BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EU) nr 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 och (EU) 2017/1369 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU och 2014/90/EU

  6.9.2018 - (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)) - ***I

  Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  Föredragande: Nicola Danti


  Förfarande : 2017/0353(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0277/2018

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EU) nr 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 och (EU) 2017/1369 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU och 2014/90/EU

  (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0795),

  –  med beaktande av artiklarna 294.2, 33, 114 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0004/2018),

  –  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 23 maj 2018[1],

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0277/2018),

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  I syfte att säkerställa den fria rörligheten för produkter inom unionen är det nödvändigt att säkerställa att produkterna uppfyller krav som tillgodoser en hög skyddsnivå för allmänna intressen som hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, konsumentskydd, miljöskydd och allmän säkerhet. Ett kraftfullt genomdrivande av dessa krav är en förutsättning för det ordentliga skyddet av dessa intressen och för att skapa förutsättningar för att den rättvisa konkurrensen på unionsmarknaden för varor kan utvecklas. Det behövs därför regler för att säkerställa detta genomdrivande på hela den inre marknaden, inklusive på produkter som förs in till unionen från tredjeländer.

  (1)  I syfte att säkerställa den fria rörligheten för produkter inom unionen är det nödvändigt att säkerställa att produkterna till fullo stämmer överens med unionens harmoniseringslagstiftning och därmed uppfyller krav som tillgodoser en hög skyddsnivå för allmänna intressen som hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, konsumentskydd, miljöskydd och allmän säkerhet. Ett kraftfullt genomdrivande av dessa krav är en förutsättning för det ordentliga skyddet av dessa intressen och för att skapa förutsättningar för att den rättvisa konkurrensen på unionsmarknaden för varor ska kunna utvecklas. Det behövs därför regler för att säkerställa detta genomdrivande på hela den inre marknaden, oberoende av om produkterna släpps ut på marknaden på traditionellt eller elektroniskt sätt och oberoende av om de tillverkas i unionen eller förs in till unionen från tredjeländer.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (1a)  Unionens regler för produkter omfattar en stor andel av de tillverkade produkterna i unionen. Antalet olagliga produkter som inte överensstämmer med kraven ökar på marknaden, vilket medför att medborgarna utsätts för risker då de exponeras för potentiellt farliga produkter. Produkterna innebär ofta överträdelser av annan unionslagstiftning, undergräver europeiska normer för arbetsvillkor, hälsa och miljö och snedvrider konkurrensen. I synnerhet utsätts ekonomiska aktörer som säljer produkter som överensstämmer med kraven för snedvriden konkurrens från de som slarvar med reglerna eller medvetet struntar i dem för att vinna konkurrensfördelar.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  Att stärka den inre marknaden för varor genom att ytterligare öka ansträngningarna för att hålla produkter som inte överensstämmer med kraven borta från unionsmarknaden anges som en prioritet i kommissionens meddelande Att förbättra den inre marknaden – bättre möjligheter för individer och företag24. Detta bör åstadkommas genom att stärka marknadskontrollen, ge rätt incitament till de ekonomiska aktörerna, öka kontrollerna av överensstämmelse och främja ett närmare samarbete över gränserna från genomdrivandemyndigheternas sida, bland annat genom samarbete med tullmyndigheterna.

  (2)  Att stärka den inre marknaden för varor genom att ytterligare öka ansträngningarna för att hålla produkter som inte överensstämmer med kraven borta från unionsmarknaden anges som en prioritet i kommissionens meddelande Att förbättra den inre marknaden – bättre möjligheter för individer och företag24. Detta bör åstadkommas genom stärkt marknadskontroll, tydliga, transparenta och heltäckande spelregler för de ekonomiska aktörerna, ökade kontroller av överensstämmelse och ett närmare samarbete över gränserna från genomdrivandemyndigheternas sida, bland annat genom samarbete med tullmyndigheterna.

  __________________

  __________________

  24 COM(2015) 550 final, 28.10.2015.

  24 COM(2015) 550 final, 28.10.2015.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  Ramen för marknadskontroll bör stärkas i syfte att ytterligare förbättra överensstämmelsen med och genomdrivandet av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter.

  (3)  Genomdrivandet av marknadskontrollsreglerna är för närvarande otillräckligt. Därför bör ramen för marknadskontroll stärkas i syfte att ytterligare förbättra överensstämmelsen med och genomdrivandet av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  I Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG25 fastställs allmänna säkerhetskrav för alla konsumentprodukter och särskilda skyldigheter och befogenheter för medlemsstaterna när det gäller farliga produkter samt informationsutbytet avseende dessa genom unionens system för snabbt informationsutbyte om farliga konsumentprodukter (Rapex). Marknadskontrollsmyndigheterna bör ha möjlighet att vidta de mer specifika åtgärder som är tillgängliga för dem genom det direktivet. I syfte att uppnå en högre säkerhetsnivå för konsumentprodukter bör mekanismerna för utbyte av information och situationer som kräver ett snabbt ingripande som föreskrivs i direktiv 2001/95/EG och förstärks genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200826 kompletteras för att göra dem mer effektiva.

  (4)  I Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG25 föreskrivs allmänna säkerhetskrav för alla konsumentprodukter, särskilda skyldigheter och befogenheter för medlemsstaterna när det gäller farliga produkter samt informationsutbyte avseende dessa genom unionens system för snabbt informationsutbyte om farliga icke-livsmedelsprodukter (Rapex). Marknadskontrollsmyndigheterna bör ha möjlighet att vidta de mer specifika åtgärder som är tillgängliga för dem genom det direktivet. I syfte att uppnå en högre säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet för konsumentprodukter bör de mekanismer för utbyte av information och situationer som kräver ett snabbt ingripande som föreskrivs i direktiv 2001/95/EG och förstärks genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200826 kompletteras för att bli mer effektiva.

  __________________

  __________________

  25 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).

  25 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).

  26 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

  26 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Denna förordning bör omfatta produkter som omfattas av unionens harmoniseringslagstiftning enligt bilagan. Den lagstiftning som förtecknas i bilagan bör omfatta hela unionens harmoniseringslagstiftning för industriprodukter, med undantag av livsmedel, foder, humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel, levande växter och djur, produkter av mänskligt ursprung samt produkter av växter och djur med direkt koppling till deras framtida fortplantning. Detta kommer att säkerställa en enhetlig ram för marknadskontrollen av dessa produkter på unionsnivå. Som en följd behöver flera rättsakter i unionens harmoniseringslagstiftning för produkter ändras, i synnerhet för att avlägsna hänvisningar till vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 765/2008. Om unionen antar ny harmoniseringslagstiftning i framtiden lämnas det åt den lagstiftningen att föreskriva om huruvida denna förordning också ska tillämpas på den.

  (5)  Denna förordning bör omfatta produkter som omfattas av unionens harmoniseringslagstiftning enligt bilagan. Den lagstiftning som förtecknas i bilagan bör omfatta hela unionens harmoniseringslagstiftning för industriprodukter, med undantag av livsmedel, foder, humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel, levande växter och djur, produkter av mänskligt ursprung samt produkter av växter och djur med direkt koppling till deras framtida fortplantning. Detta kommer att säkerställa en enhetlig ram för marknadskontrollen av dessa produkter på unionsnivå och bidra till att öka konsumentförtroendet för produkter som släpps ut på unionsmarknaden. Som en följd behöver flera rättsakter i unionens harmoniseringslagstiftning för produkter ändras, i synnerhet för att avlägsna hänvisningar till vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 765/2008. Om unionen antar ny harmoniseringslagstiftning i framtiden lämnas det åt den lagstiftningen att föreskriva om huruvida denna förordning också ska tillämpas på den.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7)  Konsumenternas säkerhet är till stor del beroende av ett aktivt genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter med dess säkerhetskrav. Det är därför nödvändigt att stärka genomdrivandeåtgärderna. Dessa åtgärder bör löpande förbättras och effektiviseras i syfte att möta de nuvarande utmaningarna från en global marknad och en allt komplexare leveranskedja.

  (7)  Konsumenternas säkerhet är till stor del beroende av ett aktivt genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter med dess säkerhetskrav. Det är därför nödvändigt att stärka genomdrivandeåtgärderna, också med avseende på de produkter som erbjuds till försäljning på nätet till slutanvändare inom unionen. Dessa åtgärder bör löpande förbättras och effektiviseras i syfte att möta de nuvarande utmaningarna från en global marknad och en allt komplexare leveranskedja.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  Ansvaret för att genomdriva unionens harmoniseringslagstiftning bör ligga hos medlemsstaterna, vars marknadskontrollmyndigheter bör vara skyldiga att säkerställa att lagstiftningen respekteras fullt ut. Medlemsstaterna bör därför utforma systematiska tillvägagångssätt för att säkerställa att marknadskontrollen och annan genomdrivandeverksamhet får verkan.

  (9)  Ansvaret för att genomdriva unionens harmoniseringslagstiftning bör ligga hos medlemsstaterna, vars marknadskontrollmyndigheter bör vara skyldiga att säkerställa att lagstiftningen respekteras fullt ut. Medlemsstaterna bör därför utforma harmoniserade och systematiska tillvägagångssätt för att säkerställa att marknadskontrollen och annan genomdrivandeverksamhet får verkan. I detta avseende bör medlemsstaterna övervaka sina nationella marknadskontrollmyndigheter för att se till att dessa uppfyller kraven i denna förordning.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 9a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (9a)  För att bistå marknadskontrollmyndigheterna med att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning och bedöma om de uppfyller kraven i den bör ett ändamålsenligt system för inbördes granskning inrättas.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13)  Utvecklingen av näthandeln beror också till stor del på mängden leverantörer av informationssamhällets tjänster, i vanliga fall via plattformar och mot betalning, som erbjuder förmedlande tjänster genom att lagra innehåll från tredje part, men utan att utöva någon kontroll över sådant innehåll och därmed inte agera på uppdrag av en ekonomisk aktör. Avlägsnande av innehåll som rör produkter som inte överensstämmer med kraven eller, om detta inte är genomförbart, blockering av tillgång till produkter som inte överensstämmer med kraven som erbjuds via dessa tjänster, bör inte påverka tillämpningen av reglerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG55. I synnerhet bör inte någon allmän skyldighet åläggas tjänsteleverantörer om att övervaka den information de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet. Inte heller bör värdtjänsteleverantörer hållas ansvariga såvida de inte har faktisk kännedom om olaglig verksamhet eller information eller är medvetna om de fakta eller omständigheter som gör förekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar.

  (13)  Utvecklingen av näthandeln beror också till stor del på mängden leverantörer av informationssamhällets tjänster, i vanliga fall via plattformar och mot betalning, som erbjuder förmedlande tjänster genom att lagra innehåll från tredje part, men utan att utöva någon kontroll över sådant innehåll och därmed inte agera på uppdrag av en ekonomisk aktör. Avlägsnande av innehåll som rör produkter som inte överensstämmer med kraven eller, om detta inte är genomförbart, blockering av tillgång till produkter som inte överensstämmer med kraven som erbjuds via dessa tjänster, bör inte påverka tillämpningen av reglerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG55, med samtidigt beaktande av kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online.

  __________________

  __________________

  55 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

  55 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Skäl 13a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (13a)  Även om denna förordning inte behandlar skyddet av immateriella rättigheter bör man ha i åtanke att förfalskade produkter ofta inte överensstämmer med kraven i unionens harmoniseringslagstiftning, medför allvarliga risker för slutanvändarnas hälsa och säkerhet, snedvrider konkurrensen, äventyrar allmänintressen och stöder annan, olaglig, verksamhet. Därför bör medlemsstaterna fortsätta att vidta effektiva åtgärder för att förhindra införsel av förfalskade produkter till unionens marknad i enlighet med förordning (EU) nr 608/2013. För effektivitetens skull bör tullmyndigheterna kunna använda sina sakkunskaper och relevant riskinformation om produkter som överträder immaterialrätten även i syfte att bedriva ändamålsenlig marknadskontroll av produkter som förs in på unionens marknad i enlighet med denna förordning.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14)  En rättvisare inre marknad bör garantera lika konkurrensvillkor för alla ekonomiska aktörer och skydda dem mot illojal konkurrens. I detta syfte är ett förstärkt genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter nödvändigt. Ett gott samarbete mellan tillverkare och marknadskontrollmyndigheter är en viktig faktor som gör det möjligt att omedelbart ingripa och vidta korrigerande åtgärder med avseende på produkten. Det är viktigt att det finns en kontaktperson som är etablerad i unionen så att marknadskontrollmyndigheterna har någon att ställa frågor till angående en produkts överensstämmelse med unionens harmoniseringslagstiftning. Den person som ansvarar för att tillhandahålla sådan information om överensstämmelse bör vara tillverkaren eller importören eller en annan person som tillverkaren utsett för detta ändamål, exempelvis en annan ekonomisk aktör. Funktionen med en person som ansvarar för information om överensstämmelse som är etablerad i unionen är avgörande för att förse marknadskontrollmyndigheterna med en motpart som är etablerad i unionen, och för att utföra specifika uppgifter i god tid för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven i unionens harmoniseringslagstiftning, till gagn för konsumenter, arbetstagare och företag inom unionen. De bestämmelser i denna förordning som kräver att det finns en person som är etablerad i unionen som ansvarar för information om överensstämmelse bör inte tillämpas i de fall där specifika krav i vissa rättsliga instrument om produkter uppnår samma resultat i praktiken, nämligen artikel 4 i förordning (EG) nr 1223/2009, artikel 15 i förordning (EU) 2017/745 och artikel 15 i förordning (EG) nr 2017/746.

  (14)  En rättvisare inre marknad bör garantera lika konkurrensvillkor för alla ekonomiska aktörer och skydda dem mot illojal konkurrens. I detta syfte är ett förstärkt genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter nödvändigt. Ett gott samarbete mellan tillverkare och marknadskontrollmyndigheter är en viktig faktor som gör det möjligt att omedelbart ingripa och vidta korrigerande åtgärder med avseende på produkten. Det är viktigt att det finns en referensperson som är etablerad i unionen, så att marknadskontrollmyndigheterna har någon att ställa frågor till angående en produkts överensstämmelse med unionens harmoniseringslagstiftning, och som kan ingripa för att avhjälpa fall av bristande överensstämmelse. Referenspersonen bör vara tillverkaren, importören – om tillverkaren inte är etablerad i unionen – eller en representant som tillverkaren utsett för detta ändamål.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Skäl 14a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14a)  Utvecklingen av e-handeln medför vissa utmaningar för marknadskontrollmyndigheterna när det gäller säkerställandet av överensstämmelsen för produkter som säljs på nätet och ett faktiskt genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning. Det antal ekonomiska aktörer som erbjuder produkter direkt till konsumenter på elektronisk väg ökar. Det är därför viktigt med en referensperson för att marknadskontrollmyndigheterna ska få en motpart som är etablerad i unionen. Denna person bör utföra specifika uppgifter i god tid för att säkerställa produkternas överensstämmelse med kraven i unionens harmoniseringslagstiftning, till nytta för konsumenter, arbetstagare och företag inom unionen. För att fylla det nuvarande tomrummet och se till att det alltid finns en referensperson som är etablerad i unionen med avseende på produkten bör en tillverkare som är etablerad utanför unionen, när det inte finns någon importör, utse en representant som fullgör referenspersonens förpliktelser gentemot marknadskontrollmyndigheterna.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Skäl 14b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14b)  Referenspersonens förpliktelser bör inte påverka tillverkares, importörers och representanters befintliga skyldigheter och ansvar enligt unionens relevanta harmoniseringslagstiftning. De bestämmelser i denna förordning som kräver att det finns en referensperson som är etablerad i unionen bör inte tillämpas i de fall där specifika krav i vissa rättsliga instrument om produkter uppnår samma resultat i praktiken, nämligen artikel 4 i förordning (EG) nr 1223/2009, artikel 15 i förordning (EU) 2017/745 och artikel 15 i förordning (EU) 2017/746.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  Medlemsstaterna bör tillhandahålla bistånd till ekonomiska aktörer, antingen i form av information om unionens tillämpliga harmoniseringslagstiftning genom de produktkontaktpunkter som inrättas i enlighet med förordning (EU) [hänvisning till ny förordning om ömsesidigt erkännande ska införas]56, eller genom vägledning om unionens tillämpliga harmoniseringslagstiftning av marknadskontrollmyndigheterna inom ramen för partnerskap om överensstämmelse. Marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att utveckla det befintliga samarbetet med berörda parter och tillåtas att ingå samförståndsavtal med berörda parter, i syfte att främja överensstämmelse eller fastslå bristande överensstämmelse hos produktkategorier inom ett visst geografiskt område.

  (15)  Medlemsstaterna bör tillhandahålla bistånd till ekonomiska aktörer, antingen i form av information om unionens tillämpliga harmoniseringslagstiftning genom de produktkontaktpunkter som inrättas i enlighet med förordning (EU) [hänvisning till ny förordning om ömsesidigt erkännande ska införas]56. Marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att utveckla det befintliga samarbetet med berörda parter och tillåtas att ingå samförståndsavtal med berörda parter, i syfte att öka medvetenheten, erbjuda råd och vägledning, främja frivilliga åtgärder, främja överensstämmelse eller fastslå bristande överensstämmelse hos produktkategorier inom ett visst geografiskt område, inbegripet de produkter som erbjuds på elektronisk väg.

  __________________

  __________________

  56 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) xxxx/xxx av den… (EUT L , , s. ).

  56 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) xxxx/xxx av den… (EUT L , , s. ).

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Skäl 16a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16a)  Utvecklingen av e-handel medför vissa utmaningar när det gäller skyddet av slutanvändarnas hälsa och säkerhet mot produkter med bristande överensstämmelse. Därför bör medlemsstaterna se till att deras marknadskontroll är effektivt organiserad med avseende på produkter som säljs på nätet. Verksamheten avseende dessa produkter bör utföras proaktivt och reaktivt och beakta olika informationskällor, såsom Rapex, den globala portalen för produktåterkallelser hos Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), konsumentklagomål och information som mottagits från andra myndigheter, ekonomiska aktörer och medier.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Skäl 16b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16b)  När marknadskontrollmyndigheterna genomför marknadskontroll av produkter som säljs på nätet ställs de inför många svårigheter – såsom att spåra produkter som erbjuds till försäljning på nätet, identifiera de ansvariga ekonomiska aktörerna eller utföra riskbedömningar eller säkerhetstester – på grund av bristen på fysisk tillgång till produkter. På grundval av befintliga gemensamma erfarenheter och bästa praxis har kommissionen offentliggjort ett tillkännagivande om marknadskontroll av produkter som säljs via internet (2017/C 250/01) i syfte att bidra till en bättre förståelse av unionens produktlagstiftning och till en mer enhetlig och konsekvent tillämpning av denna lagstiftning när det gäller produkter som säljs på nätet. Utöver de obligatoriska krav på organisering av marknadskontroll av produkter som säljs på nätet som införs genom denna förordning uppmuntras medlemsstaterna att använda detta tillkännagivande som kompletterande vägledning och referens för god praxis för marknadskontroll och för kommunikation med företag och konsumenter.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Skäl 16c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16c)  Sakernas internet och enheter som använder artificiell intelligens (AI) ökar hela tiden, vilket bör uppmärksammas särskilt, med tanke på att konsumenter i allt högre grad använder uppkopplade enheter i sin vardag. Unionens regelverk bör beakta de aktuella säkerhetshoten från sådana enheter, som kan hackas och därmed föra med sig nya risker från avlägset håll. Vad gäller sakernas internet och AI är både produktskydd och produktsäkerhet nyckeln till användarsäkerhet. Därför bör denna förordning vara helt och hållet förenlig med Enisaförordningen [2017/0225(COD)] och meddelandet Artificiell intelligens för Europa (COM(2018)0237).

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Skäl 16d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16d)  I en era av ständigt pågående utveckling av digital teknik bör nya marknadsbaserade lösningar som kan bidra till en effektiv marknadskontroll inom unionen utforskas. I detta sammanhang bör medlemsstaterna och kommissionen uppmuntras att undersöka blockkedjeteknikens potential och överväga nya regler för märkning av produkter, i syfte att ersätta traditionella märkningsmetoder och underlätta marknadskontrollmyndigheternas arbete genom att lättillgänglig och strukturerad information om produkten tillhandahålls elektroniskt.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  Marknadskontrollen bör vara grundlig och effektiv för att säkerställa att unionens harmoniseringslagstiftning för produkter tillämpas korrekt. Med tanke på att kontroller kan utgöra en börda för de ekonomiska aktörerna bör marknadskontrollmyndigheterna organisera och genomföra kontrollverksamheten med hänsyn till aktörernas intressen och begränsa nämnda börda till vad som är nödvändigt för att kontrollerna ska vara ändamålsenliga och effektiva. Dessutom bör marknadskontrollen utföras med samma omsorg av de behöriga myndigheterna i medlemsstaten oberoende av om den bristande överensstämmelsen hos den aktuella produkten är relevant på denna medlemsstats territorium eller sannolikt kommer att få en inverkan på marknaden i en annan medlemsstat.

  (18)  Marknadskontrollen bör vara grundlig och effektiv för att säkerställa att unionens harmoniseringslagstiftning för produkter tillämpas korrekt. Med tanke på att kontroller kan utgöra en börda för de ekonomiska aktörerna bör marknadskontrollmyndigheterna organisera och genomföra inspektionsverksamhet med hänsyn till dessa aktörers intressen och begränsa nämnda börda till vad som är nödvändigt för att kontrollerna ska vara ändamålsenliga och effektiva. Dessutom bör marknadskontrollen utföras med samma omsorg av de behöriga myndigheterna i medlemsstaten oberoende av om den bristande överensstämmelsen hos den aktuella produkten är relevant på denna medlemsstats territorium eller sannolikt kommer att få en inverkan på marknaden i en annan medlemsstat. För fall där en produkt utgör en känd eller ny risk bör enhetliga villkor fastställas för den inspektionsverksamhet som marknadskontrollmyndigheterna utför.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Skäl 18a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (18a)  Bestämmelserna i förordning (EG) nr 765/2008 har genomförts i många olika och specifika former på nationell nivå. Det finns skillnader inte bara när det gäller fördelningen av behörighet mellan marknadskontrollmyndigheter utan också när det gäller interna samordningsmekanismer på nationell nivå, tilldelning av ekonomiska resurser för marknadskontroll samt strategier och metoder för marknadskontroll, liksom befogenheter avseende produkter med bristande överensstämmelse och nivån på böter för överträdelser, vilket leder till ett fragmenterat genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning. Denna fragmentering får till följd att marknadskontrollen är strängare i vissa medlemsstater än i andra och kan leda till minskad avskräckande effekt, olika villkor för företag i vissa medlemsstater och potentiell obalans i fråga om produktsäkerhet i hela unionen.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till förordning

  Skäl 19a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (19a)  Genomförandet och utövandet av befogenheter i tillämpning av denna förordning bör stå i proportion till och vara lämpligt i förhållande till arten av bristande överensstämmelse och dess övergripande faktiska eller potentiella skada för de allmänna intressen som skyddas av unionens harmoniseringslagstiftning. Marknadskontrollmyndigheterna bör ta hänsyn till samtliga sakförhållanden och omständigheter i fallet och välja de lämpligaste åtgärder som krävs för att komma till rätta med den bristande överensstämmelsen. Åtgärderna bör vara proportionella, effektiva och avskräckande.

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (20)  Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas frihet att välja det system för genomdrivande som de bedömer som lämpligt. Medlemsstaterna bör ha rätt att välja om deras marknadskontrollmyndigheter kan bedriva utredningar och genomdrivande direkt inom ramen för sina egna befogenheter eller genom ansökan till behöriga domstolar.

  (20)  Genomförandet och utövandet av befogenheter vid tillämpningen av denna förordning bör också vara förenligt med annan unionsrätt och nationell rätt, inbegripet tillämpliga rättssäkerhetsgarantier och principer om de grundläggande rättigheterna, och bör inte påverka medlemsstaternas frihet att välja det system för genomdrivande som de bedömer som lämpligt. Det bör stå medlemsstaterna fritt att i nationell lagstiftning som överensstämmer med unionsrätten fastställa villkor och begränsningar för utövandet av befogenheterna. Medlemsstaterna bör vara fria att välja om deras marknadskontrollmyndigheter ska få bedriva utredningar och genomdrivande direkt inom ramen för sina egna befogenheter, genom anlitande av andra behöriga myndigheter eller genom ansökan till behöriga domstolar.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till förordning

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (22)  Marknadskontrollmyndigheterna bör ha tillgång till alla nödvändiga bevis, data och uppgifter som rör föremålet för en utredning i syfte att avgöra om unionens tillämpliga harmoniseringslagstiftning har överträtts, och i synnerhet för att identifiera den ansvariga ekonomiska aktören, oberoende av vem som innehar dessa bevis, uppgifter eller data i fråga och oavsett var de finns och det format i vilket de lagras. Marknadskontrollmyndigheterna bör kunna begära att tredje parter i den digitala värdekedjan tillhandahåller alla nödvändiga bevis, data och uppgifter.

