Процедура : 2017/0143(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0278/2018

Внесени текстове :

A8-0278/2018

Разисквания :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0347

ДОКЛАД     ***I
PDF 2025kWORD 321k
6.9.2018
PE 618.225v02-00 A8-0278/2018

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: София ин 'т Велд

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0343),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0219/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2017 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0278/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2017/0143(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Домакинствата в ЕС са сред най-големите спестители в света, но по-голямата част от тези спестявания се държат в банкови сметки с кратък матуритет. Увеличаването на инвестициите в капиталовите пазари може да спомогне за преодоляване на предизвикателствата, свързани със застаряването на населението и ниските лихвени проценти.

(1a)  Пенсиите за старост представляват основна част от доходите на пенсионерите и за много хора адекватното пенсионно осигуряване определя дали те ще преживеят старините си в удобство или в бедност; това е необходимо условие за упражняването на основните права, определени в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително член 25 относно правата на възрастните хора, който гласи: „Съюзът признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културния живот“.

(1б)  Европейският съюз е изправен пред различни предизвикателства, включително демографски предизвикателства поради факта, че Европа е застаряващ континент. Освен това моделите на професионално развитие, пазарът на труда и разпределението на богатството са в процес на драстични промени, не на последно място в резултат на цифровата революция. Същевременно става все по-ясно, че националните системи за социална сигурност не са пригодени към глобализираната икономика на знанието с отворени граници, трудова мобилност и миграция. Твърде много хора не са обхванати от традиционните национални пенсионни системи или са обхванати в недостатъчна степен, включително, наред с другото, жени, младежи, мигранти, нискоквалифицирани работници, самостоятелно заети лица и работници с нетипични договори.

(1в)  Съществена част от пенсиите за старост се предоставят в рамките на публични схеми, така че съществува пряка връзка между националните пенсионни системи и устойчивостта на публичните финанси. Независимо от изключителната национална компетентност по отношение на организацията на пенсионните системи, както е определено в Договорите, адекватността на доходите и финансовата устойчивост на националните пенсионни системи са от решаващо значение за стабилността на Съюза като цяло. Насочването на повече спестявания на европейски граждани от пари в брой и банкови депозити към дългосрочни инвестиционни продукти, например схемите за доброволно пенсионно осигуряване, би било от полза както за отделните лица (които ще се възползват от по-висока възвръщаемост и по-голяма адекватност на пенсиите), така и за икономиката като цяло.

(1г)  През 2015 г. 11,3 милиона граждани на Съюза в трудоспособна възраст (20 – 64 години) са били постоянно пребиваващи в държава членка, различна от държавата членка, на която са граждани, а 1,3 милиона граждани на Съюза са работели в държава членка, различна от тяхната държава членка на местопребиваване.

(1д)  Преносим общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) ще увеличи привлекателността си като продукт, по-специално за младите хора, и ще спомогне за допълнително улесняване на упражняването на правото на гражданите на Съюза да живеят и да работят навсякъде в Съюза.

(2)  Личното пенсионно осигуряване е важно, тъй като предоставя на лицата, които спестяват в дългосрочен план, възможности за дългосрочни инвестиции. Един по-голям европейски пазар за лично пенсионно осигуряване ще подкрепи предлагането на средства за институционални инвеститори и инвестиции в реалната икономика.

(2б)  Настоящият регламент позволява създаването на продукт за пенсионно осигуряване, който ще бъде, доколкото е възможно, опростен, сигурен, предлаган на разумна цена, прозрачен, лесен за ползване от потребителите и преносим в рамките на целия Съюз и ще допълва съществуващите системи в държавите членки.

(3)  Понастоящем вътрешният пазар за лично пенсионно осигуряване не функционира гладко. В някои държави членки все още изобщо не съществува пазар на продукти за пенсионно осигуряване. В други държави членки вече се предлагат продукти за частно пенсионно осигуряване, но е налице висока степен на фрагментиране на националните пазари. Вследствие на това е налице ограничена степен на преносимост на продуктите за лично пенсионно осигуряване. Това може да затрудни хората да се възползват от своите основни свободи. Например това може да им попречи да започнат работа или да се пенсионират в друга държава членка. В допълнение към това възможността доставчиците да се възползват от правото на установяване и свободно предоставяне на услуги се възпрепятства от липсата на стандартизация на съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване.

(3a)  Европейският пенсионен пазар е силно фрагментиран и разнообразен, така че въздействието на ОЕПЛПО ще бъде много различно в отделните държави членки, а целевата аудитория е също толкова разнообразна. В държавите членки, в които първият и вторият стълб са недостатъчно развити, ОЕПЛПО може да предложи решения за хората, които в момента нямат достъп до адекватно осигуряване. В държавите членки с високо развити пенсионни пазари ОЕПЛПО би могъл да разшири избора на потребителите или да предложи решения за мобилните граждани. При все това ОЕПЛПО не следва да се стреми към замяна на съществуващите национални пенсионни системи, тъй като е допълнителен и добавъчен продукт, и следва да се даде допълнителен приоритет на по-нататъшното развитие, подобряване и реформиране на първия и втория стълб.

(4)  Съюзът на капиталовите пазари (СКП) ще спомогне за мобилизирането на капитал в Европа и ще го насочи към различни предприятия, в това число към малките и средните предприятия, инфраструктурните и дългосрочните устойчиви проекти, които се нуждаят от него, за да подпомогнат своето разрастване и оттам – разкриването на работни места. Една от основните цели на СКП е увеличаването на инвестициите и избора за инвеститорите на дребно чрез по-добро използване на европейските спестявания. За тази цел ОЕПЛПО ще представлява стъпка напред към подобряване на интеграцията на капиталовите пазари благодарение на подкрепата, която предоставя за дългосрочното финансиране на реалната икономика.

(5)  Както бе обявено в Плана за действие за изграждане на СКП(4), приет от Комисията през септември 2015 г. „Комисията ще анализира възможността за политическа рамка за създаване на успешен европейски пазар за опростени, ефикасни и конкурентоспособни индивидуални пенсии и ще прецени дали е необходимо пазарът да бъде подкрепен от законодателството на ЕС“.

(6)  В своята резолюция от 19 януари 2016 г.(5) Европейският парламент подчерта, че „трябва да се насърчава среда, която стимулира иновациите в областта на финансовите продукти, създава по-голямо многообразие и ползи за реалната икономика, и предоставя засилени стимули за инвестиции, и която също така може да допринесе за предоставянето на адекватни, безопасни и устойчиви пенсии, като например разработването на паневропейски пенсионен продукт с проста и прозрачна структура“.

(7)  В своите заключения от 28 юни 2016 г.(6) Европейският съвет отправи призив за „бърз и решителен напредък с цел да се осигури по-лесен достъп до финансиране за предприятията и да се подпомогнат инвестициите в реалната икономика, като се постигне напредък по програмата за изграждане на съюз на капиталовите пазари“.

(8)  В своето Съобщение от 14 септември 2016 г., озаглавено „Съюз на капиталовите пазари – ускоряване на реформата“(7), Комисията обяви, че „ще обмисли предложенията за опростен, ефикасен и конкурентен личен пенсионен продукт в ЕС [...]. Разглежданите варианти включват евентуално законодателно предложение, което би могло да бъде внесено през 2017 г.“

(9)  В своето Съобщение „Междинен преглед на Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари“(8) Комисията обяви, че ще представи „законодателно предложение за общоевропейски личен пенсионен продукт (ОЕПЛПО) до края на юни 2017 г. С него ще се поставят основите на един по-сигурен, прозрачен и ефикасен по отношение на разходите пазар за доброволни лични пенсионни спестявания на достъпни цени, които могат да бъдат управлявани в общоевропейски мащаб. Това ще помогне за посрещане на нуждите на хората, желаещи да получат по-адекватни пенсионни спестявания, за търсене на решения за предизвикателствата в демографската област, допълване на съществуващите пенсионни продукти и схеми, както и за засилване на разходната ефективност на индивидуалните пенсии чрез предлагане на по-добри възможности за дългосрочно инвестиране на личните пенсии“.

(10)  Развитието на ОЕПЛПО измежду продуктите за лично пенсионно осигуряване ще допринесе за увеличаване на избора за пенсионни спестявания, по-специално за мобилните работници, и ще създаде пазар на ЕС за доставчиците на ОЕПЛПО. Той обаче не следва да поставя под въпрос основната отговорност на държавите членки да гарантират достоен минимален стандарт на живот на старини за своите граждани и спешната необходимост от засилване на капацитета на публичните пенсионни системи, за да се предостави сигурна, съществена и ефективна социална закрила за всички.

(10a)  Финансовото образование може да подпомогне разбирането и осведомеността на домакинствата при избора им на спестяване в областта на доброволните схеми за лично пенсионно осигуряване. Вложителите също така следва да имат реална възможност да осъзнаят напълно рисковете и характеристиките, свързани с един общоевропейски продукт.

(11)  Законодателната рамка за ОЕПЛПО ще положи основите за един успешен пазар за достъпни и доброволни инвестиции, свързани с пенсионирането, които ще могат да се управляват в общоевропейски мащаб. Чрез допълване на съществуващите задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти той ще допринесе за посрещане на нуждите на хората, желаещи да получат по-адекватни пенсионни спестявания, за търсене на решения за предизвикателствата в демографската област и за осигуряване на мощен нов източник на частен капитал за дългосрочно инвестиране. Тази рамка няма да замени или да хармонизира съществуващите национални схеми за лично пенсионно осигуряване, нито ще засегне съществуващите национални задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти. ОЕПЛПО няма да бъде свързан нито пряко, нито косвено с професията или с трудовия статус на вложителя в ОЕПЛПО.

(11a)  Нормативна уредба за ОЕПЛПО не следва да ограничава отговорността на държавите членки да изпълняват своите задължения по отношение на осигуряването на достатъчна държавна пенсия.

(12)  С регламента се хармонизира набор от основни характеристики на ОЕПЛПО, свързани с ключови елементи като разпространение, договори, инвестиционна политика, смяна на доставчика, трансгранично предлагане или преносимост. Хармонизирането на тези основни характеристики ще допринесе за постигане на еднакви условия на конкуренция за доставчиците на лично пенсионно осигуряване като цяло и ще спомогне, като стимулира изграждането на СКП и интеграцията на вътрешния пазар за лично пенсионно осигуряване. То ще доведе до създаването на един до голяма степен стандартизиран общоевропейски продукт, достъпен във всички държави членки, който ще позволи на потребителите да се възползват изцяло от вътрешния пазар чрез прехвърляне на своите пенсионни права в чужбина и ще им предложи по-голям избор на различни видове доставчици, включително в трансграничен план. В резултат на по-малкия брой пречки за трансграничното предлагане на пенсионни услуги общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване ще повиши конкуренцията между доставчиците на общоевропейска основа и ще създаде икономии от мащаба, които биха били от полза за спестяващите лица.

(13)  Член 114 от ДФЕС позволява приемането на актове под формата на регламенти или директиви. Беше предпочетено приемането на регламент, тъй като той би бил пряко приложим във всички държави членки. По този начин регламентът би позволил бързо навлизане на ОЕПЛПО и би допринесъл за по-бързо задоволяване на потребностите от повече пенсионни спестявания и инвестиции в контекста на СКП. Тъй като с настоящия регламент ще се хармонизират основните характеристики на ОЕПЛПО, те не трябва да подлежат на специфични национални правила, поради което в този случай регламентът изглежда по-подходящ от директива. От друга страна характеристиките, които остават извън обхвата на регламента (например условия за периода на натрупване), подлежат на регламентиране от националните правила.

(14)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да имат достъп до целия пазар на Съюза само с един лиценз за продукта, издаден от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), въз основа на единен набор от правила и в сътрудничество с националните компетентни органи.

(16)  За да се осигури високо качество на услугите и ефективна защита на потребителите, държавата членка по произход и приемащата държава членка следва да си оказват тясно сътрудничество при прилагането на задълженията, предвидени в настоящия регламент. Когато доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО извършват стопанска дейност в различни държави членки съгласно свободата на предоставяне на услуги, компетентният орган на държавата членка по произход следва да гарантира, че определените в настоящия регламент изисквания се спазват, поради по-тесните му връзки с доставчика на ОЕПЛПО. С цел да се гарантира справедливо поделяне на отговорностите между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка, ако компетентният орган на приемащата държава членка научи за извършвани на нейната територия нарушения, той следва да информира компетентния орган на държавата членка по произход, който в такива случаи следва да е задължен да предприеме подходящи мерки. Освен това компетентният орган на приемащата държава членка следва да има правото да се намеси, ако държавата членка по произход не предприеме подходящи мерки или ако предприетите мерки са недостатъчни.

(17)  В случай на откриване на клон или установяване на постоянно присъствие в друга държава членка е целесъобразно отговорността за изпълнението на разпоредбите да се разпредели между държавата членка по произход и приемащата държава членка. Въпреки че компетентният орган на държавата членка по произход следва да продължи да носи отговорност за спазването на задълженията, свързани с дейността като цяло ̶ например правилата относно професионалните изисквания ̶ при същите условия, както в случая с предоставянето на услуги, компетентният орган на приемащата държава членка следва да поеме отговорност за прилагането на правилата относно изискванията за предоставяне на информация и извършването на дейността по отношение на услугите, предоставяни на територията на приемащата държава членка. При все това, ако компетентният орган на приемаща държава членка научи за извършвани на нейната територия нарушения на задълженията, по отношение на които настоящия регламент не възлага отговорност на приемащата държава членка, с оглед на тясното сътрудничество той следва да информира компетентния орган на държавата членка по произход, така че последният да предприеме подходящи мерки. Такъв е случаят по-специално що се отнася до нарушенията на правилата за добра репутация, професионални знания и компетентност. Освен това с цел защита на потребителите компетентният орган на приемащата държава членка следва да има правото да се намеси, ако държавата членка по произход не предприеме подходящи мерки или ако предприетите мерки са недостатъчни.

(18)  Компетентните органи на държавите членки следва да разполагат с всички необходими средства за гарантиране на правилното упражняване на дейността от доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО в рамките на Съюза, упражнявана в съответствие със свободата на установяване или свободата на предоставяне на услуги. За да се гарантира ефективността на надзора, всички предприети от компетентните органи действия следва да бъдат съразмерни спрямо естеството, степента и сложността на рисковете, характерни за дейността на даден доставчик или разпространител▐.

(19)  Общоевропейското измерение на ОЕПЛПО може да бъде развивано не само на равнището на доставчика, чрез възможностите за трансгранична дейност, но и на равнището на вложителя в ОЕПЛПО – чрез преносимостта на ОЕПЛПО, като по този начин се допринася за защита на личните пенсионни права на лицата, които упражняват своето право на свободно движение съгласно членове 21 и 45 от ДФЕС. Преносимостта означава вложителят в ОЕПЛПО да промени своето местопребиваване, като се премести в друга държава членка, без да смени доставчика на ОЕПЛПО, докато смяната на доставчика на ОЕПЛПО не налага непременно промяна на местопребиваването. При всички случаи местопребиваването на вложител в ОЕПЛПО следва да определя приложимия за вложителя данъчен режим.

(20)  ОЕПЛПО следва да се състои от национални подразделения, всяко от които да включва характеристики на продукта за лично пенсионно осигуряване, позволяващи вноските за ОЕПЛПО да отговарят на критериите за данъчни стимули. На равнището на индивидуалния вложител в ОЕПЛПО първото подразделение следва да бъде създадено при разкриването на ОЕПЛПО.

(21)  ▌При разкриването на ОЕПЛПО доставчикът следва да предостави информация за това какви национални подразделения са вече достъпни в договора. Ако доставчик на ОЕПЛПО не може да предложи национално подразделение в дадена държава членка, той следва да предостави на вложителя в ОЕПЛПО алтернативни възможности за преносимост, например възможността да продължи да спестява в ОЕПЛПО чрез договореност за партньорство. Ако не съществуват такива партньорства, вложителят в ОЕПЛПО следва да може да сменя доставчика си безплатно.

(22)  Като отчитат естеството на създадения пенсионен продукт и съответната административна тежест, доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да предоставят ясна, лесна за разбиране и адекватна информация на потенциалните вложители в ОЕПЛПО и бенефициери на ОЕПЛПО, която да ги подпомогне при вземането на решение за тяхното пенсиониране. Поради същата причина доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да осигурят висока степен на прозрачност при различните етапи на схемата, а именно преди включването в схемата, по време на членството (включително преди пенсиониране) и след пенсиониране. По-конкретно следва да бъде давана информация за размера на натрупаните пенсионни права, предвижданите равнища на пенсионни обезщетения, рисковете и гаранциите, включително рисковете, свързани с факторите от екологичен, социален или управленски характер, и информация за разходите. Когато предвижданите равнища на пенсионни обезщетения се основават на икономически сценарии, тази информация следва да включва също така неблагоприятен сценарий, който следва да бъде краен, но реалистичен.

(23)  Преди да се включат в схема за ОЕПЛПО, потенциалните вложители в ОЕПЛПО следва да получат цялата необходима информация, за да направят информиран избор чрез предоставяне на съвети, с които се оценяват техните спестовни изисквания и нужди.

(24)  За да осигурят оптимална прозрачност на продукта, доставчиците на ОЕПЛПО следва да изготвят основен информационен документ за ОЕПЛПО, в който се описват различните видове ОЕПЛПО, създадени от тях, преди продуктът да може да се предлага на вложителите в ОЕПЛПО. Те следва да носят отговорност и за коректността на основния информационен документ за ОЕПЛПО. ▌

(25)  За да се гарантират широкото разпространение и наличността на основни информационни документи за ОЕПЛПО, настоящият регламент следва да предвижда публикуването на основни информационни документи за ОЕПЛПО от страна на доставчиците на ОЕПЛПО на техния уебсайт.

(26)  На национално равнище вече се разработват калкулатори за пенсионни продукти. Въпреки това, за да бъдат калкулаторите възможно най-полезни за потребителите, в тях следва да се отчитат разходите и таксите, начислявани от отделните доставчици на ОЕПЛПО, наред с всякакви допълнителни разходи или такси, начислявани от посредници или други участници в инвестиционната верига, които все още не са били отчетени от доставчиците на ОЕПЛПО.

(26a)  Наред с разработването на продукти като ОЕПЛПО следва спешно да бъде разработена система на Съюза за проследяване на пенсиите, който да дава възможност на гражданите да изчисляват своя пенсионен капитал и натрупаните си пенсионни права, така че да добиват пълна представа.

(28)  Основният информационен документ за ОЕПЛПО следва да се различава ясно и да бъде отделен от всички рекламни съобщения.

(29)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да изготвят извлечение от индивидуалната пенсионна партида, насочено към вложителите в ОЕПЛПО, за да им представят основни лични и общи данни относно схемата за ОЕПЛПО и за да осигурят непрекъснато предоставяне на информация за нея. Извлечението от индивидуалната пенсионна партида следва да бъде ясно и разбираемо и да съдържа релевантна и целесъобразна информация, за да улесни проследяването на пенсионните права във времето и в различните схеми и да благоприятства мобилността на работната сила. Извлечението от индивидуалната пенсионна партида следва да се предоставя ежегодно на вложителя в ОЕПЛПО.

(30)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да информират вложителите в ОЕПЛПО в достатъчно дълъг срок преди пенсионирането относно вариантите за изплащането на техните средства и поне една година преди започване на периода на изплащане. Когато пенсионните обезщетения не се изплащат в съответствие с вариантите, приложими към основния ОЕПЛПО или за алтернативен ОЕПЛПО, като пожизнен анюитет, членовете, на които предстои скорошно пенсиониране, следва да получат информация за наличните продукти за изплащане на натрупаните средства с цел да се улеснят финансовите им планове за пенсиониране.

(31)  По време на периода на изплащане на пенсионните обезщетения бенефициерите на ОЕПЛПО следва да продължат да получават информация за притежаваните от тях средства и за съответните варианти за тяхното изплащане. Това е от особено значение, когато в периода на изплащането значителна част от инвестиционния риск се носи от бенефициерите на ОЕПЛПО. Бенефициерите на ОЕПЛПО следва също да бъдат уведомявани за всяко намаляване на размера на дължимите обезщетения преди прилагането на подобно намаление, след като бъде взето решение, което води до намаление. ▌На доставчиците на ОЕПЛПО се препоръчва да се консултират с бенефициерите на ОЕПЛПО предварително за всяко такова решение.

(32)  Освен това, за да предоставят надлежна защита на правата на вложителите в ОЕПЛПО и на бенефициерите на ОЕПЛПО, доставчиците на ОЕПЛПО следва да могат да изберат разпределение на активите си, което да отговаря на точното естество и продължителност на техните пасиви, включително тези, които имат дългосрочна перспектива. Това поражда необходимостта от ефикасен надзор и от подход спрямо правилата за инвестиране, който предоставя на доставчиците на ОЕПЛПО достатъчна гъвкавост при вземане на решения относно най-сигурната и най-ефикасната инвестиционна политика, като същевременно ги задължава да действат предпазливо и в съответствие с потребностите и предпочитанията на вложителите в ОЕПЛПО. Поради това спазването на принципа на консервативния инвеститор предполага инвестиционна политика, която да бъде приспособена към клиентската структура на индивидуалния доставчик на ОЕПЛПО.

(33)  С установяването на принципа на консервативния инвеститор като основен принцип в областта на инвестирането на капитали и като се дава възможност на доставчиците на ОЕПЛПО да действат трансгранично, се стимулира пренасочването на спестяванията към сектора на личното пенсионно осигуряване, като по този начин се допринася за икономическия и социален напредък. При принципа на консервативния инвеститор следва да се взема изрично предвид и ролята на факторите от екологичен, социален или управленски характер в инвестиционния процес.

(34)  Настоящият регламент следва да гарантира подходящо равнище на инвестиционна свобода за доставчиците на ОЕПЛПО. Като много дългосрочни инвеститори, изложени на риск от ниска ликвидност, доставчиците на ОЕПЛПО са в състояние да допринесат за развитието на СКП, като инвестират в неликвидни активи, например в акции и в други инструменти, които имат дългосрочен икономически профил и не се търгуват на регулирани пазари, многостранни системи за търговия (МСТ) или организирани системи за търговия (ОСТ) в разумни граници. Те могат също да се възползват от възможностите за диверсификация на международно равнище. Следователно инвестициите в акции в национални валути, различни от валутите, в които са техните пасиви, както и в други инструменти, които имат дългосрочен икономически профил и не се търгуват на регулирани пазари, МСТ или ОСТ, не следва да бъдат ограничавани, в съответствие с принципа на консервативния инвеститор, така че да бъде защитен интересът на вложителите в ОЕПЛПО и на бенефициерите на ОЕПЛПО, освен по съображения за предпазливост.

(35)  В контекста на задълбочаването на СКП, понятието за инструменти с дългосрочен икономически профил е широко. Посочените инструменти представляват непрехвърляеми ценни книжа и по тази причина нямат достъп до ликвидността на вторичните пазари. Те често изискват ангажименти с фиксиран срок, които ограничават тяхната пазарна реализируемост и следва да се приеме, че включват участия и дългови инструменти в предприятия, които не са регистрирани на фондовата борса, както и заеми, отпуснати на такива предприятия. Предприятията, които не са регистрирани на фондовата борса, включват инфраструктурни проекти, дружества, стремящи се към растеж, чиито ценни книжа не са допуснати до търговия на регулиран пазар, и инвестиции в недвижими имоти или други реални активи, които биха могли да са подходящи с цел дългосрочна инвестиция. Инфраструктурните проекти с ниски въглеродни емисии и устойчивите към изменението на климата инфраструктурни проекти често представляват активи, които не се търгуват на фондовата борса, и разчитат на дългосрочни кредити за финансиране на проекта. С оглед на дългосрочното естество на техните пасиви доставчиците на ОЕПЛПО се насърчават да отделят достатъчна част от своя портфейл от активи за устойчиви инвестиции в реалната икономика с дългосрочни икономически ползи, по-специално за инфраструктурни проекти и търговски предприятия.

(36)  Екологичните, социални и управленски фактори, посочени в Принципите на ООН за отговорно инвестиране, са важни за инвестиционната политика и системите за управление на риска на доставчиците на ОЕПЛПО. Доставчиците на ОЕПЛПО следва ▌да включат тези фактори при вземането на инвестиционните решения и да вземат под внимание начина, по който те представляват част от тяхната система за управление на риска, така че да може да се избегне проблемът с блокираните активи. Информацията относно факторите от екологичен, социален или управленски характер следва да бъде на разположение на EIOPA, на компетентните органи и на вложителя в ОЕПЛПО.

(36a)  Една от целите на регулирането на ОЕПЛПО е да се създаде безопасен и икономически изгоден дългосрочен продукт за пенсионни спестявания. Тъй като инвестициите, свързани с пенсионните продукти, са дългосрочни, трябва да се обърне специално внимание на дългосрочните последици от разпределението на активите. Трябва да бъдат взети под внимание по-специално факторите от екологичен, социален или управленски характер. Спестяванията за ОЕПЛПО следва да бъдат инвестирани в съответствие с целите на Съюза в областта на климата и устойчивостта, предвидени в Парижкото споразумение, в целите за устойчиво развитие и в Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека. Освен това доставчиците на ОЕПЛПО следва да приемат политика на изключване на инвестиции, за да се гарантира, че спестяванията не се инвестират в най-спорните и вредни продукти или тактики за избягване на данъци.

(37)  За да се гарантира спазването на тяхното задължение да разработят инвестиционна политика в съответствие с принципа на консервативния инвеститор, на доставчиците на ОЕПЛПО следва да не се позволява да инвестират във високорискови и отказващи съдействие юрисдикции, определени от Специалната група за финансови действия, нито в държава в списъка на Съюза на отказващите съдействие юрисдикции, нито в държава в списъка на Съюза на високорисковите трети държави, които имат стратегически слабости в своите режими за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(38)  С оглед на целта на ОЕПЛПО за дългосрочно пенсионно осигуряване предлаганите варианти за инвестиране на вложителите в ОЕПЛПО следва да бъдат определени по такъв начин, че да се обхващат елементи, които позволяват на инвеститорите да вземат решение за инвестиране ▌.

(39)  Основният ОЕПЛПО следва да бъде опростен и сигурен продукт, който лесно може да бъде закупен във всяка държава членка. Той следва да e насочен към защита на капитала на вложителя в ОЕПЛПО или чрез прилагане на техники за намаляване на риска през целия жизнен цикъл, или чрез капиталова гаранция. Следва да се предоставят съвети на вложителя в ОЕПЛПО по отношение както на рисковете, така и на ползите от различните техники.

(39a)  В случаи на доказано основание, например в случаи на доказана небрежност, нарушения на законодателството или избягване на данъци, или когато лицензът за ОЕПЛПО е оттеглен, вложителите в ОЕПЛПО следва да могат по всяко време да сменят безплатно доставчиците, без да им се начисляват такси или да бъдат ограничавани с договор.

(40)  Компетентният орган следва да упражнява своите правомощия, като основните му цели следва да бъдат закрилата на правата на вложителите в ОЕПЛПО и на бенефициерите на ОЕПЛПО и стабилността и доброто състояние на доставчиците на ОЕПЛПО.

(41)  Когато доставчикът на ОЕПЛПО е институция за професионално пенсионно осигуряване или инвестиционен посредник, той следва да определи депозитар във връзка със съхранението на неговите активи. Това е необходимо с цел защита на потребителите, тъй като в секторното законодателство, приложимо към институциите за професионално пенсионно осигуряване и инвестиционните посредници, не се предвижда определянето на депозитар.

(42)  Прозрачността и справедливото начисляване на разходите и таксите са от съществено значение за изграждането на доверие у вложителите в ОЕПЛПО и също така им позволяват да направят информиран избор. В съответствие с това следва да бъде забранено използването на непрозрачни методи за ценообразуване.

(43)  С оглед изпълнение на целите, определени в настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на уточняването на условията за упражняване на правомощията за намеса на EIOPA и на компетентните органи. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(44)  Комисията следва да приеме проекти на регулаторни технически стандарти ▌, разработени от ЕНО, чрез Съвместния комитет, във връзка с представянето и съдържанието на специфични елементи от основния информационен документ за ОЕПЛПО, които не са обхванати от [регулаторните технически стандарти относно основните информационни документи за ПИПДОЗИП], в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета(9), от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета(10) и от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(11). Комисията следва да допълва техническата работа на ЕНО като провежда проучвания сред потребителите относно представянето на основния информационен документ по предложение на ЕНО.

(45)  Без да се засяга правото на потребителите на ОЕПЛПО да завеждат дела пред съдилищата, между доставчиците или разпространителите на ОЕПЛПО и потребителите на ОЕПЛПО следва да бъдат установени лесно достъпни, адекватни, независими, безпристрастни, прозрачни и ефективни процедури за алтернативно решаване на спорове (АРС) с цел решаване на спорове във връзка с правата и задълженията, определени в настоящия регламент.

(46)  С цел да се установи ефективна и ефикасна процедура за решаване на спорове, доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да въведат ефективна процедура за разглеждане на жалби, през която могат да преминат техните клиенти преди спорът да бъде насочен за решаване в рамките на процедура за АРС или пред съд. Процедурата за разглеждане на жалби следва да включва кратки и ясно определени срокове, в рамките на които доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО следва да отговори на жалбоподателя. Структурите за АРС следва да разполагат с достатъчен капацитет, за да участват по подходящ и ефективен начин в трансгранично сътрудничество по отношение на спорове, свързани с права и задължения, възникнали съгласно настоящия регламент.

(47)  С цел да намерят по-добри условия за своите инвестиции, като така се стимулира и конкуренцията сред доставчиците на ОЕПЛПО, вложителите в ОЕПЛПО следва да имат право да сменят своя доставчик в периода на натрупване и изплащане чрез ясна, евтина, бърза и безопасна процедура.

(48)  Процесът по прехвърлянето следва да бъде праволинеен за вложителя в ОЕПЛПО. В съответствие с това приемащият доставчик на ОЕПЛПО следва да бъде отговорен за започването и управлението на процеса от името на вложителя в ОЕПЛПО. Доставчиците на ОЕПЛПО следва също така да бъдат в състояние да използват доброволно допълнителни средства, като например технически решения, при установяването на услугата по прехвърлянето. Като се има предвид общоевропейският характер на продукта, вложителите в ОЕПЛПО следва да могат да се прехвърлят безплатно, когато не е налично подразделение в държавата членка, в която вложителят в ОЕПЛПО се е преместил.

(49)  Преди да даде своето разрешение за прехвърлянето, вложителят в ОЕПЛПО следва да бъде уведомен за всички стъпки на процедурата и всички разходи, необходими за извършване на прехвърлянето, за да се предостави възможност на вложителя в ОЕПЛПО да вземе информирано решение за услугата по прехвърлянето.

(50)  За успешното изпълнение на процедурата е необходимо съдействие от страна на прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО. Поради това приемащият доставчик на ОЕПЛПО следва да получи от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО цялата необходима информация, за да възстанови плащанията по другата сметка за ОЕПЛПО. Тази информация обаче не следва да надхвърля необходимото за извършване на прехвърлянето.

(51)  С цел да се улесни трансграничното прехвърляне, вложителят в ОЕПЛПО следва да може да поиска от новия доставчик на ОЕПЛПО да му предостави подробна информация относно новата сметка за ОЕПЛПО, за предпочитане в рамките само на една среща с новия доставчик на ОЕПЛПО.

(52)  Вложителите в ОЕПЛПО не следва да понасят финансови загуби, включително такси и лихви, вследствие на грешки, допуснати от който и да било от доставчиците на ОЕПЛПО, участващи в процеса на прехвърляне. По-специално вложителите в ОЕПЛПО не следва да понасят финансови загуби, произтичащи от плащането на допълнителни такси, лихви или други суми, както и на глоби или друг вид финансови санкции поради забавяне при извършването на прехвърлянето.

(53)  При сключване на договор за ОЕПЛПО вложителите в ОЕПЛПО следва да разполагат със свободата да решат как ще се изплащат средствата (като анюитети, еднократна сума или по друг начин) в периода на изплащане, но с възможност да преразгледат своя избор на всеки три години след това, така че да бъдат в състояние да пригодят по най-добрия начин решението за изплащането на средствата към своите нужди, когато са близо до пенсионна възраст.

(54)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да могат да предоставят на вложителите в ОЕПЛПО широк набор от варианти за изплащане на средствата. С този подход следва да се постигне целта за по-голямо навлизане на ОЕПЛПО чрез увеличаване на гъвкавостта и избора за вложителите в ОЕПЛПО. Той ще позволи на доставчиците да проектират своите ОЕПЛПО по най-разходоефективния начин. Този подход е съгласуван с други политики на ЕС и е осъществим от политическа гледна точка, тъй като така се запазва достатъчно гъвкавост за държавите членки, когато решават кои варианти за изплащане на средствата желаят да подкрепят. При все това в рамките на гарантирания с капитал основен ОЕПЛПО следва да се отдели определена сума (35%) от капитала под формата на пожизнени анюитети, за да се вземе под внимание пенсионният характер на продукта. В тази връзка възможността да се отдели процент от общата сума следва да бъде ограничена до 30%, като тази сума може да се отдели през първата година. По отношение на основаващия се на жизнения цикъл основен ОЕПЛПО плащането посредством план за усвояване следва да бъде задължително.

(55)  Следва да се гарантира пълна прозрачност по отношение на разходите и таксите във връзка с инвестирането в ОЕПЛПО. Ще се създадат еднакви условия на конкуренция между доставчиците, като същевременно се осигурява защита на потребителите. Ще бъде достъпна информация за сравнение на различните продукти, което ще стимулира конкуренцията при ценообразуването.

(56)  Въпреки че текущият надзор на доставчиците на ОЕПЛПО следва да се упражнява от съответните национални компетентни органи, EIOPA следва да координира надзора по отношение на ОЕПЛПО, за да се гарантира съгласуваното прилагане на единна надзорна методология, като по този начин ще се допринесе за общоевропейското естество на пенсионния продукт.

(56a)  За да се засилят правата на потребителите и да се улесни достъпът до процедура за разглеждане на жалби, вложителите на ОЕПЛПО следва да имат възможност, самостоятелно или колективно, да подават жалби чрез собствения си национален компетентен орган посредством „обслужване на едно гише“. Компетентният орган, пред който е подадена жалбата, следва да отговаря за по-нататъшните стъпки в процедурата за разглеждане на жалби.

