Postup : 2017/0143(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0278/2018

Předložené texty :

A8-0278/2018

Rozpravy :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Hlasování :

PV 04/04/2019 - 6.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0347

ZPRÁVA     ***I
PDF 1915kWORD 318k
6.9.2018
PE 618.225v02-00 A8-0278/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)

(COM(2017) 0343 – C8– 0219/2017 – 2017/0143(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajka: Sophia in 't Veld

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)

(COM(2017) 0343) – C8‑0219/2017 –2017/0143(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017) 0343),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0219/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2017(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0278/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

2017/0143 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(3),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Domácnosti v EU patří k největším střadatelům na světě, ale podstatná část těchto úspor je držena na bankovních účtech s krátkou splatností. Více investic do kapitálových trhů může pomoci vyrovnat se s problémy, které přináší stárnutí obyvatelstva a nízké úrokové sazby.

(1a)  Starobní důchody představují klíčovou část příjmu důchodců, přičemž pro mnoho lidí znamená přiměřený důchod rozdíl mezi pohodlným životem ve stáří a chudobou. Starobní důchody jsou nutnou podmínkou pro výkon základních práv stanovených v Listině základních práv Evropské unie, mimo jiné v článku 25 o právech starších osob, kde se uvádí, že „Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a podílely se na společenském a kulturním životě.“

(1b)  Kvůli tomu, že je Evropa stárnoucím kontinentem, čelí Unie řadě problémů, mimo jiné i demografickým. Kromě toho procházejí radikální změnou modely profesní dráhy, trh práce a rozdělení bohatství, v neposlední řadě v důsledku digitální revoluce. Současně je stále jasnější, že vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení nejsou uzpůsobeny globalizované znalostní ekonomice s otevřenými hranicemi, mobilitou pracovníků a migrací. Tradiční důchodové systémy členských států se na celou řadu lidí, včetně žen, mladých lidí, migrantů, pracovníků s nízkou kvalifikací, osob samostatně výdělečně činných a pracovníků s atypickými pracovními smlouvami, nevztahují nebo se na ně vztahují nedostatečně.

(1c)  Značná část starobních důchodů je poskytována v rámci veřejných systémů, takže existuje přímá souvislost mezi důchodovými systémy členských států a udržitelností veřejných financí. Aniž je dotčena výlučná pravomoc členských států ohledně uspořádání jejich důchodového systému, jak je stanoveno ve Smlouvách, je pro stabilitu Unie jako celku zásadním hlediskem dostatek příjmů důchodových systémů členských států a jejich finanční udržitelnost. Přesunutí většího množství úspor Evropanů z hotovosti a bankovních vkladů do produktů, které jsou dlouhodobější investicí, jako jsou dobrovolné penzijní systémy, by tedy mělo dopad, který by byl prospěšný jak pro jednotlivce (jimž by to přineslo vyšší výnosy a adekvátnější důchod), tak pro ekonomiku v širším slova smyslu.

(1d)  V roce 2015 bydlelo 11,3 milionu občanů Unie v produktivním věku (od 20 do 64 let) v jiném členském státě, než je členský stát, jehož mají státní příslušnost, a 1,3 milionu občanů Unie pracovalo v jiném členském státě, než je členský stát, v němž mají bydliště.

(1e)  Přenositelnost celoevropského osobního penzijního produktu (PEPP) zvýší jeho přitažlivost, a to zejména pro mladé lidi, a přispěje ke snadnějšímu uplatňování práva občanů bydlet a pracovat kdekoli v Unii.

(2)  Osobní penzijní pojištění je důležité z hlediska propojování dlouhodobých střadatelů a dlouhodobých investičních příležitostí. Větší, evropský trh s osobním penzijním pojištěním podpoří poskytování prostředků institucionálním investorům a investice do reálné ekonomiky.

(2b)  Toto nařízení umožní vytvořit penzijní produkt, který by byl v nejvyšší možné míře jednoduchý, bezpečný, cenově dostupný, transparentní, vstřícný k zákazníkům a přenositelný po celé Unii a byl by doplňkem stávajících systémů v členských státech.

(3)  Vnitřní trh s osobním penzijním pojištěním ▌v současné době nefunguje hladce. V některých členských státech trh s penzijními produkty dosud neexistuje. V dalších členských státech jsou penzijní produkty sice dostupné, jejich vnitrostátní trh je však velmi roztříštěný. V důsledku toho mají osobní penzijní produkty jen omezenou míru přenositelnosti. V důsledku toho může být pro jednotlivce obtížné využívat své základní svobody. Může jim to například bránit v tom, aby nastoupili do zaměstnání nebo odešli do důchodu v jiném členském státě. Nedostatečná standardizace stávajících osobních penzijních produktů navíc brání poskytovatelům v možnosti využít svobodu usazování a svobodu poskytování služeb.

(3a)  Evropský trh s penzijním pojištěním je značně roztříštěný a rozmanitý, takže dopad PEPP v členských státech bude velmi odlišný a právě tak se bude lišit jeho cílová skupina. V členských státech, kde není dostatečně rozvinut první a druhý pilíř, může PEPP nabídnout řešení pro lidi, kteří v současnosti nemají přístup ke vhodným službám. V členských státech s vysoce rozvinutým trhem s penzijním pojištěním by PEPP mohl rozšířit nabídku pro spotřebitele nebo nabízet řešení pro mobilní občany. Cílem zavedení tohoto produktu by však nemělo být nahradit stávající penzijní systémy členských států, jelikož se jedná o další, doplňkový produkt, a přednost by se měla naopak dát dalšímu rozvoji prvního a druhého pilíře, jeho rozšíření a reformě.

(4)  Unie kapitálových trhů pomůže mobilizovat kapitál v Evropě a nasměrovat jej do všech společností, včetně malých a středních podniků, infrastrukturních a dlouhodobých udržitelných projektů, které tento kapitál potřebují na rozvoj a vytváření pracovních míst. Jedním z hlavních cílů unie kapitálových trhů je zvýšit investice a rozšířit možnosti volby pro retailové investory, a to lepším využitím evropských úspor. Pro tento účel bude PEPP představovat krok směrem k větší integraci kapitálových trhů, neboť bude podporovat dlouhodobé financování reálné ekonomiky.

(5)  Jak bylo v září 2015 oznámeno v akčním plánu Komise pro vytváření unie kapitálových trhů(4), „Komise posoudí důvody pro vznik politického rámce k vytvoření úspěšného evropského trhu pro jednoduché, účinné a konkurenceschopné osobní penze a určí, zda je na podporu tohoto trhu nutné vypracovat právní předpisy EU“.

(6)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 19. ledna 2016(5) zdůraznil, že „je třeba pěstovat prostředí, které stimuluje inovace v oblasti finančních produktů, vytváří větší rozmanitost a přínosy pro reálnou ekonomiku a poskytuje lepší pobídky pro investice a které může také současně přispět k zajištění náležitých, bezpečných a udržitelných důchodů, jako je například vývoj celoevropského důchodového produktu, který bude jednoduchý a transparentní“.

(7)  Evropská rada ve svých závěrech ze dne 28. června 2016(6) vyzvala k „rychlému a rozhodnému pokroku s cílem zajistit snadnější přístup k finančním prostředkům pro podniky a podpořit investice do reálné ekonomiky dosažením pokroku v agendě unie kapitálových trhů“.

(8)  Komise ve svém sdělení ze dne 14. září 2016 Unie kapitálových trhů – urychlení reforem(7) oznámila, že „zváží návrhy na evropský osobní penzijní produkt, který by byl jednoduchý, účelný a konkurenceschopný [..] Zvažované možnosti zahrnují i případný legislativní návrh, který by mohl být předložen v roce 2017“.

(9)  Ve svém sdělení o hodnocení akčního plánu unie kapitálových trhů(8) v polovině období Komise oznámila, že „koncem června 2017 by měl být připraven návrh zavádějící celoevropský osobní penzijní produkt. Tím se položí základy pro bezpečnější, nákladově efektivnější a transparentní trh s cenově dostupným a dobrovolným penzijním spořením soukromých osob, které může být spravováno v celoevropském měřítku. Pomůže uspokojit potřeby osob, které chtějí zvýšit přiměřenost svého penzijního spoření, řešit demografickou výzvu, doplnit stávající penzijní produkty a systémy a podporovat nákladovou efektivnost u osobních důchodů tím, že se nabídnou dobré příležitosti pro dlouhodobé investice do osobních penzijních produktů“.

(10)  Rozvoj celoevropského osobního penzijního produktu (Pan-European Personal Pension Product, PEPP) přispěje v oblasti osobních penzijních produktů k rozšíření možnosti volby důchodového spoření, zejména v případě mobilních pracovníků, a zřídí evropský trh pro poskytovatele PEPP. Tento produkt by však neměl vést ke zpochybnění základní odpovědnosti členských států, kterou je zaručit svým občanům důstojnou minimální životní úroveň ve stáří, a naléhavé potřeby rozšířit kapacitu veřejných důchodových systémů, tak aby mohly poskytovat zásadní bezpečnou a účinnou sociální ochranu všem.

(10a)  Finanční vzdělávání může pomoci pochopit možnosti, které mají domácnosti v oblasti spoření v rámci systémů dobrovolného osobního penzijního pojištění, a zvýšit informovanost v této oblasti. Účastníci systémů by měli mít také skutečnou možnost plně pochopit rizika celoevropského produktu a jeho parametry.

(11)  Legislativní rámec pro celoevropský osobní penzijní produkt položí základy pro úspěšný trh s cenově dostupnými a dobrovolnými investicemi souvisejícími s důchodem, které mohou být spravovány v celoevropském měřítku. Doplněním stávajících povinných a zaměstnaneckých důchodových systémů a produktů ▌přispěje k zajištění potřeb osob, které chtějí zvýšit přiměřenost svého penzijního spoření, a zároveň bude řešit demografickou výzvu a zajišťovat mocný nový zdroj soukromého kapitálu pro dlouhodobé investice. Tento rámec nenahradí ani nebude harmonizovat stávající vnitrostátní systémy osobního penzijního pojištění, ani se nijak nedotkne stávajících vnitrostátních povinných a zaměstnaneckých důchodových systémů a produktů. PEPP nebude mít přímou ani nepřímou vazbu na profesní nebo zaměstnanecký status účastníka využívajícího tento produkt.

(11a)  Legislativní rámec týkající se daného produktu by neměl omezovat odpovědnost členských států za plnění jejich povinností poskytovat dostatečný státní důchod.

(12)  Toto nařízení harmonizuje soubor ústředních vlastností PEPP, které se týkají klíčových prvků, jako jsou distribuce, smlouvy, investiční politika, změna poskytovatele nebo přeshraniční poskytování a přenositelnost. Harmonizace těchto ústředních prvků zlepší rovnost podmínek pro široký okruh poskytovatelů osobního penzijního pojištění a pomůže podpořit dokončení unie kapitálových trhů a integraci vnitřního trhu s osobním penzijním pojištěním. Povede k vytvoření z velké části standardizovaného celoevropského produktu dostupného ve všech členských státech, posílí postavení spotřebitelů, aby mohli plně využívat vnitřní trh tím, že jim umožní převádět nároky na důchod do zahraničí, a nabídne jim větší možnost výběru mezi různými druhy poskytovatelů, a to i přeshraničně. V důsledku menších překážek přeshraničnímu poskytování služeb v oblasti penzijního pojištění zvýší celoevropský osobní penzijní produkt hospodářskou soutěž mezi poskytovateli na celoevropském základě a vytvoří úspory z rozsahu, jež by měly být ku prospěchu střadatelů.

(13)  Článek 114 SFEU umožňuje přijímat akty jak v podobě nařízení, tak v podobě směrnice. Bylo upřednostněno přijetí nařízení, jelikož bude přímo použitelné ve všech členských státech. Nařízení proto umožní rychlejší zavádění PEPP a v kontextu unie kapitálových trhů rychleji přispěje k řešení potřeby většího objemu penzijního spoření a investic. Jelikož tento návrh harmonizuje ústřední prvky PEPP, nemusejí tyto prvky podléhat zvláštním vnitrostátním pravidlům, a nařízení je tak v tomto případě vhodnější než směrnice. Naopak prvky, které nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení (např. podmínky týkající se akumulační fáze), vnitrostátním pravidlům podléhají.

(14)  Poskytovatelé PEPP by měli mít na základě jednotného souboru pravidel a ve spolupráci s příslušnými orgány členských států přístup na celý trh Unie s jednotným povolením produktu vydávaným Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán EIOPA“).

(16)  V zájmu zajištění vysoké kvality služeb a účinné ochrany spotřebitelů by měly domovské a hostitelské členské státy při prosazování povinností stanovených v tomto nařízení úzce spolupracovat. Vykonávají-li poskytovatelé a distributoři PEPP v rámci svobody poskytování služeb činnost v různých členských státech, měl by být za zajišťování dodržování povinností stanovených v tomto nařízení odpovědný příslušný orgán domovského členského státu, jelikož má s poskytovatelem PEPP užší vazby. Aby se zajistilo spravedlivé rozdělení odpovědnosti mezi příslušnými orgány z domovských a hostitelských členských států, měl by příslušný orgán hostitelského členského státu, který zjistí, že na jeho území došlo k jakémukoli porušení povinností, informovat příslušný orgán domovského členského státu, který by měl poté mít povinnost přijmout vhodná opatření. Navíc by měl být příslušný orgán hostitelského členského státu oprávněn zasáhnout, jestliže domovský členský stát vhodná opatření nepřijme nebo nejsou-li přijatá opatření dostatečná.

(17)  V případě založení pobočky nebo zřízení trvalé přítomnosti v jiném členském státě je vhodné rozdělit odpovědnost za prosazování předpisů mezi domovský a hostitelský členský stát. Zatímco odpovědnost za plnění povinností, které se týkají činnosti jako celku – jako jsou pravidla týkající se požadavků na odbornou způsobilost – by měla zůstat u příslušného orgánu domovského členského státu ve stejném režimu jako v případě poskytování služeb, příslušný orgán hostitelského členského státu by měl převzít odpovědnost za prosazování pravidel týkajících se požadavků na informace a výkonu činnosti s ohledem na služby poskytované na jeho území. Pokud však příslušný orgán hostitelského členského státu zjistí jakákoli porušení povinností, k nimž došlo na jeho území, ve vztahu k nimž tato směrnice nepřenáší odpovědnost na hostitelský členský stát, úzká spolupráce vyžaduje, aby o tom tento orgán informoval příslušný orgán domovského členského státu, který poté přijme vhodná opatření. Tak tomu je především v případě porušení pravidel týkajících se dobré pověsti a požadavků na odborné znalosti a způsobilost. Navíc s ohledem na ochranu spotřebitele by měl být příslušný orgán hostitelského členského státu oprávněn zasáhnout, jestliže domovský členský stát vhodná opatření nepřijme nebo nejsou-li přijatá opatření dostatečná.

(18)  Příslušné orgány členských států by měly mít k dispozici veškeré prostředky, které jsou nezbytné k zajištění řádného výkonu činnosti poskytovatelů a distributorů PEPP v rámci celé Unie, a to ať jsou vykonávány v souladu se svobodou usazování, nebo svobodou poskytování služeb. Aby byl zajištěn účinný dohled, měla by být veškerá opatření příslušných orgánů přiměřená povaze, rozsahu a složitosti rizik spojených s činností určitého poskytovatele nebo distributora ▐.

(19)  Celoevropský rozměr PEPP může být rozvinut nejen na úrovni poskytovatele prostřednictvím možností pro jeho přeshraniční činnost, ale také na úrovni účastníka PEPP – prostřednictvím přenositelnosti celoevropského osobního penzijního produktu, čímž se přispěje k zachování osobních nároků na důchod u osob uplatňujících právo na volný pohyb podle článků 21 a 45 SFEU. Přenositelnost spočívá v tom, že účastník PEPP přesune své bydliště do jiného členského státu, aniž by změnil poskytovatele PEPP, zatímco změna poskytovatele PEPP nemusí nutně znamenat změnu bydliště. V každém případě by mělo být místo bydliště účastníka PEPP rozhodné pro použitelný daňový režim tohoto účastníka.

(20)  Celoevropský osobní penzijní produkt by měl zahrnovat vnitrostátní podúčty, přičemž každý z nich by měl zohledňovat vlastnosti osobního penzijního produktu, které umožní, aby příspěvky do PEPP splňovaly podmínky pro pobídky. Na úrovni individuálního účastníka PEPP by první podúčet měl být vytvořen při otevření PEPP.

(21)  ▌Při uvedení PEPP na trh by ▌poskytovatel měl ve smlouvě poskytnout informace o tom, které vnitrostátní podúčty jsou okamžitě k dispozici ▌. Pokud poskytovatel PEPP nemůže nabídnout vnitrostátní podúčet v některém členském státě, měl by účastníku PEPP nabídnout alternativní možnosti přenositelnosti, jako je například možnost pokračovat ve spoření do PEPP prostřednictvím partnerské dohody. Při neexistenci takovéhoto partnerství by měli mít účastníci PEPP možnost bezplatně změnit poskytovatele PEPP.

(22)  S ohledem na povahu zavedeného penzijního systému a na administrativní zátěž s ním spojenou by poskytovatelé a distributoři PEPP měli potenciálním účastníkům PEPP a příjemcům PEPP poskytnout jasné, snadno pochopitelné a přiměřené informace, aby podpořili jejich rozhodování týkající se důchodu. Ze stejného důvodu by poskytovatelé a distributoři PEPP rovněž měli zajistit vysokou úroveň transparentnosti ve všech fázích systému, tedy před zahájením účasti, v průběhu účasti (včetně doby před důchodem) i po odchodu do důchodu. Zejména by měly být uváděny informace týkající se nabytých důchodových nároků, předpokládané výše důchodových dávek, rizik a záruk, včetně rizik souvisejících s environmentálními a sociálními faktory a faktory týkajícími se správy a řízení,také nákladů. Pokud se předpokládané výše důchodových dávek zakládají na ekonomických scénářích, měly by tyto informace zahrnovat i nepříznivý scénář, který by byl sice extrémní, ovšem možný.

(23)  Před tím, než se potenciální účastníci celoevropského osobního penzijního produktu zapojí do systému PEPP, měly by jim být v rámci poradenství zahrnujícího posouzení jejich požadavků a potřeb v oblasti spoření poskytnuty veškeré nezbytné informace, aby se mohli informovaně rozhodnout.

(24)  Za účelem zajištění optimální transparentnosti produktu by poskytovatelé PEPP měli pro celoevropské osobní penzijní produkty, které vytvářejí, vypracovat sdělení klíčových informací o PEPP předtím, než může být produkt distribuován účastníkům PEPP. Měli by rovněž odpovídat za správnost sdělovaných klíčových informací o PEPP. ▌

(25)  Aby bylo zajištěno co největší rozšíření a dostupnost sdělení klíčových informací o PEPP, mělo by toto nařízení stanovit, že poskytovatel PEPP musí toto sdělení zveřejnit na svých webových stránkách.

(26)  Na vnitrostátní úrovni již vznikají kalkulačky investičních produktů. Aby však tyto kalkulačky byly pro spotřebitele co nejužitečnější, měly by zahrnovat náklady a poplatky účtované jednotlivými poskytovateli PEPP, spolu s veškerými dalšími náklady či poplatky účtovanými zprostředkovateli nebo jinými články investičního řetězce, které ještě poskytovatelé PEPP nezahrnuli.

(26a)  Spolu s vývojem produktů, jako je PEPP, by jako priorita měl být vypracován mechanismus Unie ke sledování důchodů, který by občanům umožnil vypočítat si nahromaděný důchodový kapitál a získané důchodové nároky, aby o nich měli úplný přehled.

(28)  Sdělení klíčových informací o PEPP by mělo být jasně odlišitelné a oddělené od případných propagačních materiálů.

(29)  Poskytovatelé PEPP by měli vypracovat přehled důchodových dávek určený účastníkům PEPP, aby jim předložili klíčové osobní a všeobecné údaje o plánu PEPP a zajistili, že o něm budou soustavně informováni. Přehled důchodových dávek by měl být jasný a srozumitelný a měl by obsahovat relevantní a přiměřené informace, které umožní lépe porozumět vývoji důchodových nároků v čase a v různých plánech a napomohou mobilitě pracovních sil. Účastníkovi PEPP by měl být přehled důchodových dávek vystavován každoročně.

(30)  Poskytovatelé PEPP by měli účastníky PEPP informovat o možnostech vyplácení dávek v dostatečném předstihu před odchodem do důchodu, nejméně jeden rok před zahájením jejich vyplácení. Není-li důchodová dávka vyplácena v souladu s možnostmi týkajícími se základního PEPP nebo alternativního PEPP jako doživotní renta, měli by účastníci, jejichž odchod do důchodu se blíží, získat informace o dostupných produktech vyplácení dávek, které jim umožní lepší finanční plánování s ohledem na odchod do důchodu.

(31)  Během fáze, v níž jsou důchodové dávky vypláceny, by příjemci PEPP měli nadále dostávat informace o svých dávkách a odpovídajících možnostech jejich vyplácení. To je zvláště důležité v případě, kdy příjemci PEPP v období vyplácení dávek nesou významné investiční riziko. Příjemci PEPP by také měli být informováni o jakémkoli snížení splatných dávek poté, co bylo takové rozhodnutí vedoucí ke snížení přijato, a to předtím, než je takové snížení provedeno. ▌Poskytovatelům PEPP se doporučuje, aby příjemce PEPP před přijetím jakéhokoli takového rozhodnutí konzultovali.

(32)  Aby se odpovídajícím způsobem chránila práva účastníků a příjemců PEPP, měly by mít jeho poskytovatelé možnost zvolit si umístění aktiv, které vyhovuje přesné povaze a trvání jejich pasiv, včetně těch s dlouhodobým výhledem. Proto je vyžadován účinný dohled a přístup k investičním pravidlům, který dává poskytovatelům PEPP dostatečnou pružnost při rozhodování o nejbezpečnější a nejúčinnější investiční politice a zároveň je zavazuje, aby jednali obezřetně a s ohledem na potřeby a preference účastníka PEPP. Soulad se zásadou obezřetnosti proto vyžaduje, aby byla investiční politika uzpůsobena struktuře příjemců konkrétního poskytovatele PEPP.

(33)  Stanovením zásady obezřetnosti jako základní zásady pro kapitálové investice a umožněním, aby poskytovatelé PEPP mohli působit i v zahraničí, se podporuje přesměrování úspor do odvětví zaměstnaneckého penzijního pojištění, což přispívá k ekonomickému a sociálnímu pokroku. V rámci zásady obezřetnosti by se mělo explicitně přihlížet k úloze, již v investičním procesu hrají environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení.

(34)  Toto nařízení by mělo poskytovatelům PEPP zajistit odpovídající úroveň investiční svobody. Jako investoři na velmi dlouhou dobu s nízkými riziky týkajícími se likvidity mohou poskytovatelé PEPP přispívat k rozvoji unie kapitálových trhů, a to investováním do nelikvidních aktiv, jako například do akcií a dalších nástrojů, které mají dlouhodobý ekonomický profil a nejsou obchodovány na regulovaných trzích, v mnohostranných obchodních systémech (MOS) nebo v organizovaných obchodních systémech (OTF), a to v rámci omezení stanovených obezřetností. Mohou také těžit z výhod mezinárodní diverzifikace. Investice do akcií v jiných měnách, než jsou měny pasiv, a do dalších nástrojů, které mají dlouhodobý ekonomický profil a nejsou obchodovány na regulovaných trzích, v mnohostranných obchodních systémech ani v organizovaných obchodních systémech, by proto neměly být omezovány, a to v souladu se zásadou obezřetnosti s cílem ochránit zájmy účastníků PEPP a příjemců PEPP, vyjma obezřetnostních důvodů.

(35)  Chápání toho, co v kontextu prohlubující se unie kapitálových trhů představují nástroje s dlouhodobým ekonomickým profilem, je široké. Tyto nástroje jsou nepřevoditelnými cennými papíry, a proto nemají přístup k likviditě sekundárních trhů. Často vyžadují závazky na dobu určitou, což omezuje jejich obchodovatelnost, a měly by být pojímány tak, že zahrnují účasti a dluhové nástroje v nekotovaných podnicích a jim poskytnuté půjčky. Nekotované podniky zahrnují infrastrukturní projekty nebo nekotované společnosti vyhledávající růstová aktiva, nemovitý majetek nebo jiná aktiva, jež by mohla být vhodná pro dlouhodobé investiční účely. Nekotovanými aktivy jsou často projekty nízkouhlíkové a vůči změně klimatu odolné infrastruktury, jejichž financování závisí na dlouhodobých úvěrech. Vzhledem k dlouhodobému charakteru svých pasiv jsou poskytovatelé PEPP vybízeni k tomu, aby dostatečnou část svého portfolia aktiv přidělili na udržitelné investice do reálné ekonomiky s dlouhodobým ekonomickým přínosem, především do projektů a podniků v oblasti infrastruktury.

(36)  Důležité pro investiční politiku a systémy řízení rizik poskytovatelů PEPP jsou environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení, jak jsou uvedeny v zásadách odpovědného investování podporovaných Organizací spojených národů. S cílem zabránit problému ztracených investic by poskytovatelé PEPP ▌měli ▌tyto faktory při svém investičním rozhodování zvážitměli by zohlednit, jak jsou začleněny do jejich systému řízení rizik. Informace o environmentálních a sociálních faktorech a faktorech týkajících se správy a řízení by měl mít k dipozici orgán EIOPA, příslušné orgány a účastník systému PEPP.

(36a)  Jedním z cílů regulace PEPP je vytvořit dlouhodobý bezpečný produkt v oblasti penzijního spoření s přiměřenými náklady. Jelikož jsou investice týkající se penzijních produktů dlouhodobé, je nutné přihlížet k dlouhodobým důsledkům umísťování aktiv. Zejména je nutné přihlížet k environmentálním a sociálním faktorům a faktorům týkajícím se správy a řízení. Úspory v rámci PEPP by měly být investovány v souladu s cíli Unie v oblasti ochrany klimatu a udržitelnosti, tak jak byly stanoveny v rámci Pařížské dohody, cílů v oblasti udržitelného rozvoje a hlavních zásad OSN týkajících se podnikání a lidských práv. Poskytovatelé PEPP by měli navíc ve snaze zajistit, aby úspory nebyly investovány do nejspornějších a nejškodlivějších produktů nebo ve snaze vyhnout se daňovým povinnostem, přijmout politiku vyloučení investic do určitých oblastí.

(37)  Při zajišťování dodržování povinnosti poskytovatelů PEPP vytvářet investiční politiku v souladu se zásadou obezřetnosti by se mělo těmto poskytovatelům zabránit investovat ve vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcích určených Finančním akčním výborem, v zemích na seznamu EU uvádějícím nespolupracující daňové jurisdikce a v zemích na seznamu EU uvádějícím rizikové třetí země se strategickými nedostatky jejich režimu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a boje proti financování terorismu.

(38)  S ohledem na dlouhodobý důchodový cíl PEPP by investiční možnosti nabízené účastníkům PEPP měly být sestaveny tak, aby pokrývaly prvky, které investorům umožní činit investiční rozhodnutí ▌.

(39)  Základní PEPP by měl být jednoduchým a bezpečným produktem, který lze snadno získat v každém členském státě, a měl by představovat standardní možnost. Měl by se snažit o zajištění ochrany kapitálu účastníka systému PEPP, a to buď na základě použití opatření zaměřených na snižování rizik v rámci životního cyklu tohoto produktu, nebo na základě poskytnutí záruky týkající se kapitálu. Účastníkovi PEPP by měly být poskytnuty informace jak o rizicích, tak i o výhodách těchto různých opatření.

(39a)  V odůvodněných případech, jako je prokázaná nedbalost, porušení právních předpisů nebo vyhýbání se daňovým povinnostem, nebo při odnětí oprávnění k poskytování PEPP by měli mít účastníci systému PEPP možnost kdykoli a bezplatně změnit poskytovatele, aniž by jim byly účtovány poplatky nebo aniž by byli blokováni smlouvou.

(40)  Příslušný orgán by měl vykonávat své pravomoci, jejichž hlavním cíl je ochrana práv účastníků a příjemců PEPP, jakož i stabilita poskytovatelů PEPP a jejich schopnost plnit své závazky.

(41)  Je-li poskytovatelem PEPP instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění nebo investiční podnik, měla by v souvislosti s úschovou svých aktiv jmenovat depozitáře. Je to nezbytné pro ochranu spotřebitelů, jelikož odvětvové právní předpisy použitelné pro instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění a investiční podniky jmenování depozitáře nestanovují.

(42)  Transparentnost nákladů a poplatků a jejich spravedlivé nastavení mají pro rozvoj důvěry účastníků PEPP a pro to, aby se mohli informovaně rozhodovat, zásadní význam. Používání netransparentních metod stanovení cen by proto mělo být zakázáno.

(43)  V zájmu dosažení cílů tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o upřesnění podmínek pro výkon zásahové pravomoci orgánu EIOPA a příslušných orgánů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravných prací vedla odpovídající konzultace. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(44)  Komise by měla přijmout návrh regulačních technických norem vypracovaných evropskými orgány dohledu ve společném výboru, pokud jde o prezentaci a obsah konkrétních prvků sdělení klíčových informací o PEPP, na které se nevztahují [regulační technické normy pro sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou], a to podle článků 10 až 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010(9), článků 10 až 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010(10) a článků 10 až 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010(11). Komise by měla doplnit technickou práci evropských orgánů dohledu prováděním spotřebitelských testů ohledně prezentace sdělení klíčových informací, jež evropské orgány dohledu navrhnou.

(45)  Aniž je dotčeno právo zákazníků celoevropského osobního penzijního produktu podat žalobu k soudu, měly by být pro řešení sporů mezi poskytovateli nebo distributory PEPP a zákazníky PEPP, jež vyplývají z práv a povinností stanovených v tomto nařízení, zavedeny snadno přístupné, odpovídající, nezávislé, nestranné, transparentní a účinné postupy alternativního řešení sporů (ADR).

(46)  S cílem zřídit efektivnější a účinnější postup pro řešení sporů by poskytovatelé a distributoři PEPP měli zavést účinný postup při podávání stížností, který by jejich zákazníci mohli využít předtím, než je spor předložen k řešení soudu nebo v rámci alternativního řešení sporů. V rámci postupu při podávání stížností by měly být stanoveny krátké a jasně vymezené lhůty pro zaslání odpovědi poskytovatele nebo distributora PEPP na stížnost. Subjekty zabývající se alternativním řešením sporů by měly mít dostatečnou kapacitu, která jim umožní zapojit se náležitým a efektivním způsobem do přeshraniční spolupráce, pokud jde o spory týkající se práv a povinností podle tohoto nařízení.

(47)  Za účelem nalezení lepších podmínek pro své investice, a tedy i podpory hospodářské soutěže mezi poskytovateli PEPP by účastníci PEPP měli mít právo během akumulační i výplatní fáze změnit poskytovatele, a to prostřednictvím jasného, levného, rychlého a bezpečného postupu.

(48)  Proces změny by měl být pro účastníka PEPP jednoduchý. Za zahájení a řízení postupu jménem účastníka PEPP by proto měl být odpovědný přijímající poskytovatel PEPP. Při zřizování služby spojené se změnou poskytovatele PEPP by měli být tito poskytovatelé schopni dobrovolně využívat dodatečné prostředky, jako například technické řešení. Pokud v členském státě, kam se účastník systému PEPP stěhuje, neexistuje podúčet, měli by mít účastníci systému PEPP vzhledem k celoevropské povaze tohoto produktu možnost změnit poskytovatele PEPP zdarma.

(49)  Před vydáním povolení ke změně by účastník PEPP měl být informován o všech fázích postupu a nákladech nutných k dokončení změny poskytovatele PEPP, aby měl možnost učinit o této změně informované rozhodnutí.

(50)  Aby byla změna úspěšná, je nutná spolupráce převádějícího poskytovatele PEPP. Převádějící poskytovatel PEPP by proto měl přijímajícímu poskytovateli PEPP poskytnout veškeré informace nezbytné k obnovení plateb na jiný účet PEPP. Tyto informace by však neměly překročit rámec toho, co je nezbytné k provedení změny poskytovatele.

(51)  Za účelem usnadnění přeshraniční změny by účastník PEPP měl mít možnost požádat nového poskytovatele PEPP, aby mu poskytl informace obsahující podrobnosti o novém účtu PEPP, a to nejlépe v rámci jednoho setkání.

(52)  Účastníci PEPP by neměli být postiženi finančními ztrátami, včetně poplatků a úroků, vzniklými v důsledku jakýchkoli chyb, jichž se jeden nebo druhý poskytovatel PEPP zapojený do procesu změny poskytovatele dopustil. Účastníci PEPP by neměli nést zejména žádné finanční ztráty plynoucí z placení dodatečných poplatků, úroků nebo jiných plateb, jakož i pokut či jiných finančních škod vzniklých v důsledku prodlení při provádění změny.

(53)  Účastníci PEPP by měli mít právo se při podpisu smlouvy o PEPP rozhodnout ohledně volby vyplácení dávek (renta, jednorázová částka nebo jiné) ve výplatní fázi, přičemž následně by měli mít možnost svou volbu jednou za tři roky změnit, aby tak v době blížícího se odchodu do důchodu mohli svou volbu vyplácení dávek co nejlépe přizpůsobit svým potřebám.

(54)  Poskytovatelé PEPP by měli mít možnost zpřístupnit účastníkům PEPP širokou škálu výplatních možností. Tento přístup by prostřednictvím zvýšené flexibility a většího výběru pro účastníky PEPP dosáhl cíle většího rozšíření PEPP. Poskytovatelům by umožnil navrhovat své celoevropské osobní penzijní produkty nákladově nejefektivnějším způsobem. Je v souladu s další politikou EU a politicky proveditelný, jelikož dostatečně zachovává flexibilitu členských států při rozhodování o tom, které možnosti výplaty si přejí podporovat. Avšak aby byla zachována penzijní povaha daného produktu, měla by se v rámci základního PEPP se zárukou kapitálu vyčlenit určitá částka (35 %), která by byla vyplácena ve formě doživotní renty. Proto by se měla možnost čerpání určitého procenta z celkové částky, kterou lze čerpat v prvním roce, omezit na 30 %. V případě základního PEPP zajištěného po celý životní cyklus daného produktu by mělo být povinné jeho postupné čerpání.

(55)  Měla by být zaručena plná transparentnost nákladů a poplatků souvisejících s investováním do PEPP. Tak by se vytvořily rovné podmínky pro poskytovatele a zároveň by byla zaručena ochrana spotřebitelů. Byly by dostupné srovnávací informace o různých produktech, čímž by došlo k povzbuzení konkurenčních cenových praktik.

(56)  Ačkoliv průběžný dohled nad poskytovateli PEPP mají vykonávat jednotlivé příslušné vnitrostátní orgány, orgán EIOPA by měl tento dohled ve vztahu k PEPP koordinovat, aby tak bylo zaručeno důsledné používání jednotné metody dohledu, a přispělo se tak k celoevropskému charakteru penzijního produktu.

(56a)  S cílem posílit práva spotřebitele a usnadnit možnost podávat stížnosti by měli být účastníci systému PEPP schopni, a to buď individuálně, nebo kolektivně, podávat stížnosti prostřednictvím svého vlastního příslušného vnitrostátního orgánu, který by fungoval jako „jednotné kontaktní místo“. Příslušný orgán, u něhož je podána stížnost, by měl být odpovědný za další kroky v rámci postupu při podávání stížností.

(57)  Orgán EIOPA by měl s příslušnými vnitrostátními orgány spolupracovat a usnadnit jejich spolupráci a jednotnost jejich postupu. Orgán EIOPA by měl v tomto ohledu hrát v rámci pravomoci příslušných vnitrostátních orgánů týkající se uplatňování opatření dohledu určitou roli, a to poskytováním důkazů o případech porušování předpisů souvisejících s PEPP. Orgán EIOPA by měl rovněž poskytovat závaznou mediaci v případě sporů mezi příslušnými orgány v přeshraničních situacích.

(58)  S cílem zajistit, aby finanční podniky vytvářející PEPP, jakož i finanční společnosti a osoby distribuující PEPP dodržovaly ustanovení tohoto nařízení, a dále zajistit, aby podléhaly podobnému zacházení v celé Unii, by měly být stanoveny správní sankce a další opatření, která jsou účinná, přiměřená a odrazující.

(59)  V souladu se sdělením Komise ze dne 8. prosince 2010 „Posílení sankčních režimů v odvětví finančních služeb“(12) a s cílem zajistit splnění požadavků tohoto nařízení je nutné, aby členské státy učinily nezbytné kroky, jimiž by zajistily, že z porušování tohoto nařízení budou vyplývat příslušné správní sankce a opatření.

(60)  Ačkoli členské státy mohou stanovit pravidla týkající se správních sankcí i trestních sankcí v případě téhož porušování předpisů, nemělo by se od členských států vyžadovat, aby v případech porušování tohoto nařízení, na něž se vztahuje vnitrostátní trestní právo, stanovily správní sankce. Zachováním trestních sankcí za porušování tohoto nařízení namísto správních sankcí by však neměla být omezena či jinak ovlivněna schopnost příslušných orgánů včasně spolupracovat, mít přístup k informacím a vyměňovat si informace s příslušnými orgány v jiných členských státech pro účely tohoto nařízení, a to ani po postoupení daného porušení předpisů příslušným justičním orgánům k trestnímu stíhání.

(61)  Příslušné orgány by měly být oprávněny ukládat peněžité sankce, které by byly dostatečně vysoké, aby vyrovnaly skutečné či potenciální zisky, a odrazující i pro větší finanční podniky a jejich řídící pracovníky.

(62)  V zájmu zajištění důsledného uplatňování sankcí v celé Unii by příslušné orgány měly při stanovení druhu správních sankcí nebo jiných opatření a míry správních peněžitých sankcí zohlednit veškeré příslušné okolnosti.

(63)  K zajištění toho, aby rozhodnutí příslušných orgánů o porušování předpisů a sankcích měla pro širokou veřejnost odrazující účinek, a k posílení ochrany spotřebitelů tím, že budou informováni o porušování tohoto nařízení při distribuci PEPP, by měla být za předpokladu, že uplynula lhůta pro podání odvolání a žádné odvolání nebylo podáno, tato rozhodnutí zveřejněna, ledaže by toto zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo probíhající vyšetřování.

(64)  Ke zjištění možného porušování předpisů by příslušné orgány měly mít nezbytné vyšetřovací pravomoci a měly by vytvořit účinné mechanismy, které by umožnily oznamování možného nebo skutečného porušování předpisů.

(64a)  Vzhledem k celoevropské povaze PEPP a k ustanovením týkajícím se PEPP by měly být spotřebitelům stejně tak dostupné i přeshraniční mechanismy využívané v případě kolektivních soudních sporů o náhradu.

(65)  Tímto nařízením by neměla být dotčena žádná ustanovení práva členských států v oblasti trestných činů.

(66)  Veškeré zpracování osobních údajů prováděné v rámci tohoto nařízení, jako je výměna nebo předávání osobních údajů příslušnými orgány, ukládání osobních údajů v centrálním rejstříku vedeném orgánem EIOPA, zpracování osobních údajů poskytovateli PEPP nebo distributory PEPP, by mělo být prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679(13), se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680(14) a s nařízením o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích). Jakákoli výměna nebo předávání informací ze strany evropských orgánů dohledu by měly být prováděny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(15).

(66a)  Vzhledem k citlivosti osobních finančních údajů má rozsáhlá ochrana údajů mimořádný význam. Doporučuje se proto, aby do uplatňování tohoto nařízení a dohledu nad ním byly úzce zapojeny orgány na ochranu údajů.

(67)  Daňové pobídky mohou mít různou podobu a v řadě členských států hrají důležitou úlohu při podpoře zavádění osobních penzijních produktů. Příspěvky do osobních penzijních produktů v řadě členských států splňují podmínky pro určitou daňovou úlevu, ať už explicitní, nebo implicitní.

(68)  Toto nařízení by nemělo být chápáno tak, že ukládá členským státům povinnost uplatňovat na celoevropské osobní penzijní produkty stejná daňová pravidla, která by se podle jejich vnitrostátního práva uplatňovala na srovnatelné osobní penzijní produkty. Při uplatňování zásady národního zacházení, která vyplývá z článků 21 a 45 SFEU a je vyložena Soudním dvorem Evropské unie, by však mělo být možné, aby celoevropský osobní penzijní produkt, který je objektivně srovnatelný s osobním penzijním produktem distribuovaným v daném členském státě, požíval stejné daňové úlevy a smluvních výhod – například přislíbeného úroku –, jaké jsou v tomto členském státě přiznány danému osobnímu penzijnímu produktu▐. To platí také tehdy, je-li PEPP poskytován poskytovatelem z jiného členského státu.

(69)  Členské státy se vyzývají, aby po zavedení PEPP vzaly v úvahu doporučení Komise (EU) 2017/… a rozšířily výhody daňového zvýhodnění, které přiznávají vnitrostátním osobním penzijním produktům, také na celoevropský osobní penzijní produkt.

(70)  Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost by mělo být provedeno jeho hodnocení, a to mimo jiné posouzením vývoje na trhu, jako je například vznik nových typů PEPP, jakož i vývoje v jiných oblastech právních předpisů Unie a zkušeností členských států. Toto hodnocení musí zohlednit jednotlivé cíle a účel vytváření dobře fungujícího trhu s PEPP a mělo by se zabývat zejména otázkou, zda toto nařízení v členských státech přispělo k rozvoji vícepilířového důchodového systému a zda vedlo k tomu, že si větší počet evropských občanů spoří na udržitelný a přiměřený důchod.

(70a)  Vzhledem k možným dlouhodobým důsledkům tohoto nařízení je nezbytné důkladně sledovat vývoj situace během úvodní fáze jeho uplatňování. Při provádění tohoto hodnocení by Komise měla zohlednit také zkušenosti orgánu EIOPA, zúčastněných stran a odborníků a měla by Evropskému parlamentu a Radě a Komisi sdělit veškeré své případné připomínky.