  (22)  Marknadskontrollmyndigheterna bör ha tillgång till nödvändiga bevis, data, tekniska specifikationer och andra uppgifter som rör föremålet för en utredning i syfte att avgöra om unionens tillämpliga harmoniseringslagstiftning har överträtts, och i synnerhet för att identifiera den ansvariga ekonomiska aktören, oberoende av vem som innehar dessa bevis, uppgifter eller data i fråga och oavsett var de finns och det format i vilket de lagras. Marknadskontrollmyndigheterna bör kunna begära att tredje parter i den digitala värdekedjan tillhandahåller alla nödvändiga bevis, data och uppgifter.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till förordning

  Skäl 24

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (24)  Marknadskontrollmyndigheterna bör kunna kräva att alla företrädare för eller anställda vid den berörda ekonomiska aktören lämnar förklaringar eller tillhandahåller fakta, uppgifter eller handlingar som rör föremålet för inspektionen och kunna protokollföra deras svar.

  (24)  Marknadskontrollmyndigheterna bör kunna kräva att en representant för en ekonomisk aktör eller en insatt medarbetare hos den berörda ekonomiska aktören lämnar förklaringar eller tillhandahåller fakta, uppgifter eller handlingar som rör föremålet för inspektionen och kunna protokollföra representantens eller medarbetarens svar.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till förordning

  Skäl 25

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (25)  Marknadskontrollmyndigheterna bör kunna kontrollera att produkter som ska göras tillgängliga på marknaden överensstämmer med unionens harmoniseringslagstiftning och kunna inhämta bevis för bristande överensstämmelse. De bör därför ha befogenhet att göra testinköp och, när bevis inte kan inhämtas på annat sätt, köpa in produkter under täckmantel.

  (25)  Marknadskontrollmyndigheterna bör kunna kontrollera att produkter som ska göras tillgängliga på marknaden överensstämmer med unionens harmoniseringslagstiftning samt inspektera och bakåtkonstruera dem i syfte att inhämta bevis för bristande överensstämmelse. De bör därför ha befogenhet att göra testinköp och, när bevis inte kan inhämtas på annat sätt, köpa in produkter under täckmantel.

  Ändringsförslag    27

  Förslag till förordning

  Skäl 26

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (26)  I framför allt den digitala miljön bör marknadskontrollmyndigheterna ha möjlighet att få fall av bristande överensstämmelse att upphöra snabbt och effektivt, i synnerhet om den ekonomiska aktör som säljer produkten döljer sin identitet eller flyttar inom unionen eller till ett tredjeland för att undvika genomdrivande. I fall där det finns en risk för allvarlig och irreparabel skada för slutanvändarna till följd av bristande överensstämmelse, bör marknadskontrollmyndigheterna ha möjlighet att vidta tillfälliga åtgärder, om inga andra medel är tillgängliga för att förhindra eller lindra sådan skada, inklusive, om det behövs, tillfällig stängning av en webbplats, en tjänst eller ett konto eller ett fullt kvalificerat domännamn under en bestämd tid, i enlighet med de principer som fastställs i direktiv 2000/31/EG. Dessutom bör marknadskontrollmyndigheterna ha befogenhet att stänga ner eller kräva att en tjänstelevererande tredje part stänger ner en webbplats, en tjänst eller ett konto eller en del av dessa, eller raderar ett fullt kvalificerat domännamn.

  (26)  I framför allt den digitala miljön bör marknadskontrollmyndigheterna ha möjlighet att få fall av bristande överensstämmelse att upphöra snabbt och effektivt, i synnerhet om den ekonomiska aktör som säljer produkten döljer sin identitet eller flyttar inom unionen eller till ett tredjeland för att undvika genomdrivande. I fall där det finns en risk för allvarlig och irreparabel skada för slutanvändarna till följd av bristande överensstämmelse bör marknadskontrollmyndigheterna ha möjlighet att vidta åtgärder, där det är motiverat och proportionellt och inga andra medel är tillgängliga för att förhindra eller lindra sådan skada, inklusive, om det behövs, tillfällig stängning av en webbplats, en tjänst eller ett konto eller ett fullt kvalificerat domännamn under en bestämd tid, i enlighet med de principer som fastställs i direktiv 2000/31/EG. Dessutom bör marknadskontrollmyndigheterna ha befogenhet att stänga eller kräva att en tjänstelevererande tredje part stänger en webbplats, en tjänst eller ett konto eller en del av dessa, eller raderar ett fullt kvalificerat domännamn.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till förordning

  Skäl 27

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (27)  Marknadskontrollmyndigheterna verkar till förmån för ekonomiska aktörer, slutanvändare, och allmänheten för att säkerställa att de allmänna intressen som fastställs i unionens harmoniseringslagstiftning för produkter upprätthålls och skyddas på ett enhetligt sätt genom lämpliga genomdrivandeåtgärder, och att överensstämmelsen med denna lagstiftning säkerställs i hela leveranskedjan genom lämpliga kontroller. Följaktligen bör marknadskontrollmyndigheterna gentemot de ekonomiska aktörerna, slutanvändarna och allmänheten ta ansvar för effektiviteten och ändamålsenligheten i de åtgärder som de vidtar. De bör tillhandahålla information om verksamhetens organisation och resultat, inklusive kontroller, och regelbundet offentliggöra information om åtgärder de vidtagit och resultaten av dessa. De bör också ha rätt att på vissa villkor offentliggöra eller tillhandahålla information om enskilda ekonomiska aktörers tidigare resultat vad gäller överensstämmelse på grundval av marknadskontrollen.

  (27)  Marknadskontrollmyndigheterna verkar till förmån för ekonomiska aktörer, slutanvändare och allmänheten för att säkerställa att de allmänna intressen som fastställs i unionens harmoniseringslagstiftning för produkter upprätthålls och skyddas på ett enhetligt sätt genom lämpliga genomdrivandeåtgärder, och att överensstämmelsen med denna lagstiftning säkerställs i hela leveranskedjan genom lämpliga kontroller. Följaktligen bör marknadskontrollmyndigheterna gentemot de ekonomiska aktörerna, slutanvändarna och allmänheten ta ansvar för effektiviteten och ändamålsenligheten i de åtgärder som de vidtar. De bör tillhandahålla information om verksamhetens organisation och resultat, inklusive kontroller, och regelbundet offentliggöra information om åtgärder de vidtagit och resultaten av dessa. De bör också ha rätt att på vissa villkor offentliggöra eller tillhandahålla information om enskilda ekonomiska aktörers tidigare resultat vad gäller överensstämmelse på grundval av marknadskontrollen, samtidigt som de ekonomiska aktörerna ges möjlighet att lämna synpunkter på information som rör dem själva innan den offentliggörs.

  Ändringsförslag    29

  Förslag till förordning

  Skäl 33

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (33)  För att säkerställa provningens tillförlitlighet och enhetlighet i hela unionen inom ramen för marknadskontroll bör kommissionen utse unionsprovningsanläggningar. Dessutom bör ett mer omfattande informationssystem utvecklas för att utbyta provningsresultat inom unionen för att undvika onödigt dubbelarbete och sörja för större enhetlighet på unionsnivå.

  (33)  För att säkerställa provningens ändamålsenlighet och enhetlighet i hela unionen inom ramen för marknadskontroll, i fråga om specifika produkter eller en specifik produktkategori eller produktgrupp, eller för specifika risker förknippade med en produktkategori eller produktgrupp, bör kommissionen utse unionsprovningsanläggningar. Dessutom bör ett mer omfattande informationssystem utvecklas för att utbyta provningsresultat inom unionen för att undvika onödigt dubbelarbete och sörja för större enhetlighet på unionsnivå.

  Ändringsförslag  30

  Förslag till förordning

  Skäl 35

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (35)  Medlemsstaterna bör vara skyldiga att säkerställa att tillräckliga finansiella resurser alltid finns tillgängliga för att tillhandahålla personal och utrustning till marknadskontrollmyndigheterna på lämpligt sätt. En effektiv marknadskontroll är krävande i fråga om resurser och stabila resurser bör tillhandahållas på en nivå som är anpassad till genomdrivandebehovet vid varje given tidpunkt. Offentlig finansiering bör därför kompletteras med insamling av avgifter för att täcka de kostnader som uppstår vid marknadskontroll av produkter som befanns vara icke överensstämmande, med vederbörlig hänsyn tagen till den ekonomiska aktörens tidigare överensstämmelse.

  (35)  Medlemsstaterna bör vara skyldiga att säkerställa att tillräckliga finansiella resurser alltid finns tillgängliga för att tillhandahålla personal och utrustning till marknadskontrollmyndigheterna på lämpligt sätt. En effektiv marknadskontroll är krävande i fråga om resurser, och stabila resurser bör tillhandahållas på en nivå som är anpassad till genomdrivandebehovet vid varje given tidpunkt. Administrativa och automatiska kontroller kan inte tjäna som ersättning för fysiska kontroller som garanterar en produkts innehållsliga överensstämmelse med tillämplig unionslagstiftning. Offentlig finansiering bör därför kompletteras med insamling av avgifter för att täcka de kostnader som uppstår vid marknadskontroll av produkter som befinns vara icke överensstämmande, med vederbörlig hänsyn tagen till den ekonomiska aktörens tidigare överensstämmelse.

  Ändringsförslag    31

  Förslag till förordning

  Skäl 38

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (38)  Ett effektivt sätt att säkerställa att osäkra produkter eller produkter som inte överensstämmer med kraven inte släpps ut på unionsmarknaden är att upptäcka sådana produkter innan de övergår till fri omsättning. Tullmyndigheterna, i egenskap av de myndigheter som ansvarar för kontrollen av produkter som förs in på unionens tullområde, har en fullständig överblick över handelsflödena över de yttre gränserna, och bör därför vara skyldiga att utföra lämpliga kontroller på grundval av riskbedömning för att bidra till en säkrare marknad. Ett enhetligt genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter kan endast uppnås genom ett systematiskt samarbete och informationsutbyte mellan marknadskontrollmyndigheterna och tullmyndigheterna. Dessa myndigheter bör i god tid få all nödvändig information från marknadskontrollmyndigheterna rörande icke överensstämmande produkter eller information om ekonomiska aktörer som har konstaterats ha en högre risk för bristande överensstämmelse. Tullmyndigheterna bör i sin tur underrätta marknadskontrollmyndigheterna i tid om utsläppande av produkter för övergång till fri omsättning och om resultaten av kontrollerna, om dessa uppgifter är relevanta för genomdrivandet av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter. Utöver detta bör kommissionen om den får kännedom om en allvarlig risk som härrör från en importerad produkt informera medlemsstaterna om dessa risker i syfte att säkerställa samordnade och mer effektiva kontroller av överensstämmelse och genomdrivande vid de första införselställena i unionen.

  (38)  Ett effektivt sätt att säkerställa att osäkra produkter eller produkter som inte överensstämmer med kraven inte släpps ut på unionsmarknaden är att upptäcka sådana produkter innan de övergår till fri omsättning. Tullmyndigheterna, i egenskap av de myndigheter som ansvarar för kontrollen av produkter som förs in på unionens tullområde, har en fullständig överblick över handelsflödena över de yttre gränserna, och bör därför vara skyldiga att utföra lämpliga kontroller på grundval av riskbedömning för att bidra till en säkrare marknad, vilket säkerställer en hög skyddsnivå för allmänintresset. Ett enhetligt genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter kan endast uppnås genom ett systematiskt samarbete och informationsutbyte mellan marknadskontrollmyndigheterna och tullmyndigheterna. Dessa myndigheter bör i god tid få all nödvändig information från marknadskontrollmyndigheterna rörande icke överensstämmande produkter eller information om ekonomiska aktörer som har konstaterats ha en högre risk för bristande överensstämmelse. Tullmyndigheterna bör i sin tur underrätta marknadskontrollmyndigheterna i tid om utsläppande av produkter för övergång till fri omsättning och om resultaten av kontrollerna, om dessa uppgifter är relevanta för genomdrivandet av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter. Utöver detta bör kommissionen om den får kännedom om en allvarlig risk som härrör från en importerad produkt informera medlemsstaterna om dessa risker i syfte att säkerställa samordnade och mer effektiva kontroller av överensstämmelse och genomdrivande vid de första införselställena i unionen.

  Ändringsförslag    32

  Förslag till förordning

  Skäl 38a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (38a)  Kommissionen bör övervaka tullmyndigheternas verksamhet och åtgärda brister i denna som kan leda till mindre lika villkor för tillverkare i unionen som efterlever regelverket i förhållande till tillverkare i tredjeländer som exporterar till unionen. Kommissionen bör även ta itu med den praxis som innebär att exportörer från tredjeländer väljer införselplatser i unionen där kontrollerna är mindre stränga eller mindre systematiska.

  Ändringsförslag    33

  Förslag till förordning

  Skäl 39

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (39)  I syfte att hjälpa tullmyndigheterna och marknadskontrollmyndigheterna vid utförandet av uppgifter i samband med kontroller av produkter som förs in i unionens tullområde, bör en mer förmånlig behandling beviljas för produkter som deklareras för fri omsättning av en godkänd ekonomisk aktör enligt definitionen i artikel 38.2 i förordning (EU) nr 952/2013, i avvaktan på att förfarandet för utbyte av information om statusen för godkända ekonomiska aktörer och deras överensstämmelse med bestämmelserna som rör produktsäkerhet inrättas. Ett sådant tillvägagångssätt skulle ge en mer målinriktad kontroll av produkter som övergår till fri omsättning, baserad på en riskbedömning.

  (39)  I syfte att hjälpa tullmyndigheterna och marknadskontrollmyndigheterna vid utförandet av uppgifter i samband med kontroller av produkter som förs in unionens tullområde, bör en mer förmånlig behandling beviljas för produkter som deklareras för fri omsättning av en godkänd ekonomisk aktör enligt definitionen i artikel 38.2 i förordning (EU) nr 952/2013, i avvaktan på att förfarandet för utbyte av information om statusen för godkända ekonomiska aktörer och deras tidigare efterlevnad i fråga om överensstämmelse med unionens harmoniseringslagstiftning och produktsäkerhet inrättas. Ett sådant tillvägagångssätt skulle ge en mer målinriktad kontroll av produkter som övergår till fri omsättning, baserad på en riskbedömning.

  Ändringsförslag    34

  Förslag till förordning

  Skäl 40a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (40a)  Det bör finnas ett ändamålsenligt, snabbt och tillförlitligt informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen. Förordning (EG) nr 765/2008 tillhandahåller en rad verktyg, såsom informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll (ICSMS) och systemet för snabbt informationsutbyte om farliga icke-livsmedelsprodukter (Rapex), som möjliggör samordning mellan marknadskontrollmyndigheterna i unionen. Tillsammans med ett gränssnitt som möjliggör överföring av data från ICSMS till Rapex bör dessa verktyg underhållas och vidareutvecklas för att deras fulla potential ska utnyttjas och samarbetet och informationsutbytet mellan medlemsstaterna och kommissionen ska öka i omfattning.

  Ändringsförslag    35

  Förslag till förordning

  Skäl 41

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (41)  I detta sammanhang är det nödvändigt att upprätthålla och vidareutveckla det befintliga informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll (ICSMS). I syfte att samla in information om genomdrivandet av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter, bör ICSMS uppgraderas och göras tillgängligt för kommissionen, centrala kontaktpunkter och marknadskontrollmyndigheter, samt till allmänheten via ett publikt gränssnitt. Dessutom bör ett elektroniskt gränssnitt utvecklas för att möjliggöra ett effektivt utbyte av information mellan nationella tullsystem och marknadskontrollmyndigheter.

  (41)  I syfte att samla in information om genomdrivandet av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter bör ICSMS i detta sammanhang uppgraderas och göras tillgängligt för kommissionen, centrala kontaktpunkter och marknadskontrollmyndigheter samt via ett offentligt gränssnitt för allmänheten. Dessutom bör ett elektroniskt gränssnitt utvecklas för att möjliggöra ett effektivt utbyte av information mellan nationella tullsystem och marknadskontrollmyndigheter.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till förordning

  Skäl 42

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (42)  Kommissionen bör göra en utvärdering av denna förordning med avseende på de mål som eftersträvas med den. I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning59 bör denna utvärdering, på grundval av effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, enhetlighet och mervärde, ligga till grund för konsekvensbedömningar av olika alternativ för vidare åtgärder.

  (42)  Kommissionen bör göra en utvärdering av denna förordning med avseende på de mål som eftersträvas med den, bland annat med beaktande av den senaste utvecklingen på de tekniska, ekonomiska, kommersiella och rättsliga områdena och med särskilt fokus på sakernas internet och enheter som använder artificiell intelligens samt nya innovativa marknadsbaserade lösningar. I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning59 bör denna utvärdering, på grundval av effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, enhetlighet och mervärde, ligga till grund för konsekvensbedömningar av olika alternativ för vidare åtgärder, inbegripet en utvidgning av denna förordnings tillämpningsområde till icke-harmoniserade produkter.

  __________________

  __________________

  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till förordning

  Skäl 44

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (44)  Mångfalden av de sanktioner som tillämpas i unionen är en av de främsta orsakerna till ett otillräckligt avskräckande och ett ojämnt skydd. Regler för fastställande av sanktioner, inklusive böter, är en fråga som faller under nationell behörighet och därför bör fastställas i nationell lagstiftning. Gemensamma kriterier och vägledande principer vid fastställandet av nivåer på påföljder bör dock fastställas i syfte att uppnå en enhetlig och effektiv avskräckning i hela unionen. Fastställande av ett antal kriterier för att bestämma effektiva, proportionella och avskräckande nivåer av påföljder i hela unionen, särskilt när det gäller de ekonomiska aktörernas tidigare beteende, deras samarbete under marknadskontrollmyndigheternas utredning och nivån på skadan, är avgörande för att undvika svaga punkter som skulle kunna uppmuntra till s. k. forum shopping.

  (44)  Mångfalden av de sanktioner som tillämpas i unionen är en av de främsta orsakerna till ett otillräckligt avskräckande och ett ojämnt skydd. Regler för fastställande av sanktioner, inklusive böter, är en fråga som faller under nationell behörighet och därför bör fastställas i nationell lagstiftning. Gemensamma kriterier och vägledande principer vid fastställandet av nivåer på böterna bör dock fastställas i syfte att uppnå en enhetlig och effektiv avskräckning i hela unionen. Fastställande av ett antal kriterier för att bestämma effektiva, proportionella och avskräckande nivåer på böter i hela unionen – i synnerhet mot bakgrund av de ekonomiska aktörernas tidigare beteende, särskilt vid konstaterade upprepade överträdelser av unionens regler om produktöverensstämmelse, huruvida aktörerna samarbetar under marknadskontrollmyndigheternas utredning och hur omfattande och allvarlig skadan är – är avgörande för att undvika svaga punkter som skulle kunna uppmuntra till s.k. forum shopping.

  Ändringsförslag    38

  Förslag till förordning

  Skäl 44a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (44a)  I syfte att säkerställa effektiva inbördes utvärderingar av nationella marknadskontrollmyndigheter när det gäller verksamhet som de utför i enlighet med denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av en plan för de inbördes utvärderingarna som anger kriterier för sammansättningen av gruppen för inbördes utvärdering, de metoder som ska användas för den inbördes utvärderingen, tidsplanen, frekvensen samt övriga uppgifter i samband med den inbördes utvärderingen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

  Ändringsförslag    39

  Förslag till förordning

  Skäl 47

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (47)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i särskilt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna förordning måste således tolkas och tillämpas med beaktande av dessa rättigheter och principer. Denna förordning strävar särskilt till att säkerställa full respekt för konsumentskydd, näringsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet, rätten till egendom och skyddet av personuppgifter.

  (47)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i särskilt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och som återfinns i medlemsstaternas konstitutionella traditioner. Denna förordning måste således tolkas och tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer, inbegripet de som rör yttrandefriheten och mediernas frihet och mångfald. Denna förordning strävar särskilt till att säkerställa full respekt för konsumentskydd, näringsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet, rätten till egendom och skyddet av personuppgifter.

  Ändringsförslag    40

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt -1 (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  -1.  Syftet med denna förordning är att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att stärka marknadskontrollen av produkter, så att endast produkter som uppfyller krav som ger en hög skyddsnivå för allmänna intressen såsom hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, konsumentskydd, miljöskydd samt allmän säkerhet släpps ut på unionsmarknaden.

  Ändringsförslag    41

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  I denna förordning fastställs regler och förfaranden för tillhandahållande av information om överensstämmelse för vissa produkter som omfattas av unionens rättsakter om harmonisering av villkoren för saluföring av dessa produkter. Den fastställer en ram för samarbete med ekonomiska aktörer i samband med sådana produkter.

  Den fastställer också regler och förfaranden för tillhandahållande av information om överensstämmelse för vissa produkter som omfattas av unionens rättsakter om harmonisering av villkoren för saluföring av dessa produkter. Den fastställer en ram för samarbete med ekonomiska aktörer i samband med sådana produkter.

  Ändringsförslag    42

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den innehåller också en ram för marknadskontrollen av sådana produkter för att säkerställa att dessa produkter uppfyller krav som tillgodoser en hög skyddsnivå för allmänna intressen som hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, konsumentskydd, miljöskydd och säkerhet.

  utgår

  Motivering

  Syftet med denna förordning anges på ett bättre sätt.

  Ändringsförslag    43

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Artiklarna 26, 27, 28, 20 och 30 i denna förordning ska tillämpas på alla produkter som omfattas av unionslagstiftningen, i den mån annan unionslagstiftning inte innehåller specifika bestämmelser om hur kontroller av produkter som förs in på unionsmarknaden ska organiseras.

  Ändringsförslag    44

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – led 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  marknadskontroll: den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadskontrollmyndigheter för att se till att produkterna överensstämmer med kraven i harmoniseringslagstiftningen och inte hotar hälsan, säkerheten eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset.

  3.  marknadskontroll: den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadskontrollmyndigheter för att se till att produkterna överensstämmer med kraven i harmoniseringslagstiftningen och inte hotar hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, konsumentskydd, allmän säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset.

  Motivering

  Syftet med denna förordning anges på ett bättre sätt.

  Ändringsförslag    45

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – led 12 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  12.  ekonomisk aktör: tillverkaren, tillverkarens representant, importören eller distributören, inklusive

  12.  ekonomisk aktör: tillverkaren, tillverkarens representant, importören eller distributören och varje annan person som omfattas av skyldigheter i samband med tillhandahållande på marknaden av produkter i enlighet med den relevanta harmoniseringslagstiftningen, inklusive

  Ändringsförslag    46

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – led 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  15.  allvarlig risk: varje allvarlig risk, inbegripet en allvarlig risk vars effekter inte är omedelbara, som kräver ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheternas sida.

  15.  allvarlig risk: varje allvarlig risk, inbegripet en sådan vars effekter inte är omedelbara, som kräver ett snabbt ingripande och uppföljning från marknadskontrollmyndigheternas sida.

  Ändringsförslag    47

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Person som ansvarar för information om överensstämmelse

  Referensperson

  Ändringsförslag    48

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  En produkt får tillhandahållas på marknaden endast om följande villkor är uppfyllda:

  1.  En produkt får tillhandahållas på marknaden endast om det finns en referensperson som är etablerad i unionen med avseende på produkten.

  Ändringsförslag    49

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Tillverkaren är etablerad i unionen, eller om minst en av följande finns på plats med avseende på produkten:

  utgår

  i)  en importör

   

  ii)  en fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som i en skriftlig fullmakt från tillverkaren utses att ansvara för utförandet av de uppgifter som förtecknas i punkt 3 och åläggs att utföra dessa uppgifter för tillverkarens räkning.

   

  Ändringsförslag    50

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Namn på och kontaktuppgifter till den tillverkare, importör eller annan person som uppfyller kraven i led a finns tillgängliga för allmänheten i enlighet med punkt 4 och angivna eller identifierbara i enlighet med punkt 5.

  utgår

  Ändringsförslag    51

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Vid tillämpningen av punkt 1 ska referenspersonen avse någon av följande:

   

  a)  En tillverkare som är etablerad i unionen.

   

  b)  En importör, om tillverkaren inte är etablerad i unionen.

   

  c)  En representant, om tillverkaren inte är etablerad i unionen och det inte finns någon importör, med skriftlig fullmakt från tillverkaren att utföra de uppgifter som förtecknas i punkt 3 för tillverkarens räkning.

   

  Den fullmakt som avses i led c ska undertecknas av både tillverkaren och dennes utsedda representant.

  Ändringsförslag    52

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Vid tillämpningen av denna artikel avses med person som ansvarar för information om överensstämmelse den person som uppfyller kraven i punkt 1 a med avseende på produkten, oavsett om det är tillverkaren, importören eller någon annan person, eller, om det finns mer än en sådan person, någon av dem.

  utgår

  Ändringsförslag    53

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Den person som ansvarar för information om överensstämmelse ska utföra följande uppgifter:

  3.  Utan att det påverkar ekonomiska aktörers skyldigheter och ansvar enligt den tillämpliga harmoniseringslagstiftningen ska en referensperson utföra följande uppgifter:

  Ändringsförslag    54

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 3 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Om den harmoniseringslagstiftning som är tillämplig på produkten föreskriver en EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation, hålla denna försäkran och tekniska dokumentation tillgänglig för marknadskontrollmyndigheterna under den period som krävs enligt den lagstiftningen.

  (a)  Om den harmoniseringslagstiftning som är tillämplig på produkten föreskriver en EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation, kontrollera att EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation har upprättats och hålla denna försäkran om överensstämmelse och tekniska dokumentation tillgänglig för marknadskontrollmyndigheterna under den period som krävs enligt den lagstiftningen.

  Ändringsförslag    55

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 3 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  Om referenspersonen anser eller har skäl att tro att en berörd produkt inte överensstämmer med den tillämpliga harmoniseringslagstiftningen, omedelbart informera tillverkaren och, där så är tillämpligt, övriga ekonomiska aktörer.