(57)  EIOPA следва да си сътрудничи с националните компетентни органи и да улеснява сътрудничеството и съгласуваността между тях. В това отношение EIOPA следва да изпълнява определена роля във връзка с правомощията на националните компетентни органи да прилагат надзорни мерки, като осигурява доказателства за нарушения във връзка с ОЕПЛПО. EIOPA също така следва да осигури правно обвързваща медиация в случай на несъгласие между компетентните органи в трансгранични ситуации.

(58)  С цел да се гарантира спазване на разпоредбите на настоящия регламент от страна на финансовите предприятия, които създават ОЕПЛПО, както и от страна на финансовите предприятия и лица, които разпространяват ОЕПЛПО, и с цел да се гарантира, че те подлежат на сходно третиране навсякъде в Съюза, следва да се предвидят административни санкции и други мерки, които са ефективни, пропорционални и възпиращи.

(59)  В съответствие със съобщението на Комисията от 8 декември 2010 г., озаглавено „По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“(12), и с цел да се гарантира изпълнението на изискванията на настоящия регламент, е важно държавите членки да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че за нарушения на настоящия регламент се прилагат подходящи административни санкции и мерки.

(60)  Макар че държавите членки могат да определят правила за административни и наказателноправни санкции за едно и също нарушение, от държавите членки не следва да се изисква да определят правила за административни санкции за нарушенията по настоящия регламент, които са обект на националното наказателно право. Независимо от това запазването на наказателноправните вместо административните санкции за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент не следва да накърнява или по друг начин да засяга способността на компетентните органи да сътрудничат, получават достъп до и обменят своевременно информация с компетентните органи на други държави членки за целите на настоящия регламент, включително след сезиране на компетентните съдебни органи за съответните нарушения с оглед наказателно преследване.

(61)  Компетентните органи следва да разполагат с правомощия да налагат имуществени санкции, които да са достатъчно високи, за да компенсират действителните или потенциалните печалби и да бъдат с възпиращ характер дори за по-големите финансови предприятия и ръководителите им.

(62)  С цел да се гарантира последователно прилагане на санкциите навсякъде в Съюза компетентните органи следва да отчетат всички съответни обстоятелства, когато определят вида на административните санкции или другите мерки и равнището на административните имуществени санкции.

(63)  За да се гарантира, че решенията на компетентните органи относно нарушенията и глобите имат възпиращ ефект за обществеността и за да се засили защитата на потребителите чрез предупреждаването им относно ОЕПЛПО, които са били разпространени в нарушение на настоящия регламент, тези решения следва да бъдат публикувани, при условие че срокът за обжалване е изтекъл и не е извършено обжалване, освен ако подобно разкриване на информация застрашава стабилността на финансовите пазари или текущо разследване.

(64)  Компетентните органи следва да разполагат с необходимите правомощия за разследване, за да откриват евентуалните нарушения, и следва да създадат ефективни механизми, които да предоставят възможност за подаване на сигнали за предполагаеми или действителни нарушения.

(64 а)  Като се има предвид общоевропейският характер на ОЕПЛПО и предоставянето на ОЕПЛПО, следва да са на разположение на потребителите също така и механизми за колективно обезщетяване на трансгранично равнище.

(65)  Настоящият регламент следва да не засяга наказателноправните законови разпоредби на държавите членки.

(66)  Всяка обработка на лични данни, извършвана в рамките на настоящия регламент, като например обмен или прехвърляне на лични данни от компетентните органи, съхраняване на лични данни в централния регистър, поддържан от EIOPA, обработка на лични данни от доставчици или разпространители на ОЕПЛПО, следва да бъде предприета в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(13), Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета(14) и Регламент относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения). Всеки обмен или прехвърляне на информация от страна на ЕНО следва да се предприема в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета(15).

(66a)  Като се има предвид чувствителният характер на личните финансови данни, силната защита на личните данни е от първостепенно значение. Поради това се препоръчва органите за защита на данните да участват активно в прилагането и наблюдението на настоящия регламент.

(67)  Данъчните стимули могат да приемат различни форми и да изпълняват важна роля за насърчаване на навлизането на продуктите за лично пенсионно осигуряване (ПЛПО) в редица държави членки. В много държави членки плащаните за ПЛПО вноски отговарят на критериите за някои форми на данъчни облекчения, било то изрично или мълчаливо.

(68)  Настоящият регламент не трябва да се тълкува в смисъл, че задължава държавите членки да прилагат към ОЕПЛПО същите данъчни правила, които биха прилагали към съпоставими продукти за лично пенсионно осигуряване съгласно своето национално законодателство. При прилагането на принципа за национално третиране обаче, който произтича от членове 21 и 45 от ДФЕС и е тълкуван от Съда на Европейския съюз, следва да бъде възможно за ОЕПЛПО, който е обективно съпоставим с продукт за лично пенсионно осигуряване (ПЛПО), разпространяван в дадена държава членка, да се ползва със същото данъчно облекчение и договорни обезщетения, например уговорена лихва, предоставяни на ПЛПО в тази държава членка ▐. Това важи и ако ОЕПЛПО се предоставя от доставчик от друга държава членка.

(69)  След пускането на ОЕПЛПО на пазара държавите членки се насърчават да вземат под внимание Препоръка (ЕС) 2017/… на Комисията и да разширят прилагането на данъчните облекчения, които предоставят на националните ПЛПО, така че да обхванат и ОЕПЛПО.

(70)  На настоящия регламент следва да бъде извършена оценка, като наред с другото се оценят промените на пазара, като например появата на нови видове ОЕПЛПО, както и промените в други области на правото на Съюза и натрупаният от държавите членки опит. При тази оценка трябва да се отчетат различните цели на създаването на добре функциониращ пазар на ОЕПЛПО и следва по-специално да се направи оценка дали настоящият регламент е допринесъл за развитието на многостълбови пенсионни системи в държавите членки и е довел до увеличаване на броя на европейските граждани, които спестяват за устойчиви и адекватни пенсии.

(70a)  Като се имат предвид възможните дългосрочни последици от настоящия регламент, от съществено значение е да се следи отблизо развитието на положението през първоначалния етап на прилагане. Когато извършва оценката, Комисията следва също така да отрази опита на EIOPA, заинтересованите страни и експертите и да представи на Европейския парламент и на Съвета евентуалните коментари.

(71)  Настоящият регламент следва да гарантира зачитането на основните права и съблюдава принципите, залегнали по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културния живот, правото на защита на личните данни, правото на собственост, свободата на стопанска инициатива и принципа на равенство между мъжете и жените, както и принципа за високо равнище на защита на потребителите.

(72)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно подобряване на защитата на вложителите в ОЕПЛПО и повишаване на тяхното доверие в ОЕПЛПО, включително при трансграничното им разпространение, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата на действието си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1 Предмет

В настоящия регламент се определят единни правила относно лицензирането, предоставянето, разпространението и надзора на продукти за лично пенсионно осигуряване, разпространявани в Съюза с обозначението „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване“ или „ОЕПЛПО“.

Член 2Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)   „продукт за лично пенсионно осигуряване“ означава продукт, който:

а)   се основава на договор, който има допълващ характер и е сключен доброволно между индивидуалното спестяващо лице и съответния субект;

в)   предвижда дългосрочно натрупване на капитал с ясната цел да се осигури доход при пенсионирането.

(2)   „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)“ означава дългосрочен спестовен продукт за лично пенсионно осигуряване, който се предоставя съгласно договорена схема за ОЕПЛПО от регулирано финансово предприятие, получило разрешение съгласно правото на Съюза и отговарящо на условията съгласно член 5, параграф 1 да управлява колективни или индивидуални инвестиции или спестявания, и за който индивидуалното спестяващо лице или независима асоциация на вложителите в ОЕПЛПО от името на своите членове доброволно сключва договор с оглед на пенсионирането, без възможност за възстановяване или с изключително ограничена възможност за възстановяване;

(3)   „вложител в ОЕПЛПО“ означава всяко физическо лице;

(4)  „схема за ОЕПЛПО“ означава договор, споразумение или фидуциарен акт между вложител в ОЕПЛПО и доставчик на ОЕПЛПО, установяващи какви пенсионни обезщетения се предоставят и при какви условия въз основа на индивидуален план за пенсионни спестявания, договорен с доставчик на ОЕПЛПО;

(5)   „сметка за ОЕПЛПО“ означава лична пенсионна сметка, водена на името на вложител в ОЕПЛПО или бенефициер на ОЕПЛПО, която се използва за осъществяване на сделки, позволяващи на вложителя в ОЕПЛПО да внася периодично суми за ▐ пенсиониране и на бенефициера на ОЕПЛПО да получава ▐ пенсионни обезщетения;

(6)  „предоставяне на ОЕПЛПО“ означава създаването и разпространението на ОЕПЛПО;

(6a)  „създател на ОЕПЛПО“ означава доставчик на ОЕПЛПО, който определя условията на схема за ОЕПЛПО, за да обслужва сметките за ОЕПЛПО от името на вложителите в ОЕПЛПО и бенефициерите на ОЕПЛПО;

(7)   „бенефициер на ОЕПЛПО“ означава лице, което получава пенсионни обезщетения съгласно ОЕПЛПО;

(8)   „разпространение на ОЕПЛПО“ означава дейностите по предоставяне на съвети, предлагане или друга подготвителна работа за сключване на договори за предоставяне на ОЕПЛПО, по сключване на такива договори или по оказване на съдействие за управлението и изпълнението на такива договори, включително предоставянето на информация за един или повече ▐ договори за ОЕПЛПО в съответствие с критерии, избрани от клиентите на ОЕПЛПО чрез уебсайт или други средства, и изготвянето на класиране на ОЕПЛПО продукти, включително сравнение на цените и продуктите, или предлагането на отстъпка от цената на пенсионен договор, когато клиентът на ОЕПЛПО може пряко или непряко да сключи пенсионен договор посредством уебсайт или други средства;

(9)   „пенсионни обезщетения съгласно ОЕПЛПО“ означава обезщетения, предоставяни във връзка с достигането или с оглед на очакването за достигане на пенсионна възраст. Тези обезщетения могат да бъдат под формата на пожизнени плащания, плащания за ограничен период, плащания под формата на еднократна сума или каквато и да било комбинация от тях;

(10)   „период на натрупване“ означава периодът, в който активите (входящите плащания) се натрупват в сметка за ОЕПЛПО и който обичайно продължава до достигане на пенсионна възраст от страна на бенефициера на ОЕПЛПО;

(11)   „период на изплащане“ означава периодът, в който натрупаните в сметка за ОЕПЛПО активи се изтеглят с цел финансиране след пенсионирането или в съответствие с други изисквания за доходи;

(12)   „анюитет“ означава сума, платима на специфични интервали в рамките на определен период, например пожизнено за бенефициера на ОЕПЛПО или за определен брой години, в замяна на инвестиране;

(13)   „плащания за усвояване“ означава възможността бенефициерите на ОЕПЛПО периодично да теглят дискреционни суми до определен лимит;

(13а)  „обща сума“ означава цялата сума, на която възлиза събраният пенсионен капитал;

(14)   „доставчик на ОЕПЛПО“ означава финансово предприятие, което е получило разрешение да създава и разпространява ОЕПЛПО;

(15)   „разпространител на ОЕПЛПО“ означава финансово предприятие, което е получило разрешение да разпространява ОЕПЛПО, които не са създадени от него▐;

(16)   „траен носител“ означава всеки инструмент, който:

а)   дава на клиента на ОЕПЛПО възможност да съхранява адресираната лично до него информация по начин, който я прави достъпна за последваща справка, и за срок, достатъчен за предназначението на информацията; както и

б)   позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация;

(17)   „компетентни органи“ ▌ означава националният орган или националните органи, определени от всяка държава членка за надзора в рамките на настоящия регламент;

(18)   „държава членка по произход на доставчика на ОЕПЛПО“ означава държавата членка, ▌ в която доставчикът на ОЕПЛПО е получил разрешение;

(19)   „приемаща държава членка“ означава държавата членка, различна от държавата членка по произход, в която доставчикът на ОЕПЛПО създава или разпространява ОЕПЛПО;

(20)   „подразделение“ означава обособена част, която се разкрива в рамките на всеки индивидуален рамков договор за ОЕПЛПО (сметка за ОЕПЛПО) ▌за използването на стимулите, определени на национално равнище за инвестиране в ОЕПЛПО и въведени от държавата членка по местопребиваване на вложителя в ОЕПЛПО. В съответствие с това дадено лице може да бъде съответно вложител в ОЕПЛПО или бенефициер на ОЕПЛПО във всяко подразделение в зависимост от съответните правни изисквания за периодите на натрупване и изплащане;

(21)   капитал“ означава съвкупните финансови вноски и възвръщаемостта на инвестициите по тези вноски, изчислени въз основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни такси, разходи и разноски, които се поемат пряко или косвено от инвеститорите;

(22)   „финансов инструмент“ означава инструментите, посочени в раздел В от приложение I към Директива 2014/65/ЕС;

(23)   „депозитар“ означава институция, която отговаря за съхранението на активите и надзора на съответствието с правилата на фонда и приложимото право;

(24)   „основен ОЕПЛПО“ означава инвестиционната стратегия, определена в член 39, която ще се прилага, когато вложителят в ОЕПЛПО не е предоставил указания как да се инвестират средствата, натрупващи се в неговата сметка за ОЕПЛПО;

(25)   „техники за намаляване на риска“ означава техники за системното намаляване на степента на рискова експозиция и/или вероятността от възникване на риск;

(26)   „смяна на доставчика“ означава поискано от клиента на ОЕПЛПО прехвърляне, от един доставчик на ОЕПЛПО към друг на положителното салдо, ако има такова, от една сметка за ОЕПЛПО към друга, със или без закриване на предишната сметка за ОЕПЛПО;

(27)   „съвет“ означава предоставянето на лична препоръка на вложителя в ОЕПЛПО, било по негово искане или по инициатива на доставчика или разпространителя на ОЕПЛПО, във връзка с един или повече договори за ОЕПЛПО;

(28)   „ползвател на ОЕПЛПО“ означава вложител в ОЕПЛПО, потенциален вложител в ОЕПЛПО и/или бенефициер на ОЕПЛПО;

(28a)  „партньорства“ означава сътрудничество между доставчици на ОЕПЛПО, за да предлагат подразделения в различни държави членки, с оглед на осигуряване на услугата за преносимост, посочена в член 12;

(28б)  „биометрични рискове“ означава рискове, свързани с дълголетие, увреждане и смърт;

(28в)  фактори от екологичен, социален или управленски характер“ означава целите на Съюза в областта на климата и устойчивостта, определени в Парижкото споразумение, целите за устойчиво развитие, ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и определенията в принципите за отговорно инвестиране на ООН.

Член 3Приложими правила

Предоставянето на ОЕПЛПО се регламентира от:

а)   настоящия регламент,

б)   когато това се позволява от настоящия регламент, разпоредбите на схемата за ОЕПЛПО,

в)   в случай на въпроси, неуредени от настоящия регламент или частично уредени от него, по отношение на тези аспекти, които не са обхванати от настоящия регламент:

i)  законовите разпоредби, приети от държавите членки по прилагане на мерките на ЕС, свързани конкретно с ОЕПЛПО;

ii)  разпоредбите в законодателството на държавите членки, които се прилагат по отношение на съпоставим продукт за лично пенсионно осигуряване, създаден и разпространяван в съответствие със законодателството на държавата членка, в която се намира седалището на създателя му.

ГЛАВА II ЛИЦЕНЗИРАНЕ

Член 4Лицензиране

1.  ОЕПЛПО може да се създаде и разпространява в Съюза само когато е бил лицензиран от EIOPA в съответствие с настоящия регламент.

2.  Лицензът за ОЕПЛПО важи за всички държави членки. Той позволява на титуляря на лиценза да създаде и разпространява ОЕПЛПО, лицензиран от EIOPA.

Член 5Заявление за лиценз за ОЕПЛПО

1.  За лиценз за ОЕПЛПО могат да кандидатстват само следни финансови предприятия:

а)   кредитни институции, лицензирани в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(16);

б)  застрахователни предприятия, лицензирани в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(17), които се занимават с пряка животозастрахователна дейност в съответствие с член 2, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО и приложение II към нея;

в)  институции за професионално пенсионно осигуряване, регистрирани или лицензирани в съответствие с Директива 2016/2341/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(18), които не могат да покриват сами биометричните рискове и не гарантират ефективността на инвестициите или определено равнище на пенсионните обезщетения. Всички активи и пасиви, които съответстват на ОЕПЛПО, се обособяват без възможност да бъдат прехвърлени към друга дейност по пенсионно осигуряване на институцията;

г)  инвестиционни посредници, лицензирани в съответствие с Директива 2014/65/ЕС, които извършват управление на портфейл или предоставяне на инвестиционни съвети;

д)  инвестиционни дружества или управляващи дружества, лицензирани в съответствие с Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(19);

е)  лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (АИФ), които са лицензирани в съответствие с Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (20);

еа)  други правни субекти, регистрирани или лицензирани в съответствие с разпоредбите на националното законодателство за предоставяне на продукти за лично пенсионно осигуряване съгласно определението в член 2, параграф 1 от настоящия регламент, при условие че тези разпоредби се считат за достатъчни след извършване на оценка от EIOPA в съответствие с процедурата, предвидена в параграф 5а.

2.  Финансовите предприятия, изброени в параграф 1, представят своите заявления за лиценз за ОЕПЛПО на EIOPA. Това заявление включва следното:

а)   информация относно стандартните договорни условия, които ще се предлагат на вложителите в ОЕПЛПО;

б)   информация относно самоличността на заявителя и неговия настоящ и предишен финансов опит и история;

в)   самоличността на лицата, които реално ще извършват създаването и/или разпространението на ОЕПЛПО;

г)  информация относно режима на управление и администриране на портфейла и рисковете по отношение на ОЕПЛПО, включително, когато е приложимо, информация, която гарантира, че доставчикът на ОЕПЛПО не инвестира в производители на ядрено оръжие;

д)  информация относно инвестиционните стратегии, рисковия профил и другите характеристики на ОЕПЛПО;

е)   списък на държавите членки, в които кандидатстващият доставчик на ОЕПЛПО възнамерява да предлага ОЕПЛПО;

ж)   информация относно самоличността на депозитаря, ако е приложимо;

з)   описание на информацията, която ще се предоставя на вложителите в ОЕПЛПО, включително описание на условията за разглеждане на жалбите на вложителите в ОЕПЛПО;

i)   доказателство за лиценза или регистрацията на заявителя в съответствие с приложимия законодателен акт на Съюза, посочен в параграф 1, и информация относно компетентния орган, който е издал лиценза или регистрацията.

3.  EIOPA може да поиска пояснения и допълнителна информация по отношение на документите и данните, представени съгласно параграф 1.

4.  EIOPA може да поиска от компетентния орган на финансовото предприятие, което кандидатства за лиценз, пояснения и информация по отношение на документите, посочени в параграф 2. Компетентният орган отговаря на искането в рамките на 10 работни дни от датата, на която е получил искането, представено от EIOPA.

5.  EIOPA се уведомява незабавно за всички последващи изменения на документите и информацията, посочени в параграфи 1 и 2.

5a  Националният компетентен орган за субектите, посочени в параграф 1, буква еа), иска от EIOPA извършване на оценка на съответствието на такива субекти, както и на основанията за издаването на лиценза. EIOPA приема решение в рамките на два месеца от получаване на такова искане. Ако компетентният орган не е съгласен с решението на EIOPA, той представя надлежно своите основания и обяснява и обосновава всички значителни отклонения от решението.

Член 6Условия за предоставяне на лиценз за ОЕПЛПО

1.  В двумесечен срок от датата на подаване на попълнено заявление, утвърдено от националния компетентен орган, EIOPA предоставя лиценз за ОЕПЛПО, но само когато EIOPA се увери напълно, че са спазени следните условия,:

а)  заявителят спазва настоящия регламент;

б)  заявителят е получил разрешение от компетентния си орган да създава продукти, които следват инвестиционни стратегии от вида, обхванат от настоящия регламент;

в)  предложеният ОЕПЛПО отговаря на всички изисквания на настоящия регламент;

г)  предложеният ОЕПЛПО се основава на инвестиционна стратегия, която позволява посочения в предложените договорни правила доход след пенсиониране.

2.  Преди да вземе решение по заявлението EIOPA се консултира с компетентния орган на заявителя.

3.  EIOPA съобщава на заявителя причината за всеки отказ за предоставяне на лиценз за ОЕПЛПО.

4.  EIOPA отнема лиценза за ОЕПЛПО, в случай че условията за предоставяне на този лиценз вече не са изпълнени.

5.  EIOPA информира на тримесечна основа компетентния органи на финансовите предприятия, изброени в член 5, параграф 1, за решенията за предоставяне, отказ или отнемане на лицензи съгласно настоящия регламент.

6.  EIOPA осигурява координация с Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010, и с Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010, и предава информация за целите на изпълнението на съответните им задачи.

Член 7Обозначение и преобразуване

1.  Обозначението „ОЕПЛПО“ или „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване“ във връзка с продукт за лично пенсионно осигуряване може да се използва само когато EIOPA разреши разпространението на продукта за лично пенсионно осигуряване с обозначението „ОЕПЛПО“ в съответствие с настоящия регламент.

2.  Съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване могат да бъдат преобразувани в „ОЕПЛПО“, след като бъдат лицензирани от EIOPA.

3.  Доставчиците на ОЕПЛПО не преобразуват „ОЕПЛПО“ в продукти за лично пенсионно осигуряване, които не са обхванати от настоящия регламент.

Член 8Разпространение на ОЕПЛПО

1.  Финансовите предприятия, посочени в член 5, параграф 1, могат да разпространяват ОЕПЛПО, които не са създадени от тях, при условие че тази дейност попада в обхвата на лиценза съгласно съответното секторно законодателство.

2.  Застрахователните посредници, регистрирани в съответствие с Директива 2016/97/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(21), имат право да разпространяват ОЕПЛПО, които не са създадени от тях.

Член 9Пруденциален режим, приложим към различните видове доставчици

Без да се засягат разпоредбите на настоящият регламент, доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО спазват ▌съответния пруденциален режим, приложим към тях в съответствие със законодателните актове, посочени в член 5, параграф 1 и член 8, параграф 2.

Член 10Централен публичен регистър

EIOPA поддържа централен публичен регистър, в който са посочени всички ОЕПЛПО, лицензирани съгласно настоящия регламент, доставчикът на този ОЕПЛПО, датата на лиценза на този ОЕПЛПО, достъпните национални подразделения, които той предлага, и компетентният орган за доставчика на ОЕПЛПО. Регистърът е публично достъпен в електронен формат и се актуализира своевременно при настъпване на промени.

ГЛАВА ІІІТРАНСГРАНИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРЕНОСИМОСТ НА ОЕПЛПО

РАЗДЕЛ IСВОБОДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И СВОБОДА НА УСТАНОВЯВАНЕ

Член 11Упражняване на свободата на предоставяне на услуги и свободата на установяване от страна на доставчици и разпространители на ОЕПЛПО

Доставчиците на ОЕПЛПО могат да предоставят и разпространяват, а разпространителите на ОЕПЛПО могат да разпространяват ОЕПЛПО на територията на приемаща държава членка, като упражняват свободата си на предоставяне на услуги или свободата си на установяване, при условие че при извършването на тази дейност те спазват съответните правила и процедури, установени от или съгласно приложимите към тях законодателни актове на Съюза, посочени в член 5, параграф 1 или член 8, параграф 2.

РАЗДЕЛ IIПРЕНОСИМОСТ

Член 12Услуга за преносимост

1.  За целите на настоящия раздел услугата за преносимост се определя като правото на вложителите в ОЕПЛПО да продължат да правят вноски по ОЕПЛПО, за който вече са сключили договор със своя доставчик, и същевременно да променят своето местопребиваване, като се преместят в друга държава членка.

2.  В случай че използват услугата за преносимост, вложителите в ОЕПЛПО имат право да използват всички предимства и стимули, които се осигуряват от доставчика на ОЕПЛПО и са свързани с продължаване на инвестирането в същия ОЕПЛПО, и имат право да спестяват едновременно в повече от едно подразделение.

Член 13Предоставяне на услугата за преносимост

1.  Доставчиците на ОЕПЛПО предоставят услугата за преносимост на вложители в ОЕПЛПО, които са разкрили сметка за ОЕПЛПО при тях и поискат тази услуга.

2.  Когато предлага ОЕПЛПО, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО предоставя на потенциалните вложители в ОЕПЛПО информация относно възможностите за преносимост и за това кои национални подразделения са ▌достъпни или чрез доставчика, или от регистриран партньор.

3.   Достъпните подразделения се изброяват в схемата за ОЕПЛПО. Доставчикът на ОЕПЛПО е задължен да предложи поне посочените в схемата подразделения. Когато вложител в ОЕПЛПО смени местопребиваването си в друга държава членка, а доставчикът на ОЕПЛПО няма подразделение в съответната държава членка, нито партньор, на вложителя в ОЕПЛПО се предлага възможността да се прехвърли безплатно към друг доставчик на ОЕПЛПО.

Член 14Подразделения на ОЕПЛПО

Когато, в съответствие с член 13, доставчиците на ОЕПЛПО предоставят на вложителите в ОЕПЛПО услуга за преносимост, те гарантират, че в рамките на всяка индивидуална сметка за ОЕПЛПО може да бъде разкрито ново подразделение или чрез прехвърляне на натрупаните активи, или чрез откриване на допълнително подразделение, което отговаря на правните изисквания и условия за използването на стимулите, определени на национално равнище за ОЕПЛПО от страна на държавата членка, в която се премества вложителят в ОЕПЛПО и за която има достъпно национално подразделение.

Член 15Разкриване на ново подразделение

1.  ▌Непосредствено след получаване на искане от вложителя в ОЕПЛПО да използва услугата за преносимост доставчикът на ОЕПЛПО информира вложителя в ОЕПЛПО относно вариантите, с които той или тя разполага, включително възможността да продължи да спестява в ново подразделение.

Съответно, ако няма достъпно партньорство или подразделение, доставчикът на ОЕПЛПО информира вложителя в ОЕПЛПО относно правото на безплатна смяна на доставчика на ОЕПЛПО.

2.  Когато даден вложител в ОЕПЛПО заяви намерението си да се възползва от подразделение в друга държава членка, което се предлага от доставчика на ОЕПЛПО, доставчикът на ОЕПЛПО получава следната информация:

а)   новата държава членка на пребиваване на вложителя в ОЕПЛПО;

б)   датата, от която вноските следва да бъдат насочени към новото подразделение;

в)   всякаква съответна информация относно възможни изменения на приетата инвестиционна стратегия или други елементи.

в a)  дали мобилността е свързана с прехвърляне или с добавяне;

3.  Не по-късно от три месеца от получаване на искането съгласно параграф 2, доставчикът на ОЕПЛПО предоставя безплатно на вложителя в ОЕПЛПО пълна информация и съвети съгласно глава IV, раздели II и III по отношение на условията, приложими към новото подразделение.

4.  Новото подразделение се разкрива чрез сключване на нов договор или изменение на съществуващия договор между вложителя в ОЕПЛПО и доставчика на ОЕПЛПО в съответствие с приложимото договорно право. Датата на разкриване се определя в договора или, ако не е предвидена такава клауза, новото подразделение се счита за разкрито на датата на сключването на договора или на неговото изменение.

Член 16Прехвърляне на натрупани

активи между подразделенията на ОЕПЛПО

1.  По искане на вложителя в ОЕПЛПО доставчикът на ОЕПЛПО предлага на вложителя в ОЕПЛПО да организира пълното или частичното прехвърляне на натрупаните активи и когато е приложимо, на откупната стойност към други подразделения на сметката за ОЕПЛПО.

1a.  Незабавно след получаване на заявлението за прехвърляне на извършените вноски доставчикът на ОЕПЛПО информира вложителя в ОЕПЛПО относно всички последици от това прехвърляне на активи и приложимите данъци, такси и налози за прехвърляне, както и за финансовите последици от запазването на съществуващото подразделение.

2.  Прехвърлянето на активи съгласно параграф 1 се позволява без откупуването в натура на тези активи.

Член 17Предоставяне на информация на националните органи във връзка с преносимостта

1.  Доставчикът на ОЕПЛПО уведомява EIOPA и когато е целесъобразно ЕОЦКП за всички договорни споразумения за предоставяне на услугата за преносимост, както и за всички споразумения за партньорство, както са определени в настоящия регламент.

2.  Информацията съгласно параграф 1 се подава по електронен път към централна база данни, поддържана от EIOPA, в рамките на един месец от разкриването на новото подразделение или партньорство. Базата данни е достъпна за националните компетентни органи, които автоматично получават информация относно местните подразделения в случай на промени, както и подробности за всички съществуващи или нови споразумения за партньорство между доставчиците, и съдържа най-малко следните данни:

а)   данни за идентифициране на подразделението (име на вложителя в ОЕПЛПО; приложимо национално законодателство; дата на разкриване на подразделението и създаване на партньорството);

б)   размер на прехвърлените активи, ако има такива;

в)   начин на прехвърляне (със или без откупуване в натура на прехвърлените активи).

ГЛАВА IVИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ИНФОРМИРАНЕ

РАЗДЕЛ IОбщи разпоредби

Член 18Общ принцип

Когато извършват дейности по разпространение на ОЕПЛПО, доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО винаги действат почтено, безпристрастно и професионално в най-добрия интерес на своите клиенти на ОЕПЛПО.

Член 19Режим на разпространение, приложим към различните видове доставчици и разпространители на ОЕПЛПО

При разпространението на ОЕПЛПО различните видове доставчици и разпространители на ОЕПЛПО спазват всички разпоредби на настоящата глава.

Член 20Стимули

Що се отнася до заплащането или получаването на такси или комисиони или предоставянето или получаването на непарични облаги ▐, доставчиците или разпространителите на ОЕПЛПО, ▐ спазват приложимите национални закони за привеждане в действие на правилата за инвестиционните посредници, установени в член 24, параграф 7, буква б) и член 24, параграф 8 и параграф 9 от Директива 2014/65/ЕС. За целите на настоящия член посочването на член 23 от Директива 2014/65/ЕС в член 24, параграф 9 от тази директива се разбира като посочване на член 18 от настоящия регламент.

Член 21Разпространение по електронен път и чрез други трайни носители

Всички документи и данни съгласно настоящата глава се предоставят безплатно на ползвателите на ОЕПЛПО или по електронен път, или при поискване на друг траен носител, при условие че ползвателят на ОЕПЛПО е в състояние да съхранява тази информация по начин, който я прави достъпна за последваща справка, и за период от време, отговарящ на целите на информацията, както и че инструментът позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. При поискване доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО предоставят безплатно тези документи и данни и на друг траен носител.

Член 22Изисквания за контрол и управление на продуктите

1.  Доставчиците на ОЕПЛПО поддържат, прилагат и преразглеждат процедура за одобрение на всеки ОЕПЛПО или на съществени адаптации на съществуващ ОЕПЛПО, преди той да бъде разпространен на ползватели на ОЕПЛПО.

Процедурата за одобряване на продукт е пропорционална и подходяща по отношение на естеството на ОЕПЛПО.

При процедурата за одобряване на продукти се посочва определен целеви пазар за всеки ОЕПЛПО, гарантира се, че се оценяват всички съответстващи рискове за подобен определен целеви пазар и че планираната стратегия за разпространение съответства на определения целеви пазар, и се предприемат разумни стъпки, за да се гарантира, че ОЕПЛПО се разпространява на определения целеви пазар.

Доставчикът на ОЕПЛПО разбира и редовно преразглежда ОЕПЛПО, предоставяни от него, като взема предвид всяко събитие, което би могло съществено да повлияе на потенциалния риск за определения целеви пазар, за да оцени най-малкото дали ОЕПЛПО все още съответстват на потребностите на определения целеви пазар и дали планираната стратегия за разпространение все още е подходяща.

Доставчиците на ОЕПЛПО предоставят на разпространителите на ОЕПЛПО цялата съответна информация относно ОЕПЛПО и процедурата на одобряване на продукта, включително определения целеви пазар на ОЕПЛПО.

Разпространителите на ОЕПЛПО разполагат с подходящи механизми за получаване на информацията, посочена в петата алинея, както и за разбиране на характеристиките и определения целеви пазар на всеки ОЕПЛПО.

2.  Политиките, процедурите и механизмите, посочени в настоящия член, не засягат никое от останалите изисквания съгласно или приложими по силата на настоящия регламент, включително изискванията, отнасящи се до оповестяването, пригодността или уместността, откриването и управлението на конфликти на интереси, ▌стимулите и факторите от екологичен, социален или управленски характер.

РАЗДЕЛ IIПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Член 23Основен информационен документ за ОЕПЛПО

1.  Преди даден ОЕПЛПО да бъде предложен на вложителите в ОЕПЛПО, доставчикът на ОЕПЛПО съставя за този продукт основен информационен документ за ОЕПЛПО в съответствие с изискванията в настоящата глава и публикува документа на своя уебсайт.

2.  Основният информационен документ представлява преддоговорна информация. Той е точен, обективен, ясен и неподвеждащ. Той предоставя основна информация и е в съответствие с всички обвързващи договорни документи, със съответните части на офертните документи и с реда и условията на ОЕПЛПО.

3.  Основният информационен документ е самостоятелен документ, ясно разграничен от рекламните материали. Той не съдържа препратки към рекламен материал. Може да съдържа препратки към други документи, в това число проспект, когато е приложимо, но само когато препратката е свързана с информацията, която трябва да бъде включена в основния информационен документ.

3a.  Чрез дерогация от параграф 3б, когато ОЕПЛПО предлага на вложителя в ОЕПЛПО набор от инвестиционни варианти, така че цялата информация по отношение на всеки базисен инвестиционен вариант не може да бъде предоставена в един-единствен кратък самостоятелен документ, основният информационен документ съдържа поне общо описание на базисните инвестиционни варианти и посочва къде и как могат да бъдат намерени документи, съдържащи по-подробна преддоговорна информация, свързана с инвестиционните продукти, на които се основават базисните инвестиционни варианти.

3б.  Основният информационен документ за ОЕПЛПО е написан сбито на ясен, точен и разбираем език и съдържа основната информация, изисквана от вложителите в ОЕПЛПО. Основният информационен документ следва да се представя по лесен за четене начин и се състои от най-много три печатни страници формат А4.

3в.   В допълнение към основния информационен документ за ОЕПЛПО доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО предоставят на потенциалните вложители в ОЕПЛПО резюме на и препратки към съответните отчети относно платежоспособността и финансовото състояние на доставчика на ОЕПЛПО, като им осигуряват лесен достъп до тази информация.

3г.  На потенциалните вложители в ОЕПЛПО се предоставя също така информация относно предишната ефективност на инвестициите, свързани с ОЕПЛПО, като се обхващат годините, в които ОЕПЛПО е развивал дейност.

7e.  Когато в основният информационен документ се използват различни цветове, те не трябва да водят до намаляване на разбираемостта на информацията, ако основният информационен документ бъде отпечатан или фотокопиран в черно-бяло.

3ж.  Ако в основния информационен документ се използва търговската марка или логото на създателя на ОЕПЛПО или групата, към която той принадлежи, те не трябва да отвличат вниманието на вложителя в ОЕПЛПО от информацията в документа, нито да закриват текста.

4.  В допълнение към основния информационен документ за ОЕПЛПО доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО представят на потенциалните вложители в ОЕПЛПО препратки към всички отчети относно платежоспособността и финансовото състояние на доставчика на ОЕПЛПО, като им осигуряват лесен достъп до тази информация.

6.  С цел да се гарантира последователно прилагане на настоящия член европейските надзорни органи (Европейският банков орган, Европейският орган за ценни книжа и пазари и EIOPA) („ЕНО“) разработват посредством Съвместния комитет на ЕНО проекти на регулаторни технически стандарти ▌, в които се уточняват подробностите във връзка с представянето и съдържанието на всеки от информационните елементи, посочени в настоящия член, заедно с изискванията, които са необходими с цел представяне на тази информация в стандартизиран формат, позволяващ съпоставяне.

При разработването на проекти за регулаторни технически стандарти ▌ ЕНО вземат предвид различните видове ОЕПЛПО, разликите помежду им, способностите на вложителите в ОЕПЛПО, както и характеристиките на ОЕПЛПО, така че да позволят на вложителите в ОЕПЛПО да избират от различни базисни инвестиции или други възможности, предлагани от продукта, включително когато този избор може да бъде направен в различни моменти или променен в бъдеще.

ЕНО представят тези проекти на регулаторни технически стандарти ▌ на Комисията до ...

На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти ▌ в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 23аИнформация в основния информационен документ за ОЕПЛПО

1.  Заглавието „Основен информационен документ за ОЕПЛПО“ се поставя на видно място в началото на първата страница на основния информационен документ за ОЕПЛПО. Основният информационен документ за ОЕПЛПО се представя в последователността, описана в параграфи 2 и 3.

2.  Непосредствено под заглавието на основния информационен документ за ОЕПЛПО се намира пояснителен текст. Той гласи: „Настоящият документ Ви представя основната информация за този пенсионен продукт. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби от този продукт и да Ви подпомогне да го сравните с други продукти.“

3.  Основният информационен документ за ОЕПЛПО съдържа поне следната информация:

а)  в началото на документа – наименованието на ОЕПЛПО и уточнението дали той е основен ОЕПЛПО, идентификационните данни и данните за контакт на доставчика на ОЕПЛПО, информация относно компетентния орган по отношение на доставчика на ОЕПЛПО и датата на документа;

б)  когато е приложимо, предупреждение относно разбирането, което гласи: „Предстои да закупите продукт, който не е прост и може да бъде труден за разбиране.“;

в)  в раздел, озаглавен „Какъв е този продукт?“: естеството и основните характеристики на ОЕПЛПО, включително:

i)  описание на пенсионните обезщетения и степента, до която са гарантирани, както и степента, в която поемат рискове, инвестиционния метод и вариантите за изходящи плащания, а също така и пояснение, съдържащо съвети относно изходящите плащания, което се предоставя една година преди пенсионирането;

ii)  правната информация за пенсионната възраст в държавата членка, включително дали има възможност да се продължи с вноските в схемата след пенсиониране;

iii)  информация относно данъчното третиране на ОЕПЛПО;

iv)  информация относно възможностите за преносимост и услугите за смяна на доставчика;

v)  информация относно възможностите и последиците от ранното оттегляне от схемата за ОЕПЛПО;

vi)  наличната информация, свързана с ефективността на инвестициите на ОЕПЛПО от гледна точка на факторите от екологичен, социален или управленски характер;

vii)  целта на ОЕПЛПО, включително посочване на пазарите, в които инвестира ОЕПЛПО;

viii)  описание на типа на лицата, спестяващи за пенсия, към които е предназначено пускането на пазара на ОЕПЛПО, по-специално от гледна точка на способността за понасяне на инвестиционни загуби и инвестиционния хоризонт;

ix)  ако ОЕПЛПО предлага застрахователни премии – подробна информация за тези застрахователни премии, в т.ч. обстоятелствата, при които те биха били предоставени;

г)  в раздел, озаглавен „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл(могла) да получа?“, кратко описание на профила на риска и възвръщаемостта, включващо следните елементи:

i)  обобщаващ показател за риска, допълнен с текстово обяснение на този показател, основните му ограничения и текстово обяснение на рисковете, които имат съществено значение за ОЕПЛПО и които не са обхванати в подходяща степен от обобщаващия показател за риска;

ii)  възможната максимална загуба на инвестирания капитал, включително информация за следното:

  подходящи сценарии за ефективността и допусканията, направени за изготвянето на тези сценарии;

  когато е приложимо, информация относно условията за възвръщаемостта за вложителите в ОЕПЛПО или относно заложената горна граница на ефективността;

д)  в раздел, озаглавен „Какво става, ако [наименование на създателя на ОЕПЛПО ] не е в състояние да изплати дължимата сума?“, кратко описание на това дали свързаната загуба се покрива от схема за обезщетение на инвеститора или от гаранционна схема и ако е така, коя е схемата, наименование на гаранта и кои рискове са покрити от схемата и кои – не;

е)  в раздел, озаглавен „Какви са разходите?“, разходите, свързани с инвестирането в този ОЕПЛПО, включващи преките и непреките разходи, които вложителят в ОЕПЛПО поема, включително еднократните и периодичните разходи, представени чрез обобщаващи показатели за тези разходи, а за целите на съпоставимостта – общите сумарни разходи в парично и процентно изражение, за да се покаже съвкупното влияние на общите разходи върху инвестицията.

Основният информационен документ включва ясно пояснение, че консултантите, разпространителите или всички други лица, които предоставят съвети относно ОЕПЛПО или продават ОЕПЛПО, ще предоставят информация, подробно излагаща всички разходи за разпространение, които не са включени в посочените по-горе разходи, така че вложителите в ОЕПЛПО да имат възможност да разберат съвкупното въздействие, което тези сумарни разходи оказват върху възвръщаемостта на инвестицията;

ж)  в раздел, озаглавен „Колко дълго следва да държа парите си и мога ли да ги изтегля по-рано?“:

i)  когато е приложимо, дали за ОЕПЛПО има период за размисъл или срок за отказ;

ii)  указание за препоръчителния и когато е приложимо, за изисквания минимален срок за държане;

iii)  възможността за изтегляне на вложените средства преди падежа и условията за това, включително всички приложими такси и санкции, като се вземат предвид профилът на риска и на възвръщаемостта на ОЕПЛПО и пазарното развитие, към което е насочен продуктът;

iv)  информация за евентуалните последици от осребряване преди края на срока или препоръчителния период за държане, например загуба на капиталова защита или допълнителни непредвидени такси;

з)  в раздел, озаглавен „Как мога да подам жалба?“, информация относно начина, по който даден вложител в ОЕПЛПО може да подаде жалба относно продукта или поведението на създателя на ОЕПЛПО или относно лицето, което предоставя съвети относно продукта, или го продава, както и информация до кого да се адресира жалбата;

и)  в раздел, озаглавен „Друга значима информация“, кратко указване на всички допълнителни информационни документи, които да бъдат предоставени на вложителя в ОЕПЛПО на преддоговорния и/или следдоговорния етап, с изключение на каквито и да било рекламни материали;

4.  Разслояването на информацията, изисквана съгласно параграф 3, се разрешава, като по този начин подробни части от информацията могат да бъдат представени чрез изскачащи прозорци или чрез линкове, препращащи към придружаващи слоеве, за да се гарантира, че основният информационен документ е в състояние да изпълни задължението съгласно член 23, параграф 3б по отношение на дължината на основния информационен документ.

За да се гарантира последователното прилагане на настоящия член, EIOPA, като се консултира с ЕНО, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които се уточняват:

а)  подробностите за представянето и съдържанието на всеки един от информационните елементи, посочени в член 19, както и изискванията, необходими за представяне на тази информация в стандартизиран формат, който позволява сравняване;

б)  методиките на изчисляване, необходими за информацията съгласно параграф 3, буква г), подточка i), параграф 3, буква г), подточка iii) и параграф 3, буква е);

в)  когато е разрешено разслояване на информацията, какви елементи от информацията следва да бъдат в основното представяне и какви елементи се предоставят в допълнителните слоеве, съдържащи подробности.

При разработването на проекти на регулаторни технически стандарти ЕНО вземат предвид различните видове ОЕПЛПО, разликите помежду им, способностите на вложителите в ОЕПЛПО, както и характеристиките на ОЕПЛПО, така че да позволят на вложителите в ОЕПЛПО да избират между различни базисни инвестиции или други варианти, предлагани от продукта, включително когато този избор може да бъде направен в различни моменти или променен в бъдеще.

Член 23б

Език, на който е съставен основният информационен документ за ОЕПЛПО

1.  Основният информационен документ за ОЕПЛПО е написан на официалните езици или поне на един от официалните езици, използвани в тази част на държавата членка, в която се разпространява ОЕПЛПО, или на друг език, приет от компетентните органи на тази държава членка, или когато е написан на различен език, той се превежда на един от тези езици.

Преводът отразява достоверно и точно съдържанието на оригиналния основен информационен документ.

2.  Ако даден ОЕПЛПО се популяризира в държава членка посредством рекламни документи, написани на един или повече официални езици на тази държава членка, основният информационен документ трябва да е написан поне на съответните официални езици.

3.  Основният информационен документ за ОЕПЛПО се предоставя при поискване в подходящ формат на вложителите в ОЕПЛПО с увредено зрение или с увреден слух, както и на слабограмотните и неграмотните вложители в ОЕПЛПО.

Член 23в

Преразглеждане на основния информационен документ за ОЕПЛПО

1.  Създателят на ОЕПЛПО извършва редовен преглед на информацията, съдържаща се в основния информационен документ, и внася изменения в документа, ако прегледът показва, че такива са необходими. Преразгледаният вариант на документа се предоставя своевременно на разположение.

2.  За да се осигури последователното прилагане на настоящия член, ЕНО разработват, чрез Съвместния комитет, проекти на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват:

а)  условията за преглед на съдържащата се в основния информационен документ информация;

б)  условията, при които основният информационен документ трябва да бъде преразгледан;

в)  специфичните условия, при които съдържащата се в основния информационен документ информация трябва да бъде подложена на преглед или този документ трябва да бъде преразгледан, когато на вложителите в ОЕПЛПО спорадично се предлага даден ОЕПЛПО;

г)  обстоятелствата, при които вложителите в ОЕПЛПО трябва да бъдат информирани за преразгледания основен информационен документ за закупен от тях ОЕПЛПО, както и начините за информиране на вложителите в ОЕПЛПО.

ЕНО представят на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

На Комисията се делегира правомощието да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, съгласно процедурата, посочена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 23гРекламни съобщения

Рекламните съобщения, които съдържат специфична информация за ОЕПЛПО, не включват никакви твърдения, които противоречат на информацията в основния информационен документ или омаловажават неговото значение. Рекламните съобщения посочват, че е на разположение основен информационен документ, и предоставят информация как и откъде може да бъде получен, в т.ч. уебсайта на създателя на ОЕПЛПО.

Член 23д

Гражданска отговорност

1.  За създателя на ОЕПЛПО не може да възникне гражданска отговорност само въз основа на основния информационен документ, включително негов превод, освен ако този документ е подвеждащ, неточен или не съответства на имащите отношение части от правно обвързващи преддоговорни и договорни документи или на изискванията, предвидени в член 23.

2.  Вложител в ОЕПЛПО, който докаже загуба, произтичаща от това, че е разчитал на основния информационен документ при посочените в параграф 1 обстоятелства, когато е направил инвестиция в ОЕПЛПО, за който е създаден този основен информационен документ, може да предяви срещу създателя на ОЕПЛПО иск за обезщетение за вреди във връзка с тази загуба в съответствие с националното право.

3.  Елементи като „загуба“ или „вреди“, както са посочени в параграф 2, за които не е дадено определение, се тълкуват и прилагат в съответствие с приложимото национално право, съгласно определеното в относимите правила на международното частно право.

4.  Настоящият член не изключва допълнителни искове, свързани с гражданска отговорност, в съответствие с националното право.

5.  Задълженията по настоящия член не се ограничават или отменят от договорни клаузи.

Член 23е

Застрахователни елементи

Когато основният информационен документ за ОЕПЛПО се отнася до застрахователен договор, застрахователното дружество има задължения само към титуляря на полицата по застрахователния договор, а не към бенефициера по застрахователния договор.

Член 23ж

Предоставяне на основния информационен документ

1.  Лицето, което предоставя съвети относно ОЕПЛПО или продава ОЕПЛПО, предоставя на вложителите в ОЕПЛПО основния информационен документ достатъчно време преди тези вложители в ОЕПЛПО да са обвързани с какъвто и да било договор или оферта във връзка с този ОЕПЛПО.

2.  Лицето, което предоставя съвети относно ОЕПЛПО или продава ОЕПЛПО, може да изпълни изискванията по параграф 1, като предостави основния информационен документ на лице, което е писмено упълномощено да взема инвестиционни решения от името на вложителите в ОЕПЛПО по отношение на сделки, сключени в рамките на същото писмено пълномощно.

Член 23з

Разкриване на информация на вложителите в ОЕПЛПО във връзка с разпространението

1.  Доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО гарантират, че достатъчно време преди сключването на договор, свързан с ОЕПЛПО, доставчиците, посредниците и разпространителите на ОЕПЛПО, посочени в член 5, параграф 1 и член 8 от настоящия регламент, предоставят на вложителите или потенциалните вложители в ОЕПЛПО най-малко следната информация:

а)  дали притежават участие, пряко или косвено, представляващо 10% или повече от правата на глас или от капитала на даден доставчик на ОЕПЛПО;

б)  по отношение на договори, които се предлагат или относно които се предоставят съвети, дали:

i)  доставчик на ОЕПЛПО или предприятие майка на доставчик на ОЕПЛПО притежава участие, пряко или косвено, представляващо 10% или повече от правата на глас или от капитала на посредника или разпространителя на ОЕПЛПО;

ii)  предоставят съветите си въз основа на безпристрастен и личен анализ;

iii)  имат договорно задължение да извършват разпространение изключително за един или повече от един доставчик на ОЕПЛПО, като в този случай се предоставят наименованията на тези доставчици на ОЕПЛПО; или

iv)  имат договорно задължение да извършват разпространение изключително за един или повече от един доставчик на ОЕПЛПО и не предоставят съветите си въз основа на безпристрастен и личен анализ, като в този случай се предоставят наименованията на доставчиците на ОЕПЛПО, с които може да извършват и извършват дейността си;

в)  характера на възнаграждението, получавано във връзка с договора;

г)  дали във връзка с договора работят въз основа на:

i)  такса, т.е. възнаграждение, изплащано пряко от вложителя в ОЕПЛПО;

ii)  комисиона от какъвто и да е вид, т.е. възнаграждение, включено в разходите и налозите за разпространение на ОЕПЛПО;

iii)  друг вид възнаграждение, включително икономически ползи от всякакъв вид, предложени или дадени във връзка с договора; или

iv)  съчетание на който и да е от видовете възнаграждение, посочени в подточки i), ii) и iii).

2.  Когато таксата се заплаща пряко от вложителя в ОЕПЛПО, посредникът или разпространителят на ОЕПЛПО информира вложителя в ОЕПЛПО за размера на таксата или когато това не е възможно – за метода на нейното изчисляване.

3.  Ако плащания, различни от планираните плащания, се извършват от вложителя в ОЕПЛПО съгласно договора след сключването му, посредникът или разпространителят на ОЕПЛПО също така разкрива информацията в съответствие с настоящия член за всяко такова плащане.

4.  Държавите членки гарантират, че достатъчно време преди сключването на договор доставчикът на ОЕПЛПО съобщава на вложителя в ОЕПЛПО какво е естеството на възнаграждението, получавано от неговите служители във връзка с договора.

5.  Ако плащания, различни от планираните плащания, се извършват от вложителя в ОЕПЛПО съгласно договора след сключването му, доставчикът на ОЕПЛПО също така разкрива информацията в съответствие с настоящия член за всяко такова плащане.

6.  Достатъчно време преди сключването на договора на вложителите в ОЕПЛПО или потенциалните вложители в ОЕПЛПО се предоставя необходимата информация по отношение на разпространението на ОЕПЛПО и по отношение на всички разходи и свързани налози. Тази информация включва най-малко следното:

а)  когато се предоставят съвети – дали посредникът или дистрибуторът на ОЕПЛПО ще предоставя на вложителите в ОЕПЛПО периодична оценка на пригодността на ОЕПЛПО, препоръчан на вложителите в ОЕПЛПО;

б)  по отношение на информацията относно всички разходи и свързаните налози, която трябва да бъде оповестена – информация, свързана с разпространението на ОЕПЛПО, включително разходите за съветите, когато и приложимо, разходите, свързани с ОЕПЛПО, който е препоръчан или предлаган на вложителя в ОЕПЛПО, и по какъв начин вложителят в ОЕПЛПО може да плати за продукта, като се обхващат и евентуални плащания на трети страни в съответствие с член 28.

7.  Посочената в параграф 3 информация се предоставя в стандартизиран формат, който позволява съпоставяне, и в разбираема форма, така че вложителите в ОЕПЛПО да могат да разберат характера и рисковете на ОЕПЛПО, който се предлага, и впоследствие да вземат информирани инвестиционни решения.

8.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 62, с цел да определи:

а)  условията, на които информацията трябва да отговаря, за да бъде безпристрастна, ясна и да не бъде подвеждаща, включително критериите, на които се основава стандартизираният формат, посочен в параграф 2;

б)  подробностите относно съдържанието и формàта на информацията за вложителите в ОЕПЛПО във връзка с доставчиците , посредниците и разпространителите на ОЕПЛПО, както и разходите и налозите.

Раздел IIIПредоставяне на съвети ▌

Член 25Уточняване на изисквания и потребности и предоставяне на съвети

1.  Преди сключването на договор във връзка с ОЕПЛПО всеки доставчик или разпространител на ОЕПЛПО, посочен в настоящия регламент, определя въз основа на информация, която е предоставил вложителят в ОЕПЛПО, изискванията и потребностите на този вложител на ОЕПЛПО във връзка с пенсионирането и предоставя на вложителя в ОЕПЛПО обективна информация относно ОЕПЛПО в разбираема форма, така че на вложителя в ОЕПЛПО да бъде дадена възможност да вземе информирано решение.

Всеки предложен договор трябва да съответства на пенсионните изисквания и потребности на вложителя в ОЕПЛПО, включително придобитите от него пенсионни права.

2.  Доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО, посочен в член 19, буква в) от настоящия регламент, предоставя на вложителя в ОЕПЛПО персонализирана препоръка, в която се обяснява защо определен ОЕПЛПО отговаря най-добре на изискванията и потребностите на вложителя в ОЕПЛПО.

3.   Когато доставчик или разпространител на ОЕПЛПО информира вложителя в ОЕПЛПО, че предоставя независимо своите съвети, той предоставя тези съвети въз основа на анализ на достатъчно голям брой продукти за лично пенсионно осигуряване, достъпни на пазара, така че да бъде в състояние да отправи лична препоръка в съответствие с професионалните критерии във връзка с това кой вид договор, свързан с ОЕПЛПО, би удовлетворил по подходящ начин потребностите на вложителя в ОЕПЛПО и също така би съдържал фактори, които могат да представляват риск за вложителя в ОЕПЛПО.

4.  При предоставянето на съвети на който и да е етап от сключване на договора доставчикът на ОЕПЛПО получава необходимата информация във връзка със знанията и опита на вложителя в ОЕПЛПО в инвестиционната област от значение за ОЕПЛПО, финансовото състояние на това лице, включително способността му да понася загуби, и инвестиционните му цели, включително неговия рисков толеранс, така че да се даде възможност на доставчика, посредника или разпространителя на ОЕПЛПО да препоръча на вложителя или потенциалния вложител в ОЕПЛПО този ОЕПЛПО, който е подходящ за него и който по-специално е в съответствие с неговия рисков толеранс и способността му да понася загуби.

4a.  При основния ОЕПЛПО вложителят в ОЕПЛПО се уведомява относно приложимия инвестиционен вариант.

4б.  Съвети може да се предоставят по цифрови канали по отношение на всички правила, определени в настоящия регламент.

5.  Доставчиците, посредниците и разпространителите на ОЕПЛПО гарантират и доказват при поискване от компетентните органи, че физическите лица, които предоставят съвети относно ОЕПЛПО, притежават необходимите знания и компетентност да изпълняват задълженията си съгласно настоящия регламент. Държавите членки публикуват критериите, които трябва да се използват за оценяване на тези знания и компетентност.

РАЗДЕЛ IVИНФОРМАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Член 27Общи разпоредби

1.  Доставчиците на ОЕПЛПО изготвят кратък персонализиран документ, съдържащ ключова информация за всеки вложител в ОЕПЛПО, като се отчита специфичното естество на националните пенсионни системи и на приложимото законодателство, включително националното социално, трудово и данъчно право („извлечение от индивидуалната партида за ОЕПЛПО“). Заглавието на документа съдържа думите „извлечение от индивидуалната партида за ОЕПЛПО“.

2.  Точната дата, с която е свързана информацията в извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО, се посочва на видно място.

3.  В допълнение към това през целия срок на действие на договора вложителят в ОЕПЛПО бива осведомяван за всички промени, засягащи следната информация:

а)   условията на полицата, общи и специални;

б)   наименованието на предприятието на доставчика на ОЕПЛПО, неговата правна форма или адреса на неговото централно управление, или, когато е приложимо, на клона, който сключва договора;

в)   цялата информация, включена в член 23, параграфи 2—5, в случай на промяна в условията на ОЕПЛПО или промяна на правото, приложимо към договора за ОЕПЛПО;

г)  информация относно начина, по който в инвестиционната политика се вземат предвид екологичните, социалните и управленските фактори.

3 a.  Съдържащата се в извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО информация трябва да е точна, актуализирана и предоставяна безплатно на всеки вложител в ОЕПЛПО чрез електронни средства, включително на траен носител или чрез уебсайт, или на хартиен носител, поне веднъж годишно. Хартиено копие се предоставя на вложителите в ОЕПЛПО при поискване в допълнение към всяка информация чрез електронни средства. Ясно се посочва всяко съществено изменение на информацията, съдържаща се в извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО, в сравнение с преходната година.

Член 28Извлечение от индивидуалната партида за ОЕПЛПО

1.  Извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО включва най-малко следната ключова информация за вложителите в ОЕПЛПО:

а)   личните данни на вложителя в ОЕПЛПО, наименованието на доставчика на ОЕПЛПО, информация за прогнозите за пенсионните обезщетения, информация за натрупаните права или събрания капитал, размера на вноските, платени от вложителя в ОЕПЛПО или трета страна, и информация относно равнището на финансиране на схемата за ОЕПЛПО като цяло▐;

б)   ясно посочване на законоустановената пенсионна възраст на вложителя в ОЕПЛПО, пенсионната възраст, предвидена в пенсионната схема или изчислена от доставчика на ОЕПЛПО, или пенсионната възраст, определена от вложителя в ОЕПЛПО, според това, което е приложимо, и очакваното начало на периода на изплащане, ако този момент е различен от навършването на пенсионна възраст;

в)    наименованието на доставчика на ОЕПЛПО и неговия адрес за връзка, както и идентификацията на схемата за ОЕПЛПО на вложителя в ОЕПЛПО;

г)   информация за прогнозите за пенсионното обезщетение, основани на пенсионната възраст, както е посочено в буква б), и уточнение, че тези прогнози може да се различават от окончателната стойност на получаваните обезщетения. Ако прогнозите за пенсионното обезщетение се основават на икономически сценарии, тази информация включва също така най-добрия предвиждан сценарий и неблагоприятен сценарий, като се отчита специфичното естество на схемата за ОЕПЛПО;

д)   информация за придобитите права или събрания капитал, като се отчита специфичното естество на схемата за ОЕПЛПО;

да)  информация относно размера на вноските, плащани в схемата за ОЕПЛПО от трета страна и от вложителя в ОЕПЛПО, поне през последните 12 месеца, като се отчита специфичното естество на схемата за ОЕПЛПО;

дб)  информация за резултатите от минали периоди на схемата за ОЕПЛПО като цяло или когато е приложимо, на инвестиционния вариант на вложителя в ОЕПЛПО, представена в таблица, която обхваща резултатите за всички налични години;

дв)  разбивка на разходите, приспаднати от доставчика на ОЕПЛПО, най-малко за последните 12 месеца, като се посочват разходите за управление, разходите за съхранение на активите, разходите във връзка с трансакции от портфейла и други разходи, както и оценка на въздействието на разходите върху окончателните обезщетения;

дг)  информация относно равнището на финансиране на схемата за ОЕПЛПО като цяло;

де)  информация относно информационната политика във връзка с факторите от екологичен, социален или управленски характер;

2.  В извлечението от индивидуалната пенсионна партида се посочва къде и как може да се получи допълнителна информация, включително: допълнителна практическа информация за вариантите, които се предоставят на вложителите в ОЕПЛПО съгласно схемата за ОЕПЛПО.

3.  EIOPA, като се консултира с Европейската централна банка и с националните надзорни органи, разработва проект на регулаторни технически стандарти, в които се посочват правилата за определяне на допусканията относно прогнозите за пенсионните обезщетения, посочени в буква а), представянето на резултатите от минали периоди, посочено в буква дб), и представянето на разходите, посочено в буква дв) от параграф 1. Тези правила се прилагат от доставчиците на ОЕПЛПО, за да се определят, когато е приложимо, годишното ниво на номинална възвръщаемост на инвестициите, годишният размер на инфлацията и бъдещите тенденции при заплатите.

EIOPA представя този проект на регулаторни технически стандарти на Комисията в срок до... На Комисията се предоставя правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Член 29Допълнителна информация

1.  В извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО се посочва къде и как може да се получи допълнителна информация, включително:

а)   допълнителна практическа информация за вариантите, които се предоставят на вложителите в ОЕПЛПО съгласно схемата за ОЕПЛПО, включително вариантите за преносимост;

б)   информация относно годишните счетоводни отчети и годишните доклади за дейността на доставчика на ОЕПЛПО, като се взема под внимание всяка схема за ОЕПЛПО, управлявана от този доставчик, и, когато е приложимо, годишните счетоводни отчети и годишните доклади за дейността за всяка схема за ОЕПЛПО;

г)   където е приложимо, информация относно допусканията, използвани за изчисляване на сумите, изразени в анюитети, по-специално по отношение на лихвения процент, използван при преобразуването на еднократно обезщетение в месечен анюитет, вида на доставчика на ОЕПЛПО и продължителността на периода на изплащане на обезщетенията;

д)   информация относно равнището на обезщетенията в случай на предсрочно откупуване.

2.  За схемите за ОЕПЛПО, при които вложителите в ОЕПЛПО носят инвестиционния риск и инвестиционният вариант е наложен на вложителя в ОЕПЛПО по силата на указано в схемата за ОЕПЛПО специално правило, в извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО се посочва къде е предоставена допълнителна информация.

2a.  За схемите за ОЕПЛПО, при които вложителите в ОЕПЛПО носят инвестиционния риск и инвестиционният вариант е наложен на вложителя в ОЕПЛПО по силата на указано в схемата за ОЕПЛПО специално правило, в извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО се посочва къде може да се намери допълнителна информация.

2б.  Тази информация трябва да е лесно достъпна чрез електронни средства и безплатна.

2 в.  По искане на даден вложител в ОЕПЛПО, бенефициер на ОЕПЛПО или на техни представители доставчикът на ОЕПЛПО предоставя следната допълнителна информация:

а)  годишните счетоводни отчети и годишните доклади за дейността, посочени в параграф 1, буква б), или когато даден доставчик на ОЕПЛПО отговаря за повече от една схема за ОЕПЛПО – счетоводните отчети и докладите, свързани с конкретната схема за ОЕПЛПО, предлагана от него;

б)  декларацията за принципите, на които се основава инвестиционната политика, посочена в член 28, параграф 1, буква де);

в)  всяка допълнителна информация относно допусканията, използвани при изготвянето на прогнозите, посочени в член 28, параграф 1, буква а).

2г.  Тази информация трябва да е лесно достъпна чрез електронни средства и безплатна.

3.  След провеждане на консултации с националните органи и организации на потребителите EIOPA разработва проекти на регулаторни технически стандарти▐, в които определя подробностите за представянето на информацията, посочена в член 28 и в настоящия член.

EIOPA представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти ▐ до … [в рамките на 9 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти ▐ в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Член 30Информация, която се предоставя на вложителите в ОЕПЛПО по време на предпенсионния етап и на бенефициерите на ОЕПЛПО по време на периода на изплащане

1.  В допълнение към извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО доставчиците на ОЕПЛПО предоставят на всеки вложител в ОЕПЛПО поне веднъж годишно преди навършване на пенсионната възраст, както е посочено в член 30, или по искане на вложителя в ОЕПЛПО информация за наличните варианти за изплащане на неговото пенсионно обезщетение, когато настъпи момента за получаването му.

2.  Една година преди навършването на пенсионната възраст на вложителя в ОЕПЛПО се изпраща съобщение, за да бъде информиран за предстоящото начало на периода на изплащане и възможните форми на изходящи плащания.

РАЗДЕЛ VПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ

Член 32Общи разпоредби

1.  Доставчиците на ОЕПЛПО представят на компетентния орган на държавата членка по произход и когато е целесъобразно, на компетентния орган на приемащата държава членка информацията, необходима с цел осъществяване на надзор. Тази информация включва най-малко информацията, необходима за изпълнение на следните дейности при извършване на надзорен преглед:

а)   оценка на системата на управление, прилагана от доставчиците на ОЕПЛПО, на извършваната от тях дейност, на принципите на оценка, прилагани за целите на платежоспособността, на рисковете, пред които са изправени, и на системите за управление на риска, както и на тяхната капиталова структура, нужди и управление;

б)   вземане на целесъобразни решения вследствие на прилагането на техните надзорни права и задължения.

2.  Компетентните органи разполагат със следните правомощия:

а)   да определят характера, обхвата и формàта на посочената в параграф 1 информация, която те изискват да бъде представена от доставчиците на ОЕПЛПО към следните времеви моменти:

i)   към предварително определени периоди;

ii)   при възникване на предварително определени събития;

iii)   по време на проучвания по отношение на състоянието на доставчика на ОЕПЛПО;

б)   да получават от доставчиците на ОЕПЛПО цялата информация във връзка с договори, страни по които са доставчици на ОЕПЛПО, или с договори, които са сключени с трети страни; както и

в)   да изискват информация от външни експерти, като например одитори или актюери.

3.  Информацията, предвидена в параграфи 1 и 2, обхваща следното:

а)   качествени и количествени елементи, или всяка подходяща комбинация от тях;

б)   исторически, текущи и бъдещи елементи, или всяка подходяща комбинация от тях;

в)   информация от вътрешни или външни източници, или всяка подходяща комбинация от тях;

4.  Информацията, предвидена в параграфи 1 и 2:

а)   отразява характера, обема и сложността на дейността на съответния доставчик на ОЕПЛПО, и по-конкретно рисковете, свързани с тази дейност;

б)   е достъпна, цялостна във всички съществени аспекти, съпоставима и последователна в дългосрочен план;

в)   е уместна, надеждна и разбираема.

5.  Доставчиците на ОЕПЛПО разполагат с подходящи системи и структури, за да изпълнят изложените в параграфи 1—4 изисквания, а също и със съставена в писмена форма политика, одобрена от административния, управителния или надзорния орган на доставчика на ОЕПЛПО, за да се гарантира постоянната надеждност на представената информация.

6.  При поискване, отправено до компетентните органи, EIOPA получава достъп до информацията, предоставена от доставчиците на ОЕПЛПО.

7.  В съответствие с член 62 Комисията приема делегирани актове за определяне на посочената в параграфи 1—4 информация с цел гарантиране на сближаването на надзорната отчетност в необходимата степен.

След провеждане на консултации с националните органи и след извършване на проучвания сред потребителите EIOPA разработва проекти на технически стандарти за изпълнение във връзка с формàта на надзорната отчетност.

EIOPA представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до … [в рамките на 9 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените във втора алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

ГЛАВА VПЕРИОД НА НАТРУПВАНЕ

РАЗДЕЛ IПРАВИЛА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ОЕПЛПО

Член 33Правила за инвестиране

1.  Доставчиците на ОЕПЛПО инвестират в съответствие с принципа на консервативния инвеститор, по-специално в съответствие със следните правила:

а)   активите, свързани с ОЕПЛПО, се инвестират най-добре от гледна точка на дългосрочните интереси на вложителите в ОЕПЛПО като цяло. В случай на потенциален конфликт на интереси доставчикът на ОЕПЛПО или структурата, която управлява неговия портфейл, следи инвестициите да бъдат направени единствено в интерес на вложителите в ОЕПЛПО;

аа)  активите, свързани с ОЕПЛПО, се инвестират така, че да се намалят рисковете, свързани с факторите от екологичен, социален или управленски характер, и да се вземе предвид потенциалното дългосрочно въздействие на инвестиционните решения върху факторите от екологичен, социален или управленски характер.

б)   активите се инвестират така, че да се гарантира сигурността, качеството, ликвидността и рентабилността на портфейла като цяло;

в)   активите се инвестират основно на регулирани пазари. Инвестициите в активи, които не се търгуват на регулиран финансов пазар, трябва при всички положения да се задържат на разумно равнище;

г)   инвестициите в дериватни инструменти са възможни, доколкото тези инструменти допринасят за намаляване на инвестиционния риск или улесняват ефикасното управление на портфейла. Тези инструменти се оценяват предпазливо, като се държи сметка за базовия актив, и се включват в оценяването на активите на доставчика на ОЕПЛПО. Доставчиците на ОЕПЛПО също така избягват прекомерна рискова експозиция към един единствен контрагент и към други операции с дериватни инструменти;

д)  активите се диверсифицират правилно, за да се избегне прекомерна зависимост по отношение на един актив, на един емитент или на отделна група предприятия, както и натрупване на рискове в целия портфейл. Инвестициите в активи, издадени от един и същи емитент или от емитенти от една и съща група, не следва да излагат доставчика на ОЕПЛПО на прекомерна концентрация на рисковете;

е)  активите не се инвестират във високорискови и отказващи съдействие юрисдикции, посочени в заключенията на Съвета от 5 декември 2017 г. относно списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, или във високорискови и отказващи съдействие юрисдикции, определени от Специалната група за финансови действия и в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията;

ж)  доставчикът на ОЕПЛПО не се излага на рискове, произтичащи от прекомерен ливъридж и прекомерна падежна трансформация.