(71)  Toto nařízení by mělo zajistit respektování základních právřídit se zásadami uznávanými zejména Listinou základních práv Evropské unie, zejména pokud jde o právo starších osob vést důstojný a nezávislý život a podílet se na společenském a kulturním životě, právo na ochranu osobních údajů, právo na vlastnictví, svobodu podnikání, zásadu rovnosti žen a mužů a zásadu vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

(72)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zvýšení ochrany účastníků PEPP a jejich důvěry v celoevropské osobní penzijní produkty, včetně případů přeshraniční distribuce těchto produktů, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale z důvodu jeho účinků jej lze lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1Předmět

Toto nařízení stanovuje jednotná pravidla pro povolování, poskytování a distribuci osobních penzijních produktů, které jsou v Unii distribuovány pod označením „celoevropský osobní penzijní produkt“ nebo „PEPP“ (Pan-European Personal Pension Product), a pro dohled nad těmito produkty.

Článek 2Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)   „osobním penzijním produktem“ produkt, který:

a)   se zakládá na dobrovolné a doplňkové smlouvě mezi jednotlivým střadatelem a subjektem;

c)   zajišťuje dlouhodobou akumulaci kapitálu s výslovným cílem zajistit důchodový příjem.

2)   „celoevropským osobním penzijním produktem (PEPP)“ dlouhodobý spořicí osobní penzijní produkt s žádnou nebo přísně omezenou možností předčasné výplaty, jenž je poskytován v rámci schváleného plánu PEPP regulovaným finančním podnikem, který má podle práva Unie a podle čl. 5 odst. 1 povolení spravovat kolektivní nebo jednotlivé investice či úspory, a k němuž se jednotlivý účastník PEPP nebo nezávislé sdružení účastníků PEPP jménem svých členů dobrovolně zavázali s ohledem na odchod do důchodu;

3)   „účastníkem PEPP“ jakákoli fyzická osoba;

4)  „plánem PEPP“ smlouva, dohoda nebo svěřenská smlouva mezi účastníkem PEPP a poskytovatelem PEPP stanovující, které důchodové dávky jsou na základě individuálního plánu penzijního spoření dohodnutého s poskytovatelem PEPP poskytovány a za jakých podmínek;

5)   „účtem PEPP“ osobní důchodový účet vedený na jméno účastníka PEPP nebo příjemce PEPP, který je využíván k provádění transakcí umožňujících účastníku PEPP pravidelně přispívat částkami na důchod a příjemci PEPP pobírat důchodové dávky;

6)  „poskytováním PEPP“ vytváření a distribuce PEPP;

6a)  „tvůrcem PEPP“ poskytovatel PEPP, který stanovuje podmínky plánu PEPP za účelem vedení účtů PEPP jménem střadatelů a příjemců PEPP;

7)   „příjemcem PEPP“ osoba pobírající důchodové dávky z PEPP;

8)   „distribucí PEPP“ poskytování poradenství týkající se smluv o PEPP, předkládání návrhů smluv o poskytování PEPP nebo provádění jiných přípravných prací pro jejich uzavírání, uzavírání smluv o PEPP nebo pomoc při jejich správě a plnění, včetně poskytování informací o jedné či více smlouvách o PEPP na základě kritérií, která si zákazníci PEPP zvolili prostřednictvím webových stránek či jiného média, a sestavování seznamů PEPP seřazených podle výhodnosti, včetně srovnání cen a produktů, nebo slev na penzijní smlouvy, pokud je zákazník PEPP schopen prostřednictvím webových stránek či jiného média přímo nebo nepřímo uzavřít penzijní smlouvu;

9)   „důchodovými dávkami z PEPP“ dávky vyplácené s ohledem na dosažení nebo očekávané dosažení odchodu do důchodu. Tyto dávky mohou mít formu doživotních plateb, plateb vyplácených dočasně, jednorázové platby nebo jejich libovolné kombinace;

10)   „akumulační fází“ období, během něhož se na účtu PEPP akumulují aktiva (vkládané platby) a které zpravidla trvá do doby, kdy příjemce PEPP dosáhne věku odchodu do důchodu;

11)   „výplatní fází“ období, během něhož jsou aktiva nahromaděná na účtu PEPP používána k financování důchodu nebo jiných požadavků na příjem;

12)   „rentou“ částka splatná v konkrétních intervalech během určitého období, jako je například život příjemce PEPP nebo daný počet let, a to výměnou za investici;

13)   „postupným čerpáním“ možnost, aby příjemci PEPP pravidelně a až do určité výše čerpali částky, které nejsou pevně stanoveny;

13a)  „celkovou částkou“ celková částka nahromaděného penzijního kapitálu;

14)   „poskytovatelem PEPP“ finanční podnik, který má povolení vytvářet PEPP a distribuovat ho;

15)   „distributorem PEPP“ finanční subjekt, který má povolení distribuovat PEPP, který nevytvořil ▐;

16)   „trvalým nosičem“ jakýkoli nástroj, který:

a)   umožňuje zákazníkům PEPP uchovávat informace určené jim osobně tak, že jsou dohledatelné a přístupné po dobu odpovídající účelu daných informací, a

b)   umožňuje nepozměněnou reprodukci uchovávaných informací;

17)   „příslušným orgánem“ ▌vnitrostátní orgán či orgány určené každým členským státem pro dohled v rámci tohoto nařízení;

18)   „domovským členským státem poskytovatele PEPP“ členský stát, v němž bylo zřízení poskytovatele PEPP povoleno;

19)   „hostitelským členským státem poskytovatele PEPP“ jiný členský stát, než je domovský členský stát, a v kterém poskytovatel PEPP vytváří nebo distribuuje celoevropské osobní penzijní produkty;

20)   „podúčtem“ oddělená část, která je otevřena v rámci každé jednotlivé rámcové smlouvy (účtu PEPP) k využívání pobídek pro investování do PEPP stanoveným na vnitrostátní úrovni členským státem, v němž má účastník PEPP bydliště. Jednotlivec může být střadatelem PEPP nebo příjemcem PEPP v každém podúčtu v závislosti na příslušných právních požadavcích pro akumulační a výplatní fázi;

21)   „kapitálem“ souhrn finančních příspěvků a výnosů z investic plynoucích na základě těchto příspěvků, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech poplatků, plateb a výdajů, které přímo či nepřímo hradí investoři;

22)   „finančním nástrojem“ nástroje ve smyslu přílohy I oddílu C směrnice 2014/65/EU;

23)   „depozitářem“ instituce pověřená úschovou aktiv a dohledem na dodržování statutu fondu a platného práva;

24)   „základním PEPP“ investiční strategie definovaná článku 39, která se uplatní v případě, že účastník PEPP neposkytl pokyny, jak investovat prostředky nashromážděné na jeho účtu PEPP;

25)   „opatřeními zaměřenými na snižování rizik“ opatření zaměřená na systematické snižování rozsahu působení rizika, příp. pravděpodobnosti jeho výskytu;

26)   „změnou poskytovatele PEPP“ situace, kdy je na žádost zákazníka PEPP od jednoho poskytovatele PEPP k jinému poskytovateli převeden veškerý kladný zůstatek z jednoho účtu PEPP na jiný, přičemž původní účet PEPP může, nebo nemusí být zrušen;

27)   „poradenstvím“ poskytování osobních doporučení účastníkovi PEPP týkajících se uzavření jedné nebo více smluv o PEPP, a to buď na jeho žádost, nebo z iniciativy poskytovatele či distributora PEPP;

28)   „zákazníkem PEPP“ účastník PEPP, budoucí účastník PEPP, příp. příjemce PEPP;

28a)  „partnerstvím“ spolupráce mezi poskytovateli PEPP s cílem nabídnout podúčty v různých členských státech, a zajistit tak služby přenositelnosti uvedené v článku 12;

28b)  „biometrickými riziky“ rizika spojená s dlouhověkostí, invaliditou nebo úmrtím;

28c)  „environmentálními a sociálními faktory a faktory týkajícími se správy a řízení“ cíle Unie v oblasti ochrany klimatu a udržitelnosti, tak jak byly stanoveny v rámci Pařížské dohody, cílů v oblasti udržitelného rozvoje a hlavních zásad OSN týkajících se podnikání a lidských práv a v rámci definice zásad OSN pro odpovědné investování (UNPRI).

Článek 3Použitelná pravidla

Poskytování PEPP podléhá:

a)   tomuto nařízení;

b)   je-li to povoleno tímto nařízením, ustanovením plánu PEPP;

c)   v případě záležitostí tímto nařízením neupravených nebo v případě záležitostí tímto nařízením upravených pouze částečně ve věcech, které neupravuje:

i)  ustanovením právních předpisů přijatých členskými státy k provedení opatření EU, která se týkají konkrétně PEPP;

ii)  ustanovením právních předpisů členských států, které by byly použitelné na srovnatelné osobní penzijní produkty vytvořené a distribuované v souladu s právními předpisy členského státu, v němž má tvůrce produktu sídlo.

KAPITOLA II POVOLENÍ

Článek 4Vydávání povolení

1.  Celoevropský osobní penzijní produkt může být v Unii vytvářen a distribuován, pouze byl-li v souladu s tímto nařízením povolen orgánem EIOPA.

2.  Povolení PEPP je platné ve všech členských státech. Opravňuje držitele povolení k vytváření a distribuci PEPP, jak byl schválen orgánem EIOPA.

Článek 5Žádost o povolení PEPP

1.  O povolení PEPP mohou požádat pouze tyto finanční podniky:

a)   úvěrové instituce povolené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU(16);

b)  pojišťovny povolené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES(17), které poskytují přímé životní pojištění podle čl. 2 odst. 3 a přílohy II směrnice 2009/138/ES;

c)  instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění povolené nebo registrované v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2016/2341/EU(18), které samy nemohou pokrýt biometrická rizika a nezaručují investiční výkonnost nebo určitou úroveň důchodových dávek; všechna aktiva a pasiva odpovídající činnostem PEPP musí být účelově vyhrazeny a nelze je převádět do ostatních činností v oblasti penzijního pojištění dané instituce.

d)  investiční podniky povolené v souladu se směrnicí 2014/65/EU, které vykonávají správu portfolia nebo investiční poradenství;

e)  investiční společnosti nebo správcovské společnosti povolené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES(19);

f)  správci alternativních investičních fondů (AIF) povolení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU(20).

fa)  jiné subjekty registrované či povolené v souladu s ustanoveními vnitrostátního práva, které poskytují osobní penzijní produkty ve smyslu čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení, pokud jsou tato ustanovení považována za dostatečná na základě posouzení orgánem EIOPA v souladu s postupem uvedeným v článku 5a.

2.  Finanční podniky uvedené v odstavci 1 předloží své žádosti o povolení PEPP orgánu EIOPA. Žádost obsahuje:

a)   informace o standardních smluvních podmínkách, které budou navrženy účastníkům PEPP;

b)   informace o totožnosti žadatele a jeho stávajících a předešlých zkušenostech a historii v oblasti financí;

c)   totožnost osob, které fakticky provádějí vytváření a/nebo distribuci PEPP;

d)  informace o opatřeních, pokud jde o správu portfolia, řízení rizik a administrativní úkony v souvislosti s PEPP, případně včetně informací, které zaručují, že poskytovatel PEPP neinvestuje do výrobců jaderných zbraní;

e)  informace o investičních strategiích, rizikovém profilu a dalších charakteristikách PEPP;

f)   seznam členských států, v nichž chce žadatel o povolení PEPP tento produkt uvádět na trh;

g)   případně informace o totožnosti depozitáře;

h)   popis informací, které mají být zpřístupněny účastníkům PEPP, včetně popisu způsobů, jakými se bude postupovat při řešení stížností podaných účastníky PEPP;

i)   důkaz o povolení nebo registraci žadatele v souladu s použitelným legislativním aktem Unie uvedeným v odstavci 1 a informace o totožnosti příslušného orgánu, který povolení nebo registraci udělil.

3.  Orgán EIOPA může požadovat objasnění a dodatečné informace, pokud jde o dokumentaci a informace poskytnuté podle odstavce 1.

4.  Orgán EIOPA může příslušný orgán finančního podniku žádajícího o povolení požádat o objasnění a informace, pokud jde o dokumentaci uvedenou v odstavci 2. Příslušný orgán na žádost odpoví do 10 pracovních dnů ode dne, kdy žádost předloženou orgánem EIOPA obdržel.

5.  Veškeré následné úpravy dokumentace a informací uvedených v odstavcích 1 a 2 se neprodleně oznámí orgánu EIOPA.

5a  Příslušný vnitrostátní orgán pro subjekty uvedené v odst. 1 písm. fa) požádá orgán EIOPA o posouzení souladu těchto subjektů a o vysvětlení, proč je povolení odůvodněné. Orgán EIOPA přijme rozhodnutí do dvou měsíců od přijetí takové žádosti. Nesouhlasí-li příslušný orgán s rozhodnutím orgánu EIOPA, uvede veškeré důvody a všechny podstatné odchylky od něj vysvětlí a odůvodní.

Článek 6Podmínky pro udělení povolení PEPP

1.  Orgán EIOPA udělí povolení PEPP do dvou měsíců ode dne podání úplné žádosti, jak ji vnitrostátní příslušný orgán potvrdí, avšak pouze je-li zcela přesvědčen, že jsou splněny tyto podmínky:

a)  žadatel splňuje požadavky tohoto nařízení;

b)  žadatel má povolení příslušného orgánu vytvářet produkty, které sledují investiční strategie druhu uvedeného v tomto nařízení;

c)  navrhovaný PEPP splňuje veškeré požadavky tohoto nařízení;

d)  navrhovaný PEPP je založen na investiční strategii, která umožňuje výsledek penzijního produktu obsažený v navrhovaných smluvních pravidlech.

2.  Před rozhodnutím o žádosti orgán EIOPA konzultuje příslušný orgán žadatele.

3.  Orgán EIOPA žadateli sdělí důvody pro případné odmítnutí udělit povolení PEPP.

4.  Orgán EIOPA odejme povolení PEPP v případě, že podmínky pro udělení tohoto povolení již nejsou splněny.

5.  Orgán EIOPA čtvrtletně informuje příslušné orgány finančních podniků uvedených v čl. 5 odst. 1 o rozhodnutích udělit, zamítnout nebo odejmout povolení podle tohoto nařízení.

6.  Orgán EIOPA zajišťuje koordinaci s Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro bankovnictví) zřízeným nařízením (EU) č. 1093/2010 a s Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy) zřízeným nařízením (EU) č. 1095/2010 a předává jim informace pro účely plnění jejich příslušných úkolů.

Článek 7Označení a přeměna produktů

1.  Označení „PEPP“ nebo „celoevropský osobní penzijní produkt“ může být v souvislosti s osobním penzijním produktem používáno pouze tehdy, pokud orgán EIOPA v souladu s tímto nařízením povolil, že osobní penzijní produkt může být distribuován pod označením „PEPP“.

2.  Stávající osobní penzijní produkty mohou být přeměněny na „celoevropské osobní penzijní produkty“ po povolení orgánu EIOPA.

3.  Poskytovatelé PEPP nesmí přeměňovat „celoevropské osobní penzijní produkty“ na osobní penzijní produkty, na které se nevztahuje toto nařízení.

Článek 8Distribuce PEPP

1.  Finanční podniky uvedené v čl. 5 odst. 1 mohou distribuovat PEPP, které nevytvořili, pokud tato činnost spadá do oblasti působnosti povolení v souladu s relevantními odvětvovými právními předpisy.

2.  Zprostředkovatelé pojištění registrovaní v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2016/97/EU(21) jsou oprávněni distribuovat PEPP, které nevytvořili.

Článek 9Obezřetnostní režim použitelný pro různé druhy poskytovatelů

Aniž je dotčeno toto nařízení, dodržují poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP ▌příslušný obezřetnostní režim, který je pro ně použitelný v souladu s legislativními akty uvedenými v čl. 5 odst. 1 a v čl. 8 odst. 2.

Článek 10Centrální veřejný registr

Orgán EIOPA vede centrální veřejný registr, který identifikuje každý PEPP povolený podle tohoto nařízení, poskytovatele tohoto PEPP, datum povolení PEPP, dostupné vnitrostátní podúčty, jež nabízí, a příslušný orgán poskytovatele PEPP. Tento registr je zpřístupněn veřejnosti v elektronické podobě a v případě změn je neprodleně aktualizován.

KAPITOLA IIIPŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ A PŘENOSITELNOST PEPP

ODDÍL IVOLNÝ POHYB SLUŽEB A SVOBODA USAZOVÁNÍ

Článek 11Výkon volného pohybu služeb a svobody usazování poskytovateli a distributory PEPP

V rámci volného pohybu služeb a svobody usazování mohou poskytovatelé PEPP poskytovat a distribuovat a distributoři PEPP distribuovat celoevropské osobní penzijní produkty na území hostitelského členského státu, pokud tak činí v souladu s příslušnými pravidly a postupy stanovenými legislativními akty Unie, které se na ně použijí a jsou uvedeny v čl. 5 odst. 1 nebo v čl. 8 odst. 2, nebo na jejich základě.

ODDÍL IIPŘENOSITELNOST

Článek 12Služba přenositelnosti

1.  Pro účely tohoto oddílu se služba přenositelnosti definuje jako právo účastníků PEPP nadále přispívat do celoevropského osobního penzijního produktu, který si již sjednali se svým poskytovatelem, když přestěhováním do jiného členského státu změní své bydliště.

2.  V případě využití služby přenositelnosti mají účastníci PEPP nárok ponechat si veškeré výhody a pobídky, které jim poskytovatel PEPP přiznal a které jsou spojené s nepřerušeným investováním do stejného celoevropského osobního penzijního produktu, a mají právo současně spořit na více než jednom podúčtu.

Článek 13Poskytování služby přenositelnosti

1.  Poskytovatelé PEPP poskytnou službu přenositelnosti všem účastníkům PEPP, kteří u nich mají účet PEPP a o tuto službu požádají.

2.  Při nabízení celoevropského osobního penzijního produktu poskytovatel PEPP nebo distributor PEPP potenciálním účastníkům PEPP poskytne informace o možnostech přenositelnosti a o tom, které vnitrostátní podúčty jsou ▌k dispozici buď od poskytovatele PEPP, nebo od registrovaného partnera.

3.   Dostupné podúčty jsou uvedeny v plánu PEPP. Poskytovatel PEPP je povinen nabízet alespoň ty podúčty, které jsou uvedeny v daném plánu. V případě, že účastník PEPP změní přestěhováním do jiného členského státu bydliště a poskytovatel PEPP v daném členském státě nemůže účastníkovi PEPP nabídnout podúčet sám ani prostřednictvím partnerství, umožní se účastníkovi PEPP změnit poskytovatele PEPP, a to bezplatně.

Článek 14Podúčty PEPP

Pokud podle článku 13 poskytovatelé PEPP poskytují službu přenositelnosti účastníkům PEPP, zajistí, aby v rámci každého jednotlivého účtu PEPP bylo možné otevřít nový podúčet, a to buď převodem akumulovaných aktiv, nebo otevřením dodatečného podúčtu, který odpovídá právním požadavkům a podmínkám pro využívání pobídek pro PEPP stanoveným na vnitrostátní úrovni členským státem, do něhož se účastník PEPP přestěhuje a pro nějž je dostupný vnitrostátní podúčet.

Článek 15Otevření nového podúčtu

1.  ▌Ihned poté, co obdrží žádost účastníka PEPP o využití služby přenositelnosti, informuje poskytovatel PEPP účastníka PEPP o dostupných možnostech, včetně možnosti nadále spořit v novém podúčtu.

Proto pokud žádné partnerství ani podúčet nejsou k dispozici, informuje poskytovatel PEPP účastníka o možnosti bezplatně změnit poskytovatele.

2.  Projeví-li účastník PEPP zájem využít podúčet v jiném členském státě, jak mu nabídl poskytovatel PEPP, obdrží poskytovatel PEPP tyto informace:

a)   nový členský stát bydliště účastníka PEPP;

b)   datum, od něhož mají být příspěvky směrovány na nový podúčet;

c)   veškeré příslušné informace o možných změnách v přijaté investiční strategii nebo v jiných prvcích;

ca)  skutečnost, zda se mobilita týká převodu nebo rozšíření.

3.  Poskytovatel PEPP nejpozději do tří měsíců od přijetí žádosti podle odstavce 2 účastníku PEPP bezplatně poskytne úplné informace a poradenství podle kapitoly IV oddílů II a III týkající se podmínek použitelných pro nový podúčet.

4.  Nový podúčet se otevře podepsáním nové smlouvy mezi účastníkem PEPP a poskytovatelem PEPP nebo změnou stávající smlouvy, a to v souladu s použitelným smluvním právem. Datum otevření je stanoveno ve smlouvě, nebo při neexistenci tohoto ujednání se nový podúčet považuje za otevřený k datu podpisu smlouvy či k datu její změny.

Článek 16Převod nahromaděných nároků mezi podúčty PEPP

1.  Poskytovatel PEPP účastníku PEPP na jeho žádost navrhne, že zařídí úplný nebo částečný převod nahromaděných aktiv a případně hodnoty odkupného do jiných podúčtů účtu PEPP.

1a.  Okamžitě po obdržení žádosti o převod vkladů informuje poskytovatel PEPP účastníka PEPP o všech dopadech tohoto převodu aktiv a o příslušných daních, poplatcích a platbách v souvislosti s převodem i o finančních dopadech, pokud si ponechá stávající podúčet.

2.  Převod aktiv podle odstavce 1 musí být možný bez skutečného zpeněžení těchto aktiv.

Článek 17Poskytování informací o přenositelnosti vnitrostátním orgánům

1.  Poskytovatel PEPP oznámí veškerá smluvní ujednání týkající se služby přenositelnosti i jakéhokoli partnerství podle tohoto nařízení orgánu EIOPA a případně orgánu ESMA.

2.  Informace podle odstavce 1 se podávají elektronicky do centrální databáze vedené u orgánu EIOPA, a to do jednoho měsíce od otevření nového podúčtu nebo partnerství. K databázi mají přístup příslušné vnitrostátní orgány, které automaticky obdrží informace týkající se místních podúčtů v případě jakýchkoliv změn i o podrobnostech stávajících nebo nových partnerských ujednání mezi poskytovateli, a obsahuje alespoň:

a)   identifikaci podúčtu (jméno účastníka PEPP, použitelné vnitrostátní právní předpisy, datum otevření podúčtu a partnerství);

b)   výši převedených aktiv, jsou-li nějaká aktiva převedena;

c)   způsob převodu (se skutečným zpeněžením převáděných aktiv nebo bez něj).

KAPITOLA IVDISTRIBUCE A POŽADAVKY NA INFORMACE

ODDÍL IObecná ustanovení

Článek 18Obecná zásada

Při provádění distribučních činností týkajících se celoevropských osobních penzijních produktů poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP jednají čestně, spravedlivě a profesionálně a v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků PEPP.

Článek 19Režim distribuce použitelný pro různé druhy poskytovatelů a distributorů PEPP

Pro účely distribuce PEPP poskytovatelé a distributoři PEPP dodržují všechna ustanovení této kapitoly.

Článek 20Pobídky

Pokud jde o úhradu nebo příjem poplatků či provizí nebo o poskytování či příjem nepeněžitých dávek▐, dodržují poskytovatelé nebo distributoři PEPP ▐ použitelné vnitrostátní právní předpisy provádějící pravidla pro investiční podniky stanovená v čl. 24 odst. 7 písm. b) a v čl. 24 odst. 8 a 9 směrnice 2014/65/EU. Pro účely tohoto článku se odkaz na článek 23 směrnice 2014/65/ES uvedený v čl. 24 odst. 9 uvedené směrnice považuje za odkaz na článek 18 tohoto nařízení.

Článek 21Elektronická distribuce a jiné trvalé nosiče

Veškeré dokumenty a informace podle této kapitoly se zákazníkům PEPP bezplatně poskytují elektronicky, nebo na žádost na jiném trvalém nosiči, za předpokladu, že zákazník PEPP má možnost tyto informace uchovávat způsobem, který zajistí jejich přístupnost pro budoucí využití, a po dobu odpovídající účelům těchto informací, a že tento nástroj umožňuje nepozměněnou reprodukci uchovávaných informací. Poskytovatelé a distributoři PEPP tyto dokumenty a informace na žádost bezplatně poskytnou také na jiném trvalém nosiči.

Článek 22Požadavky na dohled nad produktem a na jeho řízení

1.  Poskytovatelé PEPP zachovávají, provozují a přezkoumávají postup pro schvalování každého PEPP nebo významné úpravy stávajícího PEPP před tím, než je distribuován zákazníkům PEPP.

Postup schvalování produktu je být přiměřený a vhodný s ohledem na povahu PEPP.

Postup schvalování produktu stanoví pro každý PEPP určený cílový trh, zajišťuje posouzení veškerých rizik souvisejících s tímto určeným cílovým trhem a soulad zamýšlené distribuční strategie s určeným cílovým trhem a přijímá přiměřená opatření, jež zajistí distribuci PEPP na určený cílový trh.

Poskytovatel PEPP rozumí celoevropským osobním penzijním produktům, které poskytuje, a pravidelně je přezkoumává, přičemž zohledňuje veškeré události, které by mohly významně ovlivnit potenciální riziko spojené s určeným cílovým trhem, aby bylo možné posoudit alespoň to, zda PEPP nadále naplňují potřeby určeného cílového trhu a zda je zamýšlená distribuční strategie nadále vhodná.

Poskytovatelé PEPP zpřístupní distributorům PEPP veškeré příslušné informace o PEPP a postupu schvalování tohoto produktu, a to včetně určeného cílového trhu PEPP.

Distributoři PEPP zavedou odpovídající opatření pro získávání informací uvedených v pátém pododstavci a pro pochopení charakteristik a určeného cílového trhu každého PEPP.

2.  Politikami, postupy a opatřeními uvedenými v tomto článku nejsou dotčeny žádné další požadavky stanovené v tomto nařízení nebo použitelné na základě tohoto nařízení, včetně požadavků týkajících se sdělování informací, vhodnosti nebo přiměřenosti, odhalování a řešení střetů zájmů, ▌ pobídek a environmentálních, sociálních a správních faktorů.

ODDÍL IIINFORMACE POSKYTOVANÉ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Článek 23Sdělení klíčových informací o PEPP

1.  Předtím, než se celoevropský osobní penzijní produkt začne nabízet účastníkům PEPP, vypracuje pro něj jeho poskytovatel sdělení klíčových informací v souladu s požadavky stanovenými v této kapitola a toto sdělení zveřejní na svých webových stránkách.

2.  Sdělení klíčových informací představuje předsmluvní informace. Musí být přesné, pravdivé, srozumitelné a nesmí být zavádějící. Sdělení poskytuje klíčové informace a musí být v souladu s veškerými závaznými smluvními dokumenty, s relevantními částmi nabídek a s podmínkami produktu PEPP.

3.  Sdělení klíčových informací musí být samostatný dokument zřetelně oddělený od propagačních materiálů. Nesmí obsahovat odkazy na propagační materiály. Může obsahovat odkazy na jiné dokumenty, případně včetně prospektu, ale pouze pokud takový odkaz souvisí s informacemi, které musí být ve sdělení klíčových informací obsaženy.

3a.  Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 3b, pokud PEPP nabízí účastníkovi PEPP takovou škálu možností investování, že informace o každé z možností podkladových investic nelze všechny poskytnout v jediném, stručném a samostatném dokumentu, musí sdělení klíčových informací o PEPP obsahovat alespoň obecný popis možností podkladových investic a uvést, kde a jak lze získat podrobnější předsmluvní informační dokumentaci týkající se investičních produktů, o něž se uvedené možnosti podkladových investic opírají.

3b.  Sdělení klíčových informací o PEPP musí být psané stručně za použití jasného, stručného a srozumitelného jazyka a obsahovat klíčové informace, které účastníci PEPP požadují. Sdělení klíčových informací by mělo být prezentováno tak, aby bylo snadno čitelné a srozumitelné a po vytištění nepřesahovalo tři strany formátu A4.

3c.   Poskytovatelé a distributoři PEPP poskytnou potenciálním účastníkům PEPP kromě sdělení klíčových informací o PEPP také shrnutí relevantních zpráv o solventnosti a finanční situaci poskytovatele PEPP a odkazy na ně a umožní jim snadný přístup k těmto informacím.

3d.  Případní účastníci PEPP rovněž obdrží informace o historické výkonnosti investic v souvislosti s PEPP, které se týkají let, během nichž je PEPP provozován.

3f.  Pokud jsou ve sdělení klíčových informací použity barvy, nesmí se srozumitelnost informací zhoršit, je-li sdělení klíčových informací vytištěno nebo kopírováno černobíle.

3g  Pokud je ve sdělení klíčových informací použita značka nebo logo poskytovatele PEPP nebo skupiny, do níž tento poskytovatel patří, nesmí odvádět pozornost účastníka PEPP od informací, které jsou ve sdělení uvedeny, ani zakrývat text.

4.  Poskytovatelé a distributoři PEPP poskytnou potenciálním účastníkům PEPP kromě sdělení klíčových informací o PEPP také odkazy na veškeré zprávy o solventnosti a finanční situaci poskytovatele PEPP a umožní jim snadný přístup k těmto informacím.

6.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku evropské orgány dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a orgán EIOPA) prostřednictvím společného výboru evropských orgánů dohledu vypracují návrhy regulačních technických norem, jimiž se specifikují podrobnosti týkající se prezentace a obsahu každé z informací uvedených v tomto článku, jakož i požadavky nezbytné pro prezentaci těchto informací ve standardizovaném formátu umožňujícím srovnání.

Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem evropské orgány dohledu zohlední jednotlivé druhy celoevropských osobních penzijních produktů, rozdíly mezi nimi a schopnosti účastníků PEPP, jakož i vlastnosti PEPP s cílem umožnit účastníku PEPP výběr z různých podkladových investic nebo jiných možností u daného produktu včetně případů, kdy lze tuto volbu provést v různých časových obdobích nebo ji v budoucnu změnit.

Evropské orgány dohledu předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do ... .

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 23aInformace uvedené ve sdělení klíčových informací o PEPP

1.  V horní části první strany sdělení klíčových informací o PEPP musí být viditelným písmem uveden název „Sdělení klíčových informací o PEPP“. Sdělení klíčových informací o PEPP musí být uspořádáno v pořadí uvedeném v odstavcích 2 a 3.

2.  Přímo pod názvem sdělení klíčových informací o PEPP musí být umístěna vysvětlivka. Tato vysvětlivka zní: „V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o tomto penzijním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty“.

3.  Sdělení klíčových informací o PEPP musí obsahovat alespoň tyto informace:

a)  na začátku sdělení název PEPP a to, zda se jedná o základní PEPP, totožnost a kontaktní údaje poskytovatele PEPP, informace o orgánu příslušném pro tohoto poskytovatele PEPP a datum pořízení sdělení;

b)  tam, kde je potřeba, upozornění týkající se srozumitelnosti v tomto znění: „Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.“;

c)  v oddíle nazvaném „O jaký produkt se jedná“ podstatu a hlavní rysy daného PEPP včetně:

i)  popisu důchodových dávek a míry, do jaké jsou zaručeny, jakož i míry, do jaké nesou rizika, investiční metody a možností vyplácení a prohlášení, že jeden rok před odchodem do důchodu bude poskytnuto poradenství;

ii)  právních informací o věku odchodu do důchodu v daném členském státě včetně toho, zda existuje možnost do systému přispívat po odchodu do důchodu;

iii)  informací o daňovém zacházení s PEPP;

iv)  informací o možnostech přenositelnosti a službě změny poskytovatele;

v)  informací o možnostech a důsledcích předčasného výběru peněžních prostředků z plánu PEPP;

vi)  dostupných informací týkajících se výkonu investic PEPP z hlediska environmentálních, sociálních a správních faktorů;

vii)  cíle PEPP včetně uvedení trhů, do kterých PEPP investuje;

viii)  popisu typu osoby spořící si na důchod, které má být PEPP nabízen, zejména pokud jde o schopnost nést investiční ztráty a o investiční horizont;

ix)  údajů o pojistných plněních v případě, že je PEPP nabízí, včetně okolností, které právo na pojistná plnění zakládají;

d)  v oddíle nazvaném „Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?“ stručný popis profilu rizik a výnosů zahrnující mimo jiné tyto údaje:

i)  souhrnný ukazatel rizik doplněný o slovní vysvětlení tohoto ukazatele, jeho hlavní omezení a slovní vysvětlení rizik, která mají pro PEPP zásadní význam, avšak nejsou souhrnným ukazatelem rizik náležitě zachycena;

ii)  maximální možná ztráta investovaného kapitálu včetně informací o:

  příslušných scénářích výkonnosti a předpokladech použitých k jejich vypracování;

  případně informace o podmínkách návratnosti pro účastníky PEPP nebo stanovené hranice výkonnosti;

e)  v oddíle nazvaném „Co se stane, když [název poskytovatele PEPP] nebude schopen uskutečnit výplatu?“ stručný popis toho, zda se na příslušnou ztrátu vztahuje systém odškodnění nebo záruk pro investory, a pokud ano, o jaký systém se jedná, jaké je jméno ručitele a na která rizika se systém vztahuje a která jsou vyloučena;

f)  v oddíle nazvaném „S jakými náklady je investice spojena?“ náklady spojené s investicí do PEPP, zahrnující přímé i nepřímé náklady účastníka PEPP, včetně jednorázových a opakovaných nákladů, vyjádřené pomocí souhrnných ukazatelů těchto nákladů, a pro zajištění porovnatelnosti celkové souhrnné náklady vyjádřené peněžně i procentně, aby byl ilustrován souhrnný dopad celkových nákladů na investici.

Ve sdělení klíčových informací musí být jasně uvedeno, že poradci, distributoři a všechny ostatní osoby, které poskytují poradenství o PEPP nebo takový produkt prodávají, poskytnou podrobné informace o veškerých nákladech spojených s distribucí, jež nebyly zahrnuty do výše uvedených nákladů, tak aby umožnili účastníkům PEPP pochopit kumulativní účinek souhrnných nákladů na návratnost investice;

g)  v oddíle nazvaném „Jak dlouho bych měl investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně?“ informace o:

i)  tom, zda se u daného produktu PEPP případně poskytuje lhůta na rozmyšlenou nebo lhůta pro zrušení;

ii)  tom, jaká je doporučená a případně požadovaná minimální doba držení;

iii)  tom, jaké jsou možnosti a podmínky zrušení investice před její splatností, včetně všech použitelných poplatků a pokut, s ohledem na profil rizik a výnosů daného produktu PEPP a vývoj na trhu, na který se zaměřuje;

iv)  tom, jaké jsou možné důsledky odprodeje před uplynutím stanovené doby investice nebo doporučené doby držení, jako jsou ztráta ochrany kapitálu nebo nutnost úhrady dodatečných podmíněných poplatků;

h)  v oddíle nazvaném „Jakým způsobem mohu podat stížnost?“ informace o tom, jakým způsobem a ke komu může účastník PEPP podat stížnost ohledně daného produktu nebo ohledně jednání poskytovatele PEPP či osoby, která poskytuje poradenství o tomto produktu nebo tento produkt prodává;

i)  v oddíle nazvaném „Jiné relevantní informace“ stručné uvedení všech dalších informačních dokumentů, které mají být účastníkovi PEPP poskytnuty v době před uzavřením smlouvy nebo po jejím uzavření, s výjimkou všech propagačních materiálů.

4.  Vrstvení informací požadované podle odstavce 3 je přípustné, přičemž podrobné části informací mohou být představeny pomocí kontextové nabídky nebo prostřednictvím odkazů na související vrstvy, aby se zajistilo, že sdělení klíčových informací je s to dostát povinnosti stanovené v čl. 23 odst. 3b týkající se jeho délky.

K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje orgán EIOPA po konzultaci s evropskými orgány dohledu návrhy regulačních technických norem, které blíže určují:

a)  upřesňující podrobnosti týkající se prezentace a obsahu každé z informací uvedených v článku 19, jakož i požadavky nezbytné pro prezentaci těchto informací ve standardizovaném formátu umožňujícím srovnání;

b)  upřesňující metodiky výpočtu nezbytné pro informace uvedené v odst. 3 písm. d) bodu i) a iii) a v odst. 3 písm. f);

c)  upřesňující, kdy je vrstvení informací přípustné, které informace by měly být součástí základní prezentace a které informace se poskytují s dalšími vrstvami podrobností.

Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem evropské orgány dohledu zohlední jednotlivé druhy celoevropských osobních penzijních produktů, rozdíly mezi nimi a schopnosti účastníků PEPP, jakož i vlastnosti PEPP s cílem umožnit účastníku PEPP výběr z různých podkladových investic nebo jiných možností u daného produktu včetně případů, kdy lze tuto volbu provést v různých časových obdobích nebo ji v budoucnu změnit.

Článek 23bJazyk použitý ve sdělení klíčových informací o PEPP

1.  Sdělení klíčových informací o PEPP musí být sepsáno v úředních jazycích nebo v alespoň jednom z úředních jazyků používaných v té části členského státu, kde je PEPP distribuován, nebo v jiném jazyce, který příslušné orgány tohoto členského státu přijímají, nebo v případě, že bylo sepsáno v jiném jazyce, musí být do jednoho z uvedených jazyků přeloženo.

Tento překlad musí věrně a přesně zachycovat obsah původního sdělení klíčových informací.

2.  Je-li PEPP v členském státě propagován pomocí propagačních dokumentů sepsaných v jednom nebo více úředních jazycích tohoto členského státu, musí být sdělení klíčových informací sepsáno alespoň v odpovídajících úředních jazycích.

3.  Sdělení klíčových informací o PEPP se na požádání poskytne ve vhodném formátu pro účastníky PEPP se zrakovým nebo sluchovým postižením, jakož i pro málo gramotné nebo negramotné účastníky PEPP.

Článek 23c

Revize sdělení klíčových informací o PEPP

1.  Tvůrce PEPP podrobuje informace obsažené ve sdělení klíčových informací pravidelnému přezkumu, a pokud z tohoto přezkumu vyplyne potřeba změny, sdělení klíčových informací upraví. Revidovanou verzi sdělení klíčových informací neprodleně zpřístupní.

2.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracují evropské orgány dohledu ve společném výboru těchto orgánů návrhy regulačních technických norem:

a)  podmínky kontroly informací obsažených ve sdělení klíčových informací;

b)  podmínky, za kterých je nutné sdělení klíčových informací revidovat;

c)  konkrétní podmínky, za kterých je nutno zkontrolovat informace obsažené ve sdělení klíčových informací nebo revidovat sdělení klíčových informací o PEPP v případě, že PEPP není účastníkům PEPP k dispozici nepřetržitě;

d)  okolnosti, za kterých mají být účastníci PEPP informováni o revidovaném sdělení klíčových informací o produktu PEPP, který zakoupili, jakož i prostředky, jimiž mají být účastníci PEPP informováni.

Evropské orgány dohledu předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1094/2010 a články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 23dPropagační materiály

Propagační materiály obsahující konkrétní informace o PEPP nesmějí obsahovat tvrzení, která jsou v rozporu s informacemi uvedenými ve sdělení klíčových informací nebo snižují jeho význam. V propagačních materiálech musí být uvedeno, že sdělení klíčových informací je k dispozici a jak a kde je možné ho získat, včetně adresy internetových stránek tvůrce PEPP.

Článek 23e

Občanskoprávní odpovědnost

1.  Tvůrci PEPP nevzniká na základě pouhého sdělení klíčových informací včetně jeho případného překladu žádná občanskoprávní odpovědnost, pokud sdělení nebo jeho překlad nejsou zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s příslušnými částmi právně závazných předsmluvních a smluvních dokumentů nebo s požadavky stanovenými v článku 23.

2.  Zákazník PEPP, který prokáže, že utrpěl ztrátu v důsledku toho, že se při investování do PEPP, k němuž bylo sdělení klíčových informací vytvořeno, spoléhal na toto sdělení za okolností uvedených v odstavci 1, může v souladu s vnitrostátním právem požadovat od tvůrce PEPP náhradu škody za utrpěnou ztrátu.

3.  Pojmy jako „škoda“ nebo „ztráta“ uvedené v odstavci 2, které nejsou vymezeny, se vykládají a uplatňují v souladu s rozhodným vnitrostátním právem určeným podle příslušných pravidel mezinárodního práva soukromého.

4.  Tento článek nevylučuje další nároky z občanskoprávní odpovědnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

5.  Povinnosti vyplývající z tohoto článku nelze smluvně omezit ani vyloučit.

Článek 23f

Prvky pojištění

Týká-li se sdělení klíčových informací o PEPP pojistné smlouvy, má pojišťovna povinnosti pouze vůči pojistníkovi, a nikoli vůči osobě oprávněné z pojistné smlouvy.

Článek 23g

Poskytnutí sdělení klíčových informací

1.  Osoba poskytující poradenství o produktu PEPP nebo osoba jej prodávající poskytne účastníkům PEPP sdělení klíčových informací o PEPP včas předtím, než budou vázáni jakoukoliv smlouvou nebo nabídkou týkající se tohoto PEPP.

2.  Osoba, která poskytuje poradenství o PEPP nebo takový produkt prodává, může vyhovět požadavkům odstavce 1 tím, že poskytne sdělení klíčových informací osobě písemně zmocněné přijímat investiční rozhodnutí jménem účastníků PEPP ve vztahu k obchodům uzavíraným v rámci daného písemného zmocnění.