  Ändringsförslag    56

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 3 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  På marknadskontrollmyndigheternas begäran samarbeta med dem om de åtgärder som vidtas för att undanröja eller, om det inte är möjligt, minska de risker som produkterna medför.

  (c)  Samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna och vidta omedelbara åtgärder för att undanröja eller avhjälpa varje fall av bristande överensstämmelse med kraven i harmoniseringslagstiftning som är tillämplig på den berörda produkten, eller, om detta inte är möjligt, minska de risker som produkten medför.

  Ändringsförslag    57

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 3 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Informera de berörda marknadskontrollmyndigheterna om uppsägningen av en fullmakt genom vilken referenspersonen utses till ekonomisk aktör med ansvar för överensstämmelse i enlighet med punkt 1a c.

  Ändringsförslag    58

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Tillverkarna ska göra namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för information om överensstämmelse avseende produkten tillgängliga för allmänheten antingen på sin webbplats eller, i avsaknad av en webbplats, på något annat sätt som gör det möjligt för allmänheten i unionen att enkelt komma åt denna information utan kostnad.

  utgår

  Ändringsförslag    59

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Namnet på och kontaktuppgifterna till den person som ansvarar för information om överensstämmelse avseende produkten ska anges på eller gå att fastställa från information som anges på produkten, dess förpackning, omslag eller ett medföljande dokument.

  5.  Namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och kontaktuppgifter, inklusive postadress, till referenspersonen avseende produkten ska anges på produkten, eller, om detta inte är möjligt på grund av produktens storlek eller fysiska egenskaper, på dess förpackning, omslag eller ett medföljande dokument.

  Ändringsförslag    60

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  Ekonomiska aktörer som erbjuder en produkt till försäljning på nätet ska tillsammans med sitt försäljningserbjudande ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och kontaktuppgifter till en referensperson avseende produkten. I detta avseende ska internetbaserade marknadsplatser underlätta visningen av ovannämnda information för de produkter som säljs genom dem.

  Ändringsförslag    61

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Vid tillämpningen av punkt 1 gäller följande:

  utgår

  (a)  Tillverkarna får utse en person enligt punkt 1 a ii, oavsett om de har eller inte har rätt eller skyldighet att utse en representant enligt den harmoniseringslagstiftning som är tillämplig på produkten.

   

  (b)  Om tillverkaren har en sådan rättighet eller skyldighet enligt harmoniseringslagstiftningen, får utseendet av en representant enligt den lagstiftningen räknas som ett utseende för de syften som anges i punkt 1 a ii, under förutsättning att utseendet uppfyller kraven i den punkten.

   

  Ändringsförslag    62

  Förslag till förordning

  Artikel 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om harmoniseringslagstiftningen föreskriver en EU-försäkran om överenstämmelse, ska tillverkarna göra denna försäkran tillgänglig för allmänheten på sin webbplats eller, i avsaknad av en webbplats, på något annat sätt som gör det möjligt för allmänheten i unionen att enkelt komma åt denna försäkran utan kostnad.

  Om harmoniseringslagstiftningen föreskriver en EU-försäkran om överensstämmelse, ska tillverkarna göra denna försäkran tillgänglig för allmänheten på sin webbplats eller, i avsaknad av en webbplats, på något annat sätt som gör det möjligt för allmänheten i unionen att lätt och enkelt komma åt denna försäkran utan kostnad.

  Ändringsförslag    63

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Vid tillämpningen av punkt 1 i denna artikel ska artikel 10 i [Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 / artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) ... om principen om ömsesidigt erkännande] tillämpas avseende uppgifterna för kontaktpunkterna för produkter.

  Ändringsförslag    64

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 1b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1b.  Medlemsstaterna ska se till att kontaktpunkterna för produkter är synliga och förse dem med tillräckliga befogenheter och resurser för ett korrekt utförande av deras uppgifter. Kontaktpunkterna för produkter ska tillhandahålla sina tjänster i enlighet med [förordningen om en gemensam digital ingång].

  Ändringsförslag    65

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 1c (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1c.  Kommissionen ska utarbeta allmän information om de produktkrav som fastställs i harmoniseringslagstiftningen, vilken kontaktpunkterna för produkter sedan ska tillhandahålla till de ekonomiska aktörerna och offentliggöra på nätet på ett enhetligt, transparent, lättillgängligt och användarvänligt sätt i syfte att öka medvetenheten om harmoniseringslagstiftningen.

  Ändringsförslag    66

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 1d (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1d.  Kommissionen ska sörja för och säkerställa ett effektivt samarbete och informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna och kontaktpunkterna för produkter i de olika medlemsstaterna.

  Ändringsförslag    67

  Förslag till förordning

  Artikel 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 7

  utgår

  Partnerskap för överensstämmelse

   

  1.  En marknadskontrollmyndighet får ingå ett partnerskap med en ekonomisk aktör som är etablerad på dess territorium i vilket myndigheten går med på att förse den ekonomiska aktören med råd och vägledning rörande den harmoniseringslagstiftning som är tillämplig på de produkter för vilka den ekonomiska aktören ansvarar.

   

  Partnerskapet får inte omfatta tillhandahållande av sådana bedömningar av överensstämmelse som är anförtrodda anmälda organ enligt harmoniseringslagstiftningen.

   

  2.  Om en marknadskontrollmyndighet ingår ett partnerskap i enlighet med punkt 1 ska en uppgift om detta läggas in i det system som avses i artikel 34, tillsammans med närmare uppgifter om partnerskapets tillämpningsområde och namn på och adress till myndigheten själv och den ekonomiska aktören.

   

  3.  Om en marknadskontrollmyndighet ingår ett partnerskap i enlighet med punkt 1 ska andra marknadskontrollmyndigheter underrätta myndigheten om de vidtar några tillfälliga åtgärder mot den ekonomiska aktören, och alla korrigerande åtgärder som den ekonomiska aktören har vidtagit, avseende överensstämmelse med den tillämpliga harmoniseringslagstiftningen.

   

  4.  En marknadskontrollmyndighet som ingår ett partnerskap i enlighet med punkt 1 får ta ut avgifter från den ekonomiska aktören som motsvarar de kostnader som myndigheten rimligen har vid utövandet av sina funktioner enligt punkterna 1 och 2.

   

  Ändringsförslag    68

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Samförståndsavtal med berörda parter

  Samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter och ekonomiska aktörer

  Ändringsförslag    69

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Marknadskontrollmyndigheter får ingå samförståndsavtal med företag eller organisationer som företräder företag eller slutanvändare för att utföra, eller finansiera, gemensam verksamhet i syfte att fastställa bristande överensstämmelse eller främja överensstämmelse i vissa geografiska områden eller avseende vissa kategorier av produkter.

  Marknadskontrollmyndigheter får ingå samförståndsavtal med ekonomiska aktörer eller organisationer som företräder ekonomiska aktörer, med andra relevanta myndigheter eller med slutanvändare för utförande eller finansiering av gemensam verksamhet i syfte att öka medvetenheten, erbjuda råd och vägledning rörande harmoniseringslagstiftningen, främja frivilliga åtgärder, fastställa bristande överensstämmelse eller främja överensstämmelse i vissa geografiska områden eller avseende vissa produkter – däribland produkter som säljs på nätet – eller kategorier av produkter, i synnerhet sådana som ofta befinns utgöra en allvarlig risk.

  Ändringsförslag    70

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Ett samförståndsavtal som ingås direkt med ekonomiska aktörer ska inte hindra andra ekonomiska aktörer som tillhandahåller produkter av samma kategori på marknaden från att begära att få ansluta sig till det samförståndsavtalet.

  Ändringsförslag    71

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den berörda marknadskontrollmyndigheten ska göra samförståndsavtalet tillgängligt för allmänheten och ska lägga in en uppgift om det i det system som avses i artikel 34.

  Den berörda marknadskontrollmyndigheten ska göra samförståndsavtalet tillgängligt för allmänheten, kommissionen och medlemsstaterna och ska föra in det i det system som avses i artikel 34, tillsammans med närmare uppgifter om samförståndsavtalets omfattning och namnen på och adresserna till de deltagande parterna.

  Ändringsförslag    72

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Det nätverk som inrättas i enlighet med artikel 31 ska på begäran av en medlemsstat bistå vid upprättandet och genomförandet av samförståndsavtalen.

  Ändringsförslag    73

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Om en marknadskontrollmyndighet och de parter som avses i punkt 1 ingår ett samförståndsavtal ska de se till att detta avtal inte skapar illojal konkurrens mellan ekonomiska aktörer och att det innehåller bestämmelser som garanterar konfidentialitet, objektivitet, oberoende och opartiskhet avseende parterna, informationen och verksamheten i fråga. Om någon av parterna bryter mot någon av dessa bestämmelser ska samförståndsavtalet upphöra att gälla.

  Ändringsförslag    74

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Varje informationsutbyte mellan marknadskontrollmyndigheter och de företag eller organisationer som avses i punkt 1 i syfte att förbereda eller genomföra ett samförståndsavtal som ingåtts av dem enligt den punkten ska inte anses bryta mot kraven på tystnadsplikt.

  3.  Varje informationsutbyte mellan marknadskontrollmyndigheter och de parter som avses i punkt 1 vilket syftar till att förbereda eller genomföra ett samförståndsavtal som ingåtts av dem enligt den punkten ska inte anses bryta mot kraven på tystnadsplikt.

  Ändringsförslag    75

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Konsumenterna ska via en onlineportal informeras om sina rättigheter i samband med inköpta produkter som inte överensstämmer med kraven – såsom rätten att få en produkt ersatt, rätten att få ersättning och regressrätten – och få tillgång till kontaktuppgifter som möjliggör inhämtande av all relevant information.

  Ändringsförslag    76

  Förslag till förordning

  Artikel 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 10

  utgår

  Marknadskontrollmyndigheternas skyldigheter avseende organisation

   

  1.  Marknadskontrollmyndigheterna ska inrätta lämpliga mekanismer för kommunikation och samordning med andra marknadskontrollsmyndigheter.

   

  2.  Marknadskontrollmyndigheterna ska inrätta följande förfaranden avseende produkter som omfattas av den harmoniseringslagstiftning som anges i bilagan:

   

  (a)  Förfaranden för att följa upp klagomål eller rapporter om frågor som rör risker.

   

  (b)  Förfaranden för att övervaka eventuella olyckor eller skador på slutanvändarnas hälsa eller säkerhet som misstänks vara orsakade av sådana produkter.

   

  (c)  Förfaranden för att kontrollera att de korrigerande åtgärder som ska vidtas av de ekonomiska aktörerna har vidtagits.

   

  (d)  Förfaranden för insamling och undersökning av vetenskaplig och teknisk kunskap i säkerhetsfrågor.

   

  Ändringsförslag    77

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Varje medlemsstat ska utse en eller flera marknadskontrollmyndigheter i sina territorier. Medlemsstaten ska underrätta kommissionen, genom det nätverk som inrättas enligt artikel 31, och de andra medlemsstaterna om de marknadskontrollmyndigheter som den utsett och kompetensområdena för var och en av dessa myndigheter, med hjälp av det informations- och kommunikationssystem som avses i artikel 34.

  1.  Varje medlemsstat ska utse en eller flera marknadskontrollmyndigheter på sitt territorium. Medlemsstaten ska underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om sina marknadskontrollmyndigheter och behörighetsområdena för var och en av dessa myndigheter, med hjälp av det informations- och kommunikationssystem som avses i artikel 34.

  Ändringsförslag    78

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  En medlemsstats centrala kontaktpunkt ska ha ansvaret för att samordna genomdrivandet och marknadskontrollen för de marknadskontrollmyndigheter som utsetts av den medlemsstaten.

  3.  En medlemsstats centrala kontaktpunkt ska ha ansvaret för att samordna genomdrivandet och marknadskontrollen för de marknadskontrollmyndigheter och andra myndigheter – i synnerhet tullmyndigheter med ansvar för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden – som utsetts av den medlemsstaten.

  Ändringsförslag    79

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras marknadskontrollmyndigheter och centrala kontaktpunkt har de resurser som krävs, inbegripet tillräckliga ekonomiska och andra resurser, sakkunskap, förfaranden och andra arrangemang för det korrekta utförandet av sina uppgifter.

  4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras marknadskontrollmyndigheter och centrala kontaktpunkt har de resurser som krävs, inbegripet tillräckliga ekonomiska och andra resurser, sakkunskap, förfaranden och andra arrangemang samt tillräckligt många kompetenta medarbetare till sitt förfogande för det korrekta utförandet av sina uppgifter.

  Ändringsförslag    80

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Om en medlemsstat har mer än en marknadskontrollmyndighet på sitt territorium ska den säkerställa att deras respektive uppgifter är tydligt definierade och att det råder ett nära samarbete dem emellan, så att de kan fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt.

  5.  Om en medlemsstat har mer än en marknadskontrollmyndighet på sitt territorium ska den säkerställa att deras respektive uppgifter är tydligt definierade och att det inrättas lämpliga kommunikations- och samordningsmekanismer som gör det möjligt för dessa myndigheter att bedriva ett nära samarbete och utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.

  Ändringsförslag    81

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Deras vidtagande av lämpliga och proportionella tillfälliga åtgärder och de ekonomiska aktörernas vidtagande av lämpliga och proportionella korrigerande åtgärder för överensstämmelsen med den lagstiftningen och denna förordning.

  (b)  Deras vidtagande av lämpliga och proportionella åtgärder och de ekonomiska aktörernas vidtagande av lämpliga och proportionella korrigerande åtgärder för överensstämmelsen med den lagstiftningen och denna förordning.

  Ändringsförslag    82

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Marknadskontrollmyndigheterna ska utöva sina befogenheter och utföra sina uppgifter oberoende, objektivt och opartiskt.

  Ändringsförslag    83

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 1b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1b.  Marknadskontrollmyndigheterna ska inrätta lämpliga och ändamålsenliga kommunikations- och samarbetsmekanismer med andra marknadskontrollmyndigheter och andra relevanta myndigheter inom unionen.

   

  I detta avseende ska marknadskontrollmyndigheterna också utveckla lämpliga och ändamålsenliga kommunikations- och samarbetsmekanismer med tullmyndigheter för fastställande och undersökning av möjliga risker med koppling till förfalskade produkter samt tillbakadragandet av sådana produkter från marknaden.

  Ändringsförslag    84

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Marknadskontrollmyndigheterna ska utföra kontroller som en del av deras verksamhet enligt punkt 1 på grundval av en riskbaserad metod, med beaktande av åtminstone följande faktorer:

  2.  Marknadskontrollmyndigheterna ska utföra kontroller som en del av sin verksamhet enligt punkt 1 på grundval av en riskbaserad metod och prioritera sina resurser och åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig marknadskontroll, med beaktande av åtminstone följande faktorer:

  Ändringsförslag    85

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 2 – led a – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Fastställda risker som är förbundna med

  (a)  Fastställda risker som kan inverka negativt på personers hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, konsumentskydd, miljön och den allmänna säkerheten och som är förbundna med

  Ändringsförslag    86

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Metoderna och kriterierna för att bedöma risker ska vara harmoniserade i alla medlemsstater i syfte att säkerställa lika villkor för alla ekonomiska aktörer.

  Ändringsförslag    87

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Marknadskontrollmyndigheterna ska säkerställa att en produkt dras tillbaka eller återkallas från marknaden eller att tillhandahållande av produkten på marknaden förbjuds eller begränsas om, när produkten används i enlighet med sitt avsedda syfte eller under omständigheter som rimligen kan förutses och den är korrekt installerad och underhållen, något av följande villkor är uppfyllda:

  utgår

  (a)  Produkten kan äventyra slutanvändarnas hälsa eller säkerhet.

   

  (b)  Produkten överensstämmer inte med tillämpliga krav i harmoniseringslagstiftningen.

   

  Om produkterna dras tillbaka, återkallas, förbjuds eller begränsas ska marknadskontrollmyndigheten säkerställa att kommissionen genom det nätverk som inrättas enligt artikel 31, de övriga medlemsstaterna och slutanvändarna informeras om detta.

   

  Ändringsförslag    88

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  När det gäller produkter som omfattas av den harmoniseringslagstiftning som anges i bilagan ska marknadskontrollmyndigheterna inrätta följande förfaranden:

   

  a)  Förfaranden för uppföljning av klagomål eller rapporter om frågor som rör bristande överensstämmelse och risker som uppstår i samband med produkter som omfattas av harmoniseringslagstiftningen.

   

  b)  Förfaranden för övervakning och insamling av uppgifter om olyckor eller skador på hälsa eller säkerhet för slutanvändare som misstänks vara orsakade av produkterna, liksom tillgängliggörande av dessa uppgifter för allmänheten via en central databas för insamling av uppgifter om olyckor och skador eller på annat sätt.

   

  c)  Förfaranden för att kontrollera att de korrigerande åtgärder som ska vidtas av de ekonomiska aktörerna har vidtagits.

   

  d)  Förfaranden för uppföljning av vetenskaplig och teknisk kunskap i säkerhetsfrågor.

   

  e)  Förfaranden för samarbete med digitala plattformar och marknadsplatser.

  Ändringsförslag    89

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 4 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Marknadskontrollmyndigheterna ska utföra sin verksamhet med en hög grad av öppenhet och ska för allmänheten göra all information tillgänglig som de anser vara relevant för allmänheten. De ska också säkerställa att följande information läggs in i det system som avses i artikel 34:

  4.  Marknadskontrollmyndigheterna ska utföra sin verksamhet med en hög grad av öppenhet och ska för allmänheten göra all information tillgänglig som de anser vara relevant för allmänheten, samtidigt som principen om konfidentialitet respekteras i syfte att skydda yrkes- och affärshemligheter eller bevara personuppgifter.

   

  Marknadskontrollmyndigheterna ska också säkerställa att följande information läggs in i det system som avses i artikel 34:

  Ändringsförslag    90

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 4 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Arten av de tillfälliga åtgärder som de vidtagit gentemot ekonomiska aktörer och de korrigerande åtgärder som ekonomiska aktörer vidtagit.

  (c)  Närmare uppgifter om de åtgärder som de vidtagit gentemot ekonomiska aktörer, åtaganden som de mottagit av ekonomiska aktörer och närmare uppgifter om de korrigerande åtgärder som ekonomiska aktörer vidtagit.

  Ändringsförslag    91

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Marknadskontrollmyndigheterna ska utöva sina befogenheter och utföra sina uppgifter oberoende, objektivt och opartiskt.

  utgår

  Ändringsförslag    92

  Förslag till förordning

  Artikel 12a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 12a

   

  Marknadskontrollmyndigheternas verksamhet med avseende på produkter som säljs på nätet

   

  1.  Utan att det påverkar artikel 12 ska medlemsstaterna säkerställa en ändamålsenlig organisering av marknadskontrollverksamheten med avseende på de produkter som erbjuds till försäljning på nätet till slutanvändare inom unionen.

   

  2.  Vid tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna tilldela resurser i enlighet med detta och se till att det finns ett lämpligt antal inspektörer som hanterar produkter som säljs på nätet (”onlineinspektörer”) inom deras nationella marknadskontrollmyndigheter och som har särskild kunskap och medvetenhet om onlinemiljön och undersökningar på nätet för att upptäcka produkter med bristande överensstämmelse som säljs på nätet.

   

  3.  Medlemsstaterna ska se till att deras nationella marknadskontrollmyndigheter utför sin verksamhet med avseende på de produkter som erbjuds till försäljning på nätet på följande sätt:

   

  a)  På ett proaktivt sätt, genom att kontrollera vissa produktkategorier eller vissa ekonomiska aktörer, på grundval av riskrelaterade kriterier och prioriteringar som fastställts i en nationell strategi, enligt vad som avses i artikel 13.

   

  b)  På ett reaktivt sätt, genom att övervaka uppgifter om möjlig bristande överensstämmelse för produkter som säljs på nätet, med beaktande av konsumentklagomål och uppgifter från andra myndigheter, ekonomiska aktörer och medier samt andra informationskällor.

  Ändringsförslag    93

  Förslag till förordning

  Artikel 12b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 12b

   

  Övervakning och utvärdering av marknadskontrollmyndigheterna

   

  1.  Medlemsstaterna ska regelbundet övervaka sina nationella marknadskontrollmyndigheter för att förvissa sig om att de oavbrutet uppfyller kraven i denna förordning.

   

  2.  Om en nationell marknadskontrollmyndighet inte uppfyller kraven i denna förordning, eller underlåter att uppfylla sina skyldigheter, ska den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder eller se till att lämpliga åtgärder vidtas.

   

  3.  De nationella marknadskontrollmyndigheterna ska omfattas av inbördes utvärdering med avseende på den marknadskontroll av produkter som de utför i enlighet med denna förordning, i syfte att bedöma om dessa marknadskontrollmyndigheter uppfyller kraven i denna förordning, bistå dem och ge dem vägledning i syfte att stärka deras verksamhet och säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning.

   

  4.  Den inbördes utvärderingen ska omfatta bedömningar av de förfaranden som marknadskontrollmyndigheterna har infört, särskilt förfarandena för kontroll av överensstämmelse avseende de produkter som omfattas av harmoniseringslagstiftningen, kommunikations- och samarbetsmekanismer med andra marknadskontrollmyndigheter och andra relevanta myndigheter, personalens kompetens, korrekta kontroller och inspektionsmetoder samt resultatens riktighet. Den inbördes utvärderingen ska också bedöma om marknadskontrollmyndigheterna i fråga har tillräckliga resurser för att korrekt kunna utföra sina uppgifter i enlighet med kraven i artikel 11.4.

   

  5.  Inbördes utvärdering av en marknadskontrollmyndighet ska utföras av två marknadskontrollmyndigheter från andra medlemsstater och av kommissionen, och den ska utföras minst en gång vart femte år.

   

  6.  Med vederbörlig hänsyn till överläggningarna i det nätverk som inrättats i enlighet med artikel 31 ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 62a med avseende på upprättandet av en plan för inbördes utvärdering som ska täcka en period på minst fem år, där det fastställs kriterier för sammansättningen av gruppen för inbördes utvärdering, de metoder som används för denna utvärdering, tidsplanen, frekvensen och övriga uppgifter som rör den inbördes utvärderingen.

   

  7.  Resultatet av den inbördes utvärderingen ska granskas av nätverket. Kommissionen ska göra en sammanfattning av resultatet och offentliggöra den.

   

  8.  Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen och nätverket om hur de hanterar de rekommendationer som ingår i utvärderingsresultatet.

  Ändringsförslag    94

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Varje medlemsstat ska åtminstone vart tredje år upprätta en nationell strategi för marknadskontroll. Strategin ska främja en konsekvent, övergripande och samlad strategi för marknadskontroll och genomdrivandet av harmoniseringslagstiftningen inom medlemsstatens territorium och ska omfatta samtliga sektorer och led i leverantörskedjan, inklusive import och digitala leveranskedjor.

  1.  Varje medlemsstat ska åtminstone vart tredje år upprätta en nationell strategi för marknadskontroll. Den nationella strategin ska beakta de prioriteringar som anges i arbetsprogrammet för det nätverk som inrättats i enlighet med artikel 31 och främja en konsekvent, övergripande och samlad strategi för marknadskontroll och genomdrivandet av harmoniseringslagstiftningen inom medlemsstatens territorium, inbegripet marknadskontroll av produkter som säljs på nätet, och ska omfatta samtliga sektorer och led i leverantörskedjan, inklusive import och digitala leveranskedjor.

  Ändringsförslag    95

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Den nationella strategin för marknadskontroll ska omfatta minst följande delar:

  2.  Den nationella strategin för marknadskontroll ska omfatta åtminstone följande delar:

  Ändringsförslag    96

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  En bedömning av förekomsten av produkter som inte överensstämmer med kraven, med särskilt beaktande av de riskbaserade kontroller som avses i artiklarna 12.2 och 26.3, och marknadstendenser som kan påverka andelen fall av bristande överensstämmelse i olika kategorier av produkter.

  (a)  En bedömning av förekomsten av produkter som inte överensstämmer med kraven, med särskilt beaktande av de riskbaserade kontroller som avses i artiklarna 12.2 och 26.3, produkter som varit föremål för ett beslut i nödfall på grundval av artikel 13 i direktiv 2001/95/EG samt marknadstendenser som kan påverka andelen fall av bristande överensstämmelse i olika kategorier av produkter, däribland i synnerhet hot och risker förknippade med sakernas internet och enheter som använder artificiell intelligens.

  Ändringsförslag    97

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 2 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  De områden som identifierats som en prioritering för kontrollverksamhet avseende produkter som erbjuds till försäljning på nätet, med beaktande av åtgärder för proaktiv och reaktiv marknadskontroll.

  Ändringsförslag    98

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  De genomdrivandeåtgärder som planeras i syfte att minska förekomsten av bristande överensstämmelse inom de områden som identifieras som prioriterade, inbegripet, i förekommande fall, de miniminivåer för kontroller som förutses för kategorier av produkter som har en hög grad av bristande överensstämmelse.

  (c)  De specifika genomdrivandeåtgärder som planeras i syfte att minska förekomsten av bristande överensstämmelse inom de områden som identifieras som prioriterade enligt leden b och ba, inbegripet, i förekommande fall, de miniminivåer för kontroller som förutses för kategorier av produkter som har en hög grad av bristande överensstämmelse.

  Ändringsförslag    99

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Medlemsstaterna ska meddela kommissionen sin nationella strategi för marknadskontroll genom det system som avses i artikel 34.