2.  Правилата, определени в параграф 1, букви а)—ж), се прилагат само доколкото няма по-строги разпоредби в съответното секторно законодателство, приложимо към доставчика на ОЕПЛПО.

РАЗДЕЛ IIПРАВИЛА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ ЗА ВЛОЖИТЕЛИТЕ В ОЕПЛПО

Член 34Общи разпоредби

1.  Доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО предлагат един основен ОЕПЛПО и могат да предлагат алтернативни инвестиционни варианти.

3.  Всички инвестиционни варианти са създадени от доставчиците на ОЕПЛПО въз основа на доказани техники за намаляване на риска, които гарантират достатъчна защита за вложителите в ОЕПЛПО.

Член 35Избор на инвестиционен вариант от вложителя в ОЕПЛПО

След получаването на съответната информация, съвет и инструмент за подпомагане на решенията вложителят в ОЕПЛПО избира инвестиционен вариант при сключването на договора за ОЕПЛПО.

Член 36Условия за изменение на избрания инвестиционен вариант

1.  Условията за изменението на инвестиционния вариант се посочват в договора за ОЕПЛПО.

Член 37Основен

ОЕПЛПО

1.  Основният ОЕПЛПО трябва да е сигурен и икономически изгоден продукт, който лесно може да бъде закупен, включително чрез цифрови канали, във всяка държава членка. Той представлява основният инвестиционен вариант.

1a.  Техниката за намаляване на риска, прилагана към основния ОЕПЛПО, съответства на целта да се предостави възможност на вложителя в ОЕПЛПО да си възвърне вложения капитал.

2.  Общият размер на разходите и таксите за основния ОЕПЛПО трябва да не надвишава 1% от натрупания капитал годишно.

Член 39Делегиран акт относно инвестиционните варианти

1.  Използването на техники за намаляване на риска гарантира, че инвестиционната стратегия за ОЕПЛПО е разработена по такъв начин, че от ОЕПЛПО да се натрупват стабилни и подходящи индивидуални бъдещи доходи след пенсиониране и да се гарантира справедливо третиране на всички поколения вложители в ОЕПЛПО. Приложимите техники за намаляване на риска включват разпоредбите на буква а) или б) или комбинация от тях и могат да бъдат допълнени с разпоредбите на буква в):

а)  разпоредби за постепенно адаптиране на разпределянето на инвестициите с цел смекчаване на финансовите рискове при инвестициите за групите, съответстващи на оставащия срок (жизнен цикъл);

б)  разпоредби за създаване на резерви от вноските или от възвръщаемостта на инвестициите, които следва да се разпределят на вложителите в ОЕПЛПО при справедливи и прозрачни условия, за да се смекчат инвестиционните загуби (капиталова гаранция);

в)  разпоредби за използване на подходящи финансови гаранции за защита от загуби при инвестиране.

2.  Ако даден ОЕПЛПО съгласно член 37 от настоящия регламент се предлага, без да се прилагат разпоредбите на буква а) или въз основа на комбинация от разпоредбите съгласно параграф 1 от настоящия член, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО следва ясно да обясни в писмен вид съществуването на ОЕПЛПО, основаващ се единствено на капиталови гаранции, причините да бъде препоръчван ОЕПЛПО, основаващ се на разпоредбите на букви б) и в) или на комбинация от горепосочените разпоредби, и ясно да посочи всички допълнителни рискове, с които може да бъдат свързани тези ОЕПЛПО в сравнение с ОЕПЛПО, основаващ се на капиталова гаранция, в писмена форма.

3.  С цел установяване на критерии за ефективни техники за намаляване на риска, които могат да се прилагат по съгласуван начин, EIOPA разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на подробни разпоредби за техниките за намаляване на риска. EIOPA представя тези проекти за регулаторни технически стандарти на Комисията в срок до ... [ххх от датата на влизане в сила на настоящия регламент]. На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

РАЗДЕЛ IIIДРУГИ АСПЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЕРИОДА НА НАТРУПВАНЕ

Член 40Условия, свързани с периода на натрупване

Освен ако не е указано в настоящия регламент, условията във връзка с периода на натрупване на ОЕПЛПО се определят от държавите членки и са не по-малко благоприятни от приложимите национални правила.

ГЛАВА VIЗАЩИТА НА ИНВЕСТИТОРА

Член 41Депозитар

1.  Когато доставчикът на ОЕПЛПО е институция за професионално пенсионно осигуряване или инвестиционен посредник, както е посочено в член 5, параграф 1, той може да определи един или повече депозитари, които да съхраняват активите и да изпълняват задължения по надзора.

2.  По отношение на определянето на депозитаря и изпълнението на неговите задачи се прилага по съответния начин член 33, параграфи 5, 6 и 7 от Директива 2016/2341/ЕС.

3.  По отношение на съхранението на активите и отговорността на депозитаря се прилага по съответния начин член 34, параграфи 1 и 2 от Директива 2016/2341/ЕС. Депозитарят носи отговорност пред доставчика на ОЕПЛПО и вложителите в ОЕПЛПО за всяка понесена от тях загуба в резултат на неоправдано неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията му. Отговорността на депозитаря не се променя от обстоятелството, че е възложил на трета страна съхраняването на всички или на част от поверените му активи.

4.  По отношение на задължения по надзора се прилага по съответния начин член 35, параграф 1 от Директива 2016/2341/ЕС.

Член 42Покритие на биометрични рискове

Без да се засягат разпоредбите на член 5, доставчиците на ОЕПЛПО могат да предлагат ОЕПЛПО с допълнителен вариант, с който се гарантира покритието на опасността от възникване на биометрични рискове. ▌

Член 43Жалби

1.  Доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО въвеждат и прилагат подходящи и ефективни процедури за разглеждане на жалби с цел да се отговори на жалбите на ползвателите на ОЕПЛПО във връзка с правата и задълженията им съгласно настоящия регламент.

2.  Тези процедури се прилагат във всяка държава членка, в която доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО предоставя своите услуги, и се провеждат на официалния език на съответната държава членка, избран от ползвателя на ОЕПЛПО, или на друг език, ако това е уговорено между доставчика или разпространителя на ОЕПЛПО и ползвателя на ОЕПЛПО.

3.  Доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО правят всичко възможно да отговорят на жалбите на ползвателите на ОЕПЛПО на хартиен носител или — ако това е уговорено между доставчика или разпространителя на ОЕПЛПО и ползвателя на ОЕПЛПО, на друг траен носител. В отговора се разглеждат всички повдигнати въпроси в рамките на подходящи срокове и най-късно в срок от 15 работни дни от получаване на жалбата. В извънредни случаи, ако отговорът не може да бъде даден в срок от 15 работни дни по причини извън контрола на доставчика или разпространителя на ОЕПЛПО, той трябва да изпрати междинен отговор, в който ясно да се посочват причините за забавата на отговора на жалбата, както и срокът, в който ползвателят на ОЕПЛПО ще получи окончателния отговор. Във всички случаи срокът за получаване на окончателен отговор не може да надвишава 35 работни дни.

4.  Доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО уведомяват ползвателя на ОЕПЛПО най-малко за една структура за алтернативно решаване на спорове (АРС), която е компетентна да разглежда спорове относно правата и задълженията на ползвателя на ОЕПЛПО съгласно настоящия регламент.

5.  Информацията по параграф 3 се предоставя по ясен, изчерпателен и лесно достъпен начин на уебсайта на доставчика или разпространителя на ОЕПЛПО, в клона и в общия ред и условия на договора между доставчика или разпространителя на ОЕПЛПО и ползвателя на ОЕПЛПО. В информацията се съдържат указания къде може да бъде намерена допълнителна информация за съответната структура за АРС и условията за нейното сезиране.

6.  Компетентните органи установяват процедури, които позволяват на ползвателите на ОЕПЛПО и на други заинтересовани страни, включително потребителски асоциации, да подават жалби до компетентните органи относно твърдения за нарушения на настоящия регламент от страна на доставчици и разпространители на ОЕПЛПО. Жалбоподателите получават отговор във всички случаи.

6a.   Компетентният орган на основното място на стопанска дейност или на единственото място на стопанска дейност на доставчика или разпространителя е компетентен да действа като водещ компетентен орган за трансграничното предоставяне на ОЕПЛПО.

6б.   В случаите, които засягат повече от една държава членка, жалбоподателят може да избере да подаде жалбата си чрез компетентния орган на собствената си държава членка, независимо от мястото на извършване на нарушението. За тази цел и независимо от разпоредбите на параграф 6а, всеки компетентен орган е компетентен да разгледа подадена до него жалба или възможно нарушение на настоящия регламент, ако въпросът е свързан с място на стопанска дейност в държавата членка на съответния орган или засяга в значителна степен вложителите в ОЕПЛПО в неговата държава членка. В такива случаи компетентният орган незабавно уведомява за това водещия компетентен орган.

6в.   В случай че не е налице съгласие между засегнатите компетентни органи, се прилага процедурата за решаване на спорове, предвидена в член 56.

ГЛАВА VIIСМЯНА НА ДОСТАВЧИКА НА ОЕПЛПО

Член 45Предоставяне на услугата по прехвърлянето

1.  Доставчиците на ОЕПЛПО предоставят услуга по прехвърляне, чрез която при поискване от вложителя в ОЕПЛПО прехвърлят положителното салдо, ако има такова, от една сметка за ОЕПЛПО, държана от прехвърлящия доставчик, към нова сметка за ОЕПЛПО, открита при приемащия доставчик, със закриване на предишната сметка за ОЕПЛПО.

Услугата по прехвърлянето може да се предоставя от доставчици на ОЕПЛПО, установени в една и съща държава членка (прехвърляне в национален план) или в различни държави членки (прехвърляне в трансграничен план).

В случай на прехвърляне в национален план, от доставчиците на ОЕПЛПО се изисква да уведомят националните компетентни органи за всяка услуга по прехвърляне, която те предоставят на вложителите в ОЕПЛПО. Националните компетентни органи следят редовно спазването на настоящата глава от доставчиците на ОЕПЛПО.

В случай на прехвърляне в трансграничен план, от доставчиците на ОЕПЛПО се изисква да уведомят EIOPA за всяка услуга по прехвърляне, която те предоставят на вложителите в ОЕПЛПО. EIOPA следи редовно спазването на настоящата глава от доставчиците на ОЕПЛПО.

2.  Условията за смяна на доставчика на ОЕПЛПО се посочват в договора за ОЕПЛПО. При всички случаи, вложителят в ОЕПЛПО има право да смени доставчика си в момента на пенсиониране.

Член 46

Услугата по прехвърлянето

1.  Услугата по прехвърлянето се инициира от приемащия доставчик на ОЕПЛПО по искане на вложителя в ОЕПЛПО. ▌

2.  Приемащият доставчик на ОЕПЛПО инициира услугата по прехвърлянето, след като получи искане от вложителя в ОЕПЛПО.

Искането се изготвя на официален език на държавата членка, където е инициирана услугата по прехвърлянето, или на друг договорен между страните език.

С искането вложителят в ОЕПЛПО предоставя изрично съгласие за изпълнението от страна на прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО на всяка от задачите, посочени в параграф 3, както и изрично съгласие за изпълнението от страна на приемащия доставчик на ОЕПЛПО на всяка от задачите, посочени в параграф 5.

Искането позволява на вложителя в ОЕПЛПО да посочи конкретните портфейли от активи и/или суми, които трябва се прехвърлят. С искането на вложителя в ОЕПЛПО се дава също възможност да посочи датата, от която плащанията да се изпълняват от откритата при приемащия доставчик на ОЕПЛПО сметка за ОЕПЛПО. Тази дата е най-малко шест работни дни след датата, на която приемащият доставчик на ОЕПЛПО получи документите, прехвърлени от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО съгласно параграф 4. Държавите членки може да изискат искането от вложителя в ОЕПЛПО да бъде в писмен вид и той да получи копие от него.

3.  В срок от пет работни дни след получаването на искането, посочено в параграф 2, приемащият доставчик на ОЕПЛПО изисква от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО изпълнението на следните задачи, ако са включени в искането на вложителя в ОЕПЛПО:

а)   да предостави на приемащия доставчик на ОЕПЛПО и на вложителя в ОЕПЛПО, ако той изрично е поискал това, списък на съществуващите активи, които се прехвърлят;

б)   да прехвърли положителното салдо, ако има такова, по сметката за ОЕПЛПО, открита или притежавана в приемащия доставчик на ОЕПЛПО, на посочената от вложителя в ОЕПЛПО дата; както и

в)   да закрие сметката за ОЕПЛПО, водена при прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО, на посочената от вложителя в ОЕПЛПО дата.

4.  При получаването на искане от приемащия доставчик на ОЕПЛПО прехвърлящият доставчик на ОЕПЛПО изпълнява следните задачи, ако са включени в разрешението от вложителя в ОЕПЛПО:

а)   изпраща на приемащия доставчик на ОЕПЛПО посочената в параграф 3, буква а) информация в срок от пет работни дни;

б)   когато прехвърлящият доставчик на ОЕПЛПО не разполага със система за автоматизирано пренасочване на входящите плащания към сметката за ОЕПЛПО, открита от потребителя при приемащия доставчик на ОЕПЛПО, преустановява приемането на входящите плащания по сметката за ОЕПЛПО от датата, посочена в искането. Държавите членки може да изискат от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО да информира вложителя в ОЕПЛПО за основанията за неприемане на входящите плащания;

в)   прехвърля положителното салдо от сметката за ОЕПЛПО към новата сметка за ОЕПЛПО, открита при приемащия доставчик на ОЕПЛПО, на посочената в искането дата;

г)   закрива сметката за ОЕПЛПО на посочената в искането дата, ако вложителят в ОЕПЛПО няма непогасени задължения по тази сметка и при условие че предвидените в букви а), б) и в) от настоящия параграф действия са извършени. Доставчикът на ОЕПЛПО уведомява незабавно вложителя в ОЕПЛПО, ако сметката на вложителя в ОЕПЛПО не може да бъде закрита поради наличието на непогасени задължения.

5.  В срок от пет работни дни след получаването на поисканата от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО по параграф 3 информация приемащият доставчик на ОЕПЛПО изпълнява следните задачи, ако са предвидени в искането и доколкото предоставената информация от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО или от вложителя в ОЕПЛПО дава възможност на приемащия доставчик на ОЕПЛПО да ги изпълни:

а)   извършва необходимата подготовка за приемането на входящи плащания и ги приема от датата, посочена в искането;

б)   уведомява посочените в разрешението платци за данните на сметката на вложителя в ОЕПЛПО при приемащия доставчик на ОЕПЛПО и им изпраща копие от предоставеното от вложителя в ОЕПЛПО искане.

Ако приемащият доставчик на ОЕПЛПО не разполага с цялата информация, необходима за уведомяването на платците, както е посочено в буква б) от първата алинея, той приканва вложителя в ОЕПЛПО или прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО да предоставят липсващата информация.

Когато вложителят в ОЕПЛПО избере лично да предостави посочената в буква б) от първата алинея информация на платците вместо да предостави изричното си съгласие съгласно параграф 2 приемащият доставчик на ОЕПЛПО да го направи, приемащият доставчик на ОЕПЛПО дава на вложителя в ОЕПЛПО стандартни уведомителни писма, в които се посочват данните за сметката за ОЕПЛПО и определената в искането начална дата, в срока по първата алинея.

Член 47Улесняване на вложителите в ОЕПЛПО при прехвърляне в национален и трансграничен план

1.  Когато даден вложител в ОЕПЛПО уведоми своя доставчик на ОЕПЛПО, че желае да си открие сметка за ОЕПЛПО при доставчик на ОЕПЛПО, намиращ се в същата или друга държава членка, то при получаването на такова искане доставчикът на ОЕПЛПО, при който вложителят в ОЕПЛПО притежава сметка за ОЕПЛПО, подпомага вложителя в ОЕПЛПО по следния начин:

а)   предоставя безплатно на вложителя в ОЕПЛПО наличната информация за входящите плащания, извършени по сметката за ОЕПЛПО на вложителя в ОЕПЛПО за предходните 13 месеца;

б)   прехвърля положителното салдо, ако има такова, от сметката за ОЕПЛПО на вложителя в ОЕПЛПО по сметката за ОЕПЛПО, открита от вложителя в ОЕПЛПО при новия доставчик на ОЕПЛПО, при условие че искането съдържа пълните идентификационни данни за новия доставчик на ОЕПЛПО и за сметката за ОЕПЛПО на вложителя в ОЕПЛПО;

в)   закрива сметката за ОЕПЛПО на вложителя в ОЕПЛПО.

2.  Ако вложителят в ОЕПЛПО няма непогасени задължения по сметката за ОЕПЛПО, доставчикът на ОЕПЛПО, при който вложителят в ОЕПЛПО притежава тази сметка, изпълнява определените в букви а), б) и в) от параграф 1 на настоящия член стъпки на посочената от вложителя в ОЕПЛПО дата, която е най-малко шест работни дни след като доставчикът на ОЕПЛПО получи искането на вложителя в ОЕПЛПО, освен ако страните се споразумеят за друго. Доставчикът на ОЕПЛПО уведомява незабавно вложителя в ОЕПЛПО, ако неговата сметка за ОЕПЛПО не може да бъде закрита поради наличието на непогасени задължения.

Член 48Такси и налози, свързани с услугата по прехвърлянето

1.  Вложителите в ОЕПЛПО имат безплатен достъп до личната си информация, съхранявана от прехвърлящия или от приемащия доставчик на ОЕПЛПО.

2.  Прехвърлящият доставчик на ОЕПЛПО предоставя изисканата от приемащия доставчик на ОЕПЛПО информация в съответствие с член 46, параграф 4, буква а), без да събира такси от вложителя в ОЕПЛПО или от приемащия доставчик на ОЕПЛПО.

3.  Общият размер на таксите и налозите, начислявани на вложителя в ОЕПЛПО от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО за закриването на държаната при него сметка за ОЕПЛПО, са ограничени до не повече от 0,5% от положителното салдо, което се прехвърля към приемащия доставчик на ОЕПЛПО.

4.  Приемащият доставчик на ОЕПЛПО може да таксува само действителните разходи за услугата по прехвърляне.

Член 49Защита на вложителите в ОЕПЛПО срещу финансови загуби

1.  Финансовите загуби, включително такси, налози и лихви, понесени от вложителя в ОЕПЛПО и произтичащи пряко от неспазване на задълженията по член 46 от страна на участващ в процедурата по прехвърлянето доставчик на ОЕПЛПО, се възстановяват незабавно от този доставчик на ОЕПЛПО.

2.  Отговорността по параграф 1 не се прилага в случай на извънредни и непредвидими обстоятелства извън контрола на доставчика на ОЕПЛПО, позоваващ се на съществуването на тези обстоятелства, чиито последици неизбежно биха настъпили въпреки всички усилия за тяхното предотвратяване, или когато доставчикът на ОЕПЛПО е обвързан с други правни задължения, уредени от законодателни актове на Съюза или национални законодателни актове.

3.  Отговорността по параграф 1 е установена в съответствие с приложимите на национално равнище правни изисквания.

4.  Вложителят в ОЕПЛПО поема разходите и евентуалния риск от финансови загуби, свързани с откупуването в натура на активите, държани в сметката за ОЕПЛПО, във връзка с тяхното прехвърляне от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО към приемащия доставчик на ОЕПЛПО.

5.  Вложителят в ОЕПЛПО поема разходите и евентуалния риск от финансови загуби, свързани с капиталовата защита, предоставяна от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО. Тази капиталова защита, която позволява на вложителя в ОЕПЛПО да си възвърне инвестирания капитал и осигурява механизъм за индексация, свързана с инфлацията, се счита за използвана към момента на смяна на доставчика.

5a.  Държавите членки гарантират, че се създават трансгранични механизми за жалби и решаване на спорове, които дават възможност както за индивидуално, така и за колективно обезщетяване на трансгранично равнище.

Член 50Информация относно услугата по прехвърлянето

1.  Доставчиците на ОЕПЛПО предоставят на вложителите в ОЕПЛПО информация относно услугата по прехвърлянето, която се отнася до:

а)   функцията на прехвърлящия и на приемащия доставчик на ОЕПЛПО на всеки етап от процедурата по прехвърлянето съгласно член 46;

б)   сроковете за изпълнението на съответните етапи;

в)   таксите и налозите, които се начисляват във връзка с прехвърлянето;

г)   всяка информация, която ще бъде изискана от вложителя в ОЕПЛПО.

Доставчиците на ОЕПЛПО предоставят и друга информация, включително, когато е приложимо, информация, необходима за установяването на коя схема за гарантиране на депозитите, схема за обезщетяване на инвеститори или механизъм за защита на пенсиите в рамките на Съюза е член даден доставчик на ОЕПЛПО. „Механизъм за защита на пенсиите“ означава механизъм за изплащането на обезщетения на вложителите в ОЕПЛПО или бенефициерите на ОЕПЛПО в случай на изпадането в неплатежоспособност на доставчика на ОЕПЛПО.

2.  Информацията, посочена в параграф 1, е достъпна в електронен формат на уебсайта на доставчика на ОЕПЛПО и се предоставя безплатно и при поискване от вложителите в ОЕПЛПО на хартиен или на друг траен носител във всички достъпни за вложителите в ОЕПЛПО помещения на доставчиците на ОЕПЛПО.

ГЛАВА VIIIПЕРИОД НА ИЗПЛАЩАНЕ

Член 51Условия, свързани с периода на изплащане

1.  Освен ако не е указано в настоящия регламент, условията ▌ във връзка с периода на натрупване на ОЕПЛПО се определят от държавите членки и са не по-малко благоприятни от приложимите национални правила.

Член 52Форми на изходящи плащания

1.  Доставчиците на ОЕПЛПО могат да осигурят на вложителите в ОЕПЛПО една или повече от следните форми на изходящи плащания:

а)   анюитети;

б)   обща сума;

в)   плащания за усвояване;

г)   комбинации от горните форми.

2.  За основния ОЕПЛПО през първата година се разрешава плащане на най-много 30% от общата сума. Оставащият капитал може да представлява плащания за усвояване, анюитети или комбинация от тях. В случай на гарантиран с капитал основен ОЕПЛПО като инвестиционен вариант, най-малко 35% от изходящите плащания се извършват под формата на пожизнени анюитети.

2a.  Като се отчитат обстоятелствата, които са индивидуални за вложителя в ОЕПЛПО, и относителната стойност на натрупания капитал към текущите анюитетни стойности, анюитетите в основния ОЕПЛПО могат вместо това да се разглеждат като обща сума или плащания за усвояване. С цел да се установят съгласувани процеси и критерии за оценка на такива обстоятелства и да се определи подходящата относителна стойност на натрупания капитал, EIOPA разработва проекти на регулаторни технически стандарти.

EIOPA представя този проект на регулаторни технически стандарти на Комисията в срок до...

На Комисията се предоставя правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

2б.  Вложителите в ОЕПЛПО избират формата на изходящите плащания пет години преди началото на периода на изплащане.

ГЛАВА IXНАДЗОР

Член 53Надзор от компетентните органи и мониторинг от EIOPA

1.  Компетентният орган за доставчика на ОЕПЛПО осъществява текущ надзор във връзка със спазването на настоящия регламент. Освен това той е отговорен за осъществяване на надзор във връзка със спазването на задълженията, определени в правилата или учредителните документи на доставчика на ОЕПЛПО, и следи доколко са подходящи неговите договорености и организация във връзка със задачите, които следва да изпълнява при предоставянето на ОЕПЛПО.

2.  EIOPA ▌ се уверява, че обозначението „ОЕПЛПО“ не се използва, освен ако ▌ не е получен лиценз за това съгласно и в съответствие с настоящия регламент.

3.  В координация с другите европейски надзорни органи EIOPA извършва преглед на годишните планове за надзор на доставчиците на ОЕПЛПО, приети от компетентните органи.

Член 54Правомощия на компетентните органи

Всяка държава членка гарантира, че компетентните органи разполагат с всички правомощия за осъществяването на надзор и разследвания, необходими за упражняването на функциите им съгласно настоящия регламент.

Член 55Сътрудничество и

съгласуваност

1.  Всеки компетентен орган допринася за съгласуваното прилагане на регламента в рамките на Съюза. За тази цел компетентните органи си сътрудничат помежду си и с Комисията.

2.  Компетентните органи си сътрудничат помежду си в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета(22), Директива 2009/138/ЕО, Директива 2016/2341/ЕС, Директива 2014/65/ЕС, Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС.

3.  Компетентните органи и EIOPA си сътрудничат в съответствие с Регламент (ЕС) № 1094/2010 при изпълнението на съответните си задължения по настоящия регламент.

4.  Компетентните органи и EIOPA обменят цялата информация и документация, необходими, за да изпълняват те съответните си задължения съгласно настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1094/2010, и по-специално за установяване и санкциониране на нарушения на настоящия регламент.

5.  За да се осигури последователно прилагане на настоящия член, EIOPA разработва проекти за технически стандарти за изпълнение, с които се уточняват подробностите за механизма за съгласуваност, сътрудничество и обмен на информация, заедно с изискванията, които са необходими с цел представяне на горепосочената информация в стандартизиран формат, позволяващ съпоставяне.

EIOPA представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до … [в рамките на 6 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Член 56Уреждане на разногласия между компетентните органи в трансгранични ситуации

1.  Ако даден компетентен орган за доставчик или разпространител на ОЕПЛПО не е съгласен с процедурата или същността на действие или бездействие на компетентен орган на друга държава членка във връзка с прилагането на настоящия регламент, EIOPA по искане на един или повече от засегнатите компетентни органи може да съдейства на органите да постигнат съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2 – 4.

В случаите, свързани с трансгранични ситуации, и когато въз основа на обективни критерии може да се установи наличието на разногласие между компетентните органи на различни държави членки, EIOPA може по своя инициатива или по искане на Европейския надзорен орган (Европейския банков орган или Европейския орган за ценни книжа и пазари) да съдейства на компетентните органи да постигнат съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2 – 4.

2.  EIOPA определя срок за помиряване между компетентните органи, като взема предвид приложимите срокове, както и сложността и неотложния характер на въпроса. На този етап EIOPA действа като медиатор.

Ако засегнатите компетентни органи не успеят да постигнат съгласие в помирителната фаза, посочена в параграф 2, EIOPA може в съответствие с процедурата, предвидена в член 44, параграф 1, трета и четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1094/2010, да вземе задължително за съответните компетентни органи решение, изискващо от тях да предприемат конкретно действие или да се въздържат от действия с цел уреждане на въпроса, за да се гарантира спазването на правото на Съюза.

3.  Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 ДФЕС, ако даден компетентен орган не спази решението на EIOPA и по този начин не може да гарантира, че даден доставчик или разпространител на ОЕПЛПО спазва изискванията, пряко приложими към него съгласно настоящия регламент, EIOPA може да приеме индивидуално решение, чийто адресат е доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО, с което се изисква той да предприеме необходимите действия за спазване на своите задължения съгласно правото на Съюза, включително прекратяване на възприетата практика.

4.  Решенията, приети съгласно параграф 4, имат предимство пред всякакво предишно решение, прието по същия въпрос от компетентните органи. Всяко действие от страна на компетентните органи във връзка с факти, които са предмет на решение по параграфи 3 или 4, трябва да е съвместимо с тези решения.

5.  В доклада, посочен в член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, председателят на EIOPA посочва естеството и вида на разногласията между компетентните органи, постигнатите споразумения и решенията, взети за уреждане на тези разногласия.

ГЛАВА XСАНКЦИИ

Член 57Административни санкции и корективни мерки

1.  Без да се засяга правото на държавите членки да предвиждат и налагат наказателноправни санкции, компетентните органи могат да определят административни санкции и корективни мерки, приложими в ситуации, в които:

а)  финансово предприятие, посочено в член 5, параграф 1, е получило лиценз за ОЕПЛПО чрез неверни или подвеждащи твърдения или всякакви други неправомерни средства в нарушение на членове 5 и 6;

б)  финансово предприятие, посочено в член 5, параграф 1, предоставя или съответно разпространява продукти с обозначението „ОЕПЛПО“ или „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване“ без необходимия лиценз;

в)  доставчик на ОЕПЛПО е нарушил член 7, параграф 3 ▌или не е изпълнил изискванията или задълженията, определени в глава IV, глава V, член 43 и глава VII;

г)  депозитар не е изпълнил своите задължения по надзора съгласно член 42.

2.  Наказанията и мерките са ефективни, пропорционални и възпиращи и включват най-малко следното:

а)  публично изявление, в което се посочва физическото или юридическото лице и естеството на нарушението в съответствие с член 59;

б)  разпореждане, с което от физическото или юридическото лице се изисква да преустанови това поведение и да не извършва повторно нарушение;

в)  временна забрана за член на ръководния орган на финансовото предприятие или за всяко друго физическо лице, за което се смята, че носи отговорност, да упражнява управленски функции в такива предприятия;

г)  максимални административни глоби в размер на най-малко 5 000 000 EUR или — в държавите членки, чиято парична единица не е евро — на равностойността им в националната валута към [датата на влизане в сила на настоящия регламент];

д)  в случай на юридическо лице максималните административни глоби, посочени в буква г), могат да бъдат в размер до 10% от общия годишен оборот, вписан в последните налични счетоводни отчети, одобрени от ръководния орган; когато юридическото лице е предприятие майка или дъщерно предприятие на предприятието майка, което трябва да съставя консолидирани финансови отчети съгласно Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(23), за съответен общ годишен оборот се приема общият годишен оборот или съответстващият вид доходи според действащите законодателни актове за счетоводството, съгласно последните съществуващи консолидирани отчети, одобрени от ръководния орган на предприятието майка на най-високо ниво;

е)  максимални административни глоби на стойност най-малко двойния размер на ползата, извлечена вследствие на нарушението, когато размерът на тази полза може да бъде определен, дори ако се надвишат максималните суми по букви г) и д).

3.  Когато разпоредбите по параграф 1 се прилагат по отношение на юридически лица, компетентните органи прилагат посочените в параграф 2 административни санкции и корективни мерки спрямо членовете на управителния орган и други физически лица, които съгласно националното законодателство носят отговорност за нарушението.

4.  Всяко решение, с което се налагат посочените в параграф 2 административни санкции и корективни мерки, трябва да бъде надлежно мотивирано и подлежи на съдебно обжалване.

Член 58Упражняване на правомощието за налагане на административни санкции и корективни мерки

1.  Компетентните органи упражняват правомощията за налагане на административни санкции и корективни мерки, посочени в член 57, в съответствие със своите национални правни рамки:

а)  пряко;

б)  в сътрудничество с други органи;

в)  чрез сезиране на компетентните съдебни органи.

2.  При определяне на вида и размера на административните санкции или корективните мерки, налагани в съответствие с член 57, компетентните органи вземат предвид всички значими обстоятелства, включително, според случая:

а)  съществеността, тежестта и продължителността на нарушението;

б)  степента на отговорност на физическото или юридическото лице, което е отговорно за нарушението;

в)  финансовите възможности на отговорното физическо или юридическо лице, определени по-специално според общия оборот на отговорното юридическо лице или годишния доход и нетните активи на отговорното физическо лице;

г)  размера на реализираната печалба или избегнатата загуба от отговорното физическо или юридическо лице, доколкото той може да бъде определен;

д)  загубите, понесени от трети лица в резултат на нарушението, доколкото могат да бъдат определени;

е)  степента на съдействие, която отговорното физическо или юридическо лице оказва на компетентния орган, без да се засяга необходимостта за осигуряване на принудително възстановяване от това лице на реализираните печалби или избегнатите загуби;

ж)  предходни нарушения на отговорното физическо или юридическо лице.

Член 59Публикуване на административните санкции и корективните мерки

1.  Компетентните органи своевременно публикуват на своя официален уебсайт всяко решение за налагане на административна санкция или корективна мярка във връзка с нарушение на настоящия регламент, след като адресатът на санкцията или мярката бъде уведомен за това решение.

2.  Посоченото в параграф 1 публикуване включва информация за вида и естеството на нарушението, за самоличността на отговорните лица и за наложените санкции или мерки.

3.  Когато обаче на базата на извършена оценка за всеки конкретен случай компетентният орган счете публикуването на идентификационните данни на юридическите лица или на личните данни на физическите лица за несъразмерно, или когато компетентният орган сметне, че публикуването застрашава стабилността на финансовите пазари или текущо разследване, компетентните органи:

а)  отлагат публикуването на решението за налагане на административната санкция или корективната мярка до момента, в който основанията те да не бъдат публикувани престанат да съществуват; или

б)  публикуват решението за налагане на административната санкция или корективната мярка, като за разумен период от време не се посочват идентификационните и личните данни на адресата, ако се смята, че след изтичането на този период основанията за анонимно публикуване ще престанат да съществуват, и при условие че подобно анонимно публикуване гарантира ефективна защита на въпросните лични данни; или

в)  изобщо не публикуват решението за налагане на административната санкция или корективната мярка, в случай че посочените в букви а) и б) възможности се считат за недостатъчни, за да се гарантира:

i)  че стабилността на финансовите пазари не би била изложена на опасност,

ii)  пропорционалността на публикуването на такива решения по отношение на мерките, за които се смята, че са несъществени.

4.  В случай на решение за анонимно публикуване на санкция или мярка, както е посочено в параграф 3, буква б), публикуването на съответните данни може да бъде отложено. Когато решението за налагане на административна санкция или корективна мярка подлежи на обжалване пред съответните съдебни органи, компетентните органи незабавно публикуват на официалния си уебсайт и тази информация, както и всяка последваща информация за резултата от това обжалване. Публикува се и всяко съдебно решение, с което се отменя решение за налагане на административна санкция или корективна мярка.

5.  Компетентните органи правят необходимото публикуваната в съответствие с параграфи 1—4 информация да остане на техния официален уебсайт за срок от най-малко пет години след публикуването ѝ. Личните данни, които се съдържат в публикацията, се съхраняват на официалния уебсайт на компетентния орган само за необходимия срок в съответствие с приложимите правила за защита на данните.

Член 60Задължение за представяне на информация на EIOPA относно административните санкции и корективните мерки

1.  Компетентните органи информират EIOPA относно всички наложени, но неоповестени административни санкции и други мерки съгласно член 59, параграф 1.

2.  Компетентните органи ежегодно представят на EIOPA обобщена информация относно всички административни санкции и корективни мерки, наложени в съответствие с член 57.

EIOPA публикува тази информация в годишен доклад.

3.  Когато компетентният орган оповестява дадена административна санкция или друга мярка, той едновременно с това докладва за този факт на EIOPA.

ГЛАВА XIЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 61Обработване на лични данни

По отношение на обработката на лични данни в рамките на настоящия регламент доставчиците на ОЕПЛПО и компетентните органи изпълняват своите задачи за целите на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения). По отношение на обработката на личните данни от EIOPA в рамките на настоящия регламент EIOPA спазва Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 62Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 24, параграф 3, член 26, параграф 3, член 28, параграф 2, член 32, параграф 7 и член 39, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 24, параграф 3, член 26, параграф 3, член 28, параграф 2, член 32, параграф 7 и член 39, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 24, параграф 3, член 26, параграф 3, член 28, параграф 2, член 32, параграф 7 и член 39, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 63Оценка и докладване

1.  На всеки пет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията извършва оценка на настоящия регламент и след консултация с EIOPA представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

2.  Докладът обхваща всички въпроси, отнасящи се до функционирането на регламента, и по-специално следното:

а)  преносимостта;

б)  развитието на подразделенията и партньорствата;

в)  механизма за прехвърляне;

г)  степента на навлизане на основния ОЕПЛПО;

д)  процедура за подаване на жалби;

е)  прилагането в целия Съюз;

ж)  интегрирането на факторите от екологичен, социален или управленски характер в инвестиционната политика на ОЕПЛПО;

з)  тавана от 1%, посочен в член 37, параграф 2.

3.  Комисията създава специализирана група със съответните заинтересовани страни с цел непрекъснат мониторинг на разработването и прилагането на ОЕПЛПО. Тази група включва най-малко представители на EIOPA, на националните надзорни органи, на сектора и на потребителите, както и независими експерти.

Секретариатът на групата е EIOPA.

Член 64Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага 12 месеца след публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на делегираните актове, предвидени в регламента.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на ....  

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

  ОВ C , , стр. .

(4)

  План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари, Европейска комисия, 30 септември 2015 г. (COM(2015) 468 final).

(5)

  Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2016 г. Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС: Въздействие и пътят напред с оглед на постигането на по-ефикасна и ефективна рамка на ЕС за финансово регулиране и съюз на капиталовите пазари“, 2015/2106(INI), точка 20.

(6)

  Заключения на Европейския съвет от 28 юни 2016 г., EUCO 26/16, точка 11.

(7)

  COM(2016) 601 final, стр. 4.

(8)

  COM(2017) 292 final, стр. 6.

(9)

  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(10)

  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(11)

  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(12)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“, 8 декември 2010 г., COM(2010) 716 окончателен.

(13)

  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(14)

  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета(ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

(15)

  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(16)

  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(17)

  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)(ОВ L 335, 17.12.2009, стр. 1).

(18)

  Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (преработен текст) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37).

(19)

  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (преработена версия) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

(20)

(21)

  Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).

(22)

  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(23)

  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (29.6.2018)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)

(COM(2017)0343 – C8‑0219/2017 – 2017/0143(COD))

Докладчик по становище: Хайнц К. Бекер

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Домакинствата в ЕС са сред най-големите спестители в света, но по-голямата част от тези спестявания се държат в банкови сметки с кратък матуритет. Увеличаването на инвестициите в капиталовите пазари може да спомогне за преодоляване на предизвикателствата, свързани със застаряването на населението и ниските лихвени проценти.

(1)  Домакинствата в ЕС са сред най-големите спестители в света, но по-голямата част от тези спестявания се държат в банкови сметки с кратък матуритет и ниска възвръщаемост. Въпреки това делът на спестяванията на домакинствата значително се различава в отделните държави от ЕС и продължаващите различия между държавите – членки на ЕС, може да окажат въздействие върху инвестициите и растежа, тъй като спестяванията на домакинствата са важен източник за финансиране за частните и публичните инвестиции. Увеличаването на инвестициите в капиталовите пазари може да спомогне за преодоляване на предизвикателствата, свързани със застаряването на населението, ниските лихвени проценти и ниските нива на инвестициите в дългосрочен план.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  С цел да се осигури достоен стандарт на живот за настоящите и бъдещите пенсионери държавите членки следва да отдадат приоритет на по-нататъшното разработване, укрепване и реформиране на първия (публичен) и втория (професионален) стълб на националните пенсионни системи. Тези два стълба продължават да имат първостепенно значение за доходите в напреднала възраст и за устойчивостта на националните системи. ОЕПЛПО следва да не замества и да не накърнява системите от първия и втория стълб. За да се консолидират финансовите ресурси, необходими за тези стълбове, държавите членки трябва също така да предприемат мерки за справяне с безработицата, както и с недекларирания и неосигурения труд. В светлината на неизбежното намаляване на населението в работоспособна възраст от съотношение 1:4 до съотношение 1:2 обаче е от решаващо значение да се прилага подход с многостълбова пенсионна система. Един доброволен дългосрочен общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ще допълни и укрепи съществуващите пенсионни спестявания, като ще подобри тяхната адекватност и ще увеличи покритието по отношение на категории хора, които по-рано не са разполагали или отчасти не са разполагали с подходящо покритие, като например жени, млади хора, самостоятелно заети лица и лица в нетипични или нови форми на заетост.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  През 2015 г. 11,3 милиона граждани от ЕС-28 в трудоспособна възраст (20 – 64 години) са били постоянно пребиваващи в държава членка, различна от държавата членка, на която са граждани, а 1,3 милиона граждани от ЕС-28 са работели в държава членка, различна от тяхната държава членка на постоянно пребиваване.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  Пенсията за старост е съществена част от приходите на пенсионера, за да може да се гарантира достоен стандарт на живот и да се води борба срещу бедността в напреднала възраст. Това е необходимо условие за упражняването на основните права, определени в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително член 25 относно правата на възрастните хора, който гласи: „Съюзът признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културния живот“, както и правата, посочени в препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки относно утвърждаването на човешките права на възрастните хора1a.

 

__________________

 

Препоръка CM/Rec(2014)2 на Комитета на министрите към държавите членки относно утвърждаването на човешките права на възрастните хора

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1г)  ОЕПЛПО следва да осигури допълнителна възможност за доброволно пенсионно осигуряване за гражданите на Съюза и ще подобри преносимостта на правата на гражданите. Той също така ще допълни националните пенсионни системи и Директива 2014/50/ЕС.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 1 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1д)  Застаряването на обществото и намаляващата раждаемост са значителни демографски предизвикателства за Съюза, което застрашава както адекватността и устойчивостта на пенсиите, така и солидарността между поколенията. В допълнение към това цифровизацията и промените на пазара на труда вероятно допълнително ще задълбочат проблема и ще упражняват все по-голям натиск върху пенсиите по първия и втория стълб.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 1 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1е)  Разликата в пенсиите на мъжете и жените, която се дължи също така на нередовни вноски в пенсионните системи в резултат от прекъсване на работа или на осигуряването поради майчинство или грижи за деца, продължава да съществува в Съюза. Пенсията на пенсионирана жена на възраст между 65 и 79 години в ЕС е средно с почти 40% по-ниска от тази на мъжете от същата възрастова група. ОЕПЛПО може да предостави на жените допълнителна възможност за натрупване на средства за адекватна пенсия.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 1 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1ж)  Според EIOPA едва 67 милиона души, или 27% от общото население на ЕС на възраст между 25 и 59 години, понастоящем доброволно са сключили договор за финансови продукти с дългосрочна цел по отношение на пенсията, като този процент е съсредоточен само в няколко държави членки.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 1 з (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1з)  ОЕПЛПО следва да бъде преди всичко инструмент за дългосрочна подкрепа с цел гарантиране на добър стандарт на живот след пенсиониране, особено за младите граждани на Съюза. ОЕПЛПО може действително да подобри способността за покриване на разходите, необходими за поддържането на личния стандарт на живот след пенсионирането.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 1 и (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1и)  Съюзът е изправен пред нарастващ демографски проблем, който в крайна сметка ще доведе до намаляване на коефициента на възрастова зависимост, който понастоящем е 1:4, до 1:2 до 2060 г. За всеки гражданин на възраст 65 или повече години има четирима души на възраст между 15 и 64 години, а до 2060 г. ще има по двама души в тази възрастова група за всеки гражданин на възраст над 65 години.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 1 й (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1й)  Преносимостта на ОЕПЛПО ще увеличи неговата привлекателност като продукт, по-специално за младите хора, и ще улесни допълнително гражданите да упражняват правото си да живеят и работя навсякъде в Съюза.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 1 к (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1к)  ОЕПЛПО, в качеството си на европейска рамка за лично пенсионно осигуряване, е особено необходим и полезен за лицата, които не отговарят на условията за получаване на пенсия в адекватен размер или биха желали да имат допълнителен осигурителен план освен националните системи.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Понастоящем функционирането на вътрешния пазар за лично пенсионно осигуряване е възпрепятствано от високата степен на фрагментиране между националните пазари и ограничената степен на преносимост на продуктите за лично пенсионно осигуряване. Това може да затрудни хората да се възползват от своите основни свободи. Например това може да им попречи да започнат работа или да се пенсионират в друга държава членка. В допълнение към това възможността доставчиците да се възползват от правото на установяване и свободно предоставяне на услуги се възпрепятства от липсата на стандартизация на съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване.

(3)  Понастоящем функционирането на вътрешния пазар за лично пенсионно осигуряване е възпрепятствано от високата степен на фрагментиране между националните пазари и ограничената степен на преносимост на продуктите за лично пенсионно осигуряване. Това може да затрудни хората да се възползват от своите основни свободи. Например това може да им попречи да търсят или да започнат работа или да се пенсионират в друга държава членка. В допълнение към това възможността доставчиците да се възползват от правото на установяване и свободно предоставяне на услуги се възпрепятства от липсата на стандартизация на съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Поради приноса, който ОЕПЛПО се очаква да има в изграждането на СКП и в насочването на капитали към реалната икономика и дългосрочните устойчиви проекти, вложителите трябва да участват в процеса, който ги информира за техните финансови и нефинансови интереси и относно взаимовръзката между ефективността на продукта и екологичните, социалните и управленски фактори. Ефективността на този процес е свързана с висока степен на прозрачност и оповестяване, както и с подходящо участие на вложителите.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Хората с по-ниски доходи и тези, които са прекарали по-малко време на пазара на труда, имат по-малка финансова свобода да инвестират в продукти за лично пенсионно осигуряване, което води до увеличение на неравенството в доходите сред възрастните хора. Така е по-специално при жените като цяло, в резултат на разликата в заплащането на двата пола, с която те се сблъскват през цялата си професионална кариера, както и поради факта, че те прекарват повече време извън пазара на труда, за да поемат отговорности за полагане на грижи, като остават без доходи или получават много ниски доходи.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Развитието на ОЕПЛПО измежду продуктите за лично пенсионно осигуряване ще допринесе за увеличаване на избора за пенсионни спестявания и ще създаде пазар на ЕС за доставчиците на ОЕПЛПО. Той ще предостави на домакинствата по-добри възможности за постигане на финансовите им цели във връзка с пенсионирането.

(10)  Развитието на ОЕПЛПО измежду продуктите за лично пенсионно осигуряване ще допринесе за увеличаване на избора за пенсионни спестявания и ще създаде пазар на ЕС за доставчиците на ОЕПЛПО. Той следва да предостави на домакинствата добре регулирани, безопасни, социално отговорни и устойчиви по-добри възможности за постигане на финансовите им цели във връзка с пенсионирането, като надлежно взема предвид техните потребности и предпочитания.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  С настоящия Регламент за ОЕПЛПО няма да бъдат създадени пречки за държавите членки да продължат да организират колективни схеми за пенсионно осигуряване с капиталово финансиране.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Законодателната рамка за ОЕПЛПО ще положи основите за един успешен пазар за достъпни и доброволни инвестиции, свързани с пенсионирането, които ще могат да се управляват в общоевропейски мащаб. Чрез допълване на съществуващите пенсионни продукти и схеми той ще допринесе за посрещане на нуждите на хората, желаещи да получат по-адекватни пенсионни спестявания, за търсене на решения за предизвикателствата в демографската област и за осигуряване на мощен нов източник на частен капитал за дългосрочно инвестиране. Тази рамка няма да замени или да хармонизира съществуващите национални схеми за лично пенсионно осигуряване.

(11)  Законодателната рамка за ОЕПЛПО ще положи основите за един успешен пазар за достъпни и доброволни инвестиции, свързани с пенсионирането, които ще могат да се управляват в общоевропейски мащаб. ОЕПЛПО ще допринесе за посрещане на нуждите на хората, желаещи да получат по-адекватни пенсионни спестявания, и ще помогне при търсенето на решения за предизвикателствата в демографската област и съществуващите разлики при пенсиите чрез осигуряване на мощен нов източник на частен капитал за дългосрочно и устойчиво инвестиране, включително инвестиране в социалната сфера. Тази рамка няма да замени или да хармонизира съществуващите национални продукти за лично пенсионно осигуряване или професионални пенсионни системи.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да имат достъп до целия пазар на Съюза само с един лиценз за продукта, издаден от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), въз основа на единен набор от правила.

(14)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да имат достъп до целия пазар на Съюза само с един лиценз за продукта, издаден от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), въз основа на единен набор от правила и в сътрудничество с националните компетентни органи.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Начинът, по който институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) са организирани и регулирани, варира значително в отделните държави членки. В някои държави членки на тези институции се разрешава да изпълняват само дейности в областта на професионалното пенсионно осигуряване, докато в други държави членки те изпълняват дейности в областта на професионалното и личното пенсионно осигуряване. Това води не само до различни организационни структури на ИППО, но също така се съпътства от различен надзор на национално равнище. По-специално пруденциалният надзор на ИППО, които изпълняват дейности в областта на професионалното и личното пенсионно осигуряване, е с по-широк обхват от надзора на ИППО, които изпълняват дейности само в областта на професионалното пенсионно осигуряване. За да не се застраши финансовата стабилност и да се вземат под внимание различните организационна структура и надзор, следва да се разреши ОЕПЛПО да се предоставят само от тези ИППО, които съгласно националното законодателство са лицензирани и върху които се осъществява подходящ надзор за предоставянето на продукти за лично пенсионно осигуряване. Освен това и с цел допълнително гарантиране на финансовата стабилност всички активи и пасиви, свързани с дейностите за предоставяне на ОЕПЛПО, следва да се заделят, управляват и организират отделно от другите дейности за предоставяне на професионалното пенсионно осигуряване без никаква възможност за прехвърляне.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Приложимият данъчен режим за ОЕПЛПО следва да се определя от законодателството във всяка държава членка, в която вложител в ОЕПЛПО е правил вноски. В резултат на това продуктът за ОЕПЛПО ще бъде пропорционално облаган с данък във всяка държава членка, в която вложител в ОЕПЛПО е правил вноски, на нивото на вноските съответно във всяка държава членка.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Пожизнените пенсии и допълнителното финансово осигуряване с цел покриване на рискове като увреждане, смърт или дългосрочни грижи са съществени елементи на един всеобхватен продукт за пенсионно осигуряване. Продуктите за пенсионно осигуряване следва да осигуряват на клиента дългосрочни, сигурни и стабилни допълнителни доходи след пенсиониране.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20б)  Осигурителните планове следва да бъдат придружени от прогнози с акцент върху стойността на фондовете, възвращаемостта на инвестициите, прогнозите за инфлацията и икономическия растеж.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  С оглед да се позволи гладък преход за доставчиците на ОЕПЛПО задължението за предлагане на ОЕПЛПО, който се състои от подразделения за всяка държава членка, ще започне да се прилага три години след влизането в сила на настоящия регламент. При разкриването на ОЕПЛПО обаче доставчикът следва да предостави информация за това какви национални подразделения са вече достъпни, за да се избегне евентуално подвеждане на потребителите.

(21)  При разкриването на ОЕПЛПО доставчикът следва да предостави информация за това какви национални подразделения са вече достъпни в договора. Когато вложител в ОЕПЛПО промени своето местожителство и се премести в държава членка, в която доставчикът на ОЕПЛПО не предлага непосредствено достъпно подразделение, смяната на доставчика е безплатна за всички клиенти. Бенефициерите на ОЕПЛПО следва да могат да получават плащания по ОЕПЛПО независимо от държавата членка, в която пребивават.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  За да опростят разпоредбите за разкриване на национални подразделения във всички държави членки, доставчиците на ОЕПЛПО следва да могат да се включват в партньорства с други доставчици на ОЕПЛПО.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Като отчитат естеството на създадената пенсионна схема и съответната административна тежест, доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да предоставят ясна и адекватна информация на потенциалните вложители в ОЕПЛПО и бенефициери на ОЕПЛПО, която да ги подпомогне при вземането на решение за тяхното пенсиониране. Поради същата причина доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да осигурят висока степен на прозрачност при различните етапи на схемата, а именно преди включването в схемата, по време на членството (включително преди пенсиониране) и след пенсиониране. По-конкретно следва да бъде давана информация за размера на натрупаните пенсионни права, предвижданите равнища на пенсионни обезщетения, рисковете и гаранциите и информация за разходите. Когато предвижданите равнища на пенсионни обезщетения се основават на икономически сценарии, тази информация следва да включва също така неблагоприятен сценарий, който следва да бъде краен, но реалистичен.

(22)  Като отчитат естеството на създадената пенсионна схема и съответната административна тежест, доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да предоставят ясна и адекватна информация на потенциалните вложители в ОЕПЛПО и бенефициери на ОЕПЛПО, която да ги подпомогне при вземането на решение за тяхното пенсиониране. Поради същата причина доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да осигурят висока степен на прозрачност при различните етапи на схемата, а именно преди включването в схемата, по време на членството (включително преди пенсиониране) и след пенсиониране. По-конкретно следва да бъде давана информация за размера на натрупаните пенсионни права, предвижданите равнища на пенсионни обезщетения, рисковете и гаранциите, разходите и включването на екологичните, социалните и управленските фактори. Предвижданите равнища на пенсионни обезщетения се основават, наред с другото, на икономически сценарии, включително на неблагоприятен сценарий.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Преди да се включат в схема за ОЕПЛПО, потенциалните вложители в ОЕПЛПО следва да получат цялата необходима информация, за да направят информиран избор.

(23)  Преди да се включат в схема за ОЕПЛПО, потенциалните вложители в ОЕПЛПО следва да получат цялата необходима информация, за да направят информиран избор чрез предоставяне на съвети, с които се оценяват техните спестовни изисквания и нужди.

Обосновка

Съветите могат да бъдат полезен инструмент, за да се информират потребителите относно възможностите им за избор.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  За да осигурят оптимална прозрачност на продукта, създателите на ОЕПЛПО следва да изготвят основен информационен документ за ОЕПЛПО, в който се описват различните видове ОЕПЛПО, създадени от тях, преди продуктът да може да се предлага на вложителите в ОЕПЛПО. Те следва да носят отговорност и за коректността на основния информационен документ за ОЕПЛПО. Основният информационен документ за ОЕПЛПО следва да замени и адаптира основния информационен документ за пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета33, които не е нужно да се предоставят за ОЕПЛПО.

(24)  За да осигурят оптимална прозрачност на продукта, доставчиците на ОЕПЛПО следва да изготвят основен информационен документ за ОЕПЛПО, в който се описват различните видове ОЕПЛПО, създадени от тях, преди продуктът да може да се предлага на вложителите в ОЕПЛПО. Те следва да носят отговорност и за коректността на основния информационен документ за ОЕПЛПО. Основният информационен документ за ОЕПЛПО следва да замени и адаптира основния информационен документ за пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета33, които не е нужно да се предоставят за ОЕПЛПО.

__________________

__________________

33 Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1.

33 Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)   На национално равнище вече се разработват калкулатори за пенсионни продукти. Въпреки това, за да бъдат калкулаторите възможно най-полезни за потребителите, в тях следва да се отчитат разходите и таксите, начислявани от отделните създатели на ОЕПЛПО, наред с всякакви допълнителни разходи или такси, начислявани от посредници или други участници в инвестиционната верига, които все още не са били отчетени от създателите на ОЕПЛПО.

(26)  На национално равнище вече се разработват калкулатори за пенсионни продукти. Въпреки това, за да бъдат калкулаторите възможно най-полезни за потребителите, в тях следва да се отчитат разходите и таксите, начислявани от отделните доставчици на ОЕПЛПО, наред с всякакви допълнителни разходи или такси, начислявани от посредници или други участници в инвестиционната верига, които все още не са били отчетени от доставчиците на ОЕПЛПО.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26a)  Инвеститорът следва да има възможност да изчисли с помощта на специален инструмент размера на сумата, която ще получава по време на периода на изплащане.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a)  Търговските съобщения следва да използват възможностите, които предлага цифровизацията, и да представят особеностите на ОЕПЛПО по опростен, лесен за разбиране и удобен за ползвателите начин, при пълно спазване на разпоредбите на член 9 от Регламент 1286/2014 (Регламентът относно ПИПДОЗИП).

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да изготвят извлечение от индивидуалната пенсионна партида, насочено към вложителите в ОЕПЛПО, за да им представят основни лични и общи данни относно схемата за ОЕПЛПО и за да осигурят непрекъснато предоставяне на информация за нея. Извлечението от индивидуалната пенсионна партида следва да бъде ясно и разбираемо и да съдържа релевантна и целесъобразна информация, за да улесни проследяването на пенсионните права във времето и в различните схеми и да благоприятства мобилността на работната сила.

(29)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да изготвят извлечение от индивидуалната пенсионна партида, насочено към вложителите в ОЕПЛПО, за да им представят основни лични и общи данни относно схемата за ОЕПЛПО и за да осигурят непрекъснато предоставяне на информация за нея. Извлечението от индивидуалната пенсионна партида следва също така да бъде адресирано до бенефициерите на ОЕПЛПО, ако е одобрено от вложителя в ОЕПЛПО. Извлечението от индивидуалната пенсионна партида следва да бъде ясно, актуално, просто и разбираемо и да съдържа релевантна и целесъобразна информация, за да улесни проследяването на пенсионните права във времето и в различните схеми и да благоприятства мобилността на работната сила.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Освен това, за да предоставят надлежна защита на правата на вложителите в ОЕПЛПО и на бенефициерите на ОЕПЛПО, доставчиците на ОЕПЛПО следва да могат да изберат разпределение на активите си, което да отговаря на точното естество и продължителност на техните пасиви. Това поражда необходимостта от ефикасен надзор и от подход спрямо правилата за инвестиране, който предоставя на доставчиците на ОЕПЛПО достатъчна гъвкавост при вземане на решения относно най-сигурната и най-ефикасната инвестиционна политика, като същевременно ги задължава да действат предпазливо. Поради това спазването на принципа на консервативния инвеститор предполага инвестиционна политика, която да бъде приспособена към клиентската структура на индивидуалния доставчик на ОЕПЛПО.

(32)  Освен това, за да предоставят надлежна защита на правата на вложителите в ОЕПЛПО и на бенефициерите на ОЕПЛПО, доставчиците на ОЕПЛПО следва да могат да изберат разпределение на активите си, което да отговаря на точното естество и продължителност на техните пасиви. Това поражда необходимостта от ефикасен надзор и от подход спрямо правилата за инвестиране, който предоставя на доставчиците на ОЕПЛПО достатъчна гъвкавост при вземане на решения относно най-сигурната и най-ефикасната инвестиционна политика, като същевременно ги задължава да действат предпазливо и в съответствие с потребностите и предпочитанията на вложителите в ОЕПЛПО. Поради това спазването на принципа на консервативния инвеститор предполага инвестиционна политика, която да бъде приспособена към клиентската структура на индивидуалния доставчик на ОЕПЛПО.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  С установяването на принципа на консервативния инвеститор като основен принцип в областта на инвестирането на капитали и като се дава възможност на доставчиците на ОЕПЛПО да действат трансгранично, се стимулира пренасочването на спестяванията към сектора на личното пенсионно осигуряване, като по този начин се допринася за икономическия и социален напредък.

(33)  С установяването на принципа на консервативния инвеститор като основен принцип в областта на инвестирането на капитали и като се дава възможност на доставчиците на ОЕПЛПО да действат трансгранично, се стимулира пренасочването на спестяванията към сектора на личното пенсионно осигуряване, като по този начин се допринася за икономическия, социален и екологичен напредък.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  В контекста на задълбочаването на СКП, понятието за инструменти с дългосрочен икономически профил е широко. Посочените инструменти представляват непрехвърляеми ценни книжа и по тази причина нямат достъп до ликвидността на вторичните пазари. Те често изискват ангажименти с фиксиран срок, които ограничават тяхната пазарна реализируемост и следва да се приеме, че включват участия и дългови инструменти в предприятия, които не са регистрирани на фондовата борса, както и заеми, отпуснати на такива предприятия. Предприятията, които не са регистрирани на фондовата борса, включват инфраструктурни проекти, дружества, стремящи се към растеж, чиито ценни книжа не са допуснати до търговия на регулиран пазар, и инвестиции в недвижими имоти или други реални активи, които биха могли да са подходящи с цел дългосрочна инвестиция. Инфраструктурните проекти с ниски въглеродни емисии и устойчивите към изменението на климата инфраструктурни проекти често представляват активи, които не се търгуват на фондовата борса, и разчитат на дългосрочни кредити за финансиране на проекта. С оглед на дългосрочното естество на техните пасиви доставчиците на ОЕПЛПО се насърчават да отделят достатъчна част от своя портфейл от активи за устойчиви инвестиции в реалната икономика с дългосрочни икономически ползи, по-специално за инфраструктурни проекти и търговски предприятия.

(35)  В контекста на задълбочаването на СКП, понятието за инструменти с дългосрочен икономически профил е широко. Посочените инструменти представляват непрехвърляеми ценни книжа и по тази причина нямат достъп до ликвидността на вторичните пазари. Те често изискват ангажименти с фиксиран срок, които ограничават тяхната пазарна реализируемост и следва да се приеме, че включват участия и дългови инструменти в предприятия, които не са регистрирани на фондовата борса, както и заеми, отпуснати на такива предприятия. Предприятията, които не са регистрирани на фондовата борса, включват инфраструктурни проекти, дружества, стремящи се към растеж, чиито ценни книжа не са допуснати до търговия на регулиран пазар, и инвестиции в недвижими имоти или други реални активи, които биха могли да са подходящи с цел дългосрочна инвестиция. Инфраструктурните проекти с ниски въглеродни емисии и устойчивите към изменението на климата инфраструктурни проекти често представляват активи, които не се търгуват на фондовата борса, и разчитат на дългосрочни кредити за финансиране на проекта. С оглед на дългосрочното естество на техните пасиви доставчиците на ОЕПЛПО се насърчават да отделят достатъчна част от своя портфейл от активи за устойчиви инвестиции в реалната икономика с дългосрочни икономически, екологични и социални ползи, по-специално за инфраструктурни проекти и търговски предприятия.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Екологичните, социални и управленски фактори, посочени в Принципите на ООН за отговорно инвестиране, са важни за инвестиционната политика и системите за управление на риска на доставчиците на ОЕПЛПО. Доставчиците на ОЕПЛПО следва да се насърчат да отчитат тези фактори при вземането на инвестиционните решения и да вземат под внимание начина, по който те представляват част от тяхната система за управление на риска.

(36)  Екологичните, социални и управленски фактори, посочени в Принципите на ООН за отговорно инвестиране, са важни за инвестиционната политика и системите за управление на риска на доставчиците на ОЕПЛПО. Следователно доставчикът на ОЕПЛПО следва да вземе предвид потенциалните екологични, социални и управленски последици от капиталовите инвестиции. Тази оценка на риска следва също така да бъде предоставена на разположение на EIOPA и на компетентните органи, както и на вложителите в ОЕПЛПО. Доставчиците на ОЕПЛПО следва да отчитат тези фактори при вземането на инвестиционните решения и да вземат под внимание начина, по който те представляват част от тяхната система за управление на риска.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36a)  Една от целите на настоящия регламент е да се насочи капитал към европейските дългосрочни инвестиции в реалната икономика. Доставчиците на ЕОПЛПО следва да вземат предвид екологичните, социалните и управленските фактори при вземането на своите инвестиционни решения.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 36 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36б)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва редовно да влизат в диалог с клиентите си, за да гарантират, че техните опасения и предпочитания, включително екологичните, социални и управленски фактори, са отразени подобаващо в инвестиционните решения.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 36 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36в)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да приемат политика на изключване на инвестиции, за да гарантират, че спестяванията не са инвестирани в силно противоречиви и вредни продукти, като например енергия от въглища, ядрени оръжия, касетъчни боеприпаси, производството на тютюн, или използвани за подпомагане на увреждащо поведение като сериозни нарушения на правата на човека и нарушения на трудовите права, нанасяне на сериозни вреди на околната среда и климата, корупция и избягване на данъци.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  За да се гарантира спазването на тяхното задължение да разработят инвестиционна политика в съответствие с принципа на консервативния инвеститор, на доставчиците на ОЕПЛПО следва да не се позволява да инвестират във високорискови и отказващи съдействие юрисдикции, определени от Специалната група за финансови действия.

(37)  За да се гарантира спазването на тяхното задължение да разработят инвестиционна политика в съответствие с принципа на консервативния инвеститор, на доставчиците на ОЕПЛПО следва да не се позволява да участват в агресивни стратегии за избягване на данъци и да инвестират във високорискови и отказващи съдействие юрисдикции, определени от Специалната група за финансови действия и делегирания регламент на Комисията, който определя високорисковите трети държави със стратегически слабости и юрисдикциите в общия списък на ЕС на юрисдикции на трети държави за целите на данъчното облагане.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  С оглед на целта на ОЕПЛПО за дългосрочно пенсионно осигуряване предлаганите варианти за инвестиране на вложителите в ОЕПЛПО следва да бъдат определени по такъв начин, че да се обхващат елементи, които позволяват на инвеститорите да вземат решение за инвестиране, включително да се посочи броят на вариантите за инвестиране, от които могат да избират. След първоначалния избор, направен при сключването на договор за ОЕПЛПО, вложителят в ОЕПЛПО следва да има възможност да променя този избор на разумни интервали (на всеки пет години), така че доставчиците да разполагат с достатъчна стабилност за своята дългосрочна инвестиционна стратегия, като същевременно се гарантира защита на инвеститорите.

(38)  С оглед на целта на ОЕПЛПО за дългосрочно пенсионно осигуряване предлаганите варианти за инвестиране на вложителите в ОЕПЛПО следва да бъдат ясно посочени по такъв начин, че да се обхващат елементи, които позволяват на инвеститорите да се съобразяват с предпочитанията и дългосрочните нужди на своите клиенти и да вземат информирано решение за инвестиране, включително да се посочи броят на вариантите за инвестиране, от които могат да избират. След първоначалния избор, направен при сключването на договор за ОЕПЛПО, вложителят в ОЕПЛПО следва да има възможност да променя този избор на разумни интервали (на всеки пет години), така че доставчиците да разполагат с достатъчна стабилност за своята дългосрочна инвестиционна стратегия, като същевременно се гарантира защита на инвеститорите.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Основният инвестиционен вариант следва да позволи на вложителя в ОЕПЛПО да си възвърне инвестирания капитал. В допълнение към това доставчиците на ОЕПЛПО биха могли да включат механизъм за индексация, свързана с инфлацията, който да покрие поне отчасти инфлацията.

(39)  Основният инвестиционен вариант, който се предлага от всеки доставчик на ОЕПЛПО, следва да осигурява капиталова защита за вложителя в ОЕПЛПО, като предоставя гаранции за капитала. В допълнение към това доставчиците на ОЕПЛПО следва да включат механизъм за индексация, свързана с инфлацията, който да покрие инфлацията по възможно най-добрия начин.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  Без да се засяга правото на потребителите на ОЕПЛПО да завеждат дела пред съдилищата, между доставчиците или разпространителите на ОЕПЛПО и потребителите на ОЕПЛПО следва да бъдат установени лесно достъпни, адекватни, независими, безпристрастни, прозрачни и ефективни процедури за алтернативно решаване на спорове (АРС) с цел решаване на спорове във връзка с правата и задълженията, определени в настоящия регламент.

(45)  Без да се засяга правото на потребителите на ОЕПЛПО да завеждат дела пред съдилищата, между доставчиците или разпространителите на ОЕПЛПО и потребителите на ОЕПЛПО и, когато е приложимо, бенефициерите, следва да бъдат установени лесно достъпни, адекватни, независими, безпристрастни, прозрачни и ефективни процедури за алтернативно решаване на спорове (АРС) с цел решаване на спорове във връзка с правата и задълженията, определени в настоящия регламент.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  С цел да се установи ефективна и ефикасна процедура за решаване на спорове, доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да въведат ефективна процедура за разглеждане на жалби, през която могат да преминат техните клиенти преди спорът да бъде насочен за решаване в рамките на процедура за АРС или пред съд. Процедурата за разглеждане на жалби следва да включва кратки и ясно определени срокове, в рамките на които доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО следва да отговори на жалбоподателя. Структурите за АРС следва да разполагат с достатъчен капацитет, за да участват по подходящ и ефективен начин в трансгранично сътрудничество по отношение на спорове, свързани с права и задължения, възникнали съгласно настоящия регламент.

(46)  С цел да се установи ефективна и ефикасна процедура за решаване на спорове, доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да въведат ефективна процедура за разглеждане на жалби, през която могат да преминат техните клиенти и бенефициерите на ОЕПЛПО, преди спорът да бъде насочен за решаване в рамките на процедура за АРС или пред съд. Процедурата за разглеждане на жалби следва да включва кратки и ясно определени срокове, в рамките на които доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО следва да отговори на жалбоподателя. Структурите за АРС следва да разполагат с достатъчен капацитет, за да участват по подходящ и ефективен начин в трансгранично сътрудничество по отношение на спорове, свързани с права и задължения, възникнали съгласно настоящия регламент.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  С цел да намерят по-добри условия за своите инвестиции, като така се стимулира и конкуренцията сред доставчиците на ОЕПЛПО, вложителите в ОЕПЛПО следва да имат право да сменят своя доставчик в периода на натрупване и изплащане чрез ясна, бърза и безопасна процедура.

(47)  С цел да намерят по-добри условия за своите инвестиции, като така се стимулира и конкуренцията сред доставчиците на ОЕПЛПО, вложителите в ОЕПЛПО следва да имат право да сменят своя доставчик в периода на натрупване и изплащане чрез ясна, бърза, безопасна и прозрачна процедура.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  С цел да намерят по-добри условия за своите инвестиции, като така се стимулира и конкуренцията сред доставчиците на ОЕПЛПО, вложителите в ОЕПЛПО следва да имат право да сменят своя доставчик в периода на натрупване и изплащане чрез ясна, бърза и безопасна процедура.

(47)  С цел да намерят по-добри условия за своите инвестиции, като така се стимулира и конкуренцията сред доставчиците на ОЕПЛПО, вложителите в ОЕПЛПО следва да имат право да сменят своя доставчик в периода на натрупване и изплащане чрез ясна, бърза, евтина и безопасна процедура.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  Процесът по прехвърлянето следва да бъде праволинеен за вложителя в ОЕПЛПО. В съответствие с това приемащият доставчик на ОЕПЛПО следва да бъде отговорен за започването и управлението на процеса от името на вложителя в ОЕПЛПО. Доставчиците на ОЕПЛПО следва също така да бъдат в състояние да използват доброволно допълнителни средства, като например технически решения, при установяването на услугата по прехвърлянето.

(48)  Процесът по прехвърлянето следва да бъде праволинеен за вложителя в ОЕПЛПО. В съответствие с това приемащият доставчик на ОЕПЛПО следва да бъде отговорен за започването и управлението на процеса от името на вложителя в ОЕПЛПО. Доставчиците на ОЕПЛПО следва също така да бъдат в състояние да използват доброволно допълнителни средства, като например технически решения, при установяването на услугата по прехвърлянето. Прехвърляне следва да се предоставя безплатно в случай на ограничена преносимост, отнемане на лиценза и по искане на вложителя в ОЕПЛПО.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55)  Следва да се гарантира пълна прозрачност по отношение на разходите и таксите във връзка с инвестирането в ОЕПЛПО. Ще се създадат еднакви условия на конкуренция между доставчиците, като същевременно се осигурява защита на потребителите. Ще бъде достъпна информация за сравнение на различните продукти, което ще стимулира конкуренцията при ценообразуването.

(55)  Следва да се гарантира пълна прозрачност по отношение на разходите и таксите във връзка с инвестирането в ОЕПЛПО. Ще се създадат еднакви условия на конкуренция между доставчиците, като същевременно се осигурява защита на потребителите. На разположение е информация за сравнение на различните продукти, което ще стимулира конкуренцията при ценообразуването.

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 56

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(56)  Въпреки че текущият надзор на доставчиците на ОЕПЛПО следва да се упражнява от съответните национални компетентни органи, EIOPA следва да координира надзора по отношение на ОЕПЛПО, за да се гарантира прилагането на единна надзорна методология, като по този начин ще се допринесе за общоевропейското естество на пенсионния продукт.

(56)  Въпреки че текущият надзор на доставчиците на ОЕПЛПО следва да се упражнява от съответните национални компетентни органи, EIOPA следва да координира надзора по отношение на ОЕПЛПО, за да се гарантира съгласуваното прилагане на единна надзорна методология, като по този начин ще се допринесе за общоевропейското естество на пенсионния продукт.

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 67 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(67a)  В ЕС 14,6% от хората на възраст 65 или повече години са изложени на риск от бедност. Тъй като капиталовият доход показва тенденция към съсредоточаване в групите с по-високи доходи, данъчните стимули за частни пенсии могат да доведат до ефективни данъчни ставки, които са отрицателни и регресивни. Тези нереализирани данъчни приходи се изразходват по-добре, като се засилят устойчивостта и адекватността на системите от първия стълб. Държавите членки следва да определят горна граница и да насочат данъчните стимули за продуктите за лично пенсионно осигуряване, включително ОЕПЛПО, към конкретни групи с ограничен достъп до друго допълнително пенсионно осигуряване, като например групите с ниски доходи, самостоятелно заетите работници и хората с дълги прекъсвания в техните осигурителни периоди.

Изменение    51

Предложение за регламент

Съображение 68 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(68a)  ОЕПЛПО е нов инструмент, допълващ схемите за пенсионно осигуряване за всички граждани на Съюза. В националните данъчни системи ОЕПЛПО следва да се ползва от най-благоприятното данъчното третиране, приложимо за националните продукти за пенсионно осигуряване.

Изменение    52

Предложение за регламент

Съображение 69

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(69)  След пускането на ОЕПЛПО на пазара държавите членки се насърчават да вземат под внимание Препоръка (ЕС) 2017/… на Комисията и да разширят прилагането на данъчните облекчения, които предоставят на националните ПЛПО, така че да обхванат и ОЕПЛПО.

(69)  След пускането на ОЕПЛПО на пазара държавите членки силно се насърчават да вземат под внимание Препоръка (ЕС) 2017/… на Комисията и да разширят прилагането на данъчните облекчения, които предоставят на националните ПЛПО, така че да обхванат и ОЕПЛПО.

Изменение    53

Предложение за регламент

Съображение 69 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(69a)  Държавите членки се насърчават да осигурят подходяща уредба за ОЕПЛПО.

Изменение    54

Предложение за регламент

Съображение 70

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(70)  На настоящия регламент следва да бъде извършена оценка, като наред с другото се оценят промените на пазара, като например появата на нови видове ОЕПЛПО, както и промените в други области на правото на Съюза и натрупаният от държавите членки опит.

(70)  На настоящия регламент следва да бъде извършена оценка, като наред с другото се оценят промените на пазара, като например появата на нови видове ОЕПЛПО, както и промените в други области на правото на Съюза и натрупаният от държавите членки опит. При тази оценка трябва да се отчетат различните цели на създаването на добре функциониращ пазар на ОЕПЛПО, и по-специално следва да се оцени дали настоящият регламент е допринесъл за развитието на многостълбови пенсионни системи в държавите членки и е довел до това повече европейски граждани да спестяват за устойчиви и адекватни пенсии.

Изменение    55

Предложение за регламент

Съображение 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на защита на личните данни, правото на собственост, свободата на стопанска инициатива и принципа на равенство между мъжете и жените, както и принципа за високо равнище на защита на потребителите.

(71)  Настоящият регламент следва да гарантира зачитането на основните права и съблюдава принципите, залегнали по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културния живот, правото на защита на личните данни, правото на собственост, свободата на стопанска инициатива и принципа на равенство между мъжете и жените, както и принципа за високо равнище на защита на потребителите.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  се основава на договор, сключен доброволно между индивидуалното спестяващо лице и съответния субект;

а)  се основава на договор, сключен на доброволна и допълваща основа между индивидуалното спестяващо лице и съответния субект;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)“ означава дългосрочен спестовен продукт за лично пенсионно осигуряване, който се предоставя съгласно договорена схема за ОЕПЛПО от регулирано финансово предприятие, получило разрешение съгласно правото на Съюза да управлява колективни или индивидуални инвестиции или спестявания, и за който индивидуалното спестяващо лице доброволно сключва договор с оглед на своето пенсиониране, без възможност за възстановяване или с изключително ограничена възможност за възстановяване;

(2)  „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)“ означава дългосрочен, устойчив и социално отговорен спестовен продукт за лично пенсионно осигуряване, който се предоставя съгласно договорена схема за ОЕПЛПО от финансово предприятие, получило разрешение съгласно правото на Съюза да управлява колективни или индивидуални инвестиции или спестявания, и за който индивидуалното спестяващо лице или независимо сдружение на вложителите в ОЕПЛПО от името на своите членове доброволно сключва договор с оглед на своето пенсиониран без възможност за възстановяване или с изключително ограничена възможност за възстановяване;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  непрофесионален клиент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета41;

а)  непрофесионален клиент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета41, което означава клиент, който не е професионален клиент;

__________________

__________________

41 Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

41 Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  независимо сдружение, чиито членове са сключили договор за ОЕПЛПО;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 12 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  „еднократна сума“ означава изплащането на пълния размер на натрупания капитал в края на периода на натрупване;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 19 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  „държава членка по произход на разпространителя на ОЕПЛПО“ означава държавата членка, в която се намира седалището на разпространителя на ОЕПЛПО;

Обосновка

Важно е да се гарантира правна сигурност по въпроса кой национален компетентен орган ще носи отговорност за текущия надзор на доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО при трансгранични ситуации, по-специално по отношение на правилата относно разпространението и изискванията за предоставяне на информация.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 19 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б)  „приемаща държава членка на разпространителя на ОЕПЛПО“ означава държавата членка, различна от държавата членка по произход, в която разпространителят на ОЕПЛПО разпространява ОЕПЛПО;

Обосновка

Важно е да се гарантира правна сигурност по въпроса кой национален компетентен орган ще носи отговорност за текущия надзор на доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО при трансгранични ситуации, по-специално по отношение на правилата относно разпространението и изискванията за предоставяне на информация.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  „капитал“ означава съвкупните капиталови вноски и записания и непоискан капитал, изчислени въз основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни такси, разходи и разноски, които се поемат пряко или косвено от инвеститорите;

(21)  „капитал“ означава съвкупните капиталови вноски и записания и непоискан капитал, изчислени въз основа на сумите за инвестиране преди приспадане на всички съответни такси, разходи и разноски, които се поемат пряко или косвено от инвеститорите;

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  „основен инвестиционен вариант“ означава инвестиционната стратегия, която се прилага, когато вложителят в ОЕПЛПО не е предоставил указания как да се инвестират средствата, натрупващи се в неговата сметка за ОЕПЛПО;

(24)  „основен инвестиционен вариант“ означава инвестиционната стратегия, при която вложителят в ОЕПЛПО си възвръща най-малкото инвестирания капитал, и която или е избрана от вложителя в ОЕПЛПО, или се прилага, когато вложителят в ОЕПЛПО не е предоставил указания как да се инвестират средствата, натрупващи се в неговата сметка за ОЕПЛПО;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 28 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a)  „екологични, социални и управленски фактори“ обхваща целите на ЕС в областта на климата и устойчивостта съгласно определенията в Парижкото споразумение, целите за устойчиво развитие, Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека и определенията в принципите за отговорно инвестиране на ООН, в които екологичните фактори включват изменението на климата, емисиите на парникови газове, изчерпването на ресурсите (включително разхищението на вода и замърсяването) и обезлесяването; социалните фактори включват правата на човека, условията на труд (включително робството и детския труд), местните общности (включително коренните общности), конфликтите, здравословните и безопасни условия, трудовите правоотношения и многообразието; а управленските фактори включват заплащането на ръководните кадри, подкупите и корупцията, политическото лобиране и даренията, многообразието и структурата на управителните органи и данъчните стратегии.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 28 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28б)  „биометрични рискове“ означава рискове, свързани с дълголетие, увреждане, полагане на дългосрочни грижи и смърт.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 28 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28в)  „партньорство на подразделения“ означава сътрудничество между доставчици на ОЕПЛПО с цел предлагане на подразделения в различни държави членки с оглед на осигуряването на услугата за преносимост, посочена в член 12. При всички случаи отговорността във връзка с тези партньорства остава за основния доставчик.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  ОЕПЛПО може да се създаде и разпространява в Съюза само когато е бил лицензиран от EIOPA в съответствие с настоящия регламент.

1.  ОЕПЛПО може да се генерира и разпространява в Съюза само когато е бил лицензиран и е одобрен и сертифициран от компетентния надзорен орган EIOPA.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  информация относно режима на управление и администриране на портфейла и рисковете по отношение на ОЕПЛПО;

г)  информация относно режима на управление и администриране на портфейла и рисковете по отношение на ОЕПЛПО, включително ролята, която изпълняват екологичните, социалните и управленските фактори в инвестиционния процес, както и дългосрочното въздействие и вторичните ефекти от инвестиционните решения;

Обосновка

Тъй като се очаква екологичните, социалните и управленските фактори да окажат въздействие върху дългосрочните инвестиционни решения, като тези относно ОЕПЛПО, е целесъобразно да се оповести как те се вземат предвид в системата на доставчика за управление на риска и да се считат за част от необходимата информация при кандидатстване за издаване на лиценз за предлагане на този продукт.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  информация относно инвестиционните стратегии, рисковия профил и другите характеристики на ОЕПЛПО;

д)  информация относно инвестиционните стратегии, рисковия профил и другите характеристики на ОЕПЛПО, включително интегрирането на екологичните, социалните и управленските фактори, и по-специално как инвестиционната стратегия е съгласувана с целите на ЕС в областта на климата и устойчивостта, предвидени в Парижкото споразумение, Целите за устойчиво развитие и Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  информация относно политиката на изключване на инвестиции във връзка с тежки вреди за околната среда, сериозни нарушения на правата на човека, включително трудовите права, и производството на оръжия;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  информация относно всички партньорства между доставчиците на ОЕПЛПО за предлагане на подразделения в различни държави членки;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  описание на информацията, която ще се предоставя на вложителите в ОЕПЛПО, включително описание на условията за разглеждане на жалбите на вложителите в ОЕПЛПО;

з)  описание на информацията, която ще се предоставя на вложителите в ОЕПЛПО и бенефициерите на ОЕПЛПО, включително описание на условията за разглеждане на жалбите на вложителите в ОЕПЛПО и бенефициерите на ОЕПЛПО;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  заявителят е приел и публикувал надеждна политика на изключване на инвестиции във връзка със сериозни щети за околната среда, сериозни нарушения на правата на човека, включително трудовите права, и производството на оръжия;

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  предложеният ОЕПЛПО включва ефективно екологичните, социалните и управленските фактори в своята инвестиционна стратегия и управление на риска и гарантира, че неговото управление на портфейл е съгласувано с целите на ЕС в областта на климата и устойчивостта, предвидени в Парижкото споразумение, Целите за устойчиво развитие и Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека;

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Преди да вземе решение по заявлението EIOPA се консултира с компетентния орган на заявителя.

2.  Преди да вземе решение по заявлението, EIOPA се консултира с компетентния орган на заявителя, като му предоставя копие от заявлението и всички съответни данни, необходими за провеждане на консултацията, за да провери дали има възражения срещу удовлетворяването на заявлението.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  EIOPA отнема лиценза за ОЕПЛПО, в случай че условията за предоставяне на този лиценз вече не са изпълнени.

4.  EIOPA отнема лиценза за ОЕПЛПО, в случай че условията за предоставяне на този лиценз вече не са изпълнени. Националните компетентни органи могат да поискат от EIOPA да вземе предвид отнемането на лиценз за ОЕПЛПО при предоставянето на всяка съответна информация, обосноваваща това искане. В случай на отнемане на лиценза вложителите в ОЕПЛПО ще бъдат информирани по ясен начин и имат право на безплатна смяна на доставчика на ОЕПЛПО независимо от честотата на комутация, предвидена в член 45.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Когато лицензът за ОЕПЛПО е отнет, EIOPA координира необходимите действия за защита на вложителите в ОЕПЛПО, сключили договор с доставчика на ОЕПЛПО, на когото е отнет лицензът.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

EIOPA поддържа централен публичен регистър, в който са посочени всички ОЕПЛПО, лицензирани съгласно настоящия регламент, доставчикът на този ОЕПЛПО и компетентният орган за доставчика на ОЕПЛПО. Регистърът е публично достъпен в електронен формат.

EIOPA поддържа централен публичен регистър, в който са посочени всички ОЕПЛПО, лицензирани съгласно настоящия регламент, доставчикът на този ОЕПЛПО, компетентният орган за доставчика на ОЕПЛПО, датата на лиценза за ОЕПЛПО и броят на достъпните национални подразделения. Регистърът е публично достъпен в електронен формат и се актуализира своевременно при настъпване на промени.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Услугата за преносимост позволява на вложителите в ОЕПЛПО да продължат да правят вноски по ОЕПЛПО, за който вече са сключили договор със своя доставчик, и същевременно да променят своето местожителство, като се преместят в друга държава членка.

1.  Услугата за преносимост позволява на вложителите в ОЕПЛПО да продължат да правят вноски по ОЕПЛПО, за който вече са сключили договор със своя доставчик, и същевременно да променят своето местожителство, като се преместят в друга държава членка. Комисията следва да обмисли освобождаване от таксата за смяна на доставчик като стимул. При всички случаи разходите са разумни и винаги се съобщават при включване на договора.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай че използват услугата за преносимост, вложителите в ОЕПЛПО имат право да използват всички предимства и стимули, които се осигуряват от доставчика на ОЕПЛПО и са свързани с продължаване на инвестирането в същия ОЕПЛПО.

2.  В случай че използват услугата за преносимост, вложителите в ОЕПЛПО имат право да използват всички предимства и стимули, които се осигуряват от доставчика на ОЕПЛПО и са свързани с продължаване на инвестирането в същия ОЕПЛПО. Разходите, свързани с използването на услугата за преносимост, трябва да са в разумни граници.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако вложител в ОЕПЛПО смени местожителството си, като се премести в друга държава членка, и доставчикът на ОЕПЛПО няма подразделение в съответната държава членка, на вложителя в ОЕПЛПО се предлага възможността да смени доставчика безплатно.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Получателите на ОЕПЛПО гарантират, че бенефициерите могат да получават плащания по ОЕПЛПО независимо от държавата членка, в която пребивават.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато предлага ОЕПЛПО, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО предоставя на потенциалните вложители в ОЕПЛПО информация за това кои национални подразделения са непосредствено достъпни.

2.  Когато предлага ОЕПЛПО, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО предоставя на потенциалните вложители в ОЕПЛПО информация за това кои национални подразделения са непосредствено достъпни или посредством доставчик на ОЕПЛПО, или посредством регистриран партньор.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Най-късно три години след влизането в действие на настоящия регламент всеки ОЕПЛПО позволява разкриването на национални подразделения за всички държави членки при поискване, отправено до доставчика на ОЕПЛПО.

3.  Вложителят в ОЕПЛПО и доставчикът на ОЕПЛПО посочват наличните подразделения в своя договор. Доставчикът на ОЕПЛПО предлага най-малко посочените в договора подразделения. Вложител в ОЕПЛПО, който иска да смени местожителството си, като се премести в друга държава членка, във всички случаи може да упражни правото си на мобилност, като смени доставчика на ОЕПЛПО, когато националното подразделение, което вложителят желае да открие, не се предоставя нито от доставчика на ОЕПЛПО, нито от регистриран партньор. В тези случаи на клиентите не се начисляват такси и налози.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засяга крайният срок съгласно член 13, параграф 3, доставчиците на ОЕПЛПО гарантират, че в рамките на всяка индивидуална сметка за ОЕПЛПО може да бъде разкрито ново подразделение, което отговаря на правните изисквания и условия за използването на стимулите, определени на национално равнище за ОЕПЛПО от страна на държавата членка, в която се премества вложителят в ОЕПЛПО.

Доставчиците на ОЕПЛПО гарантират, че в рамките на всяка индивидуална сметка за ОЕПЛПО може да бъде разкрито или чрез прехвърляне, или чрез добавяне ново подразделение, което отговаря на правните изисквания и условия за използването на стимулите, определени на национално равнище за ОЕПЛПО от страна на държавата членка, в която се разкрива подразделението.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Доставчиците на ОЕПЛПО може да встъпват в партньорства за осигуряване на подразделения с други доставчици на ОЕПЛПО, за да улеснят разпоредбите за разкриване на подразделения във всички държави членки.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засяга крайният срок съгласно член 13, параграф 3, непосредствено след като бъде информиран относно намерението на вложителя в ОЕПЛПО да упражни своето право на мобилност между държавите членки, доставчикът на ОЕПЛПО информира вложителя в ОЕПЛПО относно възможността да разкрие ново подразделение в индивидуалната си сметка за ОЕПЛПО и относно крайния срок, в рамките на който би могло да се разкрие такова подразделение.

1.  Непосредствено след като бъде информиран относно намерението на вложителя в ОЕПЛПО да упражни своето право на мобилност между държавите членки, доставчикът на ОЕПЛПО информира вложителя в ОЕПЛПО относно възможността да разкрие ново подразделение в индивидуалната си сметка за ОЕПЛПО и относно крайния срок, в рамките на който би могло да се разкрие такова подразделение.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  всякаква съответна информация относно възможни изменения на приетата инвестиционна стратегия или други елементи.

заличава се

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По искане на вложителя в ОЕПЛПО доставчикът на ОЕПЛПО предлага на вложителя в ОЕПЛПО да организира прехвърлянето на натрупаните активи между отделните подразделения на индивидуалната сметка за ОЕПЛПО, така че всички активи да могат да бъдат обединени в едно подразделение.

1.  По искане на вложителя в ОЕПЛПО доставчикът на ОЕПЛПО предлага на вложителя в ОЕПЛПО да организира прехвърлянето на натрупаните активи между отделните подразделения на индивидуалната сметка за ОЕПЛПО, така че всички активи да могат да бъдат обединени в едно подразделение. Разходите, свързани с това прехвърляне, трябва да се посочват в момента на сключване на договора.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предоставяне на информация на националните органи във връзка с преносимостта

Предоставяне на информация на компетентните органи във връзка с преносимостта

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчикът на ОЕПЛПО уведомява съответния национален орган, който осъществява пруденциален надзор спрямо него, за всички договорни споразумения за предоставяне на услугата за преносимост.

1.  Доставчикът на ОЕПЛПО уведомява EIOPA за всички договорни споразумения за предоставяне на услугата за преносимост.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Информацията съгласно параграф 1 се подава по електронен път към централна база данни, поддържана от националния надзорен орган, в рамките на един месец от разкриването на новото подразделение и съдържа най-малко следните данни:

2.  Информацията съгласно параграф 1 се подава по електронен път към централна база данни, поддържана от EIOPA, в рамките на един месец от разкриването на новото подразделение. EIOPA осигурява достъп до базата данни на националните компетентни органи, които автоматично получават нотификации и информация относно местните подразделения в случай на промени. Базата данни съдържа най-малко следните данни:

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  установяване на самоличността на регистрирания партньор, ако има такъв;

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички документи и данни съгласно настоящата глава се предоставят на ползвателите на ОЕПЛПО по електронен път, при условие че ползвателят на ОЕПЛПО е в състояние да съхранява тази информация по начин, който я прави достъпна за последваща справка, и за период от време, отговарящ на целите на информацията, както и че инструментът позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. При поискване доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО предоставят безплатно тези документи и данни и на друг траен носител.

Всички документи и данни съгласно настоящата глава се предоставят на ползвателите на ОЕПЛПО по електронен път, при условие че ползвателят на ОЕПЛПО е в състояние да съхранява тази информация по начин, който я прави достъпна за последваща справка, и за период от време, отговарящ на целите на информацията, както и че инструментът позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. При поискване доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО предоставят безплатно тези документи и данни и на друг траен носител, включително хартиен носител, и в достъпен формат на вложители в ОЕПЛПО с увреждания, както лесноразбираема версия за вложителите в ОЕПЛПО със слаба или никаква финансова грамотност.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Преди даден ОЕПЛПО да бъде предложен на вложителите в ОЕПЛПО, доставчикът на ОЕПЛПО съставя за този продукт основен информационен документ за ОЕПЛПО в съответствие с изискванията в настоящата глава и публикува документа на своя уебсайт.

1.  Преди даден ОЕПЛПО да бъде предложен на вложителите в ОЕПЛПО, доставчикът на ОЕПЛПО съставя за този продукт основен информационен документ за ОЕПЛПО, който представлява преддоговорна информация, в съответствие с изискванията в настоящата глава и публикува документа на своя уебсайт.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО спазват член 5, параграф 2 и членове 618 от Регламент (ЕС) № 1286/2014.

2.  Доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО прилагат изискванията, съдържащи се в член 5, параграф 2 и членове 618 от Регламент (ЕС) № 1286/2014, когато изготвят основния информационен документ за ОЕПЛПО.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Чрез дерогация от член 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 и с оглед на допълването на други горепосочени разпоредби, основният информационен документ за ОЕПЛПО:

 

а)  е оформен по начин, разбираем за клиента, и предоставя възможност за справедливо сравнение между продуктите. Освен това особеностите на даден продукт за пенсионно осигуряване трябва да са ясни;

 

б)  е представен и структуриран по ясен и лесен за четене начин, като се използва четлив шрифт;

 

в)  не е по-малко четлив, в случай че е отпечатан или фотокопиран в черно и бяло от цветен оригинал;

 

г)  е съставен на официалните езици или на един от официалните езици, използвани в частта от държавата членка, в която се предлага ОЕПЛПО, или, ако бъде договорено с вложителя в ОЕПЛПО и разпространителя на ОЕПЛПО, на друг език;

 

д)  е безплатен;

 

е)  не е подвеждащ и неточен;

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3 – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  пенсионната възраст;

iii)  информация относно пенсионната възраст съгласно предложеното в схемата за ОЕПЛПО и б) стандартната пенсионна възраст в държавата членка, чието законодателство е приложимо;

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3 – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  обща информация относно услугата за преносимост, включително информация относно подразделенията;

iv)  обща информация относно услугата за преносимост, включително информация относно подразделенията, регистрираните партньори, ако има такива, и плащанията в други държави членки;

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Чрез дерогация от член 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 (Регламентът относно ПИПДОЗИП), основният информационен документ за ОЕПЛПО се представя в последователността, описана в следните параграфи:

 

а)  Заглавието „Основен информационен документ за ОЕПЛПО“ в началото на първата страница е непосредствено последвано от:

 

i)  вида на ОЕПЛПО;

 

ii)  наименованието на ОЕПЛПО;

 

iii)  името, данните за контакт и, ако е целесъобразно, номера на разрешението на доставчика на ОЕПЛПО, издадено от националния компетентен орган, и сертификата от EIOPA;

 

iv)  наименованието и данните за контакт на компетентния орган на доставчика на ОЕПЛПО;

 

v)  датата на основния информационен документ за ОЕПЛПО;

 

vi)  подробните данни относно разрешението в съответствие с член 4;

 

vii)   информация, свързана с инвестиционната политика на ОЕПЛПО от гледна точка на екологичните, социалните и управленските фактори;

 

viii)   информация относно въздействието, което времето на пенсиониране може да окаже върху рисковете и пенсионните обезщетения, свързани с ОЕПЛПО;

 

ix)   описание на вариантите за изплащане на средствата и декларация, че е разумно да се потърси съвет относно вариантите преди пенсионирането;

 

б)  Непосредствено след данните под заглавието на основния информационен документ за ОЕПЛПО се намира пояснителен текст. Той гласи: „Настоящият документ Ви представя основната информация за този ОЕПЛПО. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалните печалби и загуби от този продукт и да Ви подпомогне да го сравните с други продукти.“;

 

в)  В раздел, озаглавен „Какъв е този продукт?“, в допълнение към информацията, посочена в член 23, параграф 3 от настоящия регламент [ОЕПЛПО] естеството и основните характеристики на ОЕПЛПО, включително:

 

i)   обща информация относно услугата за преносимост – „Ние предлагаме услуга за преносимост в следните държави – членки на Европейския съюз:“ – и списък на съответните държави членки;

 

ii)  обща информация относно услугата по прехвърлянето: „Можете да извършвате прехвърляне на инвестиционните варианти и доставчиците съответно на всеки 5 години. За тази цел ще Ви таксуваме с [x]% от капитала, който е натрупан до момента на извършване на прехвърлянето.“;

 

iii)  ако ОЕПЛПО предлага застрахователни премии по време на периода на натрупване – подробна информация за тези застрахователни премии, в т.ч. обстоятелствата, при които те биха били задействани;

 

iv)  наличната информация относно инвестиционната стратегия с оглед на екологичните, социалните и управленските фактори;

 

v)  правото, приложимо към договора за ОЕПЛПО, когато страните не могат свободно да избират право, или ако страните са свободни да изберат приложимото право – правото, което доставчикът на ОЕПЛПО предлага да бъде избрано.

 

г)  В раздел, озаглавен „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл(могла) да получа?“, кратко описание на профила на риска и възвръщаемостта, включващо следните елементи:

 

i)  обобщаващ показател за риска;

 

ii)  степента на капиталова защита срещу пазарен риск, изразена като процент от внесения капитал, към края на периода на натрупване;

 

iii)  когато е приложимо, подробности за общата сума, изплатена до навършване на 80-, 90- и 100-годишна възраст на вложителя в ОЕПЛПО въз основа на три сценария за ефективността – 1%, 2% и 3% – по време на периода на изплащане, включително средногодишно равнище на инфлация от 4%;

 

iv)  подробности за гарантираните пожизнени минимални месечни изходящи плащания за всеки 10 000 EUR внесен капитал;

 

v)  кратко заявление, че данъчното законодателство на държавата членка по произход на вложителя в ОЕПЛПО може да окаже въздействие върху действително изплащаните суми;

 

д)  В раздел, озаглавен „Какво става, ако [наименование на доставчика на ОЕПЛПО] не е в състояние да изплати дължимата сума?“, кратко описание на това дали свързаната загуба се покрива от схема за обезщетение на инвеститора или гаранционна схема и, ако е така, коя е схемата, кои рискове са покрити от схемата и кои – не;

 

е)  В раздел, озаглавен „Какви са разходите?“, вероятните преки и непреки разходи, свързани с инвестициите в ОЕПЛПО, обобщени и изразени като процент от инвестираните активи с цел да се осигури пряка съпоставимост. За прогнозата за разходите следва да се допусне постоянно ежегодно увеличение на инвестираните активи с 2%;

 

ж)  В раздел, озаглавен „Колко дълго следва да притежавам ОЕПЛПО и мога ли да изтегля парите си по-рано?“

 

i)  указание за препоръчителния период на притежаване, въз основа на възрастта, на която трябва да бъде взета пенсията, и евентуалния задължителен минимален срок за притежаване;

 

ii)  възможността за предсрочно прекратяване на договора за ОЕПЛПО и условията за това, в т.ч. всички приложими разходи и такси;

 

iii)  информация за евентуалните последици от прекратяване на договора преди края на периода на натрупване или препоръчителния период за държане, например загуба на капиталова защита или допълнителни непредвидени такси;

 

з)  В раздел, озаглавен „Как мога да подам жалба?“, информация относно начина, по който даден вложител в ОЕПЛПО може да подаде жалба относно продукта или поведението на доставчика на ОЕПЛПО или лицето, което предоставя съвети относно продукта или го продава, както и информация до кого да се адресира жалбата;

 

и)  В раздел, озаглавен „Друга имаща отношение информация“, кратка препратка към всякакви допълнителни информационни документи, като например евентуални отчети относно платежоспособността и финансовото състояние на доставчика на ОЕПЛПО, с изключение на каквито и да било рекламни материали.

 

й)   основният информационен документ следва да бъде лесно достъпен на уебсайта на доставчика, като се предлага възможност за изтегляне;

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  На потенциалните вложители в ОЕПЛПО също така се предоставя информация относно предишната ефективност на инвестициите, свързани със схемата за ОЕПЛПО, като се обхващат минимум пет години или, ако схемата функционира от по-малко от пет години, като се обхващат всички години, в които схемата е функционирала, както и информация относно структурата на разходите, които се понасят от вложителите в ОЕПЛПО и бенефициерите на ОЕПЛПО.

5.  На потенциалните вложители в ОЕПЛПО също така се предоставя информация относно предишната ефективност на инвестициите, свързани със схемата за ОЕПЛПО, като се обхващат минимум 20 години, с цифри за всяка отделна година, или, ако схемата функционира от по-малко от 20 години, като се обхващат всички години, в които схемата е функционирала, както и ясна информация относно структурата на общите разходи и такси, които се понасят от вложителите в ОЕПЛПО и бенефициерите на ОЕПЛПО. В случай че не може да бъде предоставена информация, ако схемата за ОЕПЛПО е съществувала за период, по-къс от година, вложителите в ОЕПЛПО следва да имат най-малко достъп до информация относно ефективността на съпоставима инвестиционна схема.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 23 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО спазват разпоредбите на членове 9 – 18 от Регламент (ЕС) № 1286/2014.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 25 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Уточняване на изисквания и потребности и предоставяне на съвети

Уточняване на изисквания, потребности и предпочитания и предоставяне на съвети

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди сключването на договор във връзка с ОЕПЛПО всеки доставчик или разпространител на ОЕПЛПО, посочен в член 19, буква в) от настоящия регламент, определя въз основа на информация, която е предоставил вложителят в ОЕПЛПО, изискванията и потребностите на този вложител на ОЕПЛПО във връзка с пенсионирането и предоставя на вложителя в ОЕПЛПО обективна информация относно ОЕПЛПО в разбираема форма, така че на вложителя в ОЕПЛПО да бъде дадена възможност да вземе информирано решение.

Преди сключването на договор във връзка с ОЕПЛПО всеки доставчик или разпространител на ОЕПЛПО, посочен в член 19, буква в) от настоящия регламент, определя въз основа на информация, която е предоставил вложителят в ОЕПЛПО, изискванията и потребностите и предпочитанията, включително свързаните с екологични, социални и управленски фактори предпочитания на този вложител на ОЕПЛПО във връзка с пенсионирането и предоставя на вложителя в ОЕПЛПО обективна информация относно ОЕПЛПО в разбираема форма, така че на вложителя в ОЕПЛПО да бъде дадена възможност да вземе информирано решение.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Предоставянето на съвети има за цел да се оценят нежеланието за поемане на риск и финансовите умения на вложителя в ОЕПЛПО, както и да му се предостави възможност да избере инвестиционния вариант, който най-добре отговаря на рисковия му профил.

Обосновка

Важно е да се уточни каква е целта на предоставянето на съвети, като се обърне специално внимание на оценката на рисковия профил на вложителя в ОЕПЛПО.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Вложителят в ОЕПЛПО се информира относно основните характеристики на продукта чрез предоставените съвети.

Обосновка

Информацията относно основните характеристики на ОЕПЛПО е подходяща с оглед на по-добрата оценка на рисковия профил на вложителя в ОЕПЛПО.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато се предоставят съвети преди сключването на конкретен договор, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО, посочен в член 19, буква в) от настоящия регламент, предоставя на вложителя в ОЕПЛПО персонализирана препоръка, в която се обяснява защо определен ОЕПЛПО отговаря най-добре на изискванията и потребностите на вложителя в ОЕПЛПО.

2.  Предоставянето на съвети се извършва преди сключването на конкретен договор. Доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО, посочен в член 19, буква в) от настоящия регламент, предоставя на вложителя в ОЕПЛПО персонализирана препоръка, в която се обяснява защо определен ОЕПЛПО отговаря най-добре на изискванията, потребностите и предпочитанията на вложителя в ОЕПЛПО. Вложителят в ОЕПЛПО следва също да получава информация относно възможните последствия за околната среда, обществото и управлението във връзка с тази персонализирана препоръка.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато предоставя съвети относно ОЕПЛПО, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО, посочен в член 19, буква в) от настоящия регламент, спазва приложимите национални закони за привеждане в действие на правилата, установени в член 25, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС, и пряко приложимите законодателни актове на Съюза във връзка с тези правила, приети съгласно член 25, параграф 8 от тази Директива.

3.  Без да се засяга задължението, установено в предходния параграф, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО, посочен в член 19, буква в) от настоящия регламент, спазва приложимите национални закони за привеждане в действие на правилата, установени в член 25, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС, и пряко приложимите законодателни актове на Съюза във връзка с тези правила, приети съгласно член 25, параграф 8 от тази Директива.

Обосновка

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 26

заличава се

Сключване на договор за ОЕПЛПО без предоставяне на съвети

 

1.  Без да се засяга член 25, параграф 1, вложителят в ОЕПЛПО може да се откаже от своето право да получи съвети във връзка със сключването на договор за основния инвестиционен вариант.

 

Когато вложителят в ОЕПЛПО се откаже от своето право да получи съвети, при извършването на дейностите по разпространението на ОЕПЛПО доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО, посочени в член 19, буква в) от настоящия регламент, искат от вложителя в ОЕПЛПО или потенциалния вложител в ОЕПЛПО да представи информация за знанията и неговия опит в инвестиционната област, съответстващи на ОЕПЛПО, който се предлагат или търси, така че доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО да може да прецени дали планираният ОЕПЛПО е подходящ за вложителя в ОЕПЛПО.

 

Когато доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО, посочен в член 19, буква в) от настоящия регламент, счита въз основа на получената съгласно първа алинея информация, че продуктът не е подходящ за вложителя в ОЕПЛПО или потенциалния вложител в ОЕПЛПО, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО предупреждава за това вложителя в ОЕПЛПО или потенциалния вложител в ОЕПЛПО. Това предупреждение може да бъде извършено в стандартизиран формат.

 

Когато вложителите в ОЕПЛПО или потенциалните вложители в ОЕПЛПО не предоставят посочената в първата алинея информация или предоставят недостатъчна информация относно своите знания и опит, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО ги предупреждава, че не може да определи дали разглежданият ОЕПЛПО е подходящ за тях. Това предупреждение може да бъде извършено в стандартизиран формат.

 

2.  Без да се засяга член 25, параграф 1, когато вложителят в ОЕПЛПО се е отказал от своето право да получи съвети във връзка с основния инвестиционен вариант, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО, посочен в член 19, буква в) от настоящия регламент, може да извършва дейностите по разпространение на ОЕПЛПО, без да е необходимо да получава информация или да извършва определянето по параграф 1 от настоящия член, ако са изпълнени всички долупосочени условия:

 

а)  дейностите се отнасят до договори за ОЕПЛПО, свързани с основния инвестиционен вариант, които водят до експозиция на инвестициите единствено на финансови инструменти, считани за некомплексни съгласно член 25, параграф 4, буква а) от Директива 2014/65/ЕС, и не включват структура, която затруднява вложителя в ОЕПЛПО да разбере съществуващия риск;

 

б)  разпространението на ОЕПЛПО се извършва по инициатива на вложителя в ОЕПЛПО или потенциалния вложител в ОЕПЛПО;

 

в)  вложителят в ОЕПЛПО или потенциалният вложител в ОЕПЛПО е ясно информиран, че при извършването на дейността по разпространение на ОЕПЛПО доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО не е задължен да преценява дали предоставяният или предлаган ОЕПЛПО е подходящ и дали извършваната или предлагана дейност по разпространение на ОЕПЛПО е подходяща и че вложителят в ОЕПЛПО или потенциалният вложител в ОЕПЛПО не се ползва от съответната защита на приложимите правила за извършване на дейността. Такова предупреждение може да бъде извършвано в стандартизиран формат;

 

г)  доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО изпълнява задълженията си съгласно приложимите към него правила в съответствие с настоящата глава по отношение на конфликти на интереси във връзка с дейностите по разпространение на ОЕПЛПО.

 

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 62, за да определи по-подробно по какъв начин доставчиците или разпространителите на ОЕПЛПО, посочени в член 19, буква в) от настоящия регламент, трябва да се съобразят с принципите, изложени в настоящия член, при извършването на дейности по разпространение на ОЕПЛПО, включително по отношение на информацията, с която трябва да се сдобият, когато преценяват дали ОЕПЛПО са подходящи за техните клиенти, както и критериите за оценка на некомплексните договори във връзка с ОЕПЛПО за целите на параграф 2, буква а), подточка ii) от настоящия член. В тези делегирани актове се взема предвид следното:

 

а)   естеството на услугите, предлагани или предоставяни на вложителя в ОЕПЛПО или потенциалния вложител в ОЕПЛПО, имайки предвид типа, предмета, обема и честотата на сделките; както и

 

б)   естеството на предлаганите или разглежданите продукти, включително различните видове финансови инструменти.

 

Обосновка

Целта на това изменение е да се премахне възможността вложителят в ОЕПЛПО да откаже правото си на получаване на съвет, което следва да се предоставя на всички ползватели на ОЕПЛПО.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на ОЕПЛПО изготвят кратък персонализиран документ, съдържащ ключова информация за всеки вложител в ОЕПЛПО, като се отчита специфичното естество на националните пенсионни системи и на националното социално, трудово и данъчно право („извлечение от индивидуалната партида за ОЕПЛПО“). Заглавието на документа съдържа думите „извлечение от индивидуалната партида за ОЕПЛПО“.

1.  Доставчиците на ОЕПЛПО изготвят кратък, ясен и разбираем персонализиран документ, съдържащ ключова информация за всеки вложител в ОЕПЛПО, както и за бенефициерите на ОЕПЛПО, ако това е договорено с вложителя в ОЕПЛПО, като се отчита специфичното естество на националните пенсионни системи и на националното социално, трудово и данъчно право („извлечение от индивидуалната партида за ОЕПЛПО“). Заглавието на документа съдържа думите „извлечение от индивидуалната партида за ОЕПЛПО“.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В допълнение към това през целия срок на действие на договора вложителят в ОЕПЛПО бива осведомяван за всички промени, засягащи следната информация:

3.  В допълнение към това през целия срок на действие на договора вложителят в ОЕПЛПО и бенефициерите на ОЕПЛПО биват осведомявани за всички промени, засягащи следната информация:

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  информация относно начина, по който в инвестиционната политика се вземат предвид екологичните, социалните и управленските фактори.

г)  информация относно начина, по който в инвестиционната политика се вземат предвид екологичните, социалните и управленските фактори, включително ролята, която изпълняват в инвестиционния процес, както и дългосрочното въздействие и вторичните ефекти от инвестиционните решения.

Обосновка

Вложителите в ОЕПЛПО трябва да бъдат уведомявани за вторичните ефекти от техните инвестиционни решения върху обществото.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО включва най-малко следната ключова информация за вложителите в ОЕПЛПО:

1.  Извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО се предоставя безплатно, ежегодно и включва най-малко следната ключова информация за вложителите в ОЕПЛПО, както и за бенефициерите на ОЕПЛПО, ако това е договорено с вложителя в ОЕПЛПО:

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  личните данни на вложителя в ОЕПЛПО, наименованието на доставчика на ОЕПЛПО, информация за прогнозите за пенсионните обезщетения, информация за натрупаните права или събрания капитал, размера на вноските, платени от вложителя в ОЕПЛПО или трета страна, и информация относно равнището на финансиране на схемата за ОЕПЛПО като цяло, за които се прилага член 39, параграф 1, букви а), б), г), д), е) и з) от Директива 2016/2341/ЕС, като за целите на настоящия регламент „член“ означава вложителят в ОЕПЛПО, „ИППО“ означава доставчикът на ОЕПЛПО, „пенсионна схема“ означава схемата за ОЕПЛПО, а „предприятие осигурител“ означава която и да е трета страна;

а)  личните данни на вложителя в ОЕПЛПО, наименованието и данните за контакт на доставчика на ОЕПЛПО, идентификация на схемата на вложителя в ОЕПЛПО, информация за прогнозите за пенсионните обезщетения, информация за натрупаните права или събрания капитал, размера на вноските, платени от вложителя в ОЕПЛПО или трета страна, и информация относно равнището на финансиране на схемата за ОЕПЛПО като цяло, за които се прилага член 39, параграф 1, букви а), б), г), д), е) и з) от Директива 2016/2341/ЕС, като за целите на настоящия регламент „член“ означава вложителят в ОЕПЛПО, „ИППО“ означава доставчикът на ОЕПЛПО, „пенсионна схема“ означава схемата за ОЕПЛПО, а „предприятие осигурител“ означава която и да е трета страна;

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  резюме на принципите на инвестиционната политика на доставчика на ОЕПЛПО, описани по-нататък в допълнителната информация в съответствие с член 29, параграф 1, буква в) от настоящия регламент.

Обосновка

Най-важната информация относно принципите на инвестиционната политика на доставчиците на ОЕПЛПО трябва да се посочва в извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО, а другите подробности да бъдат оставени за допълнителната информация, описана в член 29.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  информация за прогнозите за пенсионните обезщетения, основани на пенсионната възраст, както е посочено в буква б), и уточнение, че тези прогнози може да се различават от крайната стойност на получаваните обезщетения. Тази информация се илюстрира въз основа на икономическите сценарии, включително най-добрия предвиждан сценарий и неблагоприятен сценарий, като се отчита специфичното естество на схемата за ОЕПЛПО.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дв)  информация за увеличените пенсионни права или натрупания пенсионен капитал, като се отчита специфичното естество на схемата за ОЕПЛПО;

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – буква д г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дг)  информация за това какво следва в случай на смърт на вложителя в ОЕПЛПО или на бенефициера на ОЕПЛПО;

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 30 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информация, която се предоставя на вложителите в ОЕПЛПО по време на предпенсионния етап и на бенефициерите на ОЕПЛПО по време на периода на изплащане

Информация, която се предоставя на вложителите в ОЕПЛПО и на бенефициерите на ОЕПЛПО по време на предпенсионния етап и на бенефициерите на ОЕПЛПО по време на периода на изплащане

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Вложителите в ОЕПЛПО получават информация по време на предпенсионния етап, както е определено в член 42 от Директива 2016/2341/ЕС.

1.  По искане на вложителите или на основание на съдебно решение вложителите в ОЕПЛПО и бенефициерите на ОЕПЛПО получават информация по време на предпенсионния етап, както е определено в член 42 от Директива 2016/2341/ЕС. Тази информация се изпраща най-късно една година преди достигането на пенсионната възраст и включва информация за предстоящото начало на периода на изплащане и възможните форми на плащания.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  оценка на системата на управление, прилагана от доставчиците на ОЕПЛПО, на извършваната от тях дейност, на принципите на оценка, прилагани за целите на платежоспособността, на рисковете, пред които са изправени, и на системите за управление на риска, както и на тяхната капиталова структура, нужди и управление;

а)  оценка на системата на управление, прилагана от доставчиците на ОЕПЛПО, на извършваната от тях дейност, на принципите на оценка, прилагани за целите на платежоспособността, на рисковете, пред които са изправени, и на системите за управление на риска, включително интегрирането на екологичните, социалните и управленските рискове, както и на тяхната капиталова структура, нужди и управление;

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  да получават от доставчиците на ОЕПЛПО цялата информация във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори в съответствие с член 31а;

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  в рамките на принципа на консервативния инвеститор доставчиците на ОЕПЛПО вземат под внимание потенциалното дългосрочно въздействие на инвестиционните решения относно факторите от екологичен, социален и управленски характер.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  инвестициите в дериватни инструменти са възможни, доколкото тези инструменти допринасят за намаляване на инвестиционния риск или улесняват ефикасното управление на портфейла. Тези инструменти се оценяват предпазливо, като се държи сметка за базовия актив, и се включват в оценяването на активите на доставчика на ОЕПЛПО. Доставчиците на ОЕПЛПО също така избягват прекомерна рискова експозиция към един единствен контрагент и към други операции с дериватни инструменти;

заличава се

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  активите не се инвестират във високорискови и отказващи съдействие юрисдикции, определени от Специалната група за финансови действия;

е)  инвестирането във високорискови и отказващи съдействие юрисдикции, определени от Специалната група за финансови действия, се забранява;

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на ОЕПЛПО предлагат до пет инвестиционни варианта на вложителите в ОЕПЛПО.

1.  Доставчиците на ОЕПЛПО предлагат най-малкото основния вариант на ОЕПЛПО и/или няколко инвестиционни варианта на вложителите в ОЕПЛПО.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Вложителят в ОЕПЛПО избира инвестиционен вариант при сключването на договора за ОЕПЛПО.

Вложителят в ОЕПЛПО избира един от няколко инвестиционни варианта при сключването на договора за ОЕПЛПО.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Вложителят в ОЕПЛПО има възможност да избере различен инвестиционен вариант на всеки пет години от натрупването на средства в ОЕПЛПО.

1.  Условията за изменението на инвестиционния вариант се посочват в договора за ОЕПЛПО. Във всички случаи вложителят в ОЕПЛПО има възможност да избере различен инвестиционен вариант на всеки пет години от натрупването на средства в ОЕПЛПО

Обосновка

Вложителите в ОЕПЛПО следва да имат възможност да променят инвестиционните варианти на всеки пет години или дори по-рано, ако договорът им за ОЕПЛПО позволява това.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 37

Член 37

Основен инвестиционен вариант

Основен инвестиционен вариант

1.  Основният инвестиционен вариант осигурява капиталова защита за вложителя в ОЕПЛПО въз основа на техника за намаляване на риска, която води до безопасна инвестиционна стратегия.

1.  Съгласно основния инвестиционен вариант доставчикът на ОЕПЛПО гарантира на вложителя в ОЕПЛПО, че капиталът, натрупан до началото на периода на изплащане, ще бъде равностоен най-малко на платените вноски, включително всички разходи и налози плюс обезщетение за инфлацията съгласно приложимия индекс, независимо от инвестиционната стратегия, но без да се превишава средногодишно равнище на инфлация от 4%. Основният инвестиционен вариант е опростен и сигурен продукт, който лесно може да бъде разбран и закупен, включително чрез цифрови канали, във всяка държава членка.

2.  Капиталовата защита позволява на вложителя в ОЕПЛПО да си възвърне инвестирания капитал.

2.  Капиталовата защита предоставя гаранция за капитала, като позволява на вложителя в ОЕПЛПО да си възвърне инвестирания капитал, включително такси, разходи и инфлация.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако доставчиците на ОЕПЛПО предлагат алтернативни инвестиционни варианти, поне един от тях представлява разходоефективен инвестиционен вариант за вложителите в ОЕПЛПО.

1.  Ако доставчиците на ОЕПЛПО предлагат алтернативни инвестиционни варианти, всички те предлагат основен вариант за вложителите в ОЕПЛПО.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доставчиците на ОЕПЛПО могат да предлагат ОЕПЛПО с вариант, с който се гарантира покритието на опасността от възникване на биометрични рискове. За целите на настоящия регламент „биометрични рискове“ означава рискове, свързани с дълголетие, увреждане и смърт.

Доставчиците на ОЕПЛПО включват гаранция от инвестирания капитал при смърт и трайно увреждане на вложителя в ОЕПЛПО по време на периода на натрупване.

Обосновка

Определението на понятието е преместено в член 2.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Услугата по прехвърлянето може да се предоставя от доставчици на ОЕПЛПО, установени в една и съща държава членка (прехвърляне в национален план) или в различни държави членки (прехвърляне в трансграничен план).

Условията за смяна на доставчика на ОЕПЛПО се посочват в договора за ОЕПЛПО. Във всички случаи вложителят в ОЕПЛПО има възможност да смени доставчика на ОЕПЛПО веднъж на всеки пет години от натрупването на средства в ОЕПЛПО.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В срок от два работни дни след получаването на разрешението, посочено в параграф 2, приемащият доставчик на ОЕПЛПО изисква от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО изпълнението на следните задачи, ако са включени в разрешението от вложителя в ОЕПЛПО:

3.  В срок от пет работни дни след получаването на искането на вложителя в ОЕПЛПО, посочено в параграф 2, приемащият доставчик на ОЕПЛПО изисква от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО изпълнението на следните задачи, ако са включени в искането на вложителя в ОЕПЛПО:

a)  да предостави на приемащия доставчик на ОЕПЛПО и на вложителя в ОЕПЛПО, ако той изрично е поискал това, списък на съществуващите суми, които се прехвърлят;

a)  да предостави на приемащия доставчик на ОЕПЛПО, както и на вложителя в ОЕПЛПО, ако те изрично са поискали това, списък на съществуващите суми, които се прехвърлят;

б)   да прехвърли положителното салдо, ако има такова, по сметката за ОЕПЛПО, открита или притежавана в приемащия доставчик на ОЕПЛПО, на посочената от вложителя в ОЕПЛПО дата; както и

б)  да прехвърли положителното салдо, ако има такова, по сметката за ОЕПЛПО, държана при приемащия доставчик на ОЕПЛПО, от посочената от вложителя в ОЕПЛПО дата; както и

в)   да закрие сметката за ОЕПЛПО, водена при прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО, на посочената от вложителя в ОЕПЛПО дата.

в)  да закрие сметката за ОЕПЛПО, водена при прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО, на посочената от вложителя в ОЕПЛПО дата.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Общият размер на таксите и налозите, начислявани на вложителя в ОЕПЛПО от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО за закриването на държаната при него сметка за ОЕПЛПО, са ограничени до не повече от 1,5% от положителното салдо, което се прехвърля към приемащия доставчик на ОЕПЛПО.

3.  Общият размер на таксите и налозите, начислявани на вложителя в ОЕПЛПО от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО за закриването на държаната при него сметка за ОЕПЛПО, са ограничени до не повече от 0,5% от положителното салдо, което се прехвърля към приемащия доставчик на ОЕПЛПО. Комисията разглежда освобождаването от такса за смяна на доставчика като стимул за насърчаване на ОЕПЛПО.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Евентуалните такси и налози, начислявани на вложителя в ОЕПЛПО от прехвърлящия или приемащия доставчик на ОЕПЛПО за всяка от услугите, предвидени в член 46, с изключение на посочените в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, са приемливи и съответстват на действителните разходи на доставчика на ОЕПЛПО.

4.  В контекста на процеса на прехвърляне услугите, предоставени от приемащия доставчик на ОЕПЛПО, са безплатни.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доставчиците на ОЕПЛПО предоставят на вложителите в ОЕПЛПО информация относно услугата по прехвърлянето, която се отнася до:

Приемащите доставчици на ОЕПЛПО предоставят на вложителите в ОЕПЛПО информация относно услугата по прехвърлянето, която се отнася до:

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Тези условия могат да включват по-специално определянето на пенсионната възраст, на задължителна връзка между достигането на пенсионната възраст и започването на периода на изплащане, на минимален период на участие в схема за ОЕПЛПО, на максимален период за включване в схемата за ОЕПЛПО преди достигането на пенсионната възраст, както и условия за откупуване в случай на особени затруднения.

2.  Тези условия включват по-специално определянето на пенсионната възраст, на задължителна връзка между достигането на пенсионната възраст и започването на периода на изплащане, на минимален период на участие в схема за ОЕПЛПО, на максимален период за включване в схемата за ОЕПЛПО преди достигането на пенсионната възраст, както и условия за откупуване в случай на особени затруднения.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на ОЕПЛПО могат да осигурят на вложителите в ОЕПЛПО една или повече от следните форми на изходящи плащания:

1.  Доставчиците на ОЕПЛПО осигуряват на вложителите в ОЕПЛПО една или повече от следните форми на изходящи плащания:

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Изборът на формата на изходящите плащания за периода на изплащане се прави от вложителите в ОЕПЛПО при сключването на договор за ОЕПЛПО и може да се променя веднъж на всеки пет години след това по време на периода на натрупване, ако е приложимо.

2.  Изборът на формата на изходящите плащания за периода на изплащане се прави от вложителите в ОЕПЛПО при сключването на договор за ОЕПЛПО и може да се променя веднъж на всеки пет години след това и по време на последната година от периода на натрупване. Тази възможност за промяна следва да бъде безплатна.

Обосновка

По време на последната година от периода на натрупване потребителят следва да има възможността да промени избора си за периода на изплащане.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Ако държавите членки не са наложили задължителна връзка между достигането на пенсионната възраст и започването на периода на изплащане, доставчиците на ОЕПЛПО предоставят на вложителите в ОЕПЛПО възможността да отложат началото на периода на изплащане до дата след като са навършили пенсионната възраст.

Обосновка

Потребителите следва да имат възможност да използват своя ОЕПЛПО по-късно по време на пенсионирането си.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  По отношение на основния инвестиционен вариант е задължително най-малко 25% от изходящите плащания да са под формата на анюитети.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  Ако в началото на периода на изплащане общият размер на активите, натрупани в сметка за ОЕПЛПО, не надвишава стойност, която ще се определя и преразглежда всяка година от всяка държава членка, вложителят в ОЕПЛПО има право да закрие сметката за ОЕПЛПО и да получи плащане на еднократна сума.

Обосновка

Регламентът следва да даде възможност малките ОЕПЛПО да бъдат закривани посредством плащане на еднократна сума при пенсиониране

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентният орган за доставчика на ОЕПЛПО осъществява текущ надзор във връзка със спазването на настоящия регламент. Освен това той е отговорен за осъществяване на надзор във връзка със спазването на задълженията, определени в правилата или учредителните документи на доставчика на ОЕПЛПО, и следи доколко са подходящи неговите договорености и организация във връзка със задачите, които следва да изпълнява при предоставянето на ОЕПЛПО.

1.  Компетентният орган на държавата членка по произход за доставчика на ОЕПЛПО осъществява текущ надзор във връзка със спазването на настоящия регламент. Освен това той е отговорен за осъществяване на надзор във връзка със спазването на задълженията, определени в правилата или учредителните документи на доставчика на ОЕПЛПО, и следи доколко са подходящи неговите договорености и организация във връзка със задачите, които следва да изпълнява при предоставянето на ОЕПЛПО.

 

Чрез дерогация от първата алинея спазването от страна на доставчика на ОЕПЛПО и разпространителя на ОЕПЛПО на глава IV от настоящия регламент се следи постоянно от компетентния орган на приемащата държава членка на доставчика на ОЕПЛПО и разпространителя на ОЕПЛПО.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да гарантира правна сигурност по отношение на това кой национален компетентен орган носи отговорност за текущия надзор на доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО при трансгранични ситуации, по-специално по отношение на правилата относно разпространението и изискванията за предоставяне на информация съобразно глава IV от Регламента.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията извършва оценка на настоящия регламент и след консултация с EIOPA представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

На всеки пет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията извършва оценка на настоящия регламент и след консултация с EIOPA представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. При изготвянето на доклада Комисията се консултира с националните компетентни органи.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Пет години след влизането в сила на настоящия регламент, Комисията извършва оценка на настоящия регламент и след консултация с EIOPA представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

 

Тази оценка по-специално взема под внимание добавената стойност на ОЕПЛПО в премахването на разликата в пенсиите и добавената стойност на дългосрочните инвестиции. По-конкретно, оценката следва да предоставя данни, които позволяват проверка на това, дали създаването на пазар на ОЕПЛПО ефективно е допринесло за достъп на повече европейски граждани до адекватни пенсии.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията създава специализирана група със съответните заинтересовани страни с цел непрекъснат мониторинг на разработването и прилагането на ОЕПЛПО. Тази група включва най-малко представители на EIOPA, на националните надзорни органи, на сектора и на потребителите, както и независими експерти, включително поне един експерт в областта на екологичните, социалните и управленските рискове. Секретариатът на групата е EIOPA.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Oбщоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)

Позовавания

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

11.9.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

11.9.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Heinz K. Becker

3.10.2017

Разглеждане в комисия

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Дата на приемане

28.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (6.7.2018)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Докладчик по становище: Биргит Колин-Ланген

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства инициативата на Комисията за създаване на общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване и предложението европейските граждани да бъдат насърчени да предприемат мерки за частно пенсионно осигуряване. Предприемането на мерки за борба срещу въздействието на демографските промени върху политиките в областта на пенсиите на отделните държави членки и въвеждането на частни системи за спестяване на ранен етап е от всеобщ интерес. Това важи особено за младото поколение и хората с ниски доходи.

Понастоящем не съществува единен пазар за частно пенсионно осигуряване. В някои държави членки понастоящем има силно ограничен избор на продукти за частно пенсионно осигуряване или изобщо не се предлагат такива продукти, а вече съществуващите национални пазари са изключително разпокъсани. Не е възможно даден продукт да се пренесе в друга държава членка или да се сключи договор за продукт за пенсионно осигуряване в друга държава членка, за да се получат данъчни облекчения. Това положение ще се подобри, ако се създаде стандартизиран общоевропейски продукт. Предложението представя подходящи и целесъобразни средства за премахване на съществуващите пречки пред трансграничното сключване на договори за пенсионно осигуряване и пред възможността за пренасяне на продуктите за пенсионно осигуряване в друга държава. Предложението е пропорционално, тъй като пречките пред възможностите за пренасяне на даден продукт в друга държава членка не могат да бъдат отстранени от отделна държава членка, макар пазарите за продукти за частно пенсионно осигуряване да се уреждат от националните разпореди.

Целта е да се създаде доброволен, опростен, сигурен, прозрачен и лесен за ползване от потребителите продукт за пенсионно осигуряване на разумна цена.

Само по този начин идеята за създаване на преносим общоевропейски продукт за пенсионно осигуряване ще се увенчае с успех.

Хората купуват общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО), за да осигурят своите старини. Поради това по принцип това осигуряване трябва да бъде под формата на анюитет, платим до настъпването на смъртта на съответното лице.

Необходима предпоставка за успеха на ОЕПЛПО ще бъде подкрепата от страна на държавите членки, тъй като само те могат да предвидят същите данъчни стимули и облекчения, които са налице за съпоставими национални продукти.

Предлагат се редица изменения и пояснения, които да гарантират висока степен на защита на потребителите.

Задължения за предоставяне на информация: Едно от предложенията се състои в това, разпоредбите относно рекламата и преддоговорната информация да бъдат предвидени в самия регламент и да се заличи позоваването на Регламент (ЕС) № 1286/2014 (Регламента относно ПИПДОЗИП). По този начин ще се осигури по-голяма правна яснота и правна сигурност.

Преносимост: Докладчикът приветства амбициозната цел ОЕПЛПО да бъде предлаган във всички държави членки. Срокът обаче изглежда прекалено кратък: срокът за организиране на подразделенията следва да бъде удължен на 5 години. Също така се въвеждат партньорства на подразделенията, за да се помогне на доставчиците на ОЕПЛПО да предлагат своите продукти във всички държави членки.

Инвестиционни варианти: Докладчикът подкрепя създаването на опростен, сигурен, прозрачен и лесен за ползване от потребителите продукт за пенсионно осигуряване на разумна цена. Основният вариант следва да предоставя възможност на хората да сключват договор, без да ползват консултации. Много потребители не разполагат с достатъчно знания, за да вземат подобни широкообхватни финансови решения. За да може решението на даден потребител да бъде винаги информирано в достатъчна степен, се предвижда дърво на решенията. То следва да бъде разработено от EIOPA и няма да съдържа препоръки; с негова помощ потребителите ще решават дали сключването на договор за ОЕПЛПО действително ще им осигури необходимата пенсия. Също така ще бъдат представени различните форми на основния вариант, за да може клиентът да види какви са разликите помежду им и да вземе информирано решение.

Формата на инвестиционния вариант ще гарантира на спестителя, че капиталът, спестен към началото на фазата на изплащане, се равнява поне на размера на платените вноски, включително всички разходи и налози.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Пенсиите за старост представляват основна част от доходите на пенсионерите и за много хора подходящото пенсионно осигуряване определя дали те ще преживеят старините си в удобство или в бедност; това е необходимо условие за упражняването на основните права, определени в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително член 25 относно правата на възрастните хора, който гласи: „Съюзът признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културния живот“; както и правата, предвидени в Препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки относно утвърждаването на човешките права на възрастните хора.

 

_________________

 

Препоръка CM/Rec(2014)2 на Комитета на министрите към държавите членки относно утвърждаването на човешките права на възрастните хора.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Съществена част от пенсиите за старост се предоставя в рамките на публични схеми, така че съществува пряка връзка между националните пенсионни системи и устойчивостта на публичните финанси. Независимо от изключителната национална компетентност по отношение на организацията на пенсионните системи, както е определено в Договорите, адекватността на доходите и финансовата устойчивост на националните пенсионни системи са от решаващо значение за стабилността на Съюза като цяло. Чрез насочване на по-голяма част от спестяванията на европейските граждани от пари в брой и банкови депозити към дългосрочни инвестиционни продукти, като например схемите за доброволно пенсионно осигуряване, резултатът би бил от полза както за отделните лица (които ще се възползват от по-висока възвръщаемост и по-голяма адекватност на пенсиите), така и за икономиката в по-широк смисъл.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  Европейският съюз е изправен пред различни предизвикателства, включително демографски предизвикателства поради факта, че Европа е застаряващ континент. Освен това моделите на професионално развитие, пазарът на труда и разпределението на богатството са в процес на драстични промени, не на последно място в резултат на цифровата революция. Същевременно става все по-ясно, че националните системи за социална сигурност не са пригодени към глобализираната икономика на знанието с отворени граници, трудова мобилност и миграция. Твърде много хора не са обхванати от традиционните национални пенсионни системи или са обхванати в недостатъчна степен, включително, наред с другото, жени, младежи, мигранти, нискоквалифицирани работници, самостоятелно заети лица, работници с нетипични договори.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1г)  Очаква се делът на държавните пенсии на разходопокривен принцип от първия стълб като част да намалее. Това може отчасти да се компенсира с натрупаните пенсионни права от схемите, финансирани по втория стълб. Наличието на добре развит трети стълб обаче следва да допринесе значително за подобряване на адекватността и устойчивостта на съществуващите национални пенсионни системи. Следователно общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) следва да допълни и укрепи пазара на индивидуалните пенсионни продукти в целия Съюз.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Задълбочаването на вътрешния пазар за пенсионни продукти чрез предприемането на мерки за премахване на трансграничните пречки ще повиши конкуренцията, като ще предостави възможност на потребителите да се възползват от по-добро качество на продуктите и по-ниски цени, докато създателите на продуктите биха могли да се възползват от икономии от мащаба. По този начин дори държавите членки, в които има благоприятни демографски тенденции и чиито пенсионни системи са добре финансирани, биха се възползвали от един по-ефективен вътрешен пазар за продукти за лично пенсионно осигуряване.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Предложението за регламент има за цел създаването на продукт за пенсионно осигуряване, който е във възможно най-голяма степен опростен, сигурен, предлага се на разумна цена, прозрачен, лесен за ползване от потребителите и преносим в рамките на целия Европейски съюз и ще допълва съществуващите системи в държавите членки.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Понастоящем функционирането на вътрешния пазар за лично пенсионно осигуряване е възпрепятствано от високата степен на фрагментиране между националните пазари и ограничената степен на преносимост на продуктите за лично пенсионно осигуряване. Това може да затрудни хората да се възползват от своите основни свободи. Например това може да им попречи да започнат работа или да се пенсионират в друга държава членка. В допълнение към това възможността доставчиците да се възползват от правото на установяване и свободно предоставяне на услуги се възпрепятства от липсата на стандартизация на съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване.

(3)  Понастоящем вътрешният пазар за лично пенсионно осигуряване не функционира гладко. В някои държави членки все още изобщо не съществува пазар на продукти за пенсионно осигуряване. В други държави членки вече се предлагат продукти за частно пенсионно осигуряване, но е налице висока степен на фрагментиране на националните пазари. Вследствие на това е налице ограничена степен на преносимост на продуктите за лично пенсионно осигуряване. Това може да затрудни хората да се възползват от своите основни свободи. Например това може да им попречи да започнат работа или да се пенсионират в друга държава членка. В допълнение към това възможността доставчиците да се възползват от правото на установяване и свободно предоставяне на услуги се възпрепятства от липсата на стандартизация на съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Както бе обявено в Плана за действие за изграждане на СКП28, приет от Комисията през септември 2015 г. „Комисията ще анализира възможността за политическа рамка за създаване на успешен европейски пазар за опростени, ефикасни и конкурентоспособни индивидуални пенсии и ще прецени дали е необходимо пазарът да бъде подкрепен от законодателството на ЕС“.

заличава се

__________________

 

28 План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари, Европейска комисия, 30 септември 2015 г. (COM(2015) 468 final).

 

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В своите заключения от 28 юни 2016 г.30 Европейският съвет отправи призив за „бърз и решителен напредък с цел да се осигури по-лесен достъп до финансиране за предприятията и да се подпомогнат инвестициите в реалната икономика, като се постигне напредък по програмата за изграждане на съюз на капиталовите пазари“.

заличава се

__________________

 

30 Заключения на Европейския съвет от 28 юни 2016 г., EUCO 26/16, точка 11.

 

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В своето Съобщение от 14 септември 2016 г., озаглавено „Съюз на капиталовите пазари — ускоряване на реформата“31, Комисията обяви, че „ще обмисли предложенията за опростен, ефикасен и конкурентен личен пенсионен продукт в ЕС [...]. Разглежданите варианти включват евентуално законодателно предложение, което би могло да бъде внесено през 2017 г.“

заличава се

__________________

 

31 COM(2016) 601 final, стр. 19.

 

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В своето Съобщение „Междинен преглед на Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари“32 Комисията обяви, че ще представи „законодателно предложение за общоевропейски личен пенсионен продукт (ОЕПЛПО) до края на юни 2017 г. С него ще се поставят основите на един по-сигурен, прозрачен и ефикасен по отношение на разходите пазар за доброволни лични пенсионни спестявания на достъпни цени, които могат да бъдат управлявани в общоевропейски мащаб. Това ще помогне за посрещане на нуждите на хората, желаещи да получат по-адекватни пенсионни спестявания, за търсене на решения за предизвикателствата в демографската област, допълване на съществуващите пенсионни продукти и схеми, както и за засилване на разходната ефективност на индивидуалните пенсии чрез предлагане на по-добри възможности за дългосрочно инвестиране на личните пенсии“.

заличава се

__________________

 

32 COM(2017) 292 final, стр. 19.

 

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Развитието на ОЕПЛПО измежду продуктите за лично пенсионно осигуряване ще допринесе за увеличаване на избора за пенсионни спестявания и ще създаде пазар на ЕС за доставчиците на ОЕПЛПО. Той ще предостави на домакинствата по-добри възможности за постигане на финансовите им цели във връзка с пенсионирането.

(10)  Развитието на ОЕПЛПО измежду продуктите за лично пенсионно осигуряване ще допринесе за увеличаване на избора за пенсионни спестявания и ще създаде пазар на ЕС за доставчиците на ОЕПЛПО. Той ще предостави на домакинствата допълнителни възможности за постигане на финансовите им цели във връзка с пенсионирането.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Несигурните условия на заетост и правните промени водят до постоянно понижаване на равнището на пенсиите. Затова е особено важно преди всичко младото поколение и хората с ниски доходи да разполагат с възможност да осигурят стандарта си на живот в напреднала възраст. Поради това ОЕПЛПО трябва да бъде привлекателен и достъпен по-специално за тези групи.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Придобиването на знания в областта на финансите може да подпомогне разбирането и осведомеността на домакинствата при избора им на спестявания в областта на доброволните схеми за лично пенсионно осигуряване. Вложителите също така следва да имат реална възможност да осъзнаят напълно рисковете и особеностите, свързани с един общоевропейски продукт.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Законодателната рамка за ОЕПЛПО ще положи основите за един успешен пазар за достъпни и доброволни инвестиции, свързани с пенсионирането, които ще могат да се управляват в общоевропейски мащаб. Чрез допълване на съществуващите пенсионни продукти и схеми той ще допринесе за посрещане на нуждите на хората, желаещи да получат по-адекватни пенсионни спестявания, за търсене на решения за предизвикателствата в демографската област и за осигуряване на мощен нов източник на частен капитал за дългосрочно инвестиране. Тази рамка няма да замени или да хармонизира съществуващите национални схеми за лично пенсионно осигуряване.

(11)  Законодателната рамка за ОЕПЛПО ще положи основите за един успешен пазар за достъпни и доброволни инвестиции, свързани с пенсионирането, които ще могат да се управляват в общоевропейски мащаб. Чрез допълване на съществуващите задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти той ще допринесе за посрещане на нуждите на хората, желаещи да получат по-адекватни пенсионни спестявания, за търсене на решения за предизвикателствата в демографската област и за осигуряване на мощен нов източник на частен капитал за дългосрочно инвестиране. Тази рамка няма да замени или да хармонизира съществуващите национални схеми за лично пенсионно осигуряване, нито ще засегне съществуващите национални задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти. ОЕПЛПО няма да свързан нито пряко, нито косвено с професията или трудовоправното положение на вложителя в ОЕПЛПО.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Тази нормативна уредба не трябва да ограничава отговорността на държавите членки да изпълняват своите задължения по отношение на осигуряването на достатъчна държавна пенсия.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С регламента се хармонизира набор от основни характеристики на ОЕПЛПО, свързани с ключови елементи като разпространение, инвестиционна политика, смяна на доставчика, трансгранично предлагане или преносимост. Хармонизирането на тези основни характеристики ще допринесе за постигане на еднакви условия на конкуренция за доставчиците на лично пенсионно осигуряване като цяло и ще спомогне, като стимулира изграждането на СКП и интеграцията на вътрешния пазар за лично пенсионно осигуряване. То ще доведе до създаването на един до голяма степен стандартизиран общоевропейски продукт, достъпен във всички държави членки, който ще позволи на потребителите да се възползват изцяло от вътрешния пазар чрез прехвърляне на своите пенсионни права в чужбина и ще им предложи по-голям избор на различни видове доставчици, включително в трансграничен план. В резултат на по-малкия брой пречки за трансграничното предлагане на пенсионни услуги общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване ще повиши конкуренцията между доставчиците на общоевропейска основа и ще създаде икономии от мащаба, които биха били от полза за спестяващите лица.

(12)  С регламента се хармонизира набор от основни характеристики на ОЕПЛПО, свързани с ключови елементи като разпространение, договори, инвестиционна политика, смяна на доставчика, трансгранично предлагане или преносимост. Хармонизирането на тези основни характеристики ще допринесе за постигане на еднакви условия на конкуренция за доставчиците на лично пенсионно осигуряване като цяло и ще спомогне, като стимулира изграждането на СКП и интеграцията на вътрешния пазар за лично пенсионно осигуряване. То ще доведе до създаването на един до голяма степен стандартизиран общоевропейски продукт, достъпен във всички държави членки, който ще позволи на потребителите да се възползват изцяло от вътрешния пазар чрез прехвърляне на своите пенсионни права в чужбина и ще им предложи по-голям избор на различни видове доставчици, включително в трансграничен план. В резултат на по-малкия брой пречки за трансграничното предлагане на пенсионни услуги общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване ще повиши конкуренцията между доставчиците на общоевропейска основа и ще създаде икономии от мащаба, които биха били от полза за спестяващите лица.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  EIOPA следва да предоставя лиценз за ОЕПЛПО в съответствие с настоящия регламент. Лиценз никога не се предоставя с обратно действие.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да имат достъп до целия пазар на Съюза само с един лиценз за продукта, издаден от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), въз основа на единен набор от правила.

(14)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да имат достъп до целия пазар на Съюза само с един лиценз за продукта, издаден от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), въз основа на единен набор от правила и в сътрудничество с националните компетентни органи. С лиценза се гарантира, че под наименованието „ОЕПЛПО“ на пазара се предлагат само сигурни и проверени инвестиционни продукти. EIOPA проучва договорните условия на ОЕПЛПО с цел да установи дали са изпълнени изискванията на настоящия регламент.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да се осигури високо качество на услугите и ефективна защита на потребителите, държавата членка по произход и приемащата държава членка следва да си оказват тясно сътрудничество при прилагането на задълженията, предвидени в настоящия регламент. Когато доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО извършват стопанска дейност в различни държави членки съгласно свободата на предоставяне на услуги, компетентният орган на държавата членка по произход следва да гарантира, че определените в настоящия регламент изисквания се спазват, поради по-тесните му връзки с доставчика на ОЕПЛПО. С цел да се гарантира справедливо поделяне на отговорностите между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка, ако компетентният орган на приемащата държава членка научи за извършвани на нейната територия нарушения, той следва да информира компетентния орган на държавата членка по произход, който в такива случаи следва да е задължен да предприеме подходящи мерки. Освен това компетентният орган на приемащата държава членка следва да има правото да се намеси, ако държавата членка по произход не предприеме подходящи мерки или ако предприетите мерки са недостатъчни.

(16)  За да се осигури високо качество на услугите и ефективна защита на потребителите, държавата членка по произход и приемащата държава членка на доставчика и разпространителите на ОЕПЛПО следва да си оказват тясно сътрудничество при прилагането на задълженията, предвидени в настоящия регламент. Когато доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО извършват стопанска дейност в различни държави членки съгласно свободата на предоставяне на услуги, компетентният орган на държавата членка по произход следва да гарантира, че определените в настоящия регламент изисквания се спазват, поради по-тесните му връзки с доставчика на ОЕПЛПО. С цел да се гарантира справедливо поделяне на отговорностите между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка, ако компетентният орган на приемащата държава членка научи за извършвани на нейната територия нарушения, той следва да информира компетентния орган на държавата членка по произход, който в такива случаи следва да е задължен да предприеме подходящи мерки. Освен това компетентният орган на приемащата държава членка следва да има правото да се намеси, ако държавата членка по произход не предприеме подходящи мерки или ако предприетите мерки са недостатъчни.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  В случай на откриване на клон или установяване на постоянно присъствие в друга държава членка е целесъобразно отговорността за изпълнението на разпоредбите да се разпредели между държавата членка по произход и приемащата държава членка. Въпреки че компетентният орган на държавата членка по произход следва да продължи да носи отговорност за спазването на задълженията, свързани с дейността като цяло — например правилата относно професионалните изисквания — при същите условия, както в случая с предоставянето на услуги, компетентният орган на приемащата държава членка следва да поеме отговорност за прилагането на правилата относно изискванията за предоставянето на информация и извършването на дейността по отношение на услугите, предоставяни на територията на приемащата държава членка. При все това, ако компетентният орган на приемаща държава членка научи за извършвани на нейната територия нарушения на задълженията, по отношение на които настоящия регламент не възлага отговорност на приемащата държава членка, с оглед на тясното сътрудничество той следва да информира компетентния орган на държавата членка по произход, така че последният да предприеме подходящи мерки. Такъв е случаят по-специално що се отнася до нарушенията на правилата за добра репутация, професионални знания и компетентност. Освен това с цел защита на потребителите компетентният орган на приемащата държава членка следва да има правото да се намеси, ако държавата членка по произход не предприеме подходящи мерки или ако предприетите мерки са недостатъчни.

(17)  В случай на откриване на клон или установяване на постоянно присъствие в друга държава членка е целесъобразно отговорността за изпълнението на разпоредбите да се разпредели между държавата членка по произход и приемащата държава членка. Въпреки че компетентният орган на държавата членка по произход следва да продължи да носи отговорност за спазването на задълженията, свързани с дейността като цяло ̶ например правилата относно професионалните изисквания ̶ при същите условия, както в случая с предоставянето на услуги, компетентният орган на приемащата държава членка следва да поеме отговорност за прилагането на правилата относно изискванията за предоставянето на информация, рекламните материали и извършването на дейността по отношение на услугите, предоставяни на територията на приемащата държава членка. При все това, ако компетентният орган на приемаща държава членка научи за извършвани на нейната територия нарушения на задълженията, по отношение на които настоящия регламент не възлага отговорност на приемащата държава членка, с оглед на тясното сътрудничество той следва да информира компетентния орган на държавата членка по произход, така че последният да предприеме подходящи мерки. Такъв е случаят по-специално що се отнася до нарушенията на правилата за добра репутация, професионални знания и компетентност. Освен това с цел защита на потребителите компетентният орган на приемащата държава членка следва да има правото да се намеси, ако държавата членка по произход не предприеме подходящи мерки или ако предприетите мерки са недостатъчни.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Вложителите в ОЕПЛПО следва да имат право да закупят ОЕПЛПО в държава членка, различна от държавата членка, в която пребивават, и следва да имат право да спестяват едновременно в повече от едно подразделение, а приложимите към ОЕПЛПО данъчни стимули следва да са действащите в държавата членка, в която пребивава вложителят в ОЕПЛПО, с цел предотвратяване на всякакви данъчни злоупотреби вследствие на различните национални данъчни системи.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Отнемането на лиценз за ОЕПЛПО от EIOPA следва да не засяга нито едно от задълженията на доставчика на ОЕПЛПО към вложителя в ОЕПЛПО или към бенефициера на ОЕПЛПО.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  С оглед да се позволи гладък преход за доставчиците на ОЕПЛПО задължението за предлагане на ОЕПЛПО, който се състои от подразделения за всяка държава членка, ще започне да се прилага три години след влизането в сила на настоящия регламент. При разкриването на ОЕПЛПО обаче доставчикът следва да предостави информация за това какви национални подразделения са вече достъпни, за да се избегне евентуално подвеждане на потребителите.

(21)  С оглед да се позволи гладък преход за доставчиците на ОЕПЛПО задължението за предлагане на ОЕПЛПО, който се състои от подразделения за всяка държава членка, ще започне да се прилага пет години след влизането в сила на настоящия регламент. За да може да изпълни посоченото условие, доставчикът на ОЕПЛПО следва да може да участва в партньорства на подразделенията. При разкриването на ОЕПЛПО обаче доставчикът следва да предостави информация в договора за това какви национални подразделения са вече достъпни, за да се избегне евентуално подвеждане на потребителите. В случаите, когато преносимост все още не е налична, вложителят в ОЕПЛПО следва да може да смени доставчика безплатно с цел да се гарантира преносимостта.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Когато даден вложител в ОЕПЛПО се премести в друга държава членка и използва услугата за преносимост, за да отвори ново подразделение, той следва да се ползва от данъчни облекчения, които са равностойни на облекченията, ползвани от местните вложители в ОЕПЛПО.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21б)  През преходния период от пет години след влизането в сила на настоящия регламент, ако вложителят в ОЕПЛПО промени местожителството си, като се премести в държава членка, за която доставчикът на ОЕПЛПО не може да предложи подразделение, вложителят в ОЕПЛПО може да смени доставчика на ОЕПЛПО безплатно.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Като отчитат естеството на създадената пенсионна схема и съответната административна тежест, доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да предоставят ясна и адекватна информация на потенциалните вложители в ОЕПЛПО и бенефициери на ОЕПЛПО, която да ги подпомогне при вземането на решение за тяхното пенсиониране. Поради същата причина доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да осигурят висока степен на прозрачност при различните етапи на схемата, а именно преди включването в схемата, по време на членството (включително преди пенсиониране) и след пенсиониране. По-конкретно следва да бъде давана информация за размера на натрупаните пенсионни права, предвижданите равнища на пенсионни обезщетения, рисковете и гаранциите и информация за разходите. Когато предвижданите равнища на пенсионни обезщетения се основават на икономически сценарии, тази информация следва да включва също така неблагоприятен сценарий, който следва да бъде краен, но реалистичен.

(22)  Като отчитат естеството на създадения пенсионен продукт и съответната административна тежест, доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да предоставят ясна, лесна за разбиране и адекватна информация на потенциалните вложители в ОЕПЛПО и бенефициери на ОЕПЛПО, която да ги подпомогне при вземането на решение за тяхното пенсиониране. Поради същата причина доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да осигурят висока степен на прозрачност при различните етапи на схемата, а именно преди включването в схемата, по време на членството (включително преди пенсиониране) и след пенсиониране. По-конкретно следва да бъде давана информация за размера на натрупаните пенсионни права, предвижданите равнища на пенсионни обезщетения, рисковете и гаранциите, включително рисковете, свързани с екологичните, социалните и управленските фактори, и информация за разходите. Когато предвижданите равнища на пенсионни обезщетения се основават на икономически сценарии, тази информация следва да включва също така неблагоприятен сценарий, който следва да бъде краен, но реалистичен.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Преди да се включат в схема за ОЕПЛПО, потенциалните вложители в ОЕПЛПО следва да получат цялата необходима информация, за да направят информиран избор.

(23)  Преди да се включат в схема за ОЕПЛПО, потенциалните вложители в ОЕПЛПО следва да получат цялата необходима информация, за да направят информиран избор. При основния вариант вложителите в ОЕПЛПО следва да преминат през дърво на решенията, което да им помогне да направят този избор.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  За да осигурят оптимална прозрачност на продукта, създателите на ОЕПЛПО следва да изготвят основен информационен документ за ОЕПЛПО, в който се описват различните видове ОЕПЛПО, създадени от тях, преди продуктът да може да се предлага на вложителите в ОЕПЛПО. Те следва да носят отговорност и за коректността на основния информационен документ за ОЕПЛПО. Основният информационен документ за ОЕПЛПО следва да замени и адаптира основния информационен документ за пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета33, които не е нужно да се предоставят за ОЕПЛПО.

(24)  За да осигурят оптимална прозрачност на продукта, създателите на ОЕПЛПО следва да изготвят основен информационен документ за ОЕПЛПО, в който се описват различните видове ОЕПЛПО, създадени от тях, преди продуктът да може да се предлага на вложителите в ОЕПЛПО. Те следва да носят отговорност и за коректността на основния информационен документ за ОЕПЛПО.

__________________

__________________

33 Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1.

33 Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Подробностите относно данните, които трябва да се включат в основния информационен документ за ОЕПЛПО, в допълнение към елементите, които вече са предвидени в основния информационен документ за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, както и представянето на тези данни, следва да се хармонизират допълнително чрез регулаторни технически стандарти, които допълват регулаторните технически стандарти, определени с Делегирания регламент на Комисията от 8 март 2017 г.34, като се вземат предвид приключили и текущи проучвания на потребителското поведение, включително резултати от изпитвания на ефективността на различните начини на представяне на информацията пред потребителите.

(27)  Подробностите относно данните, които трябва да се включат в основния информационен документ за ОЕПЛПО, както и представянето на тези данни, следва да се хармонизират допълнително чрез регулаторни технически стандарти, като се вземат предвид приключили и текущи проучвания на потребителското поведение, включително резултати от изпитвания на ефективността на различните начини на представяне на информацията пред потребителите.

__________________

 

34 Делегиран регламент на Комисията от 8 март 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи.

 

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  Основният информационен документ следва да се състои от две части. Първата, обща част следва да съдържа обща информация за ОЕПЛПО. Втората, подробна част следва да съдържа информацията, която е различна за отделните държави членки, като например пенсионната възраст.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да изготвят извлечение от индивидуалната пенсионна партида, насочено към вложителите в ОЕПЛПО, за да им представят основни лични и общи данни относно схемата за ОЕПЛПО и за да осигурят непрекъснато предоставяне на информация за нея. Извлечението от индивидуалната пенсионна партида следва да бъде ясно и разбираемо и да съдържа релевантна и целесъобразна информация, за да улесни проследяването на пенсионните права във времето и в различните схеми и да благоприятства мобилността на работната сила.

(29)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да изготвят извлечение от индивидуалната пенсионна партида, насочено към вложителите в ОЕПЛПО, за да им представят основни лични и общи данни относно схемата за ОЕПЛПО и за да осигурят непрекъснато предоставяне на информация за нея. Извлечението от индивидуалната пенсионна партида следва да бъде ясно и разбираемо и да съдържа релевантна и целесъобразна информация, за да улесни проследяването на пенсионните права във времето и в различните схеми и да благоприятства мобилността на работната сила. Извлечението от индивидуалната пенсионна партида се предоставя ежегодно на вложителя в ОЕПЛПО.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да изготвят планове и прогнози за вноските с акцент върху стойността на фондовете, възвръщаемостта на инвестициите, прогнозите за инфлацията и икономическия растеж, предназначени за вложителите в ОЕПЛПО.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да информират вложителите в ОЕПЛПО в достатъчно дълъг срок преди пенсионирането относно вариантите за изплащането на техните средства. Когато пенсионните обезщетения не се изплащат като пожизнен анюитет, членовете, на които предстои скорошно пенсиониране, следва да получат информация за наличните продукти за изплащане на натрупаните средства с цел да се улеснят финансовите им планове за пенсиониране.

(30)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да информират вложителите в ОЕПЛПО в достатъчно дълъг срок преди пенсионирането относно вариантите за изплащането на техните средства. При това те следва също така да припомнят на вложителите в ОЕПЛПО за възможността за преминаване от един вариант на изплащане към друг. Основният вариант следва да дава възможност за изплащане на еднократна сума до 30%, а остатъкът да се изплаща като пожизнен анюитет. Последното напомняне следва да бъде изпратено една година преди пенсионирането. Когато пенсионните обезщетения не се изплащат като пожизнен анюитет, членовете, на които предстои скорошно пенсиониране, следва да получат информация за наличните продукти за изплащане на натрупаните средства с цел да се улеснят финансовите им планове за пенсиониране.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  По време на периода на изплащане на пенсионните обезщетения бенефициерите на ОЕПЛПО следва да продължат да получават информация за притежаваните от тях средства и за съответните варианти за тяхното изплащане. Това е от особено значение, когато в периода на изплащането значителна част от инвестиционния риск се носи от бенефициерите на ОЕПЛПО. Бенефициерите на ОЕПЛПО следва също да бъдат уведомявани за всяко намаляване на размера на дължимите обезщетения преди прилагането на подобно намаление, след като бъде взето решение, което води до намаление. Като най-добра практика на доставчиците на ОЕПЛПО се препоръчва да се консултират с бенефициерите на ОЕПЛПО предварително за всяко такова решение.

(31)  По време на периода на изплащане на пенсионните обезщетения бенефициерите на ОЕПЛПО следва да продължат да получават информация за притежаваните от тях средства и за съответните варианти за тяхното изплащане. Това е от особено значение, когато в периода на изплащането значителна част от инвестиционния риск се носи от бенефициерите на ОЕПЛПО. Бенефициерите на ОЕПЛПО следва също да бъдат уведомявани за всяко намаляване на размера на дължимите обезщетения преди прилагането на подобно намаление, след като бъде взето решение, което води до намаление. На доставчиците на ОЕПЛПО се препоръчва да се консултират с бенефициерите на ОЕПЛПО предварително за всяко такова решение.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Освен това, за да предоставят надлежна защита на правата на вложителите в ОЕПЛПО и на бенефициерите на ОЕПЛПО, доставчиците на ОЕПЛПО следва да могат да изберат разпределение на активите си, което да отговаря на точното естество и продължителност на техните пасиви. Това поражда необходимостта от ефикасен надзор и от подход спрямо правилата за инвестиране, който предоставя на доставчиците на ОЕПЛПО достатъчна гъвкавост при вземане на решения относно най-сигурната и най-ефикасната инвестиционна политика, като същевременно ги задължава да действат предпазливо. Поради това спазването на принципа на консервативния инвеститор предполага инвестиционна политика, която да бъде приспособена към клиентската структура на индивидуалния доставчик на ОЕПЛПО.

(32)  Освен това, за да предоставят надлежна защита на правата на вложителите в ОЕПЛПО и на бенефициерите на ОЕПЛПО, доставчиците на ОЕПЛПО следва да могат да изберат разпределение на активите си, което да отговаря на точното естество и продължителност на техните пасиви, включително дългосрочните пасиви. Това поражда необходимостта от ефикасен надзор и от подход спрямо правилата за инвестиране, който предоставя на доставчиците на ОЕПЛПО достатъчна гъвкавост при вземане на решения относно най-сигурната и най-ефикасната инвестиционна политика, като същевременно ги задължава да действат предпазливо, като се предоставя възможност за съгласуване с дългосрочните пасиви на вложителя в ОЕПЛПО. Поради това спазването на принципа на консервативния инвеститор предполага инвестиционна политика, която да бъде приспособена към клиентската структура на индивидуалния доставчик на ОЕПЛПО.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  С установяването на принципа на консервативния инвеститор като основен принцип в областта на инвестирането на капитали и като се дава възможност на доставчиците на ОЕПЛПО да действат трансгранично, се стимулира пренасочването на спестяванията към сектора на личното пенсионно осигуряване, като по този начин се допринася за икономическия и социален напредък.

(33)  С установяването на принципа на консервативния инвеститор като основен принцип в областта на инвестирането на капитали и като се дава възможност на доставчиците на ОЕПЛПО да действат трансгранично, се стимулира пренасочването на спестяванията към сектора на личното пенсионно осигуряване, като по този начин се допринася за икономическия и социален напредък. Принципът на консервативния инвеститор също така взема под внимание ролята, която имат екологичните, социалните и управленските фактори в инвестиционния процес.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Екологичните, социални и управленски фактори, посочени в Принципите на ООН за отговорно инвестиране, са важни за инвестиционната политика и системите за управление на риска на доставчиците на ОЕПЛПО. Доставчиците на ОЕПЛПО следва да се насърчат да отчитат тези фактори при вземането на инвестиционните решения и да вземат под внимание начина, по който те представляват част от тяхната система за управление на риска.

(36)  Екологичните, социални и управленски фактори, посочени в Принципите на ООН за отговорно инвестиране, са важни за инвестиционната политика и системите за управление на риска на доставчиците на ОЕПЛПО. Доставчиците на ОЕПЛПО следва да се насърчат да отчитат тези фактори при вземането на инвестиционните решения и да вземат под внимание начина, по който те представляват част от тяхната система за управление на риска. Тази оценка на риска следва също така да се предостави на разположение на EIOPA и на компетентните органи, както и на вложителите в ОЕПЛПО.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38a)  Ако даден доставчик не може да предлага сам определен инвестиционен вариант, тъй като той не може да осигури съответния вариант или не може да го предлага само в определена държава членка, следва да бъде възможно той да предлага съответния вариант в рамките на продуктово партньорство.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Основният инвестиционен вариант следва да позволи на вложителя в ОЕПЛПО да си възвърне инвестирания капитал. В допълнение към това доставчиците на ОЕПЛПО биха могли да включат механизъм за индексация, свързана с инфлацията, който да покрие поне отчасти инфлацията.

(39)  Основният инвестиционен вариант следва да позволи на вложителя в ОЕПЛПО да си възвърне реално инвестирания капитал преди приспадането на натрупаните такси и разходи и след отчитане на инфлацията.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 39 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39a)  В случаи на доказано основание, например в случай на доказана небрежност, нарушения на законодателството или избягване на данъци, или когато лицензът за ОЕПЛПО е оттеглен, вложителите в ОЕПЛПО следва да могат да сменят доставчиците, без да им се начисляват такси или да бъдат ограничени с договор.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Прозрачността на разходите и таксите е от съществено значение за изграждането на доверие у вложителите в ОЕПЛПО и също така им позволява да направят информиран избор. В съответствие с това следва да бъде забранено използването на непрозрачни методи за ценообразуване.

(42)  Прозрачността и справедливото начисляване на разходите и таксите са от съществено значение за изграждането на доверие у вложителите в ОЕПЛПО и също така им позволява да направят информиран избор. В съответствие с това следва да бъде забранено използването на непрозрачни методи за ценообразуване.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Комисията следва да приеме проекти на технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕНО, чрез Съвместния комитет, във връзка с представянето и съдържанието на специфични елементи от основния информационен документ за ОЕПЛПО, които не са обхванати от [регулаторните технически стандарти относно основните информационни документи за ПИПДОЗИП], в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета35, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета36 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета37. Комисията следва да допълва техническата работа на ЕНО като провежда проучвания сред потребителите относно представянето на основния информационен документ по предложение на ЕНО.

заличава се

__________________

 

35 Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

 

36 Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

 

37 Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

 

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 46 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46a)  Квалифицираните органи следва да имат право да подадат представителни искове, целящи защитата на колективните интереси на вложителите в ОЕПЛПО и на бенефициерите на ОЕПЛПО в съответствие с правото на ЕС.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  С цел да намерят по-добри условия за своите инвестиции, като така се стимулира и конкуренцията сред доставчиците на ОЕПЛПО, вложителите в ОЕПЛПО следва да имат право да сменят своя доставчик в периода на натрупване и изплащане чрез ясна, бърза и безопасна процедура.

(47)  С цел да намерят по-добри условия за своите инвестиции, като така се стимулира и конкуренцията сред доставчиците на ОЕПЛПО, вложителите в ОЕПЛПО следва да имат право да сменят своя доставчик в периода на натрупване и изплащане чрез ясна, бърза и безопасна процедура. Във връзка с основния вариант това следва да бъде възможно единствено в периода на натрупване, тъй като от съображения за защита на потребителите целта е да се гарантират надеждни анюитети, а смяната може да доведе до отрицателни финансови последици.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  Процесът по прехвърлянето следва да бъде праволинеен за вложителя в ОЕПЛПО. В съответствие с това приемащият доставчик на ОЕПЛПО следва да бъде отговорен за започването и управлението на процеса от името на вложителя в ОЕПЛПО. Доставчиците на ОЕПЛПО следва също така да бъдат в състояние да използват доброволно допълнителни средства, като например технически решения, при установяването на услугата по прехвърлянето.

(48)  Процесът по прехвърлянето следва да бъде праволинеен за вложителя в ОЕПЛПО. В съответствие с това приемащият доставчик на ОЕПЛПО следва да бъде отговорен за започването и управлението на процеса от името на вложителя в ОЕПЛПО по негово искане. Доставчиците на ОЕПЛПО следва също така да бъдат в състояние да използват доброволно допълнителни средства, като например технически решения, при установяването на услугата по прехвърлянето.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  Преди да даде своето разрешение за прехвърлянето, вложителят в ОЕПЛПО следва да бъде уведомен за всички стъпки на процедурата, необходими за извършване на прехвърлянето.

(49)  Преди да даде своето разрешение за прехвърлянето, вложителят в ОЕПЛПО следва да бъде уведомен за всички стъпки на процедурата и за разходите, необходими за извършване на прехвърлянето, за да се предостави възможност на вложителя в ОЕПЛПО да вземе информирано решение за услугата по прехвърлянето.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 51 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(51a)  В случай на прехвърляне вложителите в ОЕПЛПО следва да бъдат информирани за потенциалната загуба на данъчни стимули и други финансови последици при прехвърляне към друг доставчик и прехвърляне на активи към доставчик на ОЕПЛПО, който е обект на различни режими за данъчни стимули; компетентните органи, като част от процеса на улесняване на прехвърлянето към друг доставчик и прехвърлянето на активи в случай на оттегляне на ОЕПЛПО, следва в такъв случай да информират вложителите в ОЕПЛПО относно наличието на алтернативни доставчици на ОЕПЛПО и алтернативни продукти за ОЕПЛПО, които ще се ползват от сходни или съпоставими данъчни стимули, за да сведат до минимум финансовите загуби.

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 53

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(53)  При сключване на договор за ОЕПЛПО вложителите в ОЕПЛПО следва да разполагат със свободата да решат как ще се изплащат средствата (като анюитети, еднократна сума или по друг начин) в периода на изплащане, но с възможност да преразгледат своя избор на всеки пет години след това, така че да бъдат в състояние да пригодят по най-добрия начин решението за изплащането на средствата към своите нужди, когато са близо до пенсионна възраст.

(53)  При сключване на договор за ОЕПЛПО вложителите в ОЕПЛПО следва да разполагат със свободата да решат как ще се изплащат средствата (като периодични пенсионни плащания, еднократна сума или по друг начин) в периода на изплащане, но с възможност да преразгледат своя избор на всеки пет години след това, така че да бъдат в състояние да пригодят по най-добрия начин решението за изплащането на средствата към своите нужди, когато са близо до пенсионна възраст.

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(54)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да могат да предоставят на вложителите в ОЕПЛПО широк набор от варианти за изплащане на средствата. С този подход следва да се постигне целта за по-голямо навлизане на ОЕПЛПО чрез увеличаване на гъвкавостта и избора за вложителите в ОЕПЛПО. Той ще позволи на доставчиците да проектират своите ОЕПЛПО по най-разходоефективния начин. Този подход е съгласуван с други политики на ЕС и е осъществим от политическа гледна точка, тъй като така се запазва достатъчно гъвкавост за държавите членки, когато решават кои варианти за изплащане на средствата желаят да подкрепят.

(54)  Доставчиците на ОЕПЛПО следва да могат да предоставят на вложителите в ОЕПЛПО достатъчно голям набор от варианти за изплащане на средствата през периода на изплащане. С този подход следва да се постигне целта за по-голямо навлизане на ОЕПЛПО чрез увеличаване на гъвкавостта и избора за вложителите в ОЕПЛПО. Той ще позволи на доставчиците да проектират своите ОЕПЛПО по най-разходоефективния начин. Този подход е съгласуван с други политики на ЕС и е осъществим от политическа гледна точка, тъй като така се запазва достатъчно гъвкавост за държавите членки, когато решават кои варианти за изплащане на средствата желаят да подкрепят.

Изменение    51

Предложение за регламент

Съображение 54 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(54a)  При основния вариант следва да е задължително фиксирана сума от 70% от изходящите изплащания да е под формата на анюитети.

Изменение    52

Предложение за регламент

Съображение 66

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(66)  Всяка обработка на лични данни, извършвана в рамките на настоящия регламент, като например обмен или прехвърляне на лични данни от компетентните органи, следва да бъде предприета в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета39 и всеки обмен или прехвърляне на информация от ЕНО следва да бъде предприет в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета40.

(66)  Всяка обработка на лични данни, извършвана в рамките на настоящия регламент, като например обмен или прехвърляне на лични данни от компетентните органи, съхраняване на лични данни в централния регистър, поддържан от EIOPA, обработка на лични данни от доставчиците или разпространителите на ОЕПЛПО, следва да бъде предприета в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета39, Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета39а и Регламент относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения). Всеки обмен или прехвърляне на информация от страна на ЕНО следва да се предприема в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета40.

_________________

_________________

39 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

 

39а Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

40 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

40 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение    53

Предложение за регламент

Съображение 66 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(66a)  Като се има предвид чувствителният характер на личните финансови данни, силната защита на данните е от първостепенно значение. Поради това се препоръчва органите за защита на данните да участват непосредствено в прилагането и наблюдението на настоящия регламент.

Изменение    54

Предложение за регламент

Съображение 70 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(70a)  Като се имат предвид възможните дългосрочни последици от настоящия регламент, от съществено значение е да се следи отблизо развитието на положението през първоначалната фаза на прилагане. Когато извършва оценката, Комисията следва също така да отрази опита на EIOPA, заинтересованите страни и експертите и да докладва на Европейския парламент и на Съвета евентуалните си забележки.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В настоящия регламент се определят единни правила относно лицензирането, създаването, разпространението и надзора на продукти за лично пенсионно осигуряване, разпространявани в Съюза с обозначението „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване“ или „ОЕПЛПО“.

В настоящия регламент се определят единни правила относно лицензирането, отнемането на лиценз, създаването, разпространението и надзора на продукти за лично пенсионно осигуряване, разпространявани в Съюза с обозначението „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване“ или „ОЕПЛПО“.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предвижда натрупване на капитал до пенсионирането с ограничени възможности за предсрочно изтегляне преди пенсионирането;

в)  предвижда натрупване на капитал до пенсионирането;

Обосновка

ОЕПЛПО е продукт за пенсионно осигуряване, следователно спестяването до пенсиониране следва да е задължително независимо от инвестиционния вариант.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  осигурява доход след пенсионирането;

г)  осигурява пенсионно обезщетение след пенсионирането;

Обосновка

Привеждане в съответствие с точка 9.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)“ означава дългосрочен спестовен продукт за лично пенсионно осигуряване, който се предоставя съгласно договорена схема за ОЕПЛПО от регулирано финансово предприятие, получило разрешение съгласно правото на Съюза да управлява колективни или индивидуални инвестиции или спестявания, и за който индивидуалното спестяващо лице доброволно сключва договор с оглед на своето пенсиониране, без възможност за възстановяване или с изключително ограничена възможност за възстановяване;

(2)  „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)“ означава дългосрочен спестовен продукт за лично пенсионно осигуряване, който се предоставя съгласно договорена схема за ОЕПЛПО от финансово предприятие, посочено в член 5, получило разрешение съгласно правото на Съюза да управлява колективни или индивидуални инвестиции или спестявания, и за който индивидуалното спестяващо лице доброволно сключва договор с оглед на своето пенсиониране, без възможност за възстановяване или с изключително ограничена възможност за възстановяване;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  „вложител в ОЕПЛПО“ означава:

3.  „вложител в ОЕПЛПО“ означава физическо лице, което сключва договор за ОЕПЛПО с доставчик или разпространител на ОЕПЛПО;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  непрофесионален клиент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета41;

заличава се

__________________

 

41 Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

 

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  клиент по смисъла на Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета42 в случаите, в които клиентът не е професионален клиент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС;

заличава се

__________________

 

42 Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. относно застрахователното посредничество (ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 3).