Článek 23h

Zveřejňování informací souvisejících s distribucí účastníkům PEPP

1.  Poskytovatelé a distributoři PEPP zajistí, aby v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy týkající se PEPP poskytli poskytovatelé PEPP, zprostředkovatelé nebo distributoři uvedení ve čl. 5 odst. 1 a ve článku 8 tohoto nařízení účastníkům PEPP nebo možným účastníkům PEPP alespoň tyto informace:

a)  zda drží přímo nebo nepřímo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo kapitálu daného poskytovatele PEPP;

b)  zda ve vztahu k návrhu smlouvy nebo ke smlouvě, k níž je poskytováno poradenství:

i)  poskytovatel PEPP nebo mateřská společnost poskytovatele PEPP drží přímo nebo nepřímo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo kapitálu daného zprostředkovatele nebo distributora PEPP;

ii)  poskytují poradenství na základě nestranné a osobní analýzy;

iii)  jsou vázáni smluvní povinností provádět distribuční činnost výhradně u jednoho nebo více poskytovatelů PEPP, přičemž v takovém případě musí poskytnout názvy těchto poskytovatelů PEPP; nebo

iv)  nejsou smluvně vázáni vykonávat distribuci výhradně pro jednoho nebo více poskytovatelů PEPP a neposkytují poradenství na základě nestranné a osobní analýzy, v takovém případě musí sdělit názvy poskytovatelů PEPP, se kterými mohou vykonávat a vykonávají činnost;

c)  povahu odměny obdržené za smlouvu;

d)  zda v souvislosti s danou smlouvou pracují:

i)  na základě poplatku, který je odměnou přímo placenou účastníkem PEPP;

ii)  na základě jakéhokoliv druhu provize, která je odměnou zahrnutou do nákladů a poplatků za distribuci PEPP;

iii)  na základě jiného druhu odměny, včetně hospodářské výhody jakéhokoli druhu, jež je nabídnuta nebo poskytnuta v souvislosti s danou smlouvou; nebo

iv)  na základě kombinace jakýchkoli druhů odměn uvedených v bodech i), ii) a iii).

2.  Pokud poplatek hradí účastník PEPP přímo, informuje ho zprostředkovatel nebo distributor PEPP o výši poplatku, a není-li to možné, o metodě jeho výpočtu.

3.  Pokud veškeré platby kromě plánovaných provádí účastník PEPP podle smlouvy po jejím uzavření, zprostředkovatel nebo distributor PEPP rovněž zveřejní informace v souladu s tímto článkem za každou takovou platbu.

4.  Členské státy zajistí, aby poskytovatel PEPP oznámil účastníkovi PEPP v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy povahu odměny, kterou dostanou jeho zaměstnanci v souvislosti s danou smlouvou.

5.  Pokud veškeré platby kromě plánových provádí účastník PEPP podle smlouvy po jejím uzavření, poskytovatel PEPP rovněž zveřejní informace v souladu s tímto článkem za každou takovou platbu.

6.  Účastníkům PEPP nebo potenciálním účastníkům PEPP se v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy sdělí vhodné informace ohledně distribuce PEPP a ohledně všech nákladů a souvisejících poplatků. Tyto informace zahrnují alespoň tyto údaje:

a)  zda v případě poskytnutí poradenství bude zprostředkovatel nebo distributor PEPP poskytovat účastníkům PEPP pravidelné posouzení vhodnosti doporučeného PEPP pro dané účastníky PEPP;

b)  pokud jde o informace o veškerých nákladech a souvisejících poplatcích, které je třeba zveřejnit, informace ohledně distribuce PEPP, včetně případných nákladů za poradenství, nákladů na produkt PEPP doporučený účastníkovi PEPP nebo jemu inzerovaný, a informace o tom, jak jej může účastník PEPP platit, mimo jiné i při zohlednění veškerých plateb třetích stran v souladu s článkem 28.

7.  Informace uvedené v tomto odstavci 3 se poskytují ve standardizovaném formátu umožňujícím srovnání a srozumitelnou formou takovým způsobem, aby účastníci PEPP byli přiměřeně schopni pochopit povahu a rizika nabízeného PEPP a poté činit informovaná investiční rozhodnutí.

8.  Komise je v souladu s článkem 62 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž upřesní:

a)  podmínky, které musí informace splňovat, aby byly nestranné, srozumitelné a nezavádějící, včetně kritérií, z nichž vychází standardizovaný formát uvedený v odstavci 2;

b)  podrobnosti o obsahu a formátu informací poskytovaných účastníkům PEPP v souvislosti s poskytovateli, zprostředkovateli a distributory a náklady a poplatky.

Oddíl IIIPoradenství ▌

Článek 25Upřesnění požadavků a potřeb a poskytování poradenství

1.  Před uzavřením smlouvy týkající se celoevropského osobního penzijního produktu poskytovatel nebo distributor PEPP ▌na základě informací získaných od účastníka PEPP upřesní požadavky a potřeby daného účastníka PEPP týkající se důchodu a srozumitelnou formou účastníkovi PEPP poskytne objektivní informace o celoevropském osobním penzijním produktu, aby mohl účastník PEPP učinit informované rozhodnutí.

Jakákoli navrhovaná smlouva bude v souladu s požadavky a potřebami účastníka PEPP týkajícími se důchodu, včetně jeho nabytých důchodových práv.

2.   ▌Poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení poskytne účastníkovi PEPP osobní doporučení vysvětlující, proč by konkrétní celoevropský osobní penzijní produkt nejlépe uspokojil požadavky a potřeby daného účastníka PEPP.

3.   Pokud poskytovatel nebo distributor PEPP účastníka PEPP informuje, že své poradenství poskytuje nezávisle, poskytuje toto poradenství na základě analýzy dostatečně velkého počtu osobních penzijních produktů dostupných na trhu tak, aby byl schopen vyvodit osobní doporučení odpovídající odborným kritériím ohledně toho, jaká smlouva týkající se produktu PEPP odpovídajícím způsobem vyhoví potřebám účastníka PEPP a zda obsahuje faktory, které mohou představovat pro účastníka PEPP riziko.

4.  Při poskytování poradenství v jakékoliv fázi jednání o smlouvě poskytovatel PEPP získá nezbytné informace o znalostech a zkušenostech účastníka PEPP v oblasti investic, které jsou pro produkt PEPP relevantní, o finanční situaci této osoby, včetně její schopnosti nést ztráty a jejích investičních cílech, včetně tolerance vůči riziku, aby tak umožnil poskytovateli, zprostředkovateli nebo distributorovi PEPP doporučit účastníkovi nebo potenciálnímu účastníkovi PEPP ten produkt PEPP, který je pro něj vhodný, a zejména který je v souladu s tolerancí dané osoby vůči riziku a její schopnosti nést ztráty.

4a.  V případě základního produktu by účastník PEPP měl být informován o použitelné investiční možnosti.

4b.  Poradenství může být poskytováno prostřednictvím digitálních kanálů při dodržení všech pravidel stanovených v tomto nařízení.

5.  Poskytovatelé, distributoři a zprostředkovatelé PEPP zajistí a na žádost příslušných orgánů prokážou, že fyzické osoby poskytující poradenství týkající se celoevropských osobních penzijních produktů mají znalosti a schopnosti nezbytné pro to, aby mohli plnit své povinnosti podle tohoto nařízení. Členské státy zveřejní kritéria, která se pro hodnocení těchto znalostí a schopností použijí.

ODDÍL IVINFORMACE BĚHEM DOBY TRVÁNÍ SMLOUVY

Článek 27Obecná ustanovení

1.  Poskytovatelé PEPP vypracují stručný personalizovaný dokument obsahující klíčové informace pro každého účastníka PEPP, přičemž zohlední specifickou povahu vnitrostátních důchodových systémů a relevantních právních předpisů včetně vnitrostátních sociálních, pracovněprávních a daňových (dále jen „přehled dávek z PEPP“). Název tohoto dokumentu obsahuje slova „přehled dávek z PEPP“.

2.  Zvýrazněně musí být uvedeno přesné datum, k němuž se informace uvedené v přehledu dávek z PEPP vztahují.

3.  Kromě toho je být účastník PEPP po celou dobu trvání smlouvy informován o všech změnách týkajících se těchto informací:

a)   všeobecných a zvláštních pojistných podmínek;

b)   názvu společnosti poskytovatele PEPP, její právní formy nebo adresy jejího sídla a případně pobočky, s níž je smlouva uzavřena;

c)   veškerých informací uvedených v čl. 23 odst. 2 až 5 v případě změny podmínek týkajících se celoevropského osobního penzijního produktu nebo změny právních předpisů použitelných pro smlouvu týkající se celoevropského osobního penzijního produktu;

d)   informací o tom, jak investiční politika zohledňuje environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení.

3a.  Informace obsažené v přehledu důchodových dávek PEPP musí být přesné a aktuální a poskytují se každému účastníkovi PEPP bezplatně v elektronické formě, včetně trvalého nosiče nebo prostřednictvím webových stránek, nebo v tištěné podobě, a to alespoň jednou ročně. Vedle informací v elektronické formě musí být účastníkům PEPP na požádání bezplatně doručena tištěná verze. Každá podstatná změna informací obsažených v přehledu dávek z PEPP oproti předchozímu roku musí být jasně uvedena.

Článek 28Přehled dávek z PEPP

1.  Přehled dávek z PEPP zahrnuje alespoň tyto klíčové informace pro účastníky PEPP:

a)   osobní údaje účastníka PEPP, název poskytovatele PEPP, informace o předpokládaných důchodových dávkách, informace o nabytých nárocích nebo nahromaděném kapitálu, příspěvky uhrazené účastníkem PEPP nebo jakoukoliv třetí stranou a informace o úrovni financování plánu PEPP ▐;

b)   jasně uvedený zákonný věk odchodu do důchodu daného účastníka PEPP, věk odchodu do důchodu stanovený v penzijním plánu nebo odhadovaný poskytovatelem PEPP nebo případně věk odchodu do důchodu stanovený účastníkem PEPP, a pokud je odlišný od věku odchodu do důchodu, očekávaný počátek zahájení výplatní fáze;

c)    název poskytovatele PEPP a jeho kontaktní adresa a identifikace plánu PEPP daného účastníka PEPP;

d)   informace o projekci důchodových dávek v závislosti na věku odchodu do důchodu uvedeném v písmenu b) a prohlášení, že se tato projekce může lišit od konečné hodnoty vyplacených dávek. Pokud projekce důchodových dávek vycházejí z ekonomických scénářů, zahrnují tyto informace také odhad nejlepšího scénáře a nepříznivého scénáře s ohledem na konkrétní povahu plánu PEPP;

e)   informace o získaných nárocích či akumulovaném kapitálu s ohledem na konkrétní povahu plánu PEPP;

ea)  informace o příspěvcích, které do plánu PEPP odvedli jakákoliv třetí strana a účastník PEPP, a to alespoň za posledních dvanáct měsíců, přičemž se zohlední konkrétní povaha plánu PEPP;

eb)  informace o dosavadní výkonnosti plánu PEPP jakožto celku nebo případně investiční možnosti účastníka PEPP, uvedené v tabulce znázorňující tuto výkonnost za všechny dostupné roky;

ec)  rozpis nákladů odečtených poskytovatelem PEPP alespoň za posledních 12 měsíců, v němž jsou uvedeny správní náklady, náklady na úschovu aktiv, náklady související s portfoliovými obchody a další náklady, jakož i odhadovaný dopad těchto nákladů na konečné dávky;

ed)  informace o celkové úrovni financování plánu PEPP;

ef)  informace o investiční politice související s faktory ESG;

2.  V přehledu důchodových dávek se musí uvádět, kde a jakým způsobem lze získat doplňující informace včetně: dalších praktických informací o možnostech, jež se účastníkům PEPP nabízejí v rámci plánu PEPP.

3.  Orgán EIOPA po konzultaci s Evropskou centrální bankou a vnitrostátními orgány dohledu vypracuje návrhy regulačních technických norem, které blíže stanoví okolnosti pro určení předpokladů týkajících se předpokládaných důchodových dávek uvedených v odst. 1 písm. a), pro prezentaci dosavadní výkonnosti uvedené v odst. 1 písm. eb) a pro prezentaci nákladů uvedených v odst. 1 písm. ec). Tato pravidla poskytovatelé PEPP uplatňují za účelem stanovení roční míry nominální výnosnosti investic, roční míry inflace a vývoje v oblasti budoucích mezd, jsou-li relevantní.

Orgán EIOPA předloží Komisi návrhy regulačních technických norem dne ...Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Článek 29Doplňující informace

1.  Přehled dávek z PEPP uvádí, kde a jakým způsobem lze získat doplňující informace, včetně:

a)   dalších praktických informací o možnostech, jež se účastníkům PEPP nabízí v rámci plánu PEPP, včetně přenositelných možností.

b)   informací o ročních účetních závěrkách a výročních zprávách poskytovatele PEPP zohledňujících každý plán PEPP provozovaný daným poskytovatelem a případně o ročních účetních závěrkách a výročních zprávách pro každý plán PEPP;

d)   informací o předpokladech použitých pro částky vyjádřené jako renta, zejména pokud jde o sazbu renty, druh poskytovatele PEPP a trvání renty, jsou-li v daném případě použitelné;

e)   informací o výši dávek v případě předčasného vyplacení.

2.  U plánů PEPP, v nichž účastníci PEPP nesou investiční riziko a v nichž je jistá investiční možnost účastníku PEPP přiřazena podle zvláštního pravidla uvedeného v plánu PEPP, přehled dávek z PEPP uvádí, kde jsou poskytovány dodatečné informace.

2a.  U plánů PEPP, v nichž účastníci PEPP nesou investiční riziko a v nichž je jistá investiční možnost účastníku PEPP přiřazena podle zvláštního pravidla uvedeného v plánu PEPP, přehled dávek z PEPP uvádí, kde jsou poskytovány dodatečné informace.

2b.  Je zajištěn snadný a bezplatný přístup k informacím elektronickou cestou.

2c.  Na žádost účastníka PEPP, příjemce PEPP nebo jejich zástupců poskytovatel PEPP poskytne tyto dodatečné informace:

a)  roční účetní závěrky a výroční zprávy uvedené v čl. 29 odst. 1 písm. b), nebo je-li poskytovatel PEPP odpovědný za více než jeden plán PEPP, účetní závěrky a zprávy týkající se konkrétního plánu PEPP daného účastníka nebo příjemce;

b)  prohlášení o zásadách investiční politiky uvedené v čl. 29 odst. 1 písm. c);

c)  jakékoli další informace o předpokladech, jež byly použity k prognóze předpokládaných dávek uvedených v čl. 29 odst. 1 písm. a).

2d.  Je zajištěn snadný a bezplatný přístup k informacím elektronickou cestou.

3.  Orgán EIOPA po konzultaci s vnitrostátními orgány a po spotřebitelských testech vypracuje návrhy regulačních technických norem upřesňující podrobnosti týkající se prezentace informací uvedených v článku 28 a v tomto článku.

Orgán EIOPA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do ... [do devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Článek 30Informace, které je nutno poskytnout účastníkům PEPP během fáze před odchodem do důchodu a příjemcům PEPP během výplatní fáze

1.  Kromě přehledu dávek z PEPP jeho poskytovatelé každému účastníkovi PEPP s náležitým předstihem, minimálně tedy jeden rok před dosažením důchodového věku stanoveného v článku 30, či na žádost účastníka informace o možnostech vyplácení, které jsou při obdržení důchodových dávek dostupné.

2.  Jeden rok před odchodem do důchodu je účastníkovi PEPP zasláno sdělení s cílem informovat jej o nadcházejícím zahájení výplatní fáze a o možných podobách vyplácení.

ODDÍL VOZNAMOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍM ORGÁNŮM

Článek 32Obecná ustanovení

1.  Poskytovatelé PEPP příslušnému orgánu domovského členského státu a případně příslušnému orgánu hostitelského členského státu předloží informace nezbytné pro účely dohledu. Tyto informace zahrnují alespoň informace nezbytné pro to, aby mohly být v rámci procesu kontroly orgánem dohledu prováděny tyto činnosti:

a)   posouzení řídicího a kontrolního systému uplatňovaného poskytovateli PEPP, činnosti, kterou provádějí, zásad oceňování používaných pro účely solventnosti, rizik, jimž čelí, a systémů řízení rizik, jejich kapitálové struktury, potřeb a řízení;

b)   přijímání vhodných rozhodnutí vyplývajících z výkonu jejich práv a povinností dohledu.

2.  Příslušné orgány mají tyto pravomoci:

a)   určit povahu, rozsah a formát informací uvedených v odstavci 1, jejichž předložení požadují od poskytovatelů PEPP v těchto časových okamžicích:

i)   v předem stanovených lhůtách;

ii)   nastanou-li předem stanovené události;

iii)   během šetření týkajících se situace poskytovatele PEPP;

b)   získat od poskytovatelů PEPP veškeré informace o smlouvách, které poskytovatelé PEPP mají, nebo o smlouvách, které uzavřeli s třetími osobami, a

c)   požadovat informace od externích odborníků, jako jsou auditoři a pojistní matematici.

3.  Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 zahrnují:

a)   kvalitativní nebo kvantitativní prvky nebo jakoukoli jejich vhodnou kombinaci;

b)   historické, nynější nebo očekávané prvky nebo jakoukoli jejich vhodnou kombinaci;

c)   údaje z vnitřních nebo vnějších zdrojů nebo jakoukoli jejich vhodnou kombinaci.

4.  Informace podle odstavců 1 a 2 musí:

a)   odrážet povahu, rozsah a komplexnost činnosti dotyčného poskytovatele PEPP, a zejména rizik spjatých s jeho činností;

b)   být přístupné, úplné ve všech podstatných ohledech, srovnatelné a v průběhu času konzistentní;

c)   být relevantní, spolehlivé a srozumitelné.

5.  Poskytovatelé PEPP mají vhodné systémy a struktury za účelem splnění požadavků stanovených v odstavcích 1 až 4, jakož i písemnou koncepci, schválenou správním nebo řídicím orgánem nebo orgánem dohledu poskytovatele PEPP a zajišťující průběžnou přiměřenost předkládaných informací.

6.  Na žádost adresovanou příslušným orgánům má orgán EIOPA přístup k informacím předloženým poskytovateli PEPP.

7.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 62, jimiž upřesní informace uvedené v odstavcích 1 až 4 za účelem zajištění přiměřeného rozsahu sbližování, pokud jde o oznamování orgánům dohledu.

Orgán EIOPA po konzultaci s vnitrostátními orgány a po spotřebitelských testech vypracuje návrhy prováděcích technických norem týkajících se formátu oznamování orgánům dohledu.

Orgán EIOPA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do ... [do devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené ve druhém pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

KAPITOLA VAKUMULAČNÍ FÁZE

ODDÍL IINVESTIČNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVATELE PEPP

Článek 33Investiční pravidla

1.  Poskytovatelé PEPP investují v souladu s „pravidlem obezřetnosti“, a zejména v souladu s těmito pravidly:

a)   aktiva, která odpovídají PEPP, se investují s ohledem na co nejlepší dlouhodobý prospěch účastníků PEPP jako celku. V případě možného střetu zájmů zajistí poskytovatel PEPP nebo subjekt, který spravuje jeho portfolio, aby byly investice prováděny výhradně v zájmu účastníků PEPP;

aa)  aktiva, která odpovídají PEPP, se investují tak, aby se snížila rizika spojená s environmentálními, sociálními a správními faktory, přičemž musí být zohledněn možný dlouhodobý dopad investičních rozhodnutí na uvedené faktory;

b)   aktiva se investují takovým způsobem, aby se zajistila bezpečnost, kvalita, likvidita a ziskovost celého portfolia;

c)   aktiva se investují hlavně na regulovaných trzích. Investice do aktiv, která nejsou přijata k obchodování na regulovaných finančních trzích, se v každém případě udržují na obezřetné úrovni;

d)   investice do derivátových finančních nástrojů jsou možné, pokud tyto nástroje přispívají ke snížení investičních rizik nebo usnadňují účinnou správu portfolia. Tyto nástroje se obezřetně ocenění s ohledem na podkladová aktiva a zahrnou do ocenění aktiv daného poskytovatele PEPP. Poskytovatelé PEPP se také vyhnou nadměrné expozici vůči riziku jediné protistrany a jiných operací s derivátovými nástroji;

e)  aktiva jsou vhodně diverzifikována tak, aby se zabránilo nadměrné závislosti na jakémkoli konkrétním aktivu, emitentovi nebo skupině podniků a akumulaci rizika v celém portfoliu. Investice do aktiv stejného emitenta nebo emitentů patřících do stejné skupiny nesmí poskytovatele PEPP vystavovat nadměrné koncentraci rizika;

f)  aktiva nesmí být investována ve vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcích identifikovaných v závěrech Rady ze dne 5. prosince 2017 o unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti nebo ve vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcích identifikovaných Finančním akčním výborem a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675;

g)  poskytovatel PEPP se nesmí vystavovat rizikům vyplývajícím z nadměrné páky a nadměrné transformace splatnosti.

2.  Pravidla stanovená v odst. 1 písm. a) až g) platí pouze do té míry, nejsou-li v příslušných odvětvových právních předpisech použitelných na poskytovatele PEPP přísnější ustanovení.

ODDÍL IIINVESTIČNÍ PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY PEPP

Článek 34Obecná ustanovení

1.  Poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP nabídnou základní PEPP a mohou nabídnout alternativní investiční možnosti.

3.  Veškeré investiční možnosti navrhují poskytovatelé PEPP na základě osvědčených technik snižování rizika zajišťujících účastníkům PEPP dostatečnou ochranu.

Článek 35Volba investiční možnosti účastníkem PEPP

Účastník PEPP si při uzavření smlouvy o PEPP zvolí investiční možnost poté, co obdrží příslušné informace, poradenství a nástroj pro podporu rozhodování.

Článek 36Podmínky pro změnu zvolené investiční možnosti

1.  Podmínky změny investiční možnosti jsou uvedeny ve smlouvě o PEPP.

Článek 37

Základní PEPP

1.  Základní PEPP je bezpečný a nákladově efektivní produkt, který lze snadno získat v každém členském státě, a to i prostřednictvím digitálních kanálů. Představuje standardní investiční možnost.

1a.  Technika snižování rizika použitá u základního PEPP musí být v souladu s cílem, jímž je umožnit účastníkovi PEPP získat kapitál zpět.

2.  Celkové náklady a poplatky za základní PEPP nepřekročí 1 % nahromaděného kapitálu ročně.

Článek 39Akt v přenesené pravomoci o investičních možnostech

1.  Použití technik snižování rizika zajistí, aby byla investiční strategie PEPP navržena tak, aby z PEPP vytvořila stabilní a odpovídající budoucí důchodový příjem dané osoby z PEPP a aby zajistila spravedlivé zacházení se všemi generacemi účastníků PEPP. Příslušné techniky snižování rizika zahrnují ustanovení písmene a) či b) nebo jejich kombinaci a mohou být doplněny ustanoveními písmene c):

a)  ustanovení pro postupnou úpravu investičních přídělů s cílem zmírnit finanční rizika investic pro kohorty odpovídající zbývající době trvání (životní cyklus);

b)  ustanovení o vytváření rezerv z příspěvků nebo z výnosů investic, které jsou přiděleny jednotlivým účastníkům PEPP spravedlivým a transparentním způsobem s cílem zmírnit investiční ztráty (kapitálová záruka);

c)  ustanovení pro využívání vhodných finančních záruk na ochranu před investičními ztrátami.

2.  Pokud je PEPP podle článku 37 tohoto nařízení nabízen bez použití ustanovení písmene a) nebo na základě kombinace ustanovení odstavce 1 tohoto článku, měl by poskytovatel nebo distributor PEPP jasně vysvětlit důvody toho, že se PEPP opírá pouze o kapitálové záruky, důvody pro doporučení PEPP na základě ustanovení písmene b) a c) nebo kombinace výše uvedených ustanovení a jasně upozornit na veškerá další rizika, která by mohla být s tímto PEPP spojena ve srovnání s PEPP založeným na kapitálové záruce, a to v písemné podobě.

3.  Aby byla stanovena kritéria pro účinné techniky snižování rizika, které lze jednotným způsobem použít, vypracuje orgán EIOPA návrh regulačních technických norem, v nichž budou upřesněny podrobnosti ustanovení týkajících se technik pro snižování rizika. Orgán EIOPA předloží tento návrh regulačních technických norem Komisi do … [xxx ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1094/2010.

ODDÍL IIIDALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE AKUMULAČNÍ FÁZE

Článek 40Podmínky týkající se akumulační fáze

Nestanoví-li toto nařízení jinak, podmínky▐ související s akumulační fází určí členské státy, přičemž tyto podmínky nesmí být méně příznivé než platná vnitrostátní pravidla.

KAPITOLA VIOCHRANA INVESTORA

Článek 41Depozitář

1.  Je-li poskytovatelem PEPP instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění nebo investiční firma uvedená v čl. 5 odst. 1, může jmenovat za účelem úschovy aktiv a plnění povinnosti dohledu jednoho nebo více depozitářů.

2.  Pro jmenování depozitáře a plnění jeho úkolů se odpovídajícím způsobem použije čl. 33 odst. 5, 6 a 7 směrnice 2016/2341/EU.

3.  Pro úschovu aktiv a pro odpovědnost depozitáře se odpovídajícím způsobem použije čl. 34 odst. 1 a 2 směrnice 2016/2341/EU. Depozitář odpovídá poskytovateli PEPP a účastníkům PEPP za veškeré ztráty utrpěné v důsledku toho, že neodůvodnitelně neplnil své povinnosti nebo je neplnil správně. Odpovědnost depozitáře není dotčena skutečností, že všechna nebo některá aktiva, jež má v úschově, svěřil třetí straně.

4.  Pro povinnosti depozitáře v oblasti dohledu se odpovídajícím způsobem použije čl. 35 odst. 1 směrnice 2016/2341/EU.

Článek 42Pokrytí biometrických rizik

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 5, mohou poskytovatelé PEPP nabízet celoevropské osobní penzijní produkty s doplňkovou možností zajišťující pokrytí biometrických rizik. ▌

Článek 43Stížnosti

1.  Pro vyřizování stížností podaných zákazníky PEPP týkajících se jejich práv a povinností podle tohoto nařízení poskytovatelé a distributoři PEPP zavedou a použijí odpovídající a účinné postupy pro řešení stížností.

2.  Tyto postupy se použijí v každém členském státě, kde poskytovatel nebo distributor PEPP nabízí své služby, a jsou dostupné v úředním jazyce příslušného členského státu, který si zvolí zákazník PEPP, nebo v jiném jazyce, pokud se na tom poskytovatel či distributor PEPP a zákazník PEPP dohodnou.

3.  Poskytovatelé a distributoři PEPP vynaloží veškeré úsilí, aby na stížnosti zákazníků PEPP odpověděli, a to buď na papíře, nebo na jiném trvalém nosiči, pokud se na tom poskytovatel či distributor PEPP a zákazník PEPP dohodnou. Odpověď obsahuje vyjádření ke všem vzneseným bodům a poskytne se v přiměřené lhůtě, nejpozději však do patnácti pracovních dnů od obdržení stížnosti. Ve výjimečných situacích, kdy nelze odpověď poskytnout do patnácti pracovních dnů z důvodů, které jsou mimo kontrolu poskytovatele nebo distributora PEPP, je poskytovatel nebo distributor PEPP povinen zaslat předběžnou odpověď, v níž podá jasné důvody prodlení při odpovědi na stížnost a uvede lhůtu, do kdy zákazník PEPP obdrží odpověď konečnou. Lhůta pro obdržení konečné odpovědi však nesmí přesáhnout 35 pracovních dní.

4.  Poskytovatelé a distributoři PEPP zákazníka PEPP informují alespoň o jednom subjektu alternativního řešení sporů, který je příslušný pro řešení sporů týkajících se práv a povinností zákazníků PEPP podle tohoto nařízení.

5.  Informace uvedené v odstavci 3 jsou jasným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem uvedeny na webových stránkách poskytovatele nebo distributora PEPP, na pobočce a ve všeobecných podmínkách smlouvy mezi poskytovatelem či distributorem PEPP a zákazníkem PEPP. V těchto informacích je dále uvedeno, jakým způsobem lze získat další informace o subjektu alternativního řešení sporů a o podmínkách jeho využití.

6.  Příslušné orgány zavedou postupy, které zákazníkům PEPP a dalším zúčastněným stranám včetně spotřebitelských sdružení umožní podávat příslušným orgánům stížnosti ohledně údajného porušení tohoto nařízení ze strany poskytovatelů a distributorů PEPP. Stěžovatelé obdrží v každém případě odpověď.

6a.   Příslušný orgán hlavní provozovny nebo jediné provozovny poskytovatele či distributora je způsobilý jednat jako hlavní příslušný orgán pro přeshraniční poskytování PEPP.

6b.   V případech, které se týkají více než jednoho členského státu, se může stěžovatel rozhodnout, že svou stížnost předloží prostřednictvím příslušného orgánu vlastního členského státu bez ohledu na to, kde k porušení předpisů došlo. Za tímto účelem, a aniž je dotčen odstavec 6a, je každý příslušný orgán kompetentní k tomu, aby se zabýval stížnostmi, které u něj byly podány, nebo možným porušením tohoto nařízení, pokud se daná záležitost týká provozovny v jeho členském státě nebo jsou touto záležitostí podstatným způsobem dotčeni účastníci PEPP v jeho členském státě. V takovýchto případech je o dané věci hlavní příslušný orgán neprodleně informován příslušným orgánem.

6c.   V případě, kdy nedojde k dohodě mezi dotčenými příslušnými orgány, použije se postup pro řešení sporů stanovený v článku 56.

KAPITOLA VIIZMĚNA POSKYTOVATELE PEPP

Článek 45Poskytování služby změny

1.  Poskytovatelé PEPP poskytují službu změny, v rámci níž se na žádost účastníka PEPP veškerý kladný zůstatek z účtu PEPP vedeného u převádějícího poskytovatele převede na nový účet PEPP otevřený u přijímajícího poskytovatele, přičemž původní účet PEPP se uzavře.

Službu změny mohou poskytovat poskytovatelé PEPP usazení ve stejném členském státě (vnitrostátní změna) nebo v jiných členských státech (přeshraniční změna).

V případě vnitrostátní změny jsou poskytovatelé PEPP povinni informovat příslušné vnitrostátní orgány o veškerých službách změny, které poskytují účastníkům PEPP. Příslušné vnitrostátní orgány pravidelně dohlížejí na to, aby poskytovatelé PEPP ustanovení této kapitoly dodržovali.

V případě přeshraniční změny jsou poskytovatelé PEPP povinni informovat orgán EIOPA o veškerých službách změny, které poskytují účastníkům PEPP. Orgán EIOPA pravidelně dohlíží na to, aby poskytovatelé PEPP ustanovení této kapitoly dodržovali.

2.  Podmínky změny poskytovatelů PEPP jsou uvedeny ve smlouvě o PEPP. Účastník PEPP má v okamžiku svého odchodu do důchodu právo změnit poskytovatele PEPP.

Článek 46Služba změny poskytovatele

1.  Službu změny poskytovatele zahájí na žádost účastníka PEPP přijímající poskytovatel PEPP. ▌

2.  Přijímající poskytovatel PEPP zahájí službu změny poskytovatele po obdržení žádosti od účastníka PEPP.

Žádost je sepsána v úředním jazyce členského státu, ve kterém je služba změny poskytovatele zahajována, nebo v jiném jazyce, na němž se strany dohodnou.

Tato žádost umožní účastníku PEPP poskytnout zvláštní souhlas s tím, aby převádějící poskytovatel PEPP provedl každý z úkolů uvedených v odstavci 3, a poskytnout zvláštní souhlas s tím, aby přijímající poskytovatel PEPP provedl každý z úkolů uvedených v odstavci 5.

Žádost umožní účastníku PEPP konkrétně určit, kterých portfolií aktiv a/nebo částek se má změna týkat. Žádost účastníku PEPP rovněž umožní určit datum, od něhož mají být platby prováděny na účet PEPP otevřený u přijímajícího poskytovatele PEPP. Toto datum není dřívější než šestý pracovní den ode dne, kdy přijímající poskytovatel PEPP obdrží dokumenty převedené podle odstavce 4 od převádějícího poskytovatele PEPP. Členské státy mohou vyžadovat, aby žádost od účastníka PEPP byla písemná a aby byla kopie přijaté žádosti poskytnuta účastníku PEPP.

3.  Přijímající poskytovatel PEPP do pěti dnů od přijetí žádosti uvedené v odstavci 2 požádá převádějícího poskytovatele PEPP, aby provedl následující úkoly, pokud tak stanoví žádost účastníka PEPP:

a)   předat přijímajícímu poskytovateli PEPP a také účastníku PEPP, pokud si to ve své žádosti konkrétně vyžádal, seznam stávajících aktiv, na něž se má změna vztahovat;

b)   v den určený účastníkem PEPP převést případný zbývající kladný zůstatek na účet PEPP otevřený nebo vedený u přijímajícího poskytovatele PEPP a

c)   v den určený účastníkem PEPP uzavřít účet PEPP vedený u převádějícího poskytovatele PEPP.

4.  Po obdržení žádosti od přijímajícího poskytovatele PEPP převádějící poskytovatel PEPP provede následující úkoly, pokud tak stanoví zmocnění střadatele PEPP:

a)   do pěti pracovních dnů zaslat přijímajícímu poskytovateli PEPP informace uvedené v odst. 3 písm. a);

b)   pokud převádějící poskytovatel PEPP nemá systém pro automatické přesměrování příchozích plateb na účet PEPP otevřený účastníkem PEPP u přijímajícího poskytovatele PEPP, přestat přijímat příchozí platby na účet PEPP, a to s účinkem od data uvedeného v žádosti. Členské státy mohou požadovat, aby převádějící poskytovatel PEPP informoval účastníka PEPP o důvodu nepřijetí příchozích plateb;

c)   převést zbývající kladný zůstatek z účtu PEPP na nový účet PEPP otevřený u přijímajícího poskytovatele PEPP, a to k datu uvedenému v žádosti;

d)   k datu uvedenému v žádosti uzavřít účet PEPP, nemá-li účastník PEPP na tomto účtu PEPP žádné neuhrazené závazky a za předpokladu, že byly dokončeny činnosti uvedené v písmenech a), b) a c) tohoto odstavce. Poskytovatel PEPP účastníka PEPP neprodleně uvědomí, pokud tyto neuhrazené závazky brání uzavření účtu účastníka PEPP.

5.  Přijímající poskytovatel PEPP do pěti pracovních dnů od přijetí informací požadovaných podle odstavce 3 od převádějícího poskytovatele PEPP provede následující úkoly, pokud tak stanoví žádost, způsobem v něm stanoveným a v rozsahu, v jakém to umožňují informace, které mu převádějící poskytovatel PEPP nebo účastník PEPP poskytli:

a)   provede nezbytné přípravy na to, aby mohl přijímat příchozí platby, a s účinkem ode dne určeného v žádosti je přijímá;

b)   informuje plátce uvedené ve zmocnění o podrobnostech týkajících se účtu PEPP, který má účastník PEPP u přijímajícího poskytovatele PEPP, a předá plátcům kopii žádosti účastníka PEPP.

Pokud přijímající poskytovatel PEPP nemá veškeré informace nezbytné pro informování plátců podle prvního pododstavce písm. b), požádá účastníka PEPP nebo převádějícího poskytovatele PEPP, aby mu chybějící informace poskytl.

Pokud se účastníci PEPP namísto poskytnutí zvláštního souhlasu přijímajícímu poskytovateli PEPP v souladu s odstavcem 2 rozhodnou poskytnout plátcům informace uvedené v prvním pododstavci písm. b) osobně, poskytne přijímající poskytovatel PEPP účastníku PEPP ve lhůtě stanovené v prvním pododstavci standardní dopisy obsahující údaje o účtu PEPP a počátečním datu uvedeném v žádosti.

Článek 47Usnadnění vnitrostátní a přeshraniční změny pro účastníky PEPP

1.  Pokud účastník PEPP svému poskytovateli PEPP sdělí, že si přeje otevřít účet PEPP u jiného poskytovatele PEPP ve stejném nebo v jiném členském státě, poskytovatel PEPP, u nějž má účastník PEPP účet PEPP, po přijetí této žádosti poskytne účastníku PEPP tuto pomoc:

a)   bezplatně účastníku PEPP poskytne dostupné informace týkající se pravidelných příchozích plateb na jeho účet PEPP v uplynulých třinácti měsících;

b)   převede kladný zůstatek na účtu PEPP vedeném účastníkem PEPP na účet PEPP otevřený tímto účastníkem PEPP u přijímajícího poskytovatele PEPP, a to za předpokladu, že žádost obsahuje veškeré údaje umožňující identifikovat přijímajícího poskytovatele PEPP a účet PEPP daného účastníka PEPP;

c)   uzavře účet PEPP vedený účastníkem PEPP.

2.  Pokud účastník PEPP nemá na svém účtu PEPP žádné neuhrazené pohledávky, poskytovatel PEPP, u něhož má účastník PEPP veden svůj účet PEPP, poskytne pomoc uvedenou v odst. 1 písm. a), b) a c) tohoto článku k datu určenému účastníkem PEPP, kterým není dřívější než šestý pracovní den ode dne, kdy tento poskytovatel PEPP obdrží žádost účastníka PEPP, pokud se strany nedohodnou jinak. Poskytovatel PEPP neprodleně uvědomí účastníka PEPP, pokud neuhrazené závazky brání uzavření jeho účtu PEPP.

Článek 48Poplatky a platby související se službou změny poskytovatele

1.  Účastníci PEPP by měli mít bezplatný přístup ke svým osobním údajům uchovávaným převádějícím nebo přijímajícím poskytovatelem PEPP.

2.  Převádějící poskytovatel PEPP poskytne informace požadované přijímajícím poskytovatelem PEPP podle čl. 46 odst. 4 písm. a), aniž by účastníkovi PEPP nebo přijímajícímu poskytovateli PEPP cokoliv účtoval.

3.  Celkové poplatky a platby účtované převádějícím poskytovatelem PEPP účastníkovi PEPP za uzavření účtu PEPP, který je u něj veden, nesmí přesáhnout 0,5 % kladného zůstatku, který má být převeden k přijímajícímu poskytovateli PEPP.

4.  Přijímající poskytovatel PEPP může za službu změny poskytovatele účtovat pouze skutečné náklady.

Článek 49Ochrana účastníků PEPP před finanční ztrátou

1.  Poskytovatel PEPP neprodleně nahradí jakoukoli finanční ztrátu, včetně poplatků, plateb a úroků, která vznikla účastníkovi PEPP a která je přímým důsledkem toho, že poskytovatel PEPP účastnící se procesu změny nedodržel své povinnosti podle článku 46.

2.  Odpovědnost podle odstavce 1 se nepoužije v případech neobvyklých a nepředvídatelných okolností, které poskytovatel PEPP dovolávající se těchto okolností nemůže ovlivnit a jejichž následkům by nebylo možné přes veškeré úsilí zabránit, nebo v případech, kdy je poskytovatel PEPP vázán jinými právními závazky, na něž se vztahují unijní nebo vnitrostátní právní předpisy.

3.  Odpovědnost podle odstavce 1 se stanoví v souladu s právními požadavky použitelnými na vnitrostátní úrovni.

4.  Účastník PEPP nese náklady a případné riziko finanční ztráty související se skutečným zpeněžením aktiv držených na účtu PEPP v zájmu jejich převodu od převádějícího poskytovatele PEPP k přijímajícímu poskytovateli PEPP.

5.  Účastník PEPP nese náklady a případné riziko finanční ztráty související s ochranou kapitálu poskytovanou převádějícím poskytovatelem PEPP. Tato ochrana kapitálu umožňující účastníkovi PEPP získat zpět investovaný kapitál a poskytující mechanismus pro inflační indexaci se uplatní v okamžiku změny poskytovatele.

5a.  Členské státy zajistí, aby byly zřízeny přeshraniční mechanismy pro podávání stížností a zjednávání nápravy, které umožní individuální i kolektivní přeshraniční náhradu škody.

Článek 50Informace o službě změny poskytovatele

1.  Poskytovatelé PEPP poskytnou účastníkům PEPP tyto informace o službě změny:

a)   úlohy převádějícího a přijímajícího poskytovatele PEPP v každé fázi procesu změny poskytovatele, jak jsou uvedeny v článku 46;

b)   časový rámec pro dokončení jednotlivých fází;

c)   poplatky a platby za proces změny poskytovatele;

d)   veškeré informace, o jejichž poskytnutí bude účastník PEPP požádán.

Poskytovatelé PEPP rovněž poskytnou další informace, případně včetně informací potřebných pro identifikaci systému pojištění vkladů, systému pro odškodnění investorů nebo penzijním ochranným plánem v rámci Unie, jichž je poskytovatel PEPP členem. Pojmem „penzijní ochranný plán“ se rozumí opatření pro výplatu náhrady škody účastníkům PEPP nebo příjemcům PEPP v případě platební neschopnosti poskytovatele PEPP.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 jsou vždy dostupné v elektronické podobě na webových stránkách poskytovatele PEPP, jsou bezplatně k dispozici na papíře nebo na jiném trvalém nosiči ve všech prostorách poskytovatele PEPP přístupných účastníkům PEPP a jsou na základě žádosti poskytovány účastníkům PEPP.

KAPITOLA VIIIVÝPLATNÍ FÁZE

Článek 51Podmínky týkající se výplatní fáze

1.  Nestanoví-li toto nařízení jinak, podmínky▐ související s výplatní fází určí členské státy, přičemž tyto podmínky nesmí být méně příznivé než platná vnitrostátní pravidla.

Článek 52Formy vyplácených dávek

1.  Poskytovatelé PEPP mohou účastníkům PEPP poskytnout jednu nebo více z těchto forem vyplácení:

a)   rentu;

b)   celkovou částku,

c)   postupné čerpání;

d)   kombinace výše uvedených forem.

2.  V případě základního PEPP bude v prvním roce umožněno vyplacení nejvýše 30 % celkové částky. Zbývající kapitál může být vyplácen formou postupného čerpání, renty nebo kombinace těchto možností. U základního PEPP s kapitálovou zárukou jako investiční možností se 35 % vyplácení provede formou doživotní renty.

2a.  Vzhledem k individuální situaci účastníka PEPP a poměrné hodnotě nahromaděného kapitálu ve srovnání se stávající hodnotou renty může být renta ze základního PEPP využita ve formě celkové částky nebo postupného čerpání. Za účelem zavedení jednotných postupů a kritérií pro posouzení takové situace a určení odpovídající poměrné hodnoty nahromaděného kapitálu vypracuje orgán EIOPA návrh regulačních technických norem.

Orgán EIOPA uvedený návrh regulačních technických norem předloží Komisi do ...

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1094/2010.

2b.  Účastníci PEPP si zvolí formu vyplácení dávek pět let před začátkem výplatní fáze.

KAPITOLA IXDOHLED

Článek 53Dohled ze strany příslušných orgánů a sledování orgánem EIOPA

1.  Příslušný orgán poskytovatele PEPP průběžně dohlíží na dodržování tohoto nařízení. Je rovněž odpovědný za dohled nad dodržováním dalších povinností stanovených ve statutu nebo zakládacích dokumentech poskytovatele PEPP a nad přiměřeností jeho opatření a organizace vůči úkolům, které mají být splněny při poskytování celoevropského osobního penzijního produktu.

2.  Orgán EIOPA ověří, že se označení „PEPP“ nepoužívá bez povolení podle tohoto nařízení a v souladu s ním.

3.  Orgán EIOPA v koordinaci s dalšími evropskými orgány dohledu přezkoumává roční plány dohledu nad poskytovateli PEPP přijaté příslušnými orgány.

Článek 54Pravomoci příslušných orgánů

Každý členský stát zajistí, aby příslušný orgán měl veškeré dohledové a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro plnění jeho úkolů podle tohoto nařízení.

Článek 55Spolupráce

a jednotnost

1.  Každý příslušný orgán přispívá k jednotnému uplatňování tohoto nařízení v celé Unii. Za tímto účelem příslušné orgány spolupracují mezi sebou a s Komisí.

2.  Příslušné orgány vzájemně spolupracují v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013/EU(22), směrnicí 2009/138/ES, směrnicí 2016/2341/EU, směrnicí 2014/65/EU, směrnicí 2009/65/ES a směrnicí 2011/61/EU.

3.  Příslušné orgány a orgán EIOPA vzájemně spolupracují za účelem plnění svých povinností podle tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 1094/2010.

4.  Příslušné orgány a orgán EIOPA si v souladu s nařízením (EU) č. 1094/2010 vyměňují veškeré informace a dokumentaci potřebné k plnění svých povinností podle tohoto nařízení, zejména k rozpoznání porušení tohoto nařízení a jejich nápravě.

5.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku orgán EIOPA vypracuje návrhy prováděcích technických norem upřesňující podrobnosti týkající se mechanismu pro jednotnost, spolupráci a výměnu informací, spolu s požadavky potřebnými pro prezentaci výše uvedených informací ve standardizovaném formátu umožňujícím srovnání.

Orgán EIOPA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do ... [do šesti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Článek 56Urovnávání sporů mezi příslušnými orgány týkajících se přeshraničních situací

1.  Jestliže příslušný orgán poskytovatele nebo distributora PEPP nesouhlasí s postupem nebo obsahem opatření či nečinností příslušného orgánu jiného členského státu týkajících se uplatňování tohoto nařízení, může orgán EIOPA na žádost jednoho nebo více dotčených příslušných orgánů pomoci orgánům dosáhnout dohody postupem stanoveným v odstavcích 2 až 4.

V případech týkajících se přeshraničních situací, kdy je možné na základě objektivních kritérií zjistit spor mezi příslušnými orgány z různých členských států, může orgán EIOPA ze své vlastní iniciativy nebo na žádost Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) či Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) pomoci příslušným orgánům dosáhnout dohody postupem stanoveným v odstavcích 2 až 4.

2.  Orgán EIOPA stanoví lhůtu pro smírné urovnání sporu mezi příslušnými orgány, přičemž vezme v úvahu veškeré související lhůty a složitost a naléhavost záležitosti. V této fázi působí orgán EIOPA jako zprostředkovatel.

Jestliže dotčené příslušné orgány nedosáhnou dohody ve lhůtě pro smírné urovnání sporu uvedené v odstavci 2, může orgán EIOPA postupem stanoveným v čl. 44 odst. 1 třetím a čtvrtém pododstavci nařízení (EU) č. 1094/2010 přijmout rozhodnutí požadující, aby dotčené příslušné orgány za účelem urovnání dané záležitosti přijaly konkrétní opatření nebo se zdržely jednání, přičemž toto rozhodnutí bude mít pro tyto příslušné orgány závazné účinky, aby bylo zajištěno dodržování práva Unie.

3.  Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise podle článku 258 SFEU, jestliže příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí orgánu EIOPA, a tedy nezajistí, aby poskytovatel nebo distributor PEPP plnil požadavky, které se na něj přímo vztahují na základě tohoto nařízení, může orgán EIOPA přijmout individuální rozhodnutí určené poskytovateli nebo distributorovi PEPP, v němž bude vyžadovat přijetí nezbytných opatření ke splnění jeho povinností podle práva Unie, včetně případného ukončení konkrétního jednání.

4.  Rozhodnutí přijatá podle odstavce 4 mají přednost před veškerými předchozími rozhodnutími přijatými příslušnými orgány v téže záležitosti. Jakékoliv opatření příslušných orgánů související se skutečnostmi, které jsou předmětem rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4, je slučitelné s těmito rozhodnutími.

5.  Ve zprávě podle čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1094/2010 informuje předseda orgánu EIOPA o povaze a druhu sporů mezi příslušnými orgány, o dosažených dohodách a o rozhodnutích ohledně urovnání takových sporů.

KAPITOLA XSANKCE

Článek 57Správní sankce a nápravná opatření

1.  Aniž je dotčeno právo členských států stanovit a ukládat trestní sankce, příslušné orgány mohou ukládat správní sankce a nápravná opatření pro situace, kdy:

a)  finanční podnik uvedený v čl. 5 odst. 1 obdržel povolení PEPP na základě nepravdivých nebo zavádějících prohlášení nebo jinými nedovolenými prostředky, které jsou v rozporu s články 5 a 6;

b)  finanční podnik uvedený v čl. 5 odst. 1 poskytuje, respektive distribuuje produkty nesoucí označení „PEPP“ nebo „celoevropský osobní penzijní produkt“ bez požadovaného povolení;

c)  poskytovatel PEPP porušil čl. 7 odst. 3 ▌nebo nesplnil požadavky a povinnosti stanovené v kapitolách IV a V, v článku 43 a v kapitole VII;

d)  depozitář nesplnil své povinnosti v oblasti dohledu podle článku 42.

2.  Uvedené sankce a opatření jsou účinné, přiměřené a odrazující a musí mezi ně patřit alespoň:

a)  veřejné oznámení, v němž je uvedena totožnost fyzické nebo právnické osoby a povaha daného porušení předpisu v souladu s článkem 59;

b)  příkaz, aby fyzická nebo právnická osoba upustila od daného chování a vyvarovala se jeho opakování;

c)  dočasný zákaz výkonu vedoucích funkcí v takovýchto podnicích pro kteréhokoli člena řídicího orgánu finančního podniku instituce nebo kteroukoli jinou fyzickou osobu, která byla shledána odpovědnou;

d)  maximální správní pokuta ve výši nejméně 5 000 000 EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke dni [datum vstupu tohoto nařízení v platnost];

e)  v případě právnické osoby může maximální správní pokuta uvedená v písmeni d) dosahovat až 10 % celkového ročního obratu podle nejnovější dostupné účetní závěrky schválené řídicím orgánem; je-li právnická osoba mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU(23), je příslušným celkovým ročním obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh příjmů v souladu s příslušnými účetními legislativními akty podle nejnovější dostupné konsolidované účetní závěrky schválené vedoucím orgánem vrcholného mateřského podniku;

f)  maximální správní pokuta ve výši nejméně dvojnásobku výhody, která byla porušením předpisů získána, pokud lze tuto výhodu stanovit, a to i v případě, že tato částka převyšuje maximální částky v písmenech d) a e).

3.  Pokud se ustanovení odstavce 1 použijí na právnické osoby, příslušné orgány uplatní správní sankce a nápravná opatření stanovená v odstavci 2 na členy řídicího orgánu a na další osoby, které nesou podle vnitrostátního práva odpovědnost za dané porušení předpisů.

4.  Veškerá rozhodnutí o uložení správních sankcí nebo nápravných opatření stanovených v odstavci 2 jsou řádně odůvodněná a podléhají soudnímu přezkumu.

Článek 58Výkon pravomoci ukládat správní sankce a nápravná opatření

1.  Příslušné orgány vykonávají pravomoc ukládat správní sankce a nápravná opatření podle článku 57 v souladu se svým vnitrostátním právním rámcem:

a)  přímo;

b)  ve spolupráci s jinými orgány;

c)  podáním návrhu příslušným justičním orgánům.

2.  Příslušné orgány při stanovení druhu a míry správní sankce nebo nápravného opatření uloženého podle článku 57 zohledňují veškeré příslušné okolnosti, v případě potřeby včetně:

a)  významu, závažnosti a délky trvání daného porušení;

b)  stupně odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby odpovědné za porušení;

c)  finanční síly odpovědné fyzické nebo právnické osoby, kterou udává zejména celkový roční obrat odpovědné právnické osoby nebo celkový roční příjem a čistá aktiva odpovědné fyzické osoby;

d)  výše zisku, kterého odpovědná fyzická nebo právnická osoba dosáhla, nebo ztráty, které zabránila, pokud je lze stanovit;

e)  ztrát třetích stran způsobených porušením, pokud je lze stanovit;

f)  úrovně spolupráce odpovědné fyzické nebo právnické osoby s příslušným orgánem, aniž by byla dotčena nutnost zajistit vydání zisku, kterého uvedená osoba dosáhla, nebo ztráty, které zabránila;

g)  předchozích porušení ze strany odpovědné fyzické nebo právnické osoby.

Článek 59Zveřejnění správních sankcí a nápravných opatření

1.  Příslušné orgány bez zbytečného odkladu na svých oficiálních webových stránkách zveřejní jakékoliv rozhodnutí o uložení správní sankce nebo nápravného opatření za porušení tohoto nařízení, a to poté, co byl adresát sankce nebo opatření o tomto rozhodnutí informován.

2.  Zveřejnění uvedené v odstavci 1 zahrnuje informace o druhu a povaze porušení, totožnosti odpovědné osoby a uložených sankcích nebo opatřeních.

3.  Pokud má příslušný orgán na základě individuálního posouzení za to, že by zveřejnění totožnosti v případě právnických osob nebo totožnosti a osobních údajů v případě fyzických osob bylo nepřiměřené, nebo pokud má příslušný orgán za to, že by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo probíhající vyšetřování, příslušné orgány učiní jedno z následujících opatření:

a)  zveřejnění rozhodnutí o uložení správní sankce nebo nápravného opatření odloží, dokud důvody pro nezveřejnění nepominou, nebo

b)  rozhodnutí o uložení správní sankce nebo nápravného opatření zveřejní, přičemž po přiměřenou dobu vynechají totožnost a osobní údaje příjemce, pokud se předpokládá, že během této doby důvody pro anonymní zveřejnění pominou, a pokud takové anonymní zveřejnění zajistí skutečnou ochranu dotčených osobních údajů, nebo

c)  rozhodnutí o uložení správní sankce nebo nápravného opatření nezveřejní vůbec, pokud se má za to, že možnosti uvedené v písmenech a) a b) dostatečně nezajišťují:

i)  že nebude ohrožena stabilita finančních trhů;

ii)  přiměřenost zveřejnění takových rozhodnutí s ohledem na opatření považovaná za méně významná.

4.  V případě rozhodnutí zveřejnit sankci nebo opatření anonymně podle odst. 3 písm. b) může být zveřejnění příslušných údajů odloženo. Je-li rozhodnutí o uložení správní sankce nebo nápravného opatření předmětem odvolání u příslušného justičního orgánu, příslušné orgány tuto informaci a veškeré následné informace o výsledku takového odvolání rovněž neprodleně zveřejní na svých oficiálních webových stránkách. Jakékoli soudní rozhodnutí, kterým se ruší rozhodnutí o uložení správní sankce nebo nápravného opatření, se rovněž zveřejní.

5.  Příslušné orgány zajistí, aby jakékoli zveřejnění podle odstavců 1 až 4 zůstalo na jejich oficiálních webových stránkách po dobu nejméně pěti let od zveřejnění. Osobní údaje, jež taková zveřejněná informace obsahuje, jsou na oficiálních webových stránkách příslušného orgánu uchovávány pouze po nezbytnou dobu v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů.

Článek 60Povinnost předkládat orgánu EIOPA informace týkající se správních sankcí a nápravných opatření

1.  Příslušné orgány informují orgán EIOPA o všech uložených správních sankcích a jiných opatřeních, které nebyly zveřejněny v souladu s čl. 59 odst. 1.

2.  Příslušné orgány poskytnou každoročně orgánu EIOPA souhrnné informace týkající se všech správních sankcí a jiných nápravných opatřeních uložených v souladu s článkem 57.

Orgán EIOPA tyto informace zveřejní ve výroční zprávě.

3.  Pokud příslušný orgán správní sankci nebo jiné opatření zveřejnil, oznámí tuto skutečnost zároveň orgánu EIOPA.

KAPITOLA XIZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 61Zpracování osobních údajů

Pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci tohoto nařízení, vykonávají poskytovatelé PEPP a příslušné orgány své úkoly pro účely tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a nařízením o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích). Pokud jde o zpracování osobních údajů orgánem EIOPA v rámci tohoto nařízení, řídí se orgán EIOPA nařízením (ES) č. 45/2001.

Článek 62Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 24 odst. 3, čl. 26 odst. 3, čl. 28 odst. 2, čl. 32 odst. 7 a článku 39 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 24 odst. 3, čl. 26 odst. 3, čl. 28 odst. 2, čl. 32 odst. 7 a článku 39 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 24 odst. 3, čl. 26 odst. 3, čl. 28 odst. 2, čl. 32 odst. 7 a článku 39 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Článek 63Hodnocení a zpráva

1.  Každých pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost Komise provede hodnocení tohoto nařízení a po konzultaci s orgánem EIOPA předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o hlavních zjištěních.

2.  Zpráva zahrnuje veškeré otázky týkající se fungování nařízení, zejména pak tyto:

a)  přenositelnost;

b)  rozvoj podúčtů a partnerství;

c)  mechanismus změny poskytovatele;

d)  využívání základního PEPP;

e)  postup pro podávání stížností;

f)  uplatňování předpisu v celé Unii;

g)  začlenění environmentálních, sociálních a správních faktorů do investiční politiky;

h)  mezní hodnotu ve výši 1 % uvedenou v čl. 37 odst. 2.

3.  Komise s příslušnými zúčastněnými stranami zřídí výbor, který bude průběžně monitorovat rozvoj a provádění PEPP. Součástí tohoto výboru bude přinejmenším orgán EIOPA, vnitrostátní orgány dohledu, zástupci spotřebitelů a nezávislí odborníci.

Sekretariátem tohoto výboru je orgán EIOPA.

Článek 64Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije dvanáct měsíců po zveřejnění aktů v přenesené pravomoci stanovených tímto nařízením v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne  

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)

* Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(3)

Úř. věst. C , , s. .

(4)

  Akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů, Evropská komise, 30. září 2015 (COM(2015) 468 final).

(5)

  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2016 o hodnocení a výzvách regulace finančních služeb v EU: dopady a cesta směrem k efektivnějšímu a účinnějšímu rámci EU pro finanční regulaci a unii kapitálových trhů, 2015/2106(INI), bod 20.

(6)

  Závěry Evropské rady ze dne 28. června 2016, EUCO 26/16, bod 11.

(7)

  COM(2016) 601 final, s. 4.

(8)

  COM(2017) 292 final, s. 6.

(9)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(10)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(11)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(12)

  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Posílení sankčních režimů v odvětví finančních služeb“ ze dne 8. prosince 2010 (KOM (2010) 716 v konečném znění).

(13)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016. s. 1).

(14)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

(15)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(16)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(17)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(18)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/2341/ES ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (přepracované znění) (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37).

(19)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(20)

(21)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).

(22)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(23)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (29.6.2018)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Zpravodaj: Heinz K. Becker

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Domácnosti v EU patří k největším střadatelům na světě, ale podstatná část těchto úspor je držena na bankovních účtech s krátkou splatností. Více investic do kapitálových trhů může pomoci vyrovnat se s problémy, které přináší stárnutí obyvatelstva nízké úrokové sazby.

(1)  Domácnosti v EU patří k největším střadatelům na světě, ale podstatná část těchto úspor je držena na bankovních účtech s krátkou splatností a nízkými výnosy. Výše úspor domácností je nicméně v různých zemích EU velmi různá a přetrvávající rozdíly mezi členskými státy EU mohou mít dopad na investice a růst, protože úspory domácností jsou důležitým zdrojem financování soukromých i veřejných investic. Více investic do kapitálových trhů může pomoci vyrovnat se s problémy, které přináší stárnutí obyvatelstva, nízké úrokové sazby a v dlouhodobém horizontu nízká míra investic.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Pro zajištění důstojných životních standardů současných a budoucích důchodců by členské státy měly upřednostnit další rozvíjení, posílení a reformu stávajícího prvního (veřejného) a druhého (zaměstnaneckého) pilíře vnitrostátních důchodových systémů. Oba tyto pilíře budou mít nadále zásadní důležitost pro udržitelnost vnitrostátních systémů. Celoevropské osobní penzijní produkty nemohou nahradit nebo ohrozit systémy založené na prvním a druhém pilíři. Pro konsolidaci finančních zdrojů nezbytných pro tyto pilíře se členské státy rovněž musí vypořádat s nezaměstnaností a s nenahlášenou a nepojištěnou prací. Avšak vzhledem k hrozícímu poklesu podílu pracujícího obyvatelstva z 1:4 na 1:2 je zásadní, aby se prosadil vícepilířový přístup. Dobrovolný a dlouhodobě fungující celoevropský osobní penzijní produkt (PEPP) bude doplňovat a posilovat stávající způsoby důchodového spoření, napomůže zvýšení těchto úspor i k pokrytí dalších kategorií obyvatel, které se až doposud potýkaly s tím, že neměly žádné nebo jen částečné pokrytí, jako jsou ženy, mladí lidé, osoby samostatně výdělečně činné a osoby využívající netypických nebo nových forem zaměstnávání.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  V roce 2015 bydlelo 11,3 milionu občanů EU28 v produktivním věku (od 20 do 64 let) v jiném členském státě, než je jejich členský stát bydliště, a 1,3 milionu občanů EU28 pracovalo v jiném členském státě, než je jejich členský stát bydliště.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Starobní důchody tvoří hlavní část příjmu důchodců a měly by zajišťovat důstojnou životní úroveň a zabraňovat chudobě ve stáří. Jsou nutnou podmínkou pro výkon základních práv stanovených v Listině základních práv Evropské unie, mimo jiné v článku 25 o právech starších osob, kde se uvádí: „Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a podílely se na společenském a kulturním životě“, jakož i práv zakotvených v doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům ohledně prosazování lidských práv starších osob1a.

 

__________________

 

1a Doporučení CM/Rec(2014)2 Výboru ministrů členských států pro prosazování lidských práv starších osob.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1d)  Cílem PEPP je poskytnout občanům Unie dodatečnou dobrovolnou možnost důchodového spoření a posílit přenositelnost nároků občanů. Doplní také vnitrostátní důchodové systémy a směrnici 2014/50/EU.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1e)  Stárnutí společnosti a klesající porodnost staví Unii před závažný demografický problém, který ohrožuje dostatečnou výši a udržitelnost důchodů a mezigenerační solidaritu. Je navíc pravděpodobné, že digitalizace a změny na trhu práce tento problém ještě vyostří a budou vytvářet stále větší tlak na první a druhý pilíř důchodových systémů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1f)  Rozdíl ve výši důchodů žen a mužů, který je způsoben mj. nepravidelnými příspěvky do důchodových systémů kvůli přerušení práce nebo platby příspěvků z důvodu mateřství nebo péče o děti, v Unii stále přetrvává. Starobní důchod žen v Unii, kterým je mezi 65 a 79 lety, je v průměru o téměř 40 % nižší než důchod mužů. PEPP jim může poskytnout dodatečnou možnost jak dosáhnout přiměřeného důchodu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1g)  Podle orgánu EIOPA v současné době pouze 67 milionů osob, tj. 27 % celkového počtu obyvatel EU ve věku od 25 do 59 let, dobrovolně využívá finanční produkty zaměřené na dlouhodobé důchodové spoření a toto spoření je soustředěno pouze v několika členských státech.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1h)  PEPP by měl být zejména dlouhodobým podpůrným nástrojem, jehož účelem je zajistit dobrou životní úroveň po odchodu do důchodu, a to zejména pro mladé občany Unie. PEPP může skutečně zlepšit schopnost pokrývat nezbytné náklady k udržení životní úrovně jednotlivce po odchodu do důchodu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1i)  Unie čelí narůstající demografické výzvě, která postupně povede k tomu, že stávající poměr starobní závislosti, který činí 1:4, se do roku 2060 sníží na 1:2. Na každého obyvatele staršího 65 let jsou dnes čtyři osoby ve věku 15 až 64 let, avšak do roku 2060 budou v tomto věkovém rozmezí dvě osoby na každého obyvatele staršího 65 let.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 j (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1j)  Přenositelnost celoevropského osobního penzijního produktu (PEPP) zvýší jeho přitažlivost, a to zejména pro mladé lidi, a přispěje ke snadnějšímu uplatňování práva občanů bydlet a pracovat kdekoli v Unii.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 k (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1k)  PEPP jakožto evropský rámec pro osobní penzijní pojištění je konkrétně potřebný a užitečný pro ty, kteří nemají nárok na přiměřený důchod nebo chtějí mít k vnitrostátnímu systému ještě doplňkový spořící plán.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Fungování vnitřního trhu s osobním penzijním pojištěním je v současné době ztíženo vysokou mírou roztříštěnosti vnitrostátních trhů a omezenou mírou přenositelnosti osobních penzijních produktů. V důsledku toho může být pro jednotlivce obtížné využívat své základní svobody. Může jim to například bránit v tom, aby nastoupili do zaměstnání nebo odešli do důchodu v jiném členském státě. Nedostatečná standardizace stávajících osobních penzijních produktů navíc brání poskytovatelům v možnosti využít svobodu usazování a svobodu poskytování služeb.

(3)  Fungování vnitřního trhu s osobním penzijním pojištěním je v současné době ztíženo vysokou mírou roztříštěnosti vnitrostátních trhů a omezenou mírou přenositelnosti osobních penzijních produktů. V důsledku toho může být pro jednotlivce obtížné využívat své základní svobody. Může jim to například bránit v tom, aby si hledali zaměstnání, nastoupili do zaměstnání nebo odešli do důchodu v jiném členském státě. Nedostatečná standardizace stávajících osobních penzijních produktů navíc brání poskytovatelům v možnosti využít svobodu usazování a svobodu poskytování služeb.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Vzhledem k tomu, že podle očekávání by měl celoevropský osobní penzijní produkt (PEPP) přispět k vytváření Unie kapitálových trhů a k nasměrování kapitálových toků do reálné ekonomiky a dlouhodobě udržitelných záměrů, je zapotřebí, aby střadatelé byli do tohoto procesu zapojeni, což zvýší jejich povědomí o finančních a nefinančních zájmech a o vzájemném vztahu mezi výkonností produktu a environmentálních a sociálních faktorů a faktorů týkajících se správy a řízení. Efektivita tohoto procesu souvisí s vysokou mírou transparentnosti a přístupnosti informací, jakož i s náležitým zapojením střadatelů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Osoby s nižšími příjmy a osoby, které jsou na trhu práce kratší dobu, mají omezenější možnosti investovat do osobních penzijních produktů, což vede k prohlubování nerovnosti příjmů ve stáří. Obecně se tento problém týká především žen, u nichž je důsledkem rozdílů ve výši platů, které jsou u žen ve srovnání s muži nižší, a to po celou dobu jejich profesní dráhy, jakož i důsledkem toho, že vzhledem k pečovatelským úkolům, které na sebe berou, bývají delší dobu mimo trh práce a po tuto dobu nemívají buď žádný, nebo mají jen velmi nízký příjem.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Rozvoj celoevropského osobního penzijního produktu (Pan-European Personal Pension Product, PEPP) přispěje v oblasti osobních penzijních produktů ke zvýšení možnosti volby důchodového spoření a zřídí evropský trh pro poskytovatele PEPP. Domácnostem poskytne lepší možnosti ke splnění cílů, které si vytyčují v souvislosti s důchodem.

(10)  Rozvoj celoevropského osobního penzijního produktu (Pan-European Personal Pension Product, PEPP) přispěje v oblasti osobních penzijních produktů ke zvýšení možnosti volby důchodového spoření a zřídí evropský trh pro poskytovatele PEPP. Domácnostem by měl poskytnout dobře regulované, bezpečné, sociálně odpovědné a udržitelné podmínky, jež jim při náležitém zohlednění jejich potřeb a preferencí umožní lépe plnit cíle, které si vytyčují v souvislosti s důchodem.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Toto nařízení o PEPP nebrání členským státům v tom, aby mohly nadále organizovat kolektivní fondově financované penzijní systémy.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Legislativní rámec pro celoevropský osobní penzijní produkt položí základy pro úspěšný trh s cenově dostupnými a dobrovolnými investicemi souvisejícími s důchodem, které mohou být spravovány v celoevropském měřítku. Doplněním stávajících penzijních produktů a plánů přispěje k zajištění potřeb osob, které chtějí zvýšit přiměřenost svých penzijních spoření, a zároveň bude řešit demografickou výzvu a zajišťovat mocný nový zdroj soukromého kapitálu pro dlouhodobé investice. Tento rámec nenahradí ani nebude harmonizovat stávající vnitrostátní systémy osobního penzijního pojištění.

(11)  Legislativní rámec pro celoevropský osobní penzijní produkt položí základy pro úspěšný trh s cenově dostupnými a dobrovolnými investicemi souvisejícími s důchodem, které mohou být spravovány v celoevropském měřítku. Celoevropský osobní penzijní produkt přispěje k zajištění potřeb osob, které chtějí zvýšit přiměřenost svých penzijních spoření, a tím, že bude zajišťovat mocný nový zdroj soukromého kapitálu pro dlouhodobé, udržitelné a sociálně odpovědné investice, zároveň pomůže při řešení demografické výzvy a stávajících nedostatků penzijního sytému. Tento rámec nenahradí ani nebude harmonizovat stávající vnitrostátní osobní produkty či systémy zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Poskytovatelé PEPP by měli mít přístup na celý trh Unie s jednotným povolením produktu vydávaným Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán EIOPA“) na základě jednotného souboru pravidel.

(14)  Poskytovatelé PEPP by měli mít přístup na celý trh Unie s jednotným povolením produktu vydávaným Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán EIOPA“) na základě jednotného souboru pravidel a ve spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Organizace a regulace institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) se mezi jednotlivými členskými státy značně liší. V některých členských státech mohou tyto instituce vyvíjet činnost pouze v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění, zatímco v jiných členských státech mohou vyvíjet činnost jak v oblasti zaměstnaneckého, tak v oblasti osobního penzijního pojištění. Důsledkem toho jsou nejen odlišné organizační struktury institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění na vnitrostátní úrovni, ale spolu s tím i odlišný způsob vykonávání vnitrostátního dohledu. Zejména obezřetnostní dohled nad institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění, které vyvíjejí činnost v oblasti zaměstnaneckého i osobního penzijního pojištění, je širší než dohled nad institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění, které vyvíjejí činnost pouze v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění. Nemá-li být ohrožena finanční stabilita a mají-li být zohledněny rozdíly v organizační struktuře a dohledu, povolení poskytovat celoevropské osobní penzijní produkty by měly mít pouze ty instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, které jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy oprávněny poskytovat osobní penzijní produkty a podléhají v této oblasti náležitému dohledu. Kromě toho by se jako další pojistka finanční stability měla všechna aktiva a pasiva odpovídající činnostem zaměstnaneckého penzijního pojištění vykazovat, spravovat a organizovat odděleně od ostatních činností v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění, a bez toho, aby je bylo možné jakkoli převádět.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  V legislativě každého členského státu, ve kterém účastník PEPP uložil svůj příspěvek, by měl být stanoven použitelný daňový režim pro PEPP. PEPP by tak měl být zdaněn v každém členském státě, ve kterém účastník PEPP uložil svůj příspěvek, úměrně výši příspěvku uloženého v tom kterém členském státě.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Doživotní důchod a dodatečné finanční zabezpečení pokrývající rizika, jako je invalidita, úmrtí nebo dlouhodobá péče, jsou klíčovými prvky komplexního produktu penzijního pojištění. Penzijní produkty by měly účastníkovi poskytovat dlouhodobý, bezpečný a stabilní dodatečný příjem po odchodu do důchodu.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b)  Plány příspěvků by měly doprovázet prognózy zaměřené na hodnotu fondů, návratnost investic, odhadovanou inflaci a hospodářský růst.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Aby se poskytovatelům PEPP umožnil hladký přechod, začne se povinnost poskytovat PEPP obsahující podúčty pro každý členský stát uplatňovat tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost. Při uvedení PEPP na trh by však poskytovatel měl poskytnout informace o tom, které vnitrostátní podúčty jsou okamžitě k dispozici, aby se tak předešlo možnému uvedení spotřebitelů v omyl.

(21)  Při uvedení PEPP na trh by poskytovatel měl ve smlouvě poskytnout informace o tom, které vnitrostátní podúčty jsou okamžitě k dispozici. V případě, že účastník PEPP změní bydliště přestěhováním do členského státu, ve kterém poskytovatel PEPP nenabízí žádný okamžitě dostupný podúčet, je změna poskytovatele bezplatná pro všechny účastníky. Příjemci PEPP by měli mít možnost přijímat platby PEPP bez ohledu na to, ve kterém členském státě mají bydliště.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Za účelem snadnějšího plnění požadavku na zřizování vnitrostátních podúčtů ve všech členských státech by poskytovatelé PEPP měli mít možnost uzavírat partnerství s jinými poskytovateli PEPP.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  S ohledem na povahu zavedeného penzijního plánu a na administrativní zátěž s ním spojenou by poskytovatelé a distributoři PEPP měli potenciálním účastníkům PEPP a příjemcům PEPP poskytnout jasné a přiměřené informace, aby podpořili jejich rozhodování týkající se důchodu. Ze stejného důvodu by poskytovatelé a distributoři PEPP rovněž měli zajistit vysokou úroveň transparentnosti ve všech fázích systému, tedy před zahájením účasti, v průběhu účasti (včetně doby před důchodem) i po odchodu do důchodu. Zejména by měly být uváděny informace týkající se nabytých důchodových nároků, předpokládané výše důchodových dávek, rizik a záruk a nákladů. Pokud se předpokládané výše důchodových dávek zakládají na ekonomických scénářích, měly by tyto informace zahrnovat i nepříznivý scénář, který by byl sice extrémní, ovšem možný.

(22)  S ohledem na povahu zavedeného penzijního plánu a na administrativní zátěž s ním spojenou by poskytovatelé a distributoři PEPP měli potenciálním účastníkům PEPP a příjemcům PEPP poskytnout jasné a přiměřené informace, aby podpořili jejich rozhodování týkající se důchodu. Ze stejného důvodu by poskytovatelé a distributoři PEPP rovněž měli zajistit vysokou úroveň transparentnosti ve všech fázích systému, tedy před zahájením účasti, v průběhu účasti (včetně doby před důchodem) i po odchodu do důchodu. Zejména by měly být uváděny informace týkající se nabytých důchodových nároků, předpokládané výše důchodových dávek, rizik a záruk, nákladůintegrace environmentálních a sociálních faktorů a faktorů týkajících se správy a řízení. Předpokládané výše důchodových dávek zakládají mimo jiné na ekonomických scénářích, včetně scénáře nepříznivého.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Před tím, než se potenciální účastníci celoevropského osobního penzijního produktu zapojí do plánu PEPP, měly by jim být poskytnuty veškeré nezbytné informace, aby se mohli informovaně rozhodnout.

(23)  Před tím, než se potenciální účastníci celoevropského osobního penzijního produktu zapojí do plánu PEPP, měly by jim být v rámci poradenství zahrnujícího posouzení jejich požadavků a potřeb v oblasti spoření poskytnuty veškeré nezbytné informace, aby se mohli informovaně rozhodnout.

Odůvodnění

Poradenství se může stát užitečným prostředkem, který spotřebitelům umožní informované rozhodování.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Za účelem zajištění optimální transparentnosti produktu by tvůrci PEPP měli pro celoevropské osobní penzijní produkty, které vytvářejí, vypracovat sdělení klíčových informací o PEPP předtím, než může být produkt distribuován účastníkům PEPP. Měli by rovněž odpovídat za správnost sdělení klíčových informací o PEPP. Sdělení klíčových informací o PEPP by mělo nahradit a přizpůsobit sdělení klíčových informací týkající se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/201433, které by tak pro PEPP nebylo třeba poskytovat.

(24)  Za účelem zajištění optimální transparentnosti produktu by poskytovatelé PEPP měli pro celoevropské osobní penzijní produkty, které vytvářejí, vypracovat sdělení klíčových informací o PEPP předtím, než může být produkt distribuován účastníkům PEPP. Měli by rovněž odpovídat za správnost sdělení klíčových informací o PEPP. Sdělení klíčových informací o PEPP by mělo nahradit a přizpůsobit sdělení klíčových informací týkající se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/201433, které by tak pro PEPP nebylo třeba poskytovat.

__________________

__________________

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)   Na vnitrostátní úrovni již vznikají kalkulačky investičních produktů. Aby však tyto kalkulačky byly pro spotřebitele co nejužitečnější, měly by zahrnovat náklady a poplatky účtované jednotlivými tvůrci PEPP, spolu s veškerými dalšími náklady či poplatky účtovanými zprostředkovateli nebo jinými články investičního řetězce, které ještě tvůrci PEPP nezahrnuli.

(26)  Na vnitrostátní úrovni již vznikají kalkulačky investičních produktů. Aby však tyto kalkulačky byly pro spotřebitele co nejužitečnější, měly by zahrnovat náklady a poplatky účtované jednotlivými poskytovateli PEPP, spolu s veškerými dalšími náklady či poplatky účtovanými zprostředkovateli nebo jinými články investičního řetězce, které ještě tvůrci PEPP nezahrnuli.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Investor by si měl být schopen – s pomocí určitého nástroje – spočítat výši dávky ve výplatní fázi.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Marketingové sdělení by mělo využívat možnosti, které nabízí digitalizace, a prezentovat výhody PEPP jednoduchým a snadno pochopitelným a uživatelsky vstřícným způsobem, plně v souladu s článkem 9 nařízení 1286/2014 („nařízení PRIIP“).

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Poskytovatelé PEPP by měli vypracovat přehled důchodových dávek určený účastníkům PEPP, aby jim předložili klíčové osobní a všeobecné údaje o plánu PEPP a zajistili, že o něm budou soustavně informováni. Přehled důchodových dávek by měl být jasný a srozumitelný a měl by obsahovat relevantní a přiměřené informace, které umožní lépe porozumět vývoji důchodových nároků v čase a v různých plánech a napomohou mobilitě pracovních sil.

(29)  Poskytovatelé PEPP by měli vypracovat přehled důchodových dávek určený účastníkům PEPP, aby jim předložili klíčové osobní a všeobecné údaje o plánu PEPP a zajistili, že o něm budou soustavně informováni. Přehled důchodových dávek by měl být rovněž určen příjemcům PEPP, pokud se tak dohodne účastník PEPP. Přehled důchodových dávek by měl být jasný, aktuální, jednoduchý a srozumitelný a měl by obsahovat relevantní a přiměřené informace, které umožní lépe porozumět vývoji doplňkových důchodových nároků v čase a různých plánech a napomohou mobilitě pracovních sil.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Aby se odpovídajícím způsobem chránila práva účastníků a příjemců PEPP, měly by mít jeho poskytovatelé možnost zvolit si umístění aktiv, které vyhovuje přesné povaze a trvání jejich pasiv. Proto je vyžadován účinný dohled a přístup k investičním pravidlům, který dává poskytovatelům PEPP dostatečnou pružnost k rozhodování o nejbezpečnější a nejúčinnější investiční politice a zároveň je zavazuje, aby jednali obezřetně. Soulad se zásadou obezřetnosti proto vyžaduje, aby byla investiční politika uzpůsobena struktuře příjemců konkrétního poskytovatele PEPP.

(32)  Aby se odpovídajícím způsobem chránila práva účastníků a příjemců PEPP, měly by mít jeho poskytovatelé možnost zvolit si umístění aktiv, které vyhovuje přesné povaze a trvání jejich pasiv. Proto je vyžadován účinný dohled a přístup k investičním pravidlům, který dává poskytovatelům PEPP dostatečnou pružnost k rozhodování o nejbezpečnější a nejúčinnější investiční politice a zároveň je zavazuje, aby jednali obezřetně a s ohledem na potřeby a preference účastníka PEPP. Soulad se zásadou obezřetnosti proto vyžaduje, aby byla investiční politika uzpůsobena struktuře příjemců konkrétního poskytovatele PEPP.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Stanovením zásady obezřetnosti jako základní zásady pro kapitálové investice a umožněním, aby poskytovatelé PEPP mohli působit i v zahraničí, se podporuje přesměrování úspor do odvětví zaměstnaneckého penzijního pojištění, což přispívá k ekonomickému a sociálnímu pokroku.

(33)  Stanovením zásady obezřetnosti jako základní zásady pro kapitálové investice a umožněním, aby poskytovatelé PEPP mohli působit i v zahraničí, se podporuje přesměrování úspor do odvětví zaměstnaneckého penzijního pojištění, což přispívá k ekonomickému, sociálnímuenvironmentálnímu pokroku.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Chápání toho, co v kontextu prohlubující se unie kapitálových trhů představují nástroje s dlouhodobým ekonomickým profilem, je široké. Tyto nástroje jsou nepřevoditelné cenné papíry, a proto nemají přístup k likviditě sekundárních trhů. Často vyžadují závazky na dobu určitou, což omezuje jejich obchodovatelnost, a měly by být pojímány tak, že zahrnují účasti a dluhové nástroje v nekotovaných podnicích a jim poskytnuté půjčky. Nekotované podniky zahrnují infrastrukturní projekty nebo nekotované společnosti vyhledávající růstová aktiva, nemovitý majetek nebo jiná aktiva, jež by mohla být vhodná pro dlouhodobé investiční účely. Nekotovanými aktivy jsou často projekty nízkouhlíkové a vůči změně klimatu odolné infrastruktury, jejichž financování závisí na dlouhodobých úvěrech. Vzhledem k dlouhodobému charakteru svých pasiv jsou poskytovatelé PEPP vybízeni k tomu, aby dostatečnou část svého portfolia aktiv přidělili na udržitelné investice do reálné ekonomiky s dlouhodobým ekonomickým přínosem, především do projektů a podniků v oblasti infrastruktury.

(35)  Chápání toho, co v kontextu prohlubující se unie kapitálových trhů představují nástroje s dlouhodobým ekonomickým profilem, je široké. Tyto nástroje jsou nepřevoditelné cenné papíry, a proto nemají přístup k likviditě sekundárních trhů. Často vyžadují závazky na dobu určitou, což omezuje jejich obchodovatelnost, a měly by být pojímány tak, že zahrnují účasti a dluhové nástroje v nekotovaných podnicích a jim poskytnuté půjčky. Nekotované podniky zahrnují infrastrukturní projekty nebo nekotované společnosti vyhledávající růstová aktiva, nemovitý majetek nebo jiná aktiva, jež by mohla být vhodná pro dlouhodobé investiční účely. Nekotovanými aktivy jsou často projekty nízkouhlíkové a vůči změně klimatu odolné infrastruktury, jejichž financování závisí na dlouhodobých úvěrech. Vzhledem k dlouhodobému charakteru svých pasiv jsou poskytovatelé PEPP vybízeni k tomu, aby dostatečnou část svého portfolia aktiv přidělili na udržitelné investice do reálné ekonomiky s dlouhodobým ekonomickým, environmentálním a sociálním přínosem, především do projektů a podniků v oblasti infrastruktury.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Důležité pro investiční politiku a systémy řízení rizik poskytovatelů PEPP jsou environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení, jak jsou uvedeny v zásadách odpovědného investování podporovaných Organizací spojených národů. Poskytovatelé PEPP by měli být vybízeni k tomu, aby tyto faktory ve svých investičních rozhodnutích zvážili a aby zohlednili, jak jsou začleněny do jejich systému řízení rizik.

(36)  Důležité pro investiční politiku a systémy řízení rizik poskytovatelů PEPP jsou environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení, jak jsou uvedeny v zásadách odpovědného investování podporovaných Organizací spojených národů. Poskytovatel PEPP by proto měl zohlednit možné environmentální a sociální dopady kapitálových investic a jejich dopady týkající se správy a řízení. Toto posouzení rizik by mělo být rovněž k dispozici orgánu EIOPA, příslušným orgánům i účastníkům PEPP. Poskytovatelé PEPP by měli tyto faktory ve svých investičních rozhodnutích zvážit a zohlednit, jak jsou začleněny do jejich systému řízení rizik.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36a)  Jedním z cílů této právní úpravy je nasměrování kapitálu k evropským dlouhodobým investicím do reálné ekonomiky. Poskytovatelé PEPP by při svém rozhodování měli zohledňovat environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36b)  Poskytovatelé PEPP by měli být v pravidelném styku se svými zákazníky, aby bylo zajištěno, že investiční rozhodnutí budou náležitým způsobem zohledňovat jejich zájmy a preference, mj. pokud jde o environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36c)  Poskytovatelé PEPP by měli přijmout restriktivní investiční politiku, která zajistí, že úspory nebudou investovány do vysoce kontroverzních a škodlivých produktů, jako je uhelná energetika, jaderné zbraně, kazetová munice, výroba tabáku, nebo že nebudou využívány k podpoře škodlivého chování, jako je závažné porušování lidských a pracovních práv, závažné poškozování životního prostředí a klimatu, korupce a vyhýbání se daňovým povinnostem.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Při zajišťování dodržování povinnosti poskytovatelů PEPP vytvářet investiční politiku v souladu se zásadou obezřetnosti by se mělo těmto poskytovatelům zabránit investovat ve vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcích určených Finančním akčním výborem.

(37)  Při zajišťování dodržování povinnosti poskytovatelů PEPP vytvářet investiční politiku v souladu se zásadou obezřetnosti by se mělo těmto poskytovatelům zabránit v používání agresivních strategií vyhýbání se daňovým povinnostem a investování ve vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcích určených Finančním akčním výborem a nařízení Komise v přenesené pravomoci, ve kterém jsou uvedeny vysoce rizikové třetí země se strategickými nedostatky a jurisdikce zařazené na společném unijním seznamu jurisdikcí třetích zemí nespolupracujících v daňové oblasti.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  S ohledem na dlouhodobý důchodový cíl PEPP by investiční možnosti nabízené účastníkům PEPP měly být sestaveny tak, aby pokrývaly prvky, které investorům umožní činit investiční rozhodnutí, včetně počtu investičních možností, z nichž si mohou vybrat. Po prvotní volbě učiněné při uzavření smlouvy o PEPP by účastník PEPP měl mít možnost tuto volbu v přiměřených intervalech (jednou za pět let) změnit, aby byla poskytovatelům poskytnuta dostatečná stabilita pro jejich dlouhodobou investiční strategii a zároveň byla zajištěna ochrana investora.

(38)  S ohledem na dlouhodobý důchodový cíl PEPP by investiční možnosti nabízené účastníkům PEPP měly být jasně vymezeny tak, aby pokrývaly prvky, které investorům umožní zohledňovat preference a dlouhodobé potřeby jejich zákazníků a činit informovaná investiční rozhodnutí, včetně počtu investičních možností, z nichž si mohou vybrat. Po prvotní volbě učiněné při uzavření smlouvy o PEPP by účastník PEPP měl mít možnost tuto volbu v přiměřených intervalech (jednou za pět let) změnit, aby byla poskytovatelům poskytnuta dostatečná stabilita pro jejich dlouhodobou investiční strategii a zároveň byla zajištěna ochrana investora.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Standardní investiční možnost by měla účastníkům PEPP umožňovat získat zpět investovaný kapitál. Kromě toho by poskytovatelé PEPP mohli do svého produktu zahrnout mechanismus inflační indexace, aby byla alespoň částečně pokryta inflace.

(39)  Standardní investiční možnost, kterou nabízí každý poskytovatel PEPP, by měla zajišťovat ochranu kapitálu účastníka PEPP formou kapitálové záruky. Kromě toho by poskytovatelé PEPP měli do svého produktu zahrnout mechanismus inflační indexace, aby byla pokryta inflace.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45)  Aniž je dotčeno právo zákazníků celoevropského osobního penzijního produktu podat žalobu k soudu, měly by být zavedeny snadno přístupné, odpovídající, nezávislé, nestranné, transparentní a účinné postupy alternativního řešení sporů (ADR) pro řešení sporů mezi poskytovateli nebo distributory PEPP a zákazníky PEPP, jež vyplývají z práv a povinností stanovených v tomto nařízení.

(45)  Aniž je dotčeno právo zákazníků celoevropského osobního penzijního produktu podat žalobu k soudu, měly by být zavedeny snadno přístupné, odpovídající, nezávislé, nestranné, transparentní a účinné postupy alternativního řešení sporů (ADR) pro řešení sporů mezi poskytovateli nebo distributory PEPP a zákazníky a případně též příjemci PEPP, jež vyplývají z práv a povinností stanovených v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  S cílem zřídit efektivnější a účinnější postup pro řešení sporů by poskytovatelé a distributoři PEPP měli zavést účinný postup pro podávání stížností, který by jejich zákazníci mohli využít před tím, než je spor předložen k řešení soudu nebo v rámci alternativního řešení sporů. V rámci postupu pro podávání stížností by měly být stanoveny krátké a jasně vymezené lhůty pro zaslání odpovědi poskytovatele nebo distributora PEPP na stížnost. Subjekty zabývající se alternativním řešením sporů by měly mít dostatečnou kapacitu, která jim umožní zapojit se náležitým a efektivním způsobem do přeshraniční spolupráce, pokud jde o spory týkající se práv a povinností podle tohoto nařízení.

(46)  S cílem zřídit efektivnější a účinnější postup pro řešení sporů by poskytovatelé a distributoři PEPP měli zavést účinný postup pro podávání stížností, který by jejich zákazníci a příjemci PEPP mohli využít před tím, než je spor předložen k řešení soudu nebo v rámci alternativního řešení sporů. V rámci postupu pro podávání stížností by měly být stanoveny krátké a jasně vymezené lhůty pro zaslání odpovědi poskytovatele nebo distributora PEPP na stížnost. Subjekty zabývající se alternativním řešením sporů by měly mít dostatečnou kapacitu, která jim umožní zapojit se náležitým a efektivním způsobem do přeshraniční spolupráce, pokud jde o spory týkající se práv a povinností podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Za účelem nalezení lepších podmínek pro své investice, a tedy i podpory hospodářské soutěže mezi poskytovateli PEPP by účastníci PEPP měli mít právo během akumulační i výplatní fáze změnit poskytovatele, a to prostřednictvím jasného, rychlého a bezpečného postupu.

(47)  Za účelem nalezení lepších podmínek pro své investice, a tedy i podpory hospodářské soutěže mezi poskytovateli PEPP by účastníci PEPP měli mít právo během akumulační i výplatní fáze změnit poskytovatele, a to prostřednictvím jasného, rychlého, bezpečného a transparentního postupu.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Za účelem nalezení lepších podmínek pro své investice, a tedy i podpory hospodářské soutěže mezi poskytovateli PEPP by účastníci PEPP měli mít právo během akumulační i výplatní fáze změnit poskytovatele, a to prostřednictvím jasného, rychlého a bezpečného postupu.

(47)  Za účelem nalezení lepších podmínek pro své investice, a tedy i podpory hospodářské soutěže mezi poskytovateli PEPP by účastníci PEPP měli mít právo během akumulační i výplatní fáze změnit poskytovatele, a to prostřednictvím jasného, rychlého, nenákladného a bezpečného postupu.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Proces změny by měl být pro účastníka PEPP jednoduchý. Za zahájení a řízení postupu jménem účastníka PEPP by proto měl být odpovědný přijímající poskytovatel PEPP. Při zřizování služby změny by poskytovatelé PEPP měli být schopni dobrovolně využívat dodatečné prostředky, jako například technické řešení.

(48)  Proces změny by měl být pro účastníka PEPP jednoduchý. Za zahájení a řízení postupu jménem účastníka PEPP by proto měl být odpovědný přijímající poskytovatel PEPP. Při zřizování služby změny by poskytovatelé PEPP měli být schopni dobrovolně využívat dodatečné prostředky, jako například technické řešení. Změna poskytovatele je v případě omezené přenositelnosti či odebrání povolení a rovněž na žádost účastníka PEPP bezplatná.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55)  Měla by být zaručena plná transparentnost nákladů a poplatků souvisejících s investováním do PEPP. Tak by se vytvořily rovné podmínky pro poskytovatele a zároveň by byla zaručena ochrana spotřebitelů. Byly by dostupné srovnávací informace o různých produktech, čímž by došlo k povzbuzení konkurenčních cenových praktik.

(55)  Měla by být zaručena plná transparentnost nákladů a poplatků souvisejících s investováním do PEPP. Tak by se vytvořily rovné podmínky pro poskytovatele a zároveň by byla zaručena ochrana spotřebitelů. Musí být dostupné srovnávací informace o různých produktech, čímž dojde k povzbuzení konkurenčních cenových praktik.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(56)  Ačkoliv průběžný dohled nad poskytovateli PEPP mají vykonávat jednotlivé příslušné vnitrostátní orgány, orgán EIOPA by měl tento dohled ve vztahu k PEPP koordinovat, aby tak bylo zaručeno použití jednotné metody dohledu, a přispělo se tak k celoevropskému charakteru penzijního produktu.

(56)  Ačkoliv průběžný dohled nad poskytovateli PEPP mají vykonávat jednotlivé příslušné vnitrostátní orgány, orgán EIOPA by měl tento dohled ve vztahu k PEPP koordinovat, aby tak bylo zaručeno konzistentní použití jednotné metody dohledu, a přispělo se tak k celoevropskému charakteru penzijního produktu.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 67 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(67a)  V EU je 14,6% obyvatel ve věku 65 a více let ohroženo chudobou. Vzhledem k tomu, že kapitálové příjmy se soustřeďují převážně v horních příjmových skupinách, daňové pobídky motivující k soukromému důchodovému spoření mohou vést k tomu, že reálné daňové sazby budou záporné a regresivní. Tyto ušlé daňové příjmy lze lépe vynaložit na posilování udržitelnosti a přiměřenosti systémů prvního pilíře. Členské státy by měly výši pobídek vztahujících se k soukromým penzijním produktům včetně PEPP omezit a zacílit je pouze na určité skupiny, které mají omezený přístup k jiným možnostem penzijního připojištění, jako jsou skupiny s nízkým příjmem, osoby samostatně výdělečně činné a osoby s delšími výpadky placení pojistného.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 68 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(68a)  PEPP je nový nástroj doplňující důchodové systémy určený všem občanům Unie. Ve vnitrostátních daňových systémech by se na PEPP mělo vztahovat co nejpříznivější daňové zacházení, které se uplatňuje na vnitrostátní produkty penzijního spoření.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(69)  Členské státy se vyzývají, aby po zavedení PEPP vzaly v úvahu doporučení Komise (EU) 2017/… a rozšířily výhody daňového zvýhodnění, které přiznávají vnitrostátním osobním penzijním produktům, také na celoevropský osobní penzijní produkt.

(69)  Členské státy se důrazně vyzývají, aby po zavedení PEPP vzaly v úvahu doporučení Komise (EU) 2017/… a rozšířily výhody daňového zvýhodnění, které přiznávají vnitrostátním osobním penzijním produktům, také na celoevropský osobní penzijní produkt.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 69 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(69a)  Členské státy jsou povzbuzovány, aby poskytly přiměřený vnitrostátní rámec pro PEPP.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(70)  Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost by mělo být provedeno jeho hodnocení, a to mimo jiné posouzením vývoje na trhu, jako je například vznik nových typů PEPP, jakož i vývoje v jiných oblastech právních předpisů Unie a zkušeností členských států.

(70)  Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost by mělo být provedeno jeho hodnocení, a to mimo jiné posouzením vývoje na trhu, jako je například vznik nových typů PEPP, jakož i vývoje v jiných oblastech právních předpisů Unie a zkušeností členských států. Toto hodnocení musí zohlednit jednotlivé cíle a účely vytváření dobře fungujícího trhu s PEPP a mělo by se zabývat zejména otázkou, zda toto nařízení v členských státech přispělo k rozvoji vícepilířových důchodových systémů a zda vedlo k tomu, že si větší počet evropských občanů spoří na udržitelný a přiměřený důchod.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(71)  Toto nařízení respektuje základní práva a řídí se zásadami uznávanými zejména Listinou základních práv Evropské unie, zejména pokud jde o právo na ochranu osobních údajů, právo na vlastnictví, svobodu podnikání, zásadu rovnosti žen a mužů a zásadu vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

(71)  Toto nařízení by mělo zajistit respektování základních práv a řídit se zásadami uznávanými zejména Listinou základních práv Evropské unie, zejména pokud jde o právo starších osob vést důstojný a nezávislý život a podílet se na společenském a kulturním životě, právo na ochranu osobních údajů, právo na vlastnictví, svobodu podnikání, zásadu rovnosti žen a mužů a zásadu vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a)  se zakládá na dobrovolné smlouvě mezi jednotlivým střadatelem a subjektem;

(a)  se zakládá na dobrovolné a doplňkové smlouvě mezi jednotlivým střadatelem a subjektem;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „celoevropským osobním penzijním produktem (PEPP)“ dlouhodobý spořicí osobní penzijní produkt s žádnou nebo přísně omezenou možností předčasné výplaty, jenž je poskytován v rámci schváleného plánu PEPP regulovaným finančním podnikem, který má podle práva Unie povolení spravovat kolektivní nebo jednotlivé investice či úspory, a k němuž se jednotlivý účastník PEPP dobrovolně zavázal s ohledem na odchod do důchodu;

(2)  „celoevropským osobním penzijním produktem (PEPP)“ dlouhodobý, udržitelný a sociálně odpovědný spořicí osobní penzijní produkt s žádnou nebo přísně omezenou možností předčasné výplaty, jenž je poskytován v rámci schváleného plánu PEPP regulovaným finančním podnikem, který má podle práva Unie povolení spravovat kolektivní nebo jednotlivé investice či úspory, a k němuž se jednotlivý účastník PEPP nebo nezávislé sdružení účastníků PEPP jménem svých členů dobrovolně zavázali s ohledem na odchod do důchodu;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a)  neprofesionální zákazník ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU41;

(a)  neprofesionální zákazník ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU41, čímž se rozumí zákazník, který není profesionálním zákazníkem;

__________________

__________________

41 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

41 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ba)  nezávislé sdružení sjednávající produkty PEPP pro své členy;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  „jednorázovou částkou“ plná platba nahromaděného kapitálu na konci akumulační fáze;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  „domovským členským státem distributora PEPP“ členský stát, v němž má distributor PEPP sídlo;

Odůvodnění

Je třeba zaručit právní jistotu v otázce odpovědnosti vnitrostátních příslušných orgánů za provádění dohledu nad poskytovateli a distributory PEPP v přeshraničních situacích, zejména co se týče pravidel, jimiž se řídí distribuční a informační požadavky.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b)  „hostitelským členským státem distributora PEPP“ členský stát, který je jiný než domovský členský stát a v kterém distributor PEPP distribuuje celoevropské osobní penzijní produkty;

Odůvodnění

Je třeba zaručit právní jistotu v otázce odpovědnosti vnitrostátních příslušných orgánů za provádění dohledu nad poskytovateli a distributory PEPP v přeshraničních situacích, zejména co se týče pravidel, jimiž se řídí distribuční a informační požadavky.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  „kapitálem“ souhrn kapitálových příspěvků a nesplaceného upsaného kapitálu, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech poplatků, plateb a výdajů, které přímo či nepřímo hradí investoři;

(21)  „kapitálem“ souhrn kapitálových příspěvků a nesplaceného upsaného kapitálu, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, před odečtení všech poplatků, plateb a výdajů, které přímo či nepřímo hradí investoři;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  „standardní investiční možností“ investiční strategie uplatňovaná v případě, že účastník PEPP neposkytl pokyny, jak investovat fondy akumulované na jeho účtu PEPP;

(24)  „standardní investiční možností“ investiční strategie, která zajišťuje, že účastník PEPP získá zpět alespoň investovaný kapitál, a kterou si buď vybere účastník PEPP, nebo je uplatňovaná v případě, že účastník PEPP neposkytl pokyny, jak investovat fondy akumulované na jeho účtu PEPP;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  „environmentálními a sociálními faktory a faktory týkajícími se správy a řízení“ cíle Unie v oblasti klimatu a udržitelnosti, které jsou stanoveny v Pařížské dohodě, cíle udržitelného rozvoje, obecné zásady Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv a definice zásad OSN pro odpovědné investování (UNPRI), kde mezi environmentální faktory patří změna klimatu, emise skleníkových plynů, vyčerpávání zdrojů (včetně odpadních vod a znečišťování) a odlesňování; sociální faktory zahrnují lidská práva, pracovní podmínky (včetně otroctví a dětské práce), místní komunity (včetně domorodých společenství), konflikty, zdravotnictví a bezpečnost, pracovněprávní vztahy a rozmanitost; a faktory týkající se správy a řízení zahrnují platy vedoucích pracovníků, uplácení a korupci, politické lobování a dary, rozmanitost a struktura řídicích a dozorčích orgánů a daňová strategie.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 28 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28b)  „biometrickými riziky“ rizika spojená s dlouhověkostí, invaliditou, dlouhodobou péčí a úmrtím.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 28 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28c)  „podúčtovým partnerstvím“ spolupráce mezi poskytovateli PEPP s cílem nabídnout podúčty v různých členských státech, a zajistit tak služby přenositelnosti uvedené v článku 12. Odpovědnost má v rámci těchto partnerství ve všech případech hlavní poskytovatel.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Celoevropský osobní penzijní produkt může být v Unii vytvářen a distribuován, pouze byl-li v souladu s tímto nařízením povolen orgánem EIOPA.

1.  Celoevropský osobní penzijní produkt může být v Unii vytvářen a distribuován, pouze byl-li v souladu s tímto nařízením povolen příslušným orgánem dohledu EIOPA a obdržel od tohoto orgánu schválení a certifikaci.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  informace o opatřeních, pokud jde o správu portfolia, řízení rizik a administrativní úkony v souvislosti s PEPP;

d)  informace o opatřeních, pokud jde o správu portfolia, řízení rizik a administrativní úkony v souvislosti s PEPP, včetně role, kterou v investičním procesu hrají environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení, a dlouhodobých dopadů a vnějších nákladů investičních rozhodnutí;

Odůvodnění

Vzhledem k očekávání, že environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení budou mít dopad na dlouhodobá investiční rozhodnutí, mezi něž patří i rozhodnutí týkající se PEPP, je patrně žádoucí, aby byly zpřístupněny informace o tom, jak jsou tyto faktory zohledňovány v poskytovatelově systému řízení rizik, a aby tyto informace byly poskytovány spolu s dalšími informacemi, které musí obsahovat žádost o povolení poskytování tohoto produktu.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  informace o investičních strategiích, rizikovém profilu a dalších charakteristikách PEPP;

e)  informace o investičních strategiích, rizikovém profilu a dalších charakteristikách PEPP, včetně informací o zohlednění environmentálních a sociálních faktorů a faktorů týkajících se správy a řízení a zejména pak o tom, jak byla daná investiční strategie uvedena do souladu s cíli Unie v oblasti klimatu a udržitelnosti, které jsou stanoveny v Pařížské dohodě, s cíli udržitelného rozvoje a s obecnými zásadami Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  informace o restriktivní investiční politice, pokud jde o závažné poškozování životního prostředí, závažné porušování lidských práv, včetně práv pracovních, a výrobu zbraní;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  informace o veškerých partnerstvích mezi poskytovateli PEPP s cílem nabídnout podúčty v různých členských státech;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  popis informací, které mají být zpřístupněny účastníkům PEPP, včetně popisu způsobů, jakými se bude postupovat při řešení stížností podaných účastníky PEPP;

h)  popis informací, které mají být zpřístupněny účastníkům a příjemcům PEPP, včetně popisu způsobů, jakými se bude postupovat při řešení stížností podaných účastníky a příjemci PEPP;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  žadatel přijal a uveřejnil věrohodnou restriktivní investiční politiku, pokud jde o závažné poškozování životního prostředí, závažné porušování lidských práv, včetně práv pracovních, a výrobu zbraní;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  navržený PEPP účinným způsobem zohledňuje environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení, přičemž je zajištěno, že jeho správa portfolií je v souladu s cíli Unie v oblasti klimatu a udržitelnosti, které jsou stanoveny v Pařížské dohodě, s cíli udržitelného rozvoje a s obecnými zásadami Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv;

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Před rozhodnutím o žádosti orgán EIOPA konzultuje příslušný orgán žadatele.

2.  Před rozhodnutím o žádosti orgán EIOPA konzultuje příslušný orgán žadatele a za tímto účelem tomuto orgánu poskytne kopii žádosti a všechny informace, které jsou pro potřeby konzultace nezbytné s cílem ověřit, zda existují námitky proti schválení žádosti.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Orgán EIOPA odejme povolení PEPP v případě, že podmínky pro udělení tohoto povolení již nejsou splněny.

4.  Orgán EIOPA odejme povolení PEPP v případě, že podmínky pro udělení tohoto povolení již nejsou splněny. Příslušné vnitrostátní orgány mohou požádat orgán EIOPA, aby zvážil odebrání povolení PEPP, přičemž mu poskytnou veškeré potřebné informace odůvodňující tuto žádost. V případě odebrání povolení jsou účastníci PEPP jasně informováni a jsou oprávnění bezplatně změnit poskytovatele PEPP, a to bez ohledu na omezení četnosti těchto změn podle ustanovení článku 45.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  V případě odebrání povolení PEPP koordinuje orgán EIOPA opatření nezbytná k ochraně účastníků PEPP, kteří mají s poskytovatelem PEPP, jemuž byly odebráno povolení, uzavřenou smlouvu.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA vede centrální veřejný registr, který identifikuje každý PEPP povolený podle tohoto nařízení, poskytovatele tohoto PEPP a příslušný orgán poskytovatele PEPP. Tento registr je zpřístupněn veřejnosti v elektronické podobě.

Orgán EIOPA vede centrální veřejný registr, který identifikuje každý PEPP povolený podle tohoto nařízení, poskytovatele tohoto PEPP, příslušný orgán poskytovatele PEPP, datum povolení PEPP a počet dostupných vnitrostátních podúčtů. Tento registr je zpřístupněn veřejnosti v elektronické podobě a v případě změn je okamžitě aktualizován.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Služba přenositelnosti umožňuje účastníkům PEPP nadále přispívat do celoevropského osobního penzijního produktu, který si již sjednali se svým poskytovatelem, když přestěhováním do jiného členského státu změní své bydliště.

1.  Služba přenositelnosti umožňuje účastníkům PEPP nadále přispívat do celoevropského osobního penzijního produktu, který si již sjednali se svým poskytovatelem, když přestěhováním do jiného členského státu změní své bydliště. Komise by měla zvážit možnost zavedení pobídky v podobě zrušení poplatku za změnu poskytovatele. Náklady musí být v každém případě přiměřené a jejich výše musí být sdělena vždy při uzavírání smlouvy.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případě využití služby přenositelnosti mají účastníci PEPP nárok ponechat si veškeré výhody a pobídky, které jim poskytovatel PEPP přiznal a které jsou spojené s nepřerušeným investováním do stejného celoevropského osobního penzijního produktu.

2.  V případě využití služby přenositelnosti mají účastníci PEPP nárok ponechat si veškeré výhody a pobídky, které jim poskytovatel PEPP přiznal a které jsou spojené s nepřerušeným investováním do stejného celoevropského osobního penzijního produktu. Náklady na službu přenositelnosti musí být přiměřené.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě, že se účastník PEPP přestěhuje do jiného členského státu a poskytovatel PEPP v daném členském státě nenabízí žádný podúčet, je účastníkovi PEPP nabídnuta možnost bezplatně změnit poskytovatele.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Přijímající poskytovatelé PEPP zajistí, aby příjemci měli možnost přijímat platby PEPP bez ohledu na to, ve kterém členském státě mají bydliště.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při nabízení celoevropského osobního penzijního produktu poskytovatel PEPP nebo distributor PEPP potenciálním účastníkům PEPP poskytne informace o tom, které vnitrostátní podúčty jsou okamžitě k dispozici.

2.  Při nabízení celoevropského osobního penzijního produktu poskytovatel PEPP nebo distributor PEPP potenciálním účastníkům PEPP poskytne informace o tom, které vnitrostátní podúčty jsou okamžitě k dispozici, a to buď od poskytovatele PEPP, nebo od registrovaného partnera.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Nejpozději tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost musí každý celoevropský osobní penzijní produkt na žádost adresovanou poskytovateli PEPP nabízet vnitrostátní podúčty pro všechny členské státy.

3.  Dostupné podúčty jsou uvedeny ve smlouvě uzavřené mezi účastníkem PEPP a poskytovatelem PEPP. Poskytovatel PEPP nabízí alespoň ty podúčty, které jsou uvedeny ve smlouvě. Účastník PEPP, který se hodlá přestěhovat do jiného členského státu, může v každém případě uplatnit své právo na mobilitu a bezplatně změnit poskytovatele PEPP, není-li vnitrostátní podúčet, který si je účastník ochoten otevřít, k dispozici od poskytovatele PEPP ani od registrovaného partnera. Zákazníci v těchto případech neplatí žádné poplatky.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčena lhůta uvedená v čl. 13 odst. 3, poskytovatelé PEPP zajistí, aby v rámci každého jednotlivého účtu PEPP bylo možné otevřít nový podúčet, který odpovídá právním požadavkům a podmínkám pro využívání pobídek pro PEPP stanoveným na vnitrostátní úrovni členským státem, do něhož se účastník PEPP přestěhuje.

Poskytovatelé PEPP zajistí, aby v rámci každého jednotlivého účtu PEPP bylo možné otevřít, a to buď převodem, nebo rozšířením, nový podúčet, který odpovídá právním požadavkům a podmínkám stanoveným na vnitrostátní úrovni pro využívání pobídek pro PEPP daného členského státu, kde se podúčet otevírá.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Za účelem snadnějšího plnění požadavku na zřizování podúčtů ve všech členských státech mohou poskytovatelé PEPP uzavírat partnerství s jinými poskytovateli PEPP.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčena lhůta uvedená v čl. 13 odst. 3, poskytovatel PEPP informuje účastníka PEPP o možnosti otevření nového podúčtu v rámci individuálního účtu daného účastníka PEPP a o lhůtě, do které může být tento podúčet otevřen, a to bezprostředně po tom, co byl poskytovatel informován o úmyslu účastníka PEPP využít své právo na mobilitu mezi členskými státy.

1.  Poskytovatel PEPP informuje účastníka PEPP o možnosti otevření nového podúčtu v rámci individuálního účtu daného účastníka PEPP a o lhůtě, do které může být tento podúčet otevřen, a to bezprostředně po tom, co byl poskytovatel informován o úmyslu účastníka PEPP využít své právo na mobilitu mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  veškeré příslušné informace o možných změnách v přijaté investiční strategii nebo v jiných prvcích.

vypouští se

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatel PEPP účastníku PEPP na jeho žádost navrhne, že zařídí převod nahromaděných aktiv mezi dvěma podúčty individuálního účtu PEPP, aby tak veškerá aktiva mohla být konsolidována na jednom podúčtu.

1.  Poskytovatel PEPP účastníku PEPP na jeho žádost navrhne, že zařídí převod nahromaděných aktiv mezi dvěma podúčty individuálního účtu PEPP, aby tak veškerá aktiva mohla být konsolidována na jednom podúčtu. Výše nákladů spojené s tímto převodem musí být stanovena v době uzavírání smlouvy.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytování informací o přenositelnosti vnitrostátním orgánům

Poskytování informací o přenositelnosti příslušným orgánům

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatel PEPP oznámí veškerá smluvní ujednání týkající se služby přenositelnosti příslušnému vnitrostátnímu orgánu vykonávajícímu nad ním obezřetnostní dohled.

1.  Poskytovatel PEPP oznámí veškerá smluvní ujednání týkající se služby přenositelnosti orgánu EIOPA.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Informace podle odstavce 1 se podávají elektronicky do centrální databáze vedené u vnitrostátního orgánu dohledu, a to do jednoho měsíce od otevření nového podúčtu, a obsahují alespoň:

2.  Informace podle odstavce 1 se podávají elektronicky do centrální databáze vedené u orgánu EIOPA, a to do jednoho měsíce od otevření nového podúčtu. EIOPA databázi zpřístupní vnitrostátním příslušným orgánům, které automaticky obdrží informace o případných změnách místních podúčtů. Databáze obsahuje alespoň:

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  určení totožnosti případného registrovaného partnera;

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Veškeré dokumenty a informace podle této kapitoly se zákazníkům PEPP poskytují elektronicky za předpokladu, že zákazník PEPP má možnost tyto informace uchovávat způsobem, který zajistí jejich přístupnost pro budoucí využití, a po dobu odpovídající účelům těchto informací, a že tento nástroj umožňuje nepozměněnou reprodukci uchovávaných informací. Poskytovatelé a distributoři PEPP tyto dokumenty a informace na žádost bezplatně poskytnou také na jiném trvalém nosiči.

Veškeré dokumenty a informace podle této kapitoly se zákazníkům PEPP poskytují elektronicky za předpokladu, že zákazník PEPP má možnost tyto informace uchovávat způsobem, který zajistí jejich přístupnost pro budoucí využití, a po dobu odpovídající účelům těchto informací, a že tento nástroj umožňuje nepozměněnou reprodukci uchovávaných informací. Poskytovatelé a distributoři PEPP tyto dokumenty a informace na žádost bezplatně poskytnou také na jiném trvalém nosiči, mimo jiné v tištěné podobě a v jiném formátu přístupném pro účastníky PEPP se zdravotním postižením a rovněž ve verzi, která je snadno srozumitelná pro účastníky PEPP s nízkou nebo žádnou finanční gramotností.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Předtím, než se celoevropský osobní penzijní produkt začne nabízet účastníkům PEPP, vypracuje pro něj jeho poskytovatel sdělení klíčových informací v souladu s požadavky stanovenými v této kapitola a toto sdělení zveřejní na svých webových stránkách.

1.  Předtím, než se celoevropský osobní penzijní produkt začne nabízet účastníkům PEPP, vypracuje pro něj jeho poskytovatel sdělení klíčových informací představujících předsmluvní informace v souladu s požadavky stanovenými v této kapitola a toto sdělení zveřejní na svých webových stránkách.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé a distributoři PEPP splňují požadavky stanovené v čl. 5 odst. 2 a v článcích 6 až 18 nařízení (EU) č. 1286/2014.

2.  Při sestavování sdělení klíčových informací o PEPP uplatňují poskytovatelé a distributoři PEPP požadavky uvedené v čl. 5 odst. 2 a v článcích 6 až 18 nařízení (EU) č. 1286/2014.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V zájmu doplnění výše uvedených ustanovení musí sdělení klíčových informací, odchylně od článku 8 nařízení (EU) č. 1286/2014, splňovat tyto podmínky:

 

a)   Je koncipováno tak, aby bylo pro zákazníka srozumitelné a umožňovalo přiměřené srovnání produktů. Jasně popisuje charakteristiky penzijního produktu.

 

b)  Je prezentováno a zveřejněno takovým způsobem, aby bylo jasné a snadno srozumitelné, s použitím písma ve snadno čitelné velikosti.

 

c)  Jako černobílý výtisk nebo fotokopie nesmí být hůře čitelné než originál, pokud byl zhotoven v barvách.

 

d)  Je napsáno v úředních jazycích členského státu, kde je PEPP nabízen, popřípadě v jednom z úředních jazyků užívaných v části tohoto členského státu, nebo v jiném jazyce, na němž se účastník PEPP dohodne s distributorem PEPP.

 

e)  Je bezplatné.

 

f)  Není zavádějící ani nepřesné.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  věk odchodu do důchodu;

iii)  informace o a) věku odchodu do důchodu navrženém systémem PEPP a b) standardním věku odchodu do důchodu v členském státě, jehož právo se použije;

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 – písm. iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  obecné informace o službě přenositelnosti včetně informací o podúčtech;

iv)  obecné informace o službě přenositelnosti včetně informací o podúčtech a dávkách vyplacených v jiných členských státech;

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Odchylně od článku 8 nařízení (EU) č. 1286/2014 (nařízení PRIIPS) je sdělení klíčových informací o PEPP strukturováno následujícím způsobem:

 

a)  Nadpis „Sdělení klíčových informací o PEPP“ na první straně nahoře, po němž bezprostředně následuje:

 

i)  typ PEPP;

 

ii)  název PEPP;

 

iii)  jméno, kontaktní údaje a případně číslo schválení poskytovatele PEPP přidělené příslušným vnitrostátním orgánem a číslo certifikátu EIOPA;

 

iv)  název a kontaktní údaje příslušného orgánu poskytovatele PEPP;

 

v)  datum sdělení klíčových informací o PEPP;

 

vi)  údaje o povolení podle článku 4.

 

vii)   informace o investiční politice PEPP z hlediska environmentálních a sociálních faktorů a faktorů týkajících se správy a řízení;

 

viii)   informace o veškerých možných dopadech načasování odchodu do důchodu na rizika a důchodové dávky pro PEPP;

 

ix)   popis možností vyplácení a prohlášení, že může být rozumné zvážit před odchodem do důchodu poradenství ohledně jednotlivých možností;

 

b)  Bezprostředně za informacemi uvedenými pod názvem sdělení klíčových informací o PEPP je umístěna vysvětlivka v následujícím znění: „V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o tomto PEPP. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací je stanoveno zákonem\, abyste lépe porozuměli podstatě, rizikům, nákladům i možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a mohli jej porovnat s jinými produkty.“

 

c)  V oddíle nazvaném „O jaký produkt se jedná?“ je dodatečně k informacím uvedeným v čl. 23 odst. 3 tohoto nařízení uvedena podstata a hlavní rysy daného PEPP včetně:

 

i)   obecných informací o službě přenositelnosti spočívajících ve větě: „Poskytujeme službu přenositelnosti v těchto členských státech Evropské unie:“ následované výčtem daných členských států;

 

ii)  obecných informací o službě změny v následujícím znění: „Investiční možnost a poskytovatele můžete změnit každých 5 let. Za tímto účelem vám účtujeme [x] procent kapitálu akumulovaného do okamžiku změny.“;

 

iii)  údajů o pojistných plněních během akumulační fáze, včetně okolností, které právo na pojistná plnění zakládají, pokud PEPP tato pojistná plnění nabízí;

 

iv)  dostupných informací týkajících se investiční strategie z hlediska environmentálních, sociálních a správních faktorů;

 

v)  rozhodného práva pro smlouvu o PEPP, pokud strany nemají možnost volby rozhodného práva, nebo v případě, že si strany rozhodné právo zvolit mohou, právo, jehož volbu navrhuje poskytovatel PEPP.

 

d)  v oddíle nazvaném „Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?“ stručný popis profilu rizik a výnosů zahrnující mimo jiné tyto údaje:

 

i)  souhrnný ukazatel rizik;

 

ii)  rozsah ochrany kapitálu před tržními riziky ke konci akumulační fáze, uvedený v procentech vyplaceného kapitálu;

 

iii)  údaje o celkové částce vyplacené účastníkovi PEPP do dosažení věku 80, 90 a 100 na základě tří různých scénářů výkonnosti ve výši 1 %, 2 % a 3 % během akumulační fáze, včetně průměrné roční míry inflace;

 

iv)  údaje o zaručených celoživotních minimálních vyplácených částkách za měsíc na každých 10 000 eur splaceného kapitálu;

 

v)  stručná informace o tom, že daňové předpisy domovského členského státu účastníka PEPP mohou ovlivnit skutečnou výši vyplácené částky;

 

e)  v oddíle nazvaném „Co se stane, když [název poskytovatele PEPP] není schopen uskutečnit výplatu?“ stručný popis toho, zda se na příslušnou ztrátu vztahuje systém odškodnění nebo záruk pro investory, a pokud ano, o jaký systém se jedná a na která rizika se systém vztahuje a která jsou vyloučena;

 

f)  v oddíle nazvaném „S jakými náklady je investice spojena?“ pravděpodobné přímé a nepřímé náklady spojené s investicí do PEPP, uvedené souhrnně a vyjádřené jako procento investovaných aktiv, aby bylo umožněno přímé srovnání. Pro plánované náklady se předpokládá stálé každoroční zvýšení investovaných aktiv o 2 %;

 

g)  v oddíle nazvaném „Jak dlouho bych měl PEPP držet a mohu si peníze vybrat předčasně?“:

 

i)  údaje o doporučené době držení, na základě věku odchodu do důchodu, případně povinná minimální doba držení;

 

ii)  jaké jsou možnosti a podmínky zrušení smlouvy o PEPP před její splatností, včetně všech použitelných nákladů a poplatků;

 

iii)  jaké jsou možné důsledky ukončení smlouvy před uplynutím stanovené akumulační fáze nebo doporučené doby držení, jako jsou ztráta ochrany kapitálu nebo nutnost úhrady dodatečných podmíněných poplatků;

 

h)  v oddíle nazvaném „Jakým způsobem mohu podat stížnost?“ informace o tom, jakým způsobem a ke komu může účastník PEPP podat stížnost ohledně daného produktu nebo ohledně jednání poskytovatele PEPP či osoby, která poskytuje poradenství o tomto produktu nebo tento produkt prodává;

 

i)  v oddíle nazvaném „Jiné relevantní informace“ stručné uvedení případných dalších informačních dokumentů, jako jsou případné zprávy o solventnosti a finanční situaci poskytovatele PEPP, s výjimkou všech propagačních materiálů;

 

j)   sdělení klíčových informací musí být snadno přístupné na webových stránkách poskytovatele a musí být možné je stáhnout;

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Potenciálním účastníkům PEPP se poskytnou rovněž informace o dosavadní výkonnosti investic souvisejících s plánem PEPP za období minimálně pěti let, nebo v případě, že plán je provozován méně než pět let, informace za všechny roky, kdy byl plán provozován, jakož i informace o struktuře nákladů, které nesou účastníci PEPP a příjemci PEPP.

5.  Potenciálním účastníkům PEPP se poskytnou rovněž informace o dosavadní výkonnosti investic souvisejících s plánem PEPP za období minimálně dvaceti let s údaje pro každý jednotlivý rok, nebo v případě, že plán je provozován méně než dvacet let, informace za všechny roky, kdy byl plán provozován, jakož i informace o struktuře celkových nákladů a poplatků, které nesou účastníci PEPP a příjemci PEPP. V případě, že tyto informace nemohou být poskytnuty, měli by mít účastníci PEPP alespoň přístup k výkonnosti srovnatelného systému investic.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Poskytovatelé a distributoři PEPP splňují požadavky stanovené v článcích 9 až 18 nařízení (EU) č. 1286/2014.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 25 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Upřesnění požadavků a potřeb a poskytování poradenství

Upřesnění požadavků, potřeb a preferencí poskytování poradenství

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před uzavřením smlouvy týkající se celoevropského osobního penzijního produktu poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení na základě informací získaných od účastníka PEPP upřesní požadavky a potřeby daného účastníka PEPP týkající se důchodu a srozumitelnou formou účastníkovi PEPP poskytne objektivní informace o celoevropském osobním penzijním produktu, aby mohl účastník PEPP učinit informované rozhodnutí.

Před uzavřením smlouvy týkající se celoevropského osobního penzijního produktu poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení na základě informací získaných od účastníka PEPP upřesní požadavky, potřeby a preference, včetně preferencí týkajících se environmentálních, sociálních a správních faktorů, daného účastníka PEPP týkající se důchodu a srozumitelnou formou účastníkovi PEPP poskytne objektivní informace o celoevropském osobním penzijním produktu, aby mohl účastník PEPP učinit informované rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Poradenství se zaměří na posouzení averze k riziku a finančních dovedností účastníka PEPP, jakož i na jeho možnost výběru investiční možnosti, která nejlépe odpovídá jeho rizikovému profilu.

Odůvodnění

Je důležité upřesnit, co je cílem doporučení, se zvláštním ohledem na posouzení rizikového profilu účastníka PEPP.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Prostřednictvím poradenství je účastník PEPP informován o hlavních rysech produktu.

Odůvodnění

V zájmu kvalitnějšího posouzení rizikového profilu účastníka PEPP je vhodné poskytnout informace o hlavních rysech PEPP.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Je-li před uzavřením jakékoli konkrétní smlouvy poskytnuto poradenství, poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení poskytne účastníkovi PEPP osobní doporučení vysvětlující, proč by konkrétní celoevropský osobní penzijní produkt nejlépe uspokojil požadavky a potřeby daného účastníka PEPP.

2.  Před uzavřením konkrétní smlouvy bude poskytnuto poradenství. Poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení poskytne účastníkovi PEPP osobní doporučení vysvětlující, proč by konkrétní celoevropský osobní penzijní produkt nejlépe uspokojil požadavky, potřeby a preference daného účastníka PEPP. Účastník PEPP by měl rovněž obdržet informace o možných dopadech tohoto osobního doporučení na životní prostředí, sociální otázky a řízení.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Při poskytování poradenství týkajícího se celoevropských osobních penzijních produktů poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení dodržuje použitelné vnitrostátní právní předpisy provádějící pravidla stanovená v čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU a přímo použitelné právní předpisy Unie přijaté podle čl. 25 odst. 8 uvedené směrnice týkající se těchto pravidel.

3.  Aniž by byla dotčena povinnost vymezená v předchozím odstavci, poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení dodržuje použitelné vnitrostátní právní předpisy provádějící pravidla stanovená v čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU a přímo použitelné právní předpisy Unie přijaté podle čl. 25 odst. 8 uvedené směrnice týkající se těchto pravidel.

Odůvodnění

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Článek 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 26

vypouští se

Uzavření smlouvy o PEPP bez poradenství

 

1.  Aniž je dotčeno ustanovení čl. 25 odst. 1, může se účastník PEPP vzdát svého práva obdržet poradenství, pokud jde o uzavření smlouvy o standardní investiční možnosti.

 

Pokud se účastník PEPP svého práva obdržet poradenství vzdá, poskytovatelé nebo distributoři PEPP uvedení v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení při provádění distribučních činností týkajících se celoevropského osobního penzijního produktu požádají účastníka PEPP nebo potenciálního účastníka PEPP, aby jim poskytl informace o svých znalostech a zkušenostech v oblasti investic důležité pro nabízený nebo požadovaný celoevropský osobní penzijní produkt, aby tak byl poskytovatel nebo distributor PEPP schopen posoudit, zda je navrhovaný celoevropský osobní penzijní produkt pro daného účastníka PEPP vhodný.

 

Pokud se poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení na základě informací obdržených podle prvního pododstavce domnívá, že produkt není pro účastníka PEPP nebo potenciálního účastníka PEPP vhodný, účastníka PEPP nebo potenciálního účastníka PEPP na to upozorní. Toto upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.

 

Pokud účastníci PEPP nebo potenciální účastníci PEPP neposkytnou informace uvedené v prvním pododstavci nebo pokud o svých znalostech a zkušenostech poskytnou nedostatečné informace, poskytovatel nebo distributor PEPP je upozorní, že není schopen určit, zda je pro ně navrhovaný celoevropský osobní penzijní produkt vhodný. Toto upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.

 

2.  Aniž je dotčeno ustanovení čl. 25 odst. 1, pokud se účastník PEPP vzdal svého práva obdržet poradenství týkající se standardní investiční možnosti, poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení může provádět distribuční činnosti týkající se celoevropského osobního penzijního produktu, aniž by musel získat informace nebo určit skutečnosti stanovené v odstavci 1 tohoto článku, a to za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

 

a)  činnosti souvisejí se smlouvami o PEPP, které vedou pouze k expozici investic vůči finančním nástrojům, jež jsou podle čl. 25 odst. 4 písm. a) směrnice 2014/65/EU nekomplexní, a jejich součástí není struktura, jež by účastníku PEPP znesnadňovala porozumění souvisejícím rizikům;

 

b)  distribuce celoevropského osobního penzijního produktu probíhá z iniciativy účastníka PEPP nebo potenciálního účastníka PEPP;

 

c)  účastník PEPP nebo potenciální účastník PEPP byl jasně informován o tom, že při poskytování této distribuční činnosti týkající se celoevropského osobního penzijního produktu nemusí poskytovatel nebo distributor PEPP posuzovat vhodnost poskytovaného nebo nabízeného celoevropského osobního penzijního produktu nebo distribuční činnosti týkající se celoevropského osobního penzijního produktu a že účastník PEPP nebo potenciální účastník PEPP nepožívá odpovídající ochrany podle příslušných profesních pravidel. Toto upozornění lze poskytnout ve standardizované formě;

 

d)  poskytovatel nebo distributor PEPP v souladu s touto kapitolou plní své povinnosti podle použitelných pravidel, pokud jde o střet zájmů v souvislosti s distribučními činnostmi týkajícími se celoevropského osobního penzijního produktu.

 

3.  Komise je v souladu s článkem 62 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž dále upřesní, jak mají poskytovatelé nebo distributoři PEPP uvedení v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení při provádění distribučních činností týkajících se celoevropského osobního penzijního produktu dodržovat zásady stanovené v tomto článku, a to včetně informací, které je třeba získat při posuzování vhodnosti celoevropských osobních penzijních produktů pro jejich zákazníky, a včetně kritérií pro posouzení nekomplexních smluv týkajících se celoevropského osobního penzijního produktu pro účely uvedené v odst. 2 písm. a) bodu ii) tohoto článku. Tyto akty v přenesené pravomoci zohledňují:

 

a)   povahu služeb nabízených nebo poskytovaných účastníku PEPP nebo potenciálnímu účastníku PEPP s ohledem na druh, předmět, objem a četnost transakcí a

 

b)   povahu nabízených nebo zvažovaných produktů, včetně různých typů finančních nástrojů.

 

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vypustit možnost účastníka PEPP vzdát se svého práva na poradenství, které má být v každém případě poskytnuto spotřebitelům PEPP.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé PEPP vypracují stručný personalizovaný dokument obsahující klíčové informace pro každého účastníka PEPP, přičemž zohlední specifickou povahu vnitrostátních důchodových systémů a relevantních vnitrostátních sociálních, pracovněprávních a daňových předpisů (dále jen „přehled dávek z PEPP“). Název tohoto dokumentu obsahuje slova „přehled dávek z PEPP“.

1.  Poskytovatelé PEPP vypracují stručný a srozumitelný personalizovaný dokument obsahující klíčové informace pro každého účastníka PEPP a rovněž klíčové informace pro příjemce PEPP se souhlasem účastníka PEPP, přičemž zohlední specifickou povahu vnitrostátních důchodových systémů a relevantních vnitrostátních sociálních, pracovněprávních a daňových předpisů (dále jen „přehled dávek z PEPP“). Název tohoto dokumentu obsahuje slova „přehled dávek z PEPP“.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Kromě toho je být účastník PEPP po celou dobu trvání smlouvy informován o všech změnách týkajících se těchto informací:

3.  Kromě toho je být účastník a příjemce PEPP po celou dobu trvání smlouvy informován o všech změnách týkajících se těchto informací:

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  informací o tom, jak investiční politika zohledňuje environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení.

d)  informací o tom, jak investiční politika zohledňuje environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení, včetně úlohy, kterou tyto faktory zastávají v investičním procesu, jakož i dlouhodobé dopady a vnější vlivy na investiční rozhodnutí.

Odůvodnění

Účastníci PEPP musí být informováni o vnějších vlivech, jaké jejich investičních rozhodnutí mají na společnost.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Přehled dávek z PEPP zahrnuje alespoň tyto klíčové informace pro účastníky PEPP:

1.  Přehled dávek z PEPP je poskytován bezplatně jednou ročně a zahrnuje alespoň tyto klíčové informace pro účastníky PEPP a rovněž pro příjemce, pokud s tím účastník PEPP souhlasí:

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  osobní údaje účastníka PEPP, název poskytovatele PEPP, informace o předpokládaných důchodových dávkách, informace o nabytých nárocích nebo nahromaděném kapitálu, příspěvky uhrazené účastníkem PEPP nebo jakoukoliv třetí stranou a informace o úrovni financování plánu PEPP, pro které se použije čl. 39 odst. 1 písm. a), b), d), e), f) a h) směrnice 2016/2341/EU, přičemž pro účely tohoto nařízení se pojmem „účastník“ rozumí účastník PEPP, pojmem „IZPP“ poskytovatel PEPP, pojmem „penzijní plán“ plán PEPP a pojmem „přispívající podnik“ jakákoliv třetí strana;

a)  osobní údaje účastníka PEPP, název a kontaktní informace poskytovatele PEPP, identifikační údaje systému účastníka PEPP, informace o předpokládaných důchodových dávkách, informace o nabytých nárocích nebo nahromaděném kapitálu, příspěvky uhrazené účastníkem PEPP nebo jakoukoliv třetí stranou a informace o úrovni financování plánu PEPP, pro které se použije čl. 39 odst. 1 písm. a), b), d), e), f) a h) směrnice 2016/2341/EU, přičemž pro účely tohoto nařízení se pojmem „účastník“ rozumí účastník PEPP, pojmem „IZPP“ poskytovatel PEPP, pojmem „penzijní plán“ plán PEPP a pojmem „přispívající podnik“ jakákoliv třetí strana;

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  souhrn zásad investiční politiky poskytovatele PEPP, které jsou podrobněji popsány v doplňujících informacích v souladu s čl. 29 písm. c) tohoto nařízení.

Odůvodnění

Nejdůležitější informace o zásadách investiční politiky poskytovatelů PEPP musí být stanoveny v přehledu dávek z PEPP, přičemž další upřesnění dodatečných informací jsou uvedena v článku 29.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  informace o projekci důchodových dávek v závislosti na věku odchodu do důchodu uvedeném v písmenu b) a prohlášení, že se tato projekce může lišit od konečné hodnoty vyplacených dávek.Tyto údaje jsou doloženy na základě ekonomických scénářů, včetně odhadu nejlepšího scénáře a nepříznivého scénáře s ohledem na specifickou povahu plánu PEPP.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ec)  informace o získaných nárocích či nahromaděném penzijním kapitálu s ohledem na konkrétní povahu plánu PEPP;

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. e d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ed)  informace o tom, co nastane v případě úmrtí účastníka či příjemce PEPP.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 30 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace, které je nutno poskytnout účastníkům PEPP během fáze před odchodem do důchodu a příjemcům PEPP během výplatní fáze

Informace, které je nutno poskytnout účastníkům a příjemcům PEPP během fáze před odchodem do důchodu a příjemcům PEPP během výplatní fáze

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Účastníci PEPP obdrží během fáze před odchodem do důchodu informace uvedené v článku 42 směrnice 2016/2341/EU.

1.  Účastníci a příjemci PEPP obdrží na žádost účastníka PEPP nebo na základě soudního rozhodnutí během fáze před odchodem do důchodu informace uvedené v článku 42 směrnice 2016/2341/EU. Tyto informace je nutné poskytnout nejpozději jen rok před dovršením věku odchodu do důchodu a musí zahrnovat údaj o zahájení výplatní fáze a možných formách vyplácených dávek.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  posouzení řídicího a kontrolního systému uplatňovaného poskytovateli PEPP, činnosti, kterou provádějí, zásad oceňování používaných pro účely solventnosti, rizik, jimž čelí, a systémů řízení rizik, jejich kapitálové struktury, potřeb a řízení;

a)  posouzení řídicího a kontrolního systému uplatňovaného poskytovateli PEPP, činnosti, kterou provádějí, zásad oceňování používaných pro účely solventnosti, rizik, jimž čelí, a systémů řízení rizik, včetně začlenění rizik souvisejících s ESG, jejich kapitálové struktury, potřeb a řízení;

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  získat od poskytovatelů PEPP veškeré informace o environmentálních a sociálních faktorech a faktorech týkajících se správy a řízení v souladu s článkem 31a;

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  na základě zásady obezřetnosti zohlední poskytovatelé PEPP potenciální dlouhodobý dopad investičních rozhodnutí na environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  investice do derivátových finančních nástrojů jsou možné, pokud tyto nástroje přispívají ke snížení investičních rizik nebo usnadňují účinnou správu portfolia. Tyto nástroje se obezřetně ocenění s ohledem na podkladová aktiva a zahrnou do ocenění aktiv daného poskytovatele PEPP. Poskytovatelé PEPP se také vyhnou nadměrné expozici vůči riziku jediné protistrany a jiných operací s derivátovými nástroji;

vypouští se

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  aktiva nesmí být investována ve vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcích identifikovaných Finančním akčním výborem;

f)  je zakázáno investovat do vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcí identifikovaných Finančním akčním výborem;

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé PEPP účastníkům PEPP nabídnou až pět investičních možností.

1.  Poskytovatelé PEPP účastníkům PEPP nabídnou alespoň standardní nastavení PEPP nebo několik investičních možností.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účastník PEPP si při uzavření smlouvy o PEPP zvolí investiční možnost.

Účastník PEPP si při uzavření smlouvy o PEPP zvolí jednu z několika investičních možností.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každých pět let akumulace v rámci celoevropského osobního penzijního produktu má účastník PEPP možnost zvolit si jinou investiční možnost.

1.  Podmínky změny investiční možnosti jsou uvedeny ve smlouvě o PEPP. V každém případě má účastník PEPP každých pět let akumulace v rámci celoevropského osobního penzijního produktu možnost zvolit si jinou investiční možnost.

Odůvodnění

Účastníci PEPP by měli mít možnost změnit své investiční možnosti jednou za pět let, případně i častěji, pokud to umožní jejich PEPP smlouva.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Článek 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 37

Článek 37

Standardní investiční možnost

Standardní investiční možnost

1.  Standardní investiční možnost zajistí účastníku PEPP ochranu kapitálu, a to na základě techniky snižování rizik, která vede k bezpečné investiční strategii.

1.  Poskytovatel PEPP zaručí uživateli PEPP, že ve standardní možnosti se kapitál nahromaděný do počátku výplatní fáze bude rovnat alespoň zaplaceným příspěvkům, včetně všech nákladů a poplatků, s připočtením kompenzace za inflace podle příslušného indexu, avšak nejvýše v hodnotě odpovídají průměrné roční míře inflace ve výši 4 %. Standardní investiční možnost je jednoduchý a bezpečný produkt, který lze snadno získat, a to i prostřednictvím digitálních kanálů, v každém členském státě.

2.  Ochrana kapitálu účastníku PEPP umožní získat zpět investovaný kapitál.

2.  Ochrana kapitálu musí nabízet kapitálovou záruku, která účastníku PEPP umožní získat zpět investovaný kapitál, včetně poplatků, nákladů a kompenzace inflace.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nabízí-li poskytovatelé PEPP alternativní investiční možnosti, alespoň jedna z nich účastníkům PEPP nabízí nákladově efektivní investiční možnost.

1.  Nabízí-li poskytovatelé PEPP alternativní investiční možnosti, všechny z nich musí účastníkům PEPP nabízet standardní nastavení.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé PEPP mohou nabízet celoevropské osobní penzijní produkty zajišťující pokrytí biometrických rizik. Pro účely tohoto nařízení se pojmem „biometrická rizika“ rozumí rizika spojená s dlouhověkostí, invaliditou a úmrtím.

Poskytovatelé PEPP zahrnou záruku na kapitál investovaný pro případ smrti či trvalého postižení účastníka PEPP během akumulační fáze.

Odůvodnění

Definice pojmu přesunuta do článku 2.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Službu změny mohou poskytovat poskytovatelé PEPP usazení ve stejném členském státě (vnitrostátní změna) nebo v jiných členských státech (přeshraniční změna).

Podmínky změny poskytovatelů PEPP jsou uvedeny ve smlouvě o PEPP. V každém případě musí být účastníkům PEPP umožněno změnit poskytovatele jednou za pět let během akumulační fáze PEPP.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Přijímající poskytovatel PEPP do dvou dnů od přijetí zmocnění uvedeného v odstavci 2 požádá převádějícího poskytovatele PEPP, aby provedl následující úkoly, pokud tak stanoví zmocnění účastníka PEPP:

3.  Přijímající poskytovatel PEPP do pěti dnů od přijetí žádosti účastníka PEPP uvedené v odstavci 2 požádá převádějícího poskytovatele PEPP, aby provedl následující úkoly, pokud tak stanoví žádost účastníka PEPP:

a)  předat přijímajícímu poskytovateli PEPP a také účastníku PEPP, pokud si to ve svém zmocnění konkrétně vyžádal, seznam stávajících aktiv, na něž se má změna vztahovat;

a)  předat přijímajícímu poskytovateli PEPP a také účastníku PEPP, pokud si to konkrétně vyžádal, seznam stávajících částek, na něž se má změna vztahovat;

b)   v den určený účastníkem PEPP převést případný zbývající kladný zůstatek na účet PEPP otevřený nebo vedený u přijímajícího poskytovatele PEPP a

b)  v den určený účastníkem PEPP převést případný zbývající kladný zůstatek na účet PEPP otevřený nebo vedený u přijímajícího poskytovatele PEPP a

c)   v den určený účastníkem PEPP uzavřít účet PEPP vedený u převádějícího poskytovatele PEPP.

c)  v den určený účastníkem PEPP uzavřít účet PEPP vedený u převádějícího poskytovatele PEPP.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Celkové poplatky a platby účtované převádějícím poskytovatelem PEPP účastníkovi PEPP za uzavření účtu PEPP, který je u něj veden, nesmí přesáhnout 1,5 % kladného zůstatku, který má být převeden k přijímajícímu poskytovateli PEPP.

3.  Celkové poplatky a platby účtované převádějícím poskytovatelem PEPP účastníkovi PEPP za uzavření účtu PEPP, který je u něj veden, nesmí přesáhnout 0,5 % kladného zůstatku, který má být převeden k přijímajícímu poskytovateli PEPP. Komise zváží odpuštění poplatku účtovaného poskytovatelům, aby podpořila využívání produktu PEPP.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Případné poplatky a platby, které jsou převádějícím nebo přijímajícím poskytovatelem PEPP účastníkovi PEPP účtovány za jakékoli služby podle článku 46 jiné než služby uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku, jsou přiměřené a odpovídají skutečným nákladům daného poskytovatele PEPP.

4.  V souvislosti s procesem změny poskytovatele jsou služby poskytované přijímajícím poskytovatelem PEPP zdarma.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé PEPP poskytnou účastníkům PEPP tyto informace o službě změny:

Přijímající poskytovatelé PEPP poskytnou účastníkům PEPP tyto informace o službě změny:

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tyto podmínky mohou zahrnovat zejména stanovení věku odchodu do důchodu, povinného vztahu mezi dosažením věku odchodu do důchodu a počátkem výplatní fáze, minimální doby, po níž je třeba se účastnit plánu PEPP, maximální doby před dosažením věku odchodu do důchodu, kdy je možné se do plánu PEPP zapojit, jakož i podmínky pro vyplacení v případě zvlášť závažných problémů.

2.  Tyto podmínky zahrnují zejména stanovení věku odchodu do důchodu, povinného vztahu mezi dosažením věku odchodu do důchodu a počátkem výplatní fáze, minimální doby, po níž je třeba se účastnit plánu PEPP, maximální doby před dosažením věku odchodu do důchodu, kdy je možné se do plánu PEPP zapojit, jakož i podmínky pro vyplacení v případě zvlášť závažných problémů.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé PEPP mohou účastníkům PEPP poskytnout jednu nebo více z těchto forem vyplácení:

1.  Poskytovatelé PEPP poskytnou účastníkům PEPP jednu nebo více z těchto forem vyplácení:

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Formu vyplácení dávek ve výplatní fázi si střadatelé PEPP zvolí při uzavření smlouvy o PEPP a případně ji poté mohou jednou za pět let během akumulační fáze změnit.

2.  Formu vyplácení dávek ve výplatní fázi si střadatelé PEPP zvolí při uzavření smlouvy o PEPP a případně ji poté mohou jednou za pět let během posledního roku akumulační fáze změnit. Tato možnost smlouvu změnit by měla být zdarma.

Odůvodnění

Během posledního roku akumulační fáze by měl mít zákazník možnost změnit svůj výběr vyplácení ve výplatní fázi.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V případech, kdy členské státy nezavedly povinnou souvislost mezi dosažením věku odchodu do důchodu a počátkem výplatní fáze, nabídnou poskytovatelé PEPP účastníkům PEPP možnost odložit zahájení výplatní fáze do doby, kdy dosáhnou důchodového věku.

Odůvodnění

Zákazníci by měli mít možnost využívat svůj PEPP později během jejich penze.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  S ohledem na standardní investiční možnost musí být alespoň 25% vyplácených dávek vypláceno formou renty.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Pokud po zahájení výplatní fáze nepřesáhne celková hodnota akumulovaných aktiv na PEPP účtu částku, kterou každoročně stanoví a přezkoumává každý členský stát, má účastník PEPP právo zrušit účet PEPP a obdržet jednorázovou platbu.

Odůvodnění

Regulace by měla umožnit, aby malé PEPP fondy mohly být likvidovány jednorázovou platbou při odchodu do důchodu.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušný orgán poskytovatele PEPP průběžně dohlíží na dodržování tohoto nařízení. Je rovněž odpovědný za dohled nad dodržováním dalších povinností stanovených ve statutu nebo zakládacích dokumentech poskytovatele PEPP a nad přiměřeností jeho opatření a organizace vůči úkolům, které mají být splněny při poskytování celoevropského osobního penzijního produktu.

1.  Příslušný orgán domovského členského státu poskytovatele PEPP průběžně dohlíží na dodržování tohoto nařízení. Je rovněž odpovědný za dohled nad dodržováním dalších povinností stanovených ve statutu nebo zakládacích dokumentech poskytovatele PEPP a nad přiměřeností jeho opatření a organizace vůči úkolům, které mají být splněny při poskytování celoevropského osobního penzijního produktu.

 

Odchylně od prvního pododstavce je nad poskytovatelem PEPP a distributorem PEPP průběžně vykonáván dohled příslušným orgánem hostitelského členského státu poskytovatele a distributora PEPP, zda dodržují ustanovení kapitoly IV tohoto nařízení.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je poskytnout právní jistotu ohledně toho, který vnitrostátní příslušný orgán zodpovídá za průběžný dohled nad poskytovateli a distributory PEPP v přeshraničních situacích, zejména pokud jde o pravidla týkající se distribuce a požadavků na informace stanovená v kapitole IV dotyčného nařízení.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do pěti let po vstupu tohoto nařízení v platnost Komise provede hodnocení tohoto nařízení a po konzultaci s orgánem EIOPA předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o hlavních zjištěních.

Každých pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost Komise provede hodnocení tohoto nařízení a po konzultaci s orgánem EIOPA předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o hlavních zjištěních. Při vypracovávání zprávy konzultuje Komise rovněž s příslušnými vnitrostátními orgány.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do pěti let po vstupu tohoto nařízení v platnost Komise provede hodnocení tohoto nařízení a po konzultaci s orgánem EIOPA předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o hlavních zjištěních.

 

Toto hodnocení se bude zabývat zejména přidanou hodnotou PEPP při snižování rozdílů ve výši důchodů a přidanou hodnotou pro dlouhodobé investice. Konkrétně by hodnocení mělo poskytnout údaje, které umožní ověřit, zda vytvoření trhu s PEPP přispělo účinně k tomu, že více evropských občanů má přístup k odpovídajícím důchodům.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise s příslušnými zúčastněnými stranami zřídí komisi, která bude průběžně monitorovat rozvoj a provádění PEPP. Součástí této komise je přinejmenším orgán EIOPA, vnitrostátní orgány dohledu, zástupci průmyslu a spotřebitelů a nezávislí odborníci, včetně nejméně jednoho odborníka na ESG. Sekretariátem této komise je orgán EIOPA.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Celoevropský osobní penzijní produkt (PEPP)

Referenční údaje

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

11.9.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

11.9.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Heinz K. Becker

3.10.2017

Projednání ve výboru

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Datum přijetí

28.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (6.7.2018)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Zpravodajka: Birgit Collin-Langen

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodajka vítá iniciativu Komise týkající se celoevropského penzijního produktu a motivaci vybízet evropské občany k přijímání opatření ohledně jejich penzijního pojištění. Je v obecném zájmu bojovat proti dopadu demografické změny na penzijní politiky v jednotlivých členských státech a zavést včas osobní spořící systémy. To platí zejména pro mladou generaci a osoby s nižšími příjmy.

V současné době neexistuje žádný jednotný trh pro osobní penzijní pojištění. V některých členských státech se v současnosti nenabízejí téměř žádné nebo vůbec žádné osobní penzijní produkty. Stávající vnitrostátní trhy jsou velmi roztříštěné. Nelze přenést jeden produkt do jiného členského státu nebo získat přeshraniční penzijní produkt v jiném členském státě a přitom obdržet daňové výhody. Tuto situaci lze napravit celoevropským standardizovaným produktem. Návrh nařízení navrhuje vhodné a přiměřené způsoby odstranění stávajících překážek, které brání uzavírání přeshraničních smluv a přenášení penzijních produktů. Návrh je přiměřený, protože i když se trhy s osobními penzijními produkty řídí vnitrostátními pravidly, nemůže překážky pro přenositelnost produktu do jiného členského státu odstranit pouze jeden členský stát.

Cílem je dobrovolný, jednoduchý, bezpečný, transparentní a cenově dostupný penzijní produkt.

Pouze budou-li splněna tato kritéria, bude koncepce celoevropského přenositelného penzijního produktu úspěšná.

Celoevropský osobní penzijní produkt (PEPP) je produkt penzijního pojištění. Tento aspekt může být naplněn pouze tehdy, bude-li produkt dostupný ve formě renty až do smrti, obecně ve výplatní fázi.

Podstatnou podmínkou úspěchu PEPP je podpora členských států, protože pouze ony mohou poskytnout stejné daňové pobídky a výhody pro PEPP, které platí pro srovnatelné vnitrostátní produkty.

V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů jsou navrženy různé změny a upřesnění:

Povinnosti týkající se předkládání informací: navrhuje se upravit nařízení o reklamě a předsmluvní informace (PEPP-KID) přímo v nařízení a zrušit odkaz na nařízení (EU) č. 1286/2014 (nařízení PRIIPS). Tím dosáhneme větší právní jasnosti a jistoty.

Přenositelnost: zpravodajka vítá ambiciózní cíl zpřístupnit PEPP ve všech členských státech. Časový rámec se však zdá být příliš omezený, takže lhůta pro zřízení podúčtů by měla být prodloužena na 5 let. Rovněž zavádí podúčtová partnerství, která pomohou poskytovatelům PEPP nabízet PEPP ve všech členských státech.

Investiční možnosti: zpravodajka je pro jednoduchý, bezpečný, transparentní a cenově dostupný penzijní produkt. U standardního nastavení by mělo být možné uzavřít smlouvu bez poradenství. Mnoho spotřebitelů nemá dostatečné znalosti k tomu, aby učinilo takové dalekosáhlé finanční rozhodnutí. Pro to, aby bylo rozhodnutí spotřebitele vždy založeno na dobře informovaném rozhodnutí, je pro tento případ zavedeno rozhodovací schéma. Rozhodovací schéma, které má vypracovat orgán EIOPA, by nemělo představovat žádné doporučení. Jeho účelem je zjistit, zda je uzavření PEPP obecně správným rozhodnutím pro penzijní pojištění zákazníka PEPP. Dále by měly být uvedeny různé konfigurace standardního nastavení, aby si zákazník tyto rozdíly uvědomil a mohl přijmout kvalifikované rozhodnutí.

Při navrhování investiční možnosti je účastníku zaručeno, že na počátku výplatní fáze odpovídá jeho naspořený kapitál přinejmenším jeho zaplaceným příspěvkům, včetně všech nákladů a poplatků.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Starobní důchody představují klíčovou část příjmu důchodců a pro mnoho lidí znamená dostatečný důchod rozdíl mezi pohodlným životem ve stáří a chudobou; jsou nutnou podmínkou pro výkon základních práv stanovených v Listině základních práv Evropské unie, mimo jiné v článku 25 o právech starších osob, kde se uvádí: „Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a podílely se na společenském a kulturním životě“, stejně jako práva zakotvená v doporučení Výboru ministrů členských států pro prosazování lidských práv starších osob, který je orgánem Rady Evropy1a.

 

_________________

 

1a Doporučení CM/Rec(2014)2 Výboru ministrů členských států pro prosazování lidských práv starších osob.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Značná část starobních důchodů je poskytována v rámci veřejných systémů, takže existuje přímá souvislost mezi vnitrostátními důchodovými systémy a udržitelností veřejných financí. Aniž je dotčena výlučná pravomoc členských států ohledně uspořádání důchodových systémů, jak je stanoveno ve Smlouvách, jsou pro stabilitu Unie jako celku zásadními hledisky dostatek příjmů a finanční udržitelnost vnitrostátních důchodových systémů. Přesouváním úspor Evropanů z hotovosti a bankovních vkladů do produktů, které jsou dlouhodobější investicí, jako jsou dobrovolné penzijní systémy, by byl tedy dopad prospěšný jak pro jednotlivce (kterým by to přineslo vyšší výnosy a adekvátnější důchod), tak pro ekonomiku v širším slova smyslu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Unie čelí několika problémům, mezi jinými i demografickým, kvůli tomu, že Evropa je stárnoucí kontinent. Kromě toho procházejí radikálními změnami modely profesní dráhy, trh práce a rozdělení bohatství, a to nejen v důsledku digitální revoluce. Současně je stále jasnější, že vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení nejsou uzpůsobeny globalizované znalostní ekonomice s otevřenými hranicemi, mobilitou práce a migrací. Příliš mnoho lidí se neúčastní (nebo se účastní nedostatečně) tradičních vnitrostátních důchodových systémů, včetně žen, mladých lidí, migrantů, pracovníků s nízkou kvalifikací, osob samostatně výdělečně činných, pracovníků s atypickými pracovními smlouvami a dalších osob.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1d)  Očekává se, že podíl prvního pilíře průběžných veřejných důchodů jakožto součásti náhradového poměru bude klesat. Tento pokles by mohly částečně vyvážit nabyté důchodové nároky ze systémů financovaných z druhého pilíře. K tomu, aby byly stávající vnitrostátní důchodové systémy dostatečné a udržitelné, by měl však podstatně přispívat řádně rozvinutý třetí pilíř. Celoevropský osobní penzijní produkt (PEPP) by tedy měl doplňovat a posilovat trh s osobními penzijními produkty v celé Unii.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Prohlubování vnitřního trhu s penzijními produkty řešením problému přeshraničních překážek by zvýšilo hospodářskou soutěž a umožnilo by spotřebitelům mít prospěch z kvalitnějších produktů a nižších cen, a současně by tvůrci produktů mohli využívat úspor z rozsahu. Dokonce i členské státy jako takové, vykazují-li příznivé demografické trendy a mají-li dobře financované důchodové systémy, by těžily z efektivnějšího vnitřního trhu s osobními penzijními produkty.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Návrh nařízení umožní vytvořit penzijní produkt, který bude v nejvyšší možné míře jednoduchý, bezpečný, cenově dostupný, transparentní, vstřícný k zákazníkům a přenositelný po celé EU a doplní stávající systémy v členských státech.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Fungování vnitřního trhu s osobním penzijním pojištěním je v současné době ztíženo vysokou mírou roztříštěnosti vnitrostátních trhů a omezenou mírou přenositelnosti osobních penzijních produktů. V důsledku toho může být pro jednotlivce obtížné využívat své základní svobody. Může jim to například bránit v tom, aby nastoupili do zaměstnání nebo odešli do důchodu v jiném členském státě. Nedostatečná standardizace stávajících osobních penzijních produktů navíc brání poskytovatelům v možnosti využít svobodu usazování a svobodu poskytování služeb.

(3)  Vnitřní trh s osobním penzijním pojištěním v současné době nefunguje hladce. V některých členských státech trh s penzijními produkty dosud neexistuje. V dalších členských státech jsou penzijní produkty sice dostupné, ale vnitrostátní trhy jsou velmi roztříštěné. V důsledku toho mají osobní penzijní produkty jen omezenou míru přenositelnosti. V důsledku toho může být pro jednotlivce obtížné využívat své základní svobody. Může jim to například bránit v tom, aby nastoupili do zaměstnání nebo odešli do důchodu v jiném členském státě. Nedostatečná standardizace stávajících osobních penzijních produktů navíc brání poskytovatelům v možnosti využít svobodu usazování a svobodu poskytování služeb.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Jak bylo v září 2015 oznámeno v akčním plánu Komise pro vytváření unie kapitálových trhů28, „Komise posoudí důvody pro vznik politického rámce k vytvoření úspěšného evropského trhu pro jednoduché, účinné a konkurenceschopné osobní penze a určí, zda je na podporu tohoto trhu nutné vypracovat právní předpisy EU“.

vypouští se

__________________

 

28Akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů, Evropská komise, 30. září 2015 (COM(2015) 468 final).

 

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Evropská rada ve svých závěrech ze dne 28. června 201630 vyzvala k „rychlému a rozhodnému pokroku s cílem zajistit snadnější přístup k finančním prostředkům pro podniky a podpořit investice do reálné ekonomiky dosažením pokroku v agendě unie kapitálových trhů“.

vypouští se

__________________

 

30 Závěry Evropské rady ze dne 28. června 2016, EUCO 26/16, bod 11.

 

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Komise ve svém sdělení ze dne 14. září 2016 Unie kapitálových trhů – urychlení reforem31 oznámila, že „zváží návrhy na evropský osobní penzijní produkt, který by byl jednoduchý, účelný a konkurenceschopný [..] Zvažované možnosti zahrnují i případný legislativní návrh, který by mohl být předložen v roce 2017“.

vypouští se

__________________

 

31COM(2016) 601 final, s.5.

 

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Ve svém sdělení o hodnocení akčního plánu unie kapitálových trhů v polovině období32 Komise oznámila, že „koncem června 2017 by měl být připraven návrh zavádějící celoevropský osobní penzijní produkt. Tím se položí základy pro bezpečnější, nákladově efektivnější a transparentní trh s cenově dostupným a dobrovolným penzijním spořením soukromých osob, které může být spravováno v celoevropském měřítku. Rozvoj celoevropského osobního penzijního produktu (Pan-European Personal Pension Product, PEPP) přispěje v oblasti osobních penzijních produktů ke zvýšení možnosti volby důchodového spoření a zřídí evropský trh pro poskytovatele PEPP“.

vypouští se

__________________

 

32 COM(2017) 292 final, s.7.

 

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Rozvoj celoevropského osobního penzijního produktu (Pan-European Personal Pension Product, PEPP) přispěje v oblasti osobních penzijních produktů ke zvýšení možnosti volby důchodového spoření a zřídí evropský trh pro poskytovatele PEPP. Domácnostem poskytne lepší možnosti ke splnění cílů, které si vytyčují v souvislosti s důchodem

(10)  Rozvoj celoevropského osobního penzijního produktu (Pan-European Personal Pension Product, PEPP) přispěje v oblasti osobních penzijních produktů ke zvýšení možnosti volby důchodového spoření a zřídí evropský trh pro poskytovatele PEPP. Domácnostem poskytne další možnosti ke splnění cílů, které si vytyčují v souvislosti s důchodem.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Nejisté pracovní poměry a změny právní úpravy znamenají, že důchodové sazby dlouhodobě klesají. Zejména pro mladou generaci a osoby s nízkými příjmy je tedy důležité, aby měly možnost zajistit si svou životní úroveň ve stáří. To znamená, že produkty PEPP musí být přitažlivé a dostupné zejména pro tyto skupiny.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b)  Finanční vzdělávání může podpořit porozumění a informovanost o možnostech domácností, pokud jde o spoření v oblasti systémů dobrovolného osobního penzijního pojištění. Účastníci systémů by také měli mít skutečnou možnost plně pochopit rizika a parametry celoevropského produktu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Legislativní rámec pro celoevropský osobní penzijní produkt položí základy pro úspěšný trh s cenově dostupnými a dobrovolnými investicemi souvisejícími s důchodem, které mohou být spravovány v celoevropském měřítku. Doplněním stávajících penzijních produktůplánů přispěje k zajištění potřeb osob, které chtějí zvýšit přiměřenost svých penzijních spoření, a zároveň bude řešit demografickou výzvu a zajišťovat mocný nový zdroj soukromého kapitálu pro dlouhodobé investice. Tento rámec nenahradí ani nebude harmonizovat stávající vnitrostátní systémy osobního penzijního pojištění.

(11)  Legislativní rámec pro celoevropský osobní penzijní produkt položí základy pro úspěšný trh s cenově dostupnými a dobrovolnými investicemi souvisejícími s důchodem, které mohou být spravovány v celoevropském měřítku. Doplněním stávajících povinných a zaměstnaneckých důchodových systémůproduktů přispěje k zajištění potřeb osob, které chtějí zvýšit přiměřenost svých penzijních spoření, a zároveň bude řešit demografickou výzvu a zajišťovat mocný nový zdroj soukromého kapitálu pro dlouhodobé investice. Tento rámec nenahradí ani nebude harmonizovat stávající vnitrostátní systémy osobního penzijního pojištění, ani se nijak nedotkne stávajících vnitrostátních povinných a zaměstnaneckých důchodových systémů a produktů. PEPP nebude mít přímou ani nepřímou vazbu na profesní nebo zaměstnanecký status účastníka PEPP.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Tento legislativní rámec nesmí omezovat jakoukoli odpovědnost členských států za splnění jejich povinností poskytovat dostatečný státní důchod.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Toto nařízení harmonizuje soubor ústředních vlastností PEPP, které se týkají klíčových prvků, jako jsou distribuce, investiční politika, změna poskytovatele nebo přeshraniční poskytování a přenositelnost. Harmonizace těchto ústředních prvků zlepší rovnost podmínek pro široký okruh poskytovatelů osobního penzijního pojištění a pomůže podpořit dokončení unie kapitálových trhů a integraci vnitřního trhu s osobním penzijním pojištěním. Povede k vytvoření z velké části standardizovaného celoevropského produktu dostupného ve všech členských státech, posílí postavení spotřebitelů, aby mohli plně využívat vnitřní trh tím, že jim umožní převádět nároky na důchod do zahraničí, a nabídne jim větší možnost výběru mezi různými druhy poskytovatelů, a to i přeshraničně. Celoevropský osobní penzijní produkt v důsledku menších překážek přeshraničnímu poskytování služeb v oblasti penzijního pojištění zvýší hospodářskou soutěž mezi poskytovateli na celoevropském základě a vytvoří úspory z rozsahu, jež by měly být ku prospěchu střadatelů.

(12)  Toto nařízení harmonizuje soubor ústředních vlastností PEPP, které se týkají klíčových prvků, jako jsou distribuce, smlouvy, investiční politika, změna poskytovatele nebo přeshraniční poskytování a přenositelnost. Harmonizace těchto ústředních prvků zlepší rovnost podmínek pro široký okruh poskytovatelů osobního penzijního pojištění a pomůže podpořit dokončení unie kapitálových trhů a integraci vnitřního trhu s osobním penzijním pojištěním. Povede k vytvoření z velké části standardizovaného celoevropského produktu dostupného ve všech členských státech, posílí postavení spotřebitelů, aby mohli plně využívat vnitřní trh tím, že jim umožní převádět nároky na důchod do zahraničí, a nabídne jim větší možnost výběru mezi různými druhy poskytovatelů, a to i přeshraničně. Celoevropský osobní penzijní produkt v důsledku menších překážek přeshraničnímu poskytování služeb v oblasti penzijního pojištění zvýší hospodářskou soutěž mezi poskytovateli na celoevropském základě a vytvoří úspory z rozsahu, jež by měly být ku prospěchu střadatelů.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Orgán EIOPA by měl PEPP udělit povolení v souladu s tímto nařízením. Povolení by nikdy nemělo být udělováno se zpětnou působností.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Poskytovatelé PEPP by měli mít přístup na celý trh Unie s jednotným povolením produktu vydávaným Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán EIOPA“) na základě jednotného souboru pravidel.

(14)  Poskytovatelé PEPP by měli mít přístup na celý trh Unie s jednotným povolením produktu vydávaným Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán EIOPA“) na základě jednotného souboru pravidel a ve spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány. Povolení zajistí, že na trhu bude možné obdržet pouze bezpečné a otestované investiční produkty označené jako PEPP. Orgán EIOPA kontroluje smluvní podmínky PEPP, aby zajistil splnění požadavků tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  V zájmu zajištění vysoké kvality služeb a účinné ochrany spotřebitelů by měly domovské a hostitelské členské státy při prosazování povinností stanovených v tomto nařízení úzce spolupracovat. Vykonávají-li poskytovatelé a distributoři PEPP v rámci svobody poskytování služeb činnost v různých členských státech, měl by být za zajišťování dodržování povinností stanovených v tomto nařízení odpovědný příslušný orgán domovského členského státu, jelikož má s poskytovatelem PEPP užší vazby. Aby se zajistilo spravedlivé sdílení odpovědností mezi příslušnými orgány z domovských a hostitelských členských států, měl by příslušný orgán hostitelského členského státu, který zjistí, že na jeho území došlo k jakémukoliv porušení povinností, informovat příslušný orgán domovského členského státu, který by měl poté mít povinnost přijmout vhodná opatření. Navíc by měl být příslušný orgán hostitelského členského státu oprávněn zasáhnout, jestliže domovský členský stát vhodná opatření nepřijme nebo nejsou-li přijatá opatření dostatečná.

(16)  V zájmu zajištění vysoké kvality služeb a účinné ochrany spotřebitelů by měly domovské a hostitelské členské státy poskytovatele a distributorů PEPP při prosazování povinností stanovených v tomto nařízení úzce spolupracovat. Vykonávají-li poskytovatelé a distributoři PEPP v rámci svobody poskytování služeb činnost v různých členských státech, měl by být za zajišťování dodržování povinností stanovených v tomto nařízení odpovědný příslušný orgán domovského členského státu, jelikož má s poskytovatelem PEPP užší vazby. Aby se zajistilo spravedlivé sdílení odpovědností mezi příslušnými orgány z domovských a hostitelských členských států, měl by příslušný orgán hostitelského členského státu, který zjistí, že na jeho území došlo k jakémukoliv porušení povinností, informovat příslušný orgán domovského členského státu, který by měl poté mít povinnost přijmout vhodná opatření. Navíc by měl být příslušný orgán hostitelského členského státu oprávněn zasáhnout, jestliže domovský členský stát vhodná opatření nepřijme nebo nejsou-li přijatá opatření dostatečná.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V případě založení pobočky nebo zřízení trvalé přítomnosti v jiném členském státě je vhodné rozdělit odpovědnost za prosazování předpisů mezi domovský a hostitelský členský stát. Zatímco odpovědnost za plnění povinností, které se týkají činnosti jako celku – jako jsou pravidla týkající se požadavků na odbornou způsobilost – by měla zůstat u příslušného orgánu domovského členského státu ve stejném režimu jako v případě poskytování služeb, příslušný orgán hostitelského členského státu by měl převzít odpovědnost za prosazování pravidel týkajících se požadavků na informace a výkonu činnosti s ohledem na služby poskytované na jeho území. Pokud však příslušný orgán hostitelského členského státu zjistí jakákoli porušení povinností, k nimž došlo na jeho území, ve vztahu k nimž tato směrnice nepřenáší odpovědnost na hostitelský členský stát, úzká spolupráce vyžaduje, aby o tom tento orgán informoval příslušný orgán domovského členského státu, který poté přijme vhodná opatření. Tak tomu je především v případě porušení pravidel týkajících se dobré pověsti a požadavků na odborné znalosti a způsobilost. Navíc s ohledem na ochranu spotřebitele by měl být příslušný orgán hostitelského členského státu oprávněn zasáhnout, jestliže domovský členský stát vhodná opatření nepřijme nebo nejsou-li přijatá opatření dostatečná.

(17)  V případě založení pobočky nebo zřízení trvalé přítomnosti v jiném členském státě je vhodné rozdělit odpovědnost za prosazování předpisů mezi domovský a hostitelský členský stát. Zatímco odpovědnost za plnění povinností, které se týkají činnosti jako celku – jako jsou pravidla týkající se požadavků na odbornou způsobilost – by měla zůstat u příslušného orgánu domovského členského státu ve stejném režimu jako v případě poskytování služeb, příslušný orgán hostitelského členského státu by měl převzít odpovědnost za prosazování pravidel týkajících se požadavků na informace, inzerce a výkonu činnosti s ohledem na služby poskytované na jeho území. Pokud však příslušný orgán hostitelského členského státu zjistí jakákoli porušení povinností, k nimž došlo na jeho území, ve vztahu k nimž toto nařízení nepřenáší odpovědnost na hostitelský členský stát, úzká spolupráce vyžaduje, aby o tom tento orgán informoval příslušný orgán domovského členského státu, který poté přijme vhodná opatření. Tak tomu je především v případě porušení pravidel týkajících se dobré pověsti a požadavků na odborné znalosti a způsobilost. Navíc s ohledem na ochranu spotřebitele by měl být příslušný orgán hostitelského členského státu oprávněn zasáhnout, jestliže domovský členský stát vhodná opatření nepřijme nebo nejsou-li přijatá opatření dostatečná.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Účastníci PEPP by měli mít právo nabývat nebo kupovat PEPP v jiném členském státě, než kde mají bydliště, a měli by mít právo souběžně šetřit na více než jednom podúčtu, avšak na produkt PEPP by se měly uplatňovat daňové pobídky toho členského státu, v němž má účastník PEPP bydliště, s cílem předcházet případnému zneužití z důvodu různých vnitrostátních systémů zdanění.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Odejmutí povolení k PEPP ze strany orgánu EIOPA by nemělo mít vliv na žádné povinnosti poskytovatele PEPP vůči účastníkovi či příjemci PEPP.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Aby se poskytovatelům PEPP umožnil hladký přechod, začne se povinnost poskytovat PEPP obsahující podúčty pro každý členský stát uplatňovat tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost. Při uvedení PEPP na trh by však poskytovatel měl poskytnout informace o tom, které vnitrostátní podúčty jsou okamžitě k dispozici, aby se tak předešlo možnému uvedení spotřebitelů v omyl.

(21)  Aby se poskytovatelům PEPP umožnil hladký přechod, začne se povinnost poskytovat PEPP obsahující podúčty pro každý členský stát uplatňovat pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost. Poskytovatelé PEPP by měli mít možnost vstupovat do podúčtových partnerství, aby splnili tento požadavek. Při uvedení PEPP na trh by však poskytovatel měl ve smlouvě poskytnout informace o tom, které vnitrostátní podúčty jsou okamžitě k dispozici, aby se tak předešlo možnému uvedení spotřebitelů v omyl. V případě, že přenositelnost není dosud k dispozici, měl by mít účastník PEPP možnost bezplatné změny, která přenositelnost zajistí.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Pokud se účastník PEPP přestěhuje do jiného členského státu a využije službu přenositelnosti k otevření nového podúčtu, měl by požívat stejné daňové výhody jako místní účastníci PEPP.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21b)  Během pětiletého přechodného období po vstupu tohoto nařízení v platnost by měl mít účastník PEPP, který změní bydliště tím, že se přestěhuje do členského státu, ve kterém mu jeho poskytovatel PEPP není schopen nabídnout podúčet, možnost bezplatně změnit poskytovatele PEPP.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  S ohledem na povahu zavedeného penzijního plánu a na administrativní zátěž s ním spojenou by poskytovatelé a distributoři PEPP měli potenciálním účastníkům PEPP a příjemcům PEPP poskytnout jasné a přiměřené informace, aby podpořili jejich rozhodování týkající se důchodu. Ze stejného důvodu by poskytovatelé a distributoři PEPP rovněž měli zajistit vysokou úroveň transparentnosti ve všech fázích systému, tedy před zahájením účasti, v průběhu účasti (včetně doby před důchodem) i po odchodu do důchodu. Zejména by měly být uváděny informace týkající se nabytých důchodových nároků, předpokládané výše důchodových dávek, rizik a záruk a nákladů. Pokud se předpokládané výše důchodových dávek zakládají na ekonomických scénářích, měly by tyto informace zahrnovat i nepříznivý scénář, který by byl sice extrémní, ovšem možný.

(22)  S ohledem na povahu zavedeného penzijního plánu a na administrativní zátěž s ním spojenou by poskytovatelé a distributoři PEPP měli potenciálním účastníkům PEPP a příjemcům PEPP poskytnout jasné, snadno pochopitelné a přiměřené informace, aby podpořili jejich rozhodování týkající se důchodu. Ze stejného důvodu by poskytovatelé a distributoři PEPP rovněž měli zajistit vysokou úroveň transparentnosti ve všech fázích systému, tedy před zahájením účasti, v průběhu účasti (včetně doby před důchodem) i po odchodu do důchodu. Zejména by měly být uváděny informace týkající se nabytých důchodových nároků, předpokládané výše důchodových dávek, rizik a záruk, včetně rizik souvisejících s environmentálními a sociálními faktory a faktory týkajícími se správy a řízení, a také nákladů. Pokud se předpokládané výše důchodových dávek zakládají na ekonomických scénářích, měly by tyto informace zahrnovat i nepříznivý scénář, který by byl sice extrémní, ovšem možný.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Před tím, než se potenciální účastníci celoevropského osobního penzijního produktu zapojí do plánu PEPP, měly by jim být poskytnuty veškeré nezbytné informace, aby se mohli informovaně rozhodnout.

(23)  Před tím, než se potenciální účastníci celoevropského osobního penzijního produktu zapojí do plánu PEPP, měly by jim být poskytnuty veškeré nezbytné informace, aby se mohli informovaně rozhodnout. V případě standardního nastavení by účastníci PEPP měli nahlédnout do stromového diagramu, který jim umožní se rozhodnout.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Za účelem zajištění optimální transparentnosti produktu by tvůrci PEPP měli pro celoevropské osobní penzijní produkty, které vytvářejí, vypracovat sdělení klíčových informací o PEPP předtím, než může být produkt distribuován účastníkům PEPP. Měli by rovněž odpovídat za správnost sdělení klíčových informací o PEPP. Sdělení klíčových informací o PEPP by mělo nahradit a přizpůsobit sdělení klíčových informací týkající se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/201433, které by tak pro PEPP nebylo třeba poskytovat.

(24)  Za účelem zajištění optimální transparentnosti produktu by tvůrci PEPP měli pro celoevropské osobní penzijní produkty, které vytvářejí, vypracovat sdělení klíčových informací o PEPP předtím, než může být produkt distribuován účastníkům PEPP. Měli by rovněž odpovídat za správnost sdělení klíčových informací o PEPP.

__________________

__________________

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Podrobnosti týkající se informací, které mají být kromě prvků již stanovených pro sdělení klíčových informací týkající se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou podle nařízení (EU) č. 1286/2014 zahrnuty ve sdělení klíčových informacích o PEPP, a prezentace těchto informací by měly být dále harmonizovány prostřednictvím regulačních technických norem doplňujících regulační technické normy stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. března 201734, přičemž je třeba zohlednit stávající a probíhající výzkum v oblasti chování spotřebitelů, včetně výsledků testů účinnosti různých způsobů prezentace informací spotřebitelům.

(27)  Podrobnosti týkající se informací, které mají být zahrnuty ve sdělení klíčových informací o PEPP, a prezentace těchto informací by měly být dále harmonizovány prostřednictvím regulačních technických norem, přičemž je třeba zohlednit stávající a probíhající výzkum v oblasti chování spotřebitelů, včetně výsledků testů účinnosti různých způsobů prezentace informací spotřebitelům.

__________________

 

34 Nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení.

 

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Sdělení klíčových informací by se mělo skládat ze dvou částí. První, obecná část by měla poskytovat obecné informace o PEPP. Druhá, podrobná část by měla uvádět informace, které se mezi členskými státy liší, jako je věk odchodu do důchodu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Poskytovatelé PEPP by měli vypracovat přehled důchodových dávek určený účastníkům PEPP, aby jim předložili klíčové osobní a všeobecné údaje o plánu PEPP a zajistili, že o něm budou soustavně informováni. Přehled důchodových dávek by měl být jasný a srozumitelný a měl by obsahovat relevantní a přiměřené informace, které umožní lépe porozumět vývoji důchodových nároků v čase a v různých plánech a napomohou mobilitě pracovních sil.

(29)  Poskytovatelé PEPP by měli vypracovat přehled důchodových dávek určený účastníkům PEPP, aby jim předložili klíčové osobní a všeobecné údaje o plánu PEPP a zajistili, že o něm budou soustavně informováni. Přehled důchodových dávek by měl být jasný a srozumitelný a měl by obsahovat relevantní a přiměřené informace, které umožní lépe porozumět vývoji důchodových nároků v čase a v různých plánech a napomohou mobilitě pracovních sil. Účastníkovi PEPP je každoročně vystavován přehled důchodových dávek.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Poskytovatelé PEPP by měli sestavit plány příspěvků a prognózy, které se zaměří na hodnotu fondů, návratnost investic, odhadovanou inflaci a hospodářský růst a které budou určeny účastníkům PEPP.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Poskytovatelé PEPP by měli účastníky PEPP v dostatečném předstihu před odchodem do důchodu informovat o možnostech vyplácení dávek. Není-li důchodová dávka vyplácena jako doživotní renta, měli by účastníci, jejichž odchod do důchodu se blíží, získat informace o dostupných produktech vyplácení dávek, které jim umožní lepší finanční plánování s ohledem na odchod do důchodu.

(30)  Poskytovatelé PEPP by měli účastníky PEPP v dostatečném předstihu před odchodem do důchodu informovat o možnostech vyplácení dávek. Při tom by také měli účastníkům PEPP připomenout možnost změny možnosti vyplácení dávek. Standardní nastavení by mělo umožnit výplatu jednorázové částky do výše 30 % a zbytek by měl být vyplácen jako doživotní renta. Poslední připomínka by měla být vydána rok před odchodem do důchodu. Není-li důchodová dávka vyplácena jako doživotní renta, měli by účastníci, jejichž odchod do důchodu se blíží, získat informace o dostupných produktech vyplácení dávek, které jim umožní lepší finanční plánování s ohledem na odchod do důchodu.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Během fáze, v níž jsou důchodové dávky vypláceny, by příjemci PEPP měli nadále dostávat informace o svých dávkách a odpovídajících možnostech jejich vyplácení. To je zvláště důležité v případě, kdy příjemci PEPP v období vyplácení dávek nesou významné investiční riziko. Příjemci PEPP by také měli být informováni o jakémkoli snížení splatných dávek poté, co bylo takové rozhodnutí vedoucí ke snížení přijato, a to předtím, než je takové snížení provedeno. Jako osvědčený postup se poskytovatelům PEPP doporučuje, aby příjemce PEPP před přijetím jakéhokoli takového rozhodnutí konzultovali.

(31)  Během fáze, v níž jsou důchodové dávky vypláceny, by příjemci PEPP měli nadále dostávat informace o svých dávkách a odpovídajících možnostech jejich vyplácení. To je zvláště důležité v případě, kdy příjemci PEPP v období vyplácení dávek nesou významné investiční riziko. Příjemci PEPP by také měli být informováni o jakémkoli snížení splatných dávek poté, co bylo takové rozhodnutí vedoucí ke snížení přijato, a to předtím, než je takové snížení provedeno. Poskytovatelům PEPP se doporučuje, aby příjemce PEPP před přijetím jakéhokoli takového rozhodnutí konzultovali.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Aby se odpovídajícím způsobem chránila práva účastníků a příjemců PEPP, měly by mít jeho poskytovatelé možnost zvolit si umístění aktiv, které vyhovuje přesné povaze a trvání jejich pasiv. Proto je vyžadován účinný dohled a přístup k investičním pravidlům, který dává poskytovatelům PEPP dostatečnou pružnost k rozhodování o nejbezpečnější a nejúčinnější investiční politice a zároveň je zavazuje, aby jednali obezřetně. Soulad se zásadou obezřetnosti proto vyžaduje, aby byla investiční politika uzpůsobena struktuře příjemců konkrétního poskytovatele PEPP.

(32)  Aby se odpovídajícím způsobem chránila práva účastníků a příjemců PEPP, měly by mít jeho poskytovatelé možnost zvolit si umístění aktiv, které vyhovuje přesné povaze a trvání jejich pasiv, včetně jejich dlouhodobých pasiv. Proto je vyžadován účinný dohled a přístup k investičním pravidlům, který dává poskytovatelům PEPP dostatečnou pružnost k rozhodování o nejbezpečnější a nejúčinnější investiční politice a zároveň je zavazuje, aby jednali obezřetně, což umožní přizpůsobení se dlouhodobým pasivům účastníka PEPP. Soulad se zásadou obezřetnosti proto vyžaduje, aby byla investiční politika uzpůsobena struktuře příjemců konkrétního poskytovatele PEPP.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Stanovením zásady obezřetnosti jako základní zásady pro kapitálové investice a umožněním, aby poskytovatelé PEPP mohli působit i v zahraničí, se podporuje přesměrování úspor do odvětví zaměstnaneckého penzijního pojištění, což přispívá k ekonomickému a sociálnímu pokroku.

(33)  Stanovením zásady obezřetnosti jako základní zásady pro kapitálové investice a umožněním, aby poskytovatelé PEPP mohli působit i v zahraničí, se podporuje přesměrování úspor do odvětví zaměstnaneckého penzijního pojištění, což přispívá k ekonomickému a sociálnímu pokroku. Zásada obezřetnosti také zohlední úlohu, kterou v investičním procesu hrají environmentální, a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Důležité pro investiční politiku a systémy řízení rizik poskytovatelů PEPP jsou environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení, jak jsou uvedeny v zásadách odpovědného investování podporovaných Organizací spojených národů. Poskytovatelé PEPP by měli být vybízeni k tomu, aby tyto faktory ve svých investičních rozhodnutích zvážili a aby zohlednili, jak jsou začleněny do jejich systému řízení rizik.

(36)  Důležité pro investiční politiku a systémy řízení rizik poskytovatelů PEPP jsou environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení, jak jsou uvedeny v zásadách odpovědného investování podporovaných Organizací spojených národů. Poskytovatelé PEPP by měli být vybízeni k tomu, aby tyto faktory ve svých investičních rozhodnutích zvážili a aby zohlednili, jak jsou začleněny do jejich systému řízení rizik. Toto posouzení rizik by mělo být rovněž k dispozici orgánu EIOPA, příslušným orgánům i účastníkům PEPP.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a)  Pokud poskytovatel nemůže nabídnout konkrétní investiční možnost, protože ji nemůže poskytnout nebo ji může poskytnout pouze v jednom členském státě, měl by být schopen tuto možnost nabídnout v rámci produktového partnerství.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Standardní investiční možnost by měla účastníkům PEPP umožňovat získat zpět investovaný kapitál. Kromě toho by poskytovatelé PEPP mohli do svého produktu zahrnout mechanismus inflační indexace, aby byla alespoň částečně pokryta inflace.

(39)  Standardní investiční možnost by měla účastníkům PEPP umožňovat získat zpět skutečně investovaný kapitál před odečtením navršených poplatků a nákladů a po započtení inflace.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(39a)  V odůvodněných případech, jako je prokázaná nedbalost, porušení právních předpisů nebo vyhýbání se daňovým povinnostem, nebo při odnětí oprávnění pro poskytování PEPP by měli mít účastníci PEPP možnost kdykoli a bezplatně změnit poskytovatele, aniž by jim byly účtovány poplatky nebo byli blokováni smlouvou.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Transparentnost nákladů a poplatků je zásadní pro rozvoj důvěry účastníků PEPP a pro to, aby se mohli informovaně rozhodovat. Používání netransparentních metod stanovení cen by proto mělo být zakázáno.

(42)  Transparentnost nákladů a poplatků a jejich spravedlivé nastavení jsou zásadní pro rozvoj důvěry účastníků PEPP a pro to, aby se mohli informovaně rozhodovat. Používání netransparentních metod stanovení cen by proto mělo být zakázáno.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Komise by měla přijmout návrh prováděcích technických norem vypracovaných evropskými orgány dohledu ve společném výboru, pokud jde o prezentaci a obsah konkrétních prvků sdělení klíčových informací o PEPP, na které se nevztahují [regulační technické normy pro sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou], a to podle článků 10 až 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/201035, článků 10 až 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/201036 a článků 10 až 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/201037. Komise by měla doplnit technickou práci evropských orgánů dohledu prováděním spotřebitelských testů ohledně prezentace sdělení klíčových informací, jež evropské orgány dohledu navrhnou.

vypouští se

__________________

 

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

 

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

 

37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

 

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46a)  Kvalifikované subjekty by měly být oprávněny podávat zástupné žaloby k ochraně kolektivních zájmů účastníků PEPP a příjemců PEPP v souladu s právními předpisy EU.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Za účelem nalezení lepších podmínek pro své investice, a tedy i podpory hospodářské soutěže mezi poskytovateli PEPP by účastníci PEPP měli mít právo během akumulační i výplatní fáze změnit poskytovatele, a to prostřednictvím jasného, rychlého a bezpečného postupu.

(47)  Za účelem nalezení lepších podmínek pro své investice, a tedy i podpory hospodářské soutěže mezi poskytovateli PEPP by účastníci PEPP měli mít právo během akumulační i výplatní fáze změnit poskytovatele, a to prostřednictvím jasného, rychlého a bezpečného postupu. Pokud jde o standardní možnost, měla by mít změna poskytovatele možná pouze během akumulační fáze, a to z důvodu ochrany spotřebitele, jelikož je třeba zajistit spolehlivé renty a změna poskytovatele by mohla mít negativní finanční dopad.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Proces změny by měl být pro účastníka PEPP jednoduchý. Za zahájení a řízení postupu jménem účastníka PEPP by proto měl být odpovědný přijímající poskytovatel PEPP. Při zřizování služby změny by poskytovatelé PEPP měli být schopni dobrovolně využívat dodatečné prostředky, jako například technické řešení.

(48)  Proces změny by měl být pro účastníka PEPP jednoduchý. Za zahájení a řízení postupu jménem účastníka PEPP na jeho žádost by proto měl být odpovědný přijímající poskytovatel PEPP. Při zřizování služby změny by poskytovatelé PEPP měli být schopni dobrovolně využívat dodatečné prostředky, jako například technické řešení.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49)  Před vydáním povolení ke změně by účastník PEPP měl být informován o všech fázích postupu nutného k dokončení změny poskytovatele.

(49)  Před vydáním povolení ke změně by účastník PEPP měl být informován o všech fázích postupu a nákladech nutných k dokončení změny poskytovatele, aby měl účastník PEPP možnost učinit o této změně informované rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 51 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(51a)  Účastníci PEPP by v případě změny poskytovatele měli být informováni o případné ztrátě daňových pobídek a dalších finančních dopadech vyplývajících ze změny a převodu aktiv k poskytovateli PEPP, na kterého se vztahují jiné režimy daňových pobídek. příslušné orgány by rámci procesu usnadňování změny poskytovatele a převodu aktiv v případě odebrání povolení měli účastníky PEPP informovat o existenci alternativních poskytovatelů PEPP a alternativních produktů PEPP, na něž by se vztahovaly tytéž nebo srovnatelné daňové pobídky, aby se tak minimalizovaly finanční ztráty.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53)  Účastníci PEPP by měli mít právo se při podpisu smlouvy o PEPP rozhodnout ohledně volby vyplácení dávek (renta, jednorázová částka nebo jiné) ve výplatní fázi, přičemž následně by měli mít možnost svou volbu jednou za pět let změnit, aby tak v době blížícího se odchodu do důchodu mohli svou volbu vyplácení dávek co nejlépe přizpůsobit svým potřebám.

(53)  Účastníci PEPP by měli mít právo se při podpisu smlouvy o PEPP rozhodnout ohledně volby vyplácení dávek (pravidelné vyplácení důchodu, jednorázová částka nebo jiné) ve výplatní fázi, přičemž následně by měli mít možnost svou volbu jednou za pět let změnit, aby tak v době blížícího se odchodu do důchodu mohli svou volbu vyplácení dávek co nejlépe přizpůsobit svým potřebám.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(54)  Poskytovatelé PEPP by měli mít možnost zpřístupnit účastníkům PEPP širokou škálu výplatních možností. Tento přístup by prostřednictvím zvýšené flexibility a většího výběru pro účastníky PEPP dosáhl cíle většího rozšíření PEPP. Poskytovatelům by umožnil navrhovat jejich celoevropské osobní penzijní produkty nákladově nejefektivnějším způsobem. Je v souladu s dalšími politikami EU a politicky proveditelný, jelikož dostatečně zachovává flexibilitu členských států při rozhodování o tom, které možnosti výplaty si přejí podporovat.

(54)  Poskytovatelé PEPP by měli mít možnost zpřístupnit účastníkům PEPP dostatečnou škálu výplatních možností během výplatní fáze. Tento přístup by prostřednictvím zvýšené flexibility a většího výběru pro účastníky PEPP dosáhl cíle většího rozšíření PEPP. Poskytovatelům by umožnil navrhovat jejich celoevropské osobní penzijní produkty nákladově nejefektivnějším způsobem. Je v souladu s dalšími politikami EU a politicky proveditelný, jelikož dostatečně zachovává flexibilitu členských států při rozhodování o tom, které možnosti výplaty si přejí podporovat.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 54 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(54a)  V případě standardního nastavení by mělo být povinné vyplatit alespoň 70 % plateb formou renty.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(66)  Veškeré zpracování osobních údajů prováděné v rámci tohoto nařízení, jako je výměna nebo předávání osobních údajů příslušnými orgány, by mělo být prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67939, a jakákoli výměna nebo předávání informací ze strany evropských orgánů dohledu by měly být prováděny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200140.

(66)  Veškeré zpracování osobních údajů prováděné v rámci tohoto nařízení, jako je výměna nebo předávání osobních údajů příslušnými orgány, ukládání osobních údajů v centrálním registru vedeném orgánem EIOPA, zpracování osobních údajů poskytovateli PEPP nebo distributory PEPP, by mělo být prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67939, směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68039a a nařízením o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích). Jakákoli výměna nebo předávání informací ze strany evropských orgánů dohledu by měly být prováděny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200140.

_________________

_________________

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016. s. 1).

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016. s. 1).

 

39a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 66 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(66a)  Vzhledem k citlivosti osobních finančních údajů má silná ochrana údajů mimořádný význam. Doporučuje se proto, aby orgány pro ochranu údajů byly úzce zapojeny do provádění tohoto nařízení a dohledu nad ním.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 70 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(70a)  Vzhledem k možným dlouhodobým důsledkům tohoto nařízení je nezbytné důkladně sledovat vývoj během úvodní fáze provádění Při provádění hodnocení by Komise měla také zohledňovat zkušenosti skupiny, která by byla složena z orgánu EIOPA, zúčastněných stran a odborníků za účelem průběžného sledování všech příslušných aspektů PEPP a jež by Evropskému parlamentu, Radě a Komisi oznamovala veškeré své případné připomínky.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla pro povolování, vytváření a distribuci osobních penzijních produktů, které jsou v Unii distribuovány pod označením „celoevropský osobní penzijní produkt“ nebo „PEPP“ (Pan-European Personal Pension Product), a pro dohled nad těmito produkty.

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla pro povolování, odebírání povolení, vytváření a distribuci osobních penzijních produktů, které jsou v Unii distribuovány pod označením „celoevropský osobní penzijní produkt“ nebo „PEPP“ (Pan-European Personal Pension Product), a pro dohled nad těmito produkty

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  stanoví akumulaci kapitálu do doby odchodu do důchodu a pouze omezené možnosti předčasného výběru peněžních prostředků před odchodem do důchodu;

c)  stanoví akumulaci kapitálu do doby odchodu do důchodu

Odůvodnění

Vzhledem k cíli PEPP by akumulace měla být povinná až do odchodu do důchodu bez ohledu na zvolenou investiční možnost.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  zajišťuje příjem v důchodu;

d)  zajišťuje vyplácení důchodové dávky po odchodu do penze;

Odůvodnění

Uvedení do souladu s bodem 9.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „celoevropským osobním penzijním produktem (PEPP)“ dlouhodobý spořicí osobní penzijní produkt s žádnou nebo přísně omezenou možností předčasné výplaty, jenž je poskytován v rámci schváleného plánu PEPP regulovaným finančním podnikem, který má podle práva Unie povolení spravovat kolektivní nebo jednotlivé investice či úspory, a k němuž se jednotlivý účastník PEPP dobrovolně zavázal s ohledem na odchod do důchodu;

(2)  „celoevropským osobním penzijním produktem (PEPP)“ dlouhodobý spořicí osobní penzijní produkt s žádnou nebo přísně omezenou možností předčasné výplaty, jenž je poskytován v rámci schváleného plánu PEPP finančním podnikem uvedeným v článku 5, který má podle práva Unie povolení spravovat kolektivní nebo jednotlivé investice či úspory, a k němuž se jednotlivý účastník PEPP dobrovolně zavázal s ohledem na odchod do důchodu;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  „účastníkem PEPP“:

3.  „účastníkem PEPP“ fyzická osoba, která uzavřela smlouvu o PEPP s poskytovatelem nebo distributorem PEPP;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  neprofesionální zákazník ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU41;

vypouští se

__________________

 

41 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

 

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zákazník ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES42, pokud jej nelze považovat za profesionálního zákazníka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 10 směrnice 2014/65/EU;

vypouští se

__________________

 

42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění (Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3).

 

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  „akumulační fází“ období, během něhož se na účtu PEPP akumulují aktiva (vkládané platby) a které zpravidla trvá do doby, kdy příjemce PEPP dosáhne věku odchodu do důchodu;

(10)  „akumulační fází“ období, během něhož se na účtu PEPP akumulují aktiva (vkládané platby) a které zpravidla trvá do doby, než začne výplatní fáze;

Odůvodnění

Viz rovněž odůvodnění k čl. 2 odst. 1 písm. c.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  „rentou“ částka splatná v konkrétních intervalech během určitého období, jako je například život příjemce PEPP nebo daný počet let, a to výměnou za investici;

(12)  „rentou“ částka splatná v konkrétních intervalech během života příjemce PEPP, a to výměnou za investici;

Odůvodnění

Cílem penze je vyplácení dávek ve stáří a ochrana proti chudobě. Dávky by proto měly být vypláceny doživotně.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  „jednorázovou částkou“ vyplacení nahromaděného kapitálu na konci akumulační fáze;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  „podúčtem“ oddělená část, která je otevřena v rámci každého jednotlivého účtu PEPP a která odpovídá právním požadavkům a podmínkám pro využívání pobídek pro investování do PEPP stanoveným na vnitrostátní úrovni členským státem, v němž má účastník PEPP bydliště. Jednotlivec může být střadatelem PEPP nebo příjemcem PEPP v každém podúčtu v závislosti na příslušných právních požadavcích pro akumulační a výplatní fázi;

(20)  „podúčtem“ vnitrostátní oddělená část, která je otevřena v rámci každého jednotlivého účtu PEPP a která odpovídá právním požadavkům a podmínkám pro využívání pobídek pro investování do PEPP stanoveným na vnitrostátní úrovni členským státem, v němž má účastník PEPP bydliště. Jednotlivec může být střadatelem PEPP nebo příjemcem PEPP v každém podúčtu v závislosti na příslušných právních požadavcích pro akumulační a výplatní fázi;

Odůvodnění

Znění je třeba upřesnit.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  „kapitálem“ souhrn kapitálových příspěvků a nesplaceného upsaného kapitálu, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech poplatků, plateb a výdajů, které přímo či nepřímo hradí investoři;

(21)  „kapitálem“ souhrn kapitálových příspěvků a nesplaceného upsaného kapitálu, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, před odečtením všech poplatků, plateb a výdajů, které přímo či nepřímo hradí investoři;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachování kapitálu.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  „kapitálovou ochranou“ záruka za nahromaděný kapitál investovaný před odečtením poplatků, plateb a výdajů a po započtení inflace;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  „standardní investiční možností“ investiční strategie uplatňovaná v případě, že účastník PEPP neposkytl pokyny, jak investovat fondy akumulované na jeho účtu PEPP;

(24)  „standardní možností“ penzijní produkt, který musí každý poskytovatel nabízet v souladu s investiční strategií stanovenou v článku 37;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  „biometrickými riziky“ rizika spojená s dlouhověkostí, invaliditou nebo úmrtím;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že PEPP může pokrývat také biometrická rizika, musí existovat jejich standardní definice.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  „podúčtovým partnerstvím“ spolupráce mezi několika poskytovateli PEPP s cílem poskytnout podúčty ve všech členských státech;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 28 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28b)  „produktovým partnerstvím“ spolupráce mezi poskytovateli PEPP, která je nezbytná, pokud některý poskytovatel nemůže poskytnout určitou investiční možnost nebo ji nemůže poskytnout v konkrétním členském státě;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  správci alternativních investičních fondů (AIF) povolení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU47.

vypouští se

__________________

 

47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a nařízení (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  informace o totožnosti žadatelejeho stávajících a předešlých zkušenostech a historii v oblasti financí;

b)  informace o totožnosti žadatele, včetně plného jména, sídla, počtu záznamů ve vnitrostátním obchodním rejstříku, jeho základním kapitálujeho stávajících a předešlých zkušenostech a historii v oblasti financí;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  totožnost osob, které fakticky provádějí vytváření a/nebo distribuci PEPP;

vypouští se

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  informace o investičních strategiích, rizikovém profilu a dalších charakteristikách PEPP;

e)  informace o investičních strategiích, rizikovém profilu a dalších charakteristikách PEPP, včetně úlohy, kterou v investičním procesu hrají environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení, a dlouhodobých dopadů a externalit investičních rozhodnutí;

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Orgán EIOPA může požadovat objasnění a dodatečné informace, pokud jde o dokumentaci a informace poskytnuté podle odstavce 1.

3.  Orgán EIOPA může od finančních podniků definovaných v odstavci 1 požadovat objasnění a dodatečné informace, pokud jde o dokumentaci a informace poskytnuté podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Orgán EIOPA může příslušný orgán finančního podniku žádajícího o povolení požádat o objasnění a informace, pokud jde o dokumentaci uvedenou v odstavci 2. Příslušný orgán na žádost odpoví do 10 pracovních dnů ode dne, kdy žádost předloženou orgánem EIOPA obdržel.

4.  Orgán EIOPA informuje příslušný vnitrostátní orgán o žádosti o povolení PEPP. Orgán EIOPA může příslušný orgán finančního podniku žádajícího o povolení požádat o objasnění a informace, pokud jde o dokumentaci uvedenou v odstavci 2. Příslušný orgán na žádost odpoví do 10 pracovních dnů ode dne, kdy žádost předloženou orgánem EIOPA obdržel.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Veškeré následné úpravy dokumentace a informací uvedených v odstavcích 1 a 2 se neprodleně oznámí orgánu EIOPA.

5.  Veškeré následné úpravy dokumentace a informací uvedených v odstavcích 1 a 2 oznámí finanční podniky neprodleně orgánu EIOPA.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  navržený PEPP je založen na investiční strategii, která obsahuje informace o tom, do jaké míry jsou v systému řízení rizik navrženého poskytovatele zohledněny environmentální a sociální a faktory týkající se správy a řízení.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Před rozhodnutím o žádosti orgán EIOPA konzultuje příslušný orgán žadatele.

2.  Před rozhodnutím o žádosti orgán EIOPA konzultuje příslušný vnitrostátní orgán žadatele. Příslušný vnitrostátní orgán může v souvislosti s žadatelem vydat námitku, v takovém případě musí pro svou námitku uvést důvody, které orgán EIOPA vezme v úvahu.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  V případě, že orgán EIOPA odejme povolení k PEPP, okamžitě o tom informuje příslušný vnitrostátní orgán; orgán EIOPA ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány členských států koordinuje a usnadňuje změnu poskytovatele a převod aktiv v souladu s kapitolou VII tohoto nařízení a příslušné vnitrostátní orgány okamžitě informují účastníky PEPP o důsledcích odejmutí povolení; V případě odejmutí povolení k PEPP jsou účastníci PEPP oprávněni změnit poskytovatele PEPP bezplatně, bez ohledu na četnost změn stanovenou v článku 48.

 

Pokud účastník PEPP službu změny poskytovatele uvedenou v odstavci 4a nevyužije, je oprávněn bezplatně ukončit smlouvu PEPP jednoznačným prohlášením, ve kterém vyjádří své rozhodnutí ukončit smlouvu v případě odejmutí povolení k PEPP ze strany orgánu EIOPA. Poskytovatel PEPP uhradí účastníkovi PEPP bez zbytečného prodlení veškeré částky, které obdržel, a všechna další nabytá aktiva.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Orgán EIOPA čtvrtletně informuje příslušné orgány finančních podniků uvedených v čl. 5 odst. 1 o rozhodnutích udělit, zamítnout nebo odejmout povolení podle tohoto nařízení.

5.  Orgán EIOPA bezodkladně informuje příslušné orgány finančních podniků uvedených v čl. 5 odst. 1 o rozhodnutích udělit, zamítnout nebo odejmout povolení podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Stávající osobní penzijní produkty mohou být přeměněny na „celoevropské osobní penzijní produkty“ po povolení orgánu EIOPA.

2.  Stávající osobní penzijní produkty mohou být přeměněny na „celoevropské osobní penzijní produkty“ po povolení orgánu EIOPA. V takových případech je vyžadován souhlas zákazníka s touto přeměnou.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční podniky uvedené v čl. 5 odst. 1 mohou distribuovat PEPP, které nevytvořili, a to na základě povolení pro distribuci, které obdržely od příslušných orgánů svých domovských členských států.

1.  Finanční podniky uvedené v čl. 5 odst. 1 mohou distribuovat PEPP, které nevytvořily, pod podmínkou, že jim tato činnost byla povolena v souladu s platnými odvětvovými předpisy. Příslušné orgány informují orgán EIOPA o všech udělených a odmítnutých povoleních.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA vede centrální veřejný registr, který identifikuje každý PEPP povolený podle tohoto nařízení, poskytovatele tohoto PEPP a příslušný orgán poskytovatele PEPP. Tento registr je zpřístupněn veřejnosti v elektronické podobě.

Orgán EIOPA vede centrální veřejný registr, který identifikuje každý PEPP povolený podle tohoto nařízení, včetně informací o dostupných vnitrostátních podúčtech a podúčtových partnerstvích každého PEPP, poskytovatele a distributora tohoto PEPP a příslušný orgán poskytovatele nebo distributora PEPP. Tento registr je zpřístupněn veřejnosti v elektronické podobě.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Služba přenositelnosti umožňuje účastníkům PEPP nadále přispívat do celoevropského osobního penzijního produktu, který si již sjednali se svým poskytovatelem, když přestěhováním do jiného členského státu změní své bydliště.

1.  Služba přenositelnosti umožňuje účastníkům PEPP nadále přispívat do celoevropského osobního penzijního produktu, který si již sjednali se svým poskytovatelem, když přestěhováním do jiného členského státu změní své bydliště. Účastníci mají právo souběžně spořit na více než jednom podúčtu tím, že si otevřou nový podúčet a ponechají si ten stávající, nebo si otevřou nový podúčet a ten stávající zavřou.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případě využití služby přenositelnosti mají účastníci PEPP nárok ponechat si veškeré výhody a pobídky, které jim poskytovatel PEPP přiznal a které jsou spojené s nepřerušeným investováním do stejného celoevropského osobního penzijního produktu.

2.  V případě využití služby přenositelnosti mají účastníci PEPP nárok ponechat si veškeré výhody a pobídky, které jim poskytovatel PEPP přiznal a které jsou spojené s nepřerušeným investováním do jeho celoevropského osobního penzijního produktu.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Přenositelnost na jiné podúčty umožní buď poskytovatel PEPP nebo je zajištěna v rámci podúčtového partnerství.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Nejpozději tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost musí každý celoevropský osobní penzijní produkt na žádost adresovanou poskytovateli PEPP nabízet vnitrostátní podúčty pro všechny členské státy.

3.  Nejpozději pět let od vstupu tohoto nařízení v platnost musí každý celoevropský osobní penzijní produkt na žádost adresovanou poskytovateli PEPP nabízet vnitrostátní podúčty pro všechny členské státy.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Během přechodného období, jak je uvedeno v odstavci 3, mají účastníci PEPP možnost bezplatně změnit poskytovatele PEPP, pokud se přestěhují do jiného členského státu, kde dosud neexistuje podúčet pro jejich PEPP.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14a

 

Podúčtová partnerství mezi schválenými poskytovateli PEPP za účelem poskytování vnitrostátních podúčtů

 

1.  Poskytovatelé PEPP, jak je uvedeno v článku 5, mohou vytvářet podúčtová partnerství za účelem poskytování vnitrostátních podúčtů v zájmu splnění povinností stanovených v článku 13.

 

2.  Orgán EIOPA je informován dohodách o podúčtových partnerstvích mezi poskytovateli PEPP.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčena lhůta uvedená v čl. 13 odst. 3, poskytovatel PEPP informuje účastníka PEPP o možnosti otevření nového podúčtu v rámci individuálního účtu daného účastníka PEPP a o lhůtě, do které může být tento podúčet otevřen, a to bezprostředně po tom, co byl poskytovatel informován o úmyslu účastníka PEPP využít své právo na mobilitu mezi členskými státy.

1.  Aniž je dotčena lhůta uvedená v čl. 13 odst. 3, poskytovatel PEPP informuje účastníka PEPP o možnosti bezplatně otevřít nový dodatečný podúčet v rámci individuálního účtu PEPP daného účastníka PEPP a zároveň si ponechat stávající podúčet a o lhůtě, do které může být tento podúčet pro účastníka PEPP otevřen, a to bezprostředně po tom, co byl poskytovatel informován o úmyslu účastníka PEPP využít své právo na mobilitu mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  datum, od něhož mají být investice směrovány na nově otevřený podúčet;

b)  v případě převodu datum, od něhož mají být všechny vklady směrovány na nově otevřený podúčet;

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Poskytovatel PEPP nejpozději do tří měsíců od přijetí žádosti podle odstavce 2 účastníku PEPP bezplatně poskytne úplné informace a poradenství podle kapitoly IV oddílů II a III týkající se podmínek použitelných pro nový podúčet.

3.  Poskytovatel PEPP nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti podle odstavce 2 účastníku PEPP bezplatně poskytne úplné informace a poradenství podle kapitoly IV oddílů II a III týkající se podmínek použitelných pro nový podúčet.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Okamžitě po obdržení žádosti o převod vkladů informuje poskytovatel PEPP účastníka PEPP o všech dopadech tohoto převodu aktiv a o příslušných daních, poplatcích a platbách v souvislosti s převodem i o finančních dopadech, pokud si ponechá stávající podúčet.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytování informací o přenositelnosti vnitrostátním orgánům

Poskytování informací o přenositelnosti příslušným vnitrostátním orgánům

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatel PEPP oznámí veškerá smluvní ujednání týkající se služby přenositelnosti příslušnému vnitrostátnímu orgánu vykonávajícímu nad ním obezřetnostní dohled.

1.  Poskytovatel PEPP oznámí orgánu EIOPA veškerá smluvní ujednání týkající se služby přenositelnosti.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Informace podle odstavce 1 se podávají elektronicky do centrální databáze vedené u vnitrostátního orgánu dohledu, a to do jednoho měsíce od otevření nového podúčtu, a obsahují alespoň:

2.  Informace podle odstavce 1 se podávají elektronicky do centrálního veřejného registru vedeného u orgánu EIOPA, a to do jednoho měsíce od otevření nového podúčtu. K centrálnímu veřejnému registru mají přístup příslušné vnitrostátní orgány, které v případě jakýchkoliv změn automaticky obdrží informace o místních podúčtech i o podrobnostech stávajících nebo nových ujednání o podúčtových partnerstvích mezi poskytovateli. Centrální veřejný registr obsahuje alespoň:

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely distribuce PEPP poskytovatelé a distributoři PEPP dodržují tato pravidla:

Pro účely distribuce PEPP poskytovatelé a distributoři PEPP dodržují tato pravidla stanovená v této kapitole:

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Veškeré dokumenty a informace podle této kapitoly se zákazníkům PEPP poskytují elektronicky za předpokladu, že zákazník PEPP má možnost tyto informace uchovávat způsobem, který zajistí jejich přístupnost pro budoucí využití, a po dobu odpovídající účelům těchto informací, a že tento nástroj umožňuje nepozměněnou reprodukci uchovávaných informací. Poskytovatelé a distributoři PEPP tyto dokumenty a informace na žádost bezplatně poskytnou také na jiném trvalém nosiči.

Veškeré dokumenty a informace podle této kapitoly jsou ve snadno dostupné podobě uváděny na webových stránkách poskytovatele PEPP a bezplatně poskytovány zákazníkům PEPP ve formátu, který si zvolí, a to buď elektronicky, za předpokladu, že zákazník PEPP má možnost tyto informace uchovávat způsobem, který zajistí jejich přístupnost pro budoucí využití, a po dobu odpovídající účelům těchto informací, a že tento nástroj umožňuje nepozměněnou reprodukci uchovávaných informací, nebo písemně.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Postup schvalování produktu stanoví pro každý PEPP určený cílový trh, zajišťuje posouzení veškerých rizik souvisejících s tímto určeným cílovým trhem a soulad zamýšlené distribuční strategie s určeným cílovým trhem a přijímá přiměřená opatření, jež zajistí distribuci PEPP na určený cílový trh.

vypouští se

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatel PEPP rozumí celoevropským osobním penzijním produktům, které poskytuje, a pravidelně je přezkoumává, přičemž zohledňuje veškeré události, které by mohly významně ovlivnit potenciální riziko spojené s určeným cílovým trhem, aby bylo možné posoudit alespoň to, zda PEPP nadále naplňují potřeby určeného cílového trhu a zda je zamýšlená distribuční strategie nadále vhodná.

vypouští se

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé PEPP zpřístupní distributorům PEPP veškeré příslušné informace o PEPP a postupu schvalování tohoto produktu, a to včetně určeného cílového trhu PEPP.

Poskytovatelé PEPP zpřístupní distributorům PEPP veškeré příslušné informace o PEPP a postupu schvalování tohoto produktu.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Distributoři PEPP zavedou odpovídající opatření pro získávání informací uvedených v pátém pododstavci a pro pochopení charakteristik a určeného cílového trhu každého PEPP.

Distributoři PEPP zavedou odpovídající opatření pro získávání informací uvedených v pátém pododstavci.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Kapitola 4 – oddíl 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

INFORMACE POSKYTOVANÉ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

REKLAMNÍ INFORMACE A INFORMACE POSKYTOVANÉ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 23 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Sdělení klíčových informací o PEPP

Obecná ustanovení o sdělení klíčových informací o PEPP

Odůvodnění

Odkaz v čl. 23 odst. 2 na čl. 5 odst. 2 a na články 8 až 18 nařízení (EU) č. 1286/2014 vede k právní nejistotě. Ustanovení o reklamních informacích a informacích poskytovaných před uzavřením smlouvy je vhodnější začlenit přímo do nařízení.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé a distributoři PEPP splňují požadavky stanovené v čl. 5 odst. 2 a v článcích 6 až 18 nařízení (EU) č. 1286/2014.

vypouští se

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy mohou požadovat, aby poskytovatelé PEPP nebo osoba, která PEPP nabízí, sdělení klíčových informací předem poskytli příslušnému orgánu pro produkty PEPP uváděné na trh v dotyčném členském státě.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Sdělení klíčových informací představuje předsmluvní informace. Tyto informace musí být přesné, pravdivé, srozumitelné a nesmí být zavádějící. Sdělení poskytuje klíčové informace a musí být v souladu s veškerými závaznými smluvními dokumenty, s relevantními částmi nabídek a s podmínkami produktu PEPP.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Účastníkům PEPP jsou s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o PEPP poskytnuty bezplatné informace.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2d.  Sdělení klíčových informací musí být samostatný dokument zřetelně oddělený od propagačních materiálů. Nesmí obsahovat odkazy na propagační materiály. Může obsahovat odkazy na jiné dokumenty, případně včetně prospektu, ale pouze pokud takový odkaz souvisí s informacemi, které podle tohoto nařízení musí být ve sdělení klíčových informací o PEPP obsaženy.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2e.  Každé sdělení klíčových informací obsahuje vždy jednu investiční možnost.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2f.  Sdělení klíčových informací o PEPP je vypracováno ve formě krátkého, stručně sepsaného dokumentu a v tištěné podobě sestává nejvýše ze tří stran papíru o rozměru A4, čímž se usnadní porovnatelnost, a pokud se vyhotoví v provedení na trvalém nosiči jiném než papír, může být v zájmu praktičnosti sdělení klíčových informací o PEPP vrstvené. Sdělení klíčových informací je:

 

a)  prezentováno a uspořádáno tak, aby se snadno četlo, přičemž je použito písmo čitelné velikosti;

 

b)  zaměřeno na klíčové informace, které účastníci PEPP potřebují;

 

c)  jasně formulováno a napsáno jazykem a stylem, jež usnadňují pochopení informací, přičemž především používá jazyk, který je jasný, stručný a srozumitelný.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2g.  Pokud jsou ve sdělení klíčových informací použity barvy, nesmí se srozumitelnost informací zhoršit, je-li sdělení klíčových informací vytištěno nebo kopírováno černobíle.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2h.  Pokud je ve sdělení klíčových informací použita značka nebo logo tvůrce PEPP nebo skupiny, jíž je tento tvůrce členem, nesmí odvádět pozornost od informací, které jsou ve sdělení uvedeny, ani zakrývat text.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Kromě informací stanovených v čl. 8 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1286/2014 obsahuje oddíl nazvaný „O jaký produkt se jedná?“ tyto informace:

vypouští se

i)  popis důchodových dávek a rozsah, v jakém jsou zaručeny;

 

ii)  případnou minimální nebo maximální dobu, po niž je třeba se účastnit plánu PEPP;

 

iii)  věk odchodu do důchodu;

 

iv)  obecné informace o službě přenositelnosti včetně informací o podúčtech;

 

v)  obecné informace o službě změny poskytovatele a odkaz na konkrétní informace o službě změny dostupné podle článku 50;

 

vi)  dostupné informace týkající se výkonu investiční politiky z hlediska environmentálních a sociálních faktorů a faktorů týkajících se správy a řízení;

 

vii)  rozhodné právo pro smlouvu o PEPP, pokud strany nemají možnost volby rozhodného práva, nebo v případě, že si strany rozhodné právo zvolit mohou, právo, jehož volbu navrhuje poskytovatel PEPP.

 

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Poskytovatelé a distributoři PEPP poskytnou potenciálním účastníkům PEPP kromě sdělení klíčových informací o PEPP také odkazy na veškeré zprávy o solventnosti a finanční situaci poskytovatele PEPP a umožní jim snadný přístup k těmto informacím.

4.  Poskytovatelé a distributoři PEPP poskytnou potenciálním účastníkům PEPP kromě sdělení klíčových informací o PEPP také odkazy na veškeré zprávy o solventnosti a finanční situaci poskytovatele PEPP a umožní jim snadný a bezplatný přístup k těmto informacím.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Potenciálním účastníkům PEPP se poskytnou rovněž informace o dosavadní výkonnosti investic souvisejících s plánem PEPP za období minimálně pěti let, nebo v případě, že plán je provozován méně než pět let, informace za všechny roky, kdy byl plán provozován, jakož i informace o struktuře nákladů, které nesou účastníci PEPP a příjemci PEPP.

5.  Potenciálním účastníkům PEPP se bezplatně poskytnou rovněž informace o dosavadní výkonnosti investic souvisejících s plánem PEPP za období minimálně deseti let, nebo v případě, že plán je provozován méně než deset let, informace za všechny roky, kdy byl plán provozován, jakož i informace o struktuře nákladů, které nesou účastníci PEPP a příjemci PEPP.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23a

 

Reklama

 

Propagační sdělení musí být možné jako taková jasně určit. Propagační materiály obsahující konkrétní informace o PEPP nesmějí obsahovat tvrzení, která jsou v rozporu s informacemi uvedenými ve sdělení klíčových informací nebo snižují jeho význam. V propagačních materiálech musí být uvedeno, že sdělení klíčových informací je k dispozici, spolu s informacemi o tom, jak a kde je možné ho získat, včetně adresy internetových stránek poskytovatele daného PEPP.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Článek 23 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23b

 

Jazykové požadavky na sdělení klíčových informací

 

1.  Sdělení klíčových informací je sepsáno v jednom nebo více úředních jazycích členského státu, kde je PEPP distribuován.

 

2.  Je-li PEPP v členském státě propagován pomocí propagačních dokumentů sepsaných v jednom nebo více úředních jazycích tohoto členského státu, je sdělení klíčových informací sepsáno alespoň v odpovídajících úředních jazycích.

 

3.  Sdělení klíčových informací o PEPP se na požádání poskytne ve vhodném formátu pro účastníky PEPP se zrakovým nebo sluchovým postižením, jakož i pro málo gramotné nebo negramotné účastníky PEPP.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Článek 23 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23c

 

Forma a obsah sdělení klíčových informací

 

1.  Název „Sdělení klíčových informací“ musí být viditelně umístěn v horní části titulní strany sdělení klíčových informací. Sdělení klíčových informací o PEPP musí být uspořádáno v pořadí uvedeném v odstavcích 2 a 3.

 

2.  Přímo pod názvem sdělení klíčových informací je umístěna vysvětlivka v následujícím znění: „V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o tomto penzijním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty“.

 

3.  Sdělení klíčových informací se skládá ze dvou částí. V první, všeobecné části jsou uvedeny obecné informace o PEPP. Ve druhé, specifické části jsou uvedeny informace, které se liší podle členského státu.

 

4.  Sdělení klíčových informací obsahuje následující obecné informace:

 

a)   na začátku sdělení název PEPP a to, zda se jedná o standardní nastavení, totožnost a kontaktní údaje tvůrce PEPP, informace o orgánu příslušném pro tohoto tvůrce PEPP a datum pořízení sdělení;

 

b)   v případě, že se nejedná o standardní produkt, varování v následujícím znění: „Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.“;

 

c)   v oddíle s názvem „O jaký produkt se jedná a co se stane, až půjdu do důchodu?“ povahu a hlavní rysy daného PEPP, včetně:

 

i)  investiční možnosti, včetně standardního nastavení;

 

ii)  údajů o pojistných plněních v případě, že je PEPP nabízí, včetně okolností, které právo na pojistná plnění zakládají;

 

iii)  popisu důchodových dávek a rozsahu, v jakém jsou zaručeny;

 

iv)  informací o stávajících daňových pobídkách nebo jiných zvýhodněních;

 

v)  toho, zda se u daného produktu PEPP případně poskytuje lhůta na rozmyšlenou nebo lhůta pro zrušení;

 

vi)  případné minimální nebo maximální doby, po niž je třeba se účastnit plánu PEPP;

 

vii)  důchodového věku v členském státě, jehož právo je rozhodné;

 

viii)  popisu možností vyplácení a práva na změnu zvolené formy vyplácení dávek do počátku výplatní fáze;

 

ix)  informací o službě přenositelnosti, včetně informací o podúčtech;

 

x)  informací o službě změny poskytovatele a odkazu na konkrétní informace o službě změny dostupné podle článku 50;

 

xi)  informací týkajících se výkonu investiční politiky z hlediska environmentálních a sociálních faktorů a faktorů týkajících se správy a řízení;

 

xii)  v oddíle nazvaném „Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?“ stručný popis profilu rizik a výnosů zahrnující mimo jiné tyto údaje:

 

  souhrnný ukazatel rizik doplněný o slovní vysvětlení tohoto ukazatele, jeho hlavní omezení a slovní vysvětlení rizik, která mají pro PEPP zásadní význam, avšak nejsou souhrnným ukazatelem rizik náležitě zachycena;

 

  maximální možnou ztrátu investovaného kapitálu, včetně informací o tom, zda:

 

•  účastník PEPP může přijít o veškerý investovaný kapitál, nebo

 

•  účastník PEPP kromě kapitálu investovaného do PEPP nese riziko vzniku dalších finančních závazků nebo povinností, včetně podmíněných závazků, a

 

•  případně zda PEPP zahrnuje ochranu kapitálu proti tržnímu riziku a podrobnosti o tom, na co se tato ochrana vztahuje a jaká jsou její omezení, zejména pokud jde o časový aspekt jejího použití;

 

  příslušné scénáře výkonnosti a předpoklady použité k jejich vypracování;

 

  případně informace o podmínkách návratnosti pro účastníky PEPP nebo stanovené hranice výkonnosti;

 

  prohlášení o tom, že daňové předpisy domovského členského státu účastníka PEPP mohou ovlivnit skutečnou výši vyplácené částky;

 

xiii)  pod názvem „S jakými náklady je investice spojena?“ náklady spojené s investicí do PEPP, zahrnující přímé i nepřímé náklady včetně jednorázových a opakovaných nákladů, vyjádřené pomocí souhrnných ukazatelů těchto nákladů, a pro zajištění porovnatelnosti celkové souhrnné náklady vyjádřené peněžně i procentně, aby byl ilustrován souhrnný dopad celkových nákladů na investici;

 

xiv)  jasné upozornění, že poradci, distributoři a všechny ostatní osoby, které poskytují poradenství o PEPP nebo takový produkt prodávají, musí poskytnout podrobné informace o veškerých nákladech spojených s distribucí, jež nebyly zahrnuty do výše uvedených nákladů, tak aby umožnili účastníkovi PEPP pochopit kumulativní účinek souhrnných nákladů na návratnost investice;

 

xv)  podrobnosti o způsobech platby a výplatní fázi;

 

xvi)  upozornění, že změna formy platby může mít dopad na daňové pobídky či výhody;

 

xvii)  v oddíle nazvaném „Jakým způsobem mohu podat stížnost?“ informace o tom, jakým způsobem a ke komu může účastník PEPP podat stížnost ohledně daného produktu nebo ohledně jednání poskytovatele PEPP či osoby, která poskytuje poradenství o tomto produktu nebo tento produkt prodává;

 

xviii)  v oddíle nazvaném „Jiné relevantní informace“ stručné uvedení všech dalších informačních dokumentů, které mají být účastníkovi PEPP poskytnuty v době před uzavřením smlouvy nebo po jejím uzavření, s výjimkou všech propagačních materiálů.

 

5.   Tvůrce PEPP podrobuje informace obsažené ve sdělení klíčových informací pravidelné kontrole, a pokud z této kontroly vyplyne potřeba změny, sdělení klíčových informací upraví. Upravenou verzi sdělení klíčových informací neprodleně zpřístupní zákazníkovi PEPP.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Článek 23 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23d

 

Nároky z předsmluvní odpovědnosti

 

1.   Tvůrci PEPP nevzniká na základě pouhého sdělení klíčových informací včetně jeho případného překladu žádná občanskoprávní odpovědnost, pokud sdělení nebo jeho překlad nejsou zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s příslušnými částmi právně závazných předsmluvních a smluvních dokumentů nebo s požadavky stanovenými v článku 23.

 

2.   Účastník PEPP, který utrpí ztrátu v důsledku toho, že se při investování do produktu PEPP, k němuž bylo sdělení klíčových informací o PEPP vytvořeno, spoléhal na toto sdělení za okolností uvedených v odstavci 1, může v souladu s vnitrostátními právními předpisy požadovat od tvůrce PEPP náhradu škody za utrpěnou ztrátu. Tvůrci PEPP nevzniká žádná občanskoprávní odpovědnost, pokud prokáže, že informace nebyly zavádějící, nebyly nepřesné ani nekonzistentní ani že účastník PEPP neutrpěl ztrátu v důsledku toho, že se spoléhal na sdělení klíčových informací.

 

3.   Pojmy jako „škoda“ nebo „ztráta“ uvedené v odstavci 2, které nejsou vymezeny, se vykládají a uplatňují v souladu s rozhodným vnitrostátním právem určeným příslušnými pravidly mezinárodního práva soukromého.

 

4.   Tento článek nevylučuje další nároky z občanskoprávní odpovědnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

 

5.   Povinnosti vyplývající z tohoto článku nelze smluvně omezit ani vyloučit.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Článek 23 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23e

 

Poskytnutí sdělení klíčových informací

 

1.   Osoba, která poskytuje poradenství o produktu PEPP nebo která jej prodává, poskytne účastníkům PEPP sdělení klíčových informací o PEPP bezplatně a v dostatečném předstihu předtím, než bude vázán jakoukoliv smlouvou nebo nabídkou týkající se tohoto PEPP.

 

Pokud dojde k úpravě sdělení klíčových informací podle článku 10, musí být účastníkovi PEPP na požádání rovněž poskytnuty jeho předchozí verze.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Článek 23 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23f

 

Zveřejňování informací účastníkům PEPP souvisejících s distribucí

 

1.  V dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy týkající se PEPP poskytnou poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP účastníkům PEPP nebo možným účastníkům PEPP alespoň tyto informace:

 

a)  zda drží přímo nebo nepřímo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo kapitálu daného poskytovatele PEPP;

 

b)  zda ve vztahu k návrhu smlouvy nebo ke smlouvě, k níž je poskytováno poradenství:

 

i)  poskytovatel PEPP nebo mateřská společnost poskytovatele PEPP drží přímo nebo nepřímo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo kapitálu daného zprostředkovatele nebo distributora PEPP;

 

ii)  poskytuje poradenství na základě nestranné a osobní analýzy;

 

iii)  je vázán smluvní povinností provádět distribuční činnost výhradně u jednoho nebo více poskytovatelů PEPP, v takovém případě musí poskytnout názvy těchto poskytovatelů PEPP; nebo

 

iv)  zda není smluvně vázán vykonávat distribuci výhradně pro jednoho nebo více poskytovatelů PEPP a neposkytuje poradenství na základě nestranné a osobní analýzy, v takovém případě musí sdělit názvy poskytovatelů PEPP, se kterými může vykonávat a vykonává činnost;

 

c)  povahu odměny obdržené za pojistnou smlouvu;

 

d)  zda v souvislosti s danou smlouvou pracuje:

 

i)  na základě poplatku, který je odměnou přímo placenou účastníkem PEPP;

 

ii)  na základě jakéhokoliv druhu provize, která je odměnou zahrnutou do nákladů a poplatků za distribuci PEPP;

 

iii)  na základě jiného druhu odměny, včetně hospodářské výhody jakéhokoli druhu, jež je nabídnuta nebo poskytnuta v souvislosti s danou smlouvou; nebo

 

iv)  na základě kombinace jakýchkoli druhů odměn uvedených v bodech i), ii) a iii).

 

2.  Pokud poplatek hradí účastník PEPP přímo, informuje ho distributor PEPP o výši poplatku, a není-li to možné, o metodě jeho výpočtu.

 

3.  Pokud veškeré platby kromě plánovaných provádí účastník PEPP podle smlouvy po jejím uzavření, distributor PEPP rovněž zveřejní informace v souladu s tímto článkem za každou takovou platbu.

 

4.  Členské státy zajistí, aby poskytovatel PEPP oznámil účastníkovi PEPP v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy povahu odměny, kterou dostanou jeho zaměstnanci v souvislosti s danou smlouvou.

 

5.  Pokud veškeré platby kromě plánových provádí účastník PEPP podle smlouvy po jejím uzavření, poskytovatel PEPP rovněž zveřejní informace v souladu s tímto článkem za každou takovou platbu.

 

6.  Účastníkům PEPP nebo potenciálním účastníkům PEPP se v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy sdělí vhodné informace ohledně distribuce PEPP a ohledně všech nákladů a souvisejících poplatků. Tyto informace zahrnují alespoň tyto údaje:

 

a)  zda v případě poskytnutí poradenství bude zprostředkovatel nebo distributor PEPP poskytovat účastníkům PEPP pravidelné posouzení vhodnosti doporučeného PEPP pro dané účastníky PEPP;

 

b)  pokud jde o informace o veškerých nákladech a souvisejících poplatcích, které je třeba zveřejnit, informace ohledně distribuce PEPP, včetně případných nákladů za poradenství, nákladů na produkt PEPP doporučený účastníkovi PEPP nebo jemu inzerovaný, a informace o tom, jak jej může účastník PEPP platit, mimo jiné i při zohlednění veškerých plateb třetích stran v souladu s čl. 32 odst. 1 písm. e) bodu ii);

 

7.  Informace uvedené v odstavci 1 se poskytují ve standardizovaném formátu umožňujícím srovnání a srozumitelnou formou takovým způsobem, aby účastníci PEPP byli přiměřeně schopni pochopit povahu a rizika nabízeného PEPP a poté činit informovaná investiční rozhodnutí.

 

8.  Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 62, jimiž upřesní:

 

a)  podmínky, které musí informace splňovat, aby byly nestranné, srozumitelné a nezavádějící, včetně kritérií, z nichž vychází standardizovaný formát uvedený v odstavci 7;

 

b)  podrobnosti o obsahu a formátu informací poskytovaných účastníkům PEPP v souvislosti s poskytovateli, zprostředkovateli a distributory PEPP a náklady a poplatky.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé nebo distributoři PEPP uvedení v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení poskytnou účastníkům PEPP nebo potenciálním účastníkům PEPP s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o PEPP přinejmenším informace týkající se smlouvy o PEPP a jich samých stanovené v článku 19 a v čl. 29 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) a c) směrnice (EU) 2016/97 v souvislosti s pojistnými smlouvami a zprostředkovateli pojištění.

1.  Poskytovatelé nebo distributoři PEPP uvedení v čl. 5 odst. 1 a článku 8 tohoto nařízení poskytnou účastníkům PEPP nebo potenciálním účastníkům PEPP s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o PEPP přinejmenším sdělení klíčových informací a informace týkající se smlouvy o PEPP a jich samých stanovené v článku 19 a v čl. 29 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) a c) směrnice (EU) 2016/97 v souvislosti s pojistnými smlouvami a zprostředkovateli pojištění.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Informace uvedené v tomto odstavci 1 se poskytují ve standardizovaném formátu umožňujícím srovnání a srozumitelnou formou takovým způsobem, aby účastníci PEPP byli přiměřeně schopni pochopit povahu a rizika nabízeného PEPP a poté činit informovaná investiční rozhodnutí.

2.  Informace uvedené v tomto odstavci 1 se poskytují ve standardizovaném formátu umožňujícím srovnání a srozumitelnou formou takovým způsobem, aby účastníci PEPP byli přiměřeně schopni pochopit povahu a rizika nabízeného PEPP a s ním spojené náklady a poté činit informovaná investiční rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Prostřednictvím poradenství musí být uživatel PEPP informován o hlavních prvcích tohoto produktu.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Poradenství se zaměří na posouzení averze vůči riziku a finanční znalosti účastníka PEPP, jeho schopnosti znát ztráty, jakož i na to, aby byl uživateli usnadněn výběr investiční možnosti, která nejlépe odpovídá jeho rizikovému profilu.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před uzavřením smlouvy týkající se celoevropského osobního penzijního produktu poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení na základě informací získaných od účastníka PEPP upřesní požadavky a potřeby daného účastníka PEPP týkající se důchodu a srozumitelnou formou účastníkovi PEPP poskytne objektivní informace o celoevropském osobním penzijním produktu, aby mohl účastník PEPP učinit informované rozhodnutí.

Před uzavřením smlouvy týkající se celoevropského osobního penzijního produktu poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 5 odst. 1 a článku 8 tohoto nařízení na základě informací získaných od účastníka PEPP upřesní požadavky a potřeby daného účastníka PEPP týkající se důchodu a srozumitelnou formou účastníkovi PEPP poskytne objektivní informace o celoevropském osobním penzijním produktu, aby mohl účastník PEPP učinit informované rozhodnutí a poskytovatel, zprostředkovatel nebo distributor PEPP mohl doporučit účastníkovi nebo potenciálnímu účastníkovi PEPP takový produkt PEPP, který je pro něj vhodný a zejména který odpovídá jeho toleranci vůči riziku a schopnosti nést ztráty.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Je-li před uzavřením jakékoli konkrétní smlouvy poskytnuto poradenství, poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení poskytne účastníkovi PEPP osobní doporučení vysvětlující, proč by konkrétní celoevropský osobní penzijní produkt nejlépe uspokojil požadavky a potřeby daného účastníka PEPP.

2.  Je-li před uzavřením jakékoli konkrétní smlouvy poskytnuto poradenství, poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 5 odst. 1 a článku 8 tohoto nařízení poskytne účastníkovi PEPP osobní doporučení vysvětlující, proč by konkrétní celoevropský osobní penzijní produkt nejlépe uspokojil požadavky a potřeby daného účastníka PEPP.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Při poskytování poradenství týkajícího se celoevropských osobních penzijních produktů poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení dodržuje použitelné vnitrostátní právní předpisy provádějící pravidla stanovená v čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU a přímo použitelné právní předpisy Unie přijaté podle čl. 25 odst. 8 uvedené směrnice týkající se těchto pravidel.

3.  Při poskytování poradenství týkajícího se celoevropských osobních penzijních produktů poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 5 odst. 1 a článku 8 tohoto nařízení dodržuje použitelné vnitrostátní právní předpisy provádějící pravidla stanovená v čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU a přímo použitelné právní předpisy Unie přijaté podle čl. 25 odst. 8 uvedené směrnice týkající se těchto pravidel.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení účastníka PEPP informuje, že své poradenství poskytuje nezávisle, poskytuje toto poradenství na základě analýzy dostatečně velkého počtu osobních penzijních produktů dostupných na trhu tak, aby byl schopen vyvodit osobní doporučení odpovídající odborným kritériím ohledně toho, jaká smlouva týkající se celoevropského osobního penzijního produktu odpovídajícím způsobem uspokojí potřeby účastníka PEPP. Toto poradenství nesmí být omezeno na smlouvy týkající se celoevropského osobního penzijního produktu, které jsou poskytované samotným poskytovatelem nebo distributorem PEPP, subjekty, které jsou s tímto poskytovatelem nebo distributorem PEPP úzce propojeny, nebo jinými subjekty, s nimiž má poskytovatel nebo distributor PEPP úzké právní či hospodářské vztahy včetně smluvních vztahů, aby tak nevzniklo riziko ohrožení nezávislého charakteru poskytovaného poradenství.

4.  Pokud poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 5 odst. 1 a článku 8 tohoto nařízení účastníka PEPP informuje, že své poradenství poskytuje nezávisle, poskytuje toto poradenství na základě analýzy dostatečně velkého počtu osobních penzijních produktů dostupných na trhu tak, aby byl schopen vyvodit osobní doporučení odpovídající odborným kritériím ohledně toho, jaká smlouva týkající se celoevropského osobního penzijního produktu odpovídajícím způsobem uspokojí potřeby účastníka PEPP. Toto poradenství nesmí být omezeno na smlouvy týkající se celoevropského osobního penzijního produktu, které jsou poskytované samotným poskytovatelem nebo distributorem PEPP, subjekty, které jsou s tímto poskytovatelem nebo distributorem PEPP úzce propojeny, nebo jinými subjekty, s nimiž má poskytovatel nebo distributor PEPP úzké právní či hospodářské vztahy včetně smluvních vztahů, aby tak nevzniklo riziko ohrožení nezávislého charakteru poskytovaného poradenství.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Poskytovatelé a distributoři PEPP uvedení v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení zajistí a na žádost příslušných orgánů prokážou, že fyzické osoby poskytující poradenství týkající se celoevropských osobních penzijních produktů mají znalosti a schopnosti nezbytné pro to, aby mohli plnit své povinnosti podle této kapitoly. Členské státy zveřejní kritéria, která se pro hodnocení těchto znalostí a schopností použijí.

5.  Poskytovatelé a distributoři PEPP uvedení v čl. 5 odst. 1 a článku 8 tohoto nařízení zajistí a na žádost příslušných orgánů prokážou, že fyzické osoby poskytující poradenství týkající se celoevropských osobních penzijních produktů mají znalosti a schopnosti nezbytné pro to, aby mohli plnit své povinnosti podle této kapitoly. Členské státy zveřejní kritéria, která se pro hodnocení těchto znalostí a schopností použijí.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 25a

 

Rozhodovací schéma

 

1.  Poskytovatel nebo distributor PEPP poskytne zákazníkovi PEPP standardizované rozhodovací schéma vytvořené orgánem EIOPA s cílem pomoci potenciálním uživatelům PEPP v počáteční fázi jejich zájmu zhodnotit, jaký produkt PEPP, standardní nastavení nebo jakákoli jiná alternativní investiční možnost by pro ně byly nejvhodnější. Rozhodovací schéma pokrývá základní rysy PEPP a jeho cílem je objasnit, že standardní nastavení nabízené poskytovatelem se může lišit od standardních nastavení nabízených jinými poskytovateli, aby zákazník PEPP mohl tuto informaci zohlednit před uzavřením smlouvy o PEPP.

 

2.  Rozhodovací schéma je k dispozici v tištěné podobě nebo na jiném trvalém nosiči a poskytovatel nebo distributor PEPP zajistí, aby se zákazník PEPP s rozhodovacím schématem před uzavřením smlouvy seznámil.

 

3.  Rozhodovací schéma nepředstavuje osobní doporučení a nenahrazuje žádné požadavky na poradenství ohledně jiných investičních možností, než je standardní nastavení.

 

4.  Aby se zajistilo jednotné používání standardizovaného rozhodovacího schématu v souladu s odstavcem 1, vypracuje orgán EIOPA návrh regulačních technických norem, v nichž:

 

a)  vymezí obsah a podobu standardního rozhodovacího schématu, včetně definice hlavních rysů PEPP a toho, jaké druhy standardních nastavení nabízených jednotlivými poskytovateli v souladu s regulačními normami musí být do rozhodovacího schématu zahrnuty;

 

b)  stanoví podmínky, za nichž je standardizované rozhodovací schéma poskytnuto na trvalém nosiči nebo v tištěné podobě, a určí, jak může být pro tyto účely uzpůsobeno. Při vypracovávání návrhu regulačních technických norem provede orgán EIOPA spotřebitelské testy a zohlední:

 

i)  různé druhy PEPP;

 

ii)  rozdíly mezi PEPP;

 

iii)  způsobilost uživatelů PEPP a vlastnosti PEPP;

 

iv)  interaktivní technickou realizaci, včetně využívání internetových stánek a aplikací pro mobilní zařízení nebo poskytnutí či doplnění rozhodovacího schématu jiným způsobem; a

 

v)  nutnost zajistit, aby bylo zřejmé, že rozhodovací schéma nepředstavuje osobní doporučení.

 

Orgán EIOPA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi po jejich zveřejnění. Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v tomto odstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčeno ustanovení čl. 25 odst. 1, může se účastník PEPP vzdát svého práva obdržet poradenství, pokud jde o uzavření smlouvy o standardní investiční možnosti.

Aniž je dotčeno ustanovení čl. 25 odst. 1, může se účastník PEPP poté, co se seznámil s rozhodovacím schématem, vzdát svého práva obdržet poradenství, pokud jde o uzavření smlouvy o standardní investiční možnosti, tím, že potvrdí, že mu bylo nabídnuto poradenství a že se vzdává svého práva ho využít.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se účastník PEPP svého práva obdržet poradenství vzdá, poskytovatelé nebo distributoři PEPP uvedení v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení při provádění distribučních činností týkajících se celoevropského osobního penzijního produktu požádají účastníka PEPP nebo potenciálního účastníka PEPP, aby jim poskytl informace o svých znalostech a zkušenostech v oblasti investic důležité pro nabízený nebo požadovaný celoevropský osobní penzijní produkt, aby tak byl poskytovatel nebo distributor PEPP schopen posoudit, zda je navrhovaný celoevropský osobní penzijní produkt pro daného účastníka PEPP vhodný.

Pokud se účastník PEPP svého práva obdržet poradenství vzdá, poskytovatelé nebo distributoři PEPP uvedení v čl. 5 odst. 1 a článku 8 tohoto nařízení při provádění distribučních činností týkajících se celoevropského osobního penzijního produktu požádají účastníka PEPP nebo potenciálního účastníka PEPP, aby jim poskytl informace o svých znalostech a zkušenostech v oblasti investic důležité pro nabízený nebo požadovaný celoevropský osobní penzijní produkt, aby tak byl poskytovatel nebo distributor PEPP schopen posoudit, zda je navrhovaný celoevropský osobní penzijní produkt pro daného účastníka PEPP vhodný.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení na základě informací obdržených podle prvního pododstavce domnívá, že produkt není pro účastníka PEPP nebo potenciálního účastníka PEPP vhodný, účastníka PEPP nebo potenciálního účastníka PEPP na to upozorní. Toto upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.

Pokud se poskytovatel nebo distributor PEPP uvedený v čl. 5 odst. 1 a článku 8 tohoto nařízení na základě informací obdržených podle prvního pododstavce domnívá, že produkt není pro účastníka PEPP nebo potenciálního účastníka PEPP vhodný, účastníka PEPP nebo potenciálního účastníka PEPP na to upozorní. Toto upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Kapitola IV – oddíl III a (nový) – Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Oddíl IIIa

 

Smlouva o PEPP

 

Článek 26a

 

Povinné údaje ve smlouvě

 

Smlouva o PEPP se skládá ze sdělení klíčových informací o PEPP a z následujících informací:

 

a)  typu PEPP;

 

b)  osobních údajů účastníka PEPP, jeho jména a adresy;

 

c)  podrobností týkající se dávek, které nabízí vybraná investiční možnost: v rámci standardního nastavení jsou dávky vypláceny formou doživotní renty od okamžiku dosažení důchodového věku; alternativně je možné zvolit si výplatu 30 % kapitálu k datu splatnosti první platby; v případě této výplaty se výše renty vypočte na základě zbývajícího kapitálu.

 

d)  informací o dávkách v případě úmrtí před odchodem do důchodu u standardního nastavení: pokud účastník PEPP zemře před dohodnutým důchodovým věkem, jsou všechny zaplacené příspěvky bezplatně vyplaceny dědicům; během svého života může účastník PEPP uzavřít smlouvu ve prospěch třetích stran;

 

e)  informací o výši a splatnosti příspěvku a informací o tom, zda a jakým způsobem je možné platbu příspěvků pozastavit a zda existuje možnost dodatečných plateb;

 

f)  informací o postupu pro uplatnění práva na ukončení smlouvy;

 

g)  informací o tom, zda existuje právo ukončit smlouvu, či nikoli;

 

h)  údajů ohledně změny investiční možnosti;

 

i)  informací o tom, v jakém jazyce musí poskytovatel PEPP poskytnout sdělení klíčových informací o PEPP;

 

j)  informací o alternativních řešeních sporů;

 

k)  zvláštních informací, které se liší v závislosti na členském státě, např. informací o věku odchodu do důchodu a daňových zvýhodněních a pobídkách;

 

l)  podrobných informací o všech nákladech souvisejících s produktem PEPP;

 

m)  informací a postupu pro otevření nového vnitrostátního podúčtu,

 

n)  podmínek pro dodatečná ustanovení, jako jsou biometrická rizika,

 

o)  podmínek pro změnu poskytovatele.

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty by měly být v tomto nařízení upraveny všechny prvky povinných informací obsažených ve smlouvě o PEPP.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Přehled důchodových dávek musí být účastníkovi PEPP poskytnut nejméně jednou ročně a bezplatně.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  informací o tom, jak investiční politika zohledňuje environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení.

d)  informací o zásadách investiční politiky poskytovatele PEPP, a zejména o tom, jak investiční politika zohledňuje environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení, včetně jejich úlohy v investičním procesu, jakož i dlouhodobého dopadu a externality investičních rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  osobní údaje účastníka PEPP, název poskytovatele PEPP, informace o předpokládaných důchodových dávkách, informace o nabytých nárocích nebo nahromaděném kapitálu, příspěvky uhrazené účastníkem PEPP nebo jakoukoliv třetí stranou a informace o úrovni financování plánu PEPP, pro které se použije čl. 39 odst. 1 písm. a), b), d), e), f) a h) směrnice 2016/2341/EU, přičemž pro účely tohoto nařízení se pojmem „účastník“ rozumí účastník PEPP, pojmem „IZPP“ poskytovatel PEPP, pojmem „penzijní plán“ plán PEPP a pojmem „přispívající podnik“ jakákoliv třetí strana;

a)  osobní údaje účastníka PEPP, název, sídlo a kontaktní údaje poskytovatele či distributora PEPP, informace o předpokládaných důchodových dávkách, informace o nabytých nárocích nebo nahromaděném kapitálu podle individuálních účtů, příspěvky uhrazené účastníkem PEPP nebo jakoukoliv třetí stranou a informace o úrovni financování plánu PEPP, pro které se použije čl. 39 odst. 1 písm. a), b), d), e), f) a h) směrnice 2016/2341/EU, přičemž pro účely tohoto nařízení se pojmem „účastník“ rozumí účastník PEPP, pojmem „IZPP“ poskytovatel PEPP, pojmem „penzijní plán“ plán PEPP a pojmem „přispívající podnik“ jakákoliv třetí strana; informace o nahromaděném kapitálu nebo zaplacených příspěvcích jsou rozčleněny podle individuálních účtů;

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  jasně uvedený zákonný věk odchodu do důchodu daného účastníka PEPP, věk odchodu do důchodu stanovený v penzijním plánu nebo odhadovaný poskytovatelem PEPP nebo případně věk odchodu do důchodu stanovený účastníkem PEPP;

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  podrobné údaje o portfoliu penzijního plánu, včetně složení a váhy aktiv;

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  prohlášení, že se tato projekce může lišit od konečné hodnoty vyplacených dávek;

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  rozpis nákladů odečtených poskytovatelem PEPP minimálně za posledních 12 měsíců, v němž jsou uvedeny správní náklady, náklady na úschovu aktiv, náklady související s portfoliovými obchody a další náklady, jakož i odhadovaný dopad těchto nákladů na konečné dávky.

e)  celkové náklady účtované retailovému investorovi za posledních 12 měsíců prostřednictvím poměru celkových nákladů, rozpis nákladů odečtených poskytovatelem PEPP minimálně za posledních 12 měsíců, v němž jsou uvedeny správní náklady, náklady na úschovu aktiv, náklady související s portfoliovými obchody a další náklady, jakož i odhadovaný dopad těchto nákladů na konečné dávky;

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  investice do aktiv, která nejsou přijata k obchodování na regulovaných finančních trzích;

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Přehled dávek z PEPP uvádí, kde a jakým způsobem lze získat doplňující informace, včetně:

1.  Přehled dávek z PEPP uvádí, kde a jakým způsobem lze získat doplňující informace. Je zajištěn snadný a bezplatný přístup k informacím elektronickou cestou včetně:

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  písemného prohlášení o zásadách investiční politiky poskytovatele PEPP, obsahujícího alespoň informace o metodách hodnocení investičního rizika, zavedených postupech řízení rizika a strategickém umisťování aktiv s ohledem na povahu a trvání závazků týkajících se celoevropského osobního penzijního produktu a o způsobech, jakými investiční politika zohledňuje environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení;

c)  písemného prohlášení o zásadách investiční politiky poskytovatele PEPP, jak je stanoveno v článku 30 směrnice (EU) č. 2016/2341, obsahujícího alespoň informace o metodách hodnocení investičního rizika, zavedených postupech řízení rizika a strategickém umisťování aktiv s ohledem na povahu a trvání závazků týkajících se celoevropského osobního penzijního produktu a o způsobech, jakými investiční politika zohledňuje environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení;

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA po konzultaci s vnitrostátními orgány a po spotřebitelských testech vypracuje návrhy prováděcích technických norem upřesňující podrobnosti týkající se prezentace informací uvedených v článku 28 a v tomto článku.

Orgán EIOPA po konzultaci s vnitrostátními orgány a spotřebitelskými organizacemi a na základě spotřebitelských testů vypracuje návrhy prováděcích technických norem upřesňující podrobnosti týkající se prezentace informací uvedených v článku 28 a v tomto článku.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do ... [do devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Orgán EIOPA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do ... [do šesti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Účastníci PEPP obdrží během fáze před odchodem do důchodu informace uvedené v článku 42 směrnice 2016/2341/EU.

1.  Účastníci PEPP obdrží během fáze před odchodem do důchodu informace uvedené v článku 42 směrnice 2016/2341/EU. Poradenství jeden rok před fází pobírání důchodu je povinné.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Účastník PEPP musí být jeden rok před odchodem do důchodu informován o nadcházejícím zahájení výplatní fáze a o dostupných možnostech vyplácení dávek.

Odůvodnění

Účastník PEPP by měl být jeden rok před odchodem do důchodu informován o možnostech vyplácení dávek a měl by mít možnost potvrdit požadovanou možnost/možnosti vyplácení.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 62, jimiž upřesní informace uvedené v odstavcích 1 až 4 za účelem zajištění přiměřeného rozsahu sbližování, pokud jde o oznamování orgánům dohledu.

vypouští se

Orgán EIOPA po konzultaci s vnitrostátními orgány a po spotřebitelských testech vypracuje návrhy prováděcích technických norem týkajících se formátu oznamování orgánům dohledu.

 

Orgán EIOPA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do ... [do devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené ve druhém pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

 

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  aktiva se investují hlavně na regulovaných trzích. Investice do aktiv, která nejsou přijata k obchodování na regulovaných finančních trzích, se v každém případě udržují na obezřetné úrovni;

c)  aktiva se investují hlavně na regulovaných trzích. Investice do aktiv, která nejsou přijata k obchodování na regulovaných finančních trzích, nesmí přesáhnout 20 %;

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé PEPP účastníkům PEPP nabídnou až pět investičních možností.

1.  Poskytovatelé PEPP účastníkům PEPP nabídnou alespoň jednu standardní možnost. Mohou také nabídnout další investiční možnosti.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Investiční možnosti zahrnují standardní investiční možnost a mohou zahrnovat alternativní investiční možnosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  PEPP je nákladově efektivní bez ohledu na investiční možnost.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účastník PEPP si při uzavření smlouvy o PEPP zvolí investiční možnost.

Účastník PEPP si při uzavření smlouvy o PEPP a poté, co obdrží příslušné informace, poradenství a nástroj pro podporu rozhodování, zvolí investiční možnost.

Odůvodnění

Účastníci PEPP by měli být schopni učinit informované rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každých pět let akumulace v rámci celoevropského osobního penzijního produktu má účastník PEPP možnost zvolit si jinou investiční možnost.

1.  Po uzavření smlouvy o PEPP má účastník PEPP během akumulační fáze možnost zvolit si každých pět let akumulace v rámci celoevropského osobního penzijního produktu jinou investiční možnost. Další změna je povolena teprve pět let po poslední změně. Poskytovatel PEPP může umožnit, aby byly změny prováděny častěji.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Poskytovatel PEPP připraví změnu na žádost účastníka PEPP a informuje jej o možných dopadech této změny, jako jsou ztráta kapitálové záruky a biometrická rizika.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 37 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Standardní investiční možnost

Standardní nastavení

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Standardní investiční možnost zajistí účastníku PEPP ochranu kapitálu, a to na základě techniky snižování rizik, která vede k bezpečné investiční strategii.

1.  V případě standardního nastavení poskytovatel PEPP na základě techniky snižování rizik účastníkovi PEPP zaručí, že kapitál nahromaděný ke dni zahájení výplatní fáze se bude alespoň rovnat zaplaceným příspěvkům, včetně všech nákladů a poplatků a po započtení inflace, bez ohledu na investiční strategii, kterou poskytovatel PEPP u standardního nastavení nabízí. Technika snižování rizik povede k bezpečné investiční strategii v souladu s regulačními technickými normami stanovenými orgánem EIOPA.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ochrana kapitálu účastníku PEPP umožní získat zpět investovaný kapitál.

vypouští se

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  S cílem splnit podmínky uvedené v odstavci 1 musí být poskytovatel PEPP schopen vstoupit do partnerství pro produkty PEPP.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Celkové náklady a poplatky nesmí přesáhnout 0,75 % nahromaděného kapitálu.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nabízí-li poskytovatelé PEPP alternativní investiční možnosti, alespoň jedna z nich účastníkům PEPP nabízí nákladově efektivní investiční možnost.

1.  Nabízí-li poskytovatelé PEPP alternativní investiční možnosti, všechny z nich účastníkům PEPP nabízí nákladově efektivní investiční možnost.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Alternativní investiční možnosti zahrnují techniky snižování rizik definované poskytovateli PEPP.

2.  Alternativní investiční možnosti zahrnují techniky snižování rizik definované poskytovateli PEPP v souladu s regulačními technickými normami stanovenými orgánem EIOPA.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  technika snižování rizik určená k zajištění ochrany kapitálu v rámci standardní investiční možnosti;

a)  technika snižování rizik určená k zabezpečení kapitálu v rámci standardní investiční možnosti;

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Orgán EIOPA ve spolupráci s ostatními evropskými orgány dohledu poskytuje Komisi technickou pomoc při výkonu úkolů uvedených v tomto článku.

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

S cílem stanovit kritéria pro účinné techniky snižování rizika, které lze soudržně použít, vypracuje orgán EIOPA návrh regulačních technických norem, které upřesní podrobnosti ustanovení týkajících se technik pro snižování rizika. Orgán EIOPA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do … [XXX ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1