  3.  Medlemsstaterna ska meddela kommissionen och övriga medlemsstater sin nationella strategi för marknadskontroll genom det system som avses i artikel 34. Medlemsstaterna ska helt eller delvis offentliggöra informationen i sin nationella strategi för marknadskontroll, i enlighet med artikel 16 i denna förordning.

  Ändringsförslag    100

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska tilldela sina marknadskontrollmyndigheter de befogenheter för marknadskontroll, utredning och genomdrivande som behövs för att tillämpa denna förordning och för tillämpningen av den harmoniseringslagstiftning som anges i bilagan till den här förordningen.

  1.  Medlemsstaterna ska tilldela sina marknadskontrollmyndigheter de befogenheter för marknadskontroll, inbegripet marknadskontroll av förfalskade produkter och produkter som säljs på nätet, utredning och genomdrivande som behövs för att tillämpa denna förordning och för tillämpningen av den harmoniseringslagstiftning som anges i bilagan till denna förordning, och ska förse dem med de resurser som behövs i detta avseende.

  Ändringsförslag    101

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Marknadskontrollmyndigheterna ska utöva de befogenheter som anges i denna artikel i enlighet med proportionalitetsprincipen, i en utsträckning som stämmer överens med föremålet, syftet med åtgärderna och arten av bristande överensstämmelse och dess övergripande faktiska eller potentiella skada, effektivt och ändamålsenligt och i enlighet med unionsrätten och nationell rätt, inbegripet principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tillämpliga rättssäkerhetsgarantier samt unionens bestämmelser om uppgiftsskydd, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

  Ändringsförslag    102

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 1b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1b.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får medlemsstaterna besluta att inte överlåta alla befogenheter på varje behörig myndighet, under förutsättning att varje befogenhet kan utövas i praktiken i enlighet med punkt 2.

  Ändringsförslag    103

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  När befogenheter enligt punkt 1 tilldelas, inklusive en befogenhet som krävs enligt punkt 3, får medlemsstaterna föreskriva att befogenheten ska kunna utövas på något av följande sätt, allteftersom vad som är lämpligt:

  2.  Medlemsstaterna får föreskriva att befogenheten ska kunna utövas på något av följande sätt, allteftersom vad som är lämpligt:

  Ändringsförslag    104

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Med hjälp av andra myndigheter.

  (b)  Vid behov med hjälp av andra myndigheter, i överensstämmelse med den berörda medlemsstatens fördelning av befogenheter och institutionella och administrativa organisation.

  Ändringsförslag    105

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Genom hänvändelser till domstolar som är behöriga att fatta det nödvändiga beslutet att godkänna utövandet av den befogenheten.

  (c)  Genom ansökan till domstolar som är behöriga att fatta det nödvändiga beslutet att godkänna utövandet av den befogenheten, inbegripet, där så är lämpligt, genom överklagande, om ansökan om det nödvändiga beslutet avslås.

  Ändringsförslag    106

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  De befogenheter som tilldelas marknadskontrollmyndigheterna enligt punkt 1 ska åtminstone omfatta följande befogenheter:

  3.  De befogenheter som tilldelas marknadskontrollmyndigheterna enligt punkt 1 ska minst omfatta följande befogenheter:

  Ändringsförslag    107

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Befogenheten att utföra systemrevisioner av de ekonomiska aktörernas organisationer, inklusive revisioner av de förfaranden som de tillämpar för att säkerställa överensstämmelsen med denna förordning och den tillämpliga harmoniseringslagstiftningen.

  utgår

  Ändringsförslag    108

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Befogenheten att få tillgång till alla relevanta handlingar, data eller uppgifter med anknytning till ett fall av bristande överensstämmelse, i alla former och format och oberoende av lagringsmedium eller var de lagras.

  (c)  Befogenheten att få tillgång till relevanta handlingar, tekniska specifikationer, data eller uppgifter med anknytning till ett fall av bristande överensstämmelse – däribland tillgång till programvara och algoritmer som kontrollerar produkten, i den mån det är nödvändigt för att bedöma produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniseringslagstiftningen för produkter – i alla former och format och oberoende av lagringsmedium eller var de lagras.

  Ändringsförslag    109

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Befogenheten att kräva att varje myndighet, offentligt organ eller byrå i marknadskontrollmyndighetens medlemsstat, eller varje fysisk eller juridisk person, tillhandahåller alla uppgifter, data eller handlingar, i alla former och format och oberoende av lagringsmedium eller var de lagras, i syfte att göra det möjligt för marknadskontrollmyndigheten att undersöka huruvida bristande överensstämmelse har förekommit eller förekommer och att fastställa detaljer kring den bristande överensstämmelsen, i synnerhet uppgifter, data eller handlingar som krävs för att kartlägga och spåra finansiella flöden och dataflöden, utröna namn och kontaktuppgifter för de personer som är involverade i finansiella flöden och dataflöden och uppgifter om bankkonton och ägande av webbplatser.

  (d)  Befogenheten att kräva att varje myndighet, offentligt organ eller byrå i marknadskontrollmyndighetens medlemsstat, eller varje fysisk eller juridisk person, tillhandahåller relevanta uppgifter, data eller handlingar, i alla former och format och oberoende av lagringsmedium eller var de lagras, i syfte att göra det möjligt för marknadskontrollmyndigheten att undersöka huruvida bristande överensstämmelse har förekommit eller förekommer och att fastställa detaljer kring den bristande överensstämmelsen, i synnerhet uppgifter, data eller handlingar som krävs för att kartlägga och spåra finansiella flöden och dataflöden, utröna namn och kontaktuppgifter för de personer som är involverade i finansiella flöden och dataflöden och uppgifter om bankkonton och ägande av webbplatser, förutsatt att de uppgifter, de data eller de handlingar som berörs har ett samband med föremålet för undersökningen.

  Ändringsförslag    110

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – led e – led 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  Begära att varje representant för eller anställd hos den ekonomiska aktören lämnar förklaringar om sakförhållanden, uppgifter eller handlingar som har samband med föremålet för inspektionen och protokollföra deras svar.

  (3)  Begära att en representant för den ekonomiska aktören eller en insatt anställd hos den ekonomiska aktören lämnar förklaringar eller tillhandahåller fakta, uppgifter eller handlingar som har samband med föremålet för inspektionen och protokollföra deras svar.

  Ändringsförslag    111

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f)  Befogenheten att ta prover av produkter gratis i syfte att upptäcka bristande överensstämmelse och erhålla bevis.

  (f)  Befogenheten att ta prover av produkter gratis i syfte att upptäcka bristande överensstämmelse och erhålla bevis i den utsträckning detta står i proportion till produktens värde och hur allvarlig den bristande överensstämmelsen är.

  Ändringsförslag    112

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  Befogenheten att köpa produkter genom testinköp, inbegripet under täckmantel, i syfte att upptäcka bristande överensstämmelse och erhålla bevis.

  (g)  Befogenheten att köpa produkter, även sådana som säljs på nätet, genom testinköp, inbegripet under täckmantel, och att inspektera och bakåtkonstruera dem i syfte att upptäcka bristande överensstämmelse enligt denna förordning och erhålla bevis.

  Ändringsförslag    113

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – led h

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (h)  Befogenheten att vidta tillfälliga åtgärder när det inte finns några andra effektiva medel för att förhindra en allvarlig risk, i synnerhet tillfälliga åtgärder som kräver att värdtjänsteleverantörer avlägsnar, stänger av eller begränsar tillgången till innehåll eller upphäver eller begränsar tillgången till en webbplats, en tjänst eller ett konto eller begära att domänregister eller registratorer drar in ett fullt kvalificerat domännamn på is under en bestämd tid.

  (h)  Befogenheten att anta åtgärder, om det är vederbörligen motiverat och proportionellt och när det inte finns några andra effektiva medel för att förhindra en allvarlig risk, i synnerhet åtgärder som kräver att värdtjänsteleverantörer avlägsnar, stänger av eller fullständigt eller delvis begränsar tillgången till innehåll eller upphäver eller begränsar tillgången till en webbplats, en tjänst eller ett konto som kräver att domänregister eller registratorer drar in ett fullt kvalificerat domännamn under en bestämd tid.

  Ändringsförslag    114

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – led j

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (j)  Befogenheten att försöka erhålla ett åtagande från en ekonomisk aktör om att avsluta ett fall av bristande överensstämmelse.

  (j)  Befogenheten att försöka erhålla eller godta ett åtagande från en ekonomisk aktör som är ansvarig för en bristande överensstämmelse om att få den bristande överensstämmelsen att upphöra.

  Ändringsförslag    115

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – led l

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (l)  Befogenheten att införa sanktioner mot en ekonomisk aktör, inklusive fasta böter eller periodbaserade belopp, för bristande överensstämmelse eller underlåtenhet att följa ett beslut, ett föreläggande, en tillfällig åtgärd eller annan åtgärd som vidtas av marknadskontrollmyndigheten.

  (l)  Befogenheten att införa sanktioner mot en ekonomisk aktör, inklusive fasta böter eller periodbaserade belopp, för bristande överensstämmelse eller underlåtenhet att följa ett beslut, ett föreläggande eller en åtgärd som vidtas av marknadskontrollmyndigheten.

  Ändringsförslag    116

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  De befogenheter som anges i led h i denna punkt ska utövas genom ansökan till domstol i enlighet med punkt 2 c i denna artikel.

  Ändringsförslag    117

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Marknadskontrollmyndigheterna ska offentliggöra alla åtaganden som de tar emot från ekonomiska aktörer, uppgifter om eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits av ekonomiska aktörer inom deras territorium och uppgifter om tillfälliga åtgärder som vidtagits av den berörda marknadskontrollmyndigheten i enlighet med denna förordning.

  4.  Marknadskontrollmyndigheterna ska, när de bedömer det relevant för allmänheten, offentliggöra alla åtaganden som de tar emot från ekonomiska aktörer, uppgifter om eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits av ekonomiska aktörer inom deras territorium och uppgifter om åtgärder som vidtagits av den berörda marknadskontrollmyndigheten i enlighet med artikel 12.4 första stycket i denna förordning, varvid de ekonomiska aktörerna ska ges möjlighet att lämna synpunkter på information som rör dem själva innan den offentliggörs.

  Ändringsförslag    118

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Marknadskontrollmyndigheterna ska utöva sina befogenheter i enlighet med proportionalitetsprincipen.

  utgår

  Ändringsförslag    119

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Marknadskontrollsmyndigheterna ska utföra lämpliga kontroller i tillräcklig omfattning av produkters egenskaper genom dokumentkontroll och, om så är lämpligt, fysiska kontroller eller kontroller i laboratorium av ett representativt urval.

  Marknadskontrollsmyndigheterna ska utföra lämpliga kontroller av produkters egenskaper i tillräcklig omfattning och med lämplig regelbundenhet genom dokumentkontroll och, om så är lämpligt, tillräckliga fysiska kontroller eller kontroller i laboratorium av ett tillräckligt stort representativt urval.

  Ändringsförslag    120

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  När beslut fattas om vilka kontroller som ska utföras och i vilken omfattning ska marknadskontrollmyndigheterna särskilt beakta etablerade riskbedömningsprinciper samt klagomål.

  När beslut fattas om vilka kontroller som ska utföras på vilka typer av produkter och i vilken omfattning ska marknadskontrollmyndigheterna särskilt beakta etablerade riskbedömningsprinciper, klagomål och annan relevant information.

  Ändringsförslag    121

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 1 – stycke 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om de ekonomiska aktörerna uppvisar provningsrapporter eller intyg som intygar deras produkters överensstämmelse med harmoniseringslagstiftningen och som utfärdats av ett ackrediterat organ för bedömning av överensstämmelse ska marknadskontrollsmyndigheterna ta vederbörlig hänsyn till dessa rapporter och intyg.

  Om de ekonomiska aktörerna uppvisar provningsrapporter eller intyg som intygar deras produkters överensstämmelse med harmoniseringslagstiftningen och som utfärdats av ett organ för bedömning av överensstämmelse som ackrediterats i enlighet med förordning 765/2008, ska marknadskontrollsmyndigheterna ta vederbörlig hänsyn till dessa rapporter och intyg.

  Ändringsförslag    122

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Vid tillämpningen av punkt 1 ska marknadskontrollmyndigheterna i samband med utvärderingen av produkten ta hänsyn till i vilken utsträckning produkten uppfyller följande:

   

  a)  Alla krav som fastställs i eller står i överensstämmelse med harmoniseringslagstiftning som är tillämplig på produkten och avser den potentiella risk som är under övervägande.

   

  b)  Alla relevanta europeiska standarder eller andra tekniska specifikationer till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

   

  Om de krav som avses i leden a och b är uppfyllda ska det förutsättas att produkten på ett tillfredsställande sätt skyddar de allmänna intressen som dessa krav avser. Detta ska dock inte hindra marknadskontrollmyndigheterna från att vidta åtgärder i enlighet med denna förordning om det finns belägg för att produkten utgör en risk trots att den uppfyller kraven.

   

  Möjligheten att uppnå en högre skyddsnivå för de allmänna intressena i fråga eller tillgänglighet till andra produkter som ger en högre skyddsnivå ska inte i sig utgöra skäl för att anse att en produkt utgör en risk.

  Ändringsförslag    123

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 1b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1b.  För vissa produkter eller produktkategorier, där särskilda risker eller allvarliga överträdelser av den tillämpliga harmoniseringslagstiftningen återkommande har konstaterats, i syfte att säkerställa en hög skyddsnivå för hälsa och säkerhet eller andra allmänna intressen som skyddas av den lagstiftningen, ska kommissionen, med vederbörligt beaktande av övervägandena i det nätverk som inrättats i enlighet med artikel 31, anta delegerade akter i enlighet med artikel 62a med avseende på fastställande av enhetliga villkor för kontroller, kriterier för fastställande av hur ofta kontroller ska utföras samt hur många prover som ska kontrolleras avseende dessa produkter eller produktkategorier på unionsnivå.

  Ändringsförslag    124

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Om marknadskontrollmyndigheterna i en medlemsstat beslutar att dra tillbaka en produkt som tillverkats i en annan medlemsstat ska de underrätta den berörda ekonomiska aktören utan dröjsmål.

  3.  Om marknadskontrollmyndigheterna i en medlemsstat beslutar att dra tillbaka en produkt som tillverkats i en annan medlemsstat eller släppts ut på marknaden i en annan medlemsstat, ska de underrätta den berörda ekonomiska aktören utan dröjsmål.

  Ändringsförslag    125

  Förslag till förordning

  Artikel 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Marknadskontrollmyndigheterna ska iaktta principen om konfidentialitet när det är nödvändigt för att skydda yrkes- och affärshemligheter eller personuppgifter enligt nationell lagstiftning, dock i enlighet med kravet på att information ska offentliggöras i så stor utsträckning som möjligt för att skydda intressena för slutanvändare i unionen.

  Marknadskontrollmyndigheterna ska säkerställa strängast möjliga garantier för konfidentialitet och yrkes- och affärshemligheter och bevara personuppgifter enligt nationell lagstiftning, dock i enlighet med kravet på att information ska offentliggöras i så stor utsträckning som möjligt för att skydda intressena för slutanvändare i unionen.

  Ändringsförslag    126

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – punkt -1 (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  -1.  Marknadskontrollmyndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder, däribland se till att tillhandahållandet av produkten på marknaden förbjuds eller begränsas eller att en produkt dras tillbaka eller återkallas från marknaden, om – när produkten används i enlighet med sitt avsedda syfte eller under omständigheter som rimligen kan förutses och den är korrekt installerad och underhållen – något av följande villkor är uppfyllda:

   

  a)  Produkten äventyrar sannolikt slutanvändarnas hälsa eller säkerhet.

   

  b)  Produkten överensstämmer inte med tillämpliga krav enligt harmoniseringslagstiftningen.

   

  c)  Produkten är en förfalskning.

   

  Vid tillämpningen av denna punkt får marknadskontrollmyndigheterna begära att den ekonomiska aktören tillhandahåller information om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som en berörd produkt och är relevanta för överensstämmelsen med de tillämpliga kraven enligt harmoniseringslagstiftningen.

  Ändringsförslag    127

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – punkt -1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  -1a.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt -1 ska marknadskontrollmyndigheterna kräva att den berörda ekonomiska aktören åtgärdar en formell bristande överensstämmelse med de administrativa kraven i den tillämpliga harmoniseringslagstiftningen som inte leder till att de väsentliga kraven i denna lagstiftning överträds. Om denna formella bristande överensstämmelse kvarstår ska emellertid den berörda medlemsstaten vidta alla lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda tillhandahållandet av produkten på marknaden eller se till att den återkallas eller dras tillbaka från marknaden.

  Ändringsförslag    128

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Innan en åtgärd, ett beslut eller ett föreläggande som avses i punkt 1 fattas eller vidtas ska den berörda ekonomiska aktören ges tillfälle att yttra sig inom rimlig tid som inte får vara kortare än tio dagar, förutsatt att det inte är möjligt att ge aktören den möjligheten på grund av att åtgärden, beslutet eller föreläggandet är brådskande med tanke på hälso- eller säkerhetskrav eller andra skäl som rör de allmänna intressen som omfattas av den berörda harmoniseringslagstiftningen.

  Innan en åtgärd, ett beslut eller ett föreläggande som avses i punkt 1 fattas eller vidtas ska den berörda ekonomiska aktören ges tillfälle att yttra sig inom rimlig tid som inte får vara kortare än tio arbetsdagar, förutsatt att det inte är möjligt att ge aktören den möjligheten på grund av att åtgärden, beslutet eller föreläggandet är brådskande med tanke på hälso- eller säkerhetskrav eller andra skäl som rör de allmänna intressen som omfattas av den berörda harmoniseringslagstiftningen.

  Ändringsförslag    129

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Utan att det påverkar artikel 18.1 ska marknadskontrollmyndigheten, om produkterna dras tillbaka, återkallas, förbjuds eller begränsas, se till att kommissionen, de övriga medlemsstaterna och slutanvändarna informeras om detta, bland annat genom det system som avses i artikel 34.

  Ändringsförslag    130

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Marknadskontrollmyndigheterna ska vidta åtgärder för att återkalla eller dra tillbaka produkter som utgör en allvarlig risk eller för att förbjuda deras tillhandahållande på marknaden. De ska underrätta kommissionen om sådana åtgärder utan dröjsmål, i enlighet med artikel 19.

  1.  Marknadskontrollmyndigheterna ska omedelbart vidta åtgärder för att återkalla eller dra tillbaka produkter som utgör en allvarlig risk för människors hälsa och säkerhet eller andra allmänna intressen som skyddas av den relevanta harmoniseringslagstiftningen med avseende på dessa produkter, eller för att förbjuda deras tillhandahållande på marknaden. De ska underrätta kommissionen om sådana åtgärder utan dröjsmål, i enlighet med artikel 19.

  Ändringsförslag    131

  Förslag till förordning

  Artikel 19 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Om en produkt som utgör en allvarlig risk har tillhandahållits på marknaden ska marknadskontrollmyndigheterna informera kommissionen om eventuella frivilliga åtgärder som en ekonomisk aktör vidtagit och anmält.

  2.  Om en produkt som utgör en allvarlig risk har tillhandahållits på marknaden ska marknadskontrollmyndigheterna omedelbart informera kommissionen om eventuella frivilliga åtgärder som en ekonomisk aktör vidtagit och anmält.

  Ändringsförslag    132

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Kommissionen får utse unionsprovningsanläggningar för specifika produkter eller en specifik produktkategori eller produktgrupp, eller för specifika risker förknippade med en produktkategori eller produktgrupp som tillhandahålls på marknaden.

  1.  Kommissionen får, efter samråd med det nätverk som inrättas i enlighet med artikel 31, utse unionsprovningsanläggningar för specifika produkter eller en specifik produktkategori eller produktgrupp, eller för specifika risker förknippade med en produktkategori eller produktgrupp som tillhandahålls på marknaden, däribland för sådana för vilka medlemsstaterna saknar anläggningar för att utföra provning inom sitt territorium.

  Ändringsförslag    133

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Unionsprovningsanläggningarna ska ha som syfte att säkerställa tillräcklig laboratoriekapacitet, tillförlitlighet och enhetlighet i provningen för marknadskontroll inom unionen.

  Ändringsförslag    134

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Inrättandet av unionsprovningsanläggningar ska inte påverka marknadskontrollmyndigheternas frihet att välja provningsanläggningar för sin marknadskontroll.

  Ändringsförslag    135

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 4 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Unionsprovningsanläggningar ska, inom sitt behörighetsområde, åtminstone utföra följande uppgifter:

  4.  Unionsprovningsanläggningar ska, inom sitt behörighetsområde, utföra minst följande uppgifter:

  Ändringsförslag    136

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 4 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Prova produkter i samband med marknadskontroller och utredningar.

  (a)  Prova specifika produkter eller en specifik produktkategori eller produktgrupp, eller specifika risker förknippade med en produktkategori eller produktgrupp, i samband med marknadskontroller och utredningar på begäran av kommissionen, det nätverk som inrättas i enlighet med artikel 31 eller marknadskontrollmyndigheterna.

  Ändringsförslag    137

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 4 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Bidra till att lösa tvister mellan medlemsstaternas marknadskontrollmyndigheter, ekonomiska aktörer och organ för bedömning av överensstämmelse.

  utgår

  Ändringsförslag    138

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  Marknadskontrollsmyndigheterna ska, i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 765/2008, godta de provningsrapporter som utfärdas av unionsprovningsanläggningarna.

  Ändringsförslag    139

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Kommissionen ska anta genomförandeakter som specificerar förfarandena för utseende av unionsprovningsanläggningar. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 63.

  5.  Kommissionen ska anta genomförandeakter som specificerar förfarandena för att utse, driva och finansiera unionsprovningsanläggningar och inrätta ett lämpligt överklagandeförfarande med avseende på deras uppgifter enligt punkt 4. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 63.

  Ändringsförslag    140

  Förslag till förordning

  Artikel 21 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Marknadskontrollmyndigheterna får ta ut administrativa avgifter av ekonomiska aktörer i samband med fall av bristande överensstämmelse från den ekonomiska aktörens sida, så att myndigheterna kan täcka kostnaderna för sin verksamhet i förhållande till dessa fall av bristande överensstämmelse. Dessa kostnader får inkludera kostnader för att utföra provning inom ramen för en riskbedömning, kostnader för att vidta åtgärder i enlighet med artikel 30.1 och 30.2 och kostnaderna för verksamhet avseende produkter som befunnits inte överensstämma med kraven och undergår korrigerande åtgärder innan de övergår till fri omsättning.

  2.  Marknadskontrollmyndigheterna får ta ut administrativa avgifter av ekonomiska aktörer i samband med fall av bristande överensstämmelse från den ekonomiska aktörens sida, så att myndigheterna kan täcka samtliga kostnader för sin verksamhet i förhållande till dessa fall av bristande överensstämmelse. Om marknadskontrollmyndigheterna anser att detta är oproportionerligt kan de besluta att den ekonomiska aktören endast delvis ska stå för kostnaderna. Dessa kostnader ska stå i proportion till den bristande överensstämmelsen och får inkludera kostnaderna för att utföra provning inom ramen för en riskbedömning, kostnaderna för att vidta åtgärder i enlighet med artikel 30.1 och 30.2 och kostnaderna för deras verksamhet avseende produkter som befunnits inte överensstämma med kraven och som är föremål för korrigerande åtgärder innan de övergår till fri omsättning.

  Ändringsförslag    141

  Förslag till förordning

  Artikel 21 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Medlemsstaterna ska se till att de administrativa avgifter som avses i punkt 2, vilka tas ut av marknadskontrollmyndigheterna, används för att finansiera ytterligare marknadskontroller från dessa myndigheters sida.

  Ändringsförslag    142

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt -1 (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  -1.  Det ska finnas ett effektivt samarbete och utbyte av information mellan marknadskontrollmyndigheterna inom medlemsstaterna och unionen samt mellan marknadskontrollmyndigheterna och kommissionen.

  Ändringsförslag    143

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  På begäran av den begärande myndigheten ska den tillfrågade myndigheten tillhandahålla all information som den tillfrågade myndigheten anser vara relevant för att fastställa huruvida en produkt inte överensstämmer med kraven och säkerställa att den bristande överensstämmelsen kan fås att upphöra.

  1.  På en vederbörligen motiverad begäran av den begärande myndigheten ska den tillfrågade myndigheten utan dröjsmål, dock senast inom 30 dagar, tillhandahålla den begärande myndigheten all information som den tillfrågade myndigheten anser vara relevant för att fastställa huruvida en produkt inte överensstämmer med kraven och säkerställa att den bristande överensstämmelsen kan fås att upphöra.

  Ändringsförslag    144

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Den tillfrågade myndigheten ska genomföra lämpliga utredningar eller vidta andra åtgärder som är lämpliga för att inhämta den begärda informationen. Om det är nödvändigt ska dessa utredningar genomföras med hjälp av andra marknadskontrollmyndigheter.

  2.  Den tillfrågade myndigheten ska genomföra lämpliga utredningar eller vidta andra åtgärder som är lämpliga för att inhämta den begärda informationen. Om det är nödvändigt ska dessa utredningar genomföras med hjälp av andra marknadskontrollmyndigheter. Den tillfrågade myndigheten ska hålla den begärande myndigheten informerad om de åtgärder som vidtas med avseende på dess begäran.

  Ändringsförslag    145

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  När den tillfrågade myndigheten tillhandahåller den begärande myndigheten informationen i enlighet med punkt 1 ska den iaktta principen om konfidentialitet i syfte att skydda yrkes- och affärshemligheter eller bevara personuppgifter i enlighet med nationell lagstiftning.

  Ändringsförslag    146

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Den tillfrågade myndigheten ska besvara en begäran enligt punkt 1 genom det förfarande och inom den tidsfrist som anges av kommissionen enligt punkt 5.

  utgår

  Ändringsförslag    147

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer tidsfrister, standardformulär och närmare detaljer för det förfarande som ska användas vid att framställa och besvara en begäran om information enligt punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 63.

  utgår

  Ändringsförslag    148

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  På begäran av en begärande myndighet ska den tillfrågade myndigheten utan dröjsmål vidta alla nödvändiga genomdrivandeåtgärder med användning av de befogenheter som den tilldelats genom denna förordning för att få ett fall av bristande överensstämmelse att upphöra.

  1.  Om det krävs åtgärder inom en annan medlemsstats jurisdiktion för att få ett fall av bristande överensstämmelse avseende produkten att upphöra, kan en begärande myndighet göra en vederbörligen motiverad begäran om genomdrivandeåtgärder hos en tillfrågad myndighet i den medlemsstaten. I detta fall ska den tillfrågade myndigheten utan dröjsmål vidta alla nödvändiga genomdrivandeåtgärder med användning av de befogenheter som den tilldelats genom denna förordning för att få ett fall av bristande överensstämmelse att upphöra genom att utöva de befogenheter som fastställs i artikel 14 och eventuella ytterligare befogenheter som den tilldelas enligt nationell lagstiftning, däribland utdömande av påföljder.

  Ändringsförslag    149

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den tillfrågade myndigheten ska regelbundet och utan onödigt dröjsmål informera och samråda med den begärande myndigheten om de åtgärder som avses i punkt 2 som har vidtagits eller som avses att vidtas.

  Den tillfrågade myndigheten ska informera den begärande myndigheten om de åtgärder enligt punkt 2 som har vidtagits eller som avses att vidtas. Den tillfrågade myndigheten får samråda med den begärande myndigheten om dessa åtgärder om den anser det nödvändigt.

  Ändringsförslag    150

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den tillfrågade myndigheten ska utan dröjsmål underrätta den begärande myndigheten, marknadskontrollmyndigheterna i andra medlemsstater och kommissionen om de åtgärder som den vidtagit och åtgärdernas effekt på den bristande överensstämmelsen i fråga. Underrättelsen ska göras med hjälp av det system som avses i artikel 34 och ska åtminstone innehålla följande information:

  Den tillfrågade myndigheten ska underrätta den begärande myndigheten, marknadskontrollmyndigheterna i andra medlemsstater och kommissionen om de åtgärder som den vidtagit och åtgärdernas effekt på den bristande överensstämmelsen i fråga. Underrättelsen ska göras med hjälp av det system som avses i artikel 34.

  Ändringsförslag    151

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Om tillfälliga åtgärder har införts.

  utgår

  Ändringsförslag    152

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Om den bristande överensstämmelsen har upphört.

  utgår

  Ändringsförslag    153

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Om sanktioner har införts och i så fall vilka.

  utgår

  Ändringsförslag    154

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Om andra åtgärder som vidtagits av den tillfrågade myndigheten eller den ekonomiska aktören har genomförts.

  utgår

  Ändringsförslag    155

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Den tillfrågade myndigheten ska besvara en begäran enligt punkt 1 genom det förfarande och inom den tidsfrist som anges av kommissionen enligt punkt 5.

  utgår

  Ändringsförslag    156

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer tidsfrister, standardformulär och närmare detaljer för de förfaranden som ska användas vid att framställa och besvara en begäran om genomdrivandeåtgärder enligt punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 63.

  utgår

  Ändringsförslag    157

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Den begärande myndigheten ska, när det gäller en begäran om ömsesidig hjälp enligt artikel 22 eller 23, lämna tillräcklig information så att den tillfrågade myndigheten kan tillmötesgå begäran, inbegripet eventuella nödvändiga bevis som endast kan erhållas i den begärande myndighetens medlemsstat.

  1.  Den begärande myndigheten ska, när det gäller en begäran om ömsesidig hjälp enligt artikel 22 eller 23, tillhandahålla all tillgänglig information, så att den tillfrågade myndigheten kan tillmötesgå begäran, inbegripet eventuella nödvändiga bevis som endast kan erhållas i den begärande myndighetens medlemsstat.

  Ändringsförslag    158

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  En begäran om ömsesidig hjälp enligt artikel 22 eller 23 ska av den begärande myndigheten skickas till den centrala kontaktpunkten i den tillfrågade myndighetens medlemsstat, samt för kännedom till den centrala kontaktpunkten i den begärande myndighetens medlemsstat. Den centrala kontaktpunkten i den tillfrågade myndighetens medlemsstat ska vidarebefordra begäran till den berörda behöriga myndigheten utan onödigt dröjsmål.

  2.  En begäran om ömsesidig hjälp enligt artikel 22 eller 23 ska av den begärande myndigheten skickas till den tillfrågade myndigheten samt för kännedom till de centrala kontaktpunkterna i den begärande och den tillfrågade myndighetens respektive medlemsstater.

  Ändringsförslag    159

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Produkter som inte anses överensstämma med kraven på grundval av ett beslut som fattas av en marknadskontrollmyndighet i en medlemsstat ska förmodas inte överensstämma med kraven i en annan medlemsstat av marknadskontrollmyndigheterna där, såvida inte de ekonomiska aktörerna kan bevisa motsatsen.

  3.  Utan att det påverkar något unionsförfarande för skyddsåtgärder i enlighet med den tillämpliga harmoniseringslagstiftningen ska produkter som inte anses överensstämma med kraven på grundval av ett beslut som fattas av en marknadskontrollmyndighet i en medlemsstat förmodas inte överensstämma med kraven i en annan medlemsstat av marknadskontrollmyndigheterna där, såvida inte en berörd marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat har tydliga bevis för motsatsen vilka inhämtats från dess egen utredning eller tillhandahållits av en ekonomisk aktör. Det nätverk som inrättas i enlighet med artikel 31 ska utan dröjsmål diskutera skiljaktiga tolkningar i de olika medlemsstaterna med avseende på samma produkt.

  Ändringsförslag    160

  Förslag till förordning

  Artikel 26 – punkt 5 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om tullmyndigheterna på införselorten, när det gäller produkter som omfattas av harmoniseringslagstiftningen som antingen är i tillfällig lagring eller hänförts till ett annat tullförfarande än övergång till fri omsättning, har skäl att tro att dessa produkter utgör en risk, ska dessa myndigheter vidarebefordra all relevant information till det behöriga tullkontoret i bestämmelsemedlemsstaten.

  Om tullmyndigheterna på införselorten, när det gäller produkter som omfattas av harmoniseringslagstiftningen och som antingen är i tillfällig lagring eller hänförts till ett annat tullförfarande än övergång till fri omsättning, har skäl att tro att dessa produkter inte överensstämmer med tillämplig unionslagstiftning eller att de utgör en risk, ska de vidarebefordra all relevant information till det behöriga tullkontoret i bestämmelsemedlemsstaten.

  Ändringsförslag    161

  Förslag till förordning

  Artikel 26 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  Om tullmyndigheterna i en medlemsstat har skäl att tro att produkter som potentiellt inte överensstämmer med kraven kan komma in på unionsmarknaden i en annan medlemsstat ska de utan dröjsmål överföra all relevant information till de behöriga tullkontoren i övriga medlemsstater.

  Ändringsförslag    162

  Förslag till förordning

  Artikel 26 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Senast den 31 mars varje år ska medlemsstaterna till kommissionen överlämna statistiska uppgifter om de kontroller som utförts av de myndigheter som utsetts enligt punkt 1 avseende produkter som omfattas av harmoniseringslagstiftningen under det föregående kalenderåret, inbegripet uppgifter om

  Senast den 31 mars varje år ska medlemsstaterna till kommissionen överlämna utförliga statistiska uppgifter om de kontroller som utförts av de myndigheter som utsetts enligt punkt 1 avseende produkter som omfattas av harmoniseringslagstiftningen under det föregående kalenderåret, inbegripet uppgifter om

  Ändringsförslag    163

  Förslag till förordning

  Artikel 26 – punkt 7 – stycke 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  antalet insatser på fältet för kontroll av dessa produkter, inklusive produktsäkerhet och produktöverensstämmelse,

  (a)  antalet och typerna av insatser på fältet för kontroll av dessa produkter, inklusive produktsäkerhet och produktöverensstämmelse,

  Ändringsförslag    164

  Förslag till förordning

  Artikel 26 – punkt 7 – stycke 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  egenskaperna hos eventuella produkter som visat sig inte överensstämma med kraven.

  (d)  typerna av och egenskaperna hos alla produkter som befunnits inte överensstämma med kraven.

  Ändringsförslag    165

  Förslag till förordning

  Artikel 26 – punkt 7 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Kommissionen ska senast den 30 juni varje år utarbeta en rapport som ska innehålla den information som medlemsstaterna lämnat in för det föregående kalenderåret. Denna rapport ska offentliggöras i det system som avses i artikel 34.

  Kommissionen ska senast den 30 juni varje år utarbeta en rapport som ska innehålla den information som medlemsstaterna lämnat in för det föregående kalenderåret, inbegripet en analys av medlemsstaternas tullinsatser och pågående verkställighetsförfaranden. Denna rapport ska offentliggöras i det system som avses i artikel 34.

  Ändringsförslag    166

  Förslag till förordning

  Artikel 26 – punkt 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  8.  Om kommissionen får kännedom om en allvarlig risk i en medlemsstat från produkter som omfattas av harmoniseringslagstiftningen som importeras från ett tredjeland ska den rekommendera den berörda medlemsstaten att vidta lämpliga marknadskontrollåtgärder.

  8.  Om kommissionen får kännedom om en allvarlig risk i en medlemsstat från produkter som omfattas av harmoniseringslagstiftningen och som importeras från ett tredjeland, ska den begära att den berörda medlemsstaten vidtar lämpliga marknadskontrollåtgärder.

  Ändringsförslag    167

  Förslag till förordning

  Artikel 26 – punkt 8a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  8a.  I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av harmoniseringslagstiftningen, stärka kontrollerna av produkter som förs in på unionsmarknaden samt säkerställa en ändamålsenlig och enhetlig nivå på sådana kontroller ska kommissionen, med vederbörligt beaktande av övervägandena i det nätverk som inrättas i enlighet med artikel 31, anta delegerade akter i enlighet med artikel 62a med avseende på fastställandet av gemensamma mål, riktmärken och tekniker för kontroller på grundval av en gemensam riskanalys på unionsnivå.

  Ändringsförslag    168

  Förslag till förordning

  Artikel 27 – punkt 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  namnet på och kontaktuppgifterna till en person som ansvarar för information om överensstämmelse avseende produkten inte är angivna eller identifierbara i enlighet med artikel 4.5, eller

  (d)  namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och kontaktuppgifter, inklusive postadress, och kontaktuppgifterna till en referensperson avseende produkten inte är angivna eller identifierbara i enlighet med artikel 4.5, eller

  Ändringsförslag    169

  Förslag till förordning

  Artikel 27 – punkt 1 – led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  Produkten är en förfalskning och omfattas av förfarandena enligt förordning (EU) nr 608/2013.

  Ändringsförslag    170

  Förslag till förordning

  Artikel 27 – punkt 1 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  det av andra skäl finns anledning att tro att produkten inte kommer att överensstämma med kraven i den harmoniseringslagstiftning som är tillämplig på produkten när den släpps ut på marknaden eller att den kommer att utgöra en allvarlig risk.

  (e)  av andra skäl, när det finns rimliga skäl att tro att produkten inte överensstämmer med kraven i den harmoniseringslagstiftning som är tillämplig på produkten när den släpps ut på marknaden eller att den utgör en risk.

  Ändringsförslag    171

  Förslag till förordning

  Artikel 27 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Om marknadskontrollmyndigheterna har skäl att tro att en produkt inte kommer att överensstämma med den harmoniseringslagstiftning som är tillämplig på produkten eller kommer att utgöra en allvarlig risk, ska de kräva att de myndigheter som utsetts enligt artikel 26.1 tillfälligt avbryter förfarandet för produktens övergång till fri omsättning.

  3.  Om marknadskontrollmyndigheterna har rimliga skäl att tro att en produkt inte kommer att överensstämma med den harmoniseringslagstiftning som är tillämplig på produkten eller kommer att utgöra en allvarlig risk, ska de kräva att de myndigheter som utsetts enligt artikel 26.1 tillfälligt avbryter förfarandet för produktens övergång till fri omsättning.

  Ändringsförslag    172

  Förslag till förordning

  Artikel 29 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Marknadskontrollmyndigheterna och tullmyndigheterna ska utbyta information om statusen för godkända ekonomiska aktörer och deras tidigare efterlevnad av bestämmelserna som rör produktsäkerhet.

  3.  Marknadskontrollmyndigheterna och tullmyndigheterna ska utbyta information om statusen för godkända ekonomiska aktörer och deras tidigare efterlevnad i fråga om överensstämmelse med harmoniseringslagstiftningen och produktsäkerhet. Den information som utbyts ska också, där så är lämpligt, överlämnas till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

  Ändringsförslag    173

  Förslag till förordning

  Artikel 29 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Om bristande överensstämmelse upptäcks i samband med de kontroller som beskrivs i punkt 2 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna tillfälligt avbryta den förmånliga behandling som avses i punkt 1 och punkt 2 första stycket och ska lämna uppgifter om den bristande överensstämmelsen i det system som avses i artikel 34.

  4.  Om bristande överensstämmelse upptäcks i samband med de kontroller som beskrivs i punkt 2 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna tillfälligt avbryta den förmånliga behandling som avses i punkt 1 och punkt 2 första stycket. De ska informera de berörda tullmyndigheterna om den fastställda bristande överensstämmelsen och föra in uppgifter om den bristande överensstämmelsen i det system som avses i artikel 34.

  Ändringsförslag    174

  Förslag till förordning

  Artikel 31 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Nätverkets syfte är att fungera som en plattform för ett strukturerat samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter och kommissionen och att göra marknadskontrollrutinerna enhetliga inom unionen, så att marknadskontrollen blir effektivare.

  Ändringsförslag    175

  Förslag till förordning

  Artikel 32 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Nätverket ska bestå av en styrelse, administrativa samordningsgrupper och ett sekretariat.

  1.  Nätverket ska bestå av en företrädare från var och en av de centrala kontaktpunkter som avses i artikel 11, två företrädare från kommissionen och suppleanter för dessa samt administrativa samordningsgrupper och ett sekretariat.

  Ändringsförslag    176

  Förslag till förordning

  Artikel 32 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Styrelsen ska bestå av en företrädare från var och en av de centrala kontaktpunkter som avses i artikel 11 och två företrädare för kommissionen samt suppleanter för dessa.

  utgår

  Motivering

  Unionsnätverket för produktöverensstämmelse har strukturerats om i syfte att säkerställa ett mer dynamiskt samspel mellan nätverkets olika aktörer. För att stärka samarbetet mellan marknadskontrollmyndigheterna och kommissionen har nya gemensamma uppgifter och befogenheter angetts för nätverket och kommissionen.

  Ändringsförslag    177

  Förslag till förordning

  Artikel 32 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Kommissionen ska fastställa separata eller gemensamma administrativa samordningsgrupper för alla instrument för den harmoniseringslagstiftning som förtecknas i bilagan till den här förordningen. Varje administrativ samordningsgrupp ska bestå av företrädare för de behöriga nationella marknadskontrollmyndigheterna och, om så är lämpligt, företrädare för de centrala kontaktpunkterna, och företrädare för berörda näringslivsorganisationer och konsumentorganisationer.

  3.  Kommissionen ska fastställa separata eller gemensamma administrativa samordningsgrupper för alla instrument för den harmoniseringslagstiftning som förtecknas i bilagan till denna förordning. Varje administrativ samordningsgrupp ska bestå av företrädare för de behöriga nationella marknadskontrollmyndigheterna och, om så är lämpligt, företrädare för de centrala kontaktpunkterna, och företrädare för berörda näringslivsorganisationer och konsumentorganisationer. Kommissionen ska organisera och närvara som observatör vid de administrativa samordningsgruppernas möten.

  Ändringsförslag    178

  Förslag till förordning

  Artikel 32 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Vid nätverkets möten ska de administrativa samordningsgrupperna vara företrädda på grundval av den särskilda kunskap och erfarenhet som krävs i förhållande till det ämne som behandlas.

  Ändringsförslag    179

  Förslag till förordning

  Artikel 32 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Sekretariatet ska bestå av personal från kommissionen.

  4.  Sekretariatet ska bestå av personal från kommissionen. Det ska organisera nätverkets möten och förse det med tekniskt och logistiskt stöd.

  Ändringsförslag    180

  Förslag till förordning

  Artikel 32 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Kommissionen får närvara vid de administrativa samordningsgruppernas möten.

  utgår

  Ändringsförslag    181

  Förslag till förordning

  Artikel 32 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  Nätverket ska sammanträda regelbundet och, vid behov, på motiverad begäran av kommissionen eller en medlemsstat.

  Ändringsförslag    182

  Förslag till förordning

  Artikel 32 – punkt 5b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5b.  Nätverket får inrätta ständiga eller tillfälliga arbetsgrupper som arbetar med specifika frågor och uppgifter.

  Ändringsförslag    183

  Förslag till förordning

  Artikel 32 – punkt 5c (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5c.  Nätverket ska göra sitt yttersta för att fatta beslut i samförstånd. Om samförstånd inte kan uppnås ska nätverket anta sin ståndpunkt med en enkel majoritet av sina ledamöter.

  Ändringsförslag    184

  Förslag till förordning

  Artikel 32 – punkt 5d (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5d.  Nätverket får bjuda in experter och andra tredje parter, däribland organisationer som företräder intressen för näringslivet, små och medelstora företag, konsumenter, laboratorier och organ för bedömning av överensstämmelse på unionsnivå, att närvara som observatörer vid möten eller att lämna in skriftliga bidrag.

  Ändringsförslag    185

  Förslag till förordning

  Artikel 32 – punkt 5e (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5e.  Nätverkets sammanträden och de administrativa samordningsgruppernas möten ska hållas på ett transparent sätt.

  Ändringsförslag    186

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt -1 (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  -1.  Nätverket ska ha följande uppgifter:

   

  a)  Anta sitt tvååriga arbetsprogram, som bland annat fastställer prioriteringarna för gemensamma marknadskontrollåtgärder, inklusive de gemensamma åtgärder som avser marknadskontroll på nätet, samt prioriterade områden eller produktkategorier.

   

  b)  Anta sin egen arbetsordning och arbetsordningar för de administrativa samordningsgruppernas funktionssätt.

   

  c)  Regelbundet se över och diskutera allmänna metoder för riskbedömning i syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av dem.

   

  d)  Utarbeta sektorsspecifika riktlinjer för kontroll av egenskaperna hos de produkter som omfattas av denna förordning.

   

  e)  Diskutera de enhetliga villkoren för kontroller, kriterier för fastställande av hur ofta kontroller ska utföras eller hur många prover som ska kontrolleras avseende vissa produkter enligt vad som avses i artikel 15.1, i enlighet med de prioriteringar som fastställs i punkt -1a, liksom de gemensamma målen, riktmärkena och teknikerna för kontrollerna med avseende på kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden i enlighet med artikel 26.8a.

   

  f)  Underlätta utbyte av information om produkter som inte överensstämmer med kraven, senaste forskningsrön och ny teknik, framväxande risker och andra aspekter av vikt för kontrollverksamheten samt om genomförandet av strategier och verksamhet avseende marknadskontroll.

   

  g)  Säkerställa samordningen och övervakningen av de administrativa samordningsgrupperna och deras verksamhet.

   

  h)  På en medlemsstats begäran bistå vid upprättandet och genomförandet av de samförståndsavtal som avses i artikel 8.

   

  i)  Underlätta ett ändamålsenligt fungerande system för inbördes utvärderingar mellan marknadskontrollmyndigheterna och kommissionen, enligt vad som avses i artikel 12b, samt undersöka och övervaka resultaten från dessa utvärderingar.

   

  j)  Analysera tvister mellan marknadskontrollmyndigheter om tillämpningen av denna förordning, granska andra frågor i detta sammanhang och anta riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i syfte att främja en enhetlig tillämpning av denna förordning, bland annat genom att ta fram gemensamma metoder för att definiera och fastställa påföljder.

   

  k)  Diskutera hur man ska säkerställa tillräcklig finansiering och kostnadsåtervinning med avseende på marknadskontroll i unionen och föreslå finansiering av den verksamhet som föreskrivs i artikel 36.

   

  l)  Främja och underlätta samarbete med andra relevanta nätverk och grupper, framför allt EU:s observationscentrum och forum för blockkedjetekniken, i syfte att utforska möjligheterna att använda nya tekniker, särskilt blockkedjetekniken, för marknadskontroll och produkters spårbarhet.

   

  m)  Ge råd till och bistå kommissionen i frågor som rör vidareutvecklingen av Rapex och ICSMS.

  Ändringsförslag    187

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Anta nätverkets arbetsprogram på grundval av ett förslag från sekretariatet och övervaka dess genomförande.

  (a)  Övervaka genomförandet av nätverkets arbetsprogram och underrätta nätverket om utfallet av denna övervakning.

  Ändringsförslag    188

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 1 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f)  Organisera samarbetet och ett effektivt utbyte av information och bästa praxis mellan marknadskontrollmyndigheterna.

  (f)  Organisera samarbetet och ett effektivt utbyte av information och bästa praxis mellan marknadskontrollmyndigheterna och med tullmyndigheterna.

  Ändringsförslag    189

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 1 – led fa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fa)  Underlätta anordnandet av gemensamma marknadskontroller och gemensamma provningsprojekt, inbegripet gemensamma projekt avseende produkter som säljs på nätet.

  Ändringsförslag    190

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 1 – led fb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fb)  Underlätta anordnandet av gemensamma utbildningsprogram och personalutbyten mellan marknadskontrollmyndigheter och, där så är lämpligt, med marknadskontrollmyndigheter i tredjeländer eller med internationella organisationer.

  Ändringsförslag    191

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 1 – led j

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (j)  Organisera inbördes granskningar och gemensamma utbildningsprogram och underlätta personalutbyte mellan marknadskontrollmyndigheterna och där så är lämpligt med marknadskontrollmyndigheter i tredjeländer eller med internationella organisationer.

  utgår

  Ändringsförslag    192

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 1 – led m

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (m)  På eget initiativ eller på begäran av styrelsen undersöka frågor om tillämpningen av denna förordning och utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i syfte att främja en enhetlig tillämpning av denna förordning, också genom att fastställa standarder för minimisanktioner.

  utgår

  Ändringsförslag    193

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 1 – led ma (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ma)  Underlätta samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter, tullmyndigheter och, där så är lämpligt, med marknadskontrollmyndigheter i tredjeländer eller med internationella organisationer om utredningar med koppling till överensstämmelsen för produkter som erbjuds till försäljning på nätet till slutanvändare inom unionen.

  Ändringsförslag    194

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Styrelsen ska ha följande uppgifter:

  utgår

  (a)  Fastställa prioriteringarna för gemensamma marknadskontrollåtgärder.

   

  (b)  Säkerställa samordningen och övervakningen av de administrativa samordningsgrupperna och deras verksamhet.

   

  (c)  Bistå vid upprättandet och genomförandet av sådana samförståndsavtal som avses i artikel 8.

   

  (d)  Anta arbetsordningar för sig själv och för de administrativa samordningsgrupperna.

   

  Ändringsförslag    195

  Förslag till förordning

  Artikel 34 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Kommissionen ska utveckla och underhålla ett informations- och kommunikationssystem för insamling och lagring av information i en strukturerad form, om frågor som rör genomdrivandet av harmoniseringslagstiftningen. Kommissionen, de centrala kontaktpunkterna och de myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 26.1 ska ha tillgång till detta system.

  1.  Kommissionen ska utveckla och underhålla ett informations- och kommunikationssystem för insamling, behandling och lagring av information i en strukturerad form om frågor som rör genomdrivandet av harmoniseringslagstiftningen, så att dessa uppgifter kan delas med medlemsstaterna och kommissionen får möjlighet att övervaka marknadskontrollerna.

   

  Detta system ska ha ett offentligt gränssnitt med central information på alla EU-språk och informera slutanvändare om marknadskontroller och resultaten av dessa.

   

  Kommissionen, de centrala kontaktpunkterna, marknadskontrollmyndigheterna och de myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 26.1 ska ha tillgång till detta system.

  Ändringsförslag    196

  Förslag till förordning

  Artikel 34 – punkt 2 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  Den nationella strategi för marknadskontroll som utarbetats av respektive medlemsstat i enlighet med artikel 13.

  Ändringsförslag    197

  Förslag till förordning

  Artikel 34 – punkt 3 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Alla partnerskap som ingåtts av dem i enlighet med artikel 7.

  utgår

  Ändringsförslag    198

  Förslag till förordning

  Artikel 34 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  Informationssystemet ska möjliggöra filöverföring mellan marknadskontrollmyndigheter och ska vara det föredragna instrumentet för de begäranden om information som avses i artikel 22.

  Ändringsförslag    199

  Förslag till förordning

  Artikel 35 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Kommissionen får utbyta konfidentiell information med anknytning till marknadskontroll med tillsynsmyndigheter i tredjeländer eller internationella organisationer om den har ingått avtal om sekretess som bygger på ömsesidighet med dessa myndigheter eller organisationer.

  1.  I syfte att förbättra marknadskontrollens effektivitet i unionen får kommissionen utbyta konfidentiell information med anknytning till marknadskontroll med tillsynsmyndigheter i tredjeländer eller internationella organisationer om den har ingått avtal om sekretess som bygger på ömsesidighet med dessa myndigheter eller organisationer.

  Ändringsförslag    200

  Förslag till förordning

  Artikel 35 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Kommissionen ska se till att allt informationsutbyte enligt punkt 1 är förenligt med tillämplig unionslagstiftning.

  Ändringsförslag    201

  Förslag till förordning

  Artikel 35 – punkt 5 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Godkännandet får endast beviljas ett tredjeland enligt punkt 3 efter det att en revision inom unionen visar att följande villkor är uppfyllda:

  5.  Godkännandet får beviljas ett tredjeland enligt punkt 3 endast efter det att revisioner inom det berörda tredjelandet och unionen visar att följande villkor är uppfyllda:

  Ändringsförslag    202

  Förslag till förordning

  Artikel 35 – punkt 5 – led -a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-a)  Tredjelandet har ett effektivt system för att kontrollera att de produkter som exporteras till unionen överensstämmer med kraven.

  Ändringsförslag    203

  Förslag till förordning

  Artikel 35 – punkt 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  9.  Kommissionen ska återkalla ett godkännande som beviljats enligt punkt 3 om det visar sig att de produkter som förs in på unionsmarknaden inte överensstämmer med harmoniseringslagstiftningen i ett betydande antal fall.

  9.  Kommissionen ska regelbundet övervaka att godkännandet fungerar korrekt och ska återkalla ett godkännande som beviljats enligt punkt 3 om det visar sig att de produkter som förs in på unionsmarknaden inte överensstämmer med harmoniseringslagstiftningen i ett betydande antal fall. Kommissionen ska omedelbart informera medlemsstaterna och det berörda tredjelandet.

  Ändringsförslag    204

  Förslag till förordning

  Artikel 38 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Tillämpligheten av förordning (EG) nr 765/2008 och ändringar av harmoniseringslagstiftning

  Ändringar av förordning (EG) nr 765/2008

  Ändringsförslag    205

  Förslag till förordning

  Artikel 38 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artiklarna 15–29 i förordning (EG) nr 765/2008 ska inte tillämpas på den harmoniseringslagstiftning som anges i bilagan.

  Artiklarna 15–29 i förordning (EG) nr 765/2008 ska utgå.

  Ändringsförslag    206

  Förslag till förordning

  Artikel 61 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Den finansiella situationen för små och medelstora företag.

  utgår

  Ändringsförslag    207

  Förslag till förordning

  Artikel 61 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Den bristande överensstämmelsens karaktär, allvarlighet och varaktighet med beaktande av den skada som slutanvändarna åsamkats.

  (b)  Den bristande överensstämmelsens karaktär, allvarlighet och varaktighet med beaktande av den skada som åsamkats slutanvändarna eller allmänna intressen som skyddas av den relevanta harmoniseringslagstiftningen.

  Ändringsförslag    208

  Förslag till förordning

  Artikel 61 – punkt 2 – led ea (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea)  Den finansiella situationen för små och medelstora företag.

  Ändringsförslag    209

  Förslag till förordning

  Artikel 61 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Medlemsstaterna ska särskilt säkerställa att sanktioner kan införas om den ekonomiska aktören underlåter eller vägrar att samarbeta vid marknadskontroller.

  5.  Medlemsstaterna ska ha möjlighet att inte tillämpa sanktioner i fall av mindre, formella överträdelser och där den bristande överensstämmelsen åtgärdas av den ekonomiska aktören i rätt tid. Medlemsstaterna ska dock säkerställa att sanktioner kan införas om den ekonomiska aktören underlåter eller vägrar att samarbeta vid marknadskontroller.

  Ändringsförslag    210

  Förslag till förordning

  Artikel 61 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  Medlemsstaterna ska se till att de böter som åläggs för överträdelser av harmoniseringslagstiftningen används för att finansiera ytterligare marknadskontroller.

  Ändringsförslag    211

  Förslag till förordning

  Artikel 62 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Senast den [31 december 2024] och därefter vart femte år ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning i förhållande till dess mål och lägga fram en rapport om de huvudsakliga resultaten till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

  (Berör inte den svenska versionen.)

  Ändringsförslag    212

  Förslag till förordning

  Artikel 62 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Rapporten ska bedöma om denna förordning har uppnått sina mål, i synnerhet när det gäller att minska antalet produkter på unionsmarknaden som inte överensstämmer med kraven, säkerställa en ändamålsenlig och effektiv tillämpning av harmoniseringslagstiftningen inom unionen, förbättra samarbetet mellan de behöriga myndigheterna och stärka kontrollerna av produkter som förs in på unionsmarknaden, samtidigt som förordningens inverkan på företag och i synnerhet på små och medelstora företag beaktas. Dessutom bör utvärderingen även bedöma effektiviteten av den marknadskontroll som unionen finansierar med hänsyn till kraven i unionens politik och lagstiftning.

  Rapporten ska bedöma om denna förordning har uppnått sina mål, i synnerhet när det gäller att minska antalet produkter på unionsmarknaden som inte överensstämmer med kraven, säkerställa en ändamålsenlig och effektiv tillämpning av harmoniseringslagstiftningen inom unionen, förbättra samarbetet mellan de behöriga myndigheterna och stärka kontrollerna av produkter som förs in på unionsmarknaden, samtidigt som förordningens inverkan på företag och i synnerhet på små och medelstora företag beaktas.

   

  Utvärderingen ska utföras i synnerhet i syfte att bedöma denna förordnings tillämpningsområde, liksom ändamålsenligheten för bestämmelserna i denna förordning med avseende på sakernas internet och enheter som använder artificiell intelligens och i ljuset av den tekniska, ekonomiska och rättsliga utvecklingen.

   

  Utvärderingen bör även bedöma effektiviteten av den marknadskontroll som unionen finansierar med hänsyn till kraven i unionens politik och lagstiftning samt undersöka och föreslå nya marknadsbaserade lösningar som på ett ändamålsenligt sätt skulle kunna komplettera marknadskontrollinsatserna.

  Ändringsförslag    213

  Förslag till förordning

  Artikel 62a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 62a

   

  Utövande av delegeringen

   

  1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

   

  2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 12b.6, 15.1b och 26.8a ska ges till kommissionen för en period på fem år från ... [den dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av den aktuella perioden.

   

  3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 12b.6, 15.1b och 26.8a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

   

  4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

   

  5.  Så snart kommissionen antagit en delegerad akt ska den delge Europaparlamentet och rådet den samtidigt.

   

  6.  En delegerad akt som antagits i enlighet med artiklarna 12b.6, 15.1b och 26.8a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

  MOTIVERING

  Den fria rörligheten för varor är den mest välutvecklade av de fyra grundläggande friheterna. Denna pelare bygger på konsumenternas förtroende: europeiska konsumenter måste kunna lita på att de produkter de köper är säkra och överensstämmer med kraven, oavsett vem tillverkaren är, i vilken medlemsstat och på vilket sätt de kan köpa produkten (traditionellt eller via internetförsäljning).

  Många av den senaste tidens skandaler, t.ex. dieselgate-skandalen, visar att osäkra produkter eller produkter som inte överensstämmer med kraven fortfarande är en verklighet på EU‑marknaden, vilket belyser behovet av en mer effektiv och samordnad marknadskontroll i unionen. Att det förekommer produkter på marknaden som inte överensstämmer med unionens harmoniseringslagstiftning undergräver konsumenternas tillit till kvaliteten, säkerheten, tryggheten och miljövänligheten hos de produkter som finns på marknaden, vilket äventyrar en välfungerande inre marknad. Detta utgör en fara för konsumenterna och hotar andra allmänna intressen och innebär konkurrensnackdelar för de företag som följer reglerna.

  Den växande importen till EU, de allt mer komplexa värdekedjorna, det ökade antalet produkter som cirkulerar på den inre marknaden och den ökade e-handelsverksamheten samt den nya tekniken innebär nya utmaningar för medlemsstaternas marknadskontrollmyndigheter och för EU-institutionerna. Det finns klara belägg för att endast en korrekt, ändamålsenlig och samordnad marknadskontroll i EU skulle kunna bemöta dessa utmaningar och säkerställa att endast säkra produkter som överensstämmer med kraven når slutkonsumenterna.

  Rent allmänt är föredraganden mycket nöjd med det nya ”varupaket” som kommissionen lagt fram, i synnerhet förslaget om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning.

  Med tanke på att 2013 års ”paket om produktsäkerhet och marknadskontroll” tyvärr fortfarande blockeras i rådet, blir det allt mer avgörande för Europeiska unionen att förlita sig på en ändamålsenlig och uppdaterad lagstiftningsram om marknadskontroll och överensstämmelsen av de produkter som finns på den inre marknaden.

  Ur detta perspektiv stöder och förstärker föredragandens förslag till betänkande de viktigaste bestämmelserna i kommissionens förslag, och det försöker också klargöra ett antal frågor.

  Föredragandens viktigaste mål är att införa en mer harmoniserad europeisk strategi i fråga om marknadskontroll och säkerställa en högre grad av samarbete mellan nationella marknadskontrollmyndigheter och andra berörda myndigheter.

  1. Säkerställa produkter som överensstämmer med kraven och lika konkurrensvillkor för ekonomiska aktörer

  Föredraganden är fast övertygad om att en stärkt marknadskontroll kommer att vara avgörande för att säkerställa att endast produkter som överensstämmer med kraven och som är säkra finns tillgängliga på EU-marknaden, vilket bidrar till att förbättra dess funktion. Detta bör vara syftet med denna förordning.

  Föredraganden inser att om en ändamålsenlig marknadskontroll fastställs enligt denna förordning skulle det kunna vara avgörande för att skydda allmänna intressen som hälsa och säkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, konsumentskydd, miljöskydd och allmän säkerhet.

  Enligt föredraganden är det också ytterst viktigt att säkerställa rättvis konkurrens och lika konkurrensvillkor för ekonomiska aktörer. Förutom att lägga ner betydande insatser på att säkerställa att de följer unionens krav, lider även hederliga marknadsaktörer på marknaden kollektiv skada till följd av tillverkning eller import av varor som inte överensstämmer med kraven eller är osäkra. En svag marknadskontroll kan inte skydda hederliga företag och hotar att förstöra arbetstillfällen. Marknadskontrollmyndigheter bör därför se till att produkter som inte överensstämmer med kraven och som är osäkra identifieras och undanhålls från eller tas bort från marknaden. Detta ligger i konsumenternas, liksom i de trovärdiga tillverkarnas, importörernas och distributörernas intresse.

  2. Införa en harmoniserad europeisk strategi för marknadskontroll

  •  Förstärka samarbetet mellan medlemsstaternas kontrollmyndigheter

  I förordningen ges marknadskontrollmyndigheter ett antal befogenheter, fastställda i syfte att säkerställa ett effektivt och gränsöverskridande genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter. Föredraganden välkomnar genomdrivandet av marknadskontrollmyndigheternas befogenheter, men insisterar på att dessa åtgärder bör användas på ett proportionerligt sätt och med hjälp av en riskbaserad metod.

  En av de viktigaste huvudpunkterna för föredraganden är att säkerställa att samma regler tillämpas på samma sätt av de olika marknadskontrollmyndigheterna i de olika medlemsstaterna.

  För att göra detta föreslår föredraganden en harmonisering av metoderna och kriterierna för att bedöma risker och en harmonisering av kontroller i syfte att säkerställa lika konkurrensvillkor för samtliga ekonomiska aktörer och en rättvis konkurrens på marknaden.

  En harmoniserad strategi för marknadskontroll går hand i hand med införandet av en ändamålsenlig inbördes utvärdering av marknadskontrollmyndigheter för att säkerställa att relevanta bestämmelser genomförs och tillämpas strikt och på ett enhetligt sätt i hela EU.

  •  Införa en europeisk dimension i unionsnätverket för produktöverensstämmelse

  Föredraganden välkomnar inrättandet av ett unionsnätverk för produktöverensstämmelse, som har till syfte att främja bättre samarbete mellan marknadskontrollmyndigheterna, EU‑institutionerna och de ekonomiska aktörerna. Föredraganden anser dock att de olika aktörerna i nätverket, enligt kommissionens definition, inte samverkar med varandra i tillräckligt hög grad. Föredraganden vill därför införa en äkta europeisk dimension i nätverket och stärka dess roll, bland annat genom att ge det befogenhet att gemensamt fastställa prioriteringar för gemensamma marknadskontrollåtgärder, att inrätta enhetliga villkor för kontroller avseende vissa produkter och att underlätta informationsutbytet om produkter som inte överensstämmer med kraven.

  3. Förstärka åtgärderna för att bekämpa bristande överensstämmelse

  •  Person som ansvarar för överensstämmelse

  Kommissionen introducerar idén om en person som ansvarar för information om överensstämmelse som en nödvändig förutsättning för att tillhandahålla produkter på marknaden. Huvudmålen är att genomdriva unionens harmoniseringslagstiftning för produkter genom att säkerställa en god kontakt mellan tillverkarna eller deras representanter och marknadskontrollmyndigheterna, och att skapa rättvisa handelsvillkor på unionsmarknaden.

  Föredraganden ger denna idé sitt fulla stöd och föreslår att uppgifterna för den person som ansvarar för information om överensstämmelse utökas till att även omfatta överensstämmelsen i sig. En produkt får i detta avseende endast tillhandahållas på marknaden om det finns en person som ansvarar för denna produkts överensstämmelse. Föredraganden utökar ansvaret för den person som ansvarar för överensstämmelse och gör honom/henne ansvarig för att kontakta tillverkaren vid bristande överensstämmelse. På hans/hennes eget initiativ eller på begäran av marknadskontrollmyndigheten måste den person som ansvarar för överensstämmelsen vidta åtgärder för att åtgärda den bristande överensstämmelse som upptäckts.

  •  Överensstämmelsedatabas

  Föredraganden introducerar även en ny idé i form av en ny ”överensstämmelsedatabas” på nätet som kommer att innehålla kontaktuppgifterna till den person som ansvarar för överensstämmelse samt tillverkarnas EU-försäkran om överensstämmelse. I denna databas kommer tillverkare och andra ekonomiska aktörer att lägga in uppgifter, och den kommer kostnadsfritt att vara tillgänglig för marknadskontrollmyndigheter och allmänheten i Europeiska unionen. Det finns två fördelar med en sådan databas: de ekonomiska aktörerna kan ladda upp försäkran om överensstämmelse och annan relevant information till en särskild databas, och myndigheterna och allmänheten kommer att kunna ta del av denna information på ett enda ställe, i stället för att göra sökningar via olika källor och de ekonomiska aktörernas webbplatser.

  •  Partnerskapsavtal och samförståndsavtal om överensstämmelse

  Kommissionen inför möjligheten för en marknadskontrollmyndighet att ingå partnerskapsavtal med en ekonomisk aktör som är etablerad inom dess territorium. Föredraganden motsätter sig harmoniserade bestämmelser om partnerskapsavtal om överensstämmelse. Föredraganden anser att dessa partnerskapsavtal kan strida mot kravet om offentliga myndigheters oberoende. De ekonomiska aktörernas uppgifter är blandade, och därför finns det en uppenbar risk för intressekonflikter när en marknadskontrollmyndighet måste kontrollera en produkt från ett företag för vilket det tidigare tillhandahållit rådgivning. Att ingå ett partnerskapsavtal om överensstämmelse kommer dessutom att avleda marknadskontrollmyndigheterna från deras huvudsakliga uppgift, som är att säkerställa att endast produkter som överensstämmer med kraven släpps ut på marknaden. Av samma skäl har också bestämmelserna om de samförståndsavtal som föreskrivs i artikel 8 i kommissionens förslag omformulerats.

  4. Hantera nya utmaningar: e-handel och sakernas internet

  Den ökade e-handelsverksamheten medför vissa utmaningar i fråga om att skydda konsumenters och andra slutanvändares hälsa och säkerhet mot farliga icke‑livsmedelsprodukter och produkter som inte överensstämmer med kraven. Marknadskontrollmyndigheterna ställs inför många svårigheter på grund av bristen på fysisk tillgång till produkterna, t.ex. i fråga om att spåra produkter som saluförs på nätet, att identifiera de ansvariga ekonomiska aktörerna eller att utföra riskbedömningar eller säkerhetstester. Detta är en fråga som kommissionen inte har lyckats ta itu med i sitt förslag. Mot bakgrund av kommissionens riktlinjer om e-handel förslår föredraganden att varje medlemsstat inrättar en effektiv organisering av marknadskontrollverksamhet avseende produkter som säljs på nätet och säkerställer att det vid dess nationella marknadskontrollmyndigheter finns ett lämpligt antal inspektörer som arbetar med produkter som säljs på nätet.

  Dessutom beaktade kommissionen inte utbredningen av sakernas internet och det ökande antalet anslutna enheter. Föredraganden anser att EU:s regelverk bör åtgärda de aktuella säkerhetshoten för enheter inom sakernas internet som kan bli hackade och därför skapar nya risker på distans. Föredraganden anser därför att det är väldigt viktigt att bedöma de nya risker som konsumenter kan utsättas för som rör produkter som kan ansluta sig till internet.

  BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

  Denna förteckning upprättas helt på frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att förslaget till betänkande utarbetades:

  Enhet och/eller person

  ALIBABA

  AMAZON

  AMFORI

  ANEC

  ANIMA

  APPLE

  ASSOGIOCATTOLI

  BEUC

  BIC

  BUSINESSEUROPE

  CECE

  CECED

  CONFCOMMERCIO

  CONFINDUSTRIA

  DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE

  DIGITAL EUROPE

  E-BAY

  EGMF - European Garden Machinery Industry Federation

  ELECTRICAL SAFETY FIRST

  EMOTA

  EUROCOMMERCE

  FEDERATION FRANCAISE DU COMMERCE ET DISTRIBUTION

  FEDERUNACOMA

  FESI – Federation of the European Sporting Goods Industry

  GERMAN RETAIL FEDERATION – HDE

  IBM

  INDICAM

  INDUSTRIALL

  LIDL STIFTUNG

  LVMH

  MARKENVERBAND – GERMAN BRANDS ASSOCIATION

  ORGALIME

  PROSAFE

  RINA Consulting

  SCHNEIDER ELECTRIC

  TIE - TOY INDUSTRIES OF EUROPE

  UNIFAB - Union des fabricants

  VDMA

   

  EUROPEAN COMMISSION

  AUSTRIAN PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

  GERMAN PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

  DANISH PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

  FRENCH PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

  ITALIAN CUSTOMS AGENCY

  ITALIAN MINISTRY OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT

  ITALIAN PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

  ROMANIAN PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

  SWEDISH PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU

  YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (12.7.2018)

  till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EU) nr 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 och (EU) 2017/1369 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU och 2014/90/EU
  (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

  Föredragande av yttrande: Miroslav Mikolášik

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Konsument- och miljöskyddet är hörnstenar för den inre marknaden för varor, som är en av Europas största framgångar och syftar till att tillåta fri rörlighet.

  I hela EU finns gemensamma säkerhets- och miljöbestämmelser för att skydda medborgarna mot säkerhetsrisker, föroreningar och miljöskador. Trots detta säljs fortfarande alltför många produkter på EU:s marknad som inte uppfyller dessa bestämmelser som föreskrivs i EU‑lagstiftningen. Förekomsten av produkter som inte uppfyller kraven utsätter konsumenterna för potentiellt farliga produkter och miljön för risker samt snedvrider konkurrensen.

  Förslaget till förordning är en del av ett ”varupaket” som behandlar vissa brister för en bättre fungerande inre marknad för varor. Föredraganden välkomnar förslaget till förordning, som syftar till att stärka överensstämmelsen med och genomdrivandet av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter. Föredraganden noterar dock den begränsade räckvidden för denna förordning, som är tillämplig endast på de harmoniserade produkter som förtecknas i bilagan. I förhållande till lagstiftningen i bilagan är en ”lex generalis” utformad för att undvika möjliga risker för överlappande eller motstridiga bestämmelser med ”lex specialis”-bestämmelser med samma syfte, karaktär eller verkan i andra befintliga eller framtida regler i unionens harmoniseringslagstiftning.

  Föredraganden erkänner att genomdrivandet av unionens harmoniseringslagstiftning är medlemsstaternas ansvar och begränsas av gränserna för domstolarnas behörighet. Samordning är därför nödvändig för att säkerställa ett likartat genomdrivande inom EU och effektivt hantera bristande överensstämmelse.

  Efterlevnad av EU-lagstiftningen anses vara det bästa sättet att se till att produkterna är säkra. Exempelvis är EU:s lagstiftning på områden som leksaker och kemikalier bland de strängaste i världen. Emellertid säljs stora mängder farliga och regelvidriga produkter i EU varje dag. Enligt årsrapporten för Rapex 2017 är de farligaste produktkategorierna inom EU följande: leksaker (29 %), motorfordon (20 %), kläder, textilier och modeartiklar (12 %), och den oftast anmälda risken var skada (28 %), följd av kemisk risk (22 %).

  För att förbättra den nuvarande situationen behövs mer samarbete mellan myndigheterna och de ekonomiska aktörerna. Detta går hand i hand med en enhetlig praxis för marknadstillsyn i hela EU och vid dess yttre gränser, för att säkerställa samma höga nivå av överensstämmelse överallt. I detta sammanhang välkomnar föredraganden skyldigheterna till ömsesidig hjälp och presumtionen att produkter som inte överensstämmer med kraven i en medlemsstat inte överensstämmer med kraven någonstans i EU.

  Föredraganden instämmer i att förslaget bör förbättra genomdrivandesamarbetet och överensstämmelsen, utan att innebära en oproportionell eller orimlig börda för medlemsstaternas myndigheter och de ekonomiska aktörerna. Därför bör förslaget inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dess mål. Föredraganden påminner om att de objektiva möjligheterna för små och medelstora företag måste hållas i åtanke.

  För att säkerställa provningens tillförlitlighet och enhetlighet i hela unionen inom ramen för marknadskontroll föreslår kommissionen att man utser unionsprovningsanläggningar. Laboratorier som utsetts till unionsprovningsanläggningar bör ha den sakkunskap, utrustning, infrastruktur och personal som krävs för att utföra uppgifter enligt högsta standard. Därför rekommenderar föredraganden att de också bör fungera som kunskapscentrum för risker och framväxande risker (till exempel när det gäller skadliga kemikalier). Föredraganden vill säkerställa att ett anmält organ eller andra organ för bedömning av överensstämmelse har möjlighet att bli en provningsanläggning, under förutsättning att de uppfyller de föreskrivna villkoren.

  Föredraganden välkomnar att förordningen upprättar ett unionsnätverk för produktöverensstämmelse som syftar till att samordna och underlätta genomförandet av gemensamma genomdrivandeåtgärder från medlemsstaternas sida. Dessutom föreslår föredraganden att det inrättas en EU-övergripande harmoniserad databas för insamling av data om olyckor och skador, som ska säkerställa en enhetlig tillsyn i hela EU och fungera som ett verktyg för utveckling av ny lagstiftning och nya normer för hälsa och säkerhet samt förbättring av genomdrivandet.

  Föredraganden välkomnar i synnerhet att förordningen föreskriver en förstärkt ram för kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden (nästan 30 % av alla varor i EU), eftersom varorna när de väl förts in i EU kan cirkulera fritt i hela unionen. Samtidigt vill föredraganden understryka vikten av att de krav som rör miljö, hälso- och sjukvård och säkerhet tillämpas på produkter som förs in på unionsmarknaden och att endast säkra produkter som uppfyller kraven förs in på den inre marknaden. För att säkerställa att osäkra produkter eller produkter som inte överensstämmer med kraven inte släpps ut på unionsmarknaden ska tullmyndigheterna genomföra lämpliga kontroller innan produkterna släpps ut och cirkulerar fritt. Föredraganden anser att den praxis som innebär att exportörer från tredjeländer väljer införselplatser där kontrollerna är mindre systematiska eller stränga måste hanteras på vederbörligt sätt, och luckor i tullmyndigheternas verksamhet måste åtgärdas.

  På det hela taget inriktar sig föredraganden i sina ändringsförslag på en förstärkning av skyddet för hälsa, säkerhet och miljö, och anser att förordningen om överensstämmelse och genomdrivande kommer att bidra till att skapa en mer rättvis inre marknad för varor.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  I syfte att säkerställa den fria rörligheten för produkter inom unionen är det nödvändigt att säkerställa att produkterna uppfyller krav som tillgodoser en hög skyddsnivå för allmänna intressen som hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, konsumentskydd, miljöskydd och allmän säkerhet. Ett kraftfullt genomdrivande av dessa krav är en förutsättning för det ordentliga skyddet av dessa intressen och för att skapa förutsättningar för att den rättvisa konkurrensen på unionsmarknaden för varor kan utvecklas. Det behövs därför regler för att säkerställa detta genomdrivande på hela den inre marknaden, inklusive produkter som förs in till unionen från tredjeländer.

  (1)  I syfte att säkerställa den fria rörligheten för produkter inom unionen är det nödvändigt att säkerställa att produkterna uppfyller krav som tillgodoser en hög skyddsnivå för allmänna intressen som hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, konsumentskydd, miljöskydd och allmän säkerhet. Ett kraftfullt genomdrivande av dessa krav är en förutsättning för det ordentliga skyddet av dessa intressen och för att skapa förutsättningar för att den rättvisa konkurrensen på unionsmarknaden för varor kan utvecklas. Det behövs därför regler för att säkerställa detta genomdrivande på hela den inre marknaden, inklusive för produkter som förs in till unionen från tredjeländer. Dessa krav bör uppnå rätt balans mellan enkelhet och ändamålsenlighet, i syfte att underlätta de ekonomiska aktörernas överensstämmelse med unionsrätten och för att ge marknadskontrollmyndigheterna egenmakt i deras genomdrivandeverksamhet. Kraven i denna förordning och tillämpningen av dem är utformade för att prioritera övervakningen av de produkter som kan utgöra en allvarlig risk.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Denna förordning bör omfatta produkter som omfattas av unionens harmoniseringslagstiftning enligt bilagan. Den lagstiftning som förtecknas i bilagan bör omfatta hela unionens harmoniseringslagstiftning för industriprodukter, med undantag av livsmedel, foder, humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel, levande växter och djur, produkter av mänskligt ursprung samt produkter av växter och djur med direkt koppling till deras framtida fortplantning. Detta kommer att säkerställa en enhetlig ram för marknadskontrollen av dessa produkter på unionsnivå. Som en följd behöver flera rättsakter i unionens harmoniseringslagstiftning för produkter ändras, i synnerhet för att avlägsna hänvisningar till vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 765/2008. Om unionen antar ny harmoniseringslagstiftning i framtiden lämnas det åt den lagstiftningen att föreskriva om huruvida denna förordning också ska tillämpas på den.

  (5)  Denna förordning bör omfatta produkter som omfattas av direktiv 2001/95/EG eller unionens harmoniseringslagstiftning enligt bilagan. Den lagstiftning som förtecknas i bilagan bör omfatta hela unionens harmoniseringslagstiftning för industriprodukter, med undantag av livsmedel, foder, humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel, levande växter och djur, produkter av mänskligt ursprung samt produkter av växter och djur med direkt koppling till deras framtida fortplantning. Detta kommer att säkerställa en enhetlig ram för marknadskontrollen av dessa produkter på unionsnivå. Som en följd behöver flera rättsakter i unionens harmoniseringslagstiftning för produkter ändras, i synnerhet för att avlägsna hänvisningar till vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 765/2008. Om unionen antar ny harmoniseringslagstiftning i framtiden lämnas det åt den lagstiftningen att föreskriva om huruvida denna förordning också ska tillämpas på den.

  Motivering

  Det är avgörande för effektivt konsumentskydd att direktivet inkluderas i lagstiftningen. Ett antal produkter enligt direktivet är särskilt viktiga för allmänheten, exempelvis leksaker, och bör skyddas.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7)  Konsumenternas säkerhet är till stor del beroende av ett aktivt genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter med dess säkerhetskrav. Det är därför nödvändigt att stärka genomdrivandeåtgärderna. Dessa åtgärder bör löpande förbättras och effektiviseras i syfte att möta de nuvarande utmaningarna från en global marknad och en allt komplexare leveranskedja.

  (7)  Konsumenternas säkerhet är till stor del beroende av ett aktivt genomdrivande av unionens lagstiftning för produkter med dess säkerhetskrav. Det är därför nödvändigt att stärka genomdrivandeåtgärderna, också med avseende på de produkter som erbjuds till försäljning på nätet till slutanvändare inom unionen. Dessa åtgärder bör löpande förbättras och effektiviseras i syfte att möta de nuvarande utmaningarna från en global marknad och en allt komplexare leveranskedja.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt sakernas internet och det ökade antalet apparater med artificiell intelligens (AI), och här bör man beakta att konsumenter använder allt fler anslutna apparater i sina dagliga liv utan att vara medvetna om de säkerhetshot som dessa apparater kan innebära och de risker som finns indirekt och på lång sikt. Unionens regelverk bör därför vara inriktat på dessa frågor för att säkerställa ett bättre konsumentskydd.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  Ansvaret för att genomdriva unionens harmoniseringslagstiftning bör ligga hos medlemsstaterna, vars marknadskontrollmyndigheter bör vara skyldiga att säkerställa att lagstiftningen respekteras fullt ut. Medlemsstaterna bör därför utforma systematiska tillvägagångssätt för att säkerställa att marknadskontrollen och annan genomdrivandeverksamhet får verkan.

  (9)  Ansvaret för att genomdriva unionens harmoniseringslagstiftning bör ligga hos medlemsstaterna, vars marknadskontrollmyndigheter bör vara skyldiga att säkerställa att lagstiftningen respekteras fullt ut. Medlemsstaterna bör därför utforma systematiska tillvägagångssätt för att säkerställa att marknadskontrollen och annan genomdrivandeverksamhet får verkan, under samtidig övervakning – från kommissionens sida – av att unionens harmoniseringslagstiftning genomdrivs i vederbörlig ordning.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14)  En rättvisare inre marknad bör garantera lika konkurrensvillkor för alla ekonomiska aktörer och skydda dem mot illojal konkurrens. I detta syfte är ett förstärkt genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter nödvändigt. Ett gott samarbete mellan tillverkare och marknadskontrollmyndigheter är en viktig faktor som gör det möjligt att omedelbart ingripa och vidta korrigerande åtgärder med avseende på produkten. Det är viktigt att det finns en kontaktperson som är etablerad i unionen så att marknadskontrollmyndigheterna har någon att ställa frågor till angående en produkts överensstämmelse med unionens harmoniseringslagstiftning. Den person som ansvarar för att tillhandahålla sådan information om överensstämmelse bör vara tillverkaren eller importören eller en annan person som tillverkaren utsett för detta ändamål, exempelvis en annan ekonomisk aktör. Funktionen med en person som ansvarar för information om överensstämmelse som är etablerad i unionen är avgörande för att förse marknadskontrollmyndigheterna med en motpart som är etablerad i unionen, och för att utföra specifika uppgifter i god tid för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven i unionens harmoniseringslagstiftning, till gagn för konsumenter, arbetstagare och företag inom unionen. De bestämmelser i denna förordning som kräver att det finns en person som är etablerad i unionen som ansvarar för information om överensstämmelse bör inte tillämpas i de fall där specifika krav i vissa rättsliga instrument om produkter uppnår samma resultat i praktiken, nämligen artikel 4 i förordning (EG) nr 1223/2009, artikel 15 i förordning (EU) 2017/745 och artikel 15 i förordning (EG) nr 2017/746.

  (14)  En rättvisare inre marknad bör garantera lika konkurrensvillkor för alla ekonomiska aktörer och skydda dem mot illojal konkurrens. I detta syfte är ett förstärkt genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter nödvändigt. Ett gott samarbete mellan tillverkare, distributörer, grossister, detaljhandlare och marknadskontrollmyndigheter är en viktig faktor som gör det möjligt att omedelbart ingripa och vidta korrigerande åtgärder med avseende på produkten. Det är viktigt att det finns en kontaktperson som är etablerad i unionen så att marknadskontrollmyndigheterna har någon att ställa frågor till angående en produkts överensstämmelse med unionens harmoniseringslagstiftning. Den person som ansvarar för att tillhandahålla sådan information om överensstämmelse bör vara tillverkaren eller tillverkarens representant, utsedd för detta ändamål. Om tillverkaren inte är etablerad i unionen och det inte finns någon representant för tillverkaren, bör den person som ansvarar för att tillhandahålla sådan information om överensstämmelse vara importören eller distributören. Funktionen med en person som ansvarar för information om överensstämmelse som är etablerad i unionen är avgörande för att förse marknadskontrollmyndigheterna med en motpart som är etablerad i unionen, och för att utföra specifika uppgifter i god tid för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven i unionens harmoniseringslagstiftning, till gagn för konsumenter, arbetstagare och företag inom unionen. De bestämmelser i denna förordning som kräver att det finns en person som är etablerad i unionen som ansvarar för information om överensstämmelse bör inte tillämpas i de fall där specifika krav i vissa rättsliga instrument om produkter uppnår samma resultat i praktiken, nämligen artikel 4 i förordning (EG) nr 1223/2009, artikel 15 i förordning (EU) 2017/745 och artikel 15 i förordning (EG) nr 2017/746.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  Marknadskontrollen bör vara grundlig och effektiv för att säkerställa att unionens harmoniseringslagstiftning för produkter tillämpas korrekt. Med tanke på att kontroller kan utgöra en börda för de ekonomiska aktörerna bör marknadskontrollmyndigheterna organisera och genomföra kontrollverksamheten med hänsyn till aktörernas intressen och begränsa nämnda börda till vad som är nödvändigt för att kontrollerna ska vara ändamålsenliga och effektiva. Dessutom bör marknadskontrollen utföras med samma omsorg av de behöriga myndigheterna i medlemsstaten oberoende av om den bristande överensstämmelsen hos den aktuella produkten är relevant på denna medlemsstats territorium eller sannolikt kommer att få en inverkan på marknaden i en annan medlemsstat.

  (18)  Marknadskontrollen bör vara grundlig och effektiv för att säkerställa att unionens harmoniseringslagstiftning för produkter tillämpas korrekt. Med tanke på att kontroller kan utgöra en börda för de ekonomiska aktörerna bör marknadskontrollmyndigheterna organisera och genomföra kontrollverksamheten med hänsyn till dessa aktörers intressen och begränsa nämnda börda till vad som är nödvändigt för att kontrollerna ska vara ändamålsenliga och effektiva. Dessutom bör marknadskontrollen utföras med samma omsorg av de behöriga myndigheterna i medlemsstaten oberoende av om den bristande överensstämmelsen hos den aktuella produkten är relevant på denna medlemsstats territorium eller sannolikt kommer att få en inverkan på marknaden i en annan medlemsstat. För fall där en produkt utgör en känd eller ny risk bör enhetliga villkor fastställas för den kontrollverksamhet som marknadskontrollmyndigheterna utför.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 23a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (23a)  Marknadskontrollmyndigheterna bör kunna ge råd om förpackningar och begära att ändringar görs då de finner situationer som strider mot unionslagstiftningen.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 33

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (33)  För att säkerställa provningens tillförlitlighet och enhetlighet i hela unionen inom ramen för marknadskontroll bör kommissionen utse unionsprovningsanläggningar. Dessutom bör ett mer omfattande informationssystem utvecklas för att utbyta provningsresultat inom unionen för att undvika onödigt dubbelarbete och sörja för större enhetlighet på unionsnivå.

  (33)  För att säkerställa provningens tillförlitlighet och enhetlighet i hela unionen inom ramen för marknadskontroll bör kommissionen utse unionsprovningsanläggningar. Marknadskontrollmyndigheterna bör vederbörligen ta hänsyn till dessa unionsprovningsanläggningars provresultat. Dessutom bör ett mer omfattande informationssystem utvecklas för att utbyta provningsresultat inom unionen för att undvika onödigt dubbelarbete och sörja för större enhetlighet på unionsnivå. Unionsprovningsanläggningarna bör fungera som kunskapscentrum med avseende på kända och nya risker samt även bistå unionen och medlemsstaterna i utvecklandet av gemensamma aktuella provningsmetoder.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Skäl 35

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (35)  Medlemsstaterna bör vara skyldiga att säkerställa att tillräckliga finansiella resurser alltid finns tillgängliga för att tillhandahålla personal och utrustning till marknadskontrollmyndigheterna på lämpligt sätt. En effektiv marknadskontroll är krävande i fråga om resurser och stabila resurser bör tillhandahållas på en nivå som är anpassad till genomdrivandebehovet vid varje given tidpunkt. Offentlig finansiering bör därför kompletteras med insamling av avgifter för att täcka de kostnader som uppstår vid marknadskontroll av produkter som befanns vara icke överensstämmande, med vederbörlig hänsyn tagen till den ekonomiska aktörens tidigare överensstämmelse.

  (35)  Medlemsstaterna bör vara skyldiga att säkerställa att tillräckliga finansiella resurser alltid finns tillgängliga för att tillhandahålla personal och utrustning till marknadskontrollmyndigheterna på lämpligt sätt. En effektiv marknadskontroll är krävande i fråga om resurser, och stabila resurser bör tillhandahållas på en nivå som är anpassad till genomdrivandebehovet vid varje given tidpunkt. Administrativa och automatiska kontroller kan inte tjäna som ersättning för fysiska kontroller som garanterar en produkts innehållsliga överensstämmelse med tillämplig unionslagstiftning. Offentlig finansiering bör därför kompletteras med insamling av avgifter för att täcka de kostnader som uppstår vid marknadskontroll av produkter som befanns vara icke överensstämmande, med vederbörlig hänsyn tagen till den ekonomiska aktörens tidigare överensstämmelse.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Skäl 36a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (36a)  Påföljderna bör skärpas för överträdelser av de bestämmelser i denna förordning som inför skyldigheter för ekonomiska aktörer och för överträdelser av bestämmelser i unionslagstiftning och medlemsstaternas lagstiftning för produkter som inför skyldigheter för ekonomiska aktörer, för att effektivt hindra utsläppande på marknaden av produkter som inte överensstämmer med kraven.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Skäl 38a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (38a)  Kommissionen bör övervaka tullmyndigheternas verksamhet och åtgärda brister i denna som kan leda till mindre lika villkor för tillverkare i unionen som efterlever regelverket i förhållande till tillverkare i tredjeländer som exporterar till unionen. Kommissionen bör även ta itu med den praxis som innebär att exportörer från tredjeländer väljer införselplatser i unionen där kontrollerna är mindre stränga eller mindre systematiska.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  I denna förordning fastställs regler och förfaranden för tillhandahållande av information om överensstämmelse för vissa produkter som omfattas av unionens rättsakter om harmonisering av villkoren för saluföring av dessa produkter. Den fastställer en ram för samarbete med ekonomiska aktörer i samband med sådana produkter.

  Denna förordning syftar till att upprätthålla europeiska konsumenters hälsa, säkerhet och skydd samt miljön, och föreskriver förfaranden för att säkerställa att enbart säkra produkter som överensstämmer med kraven tillhandahålls europeiska konsumenter.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Denna förordning ska tillämpas på alla produkter som omfattas av de av unionens rättsakter om harmonisering som anges i bilagan till denna förordning (nedan tillsammans kallade harmoniseringslagstiftningen).

  1.  Denna förordning ska tillämpas på alla produkter som omfattas av direktiv 2001/95/EG eller de av unionens rättsakter om harmonisering som anges i bilagan till denna förordning (nedan tillsammans kallade harmoniseringslagstiftningen).

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Tillämpningen av denna förordning får inte hindra marknadskontrollsmyndigheterna att vidta mera specifika åtgärder som föreskrivs i direktiv 2001/95/EG.

  3.  Tillämpningen av denna förordning får inte hindra marknadskontrollsmyndigheterna att vidta mera specifika åtgärder som föreskrivs i direktiv 2001/95/EG. Marknadskontrollsmyndigheterna ska alltid agera på grundval av försiktighetsprincipen, i synnerhet när det gäller hälsa och miljö.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – led 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  marknadskontroll: den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadskontrollmyndigheter för att se till att produkterna överensstämmer med kraven i harmoniseringslagstiftningen och inte hotar hälsan, säkerheten eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset.

  (3)  marknadskontroll: den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadskontrollmyndigheter för att se till att produkterna överensstämmer med kraven i unionens lagstiftning och inte hotar hälsan och säkerheten i allmänhet, hälsan och säkerheten på arbetsplatsen, konsumentskyddet och den allmänna säkerheten eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – led 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a)  formell bristande överensstämmelse: varje administrativ bristande överensstämmelse som inte leder till ett brott mot de väsentliga kraven, inklusive men inte begränsat till de fall av bristande överensstämmelse som avses i artikel R34 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG1a.

   

  _________________

   

  1a Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 82).

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – led 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  allvarlig risk: varje allvarlig risk, inbegripet en allvarlig risk vars effekter inte är omedelbara, som kräver ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheternas sida.

  (15)  allvarlig risk: varje risk som kräver ett snabbt ingripande och snabb uppföljning, inklusive fall där effekten inte är omedelbar; varje produkt som inte uppfyller ett väsentligt krav som definieras i unionens harmoniseringslagstiftning och varje produkt som inte uppfyller de allmänna kriterierna för produktsäkerhet på grundval av direktiv 2001/95/EG ska anses utgöra en allvarlig risk.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – led 22a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (22a)  frivilliga åtgärder: åtgärder genom vilka operatören frivilligt har åtagit sig att undanröja bristande överensstämmelse på grundval av marknadskontrollmyndighetens iakttagelser eller på grundval av sina egna iakttagelser.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – led 22b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (22b)  motiverad begäran: en begäran från en marknadskontrollmyndighet grundad på en misstänkt bristande överensstämmelse.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – led 22c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (22c)  skilda modeller: alla produkter med avvikande egenskaper; de kan vara obetydliga eller till och med obefintliga skillnader.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – led a – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Tillverkaren är etablerad i unionen, eller om minst en av följande finns på plats med avseende på produkten:

  (a)  Tillverkaren eller tillverkarens representant är etablerad i unionen, eller om minst en av följande finns på plats med avseende på produkten:

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – led a – led i

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  i)  en importör

  i)  en importör, om tillverkaren inte är etablerad i unionen och det inte finns någon representant för tillverkaren

  Ändringsförslag    24

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ia (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  ia)  en distributör

  Ändringsförslag    25

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ii)  en fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som i en skriftlig fullmakt från tillverkaren utses att ansvara för utförandet av de uppgifter som förtecknas i punkt 3 och åläggs att utföra dessa uppgifter för tillverkarens räkning.

  ii)  i fall där ingen tillverkare eller importör är etablerad i unionen, en fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som i en skriftlig fullmakt från tillverkaren utses att ansvara för att säkerställa överensstämmelse och utförandet av de uppgifter som förtecknas i punkt 3 för tillverkarens räkning.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Namn på och kontaktuppgifter till den tillverkare, importör eller annan person som uppfyller kraven i led a finns tillgängliga för allmänheten i enlighet med punkt 4 och angivna eller identifierbara i enlighet med punkt 5.

  (b)  Namn på och kontaktuppgifter till den tillverkare, importör, distributör eller annan person som uppfyller kraven i led a finns tillgängliga för allmänheten i enlighet med punkt 4 och angivna eller identifierbara i enlighet med punkt 5.

  Ändringsförslag    27

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 3 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  På en motiverad begäran från en marknadskontrollmyndighet och på ett officiellt unionsspråk som fastställs av den berörda medlemsstaten ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven.

  (b)  På en motiverad begäran från en marknadskontrollmyndighet och på ett officiellt unionsspråk som fastställs av den berörda medlemsstaten ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven, och visa att skilda modeller enligt definitionen i led 22c i artikel 3 har avvikande väsentliga egenskaper.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 3 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  På marknadskontrollmyndigheternas begäran samarbeta med dem om de åtgärder som vidtas för att undanröja eller, om det inte är möjligt, minska de risker som produkterna medför.

  (c)  Samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna och på eget initiativ eller på begäran av marknadskontrollmyndigheterna vidta omedelbara åtgärder för att undanröja eller, om det inte är möjligt, minska de risker som en produkt medför eller åtgärda produktens bristande överensstämmelse med kraven i unionens harmoniseringslagstiftning eller i direktiv 2001/95/EG.

  Ändringsförslag    29

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 3 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Om personen anser eller har skäl att tro att en berörd produkt utgör en risk eller inte överensstämmer med unionens tillämpliga harmoniseringslagstiftning eller harmoniserade standarder, omedelbart informera tillverkaren och, där så är tillämpligt, övriga ekonomiska aktörer.

  Ändringsförslag    30

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Tillverkarna ska göra namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för information om överensstämmelse avseende produkten tillgängliga för allmänheten antingen på sin webbplats eller, i avsaknad av en webbplats, på något annat sätt som gör det möjligt för allmänheten i unionen att enkelt komma åt denna information utan kostnad.

  utgår

  Ändringsförslag    31

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Namnet på och kontaktuppgifterna till den person som ansvarar för information om överensstämmelse avseende produkten ska anges på eller gå att fastställa från information som anges på produkten, dess förpackning, omslag eller ett medföljande dokument.

  5.  Namnet på och kontaktuppgifterna till tillverkaren samt kontaktuppgifterna till den person som ansvarar för information om överensstämmelse avseende produkten ska anges på eller gå att fastställa från information som anges på produkten, dess förpackning, omslag eller ett medföljande dokument.

  Motivering

  En produkt får släppas ut på marknaden endast om den överensstämmer med kraven och är säker för konsumenterna och miljön. Detta är tillverkarens primära ansvar.

  Ändringsförslag    32

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  Tillverkaren, importören eller någon annan person som uppfyller kraven i punkt 1 a i denna artikel, ska för allmänheten och andra ekonomiska aktörer genom alla lämpliga medel tillgängliggöra förteckningar över sina produktmodeller, åtföljda av en bild, särskilt för produkter som omfattas eller har omfattats av ett beslut av kommissionen i enlighet med artikel 13 i direktiv 2001/95/EG och för produkter som är föremål för omfattande distribution.

  Ändringsförslag    33

  Förslag till förordning

  Artikel 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 4a

   

  Distributörernas skyldigheter

   

  1.  Innan en produkt tillhandahålls på marknaden ska distributörer vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att tillverkare och importörer har uppfyllt de krav som fastställts i tillämplig harmoniseringslagstiftning, harmoniserade standarder eller direktiv 2001/95/EG.

   

  2.  På en motiverad begäran från en marknadskontrollmyndighet och på ett officiellt unionsspråk som fastställs av den berörda medlemsstaten ska den person som ansvarar för information om överensstämmelse ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven, och visa att skilda modeller enligt definitionen i led 22c i artikel 3 har avvikande väsentliga egenskaper.

  Motivering

  Återförsäljare tillåter systematiskt försäljning och konsumtion av varor som är olagliga eller som inte överensstämmer med kraven. Denna ändring kommer att innebära att distributörer blir skyldiga att ta på sig en mer proaktiv roll i bekämpandet av olagliga varor.

  Ändringsförslag    34

  Förslag till förordning

  Artikel 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om harmoniseringslagstiftningen föreskriver en EU-försäkran om överenstämmelse, ska tillverkarna göra denna försäkran tillgänglig för allmänheten på sin webbplats eller, i avsaknad av en webbplats, på något annat sätt som gör det möjligt för allmänheten i unionen att enkelt komma åt denna försäkran utan kostnad.

  Om harmoniseringslagstiftningen föreskriver en EU-försäkran om överenstämmelse, ska tillverkarna – även från tredjeländer – eller importörerna göra denna försäkran tillgänglig för allmänheten utan kostnad.

  Ändringsförslag    35

  Förslag till förordning

  Artikel 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 7

  utgår

  Partnerskap för överensstämmelse

   

  1.  En marknadskontrollmyndighet får ingå ett partnerskap med en ekonomisk aktör som är etablerad på dess territorium i vilket myndigheten går med på att förse den ekonomiska aktören med råd och vägledning rörande den harmoniseringslagstiftning som är tillämplig på de produkter för vilka den ekonomiska aktören ansvarar.

   

  Partnerskapet får inte omfatta tillhandahållande av sådana bedömningar av överensstämmelse som är anförtrodda anmälda organ enligt harmoniseringslagstiftningen.

   

  2.  Om en marknadskontrollmyndighet ingår ett partnerskap i enlighet med punkt 1 ska en uppgift om detta läggas in i det system som avses i artikel 34, tillsammans med närmare uppgifter om partnerskapets tillämpningsområde och namn på och adress till myndigheten själv och den ekonomiska aktören.

   

  3.  Om en marknadskontrollmyndighet ingår ett partnerskap i enlighet med punkt 1 ska andra marknadskontrollmyndigheter underrätta myndigheten om de vidtar några tillfälliga åtgärder mot den ekonomiska aktören, och alla korrigerande åtgärder som den ekonomiska aktören har vidtagit, avseende överensstämmelse med den tillämpliga harmoniseringslagstiftningen.

   

  4.  En marknadskontrollmyndighet som ingår ett partnerskap i enlighet med punkt 1 får ta ut avgifter från den ekonomiska aktören som motsvarar de kostnader som myndigheten rimligen har vid utövandet av sina funktioner enligt punkterna 1 och 2.

   

  Motivering

  Marknadskontrollmyndigheterna måste förbli oberoende och opartiska i utövandet av sina funktioner.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Marknadskontrollmyndigheter får ingå samförståndsavtal med företag eller organisationer som företräder företag eller slutanvändare för att utföra, eller finansiera, gemensam verksamhet i syfte att fastställa bristande överensstämmelse eller främja överensstämmelse i vissa geografiska områden eller avseende vissa kategorier av produkter.

  Marknadskontrollmyndigheter får ingå samförståndsavtal med tullmyndigheter, hamn- och flygplatsmyndigheter, tillverkare eller importörer, företag eller organisationer som företräder företag eller slutanvändare för att utföra, eller finansiera, gemensam verksamhet i syfte att fastställa bristande överensstämmelse eller främja överensstämmelse i vissa geografiska områden eller avseende vissa kategorier av produkter för att komma till rätta med bland annat konsumenternas farhågor inom det aktuella området. Marknadskontrollmyndigheten ska lämna in ett utkast till samförståndsavtal till kommissionen innan det antas. Kommissionen ska avge ett yttrande till marknadskontrollmyndigheten över utkastet till samförståndsavtal och genomföranderapporten.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  En marknadskontrollmyndighet får använda alla uppgifter som härrör från verksamhet som utförs eller finansieras av andra parter i ett samförståndsavtal som ingåtts av myndigheten enligt punkt 1 i varje utredning av bristande överensstämmelse som den företar, men endast om verksamheten i fråga bedrevs oberoende, objektivt och opartiskt.

  2.  En marknadskontrollmyndighet får använda alla uppgifter som härrör från verksamhet som utförs eller finansieras av andra parter i ett samförståndsavtal som ingåtts av myndigheten enligt punkt 1 i varje utredning av bristande överensstämmelse som den företar, men endast om verksamheten i fråga bedrevs oberoende, objektivt och opartiskt. Information om hur produkterna har provats och resultaten av sådana provningar ska göras tillgängliga för allmänheten.

  Motivering

  Det behövs ökad insyn i förhållande till provningsmetoder och provningskriterier samt resultaten av gjorda provningar.

  Ändringsförslag    38

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Varje informationsutbyte mellan marknadskontrollmyndigheter och de företag eller organisationer som avses i punkt 1 i syfte att förbereda eller genomföra ett samförståndsavtal som ingåtts av dem enligt den punkten ska inte anses bryta mot kraven på tystnadsplikt.

  3.  Varje informationsutbyte mellan marknadskontrollmyndigheter, kommissionen eller styrelsen för produktöverensstämmelse i unionen och de företag eller organisationer som avses i punkt 1 i syfte att förbereda eller genomföra ett samförståndsavtal som ingåtts av dem enligt den punkten ska behandlas i enlighet med kraven på tystnadsplikt. Fortsatt användning av sådan information ska vara föremål för striktast möjliga garantier för konfidentialitet och yrkes- och affärshemligheter.

  Ändringsförslag    39

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Förfaranden för att övervaka eventuella olyckor eller skador på slutanvändarnas hälsa eller säkerhet som misstänks vara orsakade av sådana produkter.

  (b)  Förfaranden för att övervaka eventuella olyckor eller skador på slutanvändarnas hälsa, säkerhet eller skydd som misstänks vara orsakade av sådana produkter.

  Ändringsförslag    40

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 2 – led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  Förfaranden för insamling och undersökning av vetenskaplig och teknisk kunskap i säkerhetsfrågor som påverkar i synnerhet skyddet för hälsa och miljö.

  Ändringsförslag    41

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 2 – led db (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (db)  Förfaranden för upprättande av samarbete och utbyte av information och erfarenheter mellan marknadskontrollmyndigheterna och vetenskapliga institutioner eller forskningsinstitutioner.

  Motivering

  Utbyte av kunskap, information och erfarenheter mellan marknadskontrollmyndigheterna och vetenskapliga institutioner och forskningsinstitutioner förefaller gynna båda parter, särskilt på områden där det sker en snabb vetenskaplig utveckling och innovation.

  Ändringsförslag    42

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Marknadskontrollmyndigheterna ska utföra kontroller som en del av deras verksamhet enligt punkt 1 på grundval av en riskbaserad metod, med beaktande av åtminstone följande faktorer:

  2.  Marknadskontrollmyndigheterna ska utföra kontroller som en del av sin verksamhet enligt punkt 1 på grundval av en riskbaserad metod och i enlighet med försiktighetsprincipen, med beaktande av åtminstone följande faktorer:

  Ändringsförslag    43

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 2 – led a – led i

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  i)  produkten, t.ex. antalet produkter på marknaden och eventuella faror som är förbundna med produkten,

  i)  produkten, t.ex. antalet produkter på marknaden och eventuella faror som är förbundna med produkten, med särskilt fokus på den potentiella riskens hälsodimension,

  Ändringsförslag    44

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Produkten kan äventyra slutanvändarnas hälsa eller säkerhet.

  (a)  Produkten kan äventyra slutanvändarnas hälsa, säkerhet eller skydd eller förorsaka miljöskada.

  Ändringsförslag    45

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Produkten överensstämmer inte med tillämpliga krav i harmoniseringslagstiftningen.

  (b)  Produkten överensstämmer inte med tillämpliga krav i unionens harmoniseringslagstiftning eller i direktiv 2001/95/EG och skulle därför kunna utgöra en fara för slutanvändarnas hälsa och säkerhet.

  Ändringsförslag    46

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 3 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om produkterna dras tillbaka, återkallas, förbjuds eller begränsas ska marknadskontrollmyndigheten säkerställa att kommissionen genom det nätverk som inrättas enligt artikel 31, de övriga medlemsstaterna och slutanvändarna informeras om detta.

  Om produkterna dras tillbaka, återkallas, förbjuds eller begränsas ska marknadskontrollmyndigheten säkerställa att kommissionen genom det nätverk som inrättas enligt artikel 31, unionsprovningsanläggningarna, de övriga medlemsstaterna och slutanvändarna informeras om detta.

  Ändringsförslag    47

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  För att lösa tvister som uppstår på grund av olika riskbedömningar bland medlemsstaternas myndigheter, ekonomiska aktörer och organen för bedömning av överensstämmelse får kommissionen, på eget initiativ eller på begäran av en kontrollmyndighet, låta genomföra en riskbedömning via ett av de referenslaboratorier för Europeiska unionen som avses i artikel 28. Denna riskbedömning ska vara bindande för alla berörda parter.

  Ändringsförslag    48

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Varje medlemsstat ska åtminstone vart tredje år upprätta en nationell strategi för marknadskontroll. Strategin ska främja en konsekvent, övergripande och samlad strategi för marknadskontroll och genomdrivandet av harmoniseringslagstiftningen inom medlemsstatens territorium och ska omfatta samtliga sektorer och led i leverantörskedjan, inklusive import och digitala leveranskedjor.

  1.  Varje medlemsstat ska åtminstone vart fjärde år upprätta en nationell strategi för marknadskontroll, mot bakgrund av den snabba marknadsutvecklingen och nya framväxande risker. Strategin ska främja en konsekvent, övergripande och samlad strategi för marknadskontroll och genomdrivandet av harmoniseringslagstiftningen inom medlemsstatens territorium och ska omfatta samtliga sektorer och led i leverantörskedjan, inklusive import och digitala leveranskedjor. Vid fastställandet av sina nationella strategier för marknadskontroll ska medlemsstaterna samråda med berörda parter och göra deras synpunkter tillgängliga för allmänheten.

  Ändringsförslag    49

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  De områden som identifieras som prioriterade för genomdrivandet av harmoniseringslagstiftningen.

  (b)  De områden som identifieras som prioriterade för genomdrivandet av harmoniseringslagstiftningen. Medlemsstaterna ska betrakta produkter som är eller har varit föremål för ett beslut i nödfall på grundval av artikel 13 i direktiv 2001/95/EG som prioriterade områden.

  Ändringsförslag    50

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  De genomdrivandeåtgärder som planeras i syfte att minska förekomsten av bristande överensstämmelse inom de områden som identifieras som prioriterade, inbegripet, i förekommande fall, de miniminivåer för kontroller som förutses för kategorier av produkter som har en hög grad av bristande överensstämmelse.

  (c)  De genomdrivandeåtgärder som planeras i syfte att minska förekomsten av bristande överensstämmelse inom de områden som identifieras som prioriterade, inbegripet, i förekommande fall, de miniminivåer för kontroller som förutses för kategorier av produkter som har en hög grad av bristande överensstämmelse och kan medföra en allvarlig risk.

  Ändringsförslag    51

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 2 – led fa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fa)  En bedömning av nya risker som konsumenter kan utsättas för och som rör produkter som kan ansluta sig till internet och utgöra en risk för konsumenternas säkerhet.

  Ändringsförslag    52

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Medlemsstaterna ska meddela kommissionen sin nationella strategi för marknadskontroll genom det system som avses i artikel 34.

  3.  Medlemsstaterna ska meddela kommissionen sin nationella strategi för marknadskontroll genom det system som avses i artikel 34, och göra den tillgänglig för allmänheten.

  Motivering

  Ökad insyn.

  Ändringsförslag    53

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Befogenheten att utföra systemrevisioner av de ekonomiska aktörernas organisationer, inklusive revisioner av de förfaranden som de tillämpar för att säkerställa överensstämmelsen med denna förordning och den tillämpliga harmoniseringslagstiftningen.

  utgår

  Ändringsförslag    54

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – led e – led 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  Försegla lokaler eller beslagta uppgifter, data eller handlingar från en ekonomisk aktör under inspektionen för den tidsperiod som krävs och i den omfattning det är nödvändigt för utredningen.

  (2)  Försegla relevanta lokaler eller beslagta uppgifter, data eller handlingar från en ekonomisk aktör under inspektionen för den tidsperiod som krävs och i den omfattning det är nödvändigt för utredningen.

  Ändringsförslag    55

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – led h

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (h)  Befogenheten att vidta tillfälliga åtgärder när det inte finns några andra effektiva medel för att förhindra en allvarlig risk, i synnerhet tillfälliga åtgärder som kräver att värdtjänsteleverantörer avlägsnar, stänger av eller begränsar tillgången till innehåll eller upphäver eller begränsar tillgången till en webbplats, en tjänst eller ett konto eller begära att domänregister eller registratorer drar in ett fullt kvalificerat domännamn på is under en bestämd tid.

  (h)  Befogenheten att vidta tillfälliga eller slutliga åtgärder när det gäller produkter som är osäkra eller inte överensstämmer med kraven när det inte finns några andra effektiva medel för att förhindra en allvarlig risk, i synnerhet åtgärder som kräver att värdtjänsteleverantörer avlägsnar, stänger av eller begränsar tillgången till innehåll eller upphäver eller begränsar tillgången till en webbplats, en tjänst eller ett konto eller som kräver att domänregister eller registratorer drar in ett fullt kvalificerat domännamn under en bestämd tid.

  Ändringsförslag    56

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – led m

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (m)  Befogenheten att beordra återbetalning av vinst som erhållits till följd av bristande överensstämmelse

  (m)  Befogenheten att beordra återbetalning av vinst som erhållits till följd av bristande överensstämmelse och kräva att företag gottgör berörda konsumenter.

  Ändringsförslag    57

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 3 – led n

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (n)  Befogenheten att offentliggöra slutliga beslut, slutliga åtgärder, åtaganden från den ekonomiska aktörens sida eller beslut som fattats eller upprättats i enlighet med denna förordning, inklusive offentliggörandet av namnet på den ekonomiska aktör som ansvarade för den bristande överensstämmelsen.

  (n)  Befogenheten att offentliggöra slutliga beslut, slutliga åtgärder, åtaganden från den ekonomiska aktörens sida eller beslut som fattats eller upprättats i enlighet med denna förordning, inklusive offentliggörandet av namnet på den ekonomiska aktör som ansvarade för den bristande överensstämmelsen, med striktast möjliga garantier för konfidentialitet och yrkes- och affärshemligheter, samt de villkor som förklarar hur den ekonomiska aktören ska kompensera den förlust eller skada som konsumenterna förorsakats.

  Ändringsförslag    58

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Marknadskontrollmyndigheterna ska offentliggöra alla åtaganden som de tar emot från ekonomiska aktörer, uppgifter om eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits av ekonomiska aktörer inom deras territorium och uppgifter om tillfälliga åtgärder som vidtagits av den berörda marknadskontrollmyndigheten i enlighet med denna förordning.

  4.  Marknadskontrollmyndigheterna ska offentliggöra alla åtaganden som de tar emot från ekonomiska aktörer, uppgifter om eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits av ekonomiska aktörer inom deras territorium och uppgifter om tillfälliga åtgärder som vidtagits av den berörda marknadskontrollmyndigheten i enlighet med denna förordning, med striktast möjliga garantier för konfidentialitet och yrkes- och affärshemligheter.

  Ändringsförslag    59

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Marknadskontrollmyndigheterna ska utöva sina befogenheter i enlighet med proportionalitetsprincipen.

  5.  Marknadskontrollmyndigheterna ska utöva sina befogenheter i enlighet med försiktighetsprincipen och proportionalitetsprincipen.

  Ändringsförslag    60

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Marknadskontrollsmyndigheterna ska utföra lämpliga kontroller i tillräcklig omfattning av produkters egenskaper genom dokumentkontroll och, om så är lämpligt, fysiska kontroller eller kontroller i laboratorium av ett representativt urval.

  Marknadskontrollsmyndigheterna ska i enlighet med den gemensamma metod som fastställts av kommissionen utföra lämpliga kontroller i tillräcklig omfattning av produkters egenskaper genom dokumentkontroll och, om så är lämpligt, fysiska kontroller eller kontroller i laboratorium av ett representativt urval. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter med avseende på fastställande av en minsta andel gällande det antal kontroller som marknadskontrollsmyndigheterna ska utföra av produkter i olika produktkategorier i enlighet med de prioriteringar som fastställts av unionsnätverket för produktöverensstämmelse.

  Ändringsförslag    61

  Förslag till förordning

  Artikel 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Marknadskontrollmyndigheterna ska iaktta principen om konfidentialitet när det är nödvändigt för att skydda yrkes- och affärshemligheter eller personuppgifter enligt nationell lagstiftning, dock i enlighet med kravet på att information ska offentliggöras i så stor utsträckning som möjligt för att skydda intressena för slutanvändare i unionen.

  Marknadskontrollmyndigheterna ska säkerställa striktast möjliga garantier för konfidentialitet och yrkes- och affärshemligheter och bevara personuppgifter enligt nationell lagstiftning, dock i enlighet med kravet på att information ska offentliggöras i så stor utsträckning som möjligt för att skydda intressena för slutanvändare i unionen.

  Ändringsförslag    62

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Beslutet om huruvida en produkt utgör en allvarlig risk ska bygga på en lämplig riskbedömning som beaktar farans karaktär och sannolikheten att den inträffar. En produkt ska inte anses utgöra en allvarlig risk av den anledningen att det är genomförbart att uppnå en högre säkerhetsnivå eller att det finns andra tillgängliga produkter som utgör en mindre risk.

  2.  Beslutet om huruvida en produkt utgör en allvarlig risk ska bygga på en lämplig riskbedömning som beaktar farans karaktär, sannolikheten att den inträffar och försiktighetsprincipen. Detta beslut ska särskilt beakta riskens hälsodimension. En produkt ska inte anses utgöra en allvarlig risk av den anledningen att det är genomförbart att uppnå en högre säkerhetsnivå eller att det finns andra tillgängliga produkter som utgör en mindre risk.

  Ändringsförslag    63

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 4 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Tillhandahålla oberoende teknisk eller vetenskaplig rådgivning till kommissionen, inklusive det nätverk som inrättas enligt artikel 31, och till medlemsstaterna.

  (c)  Tillhandahålla oberoende teknisk eller vetenskaplig rådgivning till kommissionen, inklusive det nätverk som inrättas enligt artikel 31, och till medlemsstaterna, samt signalera nya framväxande risker på grundval av senaste vetenskapliga rön.

  Ändringsförslag    64

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 4 – led ea (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea)  Fungera som kunskapscentrum för risker och framväxande risker för konsumenterna och miljön, till exempel när det gäller skadliga kemikalier som klassificeras som cancerframkallande, mutagena och giftiga för fortplantningen, eller andra farliga ämnen i konsumentprodukter.

  Ändringsförslag    65

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 4 – led eb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (eb)  Fungera som kunskapscentrum för nya risker för konsumenter rörande produkter som kan ansluta sig till internet.

  Ändringsförslag    66

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 4 – led ec (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ec)  Unionsprovningsanläggningar ska även bistå kommissionen och medlemsstaterna i utvecklandet av gemensamma aktuella provningsmetoder. Nära förbindelser mellan Europeiska kemikaliemyndigheten och unionsprovningsanläggningarna i egenskap av kunskapscentrum ska etableras för att undvika överlappningar och säkerställa optimalt stöd för medlemsstaternas marknadskontroll och genomdrivandeåtgärder.

  Ändringsförslag    67

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  Marknadskontrollmyndigheterna ska, när de vidtar lämpliga åtgärder för marknadskontroll, ta vederbörlig hänsyn till provningsresultat, analyser och slutsatser från unionsprovningsanläggningarna.

  Ändringsförslag    68

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  På begäran av en begärande myndighet ska den tillfrågade myndigheten utan dröjsmål vidta alla nödvändiga genomdrivandeåtgärder med användning av de befogenheter som den tilldelats genom denna förordning för att få ett fall av bristande överensstämmelse att upphöra.

  1.  På begäran av en begärande myndighet eller kommissionen eller andra berörda parter som vederbörligen framför bevis för bristande överensstämmelse ska den tillfrågade myndigheten utan dröjsmål vidta alla nödvändiga genomdrivandeåtgärder med användning av de befogenheter som den tilldelats genom denna förordning för att få ett fall av bristande överensstämmelse att upphöra. Om den tillfrågade myndigheten inte vidtar några åtgärder får kommissionen själv vidta alla nödvändiga genomdrivandeåtgärder.

  Ändringsförslag    69

  Förslag till förordning

  Artikel 26 – punkt 7 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Kommissionen ska senast den 30 juni varje år utarbeta en rapport som ska innehålla den information som medlemsstaterna lämnat in för det föregående kalenderåret. Denna rapport ska offentliggöras i det system som avses i artikel 34.

  Kommissionen ska senast den 30 juni varje år utarbeta en rapport, och en sammanfattning av denna rapport, som ska innehålla den information som medlemsstaterna lämnat in för det föregående kalenderåret. Denna rapport ska offentliggöras i det system som avses i artikel 34.

  Ändringsförslag    70

  Förslag till förordning

  Artikel 26 – punkt 8 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  När tullmyndigheterna i en medlemsstat har skäl att anta att en ekonomisk aktör har ändrat sin införselplats för produkter till unionsmarknaden till en annan medlemsstat, eftersom kontrollerna där är mindre stränga eller mindre systematiska, ska de informera motsvarande myndigheter i den medlemsstaten om den riskprofil som tillskrivs den ekonomiska aktören, och de får uppmana unionsnätverket för produktöverensstämmelse att övervaka införseln av sådana produkter.

  Motivering

  Syftet är att se till att endast säkra produkter som uppfyller kraven släpps ut på marknaden.

  Ändringsförslag    71

  Förslag till förordning

  Artikel 27 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  produkten inte är märkt eller etiketterad i enlighet med harmoniseringslagstiftningen,

  (b)  produkten inte är märkt eller etiketterad i enlighet med unionens harmoniseringslagstiftning och att detta inte kan lösas genom korrigering inom rimlig tid,

  Ändringsförslag    72

  Förslag till förordning

  Artikel 29 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Marknadskontrollmyndigheterna ska behandla som prioriterade de produkter som deklarerats för fri omsättning av en godkänd ekonomisk aktör enligt artikel 38.2 i förordning (EU) nr 952/2013 men vilkas övergång till fri omsättning tillfälligt har avbrutits i enlighet med artikel 28.1 i denna förordning.

  1.  Marknadskontrollmyndigheterna ska behandla produkter vilkas övergång till fri omsättning tillfälligt har avbrutits i enlighet med artikel 28.1 i denna förordning likvärdigt för alla ekonomiska aktörer.

  Ändringsförslag    73

  Förslag till förordning

  Artikel 32 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  Kommissionen ska tillåta relevanta parter, inklusive konsumentorganisationer, att lämna strukturerade bidrag för att hjälpa till med att prioritera och välja ut gemensam och samtidig kontrollverksamhet.

  Motivering

  Konsumentorganisationer utför regelbundet jämförande produktprovningar i laboratorier och bidrar till identifiering av osäkra och icke-överensstämmande konsumentprodukter. Deras samlade belägg och uppgifter på nationell och europeisk nivå skulle kunna bidra till att unionsnätverket för produktöverensstämmelse fungerar bättre.

  Ändringsförslag    74

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 1 – led aa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (aa)  Övervaka verksamheten för marknadskontroll och tullmyndigheterna för att säkerställa en likvärdig och sträng kontrollnivå för harmoniserade och icke-harmoniserade produkter i olika medlemsstater.

  Ändringsförslag    75

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 1 – led ab (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ab)  Fastställa en gemensam provningsmetod för att säkerställa enhetlighet i de kontroller som genomförs av medlemsstaterna.

  Ändringsförslag    76

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 1 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f)  Organisera samarbetet och ett effektivt utbyte av information och bästa praxis mellan marknadskontrollmyndigheterna.

  (f)  Organisera samarbetet och underlätta ett effektivt och regelbundet utbyte av information och bästa praxis mellan medlemsstaterna och mellan marknadskontrollmyndigheterna, samt mellan medlemsstaterna och berörda parter.

  Ändringsförslag    77

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 1 – led ma (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ma)  Ta fram enhetliga metoder för riskanalys och fastställande av olika riskkategorier.

  Ändringsförslag    78

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 1 – led mb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (mb)  Övervaka tullmyndigheternas verksamhet och åtgärda brister i denna som kan leda till mindre lika villkor för tillverkare i unionen som efterlever regelverket i förhållande till tillverkare i tredjeländer som exporterar till unionen, samt den praxis som innebär att exportörer från tredjeländer väljer införselplatser i unionen där kontrollerna är mindre stränga eller mindre systematiska.

  Ändringsförslag    79

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 1 – led mc (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (mc)  Lägga fram en årlig rapport för Europaparlamentet om den verksamhet som bedrivits av unionsnätverket för produktöverensstämmelse (EUPC).

  Ändringsförslag    80

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 1 – led md (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (md)  Anta förfaranden för en EU-övergripande databas för insamling av uppgifter om olyckor eller skador på slutanvändarens hälsa, säkerhet och/eller skydd eller på miljön, och göra informationen i databasen lätt tillgänglig för alla berörda parter.

  Ändringsförslag    81

  Förslag till förordning

  Artikel 35 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Kommissionen får utbyta konfidentiell information med anknytning till marknadskontroll med tillsynsmyndigheter i tredjeländer eller internationella organisationer om den har ingått avtal om sekretess som bygger på ömsesidighet med dessa myndigheter eller organisationer.

  1.  Kommissionen får utbyta konfidentiell information med anknytning till marknadskontroll med tillsynsmyndigheter i tredjeländer eller internationella organisationer, inom ramen för striktast möjliga garantier för konfidentialitet och yrkes- och affärshemligheter.

  Ändringsförslag    82

  Förslag till förordning

  Artikel 61 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska föreskriva sanktioner för överträdelser av bestämmelser i denna förordning som inför skyldigheter för ekonomiska aktörer och för överträdelser av bestämmelser i harmoniseringslagstiftningen för produkter som omfattas av denna förordning som inför skyldigheter för ekonomiska aktörer när det i den lagstiftningen inte föreskrivs sanktioner, och de ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

  Kommissionen ska tillsammans med medlemsstaterna föreskriva sanktioner för överträdelser av bestämmelser i denna förordning som inför skyldigheter för ekonomiska aktörer och för överträdelser av bestämmelser i unionslagstiftningen för produkter som inför skyldigheter för ekonomiska aktörer när det i den lagstiftningen inte föreskrivs sanktioner, och de ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Kommissionen ska också fastställa de operativa reglerna för när medlemsstaterna vidtar tillfälliga åtgärder och korrigerande åtgärder avseende produkter som inte överensstämmer med kraven och ekonomiska aktörer som inte uppfyller kraven för att snabbt kunna skydda konsumenterna när de står inför en risk.

  Ändringsförslag    83

  Förslag till förordning

  Artikel 61 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Den finansiella situationen för små och medelstora företag.

  utgår

  Motivering

  Detta kriterium är inte relaterat till proportionaliteten för skadan för slutanvändaren eller för miljön och bör därför inte komma först i sanktionsbeslutet.

  Ändringsförslag    84

  Förslag till förordning

  Artikel 61 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Den bristande överensstämmelsens karaktär, allvarlighet och varaktighet med beaktande av den skada som slutanvändarna åsamkats.

  (b)  Den bristande överensstämmelsens karaktär, allvarlighet och varaktighet med beaktande av den skada som slutanvändarna, miljön eller de sociala och ekonomiska intressena åsamkats.

  Ändringsförslag    85

  Förslag till förordning

  Artikel 61 – punkt 2 – led ea (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea)  Den finansiella situationen för små och medelstora företag.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter

  Referensnummer

  COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  IMCO

  5.2.2018

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  5.2.2018

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Miroslav Mikolášik

  1.3.2018

  Behandling i utskott

  16.5.2018

   

   

   

  Antagande

  10.7.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  53

  1

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  53

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

  ECR

  Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

  EFDD

  Piernicola Pedicini

  ENF

  Sylvie Goddyn

  GUE/NGL

  Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

  S&D

  Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

  1

  -

  EFDD

  Julie Reid

  0

  0

   

   

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter

  Referensnummer

  COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

  Framläggande för parlamentet

  20.12.2017

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  IMCO

  5.2.2018

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  INTA

  5.2.2018

  ENVI

  5.2.2018

  ITRE

  5.2.2018

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  INTA

  22.1.2018

  ITRE

  23.1.2018

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Nicola Danti

  23.1.2018

   

   

   

  Behandling i utskott

  22.1.2018

  16.5.2018

  18.6.2018

  11.7.2018

  Antagande

  3.9.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  28

  5

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

  Ingivande

  6.9.2018

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  28

  +

  ALDE

  Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

  PPE

  Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

  S&D

  Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  5

  -

  ECR

  Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  John Stuart Agnew

  ENF

  Marcus Pretzell

  1

  0

  ENF

  Mylène Troszczynski

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  Senaste uppdatering: 20 september 2018
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy