujúcich výrobkov na trhu predstavuje riziko pre občanov, ktorí sú vystavení potenciálne nebezpečným výrobkom, často súvisí s porušením iných právnych predpisov Únie, oslabuje európske normy v oblasti práce, zdravia a životného prostredia a narúša hospodársku súťaž. Najmä hospodárske subjekty, ktoré predávajú vyhovujúce výrobky, čelia dôsledkom narušenia hospodárskej súťaže zo strany tých, ktorí obchádzajú predpisy alebo zámerne porušujú pravidlá, aby tým pre seba získali konkurenčnú výhodu.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2)  Posilnenie jednotného trhu s tovarom tým, že sa ešte viac zintenzívni úsilie o zabránenie uvádzaniu nevyhovujúcich výrobkov na trh Únie, bolo označené za jednu z priorít v oznámení Komisie „Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky“24. Dosiahnuť by sa to malo posilnením dohľadu nad trhom, poskytovaním správnych stimulov hospodárskym subjektom, zintenzívnením kontrol súladu a podporovaním užšej cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva vrátane spolupráce s colnými orgánmi.

  (2)  Posilnenie jednotného trhu s tovarom tým, že sa ešte viac zintenzívni úsilie o zabránenie uvádzaniu nevyhovujúcich výrobkov na trh Únie, bolo označené za jednu z priorít v oznámení Komisie „Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky“24. Dosiahnuť by sa to malo posilnením dohľadu nad trhom, poskytovaním jasných, transparentných a komplexných pravidiel hospodárskym subjektom, zintenzívnením kontrol súladu a podporovaním užšej cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva vrátane spolupráce s colnými orgánmi.

  __________________

  __________________

  24 COM(2015) 550 final z 28. októbra 2015.

  24 COM(2015) 550 final z 28. októbra 2015.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3)  Rámec dohľadu nad trhom by sa mal posilniť, aby sa ešte viac zlepšilo dodržiavanie a presadzovanie harmonizačných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa výrobkov.

  (3)  V súčasnosti je presadzovanie pravidiel dohľadu nad trhom nedostatočné. Preto by sa mal rámec dohľadu nad trhom posilniť, aby sa ešte viac zlepšilo dodržiavanie a presadzovanie harmonizačných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa výrobkov.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES25 sa stanovujú všeobecné požiadavky na bezpečnosť všetkých spotrebiteľských výrobkov a konkrétne povinnosti a právomoci členských štátov v súvislosti s nebezpečnými výrobkami, ako aj výmena informácií na tento účel prostredníctvom systému Únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch (RAPEX). Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť prijať špecifickejšie opatrenia, ktoré majú podľa uvedenej smernice k dispozícii. S cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov by sa mali mechanizmy na výmenu informácií a pre situácie vyžadujúce si rýchly zásah stanovené v smernici 2001/95/ES a posilnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200826 doplniť, aby boli účinnejšie.

  (4)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES25 sa stanovujú všeobecné požiadavky na bezpečnosť všetkých spotrebiteľských výrobkov a konkrétne povinnosti a právomoci členských štátov v súvislosti s nebezpečnými výrobkami, ako aj výmena informácií na tento účel prostredníctvom systému Únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch (RAPEX). Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť prijať špecifickejšie opatrenia, ktoré majú podľa uvedenej smernice k dispozícii. S cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti, kvality a spoľahlivosti spotrebiteľských výrobkov by sa mali mechanizmy na výmenu informácií a pre situácie vyžadujúce si rýchly zásah stanovené v smernici 2001/95/ES a posilnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200826 doplniť, aby boli účinnejšie.

  __________________

  __________________

  25 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).

  25 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).

  26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

  26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5)  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na výrobky, ktoré podliehajú harmonizačným právnym predpisom Únie uvedeným v prílohe. Právne predpisy uvedené v prílohe by mali zahŕňať všetky harmonizačné právne predpisy Únie týkajúce sa výrobkov iných ako potraviny, krmivo, lieky na humánne použitie a na veterinárne použitie, živé rastliny a zvieratá, výrobky ľudského pôvodu a výrobky z rastlín a zvierat priamo sa vzťahujúce na ich budúce rozmnožovanie. Tým sa zabezpečí jednotný rámec dohľadu nad trhom s uvedenými výrobkami na úrovni Únie. Následkom toho treba zmeniť viacero nástrojov harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov, pričom treba predovšetkým odstrániť odkazy na určité ustanovenia nariadenia (ES) č. 765/2008. Ak sa v budúcnosti prijmú nové harmonizačné právne predpisy Únie, bude sa v nich musieť stanoviť, či sa na ne bude toto nariadenie vzťahovať.

  (5)  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na výrobky, ktoré podliehajú harmonizačným právnym predpisom Únie uvedeným v prílohe. Právne predpisy uvedené v prílohe by mali zahŕňať všetky harmonizačné právne predpisy Únie týkajúce sa výrobkov iných ako potraviny, krmivo, lieky na humánne použitie a na veterinárne použitie, živé rastliny a zvieratá, výrobky ľudského pôvodu a výrobky z rastlín a zvierat priamo sa vzťahujúce na ich budúce rozmnožovanie. Tým sa zabezpečí jednotný rámec dohľadu nad trhom s uvedenými výrobkami na úrovni Únie a pomôže sa zvýšiť dôveru spotrebiteľov vo výrobky umiestnené na trh Únie. Následkom toho treba zmeniť viacero nástrojov harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov, pričom treba predovšetkým odstrániť odkazy na určité ustanovenia nariadenia (ES) č. 765/2008. Ak sa v budúcnosti prijmú nové harmonizačné právne predpisy Únie, bude sa v nich musieť stanoviť, či sa na ne bude toto nariadenie vzťahovať.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (7)  Bezpečnosť spotrebiteľov do značnej miery závisí od aktívneho presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov, v ktorých sa stanovujú požiadavky na bezpečnosť. Preto treba posilniť opatrenia na presadzovanie. S cieľom vyrovnať sa so súčasnými výzvami globálneho trhu a čoraz zložitejším dodávateľským reťazcom by sa tieto opatrenia mali neustále zlepšovať a mala by sa zvyšovať ich účinnosť.

  (7)  Bezpečnosť spotrebiteľov do značnej miery závisí od aktívneho presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov, v ktorých sa stanovujú požiadavky na bezpečnosť. Preto treba posilniť opatrenia na presadzovanie, a to aj pokiaľ ide o výrobky, ktoré sú ponúkané na predaj online koncovým používateľom v Únii. S cieľom vyrovnať sa so súčasnými výzvami globálneho trhu a čoraz zložitejším dodávateľským reťazcom by sa tieto opatrenia mali neustále zlepšovať a mala by sa zvyšovať ich účinnosť.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9)  Zodpovednosť za presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie by mala prislúchať členským štátom, ktorých orgány dohľadu nad trhom by mali mať povinnosť zabezpečiť plné dodržiavanie týchto právnych predpisov. Členské štáty by preto mali zaviesť systematické prístupy na zaistenie účinnosti dohľadu nad trhom a ďalších činností v oblasti presadzovania.

  (9)  Zodpovednosť za presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie by mala prislúchať členským štátom, ktorých orgány dohľadu nad trhom by mali mať povinnosť zabezpečiť plné dodržiavanie týchto právnych predpisov. Členské štáty by preto mali zaviesť harmonizované systematické prístupy na zaistenie účinnosti dohľadu nad trhom a ďalších činností v oblasti presadzovania. V tejto súvislosti by členské štáty mali monitorovať svoje vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  9 a)  S cieľom pomôcť orgánom dohľadu nad trhom pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania tohto nariadenia a posúdiť, či spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, by sa mal zriadiť účinný systém partnerského preskúmania.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 13

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (13)  Rozvoj elektronického obchodu je do veľkej miery spôsobený aj rastúcim počtom poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti – zvyčajne prostredníctvom platforiem a za odmenu –, ktorí poskytujú sprostredkovateľské služby spočívajúce v uchovávaní obsahu tretích strán bez toho, aby mali akúkoľvek kontrolu nad týmto obsahom; nekonajú teda v mene hospodárskeho subjektu. Odstránením obsahu týkajúceho sa nevyhovujúcich výrobkov alebo, ak ho nemožno odstrániť, blokovaním prístupu k nevyhovujúcim výrobkom, ktoré sú ponúkané prostredníctvom ich služieb, by nemali byť dotknuté pravidlá stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES55 . Poskytovateľom služieb by sa najmä nemala uložiť žiadna všeobecná povinnosť monitorovať informácie, ktoré prenášajú alebo uchovávajú, ani by sa im nemala uložiť všeobecná povinnosť aktívne zisťovať fakty alebo okolnosti, ktoré by naznačovali, že ide o nezákonnú činnosť. Okrem toho by poskytovatelia hostingových služieb nemali byť braní na zodpovednosť, ak skutočne nevedia o nezákonnej činnosti alebo nezákonných informáciách a nie sú si vedomí faktov alebo okolností, z ktorých by bolo zrejmé, že ide o nezákonnú činnosť alebo nezákonné informácie.

  (13)  Rozvoj elektronického obchodu je do veľkej miery spôsobený aj rastúcim počtom poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti – zvyčajne prostredníctvom platforiem a za odmenu –, ktorí poskytujú sprostredkovateľské služby spočívajúce v uchovávaní obsahu tretích strán bez toho, aby mali akúkoľvek kontrolu nad týmto obsahom; nekonajú teda v mene hospodárskeho subjektu. Odstránením obsahu týkajúceho sa nevyhovujúcich výrobkov alebo, ak ho nemožno odstrániť, blokovaním prístupu k nevyhovujúcim výrobkom, ktoré sú ponúkané prostredníctvom ich služieb, by nemali byť dotknuté pravidlá stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES55, pričom sa zohľadní odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete.

  __________________

  __________________

  55 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

  55 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 13 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  13 a)  Hoci toto nariadenie neupravuje ochranu práv duševného vlastníctva, treba mať na pamäti skutočnosť, že falšované výrobky často nespĺňajú požiadavky stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Únie, predstavujú vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť koncových používateľov, narúšajú hospodársku súťaž, ohrozujú verejné záujmy a podporujú iné nezákonné činnosti. Členské štáty by preto mali aj naďalej prijímať účinné opatrenia na predchádzanie uvádzaniu falšovaných výrobkov na trh Únie v súlade s nariadením EÚ č. 608/2013. Colné orgány by v záujme efektívnosti mali byť schopné využívať svoje odborné skúsenosti a príslušné informácie o rizikách týkajúcich sa výrobkov, ktoré sú v rozpore s právami duševného vlastníctva, aj na účel účinného dohľadu nad trhom s výrobkami, ktoré sú uvádzané na trh Únie v súlade s týmto nariadením.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 14

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (14)  Spravodlivejší jednotný trh by mal všetkým hospodárskym subjektom zabezpečiť rovnaké podmienky hospodárskej súťaže a ochranu pred nekalou súťažou. Na tento účel treba posilniť presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov. Dobrá spolupráca medzi výrobcami a orgánmi dohľadu nad trhom je ústredným prvkom, ktorý v súvislosti s výrobkom umožňuje okamžitý zásah a nápravné opatrenia. Dôležité je, aby bola v Únii usadená kontaktná osoba, na ktorú sa budú môcť orgány dohľadu nad trhom obrátiť v prípade otázok týkajúcich sa súladu výrobku s harmonizačnými právnymi predpismi Únie. Osobou zodpovednou za poskytovanie takýchto informácií o súlade by mal byť výrobca, dovozca alebo iná osoba určená výrobcom na tento účel, napríklad iný hospodársky subjekt. Osoba zodpovedná za informácie o súlade, ktorá je usadená v Únii, zohráva pre orgány dohľadu nad trhom zásadnú úlohu ako kontaktná osoba usadená v Únii a v prospech spotrebiteľov, zamestnancov a podnikov v rámci Únie včas plní konkrétne úlohy so zámerom zabezpečiť súlad výrobkov s požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Únie. Ustanovenia uvedené v tomto nariadení, podľa ktorých musí byť osoba zodpovedná za informácie o súlade usadená v Únii, by sa nemali uplatňovať vtedy, keď sa rovnaký výsledok účinne dosahuje konkrétnymi požiadavkami stanovenými v niektorých právnych nástrojoch týkajúcich sa výrobkov, najmä v článku 4 nariadenia (ES) č. 1223/2009, článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/745 a článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/746.

  (14)  Spravodlivejší jednotný trh by mal všetkým hospodárskym subjektom zabezpečiť rovnaké podmienky hospodárskej súťaže a ochranu pred nekalou súťažou. Na tento účel treba posilniť presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov. Dobrá spolupráca medzi výrobcami a orgánmi dohľadu nad trhom je ústredným prvkom, ktorý v súvislosti s výrobkom umožňuje okamžitý zásah a nápravné opatrenia. Dôležité je, aby bola v Únii usadená zodpovedná osoba, na ktorú sa budú môcť orgány dohľadu nad trhom obrátiť v prípade otázok týkajúcich sa súladu výrobku s harmonizačnými právnymi predpismi Únie a ktorá bude oprávnená prijímať opatrenia na nápravu v prípadoch nesúladu. Referenčnou osobou by mal byť výrobca, dovozca, ak výrobca nemá sídlo v Únii, alebo oprávnený zástupca určený výrobcom na tento účel.

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 14 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  14 a)  Rozvoj elektronického obchodu predstavuje pre orgány dohľadu nad trhom určité výzvy v súvislosti so zabezpečením súladu výrobkov predávaných online a účinným presadzovaním harmonizačných právnych predpisov Únie. Počet hospodárskych subjektov, ktoré ponúkajú výrobky spotrebiteľom priamo elektronicky, sa zvyšuje. Preto pre orgány dohľadu nad trhom zohráva referenčná osoba zásadnú úlohu, pôsobí ako partner so sídlom v Únii a včas plní konkrétne úlohy, ktorých cieľom je zabezpečiť súlad výrobkov s požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Únie, v prospech spotrebiteľov, zamestnancov a podnikov v rámci Únie. S cieľom odstrániť existujúci nedostatok a zabezpečiť, aby vždy existovala v súvislosti s výrobkom referenčná osoba so sídlom v Únii, by mal výrobca so sídlom mimo Únie, ak neexistuje dovozca, určiť splnomocneného zástupcu, ktorý by plnil povinnosti referenčnej osoby pre orgány dohľadu nad trhom.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 14 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  14 b)  Povinnosti referenčnej osoby by nemali mať vplyv na existujúce povinnosti a zodpovednosti výrobcu, dovozcu a splnomocneného zástupcu podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie. Ustanovenia uvedené v tomto nariadení, podľa ktorých musí mať zodpovedná osoba sídlo v Únii, by sa nemali uplatňovať vtedy, keď sa rovnaký výsledok účinne dosahuje konkrétnymi požiadavkami stanovenými v niektorých právnych nástrojoch týkajúcich sa výrobkov, najmä v článku 4 nariadenia (ES) č. 1223/2009, článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/745 a článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/746.

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 15

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (15)  Členské štáty by mali hospodárskym subjektom poskytovať pomoc, či už formou informácií o platných harmonizačných právnych predpisoch Únie prostredníctvom kontaktných miest pre výrobky zriadených podľa nariadenia (EÚ) [Reference to new Regulation on mutual recognition to be inserted]56alebo formou usmernenia o platných harmonizačných právnych predpisoch Únie poskytnutého orgánom dohľadu nad trhom v rámci partnerských dohôd o súlade. Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť vychádzať z existujúcej spolupráce so zainteresovanými stranami a malo by sa im umožniť uzatvárať memorandá o porozumení so zainteresovanými stranami s cieľom podporovať súlad alebo zisťovať nesúlad, pokiaľ ide o kategórie výrobku v danej geografickej oblasti.

  (15)  Členské štáty by mali hospodárskym subjektom poskytovať pomoc, či už formou informácií o platných harmonizačných právnych predpisoch Únie prostredníctvom kontaktných miest pre výrobky zriadených podľa nariadenia (EÚ) [Reference to new Regulation on mutual recognition to be inserted]56. Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť vychádzať z existujúcej spolupráce so zainteresovanými stranami a malo by sa im umožniť uzatvárať memorandá o porozumení so zainteresovanými stranami s cieľom zvyšovať povedomie, poskytovať poradenstvo a usmernenia, podporovať dobrovoľnícke činnosti, podporovať súlad alebo zisťovať nesúlad, pokiaľ ide o kategórie výrobku v danej geografickej oblasti vrátane výrobkov, ktoré sa ponúkajú elektronickými prostriedkami.

  __________________

  __________________

  56 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z ... (Ú. v. EÚ L..., ..., s. ...).

  56 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z ... (Ú. v. EÚ L..., ..., s. ...).

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 16 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  16 a)  Rozvoj elektronického obchodu predstavuje určitú výzvu, pokiaľ ide o ochranu zdravia a bezpečnosti koncových používateľov v dôsledku nevyhovujúcich výrobkov. Preto by členské štáty mali zabezpečiť efektívnu organizáciu svojich činností dohľadu nad trhom, pokiaľ ide o výrobky, ktoré sa predávajú online. Činnosti súvisiace s týmito výrobkami by sa mali vykonávať proaktívne a reaktívne a zohľadňovať rôzne informačné zdroje, ako je napr. systém RAPEX, globálny portál Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na rýchlu výmenu informácií, sťažností spotrebiteľov a informácií získaných od ostatných orgánov, hospodárskych subjektov a médií.

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 16 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  16 b)  Pri vykonávaní dohľadu nad trhom výrobkov ponúkaných online sa vzhľadom na nemožnosť fyzického prístupu k výrobkom orgány dohľadu nad trhom stretávajú s mnohými problémami, ako napríklad sledovanie výrobkov ponúkaných online, zisťovanie zodpovedných hospodárskych subjektov alebo vykonávanie hodnotení rizík alebo skúšok bezpečnosti. Na základe existujúcich kolektívnych skúseností a osvedčených postupov Komisia uverejnila oznámenie o dohľade nad trhom s výrobkami predávanými online (2017/C 250/01) s cieľom prispieť k lepšiemu pochopeniu právnych predpisov Únie v oblasti výrobkov a k jednotnejšiemu a koherentnejšiemu uplatňovaniu týchto právnych predpisov na výrobky predávané online. Okrem povinných požiadaviek na organizáciu dohľadu nad trhom pre výrobky predávané online zavedených týmto nariadením sa členské štáty nabádajú k tomu, aby využili toto oznámenie ako ďalšie usmernenie a odkaz na osvedčené postupy pri dohľade nad trhom a komunikácii s podnikmi a spotrebiteľmi.

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 16 c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  16 c)  Osobitnú pozornosť treba venovať šíreniu internetu vecí a rastúcemu počtu zariadení podporovaných umelou inteligenciou, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že spotrebitelia vo svojom každodennom živote čoraz častejšie využívajú hybridné zariadenia. Súčasné bezpečnostné hrozby takýchto zariadení, ktoré môžu byť napadnuté hackermi, a preto predstavujú nové riziká na diaľku, by sa mali riešiť regulačným rámcom Únie. V oblasti internetu vecí a umelej inteligencie majú bezpečnosť a bezpečnosť výrobkov zásadný význam z hľadiska zaistenia bezpečnosti ich používateľov. V tomto smere by toto nariadenie malo byť plne v súlade s nariadením o agentúre ENISA [2017/0225(COD)] a s oznámením o umelej inteligencii pre Európu COM(2018)237.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 16 d (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  16 d)  V čase neustáleho rozvoja digitálnych technológií treba preskúmať nové trhové riešenia, ktoré by mohli prispieť k účinnému dohľadu nad trhom v rámci Únie. V tejto súvislosti by členské štáty a Komisia mali byť podporované v tom, aby zvážili potenciál technológie blockchainu a nové pravidlá označovania výrobkov, ktoré by mohli nahradiť tradičné metódy označovania, ako aj uľahčiť prácu orgánov dohľadu nad trhom tým, že poskytnú ľahko dostupné a štruktúrované informácie týkajúce sa výrobku elektronicky.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 18

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (18)  Činnosti v oblasti dohľadu nad trhom by mali byť dôkladné a účinné, aby sa zaistilo správne uplatňovanie harmonizačných právnych predpisov Únie. Keďže kontroly môžu pre hospodárske subjekty predstavovať záťaž, orgány dohľadu nad trhom by mali organizovať a vykonávať kontrolné činnosti tak, aby pritom zohľadnili ich záujmy a uvedenú záťaž obmedzili do tej miery, ktorá je nevyhnutná na vykonanie účinných a efektívnych kontrol. Príslušné orgány členského štátu by ďalej mali rovnako starostlivo vykonávať činnosti v oblasti dohľadu nad trhom, a to bez ohľadu na to, či sa nesúlad daného výrobku týka územia daného členského štátu, alebo či môže mať vplyv na trh iného členského štátu.

  (18)  Činnosti v oblasti dohľadu nad trhom by mali byť dôkladné a účinné, aby sa zaistilo správne uplatňovanie harmonizačných právnych predpisov Únie. Keďže kontroly môžu pre hospodárske subjekty predstavovať záťaž, orgány dohľadu nad trhom by mali organizovať a vykonávať kontrolné činnosti tak, aby pritom zohľadnili záujmy týchto subjektov a uvedenú záťaž obmedzili do tej miery, ktorá je nevyhnutná na vykonanie účinných a efektívnych kontrol. Príslušné orgány členského štátu by ďalej mali rovnako starostlivo vykonávať činnosti v oblasti dohľadu nad trhom, a to bez ohľadu na to, či sa nesúlad daného výrobku týka územia daného členského štátu, alebo či môže mať vplyv na trh iného členského štátu. Pre inšpekčnú činnosť vykonávanú orgánmi dohľadu nad trhom, ak výrobok predstavuje známe alebo vznikajúce riziko, by sa mali stanoviť jednotné podmienky.

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 18 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  18 a)  Ustanovenia nariadenia (ES) č. 765/2008 sa na vnútroštátnej úrovni vykonávajú množstvom odlišných a konkrétnych spôsobov. Rozdiely sa prejavujú nielen z hľadiska rozdelenia právomocí medzi orgánmi dohľadu nad trhom, ale aj z hľadiska interných koordinačných mechanizmov na vnútroštátnej úrovni, úrovne použitých finančných zdrojov určených na dohľad nad trhom, stratégií a prístupov dohľadu nad trhom, ako aj právomocí v oblasti nevyhovujúcich výrobkov a úrovne sankcií za porušenia, čo má za následok roztrieštené presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie. Toto roztrieštenie vedie k tomu, že dohľad nad trhom je v niektorých členských štátoch prísnejší než v iných, čoho následkom môže byť menší odstrašujúci účinok, nerovnosť podmienok pre podniky v niektorých členských štátoch a tiež potenciálna nerovnováha, čo sa týka úrovne bezpečnosti výrobkov v celej Únii.

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 19 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  19 a)  Implementácia a výkon právomocí pri uplatňovaní tohto nariadenia by mali byť primerané a dostatočné vzhľadom na povahu a celkové skutočné alebo možné poškodenie verejných záujmov chránených harmonizačnými právnymi predpismi Únie v dôsledku nesúladu. Orgány dohľadu nad trhom by mali zohľadniť všetky skutočnosti a okolnosti prípadu a vybrať najvhodnejšie opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa riešil prípad nesúladu. Tieto opatrenia by mali byť primerané, účinné a odrádzajúce.

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 20

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (20)  Týmto nariadením by nemala byť dotknutá sloboda členských štátov vybrať si systém presadzovania, ktorý považujú za vhodný. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť sa, či ich orgány dohľadu nad trhom môžu viesť vyšetrovanie a vykonávať presadzovanie priamo na základe vlastnej kompetencie alebo tým, že sa obrátia na príslušné súdy.

  (20)  Implementácia a výkon právomocí pri uplatňovaní tohto nariadenia by mali byť tiež v súlade s inými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane uplatniteľných procesných záruk a zásad základných práv a nemala by byť nimi dotknutá sloboda členských štátov vybrať si systém presadzovania, ktorý považujú za vhodný. Členským štátom by sa mala ponechať možnosť stanoviť vo vnútroštátnom práve podmienky a obmedzenia pre výkon právomocí v súlade s právom Únie. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť sa, či ich orgány dohľadu nad trhom môžu viesť vyšetrovanie a vykonávať presadzovanie priamo na základe vlastnej kompetencie, obrátením sa na iné príslušné verejné orgány alebo na príslušné súdy.

  Pozmeňujúci návrh    24

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 22

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (22)  Orgány dohľadu nad trhom by mali mať prístup k všetkým potrebným dôkazom, údajom a informáciám týkajúcim sa predmetu vyšetrovania, aby mohli zistiť, či došlo k porušeniu platných harmonizačných právnych predpisov Únie, a najmä určiť zodpovedný hospodársky subjekt bez ohľadu na to, kto je držiteľom predmetných dôkazov, informácií alebo údajov, a bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a v akom formáte sa uchovávajú. Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť požiadať tretie strany v digitálnom hodnotovom reťazci, aby im poskytli všetky potrebné dôkazy, údaje a informácie.

  (22)  Orgány dohľadu nad trhom by mali mať prístup k potrebným dôkazom, údajom, technickým špecifikáciám a iným informáciám týkajúcim sa predmetu vyšetrovania, aby mohli zistiť, či došlo k porušeniu platných harmonizačných právnych predpisov Únie, a najmä určiť zodpovedný hospodársky subjekt bez ohľadu na to, kto je držiteľom predmetných dôkazov, informácií alebo údajov, a bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a v akom formáte sa uchovávajú. Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť požiadať tretie strany v digitálnom hodnotovom reťazci, aby im poskytli všetky potrebné dôkazy, údaje a informácie.

  Pozmeňujúci návrh    25

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 24

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (24)  Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť vyžadovať od ktoréhokoľvek zástupcu príslušného hospodárskeho subjektu alebo člena jeho personálu, aby poskytol vysvetlenie k faktom, informáciám alebo dokumentom vzťahujúcim sa na predmet inšpekcie a zaznamenať odpovede, ktoré im tento zástupca alebo zamestnanec poskytol.

  (24)  Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť vyžadovať od zástupcu príslušného hospodárskeho subjektu alebo príslušného člena jeho personálu, aby poskytol vysvetlenie k faktom, informáciám alebo dokumentom vzťahujúcim sa na predmet inšpekcie a zaznamenať odpovede, ktoré im tento zástupca alebo zamestnanec poskytol.

  Pozmeňujúci návrh    26

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 25

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (25)  Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť kontrolovať súlad výrobkov, ktoré sa majú sprístupniť na trhu, s harmonizačnými právnymi predpismi Únie, a získavať dôkazy o nesúlade. Mali by mať preto právomoc vykonávať kontrolné nákupy a, ak sa dôkazy nedajú získať inou cestou, nakupovať výrobky pod utajenou identitou.

  (25)  Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť kontrolovať súlad výrobkov, ktoré sa majú sprístupniť na trhu, s harmonizačnými právnymi predpismi Únie, skúmať ich a uplatniť metódy reverzného inžinierstva s cieľom získavať dôkazy o nesúlade. Mali by mať preto právomoc vykonávať kontrolné nákupy a, ak sa dôkazy nedajú získať inou cestou, nakupovať výrobky pod utajenou identitou.

  Pozmeňujúci návrh    27

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 26

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (26)  Najmä v digitálnom prostredí by mali mať orgány dohľadu nad trhom možnosť rýchlo a účinne ukončiť nesúlad, predovšetkým ak hospodársky subjekt predávajúci výrobok utajuje svoju identitu alebo sťahuje svoje sídlo v rámci Únie alebo do tretej krajiny, aby sa vyhol presadzovaniu predpisov. V prípadoch, keď sú v dôsledku nesúladu koncoví používatelia vystavení riziku vážnej a nenapraviteľnej ujmy a ak nie sú dostupné žiadne iné prostriedky na to, aby sa predišlo vzniku takejto ujmy alebo aby sa takáto ujma zmiernila, by orgány dohľadu nad trhom mali mať možnosť prijať dočasné opatrenia vrátane, v prípade potreby, pozastavenia webového sídla, služby alebo účtu, či pozastavenia presne stanoveného názvu domény na určitý čas, v súlade so zásadami stanovenými v smernici 2000/31/ES. Orgány dohľadu nad trhom by mali mať okrem toho právomoc ukončiť prevádzkovanie webového sídla, služby, účtu alebo ich časti, vymazať presne stanovený názov domény alebo to vyžadovať od poskytovateľa služieb, ktorý je treťou stranou.

  (26)  Najmä v digitálnom prostredí by mali mať orgány dohľadu nad trhom možnosť rýchlo a účinne ukončiť nesúlad, predovšetkým ak hospodársky subjekt predávajúci výrobok utajuje svoju identitu alebo sťahuje svoje sídlo v rámci Únie alebo do tretej krajiny, aby sa vyhol presadzovaniu predpisov. V prípadoch, keď sú v dôsledku nesúladu koncoví používatelia vystavení riziku vážnej a nenapraviteľnej ujmy, v náležite odôvodnených a vhodných prípadoch a ak nie sú dostupné žiadne iné prostriedky na to, aby sa predišlo vzniku takejto ujmy alebo aby sa takáto ujma zmiernila, by orgány dohľadu nad trhom mali mať možnosť prijať opatrenia vrátane, v prípade potreby, pozastavenia webového sídla, služby alebo účtu, či pozastavenia presne stanoveného názvu domény na určitý čas, v súlade so zásadami stanovenými v smernici 2000/31/ES. Orgány dohľadu nad trhom by mali mať okrem toho právomoc ukončiť prevádzkovanie webového sídla, služby, účtu alebo ich časti, vymazať presne stanovený názov domény alebo to vyžadovať od poskytovateľa služieb, ktorý je treťou stranou.

  Pozmeňujúci návrh    28

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 27

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (27)  Orgány dohľadu nad trhom konajú v záujme hospodárskych subjektov, koncových používateľov a širokej verejnosti tak, aby primeranými opatreniami na presadzovanie predpisov zaistili konzistentné udržiavanie a ochranu verejných záujmov stanovených v harmonizačných právnych predpisoch Únie a aby primeranými kontrolami zabezpečili súlad s týmito právnymi predpismi v celom dodávateľskom reťazci. Na základe toho by sa mali orgány dohľadu nad trhom zodpovedať hospodárskym subjektom, koncovým používateľom a širokej verejnosti, pokiaľ ide o efektívnosť a účinnosť činností, ktoré vykonávajú. Mali by sprístupňovať informácie o organizovaní a vykonávaní svojich činností vrátane kontrol a pravidelne uverejňovať informácie o vykonávaných činnostiach a ich výsledkoch. Za určitých podmienok by takisto mali byť oprávnené uverejňovať alebo sprístupňovať informácie o plnení požiadaviek právnych predpisov jednotlivými hospodárskymi subjektmi, ktoré sú založené na výsledkoch kontrol v rámci dohľadu nad trhom.

  (27)  Orgány dohľadu nad trhom konajú v záujme hospodárskych subjektov, koncových používateľov a širokej verejnosti tak, aby primeranými opatreniami na presadzovanie predpisov zaistili konzistentné udržiavanie a ochranu verejných záujmov stanovených v harmonizačných právnych predpisoch Únie a aby primeranými kontrolami zabezpečili súlad s týmito právnymi predpismi v celom dodávateľskom reťazci. Na základe toho by sa mali orgány dohľadu nad trhom zodpovedať hospodárskym subjektom, koncovým používateľom a širokej verejnosti, pokiaľ ide o efektívnosť a účinnosť činností, ktoré vykonávajú. Mali by sprístupňovať informácie o organizovaní a vykonávaní svojich činností vrátane kontrol a pravidelne uverejňovať informácie o vykonávaných činnostiach a ich výsledkoch. Za určitých podmienok by takisto mali byť oprávnené uverejňovať alebo sprístupňovať informácie o plnení požiadaviek právnych predpisov jednotlivými hospodárskymi subjektmi, ktoré sú založené na výsledkoch kontrol v rámci dohľadu nad trhom, a mali by dať hospodárskym subjektom možnosť vyjadriť sa k informáciám, ktoré sa ich týkajú, pred ich zverejnením.

  Pozmeňujúci návrh    29

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 33

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (33)  Aby sa zabezpečila spoľahlivosť a konzistentnosť testovania v celej Únii v rámci dohľadu nad trhom, Komisia by mala určiť testovacie strediská Únie. Na výmenu výsledkov testov v rámci Únie by sa okrem toho mal vyvinúť komplexnejší informačný systém, aby sa predišlo zbytočnému zdvojeniu a aby sa na úrovni Únie zabezpečil vyšší stupeň konzistentnosti.

  (33)  S cieľom zabezpečiť účinnosť a konzistentnosť testovania v celej Únii v rámci dohľadu nad trhom so zreteľom na konkrétne výrobky alebo konkrétnu kategóriu alebo skupinu výrobkov alebo osobitné riziká spojené s kategóriou alebo skupinou výrobkov by Komisia mala určiť testovacie strediská Únie. Na výmenu výsledkov testov v rámci Únie by sa okrem toho mal vyvinúť komplexnejší informačný systém, aby sa predišlo zbytočnému zdvojeniu a aby sa na úrovni Únie zabezpečil vyšší stupeň konzistentnosti.

  Pozmeňujúci návrh  30

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 35

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (35)  Členské štáty by mali mať povinnosť zabezpečiť, aby boli vždy k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na to, aby boli orgány dohľadu nad trhom náležité vybavené z personálneho a materiálneho hľadiska. Efektívny dohľad nad trhom je z hľadiska zdrojov náročný, a preto by sa mali zabezpečiť stabilné zdroje na takej úrovni, ktorá bude v každom okamihu zodpovedať potrebám v oblasti presadzovania. Financovanie z verejných zdrojov by preto malo byť doplnené výberom poplatkov, aby sa pokryli náklady, ktoré vznikajú pri vykonávaní činností dohľadu nad trhom v súvislosti nevyhovujúcimi výrobkami, pričom by sa malo náležite zohľadniť, ako hospodársky subjekt do daného času plnil požiadavky právnych predpisov.

  (35)  Členské štáty by mali mať povinnosť zabezpečiť, aby boli vždy k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na to, aby boli orgány dohľadu nad trhom náležité vybavené z personálneho a materiálneho hľadiska. Efektívny dohľad nad trhom je z hľadiska zdrojov náročný, a preto by sa mali zabezpečiť stabilné zdroje na takej úrovni, ktorá bude v každom okamihu zodpovedať potrebám v oblasti presadzovania. Administratívne a automatizované kontroly nemôžu slúžiť ako náhrada fyzických kontrol, ktoré zaručujú presvedčivú zhodu výrobku s príslušnými právnymi predpismi Únie. Financovanie z verejných zdrojov by preto malo byť doplnené výberom poplatkov, aby sa pokryli náklady, ktoré vznikajú pri vykonávaní činností dohľadu nad trhom v súvislosti nevyhovujúcimi výrobkami, pričom by sa malo náležite zohľadniť, ako hospodársky subjekt do daného času plnil požiadavky právnych predpisov.

  Pozmeňujúci návrh    31

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 38

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (38)  Účinným spôsobom, ako zaistiť, aby nebezpečné alebo nevyhovujúce výrobky neboli uvedené na trh Únie, by bolo odhaľovať takéto výrobky pred ich prepustením do voľného obehu. Colné orgány, ktoré sú orgánmi zodpovednými za kontrolu výrobkov vstupujúcich na colné územie Únie, majú úplný prehľad o obchodných tokoch prekračujúcich vonkajšie hranice a mali by mať preto povinnosť vykonávať primerané kontroly na základe posúdenia rizika a prispievať tak k bezpečnejšiemu trhu. Jednotné presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov možno dosiahnuť len systematickou spoluprácou a výmenou informácií medzi orgánmi dohľadu nad trhom a colnými orgánmi. Orgány dohľadu nad trhom by mali týmto orgánom s dostatočným predstihom poskytnúť všetky potrebné informácie o nevyhovujúcich výrobkoch alebo informácie o hospodárskych subjektoch, v prípade ktorých sa zistilo vysoké riziko nesúladu. Colné orgány by zase mali včas informovať orgány dohľadu nad trhom o prepustení výrobkov do voľného obehu a výsledkoch kontrol, ak sú takéto informácie relevantné pre výkon harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov. Ak sa Komisia navyše dozvie o vážnom riziku, ktoré predstavuje dovezený výrobok, mala by o týchto rizikách informovať členské štáty, aby sa zabezpečili koordinované a účinnejšie kontroly súladu a presadzovania na miestach prvého vstupu do Únie.

  (38)  Účinným spôsobom, ako zaistiť, aby nebezpečné alebo nevyhovujúce výrobky neboli uvedené na trh Únie, by bolo odhaľovať takéto výrobky pred ich prepustením do voľného obehu. Colné orgány, ktoré sú orgánmi zodpovednými za kontrolu výrobkov vstupujúcich na colné územie Únie, majú úplný prehľad o obchodných tokoch prekračujúcich vonkajšie hranice, a mali by mať preto povinnosť vykonávať primerané kontroly na základe posúdenia rizika a prispievať tak k bezpečnejšiemu trhu, čím sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany verejných záujmov. Jednotné presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov možno dosiahnuť len systematickou spoluprácou a výmenou informácií medzi orgánmi dohľadu nad trhom a colnými orgánmi. Orgány dohľadu nad trhom by mali týmto orgánom s dostatočným predstihom poskytnúť všetky potrebné informácie o nevyhovujúcich výrobkoch alebo informácie o hospodárskych subjektoch, v prípade ktorých sa zistilo vysoké riziko nesúladu. Colné orgány by zase mali včas informovať orgány dohľadu nad trhom o prepustení výrobkov do voľného obehu a výsledkoch kontrol, ak sú takéto informácie relevantné pre výkon harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov. Ak sa Komisia navyše dozvie o vážnom riziku, ktoré predstavuje dovezený výrobok, mala by o týchto rizikách informovať členské štáty, aby sa zabezpečili koordinované a účinnejšie kontroly súladu a presadzovania na miestach prvého vstupu do Únie.

  Pozmeňujúci návrh    32

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 38 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  38 a)  Komisia by mala monitorovať výkonnosť colných orgánov a riešiť nedostatky vo výkonnosti, ktoré by mohli viesť k oslabeniu rovnakých podmienok pre výrobcov z Únie, ktorí dodržiavajú súlad s pravidlami, v porovnaní s výrobcami z tretích krajín vyvážajúcimi do Únie. Komisia by sa mala tiež zaoberať praxou vývozcov z tretích krajín pri výbere miest vstupu do Únie, na ktorých sú kontroly menej prísne alebo menej systematické.

  Pozmeňujúci návrh    33

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 39

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (39)  V záujme podpory colných orgánov a orgánov dohľadu nad trhom pri plnení úloh súvisiacich s kontrolami výrobkov vstupujúcich na colné územie Únie, by sa malo výrobkom, ktoré schválený hospodársky subjekt vymedzený v článku 38 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 navrhol do voľného obehu, udeliť priaznivejšie zaobchádzanie, dokým nebude zavedený postup výmeny informácií o statuse schválených hospodárskych subjektov a plnení požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov z ich strany. Takýto prístup by mal umožniť cielenejšie kontroly výrobkov prepúšťaných do voľného obehu, a to na základe rizika.

  (39)  V záujme podpory colných orgánov a orgánov dohľadu nad trhom pri plnení úloh súvisiacich s kontrolami výrobkov vstupujúcich na colné územie Únie, by sa malo výrobkom, ktoré schválený hospodársky subjekt vymedzený v článku 38 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 navrhol do voľného obehu, udeliť priaznivejšie zaobchádzanie, dokým nebude zavedený postup výmeny informácií o statuse schválených hospodárskych subjektov a plnení požiadaviek týkajúcich sa súladu s harmonizačnými právnymi predpismi a bezpečnosti výrobkov z ich strany. Takýto prístup by mal umožniť cielenejšie kontroly výrobkov prepúšťaných do voľného obehu, a to na základe rizika.

  Pozmeňujúci návrh    34

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 40 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  40 a)  Medzi členskými štátmi a Komisiou by mala prebiehať účinná, rýchla a presná výmena informácií. Nariadenie (ES) č. 765/2008 poskytuje niekoľko nástrojov, ako je Informačný a komunikačný systém pre dohľad nad trhom (ICSMS) a systém na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch (RAPEX), ktoré umožňujú koordináciu medzi orgánmi dohľadu nad trhom v Únii. Tieto nástroje spolu s rozhraním umožňujúcim prenos údajov z ICSMS do systému RAPEX sa musia zachovať a ďalej rozvíjať s cieľom využiť ich plný potenciál a pomôcť zvýšiť úroveň spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou.

  Pozmeňujúci návrh    35

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 41

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (41)  V tejto súvislosti treba zachovať a ďalej rozvíjať existujúci informačný a komunikačný systém pre dohľad nad trhom (ICSMS). Na účely zberu informácií o presadzovaní harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov by sa mal tento systém aktualizovať a mal by byť prístupný Komisii, jednotným úradom pre spoluprácu a orgánom dohľadu nad trhom, ako aj širokej verejnosti prostredníctvom verejného rozhrania. Okrem toho by sa malo vyvinúť elektronické rozhranie umožňujúce účinnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi colnými systémami a orgánmi dohľadu nad trhom.

  (41)  V tejto súvislosti treba na účely zberu informácií o presadzovaní harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov tento systém aktualizovať a sprístupniť Komisii, jednotným úradom pre spoluprácu, orgánom dohľadu nad trhom, ako aj širokej verejnosti prostredníctvom verejného rozhrania. Okrem toho by sa malo vyvinúť elektronické rozhranie umožňujúce účinnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi colnými systémami a orgánmi dohľadu nad trhom.

  Pozmeňujúci návrh    36

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 42

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (42)  Komisia by mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia vzhľadom na ciele, ktoré sleduje. Podľa bodu 22 medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva59 by malo hodnotenie založené na efektívnosti, účinnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnote poskytovať základ pre hodnotenia vplyvu možností ďalších opatrení.

  (42)  Komisia by mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia vzhľadom na ciele, ktoré sleduje, a vziať pritom do úvahy nový technologický, hospodársky, obchodný a právny vývoj a venovať osobitnú pozornosť internetu vecí a zariadeniam podporovaným umelou inteligenciou, ako aj novým inovatívnym trhovým riešeniam. Podľa bodu 22 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva59 z 13. apríla 2016 by malo hodnotenie založené na efektívnosti, účinnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnote poskytovať základ pre hodnotenia vplyvu možností ďalších opatrení a mal by sa rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia na neharmonizované výrobky.

  __________________

  __________________

  59 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

  59 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

  Pozmeňujúci návrh    37

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 44

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (44)  Rôznorodosť sankcií v celej Únii je jedným z hlavných dôvodov nedostatočných odradzujúcich účinkov a nerovnakej ochrany. Pravidlá týkajúce sa stanovovania sankcií vrátane peňažných sankcií patria do vnútroštátnej právomoci a mali by sa preto stanoviť vo vnútroštátnych právnych predpisoch. V záujme dosiahnutia jednotných a skutočne odradzujúcich účinkov v celej Únii, by sa však mali zaviesť spoločné kritériá a usmerňujúce zásady na stanovenie výšky sankcií. Aby sa predišlo slabým miestam, ktoré by mohli zvádzať k taktizovaniu pri výbere jurisdikcie, je nevyhnutné vymedziť súbor kritérií na stanovenie účinnej, primeranej a odradzujúcej výšky sankcií v celej Únii, najmä vo vzťahu k správaniu hospodárskych subjektov v minulosti, ich spolupráci počas vyšetrovania vedeného orgánmi dohľadu nad trhom a stupňu ujmy.

  (44)  Rôznorodosť sankcií v celej Únii je jedným z hlavných dôvodov nedostatočných odradzujúcich účinkov a nerovnakej ochrany. Pravidlá týkajúce sa stanovovania sankcií vrátane peňažných sankcií patria do vnútroštátnej právomoci a mali by sa preto stanoviť vo vnútroštátnych právnych predpisoch. V záujme dosiahnutia jednotných a skutočne odradzujúcich účinkov v celej Únii, by sa však mali zaviesť spoločné kritériá a usmerňujúce zásady na stanovenie výšky sankcií. Aby sa predišlo slabým miestam, ktoré by mohli zvádzať k taktizovaniu pri výbere jurisdikcie, je nevyhnutné vymedziť súbor kritérií na stanovenie účinnej, primeranej a odradzujúcej výšky sankcií v celej Únii, najmä vo vzťahu k správaniu hospodárskych subjektov v minulosti, a to predovšetkým v prípade zistenia opakovaného porušenia pravidiel Únie, pokiaľ ide o súlad výrobkov, ich spolupráci počas vyšetrovania vedeného orgánmi dohľadu nad trhom a stupňu ujmy.

  Pozmeňujúci návrh    38

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 44 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  44 a)  S cieľom zabezpečiť účinné partnerské hodnotenia vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom v súvislosti s činnosťou, ktorú vykonávajú podľa tohto nariadenia, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o stanovenie plánu pre partnerské hodnotenia, v ktorom sa určia kritériá týkajúce sa zloženia tímu vykonávajúceho partnerské hodnotenie, metodiku použitú na partnerské hodnotenie, harmonogram, periodicitu a ďalšie úlohy súvisiace s partnerským hodnotením. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

  Pozmeňujúci návrh    39

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 47

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (47)  Nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Toto nariadenie sa preto musí vykladať a uplatňovať s ohľadom na tieto práva a zásady. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie ochrany spotrebiteľa, slobody podnikania, slobody prejavu a práva na informácie, práva vlastniť majetok a práva na ochranu osobných údajov.

  (47)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie a prítomné v ústavných tradíciách členských štátov. Toto nariadenie sa preto musí vykladať a uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami vrátane tých, ktoré sa týkajú slobody prejavu a slobody a plurality médií. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie ochrany spotrebiteľa, slobody podnikania, slobody prejavu a práva na informácie, práva vlastniť majetok a práva na ochranu osobných údajov.

  Pozmeňujúci návrh    40

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek -1 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  -1.  Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu posilnením dohľadu nad trhom s výrobkami s cieľom zabezpečiť, aby na trhu Únie boli sprístupnené iba vyhovujúce výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, ako je zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochrana spotrebiteľov, ochrana životného prostredia a verejná bezpečnosť.

  Pozmeňujúci návrh    41

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá a postupy, pokiaľ ide o poskytovanie informácií o súlade určitých výrobkov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie, ktorými sa harmonizujú podmienky uvádzania týchto výrobkov na trh. Vytvára sa ním rámec pre spoluprácu s hospodárskymi subjektmi vo vzťahu k takýmto výrobkom.

  Zároveň sa v ňom stanovujú pravidlá a postupy, pokiaľ ide o poskytovanie informácií o súlade určitých výrobkov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie, ktorými sa harmonizujú podmienky uvádzania týchto výrobkov na trh. Vytvára sa ním rámec pre spoluprácu s hospodárskymi subjektmi vo vzťahu k takýmto výrobkom.

  Pozmeňujúci návrh    42

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Takisto sa v ňom stanovuje rámec dohľadu nad trhom s takýmito výrobkami, aby sa zabezpečilo, že tieto výrobky spĺňajú požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, ako je zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochrana spotrebiteľov, ochrana a bezpečnosť životného prostredia.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Lepšie vymedzenie cieľov tohto nariadenia.

  Pozmeňujúci návrh    43

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2 a)  Články 26, 27, 28, 29 a 30 tohto nariadenia sa uplatňujú na všetky výrobky, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie, ak sa v iných právnych predpisoch Únie neuvádzajú špecifické ustanovenia vzťahujúce sa na organizáciu kontrol výrobkov vstupujúcich na trh Únie.

  Pozmeňujúci návrh    44

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – bod 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3)  „dohľad nad trhom“ sú činnosti, ktoré vykonávajú orgány dohľadu nad trhom, a opatrenia, ktoré prijímajú s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali požiadavky uvedené v harmonizačných právnych predpisoch Únie a neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani akékoľvek iné aspekty ochrany verejného záujmu;

  (3)  „dohľad nad trhom“ sú činnosti, ktoré vykonávajú orgány dohľadu nad trhom, a opatrenia, ktoré prijímajú s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali požiadavky uvedené v harmonizačných právnych predpisoch Únie a neohrozovali zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochranu spotrebiteľov, verejnú bezpečnosť ani akékoľvek iné aspekty ochrany verejného záujmu;

  Odôvodnenie

  Lepšie vymedzenie cieľov tohto nariadenia.

  Pozmeňujúci návrh    45

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – bod 12 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (12)  „hospodársky subjekt“ je výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca alebo distribútor vrátane:

  (12)  „hospodársky subjekt“ je výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca alebo distribútor a akákoľvek iná osoba, ktorá podlieha povinnostiam súvisiacim so sprístupňovaním výrobkov na trhu v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie vrátane:

  Pozmeňujúci návrh    46

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – bod 15

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (15)  „vážne riziko“ je každé vážne riziko vrátane vážneho rizika, ktorého účinky nie sú okamžité, vyžadujúce si rýchly zásah orgánov dohľadu nad trhom;

  (15)  „vážne riziko“ je každé vážne riziko vrátane takého, ktorého účinky nie sú okamžité, vyžadujúce si rýchly zásah a následné opatrenie zo strany orgánov dohľadu nad trhom;

  Pozmeňujúci návrh    47

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – názov

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Osoba zodpovedná za informácie o súlade

  Referenčná osoba

  Pozmeňujúci návrh    48

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Výrobok možno sprístupniť na trhu len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

  1.  Výrobok možno sprístupniť na trhu len vtedy, ak existuje referenčná osoba so sídlom v Únii pre tento výrobok.

  Pozmeňujúci návrh    49

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  výrobca je usadený v Únii alebo v súvislosti s výrobkom existuje aspoň jeden z týchto subjektov:

  vypúšťa sa

  i)  dovozca;

   

  ii)  fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá má od výrobcu písomné splnomocnenie, v ktorom ju označuje za osobu zodpovednú za plnenie úloh uvedených v odseku 3 a v ktorom sa od nej požaduje plnenie týchto úloh v mene výrobcu;

   

  Pozmeňujúci návrh    50

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  totožnosť a kontaktné údaje výrobcu, dovozcu alebo inej osoby spĺňajúcej požiadavky písmena a) sú verejne dostupné v súlade s odsekom 4 a sú uvedené alebo identifikovateľné v súlade s odsekom 5.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    51

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 a)  Na účely odseku 1 je referenčnou osobou ktorákoľvek z nasledovných osôb:

   

  a) výrobca so sídlom v Únii;

   

  b) dovozca, ak výrobca nemá sídlo v Únii;

   

  c) splnomocnený zástupca, ak výrobca nemá sídlo v Únii a neexistuje dovozca s písomným splnomocnením od výrobcu, v ktorom ho žiada o plnenie úloh uvedených v odseku 3 v mene výrobcu;

   

  Splnomocnenie uvedené v písmene c) podpisuje výrobca, ako aj určený splnomocnený zástupca.

  Pozmeňujúci návrh    52

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Na účely tohto článku je „osoba zodpovedná za informácie o súlade“ osoba, či už výrobca, dovozca alebo iná osoba, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a) vo vzťahu k výrobku, alebo, ak je dispozícii viacero takýchto osôb, ktorákoľvek spomedzi nich.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    53

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 3 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Osoba zodpovedná za informácie o súlade plní tieto úlohy:

  3.  Bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti a zodpovednosť hospodárskych subjektov podľa platných harmonizačných právnych predpisov Únie, musí referenčná osoba vykonávať tieto úlohy:

  Pozmeňujúci návrh    54

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 3 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  ak sa v harmonizačných právnych predpisoch Únie uplatniteľných na výrobok požaduje vyhlásenie o zhode EÚ a informačná zložka o výrobku, uchováva toto vyhlásenie a informačnú zložku o výrobku, aby ich orgány dohľadu nad trhom mali k dispozícii počas obdobia, ktoré požadujú uvedené právne predpisy;

  a)  ak sa v harmonizačných právnych predpisoch Únie uplatniteľných na výrobok požaduje vyhlásenie o zhode EÚ a informačná zložka o výrobku, overuje, že bolo vyhotovené vyhlásenie o zhode EÚ a informačná zložka o výrobku a uchováva toto vyhlásenie o zhode EÚ a informačnú zložku o výrobku, aby ich orgány dohľadu nad trhom mali k dispozícii počas obdobia, ktoré požadujú uvedené právne predpisy;

  Pozmeňujúci návrh    55

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ba)  ak usúdi alebo ak má dôvod domnievať sa, že daný výrobok nie je v súlade s uplatniteľnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie, bezodkladne o tom informuje výrobcu a v prípade potreby aj ďalšie hospodárske subjekty;

  Pozmeňujúci návrh    56

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 3 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  spolupracuje s orgánmi dohľadu nad trhom na ich žiadosť pri každom opatrení prijatom na odstránenie alebo, ak to nie je možné, zmiernenie rizík, ktoré výrobok predstavuje.

  c)  spolupracuje s orgánmi dohľadu nad trhom a prijíma okamžité opatrenie na odstránenie alebo na nápravu každého prípadu nesúladu s požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie uplatniteľných na daný výrobok, alebo, ak to nie je možné, zmiernenie rizík, ktoré daný výrobok predstavuje;

  Pozmeňujúci návrh    57

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ca)  informuje príslušné orgány dohľadu nad trhom o ukončení splnomocnenia, v ktorom je uvedený ako hospodársky subjekt zodpovedný za súlad podľa odseku 1a písm. c).

  Pozmeňujúci návrh    58

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Výrobcovia zverejnia totožnosť a kontaktné údaje osoby zodpovednej za informácie o súlade týkajúce sa výrobku na svojom webovom sídle alebo, ak webové sídlo nemajú, akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré širokej verejnosti v Únii umožňujú ľahký a bezplatný prístup k týmto informáciám.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    59

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Totožnosť a kontaktné údaje osoby zodpovednej za informácie o súlade týkajúce sa výrobku sú uvedené alebo identifikovateľné v rámci informácií uvedených na výrobku, jeho obale, balíku alebo v sprievodnom dokumente.

  5.  Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktné údaje referenčnej osoby pre daný výrobok vrátane jej korešpondenčnej adresy sú uvedené na výrobku alebo, ak to nie je možné z dôvodu veľkosti alebo fyzikálnych vlastností výrobku, na jeho obale, balíku alebo v sprievodnom dokumente.

  Pozmeňujúci návrh    60

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 5 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5 a)  Hospodárske subjekty, ktoré ponúkajú výrobok na predaj online, uvádzajú v ponuke na predaj meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a kontaktné údaje referenčnej osoby pre daný výrobok. V tejto súvislosti elektronické trhoviská uľahčujú zobrazovanie vyššie uvedených informácií o výrobkoch, ktoré sa prostredníctvom nich predávajú.

  Pozmeňujúci návrh    61

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  6.  Na účely odseku 1:

  vypúšťa sa

  a)  výrobcovia môžu určiť osobu podľa odseku 1 písm. a) bodu ii) bez ohľadu na to, či podľa harmonizačných právnych predpisov Únie, ktoré sa vzťahujú na výrobok, majú alebo nemajú právo alebo povinnosť vymenovať splnomocneného zástupcu;

   

  b)  ak má výrobca podľa harmonizačných právnych predpisov Únie takéto právo alebo povinnosť, vymenovanie splnomocneného zástupcu podľa uvedených právnych predpisov možno považovať za určenie na účely odseku 1 písm. a) bodu ii) za predpokladu, že vymenovanie spĺňa požiadavky uvedeného odseku.

   

  Pozmeňujúci návrh    62

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Ak sa v harmonizačných právnych predpisoch Únie požaduje vyhotovenie vyhlásenia o zhode EÚ, výrobcovia toto vyhlásenie sprístupnia verejnosti na svojom webovom sídle alebo, ak webové sídlo nemajú, akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré širokej verejnosti v Únii umožňujú ľahký a bezplatný prístup k tomuto vyhláseniu.

  Ak sa v harmonizačných právnych predpisoch Únie požaduje vyhotovenie vyhlásenia o zhode EÚ, výrobcovia toto vyhlásenie sprístupnia verejnosti na svojom webovom sídle alebo, ak webové sídlo nemajú, akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré širokej verejnosti v Únii umožňujú ľahký a okamžitý bezplatný prístup k tomuto vyhláseniu.

  Pozmeňujúci návrh    63

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 a) Na účely odseku 1 tohto článku sa článok 10 [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 / článok 9 nariadenia (EÚ)…. Európskeho parlamentu a Rady o zásade vzájomného uznávania] uplatňuje so zreteľom na úlohy kontaktných miest pre výrobky.

  Pozmeňujúci návrh    64

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 b) Členské štáty zabezpečia, aby kontaktné miesta pre výrobky boli viditeľné a mali dostatočné právomoci a primerané prostriedky na riadne plnenie ich úloh. Kontaktné miesta pre výrobky poskytujú svoje služby v súlade s [nariadením o jednotnej digitálnej bráne].

  Pozmeňujúci návrh    65

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1 c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 c) Komisia pripraví všeobecné informácie týkajúce sa požiadaviek na výrobky stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Únie, ktoré kontaktné miesta pre výrobky poskytnú hospodárskym subjektom a zverejnia online jednotným, transparentným, dostupným a používateľsky ústretovým spôsobom s cieľom zvýšiť informovanosť o harmonizačných právnych predpisoch Únie.

  Pozmeňujúci návrh    66

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1 d (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 d) Komisia poskytuje a zabezpečuje efektívnu spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a kontaktnými miestami pre výrobky rôznych členských štátov.

  Pozmeňujúci návrh    67

  Návrh nariadenia

  Článok 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 7

  vypúšťa sa

  Partnerské dohody o súlade

   

  1.  Orgán dohľadu nad trhom môže uzavrieť partnerskú dohodu s hospodárskym subjektom usadeným na jeho území, v ktorej sa orgán zaviaže, že hospodárskemu subjektu poskytne poradenstvo a usmernenie v súvislosti s harmonizačnými právnymi predpismi Únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky, za ktoré hospodársky subjekt zodpovedá.

   

  Dohoda sa netýka vykonávania úloh posudzovania zhody, ktorými sú na základe harmonizačných právnych predpisov Únie poverené notifikované orgány.

   

  2.  Ak orgán dohľadu nad trhom uzavrie partnerskú dohodu podľa odseku 1, uvedie túto skutočnosť v systéme uvedenom v článku 34 spolu s podrobnými informáciami o rozsahu pôsobnosti dohody, vlastným názvom a adresou a názvom a adresou hospodárskeho subjektu.

   

  3.  Ak orgán dohľadu nad trhom uzavrie partnerskú dohodu podľa odseku 1, ostatné orgány dohľadu nad trhom informujú tento orgán o každom dočasnom opatrení, ktoré prijali proti hospodárskemu subjektu, a každom nápravnom opatrení, ktoré prijal hospodársky subjekt, pokiaľ ide o súlad s platnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie.

   

  4.  Orgán dohľadu nad trhom, ktorý uzavrie partnerskú dohodu podľa odseku 1, môže hospodárskemu subjektu účtovať poplatky predstavujúce primerané náklady, ktoré orgánu vznikli pri plnení jeho úloh podľa odsekov 1 a 2.

   

  Pozmeňujúci návrh    68

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – názov

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Memorandá o porozumení so zainteresovanými stranami

  Spolupráca medzi orgánmi dohľadu nad trhom a hospodárskymi subjektmi

  Pozmeňujúci návrh    69

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Orgány dohľadu nad trhom môžu s podnikmi, organizáciami zastupujúcimi podniky alebo koncovými používateľmi uzavrieť memorandá o porozumení na účely vykonávania alebo financovania spoločných činností, ktorých cieľom je zistiť nesúlad alebo podporiť súlad v konkrétnych geografických oblastiach alebo s ohľadom na konkrétne kategórie výrobkov.

  Orgány dohľadu nad trhom môžu s hospodárskymi subjektmi alebo organizáciami, ktoré ich zastupujú, alebo koncovými používateľmi uzavrieť memorandá o porozumení na účely vykonávania alebo financovania spoločných činností, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie, poskytovať poradenstvo a usmernenia vo vzťahu k harmonizačným právnym predpisom Únie, podporovať dobrovoľnícke činnosti, zistiť nesúlad alebo podporiť súlad v konkrétnych geografických oblastiach alebo s ohľadom na konkrétne výrobky vrátane výrobkov predávaných online alebo na kategórie výrobkov, a to najmä tých, u ktorých sa často zistí, že predstavujú vážne riziko.

  Pozmeňujúci návrh    70

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Ak sa memorandum o porozumení uzavrie s hospodárskymi subjektmi priamo, nebráni to iným hospodárskym subjektom, ktoré sprístupnia na trhu výrobky tej istej kategórie, aby požiadali o pristúpenie k tomuto memorandu.

  Pozmeňujúci návrh    71

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Príslušný orgán dohľadu nad trhom sprístupní memorandum širokej verejnosti a vloží ho do systému uvedeného v článku 34.

  Príslušný orgán dohľadu nad trhom sprístupní memorandum širokej verejnosti, Komisii a členským štátom a vloží ho do systému uvedeného v článku 34 spolu s podrobnosťami o rozsahu pôsobnosti memoranda, názvami a adresami zainteresovaných strán.

  Pozmeňujúci návrh    72

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Sieť zriadená podľa článku 31 na žiadosť členského štátu pomáha pri vypracovávaní a plnení memoranda o porozumení.

  Pozmeňujúci návrh    73

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Orgán dohľadu nad trhom a strany uvedené v odseku 1 uzatvárajúce memorandum o porozumení zabezpečia, aby takéto memorandá nevytvárali nekalú súťaž medzi hospodárskymi subjektmi a aby obsahovali ustanovenia na ochranu dôvernosti, objektivity, nezávislosti a nestrannosti dotknutých strán, informácií a činností. Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán memoranda poruší ktorékoľvek z týchto ustanovení, platnosť memoranda o porozumení sa ukončí.

  Pozmeňujúci návrh    74

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Žiadna výmena informácií medzi orgánmi dohľadu nad trhom a podnikmi alebo organizáciami uvedenými v odseku 1 na účely prípravy memoranda o porozumení alebo vykonávania memoranda o porozumení, ktoré uzavreli podľa uvedeného odseku, sa nepovažuje za porušenie požiadaviek na zachovanie služobného tajomstva.

  3.  Žiadna výmena informácií medzi orgánmi dohľadu nad trhom a stranami uvedenými v odseku 1 na účely vypracovávania alebo plnenia memoranda o porozumení, ktoré uzavreli podľa uvedeného odseku, sa nepovažuje za porušenie požiadaviek na zachovanie služobného tajomstva.

  Pozmeňujúci návrh    75

  Návrh nariadenia

  Článok 9 – odsek 3 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  3 a)  Spotrebitelia musia byť prostredníctvom internetového portálu informovaní o právach súvisiacich s nevyhovujúcimi výrobkami, ktoré si zakúpili, napríklad o práve na výmenu výrobku, práve na náhradu a práve na nápravu, ako aj o kontaktoch, na ktoré sa treba obrátiť, aby získali všetky súvisiace informácie.

  Pozmeňujúci návrh    76

  Návrh nariadenia

  Článok 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 10

  vypúšťa sa

  Povinnosti orgánov dohľadu nad trhom v oblasti organizácie

   

  1.  Orgány dohľadu nad trhom zavedú vhodné mechanizmy na komunikáciu a koordináciu s ostatnými orgánmi dohľadu nad trhom.

   

  2.  V súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie uvedené v prílohe, orgány dohľadu nad trhom zavedú tieto postupy:

   

  a)  postupy na riešenie sťažností alebo správ o otázkach týkajúcich sa rizík;

   

  b)  postupy na monitorovanie všetkých úrazov alebo každej ujmy na zdraví alebo v súvislosti s bezpečnosťou koncových používateľov, v prípade ktorých existuje podozrenie, že boli spôsobené týmito výrobkami;

   

  c)  postupy na overenie toho, či hospodárske subjekty prijali nápravné opatrenia, ktoré mali prijať;

   

  d)  postupy na zber a skúmanie vedeckých a technických poznatkov týkajúcich sa otázok bezpečnosti.

   

  Pozmeňujúci návrh    77

  Návrh nariadenia

  Článok 11 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Každý členský štát určí na svojom území jeden alebo viac orgánov dohľadu nad trhom. Prostredníctvom siete zriadenej podľa článku 31 oznámi Komisii a ostatným členským štátom orgány dohľadu nad trhom, ktoré určil, a oblasti pôsobnosti každého z týchto orgánov, pričom na to použije informačný a komunikačný systém uvedený v článku 34.

  1.  Každý členský štát určí na svojom území jeden alebo viac orgánov dohľadu nad trhom. Oznámi Komisii a ostatným členským štátom svoje orgány dohľadu nad trhom a oblasti pôsobnosti každého z týchto orgánov, pričom na to použije informačný a komunikačný systém uvedený v článku 34.

  Pozmeňujúci návrh    78

  Návrh nariadenia

  Článok 11 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Jednotný úrad pre spoluprácu členského štátu je zodpovedný za koordináciu činností presadzovania a dohľadu nad trhom, ktoré vykonávajú orgány dohľadu nad trhom určené týmto členským štátom.

  3.  Jednotný úrad pre spoluprácu členského štátu je zodpovedný za koordináciu činností presadzovania a dohľadu nad trhom, ktoré vykonávajú orgány dohľadu nad trhom a ďalšie orgány, a to najmä colné orgány zodpovedné za kontrolu výrobkov umiestňovaných na trh Únie určené týmto členským štátom.

  Pozmeňujúci návrh    79

  Návrh nariadenia

  Článok 11 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Členské štáty zabezpečia, aby ich orgány dohľadu nad trhom a jednotný úrad pre spoluprácu mali potrebné zdroje vrátane dostatočných rozpočtových a iných zdrojov, odborné znalosti, postupy a iné mechanizmy potrebné na riadne plnenie svojich úloh.

  4.  Členské štáty zabezpečia, aby ich orgány dohľadu nad trhom a jednotný úrad pre spoluprácu mali potrebné zdroje vrátane dostatočných rozpočtových a iných zdrojov, odborné znalosti, postupy a iné mechanizmy, ako aj dostatok odborných zamestnancov potrebných na riadne plnenie svojich úloh.

  Pozmeňujúci návrh    80

  Návrh nariadenia

  Článok 11 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Ak na ich území pôsobí viac ako jeden orgán dohľadu nad trhom, členské štáty zabezpečia, aby sa príslušné úlohy týchto orgánov jasne vymedzili a aby tieto orgány v záujme účinného plnenia svojich úloh úzko spolupracovali.

  5.  Ak na ich území pôsobí viac ako jeden orgán dohľadu nad trhom, členské štáty zabezpečia, aby sa príslušné úlohy týchto orgánov jasne vymedzili a aby sa zaviedli vhodné komunikačné a koordinačné mechanizmy, ktoré by týmto orgánom umožnili úzko spolupracovať a účinne plniť svoje úlohy.

  Pozmeňujúci návrh    81

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  prijímanie vhodných a primeraných dočasných opatrení týmito orgánmi a prijímanie vhodných a primeraných nápravných opatrení hospodárskymi subjektmi, pokiaľ ide o súlad s uvedenými právnymi predpismi a týmto nariadením.

  b)  prijímanie vhodných a primeraných opatrení týmito orgánmi a prijímanie vhodných a primeraných nápravných opatrení hospodárskymi subjektmi, pokiaľ ide o súlad s uvedenými právnymi predpismi a týmto nariadením.

  Pozmeňujúci návrh    82

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 a)  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje právomoci a plnia svoje úlohy nezávisle, nestranne a nezaujato.

  Pozmeňujúci návrh    83

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 1 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 b)  Orgány dohľadu nad trhom zavedú vhodné a účinné mechanizmy na komunikáciu a spoluprácu s ostatnými orgánmi dohľadu nad trhom a inými príslušnými orgánmi v rámci Únie.

   

  V tejto súvislosti orgány dohľadu nad trhom tiež vytvoria vhodné a účinné mechanizmy na komunikáciu a spoluprácu s colnými orgánmi s cieľom identifikovať a preskúmať potenciálne riziká spojené s falšovanými výrobkami a stiahnuť takéto výrobky z trhu.

  Pozmeňujúci návrh    84

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 2 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú v rámci svojich činností uvedených v odseku 1 kontroly na základe prístupu založeného na riziku, pričom zohľadňujú prinajmenšom tieto faktory:

  2.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú v rámci svojich činností uvedených v odseku 1 kontroly na základe prístupu založeného na riziku, pričom uprednostňujú zdroje a činnosti na zabezpečenie účinného dohľadu nad trhom a zohľadňujú prinajmenšom tieto faktory:

  Pozmeňujúci návrh    85

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  identifikované riziká spojené s:

  a)  identifikované riziká, ktoré majú potenciál nepriaznivo vplývať na zdravie a bezpečnosť osôb vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochranu spotrebiteľa, životné prostredie a verejnú bezpečnosť, spojené s;

  Pozmeňujúci návrh    86

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Metodika a kritériá na posudzovanie rizika musia byť harmonizované vo všetkých členských štátoch, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre všetky hospodárske subjekty.

  Pozmeňujúci návrh    87

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Orgány dohľadu nad trhom zabezpečia stiahnutie výrobku z trhu alebo jeho spätné prevzatie alebo zákaz či obmedzenie sprístupnenia výrobku na trhu, ak je pri jeho používaní či už v súlade s jeho účelom určenia alebo za podmienok, ktoré možno odôvodnene predpokladať, a pri jeho riadnej montáži a údržbe, splnená jedna z týchto podmienok:

  vypúšťa sa

  a)  výrobok môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť koncových používateľov;

   

  b)  výrobok nespĺňa platné požiadavky podľa harmonizačných právnych predpisov Únie.

   

  Ak sú výrobky stiahnuté, spätne prevzaté, zakázané alebo obmedzené, orgán dohľadu nad trhom zabezpečí, aby boli tieto skutočnosti náležite oznámené Komisii prostredníctvom siete zriadenej podľa článku 31, ostatným členským štátom a koncovým používateľom.

   

  Pozmeňujúci návrh    88

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 3 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  3 a)  V súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie uvedené v prílohe, orgány dohľadu nad trhom zavedú tieto postupy:

   

  a) postupy riešenia sťažností alebo správ o otázkach týkajúcich sa nesúladu a rizík spojených s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie;

   

  b) postupy monitorovania a získavania informácií o všetkých nehodách alebo poškodeniach zdravia, alebo ohrozeniach bezpečnosti koncových používateľov, pri ktorých vzniklo podozrenie, že boli spôsobené takýmito výrobkami, a sprístupnenia týchto informácií verejnosti prostredníctvom centralizovanej databázy na zber informácií o nehodách a úrazoch alebo inými prostriedkami;

   

  c) postupy na overenie toho, či hospodárske subjekty prijali nápravné opatrenia, ktoré mali prijať;

   

  d) opatrenia nadväzujúce na vedecké a technické poznatky týkajúce sa otázok bezpečnosti;

   

  e) postupy pre spoluprácu s elektronickými platformami a trhoviskami.

  Pozmeňujúci návrh    89

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 4 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje činnosti s vysokým stupňom transparentnosti a sprístupňujú širokej verejnosti všetky informácie, ktoré pre ňu považujú za dôležité. Takisto zabezpečujú, aby sa do systému uvedeného v článku 34 vkladali tieto informácie:

  4.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje činnosti s vysokým stupňom transparentnosti a sprístupňujú širokej verejnosti všetky informácie, ktoré pre ňu považujú za dôležité, a zároveň dodržiavajú zásadu dôvernosti informácií v záujme ochrany služobného a obchodného tajomstva alebo osobných údajov.

   

  Orgány dohľadu nad trhom tiež zabezpečujú, aby sa do systému uvedeného v článku 34 vkladali tieto informácie:

  Pozmeňujúci návrh    90

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 4 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  povaha dočasných opatrení, ktoré prijali proti hospodárskym subjektom, a nápravných opatrení, ktoré prijali hospodárske subjekty;

  c)  podrobnosti týkajúce sa opatrení, ktoré prijali proti hospodárskym subjektom, záväzky, ktoré im oznámili hospodárske subjekty, a podrobnosti o nápravných opatreniach, ktoré prijali hospodárske subjekty;

  Pozmeňujúci návrh    91

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje právomoci a plnia svoje úlohy nezávisle, nestranne a nezaujato.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    92

  Návrh nariadenia

  Článok 12 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 12 a

   

  Činnosti orgánov dohľadu nad trhom, pokiaľ ide o výrobky predávané online

   

  1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 členské štáty zabezpečia účinnú organizáciu činností dohľadu nad trhom, pokiaľ ide o výrobky ponúkané na predaj online koncovým používateľom v Únii.

   

  2. Na účely odseku 1 členský štát pridelí primerané zdroje a zabezpečí primeraný počet inšpektorov na kontrolu výrobkov predávaných online („online inšpektori“) v rámci svojich vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom, ktorí budú mať špecifické znalosti a povedomie o online prostredí a vyšetrovaniach, s cieľom odhaľovať nevyhovujúce výrobky predávané online.

   

  3. Členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom vykonávali svoje činnosti vo vzťahu k výrobkom ponúkaným na predaj online týmito spôsobmi:

   

  a) aktívne, prostredníctvom kontroly určitých kategórií výrobkov alebo určitých hospodárskych subjektov, a to na základe kritérií súvisiacich s rizikom a priorít stanovených vo vnútroštátnej stratégii podľa článku 13; a

   

  b) reaktívne, monitorovaním informácií o možnom nesúlade výrobkov predávaných online, pričom prihliadajú na sťažnosti spotrebiteľov, informácie získané od ostatných orgánov, hospodárskych subjektov a médií, ako aj iné zdroje informácií.

  Pozmeňujúci návrh    93

  Návrh nariadenia

  Článok 12 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 12 b

   

  Monitorovanie a hodnotenie orgánov dohľadu nad trhom

   

  1. Členské štáty monitorujú svoje vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom v pravidelných intervaloch s cieľom zabezpečiť, aby kontinuálne spĺňali požiadavky stanovené v tomto nariadení.

   

  2. Ak vnútroštátny orgán dohľadu nad trhom nespĺňa požiadavky tohto nariadenia alebo si neplní svoje povinnosti, príslušný členský štát prijme vhodné opatrenia alebo zabezpečí prijatie vhodných opatrení.

   

  3. Vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom podliehajú partnerskému hodnoteniu, pokiaľ ide o činnosti dohľadu nad trhom, ktoré vykonávajú podľa tohto nariadenia, s cieľom posúdiť, či tieto orgány dohľadu nad trhom spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, pomáhať im a poskytovať im usmernenie s cieľom posilniť ich činnosti a zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia.

   

  4. Partnerské hodnotenia zahŕňajú posúdenia zavedených postupov zo strany orgánov dohľadu nad trhom, najmä pokiaľ ide o postupy kontroly súladu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie, mechanizmy komunikácie a spolupráce s inými orgánmi dohľadu nad trhom a inými relevantnými orgánmi, odbornosť zamestnancov, správnosť kontrol a inšpekčnej metodiky, ako aj správnosť výsledkov. V rámci partnerského hodnotenia sa zároveň posudzuje, či dané orgány dohľadu nad trhom majú dostatočné zdroje na riadne plnenie svojich povinností, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 4.

   

  5. Partnerské hodnotenie orgánov dohľadu nad trhom vykonávajú najmenej raz každých päť rokov dva orgány dohľadu nad trhom z iných členských štátov a Komisia.

   

  6. Komisia s náležitým prihliadnutím na stanoviská siete podľa článku 31 a v súlade s článkom 62a prijíma delegované akty, ktorými sa stanovuje plán partnerských hodnotení aspoň na obdobie piatich rokov, kritériá zloženia tímu vykonávajúceho partnerské hodnotenie, metodika použitá na hodnotenie, harmonogram, periodicita a ďalšie úlohy súvisiace s partnerským hodnotením.

   

  7. Výsledky partnerských hodnotení skúma sieť. Komisia vypracuje zhrnutie výsledkov a zverejní ho.

   

  8. Členské štáty oznamujú Komisii a sieti, ako nakladajú s odporúčaniami zahrnutými do výsledku posúdenia.

  Pozmeňujúci návrh    94

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Každý členský štát prinajmenšom každé tri roky vypracuje vnútroštátnu stratégiu dohľadu nad trhom. Stratégia podporuje jednotný, komplexný a integrovaný prístup k dohľadu nad trhom a presadzovaniu harmonizačných právnych predpisov Únie na území daného členského štátu a zahŕňa všetky odvetvia a stupne dodávateľského reťazca výrobkov vrátane dovozu a digitálnych dodávateľských reťazcov.

  1.  Každý členský štát prinajmenšom každé tri roky vypracuje vnútroštátnu stratégiu dohľadu nad trhom. Vnútroštátna stratégia zohľadňuje priority stanovené v rámci pracovného programu siete v zmysle článku 31 a podporuje jednotný, komplexný a integrovaný prístup k dohľadu nad trhom a presadzovaniu harmonizačných právnych predpisov Únie na území daného členského štátu vrátane dohľadu nad trhom, pokiaľ ide o výrobky predávané online, a zahŕňa všetky odvetvia a stupne dodávateľského reťazca výrobkov vrátane dovozu a digitálnych dodávateľských reťazcov.

  Pozmeňujúci návrh    95

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Vnútroštátna stratégia dohľadu nad trhom zahŕňa prinajmenšom tieto prvky:

  2.  Vnútroštátna stratégia dohľadu nad trhom zahŕňa aspoň tieto prvky:

  Pozmeňujúci návrh    96

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 2 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  posúdenie výskytu nevyhovujúcich výrobkov, v rámci ktorého sa zohľadnia najmä kontroly založené na riziku uvedené v článku 12 ods. 2 a článku 26 ods. 3, a vývoja na trhu, ktorý môže ovplyvniť mieru nesúladu v daných kategóriách výrobkov;

  a)  posúdenie výskytu nevyhovujúcich výrobkov, v rámci ktorého sa zohľadnia najmä kontroly založené na riziku uvedené v článku 12 ods. 2 a článku 26 ods. 3, výrobkov, na ktoré sa vzťahovalo núdzové rozhodnutie na základe článku 13 smernice 2001/95/ES, a vývoja na trhu, ktorý môže ovplyvniť mieru nesúladu v daných kategóriách výrobkov najmä vrátane hrozieb a rizík súvisiacich s internetom vecí a zariadeniami podporovanými umelou inteligenciou;

  Pozmeňujúci návrh    97

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ba)  oblasti, ktoré boli označené ako prioritné z hľadiska dohľadu nad výrobkami ponúkanými na predaj online, pri zohľadnení aktívnych a reaktívnych činností v oblasti dohľadu nad trhom;

  Pozmeňujúci návrh    98

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  opatrenia na presadzovanie plánované v záujme zníženia výskytu nesúladu v oblastiach označených za prioritné a prípadne aj minimálne úrovne kontrol, ktoré sa predpokladajú v prípade kategórií výrobkov s vysokou mierou nesúladu;

  c)  špecifické opatrenia na presadzovanie plánované v záujme zníženia výskytu nesúladu v oblastiach označených za prioritné podľa bodov b) a ba) a prípadne aj minimálne úrovne kontrol, ktoré sa predpokladajú v prípade kategórií výrobkov s vysokou mierou nesúladu;

  Pozmeňujúci návrh    99

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Členské štáty svoju vnútroštátnu stratégiu dohľadu nad trhom oznamujú prostredníctvom systému uvedeného v článku 34.

  3.  Členské štáty svoju vnútroštátnu stratégiu dohľadu nad trhom oznamujú Komisii a iným členským štátom prostredníctvom systému uvedeného v článku 34. Členské štáty sprístupnia informácie obsiahnuté v ich vnútroštátnych stratégiách dohľadu nad trhom v plnom rozsahu alebo čiastočne v súlade s článkom 16 tohto nariadenia.

  Pozmeňujúci návrh    100

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Členské štáty udelia svojim orgánom dohľadu nad trhom právomoci v oblasti dohľadu nad trhom, vyšetrovania a presadzovania, ktoré sú potrebné na účely uplatňovania tohto nariadenia a harmonizačných právnych predpisov Únie stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu.

  1.  Členské štáty udelia svojim orgánom dohľadu nad trhom právomoci v oblasti dohľadu nad trhom vrátane dohľadu nad trhom s falšovanými výrobkami a výrobkami predávanými online, vyšetrovania a presadzovania, ktoré sú potrebné na účely uplatňovania tohto nariadenia a harmonizačných právnych predpisov Únie stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu a v tejto súvislosti im poskytnú nevyhnutné zdroje.

  Pozmeňujúci návrh    101

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 a)  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú právomoci stanovené v tomto článku v súlade so zásadou proporcionality v rozsahu, ktorý sa týka predmetu, účelu opatrení a povahy a celkovej skutočnej alebo možnej ujmy spôsobenej prípadom nesúladu, efektívne, účinne a v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom vrátane zásad Charty základných práv Európskej únie, uplatniteľných procesných záruk a pravidiel Únie o ochrane údajov, a to najmä nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady.

  Pozmeňujúci návrh    102

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 1 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 b)  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť, že neprenesú všetky právomoci na všetky príslušné orgány za predpokladu, že každú z uvedených právomocí dokážu vykonávať účinne a v súlade s odsekom 2.

  Pozmeňujúci návrh    103

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Pri udeľovaní právomocí podľa odseku 1 vrátane právomoci vyžadovanej v odseku 3 môžu členské štáty stanoviť, že právomoc môže byť podľa potreby vykonávaná jedným z nasledujúcich spôsobov:

  2.  Členské štáty môžu stanoviť, že právomoc môže byť podľa potreby vykonávaná jedným z nasledujúcich spôsobov:

  Pozmeňujúci návrh    104

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  obrátením sa na iné orgány verejnej moci;

  b)  ak je to vhodné, po obrátení sa na iné orgány verejnej moci v súlade s rozdelením právomocí a inštitucionálnou a administratívnou organizáciou daného členského štátu;

  Pozmeňujúci návrh    105

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 2 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  podaním žiadosti na súdy, ktoré sú príslušné vydať rozhodnutie potrebné na schválenie vykonávania tejto právomoci.

  c)  podaním žiadosti na súdy, ktoré sú príslušné vydať rozhodnutie potrebné na schválenie vykonávania tejto právomoci, v relevantných prípadoch aj prostredníctvom odvolania, ak podanie na vydanie potrebného rozhodnutia nie je úspešné.

  Pozmeňujúci návrh    106

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Právomoci udelené orgánom dohľadu nad trhom podľa odseku 1 zahŕňajú prinajmenšom tieto právomoci:

  3.  Právomoci udelené orgánom dohľadu nad trhom podľa odseku 1 zahŕňajú aspoň tieto právomoci:

  Pozmeňujúci návrh    107

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  právomoc vykonávať systémové audity organizácií hospodárskych subjektov vrátane auditov všetkých postupov, ktoré zaviedli s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením a s platnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    108

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  právomoc mať prístup k všetkým relevantným dokumentom, údajom alebo informáciám týkajúcim sa prípadu nesúladu, a to v akejkoľvek forme alebo formáte a bez ohľadu na pamäťové médium alebo miesto uloženia, na ktorom sú uložené;

  c)  právomoc mať prístup k relevantným dokumentom, technickým špecifikáciám, údajom alebo informáciám týkajúcim sa prípadu nesúladu vrátane prístupu k softvéru a algoritmom, ktorými sa produkt riadi, pokiaľ je to potrebné na posúdenie súladu výrobku s platnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie, a to v akejkoľvek forme alebo formáte a bez ohľadu na pamäťové médium alebo miesto, na ktorom sú uložené;

  Pozmeňujúci návrh    109

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno d

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  d)  právomoc požadovať od každého orgánu verejnej moci, subjektu alebo úradu v členskom štáte daného orgánu dohľadu nad trhom alebo od akejkoľvek fyzickej či právnickej osoby, aby poskytli všetky informácie, údaje alebo dokumenty v akejkoľvek forme alebo v akomkoľvek formáte a bez ohľadu na médium alebo miesto, na ktorom sú uložené, s cieľom umožniť orgánu dohľadu nad trhom vyšetriť, či došlo alebo dochádza k nesúladu, a zistiť podrobné informácie o takomto nesúlade, a to najmä informácie, údaje a dokumenty potrebné na účely určenia a sledovania finančných tokov a tokov údajov, zistenia totožnosti a kontaktných údajov osôb zapojených do finančných tokov a tokov údajov, zistenia údajov o bankových účtoch a vlastníctva webových sídiel;

  d)  právomoc požadovať od každého orgánu verejnej moci, subjektu alebo úradu v členskom štáte daného orgánu dohľadu nad trhom alebo od akejkoľvek fyzickej či právnickej osoby, aby poskytli relevantné informácie, údaje alebo dokumenty v akejkoľvek forme alebo v akomkoľvek formáte a bez ohľadu na médium alebo miesto, na ktorom sú uložené, s cieľom umožniť orgánu dohľadu nad trhom vyšetriť, či došlo alebo dochádza k nesúladu, a zistiť podrobné informácie o takomto nesúlade, a to najmä informácie, údaje a dokumenty potrebné na účely určenia a sledovania finančných tokov a tokov údajov, zistenia totožnosti a kontaktných údajov osôb zapojených do finančných tokov a tokov údajov, zistenia údajov o bankových účtoch a vlastníctva webových sídiel, ak sa tieto informácie, údaje alebo dokumenty týkajú veci, ktorá sa vyšetruje;

  Pozmeňujúci návrh    110

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno e – bod 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3)  vyžadovať od ktoréhokoľvek zástupcu alebo zamestnanca hospodárskeho subjektu, aby poskytol vysvetlenie k faktom, informáciám alebo dokumentom súvisiacim s predmetom kontroly a zaznamenať odpovede;

  (3)  vyžadovať od zástupcu alebo príslušného zamestnanca hospodárskeho subjektu, aby poskytol vysvetlenie alebo poskytol fakty, informácie alebo dokumenty súvisiace s predmetom kontroly, a zaznamenať odpovede;

  Pozmeňujúci návrh    111

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno f

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  f)  právomoc bezplatne odoberať vzorky výrobkov s cieľom odhaliť nesúlad a získať dôkazy;

  f)  právomoc bezplatne odoberať vzorky výrobkov s cieľom odhaliť nesúlad a získať dôkazy v rozsahu, ktorý je primeraný vzhľadom na hodnotu výrobku a závažnosť nesúladu;

  Pozmeňujúci návrh    112

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno g

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  g)  právomoc vykonávať kontrolné nákupy výrobkov, a to i pod utajenou identitou, s cieľom odhaliť nesúlad a získať dôkazy;

  g)  právomoc vykonávať testovacie nákupy výrobkov vrátane výrobkov predávaných online, a to aj pod utajenou totožnosťou, kontrolovať ich a uplatniť metódy reverzného inžinierstva s cieľom odhaliť nesúlad podľa tohto nariadenia a získať dôkazy;

  Pozmeňujúci návrh    113

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno h

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  h)  právomoc prijímať dočasné opatrenia, ak nie sú k dispozícii žiadne iné účinné prostriedky, ktorými možno predísť vážnemu riziku, a to najmä dočasné opatrenia, ktorými sa poskytovateľom hostingových služieb uloží povinnosť odstrániť, znemožniť alebo obmedziť prístup k obsahu alebo pozastaviť či obmedziť prístup k webovému sídlu, službe alebo účtu, alebo ktorým sa registrom alebo registrátorom domén uloží povinnosť pozastaviť na určitý čas presne stanovený názov domény;

  h)  právomoc prijímať opatrenia, ak sú náležite odôvodnené a primerané a ak nie sú k dispozícii žiadne iné účinné prostriedky, ktorými možno predísť vážnemu riziku, a to najmä opatrenia, ktorými sa poskytovateľom hostingových služieb uloží povinnosť úplne alebo čiastočne odstrániť, znemožniť alebo obmedziť prístup k obsahu alebo pozastaviť či obmedziť prístup k webovému sídlu, službe alebo účtu, alebo ktorým sa registrom alebo registrátorom domén uloží povinnosť pozastaviť na určitý čas presne stanovený názov domény;

  Pozmeňujúci návrh    114

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno j

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  j)  právomoc vyžadovať od hospodárskeho subjektu, aby sa zaviazal odstrániť nesúlad;

  j)  právomoc vyžadovať od hospodárskeho subjektu zodpovedného za súlad, aby sa zaviazal odstrániť nesúlad, alebo takýto záväzok od neho prijať;

  Pozmeňujúci návrh    115

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  l)  právomoc ukladať hospodárskemu subjektu sankcie vrátane pokút alebo pravidelných penále za nesúlad s akýmkoľvek rozhodnutím, nariadením, dočasným opatrením alebo iným opatrením prijatým orgánom dohľadu nad trhom alebo za jeho nedodržanie;

  l)  právomoc ukladať hospodárskemu subjektu sankcie vrátane pokút alebo pravidelných penále za nesúlad s akýmkoľvek rozhodnutím, nariadením, opatrením prijatým orgánom dohľadu nad trhom alebo za jeho nedodržanie;

  Pozmeňujúci návrh    116

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Právomoci stanovené v písmene h) tohto odseku sa vykonávajú prostredníctvom žiadostí podaných na súdy v súlade s písmenom c) odseku 2 tohto článku.

  Pozmeňujúci návrh    117

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Orgány dohľadu nad trhom uverejňujú všetky záväzky, ktoré im dali hospodárske subjekty, podrobné informácie o všetkých nápravných opatreniach prijatých hospodárskymi subjektmi na ich území a podrobné informácie o všetkých dočasných opatreniach prijatých príslušným orgánom dohľadu nad trhom podľa tohto nariadenia.

  4.  Ak to orgány dohľadu nad trhom považujú za dôležité pre verejnosť, uverejňujú všetky záväzky, ktoré im dali hospodárske subjekty, podrobné informácie o všetkých nápravných opatreniach prijatých hospodárskymi subjektmi na ich území a podrobné informácie o všetkých opatreniach prijatých príslušným orgánom dohľadu nad trhom podľa prvého pododseku článku 12 ods. 4 tohto nariadenia, pričom poskytnú hospodárskym subjektom možnosť vyjadriť sa k informáciám, ktoré sa ich týkajú, pred ich zverejnením.

  Pozmeňujúci návrh    118

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje právomoci v súlade so zásadou primeranosti.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    119

  Návrh nariadenia

  Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Orgány dohľadu nad trhom v primeranom rozsahu vykonávajú náležité kontroly vlastností výrobkov, a to prostredníctvom kontrol dokumentácie a prípadne fyzických a laboratórnych kontrol na základe reprezentatívnej vzorky.

  Orgány dohľadu nad trhom v primeranom rozsahu a dostatočne často vykonávajú náležité kontroly vlastností výrobkov, a to prostredníctvom kontrol dokumentácie a v prípade potreby prostredníctvom dostatočných fyzických a laboratórnych kontrol na základe dostatočne reprezentatívnych vzoriek.

  Pozmeňujúci návrh    120

  Návrh nariadenia

  Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Pri rozhodovaní o tom, aké kontroly vykonať a v akom rozsahu, orgány dohľadu nad trhom zohľadňujú najmä zavedené zásady posudzovania rizika a sťažnosti.

  Pri rozhodovaní o tom, aké kontroly vykonať, aké typy výrobkov a v akom rozsahu kontrolovať, orgány dohľadu nad trhom zohľadňujú najmä zavedené zásady posudzovania rizika, sťažnosti a iné relevantné informácie.

  Pozmeňujúci návrh    121

  Návrh nariadenia

  Článok 15 – odsek 1 – pododsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Ak hospodárske subjekty predkladajú protokoly o testoch alebo osvedčenia potvrdzujúce zhodu ich výrobkov s harmonizačnými právnymi predpismi Únie vystavené akreditovaným orgánom posudzovania zhody, orgány dohľadu nad trhom takéto protokoly alebo osvedčenia náležite zohľadnia.

  Ak hospodárske subjekty predkladajú protokoly o testoch alebo osvedčenia potvrdzujúce zhodu ich výrobkov s harmonizačnými právnymi predpismi Únie vystavené orgánom posudzovania zhody akreditovaným podľa nariadenia (ES) č. 765/2008, orgány dohľadu nad trhom takéto protokoly alebo osvedčenia náležite zohľadnia.

  Pozmeňujúci návrh    122

  Návrh nariadenia

  Článok 15 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 a)  Na účely odseku 1 orgány dohľadu nad trhom v kontexte hodnotenia výrobku zohľadňujú rozsah, v akom je daný výrobok v súlade s:

   

  a) akýmikoľvek požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie alebo podľa nich, ktoré sa uplatňujú na výrobok a týkajú potenciálneho zvažovaného rizika;

   

  b) akýmikoľvek príslušnými európskymi normami alebo inými technickými špecifikáciami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie.

   

  Splnenie požiadaviek uvedených v písmene a) a b) vedie k predpokladu, že výrobok zabezpečuje dostatočnú ochranu verejných záujmov, ktorých sa tieto požiadavky týkajú. To však orgánom dohľadu nad trhom nebráni prijať opatrenia podľa tohto nariadenia, ak existujú dôkazy o tom, že výrobok napriek súladu s predpismi predstavuje riziko.

   

  Možnosť dosiahnutia vyššej úrovne ochrany príslušných verejných záujmov alebo dostupnosť iných výrobkov poskytujúcich vyššiu úroveň ochrany nie je sama osebe dôvodom na to, aby sa výrobok považoval za výrobok predstavujúci riziko.

  Pozmeňujúci návrh    123

  Návrh nariadenia

  Článok 15 – odsek 1 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 b)  V prípade určitých výrobkov alebo kategórií výrobkov, pri ktorých boli neustále zistené osobitné riziká alebo závažné porušenia platných harmonizačných právnych predpisov Únie, a s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti alebo iných verejných záujmov chránených týmito právnymi predpismi Komisia pri náležitom zohľadnení stanovísk siete zriadenej podľa článku 31 prijme v súlade s článkom 62a delegované akty, ktorými sa stanovia jednotné podmienky kontrol, kritériá na určenie frekvencie kontrol a množstvo vzoriek, ktoré sa majú skontrolovať v súvislosti s týmito výrobkami alebo kategóriou výrobkov na úrovni Únie.

  Pozmeňujúci návrh    124

  Návrh nariadenia

  Článok 15 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Ak sa orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu rozhodnú stiahnuť z trhu výrobok vyrábaný v inom členskom štáte, bezodkladne o tom informujú dotknutý hospodársky subjekt.

  3.  Ak sa orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu rozhodnú stiahnuť z trhu výrobok vyrábaný v inom členskom štáte alebo umiestnený na trhu v inom členskom štáte, bezodkladne o tom informujú dotknutý hospodársky subjekt.

  Pozmeňujúci návrh    125

  Návrh nariadenia

  Článok 16 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Orgány dohľadu nad trhom dodržiavajú zásadu dôvernosti informácií, ak je to potrebné v záujme ochrany služobného a obchodného tajomstva alebo osobných údajov podľa vnútroštátnych právnych predpisov, pričom však podliehajú požiadavke zverejniť čo najúplnejšie informácie, aby chránili záujmy koncových používateľov v Únii.

  Orgány dohľadu nad trhom zabezpečujú najprísnejšie záruky dôvernosti informácií a služobného a obchodného tajomstva a ochraňujú osobné údaje podľa vnútroštátnych právnych predpisov, pričom však podliehajú požiadavke zverejniť čo najúplnejšie informácie, aby chránili záujmy koncových používateľov v Únii.

  Pozmeňujúci návrh    126

  Návrh nariadenia

  Článok 17 – odsek -1 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  -1.  Orgány dohľadu nad trhom prijmú vhodné opatrenia a zároveň zaručia, že sa zakáže alebo obmedzí sprístupnenie výrobku na trhu, alebo že bude výrobok stiahnutý alebo spätne prevzatý z trhu, ak je pri jeho používaní či už v súlade s jeho účelom určenia, alebo za podmienok, ktoré možno odôvodnene predpokladať, a za predpokladu riadnej montáže a údržby, splnená jedna z týchto podmienok:

   

  a) výrobok môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť koncových používateľov;

   

  b) výrobok nespĺňa platné požiadavky harmonizačných právnych predpisov Únie;

   

  c) výrobok je falšovaný.

   

  Na účely tohto odseku orgány dohľadu nad trhom môžu požiadať hospodársky subjekt, aby poskytol informácie o tom, aké iné modely výrobkov majú rovnaké technické vlastnosti ako daný výrobok, ktoré sú relevantné z hľadiska súladu s príslušnými požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Únie.

  Pozmeňujúci návrh    127

  Návrh nariadenia

  Článok 17 – odsek -1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  - 1 a  Bez toho, aby bol dotknutý odsek -1, orgány dohľadu nad trhom požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby odstránil formálny nesúlad s administratívnymi požiadavkami stanovenými v príslušných harmonizačných právnych predpisoch Únie, ktorý nevedie k porušeniu základných požiadaviek stanovených v týchto právnych predpisoch. Ak však tento formálny nesúlad pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia výrobku na trhu alebo zabezpečí jeho stiahnutie alebo spätné prevzatie z trhu.

  Pozmeňujúci návrh    128

  Návrh nariadenia

  Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Pred prijatím alebo vydaním opatrenia, rozhodnutia alebo nariadenia uvedeného v odseku 1 sa dotknutému hospodárskemu subjektu poskytne, v primeranom čase nie kratšom ako 10 dní, možnosť byť vypočutý, pokiaľ poskytnutiu tejto možnosti nebráni naliehavosť opatrenia, rozhodnutia alebo nariadenia na základe požiadaviek v oblasti zdravia alebo bezpečnosti alebo iných dôvodov súvisiacich s verejnými záujmami, na ktoré sa vzťahujú príslušné harmonizačné právne predpisy Únie.

  Pred prijatím alebo vydaním opatrenia, rozhodnutia alebo nariadenia uvedeného v odseku 1 sa dotknutému hospodárskemu subjektu poskytne, v primeranom čase nie kratšom ako 10 pracovných dní, možnosť byť vypočutý, pokiaľ poskytnutiu tejto možnosti nebráni naliehavosť opatrenia, rozhodnutia alebo nariadenia na základe požiadaviek v oblasti zdravia alebo bezpečnosti alebo iných dôvodov súvisiacich s verejnými záujmami, na ktoré sa vzťahujú príslušné harmonizačné právne predpisy Únie.

  Pozmeňujúci návrh    129

  Návrh nariadenia

  Článok 17 – odsek 3 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  3 a)  Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 ods. 1, ak sa výrobok stiahne z trhu, spätne prevezme, zakáže alebo obmedzí, orgán dohľadu nad trhom zabezpečí, že Komisia, ostatné členské štáty a koncoví používatelia budú o tom informovaní prostredníctvom systému uvedeného v článku 34.

  Pozmeňujúci návrh    130

  Návrh nariadenia

  Článok 18 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Orgány dohľadu nad trhom prijímajú opatrenia, pokiaľ ide o spätné prevzatie alebo stiahnutie výrobkov, ktoré predstavujú vážne riziko, alebo zákaz ich sprístupnenia na trhu. O takýchto opatreniach bezodkladne informujú Komisiu v súlade s článkom 19.

  1.  Orgány dohľadu nad trhom prijmú bezodkladne opatrenia, pokiaľ ide o spätné prevzatie alebo stiahnutie výrobkov, ktoré predstavujú vážne riziko z hľadiska bezpečnosti alebo zdravia osôb alebo iných verejných záujmov chránených harmonizačnými právnymi predpismi Únie v súvislosti s týmito výrobkami, alebo zákaz ich sprístupnenia na trhu. O takýchto opatreniach bezodkladne informujú Komisiu v súlade s článkom 19.

  Pozmeňujúci návrh    131

  Návrh nariadenia

  Článok 19 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Ak sa výrobok predstavujúci vážne riziko sprístupnil na trhu, orgány dohľadu nad trhom oznámia Komisii všetky dobrovoľné opatrenia, ktoré prijal a oznámil hospodársky subjekt.

  2.  Ak sa výrobok predstavujúci vážne riziko sprístupnil na trhu, orgány dohľadu nad trhom bezodkladne oznámia Komisii všetky dobrovoľné opatrenia, ktoré prijal a oznámil hospodársky subjekt.

  Pozmeňujúci návrh    132

  Návrh nariadenia

  Článok 20 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Komisia môže určiť testovacie strediská Únie pre konkrétne výrobky alebo konkrétnu kategóriu či skupinu výrobkov alebo pre konkrétne riziká spojené s kategóriou alebo skupinou výrobkov, ktoré sa sprístupňujú na trhu.

  1.  Komisia môže po porade so sieťou podľa článku 31 určiť testovacie strediská Únie pre konkrétne výrobky alebo konkrétnu kategóriu či skupinu výrobkov, alebo pre konkrétne riziká spojené s kategóriou alebo skupinou výrobkov, ktoré sa sprístupňujú na trhu, vrátane takých, pre ktoré členské štáty nemajú zariadenia na vykonávanie ich skúšania na vlastnom území.

  Pozmeňujúci návrh    133

  Návrh nariadenia

  Článok 20 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 a)  Testovacie strediská Únie slúžia na zabezpečenie dostatočnej laboratórnej kapacity, spoľahlivosti a konzistentnosti testovania na účely dohľadu nad trhom v rámci Únie.

  Pozmeňujúci návrh    134

  Návrh nariadenia

  Článok 20 – odsek 3 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  3 a)  Zriadenie testovacích stredísk Únie nemá vplyv na slobodu orgánov dohľadu nad trhom vybrať si testovacie strediská na účely ich činností dohľadu nad trhom.

  Pozmeňujúci návrh    135

  Návrh nariadenia

  Článok 20 – odsek 4 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Testovacie strediská Únie vykonávajú v rámci svojej oblasti pôsobnosti prinajmenšom tieto úlohy:

  4.  Testovacie strediská Únie vykonávajú v rámci svojej oblasti pôsobnosti aspoň tieto úlohy:

  Pozmeňujúci návrh    136

  Návrh nariadenia

  Článok 20 – odsek 4 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  vykonávajú testovanie výrobkov v súvislosti s činnosťami dohľadu nad trhom a vyšetrovaniami;

  a)  vykonávajú testovanie špecifických výrobkov alebo špecifickej kategórie alebo skupiny výrobkov alebo špecifických rizík spojených s kategóriou alebo skupinou výrobkov v súvislosti s činnosťami dohľadu nad trhom a vyšetrovaniami, ak o to požiada Komisia, sieť zriadená podľa článku 31 alebo orgány dohľadu nad trhom;

  Pozmeňujúci návrh    137

  Návrh nariadenia

  Článok 20 – odsek 4 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  prispievajú k riešeniu sporov medzi orgánmi dohľadu nad trhom členských štátov, hospodárskymi subjektmi a orgánmi posudzovania zhody;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    138

  Návrh nariadenia

  Článok 20 – odsek 4 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  4 a  Orgány dohľadu nad trhom prijmú v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008 protokoly o skúškach vydané testovacími strediskami Únie.

  Pozmeňujúci návrh    139

  Návrh nariadenia

  Článok 20 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví postupy určovania testovacích stredísk Únie. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 63.

  5.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví postupy určovania, fungovania a financovania testovacích stredísk Únie, a stanoví vhodné odvolacie konanie s ohľadom na ich úlohy podľa odseku 4. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 63.

  Pozmeňujúci návrh    140

  Návrh nariadenia

  Článok 21 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Orgány dohľadu nad trhom môžu hospodárskym subjektom účtovať správne poplatky v súvislosti s prípadmi nesúladu, ktorých sa tieto subjekty dopustili, aby mohli pokryť náklady na svoje činnosti vo vzťahu k týmto prípadom nesúladu. Tieto náklady môžu zahŕňať náklady na vykonávanie testovania na účely posúdenia rizika, náklady na prijatie opatrení v súlade s článkom 30 ods. 1 a 2 a náklady na ich činnosti vo vzťahu k výrobkom, v prípade ktorých sa zistí nesúlad a na ktoré sa pred prepustením do voľného obehu vzťahujú nápravné opatrenia.

  2.  Orgány dohľadu nad trhom môžu hospodárskym subjektom účtovať správne poplatky v súvislosti s prípadmi nesúladu, ktorých sa tieto subjekty dopustili, aby mohli pokryť celkové náklady na svoje činnosti vo vzťahu k týmto prípadom nesúladu. Ak to orgán dohľadu nad trhom považuje za neprimerané, môže rozhodnúť, že náklady uhradí hospodársky subjekt iba čiastočne. Tieto náklady musia byť primerané z hľadiska nesúladu a môžu zahŕňať náklady na vykonávanie testovania na účely posúdenia rizika, náklady na prijatie opatrení v súlade s článkom 30 ods. 1 a 2 a náklady na ich činnosti vo vzťahu k výrobkom, v prípade ktorých sa zistí nesúlad a na ktoré sa pred prepustením do voľného obehu vzťahujú nápravné opatrenia.

  Pozmeňujúci návrh    141

  Návrh nariadenia

  Článok 21 – odsek 2 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2 a)  Členské štáty zabezpečia, aby administratívne poplatky uvedené v odseku 2, ktoré účtujú orgány dohľadu nad trhom, boli použité na financovanie ďalších činností dohľadu nad trhom týchto orgánov.

  Pozmeňujúci návrh    142

  Návrh nariadenia

  Článok 22 – odsek -1 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  -1.  Je potrebné, aby medzi orgánmi dohľadu nad trhom v rámci členských štátov a Úniou, ako aj medzi orgánmi dohľadu nad trhom a Komisiou prebiehala účinná spolupráca a výmena informácií.

  Pozmeňujúci návrh    143

  Návrh nariadenia

  Článok 22 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Na žiadosť dožadujúceho orgánu poskytne dožiadaný orgán všetky informácie, ktoré dožiadaný orgán považuje za relevantné pre to, aby mohol zistiť, či ide o nevyhovujúci výrobok, a zabezpečiť odstránenie nesúladu.

  1.  Na náležite odôvodnenú žiadosť dožadujúceho orgánu mu dožiadaný orgán bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 30 dní poskytne všetky informácie, ktoré dožiadaný orgán považuje za relevantné pre to, aby mohol zistiť, či ide o nevyhovujúci výrobok, a zabezpečiť odstránenie nesúladu.

  Pozmeňujúci návrh    144

  Návrh nariadenia

  Článok 22 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Dožiadaný orgán vykoná vhodné vyšetrovania alebo prijme akékoľvek iné vhodné opatrenia s cieľom získať požadované informácie. Tieto vyšetrovania sa v prípade potreby uskutočnia s pomocou iných orgánov dohľadu nad trhom.

  2.  Dožiadaný orgán vykoná vhodné vyšetrovania alebo prijme akékoľvek iné vhodné opatrenia s cieľom získať požadované informácie. Tieto vyšetrovania sa v prípade potreby uskutočnia s pomocou iných orgánov dohľadu nad trhom. Dožiadaný orgán priebežne informuje dožadujúci orgán o opatreniach prijatých v súvislosti s jeho žiadosťou.

  Pozmeňujúci návrh    145

  Návrh nariadenia

  Článok 22 – odsek 3 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  3 a)  Pri poskytovaní informácií dožadujúcemu orgánu podľa odseku 1 dožiadaný orgán dodržiava zásadu dôvernosti s cieľom chrániť služobné a obchodné tajomstvo alebo uchovávať osobné údaje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

  Pozmeňujúci návrh    146

  Návrh nariadenia

  Článok 22 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Dožiadaný orgán odpovie na žiadosť podľa odseku 1 použitím postupu a v rámci lehôt, ktoré Komisia stanoví na základe odseku 5.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    147

  Návrh nariadenia

  Článok 22 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví lehoty, štandardné formuláre a ďalšie podrobnosti postupu, ktorý sa má použiť na predkladanie žiadostí o informácie podľa odseku 1 a odpovedanie na ne. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 63.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    148

  Návrh nariadenia

  Článok 23 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Na žiadosť dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán bezodkladne prijme všetky potrebné opatrenia na presadzovanie, aby odstránil nesúlad, pričom uplatní právomoci, ktoré mu boli udelené podľa tohto nariadenia.

  1.  Ak si náprava nesúladu v súvislosti s výrobkom vyžaduje prijať opatrenia v rámci právomoci iného členského štátu, dožadujúci orgán môže podať riadne odôvodnenú žiadosť o opatrenia na presadzovanie dožiadanému orgánu v danom členskom štáte. V takomto prípade dožiadaný orgán bezodkladne prijme všetky potrebné opatrenia na presadzovanie, aby odstránil nesúlad, pričom uplatní právomoci, ktoré mu boli udelené podľa tohto nariadenia, a vykonáva právomoci stanovené v článku 14 a akékoľvek ďalšie právomoci, ktoré mu boli udelené podľa vnútroštátneho práva vrátane ukladania sankcií.

  Pozmeňujúci návrh    149

  Návrh nariadenia

  Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Dožiadaný orgán pravidelne a bez zbytočného odkladu informuje dožadujúci orgán o opatreniach uvedených v odseku 2, ktoré sa prijali alebo sa majú prijať, a konzultuje s ním tieto opatrenia.

  Dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán o opatreniach uvedených v odseku 2, ktoré sa prijali alebo sa majú prijať. Dožiadaný orgán môže tieto opatrenia konzultovať s dožadujúcim orgánom, ak to považuje za potrebné.

  Pozmeňujúci návrh    150

  Návrh nariadenia

  Článok 23 – odsek 3 – pododsek 2 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Dožiadaný orgán bezodkladne informuje dožadujúci orgán, orgány dohľadu nad trhom iných členských štátov a Komisiu o opatreniach, ktoré prijal, a o ich účinku na dotknutý prípad nesúladu. Takéto informácie poskytne prostredníctvom systému uvedeného v článku 34, pričom uvedie prinajmenšom tieto informácie:

  Dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán, orgány dohľadu nad trhom iných členských štátov a Komisiu o opatreniach, ktoré prijal, a o ich účinku na dotknutý prípad nesúladu. Toto oznámenie sa uskutoční prostredníctvom systému uvedeného v článku 34.

  Pozmeňujúci návrh    151

  Návrh nariadenia

  Článok 23 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  či boli uložené dočasné opatrenia;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    152

  Návrh nariadenia

  Článok 23 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  či bol nesúlad odstránený;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    153

  Návrh nariadenia

  Článok 23 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  či boli uložené sankcie, a ak áno, aké;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    154

  Návrh nariadenia

  Článok 23 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno d

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  d)  či sa zrealizovali ďalšie opatrenia prijaté dožiadaným orgánom alebo hospodárskym subjektom.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    155

  Návrh nariadenia

  Článok 23 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Dožiadaný orgán odpovie na žiadosť podľa odseku 1 použitím postupu a v rámci lehôt, ktoré Komisia stanoví na základe odseku 5.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    156

  Návrh nariadenia

  Článok 23 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví lehoty, štandardné formuláre a ďalšie podrobnosti postupov, ktoré sa majú použiť na predkladanie žiadostí o opatrenia na presadzovanie podľa odseku 1 a odpovedanie na ne. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 63.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    157

  Návrh nariadenia

  Článok 24 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Dožadujúci orgán poskytne v prípade žiadostí o vzájomnú pomoc podľa článku 22 alebo článku 23 dostatočné informácie, aby dožiadanému orgánu umožnil žiadosť splniť, a to vrátane všetkých potrebných dôkazov, ktoré možno získať iba v členskom štáte dožadujúceho orgánu.

  1.  Dožadujúci orgán poskytne v prípade žiadostí o vzájomnú pomoc podľa článku 22 alebo článku 23 všetky dostupné informácie, aby dožiadanému orgánu umožnil žiadosť splniť, a to vrátane všetkých potrebných dôkazov, ktoré možno získať iba v členskom štáte dožadujúceho orgánu.

  Pozmeňujúci návrh    158

  Návrh nariadenia

  Článok 24 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Dožadujúci orgán zasiela žiadosti o vzájomnú pomoc podľa článku 22 alebo článku 23 jednotnému úradu pre spoluprácu členského štátu dožiadaného orgánu a pre informáciu aj jednotnému úradu pre spoluprácu členského štátu dožadujúceho orgánu. Jednotný úrad pre spoluprácu členského štátu dožiadaného orgánu bez zbytočného odkladu postúpi žiadosti zodpovedajúcemu príslušnému orgánu.

  2.  Dožadujúci orgán zasiela žiadosti o vzájomnú pomoc podľa článku 22 alebo článku 23 dožiadanému orgánu a pre informácie aj jednotným úradom pre spoluprácu členských štátov dožadujúceho i dožiadaného orgánu.

  Pozmeňujúci návrh    159

  Návrh nariadenia

  Článok 25 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Výrobky, ktoré sa na základe rozhodnutia orgánu dohľadu nad trhom v jednom členskom štáte považujú za nevyhovujúce, považujú za nevyhovujúce aj orgány dohľadu nad trhom v inom členskom štáte, pokiaľ hospodárske subjekty nevedia predložiť dôkazy svedčiace o opaku.

  3.  Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek ochranný postup Únie podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie, výrobky, ktoré sa na základe rozhodnutia orgánu dohľadu nad trhom v jednom členskom štáte považujú za nevyhovujúce, považujú za nevyhovujúce aj orgány dohľadu nad trhom v inom členskom štáte, pokiaľ príslušný orgán dohľadu nad trhom v inom členskom štáte nemá jasné dôkazy svedčiace o opaku, ktoré získal na základe vlastného vyšetrovania alebo ktoré dostal od hospodárskeho subjektu. V rámci siete zriadenej podľa článku 31 sa začne bezodkladne diskusia o rozdielnych výkladoch v rôznych členských štátov, pokiaľ ide o rovnaký výrobok.

  Pozmeňujúci návrh    160

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 5 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Ak majú colné orgány v prvom mieste vstupu v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie a ktoré sú dočasne uskladnené alebo umiestnené do iného colného režimu ako prepustenie do voľného obehu, dôvod domnievať sa, že tieto výrobky predstavujú riziko, postúpia všetky relevantné informácie príslušnému colnému orgánu určenia.

  Ak majú colné orgány v prvom mieste vstupu v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie a ktoré sú dočasne uskladnené alebo umiestnené do iného colného režimu ako prepustenie do voľného obehu, dôvod domnievať sa, že tieto výrobky nie sú v súlade s platnými právnymi predpismi Únie alebo predstavujú riziko, postúpia všetky relevantné informácie príslušnému colnému orgánu určenia.

  Pozmeňujúci návrh    161

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 5 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5 a)  Ak majú colné orgány jedného členského štátu dôvod domnievať sa, že by potenciálne nevyhovujúci výrobok mohol vstúpiť na trh Únie v inom členskom štáte, bezodkladne poskytnú všetky relevantné informácie príslušným colným úradom iných členských štátov.

  Pozmeňujúci návrh    162

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 7 – pododsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Do 31. marca každého roku členské štáty predložia Komisii štatistické údaje o kontrolách, ktoré v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka vykonali orgány určené podľa odseku 1 vo vzťahu k výrobkom, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie, a to vrátane údajov o:

  Do 31. marca každého roku členské štáty predložia Komisii podrobné štatistické údaje o kontrolách, ktoré v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka vykonali orgány určené podľa odseku 1 vo vzťahu k výrobkom, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie, a to vrátane údajov o:

  Pozmeňujúci návrh    163

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  počte zásahov v oblasti kontrol takýchto výrobkov, a to aj vo veci bezpečnosti a súladu výrobkov;

  a)  počte a typov zásahov v oblasti kontrol takýchto výrobkov, a to aj vo veci bezpečnosti a súladu výrobkov;

  Pozmeňujúci návrh    164

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno d

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  d)  vlastnostiach všetkých nevyhovujúcich výrobkov.

  d)  typoch a vlastnostiach všetkých nevyhovujúcich výrobkov.

  Pozmeňujúci návrh    165

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 7 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Komisia každý rok do 30. júna vypracuje správu zahŕňajúcu informácie predložené členskými štátmi za predchádzajúci kalendárny rok. Správa sa uverejní v systéme uvedenom v článku 34.

  Komisia každý rok do 30. júna vypracuje správu zahŕňajúcu informácie predložené členskými štátmi za predchádzajúci kalendárny rok vrátane analýzy colných operácií a postupov presadzovania práva platných v členských štátoch. Správa sa uverejní v systéme uvedenom v článku 34.

  Pozmeňujúci návrh    166

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 8

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  8.  Ak Komisia zaznamená vážne riziko, ktoré v niektorom členskom štáte predstavujú výrobky, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie a ktoré sú dovezené z tretej krajiny, odporučí dotknutému členskému štátu, aby prijal náležité opatrenia dohľadu nad trhom.

  8.  Ak Komisia zaznamená vážne riziko, ktoré v niektorom členskom štáte predstavujú výrobky, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie a ktoré sú dovezené z tretej krajiny, požiada dotknutý členský štát, aby prijal náležité opatrenia dohľadu nad trhom.

  Pozmeňujúci návrh    167

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 8 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  8a.  S cieľom zabezpečiť dôsledné presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie, posilniť kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie a zabezpečiť účinnú a jednotnú úroveň takýchto kontrol prijíma Komisia s náležitým zohľadnením stanovísk siete zriadenej podľa článku 31 v súlade s článkom 62a delegované akty, v ktorých určí spoločné ciele, referenčné hodnoty a techniky kontrol na základe spoločnej analýzy rizík na úrovni Únie.

  Pozmeňujúci návrh    168

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 1 – písmeno d

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  d)  totožnosť a kontaktné údaje osoby zodpovednej za informácie o súlade výrobku nie sú uvedené alebo ich nie je možné identifikovať v súlade s článkom 4 ods. 5;

  d)  meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktné údaje vrátane poštovej adresy a kontaktné údaje referenčnej osoby pre daný výrobok nie sú uvedené alebo ich nie je možné identifikovať v súlade s článkom 4 ods. 5;

  Pozmeňujúci návrh    169

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  da)  výrobok je falšovaný a podlieha postupom podľa nariadenia (EÚ) č. 608/2013;

  Pozmeňujúci návrh    170

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 1 – písmeno e

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  e)  z akejkoľvek inej príčiny existuje dôvod domnievať sa, že výrobok nebude pri umiestňovaní na trh spĺňať požiadavky stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Únie, ktoré sa naň vzťahujú, alebo že bude predstavovať vážne riziko.

  e)  z akejkoľvek inej príčiny, ak existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že výrobok nespĺňa pri umiestňovaní na trh požiadavky stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Únie, ktoré sa naň vzťahujú, alebo že predstavuje riziko.

  Pozmeňujúci návrh    171

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Ak orgány dohľadu nad trhom majú dôvod domnievať sa, že výrobok nebude v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi Únie, ktoré sa naň vzťahujú, alebo bude predstavovať vážne riziko, požiadajú orgány určené podľa článku 26 ods. 1, aby pozastavili proces jeho prepustenia do voľného obehu.

  3.  Ak orgány dohľadu nad trhom majú oprávnené dôvody domnievať sa, že výrobok nebude v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi Únie, ktoré sa naň vzťahujú, alebo bude predstavovať vážne riziko, požiadajú orgány určené podľa článku 26 ods. 1, aby pozastavili proces jeho prepustenia do voľného obehu.

  Pozmeňujúci návrh    172

  Návrh nariadenia

  Článok 29 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Orgány dohľadu nad trhom a colné orgány si vymieňajú informácie o statuse schválených hospodárskych subjektov a o dodržiavaní požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov z ich strany.

  3.  Orgány dohľadu nad trhom a colné orgány si vymieňajú informácie o statuse schválených hospodárskych subjektov a o dodržiavaní požiadaviek týkajúcich sa harmonizačných právnych predpisov Únie a bezpečnosti výrobkov z ich strany. Vymenené informácie sa musia podľa potreby oznámiť aj Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

  Pozmeňujúci návrh    173

  Návrh nariadenia

  Článok 29 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Ak sa v priebehu kontrol opísaných v odseku 2 druhom pododseku zistí nesúlad, orgány dohľadu nad trhom pozastavia zvýhodnené zaobchádzanie stanovené v odseku 1 a odseku 2 prvom pododseku a uvedú podrobné informácie o nesúlade v systéme uvedenom v článku 34.

  4.  Ak sa v priebehu kontrol opísaných v odseku 2 druhom pododseku zistí nesúlad, orgány dohľadu nad trhom pozastavia zvýhodnené zaobchádzanie stanovené v odseku 1 a odseku 2 prvom pododseku. O zistenom nesúlade informujú príslušné colné orgány a uvedú podrobné informácie o nesúlade v systéme uvedenom v článku 34.

  Pozmeňujúci návrh    174

  Návrh nariadenia

  Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Cieľom siete je slúžiť ako platforma pre štruktúrovanú spoluprácu medzi orgánmi členských štátov a Komisiou a zefektívnenie postupov dohľadu nad trhom v rámci Únie s cieľom urobiť dohľad nad trhom účinnejším.

  Pozmeňujúci návrh    175

  Návrh nariadenia

  Článok 32 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Sieť pozostáva z rady Únie pre súlad výrobkov („rada EUPC“), skupín pre administratívnu koordináciu a zo sekretariátu.

  1.  Sieť pozostáva z jedného zástupcu každého z jednotných úradov pre spoluprácu uvedených v článku 11, z dvoch zástupcov Komisie a ich náhradníkov, skupín pre administratívnu koordináciu a zo sekretariátu.

  Pozmeňujúci návrh    176

  Návrh nariadenia

  Článok 32 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Rada EUPC pozostáva z jedného zástupcu každého z jednotných úradov pre spoluprácu uvedených v článku 11 a z dvoch zástupcov Komisie a ich príslušných náhradníkov.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Štruktúra siete Únie pre súlad výrobkov bola zreorganizovaná s cieľom zabezpečiť dynamickú interakciu medzi rôznymi aktérmi siete. S cieľom posilniť spoluprácu medzi orgánmi dohľadu nad trhom a Komisiou sa pre sieť a Komisiu naplánovali nové spoločné úlohy a právomoci.

  Pozmeňujúci návrh    177

  Návrh nariadenia

  Článok 32 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Komisia zriadi samostatné alebo spoločné skupiny pre administratívnu koordináciu pre všetky harmonizačné právne predpisy Únie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu. Každá skupina pre administratívnu koordináciu sa skladá zo zástupcov príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom a prípadne zo zástupcov jednotných úradov pre spoluprácu a zástupcov príslušných záujmových združení alebo združení spotrebiteľov.

  3.  Komisia zriadi samostatné alebo spoločné skupiny pre administratívnu koordináciu pre všetky harmonizačné právne predpisy Únie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu. Každá skupina pre administratívnu koordináciu sa skladá zo zástupcov príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom a prípadne zo zástupcov jednotných úradov pre spoluprácu a zástupcov príslušných záujmových združení alebo združení spotrebiteľov. Komisia organizuje zasadnutia skupín pre administratívnu koordináciu a zúčastňuje sa na nich ako pozorovateľ.

  Pozmeňujúci návrh    178

  Návrh nariadenia

  Článok 32 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Na zasadnutiach siete musia byť administratívne koordinačné skupiny zastúpené na základe osobitných znalostí a skúseností požadovaných v súvislosti s danou tematickou oblasťou.

  Pozmeňujúci návrh    179

  Návrh nariadenia

  Článok 32 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Sekretariát pozostáva zo zamestnancov Komisie.

  4.  Sekretariát pozostáva zo zamestnancov Komisie. Organizuje stretnutia siete a poskytuje jej technickú a logistickú podporu.

  Pozmeňujúci návrh    180

  Návrh nariadenia

  Článok 32 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Komisia sa môže zúčastňovať na zasadnutiach skupín pre administratívnu koordináciu.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    181

  Návrh nariadenia

  Článok 32 – odsek 5 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5 a)  Zasadnutia siete sa konajú v pravidelných intervaloch a v prípade potreby na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie alebo členského štátu.

  Pozmeňujúci návrh    182

  Návrh nariadenia

  Článok 32 – odsek 5 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5 b)  Sieť môže zriaďovať stále alebo dočasné podskupiny na riešenie konkrétnych problémov a úloh.

  Pozmeňujúci návrh    183

  Návrh nariadenia

  Článok 32 – odsek 5 c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5 c)  Sieť vynaloží maximálne úsilie na to, aby rozhodnutia prijímala konsenzom. Ak sa konsenzus nepodarí dosiahnuť, sieť prijíma svoje stanovisko jednoduchou väčšinou svojich členov.

  Pozmeňujúci návrh    184

  Návrh nariadenia

  Článok 32 – odsek 5 d (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5 d)  Sieť môže prizvať expertov a iné tretie strany vrátane organizácií zastupujúcich záujmy odvetvia, malých a stredných podnikov, spotrebiteľov, laboratórií a orgánov posudzovania zhody na úrovni Únie, aby sa zúčastnili na zasadnutiach ako pozorovatelia alebo aby poskytli svoje písomné vyjadrenia.

  Pozmeňujúci návrh    185

  Návrh nariadenia

  Článok 32 – odsek 5 e (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5 e)  Zasadnutie siete, ako aj zasadnutia skupín pre administratívnu koordináciu sa konajú transparentným spôsobom.

  Pozmeňujúci návrh    186

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek -1 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  -1.  Sieť plní tieto úlohy:

   

  a) prijíma svoj dvojročný pracovný program, v ktorom sa okrem iného vymedzujú priority pre spoločné činnosti v oblasti dohľadu nad trhom vrátane spoločných opatrení v súvislosti s dohľadom nad online trhom a prioritné oblasti alebo kategórie výrobkov;

   

  b) prijíma rokovací poriadok a pravidlá fungovania skupín pre administratívnu koordináciu;

   

  c) pravidelne preskúmava a prerokúva všeobecnú metodiku posudzovania rizika s cieľom zabezpečiť jednotnosť jej uplatňovania;

   

  d) pripravuje odvetvové usmernenia týkajúce sa kontrol vlastností výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

   

  e) rokuje o jednotných podmienkach kontrol, kritériách na určenie frekvencie kontrol alebo množstva vzoriek, ktoré sa majú skontrolovať v súvislosti s určitými výrobkami, ako sa uvádza v článku 15 ods. 1, a to v súlade s prioritami stanovenými v odseku -1 písm. a), ako aj o spoločných cieľoch, referenčných hodnotách a technikách kontrol v súvislosti s kontrolou výrobkov vstupujúcich na trh Únie v súlade s článkom 26 ods. 8a;

   

  f) uľahčuje výmenu informácií o nevyhovujúcich výrobkoch, najnovšom vývoji vo vede a v nových technológiách, nových rizikách a iných aspektoch súvisiacich s kontrolnými činnosťami a o uplatnení stratégií a činností dohľadu nad trhom;

   

  g) zabezpečuje koordináciu a monitorovanie skupín pre administratívnu koordináciu a ich činností;

   

  h) na žiadosť členského štátu pomáha pri vypracovávaní a plnení memoránd o porozumení podľa článku 8;

   

  i) uľahčuje účinné fungovanie systému partnerského hodnotenia medzi orgánmi dohľadu nad trhom a Komisiou, ako je uvedené v článku 12b, a skúma a monitoruje výsledky týchto hodnotení;

   

  j) analyzuje spory medzi orgánmi dohľadu nad trhom týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia, v tejto súvislosti skúma všetky otázky týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a prijíma usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy s cieľom podporiť dôsledné uplatňovanie a jednotný výklad tohto nariadenia, okrem iného aj zavedením spoločnej metodiky určovania a stanovovania sankcií;

   

  k) rokuje o tom, ako zaistiť primerané spôsoby financovania a pokrytia nákladov dohľadu nad trhom v Únii a navrhuje financovanie činností stanovených v článku 36;

   

  l) podporuje a uľahčuje spoluprácu s ostatnými relevantnými sieťami a skupinami, ako je Monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu, s cieľom preskúmať možnosti využívania nových technológií, najmä technológie blockchainu na účely dohľadu nad trhom a vysledovateľnosti výrobkov;

   

  m) poskytuje poradenstvo a pomáha Komisii so záležitosťami súvisiacimi s ďalším rozvojom systémov RAPEX a ICSMS.

  Pozmeňujúci návrh    187

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  prijíma pracovný program siete na základe návrhu sekretariátu a monitoruje jeho plnenie;

  a)  monitoruje plnenie pracovného programu siete a informuje sieť o záveroch tohto monitorovania;

  Pozmeňujúci návrh    188

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno f

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  f)  organizuje spoluprácu a účinnú výmenu informácií a najlepších postupov medzi orgánmi dohľadu nad trhom;

  f)  organizuje spoluprácu a účinnú výmenu informácií a najlepších postupov medzi orgánmi dohľadu nad trhom, ako aj colnými orgánmi;

  Pozmeňujúci návrh    189

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  fa)  uľahčuje organizáciu spoločných projektov v oblasti dohľadu nad trhom a spoločného testovania vrátane spoločných projektov zameraných na výrobky predávané online;

  Pozmeňujúci návrh    190

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno f b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  fb)  uľahčuje organizáciu spoločných školiacich programov a výmenu pracovníkov medzi orgánmi dohľadu nad trhom a v prípade potreby aj s orgánmi dohľadu nad trhom z tretích krajín alebo s medzinárodnými organizáciami;

  Pozmeňujúci návrh    191

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno j

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  j)  organizuje partnerské preskúmania, spoločné školiace programy a uľahčuje výmeny pracovníkov medzi orgánmi dohľadu nad trhom a v prípade potreby aj s orgánmi dohľadu nad trhom z tretích krajín alebo s medzinárodnými organizáciami;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    192

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno m

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  m)  skúma, z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť rady EUPC, všetky otázky týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a vydáva usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy s cieľom podporiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia, okrem iného aj stanovením noriem, pokiaľ ide o minimálne sankcie.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    193

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno m a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ma)  uľahčuje spoluprácu medzi orgánmi dohľadu nad trhom, colnými orgánmi a v prípade potreby s orgánmi dohľadu nad trhom tretích krajín alebo s medzinárodnými organizáciami pri vyšetrovaniach súvisiacich so súladom výrobkov ponúkaných na predaj online koncovým používateľom v Únii.

  Pozmeňujúci návrh    194

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Rada EUPC plní tieto úlohy:

  vypúšťa sa

  a)  vymedzuje priority, pokiaľ ide o spoločné opatrenia v oblasti dohľadu nad trhom;

   

  b)  zabezpečuje koordináciu a monitorovanie skupín pre administratívnu koordináciu a ich činností;

   

  c)  pomáha pri vypracovávaní a plnení memoránd o porozumení uvedených v článku 8;

   

  d)  prijíma svoj rokovací poriadok a pravidlá fungovania skupín pre administratívnu koordináciu.

   

  Pozmeňujúci návrh    195

  Návrh nariadenia

  Článok 34 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Komisia vyvíja a udržiava informačný a komunikačný systém na zber a uchovávanie informácií v štruktúrovanej forme o otázkach týkajúcich sa presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie. K danému systému má prístup Komisia, jednotné úrady pre spoluprácu a orgány určené v súlade s článkom 26 ods. 1.

  1.  Komisia vytvorí a udržiava informačný a komunikačný systém na zber, spracúvanie a uchovávanie informácií v štruktúrovanej forme o otázkach týkajúcich sa presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie s cieľom zdieľať tieto údaje medzi členskými štátmi a umožniť Komisii monitorovať činnosti v oblasti dohľadu nad trhom.

   

  Tento systém má verejné rozhranie s kľúčovými informáciami vo všetkých jazykoch EÚ a informuje koncových používateľov o činnostiach dohľadu nad trhom a o ich výsledkoch.

   

  K danému systému má prístup Komisia, jednotné úrady pre spoluprácu, orgány dohľadu nad trhom a orgány určené v súlade s článkom 26 ods. 1.

  Pozmeňujúci návrh    196

  Návrh nariadenia

  Článok 34 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ba)  vnútroštátnu stratégiu dohľadu nad trhom vypracovanú svojím členským štátom podľa článku 13.

  Pozmeňujúci návrh    197

  Návrh nariadenia

  Článok 34 – odsek 3 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  informácie o všetkých partnerských dohodách, ktoré uzatvorili podľa článku 7;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    198

  Návrh nariadenia

  Článok 34 – odsek 5 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5 a)  Informačný systém umožní prenos súborov medzi orgánmi dohľadu nad trhom a predstavuje uprednostňovaný nástroj pre žiadosti o informácie uvedené v článku 22.

  Pozmeňujúci návrh    199

  Návrh nariadenia

  Článok 35 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Komisia si môže vymieňať dôverné informácie týkajúce sa dohľadu nad trhom s regulačnými orgánmi tretích krajín alebo s medzinárodnými organizáciami, pokiaľ s týmito orgánmi alebo organizáciami uzavrela dohody o zachovaní dôvernosti.

  1.  S cieľom zlepšiť účinnosť dohľadu nad trhom v Únii si Komisia môže vymieňať dôverné informácie týkajúce sa dohľadu nad trhom s regulačnými orgánmi tretích krajín alebo s medzinárodnými organizáciami, pokiaľ s týmito orgánmi alebo organizáciami uzavrela dohody o zachovaní dôvernosti.

  Pozmeňujúci návrh    200

  Návrh nariadenia

  Článok 35 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 a)  Komisia zabezpečí, aby každá výmena informácií podľa odseku 1 bola v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie.

  Pozmeňujúci návrh    201

  Návrh nariadenia

  Článok 35 – odsek 5 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Schválenie podľa odseku 3 sa môže tretej krajine udeliť iba vtedy, ak sa na základe auditu uskutočneného v rámci Únie preukáže, že sú splnené tieto podmienky:

  5.  Schválenie podľa odseku 3 sa môže tretej krajine udeliť iba vtedy, ak sa na základe auditov uskutočnených v rámci príslušnej tretej krajiny a Únie preukáže, že sú splnené tieto podmienky:

  Pozmeňujúci návrh    202

  Návrh nariadenia

  Článok 35 – odsek 5 – písmeno -a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  -a)  tretia krajina disponuje účinným systémom overovania súladu výrobkov vyvážaných do Únie;

  Pozmeňujúci návrh    203

  Návrh nariadenia

  Článok 35 – odsek 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  9.  Komisia odníme schválenie udelené podľa odseku 3, ak sa zistí, že výrobky vstupujúce na trh Únie v značnom počte prípadov nespĺňajú harmonizačné právne predpisy Únie.

  9.  Komisia pravidelne monitoruje správne fungovanie schvaľovania a odníme schválenie udelené podľa odseku 3, ak sa zistí, že výrobky vstupujúce na trh Únie v značnom počte prípadov nespĺňajú harmonizačné právne predpisy Únie. Komisia bezodkladne informuje členské štáty a dotknutú tretiu krajinu.

  Pozmeňujúci návrh    204

  Návrh nariadenia

  Článok 38 – názov

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Uplatniteľnosť nariadenia (ES) č. 765/2008 a zmeny harmonizačných právnych predpisov Únie

  Zmeny nariadenia (ES) č. 765/2008

  Pozmeňujúci návrh    205

  Návrh nariadenia

  Článok 38 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Články 15 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa neuplatňujú na harmonizačné právne predpisy Únie uvedené v prílohe.

  Články 15 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa vypúšťajú.

  Pozmeňujúci návrh    206

  Návrh nariadenia

  Článok 61 – odsek 2 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  finančná situácia malých a stredných podnikov;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    207

  Návrh nariadenia

  Článok 61 – odsek 2 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  povaha, závažnosť a trvanie nesúladu s ohľadom na ujmu spôsobenú koncovým používateľom;

  b)  povaha, závažnosť a trvanie nesúladu s ohľadom na ujmu spôsobenú koncovým používateľom alebo verejný záujem chránený príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie;

  Pozmeňujúci návrh    208

  Návrh nariadenia

  Článok 61 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ea)  finančná situácia malých a stredných podnikov.

  Pozmeňujúci návrh    209

  Návrh nariadenia

  Článok 61 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Členské štáty najmä zabezpečia, aby bolo sankcie možné ukladať v prípadoch, keď hospodársky subjekt počas kontrol a činností v rámci dohľadu nad trhom nespolupracuje alebo odmieta spolupracovať.

  5.  Členské štáty majú možnosť neuplatňovať sankcie v prípadoch menších formálnych porušení a v prípade včasnej nápravy nesúladu zo strany hospodárskeho subjektu. Členské štáty však zabezpečia, aby bolo sankcie možné ukladať v prípadoch, keď hospodársky subjekt počas kontrol a činností v rámci dohľadu nad trhom nespolupracuje alebo odmieta spolupracovať.

  Pozmeňujúci návrh    210

  Návrh nariadenia

  Článok 61 – odsek 5 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5 a)  Členské štáty zaistia, aby sa finančné sankcie uložené za porušovanie harmonizačných právnych predpisov Únie použili na financovanie ďalších činností dohľadu nad trhom.

  Pozmeňujúci návrh    211

  Návrh nariadenia

  Článok 62 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Komisia do [31. decembra 2024] a následne každých päť rokov vykoná hodnotenie tohto nariadenia na základe cieľov, ktoré sa ním sledujú, a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

  Komisia do [31. decembra 2024] a následne každých päť rokov vykoná hodnotenie tohto nariadenia na základe cieľov, ktoré sa ním sledujú, a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

  Pozmeňujúci návrh    212

  Návrh nariadenia

  Článok 62 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  V správe posúdi, či sa týmto nariadením dosiahli jeho ciele, najmä, pokiaľ ide o zníženie počtu nevyhovujúcich výrobkov na trhu Únie, zabezpečenie účinného a efektívneho presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie v rámci Únie, zlepšenie spolupráce medzi príslušnými orgánmi a posilnenie kontrol výrobkov vstupujúcich na trh Únie, pričom sa zohľadní vplyv na podniky, a najmä na malé a stredné podniky. Pri hodnotení by sa takisto mala posúdiť účinnosť činností dohľadu nad trhom, ktoré sa financujú z prostriedkov Únie, vzhľadom na požiadavky stanovené v rámci politík a právnych predpisov Únie.

  V správe posúdi, či sa týmto nariadením dosiahli jeho ciele, najmä, pokiaľ ide o zníženie počtu nevyhovujúcich výrobkov na trhu Únie, zabezpečenie účinného a efektívneho presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie v rámci Únie, zlepšenie spolupráce medzi príslušnými orgánmi a posilnenie kontrol výrobkov vstupujúcich na trh Únie, pričom sa zohľadní vplyv na podniky, a najmä na malé a stredné podniky.

   

  Hodnotenie sa vykonáva najmä na účely posúdenia rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ako aj účinnosti ustanovení tohoto nariadenia vzhľadom na internet vecí a zariadení podporovaných umelou inteligenciou a v súvislosti s technologickým, hospodárskym a právnym vývojom.

   

  Pri hodnotení by sa mala posúdiť aj účinnosť činností dohľadu nad trhom, ktoré sa financujú z prostriedkov Únie, vzhľadom na požiadavky stanovené v rámci politík a právnych predpisov Únie a mali by tiež sa preskúmať a navrhnúť nové trhovo orientované riešenia, ktoré by mohli účinne dopĺňať opatrenia v oblasti dohľadu nad trhom.

  Pozmeňujúci návrh    213

  Návrh nariadenia

  Článok 62 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 62a

   

  Vykonávanie delegovania právomoci

   

  1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

   

  2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 12b ods. 6 a 15 ods. 1b a v článku 26 ods. 8a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

   

  3. Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 12b ods. 6 a 15 ods. 1b a v článku 26 ods. 8a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

   

  4. Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

   

  5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

   

  6. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 12b ods. 6 a 15 ods. 1b a článku 26 ods. 8a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

  • [1]  zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Zo všetkých štyroch základných slobôd je najrozvinutejšou voľný pohyb tovaru. Tento pilier spočíva na dôvere spotrebiteľov: európski spotrebitelia musia mať dôveru, že výrobky, ktoré kupujú, sú bezpečné a vyhovujúce, bez ohľadu na to, kto je výrobcom a v ktorom členskom štáte a akým spôsobom (tradične alebo online) ich kúpia.

  Mnohé nedávne škandály, ako napríklad „dieselgate“, poukazujú na skutočnosť, že nebezpečné a nevyhovujúce výrobky sú na trhu EÚ stále prítomné, čo zvýrazňuje potrebu zefektívniť a koordinovať dohľad nad trhom v Únii. Výskyt výrobkov na trhu, ktoré nie sú v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi Únie, oslabuje dôveru spotrebiteľov v kvalitu, bezpečnosť a ekologickosť výrobkov na trhu, čo ohrozuje riadne fungovanie jednotného trhu. To ohrozuje spotrebiteľov a iné verejné záujmy a stavia podniky, ktoré dodržiavajú pravidlá, do konkurenčnej nevýhody.

  Rastúci dovoz do EÚ, zvyšujúca sa komplexnosť hodnotových reťazcov, zvýšený počet výrobkov v obehu na jednotnom trhu, nárast elektronického obchodu, ako aj nových technológií predstavujú nové výzvy pre orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch a pre inštitúcie EÚ. Existuje jasný dôkaz o tom, že iba riadny, účinný a koordinovaný dohľad nad trhom v EÚ dokáže reagovať na tieto výzvy a zabezpečiť, že sa ku konečným spotrebiteľom dostanú iba bezpečné a vyhovujúce výrobky.

  Celkovo spravodajca víta nový balík návrhov o výrobkoch, ktorý predložila Komisia, a konkrétnejšie návrh, v ktorom sa stanovujú pravidlá a postupy týkajúce sa dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie.

  Balík návrhov v oblasti bezpečnosti výrobkov a dohľadu nad trhom z roku 2013 je žiaľ ešte stále zablokovaný v Rade a je čoraz naliehavejšie, aby sa Európska únia mohla spoľahnúť na účinný a aktualizovaný legislatívny rámec dohľadu nad trhom a súlad výrobkov na jednotnom trhu.

  V tejto súvislosti sa v návrhu správy, ktorý predložil spravodajca, podporujú a posilňujú hlavné ustanovenia návrhu Komisie a objasňuje viacero otázok.

  Hlavným cieľom spravodajcu je zaviesť harmonizovaný európsky prístup k dohľadu nad trhom a zabezpečiť vyššiu úroveň spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad trhom a ďalšími príslušnými orgánmi.

  1. Zabezpečenie súladu výrobkov a rovnakých podmienok pre všetky hospodárske subjekty

  Spravodajca je pevne presvedčený, že bude nevyhnutné posilniť dohľad nad trhom, aby sa zabezpečilo, že na trhu EÚ budú dostupné iba vyhovujúce a bezpečné výrobky, čo prispeje k zlepšeniu jeho fungovania. To by malo byť cieľom tohto nariadenia.

  Spravodajca uznáva, že účinný dohľad nad trhom, ako sa zavádza v tomto nariadení, môže mať zásadný význam z hľadiska ochrany verejných záujmov, akými sú zdravie a bezpečnosť, ale tiež zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochrana spotrebiteľov, ochrana životného prostredia a verejná bezpečnosť.

  Podľa názoru spravodajcu je tiež mimoriadne dôležité zabezpečiť pre hospodárske subjekty spravodlivú hospodársku súťaž a rovnaké podmienky. Okrem vyvinutia značného úsilie na zabezpečenie súladu svojich výrobkov s požiadavkami Únie čestných účastníkov trhu spoločne poškodzuje výroba alebo dovoz nevyhovujúcich alebo nebezpečných výrobkov. Nedostatočný dohľad nad trhom nedokáže ochrániť čestné podniky a ohrozuje mnoho pracovných miest. Orgány dohľadu nad trhom by mali preto zabezpečiť identifikáciu a stiahnutie z trhu nevyhovujúcich a nebezpečných výrobkov. Je to v záujme spotrebiteľov, ako aj dôveryhodných výrobcov, dovozcov a distribútorov.

  2. Zavedenie harmonizovaného európskeho prístupu k dohľadu nad trhom

  •  Posilnenie spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad trhom jednotlivých členských štátov

  V nariadení sa stanovuje súbor právomocí orgánov dohľadu nad trhom, ktoré sú vymedzené s cieľom zabezpečiť účinné cezhraničné presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov. Spravodajca víta presadzovanie právomocí orgánov dohľadu nad trhom, ale trvá na tom, že tieto opatrenia by sa mali využívať primeraným spôsobom a s prístupom založeným na riziku.

  Spravodajca považuje za zásadne dôležité zabezpečiť, aby rôzne orgány dohľadu nad trhom v jednotlivých členských štátoch uplatňovali rovnaké pravidlá rovnakým spôsobom.

  Na tento účel spravodajca navrhuje harmonizáciu metodiky a kritérií posudzovania rizík a harmonizáciu kontrol s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky hospodárske subjekty a spravodlivú hospodársku súťaž na trhu.

  Harmonizovaný prístup k dohľadu nad trhom ide ruka v ruke so zavedením účinného partnerského hodnotenia zo strany orgánov dohľadu nad trhom, aby sa zabezpečilo dodržiavanie príslušných pravidiel a ich dôsledné a jednotné vykonávanie a v celej EÚ.

  •  Pridanie európskeho rozmeru sieti Únie pre súlad výrobkov

  Spravodajca víta vytvorenie siete Únie pre súlad výrobkov s cieľom podporovať lepšiu spoluprácu medzi orgánmi dohľadu nad trhom, európskymi inštitúciami a hospodárskymi subjektami. Spravodajca sa však domnieva, že jednotlivé subjekty v sieti, ako ju definovala Komisia, navzájom dostatočne nespolupracujú. Spravodajca by jej preto chcel pridať skutočný európsky rozmer a posilniť jej úlohu, okrem iného aj udelením právomoci spoločne definovať priority pre spoločné činnosti v oblasti dohľadu nad trhom, vypracúvať jednotné podmienky kontroly niektorých výrobkov a uľahčovať výmenu informácií o nevyhovujúcich výrobkoch.

  3. Posilnenie opatrení na boj proti nesúladu

  •  Osoba zodpovedná za súlad

  Komisia zavádza koncept osoby zodpovednej za informácie o súlade ako nevyhnutný predpoklad sprístupnenia výrobkov na trhu. Hlavným cieľom je presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov zabezpečovaním dobrých kontaktov medzi výrobcami alebo ich určenými zástupcami a orgánmi dohľadu nad trhom a vytváranie spravodlivých obchodných podmienok na trhu Únie.

  Spravodajca dôrazne podporuje túto myšlienku a navrhuje rozšírenie zodpovednosti osoby zodpovednej za informácie o súlade o dodržiavanie súladu ako takého. V tomto zmysle výrobok možno sprístupniť na trhu len vtedy, ak existuje osoba, ktorá je zodpovedná za jeho súlad. Spravodajca rozširuje zodpovednosť osoby zodpovednej za súlad tak, že sa stáva zodpovednou za kontaktovanie výrobcu v prípade nesúladu. Z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť orgánu dohľadu nad trhom osoba zodpovedná za súlad bude musieť podniknúť kroky s cieľom napraviť zistený nesúlad.

  •  Databáza zhody

  Spravodajca zároveň zavádza nový koncept online databázy zhody, ktorá bude obsahovať kontaktné údaje osoby zodpovednej za súlad a vyhlásenie EÚ o zhode výrobcu. Do databázy budú vkladať údaje výrobcovia a ostatné hospodárske subjekty a bude bezplatne prístupná pre orgány dohľadu nad trhom a širokej verejnosti v Európskej únii. Výhody tejto databázy sú dvojaké: hospodárske subjekty môžu nahrať svoje vyhlásenia o zhode a iné relevantné informácie do osobitnej databázy a orgány a široká verejnosť budú mať prístup k týmto informáciám na jednom mieste namiesto vyhľadávania rôznych zdrojov a na webových sídlach hospodárskych subjektov.

  •  Partnerské dohody o súlade a memorandá o porozumení

  Komisia pre orgán dohľadu nad trhom vytvára možnosť uzatvárať partnerské dohody s hospodárskymi subjektami so sídlom na ich území. Spravodajca je proti harmonizovaným ustanoveniam o partnerských dohodách o súlade. Spravodajca zastáva názor, že tieto dohody môžu byť v rozpore s požiadavkou nezávislosti verejných orgánov. Keďže úlohy hospodárskych subjektov sú rôzne, vzniká jasné riziko konfliktu záujmov, keď orgán dohľadu nad trhom musí kontrolovať výrobok spoločnosti, v súvislosti s ktorým predtým poskytoval poradenstvo. Okrem toho uzatváranie takýchto dohôd bude odvádzať pozornosť orgánov dohľadu nad trhom od ich hlavnej úlohy, ktorou je zabezpečiť, aby sa na trh umiestňovali iba vyhovujúce výrobky. Z rovnakých dôvodov by sa aj ustanovenia o memorandách o porozumení podľa článku 8 návrhu Komisie mali prepracovať.

  4. Riešenie nových výziev: elektronický obchod a internet vecí

  Zvýšenie objemu elektronického obchodu predstavuje určitú výzvu, pokiaľ ide o ochranu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a ďalších koncových používateľov v dôsledku spotrebných a nevyhovujúcich produktov. Orgány dohľadu nad trhom sa vzhľadom na nemožnosť fyzického prístupu k výrobkom stretávajú s mnohými problémami, ako napríklad vystopovanie výrobkov ponúkaných na predaj online, zisťovanie zodpovedných hospodárskych subjektoch alebo vykonávanie hodnotenia rizík alebo skúšok bezpečnosti. Komisia sa tomuto problému vo svojom návrhu nevenovala. Na základe usmernení Komisie o elektronickom obchode spravodajca navrhuje, aby každý členský štát zabezpečoval účinnú organizáciu činností dohľadu nad trhom, pokiaľ ide o výrobky, ktoré sa predávajú online, a primeraný počet inšpektorov kontrolujúcich výrobky predávané online v rámci svojich vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom.

  Komisia navyše nezohľadnila šírenie internetu vecí a zvyšujúci sa počet zariadení pripojených na internet. Spravodajca sa domnieva, že regulačný rámec EÚ by mal riešiť súčasné bezpečnostné hrozby týkajúce sa zariadení internetu vecí, ktoré môžu byť napadnuté hackermi, a preto predstavujú nové riziká na diaľku. Zastáva preto názor, že je nanajvýš dôležité, aby sa posúdili nové riziká pre spotrebiteľov týkajúce sa výrobkov, ktoré sa môžu pripojiť k internetu.

  PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJCOVI INFORMÁCIE

  Vypracovanie tohto zoznamu je úplne dobrovoľné a je výlučnou zodpovednosťou spravodajcu. Počas prípravy správy až do jej prijatia vo výbore dostal spravodajca informácie od týchto subjektov alebo jednotlivcov:

  Subjekt a/alebo osoba

  ALIBABA

  AMAZON

  AMFORI

  ANEC

  ANIMA

  APPLE

  ASSOGIOCATTOLI

  BEUC

  BIC

  BUSINESSEUROPE

  CECE

  CECED

  CONFCOMMERCIO

  CONFINDUSTRIA

  DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE

  DIGITÁLNA EURÓPA

  E-BAY

  EGMF - Európska federácia záhradníckych strojových zariadení

  ELECTRICAL SAFETY FIRST

  EMOTA

  EUROCOMMERCE

  FEDERATION FRANCAISE DU COMMERCE ET DISTRIBUTION

  FEDERUNACOMA

  FESI – Federácia európskeho odvetvia športových tovarov

  NEMECKÉ MALOOBCHODNÉ ZDRUŽENIE – HDE

  IBM

  INDICAM

  INDUSTRIALL

  LIDL STIFTUNG

  LVMH

  MARKENVERBAND – NEMECKÁ ASOCIÁCIA ZNAČIEK

  ORGALIME

  PROSAFE

  RINA Consulting

  SCHNEIDER ELECTRIC

  TIE - TOY INDUSTRIES OF EUROPE

  UNIFAB - Union des fabricants

  VDMA

   

  EURÓPSKA KOMISIA

  STÁLE ZASTÚPENIE RAKÚSKA PRI EÚ

  STÁLE ZASTÚPENIE NEMECKA PRI EÚ

  STÁLE ZASTÚPENIE DÁNSKA PRI EÚ

  STÁLE ZASTÚPENIE FRANCÚZSKA PRI EÚ

  TALIANSKY COLNÝ ÚRAD

  TALIANSKE MINISTERSTVO HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA

  STÁLE ZASTÚPENIE TALIANSKA PRI EÚ

  STÁLE ZASTÚPENIE RUMUNSKA PRI EÚ

  STÁLE ZASTÚPENIE ŠVÉDSKA PRI EÚ

  STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (12.7.2018)

  pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, (EÚ) č. 528/2012, (EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426 a (EÚ) 2017/1369 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2013/53/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/68/EÚ a 2014/90/EÚ
  (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Miroslav Mikolášik

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Bezpečnosť spotrebiteľov a ochrana životného prostredia sú základnými kameňmi vnútorného trhu s tovarom, ktorý je jedným z najväčších úspechov EÚ a je určený na voľný obeh.

  V celej EÚ existujú spoločné bezpečnostné a environmentálne predpisy na ochranu občanov pred bezpečnostnými rizikami, znečistením a environmentálnymi škodami. Napriek tomu sa na trhu EÚ stále predáva príliš veľa výrobkov, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá stanovené v právnych predpisoch EÚ. Výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky, sú pre spotrebiteľov potenciálne nebezpečné, poškodzujú životné prostredie a vedú k narušeniu hospodárskej súťaže.

  Návrh nariadenia je súčasťou balíka návrhov o výrobkoch, ktorý rieši určité nedostatky v záujme lepšie fungujúceho vnútorného trhu s tovarom. Spravodajca víta návrh nariadenia, ktorého cieľom je posilniť súlad a presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie o výrobkoch. Berie však na vedomie obmedzený rozsah pôsobnosti nariadenia, ktoré sa vzťahuje len na harmonizované výrobky, ktoré sú uvedené v prílohe. Vo vzťahu k právnym predpisom uvedeným v prílohe má ustanovenie lex generalis zabrániť akémukoľvek možnému prekrývaniu alebo rozporuplným ustanoveniam s ustanoveniami lex specialis s rovnakým cieľom, povahou alebo účinkom v iných existujúcich alebo budúcich harmonizačných právnych predpisov Únie.

  Spravodajca uznáva, že presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie je v kompetencii členských štátov, ktoré sú obmedzené jurisdikčnými hranicami. Koordinácia činností je preto potrebná na zabezpečenie jednotného presadzovania v celej EÚ a na účinné riešenia nedodržiavania.

  Dodržiavanie právnych predpisov EÚ sa považuje za najlepší spôsob na zaistenie bezpečnosti výrobkov. Napríklad právne predpisy EÚ v oblastiach, ako sú hračky a chemické látky, sú jedny z najprísnejších na svete. V EÚ sa však každý deň predáva veľké množstvo nebezpečných a nevyhovujúcich výrobkov. Podľa výročnej správy systému RAPEX za rok 2017 najnebezpečnejšími kategóriami výrobkov v rámci EÚ sú: hračky (29 %), motorové vozidlá (20 %), odevy, textil a módne doplnky (12 %) a najčastejšie oznámené riziko bolo zranenie (28 %) a chemické riziko (22 %).

  Na zlepšenie súčasného stavu je potrebná užšia spolupráca medzi orgánmi a hospodárskymi subjektmi. To zahŕňa konzistentnosť postupov dohľadu nad trhom v celej EÚ a na jej vonkajších hraniciach, aby sa všade zabezpečila rovnaká vysoká úroveň dodržiavania predpisov. V tejto súvislosti spravodajca víta povinnosti vzájomnej pomoci a právnu domnienku, že výrobky, ktoré sa v jednom členskom štáte považujú za nevyhovujúce, sa za nevyhovujúce považujú v celej EÚ.

  Spravodajca súhlasí s tým, že návrh by mal zlepšiť spoluprácu v oblasti presadzovania práva a dodržiavanie predpisov bez toho, aby orgánom a hospodárskym subjektom členských štátov ukladal neprimeranú alebo nadmernú záťaž. Návrh by preto nemal presahovať rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie jeho cieľov. Spravodajca pripomína, že je potrebné mať na zreteli možnosti malých a stredných podnikov (MSP).

  S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a konzistentnosť testovania v rámci Únie v rámci dohľadu nad trhom Komisia navrhuje určiť testovacie strediská Únie. Laboratóriá označené ako testovacie strediská v Únii by mali mať odborné znalosti, vybavenie, infraštruktúru a zamestnancov na vykonávanie úloh na najvyššej úrovni. Spravodajca preto odporúča, aby tiež pôsobili ako centrá znalostí o rizikách a vznikajúcich rizikách (napríklad v súvislosti so škodlivými chemickými látkami). Spravodajca chce zabezpečiť, aby notifikovaný orgán alebo akýkoľvek iný orgán posudzovania zhody mal možnosť stať sa testovacím strediskom Únie za predpokladu, že spĺňa stanovené podmienky.

  Spravodajca víta skutočnosť, že týmto nariadením sa zriaďuje sieť Únie pre súlad výrobkov s cieľom koordinovať a uľahčiť vykonávanie spoločných opatrení na presadzovanie predpisov členskými štátmi. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť v celej EÚ spravodajca navrhuje tiež vytvorenie celoeurópskej harmonizovanej databázy na zber údajov o nehodách a zraneniach, ktorá by slúžila ako nástroj na vypracovanie nových právnych predpisov a noriem v oblasti zdravia a bezpečnosti a na zlepšenie presadzovania.

  Spravodajca víta najmä skutočnosť, že nariadenie ustanovuje posilnený rámec na kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie (približne 30 % tovaru v EÚ), pretože keď raz výrobky vstúpia na trh Únie, môžu voľne obiehať v celej Únii. Zároveň spravodajca zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa na výrobky vstupujúce na trh Únie vzťahovali požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti a aby na jednotný trh vstupovali iba bezpečné a vyhovujúce výrobky. S cieľom zaistiť, aby sa na trh Únie neuvádzali nebezpečné alebo nevyhovujúce výrobky, colné orgány vykonajú pred ich prepustením do voľného obehu primerané kontroly. Podľa spravodajcu je potrebné náležite sa zaoberať praxou vývozcov z tretích krajín, ktorí si vyberajú také miesta vstupu, na ktorých sú kontroly menej systematické alebo menej prísne, a riešiť nedostatky vo výkonnosti colných orgánov.

  Vo všeobecnosti sa spravodajca vo svojich pozmeňujúcich návrhoch zameriava na posilnenie ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia a verí, že nariadenie o súlade a presadzovaní pravidiel pomôže vytvoriť spravodlivejší vnútorný trh s tovarom.

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1)  S cieľom zaručiť voľný pohyb výrobkov v rámci Únie treba zabezpečiť, aby výrobky spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, akými sú zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochrana spotrebiteľov, ochrana životného prostredia a verejná bezpečnosť. Dôrazné presadzovanie týchto požiadaviek zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska náležitej ochrany týchto záujmov a vytvorenia priaznivých podmienok pre spravodlivú hospodársku súťaž na trhu Únie s tovarom. Preto sú potrebné pravidlá, aby sa toto presadzovanie zabezpečilo na celom vnútornom trhu, a to aj vo vzťahu k výrobkom, ktoré vstupujú na územie Únie z tretích krajín.

  (1)  S cieľom zaručiť voľný pohyb výrobkov v rámci Únie treba zabezpečiť, aby výrobky spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, akými sú zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochrana spotrebiteľov, ochrana životného prostredia a verejná bezpečnosť. Dôrazné presadzovanie týchto požiadaviek zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska náležitej ochrany týchto záujmov a vytvorenia priaznivých podmienok pre spravodlivú hospodársku súťaž na trhu Únie s tovarom. Preto sú potrebné pravidlá, aby sa toto presadzovanie zabezpečilo na celom vnútornom trhu, a to aj vo vzťahu k výrobkom, ktoré vstupujú na územie Únie z tretích krajín. S cieľom uľahčiť hospodárskym subjektom dodržiavanie právnych predpisov Únie a posilniť právomoci orgánov dohľadu nad trhom pri ich vynucovacích operáciách by tieto požiadavky mali dosiahnuť správnu rovnováhu medzi jednoduchosťou a účinnosťou. Požiadavky tohto nariadenia a ich uplatňovanie sú navrhnuté tak, aby sa uprednostňovalo sledovanie tých výrobkov, ktoré môžu predstavovať závažné riziko.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5)  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na výrobky, ktoré podliehajú harmonizačným právnym predpisom Únie uvedeným v prílohe. Právne predpisy uvedené v prílohe by mali zahŕňať všetky harmonizačné právne predpisy Únie týkajúce sa výrobkov iných ako potraviny, krmivo, lieky na humánne použitie a na veterinárne použitie, živé rastliny a zvieratá, výrobky ľudského pôvodu a výrobky z rastlín a zvierat priamo sa vzťahujúce na ich budúce rozmnožovanie. Tým sa zabezpečí jednotný rámec dohľadu nad trhom s uvedenými výrobkami na úrovni Únie. Následkom toho treba zmeniť viacero nástrojov harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov, pričom treba predovšetkým odstrániť odkazy na určité ustanovenia nariadenia (ES) č. 765/2008. Ak sa v budúcnosti prijmú nové harmonizačné právne predpisy Únie, bude sa v nich musieť stanoviť, či sa na ne bude toto nariadenie vzťahovať.

  (5)  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na výrobky, ktoré podliehajú smernici 2001/95/ES alebo harmonizačným právnym predpisom Únie uvedeným v prílohe. Právne predpisy uvedené v prílohe by mali zahŕňať všetky harmonizačné právne predpisy Únie týkajúce sa výrobkov iných ako potraviny, krmivo, lieky na humánne použitie a na veterinárne použitie, živé rastliny a zvieratá, výrobky ľudského pôvodu a výrobky z rastlín a zvierat priamo sa vzťahujúce na ich budúce rozmnožovanie. Tým sa zabezpečí jednotný rámec dohľadu nad trhom s uvedenými výrobkami na úrovni Únie. Následkom toho treba zmeniť viacero nástrojov harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov, pričom treba predovšetkým odstrániť odkazy na určité ustanovenia nariadenia (ES) č. 765/2008. Ak sa v budúcnosti prijmú nové harmonizačné právne predpisy Únie, bude sa v nich musieť stanoviť, či sa na ne bude toto nariadenie vzťahovať.

  Odôvodnenie

  Na účinnú ochranu spotrebiteľa je nevyhnutné, aby bola smernica zahrnutá do právnych predpisov. Podľa smernice sú pre širokú verejnosť obzvlášť dôležité niektoré výrobky, ako sú hračky, a mali by byť chránené.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (7)  Bezpečnosť spotrebiteľov do značnej miery závisí od aktívneho presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov, v ktorých sa stanovujú požiadavky na bezpečnosť. Preto treba posilniť opatrenia na presadzovanie. S cieľom vyrovnať sa so súčasnými výzvami globálneho trhu a čoraz zložitejším dodávateľským reťazcom by sa tieto opatrenia mali neustále zlepšovať a mala by sa zvyšovať ich účinnosť.

  (7)  Bezpečnosť spotrebiteľov do značnej miery závisí od aktívneho presadzovania právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov, v ktorých sa stanovujú požiadavky na bezpečnosť. Je preto potrebné posilniť opatrenia na presadzovanie, a to aj pokiaľ ide o výrobky, ktoré sú ponúkané na online predaj koncovým používateľom v Únii. S cieľom vyrovnať sa so súčasnými výzvami globálneho trhu a čoraz zložitejším dodávateľským reťazcom by sa tieto opatrenia mali neustále zlepšovať a mala by sa zvyšovať ich účinnosť.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (7a)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať internetu vecí a zvyšujúcemu sa počtu zariadení s podporou technológie umelej inteligencie, berúc do úvahy, že spotrebitelia vo svojich každodenných životoch stále viac využívajú pripojené zariadenia bez toho, aby vedeli o bezpečnostných hrozbách, ktoré tieto zariadenia môžu predstavovať, a vzdialených rizikách, ktoré existujú. Regulačný rámec Únie by sa preto mal venovať týmto otázkam s cieľom zabezpečiť lepšiu ochranu spotrebiteľov.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9)  Zodpovednosť za presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie by mala prislúchať členským štátom, ktorých orgány dohľadu nad trhom by mali mať povinnosť zabezpečiť plné dodržiavanie týchto právnych predpisov. Členské štáty by preto mali zaviesť systematické prístupy na zaistenie účinnosti dohľadu nad trhom a ďalších činností v oblasti presadzovania.

  (9)  Zodpovednosť za presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie by mala prislúchať členským štátom, ktorých orgány dohľadu nad trhom by mali mať povinnosť zabezpečiť plné dodržiavanie týchto právnych predpisov. Členské štáty by preto mali zaviesť systematické prístupy na zaistenie účinnosti dohľadu nad trhom a ďalších činností v oblasti presadzovania, pričom Komisia bude monitorovať riadne presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 14

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (14)  Spravodlivejší jednotný trh by mal všetkým hospodárskym subjektom zabezpečiť rovnaké podmienky hospodárskej súťaže a ochranu pred nekalou súťažou. Na tento účel treba posilniť presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov. Dobrá spolupráca medzi výrobcami a orgánmi dohľadu nad trhom je ústredným prvkom, ktorý v súvislosti s výrobkom umožňuje okamžitý zásah a nápravné opatrenia. Dôležité je, aby bola v Únii usadená kontaktná osoba, na ktorú sa budú môcť orgány dohľadu nad trhom obrátiť v prípade otázok týkajúcich sa súladu výrobku s harmonizačnými právnymi predpismi Únie. Osobou zodpovednou za poskytovanie takýchto informácií o súlade by mal byť výrobca, dovozca alebo iná osoba určená výrobcom na tento účel, napríklad iný hospodársky subjekt. Osoba zodpovedná za informácie o súlade, ktorá je usadená v Únii, zohráva pre orgány dohľadu nad trhom zásadnú úlohu ako kontaktná osoba usadená v Únii a v prospech spotrebiteľov, zamestnancov a podnikov v rámci Únie včas plní konkrétne úlohy so zámerom zabezpečiť súlad výrobkov s požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Únie. Ustanovenia uvedené v tomto nariadení, podľa ktorých musí byť osoba zodpovedná za informácie o súlade usadená v Únii, by sa nemali uplatňovať vtedy, keď sa rovnaký výsledok účinne dosahuje konkrétnymi požiadavkami stanovenými v niektorých právnych nástrojoch týkajúcich sa výrobkov, najmä v článku 4 nariadenia (ES) č. 1223/2009, článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/745 a článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/746.

  (14)  Spravodlivejší jednotný trh by mal všetkým hospodárskym subjektom zabezpečiť rovnaké podmienky hospodárskej súťaže a ochranu pred nekalou súťažou. Na tento účel treba posilniť presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov. Dobrá spolupráca medzi výrobcami, distribútormi, veľkoobchodníkmi, maloobchodníkmi a orgánmi dohľadu nad trhom je ústredným prvkom, ktorý v súvislosti s výrobkom umožňuje okamžitý zásah a nápravné opatrenia. Dôležité je, aby bola v Únii usadená kontaktná osoba, na ktorú sa budú môcť orgány dohľadu nad trhom obrátiť v prípade otázok týkajúcich sa súladu výrobku s harmonizačnými právnymi predpismi Únie. Osobou zodpovednou za poskytovanie takýchto informácií o súlade by mal byť výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca určený na tento účel. Ak výrobca nie je usadený v Únii a nemá splnomocneného zástupcu, osobou zodpovednou za poskytovanie takých informácií o súlade by mal byť dovozca alebo distribútor. Osoba zodpovedná za informácie o súlade, ktorá je usadená v Únii, zohráva pre orgány dohľadu nad trhom zásadnú úlohu ako kontaktná osoba usadená v Únii a v prospech spotrebiteľov, zamestnancov a podnikov v rámci Únie včas plní konkrétne úlohy so zámerom zabezpečiť súlad výrobkov s požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Únie. Ustanovenia uvedené v tomto nariadení, podľa ktorých musí byť osoba zodpovedná za informácie o súlade usadená v Únii, by sa nemali uplatňovať vtedy, keď sa rovnaký výsledok účinne dosahuje konkrétnymi požiadavkami stanovenými v niektorých právnych nástrojoch týkajúcich sa výrobkov, najmä v článku 4 nariadenia (ES) č. 1223/2009, článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/745 a článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/746.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 18

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (18)  Činnosti v oblasti dohľadu nad trhom by mali byť dôkladné a účinné, aby sa zaistilo správne uplatňovanie harmonizačných právnych predpisov Únie. Keďže kontroly môžu pre hospodárske subjekty predstavovať záťaž, orgány dohľadu nad trhom by mali organizovať a vykonávať kontrolné činnosti tak, aby pritom zohľadnili ich záujmy a uvedenú záťaž obmedzili do tej miery, ktorá je nevyhnutná na vykonanie účinných a efektívnych kontrol. Príslušné orgány členského štátu by ďalej mali rovnako starostlivo vykonávať činnosti v oblasti dohľadu nad trhom, a to bez ohľadu na to, či sa nesúlad daného výrobku týka územia daného členského štátu, alebo či môže mať vplyv na trh iného členského štátu.

  (18)  Činnosti v oblasti dohľadu nad trhom by mali byť dôkladné a účinné, aby sa zaistilo správne uplatňovanie harmonizačných právnych predpisov Únie. Keďže kontroly môžu pre hospodárske subjekty predstavovať záťaž, orgány dohľadu nad trhom by mali organizovať a vykonávať kontrolné činnosti tak, aby pritom zohľadnili záujmy týchto subjektov a uvedenú záťaž obmedzili do tej miery, ktorá je nevyhnutná na vykonanie účinných a efektívnych kontrol. Príslušné orgány členského štátu by ďalej mali rovnako starostlivo vykonávať činnosti v oblasti dohľadu nad trhom, a to bez ohľadu na to, či sa nesúlad daného výrobku týka územia daného členského štátu, alebo či môže mať vplyv na trh iného členského štátu. Pre inšpekčnú činnosť vykonávanú orgánmi dohľadu nad trhom v prípade, že výrobok predstavuje známe alebo nové riziko, by sa mali stanoviť jednotné podmienky.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 23 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (23a)  Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť poskytovať poradenstvo týkajúce sa obalov a nariaďovať vykonanie zmien, ak zistia situácie, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Únie.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 33

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (33)  Aby sa zabezpečila spoľahlivosť a konzistentnosť testovania v celej Únii v rámci dohľadu nad trhom, Komisia by mala určiť testovacie strediská Únie. Na výmenu výsledkov testov v rámci Únie by sa okrem toho mal vyvinúť komplexnejší informačný systém, aby sa predišlo zbytočnému zdvojeniu a aby sa na úrovni Únie zabezpečil vyšší stupeň konzistentnosti.

  (33)  Aby sa zabezpečila spoľahlivosť a konzistentnosť testovania v celej Únii v rámci dohľadu nad trhom, Komisia by mala určiť testovacie strediská Únie. Orgány dohľadu nad trhom by mali výsledky testov uskutočňovaných týmito testovacími strediskami náležitým spôsobom zohľadňovať. Na výmenu výsledkov testov v rámci Únie by sa okrem toho mal vyvinúť komplexnejší informačný systém, aby sa predišlo zbytočnému zdvojeniu a aby sa na úrovni Únie zabezpečil vyšší stupeň konzistentnosti. Testovacie strediská Únie by mali pôsobiť ako znalostné centrá v súvislosti so známymi a vznikajúcimi rizikami a mali by tiež pomáhať Únii a členským štátom, aby vypracovali spoločné najmodernejšie testovacie metodiky.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 35

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (35)  Členské štáty by mali mať povinnosť zabezpečiť, aby boli vždy k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na to, aby boli orgány dohľadu nad trhom náležité vybavené z personálneho a materiálneho hľadiska. Efektívny dohľad nad trhom je z hľadiska zdrojov náročný, a preto by sa mali zabezpečiť stabilné zdroje na takej úrovni, ktorá bude v každom okamihu zodpovedať potrebám v oblasti presadzovania. Financovanie z verejných zdrojov by preto malo byť doplnené výberom poplatkov, aby sa pokryli náklady, ktoré vznikajú pri vykonávaní činností dohľadu nad trhom v súvislosti nevyhovujúcimi výrobkami, pričom by sa malo náležite zohľadniť, ako hospodársky subjekt do daného času plnil požiadavky právnych predpisov.

  (35)  Členské štáty by mali mať povinnosť zabezpečiť, aby boli vždy k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na to, aby boli orgány dohľadu nad trhom náležité vybavené z personálneho a materiálneho hľadiska. Efektívny dohľad nad trhom je z hľadiska zdrojov náročný, a preto by sa mali zabezpečiť stabilné zdroje na takej úrovni, ktorá bude v každom okamihu zodpovedať potrebám v oblasti presadzovania. Administratívne a automatizované kontroly nemôžu slúžiť ako náhrada fyzických kontrol, ktoré zaručujú presvedčivú zhodu výrobku s príslušnými právnymi predpismi Únie. Financovanie z verejných zdrojov by preto malo byť doplnené výberom poplatkov, aby sa pokryli náklady, ktoré vznikajú pri vykonávaní činností dohľadu nad trhom v súvislosti nevyhovujúcimi výrobkami, pričom by sa malo náležite zohľadniť, ako hospodársky subjekt do daného času plnil požiadavky právnych predpisov.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 36 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (36a)  Úroveň sankcií uplatniteľných na porušenia tých ustanovení tohto nariadenia, ktorými sa hospodárskym subjektom ukladajú povinnosti, a porušovanie ustanovení všetkých právnych predpisov Únie a členských štátov o výrobkoch, ktorými sa hospodárskym subjektom ukladajú povinnosti, by sa mala zvýšiť s cieľom účinne odrádzať od uvádzania nevyhovujúcich výrobkov na trh.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 38 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (38a)  Komisia by mala monitorovať výkonnosť colných orgánov a riešiť nedostatky vo výkonnosti, ktoré by mohli viesť k oslabeniu rovnakých podmienok pre výrobcov z Únie, ktorí dodržiavajú súlad s pravidlami, v porovnaní s výrobcami z krajín mimo EÚ vyvážajúcim do Únie. Komisia by sa mala tiež zaoberať praxou vývozcov z tretích krajín pri výbere miest vstupu do Únie, na ktorých sú kontroly menej prísne alebo menej systematické.

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá a postupy, pokiaľ ide o poskytovanie informácií o súlade určitých výrobkov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie, ktorými sa harmonizujú podmienky uvádzania týchto výrobkov na trh. Vytvára sa ním rámec pre spoluprácu s hospodárskymi subjektmi vo vzťahu k takýmto výrobkom.

  Cieľom tohto nariadenia je chrániť zdravie, bezpečnosť a zabezpečenie európskych spotrebiteľov, ako aj životné prostredie a stanovujú sa v ňom postupy na zabezpečenie toho, aby európski spotrebitelia mali k dispozícii len bezpečné a vyhovujúce výrobky.

   

   

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky výrobky, ktoré podliehajú harmonizačným právnym predpisom Únie uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu („harmonizačné právne predpisy Únie“).

  1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky výrobky, ktoré podliehajú smernici 2001/95/ES alebo harmonizačným právnym predpisom Únie uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu („harmonizačné právne predpisy Únie“).

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Uplatňovanie tohto nariadenia nebráni orgánom dohľadu nad trhom v prijímaní konkrétnejších opatrení, ako je uvedené v smernici 2001/95/ES.

  3.  Uplatňovanie tohto nariadenia nebráni orgánom dohľadu nad trhom v prijímaní konkrétnejších opatrení, ako je uvedené v smernici 2001/95/ES. Orgány dohľadu nad trhom musia vždy konať na základe zásady obozretnosti, najmä pokiaľ ide o zdravie a životné prostredie.

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – bod 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  „dohľad nad trhom“ sú činnosti, ktoré vykonávajú orgány dohľadu nad trhom, a opatrenia, ktoré prijímajú s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali požiadavky uvedené v harmonizačných právnych predpisoch Únie a neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani akékoľvek iné aspekty ochrany verejného záujmu;

  3.  „dohľad nad trhom“ sú činnosti, ktoré vykonávajú orgány dohľadu nad trhom, a opatrenia, ktoré prijímajú s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali požiadavky uvedené v právnych predpisoch Únie a neohrozovali zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochranu spotrebiteľov, verejnú bezpečnosť ani akékoľvek iné aspekty ochrany verejného záujmu;

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  7a.  „formálny nesúlad“ je akýkoľvek administratívny nesúlad, ktorý nevedie k porušeniu základných požiadaviek vrátane, nie však výlučne, prípadov nedodržiavania požiadaviek stanovených v článku R34 prílohy I k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES1a;

   

  _________________

   

  1a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82).

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – bod 15

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  15.  „vážne riziko“ je každé vážne riziko vrátane vážneho rizika, ktorého účinky nie sú okamžité, vyžadujúce si rýchly zásah orgánov dohľadu nad trhom;

  15.  „vážne riziko“ je každé riziko vyžadujúce si rýchly zásah a nadväzné opatrenia vrátane prípadov, keď účinky nemusia byť bezprostredné; každý výrobok, ktorý nespĺňa niektorú zo základných požiadaviek vymedzených v harmonizačných právnych predpisoch Únie, alebo každý výrobok, ktorý nespĺňa všeobecné kritériá bezpečnosti výrobkov na základe smernice 2001/95/ES, sa považuje za výrobok predstavujúci vážne riziko;

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – bod 22 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  22a.  „dobrovoľné opatrenia“ sú opatrenia, ktorými sa hospodársky subjekt dobrovoľne zaviazal odstrániť nesúlad na základe zistení orgánu trhového dohľadu alebo na základe vlastných zistení.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – bod 22 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  22b.  „odôvodnená žiadosť“ je žiadosť orgánu dohľadu nad trhom, ktorá sa zakladá na podozrení na nesúlad;

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – bod 22 c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  22c.  „samostatné modely“ sú modely výrobkov, ktoré majú rôzne vlastnosti, aj keď sú tieto rozdiely malé alebo dokonca neexistujú.

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  výrobca je usadený v Únii alebo v súvislosti s výrobkom existuje aspoň jeden z týchto subjektov:

  a)  výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca je usadený v Únii alebo v súvislosti s výrobkom existuje aspoň jeden z týchto subjektov:

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod i

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  i)  dovozca;

  i)  dovozca, ak výrobca nie je usadený v Únii a neexistuje splnomocnený zástupca;

  Pozmeňujúci návrh    24

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod i a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ia)  distribútor;

  Pozmeňujúci návrh    25

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  ii)  fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá má od výrobcu písomné splnomocnenie, v ktorom ju označuje za osobu zodpovednú za plnenie úloh uvedených v odseku 3 a v ktorom sa od nej požaduje plnenie týchto úloh v mene výrobcu;

  ii)  v prípade, že v Únii nie sú usadení žiadni výrobcovia ani dovozcovia, fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá má od výrobcu písomné splnomocnenie, v ktorom ju označuje za osobu zodpovednú za súlad a plnenie úloh uvedených v odseku 3 v mene výrobcu;

  Pozmeňujúci návrh    26

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  totožnosť a kontaktné údaje výrobcu, dovozcu alebo inej osoby spĺňajúcej požiadavky písmena a) sú verejne dostupné v súlade s odsekom 4 a sú uvedené alebo identifikovateľné v súlade s odsekom 5.

  b)  totožnosť a kontaktné údaje výrobcu, dovozcu, distribútora alebo inej osoby spĺňajúcej požiadavky písmena a) sú verejne dostupné v súlade s odsekom 4 a sú uvedené alebo identifikovateľné v súlade s odsekom 5.

  Pozmeňujúci návrh    27

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 3 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu nad trhom poskytuje tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výrobku, a to v úradnom jazyku Únie určenom dotknutým členským štátom;

  b)  na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu nad trhom poskytuje tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výrobku, a to v úradnom jazyku Únie určenom dotknutým členským štátom, a na preukázanie existencie rôznych základných charakteristík svojich samostatných modelov, ako sú vymedzené v článku 3 bode 22c;

  Pozmeňujúci návrh    28

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 3 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  spolupracuje s orgánmi dohľadu nad trhom na ich žiadosť pri každom opatrení prijatom na odstránenie alebo, ak to nie je možné, zmiernenie rizík, ktoré výrobok predstavuje.

  c)  spolupracuje s orgánmi dohľadu nad trhom a prijíma okamžité opatrenia – z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť týchto orgánov – na odstránenie rizík, ktoré výrobok predstavuje, alebo, ak to nie je možné, na ich zmiernenie, alebo odstránenie jeho nesúladu s požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie alebo v smernici 2001/95/ES;

  Pozmeňujúci návrh    29

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ca)  ak usúdi alebo ak má dôvod domnievať sa, že daný výrobok predstavuje riziko alebo nie je v súlade s uplatniteľnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie alebo harmonizačnými normami, bezodkladne o tom informuje výrobcu a v prípade potreby aj ďalšie hospodárske subjekty;

  Pozmeňujúci návrh    30

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Výrobcovia zverejnia totožnosť a kontaktné údaje osoby zodpovednej za informácie o súlade týkajúce sa výrobku na svojom webovom sídle alebo, ak webové sídlo nemajú, akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré širokej verejnosti v Únii umožňujú ľahký a bezplatný prístup k týmto informáciám.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    31

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Totožnosť a kontaktné údaje osoby zodpovednej za informácie o súlade týkajúce sa výrobku sú uvedené alebo identifikovateľné v rámci informácií uvedených na výrobku, jeho obale, balíku alebo v sprievodnom dokumente.

  5.  Totožnosť a kontaktné údaje výrobcu a kontaktné údaje osoby zodpovednej za informácie o súlade týkajúce sa výrobku sú uvedené alebo identifikovateľné v rámci informácií uvedených na výrobku, jeho obale, balíku alebo v sprievodnom dokumente.

  Odôvodnenie

  Výrobok sa môže umiestniť na trh len vtedy, ak je vyhovujúci a bezpečný pre zákazníkov a životné prostredie. Toto je primárna zodpovednosť výrobcu.

  Pozmeňujúci návrh    32

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 5 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5a.  Výrobca, dovozca a akákoľvek iná osoba, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v ods. 1 písm. a) tohto článku, sprístupní verejnosti a iným hospodárskym subjektom akýmkoľvek vhodným spôsobom zoznamy modelov svojich výrobkov spolu s obrázkom, predovšetkým tých výrobkov, ktoré sú alebo boli predmetom rozhodnutia Komisie podľa článku 13 smernice 2001/95/ES, a výrobkov, ktoré sú predmetom rozsiahlej distribúcie.

  Pozmeňujúci návrh    33

  Návrh nariadenia

  Článok 4 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 4a

   

  Povinnosti distribútorov

   

  1. Pred sprístupnením výrobku na trhu distribútori podniknú všetky primerané kroky, aby zabezpečili, že výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v platných harmonizačných právnych predpisoch, harmonizovaných normách alebo smernici 2001/95/ES.

   

  2. Na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu nad trhom osoba zodpovedná za informácie o súlade poskytuje tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výrobku, a to v úradnom jazyku Únie určenom dotknutým členským štátom, a preukázanie existencie rôznych základných charakteristík medzi svojimi odlišnými modelmi, ako sú vymedzené v článku 3 bode 22c.

  Odôvodnenie

  Maloobchodníci neustále umožňujú predaj a spotrebu nelegálnych alebo nevyhovujúcich tovarov. Touto zmenou sa distribútorom ukladá aktívnejšia úloha pri zakazovaní nezákonného tovaru.

  Pozmeňujúci návrh    34

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Ak sa v harmonizačných právnych predpisoch Únie požaduje vyhotovenie vyhlásenia o zhode EÚ, výrobcovia toto vyhlásenie sprístupnia verejnosti na svojom webovom sídle alebo, ak webové sídlo nemajú, akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré širokej verejnosti v Únii umožňujú ľahký a bezplatný prístup k tomuto vyhláseniu.

  Ak sa v harmonizačných právnych predpisoch Únie požaduje vyhotovenie vyhlásenia o zhode EÚ, výrobcovia vrátane výrobcov z tretích krajín alebo dovozcovia toto vyhlásenie bezplatne sprístupnia.

  Pozmeňujúci návrh    35

  Návrh nariadenia

  Článok 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 7

  vypúšťa sa

  Partnerské dohody o súlade

   

  1.  Orgán dohľadu nad trhom môže uzavrieť partnerskú dohodu s hospodárskym subjektom usadeným na jeho území, v ktorej sa orgán zaviaže, že hospodárskemu subjektu poskytne poradenstvo a usmernenie v súvislosti s harmonizačnými právnymi predpismi Únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky, za ktoré hospodársky subjekt zodpovedá.

   

  Dohoda sa netýka vykonávania úloh posudzovania zhody, ktorými sú na základe harmonizačných právnych predpisov Únie poverené notifikované orgány.

   

  2.  Ak orgán dohľadu nad trhom uzavrie partnerskú dohodu podľa odseku 1, uvedie túto skutočnosť v systéme uvedenom v článku 34 spolu s podrobnými informáciami o rozsahu pôsobnosti dohody, vlastným názvom a adresou a názvom a adresou hospodárskeho subjektu.

   

  3.  Ak orgán dohľadu nad trhom uzavrie partnerskú dohodu podľa odseku 1, ostatné orgány dohľadu nad trhom informujú tento orgán o každom dočasnom opatrení, ktoré prijali proti hospodárskemu subjektu, a každom nápravnom opatrení, ktoré prijal hospodársky subjekt, pokiaľ ide o súlad s platnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie.

   

  4.  Orgán dohľadu nad trhom, ktorý uzavrie partnerskú dohodu podľa odseku 1, môže hospodárskemu subjektu účtovať poplatky predstavujúce primerané náklady, ktoré orgánu vznikli pri plnení jeho úloh podľa odsekov 1 a 2.

   

  Odôvodnenie

  Orgány dohľadu nad trhom musia pri výkone svojich funkcií zostať nezávislé a nestranné.

  Pozmeňujúci návrh    36

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Orgány dohľadu nad trhom môžu s podnikmi, organizáciami zastupujúcimi podniky alebo koncovými používateľmi uzavrieť memorandá o porozumení na účely vykonávania alebo financovania spoločných činností, ktorých cieľom je zistiť nesúlad alebo podporiť súlad v konkrétnych geografických oblastiach alebo s ohľadom na konkrétne kategórie výrobkov.

  Orgány dohľadu nad trhom môžu s colnými orgánmi, prístavnými a letiskovými orgánmi, výrobcami alebo dovozcami, podnikmi, organizáciami zastupujúcimi podniky alebo koncovými používateľmi uzavrieť memorandá o porozumení na účely vykonávania alebo financovania spoločných činností, ktorých cieľom je zistiť nesúlad alebo podporiť súlad v konkrétnych geografických oblastiach alebo s ohľadom na konkrétne kategórie výrobkov s cieľom okrem iného riešiť otázky osobitného záujmu spotrebiteľov v tejto oblasti. Orgán dohľadu nad trhom predloží návrh memoranda o porozumení Komisii pred jeho prijatím. Komisia poskytne orgánom dohľadu nad trhom stanovisko k návrhu memoranda a správe o vykonávaní.

  Pozmeňujúci návrh    37

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Orgán dohľadu nad trhom môže v rámci každého vyšetrovania, ktoré vedie vo veci nesúladu, použiť všetky informácie vyplývajúce z činností vykonávaných alebo financovaných druhými zmluvnými stranami memoranda o porozumení, ktoré s nimi uzavrel podľa odseku 1, ale len vtedy, ak bola predmetná činnosť vykonaná nezávisle, nestranne a bez zaujatosti.

  2.  Orgán dohľadu nad trhom môže v rámci každého vyšetrovania, ktoré vedie vo veci nesúladu, použiť všetky informácie vyplývajúce z činností vykonávaných alebo financovaných druhými zmluvnými stranami memoranda o porozumení, ktoré s nimi uzavrel podľa odseku 1, ale len vtedy, ak bola predmetná činnosť vykonaná nezávisle, nestranne a bez zaujatosti. Informácie o tom, ako sa výrobky testovali, a výsledky týchto testov sa sprístupnia verejnosti.

  Odôvodnenie

  Je potrebná väčšia transparentnosť vo vzťahu k metódam testovania a kritériám testovania, ako aj výsledkom testovania.

  Pozmeňujúci návrh    38

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Žiadna výmena informácií medzi orgánmi dohľadu nad trhom a podnikmi alebo organizáciami uvedenými v odseku 1 na účely prípravy memoranda o porozumení alebo vykonávania memoranda o porozumení, ktoré uzavreli podľa uvedeného odseku, sa nepovažuje za porušenie požiadaviek na zachovanie služobného tajomstva.

  3.  S každou výmenou informácií medzi orgánmi dohľadu nad trhom, Komisiou alebo radou Únie pre súlad výrobkov a podnikmi alebo organizáciami uvedenými v odseku 1 na účely prípravy memoranda o porozumení alebo vykonávania memoranda o porozumení, ktoré uzavreli podľa uvedeného odseku, sa zaobchádza podľa požiadaviek na zachovanie služobného tajomstva. Každé ďalšie používanie týchto informácií podlieha najprísnejším zárukám dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva.

  Pozmeňujúci návrh    39

  Návrh nariadenia

  Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  postupy na monitorovanie všetkých úrazov alebo každej ujmy na zdraví alebo v súvislosti s bezpečnosťou koncových používateľov, v prípade ktorých existuje podozrenie, že boli spôsobené týmito výrobkami;

  b)  postupy na monitorovanie všetkých úrazov alebo každej ujmy na zdraví alebo v súvislosti s bezpečnosťou alebo zabezpečením koncových používateľov, v prípade ktorých existuje podozrenie, že boli spôsobené týmito výrobkami;

  Pozmeňujúci návrh    40

  Návrh nariadenia

  Článok 10 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  da)  postupy na zber a skúmanie vedeckých a technických poznatkov týkajúcich sa otázok bezpečnosti s vplyvom najmä v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia;

  Pozmeňujúci návrh    41

  Návrh nariadenia

  Článok 10 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  db)  postupy na nadviazanie spolupráce a na vzájomnú výmenu informácií a skúseností medzi orgánmi dohľadu nad trhom a vedeckými alebo výskumnými inštitúciami.

  Odôvodnenie

  Vzájomná výmena poznatkov, informácií a skúseností medzi orgánmi trhového dohľadu a vedeckými a výskumnými inštitúciami sa javí prínosná pre obe strany, a to predovšetkým v oblastiach, kde dochádza k rýchlemu vedeckému vývoju a k inováciám.

  Pozmeňujúci návrh    42

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 2 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú v rámci svojich činností uvedených v odseku 1 kontroly na základe prístupu založeného na riziku, pričom zohľadňujú prinajmenšom tieto faktory:

  2.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú v rámci svojich činností uvedených v odseku 1 kontroly na základe prístupu založeného na riziku a v súlade so zásadou obozretnosti, pričom zohľadňujú prinajmenšom tieto faktory:

  Pozmeňujúci návrh    43

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 2 – písmeno a – bod i

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  i)  výrobkom, ako je počet výrobkov na trhu a akékoľvek nebezpečenstvá spojené s týmto výrobkom;

  i)  výrobkom, ako je počet výrobkov na trhu a akékoľvek nebezpečenstvá spojené s týmto výrobkom, pričom venujú osobitnú pozornosť zdravotnému rozmeru potenciálneho rizika;

  Pozmeňujúci návrh44

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  výrobok môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť koncových používateľov;

  a)  výrobok môže ohroziť zdravie, bezpečnosť alebo ochranu koncových používateľov alebo spôsobiť škody na životnom prostredí;

  Pozmeňujúci návrh    45

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  výrobok nespĺňa platné požiadavky podľa harmonizačných právnych predpisov Únie.

  b)  výrobok nespĺňa platné požiadavky podľa harmonizačných právnych predpisov Únie alebo smernice 2001/95/ES, a preto by mohol ohroziť zdravie a bezpečnosť koncových používateľov.

  Pozmeňujúci návrh    46

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Ak sú výrobky stiahnuté, spätne prevzaté, zakázané alebo obmedzené, orgán dohľadu nad trhom zabezpečí, aby boli tieto skutočnosti náležite oznámené Komisii prostredníctvom siete zriadenej podľa článku 31, ostatným členským štátom a koncovým používateľom.

  Ak sú výrobky stiahnuté, spätne prevzaté, zakázané alebo obmedzené, orgán dohľadu nad trhom zabezpečí, aby boli tieto skutočnosti náležite oznámené Komisii prostredníctvom siete zriadenej podľa článku 31, testovacím strediskám Únie, ostatným členským štátom a koncovým používateľom.

  Pozmeňujúci návrh    47

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 5 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5a.  Na riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z odlišného hodnotenia rizika medzi orgánmi členských štátov, hospodárskymi subjektmi a orgánmi posudzovania zhody môže Komisia z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť orgánu dohľadu nad trhom vykonať posúdenie rizík referenčným laboratóriom Európskej únie uvedeným v článku 28. Toto posúdenie rizík je záväzné pre všetky zúčastnené strany.

  Pozmeňujúci návrh48

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Každý členský štát prinajmenšom každé tri roky vypracuje vnútroštátnu stratégiu dohľadu nad trhom. Stratégia podporuje jednotný, komplexný a integrovaný prístup k dohľadu nad trhom a presadzovaniu harmonizačných právnych predpisov Únie na území daného členského štátu a zahŕňa všetky odvetvia a stupne dodávateľského reťazca výrobkov vrátane dovozu a digitálnych dodávateľských reťazcov.

  1.  Každý členský štát prinajmenšom každé štyri roky vypracuje vnútroštátnu stratégiu dohľadu nad trhom vzhľadom na rýchly vývoj na trhu a nové vznikajúce riziká. Stratégia podporuje jednotný, komplexný a integrovaný prístup k dohľadu nad trhom a presadzovaniu harmonizačných právnych predpisov Únie na území daného členského štátu a zahŕňa všetky odvetvia a stupne dodávateľského reťazca výrobkov vrátane dovozu a digitálnych dodávateľských reťazcov. Pri vytváraní svojich vnútroštátnych stratégií dohľadu nad trhom členské štáty konzultujú so zainteresovanými stranami a sprístupňujú svoje pripomienky širokej verejnosti.

  Pozmeňujúci návrh    49

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  oblasti označené za prioritné v súvislosti s presadzovaním harmonizačných právnych predpisov Únie;

  b)  oblasti označené za prioritné v súvislosti s presadzovaním harmonizačných právnych predpisov Únie; členské štáty považujú výrobky, na ktoré sa vzťahuje alebo sa vzťahovalo rozhodnutie o riziku na základe článku 13 smernice 2001/95/ES, za prioritné oblasti;

  Pozmeňujúci návrh    50

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  opatrenia na presadzovanie plánované v záujme zníženia výskytu nesúladu v oblastiach označených za prioritné a prípadne aj minimálne úrovne kontrol, ktoré sa predpokladajú v prípade kategórií výrobkov s vysokou mierou nesúladu;

  c)  opatrenia na presadzovanie plánované v záujme zníženia výskytu nesúladu v oblastiach označených za prioritné a prípadne aj minimálne úrovne kontrol, ktoré sa predpokladajú v prípade kategórií výrobkov s vysokou mierou nesúladu a ktoré môžu predstavovať vážne riziko;

  Pozmeňujúci návrh    51

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  fa)  posúdenie nových rizík pre spotrebiteľov v súvislosti s výrobkami, ktoré sa môžu pripojiť k internetu a ohroziť bezpečnosť spotrebiteľov;

  Pozmeňujúci návrh    52

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Členské štáty svoju vnútroštátnu stratégiu dohľadu nad trhom oznamujú prostredníctvom systému uvedeného v článku 34.

  3.  Členské štáty svoju vnútroštátnu stratégiu dohľadu nad trhom oznamujú prostredníctvom systému uvedeného v článku 34 a sprístupnia ju širokej verejnosti.

  Odôvodnenie

  Zvýšenie transparentnosti.

  Pozmeňujúci návrh    53

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  právomoc vykonávať systémové audity organizácií hospodárskych subjektov vrátane auditov všetkých postupov, ktoré zaviedli s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením a s platnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    54

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno e – bod 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2)  zapečatiť počas kontroly ktorékoľvek priestory alebo zaistiť akékoľvek informácie, údaje alebo dokumenty hospodárskeho subjektu, a to na nevyhnutný čas a v rozsahu potrebnom na účely vyšetrovania;

  (2)  zapečatiť počas kontroly príslušné priestory alebo zaistiť akékoľvek informácie, údaje alebo dokumenty hospodárskeho subjektu, a to na nevyhnutný čas a v rozsahu potrebnom na účely vyšetrovania;

  Pozmeňujúci návrh    55

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno h

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  h)  právomoc prijímať dočasné opatrenia, ak nie sú k dispozícii žiadne iné účinné prostriedky, ktorými možno predísť vážnemu riziku, a to najmä dočasné opatrenia, ktorými sa poskytovateľom hostingových služieb uloží povinnosť odstrániť, znemožniť alebo obmedziť prístup k obsahu alebo pozastaviť či obmedziť prístup k webovému sídlu, službe alebo účtu, alebo ktorým sa registrom alebo registrátorom domén uloží povinnosť pozastaviť na určitý čas presne stanovený názov domény;

  h)  právomoc prijímať dočasné a/alebo konečné opatrenia týkajúce sa nebezpečných alebo nevyhovujúcich výrobkov, ak nie sú k dispozícii žiadne iné účinné prostriedky, ktorými možno predísť vážnemu riziku, a to najmä opatrenia, ktorými sa poskytovateľom hostingových služieb uloží povinnosť odstrániť, znemožniť alebo obmedziť prístup k obsahu alebo pozastaviť či obmedziť prístup k webovému sídlu, službe alebo účtu, alebo ktorým sa registrom alebo registrátorom domén uloží povinnosť pozastaviť na určitý čas presne stanovený názov domény;

  Pozmeňujúci návrh    56

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno m

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  m)  právomoc nariadiť vrátenie zisku dosiahnutého v dôsledku nesúladu;

  m)  právomoc nariadiť vrátenie zisku dosiahnutého v dôsledku nesúladu a požadovať, aby spoločnosti vrátili prostriedky dotknutým spotrebiteľom;

  Pozmeňujúci návrh    57

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno n

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  n)  právomoc uverejňovať všetky konečné rozhodnutia, konečné opatrenia, záväzky hospodárskeho subjektu alebo rozhodnutia prijaté podľa tohto nariadenia vrátane právomoci zverejniť totožnosť hospodárskeho subjektu, ktorý bol zodpovedný za nesúlad.

  n)  právomoc uverejňovať všetky konečné rozhodnutia, konečné opatrenia, záväzky hospodárskeho subjektu alebo rozhodnutia prijaté podľa tohto nariadenia vrátane právomoci zverejniť totožnosť hospodárskeho subjektu, ktorý bol zodpovedný za nesúlad, s výhradou najprísnejších záruk dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva a podmienok, v ktorých sa uvádza, ako bude musieť hospodársky subjekt kompenzovať stratu alebo škodu, ktorú utrpeli spotrebitelia.

  Pozmeňujúci návrh    58

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Orgány dohľadu nad trhom uverejňujú všetky záväzky, ktoré im dali hospodárske subjekty, podrobné informácie o všetkých nápravných opatreniach prijatých hospodárskymi subjektmi na ich území a podrobné informácie o všetkých dočasných opatreniach prijatých príslušným orgánom dohľadu nad trhom podľa tohto nariadenia.

  4.  Orgány dohľadu nad trhom uverejňujú všetky záväzky, ktoré im dali hospodárske subjekty, podrobné informácie o všetkých nápravných opatreniach prijatých hospodárskymi subjektmi na ich území a podrobné informácie o všetkých dočasných opatreniach prijatých príslušným orgánom dohľadu nad trhom podľa tohto nariadenia, s výhradou najprísnejších záruk dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva.

  Pozmeňujúci návrh    59

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje právomoci v súlade so zásadou primeranosti.

  5.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje právomoci v súlade so zásadou obozretnosti a zásadou primeranosti.

  Pozmeňujúci návrh    60

  Návrh nariadenia

  Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Orgány dohľadu nad trhom v primeranom rozsahu vykonávajú náležité kontroly vlastností výrobkov, a to prostredníctvom kontrol dokumentácie a prípadne fyzických a laboratórnych kontrol na základe reprezentatívnej vzorky.

  Orgány dohľadu nad trhom v primeranom rozsahu vykonávajú náležité kontroly vlastností výrobkov v súlade so spoločnou metodológiou stanovenou Komisiou, a to prostredníctvom kontrol dokumentácie a prípadne fyzických a laboratórnych kontrol na základe reprezentatívnej vzorky. Komisia má právomoc prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú minimálne percentuálne podiely na počte kontrol, ktoré majú orgány pre dohľad nad trhom vykonávať nad výrobkami rôznych kategórií v súlade s prioritami stanovenými sieťou Únie pre súlad výrobkov.

  Pozmeňujúci návrh    61

  Návrh nariadenia

  Článok 16 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Orgány dohľadu nad trhom dodržiavajú zásadu dôvernosti informácií, ak je to potrebné v záujme ochrany služobného a obchodného tajomstva alebo osobných údajov podľa vnútroštátnych právnych predpisov, pričom však podliehajú požiadavke zverejniť čo najúplnejšie informácie, aby chránili záujmy koncových používateľov v Únii.

  Orgány dohľadu nad trhom zabezpečujú najprísnejšie záruky dôvernosti informácií a služobného a obchodného tajomstva a ochraňujú osobné údaje podľa vnútroštátnych právnych predpisov, pričom však podliehajú požiadavke zverejniť čo najúplnejšie informácie, aby chránili záujmy koncových používateľov v Únii.

  Pozmeňujúci návrh    62

  Návrh nariadenia

  Článok 18 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Rozhodnutie o tom, či výrobok predstavuje alebo nepredstavuje vážne riziko, vychádza z náležitého posúdenia rizika, pri ktorom sa zohľadní povaha nebezpečenstva a pravdepodobnosť jeho výskytu. Možnosť dosiahnutia vyššej úrovne bezpečnosti alebo dostupnosť iných výrobkov, s ktorými je spojené menšie riziko, nie je dôvodom na to, aby sa výrobok považoval za výrobok predstavujúci vážne riziko.

  2.  Rozhodnutie o tom, či výrobok predstavuje alebo nepredstavuje vážne riziko, vychádza z náležitého posúdenia rizika, pri ktorom sa zohľadní povaha nebezpečenstva, pravdepodobnosť jeho výskytu a zásada obozretnosti. V tomto rozhodnutí sa zohľadní najmä zdravotný rozmer rizika. Možnosť dosiahnutia vyššej úrovne bezpečnosti alebo dostupnosť iných výrobkov, s ktorými je spojené menšie riziko, nie je dôvodom na to, aby sa výrobok považoval za výrobok predstavujúci vážne riziko.

  Pozmeňujúci návrh    63

  Návrh nariadenia

  Článok 20 – odsek 4 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  poskytujú nezávislé odborné alebo vedecké poradenstvo Komisii, a to aj prostredníctvom siete zriadenej podľa článku 31, a členským štátom;

  c)  poskytujú nezávislé odborné alebo vedecké poradenstvo Komisii, a to aj prostredníctvom siete zriadenej podľa článku 31, a členským štátom a vychádzajúc z najnovších vedeckých poznatkov upozorňujú na nové objavujúce sa riziká;

  Pozmeňujúci návrh64

  Návrh nariadenia

  Článok 20 – odsek 4 – písmeno e a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ea)  pôsobia ako znalostné stredisko pre riziká a vznikajúce riziká pre spotrebiteľov a životné prostredie, napríklad pokiaľ ide o škodlivé chemické látky, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne a poškodzujúce reprodukciu, alebo iné látky vzbudzujúce obavy v spotrebiteľských výrobkoch.

  Pozmeňujúci návrh    65

  Návrh nariadenia

  Článok 20 – odsek 4 – písmeno e b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  eb)  fungujú ako vedomostné centrum pre nové riziká pre spotrebiteľov v súvislosti s výrobkami, ktoré sa môžu pripojiť k internetu;

  Pozmeňujúci návrh    66

  Návrh nariadenia

  Článok 20 – odsek 4 – písmeno e c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ec) pomáhajú tiež Komisii a členským štátom pri vypracovaní spoločných najmodernejších testovacích metodík; medzi Európskou chemickou agentúrou a testovacími strediskami Únie sa vytvoria úzke vzťahy, aby sa zabránilo prekrývaniu a zabezpečila optimálna podpora činností členských štátov v oblasti dohľadu nad trhom a presadzovania práva.

  Pozmeňujúci návrh    67

  Návrh nariadenia

  Článok 20 – odsek 4 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  4a.  Orgány dohľadu nad trhom náležite zohľadnia výsledky testovania, analýzu a závery testovacích stredísk Únie pri prijímaní vhodných opatrení dohľadu nad trhom.

  Pozmeňujúci návrh    68

  Návrh nariadenia

  Článok 23 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Na žiadosť dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán bezodkladne prijme všetky potrebné opatrenia na presadzovanie, aby odstránil nesúlad, pričom uplatní právomoci, ktoré mu boli udelené podľa tohto nariadenia.

  1.  Na žiadosť dožadujúceho orgánu alebo Komisie, alebo akejkoľvek ďalšej zainteresovanej strany, ktorá riadne preukáže nesúlad, dožiadaný orgán bezodkladne prijme všetky potrebné opatrenia na presadzovanie, aby odstránil nesúlad, pričom uplatní právomoci, ktoré mu boli udelené podľa tohto nariadenia. Ak dožiadaný orgán nepodnikne opatrenia, Komisia môže sama prijať všetky potrebné opatrenia na presadzovanie práva.

  Pozmeňujúci návrh    69

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 7 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Komisia každý rok do 30. júna vypracuje správu zahŕňajúcu informácie predložené členskými štátmi za predchádzajúci kalendárny rok. Správa sa uverejní v systéme uvedenom v článku 34.

  Komisia každý rok do 30. júna vypracuje správu a súhrn správy, ktoré zahŕňajú informácie predložené členskými štátmi za predchádzajúci kalendárny rok. Správa sa uverejní v systéme uvedenom v článku 34.

  Pozmeňujúci návrh    70

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 8 – pododsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Ak colné orgány členského štátu majú dôvod domnievať sa, že hospodársky subjekt zmenil svoje miesto vstupu pre výrobky na trh Únie do iného členského štátu, pretože kontroly v ňom sú menej prísne alebo menej systematické, informujú príslušné orgány tohto členského štátu o rizikovom profile pridelenom tomuto hospodárskemu subjektu a môžu požiadať sieť Únie pre súlad výrobkov o monitorovanie týchto výrobkov.

  Odôvodnenie

  Cieľom je zabezpečiť, aby na trh vstupovali iba bezpečné a vyhovujúce výrobky.

  Pozmeňujúci návrh    71

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  výrobok nie je označený v súlade s danými harmonizačnými právnymi predpismi Únie;

  b)  výrobok nie je označený v súlade s danými harmonizačnými právnymi predpismi Únie a nie je možné vyriešiť to v primeranom čase opravou;

  Pozmeňujúci návrh    72

  Návrh nariadenia

  Článok 29 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Orgány dohľadu nad trhom sa prednostne zaoberajú výrobkami, ktoré na prepustenie do voľného obehu navrhol schválený hospodársky subjekt podľa článku 38 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a ktorých prepustenie je pozastavené v súlade s článkom 28 ods. 1 tohto nariadenia.

  1.  Orgány dohľadu nad trhom sa zaoberajú prepustením výrobkov, ktoré je pozastavené v súlade s článkom 28 ods. 1 tohto nariadenia, a to rovnako pre všetky hospodárske subjekty.

  Pozmeňujúci návrh    73

  Návrh nariadenia

  Článok 32 – odsek 5 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5a.  Komisia umožňuje zainteresovaným stranám vrátane spotrebiteľských organizácií zúčastňovať sa na výbere priorít a spoločných a súbežných činností dohľadu prostredníctvom štruktúrovaných príspevkov.

  Odôvodnenie

  Spotrebiteľské organizácie pravidelne vykonávajú porovnávacie testovanie výrobkov v laboratóriách a prispievajú k identifikácii nebezpečných a nevyhovujúcich spotrebiteľských výrobkov. Ich dôkazy a údaje zhromaždené na vnútroštátnej a európskej úrovni by mali pomôcť zlepšiť fungovanie siete Únie pre súlad výrobkov.

  Pozmeňujúci návrh    74

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  aa)  monitoruje činnosti dohľadu nad trhom a colných orgánov s cieľom zabezpečiť rovnakú a prísnu úroveň kontrol harmonizovaných a neharmonizovaných výrobkov v rôznych členských štátoch;

  Pozmeňujúci návrh    75

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ab)  vymedzuje spoločnú metodiku testovania s cieľom zabezpečiť jednotnosť kontrol vykonávaných členskými štátmi;

  Pozmeňujúci návrh    76

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno f

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  f)  organizuje spoluprácu a účinnú výmenu informácií a najlepších postupov medzi orgánmi dohľadu nad trhom;

  f)  organizuje spoluprácu a uľahčuje účinnú a pravidelnú výmenu informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi, ako aj medzi orgánmi dohľadu nad trhom a medzi členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami;

  Pozmeňujúci návrh    77

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno m a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ma)  vypracúva jednotné postupy na analýzu rizík a vymedzenie rôznych kategórií rizík;

  Pozmeňujúci návrh    78

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno m b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  mb)  monitoruje výkonnosť colných orgánov a rieši nedostatky v ich výkonnosti, ktoré by mohli viesť k oslabeniu rovnakých podmienok pre výrobcov z Únie, ktorí dodržiavajú súlad s pravidlami, v porovnaní s výrobcami z krajín mimo EÚ vyvážajúcim do Únie, a k tomu, že vývozcovia z tretích krajín si budú vyberať také miesta vstupu, na ktorých sú kontroly menej systematické alebo menej prísne;

  Pozmeňujúci návrh    79

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno m c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  mc)  predkladá Európskemu parlamentu výročnú správu o činnosti EUPC;

  Pozmeňujúci návrh    80

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno m d (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  md)  stanovuje postupy pre celoeurópsku databázu na zhromažďovanie údajov o nehodách, škodách alebo poškodeniach spôsobených zdraviu, bezpečnosti a/alebo zabezpečenia koncových používateľov alebo životného prostredia a sprístupňuje informácie uvedené v databáze všetkým príslušným zainteresovaným stranám.

  Pozmeňujúci návrh    81

  Návrh nariadenia

  Článok 35 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Komisia si môže vymieňať dôverné informácie týkajúce sa dohľadu nad trhom s regulačnými orgánmi tretích krajín alebo s medzinárodnými organizáciami, pokiaľ s týmito orgánmi alebo organizáciami uzavrela dohody o zachovaní dôvernosti.

  1.  Komisia si môže vymieňať dôverné informácie týkajúce sa dohľadu nad trhom s regulačnými orgánmi tretích krajín alebo s medzinárodnými organizáciami s výhradou najprísnejších záruk dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva.

  Pozmeňujúci návrh    82

  Návrh nariadenia

  Článok 61 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných za porušenie ustanovení tohto nariadenia, ktorými sa hospodárskym subjektom ukladajú povinnosti, a za porušenie ustanovení akýchkoľvek harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktorými sa hospodárskym subjektom ukladajú povinnosti, ak sa v uvedených právnych predpisoch nestanovujú sankcie, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

  Komisia spolu s členskými štátmi stanoví pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných za porušenie ustanovení tohto nariadenia, ktorými sa hospodárskym subjektom ukladajú povinnosti, a za porušenie ustanovení akýchkoľvek právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov, ktorými sa hospodárskym subjektom ukladajú povinnosti, ak sa v uvedených právnych predpisoch nestanovujú sankcie, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

  Komisia takisto stanoví prevádzkové pravidlá pre členské štáty, aby prijali dočasné opatrenia a nápravné opatrenia týkajúce sa nevyhovujúcich výrobkov a hospodárskych subjektov, ktoré nedodržiavajú súlad, s cieľom rýchlo chrániť spotrebiteľov pred rizikom.

  Pozmeňujúci návrh    83

  Návrh nariadenia

  Článok 61 – odsek 2 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  finančná situácia malých a stredných podnikov;

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Toto kritérium nesúvisí s proporcionalitou ujmy spôsobenej koncovým používateľom alebo životnému prostrediu, a preto by nemalo byť na prvom mieste v procese sankčného rozhodnutia.

  Pozmeňujúci návrh    84

  Návrh nariadenia

  Článok 61 – odsek 2 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  povaha, závažnosť a trvanie nesúladu s ohľadom na ujmu spôsobenú koncovým používateľom;

  b)  povaha, závažnosť a trvanie nesúladu s ohľadom na ujmu spôsobenú koncovým používateľom, životnému prostrediu, sociálnym a hospodárskym záujmom;

  Pozmeňujúci návrh    85

  Návrh nariadenia

  Článok 61 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ea)  finančná situácia malých a stredných podnikov.

  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov

  Referenčné čísla

  COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  IMCO

  5.2.2018

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  ENVI

  5.2.2018

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

         dátum vymenovania

  Miroslav Mikolášik

  1.3.2018

  Prerokovanie vo výbore

  16.5.2018

   

   

   

  Dátum prijatia

  10.7.2018

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  53

  1

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  53

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

  ECR

  Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

  EFDD

  Piernicola Pedicini

  ENF

  Sylvie Goddyn

  GUE/NGL

  Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

  S&D

  Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

  1

  -

  EFDD

  Julie Reid

  0

  0

   

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov

  Referenčné čísla

  COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

  Dátum predloženia v EP

  20.12.2017

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  IMCO

  5.2.2018

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  INTA

  5.2.2018

  ENVI

  5.2.2018

  ITRE

  5.2.2018

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  INTA

  22.1.2018

  ITRE

  23.1.2018

   

   

  Spravodajcovia

         dátum menovania

  Nicola Danti

  23.1.2018

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  22.1.2018

  16.5.2018

  18.6.2018

  11.7.2018

  Dátum prijatia

  3.9.2018

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  28

  5

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

  Dátum predloženia

  6.9.2018

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  28

  +

  ALDE

  Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

  PPE

  Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

  S&D

  Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  5

  -

  ECR

  Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  John Stuart Agnew

  ENF

  Marcus Pretzell

  1

  0

  ENF

  Mylène Troszczynski

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -   :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  Posledná úprava: 19. septembra 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia